DW490 | DeWalt DW490 GRINDER instruction manual

559010-66 CZ
DW490
A
2
B
3
D
E
4
ÚHLOVÁ BRUSKA
DW490
Blahopřejeme!
Popis přístroje (obr. A)
Rozhodli jste se pro elektrické nářadí od firmy
DeWALT. Toto nářadí pokračuje v letité firemní
tradici, nabízet jen vyspělé a mnohými testy
osvědčené výrobky. Dlouholeté zkušenosti
a plynulý vývoj dokázaly, že firma DeWALT
je spolehlivým partnerem všech domácích
kutilů.
Úhlová bruska firmy DEWALT byla vyvinuta pro
profesionální broušení a řezání.
1
2a
3
4
5
6
7
Technické údaje
Napětí
Příkon
Volnoběžné otáčky
Průměr kotouče
Vřeteno
Hmotnost
(V)
(Watty)
(ot/min.)
(mm)
(kg)
DW490
230
2000
6300
230
M14
4,6
Minimální jištění elektrického okruhu:
Elektrické nářadí 230 V
8
9
Spínač ZAPNUTO/VYPNUTO
Blokovací knoflík
Ochranný kryt
Aretace vřetene
Vřeteno
Přídavná rukojeť
Horní závitový otvor pro přídavnou
rukojeť
Boční závitové otvory pro přídavnou
rukojeť
Kryt uhlíků
Elektrická bezpečnost
Elektromotor byl zkonstruován jen pro jedno
napětí. Překontrolujte prosím, zda síťové napětí
odpovídá napětí, uvedenému na typovém štítku
elektrického nářadí.
10 A
V tomto návodu se používají následující
symboly:
Vaše elektrické nářadí firmy DEWALT
má podle ČSN EN 50144 dvojitou
izolaci; z tohoto důvodu je zemnící
vodič nadbytečný.
Pozor: Nebezpečí poranění, nebezpečí
ohrožení života nebo možné poškození
elektrického nářadí v důsledku
nerespektování pokynů v tomto
návodu!
Výměna síťového kabelu nebo síťové
zástrčky
Poškozené síťové kabely nebo zástrčky smí
vyměňovat jen odborné opravny. Poškozené díly
je nutno likvidovat jen odborným způsobem.
Elektrické napětí
Nebezpečí požáru
Prodlužovací kabel
Používejte schválený prodlužovací kabel, který
vyhovuje příkonu elektronářadí (viz technická
data). Minimální průřez 1,5 mm2. Při použití
kabelové kladky kabel vymotejte vždy celý.
Kontrola dodávky
Balení obsahuje:
1 úhlová bruska
1 ochranný kryt
1 dodatečná rukojeť
1 klíč
1 kufr (jen pro modely K)
1 návod k obsluze
1 výkres
•
•
Montáž a nastavení
Před montáží a nastavením vytáhněte
zástrčku ze zásuvky.
Montáž a odstranění ochranného krytu
(obr. B)
• Úhlovou brusku položte na pracovní stůl,
vřetenem nahoru.
• Nasaďte ochranný kryt; použijte k tomu tři
upevňovací šrouby (10).
Překontrolujte, zda elektrické nářadí, jakož
i části příslušenství nebyly při přepravě
poškozeny.
Před uvedením přístroje do provozu si
důkladně pročtěte návod k obsluze.
5
•
•
Ochranný kryt natočte do správné polohy
a dobře utáhněte pojišťovací matici (11).
Pro oddělání ochranného krytu povolte
uvedené tři upevňovací šrouby (10).
•
•
Montáž a odstranění brousícího nebo
řezacího kotouče (obr. D)
• Úhlovou brusku položte na pracovní stůl,
ochranným krytem nahoru.
• Nasaďte přírubu (20) na vřeteno (5).
• Brousící nebo řezací kotouč správně
ustavte na přírubu.
• Na vřeteno (5) našroubujte přírubovou
matici (21).
• Stiskněte aretační knoflík vřetene (4)
a brousícím nebo řezacím kotoučem
otáčejte tak dlouho, až aretace vřetene
zaskočí.
• Pomocí (součást dodávky) přírubovou
matici (21) utáhněte.
• Aretační knoflík vřetene (4) opět uvolněte.
• Pro oddělání brousícího nebo řezacího
kotouče povolte přírubovou matici (21)
pomocí klíče (součást dodávky).
Zkontrolujte, zda příruba a přírubové matice
jsou správně namontovány.
Přesvědčte se, že se brousící nebo řezací
kotouč otáčí správným směrem, tj. ve
směru šipky (viz Příslušenství a nástroj).
Zapnutí a vypnutí (obr. A)
Spínač ZAPNUTO/VYPNUTO této brusky je
vybaven odblokovávacím přepínačem, příp.
blokovacím přepínačem pro trvalý provoz.
Spínač ZAPNUTO/VYPNUTO (1)
s blokovacím přepínačem (2a)
• Stiskněte spínač ZAPNUTO/VYPNUTO (1),
abyste nářadí zapnuli. Nářadí nyní běží v
trvalém chodu.
• Pro vypnutí nářadí krátce stiskněte blokovací
přepínač a spínač ZAPNUTO/ VYPNUTO
uvolněte.
Upozornění! Při zátěži nářadí ani
nazapínejte, ani nevypínejte.
• Dodržujte bezpečnostní předpisy
pro práce s diamantovými řezacími
kotouči.
• Používejte vhodný diamantový řezací
kotouč (viz údaje výrobce).
• Nejvyšší přípustná rychlost otáčení
řezného kotouče nesmí být nižší, než
rychlost otáčení elektronářadí.
• Nepoužívejte řezací kotouče
s průměrem větším jak 230 mm.
Montáž miskového ocelového kartáče
• Miskový ocelový kartáč našroubujte přímo
na vřeteno, bez použití příruby a přírubové
matice.
Montáž přídavné rukojeti (obr. E)
• Při provádění brousících prací namontujte
do jednoho ze závitových otvorů (8)
v bočních stranách krytu dodatečnou
rukojeť (6).
• Pro řezací práce namontujte přídavnou
rukojeť (6) do horního závitového otvoru (7).
• Nebezpečí ohně! Vysavač
nepoužívejte při řezání kovu!
• Dbejte na to, aby používaný vysavač
byl vhodný pro právě řezaný materiál
a aby byl namontován uzavřený kryt.
Návod k obsluze
• Vždy dbejte na bezpečnostní pokyny
a platné předpisy.
• Zabezpečte obráběný kus.
• Při práci tlačte na brusku jen lehce.
Na řezací kotouč netlačte nikdy
ze strany.
• Brusku nepřetěžujte. Pokud je nářadí
příliš horké, nechejte ho několik minut
vychladit během naprázdno.
Čištění
Dbejte na to, aby větrací otvory byly stále volné,
a kryt přístroje pravidelně čistěte měkkým
hadříkem.
Údržba
Úhlová bruska firmy DeWALT je vyvinuta
tak, aby její životnost byla co nejdelší a aby
vyžadovala jen minimální údržbu. Dlouhodobý
a bezproblémový provoz předpokládá ovšem
její pravidelné čištění.
Před zahájením provozu:
• Nasaďte správný ochranný kryt a brousící
nebo řezací kotouč. Nepoužívejte příliš
opotřebované kotouče.
6
ES Prohlášení o shodě
Mazání
Nářadí nevyžaduje žádné dodatečné
přimazávání.
DW476/DW479/DW490/DW492/DW491/
DW852/DW495/DW496/DW497/DW498/DW499
Společnost DEWALT prohlašuje, že tyto
modely elektrického nářadí byly vyrobeny podle
požadavků následujících norem: 98/37/EEC,
89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 50144, EN 550142, EN 55014, EN 61000-3-2 a EN 61000-3-3.
Ochrana životního prostředí
Třídění odpadu. Tento výrobek nesmí být
likvidován spolu s běžným komunálním
odpadem.
Potřebujete-li podrobnější informace, kontaktujte
prosím společnost DEWALT na níže uvedené
adrese nebo využijte informací na konci tohoto
návodu.
Až nebudete váš výrobek D E WALT dále
potřebovat nebo uplyne doba jeho životnosti,
nelikvidujte jej spolu s domovním odpadem.
Zařízení zlikvidujte podle platných pokynů
o třídění a recyklaci odpadů.
Úroveň akustického tlaku podle normy 86/188/
EEC a 98/37/EEC, měřená podle normy
EN 50144:
DW476 DW479 DW490
DW492 DW491 DW852
DW495 DW496 DW497
DW498 DW499
LpA (akustický tlak)
dB(A)*
86,2
86,2
86,2
LWA (akustický výkon)
dB(A)
94,2
94,2
94,2
* působící v uchu obsluhy
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí
před znečištěním a snižuje spotřebu
surovin.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Společnost DEWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků DEWALT po skončení
jejich technické životnosti. Chcete-li využít
této služby, dopravte prosím Vaše nepotřebné
výrobky do značkového servisu, kde na vlastní
náklady zajistí jejich recyklaci a ekologické
zpracování.
V případě překročení hranice akustického tlaku
85 dB(A), proveďte příslušná opatření týkající
se ochrany sluchu.
Měřená střední kvadratická hodnota zrychlení
podle normy EN 50144:
Adresu vašeho nejbližšího autorizovaného
střediska DEWALT naleznete na zadní straně
tohoto návodu. Seznam servisních středisek
D E WALT a podrobnosti o poprodejním
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com
DW476
DW492
DW495
DW498
2,94 ms-2
DW479
DW491
DW496
DW499
2,94 ms-2
DW490
DW852
DW497
2,94 ms-2
Technický a vývojový ředitel
Horst Groβman
DEWALT, Richard-Klinger-Straβe 40
D-65510, Idstein, Germany
7
•
Všeobecné bezpečnostní pokyny
Při používání elektrického nářadí je
nutno dodržovat národní bezpečnostní
předpisy, které se týkají ochrany proti
úrazu elektrickým proudem a také ochrany
při nebezpečí poranění a nebezpečí vzniku
požáru. Před začátkem používání tohoto
elektrického nářadí si důkladně pročtěte
následující bezpečnostní pokyny a tyto
pokyny pečlivě uschovejte!
•
•
•
Všeobecně
• Na pracovišti udržujte vždy pořádek.
Nepořádek na pracovišti vede k nepezpečí
úrazu.
• Dbejte na okolní vlivy. Elektrické nářadí
nevystavujte vlhkosti. Pracoviště dobře
osvětlete. Elektrické nářadí nepoužívejte v
blízkosti zápalných látek nebo plynů.
• Chraňte se před úrazem elektrickým
proudem. Vyvarujte se dotyku těla s
uzemněnými částmi, např. trubkami,
topením, troubami a chladničkami.
Při extrémních podmínkách použití (např.
vysoká vlhkost, kovový prach, atd.) lze
elektrickou bezpečnost zvýšit předřazením
oddělovacího transformátoru nebo Fljističe.
• Zamezte přístup dětem! Dbejte na to, aby
se nástrojů nebo kabelů nemohly dotýkat
cizí osoby, specielně zamezte přístup
dětem.
• Prodlužovací kabel ve volném prostoru.
Při práci ve volném prostoru používejte
jen schválené a odpovídajícím způsobem
označené prodlužovací kabely.
• Nářadí uschovávejte na bezpečném
místě.
Nepoužívané nářadí uschovávejte
v suchých a uzavřených prostorách, které
nesmí být přístupné dětem.
• Používejte vhodné pracovní oblečení.
Nepoužívejte příliš volné oblečení nebo
přívěšky a ozdoby. Tyto mohou být příčinou
zachycení a zranění od otáčejících se částí.
Při práci ve volném prostoru se doporučují
pracovní rukavice a neklouzavá obuv.
U dlouhých vlasů používejte síťku na
vlasy.
• Používejte ochranné brýle a obličejovou
masku u prací, při kterých vzniká prach
a třísky.
•
•
•
•
•
•
8
Respektujte vysokou hladinu hluku. Při
hodnotě hluku vyšší jak 85 db (A) používejte
prostředky na ochranu sluchu.
Zabezpečte obrobek. Používejte upínací
přípravky nebo svěrák pro upevnění
obrobku. Tento je tímto bezpečněji upnut
a umožňuje ovládání elektrického nářadí
oběma rukama.
Dbejte na bezpečný postoj. Dbejte na
bezpečný postoj při práci, abyste v každé
pracovní poloze udrželi rovnováhu.
Vyvarujte se nechtěného zapnutí.
Nepřenášejte elektrické nářadí, které je
připojeno do sítě, s prstem na spínači. Dále
se ujistěte o tom, že při připojování nářadí
do sítě, je spínač ve vypnuté poloze.
Při práci neztrácejte pozornost.
Soustřeďujte se na práci. Pracujte
s rozmyslem. Pokud jste unaveni,
s nářadím napracuje.
Vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Předtím
než opustíte pracoviště, vypněte přístroj
a vyčkejte, až se zastaví. Pokud přístroj
nepoužíváte, před jeho údržbou a při
výměně nářadí, vytáhněte zástrčku ze
zásuvky.
Nenechávejte zasunuty klíče a pod.
v nářadí. Před zapnutím přístroje se
přesvědčte, zda jsou odstraněny klíče
a nastavovací pomůcky.
Používejte jen správné nástroje. Správné
použití je popsáno v tomto návodu k použití.
Pro těžší práce nepoužívejte příliš slabé
nářadí nebo adaptéry. Správným nářadím
docílíte optimální kvalitu a zaručíte osobní
bezpečnost.
Upozornění! Používání jiných, než
v tomto návodu doporučených pomůcek
a příslušenství, nebo provádění prací s tímto
elektrickým nářadím, které neodpovídají
jeho určení, může vést k úrazu.
Nakládejte s kabelem opatrně.
Nepřenášejte nářadí zavěšené na kabelu
a pří vytahování zástrčky ze zásuvky
netahejte za kabel. Chraňte kabel před
horkem, olejem a ostrými hranami.
Pečujte o Vaše nástroje. Udržujte Vaše
nástroje ostré a čisté, aby mohly dobře a
bezpečně pracovat. Sledujte předpisy pro
údržbu a pokyny pro výměnu nástrojů.
Pravidelně kontrolujte zástrčku a kabel,
a při poškození je nechejte opravit
v autorizované opravně firmy DeWALT.
•
•
Pravidelně kontrolujte prodlužovací kabel
a v případě jeho poškození ho vyměňte.
Všechny spínače udržujte suché, čisté a
nezamaštěné od oleje a nebo tuku.
Pravidelně kontrolujte Vaše elektrické
nářadí, zda není poškozeno. Před
použitím je nutno u elektrického nářadí
zkontrolovat jeho bezvadnou a správnou
funkci. Přezkoušejte, zda pohyblivé části
fungují bezproblémově a zda nejsou
poškozeny. Aby se zaručil bezvadný provoz
elektrického nářadí, musejí. všechny díly
být namontovány správně.
Poškozené díly a ochranné části musejí
být opraveny předepsaným způsobem a
nebo vyměněny. Pokud je spínač vadný,
elektrické nářadí nepoužívejte. Vadné
spínače je nutno v autorizované opravně
firmy DeWALT nahradit novými.
Opravy provádějte jen v autorizované
opravně firmy DeWALT. Toto elektrické
nářadí odpovídá příslušným bezpečnostním
předpisům. Opravy může provádět jen
autorizovaná opravna firmy DeWALT, neboť
jinak nemůže být zaručena správná funkce
přístroje a pro obsluhu může vzniknout
nebezpečí úrazu.
•
Doplňková údržba
Při práci s kovem se za extrémních
podmínek může v obalu stroje hromadit
vodivý prach. To může mít za následek
snížení izolace zařízení a může dojít
k úrazu elektrickým proudem.
Usazování kovových částic uvnitř zařízení
zabráníte pravidelným denním čištěním
ventilačních otvorů.
• Odpojte elektrický přívod zařízení.
• Větrací štěrbiny profoukněte suchým
stlačeným vzduchem.
Při provádění této údržby používejte
ochranné brýle.
Dodatečné bezpečnostní pokyny pro úhlové
brusky
•
Tato úhlová bruska byla vyvinuta k broušení
a řezání zdiva a oceli.
Neřežte, případně nebruste žádné
lehké kovy s obsahem magnezia
větším jak 80%, neboť takovéto kovy
jsou zápalné.
•
•
•
Pokud RCD vypíná napájení, dopravte
zařízení autorizovanému servisnímu
zástupci DEWALT.
Nepoužívejte žádné jiné vložné nástroje
než zesílené sklofíbrové brousící a řezací
(rozbrušovací) kotouče.
Otáčky naprázdno u brousícího a řezacího
kotouče by neměly přesáhnout hodnotu,
udanou jejich výrobcem.
Neřežte žádné obrobky, jejichž síla je větší,
než maximální hloubka řezu rozbrušovacího
kotouče.
Doplňující bezpečnostní pokyny
• Při práci s kovem zajistěte, aby byl
založen proudový chránič (RCD), aby bylo
zabráněno zbytkovému riziku způsobenému
kovovými pilinami.
9
Navíc poskytuje servis DEWALT na všechny
prováděné opravy a vyměněné náhradní díly
další servisní záruční dobu v trvání 6 měsíců.
Politika našich služeb zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl. Kdykoliv budete potřebovat
radu či pomoc, obraťte se s důvěrou na náš
nejbližší servis DEWALT, kde Vám vyškolený
personál poskytne naše služby na nejvyšší
úrovni.
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, hoblovací nože,
brusné kotouče, pilové listy, pilové kotouče,
brusný papír, apod.) ani na příslušenství
přístroje poškozené opotřebováním.
Záruka DEWALT
Záruční list je dokladem práv spotřebitele
– zákazníka ve smyslu § 620 Občanského
zákoníku a § 429 Obchodního zákoníku.
Patří k prodávanému výrobku odpovídajícího
katalogového a výrobního čísla jako jeho
příslušenství. Pří každé reklamaci je třeba tento
záruční list předložit prodávajícímu, případně
servisnímu středisku DEWALT pověřenému
vykonáváním záručních oprav. Ve vlastním
zájmu si ho proto spolu s originálem dokladu
o nákupu pečlivě uschovejte.
Blahopřejeme Vám k zakoupení tohoto vysoko
kvalitního výrobku DEWALT. Náš závazek ke
kvalitě v sobě samozřejmě zahrnuje také naše
služby zákazníkům. Proto poskytujeme záruční
dobu daleko přesahující minimální požadavky
vyplývající ze zákona.
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje
poskytnout Vám 30 dní záruku výměny. Pokud
se objeví v průběhu 30 dní od zakoupení nářadí
jakýkoliv nedostatek podléhající záruce, bude
Vám u Vašeho obchodního nářadí vyměněno
za nové. Díky 1 roční záruce jistoty máte
nárok po dobu 1 roku od zakoupení přístroje
na bezplatný servis v autorizovaném servisním
středisku D EWALT. Zárukou kvality firma
D EWALT garantuje po dobu trvání záruční
doby (24 měsíců při nákupu pro přímou
osobní spotřebu, 12 měsíců při nákupu pro
podnikatelskou činnost) bezplatné odstranění
jakékoliv materiálové nebo výrobní závady za
následujících podmínek:
• Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem DEWALT a s dokladem
o nákupu), do jednoho z pověřených
servisních středisek DEWALT, které jsou
autorizované k provádění záručních
oprav.
• Přístroj byl používán pouze s originálním
příslušenstvím nebo přídavnými zařízeními
a příslušenstvím BBW či Piranha, které
je vysloveně doporučené jako vhodné
k použití spolu s přístrojem DEWALT.
• Přístroj byl používán a udržován v souladu
s návodem k obsluze.
• Motor přístroje nebyl přetěžován a nejsou
viditelné žádné známky poškození vlivem
vnějších vlivů.
• Do přístroje nebylo zasahováno nepovolanou osobou. Osoby povolané tvoří personál
servisních středisek DEWALT, které jsou
autorizované k provádění záručních
oprav.
DEWALT nabízí rozsáhlou síť autorizovaných
servisních opraven a sběrných středisek.
Jejich seznam najdete na záručním listě. Další
informace týkající se servisu můžete získat
na níže uvedených telefonních číslech a na
internetové adrese www.2helpU.com.
Black & Decker
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika
tel:
+420 244 402 450
fax:
+420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
Právo na případné změny vyhrazeno.
02/2007
zst00047751 - 17-07-2007
10
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
11
DW490 - - - - - C
WINKELSCHLEIFER 3
©
12
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
IČO: ………………………...........................…..
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Pečiatka
Podpis
02/07
Popis
poruchy
Download PDF

advertising