DW979K | DeWalt DW979K CORDLESS DRILL instruction manual

509111-01 PL
DW 979 K
2
3
Wkrętarka akumulatorowa do mocowania
płyt gipsowo-kartonowych
Instrukcja obsługi.
DW979K2
W instrukcji obsługi użyto następujących
symboli:
Szanowni Państwo,
Wybraliście do pracy profesjonalne
elektronarzędzie amerykańskiej firmy
DeWALT, mającej za sobą wieloletnią tradycję.
Urządzenia firmy DeWALT są od dziesiątków lat
nieodłącznymi partnerami niemal wszystkich
profesjonalistów w wielu krajach świata.
Uwaga! Niebezpieczeństwo wypadku,
zagrożenie dla życia, możliwość
zniszczenia elekronarzędzia w
przypadku nieprzestrzegania zaleceń
producenta.
V niniejszej instrukcji obsługi odnajdziecie
Państwo następujące rozdziały:
1. Parametry techniczne wkrętarki.
2. O g ó l n e z a s a d y b e z p i e c z n e j p r a c y
elektronarzędziami.
3. Opis elementów wchodzących w skład
kompletu oraz zasady funkcjonowania
wkrętarki.
4. Konserwacja wkrętarki.
Uwaga! Napięcie elektryczne!
Uwaga! Niebezpieczeństwo wzniecenia
pożaru!
1. Parametry techniczne wkrętarki:
Nr katalogowy
DW979K
Napięcie zasilania
(V)
12
Obroty biegu
(1/min)
0-800 / 0jałowego
2300
Uchwyt narzędzi
1/4“
roboczych
(sześciokąt)
Max. śrerdnica
(mm)
4,8
wkrętów
Max. moment
(Nm)
13
obrotowy
Sprzęgło wkrętarki
sprzęgło
kłove
Ciężar bez
(kG)
1,2
akumulatorów
Akumulatory
Napięcie
Pojemność
Ciężar
Stacja ładowania
Napięcie zasilania
Okres ładowania
akumulatorów
Ciężar
(V)
(Ah)
(kG)
XR PACK
12
1,7
0,65
(V)
(h)
230
1
(kG)
0,4
Minimalne zabezpieczenie sieci zasilającej:
Wymagane zabezpieczenie urządzeń,
zasilanych napięciem 220V - bezpiecznik
10A.
4
Deklaracja zgodności WE
2. Ogólne zasady bezpiecznej pracy
elektronarzędziami.
Uwaga! Aby podczas używania elektronarzędzi
wykluczyć możliwość powstania pożaru,
porażenia prądem elektrycznym lub
spowodowania wypadku należy zawsze
przestrzegać wszystkich zasad bezpiecznej
pracy.
DW979K2
Firma D E WALT oświadcza, że opisywane
elektronarzędzia zostały zaprojektowane
zgodnie z wymaganiami norm: 89/392/EEC,
89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 50144, EN 55104,
EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Uwagi ogólne.
1. Miejsce pracy powinno być zawsze
uporządkowane. Brak porządku w miejscu
pracy może prowadzić do wypadku.
2. Należy zawsze zwracać uwagę na warunki
otoczenia, w których wykonujemy pracę.
Elektronarzędzi nie wolno narażać nigdy
na opady deszczu; nie wolno ich używać w
mokrym i wilgotnym otoczeniu ani pracować
nimi w pobliżu palnych cieczy i gazów.
Należy dbać o dobre oświetlenie miejsca
pracy.
3. Należy chronić się przed możliwością
porażenia prądem elektrycznym. Podczas
pracy unikać należy stykania się ciała z
przedmiotami uziemionymi jak np, rury,
kaloryfery, kuchenki, lodówki. W przypadku
ekstremalnych warunków pracy (np.
wysoka wilgotność otoczenia, powstawanie
dużych ilości metalowego pyłu itp.) należy
podnieść bezpieczeństwo elektryczne
poprzez podłączenie elektronarzędzia
przez transformator lub wyłącznik ochronny
prądowy (F1).
4. Nie wolno pozwalać na zbliżanie się dzieci
do miejsca pracy. Osobom nie zajmującym
się pracą nie wolno dotykać elektronarzędzi
ani przewodów zasilających. Osoby te
powinny znajdować się z daleka od miejsca
pracy.
5. Elektronarzędzia i narzędzia robocze
powinny być przechowywane w suchych
pomieszczeniach i poza zasięgiem rąk
dzieci.
6. Ubranie robocze osoby pracującej
elektronarzędziami powinno być zawsze
dobrze dopasowane. Nie można nosić
obszernego ubrania ani ozdób, które
mogłyby zostać niespodziewanie
pochwycone przez ruchome elementy
elektronarzędzia. Podczas pracy na wolnym
powietrzu należy nosić gumowe rękawice i
obuwie na gumowej podeszwie, która nie
daje możliwości poślizgu. Na długie włosy
W razie pytań prosimy o kontakt z biurem
DEWALT, którego adres podany jest poniżej lub
na odwrocie instrukcji obsługi.
Poziom ciśnienia akustycznego podany zgodnie
z normami 86/188/EEC i 89/392/EEC oraz
mierzony zgodnie z EN 50144:
DW979K2
LpA (ciśnienie akustyczne) dB(A)*
<75
LWA (moc akustyczna)
dB(A)
< 75
* przy uchu operatora
W przypadku wartości ciśnienia
akustycznego przekraczających
poziom 85 dB(A), należy stosować
odpowiednie środku ochrony słuchu.
Średnia ważona polowa wartość przyśpieszenia
obliczona zgodnie z normą EN 50144:
DW979K2
< 2,5 m/s2
Dyrektor techniczny i rozwoju produktów
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Niemcy
04-02-2003
5
15. Elektronarzędzia należy okresowo
kontrolować czy żaden z ich elementów nie
uległ przypadkowemu uszkodzeniu. Żadne
ruchome elementy nie mogą się klinować
i nie mogą być uszkodzone, np. pęknięte.
Wszystkie części elektronarzędzia muszą
być właściwie zmontowane zgodnie ze
wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi.
Uszkodzone zespoły i elementy ochronne
muszą być niezwłocznie naprawione lub
wymienione na nowe w najbliższym punkcie
serwisowym DeWALT.
16. W p r z y p a d k u d ł u ż s z e j p r z e r w y w
pracy, wymiany narzędzi roboczych lub
przystąpienia do czyności pielęgnacyjnych
należy wyjąć z urządzenia akumulator
zasilający.
17. Naprawę elektronarzędzi należy powierzać
wyłącznie wykwalifikowanym i odpowiednio
uprawnionym osobom, które dysponują
oryginalnymi częściami zamiennymi.
Konstrukcja elektronarzędzi DeWALT
odpowiada ogólnie obowiązującym
przepisom w zakresie bezpieczeństwa
obsługi. Jakiekolwiek samodzielne naprawy
dokonane we własnym zakresie lub przez
osoby do tego nieuprawnione mogą
być przyczyną groźnego w skutkach
wypadku.
należy zakładać siatkę.
7. W czasie pracy należy używać okularów
ochronnych. Do prac powodujących
powstawanie pyłu należy zakładać maskę
przeciwpyłową.
8. Należy zwracać uwagę na poziom hałasu
wywołanego pracą urządzenia. Jeżeli
przekracza on 85 dB(A) należy zakładać
na uszy osłony ochronne.
9. Należy dobrze mocować obrabiane
elementy w specjalnych przyrządach lub
imadłach. Dzięki temut podczas pracy
będziemy mieli zawsze wolne obydwie
ręce.
10.Zawsze należy zachowywać stabilną i
bezpieczną postawę; nie wychylać się aby
nie stracić równowagi.
11. Zawsze należy być uważnym. Podczas
pracy należy obserwować jej przebieg. W
przypadku wystąpienia objawów zmęczenia
nie wolno używać elektronarzędzi.
12. Wszystkie klucze powinny być wyjęte z
urządzeń niezwłocznie po zakończeniu
prac regulacyjnych lub montażowych.
Należy sprawdzić to zawsze bezpośrednio
przed uruchomieniem elektronarzędzia.
13. Zawsze należy dbać o używanie właściwych
narzędzi roboczych do odpowiednich prac,
zgodnie z tym co zostało o nich napisane
w instrukcji obsługi. Do wykonywania
ciężkich prac nie można używać narzędzi
ani przystawek o małej obciążalności.
Ostrzeżenie. Używanie innych narzędzi
roboczych i przystawek oraz wyposażenia
dodatkowego niż te, które opisane zostały
w instrukcji obsługi a także używanie
elektronarzędzi do celów niezgodnych z
ich przeznaczeniem, może prowadzić do
poważnego w skutkach wypadku.
14. Narzędzia wymagają troskliwej opieki.
Powinny być zawsze czyste i ostre aby
móc pracować nimi dobrze i bezpiecznie.
Należy przestrzegać zaleceń dotyczących
konserwacji narzędzi oraz wymiany
oprzyrządowania. Należy kontrolować
okresowo stan przewodu zasilającego
elektronarzędzia oraz stan przewodu
przedłużającego. W przypadku
stwierdzenia jego uszkodzenia, przewód
niezwłocznie wymienić na nowy w
najbliższym punkcie serwisowym DeWALT.
Rękojeści elektronarzędzia oraz dźwignia
włącznika, nie mogą być nigdy zaolejone
ani zatłuszczone.
Dodatkowe zalecenia dotyczące
bezpiecznej eksploatacji
elektronarzędzi akumulatorowych.
Uwaga! Niebezpieczeństwo pożaru.
Należy unikać sytuacji, w której
mogłoby nastąpić zwarcie biegunów
akumulatorów np. w wyniku zetknięcia
się z metalowymi narzędziami
przenoszonymi w jednej torbie wraz
z akumulatorami. Znajdujący się we
wnętrzu akumulatorów 25-30% roztwór
wodorotlenku potasu jest substancją
niebezpieczną. Jeżeli dostanie się na
powierzchnię skóry, miejsce to należy
niezwłocznie przemyć wodą z mydłem
a następnie zneutralizować łagodnym
kwasen np. sokiem z cytryny lub octem.
Jeżeli ciecz z akumulatora dostanie się
do oka, gałkę oczną należy natychmiast
płukać, przez okres 10 minut czystą
wodą i niezwłocznie sprowadzić pomoc
6
lekarską. Informacja dla lekarza:
ciecz jaka mogła wydobyć się z
akumulatora jest 25-30% roztworem
wodorotlenku potasu /Kalium
Hydroxid/]
Przed użyciem należy zapoznać
się z instrukcją obsługi
Należy używać wyłącznie
akumulatorów DeWALT; użycie
innych akumulatorów może
grozić eksplozją, zniszczeniem
urządzenia a nawet poranieniem
osób trzecich
Uwaga! Nie wolno podejmować prób otwierania
akumulatorów!
Uwaga! Akumulatory zsilające należy ładować
ponownie dopiero wtedy gdy zgromadzona w
nich energia została w pełni zużyta. Można to
poznać po wyraźnym spadku mocy zasilanego
akumulatorem urządzenia. W przypadku
zaobserwowania takiego zjawiska należy
przerwać prace i akumulator wymienić na
inny, w pełni naładowany lub poczekać aż
naładowany zostanie akumulator, który do tej
pory zasilał narzędzie. Nie należy doladowywać
akumulatorów nie rozładowanych w pełni,
np. po krótkiej pracy urządzenia, kiedy nie
wyczerpana została cała, zgromadzona w
nich energia. Podejmowanie takich prób może
spowodować powstanie tzw. efektu pamięci i
w konsekwencji znaczny spadek pojemności
akumulatora. Zjawisko to może być podobne
do oznak zużycia akumulatora. W takim
przypadku należy udać się do najbliższego
punktu serwisowego DeWalt. Należy pamiętać,
że proces ponownego przywrócenia pełnej
pojemności akumulatora, wykazującego tzw.
efekt pamięci jest teoretycznie możliwy ale nie
jest zadaniem łatwym.
Urządzenia nie wolno wystawiać
na wpływ wilgoci
W przypadku uszkodzenia
przewodu zasilającego należy
natychmiast wymienić na nowy
Ładowanie akumulatorów może
przebiegać tylko w temperaturze
pomiędzy +4°C i +40°C
Zużyte akumulatory nie mogą
być wyrzucone do zwykłego
pojemnika na śmiecie ale
muszą być poddane procesowi
recyclingu.
Akumulatorów nie wolno wyrzucać
do ognia.
3. Opis elementów wchodzących
w skład kompletu oraz zasady
funkcjonowania wkrętarki (Rys.A).
Oznaczenia umieszczone na stacji
ładowania.
Zawartość opakowańia.
Opakowanie fabryczne zawiera:
wkrętarka
1 szt.
akumulator
1 szt.
stacja ładowania
1 szt.
stalowy kufer
1 szt.
instrukcja obsługi
1 szt.
rysunek złożeniowy
1 szt.
karta gwarancyjna
1 szt.
Prosimy upewnić się czy podczas transportu
żaden element elektronarzędzia jak również
wyposażenia dodatkowego nie został
uszkodzony.
Akumulator jest ładowany
Akumulator został naładowany
Akumulator jest uszkodzony
Do stacji ładowania nie wolno
wkładać żadnych przedmiotów,
które mogą przewodzić prąd
elektryczny
Nie wolno ładować uszkodzonego
akumulatora-należy niezwłocznie
wymienić go na nowy
Przed rozpoczęciem pracy należy zapoznać się
z treścią instrukcji obsługi.
7
Stacja ładowania DeWALT jest
izolowana podwójnie zgodnie z
dyrektywą pr EN 50144; przewód
uziemiający jest zbędny.
Budowa wkrętarki (Rys. A).
Elektronarzędzia DeWALT są przeznaczone
do użytku profesjonalnego. Wkrętarka
akumulatorowa DW979K skonstruowana
została specjalnie do przykręcania płyt gipsowokartonowych, na konstrukcjach drewnianych i
metalowych. Nadaje się ona szczególnie do
przykręcania wkrętów do drewna i wkrętów
samowiercących o średnicy do 5mm.
Elektryczny przewód przedłużający.
Do przedłużania przewodu elektrycznego
należy używać odpowiedniego przedłużacza
o minimalnym przekroju żyły 1,5 mm2; zawsze
należy pamiętać o konieczności rozwinięcia
przedłużacza na całą długość.
1. Włącznik z wbudowaną możliwością
regulacji obrotów wrzeciona wkrętarki
2. Przełącznik zmiany kierunku obrotów
3. Ogranicznik głębokości wkręcania
4. Tuleja ogranicznika głębokości wkręcania
5. Przełącznik zmiany biegu (l bieg /II bieg)
6. Pojemnik na końcówki wkrętaka
7. Rękojeść pistoletowa
8. Akumulator zasilający
Przygotowanie wkrętarki do
pracy.
Regulacja.
Przed przygotowaniem
wiertarki do pracy i ustawieniem
żądanych parametrów należy
wyjąć akumulator zasilający.
Przed wyjęciem i przed założeniem akumulatora
zasilającego należy wkrętarkę wyłączyć.
Stacia ładowania.
Za pomocą dołączonej do kompletu stacji
ł a d o w a n i a D e WA LT m o ż n a ł a d o w a ć
akumulatory o napięciu od 9,6 V do 14,4 V, w
ciągu 1 godziny.
8.
9.
10.
11.
Akumulator zasilający (Rys. A).
Akumulatory
Zapadki mocujące akumulator
Stacja ładowania
Kontrolka procesu ładowania (kolor
czerwony)
Ładowanie akumulatorów zasilających.
Jeżeli akumulator zasilający elektronarzędzie
ładujemy po raz pierwszy albo ładownie
następuje po bardzo długiej przerwie, osiągnie
on tylko 80% swojej pojemności znamionowej.
Dopiero po kilku pełnych cyklach ładowania
osiągnięta zostanie pełna pojemność
znamionowa.
Przed rozpoczęciem ładowania akumulatorów
należy sprawdzić czy w sieci zasilającej, do
której podłączona zostanie stacja ładowania jest
właściwe napięcie. Jeżeli tak i pomimo tego nie
następuje prawidłowe ładowanie akumulatora,
zarówno sam akumulator jak również stację
ładowania należy dostarczyć do najbliższego
punktu serwisowego DeWALT w celu dokonania
przeglądu i ewentualnej naprawy.
W czasie ładowania akumulatorów akumulator
i stacja ładowania mogą być ciepłe. Nie jest
to żadnym niepokojącym zjawiskiem lecz
normalnym objawem.
Specjalny rodzaj sprzęgła - sprzęgło
kłowe.
Wkrętarka wyposażona została w specjalny
rodzaj sprzęgła. Ruch obrotowy wrzeciona
wkrętarki rozpoczyna się dopiero po włożeniu
do uchwytu śruby a następnie dociśnięciu jej
końca do podłoża. Dzięki temu zakładanie
kolejnych śrub może odbywać się podszas
pracy silnika wkrętarki.
Bezpieczeństwo elektryczne,
Stacja ładowania akumulatorów jest
przystosowana do zasilania określonym
napięciem. Przed podłączeniem jej do
sieci elektrycznej należy sprawdzić czy
napięcie podane na tabliczce znamionowej
stacji ładowania odpowiada napięciu sieci
zasilającej.
Uwaga! Ładowanie akumulatorów
może odbywać się w temperaturze
otoczenia od +4°C do +40°C.
Zalecana temperatura otoczenia
+24°C.
8
W celu naładowania akumulatora (8) należy
włożyć go do kieszeni stacji ładowania (10)
i stację podłączyć do gniazda sieciowego.
Należy zwrócić uwagę czy akumulator został
prawidłowo osadzony w kieszeni stacji
ładowania. W trakcie ładowania czerwona
kontrolka (11) powinna mrugać. Po zakończeniu
ładowania akumulatora czerwona kontrolka
zaczyna się świecić w sposób ciągły. Oznacza
to, że akumulator jest w pełni naładowany
i może być wyjęty ze stacji ładowania lub
pozostawiony w niej na dłuży czas.
Narzędzie (końcówkę wkrętaka) (14) należy
wyjąć z uchwytu (15). Jeżeli zachodzi
konieczność można posłużyć się szczypcami.
Ustawianie głębokości wkręcania łączników
(śrub) (Rys.C).
/Możliwość regulacji głębokości wkręcania
łączników /wkrętów/ daje następujące
korzyści:
- wybrana głębokość wkręcenia łącznika
pozostaje niezmienna podczas całej pracy
co pozwala na osiągnięcie dużej precyzji i
zapewnia dokładne przyleganie łączonego
materiału do podłoża.
- śruby z pierścieniem uczczeiniającym mogą
być dokręcone bez żadnego problemu tak, że
nie pojawi się żadna nieszczelność.
Głębokość wkręcenia łącznika określana jest
pierścieniem ograniczającym (4) zawsze w
stosunku do aktualnie założonego narzędzia
roboczego).
Zakładanie /wyjmowanie/ akumulatora.
W celu założenia akumulatora do wkrętarki
należy wsunąć go w gniazdo uchwytu
pistoletowego (7) tak aby zapadły zapadki
zespołu mocującego.
W celu wyjęcia akumulatora należy najpierw
nacisnąć obydwie dźwignie (9) a następnie
wysunąć akumulator z gniazda w uchwycie
(7).
Śruby z pierścieniem uszczelniającym.
Przed użyciem dowolnego rodzaju śrub lub
innych łączników należy zapoznać się ze
wskazówkami producenta w jaki sposób,
w różnych przypadkach użyć pierścieni
uszczelniających.
Pierwszą śrubę należy wkręcić w odpadowy
fragment materiału aby przekonać się czy
została ona prawidłowo osadzona.
Jeżeli zachodzi konieczność, należy dokonać
regulacji głębokości wkręcania śruby obracając
pierścieniem ogranicznika (3) zgodnie z ruchem
wskazówek zegara (mniejsza głębokość
wkręcania) lub w kierunku przeciwnym (większa
głębokość wkręcania). Każde położenie
zapadki oznacza zmianą głębokości wkręcania
o 0,02mm. Pełna regulacja obejmuje zakres
2,10mm.
Na zakończenie należy wkręcić jeszcze jedną
śrubę ustawiając właściwie pierścień (3)
ogranicznika głębokości wkręcania,
Zmiana uchwytu narzędzi roboczych -1/4“
(Rys.B).
Wkrętarka przeznaczona do mocowania płyt
gipspwo-kartonowych może być wypasażona
(wyposażenie dodatkowe) w system
mocowania narzędzi roboczych o chwycie
sześciokątnym 1/4“. Narzędzie mocowane jest
wtedy bezpośrednio na wrzecionie wkrętarki,
w odpowiednim gnieździe za pomocą zapadki
kulowo-sprężynowej.
W celu zmiany uchwytu (15) należy:
nacisnąć przyciski (12) i zdjąć pierścień (3)
ogranicznika głębokości wkręcania z obudowy
sprzęgła (17).
Teraz, za pomocą obcęgów, można zdjąć
(ściągnąć) uchwyt a następnie założyć inny (np.
do mocowania końcówek kluczy nasadowych
- [18]) tak aby zapadła zpadka mocująca.
Na zakończenie należy ustawić żebra(13)
znajdujące się na zewnątrznej stronie pierścienia
ogranicznika głębokości, na przeciwko wpustów
(16) na obudowie sprzęgła (17) a następnie
wcisnąć pierścień ogranicznika tak aby zapadła
zapadka.
Śruby bez pierścienia uszczelniającego.
Należy najpierw wkręcić śrubę w odpadowy
fragment materiału i wizualnie ocenić głębokość
na jaką została ona wkręcona.
Teraz można zmniejszyć lub zwiększyć
głębokość /kręcania dokonując regulacji
pierścieniem (3).
Wymiana narzędzi roboczych.
Należy postępować tak jak opisane to zostało
powyżej. Nie należy zdejmować uchwytu (15)
narzędzi roboczych.
9
Jeżeli zachodzi konieczność należy zmierzyć
moment dokręcenia za pomocą klucza
dynamometrycznego. Należy zwrócić uwagę
na wskazówki producenta śrub!
Obsługa wkrętarki.
Podczas pracy należy przestrzegać
wszystkich zasad bezpieczeństwa i
przepisów obowiązujących na danym
terenie.
Podczas pracy wkrętarka należy wywierać
na nią tylko nieznaczny nacisk. Używanie
nadmiernej siły nie przyspieszy pracy a wręcz
odwrotnie: spowoduje spadek jej wydajności a
także możliwość przeciążenia wkrętarki a tym
samym skrócene jej żywotności.
Przed użyciem śrub samowiercących należy
zapoznać się z zaleceniami producenta
dotyczącymi optymalnych obrotów wkrętarki.
Zdejmowanie pierścienia ogranicznika
(Rys.C).
Najpierw należy odkręcić uszczelkę
przeciwpyłową (19) a następnie zdjąć tuleję
ogranicznika głębokości (4). Teraz należy
założyć ponownie pierścień uszczelniający
(19).
Ustawianie kierunku obrotu wrzeciona
(Rys.D).
Jeżeli zamierzamy wkręcać śruby (inne
łączniki) należy ustawić prawe obroty wrzeciona
wkrętarki. W tym celu należy puścić swobodnie
przycisk włącznika (1) a następnie przesunąć
suwak zmiany kierunku obrotów(2) (z prawej
strony na lewą), tak jak pokazuje to rysunek.
Zmiana obrotów wrzeciona na lewe nastąpi
po przesunięciu suwaka (2) z lewej strony
na prawą, zgodnie z rysunkiem. Przedtem
należy zwolnić nacisk wywierany na przycisk
włącznika.
Przed rozpoczęciem pracy należy:
- upewnić się, że akumulatory zasilające
wkrętarkę są w pełni naładowane
- założyć właściwe narzędzie robocze
- włączyć prawe lub lewe obroty wrzeciona
- ustawić właściwą głębokość wkręcania
Włączanie i wyłączanie wkrętarki (Rys.A).
Włączenie wkrętarki następuje po naciśnięciu
dźwigni włącznika (1). Mocniejsze naciśnięcie
dźwigni (1) powoduje zwiększenie obrotów
wrzeciona wkrętarki. Wyłączenie wkrętarki
następuje po zwolnieniu nacisku na dźwignię
włącznika. Po zakończeniu pracy suwak zmiany
kierunku obrotów należy ustawić w położeniu
centralnym blokując w ten sposób dźwignię
włącznika. Zabezpiecza to przed możliowścią
niezamierzonego włączenia wkrętarki.
Środkowa pozycja suwaka powoduje
zablokowanie włącznika pracy tak, że wkrętarka
nie może zostać uruchomiona w sposób
przypadkowy.
UWAGA! Zmiany kierunku obrotów
wrzeciona wkrętaki można dokonać
tylko wtedy gdy wyłączony został silnik i
wrzeciono przestało się obracać.
Przykręcanie śrub.
Najlepsze efekty pracy można osiągnąć
trzymając wkrętarkę w taki sposób aby ręka i oś
śruby znajdowały się na jednej osi a następnie
stopniowo naciskając na dźwignię włącznika i
jednocześnie wywierając lekki nacisk poosiowy
na wkrętarkę.
Zmiana przełożenia napędu.
Wkrętarka do płyt gipsowo-kartonowych
DeWALT ma dwa biegi. Wyboru można
dokonać za pomocą przełącznika (5):
1- niższy zakres obrotów / wyższy moment
obrotowy
2- wyższy zakres obrotów / niższy moment
obrotowy (Por. tabela parametrów technicznych
wkrętarki)
Najpierw należy włożyć śrubę w uchwyt
narzędzia roboczego, przyłożyć jej koniec do
miejsca w którym ma zostać ona wkręcona a
następnie włączyć wkrętarkę. Po oslągnięciu
ustawionej wcześniej głębokości wkręcania,
dzięki wbudowaniu sprzęgła, wkrętarka wyłączy
się automatycznie.
W programie wyposażenia dodatkowego
DeWALT znajduje się wiele końcówek o
UWAGA! Zmiany zakresu obrotów
wrzeciona wkrętaki można dokonać
tylko wtedy gdy wyłączony został silnik i
wrzeciono przestało się obracać.
10
chwycie sześciokątnym 1/4“, pozwalających na
wkręcania różnych rodzajów śrub l wkrętów.
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Produktu
tego nie wolno wyrzucać do normalnych
śmieci z gospodarstw domowych.
4. Konserwacja wkrętarki
Wkrętarki DeWALT zostały skonstruowane
tak aby nie wymagały przez długl. okres
czasu żadnych zabiegów konserwacyjnych.
Aby wiertarka pracowała zawsze jak najlepiej
pamiętajmy zawsze o jej regularnym
czyszczeniu.
Gdy pewnego dnia będziesz zmuszony zastąpić
produkt D E WALT nowym sprzętem lub nie
będziesz go już potrzebować, nie wyrzucaj go
do śmieci z gospodarstw domowych, a jedynie
oddaj do specjalistycznego zakładu utylizacji
odpadów.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych
produktów i opakowań niektóre
materiały mogą być odzyskane i
ponownie wykorzystane. W ten sposób
chroni się środowisko naturalne i
zmniejsza popyt na surowce.
Smarowanie.
Wkrętarka nie wymaga żadnego
smarowania.
Czyszczenie wkrętarki.
Lokalne przepisy mogą wymagać oddawania
elektrycznych urządzeń powszechnego użytku
sprzedawcy, u którego produkt został zakupiony,
lub do punktów zbiorczych.
Obudowę wkrętarki i stacji ładowania
należy czyścić za pomocą miękkiej
ściereczki,
Przed rozpoczęciem czyszczenia stacji
ładowania należy wyciągnąć wtyczkę zasilającą
z gniazda sieciowego,
Szczeliny wentylacyjne silnika wkrętarki muszą
być zawsze czyste i drożne. Należy je czyścić
regularnie za pomocą delikatnej ściereczki.
Firma D E WALT chętnie przyjmuje stare,
wyprodukowane przez siebie urządzenia
i utylizuje je zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Usługa ta jest bezpłatna. By z
niej skorzystać, oddaj elektronarzędzie do
autoryzowanego warsztatu naprawczego, który
prowadzi zbiórkę w naszym imieniu.
Ich listę znajdziesz także w internecie pod
adresem: www.2helpU.com.
11
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest decyzją
ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane
niewłaściwym użytkowaniem lub używaniem produktu
niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub
przepisami bezpieczeństwa;
b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane
przeciążaniem narzędzia, które prowadzi do uszkodzeń
silnika, przekładni lub innych elementów a także
stosowaniem osprzętu innego niż zalecany przez
DEWALT;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi
wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek działania
pożaru, powodzi, czy też innych klęsk żywiołowych,
korozji, normalnego zużycia w eksploatacji czy też
innych czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub były
przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do urządzenia,
taki jak: wiertła, tarcze pilarskie, tarcze szlifierskie,
końcówki wkręcające, noże strugarskie, brzeszczoty,
papier ścierny i inne elementy ulegające naturalnemu
zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe,
które sprzedały produkt, nie udzielają upoważnień
ani gwarancji innych niż określone w karcie
gwarancyjnej. W szczególności nie obejmują prawa
Klienta do domagania się zwrotu utraconych zysków
w związku z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza
uprawnień kupującego wynikających z niezgodności
towaru z umową.
DEWALT
Warunki gwarancji:
Gwarantujemy sprawne działanie produktu, zgodnie z
warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w
instrukcji obsługi. Niniejszą gwarancją nie jest objęte
wyposażenie takie, jak: szczotki, tarcze pilarskie, tarcze
ścierne, wiertła i inne akcesoria, jeżeli nie została do nich
dołączona oddzielna karta gwarancyjna oraz elementy
podlegające naturalnemu zużyciu.
1. Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami
materiałowymi.
2. Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu
przez Klienta w Centralnym Serwisie Gwarancyjnym
reklamowanego produktu oraz łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży taką, jak
w karcie gwarancyjnej lub kopii faktury.
3. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę urządzenia
(wraz z bezpłatną wymianą uszkodzonych części) w
okresie 12 miesięcy od daty zakupu.
4. Produkt reklamowany musi być:
a) dostarczony bezpośrednio do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego wraz z poprawnie wypełnioną kartą
gwarancyjną i ważnym paragonem zakupu (lub kopią
faktury) oraz szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
b) przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za
pośrednictwem punktu sprzedaży wraz z dokumentami
wymienionymi powyżej.
5. Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
ponosi Black&Decker. Wszelkie koszty związane
z zapewnieniem bezpiecznego opakowania,
ubezpieczeniem i innym ryzykiem ponosi Klient. W
przypadku odrzucenia roszczenia gwarancyjnego,
produkt jest odsyłany do miejsca nadania na koszt
adresata.
6. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte
przez Centalny Serwis Gwarancyjny w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu przez
Centralny Serwis Gwarancyjny;
b) termin usunięcia wady (punkt 6a) może być wydłużony
o czas niezbędny do importu niezbędnych części
zamiennych.
7. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na piśmie, że
usunięcie wady jest niemożliwe;
b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie bez
dokonywania naprawy.
8. O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może być
wydany nowy produkt o niegorszych parametrach.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 682-0808, fax: (22) 682-0809
zst00064644 - 10-06-2008
12
DW979K - - - - A
CORDLESS DRILL 1
©
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
PL
SK
miesięcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising