DW221 | DeWalt DW221 DRILL instruction manual

555222-25 PL
DW217
DW221
DW226
DW236
DW246
DW248
4
3
5
1
2
A
2
3
B
C
6
1
2
D
E
3
5
F
4
WIERTARKA
DW217/DW221/DW226/
DW236/DW246/DW248
Serdeczne gratulacje!
Dziękujemy za zakupienie urządzenia firmy DEWALT, która zgodnie ze swoją długoletnią tradycją
oferuje tylko innowacyjne i wypróbowane w licznych testach, wysokiej jakości produkty dla specjalistów. Wiele lat doświadczeń i ciągły rozwój sprawiły, że firma DEWALT stała się prawdziwie
niezawodnym partnerem dla wszystkich użytkowników profesjonalnych elektronarzędzi.
Dane techniczne
DW217 DW221 DW226 DW236 DW246 DW248
(V) 230
230
230
230
230
230
(W) 675
701
701
701
701
701
Napięcie
Pobór mocy
Prędkość obrotowa
biegu jałowego
obr/min
Maksymalna średnica
otworów wierconych
w stali/miękkim drewnie
(mm)
Wrzeciono
(UNF)
średnica kołnierza uchwytu
wiertarskiego
(mm)
Maksymalna średnica wewnętrzna
uchwytu wiertarskiego
(mm)
Masa
(kg)
0-4000
0-2500
0-1200 0-850
0-600
0-600
8/20
10/25
10/30
13/30
13/35
13/35
1/2”x20 1/2”x20 1/2”x20 1/2”x20 1/2”x20 1/2”x20
-
43
43
43
43
43
10
1,2
10
1,3
13
1,3
13
1,6
13
1,6
13
1,6
Min imane natężenie prądu bezpiecznika:
Elektronarzędzia zasilane napięciem 230 V
10 A
W instrukcji tej zastosowano następujące
symbole:
Deklaracja zgodności z normami UE
Uwaga! Nieprzestrzegając wskazówek
bezpieczeństwa zawartych w niniejszej
instrukcji, narażasz się na doznanie
urazu ciała, utratę życia lub uszkodzenie narzędzia!
Firma DEWALT deklaruje niniejszym, że wiertarki nr kat. DW217/DW221/DW226/DW236/
DW246/DW248 zostały wykonane zgodnie
z następującymi wytycznymi i normami: 89/392/
EWG, 89/336/EWG, 73/23/EWG, EN 50144,
EN 55104, EN 55014, EN 61000-3-2 i EN
61000-3-3.
Napięcie elektryczne
Więcej informacji na ten temat można uzyskać
pod podanym niżej adresem lub w jednej
z naszych filii wymienionych na tylnej okładce
instrukcji obsługi.
Poziom ciśnienia akustycznego jest zgodny
z wytycznymi Unii Europejskiej 86/188/EWG
i 89/392/EWG i został zmierzony według normy
EN 50144:
Poziom ciśnienia akustycznego
74 dB(A)*
Poziom mocy akustycznej
83 dB(A)
5
* Wartość emisji zmierzona w miejscu pracy.
5
Przy poziomie ciśnienia akustycznego
poniżej 85 dB(A) zakładaj nauszniki
ochronne.
6
Ważona wartość skuteczna przyśpieszeń na
rękojeści według normy EN 50144: < 2,5 m/s2
Dyrektor Działu Konstrukcyjnego
Horst Großmann
7
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Niemcy
23.04.2008
8
Wskazówki
bezpieczeństwa
dotyczące
9
Przy korzystaniu z elektronarzędzi przestrzegaj obowiązujących przepisów bhp, by
zminimalizować ryzyko porażenia prądem
elektrycznym, pożaru i doznania urazu ciała.
Przed użyciem narzędzia przeczytaj zamieszczone niżej przepisy bezpieczeństwa
pracy i dobrze zapamiętaj je na przyszłość.
Przechowuj tę instrukcję, by w razie potrzeby móc z niej ponownie skorzystać.
10
11
Wskazówki ogólne
1 Utrzymuj porządek w miejscu pracy.
Nieporządek grozi wypadkiem.
2 Uwzględniaj wpływy otoczenia. Nie wystawiaj elektronarzędzi na działanie wilgoci.
Zapewnij dobre oświetlenie miejsca pracy.
Nie używaj elektronarzędzi w pobliżu palnych cieczy lub gazów.
3 Chroń się przed porażeniem prądem
elektrycznym. Unikaj dotykania uziemionych elementów, jak na przykład rury, grzejniki, piece i chłodziarki. W ekstremalnych
warunkach zastosowania (na przykład duża
wilgotność, unoszenie się pyłu metalowego
itp.) bezpieczeństwo elektryczne można
zwiększyć przez zastosowanie transformatora separującego lub wyłącznika ochronnego różnicowo-prądowego.
4 Nie dopuszczaj dzieci do miejsca pracy!
Dbaj o to, by nikt nie dotykał elektronarzędzia ani kabla, a zwłaszcza dzieci. Młodociani poniżej 16 lat mogą go używać tylko
pod fachowym nadzorem.
12
13
14
6
Przedłużacze na wolnym powietrzu. Przy
pracy na wolnym powietrzu stosuj tylko
przeznaczone do tego celu i odpowiednio
oznakowane przedłużacze.
Bezpiecznie przechowuj swoje narzędzia. Nieużywane elektronarzędzia
przechowuj w suchych, zamkniętych pomieszczeniach niedostępnych dla dzieci.
Zakładaj odpowiednią odzież ochronną.
Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii. Mogą
one zostać pochwycone przez obracające
się części elektronarzędzia. Przy pracy
na wolnym powietrzu godne polecenia są
rękawice ochronne i obuwie na szorstkiej
podeszwie. Na długie włosy zakładaj specjalną siatkę.
Używaj okularów ochronnych i zakładaj
maskę przeciwpyłową przy pracy w zapylonym pomieszczeniu.
Zwracaj uwagę na dopuszczalny poziom
ciśnienia akustycznego. Przy poziomie
ciśnienia akustycznego powyżej 85 dB(A)
zakładaj specjalne nauszniki ochronne.
Zabezpiecz obrabiany przedmiot. Używaj urządzeń mocujących lub imadła do
przytrzymywania przedmiotu obrabianego.
Gdy przedmiot ten jest dobrze zamocowany, możesz obsługiwać elektronarzędzie
dwiema rękami.
Utrzymuj stabilną postawę. Utrzymuj
stabilną postawę, by nie stracić równowagi
w jakiejś pozycji roboczej.
Uważaj, by nie doszło do niezamierzonego załączenia elektronarzędzia! Elektronarzędzia przyłączonego do sieci nie
przenoś z palcem opartym na wyłączniku.
Przy przyłączaniu kabla zasilającego do
sieci najpierw upewnij się, czy elektronarzędzie jest wyłączone.
Zawsze zachowuj uwagę. Koncentruj
się na swojej pracy. Postępuj rozsądnie.
Nie używaj elektronarzędzia, gdy jesteś
zmęczony.
Wyjmuj wtyczkę sieciową. Wyłącz elektronarzędzie i odczekaj, aż się zatrzyma,
zanim pozostawisz je bez nadzoru. W razie
nieużywania elektronarzędzia, przed rozpoczęciem wykonywania prac konserwacyjnych, czy też przy wymianie narzędzia
roboczego bądź jakiejkolwiek innej części
zawsze wyjmuj wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego.
15 Nie pozostawiaj wetkniętych kluczy do
mocowania narzędzi. Przed załączeniem sprawdź, czy zostały wyjęte klucze
i przyrządy nastawcze.
16 Używaj odpowiednich narzędzi roboczych. W niniejszej instrukcji opisano
zastosowanie elektronarzędzia zgodne
z przeznaczeniem. Do ciężkich prac nie
używaj zbyt słabych narzędzi roboczych
ani przystawek. Optymalną jakość i bezpieczeństwo osobiste osiągniesz tylko przy
użyciu właściwego narzędzia.
Ostrzeżenie! Używanie innych nasadek
i wyposażenia niż zalecane w tej instrukcji
lub wykonywanie prac niezgodnych z przeznaczeniem produktu może doprowadzić
do wypadku.
17 Ostrożnie obchodź się z kablem. Nie
przenoś elektronarzędzia za kabel ani
nie używaj kabla do wyjmowania wtyczki
z gniazda sieciowego. Chroń kabel przed
wysoką temperaturą, olejem i ostrymi krawędziami.
18 Starannie konserwuj swoje narzędzia.
Ostrz i utrzymuj w czystości swoje narzędzia, gdyż jest to warunkiem bezpieczeństwa pracy. Stosuj się do instrukcji
konserwacji i wymiany narzędzi. Regularnie
kontroluj wtyczkę i kabel, a w razie wykrycia
uszkodzenia zleć wymianę autoryzowanemu warsztatowi serwisowemu firmy
DEWALT. Regularnie kontroluj przedłużacz
i w razie uszkodzenia wymień go na nowy.
Wszystkie wyłączniki powinny być suche,
czyste, niezabrudzone olejem ani smarem.
19 Kontroluj elektronarzędzie pod względem uszkodzeń. Przed użyciem sprawdź
elektronarzędzie i kabel sieciowy, czy są
całkowicie sprawne. Nie zapomnij przy
tym o ruchomych elementach. By zapewnić nienaganną pracę elektronarzędzia,
wszystkie części muszą być prawidłowo
zamontowane, a uszkodzone elementy
i urządzenia zabezpieczające naprawione
lub wymienione. W żadnym wypadku nie
używaj elektronarzędzia z niesprawnym
wyłącznikiem czy też jakimkolwiek innym
wadliwym elementem. W razie potrzeby
zleć wymianę autoryzowanemu warsztatowi serwisowemu DEWALT.
20 Naprawy zlecaj tylko warsztatowi serwisowemu firmy DEWALT. Elektronarzędzie
to jest zgodne z obowiązującymi przepisa-
mi bezpieczeństwa i higieny pracy. By nie
narażać się na wypadek, naprawy zlecaj
tylko warsztatowi serwisowemu DEWALT.
Zakres dostawy
Opakowanie zawiera następując elementy:
1 wiertarka
1 instrukcja obsługi
1 rysunek wiertarki w rozłożeniu na części.
•
•
Sprawdź, czy wiertarka i przynależne
akcesoria nie uległy uszkodzeniu podczas
transportu.
Przed uruchomieniem dokładnie przeczytaj
instrukcję obsługi.
Opis wiertarki (rys. A)
1
2
3
4
5
Wyłącznik z regulatorem prędkości obrotowej
Przycisk blokujący wyłącznik w trybie pracy
ciągłej (DW217/DW221/DW226/DW236/
DW246)
Przełącznik kierunku obrotów w prawo/
w lewo
Blokada wrzeciona (DW221/DW226/
DW236/DW246/DW248)
Uchwyt wiertarski szybkozaciskowy
DW248- zabezpieczenie przed zablokowaniem
Zabezpieczenie przed zablokowaniem ułatwia
manipulowanie wiertarką w razie zablokowania
się wiertła, zwłaszcza przy wierceniu w metalach i wierceniu dużych otworów w drewnie.
W takim przypadku silnik załącza się i wyłącza
w określonej sekwencji. Rozróżnia się tutaj trzy
rodzaje sygnałów:
- Kontrola: Lampka kontrolna miga raz przy
naciskaniu wyłącznika (1). Układ elektroniczny działa normalnie.
- Aktywne zabezpieczenie. Gdy wiertarka
nadal jest blokowana, układ elektroniczny
wyłącza ją. Lampka kontrolna świeci się
cały czas.
- Usterka. Gdy lampka kontrolna miga cały
czas, to znaczy że układ elektroniczny
nie działa prawidłowo. Oddaj wiertarkę do
warsztatu serwisowego DEWALT.
Bezpieczeństwo elektryczne
Silnik elektryczny jest przystosowany do zasilania prądem o określonym napięciu. Dlatego
sprawdź, czy napięcie sieciowe odpowiada
wartości podanej na tabliczce znamionowej
elektronarzędzia.
7
•
Elektronarzędzie DEWALT jest podwójnie zaizolowane zgodnie z normą
EN 50144 i dlatego żyła uziemiająca
nie jest potrzebna.
•
Wymiana kabla sieciowego lub wtyczki
Prawo do wymiany uszkodzonego kabla sieciowego lub wtyczki ma tylko autoryzowany,
specjalistyczny zakład. Wymieniony kabel
sieciowy lub wtyczkę należy następnie fachowo
usunąć jako odpad zgodnie z obowiązującymi
przepisami o ochronie środowiska.
Za pomocą wkrętaka wykręć w prawo śrubę
mocującą (6) uchwyt wiertarski.
W uchwycie wiertarskim zaciśnij klucz
trzpieniowy i lekko uderz go młotkiem (patrz
rysunek).
Instrukcja obsługi
•
•
Przedłużacz
•
Używaj przedłużacza, który został dopuszczony
do eksploatacji i wytrzymuje pobór mocy przez
elektronarzędzie (patrz: Dane techniczne). Jego
minimalny przekrój powinien wynosić 1,5 mm2.
Zawsze całkowicie odwijaj kabel z bębna.
Montaż i regulacja
Zawsze przestrzegaj wskazówek
bezpieczeństwa i obowiązujących
przepisów.
Przed rozpoczęciem pracy zorientuj
się, jak przebiegają rury i przewody
elektryczne.
Podczas pracy tylko lekko naciskaj
wiertarkę. Nadmierny nacisk nie
zwiększa postępu wiercenia, a jedynie przeciąża elektronarzędzie
i może być przyczyną skrócenia
jego trwałości użytkowej.
Przed rozpoczęciem pracy
• Włóż odpowiednie wiertło w uchwyt wiertarski.
• Zaznacz miejsce, w którym ma być wywiercony otwór.
Przed rozpoczęciem montażu i regulacji zawsze wyjmuj wtyczkę kabla
z gniazda sieciowego.
Mocowanie i wyjmowanie wiertła (rys. B)
• Otwórz uchwyt wiertarski, obracając pierścień zaciskowy w lewo, i włóż wiertło.
• Mocno zaciśnij uchwyt, obracając pierścień
zaciskowy w prawo.
• By wyjąć wiertło, wykonaj powyższe operacje w odwrotnej kolejności.
Załączanie i wyłączanie (rys. A)
• By uruchomić wiertarkę, naciśnij regulator prędkości obrotowej. Im głębiej go
naciśniesz, tym większa będzie prędkość
obrotowa silnika napędowego.
• By zatrzymać wiertarkę, zwolnij wyłącznik.
DW221/DW226/DW236/DW246/DW248
- blokada wrzeciona
Wiertarki te zawierają blokadę wrzeciona (4).
• Blokada wrzeciona ułatwia mocowanie
i wyjmowanie wiertła z uchwytu wiertarskiego.
DW217/DW221/DW226/DW236/DW246
• W razie potrzeby wyłącznik ten można
zablokować przyciskiem (2) i nie trzeba go
już wtedy stale naciskać. Przycisk blokujący
działa tylko przy maksymalnej prędkości
obrotowej w prawo.
• By zatrzymać wiertarkę załączoną na stałe
przez zablokowanie wyłącznika, naciśnij
go na chwilę i zaraz zwolnij. Po zakończeniu pracy i przed wyjęciem wtyczki kabla
z gniazda sieciowego zawsze wyłączaj
wiertarkę.
Nigdy nie naciskaj blokady wrzeciona
podczas pracy wiertarki.
Przełącznik kierunku obrotów w prawo/
w lewo (rys. C)
• W celu uzyskania obrotów w prawo lub
w lewo ustaw przełącznik (3) w odpowiedniej pozycji.
By uzyskać więcej informacji na temat właściwego wyposażenia dodatkowego, zwróć się do
dilera firmy DEWALT.
Kierunek obrotów zmieniaj dopiero po
całkowitym zatrzymaniu się silnika.
Konserwacja
Zdejmowanie uchwytu wiertarskiego (rys.
rys. E i F)
• Całkowicie otwórz szczęki mocujące
uchwytu wiertarskiego.
Elektronarzędzia firmy DEWALT odznaczają
się dużą trwałością użytkową i prawie nie
wymagają konserwacji. Jednak warunkiem
8
ciągłej, bezawaryjnej pracy jest ich regularne
czyszczenie.
Smarowanie
Elektronarzędzie nie wymaga żadnego dodatkowego smarowania.
Czyszczenie
Dbaj o to, by szczeliny wentylacyjne zawsze
były odsłonięte i regularnie przecieraj obudowę
miękką szmatką.
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Produktu
tego nie wolno wyrzucać do normalnych
śmieci z gospodarstw domowych.
Gdy pewnego dnia będziesz zmuszony zastąpić produkt DEWALT nowym sprzętem lub nie
będziesz go już potrzebować, nie wyrzucaj go
do śmieci z gospodarstw domowych, a jedynie
oddaj do specjalistycznego zakładu utylizacji
odpadów.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych
produktów i opakowań niektóre materiały mogą być odzyskane i ponownie
wykorzystane. W ten sposób chroni się
środowisko naturalne i zmniejsza popyt
na surowce.
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli wymagają one oddawania zużytych elektrycznych
urządzeń powszechnego użytku do specjalnych
punktów zbiorczych lub zobowiązują sprzedawców do przyjmowania ich przy zakupie nowego
produktu.
Firma DEWALT chętnie przyjmuje stare, wyprodukowane przez siebie urządzenia i utylizuje je
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Usługa
ta jest bezpłatna. By z niej skorzystać, oddaj
elektronarzędzie do autoryzowanego warsztatu
naprawczego, który prowadzi zbiórkę w naszym
imieniu.
Ich listę znajdziesz także w Internecie pod
adresem: www.2helpU.com.
9
7.
Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi
na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie bez dokonywania naprawy.
8. O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych parametrach.
9. Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem
lub używaniem produktu niezgodnie
z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub
przepisami bezpieczeństwa;
b) wadliwe działanie lub uszkodzenia
spowodowane przeciążaniem narzędzia,
które prowadzi do uszkodzeń silnika,
przekładni lub innych elementów, a także
stosowaniem osprzętu innego niż zalecany przez DEWALT;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na
skutek działania pożaru, powodzi, czy też
innych klęsk żywiołowych, korozji, normalnego zużycia w eksploatacji czy też
innych czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały
plomby gwarancyjne lub, które były naprawiane poza Centralnym Serwisem
Gwarancyjnym lub były przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do
urządzenia, taki jak: wiertła, tarcze pilarskie, tarcze szlifierskie, końcówki wkręcające, noże strugarskie, brzeszczoty,
papier ścierny i inne elementy ulegające
naturalnemu zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe, które sprzedały produkt, nie udzielają
upoważnień ani gwarancji innych niż określone w karcie gwarancyjnej. W szczególności
nie obejmują prawa Klienta do domagania się
zwrotu utraconych zysków w związku z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z niezgodności towaru z umową.
DEWALT
Warunki gwarancji:
Gwarantujemy sprawne działanie produktu, zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi. Niniejszą gwarancją
nie jest objęte wyposażenie takie, jak: szczotki,
piły tarczowe, tarcze ścierne, wiertła i inne akcesoria, jeżeli nie została do nich dołączona oddzielna
karta gwarancyjna oraz elementy podlegające naturalnemu zużyciu.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami materiałowymi.
Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu oraz
łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży taką, jak w karcie gwarancyjnej lub
kopii faktury.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą uszkodzonych części) w okresie 12 miesięcy od daty
zakupu.
Produkt reklamowany musi być:
a) dostarczony bezpośrednio do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego wraz
z poprawnie wypełnioną kartą gwarancyjną i ważnym paragonem zakupu (lub
kopią faktury) oraz szczegółowym opisem
uszkodzenia, lub
b) przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu
sprzedaży wraz z dokumentami wymienionymi powyżej.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty
związane z zapewnieniem bezpiecznego opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem
ponosi Klient. W przypadku odrzucenia roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyłany
do miejsca nadania na koszt adresata.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
b) termin usunięcia wady (punkt 6a) może
być wydłużony o czas niezbędny do importu niezbędnych części zamiennych.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 862-08-08, fax: (22) 862-08-09
zst00089139 - 27-11-2008
10
DW217 - - - - - D
DRILL 4
©
11
DW248 - - - - - D
DRILL 4
©
12
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
PL
SK
miesięcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising