GR350 | Black&Decker GR350 ROTARY MOWER instruction manual

Danmark
Suomi
Norge
Sverige
®
1
Plæneklipper
GR350
Brugsanvisningen giver information om anvendelse
og vedligeholdelse af Black & Decker’s plæneklipper
GR350.
Lær din maskine at kende
Læs hele brugsanvisningen nøje og
observér alle sikkerhedsinformationer før og
efter brug af maskinen. Hold altid maskinen
i god stand.
Gør dig bekendt med maskinens funktioner
inden anvendelse. Vær specielt omhyggelig
med at du ved hvordan man standser
maskinen inden den tages i anvendelse.
Opbevar brugsanvisningen til fremtidig brug.
Brugsanvisning
•
•
•
•
•
•
Sikkerhedsinstruktioner
Lær maskinens funktioner at kende før den
anvendes. Specielt vigtigt er det, at du ved,
hvordan maskinen standses i en nødsituation.
Træning
• Børn eller personer, som ikke har
kendskab til denns type maskiner, og
som ikke har læst brugsanvisningen, bør
ikke benytte maskinen.
Sørg for at der ikke er børn, dyr
eller andre voksne i nærheden,
6m / 20ft
når du arbejder med maskinen 360
de skal altid være mindst 6 meter
fra arbejdsområdet.
•
•
•
!
Husk på at operatøren/brugeren er
ansvarlig for ulykker eller farer for andre
mennesker eller deres ejendomme.
Maskinen skal tilsluttes elforsyningen aldrig en stikkontakt.
Maskinen må ikke bæres i ledningen, og
stikket må aldrig trækkes ud af kontakten
ved at man trækker i ledningen. Sørg for
at ledningen ikke kommer i nærheden af
varmekilder, olie eller skarpe kanter.
Se ledningen efter inden du begynder at
arbejde med maskinen og lad være med
at bruge den, hvis ledningen er beskadiget.
Forberedelse
• For at beskytte dine fødder, bør du altid
bruge solide sko eller støvler - friskslået
græs er vådt og glat.
• Sørg for at bruge beskyttelsesudstyr
ved behov.
2
•
•
Maskinen må ikke betjenes, hvis du har
bare fødder eller åbne sandaler på.
Brug lange bukser så dine ben beskyttes.
Genstande, som ligger på græsset, kan
kastes ud af maskinen.
Kontrollér ledningen regelmæssigt.
Brug aldrig en beskadiget ledning.
Ledningen må aldrig komme i nærheden
af rivevalsen. Sørg for hele tiden at holde
øje med den.
Sørg altid for at maskinen befinder sig en
god og sikker driftstilstand.
Før maskinen tilsluttes strøm, kontrolleres
at kniven og de roterende dele er uden
skader. Defekte knive og slidte bolte kan
anrette store skader. Kontroller også at
kniven er spændt godt fast. Check alle
skruer og bolte med jævne mellemrum.
Sørg for at det område, som skal luftes,
er renset for grene, sten, ståltråd og
andet, der kan beskadige maskinen.
Kontakt med sådanne efterladenskaber
kan være farlig eller kan skade din maskine,
samt kan blive kastet af rivevalsen.
Forlængerledningen som anvendes skal
være godkendt til udendørs brug.
Betjening
• Sørg altid for at have begge hænder i
betjeningsstilling, samt at fødderne er i
god afstand fra rivevalsen, inden
maskinen igen sættes på jorden.
Maskinen fortsætter med at
rotere et kort stykke tid efter, du
har slukket for den. Lad altid
maskinen standse selv.
• For at slukke maskinen, slippes
afbryderstangen og stikket tages ud af
kontakten:
• Når du efterlader maskinen uden opsyn.
• Inden den checkes, renses eller
justeres rivevalsen.
• Inden der fjernes en blokering.
• Hvis maskinen begynder at vibrere
unormalt (check øjeblikkeligt).
• Efter at have stødt på en fremmed
genstand. Maskinen checkes for
skade, og udfør nødvendige
reparationer.
• Maskinen må ikke startes hvis den ligger
på siden - der må heller ikke gøres forsøg
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
på at stoppe rivevalsen - den skal have
lov at standse selv.
Hænder eller fødder må ikke komme i
nærheden eller under de roterende dele.
Der skal til enhver tid holdes afstand fra
udløbsåbninger.
Maskinen må ikke bruges i regnvejr, og
den må ikke blive våd. Undgå så vidt
muligt at bruge den, hvis græsset er vådt.
Maskinen bør kun bruges ved dagslys
eller ved tilstrækkelig kunstig belysning.
Maskinen må ikke trækkes mod dig selv.
Gå aldrig baglæns når du arbejder med
plænelufteren.
Gå ikke over grusgange eller veje medens
rivevalsen roterer.
Du skal altid have et godt fodfæste,
specielt når der arbejdes på skråninger.
Der skal altid rives tværs over
skråningens overflade, aldrig op- eller
nedad. Der skal udvises ekstrem
forsigtighed, når der ændres retning på
skråningen.
Der må ikke rives på meget stejle
skråninger, og der skal bæres skridsikkert
fodtøj.
Der må ikke rives med løbende gang,
brug gågang. Maskinen må ikke tvinges.
Maskinen må ikke samles op eller bæres
medens maskinen kører. Sørg for at
rivevalsen er stoppet, når maskinen skal
løftes ved transport.
Når maskinen transporteres, skal der
udvises forsigtighed ved løftning.
Maskinen må aldrig betjenes med defekte
sikkerhedsskærme eller afskærmninger.
Inden du starter maskinen, kontroller altid
at opsamleren sidder ordentligt på plads
og er i ret tilstand.
Ved transport skal plæneklipperen være
indstillet på den midterste klippehøjde.
Vedligeholdelse og opbevaring
• Når maskinen ikke bruges, skal den
opbevares på et tørt sted og udenfor
børns rækkevidde.
• Der må ikke bruges opløsnings- eller
rensemidler til rengøring af din maskine brug en sløv skraber til at fjerne græs og
snavs. Inden rengøring skal maskinen
frakobles elforsyningen.
• Maskinen må ikke betjenes, hvis nogle af
delene er defekte; alle defekte dele skal
kasseres, og der skal monteres nye,
inden den tages i brug.
DANMARK
•
•
For at sikre at din maskine befinder sig i
en sikker driftstilstand, skal alle møtrikker,
bolte og skruer holdes stramme.
Brug kun de af Black & Decker
anbefalede reservedele og tilbehør.
Dobbeltisolering
Din maskine er dobbeltisoleret. Dette betyder
at de eksterne metaldele er elektrisk isoleret
fra elforsyningen. Dette er opnået ved at
placere en ekstra isoleringsbarriere mellem
de elektriske og mekaniske dele.
Dobbelisolation betyder større sikkerhed,
samt udelukker nødvendigheden for at have
jord-forbindelse til maskinen.
Maskinens dele (Fig. A - G)
A
1. Maskindelen består af:
2. Knivdæksel
3. Sideskærm
4. Ventilationsdæksel
5. Motordæksel
6. Hjul
7. Græslem
8. Bolt
9. Håndtagsdelen består af:
10.Nedre håndtag
11.Øvre håndtag
12.Kabelclips
13.Kabelclips
15.Vingemøtrik
16.Spændeskive
17.Bolt
18.Styretap
19.Ledning
20.Afbryderlås
21.Afbryder
22.Beslag
23.Skruer
24.Afbryderbox
25.Opsamlingssækken består af:
26.Topplade
27.Sæk
3
Rotationsdelen består af:
29.Kniv
30.Bolt
32.Ventilationsvifte
34.Indstilling af klippehøjde
35.Spændeskive
Indstilling af klippehøjden (Fig. G)
!
G
Montering af håndtag (Fig. A - D)
A
B
C
Tag alle dele ud af pakningen og bliv fortrolig
med de enkelte dele.
Placér maskinen på et bord el. lign. Sæt det
nedre håndtag sammen på følgende måde:
• Det nederste håndtag er formonteret med
bolte (8), vingemøtrikker (15) og skiver
(16). Løft håndtaget op således at begge
ben falder i hak på begge sider af
motorhuset. Stram vingemøtrikker (15).
Når det nedre håndtag er sat på maskinen,
sættes det øvre på således:
• Sæt det øvre håndtag (11) ind over
styretappen (18) på begge sider af det
nedre håndtag (10) således, at
styretappen passer i det nederste hul på
det øvre håndtag. Bemærk at det øvre
håndtags bøjning skal vende opad.
• Sat bolten (17) gennem hullet i det
øverste og nederste håndtag.
• Stik bolten (17) gennem hullet i det nedre
og det øverste hul i det øvre håndtag.
Skru fast med spændeskive (16) og
vingemøtrik (17).
Obs! Alle vingemøtrikker skrues fast
med hånden og uden brug af værktøj.
Når begge håndtag er sat på maskinen,
skrues afbryderboxen fast på det øverste
håndtag således.
Obs! Afbryderboxen skal monteres på højre
side af maskinen. Sørg for at ledningen ikke
er snoet når montagen påbegyndes.
Montering af græsposen (Fig. E)
E1
D
4
Inden tilbehøret tages i brug, skal
sikkerhedsinstruktionerne i starten af denne
manuel læses.
• Inden montering af græsposen
påbegyndes, kontrolleres det om delene
svarer til dem der er vist på Fig. E1.
• Græsposen fastsættes ved at sætte
posens kant ind i rillen, hvorefter den
skubbes fast nedad indtil klemmen låser
sig fast på posens kant.
• Støtterammen skubbes på plads.
E2
E3 •
E4
•
Stik afbryderboxens (24) to tappe ind i
hullerne på øvre håndtags (11) yderside.
• Pas beslaget (22) til over hullerne i
håndtaget. Stik de to skruer (23) gennem
hullerne i beslaget og håndtaget og skru
dem fast i afbryderboxen med en
skruetrækker.
Obs! Spænd ikke disse skruer for hårdt.
Bare de er spændt stramt til er nok til at
holde afbryderboxen på plads.
Fastgør til sidst det elektriske kabel (19) til
begge håndtag med kabelclipsene (11 og
12). Bemærk at den ene clips har et hul,
så det passer til de nedre håndtags tap.
Obs! Træk stikket ud af kontakten og giv
kniven tid til at stoppe, inden klippehøjden
indstilles.
Ved at trække reguleringen (34) ud fra
maskinen og dreje den op eller ned, kan
maskinen indstilles til at slå i 5 forskellige
højder.
Reguleringen (34) er fjederbelastet og falder
selv på plads efter at højden er indstillet og
den er sluppet.
Maximum højde = 5, medium = 3 og 4.
Disse klippehøjder er velegnede til at klippe
langt og groft græs. Mininum højde = 1 og 2
er velegnede til at vedligeholde en vis
græshøjde med.
Sæt de to sideklemmer fast på
støtterammen, hvorefter bundklemmen
sættes på.
Montering af opsamlingssækken på
maskinen:
• Hold opsamlingssækkens top (26) i det
støbte håndtag.
• Åbn maskinens græslem (7).
• Put opsamlingssækken ned gennem det
nedre håndtag (10) og fastgør den til
maskinens bagende ved at sætte den
ned over pilene på knivdækslet (2) og
opsamlingssækkens top (26). Derefter
slippes græslemmen (7), så den falder på
plads på det afmærkede område på
opsamlingssækkens top (26).
Brug af maskinen (Fig. H & J)
!
H
Træk stikket ud af kontakten før kniven
udskiftes.
Tag hensyn til alle relevante “Advarsler”,
når du anvender maskinen. Vi foreslår en
fremgangsmåde som vist i Fig. H for at opnå
den bedste ydelse og det bedste resultat.
J
!
Ved at køre op og ned ad plænen som vist,
mindskes risikoen for at køre over ledningen
og dermed beskadige den. Det betyder også
at ledningen ikke hele tiden skal flyttes for at
give plads til maskinen.
• Placer den opvundne forlængerledning
der, hvor du ønsker at starte (Fig. Ha, 1).
Sørg for at ledningen ikke filtrer, når den
trækkes ud.
På strømafbryderen findes en holder til
ledningen. Montér ledningen som vist.
• Tilslut forlængerledningen til
plæneklipperens stik.
• Lav en løkke på forlængerledningen
og før løkken igennem udskæringen i
afbryderen.
• Forlængerledningen føres nu væk fra
plæneklipperen og bagved brugeren.
Obs! Hold på håndtaget med begge
hænder: Hold afbryderen nede med højre
hånd og ledningen med venstre. Lad en
smule ledning hænge ned fra håndtaget
inden du fikserer den med hånden. Så kan
du nå at standse, hvis ledningen bagud
pludselig hænger fast og strammes.
• Vip maskinen lidt bagover idet du starter.
Derved reduceres risikoen for at skade
plænen i opstarten og det skåner
maskinen.
Start af maskinen:
• Hold om håndtaget med højre hånd. Tryk
låseknappen (20) på afbryderboxen (24)
helt i bund med lillefingeren, samtidig
med at afbryderen (21) trykkes ind med
pege- og langfinger. Når maskinen kører
kan låseknappen (20) slippes.
•
Vip maskinen tilbage, så den kører på alle
4 hjul og påbegynd klipningen.
• Stop maskinen ved at give slip på
afbryderen (21).
• Kør fra position 1 til position 2 (Fig. Ha).
Drej til højre og kør ned i position 3. Drej
venstre om og kør op i position 4 og så
fremdeles. Arbejd altid væk fra ledningen.
Undgå at arbejde mod ledningen som
vist i Fig. Hb. Det er en farlig praksis.
Maskinen fortsætter med at køre så længe
afbryderen (21) er trykket ind. Slippes
afbryderen, vil den ikke kunne startes før
afbryderlåsen (20) atter trykkes ind samtidig
med afbryderen. Sikkerhedslåsen forhindrer
utilsigtet start.
Efter endt brug, bør maskinen rengøres og
al afklippet græs fjernes før den stilles væk.
Derved er den altid klar til brug.
DANMARK
Obs: Det bedste resultat fås ved at slå
græsplænen regelmæssigt og undgå at slå
græsset, når det er fugtigt.
Vedligeholdelse af metalkniven
!
Metalkniven er designet til at give en fin finish
i langt og sejt græs. Den vil fortsætte med at
skære også når den er stum eller har fået
enkelte grater af stenslag. Den behøver ikke
nødvendigvis at være knivskarp. Den kan
imidlertid blive så sløv og fyldt med grater at
det er nødvendigt at udskifte den eller slibe
den op.
Vi anbefaler at kniven slibes eller udskiftes
ved begyndelsen af hver sæson. Se ovenfor
under “Udskiftning af kniven”.
Nye knive fås hos din Black & Decker
forhandler eller serviceværksted.
Advarsel! Kniven må kun udskiftes med en
Black & Decker original kniv, som passer til
maskinen. Forsøg ikke at passe andre knive
til, da dette kan indebære en alvorlig
sikkerhedsrisiko.
Udskiftning af kniven (Fig. F)
!
F
Træk stikket ud af kontakten før kniven
udskiftes.
•
Vend maskinen om på siden, så
undersiden af knivdækslet (2, Fig. A)
bliver synligt.
• Placer en klud over kniven eller brug
kraftige handsker til at beskytte
hænderne. Grib om kniven (29) med den
ene hånd og løsn bolten (30) med den
medfølgende ringnøgle. Drej bolten i
retning mod uret for at løsne den.
Bemærk! Nogle modeller er forsynet med en
spændeskive (35) mellem bolten (30) og
kniven (29). Denne spændeskive skal altid
sidde på maskinen og være med til at sikre
at bolten og kniven sidder sikkert fast.
• Kniven kan nu udskiftes ved at den
nye kniv placeres i afmærkningerne
på ventilationsviften (32) og bolten (30)
med spændeskiven (35) spændes godt
fast i motorspindlen.
Bemærk! Fjern under ingen
omstændigheder ventilationsviften (32) fra
maskinen.
5
Brugertips
• Når græsset er over 10cm højt, klippes græsset
Uønskede produkter og miljøet
Når du en dag finder ud af at dit produkt skal
udskiftes, eller du ikke har behov for det
mere, bør du tænke på beskyttelse af miljøet.
Black & Decker’s servicecentre modtager
gerne dine brugte produkter. De kasserer
dem derefter på en miljøvenlig måde.
to gange. Første gang med max. klippehøjde og
næste gang med mellem eller lav højde. Det giver
en stærkere og finere græsplæne.
Vedligeholdelse
• Hold altid maskinen ren og fri for
!
græsaffald og snavs. Det er specielt
vigtigt på undersiden af knivdækslet og
ved ventilationsåbninger.
• Kontroller regelmæssigt de elektriske
ledninger. Undersøg om der er slitage,
afskrabninger eller andre skader.
Advarsel! Brug ikke forlængerledninger, som
er skadede eller ser ud til at være skadede.
Skift den ud med en som er i orden.
• Ved hver sæsons slutning anbefaler vi at
alt indtørret græs under knivdækslet
fjernes med en blød skraber (plast).
Obs: Brug ikke stærke rengøringsmidler eller
kemikalier, da dette kan skade plasten.
• Rens alle plastdele med en klud opvredet
i mildt sæbevand.
• Maskinen må ikke oversprøjtes med eller
dyppes i vand.
• Maskinen er udstyret med selvsmørende
lejer og skal ikke smøres.
• Erstatningskniv A6177 findes som tilbehør.
Fejlfinding
!
Hvis maskinen ikke fungerer tilfredsstillende,
forsøg da at finde og afhjælpe fejlen ved at
gennemgå nedenstående tabel.
Advarsel! Træk stikket ud af kontakten før
undersøgelse af maskinen påbegyndes.
Symptom
Motoren går
men kniven
står stille.
Ingen lyd, og
kniven roterer
ikke.
Mulig fejl
Kniven er i
klemme.
Fejl i det
elektriske
system.
Reparation
Sluk for strømmen
og fjern evt. genstande
fra kniven.
Afbryd strømmen.
Prøv en anden stikkontakt. Skift sikringer.
Hvad der skal gøres, hvis din
plæneklipper skal repareres
Oplysninger om hvordan og hvor du kan få din
plæneklipper repareret eller efterset findes på
bagsiden af reservedels-listen. Det anbefales at
denne liste opbevares på et sikkert sted.
6
Service
Skulle der opstå fejl på maskinen, skal den altid
indleveres til et autoriseret serviceværksted (se
katalog for yderligere information eller kontakt
Black & Decker Danmark.
På grund af forskning og udvikling kan ovenstående
specifikationer ændres, hvilket ikke meddeles separat.
Eftersalgs-service af dit Black & Decker produkt
Black & Decker tilbyder dig en landsdækkende
eftersalgs-service gennem selskabets Black & Decker
servicecentre. Vores mål er at tilbyde dig god service,
hurtig reparation, et omfattende reservedelslager og
fuldt tilbehørssortiment. Besøg et Black & Decker
servicecenter og sæt os på en prøve!
Reparation
Serviceydelser og reklamationsbestemmelser på elværktøj leveret af Black & Decker er til enhver tid i
overensstemmelse med dansk lovgivning.
Service og reparation ydes uden beregning inden
for 12 måneder fra købsdaor (købsnota skal
forevises) under følgende forudsætninger:
• At den opståede defekt kan tilbageføres til
konstruktions-eller materialefejl (normal slidtage
og misbrug kan ikke henføres herunder).
•
At reparation ikke har været forsøgt udført af
andre end Black & Decker autoriserede
serviceværksteder.
• At der ikke har være anvendt uoriginale reservedele.
Værktøjet indleveres via Deres værktøjsforhandler
eller sendes direkte til et af nedenstående
serviceværksteder.
Ved at anvende et autoriseret Black & Decker
serviceværksted sikrer De Dem en hurtig og korrekt
reparation.
Reparationer udføres efter standardtider, som
muliggør en fast pris opgivet på forhånd.
Black & Decker produkter
Black & Decker har en komplet serie over det
udendørsværktøj, der gør havearbejdet lettere.
Hvis du har brug for yderligere oplysninger om andre
produkter, kan du kontakte Black & Decker’s
serviceoplysningscentre på den på bagsiden
beskrevne adresse, eller du kan kontakte din
Black & Decker forhandler.
Mosfjernere
Kædesave
Kompostkværne
Græstrimmere
Hækkeklippere
Plæneluftere
Løvsugere
DANMARK
EU Konformitetserklæring
Vi erklærer hermed, at el-værktøjet: GR350
er i overensstemmelse med:
89/392/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC,
EN55014, EN60335, EN55104
Vægt lydtryk er 93dB (A)
Vægt lydeffekt er 106dB (A)
Hånd/arm vægt vibration er <2.5m/s2
Brian Cooke
Director of Engineering
Spennymoor, County Durham DL16 6JG, United Kingdom
7
Ruohonleikkuri
GR350
Käyttöohjeesta löydät tietoa Black & Deckerin
ruohonleikkuri GR350:n käytöstä ja huollosta.
•
Opettele käyttämään ruohonleikkuriasi
•
Lue käyttöohjeet huolellisesti ja noudata
kaikkia turvallisuusohjeita ennen leikkuuta,
sen aikana ja sen jälkeen. Huolehdi, että
ruohonleikkurisi on aina hyvässä
käyttökunnossa.
Tutustu kaikkiin säätimiin ennen leikkurin
käyttöönottoa. Varmista, että osaat sammuttaa
leikkurin ennen kuin käynnistät sen.
Säilytä käyttöohje.
•
Tärkeitä turvallisuusohjeita
!
Koulutus
• Älä koskaan anna lasten tai sellaisten
henkilöiden, jotka eivät ole tottuneet
käyttämään tällaista konetta tai eivät ole
lukeneet tätä käyttöohjetta, käyttää
konetta.
Varmista ettei lapsia, kotieläimiä
tai aikuisia ole lähettyvillä
6m / 20ft
koneella työskennellessäsi.
360
Turvaetäisyys 6m.
• Muista, että konetta käyttävä henkilö on
vastuussa muihin ihmisiin tai heidän
omaisuuteensa kohdistuvista vahingoista.
• Tämä kone on suunniteltu liitettäväksi
ainoastaan vaihtovirtalähteeseen - älä
käytä mitään muuta virtalähdettä.
• Konetta ei saa kantaa johdosta. Johtoa ei
saa irrottaa pistorasiasta johdosta
nykäisemällä. Suojaa johto lämmittimiltä,
öljyltä sekä teräviltä reunoilta. Tarkista
johto ennen koneen käyttöä. Älä käytä
johtoa, mikäli se on vaurioitunut.
Valmistelut
• Suojaa jalkojasi käyttämällä tukevia
kenkiä tai saappaita - vastaleikattu ruoho
on kosteaa ja liukasta.
• Käytä suojavarusteita tarvittaessa.
• Älä käytä konetta paljain jaloin tai
sandaalit jalassa.
• Käytä pitkiä housuja jalkoja suojataksesi.
Koneesta voi singota nurmikolla
olevia esineitä.
• Tarkista johto säännöllisesti. Älä koskaan
käytä viallista johtoa.
8
Käyttöohje
•
•
Huolehdi siitä, ettei johto milloinkaan
joudu terän läheisyyteen. Huolehdi
johdosta koko työskentelyn ajan.
Varmista aina, että koneesi on
turvallisessa käyttökunnossa.
Ennen kuin laitat pistokkeen
virtalähteeseen tarkista, että terä ja muut
pyörivät osat ovat hyvässä kunnossa.
Viallinen terä ja kuluneet pultit voivat
aiheuttaa vahinkoja. Tarkista, että terä on
kunnolla kiinni.
Huolehdi siitä, ettei työskentelyalueella ole
risuja, kiviä, rautalankaa yms. Nämä
voivat vaurioittaa konetta ja saattavat
singota terästä.
Käytä ainoastaan ulkokäyttöön
hyväksyttyä jatkojohtoa.
Käyttö
• Pidä molemmin käsin kiinni
työntökahvasta ja varmista, että jalkasi
ovat kaukana terästä, ennen kuin
käynnistät koneen.
Terä jatkaa pyörimistä jonkin
aikaa sen jälkeen kun kone on
pysäytetty. Anna sen pysähtyä
itsestään.
• Sammuta kone vapauttamalla kytkinvipu
ja irrota pistoke virtalähteestä:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Aina kun jätät koneen yksin.
Ennen kuin tarkistat, puhdistat tai
säädät konetta.
• Ennen kuin puhdistat terää.
• Jos kone alkaa täristä epänormaalisti
(tarkista välittömästi).
• Jos kone on osunut vieraaseen
esineeseen. Tarkista kone välittömästi
ja korjaa tarvittaessa.
Älä laita käsiä tai jalkoja liikkuvien osien
lähelle tai niiden alle.
Älä ole ulostuloaukon lähellä.
Älä käytä konetta sateisella säällä äläkä
anna sen kastua. Vältä koneen käyttöä
kostealla nurmikolla, jos vain mahdollista.
Käytä konetta ainoastaan päivänvalossa.
Työskennellessäsi älä vedä konetta itseesi
päin tai kulje takaperin.
Älä työnnä käynnissä olevaa konetta
sorakäytävien tai teiden yli.
Seiso aina tukevasti etenkin rinteissä.
•
•
•
•
•
•
•
SUOMI
Leikatessasi rinnettä leikkaa aina
poikittain, älä koskaan leikkaa ylös ja alas.
Älä leikkaa erittäin jyrkkiä rinteitä. Käytä
aina jalkineita, jotka eivät luista.
Kävele, älä koskaan juokse. Älä koskaan
pakota konetta.
Älä koskaan kanna konetta moottorin
ollessa käynnissä. Varmista, että terä on
pysähtynyt, ennen kuin nostat konetta.
Älä koskaan käytä konetta, jos suojat
ovat vahingoittuneet.
Ennen koneen käyttöä tarkista aina, että
kokooja on ehjä ja kunnolla paikallaan.
Kuljetettaessa leikkuria leikkuukorkeuden
tulee olla keskikorkeudella.
11. Yläkahva
12.Johdon pidike
13.Johdon pidike
15.Siipimutteri
16.Aluslevy
17.Pultti
18.Ohjaustappi
19.Johto
20.Turvakytkin
21.Kytkinkahva
22.Kytkinrasian kiinnityslevy
24.Kytkinrasia
25.Ruohonkokoojan osat:
26.Kansilevy
27.Kokooja
Kunnossapito ja säilytys
• Kun et käytä konetta, säilytä sitä kuivassa
paikassa ja poissa lasten ulottuvilta.
• Älä käytä liuottimia tai puhdistusaineita
koneen puhdistamiseen. Poista ruoho ja
lika terästä käyttäen tylppää kaavinta.
Muista irrottaa pistoke virtalähteestä
ennen puhdistusta.
• Älä käytä konetta, jos se on vaurioitunut.
Kaikki vaurioituneet osat on vaihdettava
ennen koneen käyttöä.
• Varmista, että kaikki mutterit, pultit ja ruuvit
ovat kireällä, jotta koneesi on turvallinen.
• Käytä ainoastaan Black & Deckerin
suosittelemia varaosia ja tarvikkeita.
Kaksoiseristys
Tässä koneessa on kaksoiseristys ts. kaikki
uloimmat metalliosat ovat sähköisesti
eristetty virtalähteestä. Tämä saadaan aikaan
laittamalla ylimääräinen eristyskerros
sähköisten ja mekaanisten osien välille.
Kaksoiseristyksen ansiosta sähköturvallisuus
on parempi ja tällöin koneen maadoitus on
tarpeetonta.
Pyörivät osat:
29.Terä
30.Kiinnityspultti
32.Tuuletinpyörä
34.Leikkuukorkeuden säädin
35.Aluslevy
Ala- ja yläkahvojen kiinnitys
(Kuvat A - D)
A
B
Ruohonleikkurin osat (Kuvat A - G)
A
1. Koneen rungon osat:
2. Leikkuuterän suojakansi
3. Moottorikotelon sivusuojus
4. Tuuletusaukkojen suoja
5. Moottorikotelo
6. Pyörä
7. Ruohonkokoojan luukku
8. Kierretappi
9. Työntökahvan osat:
10.Alakahva
C
Vertaa pakkauksesta otettuja osia kuvaan A.
Laita leikkuri tasaiselle alustalle ja tee
seuraavasti alakahvan (10) kiinnittämiseksi
oikeaan asentoon rungon sivuille:
• Alakahva on alustavasti kiinnitetty koneen
runkoon kierretappien (8), siipimuttereiden
(15) ja aluslevyjen (16) avulla. Nosta
kahvaa niin, että sen molemmat päät
napsahtavat oikeille kohdilleen koneen
rungossa oleviin uriin. Kiristä tämän
jälkeen siipimutterit (15).
Alakahvan ollessa kohdallaan kiinnitä
yläkahva seuraavasti:
• Aseta yläkahva (11) alakahvan (10) yli
kuvan A ja C osoittamalla tavalla. Aseta
yläkahvan päissä olevat alemmat reiät
alakahvan ohjaustappeihin (18) ja paina
yläkahva kiinni niihin.
• Laita pultti (17) ylä- ja alakahvan reikien läpi.
• Laita aluslevy (16) paikalleen ja kiristä
siipimutteri (15) käsin.
9
D
Kun ala- ja yläkahvat on kiinnitetty toisiinsa,
kiinnitä kytkinrasia yläkahvaan sen oikealle
puolelle. Tarkista, ettei johto ole kierteellä.
• Työnnä kytkinrasian (24) kaksi
ohjaintappia yläkahvan (11) reikiin.
• Aseta kiinnityslevy (22) kahvan
takapuolelle ja kiristä se ruuveilla (23)
(2 kpl). Älä kierrä ruuveja liian tiukalle.
Kiinnitä lopuksi johto kahvaan pidikkeiden
(12) ja (13) avulla:
• Alempi johdon kiinnitin (12) laitetaan
alakahvan (10) reikään.
• Ylempi johdon kiinnitin (13) laitetaan
yläkahvaan (11) oikealle puolelle. Laita
johto (19) pidikkeisiih.
•
Ruohonleikkurin käyttö (Kuvat H & J)
!
H
Leikkuukorkeuden säätö (Kuva G)
!
G
Huom! Irrota ruohonleikkuri verkkovirrasta
ja anna leikkuuterän pysähtyä ennen
leikkuukorkeuden säätämistä.
Vetämällä leikkuukorkeuden säädintä (34)
ulospäin koneesta ja liikuttamalla sitä ylös tai
alas, leikkuukorkeus voidaan säätää 5 eri
asentoon.
Säädin (34) on jousikäyttöinen ja palautuu
itsestään takaisin paikalleen sen jälkeen, kun
leikkuukorkeus on valittu ja säätimestä on
päästetty ote.
Maksimikorkeus = 5, keskikorkeus = 3 ja 4.
Nämä leikkuukorkeudet on tarkoitettu pitkän
ja voimakkaan ruohon leikkaamiseen.
Minimikorkeus = 1 ja 2. Nämä
leikkuukorkeudet on tarkoitettu nurmikon
kunnossapitoon.
Kokoojan asennus (Kuva E)
E1
Lue tämän ohjeen alussa olevat turvaohjeet
ennen tämän tarvikkeen käyttöä.
• Ennen kuin ryhdyt kokoamaan kokoojaa,
varmista että osat ovat samantapaiset
kuin kuvassa E1 esitetyt.
• Kiinnitä kokooja laittamalla pussin kehys
uraan ja painamalla lujasti alaspäin,
kunnes pidike kiinnittyy pussin
kehykseen.
• Paina tukikehys tiukasti paikalleen.
E2
E3 •
E4
10
Kiinnitä kummatkin sivupidikkeet
tukikehykseen ja kiinnitä sitten alapidike.
Kokoojan kiinnittäminen leikkuriin:
• Pitele kokoojaa kahvasta kuvan E
mukaisesti.
• Nosta luukku (7) ylös.
Laita kokooja alakahvan (10) läpi ja
kiinnitä se ruohonleikkurin takaosaan
kohdistamalla leikkuuterän suojakannen
(2) ja kokoojan kansilevyn (26) nuolet
vastakkain. Laske lopuksi luukku (7)
takaisin alkuperäiseen asentoonsa
kansilevyn (26) päälle.
J
Irrota ruohonleikkuri verkkovirrasta ennen
terän vaihtoa.
•
Sijoita suurin osa sähköjohdosta kohtaan,
josta aloitat leikkaamisen.
Huom! Pidä aina kiinni leikkurista molemmin
käsin.
• Pidä työntökahvasta kiinni molemmin
käsin toisen käden pitäessä löysälle
laitetun jatkojohdon yläpäätä toisen
hoidellessa virrankatkaisijaa.
Virrankatkaisijassa on johdon pidike. Asenna
johto allaolevien ohjeiden mukaisesti.
• Kiinnitä jatkojohto takaapäin leikkurin
pistokkeeseen.
• Tee jatkojohtoon silmukka lähelle
virrankatkaisijaa.
• Pujota silmukka virrankatkaisijan kotelon
sivussa olevan reiän läpi, laita silmukka
koukkuun ja vedä jatkojohtoa
takaisinpäin. Johto on nyt paikallaan.
• Jatkojohto kulkeutuu nyt käyttäjän takana
pois ruohonleikkurista.
•
Paina turvakytkimen (20) nappia
virrankatkaisijan kotelossa (24), ja nosta
kytkinkahva. Nosta leikkuria hieman
sivuttain käynnistäessäsi, niin vältät
mahdollisen maan nirhaantumisen
käynnistyspaikalla. Aloita leikkaaminen.
• Leikkaa kuvan Ha mukaisesti.
Työskentele paikasta 1 paikkaan 2.
Käänny oikealle ja jatka paikkaan 3. Jatka
samalla tavalla paikkaan 4 ja käänny
vasemmalle.
• Jatka koko leikkuun ajan samalla tavalla.
Työskentele aina virtajohdosta poispäin.
Älä tee kuten kuvassa Hb on esitetty:
silloin virtajohdon yli ajaminen ja
vahingoittaminen on todennäköistä.
Kone käy niin kauan, kun pidät kytkinkahvaa
sisäänpainettuna. Jos olet päästänyt otteesi
kytkinkahvasta, kone ei käynnisty uudelleen
ellei turvakytkintä paineta sisään ennen
käyttökahvan vetämistä käyttöasentoon. Tämä
estää koneen tahattoman käynnistämisen.
Saadaksesi parhaimman lopputuloksen
leikkaa nurmikko säännöllisesti. Älä leikkaa
kostealla ilmalla.
SUOMI
Huom: Puhdista kone aina välittömästi
käytön jälkeen leikkuujätteistä ennen sen
laittamista pois.
Metalliterän hoito
koneen muovipintaa vaurioittavia
puhdistusaineita.
Pyyhi kaikki muovipinnat kostealla rievulla.
Konetta ei saa suihkuttaa vedellä eikä upottaa
veteen.
Terää myydään tarvikkeena (nro A6117).
Metalliterä, jota käytetään pitkän ja voimakkaan
ruohon leikkuuseen, leikkaa, vaikka se olisi hieman
tylsä. Terän ei tarvitse olla partaveitsen terävä. Jos
terä osuu kiviin tai muihin vieraisiin esineisiin, se voi
tylsyä ja vioittua niin, että se pitää terottaa tai vaihtaa.
Suosittelemme terien terotusta tai vaihtoa ennen
jokaisen leikkuukauden alkua.
•
•
Terän vaihto (Kuva F)
Vianetsintä
!
F
Irrota ruohonleikkuri verkkovirrasta ennen
terän vaihtoa.
•
Käännä kone kyljelleen siten, että
leikkuuterän suojuskansi (2, Kuva A)
on näkyvissä.
• Käytä riepua tai käsineitä irrottaessasi
terää. Ota kiinni terästä (29) ja käytä
mukana toimitettavaa avainta irrottaaksesi
pultin (30) moottorin karasta. Kierrä pultti
vastapäivään irrottaaksesi sen.
Huom! Joissakin malleissa on käytetty
aluslevyä (35) pultin (30) ja terän (29) välillä.
Aluslevy tulee aina laittaa takaisin paikalleen
teränvaihdon jälkeen.
• Terä voidaan nyt vaihtaa.
• Laita uusi terä paikalleen tuulettimessa
(32) olevien merkkien mukaisesti. Laita
pultti (30) ja aluslevy (35) paikalleen ja
kiristä moottorin karaan.
Huom! Älä koskaan yritä irrottaa
tuuletinpyörää (32) koneesta.
Vinkkejä
• Jos ruoho on pitkää, yli 10cm, leikkaa se
kahdesti parhaimman tuloksen saamiseksi.
Suosittelemme, että leikkaat ensin terä
korkeimmalla leikkuukorkeudella ja sen jälkeen
halutussa korkeudessa. Näin on helpompi
leikata, ja lopputulos on parempi.
Hoito
• Puhdista leikkuri jokaisen käytön jälkeen.
•
•
Poista ruoho ja lika leikkuuterästä sekä
ilmanottoaukosta.
Tarkista jatkojohdon kunto säännöllisesti.
Viallinen johto tulee välittömästi vaihtaa uuteen.
Jokaisen leikkuukauden jälkeen kone tulee
puhdistaa huolellisesti. Poista terän suojakannen
alle kerääntynyt ruoho muovilastalla. Älä käytä
•
Mikäli ruohonleikkurisi ei toimi toivotulla
tavalla, katso allaolevaa taulukkoa.
Huom! Irrota aina pistoke verkkovirrasta
ennenkuin ryhdyt minkäänlaisiin
toimenpiteisiin.
Vika
Mahdollinen syy Toimenpide
Moottori käy,
Terä on
Katkaise virta.
mutta terä ei
jumiutunut.
Poista este
pyöri.
terän tieltä.
Ei ääntä ja terä
Sähkövika.
Katkaise virta.
ei pyöri.
Kokeile toista
virtalähdettä.
Vaihda sulake.
!
Huolto
Mikäli koneeseen tulee vikaa, jätä se aina
Black & Deckerin valtuuttamaan huoltopisteeseen
korjattavaksi. (Tietoja saat uusimmasta
tuoteluettelostamme/hinnastostamme tai ota yhteyttä
Black & Decker Oy:hyn.)
Jatkuvan tuotekehittelyn seurauksena nämä tiedot
saattavat muuttua. Niistä emme ilmoita erikseen.
Ympäristö
Kun koneesi on käytetty loppuun, älä heitä
sitä tavallisten roskien mukana pois, vaan vie
se paikkakuntasi kierrätyskeskukseen tai jätä
se valtuutettuun Black & Decker
-huoltopisteeseen.
Takuu
Ympäri maan sijaitsevilta Black & Deckerin
huoltoliikkeiltä saat aina huoltoa koneeseesi. Kuinka
menetellä, siitä tarkemmin alla. Meillä on kunnia
tarjota Sinulle erinomaista huoltoa, nopeita korjauksia
sekä laaja ja hyvä varaosavalikoima. Tule käymään
huoltoliikkeissämme ja kokeile!
11
SUOMI
oikeuskäytännön sallimissa rajoissa kuitenkin otettava
huomioon mahdollista korvausvelvollisuutta tai
korvauksen määrää rajoittavina ehtoina.
Pyrkimys täydellisyyteen
Takuun sisältö
Black & Decker Oy takaa, ettei laitteessa ollut
materiaali- tai valmistusvikaa silloin, kun laite
toimitettiin ostajalle.
Takuu ei kata ostajan tavallisesti hoitamia asennustai säätötoimenpiteitä, laitteen tavanomaisesta
käytöstä johtuvaa kulumista tai muutosta, normaalia
huoltoa tai käyttöohjeiden vastaisesta laitteen
hoidosta tai käytöstä, laitteen hoitamatta jättämisestä,
ylirasituksesta, tavanomaista intensiivisemmästä
käytöstä tai muusta epätavallisesta käyttämisestä,
uudelleen rakentamisesta, muuttamisesta tai muusta
asiattomasta toimenpiteestä taikka muusta
sellaisesta ostajan toimenpiteestä johtuvaa virhettä.
Takuu on voimassa 24kk ostopäivästä.
Edellytyksenä takuuetujen saamiselle on, että ostaja
ilmoittaa virheestä lähimmällle Black & Decker Oy:n
valtuuttamalle korjaamolle 14 päivän kuluessa virheen
ilmenemisestä tai siitä, kun ostajan olisi pitänyt
huomata laitteessa olevan virheen. Ostajan on tällöin
esitettävä laitteen ostoajankohtaa ja -paikkaa
osoittava kuitti, lasku tai muu ostotodistus. Ostaja on
velvollinen omalla kustannuksellaan toimittamaan
laitteen purkamattomana sanottuun korjaamoon.
Kulutuskaupan osalta noudatetaan lisäksi
jälleenmyyjän ja kuluttajan välillä kuluttajasuojalain
säännöksiä.
Ohjeet vian sattuessa
Toimita kone mahdollisimman pian Black & Deckerin
valtuuttamaan korjaamoon.
Mikäli laitteessasi on vielä takuu voimassa (24kk
ostopäivästä), toimita ostokuitti tai takuutodistus
koneen mukana huoltoon.
Black & Decker Oy vastaa siitä, että laite, jossa on
takuun kattama virhe korjataan ilman kustannuksia
ostajalle tai vaihdetaan uuteen laitteeseen
Black & Decker Oy:n valinnan mukaan. Laitteen
korjauksen tai vaihtoehtoisesti vaihdon lisäksi
Black & Decker Oy:llä ei ole muuta laitteeseen
liittyvää vastuuta lukuunottamatta vastuuta
tahallisesta tai törkeästä huolimattomuudesta
aiheutetusta vahingosta. Black & Decker Oy ei
kuitenkaan missään olosuhteissa vastaa seurannaistai välillisistä vahingoista.
Mikäli kulloinkin voimassa olevan lain tai vallitsevan
oikeuskäytännön nojalla katsottaisiin, että
Black & Decker Oy:n vastuu olisi näissä
takuuehdoissa tarkoitettua laajempi, on näihin
takuuehtoihin sisältyvät vastuunrajoitukset lain tai
12
Me Black & Deckerillä toivomme, että asiakkaamme
olisivat tyytyväisiä poistuessaan huoltoliikkeestämme.
Mikäli jostain syystä jokin jäi painamaan mieltäsi, voit
soittaa Black & Decker Oy:lle.
Mikäli koneesi kaipaa huoltoa, ota yhteyttä
Black & Deckerin valtuuttamaan huoltoliikeeseen tai
soita Black & Decker Oy:hyn.
Black & Decker -tuotteet
Black & Deckerillä on laaja valikoima ulkokäyttöön
tarkoitettuja työkaluja, jotka helpottavat
puutarhanhoitoa.
Lisätietoja saat lähimmältä Black & Deckerin
jälleenmyyjältä.
Sammaleenpoistajat
Pensasleikkurit
Ketjusahat
Oksasilppurit
Puutarhanpuhdistaja
Viimeistelyleikkurit
CE-vaatimuksenmukaisuustodistus
Vakuutamme että työkalut: GR350
ovat: 89/392/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC,
EN55014, EN60335, EN55104 mukaiset
Mitattu melupaine 93dB (A)
Mitattu meluteho 106dB (A)
Käsi/käsivarsitärinä <2.5m/s2
Brian Cooke
Director of Engineering
Spennymoor, County Durham DL16 6JG, United Kingdom
Gressklipper
GR350
Bruksanvisningen gir informasjon om bruk og
vedlikehold av Black & Deckers gressklipper GR350.
Bruksanvisning
•
•
Lær og kjenne din maskin
Les hele bruksanvisningen nøye og merk
deg alle sikkerhetsinformasjon før, under og
etter bruk av maskinen. Hold alltid maskinen
i god stand.
Gjør deg kjent med alle brytere før du
bruker maskinen. Vær særskilt nøye med at
du vet hvordan du stanser maskinen før du
starter den.
Oppbevar bruksanvisningen for senere bruk.
•
•
Sikkerhetsforskrifter
!
Trening
• La aldri barn eller andre personer som
ikke er kjent med denne maskintypen
bruke den, eller andre som ikke har lest
denne sikkerhetsinstruksen.
La aldri barn, dyr eller andre
personer være i nærheten av
6m / 20ft
maskinen når den er i bruk. Hold
360
dem minst 6m unna
arbeidsområdet.
• Husk at operatøren/brukeren er ansvarlig
for skader eller farer som oppstår overfor
andre personer eller deres eiendeler.
• Maskinen er utformet til bruk på elektrisk
strømforsyning med vekselstrøm.
Bruk ikke annen strømforsyning.
• Maskinen må aldri bæres i ledningen og
kontakten må aldri dras ut ved at man
rykker i ledningen. Hold ledningen borte
fra varmekilder, olje og skarpe kanter.
Kontroller ledningen før du bruker
maskinen og bruk den ikke dersom
ledningen er skadet.
Forberedelse
• Bruk kraftige sko eller støvler slik at deres
føtter er beskyttet.
• Bruk verneutstyr. Ha på deg vernebriller
når du bruker maskinen.
• Bruk ikke maskinen barbeint eller i
sandaler.
• Bruk langbukser for å beskytte benene.
Gjenstander som ligger i gresset kan bli
slynget ut fra maskinen.
•
Pass på at ledningen ikke kommer inntil
knivene.
Vær alltid sikker på at maskinen er i godt
stand.
Før maskinen tilsluttes strømuttaket,
kontroller at kniven og de roterende
delene ikke er skadet. Defekte kniver og
slitte bolter kan gjøre store skader.
Kontroller også at kniven er skikkelig
festet. Sjekk alle skruer og bolter med
jevne mellomrom.
Pass på at det området som skal renses
er fritt for grener, sten, ståltråd og annet
som kan skade maskinen. Kontakt med
slike gjenstander kan være farlig eller kan
skade maskinen, og kan slynges ut av
knivene.
Skjøteledningen som brukes må være av
godkjent type for utendørsbruk.
Drift
• Sørg for at begge hendene er på
håndtaket og at føttene ikke er i
nærheten av knivene før maskinen starter.
Maskinen vil fortsette å kjøre en
kort stund etter at vippebryteren
har blitt utløst. La alltid maskinen
stoppe av seg selv.
• Slipp ut vippebryteren for å slå maskinen
av og ta støpselet ut av stikkontakten:
• Når du går ifra maskinen.
• Før kontroll, rengjøring, justering av
knivene.
• Før klargjøring av blokkeringer.
• Dersom maskinen begynner å vibrere
unormalt (sjekk øyeblikkelig).
• Etter å ha kommet i kontakt med en
fremmed gjenstand. Se over
maskinen for skade og reparer
dersom nødvendig.
• Kjør aldri maskinen når den ligger på
siden og prøv aldri å stoppe knivene.
La de alltid stoppe av seg selv.
• Plasser aldri hender eller føtter i nærheten
av eller under roterende deler.
• Hold avstand fra utkastet.
• Bruk ikke maskinen i regnvær og la den
ikke bli våt. Dersom mulig unngå å bruke
maskinen på vått gress.
13
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4. Ventilasjonsdeksel
5. Motordeksel
6. Hjul
7. Lokk
8. Skrue
9. Håndtakdelen består av:
10.Nedre håndtak
11.Øvre håndtak
12.Kabelklips
13.Kabelklips
15.Vingeskrue
16.Skive
17.Bolt
18.Styretapp
19.Kabel
20.Lås for strømbryteren
21.Strømbryter
22.Beslag
23.Skruer
24.Bryterboks
25.Oppsamlingssekken består av:
26.Topplate
27.Oppsamlingssekk
29.Rotasjonsdelen består av:
29.Kniv
30.Bolt
32.Vifte
34.Innstilling av klippehøyde
35.Skive
Bruk kun maskinen i dagslys eller i god
kunstig belysning.
Trekk ikke maskinen mot deg eller
baklengs.
Kryss ikke grusganger eller veier med
roterende kniver.
Vær sikker på å ha godt fotfeste, spesielt
i hellinger.
Klipp alltid på tvers av hellinger; aldri opp
og ned.
Klipp ikke i ekstreme hellinger og bruk
alltid sklisikkert fottøy.
Gå, løp ikke. Tving ikke maskinen.
Løft ikke maskinen mens motoren er på.
Sørg for at knivene har sluttet å rotere når
maskinen løftes for transport.
Bruk aldri maskinen med defekte deler.
Før du starter maskinen, kontroller alltid
at oppsamleren sitter skikkelig på plass
og er i god stand.
Ved transport skal gressklipperen være
innstilt på den midterste klippehøyden.
Vedlikehold og oppbevaring
• Når maskinen ikke er i bruk må den
oppbevares på et tørt sted utilgjengelig
for barn.
• Bruk ikke oppløsningsmiddel eller
rengjøringsmiddel ved rengjøring av
maskinen - bruk en butt skrape til å fjerne
gress og smuss fra knivene. Husk å dra
ut stikkontakten før rengjøring.
•
•
•
Bruk ikke maskinen dersom den er
skadet. Alle skadede deler må byttes ut
før bruk.
Hold mutre, bolter og skruer godt
tiltrukket for å være sikker på at maskinen
er i god bruksstand.
Bruk kun reservedeler og tilbehør som
anbefales av Black & Decker.
Dobbeltisolering
Maskinen er dobbeltisolert. Dette betyr at
alle eksterne metalldeler er elektrisk isolert
fra strømforsyningen. Dette er gjort ved å
plassere en ekstra isoleringssperring mellom
de elektriske og mekaniske delene.
Dobbeltisolering betyr større elektrisk sikkerhet
og maskinen behøver ikke å være jordet.
Delebeskrivelse (Fig. A - G)
A
14
1. Maskindelen består av:
2. Knivdeksel
3. Sideskjerm
Montering av håndtaket (Fig. A - D)
A
B
C
Ta alle delene ut av esken og og gjør deg
kjent med dem.
Sett maskinen på et bord e.l. Det nedre
håndtaket monteres på følgende måte:
• Nedre håndtaket er formontert med
skruer (8), vingeskruer (15) og skiver (16).
Løft håndtaket slik at det faller på plass i
sporet på begge sidene av maskinen.
Skru på vingemutterene (15).
Når du har montert det nedre håndtaket,
monteres det øvre på følgende måte:
• Monter det øvre håndtaket (11) inn på det
nedre (10) som vist på Fig. A og C. Sett
det nedre hullet på det øvre håndtaket
over styrepinnen (18) i det nedre
håndtaket. Trykk håndtaket på plass.
• Sett bolten (17) gjennom hullet i øvre og
nedre håndtak.
NORGE
•
D
Monter skruen (17) gjennom det øvre
hullet i det nedre håndtaket og det øvre
hullet i det øvre håndtaket. Sett på skiven
(16) og skru på vingemutteren (15). Skru
bare på vingemutterene for hånd.
Når håndtakene er montert, monteres
strømbryteren på det øvre håndtaket.
Obs! Denne må monteres på høyre side.
Kontroller at ledningen ikke er tvinnet.
• Sett de to pinnene på strømbryteren (24)
i hullene på det øvre håndtaket (11).
• Monter spennplaten (22) på håndtakets
bakside og fest den med de to
medfølgende skruene (23). Trekk ikke
til skruene for hardt.
Monter til slutt kabelklemmene (12-13).
Kabelklemmen (13) festes på høyre side av
det øvre hånd-taket (11) og kabelklemmen
(12, m/hull) på det nedre håndtaket (10).
Trykk ledningen (19) på plass i klemmene.
Innstilling av klippehøyde (Fig. G)
!
G
Obs! La kniven stoppe og trekk alltid
støpselet ut av strømuttaket før du stiller
inn klippehøyden.
Klippehøyden kan stilles inn i 5 ulike
posisjoner ved å trekke reguleringshendelen
(34) ut fra maskinen og skyve den oppover
eller nedover.
Reguleringshendelen er fjærbelastet og vil
automatisk komme på plass etter at man har
stillt inn høyden og sluppet grepet på hendelen.
Maximum klippehøyde = 5, middels 3 og 4.
Disse klippehøydene er tilpasset langt og
grovt gress. Minimum klippehøyde = 1 og 2.
Disse klippehøydene er beregnet for klipping
av kort gress og vanlig vedlikehold av
gressplenen.
Montere oppsamler (Fig. E)
E1
Les sikkerhetsinstruksene i begynnelsen av
denne håndboken før du bruker dette
tilbehøret.
• Før du begynner å montere oppsamleren,
må du sjekke at delene er de samme
som vist i Fig. E1.
• Fest oppsamleren ved å føre posekanten
inn i sporet og dytte ordentlig ned til
klemmen låser over posekanten.
• Dytt støtterammen ordentlig på plass.
E2
E3 •
Monter de to sideklemmene til
støtterammen. Fest deretter
bunnklemmen.
E4
Montering av oppsamleren på maskinen:
• Hold oppsamleren i håndtaket som
vist på Fig. E.
• Åpne gressluken på maskinen (7).
• Plasser oppsamleren på det nedre
håndtaket (10) og sett den fast på
maskinens bakre del ved å plassere
pilene på beskyttelsesdekselet (2) og
lokket (26) ovenfor hverandre. Slipp
deretter gressluken slik at den faller på
plass i lokket (26).
Bruk av gressklipperen (Fig. H & J)
!
H
Stålkniven er konstruert slik at den gir et
fint snitt i langt og kraftig gress.
•
Legg den oppkveilede ledningen der
hvor du vil begynne å klippe.
Obs! Hold alltid gressklipperen med begge
hendene.
På strømbryteren finnes en ledningholder.
Monter ledningen etter følgende punkter:
• Fest skjøteledningen i bakkant og kople
denne til gressklipperens kontakt.
• Slå en løkke på i nær tilknytting til
strømbryteren (se Fig. Ha, 1).
•
J
•
•
•
•
•
Før løkken igjennom skjæret fra hakens
motsatte side.
Legg løkken på haken og dra ledningen
bakover gjennom skjæret. Ledningen
sitter nå på plass.
Skjøteledningen føres nå ifra
gressklipperen og bakom brukeren.
Hold i håndtaket med begge hendene
samtidig som du holder skjøteledningen,
som er kobblet til maskinen, med den
ene hånden mens den andre hånden
kontrollerer strømbryteren.
Trykk inn låsen for strømbryteren (20)
på bryterboksen (24) og trykk inn
strømbryterarmen. Løft gressklipperen litt
opp i det du starter slik at du unngår
skade på plenen. Fortsett deretter å klippe.
Klipp som vist på Fig. Ha. Arbeid deg fra
posisjon 1 til 2. Snu mot høyre og fortsett
mot posisjon 3. Fortsett på samme måte
mot posisjon 4. Fortsett på denne måten
til hele plenen er klippet. Arbeid deg hele
tiden vekk fra ledningen. Gjør ikke som i
Fig. Hb, hvor det er meget sannsynlig at
man kjører over og skader ledningen.
15
Gressklipperen vil fortsette å klippe så lenge
strømbryteren er trykket inn. Slipper du den,
kan ikke gressklipperen startes før låsen på
strømbryterboksen blir trykket inn igjen.
Dette systemet hindrer utilsiktet start.
Når du er ferdig med klippingen, rengjør
maskinen for gress o.l. før du setter den vekk.
Obs: For å oppnå best resultat bør
gressplenen klippes regelmessig. Bruk ikke
klipperen når det regner eller er fuktig vær.
•
Når gressklipperen skal settes vekk for vinteren
bør allt gress som har samlet seg under dekselet
fjernes. Bruk ikke rengjøringsmidler da disse
skader plasten. Bruk en skrape.
Tørk av alle plastdeler med en fuktig klut.
Maskinen må ikke dyppes i eller sprøytes med
vann.
Reservekniv A6117 er tilgjengelig som tilbehør.
•
•
•
Feilsøking
Vedlikehold av stålkniven
Stålkniven vil klippe selv om den er sløv. Den behøver
ikke være skarp som et barberblad. Dersom kniven
støter mot en stein eller en annen hard gjenstand,
kan den bli så sløv at den må slipes eller byttes ut. Vi
anbefaler at kniven byttes ut eller slipes før hver sesong.
!
Dersom ikke gressklipperen fungerer
tilfredsstillende, se i nedenforstående tabell.
Obs! Støpselet må trekkes ut av kontakten
før du begynner å undersøke maskinen!
Symptom
Motoren går,
men ikke kniven.
Mulig feil
Kniven er
blokkert.
Ingen lyd og
kniven roterer
ikke.
Elektrisk feil.
Bytte av kniv (Fig. F)
!
F
Stålkniven er konstruert slik at den gir et
fint snitt i langt og kraftig gress.
Obs! Trekk alltid støpselet ut av strømuttaket
når du bytter kniv!
• Snu maskinen slik at undersiden med
kniven (2, Fig. A) blir synlig.
• Bruk noe på hendene når du tar i
kniven. Ta tak i kniven (29) og bruk den
medfølgende nøkkelen for å løsne
bolten (30) fra motorspindelen. For å
løsne den, trekk mutteren moturs.
Obs! Noen modeller har en skive (35) mellom
bolten (30) og kniven (29). Skiven skal alltid
være montert for å sikre at bolten og kniven
er skikkelig festet.
• Du kan nå skifte kniven. Sett i en ny kniv
etter markeringene på viftehjulet (32).
Skru på mutteren (30) og skiven (35) og
skru disse skikkelig fast.
Obs! Fjern aldri viften (32) fra maskinen.
Tips
• Når gresset er langt, over 10cm, klipp i to
omganger for å få et godt resultat. Vi anbefaler at
du først klipper med kniven innstilt på maksimal
klippehøyde og deretter med kniven innstilt på
ønsket høyde. Det er enklere å klippe på denne
måten og det gir et bedre resultat.
Vedlikehold
• Hold alltid gressklipperen ren. Fjern gress og
•
16
annet smuss fra knivene og ventilasjonsåpningene.
Kontroller regelmessig skjøteledningen. Bruk ikke
en skadet ledning, men bytt den ut.
Utbedring
Slå av strømmen.
Fjern det som
blokkerer kniven.
Slå av strømmen.
Prøv en annen
stikkontakt.
Bytt sikringer.
Miljø
Vern om naturen. Kast ikke produktet
sammen med annet avfall når det er utslitt.
Lever det til kildesortering eller til
Black & Decker serviceverksted.
Service
Skulle det oppstå feil på produktet, må det alltid
leveres til et autorisert serviceverksted. (Se aktuell
prisliste/katalog for videre informasjon, eller kontakt
Black & Decker (Norge) A/S).
På grunn av forskning og utvikling kan ovenstående
spesifikasjoner bli endret, noe som blir opplyst separat.
Garanti og service
Black & Decker (Norge)A/S garanterer i henhold
til garantivilkår som finnes hos Black & Decker
(Norge) A/S.
Disse inneholder bl.a:
Black & Decker (Norge) A/S garanterer at maskinen
er uten materialeller fabrikasjonsfeil ved levering.
Garantien gjelder 24 måneder fra levering.
Black & Decker påtar seg kostnadsfritt å reparere
eller bytte ut maskinen etter eget valg.
For å påberope feil som omfattes av garantien skal
kjøperen underrette nærmeste Black & Decker
autoriserte serviceverksted om feilen innen fjorten
dager etter at feilen oppdages. Kjøperen skal kunne
fremvise kvittering, faktura eller annet kjøpsbevis som
viser hvor og når maskinen ble kjøpt. Kjøperen skal
for egen regning levere maskinen udemontert til
nevnte serviceverksted eller til kjøpsstedet.
For konsumentkjøp gjelder dessuten Kjøpsloven som
regulerer forholdet mellom forhandler og kunde.
NORGE
Andre Black & Decker produkter
Black & Decker har et fullstendig utvalg av
motordrevne verktøyer slik at hagearbeid blir enklere.
Dersom du ønsker ytterligere informasjon om andre
produkter, kontakt nærmeste Black & Decker
forhandler for ytterligere informasjon.
Mosefjernere
Motorsag
Kompostkverner
Gresstrimmere
Hekkesakser
Løvfjerner
CE Utførelsesbekreftelse
Vi bekrefter at verktøyene: GR350
er overens med: 89/392/EEC, 89/336/EEC,
73/23/EEC, EN55014, EN60335, EN55104
Veid lydtrykk er 93dB (A)
Veid lydeffekt er 106dB (A)
Hånd/Arm veid vibrasjon er <2.5m/s2
Brian Cooke
Director of Engineering
Spennymoor, County Durham DL16 6JG, United Kingdom
17
Gräsklippare
GR350
Bruksanvisningen ger information om användning och
underhåll av Black & Deckers gräsklippare GR350.
Bruksanvisning
•
•
Lär känna Din maskin
Läs hela bruksanvisningen noggrant och
observera all säkerhetsinformation före under
och efter användning av maskinen. Håll alltid
maskinen i gott skick.
Bekanta Dig med alla reglage innan Du
använder maskinen. Var särskilt noga med
att Du vet hur man stannar maskinen innan
Du startar den.
Förvara bruksanvisningen för framtida bruk.
•
•
•
Säkerhetsföreskrifter
!
Utbildning
• Låt inte andra personer eller barn som
inte känner till denna typ av maskin eller
inte har läst bruksanvisningen använda
maskinen.
Låt aldrig barn, djur eller vuxna
komma för nära maskinen när
6m / 20ft
den används. De skall alltid vara
360
minst 6m borta från
arbetsområdet.
• Kom ihåg att användaren ansvarar för
skador eller risker som orsakas andra
människor eller deras egendom.
• Maskinen har utformats för bruk med
växelström enbart - försök ej använda
annan strömförsörjning.
• Maskinen får aldrig bäras i sladden.
Kontakten får aldrig dras ur genom att Du
rycker i sladden. Håll sladden borta från
värmekällor, olja och vassa kanter.
Kontrollera sladden innan Du använder
maskinen och använd den inte om
sladden är skadad.
Förberedning
• Använd stadiga skor eller stövlar så att
Dina fötter är skyddade. Nyklippt gräs är
fuktigt och halt.
• Använd skyddsutrustning vid behov.
• Gå ej barfota eller i öppna sandaler när
maskinen används.
• Använd långbyxor för att skydda benen.
Föremål som finns i gräset kan slungas ut
från maskinen.
18
•
Kontrollera sladden regelbundet. Använd
aldrig en skadad sladd.
Se till att sladden aldrig kommer nära
knivarna. Du måste hela tiden ha den
under uppsikt.
Se alltid till att maskinen är i säkert,
arbetsdugligt skick.
Innan Du ansluter gräsklipparen till elnätet
inför klippningen bör Du kontrollera att
kniven och andra roterande delar är i gott
skick. En defekt kniv och slitna bultar kan
förorsaka stora skador. Kontrollera också
att kniven sitter fast ordentligt.
Se till att arbetsområdet är fritt från grenar,
sten, ståltråd och annat som kan skada
maskinen eller slungas ut av knivarna.
Förlängningssladden som används måste
vara godkänd för utomhusbruk.
Drift
• Fatta båda händerna om handtaget och
se till att fötterna är borta från knivarna
innan du startar maskinen.
Knivarna fortsätter rotera en kort
tid efter att Du har stängt av
maskinen. Låt alltid knivarna
stanna av sig själv.
•
•
•
•
•
•
Släpp strömbrytararmen för att stänga av
maskinen och drag ut kontakten ur
vägguttaget:
• När maskinen lämnas oövervakad.
• Innan inspektion, rengöring eller
justering.
• Innan knivarna rensas.
• Om maskinen börjar vibrera onormalt
(inspektera omedelbart).
• Om maskinen stöter emot ett
främmande föremål skall maskinen
omedelbart inspekteras för skador
och repareras om nödvändigt.
Placera aldrig händer eller fötter i
närheten av eller under roterande delar.
Var ej i närheten av utkasten.
Använd inte maskinen när det regnar och
låt den ej bli fuktig. Undvik om möjligt att
använda den på fuktigt gräs.
Använd endast maskinen i dagsljus.
Drag inte maskinen mot Dig eller gå
baklänges när Du klipper.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
SVERIGE
Korsa inte grusgångar eller vägar med
roterande knivar.
Stå alltid stadigt, speciellt på sluttningar.
Klipp alltid längs med sluttningar, aldrig
uppåt och nedåt.
Använd aldrig maskinen på branta
sluttningar. Använd alltid halkfria skor.
Gå alltid, spring inte. Tvinga aldrig
maskinen.
Bär aldrig maskinen när motorn är i gång.
Kontrollera att knivarna slutat rotera innan
Du lyfter maskinen.
Använd aldrig maskinen med defekta
skydd.
Innan Du startar maskinen, kontrollera
alltid att uppsamlaren sitter ordentligt på
sin plats och är i gott skick.
Vid transport skall gräslipparen vara
inställd på klipphöjd i mittenläge.
6. Hjul
7. Gräslucka
8. Pinnbult
9. Handtag bestående av:
10.Nedre handtag
11.Övre handtag
12.Sladdklämma
13.Sladdklämma
15.Vingmutter
16.Bricka
17.Bult
18.Styrpinne
19.Sladd
20.Säkerhetsströmbrytare
21.Strömbrytararm
22.Spännplatta till strömbrytarlådan
24.Strömbrytarlåda
25.Uppsamlare bestående av:
26.Lock
27.Säck
Rotationsdel bestående av:
29.Kniv
30.Bult
32.Fläkthjul
34.Reglage för inställning av klipphöjd
35.Bricka
Underhåll och förvaring
• Förvara maskinen på ett torrt ställe när
den inte används, utom räckhåll för barn.
• Använd inte lösningsmedel eller
rengöringsmedel när Du gör ren
maskinen. Använd en trubbig skarpa för
att ta bort gräs och smuts från knivarna.
Kom ihåg att dra ur stickkontakten innan
rengöring.
• Använd inte maskinen om den är skadad.
Skadade delar skall bytas ut innan
användning.
•
•
Kontrollera att alla muttrar, bultar och
skruvar är åtdragna för att vara säker på
att maskinen är i säkert skick.
Använd endast reservdelar och tillbehör
som rekommenderas av Black & Decker.
Dubbelisolering
Maskinen har dubbelisolering. Detta innebär
att alla yttre metalldelar är elektriskt isolerade
från nätströmstillförseln. Detta uppnås
genom att ett extra lager isolering placeras
mellan elektriska och mekaniska delar.
Dubbelisolering ger större elektriskt skydd
och gör att maskinen inte behöver jordas.
Montering av nedre och övre
handtag (Fig. A - D)
A
B
Maskinens delar (Fig. A - G)
A
1.
2.
3.
4.
5.
Maskindel bestående av:
Skyddskåpa för kniven
Motorhusets sidokåpa
Ventilationsskydd
Motorhus
C
Tag ut alla maskindelar ur förpackningen och
jämför dem med Fig. A.
Placera gräsklipparen på ett plant underlag
och montera det nedre handtaget (10) på
båda sidor av motorhuset enligt följande:
• Nedre handtaget är förmonterat med
pinnbultar (8), vingmuttrar (15) och brickor
(16). Lyft upp handtaget så att båda
benen snäpper i rätt position i skåran på
båda sidor av motorhuset. Skruva åt
vingmuttrarna (15).
När det nedre handtaget är fastsatt,
monteras det övre:
• Placera det övre handtaget (11) över
det nedre (10) enligt Fig. A och C. Sätt
19
D
det övre handtagets nedersta hål mitt för
styrpinnen (18) i det nedre handtaget.
Tryck på handtaget.
• Sätt bulten (17) genom hålen i övre undre
handtaget.
• Hålet i det övre handtaget. Sätt på
brickan (16) och skruva på vingmuttern
(15) Skruva bara på vingmuttrarna för hand.
När handtagen är på plats monteras
strömbrytarlådan på det övre handtaget.
Obs! Den måste monteras på höger sida.
Kontrollera att sladden inte är snodd.
• Sätt de två pinnarna på strömbrytarlådan
(24) i hålen i det övre handtaget (11).
• Sätt spännplattan (22) på handtagets
baksida och fäst den med de två
medföljande skruvarna (23). Drag inte åt
skruvarna för hårt.
Sätt slutligen fast sladdklämmorna 12 och
13. Sladdklämman (13) fästes på höger
sida av det övre handtaget (11) och
sladdklämman (12, med hål) på nedre
handtaget (10). Tryck in sladden (19) i
klämmornas grepp.
E3 •
E4
G
Obs! Drag alltid ur sladden och låt kniven
stanna innan Du ställer in klipphöjden.
Klipphöjden kan ställas in i 5 olika lägen
genom att dra reglaget (34) utåt från
maskinen och skjuta det uppåt eller neråt.
Reglaget (34) är fjäderbelastat och
återgår automatiskt på plats efter det att
man har ställt in höjden och släppt greppet
om reglaget.
Maximum höjd = 5, medium 3 och 4. Dessa
klipphöjder är avsedda för klippning av långt
och grovt gräs. Minimum höjder = 1 och 2.
Dessa klipphöjder är avsedda för klippning
av kort gräs och underhåll av gräsmattan.
Montering av uppsamlare (Fig. E)
E1
E2
20
Läs säkerhetsinstruktionerna i början på
manualen innan tillbehöret används.
• Kontrollera att delarna liknar de som
visas i Fig. E1 innan du börjar montera
uppsamlaren.
• Sätt fast uppsamlaren genom att föra in
uppsamlarens kant i skåran och tryck
ned ordentligt tills klämman låses fast på
uppsamlarens kant.
• Tryck ned stödramen ordentligt på plats.
Montering av uppsamlaren på maskinen:
• Håll uppsamlaren i handtaget enl. Fig. E.
• Öppna maskinens gräslucka (7).
• Placera uppsamlaren genom det nedre
handtaget (10) och tryck fast den i
maskinens bakdel genom att först placera
pilarna på skyddskåpan för kniven (2) och
uppsamlarlocket (26) mittemot varandra.
Släpp därefter gräsluckan så att den faller
på plats på locket (26).
Användning av gräsklipparen
(Fig. H & J)
!
Tag alltid ur kontakten innan Du byter kniv.
•
H
Placera den största delen av sladden
på gräsmattan där Du startar.
Obs! Håll alltid i gräsklipparen med
båda händerna.
• Håll handtaget med båda händerna
samtidigt som Du håller
förlängningssladden som är kopplad till
maskinen med den ena handen medan
den andra sköter strömbrytaren.
På strömbrytaren finns en sladdhållare.
Montera sladden enligt nedan.
• Sätt fast förlängningssladden bakifrån
och anslut den till gräsklipparens kontakt.
J
•
Inställning av klipphöjd (Fig. G)
!
Gör fast de två sidoklämmorna på
stödramen och sedan den undre klämman.
Forma en ögla på förlängningssladden
i nära anslutning till strömbrytaren.
• För öglan genom skåran från hakens
motsatta sida. Lägg öglan på haken och
drag sladden bakåt genom skåran.
Sladden sitter nu på plats.
• Förlängningssladden förs nu bort från
gräsklipparen och bakom användaren.
• Tryck in säkerhetsströmbrytaren (20)
på strömbrytarlådan (24) och tryck in
strömbrytararmen. Lyft upp gräsklipparen
lite på ena sidan när Du startar så
undviker Du att gräset klipps av för
mycket och fortsätt sedan klippningen.
• Klipp enligt Fig. Ha. Arbeta Dig från
position 1 till position 2. Vänd
åt höger och fortsätt mot position 3.
Fortsätt på samma sätt mot 4 och sväng
av åt vänster.
Fortsätt på samma sätt över hela
gräsmattan. Arbeta hela tiden bort från
sladden. Gör inte som i Fig. Hb. Då är det
lätt att Du kör över och skadar sladden.
Gräsklipparen fortsätter att arbeta så länge
som Du håller strömbrytararmen intryckt.
Släpper Du den kan gräsklipparen inte
startas förrän säkerhetsbrytaren på
strömbrytarlådan trycks in igen. Detta
system förhindrar oavsiktlig start.
När Du är klar föreslår vi att Du tar bort
gräs o dyl som fastnat innan Du ställer
undan gräsklipparen.
Obs: För att uppnå bästa resultat bör
gräsmattan klippas regelbundet. Klipp inte
när det är fuktigt väder.
SVERIGE
Underhåll
• Håll alltid gräsklipparen ren. Tag bort gräs och
smuts från kniven och ventilationsöppningar.
Kontrollera sladden regelbundet. Använd inte en
skadad förlängningssladd utan byt ut den.
I slutet av varje säsong bör allt gräs som
samlats under kåpan tas bort. Använd en
skrapa. Använd inte rengöringsmedel då dessa
kan skada plasten.
Torka av alla plastdelar med en fuktig trasa.
Maskinen får inte doppas i eller sköljas med
vatten.
Ersättningskniv A6117 finns som tillbehör.
•
•
Underhåll av stålkniv
Stålkniven som används i långt och kraftigt gräs
fortsätter att klippa även om den skulle bli lite slö.
Den behöver inte vara rakbladsvass. Om kniven
stöter mot sten eller något annat föremål i
gräsmattan kan den bli så slö att den måste slipas
eller bytas ut. Vi föreslår att kniven slipas eller byts
ut inför varje säsong.
•
•
•
Felsökning
Byte av kniv (Fig. F)
!
F
Tag alltid ur kontakten innan Du byter kniv.
•
Vänd maskinen på sidan så att undersidan
med kniven (2, Fig. A) blir synlig.
• Använd en trasa eller grova handskar när
Du tar i kniven. Ta tag i kniven (29) och
använd den medföljande nyckeln för att
lossa bulten (30) från motorspindeln.
Drag muttern moturs för att lossa den.
Obs! Några modeller har en bricka (35)
mellan bulten (30) och kniven (29). Brickan
skall alltid vara monterad på maskinen för
att säkra att bulten och kniven sitter
ordentligt fast.
•
Kniven kan nu bytas. Sätt en ny kniv
på plats enligt markeringarna på
fläkthjulet (32). Sätt tillbaka muttern (30)
och brickan (35) och spänn fast dessa
i motorspindeln.
Obs! Tag aldrig loss fläkthjulet (32) från
maskinen.
Tips
• När gräset är långt, över 10cm, klipp i två
omgångar för att få ett bra slutresultat. Vi
rekommenderar att Du först klipper med kniven
inställd på maximal klipphöjd och sedan med
kniven inställd på önskad nivå. Det är lättare att
klippa på detta sätt och ger ett bättre resultat.
!
Skulle inte gräsklipparen fungera
tillfredsställande se i nedanstående tabell.
Obs! Kontakten måste alltid dras ur innan Du
börjar undersöka gräsklipparen.
Symtom
Motorn går
men inte kniven.
Möjligt fel
Kniven är
blockerad.
Inget ljud och
kniven roterar
inte.
Elektriskt fel.
Åtgärd
Slå av strömmen.
Tag bort det som
blockerar kniven.
Slå av strömmen.
Pröva en annan
stickkontakt.
Byt säkringar.
Miljö
När din produkt är utsliten, skydda naturen
genom att inte slänga den tillsammans med
vanligt avfall. Lämna den till de
uppsamlingsställen som finns i Din kommun
eller till en Black & Decker serviceverkstad.
Service
Skulle fel uppstå på maskinen lämna då alltid in den
till en auktoriserad serviceverkstad (se aktuell katalog
för vidare information eller kontakta Black & Decker AB).
På grund av forskning och utveckling kan ovanstående
specifikation ändras vilket inte meddelas separat.
Garanti och service
Black & Decker lämnar garanti enligt särskilda
garantivillkor som finns tillgängliga hos
Black & Decker AB.
21
SVERIGE
Black & Decker AB garanterar att maskinen är fri från
material- eller fabrikationsfel vid leverans. Garantin
gäller två år efter leveransen. Black & Decker AB åtar
sig att kostnadsfritt reparera eller byta ut maskinen
efter eget val.
För att ha rätt att åberopa fel som omfattas av garanti
skall köparen underrätta närmaste Black & Decker
auktoriserad serviceverkstad om felet inom fjorton
dagar efter det att felet upptäckts eller bort
upptäckats. Köparen skall därvid uppvisa kvitto,
faktura eller annat inköpsbevis som visar var och när
maskinen inköptes. Köparen är skyldig att på egen
bekostnad lämna maskinen odemonterad till nämnda
serviceverkstad eller till inköpsstället.
För konsumentköp gäller dessutom i tillämpliga
delar Konsumentköplagen som reglerar
förhållandet mellan återförsäljare och köpare.
Andra produkter från Black & Decker
Black & Decker har ett fullständigt sortiment av
elverktyg för utomhusbruk som gör arbetet i
trädgården enklare. Kontakta närmaste
Black & Decker återförsäljare för ytterligare information.
Mossrivare
Kedjesågar
Kompostkvarnar
Grästrimmare
Häcksaxar
Trädgårdsstädare
CE Försäkran om överensstämmelse
Vi förklarar att verktygen: GR350
överenstämmer med: 89/392/EEC, 89/336/EEC,
73/23/EEC, EN55014, EN60335, EN55104
Vägt ljudtryck är 93dB (A)
Vägt ljudeffekt är 106dB (A)
Hand/arm vägd vibration är <2.5m/s2
Brian Cooke
Director of Engineering
Spennymoor, County Durham DL16 6JG, United Kingdom
22
23
24
25
Australia
Belgique/België
Danmark
Deutschland
Eλλάσ
España
France
Helvetia
Italia
Nederland
New Zealand
Norge
Österreich
Portugal
South Africa
Suomi
Sverige
Türkiye
United Kingdom
Black & Decker (A’asia) Pty Ltd
Tel:
286-288 Maroondah Highway, North Croydon, Victoria 3136 Fax:
Black & Decker Belgium NV
Tel:
Weihoek 1, 1930 Zaventem
Fax:
Black & Decker
Tlf:
Hejrevang 26 B, 3450 Allerød
Fax:
Black & Decker GmbH
Tel:
Black & Decker Straße 40, 65510 Idstein
Fax:
Black & Decker (Eλλάσ) AE
Tηλ:
Λεωφ. Συγγρού 154
Service:
Aθήνα 176 71
Fax:
Black & Decker de España SA
Tel:
Ctra. de Acceso a Roda de Bará, km 0,7
Tlx:
43883-Roda de Bará, Tarragona
Fax:
Black & Decker (France) Sarl
Tel:
Le Paisy
Tlx:
69570 Dardilly, Lyon
Fax:
Black & Decker AG Elektrowerkzeuge
Tel:
Rütistraße 14, CH-8952 Schlieren
Tlx:
Schweiz/Suisse
Fax:
Black & Decker Italia SpA
Tel:
Viale Elvezia 2, 20052 Monza (Mi)
Fax:
Numero verde:
Black & Decker (Nederland) BV
Tel:
Florijnstraat 10, 4879 AH Etten-Leur
Fax:
Black & Decker
Tel:
483 Great South Road, Penrose, Auckland
Fax:
Black & Decker (Norge) A/S
Tel:
Strømsveien 344, 1081 Oslo
Fax:
Black & Decker
Tel:
Werkzeugevertriebs GmbH
Tlx:
Erlaaerstraße 165, Postfach 69, 1230 Wien
Fax:
Black & Decker
Tel:
Rua Egas Moniz 173, Apartado 19
Tlx:
S. João do Estoril, 2768 Estoril, Codex
Fax:
Black & Decker South Africa (Pty) Ltd
Tel:
Suite no 107, PostNet X65, Halfway House 1685
Fax:
Black & Decker Oy
Puh:
Rälssitie 7 C, 01510 Vantaa
Fax:
Frälsevägen 7 C
Tel:
01510 Vanda
Fax:
Black & Decker AB
Tel:
Box 603, 421 26 Västra Frölunda, Besöksadr. Ekonomivägen 11 Fax:
Black & Decker Elektrikli Ev (Aletleri Türkiye Distribütörü):
Tel:
Vestel Dayanıklı Tüketim, Malları Paz. A.Ú., Eski Büyükdere Fax:
Cad. ĺETT Garajı Yanı, 80650 4. Levent - ĺstanbul
Black & Decker
Tel:
210 Bath Road, Slough
Tlx:
Berkshire SL1 3YD
Fax:
Part no. 375813-06 9/97.1
26
®
03 9213 8200
03 9726 7150
02 719 07 11
02 721 40 45
70-20 15 10
48-14 13 99
06126 210
06126 212435
01 9242870-75
01 9242876-7
01 9242869
977 297100
56631 BLADE E
977 299139
04 72 20 39 20
300 250
04 72 20 39 00
01 730 69 33
54462 BDZH CH
01 730 70 67
039 23 87 1
039 23 87 59 3
167 21 39 35
076 5082000
076 5038184
09 579 7600
09 579 8200
22-90 99 00
22-90 99 01
0222 66 116 0
13228 BLACK A
0222 66 116 14
468 76 13/468 75 13
16 607 BLADEC P
467 15 80
011 314 4431
011 314 4435
09-825 45 40
09-825 45 444
09-825 45 40
09-825 45 444
031-68 60 00
031-68 60 08
0 212 2823600 (10 h)
0 212 2823307
01753 574277
848317 BAND MH
01753 551155
27
Er maskinen en gave?/Ist diese Maschine ein
Geschenk?/H µηχανή είναι δώρο?/Is this
product a gift?/¿Ha recibido usted esta
herramienta como regalo?/S’agit-il d’un
cadeau?/Si tratta di un regalo?/Kreeg u deze
Postnr./Postleitzahl/KωδικÞσ/Postcode/
Code postal/Código/Codice postale/Postcode/
Postnr./Código postal/Postinumero/Postnr.:
By/Wohnort/ΠÞλη/Town/Ciudad/Ville/Cittá/
Plaats/By/Localidade/Paikkakunta/By:
Adresse/Adresse/∆ιεύθυνσηAddress/
Dirección/Adresse/Indirizzo/Adres/Adresse/
Morada/Osoite/Adress:
Navn/Name/Oνοµα/Name/Nombre/Nom/
Nome/Naam/Navn/Nome/Nimi/Namn:
Forhandler adresse
Händleradresse
∆ιεύθυνση αντι ροσώ ου
Address of dealer
Dirección del detallista
Cachet du revendeur
Indirizzo del rivenditore
Adres van de dealer
Forhandlerens adresse
Morada do revendedor
Jälleenmyyjän osoite
Återförsäljarens adress
Er dette din første B&D maskine?/Ist dieses
Werkzeug-/Eίναι το εργαλείο αυτÞ-/Is this tool/¿Es esta herramienta que comprado-/Est-ce-/
Questo prodotto è-/Is deze machine-/Er dette
din første B&D maskin?/Esta ferramenta é-/
Onko tämä ensimmäinen B&D-koneesi?/
Är detta Din första B&D-velu?
machine cadeau?/Er maskinen en gave?/
Recebeu esta ferramenta como presente?/
Onko kone lahja?/Är maskinen en gåva?
Ja/Ja/Nαι/Yes/Sí/Oui/Si/Ja/Ja/Sim/
Kyllä/Ja
Nej/Nein/Oχι/No/No/Non/No/Nee/Nei/
Não/Ei/Nej
Hvor meget kostede maskinen?/Was war der
Preis dieses Werkzeuges?/Ποιά είναι η τιµή
του εργαλείου αυτού?/What was the price of
this tool?/¿Cual fue el precio de esta
herramienta?/Prix payé?/Quanto ha pagato
questo prodotto?/Wat was de prijs van dit
produkt?/Hvor meget kostet maskinen?/Que
preço pagou por esta ferramenta?/Paljonko
kone maksoi?/Hur myket kostade maskinen?
Cat. no. GR350
Ja/ein Erstkauf?/η ρώτη σασ αγορά?/
your first purchase?/la primera de
este tipo?/un ler achat?/il suo primo
acquisto?/uw eerste aankoop?/Ja/a
sua primeira compra?/Kyllä/Ja
Nej/Ersatzkauf?/για αντικατάσταση?/a
replacement?/un reempalzo?/un
achat de remplacement?/una
sostituzione?/een vervanging?/Nei/
uma substitução?/Ei/Nej
Forhandler adresse/Händleradresse/∆ιεύθυνση
αντι ροσώ ου/Address of dealer/Dirección del
detallista/Cachet du revendeur/Indirizzo del
rivenditore/Dealeradres/Forhandlerens
adresse/Morada do revendedor/Jälleenmyyjän
osoite/Återförsäljarens adress:
Indkøbsdato
Kaufdatum
Hµεροµηνία αγοράσ
Date of purchase
Fecha de compra
Date d’achat
Data d’acquisto
Aankoopdatum
Innkjøpsdato
Data de compra
Ostopäivä
Inköpsdatum
ikke måtte ønske at modtage information
fra anden virksomhed end Black & Decker.
• Bitte ankreuzen, falls Sie weiteres
Informationsmaterial von Black & Decker
erhalten möchten. • Παρακαλείσθε να
σηµειώσετε εάν δέν θέλετε να άρετε
ληροφορίεσ άλλησ εταιρείασ εκτÞσ τησ
Black & Decker. • Data protection act: Tick the
box if you prefer not to receive information from
us or others. • Señale en la casilla sino quiere
recibir información de otras empresas. • Si vous
ne souhaitez pas recevoir d’informations de la
part d’autres sociétés que Black & Decker,
cochez cette case. • Barrate la casella se non
desiderate ricevere informazioni da altre
aziende. • A.u.b.dit vakje aankruisen indien u
geen informatie wenst te ontvangen van andere
bedrijven dan Black & Decker. • Vennligst kryss
av dersom De ikke ønsker informasjon fra andre
bedrifter enn Black & Decker. • Por favor,
assinale com uma cruz se desejar receber
informação de outras empresas, além da
Black & Decker. • Merkitkää rasti ruutuun, mikäli
ette halua vastaanottaa informaatiota muulta
taholta kuin Black & Deckeriltä. • Vänligen
kryssa för i rutan om Ni inte vill ha information
från andra företag än Black & Decker.
• Venligst sæt kryds i ruden såfremt De
• GARANTI KORT • GARANTIEKARTE • KAPTA E°°
YHΣHΣ • GUARANTEE CARD • TARJETA DE GARANTÍA • CARTE DE GARANTIE
• TAGLIANDO DI GARANZIA • GARANTIE-KAART • GARANTI KORT • CARTÃO DE GARANTIA • TAKUUKORTTI • GARANTIBEVIS
Deutsch
Danmark
Bitte schneiden Sie diesen Abschnitt ab, stecken ihn in einen
frankierten Umschlag und schicken ihn direkt an die
Black & Decker Adresse Ihres Landes.
Venligst klip denne del ud og send frankeret til Black & Decker
i dit land.
Português
Norge
Nederlands
Italiano
Leikkaa irti tämä osa, laita se oheiseen kuoreen ja postita
kuori yllä olevaan paikalliseen Black & Decker osoitteeseen.
Por favor, recorte esta parte, coloque-a num envelope selado e
endereçado e envie-o logo após a compra do seu produto para
o endereço da Black & Decker do seu país.
Vennligst klipp ut denne delen umiddelbart etter du har pakket
ut ditt produkt og legg det i en adressert konvolutt til
Black & Decker (Norge) A/S (se adresse over).
Knip dit gedeelte uit, zend het in een gefrankeerde,
geadresseerde envelop direct na uw aankoop naar het
Black & Decker-adres in uw land (zie boven).
Per favore ritagliate questa parte, inseritela in una busta con
francobollo e speditela subito dopo l’acquisto del prodotto
all’indirizzo della Black & Decker nella vostra nazione (vedi sopra).
Florijnstraat 10, 4879 AH Etten-Leur
Call 0900 97766 (max. call charge $2.00 ex. tax)
Strømsveien 344, 1081 Oslo
Erlaaer Straße 165, 1231 Wien
Rua Egas, Moniz 173, S. João do Estoril, 2768 Estoril Codex
Black & Decker, Suite 107, PN X65, Halfway Hse, 1685
Black & Decker Oy, Rälssitie 7C, 01510 Vantaa
Box 603, 421 26 Västra Frölunda
PO Box 821, Slough, Berkshire, SL1 3AR
Eλληνικα
Παραρακαλώ κÞψτε αυτÞ το κοµµάτι και ταχύδροµήστε το
αµέσωσ µετά την αγορά του ροιÞντοσ σασ στην διεύθυνση
τησ Black & Decker στην ελλάδα (βλέ ε άνω).
Suomi
Nederland
New Zealand
Norge
Österreich
Portugal
South Africa
Suomi
Sverige
UK & Ireland
English
Please complete this section immediately after the purchase of
your product and post it to the Black & Decker address in your
country (above).
If you live in Australia or New Zealand, please register by phone.
Sverige
Call 1900 937766 (max. call charge $2.00 ex. tax)
Weihoek 1, 1930 Zaventem
Hejrevang 26B, 3450 Allerød
Black & Decker Str. 40, D-65510 Idstein
Black & Decker Eλλάσ, Συγγρού 154, 17671 Kαλλιθέα
43883 Roda de Barà (Tarragona)
BP21, 69571 Dardilly Cedex
Rütistraße 14, 8952 Schlieren, Schweiz/Suisse
Viale Elvezia 2, 20052 Monza (MI)
Español
Después de haber comprado su herramienta envie usted, por
favor, esta tarjeta a la central de Black & Decker en su país.
Var vänlig klipp ur denna del. Skriv Ditt namn och adress på
ett frankerat kuvert, och sänd det genast till Black & Deckers
adress i DItt land (se ovan).
Australia
Belgique/België
Danmark
Deutschland
Eλλάσ
España
France
Helvetia
Italia
Français
Découpez cette partie et envoyez-la sous enveloppe timbrée à
l’adresse de Black & Decker dans votre pays (voir ci-dessus),
ceci immédiatement après votre achat.
Part no. 375813-06 9/97.1
®
GR350
A
C
21
20
24
10
11
19
13
11
16
15
9
15
17
26
25
12
27
10
15
7
8
5
35
6
18
1
4
3
D
2
B
13
11
10
16
12
15
10
8
30
E1
E2
E3
E4
26
7
10
31
F
30
G
35
29
32
34
30
29
BLADE
POSITION
5 4 3 2
32
33
31
32
H
J
a
2
b
3
4
1
✓
32
✗
1
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising