DW513 | DeWalt DW513 DRILL instruction manual

®
DW513
DW513K
DW515
DW515K
86
Dansk
1
Deutsch
8
English
15
Español
22
Français
29
Italiano
36
Nederlands
43
Norsk
50
Português
56
Suomi
63
Svenska
69
EÏÏËÓÈη
75
Copyright D EWALT
87
88
5
10
8
7
8
6
A
89
9
4
3
1
2
5
B
7
6
C
90
3
8
E
D
11
F
91
10
11
G
92
DANSK
SLAGBOREMASKINE DW513(K)/DW515(K)
Tillykke!
Indholdsfortegnelse
Du har valgt et DEWALT Elværktøj. Mange års
erfaring, ihærdig produktudvikling og innovation gør
DEWALT til en af de mest pålidelige partnere for
professionelle brugere.
Tekniske data
da - 1
EF-Overensstemmelseserklaring
Sikkerhedsinstruktioner
Kontroller emballagens indhold
Beskrivelse
El-sikkerhed
Anvendelse af forlængerkabel
Samling og justering
Brugervejledning
Vedligeholdelse
Garanti
da - 2
da - 2
da - 3
da - 3
da - 4
da - 4
da - 4
da - 5
da - 6
da - 7
Tekniske data
Spænding
Motoreffekt
Omdrejningstal/min ubelastet
V
W
1. gear
2. gear
Omdrejningstal/min belastet
1. gear
2. gear
Slagtal/min ubelastet
1. gear
2. gear
Slagtal/min belastet
1. gear
2. gear
Maksimal borekapacitet i stål/blødt træ/beton
Borepatronspindel gevind størrelse
Hals diameter
Maksimal borepatron kapacitet
Vægt
mm
UNF
mm
mm
kg
Sikringer:
230 V maskiner
10 A
DW513
230
770
0-1.050
0-2.400
700
1.600
0-17.800
0-40.800
11.900
27.200
13/30/16
1/2" x 20
43
13
2,3
DW515
230
770
0-1.050
0-2.400
700
1.600
0-17.800
0-40.800
11.900
27.200
13/30/16
1/2" x 20
43
13
2,3
Følgende piktogrammer anvendes i denne håndbog:
Angiver risiko for personskade, livsfare
eller ødelæggelse af værktøjet, hvis
brugervejledningens instruktioner ikke
følges.
1
Angiver risiko for elektrisk stød.
da - 1
DANSK
EF-Overensstemmelseserklaring
DW513/DW515
DEWALT erklærer at disse værktøjer er konstrueret i
henhold til EU-direktiverne: 89/392/EØF,
89/336/EØF, 73/23/EØF, EN 50144, EN 55104,
EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
For yderligere information bedes De venligst
kontakte DEWALT på nedenstående adresse eller se
bagsiden af brugervejledningen.
Lydniveauet er i overensstemmelse med
EU-direktiverne 86/188/EØF & 89/392/EØF,
målt i henhold til EN 50144:
DW513
DW515
(lydniveau)
dB(A)*
101
101
LWA (akustisk styrke)
dB(A)
109
109
LpA
* ved operatørens øre
Anvend høreværn, hvis lydniveauet
overstiger 85 dB(A).
Den vægtede geometriske middelværdi af
accelerationsfrekvensen i henhold til EN 50144:
DW513
DW515
11,6 m/s2 11,6 m/s2
Kraftig højfrekvent interferens kan forårsage
hastighedssvingninger på op til 20%. Disse
forsvinder dog så snart interferensen stoppes.
Produktudviklingsdirektør
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40, D-65510,
Idstein, Tyskland
Sikkerhedsinstruktioner
Læs brugsanvisningen igennem, inden maskinen
tages i brug. Opbevar brugsanvisningen let
da - 2
tilgængeligt, så alle, der bruger maskinen, har
adgang til brugsanvisningen.
Foruden nedenstående instruktioner, bør
Arbejdstilsynets regler altid følges.
ADVARSEL!
Når man anvender elværktøj, skal følgende
grundlæggende sikkerhedsinstruktioner altid
følges for at nedsætte risikoen for elektriske
stød, personskader og brand.
1 Brug høreværn
Lydniveauet ved bearbejdning af forskellige
materialer kan variere, af og til overstiger niveauet
85 dB(A). For at beskytte sig selv, skal man altid
anvende høreværn.
2 Hold arbejdsområdet i orden
Uordentlige arbejdsområder og arbejdsbænke
indbyder til skader.
3 Tænk på arbejdsmiljøets indflydelse
Udsæt ikke elværktøj for regn. Anvend ikke
elværktøj på fugtige eller våde pladser. Sørg for
en god belysning over arbejdsområdet. Anvend
ikke elværktøj i nærheden af let antændelige
væsker eller gasser.
4 Beskyt dig mod elektriske stød
Undgå kropskontakt med dele, der har
jordforbindelse (f.eks. rør, radiatorer, komfurer,
køleskabe). Ved ekstreme arbejdsforhold (f.eks.
høj fugtighed, forekomst af metalstøv osv.) kan
den elektriske sikkerhed øges ved at tilkoble en
fejlstrømsafbryder.
5 Hold børnene på afstand
Lad ikke børn komme i berøring med værktøjet
eller forlængerledningen. Det er påkrævet at
holde børn under 16 år under opsyn.
6 Opbevar værktøj sikkert
Når elværktøjet ikke anvendes, skal det
opbevares på et tørt, højt placeret sted, låst inde,
uden for børns rækkevidde.
7 Overbelast ikke elværktøj
Man arbejder bedre og mere sikkert inden for det
anførte effektområde.
8 Brug det rigtige elværktøj
Tving ikke elværktøj til at udføre arbejde, som er
beregnet til kraftigere værktøj.
Brug ikke værktøj til formål, det ikke er beregnet
til, brug f.eks. ikke en håndrundsav til at save
kviste eller brænde.
2
DANSK
9 Klæd dig rigtigt på
Bær ikke løst hængende tøj eller smykker. De kan
sidde fast i bevægelige dele. Gummihandsker og
skridsikre sko anbefales ved udendørs arbejde.
Brug hårnet, hvis du har langt hår.
10 Brug beskyttelsesbriller
Brug beskyttelsesbriller for at forhindre, at du får
støv i øjnene, hvilket kan forårsage skade. Hvis
der opstår meget støv, bruges også støvmaske.
11 Ledningen må ikke mishandles
Bær aldrig værktøjet i ledningen og træk ikke i
ledningen for at tage kontakten ud af stikket.
Udsæt ikke ledningen for varme, olie eller skarpe
kanter.
12 Sæt arbejdsemnet fast
Brug skruetvinger eller skruestik for at spænde
arbejdsemnet fast. Det er sikrere end at bruge
hånden, og du får begge hænder fri til arbejdet.
13 Stræk dig ikke for meget
Sørg for, at du altid har sikkert fodfæste og balance.
14 Vedligehold værktøjet omhyggeligt
Hold værktøjet skarpt og rent. Følg instruktionerne
med hensyn til pasning og udskiftning af tilbehør.
Kontroller elværktøjets ledning regelmæssigt og få
den repareret hos et autoriseret serviceværksted,
hvis den er beskadiget. Kontroller
forlængerledninger regelmæssigt og udskift dem,
hvis de er beskadigede. Hold håndtagene tørre,
rene og fri for olie og fedt.
15 Tag kontakten ud af stikket når elværktøjet
ikke er i brug, inden service og ved
udskiftning af tilbehør
16 Fjern nøglerne
Kontroller at nøgler og justerværktøj er fjernet fra
elværktøjet, inden det startes.
17 Undgå utilsigtet start
Bær ikke tændt elværktøj med fingeren på
afbryderen. Sørg for, at afbryderen er slået fra,
når du sætter kontakten i stikket.
18 Forlængerledninger udendørs
Udendørs må der kun anvendes
forlængerledninger, der er godkendt til udendørs
brug og mærkede til dette.
19 Vær opmærksom
Se på det, du gør. Brug din sunde fornuft.
Brug ikke elværktøjet, når du er træt.
20 Kontroller elværktøjet for skader, inden du
tilslutter ledningen til vægstikket
Inden fortsat brug af elværktøjet, skal eventuelle
3
beskadigede sikringsanordninger og andre
defekte dele kontrolleres nøje for at finde ud af,
om de fortsat kan fungere rigtigt og udføre den
planlagte funktion.
Kontroller at de bevægelige dele fungerer
upåklageligt og ikke klemmer, at ingen dele er gået i
stykker, at alle dele er rigtigt monterede, og at
andre forhold, der kan påvirke driften, er i orden.
En sikkerhedsanordning eller en anden del, som
er beskadiget, skal repareres eller udskiftes af et
autoriseret serviceværksted, hvis intet andet er
anført i brugsanvisningen.
Fejlbehæftede afbrydere skal udskiftes hos et
autoriseret serviceværksted.
Brug ikke elværktøjet, hvis afbryderen ikke kan
kobles til eller fra.
21 For din personlige sikkerhed
Brug kun tilbehør og dele, der er anbefalet i
brugsanvisningen og katalogerne. Anvendelsen
af andet værktøj eller tilbehør end det, der
anbefales i brugsanvisningen eller katalogerne
kan medføre risiko for personskader.
22 Få dit værktøj repareret hos et autoriseret
DEWALT serviceværksted
Dette elværktøj overholder de relevante
sikkerhedsforskrifter. For at undgå fare, må
reparationer af eludstyr kun foretages af
autoriserede elektrikere.
Kontroller emballagens indhold
Emballagen indeholder:
1 Slagboremaskine
1 Sidehåndtag
1 Dybdeanslag
1 Patronnøgle
1 Kasse (kun K-Modeller)
1 Brugervejledning
1 Tegning
• Kontroller, at værktøjet, komponenter eller tilbehør
ikke er blevet beskadiget under transporten.
• Tag dig tid til at læse og forstå denne
brugervejledning, før du tager værktøjet i brug.
Beskrivelse (fig. A)
Din DEWALT boremaskine er fremstillet til professionelt
brug: rotations og/eller slagboring og skruetrækning.
1 Afbryder med variabel hastighedskontrol
2 Låseknap
da - 3
DANSK
3
4
5
6
7
8
8
9
10
Omskifter for højre/venstregang
Gearvælger
Funktionsvælger
Sidehåndtag
Dybdeindstilling
Selvspændende borepatron
Patron med nøgle
Ring
Patronnøgle
Sikkerhedskobling
Alle boremaskiner er udstyret med
drejemomentkobling, der reducerer den maksimale
drejemoments-reaktion, der overføres til brugeren,
så fremt en borebit sætter sig fast. Denne egenskab
hindrer også gearing og el-motoren beskadiges.
Sikkerhedskoblingen er fabriksindstillet og kan ikke
justeres.
For en sikker betjening skal
sidehåndtaget altid anvendes, især når
der arbejdes med lav hastighed og højt
drejningsmoment (1. gear).
Synkroniseret gearskiftmekanisme
Boremaskinen er udstyret med en synkroniseret
gearskiftemekanisme, hvorved togearsvælgeren kan
bruges, når værktøjet er slået fra eller kører uden
belastning.
Elektronisk hastighedskontrol
Den elektroniske hastighedskontrol har følgende
fordele:
- optimal kontrol for nøjagtig boring
- enklere skruetrækning
El-sikkerhed
Elmotoren er kun beregnet til én spænding.
Kontroller, at strømforsyningen svarer til spændingen
på typeskiltet.
Dit DEWALT-værktøj er dobbeltisoleret i
henhold til EN 50144; jordledning er
derfor ikke påkrævet.
Udskiftning af kabel eller stik
Ved udskiftning af kablet eller af stikket skal den
bortskaffes på sikker måde.
Et stik med blottede kobberledere er farlig, hvis den
sættes i en strømførende kontakt.
Anvendelse af forlængerkabel
Hvis der skal bruges forlængerkabel, skal der
anvendes et kabel svarende til værktøjets
strømforbrug. (Se de tekniske specifikationer.) Den
mindste lederstørrelse er 1,5 mm2. Ved anvendelse
af en kabeltromle, skal kablet altid vindes helt ud.
Samling og justering
Træk stikket ud af stikkontakten inden
samling og justering.
Valg af funktion (fig. B)
Slagboremaskinen har to funktionsmåder:
Alm. boring:
i stål, træ og plastik.
Slagboring:
samtidig rotation og slag til boring i
beton og murværk.
• Vælg ønsket funktionsmåde ved at dreje
symbolet på funktionsmåde-vælgeren (5) mod
pilen. Sæt altid symbolet lige overfor pilen på
gearhuset.
Sådan indsættes og fjernes et bor (fig. A)
Patron med nøgle
• Åbn patronen ved at dreje ringen (9) mod uret og
indsæt et bor.
• Stik nøglen (10) i alle hullerne på siden af
patronen og spænd fast med uret.
Selvspændende borepatron
• Åbn patronen ved at dreje ringen mod uret og
indsæt et bor.
• Spænd godt til ved at dreje ringen med uret.
• Boret fjernes i omvendt rækkefølge.
Montering af sidehåndtag (fig. A)
Sidehåndtaget (6) kan anbringes så det passer til
både venstre- og højrehåndede brugere.
da - 4
4
DANSK
Sørg for at sidehåndtaget altid er
monteret ordentligt.
• Løsn sidehåndtaget.
• Højrehåndede, skub sidehåndtagskransen over
43 mm kraven bag patronen, med håndtaget til
venstre.
• Venstrehåndede, skub sidehåndtagskransen
over 43 mm kraven bag patronen, med
håndtaget til højre.
• Drej håndtaget til det kommer i ønsket stilling og
fastgør det.
Indstilling af boredybde (fig. C)
• Indsæt det ønskede bor i patronen.
• Løsn sidehåndtaget (6).
• Før dybdejusteringsstangen (7) gennem hullet i
sidehåndtagets krans.
• Juster boredybden som vist.
• Spænd sidehåndtaget.
Sådan fjernes borepatronen (fig. F & G)
Patron med nøgle
• Åbn patronens bakker så meget som muligt.
• Stik en skruetrækker i patronen og fjern skruen,
som holder patronen fast (11) ved at dreje den
med uret som vist.
• Stik nøglen (10) ind i et af hullerne på siden af
borepatronen og slå på den med en hammer
som vist.
• Hold spindlen med en skiftenøgle hvis det er
nødvendigt.
Selvspændende borepatron
• Åbn patronens bakker så meget som muligt.
• Stik en skruetrækker i patronen og fjern skruen,
som holder patronen fast (11) ved at dreje den
med uret som vist.
• Indsæt en umbrachonøgle i patronen og slå på
den med en hammer som vist.
Brugervejledning
Omskifter for højre/venstregang (fig. D)
• Højre/venstregang vælges med afbryderen for
højre/venstregang (3) som vist (se pilene på
værktøjet).
Værktøjet skal stå helt stille inden der
vælges ny rotationsretning.
Gearvælger (fig. E)
Værktøjet er udstyret med en gearvælger for at
kunne ændre forholdet mellem omdrejningstal og
drejningsmoment.
• Udløs den variable hastighedsomskifter og vælg
den ønskede stilling. Det kan gøres enten, når
redskabet er slået fra, eller når det kører uden
belastning. Indstil altid vælgeren så den står lige
overfor pilen på gearhuset.
1 lavt omdrejningstal/højt drejningsmoment
(boring af store huller eller skruning af store skruer)
2 højt omdrejningstal/lavt drejningsmoment
(små huller, boring i træ)
• Overhold altid sikkerhedsinstruktionerne
og gældende foreskrifter.
• Pas på du ikke borer ind i rør og ledninger.
• Anvend kun et let tryk på værktøjet. Stort
tryk øger ikke borehastigheden, men
nedsætter værktøjets ydeevne og evt.
også levetiden.
Før værktøjet tages i brug:
• Indsæt det ønskede bor.
• Afmærk, hvor hullet skal bores.
Starte og stoppe (fig. A)
• Start værktøjet ved at trykke på afbryderen.
Hastigheden reguleres ved at øge eller slække
trykket på afbryderen.
Skruetrækning
• Vælg højre/venstregang.
• Anvend indstillingen for lavt omdrejningstal/højt
drejningsmoment (1. gear).
For information om hastigheder, se tekniske data.
Skift ikke gear ved fuld hastighed eller
mens maskinen arbejder.
5
Slagboring (fig. A)
• Vælg slagbor.
• Tryk på afbryderen (1).
• Om nødvendigt, tryk på låseknappen (2) for
kontinuerlig drift og slip afbryderen.
da - 5
DANSK
Låseknappen virker kun, når værktøjet kører for
fuld hastighed i højregang.
• Værktøjet standses ved at slippe afbryderen.
• Når værktøjet er i kontinuerlig drift, standses det
ved et hurtigt tryk på låseknappen, der herefter
slippes. Sluk (OFF) altid for værktøjet, når
arbejdet afsluttes og før stikket tages ud.
Boring (fig. A)
• Vælg boring.
• Gå frem som beskrevet under slagboring.
DEWALT service
Skulle der opstå fejl på produktet, indlever det altid
til et autoriseret serviceværksted. Se aktuelt katalog/
prisliste om yderligere information eller kontakt
DEWALT.
På grund af forskning og udvikling kan ovenstående
specifikationer ændres, hvilket ikke meddeles
separat.
• Brug ikke værktøjet til at blande eller
pumpe let antændelige eller eksplosive
væsker (benzin, alkohol, el.lign.).
• Bland eller rør ikke væsker som er
mærket som antændelige.
Nærmere oplysninger om tilbehør fås hos Deres
forhandler.
Vedligeholdelse
Dit elværktøj er fremstillet til at kunne fungere i
meget lang tid med mindst mulig vedligeholdelse.
For at værktøjet skal kunne fungere tilfredsstillende
hele tiden, er det dog vigtigt, at værktøjet behandles
korrekt og rengøres jævnligt.
Smøring
Dit elværktøj kræver ingen ekstra smøring.
Rengøring
Hold ventilationshullerne åbne og rengør
maskinhuset jævnligt med en blød klud.
Opslidt værktøj og miljøet
Når din maskine er slidt op, beskyt da naturen ved
ikke at kaste den bort sammen med almindeligt
affald. Aflever den til et opsamlingssted i din
kommune eller til et DEWALT serviceværksted.
da - 6
6
DANSK
GARANTI
• 30 DAGE TILFREDS-KUNDE GARANTI •
Fuld tilfredshed eller pengene tilbage.
Hvis du ikke er helt tilfreds med dit DEWALTværktøj, kan du returnere værktøjet til
forhandleren inden 30 dage efter købet og få
dine penge refunderet eller værktøjet ombyttet.
Værktøjet skal indleveres komplet, og
købsnotaen skal forevises.
• 1 ÅRS FRI VEDLIGEHOLDELSESSERVICE •
Vedligeholdelsen eller service af dit DEWALTværktøj inden for de første 12 måneder efter
købet er gratis hos vore autoriserede
serviceværksteder. Fri forebyggende service
omfatter arbejds- og reservedelsomkostninger,
udgifter til tilbehør dækkes ikke. Husk at
medbringe kvitteringen.
• ET ÅRS FULD GARANTI •
Hvis et DEWALT-værktøj bliver defekt på grund af
materiale-eller produktionsfejl inden for de første
12 måneder fra købsdatoen, vil de defekte
komponenter blive udskiftet gratis eller også
udskiftes enheden uden beregning under
følgende forudsætninger:
• At apparatet ikke er anvendt forkert.
• At der ikke er udført uautoriserede reparationer.
• At dateret købsnota forevises.
Denne garanti tilbydes som en ekstra service
og er et tillæg til forbrugerens øvrige
rettigheder.
Oplysninger om nærmeste DEWALT-autoriserede
serviceværksted, se aktuelt katalog for videre
information eller kontakt DEWALT.
7
da - 7
DEUTSCH
SCHLAGBOHRMASCHINE
DW513(K)/DW515(K)
Herzlichen Glückwunsch!
Inhaltsverzeichnis
Sie haben sich für ein Elektrowerkzeug von DEWALT
entschieden, das die lange DEWALT-Tradition fortsetzt, nur ausgereifte und in zahlreichen Tests bewährte Qualitätsprodukte für den Fachmann anzubieten. Lange Jahre der Erfahrung und kontinuierliche Weiterentwicklung machen DEWALT zu Recht
zu einem verläßlichen Partner aller professionellen
Anwender.
Technische Daten
de - 1
EG-Konformitätserklärung
Sicherheitshinweise
Überprüfen der Lieferung
Gerätebeschreibung
Elektrische Sicherheit
Verlängerungskabel
Zusammenbauen und Einstellen
Gebrauchsanweisung
Wartung
Garantie
de - 2
de - 2
de - 3
de - 4
de - 4
de - 4
de - 4
de - 5
de - 6
de - 7
Technische Daten
Spannung
Leistungsaufnahme
Leerlaufdrehzahl 1. Gang
2. Gang
Lastdrehzahl
1. Gang
2. Gang
Leerlaufschlagzahl 1. Gang
2. Gang
Lastschlagzahl
1. Gang
2. Gang
Max. Bohrleistung in Stahl/Weichholz/Beton
Bohrspindel
Spannhalsdurchmesser
Max. Bohrfutter-Spannweite
Gewicht
(Volt)
(Watt)
(min-1)
(min-1)
(min-1)
(min-1)
(min-1)
(min-1)
(min-1)
(min-1)
(mm)
(UNF)
(mm)
(mm)
(kg)
Mindestabsicherung des Stromkreises:
230-V-Elektrowerkzeuge
DW513
230
770
0-1.050
0-2.400
700
1.600
0-17.800
0-40.800
11.900
27.200
13/30/16
1/2" x 20
43
13
2,3
DW515
230
770
0-1.050
0-2.400
700
1.600
0-17.800
0-40.800
11.900
27.200
13/30/16
1/2" x 20
43
13
2,3
10 A
Folgende Symbole werden in dieser Anleitung verwendet:
Achtung: Verletzungsgefahr, Lebensgefahr oder mögliche Beschädigung des
Elektrowerkzeuges infolge der Nichtbeachtung der Anweisungen dieser
Anleitung!
de - 1
elektrische Spannung
8
DEUTSCH
EG-Konformitätserklärung
Sicherheitshinweise
DW513/DW515
DEWALT erklärt hiermit, daß diese Elektrowerkzeuge
entsprechend den Richtlinien und Normen
89/392/EWG, 89/336/EWG, 73/23/EWG,
EN 50144, EN 55104, EN 55014, EN 61000-3-2
und EN 61000-3-3 konzipiert wurden.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die
Adresse weiter unten oder an eine der auf der Rückseite dieser Anleitung genannten Niederlassungen.
Die Höhe des Schalldrucks entspricht den Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft 86/188/EWG
und 89/392/EWG gemessen nach EN 50144:
LpA
(Schalldruck)
LWA (Schalleistung)
DW513
DW515
dB(A)*
101
101
dB(A)
109
109
* Arbeitsplatzbezogener Emissionswert
Tragen Sie bei einem Schalldruck über
85 dB(A) einen Gehörschutz.
Gewichteter Effektivwert der Beschleunigung nach
EN 50144:
DW513
DW515
11,6 m/s2 11,6 m/s2
Energiereiche, hochfrequente Störungen können
Drehzahlschwankungen von bis zu 20% verursachen. Diese verschwinden jedoch, sobald die Störung abgeklungen ist.
Direktor Produktentwicklung
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40, D-65510,
Idstein, Deutschland
9
Beim Gebrauch von Elektrowerkzeugen sind
zum Schutz gegen elektrischen Schlag,
Verletzungs- und Feuergefahr die nationalen
Sicherheitsvorschriften zu beachten.
Lesen Sie folgende Sicherheitshinweise, bevor
Sie das Elektrowerkzeug benutzen. Bewahren
Sie diese Sicherheitshinweise gut auf!
Allgemeines
1 Halten Sie Ihren Arbeitsbereich in Ordnung
Unordnung im Arbeitsbereich führt zu Unfallgefahren.
2 Berücksichtigen Sie Umgebungseinflüsse
Setzen Sie Elektrowerkzeuge keiner Nässe aus.
Sorgen Sie für eine gute Beleuchtung des
Arbeitsbereiches. Benutzen Sie Elektrowerkzeuge nicht in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
3 Schützen Sie sich vor elektrischem Schlag
Vermeiden Sie Körperberührung mit geerdeten
Teilen, z.B. Rohren, Heizkörpern, Herden und
Kühlschränken. Bei extremen Einsatzbedingungen (z.B. hohe Feuchtigkeit, Entwicklung von
Metallstaub usw.) kann die elektrische Sicherheit
durch Vorschalten eines Trenntransformators
oder eines Fehlerstrom-(FI-)Schutzschalters
erhöht werden.
4 Halten Sie Kinder fern!
Sorgen Sie dafür, daß Kinder das Werkzeug oder
Kabel nicht berühren. Jugendliche unter 16
Jahren dürfen das Werkzeug nur unter fachlicher
Anleitung benutzen.
5 Verlängerungskabel im Freien
Verwenden Sie bei Arbeiten im Freien nur dafür
zugelassene und entsprechend gekennzeichnete
Verlängerungskabel.
6 Bewahren Sie Ihre Werkzeuge sicher auf
Unbenutzte Werkzeuge sollten in trockenen,
verschlossenen Räumen und für Kinder nicht
erreichbar aufbewahrt werden.
7 Tragen Sie geeignete Arbeitskleidung
Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Sie
können von sich bewegenden Teilen erfaßt werden.
Beim Arbeiten im Freien sind Arbeitshandschuhe
und rutschfestes Schuhwerk empfehlenswert.
Tragen Sie bei langen Haaren ein Haarnetz.
de - 2
DEUTSCH
8 Benutzen Sie eine Schutzbrille
und verwenden Sie eine Atemmaske bei staubund spanerzeugenden Arbeiten.
9 Beachten Sie den Höchstschalldruck
Tragen Sie bei einem Schalldruck über 85 dB(A)
einen geeigneten Gehörschutz.
10 Sichern Sie das Werkstück
Benutzen Sie Spannvorrichtungen oder einen
Schraubstock, um das Werkstück festzuhalten.
Es ist damit sicherer gehalten und ermöglicht die
Bedienung des Elektrowerkzeuges mit beiden
Händen.
11 Achten Sie auf einen sicheren Stand
Achten Sie auf einen sicheren Stand, um in jeder
Arbeitsposition das Gleichgewicht zu halten.
12 Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Einschalten
Tragen Sie keine an das Stromnetz angeschlossenen Elektrowerkzeuge mit dem Finger
am EIN-/AUS-Schalter. Vergewissern Sie sich
davon, daß der Schalter beim Anschluß an das
Stromnetz ausgeschaltet ist.
13 Seien Sie stets aufmerksam
Konzentrieren Sie sich auf Ihre Arbeit. Gehen Sie
vernünftig vor. Verwenden Sie das Werkzeug
nicht, wenn Sie müde sind.
14 Ziehen Sie den Netzstecker
Schalten Sie das Gerät ab und warten Sie, bis
das Werkzeug die Ruhestellung erreicht hat,
bevor Sie den Arbeitsplatz verlassen. Bei Nichtgebrauch, vor der Wartung und beim Werkzeugwechsel ist der Netzstecker zu ziehen.
15 Lassen Sie keine Werkzeugschlüssel stecken
Überprüfen Sie vor dem Einschalten, ob die
Schlüssel und Einstellwerkzeuge entfernt sind.
16 Benutzen Sie das richtige Werkzeug
Die bestimmungsgemäße Verwendung ist in
dieser Betriebsanleitung beschrieben. Verwenden
Sie keine zu schwachen Werkzeuge oder
Vorsatzgeräte für schwere Arbeiten. Mit dem
richtigen Werkzeug erzielen Sie eine optimale
Qualität und gewährleisten Ihre persönliche
Sicherheit.
Warnung! Das Verwenden anderer als der in
dieser Anleitung empfohlenen Vorsatzgeräte und
Zubehörteile oder die Ausführung von Arbeiten
mit diesem Elektrowerkzeug, die nicht der
bestimmungsgemäßen Verwendung entsprechen, kann zu Unfallgefahren führen.
de - 3
17 Behandeln Sie das Kabel sorgfältig
Tragen Sie das Werkzeug nicht am Kabel und
benutzen Sie das Kabel nicht, um den Stecker
aus der Steckdose zu ziehen. Schützen Sie das
Kabel vor Hitze, Öl und scharfen Kanten.
18 Pflegen Sie Ihre Werkzeuge mit Sorgfalt
Halten Sie Ihre Werkzeuge scharf und sauber,
um gut und sicher arbeiten zu können. Befolgen
Sie die Wartungsvorschriften und die Hinweise
für den Werkzeugwechsel. Kontrollieren Sie
regelmäßig den Stecker und das Kabel und
lassen Sie diese bei Beschädigung von einer
DEWALT-Kundendienstwerkstatt erneuern. Kontrollieren Sie Verlängerungskabel regelmäßig und
ersetzen Sie sie im Falle einer Beschädigung.
Halten Sie alle Schalter trocken, sauber und frei
von Öl und Fett.
19 Kontrollieren Sie Ihr Elektrowerkzeug auf
Beschädigungen
Vor Gebrauch ist das Elektrowerkzeug auf einwandfreie und bestimmungsgemäße Funktion zu
überprüfen. Überprüfen Sie, ob die beweglichen
Teile einwandfrei funktionieren und ob Teile
beschädigt sind. Sämtliche Teile müssen richtig
montiert sein, um den einwandfreien Betrieb des
Elektrowerkzeuges zu gewährleisten.
Beschädigte Teile und Schutzvorrichtungen
müssen vorschriftsgemäß repariert oder ausgewechselt werden. Benutzen Sie das
Elektrowerkzeug nicht, wenn der Schalter defekt
ist. Beschädigte Schalter müssen durch eine
DEWALT-Kundendienstwerkstatt ersetzt werden.
20 Lassen Sie Reparaturen nur von einer
DEWALT-Kundendienstwerkstatt ausführen
Dieses Elektrowerkzeug entspricht den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen. Reparaturen
dürfen nur von einer DEWALT-Kundendienstwerkstatt ausgeführt werden, andernfalls kann
Unfallgefahr für den Betreiber entstehen.
Überprüfen der Lieferung
Die Verpackung enthält:
1 Schlagbohrmaschine
1 Zusatzhandgriff
1 Bohrtiefenanschlag
1 Bohrfutterschlüssel
1 Transportkoffer (nur für K-Modelle)
1 Bedienungsanleitung
1 Explosionszeichnung
10
DEUTSCH
• Vergewissern Sie sich, daß das Elektrowerkzeug
sowie die Zubehörteile beim Transport nicht
beschädigt wurden.
• Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die
Bedienungsanleitung gründlich durch.
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor wurde nur für eine Spannung konzipiert. Überprüfen Sie deswegen, ob die Netzspannung der auf dem Typenschild des
Elektrowerkzeuges angegebenen Spannung entspricht.
Gerätebeschreibung (Abb. A)
Ihre DEWALT Bohrmaschine wurmde für den professionellen Gebrauch entwickelt: Bohren, Schlagbohren und Schrauben
1 Drehzahl-Regelschalter
2 Verriegelungsknopf für Dauerbetrieb
3 Rechts-/Linkslauf-Umschalter
4 Getriebeumschalter 1./2. Gang
5 Getriebeumschalter Bohren/Schlagbohren
6 Zusatzhandgriff
7 Bohrtiefenanschlag
8 Schnellspannbohrfutter
8 Zahnkranzbohrfutter
9 Spannring
10 Bohrfutterschlüssel
Sicherheitskupplung
Diese Schlagbohrmaschine ist mit einer Sicherheitskupplung ausgerüstet. Sie begrenzt das maximale
Drehmoment, sollte der Bohrer beim Arbeiten blockieren. Dadurch werden auch Getriebe und Motor vor
Überlastung geschützt. Die Sicherheitskupplung wurde
werkseitig eingestellt und kann nicht justiert werden.
Für sicheren Betrieb verwenden Sie
immer den Zusatzhandgriff, vor allem
beim Arbeiten mit niedriger Drehzahl und
großem Drehmoment (1. Gang).
Synchronisiertes Getriebe
Ihre Elektrowerkzeug ist mit einem synchronisierten
Getriebe ausgerüstet, das es Ihnen erlaubt, den
Getriebeumschalter zu betätigen, während das
Elektrowerkzeug stillsteht oder im Leerlauf weiterläuft.
Elektronische Drehzahlregelung
Die elektronische Drehzahlregelung bietet folgende
Vorteile:
- Anpassen der Drehzahl an das Einsatzwerkzeug
und das Material des Werkstücks.
- Regulierung der Drehzahl bei der Verwendung als
Schrauber.
11
Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug ist gemäß
EN 50144 zweifach isoliert; ein Erdleiter
ist aus diesem Grunde überflüssig.
CH
CH
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf
Verwendung des Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II (Doppelisolierung) Geräte
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) - Geräte
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien
verwendet werden, müssen über einen
Fehlerstromschutzschalter angeschlossen
werden.
Auswechseln des Netzkabels oder -steckers
Defekte Netzkabel oder -stecker dürfen nur von einem autorisierten Fachbetrieb ausgewechselt werden. Ausgetauschte Netzkabel oder -stecker müssen danach fachgerecht entsorgt werden.
Verlängerungskabel
Verwenden Sie ein zugelassenes Verlängerungskabel, das für die Leistungsaufnahme des
Elektrowerkzeugs ausreichend ist (vgl. technische
Daten). Der Mindestquerschnitt beträgt 1,5 mm2.
Rollen Sie das Kabel bei Verwendung einer Kabelrolle immer völlig aus.
Zusammenbauen und Einstellen
Ziehen Sie vor dem Zusammenbauen
und Einstellen immer den Netzstecker.
Wählen der Betriebsart (Abb. B)
Die Schlagbohrmaschinen lassen sich in zwei
Betriebsarten benutzen:
Bohren:
Bohren in Stahl, Holz und Kunststoffe
und zum Schrauben
de - 4
DEUTSCH
Schlagbohren:
gleichzeitiger Bohr- und Schlagbetrieb
zum Bohren in Beton und Stein
• Wählen Sie die erforderliche Betriebsart, indem Sie
das entsprechende Symbol auf dem Schalter (5)
zum Pfeil drehen. Richten Sie das Symbol immer
nach dem Pfeil (11) auf dem Getriebegehäuse aus.
Einsetzen und Entfernen eines Bohrers oder
Einsatzwerkzeuges (Abb. A)
Zahnkranzbohrfutter
• Öffnen Sie das Bohrfutter, indem Sie den
Spannring (9) entgegen dem Uhrzeigersinn
drehen und setzen Sie das Zubehör ein.
• Stecken Sie den Bohrfutterschlüssel (10)
nacheinander in alle drei seitlichen Löcher des
Bohrfutters und drehen Sie im Uhrzeigersinn, bis
das Einsatzwerkzeug einwandfrei gespannt ist.
Schnellspannbohrfutter
• Öffnen Sie das Bohrfutter, indem Sie den
Spannring entgegen dem Uhrzeigersinn drehen
und setzen Sie das Zubehör ein.
• Ziehen Sie das Bohrfutter fest an, indem Sie den
Spannring im Uhrzeigersinn drehen.
• Gehen Sie zum Entfernen des Einsatzwerkzeuges in umgekehrter Reihenfolge vor.
Montage und Demontage des Zusatzhandgriffes
(Abb. A)
Der Zusatzhandgriff (6) kann für Rechts- und Linkshänder montiert werden.
Vergewissern Sie sich vor Arbeitsbeginn
immer davon, daß der Zusatzhandgriff
einwandfrei montiert ist.
• Rechtshänder: Schieben Sie die Klemme des
Zusatzhandgriffes über den Spannhals (43 mm)
hinter dem Bohrfutter; hierbei sollte der Griff sich
an der linken Seite befinden.
• Linkshänder: Schieben Sie die Klemme des
Zusatzhandgriffes über den Spannhals (43 mm)
hinter dem Bohrfutter; hierbei sollte der Griff sich
an der rechten Seite befinden.
• Drehen Sie den Zusatzhandgriff in die gewünschte Position und sichern Sie ihn, indem Sie den
Griff im Uhrzeigersinn festdrehen.
de - 5
• Zum Entfernen des Zusatzhandgriffes gehen Sie
in umgekehrter Reihenfolge vor.
Einstellen der Bohrtiefe (Abb. C)
• Setzen Sie den gewünschten Bohrer in das
Bohrfutter ein.
• Lockern Sie den Zusatzhandgriff (6).
• Stecken Sie den Bohrtiefenanschlag (7) durch
das Loch in der Klemme des Zusatzhandgriffes.
• Justieren Sie die Bohrtiefe (siehe Abbildung).
• Befestigen Sie den Zusatzhandgriff.
Rechts-/Linkslauf-Umschalter (Abb. D)
• Betätigen Sie zum Anwählen des Rechts- oder
Linkslaufes den entsprechenden Schalter (3) (siehe
Abbildung und Pfeile auf dem Elektrowerkzeug).
Warten Sie immer, bis der Motor völlig
stillsteht und ändern Sie erst dann die
Laufrichtung.
Getriebeumschalter 1./2. Gang (Abb. E)
Ihr Elektrowerkzeug ist zum Ändern des Drehzahl-/
Drehmomentverhältnisses mit einem
Getriebeumschalter ausgerüstet.
• Lassen Sie den Drehzahl-Regelschalter los und
wählen Sie die richtige Position. Das
Elektrowerkzeug kann hierbei stillstehen oder im
Leerlauf weiterlaufen. Richten Sie den Getriebeumschalter immer nach dem Pfeil auf dem
Getriebegehäuse:
1 niedrige Drehzahl/hohes Drehmoment
2 hohe Drehzahl/niedriges Drehmoment
Für die Drehzahl verweisen wir auf die technischen
Daten.
Wechseln Sie niemals den Gang,
während der EIN-/AUS-Schalter
gedrückt ist.
Entfernen des Bohrfutters (Abb. F & G)
Zahnkranzbohrfutter
• Öffnen Sie die Bohrfutterspannbacken vollständig.
• Entfernen Sie die Bohrfutter-Halteschraube (11)
mit Hilfe eines Schraubenziehers, indem Sie sie
im Uhrzeigersinn drehen (siehe Abbildung).
• Setzen Sie den Bohrfutterschlüssel (10) in eines
12
DEUTSCH
schlagen Sie leicht mit einem Hammer darauf
(siehe Abbildung).
• Halten Sie die Spindel nötigenfalls mit einem
Schlüssel fest.
Schnellspannbohrfutter
• Öffnen Sie die Bohrfutterspannbacken vollständig.
• Entfernen Sie die Bohrfutter-Halteschraube (11)
mit Hilfe eines Schraubenziehers, indem Sie sie
im Uhrzeigersinn drehen (siehe Abbildung).
• Setzen Sie einen Innensechskantschlüssel in das
Bohrfutter ein, schließen Sie es wie oben
beschrieben und schlagen Sie leicht mit einem
Hammer auf den Innensechskantschlüssel (siehe
Abbildung).
Gebrauchsanweisung
• Beachten Sie immer die Sicherheitshinweise und die gültigen Vorschriften.
• Informieren Sie sich über den genauen
Verlauf von Leitungen und
Verkabelungen.
• Drücken Sie beim Arbeiten das
Elektrowerkzeug nur leicht an.
Übermäßiger Druck erhöht die Bohrgeschwindigkeit nicht, sondern beeinträchtigt lediglich die Leistung und
verkürzt möglicherweise die Lebensdauer des Elektrowerkzeuges.
Vor dem Betrieb:
• Setzen Sie das entsprechende Bohrwerkzeug ein.
• Markieren Sie die Stelle, an der ein Loch gebohrt
werden soll.
Ein- und Ausschalten (Abb. A)
• Betätigen Sie zum Starten des
Elektrowerkzeuges den Drehzahl-Regelschalter.
Je tiefer der Drehzahl-Regelschalter gedrückt
wird, um so höher ist die Drehzahl des
Antriebsmotors.
Schlagbohren (Abb. A)
• Wählen Sie die Betriebsart Schlagbohren.
• Betätigen Sie den Schalter (1).
• Drücken Sie erforderlichenfalls den
Verriegelungsknopf (2) für Dauerbetrieb und
lassen Sie anschließend den Schalter los. Der
Verriegelungsknopf funktioniert nur bei der
Höchstdrehzahl, Rechtslauf.
• Lassen Sie zum Stoppen des Werkzeuges den
Schalter los.
• Zum Stoppen des Werkzeuges bei Dauerbetrieb
drücken Sie den EIN-/AUS-Schalter kurz und
lassen ihn anschließend wieder los. Schalten Sie
das Elektrowerkzeug bei Beendigung der
Arbeiten immer auf AUS-Position. Nur wenn das
Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist, darf der
Netzstecker aus der Steckdose gezogen
werden.
Bohren allgemein (Abb. A)
• Wählen Sie die Betriebsart Bohren.
• Gehen Sie anschließend, wie unter Schlagbohren
beschrieben, vor.
• Verwenden Sie das Elektrowerkzeug
nicht zum Mischen oder Pumpen
feuergefährlicher oder explosiver
Flüssigkeiten (Benzin, Alkohol, usw.).
• Das Elektrowerkzeug darf nicht zum
Mischen von entsprechend gekennzeichneten leicht entzündlichen Flüssigkeiten
verwendet werden.
Wenden Sie sich für nähere Informationen über das
richtige Zubehör an Ihren DEWALT-Händler.
Wartung
Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug wurde für eine lange
Lebensdauer und einen möglichst geringen
Wartungsaufwand entwickelt. Ein dauerhafter, einwandfreier Betrieb setzt eine regelmäßige Reinigung
voraus.
Schrauben
• Wählen Sie Rechts- oder Linkslauf.
• Wählen Sie die Position niedrige Drehzahl/hohes
Drehmoment (1. Gang).
13
de - 6
DEUTSCH
GARANTIE
Schmieren
Ihr Elektrowerkzeug erfordert keine zusätzliche
Schmierung.
Reinigung
Sorgen Sie dafür, daß die Lüftungsschlitze offen bleiben, und reinigen Sie das Gehäuse regelmäßig mit
einem weichen Tuch.
• 30 TAGE GELD ZURÜCK GARANTIE •
Wenn Sie mit der Leistung Ihres DEWALTElektrowerkzeuges nicht völlig zufrieden sind,
können Sie es unter Vorlage des OriginalKaufbeleges ohne weiteres innerhalb von 30 Tagen bei
Ihrem DEWALT-Händler im Original-Lieferumfang
zurückgeben und erhalten Ihr Geld zurück. Die Geld
zurück Garantie gilt nicht auf Zubehör.
• 1 JAHR KOSTENLOSE INSPEKTION •
Recycling (nicht zutreffend für
Österreich und die Schweiz)
Elektrowerkzeuge enthalten Roh- und Kunststoffe,
die recycelt werden können und Stoffe, die fachgerecht entsorgt werden müssen. DEWALT und andere namhafte Hersteller von Elektrowerkzeugen haben ein Recycling-Konzept entwickelt, das dem
Handel und dem Anwender eine problemlose Rückgabe von Elektrowerkzeugen ermöglicht.
Ausgediente netz- und akkubetriebene DEWALTWerkzeuge können beim Handel abgegeben oder
direkt an DEWALT eingeschickt werden. Beim
Recycling werden sortenreine Rohstoffe (Kupfer,
Aluminium, etc.) und Kunststoffe gewonnen und
nicht verwertbare Reststoffe verantwortungsvoll
entsorgt. Voraussetzung für den Erfolg ist das Engagement von Anwendern, Handel und Markenherstellern.
Innerhalb der ersten 12 Monate nach dem Kauf
werden Wartungs- oder Kundendienstleistungen
für Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug unter Vorlage
des Original-Kaufbeleges von einer DEWALTKundendienstwerkstatt ausgeführt. Diese
Leistung ist im Kaufpreis eingeschlossen.
• 1 JAHR GARANTIE •
Die Garantiefrist von 12 Monaten gilt für alle
DEWALT-Elektrowerkzeuge und beginnt mit dem
Kaufdatum, das durch den Original-Kaufbeleg
nachgewiesen werden muß. In dieser Zeit
garantieren wir:
• Kostenlose Beseitigung eventueller Störungen
• Kostenlosen Ersatz aller schadhaften Teile
• Kostenlosen und fachmännischen Reparaturservice
• Voraussetzung ist, daß der Fehler nicht auf
unsachgemäße Behandlung zurückzuführen ist
und nur Original-DEWALT-Zubehörteile verwendet wurden, die ausdrücklich von DEWALT
als zum Betrieb mit DEWALT-Elektrowerkzeugen geeignet bezeichnet worden sind.
Den Standort Ihres nächstgelegenen Händlers oder
Ihrer Kundendienst-Werkstatt erfahren Sie unter der
entsprechenden Telefonnummer auf der Rückseite.
Mit dieser Garantieerklärung erhalten Sie eine
zusätzliche Sicherheit. Sie schränkt jedoch in
keinem Falle Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte ein, die Sie gegenüber demjenigen haben,
bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Sie können
nach Ihrer Wahl diese in gewissem Umfange
weitergehenden Rechte (Minderung des
Kaufpreises oder Rückgängigmachung des Kaufes)
auch Ihrem Verkäufer gegenüber geltend machen.
de - 7
14
ENGLISH
PERCUSSION DRILL DW513(K)/DW515(K)
Congratulations!
Table of contents
You have chosen a DEWALT Power Tool. Years of
experience, thorough product development and
innovation make DEWALT one of the most reliable
partners for professional Power Tool users.
Technical data
en - 1
EC-Declaration of conformity
Safety instructions
Package contents
Description
Electrical safety
Mains plug replacement (U.K. & Ireland only)
Using an extension cable
Assembly and adjustment
Instructions for use
Maintenance
Guarantee
en - 2
en - 2
en - 3
en - 3
en - 4
en - 4
en - 4
en - 5
en - 6
en - 6
en - 7
Technical data
Voltage
(U.K. & Ireland only)
(Latin America only)
Power input
No load speed 1st gear
2nd gear
Load speed
1st gear
2nd gear
No load impact 1st gear
2nd gear
Load impact
1st gear
2nd gear
Maximum drilling range in steel/softwood/concrete
Chuck spindle thread size
Collar diameter
Maximum chuck capacity
Weight
Fuses:
Europe
U.K. & Ireland
V
V
V
W
min-1
min-1
min-1
min-1
min-1
min-1
min-1
min-1
mm
UNF
mm
mm
kg
230 V tools
230 V tools
DW513
230
230/115
120
770
0-1,050
0-2,400
700
1,600
0-17,800
0-40,800
11,900
27,200
13/30/16
1/2" x 20
43
13
2.3
DW515
230
230/115
120
770
0-1,050
0-2,400
700
1,600
0-17,800
0-40,800
11,900
27,200
13/30/16
1/2" x 20
43
13
2.3
10 Amperes, mains
13 Amperes, in plugs
The following symbols are used throughout this
manual:
Denotes risk of personal injury, loss of life
or damage to the tool in case of nonobservance of the instructions in this
manual.
15
Denotes risk of electric shock.
en - 1
ENGLISH
EC-Declaration of conformity
Safety instructions
DW513/DW515
DEWALT declares that these Power Tools have been
designed in compliance with: 89/392/EEC,
89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 50144, EN 55104,
EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
When using Power Tools, always observe the
safety regulations applicable in your country to
reduce the risk of fire, electric shock and
personal injury. Read the following safety
instructions before attempting to operate this
product.
Keep these instructions in a safe place!
For more information, please contact DEWALT at the
address below, or refer to the back of the manual.
Level of sound pressure according to 86/188/EEC &
89/392/EEC, measured according to EN 50144:
LpA
(sound pressure)
LWA (acoustic power)
DW513
DW515
dB(A)*
101
101
dB(A)
109
109
* at the operator’s ear
Take appropriate measures for the
protection of hearing if the sound
pressure of 85 dB(A) is exceeded.
Weighted root mean square acceleration value
according to EN 50144:
DW513
DW515
11.6 m/s2 11.6 m/s2
Powerful high frequent interference may cause
speed oscillations up to 20%. These, however,
disappear as soon as the interference is
suppressed.
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40, D-65510,
Idstein, Germany
en - 2
General
1 Keep work area clean
Cluttered areas and benches can cause accidents.
2 Consider work area environment
Do not expose Power Tools to humidity. Keep
work area well lit. Do not use Power Tools in the
presence of inflammable liquids or gases.
3 Guard against electric shock
Prevent body contact with earthed surfaces (e.g.
pipes, radiators, cookers and refrigerators).
For use under extreme conditions (e.g. high
humidity, when metal swarf is being produced,
etc.) electric safety can be improved by inserting
an isolating transformer or a (FI) earth-leakage
circuit-breaker.
4 Keep children away
Do not let children come into contact with the
tool or extension cord. Supervision is required for
those under 16 years of age.
5 Extension cords for outdoor use
When the tool is used outdoors, always use
extension cords intended for outdoor use and
marked accordingly.
6 Store idle tools
When not in use, Power Tools must be stored in
a dry place and locked up securely, out of reach
of children.
7 Dress properly
Do not wear loose clothing or jewellery. They can
be caught in moving parts. Preferably wear
rubber gloves and non-slip footwear when
working outdoors. Wear protective hair covering
to keep long hair out of the way.
8 Wear safety goggles
Also use a face or dust mask in case the
operations produce dust or flying particles.
9 Beware of maximum sound pressure
Take appropriate measures for the protection of
hearing if the sound pressure of 85 dB(A) is
exceeded.
16
ENGLISH
10 Secure workpiece
Use clamps or a vice to hold the workpiece. It is
safer and it frees both hands to operate the tool.
11 Do not overreach
Keep proper footing and balance at all times.
12 Avoid unintentional starting
Do not carry the plugged-in tool with a finger on
the switch. Be sure that the switch is released
when plugging in.
13 Stay alert
Watch what you are doing. Use common sense.
Do not operate the tool when you are tired.
14 Disconnect tool
Shut off power and wait for the tool to come to a
complete standstill before leaving it unattended.
Unplug the tool when not in use, before servicing
or changing accessories.
15 Remove adjusting keys and wrenches
Always check that adjusting keys and wrenches
are removed from the tool before operating the
tool.
16 Use appropriate tool
The intended use is laid down in this instruction
manual. Do not force small tools or attachments
to do the job of a heavy-duty tool. The tool will
do the job better and safer at the rate for which it
was intended.
Warning! The use of any accessory or
attachment or performance of any operation with
this tool, other than those recommended in this
instruction manual may present a risk of personal
injury.
17 Do not abuse cord
Never carry the tool by its cord or pull it to
disconnect from the socket. Keep the cord away
from heat, oil and sharp edges.
18 Maintain tools with care
Keep the tools in good condition and clean for
better and safer performance. Follow the
instructions for maintenance and changing
accessories. Inspect the tool cords at regular
intervals and, if damaged, have them repaired by
an authorized DEWALT repair agent. Inspect the
extension cords periodically and replace them if
damaged. Keep all controls dry, clean and free
from oil and grease.
19 Check for damaged parts
Before using the tool, carefully check it for
damage to ensure that it will operate properly
17
and perform its intended function. Check for
misalignment and seizure of moving parts,
breakage of parts and any other conditions that
may affect its operation. Have damaged guards
or other defective parts repaired or replaced as
instructed.
Do not use the tool if the switch is defective.
Have the switch replaced by an authorized
DEWALT repair agent.
20 Have your tool repaired by an authorized
DEWALT repair agent
This Power Tool is in accordance with the
relevant safety regulations. To avoid danger,
electric appliances must only be repaired by
qualified technicians.
Package contents
The package contains:
1 Percussion Drill
1 Side handle
1 Depth gauge
1 Chuck key
1 Kitbox (K-models only)
1 Instruction manual
1 Exploded drawing
• Check for damage to the tool, parts or
accessories which may have occurred during
transport.
• Take the time to thoroughly read and understand
this manual prior to operation.
Description (fig. A)
Your DEWALT drill has been designed for
professional applications: - rotary and/or percussion
drilling and screwdriving
1 Variable speed switch
2 Lock-on button
3 Forward/reverse slider
4 Two gear selector
5 Mode selector
6 Side handle
7 Depth adjustment rod
8 Keyless chuck
8 Keyed chuck
9 Sleeve
10 Chuck key
en - 3
ENGLISH
Torque limiting clutch
All Rotary Drills are equipped with a torque limiting
clutch that reduces the maximum torque reaction
transmitted to the operator in case of jamming of a
drill bit. This feature also prevents the gearing and
electric motor from stalling. The torque limiting
clutch has been factory-set for heavy duty
performance and cannot be adjusted.
Attach the wires to their respective points in the
plug (see below). Brown is for Live (L) (2) and
Blue is for Neutral (N) (4).
• Before replacing the top cover of the mains plug
ensure that the cable restraint (3) is holding the
outer sheath of the cable firmly and that the two
leads are correctly fixed at the terminal screws.
For safe operation, always use the side
handle, particularly when working in the
low speed/high torque position (1st gear).
Synchronized gear shifting mechanism
Your drill is equipped with a synchronized gear
shifting mechanism which allows to use the two gear
selector when the tool is switched OFF or running
under no load condition.
Electronic speed control
The electronic speed control offers the following
advantages:
- optimal tool control for accurate drilling
- easier screwdriving
Never use a light socket.
Never connect the live (L) or neutral (N)
wires to the earth pin marked E or .
For 115 V units with a power rating exceeding 1500 W,
we recommend to fit a plug to BS4343 standard.
Using an extension cable
Electrical safety
The electric motor has been designed for one
voltage only. Always check that the power supply
corresponds to the voltage on the rating plate.
Your DEWALT tool is double insulated in
accordance with EN 50144; therefore no
earth wire is required.
Mains plug replacement
(U.K. & Ireland only)
• Should your mains plug need replacing and you
are competent to do this, proceed as instructed
below. If you are in doubt, contact an authorized
DEWALT repair agent or a qualified electrician.
• Disconnect the plug from the supply.
• Cut off the plug and dispose of it safely; a plug
with bared copper conductors is dangerous if
engaged in a live socket outlet.
• Only fit 13 Amperes BS1363A approved plugs
fitted with the correctly rated fuse (1).
• The cable wire colours, or a letter, will be marked
at the connection points of most good quality
plugs.
en - 4
If an extension cable is required, use an approved
extension cable suitable for the power input of this
tool (see technical data). The minimum conductor
size is 1.5 mm2. When using a cable reel, always
unwind the cable completely.
Also refer to the table below.
Conductor size (mm2)
0.75
1.00
1.50
2.50
4.00
Cable rating (Amperes)
6
10
15
20
25
Cable length (m)
7.5 15
25 30
45
60
18
ENGLISH
Voltage
115
220/240
Amperes
0 - 2.0
2.1 - 3.4
3.5 - 5.0
5.1 - 7.0
7.1 - 12.0
0
2.1
3.5
5.1
7.1
12.1
-
2.0
3.4
5.0
7.0
12.0
20.0
Cable rating (Amperes)
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
10 15
10 10
15 20
15 15
20 25
6
15
20
20
25
10
15
20
25
-
6
6
6
10
15
20
6
6
10
15
20
25
6
6
15
15
20
-
6
6
6
10
15
20
6
6
6
10
15
20
6
6
6
10
15
20
Fitting the side handle (fig. A)
The side handle (6) can be fitted to suit both
RH- and LH-users.
Always use the Drill with the side handle
properly assembled.
• Loosen the side handle.
• For RH-users, slide the side handle clamp over the
43 mm collar behind the chuck, handle at the left.
• For LH-users, slide the side handle clamp over the
43 mm collar behind the chuck, handle at the right.
• Rotate the side handle to the desired position
and tighten the handle.
Assembly and adjustment
Prior to assembly and adjustment always
unplug the tool.
Selecting the operating mode (fig. B)
The percussion drills can be used in two operating
modes:
Rotary drilling:
for steel, wood and plastics.
Percussion drilling:
simultaneous rotating and impacting for
concrete and masonry drilling operations.
• Select the required operating mode by rotating
the symbol on the mode selector (5) towards the
respective symbol on the gear housing.
Inserting and removing a bit (fig. A)
Keyed chuck
• Open the chuck by turning the sleeve (9)
counterclockwise and insert the bit shank.
• Put the chuck key (10) into each hole in the side
of the chuck and turn clockwise until tight.
Keyless chuck
• Open the chuck by turning the sleeve
counterclockwise and insert the bit shank.
• Tighten firmly by turning the sleeve clockwise.
• To remove the bit, proceed in reverse order.
19
Setting the drilling depth (fig. C)
• Insert the required drill bit into the chuck.
• Slacken the side handle (6).
• Fit the depth adjustment rod (7) through the hole
in the side handle clamp.
• Adjust the drilling depth as shown.
• Tighten the side handle.
Forward/reverse slider (fig. D)
• To select forward or reverse rotation, use the
forward/reverse-switch (3) (see arrow on tool).
Always wait until the motor has come to
a complete standstill before changing the
direction of rotation.
Two gear selector (fig. E)
Your tool is fitted with a two gear selector to vary the
speed/torque ratio.
• Release the variable speed switch and select the
required position. This can be done either with
the tool switched OFF or running under no load
condition. Always align the selector with the
arrow on the gear housing:
1 low speed/high torque
(drilling large holes, driving large screws)
2 high speed/low torque
(drilling smaller holes, drilling in wood)
For speed rates, refer to the technical data.
• Do not change gears at full speed or during use.
en - 5
ENGLISH
Chuck removal (fig. F & G)
Keyed chuck
• Open the chuck jaws as far as possible.
• Insert a screwdriver into the chuck and remove
the chuck retaining screw (11) by turning
clockwise as shown.
• Insert the chuck key (10) into one of the holes in
the side of the chuck and strike it with a hammer
as shown.
• Hold the spindle with a spanner if necessary.
Keyless chuck
• Open the chuck jaws as far as possible.
• Insert a screwdriver into the chuck and remove the
chuck retaining screw (11) by turning clockwise.
• Tighten an Allen key into the chuck and strike it
with a hammer as shown.
The lock-on slide works only in full speed,
forward rotation.
• To stop the tool, release the switch.
• To stop the tool in continuous operation, press
the switch briefly and release it. Always switch
OFF the tool when work is finished and before
unplugging.
Rotary drilling (fig. A)
• Select the rotary drilling mode.
• Proceed as described for percussion drilling.
• Do not use this tool to mix or pump
easily combustible or explosive fluids
(benzine, alcohol, etc.).
• Do not mix or stir inflammable liquids
labelled accordingly.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
Instructions for use
Maintenance
• Always observe the safety instructions
and applicable regulations.
• Be aware of the location of pipework and
wiring.
• Apply only a gentle pressure to the tool.
Excessive force does not speed up
drilling but decreases tool performance
and may shorten tool life.
Your DEWALT Power Tool has been designed to
operate over a long period of time with a minimum
of maintenance. Continuous satisfactory operation
depends upon proper tool care and regular cleaning.
Lubrication
Your Power Tool requires no additional lubrication.
Prior to operation:
• Insert the appropriate bit.
• Mark the spot where the hole is to be drilled.
Switching ON and OFF (fig. A)
• To run the tool, press the variable speed switch.
The pressure exerted on the variable speed
switch determines the tool speed.
Screwdriving
• Select forward or reverse rotation.
• Use the low speed/high torque position (1st
gear).
Cleaning
Keep the ventilation slots clear and regularly clean
the housing with a soft cloth.
Unwanted tools and the environment
Take your tool to an authorized DEWALT repair
agent where it will be disposed of in an
environmentally safe way.
Percussion Drilling (fig. A)
• Select the percussion mode.
• Press the switch (1).
• If necessary, press the lock-on slide (2) upwards
for continuous operation and release the switch.
en - 6
20
ENGLISH
GUARANTEE
• 30 DAY NO RISK SATISFACTION GUARANTEE •
If you are not completely satisfied with the
performance of your DEWALT tool, simply return
it within 30 days, complete as purchased, to a
participating Dealer, or an authorized DEWALT
repair agent, for a full refund or exchange. Proof
of purchase must be produced.
• ONE YEAR FREE SERVICE CONTRACT •
If you need maintenance or service for your
DEWALT tool, in the 12 months following
purchase, it will be undertaken free of charge at
an authorized DEWALT repair agent. Proof of
purchase must be produced. Includes labour and
spare parts for Power Tools. Excludes
accessories.
• ONE YEAR FULL WARRANTY •
If your DEWALT product becomes defective due
to faulty materials or workmanship within 12
months from the date of purchase, we guarantee
to replace all defective parts free of charge or, at
our discretion, replace the unit free of charge
provided that:
• The product has not been misused.
• Repairs have not been attempted by
unauthorized persons.
• Proof of purchase date is produced.
This guarantee is offered as an extra benefit
and is additional to consumers statutory rights.
For the location of your nearest authorized
DEWALT repair agent, please use the appropriate
telephone number on the back of this manual.
21
en - 7
ESPAÑOL
TALADRO PERCUTOR DW513(K)/DW515(K)
¡Enhorabuena!
Contenido
Usted ha optado por una herramienta eléctrica
DEWALT. Muchos años de experiencia y una gran
asiduidad en el desarrollo y la innovación de sus
productos han convertido DEWALT en un socio muy
fiable para el usuario profesional.
Características técnicas
Declaración CE de conformidad
Instrucciones de seguridad
Verificación del contenido del embalaje
Descripción
Seguridad eléctrica
Utilización de un cable de prolongación
Montaje y ajustes
Instrucciones para el uso
Mantenimiento
Garantía
es - 1
es - 2
es - 2
es - 3
es - 4
es - 4
es - 4
es - 4
es - 6
es - 6
es - 7
Características técnicas
Voltaje
(solo Latinoamérica)
Potencia absorbida
Velocidad en vacío
V
V
W
1a velocidad
min-1
2a velocidad
min-1
Velocidad en carga
1a velocidad
min-1
2a velocidad
min-1
Impacto en vacío
1a velocidad
min-1
2a velocidad
min-1
Impacto en carga
1a velocidad
min-1
2a velocidad
min-1
Capacidad de perforación en acero/madera/hormigón:mm
Fileteado del eje portapuntas:
UNF
Diámetro del collar
mm
Capacidad máxima del portabrocas
mm
Peso
kg
Fusibles
Herramientas 230 V:
DW513
230
120
770
0-1.050
0-2.400
700
1.600
0-17.800
0-40.800
11.900
27.200
13/30/16
1/2" x 20
43
13
2,3
DW515
230
120
770
0-1.050
0-2.400
700
1.600
0-17.800
0-40.800
11.900
27.200
13/30/16
1/2" x 20
43
13
2,3
10 A
En el presente manual figuran los pictogramas
siguientes:
Indica peligro de lesiones, de accidentes
mortales o de averías en la herramienta
en caso de no respeto de las
instrucciones en este manual.
es - 1
Indica tensión eléctrica.
22
ESPAÑOL
Declaración CE de conformidad
Instrucciones de seguridad
DW513/DW515
DEWALT certifica que estas herramientas eléctricas
han sido construidas de acuerdo a las normas
siguientes: 89/392/CEE, 89/336/CEE, 73/23/CEE,
EN 50144, EN 55104, EN 55014, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
Al utilizar Herramientas Eléctricas, observe las
reglas de seguridad en vigor en su país, a fin de
reducir el riesgo de descarga eléctrica, de
lesiones y de incendio. Lea las instrucciones de
seguridad siguientes antes de utilizar este
producto.
¡Conserve bien estas instrucciones de
seguridad!
Para información más detallada, contacte a
DEWALT, véase abajo o consulte el dorso de este
manual.
El nivel de la presión acústica de acuerdo con las
normas 86/188/CEE & 89/392/CEE, medida de
acuerdo con EN 50144:
LpA
(presión acústica)
LWA (potencia acústica)
DW513
DW515
dB(A)*
101
101
dB(A)
109
109
* al oído del usuario
Tome medidas adecuadas para proteger
sus oídos cuando la presión acústica
exceda el valor de 85 dB(A).
Valor cuadrático medio ponderado en frecuencia de
la aceleración según EN 50144:
DW513
DW515
11,6 m/s2
11,6 m/s2
Las interferencias potentes de alta frecuencia
pueden provocar oscilaciones de velocidad de hasta
un 20%. Sin embargo, éstas desaparecen en
cuanto se elimina la interferencia.
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40, D-65510,
Idstein, Alemania
23
Generalidades
1 Mantenga limpia el área de trabajo
Un área o un banco de trabajo en desorden
aumentan el riesgo de accidentes.
2 Tenga en cuenta el entorno del área de
trabajo
No exponga las Herramientas Eléctricas a la
humedad. Procure que el área de trabajo esté
bien iluminada. No utilice Herramientas Eléctricas
en la proximidad de líquidos o gases inflamables.
3 Protéjase contra las descargas eléctricas
Evite el contacto del cuerpo con las superficies
conectadas a tierra (p. ej. tuberías, radiadores,
cocinas eléctricas y refrigeradores).
Para aplicaciones de uso extremas (por ej.
humedad elevada formación de polvo metálico,
etc.), se puede aumentar la seguridad eléctrica a
través de intercalar un transformador de
separación o un interruptor de protección de
corriente de defecto (FI).
4 ¡Mantenga alejados a los niños!
No permita que otras personas toquen la
herramienta o el cable de prolongación. En caso
de uso por menores de 16 años, se requiere
supervisión.
5 Cables de prolongación para el exterior
Al trabajar fuera, utilice siempre cables de
prolongación destinados al uso exterior y
marcados en consecuencia para ello.
6 Guarde las herramientas que no utiliza
Las Herramientas Eléctricas que no se utilizan,
deben estar guardadas en un lugar seco,
cerrado y fuera del alcance de los niños.
7 Vista ropa de trabajo apropiada
No lleve vestidos anchos ni joyas. Estos podrían
ser atrapados por piezas en movimiento. Para
trabajos al exterior, se recomienda llevar guantes
de goma y calzado de suela antideslizante. Si
tiene el pelo largo, téngalo recogido y cubierto.
es - 2
ESPAÑOL
8 Lleve gafas de protección
Utilice también una mascarilla si el trabajo
ejecutado produce polvo u otras partículas
volantes.
9 Respete el nivel máximo de la presión
acústica
Tome medidas adecuadas para la protección de
los oídos cuando la presión acústica exceda el
valor de 85 dB(A).
10 Sujete bien la pieza de trabajo
Utilice abrazaderas o un torno para sujetar la
pieza de trabajo. Es más seguro que sujetarla
con la mano y le permite utilizar ambas manos
para manejar la herramienta.
11 No alargue demasiado su radio de acción
Mantenga un apoyo firme sobre el suelo y
conserve el equilibrio en todo momento.
12 Evite un arranque involuntario
No mantenga el dedo en el interruptor al
transportar la herramienta enchufada. Asegúrese
de que el interruptor esté en posición de parada
al enchufar la herramienta.
13 Esté siempre alerta
Mire lo que está haciendo. Use el sentido
común. No maneje la herramienta cuando está
cansado.
14 Desenchufe la herramienta
Desconecte la herramienta y espere que esté
completamente parada antes de dejarla sin
vigilar. Desenchufe la herramienta cuando no se
utilice y antes de proceder al mantenimiento o
sustituir accesorios.
15 Retire las llaves de maniobra
Antes de poner la herramienta en marcha,
asegúrese de que las llaves y utensilios de reglaje
hayan sido retirados.
16 Utilice la herramienta adecuada
En este manual, se indica para qué uso está
destinada la herramienta. No utilice herramientas
o dispositivos acoplables de potencia demasiado
débil para ejecutar trabajos pesados. La
herramienta funcionará mejor y con mayor
seguridad al ser utilizada de acuerdo con sus
características técnicas.
¡ATENCION! El uso de accesorios o
acoplamientos, o el uso de la herramienta misma
distintos de los recomendados en este manual
de instrucciones, puede dar lugar a lesiones de
personas.
es - 3
17 Cuide el cable de alimentación
No lleve la herramienta por el cable, ni tire del
cable para desenchufar la herramienta. Proteja el
cable del calor, del aceite y de las aristas vivas.
18 Mantenga las herramientas asiduamente
Mantenga sus herramientas afiladas y limpias
para trabajar mejor y más seguro. Siga las
instrucciones para el mantenimiento y la
sustitución de accesorios. Verifique los cables de
las herramientas con regularidad y, en caso de
avería, llévelos a un Centro de Servicio DEWALT
para que sean reparados. Inspeccione los cables
de prolongación periódicamente y sustitúyalos
cuando presenten defectos. Mantenga todos los
mandos secos, limpios y libres de aceite y grasa.
19 Comprobar que no haya partes averiadas
Antes de utilizar la herramienta, compruebea que
no haya averías, a fin de asegurar que funcionará
correctamente y sin problemas. Compruebe que
no haya desalineamiento o enganchamiento de
piezas en movimiento, ni roturas de piezas, ni
accesorios mal montados, ni cualquier otro
defecto que pudiera perjudicar al buen
funcionamiento de la herramienta. Haga reparar
o sustituir los dispositivos de seguridad u otros
componentes defectuosos según las
instrucciones.
No utilice la herramienta cuando el interruptor
esté defectuoso. Haga sustituir el interruptor en
un Centro de Servicio DEWALT.
20 Haga reparar su herramienta en un Centro de
Servicio DEWALT
Esta Herramienta Eléctrica cumple con las reglas
de seguridad en vigor. Para evitar situaciones
peligrosas, la reparación de Herramientas
Eléctricas debe ser efectuada únicamente por un
técnico competente.
Verificación del contenido del embalaje
El paquete contiene:
1 Taladro Percutor
1 Empuñadura lateral
1 Tope de profundidad
1 Llave para portabrocas
1 Caja de transporte (solo modelos K)
1 Manual de instrucciones
1 Dibujo despiezado
24
ESPAÑOL
• Compruebe si la herramienta, piezas o accesorios
han sufrido algún daño durante el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer y
comprender este manual antes de utilizar la
herramienta.
Descripción (fig. A)
Este taladro de DEWALT ha sido diseñado para el
uso profesional: taladrado rotativo y/o con
percusión, más atornillador.
1 Conmutador de velocidad variable
2 Botón de funcionamiento continuo
3 Guía de deslizamiento de avance/retroceso
4 Selector de dos velocidades
5 Selector de modo
6 Empuñadura lateral
7 Varilla de ajuste de profundidad
8 Portabrocas sin llave
8 Portabrocas con llave
9 Manguito
10 Llave para portabrocas
Embrague limitador de torsión
Todos los Taladros están provistos de un embrague
limitador de torsión, el cual reduce el par de torsión
transmitido al usuario, al quedarse atascada una
broca. Esta característica impide también el calado
del engrenaje y del motor eléctrico. El embrague
limitador de torsión es ajustado en la fábrica y no
puede ser ajustado luego por el usuario.
Para garantizar la seguridad en el
funcionamiento, utilice siempre la
empuñadura lateral, y en especial
cuando trabaje en la posición de baja
velocidad/par elevado (1a velocidad).
Mecanismo de cambio de velocidad
sincronizado
El taladro está equipado con un mecanismo de
cambio de velocidad sincronizado que permite utilizar
el selector de dos velocidades cuando la herramienta
está desconectada o funcionando en vacío.
Control electrónico de velocidad
El control electrónico de velocidad ofrece las
ventajas siguientes:
- control óptima de la herramienta para precisión
de taladrado
25
- mayor facilidad para atornillar
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico ha sido diseñado para un solo
voltaje. Compruebe siempre que el voltaje de la red
corresponde al valor indicado en la placa de
características.
Su herramienta DEWALT tiene doble
aislamiento, conforme a la norma EN
50144; por consiguiente, no se requiere
conexión a tierra.
Sustitución de cable o enchufe
Al sustituir el cable o el enchufe hágalo con sumo
cuidado: un enchufe con conectores de cobre
desprotegidos es peligroso si se conecta a una
toma de corriente activa.
Utilización de un cable de prolongación
En caso de que sea necesario utilizar un cable de
prolongación, deberá ser un cable de prolongación
aprobado, adecuado para la potencia de esta
herramienta (véanse las características técnicas).
La sección mínima de conductor es de 1,5 mm2.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
Montaje y ajustes
Desenchufe la herramienta antes de
proceder con el montaje y los ajustes.
Seleccionar el modo de operación (fig. B)
Los taladros percutores pueden usarse en dos
modos operativos:
Taladrado rotativo:
para acero, madera y materias plásticas
Taladrado con percusión:
rotación y percusión simultáneas para
taladrar hormigón y ladrillos.
• Seleccione el modo operativo deseado girando el
selector del modo (5) hasta que el símbolo
correspondiente quede alineado con la flecha en
la caja de engranajes.
es - 4
ESPAÑOL
Insertar y quitar una broca (fig. A)
Portabrocas con llave
• Abra el portabrocas girando el manguito (9) hacia
la izquierda e inserte la parte lisa de la broca.
• Introduzca la llave (10) en cada uno de los
orificios laterales del portabrocas y gírela hacia la
derecha hasta que la broca esté bien apretada.
Portabrocas sin llave
• Abra el portabrocas girando el manguito hacia la
izquierda e inserte la parte lisa de la broca.
• Apriete bien, girando el manguito hacia la derecha.
• Para sacar la broca, siga el mismo procedimiento
en orden inversa.
Montar la empuñadura lateral (fig. A)
La empuñadura lateral (6) puede montarse tanto a la
derecha como a la izquierda.
Asegure siempre que la empuñadura
lateral esté bien montada antes de
utilizar el Taladro.
• Afloje la empuñadura lateral.
• Para los usuarios diestros: pase la mordaza de la
empuñadura lateral por encima del cuello de 43
mm detrás del portabrocas, con la empuñadura
a la izquierda.
• Para los usuarios zurdos: pase la mordaza de la
empuñadura lateral por encima del cuello de 43
mm detrás del portabrocas, con la empuñadura
a la derecha.
• Gire la empuñadura lateral hasta obtener la
posición deseada y apriete la empuñadura.
Ajuste de la profundidad de perforación (fig. C)
• Inserte la broca apropiada en el portabrocas.
• Afloje la empuñadura lateral (6).
• Pase la varilla para el ajuste de la profundidad (7)
por el agujero en la mordaza de la empuñadura
lateral.
• Ajuste la profundidad de perforación como
indicado.
• Apriete la empuñadura lateral.
Guía de deslizamiento de avance/retroceso
(fig. D)
• Para seleccionar el sentido de rotación deseado,
utilice el conmutador de inversión del sentido de
es - 5
rotación (3) tal como indicado (ver las flechas en
la herramienta).
Espere siempre hasta que el motor esté
completamente parado antes de
cambiar el sentido de rotación.
Selector de dos velocidades (fig. E)
Su herramienta tiene un selector de dos velocidades
incorporado para variar la relación entre velocidad y
par de torsión.
• Suelte el conmutador de velocidad variable y
seleccione la posición necesaria. Esto puede
realizarse con la herramienta desconectada o
funcionando en vacío. Asegúrese siempre de que
el selector quede alineado con la flecha en la caja
de engranajes:
1 baja velocidad/elevado par
(taladrado de grandes agujeros o introducción de
tornillos largos)
2 alta velocidad/bajo par
(agujeros más pequeños, taladrados en madera)
Para las velocidades, ver los datos técnicos.
¡Evite de cambiar de velocidad cuando el
taladro está funcionando!
Quitar el portabrocas (fig. F & G)
Portabrocas con llave
• Abra las mordazas del portabrocas al máximo
posible.
• Inserte un destornillador en el portabrocas y quite
el tornillo que retiene el portabrocas (11)
girándolo hacia la derecha, como indicado.
• Inserte la llave de portabrocas (10) en uno de los
orificios laterales del portabrocas y dé un golpe
de martillo, como indicado.
• Sujete el eje con un llave si es necesario.
Portabrocas sin llave
• Abra las mordazas del portabrocas al máximo
posible.
• Inserte un destornillador en el portabrocas y quite
el tornillo que retiene el portabrocas (11)
girándolo hacia la derecha, como indicado.
• Inserte una llave hexagonal en el portabrocas y
dé un golpe de martillo, tal como indicado.
26
ESPAÑOL
Instrucciones para el uso
• Respete siempre las instrucciones de
seguridad y las normas de aplicación.
• Infórmese sobre la ubicación de tuberías
y de cables eléctricos.
• Sólo se debe ejercer una ligera presión
sobre la herramienta. Una presión
excesiva no acelera el taladrado, sino
que reduce la efectividad de la
herramienta e incluso puede reducir su
vida útil.
Antes de trabajar:
• Inserte la broca apropiada.
• Demarque el punto a ser perforado.
Encendido y apagado (fig. A)
• Para encender, pulse el conmutador de
velocidad variable. La presión determina la
velocidad.
Atornillar
• Seleccione el sentido de la rotación.
• Utilice la posición baja velocidad/elevado par
(velocidad I).
Perforación de percusión (fig. A)
• Seleccione el modo de percusión.
• Pulse el conmutador (1).
• Si necesario, pulse el botón de funcionamiento
continuo (2) y suelte el conmutador. El botón de
funcionamiento continuo sólo funciona con
velocidad máxima y rotación hacia la derecha.
• Para parar la herramienta, suelte el conmutador.
• Para parar la herramienta en modo de
funcionamiento continuo, pulse brevemente el
conmutador y suéltelo. Siempre se debe apagar
la herramienta al acabar de trabajar y antes de
desconectarla de la red.
• No mezclar o remover líquidos
inflamables.
Consulte a su proveedor si desea información más
detallada sobre los accesorios apropiados.
Mantenimiento
Su herramienta eléctrica DEWALT ha sido diseñada
para funcionar mucho tiempo con un mínimo de
mantenimiento. El funcionamiento satisfactorio
depende del buen cuidado de la herramienta y de
una limpieza frecuente.
Lubricación
Su herramienta eléctrica no requiere lubricación
adicional.
Limpieza
Evite que se obturen las ranuras de ventilación y
limpie el exterior con regularidad utilizando un paño
suave.
Herramientas desechadas y el medio
ambiente
Lleve la herramienta vieja a un Centro de Servicio
DEWALT, donde será eliminada sin efectos
perjudiciales para el medio ambiente.
Taladrado rotativo (fig. A)
• Seleccione el modo de perforación.
• Proceda como descrito para la perforación con
percusión.
• No utilice esta herramienta para mezclar
o bombear líquidos combustibles o
explosivos (bencina, alcohol, etc.).
27
es - 6
ESPAÑOL
GARANTÍA
• 30 DÍAS DE SATISFACCIÓN COMPLETA •
Si no queda totalmente satisfecho con su
herramienta DEWALT, contacte con su Centro de
Servicio DEWALT. Presente su reclamación,
juntamente con la máquina completa, así como
la factura de compra y le será presentada la
mejor solución.
• UN AÑO DE SERVICIO GRATUITO •
Si necesita mantenimiento o servicio técnico para
su herramienta DEWALT en los 12 meses
siguientes a la compra, podrá obtenerlos
gratuitamente en un Centro de Servicio DEWALT.
Para ello es imprescindible presentar la prueba
de compra. Incluye mano de obra y piezas para
las Herramientas Eléctricas. No se incluye los
accesorios.
• UN AÑO DE GARANTÍA •
Si su producto DEWALT presenta algún defecto
debido a fallos de materiales o mano de obra en
los 12 meses siguientes a la fecha de compra, le
garantizamos la sustitución gratuita de todas las
piezas defectuosas siempre y cuando:
• El producto no haya sido utilizado
inadecuadamente.
• No se haya intentado su reparación por parte
de una persona no autorizada.
• Se presente la prueba de compra.
Para la localización del Centro de Servicio
DEWALT más cercano, consulte el dorso de este
manual.
es - 7
28
FRANÇAIS
PERCEUSE A PERCUSSION
DW513(K)DW515(K)
Félicitations!
Table des matières
Vous avez choisi un outil électrique DEWALT. Depuis
de nombreuses années, DEWALT produit des outils
électriques adaptés aux exigences des utilisateurs
professionnels.
Caractéristiques techniques
Déclaration CE de conformité
Instructions de sécurité
Contenu de l’emballage
Description
Sécurité électrique
Câbles de rallonge
Assemblage et réglage
Mode d’emploi
Entretien
Garantie
fr - 1
fr - 2
fr - 2
fr - 3
fr - 3
fr - 4
fr - 4
fr - 4
fr - 5
fr - 6
fr - 7
Caractéristiques techniques
Tension
Puissance absorbée
Vitesses à vide
1ère vitesse
2ème vitesse
Vitesses en charge
1ère vitesse
2ème vitesse
Percussion à vide
1ère vitesse
2ème vitesse
Percussion en charge
1ère vitesse
2ème vitesse
Capacité de perçage acier/bois tendre/béton
Axe de mandrin
Diamètre du collet
Capacité du mandrin
Poids
Fusible:
Outils 230 V
V
W
tr/min
tr/min
tr/min
tr/min
tr/min
tr/min
tr/min
tr/min
mm
UNF
mm
mm
kg
DW513
230
770
0-1.050
0-2.400
700
1.600
0-17.800
0-40.800
11.900
27.200
13/30/16
1/2" x 20
43
13
2,3
DW515
230
770
0-1.050
0-2.400
700
1.600
0-17.800
0-40.800
11.900
27.200
13/30/16
1/2" x 20
43
13
2,3
10 A
Les symboles suivants sont utilisés dans le présent
manuel:
En cas de non-respect des instructions
dans le présent manuel, il y a risque de
blessure, danger de mort ou possibilité
de dégradation de l’outil.
29
Dénote la présence de tension électrique.
fr - 1
FRANÇAIS
Déclaration CE de conformité
Instructions de sécurité
DW513/DW515
DEWALT déclare que ces outils ont été mis au point
en conformité avec les normes 89/392/CEE,
89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 50144, EN 55104,
EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Pour de plus amples informations, contacter
DEWALT à l’adresse ci-dessous ou se reporter au
dos de ce manuel.
Niveau de pression acoustique suivant 86/188/CEE
& 89/392/CEE, mesuré suivant EN 50144:
DW513
DW515
LpA
(pression acoustique)
dB(A)*
101
101
LWA
(puissance acoustique)
dB(A)
109
109
* à l’oreille de l’opérateur
Prendre les mesures nécessaires pour la
protection de l’ouïe lorsque le niveau de
pression acoustique est supérieur à
85 dB(A).
Valeur moyenne pondérée du carré de l’accélération
suivant EN 50144:
DW513
DW515
11,6 m/s2
11,6 m/s2
Des interférences très puissantes risquent
d’entraîner des variations de la vitesse pouvant
atteindre 20%. Ces variations cessent dès que les
interférences disparaissent.
Directeur de développement produits
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40, D-65510,
Idstein, Allemagne
fr - 2
Afin de réduire le risque de décharge électrique,
de blessure et d’incendie lors de l’utilisation
d’outils électriques, observer les consignes de
sécurité fondamentales en vigueur. Lire et
observer les instructions avant d’utiliser l’outil.
Conserver ces instructions de sécurité!
Généralités
1 Tenir votre aire de travail propre et bien
rangée
Le désordre augmente les risques d’accident.
2 Tenir compte des conditions ambiantes
Ne pas exposer les outils électriques à l’humidité.
Veiller à ce que l’aire de travail soit bien éclairée.
Ne pas utiliser d’outils électriques en présence
de liquides ou de gaz inflammables.
3 Attention aux décharges électriques
Eviter le contact corporel avec des éléments
reliés à la terre, comme par exemple tuyaux,
radiateurs, cuisinières électriques et
réfrigérateurs.
Sous des conditions de travail extrêmes (par
exemple: humidité élevée, dépôt de poussières
métalliques, etc.) la sécurité électrique peut être
augmentée en insérant un transformateur
d’isolation ou un disjoncteur différentiel (FI).
4 Tenir les enfants éloignés
Ne pas permettre que d’autres personnes touchent
l’outil ou le câble de rallonge. La supervision est
obligatoire pour les moins de 16 ans.
5 Câble de rallonge pour l’extérieur
A l’extérieur, n’utiliser que des câbles de rallonge
homologués portant le marquage correspondant.
6 Ranger vos outils dans un endroit sûr
Ranger les outils non utilisés dans un endroit sec,
fermé à clé et hors de la portée des enfants.
7 Porter des vêtements de travail appropriés
Ne pas porter de vêtements flottants ou de
bijoux. Ils pourraient être happés par les pièces
en mouvement. Lors de travaux à l’extérieur, il
est recommandé de porter des gants en
caoutchouc et des chaussures à semelle antidérapante. Le cas échéant, porter une garniture
convenable retenant les cheveux longs.
8 Porter des lunettes de protection
Utiliser aussi un masque si le travail exécuté
produit de la poussière ou des copeaux volants.
30
FRANÇAIS
9 Attention au niveau de pression acoustique
Prendre les mesures nécessaires pour la
protection de l’ouïe lorsque le niveau de pression
acoustique est supérieur à 85 dB(A).
10 Bien fixer la pièce à travailler
Pour plus de sécurité, fixer la pièce à travailler avec
un dispositif de serrage ou un étau. Ainsi, vous
aurez les deux mains libres pour manier l’outil.
11 Adopter une position confortable
Toujours tenir les deux pieds à terre et garder
l’équilibre.
12 Eviter tout démarrage involontaire
Ne pas porter l’outil en ayant un doigt placé sur
l’interrupteur. Mettre l’interrupteur en position
d’arrêt avant de mettre la fiche dans la prise.
13 Faire preuve de vigilance
Observer votre travail. Faire preuve de bon sens.
Ne pas employer l’outil en cas de fatigue.
14 Enlever la fiche de la prise
Débrancher l’outil et attendre qu’il soit
complètement immobilisé avant de le laisser, de
procéder à l’entretien ou au changement
d’accessoires.
15 Enlever les clés de réglage
Avant de mettre l’outil en marche, retirer les clés
et outils de réglage.
16 Utiliser l’outil adéquat
Le domaine d’utilisation de l’outil est décrit dans
le présent manuel. Ne pas utiliser d’outils ou
d’accessoires de trop faible puissance pour
exécuter des travaux lourds. Ne pas utiliser des
outils à des fins et pour des travaux pour lesquels
ils n’ont pas été conçus.
Attention! L’utilisation d’accessoires autres que
ceux recommandés dans le présent manuel
pourrait entraîner un risque de blessure. Utiliser
l’outil conformément à sa destination.
17 Préserver le câble d’alimentation
Ne pas porter l’outil par le câble et ne pas tirer
sur celui-ci pour débrancher la fiche de la prise.
Préserver le câble de la chaleur, de l’huile et des
arêtes vives.
18 Entretenir vos outils avec soin
Maintenir vos outils affûtés et propres afin de
travailler mieux et plus sûrement. Observer les
instructions d’entretien de changement
d’accessoires. Vérifier régulièrement l’état du
câble d’alimentation et, s’il est endommagé, le
faire changer par votre Service agréé DEWALT.
31
Vérifier périodiquement le câble de rallonge et le
remplacer s’il est endommagé. Maintenir les
poignées sèches et exemptes d’huile et de graisse.
19 Contrôler si votre outil est endommagé
Avant d’utiliser l’outil, vérifier qu’il n’est pas
endommagé. Pour cela, contrôler l’alignement
des pièces en mouvement et leur grippage
éventuel. Tous les composants doivent être
montés correctement et remplir les conditions
pour garantir le fonctionnement impeccable de
l’outil. Faire réparer ou échanger tout dispositif de
sécurité et toute pièce endommagée
conformément aux instructions. Ne pas utiliser
l’outil quand l’interrupteur est défectueux. Faire
remplacer l’interrupteur par un Service agréé
DEWALT.
20 Faire réparer votre outil par un Service agréé
DEWALT
Cet outil est conforme aux consignes de sécurité
en vigueur. La réparation des outils électriques
est strictement réservée aux personnes
qualifiées.
Contenu de l’emballage
L’emballage contient:
1 Perceuse à percussion
1 Poignée latérale
1 Butée de profondeur
1 Clé de mandrin
1 Coffret de transport (seulement pour modèles K)
1 Manuel d’instructions
1 Dessin éclaté
• Vérifier si l’outil, les pièces ou les accessoires ne
présentent pas de dommages dus au transport.
• Prendre le temps de lire et de comprendre à fond
le présent manuel avant de mettre votre outil en
marche.
Description (fig. A)
Votre Perceuse DEWALT a été mise au point pour
une utilisation professionnelle: pour percer avec ou
sans percussion et pour visser.
1 Interrupteur à variateur de vitesse
2 Bouton de verrouillage
3 Sélecteur de rotation gauche/droite
4 Sélecteur de vitesse de rotation
5 Sélecteur de mode
6 Poignée latérale
fr - 3
FRANÇAIS
7
8
8
9
10
Butée de profondeur
Mandrin autoserrant
Mandrin à clé
Bague du mandrin
Clé de mandrin
Limiteur de couple
Toutes les perceuses sont équipées d’un limiteur de
couple réduisant l’à-coup en cas de blocage du
foret. Cette caractéristique évite aussi le calage de
l’engrenage et du moteur électrique. Ajusté à l’usine,
le limiteur de couple n’est pas réglable.
Pour une sécurité optimale, toujours
travailler avec la poignée latérale, surtout
en mode basse vitesse/couple élevé
(1ère vitesse).
Mécanisme de vitesse de rotation synchronisé
Votre perceuse étant équipée d’un mécanisme de
vitesse de rotation synchronisé, le sélecteur de
vitesse de rotation s’utilise soit avec le moteur à
l’arrêt, soit fonctionnant à vide.
Variateur de vitesse électronique
Le variateur de vitesse électronique offre les
avantages suivants:
- contrôle parfait de l’outil pour des perçages
précis
- vissage plus aisé
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour une seule
tension. Vérifier si la tension secteur correspond à la
tension indiquée sur la plaque d’identification.
Cet outil à double isolation est conforme
à la norme EN 50144; un branchement à
la terre n’est donc pas nécessaire.
CH
CH
fr - 4
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du
remplacement du câble d’alimentation.
Type 11 pour la classe II (Isolation double)
- outils
Type 12 pour la classe I (Conducteur de
terre) - outils
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter
les outils portatifs à un disjoncteur FI.
Remplacement du cordon secteur ou de la fiche
Après le remplacement du cordon secteur ou de la
fiche, s’en débarrasser en songeant à la sécurité car
il est dangereux de réutiliser un cordon secteur ou
une fiche dont les conducteurs sont dénudés.
Câbles de rallonge
Si un câble de rallonge est nécessaire, utiliser un
câble de rallonge homologué adapté pour la
puissance absorbée de cet outil (voir les
caractéristiques techniques). La section minimum du
conducteur est de 1,5 mm2. En cas d’utilisation d’un
dévidoir, toujours dérouler le câble complètement.
Assemblage et réglage
Toujours retirer la fiche de la prise avant de
procéder à l’assemblage ou au réglage.
Sélection du mode de travail (fig. B)
Les perceuses à percussion s’utilisent en deux
modes de travail:
Perçage sans percussion:
pour acier, bois et matières plastiques
Perçage avec percussion:
pour béton et maçonnerie.
• Sélectionner le mode de travail en tournant le
sélecteur de mode (5) vers la flèche sur le boîtier
d’engrenage en alignant la flèche et le symbole
sur le sélecteur.
Montage et démontage d’un foret ou d’un
embout de vissage (fig. A)
Mandrin à clé
• Ouvrir le mandrin en tournant la bague (9) dans le
sens contraire des aiguilles d’une montre et
introduire la queue du foret.
• Introduire la clé de mandrin (10) dans chacun des
trous du mandrin et la tourner dans le sens des
aiguilles d’une montre jusqu’à ce que le foret soit
bien serré.
Mandrin autoserrant
• Ouvrir le mandrin en tournant la bague dans le
sens contraire des aiguilles d’une montre et
introduire la queue du foret.
32
FRANÇAIS
• Serrer convenablement en tournant la bague
dans le sens des aiguilles d’une montre.
• Pour enlever le foret ou l’embout de vissage,
procéder en ordre inverse.
Montage de la poignée latérale (fig. A)
La poignée latérale (6) peut être installée pour
droitiers et pour gauchers.
Toujours utiliser la perceuse avec la
poignée latérale convenablement
assemblée.
• Desserrer la poignée latérale.
• Pour droitiers, faire glisser le collier de serrage de
la poignée latérale sur le collet (43 mm) derrière le
mandrin, le manche à gauche.
• Pour gauchers, faire glisser le collier de serrage
de la poignée latérale sur le collet (43 mm)
derrière le mandrin, le manche à droite.
• Tourner la poignée latérale dans la position
désirée et la serrer.
Réglage de la profondeur de perçage (fig. C)
• Introduire le foret dans le mandrin.
• Desserrer le manche de la poignée latérale (6).
• Introduire la butée de profondeur (7) dans l’oeillet
prévu à cet effet dans le collier de serrage de la
poignée latérale.
• Régler la profondeur de perçage comme
l’indique le dessin.
• Serrer le manche de la poignée latérale.
Sélecteur de rotation gauche/droite (fig. D)
• Le sens de rotation est réversible au moyen du
sélecteur de rotation gauche/droite (3) (voir les
flèches sur l’outil).
Attendre que le moteur soit
complètement arrêté avant de changer le
sens de rotation.
Sélecteur de vitesse de rotation (fig. E)
Votre outil est équipé d’un sélecteur de vitesse de
rotation (2 vitesses) permettant de varier le rapport
vitesse/couple.
33
• Relâcher l’interrupteur à variateur de vitesse et
sélectionner la vitesse désirée avec l’outil à l’arrêt
ou fonctionnant à vide. Aligner le sélecteur et la
flèche sur le boîtier d’engrenage:
1 basse vitesse/couple élevé
(perçage de grands trous ou vissage de
grandes vis)
2 haute vitesse/couple réduit
(petits trous, perçage du bois)
Les vitesses figurent dans le tableau des
caractéristiques techniques.
Ne pas changer de vitesse si l’appareil
tourne à pleine vitesse ou durant le
travail.
Dépose du mandrin (fig. F & G)
Mandrin à clé
• Ouvrir le mandrin à sa capacité maximale.
• Introduire un tournevis dans le mandrin et
desserrer la vis retenant le mandrin (11) en
tournant dans le sens des aiguilles d’une montre.
• Introduire la clé de mandrin (10) dans un des
trous du mandrin et le desserrer en donnant un
coup de marteau sur la clé de mandrin comme
l’indique le dessin.
• Le cas échéant, bloquer l’arbre à l’aide d’une clé
plate.
Mandrin autoserrant
• Ouvrir le mandrin à sa capacité maximale.
• Introduire un tournevis dans le mandrin et
desserrer la vis retenant le mandrin (11) en
tournant dans le sens des aiguilles d’une montre.
• Serrer une clé Allen dans le mandrin et le
desserrer en donnant un coup de marteau sur la
clé Allen comme l’indique le dessin.
Mode d’emploi
• Toujours respecter les consignes de
sécurité et les règles en vigueur.
• Se renseigner sur l’emplacement des
tuyauteries et des câblages.
• Appliquer une force modérée sur l’outil.
Une pression excessive n’accélère pas le
perçage mais altère la performance de
l’outil et risque de réduire sa durée de vie.
fr - 5
FRANÇAIS
Avant la mise en marche:
• Introduire un foret adapté.
• Marquer l’endroit où le trou va être percé.
Mise en MARCHE et ARRET (fig. A)
• Pour mettre l’outil en marche, appuyer sur
l’interrupteur à variateur. La vitesse augmente
avec la pression exercée sur l’interrupteur.
Vissage
• Sélectionner la rotation gauche ou droite.
• Sélectionner la position basse vitesse/couple
élevé (vitesse de rotation 1).
Lubrification
Votre outil électrique ne nécessite aucune
lubrification additionnelle.
Nettoyage
Les fentes d’aération doivent toujours être
dégagées. Nettoyer régulièrement le boîtier avec un
chiffon doux.
Perçage avec percussion (fig. A)
• Sélectionner le mode de percussion.
• Appuyer sur l’interrupteur (1).
• Si nécessaire, appuyer sur le bouton de
verrouillage (2) pour bloquer l’interrupteur et
relâcher ce dernier. Le bouton de verrouillage
fonctionne uniquement à pleine vitesse, rotation
droite.
• Pour arrêter l’outil, relâcher l’interrupteur.
• Si l’interrupteur est bloqué, appuyer brièvement
sur l’interrupteur et le relâcher immédiatement.
Toujours mettre l’outil à l’ARRET après le travail
et avant de débrancher l’outil.
Perçage sans percussion (fig. A)
• Sélectionner le mode de perçage sans
percussion.
• Procéder comme pour le perçage avec
percussion.
• Ne pas utiliser cet outil pour
mélanger ou pomper des liquides
inflammables ou explosifs tels que
l’essence, l’alcool, etc.
• Ne pas malaxer ou agiter des liquides
inflammables marqués en conséquence.
Votre revendeur pourra vous renseigner sur les
accessoires qui conviennent le mieux pour votre travail.
Entretien
Votre outil DEWALT a été conçu pour durer
longtemps avec un minimum d’entretien. Son
fonctionnement satisfaisant dépend en large mesure
d’un entretien soigneux et régulier.
fr - 6
34
FRANÇAIS
GARANTIE
• 30 JOURS D’ENGAGEMENT SATISFACTION •
Si, pour quelque raison que ce soit, votre
machine DEWALT ne vous donne pas entière
satisfaction, il suffit de la retourner avec tous ses
accessoires dans les 30 jours suivant son achat
à votre distributeur, ou à un centre de service
après-vente agréé pour un remboursement
intégral ou un échange. Pour la Belgique ou le
Luxembourg, retournez votre machine à
DEWALT. Munissez-vous d’une preuve d’achat.
• 1 AN DE MAINTENANCE GRATUITE •
Au cas où votre machine DEWALT nécessiterait
une révision ou des réparations dans les 12 mois
suivant son achat, cette opération sera effectuée
gratuitement dans un centre de service aprèsvente agréé sur présentation de la preuve
d’achat. Ce service comprend pièces et maind’oeuvre pour les machines, à l’exclusion des
accessoires.
• 1 AN DE GARANTIE •
Au cas où votre machine DEWALT présenterait
un défaut de fabrication dans les 12 premiers
mois suivant son achat, nous garantissons le
remplacement sans frais de toutes les pièces
défectueuses ou de l’unité entière, et ce à notre
discrétion, à condition que:
• la machine ait été utilisée correctement
• aucune personne non qualifiée n’ait tenté de
réparer la machine
• la preuve d’achat portant la date d’acquisition
soit fournie.
Pour obtenir l’adresse du distributeur DEWALT
ou du centre de service après-vente agréé le plus
proche, appeler le numéro dans la liste figurant
au dos du manuel.
35
fr - 6
ITALIANO
TRAPANO A PERCUSSIONE
DW513(K)\DW515(K)
Congratulazioni!
Indice del contenuto
Siete entrati in possesso di un Elettroutensile
DEWALT. Anni di esperienza, continui miglioramenti
ed innovazioni tecnologiche fanno dei prodotti
DEWALT uno degli strumenti più affidabili per
l’utilizzatore professionale.
Dati tecnici
Dichiarazione CE di conformità
Norme generali di sicurezza
Contenuto dell’imballo
Descrizione
Norme di sicurezza elettrica
Impiego di una prolunga
Assemblaggio e regolazione
Istruzioni per l’uso
Manutenzione
Garanzia
it - 1
it - 2
it - 2
it - 3
it - 3
it - 4
it - 4
it - 4
it - 6
it - 6
it - 7
Dati tecnici
Tensione
Potenza assorbita
Velocità a vuoto
Velocità a carico
Percussioni a vuoto
Percussioni a carico
Max. capacità di foratura
acciaio/legno/calcestruzzo
Mandrino attacco
Diametro collare
Mandrino apertura max.
Peso
Fusibili:
Modelli da 230 V
1ª velocità
2ª velocità
1ª velocità
2ª velocità
1ª velocità
2ª velocità
1ª velocità
2ª velocità
V
W
min-1
min-1
min-1
min-1
min-1
min-1
min-1
min-1
DW513
230
770
0-1.050
0-2.400
700
1.600
0-17.800
0-40.800
11.900
27.200
DW515
230
770
0-1.050
0-2.400
700
1.600
0-17.800
0-40.800
11.900
27.200
mm
UNF
mm
mm
kg
13/30/16
1/2" x 20
43
13
2,3
13/30/16
1/2" x 20
43
13
2,3
10 A
I seguenti simboli vengono usati nel presente manuale:
Indica rischio di infortunio, pericolo di
morte o danno all’apparecchio qualora
non ci si attenga alle istruzioni contenute
nel presente manuale.
it - 1
Indica pericolo di scossa elettrica.
36
ITALIANO
Dichiarazione CE di conformità
Norme generali di sicurezza
DW513/DW515
DEWALT dichiara che gli Elettroutensili sono stati
costruiti in conformità alle norme: 89/392/CEE,
89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 50144, EN 55104,
EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Per ulteriori informazioni, contattare DEWalt nel
indirizzo qui sotto o consultare il retro del presente
manuale.
Il livello di rumorosità è conforme alle norme
86/188/CEE e 89/392/CEE, dati ricavati in base alla
norma EN 50144:
LpA
(rumorosità)
dB(A)*
LWA
(potenza sonora)dB(A)
DW513
DW515
101
101
109
109
* all’orecchio dell’operatore
Prendere appropriate misure a
protezione dell’udito qualora il livello
acustico superasse gli 85 dB(A).
Il valore medio quadratico ponderato
dell’accelerazione secondo EN 50144:
DW513
DW515
11,6 m/s2
11,6 m/s2
Una grande interferenza ad alta frequenza può fare
variare la velocità dell’elettroutensile fino al 20%.
Il valore normale della velocità viene comunque
ristabilito non appena l’interferenza viene soppressa.
Direttore ricerca e sviluppo
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40, D-65510,
Idstein, Germania
37
Durante l’utilizzo di utensili elettrici adottate
sempre le elementari norme di sicurezza atte a
ridurre i rischi d’incendio, scariche elettriche e
ferimenti. Leggere attentamente le seguenti
istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
Custodire con cura le istruzioni!
Norme generali
1 Tenere pulita l’area di lavoro
Ambienti e banchi di lavoro in disordine possono
essere causa d’incidenti.
2 Tener presenti le caratteristiche dell’ambiente
di lavoro
Non esporre gli utensili elettrici all’umidità. Tenere
ben illuminata l’area di lavoro. Non usare gli
utensili elettrici in luoghi con atmosfera gassosa o
infiammabile.
3 Proteggersi da scariche elettriche
Evitare il contatto con oggetti dotati di scarico a
terra (per es. tubi, termosifoni, cucine e frigoriferi).
Durante impieghi estremi (per es. alto livello di
umidità, polvere metallica, ecc.) si può aumentare
la sicurezza elettrica collegando in serie un
trasformatore d’isolamento o un interruttore di
sicurezza per correnti di guasto (FI).
4 Tenere i bambini lontani dall’area di lavoro
Non permettere che persone estranee tocchino
l’utensile o il cavo di prolunga. Per i ragazzi di età
inferiore ai 16 anni è richiesta la supervisione di
un adulto.
5 Cavo di prolunga per l’uso esterno
Se l’utensile viene utilizzato all’aperto, si faccia
uso soltanto di un cavo di prolunga di tipo
idoneo, appositamente previsto e
contrassegnato per l’uso esterno.
6 Custodia dell’elettroutensile dopo l’uso
Riporre gli Elettroutensili in luogo sicuro e ben
asciutto, fuori dalla portata dei bambini.
7 Usare il vestiario appropriato
Evitare l’uso di abiti svolazzanti, catenine, ecc. in
quanto potrebbero rimanere impigliati nelle parti
mobili dell’utensile. Lavorando all’aperto indossare
guanti di gomma e scarpe con suole antisdrucciolo.
Raccogliere i capelli se si portano lunghi.
8 Usare occhiali protettivi
Usare inoltre una maschera antipolvere qualora si
producano polvere o particelle volatili.
it - 2
ITALIANO
9 Rumorosità eccessiva
Prendere appropriate misure a protezione
dell’udito se il livello acustico supera gli 85 dB(A).
10 Bloccare il pezzo da lavorare
Usare pinze o morse per bloccare il pezzo da
lavorare, ciò aumenta la sicurezza e consente di
mantenere entrambe le mani libere per operare
meglio.
11 Non sbilanciarsi
Mantenere sempre un buon equilibrio evitando
posizioni malsicure.
12 Evitare accensioni accidentali
Non eseguire il trasporto dell’Elettroutensile
collegato alla rete di alimentazione tenendo il dito
sull’interruttore. Assicurarsi che l’interruttore sia
in posizione OFF prima di inserire la spina.
13 Stare sempre attenti
Prestare attenzione a quanto si sta facendo.
Usare il proprio buon senso e non utilizzare
l’utensile quando si è stanchi.
14 Staccare l’alimentazione dell’utensile
Spegnere l’utensile ed attendere il suo arresto
completo prima di lasciarlo incustodito. Staccare
la spina dalla presa se l’utensile rimane
inutilizzato e prima di eseguire qualsiasi
operazione di manutenzione dell’utensile o di
sostituzione degli accessori.
15 Non lasciare sull’utensile chiavi o strumenti di
misura
Prima di mettere in funzione l’Elettroutensile si
abbia cura di togliere chiavi e altri strumenti.
16 Usare l’utensile adatto
L’utilizzo previsto è indicato nel presente
manuale. Non forzare utensili e accessori di
potenza limitata impiegandoli per lavori destinati
ad utensili di maggiore potenza.
Attenzione! L’uso di accessori o attrezzature
diversi, o l’impiego del presente utensile per
scopi diversi, da quelli raccomandati nel manuale
d’uso possono comportare il rischio di infortuni.
17 Non abusare del cavo elettrico
Non trascinare l’utensile né disinserire la spina
strattonando il cavo di alimentazione. Proteggere
il cavo dal calore, dagli olii minerali e dagli bordi
taglienti.
18 Mantenere l’utensile con cura
Tenere gli accessori sempre ben affilati e puliti
per un migliore e più sicuro utilizzo. Osservare le
istruzioni per la lubrificazione e la sostituzione
it - 3
degli accessori. Controllare periodicamente lo
stato del cavo di alimentazione, e se danneggiato
farlo riparare presso un Centro di Assistenza
tecnica autorizzato DEWALT. Tenere gli organi di
comando puliti, asciutti e privi di olio o grasso.
19 Controllare che non vi siano parti
danneggiate
Prima dell’utilizzo controllare scrupolosamente
che non vi siano parti danneggiate e che
l’utensile sia in grado di effettuare il suo lavoro in
modo corretto. Controllare l’allineamento delle
parti mobili assicurandosi che non vi siano
grippaggi, danni ai componenti o ai supporti, ed
altre condizioni che possono compromettere il
buon funzionamento dell’utensile. Dispositivi di
sicurezza e altre parti difettose devono essere
riparate o sostituite secondo le modalità previste.
Non usare l’utensile se l’interruttore è difettoso e
provvedere alla sua sostituzione ricorrendo ad un
Centro di Assistenza autorizzato DEWALT.
20 Rivolgersi ai Centri di Assistenza Tecnica
autorizzati DEWALT per le riparazioni
Il presente Elettroutensile è conforme alle principali
norme di sicurezza vigenti. Per evitare pericolo di
infortuni, le riparazioni alle apparecchiature
elettriche devono essere effettuate esclusivamente
da personale qualificato.
Contenuto dell’imballo
L’imballo comprende:
1 Trapano a percussione
1 Impugnatura laterale
1 Asta profondità
1 Chiave serramandrino
1 Cassetta di trasporto (solo i modelli K)
1 Manuale istruzione
1 Disegno esploso
• Accertarsi che l’utensile, i componenti o gli
accessori non abbiano subito danni durante il
trasporto.
• Leggere a fondo, con calma e con la massima
attenzione il presente manuale prima di mettere
in funzione l’utensile.
Descrizione (fig. A)
Il Vostro Trapano DEWALT è stato studiato per
impieghi professionali: funzionamento rotativo e/o a
percussione con avvitatore.
38
ITALIANO
1 Interruttore a velocità variabile
2 Pulsante di bloccaggio interruttore
3 Comando reversibilità
4 Selettore velocità I - II
5 Selettore percussione-rotazione
6 Impugnatura laterale
7 Asta di profondità regolabile
8 Mandrino autoserrante
8 Mandrino a cremagliera con chiave
9 Ghiera
10 Chiave serramandrino
Frizione di sicurezza
Tutti i trapani sono dotati di un’apposita frizione che
riduce l’erogazione della coppia al fine di proteggere
l’operatore da contraccolpi provocati dal bloccaggio
della punta nel materiale.
Il dispositivo previene anche dall’arresto improvviso
della rotazione e del motore. La frizione è stata
tarata in fabbrica e pertanto non può essere
modificata.
Per la sicurezza di funzionamento,
impiegare sempre l’impugnatura laterale,
specialmente quando si lavora con
l’elettroutensile impostato sulla posizione di
bassa velocità/elevata coppia (1ª velocità).
Meccanismo sincronizzato di cambio velocità
Il trapano è dotato di un meccanismo sincronizzato
di cambio velocità che consente di impiegare il
selettore di velocità quando il trapano è disinserito o
gira a vuoto.
Controllo elettronico della velocità
Il controllo elettronico della velocità offre i seguenti
vantaggi:
- controllo ottimale dell’utensile per forature di
precisione
- facilità di avvitamento
Norme di sicurezza elettrica
Il motore elettrico è stato predisposto per operare
con un unico voltaggio.
Assicurarsi che il voltaggio a disposizione
corrisponda a quello indicato sulla targhetta.
39
Il Vostro utensile DEWALT è fornito di
doppio isolamento, in ottemperanza alla
norma EN 50144, perciò non è richiesta
la messa a terra.
CH
CH
Per la sostituzione del cavo di
alimentazione, utilizzare sempre la spina di
tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe II (doppio
isolamento) - utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I (messa a terra)
- utensili elettrici
Gli apparecchi portatili, utilizzati in
ambiente esterno, devono essere collegati
ad un interruttore differenziale.
Sostituzione del cavo o della spina
Quando occorre sostituire la spina, smaltire la spina
vecchia in modo appropriato; è pericoloso inserire
una spina con i conduttori di rame scoperti in una
presa di corrente sotto tensione.
Impiego di una prolunga
In caso di impiego di una prolunga, quest’ultima
dovrà essere di tipo omologato e di dimensione
idonee a garantire l’alimentazione elettrica
dell’apparecchio (vedere le caratteristiche tecniche).
La dimensione minima del conduttore è 1,5 mm2. Se
si utilizza un avvolgitore, estrarre il cavo per l’intera
lunghezza.
Assemblaggio e regolazione
Prima di effettuare il montaggio o la
regolazione disinserire sempre la spina
dalla presa di alimentazione.
Selezione del tipo di funzionamento (fig. B)
I trapani a percussione possono essere adoperati in
due modi diversi:
A rotazione:
per lavori in acciaio, legno e plastica.
A percussione:
con rotazione e percussione simultanee
per lavori in calcestruzzo e muratura.
it - 4
ITALIANO
• Per selezionare il tipo di funzionamento richiesto
ruotare l’apposito selettore (5) in direzione della
freccia. Il simbolo deve essere sempre in linea
con la freccia (11) sulla scatola degli ingranaggi.
Inserimento e rimozione della punta (fig. A)
Mandrino a cremagliera con chiave
• Aprire il mandrino facendo ruotare la ghiera (9)
zigrinata in senso antiorario ed inserire l’attacco
della punta.
• Inserire la chiave serramandrino (10) in ognuno
dei fori laterali del mandrino e stringere con forza
in senso orario.
Mandrino autoserrante
• Aprire il mandrino facendo ruotare la ghiera
zigrinata in senso antiorario ed inserire l’attacco
della punta.
• Stringere forte facendo ruotare la ghiera in senso
orario.
• Per togliere la punta agire nel modo contrario.
Montaggio dell’impugnatura laterale (fig. A)
L’impugnatura laterale (6) può essere adattata sia
all’uso con la mano destra che a quello con la mano
sinistra.
Utilizzare sempre il trapano con
l’impugnatura laterale montata.
• Allentare l’impugnatura laterale.
• Per chi è destro: far scivolare il morsetto circolare
dell’impugnatura sul collare da 43 mm
posizionando l’impugnatura a sinistra.
• Per chi è mancino: far scivolare il morsetto
circolare dell’impugnatura sul collare da 43 mm
posizionando l’impugnatura a destra.
• Farla ruotare nella posizione desiderate e
stringerla agendo sull’impugnatura.
Regolazione della profondità di foratura (fig. C)
• Inserire la punta richiesta nel mandrino.
• Allentare l’impugnatura laterale (6).
• Inserire l’asta di regolazione della profondità (7)
attraverso l’asola del morsetto dell’impugnatura
• Regolare la profondità nel modo illustrato.
• Stringere l’impugnatura laterale.
it - 5
Comando reversibilità (fig. D)
• Per selezionare il senso di rotazione richiesto
(rotazione sinistrorsa o destrorsa) si utilizzi
l’apposito selettore di reversibilità (3) come
indicato (vedere le frecce sull’utensile).
Attendere sempre che il motore sia
completamente fermo prima di invertire il
senso di rotazione.
Selettore velocità I - II (fig. E)
L’utensile è dotato di un selettore con cambio a due
velocità che consente di variare sia la velocità che la
coppia.
• Lasciare il variatore di velocità e selezionare la
posizione richiesta. L’operazione è eseguibile
quando il trapano è disinserito o gira a vuoto. Il
selettore deve trovarsi sempre in corrispondenza
della freccia sulla scatola degli ingranaggi:
1 Velocità bassa/coppia maggiore
(fori di grosse dimensioni, avvitamento viti grosse)
2 Velocità alta/coppia minore
(fori piccoli, foratura nel legno)
Per il regime del motore consultare le specifiche
tecniche.
Non effettuare il cambio se il motore gira
a tutta velocità o durante l’utilizzo.
Smontaggio del mandrino (fig. F & G)
Mandrino a cremagliera con chiave
• Aprire per quanto possibile le ganasce del
mandrino.
• Inserire un cacciavite nel mandrino e togliere la
vite di fissaggio del mandrino (11) svitandola in
senso orario.
• Inserire la chiave serramandrino (10) in uno dei fori
laterali del mandrino e dare un colpo di martello
sulla barra della chiave, nel modo illustrato.
• Bloccare l’albero portamandrino utilizzando
un’apposita chiave.
Mandrino autoserrante
• Aprire per quanto possibile le ganasce del
mandrino.
• Inserire un cacciavite nel mandrino e togliere la
vite di fissaggio del mandrino (11) svitandola in
senso orario.
40
ITALIANO
• Inserire una chiave per brugole nel mandrino.
Colpirla con un martello nel modo illustrato.
Istruzioni per l’uso
• Osservare sempre le istruzioni per la
sicurezza e le normative vigenti.
• Accertarsi di non forare in prossimità di
tubi o fili elettrici.
• Non esercitare una pressione eccessiva
sull’utensile. La pressione eccessiva non
solo non aumenta la velocità di foratura
ma diminuisce anche la durata
dell’utensile.
Prima del funzionamento:
• Inserire il tipo di punta più adatto.
• Segnare il punto di foratura.
Accensione e spegnimento (ON e OFF) (fig. A)
• Per mettere in funzione il trapano premere il
grilletto a velocità variabile. La pressione esercitata
sul grilletto determina la velocità del trapano.
Avvitatura/svitatura
• Selezionare il senso di rotazione richiesto.
• Usare la posizione velocità bassa/coppia
maggiore (velocità I).
Foratura con Percussione (fig. A)
• Selezionare il funzionamento a percussione.
• Premere l’interruttore (1).
• Se necessario, premere il pulsante di bloccaggio
(2) per mantenere la velocità di rotazione
desiderata ed allentare l’interruttore. La funzione
di bloccaggio può essere attivata solo se il
motore funziona a tutta velocità e senza la
reversibilità.
• Per fermare l’utensile, rilasciare l’interruttore.
• Per fermare il trapano, disattivando la funzione di
bloccaggio, premere brevemente e rilasciare
l’interruttore. A lavoro ultimato e prima di
disinserire la spina posizionare sempre
l’interruttore in OFF.
• Non impiegare il presente elettroutensile
per miscelare o pompare fluidi altamente
combustibili o esplosivi (benzin, alcool,
ecc.).
• I Non utilizzare per miscelare o agitare
liquidi infiammabili indicati come tali.
Consultate il vostro rivenditore per ottenere ulteriori
informazioni sugli accessori disponibili.
Manutenzione
Il Vostro Elettroutensile DEWALT è stato studiato per
durare a lungo richiedendo solo la minima
manutenzione. Per prestazioni sempre soddisfacenti
occorre avere cura dell’utensile e sottoporlo a
manutenzione periodica.
Lubrificazione
Il Vostro elettroutensile non richiede lubrificazione
addizionale.
Pulitura
Tenere libere le feritoie di ventilazione e pulire
l’esterno dell’utensile periodicamente con un panno
morbido.
Utensili inutilizzabili e tutela
ambientale
Per garantire l’eliminazione degli utensili non più
utilizzabili nel rispetto dell’ambiente, si consiglia di
portare il vostro vecchio utensile presso una delle
Filiali dirette di Assistenza DEWALT, che disporranno
della loro eliminazione nel rispetto dell’ambiente.
Foratura con rotazione (fig. A)
• Selezionare il funzionamento a rotazione.
• Procedere come esposto per la foratura a
percussione.
41
it - 6
ITALIANO
GARANZIA
• GARANZIA DI 30 GIORNI DI TOTALE
SODDISFAZIONE •
Se non siete completamente soddisfatti delle
prestazioni del vostro utensile DEWALT, potrete
restituirlo entro 30 giorni dalla data di acquisto,
presso una nostra filiale di assistenza per
ottenere il rimborso o il cambio dell’utensile,
presentando debita prova dell’avvenuto acquisto.
• MANUTENZIONE GRATUITA PER UN ANNO •
L’eventuale manutenzione o assistenza
necessaria per il vostro utensile DEWALT nei
primi 12 mesi dalla data di acquisto sarà
effettuata gratuitamente da parte del Centro
Assistenza autorizzato su presentazione della
prova di acquisto. Sono esclusi gli accessori.
• GARANZIA TOTALE DI UN ANNO •
Se il vostro prodotto DEWALT non risultasse
pienamente conforme alle caratteristiche di
funzionamento o presentasse difetti di
lavorazione o vizi di materiale, entro 12 mesi dalla
data di acquisto, provvederemo alla sostituzione
gratuita delle parti difettose o a nostro giudizio,
alla sostituzione gratuita dimostrato che:
• Il prodotto venga ritornato al centro di
assistenza DEWALT, con la prova della data di
acquisto (bolla, fattura o scontrino fiscale).
• Il prodotto non abbia subito abusi ed il difetto
non sia stato causato da incuria.
• Il prodotto non abbia subito tentativi di
riparazione da persone non facenti parte del
nostro personale di assistenza o, all’estero, dal
nostro staff distributivo.
Contattare il proprio rivenditore abituale o la Sede
Centrale DEWALT per ottenere l’indirizzo del
Centro di Assistenza Tecnica più vicino (si prega
di consultare il retro del presente manuale).
it - 6
42
NEDERLANDS
KLOPBOORMACHINE DW513(K)/DW515(K)
Gefeliciteerd!
Inhoudsopgave
U heeft gekozen voor een elektrische machine van
DEWALT. Jarenlange ervaring, voortdurende
produktontwikkeling en innovatie maken DEWALT tot
een betrouwbare partner voor de professionele
gebruiker.
Technische gegevens
EG-Verklaring van overeenstemming
Veiligheidsinstructies
Inhoud van de verpakking
Beschrijving
Elektrische veiligheid
Gebruik van verlengsnoeren
Monteren en instellen
Aanwijzingen voor gebruik
Onderhoud
Garantie
nl - 1
nl - 2
nl - 2
nl - 3
nl - 3
nl - 4
nl - 4
nl - 4
nl - 5
nl - 6
nl - 7
Technische gegevens
Spanning
Opgenomen vermogen
Toerental, onbelast
Boorcapaciteit in staal/hout/beton
Spindel schroefdraad
Kraagdiameter
Boorhouder opname- capaciteit
Gewicht
V
W
min-1
min-1
min-1
min-1
min-1
min-1
min-1
min-1
mm
UNF
mm
mm
kg
Zekeringen:
230 V machines
10 A
Toerental, belast
Aantal slagen, onbelast
Aantal slagen, belast
lage snelheid
hoge snelheid
lage snelheid
hoge snelheid
lage snelheid
hoge snelheid
lage snelheid
hoge snelheid
DW513
230
770
0-1.050
0-2.400
700
1.600
0-17.800
0-40.800
11.900
27.200
13/30/16
1/2" x 20
43
13
2,3
DW515
230
770
0-1.050
0-2.400
700
1.600
0-17.800
0-40.800
11.900
27.200
13/30/16
1/2" x 20
43
13
2,3
In deze handleiding worden de volgende
pictogrammen gebruikt:
Duidt op mogelijk lichamelijk letsel,
levensgevaar of kans op beschadiging
van de machine indien de instructies in
deze handleiding worden genegeerd.
43
Geeft elektrische spanning aan.
nl - 1
NEDERLANDS
EG-Verklaring van overeenstemming
DW513/DW515
DEWALT verklaart dat deze elektrische machines in
overeenstemming zijn met: 89/392/EEG,
89/336/EEG, 73/23/EEG, EN 50144, EN 55104,
EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Neem voor meer informatie contact op met
DEWALT, zie het adres hieronder of op de
achterkant van deze handleiding.
Niveau van de geluidsdruk overeenkomstig
86/188/EEG & 89/392/EEG, gemeten volgens
EN 50144:
LpA
(geluidsdruk)
dB(A)*
LWA
(geluidsvermogen) dB(A)
DW513
DW515
101
101
109
109
* op de werkplek
Neem de vereiste maatregelen voor
gehoorbescherming wanneer de
geluidsdruk het niveau van 85 dB(A)
overschrijdt.
Gewogen kwadratische gemiddelde waarde van de
versnelling overeenkomstig EN 50144:
DW513
DW515
11,6 m/s2
11,6 m/s2
Grote, hoogfrequente storingen kunnen
toerentalvariaties tot 20% veroorzaken.
Deze verdwijnen echter zodra de storing wordt
opgeheven.
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40, D-65510,
Idstein, Duitsland
nl - 2
Veiligheidsinstructies
Neem bij het gebruik van elektrische machines
altijd de plaatselijk geldende
veiligheidsvoorschriften in acht in verband met
brandgevaar, gevaar voor elektrische schokken
en lichamelijk letsel. Lees ook onderstaande
instructies aandachtig door voordat u met de
machine gaat werken.
Bewaar deze instructies zorgvuldig!
Algemeen
1 Zorg voor een opgeruimde werkomgeving
Een rommelige werkomgeving leidt tot ongelukken.
2 Houd rekening met omgevingsinvloeden
Stel elektrische machines niet bloot aan vocht.
Zorg dat de werkomgeving goed is verlicht.
Gebruik elektrische machines niet in de buurt van
brandbare vloeistoffen of gassen.
3 Voorkom een elektrische schok
Vermijd lichamelijk contact met geaarde
voorwerpen (bijv. buizen, radiatoren, fornuizen en
koelkasten).
Onder extreme werkomstandigheden (bijv. hoge
vochtigheid, ontwikkeling van metaalstof, enz.)
kan de elektrische veiligheid door een
scheidingstransformator of een aardlek-(FI-)
schakelaar voor te schakelen, verhoogd worden.
4 Houd kinderen uit de buurt
Laat andere personen niet aan de machine of het
verlengsnoer komen. Onder 16 jaar is supervisie
verplicht.
5 Verlengsnoeren voor gebruik buitenshuis
Gebruik buitenshuis uitsluitend voor dit doel
goedgekeurde en als zodanig gemerkte
verlengsnoeren.
6 Berg de machine veilig op
Berg niet in gebruik zijnde elektrische machines
op in een droge, afgesloten ruimte, buiten het
bereik van kinderen.
7 Draag geschikte werkkleding
Draag geen wijde kleding of loshangende sieraden.
Deze kunnen door de bewegende delen worden
gegrepen. Draag bij het werken buitenshuis bij
voorkeur rubberen werkhandschoenen en
schoenen met profielzolen. Houd lang haar bijeen.
8 Draag een veiligheidsbril
Gebruik ook een gezichts- of stofmasker bij
werkzaamheden waarbij stofdeeltjes of spanen
vrijkomen.
44
NEDERLANDS
9 Let op de maximum geluidsdruk
Neem voorzorgsmaatregelen voor
gehoorbescherming wanneer de geluidsdruk het
niveau van 85 dB(A) overschrijdt.
10 Klem het werkstuk goed vast
Gebruik klemmen of een bankschroef om het
werkstuk te fixeren. Dit is veiliger, bovendien kan de
machine dan met beide handen worden bediend.
11 Zorg voor een veilige houding
Zorg altijd voor een juiste, stabiele houding.
12 Voorkom onbedoeld inschakelen
Draag een op het net aangesloten machine niet
met de vinger aan de schakelaar. Laat de
schakelaar los wanneer u de stekker in het
stopcontact steekt.
13 Blijf voortdurend opletten
Houd uw aandacht bij uw werk. Ga met verstand
te werk. Gebruik de machine niet als u niet
geconcentreerd bent.
14 Trek de stekker uit het stopcontact
Schakel de stroom uit en wacht totdat de
machine volledig stil staat voordat u deze
achterlaat. Trek de stekker uit het stopcontact
wanneer u de machine niet gebruikt, tijdens
onderhoud of bij het vervangen van accessoires.
15 Verwijder sleutels of hulpgereedschappen
Controleer vóór het inschakelen altijd of sleutels
en andere hulpgereedschappen zijn verwijderd.
16 Gebruik de juiste machine
Het gebruik volgens bestemming is beschreven
in deze handleiding. Gebruik geen lichte machine
of hulpstukken voor het werk van zware
machines. De machine werkt beter en veiliger
indien u deze gebruikt voor het beoogde doel.
Waarschuwing! Gebruik ter voorkoming van
lichamelijk letsel uitsluitend de in deze
gebruiksaanwijzing aanbevolen accessoires en
hulpstukken. Gebruik de machine uitsluitend voor
het beoogde doel.
17 Gebruik het snoer niet verkeerd
Draag de machine nooit aan het snoer. Trek niet
aan het snoer om de stekker uit het stopcontact
te verwijderen. Houd het snoer uit de buurt van
warmtebronnen, olie en scherpe randen.
18 Onderhoud de machine met zorg
Houd de machine schoon om beter en veiliger te
kunnen werken. Houdt u aan de instructies met
betrekking tot het onderhoud en het vervangen
van accessoires.
45
Controleer regelmatig het snoer en laat dit bij
beschadigingen door een erkend DEWALT
Service-center repareren. Controleer het
verlengsnoer regelmatig en vervang het in geval
van beschadiging. Houd de bedieningsorganen
droog en vrij van olie en vet.
19 Controleer de machine op beschadigingen
Controleer de machine vóór gebruik zorgvuldig
op beschadigingen om er zeker van te zijn dat
deze naar behoren zal functioneren. Controleer
of de bewegende delen niet klemmen, verdraaid
of gebroken zijn. Ga na of de accessoires en
hulpstukken correct zijn gemonteerd en of aan
alle andere voorwaarden voor een juiste werking
is voldaan. Ga bij vervanging of reparatie van
beschadigde veiligheidsinrichtingen of defecte
onderdelen te werk zoals aangegeven.
Gebruik geen machine waarvan de schakelaar
defect is. Laat de schakelaar vervangen door een
erkend DEWALT Service-center.
20 Wendt u voor reparaties tot een erkend
DEWALT Service-center
Deze elektrische machine voldoet aan alle
geldende veiligheidsvoorschriften. Ter
voorkoming van ongevallen mogen reparaties
uitsluitend door daartoe bevoegde technici
worden uitgevoerd.
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Klopboormachine
1 Zijhandgreep
1 Diepte-aanslag
1 Boorhoudersleutel
1 Transportkoffer (alleen voor K-modellen)
1 Handleiding
1 Onderdelentekening
• Controleer de machine, losse onderdelen en
accessoires op transportschade.
• Lees deze handleiding rustig en zorgvuldig door
voordat u met de machine gaat werken.
Beschrijving (fig. A)
Uw DEWALT (klop)boormachine is ontworpen voor
professioneel gebruik:
boren en/of klopboren en schroeven.
1 Schakelaar voor elektronisch regelbaar toerental
2 Blokkeerknop
nl - 3
NEDERLANDS
3
4
5
6
7
8
8
9
10
L/R-schakelaar
Mechanische toerenomschakelaar
Keuzeschakelaar boren/klopboren
Zijhandgreep
Diepte-aanslag
Snelspanboorhouder
Tandkransboorhouder
Tandkrans
Boorhoudersleutel
Koppelbegrenzing
Alle (klop)boormachines zijn uitgerust met een
koppelbegrenzing waardoor de maximum
koppelreactie naar de gebruiker in geval van
vastlopen van het boortje wordt beperkt. Hierdoor
wordt tevens vastlopen van motor en overbrenging
voorkomen. De koppelbegrenzing is in de fabriek
vast ingesteld.
Gebruik voor optimale veiligheid altijd de
zijhandgreep, vooral bij gebruik in de
stand hoge snelheid/laag koppel (lage
snelheid).
Gesynchroniseerde toerentalomschakelaar
Uw boormachine is uitgerust met een
gesynchroniseerde toerentalomschakelaar waarmee
het toerental zowel bij stilstaande als bij onbelast
draaiende motor omgeschakeld kan worden.
Elektronische toerentalregeling
De elektronische toerentalregeling biedt de volgende
voordelen:
- optimale beheersing van de machine voor
precisie-boorwerk
- gemakkelijk in- en uitschroeven
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is ontwikkeld voor een
bepaalde netspanning. Controleer altijd of uw
netspanning overeenkomt met de waarde op het
typeplaatje.
Uw DEWALT-machine is dubbel
geïsoleerd overeenkomstig EN 50144;
een aarddraad is dan ook niet nodig.
nl - 4
Vervangen van het snoer of de stekker
Als de stekker of het snoer wordt vervangen, moet
de oude stekker c.q. het oude snoer worden
weggegooid. Het is gevaarlijk om de stekker van een
los snoer in het stopcontact te steken.
Gebruik van verlengsnoeren
Wanneer een verlengsnoer wordt gebruikt, neem dan
een goedgekeurd verlengsnoer, dat geschikt is voor
het vermogen van de machine (zie technische
gegevens). De aders moeten minimaal een doorsnede
hebben van 1,5 mm2. Wanneer het verlengsnoer op
een haspel zit, rol het snoer dan helemaal af.
Monteren en instellen
Haal vóór het monteren en instellen altijd
de stekker uit het stopcontact.
Kiezen van de boorstand (fig. B)
De klopboormachines hebben twee verschillende
instelmogelijkheden:
Boren:
boren in staal, hout en kunststoffen.
Klopboren:
gelijktijdig boren en hameren in beton en
steenachtige materialen.
• Kies de gewenste boorstand met behulp van de
keuzeschakelaar boren/klopboren (5). Draai de
keuzeschakelaar tot het betreffende symbool
recht tegenover de pijl op het motorhuis staat.
Plaatsen en verwijderen van een boortje of
schroevedraaierbit (fig. A)
Tandkransboorhouder
• Draai de tandkrans (9) linksom om de
boorhouder te openen en plaats de schacht van
het boortje in de boorhouder.
• Steek de boorhoudersleutel (10) in de drie gaten
aan de zijkant van de boorhouder en draai de
sleutel rechtsom tot het boortje goed vastzit.
Snelspanboorhouder
• Draai de tandkrans linksom om de boorhouder te
openen en plaats de schacht van het boortje in
de boorhouder.
46
NEDERLANDS
• Draai de kraag rechtsom tot het boortje goed
vastzit.
• Het verwijderen van het boortje of de bit gebeurt
in omgekeerde volgorde.
Bevestigen van de zijhandgreep (fig. A)
De zijhandgreep (6) is geschikt voor links- en
rechtshandige gebruikers.
Zorg altijd voor een juiste bevestiging van
de zijhandgreep.
• Schroef de zijhandgreep los.
• Voor rechtshandige gebruikers: houd de
zijhandgreep aan de linkerkant van de machine
en schuif de klem over de kraag (43 mm) achter
de boorhouder.
• Voor linkshandige gebruikers: houd de
zijhandgreep aan de rechterkant van de machine
en schuif de klem over de kraag (43 mm) achter
de boorhouder.
• Draai de zijhandgreep in de gewenste positie en
schroef de handgreep vast.
Instellen van de boordiepte (fig. C)
• Plaats het juiste boortje in de boorhouder.
• Draai de zijhandgreep (6) enkele slagen los.
• Steek de diepte-aanslag (7) door het gat in de
klem van de zijhandgreep.
• Stel de gewenste boordiepte in zoals
weergegeven.
• Schroef de zijhandgreep goed vast.
1 lage snelheid/hoog koppel
(boren van grote gaten, in- en uitdraaien van
grote schroeven)
2 hoge snelheid/laag koppel
(boren van kleinere gaten, boren in hout)
Meer informatie over de toerentallen vindt u in de
technische gegevens.
Verdraai de schakelaar niet bij volle
belasting of tijdens het gebruik.
Verwijderen van de boorhouder (fig. F & G)
Tandkransboorhouder
• Open de boorhouder zover mogelijk.
• Steek een schroevedraaier in de boorhouder en
verwijder de borgschroef (11) door deze
rechtsom te draaien.
• Steek de boorhoudersleutel (10) in een van de
gaten aan de zijkant van de boorhouder en tik
met een hamer op de sleutel.
• Houd indien nodig de spindel in positie met
behulp van een steeksleutel.
Snelspanboorhouder
• Open de boorhouder zover mogelijk.
• Steek een schroevedraaier in de boorhouder en
verwijder de borgschroef (11) door deze
rechtsom te draaien.
• Klem een inbussleutel in de boorhouder en tik
met een hamer op de sleutel.
Aanwijzingen voor gebruik
L/R-schakelaar (fig. D)
• Stel de gewenste draairichting in met behulp van
de L/R-schakelaar (3) (zie de pijl op de machine).
Wijzig de draairichting uitsluitend als de
machine volledig stilstaat.
Mechanische toerenomschakelaar (fig. E)
Uw machine is uitgerust met een mechanische
toerenomschakelaar waarmee de verhouding tussen
toerental en koppel kan worden gewijzigd.
• Laat de schakelaar voor elektronisch regelbaar
toerental los en kies de gewenste stand bij
stilstaande of onbelast draaiende motor. De
schakelaar moet altijd recht tegenover de pijl op
het motorhuis staan:
47
• Neem altijd de veiligheidsinstructies in
acht en houdt u aan de geldende
voorschriften.
• Let op de eventueel aanwezige gas-,
water- en elektriciteitsleidingen.
• Forceer de machine niet. Overmatige
druk op de machine versnelt het boren
niet maar resulteert juist in slechtere
prestaties en voortijdige slijtage van de
machine.
Alvorens met de machine te gaan werken:
• Plaats het juiste boortje.
• Markeer de plaats waar het gat moet worden
geboord.
nl - 5
NEDERLANDS
AAN- en UITschakelen (fig. A)
• Druk op de schakelaar om de machine te
starten. Het toerental van de machine wordt
bepaald door de druk die op de schakelaar
wordt uitgeoefend.
In- en uitdraaien van schroeven
• Kies de gewenste draairichting.
• Zet de mechanische toerenomschakelaar in
stand I (lage snelheid/hoog koppel).
Klopboren (fig. A)
• Kies de klopboorstand.
• Druk op de schakelaar (1) om de machine te
starten.
• Druk, indien gewenst, op de blokkeerknop (2)
voor continu bedrijf en laat de schakelaar los. De
blokkeerknop werkt alleen met de L/Rschakelaar in de R-stand en op volle snelheid.
• Stop de machine door de schakelaar los te laten.
• Schakel het continu bedrijf uit door de schakelaar
kort in te drukken en deze meteen weer los te
laten. Schakel altijd de machine uit wanneer het
werk is beëindigd en voordat u de stekker uit het
stopcontact haalt.
Smering
Uw machine heeft geen extra smering nodig.
Reiniging
Houd de ventilatiesleuven vrij en maak de behuizing
regelmatig schoon met een zachte doek.
Gebruikte machines en het milieu
Wanneer uw oude machine aan vervanging toe is,
breng deze dan naar een DEWALT Service-center
waar de machine op milieuvriendelijke wijze zal
worden verwerkt.
Boren (fig. A)
• Kies de gewenste boorstand.
• Ga verder zoals beschreven voor klopboren.
• Gebruik de machine nooit voor het
mengen of pompen van licht
ontvlambare of explosieve vloeistoffen
(benzine, alcohol, enz.).
• Gebruik de machine nooit voor het
mengen of roeren van licht ontvlambare
vloeistoffen.
Uw dealer verstrekt u graag de nodige informatie
over de juiste accessoires.
Onderhoud
Uw DEWALT-machine is ontworpen om gedurende
lange tijd probleemloos te functioneren met een
minimum aan onderhoud. Een juiste behandeling en
regelmatige reiniging van de machine garanderen
een hoge levensduur.
nl - 6
48
NEDERLANDS
GARANTIE
• 30 DAGEN “NIET GOED, GELD TERUG” GARANTIE •
Indien uw DEWALT elektrisch gereedschap om
welke reden dan ook niet geheel aan uw
verwachtingen voldoet, stuurt u het dan
compleet zoals bij aankoop binnen 30 dagen
terug naar DEWALT, samen met uw
aankoopbewijs en uw rekeningnummer.
U ontvangt dan uw geld terug.
• 1 JAAR GRATIS SERVICE-CONTRACT •
Mocht uw DEWALT elektrisch gereedschap
binnen 12 maanden na aankoop nazicht of
reparatie behoeven, dan worden deze
werkzaamheden gratis uitgevoerd in onze
Service-centers op vertoon van het
aankoopbewijs. Stuur uw machine rechtstreeks
of via uw dealer naar een erkend DEWALT
Service-center.
• 1 JAAR GARANTIE •
Mocht uw DEWALT elektrisch gereedschap
binnen 12 maanden na datum van aankoop
defect raken tengevolge van materiaal- of
constructiefouten, dan garanderen wij de
kosteloze vervanging van alle defecte delen of
van het hele apparaat, zulks ter beoordeling van
DEWALT, op voorwaarde dat:
• het produkt niet foutief gebruikt werd
• het produkt niet gerepareerd is door
onbevoegden
• het aankoopbewijs met daarop de
aankoopdatum wordt overlegd
Informeer bij uw dealer of bij het DEWALThoofdkantoor naar het adres van het
dichtstbijzijnde Service-center (zie de achterzijde
van deze handleiding).
49
nl - 7
NORSK
SLAGBOREMASKIN DW513(K)/DW515(K)
Gratulerer!
Innholdsfortegnelse
Du har valgt et DEWALT elektroverktøy. Årelang
erfaring, konstant produktutvikling og fornyelse gjør
DEWALT til en av de mest pålitelige partnere for
profesjonelle brukere.
Tekniske data
CE-Sikkerhetserklæring
Sikkerhetsforskrifter
Kontroll av pakkens innhold
Beskrivelse
Elektrisk sikkerhet
Bruk av skjøteledning
Montering og justering
Bruksanvisning
Vedlikehold
Garanti
no - 1
no - 2
no - 2
no - 3
no - 4
no - 4
no - 4
no - 4
no - 5
no - 6
no - 6
Tekniske data
Spenning
Motoreffekt
Turtall, ubelastet/min
1. gear
2. gear
Turtall, belastet/min
1. gear
2. gear
Slagtall, ubelastet/min
1. gear
2. gear
Slagtall, belastet/min
1. gear
2. gear
Maksimal borekapasitet i stål/tre/betong
Chuck-spindel størrelse gjenger
Diameter krage
Maksimal kapasitet
Vekt
V
W
mm
UNF
mm
mm
kg
Sikring:
230 V
DW513
230
770
0-1.050
0-2.400
700
1.600
0-17.800
0-40.800
11.900
27.200
13/30/16
1/2" x 20
43
13
2,3
DW515
230
770
0-1.050
0-2.400
700
1.600
0-17.800
0-40.800
11.900
27.200
13/30/16
1/2" x 20
43
13
2,3
10 A
Følgende symboler brukes i denne
instruksjonsboken:
Betegner risiko for personskade, livsfare
eller ødeleggelse av verktøyet dersom
instruksene i denne instruksjonsboken
ikke følges.
no - 1
Betegner risiko for elektrisk støt.
50
NORSK
CE-Sikkerhetserklæring
Sikkerhetsforskrifter
DW513/DW515
DEWALT erklærer at disse elektroverktøyer er
konstruert i henhold til: 89/392/EEC, 89/336/EEC,
73/23/EEC, EN 50144, EN 55104, EN 55014, EN
61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Ønsker du flere opplysninger, vennligst kontakt
DEWALT på adressen nedenfor eller se
veiledningens bakside.
Lydnivået er i overensstemmelse med 86/188/EEC
og 89/392/EEC, målt i henhold til EN 50144:
LpA
(lydnivå)
LWA (akustisk effekt)
DW513
DW515
dB(A)*
101
101
dB(A)
109
109
* ved brukerens øre
Bruk egnet verneutstyr for å beskytte
hørselen dersom lydnivået overskrider 85
dB(A).
Den veide geometriske middelverdien av
akselerasjonsfrekvensen i følge EN 50144:
DW513
DW515
11,6 m/s2
11,6 m/s2
Kraftig høyfrekvent interferens kan forårsake
hastighetsoscilleringer med opp til 20%. Disse
forsvinner imidlertid straks interferensen blir
undertrykket.
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40, D-65510,
Idstein, Tyskland
51
Ta deg tid til å lese nøye gjennom
bruksanvisningen før du begynner å bruke
maskinen. Oppbevar bruksanvisningen på et lett
tilgjengelig sted slik at alle som skal bruke
maskinen lett kan finne den.
I tillegg til nedenforstående forskrifter, må alle
vernebestemmelsene til Statens Arbeidstilsyn
følges når det gjelder arbeid med elektroverktøy.
ADVARSEL!
Ved bruk av elektroverktøy må disse
grunnleggende sikkerhetsforskrifter følges for å
redusere risikoen for elektrisk støt, personskade
og brann.
1 Bruk hørselsvern
Støynivået ved bearbeiding av forskjellige
materialer kan variere, og i blant kan nivået
overstige 85 dB(A). For å beskytte deg selv bør
du alltid bruke hørselsvern.
2 Hold arbeidsområdet rent og ryddig
En uryddig arbeidsplass innbyr til skader.
3 Tenk på arbeidsmiljøet
Utsett ikke elektroverktøy for regn. Ikke bruk det
på fuktige eller våte steder. Sørg for god
belysning over arbeidsplassen. Bruk ikke
elektroverktøy i nærheten av brannfarlige væsker
eller gasser.
4 Beskytt deg mot elektrisk støt
Unngå kroppskontakt med jordede deler
(for eksempel vannrør, komfyrer, kjøleskap o.l.).
Under ekstreme arbeidsforhold (for eksempel ved
høy luftfuktighet, forekomst av metallstøv o.l.) kan
man øke sikkerheten ved å tilkoble en jordfeilbryter.
5 Hold barn unna
Ikke la barn komme i kontakt med verktøyet eller
skjøteledningen. Det skal holdes tilsyn med barn
under 16 år.
6 Oppbevar elektroverktøy på et trygt sted
Når maskinen ikke er i bruk, skal den oppbevares
på et tørt sted, gjerne høyt oppe og innlåst,
utenfor barns rekkevidde.
7 Overbelast ikke maskinen
Maskinen arbeider bedre og sikrere innenfor det
angitte effektområdet.
8 Bruk riktig elektroverktøy
Tving ikke en maskin til å gjøre arbeid som krever
kraftigere verktøy.
no - 2
NORSK
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Bruk ikke elektroverktøy til formål det ikke er
ment for, som for eksempel å fjerne kvister eller
kappe ved med en håndsirkelsag.
Kle deg riktig
Ha ikke på deg løstsittende klær eller smykker.
De kan sette seg fast i de bevegelige delene.
Vi anbefaler gummihansker og sko som ikke glir
når du arbeider utendørs. Bruk hårnett hvis du
har langt hår.
Bruk vernebriller
Bruk vernebriller for å unngå at det blåser støv
inn i øynene og skader deg. Hvis det støver mye,
bør du bruke ansikts- eller støvmaske.
Stell pent med ledningen
Bær ikke maskinen i ledningen og, trekk ikke i
ledningen når du skal ta støpselet ut av
stikkontakten. Utsett ikke ledningen for varme,
olje eller skarpe kanter.
Sikre arbeidsstykket
Bruk tvinger eller skrustikker til å feste
arbeidsstykket med. Dette er sikrere enn å bruke
hånden, og du får begge hendene fri til å arbeide
med.
Strekk deg ikke for langt
Pass på at du alltid har sikkert fotfeste og
balanse.
Vær nøye med vedlikeholdet
Hold tilbehøret skarpt og rent. Følg forskriftene
når det gjelder vedlikehold og skifte av tilbehør.
Kontroller maskinens ledning regelmessig og få
den reparert av et autorisert verksted om den
skulle bli skadet. Kontroller skjøteledninger
regelmessig, skift dem ut om de skulle bli skadet.
Hold håndtakene tørre, rene og fri for olje og fett.
Trekk støpselet ut av stikkontakten
Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten når
maskinen ikke er i bruk, ved vedlikehold og ved
skifte av tilbehør.
Fjern nøkler
Gjør det til vane å sjekke om nøkler og
justeringsverktøy er fjernet før maskinen startes.
Unngå at verktøyet blir slått på utilsiktet
Bær ikke maskinen med fingeren på
strømbryteren når den er tilkoblet strømnettet.
Pass på at strømbryteren er avslått når du setter
støpselet i stikkontakten.
Utendørs skjøteledning
Utendørs må det bare brukes skjøteledning som
er tillatt for utendørs bruk og merket for dette.
no - 3
19 Vær oppmerksom
Se på det du gjør. Bruk sunn fornuft. Bruk ikke
maskinen når du er trett.
20 Sjekk skadede deler før du setter støpselet i
stikkontakten
Før fortsatt bruk av maskinen skal eventuelle
skadede deler eller deksler kontrolleres nøye for å
bringe på det rene om de fungerer riktig og
utfører det de skal.
Kontroller justeringen av bevegelige deler, om de
sitter i klemme, om deler er brukket. Sjekk at alt
er riktig montert og er slik det skal være.
En del eller et deksel som er skadet, skal
repareres eller skiftes ut av et autorisert verksted
dersom ikke annet er angitt i bruksanvisningen.
Ødelagte brytere skal repareres av et autorisert
serviceverksted. Bruk ikke maskinen hvis den
ikke kan slås av og på med bryteren.
21 ADVARSEL!
Bruk bare tilbehør og utstyr som anbefales i
bruksanvisningen og i katalogene. Bruk av annet
verktøy eller tilbehør enn det som anbefales i
bruksanvisningen eller i katalogene kan medføre
en mulig risiko for personskade.
22 La verktøyet repareres av et autorisert
DEWALT serviceverksted
Dette elektroverktøyet er i samsvar med
gjeldende sikkerhetsforskrifter. Unngå risiko:
Overlat alltid reparasjon av elektriske apparater til
kvalifisert servicepersonale.
Kontroll av pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Slagboremaskin
1 Sidehåndtak
1 Dybdeanlegg
1 Chucknøkkel
1 Koffert (kun K-modeller)
1 Instruksjonsbok
1 Splitt-tegning
• Kontroller om verktøyet, deler eller tilbehør er blitt
skadet under transporten.
• Ta deg tid til å lese nøye igjennom
instruksjonsboken slik at du forstår innholdet før
verktøyet tas i bruk.
52
NORSK
Beskrivelse (fig. A)
Din DEWALT Boremaskin er konstruert for
profesjonelt bruk: rotasjons- og/eller slagboring og
skrutrekking.
1 Bryter for variabelt turtall
2 Låseknapp
3 Forover/bakover-skyvebryter
4 To-gear velger
5 Slagvelger
6 Sidehåndtak
7 Dybdejustering
8 Selvspennende chuck
8 Chuck med nøkkel
9 Chuckring
10 Chucknøkkel
Sikkerhetskobling
Alle boremaskiner er utstyrt med en
sikkerhetskobling som reduserer den maksimale
dreiemoment-reaksjonen som overføres til brukeren
hvis en borbits blir sittende fast. Denne egenskapen
hindrer også gearing og at den elektriske motoren
stanser. Sikkerhetskoblingen er fabrikksinnstilt og
kan ikke justeres.
Med henblikk på sikker drift brukes alltid
sidehåndtaket, spesielt ved lav hastighet/
høy moment (1. gear).
Synkronisert girskiftemekanisme
Boremaskinen er utstyrt med en synkronisert
girskiftemekanisme, slik at man kan bruke togirvelgeren når redskapet er slått AV eller ved
tomgang.
Elektronisk hastighetskontroll
Den elektroniske turtall-reguleringen har følgende
fordeler:
- optimal verktøykontroll for nøyaktig boring
- enklere skrutrekking
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er kun konstruert for én
spenning. Kontroller alltid at nettspenningen er i
overensstemmelse med spenningen på typeskiltet.
Ditt DEWALT verktøy er dobbeltisolert i
samsvar med EN 50144. Jordet ledning
er derfor ikke nødvendig.
53
Skifting av kabel eller støpsel
Tenk på sikkerhetsforskriftene ved skifting av kabel
eller støpsel. Et støpsel med blottede kopperledere
er farlig hvis det koples til en strømførende kontakt.
Bruk av skjøteledning
Hvis det er nødvendig å bruke skjøteledning, må
man bruke en godkjent skjøteledning som er egnet
til dette verktøyets kraftbehov (se tekniske data).
Hvis du bruker en kabeltrommel, bør du alltid vikle
kabelen helt av først.
Montering og justering
Ta alltid støpselet ut av stikkontakten før
montering og justering av verktøyet.
Valg av driftsmåte (fig. B)
Slagboremaskinene har to driftsmåter:
Boring:
for stål, tre og plast.
Slagboring:
samtidig rotasjon og slag for boring i
betong og murverk.
• Velg ønsket driftsmåte ved å dreie symbolet på
driftsmåte-velgeren (5) mot pilen. Sett alltid
symbolet rett overfor pilen (11) på gearhuset.
Innsetting og fjerning av tilbehør (fig. A)
Chuck med nøkkel
• Åpne chucken ved å skru chuckringen (9) mot
solen og sett i tilbehøret.
• Stikk chucknøkkelen (10) inn i alle hullene på
siden av chucken og skru den fast med solen.
Selvspennende chuck
• Åpne chucken ved å skru chuckringen mot solen
og sett i bits-skaftet.
• Fest det godt ved å dreie kragen med solen.
• Bitsen fjernes ved å gå frem i omvendt
rekkefølge.
Montering av sidehåndtaket (fig. A)
Sidehåndtaket (6) kan monteres slik at det passer for
både venstre- og høyrehendte brukere.
no - 4
NORSK
Sørg for at sidehåndtaket alltid er riktig
montert før boremaskinen tas i bruk.
• Sidehåndtaket løsnes.
• For høyrehendte, skyv sidehåndtak-klemmen
over 43 mm kragen bak chucken, med
håndtaket til venstre.
• For venstrehendte, skyv sidehåndtak-klemmen
over 43 mm kragen bak chucken, med
håndtaket til høyre.
• Drei sidehåndtaket til det kommer i ønsket stilling
og sett håndtaket fast.
Innstilling av boredybde (fig. C)
• Sett riktig borbits i chucken.
• Løsne sidehåndtaket (6).
• Før dybdejusteringsstangen (7) gjennom hullet i
sidehåndtak-klemmen.
• Juster boredybden som angitt.
• Skru fast sidehåndtaket.
Forover/bakover-skyvebryter (fig. D)
• Høyre/venstregange velges ved hjelp av bryteren
for høyre/venstregange (3) som angitt (se piler på
maskinen).
Vent alltid til motoren har stanset helt før
rotasjonsretningen endres.
To-gear velger (fig. E)
Maskinen er utstyrt med en to-gear velger for å
kunne variere turtall/dreiemoment forholdet.
• Slå av bryteren for variabel hastighet og velg den
ønskede stillingen. Dette kan gjøres når
redskapet er slått AV eller ved tomgang. Still alltid
inn velgeren rett overfor pilen på gearhuset:
1 lavt turtall/høyt dreiemoment (boring av store hull
eller skruing av store skruer)
2 høyt turtall/lavt dreiemoment (mindre hull, boring
i tre)
For informasjon om hastigheter, se tekniske data.
Skift ikke gear ved full hastighet eller
mens maskinen arbeider.
Fjerning av chuck (fig. F & G)
Chuck med nøkkel
• Åpne chuckåpningen så mye som mulig.
no - 5
• Stikk en skrutrekker inn i chucken og fjern skruen
som holder chucken fast (11) ved å vri den med
solen som vist.
• Stikk chucknøkkelen (10) inn i et av hullene på
siden av chucken og slå på den med en hammer
som angitt.
• Hold om nødvendig spindelen med en fastnøkkel.
Selvspennende chuck
• Åpne chuckåpningen så mye som mulig.
• Stikk en skrutrekker inn i chucken og fjern skruen
som holder chucken fast (11) ved å vri den med
solen som vist.
• Fest en Umbrako-nøkkel i chucken og slå på den
med en hammer som vist.
Bruksanvisning
• Overhold alltid sikkerhetsinstruksene og
gjeldende forskrifter.
• Vær oppmerksom på hvor røropplegg og
ledninger befinner seg.
• Trykk bare lett på maskinen. Stor kraft
fører ikke til raskere boring, men til at
maskinen presterer dårligere og at
levetiden eventuelt reduseres.
Før maskinen tas i bruk:
• Sett i riktig bits.
• Marker stedet hvor hullet skal bores.
Skru PÅ og AV (fig. A)
• Start maskinen ved å trykke på bryteren for
variabelt turtall. Maskinens turtall avhenger av
hvor hardt man trykker på bryteren.
Skrutrekking
• Velg høyre/venstregange.
• Bruk lavt turtall/høyt dreiemoment innstillingen
(1. gear).
Slagboring (fig. A)
• Velg slagboring som driftsmåte.
• Trykk på bryteren (1).
• Om nødvendig, trykk på låseknappen (2) for
kontinuerlig drift og slipp bryteren.
Låseknappen virker bare når maskinen går for
fullt i høyregange.
• Maskinen stanses ved å slippe strømbryteren.
54
NORSK
• Når maskinen går i kontinuerlig drift, stanses den
med et rask trykk på strømbryteren, som deretter
slippes. Skru alltid AV maskinen når arbeidet er
avsluttet og før støpselet tas ut av kontakten.
Boring (fig. A)
• Velg boring.
• Gå frem som beskrevet for slagboring.
• Ikke bruk redskapet til å blande eller
pumpe lett antennelige eller eksplosive
vesker (bensin, alkohol etc.)
• Bland eller rør ikke væsker som er
merket som antennelige.
Din forhandler kan gi nærmere opplysninger om
egnet tilleggsutstyr.
Vedlikehold
Ditt DEWALT-elektroverktøy er konstruert slik at det
kan brukes i lang tid med et minimum av vedlikehold.
Kontinuerlig og tilfredsstillende drift avhenger av riktig
behandling og regelmessig rengjøring av verktøyet.
På grunn av forskning og utvikling kan ovenstående
spesifikasjoner bli endret, noe som ikke blir opplyst
separat.
GARANTI
• 30 DAGERS FORNØYD-KUNDEGARANTI •
Hvis du ikke er tilfreds med ditt DEWALT verktøy,
kan det returneres innen 30 dager til din DEWALT
forhandler eller til et DEWALT autorisert
serviceverksted og du kan bytte eller få pengene
tilbake. Kvittering må fremlegges.
• 1 ÅRS FRI VEDLIKEHOLDSERVICE •
Skulle ditt DEWALT verktøy trenge vedlikehold
eller service i de første 12 månedene etter det ble
kjøpt, vil dette bli utført gratis av et autorisert
DEWALT serviceverksted. Gratis
vedlikeholdsservice omfatter arbeidskostnader.
Tilbehørs- og reservedelskostnader inngår ikke.
Kvittering må fremlegges.
• 1 ÅRS GARANTI •
Smøring
Ditt elektoverktøy trenger ikke ekstra smøring.
Rengjøring
Hold ventilasjonsspaltene åpne og rengjør
elverktøyet regelmessig med en myk klut.
Utslitt verktøy og miljøet
Vern naturen. Kast ikke produktet sammen med
annet avfall når det er utslitt. Lever det til
kildesortering eller til et DEWALT-serviceverksted.
Dersom det skulle vise seg innen 12 måneder fra
kjøpsdato at ditt DEWALT-produkt har feil eller
mangler som skyldes material- eller
fabrikasjonsfeil, garanterer vi å erstatte alle
defekte deler gratis eller, etter egen vurdering,
erstatte verktøyet gratis forutsatt at:
• Verktøyet ikke er blitt brukt skjødesløst.
• Reparasjoner bare er blitt utført av autorisert
verksted/personell.
• Kvittering kan fremlegges.
Denne garantien er i tillegg til kjøperens
rettigheter i henhold til Kjøpsloven.
Adresse til nærmeste DEWALT autoriserte
serviceverksted finner du i DEWALT katalogen,
eller ved å kontakte DEWALT.
DEWALT service
Dersom det skulle oppstå feil med maskinen, lever
den til et autorisert serviceverksted. (Se aktuell
prisliste/katalog for ytterligere informasjon eller ta
kontakt med DEWALT).
55
no - 6
PORTUGUÊS
BERBEQUIM DE PERCUSSÃO
DW513(K)DW515(K)
Parabéns!
Conteúdo
Escolheu uma Ferramenta Eléctrica DEWALT. Muitos
anos de experiência, um desenvolvimento contínuo
de produtos e o espírito de inovação fizeram da
DEWALT um dos parceiros mais fiáveis para os
utilizadores profissionais.
Dados técnicos
Declaração CE de conformidade
Instruções de segurança
Verificação do conteúdo da embalagem
Descrição
Segurança eléctrica
Extensões
Montagem e afinação
Modo de emprego
Manutenção
Garantia
pt - 1
pt - 2
pt - 2
pt - 3
pt - 4
pt - 4
pt - 4
pt - 4
pt - 5
pt - 6
pt - 7
Dados técnicos
Voltagem
(apenas Latino-America)
Potência absorvida
Velocidade em vazio
1ª velocidade
2ª velocidade
Velocidade com carga
1ª velocidade
2ª velocidade
Impacto em vazio
1ª velocidade
2ª velocidade
Impacto com carga
1ª velocidade
2ª velocidade
Capacidade máxima de perfuração em
aço/madeira macia/betão:
Tamanho da rosca do veio da bucha:
Diâmetro do colar
Capacidade máxima da bucha
Peso
V
V
Watts
rpm
rpm
rpm
rpm
rpm
rpm
rpm
rpm
DW513
230
120
770
0-1.050
0-2.400
700
1.600
0-17.800
0-40.800
11.900
27.200
DW515
230
120
770
0-1.050
0-2.400
700
1.600
0-17.800
0-40.800
11.900
27.200
mm
UNF
mm
mm
kg
13/30/16
1/2" x 20
43
13
2,3
13/30/16
1/2" x 20
43
13
2,3
Fusíveis
Ferramentas de 230 V
10 Ampéres
Os seguintes símbolos são usados neste manual:
Indica risco de ferimentos, perda de vida
ou danos à ferramenta no caso do nãocumprimento das instruções deste
manual.
pt - 1
Indica tensão eléctrica.
56
PORTUGUÊS
Declaração CE de conformidade
Instruções de segurança
DW513/DW515
A DEWALT declara que estas ferramentas eléctricas
foram concebidas em conformidade com
89/392/CEE, 89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 50144,
EN 55104, EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Quando usar Ferramentas Eléctricas, cumpra
sempre os regulamentos de segurança
aplicáveis no seu país para reduzir o risco de
incêndio, de choque eléctrico e de ferimentos.
Leia as seguintes instruções de segurança antes
de tentar utilizar este produto.
Guarde estas instruções!
Para mais informações, quieira consultar a DEWALT
no endereço abaixo ou a parte de trás do presente
manual.
De acordo com as Directivas 86/188/CEE &
89/392/CEE da Comunidade Europeia, o nível de
potência sonora, medido de acordo com a
EN 50144, é:
LpA
(pressão sonora)
dB(A)*
LWA
(potência sonora) dB(A)
DW513
DW515
101
101
109
109
* junto ao ouvido do operador
Use protectores auditivos quando a
potência sonora ultrapassar 85 dB(A).
Valor médio quadrático ponderado em frequência
de aceleração conforme à EN 50144:
DW513
DW515
11,6 m/s2
11,6 m/s2
A interferência potente de alta frequência pode
causar oscilações de velocidade até 20%.
No entanto, estas desaparecem logo que a
interferência é suprimida.
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40, D-65510,
Idstein, Alemanha
57
Instruções gerais
1 Mantenha a área de trabalho arrumada
As mesas e áreas de trabalho desarrumadas
podem provocar ferimentos.
2 Cuide do ambiente da área de trabalho
Não exponha Ferramentas Eléctricas à
humidade. Ilumine bem as áreas de trabalho.
Não utilize Ferramentas Eléctricas em presença
de líquidos ou gases inflamáveis.
3 Tenha cuidado com os choques eléctricos
Evite o contacto directo com superfícies ligadas à
terra (p.ex. tubos, radiadores, fogões, frigoríficos).
Nos casos de serviço sob condições extremas (tais
como humidade elevada, execução de soldadura,
etc.) a segurança eléctrica pode ser aumentada
intercalando-se um transformador de separação
ou um disjuntor de corrente de defeito (FI).
4 Mantenha as crianças afastadas
Não deixe as crianças tocarem na ferramenta
nem no cabo de extensão. As crianças com
menos de 16 anos de idade devem ser vigiadas.
5 Cabos para uso exterior
Quando as ferramentas se utilizarem no exterior,
empregue sempre cabos previstos para uso no
exterior.
6 Guarde as ferramentas que não estiverem a
ser utilizadas
Quando não forem utilizadas as Ferramentas
Eléctricas, estas devem guardadas num sítio
seco, fechado à chave e fora do alcance das
crianças.
7 Vista-se de maneira apropriada
Não use vestuário largo nem jóias porque podem
prender-se numa peça móvel. Quando se
trabalha no exterior, é de aconselhar o uso de
luvas de borracha e de calçado antiderrapante.
Cubra o cabelo se tiver cabelo comprido.
8 Utilize óculos de protecção
Utilize também uma máscara no caso de os
trabalhos produzirem pó.
pt - 2
PORTUGUÊS
9 Tenha cuidado com o ruído
Tome medidas de protecção apropriadas se o
nível do ruído exceder 85 dB(A).
10 Segure firmemente as peças de trabalho
Utilize grampos ou um torno para segurar as
peças a trabalhar. É mais seguro e permite
manter as duas mãos livres para trabalhar.
11 Verifique a sua posição
Mantenha sempre o equilíbrio.
12 Evite arranques acidentais
Não transporte uma ferramenta ligada à rede
com o dedo colocado no interruptor. Verifique se
o interruptor está desligado ao ligar a ferramenta
à rede.
13 Esteja atento
Dê atenção ao que vai fazendo. Trabalhe com
precaução. Não utilize ferramentas quando
estiver cansado.
14 Desligue a ferramenta
Desligue e espere até a ferramenta parar
completamente antes de a deixar sem vigilância.
Tire a ficha da tomada quando a ferramenta não
estiver a ser utilizada, antes de proceder à
manutenção ou à substituição de acessórios.
15 Tire as chaves de aperto
Verifique sempre se as chaves de aperto foram
retiradas da ferramenta antes de a utilizar.
16 Empregue as ferramentas apropriadas
Neste manual indicam-se as aplicações da
ferramenta. Não force pequenas ferramentas ou
acessórios para fazer o trabalho duma
ferramenta forte. A ferramenta trabalhará melhor
e de uma maneira mais segura se for utilizada
para o efeito indicado.
AVISO O uso de qualquer acessório ou o uso da
própria ferramenta, além do que é recomendado
neste manual de instruções pode dar origem a
risco de ferimento.
17 Não force o cabo eléctrico
Nunca transporte a ferramenta pelo cabo e não
puxe pelo cabo para tirar a ficha da tomada.
Proteja o cabo contra o calor e evite o contacto
com óleo e objectos cortantes.
18 Cuide das suas ferramentas com atenção
Para uma maior rentabilidade, mantenha as
ferramentas sempre afinadas e limpas. Cumpra
as instruções relativas à manutenção e
substituição dos acessórios. Verifique
regularmente os cabos da ferramenta e,
pt - 3
no caso de estes estarem danificados, mandeos consertar a um Centro de Assistência Técnica
DEWALT. Verifique periodicamente os cabos de
extensão e substitua-os se estiverem
danificados. Mantenha os comandos secos,
limpos e sem óleo ou gordura.
19 Verifique as peças danificadas
Antes de utilizar a ferramenta, verifique
cuidadosamente se esta apresenta sinais de
danos de modo a assegurar um bom
funcionamento e a obtenção do resultado
desejado.
Verifique o bom alinhamento e fixação das peças
móveis e confirme a ausência de ruptura das
peças. Verifique ainda se a montagem foi bem
feita ou se existe qualquer outra condição que
possa impedir que a ferramenta funcione bem.
Mande consertar ou substituir os dispositivos de
protecção ou outras peças danificadas conforme
as instruções.
Não utilize a ferramenta se o interruptor não
estiver a funcionar. Mande substituir o interruptor
num Centro de Assistência Técnica DEWALT.
20 Mande consertar a sua ferramenta por um
Centro de Assistência Técnica DEWALT
Esta Ferramenta Eléctrica está conforme às
regulamentações de segurança que lhe dizem
respeito. Para evitar qualquer perigo, a
reparação de ferramentas eléctricas deverá estar
fica exclusivamente a cargo de técnicos
qualificados.
Verificação do conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Berbequim de Percussão
1 Punho lateral
1 Vareta de ajuste da profundidade
1 Chave da bucha
1 Caixa de transporte (apenas modelos K)
1 Manual de instruções
1 Vista dos componentes destacados
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os
acessórios apresentam sinais de danos que
possam ter ocorrido durante o transporte.
• Antes de utilizar a ferramenta, dedique o tempo
necessário à leitura e compreensão deste
manual.
58
PORTUGUÊS
Descrição (fig. A)
Segurança eléctrica
O seu berbequim DEWALT (com bucha de
cremalheira o de aperto rápido) foi concebido para
aplicações profissionais: perfuração rotativa e/ou de
percussão e aparafusador.
1 Interruptor de velocidade variável
2 Botão de bloqueio do interruptor
3 Selector de sentido de rotação
4 Selector de velocidade
5 Selector de modo de percussão
6 Punho lateral
7 Vareta de ajuste da profundidade
8 Bucha de aperto rápido
8 Bucha de cremalheira
9 Manga da bucha
10 Chave da bucha
O motor eléctrico foi concebido para uma única
tensão. Verifique sempre se a tensão da rede
corresponde à voltagem indicada na placa de
identificação.
Embraiagem limitadora de torque
Todos os Berbequins de Punho fechado estão
dotados de uma embraiagem limitadora de torque
que reduz a reacção máxima do torque transmitida
ao operador no caso de bloqueio da broca. Esta
característica também impede que as engrenagens
e o motor eléctrico parem repentinamente. A
embraiagem limitadora de torque possui uma
regulação de fábrica e não pode ser ajustada.
A sua ferramenta DEWALT tem duplo
isolamento em conformidade com o
estipulado na norma EN 50144, não
sendo, por isso, necessária uma ligação
à terra.
Substituição do cabo ou ficha
Ao substituir o cabo ou ficha, elimine-os de forma
segura; uma ficha com condutores de cobre a
descoberto é perigosa quando entra em contacto
com uma tomada com corrente.
Extensões
Se fôr necessário um fio de extensão, use um cabo
especial, conveniente para a corrente desta
ferramenta (Veja os dados técnicos). A dimensão
mínima do condutor é 1,5 mm2.
No caso de se usar uma bobina, desenrole o cabo
todo.
Montagem e afinação
Para um funcionamento seguro, utilize
sempre o manípulo lateral, particularmente
ao trabalhar na posição de velocidade
baixa/torque elevado (1ª velocidade).
Mecanismo de mudança sincronizada da
engrenagem
O seu berbequim está equipado com um mecanismo
de mudança sincronizada da engrenagem que
permite a utilização de um selector de duas
engrenagens quando a ferramenta está na posição
desligada ou a funcionar na condição sem carga.
Controlo electrónico da velocidade
O controlo electrónico de velocidade oferece as
seguintes vantagens:
- óptimo controlo do berbequim para uma
perfuração correcta
- maior facilidade na operação como
aparafusadora
59
Antes da montagem de acessórios e da
afinação retire sempre a ficha da
tomada.
Selecção do modo de operação (fig. B)
Os berbequins de percussão podem ser utilizados
em dois modos de operação:
Perfuração rotativa:
para aço, madeira e plásticos.
Perfuração com percussão:
rotação e impactos simultâneos para
operações de perfuração em betão e
alvenaria.
• Seleccione o modo de operação necessário
rodando o selector de modo (5) em direcção à
seta. Alinhe sempre o símbolo com a seta na
caixa de engrenagens.
pt - 4
PORTUGUÊS
Inserir e retirar uma broca (fig. A)
Bucha de cremalheira
• Abra a bucha rodando a manga (9) em sentido
contrário aos ponteiros do relógio e insira a haste
da broca.
• Coloque a chave da bucha (10) em cada orifício
na parte lateral da bucha e rode no sentido dos
ponteiros do relógio até apertar.
Bucha de aperto rápido
• Abra a bucha rodando a manga em sentido
contrário aos ponteiros do relógio e insira a haste
da broca.
• Aperte com firmeza rodando a manga no sentido
dos ponteiros do relógio.
• Para retirar a broca, proceda de forma inversa.
Como colocar o punho lateral (fig. A)
O punho lateral poderá ser colocado tanto para
utilizadores destros como esquerdinos.
Utilize sempre o berbequim com o unho
lateral correctamente instalado.
Espere sempre que o motor deixe de
funcionar completamente antes de
mudar a direcção de rotação.
Selector de velocidade (fig. E)
A sua ferramenta está dotada de duas velocidades
para se poder variar a relação velocidade/torque.
• Solte o interruptor de velocidade variável e
seleccione a posição desejada. Isto pode ser feito
com a ferramenta está na posição desligada ou a
funcionar na condição sem carga. Alinhe sempre
o selector com a seta na caixa de engrenagens:
1 velocidade baixa/torque elevado
(perfuração de grandes orifícios ou operações
com parafusos grandes)
2 velocidade elevada/torque baixo
(orifícios mais pequenos, perfuração em madeira)
Para os valores reais de velocidade, consulte os
dados técnicos.
Não mude de velocidade quando a
máquina estiver a trabalhar.
• Desaperte o punho lateral.
• Para utilizadores destros, faça deslizar o grampo
do punho lateral sobre o anel de 43 mm por trás
da bucha, colocando-o do lado esquerdo.
• Rode o manípulo lateral para a posição
pretendida e aperte-o.
• Para utilizadores canhotos, faça deslizar o
grampo do punho lateral sobre o anel de 43 mm
por trás da bucha, colocando-o do lado direito.
Remoção da bucha (fig. F & G)
Bucha de cremalheira
• Abra as garras da bucha o mais possível.
• Insira uma chave de fendas na bucha e retire o
parafuso de fixação da bucha (11) rodando no
sentido dos ponteiros do relógio como se indica.
• Insira a chave da bucha (10) num dos orifícios no
lado da bucha e bata-lhe com um martelo como
se indica.
Regulação da profundidade de perfuração (fig. C)
• Insira a broca necessária na bucha.
• Alivie o punho lateral (6).
• Introduza a haste de ajuste da profundidade (7)
no orifício do grampo do punho lateral.
• Ajuste a profundidade de perfuração como se
indica.
• Aperte o punho lateral.
Bucha de aperto rápido
• Abra as garras da bucha o mais possível.
• Insira uma chave de fendas na bucha e retire o
parafuso de fixação da bucha (11) rodando no
sentido dos ponteiros do relógio como se indica.
• Insira uma chave Allen no veio e bata-lhe com
um martelo como se indica.
Modo de emprego
Selector de sentido de rotação (fig. D)
• Para seleccionar a rotação, utilize o selector de
sentido de rotação (3) como se indica (ver setas
na ferramenta).
pt - 5
• Cumpra sempre as instruções de
segurança e os regulamentos aplicáveis.
• Esteja informado sobre a localização de
tubagens e de fios eléctricos dentro da
parede.
60
PORTUGUÊS
• Carregue apenas ligeiramente na
ferramenta. Se aplicar força demais
sobre a ferramenta não aumentará a
velocidade de perfuração mas diminuirá
o desempenho da ferramenta e poderá
encurtar a sua vida útil.
Antes da operação:
• Insira a broca indicada.
• Marque o ponto onde pretende executar um
orifício.
Para mais informações sobre os acessórios
apropriados, consulte o seu Revendedor autorizado.
Manutenção
A sua Ferramenta Eléctrica DEWALT foi concebida
para funcionar durante muito tempo com um
mínimo de manutenção. O funcionamento
satisfatório contínuo depende de bons cuidados e
limpeza regular da ferramenta.
Ligar (ON) e desligar (OFF) (fig. A)
• Para pôr a máquina em funcionamento, prima o
interruptor de velocidade variável. A pressao
exercida sobre o interruptor de velocidade
variável determina a velocidade de ferramenta.
Lubrificação
A sua Ferramenta Eléctrica não precisa de
lubrificação suplementar.
Operação de aparafusar
• Seleccione a rotação.
• Utilize a posição de baixa velocidade/torque
elevado (selector de velocidades, posição I).
Limpeza
Conserve livres as aberturas de ventilação e limpe
regularmente o corpo da máquina utilizando um
pano macio.
Perfuração com percussão (fig. A)
• Seleccione o modo de percussão.
• Prima o interruptor de velocidade variável (1).
• Caso necessário, prima o botão de bloqueio na
posição ON (2) para uma operação contínua e
liberte o interruptor. O botão de bloqueio na
posição ON só funciona à velocidade máxima,
rotação de avanço.
• Para parar a ferramenta, liberte o interruptor
“ON/OFF”.
• Para parar a ferramenta quando esta se
encontrar em operação contínua, prima
brevemente o interruptor “ON/OFF” e volte a
soltá-lo. Desligue sempre a ferramenta quando
acabar de trabalhar e antes de desligar da rede.
Ferramentas indesejadas e o ambiente
Leve a sua ferramenta velha a um Centro de
Assistência Técnica DEWALT onde ela será
eliminada de um modo seguro para o ambiente.
Perfuração rotativa (fig. A)
• Seleccione o modo de perfuração.
• Proceda como se descreve na secção dedicada
a perfuração com percussão.
• Não utilize esta ferramenta para misturar
ou bombear facilmente combustível ou
líquidos explosivos (benzina, álcool, etc.).
• Não miste ou agite os líquidos
inflamáveis indicados como tal.
61
pt - 6
PORTUGUÊS
GARANTIA
• 30 DIAS DE SATISFAÇÃO COMPLETA •
Se não estiver completamente satisfeito com a
sua ferramenta DEWALT, contacte um Centro de
Assistência Técnica DEWALT. Apresente a sua
reclamação, juntamente com a máquina
completa, bem como a factura de compra e serlhe á apresentada a melhor solução.
• UM ANO DE MANUTENÇÃO GRATUITA •
Se necessitar de manutenção para a sua
ferramenta DEWALT, durante os 12 meses após
a compra, entregue-a, sem encargos, num
Centro de Assistência Técnica DEWALT. Deve
apresentar uma prova da compra.
• UM ANO DE GARANTIA •
Se o seu produto DEWALT se avariar por defeito
de montagem ou de material, durante os 12
meses a partir da data da compra, garantimos a
substituição de todas as peças defeituosas sem
encargos desde que:
• O produto não tenha sido mal usado.
• Eventuais reparações não tenham sido
efectuadas por pessoas estranhas aos Centro
de Assistência Técnica DEWALT.
• Se apresente prova da data de compra.
Para a localização do Centro de Assistência
Técnica DEWALT mais próximo, queira consultar
a parte de trás do presente manual.
pt - 6
62
SUOMI
ISKUPORAKONE DW513(K)/DW515(K)
Onneksi olkoon!
Sisällysluettelo
Olet valinnut DEWALT-sähkötyökalun. Monivuotisen
kokemuksen, ahkeran tuotekehittelyn ja uudistusten
ansiosta DEWALT on yksi ammattikäyttäjien
luotettavimmista yhteistyökumppaneista.
Tekniset tiedot
CE-Vaatimustenmukaisuustodistus
Turvallisuusohjeet
Pakkauksen sisältö
Kuvaus
Sähköturvallisuus
Jatkojohdon käyttö
Asennus ja säädöt
Käyttöohjeet
Huolto-ohjeita
Takuu
fi - 1
fi - 2
fi - 2
fi - 3
fi - 3
fi - 4
fi - 4
fi - 4
fi - 5
fi - 6
fi - 6
Tekniset tiedot
Jännite
Ottoteho
Kuormittamaton kierrosnopeus/min
Kuormitettu kierrosnopeus/min
Kuormittamaton iskumäärä/min
Kuormitettu iskumäärä/min
V
W
I. vaihde
II. vaihde
I. vaihde
II. vaihde
I. vaihde
II. vaihde
I. vaihde
II. vaihde
Porausteho teräkseen/puuhun/betoniin
Istukan karan kierre
Kaulan läpimitta
Suurin istukan aukeama
Paino
mm
UNF
mm
mm
kg
Sulakkeet:
230 V
DW513
230
770
0-1.050
0-2.400
700
1.600
0-17.800
0-40.800
11.900
27.200
13/30/16
1/2" x 20
43
13
2,3
DW515
230
770
0-1.050
0-2.400
700
1.600
0-17.800
0-40.800
11.900
27.200
13/30/16
1/2" x 20
43
13
2,3
10 A
Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia merkkejä:
Osoittaa henkilövahingon,
hengenmenetyksen tai konevaurion
vaaraa, mikäli tämän käyttöohjeen
neuvoja ei noudateta.
63
Osoittaa sähköiskun vaaraa.
fi - 1
SUOMI
CE-Vaatimustenmukaisuustodistus
DW513/DW515
DEWALT vakuuttaa, että sähkökoneet on valmistettu
Euroopan Unionin standardien 89/392/EEC,
89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 50144, EN 55104,
EN 55014, EN 61000-3-2 ja EN 61000-3-3
mukaisesti.
Lisätietoja saat DEWALTta allaolevasta osoitteesta tai
käsikirjan takakannesta.
Äänenpainetaso on Euroopan Unionin standardien
86/188/EEC ja 89/392/EEC mukainen, mitattu
EN 50144:n mukaisesti:
DW513
DW515
LpA
(äänenpaine)
dB(A)*
101
101
LWA
(ääniteho)
dB(A)
109
109
* käyttäjän korvassa
Suojaa kuulosi asianmukaisesti,
jos ylitetään 85 dB(A) melutaso.
Kiihtyvyyden painotettu neliöllinen keskiarvo
EN 50144:n mukaan:
DW513
DW515
11,6 m/s2
11,6 m/s2
Suuritehoiset korkeataajuiset häiriöt voivat aiheuttaa
jopa 20 %:n vaihteluja kierroslukunopeuteen. Nämä
loppuvat kuitenkin heti, kun häiriö poistetaan.
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40, D-65510,
Idstein, Saksa
Turvallisuusohjeet
Lue käyttöohje huolellisesti ennen koneen
käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje kaikkien
fi - 2
koneen käyttäjien ulottuvilla.
Näiden ohjeiden lisäksi tulee aina seurata
työsuojeluviranomaisten ohjeita.
VAROITUS!
Sähköiskujen, loukkaantumisten ja palovaaran
ehkäisemiseksi on noudatettava seuraavia
perusturvallisuustoimenpiteitä.
1 Käytä kuulosuojaimia
Eri materiaaleja työstettäessä melutaso saattaa
vaihdella ja kohota ajoittain yli 85 dB(A) rajan.
Suojaa itsesi ja käytä aina kuulosuojaimia.
2 Pidä työskentelyalue järjestyksessä
Epäjärjestys tuo mukanaan onnettomuusvaaran.
3 Ajattele työskentelyalueen vaikutusta työhösi
Älä vie sähkötyökalua ulos sateeseen. Älä käytä
sitä kosteissa tai märissä tiloissa. Järjestä
työalueelle hyvä valaistus. Älä käytä
sähkötyökaluja palavien nesteiden tai kaasujen
läheisyydessä.
4 Suojaudu sähköiskuilta
Vältä kosketusta sähköä johtaviin esineisiin, kuten
putkiin, pattereihin, liesiin tai jääkaappeihin.
5 Varjeltava lapsilta
Älä päästä lapsia työkalun tai jatkojohdon
läheisyyteen. Alle 16-vuotiaat tarvitsevat valvontaa.
6 Säilytä työkalua oikein
Kun et käytä työkalua, säilytä sitä kuivassa
paikassa. Huolehdi siitä, että säilytyspaikka on
lukittu ja niin korkealla, etteivät lapset ylety sinne.
7 Älä ylikuormita sähkötyökalua
Liiallisen leikkausvoiman käyttö tai liian suuri
työkappaleen syöttönopeus voi ylikuormittaa
koneen. Kone toimii paremmin ja turvallisemmin
sille suunnitellulla suoritusalueella.
8 Valitse oikea sähkötyökalu
Ohjekirjassa on selvitetty laitteen oikea
käyttötarkoitus. Ota epävarmoissa tapauksissa
yhteys DEWALTin edustajaan. Laitteen tai siihen
liitetyn lisälaitteen käyttö ohjekirjan suositusten
vastaisesti voi aiheuttaa henkilövahinkoja. Esim.
älä sahaa käsipyörösahalla oksia tai polttopuita.
9 Pukeudu asianmukaisesti
Älä käytä liian väljiä vaatteita tai koruja. Ne voivat
tarttua liikkuviin osiin. Käytä ulkona
työskennellessäsi kumihansikkaita ja
liukumattomia kenkiä. Jos sinulla on pitkät
hiukset, käytä hiusverkkoa.
64
SUOMI
10 Käytä suojalaseja
Käytä suojalaseja, etteivät lastut työstettäessä
pääse vahingoittamaan silmiä. Mikäli työstettäessä
syntyy paljon pölyä, käytä kasvosuojaa.
11 Huolehdi sähköjohdon kunnosta
Älä koskaan kanna konetta liitäntäjohdosta äläkä
irrota pistoketta seinästä vetämällä johdosta.
Suojaa liitäntäjohto kuumuudelta, öljyltä ja
teräviltä reunoilta.
12 Kiinnitä työkappale oikein
Tarkista aina, että työkappale on kiinnitetty
kunnolla.
13 Älä kurottele
Seiso aina tukevasti ja tasapainossa.
14 Hoida työkalua huolella
Pidä työkalu puhtaana ja terät terävinä. Noudata
työkalun huolto-ohjeita sekä terän/työkalun
vaihto-ohjeita.
Tarkista liitäntäjohdon kunto säännöllisesti ja
anna alan ammattilaisen vaihtaa se tarvittaessa
uuteen. Tarkista myös jatkojohto säännöllisesti ja
uusi se tarvittaessa. Pidä työkalun kädensijat
kuivina ja puhtaina öljystä ja rasvasta.
15 Ota pistoke pois pistorasiasta
Irrota pistoke aina pistorasiasta, kun kone ei ole
käytössä, kun huollat sitä tai kun vaihdat
koneeseen esim. sahan-, poran- tai jyrsinterää.
16 Poista avaimet
Poista säätöavaimet ja asennustyökalut koneesta
ennen kuin käynnistät sen.
17 Vältä tahatonta käynnistämistä
Älä kanna konetta sormet virtakytkimellä koneen
ollessa kytkettynä sähköverkkoon. Tarkista, että
virtakytkin on pois päältä kun laitat pistokkeen
pistorasiaan.
18 Jatkojohdot ulkokäytössä
Ulkona työskenneltäessä tulee aina käyttää
ulkokäyttöön valmistettuja ja siten merkittyjä
jatkojohtoja.
19 Ole tarkkaavainen
Keskity työhösi. Käytä tervettä järkeä. Älä käytä
sähkötyökalua, kun olet väsynyt.
20 Tarkista, että sähkötyökalu on kunnossa
ennen kuin laitat johdon pistorasiaan
Ennen kuin otat koneen käyttöön, tarkista
turvalaitteet ja kaikki koneen osat. Näin varmistat,
että kone toimii sille asetettujen vaatimusten
mukaisesti. Tarkista, että liikkuvat osat toimivat
moitteettomasti ja että kaikki osat ovat kunnossa
65
ja oikein asennetut. Tarkista myös, että kaikki
muut käyttöön mahdollisesti vaikuttavat tekijät
ovat kunnossa. Vika suojausjärjestelmässä tai
viallinen osa tulee korjata tai vaihtaa valtuutetussa
ammattiliikkeessä, mikäli käyttöohjeissa ei toisin
mainita. Viallinen virtakytkin tulee vaihtaa alan
ammattiliikkeessä.
Älä käytä sähkötyökalua, mikäli virtakytkin ei toimi
kunnolla.
21 Turvallisuudeksi
Käytä vain käyttöohjeessa ja tuotekuvastossa
suositeltuja lisävarusteita ja -laitteita. Jonkin muun
laitteen käyttö voi aiheuttaa onnettomuuden.
22 Korjauta koneesi DEWALTin valtuuttamalla
huoltokorjaamolla.
Tämä sähkötyökalu on asiaankuuluvien
turvallisuusmääräysten mukainen.
Turvallisuussyistä vain valtuutetut ammattilaiset
saavat huoltaa sähkölaitteita.
Pakkauksen sisältö
Pakkaus sisältää:
1 Iskuporakone
1 Sivukahva
1 Poraussyvyyden rajoitin
1 Istukan avain
1 Laukku (vain K-mallit)
1 Käyttöohje
1 Hajoituskuva
• Tarkista etteivät kone, sen osat tai lisävarusteet
ole vioittuneet kuljetuksen aikana.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen koneen
käyttöönottoa.
Kuvaus (kuva A)
DEWALT porakone on suunniteltu ammattikäyttöön:
poraus- ja/tai iskuporaus sekä ruuvaus
1 Virrankatkaisija portaattomalla nopeudensäädöllä
2 Lukitusnuppi
3 Suunnanvaihtokytkin
4 Vaihdevalitsin
5 Toimintovalitsin
6 Sivukahva
7 Poraussyvyyden rajoitin
8 Pikaistukka
8 Istukka
9 Istukan ulkokehä
10 Istukan avain
fi - 3
SUOMI
Turvakytkin
Kaikki porakoneet on varustettu vääntömomentin
rajoittimella, joka vähentää vääntömomentin
vaikutusta käyttäjään terän juuttuessa kiinni. Tämä
ominaisuus estää myös vaihteiston ja moottorin
vahinsoittumisen. Turvakytkin on säädetty tehtaallaa,
eikä sitä voi säätää.
Jotta kone toimii turvallisesti, käytä aina
sivukahvaa, erityisesti silloin kun
työskentelet pienellä nopeudella/suurella
vääntömomentilla (1. vaihde).
Synkronoitu vaihteen vaihtomekanismi
Porassasi on synkronoitu vaihteen vaihtomekanismi,
joka mahdollistaa kahden vaihteen valitsimen käytön
kun kone ei ole käynnissä tai käy
kuormittamattomana.
Elektroninen portaaton nopeudensäätö
Portaattoman nopeudensäädön ansiosta voidaan:
- porakoneella porata mahdollisimman tarkasti
- suoriutua ruuvinväännöstä vaivattomasti
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori on suunniteltu käytettäväksi vain
yhdellä jännitteellä. Tarkista aina, että virtalähde
vastaa arvokilvessä ilmoitettua jännitettä.
DEWALT-koneesi on kaksoiseristetty EN
50144:n mukaisesti; siksi ei tarvita
maadoitusjohtoa.
Kaapelin tai pistotulpan vaihto
Kun vaihdat kaapelin tai pistotulpan, hävitä se
turvallisesti. Pistoke, jossa on paljaita johtimia, on
vaarallinen kiinnitettynä jännitteiseen pistorasiaan.
Jatkojohdon käyttö
Jos jatkojohtoa tarvitaan, käytä tämän laitteen
vaatimuksiin sopivaa (katso arvokilven tiedot)
suojamaadoitettua kaapelia. Jos käytät kaapelikelaa,
keri kaapeli aina täysin auki.
Toiminnon valinta (kuva B)
Iskuporakoneita voidaan käyttää kahdella eri tavalla:
Poraus:
teräs, puu ja muovi.
Iskuporaus:
Iskuporaus betoniin ja tiilirakenteisiin
• Valitse haluttu toimintovaihtoehto kiertämällä
toimintavalitsimen symboli (5) kohti nuolta.
Kohdista symboli aina vaihteistolaatikon nuoleen.
Terän kiinnittäminen ja irrottaminen (kuva A)
Istukka
• Avaa istukka kääntämällä ulkokehää (9)
vastapäivään ja aseta terä paikoilleen.
• Kiristä istukan avaimella (10) jokaisesta istukan
reiästä myötäpäivään kunnes istukka on tiukasti
kiinni.
Pikaistukka
• Avaa istukka kääntämällä ulkokehää
vastapäivään ja aseta terä paikoilleen.
• Kiristä kääntämällä vaippaa myötäpäivään.
• Irrottaessasi terää toimi päinvastaisessa
järjestyksessä.
Sivukahvan kiinnitys (kuva A)
Sivukahva (6) sopii sekä vasen- että oikeakätisille.
Varmistu aina käyttäessäsi porakonetta,
että sivukahva on asianmukaisesti
kiinnitetty.
• Irrota sivukahva.
• Oikeakätiset: asenna sivukahvan kiinnike istukan
takana olevaan 43 mm:n kaulaan siten, että
kahva osoittaa vasemmalle.
• Vasenkätiset: asenna sivukahvan kiinnike istukan
takana olevaan 43 mm:n kaulaan siten, että
kahva osoittaa oikealle.
• Kierrä sivukahva haluttuun asentoon ja kiristä se.
Asennus ja säädöt
Vedä pistokytkin pistorasiasta aina ennen
asennusta.
fi - 4
Poraussyvyyden säätö (kuva C)
• Kiinnitä haluttu terä istukkaan.
• Löysää sivukahva (6).
66
SUOMI
• Aseta syvyydenrajoitin (7) reiän läpi sivukahvan
kiinnikkeeseen.
• Säädä poraussyvyys kuvan osoittamalla tavalla.
• Kiristä sivukahva.
Suunnanvaihtokytkin
(kuva D)
• Valitessasi pyörimissuuntaa käytä
suunnanvaihtokytkintä (3) nuolten osoittamalla
tavalla.
Odota aina, että moottori on täysin
pysähtynyt ennen kuin vaihdat
pyörimissuuntaa.
Vaihdevalitsin (kuva E)
Työkalussasi on kaksi vaihdetta nopeuden ja
vääntömomentin säätelemiseen.
• Päästä muuttuvan nopeuden kytkin irti ja valitse
tarvittava asento. Tämän voit tehdä, kun kone ei
ole käynnissä tai käy kuormittamattomana.
Katkaise virta ja valitse haluttu vaihde kun pora
on pysähtynyt. Kohdista valitsin aina
vaihteistolaatikon nuoleen.
1 pieni nopeus/suuri vääntömomentti
(porattaessa suuria reikiä tai ruuvattaessa isoja
ruuveja)
2 suuri nopeus/pieni vääntömomentti
(porattaessa pieniä reikiä tai puuta)
Työkalun kierrosnopeus on ilmoitettu teknisissä
tiedoissa.
Älä vaihda vaihteita koneen käydessä
täydellä nopeudella äläkä muutoinkaan
koneen käydessä.
Istukan poisto (kuva F & G)
Istukka
• Avaa istukan leuat mahdollisimman auki.
• Aseta ruuvimeisseli istukkaan ja poista istukan
kiinnitysruuvi (11) kääntämällä sitä myötäpäivään.
• Asenna istukan avain (10) johonkin istukan
sivussa sijaitsevaan reikään ja lyö sitä vasaralla
kuvan osoittamalla tavalla.
• Pidä karasta tarvittaessa kiinni kiintoavaimella.
• Aseta ruuvimeisseli istukkaan ja poista istukan
kiinnitysruuvi (11) kääntämällä sitä myötäpäivään.
• Kiristä kuusiokoloavain istukkaan ja lyö sitä
vasaralla kuvan osoittamalla tavalla.
Käyttöohjeet
• Noudata aina turvallisuusohjeita ja
voimassa olevia sääntöjä.
• Varo työskennellessäsi sähkö- ja
vesijohtoja.
• Kuormita konetta järkevästi. Liiallinen
voiman käyttö ei nopeuta poraamista,
vaan vähentää työkalun tehoa ja saattaa
lyhentää koneen käyttöikää.
Ennen käyttämistä:
• Kiinnitä sopiva terä.
• Merkitse kohta, johon poraat reiän.
Virran kytkeminen päälle/pois päältä (kuva A)
• Käynnistä kone painamalla virtakytkintä.
Virtaytkimeen kohdistuvan paineen määrä säätää
koneen kierrosnopeuden.
Ruuvinvääntö
• Valitse poraussuunta.
• Käytä pientä nopeutta/suurta vääntömomenttia
(1. vaihde).
Iskuporaus (kuva A)
• Valitse iskuporaus.
• Paina kytkintä (1).
• Paina lukitusnäppäintä (2) mikäli haluat varmistaa
jatkuvan toiminnon ja vapauta kytkin.
Lukitusnäppäin toimii vain täydessä nopeudessa
ja porattaessa eteenpäin.
• Pysäytä kone vapauttamalla kytkin.
• Halutessasi pysäyttää koneen jatkuvasta
käynnistä paina kytkintä lyhyesti ja vapauta se.
Katkaise aina virta työkalusta kun olet lopettanut
työskentelyn ja ennen kuin poistat pistokkeen
pistorasiasta.
Poraus (kuva A)
• Valitse poraus.
• Toimi kuten kohdassa iskuporaus.
Pikaistukka
• Avaa istukan leuat mahdollisimman auki.
67
fi - 5
SUOMI
• Älä käytä tätä työkalua tulenarkojen tai
räjähdysalttiitten nesteiden (bensiini,
alkoholi, jne.) sekoittamiseen.
• Älä sekoita tai vatkaa tulenarkoja
nesteitä.
Ota yhteys myyjääsi halutessasi tietoja sopivista
lisätarvikkeista.
Huolto-ohjeita
DEWALT sähkötyökalusi on suunniteltu käytettäväksi
pitkän aikaa mahdollisimman vähällä huollolla.
Asianmukainen käyttö ja säännönmukainen
puhdistus takaavat laitteen jatkuvan toiminnan.
Voitelu
Sähkötyökalusi ei tarvitse lisävoitelua.
Puhdistus
Pidä tuuletusaukot puhtaina ja puhdista runko
säännöllisesti pehmeällä rievulla.
Koneen ympäristöystävällinen hävitys
Kun koneesi on käytetty loppuun, älä heitä sitä
tavallisten roskien mukana pois, vaan vie se
paikkakuntasi kierrätyskeskukseen tai jätä
valtuutettuun DEWALTin huoltopisteeseen.
Jatkuvan tuotekehittelyn seurauksena nämä tiedot
saattavat muuttua. Niistä emme ilmoita erikseen.
fi - 6
TAKUU
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU •
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALT-työkaluusi,
palauta se myyjälle tai valtuutettuun DEWALThuoltopisteeseen 30 päivän sisällä ostopäivästä,
niin saat rahasi takaisin tai vaihtokoneen. Tuote on
palautettava täydellisenä ja ostokuitti on esitettävä.
• YHDEN VUODEN ILMAINEN YLLÄPITOHUOLTO •
DEWALT-työkalusi kunnossapito ja huolto
suoritetaan ilmaiseksi 12 kuukauden sisällä
ostopäivästä huoltopisteessämme. Ilmainen
kunnossapitohuolto käsittää sähkötyökalujen työja varaosakustannukset. Siihen ei sisälly
tarvikekustannuksia. Ostokuitti on esitettävä.
• YHDEN VUODEN TAKUU •
Jos DEWALT-tuotteesi menee epäkuntoon
materiaali- tai valmistusvikojen takia 12
kuukauden sisällä ostopäivästä, vaihdamme
vioittuneet osat uusiin tai vaihdamme koko
yksikön ilmaiseksi edellyttäen, että:
• Tuotetta ei ole käytetty väärin.
• Valtuuttamattomat henkilöt eivät ole yrittäneet
korjata sitä.
• Päiväyksellä varustettu ostokuitti esitetään.
Tämä takuu tarjotaan lisäpalveluna kuluttajan
lakisääteisten oikeuksien lisäksi.
Lähimmän DEWALT-myyjäsi tai valtuutetun
DEWALT-huoltpisteen osoitteen saat
voimassaolevasta tuoteluettelosta tai ottamalla
yhteyttä DEWALTiin.
68
SVENSKA
SLAGBORRMASKIN DW513(K)/DW515(K)
Vi gratulerar!
Innehållsförteckning
Du har valt ett DEWALT elverktyg. Mångårig
erfarenhet, ihärdig produktutveckling och förnyelse
gör DEWALT till ett av de mest pålitliga namnen för
professionella användare.
Tekniska data
CE-Försäkran om överensstämmelse
Säkerhetsinstruktioner
Kontroll av förpackningens innehåll
Beskrivning
Elektrisk säkerhet
Bruk med förlängningssladd
Montering och inställning
Bruksanvisning
Skötsel
Garanti
sv - 1
sv - 2
sv - 2
sv - 3
sv - 4
sv - 4
sv - 4
sv - 4
sv - 5
sv - 6
sv - 6
Tekniska data
Spänning
Ineffekt
Varvtal obelastad/min
växel I
växel II
Varvtal belastad/min
växel I
växel II
Slagtal obelastad/min
växel I
växel II
Slagtal belastad/min
växel I
växel II
Maximal borrkapacitet i stål/trä/betong
Chuckspindel gängstorlek
Kragdiameter
Största chuck-kapacitet
Vikt
Säkring:
230 V
V
W
mm
UNF
mm
mm
kg
DW513
230
770
0-1.050
0-2.400
700
1.600
0-17.800
0-40.800
11.900
27.200
13/30/16
1/2" x 20
43
13
2,3
DW515
230
770
0-1.050
0-2.400
700
1.600
0-17.800
0-40.800
11.900
27.200
13/30/16
1/2" x 20
43
13
2,3
10 A
Följande symboler har använts i handboken:
Anger risk för personskada, livsfara eller
skada på verktyg vid ouppmärksamhet
inför de instruktioner som ges i
handboken.
69
Anger risk för elektrisk stöt.
sv - 1
SVENSKA
CE-Försäkran om överensstämmelse
DW513/DW515
DEWALT förklarar att dessa elverktyg är
konstruerade i överensstämmelse med följande
normer: 89/392/EEG, 89/336/EEG, 73/23/EEG,
EN 50144, EN 55104, EN 55014, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
För mer information ombeds ni kontakta DEWALT på
nedanstående adress eller se baksidan av
manualen.
Ljudnivån överensstämmer med Europeiska
Gemenskapens bestämmelser 86/188/EEG &
89/392/EEG, uppmätt enligt EN 50144:
DW513
DW515
LpA
(ljudtryck)
dB(A)*
101
101
LWA
(ljudeffekt)
dB(A)
109
109
* vid användarens öra
Vidtag lämpliga åtgärder för hörselskydd
om ljudnivå överskrider 85 dB(A).
Det vägda geometriska medelvärdet av
accelerationsfrekvensen enligt EN 50144:
DW513
DW515
11,6 m/s2
11,6 m/s2
Kraftiga, högfrekventa störningar kan leda till
avvikelser i varvtal upp till 20%. Dessa försvinner
dock så snart störningen upphävs.
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40, D-65510,
Idstein, Tyskland
sv - 2
Säkerhetsinstruktioner
Innan Du börjar använda maskinen, tag några
minuter i anspråk för att läsa igenom
bruksanvisningen. Spara bruksanvisningen
lättillgängligt, så att alla som använder maskinen
har tillgång till bruksanvisningen.
Förutom nedanstående instruktioner, följ alltid
Arbetarskyddsstyrelsens regler.
VARNING!
När man använder elverktyg skall dessa
grundläggande säkerhetsinstruktioner alltid
följas för att minska risken för elektriska stötar,
personskada och brand.
1 Använd hörselskydd
Ljudnivån vid bearbetning av olika material kan
variera, ibland överstiger nivån 85 dB(A). För att
skydda Dig själv, använd alltid hörselskydd.
2 Håll arbetsområdet i ordning
Nedskräpade ytor och arbetsbänkar inbjuder till
skador.
3 Tänk på arbetsmiljöns inverkan
Utsätt inte elverktyg för regn. Använd inte
elverktyg på fuktiga eller våta platser. Ha bra
belysning över arbetsytan. Använd inte elverktyg i
närheten av lättantändliga vätskor eller gaser.
4 Skydda Dig mot elektriska stötar
Undvik kroppskontakt med jordade delar (t.ex.
rör, radiatorer, spisar, kylskåp).
Vid extrema arbetsförhållanden (t.ex. hög
fuktighet, uppkomst av metalldamm osv.) kan
den elektriska säkerheten ökas med koppling av
en skiljetransformator eller en jordfelsbrytare.
5 Utom räckhåll för barn
Se till att verktyget och sladden förvaras utom
räckhåll för barn. Personer under 16 år får inte
arbeta med verktyget på egen hand.
6 Förvara verktyg säkert
När elverktyget inte används skall det förvaras på
ett torrt, högt placerat ställe, inlåst, utom räckhåll
för barn.
7 Överbelasta inte elverktyg
Du arbetar bättre och säkrare inom det angivna
effektsområdet.
8 Använd rätt elverktyg
Tvinga inte elverktyget att göra arbeten som är
avsedda för kraftigare verktyg. Använd inte
elverktyg för ändamål de inte är avsedda för:
70
SVENSKA
använd t.ex. inte handcirkelsåg för att såga av
kvistar eller vedträ.
9 Klä Dig rätt
Bär inte löst hängande kläder eller smycken. De
kan fastna i rörliga delar. Gummihandskar och
halkfria skor rekommenderas vid utomhusarbeten.
Använd hårnät om Du har långt hår.
10 Använd skyddsglasögon
Använd skyddsglasögon för att förhindra att
damm blåser in i Dina ögon vilket kan förorsaka
skada. Om mycket damm uppstår använd även
ansiktsmask.
11 Misshandla inte sladden
Bär aldrig verktyget i sladden och använd inte
sladden för att ta ut kontakten från uttaget. Utsätt
inte sladden för hetta, olja eller skarpa kanter.
12 Sätt fast arbetsstycket
Använd skruvtvingar eller ett skruvstycke för att
hålla fast arbetsstycket. Det är säkrare än att
använda handen och Du får bägge händerna fria
för arbetet.
13 Sträck Dig inte för mycket
Se till att Du alltid har säkert fotfäste och balans.
14 Sköt tillbehören med omsorg
Håll tillbehören skarpa och rena. Följ instruktionerna
beträffande skötsel och byte av tillbehör.
Kontrollera elverktygets sladd regelmässigt och få
den reparerad hos en erkänd fackverkstad om den
är skadad. Kontrollera förlängningssladdar
regelmässigt och byt ut dem om de är skadade.
Håll handtagen torra, rena och fria från olja och fett.
15 Ta ut kontakten från uttaget
när elverktyg inte är i bruk, innan service och vid
byte av verktyg såsom sågklinga, borr och fräs.
16 Tag bort nycklar
Kontrollera att nycklar och justerverktyg har tagits
bort från elverktyget innan det startas.
17 Undvik oavsiktlig inkoppling
Bär inte anslutna elverktyg med fingret på
strömbrytaren. Se till att strömbrytaren är
frånslagen när Du ansluter stickkontakten till
uttaget.
18 Förlängningssladdar utomhus
Utomhus skall förlängningssladdar endast
användas som är tillåtna för utomhusbruk och
märkta för detta.
19 Var uppmärksam
Titta på det Du gör. Använd sunt förnuft. Använd
inte elverktyget när Du är trött.
71
20 Kontrollera elverktyget för skador innan Du
ansluter sladden till vägguttaget
Innan fortsatt användning av elverktyget skall
eventuellt skadade skyddsanordningar och andra
defekta delar kontrolleras noggrant för att
fastställa om det kommer att fungera riktigt och
utföra den avsedda funktionen. Kontrollera att de
rörliga delarna fungerar oklanderligt och inte
klämmer, att inga delar är brutna, att alla delar är
riktigt monterade och att andra förhållanden som
kan påverka driften stämmer.
En skyddsanordning eller annan del, som är
skadad, skall repareras eller bytas ut av en
erkänd fackverkstad, om ej annat anges i
bruksanvisningen. Felaktiga strömbrytare måste
bytas hos en fackverkstad. Använd inte
elverktyget om strömbrytaren inte kan kopplas till
eller från.
21 För Din personliga säkerhet
Använd endast tillbehör och tillsatser som är
rekommenderade i bruksanvisningen och
katalogerna. Användning av annat verktyg eller
tillbehör än vad som rekommenderas i
bruksanvisningen eller katalogerna kan innebära
risk för personskada.
22 Reparation av verktyg får endast utföras av
godkänd DEWALT serviceverkstad
Det här verktyget motsvarar gällande
säkerhetsbestämmelser. För att undvika
olycksfall ska reparationer och elanordningar
endast utföras av behörig elektromontör.
Kontroll av förpackningens innehåll
Förpackningen innehåller:
1 Slagborrmaskin
1 Sidohandtag
1 Djupstopp
1 Chucknyckel
1 Låda (endast K-modeller)
1 Instruktionshandbok
1 Sprängteckning
• Kontrollera defekter på verktyg, delar och
tillbehör som kan ha uppstått i samband med
transport.
• Läs noga igenom handboken och förvissa Dig
om att Du förstår instruktionerna innan Du börjar
använda maskinen.
sv - 3
SVENSKA
Beskrivning (fig. A)
Din DEWALT borrmaskin är konstruerad för
professionella tillämpningar: slagborr - borr- och/eller
slagborrarbeten.
1 Steglös strömbrytare
2 Lås för strömbrytare
3 Väljare höger/vänstergång
4 Växelväljare
5 Funktionsväljare
6 Sidohandtag
7 Djupstopp
8 Snabbchuck
8 Chuck
9 Ring
10 Chucknyckel
Säkerhetskoppling
Alla borrmaskiner är försedda med en
momentbegränsande koppling som reducerar det
maximala vridmoment ifall att ett borr skulle fastna.
Denna funktion förhindrar också att kuggväxeln och
elmotorn löper fast. Säkerhetskopplingen är
fabriksinställd och kan inte justeras.
För en säker användning ska
sidohandtaget alltid användas, i synnerhet
när man arbetar med låg hastighet och
höjt vridmoment (1a växeln).
Synkroniserad växlingsmekanism
Borrmaskinen är utrustad med en synkroniserad
växlingsmekanism, som gör det möjligt att använda
tvålägesväljaren när verktyget är avslaget eller kör
utan belastning.
Elektronisk hastighetskontroll
Den elektroniska hastighetskontrollen ger följande
fördelar:
- optimal kontroll för noggranna borrarbeten
- förenklar skruvdragning
Elektrisk säkerhet
Den elektriska motorn är endast avsedd för en
spänning. Kontrollera alltid att spänningen på nätet
motsvarar den spänning som finns angiven på
märkplåten.
sv - 4
Ditt elverktyg är dubbelisolerat
motsvarande EN 50144; jordledare är
således överflödigt.
Utbyte av kabel eller kontakt
Tänk på säkerhetsföreskrifterna när du ska byta ut
sladden eller kontakten. En kontakt med frilagda
kopparledare är livsfarlig om den kopplas i ett
spänningsförande eluttag.
Bruk med förlängningssladd
Om du behöver använda en förlängningssladd, använd
en godkänd förlängningssladd lämpad för den här
apparatens strömförbrukning (se tekniska data).
Om du använder en sladdvinda, vira alltid av sladden
fullständigt.
Montering och inställning
Koppla alltid ur verktyget innan Du börjar
med montering och inställning.
Val av funktionsläge (fig. B)
Slagborrmaskinerna kan användas i två funktionslägen:
Borrning:
för stål, trä och plast.
Slagborrning:
samtidig rotation och slag för borrning i
betong och murverk.
• Välj önskat funktionsläge genom att vrida rätt
symbol på funktionsväljaren (5) mot pilen. Se alltid
till att symbolen står i linje med pilen på växelhuset.
Isättning och löstagande av tillbehör (fig. A)
Chuck
• Öppna chucken genom att vrida ringen (9)
motsols och sätt in tillbehöret.
• Placera chucknyckeln (10) i varje hål i chuckens
sida och vrid den medsols tills den är åtdragen.
Snabbchuck
• Öppna chucken genom att vrida chuckringen
motsols och sätt in tillbehöret.
• Drag åt stadigt genom att vrida ringen medsols.
• För att avlägsna verktyget, handla i omvänd
ordningsföljd.
72
SVENSKA
Montering av sidohandtaget (fig. A)
Sidohandtaget (6) kan monteras för att passa både
höger- och vänsterhänta användare.
Använd alltid borrmaskinen med
sidohandtaget ordentligt monterat.
• Lossa sidohandtaget.
• För högerhänta användare, skjut sidohandtagets
klämma över den 43 mm breda kragen bakom
chucken med handtaget till vänster.
• För vänsterhänta användare, skjut
sidohandtagets klämma över den 43 mm breda
kragen bakom chucken med handtaget till höger.
• Vrid sidohandtaget till önskad position och drag
åt handtaget.
Inställning av borrdjupet (fig. C)
• Sätt in önskat borr i chucken.
• Lossa sidohandtaget (6).
• Skjut djupstoppet (7) genom hålet i
sidohandtagets klämma.
• Ställ in borrdjupet enligt bilden.
• Drag åt sidohandtaget.
Väljare höger/vänstergång (fig. D)
• För att välja rotationsriktning, använd
omkopplaren (3) enligt bilden (se pilarna på
maskinen).
Vänta alltid tills motorn har stannat innan
du byter rotationsriktning.
Växelväljare (fig. E)
Ditt redskap är försett med en omkopplare för två
växlar för att ändra förhållandet hastighet/
vridmoment.
• Utlös den variabla hastighetsväxlaren och välj det
läge som önskas. Det kan göras antingen när
verktyget är avslaget eller kör utan belastning.
Sätt alltid omkopplaren i linje med pilen på
växelhuset.
1 låg hastighet/högt vridmoment
(förr borrning av stora hål eller dragning av stora
skruvar)
2 hög hastighet/lågt vridmoment
(mindre hål, borrning i trä).
För hastighetsuppgifter, se tekniska data.
73
Byt aldrig växel vid full hastighet eller
under bruk.
Chuckbyte (fig. F & G)
Chuck
• Öppna chuckens käftar så långt det går.
• Stick in en skruvmejsel i chucken och avlägsna
chuckens fästskruv (11) genom att vrida medsols
enligt bilden.
• Sätt chucknyckeln (10) i ett av hålen i chuckens
sida och slå på den med en hammare enligt bilden.
• Håll om så behövs fast spindeln med en skiftnyckel.
Snabbchuck
• Öppna chuckens käftar så långt det går.
• Stick in en skruvmejsel i chucken och avlägsna
chuckens fästskruv (11) genom att vrida medsols
enligt bilden.
• Vrid fast en sexkantnyckel i chucken och slå på
den med en hammare enligt bilden.
Bruksanvisning
• Följ alltid säkerhetsföreskrifterna och
tillhörande bestämmelser.
• Se till att du vet var rör- och elledningar
befinner sig.
• Utöva endast lätt tryck på maskinen.
Större tryck gör inte att det går fortare att
borra, men reducerar maskinens
prestanda och gör att det slits fortare.
Innan Du börjar:
• Sätt in önskat verktyg.
• Markera punkten där hålet ska borras.
Strömbrytare (fig. A)
• För att starta verktyget, tryck på strömbrytaren.
Hastigheten är beroende på hur hårt brytaren
trycks in.
Skruvdragning
• Välj rotationsriktning framåt eller bakåt.
• Använd positionen för låg hastighet/högt
vridmoment (växel I).
Slagborrning (fig. A)
• Välj läget för slagfunktion.
• Tryck på strömbrytaren (1).
sv - 5
SVENSKA
• Tryck om så behövs på låsknappen (2) för
kontinuerlig gång och släpp strömbrytaren.
Låsknappen fungerar endast vid full hastighet,
rotation åt höger (framåt).
• För att stanna maskinen, släpp strömbrytaren.
• För att stanna maskinen vid kontinuerlig gång,
tryck på strömbrytaren och släpp den genast
igen. Släpp alltid strömbrytaren när arbetet är
slutfört och innan kontakten dras ur.
Borrarbeten (fig. A)
• Välj läget för borrning.
• Arbeta enligt beskrivningen för slagborrarbeten.
• Använd icke verktyget till att blanda eller
pumpa lättantändliga eller explosiva
vätskor (bensin, alkohol etc.)
• Blanda eller rör aldrig vätskor som är
märkta som brandfarliga.
Kontakta Din återförsäljare för vidare information om
lämpliga tillbehör.
Skötsel
Ditt DEWALT elverktyg har tillverkats för att, med så
lite underhåll som möjligt, kunna användas länge.
Varaktig och tillfredsställande användning erhålles
endast genom noggrann skötsel och regelbunden
rengöring.
Lämna den till de uppsamlingsställen som finns i Din
kommun eller till en DEWALT serviceverkstad.
DEWALT service
Skulle fel uppstå på maskinen, lämna då alltid in den
till en auktoriserad serviceverkstad. Se aktuell
prislista/katalog för vidare information elle kontakta
DEWALT.
På grund av forskning och utveckling kan ovanstående
specifikationer ändras vilket inte meddelas separat.
GARANTI
• 30 DAGARS NÖJD-KUND-GARANTI •
Om du inte är fullständigt nöjd med din DEWALTprodukts prestanda behöver du endast returnera
den inom 30 dagar, komplett som vid köpet, till
ditt inköpsställe eller en DEWALT auktoriserad
serviceverkstad för fullständig återbetalning eller
utbyte. Inköpsdatum måste påvisas.
• ETT ÅRS FRI FÖREBYGGANDE SERVICE •
Om din DEWALT-produkt inom 12 månader efter
inköpsdatum kräver underhåll eller service, utförs
detta kostnadsfritt av en auktoriserad
serviceverkstad. Fri förebyggande service
omfattar arbets- och reservdelskostnader för
elektriska verktyg. Kostnad för tillbehör ingår ej.
Inköpsdatum måste påvisas.
• ETT ÅRS GARANTI •
Smörjning
Ditt elverktyg behöver ingen smörjning.
Rengöring
Håll ventilationsöppningen ren och rengör
regelbundet elverktyget med en mjuk trasa.
Förbrukade maskiner och miljön
När Din produkt är utsliten, skydda naturen genom
att inte slänga den tillsammans med vanligt avfall.
sv - 6
Om din DEWALT-produkt inom 12 månader efter
inköpsdatum visar defekter på grund av brister i
material eller vid produktionen, garanterar vi att
kostnadsfritt ersätta alla defekta delar eller, på
vårt eget initiativ, att gratis ersätta produkten på
villkor att:
• Produkten inte har missbrukats.
• Eventuella reparationer har utförts av
auktoriserad verkstad/personal.
• Inköpsdatum kan påvisas.
Denna garanti erbjuds som extra fördel och är
separat från köparens föreskrivna rättigheter.
För adressen till närmaste DEWALT auktoriserade
serviceverkstad, se aktuell katalog för vidare
information eller kontakta DEWALT.
74
∂§§∏¡π∫∞
∫ƒ√À™∆π∫O ¢ƒA¶∞¡√
DW513(K)DW515(K)
£ÂÚÌ¿ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ·!
¶ÂÚȯfiÌÂÓ·
¢È·Ï¤Í·Ù ¤Ó· ·fi Ù· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Ù˘ DEWALT.
∏ Ôχ¯ÚÔÓË ÂÌÂÈÚ›· Ù˘ DEWALT, Ë Û˘Ó¯‹˜
ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ Î·È Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹
ηÈÓÔÙÔÌÈÒÓ ÙËÓ Î·ıÈÛÙÔ‡Ó ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ Èfi
·ÍÈfiÈÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ.
∆¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο
¢‹ÏˆÛË Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘ E∫
√‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜
EÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ Û˘Û΢·Û›·˜
¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹
∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
ÃÚ‹ÛË Î·Ïˆ‰›Ô˘ Â¤ÎÙ·Û˘
™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË Î·È Ú‡ıÌÈÛË
√‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜
™˘ÓÙ‹ÚËÛË
EÁÁ‡ËÛË
el - 1
el - 2
el - 2
el - 3
el - 3
el - 4
el - 4
el - 4
el - 6
el - 7
el - 7
∆¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο
∆¿ÛË
πÛ¯‡˜ ÂÈÛfi‰Ô˘
∆·¯‡ÙËÙ· ¿Ó¢ ÊÔÚÙ›Ô˘
∆·¯‡ÙËÙ· Ì ÊÔÚÙ›Ô
∫ÚÔ‡ÛË ¿Ó¢ ÊÔÚÙ›Ô˘
∫ÚÔ‡ÛË ÌÂ ÊÔÚÙ›Ô
¶ÚÒÙË Ù·¯‡ÙËÙ·
¢Â‡ÙÂÚË Ù·¯‡ÙËÙ·
¶ÚÒÙË Ù·¯‡ÙËÙ·
¢Â‡ÙÂÚË Ù·¯‡ÙËÙ·
¶ÚÒÙË Ù·¯‡ÙËÙ·
¢Â‡ÙÂÚË Ù·¯‡ÙËÙ·
¶ÚÒÙË Ù·¯‡ÙËÙ·
¢Â‡ÙÂÚË Ù·¯‡ÙËÙ·
ª¤ÁÈÛÙË ÈηÓfiÙËÙ·
‰È¿ÙÚËÛ˘ ·ÙÛ·ÏÈÔ‡/͇ÏÔ˘/Û΢ÚÔ‰¤Ì·ÙÔ˜
ª¤ÁÂıÔ˜ ÛÂÈÚÒÌ·ÙÔ˜ ¿ÍÔÓ· ÙÛÔÎ:
¢È¿ÌÂÙÚÔ˜ ‰·ÎÙ˘Ï›Ô˘
ª¤ÁÈÛÙË ÈηÓfiÙËÙ· ÙÛÔÎ
µ¿ÚÔ˜
∞ÛÊ¿ÏÂȘ:
ªË¯·Ó‹Ì·Ù· 230 V
V
W
min-1
min-1
min-1
min-1
min-1
min-1
min-1
min-1
DW513
230
770
0-1.050
0-2.400
700
1.600
0-17.800
0-40.800
11.900
27.200
DW515
230
770
0-1.050
0-2.400
700
1.600
0-17.800
0-40.800
11.900
27.200
mm
UNF
mm
mm
kg
13/30/16
1/2" x 20
43
13
2,3
13/30/16
1/2" x 20
43
13
2,3
10 A
™ÙȘ ·ÚÔ‡Û˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ù·
·ÎfiÏÔ˘ı· ۇ̂ÔÏ·:
™˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ‹
ı·Ó¿ÙÔ˘ ‹ ‚Ï¿‚˘ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ ÛÂ
ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ÙËÚËıÔ‡Ó ÔÈ
Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜.
75
™˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ ËÏÂÎÙÚÈ΋ Ù¿ÛË.
el - 1
∂§§∏¡π∫∞
¢‹ÏˆÛË Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘ E∫
√‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜
DW513/DW515
∏ DEWALT ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ·˘Ù¿ Ù· ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›·
ۯ‰ȿÛÙËÎ·Ó Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ √‰ËÁ›Â˜:
89/392/EOK, 89/336/EOK, 73/23/EOK, EN 50144,
EN 55104, EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
°È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ·Ú·Î·ÏÒ
·¢ı˘Óı›Ù ÛÙËÓ DeWALT ÛÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ
‰È‡ı˘ÓÛË ‹ ·Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘
ÂÁ¯ÂÈÚȉ›Ô˘.
∞ÓÒÙ·ÙÔ fiÚÈÔ Ë¯ËÙÈ΋˜ ›ÂÛ˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ
√‰ËÁ›Â˜ 86/188/EOK & 89/392/EOK, ̤ÙÚËÛË
ηٿ EN 50144:
DW513
DW515
LpA
(˯ËÙÈ΋ ›ÂÛË)
dB(A)*
101
101
LWA
(·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË)
dB(A)
109
109
* ÛÙÔ ·˘Ù› ÙÔ˘ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹
§¿‚ÂÙ ٷ ÂӉ‰ÂÈÁ̤ӷ ̤ÙÚ·
ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÛÂ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ë
·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ›ÂÛË ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù· 85 dB(A).
√ ÛÙ·ıÌÈṲ̂ÓÔ˜ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi˜ ̤ÛÔ˜ fiÚÔ˜
ÂÈÙ¿¯˘ÓÛ˘ ηٿ EN 50144:
DW513
DW515
11,6 m/s2 11,6 m/s2
∏ ¤ÓÙÔÓË ·ÚÂÌ‚ÔÏ‹ ˘„ËÏ‹˜ Û˘¯ÓfiÙËÙ·˜
ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÚÔηϤÛÂÈ Ù·Ï·ÓÙÒÛÂȘ ̤¯ÚÈ
20%. EÓÙÔ‡ÙÔȘ, ·˘Ù¤˜ ÂÍ·Ê·Ó›˙ÔÓÙ·È ÌfiÏȘ
ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ë ·ÚÂÌ‚ÔÏ‹.
¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ÚÔ˚fiÓÙˆÓ
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40, D-65510,
Idstein, °ÂÚÌ·ÓÈ·
el - 2
√Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Ú¤ÂÈ
Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÙ ¿ÓÙÔÙ ˘fi„Ë ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜
·ÛÊ·Ï›·˜ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÛÙË ¯ÒÚ· Û·˜
ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÊ¢¯ı› Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜
˘ÚηÁÈ¿˜, ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·˜ Î·È ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
¶ÚÈÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‰È·‚¿ÛÙÂ
ÚÔÛÂÎÙÈο ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ Ô‰ËÁ›Â˜ Î·È Ê˘Ï¿ÍÙÂ
Ù˜ ηϿ.
1 ¢È·ÙËÚ›Ù ηı·Úfi ÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜
∞ηٿÛÙ·ÙÔÈ ¯ÒÚÔÈ Î·È ¿ÁÎÔÈ ÂÁ΢ÌÔÓÔ‡Ó
ΛӉ˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
2 §¿‚ÂÙ ˘‘ fi„Ë ÙȘ ÂȉڿÛÂȘ ÙÔ˘
ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜
ªËÓ ÂÎı¤ÙÂÙ ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Û ˘ÁÚ·Û›·.
ºÚÔÓÙ›ÛÙ ÁÈ· ÙÔÓ Î·Ïfi ʈÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘
ÂÚÁ·Û›·˜ Û·˜. ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ËÏÂÎÙÚÈο
ÂÚÁ·Ï›· ÎÔÓÙ¿ Û ‡ÊÏÂÎÙ· ˘ÁÚ¿ Î·È ·¤ÚÈ·.
3 ¶ÚÔÛٷ٢ı›Ù ·fi ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·
∞ÔʇÁÂÙ ÙËÓ Â·Ê‹ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÌÂ
ÁÂȈ̤Ó˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ (.¯. ۈϋÓ˜, ÛÒÌ·Ù·
ıÂÚÌ¿ÓÛˆ˜, ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ ÎÔ˘˙›Ó˜, „˘Á›·
ÎÏ.). ™Â Û˘Óı‹Î˜, ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋˜
ÎÈÓËÙÔÔÈ‹Û˘ (.¯. Û ‡„ËÏ‹ ˘ÁÚ·Û›·,
‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÂÙ·ÏÏÈ΋˜ ÛÎfiÓ˘ ÎÏ.) ÌÔÚ› Ó·
·˘ÍËı› Ë ËÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ì ÙËÓ
·ÚÂÌ‚ÔÏ‹ ÂÓfi˜ ·ÔÛ˘Ó‰ÂÙÈÎÔ‡
ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ‹ ‹ ÂÓfi˜ ‰È·ÎfiÙË ÚÔÛÙ·Û›·˜
·fi Ï¿ıÔ˜ ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔ Ú‡̷ (FI).
4 ∫ڷٿ٠ٷ ·È‰È¿ Û ·fiÛÙ·ÛË
ªËÓ ·Ê‹ÓÂÙ ¿ÏÏ· ÚfiÛˆ· Ó· ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‹ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘. ∏
ÂÈÙ‹ÚËÛË ··ÈÙÂ›Ù·È ÁÈ· ·È‰È¿ ËÏÈΛ·˜ οو
ÙˆÓ 16 ÂÙÒÓ.
5 ∫·ÏÒ‰ÈÔ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘ ÁÈ· ¯Ú‹ÛË ÛÂ
Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜
ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜
¯ÒÚÔ˘˜ ÌfiÓÔ Ì ηÏ҉ȷ Ô˘ Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏ·
ÁÈ· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi Î·È Ê¤ÚÔ˘Ó Û¯ÂÙÈ΋ Û‹Ì·ÓÛË.
6 º˘Ï¿ÁÂÙ ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ Û ·ÛʷϤ˜ ̤ÚÔ˜
∏ÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Ô˘ ‰ÂÓ
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ú¤ÂÈ Ó· Ê˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÂ
ÛÙÂÁÓÔ‡˜, ÎÏÂÈÛÙÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜, Ì·ÎÚÈ¿ ·fi
·È‰È¿.
7 ºÔÚ¿Ù ٷ ηٿÏÏËÏ· ÚÔ‡¯· ÂÚÁ·Û›·˜
ªË ÊÔÚ¿Ù ʷډȿ ÚÔ‡¯· ‹ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·.
À¿Ú¯ÂÈ Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· È·ÛÙÔ‡Ó ÛÂ
ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· ̤ÚË Ì˯·ÓÒÓ. °È· ˘·›ıÚȘ
76
∂§§∏¡π∫∞
ÂÚÁ·Û›Â˜ Û˘ÓÈÛÙÒÓÙ·È Ï·ÛÙȯ¤ÓÈ· Á¿ÓÙÈ· ηÈ
˘Ô‰‹Ì·Ù· Ô˘ ‰Â ÁÏÈÛÙÚÔ‡Ó. E¿Ó ¤¯ÂÙÂ
Ì·ÎÚÈ¿ Ì·ÏÏÈ¿ ÊÔÚ¿Ù ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ‰È¯Ù¿ÎÈ.
8 ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÚÔÛٷ٢ÙÈο Á˘·ÏÈ¿
¶ÚÔÛÔ¯‹! ∆fiÛÔ Ë ¯Ú‹ÛË ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ ‹
ÚÔÛıËÎÒÓ fiÛÔ Î·È Ë Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË
ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ Û˘ÓÈÛÙÒÓÙ·È ÛÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜
·˘Ù¤˜ ÂÁ΢ÌÔÓ› ΛӉ˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ, Â›Û˘, ·Ó·Ó¢ÛÙÈΤ˜
Ì¿ÛΘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘
ÚÔÍÂÓÔ‡Ó ÛÎfiÓË ‹ ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓ· ۈ̷ٛ‰È·.
9 §·Ì‚¿ÓÂÙ ˘‘ fi„Ë Ù· ·ÓÒٷٷ fiÚÈ· ıÔÚ‡‚Ô˘
§¿‚ÂÙ ηٿÏÏËÏ· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›·
Ù˘ ·ÎÔ‹˜ Û·˜ Â¿Ó Ô ÚÔηÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ ıfiÚ˘‚Ô˜
˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù· 85 dB(A).
10 ™ÙËÚ›ÍÙ Ì ·ÛÊ·Ï‹ ÙÚfiÔ ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ
ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÁ¿˙ÂÛÙÂ
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ›ÛÙ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú˜ ‹ ̤ÁÁÂÓË ÁÈ· ÙÔ
ÛÎÔfi ·˘Ùfi. ∏ ̤ıÔ‰Ô˜ ·˘Ù‹ ›ӷÈ
·ÛʷϤÛÙÂÚË Î·È ÂÏ¢ıÂÚÒÓÂÈ Î·È Ù· ‰˘fi Û·˜
¯¤ÚÈ· ÁÈ· ÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
11 ªË Û·‚ÂÙ ¿Ú· Ôχ
ºÚÔÓÙ›ÛÙ ¿ÓÙÔÙ ӷ ¤¯ÂÙ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË
ÛÙ¿ÛË Î·È Ó· ‰È·ÙËÚ›Ù ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›· Û·˜.
12 ∞ÔʇÁÂÙ ·ÓÂÈı‡ÌËÙË ÂÎΛÓËÛË ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ
ªËÓ Îڷٿ٠̠ÙÔ ‰¿ÎÙ˘ÏÔ ÛÙÔ ‰È·ÎfiÙË
ÂÚÁ·Ï›· Ô˘ Â›Ó·È ÛÙËÓ Ú›˙·. √Ù·Ó ‚¿˙ÂÙÂ
ÙËÓ Ú›˙·, ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ô ‰È·ÎfiÙ˘ ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ Â›Ó·È ÎÏÂÈÛÙfi˜.
13 ¡· ›ÛÙ ¿ÓÙ· ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ›
¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Û·˜. EÓÂÚÁ›ÙÂ
ÏÔÁÈο. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô fiÙ·Ó
›ÛÙ ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓÔ˜.
14 µÁ¿˙ÂÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ·fi ÙËÓ Ú›˙·
√Ù·Ó ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Î·È ÛÙËÓ
ÂÚ›ÙˆÛË Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜ ‹ ·ÏÏ·Á‹˜
ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ, ‚Á¿ÏÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ·fi ÙËÓ
Ú›˙· Î·È ÂÚÈ̤ÓÂÙ ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ·ÎÈÓËÙÔÔÈËı›
ÙÂÏ›ˆ˜.
15 ∞ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ ·fi ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Ù· ÎÏÂȉȿ
Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛ‹ ÙÔ˘
¶ÚÈÓ ‚¿ÏÂÙ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô,
‚‚·Èˆı›Ù ¿ÓÙ· fiÙÈ ¤¯ÂÙ ‚Á¿ÏÂÈ ·fi ·˘Ùfi
Ù· ÎÏÂȉȿ ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛ‹ ÙÔ˘.
16 ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÛˆÛÙfi ÂÚÁ·Ï›Ô
∏ ÂӉ‰ÂÈÁ̤ÓË ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÂ
·˘Ù¤˜ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜. ªË
¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÂÚÁ·Ï›· ¯·ÌËÏ‹˜ ÈÛ¯‡Ô˜ ‹
ÚÔÛı‹Î˜ ÁÈ· ‚·ÚȤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜. ∆Ô ÂÚÁ·Ï›Ô
Û·˜ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÂÈÙ˘¯¤ÛÙÂÚ· ηÈ
·ÛʷϤÛÙÂÚ· Â¿Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Û‡Ìʈӷ ÌÂ
Ù˘ ÚԉȷÁڷʤ˜ ÙÔ˘.
17 ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ηÏ҉ȷ ÁÈ· ÂÚÁ·Û›Â˜ ÁÈ·
ÙȘ Ôԛ˜ ‰ÂÓ ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·È
ªËÓ Îڷٿ٠ÔÙ¤ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙÔ
ηÏÒ‰Èfi ÙÔ˘ Î·È ÌËÓ ÙÚ·‚¿Ù ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÁÈ·
Ó· ‚Á¿ÏÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙËÓ Ú›˙·.
¶ÚÔÛٷهÛÙ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ·fi ıÂÚÌfiÙËÙ·,
Ï¿‰È Î·È ·È¯ÌËÚ¤˜ ÁˆÓ›Â˜.
18 ™˘ÓÙËÚ›Ù ÂÈÌÂÏÒ˜ Ù· ÂÚÁ·Ï›· Û·˜
¢È·ÙËÚ›Ù ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ ÎÔÊÙÂÚ¿ ηÈ
ηı·Ú¿ ÒÛÙ ӷ ›ÛÙ Û ı¤ÛË Ó· ÂÚÁ¿˙ÂÛÙÂ
ηχÙÂÚ· Î·È ·ÛʷϤÛÙÂÚ·. ∞ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÙȘ
Ô‰ËÁ›Â˜ Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜ Î·È ÙȘ ˘ԉ›ÍÂȘ ÁÈ·
ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ. EϤÁ¯ÂÙ ٷÎÙÈο
ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Î·È, Û ÂÚ›ÙˆÛË ‚Ï¿‚˘, ‰ÒÛÙÂ
ÙÔ ÁÈ· ÂÈÛ΢‹ Û ÛÙ·ıÌfi Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜ Ô˘
Â›Ó·È ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ DEWALT.
EϤÁ¯ÂÙ ÂÚÈÔ‰Èο Ù· ηÏ҉ȷ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘
Î·È ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÙ ٷ Û ÂÚ›ÙˆÛË ‚Ï¿‚˘.
¢È·ÙËÚ›Ù ÙÔ˘˜ ‰È·ÎfiÙ˜ ¯Ú‹Ûˆ˜ ÛÙÂÁÓÔ‡˜
Î·È ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ ÌËÓ Â›Ó·È ÏÂڈ̤ÓÔÈ ·fi
Ï¿‰È Î·È ÁÚ¿ÛÔ.
19 EϤÁ¯ÂÙÂ Â¿Ó ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ¤¯ÂÈ ‚Ï¿‚˜
¶ÚÈÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, ÂϤÁÍÙÂ
ÙÔ ÚÔÛÂÎÙÈο ÁÈ· ÂӉ¯fiÌÂÓ˜ ‚Ï¿‚˜ ÁÈ· Ó·
‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ fiˆ˜ Ú¤ÂÈ.
EϤÁÍÙÂ Â¿Ó Ù· ÎÈÓËÙ¿ ̤ÚË Â›Ó·È ÛˆÛÙ¿
Û˘Ó‰Â‰Â̤ӷ Î·È Â˘ı˘ÁÚ·ÌÌÈṲ̂ӷ, Â¿Ó ‰ÂÓ
¤¯Ô˘Ó Û¿ÛÂÈ ÎÔÌÌ¿ÙÈ·, Â¿Ó Â›Ó·È ÛˆÛÙ¿
Û˘Ó·ÚÌÔÏÔÁË̤ӷ Î·È Â¿Ó ÏËÚÔ‡ÓÙ·È fiϘ ÔÈ
Û˘Óı‹Î˜ ÁÈ· ÙË ÛˆÛÙ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ. ¶ÚÔÛٷ٢ÙÈο ηχ̷ٷ ‹ ¿ÏÏ·
ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¯·Ï¿ÛÂÈ Ú¤ÂÈ Ó·
ÂÈÛ΢¿˙ÔÓÙ·È ‹ Ó· ·ÓÙÈηı›ÛÙ·ÓÙ·È Û‡Ìʈӷ
Ì ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Â¿Ó Ô ‰È·ÎfiÙ˘ Â›Ó·È ¯·Ï·Ṳ̂ÓÔ˜
Î·È ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘ ·fi
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ÛÙ·ıÌfi Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜.
20 EÈÛ΢¿˙ÂÙ ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ ÛÂ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ÛÙ·ıÌfi Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ÏËÚ› ÙÔ˘˜
ÈÛ¯‡ÔÓÙ˜ ηÓfiÓ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜. °È· ÙËÓ
·ÔÊ˘Á‹ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ ÁÈ· ÙÔ ¯Ú‹ÛÙË, Ù˘¯fiÓ
ÂÈÛ΢¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È
·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·fi ÂȉÈÎfi Ù¯ÓÈÎfi.
77
el - 3
∂§§∏¡π∫∞
EÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘
Û˘Û΢·Û›·˜
™ÙË Û˘Û΢·Û›· ˘¿Ú¯Ô˘Ó:
1 ÎÚÔ˘ÛÙÈÎfi ‰Ú¿·ÓÔ
1
1
1
1
1
1
¶Ï¢ÚÈ΋ ¯ÂÈÚÔÏ·‚‹
EӉ›ÎÙË ‚¿ıÔ˘˜
∆ÛÔÎ
∫È‚ÒÙÈÔ (Ù‡· K ÌfiÓ·)
º˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ
∞Ó·Ï˘ÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ
• EϤÁÍÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, Ù· ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο Î·È Ù·
ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ‚Ï¿‚˜ Ô˘ ›Ûˆ˜ ¤¯Ô˘Ó
ÚÔÎÏËı› ηٿ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿.
• ∞ÊÈÂÚÒÛÙ ϛÁÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· ‰È·‚¿ÛÂÙÂ Î·È Ó·
ηٷÓÔ‹ÛÂÙ fiÏÔ ÙÔ Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ ÚÈÓ
Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
°È· ·ÛÊ·Ï‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ
¿ÓÙÔÙ ÙËÓ Ï¢ÚÈ΋ Ï·‚‹, ȉ›ˆ˜ fiÙ·Ó
ÂÚÁ¿˙ÂÛÙ Û ı¤ÛË ¯·ÌËÏ‹˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜/
˘„ËÏ‹˜ ÚÔ‹˜ (1Ë Ù·¯‡ÙËÙ·).
™˘Á¯ÚÔÓÈṲ̂ÓÔ˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜
™˘Á¯ÚÔÓÈṲ̂ÓÔ˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ·ÏÏ·Á‹˜ Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ
Ô˘ Û·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔÓ
ÂÈÏÔÁ¤· ‰‡Ô Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ fiÙ·Ó ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô
‚Ú›ÛÎÂÙ·È E∫∆√™ §Eπ∆√Àƒ°π∞™ ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›
¯ˆÚ›˜ ÊÔÚÙ›Ô.
∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜
√ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Ù˘ Ù·¯‡ÙËÙ·˜
ÚÔÛʤÚÂÈ Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·:
- ̤ÁÈÛÙÔ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ ÁÈ· ·ÎÚÈ‚‹
‰È¿ÙÚËÛË
- ¢ÎÔÏfiÙÂÚË ÎԯϛˆÛË
¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹(ÂÈÎ. A)
∆Ô ‰Ú¿·ÓÔ Ù˘ DEWALT Ô˘ ·ÁÔÚ¿Û·Ù ¤¯ÂÈ
ۯ‰ȷÛÙ› ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË Î·È
Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ: ÁÈ· ÂÚÈÛÙÚÔÊÈ΋ ηÈ/‹ ÎÚÔ˘ÛÙÈ΋
‰È¿ÙÚËÛË Î·È ÁÈ· ÎԯϛˆÛË
1 ¢È·ÎfiÙ˘ ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜
2 ¢È·ÎfiÙ˘ Û˘Ó¯ԇ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
3 ¢È·ÎfiÙ˘ ηÓÔÓÈ΋˜/·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ˘
ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜
4 ¢È·ÎfiÙ˘ ‰‡Ô Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ
5 ¢È·ÎfiÙ˘ ÙÚfiÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
6 ¶Ï¢ÚÈ΋ ¯ÂÈÚÔÏ·‚‹
7 √‰ËÁfi˜ Ú‡ıÌÈÛ˘ ‚¿ıÔ˘˜ ‰È¿ÙÚËÛ˘
8 ™ÊÈÁÎÙ‹Ú·˜ ¯ˆÚ›˜ ÙÛÔÎ
8 ™ÊÈÁÎÙ‹Ú·˜ Ì ÙÛÔÎ
9 E͈ÙÂÚÈÎfi ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ
10 ∆ÛÔÎ
™˘ÌϤÎÙ˘ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÚÔ‹˜ ÛÙÚ¤„ˆ˜
√Ï· Ù· ÂÚÈÛÙÚÔÊÈο ‰Ú¿·Ó· Â›Ó·È ÂÊԉȷṲ̂ӷ
ÌÂ Û˘ÌϤÎÙË Ô˘ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÈ ÙË Ì¤ÁÈÛÙË
·ÓÙ›‰Ú·ÛË Ù˘ ÚÔ‹˜ ÛÙÚ¤„˘ Ô˘ ÌÂÙ·‰›‰ÂÙ·È
ÛÙÔ ¯Ú‹ÛÙË ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÂÌÏÔ΋˜ οÔÈÔ˘
ÙÚ˘·ÓÈÔ‡. ∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·˘Ù‹ ÚÔÊ˘Ï¿ÛÛÂÈ
Â›Û˘ ÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È ÙÔ
ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÌÔÙ¤Ú ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·ÒÏÂÈ·˜
ÛÙËڛ͈˜. ∏ Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ Û˘ÌϤÎÙË ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ
ÛÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó·
ÙÚÔÔÔÈËı›.
el - 4
∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÌÔÙ¤Ú Â›Ó·È Û¯Â‰È·Ṳ̂ÓÔ Ó·
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û ̛· Î·È ÌfiÓÔ Ù¿ÛË. EϤÁ¯ÂÙÂ
¿ÓÙÔÙ ·Ó Ë Ù¿ÛË ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÂ
·˘Ù‹Ó Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙËÓ ϷΤٷ ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ʤÚÂÈ ‰ÈÏ‹ ÌfiÓˆÛË
ηٿ EN 50144. ∫·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ‰Â
¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·ÏÒ‰ÈÔ Á›ˆÛ˘.
∞ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ηψ‰›Ô˘ ‹ ÙÔ˘
ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹ÙË
√Ù·Ó ·ÓÙÈηıÈÛٿ٠ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ‹ ÙÔ
ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹ÙË, οÓÙ ÙÔ Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ·. EÓ·˜
ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹Ù˘ Ì Á˘ÌÓ¿ ηÏ҉ȷ ›ӷÈ
ÂÈΛӉ˘ÓÔ˜ fiÙ·Ó ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È Û ̛· Ú›˙·
Ú‡̷ÙÔ˜.
ÃÚ‹ÛË Î·Ïˆ‰›Ô˘ Â¤ÎÙ·Û˘
E¿Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·ÏÒ‰ÈÔ Â¤ÎÙ·Û˘,
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Â¤ÎÙ·Û˘
ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÚÚÔÊÔ‡ÌÂÓË ËÏÂÎÙÚÈ΋
ÈÛ¯‡ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ (‰Â›Ù ٷ Ù¯ÓÈο
ÛÙÔȯ›·). ∏ ÂÏ¿¯ÈÛÙË ‰È·ÙÔÌ‹ ÙÔ˘ ·ÁˆÁÔ‡ ›ӷÈ
1,5 mm2.
√Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ηÚÔ‡ÏÈ Î·Ïˆ‰›Ô˘, ¿ÓÙ·
ÍÂÙ˘Ï›ÁÂÙ ÙÂÏ›ˆ˜ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ.
78
∂§§∏¡π∫∞
™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË Î·È Ú‡ıÌÈÛË
µÁ¿˙ÂÙ ¿ÓÙÔÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙËÓ
Ú›˙· ÚÈÓ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÙ Û ÂÚÁ·Û›Â˜
Û˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛ˘ Î·È Ú‡ıÌÈÛ˘.
EÈÏÔÁ‹ ÙÚfiÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ (ÂÈÎ. µ)
∆· ÎÚÔ˘ÛÙÈο ‰Ú¿·Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó·
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Î·Ù¿ ‰‡Ô ÙÚfiÔ˘˜ ÁÈ·:
¶ÂÚÈÛÙÚÔÊÈ΋ ‰È¿ÙÚËÛË:
·ÙÛ¿ÏÈ, ͇ÏÔ Î·È Ï·ÛÙÈο ηÈ
∫ÚÔ˘ÛÙÈ΋ ‰È¿ÙÚËÛË:
Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓË ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹ Î·È ÎÚÔ‡ÛË
ÁÈ· ÙË ‰È¿ÙÚËÛË Û΢ÚÔ‰¤Ì·ÙÔ˜ ηÈ
ÂÈÊ·ÓÂÈÒÓ ·fi Ï›ıÔ
• EÈÏÂÍÙ ÙÔÓ ÂÈı˘ÌËÙfi ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ‰È·ÎfiÙË (5) ÚÔ˜
ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ۇ̂ÔÏÔ. ºÚÔÓÙ›˙ÂÙ ¿ÓÙÔÙÂ
ÒÛÙ ÙÔ Û‡Ì‚ÔÏÔ Ó· Â›Ó·È Â˘ı˘ÁÚ·ÌÌÈṲ̂ÓÔ ÌÂ
ÙÔ ‚¤ÏÔ˜ (11) ÛÙÔ ÂÚ›‚ÏËÌ· ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
√Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ‰Ú¿·ÓÔ Ó·
ÂϤÁ¯ÂÙ ¿ÓÙÔÙ ·Ó Ë ¯ÂÈÚÔÏ·‚‹
Â›Ó·È ÛˆÛÙ¿ ÙÔÔıÂÙË̤ÓË.
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙËÓ Ï¢ÚÈ΋ ¯ÂÈÚÔÏ·‚‹.
• ∞Ó Â›ÛÙ ‰ÂÍÈfi¯ÂÈÚ·˜, ÂÊ·ÚÌfiÛÙ ÙË
¯ÂÈÚÔÏ·‚‹ ÛÙÔ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ ÙˆÓ 43 mm, ›Ûˆ ·fi
ÙÔ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· Î·È ·fi ÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÏÂ˘Ú¿.
• ∞Ó Â›ÛÙ ·ÚÈÛÙÂÚfi¯ÂÈÚ·˜, ÂÊ·ÚÌfiÛÙ ÙË
¯ÂÈÚÔÏ·‚‹ ÛÙÔ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ ÙˆÓ 43 mm, ›Ûˆ ·fi
ÙÔ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· Î·È ·fi ÙË ‰ÂÍÈ¿ ÏÂ˘Ú¿.
• ¶ÂÚÈÛÙÚ¤„Ù ÙË ¯ÂÈÚÔÏ·‚‹ ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ¤ÏıÂÈ
ÛÙË ı¤ÛË Ô˘ ÂÈı˘Ì›ÙÂ Î·È ÛÊ›ÍÙ ÙËÓ.
∫·ıÔÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ‚¿ıÔ˘˜ ‰È¿ÙÚËÛ˘ (ÂÈÎ. C)
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ· ÛÙÔ
ÛÊÈÁÎÙ‹Ú·.
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙËÓ Ï¢ÚÈ΋ ¯ÂÈÚÔÏ·‚‹ (6).
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi ‚¿ıÔ˘˜ (7) ÛÙË
¯ÂÈÚÔÏ·‚‹.
• ∫·ıÔÚ›ÛÙ ÙÔ ‚¿ıÔ˜ ‰È¿ÙÚËÛ˘, fiˆ˜
˘Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È.
• ™Ê›ÍÙ ÙË ¯ÂÈÚÔÏ·‚‹.
∆ÔÔı¤ÙËÛË Î·È ·Ê·›ÚÂÛË ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ (ÂÈÎ. ∞)
™ÊÈÁÎÙ‹Ú·˜ Ì ÙÛÔÎ
• ∞ÓÔ›ÍÙ ÙÔ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÙÔÓ
Â͈ÙÂÚÈÎfi ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ (9) ·ÓÙ›ıÂÙ· Ì ÙË ÊÔÚ¿
ÙˆÓ ‰ÂÈÎÙÒÓ ÙÔ˘ ÚÔÏÔÁÈÔ‡ Î·È ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ
ÂÍ¿ÚÙËÌ· ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ÙÛÔÎ (10) Û ̛· ·fi ÙȘ
ÂÈÛ‰Ô¯¤˜ ÛÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· ηÈ
ÂÚÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔ Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ÊÔÚ¿ ÙˆÓ
‰ÂÈÎÙÒÓ ÙÔ˘ ÚÔÏÔÁÈÔ‡ ÒÛÔ˘ Ó· ÛÊ›ÍÂÈ.
¢È·ÎfiÙ˘ ηÓÔÓÈ΋˜/·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ˘
ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜ (ÂÈÎ. D)
• °È· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙË ÊÔÚ¿ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ‰È·ÎfiÙË (3) ηٿ
ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È (‚Ϥ ٷ ‚¤ÏË
ÛÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô).
™ÊÈÁÎÙ‹Ú·˜ ¯ˆÚ›˜ ÙÛÔÎ
• ∞ÓÔ›ÍÙ ÙÔ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÙÔÓ
Â͈ÙÂÚÈÎfi ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ ·ÓÙ›ıÂÙ· Ì ÙË ÊÔÚ¿ ÙˆÓ
‰ÂÈÎÙÒÓ ÙÔ˘ ÚÔÏÔÁÈÔ‡ Î·È ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ
ÂÍ¿ÚÙËÌ· ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘.
• ∞ÛÊ·Ï›ÛÙ ÙÔ ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÙÔ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú·
Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ‰ÂÈÎÙÒÓ ÙÔ˘ ÚÔÏÔÁÈÔ‡.
• °È· Ó· ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÙ ÙÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ· ÂÚÁ·ÛÙ›ÙÂ
·ÓÙÈı¤Ùˆ˜.
¢È·ÎfiÙ˘ ‰‡Ô Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ (ÂÈÎ. E)
∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ô˘ ÚÔÌËıÂ˘Ù‹Î·Ù ‰È·ı¤ÙÂÈ
‰È·ÎfiÙË ‰‡Ô Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ ÁÈ· ÙË ‰È·Î‡Ì·ÓÛË Ù˘
Û¯¤Û˘ Ù·¯‡ÙËÙ·˜/ÚÔ‹˜ ÛÙÚ¤„˘.
• ∞ÂÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹˜
Ù·¯‡ÙËÙ·˜ Î·È ÂÈϤÍÙ ÙËÓ ÂÈı˘ÌËÙ‹ ı¤ÛË.
∞˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ›Ù fiÙ·Ó ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‚Ú›ÛÎÂÙ·È E∫∆√™ §Eπ∆√Àƒ°π∞™,
›Ù fiÙ·Ó ÏÂÈÙÔÙÚÁ› ÊÔÚÙ›Ô. E˘ı˘ÁÚ·ÌÌ›˙ÂÙÂ
¿ÓÙÔÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË Ì ÙÔ ‚¤ÏÔ˜ ÛÙÔ
ÂÚ›‚ÏËÌ· ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
1 ÷ÌËÏ‹ Ù·¯‡ÙËÙ·/À„ËÏ‹ ÚÔ‹ ÛÙÚ¤„˘ (ÁÈ·
Ó· ·ÓÔ›ÍÂÙ ÌÂÁ¿Ï˜ ÙÚ‡˜ ‹ Ó· ‚ȉÒÛÂÙÂ
ÌÂÁ¿Ï˜ ‚›‰Â˜)
TÔÔı¤ÙËÛË Ù˘ Ï¢ÚÈ΋˜ ¯ÂÈÚÔÏ·‚‹˜ (ÂÈÎ. ∞)
∏ ¯ÂÈÚÔÏ·‚‹ (6) ÌÔÚ› Ó· ÙÔÔıÂÙËı› ηٿ
ÙÚfiÔ Ô˘ Ó· Â͢ËÚÂÙ› ·ÚÈÛÙÂÚfi¯ÂÈÚ˜ ηÈ
‰ÂÍÈfi¯ÂÈÚ˜.
79
¶ÚÈÓ ·ÏÏ¿ÍÂÙ ÙË ÊÔÚ¿ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜,
ÂÚÈ̤ÓÂÙ ¿ÓÙÔÙ ӷ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ
ÂÓÙÂÏÒ˜ Ë Î›ÓËÛË ÙÔ˘ ÌÔÙ¤Ú.
el - 5
∂§§∏¡π∫∞
2 À„ËÏ‹ Ù·¯‡ÙËÙ·/¯·ÌËÏ‹ ÚÔ‹ ÛÙÚ¤„˘ (ÁÈ·
ÌÈÎÚ¤˜ ÙÚ‡˜ Î·È ‰È¿ÙÚËÛË Í‡ÏÔ˘).
°È· ÙÔÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ
Û˘Ì‚Ô˘Ï¢Ù›Ù ٷ Ù¯ÓÈο ‰Â‰Ô̤ӷ.
¶ÔÙ¤ ÌËÓ ·ÏÏ¿˙ÂÙ ٷ¯‡ÙËÙ· fiÙ·Ó ÙÔ
‰Ú¿·ÓÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙË Ì¤ÁÈÛÙË
Ù·¯‡ÙËÙ· ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜ Î·È fiÙ·Ó
ÂÈÙÂÏ› ¤ÚÁÔ.
∞Ê·›ÚÂÛË ÙÔ˘ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· (ÂÈÎ. F & G)
™ÊÈÁÎÙ‹Ú·˜ Ì ÙÛÔÎ
• ∞ÓÔ›ÍÙ ÙȘ ÛÈ·ÁfiÓ˜ ÙÔ˘ ÙÛÔÎ fiÛÔ ÙÔ
‰˘Ó·ÙfiÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ.
• ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ηÙÛ·‚›‰È Î·È ÛÙÚ¤„Ù ÙÔ
Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ‰ÂÈÎÙÒÓ ÙÔ˘ ÚÔÏÔÁÈÔ‡
ÁÈ· Ó· ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÙ ÙË ‚›‰· Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛ˘ ÙÔ˘
ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· (11), fiˆ˜ ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ÙÛÔÎ (10) Û ÌÈ· ·fi ÙȘ
ÂÛÔ¯¤˜ ÛÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· ηÈ
¯Ù˘‹ÛÙ ÙÔ Ì ¤Ó· ÛÊ˘Ú›, fiˆ˜
˘Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È.
• ∫ڷٿ٠ÙÔÓ ¿ÍÔÓ· Ì ÎÏÂȉ›, ·Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È.
™ÊÈÁÎÙ‹Ú·˜ ¯ˆÚ›˜ ÙÛÔÎ
• ∞ÓÔ›ÍÙ ÙȘ ÛÈ·ÁfiÓ˜ ÙÔ˘ ÙÛÔÎ fiÛÔ ÙÔ
‰˘Ó·ÙfiÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ.
• ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ηÙÛ·‚›‰È Î·È ÛÙÚ¤„Ù ÙÔ
Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ‰ÂÈÎÙÒÓ ÙÔ˘ ÚÔÏÔÁÈÔ‡
ÁÈ· Ó· ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÙ ÙË ‚›‰· Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛ˘ ÙÔ˘
ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· (11), fiˆ˜ ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ¤Ó· ÎÏÂȉ› AÏÏÂÓfiÎÏÂÈ‰Ô ÛÙÔÓ
¿ÍÔÓ· Î·È ¯Ù˘‹ÛÙ Ì ¤Ó· ÛÊ˘Ú›, fiˆ˜
˘Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È.
√‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜
• ∆ËÚ›Ù ¿ÓÙÔÙ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜
·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÈÛ¯‡ÔÓÙ˜
ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜.
• ºÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ ÂÓËÌÂÚˆı›Ù ۯÂÙÈο
Ì ÙË ı¤ÛË ÛˆÏ‹ÓˆÓ Î·È Î·Ïˆ‰›ˆÓ.
• ªËÓ ·ÛΛ٠ÌÂÁ¿ÏË ›ÂÛË ÛÙÔ
ÂÚÁ·Ï›Ô. ∏ ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ›ÂÛË ‰ÂÓ
ÂÈÙ·¯‡ÓÂÈ ÙË ‰È¿ÙÚËÛË ·ÏÏ¿ ÌÂÈÒÓÂÈ
ÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ ηÈ
ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÂÏ·ÙÙÒÛÂÈ Î·È ÙË
‰È¿ÚÎÂÈ· ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘.
el - 6
¶ÚÈÓ ·fi ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·:
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ·.
• ™ËÌÂÈÒÛÙ ÙË ı¤ÛË fiÔ˘ ı¤ÏÂÙ ӷ
‰È·ÙÚ˘‹ÛÂÙÂ.
•ÂΛÓËÌ·/™Ù·Ì¿ÙËÌ· (ÂÈÎ. A)
• °È· Ó· ·ÓÔ›ÁˆÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ȤÛÙ ÙÔ
‰È·ÎfiÙË ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ Ô›˙ÂÈ Ë
Ù·¯‡ÙËÙ·.
∫ԯϛˆÛË
• EÈϤÍÙ ‰ÂÍÈ¿ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ÛÙË ı¤ÛË ¯·ÌËÏ‹
Ù·¯‡ÙËÙ·/˘„ËÏ‹ ÚÔ‹ ÛÙÚ¤„˘ (‰È·ÎfiÙ˘
‰‡Ô Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ, ı¤ÛË I).
∫ÚÔ˘ÛÙÈ΋ ‰È¿ÙÚËÛË (ÂÈÎ. ∞)
• EÈϤÍÙ ÙË ı¤ÛË ÁÈ· ÎÚÔ˘ÛÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
• ¶È¤ÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË.
• E¿Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ›, ȤÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË Û˘Ó¯ԇ˜
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È ·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË.
√ ‰È·ÎfiÙ˘ Û˘Ó¯ԇ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÌÔÚ› Ó·
¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÌfiÓÔ ÁÈ· ‰ÂÍÈ¿ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹ ÌÂ
ÙË Ì¤ÁÈÛÙË Ù·¯‡ÙËÙ·.
• °È· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô
·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË.
• °È· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô fiÙ·Ó
¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ‰È·ÎfiÙË Û˘Ó¯ԇ˜
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ȤÛÙ ÁÈ· Ï›ÁÔ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË Î·È
·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙÔÓ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÎfiÙÂÙÂ
¿ÓÙÔÙ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ fiÙ·Ó
ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÙ ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Û·˜ Î·È ÚÈÓ ÙÔ
‚Á¿ÏÂÙÂ ·fi ÙËÓ Ú›˙·.
¶ÂÚÈÛÙÚÔÊÈ΋ ‰È¿ÙÚËÛË (ÂÈÎ. A)
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ÛÙË ı¤ÛË
‰È¿ÙÚËÛ˘.
• EÚÁ·ÛÙ›Ù ηٿ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È
ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ ÎÚÔ˘ÛÙÈ΋˜ ‰È¿ÙÚËÛ˘.
• ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠·˘Ùfi ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô
ÁÈ· Ó· ·Ó·‰Â‡ÂÙ ‹ Ó· ·ÓÙÏ›ÙÂ
‡ÏÂÎÙ· ‹ ÂÎÚËÎÙÈο ˘ÁÚ¿ (‚ÂÓ˙›ÓË,
ÔÈÓfiÓÂ˘Ì·, ÎÙÏ.).
• ªËÓ ·Ó·ÌÈÁÓ‡ÂÙ ‹ ·Ó·Î·Ù‡ÂÙ ˘ÏÈο
Ô˘ Â›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈṲ̂ӷ ˆ˜
‡ÊÏÂÎÙ·.
80
∂§§∏¡π∫∞
E°°À∏™∏
™˘Ì‚Ô˘Ï¢ı›Ù ÙÔÓ ÚÔÌËıÂ˘Ù‹ Û·˜ ÁÈ·
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ٷ
ηٿÏÏËÏ· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·.
• 30 ∏ªEƒø¡ E°°À∏™∏ π∫∞¡√¶√π∏∆π∫∏™
∞¶√¢√™∏™ •
™˘ÓÙ‹ÚËÛË
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ DEWALT ¤¯ÂÈ
ۯ‰ȷÛÙ› ÁÈ· Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÌÂ
ÂÏ¿¯ÈÛÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË. °È· ÙË Û˘Ó¯‹ ηÈ
ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È
ηٿÏÏËÏË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·È Ù·ÎÙÈÎfi ηı¿ÚÈÛÌ·.
§›·ÓÛË
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ‰Â ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È
ÚfiÛıÂÙË Ï›·ÓÛË.
∫·ı¿ÚÈÛÌ·
¢È·ÙËÚ›Ù ÙȘ Ô¤˜ ÂÍ·ÂÚÈÛÌÔ‡ ηı·Ú¤˜ ηÈ
ÛÎÔ˘›˙ÂÙ ٷÎÙÈο ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ì ̷ϷÎfi
‡Ê·ÛÌ·.
¢È¿ıÂÛË ÂÚÁ·Ï›ˆÓ Î·È ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
¶·Ú·‰ÒÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ Û ¤Ó·
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ÛÙ·ıÌfi Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘.
√È Ù¯ÓÈÎÔ› ÙÔ˘ ı· ÌÂÚÈÌÓ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ‰È¿ıÂÛ‹
ÙÔ˘ ηٿ ÙÚfiÔ Ô˘ ‰ÂÓ ‚Ï¿ÙÂÈ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ.
E¿Ó ‰ÂÓ Â›ÛÙ Ï‹Úˆ˜ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ ·fi ÙËÓ
·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ Û·˜ DEWALT, ·ÏÒ˜
ÂÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔ ÂÓÙfi˜ 30 ËÌÂÚÒÓ, Ï‹Ú˜
fiˆ˜ ÙÔ ·ÁÔÚ¿Û·ÙÂ, ·fi ÙÔ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ
∫·Ù¿ÛÙËÌ· DEWALT, ÁÈ· Ï‹ÚË ÂÈÛÙÚÔÊ‹
¯ÚËÌ¿ÙˆÓ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË
·ÁÔÚ¿˜.
• E¡√™ E∆√À™ ™Àªµ√§∞π√ °π∞ ¶§∏ƒE™ ™Eƒµπ™ •
E¿Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛÙÂ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ‹ ۤڂȘ ÁÈ· ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ DEWALT, ÂÓÙfi˜ 12 ÌËÓÒÓ ·fi
ÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ‰ˆÚÂ¿Ó ÛÂ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Service. ¶Ú¤ÂÈ
Ó· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË ·ÁÔÚ¿˜.
∏ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË/service ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÚÁ·Û›·
Î·È ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο ÁÈ· Ù· ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›·
DEWALT.
• E¡√™ E∆√À™ ¶§∏ƒ∏™ E°°À∏™∏ •
E¿Ó ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Û·˜ Ù˘ DEWALT ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ
·ÓˆÌ·Ï›· ÔÊÂÈÏfiÌÂÓË Û ÂÏ¿Ùو̷ ÙˆÓ
˘ÏÈÎÒÓ ‹ Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ÂÓÙfi˜ 12 ÌËÓÒÓ ·fi
ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ÂÁÁ˘ÒÌ·ÛÙ ÙË
‰ˆÚÂ¿Ó ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ
ÂÏ·Ùو̷ÙÈÎÒÓ ÌÂÚÒÓ, ‹ ηٿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ì·˜,
ÙË ‰ˆÚÂ¿Ó ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘
ÌÔÓ¿‰·˜ ˘fi ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ:
• ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Î·Î‹ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘
ÚÔ˚fiÓÙÔ˜.
• ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂȯÂÈÚËı› ÂÈÛ΢‹ ·fi ÌË
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ¿ÙÔÌÔ.
• £· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË Ù˘ ËÌÂÚÔÌËÓ›·˜
·ÁÔÚ¿˜.
°È· Ó· ÂÓÙÔ›ÛÂÙ ÙÔ ÏËÛȤÛÙÂÚÔ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Service,
·Ú·Î·Ï›Ûı ӷ ÙËÏÂʈӋÛÂÙ ÛÙÔ
ÏËÛȤÛÙÂÚÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Service Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜
Ì·˜ (‚Ϥ ·Ú·Î¿Ùˆ).
81
el - 7
82
83
84
Belgique et Luxembourg
België en Luxemburg
DEWALT
Weihoek 1, Nossegem
1930 Zaventem-Zuid
Danmark
DEWALT
Hejrevang 26 B
3450 Allerød
Tlf: 70 20 15 10
Fax: 48 14 13 99
Deutschland
DEWALT
Richard-Klinger-Straße, Postfach 1202
65510 Idstein
Tel: 06 12 62 16
Fax: 061 26 21 24 40
EÏÏ¿˜
DEWALT
§ÂˆÊ ™˘ÁÁÚÔ‡ 154
176 71 K·ÏÏÈı¤·
∞ı‹Ó·
España
DEWALT
Ctra de Acceso
a Roda de Barà, km 0,7
43883 Roda de Barà, Tarragona
Tel: 977 29 71 00
Fax: 977 29 71 38
Fax: 977 29 71 19
France
DEWALT
Le Paisy
BP 21
69571 Dardilly Cedex
Tel: 472 20 39 20
Tlx: 30 62 24F
Fax: 472 20 39 00
Helvetia
Schweiz
DEWALT/Rofo AG
Warpel
3186 Düdingen
Tel: 037 43 40 60
Fax: 037 43 40 61
Ireland
DEWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock
Co. Dublin
Tel: 012 78 18 00
Fax: 012 78 18 11
Italia
DEWALT
Viale Elvezia 2
20052 Monza (Mi)
Tel: 03 92 38 72 04
Fax: 03 92 38 75 93
Nederland
DEWALT
Florijnstraat 10
4879 AH Etten-Leur
Tel: 07 65 08 22 01
Fax: 07 65 03 81 84
Norge
DEWALT
Strømsveien 344
1081 Oslo
Tel: 22 99 90 00
Fax: 22 99 90 01
Österreich
DEWALT
Werkzeugevertriebs GmbH
Erlaaerstraße 165
Postfach 320,1231 Wien
Tel: 022 26 61 16
Tlx: 13228 Black A
Fax: 022 26 61 16 14
Portugal
DEWALT
Rua Egas Moniz 173
Apartado 19, S. João do Estoril
2768 Estoril, Codex
Tel: 468 7513/7613
Tlx: 16607 Bladec P
Fax: 466 38 41
Suomi
DEWALT
Rälssitie 7 C
01510 Vantaa
Puh: 98 25 45 40
Fax: 98 25 45 444
Frälsevägen 7 C
01510 Vanda
Tel: 98 25 45 40
Fax: 98 25 45 444
Sverige
DEWALT
Box 603
421 26 Västra Frölunda
Besöksadr. Ekonomivägen 11
Tel: 031 68 61 00
Fax: 031 68 60 08
United Kingdom
DEWALT
210 Bath Road
Slough
Berks SL1 3YD
Tel: 017 53 57 42 77
Fax: 017 53 52 13 12
85
01-97
Tel: 02 719 07 12
Fax: 02 721 40 45
Service fax: 02 719 08 10
TËÏ: 019 24 28 70
Fax: 019 24 28 69
Service: 019 24 28 76-7
Download PDF

advertising