GX530 | Black&Decker GX530 HOVER MOWER instruction manual

Danmark
Suomi
Norge
Sverige
®
1
Plæneklipper
GX530/GX635
Brugsanvisning
Vigtigt!
•
Brugsanvisningen giver information om anvendelse
og vedligeholdelse af Black & Decker’s plæneklipper
GX530/GX635.
•
•
Lær din maskine at kende
Læs hele brugsanvisningen nøje og
observér alle sikkerhedsinformationer før og
efter brug af maskinen. Hold altid maskinen
i god stand.
Gør dig bekendt med maskinens funktioner
inden anvendelse. Vær specielt omhyggelig
med at du ved hvordan man standser
maskinen inden den tages i anvendelse.
Opbevar brugsanvisningen til fremtidig brug.
•
•
•
•
Sikkerhedsinstruktioner
Lær maskinens funktioner at kende før den
anvendes. Specielt vigtigt er det, at du ved
hvordan maskinen standses i en nødsituation.
Træning
• Børn eller personer, som ikke har
kendskab til denns type maskiner, og
som ikke har læst brugsanvisningen, bør
ikke benytte maskinen.
!
Sørg for at der ikke er børn, dyr
eller andre voksne i nærheden,
6m / 20ft
når du arbejder med maskinen 360
de skal altid være mindst 6 meter
fra arbejdsområdet.
• Husk på at operatøren/brugeren er
ansvarlig for ulykker eller farer for andre
mennesker eller deres ejendomme.
• Maskinen må kun tilsluttes el-forsyning med vekselstrøm.
• Maskinen må ikke bæres i ledningen, og
stikket må aldrig trækkes ud af kontakten
ved at man trækker i ledningen. Sørg for
at ledningen ikke kommer i nærheden af
varmekilder, olie eller skarpe kanter.
Se ledningen efter inden du begynder
arbejde med maskinen og lad være med
at bruge den, hvis ledningen er beskadiget.
Forberedelse
• For at beskytte dine fødder, bør du altid
bruge solide sko eller støvler - friskslået
græs er vådt og glat.
2
•
Sørg for at bruge beskyttelsesudstyr
ved behov.
Maskinen må ikke betjenes, hvis du har
bare fødder eller åbne sandaler på.
Brug lange bukser så dine ben beskyttes.
Genstande, som ligger på græsset, kan
kastes ud af maskinen.
Kontrollér ledningen regelmæssigt.
Brug aldrig en beskadiget ledning.
Ledningen må aldrig komme i nærheden
af rivevalsen. Sørg for hele tiden at holde
øje med den.
Sørg altid for at maskinen befinder sig en
god og sikker driftstilstand.
Før maskinen tilsluttes strøm, kontrolleres
at kniven og de roterende dele er uden
skader. Defekte knive og slidte bolte kan
anrette store skader. Kontroller også at
kniven er spændt godt fast. Check alle
skruer og bolte med jævne mellemrum.
Sørg for at det område, som skal luftes,
er renset for grene, sten, ståltråd og
andet, der kan beskadige maskinen.
Kontakt med sådanne efterladenskaber
kan være farlig eller kan skade din maskine,
samt kan blive kastet af rivevalsen.
Betjening
• Ved start, løft maskinen lidt bagud.
• Sørg altid for at have begge hænder i
betjeningsstilling, samt at fødderne er i
god afstand fra rivevalsen, inden
maskinen igen sættes på jorden.
Maskinen fortsætter med at
rotere et kort stykke tid efter, du
har slukket for den. Lad altid
maskinen standse selv.
• For at slukke maskinen, slippes
afbryderstangen og stikket tages ud af
kontakten:
• Når du efterlader maskinen uden opsyn.
• Inden den checkes, renses eller
justeres rivevalsen.
• Inden der fjernes en blokering.
• Hvis maskinen begynder at vibrere
unormalt (check øjeblikkeligt).
• Efter at have stødt på en fremmed
genstand. Maskinen checkes for
skade, og udfør nødvendige
reparationer.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Maskinen må ikke startes hvis den ligger
på siden - der må heller ikke gøres forsøg
på at stoppe rivevalsen - den skal have
lov at standse selv.
Hænder eller fødder må ikke komme i
nærheden eller under de roterende dele.
Der skal til enhver tid holdes afstand fra
udløbsåbninger.
Maskinen må ikke bruges i regnvejr, og
den må ikke blive våd. Undgå så vidt
muligt at bruge den, hvis græsset er vådt.
Maskinen bør kun bruges ved dagslys
eller ved tilstrækkelig kunstig belysning.
Maskinen må ikke trækkes mod dig selv.
Gå aldrig baglæns når du arbejder med
plænelufteren.
Gå ikke over grusgange eller veje medens
rivevalsen roterer.
Du skal altid have et godt fodfæste,
specielt når der arbejdes på skråninger.
Der skal altid rives tværs over
skråningens overflade, aldrig op- eller
nedad. Der skal udvises ekstrem
forsigtighed, når der ændres retning på
skråningen.
Der må ikke rives på meget stejle
skråninger, og der skal bæres skridsikkert
fodtøj.
Der må ikke rives med løbende gang,
brug gågang. Maskinen må ikke tvinges.
Maskinen må ikke samles op eller bæres
medens maskinen kører. Sørg for at
rivevalsen er stoppet, når maskinen skal
løftes ved transport.
Når maskinen transporteres, skal der
udvises forsigtighed ved løftning.
Maskinen må aldrig betjenes med defekte
sikkerhedsskærme eller afskærmninger.
Inden du starter maskinen, kontroller altid
at opsamleren sidder ordentligt på plads
og er i god stand.
Vedligeholdelse og opbevaring
• Når maskinen ikke bruges, skal den
opbevares på et tørt sted og udenfor
børns rækkevidde.
• Der må ikke bruges opløsnings- eller
rensemidler til rengøring af din maskine brug en sløv skraber til at fjerne græs og
snavs. Inden rengøring skal maskinen
frakobles elforsyningen.
• Maskinen må ikke betjenes, hvis nogle af
delene er defekte; alle defekte dele skal
kasseres, og der skal monteres nye,
inden den tages i brug.
DANMARK
•
•
For at sikre at din maskine befinder sig i
en sikker driftstilstand, skal alle møtrikker,
bolte og skruer holdes stramme.
Brug kun de af Black & Decker
anbefalede reservedele og tilbehør.
Dobbeltisolering
Din maskine er dobbeltisoleret. Dette betyder
at de eksterne metaldele er elektrisk isoleret
fra elforsyningen. Dette er opnået ved at
placere en ekstra isoleringsbarriere mellem
de elektriske og mekaniske dele.
Dobbelisolation betyder større sikkerhed,
samt udelukker nødvendigheden for at have
jord-forbindelse til maskinen.
Håndtag (Fig. B)
B
Håndtagene er fabriksmonterede. Imidlertid
behøves nedenstående justering gøres.
• Vingemøtrikkerne (Fig. B1), der holder
håndtagene 6 og 7 sammen, er
monterede på indersiden for ikke at
beskadiges under transport. Monter dem
på ydersiden i henhold til Fig. B2 & B3.
• Kontroller at ledningen (12) ikke kommer
i klemme.
Det øverste håndtag (7) kan nu vinkles Fig. A.
Skru vingemøtrikkerne ordentligt fast.
Opsamler (Fig. C)
• Opsamleren (3 & 4) kan nu tages af
C
•
gennem det nederste håndtag (6),
opsamlerlågen kan åbnes i pilens retning.
Opsamleren sættes tilbage i omvendt
rækkefølge. Sørg for at pilene er på linie
med pilene på klipperen.
Produktkontrol
Kontroller om der findes tegn på skade, eller om der
mangler nogen dele. Det monterede produkt skal se
ud som på Fig. A.
Knivkontrol (Fig. D)
!
D
Advarsel! Træk stikket ud af kontakten før
undersøgelse af maskinen påbegyndes.
Alle produkter er kontrollerede inden
pakning, så kniven (23) ikke skal løsnes, men
3
for din egen sikkerhed anbefaler vi, at du
kontrollerer følgende en gang til:
• Tag opsamleren af (3 & 4).
• Læg produktet på siden.
• Hold kniven med en klud og spænd
møtrikken (21) med uret med nøglen (20).
D
Strømafbryder (Fig. E)
E
Vi anbefaler, at du lærer, hvordan
strømafbryderen fungerer, inden du sætter
kontakten i stikket.
• Hold håndtaget (7) med begge hænder.
• Hæld maskinen lidt bagud.
• Slip håndtaget (7) med vestre hånd og
tryk låseknappen (15) ind.
• Mens knappen er trykket ind, løftes
strømafbryderarmen (14) op med højre
hånd og den holdes mod håndtaget (7).
• Maskinen starter.
• Slip låseknappen (15) og hold i håndtaget
med begge hænder.
H
•
•
•
Træk kontakten ud.
Tag opsamleren af.
Sænk håndtaget til bunden af det
normale område F1. Træk håndtaget
bagud og sænk det til jorden.
Maskinen kan nu løftes og opbevares
på væggen.
Justering af klippehøjde (Fig. D & G)
G
4
Klippehøjden på maskinen justeres med
afstandsskiver (22 & 24) som følger:
• Sørg for at kontakten er trukket ud
af vægstikket.
• Læg maskinen på siden.
• Hold i kniven (23) med en klud, løsn
møtrikken (21) med nøglen (20) mod uret.
• Fjern møtrikken, afstandsskiver og kniven
(21-24). Monter kniven i den ønskede
højde. Se Fig. G som viser de seks
alternativer.
Træk kontakten ud af vægstikket. Tag
opsamleren af, sænk håndtaget ned mod
jorden. Hold længst nede på den ene side
med kniven udad som vist på Fig. H.
Anvendelse af plæneklipperen (Fig. J)
Håndtag (Fig. F)
Ved normal anvendelse er håndtaget i
område F1 som på Fig. F.
Ved opbevaring på væggen (position F2):
Vær omhyggelig med at montere kniven,
så spidserne peger nedad som vist på
Fig. D.
• Kontroller at møtrikken (21) er
ordentligt spændt.
Obs: Maskinen er indstillet til 11mm
klippehøjde ved leveringen (Fig. G).
• Sæt altid de tre skiver tilbage, men aldrig
flere, da maskinen ellers kan blive usikker
i brug.
Hvordan bærer man maskinen (Fig. H)
Stop
• Hæld maskinen lidt bagud.
• Slip strømafbryderarmen (14).
• Når kniven er holdt op med at rotere, kan
maskinen sættes på græsplænen.
F
•
!
J
Vi anbefaler, at plæneklipperen anvendes
som vist på Fig. J, dvs. frem og tilbage væk
fra ledningen.
• Strømafbryderboksen har en
ledningsholder.
• Sæt kontakten i forlængerledningen.
• Lav en løkke på ledningen, se Fig. E.
• Før løkken gennem åbningen, hen over
krogen og spænd.
• Forlængerledningen skal nu hænge ned
fra klipperen ved siden af brugeren.
• Hold i håndtaget med begge hænder.
Advarsel! Forsøg aldrig at køre maskinen
med én hånd.
• Løft håndtaget op.
• Klip som vist på Fig. J, a. Kør fra position
1 mod position 2, sving til højre ved
position 3. Kør mod position 4 og sving
til venstre osv. Kør altid væk fra ledningen
i en vis rækkefølge, ellers kan det ske,
at man kører mod ledningen, hvilket kan
være farligt. Klip altså ikke som vist på
Fig. J, b. For bedste græsopsamling,
klip i lige baner.
Maskinen fortsætter med at klippe, så længe
strømafbryderen holdes oppe mod håndtaget.
Hvis den slippes, kan man ikke starte igen,
uden først at trykke låseknappen ind.
Når du har klippet færdigt, anbefaler vi,
at plæneklipperen gøres ren. Se under
“Vedligeholdelse”.
Obs: Klip græsset ofte for at få det bedste
resultat. Klip ikke, når græsset er vådt.
DANMARK
Overbelastningssikring (GX635)
Plæneklipperen er udstyret med
overbelastningssikring. Nulstillingsknappen sidder på
strømafbryderen (se 25, Fig. A).
Hvis plæneklipperen køres for hurtigt i langt græs,
kan motoren overbelastes. Omdrejningstallet daler
så drastisk, eller der lukkes helt af for maskinen.
Dette er ikke en fejl, men en sikkerhedsanordning for
at beskytte motoren.
Hvis det sker, slippes strømafbryderen og motoren
skal afkøle 2-3 minutter, derefter trykkes
nulstillingsknappen (25) ind, og der startes igen.
Tryk låseknappen ind og løft strømafbryderen op.
Hvis sikkerhedsanordningen udløses igen inden
10 minutter, skal du øge klippehøjden (se “Justering
af klippehøjde”) og gå langsommere.
Kraftig overbelastning kan resultere i et længere stop.
I sådan et tilfælde trykkes nulstillingsknappen (25)
ind, og motoren skal afkøle.
Vedligeholdelse
• Hold altid maskinen ren og fri for
!
Vedligeholdelse af metalkniven
Metalkniven er designet til at give en fin finish
i langt og sejt græs. Den vil fortsætte med at
skære også når den er stum eller har fået
enkelte grater af stenslag. Den behøver ikke
nødvendigvis at være knivskarp. Den kan
imidlertid blive så sløv og fyldt med grater at
det er nødvendigt at udskifte den eller slibe
den op.
Vi anbefaler at kniven slibes eller udskiftes
ved begyndelsen af hver sæson. Se ovenfor
under “Udskiftning af kniven”.
Nye knive fås hos din Black & Decker
forhandler eller serviceværksted.
!
Advarsel! Kniven må kun udskiftes med en
Black & Decker original kniv, som passer til
maskinen. Forsøg ikke at passe andre knive
til, da dette kan indebære en alvorlig
sikkerhedsrisiko.
Udskiftning af kniv
Se “Justering af klippehøjde”.
Brugertips
• Vip altid maskinen lidt bagud inden start. Så
•
kommer motoren hurtigt op i omdrejningstal.
Maskinen svæver hurtigere, og kniven går ikke
for dybt ned i græsset.
Når græsset er over 10cm højt, klippes græsset
to gange. Første gang med max. klippehøjde og
næste gang med mellem eller lav højde. Det giver
en stærkere og finere græsplæne.
græsaffald og snavs. Det er specielt
vigtigt på undersiden af knivdækslet og
ved ventilationsåbninger.
• Kontroller regelmæssigt de elektriske
ledninger. Undersøg om der er slitage,
afskrabninger eller andre skader.
Advarsel! Brug ikke forlængerledninger, som
er skadede eller ser ud til at være skadede.
Skift den ud med en som er i orden.
• Ved hver sæsons slutning anbefaler vi at
alt indtørret græs under knivdækslet
fjernes med en blød skraber (plast).
Obs: Brug ikke stærke rengøringsmidler eller
kemikalier, da dette kan skade plasten.
• Rens alle plastdele med en klud opvredet
i mildt sæbevand.
• Maskinen må ikke oversprøjtes med eller
dyppes i vand.
• Erstatningskniv A6189 findes som tilbehør.
Fejlfinding
Hvis maskinen ikke fungerer tilfredsstillende,
forsøg da at finde og afhjælpe fejlen ved at
gennemgå nedenstående tabel.
!
Advarsel! Træk stikket ud af kontakten før
undersøgelse af maskinen påbegyndes.
Sympton
Motoren går,
fra men ikke
kniven.
Ingen lyd, og
kniven roterer
ikke.
Mulig fejl
Kniven er
blokeret.
Elektrisk fejl.
Overbelastning.
Græsset
Opsamleren
samles ikke op. er fuld.
Opsamlingshullet
er blokeret.
Luftvejene er
blokerede.
Forholdsregel
Slå strømmen
Fjern det, der
blokerer kniven.
Slå strømmen fra.
Prøv en anden
stikkontakt.
Udskift sikringerne.
Kontroller forlængerledningen.
Nulstil overbelastningssikringen.
Tøm opsamleren.
Tag opsamleren af
og rengør den.
Tag opsamleren af
Rengør filteret
længst oppe og
filteret bagtil på
klipperen.
5
DANMARK
Sympton
Mulig fejl
Græsset
Klippehøjde er
samles ikke op. for lav i højt
græs.
Plæneklipperen
ryster fra side til
side.
Motoren
Motoren er overstandser.
belastet p.g.a.
langt, tykt græs.
Dårlig klipning. Kniven skadet af
sten elle andet.
Forholdsregel
Hiv stikket ud.
Sæt knivene i et
højere leje.
Kør plæneklipperen
i ret linie for maksimal opsamling.
Slå strømmen fra.
Sæt klippehøjden i
et højere leje.
Slå strømmen fra.
Kontroller om
kniven er skadet.
Ved behov skift
kniven.
Hvad der skal gøres, hvis din
plæneklipper skal repareres
Oplysninger om hvordan og hvor du kan få din
plæneklipper repareret eller efterset findes på
bagsiden af reservedels-listen. Det anbefales at
denne liste opbevares på et sikkert sted.
Uønskede produkter og miljøet
Når du en dag finder ud af at dit produkt skal
udskiftes, eller du ikke har behov for det
mere, bør du tænke på beskyttelse af miljøet.
Black & Decker’s servicecentre modtager
gerne dine brugte produkter. De kasserer
dem derefter på en miljøvenlig måde.
Service
Skulle der opstå fejl på maskinen, skal den altid
indleveres til et autoriseret serviceværksted (se
katalog for yderligere information eller kontakt
Black & Decker Danmark.
På grund af forskning og udvikling kan ovenstående
specifikationer ændres, hvilket ikke meddeles separat.
Eftersalgs-service af dit Black & Decker produkt
Black & Decker tilbyder dig en landsdækkende
eftersalgs-service gennem selskabets Black & Decker
servicecentre. Vores mål er at tilbyde dig god service,
hurtig reparation, et omfattende reservedelslager og
fuldt tilbehørssortiment. Besøg et Black & Decker
servicecenter og sæt os på en prøve!
6
Reparation
Serviceydelser og reklamationsbestemmelser på elværktøj leveret af Black & Decker er til enhver tid i
overensstemmelse med dansk lovgivning.
Service og reparation ydes uden beregning inden
for 12 måneder fra købsdaor (købsnota skal
forevises) under følgende forudsætninger:
• At den opståede defekt kan tilbageføres til
konstruktions-eller materialefejl (normal slidtage
og misbrug kan ikke henføres herunder).
• At reparation ikke har været forsøgt udført af
andre end Black & Decker autoriserede
serviceværksteder.
• At der ikke har være anvendt uoriginale reservedele.
Værktøjet indleveres via Deres værktøjsforhandler
eller sendes direkte til et af nedenstående
serviceværksteder.
Ved at anvende et autoriseret Black & Decker
serviceværksted sikrer De Dem en hurtig og korrekt
reparation.
Reparationer udføres efter standardtider, som
muliggør en fast pris opgivet på forhånd.
Black & Decker produkter
Black & Decker har en komplet serie over det
udendørsværktøj, der gør havearbejdet lettere.
Hvis du har brug for yderligere oplysninger om andre
produkter, kan du kontakte Black & Decker’s
serviceoplysningscentre på den på bagsiden
beskrevne adresse, eller du kan kontakte din
Black & Decker forhandler.
Græsslåmaskiner
Hækkeklippere
Kædesave
Plæneluftere
Kompostkværne
Løvsugere
Græstrimmere
EU Konformitetserklæring
Vi erklærer hermed, at el-værktøjet:
GX530, GX635
er i overensstemmelse med:
89/392/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC,
EN55014, EN60335, EN55104
Vægt lydtryk er 96dB (A)
Vægt lydeffekt er 109dB (A)
Hånd/arm vægt vibration er <2.5m/s2
Brian Cooke
Director of Engineering
Spennymoor, County Durham DL16 6JG, United Kingdom
Ruohonleikkuri Liito-Lasse
GX530/GX635
Tärkeää!
•
Käyttöohjeesta löydät tietoa Black & Deckerin
ruohonleikkuri Liito-Lasse GX530/GX635:n käytöstä
ja huollosta.
•
Opettele käyttämään ruohonleikkuriasi
Lue käyttöohjeet huolellisesti ja noudata
kaikkia turvallisuusohjeita ennen leikkuuta,
sen aikana ja sen jälkeen. Huolehdi, että
ruohonleikkurisi on aina hyvässä
käyttökunnossa.
Tutustu kaikkiin säätimiin ennen leikkurin
käyttöönottoa. Varmista, että osaat sammuttaa
leikkurin ennen kuin käynnistät sen.
Säilytä käyttöohje.
Tärkeitä turvallisuusohjeita
!
Koulutus
• Älä koskaan anna lasten tai sellaisten
henkilöiden, jotka eivät ole tottuneet
käyttämään tällaista konetta tai eivät ole
lukeneet tätä käyttöohjetta, käyttää
konetta.
Varmista ettei lapsia, kotieläimiä
tai aikuisia ole lähettyvillä
6m / 20ft
koneella työskennellessäsi.
360
Turvaetäisyys 6m.
• Muista, että konetta käyttävä henkilö on
vastuussa muihin ihmisiin tai heidän
omaisuuteensa kohdistuvista vahingoista.
• Tämä kone on suunniteltu liitettäväksi
ainoastaan vaihtovirtalähteeseen - älä
käytä mitään muuta virtalähdettä.
• Konetta ei saa kantaa johdosta. Johtoa ei
saa irrottaa pistorasiasta johdosta
nykäisemällä. Suojaa johto lämmittimiltä,
öljyltä sekä teräviltä reunoilta. Tarkista
johto ennen koneen käyttöä. Älä käytä
johtoa, mikäli se on vaurioitunut.
Valmistelut
• Suojaa jalkojasi käyttämällä tukevia
kenkiä tai saappaita - vastaleikattu ruoho
on kosteaa ja liukasta.
• Käytä suojavarusteita tarvittaessa.
• Älä käytä konetta paljain jaloin tai
sandaalit jalassa.
• Käytä pitkiä housuja jalkoja suojataksesi.
Koneesta voi singota nurmikolla
olevia esineitä.
•
•
•
•
Käyttöohje
Tarkista johto säännöllisesti. Älä koskaan
käytä viallista johtoa.
Huolehdi siitä, ettei johto milloinkaan
joudu terän läheisyyteen. Huolehdi
johdosta koko työskentelyn ajan.
Varmista aina, että koneesi on
turvallisessa käyttökunnossa.
Ennen kuin laitat pistokkeen
virtalähteeseen tarkista, että terä ja muut
pyörivät osat ovat hyvässä kunnossa.
Viallinen terä ja kuluneet pultit voivat
aiheuttaa vahinkoja. Tarkista, että terä on
kunnolla kiinni.
Huolehdi siitä, ettei työskentelyalueella ole
risuja, kiviä, rautalankaa yms. Nämä
voivat vaurioittaa konetta ja saattavat
singota terästä.
Käytä ainoastaan ulkokäyttöön
hyväksyttyä jatkojohtoa.
Käyttö
• Käynnistäessäsi koneen kallista sitä
hiukan taaksepäin.
• Pidä molemmin käsin kiinni
työntökahvasta ja varmista, että jalkasi
ovat kaukana terästä, ennen kuin
käynnistät koneen.
Terä jatkaa pyörimistä jonkin
aikaa sen jälkeen kun kone on
pysäytetty. Anna sen pysähtyä
itsestään.
• Sammuta kone vapauttamalla kytkinvipu
ja irrota pistoke virtalähteestä:
• Aina kun jätät koneen yksin.
• Ennen kuin tarkistat, puhdistat tai
säädät konetta.
• Ennen kuin puhdistat terää.
• Jos kone alkaa täristä epänormaalisti
(tarkista välittömästi).
• Jos kone on osunut vieraaseen
esineeseen. Tarkista kone välittömästi
ja korjaa tarvittaessa.
• Älä laita käsiä tai jalkoja liikkuvien osien
lähelle tai niiden alle.
• Älä ole ulostuloaukon lähellä.
• Älä käytä konetta sateisella säällä äläkä
anna sen kastua. Vältä koneen käyttöä
kostealla nurmikolla, jos vain mahdollista.
• Käytä konetta ainoastaan päivänvalossa.
7
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Työskennellessäsi älä vedä konetta itseesi
päin tai kulje takaperin.
Älä työnnä käynnissä olevaa konetta
sorakäytävien tai teiden yli.
Seiso aina tukevasti etenkin rinteissä.
Leikatessasi rinnettä leikkaa aina
poikittain, älä koskaan leikkaa ylös ja alas.
Älä leikkaa erittäin jyrkkiä rinteitä. Käytä
aina jalkineita, jotka eivät luista.
Kävele, älä koskaan juokse. Älä koskaan
pakota konetta.
Älä koskaan kanna konetta moottorin
ollessa käynnissä. Varmista, että terä on
pysähtynyt, ennen kuin nostat konetta.
Älä koskaan käytä konetta, jos suojat
ovat vahingoittuneet.
Ennen koneen käyttöä tarkista aina, että
kokooja on ehjä ja kunnolla paikallaan.
Kunnossapito ja säilytys
• Kun et käytä konetta, säilytä sitä kuivassa
paikassa ja poissa lasten ulottuvilta.
• Älä käytä liuottimia tai puhdistusaineita
koneen puhdistamiseen. Poista ruoho ja
lika terästä käyttäen tylppää kaavinta.
Muista irrottaa pistoke virtalähteestä
ennen puhdistusta.
• Älä käytä konetta, jos se on vaurioitunut.
Kaikki vaurioituneet osat on vaihdettava
ennen koneen käyttöä.
• Varmista, että kaikki mutterit, pultit ja ruuvit
ovat kireällä, jotta koneesi on turvallinen.
•
Käytä ainoastaan Black & Deckerin
suosittelemia varaosia ja tarvikkeita.
Kaksoiseristys
Tässä koneessa on kaksoiseristys ts. kaikki
uloimmat metalliosat ovat sähköisesti
eristetty virtalähteestä. Tämä saadaan aikaan
laittamalla ylimääräinen eristyskerros
sähköisten ja mekaanisten osien välille.
Kaksoiseristyksen ansiosta sähköturvallisuus
on parempi ja tällöin koneen maadoitus on
tarpeetonta.
Työntökahva (kuva B)
B
8
Työntökahva on valmiiksi asennettu tehtaalla.
Joitakin säätöjä tulee kuitenkin tehdä.
• Siipimutterit (kuva B1), jotka liittävät
työntökahvat 6 ja 7 yhteen, on kiinnitetty
sisäpuolelle, jottei ne vahingoittuisi
kuljetuksessa. Kiinnitä ne ulkopuolelle
kuvan B2 & B3 mukaisesti.
• Tarkista, ettei johto (12) jää puristuksiin.
Ylempi työntökahva (7) voidaan nyt nostaa
ylös (kuva A). Kiristä siipimutterit kunnolla.
Kokooja (kuva C)
• Kokooja (3 ja 4) voidaan nyt poistaa
C
•
alemman työntökahvan (6) kohdalta, ja
kokoojan luukku avata nuolen kohdalta.
Kokooja laitetaan takaisin päinvastaisessa
järjestyksessä. Tarkista, että kokoojan
nuolet ovat linjassa leikkurin nuolien kanssa.
Tarkista tuote
Tarkista, näkyykö koneessa merkkejä vaurioista tai
puuttuuko osia. Valmiiksi koottu leikkuri on kuvan A
näköinen.
Tarkista terä (kuva D)
!
D
Huom! Irrota aina pistoke verkkovirrasta
ennenkuin ryhdyt minkäänlaisiin
toimenpiteisiin.
Kaikki tuotteet on tarkistettu ennen
pakkaamista niin, ettei terä (23) ole irti.
Tarkista kone kuitenkin oman turvallisuutesi
vuoksi seuraavasti:
• Poista kokooja (3 ja 4).
• Käännä leikkuri kyljelleen.
• Ota terästä rievulla kiinni ja käännä
mutteria (21) myötäpäivään avaimella (20).
Virrankatkaisija (kuva E)
E
Suosittelemme, että opettelet
virrankatkaisijan käyttöä ennenkuin laitat
pistokkeen virtalähteeseen.
Käynnistys
• Pidä työntökahvasta (7) kiinni
molemmin käsin.
• Kallista konetta hiukan taaksepäin.
• Irroita vasen käsi työntökahvasta (7) ja
paina lukitusnappi (15) alas.
• Pidä lukitusnappia alhaalla, nosta
virrankatkaisijan kahva (14) ylös oikealla
kädellä ja vedä se kohti kädensijaa (7).
• Kone käynnistyy.
• Päästä irti lukitusnapista (15) ja pidä
työntökahvasta kiinni molemmin käsin.
Pysäytys
• Kallista konetta hiukan taaksepäin.
• Päästä irti virrankatkaisijan kahvasta (14).
• Kun terä lakkaa pyörimästä, voidaan
kone päästää takaisin nurmikolle.
SUOMI
Työntökahva (kuva F)
F
Normaalissa käytössä työntökahva on
kohdan F1 alueella kuvan F mukaisesti.
Säilytettäessä seinällä (kohta F2):
• Irroita pistoke virtalähteestä.
• Poista kokooja.
• Laske työntökahva kohdan F1 alueen
alimmalle kohdalle ja vedä sitä taaksepäin.
Laske työntökahva maahan.
Nyt kone voidaan nostaa säilytettäväksi
seinälle.
Leikkuukorkeuden säätö
(kuvat D & G)
G
D
Liito-Lassen leikkuukorkeus säädetään
säätölevyjen (22 ja 24) avulla seuraavasti:
• Tarkista, että pistoke on irti virtalähteestä.
• Laita kone kyljelleen.
• Ota terästä (23) rievulla kiinni ja käännä
mutteria (21) myötäpäivään avaimella (20).
• Poista mutteri, säätölevyt sekä terä
(21-24). Laita terä haluamallesi
korkeudelle. Kuvasta G näet kaikki kuusi
mahdollista leikkuukorkeutta.
• Tarkista laittaessasi terän paikalleen, että
sen kärjet osoittavat alaspäin kuvan D
mukaisesti.
• Tarkista, että mutteri (21) on kunnolla kiinni.
Huom: Toimitettaessa koneen
leikkuukorkeus on 11mm (kuva G).
•
Laita aina kaikki kolme säätölevyä takaisin
eikä yhtään enempää. Muutoin kone voi
olla epätasainen käytössä.
Kuinka konetta kannetaan (kuva H)
H
Irrota pistoke virtalähteestä. Poista kokooja ja
laske kahva maahan. Pidä kiinni alhaalta
työntökahvasta niin, että terä on poispäin
itsestäsi (kuva H).
Leikkurin käyttö (kuva J)
Suosittelemme, että Liito-Lassella leikataan
kuvan J mukaisesti, eli, edestakaisin
poispäin johdosta.
• Pidä työntökahvasta kiinni molemmin
käsin.
• Virrankatkaisijalaatikossa on johdon pidike.
• Kiinnitä jatkojohto virtalähteeseen.
• Tee johtoon silmukka kuvan E mukaisesti.
• Ohjaa silmukka reiän läpi pidikkeeseen
ja kiristä.
•
!
J
Jatkojohto roikkuu nyt käyttäjän vierellä
leikkurin ulottumattomissa.
Varoitus! Älä koskaan pidä koneesta kiinni
vain toisella kädellä.
• Nosta työntökahva ylös.
• Leikkaa kuvan J, a mukaisesti. Ensin
kohdasta 1 kohtaan 2, käännä oikealle
kohdan 3 mukaisesti. Jatka matkaa
kohtaan 4 ja käännä vasemmalle jne.
Leikkaa aina poispäin johdosta tietyllä
tavalla. Muutoin voit leikata johdon yli,
mikä voi olla vaarallista. Älä leikkaa
kuvan J, b mukaisesti.
Parhaimman leikkuutuloksen saamiseksi
leikkaa suoraan.
Kone käy niin kauan kuin virrankatkaisijan
kahva on ylhäällä työntökahvaa vasten.
Mikäli siitä päästetään irti, kone ei käynnisty
ennenkuin lukitusnappi on painettu sisään.
Kun olet leikannut nurmikon, suosittelemme
koneen puhdistusta. Katso kohta “Koneen
huolto”.
Huom: Parhaimman tuloksen
saavuttamiseksi leikkaa ruoho usein.
Älä leikkaa märkää nurmikkoa.
Ylikuormitussuoja (vain GX635)
Ruohonleikkurissa on ylikuormitussuoja. Sen
käynnistysnappi on virrankatkaisijan laatikossa
(25, kuva A).
Mikäli leikkurilla leikataan nopeasti pitkää ruohoa, voi
moottori ylikuormittua. Kierrosluku laskee nopeasti tai
kone pysähtyy kokonaan. Tällöin koneessa ei ole
vikaa, vaan kyseessä on turvatoimenpide moottorin
suojelemiseksi.
Mikäli näin käy, päästä irti virrankatkaisijan kahvasta
ja anna moottorin jäähtyä 2 - 3 minuuttia. Paina
tämän jälkeen ylikuormitussuojan nappia (25), ja
käynnistä leikkuri uudelleen. Paina lukitusnappi alas
ja nosta virrankatkaisijan kahva ylös.
Mikäli toiminto toistuu uudelleen 10 minuutin
sisällä, lisää leikkuukorkeutta (katso kohta
“Leikkuukorkeuden säätö”) ja leikkaa hitaammin.
Voimakas ylikuormittaminen voi aiheuttaa pidemmän
pysähdyksen. Paina tällöin ylikuormitussuojan nappia
(25) ja anna moottorin jäähtyä.
9
Metalliterän hoito
Metalliterä, jota käytetään pitkän ja voimakkaan
ruohon leikkuuseen, leikkaa, vaikka se olisi hieman
tylsä. Terän ei tarvitse olla partaveitsen terävä. Jos
terä osuu kiviin tai muihin vieraisiin esineisiin, se voi
tylsyä ja vioittua niin, että se pitää terottaa tai vaihtaa.
Suosittelemme terien terotusta tai vaihtoa ennen
jokaisen leikkuukauden alkua.
Terän vaihto
Katso “Leikkuukorkeuden säätö”.
Vinkkejä käyttäjälle
• Kallista leikkuria hiukan taaksepäin aina ennen
käynnistystä. Tällöin moottori saavuttaa nopeasti
maksimi kierrosnopeuden. Leikkuri leijuu
nopeammin eikä terä mene liian syvälle ruohoon.
Kun ruoho on yli 10cm pitkä, leikkaa se kaksi
kertaa. Ensimmäisellä kerralla suurimmalla
mahdollisella leikkuukorkeudella ja toisella kerralla
keski tai matalalla. Näin saat paremman ja
vahvemman nurmikon.
•
Hoito
• Puhdista leikkuri jokaisen käytön jälkeen.
Poista ruoho ja lika leikkuuterästä sekä
ilmanottoaukosta.
Tarkista jatkojohdon kunto säännöllisesti.
Viallinen johto tulee välittömästi vaihtaa uuteen.
Jokaisen leikkuukauden jälkeen kone tulee
puhdistaa huolellisesti. Poista terän suojakannen
alle kerääntynyt ruoho muovilastalla. Älä käytä
koneen muovipintaa vaurioittavia puhdistusaineita.
•
•
•
•
Pyyhi kaikki muovipinnat kostealla rievulla.
Konetta ei saa suihkuttaa vedellä eikä upottaa
veteen.
Terää myydään tarvikkeena (nro A6184).
•
Vianetsintä
Mikäli ruohonleikkurisi ei toimi toivotulla
tavalla, katso allaolevaa taulukkoa.
Huom! Irrota aina pistoke verkkovirrasta
ennenkuin ryhdyt minkäänlaisiin
toimenpiteisiin.
Vika
Mahdollinen syy Toimenpide
Moottori käy, Terä on tukossa. Katkaise virta.
mutta terä ei
Poista esteen
pyöri.
aiheuttaja.
Ei ääntä eikä Sähköinen vika. Katkaise virta.
terä pyöri.
Kokeile toista
virtalähdetta.
Vaihda sulakkeet.
Tarkista jatkojohto.
!
10
Vika
Ei ääntä eikä
terä pyöri.
Ruoho ei mene
kokoojaan.
Mahdollinen syy Toimenpide
Ylikuormitus.
Paina ylikuormitussuojan nappia.
Kokooja on
Tyhjennä kokooja.
täynnä.
Kokoojan suuPoista este ja
aukko on tukossa. puhdista kokooja.
Ilma-aukot ovat Poista kokooja.
tukossa.
Puhdista ylin
kokoojan ja
taaimmainen
leikkurin suodatin.
Leikkuukorkeus Irrota pistoke
on liian matala
virtalähteestä.
pitkään ruohoon. Laita terä
korkeammalle.
Leikkuri liikkuu
Leikkaa suoraan
puolelta toiselle. saadaksesi
parhaimman
keruutehon.
Moottori
Moottori on
Katkaise virta.
pysähtyy.
ylikuormittunut
Laita terä
liian pitkän ja
korkeammalle.
paksun ruohon
takia.
Huono leikkuu. Terä on vioittunut Katkaise virta.
kivestä tai
Tarkista terä.
muusta.
Vaihda se uuteen
tarvittaessa.
Ympäristö
Kun koneesi on käytetty loppuun, älä heitä
sitä tavallisten roskien mukana pois, vaan vie
se paikkakuntasi kierrätyskeskukseen tai jätä
se valtuutettuun Black & Decker
-huoltopisteeseen.
Huolto
Mikäli koneeseen tulee vikaa, jätä se aina
Black & Deckerin valtuuttamaan huoltopisteeseen
korjattavaksi. (Tietoja saat uusimmasta
tuoteluettelostamme/hinnastostamme tai ota yhteyttä
Black & Decker Oy:hyn.)
Jatkuvan tuotekehittelyn seurauksena nämä tiedot
saattavat muuttua. Niistä emme ilmoita erikseen.
Takuu
Ympäri maan sijaitsevilta Black & Deckerin
huoltoliikkeiltä saat aina huoltoa koneeseesi. Kuinka
menetellä, siitä tarkemmin alla. Meillä on kunnia
tarjota Sinulle erinomaista huoltoa, nopeita korjauksia
sekä laaja ja hyvä varaosavalikoima. Tule käymään
huoltoliikkeissämme ja kokeile!
Takuun sisältö
Black & Decker Oy takaa, ettei laitteessa ollut
materiaali- tai valmistusvikaa silloin, kun laite
toimitettiin ostajalle.
Takuu ei kata ostajan tavallisesti hoitamia asennustai säätötoimenpiteitä, laitteen tavanomaisesta
käytöstä johtuvaa kulumista tai muutosta, normaalia
huoltoa tai käyttöohjeiden vastaisesta laitteen
hoidosta tai käytöstä, laitteen hoitamatta jättämisestä,
ylirasituksesta, tavanomaista intensiivisemmästä
käytöstä tai muusta epätavallisesta käyttämisestä,
uudelleen rakentamisesta, muuttamisesta tai muusta
asiattomasta toimenpiteestä taikka muusta
sellaisesta ostajan toimenpiteestä johtuvaa virhettä.
Takuu on voimassa 24kk ostopäivästä.
Edellytyksenä takuuetujen saamiselle on, että ostaja
ilmoittaa virheestä lähimmälle Black & Decker Oy:n
valtuuttamalle korjaamolle 14 päivän kuluessa virheen
ilmenemisestä tai siitä, kun ostajan olisi pitänyt
huomata laitteessa olevan virheen. Ostajan on tällöin
esitettävä laitteen ostoajankohtaa ja -paikkaa
osoittava kuitti, lasku tai muu ostotodistus. Ostaja on
velvollinen omalla kustannuksellaan toimittamaan
laitteen purkamattomana sanottuun korjaamoon.
Kulutuskaupan osalta noudatetaan lisäksi
jälleenmyyjän ja kuluttajan välillä kuluttajasuojalain
säännöksiä.
Ohjeet vian sattuessa
Toimita kone mahdollisimman pian Black & Deckerin
valtuuttamaan korjaamoon.
Mikäli laitteessasi on vielä takuu voimassa (24kk
ostopäivästä), toimita ostokuitti tai takuutodistus
koneen mukana huoltoon.
Black & Decker Oy vastaa siitä, että laite, jossa on
takuun kattama virhe korjataan ilman kustannuksia
ostajalle tai vaihdetaan uuteen laitteeseen
Black & Decker Oy:n valinnan mukaan. Laitteen
korjauksen tai vaihtoehtoisesti vaihdon lisäksi
Black & Decker Oy:llä ei ole muuta laitteeseen
liittyvää vastuuta lukuunottamatta vastuuta
tahallisesta tai törkeästä huolimattomuudesta
aiheutetusta vahingosta. Black & Decker Oy ei
kuitenkaan missään olosuhteissa vastaa seurannaistai välillisistä vahingoista.
Mikäli kulloinkin voimassa olevan lain tai vallitsevan
oikeuskäytännön nojalla katsottaisiin, että
Black & Decker Oy:n vastuu olisi näissä
takuuehdoissa tarkoitettua laajempi, on näihin
takuuehtoihin sisältyvät vastuunrajoitukset lain tai
oikeuskäytännön sallimissa rajoissa kuitenkin otettava
huomioon mahdollista korvausvelvollisuutta tai
korvauksen määrää rajoittavina ehtoina.
SUOMI
Pyrkimys täydellisyyteen
Me Black & Deckerillä toivomme, että asiakkaamme
olisivat tyytyväisiä poistuessaan huoltoliikkeestämme.
Mikäli jostain syystä jokin jäi painamaan mieltäsi, voit
soittaa Black & Decker Oy:lle.
Mikäli koneesi kaipaa huoltoa, ota yhteyttä
Black & Deckerin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen tai
soita Black & Decker Oy:hyn.
Black & Decker -tuotteet
Black & Deckerillä on laaja valikoima ulkokäyttöön
tarkoitettuja työkaluja, jotka helpottavat
puutarhanhoitoa.
Lisätietoja saat lähimmältä Black & Deckerin
jälleenmyyjältä.
Sammaleenpoistajat
Pensasleikkurit
Ketjusahat
Oksasilppurit
Puutarhanpuhdistaja
Viimeistelyleikkurit
CE-vaatimuksenmukaisuustodistus
Vakuutamme että työkalut: GX530, GX635
ovat: 89/392/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC,
EN55014, EN60335, EN55104 mukaiset
Mitattu melupaine 96dB (A)
Mitattu meluteho 109dB (A)
Käsi/käsivarsitärinä <2.5m/s2
Brian Cooke
Director of Engineering
Spennymoor, County Durham DL16 6JG, United Kingdom
11
Gressklippere
GX530/GX635
Bruksanvisningen gir informasjon om bruk og
vedlikehold av Black & Deckers gressklipper
GX530/GX635.
•
Lær og kjenne din maskin
•
Les hele bruksanvisningen nøye og merk
deg alle sikkerhetsinformasjon før, under og
etter bruk av maskinen. Hold alltid maskinen
i god stand.
Gjør deg kjent med alle brytere før du
bruker maskinen. Vær særskilt nøye med at
du vet hvordan du stanser maskinen før du
starter den.
Oppbevar bruksanvisningen for senere bruk.
Sikkerhetsforskrifter
!
Trening
• La aldri barn eller andre personer som
ikke er kjent med denne maskintypen
bruke den, eller andre som ikke har lest
denne sikkerhetsinstruksen.
La aldri barn, dyr eller andre
personer være i nærheten av
6m / 20ft
maskinen når den er i bruk. Hold
360
dem minst 6m unna
arbeidsområdet.
• Husk at operatøren/brukeren er ansvarlig
for skader eller farer som oppstår overfor
andre personer eller deres eiendeler.
• Maskinen er utformet til bruk på elektrisk
strømforsyning med vekselstrøm.
Bruk ikke annen strømforsyning.
• Maskinen må aldri bæres i ledningen og
kontakten må aldri dras ut ved at man
rykker i ledningen. Hold ledningen borte
fra varmekilder, olje og skarpe kanter.
Kontroller ledningen før du bruker
maskinen og bruk den ikke dersom
ledningen er skadet.
Forberedelse
• Bruk kraftige sko eller støvler slik at deres
føtter er beskyttet.
• Bruk verneutstyr. Ha på deg vernebriller
når du bruker maskinen.
• Bruk ikke maskinen barbeint eller i
sandaler.
• Bruk langbukser for å beskytte benene.
Gjenstander som ligger i gresset kan bli
slynget ut fra maskinen.
12
Bruksanvisning
•
•
•
Pass på at ledningen ikke kommer inntil
knivene.
Vær alltid sikker på at maskinen er i godt
stand.
Før maskinen tilsluttes strømuttaket,
kontroller at kniven og de roterende
delene ikke er skadet. Defekte kniver og
slitte bolter kan gjøre store skader.
Kontroller også at kniven er skikkelig
festet. Sjekk alle skruer og bolter med
jevne mellomrom.
Pass på at det området som skal renses
er fritt for grener, sten, ståltråd og annet
som kan skade maskinen. Kontakt med
slike gjenstander kan være farlig eller kan
skade maskinen, og kan slynges ut av
knivene.
Skjøteledningen som brukes må være av
godkjent type for utendørsbruk.
Drift
• Ved start; Vipp maskinen litt bakover.
• Sørg for at begge hendene er på
håndtaket og at føttene ikke er i
nærheten av knivene før maskinen starter.
Maskinen vil fortsette å kjøre en
kort stund etter at strømbryteren
har blitt utløst. La alltid maskinen
stoppe av seg selv.
•
•
•
•
•
Slipp ut strømbryteren for å slå maskinen
av og ta støpselet ut av stikkontakten:
• Når du går ifra maskinen.
• Før kontroll, rengjøring, justering av
knivene.
• Før klargjøring av blokkeringer.
• Dersom maskinen begynner å vibrere
unormalt (sjekk øyeblikkelig).
• Etter å ha kommet i kontakt med en
fremmed gjenstand. Se over
maskinen for skade og reparer
dersom nødvendig.
Kjør aldri maskinen når den ligger på
siden og prøv aldri å stoppe knivene.
La de alltid stoppe av seg selv.
Plasser aldri hender eller føtter i nærheten
av eller under roterende deler.
Hold avstand fra utkastet.
Bruk ikke maskinen i regnvær og la den
ikke bli våt. Dersom mulig unngå å bruke
maskinen på vått gress.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bruk kun maskinen i dagslys eller i god
kunstig belysning.
Trekk ikke maskinen mot deg eller
baklengs.
Kryss ikke grusganger eller veier med
roterende kniver.
Vær sikker på å ha godt fotfeste, spesielt
i hellinger.
Klipp alltid på tvers av hellinger; aldri opp
og ned.
Klipp ikke i ekstreme hellinger og bruk
alltid sklisikkert fottøy.
Gå, løp ikke. Tving ikke maskinen.
Løft ikke maskinen mens motoren er på.
Sørg for at knivene har sluttet å rotere når
maskinen løftes for transport.
Bruk aldri maskinen med defekte deler.
Før du starter maskinen, kontroller alltid
at oppsamleren sitter skikkelig på plass
og er i god stand.
Vedlikehold og oppbevaring
• Når maskinen ikke er i bruk må den
oppbevares på et tørt sted utilgjengelig
for barn.
• Bruk ikke oppløsningsmiddel eller
rengjøringsmiddel ved rengjøring av
maskinen - bruk en butt skrape til å fjerne
gress og smuss fra knivene. Husk å dra
ut stikkontakten før rengjøring.
• Bruk ikke maskinen dersom den er
skadet. Alle skadede deler må byttes ut
før bruk.
•
•
Hold mutre, bolter og skruer godt
tiltrukket for å være sikker på at maskinen
er i god bruksstand.
Bruk kun reservedeler og tilbehør som
anbefales av Black & Decker.
NORGE
under transporten. Monter dem på
utsiden slik som på Fig. B2 & B3.
• Kontroller at ledningen (12) ikke kommer
i klem.
De øvre håndaket (7) kan nå reguleres som i
Fig. A. Skru til vingemutterene skikkelig.
Oppsamleren (Fig. C)
• Oppsamleren (3 & 4) kan nå tas av
C
•
Produktkontroll
Kontroller om det finnes tegn til skade eller om noen
av delene mangler. Det ferdig monterte produktet
skal se ut som Fig. A.
Knivkontroll (Fig. D)
!
D
Dobbeltisolering
Maskinen er dobbeltisolert. Dette betyr at
alle eksterne metalldeler er elektrisk isolert
fra strømforsyningen. Dette er gjort ved å
plassere en ekstra isoleringssperring mellom
de elektriske og mekaniske delene.
Dobbeltisolering betyr større elektrisk sikkerhet
og maskinen behøver ikke å være jordet.
Håndtaket (Fig. B)
B
Håndtaket er fabrikkmontert. Imidlertid er det
nødvendig å foreta nedenfornevnte justering.
• Vingemutterene (Fig. B1) som holder
håndtaket 6 og 7 sammen er montert på
innsiden slik at de ikke skal bli ødelagt
gjennom nederste håndtaket (6),
oppsamlerluken kan åpnes slik som
vist på pilen.
Oppsamleren settes tilbake i omvendt
ordning. Pass på at pilene er i linje med
pilene på klipperen.
Obs! Støpselet må trekkes ut av kontakten
før du begynner å undersøke maskinen!
Alle produkter er kontrollert før de pakkes for
å påse at kniven (23) ikke skal løsne, men for
din egen skyld anbefaler vi at du kontrollerer
følgende en gang til:
• Ta av oppsamleren (3 & 4).
• Legg produktet på siden.
• Hold kniven med en klut og dra til mutteren
(21) med klokken med nøkkelen (20).
Strømbrytere (Fig. E)
E
Vi anbefaler at du lærer deg hvordan
strømbryteren fungerer før du setter i
kontakten i vegguttaket.
Start:
• Hold håndtaket (7) med begge hendene.
• Vipp maskinen litt bakover.
• Slipp venstre hånd fra håndtaket (7) og
trykk inn låsknappen (15).
• Mens knappen holdes inne, løft opp
strømbryterarmen (14) med høyre hånd
og hold den mot håndtaket (7).
13
•
•
Maskinen starter.
Slipp låseknappen (15) og hold i
håndtaket med begge hender.
Bruk av gressklipperen (Fig. J)
Stopp:
• Len maskinen litt til bakover.
• Slipp strømbryterarmen (14).
• Når kniven slutter å rotere kan maskinen
settes på gressplenen.
Håndtak (Fig. F)
F
Ved normal bruk av håndtaket er området F1
i samsvær med Fig. F.
Ved oppbevaring på veggen (posisjon F2):
• Dra ut kontakten.
• Ta av oppsamleren.
• Senk håndtaket til bunnen av det normale
området F1. Dra håndtaket bakover og
senk det til bakken.
Maskinen kan nå løftes og monteres
på veggen.
Innstilling av klippehøyde (Fig. D & G)
G
Klippehøyden på maskinen justeres med
avstandsbrikker (22 & 24) på følgende måte:
• Stopp kniven og trekk alltid støpselet
ut av strømuttaket før du stiller inn
klippehøyden.
• Legg maskinen på siden.
• Hold i kniven (23) med en klut, løsne
mutteren (21) med nøkkelen (20)
mot klokken.
•
D
Fjern mutteren, avstandsbrikker og kniven
(21-24). Monter kniven i ønsket høyde. Se
Fig. G som viser de 6 ulike posisjonene.
• Vær nøye med at kniven monteres slik at
spissene peker nedover slik som på Fig. D.
• Kontroller at mutteren (21) er skikkelig
dratt til.
Obs: Maskinen er innstilt på 11mm
klippehøyde ved leverering (Fig. G).
• Advarsel: Sett alltid tilbake de
3 brikkene, men aldri fler. Flere brikker
kan forårsake personskade eller haveri
av klipperen.
Hvordan man bærer maskinen (Fig. H)
H
14
Dra kontakten ut av vegguttaket. Ta av
oppsamleren, senk ned håndtaket mot
bakken. Hold lengst nede på den ene siden
med kniven ut slik som på Fig. H.
!
J
Vi anbefaler at gressklipperen brukes slik
som i Fig. J, dvs. frem og tilbake vekk fra
ledningen.
• Hold i håndtaket med begge hender.
• Strømbryterboksen har en ledningsholder.
• Sett kontakten i skjøteledningen.
• Gjør en løkke på ledningen, se Fig. E.
• Før løkken gjennom sporet, over haken
og dra til.
• Skjøteledningen skal nå henge ned fra
gressklipperen ved siden av brukeren.
Advarsel! Forsøk aldri å kjøre maskinen
med en hånd.
• Løft opp håndtaket.
• Kjør gressklipperen som vist på Fig. J, a.
Arbeid deg fra posisjon 1 til 2. Snu mot
høyre og fortsett mot posisjon 3. Fortsett
på samme måte mot posisjon 4 og snu
mot venstre. Fortsett på samme måte til
hele plenen er klippet. Arbeid deg hele
tiden vekk fra ledningen. Gjør ikke som i
Fig. J, b, hvor det er meget sannsynlig at
man kjører over og skader ledningen.
For best mulig oppsamling; klipp i en rett linje.
Maskinen vil fortsette å klippe så lenge
strømbryteren holdes inne. Slipper du den,
kan ikke gressklipperen startes før låsen på
strømbryterboksen blir trykket inn igjen slik at
strømbryteren frigjøres.
Når du er ferdig med å klippe anbefaler vi at
du rengjør maskinen. Se “vedlikehold”.
Obs: For å oppnå best resultat, bør
gressplenen klippes regelmessig. Bruk ikke
klipperen når det regner eller er fuktig vær.
Overbelastningsvern (kun GX635)
Gressklipperen er utstyrt med overbelastningsvern.
Nullstillsbryteren sitter på strømbryterboksen
(se 25, Fig. A).
Hvis gressklipperen kjøres for raskt i langt gress
kan motoren overbelastes. Omdreiningen synker
da drastisk eller maskinen slutter helt å gå. Dette er ikke
feil, men en sikkerhetsanordning for å beskytte motoren.
Om dette skulle inntreffe, slipp strømbryteren og
la motoren avkjøle seg i 2-3min. Trykk så
nullstillsbryteren (25) og start maskinen på nytt.
Trykk inn låseknappen og løft opp strømbryteren.
Hvis sikkerhetanordningen løser seg ut igjen innen
10 min, skal du øke klippehøyden (se “Innstilling av
klippehøyde”) og gå saktere framover.
Kraftig overbelastning kan resultere i et lengere
stopp. I et slik tilfelle, trykk inn nullstillsbryteren (25)
og la så motoren avkjøle seg.
NORGE
Vedlikehold av stålkniven
Stålkniven vil klippe selv om den er sløv. Den behøver
ikke være skarp som et barberblad. Dersom kniven
støter mot en stein eller en annen hard gjenstand,
kan den bli så sløv at den må slipes eller byttes ut. Vi
anbefaler at kniven byttes ut eller slipes før hver sesong.
Bytte av kniv
Se “Innstillinger av klippehøyde”.
Brukertips
• Vipp maskinen litt bakover før start. Da kommer
motoren raskt opp i maks omdreininger.
Maskinen svever raskere og kniven går ikke for
dypt i gresset.
Når greset er mer enn 10cm høyt, klipp det to
ganger. Første gangen på maks klippehøyde, og
neste gang med middels eller lav høyde. Det gir
en penere gressplen med tettere vekst.
•
Vedlikehold
• Hold alltid gressklipperen ren. Fjern gress og
annet smuss fra knivene og ventilasjonsåpningene.
Kontroller regelmessig skjøteledningen. Bruk ikke
en skadet ledning, men bytt den ut.
Når gressklipperen skal settes vekk for vinteren
bør allt gress som har samlet seg under dekselet
fjernes. Bruk ikke rengjøringsmidler da disse
skader plasten. Bruk en skrape.
Tørk av alle plastdeler med en fuktig klut.
•
•
•
•
Maskinen må ikke dyppes i eller sprøytes med
vann.
Reservekniv A6184 er tilgjengelig som tilbehør.
•
Symptom
Mulig feil
Utbedring
Gresset samles Oppsamleren
Tøm oppsamleren.
ikke opp.
er full.
OppsamlingsTa av og rengjør
hullet er blokkert. oppsamleren.
Luftvegen er
Ta av oppsamleren.
blokkert.
Rengjør filteret
lengst opp på og
oppsamleren
filteret bak på
klipperen.
Klippehøyden
Dra ut kontakten.
er for lav i høyt Sett knivene i en
gress.
høyere posisjon.
Gressklipperen Kjør gressklipperen
beveger seg fra i en rett linje for
side til side.
maksimal
oppsamling.
Motoren
Motoren er over- Slå av strømmen.
stopper.
belastet pga.
Sett klipphøyden i
langt, tykt gress. en høyere posisjon.
Dårlig klipping. Kniven er skadet Slå av strømmen.
av stein eller
Kontroller om
annen
kniven er skadet.
gjennstand.
Ved behov bytt kniv.
Miljø
Vern om naturen. Kast ikke produktet
sammen med annet avfall når det er utslitt.
Lever det til kildesortering eller til
Black & Decker serviceverksted.
Feilsøking
!
Dersom ikke gressklipperen fungerer
tilfredsstillende, se i nedenforstående tabell.
Obs! Støpselet må trekkes ut av kontakten
før du begynner å undersøke maskinen!
Symptom
Motoren går,
men ikke
kniven.
Ingen lyd og
kniven roterer
ikke.
Mulig feil
Kniven er
blokkert.
Elektrisk feil.
Overbelastning.
Utbedring
Slå av strømmen.
Fjern det som
blokkerer kniven.
Slå av strømmen.
Prøv en annen
stikkontakt.
Bytt sikringer.
Sjekk
skjøteledningen.
Nullstill overbelastningsvernet.
Service
Skulle det oppstå feil på produktet, må det alltid
leveres til et autorisert serviceverksted. (Se aktuell
prisliste/katalog for videre informasjon, eller kontakt
Black & Decker (Norge) A/S).
På grunn av forskning og utvikling kan ovenstående
spesifikasjoner bli endret, noe som blir opplyst separat.
Garanti og service
Black & Decker (Norge)A/S garanterer i henhold
til garantivilkår som finnes hos Black & Decker
(Norge) A/S.
Disse inneholder bl.a:
Black & Decker (Norge) A/S garanterer at maskinen
er uten materialeller fabrikasjonsfeil ved levering.
Garantien gjelder 24 måneder fra levering.
15
NORGE
Black & Decker påtar seg kostnadsfritt å reparere
eller bytte ut maskinen etter eget valg.
For å påberope feil som omfattes av garantien skal
kjøperen underrette nærmeste Black & Decker
autoriserte serviceverksted om feilen innen fjorten
dager etter at feilen oppdages. Kjøperen skal kunne
fremvise kvittering, faktura eller annet kjøpsbevis som
viser hvor og når maskinen ble kjøpt. Kjøperen skal
for egen regning levere maskinen udemontert til
nevnte serviceverksted eller til kjøpsstedet.
For konsumentkjøp gjelder dessuten Kjøpsloven som
regulerer forholdet mellom forhandler og kunde.
Andre Black & Decker produkter
Black & Decker har et fullstendig utvalg av
motordrevne verktøyer slik at hagearbeid blir enklere.
Dersom du ønsker ytterligere informasjon om andre
produkter, kontakt nærmeste Black & Decker
forhandler for ytterligere informasjon.
Mosefjernere
Kjedesager
Kompostkverner
Gresstrimmere
Hekkesakser
Løvfjerner
CE Utførelsesbekreftelse
Vi bekrefter at verktøyene: GX530, GX635
er overens med: 89/392/EEC, 89/336/EEC,
73/23/EEC, EN55014, EN60335, EN55104
Veid lydtrykk er 96dB (A)
Veid lydeffekt er 109dB (A)
Hånd/Arm veid vibrasjon er <2.5m/s2
Brian Cooke
Director of Engineering
Spennymoor, County Durham DL16 6JG, United Kingdom
16
Gräsklippare
GX530/GX635
Bruksanvisningen ger information om användning
och underhåll av Black & Deckers gräsklippare
GX530/GX635.
Lär känna Din maskin
Läs hela bruksanvisningen noggrant och
observera all säkerhetsinformation före under
och efter användning av maskinen. Håll alltid
maskinen i gott skick.
Bekanta Dig med alla reglage innan Du
använder maskinen. Var särskilt noga med
att Du vet hur man stannar maskinen innan
Du startar den.
Förvara bruksanvisningen för framtida bruk.
Säkerhetsföreskrifter
!
Utbildning
• Låt inte andra personer eller barn som
inte känner till denna typ av maskin eller
inte har läst bruksanvisningen använda
maskinen.
Låt aldrig barn, djur eller vuxna
komma för nära maskinen när
6m / 20ft
den används. De skall alltid vara
360
minst 6m borta från
arbetsområdet.
• Kom ihåg att användaren ansvarar för
skador eller risker som orsakas andra
människor eller deras egendom.
• Maskinen har utformats för bruk med
växelström enbart - försök ej använda
annan strömförsörjning.
• Maskinen får aldrig bäras i sladden.
Kontakten får aldrig dras ur genom att Du
rycker i sladden. Håll sladden borta från
värmekällor, olja och vassa kanter.
Kontrollera sladden innan Du använder
maskinen och använd den inte om
sladden är skadad.
Förberedning
• Använd stadiga skor eller stövlar så att
Dina fötter är skyddade. Nyklippt gräs är
fuktigt och halt.
• Använd skyddsutrustning vid behov.
• Gå ej barfota eller i öppna sandaler när
maskinen används.
• Använd långbyxor för att skydda benen.
Föremål som finns i gräset kan slungas ut
från maskinen.
Bruksanvisning
•
•
•
•
•
•
Kontrollera sladden regelbundet. Använd
aldrig en skadad sladd.
Se till att sladden aldrig kommer nära
knivarna. Du måste hela tiden ha den
under uppsikt.
Se alltid till att maskinen är i säkert,
arbetsdugligt skick.
Innan Du ansluter gräsklipparen till elnätet
inför klippningen bör Du kontrollera att
kniven och andra roterande delar är i gott
skick. En defekt kniv och slitna bultar kan
förorsaka stora skador. Kontrollera också
att kniven sitter fast ordentligt.
Se till att arbetsområdet är fritt från grenar,
sten, ståltråd och annat som kan skada
maskinen eller slungas ut av knivarna.
Förlängningssladden som används måste
vara godkänd för utomhusbruk.
Drift
• Vid start; Luta maskinen något bakåt.
• Fatta båda händerna om handtaget och
se till att fötterna är borta från knivarna
innan du startar maskinen.
Knivarna fortsätter rotera en kort
tid efter att Du har stängt av
maskinen. Låt alltid knivarna
stanna av sig själv.
• Släpp strömbrytararmen för att stänga av
maskinen och drag ut kontakten ur
vägguttaget:
• När maskinen lämnas oövervakad.
• Innan inspektion, rengöring eller
justering.
• Innan knivarna rensas.
• Om maskinen börjar vibrera onormalt
(inspektera omedelbart).
• Om maskinen stöter emot ett
främmande föremål skall maskinen
omedelbart inspekteras för skador
och repareras om nödvändigt.
• Placera aldrig händer eller fötter i
närheten av eller under roterande delar.
• Var ej i närheten av utkasten.
• Använd inte maskinen när det regnar och
låt den ej bli fuktig. Undvik om möjligt att
använda den på fuktigt gräs.
• Använd endast maskinen i dagsljus.
• Drag inte maskinen mot Dig eller gå
baklänges när Du klipper.
17
•
•
•
•
•
•
•
•
Korsa inte grusgångar eller vägar med
roterande knivar.
Stå alltid stadigt, speciellt på sluttningar.
Klipp alltid längs med sluttningar, aldrig
uppåt och nedåt.
Använd aldrig maskinen på branta
sluttningar. Använd alltid halkfria skor.
Gå alltid, spring inte. Tvinga aldrig
maskinen.
Bär aldrig maskinen när motorn är i gång.
Kontrollera att knivarna slutat rotera innan
Du lyfter maskinen.
Använd aldrig maskinen med defekta
skydd.
Innan Du startar maskinen, kontrollera
alltid att uppsamlaren sitter ordentligt på
sin plats och är i gott skick.
Underhåll och förvaring
• Förvara maskinen på ett torrt ställe när
den inte används, utom räckhåll för barn.
• Använd inte lösningsmedel eller
rengöringsmedel när Du gör ren
maskinen. Använd en trubbig skarpa för
att ta bort gräs och smuts från knivarna.
Kom ihåg att dra ur stickkontakten innan
rengöring.
• Använd inte maskinen om den är skadad.
Skadade delar skall bytas ut innan
användning.
• Kontrollera att alla muttrar, bultar och
skruvar är åtdragna för att vara säker på
att maskinen är i säkert skick.
•
Använd endast reservdelar och tillbehör
som rekommenderas av Black & Decker.
Dubbelisolering
Maskinen har dubbelisolering. Detta innebär
att alla yttre metalldelar är elektriskt isolerade
från nätströmstillförseln. Detta uppnås
genom att ett extra lager isolering placeras
mellan elektriska och mekaniska delar.
Dubbelisolering ger större elektriskt skydd
och gör att maskinen inte behöver jordas.
Handtag (Fig. B)
B
18
Handtagen är fabriksmonterade. Emellertid
behövs nedanstående justering göras.
• Vingmuttrarna (Fig. B1) som håller ihop
handtagen 6 och 7 är monterade på
insidan för att inte skadas under
transport. Montera dem på utsidan enligt
Fig. B2 & B3.
• Kontrollera att inte sladden (12) kommer
i kläm.
Det övre handtaget (7) kan nu vikas enligt
Fig. A. Skruva åt vingmuttrarna ordentligt.
Uppsamlaren (Fig. C)
• Uppsamlaren (3 & 4) kan nu tas av
C
•
genom undre handtaget (6),
uppsamlarluckan kan öppnas enligt pilen.
Uppsamlaren sätts tillbaka i omvänd
ordning. Se till att pilarna är i linje med
pilarna på klipparen.
Produktkontroll
Kontrollera om det finns tecken på skada eller om
delar saknas. Monterad produkt skall se ut enligt
Fig. A.
Knivkontroll (Fig. D)
!
D
Obs! Kontakten måste alltid dras ur innan Du
börjar undersöka gräsklipparen.
Alla produkter är kontrollerade före packning
så att kniven (23) inte skall lossna, men för
Din egen säkerhet rekommenderar vi att Du
kontrollerar en gång till enligt följande:
• Tag av uppsamlaren (3 & 4).
• Lägg produkten på sidan.
• Håll kniven med en trasa och drag åt
muttern (21) medsols med nyckeln (20).
Strömbrytare (Fig. E)
E
Vi rekommenderar att Du lär Dig hur
strömbrytaren fungerar innan Du sätter i
kontakten i vägguttaget.
Start:
• Håll handtaget (7) med båda händerna.
• Luta maskinen något bakåt.
• Släpp vänster hand från handtaget (7)
och tryck in låsknappen (15).
• Medan knappen är intryckt, lyft upp
strömbrytararmen (14) med höger hand
och håll den mot handtaget (7).
• Maskinen startar.
• Släpp låsknappen (15) och håll i
handtaget med båda händerna.
Stopp:
• Luta maskinen något bakåt.
• Släpp strömbrytararmen (14).
• När kniven slutat rotera kan maskinen
sättas på gräsmattan.
SVERIGE
Handtag (Fig. F)
F
Vid normal användning är handtaget i
område F1 enligt Fig. F.
Vid förvaring på väggen (position F2):
• Drag ut kontakten.
• Tag av uppsamlaren.
• Sänk handtaget till botten av det normala
området F1. Drag handtaget bakåt och
sänk det till marken.
Maskinen kan nu lyftas och förvaras på väggen.
Justering av klipphöjd (Fig. D & G)
G
D
Klipphöjden på maskinen justeras med
distansbrickor (22 & 24) enligt följande:
• Se till att kontakten dragits ur vägguttaget.
• Lägg maskinen på sidan.
• Håll i kniven (23) med en trasa, lossa
muttern (21) med nyckeln (20) motsols.
• Tag bort muttern, distanser och kniven
(21-24). Montera kniven i önskad höjd.
Se Fig. G som visar de sex alternativen.
• Var noga med att kniven monteras så att
spetsarna pekar nedåt enligt Fig. D.
• Kontrollera att muttern (21) är ordentligt
åtdragen.
Obs: Maskinen är inställd på 11mm
klipphöjd vid leverans (Fig. G).
• Sätt alltid tillbaka de tre brickorna,
men aldrig fler då kan maskinen bli
osäker att använda.
Hur man bär maskinen (Fig. H)
H
Drag ur kontakten ur vägguttaget. Tag av
uppsamlaren, sänk ned handtaget mot
marken. Håll längst ner på ena sidan med
kniven utåt enligt Fig. H.
Användning av gräsklipparen (Fig. J)
!
Vi rekommenderar att gräsklipparen
används enligt Fig. J, dvs. fram och tillbaka
bort från sladden.
• Håll i handtaget med båda händerna.
• Strömbrytarboxen har en sladdhållare.
• Sätt i kontakten i förlängningssladden.
• Gör en ögla på sladden, se Fig. E.
• För öglan genom spåret, över haken
och drag åt.
• Förlängningssladden skall nu hänga ner
från klipparen vid sidan av användaren.
Varning! Försök aldrig att köra maskinen
med en hand.
J
•
•
Lyft upp handtaget.
Klipp enligt Fig. J, a. Kör från position 1
mot position 2, sväng åt höger vid
position 3. Kör mot position 4 och sväng
vänster osv. Kör alltid bort från sladden i
en viss ordning annars kan det hända at
man kör mot sladden vilket kan vara
farligt. Klipp alltså inte enligt Fig. J, b.
För bästa gräsuppsamling; klipp i raka linjer.
Maskinen fortsätter att klippa så länge
strömbrytaren hålls upp mot handtaget. Om
den släpps går det ej att starta igen utan att
låsknappen först tryckts in.
När Du klippt färdigt rekommenderar vi att
gräsklipparen görs ren. Se “Underhåll”.
Obs: För bästa resultat, klipp gräset ofta.
Klipp inte när gräset är vått.
Överbelastningsskydd (endast GX635)
Gräsklipparen är utrustad med överbelastningsskydd.
Återställningsknappen sitter på strömbrytarboxen
(se 25, Fig. A).
Om gräsklipparen körs för snabbt i långt gräs kan
motorn överbelastas. Varvtalet sjunker då drastiskt
eller så stängs maskinen av helt. Detta är inte något fel
utan en säkerhetsanordning för att skydda motorn.
Om det inträffar, släpp strömbrytaren och låt
motorn svalna 2 till 3 minuter, tryck sedan in
återställningsknappen (25) och starta på nytt.
Tryck in låsknappen och lyft upp strömbrytaren.
Om säkerhetsanordningen löser ut igen inom
10 minuter, skall Du öka klipphöjden (se “Justering av
klipphöjd”) och gå saktare.
Kraftig överbelastning kan resultera i ett längre stopp.
I ett sådant fall, tryck in återställningsknappen (25)
och låt sedan motorn kallna.
Underhåll av stålkniv
Stålkniven som används i långt och kraftigt gräs
fortsätter att klippa även om den skulle bli lite slö.
Den behöver inte vara rakbladsvass. Om kniven
stöter mot sten eller något annat föremål i
gräsmattan kan den bli så slö att den måste slipas
eller bytas ut. Vi föreslår att kniven slipas eller byts
ut inför varje säsong.
Byte av kniv
Se “Justering av klipphöjd”.
19
Användartips
• Luta alltid maskinen något bakåt före start.
Då kommer motorn snabbt upp i max. varvtal.
Maskinen svävar snabbare och kniven går ej ned
för djupt i gräset.
När gräset är över 10cm högt, klipp två gånger.
Första gången med max. klipphöjd och nästa
gång medel eller låg höjd. Det ger en starkare
och finare gräsmatta.
•
Underhåll
• Håll alltid gräsklipparen ren. Tag bort gräs och
smuts från kniven och ventilationsöppningar.
Kontrollera sladden regelbundet. Använd inte en
skadad förlängningssladd utan byt ut den.
I slutet av varje säsong bör allt gräs som
samlats under kåpan tas bort. Använd en
skrapa. Använd inte rengöringsmedel då dessa
kan skada plasten.
Torka av alla plastdelar med en fuktig trasa.
Maskinen får inte doppas i eller sköljas med
vatten.
Ersättningskniv A6184 finns som tillbehör.
•
•
•
•
•
Felsökning
!
Skulle inte gräsklipparen fungera
tillfredsställande se i nedanstående tabell.
Obs! Kontakten måste alltid dras ur innan Du
börjar undersöka gräsklipparen.
Symtom
Möjligt fel
Motorn går
Kniven är
men inte kniven. blockerad.
Inget ljud och
kniven roterar
inte.
Gräset samlas
inte upp.
20
Åtgärd
Slå av strömmen.
Tag bort det som
blockerar kniven.
Elektriskt fel. Slå av strömmen.
Pröva en annan
stickkontakt.
Byt säkringar.
Kontrollera
förlängningssladden.
Överbelastning. Återställ överbelastningsskyddet.
Uppsamlaren Töm uppsamlaren.
är full.
Uppsamlings- Tag av och rengör
hålet är
uppsamlaren.
blockerat.
Luftvägar är
Tag av uppsamlaren.
blockerade.
Rengör filtret längst
upp på uppsamlaren
och filtret baktill på
klipparen.
Klipphöjden är Drag ur kontakten.
för låg i högt Sätt knivarna i ett
gräs.
högre läge.
Symtom
Gräset samlas
inte upp.
Möjligt fel
Åtgärd
Gräsklipparen Kör gräsklipparen i
rör sig från
en rak linje för
sida till sida. maximal uppsamling.
Motorn stannar. Motorn är
Slå av strömmen.
överbelastad Sätt klipphöjden i
p.g.a. långt,
ett högre läge.
tjockt gräs.
Dålig klippning. Kniven skadad Slå av strömmen.
av sten eller
Kontrollera om
annat föremål. kniven är skadad.
Vid behov byt kniv.
Miljö
När din produkt är utsliten, skydda naturen
genom att inte slänga den tillsammans med
vanligt avfall. Lämna den till de
uppsamlingsställen som finns i Din kommun
eller till en Black & Decker serviceverkstad.
Service
Skulle fel uppstå på maskinen lämna då alltid in den
till en auktoriserad serviceverkstad (se aktuell katalog
för vidare information eller kontakta Black & Decker AB).
På grund av forskning och utveckling kan ovanstående
specifikation ändras vilket inte meddelas separat.
Garanti och service
Black & Decker lämnar garanti enligt särskilda
garantivillkor som finns tillgängliga hos
Black & Decker AB.
Black & Decker AB garanterar att maskinen är fri från
material- eller fabrikationsfel vid leverans. Garantin
gäller två år efter leveransen. Black & Decker AB åtar
sig att kostnadsfritt reparera eller byta ut maskinen
efter eget val.
För att ha rätt att åberopa fel som omfattas av garanti
skall köparen underrätta närmaste Black & Decker
auktoriserad serviceverkstad om felet inom fjorton
dagar efter det att felet upptäckts eller bort
upptäckats. Köparen skall därvid uppvisa kvitto,
faktura eller annat inköpsbevis som visar var och när
maskinen inköptes. Köparen är skyldig att på egen
bekostnad lämna maskinen odemonterad till nämnda
serviceverkstad eller till inköpsstället.
För konsumentköp gäller dessutom i tillämpliga
delar Konsumentköplagen som reglerar
förhållandet mellan återförsäljare och köpare.
Andra produkter från Black & Decker
Black & Decker har ett fullständigt sortiment av
elverktyg för utomhusbruk som gör arbetet i
trädgården enklare. Kontakta närmaste
Black & Decker återförsäljare för ytterligare information.
Mossrivare, Kedjesågar, Kompostkvarnar,
Grästrimmare, Häcksaxar, Trädgårdsstädare
SVERIGE
CE Försäkran om överensstämmelse
Vi förklarar att verktygen: GRX530, GX635
överenstämmer med: 89/392/EEC, 89/336/EEC,
73/23/EEC, EN55014, EN60335, EN55104
Vägt ljudtryck är 96dB (A), Vägt ljudeffekt är
109dB (A), Hand/arm vägd vibration är <2.5m/s2
Brian Cooke
Director of Engineering
Spennymoor, County Durham DL16 6JG, United Kingdom
21
Australia
Belgique/België
Danmark
Deutschland
Eλλάσ
España
France
Helvetia
Italia
Nederland
New Zealand
Norge
Österreich
Portugal
South Africa
Suomi
Sverige
Türkiye
United Kingdom
Black & Decker (A’asia) Pty Ltd
Tel:
286-288 Maroondah Highway, North Croydon, Victoria 3136 Fax:
Black & Decker Belgium NV
Tel:
Weihoek 1, 1930 Zaventem
Fax:
Black & Decker
Tlf:
Hejrevang 26 B, 3450 Allerød
Fax:
Black & Decker GmbH
Tel:
Black & Decker Straße 40, 65510 Idstein
Fax:
Black & Decker (Eλλάσ) AE
Tηλ:
Λεωφ. Συγγρού 154
Service:
Aθήνα 176 71
Fax:
Black & Decker de España SA
Tel:
Ctra. de Acceso a Roda de Bará, km 0,7
Tlx:
43883-Roda de Bará, Tarragona
Fax:
Black & Decker (France) Sarl
Tel:
Le Paisy
Tlx:
69570 Dardilly, Lyon
Fax:
Black & Decker AG Elektrowerkzeuge
Tel:
Rütistraße 14, CH-8952 Schlieren
Tlx:
Schweiz/Suisse
Fax:
Black & Decker Italia SpA
Tel:
Viale Elvezia 2, 20052 Monza (Mi)
Fax:
Numero verde:
Black & Decker (Nederland) BV
Tel:
Florijnstraat 10, 4879 AH Etten-Leur
Fax:
Black & Decker
Tel:
483 Great South Road, Penrose, Auckland
Fax:
Black & Decker (Norge) A/S
Tel:
Strømsveien 344, 1081 Oslo
Fax:
Black & Decker
Tel:
Werkzeugevertriebs GmbH
Tlx:
Erlaaerstraße 165, Postfach 69, 1230 Wien
Fax:
Black & Decker
Tel:
Rua Egas Moniz 173, Apartado 19
Tlx:
S. João do Estoril, 2768 Estoril, Codex
Fax:
Black & Decker South Africa (Pty) Ltd
Tel:
Suite no 107, PostNet X65, Halfway House 1685
Fax:
Black & Decker Oy
Puh:
Rälssitie 7 C, 01510 Vantaa
Fax:
Frälsevägen 7 C
Tel:
01510 Vanda
Fax:
Black & Decker AB
Tel:
Box 603, 421 26 Västra Frölunda, Besöksadr. Ekonomivägen 11 Fax:
Black & Decker Elektrikli Ev (Aletleri Türkiye Distribütörü):
Tel:
Vestel Dayanıklı Tüketim, Malları Paz. A.Ú., Eski Büyükdere Fax:
Cad. ĺETT Garajı Yanı, 80650 4. Levent - ĺstanbul
Black & Decker
Tel:
210 Bath Road, Slough
Tlx:
Berkshire SL1 3YD
Fax:
Part no. 375813-18 9/97.1
22
®
03 9213 8200
03 9726 7150
02 719 07 11
02 721 40 45
70-20 15 10
48-14 13 99
06126 210
06126 212435
01 9242870-75
01 9242876-7
01 9242869
977 297100
56631 BLADE E
977 299139
04 72 20 39 20
300 250
04 72 20 39 00
01 730 69 33
54462 BDZH CH
01 730 70 67
039 23 87 1
039 23 87 59 3
167 21 39 35
076 5082000
076 5038184
09 579 7600
09 579 8200
22-90 99 00
22-90 99 01
0222 66 116 0
13228 BLACK A
0222 66 116 14
468 76 13/468 75 13
16 607 BLADEC P
467 15 80
011 314 4431
011 314 4435
09-825 45 40
09-825 45 444
09-825 45 40
09-825 45 444
031-68 60 00
031-68 60 08
0 212 2823600 (10 h)
0 212 2823307
01753 574277
848317 BAND MH
01753 551155
23
Er maskinen en gave?/Ist diese Maschine ein
Geschenk?/H µηχανή είναι δώρο?/Is this
product a gift?/¿Ha recibido usted esta
herramienta como regalo?/S’agit-il d’un
cadeau?/Si tratta di un regalo?/Kreeg u deze
Postnr./Postleitzahl/KωδικÞσ/Postcode/
Code postal/Código/Codice postale/Postcode/
Postnr./Código postal/Postinumero/Postnr.:
By/Wohnort/ΠÞλη/Town/Ciudad/Ville/Cittá/
Plaats/By/Localidade/Paikkakunta/By:
Adresse/Adresse/∆ιεύθυνσηAddress/
Dirección/Adresse/Indirizzo/Adres/Adresse/
Morada/Osoite/Adress:
Navn/Name/Oνοµα/Name/Nombre/Nom/
Nome/Naam/Navn/Nome/Nimi/Namn:
Forhandler adresse
Händleradresse
∆ιεύθυνση αντι ροσώ ου
Address of dealer
Dirección del detallista
Cachet du revendeur
Indirizzo del rivenditore
Adres van de dealer
Forhandlerens adresse
Morada do revendedor
Jälleenmyyjän osoite
Återförsäljarens adress
Er dette din første B&D maskine?/Ist dieses
Werkzeug-/Eίναι το εργαλείο αυτÞ-/Is this tool/¿Es esta herramienta que comprado-/Est-ce-/
Questo prodotto è-/Is deze machine-/Er dette
din første B&D maskin?/Esta ferramenta é-/
Onko tämä ensimmäinen B&D-koneesi?/
Är detta Din första B&D-velu?
machine cadeau?/Er maskinen en gave?/
Recebeu esta ferramenta como presente?/
Onko kone lahja?/Är maskinen en gåva?
Ja/Ja/Nαι/Yes/Sí/Oui/Si/Ja/Ja/Sim/
Kyllä/Ja
Nej/Nein/Oχι/No/No/Non/No/Nee/Nei/
Não/Ei/Nej
Hvor meget kostede maskinen?/Was war der
Preis dieses Werkzeuges?/Ποιά είναι η τιµή
του εργαλείου αυτού?/What was the price of
this tool?/¿Cual fue el precio de esta
herramienta?/Prix payé?/Quanto ha pagato
questo prodotto?/Wat was de prijs van dit
produkt?/Hvor meget kostet maskinen?/Que
preço pagou por esta ferramenta?/Paljonko
kone maksoi?/Hur myket kostade maskinen?
Cat. no. GX___/___
Ja/ein Erstkauf?/η ρώτη σασ αγορά?/
your first purchase?/la primera de
este tipo?/un ler achat?/il suo primo
acquisto?/uw eerste aankoop?/Ja/a
sua primeira compra?/Kyllä/Ja
Nej/Ersatzkauf?/για αντικατάσταση?/a
replacement?/un reempalzo?/un
achat de remplacement?/una
sostituzione?/een vervanging?/Nei/
uma substitução?/Ei/Nej
Forhandler adresse/Händleradresse/∆ιεύθυνση
αντι ροσώ ου/Address of dealer/Dirección del
detallista/Cachet du revendeur/Indirizzo del
rivenditore/Dealeradres/Forhandlerens
adresse/Morada do revendedor/Jälleenmyyjän
osoite/Återförsäljarens adress:
Indkøbsdato
Kaufdatum
Hµεροµηνία αγοράσ
Date of purchase
Fecha de compra
Date d’achat
Data d’acquisto
Aankoopdatum
Innkjøpsdato
Data de compra
Ostopäivä
Inköpsdatum
ikke måtte ønske at modtage information
fra anden virksomhed end Black & Decker.
• Bitte ankreuzen, falls Sie weiteres
Informationsmaterial von Black & Decker
erhalten möchten. • Παρακαλείσθε να
σηµειώσετε εάν δέν θέλετε να άρετε
ληροφορίεσ άλλησ εταιρείασ εκτÞσ τησ
Black & Decker. • Data protection act: Tick the
box if you prefer not to receive information from
us or others. • Señale en la casilla sino quiere
recibir información de otras empresas. • Si vous
ne souhaitez pas recevoir d’informations de la
part d’autres sociétés que Black & Decker,
cochez cette case. • Barrate la casella se non
desiderate ricevere informazioni da altre
aziende. • A.u.b.dit vakje aankruisen indien u
geen informatie wenst te ontvangen van andere
bedrijven dan Black & Decker. • Vennligst kryss
av dersom De ikke ønsker informasjon fra andre
bedrifter enn Black & Decker. • Por favor,
assinale com uma cruz se desejar receber
informação de outras empresas, além da
Black & Decker. • Merkitkää rasti ruutuun, mikäli
ette halua vastaanottaa informaatiota muulta
taholta kuin Black & Deckeriltä. • Vänligen
kryssa för i rutan om Ni inte vill ha information
från andra företag än Black & Decker.
• Venligst sæt kryds i ruden såfremt De
• GARANTI KORT • GARANTIEKARTE • KAPTA E°°
YHΣHΣ • GUARANTEE CARD • TARJETA DE GARANTÍA • CARTE DE GARANTIE
• TAGLIANDO DI GARANZIA • GARANTIE-KAART • GARANTI KORT • CARTÃO DE GARANTIA • TAKUUKORTTI • GARANTIBEVIS
Deutsch
Danmark
Bitte schneiden Sie diesen Abschnitt ab, stecken ihn in einen
frankierten Umschlag und schicken ihn direkt an die
Black & Decker Adresse Ihres Landes.
Venligst klip denne del ud og send frankeret til Black & Decker
i dit land.
Português
Norge
Nederlands
Italiano
Leikkaa irti tämä osa, laita se oheiseen kuoreen ja postita
kuori yllä olevaan paikalliseen Black & Decker osoitteeseen.
Por favor, recorte esta parte, coloque-a num envelope selado e
endereçado e envie-o logo após a compra do seu produto para
o endereço da Black & Decker do seu país.
Vennligst klipp ut denne delen umiddelbart etter du har pakket
ut ditt produkt og legg det i en adressert konvolutt til
Black & Decker (Norge) A/S (se adresse over).
Knip dit gedeelte uit, zend het in een gefrankeerde,
geadresseerde envelop direct na uw aankoop naar het
Black & Decker-adres in uw land (zie boven).
Per favore ritagliate questa parte, inseritela in una busta con
francobollo e speditela subito dopo l’acquisto del prodotto
all’indirizzo della Black & Decker nella vostra nazione (vedi sopra).
Florijnstraat 10, 4879 AH Etten-Leur
Call 0900 97766 (max. call charge $2.00 ex. tax)
Strømsveien 344, 1081 Oslo
Erlaaer Straße 165, 1231 Wien
Rua Egas, Moniz 173, S. João do Estoril, 2768 Estoril Codex
Black & Decker, Suite 107, PN X65, Halfway Hse, 1685
Black & Decker Oy, Rälssitie 7C, 01510 Vantaa
Box 603, 421 26 Västra Frölunda
PO Box 821, Slough, Berkshire, SL1 3AR
Eλληνικα
Παραρακαλώ κÞψτε αυτÞ το κοµµάτι και ταχύδροµήστε το
αµέσωσ µετά την αγορά του ροιÞντοσ σασ στην διεύθυνση
τησ Black & Decker στην ελλάδα (βλέ ε άνω).
Suomi
Nederland
New Zealand
Norge
Österreich
Portugal
South Africa
Suomi
Sverige
UK & Ireland
English
Please complete this section immediately after the purchase of
your product and post it to the Black & Decker address in your
country (above).
If you live in Australia or New Zealand, please register by phone.
Sverige
Call 1900 937766 (max. call charge $2.00 ex. tax)
Weihoek 1, 1930 Zaventem
Hejrevang 26B, 3450 Allerød
Black & Decker Str. 40, D-65510 Idstein
Black & Decker Eλλάσ, Συγγρού 154, 17671 Kαλλιθέα
43883 Roda de Barà (Tarragona)
BP21, 69571 Dardilly Cedex
Rütistraße 14, 8952 Schlieren, Schweiz/Suisse
Viale Elvezia 2, 20052 Monza (MI)
Español
Después de haber comprado su herramienta envie usted, por
favor, esta tarjeta a la central de Black & Decker en su país.
Var vänlig klipp ur denna del. Skriv Ditt namn och adress på
ett frankerat kuvert, och sänd det genast till Black & Deckers
adress i DItt land (se ovan).
Australia
Belgique/België
Danmark
Deutschland
Eλλάσ
España
France
Helvetia
Italia
Français
Découpez cette partie et envoyez-la sous enveloppe timbrée à
l’adresse de Black & Decker dans votre pays (voir ci-dessus),
ceci immédiatement après votre achat.
Part no. 375813-18 9/97.1
®
GX530
GX635
A
B
7
B1
14,15
25
12
8.9.10
B2
6
7
9
10
1
6
3,4
8
C
B3
3
4
26
D
G
a)
d)
21
b)
24
e)
22
23
f)
24
24
23
22
20
22
21
c)
21
24
23
24
22
26
22
24
23
24
22
22
21
H
E
7
15
14
J
a
2
F
b
3
F1
4
1
F2
✓
✗
27
28
Download PDF

advertising