GR345 | Black&Decker GR345 MOWER instruction manual

Danmark
Suomi
Norge
Sverige
®
1
Plæneklipper
GR340/GR345
Brugsanvisningen giver information om anvendelse
og vedligeholdelse af Black & Decker’s
plæneklipper GR340 and GR345.
Lær din maskine at kende
Læs hele brugsanvisningen nøje og observér
alle sikkerhedsinformationer før og efter brug
af maskinen. Hold altid maskinen i god stand.
Gør dig bekendt med maskinens funktioner
inden anvendelse. Vær specielt omhyggelig
med at du ved hvordan man standser
maskinen inden den tages i anvendelse.
Opbevar brugsanvisningen til fremtidig brug.
Brugsanvisning
•
•
•
•
•
Sikkerhedsinstruktioner
!
Træning
• Børn eller personer, som ikke har
kendskab til denne type maskiner, og
som ikke har læst brugsanvisningen,
bør ikke benytte maskinen.
Sørg for at der ikke er børn, dyr
eller andre voksne i nærheden,
6m / 20ft
når du arbejder med maskinen 360
de skal altid være mindst 6 meter
fra arbejdsområdet.
• Husk på at operatøren/brugeren er
ansvarlig for ulykker eller farer for andre
mennesker eller deres ejendomme.
• Maskinen skal tilsluttes elforsyningen aldrig en stikkontakt.
• Maskinen må ikke bæres i ledningen, og
stikket må aldrig trækkes ud af kontakten
ved at man trækker i ledningen. Sørg for
at ledningen ikke kommer i nærheden af
varmekilder, olie eller skarpe kanter.
Se ledningen efter inden du begynder at
arbejde med maskinen og lad være med
at bruge den, hvis ledningen er beskadiget.
Forberedelse
• For at beskytte dine fødder, bør du altid
bruge solide sko eller støvler - friskslået
græs er vådt og glat.
• Anwend beskyttelsesudstyr ved behov.
• Maskinen må ikke betjenes, hvis du har
bare fødder eller åbne sandaler på.
• Brug lange bukser så dine ben beskyttes.
Genstande, som ligger på græsset, kan
kastes ud af maskinen.
2
•
Kontrollér ledningen regelmæssigt.
Brug aldrig en beskadiget ledning.
Ledningen må aldrig komme i nærheden
af knivene. Sørg for hele tiden at holde
øje med den.
Sørg altid for at maskinen befinder sig
en god og sikker driftstilstand.
Før maskinen tilsluttes strøm, kontrolleres
at kniven og de roterende dele er uden
skader. Defekte knive og slidte bolte kan
anrette store skader. Kontroller også at
kniven er spændt godt fast. Check alle
skruer og bolte med jævne mellemrum.
Sørg for at det arbeidsomradet er renset
for grene, sten, ståltråd og andet, der
kan beskadige maskinen. Kontakt med
sådanne efterladenskaber kan være farlig
eller kan skade din maskine, samt kan
blive kastet af knivene.
Forlængerledning som anvendes skal
være godkenst til udendørs brug.
Betjening
Ved start løft maskinen lidt bagud.
Sørg altid for at have begge hænder i
betjeningsstilling, samt at fødderne er i
god afstand fra knivene, inden
maskinen igen sættes på jorden.
Knivene fortsætter med at
rotere et kort stykke tid efter du
har slukket for den. Lad altid
knivene standse selv.
• For at slukke maskinen, slippes
afbryderstangen og stikket tages ud af
kontakten:
• Når du efterlader maskinen uden
opsyn.
• Inden checkning, rensning eller
justering.
• Inden kniven renses.
• Hvis maskinen begynder at vibrere
unormalt (check øjeblikkeligt).
• Efter at have stødt på en fremmed
genstand. Maskinen checkes for
skade, og udfør nødvendige
reparationer.
• Hænder eller fødder må ikke komme i
nærheden af eller under de roterende dele.
• Der skal til enhver tid holdes afstand fra
udløbsåbninger.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Maskinen må ikke bruges i regnvejr, og
den må ikke blive våd. Undgå så vidt
muligt at bruge den, hvis græsset er vådt.
Maskinen bør kun bruges ved dagslys
eller ved tilstrækkelig kunstig belysning.
Maskinen må ikke trækkes mod dig
selv. Gå aldrig baglæns når du klipper.
Gå ikke over grusgange eller veje med
roterende knive.
Du skal altid have et godt fodfæste,
specielt når der arbejdes på skråninger.
Der skal altid slås tværs over skråningens
overflade, aldrig op- eller nedad.
Der må ikke slås på meget stejle
skråninger, og der skal bæres
skridsikkert fodtøj.
Kontrollér altid at opsamleren ikke er
beskadiget. Anvend altid plæneklipperen
med opsamleren monteret.
Der må ikke slås med løbende gang,
brug gågang. Maskinen må ikke tvinges.
Maskinen må ikke samles op eller
bæres medens maskinen kører. Sørg for
at knivene er stoppet, når maskinen skal
løftes ved transport.
Maskinen må aldrig betjenes med defekte
sikkerhedsskærme eller afskærmninger.
Ved transport skal plæneklipperens
klippe-højde være indstillet på
midterniveauet.
Vedligeholdelse og opbevaring
• Når maskinen ikke bruges, skal den
opbevares på et tørt sted og udenfor
børns rækkevidde.
• Der må ikke bruges opløsnings- eller
rensemidler til rengøring af din maskine
- brug en sløv skraber til at fjerne græs
og snavs. Inden rengøring skal
maskinen frakobles elforsyningen.
• Maskinen må ikke betjenes, hvis nogle
af delene er defekte; alle defekte dele
skal kasseres og der skal monteres nye,
inden den tages i brug.
• For at sikre at din maskine befinder sig i
en sikker driftstilstand, skal alle møtrikker,
bolte og skruer holdes stramme.
• Brug kun de af Black & Decker
anbefalede reservedele og tilbehør.
Dobbeltisolering
Din maskine er dobbeltisoleret. Dette
betyder at de eksterne metaldele er elektrisk
isoleret fra elforsyningen. Dette er opnået
ved at placere en ekstra isoleringsbarriere
mellem de elektriske og mekaniske dele.
DANMARK
Dobbelisolation betyder større sikkerhed,
samt udelukker nødvendigheden for at have
jord-forbindelse til maskinen.
Montering af håndtag (Fig. A & B)
A
B1
B2
Tag kartonets indhold ud og gør dig bekendt
med din maskines individuelle dele.
Plæneklipperens vigtigste dele er som følger:
• Maskinkrop (1) - denne består af
motordæksel (3), hjul (4), græsklapper (5).
• Håndtag - øverste håndtag (8), underste
håndtag (9), kontaktkasse (10),
strømafbryder (11), sikkerhedslåseanordning (12), elektrisk ledning
(13), ledningsklemmer (14), håndtagsmontering (vingemøtrik og bolt) (15).
• Håndtaget består af øverste og
underste områder. De to områder
samles ved at skrue dem sammen med
de medfølgende vingemøtrikker og bolte.
For at montere det underste håndtag (9)
på det korrekte sted i maskinkroppen (1),
fortsættes som følger:
• Montér de underste håndtag (9) i de to
huller på maskinkroppen. Kontrollér at
håndtaget sidder fast. Stram skruerne (6).
Justering af klippehøjde (Fig. C)
C
Advarsel! Inden der udføres nogen form
for justeringer, skal maskinen kobles fra
strømforsyningen, og knivene skal have lov
til at standse.
Læg maskinen om på siden. Klippehøjden
kan justeres i tre forskellige niveauer.
Hjulene er allerede monterede. For at vælge
klippehøjde, flyttes hjulene ind i de ønskede
riller ved brug af et fjedersystem. For at sikre
en ensartet skæring, skal det sikres at alle
fire hjul placeres i samme stilling.
Montering af opsamleren (Fig. D)
Inden tilbehøret tages i brug, skal
sikkerhedsinstruktionerne i starten af denne
manuel læses.
• Græsopsamleren består af to
plastkomponenter (14 & 15), som skal
monteres inden man monterer
græssopsamleren på plæneklipperen.
3
D1
D2
Montering kun som følger:
• Sæt de to dele sammen.
Montér opsamleren på plæneklipperen
• Den fjederbelastede græslåge løftes op
og de to arme på opsamlerens forkant
placeres på maskinens bageste flanger.
• Græslåget kan nu slippes ned mod
opsamleren.
Fjern opsamleren fra plæneklipperen
Opsamleren kan løftes af, hvis græslåget
løftes op. Tag opsamleren af og slip
forsigtigt græslåget ned.
Obs: For at opnå det bedste resultat, skal
græsset klippes regelmæssigt og aldrig når
det er vådt.
Hvis afklippet græs efterlades efter
plæneklipperen, så er opsamleren fyldt og
skal tømmes.
Vedligeholdelse af kniv
Kniven er designet til at give en fin finish i
langt og sejt græs. Den vil fortsætte med at
skære også når den er stum eller har fået
enkelte grater af stenslag. Den behøver
ikke nødvendigvis at være knivskarp. Den
kan imidlertid blive så sløv og fyldt med
grater at det er nødvendigt at udskifte den
eller slibe den op.
Vi anbefaler at kniven slibes eller udskiftes
ved begyndelsen af hver sæson.
Nye knive fås hos din Black & Decker
forhandler eller serviceværksted.
Advarsel! Anvend kun knive som anbefales
af Black & Decker.
Anvendelse af maskinen (Fig. E & G)
E1
Observer alle relevante advarselsinstruktioner når maskinen anvendes.
• Før ledningsløkken gennem rillen på
ledningsklemmen (Fig. E1) og klem
ledningen fast i klemmen.
Den enkleste måde at klippe uden at
ledningen kommer i vejen er, at klippe frem
og tilbage henover plænen væk fra
ledningen. Se anvisning længere fremme.
• Placér forlængerledningen ved
græsplænens kant nær det sted, hvor
klipningen skal begynde (Fig. F2a,
position 1).
• Hold i håndtaget med begge hænder.
Advarsel! Forsøg aldrig at køre plæneklipperen med én hånd - brug altid to hænder.
F1 •
F1
4
Ved start, løft maskinen lidt baglæns.
Tryk sikkerhedsknappen (12) ind på
strømafbryderen (11) samtidigt med at
strømafbryderarmen (8) løftes op.
Maskinen starter og sikkerhedsknappen
kan slippes. Slip håndtaget, så alle fire
hjul står på græsplænen. Nu kan
klipningen påbegyndes.
• Klip plænen som Fig. F2a. Klip fra punkt
1 til punkt 2 og vend dernæst til højre og
fortsæt mod punkt 3. Vend mod venstre
og fortsæt mod punkt 4. Fortsæt i
samme mønster, som vist i Fig. F2a.
Klip hele tiden væk fra ledningen. Brug
ikke metoden som vist i Fig. F2b, dvs.
klip ikke mod ledningen.
Maskinen vil være igang, så længe strømafbryderen holdes oppe. For at
plæneklipperen skal standse, skal
strømafbryderen slippes helt.
Når klipningen er færdig, anbefales at
maskinen rengøres for græs og snavs inden
den stilles væk. Se “Vedligeholdelse”.
Montering af ny kniv (Fig. G)
Træk stikket ud af kontakten før kniven
udskiftes.
•
G
Vend maskinen om på siden, så
undersiden af knivdækslet bliver synligt.
• Placer en klud over kniven eller brug
kraftige handsker til at beskytte
hænderne. Grib om kniven med den
ene hånd og løsn bolten (16) med den
medfølgende ringnøgle. Drej bolten i
retning mod uret for at løsne den.
• Kniven kan nu udskiftes og bolten
spændes godt fast.
Obs: Tag aldrig flangen (17) af.
Obs: Nogle modeller har en skive mellem
bolten og kniven. Skiven skal altid være
monteret på maskinen for at sikre at bolten
og kniven sidder ordentligt fast.
Brugertips
• Når græsset er over 10cm højt, klippes
græsset to gange. Første gang med max.
klippehøjde og næste gang med mellem eller
lav højde. Det giver en stærkere og finere
græsplæne.
Vedligeholdelse
• Hold altid maskinen ren og fri for græsaffald og
snavs. Det er specielt vigtigt på undersiden af
knivdækslet og ved ventilationsåbninger.
•
Kontroller regelmæssigt de elektriske ledninger.
Undersøg om der er slitage, afskrabninger eller
andre skader.
• Ved hver sæsons slutning anbefaler vi at alt
indtørret græs under knivdækslet fjernes med
en blød skraber (plast). Anvend ikke
rengøringsmidler, da dette kan skade plasten.
• Rens alle plastdele med fugtig en klud.
Obs: Brug ikke stærke rengøringsmidler eller
kemikalier, da dette kan skade plasten.
• Maskinen må ikke oversprøjtes med eller
dyppes i vand.
• Erstatningskniv A6205 findes som tilbehør.
Fejlfinding
Hvis maskinen ikke fungerer tilfredsstillende,
forsøg da at finde og afhjælpe fejlen ved at
gennemgå nedenstående tabel.
Advarsel! Træk stikket ud af kontakten før
undersøgelse af maskinen påbegyndes.
Symptom
Motoren går
men kniven
står stille.
Ingen lyd, og
kniven roterer
ikke.
Mulig fejl
Kniven er i
klemme.
Fejl i det
elektriske
system.
Reparation
Sluk for strømmen
og fjern evt. genstande
fra kniven.
Afbryd strømmen.
Prøv en anden stikkontakt. Skift sikringer.
Kontroller alle
tilslutninger på
forlængerledningen.
Miljø
Når dit værktøj er udtjent, beskyt da naturen
ved ikke at smide det ud sammen med det
almindelige affald. Aflevér det til de
opsamlingssteder, der findes i din kommune
eller der hvor du købte værktøjet.
Reservedele / reparationer
Reservedele kan købes hos autoriserede
Black & Decker serviceværksteder, som giver forslag
til omkostninger og reparerer vore produkter.
Oversigt over vore autoriserede værksteder findes
på internettet på vor hjemmeside
www.blackdecker.dk samt www.2helpU.com.
Garanti
DANMARK
Hvis et Black & Decker produkt går i stykker på
grund af materiel skade og/eller fabrikationsfejl eller
på anden måde ikke fungerer i overensstemmelse
med specifikationen, inden for 24 måneder fra
købsdatoen, påtager Black & Decker sig at reparere
eller ombytte produktet med mindst muligt besvær
for kunden.
Garantien gælder ikke for fejl og mangler, der er
sket i forbindelse med:
• normal slitage
• uheldige følger efter unormal anvendelse af
værktøjet
• overbelastning, hærværk eller overdrevent
intensivt brug af værktøjet
• ulykkeshændelse
Garantien gælder ikke hvis reparationer er udført af
nogen anden end et autoriseret Black & Decker
værksted.
For at udnytte garantien skal produktet og
købskvitteringen indleveres til forhandleren eller til
et autoriseret værksted, senest 2 måneder efter at
fejlen opdages. For information om nærmeste
autoriserede værksted: kontakt det lokale
Black & Decker kontor på den adresse som er
opgivet i brugsanvisningen. Liste over alle
autoriserede Black & Decker serviceværksteder
samt servicevilkår er tilgængelig på internettet, på
adressen www.2helpU.com.
Andet haveværktøj
Black & Decker har et stort sortiment af haveværktøj,
som gør havearbejdet let. Hvis De ønsker yderligere
information omkring vore produkter, bedes De
sætte dem i kontakt med vore Service- og
informationscentre, eller sæt Dem i forbindelse med
Deres lokale Black & Decker forhandler.
Græstrimmere
Kædesave
Hækkeklippere
Beskærersakse
Plæneklippere
Løvsugere
Kompostkværne
En del af produkterne findes ikke i alle lande.
Black & Decker garanterer, at produktet er fri for
materielle skader og/eller fabrikations- fejl ved
levering til kunden. Garantien er et tillæg til
konsumentens lovlige rettigheder og påvirker ikke
disse. Garantien gælder indenfor medlemsstaterne
af den Europæiske Union og i det Europæiske
Frihandelsområde.
5
EU-overensstemmelseserklæring
GR340/GR342/GR345
Black & Decker erklærer at disse værktøjer er
konstrueret i henhold til:
98/37/EØF, 89/336/EØF, 73/23/EØF,
EN 55014, EN 60335, EN 61000,
2000/14/EØF, plæneklipper, L ≤ 50 cm, Annex VIII,
No. 0086
B.S.I., HP2 4SQ, United Kingdom
Lydniveauet målt i henhold til 2000/14/EØF:
LpA
(lydniveau)
dB(A)
81
LWA
(akustisk styrke)
dB(A)
95
LWA
(garanteret)
dB(A)
96
Den vægtede geometriske middelværdi af
accelerationsfrekvensen i henhold til EN 50144:
< 2,5 m/s2
Brian Cooke
Director of Engineering
Spennymoor, County Durham DL16 6JG,
United Kingdom
1-12-2001
6
Käyttöohje
Käyttöohjeesta löydät tietoa Black & Deckerin
ruohonleikkuri GR340 ja GR345:n käytöstä ja
huollosta.
Ruohonleikkuri
GR340/GR345
•
•
Opettele käyttämään ruohonleikkuriasi
Lue käyttöohjeet huolellisesti ja noudata
kaikkia turvallisuusohjeita ennen leikkuuta,
sen aikana ja sen jälkeen. Huolehdi, että
ruohonleikkurisi on aina hyvässä
käyttökunnossa.
Tutustu kaikkiin säätimiin ennen leikkurin
käyttöönottoa. Varmista, että osaat sammuttaa
leikkurin ennen kuin käynnistät sen.
Säilytä käyttöohje.
•
•
•
Tärkeitä turvallisuusohjeita
!
Koulutus
• Älä koskaan anna lasten tai sellaisten
henkilöiden, jotka eivät ole tottuneet
käyttämään tällaista konetta tai eivät ole
lukeneet tätä käyttöohjetta käyttää konetta.
Varmista ettei lapsia, kotieläimiä
tai aikuisia ole lähettyvillä
6m / 20ft
koneella työskennellessäsi.
360
Turvaetäisyys 6m.
• Muista, että konetta käyttävä henkilö on
vastuussa muihin ihmisiin tai heidän
omaisuuteensa kohdistuvista vahingoista.
• Tämä kone on suunniteltu liitettäväksi
ainoastaan vaihtovirtalähteeseen - älä
käytä mitään muuta virtalähdettä.
• Konetta ei saa kantaa johdosta. Johtoa
ei saa irrottaa pistorasiasta johdosta
nykäisemällä. Suojaa johto lämmittimiltä,
öljyltä sekä teräviltä reunoilta. Tarkista
johto ennen koneen käyttöä. Älä käytä
johtoa, mikäli se on vaurioitunut.
Valmistelut
• Suojaa jalkojasi käyttämällä tukevia
kenkiä tai saappaita - vastaleikattu
ruoho on kosteaa ja liukasta.
• Käytä suojavarusteita tarvittaessa.
• Älä käytä konetta paljain jaloin tai
sandaalit jalassa.
• Käytä pitkiä housuja jalkoja suojataksesi.
Koneesta voi singota nurmikolla
olevia esineitä.
• Tarkista johto säännöllisesti. Älä
koskaan käytä viallista johtoa.
Huolehdi siitä, ettei johto milloinkaan
joudu terän läheisyyteen. Huolehdi
johdosta koko työskentelyn ajan.
Varmista aina, että koneesi on
turvallisessa käyttökunnossa.
Ennen kuin laitat pistokkeen
virtalähteeseen tarkista, että terä ja muut
pyörivät osat ovat hyvässä kunnossa.
Viallinen terä ja kuluneet pultit voivat
aiheuttaa vahinkoja. Tarkista, että terä
on kunnolla kiinni.
Huolehdi siitä, ettei työskentelyalueella
ole risuja, kiviä, rautalankaa yms. Nämä
voivat vaurioittaa konetta ja saattavat
singota terästä.
Käytä ainoastaan ulkokäyttöön
hyväksyttyä jatkojohtoa.
Käyttö
• Käynnistäessäsi koneen kallista sitä
hiukan taaksepäin.
• Pidä molemmin käsin kiinni
työntökahvasta ja varmista, että jalkasi
ovat kaukana terästä ennen kuin
käynnistät koneen.
Terä jatkaa pyörimistä jonkin
aikaa sen jälkeen kun kone on
pysäytetty. Anna sen pysähtyä
itsestään.
• Sammuta kone vapauttamalla kytkinvipu
ja irrota pistoke virtalähteestä:
• Aina kun jätät koneen yksin.
• Ennen kuin tarkistat, puhdistat tai
säädät konetta.
• Ennen kuin puhdistat terää.
• Jos kone alkaa täristä
epänormaalisti (tarkista välittömästi).
• Jos kone on osunut vieraaseen
esineeseen. Tarkista kone
välittömästi ja korjaa tarvittaessa.
• Älä laita käsiä tai jalkoja liikkuvien osien
lähelle tai niiden alle.
• Älä ole ulostuloaukon lähellä.
• Älä käytä konetta sateisella säällä äläkä
anna sen kastua. Vältä koneen käyttöä
kostealla nurmikolla, jos vain mahdollista.
• Käytä konetta ainoastaan
päivänvalossa.
• Työskennellessäsi älä vedä konetta
itseesi päin tai kulje takaperin.
7
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Älä työnnä käynnissä olevaa konetta
sorakäytävien tai teiden yli.
Seiso aina tukevasti etenkin rinteissä.
Leikatessasi rinnettä leikkaa aina
poikittain, älä koskaan leikkaa ylös ja alas.
Älä leikkaa erittäin jyrkkiä rinteitä. Käytä
aina jalkineita, jotka eivät luista.
Kävele, älä koskaan juokse. Älä
koskaan pakota konetta.
Tarkista aina, että kokooja on ehjä.
Kokoojan tulee aina olla paikallaan
konetta käytettäessä.
Älä koskaan kanna konetta moottorin
ollessa käynnissä. Varmista, että terä on
pysähtynyt ennen kuin nostat konetta.
Älä koskaan käytä konetta, jos suojat
ovat vahingoittuneet.
Kuljetettaessa leikkuria leikkuukorkeuden
tulee olla keskikorkeudella.
Kunnossapito ja säilytys
• Kun et käytä konetta, säilytä sitä kuivassa
paikassa ja poissa lasten ulottuvilta.
• Älä käytä liuottimia tai puhdistusaineita
koneen puhdistamiseen. Poista ruoho ja
lika terästä käyttäen tylppää kaavinta.
Muista irrottaa pistoke virtalähteestä
ennen puhdistusta.
• Älä käytä konetta, jos se on vaurioitunut.
Kaikki vaurioituneet osat on vaihdettava
ennen koneen käyttöä.
• Varmista, että kaikki mutterit, pultit ja ruuvit
ovat kireällä, jotta koneesi on turvallinen.
• Käytä ainoastaan Black & Deckerin
suosittelemia varaosia ja tarvikkeita.
•
B1
B2
Leikkauskorkeuden säätö (kuva C)
C
Kahvan asennus (kuvat A & B)
A
8
Ota osat pois laatikosta ja tutustu
ruohonleikkurin osiin.
Ruohonleikkurin tärkeimmät osat:
• Ruohonleikkurin runko (1) - tämä koostuu
moottorin suojasta (3), pyöristä (4),
ruoholuukusta (5).
Varoitus! Irrota pistoke virtalähteestä ennen
kuin suoritat mitään säätöjä, ja anna terien
pysähtyä.
Laita kone kyljelleen. Leikkuukorkeus
voidaan säätää kolmeen korkeuteen.
Toimi seuraavasti:
Ota kiinni pyörän akselista. Vedä
jousikuormitettu akseli (21) pois ja laita se
haluttuun leikkuukorkeuteen. Jotta
leikkausjälki on tasainen, varmista, että
kaikki neljä pyörää ovat samalla
korkeudella.
Kokoojan asennus (kuva D)
Kaksoiseristys
Tässä koneessa on kaksoiseristys ts. kaikki
uloimmat metalliosat ovat sähköisesti
eristetty virtalähteestä. Tämä saadaan
aikaan laittamalla ylimääräinen eristyskerros
sähköisten ja mekaanisten osien välille.
Kaksoiseristyksen ansiosta sähköturvallisuus
on parempi ja tällöin koneen maadoitus on
tarpeetonta.
Kahva - yläkahva (8), alakahva (9),
kytkinlaatikko (10), virrankatkaisija (11),
turvalukitus (12), johto (13), johdon
pidikkeet (14), kahvan kokoonpanosarja
(siipimutteri ja pultti) (15).
• Kahva koostuu ylä- ja alaosasta.
Yhdistä nämä osat kiinnittämällä ne
ruohonleikkurin mukana toimitetuilla
siipimuttereilla ja pulteilla.
Kokoa alakahva (9) ruohonleikkurin runkoon
(1) oikealle paikalle seuraavasti:
• Laita alakahva (9) koneen rungon
kahteen reikään. Tarkista, että kahva on
kunnolla kiinni. Kiristä ruuvit (6).
D1
D2
Lue tämän ohjeen alussa olevat turvaohjeet
ennen tämän tarvikkeen käyttöä.
• Kokooja koostuu kahdesta muoviosasta
(14 ja 15), jotka tulee kiinnittää toisiinsa
ennen kokoojan laittamista leikkuriin.
Toimi seuraavasti:
• Laita osat yhteen.
Kokojaan kiinnittäminen leikkuriin:
Nosta ylös jousikuormitettu ruoholuukku
ja laita kokoojan etupuolella olevat varret
kiinni koneen taaempiin reunoihin.
• Päästä luukusta irti kohti kokoojaa.
•
Kokoojan poistaminen leikkurista:
Kokooja voidaan nostaa pois nostamalla
ruoholuukkua ylöspäin. Nosta kokooja pois
ja päästä ruoholuukku varovasti takaisin.
Koneen käyttö (kuvat E & F)
Tärkeää! Huomioi kaikki varoitukset
konetta käytettäessä.
SUOMI
E1 •
F1
F2
Tee silmukka jatkojohdon alkupäähän.
Vie silmukka johdon pidikkeen uraan
(E1) ja kiristä johto pidikkeeseen.
Helpoin tapa leikata nurmikko ilman, että
johto on tiellä, on leikata edestakaisin
johdosta poispäin (katso ohjetta
myöhemmin tässä käyttöohjeessa).
• Sijoita jatkojohto nurmikon reunaan
lähelle aloituspaikkaa (kuva F2a, kohta 1).
• Pidä työntökahvasta kiinni molemmin käsin.
Varoitus! Älä koskaan työnnä leikkuria vain
yhdellä kädellä, vaan pidä aina molemmat
kädet työntökahvalla.
• Käynnistäessäsi koneen kallista sitä
hiukan taaksepäin. Paina virrankatkaisijan
laatikossa olevaa turvanappia (12)
samanaikaisesti nostaessasi
virrankatkaisijan kahvan (11) ylös.
Kone käynnistyy ja voit päästää irti
turvanapista. Nosta konetta niin, että
kaikki pyörät ovat nurmikolla.
Aloita leikkuu.
• Leikkaa nurmikko kuvan F2a mukaisesti.
Leikkaa kohdasta 1 kohtaan 2, käänny
oikealle, ja jatka kohti kohtaa 3. Käänny
vasemmalle ja jatka kohti kohtaa 4.
Jatka kuvan F2a mukaisesti. Leikkaa
koko ajan johdosta poispäin. Älä leikkaa
kuvan F2b mukaisesti, eli kohti johtoa.
Kone käy niin kauan kuin virrankatkaisijan
kahva on ylhäällä. Sammuttaaksesi koneen
päästä irti kahvasta.
Leikattuasi nurmikon suosittelemme
leikkurin puhdistamista ruohosta ja liasta
ennen varastointia. Katso kappale “Hoito”.
Huom! Saadaksesi parhaimman tuloksen
leikkaa nurmikko säännöllisesti. Älä koskaan
leikkaa märkää nurmikkoa.
Mikäli koneesta putoaa ruohoa leikatessa,
on kokooja täynnä ja se tulee tyhjentää.
Terän hoito
Terä, jota käytetään pitkän ja voimakkaan
ruohon leikkuuseen, leikkaa, vaikka se olisi
hieman tylsä. Terän ei tarvitse olla
partaveitsen terävä. Jos terä osuu kiviin tai
muihin vieraisiin esineisiin, se voi tylsyä ja
vioittua niin, että se pitää terottaa tai vaihtaa.
Suosittelemme terien terotusta tai vaihtoa
ennen jokaisen leikkuukauden alkua.
Huom! Käytä ainoastaan Black & Deckerin
suosittelemia teriä.
Terän vaihto (kuva G)
Irrota ruohonleikkuri virtalähteestä
ennen terän vaihtoa.
•
G
Käännä kone kyljelleen siten, että
leikkuuterän suojuskansi on näkyvissä.
• Käytä riepua tai käsineitä irrottaessasi
terää. Ota kiinni terästä ja käytä mukana
toimitettavaa avainta irrottaaksesi pultin
(16) moottorin karasta. Kierrä pulttia
vastapäivään irrottaaksesi sen.
• Terä voidaan nyt vaihtaa. Kiinnitä pultti
ja kiristä se kunnolla.
Huom: Älä koskaan poista tuuletinta (17).
Huom: Joissakin malleissa on käytetty
aluslevyä pultin ja terän välillä. Aluslevy
tulee aina laittaa takaisin paikalleen
teränvaihdon jälkeen.
Vinkkejä
• Jos ruoho on pitkää, yli 10cm, leikkaa se
kahdesti parhaimman tuloksen saamiseksi.
Suosittelemme, että leikkaat ensin terä
korkeimmalla leikkuukorkeudella ja sen jälkeen
halutussa korkeudessa. Näin on helpompi
leikata, ja lopputulos on parempi.
Hoito
•
Puhdista leikkuri jokaisen käytön jälkeen.
Poista ruoho ja lika leikkuuterästä sekä
ilmanottoaukosta.
Huom: Tarkista jatkojohdon kunto
säännöllisesti. Viallinen johto tulee
välittömästi vaihtaa uuteen.
• Jokaisen leikkuukauden jälkeen kone
tulee puhdistaa huolellisesti. Poista terän
suojakannen alle kerääntynyt ruoho
muovilastalla.
Huom: Älä käytä koneen muovipintaa
vaurioittavia puhdistusaineita.
• Pyyhi kaikki muovipinnat kostealla
rievulla.
• Konetta ei saa suihkuttaa vedellä eikä
upottaa veteen.
• Terää myydään tarvikkeena (nro A6205).
9
Vianetsintä
Mikäli ruohonleikkurisi ei toimi toivotulla
tavalla, katso allaolevaa taulukkoa.
Huom! Irrota aina pistoke virtalähteestä
ennen kuin ryhdyt minkäänlaisiin
toimenpiteisiin.
Vika
Mahdollinen syy Toimenpide
Moottori käy,
Terä on
Katkaise virta.
mutta terä ei
jumiutunut.
Poista este
pyöri.
terän tieltä.
Ei ääntä ja terä Sähkövika.
Katkaise virta.
ei pyöri.
Kokeile toista
virtalähdettä.
Vaihda sulake.
Tarkista kaikki
jatkojohdon
kiinnitykset.
Ympäristö
Kun koneesi on käytetty loppuun, älä heitä
sitä tavallisten roskien mukana pois, vaan
vie se paikkakuntasi kierrätyskeskukseen
tai jätä valtuutettuun Black & Deckerin
huoltoliikkeeseen.
•
vahingoittamisesta vieraalla esineellä tai aineella
tai onnettomuustapauksessa.
Takuu ei ole voimassa, mikäli konetta on korjannut
joku muu kuin Black & Deckerin valtuuttama huoltoliike.
Edellytyksenä takuun saamiselle on, että ostaja
jättää koneen ja ostokuitin jälleenmyyjälle tai
valtuutetulle huoltoliikkeelle viimeistään 2 kuukauden
kuluessa vian ilmenemisestä. Tiedot valtuutetuista
huoltoliikkeistä saa ottamalla yhteyttä Black & Decker
Oy:hyn sekä internetistä osoitteesta
www.2helpU.com, jossa on myös takuuehdot.
Muita puutarhatyökaluja
Black & Deckerillä on laaja valikoima
puutarhakoneita, jotka tekevät puutarhan hoidon
helpoksi. Lisätietoja alla olevista tuotteista saat
Black & Deckerin jälleenmyyjältä tai kotisivultamme
www.blackdecker.fi.
Sammaleenpoistajat
Pensasleikkurit
Ketjusahat
Puutarhanpuhdistaja
Nurmikonviimeistelijät
Ruohonleikkurit
Oksasilppurit
Korjaukset / varaosat
Mikäli koneeseen tulee vikaa, jätä se aina
Black & Deckerin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen
korjattavaksi (tiedot löytyvät uusimmasta
tuoteluettelostamme tai ottamalla yhteyttä
Black & Decker Oy:hyn). Varaosia myyvät valtuutetut
Black & Deckerin huoltoliikkeet, ja heiltä voi myös
pyytää kustannusarvion koneen korjauksesta.
Tiedot valtuutetuista huoltoliikkeistä löytyvät myös
internetistä osoitteesta www.2helpU.com sekä
kotisivultamme www.blackdecker.fi.
Takuu
Black & Decker Oy takaa, ettei koneessa ollut
materiaali- ja/tai valmistusvikaa silloin, kun se
toimitettiin ostajalle. Takuu on lisäys kuluttajan
laillisiin oikeuksiin eikä vaikuta niihin. Takuu on
voimassa Euroopan Unionin jäsenmaissa ja
Euroopan vapaakauppa-alueella (EFTA).
Mikäli Black & Decker -kone hajoaa materiaali- ja/
tai valmistusvirheen tai teknisten tietojen
epätarkkuuden vuoksi 24 kk:n kuluessa
ostopäivästä, Black & Decker korjaa koneen ilman
kustannuksia ostajalle tai vaihtaa sen uuteen
Black & Decker Oy:n valinnan mukaan.
Takuu ei kata vikoja, jotka johtuvat koneen
• normaalista kulumisesta
• ylikuormituksesta, virheellisestä käytöstä tai
hoidosta
10
CE-vaatimustenmukaisuusvakuutus
GR340/GR342/GR345
Black & Decker vakuuttaa, että nämä työkalut
ovat:
98/37/EC, 89/336/EEC, 73/23/EEC,
EN 55014, EN 60335, EN 61000,
2000/14/EC, ruohonleikkuri, L ≤ 50 cm,
Annex VIII, No. 0086, mukaiset.
B.S.I., HP2 4SQ, Iso-Britannia
Melutaso, mitattu 2000/14/EC:n mukaisesti:
LpA
(äänenpaine)
dB(A)
81
LWA
(ääniteho)
dB(A)
95
LWA
(taattu)
dB(A)
96
Tärinätaajuuden painotettu geometrinen
keskiarvo EN 50144 mukaisesti: < 2,5 m/s2
Brian Cooke
Director of Engineering
Spennymoor, County Durham DL16 6JG,
United Kingdom
1-12-2001
Bruksanvisning
Gressklipper
GR340/GR345
Bruksanvisningen gir informasjon om bruk og
vedlikehold av Black & Deckers gressklipper
GR340 and GR345.
•
Lær og kjenne din maskin
•
Les hele bruksanvisningen nøye og merk
deg alle sikkerhetsinformasjon før, under og
etter bruk av maskinen. Hold alltid maskinen
i god stand.
Gjør deg kjent med alle brytere før du
bruker maskinen. Vær særskilt nøye med at
du vet hvordan du stanser maskinen før du
starter den.
Oppbevar bruksanvisningen for senere bruk.
Sikkerhetsforskrifter
!
Trening
• La aldri barn eller andre personer som
ikke er kjent med denne maskintypen
bruke den, eller andre som ikke har lest
denne sikkerhetsinstruksen.
La aldri barn, dyr eller andre
personer være i nærheten av
6m / 20ft
maskinen når den er i bruk.
360
Hold dem minst 6m unna
arbeidsområdet.
• Husk at operatøren/brukeren er ansvarlig
for skader eller farer som oppstår overfor
andre personer eller deres eiendeler.
• Maskinen er utformet til bruk på elektrisk
strømforsyning med vekselstrøm.
Bruk ikke annen strømforsyning.
• Maskinen må aldri bæres i ledningen og
kontakten må aldri dras ut ved at man
rykker i ledningen. Hold ledningen borte
fra varmekilder, olje og skarpe kanter.
Kontroller ledningen før du bruker
maskinen og bruk den ikke dersom
ledningen er skadet.
Forberedelse
• Bruk kraftige sko eller støvler slik at deres
føtter er beskyttet.
• Bruk verneutstyr. Ha på deg vernebriller
når du bruker maskinen.
• Bruk ikke maskinen barbeint eller i
sandaler.
• Bruk langbukser for å beskytte bena.
Gjenstander som ligger i gresset kan bli
slynget ut fra maskinen.
•
•
Pass på at ledningen ikke kommer inntil
knivene.
Vær alltid sikker på at maskinen er i
godt stand.
Før maskinen tilsluttes strømuttaket,
kontroller at kniven og de roterende
delene ikke er skadet. Defekte kniver og
slitte bolter kan gjøre store skader.
Kontroller også at kniven er skikkelig
festet. Sjekk alle skruer og bolter med
jevne mellomrom.
Pass på at det området som skal renses
er fritt for grener, sten, ståltråd og annet
som kan skade maskinen. Kontakt med
slike gjenstander kan være farlig eller
kan skade maskinen, og kan slynges ut
av knivene.
Drift
• Ved start; vipp maskinen litt bakover.
• Sørg for at begge hendene er på
håndtaket og at føttene ikke er i
nærheten av knivene før maskinen starter.
Kniven vil fortsette å kjøre en
kort stund etter at strømbryteren
har blitt utløst. La alltid kniven
stoppe av seg selv.
• Slipp strømbryteren for å slå maskinen
av og ta støpselet ut av stikkontakten:
• Når du går ifra maskinen.
• Før kontroll, rengjøring, justering av
valsen.
• Før kniven renses.
• Dersom maskinen begynner å vibrere
unormalt (sjekk øyeblikkelig).
• Etter å ha kommet i kontakt med en
fremmed gjenstand. Se over
maskinen for skade og reparer
dersom nødvendig.
• Kjør aldri maskinen når den ligger på
siden og prøv aldri å stoppe knivene.
La de alltid stoppe av seg selv.
• Plasser aldri hender eller føtter i
nærheten av eller under roterende deler.
• Hold avstand fra utkastet.
• Bruk ikke maskinen i regnvær og la den
ikke bli våt. Dersom mulig unngå å
bruke maskinen på vått gress.
• Bruk kun maskinen i dagslys eller i god
kunstig belysning.
11
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Trekk ikke maskinen mot deg eller
baklengs.
Kryss ikke grusganger eller veier med
roterende kniver.
Vær sikker på å ha godt fotfeste,
spesielt i hellinger.
Klipp alltid på tvers av hellinger; aldri
opp og ned.
Klipp ikke i ekstreme hellinger og bruk
alltid sklisikkert fottøy.
Kontroller alltid at oppsamleren ikke er
skadet. Bruk alltid gressklipperen med
oppsamleren montert.
Gå, løp ikke. Tving ikke maskinen.
Løft ikke maskinen mens motoren er på.
Sørg for at knivene har sluttet å rotere
når maskinen løftes for transport.
Bruk aldri maskinen med defekte deler.
Ved transport skal gressklipperen være
innstilt på klippehøyde i midtstilling.
Vedlikehold og oppbevaring
• Når maskinen ikke er i bruk må den
oppbevares på et tørt sted utilgjengelig
for barn.
• Bruk ikke oppløsningsmiddel eller
rengjøringsmiddel ved rengjøring av
maskinen - bruk en butt skrape til å
fjerne gress og smuss fra knivene. Husk
å dra ut stikkontakten før rengjøring.
• Bruk ikke maskinen dersom den er
skadet. Alle skadede deler må byttes ut
før bruk.
• Hold mutre, bolter og skruer godt
tiltrukket for å være sikker på at
maskinen er i god bruksstand.
• Bruk kun reservedeler og tilbehør som
anbefales av Black & Decker.
Dobbeltisolering
Maskinen er dobbeltisolert. Dette betyr at
alle eksterne metalldeler er elektrisk isolert
fra strømforsyningen. Dette er gjort ved å
plassere en ekstra isoleringssperring mellom
de elektriske og mekaniske delene.
Dobbeltisolering betyr større elektrisk sikkerhet
og maskinen behøver ikke å være jordet.
Montering av håndtak (Fig. A & B)
A
12
Ta innholdet ut av esken og gjør deg kjent
med de individuelle maskindelene.
Maskinens hoveddeler er som følger:
• Maskinhus (1) - som består av
motordeksel (3), hjul (4), gressluken (5).
•
B1
B2
Håndtak - øvre håndtak (8), nedre
håndtak (9), bryterboks (10), bryter (11),
sikkerhetsbryter (12), elektrisk kabel
(13), kabelklemmer (14), håndtakmontering
(vingmutter og -bolt) (15).
• Håndtaket består av nedre og øvre del.
Sett de to delene sammen ved å skru
dem sammen med vingmutrene og boltene som følger med.
Gjør slik for å montere det nedre håndtaket
(9) på korrekt plass på maskinhuset (1):
• Sett det nedre håndtaket (9) i de to
hullene på maskinkroppen. Kontroller at
håndtaket sitter fast. Dra til skruene (6).
Justere klippehøyden (Fig. C)
C
Advarsel! Kople maskinen fra strømuttaket
før du justerer og la knivene ha sluttet å
rotere. Knivene er skarpe.
Legg maskinen på siden. Klippehøyden
kan justeres i tre forskjellige nivåe.
Gjør det på følgende måte:
Ta tak i hjulakslingen. Dra ut den
fjærbelastede askslen (21) og sett den i
ønsket klippenhøyde. For å være sikker på
et jevnt resultat, må du passe på at alle fire
hjul er plassert i samme posisjon.
Montering av oppsamleren (Fig. D)
D1
D2
Les sikkerhetsinstruksene i begynnelsen av
denne håndboken før du bruker dette
tilbehøret.
• Oppsamleren består av to
plastkomponenter (14 og 15) som må
monteres innen man setter
oppsamleren på gressklipperen.
Montering i henhold til nedfor:
• Sett sammen de to delene.
Monter oppsamleren på gressklipperen:
Den fjærbelastede gressluken løftes
opp og de to armene på oppsamlerens
framkant plasseres på maskinens
bakre flenser.
• Gressluken kan nå senkes ned mot
oppsamleren.
•
Fjern oppsamleren fra gressklipperen:
Oppsamleren kan løftes av når gressluken
løftes opp. Fjern oppsamleren og slipp
forsiktig ned gressluken.
NORGE
Bruk av maskinen (Fig. E & F)
Les alle aktuelle instruksjoner for bruk
av gressklipperen.
E1
• Før ledningen gjennom skjærene på
ledningklemmen (E1) og klem fast
ledning i klemmen.
Enkleste måte å klippe plenen på uten at
ledningen kommer i veien, er å klippe fram
og tilbake vekk fra ledningen, se instruksjon
lengre fram.
• Plasser skjøteledningen ved plenens
kant i nærheten av der hvor klippingen
skal starte (Fig. F2a, posisjon 1).
• Hold i håndtaket med begge hendene.
Advarsel! Kjør ikke gressklipperen med en
hånd - bruk alltid to.
F1 •
F2
Ved start; vipp maskinen litt bakover.
Trykk inn sikkerhetsknappen (12) på
strømbryteren (7) samtidig som
strømbryterarmen (11) løftes opp.
Maskinen starter og sikkerhetsknappen
slippes. Slipp nå opp håndtaket slik at
alle fire hjulene står på plenen. Nå kan
klippingen starte.
• Klipp plenen i henhold til Fig. F2a. Klipp
fra punkt 1 til punkt 2, snu deretter mot
høyre og fortsett mot punkt 3. Snu til
venstre og fortsett til punkt 4. Fortsett
videre i samme mønster som er vist i
Fig. F2a. Klipp hele tiden vekk fra
ledningen. Bruk ikke metoden som er vist
i Fig. F2a, dvs. klipp ikke mot ledningen.
Gressklipperen vil gå så lenge strømbryteren
holdes inne. For at gressklipperen skal
stanse må strømbryteren slippes.
Når du er ferdig med klippingen anbefaler vi
at du rengjør maskinen for gress og skitt før
den settes vekk. Se “Stell og vedlikehold”.
Obs: For å oppnå best mulig resultat skal
gresset klippes regelmessig og aldri når det
er vått.
Dersom gress blir liggende på plenen
når du klipper så er oppsamleren full og
skal tømmes.
Vedlikehold av stålkniven
Stålkniven vil klippe selv om den er sløv. Den
behøver ikke være skarp som et barberblad.
Dersom kniven støter mot en stein eller en
annen hard gjenstand, kan den bli så sløv at
den må slipes eller byttes ut. Vi anbefaler at
kniven byttes ut eller slipes før hver sesong.
Advarsel! Bruk kun knivene som anbefales
av Black & Decker.
Bytte av kniv (Fig. G)
G
Kniven er konstruert slik at den gir et fint
snitt i langt og kraftig gress.
Obs! Trekk alltid støpselet ut av
strømuttaket når du bytter kniv!
• Snu maskinen slik at undersiden med
kniven blir synlig.
• Bruk noe på hendene når du tar i
kniven. Ta tak i kniven og bruk den
medfølgende nøkkelen for å løsne
bolten (16) fra motorspindelen. For å
løsne den, trekk mutteren moturs.
• Du kan nå skifte kniven. Sett i en ny kniv
etter markeringene på viftehjulet. Skru
på mutteren og skiven og skru disse
skikkelig fast.
Obs: Fjern aldri impellern (17).
Obs: Noen modeller har en brikke mellom
bolten og kniven. Brikken skal alltid være
montert.
Tips
• Når gresset er langt, over 10cm, klipp i to
omganger for å få et bedre sluttresultat. Vi
anbefaler at du først klipper med kniven innstilt
på maksimal klippehøyde og siden med kniven
innstilt på ønsket nivå. Det er lettere å klippe på
denne måten og det gir et bedre resultat.
Ettersyn og vedlikehold
Advarsel! Bruk ikke en skjøteledning som
viser tegn på skade. Monter ny ledning. Utfør
ikke permanent eller midlertidig reparasjon.
• Hold alltid gressklipperen ren og fri for
gress, spesielt på undersiden av
skjæredekket.
• Kontroller alle elektriske kabler med
jevne mellomrom. Se etter tegn på
slitasje, eller annen skade.
• Etter hver bruk anbefaler vi at
oppsamlingen av gress på undersiden
av skjæredekselet fjernes med en stump
skraper.
• Rengjør alle plastdeler med en fuktig
klut.
Advarsel: Bruk ikke løsningsmidler eller
rengjøringsvæsker da disse kan
ødelegge plastdelene på maskinen.
13
Feilsøking
Dersom ikke gressklipperen fungerer
tilfredsstillende, se i nedenforstående tabell.
Obs! Støpselet må trekkes ut av kontakten
før du begynner å undersøke maskinen!
Symptom
Motoren går,
men ikke kniven.
Mulig feil
Kniven er
blokkert.
Ingen lyd og
kniven roterer
ikke.
Elektrisk feil.
Utbedring
Slå av strømmen.
Fjern det som
blokkerer kniven.
Slå av strømmen.
Prøv en annen
stikkontakt.
Bytt sikringer.
Kontroller alle
koblinger på
skjøteledningen.
Miljø
Når verktøyet ditt er utslitt, beskytt naturen
ved ikke å kaste det sammen med vanlig
avfall. Lever det til en oppsamlingsplass
som finnes i din kommune eller der hvor du
kjøpte verktøyet.
Reservdeler / reparasjoner
Reservdeler kan kjøpes hos autoriserte
Black & Decker serviceverksteder, som også gir
kostnadsoverslag og reparerer våre produkter.
Oversikt over våre autoriserte serviceverksteder
finnes på Internet, vår hjemmeside
www.blackdecker.no samt www.2helpU.com.
Garanti
Black & Decker garanterer at produktet ikke har
material- og/eller fabrikasjonsfeil ved levering til
kunde. Garantien er i tillegg til kundens lovlige
rettigheter og påvirker ikke disse. Garantien gjelder
innen medlemsstatene i den Europeiske Unionen
og i det Europeiske Frihandelsområdet.
Hvis et Black & Decker produkt går i stykker på grunn
av material- og/eller fabrikasjonsfeil eller har mangler
i forhold til spesifikasjonene, innen 24 måneder fra
kjøpet, påtar Black & Decker seg å reparere eller
bytte ut produktet med minst mulig vanskelighet for
kunden.
Garantien gjelder ikke for feil som kommer av:
• normal slittasje
• feilaktig bruk eller vedlikehold (mislighold)
• at produktet har blitt skadet av fremmede
gjenstander, emner eller ved et uhell
Det gjøres oppmerksom på at produktet ikke er
beregnet på industriell/profesjonell/yrkesmessig
bruk, men til hus- og hjemmebruk.
14
Garantien gjelder ikke om reparasjoner har blitt utført
av noen andre enn et autorisert Black & Decker
serviceverksted.
For å ta garantien i bruk skal produktet og
kjøpekvittering leveres til forhandleren eller til et
autorisert serviceverksted senest 2 måneder etter
at feilen har blitt oppdaget. For informasjon om
nærmeste autoriserte serviceverksted; kontakt det
lokale Black & Decker kontoret på den adressen
som er angitt i bruksanvisningen. En oversikt over
alle autoriserte serviceverksteder samt servicevilkår
finnes også tilgjengelig på Internet, adresse:
www.2helpU.com.
Andre hageverktøy
Black & Decker har et bredt sortiment av verktøy
for utendørsbruk som gjør arbeidet i hagen enklere.
Kontakt nærmeste Black & Decker forhandler for
ytterligere informasjon eller besøk vår hjemmeside:
www.blackdecker.no.
Mosefjerner
Gressklippere
Hekksakser
Kjedesager
Gresstrimmere
Løvfjerner
Kompostkverner
Ikke alle produkter er tilgjenglige i alle land.
CE-sikkerhetserklæring
GR340/GR342/GR345
Black & Decker erklærer at disse verktøyer er
konstruert i henhold til:
98/37/EØF, 89/336/EØF, 73/23/EØF,
EN 55014, EN 60335, EN 61000,
2000/14/EØF, Gressklipper, L ≤ 50 cm,
Annex VIII, No. 0086
B.S.I., HP2 4SQ, England
Lydnivået, målt i henhold til 2000/14/EØF:
LpA (lydnivå)
dB(A)
81
LWA (lydeffekt)
dB(A)
95
LWA (garantert)
dB(A)
96
Den veide geometriske middelverdien av
vibrasjonsfrekvensen i følge EN 50144: < 2,5 m/s2
Brian Cooke
Director of Engineering
Spennymoor, County Durham DL16 6JG,
United Kingdom
1-12-2001
Bruksanvisning
Bruksanvisningen ger information om användning
och underhåll av Black & Deckers gräsklippare
GR340 och GR345.
Lär känna Din maskin
Läs hela bruksanvisningen noggrant och
observera all säkerhetsinformation före
under och efter användning av maskinen.
Håll alltid maskinen i gott skick.
Bekanta Dig med alla reglage innan Du
använder maskinen. Var särskilt noga med
att Du vet hur man stannar maskinen innan
Du startar den.
Förvara bruksanvisningen för framtida bruk.
Säkerhetsföreskrifter
!
Utbildning
• Låt inte andra personer eller barn som
inte känner till denna typ av maskin eller
inte har läst bruksanvisningen använda
maskinen.
Låt aldrig barn, djur eller vuxna
komma för nära maskinen när
6m / 20ft
den används. De skall alltid vara
360
minst 6m borta från
arbetsområdet.
• Kom ihåg att användaren ansvarar för
skador eller risker som orsakas andra
människor eller deras egendom.
• Maskinen har utformats för bruk med
växelström enbart - försök ej använda
annan strömförsörjning.
• Maskinen får aldrig bäras i sladden.
Kontakten får aldrig dras ur genom att
Du rycker i sladden. Håll sladden borta
från värmekällor, olja och vassa kanter.
Kontrollera sladden innan Du använder
maskinen och använd den inte om
sladden är skadad.
Förberedning
• Använd stadiga skor eller stövlar så att
Dina fötter är skyddade. Nyklippt gräs
är fuktigt och halt.
• Använd skyddsutrustning vid behov.
• Gå ej barfota eller i öppna sandaler när
maskinen används.
• Använd långbyxor för att skydda benen.
Föremål som finns i gräset kan slungas
ut från maskinen.
Gräsklippare
GR340/GR345
•
•
•
•
•
•
Kontrollera sladden regelbundet.
Använd aldrig en skadad sladd.
Se till att sladden aldrig kommer nära
knivarna. Du måste hela tiden ha den
under uppsikt.
Se alltid till att maskinen är i säkert,
arbetsdugligt skick.
Innan Du ansluter gräsklipparen till elnätet
inför klippningen bör Du kontrollera att
kniven och andra roterande delar är i gott
skick. En defekt kniv och slitna bultar kan
förorsaka stora skador. Kontrollera också
att kniven sitter fast ordentligt.
Se till att arbetsområdet är fritt från grenar,
sten, ståltråd och annat som kan skada
maskinen eller slungas ut av knivarna.
Förlängningssladden som används
måste vara godkänd för utomhusbruk.
Drift
• Vid start; luta maskinen något bakåt.
• Fatta båda händerna om handtaget och
se till att fötterna är borta från knivarna
innan du startar maskinen.
Kniven fortsätter rotera en kort
tid efter att Du har stängt av
maskinen. Låt alltid knivarna
stanna av sig själv.
• Släpp strömbrytaren för att stänga av
maskinen och drag ut kontakten ur
vägguttaget:
• När maskinen lämnas oövervakad.
• Innan inspektion, rengöring eller
justering.
• Innan kniven rensas.
• Om maskinen börjar vibrera
onormalt (inspektera omedelbart).
• Om maskinen stöter emot ett
främmande föremål skall maskinen
omedelbart inspekteras för skador
och repareras om nödvändigt.
• Placera aldrig händer eller fötter i
närheten av eller under roterande delar.
• Var ej i närheten av utkasten.
• Använd inte maskinen när det regnar
och låt den ej bli fuktig. Undvik om
möjligt att använda den på fuktigt gräs.
• Använd endast maskinen i dagsljus.
• Drag inte maskinen mot Dig eller gå
baklänges när Du klipper.
15
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Korsa inte grusgångar eller vägar med
roterande knivar.
Stå alltid stadigt, speciellt på sluttningar.
Klipp alltid längs med sluttningar, aldrig
uppåt och nedåt.
Använd aldrig maskinen på branta
sluttningar. Använd alltid halkfria skor.
Kontrollera alltid att uppsamlaren ej är
skadad. Använd alltid gräsklipparen
med uppsamlaren monterad.
Gå alltid, spring inte. Tvinga aldrig
maskinen.
Bär aldrig maskinen när motorn är i gång.
Kontrollera att knivarna slutat rotera innan
Du lyfter maskinen.
Använd aldrig maskinen med defekta
skydd.
Vid transport skall gräslipparen vara
inställd på klipphöjd i mittenläge.
Underhåll och förvaring
• Förvara maskinen på ett torrt ställe när
den inte används, utom räckhåll för barn.
• Använd inte lösningsmedel eller
rengöringsmedel när Du gör ren
maskinen. Använd en trubbig skarpa för
att ta bort gräs och smuts från knivarna.
Kom ihåg att dra ur stickkontakten innan
rengöring.
• Använd inte maskinen om den är
skadad. Skadade delar skall bytas ut
innan användning.
• Kontrollera att alla muttrar, bultar och
skruvar är åtdragna för att vara säker på
att maskinen är i säkert skick.
• Använd endast reservdelar och tillbehör
som rekommenderas av Black & Decker.
•
B1
B2
Inställning av knivhöjd (Fig. C)
C
Montering av handtag (Fig. A & B)
A
16
Tag ut innehållet ur kartongen och gör dig
hemmastadd med gräsklipparens olika delar.
Gräsklipparens huvuddelar är följande:
• Maskinkroppen (1), denna består av
motorskyddet (3), hjulen (4),
gräsluckan (5).
Varning! Koppla bort maskinen från
strömmen innan justeringar utförs och låt
kniven stanna.
Lägg maskinen på sidan. Klipphöjden kan
justeras i tre olika lägen.
Gör på följande sätt:
Tag tag i hjulaxeln. Drag ut den
fjäderbelastade axeln (21) och passa in den
i önskad klipphöjd. För att garantera jämn
klippning, kontrollera att alla fyra hjulen är
placerade i samma läge.
Montering av uppsamlaren (Fig. D)
Dubbelisolering
Maskinen har dubbelisolering. Detta innebär
att alla yttre metalldelar är elektriskt isolerade
från nätströmstillförseln. Detta uppnås
genom att ett extra lager isolering placeras
mellan elektriska och mekaniska delar.
Dubbelisolering ger större elektriskt skydd
och gör att maskinen inte behöver jordas.
Handtag - övre handtag (8), undre
handtag (9), kopplingsdosa (10),
strömbrytare (11), säkerhetslås (12),
sladd (13), kabelklämmor (14),
handtagssats (vingmutter och bult) (15).
• Handtaget består av en under- och en
överdel. Montera ihop de båda delarna
genom att skruva ihop dem med
vingmuttrarna och bultarna som
medföljer.
Gör på följande sätt för att montera det
undre handtaget (9) på rätt plats på
maskinkroppen (1).
• Sätt i de nedre handtagen (9) i de två
hålen på maskinkroppen. Kontrollera att
handtagen sitter fast. Drag åt skruvarna (6).
D1
D2
Läs säkerhetsinstruktionerna i början på
manualen innan tillbehöret används.
• Gräsuppsamlaren består av två
plastkomponenter (14 och 15) som
måste monteras innan man sätter
gräsuppsamlaren på gräsklipparen.
Montering enligt nedan:
• Sätt ihop de två delarna.
Montera uppsamlaren på gräsklipparen:
Den fjäderbelastade gräsluckan lyfts
upp och de två armarna på
uppsamlarens framkant placeras på
maskinens bakre flänsar.
• Gräsluckan kan nu släppas ner mot
uppsamlaren.
•
Tag bort uppsamlaren från
gräsklipparen:
Uppsamlaren kan lyftas av om gräsluckan
lyfts upp. Tag av uppsamlaren och släpp
försiktigt ner gräsluckan.
SVERIGE
Användning av maskinen (Fig. E & F)
Observera alla relevanta varningsinstruktioner när maskinen används.
E1 •
För sladdöglan genom skåran på
sladdklämman (E1) och klämm fast
sladden i klämman.
Enklaste sättet att klippa utan att sladden
kommer i vägen är att klippa fram och
tillbaka över gräsmattan bort från sladden,
se anvisning längre fram.
• Placera förlängningssladden vid
gräsmattans kant nära det ställe där
klippningen skall börja (Fig. F2a, position 1).
• Håll i handtaget med båda händerna.
Varning! Försök aldrig att köra gräsklipparen
med en hand utan använd alltid två händer.
F1 •
F2
Vid start; luta maskinen något bakåt.
Tryck in säkerhetsknappen (12) på
strömbrytarlådan samtidigt som
strömbrytararmen (11) lyfts upp.
Maskinen startar och säkerhetsknappen
kan släppas. Släpp nu upp handtaget
så att alla fyra hjulen står på gräsmattan.
Nu kan klippningen starta.
• Klipp gräsmattan enligt Fig. F2a. Klipp
från punkt 1 till punkt 2 och vänd sedan
åt höger och fortsätt mot punkt 3. Vänd
åt vänster och fortsätt mot punkt 4.
Fortsätt enligt samma mönster som visas
i Fig. F2a. Klipp hela tiden bort från
sladden. Använd inte metoden som visas
i Fig. F2b, dvs klipp inte mot sladden.
Maskinen kommer att vara igång så länge
strömbrytararmen hålls uppe. För att
gräsklipparen skall stanna måste
strömbrytararmen släppas helt.
När klippningen är klar rekommenderas att
maskinen rengörs från gräs och smuts
innan den ställs undan. Se “Underhåll”.
Obs: För att uppnå bäst resultat skall gräset
klippas regelbundet och aldrig när det är vått.
Om gräs lämnas efter gräsklipparen vid
klippning så är uppsamlaren full och
skall tömmas.
Underhåll av Kniv
Kniven som används i långt och kraftigt gräs
fortsätter att klippa även om den skulle bli lite
slö. Den behöver inte vara rakbladsvass. Om
kniven stöter mot sten eller något annat
föremål i gräsmattan kan den bli så slö att
den måste slipas eller bytas ut. Vi föreslår att
kniven slipas eller byts ut inför varje säsong.
Varning! Använd endast knivar som
rekommenderas av Black & Decker.
Montering av ny kniv (Fig. G)
G
Observera alla relevanta varningar innan
kniven byts ut.
Varning! Koppla bort maskinen från
strömmen innan kniven byts ut.
• Lägg maskinen på sidan så att
underredet är synlig.
• Placera en trasa över kniven eller använd
handskar för att skydda händerna.
Fatta sedan tag i kniven och använd
skruvnyckeln som medföljer för att lossa
och ta bort bulten (16) från
motorspindeln. Vrid bulten motsols för
att lossa den.
• Kniven kan nu bytas och bulten
skruvas fast.
Obs: Tag av aldrig bort fläkthjulet (17).
Obs: På vissa gräsklippare sitter det en
bricka mellan muttern och kniven. Brickan
måste alltid vara monterad.
Tips
• När gräset är högt, över 10cm, klipp i två
omgångar för att få ett bra slutresultat. Vi
rekommenderar att Du först klipper med kniven
inställd på maximal klipphöjd och sedan med
kniven inställd på önskad nivå. Det är lättare att
klippa på detta sätt och ger ett bättre resultat.
Underhåll
• Håll alltid gräsklipparen ren. Tag bort
gräs och smuts från kniven och
ventilationsöppningar.
• Kontrollera sladden regelbundet. Använd
inte en skadad förlängningssladd utan
byt ut den.
• I slutet av varje säsong bör allt gräs som
samlats under kåpan tas bort. Använd
en skrapa. Använd inte rengöringsmedel
eftersom det kan skada plasten.
• Torka av alla plastdelar med en fuktig trasa.
Varning! Använd inte rengöringsmedel som
kan skada plasten.
• Maskinen får inte doppas i eller sköljas
med vatten.
• Ersättningskniv A6205 finns som
tillbehör.
17
SVERIGE
Felsökning
Skulle inte gräsklipparen fungera
tillfredsställande se i nedanstående tabell.
Obs! Kontakten måste alltid dras ur innan
Du börjar undersöka gräsklipparen.
Symtom
Möjligt fel
Motorn går
Kniven är
men inte kniven. blockerad.
Inget ljud och
kniven roterar
inte.
Åtgärd
Slå av strömmen.
Tag bort det som
blockerar kniven.
Elektriskt fel. Slå av strömmen.
Pröva en annan
stickkontakt.
Byt säkringar.
Kontrollera alla
anslutningar på
förlängningssladden.
Miljö
När ditt verktyg är utslitet, skydda naturen
genom att inte slänga det tillsammans med
vanligt avfall. Lämna det till de
uppsamlingsställen som finns i din kommun
eller där du köpt verktyget.
Reservdelar / reparationer
Reservdelar finns att köpa hos auktoriserade
Black & Decker verkstäder, som även ger
kostnadsförslag och reparerar våra produkter.
Förteckning över våra auktoriserade verkstäder finns
på Internet, vår hemsida www.blackdecker.se
samt www.2helpU.com.
Garanti
Black & Decker garanterar att produkten är fri från
material- och/eller fabrikationsfel vid leverans till
kund. Garantin är i tillägg till konsumentens lagliga
rättigheter och påverkar inte dessa. Garantin gäller
inom medlemsstaterna i Europeiska Unionen och i
det Europeiska Frihandelsområdet.
Om en Black & Decker produkt går sönder på
grund av material- och/eller fabrikationsfel eller
brister i överensstämmelse med specifikationen,
inom 24 månader från köpet, åtar sig Black &
Decker att reparera eller byta ut produkten med
minsta besvär för kunden.
Garantin gäller inte för fel som beror på:
• normalt slitage
18
•
•
felaktig användning eller skötsel
att produkten skadats av främmande föremål,
ämnen eller genom olyckshändelse
Garantin gäller inte om reparation har utförts av
någon annan än en auktoriserad Black & Decker
verkstad.
För att utnyttja garantin skall produkten och
inköpskvittot lämnas till återförsäljaren eller till en
auktoriserad verkstad senast 2 månader efter det
att felet har upptäckts. För information om
närmaste auktoriserad verkstad; kontakta det
lokala Black & Decker kontoret på den adress som
är angiven i bruksanvisningen. En lista på alla
auktoriserade verkstäder samt servicevillkor finns
även tillgängligt på Internet, adress:
www.2helpU.com.
Andra trädgårdsredskap
Black & Decker AB har ett brett sortiment av
verktyg för utomhusbruk som gör arbetet i trädgården
enklare. Kontakta närmaste Black & Decker
återförsäljare för ytterligare information eller besök
vår hemsida www.blackdecker.se.
Mossrivare
Häcksaxar
Kedjesågar
Gräsklippare
Grästrimmare
Trädgårdsstädare
Kompostkvarnar
En del produkter är inte tillgängliga i alla länder.
CE-försäkran om överensstämmelse
GR340/GR342/GR345
Black & Decker förklarar att dessa verktyg är
konstruerade i överensstämmelse med:
98/37/EEG, 89/336/EEG, 73/23/EEG,
EN 55014, EN 60335, EN 61000,
2000/14/EEG, Gräsklippare, L ≤ 50 cm,
Annex VIII, No. 0086
B.S.I., HP2 4SQ, England
Ljudnivå, uppmätt enligt 2000/14/EEG:
LpA (ljudtryck) dB(A)
81
LWA (ljudeffekt) dB(A)
95
LWA (garanterad)dB(A)
96
Det vägda geometriska medelvärdet av
vibrationsfrekvensen enligt EN 50144: < 2,5 m/s2
Brian Cooke
Director of Engineering
Spennymoor, County Durham DL16 6JG,
United Kingdom
1-12-2001
GR340
TYP.
GR345
1,2,3
24
U.K.
43 48
32
2
3
44
45
36
49
50
33
46
40
47 38
34
17
51
52
45
26
29
25
22
28
18
27
39
21
37
30
4
41
42
31
6
816
5
7
23
Type 3
8
11
820
1
12
Type 3
10
53
13
35
14
15
16
E12612
20
www.2helpu.com
20 - 11 - 01
19
20
21
Australia
Belgique/België
Danmark
Deutschland
EÏÏ¿˜
España
France
Helvetia
Italia
Nederland
New Zealand
Norge
Österreich
Portugal
South Africa
Suomi
Sverige
Türkiye
United Kingdom
????????
DEWALT Industrial Power Tool Company
7 Clarice Road, Box Hill, Victoria 3128
Black & Decker (Belgium) N.V.
Weihoek 1, 1930 Zaventem
Black & Decker
Hejrevang 26B, 3450 Allerød
Internet: www.blackdecker.dk
Black & Decker GmbH
Black & Decker Str. 40, D - 65510 Idstein
Black & Decker (EÏÏ¿˜) ∞.E.
™ÙÚ¿‚ˆÓÔ˜ 7 & µÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 159
°Ï˘Ê¿‰· 16674, EÏÏ¿‰·
Black & Decker Spain
Parque de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Black & Decker (France) S.A.S.
B.P. 21, 69571 Dardilly Cédex
Eduard Luggen
Black & Decker-Service Schweiz
Industriestrasse 1 / Postfach 323
8157 Dielsdorf
Black & Decker Italia SpA
Viale Elvezia 2
20052 Monza (MI)
Black & Decker (Nederland) BV
Florijnstraat 10, 4879 AH Etten-Leur
Black & Decker
81 Hugo Johnson Drive
Penrose, Auckland, New Zealand
Black & Decker (Norge) A/S
Postboks 248, Leirdal, 1011 Oslo
Internet: www.blackdecker.no
Black & Decker Vertriebsges.m.b.H
Erlaaerstraße 165, 1231 Wien
Black & Decker
Rua Egas Moniz 173,
2766-651 S. João do Estoril
Black & Decker South Africa (Pty) Ltd
Physical address:
39 Commerce Crescent
Eastgate, ext. 12, Sandton, Kramerville 2148
Postal address:
Postnet Suite 107, Private Bag X65
Halfway House 1685
Black & Decker Oy
Palotie 3, 01610 Vantaa
Black & Decker Oy,
Brandvägen 3, 01610 Vanda
Black & Decker AB
Box 603, 421 26 Västra Frölunda,
Besöksadr. Ekonomivägen 11
Black & Decker Merkez Servis
Dudullu Cad. Kerembey Sok. No. 1
Küçükbakkalköy/Istanbul
Black & Decker
210 Bath Road
Slough, Berkshire SL1 3YD
Tel. 03 9895 9200
Fax 03 9899 7465
Tel. 02/719.07.11
Fax 02/719.08.10
Tel. 70 20 15 10
Fax 48 14 13 99
Tel. 06126/21 24 83
Fax 06126/21 26 01
∆ËÏ. (01) 8981-616
º·Í (01) 8983-570
Service (01) 8982-630
Tel. 934 797 400
Fax 934 797 419
Tel. 04 72 20 39 20
Fax 04 72 20 39 00
Tel. 01/854 01 01
Fax 01/854 02 02
Tel. 039-23871
Fax 039-2387592/2387594
Numero verde 800-213935
Tel. 076-5082000
Fax 076-5038184
Tel. 09 579 7600
Fax 09 579 8200
Tlf. 22 90 99 00
Fax 22 90 99 01
Tel. 01 66116-0
Fax 01 66116-14
Tel. 214667500
Fax 214667575
Tel. (011) 653-1400
Fax (011) 653-1499
Puh: (09) 825 4540
Fax: (09) 825 45 444
Tel: (09) 825 4540
Fax: (09) 825 45 444
Tel: 031-68 60 00
Fax: 031-68 60 08
Tel. 0216 455 89 73
Faks 0216 455 20 52
Tel. 01753 511234
Fax 01753 551155
Helpline 01753 574277
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
◆ Ei
...........................................................
code ◆ Postleitzahl ◆ Code
postal ◆ Codice postale ◆ Postcode
◆ Código ◆ Código postal ◆ Postnr.
◆ Postnr. ◆ Postnr. ◆ Postinumero
◆ ∫ˆ‰ÈÎfi˜
◆ Postal
...........................................................
◆ No ◆ Não ◆ Nej ◆ Nei ◆ Nej
◆ Paikkakunta ◆ ¶fiÏË:
◆ Is this tool your first purchase? ◆ Ist
dieses Gerät ein Erstkauf? ◆ Est-ce un
1er achat? ◆ Questo prodotto è il suo
primo acquisto? ◆ Is deze machine uw
eerste aankoop? ◆ ¿Es esta
herramienta la primera de este tipo?
◆ Esta ferramenta é a sua primeira
compra? ◆ Är detta ditt första B&Dverktyg? ◆ Er dette ditt første B&D
verktøy? ◆ Er dette dit første B&D
◆ √¯È
◆ No ◆ Nein ◆ Non ◆ No ◆ Nee
◆ Ciudad ◆ Localidade ◆ Ort ◆ By ◆ By
◆ Sí
◆ Town ◆ Ort ◆ Ville ◆ Cittá ◆ Plaats
◆ Yes ◆ Ja ◆ Oui ◆ Si ◆ Ja
this tool a gift? ◆ Ist dieses Gerät
ein Geschenk? ◆ S’agit-il d’un cadeau?
◆ Si tratta di un regalo? ◆ Kreeg u de
machine als cadeau? ◆ ¿Ha recibido
usted esta herramienta como regalo?
◆ Recebeu esta ferramenta como
presente? ◆ Är verktyget en gåva?
◆ Er verktøyet en gave? ◆ Er verktøjet
en gave? ◆ Onko kone lahja?
◆ ∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Â›Ó·È ‰ÒÚÔ?
○
◆ Is
○
◆ Sim ◆ Ja ◆ Ja ◆ Ja ◆ Kyllä ◆ ¡·È
○
...........................................................
...........................................................
Indirizzo ◆ Adres ◆ Dirección ◆ Morada
◆ Adress ◆ Adresse ◆ Adresse ◆ Osoite
◆ ¢È‡ı˘ÓÛË:
◆ Address ◆ Adresse ◆ Adresse ◆
...........................................................
◆ Navn ◆ Navn ◆ Nimi ◆ √ÓÔÌ·:
◆ Naam ◆ Nombre ◆ Nome ◆ Namn
◆ Name ◆ Name ◆ Nom ◆ Nome
○
Dealer address
Händleradresse
Cachet du revendeur
Indirizzo del rivenditore
Adres van de dealer
Dirección del detallista
Morada do revendedor
Återförsäljarens adress
Forhandlerens adresse
Forhandler adresse
Jälleenmyyjän osoite
¢È‡ı˘ÓÛË ·ÓÙÈÚÔÛÒÔ˘
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
◆ Sí
○
◆ √¯È
address ◆ Händleradresse
du revendeur ◆ Indirizzo del
rivenditore ◆ Adres van de dealer
◆ Dirección del detallista ◆ Morada do
revendedor ◆ Återförsäljarens adress
◆ Forhandlerens adresse ◆ Forhandler
adresse ◆ Jälleenmyyjän osoite
◆ ¢È‡ı˘ÓÛË ·ÓÙÈÚÔÛÒÔ˘
Cat. no.:
✍
...........................................................
...........................................................
◆ Cachet
◆ Dealer
◆ Ei
◆ No ◆ Não ◆ Nej ◆ Nei ◆ Nej
◆ No ◆ Nein ◆ Non ◆ No ◆ Nee
◆ Sim ◆ Ja ◆ Ja ◆ Ja ◆ Kyllä ◆ ¡·È
◆ Yes ◆ Ja ◆ Oui ◆ Si ◆ Ja
verktøj? ◆ Onko tämä ensimmäinen
B&D-koneesi? ◆ E›Ó·È ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô
·˘Ùfi Ë ÚÒÙË Û·˜ ·ÁÔÚ¿?
○
Date of purchase
Kaufdatum
Date d’achat
Data d’acquisto
Aankoopdatum
Fecha de compra
Data de compra
Inköpsdatum
Innkjøpsdato
Indkøbsdato
Ostopäivä
∏ÌÂÚÔÌËÓ›· ·ÁÔÚ¿˜
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
protection act: Tick the box if
you prefer not to receive further
information. ◆ Bitte ankreuzen, falls Sie
keine weiteren Informationen erhalten
möchten. ◆ Si vous ne souhaitez pas
recevoir d’informations, cochez cette
case. ◆ Barrate la casella se non
desiderate ricevere informazioni.
◆ A.u.b. dit vakje aankruisen indien u
geen informatie wenst te ontvangen.
◆ Señale en la casilla sino quiere recibir
información. ◆ Por favor, assinale com
uma cruz se não desejar receber
informação. ◆ Vänligen kryssa för i
rutan om Ni inte vill ha information.
◆ Vennligst kryss av dersom du ikke
ønsker informasjon. ◆ Venligst sæt
kryds i ruden såfremt De ikke måtte
ønske at modtage information.
◆ Merkitkää rasti ruutuun, mikäli ette
halua vastaanottaa informaatiota.
◆ ¶·Ú·Î·Ï›ÛÙ ӷ ÛËÌÂÈÒÛÂÙ ¿Ó
‰ÂÓ ı¤ÏÂÙ ӷ ¿ÚÂÙ ÏËÚÔÊÔڛ˜.
○
◆ Data
○
✁
24
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
◆ TAGLIANDO DI GARANZIA
◆ GARANTIBEVIS
◆ ∫∞ƒ∆∞ E°°À∏™∏™
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
◆ CARTE DE GARANTIE
◆ CARTÃO DE GARANTIA
◆ TAKUUKORTTI
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
◆ GARANTIEKARTE
◆ TARJETA DE GARANTÍA
◆ GARANTI KORT
Español
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
EÏÏËÓÈη
Después de haber comprado su herramienta envíe
usted, por favor, esta tarjeta a la central de
Black & Decker en su país.
Por favor, recorte esta parte, coloque-a num envelope
selado e endereçado e envie-o logo após a compra do
seu produto para o endereço da Black & Decker do
seu país.
Var vänlig klipp ur denna del och sänd den i ett frankerat
kuvert till Black & Deckers adress i Ditt land.
Vennligst klipp ut denne delen umiddelbart etter du
har pakket ut ditt produkt og legg det i en adressert
konvolutt til Black & Decker (Norge) A/S.
Venligst klip denne del ud og send frankeret til
Black & Decker i dit land.
Leikkaa irti tämä osa, laita se kuoreen ja postita kuori
paikalliseen Black & Decker osoitteeseen.
¶·Ú·Î·ÏÒ Îfi„ÂÙ ·˘Ùfi ÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Î·È Ù·¯˘‰ÚÔÌ‹Û·ÙÂ
ÙÔ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ Û·˜ ÛÙËÓ
‰È‡ı˘ÓÛË Ù˘ Black & Decker ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·.
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
◆ GUARANTEE CARD
◆ GARANTIEKAART
◆ GARANTI KORT
○
○
✁
English
Deutsch
Français
Italiano
Nederlands
Please complete this section immediately after the
purchase of your tool and send it to Black & Decker in
your country. If you live in Australia or New Zealand,
please register by using the alternative guarantee card
supplied.
Bitte schneiden Sie diesen Abschnitt ab, stecken ihn in
einen frankierten Umschlag und schicken ihn an die
Black & Decker Adresse Ihres Landes.
Découpez cette partie et envoyez-la sous enveloppe
timbrée à l’adresse de Black & Decker dans votre pays,
ceci immédiatement après votre achat.
Per favore ritagliate questa parte, inseritela in una
busta con francobollo e speditela subito dopo
l’acquisto del prodotto all’indirizzo della
Black & Decker nella vostra nazione.
Knip dit gedeelte uit en zend het direct na aankoop in
een gefrankeerde, geadresseerde envelop naar het
adres van Black & Decker in uw land.
25
??????
○
○
○
○
○
○
®
GR340
GR345
26
A
11
12
10
8
14
13
15
9R
9L
14
5
6
3
4
1
B1
15
B2
8
C
1
4
21
9
6
9
27
D1
15
D2
14
E
F1
11
10
12
F2
G
17
16
28
Download PDF

advertising