GS1400 | Black&Decker GS1400 SHREDDER instruction manual

www.blackanddecker.cz
Upozornění !
Určeno pro kutily.
504606-30 CZ - (00/05)
GS1400
2
3
4
5
ČEŠTINA
BLAHOPŘEJEME VÁM!
3.
K zakoupení nářadí značky Black & Decker. Naším
cílem je poskytnutí kvalitního nářadí za přijatelnou cenu.
Doufáme, že vám toto nářadí bude spolehlivě sloužit
mnoho let.
4.
ÚČEL POUŽITÍ
5.
Váš zahradní drtič Black & Decker GS1400 je určen
pro drcení většiny kuchyňských a zahradních odpadů,
včetně prořezů, odstřižků živých plotů, větví a ostatních
zahradních odpadů, stejně jako papíru a lepenky.
Drcený odpad je ideální pro kompostování a drcením
získáte také menší množství odpadu, což usnadní jeho
likvidaci.
Tento zahradní drtič je určen pouze pro spotřebitelské
použití. Je určen pro přerušované použití: doporučená
doba plnění drtiče materiálem odpovídá 40 % celkové
doby chodu drtiče. Výběr a sběr materiálu poskytne běžně
dostatečně dlouhou dobu chodu drtiče naprázdno.
6.
7.
8.
Bezpečnostní pokyny
9.
Výstražné symboly
V tomto návodu nebo na nářadí jsou použity následující
symboly:
10.
Upozorňuje na riziko poranění, zkrácení
životnosti nebo poškození nářadí v případě
nedodržení pokynů uvedených v tomto
návodu.
Upozorňuje na riziko úrazu způsobeného
elektrickým proudem.
11.
Před zahájením obsluhy si řádně prostudujte
tento návod.
Seznamte se s tímto nářadím
•
Před zahájením obsluhy tohoto nářadí si
pečlivě přečtěte návod k obsluze.
•
Pečlivě dodržujte pokyny uvedené v tomto
návodu, abyste snížili riziko způsobení
poranění nebo poškození materiálu.
•
Před zahájením obsluhy se ujistěte, zda
víte, jak se nářadí v případě nebezpečí
vypíná.
•
Uschovejte tento návod pro použití
v budoucnosti.
12.
13.
Všeobecné
1. Berte v úvahu pracovní prostředí
Nevystavujte zahradní nářadí vlhkosti.
Dbejte na řádné osvětlení pracovního prostoru.
Nepoužívejte zahradní nářadí, jsou-li v blízkosti
hořlavé kapaliny nebo plyny.
2. Ochrana proti úrazu elektrickým proudem
Zabraňte kontaktu těla s uzemněnými povrchy (např.
potrubí, radiátory, sporáky a chladničky). Při použití
v náročných podmínkách (například vysoká vlhkost)
může být elektrická bezpečnost zvýšena použitím
izolačního transformátoru nebo jističe.
14.
6
Zamezte přístupu dětí
Nedovolte dětem, aby se dostaly do kontaktu s nářadím nebo s prodlužovacím kabelem.
Uložení nepoužívaného nářadí
Není-li zahraní nářadí používáno, musí být uloženo
na suchém místě a musí být řádně zajištěno, aby
k němu neměly přístup děti.
Vhodně se oblékejte
Nenoste volné oblečení nebo šperky, protože by
mohlo dojít k jejich zachycení pohybujícími se
částmi. Jestliže pracujete venku, používejte pokud
možno gumové rukavice a neklouzavou obuv.
Máte-li dlouhé vlasy, používejte vhodnou pokrývku
hlavy.
Bezpečnost při použití
Při použití zahradního nářadí vždy používejte
ochranné brýle nebo ochrannou masku.
Nepřekážejte sami sobě
Při práci vždy udržujte vhodný a pevný postoj.
Zabraňte neúmyslnému spuštění
Ujistěte se, zda je nářadí při připojování ke zdroji
napětí vypnuto.
Buďte pozorní
Sledujte, co děláte. Pracujte s rozumem. Neobsluhujte
nářadí, jste-li unaveni.
Nářadí odpojte
Jestliže chcete ponechat nářadí bez dozoru, vypněte
jej a počkejte, dokud se zcela nezastaví. Vypínejte
nářadí, není-li používáno, před prováděním údržby,
před výměnou příslušenství a před jeho přemístěním.
Používejte vhodné nářadí
V tomto návodu je popsáno správné použití nářadí.
Použití jiného příslušenství nebo přídavného
zařízení a provádění jiných pracovních operací,
než je doporučeno tímto návodem, může způsobit
zranění obsluhy.
Nepoškozujte napájecí kabel
Nikdy nepřenášejte nářadí za napájecí kabel a kabel
neodpojujte ze zásuvky taháním nebo škubáním.
Veďte kabel tak, aby nepřecházel přes ostré hrany
nebo horké a mastné povrchy.
Provádějte pečlivou údržbu
Z důvodu bezpečnějšího a výkonnějšího provozu
udržujte nářadí v čistém a v bezvadném technickém
stavu. Při údržbě a výměně příslušenství se řiďte
uvedenými pokyny. Pravidelně kontrolujte napájecí
kabely a jsou-li poškozeny, nechejte je opravit
ve značkovém servisu. Pravidelně tyto kabely
prohlížejte a pokud jsou poškozeny, vyměňte je.
Udržujte všechny ovládací prvky čisté, suché
a neznečistěné oleji či jinými mazivy.
Kontrola poškozených částí
Dříve než budete nářadí používat, pečlivě zkontrolujte, zda není poškozeno, aby byla zajištěna jeho
správná funkce a aby plnilo svůj účel. Zkontrolujte
vychýlení a uložení pohybujících se částí, opotřebení
jednotlivých částí a další prvky, které mohou
ovlivnit správný chod nářadí. Opravu nebo výměnu
poškozených částí svěřte značkovému servisu.
Další bezpečnostní pokyny pro drtiče
3.
4.
5.
6.
7.
Nikdy se nepokoušejte drtit kosti, kameny, sklo,
kovy, plasty nebo hadry.
Násypka
Zadní noha
Přední nohy
Šroub připevňující nohu
Křídlová matice
SESTAVENÍ
Nikdy neobsluhujte drtič, není-li nainstalována
a správně připevněna násypka.
Před montáží se ujistěte, zda je nářadí vypnuto
a zda je napájecí kabel odpojen od zásuvky.
Montáž opěrných noh (obr. B, D1 a D2)
•
Povolte křídlovou matici (7) a sejměte násypku (3)
(obr. D1 a D2).
•
Otočte drtič obráceně a postavte jej na podlahu.
•
Do příslušného otvoru v tělese drtiče (2) vložte podle
nákresu zadní opěrnou nohu (4).
•
Zajistěte opěrnou nohu pomocí připevňovacího
šroubu (6).
•
Do příslušných otvorů v tělese drtiče (2) vložte podle
nákresu obě přední opěrné nohy (5).
•
Zajistěte každou opěrnou nohu pomocí připevňovacího šroubu (6).
•
Otočte drtič zpět do původní polohy a připevněte
násypku. Řádně přitáhněte křídlovou matici.
Nikdy nevystavujte drtič působení deště nebo
sněhu.
Nikdy nevkládejte ruce do prostoru řezných
nástrojů, jsou-li nože v chodu nebo je-li drtič
připojován k síti. Řezné nástroje se otáčí ještě
několik sekund po vypnutí drtiče.
Při práci s tímto nářadím používejte ochranné
brýle.
Při práci se zařízením používejte ochranu
sluchu.
POUŽITÍ
•
Při práci se zařízením používejte pracovní
rukavice.
•
•
Je-li drtič v chodu, nikdy se nedívejte přímo do
výstupního otvoru, protože z tohoto otvoru mohou
vylétávat části rozdrceného materiálu.
•
ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST
•
Elektromotor byl zkonstruován pouze pro jedno napájecí
napětí. Vždy zkontrolujte, zda síťové napětí odpovídá
napětí, které je uvedeno na typovém štítku nářadí.
Zapnutí a vypnutí (obr. C)
•
Chcete-li přístroj zapnout, posuňte hlavní spínač (1)
do polohy I.
•
Chcete-li přístroj vypnout, posuňte hlavní spínač do
polohy O.
Tento výrobek musí být uzemněn.
Použití prodlužovacího kabelu
Vždy používejte schválený typ prodlužovacího kabelu se
třemi vodiči, který je vhodný pro příkon tohoto nářadí (viz
technické údaje). Prodlužovací kabel musí být vhodný pro
venkovní použití a musí být také tak označen.
Minimální průřez vodiče je 1,5 mm2. V případě použití
navinovacího kabelu, odviňte vždy celou délku kabelu.
Rady k optimálnímu využití
•
Jako poslední provádějte drcení suchých materiálů,
protože takové materiály pomáhají odstranit většinu
rozdrceného materiálu z drtiče.
•
Neumožňujte hromadění a kompostování materiálu
před jeho drcením.
•
Chcete-li zmenšit objem drceného materiálu, můžete
ještě jednou provést jeho drcení.
•
Viz tabulka na konci tohoto textu.
OBSAH BALENÍ
Balení obsahuje:
1 Těleso drtiče s násypkou
3 Opěrné nohy
3 Šrouby zajišťující opěrné nohy
1 Klíč pro šrouby s hlavou s vnitřním šestihranem
1 Návod k použití
•
ÚDRŽBA
Vaše zahradní nářadí Black & Decker bylo zkonstruováno
tak, aby pracovalo co nejdéle s minimálními nároky na
údržbu. Předpokladem dlouhodobé bezproblémové
funkce nářadí je jeho pravidelné čištění a péče.
Opatrně vybalte všechny části.
POPIS (obr. A)
1.
2.
Nechejte nářadí pracovat jeho vlastním
tempem. Zamezte přetěžování nářadí.
Nevypínejte drtič před jeho úplným
vyprázdněním, protože by mohlo dojít
k jeho zanesení a k následným potížím
při opětovném spuštění.
Před drcením rostlin odstraňte z jejich
kořenů zeminu a kamení.
Při vkládání větví do násypky drtiče tyto
větve vždy pevně držte.
Před prováděním jakékoliv údržby nářadí
vypněte a odpojte napájecí kabel od sítě.
Hlavní spínač
Těleso drtiče
7
•
•
•
Po použití drtiče proveďte podle níže uvedeného
postupu otevření násypku. Očistěte a osušte obal a
řeznou část drtiče. Vyhněte se řezným nástrojům.
Uložte drtič na suchém místě, mimo dosah dětí.
Pravidelně kontrolujte, zda jsou ostré řezné nástroje.
Výměnné řezné nástroje si můžete zakoupit
u Vašeho značkového prodejce Black & Decker
(katalogové číslo A6206). Při výměně řezných
nástrojů postupujte podle níže uvedených pokynů.
•
•
Ochrana životního prostředí
Jednoho dne zjistíte, že nářadí musíte vyměnit
nebo jej nebudete dále používat. V tomto
případě myslete na ochranu životního prostředí.
Zástupci servisu Black & Decker od vás staré
nářadí Black & Decker odeberou a postarají
se o jeho zpracování, aniž by došlo k ohrožení
životního prostředí.
Sejmutí násypky (obr. D1 a D2)
Chcete-li získat přístup k řezným nástrojům, musíte
sejmout násypku.
Technické údaje
Ujistěte se, zda je nářadí vypnuto a zda je
napájecí kabel odpojen od zásuvky.
•
•
•
Napájecí napětí
Výkon
Hmotnost
Uvolněte křídlovou matici (7).
Vyklopte násypku (3) dozadu (A), vysuňte ji dopředu
(B) a zvedněte ji nahoru (C).
Chcete-li násypku vrátit na původní místo, postupujte
v obráceném pořadí.
•
Záruka na zahradní nářadí Black & Decker: v trvání 24
měsíců na díly. Bude požadováno předložení dokladu
o zakoupení. Pokud se na vašem výrobku Black & Decker
vyskytne závada v průběhu záruční doby způsobená
vadou materiálu nebo výrobní vadou, zaručujeme buď
výměnu všech vadných dílů nebo, po našem zvážení,
bezplatnou výměnu výrobku za předpokladu, že:
•
je výrobek vrácen autorizovanému servisnímu
zástupci společně s dokladem o jeho zakoupení.
•
výrobek nebyl nesprávně používán.
•
výrobek nebyl půjčován nebo pronajímán.
•
nebyly prováděny jeho opravy nepovolanými
osobami.
•
se jedná o poruchu způsobenou normálním
opotřebováním. Tato záruka je poskytována jako
nadstandardní a doplňuje Vaše zákonná práva
spotřebitele.
Ujistěte se, zda je nářadí vypnuto a zda je
napájecí kabel odpojen od zásuvky.
Dávejte pozor, abyste se nepořezali.
Používejte raději rukavice.
Demontáž
•
Podle výše uvedeného postupu sejměte násypku.
•
Zajistěte řezný kotouč pomocí dřevěného hranolu
(8), viz obr. D3.
•
Sejměte nože (9) po uvolnění šroubů s hlavou
s vnitřním šestihranem (10) pomocí dodávaného
zástrčného klíče (obr. D4).
Montáž
Chcete-li provést opětovnou montáž nožů:
•
Umístěte nože na kotouč tak, aby byla jejich
dosedací plocha dole (viz obr. D4). Otvory v nožích
musí být srovnány s otvory v kotouči.
•
Pevně přitáhněte nože (9) pomocí šroubů s hlavou
s vnitřním šestihranem (10).
•
Odstraňte dřevěný hranol (8).
•
Nasaďte násypku (3) a přitáhněte křídlovou matici
(7) (obr. D1 a D2).
Záruční politika
Následující poruchy nejsou kryty výše uvedenou
zárukou:
•
Výměna opotřebovaných nebo poškozených nožů,
nylonových částí, řetězů a napájecích kabelů. Tyto
části jsou označovány jako spotřební materiál, který
se během běžného používání výrobku opotřebuje.
•
Závady způsobené náhlým nárazem nebo zřetelným
nesprávným zacházením.
•
Závady vzniklé použitím výrobku, které není
v souladu s pokyny a doporučeními uvedenými
v této uživatelské příručce.
Použití jiného než originálního příslušenství a dílů
Black & Decker může způsobit snížení výkonu nebo
poškození výrobku Black & Decker a zruší platnost
záručních podmínek výrobku.
Opětovné spuštění zablokovaného drtiče
Dojde-li k přetížení motoru, nářadí bude automaticky
vypnuto.
•
Nechejte motor několik minut vychladnout.
Nelze-li motor stále nastartovat:
•
Ujistěte se, zda je nářadí vypnuto a zda je
napájecí kabel odpojen od zásuvky.
•
Dávejte pozor, abyste se nepořezali.
Používejte raději rukavice.
•
•
GS1400
V 230
W 1400
kg 15
ZÁRUKA
Výměna řezných nástrojů (obr. D1 - D4)
Řezné nástroje mohou být použity oboustranně. Je-li
jedna strana tupá, můžete použít druhou stranu.
•
Podle výše uvedeného postupu nasaďte násypku.
Připojte napájecí kabel k síti a proveďte jeho
zapnutí.
POPRODEJNÍ SERVIS
Podrobnosti týkající se našeho poprodejního servisu
naleznete na internetu na adrese www.2helpU.
com. Nebo kontaktujte naše servisní a informační
středisko na adrese, která je uvedena na konci tohoto
Podle výše uvedeného postupu sejměte násypku.
Opatrně z drtiče odstraňte všechen materiál.
8
návodu. Společnost Black & Decker nabízí širokou síť
autorizovaných servisních zastoupení po celém světě.
Potřebujete-li provedení opravy vašeho výrobku, doručte
prosím tento výrobek značkovému prodejci. Jedná-li se
o záruční opravu, doručte výrobek společně s dokladem
o jeho zakoupení.
Naším cílem je maximální spokojenost všech zákazníků
společnosti Black & Decker s výrobky Black & Decker
a s naším poprodejním servisem. Potřebujete-li pomoc
nebo jakoukoliv radu, kontaktujte místního značkového
prodejce Black & Decker.
Podrobnosti, které se týkají našeho poprodejního servisu,
získáte u kteréhokoliv značkového prodejce.
OPTIMÁLNÍ POUŽITÍ DRTIČE
Materiál
Doporučený stav
pro drcení
Poznámky
Větvičky a materiál
prořezů
Nařezané
Plňte násypku tak, aby nedocházelo k přetížení motoru.
Větve
Nařezané
Odstřihněte postranní výhonky.
Plňte násypku tak, aby nedocházelo k přetížení motoru.
Pevně uchopte a držte velký průměr větve.
Křoviny, plevele, seno,
sláma
Nasekané, suché
Odstraňte z kořenů zeminu a kameny.
Neprovádějte drcení semenících plevelů.
Čerstvě opadané listí,
větvičky živých plotů,
rostlinný odpad
Ostříhané, bez
povrchové vlhkosti
Provádíte-li drcení velmi vlhkých materiálů, v pravidelných
intervalech drťte i suchý materiál, který zajistí vyčištění drtiče.
Papír a lepenka
Velmi suchý, volně
stočený
Neprovádějte drcení vlhkých materiálů.
Vláknité listy, stonky
pampových trav
Velmi suché
Před drcením nařežte na kratší délku.
Následující materiály jsou vhodné na kompostování, aniž by museli být drceny:
Nasekaná tráva
Měkké rostliny, zejména jsou-li vlhké nebo bylo-li zahájeno jejich přirozené tlení
Vlhký papír nebo lepenka
DALŠÍ NÁŘADÍ PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ
Black & Decker vyrábí širokou škálu venkovního výkonného nářadí, které zjednodušuje zahradní práce. Chcete-li získat
podrobnější informace o následujících výrobcích, kontaktujte prosím naše Servisní a informační centrum (viz strana
s adresami na předposlední straně tohoto návodu) nebo vašeho nejbližšího značkového prodejce Black & Decker.
Nožové a strunové sekačky
Akumulátorové koště
Akumulátorové nůžky
Nůžky na živý plot
Hrábě
Drtiče
Řetězové pily
Akumulátorové křovinořezy
Akumulátorové ořezávací pilky
Sekačky trávy
Shrabávače listí
Nabízený sortiment výrobků se v různých zemích liší.
9
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
GS1400
Společnost Black & Decker prohlašuje, že tyto výrobky
odpovídají požadavkům následujících norem: 98/37/EEC,
89/336/EEC, 73/23/EEC, DIN VDE 0730, DIN 11004
Úroveň akustického tlaku, měřená dle normy
DIN 11004:
88.1 dB(A)*
LpA (akustický tlak)
LWA (akustický výkon)
109.4 dB(A)
* působící na sluch obsluhy
Pokud hlučnost překročí 85 dB (A), vždy používejte
sluchátka.
Vibrace ruka/paže, měřená dle normy DIN 11004:
4,6 m/s2
Brian Cooke
Technický ředitel
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG,
United Kingdom
10
• Do přístroje nebylo zasahováno
nepovolanou osobou. Osoby
povolané tvoří personál pověřených
servisních středisek Black & Decker,
která jsou autorizována k provádění
záručních oprav.
Politika služby zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl.
Kdykoli budete potřebovat radu či pomoc,
obraťte se s důvěrou na nejbližší servis Black &
Decker, kde Vám vyškolený personál poskytne
naše služby na nejvyšší úrovni.
Navíc servis Black & Decker poskytuje na veškeré
provedené opravy a vyměněné náhradní díly další
servisní záruční lhůtu 6 měsíců.
Záruka Black & Decker 2 roky
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, pilové kotouče,
hoblovací nože, brusné kotouče, pilové listy,
brusný papír a pod.).
Blahopřejeme Vám ke koupi tohoto kvalitního
výrobku Black & Decker.
Náš závazek ke kvalitě v sobě samozřejmě
zahrnuje také naše služby zákazníkům.
Black & Decker nabízí rozsáhlou síť
autorizovaných servisních opraven a sběrných
středisek, jejichž seznam naleznete na záručním
listu.
Proto nabízíme záruční lhůtu daleko přesahující
minimální požadavky vyplývající ze zákona.
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje nabídnout
Vám záruční lhůtu po dobu 24 měsíců.
Black & Decker
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Objeví-li se jakékoliv materiálové nebo výrobní
vady v průběhu 24 měsíců záruční lhůty,
garantujeme jejich bezplatné odstranění
případně, dle našeho uvážení, bezplatnou
výměnu přístroje za následujících podmínek:
•
Tel.:
244 402 450
Fax:
241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem Black & Decker a s dokladem o nákupu) do jednoho z pověřených
servisních středisek Black & Decker, která
jsou autorizována k provádění záručních
oprav.
Právo na případné změny vyhrazeno.
06/2004
• Přístroj byl používán pouze s originálním příslušenstvím či přídavnými
zařízeními a příslušenstvím BBW
či Piranha, které je výslovně
doporučeno jako vhodné k používání
spolu s přístroji Black & Decker.
• Přístroj byl používán a udržován
v souladu s návodem k obsluze.
• Přístroj nevykazuje žádné příčiny
poškození způsobené opotřebením.
• Motor přístroje nebyl přetěžován
a nejsou patrné žádné známky
poškození vnějšími vlivy.
11
CZ
BAND SERVIS, Praha-Modřany, Klášterského 2
BAND SERVIS, Zlín, K Pasekám 4440,
BAND SERVIS, Brno, Veleslavínova11,
BAND SERVIS, Hradec Králové, Veverkova 1515,
BAND SERVIS, Ostrava-Radvanice, Těšínská 120,
12
tel:
244 403 247
fax:
241 770 167
tel:
577 008 550 / 551
fax:
577 008 559
http://www.bandservis.cz
tel:
549 211 831
fax:
549 211 831
tel:
495 539 126
fax:
495 539 126
tel:
596 232 390
fax:
596 232 390
13
14
CZ
ZÁRUÈNÍ LIST
LV
GARANTIJAS TALONS
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
PL
KARTA GWARANCYJNA
LT
GARANTINIS TALONAS
SK
ZÁRUÈNÝ LIST
CZ
H
LT
mìsícù
hónap
°
men
24
LV
PL
SK
mçneši
miesiàce
mesiacov
GS1400
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
H
Gyári szám
A vásárlás napia
LT
Serijos numeris
Pardavimo data
LV
Sçrijas numurs
Pârdošanas datums
PL
Numer seryjny
°
Data sprzedazy
SK
Èíslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pecsét helye
Aláírás
° antspaudas
Pardavejo
Parašas
Pârdevçja zîmogs
Pârdevçja paraksts
Stempel
Podpis
Peèiatka predajne
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 244 403 247
Fax: 241 770 167
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 577 008 550/551
Fax: 577 008 559
http://www.bandservis.cz
LT
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
LV
Remonto dirbtuviu adresas
BLACK & DECKER
Žírmûnø 139a
2012 Vílníus
Tel.: 73 73 59
Fax: 73 74 73
PL
Servisa adrese
Baltijas Dizaina Grupa
Skanstes iela 13
Rîga, LV-1013,
Latvija
Tel.: 00371-7375769
Fax: 00371-7360591
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. OBOZOWA 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 033/55 11 063
Fax: 033/55 12 624
Dokumentace záruèní opravy
LV
Garantijas remonta dokumentâcija
H
A garanciális javitás dokumentálása
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
LT
Garantiniø remontø dukumentacija
SK
Záznamy o záruèných opravách
CZ
CZ
Èíslo
Datum pøíjmu
Datum zakázky
Èíslo zakázky Závada
H
~
~
Sorszám Bejelentés idopontja
Javítási idopont
Javitási
Jótállás új határideje
munkalapszám
Razítko
Podpis
Hiba jelleg oka Pecsét
Aláírás
LT
Nr.
Registracijos data
Remonto data
Remonto Nr.
LV
N.p.k.
Pieòemšanas
datums
Remonta datums
Remonta doku- Defekti
menta numurs
Zîmogs
Paraksts
PL
Nr.
Data zg³oszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
Podpis
SK
Èíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Èíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peèiatka
Podpis
01/05
Defektas
Antspaudas
Parašas
Download PDF

advertising