DW996 | DeWalt DW996 CORDLESS DRILL instruction manual

®
DW961K2
DW976K2
DW996K(2)
90
Dansk
1
Deutsch
8
English
16
Español
23
Français
30
Italiano
37
Nederlands
45
Norsk
52
Português
59
Suomi
65
Svenska
72
EÏÏËÓÈη
79
Copyright DEWALT
91
5
6
2
3
4
3
7
4
1
2
8
8
9
11
TE
INU
15 M NG
10
R
GER
AR
CH GING
AR
D
¥ CH ARGE
CK
¥ CH IVE PA
HI
FECT
FLAS
H¥DE
LAY
ON
¥ DE
FLAS
FAST
ON
9115 R:
DW NGE
:
DA RNING
WA
A
92
4
13
1
3
12
2
B
C
2
E
2
D
93
14
14
F
94
95
96
DANSK
BATTERIDREVET SKRUETRÆKKER/
(SLAG)BOREMASKINE
DW961K2/DW976K2/DW996K(2)
Tillykke!
Indholdsfortegnelse
Du har valgt et DEWALT Elværktøj. Mange års
erfaring, ihærdig produktudvikling og innovation gør
DEWALT til en af de mest pålidelige partnere for
professionelle brugere.
Tekniske data
Konformitetserklæring
Sikkerhedsinstruktioner
Kontroller emballagens indhold
Beskrivelse
El-sikkerhed
Samling og justering
Brugervejledning
Vedligeholdelse
Garanti
da - 1
da - 2
da - 2
da - 4
da - 4
da - 4
da - 4
da - 5
da - 6
da - 6
Tekniske data
Spænding
Omdrejningstal/min ubelastet
Borepatron kapacitet
Vægt (uden batteri)
V
mm
kg
DW961K2*
9,6
0-400/0-1.200
10
1,15
DW976K2*
12,0
0-450/0-1.400
10
1,2
DW996K(2*)
14,4
0-600/0-1.750
13
1,25
Batteri
Spænding
Kapacitet
Vægt
V
Ah
kg
XR BATTERI
9,6
1,7
0,60
XR BATTERI
12,0
1,7
0,65
XR BATTERI
14,4
1,7
0,70
Lader
Spænding (lysnet)
Ladetid
Vægt
V
h
kg
DE9102
230
1
0,4
DE9102
230
1
0,4
DE9102
230
1
0,4
* Leveres med 2 batterier
Sikringer:
230 V maskiner
Følgende piktogrammer anvendes i denne håndbog:
Angiver risiko for personskade, livsfare
eller ødelæggelse af værktøjet, hvis
brugervejledningens instruktioner ikke
følges.
Brandfare.
Angiver risiko for elektrisk stød.
1
da - 1
DANSK
Konformitetserklæring
Sikkerhedsinstruktioner
DW961K2/DW976K2/DW996K(2)
DEWALT erklærer at disse værktøjer er konstrueret i
henhold til EU-direktiverne: 89/392/EØF, 89/336/EØF,
73/23/EØF, EN 50144, EN 55104, EN 55014,
EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Lydniveauet er i overensstemmelse med EUdirektiverne 86/188/EØF & 89/392/EØF, målt i
henhold til EN 50144:
Læs brugsanvisningen igennem, inden maskinen
tages i brug. Opbevar brugsanvisningen let
tilgængeligt, så alle, der bruger maskinen, har
adgang til brugsanvisningen.
Foruden nedenstående instruktioner, bør
Arbejdstilsynets regler altid følges.
ADVARSEL!
Når man anvender elværktøj, skal følgende
grundlæggende sikkerhedsinstruktioner altid
følges for at nedsætte risikoen for elektriske
stød, personskader og brand.
DW961K2 DW976K2 DW996K(2)
LpA (lydniveau)
dB(A)*
84
84
86
LWA (akustisk styrke)
dB(A)
92
92
94
* ved operatørens øre
Anvend høreværn, hvis lydniveauet
overstiger 85 dB(A).
Den vægtede geometriske middelværdi af
accelerationsfrekvensen i henhold til EN 50144:
DW961K2 DW976K2 DW996K(2)
5,8 m/s2
Produktudviklingsdirektør
Horst Großmann
DEWALT, Idstein, Tyskland
da - 2
5,9 m/s2
6,4 m/s2
1 Brug høreværn
Lydniveauet ved bearbejdning af forskellige
materialer kan variere, af og til overstiger niveauet
85 dB(A). For at beskytte sig selv, skal man altid
anvende høreværn.
2 Hold arbejdsområdet i orden
Uordentlige arbejdsområder og arbejdsbænke
indbyder til skader.
3 Tænk på arbejdsmiljøets indflydelse
Udsæt ikke elværktøj eller lader for regn. Anvend
ikke elværktøj på fugtige eller våde pladser. Sørg
for en god belysning over arbejdsområdet.
Anvend ikke elværktøj i nærheden af let
antændelige væsker eller gasser.
4 Hold børn borte
Lad ikke andre personer komme i kontakt med
elværktøj eller ledningen. Uvedkommende
personer skal holdes væk fra arbejdsområdet.
5 Opbevar værktøj sikkert
Når elværktøjet ikke anvendes, skal det
opbevares på et tørt, højt placeret sted, låst inde,
uden for børns rækkevidde.
6 Overbelast ikke elværktøj
Man arbejder bedre og mere sikkert inden for det
anførte effektområde.
7 Brug det rigtige elværktøj
Tving ikke elværktøj til at udføre arbejde, som er
beregnet til kraftigere værktøj. Brug ikke værktøj
til formål, det ikke er beregnet til.
8 Klæd dig rigtigt på
Bær ikke løst hængende tøj eller smykker. De
kan sidde fast i bevægelige dele.
Gummihandsker og skridsikre sko anbefales ved
udendørs arbejde. Brug hårnet, hvis du har langt
hår.
2
DANSK
9 Brug beskyttelsesbriller
Brug beskyttelsesbriller for at forhindre, at du får
støv i øjnene, hvilket kan forårsage skade. Hvis
der opstår meget støv, bruges også
ansigtsmaske.
10 Sæt arbejdsemnet fast
Brug skruetvinger eller skruestik for at spænde
arbejdsemnet fast. Det er sikrere end at bruge
hånden, og du får begge hænder fri til arbejdet.
11 Stræk dig ikke for meget
Sørg for, at du altid har sikkert fodfæste og
balance.
12 Vedligehold værktøjet omhyggeligt
Hold værktøjet skarpt og rent. Følg
instruktionerne med hensyn til pasning og
udskiftning af tilbehør. Hold håndtagene tørre,
rene og fri for olie og fedt.
13 Fjern batteriet
Afmonter batteriet fra værktøjet, når det ikke er i
brug, inden service og ved udskiftning af tilbehør
såsom savklinge, bor eller fræsere.
14 Fjern nøglerne
Kontroller at nøgler og justerværktøj er fjernet fra
elværktøjet, inden det startes.
15 Vær opmærksom
Se på det, du gør. Brug din sunde fornuft. Brug
ikke elværktøjet, når du er træt.
16 Kontroller elværktøjet for skader
Inden fortsat brug af elværktøjet, skal eventuelle
beskadigede sikringsanordninger og andre
defekte dele kontrolleres nøje for at finde ud af,
om de fortsat kan fungere rigtigt og udføre den
planlagte funktion.
Kontroller at de bevægelige dele fungerer
upåklageligt og ikke klemmer, at ingen dele er
gået i stykker, at alle dele er rigtigt monterede, og
at andre forhold, der kan påvirke driften, er i
orden.
En sikkerhedsanordning eller en anden del, som
er beskadiget, skal repareres eller udskiftes af et
anerkendt serviceværksted, hvis intet andet er
anført i brugsanvisningen. Fejlbehæftede
afbrydere skal udskiftes hos et autoriseret
serviceværksted. Brug ikke elværktøjet, hvis
afbryderen ikke kan kobles til eller fra.
17 For din personlige sikkerhed
Brug kun tilbehør og dele, der er anbefalet i
brugsanvisningen og katalogerne. Anvendelsen
af andet værktøj eller tilbehør end det, der
3
anbefales i brugsanvisningen eller katalogerne
kan medføre risiko for personskader.
18 Få dit værktøj repareret hos et autoriseret
DEWALT serviceværksted
Dette elværktøj overholder de relevante
sikkerhedsforskrifter. For at undgå fare, må
reparationer af eludstyr kun foretages af
autoriserede serviceværksteder.
Yderligere sikkerhedsanvisninger for batteriet
Brandfare. Undgå at kortslutte
kontakterne på et frakoblet batteri med
metalgenstande (ved f.eks. at have
nøgler i samme lomme som batteriet).
• Batterivæsken, en 25-30% opløsning af
kaliumhydroksid, kan være skadelig. Ved
hudkontakt skal der omgående skylles med
vand. Neutraliser med en mild syre såsom
citronsaft eller eddike. Ved øjenkontakt skylles
med rigeligt med vand i mindst 10 minutter.
Opsøg læge.
• Forsøg aldrig at åbne et batteri.
Etiketter på laderen og batteriet
Etiketterne på laderen og batteriet viser følgende
piktogrammer:
100%
Batteriet oplader
100%
Batteriet er opladet
Batteriet er defekt
Rør dem ikke med strømledende
materialer
Oplad ikke et beskadiget batteri
Læs brugsanvisningen før laderen tages i
brug
da - 3
DANSK
Må kun anvendes til opladning af
DEWALT-batterier; andre batterier kan
revne og forårsage skader.
Må ikke udsættes for væske
En beskadiget ledning bør omgående
udskiftes
+40 ˚c
+4 ˚c
Temperatur for opladning +4 °C
til +40 °C
Følg givne anbefalinger med hensyn til at
skille sig af med batteriet
4
5
6
7
8
Funktionsvælger/drejningsmomentkontrol
Selvspændende patron
Bitsholder
Pistolgreb
Batteri
Lader
Din DEWALT lader kan oplade batterier fra 9.6 til
14.4 V på en time.
8 Batteri
9 Udløserknapper
10 Lader
11 Ladeindikator (rød)
El-sikkerhed
Laderen er kun beregnet til én spænding. Kontroller,
at strømforsyningen svarer til spændingen på
typeskiltet.
Brænd ikke batteriet
Kontroller emballagens indhold
Emballagen indeholder:
1 Batteridrevet skruetrækker/(slag)boremaskine
1 Batteri (DW996K)
2 Batterier (DW961K2, DW976K2, DW996K2)
1 Batterilader
1 Metalkuffert
1 Brugervejledning
1 Tegning
• Kontroller, at værktøjet, komponenter eller
tilbehør ikke er blevet beskadiget under
transporten.
• Tag dig tid til at læse og forstå denne
brugervejledning, før du tager værktøjet i brug.
Beskrivelse (fig. A)
Din DEWALT skruetrekker/(slag)boremaskine er
fremstillet til professionelt brug:
DW961K2 Rotationsboremaskine med pistolgreb boring og skruetrækning
DW976K2 Slagboremaskine med pistolgreb rotations og/eller slagboring og skruetrækning
DW996K(2) Slagboremaskine med pistolgreb rotations og/eller slagboring og skruetrækning
1 Afbryder med variabel hastighedskontrol
2 Omskifter for højre/venstregang
3 Gearvælger
da - 4
Laderen er dobbelt isoleret i henhold til
EN 50144; jordledning er derfor ikke
påkrævet.
Samling og justering
Før samlingen og justeringen skal
batteriet altid afmonteres.
Slå altid værktøjet fra (OFF), før batteriet
monteres eller afmonteres.
Batteri (fig. A)
Opladning af batteriet
Når batteriet skal oplades for første gang eller efter
længere tids opbevaring, kan det kun oplades 80%.
Efter flere opladninger og afladninger vil batteriet nå
op på fuld kapacitet.
Kontroller altid lysnettets strøm, før batteriet
oplades. Hvis lysnettet er i orden, men batteriet ikke
oplades, skal laderen indleveres hos en autoriseret
DEWALT forhandler. Under opladningen kan laderen
og batteriet blive varme. Dette er normalt og
indebærer ikke noget problem.
Oplad ikke batteriet ved en
omgivelsestemperatur på under 4 °C
eller over 40 °C.
Anbefalet ladetemperatur: ca. 24 °C.
4
DANSK
• Batteriet (8) oplades ved at sætte det i laderen
(10) som vist på tegningen og tilslutte laderen.
Sørg for at batteriet sidder korrekt i laderen. Den
røde ladeindikator (11) blinker. Efter ca. 1 time
holder den op med at blinke og begynder at lyse
konstant. Batteriet er nu helt opladet. Batteriet
kan derefter tages af når som helst eller det kan
blive siddende i laderen, så længe det skal være.
Montering og afmontering af batteriet
• Sæt batteriet ind i pistolgrebet (7), indtil der høres
et klik.
• Batteriet fjernes ved at trykke på de to
udløserknapper (9) samtidigt og trække batteriet
ud af pistolgrebet (7).
Sådan indsættes og fjernes en borebit
(fig. A & B)
Dette batteridrevne DEWALT-værktøj er udstyret
med et rum (6) til opbevaring af bor og
skruetrækkerklinger.
• Åbn patronen ved at dreje muffen (12) mod uret
og sæt borets/skruetrækkerklingens skaft i
patronen.
• Spænd kraftigt ved at dreje muffen med uret,
mens der holdes på patronens bageste del med
den anden hånd.
• Biten fjernes i omvendt rækkefølge.
DW976/DW99-Valg af driftsmåde (fig. C)
Slagboremaskinen har to driftsmåder:
Rotationsboring: for stål, træ og plastik.
Slagboring: samtidig rotation og slag for
boring i beton og murværk.
• Vælg ønsket driftsmåde ved at dreje symbolet på
driftsmåde-vælgeren (4) mod pilen. Sæt altid
symbolet lige overfor pilen (13) på gearhuset.
Omskifter for højre/venstregang (fig. D)
• Højre- og venstregang vælges ved hjælp af
omskifteren (2) som vist på tegningen (se pilene
på værktøjet).
Værktøjet skal stå helt stille inden der
vælges ny rotationsretning.
5
To-gearsvælger (fig. C)
Værktøjet er udstyret med en gearsvælger (3) for at
kunne ændre omdrejningstal/drejemoment forholdet.
1 lavt omdrejningstal/højt drejemoment (boring af
store huller eller skruning af store skruer)
2 højt omdrejningstal/lavt drejemoment (små huller,
boring i træ)
For information om hastigheder, se tekniske data.
Skub altid gearvælgeren helt frem eller
helt tilbage.
Skift ikke gear ved fuld hastighed eller
mens maskinen arbejder.
Afmontering og montering af patronen (fig. E & F)
• Åbn patronens bakker så meget som muligt.
• Spænd en umbrachonøgle (14) fast i patronen og
slå på den med en hammer som vist på figur E.
• Sæt en skruetrækker ind i patronen og fjern
patronens låseskrue ved at dreje med uret.
• Spænd umbrachonøglen (14) fast i patronen og
slå på den med en hammer som vist på figur F.
Derved løsnes patronen, så den kan skrues af
med hånden.
• Patronen monteres ved at udføre de samme
handlinger i omvendt rækkefølge.
Brugervejledning
• Overhold altid sikkerhedsinstruktionerne
og gældende foreskrifter.
• Pas på du ikke borer i rør og ledninger.
Anvend kun et let tryk på værktøjet.
• Stort tryk øger ikke borehastigheden,
men nedsætter værktøjets ydeevne og
evt. også levetiden.
Før værktøjet tages i brug:
• Indsæt det ønskede tilbehør.
• Afmærk, hvor hullet skal bores.
• Sørg for at batteriet er (helt) opladet.
• Vælg højre- eller venstregang.
Tænd og sluk (fig. A)
• Værktøjet bruges ved at trykke på afbryderen (1).
Værktøjets hastighed reguleres med trykket på
afbryderen.
• Værktøjet stoppes ved at slippe afbryderen (1).
da - 5
DANSK
• Værktøjet låses i afbrudt position ved at stille
omskifteren for højre/venstregang (2) i
midterposition.
Skruetrækning (fig. C & D)
• Vælg højre- eller venstrerotation ved hjælp af
omskifteren (2).
• Anvend indstillingen for lavt omdrejningstal/højt
drejningsmoment (1. gear) (3).
• Indstil spændingsmomentkraven (4) (DW976 og
DW996). Jo højere tal på kraven, desto højere
spændingsmoment og desto større skrue kan
man spænde.
DW976 & DW996 - Slagboring (fig. C)
• Vælg slagbor.
• Tryk på afbryderen (1).
• Værktøjet standses ved at slippe afbryderen.
Alle modeller - Rotationsboring (fig. C)
• Vælg rotationsboring (DW976, DW996).
• Gå frem som beskrevet under slagboring.
Nærmere oplysninger om tilbehør fås hos Deres
forhandler.
Vedligeholdelse
Dit elværktøj er fremstillet til at kunne fungere i
meget lang tid med mindst mulig vedligeholdelse.
For at værktøjet skal kunne fungere tilfredsstillende
hele tiden, er det dog vigtigt, at værktøjet behandles
korrekt og rengøres jævnligt.
Smøring
Dit elværktøj kræver ingen ekstra smøring.
Miljø
Genopladeligt batteri
Dette langtidsholdbare batteri skal genoplades, når
det ikke længere afgiver tilstrækkelig strøm til
opgaver, som det klarede tidligere. Når batteriet ikke
længere kan anvendes, skal det affaldshåndteres
under hensyntagen til miljøet.
• Tøm batterierne for energi ved at opbruge
ladningen helt. Fjern dem derefter fra værktøjet.
• NiCad-batterier kan genanvendes. Af miljøhensyn
bør batterierne afleveres til et af de
opsamlingssteder, der findes i din kommune,
eller til et DEWALT serviceværksted. De
indsamlede batterier vil blive genanvendt eller
korrekt affaldshåndteret.
OBS! Som forbruger har man ansvaret for at
batteriet afhændes på bedste vis.
Opslidt værktøj
Når din maskine er slidt op, beskyt da naturen ved
ikke at kaste den bort sammen med almindeligt
affald. Aflever den til et opsamlingssted i din
kommune eller til et DEWALT serviceværksted.
DEWALT service
Skulle der opstå fejl på produktet, indlever det altid
til et autoriseret serviceværksted. Se aktuelt katalog/
prisliste om yderligere information eller kontakt
DEWALT.
På grund af forskning og udvikling kan ovenstående
specifikationer ændres, hvilket ikke meddeles
separat.
Rengøring
• Hold ventilationshullerne åbne og rengør
maskinhuset jævnligt med en blød klud.
• Tag ladeaggregatet ud af stikket før rengøring af
kabinettet med en blød klud.
• Fjern batteriet før rengøring af el-værktøjet.
da - 6
6
DANSK
GARANTI
• 30 DAGE TILFREDS-KUNDE GARANTI •
Fuld tilfredshed eller pengene tilbage.
Hvis du ikke er helt tilfreds med dit DEWALTværktøj, kan du returnere værktøjet til
forhandleren inden 30 dage efter købet og få
dine penge refunderet eller værktøjet ombyttet.
Værktøjet skal indleveres komplet, og
købsnotaen skal forevises.
• 1 ÅRS FRI VEDLIGEHOLDELSESSERVICE •
Vedligeholdelsen eller service af dit DEWALTværktøj inden for de første 12 måneder efter
købet er gratis hos vore autoriserede
serviceværksteder. Fri forebyggende service
omfatter arbejds- og reservedelsomkostninger,
udgifter til tilbehør dækkes ikke. Husk at
medbringe kvitteringen.
• ET ÅRS FULD GARANTI •
Hvis et DEWALT-værktøj bliver defekt på grund af
materiale-eller produktionsfejl inden for de første
12 måneder fra købsdatoen, vil de defekte
komponenter blive udskiftet gratis eller også
udskiftes enheden uden beregning under
følgende forudsætninger:
• At apparatet ikke er anvendt forkert.
• At der ikke er udført uautoriserede
reparationer.
• At dateret købsnota forevises.
Denne garanti tilbydes som en ekstra service
og er et tillæg til forbrugerens øvrige
rettigheder.
Oplysninger om nærmeste DEWALT-autoriserede
serviceværksted, se aktuelt katalog for videre
information eller kontakt DEWALT.
7
da - 7
DEUTSCH
AKKUBETRIEBENE BOHRMASCHINE/
SCHLAGBOHRMASCHINE
DW961K2/DW976K2/DW996K(2)
Herzlichen Glückwunsch!
Inhaltsverzeichnis
Sie haben sich für ein Elektrowerkzeug von DEWALT
entschieden, das die lange DEWALT-Tradition
fortsetzt, nur ausgereifte und in zahlreichen Tests
bewährte Qualitätsprodukte für den Fachmann
anzubieten. Lange Jahre der Erfahrung und kontinuierliche Weiterentwicklung machen DEWALT zu
Recht zu einem verläßlichen Partner aller professionellen Anwender.
Technische Daten
Konformitätserklärung
Sicherheitshinweise
Überprüfen der Lieferung
Gerätebeschreibung
Elektrische Sicherheit
Verlängerungskabel
Zusammenbauen und Einstellen
Gebrauchsanweisung
Wartung
Garantie
de - 1
de - 2
de - 2
de - 4
de - 4
de - 4
de - 4
de - 5
de - 6
de - 7
de - 8
Technische Daten
Spannung
Leerlaufdrehzahl
Bohrfutter-Spannweite
Gewicht (ohne Akku)
(Volt)
(min-1)
(mm)
(kg)
DW961K2*
9,6
0-400/0-1.200
10
1,15
DW976K2*
12,0
0-450/0-1.400
10
1,2
DW996K(2*)
14,4
0-600/0-1.750
13
1,25
Akku
Spannung
Kapazität
Gewicht
(Volt)
(Ah)
(kg)
XR PACK
9,6
1,7
0,60
XR PACK
12,0
1,7
0,65
XR PACK
14,4
1,7
0,70
Ladegerät
Netzspannung
Ladezeit
Gewicht
(Volt)
(Std.)
(kg)
DE9102
230
1
0,4
DE9102
230
1
0,4
DE9102
230
1
0,4
* 2 Akkus mitgeliefert
Mindestabsicherung des Stromkreises:
230-V-Elektrowerkzeuge
10 A
Folgende Symbole werden in dieser Anleitung
verwendet:
Achtung: Verletzungsgefahr, Lebensgefahr oder mögliche Beschädigung des
Elektrowerkzeuges infolge der Nichtbeachtung der Anweisungen dieser
Anleitung!
de - 1
elektrische Spannung
Feuergefahr
8
DEUTSCH
Konformitätserklärung
Sicherheitshinweise
DW961K2/DW976K2/DW996K(2)
DEWALT erklärt hiermit, daß diese Elektrowerkzeuge
entsprechend den Richtlinien und Normen
89/392/EWG, 89/336/EWG, 73/23/EWG, EN 50144,
EN 55104, EN 55014, EN 61000-3-2 und
EN 61000-3-3 konzipiert wurden.
Die Höhe des Schalldrucks entspricht den Richtlinien
der Europäischen Gemeinschaft 86/188/EWG und
89/392/EWG gemessen nach EN 50144:
DW961K2 DW976K2 DW996K(2)
LpA (Schalldruck)
dB(A)*
84
84
86
LWA (Schalleistung)
dB(A)
92
92
94
* Arbeitsplatzbezogener Emissionswert
Tragen Sie bei einem Schalldruck über
85 dB(A) einen Gehörschutz.
Gewichteter Effektivwert der Beschleunigung nach
EN 50144:
DW961K2 DW976K2 DW996K(2)
5,8 m/s2
Direktor Produktentwicklung
Horst Großmann
DEWALT, Idstein, Deutschland
9
5,9 m/s2
6,4 m/s2
Beim Gebrauch von Elektrowerkzeugen sind
zum Schutz gegen elektrischen Schlag,
Verletzungs- und Feuergefahr die nationalen
Sicherheitsvorschriften zu beachten. Lesen Sie
folgende Sicherheitshinweise, bevor Sie das
Elektrowerkzeug benutzen.
Bewahren Sie diese Sicherheitshinweise gut auf!
Allgemeines
1 Halten Sie Ihren Arbeitsbereich in Ordnung
Unordnung im Arbeitsbereich führt zu
Unfallgefahren.
2 Berücksichtigen Sie Umgebungseinflüsse
Setzen Sie Elektrowerkzeuge keiner Nässe aus.
Sorgen Sie für eine gute Beleuchtung des
Arbeitsbereiches. Benutzen Sie Elektrowerkzeuge nicht in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
3 Schützen Sie sich vor elektrischem Schlag
Vermeiden Sie Körperberührung mit geerdeten
Teilen, z.B. Rohren, Heizkörpern, Herden und
Kühlschränken.
Bei extremen Einsatzbedingungen (z.B. hohe
Feuchtigkeit, Entwicklung von Metallstaub usw.)
kann die elektrische Sicherheit durch Vorschalten
eines Trenntransformators oder eines Fehlerstrom-(FI-)Schutzschalters erhöht werden.
4 Halten Sie Kinder fern!
Sorgen Sie dafür, daß andere Personen das
Werkzeug oder Kabel nicht berühren, halten Sie
speziell Kinder von Ihrem Arbeitsbereich fern.
5 Bewahren Sie Ihre Werkzeuge sicher auf
Unbenutzte Werkzeuge sollten in trockenen,
verschlossenen Räumen und für Kinder nicht
erreichbar aufbewahrt werden.
6 Tragen Sie geeignete Arbeitskleidung
Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck.
Sie können von sich bewegenden Teilen erfaßt
werden. Beim Arbeiten im Freien sind Arbeitshandschuhe und rutschfestes Schuhwerk
empfehlenswert. Tragen Sie bei langen Haaren
ein Haarnetz.
7 Benutzen Sie eine Schutzbrille
und verwenden Sie eine Atemmaske bei staubund spanerzeugenden Arbeiten.
8 Beachten Sie den Höchstschalldruck
Tragen Sie bei einem Schalldruck über 85 dB(A)
einen geeigneten Gehörschutz.
de - 2
DEUTSCH
9 Sichern Sie das Werkstück
Benutzen Sie Spannvorrichtungen oder einen
Schraubstock, um das Werkstück festzuhalten.
Es ist damit sicherer gehalten und ermöglicht die
Bedienung des Elektrowerkzeuges mit beiden
Händen.
10 Achten Sie auf einen sicheren Stand
Achten Sie auf einen sicheren Stand, um in jeder
Arbeitsposition das Gleichgewicht zu halten.
11 Seien Sie stets aufmerksam
Konzentrieren Sie sich auf Ihre Arbeit. Gehen Sie
vernünftig vor. Verwenden Sie das Werkzeug
nicht, wenn Sie müde sind.
12 Lassen Sie keine Werkzeugschlüssel stecken
Überprüfen Sie vor dem Einschalten, ob die
Schlüssel und Einstellwerkzeuge entfernt sind.
13 Benutzen Sie das richtige Werkzeug
Die bestimmungsgemäße Verwendung ist in
dieser Betriebsanleitung beschrieben. Verwenden
Sie keine zu schwachen Werkzeuge oder Vorsatzgeräte für schwere Arbeiten. Mit dem richtigen Werkzeug erzielen Sie eine optimale Qualität
und gewährleisten Ihre persönliche Sicherheit.
Warnung! Das Verwenden anderer als der in
dieser Anleitung empfohlenen Vorsatzgeräte und
Zubehörteile oder die Ausführung von Arbeiten
mit diesem Elektrowerkzeug, die nicht der
bestimmungsgemäßen Verwendung entsprechen, kann zu Unfallgefahr führen.
14 Pflegen Sie Ihre Werkzeuge mit Sorgfalt
Halten Sie Ihre Werkzeuge scharf und sauber,
um gut und sicher arbeiten zu können. Befolgen
Sie die Wartungsvorschriften und die Hinweise
für den Werkzeugwechsel. Kontrollieren Sie
regelmäßig den Stecker und das Kabel und
lassen Sie diese bei Beschädigung von einer
DEWALT-Kundendienstwerkstatt erneuern. Kontrollieren Sie Verlängerungskabel regelmäßig und
ersetzen Sie sie im Falle einer Beschädigung.
Halten Sie alle Schalter trocken, sauber und frei
von Öl und Fett.
15 Kontrollieren Sie Ihr Elektrowerkzeug auf
Beschädigungen
Vor Gebrauch ist das Elektrowerkzeug auf
einwandfreie und bestimmungsgemäße Funktion
zu überprüfen. Überprüfen Sie, ob die beweglichen Teile einwandfrei funktionieren und ob Teile
beschädigt sind. Sämtliche Teile müssen richtig
montiert sein und alle Bedingungen erfüllen, um
de - 3
den einwandfreien Betrieb des Elektrowerkzeuges zu gewährleisten. Beschädigte Teile und
Schutzvorrichtungen müssen vorschriftsgemäß
repariert oder ausgewechselt werden. Benutzen
Sie das Elektrowerkzeug nicht, wenn der Schalter defekt ist. Beschädigte Schalter müssen
durch eine DEWALT-Kundendienstwerkstatt
ersetzt werden.
16 Entnehmen Sie den Akku
Entnehmen Sie den Akku bei Nichtgebrauch, vor
der Wartung und beim Werkzeugwechsel.
17 Lassen Sie Reparaturen nur von einer
DEWALT-Kundendienstwerkstatt ausführen
Dieses Elektrowerkzeug entspricht den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen. Reparaturen dürfen nur von einer DEWALT-Kundendienstwerkstatt ausgeführt werden, andernfalls kann
Unfallgefahr für den Betreiber entstehen.
Zusätzliche Sicherheitshinweise für Akkus
Feuergefahr! Vermeiden Sie, daß
Metallteile die Anschlüsse eines nicht am
Werkzeug befindlichen Akkus
kurzschließen (z.B. Schlüssel, die mit
dem Akku zusammen in einer Tasche
getragen werden).
• Die Akkuflüssigkeit, eine 25 bis 30% starke
Kaliumhydroxidlösung, kann schädlich sein. Falls
die Lösung mit der Haut in Berührung kommt,
spülen Sie sofort mit reichlich Wasser. Neutralisieren Sie die Lösung mit einer milden Säure wie
Zitronensaft oder Essig. Falls die Lösung mit den
Augen in Berührung kommt, spülen Sie mindestens 10 Minuten lang mit reichlich klarem
Wasser.
• Versuchen Sie niemals, einen Akku zu öffnen.
Schilder am Ladegerät und am Akku
Die Schilder am Ladegerät und am Akku zeigen
folgende Symbole:
100%
Akku wird geladen
100%
Akku ist geladen
10
DEUTSCH
Gerätebeschreibung (Abb. A)
Akku ist defekt
Fassen Sie nicht mit elektrisch leitenden
Gegenständen in das Gerät
Laden Sie nie einen beschädigten Akku,
sondern ersetzen Sie diesen sofort
Lesen Sie vor Gebrauch sorgfältig die
Bedienungsanleitung
Verwenden Sie nur DEWALT-Akkus;
andere Akkus könnten platzen und zu
Sach- und Personenschäden führen
Setzen Sie das Gerät keiner Nässe aus
Lassen Sie beschädigte Kabel sofort
ersetzen
+40 ˚c
+4 ˚c
Laden Sie nur bei einer
Umgebungstemperatur zwischen +4 °C
und +40 °C
Lassen Sie den Akku am Ende des
technischen Lebens mit Rücksicht auf
die Umwelt fachgerecht entsorgen
Ihre DEWALT Akku-Bohrmaschine wurde für den
professionellen Gebrauch entwickelt:
DW961K2 Akku-Bohrmaschine - Bohren und
Schrauben
DW976K2 Akku-Schlagbohrmaschine - Bohren,
Schlagbohren und Schrauben
DW996K(2) Akku-Schlagbohrmaschine - Bohren,
Schlagbohren und Schrauben
1 Drehzahl-Regelschalter
2 Rechts-/Linkslaufschalter
3 Getriebeumschaltung 1./2. Gang
4 Einstellring für Drehmomentvorwal; Umschaltung
Bohren/Schlagbohren
5 Schnellspannbohrfutter
6 Bohrerfach
7 Pistolenhandgriff
8 Akku
Ladegerät
Ihr DEWALT-Ladegerät kann Akkus im Bereich von
9,6 bis 14,4 V in einer Stunde laden.
8 Akku
9 Löseknöpfe
10 Ladegerät
11 Ladeleuchte (rot)
Elektrische Sicherheit
Das Ladegerät wurde nur für eine Spannung
konzipiert. Überprüfen Sie deswegen, ob die Netzspannung der auf dem Typenschild des Ladegerätes
angegebenen Spannung entspricht.
Werfen Sie den Akku nicht ins Feuer.
Ihr DEWALT-Ladegerät ist gemäß EN
50144 zweifach isoliert; eine Erdleitung
ist aus diesem Grunde überflüssig.
Überprüfen der Lieferung
Die Verpackung enthält:
1 Akku-Bohrmaschine/Schlagbohrmaschine
1 Akku (DW996K)
2 Akkus (DW961K2, DW976K2, DW996K2)
1 Akkuladegerät
1 Stahltragekoffer
1 Bedienungsanleitung
1 Explosionszeichnung
• Vergewissern Sie sich, daß das Elektrowerkzeug
sowie die Zubehörteile beim Transport nicht
beschädigt wurden.
• Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die
Bedienungsanleitung gründlich durch.
11
CH
CH
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf
Verwendung des Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II (Doppelisolierung) - Geräte
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) - Geräte
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien
verwendet werden, müssen über einen
Fehlerstromschutzschalter angeschlossen
werden.
Verlängerungskabel
Verwenden Sie ein zugelassenes dreiadriges
Verlängerungskabel, das für die Leistungsaufnahme
de - 4
DEUTSCH
des Ladegerätes ausreichend ist (vgl. technische
Daten). Der Mindestquerschnitt beträgt 1,5 mm2.
Rollen Sie das Kabel bei Verwendung einer
Kabelrolle immer völlig aus.
Zusammenbauen und Einstellen
Entnehmen Sie vor dem Zusammenbauen und Einstellen immer den Akku.
Schalten Sie das Werkzeug immer AUS,
bevor Sie den Akku anbringen oder
entfernen.
Akku (Abb. A)
Laden des Akkus
Wenn der Akku zum ersten Mal oder nach längerer
Lagerung geladen wird, wird er nur 80% der
Nennkapazität erreichen. Erst nach mehreren Ladeund Entladezyklen wird der Akku die volle Kapazität
erreichen. Prüfen Sie vor dem Laden des Akkus die
Stromversorgung des Ladegerätes. Falls die Stromversorgung funktioniert, der Akku aber nicht geladen
wird, sollten Sie Ihr Ladegerät von einer DEWALTKundendienstwerkstatt nachsehen lassen. Während
des Ladens können sich Ladegerät und Akku
erwärmen. Dies gehört zum normalen Betrieb und
deutet nicht auf irgendein Problem hin.
Laden Sie den Akku nicht bei einer
Umgebungstemperatur unter 4 °C oder
über 40 °C.
Empfohlene Ladetemperatur: zirka 24 °C.
• Um den Akku (8) zu laden, stecken Sie ihn
gemäß der Abbildung in das Ladegerät (10) und
schließen dieses an die Stromversorgung an.
Vergewissern Sie sich, daß der Akku vollständig
in das Ladegerät eingeführt wurde. Die rote
Ladekontrolleuchte (11) muß blinken. Nach
ungefähr einer Stunde schaltet die Leuchte von
Blink- auf Dauerbetrieb. Der Akku ist nun
vollständig geladen. Der Akku kann jederzeit aus
dem Ladegerät entfernt oder auf unbegrenzte
Zeit im angeschlossenen Ladegerät gelassen
werden.
de - 5
Anbringen und Entfernen des Akkus
• Stecken Sie den Akku in den Pistolenhandgriff (7),
bis er arretiert.
• Um den Akku zu entfernen, drücken Sie die
beiden Löseknöpfe (9) gleichzeitig ein und ziehen
den Akku aus dem Pistolenhandgriff (7) heraus.
Einsetzen und Entfernen eines Bohrers (Abb. A & B)
Dieses DEWALT Akku-Werkzeug ist mit einem
Bohrerfach (6) versehen.
• Öffnen Sie das Bohrfutter, indem Sie den
vorderen Teil des Bohrfutters entgegen dem
Uhrzeigersinn drehen. Setzen Sie den Bohrerschaft ein.
• Ziehen Sie das Bohrfutter kräftig an, indem Sie
mit der einen Hand den vorderen Teil im
Uhrzeigersinn drehen, während Sie den hinteren
Teil mit der anderen Hand festhalten.
• Gehen Sie zum Entfernen des Werkzeuges in
umgekehrter Reihenfolge vor.
DW976 & DW996 - Wählen der Betriebsart (Abb. C)
Die Schlagbohrmachinen verfügen über zwei
Betriebsarten:
Bohren: zum Bohren in Stahl, Holz und
Kunststoffen und zum Schrauben.
Schlagbohren: gleichzeitiger Bohr- und
Schlagbetrieb zum Bohren in Beton und
Stein.
• Wählen Sie die erforderliche Betriebsart, indem
Sie das entsprechende Symbol auf dem
Einstellring (4) zum Pfeil drehen. Richten Sie das
Symbol immer nach dem Pfeil (13) auf dem
Getriebegehäuse aus.
Rechts-/Linkslaufschalter (Abb. D)
• Bedienen Sie den Rechts-/Linkslaufschalter (2)
wie abgebildet, um Rechts- oder Linkslauf zu
wählen. Die Pfeile am Werkzeuggehäuse zeigen
die Drehrichtung an.
Warten Sie immer, bis der Motor völlig
stillsteht, und ändern Sie erst dann die
Laufrichtung.
12
DEUTSCH
Getriebeumschaltung (Abb. C)
Ihr DEWALT Akku-Werkzeug besitzt ein Zweiganggetriebe, das an der Getriebeumschaltung (3)
eingestellt werden kann.
1 niedrige Drehzahl/hohes Drehmoment (große
Bohrdurchmesser oder Verarbeitung großer
Schrauben)
2 hohe Drehzahl/niedriges Drehmoment (kleine
Bohrdurchmesser oder Bohren in Holz)
Die Drehzahl entnehmen Sie den technischen Daten.
• Bewegen Sie die Getriebeumschaltung
immer vollständig nach vorne oder
vollständig nach hinten.
• Wechseln Sie nicht den Gang, während
die Maschine in Betrieb ist.
Entfernen und Montieren des Bohrfutters
(Abb. E & F)
• Öffnen Sie die Bohrfutterspannbacken vollständig.
• Entfernen Sie die Bohrfutter-Halteschraube mit
Hilfe eines Schraubenziehers, indem Sie sie im
Uhrzeigersinn drehen.
• Spannen Sie einen Innensechskantschlüssel (14)
in das Bohrfutter ein und schlagen Sie mit einem
Hammer auf den Innensechskantschlüssel (siehe
Abbildung F). Das Bohrfutter wird dadurch gelöst,
so daß es von Hand abgedreht werden kann.
• Um das Bohrfutter wieder zu montieren, gehen
Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.
Gebrauchsanweisung
• Beachten Sie immer die Sicherheitshinweise und die gültigen Vorschriften.
• Informieren Sie sich über den genauen
Verlauf von Leitungen und Verdrahtung.
• Drücken Sie das Werkzeug beim
Arbeiten nur leicht an. Übermäßiger
Druck erhöht die Arbeitsgeschwindigkeit
nicht, sondern beeinträchtigt lediglich die
Leistung und verkürzt möglicherweise
die Lebensdauer des Elektrowerkzeuges.
• Beim Verarbeiten von selbstbohrenden
Schrauben befolgen Sie die Hinweise für
die optimale Werkzeugdrehzahl, die vom
Schraubenhersteller gegeben werden.
13
Vor der Inbetriebnahme:
• Spannen Sie das entsprechende Einsatzwerk–
zeug ein.
• Vergewissern Sie sich, daß Ihr Akku (vollständig)
geladen ist.
• Wählen Sie Rechts- bzw. Linkslauf für Schrauben
oder Bohren.
EIN- und AUSschalten (Abb. A)
• Zum Einschalten des Elektrowerkzeuges drücken
Sie den Drehzahl-Regelschalter (1). Je tiefer der
Schalter eingedrückt wird, um so höher ist die
Drehzahl des Antriebsmotors.
• Lassen Sie zum Stoppen des Elektrowerkzeuges
den Drehzahlregelschalter (1) los.
• Um das Akku-Werkzeug vor unbeabsichtigtem
Einschalten zu schützen (z.B. beim Transport im
Werkzeugkoffer), schieben Sie den Rechts-/
Linkslaufschalter (2) in die Mittelposition.
Schrauben (Abb. C & D)
• Wählen Sie mit dem Schalter (2) Rechts- oder
Linkslauf.
• Arbeiten Sie mit niedriger Drehzahl bei hohem
Drehmoment (1. Gang) (3).
• Am Einstellring (4) können Sie das maximale
Drehmoment vorwählen (DW976 & DW996), um
ein Überdrehen der Schraube zu verhindern. Je
höher die Zahl am Einstellring, desto höher das
Drehmoment und um so größer die Schraube,
die verarbeitet werden kann.
DW976 & DW996 - Schlagbohren (Abb. C)
• Wählen Sie die Betriebsart Schlagbohren.
• Betätigen Sie zum Starten des Elektrowerkzeuges
den Drehzahl-Regelschalter (1).
• Lassen Sie zum Stoppen des Werkzeuges den
Drehzahl-Regelschalter los.
Alle Typen - Bohren (Abb. C)
• Wählen Sie die Betriebsart Bohren (DW976,
DW996).
• Gehen Sie vor, wie im vorigen Abschnitt für
Schlagbohren beschrieben.
Wenden Sie sich für nähere Informationen über das
richtige Zubehör an Ihren DEWALT-Händler.
de - 6
DEUTSCH
Wartung
Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug wurde für eine lange
Lebensdauer und einen möglichst geringen
Wartungsaufwand entwickelt. Ein dauerhafter,
einwandfreier Betrieb setzt eine regelmäßige
Reinigung voraus.
Schmieren
Ihr Elektrowerkzeug erfordert keine zusätzliche
Schmierung.
Reinigung
• Reinigen Sie das Gehäuse des Ladegerätes mit
einem weichen Tuch. Ziehen Sie vorher den
Netzstecker des Ladegerätes.
• Entnehmen Sie vor dem Reinigen Ihres Werkzeuges den Akku.
• Sorgen Sie dafür, daß die Lüftungsschlitze offen
bleiben, und reinigen Sie das Gehäuse regelmäßig mit einem weichen Tuch.
Recycling (nicht zutreffend für Österreich und
die Schweiz)
Elektrowerkzeuge enthalten Roh- und Kunststoffe,
die recycelt werden können und Stoffe, die fachgerecht entsorgt werden müssen. DEWALT und andere
namhafte Hersteller von Elektrowerkzeugen haben
ein Recycling-Konzept entwickelt, das dem Handel
und dem Anwender eine problemlose Rückgabe von
Elektrowerkzeugen ermöglicht. Ausgediente netzund akkubetriebene DEWALT-Werkzeuge können
beim Handel abgegeben oder direkt an DEWALT
eingeschickt werden. Beim Recycling werden
sortenreine Rohstoffe (Kupfer, Aluminium, etc.) und
Kunststoffe gewonnen und nicht verwertbare
Reststoffe verantwortungsvoll entsorgt. Voraussetzung für den Erfolg ist das Engagement von
Anwendern, Handel und Markenherstellern.
Ausgediente Werkzeuge
Akku
Der Akku hält sehr lange. Er muß aufgeladen
werden, wenn die Leistung nicht mehr für Arbeiten
ausreicht, die bei voller Ladung leicht durchgeführt
werden konnten. Am Ende des technischen Lebens
sollte der Akku mit Rücksicht auf die Umwelt
fachgerecht entsorgt werden:
• Entladen Sie den Akku vollständig und entnehmen Sie ihn aus dem Werkzeug.
• NiCd-Akkus sind wiederverwertbar. Zur Wiederverwertung oder umweltverträglichen Entsorgung
können sie beim Handel abgegeben oder direkt
an DEWALT eingeschickt werden.
de -7
14
DEUTSCH
GARANTIE
• 30 TAGE GELD ZURÜCK GARANTIE •
Wenn Sie mit der Leistung Ihres DEWALTElektrowerkzeuges nicht völlig zufrieden sind,
können Sie es unter Vorlage des Original-Kaufbeleges ohne weiteres innerhalb von 30 Tagen bei
Ihrem DEWALT-Händler im Original-Lieferumfang
zurückgeben und erhalten Ihr Geld zurück. Die Geld
zurück Garantie gilt nicht auf Zubehör.
• 1 JAHR KOSTENLOSE INSPEKTION •
Innerhalb der ersten 12 Monate nach dem Kauf
werden Wartungs- oder Kundendienstleistungen
für Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug unter Vorlage
des Original-Kaufbeleges von einer DEWALTKundendienstwerkstatt ausgeführt. Diese
Leistung ist im Kaufpreis eingeschlossen.
• 1 JAHR GARANTIE •
Die Garantiefrist von 12 Monaten gilt für alle DEWALTElektrowerkzeuge und beginnt mit dem Kaufdatum,
das durch den Original-Kaufbeleg nachgewiesen
werden muß. In dieser Zeit garantieren wir:
• Kostenlose Beseitigung eventueller Störungen
• Kostenlosen Ersatz aller schadhaften Teile
• Kostenlosen und fachmännischen Reparaturservice
• Voraussetzung ist, daß der Fehler nicht auf
unsachgemäße Behandlung zurückzuführen ist
und nur Original-DEWALT-Zubehörteile verwendet wurden, die ausdrücklich von DEWALT als
zum Betrieb mit DEWALT-Elektrowerkzeugen
geeignet bezeichnet worden sind.
Den Standort Ihres nächstgelegenen Händlers oder
Ihrer Kundendienst-Werkstatt erfahren Sie unter der
entsprechenden Telefonnummer auf der Rückseite.
Mit dieser Garantieerklärung erhalten Sie eine
zusätzliche Sicherheit. Sie schränkt jedoch in
keinem Falle Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte ein, die Sie gegenüber demjenigen haben,
bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Sie können
nach Ihrer Wahl diese in gewissem Umfange
weitergehenden Rechte (Minderung des Kaufpreises oder Rückgängigmachung des Kaufes)
auch Ihrem Verkäufer gegenüber geltend machen.
15
de - 8
ENGLISH
CORDLESS DRIVER/(PERCUSSION) DRILL
DW961K2/DW976K2/DW996K(2)
Congratulations!
Table of contents
You have chosen a DEWALT Power Tool. Years of
experience, thorough product development and
innovation make DEWALT one of the most reliable
partners for professional Power Tool users.
Technical data
Declaration of conformity
Safety instructions
Package contents
Description
Electrical safety
Mains plug replacement (U.K. & Ireland only)
Using an extension cable
Assembly and adjustment
Instructions for use
Maintenance
Guarantee
en - 1
en - 2
en - 2
en - 4
en - 4
en - 4
en - 4
en - 5
en - 5
en - 6
en - 6
en - 7
Technical data
Voltage
No load speed
Chuck capacity
Weight (without Battery pack)
V
min-1
mm
kg
DW961K2*
9.6
0-400/0-1,200
10
1.15
DW976K2*
12.0
0-450/0-1,400
10
1.2
DW996K(2*)
14.4
0-600/0-1,750
13
1.25
Battery pack
Voltage
Capacity
Weight
V
Ah
kg
XR PACK
9.6
1.7
0.60
XR PACK
12.0
1.7
0.65
XR PACK
14.4
1.7
0.70
Charger
Mains voltage
Charging time
Weight
V
h
kg
DE9102
230
1
0.4
DE9102
230
1
0.4
DE9102
230
1
0.4
230 V tools
240 V tools
10 Amperes, mains
13 Amperes, in plugs
* Supplied with 2 battery packs
Fuses:
Europe
U.K. & Ireland
The following symbols are used throughout this
manual:
Denotes risk of personal injury, loss of life
or damage to the tool in case of nonobservance of the instructions in this
manual.
en - 1
Denotes risk of electric shock.
Fire hazard!
16
ENGLISH
Declaration of conformity
Safety instructions
DW961K2/DW976K2/DW996K(2)
DEWALT declares that these Power Tools have been
designed in compliance with: 89/392/EEC,
89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 50144, EN 55104,
EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
When using Power Tools, always observe the
safety regulations applicable in your country to
reduce the risk of fire, electric shock and
personal injury. Read the following safety
instructions before attempting to operate this
product.
Keep these instructions in a safe place!
Level of sound pressure according to 86/188/EEC &
89/392/EEC, measured according to EN 50144:
DW961K2 DW976K2 DW996K(2)
LpA (sound pressure) dB(A)*
84
84
86
LWA (acoustic power) dB(A)
92
92
94
* at the operator’s ear
Take appropriate measures for the
protection of hearing if the sound
pressure of 85 dB(A) is exceeded.
Weighted root mean square acceleration value
according to EN 50144:
DW961K2 DW976K2 DW996K(2)
5.8 m/s2
5.9 m/s2
6.4 m/s2
Director Engineering & Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Idstein, Germany
17
General
1 Keep work area clean
Cluttered areas and benches can cause
accidents.
2 Consider work area environment
Do not expose Power Tools to humidity. Keep
work area well lit. Do not use Power Tools in the
presence of inflammable liquids or gases.
3 Guard against electric shock
Prevent body contact with earthed surfaces (e.g.
pipes, radiators, cookers and refrigerators).
For use under extreme conditions (e.g. high
humidity, when metal swarf is being produced,
etc.) electric safety can be improved by inserting
an isolating transformer or a (FI) earth-leakage
circuit-breaker.
4 Keep children away
Do not let children come into contact with the
tool or extension cord. Keep all people away
from the work area.
5 Store idle tools
When not in use, Power Tools must be stored in
a dry place and locked up securely, out of reach
of children.
6 Dress properly
Do not wear loose clothing or jewellery. They can
be caught in moving parts. Preferably wear
rubber gloves and non-slip footwear when
working outdoors. Wear protective hair covering
to keep long hair out of the way.
7 Wear safety goggles
Also use a face or dust mask in case the
operations produce dust or flying particles.
8 Beware of maximum sound pressure
Take appropriate measures for the protection of
hearing if the sound pressure of 85 dB(A) is
exceeded.
9 Secure workpiece
Use clamps or a vice to hold the workpiece. It is
safer and it frees both hands to operate the tool.
en - 2
ENGLISH
10 Do not overreach
Keep proper footing and balance at all times.
11 Stay alert
Watch what you are doing. Use common sense.
Do not operate the tool when you are tired.
12 Remove adjusting keys and wrenches
Always check that adjusting keys and wrenches
are removed from the tool before operating the
tool.
13 Use appropriate tool
The intended use is laid down in this instruction
manual. Do not force small tools or attachments
to do the job of a heavy-duty tool. The tool will
do the job better and safer at the rate for which it
was intended.
Warning! The use of any accessory or attachment
or performance of any operation with this tool,
other than those recommended in this instruction
manual may present a risk of personal injury.
14 Maintain tools with care
Keep the tools in good condition and clean for
better and safer performance. Follow the
instructions for maintenance and changing
accessories. Inspect the tool cords at regular
intervals and, if damaged, have them repaired by
an authorized DEWALT repair agent. Keep all
controls dry, clean and free from oil and grease.
15 Check for damaged parts
Before using the tool, carefully check it for
damage to ensure that it will operate properly
and perform its intended function. Check for
misalignment and seizure of moving parts,
breakage of parts and any other conditions that
may affect its operation. Have damaged guards
or other defective parts repaired or replaced as
instructed.
Do not use the tool if the switch is defective.
Have the switch replaced by an authorized
DEWALT repair agent.
16 Remove the battery pack
Remove the battery pack when not in use,
before servicing and when changing
accessories.
17 Have your tool repaired by an authorized
DEWALT repair agent
This Power Tool is in accordance with the
relevant safety regulations. To avoid danger,
electric appliances must only be repaired by
qualified technicians.
en - 3
Additional safety instructions for battery packs
Fire hazard! Avoid metal short circuiting
the contacts of a detached battery pack
(e.g. keys carried in the same pocket as
a battery pack).
• The battery fluid, a 25-30% solution of potassium
hydroxide, can be harmful. In case of skin
contact, flush immediately with water. Neutralize
with a mild acid such as lemon juice or vinegar.
In case of eye contact, rinse abundantly with
clean water for at least 10 minutes. Consult a
physician.
• Never attempt to open a battery pack for any
reason.
Labels on charger and battery pack
In addition to the pictographs used in this manual,
the labels on the charger and the battery pack show
the following pictographs:
100%
Battery charging
100%
Battery charged
Battery defective
Do not probe with conductive objects
Do not charge damaged battery packs
Read instruction manual before use
Use only with DEWALT battery packs,
others may burst, causing personal injury
and damage
Do not expose to water
Have defective cords replaced
immediately
18
ENGLISH
+40 ˚c
+4 ˚c
Charge only between 4 °C and 40 °C
Discard the battery pack with due care
for the environment
9 Release buttons
10 Charger
11 Charging indicator (red)
Electrical safety
The electric motor has been designed for one
voltage only. Always check that the battery pack
power corresponds to the voltage on the rating
plate. Also make sure that the voltage of your
charger corresponds to that of your mains.
Do not incinerate the battery pack
Package contents
The package contains:
1 Cordless Driver/(Percussion) Drill
1 Battery Pack (DW996K)
2 Battery Packs (DW961K2, DW976K2, DW996K2)
1 Battery Charger
1 Metal case
1 Instruction manual
1 Exploded drawing
• Check for damage to the tool, parts or
accessories which may have occurred during
transport.
• Take the time to thoroughly read and understand
this manual prior to operation.
Description (fig. A)
Your DEWALT Cordless Drill has been designed for
professional applications:
DW961K2 Pistol Grip Drill - drilling and screwdriving
DW976K2 Pistol Grip Percussion Drill - (percussion)
drilling and screwdriving
DW996K(2) Pistol Grip Percussion Drill - (percussion)
drilling and screwdriving
1 Variable speed switch
2 Forward/reverse slider
3 Two gear selector
4 Mode selector/Torque adjustment collar
5 Keyless chuck
6 Bit compartment
7 Pistol grip
8 Battery pack
Charger
Your DEWALT 1 hour charger accepts battery packs
ranging from 9.6 to 14.4 V.
8 Battery pack
19
Your DEWALT charger is double
insulated in accordance with EN 50144.
Mains plug replacement (U.K. & Ireland
only)
• Should your mains plug need replacing and you
are competent to do this, proceed as instructed
below. If you are in doubt, contact an authorized
DEWALT repair agent or a qualified electrician.
• Disconnect the plug from the supply.
• Cut off the plug and dispose of it safely; a plug
with bared copper conductors is dangerous if
engaged in a live socket outlet.
• Only fit 13 Amperes BS1363A approved plugs
fitted with the correctly rated fuse (1).
• The cable wire colours, or a letter, will be marked
at the connection points of most good quality
plugs. Attach the wires to their respective points
in the plug (see below). Brown is for Live (L) (2)
and Blue is for Neutral (N) (4).
• Before replacing the top cover of the mains plug
ensure that the cable restraint (3) is holding the
outer sheath of the cable firmly and that the two
leads are correctly fixed at the terminal screws.
Never use a light socket.
Never connect the live (L) or neutral (N)
wires to the earth pin marked E or .
en - 4
ENGLISH
Using an extension cable
An extension cord should not be used unless
absolutely necessary. Use an approved triple-core
extension cable suitable for the power input of your
charger (see technical data). The minimum conductor
size is 0.5 mm2; the maximum length is 30 m.
Assembly and adjustment
Prior to assembly and adjustment,
always remove the battery pack.
Always switch OFF the tool before
inserting or removing the battery pack.
Battery pack (fig. A)
Charging the battery pack
When charging the battery pack for the first time, or
after prolonged storage, it will only accept an 80%
charge. After several charge and discharge cycles,
the battery pack will attain full capacity.
Always check the mains prior to charging the battery
pack. If the mains is functioning but the battery pack
does not charge, take your charger to an authorised
DEWALT repair agent. Whilst charging, the charger
and the battery pack may become warm to touch.
This is a normal condition and does not indicate a
problem.
Do not charge the battery pack at
ambient temperatures <4 °C or >40 °C.
Recommended charging temperature:
approx. 24 °C.
• To charge the battery pack (8), insert it into the
charger (10) as shown and plug in the charger.
Be sure that the battery pack is fully seated in the
charger. The red charging indicator (11) will blink.
After approx. 1 hour, it will stop blinking and
remain on. The battery pack is now fully charged.
The battery pack can be removed at any time or
left in the connected charger indefinitely.
Inserting and removing the battery pack
• Insert the battery pack into the pistol grip (7) until
it clicks in place.
• To remove the battery pack, press the two
release buttons (9) simultaneously and pull the
pack out of the pistol grip (7).
en - 5
Inserting and removing a bit (fig. A & B)
This DEWALT Cordless Power Tool is equipped with
a bit compartment (6).
• Open the chuck by turning the sleeve (12)
counterclockwise and insert the bit shank.
• Tighten firmly by turning the sleeve clockwise
while holding the rear part of the chuck with one
hand.
• To remove the bit, proceed in reverse order.
DW976 & DW996 - Selecting the operating mode
(fig. C)
The percussion drills can be used in two operating
modes:
Drilling: for steel, wood and plastics.
Percussion drilling: simultaneous rotating
and impacting for concrete and masonry
drilling operations.
• Select the required operating mode by aligning
the symbol on the mode selector (4) with the
arrow (13) on the housing.
Forward/Reverse slider (fig. D)
• To select forward or reverse rotation, use the
forward/reverse slider (2) as shown (see arrows
on tool).
Always release the variable speed switch
and wait until the motor has come to a
complete standstill before changing the
direction of rotation.
Two gear selector (fig. C)
Your tool is fitted with a two gear selector (3) to vary
the speed/torque ratio.
1 low speed/high torque (drilling large holes or
driving large screws)
2 high speed/low torque (smaller holes, drilling in
wood)
For speed rates, refer to the technical data.
Always push the two gear selector
completely forward or completely back.
Do not change gears at full speed or
during use.
20
ENGLISH
Removing and fitting the chuck (fig. E & F)
• Open the chuck jaws as far as possible.
• Tighten an Allen key (14) into the chuck and
strike it with a hammer as shown in figure E.
• Insert a screwdriver into the chuck and remove
the chuck retaining screw by turning clockwise.
• Tighten an Allen key (14) into the chuck and
strike it with a hammer as shown in figure F.
This will loosen the chuck so that it can be
unscrewed by hand.
• To refit the chuck, proceed in reverse order.
DW976 & DW996 - Percussion Drilling (fig. C)
• Select the percussion mode.
• Press the variable speed switch (1).
• To stop the tool, release the switch.
Instructions for use
Maintenance
• Always observe the safety instructions
and applicable regulations.
• Be aware of the location of pipework
and wiring.
• Apply only a gentle pressure to the tool.
Excessive force does not speed up
drilling but decreases tool performance
and may shorten tool life.
Prior to operation:
• Insert the appropriate bit.
• Mark the spot where the hole is to be drilled.
• Make sure your battery pack is (fully) charged.
• Select forward or reverse rotation.
Switching ON and OFF (fig. A)
• To run the tool, press the variable speed switch
(1). The pressure exerted on the variable speed
switch determines the tool speed.
• To stop the tool, release the variable speed
switch (1).
• To lock the tool in OFF-position, move the
forward/reverse slider (2) to the central position.
Screwdriving (fig. C & D)
• Select forward or reverse rotation using the
slider (2).
• Use the low speed/high torque position
(1st gear) (3).
• Set the torque adjustment collar (4) (DW976 &
DW996). The higher the number on the collar,
the higher the torque and the larger the fastener
which can be driven.
21
All models - Drilling (fig. C)
• Select the drilling mode (DW976, DW996).
• Proceed as described for percussion drilling.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
Your DEWALT Power Tool has been designed to
operate over a long period of time with a minimum
of maintenance. Continuous satisfactory operation
depends upon proper tool care and regular cleaning.
Lubrication
Your Power Tool requires no additional lubrication.
Cleaning
• Unplug the charger before cleaning the housing
with a soft cloth.
• Remove the battery pack before cleaning your
Power Tool.
• Keep the ventilation slots clear and regularly
clean the housing with a soft cloth.
Environment
Rechargeable battery pack
This long life battery pack must be recharged when
it fails to produce sufficient power on jobs which
were easily done before. At the end of its technical
life, discard it with due care for our environment:
• Run the battery pack down completely, then
remove it from the tool.
• NiCd cells are recyclable. Take them to your
dealer or a local recycling station. The collected
battery packs will be recycled or disposed of
properly.
en - 6
ENGLISH
GUARANTEE
Unwanted tools
Take your tool to an authorised DEWALT repair
agent where it will be disposed of in an
environmentally safe way.
• 30 DAY NO RISK SATISFACTION GUARANTEE •
If you are not completely satisfied with the
performance of your DEWALT tool, simply return
it within 30 days, complete as purchased, to a
participating Dealer, or an authorized DEWALT
repair agent, for a full refund or exchange. Proof
of purchase must be produced.
• ONE YEAR FREE SERVICE CONTRACT •
If you need maintenance or service for your
DEWALT tool, in the twelve months following
purchase, it will be undertaken free of charge at
an authorized DEWALT repair agent. Proof of
purchase must be produced. Includes labour and
spare parts for Power Tools. Excludes
accessories.
• ONE YEAR FULL WARRANTY •
If your DEWALT product becomes defective due
to faulty materials or workmanship within 12
months from the date of purchase, we guarantee
to replace all defective parts free of charge or, at
our discretion, replace the unit free of charge
provided that:
• The product has not been misused.
• Repairs have not been attempted by
unauthorized persons.
• Proof of purchase date is produced.
This guarantee is offered as an extra benefit
and is additional to consumers statutory rights.
For the location of your nearest authorized
DEWALT repair agent, please use the appropriate
telephone number on the back of this manual.
en - 7
22
ESPAÑOL
TALADRO ATORNILLADOR/
PERCUTOR SIN CABLE
DW961K2/DW976K2/DW996K(2)
¡Enhorabuena!
Contenido
Usted ha optado por una herramienta eléctrica
DEWALT. Muchos años de experiencia y una gran
asiduidad en el desarrollo y la innovación de sus
productos han convertido DEWALT en un socio muy
fiable para el usuario profesional.
Características técnicas
Declaración de conformidad
Instrucciones de seguridad
Verificación del contenido del embalaje
Descripción
Seguridad eléctrica
Utilización de un cable de prolongación
Montaje y ajustes
Instrucciones para el uso
Mantenimiento
Garantía
es - 1
es - 2
es - 2
es - 4
es - 4
es - 4
es - 4
es - 4
es - 6
es - 6
es - 7
Características técnicas
Tensión
Velocidad en vacío
Capacidad del portabrocas
Peso (sin batería)
V
min-1
mm
kg
DW961K2*
9,6
0-400/0-1.200
10
1,15
DW976K2*
12,0
0-450/0-1.400
10
1,2
DW996K(2*)
14,4
0-600/0-1.750
13
1,25
Batería
Tensión
Capacidad
Peso
V
Ah
kg
CONJUNTO XR
9,6
1,7
0,60
CONJUNTO XR
12,0
1,7
0,65
CONJUNTO XR
14,4
1,7
0,70
Cargador
Tensión de la red
Tiempo de carga
Peso
V
h
kg
DE9102
230
1
0,4
DE9102
230
1
0,4
DE9102
230
1
0,4
* Se suministra con dos juegos de baterías
Fusibles:
Herramientas 230 V
10 A
En el presente manual figuran los pictogramas
siguientes:
Indica peligro de lesiones, de accidentes
mortales o de averías en la herramienta
en caso de no respeto de las
instrucciones en este manual.
23
Indica tensión eléctrica.
Peligro de incendio.
es - 1
ESPAÑOL
Declaración de conformidad
Instrucciones de seguridad
DW961K2/DW976K2/DW996K(2)
DEWALT certifica que estas herramientas eléctricas
han sido construidas de acuerdo a las normas
siguientes: 89/392/CEE, 89/336/CEE, 73/23/CEE,
EN 50144, EN 55104, EN 55014, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
Al utilizar herramientas eléctricas, observe las
reglas de seguridad en vigor en su país, a fin de
reducir el riesgo de descarga eléctrica, de
lesiones y de incendio. Lea las instrucciones de
seguridad siguientes antes de utilizar este
producto.
¡Conserve bien estas instrucciones de
seguridad!
El nivel de la presión acústica de acuerdo con las
normas 86/188/CEE & 89/392/CEE, medida de
acuerdo con EN 50144:
DW961K2 DW976K2 DW996K(2)
LpA (presión acústica) dB(A)*
84
84
86
LWA (potencia acústica) dB(A)
92
92
94
* al oído del usuario
Tome medidas adecuadas para proteger
sus oídos cuando la presión acústica
exceda el valor de 85 dB(A).
Valor cuadrático medio ponderado en frecuencia de
la aceleración según EN 50144:
DW961K2 DW976K2 DW996K(2)
5,8 m/s2
5,9 m/s2
6,4 m/s2
Director Engineering & Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Idstein, Alemania
es - 2
Generalidades
1 Mantenga limpia el área de trabajo
Un área o un banco de trabajo en desorden
aumentan el riesgo de accidentes.
2 Tenga en cuenta el entorno del área de trabajo
No exponga las herramientas eléctricas a la
humedad. Procure que el área de trabajo esté
bien iluminada. No utilice herramientas eléctricas
en la proximidad de líquidos o gases inflamables.
3 Protéjase contra las descargas eléctricas
Evite el contacto del cuerpo con las superficies
conectadas a tierra (p. ej. tuberías, radiadores,
cocinas eléctricas y refrigeradores).
Para aplicaciones de uso extremas (por ej.
humedad elevada formación de polvo metálico,
etc.), se puede aumentar la seguridad eléctrica a
través de intercalar un transformador de
separación o un interruptor de protección de
corriente de defecto (FI).
4 ¡Mantenga alejados a los niños!
No permita que otras personas toquen la
herramienta o el cable de prolongación.
Manténgales alejadas de su área de trabajo.
5 Guarde las herramientas que no utiliza
Las herramientas eléctricas que no se utilizan,
deben estar guardadas en un lugar seco,
cerrado y fuera del alcance de los niños.
6 Vista ropa de trabajo apropiada
No lleve vestidos anchos ni joyas. Estos podrían
ser atrapados por piezas en movimiento. Para
trabajos al exterior, se recomienda llevar guantes
de goma y calzado de suela antideslizante. Si
tiene el pelo largo, téngalo recogido y cubierto.
7 Lleve gafas de protección
Utilice también una mascarilla si el trabajo
ejecutado produce polvo u otras partículas
volantes.
8 Respete el nivel máximo de la presión acústica
Tome medidas adecuadas para la protección de
24
ESPAÑOL
los oídos cuando la presión acústica exceda el
valor de 85 dB(A).
9 Sujete bien la pieza de trabajo
Utilice abrazaderas o un torno para sujetar la
pieza de trabajo. Es más seguro que sujetarla
con la mano y le permite utilizar ambas manos
para manejar la herramienta.
10 No alargue demasiado su radio de acción
Mantenga un apoyo firme sobre el suelo y
conserve el equilibrio en todo momento.
11 Esté siempre alerta
Mire lo que está haciendo. Use el sentido
común. No maneje la herramienta cuando está
cansado.
12 Retire las llaves de maniobra
Antes de poner la herramienta en marcha,
asegúrese de que las llaves y utensilios de reglaje
hayan sido retirados.
13 Utilice la herramienta adecuada
En este manual, se indica para qué uso está
destinada la herramienta. No utilice herramientas
o dispositivos acoplables de potencia demasiado
débil para ejecutar trabajos pesados. La
herramienta funcionará mejor y con mayor
seguridad al ser utilizada de acuerdo con sus
características técnicas.
¡ATENCIÓN! El uso de accesorios o
acoplamientos, o el uso de la herramienta misma
distintos de los recomendados en este manual
de instrucciones, puede dar lugar a lesiones de
personas.
14 Mantenga las herramientas asiduamente
Mantenga sus herramientas afiladas y limpias
para trabajar mejor y más seguro. Siga las
instrucciones para el mantenimiento y la
sustitución de accesorios. Verifique los cables de
las herramientas con regularidad y, en caso de
avería, llévelos a un Centro de Servicio DEWALT
para que sean reparados. Inspeccione los cables
de prolongación periódicamente y sustitúyalos
cuando presenten defectos. Mantenga todos los
mandos secos, limpios y libres de aceite y grasa.
15 Compruebe que no haya partes averiadas
Antes de utilizar la herramienta, comprueba que
no haya averías, a fin de asegurar que funcionará
correctamente y sin problemas. Compruebe que
no haya desalineamiento o enganchamiento de
piezas en movimiento, ni roturas de piezas, ni
accesorios mal montados, ni cualquier otro
25
defecto que pudiera perjudicar al buen
funcionamiento de la herramienta. Haga reparar
o sustituir los dispositivos de seguridad u otros
componentes defectuosos según las
instrucciones. No utilice la herramienta cuando el
interruptor esté defectuoso. Haga sustituir el
interruptor en un Centro de Servicio DEWALT.
16 Extraiga la batería
Extraiga la batería cuando no la esté utilizando,
antes de las operaciones de mantenimiento y
cuando cambie algún accesorio.
17 Haga reparar su herramienta en un Centro de
Servicio DEWALT
Esta herramienta eléctrica cumple con las reglas
de seguridad en vigor. Para evitar situaciones
peligrosas, la reparación de herramientas
eléctricas debe ser efectuada únicamente por un
técnico competente.
Normas de seguridad adicionales para baterías
¡Peligro de incendio! Evite que se
produzcan cortocircuitos metálicos en
los contactos de una batería suelta (por
ejemplo, no lleve llaves en el mismo
bolsillo que una batería).
• El líquido una solución de un 25-30% de
hidróxido de potasio, puede resultar nocivo. En
caso de que entre en contacto con la piel, lávese
inmediatamente con agua. Neutralícelo con un
ácido suave como zumo de limón o vinagre. En
caso de que entre en contacto con los ojos,
láveselos con agua limpia abundante durante al
menos 10 minutos. Consulte a un médico.
• No intente nunca abrir una batería.
Placas en el cargador y en la batería
Las placas en el cargador y en la batería enseñan
los pictogramas siguientes:
100%
Cargando
100%
Cargado
Batería defectuosa
es - 3
ESPAÑOL
Descripción (fig. A)
No unirlos con objetos conductores
No cargar baterías en mal estado,
cambiarlas inmediatamente
Antes de usar, leer el manual de
instrucciones
Usar sólo con baterías de DEWALT.
Otras baterías pueden explotar
causando daños personales y materiales
No exponer a la lluvia
Si el cordón estuviera en mal estado,
cambiarlo inmediatamente
+40 ˚c
+4 ˚c
Cargar sólo entre 4°C y 40°C
Una vez terminada la vida técnica de la
batería, elimínela sin dañar el medio
ambiente
Su taladro DEWALT ha sido diseñado para el uso
profesional:
DW961K2 Taladro Rotativo - taladro, más atornillador
DW976K2 Taladro Percutor - taladrado rotativo o
con percusión, más atornillador
DW996K(2) Taladro Percutor - taladrado rotativo o
con percusión, más atornillador
1 Conmutador de velocidad variable
2 Guía de deslizamiento de avance/retroceso
3 Selector de dos velocidades
4 Selector de modo/Manguito de regulación del par
5 Portabrocas sin llave
6 Soporte de la broca
7 Empuñadura
8 Batería
Cargador
Su cargador DEWALT de una hora acepta baterías
desde 9,6 hasta 14,4 V.
8 Batería
9 Pulsadores de arranque
10 Cargador
11 Indicador de carga (rojo)
Seguridad eléctrica
No arroje la batería al fuego
El motor eléctrico ha sido diseñado para un solo
voltaje. Compruebe siempre que el voltaje de la red
corresponde al valor indicado en la placa de
características.
Verificación del contenido del embalaje
El paquete contiene:
1 Taladro atornillador/percutor sin cable
1 Batería (DW996K)
2 Baterías (DW961K2, DW976K2, DW996K2)
1 Cargador de baterías
1 Caja metálica
1 Manual de instrucciones
1 Dibujo despiezado
• Compruebe si la herramienta, piezas o
accesorios han sufrido algún daño durante el
transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer y
comprender este manual antes de utilizar la
herramienta.
Su cargador DEWALT tiene doble
aislamiento, conforme a la norma
EN 50144; por consiguiente, no se
requiere conexión a tierra.
Utilización de un cable de prolongación
En caso de que sea necesario utilizar un cable de
prolongación, deberá ser un cable de prolongación
aprobado, de 3 hilos, adecuado para la potencia de
esta herramienta (véanse las características técnicas).
La sección mínima de conductor es de 1,5 mm2.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
Montaje y ajustes
Antes de realizar el montaje y los ajustes,
extraiga siempre la batería.
es - 4
26
ESPAÑOL
Desconecte siempre la herramienta
antes de introducir o extraer la batería.
Batería (fig. A)
Carga de la batería
Cuando cargue la batería por primera vez, o
después de que haya estado guardada durante
mucho tiempo, únicamente aceptará una carga del
80%. Tras varios ciclos de carga y descarga, la
batería alcanzará su capacidad completa.
Compruebe siempre la corriente eléctrica antes de
cargar la batería. Si ésta está en funcionamiento,
pero la batería no se carga, lleve el cargador a un
concesionario autorizado de reparaciones de
DEWALT. Es posible que el cargador y la batería se
calienten durante la carga; esto es normal y no
significa que exista ningún problema.
No cargue la batería a temperaturas
ambiente inferiores a 4°C o superiores a
40°C.
Temperatura de carga recomendada:
aprox. 24°C.
• Para cargar la batería (8), introdúzcala en el
cargador (10) según se indica y enchufe este
último. Asegúrese de que la batería esté bien
colocada en el cargador. El indicador de carga
rojo (11) parpadeará. Después de una hora
aproximadamente, dejará de parpadear y
permanecerá encendido. En ese momento la
batería está totalmente cargada. Se puede sacar
en cualquier momento o dejarse indefinidamente
en el cargador conectado.
Introducción y extracción de la batería
• Introduzca la batería en la empuñadura (7) hasta
que esté bien colocada (se oirá un “clic”).
• Para extraerla, apriete los dos pulsadores de
arranque (9) a la vez y sáquela de la
empuñadura (7).
Insertar y quitar una punta (fig. A & B)
Esta herramienta sin cable DEWALT está equipada
con un compartimiento para puntas de atornillar (6).
• Abra el portabrocas girando el manguito (12) en
sentido contrario al de las agujas del reloj e
introduzca el vástago de la punta.
27
• Apriete firmemente girando el manguito en el
sentido de las agujas del reloj mientras sujeta la
parte posterior del portabrocas con la otra mano.
• Para sacar la punta, siga el mismo procedimiento
en orden inversa.
(DW976/DW996) - Seleccionar el modo de
operación (fig. C)
Los taladros percutores pueden usarse en dos
modos operativos:
Taladrado rotativo: para acero, madera y
materias plásticas
Taladrado con percusión: rotación y
percusión simultáneas para taladrar
hormigón y ladrillos.
• Seleccione el modo operativo deseado girando el
selector del modo (4) hasta que el símbolo
correspondiente quede alineado con la flecha
(13) en la caja de engranajes.
Mando deslizante derecha/izquierda (fig. D)
• Para seleccionar el sentido de giro hacia la
derecha o hacia la izquierda, utilice el mando
deslizante derecha/izquierda (2) tal como se
indica (observe las flechas en la herramienta).
Antes de cambiar el sentido de giro,
suelte siempre el interruptor de velocidad
variable y espere hasta que el motor se
haya detenido por completo.
Selector de dos velocidades (fig. C)
Su herramienta tiene un selector de dos velocidades
incorporado para variar la relación entre velocidad y
par de torsión.
1 baja velocidad/elevado par (taladrado de grandes
agujeros o introducción de tornillos largos)
2 alta velocidad/bajo par (agujeros más pequeños,
taladrados en madera)
Para las velocidades, ver los datos técnicos.
• El selector del sentido de marcha debe
siempre empujarse totalmente hacia
delante o totalmente hacia atrás.
• ¡Evite de cambiar de velocidad cuando el
taladro está funcionando!
es - 5
ESPAÑOL
Cómo retirar y colocar el portabrocas (fig. E & F)
• Abra las mordazas del portabrocas al máximo
posible.
• Apriete una llave Allen (14) en el portabrocas y
golpéela con un martillo tal como se indica en la
figura E.
• Introduzca un destornillador en el portabrocas y
retire el tornillo que sujeta el portabrocas, girando
en el sentido de las agujas del reloj.
• Apriete una llave Allen (14) en el portabrocas y
golpéela con un martillo tal como se indica en la
figura F. Así el portabrocas quedará suelto y
podrá desenroscarse a mano.
• Para volver a poner el portabrocas, proceda en
el orden inverso.
Instrucciones para el uso
• Respete siempre las instrucciones de
seguridad y las normas de aplicación.
• Infórmese sobre la ubicación de tuberías
y de cables eléctricos.
• Sólo se debe ejercer una ligera presión
sobre la herramienta. Una presión
excesiva no acelera el taladrado, sino que
reduce la efectividad de la herramienta e
inclusa puede reducir su vida útil.
Antes del uso:
• Inserte la broca apropiada.
• Demarque el punto a ser perforado.
• Asegúrese de que la batería está (totalmente)
cargada.
• Seleccione giro hacia adelante o hacia atrás.
Encendido y apagado (fig. A)
• Para poner en marcha la herramienta, pulse el
interruptor de velocidad variable (1). La presión
que se ejerce sobre éste determina la velocidad
de la herramienta.
• Para detener la herramienta, suelte el interruptor
de velocidad variable (1).
• Para mantener la herramienta desconectada,
desplace la guía de deslizamiento de avance/
retroceso (2) a la posición central.
• Utilice la posición baja velocidad/elevado par
(velocidad 1) (3).
• Ajuste el manguito de regulación del par (4)
(DW976 & DW996). Cuánto mayor sea el número
del manguito, tanto mayor será el par y tanto
mayor el elemento de fijación que podrá
apretarse.
DW976 & DW996 - Perforación de percusión
(fig. C)
• Seleccione el modo de percusión.
• Pulse el conmutador (1).
• Para parar la herramienta, suelte el conmutador.
Todos los modelos - Taladrado rotativo (fig. C)
• Seleccione el modo de perforación (DW976,
DW996).
• Proceda como descrito para la perforación con
percusión.
Consulte a su proveedor si desea información más
detallada sobre los accesorios apropiados.
Mantenimiento
Su herramienta eléctrica DEWALT ha sido diseñada
para funcionar mucho tiempo con un mínimo de
mantenimiento. El funcionamiento satisfactorio
depende del buen cuidado de la herramienta y de
una limpieza frecuente.
Lubricación
Su herramienta eléctrica no requiere lubricación
adicional.
Limpieza
• Evite que se obturen las ranuras de ventilación y
limpie el exterior con regularidad utilizando un
paño suave.
• Desconecte el cargador antes de limpiar el cárter
con un paño.
• Quite la batería antes de limpiar su herramienta.
Atornillar (fig. C & D)
• Seleccione el giro hacia la derecha o hacia la
izquierda utilizando el mando deslizante (2).
es - 6
28
ESPAÑOL
Medio ambiente
GARANTÍA
• 30 DÍAS DE SATISFACCIÓN COMPLETA •
Batería recargable
Esta batería de larga duración se debe recargar
cuando no tenga la potencia suficiente en trabajos
que realizaba fácilmente con anterioridad. Una vez
terminada su vida técnica, elimínela sin dañar el
medio ambiente:
• Agote la batería por completo y, a continuación,
sáquela de la herramienta.
• Las células NiCd son reciclables. Llévelas a su
distribuidor o a un centro de reciclaje local. Las
baterías recogidas se reciclarán o se desecharán
adecuadamente.
Herramientas desechadas
Lleve la herramienta vieja a un Centro de Servicio
DEWALT, donde será eliminada sin efectos
perjudiciales para el medio ambiente.
Si no queda totalmente satisfecho con su
herramienta DEWALT, contacte con su Centro de
Servicio DEWALT. Presente su reclamación,
juntamente con la máquina completa, así como
la factura de compra y le sera presentada la
mejor solución.
• UN AÑO DE SERVICIO GRATUITO •
Si necesita mantenimiento o servicio técnico para
su herramienta DEWALT en los doce meses
siguientes a la compra, podrá obtenerlos
gratuitamente en un Centro de Servicio DEWALT.
Para ello es imprescindible presentar la prueba
de compra. Incluye mano de obra y piezas para
las Herramientas Eléctricas. No se incluye los
accesorios.
• UN AÑO DE GARANTÍA •
Si su producto DEWALT presenta algún defecto
debido a fallos de materiales o mano de obra en
los 12 meses siguientes a la fecha de compra, le
garantizamos la sustitución gratuita de todas las
piezas defectuosas siempre y cuando:
• El producto no haya sido utilizado
inadecuadamente.
• No se haya intentado su reparación por parte
de una persona no autorizada.
• Se presente la prueba de compra.
Para la localización del Centro de Servicio
DEWALT más cercano, consulte el dorso de este
manual.
29
es - 7
FRANÇAIS
PERCEUSE VISSEUSE (A PERCUSSION)
SANS FIL
DW961K2/DW976K2/DW996K(2)
Félicitations!
Table des matières
Vous avez choisi un outil électrique DEWALT. Depuis
de nombreuses années, DEWALT produit des outils
électriques adaptés aux exigences des utilisateurs
professionnels.
Caractéristiques techniques
Déclaration de conformité
Instructions de sécurité
Contenu de l’emballage
Description
Sécurité électrique
Câbles de rallonge
Assemblage et réglage
Mode d’emploi
Entretien
Garantie
fr - 1
fr - 2
fr - 2
fr - 4
fr - 4
fr - 4
fr - 4
fr - 5
fr - 6
fr - 6
fr - 7
Caractéristiques techniques
Tension
Vitesses à vide
Capacité du mandrin
Poids (sans pack-batteries)
V
min-1
mm
kg
DW961K2*
9,6
0-400/0-1.200
10
1,15
DW976K2*
12,0
0-450/0-1.400
10
1,2
DW996K(2*)
14,4
0-600/0-1.750
13
1,25
Pack-batteries
Tension
Capacité
Poids
V
Ah
kg
XR PACK
9,6
1,7
0,60
XR PACK
12,0
1,7
0,65
XR PACK
14,4
1,7
0,70
Chargeur
Tension secteur
Temps de charge
Poids
V
h
kg
DE9102
230
1
0,4
DE9102
230
1
0,4
DE9102
230
1
0,4
* Fourni avec 2 packs-batteries
Fusible:
Outils 230 V
10 A
Les symboles suivants sont utilisés dans le présent
manuel:
En cas de non-respect des instructions
dans le présent manuel, il y a risque de
blessure, danger de mort ou possibilité
de dégradation de l’outil.
fr - 1
Dénote la présence de tension
électrique.
Risque d’incendie.
30
FRANÇAIS
Déclaration de conformité
Instructions de sécurité
DW961K2/DW976K2/DW996K(2)
DEWALT déclare que ces outils ont été mis au point
en conformité avec les normes 89/392/CEE,
89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 50144, EN 55104,
EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Niveau de pression acoustique suivant 86/188/CEE
& 89/392/CEE, mesuré suivant EN 50144:
DW961K2 DW976K2 DW996K(2)
LpA (pression acoustique) dB(A)* 84
84
86
LWA (puissance acoustique) dB(A) 92
92
94
* à l’oreille de l’opérateur
Prendre les mesures nécessaires pour la
protection de l’ouïe lorsque le niveau de
pression acoustique est supérieur à
85 dB(A).
Valeur moyenne quadratique pondérée en fréquence
de l’accélération suivant EN 50144:
DW961K2 DW976K2 DW996K(2)
5,8 m/s2
5,9 m/s2
Directeur de développement produits
Horst Großmann
DEWALT, Idstein, Allemagne
31
6,4 m/s2
Afin de réduire le risque de décharge électrique,
de blessure et d’incendie lors de l’utilisation
d’outils électriques, observer les consignes de
sécurité fondamentales en vigueur. Lire et
observer les instructions avant d’utiliser l’outil.
Conserver ces instructions de sécurité!
Généralités
1 Tenir votre aire de travail propre et bien
rangée
Le désordre augmente les risques d’accident.
2 Tenir compte des conditions ambiantes
Ne pas exposer les outils électriques à l’humidité.
Veiller à ce que l’aire de travail soit bien éclairée.
Ne pas utiliser d’outils électriques en présence
de liquides ou de gaz inflammables.
3 Attention aux décharges électriques
Eviter le contact corporel avec des éléments
reliés à la terre, comme par exemple tuyaux,
radiateurs, cuisinières électriques et
réfrigérateurs.
Sous des conditions de travail extrêmes (par
exemple: humidité élevée, dépôt de poussières
métalliques, etc.) la sécurité électrique peut être
augmentée en insérant un transformateur
d’isolation ou un disjoncteur différentiel (FI).
4 Tenir les enfants éloignés
Ne pas permettre que d’autres personnes
touchent l’outil ou le câble de rallonge. Les tenir
éloignées de votre travail.
5 Ranger vos outils dans un endroit sûr
Ranger les outils non utilisés dans un endroit sec,
fermé à clé et hors de la portée des enfants.
6 Porter des vêtements de travail appropriés
Ne pas porter de vêtements flottants ou de
bijoux. Ils pourraient être happés par les pièces
en mouvement. Lors de travaux à l’extérieur, il
est recommandé de porter des gants en
caoutchouc et des chaussures à semelle antidérapante. Le cas échéant, porter une garniture
convenable retenant les cheveux longs.
7 Porter des lunettes de protection
Utiliser aussi un masque si le travail exécuté
produit de la poussière ou des copeaux volants.
8 Attention au niveau de pression acoustique
Prendre les mesures nécessaires pour la
protection de l’ouïe lorsque le niveau de pression
acoustique est supérieur à 85 dB(A).
fr - 2
FRANÇAIS
9 Bien fixer la pièce à travailler
Pour plus de sécurité, fixer la pièce à travailler
avec un dispositif de serrage ou un étau. Ainsi,
vous aurez les deux mains libres pour manier
l’outil.
10 Adopter une position confortable
Toujours tenir les deux pieds à terre et garder
l’équilibre.
11 Faire preuve de vigilance
Observer votre travail. Faire preuve de bon sens.
Ne pas employer l’outil en cas de fatigue.
12 Enlever les clés de réglage
Avant de mettre l’outil en marche, retirer les clés
et outils de réglage.
13 Utiliser l’outil adéquat
Le domaine d’utilisation de l’outil est décrit dans
le présent manuel. Ne pas utiliser d’outils ou
d’accessoires de trop faible puissance pour
exécuter des travaux lourds. Ne pas utiliser des
outils à des fins et pour des travaux pour lesquels
ils n’ont pas été conçus.
Attention! L’utilisation d’accessoires autres que
ceux recommandés dans le présent manuel
pourrait entraîner un risque de blessure. Utiliser
l’outil conformément à sa destination.
14 Entretenir vos outils avec soin
Maintenir vos outils affûtés et propres afin de
travailler mieux et plus sûrement. Observer les
instructions d’entretien et de changement
d’accessoires. Vérifier régulièrement l’état du
câble d’alimentation et, s’il est endommagé, le
faire changer par votre Service agréé DEWALT.
Vérifier périodiquement le câble de rallonge et le
remplacer s’il est endommagé. Maintenir les
poignées sèches et exemptes d’huile et de
graisse.
15 Contrôler si votre outil est endommagé
Avant d’utiliser l’outil, vérifier qu’il n’est pas
endommagé. Pour cela, contrôler l’alignement
des pièces en mouvement et leur grippage
éventuel. Tous les composants doivent être
montés correctement et remplir les conditions
pour garantir le fonctionnement impeccable de
l’outil. Faire réparer ou échanger tout dispositif de
sécurité et toute pièce endommagée
conformément aux instructions. Ne pas utiliser
l’outil quand l’interrupteur est défectueux. Faire
remplacer l’interrupteur par un Service agréé
DEWALT.
fr - 3
16 Enlever le pack-batteries
Enlever le pack-batteries lors de la non-utilisation,
avant l’entretien et avant le changement
d’accessoires.
17 Faire réparer votre outil par un Service agréé
DEWALT
Cet outil est conforme aux consignes de sécurité
en vigueur. La réparation des outils électriques
est strictement réservée aux personnes
qualifiées.
Directives de sécurité additionnelles pour packbatteries
Risque d’incendie! Eviter toute possibilité
de court-circuit au niveau des contacts
d’un pack-batteries (exemple: porter des
clés dans la même poche qu’un packbatteries).
• Le liquide du pack-batteries, une solution
d’hydroxyde de potassium à 25-30%, est
toxique. En cas de contact avec la peau, rincer
abondamment à l’eau. Neutraliser avec un acide
doux tel que du citron ou du vinaigre. En cas de
contact avec les yeux, rincer abondamment à
l’eau durant au moins 10 minutes. Consulter un
médecin.
• Ne jamais tenter d’ouvrir un pack-batteries pour
quelque raison que ce soit.
Etiquettes figurant sur le chargeur et le packbatteries
Outre les symboles utilisés dans le présent manuel,
les étiquettes sur le chargeur et le pack-batteries
comportent les symboles suivants:
100%
Pack-batteries en charge
100%
Pack-batteries chargé
Pack-batteries défectueux
Ne pas introduire d’objet conducteur
32
FRANÇAIS
Pack-batteries endommagé. Ne pas
charger.
Lire le manuel d’abord
Pour éviter tout risque, introduire
uniquement les pack-batteries DEWALT
Ne pas exposer à l’eau
Remplacer immédiatement
+40 ˚c
+4 ˚c
Utiliser uniquement entre 4°C et 40°C
Au moment de jeter un pack-batteries,
penser à notre environnement
DW961K2 Perceuse/visseuse rotative - pour percer
et visser
DW976K2 Perceuse rotative à percussion - pour
percer avec ou sans percussion et pour visser
DW996K(2) Perceuse rotative à percussion - pour
percer avec ou sans percussion et pour visser
1 Interrupteur à variateur de vitesse
2 Sélecteur de rotation gauche/droite
3 Sélecteur de vitesse mécanique
4 Sélecteur de mode/couple de serrage
5 Mandrin autoserrant
6 Compartiment porte-embout
7 Poignée revolver
8 Pack-batteries
Chargeur
Votre chargeur 1 heure DEWALT accepte des
packs-batteries de 9,6 à 14,4 V.
8 Pack-batteries
9 Boutons de dégagement
10 Chargeur
11 Voyant rouge
Sécurité électrique
Ne pas incinérer un pack-batteries
Contenu de l’emballage
L’emballage contient:
1 Perceuse/visseuse (à percussion) sans fil
1 Pack-batteries (DW996K)
2 Packs-batteries (DW961K2, DW976K2, DW996K2)
1 Chargeur
1 Coffret en métal
1 Manuel d’instructions
1 Dessin éclaté
• Vérifier si l’outil, les pièces ou les accessoires ne
présentent pas de dommages dus au transport.
• Prendre le temps de lire et de comprendre
parfaitement le présent manuel avant de mettre
votre outil en marche.
Le moteur électrique a été conçu pour une seule
tension. Vérifier si la puissance du pack-batteries
correspond à la tension indiquée sur la plaque
d’identification. Contrôler que la tension du votre
chargeur correspond à la tension secteur.
Ce chargeur à double isolation est
conforme à la norme EN 50144; un
branchement à la terre n’est donc pas
nécessaire.
CH
CH
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du
remplacement du câble d’alimentation.
Type 11 pour la classe II (Isolation double)
- outils
Type 12 pour la classe I (Conducteur de
terre) - outils
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter
les outils portatifs à un disjoncteur FI.
Description (fig. A)
Votre perceuse/visseuse à poignée revolver DEWALT
a été mise au point pour une utilisation
professionnelle:
33
Câbles de rallonge
Ne pas utiliser de câble de rallonge sauf en cas de
nécessité absolue.
fr - 4
FRANÇAIS
Utiliser un câble de rallonge à trois conducteurs
homologué et adapté pour la puissance absorbée
de votre chargeur (voir les caractéristiques
techniques). La section minimum du conducteur est
de 0,5 mm2 et la longueur maximum est de 30 m.
Assemblage et réglage
Toujours enlever le pack-batteries avant
de procéder à l’assemblage ou au
réglage.
Toujours mettre l’outil à l’ARRET avant
d’introduire ou d’enlever le packbatteries.
Pack-batteries (fig. A)
Chargement du pack-batteries
Lors de la première charge, ou après un arrêt
prolongé, votre pack-batteries n’accepte que 80%
de charge. Après plusieurs cycles de charge décharge, votre pack-batteries atteindra sa pleine
capacité.
Toujours vérifier la tension secteur avant de
procéder au chargement. Si la tension secteur est
présente tandis que le chargeur ne fonctionne pas,
envoyer votre chargeur à un Service agréé DEWALT.
En cours de charge, le chargeur et le pack-batteries
ont tendance à s’échauffer. Ceci est tout à fait
normal et ne constitue pas un signe de défectuosité.
Ne pas charger le pack-batteries à des
températures ambiantes <4 °C ou >40 °C.
Température de charge recommandée:
environ 24 °C.
• Pour charger le pack-batteries (8), l’introduire
dans le chargeur (10) comme l’indique le dessin.
Le pack-batteries doit être engagé à fond. Le
voyant rouge (11) se met à clignoter. Au bout
d’environ 1 heure, le clignotement s’arrête et le
voyant s’allume en continu pour indiquer que le
pack-batteries est entièrement chargé. Le packbatteries peut être enlevé à tout moment ou
laissé connecté dans le chargeur indéfiniment.
Montage et démontage du pack-batteries
• Introduire le pack-batteries dans la poignée
revolver (7) jusqu’au déclic.
fr - 5
• Pour démonter le pack-batteries, enfoncer
simultanément les deux boutons de dégagement
(9) et tirer le pack-batteries hors de la poignée.
Montage et démontage d’un foret ou d’un
embout de vissage (fig. A & B)
Votre perceuse/visseuse DEWALT est équipée d’un
compartiment porte-embout.
• Ouvrir le mandrin en tournant la bague (12) dans
le sens contraire des aiguilles d’une montre et
introduire la queue du foret.
• Serrer convenablement en tournant la bague
dans le sens des aiguilles d’une montre tout en
maintenant la partie arrière de la bague d’une
main.
• Pour enlever le foret ou l’embout de vissage,
procéder en ordre inverse.
DW976/DW996 - Sélection du mode de travail
(fig. C)
Les perceuses à percussion s’utilisent en deux
modes de travail:
Perçage sans percussion: pour acier,
bois et matières plastiques
Perçage avec percussion: pour béton et
maçonnerie.
• Sélectionner le mode de travail en tournant le
sélecteur de mode (4) vers la flèche (13) sur le
boîtier d’engrenage en alignant la flèche et le
symbole.
Sélecteur de rotation gauche/droite (fig. D)
• Le sens de rotation est réversible au moyen du
sélecteur de rotation gauche/droite (2) (voir les
flèches sur l’outil).
Attendre que le moteur soit
complètement arrêté avant de changer le
sens de rotation.
Sélecteur de vitesse mécanique (fig. C)
Votre outil est équipé d’un sélecteur de vitesse de
rotation (3) permettant de varier le rapport vitesse/
couple.
34
FRANÇAIS
1 basse vitesse/couple élevé (perçage de grands
trous ou vissage de grandes vis)
2 haute vitesse/couple réduit (petits trous, perçage
du bois)
Les vitesses figurent dans le tableau des
caractéristiques techniques.
• Toujours pousser le sélecteur à fond.
• Ne pas changer de vitesse si l’appareil
tourne à pleine vitesse ou durant le
travail.
Dépose du mandrin (fig. E & F)
• Ouvrir le mandrin à sa capacité maximale.
• Serrer une clé Allen (14) dans le mandrin et y
donner un coup de marteau (voir fig. E).
• Introduire un tournevis dans le mandrin et
desserrer la vis retenant le mandrin en tournant
dans le sens des aiguilles d’une montre.
• Serrer une clé Allen (14) dans le mandrin et y
donner un coup de marteau (voir fig. F). Dès lors,
le mandrin peut être desserré à la main.
• Pour remonter le mandrin, procéder en ordre
inverse.
• Pour bloquer l’outil en position ARRET, mettre le
sélecteur de rotation gauche/droite (2) en
position médiane.
Vissage (fig. C & D)
• Sélectionner le sens de rotation désiré au moyen
du sélecteur de rotation gauche/droite (2).
• Sélectionner la position basse vitesse/couple
élevé (vitesse de rotation 1).
• Sélectionner le couple désiré (DW976 & DW996)
au moyen de la bague (4). La valeur augmente
avec le chiffre sur la bague.
DW976 & DW996 - Perçage avec percussion
(fig. C)
• Sélectionner le mode de percussion.
• Appuyer sur l’interrupteur à variateur de
vitesse (1).
• Pour arrêter l’outil, relâcher l’interrupteur.
Perçage sans percussion (fig. C)
• Sélectionner le mode perçage sans percussion
(DW976, DW996).
• Procéder comme pour le perçage avec
percussion.
Mode d’emploi
• Toujours respecter les consignes de
sécurité et les règles en vigueur.
• Se renseigner sur l’emplacement des
tuyauteries et des câblages.
• Appliquer une force modérée sur l’outil.
Une pression excessive n’accélère pas le
perçage mais altère la performance de
l’outil et risque de réduire sa durée de vie.
Avant la mise en marche:
• Introduire un foret ou un embout adapté.
• Marquer l’endroit où le trou va être percé.
• Vérifier si votre pack-batteries est (complètement)
chargé.
• Choisir le sens de rotation désiré.
Mise en MARCHE et à l’ARRET (fig. A)
• Pour mettre l’outil en marche, appuyer sur
l’interrupteur à variateur (1). La pression exercée
sur l’interrupteur détermine la vitesse de rotation.
• Pour arrêter l’outil, relâcher l’interrupteur à
variateur (1).
35
Votre revendeur pourra vous renseigner sur les
accessoires qui conviennent le mieux pour votre
travail.
Entretien
Votre outil DEWALT a été conçu pour durer
longtemps avec un minimum d’entretien. Son
fonctionnement satisfaisant dépend en large mesure
d’un entretien soigneux et régulier.
Lubrification
Votre outil électrique ne nécessite aucune
lubrification additionnelle.
Nettoyage
• Débrancher le chargeur et nettoyer son boîtier
avec un chiffon doux.
• Enlever le pack-batteries et nettoyer votre outil.
fr - 6
FRANÇAIS
• Les fentes d’aération doivent toujours être
dégagées. Nettoyer régulièrement le boîtier avec
un chiffon doux.
Environnement
Packs-batteries rechargeables
Les packs-batteries doivent être rechargés dès
qu’ils ne fournissent plus suffisamment d’énergie
pour des travaux réalisés aisément auparavant.
Lorsque le pack-batteries ne se recharge plus
correctement, il est à remplacer. Au moment de le
jeter, penser à notre environnement:
• Décharger votre pack-batteries complètement en
utilisant votre outil jusqu’à arrêt complet. Ensuite,
enlever le pack-batteries.
• Les cellules au NiCd sont recyclables. Apporter
vos packs-batteries à un Service agréé DEWALT
ou à un centre de recyclage publique où ils
seront soit recyclés, soit détruits en respectant
l’environnement.
GARANTIE
• 30 JOURS D’ENGAGEMENT SATISFACTION •
Si, pour quelque raison que ce soit, votre produit
DEWALT ne vous donne pas entière satisfaction,
il suffit de le retourner avec tous ses accessoires
dans les 30 jours suivant son achat à votre
distributeur, ou à un centre de service aprèsvente agréé pour un remboursement intégral ou
un échange. Munissez-vous d’une preuve
d’achat.
• 1 AN DE MAINTENANCE GRATUITE •
Au cas où votre produit DEWALT nécessiterait
une révision ou des réparations dans les douze
mois suivant son achat, cette opération sera
effectuée gratuitement dans un centre de service
après-vente agréé sur présentation de la preuve
d’achat. Ce service comprend pièces et maind’oeuvre pour les machines, à l’exclusion des
accessoires.
• 1 AN DE GARANTIE •
Au cas où votre produit DEWALT présenterait un
défaut de fabrication dans les 12 premiers mois
suivant son achat, nous garantissons le
remplacement sans frais de toutes les pièces
défectueuses ou de l’unité entière, et ce à notre
discrétion, à condition que:
• le produit ait été utilisé correctement
• aucune personne non qualifiée n’ait tenté de
réparer le produit
• la preuve d’achat portant la date d’acquisition
soit fournie.
Pour obtenir l’adresse du distributeur DEWALT
ou du centre de service après-vente agréé le plus
proche, appeler le numéro dans la liste figurant
au dos du manuel.
fr - 7
36
ITALIANO
AVVITATORE/TRAPANO (A PERCUSSIONE)
A BATTERIA
DW961K2/DW976K2/DW996K(2)
Congratulazioni!
Indice del contenuto
Siete entrati in possesso di un Elettroutensile
DEWALT. Anni di esperienza, continui miglioramenti
ed innovazioni tecnologiche fanno dei prodotti
DEWALT uno degli strumenti più affidabili per
l’utilizzatore professionale.
Dati tecnici
Dichiarazione di conformità
Norme generali di sicurezza
Contenuto dell’imballo
Descrizione
Norme di sicurezza elettrica
Impiego di una prolunga
Assemblaggio e regolazione
Istruzioni per l’uso
Manutenzione
Garanzia
it - 1
it - 2
it - 2
it - 4
it - 4
it - 4
it - 5
it - 5
it - 6
it - 6
it - 7
Dati tecnici
Tensione
Velocità a vuoto min-1
Capacità max. mandrino
Peso (senza batterie)
V
mm
kg
DW961K2*
9,6
0-400/0-1.200
10
1,15
DW976K2*
12,0
0-450/0-1.400
10
1,2
DW996K(2)*
14,4
0-600/0-1.750
13
1,25
Gruppo batterie
Tensione
Capacità
Peso
V
Ah
kg
XR PACK
9,6
1,7
0,60
XR PACK
12,0
1,7
0,65
XR PACK
14,4
1,7
0,70
Caricabatterie
Tensione di rete
Tempo di carica
Peso
V
h
kg
DE9102
230
1
0,4
DE9102
230
1
0,4
DE9102
230
1
0,4
* Fornito con 2 gruppi batterie
Fusibili:
Modelli da 230 V
10 A
I seguenti simboli vengono usati nel presente
manuale:
Indica rischio di infortunio, pericolo di
morte o danno all’apparecchio qualora
non ci si attenga alle istruzioni contenute
nel presente manuale.
37
Indica la tensione elettrica.
Pericolo d’incendio.
it - 1
ITALIANO
Dichiarazione di conformità
Norme generali di sicurezza
DW961K2/DW976K2/DW996K(2)
DEWALT dichiara che gli Elettroutensili sono stati
costruiti in conformità alle norme: 89/392/CEE,
89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 50144, EN 55104,
EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Il livello di rumorosità è conforme alle norme
86/188/CEE e 89/392/CEE, dati ricavati in base alla
norma EN 50144:
DW961K2 DW976K2 DW996K(2)
LpA (rumorosità)
dB(A)*
LWA (potenza sonora) dB(A)
84
84
86
92
92
94
* all’orecchio dell’operatore
Prendere appropriate misure a
protezione dell’udito qualora il livello
acustico superasse gli 85 dB(A).
Il valore medio quadratico ponderato
dell’accelerazione secondo EN 50144:
DW961K2 DW976K2 DW996K(2)
5,8 m/s2
Direttore ricerca e sviluppo
Horst Großmann
DEWALT, Idstein, Germania
it - 2
5,9 m/s2
6,4 m/s2
Durante l’utilizzo di utensili elettrici adottate
sempre le elementari norme di sicurezza atte a
ridurre i rischi d’incendio, scariche elettriche e
ferimenti. Leggere attentamente le seguenti
istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
Custodire con cura le istruzioni!
Norme generali
1 Tenere pulita l’area di lavoro
Ambienti e banchi di lavoro in disordine possono
essere causa d’incidenti.
2 Tener presenti le caratteristiche dell’ambiente
di lavoro
Non esporre gli utensili elettrici all’umidità. Tenere
ben illuminata l’area di lavoro. Non usare gli
utensili elettrici in luoghi con atmosfera gassosa o
infiammabile.
3 Proteggersi da scariche elettriche
Evitare il contatto con oggetti dotati di scarico a
terra (per es. tubi, termosifoni, cucine e frigoriferi).
Durante impieghi estremi (per es. alto livello di
umidità, polvere metallica, ecc.) si può aumentare
la sicurezza elettrica collegando in serie un
trasformatore d’isolamento o un interruttore di
sicurezza per correnti di guasto (FI).
4 Tenere i bambini lontani dall’area di lavoro
Non permettere che persone estranee tocchino
l’utensile o il cavo di prolunga. Tenere i non
addetti ai lavori lontani dal posto di lavoro.
5 Custodia dell’elettroutensile dopo l’uso
Riporre gli Elettroutensili in luogo sicuro e ben
asciutto, fuori dalla portata dei bambini.
6 Usare il vestiario appropriato
Evitare l’uso di abiti svolazzanti, catenine, ecc. in
quanto potrebbero rimanere presi nelle parti
mobili dell’utensile. Lavorando all’aperto
indossare guanti di gomma e scarpe con suole
antisdrucciolo. Raccogliere i capelli se si portano
lunghi.
7 Usare occhiali protettivi
Usare inoltre una maschera antipolvere qualora si
producano polvere o particelle volatili.
8 Rumorosità eccessiva
Prendere appropriate misure a protezione
dell’udito se il livello acustico supera gli 85 dB(A).
9 Bloccare il pezzo da lavorare
Usare pinze o morse per bloccare il pezzo da
lavorare, ciò aumenta la sicurezza e consente di
38
ITALIANO
mantenere entrambe le mani libere per operare
meglio.
10 Non sbilanciarsi
Mantenere sempre un buon equilibrio evitando
posizioni malsicure.
11 Stare sempre attenti
Prestare attenzione a quanto si sta facendo.
Usare il proprio buon senso e non far funzionare
l’utensile in caso di stanchezza.
12 Non lasciare sull’utensile chiavi o strumenti di
misura
Prima di mettere in funzione l’Elettroutensile si
abbia cura di togliere chiavi e altri strumenti.
13 Usare l’utensile adatto
L’utilizzo previsto è indicato nel presente
manuale. Non forzare utensili e accessori di
potenza limitata impiegandoli per lavori destinati
ad utensili di maggiore potenza.
Attenzione! L’uso di accessori o attrezzature
diversi, o l’impiego del presente utensile per
scopi diversi, da quelli raccomandati nel manuale
uso possono comportare il rischio di infortuni.
14 Mantenere l’utensile con cura
Tenere gli accessori sempre ben affilati e puliti
per un migliore e più sicuro utilizzo. Osservare le
istruzioni per la lubrificazione e la sostituzione
degli accessori. Controllare periodicamente lo
stato del cavo di alimentazione, e se danneggiato
farlo riparare presso un Centro di Assistenza
tecnica autorizzato DEWALT. Tenere gli organi di
comando puliti, asciutti e privi di olio o grasso.
15 Controllare che non vi siano parti
danneggiate
Prima dell’utilizzo controllare scrupolosamente
che non vi siano parti danneggiate e che
l’utensile sia in grado di effettuare il suo lavoro in
modo corretto. Controllare l’allineamento delle
parti mobili assicurandosi che non vi siano
grippaggi, danni ai componenti o ai supporti, e
altre condizioni che possono compromettere il
buon funzionamento dell’utensile. Dispositivi di
sicurezza e altre parti difettose devono essere
riparate o sostituite secondo le modalità previste.
Non usare l’utensile se l’interruttore è difettoso e
provvedere alla sua sostituzione ricorrendo ad un
Centro di Assistenza autorizzato DEWALT.
16 Rimuovere il gruppo batterie
Rimuovere il gruppo batterie quando
l’elettroutensile rimane inutilizzato, prima di
39
effettuare gli interventi e durante la sostituzione
degli accessori.
17 Rivolgersi ai Centri di Assistenza Tecnica
autorizzati DEWALT per le riparazioni
Il presente Elettroutensile è conforme alle
principali norme di sicurezza vigenti. Per evitare
pericolo di infortuni, le riparazioni alle
apparecchiature elettriche devono essere
effettuate esclusivamente da personale
qualificato.
Norme di sicurezza specifiche per batterie
Pericolo d’incendio! Evitare di
cortocircuitare mediante metallo i
contatti del gruppo batterie rimosso (ad
es.con un mazzo di chiavi tenute nello
stesso scomparto insieme al gruppo
batterie).
• Il liquido delle batterie, una soluzione al 25-30%
di idrossido di potassio, può essere pericoloso.
In caso di contaminazione della pelle, lavare
immediatamente con abbondante acqua, quindi
neutralizzare l’azione con una soluzione
leggermente acida come succo di limone o
aceto. In caso di contatto con gli occhi,
risciacquare abbondantemente con acqua pulita
per 10 minuti almeno. Rivolgersi a un medico.
• Non cercare mai, per alcun motivo, di aprire il
gruppo batterie.
Etichette sul caricabatterie e sul gruppo batterie
I seguenti simboli sono indicati nelle etichette sul
caricabatterie e sul gruppo batterie:
100%
Batteria sotto carica
100%
Batteria carica
Batteria difettosa
Non toccate con oggetti conduttori
it - 3
ITALIANO
Non caricate batterie danneggiate;
sostituitele immediatamente
Leggete il manuale di istruzioni prima di
mettere in funzione
Usate solamente batterie DEWALT. Altri
tipi di batterie potrebbero bruciare
causando ferimenti e danni personali
Non usare in ambiente umido
Sostituite immediatamente il cavo
danneggiato
+40 ˚c
+4 ˚c
avvitatore
DEWALT DW976K2 Trapano a percussione a pistola
- funzionamento rotativo e/o a percussione e
avvitatore
DEWALT DW996K(2) Trapano a percussione a
pistola - funzionamento rotativo e/o a percussione e
avvitatore
1 Interruttore a velocità variabile
2 Comando reversibilità
3 Selettore velocità 1 - 2
4 Selettore percussione-rotazione/Collare
registrazione coppia
5 Mandrino autoserrante
6 Porta punta
7 Impugnatura antiscivolo
8 Gruppo batterie
Temperatura di utilizzo tra 4 °C e 40 °C
Al termine della durata utile del gruppo
batterie, eliminarlo con le dovute
precauzioni per l’ambiente
Caricabatterie
Il caricabatterie DEWALT carica in un’ora gruppi
batterie variabili da 9,6 a 14,4 V.
8 Gruppo batterie
9 Pulsanti di rilascio
10 Caricabatterie
11 Indicatore di carica (rosso)
Non incenerire il gruppo batterie
Norme di sicurezza elettrica
Contenuto dell’imballo
L’imballo comprende:
1 Avvitatore/trapano (a percussione) a batteria
1 Gruppo batterie (DW996K)
2 Gruppo batterie (DW961K2, DW976K2,
DW996K2)
1 Caricabatterie
1 Cassetta in metallo
1 Manuale istruzione
1 Disegno esploso
• Accertarsi che l’utensile, i componenti o gli
accessori non abbiano subito danni durante il
trasporto.
• Leggere a fondo, con calma e con la massima
attenzione il presente manuale prima di mettere
in funzione l’utensile.
Descrizione (fig. A)
Il motore elettrico è stato predisposto per operare
con un unico voltaggio.
Assicurarsi che il voltaggio a disposizione
corrisponda a quello indicato sulla targhetta.
Il caricabatterie DEWALT è fornito di
doppio isolamento, in ottemperanza alla
norma EN 50144, per le quali non è
richiesta la messa a terra.
CH
CH
Per la sostituzione del cavo di
alimentazione, utilizzare sempre la spina di
tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe II (doppio isolamento)
- utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I (messa a terra) utensili elettrici
Gli apparecchi portatili, utilizzati in
ambiente esterno, devono essere collegati
ad un interruttore differenziale.
Il Vostro Trapano DEWALT è stato studiato per
impieghi professionali:
DEWALT DW961K2 Trapano a pistola - trapanare
it - 4
40
ITALIANO
Impiego di una prolunga
In caso di impiego di una prolunga, quest’ultima
dovrà essere di tipo omologato, a tre conduttori, e di
dimensione idonee a garantire l’alimentazione
elettrica dell’apparecchio (vedere le caratteristiche
tecniche). La dimensione minima del conduttore è
0,5 mm2. Se si utilizza un avvolgitore, estrarre il cavo
per l’intera lunghezza.
Assemblaggio e regolazione
Prima di qualsiasi intervento di
montaggio e di regolazione, rimuovere
sempre il gruppo batterie.
Prima di inserire o rimuovere il gruppo
batterie, disattivare sempre l’utensile.
Gruppo batterie (fig. A)
Carica gruppo batterie
Quando la carica è effettuata per la prima volta, o
dopo un periodo prolungato di immagazzinamento, il
gruppo batterie raggiunge solo l’80% della carica.
Dopo vari cicli di carica e scarica, il gruppo batterie
raggiunge il massimo della capacità di carica.
Controllare sempre la rete prima di caricare il gruppo
batterie. Se c’e’ tensione, ma il gruppo batterie non
si carica, affidare il caricabatterie a un Riparatore
Autorizzato DEWALT. Durante la carica, il
caricabatterie e il gruppo batterie possono risultare
caldi al tatto. Si tratta di una condizione normale,
che non indica alcun inconveniente.
Non caricare il gruppo batterie a
temperature ambiente <4 °C o >40 °C.
Temperatura di carica consigliata: circa
24 °C.
• Per caricare il gruppo batterie (8), inserirlo nel
caricabatterie (10) come illustrato e collegare
quest’ultimo alla rete. Accertarsi che il gruppo
batterie sia inserito a fondo nel caricabatterie. A
questo punto l’indicatore rosso di carica (11)
inizia a lampeggiare. Dopo circa un’ora cessa di
lampeggiare e rimane attivato. Ciò significa che il
gruppo batterie è completamente caricato. Il
gruppo batterie si può estrarre in qualsiasi
momento o si può lasciare indefinitivamente nel
caricabatterie collegato.
41
Inserimento e rimozione gruppo batterie
• Inserire il gruppo batterie nell’impugnatura del
trapano (7) facendolo scattare in posizione.
• Per la rimozione del gruppo batterie, premere
contemporaneamente i due pulsanti di rilascio (9)
ed estrarre il gruppo dall’impugnatura (7).
Inserimento e rimozione della punta (fig. A & B)
L’Elettroutensile DEWALT a Batteria è dotato di un
vano per punte (6).
• Aprire il mandrino ruotando il manicotto (12) in
senso antiorario e infilare lo stelo della punta.
• Serrare fermamente ruotando il manicotto in
senso orario reggendo contemporaneamente la
parte posteriore del mandrino con una mano.
DW976 & DW996 - Selezione del tipo di
funzionamento (fig. C)
I trapani a percussione DEWALT possono essere
adoperati in due modi diversi:
A rotazione:
per lavori in acciaio, legno e plastica.
A percussione:
con rotazione e percussione simultanee
per lavori in calcestruzzo e muratura.
• Per selezionare il tipo di funzionamento richiesto
ruotare l’apposito selettore (4) in direzione della
freccia. Il simbolo deve essere sempre in linea
con la freccia (13) sulla scatola degli ingranaggi.
Comando reversibilità (fig. D)
• Per selezionare la rotazione in avanti o all’indietro,
usare l’apposito comando (2) come illustrato
(vedere le frecce sull’utensile).
Spingere sempre il selettore fino a fondo
corsa in avanti o all’indietro.
Selettore due velocità meccaniche (fig. C)
L’utensile è dotato di un selettore con cambio a due
velocità (3) che consente di variare sia la velocità che
la coppia.
it - 5
ITALIANO
1 Velocità bassa/coppia maggiore
(fori di grosse dimensioni, avvitamento viti grosse)
2 Velocità alta/coppia minore
(fori piccoli, foratura nel legno)
Per il regime del motore consultare le specifiche
tecniche.
• Il selettore deve trovarsi sempre in
corrispondenza della freccia sulla scatola
degli ingranaggi.
• Non effettuare il cambio se il motore gira
a tutta velocità o durante l’utilizzo.
Stacco e attacco mandrino (fig. E & F)
• Aprire per quanto possibile le ganasce del
mandrino.
• Serrare una chiave esagonale (14) nel mandrino e
batterla con un mazzuolo come illustrato nella
figura E.
• Inserire un cacciavite nel mandrino e rimuovere la
vite di ritegno ruotando in senso orario.
• Serrare una chiave esagonale (14) nel mandrino e
batterla con un mazzuolo come illustrato nella
figura F. In questo modo il mandrino si allenta e
può quindi essere svitato a mano.
• Per il montaggio del mandrino invertire l’ordine
delle operazioni indicate in precedenza.
Istruzioni per l’uso
• Osservare sempre le istruzioni per la
sicurezza e le normative vigenti.
• Accertarsi di non forare in prossimità di
tubi o fili elettrici.
• Non esercitare una pressione eccessiva
sull’utensile. La pressione eccessiva non
solo non aumenta la velocità di foratura
ma diminuisce anche la durata
dell’utensile.
Prima di mettere in funzione l’utensile:
• Inserire il tipo di punta più adatto.
• Segnare il punto di foratura.
• Accertarsi che il gruppo batterie sia
(completamente) caricato.
• Selezione la rotazione in avanti o all’indietro.
it - 6
Accensione/Spegnimento (ON/OFF) (fig. A)
• Per avviare l’utensile, premere l’interruttore (1). La
pressione esercitata sul pulsante determina la
velocità dell’utensile.
• Per arrestare l’utensile, rilasciare il pulsante (1).
• Per bloccare l’utensile in posizione disattivata,
portare il comando avanti/indietro (2) in posizione
centrale.
Avvitatura/svitatura (fig. C & D)
• Selezionare la rotazione in avanti o all’indietro
mediante il comando avanti/indietro (2).
• Usare la posizione velocità bassa/coppia
maggiore (velocità 1).
• Impostare il valore collare di regolazione coppia
(4) (DW976 & DW996). Più alto il numero sul
collare, più elevata la coppia e maggiore il
diametro delle viti.
DW976 & DW996 - Foratura con Percussione
(fig. C)
• Selezionare il funzionamento a percussione.
• Premere l’interruttore a velocità variabile (1).
• Per fermare l’utensile, allentare l’interruttore.
Tutti i modelli - Foratura con Rotazione (fig. C)
• Selezionare il funzionamento a rotazione.
(DW976, DW996).
• Procedere come esposto per la foratura a
percussione.
Consultate il vostro rivenditore per ottenere ulteriori
informazioni sugli accessori disponibili.
Manutenzione
Il Vostro Elettroutensile DEWALT è stato studiato per
durare a lungo richiedendo solo la minima
manutenzione. Per prestazioni sempre soddisfacenti
occorre avere cura dell’utensile e sottoporlo a
manutenzione periodica.
Lubrificazione
Il Vostro elettroutensile non richiede lubrificazione
addizionale.
42
ITALIANO
GARANZIA
Pulitura
• Scollegare il caricabatterie prima di pulire
l’esterno con un panno morbido.
• Rimuovere il gruppo batterie prima di effettuare la
pulitura del vostro utensile.
• Tenere libere le feritoie di ventilazione e pulire
l’esterno dell’utensile periodicamente con un
panno morbido.
Ambiente
Gruppo batterie ricaricabile
Ricaricare il gruppo batterie di lunga durata quando
la potenza erogata risulta insufficiente all’esecuzione
di lavori effettuati senza alcuna difficoltà in
precedenza. Al termine della durata utile, scartarlo
con le dovute precauzioni per l’ambiente:
• Esaurire completamente la potenza del gruppo
batterie, quindi estrarlo dall’utensile.
• Le batterie all’NiCd (nichel-cadmio) sono
ricaricabili. Per la ricarica rivolgersi al proprio
concessionario o a un centro di ricarica locale.
A seguito della raccolta, i gruppi batterie saranno
riciclati o eliminati nel rispetto delle direttive
vigenti.
Utensili inutilizzabili
Per garantire l’eliminazione degli utensili non più
utilizzabili nel rispetto dell’ambiente, si consiglia di
portare il vostro vecchio utensile presso una delle
Filiali dirette di Assistenza DEWALT, che disporranno
della loro eliminazione nel rispetto dell’ambiente.
43
• GARANZIA DI 30 GIORNI DI TOTALE
SODDISFAZIONE •
Se non siete completamente soddisfatti delle
prestazioni del vostro utensile DEWALT, potrete
restituirlo entro 30 giorni dalla data di acquisto,
presso una nostra filiale di assistenza per
ottenere il rimborso o il cambio dell’utensile,
presentando debita prova dell’avvenuto acquisto.
• MANUTENZIONE GRATUITA PER UN ANNO •
L’eventuale manutenzione o assistenza
necessaria per il vostro utensile DEWALT nei
primi 12 mesi dalla data di acquisto sarà
effettuata gratuitamente da parte del Centro
Assistenza autorizzato su presentazione della
prova di acquisto. Sono esclusi gli accessori.
• GARANZIA TOTALE DI UN ANNO •
Se il vostro prodotto DEWALT non risultasse
pienamente conforme alle caratteristiche di
funzionamento o presentasse difetti di
lavorazione o vizi di materiale, entro 12 mesi dalla
data di acquisto, provvederemo alla sostituzione
gratuita delle parti difettose o a nostro giudizio,
alla sostituzione gratuita dimostrato che:
• Il prodotto venga ritornato al centro di
assistenza DEWALT, con la prova della data di
acquisto.
• Il prodotto non abbia subito abusi ed il difetto
non sia stato causato da incuria.
• Il prodotto non abbia subito tentativi di
riparazione da persone non facenti parte del
nostro personale di assistenza o, all’estero, dal
nostro staff distributivo.
Contattare il proprio rivenditore abituale o la Sede
Centrale DEWALT per ottenere l’indirizzo del
Centro di Assistenza Tecnica più vicino (si prega
di consultare il retro del presente manuale).
it - 7
NEDERLANDS
SNOERLOZE SCHROEF-/KLOPBOORMACHINE
DW961K2/DW976K2/DW996K(2)
Gefeliciteerd!
Inhoudsopgave
U heeft gekozen voor een elektrische machine van
DEWALT. Jarenlange ervaring, voortdurende
produktontwikkeling en innovatie maken DEWALT tot
een betrouwbare partner voor de professionele
gebruiker.
Technische gegevens
Verklaring van overeenstemming
Veiligheidsinstructies
Inhoud van de verpakking
Beschrijving
Elektrische veiligheid
Gebruik van verlengsnoeren
Monteren en instellen
Aanwijzingen voor gebruik
Onderhoud
Garantie
nl - 1
nl - 2
nl - 2
nl - 4
nl - 4
nl - 4
nl - 4
nl - 4
nl - 6
nl - 6
nl - 7
Technische gegevens
Spanning
Toerental, onbelast
Boorhouder opnamecapaciteit
Gewicht (zonder accu)
V
min-1
mm
kg
DW961K2*
9,6
0-400/0-1.200
10
1,15
DW976K2*
12,0
0-450/0-1.400
10
1,2
DW996K(2*)
14,4
0-600/0-1.750
13
1,25
Accu
Spanning
Vermogen
Gewicht
V
Ah
kg
“XR PACK”
9,6
1,7
0,60
“XR PACK”
12,0
1,7
0,65
“XR PACK”
14,4
1,7
0,70
Oplader
Netspanning
Oplaadduur
Gewicht
V
h
kg
DE9102
230
1
0,4
DE9102
230
1
0,4
DE9102
230
1
0,4
* Wordt met 2 accu’s geleverd
Zekeringen:
230 V machines
10 A
In deze handleiding worden de volgende
pictogrammen gebruikt:
Duidt op mogelijk lichamelijk letsel,
levensgevaar of kans op beschadiging
van de machine indien de instructies in
deze handleiding worden genegeerd.
nl - 1
Geeft elektrische spanning aan.
Brandgevaar.
44
NEDERLANDS
Verklaring van overeenstemming
DW961K2/DW976K2/DW996K(2)
DEWALT verklaart dat deze elektrische machines in
overeenstemming zijn met: 89/392/EEG, 89/336/EEG,
73/23/EEG, EN 50144, EN 55104, EN 55014,
EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Niveau van de geluidsdruk overeenkomstig
86/188/EEG & 89/392/EEG, gemeten volgens
EN 50144:
DW961K2 DW976K2 DW996K(2)
LpA (geluidsdruk)
dB(A)*
LWA (geluidsvermogen) dB(A)
84
84
86
92
92
94
* op de werkplek
Neem de vereiste maatregelen voor
gehoorbescherming wanneer de
geluidsdruk het niveau van 85 dB(A)
overschrijdt.
Gewogen kwadratische gemiddelde waarde van de
versnelling overeenkomstig EN 50144:
DW961K2 DW976K2 DW996K(2)
5,8 m/s2
5,9 m/s2
6,4 m/s2
Director Engineering & Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Idstein, Duitsland
45
Veiligheidsinstructies
Neem bij het gebruik van elektrische machines
altijd de plaatselijk geldende
veiligheidsvoorschriften in acht in verband met
brandgevaar, gevaar voor elektrische schok en
lichamelijk letsel. Lees ook onderstaande
instructies aandachtig door voordat u met de
machine gaat werken.
Bewaar deze instructies zorgvuldig!
Algemeen
1 Zorg voor een opgeruimde werkomgeving
Een rommelige werkomgeving leidt tot ongelukken.
2 Houd rekening met omgevingsinvloeden
Stel elektrische machines niet bloot aan vocht.
Zorg dat de werkomgeving goed is verlicht.
Gebruik elektrische machines niet in de buurt van
brandbare vloeistoffen of gassen.
3 Voorkom een elektrische schok
Vermijd lichamelijk contact met geaarde
voorwerpen (bijv. buizen, radiatoren, fornuizen en
koelkasten). Onder extreme werkomstandigheden
(bijv. hoge vochtigheid, ontwikkeling van
metaalstof, enz.) kan de elektrische veiligheid door
een scheidingstransformator of een aardlek-(FI)
schakelaar voor te schakelen, verhoogd worden.
4 Houd kinderen uit de buurt
Laat andere personen niet aan de machine of het
verlengsnoer komen; houd ze weg van de
werkomgeving.
5 Berg de machine veilig op
Berg niet in gebruik zijnde elektrische machines
op in een droge, afgesloten ruimte, buiten het
bereik van kinderen.
6 Draag geschikte werkkleding
Draag geen wijde kleding of loshangende
sieraden. Deze kunnen door de bewegende
delen worden gegrepen. Draag bij het werken
buitenshuis bij voorkeur rubberen
werkhandschoenen en schoenen met
profielzolen. Houd lang haar bijeen.
7 Draag een veiligheidsbril
Gebruik ook een gezichts- of stofmasker bij
werkzaamheden waarbij stofdeeltjes of spanen
vrijkomen.
8 Let op de maximum geluidsdruk
Neem voorzorgsmaatregelen voor
gehoorbescherming wanneer de geluidsdruk het
niveau van 85 dB(A) overschrijdt.
nl - 2
NEDERLANDS
9 Klem het werkstuk goed vast
Gebruik klemmen of een bankschroef om het
werkstuk te fixeren. Dit is veiliger, bovendien kan
de machine dan met beide handen worden
bediend.
10 Zorg voor een veilige houding
Zorg altijd voor een juiste, stabiele houding.
11 Blijf voortdurend opletten
Houd uw aandacht bij uw werk. Ga met beleid te
werk. Gebruik de machine niet als u niet
geconcentreerd bent.
12 Verwijder sleutels of hulpgereedschappen
Controleer vóór het inschakelen altijd of sleutels
en andere hulpgereedschappen zijn verwijderd.
13 Gebruik de juiste machine
Het gebruik volgens bestemming is beschreven
in deze handleiding. Gebruik geen lichte machine
of hulpstukken voor het werk van zware
machines. De machine werkt beter en veiliger
indien u deze gebruikt voor het beoogde doel.
Waarschuwing! Gebruik ter voorkoming van
lichamelijk letsel uitsluitend de in deze
gebruiksaanwijzing aanbevolen accessoires en
hulpstukken. Gebruik de machine uitsluitend voor
het beoogde doel.
14 Onderhoud de machine met zorg
Houd de machine schoon om beter en veiliger te
kunnen werken. Houdt u aan de instructies met
betrekking tot het onderhoud en het vervangen
van accessoires. Controleer regelmatig het snoer
en laat dit bij beschadigingen door een erkend
DEWALT Service-center repareren. Controleer
het verlengsnoer regelmatig en vervang het in
geval van beschadiging. Houd de
bedieningsorganen droog en vrij van olie en vet.
15 Controleer de machine op beschadigingen
Controleer de machine vóór gebruik zorgvuldig
op beschadigingen om er zeker van te zijn dat
deze naar behoren zal functioneren. Controleer
of de bewegende delen niet klemmen, verdraaid
of gebroken zijn. Ga na of de accessoires en
hulpstukken correct zijn gemonteerd en of aan
alle andere voorwaarden voor een juiste werking
is voldaan. Ga bij vervanging of reparatie van
beschadigde veiligheidsinrichtingen of defecte
onderdelen te werk zoals aangegeven.
Gebruik geen machine waarvan de schakelaar
defect is. Laat de schakelaar vervangen door een
erkend DEWALT Service-center.
nl - 3
16 Verwijder de accu
Verwijder de accu wanneer u de machine niet
gebruikt, alvorens onderhoud te verrichten of
hulpstukken te verwisselen.
17 Wendt u voor reparaties tot een erkend
DEWALT Service-center
Deze elektrische machine voldoet aan alle
geldende veiligheidsvoorschriften. Ter
voorkoming van ongevallen mogen reparaties
uitsluitend door daartoe bevoegde technici
worden uitgevoerd.
Extra veiligheidsrichtlijnen voor accu’s
Voorkom kortsluiting tussen de
contactpunten van een losse accu (bijv.
door het bewaren van sleutels in
dezelfde zak als de accu).
• De accuvloeistof bestaat uit een 25-30 %
oplossing van kalium hydroxide en kan gevaarlijk
zijn. Indien accuvloeistof met de huid in aanraking
is gekomen, spoel dan de huid onmiddellijk met
water af. Neutraliseer de vloeistof met een zwak
zuur zoals citroensap of azijn. Indien de
accuvloeistof in de ogen is gekomen, spoel de
ogen dan gedurende minimaal 10 minuten met
schoon stromend water. Raadpleeg vervolgens
een arts.
• Probeer nooit een accu open te maken.
Labels op de oplader en op de accu
De labels op de oplader en op de accu laten de
volgende pictogrammen zien:
100%
Laadproces op gang
100%
Laadproces beëindigd
Accu defect
Niet met geleidende voorwerpen aan de
contactpunten komen
46
NEDERLANDS
Geen beschadigde accu’s laden
Lees voor het gebruik de handleiding
Gebruik de oplader uitsluitend voor
DEWALT-accu’s; andere accu’s kunnen
barsten en letsel of schade veroorzaken
Niet aan water blootstellen
Beschadigd snoer direct laten vervangen
+40 ˚c
+4 ˚c
Alleen laden bij temperaturen tussen 4 °C
en 40 °C
Versleten accu’s dienen op
milieubewuste wijze te worden verwerkt
Verbrand de accu nooit
DW996K(2) klopboormachine met pistoolgreep (klop)boren en schroeven
1 Schakelaar voor elektronisch regelbaar toerental
2 L/R-schakelaar
3 Mechanische toerenomschakelaar
(2 versnellingen)
4 Instelring voor koppel en boorstand
5 Snelspanboorhouder
6 Schroefbit-houder
7 Pistoolgreep
8 Accu
Oplader
Uw DEWALT 1-uurs oplader is geschikt voor
DEWALT accu’s van 9,6 tot 14,4 V.
8 Accu
9 Accu-vergrendelingsknoppen
10 Oplader
11 Oplaad-indicatie (rood)
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is ontwikkeld voor een
bepaalde spanning. Controleer altijd of de
accuspanning overeenkomt met de waarde op het
typeplaatje. Controleer tevens of de
ingangsspanning van de oplader overeenkomt met
uw netspanning.
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Snoerloze schroef-/klopboormachine
1 Oplaadbare accu (DW996K)
2 Accu’s (DW961K2, DW976K2, DW996K2)
1 Oplader
1 Draagkoffer
1 Handleiding
1 Onderdelentekening
• Controleer de machine, losse onderdelen en
accessoires op transportschade.
• Lees deze handleiding rustig en zorgvuldig door
voordat u met de machine gaat werken.
Uw DEWALT-oplader is dubbel
geïsoleerd overeenkomstig EN 50144.
Gebruik van verlengsnoeren
Gebruik verlengsnoeren alleen in uiterste noodzaak.
Gebruik een goedgekeurd drie-aderig snoer dat
beantwoordt aan het vermogen van de oplader (zie
technische gegevens). De minimum geleiderdikte is
1,5 mm2; de maximum snoerlengte is 30 m.
Monteren en instellen
Verwijder vóór het monteren en instellen
altijd de accu uit de boormachine.
Beschrijving (fig. A)
Uw DEWALT snoerloze boormachine is ontworpen
voor professioneel gebruik:
DW961K2 (schroef)boormachine met pistoolgreep boren en schroeven
DW976K2 klopboormachine met pistoolgreep (klop)boren en schroeven
47
Schakel de machine altijd uit alvorens de
accu aan te brengen of te verwijderen.
nl - 4
NEDERLANDS
Accu (fig. A)
Opladen
Als u de accu voor de eerste keer of na langdurige
opslag oplaadt, zal deze slechts voor ca. 80%
worden opgeladen. Na een aantal laad- en ontlaadcycli wordt de accu echter compleet opgeladen.
Controleer altijd de netspanning, voordat u de accu
oplaadt. Als de netspanning normaal aanwezig is,
maar de accu niet wordt opgeladen, breng dan uw
oplader naar een erkend DEWALT Service-center.
Tijdens het opladen kunnen oplader en accu warm
aanvoelen. Dit is normaal en duidt niet op een
defect.
Laad de accu niet op bij omgevingstemperaturen <4 °C of >40 °C.
Aanbevolen oplaadtemperatuur: ca. 24 °C.
• Plaats de accu (8) in de oplader (10) zoals
weergegeven en steek de stekker van de oplader
in het stopcontact. Let erop dat de accu goed in
de oplader zit. De rode oplaad-indicatie (11)
begint te knipperen. Na ca. 1 uur stopt het
knipperen en brandt de indicatie continu. De
accu is nu volledig opgeladen. De accu kan op
elk gewenst moment uit de oplader worden
gehaald of voor onbepaalde tijd in de op het net
aangesloten oplader blijven zitten.
Plaatsen en verwijderen van de accu
• Duw de accu in de pistoolgreep (7) totdat de
accu vastklikt.
• Verwijder de accu door het tegelijkertijd
indrukken van de twee vergrendelknoppen (9).
Trek dan de accu uit de pistoolgreep (7).
Plaatsen en verwijderen van een boortje of
schroevedraaierbit (fig. A & B)
Deze snoerloze DEWALT-boormachine is voorzien
van een schroefbit-houder (6).
• Open de boorhouder door de kraag (12) linksom
te draaien en plaats het boortje of de
schroevedraaierbit.
• Klem het boortje of de bit stevig vast door de
kraag rechtsom te draaien. Houd daarbij het
achterste gedeelte van de boorhouder met de
hand vast.
• Verwijder het boortje of de bit in omgekeerde
volgorde.
nl - 5
DW976 & DW996 - Kiezen van de boorstand (fig. C)
De klopboormachines hebben twee verschillende
functies:
Boren: boren in staal, hout en
kunststoffen
Klopboren: gelijktijdig boren en hameren
in beton en steenachtige materialen
• Kies de gewenste boorstand door het symbool
op de instelring (4) tegenover de pijl (13) op het
motorhuis te zetten.
L/R-schakelaar (fig. D)
• Selecteer de draairichting (linksom of rechtsom)
door het verschuiven van de L/R-schakelaar (2),
zoals afgebeeld (zie de pijlen op de machine).
Laat altijd de schakelaar voor
elektronisch regelbaar toerental los en
wijzig de draairichting uitsluitend als de
machine volledig stilstaat.
Mechanische toerenomschakelaar (fig. C)
Uw machine is uitgerust met een mechanische
toerenomschakelaar (3) waarmee de verhouding
tussen toerental en koppel kan worden gewijzigd.
1 lage snelheid/hoog koppel (boren van grote
gaten, in- en uitdraaien van grote schroeven)
2 hoge snelheid/laag koppel (boren van kleine
gaten, boren in hout)
Meer informatie over de toerentallen vindt u in de
technische gegevens.
• Druk de mechanische
toerenomschakelaar altijd geheel naar
voren of naar achteren.
• Bedien de toerenomschakelaar niet bij
volle belasting of tijdens het boren.
Verwijderen en monteren van de boorhouder
(fig. E & F)
• Open de boorhouder zover mogelijk.
• Klem een inbussleutel (14) in de boorhouder vast
en tik met een hamer op de sleutel (zie fig. E).
• Steek een schroevedraaier in de boorhouder en
verwijder de borgschroef door deze rechtsom te
draaien.
48
NEDERLANDS
• Klem een inbussleutel (14) in de boorhouder vast
en tik met een hamer op de sleutel (zie fig. F).
Hierdoor zal de boorhouder loskomen, zodat
deze met de hand kan worden losgedraaid.
• Monteer de boorhouder in omgekeerde volgorde.
Aanwijzingen voor gebruik
• Neem altijd de veiligheidsinstructies in
acht en houdt u aan de geldende
voorschriften.
• Let op de eventueel aanwezige gas-,
water- en elektriciteitsleidingen.
• Oefen slechts lichte druk op de machine
uit. Overmatige druk versnelt het boren
niet, maar resulteert juist in slechtere
prestaties en voortijdige slijtage van de
machine.
Alvorens met de machine te gaan werken:
• Plaats het juiste boortje of schroevedraaierbit.
• Markeer de plaats waar het gat moet worden
geboord.
• Zorg dat de accu (helemaal) is opgeladen.
• Selecteer de gewenste draairichting.
IN- en UITschakelen (fig. A)
• Druk op de schakelaar voor elektronisch
regelbaar toerental (1) om de machine te starten.
Het toerental van de machine wordt bepaald
door de druk die op de schakelaar wordt
uitgeoefend.
• Stop de machine door de schakelaar (1) los te
laten.
• Schuif de L/R-schakelaar (2) in de middenstand
om de machine in de UIT-stand te blokkeren.
DW976 & DW996 - Klopboren (fig. C)
• Selecteer de klopboorstand.
• Druk op de schakelaar voor elektronisch
regelbaar toerental (1).
• Stop de machine door de schakelaar los te laten.
Alle modellen - Boren (fig. C)
• Kies de gewenste boorstand (DW976, DW996).
• Ga verder zoals beschreven voor klopboren.
Uw dealer verstrekt u graag de nodige informatie
over de juiste accessoires.
Onderhoud
Uw DEWALT-machine is ontworpen om gedurende
lange tijd probleemloos te functioneren met een
minimum aan onderhoud. Een juiste behandeling en
regelmatige reiniging van de machine garanderen
een hoge levensduur.
Smering
Uw machine heeft geen extra smering nodig.
Reiniging
• Trek de stekker van de oplader uit het
stopcontact voordat u de behuizing met een
zachte doek reinigt.
• Verwijder de accu voordat u de machine reinigt.
• Houd de ventilatiesleuven vrij en maak de
behuizing regelmatig schoon met een zachte
doek.
Het milieu
In- en uitdraaien van schroeven (fig. C & D)
• Selecteer de gewenste draairichting met de L/Rschakelaar (2).
• Zet de mechanische toerenomschakelaar (3) in
stand 1: lage snelheid/hoog koppel.
• Zet de koppel-instelring (4) (DW976 & DW996) in
de gewenste stand. Hoe hoger het cijfer op de
instelring, des te hoger is het koppel (en des te
groter is de te gebruiken schroef).
49
Oplaadbare accu
De duurzame accu moet worden opgeladen, zodra
deze niet meer genoeg energie levert voor
werkzaamheden die daarvóór nog moeiteloos
konden worden verricht. Versleten accu’s dienen op
milieubewuste wijze te worden verwijderd:
nl - 6
NEDERLANDS
• Gebruik de energie van de accu helemaal op en
verwijder dan de accu uit de boormachine.
• NiCd-accu’s zijn recycleerbaar. Breng ze naar uw
handelaar of naar een plaatselijk
verwerkingscentrum voor klein chemisch afval.
De ingezamelde accu’s worden dan op
milieuvriendelijke wijze gerecycleerd of
verwijderd.
Gebruikte machines
Wanneer uw machine aan vervanging toe is, breng
deze dan naar een DEWALT Service-center waar de
machine op milieuvriendelijke wijze zal worden
verwerkt.
GARANTIE
• 30 DAGEN “NIET GOED, GELD TERUG” GARANTIE •
Indien uw DEWALT elektrisch gereedschap om
welke reden dan ook niet geheel aan uw
verwachtingen voldoet, stuurt u het dan
compleet zoals bij aankoop binnen 30 dagen
terug naar DEWALT, samen met uw
aankoopbewijs en uw rekeningnummer.
U ontvangt dan uw geld terug.
• 1 JAAR GRATIS SERVICE-CONTRACT •
Mocht uw DEWALT elektrisch gereedschap
binnen twaalf maanden na aankoop nazicht of
reparatie behoeven, dan worden deze
werkzaamheden gratis uitgevoerd in onze
Service-centers op vertoon van het
aankoopbewijs.
Stuur uw machine rechtstreeks of via uw dealer
naar een erkend DEWALT Service-center.
• 1 JAAR GARANTIE •
Mocht uw DEWALT elektrisch gereedschap
binnen 12 maanden na datum van aankoop
defect raken tengevolge van materiaal- of
constructiefouten, dan garanderen wij de
kosteloze vervanging van alle defecte delen of
van het hele apparaat, zulks ter beoordeling van
DEWALT, op voorwaarde dat:
• het produkt niet foutief gebruikt werd
• het produkt niet gerepareerd is door
onbevoegden
• het aankoopbewijs met daarop de
aankoopdatum wordt overlegd
Informeer bij uw dealer of bij het DEWALThoofdkantoor naar het adres van het
dichtstbijzijnde Service-center (zie de achterzijde
van deze handleiding).
nl - 7
50
NORSK
OPPLADBAR SKRUTREKKER/
(SLAG)BOREMASKIN
DW961K2/DW976K2/DW996K(2)
Gratulerer!
Innholdsfortegnelse
Du har valgt et DEWALT elektroverktøy. Årelang
erfaring, konstant produktutvikling og fornyelse gjør
DEWALT til en av de mest pålitelige partnere for
profesjonelle brukere.
Tekniske data
Sikkerhetserklæring
Sikkerhetsforskrifter
Kontroll av pakkens innhold
Beskrivelse
Elektrisk sikkerhet
Montering og justering
Bruksanvisning
Vedlikehold
Garanti
no - 1
no - 2
no - 2
no - 4
no - 4
no - 4
no - 4
no - 5
no - 6
no - 7
Tekniske data
Spenning
Turtall/min, tomgang
Chuck-spindel størrelse gjenger
Vekt (utenbatteripakke)
V
mm
kg
DW961K2*
9,6
0-400/0-1.200
10
1,15
DW976K2*
12,0
0-450/0-1.400
10
1,2
DW996K(2*)
14,4
0-600/0-1.750
13
1,25
Batteripakke
Spenning
Kapasitet
Vekt
V
Ah
kg
XR-PAKKE
9,6
1,7
0,60
XR-PAKKE
12,0
1,7
0,65
XR-PAKKE
14,4
1,7
0,70
Lader
Nettspenning
Ladetid
Vekt
V
h
kg
DE9102
230
1
0,4
DE9102
230
1
0,4
DE9102
230
1
0,4
* Med 2 batteripakker
Sikring:
230 V
10 A
Følgende symboler brukes i denne
instruksjonsboken:
Betegner risiko for personskade, livsfare
eller ødeleggelse av verktøyet dersom
instruksene i denne instruksjonsboken
ikke følges.
51
Betegner risiko for elektrisk støt.
Brannfare.
no - 1
NORSK
Sikkerhetserklæring
Sikkerhetsforskrifter
DW961K2/DW976K2/DW996K(2)
DEWALT erklærer at disse elektroverktøyer er
konstruert i henhold til: 89/392/EEC, 89/336/EEC,
73/23/EEC, EN 50144, EN 55104, EN 55014,
EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Lydnivået er i overensstemmelse med 86/188/EEC
og 89/392/EEC, målt i henhold til EN 50144:
DW961K2 DW976K2 DW996K(2)
LpA (lydnivå)
dB(A)*
84
84
86
LWA (akustisk effekt)
dB(A)
92
92
94
Ta deg tid til å lese nøye gjennom
bruksanvisningen før du begynner å bruke
maskinen. Oppbevar bruksanvisningen på et lett
tilgjengelig sted slik at alle som skal bruke
maskinen, lett kan finne denne.
I tillegg til forskriftene under må alle
vernebestemmelsene til Statens Arbeidstilsyn
følges når det gjelder arbeid med elektroverktøy.
ADVARSEL!
Ved bruk av elektroverktøy må disse
grunnleggende sikkerhetsforskrifter følges for å
redusere risikoen for elektrisk støt, personskade
og brann.
* ved brukerens øre
Bruk egnet verneutstyr for å beskytte
hørselen dersom lydnivået overskrider
85 dB(A).
Den veide geometriske middelverdien av
akselerasjonsfrekvensen i følge EN 50144:
DW961K2 DW976K2 DW996K(2)
5,8 m/s2
5,9 m/s2
6,4 m/s2
Director Engineering & Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Idstein, Tyskland
no - 2
1 Bruk hørselsvern
Støynivået ved bearbeiding av forskjellige
materialer kan variere, og i blant kan nivået
overstige 85 dB(A). For å beskytte deg selv bør
du alltid bruke hørselsvern.
2 Hold arbeidsområdet rent og ryddig
En uryddig arbeidsplass innbyr til skader.
3 Tenk på arbeidsmiljøet
Utsett ikke elektroverktøy eller lader for regn. Ikke
bruk det på fuktige eller våte steder. Sørg for god
belysning over arbeidsplassen. Bruk ikke
elektroverktøy i nærheten av brannfarlige væsker
eller gasser.
4 Hold barna borte
Sørg for at det ikke kommer barn i nærheten når
du bruker maskinen. La ikke andre personer
komme i kontakt med elektroverktøyet eller
ledningen. Alle personer skal holdes borte fra
arbeidsområdet.
5 Oppbevar elektroverktøy på et trygt sted
Når maskinen ikke er i bruk, skal den oppbevares
på et tørt sted, gjerne høyt oppe og innlåst,
utenfor barns rekkevidde.
6 Overbelast ikke maskinen
Du arbeider bedre og sikrere innenfor det angitte
effektområdet.
7 Bruk riktig elektroverktøy
Tving ikke maskinen til å gjøre arbeid som krever
kraftigere verktøy. Bruk ikke elektroverktøy til
formål det ikke er ment for.
8 Kle deg riktig
Ha ikke på deg løsthengende klær eller smykker.
De kan sette seg fast i de bevegelige delene. Vi
52
NORSK
anbefaler gummihansker og sko som ikke glir når
du arbeider utendørs. Bruk hårnett hvis du har
langt hår.
9 Bruk vernebriller
Bruk vernebriller for å unngå at det blåser støv
inn i øynene dine og skader deg. Hvis det støver
mye, bør du bruke ansikts- eller støvmaske.
10 Sikre arbeidsstykket
Bruk tvinger eller skrustikker til å spenne fast
arbeidsemnet. Dette er sikrere enn å forsøke å
bruke hånden, og du får begge hendene fri til å
arbeide med.
11 Strekk deg ikke for langt
Pass på at du alltid har sikkert fotfeste og
balanse.
12 Vær nøye med vedlikeholdet
Hold tilbehøret skarpt og rent. Følg forskriftene
når det gjelder vedlikehold og skifte av tilbehør.
13 Fjern skrunøkler
Gjør det til vane å sjekke om skrunøkler og
justeringsverktøy er fjernet før maskinen startes.
14 Fjern batteriet
Ta batteriet ut av verktøyet når det ikke er i bruk,
før service og ved skifte av tilbehør som sagblad,
bor og fres.
15 Vær oppmerksom
Se på det du gjør. Bruk sunn fornuft. Bruk ikke
maskinen når du er trett.
16 Kontroller skadde deler
Før maskinen brukes på nytt, skal eventuelle
skadde deler eller deksler kontrolleres nøye for å
bringe på det rene om de fungerer riktig og
utfører det de skal.
Kontroller justeringen av bevegelige deler, om de
sitter i klemme, om deler er brukket, og sjekk at
alt er riktig montert og er slik det skal være. En
del eller et deksel som er skadet, skal repareres
eller skiftes ut av et autorisert verksted dersom
ikke annet er angitt i bruksanvisningen.
Ødelagte brytere skal repareres av et autorisert
serviceverksted. Bruk ikke maskinen hvis den
ikke kan slås av og på med bryteren.
17 ADVARSEL!
Bruk bare tilbehør og utstyr som anbefales i
bruksanvisningen og i katalogene. Bruk av annet
verktøy eller tilbehør enn det som anbefales i
bruksanvisningen eller i katalogene kan medføre
en mulig risiko for personskade.
53
18 La verktøyet repareres av et autorisert
DEWALT-serviceverksted
Dette elektroverktøyet er i samsvar med de
gjeldende sikkerhetsforskrifter. Unngå risiko:
Overlat alltid reparasjon av elektriske apparater til
kvalifisert servicepersonale.
Ekstra sikkerhetsregler for batteripakker
Brannfare! Unngå at metall kortslutter
kontaktene på en batteripakke som er
tatt ut (f.eks. ved at nøkler legges i
samme lomme som en batteripakke).
• Batterivæsken, en 25-30 % løsning av
kaliumhydroksid, kan være skadelig. Hvis det
oppstår berøring med hud, må du straks skylle
med vann. Nøytraliser med en svak syre, f.eks.
sitronsaft eller eddik. Hvis du får væsken i
øynene, må du rense dem med rikelig rent vann i
minst 10 minutter. Kontakt lege.
• Forsøk ikke under noen omstendigheter å åpne
en batteripakke.
Etikette på laderen og batteripakken
Etikettene på laderen og batteripakken viser
følgende symboler:
100%
Batteriet lader
100%
Batteri ladet
Batteri defekt
Ikke berør dem med ledende
gjenstander
Sett ikke skadde batteripakker inn i
laderen
Les bruksanvisningen før laderen tas i
bruk
Må bare anvendes for lading av DEWALT
batterier; andre batteripakker kan revne
og forårsake skader
no - 3
NORSK
Må ikke utsettes for fukt
Skift skadet ledning
+40 ˚c
+4 ˚c
Temperaturområde for lading 4 °C
til 40 °C
Avhend batteripakken ifølge gjeldende
miljøforskrifter
6 Bitsholder
7 Pistolgrep
8 Batteripakke
Lader
Din DEWALT-lader kan bruke batteripakker som gir
mellom 9,6 til 14,4 V pr. time.
8 Batteripakke
9 Utløserknapper
10 Lader
11 Ladelampe (rød)
Elektrisk sikkerhet
Laderen er kun konstruert for én spenning.
Kontroller alltid at nettspenningen er i samsvar med
spenningen på typeskiltet.
Ikke brenn batteripakken
Kontroll av pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Oppladbar skrutrekker/(slag)boremaskin
1 Batteripakke (DW996K)
2 Batteripakker (DW961K2, DW976K2, DW996K2)
1 Batterilader
1 Koffert
1 Instruksjonsbok
1 Splittegning
• Kontroller om verktøyet, deler eller tilbehør er blitt
skadet under transporten.
• Ta deg tid til å lese nøye igjennom
instruksjonsboken slik at du forstår innholdet før
verktøyet tas i bruk.
Beskrivelse (fig. A)
Din DEWALT skrutrekker/(slag)boremaskin er
konstruert for profesjonelt bruk:
DW961K2 Boremaskin med pistolgrep - boring og
skrutrekking
DW976K2 Slagboremaskin med pistolgrep rotasjons- og/eller slagboring og skrutrekking
DW996K(2) Slagboremaskin med pistolgrep rotasjons- og/eller slagboring og skrutrekking
1 Bryter for variabelt turtall
2 Forover/bakover-skyvebryter
3 To-gear velger
4 Driftsmåte-velger/Justeringskrage for
dreiemoment
5 Selvspennende chuck
no - 4
Laderen er dobbeltisolert i samsvar med
EN 50144. Jordet ledning er derfor ikke
nødvendig.
Montering og justering
Før du monterer og justerer, må du alltid
ta ut batteripakken.
Slå alltid AV verktøyet før du setter inn
eller tar ut batteripakken.
Batteripakke (fig. A)
Lading av batteripakken
Når du lader batteripakken for første gang, eller etter
en langvarig oppbevaring, kan den bare ta imot
80 % opplading. Etter flere oppladninger og
utladninger, vil batteripakken oppnå full kapasitet.
Kontroller alltid nettet før du lader batteripakken.
Hvis det er strøm på nettet, men batteripakken ikke
blir oppladet, må du bringe laderen til et DEWALTautorisert serviceverksted. Under oppladningen kan
batteripakken kjennes varm ved berøring. Dette er
normalt og er ikke tegn på at noe er galt.
Ikke lad batteripakken hvis
omgivelsestemperaturen er <4 °C eller
>40 °C.
Anbefalt oppladningstemperatur:
ca. 24 °C.
54
NORSK
• Når du skal lade batteripakken (8), setter du den
inn i laderen (10) slik det vist på tegningen, og
kobler laderen til strøm. Kontroller at
batteripakken er satt helt inn i laderen. Den røde
ladelampen (11) vil blinke. Etter ca. 1 time vil
blinkingen stanse og lyse jevnt. Batteripakken er
nå fulladet. Batteripakken kan tas ut når som
helst eller bli liggende i laderen i et ubegrenset
tidsrom.
Sette inn og ta ut batteripakken
• Sett batteripakken inn i pistolgrepet (7) til det
smekker på plass.
• Når du skal ta ut batteripakken, trykker du på de
to uløserknappene (9) samtidig og trekker
pakken ut av pistolgrepet (7).
Innsetting og fjerning av bits (fig. A & B)
Dette oppladbare DEWALT-elektroverktøyet er
utstyrt med et bitskammer (6).
• Åpne chucken ved å dreie kransen (12) med
klokken og sett inn bitsskaftet.
• Stram den ved å dreie kransen med klokken
mens du holder chucken med den ene hånden.
• Bitsen fjernes ved å gå frem i omvendt
rekkefølge.
DW976 & DW996 - Valg av funksjon (fig. C)
Slagbormaskinene har to funksjoner:
Boring:
for stål, tre og plast.
Slagboring: samtidig rotasjon og slag for
boring i betong og murverk.
• Velg ønsket funksjon ved å dreie symbolet på
funksjons-velgeren (4) mot pilen. Sett alltid
symbolet rett overfor pilen (13) på gearhuset.
Forover/bakover-skyvebryter (fig. D)
• Velg rotasjon forover eller bakover ved å bruke
forover/bakover-skyvebryteren (2) slik det
fremgår av figuren (se pilene på verktøyet).
Slipp alltid bryteren med variabelt turtall
(1), og vent til motoren står helt stille før
du endrer rotasjonsretningen.
55
To-gear velger (fig. C)
Maskinen er utstyrt med en to-gear velger (3) for å
kunne variere turtall/dreiemoment forholdet.
1 lavt turtall/høyt dreiemoment
(boring av store hull eller skruing av store skruer)
2 høyt turtall/lavt dreiemoment
(mindre hull, boring i tre)
For informasjon om hastigheter, se tekniske data.
Skyv alltid de to girvelgerne helt fram
eller helt tilbake.
Skift ikke gear ved full hastighet eller
mens maskinen arbeider.
Fjerning og montering av chucken (fig. E & F)
• Åpne chuckåpningen så mye som mulig.
• Skru en umbrakonøkkel (14) inn i chucken og slå
den med en hammer, slik det er vist på figur E.
• Sett en skrutrekker inn i chucken og ta ut skruen
som holder chucken på plass ved å dreie den
med klokken.
• Sett umbrakonøkkelen (14) inn i chucken og slå
den med en hammer som vist på figur F. Dette vil
løsne chucken, slik at den kan skrus av for hånd.
• Når du skal montere chucken på nytt, går du
frem i motsatt rekkefølge.
Bruksanvisning
• Overhold alltid sikkerhetsinstruksene og
gjeldende forskrifter.
• Vær oppmerksom på hvor røropplegg og
ledninger befinner seg.
• Trykk bare lett på maskinen. Stor kraft
fører ikke til raskere boring, men til at
maskinen presterer dårligere og at
levetiden eventuelt reduseres.
Før maskinen tas i bruk:
• Sett inn det egnede tilbehøret.
• Marker stedet hvor hullet skal bores.
• Pass på at batteripakken er (helt) oppladet.
• Velg forover- eller bakover-rotasjon.
Start og stopp PÅ/AV (fig. A)
• Når du skal bruke verktøyet, må du trykke på
bryteren for variabelt turtall. (1). Trykket mot
bryteren for variabelt turtall bestemmer
hastigheten på verktøyet.
no - 5
NORSK
• Når du skal stanse verktøyet, slipper du bryteren
for variabelt turtall (1).
• Når du skal låse verktøyet i AV-stilling, flytter du
forover/bakover-skyvebryteren (2) til
midtstillingen.
Skrutrekking (fig. C & D)
• Velg rotasjon forover eller bakover ved hjelp av
skyvebryteren (2).
• Bruk lavt turtall/høyt dreiemoment innstillingen
(1. gear) (3).
• Still inn justeringskragen for dreiemoment (4)
(DW976 og DW996). Jo høyere nummer kragen
har, jo høyere er dreiemomentet, og jo større er
festeinnretningen som kan skrus inn.
DW976 & DW996 - Slagboring (fig. C)
• Velg slagboring som driftsmåte.
• Trykk på bryteren (1).
• Maskinen stanses ved å slippe bryteren.
Alle modeller - boring (fig. C)
• Velg boring som driftsmåte (DW976, DW996).
• Gå frem som beskrevet for slagboring.
Din forhandler kan gi nærmere opplysninger om
passende tilleggsutstyr.
Vedlikehold
Ditt DEWALT-elektroverktøy er konstruert slik at det
kan brukes i lang tid med et minimum av
vedlikehold. Kontinuerlig og tilfredsstillende drift
avhenger av riktig behandling og regelmessig
rengjøring av verktøyet.
Smøring
Ditt elektoverktøy trenger ikke ekstra smøring.
Miljø
Oppladbar batteripakke
Denne batteripakken med lang levetid må lades opp
på nytt når den slutter å gi nok strøm til jobber som
det før var enkelt å utføre. Ved slutten av dens
tekniske levetid må du avhende batteripakken, med
riktig omtanke for miljøet.
• Tøm batteriene ved å kjøre dem helt tomme, fjern
dem så fra verktøyet.
• Nikkel/kadmium-cellene kan resirkuleres. Av
hensyn til miljø, lever det til kildesortering, eller til
et DEWALT serviceverksted. De innsamlede
batteripakkene vil bli gjenvunnet eller avhendet
på en riktig måte.
OBS! Som bruker er du ansvarlig for at batteriet
resirkuleres på forsvarlig måte.
Utslitt verktøy
Vern om naturen. Kast ikke produktet sammen med
annet avfall når det er utslitt. Lever det til
kildesortering eller til et DEWALT-serviceverksted.
DEWALT service
Dersom det skulle oppstå feil med maskinen, lever
den til et autorisert serviceverksted. Se aktuell
prisliste/katalog for ytterligere informasjon eller ta
kontakt med DEWALT.
På grunn av forskning og utvikling kan ovenstående
spesifikasjoner bli endret, noe som ikke blir opplyst
separat.
Rengjøring
• Trekk støpselet til laderen ut av stikkontakten før
huset rengjøres med en myk klut.
• Fjern batteripakken før rengjøring av
elektroverktøyet.
• Hold ventilasjonsspaltene åpne og rengjør
elverktøyet regelmessig med en myk klut.
no - 6
56
NORSK
GARANTI
• 30 DAGERS FORNØYD-KUNDEGARANTI •
Hvis du ikke er tilfreds med ditt DEWALT verktøy,
kan det returneres innen 30 dager til din DEWALT
forhandler eller til et DEWALT autorisert
serviceverksted og du kan bytte eller få pengene
tilbake. Kvittering må fremlegges.
• 1 ÅRS FRI VEDLIKEHOLDSERVICE •
Skulle ditt DEWALT verktøy trenge vedlikehold
eller service i de første 12 månedene etter det ble
kjøpt, vil dette bli utført gratis av et autorisert
DEWALT serviceverksted. Gratis
vedlikeholdsservice omfatter arbeidskostnader.
Tilbehørs- og reservedelskostnader inngår ikke.
Kvittering må fremlegges.
• 1 ÅRS GARANTI •
Dersom det skulle vise seg innen 12 måneder fra
kjøpsdato at ditt DEWALT-produkt har feil eller
mangler som skyldes material- eller
fabrikasjonsfeil, garanterer vi å erstatte alle
defekte deler gratis eller, etter egen vurdering,
erstatte verktøyet gratis forutsatt at:
• Verktøyet ikke er blitt brukt skjødesløst.
• Reparasjoner bare er blitt utført av autorisert
verksted/personell.
• Kvittering kan fremlegges.
Denne garantien er i tillegg til kjøperens
rettigheter i henhold til Kjøpsloven.
Adresse til nærmeste DEWALT autoriserte
serviceverksted finner du i DEWALT katalogen,
eller ved å kontakte DEWALT.
57
no - 7
PORTUGUÊS
BERBEQUIM COM BATERIA
DW961K2/DW976K2/DW996K(2)
Parabéns!
Conteúdo
Escolheu uma Ferramenta Eléctrica DEWALT. Muitos
anos de experiência, um desenvolvimento contínuo
de produtos e o espírito de inovação fizeram da
DEWALT um dos parceiros mais fiáveis para os
utilizadores profissionais.
Dados técnicos
Declaração de conformidade
Instruções de segurança
Verificação do conteúdo da embalagem
Descrição
Segurança eléctrica
Extensões
pt
pt
pt
pt
pt
pt
pt
-1
-2
-2
-4
-4
-4
-4
Montagem e afinação
Modo de emprego
Manutenção
Garantia
pt
pt
pt
pt
-5
-6
-6
-7
Dados técnicos
Voltagem
Velocidade em vazio
Capacidade máxima da bucha
Peso (sem a bateria)
V
rpm
mm
kg
DW961K2*
9,6
0-400/0-1.200
10
1,15
DW976K2*
12,0
0-450/0-1.400
10
1,2
DW996K(2*)
14,4
0-600/0-1.750
13
1,25
Bateria
Voltagem
Capacidade
Peso
V
Ah
kg
XR PACK
9,6
1,7
0,60
XR PACK
12,0
1,7
0,65
XR PACK
14,4
1,7
0,70
Carregador
Voltagem
Tempo de carga
Peso
V
h
kg
DE9102
230
1
0,4
DE9102
230
1
0,4
DE9102
230
1
0,4
* Provido de 2 jogos de baterias
Fusíveis
Ferramentas de 230 V
10 Ampéres
Os seguintes símbolos são usados neste manual:
Indica risco de ferimentos, perda de vida
ou danos à ferramenta no caso do nãocumprimento das instruções deste
manual.
pt - 1
Indica tensão eléctrica.
Perigo de incêndio.
58
PORTUGUÊS
Declaração de conformidade
Instruções de segurança
DW961K2/DW976K2/DW996K(2)
A DEWALT declara que estas ferramentas eléctricas
foram concebidas em conformidade com 89/392/CEE,
89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 50144, EN 55104,
EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Quando usar Ferramentas Eléctricas, cumpra
sempre os regulamentos de segurança
aplicáveis no seu país para reduzir o risco de
incêndio, de choque eléctrico e de ferimentos.
Leia as seguintes instruções de segurança antes
de tentar utilizar este produto.
Guarde estas instruções!
De acordo com as Directivas 86/188/CEE &
89/392/CEE da Comunidade Europeia, o nível de
potência sonora, medido de acordo com a
EN 50144, é:
DW961K2 DW976K2 DW996K(2)
LpA (pressão sonora) dB(A)*
84
84
86
LWA (potência sonora) dB(A)
92
92
94
* junto ao ouvido do operador
Use protectores auditivos quando a
potência sonora ultrapassar 85 dB(A).
Valor médio quadrático ponderado em frequência de
aceleração conforme à EN 50144:
DW961K2 DW976K2 DW996K(2)
5,8 m/s2
5,9 m/s2
6,4 m/s2
Director Engineering & Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Idstein, Alemanha
59
Instruções gerais
1 Mantenha a área de trabalho arrumada
As mesas e áreas de trabalho desarrumadas
podem provocar ferimentos.
2 Cuide do ambiente da área de trabalho
Não exponha Ferramentas Eléctricas à
humidade. Ilumine bem as áreas de trabalho.
Não utilize Ferramentas Eléctricas em presença
de líquidos ou gases inflamáveis.
3 Tenha cuidado com os choques eléctricos
Evite o contacto directo com superfícies ligadas à
terra (p.ex. tubos, radiadores, fogões, frigoríficos).
Nos casos de serviço sob condições extremas
(tais como humidade elevada, execução de
soldadura, etc.) a segurança eléctrica pode ser
aumentada intercalando-se um transformador de
separação ou um disjuntor de corrente de
defeito (FI).
4 Mantenha as crianças afastadas
Não deixe os visitantes tocarem em ferramentas
ou cabos eléctricos. Afaste todos os visitantes
das áreas de trabalho.
5 Guarde as ferramentas que não estiverem a
ser utilizadas
Quando não forem utilizadas as Ferramentas
Eléctricas, estas devem de ser guardadas num
sítio seco, fechado à chave e fora do alcance
das crianças.
6 Vista-se de maneira apropriada
Não use vestuário largo nem jóias porque podem
prender-se numa peça móvel. Quando se
trabalha no exterior, é de aconselhar o uso de
luvas de borracha e de calçado antiderrapante.
Cubra o cabelo se tiver cabelo comprido.
7 Utilize óculos de protecção
Utilize também uma máscara no caso de os
trabalhos produzirem pó ou partículas volantes.
8 Tenha cuidado com o ruído
Tome medidas de protecção apropriadas se o
nível do ruído exceder 85 dB(A).
pt - 2
PORTUGUÊS
9 Segure firmemente as peças de trabalho
Utilize grampos ou um torno para segurar a
trabalhar. É mais seguro e permite manter as
duas mãos livres para trabalhar.
10 Verifique a sua posição
Mantenha sempre o equilíbrio.
11 Esteja atento
Dê atenção ao que vai fazendo. Trabalhe com
precaução. Não utilize ferramentas quando
estiver cansado.
12 Tire as chaves de aperto
Verifique sempre se as chaves de aperto foram
retiradas da ferramenta antes de a utilizar.
13 Empregue as ferramentas apropriadas
Neste manual indicam-se as aplicações da
ferramenta. Não force pequenas ferramentas ou
acessórios para fazer o trabalho duma
ferramenta forte. A ferramenta trabalhará melhor
e de uma maneira mais segura se for utilizada
para o efeito indicado.
AVISO O uso de qualquer acessório ou o uso da
própria ferramenta, além do que é recomendado
neste manual de instruções pode dar origem a
risco de ferimento.
14 Cuide das suas ferramentas com atenção
Para uma maior rentabilidade, mantenha as
ferramentas sempre afiadas e limpas. Cumpra as
instruções relativas à manutenção e substituição
dos acessórios. Verifique regularmente os cabos
da ferramenta e, no caso de estes estarem
danificados, mande-os consertar a um Centro
de Assistência Técnica DEWALT. Verifique
periodicamente os cabos de extensão e substituaos se estiverem danificados. Mantenha os
comandos secos, limpos e sem óleo ou gordura.
15 Verifique as peças danificadas
Antes de utilizar a ferramenta, verifique
cuidadosamente se esta apresenta sinais de
danos de modo a assegurar um bom
funcionamento e a obtenção do resultado
desejado.
Verifique o bom alinhamento e fixação das peças
móveis e confirme a ausência de ruptura das
peças. Verifique ainda se a montagem foi bem
feita ou se existe qualquer outra condição que
possa impedir que a ferramenta funcione bem.
Mande consertar ou substituir os dispositivos de
protecção ou outras peças danificadas conforme
as instruções.
pt - 3
Não utilize a ferramenta se o interruptor não
estiver a funcionar. Mande substituir o interruptor
num Centro de Assistência Técnica DEWALT.
16 Retire o jogo de baterias
Retire o jogo de baterias quando não estiverem
em uso, antes de manutenção e ao substituir
accessórios.
17 Mande consertar a sua ferramenta por um
Centro de Assistência Técnica DEWALT
Esta Ferramenta Eléctrica está conforme às
regulamentações de segurança que lhe dizem
respeito. Para evitar qualquer perigo, a
reparação de ferramentas eléctricas deverá estar
exclusivamente a cargo de técnicos qualificados.
Regras adicionais de segurança para baterias
Perigo de incêndio! Evite curto-circuito
metálico nos contactos de uma bateria
(p.e. chaves de porcas na mesma caixa
que as baterias).
• O líquido da bateria, uma solução de hidróxido
de potássio, pode ser nocivo. Em caso de
contacto com a pele, lave imediatamente com
água. Neutralize com um ácido suave, como
sumo de limão ou vinagre. Em caso de contacto
com os olhos, enxague abundantemente com
água limpa durante 10 minutos. Consulte um
médico.
• Nunca tente abrir um jogo de baterias, por
qualquer razão que seja.
Placas em carregador e jogo de baterias
Os seguintes símbolos são indicados as placas em
carregador e jogo de baterias:
100%
Em carga
100%
Carregada
Bateria defeituosa
Não toque nos terminais com objectos
condutores
60
PORTUGUÊS
Não carregue baterias danificadas,
substitua imediatamente
Leia o manual de instruções antes de
usar
Use só baterias DEWALT, outras podem
explodir causando ferimentos e danos
Não usar em ambientes húmidos
Substituir imediatamente cabos
defeituosos
+40 ˚c
+4 ˚c
Carregar só entre 4 °C e 40 °C
Ao fim da actividade desta bateria,
desfaça-se dela da maneira menos
nociva para o nosso ambiente
Não queime as baterias
Verificação do conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Berbequim com bateria
1 Bateria (DW996K)
2 Baterias (DW961K2, DW976K2, DW996K2)
1 Carregador
1 Caixa metal
1 Manual de instruções
1 Vista dos componentes destacados
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os
acessórios apresentam sinais de danos que
possam ter ocorrido durante o transporte.
• Antes de utilizar a ferramenta, dedique o tempo
necessário à leitura e compreensão deste manual.
Descrição (fig. A)
O seu berbequim DEWALT foi concebido para
aplicações profissionais:
DW961K2 Berbequim de Punho de Pistola berbequim e aparafusador
DW976K2 Berbequim de Punho de Pistola 61
perfuração rotativa e/ou de percussão e aparafusador
DW996K(2) Berbequim de Punho de Pistola perfuração rotativa e/ou de percussão e
aparafusador
1 I nterruptor de velocidade variável
2 Selector de sentido de rotação
3 Selector de velocidade
4 Selector de modo torque
5 Bucha de aperto rápido
6 Compartimento para pontas de aparafusar
7 Punho
8 Bateria
Carregador
O seu carregador DEWALT aceita bateria de entre
9,6 e 14,4 V.
8 Bateria
9 Manipulos de fixação
10 Carregador
11 Indicator da carga (vermelho)
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido para uma única
tensão. Verifique sempre se a tensão da rede
corresponde à voltagem indicada na placa de
identificação.
O seu carregador DEWALT tem duplo
isolamento em conformidade com o
estipulado na norma EN 50144, não
sendo, por isso, necessária uma ligação
à terra.
Extensões
Se fôr necessário um fio de extensão, use um cabo
especial triplo, conveniente para a corrente desta
ferramenta (Veja os dados técnicos). A dimensão
mínima do condutor é 0,5 mm2. No caso de se usar
uma bobina, desenrole o cabo todo.
Montagem e afinação
Antes da assemblagem e do ajuste,
retire sempre a bateria.
Desligue sempre a ferramenta antes de
inserir ou retirar a bateria.
pt - 4
PORTUGUÊS
Bateria (fig. A)
Carregador
A bateria, após a primeira carga, só aceita uma
carga de 80%. Depois de diversos ciclos de carga e
descarga, já aceita a capacidade total.
Controle sempre a corrente antes de carregar a
bateria. Se a corrente funciona bem e a bateria não
é carregada, leve o seu carregador a um Centro de
Assistência Técnica DEWALT. Durante a carga, o
carregador e a bateria poderão ficar um pouco
quentes. Isto é normal e não indica qualquer
problema.
Não carregue o bateria a temperaturas
ambientes menores que 4 °C ou maiores
que 40 °C.
Recomendamos uma temperatura de
carga de: aprox. 24 °C.
• Para carregar a bateria (8), insira-a no carregador
(10) como indicado e ligue-o. Certifique-se de
que a bateria está completamente colocada no
carregador. O indicator de carga vermelho (11)
começa a piscar. Depois de aprox. 1 hora, o
indicador fica permanentemente aceso. A bateria
está então completamente carregada. A bateria
pode ser retirada em qualquer altura ou
continuar a ser carregada indefinidamente.
Colocação e remoção da bateria
• Coloque a bateria no punho (7) até se ouvir um
estalido.
• Para retirar a bateria, carregue nos dois botões (9)
ao mesmo tempo e puxe-a para fora do punho.
Como inserir e retirar uma broca (fig. A & B)
Esta Ferramenta DEWALT está equipada com um
compartimento (6) para pontas de chave.
• Abra a bucha rodando a manga (12) no sentido
contrário ao do relógio e meta a ponta da chave.
• Aperte bem rodando a manga no sentido do
relógio agarrando com uma mão a parte roscada
da bucha.
• Para retirar a broca, proceda de forma inversa.
DW976 & DW996 - Selecção do modo de
operação (fig. C)
Os berbequins de percussão podem ser utilizadas
em dois modos de operação:
pt - 5
Perfuração rotativa:
para aço, madeira e plásticos.
Perfuração com percussão: rotação e
impactos simultâneos para operações
de perfuração em betão e alvenaria.
• Seleccione o modo de operação necessário
rodando o selector de modo (4) em direcção à
seta. Alinhe sempre o símbolo com a seta (13) na
caixa de engrenagens.
Botão para selecção do sentido de rotação (fig. D)
• Para escolher a rotação à frente ou inverso use o
botão (2), como indicado (veja a seta).
Espere sempre que o motor deixe de
funcionar completamente antes de
mudar a direcção de rotação.
Selector de velocidade (fig. C)
A sua ferramenta está dotada de duas velocidades
para se poder variar a relação velocidade/torque.
1 velocidade baixa/torque elevado
(perfuração de grandes orifícios ou operações
com parafusos grandes)
2 velocidade elevada/torque baixo
(orifícios mais pequenos, perfuração em madeira)
Para os valores reais de velocidade, consulte os
dados técnicos.
• Puxe sempre completamente os dois
selectores das engrenagens para a
frente ou para trás.
• Não mude de velocidade quando a
máquina estiver a trabalhar.
Desmontagem e fixação da bucha (fig. E & F)
• Abra as garras da bucha o mais possível.
• Meta uma chave Allen (14) na bucha e bata-lhe
com um martelo como indicado na figura E.
• Coloque a chave de fenda na bucha e retire a
bucha agarrando a parte roscada, rodando no
sentido do relógio.
• Meta uma chave Allen (14) na bucha e bata-lhe
com um martelo como indicado na figura F.
Assim se solta a bucha de forma que se pode
desenroscar com a mão.
62
PORTUGUÊS
• Para montar a bucha proceda da forma inversa.
Modo de emprego
• Cumpra sempre as instruções de
segurança e os regulamentos aplicáveis.
• Aplique uma pressão ligeira sobre a
ferramenta. Uma força excessiva não
aumenta a efectividade, mas diminue a
qualidade do trabalho e a durabilidade
da ferramenta.
• Esteja informado sobre a localização de
tubagens e de fios eléctricos dentro da
parede.
Antes de colocar em funcionamento:
• Insira a broca indicada.
• Marque o ponto onde pretende executar um orifício.
• Certifique-se de que a bateria está
(completamente) carregada.
• Seleccione o sentido de rotação.
Ligar e Desligar (fig. A)
• Para pôr a ferramenta em funcionamento,
carregue o interruptor da velocidade variável (1).
A pressão exercida no interruptor da velocidade
variável determina a velocidade da ferramenta.
• Para parar a ferramenta, liberte o interruptor da
velocidade variável (1).
• Para manter a ferramenta na posição desligada,
mova o manipulo de selecção (2) para a posição
central.
Operação de aparafusar (fig. C & D)
• Escolha a rotação para a direita ou esquerda
com o botão (2).
• Utilize a posição de baixa velocidade/torque
elevado (selector de velocidades, posição 1).
• Ponha o anel de ajuste do momento de torção
(4) (DW976 & DW996). Quanto mais alto fôr o
número do anel, tanto mais forte será o
momento e mais fortemente se pode apertar.
DW976 & DW996 - Perfuração com percussão
(fig. C)
• Seleccione o modo de percussão.
• Prima o interruptor de velocidade variável (1).
• Para parar a ferramenta, liberte o interruptor.
63
Todos os modelos - Perfuração rotativa (fig. C)
• Seleccione o modo de perfuração (DW976,
DW996).
• Proceda como se descreve na secção dedicada
a perfuração com percussão.
Para mais informações sobre os acessórios
apropriados, consulte o seu Revendedor autorizado.
Manutenção
A sua Ferramenta Eléctrica DEWALT foi concebida
para funcionar durante muito tempo com um
mínimo de manutenção. O funcionamento
satisfatório contínuo depende de bons cuidados e
limpeza regular da ferramenta.
Lubrificação
A sua Ferramenta Eléctrica não precisa de
lubrificação suplementar.
Limpeza
• Retire a ficha do carregador da tomada antes de
limpar o corpo da máquina utilizando um pano
macio.
• Remova a bateria antes de limpar a sua
Ferramenta Eléctrica.
• Conserve livres as aberturas de ventilação e
limpe regularmente o corpo da máquina
utilizando um pano macio.
Ambiente
Bateria de substitução
Este bateria de longa duração deve ser substiuída,
quando deixar de ter a potência necessária ão
trabalho, que dava anteriormente. Ao fim da sua
actividade, desfaça-se dele da maneira menos
nociva para o nosso ambiente:
• Consuma as baterias completamente e depois
retire o jogo de baterias da ferramenta.
• As baterias NlCd são recicláveis. Leve-as ao seu
concessionário ou a uma estação de reciclagem.
pt - 6
PORTUGUÊS
As bateria podem ser recidadas ou serão
destruidas de maneira conveniente.
GARANTIA
• 30 DIAS DE SATISFAÇÃO COMPLETA •
Ferramentas já usadas
Leve a sua ferramenta velha a um Centro de
Assistência Técnica DEWALT onde ela será
eliminada de um modo seguro para o ambiente.
Se não estiver completamente satisfeito com a
sua ferramenta DEWALT, contacte um Centro de
Assistência Técnica DEWALT. Apresente a sua
reclamação, juntamente com a máquina
completa, bem como a factura de compra e serlhe à apresentada à melhor solução.
• UM ANO DE MANUTENÇÃO GRATUITA •
Se necessitar de manutenção para a sua
ferramenta DEWALT, durante os 12 meses após
a compra, entregue-a, sem encargos, num
Centro de Assistência Técnica DEWALT. Deve
apresentar uma prova da compra.
• UM ANO DE GARANTIA •
Se o seu produto DEWALT se avariar por defeito
de montagem ou de material, durante os 12
meses a partir da data da compra, garantimos a
substituição de todas as peças defeituosas sem
encargos desde que:
• O produto não tenha sido mal usado.
• Eventuais reparações não tenham sido
efectuadas por pessoas estranhas aos Centro
de Assistência Técnica DEWALT.
• Se apresente prova da data de compra.
Para a localização do Centro de Assistência
Técnica DEWALT mais próximo, queira consultar
a parte de trás do presente manual.
pt - 7
64
SUOMI
AKKUPORAKONE/RUUVINVÄÄNNIN
DW961K2/DW976K2/DW996K(2)
Onneksi olkoon!
Sisällysluettelo
Olet valinnut DEWALT-sähkötyökalun. Monivuotisen
kokemuksen, ahkeran tuotekehittelyn ja uudistusten
ansiosta DEWALT on yksi ammattikäyttäjien
luotettavimmista yhteistyökumppaneista.
Tekniset tiedot
Kelpoisuusseloste
Turvallisuusohjeet
Pakkauksen sisältö
Kuvaus
Sähköturvallisuus
Asennus ja säädöt
Käyttöohjeet
Huolto-ohjeita
Takuu
fi - 1
fi - 2
fi - 2
fi - 4
fi - 4
fi - 4
fi - 4
fi - 5
fi - 6
fi - 7
Tekniset tiedot
Jännite
Nopeus kuormittamattomana/min
Istukan aukeama
Paino (ilman akkua)
V
mm
kg
DW961K2*
9,6
0-400/0-1.200
10
1,15
DW976K2*
12,0
0-450/0-1.400
10
1,2
DW996K(2*)
14,4
0-600/0-1.750
13
1,25
Akku
Jännite
Teho
Paino
V
Ah
kg
XR PACK
9,6
1,7
0,60
XR PACK
12,0
1,7
0,65
XR PACK
14,4
1,7
0,70
Latauslaite
Jännite
Latausaika
Paino
V
h
kg
DE9102
230
1
0,4
DE9102
230
1
0,4
DE9102
230
1
0,4
*Varustettu kahdella akkupaketilla
Sulakkeet:
230 V
10 A
Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia merkkejä:
Osoittaa henkilövahingon,
hengenmenetyksen tai konevaurion
vaaraa, mikäli tämän käyttöohjeen
neuvoja ei noudateta.
65
Osoittaa sähköiskun vaaraa.
Palovaara.
fi - 1
SUOMI
Turvallisuusohjeet
Kelpoisuusseloste
DW961K2/DW976K2/DW996K(2)
DEWALT vakuuttaa, että sähkökoneet on valmistettu
Euroopan Unionin standardien 89/392/EEC,
89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 50144, EN 55104,
EN 55014, EN 61000-3-2 ja EN 61000-3-3
mukaisesti.
Äänenpainetaso on Euroopan Unionin standardien
86/188/EEC ja 89/392/EEC mukainen, mitattu
EN 50144:n mukaisesti:
DW961K2 DW976K2 DW996K(2)
LpA (äänenpaine)
dB(A)*
84
84
86
LWA (ääniteho)
dB(A)
92
92
94
* käyttäjän korvassa
Suojaa kuulosi asianmukaisesti, jos
ylitetään 85 dB(A) melutaso.
Kiihtyvyyden painotettu neliöllinen keskiarvo
EN 50144:n mukaan:
DW961K2 DW976K2 DW996K(2)
5,8 m/s2
5,9 m/s2
6,4 m/s2
Director Engineering & Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Idstein, Saksa
fi - 2
Lue käyttöohje huolellisesti ennen koneen
käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje kaikkien
koneen käyttäjien ulottuvilla.
Näiden ohjeiden lisäksi tulee aina seurata
työsuojeluviranomaisten ohjeita.
VAROITUS!
Sähköiskujen, loukkaantumisten ja palovaaran
ehkäisemiseksi on noudatettava seuraavia
perusturvallisuustoimenpiteitä.
1 Käytä kuulosuojaimia
Eri materiaaleja työstettäessä saattaa melutaso
vaihdella ja kohoaa toisinaan yli 85 dB(A) rajan.
Suojaa itsesi ja käytä aina kuulosuojaimia.
2 Pidä työskentelyalue järjestyksessä
Epäjärjestys tuo mukanaan onnettomuusvaaran.
3 Ajattele työskentelyalueen vaikutusta työhösi
Älä vie sähkötyökalua tai laturia ulos sateeseen.
Älä käytä sitä kosteissa tai märissä tiloissa.
Järjestä työalueelle hyvä valaistus. Älä käytä
sähkötyökaluja palavien nesteiden tai kaasujen
läheisyydessä.
4 Pidä lapset poissa työskentelyalueelta
Älä anna asiantuntemattomien koskettaa
sähkötyökalua tai sen liitäntäjohtoa. Ylimääräisten
henkilöiden tulisi pysytellä poissa
työskentelyalueelta.
5 Säilytä työkalua oikein
Kun et käytä työkalua, säilytä sitä kuivassa
paikassa. Huolehdi siitä, että säilytyspaikka on
lukittu ja niin korkealla, etteivät lapset ylety sinne.
6 Älä ylikuormita sähkötyökalua
Liiallisen leikkausvoiman käyttö tai liian suuri
työkappaleen syöttönopeus voi ylikuormittaa
koneen. Kone toimii paremmin ja turvallisemmin
sille suunnitellulla suoritusalueella.
7 Valitse oikea sähkötyökalu
Käytä työkalua ainoastaan työhön, johon se on
tarkoitettu.
8 Pukeudu asianmukaisesti
Älä käytä liian väljiä vaatteita tai koruja. Ne voivat
tarttua liikkuviin osiin. Käytä ulkona
työskennellessäsi kumihansikkaita ja
liukumattomia kenkiä. Jos sinulla on pitkät
hiukset, käytä hiusverkkoa.
9 Käytä suojalaseja
Käytä suojalaseja, etteivät lastut pääse
66
SUOMI
vahingoittamaan silmiä. Mikäli työstettäessä
syntyy paljon pölyä, käytä kasvosuojaa.
10 Kiinnitä työkappale oikein
Käytä ruuvipuristinta tai ruuvipenkkiä, jotta
työstökappale pysyy kunnolla paikoillaan. Näin
vapautat molemmat kädet työhön.
11 Älä kurottele
Seiso aina tukevasti ja tasapainossa.
12 Hoida työkalua huolella
Pidä työkalu puhtaana ja terät terävinä. Noudata
työkalun huolto-ohjeita sekä terän/työkalun
vaihto-ohjeita. Tarkista liitäntäjohdon kunto
säännöllisesti ja anna alan ammattilaisen vaihtaa
se tarvittaessa uuteen. Tarkista myös jatkojohto
säännöllisesti ja uusi se tarvittaessa. Pidä
työkalun kädensijat kuivina ja puhtaina öljystä ja
rasvasta.
13 Poista avaimet
Poista säätöavaimet ja asennustyökalut koneesta
ennen kuin käynnistät sen.
14 Ole tarkkaavainen
Keskity työhösi. Käytä tervettä järkeä. Älä käytä
sähkötyökalua, kun olet väsynyt.
15 Tarkista, että laturi on kunnossa
Ennen kuin otat koneen käyttöön, tarkasta
turvalaitteet ja kaikki koneen osat. Näin varmistat,
että kone toimii sille asetettujen vaatimusten
mukaisesti. Tarkista, että liikkuvat osat toimivat
moitteettomasti ja että kaikki osat ovat kunnossa
ja oikein asennetut. Tarkista myös, että kaikki
muut käyttöön mahdollisesti vaikuttavat tekijät
ovat kunnossa. Vika suojausjärjestelmässä tai
viallinen osa tulee vaihtaa tai korjata valtuutetussa
ammattiliikkeessä, mikäli käyttöohjeissa ei toisin
mainita. Viallinen virtakytkin tulee vaihtaa alan
ammattiliikkeessä.
Älä käytä sähkötyökalua, mikäli virtakytkin ei toimi
kunnolla.
16 Turvallisuudeksi
Käytä vain käyttöohjeessa ja tuotekuvastossa
suositeltuja lisävarusteita ja -laitteita. Jonkin muun
laitteen käyttö voi aiheuttaa onnettomuuden.
17 Akun poistaminen
Poista akku koneesta aina ennen koneen huoltoa
sekä silloin, kun kone ei ole käytössä tai kun
koneeseen vaihdetaan lisävarusteita.
18 Korjauta koneesi DEWALTin valtuuttamalla
huoltokorjaamolla.
Tämä sähkötyökalu on asiaankuuluvien
67
turvallisuusmääräysten mukainen.
Turvallisuussyistä vain valtuutetut ammattilaiset
saavat huoltaa sähkölaitteita.
Akkujen käyttöä koskevia turvallisuusohjeita
Palovaara! Vältä irrotetun akkupaketin
liittimien oikosulku (esim. älä säilytä
avaimia samassa taskussa akkujen
kanssa.)
• Akkuneste, 25 - 30 % hydroksidiliuos, saattaa
olla haitallista. Jos akkunestettä pääsee iholle,
huuhdo se runsaalla vedellä. Neutraloi akkuneste
etikalla tai sitruunamehulla. Jos akkunestettä
joutuu silmiin, huuhdo silmiä runsaalla vedellä
ainakin 10 minuuttia, ja ota heti yhteys lääkäriin.
• Älä koskaan yritä avata akkupakettia.
Akun ja laturin etiketit
Akun ja laturin etiketeistä näet seuraavat merkit:
100%
Lataus käynnissä
100%
Akku latautunut
Akku viallinen
Älä kosketa akun napoja sähköä
johtavilla esineillä
Älä yritä ladata viallisia akkuja
Lue käyttöohje
Tarkoitettu ainoastaan DEWALT-akkujen
lataamiseen; muut saattavat haljeta ja
aiheuttaa henkilö- ja muita vahinkoja
Laturi ei saa kastua
Vaihda viallinen johto välittömästi
fi - 3
SUOMI
+40 ˚c
+4 ˚c
Latauslämpötila +4 °C ja +40 °C välillä
Hävitä akku ympäristöystävällisellä
tavalla
Älä missään tapauksessa polta
akkupakettia
9 Vapautinpainikkeet
10 Latauslaite
11 Latausvalo (punainen)
Sähköturvallisuus
Laturi on suunniteltu käytettäväksi vain yhdellä
jännitteellä. Tarkista aina, että virtalähde vastaa
arvokilvessä ilmoitettua jännitettä.
Laituris on kaksoiseristetty EN 50144:n
mukaisesti; siksi ei tarvita erillistä
maadoitusta.
Pakkauksen sisältö
Pakkaus sisältää:
1 Akkuporakone/ruuvinväännin
1 Akku (DW996K)
2 Akkua (DW961K2, DW976K2, DW996K2)
1 Akkujen latauslaite
1 Metallilaukku
1 Käyttöohje
1 Hajoituskuva
• Tarkista etteivät kone, sen osat tai lisävarusteet
ole vioittuneet kuljetuksen aikana.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen koneen
käyttöönottoa.
Kuvaus (kuva A)
DEWALT-akkuporakone on suunniteltu
ammattikäyttöön:
DW961K2 Pistoolimallinen porakone - poraus ja
ruuvaus
DW976K2 Pistoolimallinen iskuporakone- porausja/tai iskuporaus sekä ruuvaus
DW996K(2) Pistoolimallinen iskuporakone- porausja/tai iskuporaus sekä ruuvaus
1 Virtakytkin
2 Pyörimissuunnan vaihtokytkin
3 Vaihdevalinta
4 Toimintavalitsin/Vääntömomentin säätö
5 Pikaistukka
6 Teränpidin
7 Kahva
8 Akkupaketti
Latauslaite
DEWALT-latauslaite lataa 9,6 - 14,4 V akut yhdessä
tunnissa.
8 Akkupaketti
fi - 4
Asennus ja säädöt
Poista akku koneesta aina ennen
asennuksia ja säätöjä.
Sammuta kone aina (OFF) ennen kuin
poistat akkupaketin.
Akkupaketti (Kuva A)
Akkujen lataaminen
Kun akut ladataan ensimmäisen kerran tai pitkän
varastoajan jälkeen, ne varautuvat vain noin 80 %:sti.
Usean purkaus/latauskerran jälkeen akut latautuvat
täyteen tehoonsa. Tarkista verkkokytkentä aina
ennen kuin alat ladata akkuja. Jos sähköverkko
antaa virtaa, mutta akut eivät lataudu, vie latauslaite
valtuutettuun DEWALTin huoltopisteeseen.
Latauksen aikana latauslaite ja akut voivat lämmetä,
mikä on aivan normaalia.
Älä lataa akkuja, mikäli ympäristön
lämpötila on alle 4° C tai yli 40° C.
Suositeltava latauslämpötila noin 24 °C.
• Laita akkupaketti (8) latausta varten
latauslaitteeseen (10) kuten kuvassa on esitetty ja
kytke latauslaite sähköverkkoon. Varmista, että
akku on tukevasti paikallaan latauslaitteessa.
Punainen latausvalo (11) vilkkuu. Noin yhden
tunnin varausajan jälkeen punainen valo alkaa
palaa yhtäjaksoisesti. Tällöin akkupaketti on
täysin latautunut. Akkupaketti voidaan poistaa
latauslaitteesta tai se voidaan jättää
latauslaitteeseen, kunnes akkuja jälleen tarvitaan.
68
SUOMI
Akun irrottaminen ja kiinnittäminen
• Kiinnitä akku kahvaan (7) kunnes se naksahtaa
paikoilleen.
• Kun irrotat akun, paina kahta vapautinnappulaa
(9) samanaikaisesti, ja irrota akku kahvasta (7).
Terän asentaminen ja irrottaminen (kuva A & B)
DEWALTin akkukäyttöisessä sähkötyökalussa on
teräkotelo (6).
• Avaa istukka kiertämällä kaulusta (12) ja asenna
teränvarsi paikalleen.
• Kiristä istukka kääntämällä kaulusta (12)
myötäpäivään pitäen toisella kädellä kiinni istukan
takaosasta.
• Irrottaessasi terää toimi päinvastaisessa
järjestyksessä.
Poraustavan valinta (kuva C)
Iskuporakoneita (DW976/DW996) voidaan käyttää
kahdella eri tavalla:
Työkalun kierrosnopeus on ilmoitettu teknisissä
tiedoissa.
• Työnnä aina kaksiasentoinen valitsin
kokonaan eteen tai kokonaan taakse.
• Älä vaihda vaihteita täydessä
nopeudessa äläkä käytön aikana.
Istukan irrottaminen ja kiinnittäminen (kuvat E & F)
• Avaa istukan leuat mahdollisimman auki.
• Kiinnitä istukka-avain (15) istukkaan ja napauta
sitä vasaralla kuten kuvassa E.
• Työnnä ruuvitaltta istukkaan ja poista istukan
kiinnitysruuvi kiertämällä sitä myötäpäivään.
• Kiinnitä istukka-avain (15) istukkaan ja napsauta
sitä vasaralla kuten kuvassa F. Näin saat istukan
löystymään niin, että voit ruuvata sen käsin irti.
• Kun haluat kiinnittää istukan takaisin paikalleen,
toimi päinvastaisessa järjestyksessä.
Käyttöohjeet
Poraus:
teräs, puu ja muovi.
Iskuporaus:
porattaessa sekä tavallisella porauksella
että iskuporauksella betonia ja
muurattuja rakenteita
• Valitse haluttu toimintatapa kiertämällä
toimintavalitsimen symboli (4) kohti nuolta.
Kohdista symboli aina vaihteistolaatikon
nuoleen (13).
Suunnanvaihto (kuva D)
• Siirrä suunnanvaihtokytkintä eteen/taakse (2)
kuten kuvassa, kun haluat vaihtaa koneen
pyörimissuuntaa.
Vapauta aina käynnistyskytkin (1) ja
odota kunnes moottori on täysin
pysähtynyt ennen kuin vaihdat
pyörimissuuntaa.
Vaihdevalinta (kuva A)
Työkalussasi on kaksi vaihdetta (5) nopeuden ja
vääntömomentin säätelemiseen.
1 pieni nopeus/suuri vääntömomentti
2 suuri nopeus/pieni vääntömomentti
69
• Noudata aina turvallisuusohjeita ja
voimassa olevia sääntöjä.
• Varo sähkö- ja putkijohtoja
työskennellessäsi.
• Käsittele työkalua varovasti. Liiallinen
voiman käyttö ei tuota parempaa
poraustulosta, vaan vähentää työkalun
tehoa ja mahdollisesti myös sen ikää.
Ennen koneen käyttöä:
• Asenna sopiva terä.
• Merkitse kohta, johon poraat reiän.
• Varmista, että akut ovat (täyteen) ladatut.
• Valitse pyörimissuunta.
Koneen käynnistäminen (ON) ja sammuttaminen
(OFF) (kuva A)
• Käynnistä kone käynnistyskytkimellä (1). Mitä
enemmän käynnistyskytkintä painat, sitä
nopeammin kone käy.
• Kone sammuu, kun vapautat käynnistyskytkimen
(1).
• Kun haluat lukita koneen OFF-asentoon, käännä
suunnanvaihtovipu (2) keskiasentoon.
Ruuvaus (kuva C & D)
• Valitse pyörimissuunta kytkimellä (2).
fi - 5
SUOMI
• Käytä pientä nopeutta/suurta vääntömomenttia
(1. vaihde) (3).
• Asenna vääntömomentti kauluksesta (4) (DW976
& DW996). Mitä suurempi numero kauluksessa
on, sitä suurempi momentti ja sitä suuremman
ruuvin voit ruuvata.
DW976 & DW996 - Iskuporaus (kuva C)
• Valitse iskuporaus.
• Paina kytkintä (1).
• Pysäytä kone vapauttamalla kytkin.
Kaikki mallit - Poraus (kuva C)
• Valitse poraus (DW976, DW996).
• Toimi kuten kohdassa iskuporaus.
Ota yhteys myyjääsi halutessasi tietoja sopivista
lisätarvikkeista.
Ympäristö
Ladattavat akut
Tämä pitkäikäinen akkupaketti täytyy ladata, kun se
ei enää anna riittävästi virtaa töiden tekemiseen. Kun
akkuja ei voi enää ladata, hävitä ne
ympäristöystävällisesti.
• Tyhjennä akku käyttämällä lataus loppuun ja
poista se koneesta.
• NiCd-akkuja voidaan kierrättää. Jätä akku
johonkin paikkakuntasi kierrätyskeskuksista tai
valtuutettuun DEWALT-huoltoliikkeeseen.
HUOM! Kuluttajana olet vastuussa että
loppuunkäytetty akku kierrätetään
asianmukaisesti.
Huolto-ohjeita
DEWALT sähkötyökalusi on suunniteltu käytettäväksi
pitkän aikaa mahdollisimman vähällä huollolla.
Asianmukainen käyttö ja säännönmukainen
puhdistus takaavat laitteen jatkuvan toiminnan.
Voitelu
Sähkötyökalusi ei tarvitse lisävoitelua.
Koneet, joita ei enää tarvita
Kun koneesi on käytetty loppuun, älä heitä sitä
tavallisten roskien mukana pois, vaan vie se
paikkakuntasi kierrätyskeskukseen tai jätä
valtuutettuun DEWALTin huoltopisteeseen.
Jatkuvan tuotekehittelyn seurauksena nämä tiedot
saattavat muuttua. Niistä emme ilmoita erikseen.
Puhdistus
• Vedä laturin pistotulppa pistorasiasta, ennenkuin
puhdistat vaipan pehmeällä rievulla.
• Irrota akkukotelo, ennenkuin puhdistat
sähkötyökalusi.
• Pidä tuuletusaukot puhtaina ja puhdista runko
säännöllisesti pehmeällä rievulla.
fi - 6
70
SUOMI
TAKUU
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU •
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALT-työkaluusi,
palauta se myyjälle tai valtuutettuun DEWALThuoltopisteeseen 30 päivän sisällä ostopäivästä,
niin saat rahasi takaisin tai vaihtokoneen. Tuote
on palautettava täydellisenä ja ostokuitti on
esitettävä.
• YHDEN VUODEN ILMAINEN YLLÄPITOHUOLTO •
DEWALT-työkalusi kunnossapito ja huolto
suoritetaan ilmaiseksi 12 kuukauden sisällä
ostopäivästä huoltopisteessämme. Ilmainen
kunnossapitohuolto käsittää sähkötyökalujen työja varaosakustannukset. Siihen ei sisälly
tarvikekustannuksia. Ostokuitti on esitettävä.
• YHDEN VUODEN TAKUU •
Jos DEWALT-tuotteesi menee epäkuntoon
materiaali- tai valmistusvikojen takia 12
kuukauden sisällä ostopäivästä, vaihdamme
vioittuneet osat uusiin tai vaihdamme koko
yksikön ilmaiseksi edellyttäen, että:
• Tuotetta ei ole käytetty väärin.
• Valtuuttamattomat henkilöt eivät ole yrittäneet
korjata sitä.
• Päiväyksellä varustettu ostokuitti esitetään.
Tämä takuu tarjotaan lisäpalveluna kuluttajan
lakisääteisten oikeuksien lisäksi.
Lähimmän DEWALT-myyjäsi tai valtuutetun
DEWALT-huoltpisteen osoitteen saat
voimassaolevasta tuoteluettelosta tai ottamalla
yhteyttä DEWALTiin.
71
fi - 7
SVENSKA
UPPLADDNINGSBAR SKRUVDRAGARE/
(SLAG)BORR
DW961K2/DW976K2/DW996K(2)
Vi gratulerar!
Innehållsförteckning
Du har valt ett DEWALT elverktyg. Mångårig
erfarenhet, ihärdig produktutveckling och förnyelse
gör DEWALT till ett av de mest pålitliga namnen för
professionella användare.
Tekniska data
Försäkran om överenstämmelse
Säkerhetsinstruktioner
Kontroll av förpackningens innehåll
Beskrivning
Elektrisk säkerhet
Montering och inställning
Bruksanvisning
Skötsel
Garanti
sv - 1
sv - 2
sv - 2
sv - 4
sv - 4
sv - 4
sv - 4
sv - 5
sv - 6
sv - 7
Tekniska data
Spänning
Varvtal obelastad/min
Chuck-kapacitet
Vikt (utan batteripaket)
V
mm
kg
DW961K2*
9,6
0-400/0-1.200
10
1,15
DW976K2*
12,0
0-450/0-1.400
10
1,2
DW996K(2*)
14,4
0-600/0-1.750
13
1,25
Batteripaket
Spänning
Kapacitet
Vikt
V
Ah
kg
XR PACK
9,6
1,7
0,60
XR PACK
12,0
1,7
0,65
XR PACK
14,4
1,7
0,70
Laddare
Nätspänning
Laddningstid
Vikt
V
h
kg
DE9102
230
1
0,4
DE9102
230
1
0,4
DE9102
230
1
0,4
* Med 2 batteripaket
Säkring:
230 V
10 A
Följande symboler har använts i handboken:
Anger risk för personskada, livsfara eller
skada på verktyg vid ouppmärksamhet
inför de instruktioner som ges i
handboken.
sv - 1
Anger risk för elektrisk stöt.
Brandfara.
72
SVENSKA
Försäkran om överensstämmelse
•
DW961K2/DW976K2/DW996K(2)
DEWALT förklarar att dessa elverktyg är konstruerade i
överensstämmelse med följande normer: 89/392/EEG,
89/336/EEG, 73/23/EEG, EN 50144, EN 55104,
EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Ljudnivån överensstämmer med Europeiska
Gemenskapens bestämmelser 86/188/EEG &
89/392/EEG, uppmätt enligt EN 50144:
DW961K2 DW976K2 DW996K(2)
LpA (ljudtryck)
dB(A)*
84
84
86
LWA (ljudeffekt)
dB(A)
92
92
94
* vid användarens öra
Vidtag lämpliga åtgärder för hörselskydd
om ljudnivå överskrider 85 dB(A).
Det vägda geometriska medelvärdet av
accelerationsfrekvensen enligt EN 50144:
DW961K2 DW976K2 DW996K(2)
5,8 m/s2
5,9 m/s2
6,4 m/s2
Director Engineering & Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Idstein, Tyskland
73
Säkerhetsinstruktioner
Innan Du börjar använda maskinen, tag några
minuter i anspråk för att läsa igenom
bruksanvisningen. Spara bruksanvisningen
lättillgängligt, så att alla som använder maskinen
har tillgång till bruksanvisningen.
Förutom nedanstående instruktioner, följ alltid
Arbetarskyddsstyrelsens regler.
VARNING!
När man använder elverktyg skall dessa
grundläggande säkerhetsinstruktioner alltid
följas för att minska risken för elektriska stötar,
personskada och brand.
1 Använd hörselskydd
Ljudnivån vid bearbetning av olika material kan
variera, ibland överstiger nivån 85 dB(A). För att
skydda Dig själv, använd alltid hörselskydd.
2 Håll arbetsområdet i ordning
Nedskräpade ytor och arbetsbänkar inbjuder till
skador.
3 Tänk på arbetsmiljöns inverkan
Utsätt inte elverktyg eller laddare för regn.
Använd inte elverktyg på fuktiga eller våta platser.
Ha bra belysning över arbetsytan. Använd inte
elverktyg i närheten av lättantändliga vätskor eller
gaser.
4 Håll barn borta
Låt inte andra personer komma i kontakt med
elverktyg eller sladden. Alla personer skall hållas
borta från arbetsområdet.
5 Förvara verktyg säkert
När elverktyget inte används skall det förvaras på
ett torrt, högt placerat ställe, inlåst, utom räckhåll
för barn.
6 Överbelasta inte elverktyg
Du arbetar bättre och säkrare inom det angivna
effektsområdet.
7 Använd rätt elverktyg
Tvinga inte elverktyget att göra arbeten som är
avsedda för kraftigare verktyg. Använd inte
elverktyg för ändamål de inte är avsedda för.
8 Klä Dig rätt
Bär inte löst hängande kläder eller smycken. De
kan fastna i rörliga delar. Gummihandskar och
halkfria skor rekommenderas vid
utomhusarbeten. Använd hårnät om Du har långt
hår.
sv - 2
SVENSKA
9 Använd skyddsglasögon
Använd skyddsglasögon för att förhindra att
damm blåser in i Dina ögon vilket kan förorsaka
skada. Om mycket damm uppstår använd även
ansiktsmask.
10 Sätt fast arbetsstycket
Använd skruvtvingar eller ett skruvstycke för att
hålla fast arbetsstycket. Det är säkrare än att
använda handen och Du får bägge händerna fria
för arbetet.
11 Sträck Dig inte för mycket
Se till att Du alltid har säkert fotfäste och balans.
12 Sköt tillbehören med omsorg
Håll tillbehören skarpa och rena. Följ
instruktionerna beträffande skötsel och byte av
tillbehör.
13 Avlägsna batteriet
Tag ut batteriet från verktyget när det inte är i
bruk, innan service och vid byte av tillbehör
såsom sågklinga, borr och fräs.
14 Tag bort nycklar
Kontrollera att nycklar och justerverktyg har tagits
bort från elverktyget innan det startas.
15 Var uppmärksam
Titta på det Du gör. Använd sunt förnuft. Använd
inte elverktyget när Du är trött.
16 Kontrollera laddare för skador innan Du
ansluter sladden till vägguttaget
Innan fortsatt användning av elverktyget skall
eventuellt skadade skyddsanordningar och andra
defekta delar kontrolleras noggrant för att
fastställa om det kommer att fungera riktigt och
utföra den avsedda funktionen.
Kontrollera att de rörliga delarna fungerar
oklanderligt och inte klämmer, att inga delar är
brutna, att alla delar är riktigt monterade och att
andra förhållanden som kan påverka driften
stämmer.
En skyddsanordning eller annan del, som är
skadad, skall repareras eller bytas ut av en
erkänd fackverkstad, om ej annat anges i
bruksanvisningen.
Felaktiga strömbrytare måste bytas hos en
fackverkstad. Använd inte elverktyget om
strömbrytaren inte kan kopplas till eller från.
17 För Din personliga säkerhet
Använd endast tillbehör och tillsatser som är
rekommenderade i bruksanvisningen och
katalogerna. Användning av annat verktyg eller
sv - 3
tillbehör än vad som rekommenderas i
bruksanvisningen eller katalogerna kan innebära
risk för personskada.
18 Reparation av verktyg får endast utföras av
godkänd DEWALT serviceverkstad
Det här verktyget motsvarar gällande
säkerhetsbestämmelser. För att undvika
olycksfall ska reparationer och elanordningar
endast utföras av behörig elektromontör.
Tillkommande säkerhetsföreskrifter för
batteripaket
Brandfara! Undvik att ett löstaget
batteripakets kontakter kortsluts av
metall (t ex nycklar som ligger i samma
ficka som ett batteripaket).
• Batterivätskan, en 25-30% lösning av
kaliumhydroxid, kan vara skadlig. Vid kontakt
med huden, spola omedelbart med vatten.
Neutralisera med en svag syra, t ex citronjuice
eller ättika. Vid kontakt med ögonen, skölj rikligt
med vatten i minst 10 minuter. Tillkalla
läkarhjälp.
• Försök aldrig någonsin öppna ett batteripaket.
Etiketterna på laddaren och batteriepaketet
Etiketterna på laddaren och på batteriepaketet visar
följande symboler:
100%
Batteriet laddar
100%
Batteri laddat
Batteri defekt
Vidrör aldrig med ledande föremål
Använd aldrig ett sprucket eller skadat
batteripaket
Läs bruksanvisningen
74
SVENSKA
Endast för laddning av DEWALT batterier;
andra batterier kan spricka och förorsaka
personskada och skada på verktyget
Får ej utsättas för väta
Byt ut defekt sladd omedelbart
+40 ˚c
+4 ˚c
Temperaturområde för uppladdning +4
°C till +40 °C
När detta batteripaket har nått sin
tekniska livslängd, tänk på miljön och
släng batteripaketet enligt gällande
miljöföreskrifter
2
3
4
5
6
7
8
Väljare höger/vänstergång
Växelväljare
Funktionsväljare/vridmomentskontroll
Snabbchuck
Bitshållare
Pistolhandtag
Batteripaket
Laddare
Din DEWALT laddare fungerar för batteripaket från
9.6 till 14.4 V på en timme.
8 Batteripaket
9 Spärrknappar
10 Laddare
11 Laddningsindikator (röd)
Elektrisk säkerhet
Laddaren är endast avsedd för en spänning.
Kontrollera alltid att spänningen på nätet motsvarar
den spänning som finns angiven på märkplåten.
Batteripaketet får ej eldas upp
Kontroll av förpackningens innehåll
Förpackningen innehåller:
1 Uppladdningsbar skruvdragare/(slag)borr
1 Batteripaket (DW996K)
2 Batteripaket (DW961K2, DW976K2, DW996K2)
1 Batteriladdare
1 Metallväska
1 Instruktionshandbok
1 Sprängteckning
• Kontrollera defekter på verktyg, delar och
tillbehör som kan ha uppstått i samband med
transport.
• Läs noga igenom handboken och förvissa Dig
om att Du förstår instruktionerna innan Du börjar
använda maskinen.
Beskrivning (fig. A)
Din DEWALT skruvdragare/(slag)borr är konstruerad
för professionella tillämpningar:
DW961K2 pistolgrepp borr - borrarbeten och
skruvdragning
DW976K2 pistolgrepp slagborr - borr- och/eller
slagborrarbeten och skruvdragning
DW996K(2) pistolgrepp slagborr - borr- och/eller
slagborrarbeten och skruvdragning
1 Variabel strömbrytare
75
Laddaren är dubbelisolerad motsvarande
EN 50144; jordledare är således
överflödigt.
Montering och inställning
Avlägsna alltid batteripaketet innan du
påbörjar montering eller inställning.
Stäng alltid av maskinen innan
batteripaketet sätts in eller avlägsnas.
Batteripaket (fig. A)
Laddning av batteripaketet
Första gången ett batteri laddas, eller när det har
legat en längre tid, kan det bara laddas till 80%.
Efter några laddnings-/urladdningscykler uppnår
batteripaketet full kapacitet.
Kontrollera alltid nätanslutningen innan
batteripaketet laddas. Om nätanslutningen fungerar
men batteripaketet inte laddas, tag laddaren till en
godkänd DEWALT serviceverkstad. Under
laddningen kan laddaren och batteripaketet kännas
varma. Detta är normalt och betyder inte att något
problem föreligger.
sv - 4
SVENSKA
Ladda inte batteripaketet vid
omgivningstemperaturer på <4 °C eller
>40 °C.
Rekommenderad laddningstemperatur:
ca. 24 °C.
• För att ladda batteripaketet (8), placera det i
laddaren (10) enligt bilden och anslut laddaren till
nätet. Se till att batteripaketet sitter ordentligt i
laddaren. Den röda laddningsindikatorn (11)
blinkar. Efter ca. 1 timme slutar den blinka och
börjar lysa stadigt. Batteripaketet är nu helt
laddat. Batteripaketet kan avlägsnas när som
helst eller lämnas obegränsat i den anslutna
laddaren.
Insättning och avlägsnande av batteripaketet
• Skjut in batteripaketet i pistolhandtaget (7) tills
det klickar på plats.
• För att avlägsna batteripaketet, tryck in de båda
spärrknapparna (9) samtidigt och drag ut paketet
ur pistolhandtaget (7).
Isättning och löstagande av ett verktyg (fig. A & B)
Detta DEWALT Uppladdningsbara verktyg är försett
med en bitshållara (6).
• Öppna chucken genom att vrida manteln (12)
motsols och sätt i verktygets skaft.
• Drag åt stadigt genom att vrida manteln medsols
medan du håller fast chuckens bakre ända med
andra handen.
• För att avlägsna verktyget, handla i omvänd
ordningsföljd.
DW976 & DW996 - Val av funktionsläge (fig. C)
Slagborrmaskinerna kan användas i två
funktionslägen:
Borrning:
för stål, trä och plast.
Slagborrning:
samtidig rotation och slagverkan för
borrarbeten i betong och murverk.
• Välj önskat funktionsläge genom att vrida rätt
symbol på funktionsväljaren (4) mot pilen. Se
alltid till att symbolen står i linje med pilen (13) på
växelhuset.
sv - 5
Väljare höger/vänstergång (fig. D)
• Välj vridriktning med väljarknappen (2) enligt
bilden (se pilarna på apparaten).
Släpp alltid strömbrytaren (1) och vänta
tills motorn har stannat helt innan du
byter vridriktning.
Växelväljare (fig. C)
Ditt verktyg är försett med en väljare för två växlar (3)
för att ändra förhållandet hastighet/vridmoment.
1 låg hastighet/högt vridmoment (förr borrning av
stora hål eller dragning av stora skruvar)
2 hög hastighet/lågt vridmoment (mindre hål,
borrning i trä)
För hastighetsuppgifter, se tekniska data.
Skjut alltid växlingsväljaren helt framåt
eller bakåt.
Byt aldrig växel vid full hastighet eller
under bruk.
Avlägsnande och montering av chucken (fig. E & F)
• Öppna chuckens käftar så långt det går.
• Spänn en sexkantnyckel (14) i chucken och slå
på nyckeln med en hammare enligt fig. E.
• Stick en skruvmejsel i chucken och avlägsna
chuckens fästskruv genom att vrida medsols.
• Spänn sexkantnyckeln (14) i chucken och slå
med en hammare enligt fig. F. Chucken lossnar
och kan skruvas lös för hand.
• Utför ovanstående handlingar i omvänd ordning
för att montera chucken.
Bruksanvisning
• Följ alltid säkerhetsföreskrifterna och
tillhörande bestämmelser.
• Utöva endast lätt tryck mot verktyget.
Överflödigt tryck får det inte att skruva
bättre, men gör att det fungerar sämre
och kan förkorta dess livslängd.
Innan Du börjar:
• Montera rätt tillbehör.
• Markera punkten där hålet ska borras.
• Se till att batteripaketet är (helt) laddat.
• Välj vridriktning.
76
SVENSKA
TILL- och FRÅN-koppling (fig. A)
• Starta maskinen genom att trycka på den
variabla strömbrytaren (1). Verktygets hastighet
bestäms av hur hårt brytaren trycks in.
• För att stanna, släpp strömbrytaren (1).
• För att spärra verktyget i avstängt läge, sätt
väljarknappen för höger/vänstergång (2) i
mittläge.
Skruvdragning (fig. C & D)
• Välj vridriktning med knappen (2).
• Använd positionen för låg hastighet/högt
vridmoment (växel 1) (3).
• Ställ in vridmomentet med kragen (4) (DW976 &
DW996). Ju högre nummer på kragen, desto
högre vridmoment och desto större skruv som
kan dragas.
DW976 & DW996 - Slagborrarbeten (fig. C)
• Välj läget för slagfunktion.
• Tryck på brytaren (1).
• För att stanna maskinen, släpp brytaren.
• Ta bort batteripaketet innan du gör ren ditt
elverktyg.
Miljö
Uppladdningsbart batteripaket
Detta långlivade batteripaket måste laddas på nytt
när det inte längre ger tillräcklig kraft för arbeten som
brukar gå lätt. När det har nått sin tekniska livslängd,
tänk på miljön när du kastar batteripaketet.
• Töm batteripaketet på energi genom att köra slut
på laddningen. Tag sedan bort det från verktyget.
• NiCd-celler kan återanvändas. Av miljöhänsyn,
lämna batteripaketet till något av de
uppsamlingsställen som finns i Din kommun eller
till en DEWALT serviceverkstad. De insamlade
batteripaketen kommer att återanvändas eller
kastas enligt gällande bestämmelser.
OBS! Som konsument är Du ansvarig för att
batteriet avyttras på lämpligt sätt.
Alla modeller - Borrarbeten (fig. C)
• Välj läget för borrning (DW976, DW996).
• Arbeta enligt beskrivningen för slagborrarbeten.
Kontakta Din återförsäljare för vidare information om
lämpliga tillbehör.
Skötsel
Ditt DEWALT elverktyg har tillverkats för att, med så
lite underhåll som möjligt, kunna användas länge.
Varaktig och tillfredsställande användning erhålles
endast genom noggrann skötsel och regelbunden
rengöring.
Smörjning
Ditt elverktyg behöver ingen smörjning.
Förbrukade maskiner
När Din produkt är utsliten, skydda naturen genom
att inte slänga den tillsammans med vanligt avfall.
Lämna den till de uppsamlingsställen som finns i Din
kommun eller till en DEWALT serviceverkstad.
DEWALT service
Skulle fel uppstå på maskinen, lämna då alltid in den
till en auktoriserad serviceverkstad. Se aktuell
prislista/katalog för vidare information elle kontakta
DEWALT.
På grund av forskning och utveckling kan
ovanstående specifikationer ändras vilket inte
meddelas separat.
Rengöring
• Håll ventilationsöppningen ren och rengör
regelbundet elverktyget med en mjuk trasa.
• Koppla ur laddningsapparaten innan ni gör rent
huset med en mjuk trasa.
77
sv - 6
SVENSKA
GARANTI
• 30 DAGARS NÖJD-KUND-GARANTI •
Om du inte är fullständigt nöjd med din DEWALTprodukts prestanda behöver du endast returnera
den inom 30 dagar, komplett som vid köpet, till
ditt inköpsställe eller en DEWALT auktoriserad
serviceverkstad för fullständig återbetalning eller
utbyte. Inköpsdatum måste påvisas.
• ETT ÅRS FRI FÖREBYGGANDE SERVICE •
Om din DEWALT-produkt inom 12 månader efter
inköpsdatum kräver underhåll eller service, utförs
detta kostnadsfritt av en auktoriserad
serviceverkstad. Fri förebyggande service
omfattar arbets- och reservdelskostnader för
elektriska verktyg. Kostnad för tillbehör ingår ej.
Inköpsdatum måste påvisas.
• ETT ÅRS GARANTI •
Om din DEWALT-produkt inom 12 månader efter
inköpsdatum visar defekter på grund av brister i
material eller vid produktionen, garanterar vi att
kostnadsfritt ersätta alla defekta delar eller, på
vårt eget initiativ, att gratis ersätta produkten på
villkor att:
• Produkten inte har missbrukats.
• Eventuella reparationer har utförts av
auktoriserad verkstad/personal.
• Inköpsdatum kan påvisas.
Denna garanti erbjuds som extra fördel och är
separat från köparens föreskrivna rättigheter.
För adressen till närmaste DEWALT auktoriserade
serviceverkstad, se aktuell katalog för vidare
information eller kontakta DEWALT.
sv - 7
78
∂§§∏¡π∫∞
(∫ƒ√À™∆π∫√) E¶∞¡∞º√ƒ∆π∑√ªE¡√
¢ƒ∞¶∞¡√ √¢∏°∏™∏™
DW961K2/DW976K2/DW996K(2)
£ÂÚÌ¿ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ·!
PÂÚȯfiÌÂÓ·
¢È·Ï¤Í·Ù ¤Ó· ·fi Ù· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Ù˘ DEWALT.
∏ Ôχ¯ÚÔÓË ÂÌÂÈÚ›· Ù˘ DEWALT, Ë Û˘Ó¯‹˜
ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ Î·È Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹
ηÈÓÔÙÔÌÈÒÓ ÙËÓ Î·ıÈÛÙÔ‡Ó ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ Èfi
·ÍÈfiÈÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ.
∆¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο
¢‹ÏˆÛË Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘
√‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜
EÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ Û˘Û΢·Û›·˜
¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹
∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
ÃÚ‹ÛË Î·Ïˆ‰›Ô˘ Â¤ÎÙ·Û˘
™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË Î·È Ú‡ıÌÈÛË
√‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜
™˘ÓÙ‹ÚËÛË
EÁÁ‡ËÛË
el - 1
el - 2
el - 2
el - 4
el - 4
el - 4
el - 5
el - 5
el - 6
el - 7
el - 8
∆¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο
∆¿ÛË
∆·¯‡ÙËÙ· ¿Ó¢ ÊÔÚÙ›Ô˘
ª¤ÁÈÛÙË ÈηÓfiÙËÙ· ÙÛÔÎ
µ¿ÚÔ˜ (¯ˆÚ›˜ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ)
V
min-1
mm
kg
DW961K2*
9,6
0-400/0-1.200
10
1,15
DW976K2*
12,0
0-450/0-1.400
10
1,2
DW996K(2*)
14,4
0-600/0-1.750
13
1,25
™˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ
∆¿ÛË
ÈÚËÙÈÎ\57\ÙËÙ·
µ¿ÚÔ˜
XR PACK
V 9,6
Ah 1,7
kg 0,60
XR PACK
12,0
1,7
0,65
XR PACK
14,4
1,7
0,70
ºÔÚÙÈÛÙ‹˜
∆¿ÛË ‰ÈÎÙ‡Ô˘
ÃÚfiÓÔ˜ ÊfiÚÙÈÛ˘
µ¿ÚÔ˜
DE9102
V 230
h 1
kg 0,4
DE9102
230
1
0,4
DE9102
230
1
0,4
* ¶·Ú¯fiÌÂÓÔ Ì 2 Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· Ì·Ù·ÚÈÒÓ
∞ÛÊ¿ÏÂȘ:
ªË¯·Ó‹Ì·Ù· 230 V
10 A
™ÙȘ ·ÚÔ‡Û˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ù·
·ÎfiÏÔ˘ı· ۇ̂ÔÏ·:
™˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ
ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ‹ ı·Ó¿ÙÔ˘ ‹ ‚Ï¿‚˘
ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘
‰ÂÓ ÙËÚËıÔ‡Ó ÔÈ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ- ˜.
79
™˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ ËÏÂÎÙÚÈ΋ Ù¿ÛË.
∫›Ó‰˘ÓÔ˜ ˘ÚηÁÈ¿˜.
el - 1
∂§§∏¡π∫∞
¢‹ÏˆÛË Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘
√‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜
DW961K2/DW976K2/DW996K(2)
∏ DEWALT ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ·˘Ù¿ Ù· ËÏÂÎÙÚÈο
ÂÚÁ·Ï›· ۯ‰ȿÛÙËÎ·Ó Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ √‰ËÁ›Â˜:
89/392/EOK, 89/336/EOK, 73/23/EOK, EN 50144,
EN 55104, EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
√Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Ú¤ÂÈ
Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÙ ¿ÓÙÔÙ ˘fi„Ë ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜
·ÛÊ·Ï›·˜ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÛÙË ¯ÒÚ· Û·˜
ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÊ¢¯ı› Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜
˘ÚηÁÈ¿˜, ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·˜ Î·È ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
¶ÚÈÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‰È·‚¿ÛÙÂ
ÚÔÛÂÎÙÈο ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ Ô‰ËÁ›Â˜ Î·È Ê˘Ï¿ÍÙÂ
Ù˜ ηϿ.
∞ÓÒÙ·ÙÔ fiÚÈÔ Ë¯ËÙÈ΋˜ ›ÂÛ˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ
√‰ËÁ›Â˜ 86/188/EOK & 89/392/EOK, ̤ÙÚËÛË
ηٿ EN 50144:
LpA (˯ËÙÈ΋ ›ÂÛË)
DW961K2 DW976K2 DW996K(2)
dB(A)* 84
84
86
LWA (·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË) dB(A) 92
92
94
* ÛÙÔ ·˘Ù› ÙÔ˘ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹
§¿‚ÂÙ ٷ ÂӉ‰ÂÈÁ̤ӷ ̤ÙÚ·
ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÛÂ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ë
·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ›ÂÛË ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù·
85 dB(A).
√ ÛÙ·ıÌÈṲ̂ÓÔ˜ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi˜ ̤ÛÔ˜ fiÚÔ˜
ÂÈÙ¿¯˘ÓÛ˘ ηٿ EN 50144:
DW961K2 DW976K2 DW996K(2)
5,8m/s2
5,9 m/s2
6,4 m/s2
¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ AÓ¿Ù˘Í˘ ¶ÚÔ˚fiÓÙˆÓ
Horst Großmann
DEWALT, Idstein, °ÂÚÌ·ÓÈ·
el - 2
1 ¢È·ÙËÚ›Ù ηı·Úfi ÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜
∞ηٿÛÙ·ÙÔÈ ¯ÒÚÔÈ Î·È ¿ÁÎÔÈ ÂÁ΢ÌÔÓÔ‡Ó
ΛӉ˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
2 §¿‚ÂÙ ˘‘ fi„Ë ÙȘ ÂȉڿÛÂȘ ÙÔ˘
ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜
ªËÓ ÂÎı¤ÙÂÙ ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Û ˘ÁÚ·Û›·.
ºÚÔÓÙ›ÛÙ ÁÈ· ÙÔÓ Î·Ïfi ʈÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘
ÂÚÁ·Û›·˜ Û·˜. ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ËÏÂÎÙÚÈο
ÂÚÁ·Ï›· ÎÔÓÙ¿ Û ‡ÊÏÂÎÙ· ˘ÁÚ¿ Î·È ·¤ÚÈ·.
3 ¶ÚÔÛٷ٢ı›Ù ·fi ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·
∞ÔʇÁÂÙ ÙËÓ Â·Ê‹ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÌÂ
ÁÂȈ̤Ó˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ (.¯. ۈϋÓ˜, ÛÒÌ·Ù·
ıÂÚÌ¿ÓÛˆ˜, ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ ÎÔ˘˙›Ó˜,
„˘Á›· ÎÏ.). ™Â Û˘Óı‹Î˜, ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋˜
‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ (.¯. Û ‡„ËÏ‹ ˘ÁÚ·Û›·,
‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÂÙ·ÏÏÈ΋˜ ÛÎfiÓ˘ ÎÏ).
ÌÔÚ› Ó· ·˘ÍËı› Ë ËÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÌÂ
ÙËÓ ·ÚÂÌ‚ÔÏ‹ ÂÓfi˜ ·ÔÛ˘Ó‰ÂÙÈÎÔ‡
ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ‹ ·ÔÌfiÓˆÛ˘ ‹ ÂÓfi˜ ‰È·ÎfiÙË
‰È·Ê˘Á‹˜ (FI).
4 ∫ڷٿ٠ٷ ·È‰È¿ Û ·fiÛÙ·ÛË
ªËÓ ·Ê‹ÓÂÙ ¿ÏÏ· ÚfiÛˆ· Ó· ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‹ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘.
∞ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ¤ Ù· ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜.
5 º˘Ï¿ÁÂÙ ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ Û ·ÛʷϤ˜ ̤ÚÔ˜
∏ÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Ô˘ ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È
Ú¤ÂÈ Ó· Ê˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·È Û ÛÙÂÁÓÔ‡˜, ÎÏÂÈÛÙÔ‡˜
¯ÒÚÔ˘˜, Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ·È‰È¿.
6 ºÔÚ¿Ù ٷ ηٿÏÏËÏ· ÚÔ‡¯· ÂÚÁ·Û›·˜
ªË ÊÔÚ¿Ù ʷډȿ ÚÔ‡¯· ‹ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·.
À¿Ú¯ÂÈ Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· È·ÛÙÔ‡Ó ÛÂ
ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· ̤ÚË Ì˯·ÓÒÓ. °È· ˘·›ıÚȘ
ÂÚÁ·Û›Â˜ Û˘ÓÈÛÙÒÓÙ·È Ï·ÛÙȯ¤ÓÈ· Á¿ÓÙÈ· ηÈ
˘Ô‰‹Ì·Ù· Ô˘ ‰Â ÁÏÈÛÙÚÔ‡Ó. E¿Ó ¤¯ÂÙÂ
Ì·ÎÚÈ¿ Ì·ÏÏÈ¿ ÊÔÚ¿Ù ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ‰È¯Ù¿ÎÈ.
7 ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÚÔÛٷ٢ÙÈο Á˘·ÏÈ¿
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ, Â›Û˘, ·Ó·Ó¢ÛÙÈΤ˜
Ì¿ÛΘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘
‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛÎfiÓË ‹ ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓ· ۈ̷ٛ‰È·.
80
∂§§∏¡π∫∞
8 §·Ì‚¿ÓÂÙ ˘‘ fi„Ë Ù· ·ÓÒٷٷ fiÚÈ· ıÔÚ‡‚Ô˘
§¿‚ÂÙ ηٿÏÏËÏ· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›·
Ù˘ ·ÎÔ‹˜ Û·˜ Â¿Ó Ô ÚÔηÏÔ‡ÌÂÓÔ˜
ıfiÚ˘‚Ô˜ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù· 85 dB(A).
9 ™ÙËÚ›ÍÙ Ì ·ÛÊ·Ï‹ ÙÚfiÔ ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ
ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÁ¿˙ÂÛÙÂ
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ›ÛÙ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú˜ ‹ ̤ÁÎÂÓË ÁÈ· ÙÔ
ÛÎÔfi ·˘Ùfi. ∏ ̤ıÔ‰Ô˜ ·˘Ù‹ ›ӷÈ
·ÛʷϤÛÙÂÚË Î·È ÂÏ¢ıÂÚÒÓÂÈ Î·È Ù· ‰˘fi Û·˜
15 EϤÁ¯ÂÙÂ Â¿Ó ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ¤¯ÂÈ ‚Ï¿‚˜
¶ÚÈÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, ÂϤÁÍÙÂ
ÙÔ ÚÔÛÂÎÙÈο ÁÈ· ÂӉ¯fiÌÂÓ˜ ‚Ï¿‚˜ ÁÈ· Ó·
‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ fiˆ˜
Ú¤ÂÈ. EϤÁÍÙÂ Â¿Ó Ù· ÎÈÓËÙ¿ ̤ÚË Â›Ó·È
ÛˆÛÙ¿ Û˘Ó‰Â‰Â̤ӷ Î·È Â˘ı˘ÁÚ·ÌÌÈṲ̂ӷ, ¿Ó
‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Û¿ÛÂÈ ÎÔÌÌ¿ÙÈ·, Â¿Ó Â›Ó·È ÛˆÛÙ¿
Û˘Ó·ÚÌÔÏÔÁË̤ӷ Î·È Â¿Ó ÏËÚÔ‡ÓÙ·È fiϘ ÔÈ
Û˘Óı‹Î˜ ÁÈ· ÙË ÛˆÛÙ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘
¯¤ÚÈ· ÁÈ· ÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
10 ªË Û·‚ÂÙ ¿Ú· Ôχ
ºÚÔÓÙ›ÛÙ ¿ÓÙÔÙ ӷ ¤¯ÂÙ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË
ÛÙ¿ÛË Î·È Ó· ‰È·ÙËÚ›Ù ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›· Û·˜.
11 ¡· ›ÛÙ ¿ÓÙ· ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ›
¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Û·˜. EÓÂÚÁ›ÙÂ
ÏÔÁÈο. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô fiÙ·Ó
›ÛÙ ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓÔ˜.
12 ∞ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ ·fi ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Ù· ÎÏÂȉȿ
Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛ‹ ÙÔ˘
¶ÚÈÓ ‚¿ÏÂÙ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô,
‚‚·Èˆı›Ù ¿ÓÙ· fiÙÈ ¤¯ÂÙ ‚Á¿ÏÂÈ ·fi ·˘Ùfi
Ù· ÎÏÂȉȿ ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛ‹ ÙÔ˘.
13 ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÛˆÛÙfi ÂÚÁ·Ï›Ô
∏ ÂӉ‰ÂÈÁ̤ÓË ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È
Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜. ªË
¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÂÚÁ·Ï›· ¯·ÌËÏ‹˜ ÈÛ¯‡Ô˜ ‹
ÚÔÛı‹Î˜ ÁÈ· ‚·ÚȤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜. ∆Ô ÂÚÁ·Ï›Ô
Û·˜ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÂÈÙ˘¯¤ÛÙÂÚ· ηÈ
·ÛʷϤÛÙÂÚ· Â¿Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Û‡Ìʈӷ ÌÂ
Ù˘ ÚԉȷÁڷʤ˜ ÙÔ˘. ¶ÚÔÛÔ¯‹! ∆fiÛÔ Ë
¯Ú‹ÛË ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ ‹ ÚÔÛıËÎÒÓ fiÛÔ Î·È Ë
Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ
Û˘ÓÈÛÙÒÓÙ·È ÛÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ·˘Ù¤˜ ÂÁ΢ÌÔÓ›
ΛӉ˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
14 ™˘ÓÙËÚ›Ù ÂÈÌÂÏÒ˜ Ù· ÂÚÁ·Ï›· Û·˜
¢È·ÙËÚ›Ù ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ ÎÔÊÙÂÚ¿ ηÈ
ηı·Ú¿ ÒÛÙ ӷ ›ÛÙ Û ı¤ÛË Ó· ÂÚÁ¿˙ÂÛÙÂ
ηχÙÂÚ· Î·È ·ÛʷϤÛÙÂÚ·. ∞ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÙȘ
Ô‰ËÁ›Â˜ Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜ Î·È ÙȘ ˘ԉ›ÍÂȘ ÁÈ·
ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ. EϤÁ¯ÂÙ ٷÎÙÈο
ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Î·È, Û ÂÚ›ÙˆÛË ‚Ï¿‚˘, ‰ÒÛÙÂ
ÙÔ ÁÈ· ÂÈÛ΢‹ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜
Ô˘ Â›Ó·È ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ·fi ÙËÓ
DEWALT. EϤÁ¯ÂÙ ÂÚÈÔ‰Èο Ù· ηÏ҉ȷ
ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘ Î·È ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÙ ٷ ÛÂ
ÂÚ›ÙˆÛË ‚Ï¿‚˘. ¢È·ÙËÚ›Ù ÙÔ˘˜
‰È·ÎfiÙ˜ ¯Ú‹Ûˆ˜ ÛÙÂÁÓÔ‡˜ Î·È ÊÚÔÓÙ›ÛÙÂ
ÂÚÁ·Ï›Ԣ. ¶ÚÔÛٷ٢ÙÈο ηχÌÌ·Ù· ‹ ¿ÏÏ·
ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¯·Ï¿ÛÂÈ Ú¤ÂÈ Ó·
ÂÈÛ΢¿˙ÔÓÙ·È ‹ Ó· ·ÓÙÈηı›ÛÙ·ÓÙ·È Û‡Ìʈӷ
Ì ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜.
ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Â¿Ó Ô
‰È·ÎfiÙ˘ Â›Ó·È ¯·Ï·Ṳ̂ÓÔ˜ Î·È ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ÁÈ·
ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘ ·fi ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ
Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜.
Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ÏÂڈ̤ÓÔÈ ·fi Ï¿‰È Î·È ÁÚ¿ÛÔ.
81
16 ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ
∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ fiÙ·Ó
‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È, ÚÈÓ ·fi ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË
Î·È fiÙ·Ó ·ÏÏ¿˙ÂÙ ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·.
17 EÈÛ΢¿˙ÂÙ ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ ÛÂ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ÏËÚÔ› ÙÔ˘˜
ÈÛ¯‡ÔÓÙ˜ ηÓfiÓ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜. °È· ÙËÓ
·ÔÊ˘Á‹ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ ÁÈ· ÙÔ ¯Ú‹ÛÙË, Ù˘¯fiÓ
ÂÈÛ΢¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È
·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·fi ÂȉÈÎfi Ù¯ÓÈÎfi.
¶ÚfiÛıÂÙÔÈ Î·ÓfiÓ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÁÈ·
Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·Ù· Ì·Ù·ÚÈÒÓ
∫›Ó‰˘ÓÔ˜ ˘Úη˚¿˜!
∞ÔʇÁÂÙ ‚Ú·¯˘Î‡Îψ̷ ÌÂ
̤ٷÏÏÔ ÙˆÓ Â·ÊÒÓ
·ÔÛ˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜
Ì·Ù·ÚÈÒÓ (.¯. ÎÏÂȉȿ Ô˘ Â›Ó·È ÛÙËÓ
›‰È· ÙÛ¤Ë Ì ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·
Ì·Ù·ÚÈÒÓ).
• ∆Ô ˘ÁÚfi Ì·Ù·ÚÈÒÓ, ¤Ó· ‰È¿Ï˘Ì· 25-30%
˘‰ÚÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ Î·Ï›Ô˘, ÌÔÚ› Ó· ›ӷÈ
‚Ï·‚ÂÚfi. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÚÌ·ÙÈ΋˜ Â·Ê‹˜,
ÍÂχÓÂÙ ·Ì¤Ûˆ˜ Ì ÓÂÚfi. EÍÔ˘‰ÂÙÂÚÒÛÙÂ
Ì ‹ÈÔ Ô͇ fiˆ˜ ¯˘Ìfi˜ ÏÂÌÔÓÈÔ‡ ‹ Í›‰È. ™Â
ÂÚ›ÙˆÛË Â·Ê‹˜ Ì ٷ Ì¿ÙÈ·, ÍÂχÓÂÙ ÌÂ
¿ÊıÔÓÔ Î·ı·Úfi ÓÂÚfi ÁÈ· 10 ÏÂÙ¿
ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ. ™˘Ì‚Ô˘Ï¢Ù›Ù ÁÈ·ÙÚfi.
el - 3
∂§§∏¡π∫∞
• ¶ÔÙ¤ ÌË ÚÔÛ·ı‹ÛÂÙ ӷ ·ÓÔ›ÍÂÙ ÙÔ
Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ ÁÈ· ÔÔÈÔ‰‹ÔÙÂ
ÏfiÁÔ.
ªË η›Ù ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ
¶ÈӷΛ‰·È ÛÙÔ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ Î·È ÛÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·
Ì·Ù·ÚÈÒÓ
√È ÈӷΛ‰·È ÛÙÔ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ Î·È ÛÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·
Ì·Ù·ÚÈÒÓ ‰Â›¯ÓÂÈ Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı· ۇ̂ÔÏ·:
100%
ºÔÚÙÈ˙ÂÈ
100%
ºÔÚÙÈÛÂ
EÏϷو̷ÙÈÎË Ì·Ù·ÚÈ·
ªËÓ ÙÔÔıÂÙÂÈÙ ÌÂÙ·ÏÏÈη ‹ ·ÏÏ·
·ÁÔÁÈÌ· ˘ÏÈη
ªËÓ ÊÔÚÙÈ˙ÂÙ ηÙÂÛÙÚ·ÌÌÂÓ˜
Ì·Ù·ÚȘ
EÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘
Û˘Û΢·Û›·˜
™ÙË Û˘Û΢·Û›· ˘¿Ú¯Ô˘Ó:
1 (∫ÚÔ˘ÛÙÈÎÔ) Â·Ó·ÊÔÚÙÈ˙ÔÌÂÓÔ ‰Ú··ÓÔ
Ô‰ËÁËÛ˘
1 ™˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ (DW996K)
2 ™˘ÁÎÚfiÙËÌ·Ù· Ì·Ù·ÚÈÒÓ (DW961K2,
DW976K2, DW996K2)
1 ºÔÚÙÈÛÙ‹˜ Ì·Ù·ÚÈÒÓ
1 ªÂÙ·ÏÏÈ΋ £‹ÎË
1 º˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ
1 ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ
• EϤÁÍÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, Ù· ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο Î·È Ù·
ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ‚Ï¿‚˜ Ô˘ ›Ûˆ˜ ¤¯Ô˘Ó
ÚÔÎÏËı› ηٿ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿.
• ∞ÊÈÂÚÒÛÙ ϛÁÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· ‰È·‚¿ÛÂÙÂ Î·È Ó·
ηٷÓÔ‹ÛÂÙ fiÏÔ ÙÔ Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ ÚÈÓ
Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ (ÂÈÎ. ∞)
°È· ·ÛÊ·ÏË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ· ‰È·‚·ÛÙ ÙÔ
‚È‚ÏÈÔ Ô‰ËÁȈÓ
ÃÚËÛÈÌÔÔÈËÙ ÌÔÓÔ Ì·Ù·ÚȘ
DEWALT. ∞ÏϘ ÌÔÚÂÈ Ó· ηԢÓ
ÚÔηψÓÙ·˜ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ˘˜ ηÈ
˙ËÌȘ
ªËÓ ÂÎıÂÙÂÙ ÙÔÓ ÊÔÚÙÈÛÙË ÛÙË ‚ÚÔ¯Ë
¡· ·ÏÏ·˙ÂÙÂ Ù˘¯ˆÓ Êı·ÚÌÂÓÔ
ηψ‰ÈÔ ·ÌÂÛˆ˜
+40 ˚c
+4 ˚c
¡· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂÈÙÂ ÌÔÓÔ ÛÂ
ıÂÚÌÔÎÚ·ÛȘ ·Ô 4° ˆ˜ 40°C
∫·Ù¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Ù¯ÓÈ΋˜ ÙÔ˘ ˙ˆ‹˜,
·ÔÚÚ›„Ù ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ
Ì ÙËÓ ‰¤Ô˘Û· ÊÚÔÓÙ›‰· ÁÈ· ÙÔ
ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
el - 4
∆Ô ‰Ú¿·ÓÔ Ù˘ DEWALT Ô˘ ·ÁÔÚ¿Û·Ù ¤¯ÂÈ
ۯ‰ȷÛÙ› ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË Î·È
Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ:
ÙÔ DW961K2 ÁÈ· ‰È¿ÙÚËÛË Î·È
ÎԯϛˆÛË
ÙÔ DW976K2 ÁÈ· ÂÚÈÛÙÚÔÊÈ΋ ηÈ/‹
ÎÚÔ˘ÛÙÈ΋ ‰È¿ÙÚËÛË Î·È ÁÈ· ÎԯϛˆÛË
ÙÔ DW996K(2) ÁÈ· ÂÚÈÛÙÚÔÊÈ΋ ηÈ/‹ ÎÚÔ˘ÛÙÈ΋
‰È¿ÙÚËÛË Î·È ÁÈ· ÎԯϛˆÛË
1 ¢È·ÎfiÙ˘ ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜
2 ¢È·ÎfiÙ˘ ηÓÔÓÈ΋˜/·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ˘
ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜
3 ¢È·ÎfiÙ˘ ‰‡Ô ·¯˘Ù‹ÙˆÓ
4 ¢È·ÎfiÙ˘ ÙÚfiÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜/∫ÔÏ¿ÚÔ
Ú‡ıÌÈÛ˘ ÚÔ‹˜
5 ™ÊÈÁÎÙ‹Ú·˜ ¯ˆÚ›˜ ÙÛÔÎ
6 £‹ÎË ÁÈ· ̇Ù˜
7 §·‚‹ ÈÛÙÔÏÈÔ‡
8 £‹ÎË Ì·Ù·ÚÈÒÓ
82
∂§§∏¡π∫∞
ºÔÚÙÈÛÙ‹˜
√ ÊÔÚÙÈÛÙ‹˜ DEWALT Ô˘ ¤¯ÂÙ ‰¤¯ÂÙ·È ı‹Î˜
Ì·Ù·ÚÈÒÓ Ù¿Ûˆ˜ ·fi 9,6 ¤ˆ˜ 14,4 V Û ̛·
ÒÚ·.
8 £‹ÎË Ì·Ù·ÚÈÒÓ
9 ∫Ô˘ÌÈ¿ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘
10 ºÔÚÙÈÛÙ‹˜
11 EÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi ÊfiÚÙÈÛ˘ (ÎfiÎÎÈÓÔ)
EϤÁ¯ÂÙ ¿ÓÙ· ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ÚÈÓ ·fi ÙË
ÊfiÚÙÈÛË ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ì·Ù·ÚÈÒÓ. E¿Ó ÙÔ
‰›ÎÙ˘Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·ÏÏ¿ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ
‰ÂÓ ÊÔÚÙ›˙ÂÙ·È, ËÁ·›ÓÂÙ ÙÔÓ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ Û·˜ ÛÂ
EÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ™˘ÓÂÚÁÂ›Ô DEWALT. ∫·Ù¿ ÙË
ÊfiÚÙÈÛË, Ô ÊÔÚÙÈÛÙ‹˜ Î·È ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·
Ì·Ù·ÚÈÒÓ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ıÂÚÌ¿ fiÙ·Ó Ù·
·ÁÁ›˙ÂÙÂ. ∞˘Ùfi Â›Ó·È Î·ÓÔÓÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Î·È ‰ÂÓ
·ÔÙÂÏ› Úfi‚ÏËÌ·.
∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÌÔÙ¤Ú Â›Ó·È Û¯Â‰È·Ṳ̂ÓÔ Ó·
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û ̛· Î·È ÌfiÓÔ Ù¿ÛË.
EϤÁ¯ÂÙ ¿ÓÙÔÙ ·Ó Ë Ù¿ÛË ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜
·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û ·˘Ù‹Ó Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙËÓ
ÈӷΛ‰· ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ʤÚÂÈ
‰ÈÏ‹ ÌfiÓˆÛË Î·Ù¿ EN 50144. ∫·Ù¿
Û˘Ó¤ÂÈ· ‰Â ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È
ηÏÒ‰ÈÔ Á›ˆÛ˘.
ÃÚ‹ÛË Î·Ïˆ‰›Ô˘ Â¤ÎÙ·Û˘
E¿Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·ÏÒ‰ÈÔ Â¤ÎÙ·Û˘,
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÙÚÈÔÏÈÎfi
ηÏÒ‰ÈÔ Â¤ÎÙ·Û˘ ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙËÓ
·ÔÚÚÔÊÔ‡ÌÂÓË ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÈÛ¯‡ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ (‰Â›Ù ٷ Ù¯ÓÈο ÛÙÔȯ›·).
∏ ÂÏ¿¯ÈÛÙË ‰È·ÙÔÌ‹ ÙÔ˘ ·ÁˆÁÔ‡ Â›Ó·È 1,5 mm2.
√Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ηÚÔ‡ÏÈ Î·Ïˆ‰›Ô˘, ¿ÓÙ·
ÍÂÙ˘Ï›ÁÂÙ ÙÂÏ›ˆ˜ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ.
ªË ÊÔÚÙ›˙ÂÙ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·
Ì·Ù·ÚÈÒÓ Û ıÂÚÌÔÎڷۛ˜
ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ < 4°C ‹ >40°C.
™˘ÓÈÛÙÒÌÂÓË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÊfiÚÙÈÛ˘:
ÂÚ›Ô˘ 24°C.
• °È· Ó· ÊÔÚÙ›ÛÂÙ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ
(8), ‚¿ÏÙ ÙÔ ÛÙÔÓ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ (10) fiˆ˜
Ê·›ÓÂÙ·È Î·È ‚¿ÏÙ ÙÔÓ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ ÛÙË Ú›˙·.
µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ
¤¯ÂÈ Î·ı‹ÛÂÈ Î·Ï¿ ÛÙÔÓ ÊÔÚÙÈÛÙ‹. ∆Ô ÎfiÎÎÈÓÔ
ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi ÊfiÚÙÈÛ˘ (11) ı· ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ.
ªÂÙ¿ ·fi Ì›· ÂÚ›Ô˘ ÒÚ·, ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ó·
·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ Î·È ı· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·Ó·Ì̤ÓÔ. ∆Ô
Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ Â›Ó·È ÙÒÚ· Ï‹Úˆ˜
ÊÔÚÙÈṲ̂ÓÔ. ∏ ı‹ÎË Ì·Ù·ÚÈÒÓ ÌÔÚ› Ó·
·Ê·ÈÚÂı› ÔÔÙ‰‹ÔÙ ‹ Ó· Ì›ÓÂÈ
Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓË Ì ÙÔÓ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ ÁÈ· ·fiÚÈÛÙÔ
¯ÚfiÓÔ.
¶¿ÓÙ· ı¤ÙÂÙ ÂÎÙfi˜ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÚÈÓ
‚¿ÏÂÙ ‹ ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÙ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·
Ì·Ù·ÚÈÒÓ.
EÈÛ·ÁˆÁ‹ Î·È ·Ê·›ÚÂÛË ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜
Ì·Ù·ÚÈÒÓ
• µ¿ÏÙ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ ÛÙË Ï·‚‹
ÙÔ˘ ÈÛÙÔÏÈÔ‡ (7) ̤¯ÚÈ Ó· È¿ÛÂÈ ÛÙË ı¤ÛË
ÙÔ˘.
• °È· Ó· ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÙ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ,
ȤÛÙ ٷ˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ù· ‰‡Ô ÎÔ˘ÌÈ¿
·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘ (9) Î·È ÙÚ·‚‹ÍÙ ÙÔ
Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ¤Íˆ ·fi ÙË Ï·‚‹ ÙÔ˘
ÈÛÙÔÏÈÔ‡ (7).
™˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ (ÂÈÎ. ∞)
ºfiÚÙÈÛË Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ì·Ù·ÚÈÒÓ
√Ù·Ó ÊÔÚÙ›˙ÂÙ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ ÁÈ·
ÚÒÙË ÊÔÚ¿, ‹ ÌÂÙ¿ ·fi Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ·
·Ôı‹Î¢ÛË, ı· ÊÔÚÙÈÛÙ› ÌfiÓÔ Î·Ù¿ 80%. ªÂÙ¿
·fi ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ·ÎÏÔ˘˜ ÊfiÚÙÈÛ˘ Î·È ÂÎÊfiÚÙÈÛ˘,
ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ ı· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Ï‹ÚË
¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ¿.
∆ÔÔı¤ÙËÛË Î·È ·Ê·›ÚÂÛË ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ
(ÂÈÎ. A & B)
∆Ô ∏ÏÂÎÙÚÈÎfi E·Ó·ÊÔÚÙÈ˙fiÌÂÓÔ EÚÁ·Ï›Ô
Ù˘ DEWALT Â›Ó·È ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ Ì ı‹ÎË ÁÈ·
̇Ù˜ (6).
• ∞ÓÔ›ÍÙ ÙÔ ÙÛÔÎ ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÙÔ ÂÚ›‚ÏËÌ·
(12) ·ÓÙ›ıÂÙ· Ì ÙË ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ‰ÂÈÎÙÒÓ ÙÔ˘
ÚÔÏÔÁÈÔ‡ Î·È ÂÚ¿ÛÙ ÙÔ Û٤ϯԘ Ù˘ ̇Ù˘.
™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË Î·È Ú‡ıÌÈÛË
¶ÚÈÓ ·fi ÙË Û˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË Î·È
Ú‡ıÌÈÛË, ·Ê·ÈÚ›Ù ¿ÓÙ· ÙÔ
Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ.
83
el - 5
∂§§∏¡π∫∞
• ™Ê›ÍÙ ηϿ ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÙÔ ÂÚ›‚ÏËÌ· ηٿ
ÙË ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ‰ÂÈÎÙÒÓ ÙÔ˘ ÚÔÏÔÁÈÔ‡ ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜
ÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÙÛÔÎ Ì ÙÔ ¤Ó· ¯¤ÚÈ .
• °È· Ó· ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÙ ÙÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ· ÂÚÁ·ÛÙ›ÙÂ
·ÓÙÈı¤Ùˆ˜.
DW976 & DW996 - EÈÏÔÁ‹ ÙÚfiÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
(ÂÈÎ. C)
∆· ÎÚÔ˘ÛÙÈο ‰Ú¿·Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó·
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Î·Ù¿ ‰‡Ô ÙÚfiÔ˘˜ ÁÈ·:
¶ÂÚÈÛÙÚÔÊÈ΋ ‰È¿ÙÚËÛË: ·ÙÛ¿ÏÈ, ͇ÏÔ
Î·È Ï·ÛÙÈο ηÈ
∫ÚÔ˘ÛÙÈ΋ ‰È¿ÙÚËÛË: Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓË
ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹ Î·È ÎÚÔ‡ÛË ÁÈ· ÙË
‰È¿ÙÚËÛË Û΢ÚÔ‰¤Ì·ÙÔ˜ ηÈ
ÂÈÊ·ÓÂÈÒÓ ·fi Ï›ıÔ.
• EÈÏÂÍÙ ÙÔÓ ÂÈı˘ÌËÙfi ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ‰È·ÎfiÙË (4) ÚÔ˜
ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ۇ̂ÔÏÔ. ºÚÔÓÙ›˙ÂÙ ¿ÓÙÔÙÂ
ÒÛÙ ÙÔ Û‡Ì‚ÔÏÔ Ó· Â›Ó·È Â˘ı˘ÁÚ·ÌÌÈṲ̂ÓÔ ÌÂ
ÙÔ ‚¤ÏÔ˜ (13) ÛÙÔ ÂÚ›‚ÏËÌ· ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
¢È·ÎfiÙ˘ ∫·ÓÔÓÈ΋˜/∞ÓÙ›ÛÙÚÔÊ˘
¶ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜ (ÂÈÎ. D)
• °È· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ηÓÔÓÈ΋ ‹ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊË
ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔÓ ‰È·ÎfiÙË
ηÓÔÓÈ΋˜/·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ˘ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜ (2) fiˆ˜
Ê·›ÓÂÙ·È (‰Â›Ù ٷ ‚¤ÏË ¿Óˆ ÛÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô).
∞Ê‹ÓÂÙ ¿ÓÙ· ÂχıÂÚÔ ÙÔÓ
‰È·ÎfiÙË ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ (1)
Î·È ÂÚÈ̤ÓÂÙ ̤¯ÚÈ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ
Ï‹Úˆ˜ Ô ÎÈÓËÙ‹Ú·˜ ÚÈÓ ·ÏÏ¿ÍÂÙ ÙË
ÊÔÚ¿ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜.
¢È·ÎfiÙ˘ ‰‡Ô Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ (ÂÈÎ. C)
∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ô˘ ÚÔÌËıÂ˘Ù‹Î·Ù ‰È·ı¤ÙÂÈ
‰È·ÎfiÙË ‰‡Ô Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ (3) ÁÈ· ÙË ‰È·Î‡Ì·ÓÛË
Ù˘ Û¯¤Û˘ Ù·¯‡ÙËÙ·˜/ÚÔ‹˜ ÛÙÚ¤„˘.
1 ÷ÌËÏ‹ Ù·¯‡ÙËÙ·/À„ËÏ‹ ÚÔ‹ ÛÙÚ¤„˘
(ÁÈ· Ó· ·ÓÔ›ÍÂÙ ÌÂÁ¿Ï˜ ÙÚ‡˜ ‹ Ó·
‚ȉÒÛÂÙ ÌÂÁ¿Ï˜ ‚›‰Â˜)
2 À„ËÏ‹ Ù·¯‡ÙËÙ·/¯·ÌËÏ‹ ÚÔ‹ ÛÙÚ¤„˘
(ÁÈ· ÌÈÎÚ¤˜ ÙÚ‡˜ Î·È ‰È¿ÙÚËÛË Í‡ÏÔ˘). °È·
ÙÔÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ
Û˘Ì‚Ô˘Ï¢Ù›Ù ٷ Ù¯ÓÈο ‰Â‰Ô̤ӷ.
el - 6
• ¶¿ÓÙ· ÛÚÒ¯ÓÂÙ ÙÔÓ ÂÈÏÔÁ¤· ‰‡Ô
Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ ÙÂÏ›ˆ˜ ÚÔ˜ Ù· ÂÌÚfi˜ ‹
ÙÂÏ›ˆ˜ ÚÔ˜ Ù· ›Ûˆ.
• ¶ÔÙ¤ ÌËÓ ·ÏÏ¿˙ÂÙ ٷ¯‡ÙËÙ· fiÙ·Ó ÙÔ
‰Ú¿·ÓÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙË Ì¤ÁÈÛÙË
Ù·¯‡ÙËÙ· ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜ Î·È fiÙ·Ó
ÂÈÙÂÏ› ¤ÚÁÔ.
∞Ê·›ÚÂÛË Î·È ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÙÛÔÎ (ÂÈÎ. E & F)
• ∞ÓÔ›ÍÙ ÙȘ ÛÈ·ÁfiÓ˜ ÙÔ˘ ÙÛÔÎ fiÛÔ ÙÔ
‰˘Ó·ÙfiÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ.
• ™Ê›ÍÙ ¤Ó· ∫ÏÂȉ› ∞ÏÏÂÓ (14) ̤۷ ÛÙÔ ÙÛÔÎ
Î·È ÎÙ˘‹ÛÙ ÙÔ Ì ÛÊ˘Ú› fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙÔ
Û¯‹Ì· E.
• ¶ÂÚ¿ÛÙ ¤Ó· ηÙÛ·‚›‰È ÛÙÔ ÙÛÔΠηÈ
·Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙË ‚›‰· Û˘ÁÎÚ·Ù‹Ûˆ˜ ÙÔ˘ ÙÛÔÎ
ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ¿˜ ÙËÓ Î·Ù¿ ÙË ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ‰ÂÈÎÙÒÓ
ÙÔ˘ ÚÔÏÔÁÈÔ‡.
• ™Ê›ÍÙ ¤Ó· ∫ÏÂȉ› ∞ÏÏÂÓ (14) ̤۷ ÛÙÔ ÙÛÔÎ
Î·È ÎÙ˘‹ÛÙ ÙÔ Ì ¤Ó· ÛÊ˘Ú› fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È
ÛÙÔ Û¯‹Ì· F. ∞˘Ùfi ı· ¯·Ï·ÚÒÛÂÈ ÙÔ ÙÛÔÎ ¤ÙÛÈ
ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ› Ó· Í‚ȉˆı› Ì ÙÔ ¯¤ÚÈ.
• °È· Ó· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÙÂ ¿ÏÈ ÙÔ ÙÛÔÎ, ÂÓÂÚÁ‹ÛÙÂ
ÌÂ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊË ÛÂÈÚ¿.
√‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜
• ∆ËÚ›Ù ¿ÓÙÔÙ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜
·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÈÛ¯‡ÔÓÙ˜
ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜.
• ºÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ ÂÓËÌÂÚˆı›Ù ۯÂÙÈο
Ì ÙË ı¤ÛË ÛˆÏ‹ÓˆÓ Î·È Î·Ïˆ‰›ˆÓ.
ªËÓ ·ÛΛ٠ÌÂÁ¿ÏË ›ÂÛË ÛÙÔ
ÂÚÁ·Ï›Ô.
• ∏ ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ›ÂÛË ‰ÂÓ ÂÈÙ·¯‡ÓÂÈ ÙË
‰È¿ÙÚËÛË ·ÏÏ¿ ÌÂÈÒÓÂÈ ÙËÓ ·fi‰ÔÛË
ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ Î·È ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó·
ÂÏ·ÙÙÒÛÂÈ Î·È ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘.
¶ÚÈÓ ·fi ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·:
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ·.
• ™ËÌÂÈÒÛÙ ÙË ı¤ÛË fiÔ˘ ı¤ÏÂÙ ӷ
‰È·ÙÚ˘‹ÛÂÙÂ.
• µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ
Û·˜ Â›Ó·È (Ï‹Úˆ˜) ÊÔÚÙÈṲ̂ÓÔ.
• EÈϤÍÙ ηÓÔÓÈ΋ ‹ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊË ÊÔÚ¿
ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜.
84
∂§§∏¡π∫∞
AÓÔÈÁÌ· Î·È ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙÔ˘ ‰È·ÎfiÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
ON/OFF (ÂÈÎ. ∞)
• °È· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, ȤÛÙ ÙÔÓ
‰È·ÎfiÙË ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ (1). ∏ ›ÂÛË Ô˘
·ÛÎÂ›Ù·È ÛÙÔÓ ‰È·ÎfiÙË ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜
ηıÔÚ›˙ÂÈ ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
• °È· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô,
·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙÔÓ ‰È·ÎfiÙË ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹˜
Ù·¯‡ÙËÙ·˜ (1).
• °È· Ó· ·ÛÊ·Ï›ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÛÙË ı¤ÛË
ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ OFF, ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÙ ÙÔÓ
‰È·ÎfiÙË Î·ÓÔÓÈ΋˜/·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ˘
ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜ (2) ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ı¤ÛË.
∫ԯϛˆÛË (ÂÈÎ. C & D)
• EÈϤÍÙ ηÓÔÓÈ΋ ‹ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊË ÊÔÚ¿
ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ‰ÚÔ̤· (2).
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ÛÙË ı¤ÛË ¯·ÌËÏ‹
Ù·¯‡ÙËÙ·/˘„ËÏ‹ ÚÔ‹ ÛÙÚ¤„˘ (‰È·ÎfiÙ˘
‰‡Ô Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ, ı¤ÛË 1) (3).
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔ ÎÔÏ¿ÚÔ Ú‡ıÌÈÛ˘ ÚÔ‹˜ (4)
(DW978 & DW996). √ÛÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ Â›Ó·È Ô
·ÚÈıÌfi˜ ÙÔ˘ ÎÔÏ¿ÚÔ˘, ÙfiÛÔ ˘„ËÏfiÙÂÚË Â›Ó·È Ë
ÚÔ‹ Î·È ÙfiÛÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÔ ‚‡ÛÌ· Ô˘
ÌÔÚ› Ó· ÂÈÛ·¯ı›.
DW976 & DW996 - ∫ÚÔ˘ÛÙÈ΋ ‰È¿ÙÚËÛË (ÂÈÎ. C)
• EÈϤÍÙ ÙË ı¤ÛË ÁÈ· ÎÚÔ˘ÛÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
• ¶È¤ÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË (1).
• °È· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô
·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË.
¶·ÓÙ· Ù‡· - ÂÚÈÛÙÚÔÊÈ΋ ‰È¿ÙÚËÛË (ÂÈÎ. C)
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ÛÙË ı¤ÛË
‰È¿ÙÚËÛ˘ (DW976, DW996).
• EÚÁ·ÛÙ›Ù ηٿ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È
ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ ÎÚÔ˘ÛÙÈ΋˜ ‰È¿ÙÚËÛ˘.
™˘Ì‚Ô˘Ï¢ı›Ù ÙÔÓ ÚÔÌËıÂ˘Ù‹ Û·˜ ÁÈ·
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ٷ
ηٿÏÏËÏ· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·.
™˘ÓÙ‹ÚËÛË
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ DEWALT ¤¯ÂÈ
ۯ‰ȷÛÙ› ÁÈ· Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÌÂ
ÂÏ¿¯ÈÛÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË. °È· ÙË Û˘Ó¯‹ ηÈ
ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È
ηٿÏÏËÏË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·È Ù·ÎÙÈÎfi ηı¿ÚÈÛÌ·.
85
§›·ÓÛË
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ‰Â ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È
ÚfiÛıÂÙË Ï›·ÓÛË.
∫·ı¿ÚÈÛÌ·
• ¢È·ÙËÚ›Ù ÙȘ Ô¤˜ ÂÍ·ÂÚÈÛÌÔ‡ ηı·Ú¤˜ ηÈ
ÛÎÔ˘›˙ÂÙ ٷÎÙÈο ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ì ̷ϷÎfi
‡Ê·ÛÌ·.
• µÁ¿ÏÙ ·fi ÙËÓ Ú›˙· ÙÔÓ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ ÚÈÓ
ηı·Ú›ÛÂÙ ÙÔ ÂÚ›‚ÏËÌ· Ì ¤Ó· Ì·Ï·Îfi ·Ó›.
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ ÚÈÓ
ηı·Ú›ÛÂÙ ÙÔ ∏ÏÂÎÙÚÔΛÓËÙÔ EÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜.
¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ E·Ó·ÊÔÚÙË˙fiÌÂÓÔ
Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ
∞˘Ùfi ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·
Ì·Ù·ÚÈÒÓ Ì·ÎÚ¿˜ ‰È·ÚΛ·˜ Ú¤ÂÈ Ó·
ÊÔÚÙ›˙ÂÙ·È fiÙ·Ó ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·Ú¤¯ÂÈ ÈÛ¯‡ ÁÈ·
ÂÚÁ·Û›Â˜ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·Ó Â‡ÎÔÏ· ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜.
∫·Ù¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Ù¯ÓÈ΋˜ ÙÔ˘ ˙ˆ‹˜, ·ÔÚÚ›„ÙÂ
ÙÔ Ì ÙËÓ ‰¤Ô˘Û· ÊÚÔÓÙ›‰· ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ:
• EÍ·ÓÙÏ‹ÛÙ Ï‹Úˆ˜ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·
Ì·Ù·ÚÈÒÓ, Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ
·fi ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
• ∆· ÛÙÔȯ›· ¡ÈÎÂÏ›Ô˘-∫·‰Ì›Ô˘ Â›Ó·È ·Ó·Î˘ÎÏÒÛÈÌ·. ªÂٷʤÚÙ ٷ ÛÙÔÓ ·ÓÙÈÚfiÛˆfi
Û·˜ ‹ Û ÙÔÈÎfi ÛÙ·ıÌfi ·Ó·Î‡ÎψÛ˘. √È
Û˘ÏÏÂÁfiÌÂÓ˜ ı‹Î˜ Ì·Ù·ÚÈÒÓ ı·
·Ó·Î˘ÎψıÔ‡Ó ‹ ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó Î·Ù¿ÏÏËÏ·.
∞ÓÂÈı‡ÌËÙ· ÂÚÁ·Ï›·
¶·Ú·‰ÒÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ÛÂ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘. √È
¯ÓÈÎÔ› ÙÔ˘ ı· ÌÂÚÈÌÓ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘
ηٿ ÙÚfiÔ Ô˘ ‰ÂÓ ‚Ï¿ÙÂÈ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ.
el - 7
∂§§∏¡π∫∞
EÁÁ‡ËÛË
• 30 ∏ªEƒø¡ E°°À∏™∏ π∫∞¡√¶√π∏∆π∫∏™
∞¶√¢√™∏™ •
E¿Ó ‰ÂÓ Â›ÛÙ Ï‹Úˆ˜ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ ·fi ÙËÓ
·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ Û·˜ DEWALT, ·ÏÒ˜
ÂÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔ ÂÓÙfi˜ 30 ËÌÂÚÒÓ, Ï‹Ú˜
fiˆ˜ ÙÔ ·ÁÔÚ¿Û·ÙÂ, ·fi ÙÔ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ
∫·Ù¿ÛÙËÌ· DEWALT, ÁÈ· Ï‹ÚË ÂÈÛÙÚÔÊ‹
¯ÚËÌ¿ÙˆÓ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË
·ÁÔÚ¿˜.
• E¡√™ E∆√À™ ™Àªµ√§∞π√ °π∞ ¶§∏ƒE™ ™Eƒµπ™ •
E¿Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛÙÂ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ‹ ۤڂȘ ÁÈ· ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ DEWALT, ÂÓÙfi˜ 12 ÌËÓÒÓ ·fi
ÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ‰ˆÚÂ¿Ó ÛÂ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Service. ¶Ú¤ÂÈ
Ó· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË ·ÁÔÚ¿˜.
∏ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË/service ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÚÁ·Û›· ηÈ
·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο ÁÈ· Ù· ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›·
DEWALT.
• E¡√™ E∆√À™ ¶§∏ƒ∏™ E°°À∏™∏ •
E¿Ó ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Û·˜ Ù˘ DEWALT ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ
·ÓˆÌ·Ï›· ÔÊÂÈÏfiÌÂÓË Û ÂÏ¿Ùو̷ ÙˆÓ
˘ÏÈÎÒÓ ‹ Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ÂÓÙfi˜ 12 ÌËÓÒÓ ·fi
ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ÂÁÁ˘ÒÌ·ÛÙ ÙË
‰ˆÚÂ¿Ó ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ
ÂÏ·Ùو̷ÙÈÎÒÓ ÌÂÚÒÓ, ‹ ηٿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ì·˜,
ÙË ‰ˆÚÂ¿Ó ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘
ÌÔÓ¿‰·˜ ˘fi ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ:
• ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Î·Î‹ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘
ÚÔ˚fiÓÙÔ˜.
• ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂȯÂÈÚËı› ÂÈÛ΢‹ fi ÌË
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ¿ÙÔÌÔ.
• £· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË Ù˘
ËÌÂÚÔÌËÓ›·˜ ·ÁÔÚ¿˜.
°È· Ó· ÂÓÙÔ›ÛÂÙ ÙÔÓ ÏËÛȤÛÙÂÚÔ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Service,
·Ú·Î·Ï›Ûı ӷ ÙËÏÂʈӋÛÂÙ ÛÙÔ
ÏËÛȤÛÙÂÚÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Service Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜
Ì·˜ (‚Ϥ ·Ú·Î¿Ùˆ).
el - 8
86
87
88
Belgique et Luxembourg
België en Luxemburg
DEWALT
Weihoek 1, Nossegem
1930 Zaventem-Zuid
Danmark
DEWALT
Hejrevang 26 B
3450 Allerød
Tlf: 70 20 15 10
Fax: 48 14 13 99
Deutschland
DEWALT
Richard-Klinger-Straße, Postfach 1202
65510 Idstein
Tel: 06126 216
Fax: 06126 212440
EÏÏ¿˜
DEWALT
§ÂˆÊ ™˘ÁÁÚÔ‡ 154
176 71 K·ÏÏÈı¤·
∞ı‹Ó·
España
DEWALT
Ctra de Acceso
a Roda de Barà, km 0,7
43883 Roda de Barà, Tarragona
Tel: 977 297100
Fax: 977 297138
Fax: 977 297119
France
DEWALT
Le Paisy
BP 21
69571 Dardilly Cedex
Tel: 72 20 39 20
Tlx: 306 224F
Fax: 72 20 39 00
Helvetia
Schweiz
DEWALT/Rofo AG
Warpel
3186 Düdingen
Tel: 037 43 40 60
Fax: 037 43 40 61
Ireland
DEWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock
Co. Dublin
Tel: 01 278 18 00
Fax: 01 278 18 11
Italia
DEWALT
Viale Elvezia 2
20052 Monza (Mi)
Tel: 039 23 87 204
Fax: 039 23 87 593
Nederland
DEWALT
Florijnstraat 10
4879 AH Etten-Leur
Tel: 076 508 22 01
Fax: 076 503 81 84
Norge
DEWALT
Strømsveien 344
1081 Oslo
Tel: 22 90 99 00
Fax: 22 90 99 01
Österreich
DEWALT
Werkzeugevertriebs GmbH
Erlaaerstraße 165
Postfach 320,1231 Wien
Tel: 0222 66116
Tlx: 13228 Black A
Fax: 0222 6611614
Portugal
DEWALT
Rua Egas Moniz 173
Apartado 19, S. João do Estoril
2768 Estoril, Codex
Tel: 468 7513/7613
Tlx: 16607 Bladec P
Fax: 466 38 41
Suomi
DEWALT
Rälssitie 7 C
01510 Vantaa
Puh: +35 80 825 45 40
Fax: +35 80 825 45 444
Frälsevägen 7 C
01510 Vanda
Tel: +35 80 825 45 40
Fax: +35 80 825 45 444
Sverige
DEWALT
Box 603
421 26 Västra Frölunda
Besöksadr. Ekonomivägen 11
Tel: 031 68 61 00
Fax: 031 68 60 08
United Kingdom
DEWALT
210 Bath Road
Slough
Berks SL1 3YD
Tel: 01753 574 277
Fax: 01753 521 312
89
Tel: 02 719 07 12
Fax: 02 721 40 45
Service fax: 02 719 08 10
TËÏ: 01 9242870
Fax: 01 9242869
Service: 01 9242876-7
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising