DW152 | DeWalt DW152 DRILL instruction manual

567000-47 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
DW152
1. ábra
2
2. ábra
3. ábra
4. ábra
3
NEHÉZÜZEMŰ KEVERŐ/FÚRÓGÉP
Gratulálunk!
FIGYELMEZ TETÉS: A megadot t
kibocsátott vibráció az eszköz jellemző használatára vonatkozik. Ha az
eszközt más célra használják, más
tartozékokkal vagy nincs megfelelően
karbantartva, akkor a vibráció a megadott értéktől eltérhet. Így a teljes munkaidőre számított kitettség mértéke is
jelentősen nőhet.
Meg kell becsülni és figyelembe kell
venni az arra az időtartamra jutó
vibrációt is, amíg az eszköz ki van
kapcsolva vagy be van kapcsolva,
de nem használják a munkához. Így
a teljes munkaidőre számított kitettség
mértéke is jelentősen csökkenhet.
Azonosítani kell azokat a munkavédelmi óvintézkedéseket, amelyekkel csökkenteni lehet a kezelőkre jutó vibrációt;
például: az eszköz és a tartozékok karbantartása, a kezek melegen tartása,
a munkamódszer módosítása.
Köszönjük, hogy D EWALT szerszámot választott. Sokéves tapasztalatunk, valamint
az átgondolt termékfejlesztés és innováció
teszi a D EWALT termékeket a professzionális
szerszámhasználók egyik legmegbízhatóbb
partnerévé.
Műszaki adatok
Feszültség
Típus
Felvett teljesítmény
Üresjárati fordulatszám
1. fokozat
2. fokozat
Terheléssel
1. fokozat
2. fokozat
Maximális furat
átmérő acélban
Gallér átmérő
Szerszámbefogó
Súly
LPA (hangnyomás)
KPA (toleranciafaktor)
LWA (hangteljesítményszint)
K WA (toleranciafaktor)
V
W
DW152
230
1
1050
min -1
min -1
400
800
min -1
min -1
280
560
mm
mm
kg
23
53 (Euronorm)
morse 2-es
kónusz
7,5
dB(A)
dB(A)
91
3
dB(A)
dB(A)
97
3,1
DW152
Biztosítékok
230 V-os szerszám 10 Amper az eszközben
Definíciók: Biztonsági utasítások
A lenti defi níciók meghatározzák az egyes
figyelmeztető szavakhoz társított veszély súlyosságát. Kérjük, olvassa el a kézikönyvet, és
figyeljen ezekre a szimbólumokra.
VESZÉLY: Olyan közvetlen veszélyt
jelez, amelyet ha nem kerülnek el, halálos vagy súlyos sérülést okoz.
FIGYELMEZTETÉS: Olyan potenciális veszélyt jelez, amelyet ha nem
kerülnek el, halálos vagy súlyos
sérülést okozhat.
VIGYÁZAT: Potenciális veszélyhelyzetet jelöl, amelyet ha nem hárítanak
el, könnyű vagy közepesen súlyos
sérülést okozhat.
MEGJEGYZÉS: Olyan személyi sérüléssel nem fenyegető gyakorlatot
jelöl, amely, ha nem hárítják el, anyagi
kárt okozhat.
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás (triax vektoröszszeg) az EN 60745 szabvány előírásai alapján:
Kibocsátott vibráció értéke ah
Fémek fúrása
m/s² < 2,5
ah,D =
Bizonytalanság K =
m/s² 1,5
Az adatlapon megadott kibocsátott vibráció
értékét az EN 60745 szabvány által meghatározott szabványos méréssel határoztuk
meg, így az itt megadott értéket össze lehet
hasonlítani egy másik szerszám értékével. Az
érték felhasználható az előzetes kockázatelemzéshez.
Az elektromos áramütés kockázatát
jelöli.
4
Az „elektromos szerszám” kifejezés a figyelmeztetésekben az Ön által használt vezetékes
vagy akkumulátorral üzemeltetett (vezeték
nélküli) elektromos szerszámot jelenti.
A tűzveszélyt jelzi.
CE Megfelelőségi nyilatkozat
GÉPI BERENDEZÉSEKRE VONATKOZÓ
IRÁNYELV
1) A MUNKATERÜLET BIZTONSÁGA
a) A munkaterület tiszta és világos legyen.
A rendetlen és sötét munkaterület a balesetek melegágya.
b) Soha ne használja az elektromos szerszámot robbanásveszélyes környezetben, például gyúlékony folyadékok,
gázok vagy porok jelenlétében. Az elektromos szerszámokban szikra keletkezik,
ami meggyújthatja a port vagy a gőzöket.
c) Az elektromos szerszám használata
közben ne engedje közel a gyerekeket
vagy bámészkodókat. Ha elterelik figyelmét, elveszítheti az ellenőrzést a szerszám
fölött.
DW152
A DEWALT kinyilvánítja, hogy a „Műszaki adatok” részben ismertetett termékek megfelelnek
a következő irányelveknek és szabványoknak:
2006/42/EF, EN 60745-1, EN 60745-2-1.
E z e k a t e r m é ke k a 2 0 0 4 /10 8 / E C é s
a 2011/65/EU irányelveknek is megfelelnek.
Ha további információra lenne szüksége,
lépjen kapcsolatba a D E WALT vállalattal
a következőkben megadott elérhetőségeken,
ill. az elérhetőségeket lásd a könyv végén.
2) ELEKTROMOS BIZTONSÁG
a) Az elektromos kéziszerszám dugasza meg kell, hogy feleljen a hálózati
csatlakozóaljzat kialakításának. Soha,
semmilyen módon ne változtassa meg
a csatlakozódugaszt. A földelt kéziszerszámokkal soha ne használjon adapter
dugaszt. Az eredeti (módosítatlan) csatlakozó és a megfelelő fali dugaljak használata csökkentik az áramütés kockázatát.
b) Ügyeljen, hogy teste ne érintkezzék földelt felületekkel, például csővezetékkel,
radiátorral, hűtőszekrénnyel. Ha teste
földelt felülettel érintkezik, az növeli az
elektromos áramütés veszélyét.
c) Soha ne engedje, hogy az elektromos
szerszámok megázzanak, ill. azokat
nedvesség érje. Ha víz kerül az elektromos szerszámba, az növeli az elektromos
áramütés veszélyét.
d) Óvatosan kezelje a tápkábelt. Az elektromos kéziszerszámot soha ne vigye
és ne húzza a kábelnél fogva, illetve
a dugaszt ne a kábelnél fogva húzza
ki az aljzatból. Óvja a kábelt a hőtől,
olajtól, éles szegletektől, illetve mozgó
alkatrészektől. A sérült vagy összegabalyodott kábel növeli az elektromos áramütés veszélyét.
e) Ha a szabadban használja az elektromos szerszámot, kültéri használatra
alkalmas hosszabbítókábelt vegyen
igénybe. A kültéri használatra alkalmas
Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok
összeállításáért felelős személy; nyilatkozatát
a D EWALT vállalat nevében adja.
Horst Grossmann
Alelnök, Engineering and Product Development D EWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Németország
01.03.2010
FIGYELMEZTETÉS: A sérülések
kockázatának csökkentése érdekében
olvassa el az utasításokat tartalmazó
kézikönyvet.
Elektromos kéziszerszámokra
vonatkozó általános biztonsági
figyelmeztetések
FIGYELMEZTETÉS!Olvassa el az
összes biztonsági figyelmeztetést
és utasítást. A biztonsági figyelmeztetések és utasítások figyelmen kívül
hagyása elektromos áramütést, tűzet
és/vagy súlyos sérülést okozhat.
ŐRIZZE MEG A FIGYELMEZTETÉSEKET
ÉS A HASZNÁLATI UTASÍTÁST, HOGY
KÉSŐBB IS FELLAPOZHASSA
5
f)
hosszabbítókábellel csökkentheti az elektromos áramütés veszélyét.
Ha az elektromos szerszám nedves
helyen való használata elkerülhetetlen,
használjon Fi-relével védett áramforrást. A Fi-relé használata csökkenti az
elektromos áramütés veszélyét.
csatlakoztatta, ill. ezek megfelelően
működnek. A por összegyűjtésével vagy
elszívásával elkerülhetők a porral összefüggő veszélyek.
4) ELEKTROMOS SZERSZÁMOK HASZNÁLATA ÉS KARBANTARTÁSA
a) Ne erőltesse túl az elektromos kéziszerszámot. A célnak megfelelő elektromos
szerszámot alkalmazza. A megfelelő
elektromos szerszámmal jobban és biztonságosabban dolgozhat, mert azt kifejezetten az adott feladatra tervezték.
b) Ne használja az elektromos szerszámot, ha a kapcsolóval nem lehet ki- és
bekapcsolni. A hibás kapcsolóval rendelkező elektromos szerszámok használata
veszélyes, az ilyen készüléket meg kell
javíttatni.
c) Csatlakoztassa le a hálózatról vagy az
akkumulátorról a szerszámot, mielőtt
beállítást végezne rajta, tartozékot
cserélne benne, vagy eltárolná. Ezekkel
a megelőző biztonsági intézkedésekkel
csökkentheti a szerszám véletlen beindításának veszélyét.
d) A nem használt elektromos szerszámot
tárolja olyan helyen, ahol a gyerekek
nem érhetik el; és ne engedje, hogy
azt olyan személyek használják, akik
a szerszám használatát és ezen utasításokat nem ismerik. Gyakorlatlan felhasználó kezében az elektromos szerszám
veszélyt jelent.
e) Fordítson gondot az elektromos szerszám karbantartására. Ellenőrizze,
hogy a mozgó alkatrészek megfelelően
vannak- e igazítva, illetve nem szorulnak-e; ellenőrizze az alkatrészeket
törésre és más olyan sérülésekre,
amelyek befolyásolhatják az elektromos
eszköz működését. Ha sérült a szerszám, használat előtt javíttassa meg.
A nem megfelelően karbantartott elektromos szerszámok sok balesetet okoznak.
f) A vágószerszámok mindig tiszták
és élesek legyenek. A megfelelően
karbantartott éles vágószerszám kisebb
valószínűséggel szorul be, és jobban
kontrollálható.
g) Az elektromos szerszámot, tartozékokat és szerszámszárakat a használati
utasításnak megfelelően használja,
a munkakörülmények és az elvégzendő
3) SZEMÉLYES BIZTONSÁG
a) Soha ne veszítse el éberségét, figyeljen
oda arra, amit csinál, használja a józan
eszét, ha elektromos szerszámmal dolgozik. Ne dolgozzon elektromos szerszámmal, ha fáradt, kábítószert vagy
alkoholt fogyasztott, illetve gyógyszer
hatása alatt áll. Elektromos szerszám
használata közben egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos személyi sérüléshez
vezethet.
b) Használjon egyéni védőfelszerelést.
Mindig viseljen védőszemüveget. A körülményeknek megfelelő védőfelszerelés,
például porálarc, biztonsági csúszásmentes cipő, védősisak vagy fülvédő használata
csökkenti a személyi sérülés veszélyét.
c) Előzze meg a szerszám nem szándékos beindítását. Ellenőrizze, hogy
a szerszám kapcsolója a ki állásban
van-e, mielőtt a hálózatra vagy akkumulátorra kapcsolja, illetve kézbe veszi
a szerszámot. Ha a szerszámot úgy cipeli,
hogy az ujja a kapcsolón van, illetve olyan
szerszámot helyez áram alá, amely be van
kapcsolva, balesetet okoz(hat).
d) Távolítsa el a beállításhoz használt
kulcsot vagy fogót, mielőtt bekapcsolja
az elektromos szerszámot. A forgó alkatrészre illesztve maradt fogó vagy kulcs
személyi sérülést okozhat.
e) Ne végezzen olyan mozdulatokat, amelyek kibillenthetik egyensúlyából. Mindig szilárd felületen álljon, és ügyeljen,
ne veszítse el egyensúlyát. Így jobban
tudja uralni a szerszámot váratlan helyzetekben.
f) Öltözzön megfelelően. Ne viseljen laza
ruházatot vagy ékszert. Haját, ruháját
és kesztyűjét tartsa távol a mozgó alkatrészektől. A laza ruházat, az ékszerek
vagy a hosszú haj beleakadhat a mozgó
alkatrészekbe.
g) Ha az adott eszközhöz porelszívó vagy
porgyűjtő is tartozik, akkor győződjön
meg arról, hogy ezeket megfelelően
6
bizonyos maradvány kockázatokat nem lehet
elkerülni.
Ezek a következők:
– Halláskárosodás
– Ujjak becsípődése a tartozékok cseréjénél.
– A por belélegzéséből eredő egészségügyi kockázat famegmunkálásnál.
– A repülő törmelék által okozott személyi sérülés veszélye.
– A tartós használat által okozott személyi sérülés veszélye.
feladat figyelembe vételével. Az elektromos szerszám rendeltetésétől eltérő
használata veszélyhelyzetet teremthet.
5) SZERVIZ
a) A szerszámot képzett szakemberrel
szervizeltesse, és csak eredeti cserealkatrészeket használjon fel. Ezzel biztosíthatja az elektromos szerszám folyamatos
biztonságos üzemelését.
További biztonsági előírások
fúrókhoz
•
•
•
•
•
•
A szerszám jelzései
Viseljen fülvédőt. A zaj halláskárosodást
okozhat.
Az elektromos szerszámot csak a szigetelt fogantyújánál tartsa, ha azzal olyan
műveletet végez, amelynél a tartozék
rejtett kábeleket vagy a készülék saját
kábelét vághatná el. Az „élő” (áram alatt
lévő) vezetékkel való érintkezés elektromossá teheti a szerszám csupasz fémrészeit, és a kezelő áramütést szenvedhet.
Használjon beszorítót vagy más célszerű módszert a munkadarab szilárd felületre való rögzítéséhez. A munkadarab
kézben tartása vagy a saját testéhez való
szorítása nem megbízható módszer, így
könnyen elveszítheti a gép feletti uralmat.
Hordjon biztonsági védőszemüveget
vagy más alkalmas szemvédő eszközt.
Fúrás közben szilánkok szabadulhatnak el.
A repülő törmelékek maradandó szemkárosodást okozhatnak.
A fúrófejek és más szerszámok a művelet közben felforrósodhatnak. Hordjon
védőkesztyűt, ha meg szeretné érinteni
őket.
A fogantyúkat tartsa szárazon és tisztán, ügyeljen, hogy ne kerüljön rájuk
olaj vagy zsír; gumikesztyű viselése
ajánlott. Így a szerszám jobban irányítható.
A szerszámon a következő piktogramok találhatók:
Használat előtt olvassa el a kezelési
útmutatót.
Hordjon fülvédőt.
Viseljen védőszemüveget.
GYÁRTÁSI IDŐ KÓDJÁNAK FELTÜNTETÉSI
HELYE (1. ÁBRA)
A dátumkód (p) az eszköz házán található - ez
tartalmazza a gyártás évét is.
Példa:
2009 XX XX
Gyártás éve
A csomagolás tartalma
A csomag a következőket tartalmazza:
1 Fúró
2 Oldalfogantyú
1 Mellkastámasztó lemez (rögzítő csavarral)
1 Csúszóék
4 Hatlapú csavarok
1 Keverő adapter (DW152)
1 Használati utasítás
1 Robbantott ábra
Maradványkockázat
A következő kockázatok minden fúró használatával együtt járnak:
– A szerszám forgórészének vagy felforrósodott részeinek megérintése miatti
sérülés.
A vonatkozó biztonsági előírások alkalmazása, és a védőeszközök használata ellenére
•
•
7
Ellenőrizze a szerszámot, annak alkatrészeit és tartozékait olyan sérülésekre,
amelyek a szállítás során keletkezhettek.
Szánjon időt a használati utasítás figyelmes átolvasására és megértésére a készülék használata előtt.
Leírás (1–2. ábra)
sődleges és a másodlagos tekercselés
között egy extra földelés is található.
FIGYELMEZTETÉS: Soha se módosítsa az elektromos szerszámot és
annak alkatrészeit. Anyagi kárt vagy
személyi sérülést okozhat.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
Ha a tápkábel sérült, ki kell cserélni a DEWALT
szervizhálózatban beszerezhető speciális
kábelre.
Hosszabbító kábel használata
Ki- és bekapcsolás
Blokkoló gomb
Irányváltó csúszókapcsoló
Sebességfokozat-váltó kar
Hordfogantyú
Csavarmenetes oldalfogantyú (a csúszóék
tartójaként is szolgál)
Irányító oldalfogantyú (kiegészítő ki- és
bekapcsolóval [a])
Szerszámbefogó
Csúszóék
Csúszóék nyílás
Fogaskerékház
Mellkastámasztó lemez
Hozzáférés a szénkefékhez
Ha hosszabbító kábelt kell használnia, akkor
az adott szerszám paramétereinek megfelelő
jóváhagyott hosszabbítót használjon (lásd
a műszaki adatokat). A vezető minimális keresztmetszete: 1 mm²; maximális hossza: 30 m.
Ha kábeldobot használ, mindig teljesen tekerje
le a kábelt.
ÖSSZESZERELÉS ÉS BEÁLLÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS: A sérülés veszélyének csökkentésére kapcsolja
ki a gépet, és csatlakoztassa le
az áramforrásról tartozékcsere,
a beállítások módosítása vagy
javítás előtt. Ellenőrizze, hogy a kapcsológomb OFF (Ki) állásban van-e.
Az eszköz véletlenszerű beindulása
balesetet okozhat.
FIGYELMEZTETÉS: Összeszerelés
vagy beállítás előtt mindig áramtalanítsa a szerszámot.
RENDELTETÉS
A DW152 típusú fúró nagy igénybevételt jelentő
professzionális fúrásra alkalmas.
– DW152 típusú fúró: nagy teljesítményű
keverés, menetvágás és fúrás.
A szerszám fúróállványra is fölszerelhető és
telepített fúrógépként is használható.
NE használja nedves környezetben, illetve gyúlékony folyadékok vagy gázok jelenlétében.
Tartozék fel- és leszerelése
(1. ábra)
A fúró professzionális elektromos szerszám.
A szerszám „MORSE-KÚPÓS” típusú tartozékokkal használható.
1. Illessze a kúpos szárat a szerszámbefogóba (d). A tartozék automatikusan rögzül
a megfelelő helyzetben.
2. A tartozék eltávolításához a csúszóéket
(i) kell bevezetni a csúszóék nyílásba (j)
és beütni kalapáccsal. A csúszóék a csavarmenetes oldalfogantyú (f) üregében
tartható.
NE engedjen gyermeket a szerszám közelébe.
Ha a szerszámot kevésbé gyakorlott személy
használja, az ilyen személy géphasználatát
felügyelni kell.
Elektromos biztonság
Az elektromotort egy feszültségtartományra
tervezték. Mindig ellenőrizze, hogy az adattáblán megadott feszültség egyezik-e a hálózati
feszültséggel.
Oldalfogantyúk (2. ábra)
A z Ö n D E WA LT s z e r s z á m a a z
EN 60745 szabványnak megfelelő
kettős szigeteléssel van ellátva, ezért
nincs szükség földelő vezetékre.
A szerszámnak két levehető oldalfogantyúja
van (f, g), amelyekre akkor van szükség, ha
kéziszerszámként üzemelteti a gépet.
A CSAVARMENETES OLDALFOGANTYÚ
FELSZERELÉSE
Hajtsa be helyére a fogantyút (f), és szorítsa
meg.
FIGYELME Z TETÉS: A 115 V- os
egységeket egy hibamentesen szigetelő transzformátorral kell használni,
amelynél az egymástól elválasztott el
8
A VEZÉRLŐ OLDALFOGANTYÚ FELSZERELÉSE
Szerelje föl a fogantyút (g) a fogaskerékházra
(k) a mellékelt hatlapú csavarokkal.
FIGYELMEZTETÉS: Ne próbáljon
sebességet váltani teljes sebességnél,
vagy terhelés mellet.
A fúró fúróállványra szerelése
A fúró fúróállványra (opciós) is szerelhető, ha
csak telepített fúróként akarja használni.
1. Távolítsa el a mellkastámasztót a rögzítő
csavar meglazításával.
2. Szerelje le mindkét oldalfogantyút.
3. Szerelje fel a fúrót a fúróállványra. Ellenőrizze, hogy minden, a fúróállványhoz
mellékelt rögzítő csavart meghúzott-e.
A mellkastámasztó lemez
fölszerelése (2. ábra)
A mellkastámasztó lemez (l) a szerszám
optimális ellenőrzését teszi lehetővé, amikor
a fúrót kéziszerszámként használja.
Szerelje föl a mellkastámasztó lemezt (l)
a szerszám hátsó végéhez a mellékelt rögzítőcsavarral (o).
MŰKÖDÉS
FIGYELMEZTETÉS: Amikor a fúrót
kéziszerszámként használja, mindig
győződjön meg róla, hogy az oldalfogantyúk és a mellkastámasztó lemez
megfelelő-e.
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos személyes sérüléssel járó kockázatok
elkerülése érdekében kapcsolja
ki a szerszámot és válassza le az
áramforrásról, mielőtt valamilyen
állítást /módosítást eszközölne
a szerszámon vagy a tartozékokat
lecserélné vagy eltávolítaná.
Irányváltó csúszókapcsoló
(1. ábra)
Az előre / hátra váltás mindkét sebességfokozatban alkalmassá teszi a szerszámot
a menetfúrásra.
• Az előre vagy hátra forgásirányhoz az
előre/hátra kapcsológombot használhatja
(c).
– R (Right - Jobb): előremenő fúrás
– L (Left - Bal): hátramenő fúrás
Ajánlások a használathoz
FIGYELMEZTETÉS: Mindig tartsa be
a biztonsági utasításokat és tartsa be
a vonatkozó előírásokat.
FIGYELMEZTETÉS: Csak kis nyomást
gyakoroljon a szerszámra. A túlzott
erő alkalmazása rontja a szerszám
teljesítményét és megrövidíti a szerszám élettartamát.
FIGYELMEZTETÉS: A forgásirány
megváltoztatása előtt mindig várja meg
amíg a motor teljesen leáll. Biztonsági
eszköz akadályozza az irányváltást, ha
a motor be van kapcsolva.
Helyes kéztartás (4. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos személyi sérülés elkerülése érdekében
MINDIG a bemutatott helyes kéztartást alkalmazza.
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos személyi sérülés elkerülése érdekében
MINDIG tartsa szorosan a szerszámot, nehogy megugorjon.
Sebességfokozat-váltó kar
(3. ábra)
A szerszám kétfokozatú váltókarral (d) van
ellátva, ezzel változtatható a sebesség és
nyomaték aránya.
• Engedje föl a ki/bekapcsolót a kívánt állás
kiválasztásához, ha a motor teljesen leállt.
Állás Sebesség/nyomaték Alkalmazás
arány
I
alacsony sebesség/
nagy nyomaték
Nagy furatok fúrása
II
magas sebesség/kis
nyomaték
kisebb furatok fúrása
A fúró helyes tartása megköveteli, hogy a mellkastámasztó lemez - az ábra szerint - a felső
testnek feszüljön, miközben:
– az egyik kéz a csavarmenetes oldalfogantyún (f) van, a másik pedig a hordfogantyún (e)
VAGY
– az egyik kéz a csavarmenetes oldalfogantyún (f) van, a másik pedig a vezérlő
oldalfogantyún (g)
A sebesség mértékére vonatkozóan lásd
a műszaki adatokat.
9
A fúró kéziszerszámként való
használata (1. ábra)
1. Szerelje föl az olldalfogantyúkat és a mellkastámasztó lemezt.
2. Helyezze be a megfelelő tartozékot.
3. Válassza ki a forgásirányt.
4. Válassza ki a megfelelő sebesség/nyomaték arányt.
Tisztítás
FIGYELME Z TETÉS: Fúvassa le
a szerszámról és fúvassa ki a szerszám belsejéből sűrített levegővel
a szennyeződéseket, amint a szellőzőnyílások környékén port lát. A művelet
végzésekor viseljen professzionális
védőszemüveget és porvédő álarcot.
FIGYELMEZTETÉS: Soha ne használjon oldószert vagy más erős vegyszert
a szerszám nem fémes alkatrészeinek
tisztítására. Az ilyen vegyszerek megygyengíthetik ezen alkatrészek anyagait. Csak vizes vagy enyhe mosószeres
textíliát használjon. Soha ne engedje,
hogy a szerszám belsejébe folyadék
jusson; a szerszám semmilyen részét
ne merítse folyadékba.
A szerszám beindításához nyomja meg a be/ki
kapcsoló gombot (a) a vezérlő oldalfogantyún
(g).
A szerszám leállításához engedje föl a gombot.
Mindig kapcsolja ki a szerszámot, ha befejezte
a munkát, illetve mielőtt kihúzná a konnektorból.
Keverés
•
A keveréshez szerelje föl a megfelelő keverő tartozékot.
Opciós tartozékok
FIGYELMEZTETÉS: Ne keverjen
vele gyúlékonyként címkézett folyadékokat.
F I GY E L M E Z T E T É S : M i n t h o g y
a DEWALT által kínálttól eltérő tartozékokat nem tesztelték a készülékkel,
ezek használata veszélyes lehet.
A sérülés veszélyének csökkentése
érdekében c sak a D E WALT által
ajánlott tartozékokat használja ezzel
a termékkel.
KARBANTARTÁS
Az Ön D EWALT elektromos készülékét minimális karbantartás melletti tartós használatra
terveztük. A folyamatos kielégítő működés
feltétele a megfelelő gondozás és rendszeres
tisztítás.
A megfelelő tartozékokkal kapcsolatos további
tájékoztatásért forduljon kereskedőjéhez.
FIGYELMEZTETÉS: A sérülés veszélyének csökkentésére kapcsolja
ki a gépet, és csatlakoztassa le
az áramforrásról tartozékcsere,
a beállítások módosítása vagy
javítás előtt. Ellenőrizze, hogy a kapcsológomb OFF (Ki) állásban van-e.
Az eszköz véletlenszerű beindulása
balesetet okozhat.
Környezetvédelem
Elkülönítve gyűjtendő. A termék nem
kezelhető normál háztartási hulladékként.
Ha egy nap úgy találja, hogy az Ön D EWALT
készüléke cserére szorul vagy a továbbiakban
nincs rá szüksége, ne dobja ki a háztartási
hulladékkal együtt. Gondoskodjék elkülönített
kezeléséről.
A szerszámot a felhasználó nem tudja javítani.
Juttassa el a szerszámot egy hivatalos
DEWALT szervizbe kb. 150 óra használat után.
Ha ez előtt hiba lépne föl, lépjen kapcsolatba
a hivatalos D EWALT szervizzel.
A használt termékek és a csomagolás
elkülönített kezelése lehetővé teszi az
anyagok újrahasznosítását. Az újrafeldolgozott anyagok alkalmazása segít
megelőzni a környezetszennyezést és
csökkenti a nyersanyagszükségletet.
Kenés
Az elektromos gép nem igényel kiegészítő
kenést.
10
A helyi rendelkezések intézkedhetnek az
elektromos termékek háztartási hulladéktól
elkülönített gyűjtéséről a helyi hulladékgyűjtő
helyeken, illetve olyan értelemben, hogy a helyi
kereskedőnek kell gondoskodnia a termék
visszavételéről új termék vásárlásakor.
A D EWALT lehetőséget biztosít a D EWALT
termékek gyűjtésére és újrafeldolgozására,
ha azok elérték élettartamuk végét. E szolgáltatás igénybevételéhez kérjük, vigye vissza
a terméket bármely márkaszervizünkbe, ahol
vállalatunk képviseletében gondoskodnak
annak elkülönített összegyűjtéséről.
Az Önhöz legközelebbi szerződéses szervizképviselet helyéről a D EWALT képviseletnél
érdeklődhet a használati utasításban megadott
elérhetőségen. Emellett a szerződött DEWALT
szervizek listája, illetve az eladásutáni szolgáltatásaink és azok elérhetőségének részletes
ismertetése a következő internetes címen
megtalálható: www.2helpU.com.
zst00244809 - 28-08-2014
11
D EWALT JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek ennek az értékes D EWALT készülék megvásárlásához.
Fogyasztók részére értékesített termékeinkre 12 hónap idętartamú
jótállást vállalunk.
d)
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
e)
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003. (IX.22.)
Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve a kellék- és
termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes idĘtartama
alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát, továbbá
– amennyiben van ilyen – azonosításra alkalmas részeinek
meghatározását, illetve a fogyasztó részére történĘ átadásának
idĘpontját. A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedĘ)
nevében eljáró személynek alá kell írnia és a kereskedés
azonosítására alkalmas tartalmú (minimum cégnév, üzlet
címe) bélyegzĘvel olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük,
kísérje ¿gyelemmel a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését,
mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási igény csak érvényes
jótállási jeggyel érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy
szabálytalanul került kiállításra, jótállási igényével kérjük
forduljon a terméket az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz
(kereskedĘhöz). A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy
a fogyasztó rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti
a jótállási érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül
a nyugtát vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb
és hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés létrejöttét
igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk pótolni!
f)
4)
A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozó mérték megállapításához a kereskedĘ kérheti
a szakszerviz közremĦködését.
Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen a kereskedĘ
az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem tud nyilatkozni, úgy öt
munkanapon belül kell értesítenie a fogyasztót az álláspontjáról.
Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is követelheti
a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését a forgalomba
hozataltól számított két év elteltéig (termékszavatosság).
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termék fogyasztó részére történĘ visszaadásának idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó –
választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát
a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat a szerzĘdéstĘl
(a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti a nyugtán vagy
számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap, gyalukés,
meghajtószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
c) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
d) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
e) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
Gyártó:
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
ÖNKÉNTES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS:
30 napos „cseregarancia”:
Amennyiben egy D EWALT termék jelentĘs részét (motor, állórész,
forgórész, elektronika) illetĘen a teljesítéstĘl számított 3 munkanapon
túl, de 30 naptári napon belül meghibásodást észlel, majd ezt követĘen
a szakszervizünk megállapítja, hogy a készülék meghibásodásának oka
gyártási eredetĦ, abban az esetben a hibás termék kijavítása helyett –
kérésére – azt azonos típusú, hibátlan készülékre kicseréljük.
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási idĘn
belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen
feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti. Termékszavatossági
igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett gyártónak vagy
forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik, a fogyasztó
ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot akadályozza.
12 hónapos ingyenes átvizsgálás és szerviz:
A teljesítéstĘl számított 12 hónapon belül kérésére a szakszerviz
a terméket térítésmentesen átvizsgálja. Önnek csak a karbantartáshoz
felhasznált, a természetes elhasználódás, kopás vagy egyéb nem gyártási
eredetĦ hiba miatt kicserélt alkatrészek árát kell meg¿zetni, a munkát
térítésmentesen elvégezzük.
12
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
A hibátlan terméket átvettem.
Gyártási száma: .......................................................................................
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
13
DEWALT Szervizpartnerek
Stanley Black&Decker Hungary Kft kereskedelmi képviselet
Tel.
Iroda
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-05-61 403-65-33
214-69-35
Központi Márkaszerviz
Tel/fax
SzervizvezetĘ: Buga Sándor
Rotel Kft.
DEWALT
Márkaszerviz
Város
1163 Bp. (Sashalom)
Thököly út 17.
Szervizállomás
403-22-60,
404-00-14,
403-65-33
Cím
service@rotelkft.hu
www.rotelkft.hu
Telefon
Kapcs.
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Nagy Balázs
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52/443-000
Magyar János
Dorog
Tolnai Szerszám Kft.
2510, István Király út 18.
33/431-679
Tolnai István
Dunaújváros
Euromax
2400, Kisdobos u. 1-3.
25/411-844
Bartus Ferencné
GyĘr
Élgép 2000 Kft.
9024, Kert u. 16.
96/415-069
Érsek Tibor
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Freiterné Madácsi
Mária
Kalocsa
Vén István EV
6300, Pataji u.26.
78/466-440
Vén István
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
ifj. Szepesi József
Kecskemét
Németh Józsefné MĦszaki
KereskedĘ
6000, Jókai u.25.
76/324-053
Németh Józsefné
Hévíz
Wolf Szerszám
8380, Széchenyi út 62
83/340-687
Cserépné Farkas
Kriszta
Miskolc
SerVinTrade Plus Kft.
3530, Kóris Kálmán út 20.
46/411-351
Barna Péter
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Németh Roland
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85
42/460-154
Szabó Zoltán
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Tóth Gyula
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szemák Ferenc
Sárvár
M&H Kft.
9600, Batthyány u.28
95/320-421
Fehér Richárd
Sopron
Pro¿l Motor Kft.
9400, Baross út 12.
99/511-626
Sinkovics Tamás
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Szabó Róbert
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Huszár Péter
Szekszárd
Valentin-Ker BT
7100, Rákoczi u. 27.
74/511-744
Bálint Zoltán
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Váradi györgy
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
Vanics Zsolt
Tatabánya
ASG-Ker Kft
2800, Vértanúk tere 20
34/309-268
Szabo Balázs
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
Ács Imre
Veszprém
H-szerszám Kft
8200, Budapesti u. 17.
88/404-303
Hadobás József
Zalaegerszeg
Taki-Tech
8900, Pázmány Péter u. 1.
92/311-693
Takács Sándor
14
DW152
KEVERŐ/FÚRÓGÉP 1
DW152
TYP.
1
©
E12506 / 861902-01
30 - 11 - 09
15
16
17
18
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
12
PL
SK
miesiĊcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Download PDF

advertising