GRC750 | Black&Decker GRC750 CORDLESS MOWER instruction manual

Danmark
Suomi
Norge
Sverige
®
1
GRC450/750 Sca p01-34 w/p
1
16/3/00, 3:23 pm
Plæneklipper
GRC450/GRC750
Brugsanvisningen giver information om anvendelse
og vedligeholdelse af Black & Decker’s plæneklipper
GRC450 and GRC750.
Brugsanvisning
•
•
Lær din maskine at kende
Læs hele brugsanvisningen nøje og
observér alle sikkerhedsinformationer før og
efter brug af maskinen. Hold altid maskinen
i god stand.
Gør dig bekendt med maskinens funktioner
inden anvendelse. Vær specielt omhyggelig
med at du ved hvordan man standser
maskinen inden den tages i anvendelse.
Opbevar brugsanvisningen til fremtidig brug.
Sikkerhedsinstruktioner
Træning
• Børn eller personer, som ikke har
kendskab til denne type maskiner, og
som ikke har læst brugsanvisningen, bør
ikke benytte maskinen.
Sørg for at der ikke er børn, dyr
eller andre voksne i nærheden,
6m / 20ft
når du arbejder med maskinen 360
de skal altid være mindst 6 meter
fra arbejdsområdet.
• Husk på at operatøren/brugeren er
ansvarlig for ulykker eller farer for andre
mennesker eller deres ejendomme.
Forberedelse
• For at beskytte dine fødder, bør du altid
bruge solide sko eller støvler - friskslået
græs er vådt og glat.
• Sørg for at bruge beskyttelsesudstyr
ved behov.
• Maskinen må ikke betjenes, hvis du har
bare fødder eller åbne sandaler på.
• Brug lange bukser så dine ben beskyttes.
Genstande, som ligger på græsset, kan
kastes ud af maskinen.
• Kontrollér ledningen regelmæssigt.
Anvend aldrig en ødelagt ledning.
• Sørg for, at ledningen aldrig kommer i
nærheden af knivene. Du skal altid have
ledningen under opsyn.
• Brug ikke maskinen i områder med
eksplosionsfare.
•
Sørg altid for at maskinen befinder sig en
god og sikker driftstilstand.
Inden du tager maskinen i brug, fjern
sikkerhedsnøglen og kontrollér, at klingen
og andre roterende dele er i god stand.
Defekte knive og nedslidte bolte kan
forårsage store skader. Kontrollér også, at
klingen sidder ordentlig fast.
Sørg for at det område, som skal luftes,
er renset for grene, sten, ståltråd og
andet, der kan beskadige maskinen.
Kontakt med sådanne efterladenskaber
kan være farlig eller kan skade din maskine,
samt kan blive kastet af rivevalsen.
Betjening
Ved start løft maskinen lidt bagud.
Sørg altid for at have begge hænder i
betjeningsstilling, samt at fødderne er i
god afstand fra rivevalsen, inden
maskinen igen sættes på jorden.
Kniven fortsætter med at rotere
et kort stykke tid efter du har
slukket for den. Lad altid kniven
standse selv.
• Slip afbryderen for at slukke maskinen og
tag sikkerhedsnøglen ud når:
• Du efterlader maskinen uden opsyn.
• Inden kontrol, rengøring eller arbejde
på maskinen.
• Hvis plæneklipperen begynder at
vibrere unormalt (kontrollér omgående).
• Hvis plæneklipperen rammer en
genstand (sten). Kontrollér at
maskinen ikke er blevet beskadiget.
• Undgå utilsigtet start. Kontrollér at
afbryderen er slukket, når du sætter
sikkerhedsnøglen i.
• Hænder eller fødder må ikke komme i
nærheden eller under de roterende dele.
• Der skal til enhver tid holdes afstand fra
udløbsåbninger.
• Maskinen må ikke bruges i regnvejr, og
den må ikke blive våd. Undgå så vidt
muligt at bruge den, hvis græsset er vådt.
• Maskinen bør kun bruges ved dagslys.
• Maskinen må ikke trækkes mod dig selv.
Gå aldrig baglæns når du klipper.
• Gå ikke over grusgange eller veje med
roterende knive.
•
•
2
GRC450/750 Sca p01-34 w/p
2
16/3/00, 3:23 pm
•
•
•
•
•
•
•
•
Du skal altid have et godt fodfæste,
specielt når der arbejdes på skråninger.
Der skal altid slås tværs over skråningens
overflade, aldrig op- eller nedad.
Der må ikke slås på meget stejle
skråninger, og der skal bæres skridsikkert
fodtøj.
Der må ikke slås med løbende gang,
brug gågang. Maskinen må ikke tvinges.
Maskinen må ikke samles op eller bæres
medens maskinen kører. Sørg for at
knivene er stoppet, når maskinen skal
løftes ved transport.
Maskinen må aldrig betjenes med defekte
sikkerhedsskærme eller afskærmninger.
Ved transport skal maskinen være
indstillet på midterste klippehøjde.
Ved transport - Tag altid
sikkerhedsnøglen ud, juster
højdeindstillingen til midterniveau og vær
forsigtig når du løfter.
Vedligeholdelse og opbevaring
• Når du ikke bruger plæneklipperen, skal
den opbevares på et tørt sted og
sikkerhedsnøglen skal fjernes. Opbevar
denne uden for børns rækkevidde.
• Brug ikke rengøringsmiddel når du rengør
plæneklipperen, men brug en plastskraber
eller lignende til at fjerne græs og snavs.
Fjern altid sikkerhedsnøglen, inden
maskinen rengøres.
• Oplad eller opbevar aldrig maskinen
udendørs.
• Brug aldrig plæneklipperen, hvis nogen
dele er beskadiget. Reparer eller udskift
de beskadigede dele inden brug.
• For din egen sikkerhed - Udskift nedslidte
eller beskadigede dele.
• For din egen sikkerhed - Stram
plæneklipperens møtrikker og skruer.
• Brug kun de af Black & Decker
anbefalede reservedele og tilbehør.
Maskinens dele (Fig. A)
A
I GRC450/GRC750 fra Black & Decker er høj
kvalitet kombineret med moderne design og
følgende udstyr for at opnå en sikker, effektiv
og behagelig græsklipning.
• Kabelfri. Der er ikke brug for nogen
forlængerledning ved plæneklipning.
• Ingen benzin. Der er ikke brug for at
blande benzin og olie, transportere det
eller opbevare det.
DANMARK
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Der er ingen udstødning eller anden
forurening under klipningen.
Genopladeligt batteri. Batterikapaciteten
rækker til en normal græsplæne på ca.
450m2 (GRC450), 750m2 (GRC750).
Klippefladens størrelse vil altid være
afhængig af græssets længde, græssets
fugtighed, og hvilken klippehøjde der er
valgt.
Let at starte. Starter første gang - hver gang.
Afbryderen og sikkerhedsnøglen (23) er
specialdesignede for at forhindre
utilsigtet start.
Ergonomisk opadbøjet håndtag giver et
bekvemt greb.
Knivbremse giver forøget sikkerhed.
Klingen standser indenfor 3 sekunder
efter at afbryderen er sluppet.
Store møtrikker på håndtaget gør det
enkelt at montere og at klappe sammen
ved opbevaring.
3 forskellige klippehøjder sikrer, at der
altid er en klippehøjde, der passer
til forholdene.
Hjulenes placering muliggør klipning helt
ud til græskanten.
Græsopsamlingsbeholderen har så stor
kapacitet (35 l), at man ikke behøver at
tømme så ofte.
Det er let at tømme
opsamlingsbeholderen.
Holdbar plast bevirker lang levetid, ruster
ikke og bidrager til lave vibrationer og lavt
lydniveau.
Stærk og effektiv motor betyder lavt
lydniveau, effektiv klipning og.
Under normale græsslåningsforhold har
GRC450’eren et betjenings-område på
ca. 450m2. Under normale græsslåningsforhold har GRC750’eren et betjeningsområde på ca. 750m2. Dette betjeningsområde varierer, alt afhængig af græssets
længde, højde og kørselshastighed.
Udpakning og montering
Kartonen indeholder:
• Plæneklipper og håndtag.
• En pose indeholdende:
3
GRC450/750 Sca p01-34 w/p
3
16/3/00, 3:23 pm
•
•
•
Sikkerhedsnølgle x 2 (23).
Brugsanvisning.
Fastnøgle (4).
Oplader (22).
Batterirem (27).
En enhed til græsopsamleren - se nedenstående
for monteringsinstruktioner.
•
•
•
Håndtag (Fig. B)
B1
B2
Tag alle dele ud af kartonen og gå igennem
alle makinens dele.
Maskindel (1) består af sikkerhedskåbe (2)
hjul (3) og græslem (24).
Håndtaget består af: øvre håndtag (5) støtte
(20) underhåndtag (6), strømbryderkasse (7),
strømafbryder (8), sikkerhedsstrømafbryder
(9), ledningsklemme (11), og vingemøtrik (12).
• Sæt støttepunket (20) gennem
ledningsklemmen (21). Montér det under
venstre håndtag (6L) og det under højre
håndtag (6R) på støttepunktet (20).
Fastsøre det øvre håndtag (5) gennem
støttepunktet og sæt det fast med
møtrikkerne (12).
• Plácer græsslåmaskinen på et plant
underlag og montér det nedre håndtag
(6) på begge sider af motorkassen i
henhold til følgende.
• Sæt de underste håndtag i de to huller
på maskindelen (1), og pres nedad til de
sidder fast. Skru skruerne (13)
ordentlig fast.
monteres inden man monterer
græssopsamleren på plæneklipperen.
Montering kun som følger:
• Sæt de to dele sammen.
D1
D2 •
D3
C
Advarsel! Tag altid sikkerhedsnøglen ud ved
enhver justering. Kniven må ikke rotere, da
den er meget skarp.
Hver og en af de to aksler kan indstilles
separat. Der er 3 højdeindstillinger.
• Ved valg af højdeindstilling: flyt de
fjederbelastede (3) på skrå.
• Gør på samme måde med de andre
tre hjul.
Kontroller at alle fire hjul er indstillet til samme
højde.
Samling af opsamleren (Fig. D)
Inden tilbehøret tages i brug, skal
sikkerhedsinstruktionerne i starten af denne
manuel læses.
• Græsopsamleren består af to
plastkomponenter (14 & 15), som skal
Montér opsamleren på plæneklipperen
Den fjederbelastede græslåge løftes op
og de to arme på opsamlerens forkant
placeres på maskinens bageste tapper.
• Græslåget kan nu slippes ned mod
opsamleren.
Fjern opsamleren fra plæneklipperen
Opsamleren kan løftes af, hvis græslåget
løftes op. Tag opsamleren af og slip forsigtigt
græslåget ned.
•
Batteriinformation
• Batteriet i GRC450/GRC750 er et forseglet 12 og
•
•
•
Højdeindstilling (Fig. C)
!
Klem dem fast i hinanden.
•
•
24 volts bly/syre batteri. Det er helt forseglet, og
kan derfor ikke lække. Tilbehør: nyt batteri
BT450 til GRC450 samt BT750 til GRC750.
Batteriet er blevet opladet på fabrikken, men
det skal lades helt op påny, før det bruges
første gang (min. 8 timer) for at opnå fuld
kapacitet.
For at opnå bedste batterikapacitet, skal
batteriet oplades hver gang det har været i brug.
Ved vinteropbevaring må du sikre dig at:
• Batteriet er opladet inden vinteropbevaring.
• Temperaturen på opbevaringsstedet er
under 25ºC. Overstiger temperaturen 5˚C i
opbevaringsstedet anbefaler vi kontinuerlig
opladning.
• For længere levetid skal du lade batteriet en
gang om vinteren. Er batteriet ikke opladet
kontinuerligt. Obs! Se nedenstående
opladningsinstruktion. Batteriets levetid
forlænges hvis du altid anvender en velslebet
kniv og rengører maskinen for græs efter
hver klipning.
Opbevar altid plæneklipperen et tørt og køligt sted.
Opbevar plæneklipperen i behørig afstand fra
vand, varme (plader, radiatorer, varmeblæsere
etc.) ild og kemikalier.
Opladningsinstruktion (Fig. E)
Rød lampe indikerer at opladning foregår.
Grøn lampe indikerer vedligeholdelsesladning
op/eller at opladningen er klar.
• Oplad altid plæneklipperen indendørs på
et tørt og gennemventileret sted.
4
GRC450/750 Sca p01-34 w/p
4
16/3/00, 3:23 pm
DANMARK
•
Oplad kun plæneklipperen, når
temperaturen er mellem 5º og 40ºC.
Advarsel: Forsøg ikke at oplade ikkeopladelige batterier.
Opladning
• Batteriet på din græsslåmaskine kan
oplades på maskinen, eller den kan fjernes
og oplades separat. Hvis der ikke findes en
stikkonakt i nærheden.
Opladning af batteriet PÅ græsslåmaskinen
• Fjern sikkerhedsnøglen (23), og opbevar
den på et sikkert sted udenfor børns
rækkevidde.
• Fjern batterilåget (2) ved at trykke på
knappen på forsiden. Låget kan
fjernes helt.
• Afbryd batteristiften (rød og sort) ved at
trække den ud af kontakten.
• Nu er opladerens røde og sorte fatning
tilsluttet batteriets røde og sorte fatning.
Bemærk: Opladerens fatning kan kun
monteres på én måde.
• Opladeren sættes i stikkontakten og der
tændes for strømmen.
• Nu lyser den lampe på opladeren. Dette
angiver at batteriet er igang med at lade
op.
• Den normale opladningstid er mellem 24
og 30 timer.
• For en GRC450 slåmaskine med 12 volt,
slukker den røde viser, når opladningen er
færdig. Derefter lyser et grønt lys for at vise
‘vedligeholdelses’-opladningsmode.
• For en GRC750 slåmaskine med 24 volt,
forbliver opladningsviseren tændt så længe
slåmaskinen er tilkoblet el-forsyningen, og
efter batteriet er blevet opladet, fortsætter
‘vedligeholdelses’-opladningsmodet.
• Det er ikke farligt at forlade batteriet fra det
oplader og til det er klart til brug.
• Tag batteriet ud af opladeren, og tilslut det
på græsslå-maskinens fatning.
• Nu er din græsslåmaskine klar til brug.
Opladning af batteriet VÆK fra
græsslåmaskinen
• Fjern sikkerhedsnøglen og batterilåget, som
ovenfor beskrevet og sluk for batteriet.
• Løft batteriet ud af græsslåmaskinen ved
hjælp af bærehåndtaget.
• Der oplades som ovenfor beskrevet.
• Efter opladningen, placeres batteriet i
græsslåmaskinen, hvorefter det tilsluttes
græsslåmaskinens fatning.
Vigtigt!
Oplad altid batteriet hver gang du har haft det
i brug.
For at få den bedst mulige kapacitet og levetid ud af
batteriet, er det vigtigt, at batteriet oplades
umiddelbart efter hvert brug. Der kan opstå
problemer med batteriet, hvis plæneklipperen
opbevares uden at være fuldt opladet.
Oplad græsslåmaskinen ved vinteropebevarng.
Når du stiller græsslåmaskinen væk for vinteren, er
det vigtigt, at den er opladet. Problemer med
batteriet kan opstå, hvis græsslåmaskinen gemmes
væk uden at batterierne er ladet.
Batteribortskaffelse
!
Pb
-
+
!
Når batteri skal udskiftes, skal det først køre
fuldstændig tomt helt indtil motoren ikke
længere kører rundt. Fjern batteriet fra
plæneklipperen.
Advarsel! Selv om motoren er holdt op med
at rotere, kan der stadig findes strøm tilbage
på batteriet. Vær derfor omhyggelig med
ikke at kortslutte polerne med noget ledende
værktøj eller andet ledende materiale.
Batteriet skal bortskaffes på en ansvarlig måde.
Dette symbol betyder at bly/syre batteriet i
dette produkt skal bortskaffes på en
miljømæssigt rigtig måde og aldrig må
bortkastes sammen med husholdningsaffald.
Bly/syre batterier kan være skadelige for
miljøet og kan eksplodere, hvis de
udsættes for åben ild.
Batteriet skal indleveres til et autoriseret
Black & Decker serviceværksted eller på en
af kommunen anvist omladestation.
Hvis batterikapaciteten reduceres, følg
anvisningerne under “fejlsøgning”.
Advarsel! Kontrollér at batterilederne ikke
sammenkobles forkert, for så kommer
motoren til at løbe baglæns indtil batteriet er
afladet. Når batteriet derefter skal oplades,
bliver elektronikken ødelagt.
Brug (Fig. F & G)
Vigtigt! Vær opmærksom på alle
advarsler når maskinen kører.
5
GRC450/750 Sca p01-34 w/p
5
16/3/00, 3:23 pm
!
F
!
G
Advarsel! Kør aldrig maskinen med kun én
hånd. Hav altid begge hænder på
håndtaget.
Sikkerhedsnøgle
• Forhindrer, at maskinen startes utilsigtet
eller af uvedkommende. Uden
sikkerhedsnøglen sat i, er det umuligt at
bruge plæneklipperen.
Advarsel! Tag altid sikkerhedsnøglen ud,
når maskinen efterlades uden opsyn, selv
om det blot er for en kort stund.
• Din sikkerhedsnøgle findes i pakken
(plus en ekstra).
Start
• Løft lugen op (21).
• Tryk håndtaget (23) lidt nedad ved start,
således at klingen går fri af græsset.
• Luk lugen.
• Plæneklipperen er udstyret med en
speciel afbryder. Start græsslåmaskinen
ved at trykke på knappen på
strømafbryderkassen. Træk derefter
strømafbryderen mod dig. Hold
strømafbryderen trykket inde så længe
klipningen foregår.
• For at slukke for motoren slippes
afbryderen.
Når klipningen er afsluttet anbefaler vi, at
græsslåmaskinen rengøres, inden den stilles
til opladning. Husk at tage sikkerhedsnøglen
ud inden rengøring.
Se “Pleje og vedligeholdelse”.
Obs! For at opnå det bedste resultat, skal
græsset klippes regelmæssigt, men aldrig
når græsset er fugtigt eller vådt.
Hvis maskinen efterlader græs efter sig, er
opsamlingsbeholderen fuld og skal tømmes.
Vedligeholdelse af kniven
!
Kniven er designet til at give en fin finish i
langt og sejt græs. Den vil fortsætte med at
skære også når den er stum eller har fået
enkelte grater af stenslag. Den behøver ikke
nødvendigvis at være knivskarp. Den kan
imidlertid blive så sløv og fyldt med grater at
det er nødvendigt at udskifte den eller slibe
den op.
Vi anbefaler at kniven slibes eller udskiftes
ved begyndelsen af hver sæson.
Erstatningskniv A6209 findes som tilbehør.
Se ovenfor under “Udskiftning af kniven”.
Advarsel! Kniven må kun udskiftes med en
Black & Decker original kniv, som passer til
maskinen.
Skift af klinge (Fig. H)
!
H1
H2
Vær opmærksom på alle advarsler, inden
klinge skiftes.
Advarsel! Sikkerhedsnøglen skal tages ud
inden skift af klinge.
• Læg maskinen på siden, så der bliver
adgang til klingen.
• Brug arbejdshandsker for at beskytte
hænderne.
• Hold klingen med en klud. Tag fastnøglen
og vrid møtrikken imod uret.
• Tag møtrikken af (18), skiven (17),
motorbeskyttelsen (16) og klingen.
• Ved montering skal knivens klippekant
være nærmest jorden.
• Placér motorbeskyttelsen over kniven.
H3
H4 •
Tag nu stålskiven og læg den på plads
indenfor motorbeskyttelsens kanter og på
linje med motorakselens styrekanter. Sæt
møtrikken på og træk med uret.
• Kontrollér at alle dele er korrekt monteret.
Ved fejlagtig montering kan der opstå
skader og klippeevnen forringes.
Obs! Maskinen er forsynet med en
motorbeskyttelse (16) mellem møtrik og
klinge. Denne må altid være korrekt
monteret. Hvis nogen af delene, som holder
klingen på plads beskadiges, må de
erstattes med nye dele.
Pleje og vedligholdelse
Følgende råd gælder almindelig vedligeholdelse af
plæneklipperen.
Spørgsmål om klingen behandles under
“Vedligeholdelse af klingen”. Råd vedrørende
vedligeholdelse og opbevaring af batteriet, gives
under “Batteriinformation”.
• Hold altid maskinen ren for gamle græsstrå,
specielt undersiden og luftventilerne.
• Efter hver klipning anbefaler vi, at græs som
eventuelt har sat sig fast under maskinen, fjernes
med en plastskraber eller lignende.
• Rengør alle plastdele med en fugtig klud.
• Obs! Brug ikke opløsningsmidler eller andre
stærke kemikalier, som kan ødelægge
plastdelenes flader.
Overbelastningsbeskyttelse (Fig. J)
• Maskinen er udstyret med en
overbelastningsbeskyttelse. Hvis
maskinen køres for hurtigt i højt græs
eller under besværlige klippeforhold kan
6
GRC450/750 Sca p01-34 w/p
6
16/3/00, 3:23 pm
J
motoren overbelastes. Hvis dette sker,
springer sikkerhedsnøglens sikring og
maskinen stopper.
• Dette er ingen fejl, men blot en
beskyttelse af plæneklipperen.
• Hvis motoren overbelastes og
plæneklipperen stopper, fjern da
sikkerhedsnøglen og kontroller
sikringen. Er sikringen gået, betyder det,
at den er smeltet og nøglen må byttes.
En reservenøgle medfølger. En ny nøgle
kan erherves fra et af Black & Deckers
autoriserede serviceværksteder.
For at opnå bedste resultat:
• Klip græs regelmæssigt.
• Klip aldrig vådt græs.
• Hvis græsset er mere end 10cm højt,
skal det først klippes med
højdeindstilningen i et højt niveau og et
par dage efter i den ønskede højde.
DANMARK
(b) Hvis der ikke findes synlige
skader, kontakt nærmeste
autoriserede Black & Decker
serviceværksted.
!
Advarsel! Tag altid sikkerhedsnøglen ud
førend transport eller inspektion.
Uønskede produkter og miljøet
Når du en dag finder ud af at dit produkt skal
udskiftes, eller du ikke har behov for det
mere, bør du tænke på beskyttelse af miljøet.
Black & Decker’s servicecentre modtager
gerne dine brugte produkter. De kasserer
dem derefter på en miljøvenlig måde.
Fejlfinding
Service
Hvis maskinen ikke fungerer
tilfredsstillende, forsøg da at finde og
afhjælpe fejlen ved at gennemgå
nedenstående tabel.
Problem
Afhjælpning
Maskinen starter ikke.
(a) Kontroller
sikkerhedsnøglen.
(b) Tag sikkerhedsnøglen ud.
Læg maskinen på siden og
kontrollér, at klingen roterer frit.
(c) Genoplad batteriet.
Maskinen standser.
(a) Tag sikkerhedsnøglen ud og
kontrollér, at klingen roterer frit.
(b) Hæv klippehøjden.
(c) Genoplad batteriet.
(d) Undersøg
sikkerhedstastens
sikringsforbindelse. Hvis
den er afbrudt, er
sikkerhedstastens sikring
sprunget og skal udskiftes.
Ujævn klipning.
(a) Genoplad batteriet.
(b) Batteriet kan være tjenligt
til udskiftning (se “Bortskaffelse
af batteri”).
Klipperen går tungt.
(a) Hæv klippehøjden.
Kontrollér, at hjulene ruller frit
og på samme højdeindstilling.
Vibrationer og højt
(a) Tag sikkerhedsnøglen ud.
lydniveau.
Læg maskinen på siden og
undersøg om klingen er
beskadiget. Hvis klingen er
beskadiget skift til en ny
originalklinge.
Skulle der opstå fejl på maskinen, bør den altid
indleveres til et autoriseret serviceværksted. (Se
aktuelt katalog for yderligere information eller kontakt
Black & Decker.)
Har De spørgsmål, er De velkommen til at kontakte
Black & Deckers kundeservice eller et af vore
autoriserede serviceværksteder. Fortegnelse over
vore autoriserede serviceværksteder findes på
Internet, www.2helpU.com. På grund af forskning og
udvikling kan nedenstående specifikationer ændres,
hvilket ikke meddeles separat.
På grund af forskning og udvikling kan ovenstående
specifikationer ændres, hvilket ikke vil blive meddelt
seperat.
Garanti og service
Serviceydelser og reklamationsbestemmelser på elværktøj leveret af Black & Decker er til enhver tid i
overensstemmelse med dansk lovgivning.
Service og reparation ydes uden beregning inden
for 12 måneder fra købsdato (købsnota skal
forevises) under følgende forudsætninger:
• At den opståede defekt kan tilbageføres til
konstruktions-eller materialefejl (normal slidtage
og misbrug kan ikke henføres herunder).
• At reparation ikke har været forsøgt udført af
andre end Black & Decker autoriserede
serviceværksteder.
• At der ikke har være anvendt uoriginale reservedele.
Værktøjet indleveres via Deres værktøjsforhandler
eller sendes direkte til et af nedenstående
serviceværksteder.
7
GRC450/750 Sca p01-34 w/p
7
16/3/00, 3:23 pm
DANMARK
Ved at anvende et autoriseret Black & Decker
serviceværksted sikrer De Dem en hurtig og korrekt
reparation.
Reparationer udføres efter standardtider, som
muliggør en fast pris opgivet på forhånd.
Black & Decker produkter
Black & Decker har en komplet serie over det
udendørsværktøj, der gør havearbejdet lettere.
Hvis du har brug for yderligere oplysninger om andre
produkter, kan du kontakte Black & Decker’s
serviceoplysningscentre på den på bagsiden
beskrevne adresse, eller du kan kontakte din
Black & Decker forhandler.
Græsslåmaskiner, Hækkeklippere, Kædesave,
Plæneluftere, Kompostkværne, Løvsugere,
Græstrimmere
EU Konformitetserklæring
Vi erklærer hermed, at el-værktøjet:
GRC450 GRC750 er i overensstemmelse med
98/37/EC, 89/336/EEC, 73/23/EEC,
EN55104, EN60335, EN55014
Vægt lydtryk er @ 4m 80dB (A)
Vægt lydeffekt er 91dB (A)
Hånd/arm vægt vibration er <2.5m/s2
Brian Cooke
Director of Engineering
Spennymoor, County Durham DL16 6JG, United Kingdom
8
GRC450/750 Sca p01-34 w/p
8
16/3/00, 3:23 pm
Akkuruohonleikkurit
GRC450/GRC750
Käyttöohjeesta löydät tietoa Black & Deckerin
ruohonleikkureiden GRC450 ja GRC750 käytöstä ja
huollosta.
Opettele käyttämään ruohonleikkuriasi
Lue käyttöohjeet huolellisesti ja noudata
kaikkia turvallisuusohjeita ennen leikkuuta,
sen aikana ja sen jälkeen. Huolehdi, että
ruohonleikkurisi on aina hyvässä
käyttökunnossa.
Tutustu kaikkiin säätimiin ennen leikkurin
käyttöönottoa. Varmista, että osaat sammuttaa
leikkurin ennen kuin käynnistät sen.
Säilytä käyttöohje.
Tärkeitä turvallisuusohjeita
Koulutus
• Älä koskaan anna lasten tai sellaisten
henkilöiden, jotka eivät ole tottuneet
käyttämään tällaista konetta tai eivät ole
lukeneet tätä käyttöohjetta käyttää konetta.
Varmista ettei lapsia, kotieläimiä
tai aikuisia ole lähettyvillä
6m / 20ft
koneella työskennellessäsi.
360
Turvaetäisyys 6m.
• Muista, että konetta käyttävä henkilö on
vastuussa muihin ihmisiin tai heidän
omaisuuteensa kohdistuvista vahingoista.
Valmistelut
• Suojaa jalkojasi käyttämällä tukevia
kenkiä tai saappaita - vastaleikattu ruoho
on kosteaa ja liukasta.
• Käytä suojavarusteita tarvittaessa.
• Älä käytä konetta paljain jaloin tai
sandaalit jalassa.
• Käytä pitkiä housuja jalkoja suojataksesi.
Koneesta voi singota nurmikolla
olevia esineitä.
• Tarkista johto säännöllisesti. Älä koskaan
käytä viallista johtoa.
• Huolehdi siitä, ettei johto milloinkaan
joudu terän läheisyyteen. Huolehdi
johdosta koko työskentelyn ajan.
• Varmista aina, että koneesi on
turvallisessa käyttökunnossa.
• Älä käytä konetta räjähdysalttiissa
ympäristössä.
Käyttöohje
•
Huolehdi siitä, ettei työskentelyalueella ole
risuja, kiviä, rautalankaa yms. Nämä
voivat vaurioittaa konetta ja saattavat
singota terästä.
• Ennen koneen käyttöä poista turva-avain
ja tarkista, että terä ja muut pyörivät osat
ovat hyvässä kunnossa. Vialliset terät ja
kuluneet pultit voivat aiheuttaa vakavia
vammoja. Tarkista, että terä on kunnolla
kiinni.
• Käytä ainoastaan ulkokäyttöön
hyväksyttyä jatkojohtoa.
Käyttö
• Käynnistäessäsi koneen kallista sitä
hiukan taaksepäin.
• Pidä molemmin käsin kiinni
työntökahvasta ja varmista, että jalkasi
ovat kaukana terästä ennen kuin
käynnistät koneen.
Terä jatkaa pyörimistä jonkin
aikaa sen jälkeen kun kone on
pysäytetty. Anna sen pysähtyä
itsestään.
• Päästä irti virrankatkaisijasta sammuttaaksesi leikkurin ja poista turva-avain
• Jättäessäsi leikkurin vahtimatta.
• Ennen tarkistusta, puhdistusta tai
työskentelyä.
• Mikäli leikkuri tärisee epänormaalisti
(tarkista syy heti).
• Mikäli leikkuri törmää vieraaseen
esineeseen. Tarkista, ettei kone
vahingoittunut.
• Vältä tarpeetonta käynnistämistä. Varmista,
että virrankatkaisija on pois päältä
laittaessasi turva-avaimen paikalleen.
• Älä laita käsiä tai jalkoja liikkuvien osien
lähelle tai niiden alle.
• Älä ole ulostuloaukon lähellä.
• Älä käytä konetta sateisella säällä äläkä
anna sen kastua. Vältä koneen käyttöä
kostealla nurmikolla, jos vain mahdollista.
• Käytä konetta ainoastaan päivänvalossa.
• Työskennellessäsi älä vedä konetta itseesi
päin tai kulje takaperin.
• Älä työnnä käynnissä olevaa konetta
sorakäytävien tai teiden yli.
• Seiso aina tukevasti etenkin rinteissä.
9
GRC450/750 Sca p01-34 w/p
9
16/3/00, 3:23 pm
•
Leikatessasi rinnettä leikkaa aina
poikittain, älä koskaan leikkaa ylös ja alas.
• Älä leikkaa erittäin jyrkkiä rinteitä. Käytä
aina jalkineita, jotka eivät luista.
• Kävele, älä koskaan juokse. Älä koskaan
pakota konetta.
• Älä koskaan kanna konetta moottorin
ollessa käynnissä. Varmista, että terä on
pysähtynyt, ennen kuin nostat konetta.
• Älä koskaan käytä konetta, jos suojat
ovat vahingoittuneet.
• Kuljetettaessa leikkuria leikkuukorkeuden
tulee olla keskikorkeudella.
• Kuljettaessasi leikkuria poista turva-avain,
säädä korkeus keskitasoon ja ole
varovainen nostaessasi konetta.
Kunnossapito ja säilytys
• Kun et käytä leikkuria, säilytä sitä
kuivassa paikassa. Poista turva-avain ja
säilytä se lasten ulottumattomissa.
• Älä käytä puhdistusaineita puhdistaessasi
leikkuria, vaan käytä muoviraaputinta tai
vastaavaa poistaaksesi lian ja ruohon.
Poista turva-avain aina ennen puhdistusta.
• Älä koskaan lataa tai säilytä konetta ulkona.
• Älä koskaan käytä konetta, mikäli jokin
sen osa on vahingoittunut. Korjaa tai
vaihda viallinen osa ennen käyttöä.
• Oman turvallisuutesi vuoksi vaihda
kuluneet tai vialliset osat.
• Kiristä leikkurin ruuvit ja mutterit.
• Käytä ainoastaan Black & Deckerin
suosittelemia varaosia ja tarvikkeita.
•
Helppo käynnistää. Käynnistyy
ensimmäisellä kerralla - aina.
• Virrankatkaisijayksikkö sekä turva-avain
(23) ovat erityisesti suunniteltuja
estämään tahattoman käynnistyksen.
• Ergonominen ylöspäin kääntyvä
työntökahva takaa hyvän otteen
leikkurista.
• Teräjarru lisää turvallisuutta. Terä lakkaa
pyörimästä 3:ssa sekunnissa siitä, kun
virrankatkaisijasta on päästetty irti.
• Suuret mutterit työntökahvassa
varmistavat helpon kiinnityksen ja kahva
on helppo taittaa kokoon säilytystä varten.
• 3:sta leikkuukorkeudesta löytyy aina oikea
korkeus tilanteeseen kuin tilanteeseen.
• Pyörien sijainti mahdollistaa leikkuun
myös reunoista.
• Tilavan kokoojan (35l) ansiosta ruohoa ei
tarvitse tyhjentää kovin usein.
• Kokooja on helppo tyhjentää.
• Kestävä muovi pinnalla kestää kauan, ei
ruostu ja varmistaa alhaisen tärinän
ja äänen.
• Voimakas ja tehokas moottori takaa
tehokkaan leikkuun ja alhaisen äänen.
• GRC450-ruohonleikkuri leikkaa
normaaliolosuhteissa noin 450m2.
GRC750-ruohonleikkuri leikkaa
normaaliolosuhteissa noin 750m2.
Tämä lukema vaihtelee riippuen ruohon
kunnosta, leikkauskorkeudesta sekä
työntönopeudesta.
Käytä ainoastaan Black & Deckerin
suosittelemia varaosia ja tarvikkeita.
Ominaisuuksia (kuva A)
A
Black & Deckerin GRC450/GRC750:ssä on
korkea laatu yhdistetty nykyaikaiseen
muotoiluun, ja seuraavat ominaisuudet
takaavat varman, tehokkaan sekä mukavan
leikkuuhetken.
• Akkukäyttöinen. Ei jatkojohtoja
häiritsemässä leikkuuta.
• Ei bensiiniä. Bensiiniä ja öljyä ei tarvitse
sekoittaa, varastoida tai kuljettaa, koska
kone ei tarvitse niitä.
• Ei pakokaasuja tai muita saasteita
leikkuun aikana.
• Ladattava akku. Akun teho riittää
normaalissa puutarhassa n. 450m2:n
(GRC450) tai 750m2:n (GRC750)
leikkuun. Leikkuuala on aina riippuvainen
nurmikon pituudesta, sen kosteudesta sekä
leikkuukorkeudesta.
Pakkauksen sisältö
Pakkaus sisältää:
• Ruohonleikkurin ja työntökahvan.
• Pussin, jossa on:
• Turva-avain x 2 (23).
• Käyttöohje.
• Kiintoavain (4).
• Laturin (22).
• Akun hihnan (27).
• Kokoojan - kokoamisohjeet löytyvät kohdasta
“Kokoojan asennus”.
Työntökahva (kuva B)
• Poista kaikki osat pakkauksesta ja käy
läpi kaikki koneen osat.
10
GRC450/750 Sca p01-34 w/p
10
16/3/00, 3:23 pm
B1
B2
Leikkuri (1) koostuu seuraavista osista:
suojus (2), pyörät (3) ja ruoholuukku (24).
Työntökahva koostuu ylemmästä
työntökahvasta (5), poikkituesta (20),
alemmasta työntökahvasta (6),
virrankatkaisijan laatikosta (7),
virrankatkaisijasta (8), turvavirrankatkaisijasta
(9), johdon pidikkeestä (11) ja siipimuttereista
(12).
• Kiinnitä alempi vasen työntökahva (6L) ja
alempi oikea työntökahva (6R)
poikkitukeen (20). Laita ylempi
työntökahva (5) poikkituen läpi ja kiinnitä
se muttereilla (12).
Laita leikkuri tasaiselle alustalle ja kiinnitä
alempi työntökahva (6) leikkurin molemmille
sivuille seuraavasti:
• Laita alempi työntökahva leikkurin (1)
kahteen reikään ja paina kahvaa alaspäin,
kunnes se on kunnolla paikallaan. Kierrä
ruuvit (13) kunnolla paikoilleen.
Korkeuden säätö (kuva C)
!
C
Varoitus! Poista turva-avain aina ennen
säätöjä. Terä ei saa pyöriä, se on erittäin
terävä.
Kiinnittä pyörät.
Molemmat akselit voidaan säätää erikseen.
Leikkurissa on 3 korkeudensäätöasentoa.
• Valittaessa leikkuukorkeutta: siirrä
jousikuormitettu pyörä (3) uraan.
• Tee samoin kolmelle muulle pyörälle.
Tarkista, että kaikki pyörät ovat samalla
korkeudella.
Kokoojan asennus (kuva D)
Lue tämän ohjeen alussa olevat turvaohjeet
ennen tämän tarvikkeen käyttöä.
• Kokooja koostuu kahdesta muoviosasta
(14 ja 15), jotka tulee kiinnittää toisiinsa
ennen kokoojan laittamista leikkuriin.
Toimi seuraavasti:
• Laita osat yhteen.
D1
D2 •
D3
SUOMI
Kokoojan poistaminen leikkurista:
Kokooja voidaan nostaa pois nostamalla
ruoholuukkua ylöspäin. Nosta kokooja pois
ja päästä ruoholuukku varovasti takaisin.
Tietoa akusta
• Akku on suljettu 12 tai 24 V:n lyijyhappoakku.
Akku on kokonaan suljettu eikä siksi vuoda.
Akkuja saa ostaa tarvikkeena: tuotenro BT450
leikkuriin GRC450 ja tuotenro BT750 leikkuriin
GRC750.
Akku on ladattu tehtaalla, mutta ennen
ensimmäistä käyttökertaa se tulee ladata
täyteen (vähintään 8 tuntia), jotta
saavutettaisiin täysi teho.
Säilyttääksesi jatkuvasti parhaimman tehon lataa
akku täyteen joka leikkuukerran jälkeen.
Talven aikana varmista, että
• Akku on ladattu täyteen ennen säilytystä.
• Säilytyspaikan lämpötila on alle 25ºC.
Mikäli säilytyspaikan lämpötila ylittää +5˚C,
suosittelemme leikkurin pitämistä jatkuvassa
latauksessa.
• Jotta akku kestäisi kauemmin, lataa se myös
kerran talven aikana, mikäli leikkuri ei ole
jatkuvassa latauksessa.
Huom! Noudata alla olevia latausohjeita.
Akun kestoikä pitenee, mikäli käytät terävää terää
ja puhdistat koneen aina leikkuun jälkeen.
Säilytä leikkuri aina viileässä ja kuivassa paikassa.
Säilytä leikkuri kaukana vedestä, lämmöstä
(pannut, patterit, lämpötuulettimet, jne.), tulesta
tai kemikaaleista.
•
•
•
•
•
•
Latausohjeita (Fig. E)
Kiinnitä osat toisiinsa.
Kokojaan kiinnittäminen leikkuriin:
• Nosta ylös jousikuormitettu ruoholuukku
ja laita kokoojan etupuolella olevat varret
kiinni koneen taaempiin reunoihin (kuva D3).
• Päästä luukusta irti kohti kokoojaa.
!
Punaisen lampun palaessa lataus on
käynnissä. Vihreän lampun palaessa laturi on
siirtynyt ylläpitolataukseen ja/tai akku on
ladattu täyteen.
• Lataa leikkuri aina sisällä kuivassa ja hyvin
ilmastoidussa tilassa.
• Lataa leikkuri 5º-40ºC lämpötilassa.
Varoitus! Älä yritä ladata ei-ladattavia
akkuja.
11
GRC450/750 Sca p01-34 w/p
11
16/3/00, 3:23 pm
Lataus
• Ruohonleikkurin akku voidaan ladata sen
olleessa kiinni leikkurissa tai mikäli
pistoketta ei ole lähettyvillä, se voidaan
ladata muualla.
Akun lataaminen RUOHONLEIKKURISSA
• Poista turva-avain (23) ja laita se talteen
lasten ulottumattomille.
• Avaa akun suoja (2) painamalla suojan
etupuolella olevaa nappia ja nosta suojaa
ylöspäin.
• Irrota akkujohto (punainen ja musta)
vetämällä se irti kontaktista.
• Laturin punainen ja musta pistoke
liitetään akun punaiseen ja mustaan
pistokkeeseen.
Huom! Laturi voidaan laittaa vain yksin päin.
• Liitä laturi virtalähteeseen.
• Laturin merkkivalo syttyy, mikä tarkoittaa,
että akku on latauksessa.
• Lataus kestää tavallisesti noin 24 - 30
tuntia.
• 12 voltin GRC450-ruohonleikkurin
punainen merkkivalo sammuu
ilmoittaen täydestä latauksesta. Vihreä
merkkivalo syttyy ilmoittaen
huoltolatauksesta.
• 24 voltin GRC750-ruohonleikkurin
latauksen merkkivalo palaa niin kauan
kuin ruohonleikkuri on liitetty
sähköverkkoon, ja kun akku on
lataantunut, se jatkaa
huoltolataustilassa.
• Akku voidaan huoletta jättää
lataukseen, kunnes se on käyttövalmis.
• Poista laturi akusta ja kiinnitä akun johto
ruohonleikkuriin.
• Ruohonleikkuri on nyt käyttövalmis.
Akun lataaminen MUUALLA
• Poista turva-avain ja avaa akun suoja
kuten yllä on esitetty ja irrota akun johto.
• Nosta akku pois leikkurista hihnan avulla.
• Lataa kuten yllä on selostettu.
• Kun akku on ladattu, laita se takaisin
leikkuriin ja kiinnitä akun johto
ruohonleikkuriin.
Tärkeää!
Lataa akku täyteen jokaisen leikkuukerran jälkeen.
Saadaksesi parhaimman tehon ja pisimmän kestoiän
akusta on tärkeää ladata se heti käytön jälkeen. Akun
kanssa voi tulla ongelmia, mikäli leikkuria säilytetään
lataamattomana.
Lataa ruohonleikkuri täyteen ennen
talvisäilytystä.
Laittaessasi leikkurin talvisäilytykseen on tärkeää,
että akku on ladattu. Akun kanssa voi tulla
ongelmia, mikäli ruohonleikkuria säilytetään
lataamattomana.
Akkujen hävitys
!
Pb
-
+
!
Vaihtaessasi akun aja se ensin täysin tyhjäksi
niin, että leikkuri pysähtyy. Poista akku
leikkurista.
Varoitus! Vaikka moottori ei käy, voi akussa siitä
huolimatta olla latausta jäljellä. Varo, etteivät
akun navat aiheuta oikosulkua jonkin sähköä
johtavan työkalun tai materiaalin kanssa.
Akut tulee hävittää oikein!
Tämä symboli tarkoittaa, että tässä tuotteessa
on lyijyhappoakku, joka tulee hävittää
ympäristöystävällisellä tavalla. Älä koskaan
heitä sitä tavallisten roskien mukana pois!
Lyijyhappoakut ovat vaarallisia ympäristölle,
ja ne voivat räjähtää altistuttuaan tulelle.
Akku voidaan jättää valtuutettuun
Black & Deckerin huoltoliikkeeseen tai
paikkakuntasi kierrätyspisteeseen.
Mikäli akun teho laskee, noudata kappaleen
“Vian etsintä” ohjeita.
Varoitus! Tarkista, ettei akun johtoja kytketä
väärin. Tällöin moottori käy takaperin, kunnes
akku on tyhjä. Kun akku seuraavaksi
ladataan, elektroniikka tuhoutuu.
Leikkurin käyttö (kuvat F & G)
!
F
!
Tärkeää! Huomioi kaikki varoitukset
ennen koneen käyttöä.
Varoitus! Älä koskaan työnnä leikkuria vain
yhdellä kädellä, vaan pidä aina molemmat
kädet työntökahvalla.
Turva-avain
• Turva-avain estää leikkurin tahattoman tai
asiattoman käynnistyksen. Ilman turvaavainta leikkuria ei voi käyttää.
Varoitus! Poista turva-avain aina, kun
konetta ei vahdita. Myös, vaikka se on vain
hetkisen vahtimatta.
• Turva-avain löytyy tarvikepakkauksesta
(mukana myös yksi vara-avain).
Käynnistys
Nosta akun suojaa (21) ylöpäin.
Laita turva-avain (23) paikalleen.
Sulje suoja (21).
Käynnistäessäsi koneen kallista sitä
hiukan taaksepäin, jotta terä pyörii
vapaasti ruohosta.
•
•
•
•
12
GRC450/750 Sca p01-34 w/p
12
16/3/00, 3:24 pm
G
Käynnistä leikkuri painamalla
virrankatkaisijan laatikossa olevaa
nappia. Vedä virrankatkaisijan kahvaa
itseesi päin. Pidää kahvaa itseesi päin
koko leikuun ajan.
• Sammuttaaksesi koneen päästä irti
virrankatkaisijan kahvasta.
Leikattuasi nurmikon suosittelemme leikkurin
puhdistamista ennen latausta. Poista turvaavain ennen puhdistamista. Katso kappale
“Huolto ja ylläpito”.
Huom! Saadaksesi parhaimman tuloksen
leikkaa nurmikko säännöllisesti. Älä
koskaan leikkaa kosteaa tai märkää
nurmikkoa.
Mikäli koneesta putoaa ruohoa, on kokooja
täynnä ja se tulee tyhjentää.
Terän hoito
!
Terä, jota käytetään pitkän ja voimakkaan
ruohon leikkuuseen, leikkaa, vaikka se olisi
hieman tylsä. Terän ei tarvitse olla
partaveitsen terävä. Jos terä osuu kiviin tai
muihin vieraisiin esineisiin, se voi tylsyä ja
vioittua niin, että se pitää terottaa tai vaihtaa.
Suosittelemme terien terotusta tai vaihtoa
ennen jokaisen leikkuukauden alkua. Teriä
myydään tarvikkeena (tuotenro A6209).
Huom! Käytä ainoastaan Black & Deckerin
suosittelemia teriä.
Terän vaihto (kuva H)
!
H1
H2
SUOMI
•
Huomioi kaikki varoitukset ennen terän vaihtoa.
Varoitus! Poista turva-avain ennen terän
vaihtoa.
• Laita kone kyljelleen niin, että saat
kunnon otteen terästä.
• Käytä työkäsineitä suojataksesi käsiäsi.
• Pidä terästä kiinni rievulla. Käännä
mutteria vastapäivään kiintoavaimella.
• Poista mutteri (18), aluslevy (17),
moottorisuoja (16) ja terä.
• Laittaessasi terän paikoilleen tulee
leikkuureunan olla lähinnä maata.
Akkuteho vähenee, mikäli terä ei ole
oikein asennettu.
• Laita moottorisuoja terän reunojen yli.
H3
H4 •
•
Laita teräksinen aluslevy paikalleen
moottorisuojan reunojen eteen ja linjaan
moottorin akselin ohjainreunojen kanssa.
Laita mutteri paikoilleen ja kiristä
myötäpäivään.
Tarkista, että kaikki osat ovat oikein
asennettu. Väärin asennettuna voi
syntyä vahinkoja, ja koneen leikkuukyky
vähenee.
Huom! Koneessa on moottorisuoja (16)
mutterin ja terän välissä. Tämän täytyy aina
olla kunnolla paikoillaan. Mikäli jokin terää
kiinni pitävistä osista vahingoittuu, täytyy se
korvata uudella osalla.
Huolto ja ylläpito
Seuraavat ohjeet koskevat ruohonleikkurin hoitoa
yleisesti. Kysymyksiä terästä käsitellään otsikon
“Terän hoito” alla. Akun huolto- ja säilytysohjeita
annetaan otsikon “Tietoa akusta” alla.
• Puhdista koneesta aina vanhat leikkuujätteet,
erityisesti koneen alta ja ilmaventtiileistä.
• Suosittelemme joka leikkuun jälkeen
kiinnijuuttuneen ruohon irrottamista
muoviraaputtimella tai vastaavalla.
• Puhdista kaikki muoviosat kostealla rievulla.
• Huom! Älä käytä liuotusaineita tai muita
voimakkaita kemikaaleja, jotka voivat tuhota
leikkurin muovipinnat.
Ylikuormitussuoja (kuva J)
• Koneessa on ylikuormitussuoja.
J
Jos
leikkurilla ajetaan liian kovaa pitkässä
nurmikossa tai leikkuuolosuhteet ovat
vaikeat, voi moottori ylikuormittua.
Mikäli näin tapahtuu, palaa turvaavaimen sulake ja leikkuri pysähtyy.
• Tämä ei ole vika vaan leikkurin
suojatoiminto.
• Mikäli moottori ylikuormittuu ja leikkuri
pysähtyy, poista turva-avain ja tarkista
sulake. Mikäli sulake on palanut, tulee
turva-avain vaihtaa (toinen turva-avain
on vakiovarusteena). Uuden avaimen
saa myös valtuutetuilta Black &
Deckerin huoltoliikkeiltä.
Saadaksesi parhaimman tuloksen:
• Leikkaa nurmikko säännöllisesti.
• Älä koskaan leikkaa märkää nurmikkoa.
• Nurmikon ollessa pidempää kuin 10cm
leikkaa ensin korkealla tasolla ja parin
päivän jälkeen halutulla korkeudella.
13
GRC450/750 Sca p01-34 w/p
13
16/3/00, 3:24 pm
Vianetsintä
Mikäli ruohonleikkurisi ei toimi toivotulla
tavalla, katso allaolevaa taulukkoa.
Ongelma
Toimenpide
Kone ei käynnisty.
(a) Tarkista turva-avain.
(b) Poista turva-avain. Käännä
kone kyljelleen ja tarkista, että
terä pyörii vapaasti.
(c) Lataa akku uudestaan.
Kone pysähtyy.
(a) Poista turva-avain ja tarkista,
että terä pyörii vapaasti.
(b) Lisää leikkuukorkeutta.
(c) Lataa akku uudestaan.
(d) Tarkista turva-avaimen
varokkeen yhteys. Jos
yhteys on rikki, turvaavaimen varoke on palanut
ja se täytyy vaihtaa.
Epätasainen leikkuujälki (a) Lataa akku uudestaan.
(b) Akku tarvitsee vaihtaa
(katso “Akkujen hävitys”).
Leikkuri on raskas.
(a) Lisää leikkuukorkeutta.
Tarkista, että pyörät pyörivät
vapaasti ja ovat samalla
korkeudella.
Kone tärisee ja pitää
(a) Poista turva-avain. Käännä
kovaa meteliä.
kone kyljelleen ja tarkista, ettei
terä ole vahingoittunut. Mikäli
näin on käynyt, vaihda tilalle
uusi alkuperäinen terä.
Ongelma
Toimenpide
Kone tärisee ja pitää
(b) Mikäli mitään näkyvää vikaa
kovaa meteliä.
ei ole, ota yhteyttä valtuutettuun
Black & Deckerin
huoltoliikkeeseen.
Varoitus! Poista turva-avain aina ennen
kuljetusta tai tarkastusta.
!
Jatkuvan tuotekehittelyn seurauksena nämä tiedot
saattavat muuttua. Niistä emme ilmoita erikseen.
Takuu
Ympäri maan sijaitsevilta Black & Deckerin
huoltoliikkeiltä saat aina huoltoa koneeseesi. Kuinka
menetellä, siitä tarkemmin alla. Meillä on kunnia
tarjota Sinulle erinomaista huoltoa, nopeita korjauksia
sekä laaja ja hyvä varaosavalikoima.
Takuun sisältö
Black & Decker Oy takaa, ettei laitteessa ollut
materiaali- tai valmistusvikaa silloin, kun laite
toimitettiin ostajalle.
Takuu ei kata ostajan tavallisesti hoitamia asennustai säätötoimenpiteitä, laitteen tavanomaisesta
käytöstä johtuvaa kulumista tai muutosta, normaalia
huoltoa tai käyttöohjeiden vastaisesta laitteen
hoidosta tai käytöstä, laitteen hoitamatta jättämisestä,
ylirasituksesta, tavanomaista intensiivisemmästä
käytöstä tai muusta epätavallisesta käyttämisestä,
uudelleen rakentamisesta, muuttamisesta tai muusta
asiattomasta toimenpiteestä taikka muusta
sellaisesta ostajan toimenpiteestä johtuvaa virhettä.
Takuu on voimassa 12kk ostopäivästä.
Edellytyksenä takuuetujen saamiselle on, että ostaja
ilmoittaa virheestä lähimmälle Black & Decker Oy:n
valtuuttamalle korjaamolle 14 päivän kuluessa virheen
ilmenemisestä tai siitä, kun ostajan olisi pitänyt
huomata laitteessa olevan virheen. Ostajan on
tällöin esitettävä laitteen ostoajankohtaa ja -paikkaa
osoittava kuitti, lasku tai muu ostotodistus. Ostaja on
velvollinen omalla kustannuksellaan toimittamaan
laitteen purkamattomana sanottuun korjaamoon.
Kulutuskaupan osalta noudatetaan lisäksi
jälleenmyyjän ja kuluttajan välillä kuluttajasuojalain
säännöksiä.
Ympäristö
Kun koneesi on käytetty loppuun, älä heitä
sitä tavallisten roskien mukana pois, vaan vie
se paikkakuntasi kierrätyskeskukseen tai jätä
se valtuutettuun Black & Decker
-huoltopisteeseen.
Huolto
Mikäli koneeseen tulee vikaa, jätä se aina
Black & Deckerin valtuuttamaan huoltopisteeseen
korjattavaksi. (Tietoja saat uusimmasta
tuoteluettelostamme/hinnastostamme tai ota yhteyttä
Black & Decker Oy:hyn).
Mikäli Sinulle tulee kysymyksiä tästä käyttöohjeesta,
ota yhteys asiakaspalveluumme tai johonkin
valtuutettuun huoltoliikkeeseemme. Internetosoitteesta www.2helpU.com löydät kaikki valtuutetut
huoltoliikkeemme.
Ohjeet vian sattuessa
Toimita kone mahdollisimman pian Black & Deckerin
valtuuttamaan korjaamoon.
Mikäli laitteessasi on vielä takuu voimassa (12kk
ostopäivästä), toimita ostokuitti tai takuutodistus
koneen mukana huoltoon.
Black & Decker Oy vastaa siitä, että laite, jossa on
takuun kattama virhe korjataan ilman kustannuksia
ostajalle tai vaihdetaan uuteen laitteeseen
Black & Decker Oy:n valinnan mukaan. Laitteen
korjauksen tai vaihtoehtoisesti vaihdon lisäksi
Black & Decker Oy:llä ei ole muuta laitteeseen
liittyvää vastuuta lukuunottamatta vastuuta
tahallisesta tai törkeästä huolimattomuudesta
aiheutetusta vahingosta. Black & Decker Oy ei
kuitenkaan missään olosuhteissa vastaa seurannaistai välillisistä vahingoista.
14
GRC450/750 Sca p01-34 w/p
14
16/3/00, 3:24 pm
Mikäli kulloinkin voimassa olevan lain tai vallitsevan
oikeuskäytännön nojalla katsottaisiin, että
Black & Decker Oy:n vastuu olisi näissä
takuuehdoissa tarkoitettua laajempi, on näihin
takuuehtoihin sisältyvät vastuunrajoitukset lain tai
oikeuskäytännön sallimissa rajoissa kuitenkin otettava
huomioon mahdollista korvausvelvollisuutta tai
korvauksen määrää rajoittavina ehtoina.
SUOMI
Pyrkimys täydellisyyteen
Me Black & Deckerillä toivomme, että asiakkaamme
olisivat tyytyväisiä poistuessaan huoltoliikkeestämme.
Mikäli jostain syystä jokin jäi painamaan mieltäsi, voit
soittaa Black & Decker Oy:lle.
Mikäli koneesi kaipaa huoltoa, ota yhteyttä
Black & Deckerin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen
tai soita Black & Decker Oy:hyn.
Black & Decker -tuotteet
Black & Deckerillä on laaja valikoima ulkokäyttöön
tarkoitettuja työkaluja, jotka helpottavat
puutarhanhoitoa. Lisätietoja saat lähimmältä
Black & Deckerin jälleenmyyjältä.
Sammaleenpoistajat
Pensasleikkurit
Ketjusahat
Oksasilppurit
Puutarhanpuhdistaja
Viimeistelyleikkurit
CE-vaatimuksenmukaisuustodistus
Vakuutamme että työkalut: GRC450, GRC750
ovat 98/37/EC, 89/336/EEC, 73/23/EEC,
EN55104, EN60335, EN55014 mukaiset
Mitattu melupaine @ 4m 80dB (A)
Mitattu meluteho 91dB (A)
Käsi/käsivarsi tärinä <2.5m/s2
Brian Cooke
Director of Engineering
Spennymoor, County Durham DL16 6JG, United Kingdom
15
GRC450/750 Sca p01-34 w/p
15
16/3/00, 3:24 pm
Gressklipper
GRC450/GRC750
Bruksanvisningen gir informasjon om bruk og
vedlikehold av Black & Deckers gressklipper
GRC450 and GRC750.
Bruksanvisning
•
Lær og kjenne din maskin
Les hele bruksanvisningen nøye og merk
deg alle sikkerhetsinformasjon før, under og
etter bruk av maskinen. Hold alltid maskinen
i god stand.
Gjør deg kjent med alle brytere før du
bruker maskinen. Vær særskilt nøye med at
du vet hvordan du stanser maskinen før du
starter den.
Oppbevar bruksanvisningen for senere bruk.
Sikkerhetsforskrifter
Trening
• La aldri barn eller andre personer som
ikke er kjent med denne maskintypen
bruke den, eller andre som ikke har lest
denne sikkerhetsinstruksen.
La aldri barn, dyr eller andre
personer være i nærheten av
6m / 20ft
maskinen når den er i bruk. Hold
360
dem minst 6m unna
arbeidsområdet.
• Husk at operatøren/brukeren er ansvarlig
for skader eller farer som oppstår overfor
andre personer eller deres eiendeler.
Forberedelse
• Bruk kraftige sko eller støvler slik at deres
føtter er beskyttet.
• Bruk verneutstyr. Ha på deg vernebriller
når du bruker maskinen.
• Bruk ikke maskinen barbeint eller i
sandaler.
• Bruk langbukser for å beskytte benene.
Gjenstander som ligger i gresset kan bli
slynget ut fra maskinen.
• Bruk ikke maskinen i gassholdig atmosfare.
• Vær alltid sikker på at maskinen er i godt
stand.
• Før du bruker gressklipperen, fjern
sikkerhetsnøkkelen og kontroller at kniven
og andre roterende deler er i orden.
Defekte kniver og slitte bolter kan
forårsake store skader. Kontroller at
kniven sitter skikkelig fast.
Pass på at det området som skal renses
er fritt for grener, sten, ståltråd og annet
som kan skade maskinen. Kontakt med
slike gjenstander kan være farlig eller kan
skade maskinen, og kan slynges ut av
knivene.
Drift
Ved start; vipp maskinen litt bakover.
Sørg for at begge hendene er på
håndtaket og at føttene ikke er i
nærheten av knivene før maskinen starter.
Kniven vil fortsette å kjøre en kort
stund etter at strømbryteren har
blitt utløst. La alltid kniven stoppe
av seg selv.
• Slipp strømbryteren for å slå av maskinen
og fjern sikkerhets-nøkkelen når:
• Du forlater maskinen.
• Før kontroll, rengjøring eller arbeid
med maskinen.
• Om gressklipperen begynner å vibrere
unormalt.
• Dersom gressklipperen har kjørt på ett
eller annet, sjekk at maskinen ikke er
blitt skadet.
• Unngå ukontrollert start. Kontroller at
strømbryteren er i av-posisjon når du
setter i sikkerhetsnøkkelen.
• Kjør aldri maskinen når den ligger på
siden og prøv aldri å stoppe knivene.
La de alltid stoppe av seg selv.
• Plasser aldri hender eller føtter i nærheten
av eller under roterende deler.
• Hold avstand fra utkastet.
• Bruk ikke maskinen i regnvær og la den
ikke bli våt. Dersom mulig unngå å bruke
maskinen på vått gress.
• Bruk kun maskinen i dagslys eller i god
kunstig belysning.
• Trekk ikke maskinen mot deg eller
baklengs.
• Kryss ikke grusganger eller veier med
roterende kniver.
• Vær sikker på å ha godt fotfeste, spesielt
i hellinger.
• Klipp alltid på tvers av hellinger; aldri opp
og ned.
• Klipp ikke i ekstreme hellinger og bruk
alltid sklisikkert fottøy.
•
•
16
GRC450/750 Sca p01-34 w/p
16
16/3/00, 3:24 pm
•
•
•
•
•
Gå, løp ikke. Tving ikke maskinen.
Løft ikke maskinen mens motoren er på.
Sørg for at knivene har sluttet å rotere når
maskinen løftes for transport.
Bruk aldri maskinen med defekte deler.
Ved transport skal gressklipperen være
innstilt på klippehøyde i midtstilling.
Ved transport - fjern alltid
sikkerhetsnøkkelen.
Vedlikehold og oppbevaring
• Når du ikke bruker gressklipperen,
oppbevar den på et tørt sted og fjern
sikkerhetsnøkkelen. Oppbevares utenfor
barns rekkevidde.
• Bruk ikke rengjøringsmiddel når du
rengjør gressklipperen men bruk en
plastskrape eller lignende for å fjerne
gress eller skitt. Fjern alltid
sikkerhetsnøkkelen før rengjøring.
• Lad eller oppbevar aldri maskinen under
åpen himmel uten at den er godt tildekket
og beskyttet mot vær og vind.
• Bruk ikke gressklippere om noen del er
skadet. Reparer eller bytt ut skadede
deler før bruk.
• For din sikkerhet - bytt ut slitte eller
skadede deler.
• For din sikkerhet - dra til mutre og skruer
på gressklipperen.
• Bruk kun reservedeler og tilbehør som
anbefales av Black & Decker.
Utstyr (Fig. A)
• I Black & Deckers GRC450/GRC750 har
A
•
•
•
•
•
•
høy kvalitet blitt kombinert med moderne
design og følgende utstyr for å gi sikker,
effektiv og behagelig gressklipping.
Oppladbar. Den trenger ingen
skjøteledning ved gressklipping.
Bensinfri. Det trengs ikke å blande bensin
eller olje, ingen transport eller
oppbevaring av disse.
Rent. Det blir ingen avgasser eller andre
forurensninger ved klipping.
Oppladbart batteri. Batterikapasiteten
holder til en normal plen på ca. 450m2
(GRC450), 750m2 (GRC750).
Klippearealet er alltid avhengig av
gressets lengde, gressets fuktighet og
hvilken klippehøyde som er blitt valgt.
Lettstartet. Starter første gangen hver gang.
Strømbryteren og sikkerhetsnøkkelen (23)
er spesialdesignet for å hindre uønsket
start.
GRC450/750 Sca p01-34 w/p
17
NORGE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ergonomisk oppsvinget håndtak for
behagelig grep.
Knivbrems for øket sikkerhet. Kniven
slutter å rotere innen 3 sekunder etter at
strømbryteren er sluppet.
Store mutre på håndtaket for enkel
montering og sammenfelling ved
oppbevaring.
3 ulike klippehøyder innebærer at det
alltid finnes en klippehøyde som passer
for ulike forhold.
Hjulenes plassering gjør det mulig å
klippe helt ut til gresskanten.
Gressoppsamler med stor kapasitet (35 l)
gjør at man ikke trenger å tømme så ofte.
Enkelt å tømme oppsamleren.
Hard plast gir lang levetid, ruster ikke og
bidrar til lave vibrasjoner og lyd.
Sterk og effektiv 12 Volts gir lav lyd og
effektiv klipping.
GRC450 vil ha en gangtid på ca. 450m2
ved normale klippeforhold. GRC750 vil ha
en gangtid på ca. 750m2 ved normale
klippeforhold. Denne tiden vil variere
avhengig av gressforholdene,
skjærehøyden og hastigheten.
Utpakking og montering
Kartongen inneholder:
• Gressklipper og håndtak.
• En pose inneholdende:
• Sikkerhetsnøkkel x 2 (23).
• Instruksjonsbok.
• Fast nøkkel (4).
• Lader (22).
• Batteristropp (27)
• En gressoppsamler - se monteringsinstrukser
nedenfor.
Håndtak (Fig. B)
• Ta ut alle deler av kartongen og sjekk at
alt er med (Fig. A).
Maskindel (1) består av, kåpe (2), hjul (3) og
gressluke (2).
Håndtaket består av: øvre håndtak (5), støtte
(20), nedre håndtak (6), strømbryterboks (7),
17
16/3/00, 3:24 pm
B1
B2
strømbryter (8), sikkerhetsstrømbryter (9),
ledningklemme (11) og vingemutter (12).
• Monter det nedre venstre håndtaket (6L)
og det nedre høyre håndtaket (6R) på
støtten (20). Fest det øvre håndtaket (5)
gjennom støtten og sett fast den med
mutterne (12).
• Plasser gressklipperen på et plant underlag
og monter det nedre håndtaket (6) på
begge sider av motorhuset som følger:
• Sett inn de nedre håndtakene i to hullene
på maskindelen (1) og press nedover til
de sitter fast. Skru fast skruene (13)
ordentlig.
Batteriinformasjon
• Batteriet i GRC730 er et tett 12 eller 24 Volts bly/
syre batteri. Det er helt tett og kan derfor ikke
lekke.
Tilbehør; nytt batteri BT450 til GRC450 samt
BT750 til GRC750.
Batteriet er ladet fra fabrikk, men det skal lades
100% (min. 8 timer) før førstegangs bruk for å
kunne gi full kapasitet.
For å beholde maksimal batterikapasiteten skal
batteriet lades etter hver bruk.
Ved vinteroppbevaring sjekk at:
• Batteriet er ladet før oppbevaring.
• Temperaturen i oppbevaringsrommet er
under 25ºC. Dersom temperaturen stiger
over 5ºC i oppbevaringsrommet anbefaler vi
kontinuerlig lading.
• For lengere levetid, lad batteriet en gang i
løpet av vinteren hvis ikke batteriet er på
kontinuerlig lading.
Obs! Følg nedenforstående ladeinstruksjon.
Batteriets levetid øker dersom du alltid bruker en
velslipt kniv og rengjør maskinen for gress etter
hver klipping.
Oppbevar gressklipperen på et kjølig og tørt sted.
Oppbevar gressklipperen i god avstand fra
vann, varme, (panner, radiatorer, vifter etc.)
ild eller kjemikalier.
•
•
•
Høydeinnstilling (Fig. C)
!
C
Advarsel! Fjern alltid sikkerhetsnøkkelen før
hver justering og gi kniven tid til å stanse;
kniven er meget skarp.
Vær og en av de to akslene kan stilles inn
separat. Det finnes 3 høydinnstillinger.
• Ved valg av høydeinnstilling; flytt de
fjærbelastede hjulene (3) i sporene.
• Gjør på samme måten med de andre tre
hjulene.
Kontroller at alle fire hjulene er innstilt i
samme høydenivå.
•
•
•
Montering av oppsamleren (Fig. D)
Les sikkerhetsinstruksene i begynnelsen av
denne håndboken før du bruker dette
tilbehøret.
• Oppsamleren består av to
plastkomponenter (14 og 15) som må
monteres innen man setter oppsamleren
på gressklipperen.
Montering i henhold til nedfor:
• Sett sammen de to delene.
D1
D2 •
D3
Klem delene sammen.
Monter oppsamleren på gressklipperen:
• Den fjærbelastede gressluken løftes
opp og de to armene på oppsamlerens
framkant plasseres på maskinens
bakre flenser (Fig. D3).
• Gressluken kan nå senkes ned mot
oppsamleren.
Fjern oppsamleren fra gressklipperen:
Oppsamleren kan løftes av når gressluken
løftes opp. Fjern oppsamleren og slipp
forsiktig ned gressluken.
18
GRC450/750 Sca p01-34 w/p
18
Ladeinstruksjon (Fig. E)
!
Rød lampe indikerer at ladingen pågår.
Grønn lampe indikerer vedlikeholdslading
og/eller at ladingen er ferdig.
• Lad alltid gressklipperen på et tørt og
godt ventilert sted.
• Lad kun gressklipperen i temperaturer
mellom 5º og 40ºC.
Advarsel! Forsøk ikke å lade batterier som
ikke er ment for opplading.
Lading
• Gressklipperbatteriet kan lades på
gressklipperen eller kan tas av og lades
på et annet sted dersom det ikke finnes
tilgjengelig strømuttak.
Lade batteriet PÅ gressklipperen
Fjern sikkerhetsnøkkelen (23) og lagre
den på et trygt sted utilgjengelig for barn.
• Fjern batteridekselet (2) ved knappen på
fremsiden av dekselet og løft oppover.
• Kople fra batteriledningen (rød og sort)
ved å trekke den kontakten.
• Den røde og sorte stikkontakten på
laderen koples deretter til den røde og
sorte kontakten på batteriet.
•
16/3/00, 3:24 pm
Merk: Laderkontakten vil kun passe en vei.
• Kople laderen til strømuttaket og slå på.
• Den indikatoren på laderen vil komme på.
Dette betyr at batteriet lades.
• Normal ladetid er 24 og 30 timer.
• Med 12 volts GRC450-gressklipperen vil
det røde indikatorlyset slukke. Dette
indikerer full lading. Et grønt lys vil nå slås
på for å indikere en “vedlikeholds”
ladetilstand.
• Med 24 volts GRC750-gressklipperen vil
ladeindikatoren være på så lenge
gressklipperen er koplet til
strømforsyningen, og vil fortsette i en
“vedlikeholds” ladetilstand etter at
batteriet er ladet opp.
• Det er ufarlig å la batteriet stå til lading
frem til det skal brukes.
• Kople laderen fra batteriet og kople
batteriet til kontakten på gressklipperen.
• Gressklipperen er klar til bruk.
Lade batteriet AV gressklipperen
• Fjern sikkerhetsnøkkelen og
batteridekselet som beskrevet ovenfor og
kople fra batteriet.
• Løft batteriet ut av gressklipperen ved
hjelp av bærehåndtaket.
• Lad opp som forklart ovenfor.
• Etter opplading setter du batteriet tilbake i
gressklipperen og kopler til
gressklipperkontakten.
NORGE
Pb
-
+
!
!
F
!
Lad gressklipperen før vinteroppbevaring.
Når du setter gressklipperen bort for vinteren er det
viktig at den er ladet. Problemet med batteriet kan
oppstå dersom gressklipperen oppbevares uten at
batteriet er ladet.
G
Batterifjerning
!
Når batteriet må byttes skal det først kjøres
tomt, ved å kjøre gressklipperen til den
stopper. Ta bort batteriet fra gressklipperen.
Advarsel! Det kan, selv om motoren har
sluttet å rotere, fremdeles finnes ladning igjen
i batteriet. Vær derfor nøye med at polene
ikke kortsluttes med noe ledende verktøy
eller annet ledende materiale.
Bly/syre batterier kan være skadelige for
miljøet og kan eksplodere om det
utsettes for ild.
Batteriet skal leveres til et autorisert
Black & Decker serviceverksted eller til en
kommunal kildesortering.
Om batterikapasiteten avtar, følg anvisningene
under “feilsøking”.
Advarsel! Kontroller så at batterilederene
ikke er koblet feil. Da vil motoren gå
baklengs, og elektronikken vil ødelegges.
Bruk (Fig. F & G)
Viktig!
Lad alltid batteriet etter hver bruk.
For å få ut best mulig kapasitet og lengst mulig
levetid på batteriet, er det viktig at batteriet lades
direkte etter hver bruk. Problemer med batteriet kan
oppstå dersom gressklipperen oppbevares uten at
batteriet er fulladet.
Batteriet må fjernes på en forsvarlig måte.
Dette symbolet betyr at bly/syre batteriet i
dette produktet må fjernes på en
miljøvennlig måte og aldri sammen med
husavfall.
Viktig! Observer alle advarsler når
maskinen brukes.
Advarsel! Kjør aldri maskinen bare med en
hånd, ha alltid begge hendene på håndtaket.
Sikkerhetsnøkkel
• For å hindre at maskinen ikke blir utilsiktet
startet finnes det en sikkerhetsnøkkel.
Sikkerhetsnøkkelen skal være isatt for å
bruke gressklipperen.
Advarsel! Fjern alltid sikkerhetsnøkkelen når
du forlater maskinen også om det bare er for
en kort stund.
• Sikkerhetsnøkkelen finnes i pakken med
deler (samt reservenskkel).
Start
• Løft opp luken (21).
• Sett i sikkerhetsnøkkelen (23).
• Steng luken.
• Trykk håndtaket inn ved start, slik at
kniven går fritt fra gresset.
• Start gressklipperen ved å trykke på
knappen på strømbryterboksen. Da så
strømbryteren mot deg. Hold strømbryteren
inntrykt så lenge klippingen pågår.
• For å slå av motoren slippes
strømbryteren.
Når klippingen er ferdig anbefaler vi at gress
klipperen rengjøres før den settes til lading.
Ta ut sikkerhetsnøkkelen før rengjøring. Se
“Stell og vedlikehold”.
19
GRC450/750 Sca p01-34 w/p
19
16/3/00, 3:24 pm
Obs! For å oppnå best mulig resultat så
skal plenen klippes regelmessig, men aldri
når gresset er vått eller i regnvær. Om
maskinen ikke samler opp gresset ved
klipping er oppsamleren full og skal
tømmes.
Vedlikehold av kniven
!
Kniven vil klippe selv om den er sløv. Den
behøver ikke være skarp som et
barberblad.
Dersom kniven støter mot en stein eller en
annen hard gjenstand, kan den bli så sløv at
den må slipes eller byttes ut. Vi anbefaler at
kniven byttes ut eller slipes før hver sesong.
Reservekniv A6209 finnes som tilbehør.
Advarsel! Bruk kun knivene som anbefales
av Black & Decker.
under “Vedlikehold av kniven”. Råd vedrørende
vedlikehold og oppbevaring av batteriet gis under
“Batteriinformasjon”.
• Hold alltid maskinen ren for gammelt gress,
spesielt på undersiden og i luftventilene.
• Etter hver klipping anbefaler vi at gress som
eventuelt har festet seg under maskinen løsnes
med en fuktig fille.
• Obs! Bruk ikke løsemiddel eller andre
sterke kjemikalier som kon ødelegge overflaten
på plastdelene.
Overbelastningsbeskyttelse (Fig. J)
• Maskinen er utstyrt med
Bytte av kniv (Fig. H)
!
H1
H2
Observer alle advarsler før skifte av kniv.
Advarsel! Fjern sikkerhetsnøkkelen før
kniven skiftes.
• Legg maskinen på siden slik at kniven blir
lett gjengelig.
• Bruk arbeidshansker for å
beskytte hendene.
• Hold kniven med en fille. Ta den
medfølgende nøkkelen og vri
mutteren moturs.
• Fjern mutteren (18), brikken (17),
motordekselet (16) og kniven.
• Ved montering skal knivens klippekant
være nærmest bakken.
Batterikapasiteten reduseres dersom
kniven er feil montert.
• Plaser motordekselet over knivens kanter.
H3
H4 •
Ta nå stålbrikken og legg den på plass
innenfor motordekselets kanter og på linje
med motorakselens styrekanter. Sette på
mutteren og dra til medurs.
• Kontroller at alle deler er korrekt montert.
Ved feilaktig montering kan skader
oppstå og klippekvaliteten reduseres.
Obs! Maskinen er utstyrt med et motordeksel
(24) mellom mutteren og kniven. Dette må
alltid være korrekt montert. Om noen av
delene som holder kniven på plass skades
må de erstattes med nye deler umiddelbart.
Stell og vedlikehold
Følgende råd gjelder generelt vedlikehold av
gressklipperen. Spørsmål om kniven behandles
J
overbelastnings-beskyttelse. Dersom
maskinen kjøres for fort i høyt gress eller
under vanskelige forhold kan motoren
bli overbelastet.Hvis dette skjer vil
sikkerhetsnøkkelens sikring gå og dette
vil føre til at maskinen stopper.
• Dette er er korrekt og kun en
beskyttelse
for gressklipperen.
• Når dette skjer, ta ut sikkerhetsnøkkelen
og kontroller smeltetråden. Hvis
smeltetråden er brutt har sikringen gått,
og den må byttes ut med en ny nøkkel.
Det finnes en reservenøkkel i
reservedelspakken. Du får også kjøpt ny
nøkkel ved et Black & Decker
servicesenter.
For å oppnå best mulig resultat:
• Klipp gresset regelmessig.
• Klipp aldri vått gress.
• Når gresset er lengre enn 10cm skal det
først klippes i en høy posisjon, deretter
etter et par dager i ønsket høyde.
Feilsøking
Dersom ikke gressklipperen fungerer
tilfredsstillende, se i nedenforstående tabell.
Problem
Prosedyre
Maskinen starter a) Kontroller sikkerhetsnøkkelen.
ikke
b) Fjern sikkerhetsnøkkelen. Legg
maskinen på siden og kontroller at
kniven roterer fritt.
c) Lad opp batteriet.
Maskinen stopper a) Fjern sikkerhetsnøkkelen og
kontroller at kniven roterer fritt.
b) Still klippehøyden høyere.
c) Lad opp batteriet.
d) Kontroller sikkerhetsnøkkel
sikringsforbindelsen. Hvis brutt
har sikringen til sikkerhetsnøkkelen
gått og må byttes ut.
20
GRC450/750 Sca p01-34 w/p
20
16/3/00, 3:24 pm
Ujevn klipping
a) Lad opp batteriet.
b) Batteriet må byttes (se
“Batterifjerning”).
Klipperen går tungt a) Øk klippehøyden. Kontroller at
hjulene ruller fritt, og på samme
høydeinnstilling.
Vibrasjoner og
a) Fjern sikkerhetsnøkkelen. Legg
høy lyd
maskinen på siden og kontroller at
kniven ikke er skadet. Om den er
skadet bytt den ut med en ny
orginalkniv.
b) Om det ikke finnes noen synlig
skade, kontakt nærmeste
autoriserte Black & Decker
serviceverksted.
!
Advarsel! Fjern alltid sikkerhetsnøkkelen før
transport eller kontroll.
Miljø
Vern om naturen. Kast ikke produktet
sammen med annet avfall når det er utslitt.
Lever det til kildesortering eller til
Black & Decker serviceverksted.
NORGE
for egen regning levere maskinen udemontert til
nevnte serviceverksted eller til kjøpsstedet.
For konsumentkjøp gjelder dessuten Kjøpsloven som
regulerer forholdet mellom forhandler og kunde.
Andre Black & Decker produkter
Black & Decker har et fullstendig utvalg av
motordrevne verktøyer slik at hagearbeid blir enklere.
Dersom du ønsker ytterligere informasjon om andre
produkter, kontakt nærmeste Black & Decker
forhandler for ytterligere informasjon.
Mosefjernere
Motorsag
Kompostkverner
Gresstrimmere
Hekkesakser
Løvfjerner
CE samsvarserklæring
Service
Skulle det oppstå feil på produktet, må det alltid
leveres til et autorisert serviceverksted. (Se aktuell
prisliste/katalog for videre informasjon, eller kontakt
Black & Decker (Norge) A/S.). Dersom du har
spørsmål, kontakt Black & Deckers ordrekontor eller
et autorisert serviceverksted.
Dersom du har spørsmål, kontakt Black & Deckers
kundeservice eller et autorisert serviceversted.
Oversikt over våre autoriserte serviceverksteder
finnes på Internet, www.2helpU.com.
På grunn av forskning og utvikling kan ovenstående
spesifikasjoner bli endret, noe som ikke blir opplyst
separat.
Vi bekrefter at verktøyene: GRC450, GRC750
er overens med 98/37/EC, 89/336/EEC,
73/23/EEC, EN55104, EN60335, EN55014
Veid lydtrykk er @ 4m 80dB (A)
Veid lydeffekt er 91dB (A)
Hånd/Arm veid vibrasjon er <2.5m/s2
Brian Cooke
Director of Engineering
Spennymoor, County Durham DL16 6JG, United Kingdom
Garanti og service
Black & Decker (Norge)A/S garanterer i henhold
til garantivilkår som finnes hos Black & Decker
(Norge) A/S.
Disse inneholder bl.a:
Black & Decker (Norge) A/S garanterer at maskinen
er uten materialeller fabrikasjonsfeil ved levering.
Garantien gjelder 24 måneder fra levering.
Black & Decker påtar seg kostnadsfritt å reparere
eller bytte ut maskinen etter eget valg.
For å påberope feil som omfattes av garantien skal
kjøperen underrette nærmeste Black & Decker
autoriserte serviceverksted om feilen innen fjorten
dager etter at feilen oppdages. Kjøperen skal kunne
fremvise kvittering, faktura eller annet kjøpsbevis som
viser hvor og når maskinen ble kjøpt. Kjøperen skal
21
GRC450/750 Sca p01-34 w/p
21
16/3/00, 3:24 pm
Gräsklippare
GRC450/GRC750
Bruksanvisningen ger information om användning och
underhåll av Black & Deckers gräsklippare GRC450
och GRC750.
Bruksanvisning
•
Lär känna Din maskin
Läs hela bruksanvisningen noggrant och
observera all säkerhetsinformation före under
och efter användning av maskinen. Håll alltid
maskinen i gott skick.
Bekanta Dig med alla reglage innan Du
använder maskinen. Var särskilt noga med
att Du vet hur man stannar maskinen innan
Du startar den.
Förvara bruksanvisningen för framtida bruk.
Säkerhetsföreskrifter
Utbildning
• Låt inte andra personer eller barn som
inte känner till denna typ av maskin eller
inte har läst bruksanvisningen använda
maskinen.
Låt aldrig barn, djur eller vuxna
komma för nära maskinen när
6m / 20ft
den används. De skall alltid vara
360
minst 6m borta från
arbetsområdet.
• Kom ihåg att användaren ansvarar för
skador eller risker som orsakas andra
människor eller deras egendom.
Förberedning
• Använd stadiga skor eller stövlar så att
Dina fötter är skyddade. Nyklippt gräs är
fuktigt och halt.
• Använd skyddsutrustning vid behov.
• Gå ej barfota eller i öppna sandaler när
maskinen används.
• Använd långbyxor för att skydda benen.
Föremål som finns i gräset kan slungas ut
från maskinen.
• Kontrollera sladden regelbundet. Använd
aldrig en skadad sladd.
• Se till att sladden aldrig kommer nära
knivarna. Du måste hela tiden ha den
under uppsikt.
• Använd inte maskinen i explosiv miljö.
• Se alltid till att maskinen är i säkert,
arbetsdugligt skick.
•
•
Innan Du använder maskinen, tag bort
säkerhetsnyckeln och kontrollera att
kniven och andra roterande delar är i bra
skick. Defekta knivar och slitna bultar kan
förorsaka stora skador. Kontrollera också
att kniven sitter fast ordentligt.
Se till att arbetsområdet är fritt från grenar,
sten, ståltråd och annat som kan skada
maskinen eller slungas ut av knivarna.
Förlängningssladden som används måste
vara godkänd för utomhusbruk.
Drift
Vid start; luta maskinen något bakåt.
Fatta båda händerna om handtaget och
se till att fötterna är borta från knivarna
innan du startar maskinen.
Kniven fortsätter rotera en kort tid
efter att Du har stängt av
maskinen. Låt alltid kniven
stanna av sig själv.
• Släpp strömbrytaren för att stänga av
maskinen och tag bort säkerhetsnyckeln
när:
• Du lämnar maskinen obevakad.
• Innan kontroll, rengöring eller arbete
med maskinen.
• Om gräsklipparen börjar vibrera
onormalt (kontrollera då omedelbart).
• Om gräsklipparen träffat ett
främmande föremål. Kontrollera att
maskinen inte skadats.
• Undvik oavsiktlig start. Kontrollera att
strömbrytaren är avstängd när Du sätter i
säkerhetsnyckeln.
• Placera aldrig händer eller fötter i
närheten av eller under roterande delar.
• Var ej i närheten av utkasten.
• Använd inte maskinen när det regnar och
låt den ej bli fuktig. Undvik om möjligt att
använda den på fuktigt gräs.
• Använd endast maskinen i dagsljus.
• Drag inte maskinen mot Dig eller gå
baklänges när Du klipper.
• Korsa inte grusgångar eller vägar med
roterande knivar.
• Stå alltid stadigt, speciellt på sluttningar.
• Klipp alltid längs med sluttningar, aldrig
uppåt och nedåt.
•
•
22
GRC450/750 Sca p01-34 w/p
22
16/3/00, 3:24 pm
•
•
•
•
•
•
Använd aldrig maskinen på branta
sluttningar. Använd alltid halkfria skor.
Gå alltid, spring inte. Tvinga aldrig
maskinen.
Bär aldrig maskinen när motorn är i gång.
Kontrollera att knivarna slutat rotera innan
Du lyfter maskinen.
Använd aldrig maskinen med defekta
skydd.
Vid transport skall gräslipparen vara
inställd på klipphöjd i mittenläge.
Vid transport - Tag alltid bort
säkerhetsnyckeln, justera
höjdinställningen till mittenläge och var
försiktig när Du lyfter.
Underhåll och förvaring
• När Du inte använder gräsklipparen,
förvara den på ett torrt ställe och tag bort
säkerhetsnyckeln. Förvara den utom
räckhåll för barn.
• Använd inte rengöringsmedel när Du gör
rent gräsklipparen utan använd en
plastskrapa eller liknande för att ta bort
gräs och smuts. Tag alltid bort
säkerhetsnyckeln innan rengöring.
• Ladda eller förvara aldrig maskinen
utomhus.
• Använd aldrig gräsklipparen om någon
del är skadad. Reparera eller byt ut
skadade delar innan användning.
• För Din säkerhet - Byt ut utslitna eller
skadade delar.
• För Din säkerhet - Drag åt muttrar och
skruvar på gräsklipparen.
• Använd endast reservdelar och tillbehör
som rekommenderas av Black & Decker.
Utrustning (Fig. A)
A
I Black & Deckers GRC450/GRC750 har hög
kvalitet kombinerats med modern design
och följande utrustning för att ge säker,
effektiv och bekväm gräsklippning.
• Uppladdningsbar. Det behövs inte någon
förlängningssladd vid gräsklippning.
• Ingen bensin. Det behövs ingen bensin
eller olja att blanda, transportera eller
förvara.
• Det blir inga avgaser eller andra
föroreningar under klippning.
• Uppladdningsbart batteri.
Batterikapaciteten räcker för en normal
trädgårdsgräsmatta på ca 450m2
(GRC450), 750m2 (GRC750). Klippytan är
alltid beroende av gräsets längd, gräsets
fuktighet och vilken klipphöjd som valts.
SVERIGE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Lättstartad. Startar första gången - varje
gång.
Strömbrytarenheten och
säkerhetsnyckeln (23) är specialdesignad
för att förhindra oavsiktlig start.
Ergonomiskt uppsvängt handtag för
bekvämt grepp.
Knivbroms för ökad säkerhet. Kniven
slutar att rotera inom 3 sekunder efter det
att strömbrytaren släpps.
Stora muttrar på handtaget för enkel
montering och ihopfällning vid förvaring.
3 olika klipphöjder innebär att det alltid
finns en klipphöjd som passar för olika
förhållanden.
Hjulens placering gör det möjligt att klippa
ända ut till gräskanten.
Gräsuppsamlare med stor kapacitet (35 l)
leder till att man inte behöver tömma så
ofta.
Lätt att tömma uppsamlaren.
Tålig plast ger lång livslängd, rostar inte
och bidrar till låga vibrationer och lågt ljud.
Stark och effektiv motor ger lågt ljud och
effektiv klippning.
GRC450 har en gångtid på ca. 450m2
under normala klippningsförhållanden.
GRC750 har en gångtid på ca. 750m2
under normala klippningsförhållanden.
Gångtiden varierar beroende på gräsets
kondition, klipphöjden som används och
hastigheten med vilken gräsklipparen
förflyttas.
Uppackning och montering
Kartongen innehåller:
• Gräsklippare och handtag.
• En påse innehållande:
• Säkerhetsnyckel x 2 (23).
• Instruktionsbok.
• Fast nyckel (4).
• Laddare (22).
• Batterirem (27).
• Sats för gräsuppsamlare - se nedanstående
monteringsinstruktioner.
23
GRC450/750 Sca p01-34 w/p
23
16/3/00, 3:24 pm
•
Handtag (Fig. B)
B1
B2
Tag ur alla delar ur kartongen och gå igenom
alla maskinens delar.
Maskindel (1) består av: skyddskåpa (2), hjul
(3) och gräslucka (24).
Handtaget består av: övre handtag (5), stöd
(20), undre handtag (6), strömbrytarlåda (7),
strömbrytare (8), säkerhetsströmbrytare (9),
sladdklämma (11) och vingmutter (12)
• Montera det undre vänstra handtaget (6L)
och det under högra handtaget (6R) på
stödet (20). Fäst det övre handtaget (5)
genom stödet och sätt fast det med
muttrarna (12).
Placera gräsklipparen på ett plant underlag
och montera det nedre handtaget (6) på
båda sidor av motorhuset enligt följande:
• Sätt in de undre handtagen i de två hålen
på maskindelen (1) och pressa nedåt tills
de sitter fast. Skruva fast skruvarna (13)
ordentligt.
Tag bort uppsamlaren från gräsklipparen:
Uppsamlaren kan lyftas av om gräsluckan
lyfts upp. Tag av uppsamlaren och släpp
försiktigt ner gräsluckan.
Batteriinformation
• Batteriet är ett slutet 12 eller 24 volts bly/syra
batteri. Det är helt slutet och kan därför inte läcka.
Tillbehör; nytt batteri BT450 till GRC450 samt
BT750 till GRC750.
Batteriet har laddats på fabriken, men det
skall laddas fullt innan första användning
(min. 8 timmar) för att kunna ge full kapacitet.
För att erhålla bästa batterikapacitet skall
batteriet laddas efter varje användning.
Vid vinterförvaring se till att:
• Batteriet är laddat innan förvaring.
• Temperaturen i förvaringsutrymmet är
under 25ºC. Om temperaturen överstiger
5°C i förvaringsutrymmet rekommenderar vi
kontinuerlig laddning.
• För längre livstid, ladda därför batteriet en
gång under vintern om batteriet inte är på
kontinuerlig laddning.
Obs! Följ nedanstående laddningsinstruktion.
Batteriets livslängd förlängs om Du alltid
använder en välslipad kniv och rengör maskinen
från gräs efter varje klippning.
Förvara alltid gräsklipparen i ett svalt och torrt
utrymme.
Förvara gräsklipparen på behörigt avstånd från
vatten, värme (pannor, radiatorer, värmefläktar
etc.) eld eller kemikalier.
•
•
•
Höjdinställning (Fig. C)
!
C
Varning! Tag alltid ur säkerhetsnyckeln före
varje justering. Kniven får ej rotera, den är
mycket vass.
Montera hjulen.
Var och en av de två axlarna kan ställas in
separat. Det finns 3 höjdinställningar.
• Vid val av höjdinställning; flytta de
fjäderbelastade hjulen (3) i skåran.
• Gör på samma sätt med de andra tre
hjulen.
Kontrollera att alla fyra hjulen är inställda i
samma höjdläge.
Montering av uppsamlaren (Fig. D)
Läs säkerhetsinstruktionerna i början på
manualen innan tillbehöret används.
• Gräsuppsamlaren består av två
plastkomponenter (14 och 15) som
måste monteras innan man sätter
gräsuppsamlaren på gräsklipparen.
Montering enligt nedan:
• Sätt ihop de två delarna.
D1
D2 •
D3
Kläm fast delarna i varandra.
Montera uppsamlaren på gräsklipparen:
• Den fjäderbelastade gräsluckan lyfts
upp och de två armarna på
uppsamlarens framkant placeras på
maskinens bakre flänsar (Fig. D3).
Gräsluckan kan nu släppas ner mot
uppsamlaren.
•
•
•
Laddningsinstruktion (Fig. E)
!
Röd lampa indikerar att laddning pågår. Grön
lampa indikerar underhållsladdning och/eller
att laddningen är klar.
• Ladda alltid gräsklipparen inomhus i ett
torrt och väl ventilerat utrymme.
• Ladda endast gräsklipparen i
temperaturområdet 5º till 40º C.
Varning! Försök ej ladda icke laddningsbara
batterier.
Laddning
• Gräsklipparens batteri kan laddas på
gräsklipparen eller tas bort och laddas på
annan plats om det inte finns ett
tillgängligt vägguttag.
Att ladda batteriet ANSLUTET TILL
gräsklipparen
24
GRC450/750 Sca p01-34 w/p
24
16/3/00, 3:25 pm
SVERIGE
•
Tag bort säkerhetsnyckeln (23) och
förvara den på en säker plats utom
räckhåll för barn.
• Öppna batteriskyddet (2) genom att
trycka in knappen på framsidan av
skyddet och lyft det uppåt.
• Koppla bort batterisladden (röd och svart)
genom att dra ut den ur kontakten.
• Det röda och svarta uttaget på laddaren
ansluts sedan till det röda och svarta
uttaget på batteriet.
Obs: Laddaren kan endast monteras på
ett sätt.
• Anslut laddaren till vägguttaget.
• Den indikatorlampan på laddaren tänds.
Det visar att batteriet laddas.
• Normal laddningstid är 24 till 30 timmar.
• När laddningen är slutförd, släcks den
röda kontrollampan på gräsklippare
GRC450 (12 volt). En grön kontrollampa
tänds för att indikera underhållsladdning.
• På gräsklippare GRC750 (24 volt) lyser
kontrollampan så länge som
gräsklipparen är nätansluten och
fortsätter att indikera underhållsladdning
efter att batteriet har laddats.
• Det är ofarligt att lämna batteriet under
laddningstiden tills det är klart att
användas.
• Koppla bort laddaren från batteriet och
anslut batteriet till uttaget på
gräsklipparen.
• Gräsklipparen är nu klar att användas.
Att ladda batteriet BORTKOPPLAT från
gräsklipparen
• Tag bort säkerhetsnyckeln och öppna
batteriskyddet så som beskrivs ovan och
koppla bort batterisladden.
• Lyft bort batteriet från gräsklipparen med
hjälp av bärhandtaget.
• Ladda så som beskrivs ovan.
• Efter laddning, sätt tillbaka batteriet i
gräsklipparen och anslut till
gräsklipparens uttag.
gräsklipparen förvaras utan att batterierna är laddade.
Batteriavyttring
!
Pb
-
+
!
Användning (Fig. F & G)
!
F
Viktigt
Ladda alltid batteriet efter varje användning.
För att få ut bästa möjliga kapacitet och livslängd ur
batteriet är det viktigt att batteriet laddas direkt efter varje
användning. Problem med batteriet kan uppstå om
gräsklipparen förvaras utan att vara fullt laddad.
Ladda gräsklipparen vid vinterförvaring.
När Du ställer gräsklipparen på vinterförvaring är det viktigt
att den är laddad. Problem med batteriet kan uppstå om
När batteriet måste bytas skall det först
köras helt tomt genom att köra
gräsklipparen tills den stannar. Tag bort
batteriet från gräsklipparen.
Varning! Det kan trots att motorn slutat att
rotera fortfarande finnas laddning kvar i
batteriet. Var därför noga med att polerna
inte kortsluts med något ledande verktyg
eller annat ledande material.
Batteriet måste avyttras på ett ansvarsfullt sätt.
Den här symbolen betyder att bly/syra
batteriet i denna produkt måste avyttras på
ett ur miljösynpunkt riktigt sätt och aldrig
avyttras tillsammans med hushållsavfall.
Bly/syra batterier kan vara skadliga för miljön
och kan explodera om det utsätts för eld.
Batteriet skall lämnas till en auktoriserad
Black & Decker serviceverkstad eller av
kommunen anvisad uppsamlingsplats.
Om batterikapaciteten minskar, följ
anvisningarna under “felsökning”.
Varning! Kontrollera så att batteriledarna inte
kopplas fel, för då kommer motorn att gå
baklänges tills batteriet är urladdat. När
batteriet sedan skall laddas kommer
elektroniken att förstöras.
!
Viktigt! Observera alla varningar när
maskinen används.
Varning! Kör aldrig maskinen med enbart en
hand. Ha alltid båda händerna på handtaget.
Säkerhetsnyckel
• För att förhindra att maskinen startas
oavsiktligt eller av obehörig finns det en
säkerhetsnyckel. Säkerhetsnyckeln skall
var isatt annars är det omöjligt att
använda gräsklipparen.
Varning! Tag alltid ur säkerhetsnyckeln när
maskinen lämnas obevakad även om det
bara är för en kort stund.
• Säkerhetsyckeln (samt en rerservnyckel)
finns i tillbehörsförpackningen.
Start
• Lyft upp luckan (21).
25
GRC450/750 Sca p01-34 w/p
25
16/3/00, 3:25 pm
•
•
•
G
Sätt i säkerhetsnyckeln (23).
Stäng luckan.
Tryck ner handtaget något vid start så
att kniven går fritt från gräset.
• Starta gräsklipparen genom att trycka
på knappen på strömbrytarlådan. Drag
sedan strömbrytaren mot Dig. Håll
ström-brytaren intryckt så länge
klippning pågår.
• För att stänga av motorn släpps
strömbrytaren.
När klippningen är färdig rekommenderar vi
att gräsklipparen rengörs innan den ställs in
och laddas. Tag ur säkerhetsnyckeln innan
rengöring. Se “Vård och underhåll”.
Obs! För att erhålla bästa resultat skall
gräset klippas regelbundet, men aldrig när
gräset är fuktigt eller vått.
Om maskinen lämnar gräs efter sig är
uppsamlaren full och skall då tömmas.
Underhåll av kniv
!
Kniven som används i långt och kraftigt gräs
fortsätter att klippa även om den skulle bli lite
slö. Den behöver inte vara rakbladsvass. Om
kniven stöter mot sten eller något annat
föremål i gräsmattan kan den bli så slö att den
måste slipas eller bytas ut. Vi rekommenderar
att kniven slipas eller byts ut inför varje säsong.
Ersättningskniv A6209 finns som tillbehör.
Varning! Använd endast knivar som
rekommenderas av Black & Decker.
•
Kontrollera att alla delar är korrekt
monterade. Vid felaktig montering kan
skador uppstå och klippförmågan
reduceras.
Obs! Maskinen är utrustad med ett
motorskydd (16) mellan muttern och kniven.
Detta måste alltid vara korrekt monterat. Om
någon av delarna som håller kniven på plats
skadas måste de ersättas med nya delar.
Vård och underhåll
Följande råd gäller generellt underhåll av
gräsklipparen. Frågor om kniven behandlas under
“Underhåll av kniven”. Råd rörande underhåll och
förvaring av batteri ges under “Batteriinformation”.
• Håll alltid maskinen ren från gammalt gräsklipp,
särskilt undersidan och luftventilerna.
• Efter varje klippning rekommenderar vi att gräs
som eventuellt fastnat under maskinen avlägsnas
med en plastskrapa eller liknande.
• Rengör alla plastdelar med en fuktig trasa.
• Obs! Använd inte lösningsmedel eller andra
starka kemikalier som kan förstöra
plastdetaljernas yta.
Överbelastningsskydd (Fig. J)
• Maskinen är utrustad med ett
Byte av kniv (Fig. H)
!
H1
H2
H3
H4
Observera alla varningar innan kniven byts.
Varning! Tag ur säkerhetsnyckeln innan
kniven byts ut.
• Lägg maskinen på sidan så att kniven blir
åtkomlig.
• Använd arbetshandskar för att skydda
händerna.
• Håll kniven med en trasa. Tag den fasta
nyckeln och vrid muttern moturs.
• Tag av muttern (18), brickan (17),
motorskyddet (16) och kniven.
• Vid montering skall knivens klippkant vara
närmast marken. Batterikapaciteten
minskar om inte kniven monteras korrekt.
• Placera motorskyddet över knivens
kanter.
• Tag nu stålbrickan och lägg den på plats
innanför motorskyddets kanter och i linje
med motoraxelns styrkanter. Sätt på
muttern och drag åt medurs.
J
överbelastningsskydd. Om maskinen körs
för fort i högt gräs eller under svåra
klippförhållanden kan motorn
överbelastas. Om detta sker, går
säkerhetsnyckelns säkring sönder och
maskinen stannar.
• Detta är inget fel utan enbart ett skydd
för gräsklipparen.
• Om motorn överbelastats och
gräsklipparen stannar, tag bort
säkerhetsnyckeln och kontrollera
säkringen. Om säkringen gått sönder
innebär det att den har smält och
nyckeln måste bytas ut. En reservnyckel
ingår.
En ny nyckel kan också erhållas från en
av Black & Deckers auktoriserade
serviceverkstäder.
För att erhålla bästa resultat:
• Klipp gräset regelbundet.
• Klipp aldrig vått gräs.
• När gräset är längre än 10cm skall det
först klippas i ett högt läge och sedan
efter ett par dagar i önskad höjd.
Felsökning
Skulle inte gräsklipparen fungera
tillfredsställande se nedanstående tabell.
26
GRC450/750 Sca p01-34 w/p
26
16/3/00, 3:25 pm
Problem
Maskinen startar inte.
säkerhetsnyckeln.
Åtgärd
(a) Kontrollera
(b) Tag ur säkerhetsnyckeln.
Lägg maskinen på sidan och
kontrollera att kniven roterar fritt.
(c) Ladda om batteriet.
Maskinen stannar.
(a) Tag ur säkerhetsnyckeln och
kontrollera att kniven roterar fritt.
(b) Höj klipphöjden.
(c) Ladda om batteriet.
(d) Kontrollera smältsäkringens
säkerhetsnyckel. Om den är
bruten, har smältsäkringen gått
och behöver bytas ut.
Ojämn klippning.
(a) Ladda om batteriet.
(b) Batteriet kan behöva
bytas ( se “Batteriavyttring”).
Klipparen går tungt.
(a) Höj klipphöjden.
Kontrollera att hjulen rullar fritt
och på samma höjdinställning.
Vibrationer och högt ljud. (a) Tag ur säkerhetsnyckeln.
Lägg maskinen på sidan
och kontrollera att inte kniven
är skadad. Om kniven är
skadad byt till en ny orginalkniv.
(b) Om det inte finns någon
synlig skada, kontakta närmaste
auktoriserade Black & Decker
serviceverkstad.
!
Varning! Tag alltid ur säkerhetsnyckeln före
transport eller inspektion.
Miljö
När din produkt är utsliten, skydda naturen
genom att inte slänga den tillsammans med
vanligt avfall. Lämna den till de
uppsamlingsställen som finns i Din kommun
eller till en Black & Decker serviceverkstad.
Service
Skulle fel uppstå på maskinen, lämna då alltid in den
till en auktoriserad serviceverkstad. (Se aktuell
prislista/katalog för vidare information eller kontakta
Black & Decker.)
Om Du har några frågor, kontakta Black & Decker
kundtjänst eller en auktoriserad serviceverkstad.
Förteckning över våra auktoriserade
serviceverkstäder finns på Internet, www.2helpU.com.
På grund av forskning och utveckling kan
ovanstående specifikationer ändras vilket inte
meddelas separat.
SVERIGE
Black & Decker AB.
Black & Decker AB garanterar att maskinen är fri
från material- eller fabrikationsfel vid leverans.
Garantin gäller två år efter leveransen. Black &
Decker AB åtar sig att kostnadsfritt reparera eller
byta ut maskinen efter eget val.
För att ha rätt att åberopa fel som omfattas av
garanti skall köparen underrätta närmaste Black &
Decker auktoriserad serviceverkstad om felet inom
fjorton dagar efter det att felet upptäckts eller bort
upptäckats. Köparen skall därvid uppvisa kvitto,
faktura eller annat inköpsbevis som visar var och när
maskinen inköptes. Köparen är skyldig att på egen
bekostnad lämna maskinen odemonterad till
nämnda serviceverkstad eller till inköpsstället.
För konsumentköp gäller dessutom i tillämpliga
delar Konsumentköplagen som reglerar
förhållandet mellan återförsäljare och köpare.
Andra produkter från Black &
Decker
Black & Decker har ett fullständigt sortiment av
elverktyg för utomhusbruk som gör arbetet i
trädgården enklare. Kontakta närmaste
Black & Decker återförsäljare för ytterligare information.
Mossrivare
Kedjesågar
Kompostkvarnar
Grästrimmare
Häcksaxar
Trädgårdsstädare
CE Försäkran om överensstämmelse
Vi förklarar att verktygen: GRC450, GRC750
överenstämmer med 98/37/EC, 89/336/EEC,
73/23/EEC, EN55104, EN60335, EN55014
Vägt ljudtryck är @ 4m 80dB (A)
Vägt ljudeffekt är 91dB (A)
Hand/arm vägd vibration är <2.5m/s2
Brian Cooke
Director of Engineering
Spennymoor, County Durham DL16 6JG, United Kingdom
Garanti
Black & Decker lämnar garanti enligt särskilda
garantivillkor som finns tillgängliga hos
27
GRC450/750 Sca p01-34 w/p
27
16/3/00, 3:25 pm
Danmark
Norge
Suomi
Sverige
28
Black & Decker
Tlf:
Hejrevang 26 B, 3450 Allerød
Fax:
Black & Decker (Norge) A/S
Tel:
Strømsveien 344, 1081 Oslo
Fax:
Black & Decker Oy
Puh:
Rälssitie 7 C, 01510 Vantaa
Fax:
Frälsevägen 7 C
Tel:
01510 Vanda
Fax:
Black & Decker AB
Tel:
Box 603, 421 26 Västra Frölunda, Besöksadr. Ekonomivägen 11 Fax:
®
10/98.1
GRC450/750 Sca p01-34 w/p
28
16/3/00, 3:25 pm
70-20 15 10
48-14 13 99
22-90 99 00
22-90 99 01
09-825 45 40
09-825 45 444
09-825 45 40
09-825 45 444
031-68 60 00
031-68 60 08
29
GRC450/750 Sca p01-34 w/p
29
16/3/00, 3:25 pm
Er maskinen en gave?/Ist diese Maschine ein
Geschenk?/H µηχανή είναι δώρο?/Is this
product a gift?/¿Ha recibido usted esta
herramienta como regalo?/S’agit-il d’un
cadeau?/Si tratta di un regalo?/Kreeg u deze
Postnr./Postleitzahl/Kωδικ ς/Postcode/
Code postal/Código/Codice postale/Postcode/
Postnr./Código postal/Postinumero/Postnr.:
By/Wohnort/Π λη/Town/Ciudad/Ville/Cittá/
Plaats/By/Localidade/Paikkakunta/By:
Adresse/Adresse/∆ιεύθυνσηAddress/
Dirección/Adresse/Indirizzo/Adres/Adresse/
Morada/Osoite/Adress:
Navn/Name/Oνοµα/Name/Nombre/Nom/
Nome/Naam/Navn/Nome/Nimi/Namn:
Forhandler adresse
Händleradresse
∆ιεύθυνση αντιπροσώπου
Address of dealer
Dirección del detallista
Cachet du revendeur
Indirizzo del rivenditore
Adres van de dealer
Forhandlerens adresse
Morada do revendedor
Jälleenmyyjän osoite
Återförsäljarens adress
Er dette din første B&D maskine?/Ist dieses
Werkzeug-/Eίναι το εργαλείο αυτ -/Is this tool/¿Es esta herramienta que comprado-/Est-ce-/
Questo prodotto è-/Is deze machine-/Er dette
din første B&D maskin?/Esta ferramenta é-/
Onko tämä ensimmäinen B&D-koneesi?/
Är detta Din första B&D-velu?
machine cadeau?/Er maskinen en gave?/
Recebeu esta ferramenta como presente?/
Onko kone lahja?/Är maskinen en gåva?
Ja/Ja/Nαι/Yes/Sí/Oui/Si/Ja/Ja/Sim/
Kyllä/Ja
Nej/Nein/Oχι/No/No/Non/No/Nee/Nei/
Não/Ei/Nej
Hvor meget kostede maskinen?/Was war der
Preis dieses Werkzeuges?/Ποιά είναι η τιµή
του εργαλείου αυτού?/What was the price of
this tool?/¿Cual fue el precio de esta
herramienta?/Prix payé?/Quanto ha pagato
questo prodotto?/Wat was de prijs van dit
produkt?/Hvor meget kostet maskinen?/Que
preço pagou por esta ferramenta?/Paljonko
kone maksoi?/Hur myket kostade maskinen?
Cat. no. GRC_ _ _ /_ _ _
Ja/ein Erstkauf?/η πρώτη σας αγορά?/
your first purchase?/la primera de
este tipo?/un ler achat?/il suo primo
acquisto?/uw eerste aankoop?/Ja/a
sua primeira compra?/Kyllä/Ja
Nej/Ersatzkauf?/για αντικατάσταση?/a
replacement?/un reempalzo?/un
achat de remplacement?/una
sostituzione?/een vervanging?/Nei/
uma substitução?/Ei/Nej
Forhandler adresse/Händleradresse/∆ιεύθυνση
αντιπροσώπου/Address of dealer/Dirección del
detallista/Cachet du revendeur/Indirizzo del
rivenditore/Dealeradres/Forhandlerens
adresse/Morada do revendedor/Jälleenmyyjän
osoite/Återförsäljarens adress:
Indkøbsdato
Kaufdatum
Hµεροµηνία αγοράς
Date of purchase
Fecha de compra
Date d’achat
Data d’acquisto
Aankoopdatum
Innkjøpsdato
Data de compra
Ostopäivä
Inköpsdatum
• Venligst sæt kryds i ruden såfremt De
ikke måtte ønske at modtage information
fra anden virksomhed end Black & Decker.
• Bitte ankreuzen, falls Sie weiteres
Informationsmaterial von Black & Decker
erhalten möchten. • Παρακαλείσθε να
σηµειώσετε εάν δέν θέλετε να πάρετε
πληροφορίες άλλης εταιρείας εκτ ς της
Black & Decker. • Data protection act: Tick the
box if you prefer not to receive information from
us or others. • Señale en la casilla sino quiere
recibir información de otras empresas. • Si vous
ne souhaitez pas recevoir d’informations de la
part d’autres sociétés que Black & Decker,
cochez cette case. • Barrate la casella se non
desiderate ricevere informazioni da altre
aziende. • A.u.b.dit vakje aankruisen indien u
geen informatie wenst te ontvangen van andere
bedrijven dan Black & Decker. • Vennligst kryss
av dersom De ikke ønsker informasjon fra andre
bedrifter enn Black & Decker. • Por favor,
assinale com uma cruz se desejar receber
informação de outras empresas, além da
Black & Decker. • Merkitkää rasti ruutuun, mikäli
ette halua vastaanottaa informaatiota muulta
taholta kuin Black & Deckeriltä. • Vänligen
kryssa för i rutan om Ni inte vill ha information
från andra företag än Black & Decker.
• GARANTI KORT • GARANTIEKARTE • KAPTA EΓΓYHΣHΣ • GUARANTEE CARD • TARJETA DE GARANTÍA • CARTE DE GARANTIE
• TAGLIANDO DI GARANZIA • GARANTIE-KAART • GARANTI KORT • CARTÃO DE GARANTIA • TAKUUKORTTI • GARANTIBEVIS
Deutsch
Danmark
Bitte schneiden Sie diesen Abschnitt ab, stecken ihn in einen
frankierten Umschlag und schicken ihn direkt an die
Black & Decker Adresse Ihres Landes.
Venligst klip denne del ud og send frankeret til Black & Decker
i dit land.
Português
Norge
Nederlands
Italiano
Leikkaa irti tämä osa, laita se oheiseen kuoreen ja postita
kuori yllä olevaan paikalliseen Black & Decker osoitteeseen.
Por favor, recorte esta parte, coloque-a num envelope selado e
endereçado e envie-o logo após a compra do seu produto para
o endereço da Black & Decker do seu país.
Vennligst klipp ut denne delen umiddelbart etter du har pakket
ut ditt produkt og legg det i en adressert konvolutt til
Black & Decker (Norge) A/S (se adresse over).
Knip dit gedeelte uit, zend het in een gefrankeerde,
geadresseerde envelop direct na uw aankoop naar het
Black & Decker-adres in uw land (zie boven).
Per favore ritagliate questa parte, inseritela in una busta con
francobollo e speditela subito dopo l’acquisto del prodotto
all’indirizzo della Black & Decker nella vostra nazione (vedi sopra).
Florijnstraat 10, 4879 AH Etten-Leur
Strømsveien 344, 1081 Oslo
Erlaaer Straße 165, 1231 Wien
Rua Egas, Moniz 173, S. João do Estoril, 2768 Estoril Codex
Black & Decker, Suite 107, PN X65, Halfway Hse, 1685
Black & Decker Oy, Rälssitie 7C, 01510 Vantaa
Box 603, 421 26 Västra Frölunda
PO Box 821, Slough, Berkshire, SL1 3AR
Eλληνικα
Παραρακαλώ κ ψτε αυτ το κοµµάτι και ταχύδροµήστε το
αµέσως µετά την αγορά του προι ντος σας στην διεύθυνση
της Black & Decker στην ελλάδα (βλέπε πάνω).
Suomi
Nederland
Norge
Österreich
Portugal
South Africa
Suomi
Sverige
UK & Ireland
English
Please complete this section immediately after the purchase of
your product and post it to the Black & Decker address in your
country (above). If you live in Australia or New Zealand, please
register by using the alternative guarantee card supplied.
Sverige
Weihoek 1, 1930 Zaventem
Hejrevang 26B, 3450 Allerød
Black & Decker Str. 40, D-65510 Idstein
Black & Decker Eλλάς, Συγγρού 154, 17671 Kαλλιθέα
43883 Roda de Barà (Tarragona)
BP21, 69571 Dardilly Cedex
Rütistraße 14, 8952 Schlieren, Schweiz/Suisse
Viale Elvezia 2, 20052 Monza (MI)
Español
Después de haber comprado su herramienta envie usted, por
favor, esta tarjeta a la central de Black & Decker en su país.
Var vänlig klipp ur denna del. Skriv Ditt namn och adress på
ett frankerat kuvert, och sänd det genast till Black & Deckers
adress i DItt land (se ovan).
16/3/00, 3:25 pm
30
GRC450/750 Sca p01-34 w/p
Belgique/België
Danmark
Deutschland
Eλλάς
España
France
Helvetia
Italia
Français
Découpez cette partie et envoyez-la sous enveloppe timbrée à
l’adresse de Black & Decker dans votre pays (voir ci-dessus),
ceci immédiatement après votre achat.
10/98.1
®
GRC450
GRC750
GRC450/750 Sca p01-34 w/p
31
16/3/00, 3:25 pm
A
23
10
8
22
9
7
6R
11
5
20
12
2
6L
21
24
15
14
13
4
3
1
B1
B2
C
5
12
20
13
11
12
6R
6L
32
GRC450/750 Sca p01-34 w/p
32
16/3/00, 3:25 pm
3 16
15
D1
D2
D3
14
E2
E1
2
E3
27
21
23
E4
10
E5
22
E6
33
GRC450/750 Sca p01-34 w/p
33
16/3/00, 3:25 pm
F2
F1
21
23
G1
G2
H1
9
8
4
H2
J
H3
17
16
18
H4
17
16
16
18
34
GRC450/750 Sca p01-34 w/p
34
16/3/00, 3:26 pm
Download PDF

advertising