DW979 | DeWalt DW979 CORDLESS DRILL instruction manual

555777-84 CZ
Přeloženo z původního návodu
DC520N
DW979
Obrázek 1
d
e
c
f
g
b
a
h
i
Obrázek 2
i
h
i
j
Obrázek 3
B
A
k
k
2
Obrázek 4
r
c
q
m
n
l
o
p
c
Obrázek 5
d
s
Obrázek 6
Obrázek 7
b
a
b
a
3
AKUMULÁTOROVÝ ŠROUBOVÁK PRO
MONTÁŽ SÁDROKARTONŮ DC520N, DW979
Blahopřejeme Vám!
Zvolili jste si elektrické nářadí značky DEWALT.
Léta zkušeností, důkladný vývoj výrobků
a inovace vytvořily ze společnosti DEWALT
jednoho z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele
profesionálního elektrického nářadí.
Technické údaje
DC520N
Napájecí napětí
VDC
18
Typ
1
Příkon
W
360
Otáčky naprázdno min-1
0-900/0-2 900
Držák nástrojů
šestihran
1/4"
Maximální rozměr
šroubu ø
mm
5
Maximální utahovací
moment
Nm
20
Způsob prokluzu
s citlivostí
na hloubku
Hmotnost
(bez akumulátoru) kg
1,3
LPA (akustický tlak) dB(A)
KPA odchylka akustického
tlaku)
dB(A)
LWA (akustický výkon) dB(A)
KWA (odchylka akustického
výkonu)
dB(A)
DW979
12
1
220
0-800/0-2 300
šestihran 1/4"
4,8
8,5
s citlivostí
na hloubku
1,2
76
75
3
84
3
83
3
3,7
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet) určená
podle normy EN 60745:
Hodnota vibrací ah
šroubování bez příklepu
ah =
m/s²
Odchylka K =
m/s²
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
Velikost vibrací uvedená v tomto dokumentu byla
měřena podle normalizovaných požadavků, které
jsou uvedeny v normě EN 60745 a může být
použita pro vzájemné srovnání jednotlivých nářadí
mezi sebou. Tato hodnota může být použita pro
předběžný odhad vibrací působících na obsluhu.
4
VAROVÁNÍ: Deklarované hodnoty vibrací se vztahují na standardní použití
nářadí. Je-li ovšem nářadí použito pro
různé aplikace s rozmanitým příslušenstvím nebo je-li prováděna jeho
nedostatečná údržba, velikost vibrací
může být odlišná. Tak se může během
celkové práce doba působení vibrací
na obsluhu značně prodloužit.
Odhad míry působení vibrací na obsluhu by měl také počítat s dobou, kdy je
nářadí vypnuto nebo kdy je v chodu
naprázdno. Během celkové pracovní
doby se tak může doba působení vibrací na obsluhu značně zkrátit.
Zjistěte si další doplňková
bezpečnostní opatření, která chrání
obsluhu před účinkem vibrací,
jako jsou: údržba nářadí a jeho
příslušenství, udržování rukou v teple,
organizace způsobů práce.
Akumulátor DE9071
Typ
akumulátoru NiCd
Napětí VDC 12
Kapacita ah 2,0
Hmotnost kg 0,65
DE9503 DE9095 DE9096 DE9180
NiMH
18
2,6
1,0
Nabíječka
Napětí v elektrické
síti
VAC
Typ akumulátoru
Přibližná doba nabíjení
(akumulátory 2,0 Ah) min
Hmotnost
kg
NiCd
18
2,0
1,0
NiCd
18
2,4
1,0
Li-Ion
18
2,0
0,68
DE9116
DE9135
230
NiCd/NiMH
230
NiCd/NiMH/Li-Ion
60
0,4
40
0,52
Pojistky
Evropa
Nářadí 230 V
10 A v napájecí síti
Velká Británie a Irsko Nářadí 230 V, 13 A v zástrčce
napájecího kabelu
Definice: Bezpečnostní pokyny
Níže uvedené definice popisují stupeň závažnosti
každého označení. Přečtěte si pozorně návod
k použití a věnujte pozornost těmto symbolům.
NEBEZPEČÍ: Označuje bezprostředně
hrozící rizikovou situaci, která, není-li
jí zabráněno, povede k způsobení
vážného nebo smrtelného zranění.
VAROVÁNÍ: Označuje potencionálně
rizikovou situaci, která, není-li ji
zabráněno, může vést k vážnému
nebo smrtelnému zranění.
UPOZORNĚNÍ: Označuje
potencionálně rizikovou situaci,
která, není-li ji zabráněno, může vést
k lehkému nebo středně vážnému
zranění.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesouvisející se způsobením
zranění který, není-li mu zabráněno,
může vést ke škodám na majetku.
Upozorňuje na riziko úrazu
způsobeného elektrickým proudem.
Upozorňuje na riziko vzniku požáru.
ES Prohlášení o shodě
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
09
DC520N, DW979
Společnost DEWALT tímto prohlašuje, že tyto
výrobky popisované v technických údajích splňují
požadavky následujících norem: 2006/42/EC,
EN 60745-1, EN 60745-2-2.
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnice
2004/108/EC. Další informace vám poskytne
zástupce společnosti DEWALT na následující
adrese nebo na adresách, které jsou uvedeny na
zadní straně tohoto návodu.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení
technických údajů a provádí toto prohlášení
v zastoupení společnosti DEWALT.
Horst Grossmann
Ředitel oddělení pro vývoj a konstrukci výrobků
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
09.09.2009
VAROVÁNÍ: Z důvodu omezení
rizika zranění si přečtěte tento návod
k obsluze.
Všeobecné bezpečnostní pokyny pro práci s elektrickým
nářadím
VAROVÁNÍ! Přečtěte si všechna
varování a bezpečnostní pokyny
Nedodržení uvedených varování
a pokynů může vést k úrazu
elektrickým proudem, požáru
a vážnému zranění.
VEŠKERÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ
A POKYNY USCHOVEJTE PRO PŘÍPADNÉ
DALŠÍ POUŽITÍ.
Termín „elektrické nářadí“ ve všech upozorněních
odkazuje na vaše nářadí napájené ze sítě (je
opatřeno napájecím kabelem) nebo nářadí
napájené akumulátorem (bez napájecího kabelu).
1) BEZPEČNOST NA PRACOVIŠTI
a) Pracovní prostor udržujte čistý a dobře
osvětlený. Přeplněný a neosvětlený
pracovní prostor může vést k způsobení
úrazů.
b) Nepracujte s elektrickým nářadím ve
výbušném prostředí, jako jsou například
prostory s výskytem hořlavých kapalin,
plynů nebo prašných látek. V elektrickém
nářadí dochází k jiskření, které může
způsobit vznícení hořlavého prachu nebo
výparů.
c) Při práci s nářadím zajistěte bezpečnou
vzdálenost dětí a ostatních osob.
Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly
nad nářadím.
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST
a) Zástrčka napájecího kabelu nářadí
musí odpovídat zásuvce. Zástrčku
nikdy žádným způsobem neupravujte.
Nepoužívejte u uzemněného elektrického
nářadí žádné upravené zástrčky.
Neupravované zástrčky a odpovídající
zásuvky snižují riziko vzniku úrazu
elektrickým proudem.
b) Nedotýkejte se uzemněných povrchů,
jako jsou například potrubí, radiátory,
elektrické sporáky a chladničky. Při
uzemnění vašeho těla vzrůstá riziko úrazu
elektrickým proudem.
c) Nevystavujte elektrické nářadí dešti
nebo vlhkému prostředí. Vnikne-li do
elektrického nářadí voda, zvýší se riziko
úrazu elektrickým proudem.
5
d)
e)
f)
S napájecím kabelem zacházejte
opatrně. Nikdy nepoužívejte napájecí
kabel k přenášení nebo posouvání
nářadí a netahejte za něj, chcete-li nářadí
odpojit od elektrické sítě. Zabraňte
kontaktu kabelu s mastnými, horkými
a ostrými předměty nebo pohyblivými
částmi. Poškozený nebo zauzlený napájecí
kabel zvyšuje riziko úrazu elektrickým
proudem.
Při práci s nářadím venku používejte
prodlužovací kabely určené pro venkovní
použití. Použití kabelu pro venkovní použití
snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
Musíte-li s elektrickým nářadím pracovat
ve vlhkém prostředí, použijte napájecí
zdroj s proudovým chráničem (RCD).
Použití proudového chrániče (RCD) snižuje
riziko úrazu elektrickým proudem.
3) BEZPEČNOST OBSLUHY
a) Zůstaňte stále pozorní, sledujte, co
provádíte a při práci s nářadím pracujte
s rozvahou. Nepoužívejte elektrické
nářadí, jste-li unaveni nebo jste-li pod
vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilka
nepozornosti při práci s elektrickým nářadím
může vést k vážnému úrazu.
b) Používejte prvky osobní ochrany. Vždy
používejte ochranu zraku. Ochranné
prostředky jako respirátor, neklouzavá
pracovní obuv, přilba a chrániče sluchu,
používané v příslušných podmínkách,
snižují riziko poranění osob.
c) Zabraňte náhodnému spuštění. Před
připojením zdroje napětí nebo před
vložením akumulátoru a před zvednutím
nebo přenášením nářadí zkontrolujte,
zda je vypnutý hlavní spínač. Přenášení
elektrického nářadí s prstem na hlavním
spínači nebo připojení napájecího kabelu
k elektrické síti, je-li hlavní spínač nářadí
v poloze zapnuto, může způsobit úraz.
d) Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte,
zda nejsou v jeho blízkosti klíče nebo
seřizovací přípravky. Seřizovací klíče
ponechané na nářadí mohou být zachyceny
rotujícími částmi nářadí a mohou způsobit
úraz.
e) Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. Tak
je umožněna lepší ovladatelnost nářadí
v neočekávaných situacích.
f) Vhodně se oblékejte. Nenoste volný
oděv nebo šperky. Dbejte na to, aby se
vaše vlasy, oděv a rukavice nedostaly
do kontaktu s pohyblivými částmi. Volný
6
g)
oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být
pohyblivými díly zachyceny.
Pokud jsou zařízení vybavena adaptérem
pro připojení odsávacího zařízení,
zajistěte jeho správné připojení a řádnou
funkci. Použití těchto zařízení může snížit
nebezpečí týkající se prachu.
4) POUŽITÍ ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ A JEHO
ÚDRŽBA
a) Nepřetěžujte elektrické nářadí. Používejte
pro prováděnou práci správný typ
nářadí. Při použití správného typu nářadí
bude práce provedena lépe a bezpečněji.
b) Pokud nelze hlavní spínač nářadí
zapnout a vypnout, s nářadím
nepracujte. Každé elektrické nářadí
s nefunkčním hlavním spínačem je
nebezpečné a musí být opraveno.
c) Před seřizováním nářadí, před
výměnou příslušenství nebo pokud
nářadí nepoužíváte, odpojte zástrčku
napájecího kabelu od zásuvky nebo
z nářadí vyjměte akumulátor. Tato
preventivní bezpečnostní opatření snižují
riziko náhodného spuštění nářadí.
d) Pokud nářadí nepoužíváte, uložte jej
mimo dosah dětí a zabraňte tomu, aby
bylo toto nářadí použito osobami, které
nejsou seznámeny s jeho obsluhou
nebo s tímto návodem. Elektrické
nářadí je v rukou nekvalifikované obsluhy
nebezpečné.
e) Provádějte údržbu elektrického nářadí.
Zkontrolujte vychýlení nebo zablokování
pohyblivých částí, poškození
jednotlivých dílů a jiné okolnosti, které
mohou ovlivnit chod nářadí. Je-li nářadí
poškozeno, nechejte jej před použitím
opravit. Mnoho nehod bývá způsobeno
zanedbanou údržbou nářadí.
f) Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Řádně udržované řezné nástroje s ostrými
řeznými břity jsou méně náchylné
k zanášení nečistotami a lépe se s nimi
manipuluje.
g) Elektrické nářadí, příslušenství, držáky
nástrojů atd., používejte podle těchto
pokynů a berte v úvahu podmínky
pracovního prostředí a práci, kterou
budete provádět. Použití elektrického
nářadí k jiným účelům, než k jakým je
určeno, může být nebezpečné.
5) POUŽITÍ AKUMULÁTOROVÉHO NÁŘADÍ
A JEHO ÚDRŽBA
a) Nabíjejte pouze v nabíječce určené
výrobcem. Nabíječka určená pro určitý
b)
c)
d)
druh akumulátoru může být nebezpečná při
nabíjení jiného typu akumulátoru.
Používejte výhradně akumulátory
doporučené výrobcem nářadí. Použití
jiných typů akumulátorů může způsobit
vznik požáru nebo zranění.
Pokud akumulátor nepoužíváte, uložte
jej mimo dosah kovových předmětů,
jako jsou kancelářské sponky, mince,
klíče, hřebíky, šroubky nebo jiné drobné
kovové předměty, které mohou způsobit
zkratování jeho kontaktů. Zkratování
kontaktů akumulátoru může vést ke vzniku
spálenin nebo požáru.
V nevhodných podmínkách může
z akumulátoru unikat kapalina. Vyvarujte
se kontaktu s touto kapalinou. Pokud se
kapalinou náhodně potřísníte, zasažené
místo omyjte vodou. Dostane-li se
kapalina očí, zasažené místo opláchněte
a vyhledejte lékařskou pomoc. Unikající
kapalina z akumulátoru může způsobit
podráždění pokožky nebo popáleniny.
6) OPRAVY
a) Svěřte opravu vašeho elektrického
nářadí pouze osobě s příslušnou
kvalifikací, která bude používat výhradně
originální náhradní díly. Tím zajistíte
bezpečný provoz nářadí.
Bezpečnostní pokyny pro
všechny šroubováky
• Při práci s tímto nářadím používejte
ochranu sluchu. Nadměrná hlučnost může
způsobit ztrátu sluchu.
• Používejte přídavné rukojeti dodávané
s nářadím. Ztráta kontroly nad nářadím může
vést k úrazu.
• Při pracovních operacích, u kterých by
mohlo dojít ke kontaktu se skrytými vodiči
nebo s vlastním napájecím kabelem, držte
elektrické nářadí vždy za izolované rukojeti.
Při kontaktu s „živým“ vodičem způsobí
neizolované kovové části nářadí obsluze úraz
elektrickým proudem.
• Během použití nářadí se použité
šroubovací násady a hlavice zahřívají.
Proto při manipulaci s těmito nástroji
používejte rukavice.
• Nepoužívejte toto nářadí dlouhodobě bez
přestávek. Vibrace způsobené provozem
nářadí mohou být nebezpečné pro vaše ruce
a paže. Používejte rukavice, které zajistí
lepší tlumení rázů a omezte působení vibrací
prováděním častých přestávek.
Ostatní rizika
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní
předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení,
určitá zbytková rizika nemohou být vyloučena. Tato
jsou následující:
– Poškození sluchu
– Riziko zranění způsobené odlétávajícími
částečkami.
– Riziko popálení způsobené kontaktem
s příslušenstvím, které se zahřálo během
použití.
– Riziko zranění způsobené dlouhodobým
použitím nářadí.
Štítky na nářadí
Na nářadí jsou následující piktogramy:
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze.
Používejte ochranu sluchu.
Používejte ochranu zraku.
UMÍSTĚNÍ DATOVÉHO KÓDU
Datový kód, který obsahuje také rok výroby, je
vytištěn na krytu nářadí, který vytváří montážní
spoj mezi nářadím a akumulátorem.
Příklad:
2010 XX XX
Rok výroby
Důležité bezpečnostní pokyny
pro všechny nabíječky
TYTO POKYNY USCHOVEJTE: Tento návod
obsahuje důležité bezpečnostní a provozní pokyny
pro obsluhu nabíječek DE9116 a DE9135.
• Před použitím nabíječky si přečtěte všechny
pokyny a výstražná upozornění nacházející se
na nabíječce, akumulátoru a na výrobku, který
je tímto akumulátorem napájen.
NEBEZPEČÍ: Riziko smrtelného úrazu
elektrickým proudem. Na nabíjecích
svorkách nabíječky je napětí 230 V.
Nepokoušejte se kontakty propojovat
vodivými předměty. Mohlo by dojít
k úrazu elektrickým proudem.
VAROVÁNÍ: Nebezpečí úrazu
elektrickým proudem. Dbejte na to,
aby se do nabíječky nedostala žádná
7
tekutina. Mohlo by dojít k úrazu
elektrickým proudem.
UPOZORNĚNÍ: Riziko popálení.
Z důvodu omezení rizika způsobení
zranění nabíjejte pouze akumulátory
DEWALT, které jsou určeny k nabíjení.
Ostatní typy akumulátorů mohou
prasknout, což může vést k zranění
nebo ke hmotným škodám.
UPOZORNĚNÍ: V určitých
podmínkách, kdy je nabíječka
připojena k napájecímu napětí, může
dojít ke zkratování nabíjecích kontaktů
uvnitř nabíječky cizími předměty. Cizí
vodivé předměty a materiály, jako jsou
ocelová vlna (drátěnka), hliníkové fólie
nebo jakékoli částečky kovu, se nesmí
dostat do vnitřního prostoru nabíječky.
Není-li v úložném prostoru nabíječky
umístěn žádný akumulátor, vždy
odpojte napájecí kabel nabíječky od
sítě. Dříve než budete provádět čištění
nabíječky, odpojte ji od sítě.
• NEPOKOUŠEJTE SE nabíjet akumulátory
pomocí jiné nabíječky, než je nabíječka
uvedená v tomto návodu. Nabíječka
i akumulátory jsou specificky navrženy tak,
aby mohly pracovat dohromady.
• Tyto nabíječky nejsou určeny pro žádné
jiné použití, než je nabíjení nabíjecích
akumulátorů DEWALT. Jakékoli jiné použití
může vést k způsobení požáru nebo k úrazu
elektrickým proudem.
• Nevystavujte nabíječku působení deště
nebo sněhu.
• Při odpojování nabíječky vždy odpojte
zástrčku od zásuvky a netahejte za
napájecí kabel. Tímto způsobem zabráníte
poškození zástrčky a napájecího kabelu.
• Ujistěte se, zda je napájecí kabel veden
tak, abyste po něm nešlapali, nezakopávali
o něj a aby nedocházelo k jeho poškození
nebo nadměrnému zatížení.
• Není-li to naprosto nutné, nepoužívejte
prodlužovací kabel. Použití nesprávného
prodlužovacího kabelu by mohlo vést
k způsobení požáru nebo k úrazu elektrickým
proudem.
• Nepokládejte na nabíječku žádné předměty
a neumísťujte nabíječku na měkký povrch,
na kterém by mohlo dojít k zablokování
ventilačních drážek, což by způsobilo
nadměrné zvýšení teploty uvnitř nabíječky.
Umístěte nabíječku na taková místa, která
jsou mimo dosah zdrojů tepla. Odvod tepla
8
z nabíječky je prováděn přes drážky v horní
a spodní části krytu nabíječky.
• Nepoužívejte nabíječku s poškozeným
napájecím kabelem nebo s poškozenou
zástrčkou - zajistěte okamžitou výměnu
poškozených částí.
• Nepoužívejte nabíječku, došlo-li
k prudkému nárazu do nabíječky, k jejímu
pádu nebo k jejímu poškození jiným
způsobem. Opravu svěřte autorizovanému
servisu.
• Neprovádějte demontáž nabíječky. Je-li
nutné provedení opravy nebo údržby,
svěřte tento úkon autorizovanému servisu.
Nesprávně provedená opětovná montáž
může vést k způsobení požáru nebo k úrazu
elektrickým proudem.
• Před čištěním nabíječku vždy odpojte od
elektrické sítě. Tímto způsobem omezíte
riziko úrazu elektrickým proudem. Vyjmutí
akumulátoru toto riziko nesníží.
• NIKDY se nepokoušejte spojit 2 nabíječky
dohromady.
• Nabíječka je určena pro použití se
standardním napětím elektrické sítě 230V.
Nepokoušejte se nabíječku použít s jiným
napájecím napětím. Tato nabíječka není
určena pro vozidla.
TYTO POKYNY USCHOVEJTE
Nabíječky
Nabíječka DE9116 může nabíjet akumulátory NiCd
a NiMH s napájecím napětím 7,2–18 V.
Nabíječka DE9135 může nabíjet akumulátory
NiCd, NiMH nebo Li-Ion s napětím 7,2–18 V.
Tyto nabíječky nemusí být žádným způsobem
seřizovány a jsou zkonstruovány tak, aby byla
zajištěna jejich co nejjednodušší obsluha.
Postup nabíjení
NEBEZPEČÍ: Riziko smrtelného úrazu
elektrickým proudem. Na nabíjecích
svorkách nabíječky je napětí 230 V.
Nepokoušejte se kontakty propojovat
vodivými předměty. Nebezpečí úrazu
elektrickým proudem nebo smrtelného
úrazu.
1. Před vložením baterie do nabíječky zapojte
napájecí kabel nabíječky (j) do zásuvky
elektrické sítě.
2. Vložte akumulátor do nabíječky. Červený
indikátor (nabíjení) začne blikat, což bude
indikovat zahájení procesu nabíjení.
3. Ukončení nabíjení bude indikováno trvalým
rozsvícením červené kontrolky. Akumulátor je
zcela nabit a může být okamžitě použit nebo
může být ponechán v nabíječce.
Průběh nabíjení
Stav nabití akumulátoru je podrobně popsán v níže
uvedené tabulce.
Stav nabití
nabíjení
zcela nabito
prodleva zahřátý / studený akumulátor
výměna akumulátoru
závada
– – – – – –
–––––––––––
––– – ––– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Automatické obnovení nabití
Režim automatického obnovení nabití bude
vyrovnávat nabití jednotlivých článků akumulátoru
na maximální kapacitu. Obnovení nabití
akumulátoru by mělo být prováděno jednou
týdně nebo vždy, když akumulátor neumožňuje
provedení stejného množství úkonů.
Chcete-li provést obnovení nabití akumulátoru,
vložte jej do nabíječky jako obvykle. Nechejte
akumulátor v nabíječce minimálně 10 hodin.
Prodleva zahřátý / studený
akumulátor
Jakmile bude nabíječka detekovat příliš
vysokou nebo příliš nízkou teplotu akumulátoru,
automaticky zahájí režim prodleva zahřátý /
studený akumulátor a pozastaví nabíjení, dokud
akumulátor nedosáhne odpovídající teploty. Potom
nabíječka automaticky přejde do režimu nabíjení.
Tato funkce maximálně prodlužuje provozní
životnost akumulátoru.
POUZE PRO AKUMULÁTORY TYPU LI-ION
Akumulátory Li-Ion jsou vybaveny systémem
elektronické ochrany, která je chrání před
přetížením, přehřátím a úplným vybitím.
Při aktivaci systému této elektronické ochrany se
nářadí automaticky vypne. Pokud se tak stane,
vložte akumulátor Li-Ion do nabíječky a nechejte
jej zcela nabít.
Důležité bezpečnostní pokyny
pro všechny akumulátory
Objednáváte-li náhradní akumulátor, nezapomeňte
do objednávky doplnit katalogové číslo a napájecí
napětí akumulátoru.
Po dodání není akumulátor zcela nabit. Před
použitím nabíječky a akumulátoru si nejdříve
přečtěte níže uvedené bezpečnostní pokyny.
Při nabíjení potom postupujte podle uvedených
pokynů.
PŘEČTĚTE SI VŠECHNY POKYNY
• Nenabíjejte a nepoužívejte akumulátory ve
výbušném prostředí, jako jsou například
prostory s výskytem hořlavých kapalin,
plynů nebo prašných látek. Vložení nebo
vyjmutí akumulátoru z nabíječky může
způsobit jiskření a vznícení prachu nebo
výparů.
• Nabíjejte akumulátory pouze v nabíječkách
DEWALT.
• NESTŘÍKEJTE na akumulátory vodu
a neponořujte je do vody nebo do jiných
kapalin.
• Neskladujte a nepoužívejte nářadí
a akumulátory na místech, kde může
teplota dosáhnout nebo překročit 40 °C
(105 °F) (jako jsou venkovní domky nebo
kovové budovy v létě).
NEBEZPEČÍ: Nikdy se nepokoušejte
akumulátor z jakéhokoliv důvodu
rozebírat. Je-li obal akumulátoru
prasklý nebo poškozený, nevkládejte
akumulátor do nabíječky. Zabraňte
pádu, rozdrcení nebo poškození
akumulátoru. Nepoužívejte akumulátor
nebo nabíječku, u kterých došlo
k nárazu, pádu nebo jinému poškození
(například propíchnutí hřebíkem,
zásah kladivem, rozšlápnutí). Mohlo
by dojít k úrazu elektrickým proudem.
Poškozený akumulátor by měl být
vrácen do autorizovaného servisu, kde
bude zajištěna jeho recyklace.
UPOZORNĚNÍ: Není-li nářadí
používáno, při odkládání postavte
nářadí na stabilní povrch tak, aby
nemohlo dojít k jeho pádu. Některá
nářadí s objemným akumulátorem
budou stát na akumulátoru ve
svislé poloze, ale může dojít k jejich
snadnému převrhnutí.
SPECIFICKÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO
AKUMULÁTORY TYPU NiCd NEBO (NiMH)
• Nespalujte akumulátory, i když jsou vážně
poškozeny nebo zcela opotřebovány.
Akumulátor může v ohni explodovat.
• Při extrémním namáhání nebo při vysokých
teplotách může docházet k malým únikům
kapaliny z akumulátoru. To není známkou
9
poruchy. Avšak pokud je vnější těsnění
porušeno:
a. a kapalina z akumulátoru se vám dostane
na pokožku, oplachujte si zasažené místo
několik minut mýdlem a vodou.
Akumulátor (obr. 1)
b. a kapalina z akumulátoru se dostane do
vašich očí, okamžitě je začněte vyplachovat
čistou vodou po dobu minimálně 10 minut
a ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
(Poznámka pro lékaře: Kapalina je
25 - 35% roztok hydroxidu draselného.)
Model DW979 pracuje s akumulátory s napájecím
napětím 12 V.
SPECIFICKÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO
LITHIOVÉ AKUMULÁTORY (Li-Ion)
• Nespalujte akumulátory, i když jsou vážně
poškozeny nebo zcela opotřebovány.
Akumulátor může v ohni explodovat. Při
spalování akumulátorů typu Li-Ion dochází
k vytváření toxických výparů a látek.
• Dojde-li ke kontaktu obsahu akumulátoru
s pokožkou, okamžitě zasažené místo
opláchněte mýdlem a vodou. Dostaneli se vám kapalina z akumulátoru do očí,
vyplachujte otevřené oči vodou zhruba
15 minut nebo po dobu, dokud podráždění
neustane. Je-li nutné lékařské ošetření,
elektrolytem akumulátoru je směs tekutých
organických uhličitanů a solí lithia.
• Obsah otevřených článků akumulátoru
může způsobit potíže s dýcháním. Zajistěte
přísun čerstvého vzduchu. Jestliže potíže stále
přetrvávají, vyhledejte lékařské ošetření.
VAROVÁNÍ: Riziko popálení. Kapalina
z akumulátoru se může vznítit, dojde-li
k jejímu kontaktu s plamenem nebo se
zdrojem jiskření.
Krytka akumulátoru (obr. 3)
S akumulátorem je dodávána ochranná krytka
(q), která umožňuje zakrytí jeho kontaktů, pokud
je odpojen. Není-li na akumulátoru tato krytka
nasazena, odložené kovové předměty mohou
způsobit zkrat jeho kontaktů, což může vést
k požáru a k poškození akumulátoru.
TYP AKUMULÁTORU
Model DC520N pracuje s akumulátory s napájecím
napětím 18 V.
Doporučení pro uložení akumulátorů
1. Nejvhodnější místo pro skladování je v chladu
a suchu, mimo dosah přímého slunečního
záření a nadměrného tepla či chladu.
Z důvodu zachování optimálního výkonu
a provozní životnosti skladujte nepoužívané
akumulátory při pokojové teplotě.
POZNÁMKA: Akumulátory Li-Ion by měly být
před uložením zcela nabity.
2. Dlouhodobé skladování akumulátorů
i nabíječku nepoškodí. Ve správných
podmínkách mohou být tyto výrobky
skladovány až 5 let.
Nálepky na nabíječce a na akumulátoru
Mimo piktogramů uvedených v tomto návodu jsou
nálepky na nabíječce a akumulátoru opatřeny
následujícími piktogramy:
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze.
Nabíjení akumulátoru
Akumulátor nabit
Poškozený akumulátor
Prodleva zahřátý / studený akumulátor
1. Před vložením akumulátoru do nabíječky nebo
do nářadí ochrannou krytku sejměte (obr. 3A).
Nepokoušejte se kontakty akumulátoru
propojovat vodivými předměty.
2. Po vyjmutí akumulátoru z nabíječky nebo
z nářadí nasaďte ihned na jeho kontakty
ochrannou krytku (obr. 3B).
Nenabíjejte poškozené akumulátory
VAROVÁNÍ: Před uložením nebo
před přenášením nepoužívaného
akumulátoru se ujistěte, zda je na
kontaktech řádně nasazena ochranná
krytka.
10
Používejte pouze akumulátory DEWALT,
jiné typy mohou explodovat, způsobit
úraz a hmotné škody.
Zabraňte styku s vodou.
Poškozené kabely ihned vyměňte.
h. Akumulátor
i. Uvolňovací tlačítka
Nabíjejte pouze v rozmezí teplot od 4 °C
do 40 °C.
Likvidaci akumulátoru provádějte
s ohledem na životní prostředí.
j. Nabíječka
k. Ochranná krytka akumulátoru
POUŽITÍ VÝROBKU
Akumulátory typu NiMH, NiCd+ a Li-Ion
nikdy nespalujte.
Váš šroubovák pro montáž sádrokartonů DC520N,
DW979 je určen k upevňování sádrokartonových
desek na dřevěné nebo kovové trámky. Lze jej
také použít ke šroubování vrutů do dřeva nebo
drobných samořezných šroubů až do ø 5 mm.
Nabíjí akumulátoru typu NiMH a NiCd.
NEPOUŽÍVEJTE ve vlhkém prostředí nebo
v přítomnosti hořlavých kapalin nebo plynů.
Nabíjí akumulátory typu Li-Ion.
Tyto šroubováky jsou elektrická nářadí pro
profesionální použití.
Doba nabíjení je uvedena v technických
údajích.
ZABRAŇTE dětem, aby se s tímto nářadím
dostaly do kontaktu. Používají-li toto nářadí
nezkušené osoby, musí být zajištěn odborný dozor.
Obsah balení
Balení obsahuje:
1
Akumulátorový šroubovák pro montáž
sádrokartonů
2
Akumulátory (DW979K2)
1
Akumulátor (DW979K2)
1
Kufřík na nářadí
1
Návod k obsluze
1
Výkresovou dokumentaci
POZNÁMKA: Modely N nejsou dodávány
s akumulátorem a nabíječkou.
• Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození nářadí, jeho částí nebo
příslušenství.
• Před zahájením pracovních operací věnujte
dostatek času pečlivému pročtení a pochopení
tohoto návodu.
Popis (obr. 1 - 3)
VAROVÁNÍ: Nikdy neprovádějte žádné
úpravy nářadí ani jeho součástí. Mohlo
by dojít k jeho poškození nebo ke
zranění.
a. Spínač s regulací otáček
Pohon s odpojovací spojkou
hřídele
Tento šroubovák je vybaven funkcí odpojení
pohonu hřídele; hřídel se nebude otáčet do té
doby, než se upevňovací prvek dotkne obrobku.
Tím je umožněno vložení upevňovacího prvku do
pohonného nástavce šroubováku za chodu.
Elektrická bezpečnost
Elektromotor je určen pouze pro jedno napájecí
napětí. Vždy zkontrolujte, zda napájecí napětí
akumulátoru odpovídá napětí na výkonovém
štítku. Také se ujistěte, zda napájecí napětí vaší
nabíječky odpovídá napětí v síti.
Vaše nabíječka DEWALT je chráněna
dvojitou izolací v souladu s normou
EN 60335. Proto není nutné použití
uzemňovacího vodiče.
Dojde-li k poškození napájecího kabelu, musí být
nahrazen speciálně připraveným kabelem, který
získáte v autorizovaném servisu DEWALT.
Výměna síťové zástrčky
(pouze Velká Británie a Irsko)
Budete-li instalovat novou zástrčku napájecího
kabelu:
b. Přepínač chodu vpřed/vzad
• Bezpečně odstraňte starou zástrčku.
c. Regulační prstenec hloubky
d. Lokátor hloubky
• Připojte hnědý vodič ke svorce pod napětím
na nové zástrčce.
e. Dvourychlostní volič otáček
• Modrý vodič připojte k nulové svorce.
f. Úložné místo pro násady
g. Pistolová rukojeť
VAROVÁNÍ: Na zemnící svorku
nebude připojen žádný vodič.
11
Dodržujte montážní pokyny dodávané s kvalitními
zástrčkami. Doporučená pojistka: 3 A.
Použití prodlužovacího kabelu
1. Pro výměnu upínacího držáku (např. držáku
šroubovacích hrotů) stiskněte uvolňovací
tlačítka prstence (l) a z krytu spojky (q)
povytáhněte regulační prstenec hloubky (c).
Pokud to není nezbytně nutné, prodlužovací kabel
nepoužívejte. Používejte schválený prodlužovací
kabel vhodný pro příkon vaší nabíječky (viz
technické údaje). Minimální průřez vodiče je
1 mm²; maximální délka je 30 m.
2. Držák šroubovacího hrotu (o) vyjměte tak, že
jej pomocí kleští vysunete z hřídele směrem
ven.
V případě použití navinovacího kabelu odviňte
vždy celou délku kabelu.
4. Prstenec (c) nasaďte zpět tak, že srovnáte
výstupky (m) na jeho vnitřní straně s výřezy
(p) krytu spojky (q) a prstenec zacvakněte na
místo.
MONTÁŽ A SEŘÍZENÍ
VAROVÁNÍ: Před montáží a seřízením
vždy vyjměte akumulátor. Před
vložením nebo vyjmutím akumulátoru
nářadí vždy vypněte.
VAROVÁNÍ: Používejte pouze
akumulátory a nabíječky DEWALT.
Vložení a vyjmutí akumulátoru
z nářadí (obr. 2)
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
způsobení vážného zranění před
prováděním jakéhokoli seřízení
nebo před montáží a demontáží
příslušenství nebo přídavných
zařízení nářadí vždy vypněte
a vyjměte z něj akumulátor. Náhodné
spuštění může způsobit úraz.
VLOŽENÍ AKUMULÁTORU DO RUKOJETI
NÁŘADÍ
1. Srovnejte základnu nářadí s drážkou uvnitř
rukojeti nářadí (obr. 2).
2. Nasuňte baterii řádně do rukojeti tak, abyste
slyšeli kliknutí, což znamená zajištění baterie
v rukojeti nářadí.
VYJMUTÍ AKUMULÁTORU Z NÁŘADÍ
1. Stiskněte uvolňovací tlačítka (i) a vysuňte
akumulátor z rukojeti nářadí ven.
2. Vložte akumulátor do nabíječky podle pokynů,
které jsou uvedeny v části tohoto návodu
popisující nabíječku.
Výměna příslušenství s šestihrannou upínací stopkou
6,35 mm (obr. 4)
Váš šroubovák DEWALT je vybaven upínacím
systémem šestihranu 6,35 mm. Poháněný nástroj
je upevněn v hřídeli pomocí kuličky a pružiny, která
zaskočí do drážky v dříku nástroje.
12
3. Do hřídele zasuňte nové příslušenství (např.
šroubovací nástavec [r]), až zaskočí na místo.
Výměna šroubovacího hrotu
(obr. 4)
Pokračujte výše uvedeným postupem. Držák
šroubovacího hrotu (o) nevyjímejte.
Jednoduše šroubovací hrot (n) vysuňte ven.
Můžete si pomoci kleštěmi.
Nastavení hloubky šroubování
(obr. 5)
Funkce citlivosti na hloubku šroubování poskytuje
následující výhody:
– zvolený hloubkový doraz je opakovatelný
z důvodu neporušení struktury
– upevňovací prvky opatřeny těsnícími
podložkami jsou šroubovány korektně tak, aby
nedocházelo k netěsnostem
Hloubka zašroubování je určena polohou lokátoru
hloubky (d) s ohledem na šroubovací hrot, objímku
nebo šroubovací nástavec.
UPEVŇOVACÍ PRVKY S TĚSNÍCÍMI PODLOŽKAMI
1. Vždy s ohledem na správné nastavení
těsnících podložek u různých aplikací vezměte
v úvahu požadavky výrobce šroubů.
2. Zašroubujte upevňovací prvek do odpadového
kusu materiálu a zkontrolujte, zda je správně
dosazen.
POZNÁMKA: Podle potřeby otáčením
regulačního prstence hloubky (c) proti směru
chodu hodinových ručiček nebo ve směru
chodu hodinových ručiček snižte nebo
zvyšte hloubku šroubování. Každé “cvaknutí“
prstence odpovídá 0,02 mm skok hloubky
zavádění šroubu, jedna plná otáčka odpovídá
2,10 mm.
3. Zašroubujte další šroub a prstenec (c) opět
upravte, dokud nedosáhnete potřebného
nastavení.
UPEVŇOVACÍ PRVKY BEZ TĚSNÍCÍCH PODLOŽEK
1. Zašroubujte upevňovací prvek do odpadového
kusu materiálu a vizuálně zkontrolujte hloubku
zašroubování.
2. Pomocí prstence (c) snižte nebo zvyšte
hloubku šroubování.
POZNÁMKA: Podle potřeby změřte kroutící
moment pomocí momentového klíče podle
specifikace s určením kroutícího momentu
výrobce šroubů.
Výměna lokátoru hloubky
(obr. 5)
1. Odšroubujte prachové těsnění (s).
2. Hloubkový lokátor (d) vyměňte.
3. Dotáhněte prachové těsnění (s).
Přepínač chodu vpřed / vzad
(obr. 6)
Pro otáčení směrem vpřed (zašroubování),
uvolněte spínač s regulací otáček (a) a přepínač
chodu vpřed / vzad (b) stlačte na pravé straně
nářadí, jak je uvedeno na obrázku.
Pro otáčení směrem vzad (odšroubování),
uvolněte spínač s regulací otáček (a) a přepínač
chodu vpřed / vzad (b) stlačte na levé straně
nářadí, jak je uvedeno na obrázku.
S přepínačem chodu vpřed / vzad ve středové
poloze je nářadí zajištěno ve VYPNUTÉ poloze.
VAROVÁNÍ: Před provedením změny
směru otáčení vždy uvolněte spínač
s regulací otáček (a) a počkejte, dokud
se motor zcela nezastaví.
Dvourychlostní volič otáček
(obr. 1)
Vaše nářadí je vybaveno dvourychlostním voličem
(e) pro změnu poměru rychlosti / kroutícího
momentu.
• Volič rychlosti nepřepínejte při
maximálních otáčkách nebo během
používání nářadí.
Před použitím
1. Ujistěte se, zda je baterie (zcela) nabita.
2. Upněte příslušné šroubovací příslušenství.
3. Zvolte si směr otáček vpřed nebo vzad.
4. Nastavte příslušnou hloubku šroubování.
OBSLUHA
Pokyny pro použití
VAROVÁNÍ: Vždy dodržujte
bezpečnostní předpisy a platná
nařízení.
VAROVÁNÍ: Před každým
nastavením nebo před každou
montáží nebo demontáží doplňků
a příslušenství z důvodu snížení
rizika vážného zranění vždy vypněte
nářadí a odpojte nářadí od zdroje
napájení.
Správná poloha rukou (obr. 1,
7)
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění, VŽDY používejte
správný úchop nářadí, jako na
uvedeném obrázku.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění, VŽDY držte nářadí
pevně a očekávejte nenadálé reakce.
Správná poloha rukou vyžaduje, abyste měli
jednu ruku vždy na pistolové rukojeti (g), jako na
uvedeném obrázku.
Zapnutí a vypnutí (obr. 1)
1. Chcete-li nářadí zapnout, stiskněte spínač
s plynulou regulací otáček (a). Tlak vyvíjený
na tento spínač určuje otáčky nářadí.
1 nízké otáčky / vysoká hodnota kroutícího
momentu
2. Chcete-li nářadí vypnout, uvolněte spínač
s plynulou regulací otáček (a).
2 vysoké otáčky / nízká hodnota kroutícího
momentu
3. Pokud si přejete nářadí v poloze VYPNUTO
zajistit, přesuňte přepínač chodu vpřed/vzad
(b) do středové polohy.
Rychlostní rozsahy jsou uvedeny v technických
datech.
VAROVÁNÍ:
• Přepínač volby rychlosti přepněte
vždy zcela vpřed nebo zcela vzad.
Šroubování
• Nejlepších výsledků dosáhnete držením
šroubováku v přímé linii se šroubovaným
upevňovacím prvkem a stiskem spínače
s regulací otáček krajním jedním nebo dvěma
13
prsty ruky. Tím se sníží možnost při přitlačení
sklouznutí šroubku z příslušenství.
• Upevňovací prvek zašroubujete tak, že jej
nasadíte na šroubovací hrot, nebo jej vložíte
do šroubovací objímky, stisknete spínač
s regulací otáček a mírným stálým tlakem jej
zašroubujete do obrobku. Po zašroubování
upevňovacího prvku začne spojka automaticky
prokluzovat.
Na přání jsou dodávány různé typy násad
6,35 mm (1/4"), držáků, pouzder a adaptérů.
Další informace týkající se příslušenství získáte
u autorizovaného prodejce.
ÚDRŽBA
Vaše elektrické nářadí DEWALT bylo
zkonstruováno tak, aby pracovalo co nejdéle
s minimálními nároky na údržbu. Řádná péče
o zařízení a jeho pravidelné čištění vám zajistí jeho
bezproblémový chod.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení
rizika způsobení vážného zranění
nářadí vždy vypněte a vyjměte
z něj akumulátor před prováděním
jakéhokoli seřízení nebo před
montáží a demontáží příslušenství
nebo přídavných zařízení. Náhodné
spuštění může způsobit úraz.
Nepokoušejte se nabíječku demontovat. Uvnitř
nabíječky nejsou žádné opravitelné díly.
POKYNY PRO ČIŠTĚNÍ NABÍJEČKY
VAROVÁNÍ: Nebezpečí úrazu
elektrickým proudem. Před čištěním
nabíječku vždy odpojte od elektrické
sítě. Nečistoty a maziva mohou být
z povrchu nabíječky odstraněny
pomocí hadříku nebo měkkého kartáče
bez kovových štětin. Nepoužívejte
vodu ani žádné čisticí prostředky.
Doplňkové příslušenství
VAROVÁNÍ: Protože jiné příslušenství,
než je příslušenství nabízené
společností DEWALT, nebylo s tímto
výrobkem testováno, může být použití
takového příslušenství nebezpečné.
Chcete-li snížit riziko zranění,
používejte s tímto nářadím pouze
příslušenství doporučené společností
DEWALT.
Na přání jsou dodávány různé typy násad
6,35 mm, šroubovacích hrotů, držáků, pouzder
a adaptérů.
Další informace týkající se příslušenství získáte
u autorizovaného prodejce.
Ochrana životního prostředí
Třiďte odpad. Tento výrobek nesmí být
likvidován v běžném domácím
odpadu.
Mazání
Vaše nářadí nevyžaduje žádné další mazání.
Čištění
VAROVÁNÍ: Jakmile se ve větracích
drážkách a v jejich blízkosti nahromadí
prach a nečistoty, ofoukejte nářadí
proudem suchého stlačeného vzduchu.
Při provádění tohoto úkonu údržby
používejte schválenou ochranu zraku
a masku proti prachu.
VAROVÁNÍ: K čištění nekovových
součástí nářadí nikdy nepoužívejte
rozpouštědla nebo jiné agresivní
látky. Tyto chemikálie mohou oslabit
materiály použité v těchto částech.
Používejte pouze hadřík navlhčený
v mýdlovém roztoku. Nikdy nedovolte,
14
aby se do nářadí dostala jakákoli
kapalina. Nikdy neponořujte žádnou
část nářadí do kapaliny.
Pokud nebudete výrobek DEWALT dále používat
nebo přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte jej
spolu s běžným komunálním odpadem. Zajistěte
likvidaci tohoto výrobku v tříděném odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí před
znečištěním a snižuje spotřebu
surovin.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Společnost DEWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků DEWALT po skončení jejich
provozní životnosti. Chcete-li získat výhody této
služby, odevzdejte prosím váš výrobek kterémukoli
autorizovanému zástupci servisu, který nářadí
odebere a zajistí jeho recyklaci.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu DEWALT
naleznete na příslušné adrese uvedené na zadní
straně tohoto návodu. Seznam autorizovaných
servisů DEWALT a podrobnosti o poprodejním
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com.
Nabíjecí akumulátor
Akumulátory s dlouhou životností musí být
nabíjeny v případě, kdy již neposkytují dostatečný
výkon pro dříve snadno prováděné pracovní
operace. Po ukončení provozní životnosti
akumulátoru proveďte jeho likvidaci tak, aby
nedošlo k ohrožení životního prostředí:
• Nechejte nářadí v chodu, dokud nedojde
k úplnému vybití akumulátoru a potom jej
z nářadí vyjměte.
• Akumulátory NiCd, NiMH a Li-Ion lze
recyklovat. Odevzdejte je prosím prodejci nebo
do místní sběrny. Shromážděné akumulátory
budou recyklovány nebo zlikvidovány tak, aby
nedošlo k ohrožení životního prostředí.
zst00241035 - 22-07-2014
15
16
17
18
ZÁRUKA
Spoleþnost DEWALT je pĜesvČdþena o kvalitČ
svých výrobkĤ a nabízí mimoĜádnou záruku
pro profesionální uživatele tohoto náĜadí. Tato
záruka je nabízena ve prospČch zákazníka
a nijak neovlivní jeho zákonná záruþní práva.
Tato záruka platí ve všech þlenských státech EU
a evropské zóny volného obchodu EFTA.
• 30 DNĤ ZÁRUKA VÝMČNY •
Nejste-li s výkonem vašeho náĜadí DEWALT
zcela spokojeni, mĤžete jej do 30 dnĤ po
zakoupení vrátit. NáĜadí musí být v kompletním
stavu jako pĜi zakoupení a musí být dodáno na
místo, kde bylo zakoupeno, kde bude provedena
výmČna nebo navrácení penČz. NáĜadí musí být
v uspokojivém stavu a musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení.
• JEDNOROþNÍ SMLOUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Musí-li být bČhem 12 mČsícĤ po zakoupení
provedena údržba nebo servis vašeho náĜadí
DEWALT, máte nárok na jedno bezplatné
provedení tohoto úkonu. Tento úkon bude
bezplatnČ proveden v autorizovaném servisu
DEWALT. K náĜadí musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení. Tato oprava zahrnuje i práci.
Tento bezplatný servis se nevztahuje na
pĜíslušenství a náhradní díly, pokud nejsou také
kryty zárukou.
• JEDNOROþNÍ PLNÁ ZÁRUKA •
Dojde-li bČhem 12 mČsícĤ od zakoupení výrobku
DEWALT k poškození tohoto výrobku z dĤvodu
závady materiálu nebo špatného dílenského
zpracování, spoleþnost DEWALT zaruþuje
bezplatnou výmČnu všech poškozených þástí nebo dle našeho uvážení - bezplatnou výmČnu
celého náĜadí, za pĜedpokladu, že:
• Závada nevznikla v dĤsledku neodborného
zacházení.
• Výrobek byl vystaven bČžnému použití
a opotĜebování.
• Výrobek nebyl opravován neoprávnČnými
osobami.
• Byl pĜedložen doklad o zakoupení;
• Byl výrobek vrácen kompletní s pĤvodními
komponenty.
Požadujete-li reklamaci, kontaktujte prodejce
u kterého jste výrobek zakoupili nebo vyhledejte
autorizovanou servisní organizaci. Seznam
autorizovaných servisĤ DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na pĜípadné zmČny vyhrazeno.
06/2014
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising