DW979K | DeWalt DW979K CORDLESS DRILL instruction manual

599111-53 SK
Preložené z pôvodného návodu
DW979K
A
2
B
C
D
3
AKUMULÁTOROVÝ SKRUTKOVAČ DW979K
Blahoželáme Vám!
Dvokitá izolácia
Zvolili ste si náradie firmy D EWALT. Roky
skúseností, dôkladný vývoj výrobkov
a inovácia vytvorili z firmy DEWALT jedného
z najspoľahlivejších partnerov pre užívateľov
profesionálneho náradia.
Toto elektrické náradie je úplne odizolované
podľa normy prEN 50144.
To znamená, že dve na sebe nezávislé izolačné
vrstvy Vás chránia pred tým, aby ste prišli do
styku s kovovými časťami vodiacimi elektrický
prúd. Je to dosiahnuté tým, že medzi elektrické
a mechanické časti prístroja je umiestnená
izolačná bariera. Takto Vám dvojitá izolácia
poskytuje extrému ochranu pred elektrickým
prúdom.
Technické údaje
Menovité napätie
Otáčky
Max. priemer skrutky
Max. krútiaci moment
Hmotnosť
DW979K
12V
0-800/0-2300/min
4,8mm
13Ha
1,2kg
Akumulátorový skrutkovač s hĺbkovým
dôrazom DW 979 K je prenosné
elektrické náradie II. triedy (s dvojitou
izoláciou) v zmysle STH 361550, ktoré
podlieha pravidelným revíziam podľa
STH 331600.
Obsah balenia
1 skrutkovač
1 akumulátor
1 nabíjačka akumulátora
1 skrutkovací nástavec
2 nástavce na hĺbkový doraz
1 prenosný kufor
1 návod
1 nákres
1 záručný list
Montáž a nastavenie pristroja
Pred montážou a nastavovaním vyberte vždy
akumulátor. Predtým vždy prístroj vypnite.
Akumulátor (A)
Nabíjanie akumulátora:
Ak nabíjate akumulátor prvýkrát alebo po dlhšej
dobe, nabije sa len na 80%. Úplne sa nabije až po
niekoľkých cykloch. Pred nabíjaním skontrolujte
prívod elektrického prúdu, ak je v poriadku
a akumulátor sa napriek tomu nenabíja, nechajte
akumulátor skontroloval v servise. Počas
nabíjania sa akumulátor a nabíjačka zahrievajú,
čo je celkom normálne. Nenabíjajte akumulátor
pri teplote pod plus + 4°C alebo nad + 40°C.
Odporúčaná teplota cca 24°C.
Nabíjanie: Vložte akumulátor (8) podľa obr.
do nabíjačky (10) a zapojte do zásuvky.
Červená kontrolka musí blikať, teraz sa
akumulátor nabíja. Po cca 1 hodine sa kontrolka
rozsvieti, t. j. akumulátor je nabitý. Akumulátor
môžete kedykoľvek vybrať alebo ho nechať
neobmedzene dlho v nabíjačke.
Popis prístroja
Akumulátorový skrutkovač GSA 64 K bol vyvinutý
na priskrutkovanie sadrokartónových dosiek
k dreveným alebo kovovým konštrukciám.
Dá sa tiež použiť na skrutkovanie do dreva
a k zaskrutkovaniu samorezných skrutiek
do priemeru 5 mm.
1
2
3
4
5
6
7
8
regulácia otáčok
prepínač pravého a ľavého chodu
nastavenie hĺbky
puzdro hĺbkového dôrazu
prepínač 1. a 2. chodu
držiak nástroja
rukoväť
akumulátor
nabíjačka akumulátora
9 uvoľňovacie gombíky
10 nabíjačka
11 kontrolka (červená)
Vloženie a vybratie akumulátora:
Vložte akumulátor do rukoväte tak, aby zapadol.
Pri vyberaní akumulátora stlačte súčasne obidva
uvoľňovacie gombíky (9) a vyberte akumulátor
z rukoväte.
4
Výmena nástroja (B)
Prepínač (2) v strednej polohe pri vypnutom
motore zabraňuje neúmyselnému zapnutiu
prístroja.
Prepínač prepínajte len vtedy, ak je motor
v úplnom kľude.
Na výmenu držiaka (15) stlačte uvoľňovacie
gombíky (12) a vysuňte puzdro hĺbkového
nastavenia (3) z telesa prevodovky. Držiak
nástroja vyberte z vretena kliešťami. Nový
držiak nasaďte na vreteno tak, aby zapadol..
Vyrovnajte priečky na vnútornej strane puzdra
hĺbkového nastavenia a drážky prevodovky
a zatlačte nastavovacie puzdro.
Prevodovka (A)
Motor môže byt prepnutý prevodovkou do
dvoch rýchlostí:
1 - nižšie otáčky/vyšší otáčavý moment
2 - vyššie otáčky/nižší otáčavý moment
(vid technické údaje)
Výmena nástavcov
Postupujte podlá predchádzajúceho návodu,
ale nie je potrebné odstraňovať držiak nástroja
(15). Vyberte len nástavec (14) z držiaka (15),
ak bude potrebné použite kliešte.
Pri zmene rýchlosti posuňte prevodovku
vždy úplne dopredu alebo dozadu. Nikdy
neprepínajte rýchlosť ak motor nie je v úplnom
kľude.
Nastavenie hĺbky skrutkovania (C)
Skrutkovanie s tesniacimi krúžkami
Hĺbka skrutkovania sa určuje z pozície puzdra
hĺbkového dôrazu (4) v pomere k zaťaženiu
prístroja. Na skrutku nasuňte tesniace krúžky
určené výrobcom na upevnenie k rôznym
použitiam. Nasunutie najprv vyskúšajte na
zbytku materiálu. Hĺbku nastavíte otáčaním
nastavovacieho puzdra (3) v smere otáčania
hodinových ručičiek zmenšíte hĺbku skrutkovania
a proti smeru hodinových ručičiek naopak.
Každé zapadnutie znamená zmenu nastavenia
hĺbky o 0,02 mm. Úplné otočenie puzdra
zodpovedá hĺbke 2,10 mm. Najprv zaskrutkujte
jednu skrutku a hĺbku nastavte podlá nej.
Odporúčanie k práci
Vždy sa riaďte bezpečnostnými predpismi.
Prístroj zbytočne nezaťažujte, nadmerný tlak
nezvýši pracovnú rýchlosť, len nepriaznivo
ovplyvňuje výkon a životnosť prístroja.
Riaďte sa odporučeniami pre optimálnu rýchlosť
otáčok, ktoré sú udávané výrobcom skrutiek.
Pred začatím práce sa presvedčte, či je
akumulátor dostatočne nabitý.
Používajte zodpovedajúci skrutkovači nástavec.
Zvoľte správne pravý alebo ľavý chod.
Nastavte správnu hĺbku skrutkovania.
Zapnutie a vypnutie (A)
Skrutkovanie bez tesniacich krúžkov
Zaskrutkujte jednu skrutku do zbytku materiálu
a určte hĺbku zaskrutkovania. hĺbku potom
nastavte nastavovacím puzdrom (3). Ak je
to nevyhnutné zmeňte tiež krútiaci moment
pomocou kľúča, viď údaje výrobcu skrutiek.
Prístroj zapnite stlačením regulátora otáčok (1).
Hlbšie stlačenie zodpovedá vyšším otáčkam.
Opätovným upevnením regulátora prístroj
vypnete. Prístroj zablokujete vo vypnutom stave
prepnutím tlačidla pravého a ľavého chodu (2)
do strednej polohy.
Odstránenie puzdra hĺbkového dôrazu (C)
Vyskrutkujte prachové tesnenie (19), vyberte
puzdro (4) a opát naskrutkujte prachové
tesnenie.
Skrutkovanie
Najlepšie výsledky dosiahnete, ak je vaša ruka
v jednej rovine so skrutkou. Malíčkom alebo
malíčkom a prsteníkom stláčate regulátor otáčok.
Na zaskrutkovanie skrutiek musíte nasadiť
hlavičku skrutky do skrutkovacieho nástavca,
stlačiť regulátor otáčok a skrutku zaskrutkovať
naraz bez prerušenia. Po zaskrutkovaní sa
nástavec automaticky odpojí.
O najvhodnejších doplnkoch sa informujte
u vášho odborného predajcu náradia DEWALT.
Nastavenie smeru otáčania (D)
Pravý chod - zaskrutkovanie. Uvolnite regulátor
otáčok (1) a stlačte prepínač pravého a ľavého
chodu (2) na pravej strane prístroja, podlá obr.
Ľavý chod - vyskrutkovanie. Ako u pravého
chodu, prepínač (2) stlačte na ľavej strane
prístroja.
5
Údržba prístroja
Vyhlásenie o zhode
DEWALT sú elektrické prístroje s dlhodobou
životnosťou a najnižšími nákladmi na údržbu.
Pre dlhodobý a bezporuchový chod je však
potrebné pravidelné čistenie.
-
DW979K2
Spoločnosť DEWALT prehlasuje, že tieto
modely elektrického náradia boli vyrobené podľa
požiadaviek nasledujúcich noriem: 89/392/EEC,
89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 55014, EN 610003-2 a EN 61000-3-3.
Prístroj nepotrebuje primazávanie.
Udržujte otvory na prívod vzduchu trvalé
priechodné a pravidelne ich prečísľujte
mäkkou handričkou.
V prípade záujmu o podrobnejšie informácie,
kontaktujte prosím spoločnosť DEWALT na dole
uvedenej adrese alebo na adrese uvedenej na
konci tohto návodu.
Ochrana životného prostredia
Triedený odpad. Tento výrobok nesmie
byť likvidovaný spolu s bežným
komunálnym odpadom.
Úroveň akustického tlaku podľa noriem 86/188/
EEC a 89/392/EEC, meraná podľa normy EN
50144:
Keď nebudete váš výrobok D EWALT ďalej
potrebovať alebo uplynie lehota jeho životnosti,
nelikvidujte ho spolu s domovým odpadom.
Zaistite likvidáciu tohto výrobku v triedenom
odpade.
LpA (akustický tlak)
LWA (akustický výkon)
* pôsobiaci v uchu obsluhy
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Opätovné
použitie recyklovaných materiálov
pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu
surovín.
‹ 75 dB(A)*
‹ 75 dB(A)
V prípade prekročenia hranice akustického tlaku
85 dB(A), preveďte príslušné opatrenia týkajúce
sa ochrany sluchu.
Meraná stredná kvadratická hodnota zrýchlenia
podľa normy EN 50144:
DW979K2
2.5 m/s2
Miestne predpisy môžu upravovať spôsob
likvidácie domácich elektrických spotrebičov
v miestnych zberniach alebo v mieste nákupu
výrobku.
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení
ich technickej životnosti. Využite túto bezplatnú
službu a odovzdajte Váš nepoužívaný prístroj
ktorémukoľvek autorizovanému servisnému
stredisku.
Technický a vývojový riaditeľ
Horst Großman
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40
D-65510, Idstein, Germany
Adresu vášho najbližšieho autorizovaného
strediska DEWALT nájdete na zadnej strane
tohto návodu. Zoznam servisných stredísk
D E WALT a podrobnosti o popredajnom
servise nájdete taktiež na internetovej adrese:
www.2helpU.com
6
Bezpečnostné predpisy
Upozornenie! Pri použití elektrického
náradia musia byť dodržiavané nasledujúce
bezpečnostné predpisy, aby sa predchádzalo
úrazu elektrickým prúdom, riziku požiaru
a osobným zraneniam. Pred začiatkom práce
s týmito prístrojmi si najskôr pozorne prečítajte
všetky pokyny a zabezpečte ich dodržiavanie.
•
•
Pre bezpečnú prácu:
• Odporúčame používať ochranu sluchu pri
akustickom tlaku vyššom ako 85,0 dB (A).
• Udržujte svoje pracovisko v čistote.
Neporiadok na pracovisku zvyšuje možnosť
nehody.
• Dbajte na pracovné prostredie.
Nevystavujte elektrické náradie dažďu.
Nepoužívajte ho vo vlhkom, mokrom
a výbušnom prostredí. Dbajte na dobré
osvetlenie.
• Chráňte sa pred úrazom elektrickým
prúdom. Vyhýbajte sa dotyku uzemnených
predmetov ako napr. potrubia, vykurovacích
telies, sporákov, chladničiek a pod.
• Chráňte elektrické náradie pred deťmi.
Nedovoľte nikomu ďalšiemu dotýkať sa
elektrického náradia alebo prívodného
kábla. Zamedzte vstup nepovolaným
osobám na pracovisko.
• Bezpečne uložte nepoužívané elektrické
náradie. Nepoužívané elektrické náradie
musí byť uložené na suchou a uzamknutom
mieste mimo dosahu detí.
• Nepreťažujte elektrické náradie.
Najlepšie a najbezpečnejšie budete
pracovať v odoporúčanom pracovnom
rozsahu.
• Používajte správne elektrické náradie.
Nepoužívajte príliš slabé elektrické náradie
pre ťažké práce. Používajte elektrické
náradie len k účelom a prácam, na ktoré
je určené. Napr.: nepoužívajte ručné
okružné píly na pílenie stromov alebo na
Odrezávanie konárov.
• Používajte ochranné okuliare. Pri
prašných prácach používajte kryt tváre
alebo masku.
• Používajte riadny pracovný odev.
Nenoste volný odev ani žiadne módne
doplnky alebo šperky, môžu byť zachytené
pohyblivými časťami elektrického náradia.
Pri práci vonku odporúčame používať
gumené rukavice a obuv s protišmykovou
•
•
•
•
•
•
7
podrážkou. Ak mate dlhšie vlasy, noste
sieťku na vlasy.
Nepoužívajte prívodný kábel na iné účely.
Nikdy neprenášajte elektrické náradie za
prívodný kábel a ani ho nepožívajte na
vytiahnutie vidlice zo zásuvky. Chráňte
prívodný kábel pred teplom, olejom,
mastnotou a ostrými hranami.
Zabezpečte opracovávaný predmet. Na
upínanie predmetov používajte upínacie
prípravky, svorky alebo zverák. Je to oveľa
bezpečnejšie držanie ako rukou a elektrické
náradie môžete pritom ovládať oboma
rukami.
Dbajte na pevný postoj pri práci.
Vyvarujte sa obnormálneho držania tela.
Zaistite si bezpečný postoj a rovnováhu po
celý čas práce.
Starostlivo vykonávajte údržbu svojho
elektrického náradia. Udržujte nástroje
ostré a čisté. Tieto sú zárukou presnej
a bezpečnej práce.
Dodržiavajte pokyny na údržbu a na
výmenu nástrojov. Prístroj udržujte
v čistote, vetracie otvory čisté a priechodné.
Do motora sa nesmú dostať cudzie
telieska. Pravidelné kontrolujte prívodný
kábel a vidlicu. Ak sú poškodené,
nechajte ich neodkladne vymeniť
odborníkom. Kontrolujte pravidelne
predlžovací kábel a ak je poškodený,
nahraďte ho iným. Rukoväte udržujte
suché a čisté a chráňte ich pred olejom
a mastnotou.
Vytiahnite prívodný kábel zo zásuvky.
Po ukončení práce, pred údržbou, pred
výmenou nástrojov a príslušenstva
všetkého druhu, napr.: pílových kotúčov,
pílových listov, vrtákov, nožov a pod.
Používajte vonkajší predlžovací kábel.
Vo vonkajšom prostredí používajte
predlžovací kábel riadne označený a určený
pre prácu vonku.
Nenechávajte zasunuté žiadne montážne
kľúče a kľučky. Pred zapnutím sa
presvedčte, či sú z pohyblivých a rotačných
častí elektrického náradia odstránené
všetky upevňovacie alebo nastavovacie
kľúče.
Zabráňte neúmyselnému spusteniu.
Neprenášajte žiadne elektrické náradie
zapojené do siete s prstom na vypínači.
Presvedčte sa, že pred pripojením do siete
je prístroj vypnutý.
•
•
•
•
•
Buďte vždy pozorní. Venujte pozornosť
tomu, čo robíte. Postupujte rozume.
Nepoužívajte elektrické náradie, ak ste
nesústredení alebo unavení.
Zapnite odsávanie prachu. Ak je
prístroj vybavený odsávaním prachu
alebo prípojkou na pripojenie vonkajšieho
odsávania prachu, presvedčte sa, či je
pripojené a riadne pracuje.
Skontrolujte, či elektrické náradie nie
je poškodené. Pred každým ďalším
použitím dôkladne skontrolujte ochranné
kryty a všetky ľahko poškodené časti
a posúďte, či sú schopné riadne pracovať
a plniť všetky určené funkcie. Skontrolujte
všetky pohyblivé časti, ktoré môžu ovplyvniť
správnu funkciu elektrického náradia
a posúďte, či sú funkčné. Poškodené diely
a ochranné kryty musia byť riadne opravené
alebo vymenené odborným servisom
DEWALT.
Poškodené vypínače nechajte neodkladne
vymeniť odborným servisom DEWALT.
Nepoužívajte elektrické náradie, ktoré
možno vypínačom vypnúť alebo zapnúť.
Upozornenie. V záujme Vašej vlastnej
bezpečnosti používajte iba príslušenstvo
a prídavné zariadenia uvedené v katalógu
DEWALT alebo v návode na obsluhu.
Použitie iného príslušenstva, než toho,
ktoré je odporúčané v katalógu DEWALT
alebo v návode na obsluhu, znižuje Vašu
osobnú bezpečnosť.
Prípadnú opravu vyžiadajte u povereného
servisu DEWALT.
Toto elektrické náradie zodpovedá platným
bezpečnostným predpisom.
Všetky opravy musia byť vykonávané
kvalifikovanými osobami s použitím
originálnych náhradných dielov.
Až dôjde ku styku pokožky s roztokom,
opláchnite postihnuté miesto vodou
a neutralizujte ho citrónovou šťavou alebo
octom. Ak roztok zasiahne oči, vyplachujte ich
asi 10 minút čistou vodou.
Nikdy akumulátory neotvárajte.
Značky na nabíjačke a na akumulátore
Akumulátor sa nabíja
Je nabitý
Poškodený akumulátor
Nevyberajte akumulátor vo vlhkom
prostredí
Nabíjajte len v prostredí, kde je
teplota medzi + 4 až + 40 °C
Nenabíjajte poškodený akumulátor.
Vymeňte ho!
Nevkladajte vodivé predmety
do prístroja.
Poškodený kábel ihneď vymeňte.
Po uplynutí životnosti akumulátorov
ich v záujme ochrany životného
prostredia nechajte odborne
zlikvidovať v našom značkovom
servise.
Nehádžte akumulátory do ohňa.
Tieto bezpečnostné predpisy chráňte a dobre
uschovajte
Bezpečnostné predpisy pre prácu
s akumulátorovým skrutkovačom
Nebezpečie vzniku ohňa! Zabráňte priamemu
dotyku akumulátorových kontaktov s kovovými
predmetmi (napr. keď nesiete akumulátory
v jednej taške spoločne s kľúčami).
Akumulátorová tekutina, 25 až 30% roztok
hydroxidu draselného, môže byť škodlivá.
8
ZÁRUKA
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
SpoloþnosĢ DEWALT je presvedþená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku
pre profesionálnych používateĐov tohto náradia.
Táto záruka sa ponúka v prospech zákazníka
a nijako neovplyvní jeho zákonné záruþné práva.
Táto záruka platí vo všetkých þlenských štátoch
EÚ a Európskej zóny voĐného obchodu EFTA.
• 30 DNÍ ZÁRUKA VÝMENY •
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
Ak nie ste s výkonom Vášho náradia DEWALT
celkom spokojní, môžete ho do 30 dní po kúpe
vrátiĢ. Náradie musí byĢ v kompletnom stave ako
pri kúpe a musí byĢ dodané na miesto, kde bolo
kúpené, kde sa vymení alebo vrátia peniaze.
Náradie musí byĢ v uspokojivom stave a musí byĢ
predložený doklad o jeho kúpe.
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
• JEDNOROþNÁ ZMLUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Ak sa musí poþas 12 mesiacov po kúpe vykonaĢ
údržba alebo servis Vášho náradia DEWALT,
máte nárok na jedno bezplatné vykonanie
tohto úkonu. Tento úkon sa bezplatne vykoná
v autorizovanom servise DEWALT. K náradiu
musí byĢ predložený doklad o jeho kúpe. Táto
oprava zahĚĖa aj prácu. Tento bezplatný servis
sa nevzĢahuje na príslušenstvo a náhradné diely,
ak nie sú tiež kryté zárukou.
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
• JEDNOROþNÁ PLNÁ ZÁRUKA •
Ak dôjde poþas 12 mesiacov od kúpy výrobku
DEWALT k poškodeniu tohto výrobku z dôvodu
poruchy materiálu alebo zlého dielenského
spracovania, spoloþnosĢ DEWALT zaruþuje
bezplatnú výmenu všetkých poškodených þastí –
alebo podĐa nášho uváženia – bezplatnú výmenu
celého náradia, za predpokladu, že:
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
06/2014
• Porucha nevznikla v dôsledku neodborného
zaobchádzania.
• Výrobok bol vystavený bežnému použitiu
a opotrebovaniu.
• Výrobok neopravovali neoprávnené osoby.
• Bol predložený doklad o kúpe;
• Bol výrobok vrátený kompletný s pôvodnými
komponentmi.
Ak požadujete reklamáciu, kontaktujte predajcu,
u ktorého ste výrobok kúpili alebo vyhĐadajte
autorizovanú servisnú organizáciu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
zst00241781- 23-07-2014
9
DW979K - - - - A
CORDLESS DRILL 1
©
10
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising