DW926K | DeWalt DW926K CORDLESS DRILL instruction manual

588888-45 CZ
DW925
DW926
DW907
3
4
5
7
3
4
2
2
1
1
8
8
9
9
5
DW925
6
7
DW926
DW907
10
9
12
11
A
2
5
14
13
C
B
2
6
D
E
3
F
G
4
AKUMULÁTOROVÁ VRTAČKA/ŠROUBOVÁK
DW925/DW926/DW907
Blahopřejeme vám!
Zvolili jste si elektrické nářadí značky DEWALT. Roky zkušeností, důkladný vývoj výrobků a
inovace vytvořily ze společnosti DEWALT jednoho z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele
profesionálního elektrického nářadí.
Technické údaje
Napájecí napětí
Otáčky naprázdno
Otáčky naprázdno
1. převodový stupeň
2. převodový stupeň
Max. moment
Maximální průměr sklíčidla
Max. průměr otvoru při vrtání do oceli/dřeva
Hmotnost (bez baterie)
V
min -1
DW925
7,2
0 - 700
DW926
9,6
-
DW907
12
-
min -1
min -1
Nm
mm
mm
kg
10
10
10/19
1,0
0 - 300
0 - 1100
19
10
10/22
1,1
0 - 350
0 - 1200
20
10
10/25
1,1
Baterie NiCd
Napájecí napětí
Kapacita
Hmotnost
DE9057
V 7,2
Ah 1,3
kg 0,3
DE9064 DE9074
9,6
12
1,3
1,3
0,4
0,5
Baterie NiMH
Napájecí napětí
Kapacita
Hmotnost
DE9085
V 9,6
Ah 2,0
kg 0,4
DE9086
12
2,0
0,65
Nabíječka
Napětí sítě
Přibližná doba
nabíjení
Hmotnost
Pojistky:
Nářadí 230 V
V tomto návodu k obsluze jsou použity následující symboly:
DE9107 DE9116 DE9118
DE9108
V 230
230
230
min 60
kg 0,4
60
0,4
60
0,4
10 A v napájecí síti
Prohlášení o shodě
09
Upozorňuje na riziko vážného nebo
smrtelného zranění nebo na riziko poškození nářadí, nebudou-li dodržovány
pokyny uvedené v tomto návodu.
Upozorňuje na riziko úrazu způsobeného elektrickým proudem.
DW925/DW926/DW907
Společnost D E WALT tímto prohlašuje, že
výrobky popisované v technických údajích
splňují požadavky následujících norem: 98/37/
EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 50144, EN
50260, EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2
a EN 61000-3-3.
Nebezpečí vzniku požáru.
Další informace vám poskytne zástupce společnosti DEWALT na následující adrese nebo
na adresách, které jsou uvedeny na zadní
straně tohoto návodu.
Úroveň akustického tlaku podle norem 86/188/
EEC a 98/37/EEC, měřená podle normy EN
50144:
5
DW925 DW926 DW907
70
70
LpA (akustický tlak)dB(A)*67,5
LWA (akustický výkon)
dB(A) 80,5
83
83
*
4
působící na sluch obsluhy
Je-li překročena hodnota akustického
tlaku 85 dB(A), proveďte odpovídající
opatření týkající se ochrany sluchu.
5
Střední kvadratická hodnota vibrací měřena
dle požadavků normy EN 50144:
DW925
1,41 m/s2
DW926
DW907
< 2,5 m/s2 < 2,5 m/s2
6
Technický a vývojový ředitel
Horst Großmann
7
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Germany
8
Bezpečnostní pokyny
Při používání tohoto nářadí vždy dodržujte
platné bezpečnostní předpisy, abyste snížili riziko vzniku požáru, úrazu elektrickým
proudem nebo osobního poranění. Před použitím tohoto nářadí si přečtěte následující
bezpečnostní pokyny. Uložte tyto pokyny
na bezpečném místě!
9
10
Všeobecné bezpečnostní pokyny
1
2
3
11
Pracovní prostor udržujte v čistotě.
Přeplněný pracovní prostor může vést k
způsobení úrazů.
Berte v úvahu pracovní prostředí.
Nevystavujte nářadí vlhkosti. Zajistěte
kvalitní osvětlení pracovního prostoru.
Nepoužívejte elektrické nářadí v blízkosti
hořlavých kapalin nebo plynů.
Ochrana před úrazem způsobeným
elektrickým proudem.
Nedotýkejte se uzemněných povrchů, jako
jsou například potrubí, radiátory, elektrické sporáky a chladničky). Při práci v
extrémních podmínkách (například vysoká
vlhkost, tvorba kovových pilin při práci atd.)
12
13
6
může být elektrická bezpečnost zvýšena
vložením izolačního transformátoru nebo
ochranného jističe (FI).
Udržujte mimo dosah dětí.
Zabraňte tomu, aby se děti dostaly do
kontaktu s nářadím nebo s prodlužovacím
kabelem. Osoby mladší 16 let smí nářadí
obsluhovat pouze pod dozorem.
Nářadí, které nepoužíváte, uskladněte.
Není-li nářadí používáno, musí být uloženo na suchém, bezpečném a zajištěném
místě, mimo dosah dětí.
Vhodně se oblékejte.
Nenoste volný oděv nebo šperky. Mohlo
by dojít k jejich zachycení pohyblivými díly.
Pracujete-li venku, používejte pokud možno vhodné rukavice a neklouzavou obuv.
Máte-li dlouhé vlasy, používejte vhodnou
pokrývku hlavy.
Používejte ochranné brýle.
Jestliže se při práci s nářadím práší nebo
pokud odlétávají drobné částečky materiálu, používejte proti prachu ochranný štít
nebo respirátor.
Dávejte pozor na hodnotu maximálního
akustického tlaku.
Je-li překročena hodnota akustického tlaku
85 dB(A), proveďte odpovídající opatření
týkající se ochrany sluchu.
Zajistěte si obrobek.
K upnutí obrobku používejte svorky nebo
svěrák. Je to bezpečnější a umožňuje to
manipulaci s nářadím oběma rukama.
Nepřekážejte sami sobě.
Při práci vždy udržujte vhodný a pevný
postoj.
Buďte pozorní.
Stále sledujte, co děláte. Přemýšlejte. S
nářadím nepracujte, jste-li unavení.
Odstraňte seřizovací přípravky a klíče.
Před použitím nářadí provádějte kontrolu,
zda na nářadí nezůstaly seřizovací klíče
nebo přípravky a zajistěte jejich odstranění
z nářadí.
Používejte vhodné nářadí.
Určené použití tohoto nářadí je popsáno v
tomto návodu k obsluze. Nepřetěžujte malá
nářadí nebo příslušenství při práci, která je
určena pro výkonnější nářadí. Při použití
správného typu elektrického nářadí bude
práce provedena lépe a bezpečněji.
14
15
16
17
Varování! Použití jakéhokoli příslušenství
nebo přídavných zařízení nebo provádění
jiných pracovních operací s tímto nářadím,
než je doporučeno tímto návodem k obsluze, může vést k způsobení zranění.
Péče o nářadí.
Udržujte nářadí v dobrém stavu a v čistotě, aby byl zaručen jeho lepší výkon a
bezpečnější provoz. Dodržujte pokyny
pro údržbu a pro výměnu příslušenství.
Provádějte pravidelně kontrolu napájecího
kabelu nářadí a je-li poškozen, svěřte jeho
opravu autorizovanému servisu DEWALT.
Udržujte všechny ovládací prvky čisté, suché a neznečistěné oleji či jinými mazivy.
Kontrolujte stav nářadí.
Před použitím nářadí pečlivě zkontrolujte,
zda není poškozeno, abyste se ujistili, zda
bude řádně provádět určenou funkci. Zkontrolujte vychýlení a uchycení pohyblivých
částí, případné poškození jednotlivých dílů
a ostatní funkce, které by mohly ovlivnit
provoz nářadí. Zajistěte opravu nebo
výměnu poškozených krytů a ostatních
vadných dílů podle uvedených pokynů.
Nepoužívejte toto nářadí, je-li poškozen
jeho hlavní spínač.
Svěřte výměnu poškozeného hlavního spínače autorizovanému servisu DEWALT.
Vyjímejte baterii.
Vyjměte z nářadí baterii, není-li toto nářadí
používáno, před prováděním údržby a při
výměně pracovního příslušenství.
Opravy tohoto nářadí svěřte mechanikům autorizovaného servisu DEWALT.
Toto elektrické nářadí odpovídá platným
bezpečnostním předpisům. Z bezpečnostního hlediska je nutné, aby bylo zařízení
opravováno výhradně techniky s příslušnou kvalifikací.
•
Nálepky na nabíječce a baterii
Mimo piktogramů použitých v tomto návodu k
obsluze se na nálepkách baterie a nabíječky
nachází následující piktogramy:
100%
Nabíjení baterie
100%
Baterie je nabita
Poškozená baterie
Nezkoušejte vodivými předměty
Nenabíjejte poškozené baterie
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze
Používejte pouze s bateriemi
D E WALT. Jiné baterie mohou
prasknout, což by mohlo způsobit
zranění nebo poškození.
Zabraňte styku s vodou
Zajistěte okamžitou výměnu poškozených kabelů
+40 ˚c
+4 ˚c
Nabíjejte pouze v rozmezí teplot 4
°C až 40 °C
Provádějte likvidaci baterií tak,
aby nedošlo k ohrožení životního
prostředí
Další bezpečnostní pokyny pro baterie
Nebezpečí vzniku požáru! Dbejte na
to, aby nedošlo ke zkratu pólů odpojené baterie (nepřenášejte například
v jedné kapse baterii a klíče).
•
klad šťáva z citronu nebo ocet. Dojde-li k
zasažení očí, vyplachujte si je čistou vodou
minimálně 10 minut. Spojte se s lékařem.
Nikdy se nepokoušejte vniknout do baterie.
Baterie nikdy nespalujte
Elektrolyt baterie, což je 25 - 30 % roztok
hydroxidu draselného, může být škodlivý.
Dojde-li k zasažení pokožky, oplachujte si
zasažené místo ihned vodou. K neutralizaci použijte slabou kyselinu, jako je napří-
7
Obsah balení
Elektrická bezpečnost
Balení obsahuje:
1 vrtačka/šroubovák s uprostřed umístěnou
rukojetí
1 nabíječka
1 baterie (modely K)
2 baterie (modely K2)
1 šroubovací nástavec
1 kufřík (pouze modely K)
1 návod k obsluze
1 výkresová dokumentace
Elektromotor je určen pouze pro jedno napájecí napětí. Vždy zkontrolujte, zda napětí v síti
odpovídá napětí na výkonovém štítku. Také
se ujistěte, zda napájecí napětí vaší nabíječky
odpovídá napětí v síti.
•
Pokud to není nezbytně nutné, prodlužovací
kabel nepoužívejte. Používejte schválený
prodlužovací kabel vhodný pro vaši nabíječku
(viz technické údaje). Minimální průřez vodiče
je 1 mm2. Maximální délka je 30 m.
•
Vaše nabíječka DEWALT je chráněna
dvojitou izolací v souladu s normo EN
60335.
Použití prodlužovacího kabelu
Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození nářadí, jeho částí nebo příslušenství.
Před zahájením pracovních operací věnujte dostatek času pečlivému pročtení a
pochopení tohoto návodu.
Montáž a seřízení
•
Popis (obr. A)
Vaše akumulátorová vrtačka / šroubovák
DW925/DW926/DW907 je určena pro profesionální vrtání a šroubování.
1 Spínač s plynulou regulací otáček
2 Přepínač chodu vpřed / vzad
3 Rychloupínací sklíčidlo
4 Volič pracovního režimu / objímka pro
nastavení momentu
5 Nastavení objímky
6 Volič druhé rychlosti (DW926/DW907)
7 Větrací drážky
8 Rukojeť
9 Baterie
•
•
Před montáží a seřízením vždy
vyjměte baterii.
Před vložením nebo vyjmutím
baterie nářadí vždy vypněte.
Používejte pouze baterie a nabíječky DEWALT.
Baterie (obr. A)
Nabíjení baterie
Budete-li baterii nabíjet poprvé nebo po dlouhodobém uložení, nabije se pouze na 80 %
své kapacity.
Po několika cyklech nabíjení a vybíjení baterie
dosáhne své plné kapacity. Před nabíjením
baterie vždy zkontrolujte funkčnost elektrické
sítě. Je-li elektrická síť funkční, ale k nabíjení
baterie nedochází, svěřte opravu nabíječky
autorizovanému servisu DEWALT. Během nabíjení jsou nabíječka i baterie horké na dotek.
Jedná se o normální stav, který neznamená
žádný problém.
Nabíječka
Vaše nabíječka DE9107 může nabíjet baterie
NiCd D EWALT s napájecím napětím od 7,2
do 14,4 V.
Vaše nabíječka DE9108/DE9118 může nabíjet
baterie NiCd DEWALT s napájecím napětím od
7,2 do 18 V.
Vaše nabíječka DE9116 může nabíjet baterie
NiCd a NiMH DEWALT s napájecím napětím
od 7,2 do 18 V.
9 Baterie
10 Uvolňovací tlačítka
11 Nabíječka
12 Indikátor nabíjení (červený)
Nenabíjejte baterii, je-li okolní teplota
nižší než 4 °C nebo vyšší než 40 °C.
Doporučená teplota pro nabíjení: přibližně 24 °C.
•
8
Chcete-li baterii (9) nabít, vložte ji do nabíječky (11) jako na uvedeném nákresu a
připojte nabíječku k síti. Ujistěte se, zda je
baterie v nabíječce správně uložena. Červený indikátor nabíjení (12) začne blikat.
Zhruba po jedné hodině přestane indikátor
•
•
čísla na objímce (5) s ukazatelem (14) na
krytu nářadí.
blikat a zůstane svítit. Nyní je baterie zcela
nabita a nabíječka se automaticky přepne
do vyrovnávacího režimu. Po přibližně 4
hodinách se nabíječka přepne do udržovacího režimu nabíjení. Baterie může být z
nabíječky kdykoli vyjmuta nebo může být v
zapojené nabíječce ponechána libovolnou
dobu.
Pokud se během nabíjení objeví potíže,
červený indikátor nabíjení začne rychle
blikat. Vyjměte baterii a vložte ji nabíječky
znovu nebo vyzkoušejte jinou baterii.
Nelze-li nabít i vyměněnou baterii, svěřte
kontrolu a opravu nabíječky autorizovanému servisu DEWALT.
Je-li nabíječka připojena ke zdrojům, jako
jsou generátory nebo zdroje, které mění
stejnosměrné napětí na střídavé napětí,
červený indikátor nabíjení může dvakrát
bliknout, zhasnout a znovu tento proces
opakovat. Tímto způsobem je indikován
dočasný problém s napájecím zdrojem.
Nabíječka se automaticky přepojí zpět do
normálního provozu.
Přepínač chodu vpřed / vzad (obr. D)
• Pomocí přepínače chodu vpřed/vzad (2)
můžete provést volbu směru otáčení (viz
šipky na nářadí).
Před provedením změny směru otáčení vždy počkejte, dokud se motor
zcela nezastaví.
DW926/DW907 - Volič druhé rychlosti
(obr. E)
Vaše nářadí je vybaveno voličem druhé
rychlosti (6) pro změnu poměru rychlosti /
momentu.
1 nízké otáčky / vysoká hodnota momentu
(vrtání větších otvorů, šroubování šroubů)
2 vysoké otáčky / nízká hodnota momentu
(vrtání menších otvorů)
Hodnoty otáček jsou uvedeny v technických
údajích.
•
Vložení a vyjmutí baterie
• Zasuňte baterii do rukojeti nářadí (8) tak,
aby došlo k jejímu řádnému uložení.
• Chcete-li baterii vyjmout, stiskněte současně obě uvolňovací tlačítka (10) a vysuňte
baterii z rukojeti (8).
•
Volič rychlosti vždy přepínejte až
do koncové polohy.
Neprovádějte změnu rychlosti
otáček v maximálních otáčkách
nebo během použití nářadí.
Demontáž a montáž sklíčidla (obr. F a G)
• Co nejvíce rozevřete čelisti sklíčidla.
• Zasuňte do sklíčidla šroubovák a otáčením
ve směru pohybu hodinových ručiček odšroubujte přídržný šroub sklíčidla, jako na
uvedeném obr. F.
• Upněte do sklíčidla šestihranný klíč a
udeřte do něj kladivem, jako na uvedeném
obr. G. Tímto způsobem dojde k uvolnění
sklíčidla, které může být nyní vyšroubováno rukou.
• Chcete-li sklíčidlo namontovat, postupujte
v obráceném pořadí.
Vkládání a vyjímání nástrojů (obr. A a B)
• Otevřete sklíčidlo otočením objímky (13)
proti směru pohybu hodinových ručiček a
vložte do něj upínací stopku nástroje.
• Zasuňte nástroj do sklíčidla co nejhlouběji
a před dotažením jej mírně povytáhněte.
• Přitáhněte řádně nástroj ve sklíčidle otáčením objímky ve směru pohybu hodinových
ručiček.
• Chcete-li nástroj vyjmout, postupujte v
obráceném pořadí.
Volba pracovního režimu nebo nastavení
momentu (obr. C)
Objímka tohoto nářadí umožňuje nastavení
15 poloh momentu v závislosti na velikosti
použitých šroubů a na materiálu obrobku.
Nastavení momentu je popsáno v kapitole
„Šroubování“.
• Volbu režimu vrtání nebo nastavení momentu provedete srovnáním symbolu nebo
9
Pokyny pro obsluhu
•
•
•
•
•
Vrtání do kovu
• Při vrtání do kovu používejte mazivo. Litina
a mosaz musí být vrtány bez použití maziva.
Vždy dodr žujte bezpečnostní
předpisy a příslušná nařízení.
Dávejte pozor na polohu potrubí a
elektrických vodičů.
Na nářadí příliš netlačte. Nadměrný tlak na nářadí neurychlí vrtání,
ale sníží výkon nářadí a může
zkrátit jeho provozní životnost.
Z důvodu minimalizace přetížení
motoru při provrtání materiálu během dokončování vrtání postupně
snižujte tlak na nářadí.
Při vytahování vrtáku z vyvrtaného
otvoru nechejte motor v chodu. Tak
zabráníte zablokování vrtáku.
Vrtání do dřeva
• Otvory do dřeva mohou být vrtány stejnými
spirálovými vrtáky, jaké jsou používány
při vrtání do kovu. Pokud tyto pracovní
nástroje nejsou často vytahovány z vrtané
díry, aby došlo k odstranění pilin z drážek
vrtáku, mohou se přehřívat.
• Pro větší otvory použijte hadovité vrtáky.
• Obrobky, u kterých by mohlo při provrtání
docházet ke štípání, podložte kouskem
dřeva.
Další podrobnosti týkající se příslušenství
získáte u autorizovaného prodejce.
Před zahájením práce:
• Ujistěte se, zda je baterie (zcela) nabita.
• Upněte do sklíčidla odpovídající pracovní
nástroj.
• Označte si místo, kde bude vyvrtán otvor.
• Zvolte směr otáčení vpřed nebo vzad.
Údržba
Vaše elektrické nářadí D EWALT bylo zkonstruováno tak, aby pracovalo co nejdéle s
minimálními nároky na údržbu. Dlouhodobá
bezproblémová funkce nářadí závisí na jeho
řádné údržbě a pravidelném čištění.
Zapnutí a vypnutí (obr. A a D)
• Chcete-li nářadí zapnout, stiskněte spínač
s plynulou regulací otáček (1).
Tlak vyvíjený na tento spínač bude určovat
velikost otáček nářadí.
• Chcete-li nářadí vypnout, uvolněte spínač.
• Chcete-li nářadí zajistit ve vypnutém stavu,
přesuňte přepínač chodu vpřed/vzad (2) do
středové polohy.
Mazání
Toto nářadí nevyžaduje žádné mazání.
Vrtačka je vybavena brzdou, která
nářadí zastaví okamžitě po úplném
uvolnění stisku spínače s regulací
otáček.
Čištění
• Před čištěním krytu měkkým hadříkem
odpojte nabíječku od sítě.
• Před čištěním vyjměte z nářadí baterii.
• Udržujte průchozí větrací drážky a pravidelně čistěte kryt nářadí měkkým hadříkem.
Šroubování (obr. A)
• Pomocí přepínače chodu vpřed / vzad (2)
zvolte požadovaný směr otáčení.
• Nastavte objímku (4) do polohy 1 a zahajte
šroubování (nízká hodnota momentu).
• Začne-li spojka přeskakovat příliš brzy,
nastavte objímku na vyšší hodnotu momentu.
Ochrana životního prostředí
Vrtání (obr. A)
• Pomocí objímky (4) zvolte režim vrtání.
Nabíjecí baterie
Tyto baterie s dlouhou životností musí být nabíjeny v případě, kdy již neposkytují dostatečný
10
výkon pro dříve snadno prováděné pracovní
operace. Po ukončení provozní životnosti
baterie proveďte její likvidaci tak, aby nedošlo
k ohrožení životního prostředí:
• Nechejte nářadí v chodu, dokud nedojde k
úplnému vybití baterie a potom ji z nářadí
vyjměte.
• Baterie NiCd a NiMH lze recyklovat.
Odevzdejte je prosím prodejci nebo do
místní sběrny. Shromážděné baterie budou
recyklovány nebo zlikvidovány tak, aby
nedošlo k ohrožení životního prostředí.
Nepotřebné nářadí
Odevzdejte nepotřebné nářadí autorizovanému
servisu DEWALT, kde bude nářadí ekologicky
zlikvidováno.
zst00241704- 17-07-2014
11
DW907K
AKKU-BOHRMASCHINE 2
©
12
DW925K
AKKU-BOHRMASCHINE 1
©
13
DW926K
AKKU-BOHRMASCHINE 2
©
14
ZÁRUKA
Spoleþnost DEWALT je pĜesvČdþena o kvalitČ
svých výrobkĤ a nabízí mimoĜádnou záruku
pro profesionální uživatele tohoto náĜadí. Tato
záruka je nabízena ve prospČch zákazníka
a nijak neovlivní jeho zákonná záruþní práva.
Tato záruka platí ve všech þlenských státech EU
a evropské zóny volného obchodu EFTA.
• 30 DNĤ ZÁRUKA VÝMČNY •
Nejste-li s výkonem vašeho náĜadí DEWALT
zcela spokojeni, mĤžete jej do 30 dnĤ po
zakoupení vrátit. NáĜadí musí být v kompletním
stavu jako pĜi zakoupení a musí být dodáno na
místo, kde bylo zakoupeno, kde bude provedena
výmČna nebo navrácení penČz. NáĜadí musí být
v uspokojivém stavu a musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení.
• JEDNOROþNÍ SMLOUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Musí-li být bČhem 12 mČsícĤ po zakoupení
provedena údržba nebo servis vašeho náĜadí
DEWALT, máte nárok na jedno bezplatné
provedení tohoto úkonu. Tento úkon bude
bezplatnČ proveden v autorizovaném servisu
DEWALT. K náĜadí musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení. Tato oprava zahrnuje i práci.
Tento bezplatný servis se nevztahuje na
pĜíslušenství a náhradní díly, pokud nejsou také
kryty zárukou.
• JEDNOROþNÍ PLNÁ ZÁRUKA •
Dojde-li bČhem 12 mČsícĤ od zakoupení výrobku
DEWALT k poškození tohoto výrobku z dĤvodu
závady materiálu nebo špatného dílenského
zpracování, spoleþnost DEWALT zaruþuje
bezplatnou výmČnu všech poškozených þástí nebo dle našeho uvážení - bezplatnou výmČnu
celého náĜadí, za pĜedpokladu, že:
• Závada nevznikla v dĤsledku neodborného
zacházení.
• Výrobek byl vystaven bČžnému použití
a opotĜebování.
• Výrobek nebyl opravován neoprávnČnými
osobami.
• Byl pĜedložen doklad o zakoupení;
• Byl výrobek vrácen kompletní s pĤvodními
komponenty.
Požadujete-li reklamaci, kontaktujte prodejce
u kterého jste výrobek zakoupili nebo vyhledejte
autorizovanou servisní organizaci. Seznam
autorizovaných servisĤ DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na pĜípadné zmČny vyhrazeno.
06/2014
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising