DW153 | DeWalt DW153 DRILL instruction manual

555222-29 PL
DW152
DW153
2
3
4
WIERTARKA
DW152/DW15
Serdeczne gratulacje!
Deklaracja zgodności z normami UE
Dziękujemy za zakupienie urządzenia firmy
DEWALT, która zgodnie ze swoją długoletnią
tradycją oferuje tylko innowacyjne i wypróbowane w licznych testach, wysokiej jakości
produkty dla specjalistów. Wiele lat doświadczeń i ciągły rozwój sprawiły, że firma DEWALT
stała się prawdziwie niezawodnym partnerem
dla wszystkich użytkowników profesjonalnych
elektronarzędzi.
Firma DEWALT deklaruje niniejszym, że wiertarki nr kat. DW152/DW153 zostały wykonane
zgodnie z następującymi wytycznymi i normami: 89/392/EWG, 89/336/EWG, 73/23/EWG,
EN 50144, EN 55104, EN 55014-2, EN 55014,
EN 61000-3-2 i EN 61000-3-3.
Więcej informacji na ten temat można uzyskać
pod podanym niżej adresem lub w jednej
z naszych filii wymienionych na tylnej okładce
instrukcji obsługi.
Dane techniczne
DW152 DW153
Napięcie
(V) 230
Pobór mocy
(W) 1050
Prędkość obrotowa biegu jałowego
1. bieg
(obr/min) 400
2. bieg
(obr/min) 800
Prędkość obrotowa pod obciążeniem
1.bieg
(obr/min) 280
2. bieg
(obr/min) 560
Maksymalna średnica
otworów wierconych
w stali
(mm) 23
średnica kołnierza
uchwytu narzędziowego
(norma europejska) (mm) 53
Uchwyt narzędziowy
Stożek
Morse’a 2
Masa
(kg) 7,5
230
1050
Poziom ciśnienia akustycznego jest zgodny
z wytycznymi Unii Europejskiej 86/188/EWG
i 89/392/EWG i został zmierzony według normy
EN 50144:
Poziom ciśnienia akustycznego 88,5 dB(A)*
Poziom mocy akustycznej
93,5 dB(A)
* Wartość emisji zmierzona w miejscu pracy.
165
330
110
220
Przy poziomie ciśnienia akustycznego
poniżej 85 dB(A) zakładaj nauszniki
ochronne.
32
Ważona wartość skuteczna przyśpieszeń
drgań na rękojeści według normy EN 50144:
< 2,5 m/s2
57
Stożek
Morse’a 3
7,9
Dyrektor Działu Konstrukcyjnego
Horst Großmann
Minimalne natężenie prądu bezpiecznika:
Elektronarzędzia zasilane napięciem 230 V
10 A
W instrukcji tej zastosowano następujące
symbole:
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Niemcy
25.06.2001
Uwaga! Nieprzestrzegając wskazówek
bezpieczeństwa zawartych w niniejszej
instrukcji, narażasz się na doznanie
urazu ciała, utratę życia lub uszkodzenie narzędzia!
Wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa
Przy korzystaniu z elektronarzędzi przestrzegaj obowiązujących przepisów bhp, by
zminimalizować ryzyko porażenia prądem
elektrycznym, pożaru i doznania urazu ciała.
Przed użyciem narzędzia przeczytaj zamieszczone niżej przepisy bezpieczeństwa
pracy i dobrze zapamiętaj je na przyszłość.
Napięcie elektryczne
Niebezpieczeństwo pożaru
5
Przechowuj tę instrukcję, by w razie potrzeby móc z niej ponownie skorzystać.
11
Wskazówki ogólne
1 Utrzymuj porządek w miejscu pracy.
Nieporządek grozi wypadkiem.
2 Uwzględniaj wpływy otoczenia. Nie wystawiaj elektronarzędzi na działanie wilgoci.
Zapewnij dobre oświetlenie miejsca pracy.
Nie używaj elektronarzędzi w pobliżu palnych cieczy lub gazów.
3 Chroń się przed porażeniem prądem
elektrycznym. Unikaj dotykania uziemionych elementów, jak na przykład rury, grzejniki, piece i chłodziarki. W ekstremalnych
warunkach zastosowania (na przykład duża
wilgotność, unoszenie się pyłu metalowego
itp.) bezpieczeństwo elektryczne można
zwiększyć przez zastosowanie transformatora separującego lub wyłącznika ochronnego różnicowo-prądowego.
4 Nie dopuszczaj dzieci do miejsca pracy!
Dbaj o to, by nikt nie dotykał elektronarzędzia ani kabla, a zwłaszcza dzieci. Młodociani poniżej 16 lat mogą go używać tylko
pod fachowym nadzorem.
5 Przedłużacze na wolnym powietrzu. Przy
pracy na wolnym powietrzu stosuj tylko
przeznaczone do tego celu i odpowiednio
oznakowane przedłużacze.
6 Bezpiecznie przechowuj swoje narzędzia. Nieużywane elektronarzędzia
przechowuj w suchych, zamkniętych pomieszczeniach niedostępnych dla dzieci.
7 Zakładaj odpowiednią odzież ochronną.
Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii. Mogą
one zostać pochwycone przez obracające
się części elektronarzędzia. Przy pracy
na wolnym powietrzu godne polecenia są
rękawice ochronne i obuwie na szorstkiej
podeszwie. Na długie włosy zakładaj specjalną siatkę.
8 Używaj okularów ochronnych i zakładaj
maskę przeciwpyłową przy pracy w zapylonym pomieszczeniu.
9 Zwracaj uwagę na dopuszczalny poziom
ciśnienia akustycznego. Przy poziomie
ciśnienia akustycznego powyżej 85 dB(A)
zakładaj specjalne nauszniki ochronne.
10 Zabezpiecz obrabiany przedmiot. Używaj urządzeń mocujących lub imadła do
przytrzymywania przedmiotu obrabianego.
Gdy przedmiot ten jest dobrze zamocowa-
12
13
14
15
16
17
18
6
ny, możesz obsługiwać elektronarzędzie
dwiema rękami.
Utrzymuj stabilną postawę. Utrzymuj
stabilną postawę, by nie stracić równowagi
w jakiejś pozycji roboczej.
Uważaj, by nie doszło do niezamierzonego załączenia elektronarzędzia! Elektronarzędzia przyłączonego do sieci nie
przenoś z palcem opartym na wyłączniku.
Przy przyłączaniu kabla zasilającego do
sieci najpierw upewnij się, czy elektronarzędzie jest wyłączone.
Zawsze zachowuj uwagę. Koncentruj
się na swojej pracy. Postępuj rozsądnie.
Nie używaj elektronarzędzia, gdy jesteś
zmęczony.
Wyjmuj wtyczkę sieciową. Wyłącz elektronarzędzie i odczekaj, aż się zatrzyma,
zanim pozostawisz je bez nadzoru. W razie
nieużywania elektronarzędzia, przed rozpoczęciem wykonywania prac konserwacyjnych, czy też przy wymianie narzędzia
roboczego bądź jakiejkolwiek innej części
zawsze wyjmuj wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego.
Nie pozostawiaj wetkniętych kluczy do
mocowania narzędzi. Przed załączeniem sprawdź, czy zostały wyjęte klucze
i przyrządy nastawcze.
Używaj odpowiednich narzędzi roboczych. W niniejszej instrukcji opisano
zastosowanie elektronarzędzia zgodne
z przeznaczeniem. Do ciężkich prac nie
używaj zbyt słabych narzędzi roboczych
ani przystawek. Optymalną jakość i bezpieczeństwo osobiste osiągniesz tylko przy
użyciu właściwego narzędzia.
Ostrzeżenie! Używanie innych nasadek
i wyposażenia niż zalecane w tej instrukcji
lub wykonywanie prac niezgodnych z przeznaczeniem produktu może doprowadzić
do wypadku.
Ostrożnie obchodź się z kablem. Nie
przenoś elektronarzędzia za kabel ani
nie używaj kabla do wyjmowania wtyczki
z gniazda sieciowego. Chroń kabel przed
wysoką temperaturą, olejem i ostrymi krawędziami.
Starannie konserwuj swoje narzędzia.
Ostrz i utrzymuj w czystości swoje narzędzia, gdyż jest to warunkiem bezpieczeństwa pracy. Stosuj się do instrukcji
konserwacji i wymiany narzędzi. Regularnie
kontroluj wtyczkę i kabel, a w razie wykrycia
uszkodzenia zleć wymianę autoryzowanemu warsztatowi serwisowemu firmy
DEWALT. Regularnie kontroluj przedłużacz
i w razie uszkodzenia wymień go na nowy.
Wszystkie wyłączniki powinny być suche,
czyste, niezabrudzone olejem ani smarem.
19 Kontroluj elektronarzędzie pod względem uszkodzeń. Przed użyciem sprawdź
elektronarzędzie i kabel sieciowy, czy są
całkowicie sprawne. Nie zapomnij przy
tym o ruchomych elementach. By zapewnić nienaganną pracę elektronarzędzia,
wszystkie części muszą być prawidłowo
zamontowane, a uszkodzone elementy
i urządzenia zabezpieczające naprawione
lub wymienione. W żadnym wypadku nie
używaj elektronarzędzia z niesprawnym
wyłącznikiem czy też jakimkolwiek innym
wadliwym elementem. W razie potrzeby
zleć wymianę autoryzowanemu warsztatowi serwisowemu DEWALT.
20 Naprawy zlecaj tylko warsztatowi serwisowemu firmy DEWALT. Elektronarzędzie
to jest zgodne z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. By nie
narażać się na wypadek, naprawy zlecaj
tylko warsztatowi serwisowemu DEWALT.
W celu użytku stacjonarnego wiertarkę można
zamocować w statywie.
1 Wyłącznik
2 Przycisk blokady wyłącznika
3 Przełącznik kierunku obrotów w prawo/
w lewo
4 Przełącznik 1./2. biegu
5 Uchwyt do przenoszenia
6 Rękojeść dodatkowa z gwintem (z kieszenią na klin do wybijania)
7 Rękojeść sterująca (z dodatkowym wyłącznikiem [1])
8 Uchwyt narzędziowy
9 Klin do wybijania chwytów
10 Otwór na klin do wybijania chwytów
11 Obudowa przekładni
12 Podpórka piersiowa
13 Pokrywa rewizyjna szczotek węglowych
Bezpieczeństwo elektryczne
Silnik elektryczny jest przystosowany do zasilania prądem o określonym napięciu. Dlatego
sprawdź, czy napięcie sieciowe odpowiada
wartości podanej na tabliczce znamionowej
elektronarzędzia.
Elektronarzędzie D E WALT jest podwójnie zaizolowane zgodnie z normą
EN 50144 i dlatego żyła uziemiająca
nie jest potrzebna.
Zakres dostawy
Wymiana kabla sieciowego lub wtyczki
Prawo do wymiany uszkodzonego kabla sieciowego lub wtyczki ma tylko autoryzowany,
specjalistyczny zakład. Wymieniony kabel
sieciowy lub wtyczkę należy następnie fachowo
usunąć jako odpad zgodnie z obowiązującymi
przepisami o ochronie środowiska.
Opakowanie zawiera następując elementy:
1 wiertarka
2 rękojeści dodatkowe
1 podpórka piersiowa (ze śrubą mocującą)
1 klin do wybijania chwytów
4 śruby z łbem walcowym o gnieździe
sześciokątnym
1 mieszadło (DW152)
1 instrukcja obsługi
1 rysunek wiertarki w rozłożeniu na części
•
•
Przedłużacz
Używaj przedłużacza, który został dopuszczony
do eksploatacji i wytrzymuje pobór mocy przez
elektronarzędzie (patrz: Dane techniczne). Jego
minimalny przekrój powinien wynosić 1,5 mm2.
Zawsze całkowicie odwijaj kabel z bębna.
Sprawdź, czy wiertarka i przynależne
akcesoria nie uległy uszkodzeniu podczas
transportu.
Przed uruchomieniem dokładnie przeczytaj
instrukcję obsługi.
Montaż i regulacja
Przed rozpoczęciem montażu i regulacji zawsze wyjmuj wtyczkę kabla
z gniazda sieciowego.
Opis wiertarki (rys. A)
Ta wiertarka DEWALT jest przeznaczona do
zastosowań profesjonalnych.
Wiertarka DW152 służy do mieszania, gwintowania i wiercenia, a wiertarka DW153 - do
gwintowania i wiercenia.
7
Mocowanie i wyjmowanie narzędzia
roboczego (rys. A)
Do wiertarki tej pasują narzędzia robocze
z chwytem stożkowym Morse’a.
• Włóż chwyt stożkowy narzędzia roboczego
w uchwyt narzędziowy (8) aż do automatycznego zatrzaśnięcia.
• By wyjąć narzędzie robocze, włóż klin do
wybijania chwytów (9) w otwór (10) i uderz
go młotkiem. Klin do wybijania można przechowywać w kieszeni rękojeści dodatkowej
z gwintem (6).
Przełącznik 1./2. biegu (rys. C)
Wiertarka ta zawiera przełącznik biegów (4).
• Zwolnij wyłącznik, odczekaj, aż silnik całkowicie się zatrzyma, i dopiero wtedy wybierz
1. lub 2. bieg.
I Mała prędkość obrotowa/duży moment
obrotowy (wiercenie otworów o dużych
średnicach) (pozycja I)
II Duża prędkość obrotowa/mały moment
obrotowy (wiercenie otworów o małych
średnicach) (pozycja II).
Zalecane prędkości obrotowe podano w danych
technicznych.
Montaż rękojeści dodatkowych (rys. B)
Dla ułatwienia ręcznego manipulowania wiertarką wyposażono ją w dwie zdejmowane
rękojeści dodatkowe (6 i 7).
Nigdy nie zmieniaj biegu przy naciśniętym wyłączniku.
Mocowanie wiertarki w statywie (rys. D)
W celu użytku stacjonarnego wiertarkę można
zamocować w statywie (wyposażenie dodatkowe).
• Odkręć śrubę mocującą i zdejmij podpórkę
piersiową.
• Zdejmij obydwie rękojeści dodatkowe.
• Zamocuj wiertarkę w statywie. Pamiętaj
o dokręceniu wszystkich śrub dostarczonych ze statywem.
Rękojeść dodatkowa z gwintem
• Wkręć rękojeść dodatkową (6) w przewidziany dla niej otwór i mocno ją dokręć.
Rękojeść sterująca
• Za pomocą czterech śrub z łbem walcowym
o gnieździe sześciokątnym (14) przykręć
rękojeść sterującą (7) do obudowy przekładni (11).
Montaż podpórki piersiowej (rys. B)
Podpórka piersiowa (12) ułatwia utrzymywanie
wiertarki przy wierceniu z ręki.
• Za pomocą dostarczonej śruby mocującej
(15) przykręć podpórkę piersiową (12) z tyłu
obudowy wiertarki.
Instrukcja obsługi
•
•
Przed użyciem wiertarki jako elektronarzędzia ręcznego sprawdź, czy rękojeści dodatkowe i podpórka piersiowa są
prawidłowo zamontowane.
Przełącznik kierunku obrotów w prawo/w
lewo (rys. A)
Przełącznik kierunku obrotów w prawo/w lewo
działa na 1. i 2. biegu i umożliwia zastosowanie
wiertarki np. do gwintowania.
• By wybrać kierunek obrotów w prawo lub
w lewo, ustaw przełącznik (3) w odpowiedniej pozycji.
R: Obroty w prawo
L: Obroty w lewo
Zawsze przestrzegaj wskazówek
bezpieczeństwa i obowiązujących
przepisów.
Podczas pracy tylko lekko napieraj
na wiertarkę. Nadmierny nacisk nie
zwiększa postępu wiercenia, a jedynie przeciąża elektronarzędzie
i może być przyczyną skrócenia
jego trwałości użytkowej.
Wiercenie z ręki (rys. A)
• Zamocuj rękojeści dodatkowe i podpórkę
piersiową.
• Włóż żądane narzędzie robocze.
• Wybierz kierunek obrotów.
• Wybierz 1. lub 2. bieg.
• By załączyć wiertarkę, naciśnij wyłącznik
(1) w rękojeści sterującej (7).
• By wyłączyć wiertarkę, zwolnij wyłącznik
(1).
Po zakończeniu pracy zawsze najpierw wyłączaj elektronarzędzie, a dopiero potem wyjmuj
wtyczkę kabla z gniazda sieciowego.
Kierunek obrotów można zmienić tylko
przy całkowicie zatrzymanym silniku.
Zmianie kierunku obrotów przy załączonym silniku zapobiega urządzenie
zabezpieczające.
8
Zastosowanie stacjonarne (rys. A)
• Zdejmij rękojeści dodatkowe i podpórkę
piersiową.
• Zamocuj wiertarkę w statywie.
• Włóż żądane narzędzie robocze.
• Wybierz kierunek obrotów.
• Wybierz 1. lub 2. bieg.
• By załączyć wiertarkę, naciśnij wyłącznik
(1) w uchwycie do przenoszenia (5).
• W razie potrzeby naciśnij przycisk blokujący
(2) trybu pracy ciągłej i zwolnij wyłącznik
(1). Przycisk blokujący działa zarówno przy
obrotach w lewo, jak i w prawo.
• By wyłączyć wiertarkę, zwolnij wyłącznik
(1).
• By wyłączyć wiertarkę załączoną na stałe,
na chwilę naciśnij wyłącznik i zaraz go zwolnij. Po zakończeniu pracy zawsze najpierw
wyłączaj elektronarzędzie, a dopiero potem
wyjmuj wtyczkę kabla z gniazda sieciowego.
Czyszczenie
Dbaj o to, by szczeliny wentylacyjne zawsze
były odsłonięte i regularnie przecieraj obudowę
miękką szmatką.
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Produktu
tego nie wolno wyrzucać do normalnych
śmieci z gospodarstw domowych.
Gdy pewnego dnia będziesz zmuszony zastąpić produkt DEWALT nowym sprzętem lub nie
będziesz go już potrzebować, nie wyrzucaj go
do śmieci z gospodarstw domowych, a jedynie
oddaj do specjalistycznego zakładu utylizacji
odpadów.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych
produktów i opakowań niektóre materiały mogą być odzyskane i ponownie
wykorzystane. W ten sposób chroni się
środowisko naturalne i zmniejsza popyt
na surowce.
Mieszanie
• Zamocuj odpowiednie mieszadło.
Wiertarki tej nie wolno używać do
mieszania odpowiednio oznakowanych
łatwopalnych cieczy.
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli wymagają one oddawania zużytych elektrycznych
urządzeń powszechnego użytku do specjalnych
punktów zbiorczych lub zobowiązują sprzedawców do przyjmowania ich przy zakupie nowego
produktu.
By uzyskać więcej informacji na temat właściwego wyposażenia dodatkowego, zwróć się do
dilera firmy DEWALT.
Konserwacja
Elektronarzędzia firmy DEWALT odznaczają
się dużą trwałością użytkową i prawie nie
wymagają konserwacji. Jednak warunkiem
ciągłej, bezawaryjnej pracy jest ich regularne
czyszczenie.
• Wiertarka ta nie podlega konserwacji przez
użytkownika. Zaleca się oddawać ją do
warsztatu serwisowego DEWALT po ok.
150 godzinach pracy.
Firma DEWALT chętnie przyjmuje stare, wyprodukowane przez siebie urządzenia i utylizuje je
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Usługa
ta jest bezpłatna. By z niej skorzystać, oddaj
elektronarzędzie do autoryzowanego warsztatu
naprawczego, który prowadzi zbiórkę w naszym
imieniu.
Ich listę znajdziesz także w Internecie pod
adresem: www.2helpU.com.
Smarowanie
Elektronarzędzie nie wymaga żadnego dodatkowego smarowania.
9
7.
Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi
na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie bez dokonywania naprawy.
8. O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych parametrach.
9. Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem
lub używaniem produktu niezgodnie
z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub
przepisami bezpieczeństwa;
b) wadliwe działanie lub uszkodzenia
spowodowane przeciążaniem narzędzia,
które prowadzi do uszkodzeń silnika,
przekładni lub innych elementów, a także
stosowaniem osprzętu innego niż zalecany
przez DEWALT;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu
i wywołane nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na
skutek działania pożaru, powodzi, czy też
innych klęsk żywiołowych, korozji, normalnego zużycia w eksploatacji czy też innych
czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały
plomby gwarancyjne lub, które były naprawiane poza Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub były przerabiane w jakikolwiek
sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do urządzenia, taki jak: wiertła, tarcze pilarskie,
tarcze szlifierskie, końcówki wkręcające,
noże strugarskie, brzeszczoty, papier ścierny i inne elementy ulegające naturalnemu
zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe,
które sprzedały produkt, nie udzielają upoważnień ani gwarancji innych niż określone w karcie
gwarancyjnej. W szczególności nie obejmują
prawa Klienta do domagania się zwrotu utraconych zysków w związku z uszkodzeniem
produktu.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z niezgodności towaru z umową.
DEWALT
Warunki gwarancji:
Gwarantujemy sprawne działanie produktu, zgodnie
z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi. Niniejszą gwarancją nie
jest objęte wyposażenie takie, jak: szczotki, piły
tarczowe, tarcze ścierne, wiertła i inne akcesoria,
jeżeli nie została do nich dołączona oddzielna karta
gwarancyjna oraz elementy podlegające naturalnemu zużyciu.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami
materiałowymi.
Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu oraz
łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę
urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą uszkodzonych części) w okresie 12 miesięcy od daty
zakupu.
Produkt reklamowany musi być:
a) dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną kartą gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
b) przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu
sprzedaży wraz z dokumentami wymienionymi powyżej.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty
związane z zapewnieniem bezpiecznego
opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem
ponosi Klient. W przypadku odrzucenia roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyłany
do miejsca nadania na koszt adresata.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
b) termin usunięcia wady (punkt 6a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 862-08-08, fax: (22) 862-08-09
zst00089855 - 08-12-2008
10
DW152 - - - - - A
DRILL 1
©
11
DW153 - - - - - A
DRILL 1
©
12
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
PL
SK
miesięcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising