DW490 | DeWalt DW490 GRINDER instruction manual

599111-16 SK
DW490
A
2
B
3
D
E
4
UHLOVÁ BRÚSKA
DW490
•
Blahoželáme!
Rozhodli ste sa pre elektrické náradie od firmy
DeWALT. Toto náradie pokračuje v dlhoročnej
tradícii, ponúkať odborníkom iba vyspelé
a mnohými testmi osvedčené výrobky.
Dlhoročné skúsenosti a plynulý vývoj dokázali,
že firma DeWALT je spoľahlivým partnerom
všetkých profesionálnych užívateľov.
Popis prístroja (obr.A)
Uhlová brúska firmy DeVVALT bola vyvinutá
na profesionálne brúsenie a rezanie.
1
2a
3
4
5
6
7
Technické údaje
Napätie
Príkon
Voľnobežné otáčky
Priemer kotúča
Vreteno
Hmotnosť
(V)
(Watty)
(ot./min.)
(mm)
(kg)
DW490
230
2000
6300
230
M14
4,6
8
9
Minimálne istenie elektrického okruhu
Elektrické náradie 230 V
Spínač ZAPNUTÉ/VYPNUTÉ
Blokovací gombík
Ochranný kryt
Aretácia vretena
Vreteno
Dodatočná rukoväť
Horný závitový otvor pre dodatočnú
rukoväť
Bočné závitové otvory pre dodatočnú
rukoväť
Kryt uhlíkov
Upozornenie: V prípade hluku presahujúceho
normu LpA 70 dB a LWA 85 dB,
odporúčame použiť prostriedky
na ochranu sluchu.
V návode na použitie je hlučnosť
pri jednotlivých typoch uvedená.
10 A
V tomto návode sa používajú nasledujúce
symboly:
Pozor: Nebezpečenstvo poranenia,
nebezpečenstvo života alebo možné
poškodenie elektrického náradia
v dôsledku nerešpektovania pokynov
v tomto návode!
Elektrická bezpečnosť
Elektromotor bol skonštruovaný iba pre jedno
napätie. Skontrolujte prosím, či sieťové napätie
zodpovedá napätiu, uvedenému na typovom
štítku elektrického náradia.
Elektrické napätie
Vaše elektrické náradie DeWALT
má podľa EN 50144 dvojitú izoláciu;
z tohto dôvodu je uzemňovací vodič
nadbytočný.
Nebezpečenstvo požiaru
Kontrola dodávky
Balenie obsahuje:
1 uhlová brúska
1 ochranný kryt
1 dodatočná rukoväť
1 rozvidlený kľúč
1 oceľový prenosný kufor (iba pre modely
K)
1 návod na obsluhu
1 výkres výbušných miest
•
Pred uvedením prístroja do prevádzky
si dôkladne prečítajte návod na použitie.
Výmena sieťového kábla alebo sieťovej
zástrčky
Poškodené sieťové káble alebo zástrčky smú
vymieňať iba odborné opravovne. Poškodené
diely je nutné likvidovať iba odborným
spôsobom.
Predlžovací kábel
Používajte schválený trojžilový kábel, ktorý
vyhovuje príkonu elektronáradia (viď technické
dáta). Minimálny prierez 1,5 mm2. Pri použití
káblovej kladky kábel vymotajte vždy celý.
Skontrolujte, či elektrické náradie, ako
i časti príslušenstva neboli pri preprave
poškodené.
5
• Zabezpečte obrábaný kus.
• Pri práci tlačte na brúsku iba ľahko.
Na rezací kotúč netlačte nikdy zo
strany.
• Brúsku nepreťažujte. Pokiaľ je
náradie príliš horúce, nechajte ho
niekoľko minút vychladnúť behom
naprázdno.
Montáž a nastavenie
Pred montážou a nastavením vytiahnite
zástrčku zo zásuvky.
Montáž a odstránenie ochranného krytu
(obr. B)
• Uhlovú brúsku položte na pracovný stôl,
vretenom hore.
• Nasaďte ochranný kryt; použite k tomu tri
upevňovacie skrutky (10).
• Ochranný kryt natočte do správnej polohy
a dobre utiahnite poisťovaciu maticu (11).
• Na odstránenie ochranného krytu povoľte
uvedené tri upevňovacie skrutky (10).
Pred zahájením prevádzky:
• Nasaďte správny ochranný kryt
a brúsiaci alebo rezací kotúč. Nepoužívajte
opotrebované kotúče.
• Skontrolujte, či príruba a prírubové matice
sú správne namontované.
• Presvedčte sa, že sa brúsiaci alebo rezací
kotúč otáča správnym smerom, tj. v smere
šipky (viď príslušenstvo a nástroj).
Montáž a odstránenie brúsiaceho alebo
rezacieho kotúča (obr. D)
• Uhlovú brúsku položte na pracovný stôl,
ochranným krytom hore.
• Nasaďte prírubu (20) na vreteno (5).
• Brúsiaci alebo rezací kotúč správne
nastavte na prírubu.
• Na vreteno (5) naskrutkujte prírubovú
maticu (21).
• Stlačte aretačný gombík vretena (4)
a brúsiacim alebo rezacím kotúčom otáčajte
tak dlho, až aretácia vretena zaskočí.
• Pomocou rozvidleného kľúča (súčasť
dodávky) prírubovú maticu (21) utiahnite.
• Aretačný gombík vretena (4) opäť
uvoľnite.
• Na odstránenie brúsiaceho alebo rezacieho
kotúča povoľte prírubovú maticu (21)
pomocou rozvidleného kľúča (súčasť
dodávky).
Zapnutie a vypnutie [obr. A)
Spínač ZAPNUTÉ/VYPNUTÉ tejto brúsky je
vybavený odblokovávacím prepínačom, príp.
blokovacím prepínačom pre trvalú prevádzku.
Spínač ZAPNUTÉ/VYPNUTÉ (1)
s odblokovávacím prepínačom (2)
• Stlačte spínač ZAPNUTÉ/VYPNUTÉ (1),
aby ste náradie zapli. Náradie teraz beží v
trvalom chode.
• Na vypnutie náradia krátko stlačte blokovací
prepínač a spínač ZAPNUTÉ/ VYPNUTÉ
uvoľnite.
Upozornenie! Pri záťaži náradie ani
nezapínajte, ani nevypínajte.
• Dodržujte bezpečnostné predpisy
pre práce s diamantovými rezacími
kotúčmi.
• Používajte vhodný diamantový rezací
kotúč (viď údaje výrobcu).
• Najvyššia prípustná rýchlosť otáčania
rezného kotúča nesmie byť nižšia,
než rýchlosť otáčania elektronáradia.
• Nepoužívajte rezacie kotúče
s priemerom väčším ako 230 mm.
Montáž miskového oceľového kartáča
• Miskový oceľový kartáč naskrutkujte priamo
na vreteno, bez použitia príruby a prírubovej
matice.
Montáž dodatočnej rukoväte (obr. E)
• Pri vykonávaní brúsiacich prác namontujte
do jedného zo závitových otvorov (8)
v bočných stranách krytu dodatočnú
rukoväť.
• Na rezacie práce namontujte dodatočnú
rukoväť (6) do horného závitového otvoru
(7).
• Nebezpečenstvo ohňa!
Odprašovač nepoužívajte pri rezaní
kovu!
• Dbajte na to, aby používaný
odprašovač bol vhodný pre práve
rezaný materiál a aby bol namontovaný
ochranný kryt pre diamant.
Návod k obsluhe
• Vždy dbajte na bezpečnostné pokyny
a platné predpisy.
6
Vyhlásenie o zhode
Čistenie
Dbajte na to, aby vetracie otvory boli stále
voľné, a kryt prístroja pravidelne čistite mäkkou
handričkou.
DW476/DW479/DW490/DW492/DW491/
DW852/DW495/DW496/DW497/DW498/DW499
Spoločnosť DEWALT prehlasuje, že tieto
modely elektrického náradia boli vyrobené
podľa požiadaviek nasledujúcich noriem:
98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC, EN
50144, EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2
a EN 61000-3-3.
Údržba
Uhlová brúska DeWALT je vyvinuté tak, aby jej
životnosť bola čo najdlhšia a aby vyžadovala iba
minimálnu údržbu. Dlhodobá a bezproblémová
prevádzka predpokladá však jej pravidelné
čistenie.
V prípade zájmu o ďalšie informácie obráťte
sa prosím na nižšie uvedenú adresu alebo na
niektorú z pobočiek, ktoré sú uvedené na zadnej
strane tohoto návodu.
Mazanie
Náradie nevyžaduje žiadne dodatočné
primazávanie.
Úroveň akustického tlaku spĺňa normy
86/188/EEC a 98/37/EEC, nameraných podľa
EN 50144:
DW476 DW479 DW490
DW492 DW491 DW852
DW495 DW496 DW497
DW498 DW499
LpA (akustický tlak)
dB(A)*
86,2
86,2
86,2
LWA (akustický výkon)
dB(A)
94,2
94,2
94,2
Ochrana životného prostredia
Triedený odpad. Tento výrobok nesmie
byť likvidovaný spolu s bežným
komunálnym odpadom.
Keď nebudete váš výrobok D EWALT ďalej
potrebovať alebo uplynie lehota jeho životnosti,
nelikvidujte ho spolu s domovým odpadom.
Zaistite likvidáciu tohto výrobku v triedenom
odpade.
* pôsobiaci v uchu obsluhy
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Opätovné
použitie recyklovaných materiálov
pomáha chrániť životné prostredie pred
znečistením a znižuje spotrebu surovín.
V prípade prekročenia hranice akustického
tlaku 85 dB(A), používajte pomôcky na ochranu
sluchu.
Nameraná skutočná hodnota zrýchlenia podľa
normy EN 50144:
Miestne predpisy môžu upravovať spôsob
likvidácie domácich elektrických spotrebičov
v miestnych zberniach alebo v mieste nákupu
výrobku.
DW476
DW492
DW495
DW498
2,94 ms-2
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení
ich technickej životnosti. Využite túto bezplatnú
službu a odovzdajte Váš nepoužívaný prístroj
ktorémukoľvek autorizovanému servisnému
stredisku.
Adresu vášho najbližšieho autorizovaného
strediska DEWALT nájdete na zadnej strane tohto
návodu. Zoznam servisných stredísk DEWALT a
podrobnosti o popredajnom servise nájdete
taktiež na internetovej adrese: www.2helpU.com
DW479
DW491
DW496
DW499
2,94 ms-2
DW490
DW852
DW497
2,94 ms-2
Technický a vývojový riaditeľ
Horst Groβmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straβe 40,
D-65510, Idstein, Nemecko
7
Všeobecné bezpečnostné pokyny
•
Pri používaní elektrického náradia je
nutné dodržiavať národné bezpečnostné
predpisy, ktoré sa týkajú ochrany proti
úrazu elektrickým prúdom a tiež ochrany pri
nebezpečenstve poranenia a nebezpečenstve
vzniku požiaru. Pred začiatkom používania
tohto elektrického náradia si dôkladne
prečítajte nasledujúce bezpečnostné pokyny
a tieto pokyny starostlivo uschovajte!
•
•
Všeobecne
• Na pracovisku udržujte vždy poriadok.
Neporiadok na pracovisku vedie
k nebezpečenstvu úrazu.
• Dbajte na okolné vplyvy. Elektrické náradie
nevystavujte vlhkosti. Pracovisko dobre
osvetlite. Elektrické náradie nepoužívajte
v blízkosti zápalných látok alebo plynov.
• Chráňte sa pred úrazom elektrickým
prúdom. Vyvarujte sa dotyku tela
s uzemnenými časťami, napr. trubkami,
kúrením, rúrami alebo chladničkami.
Pri extrémnych podmienkach použitia
(napr. vysoká vlhkosť, kovový prach, atď.)
je možné elektrickú bezpečnosť zvýšiť
predradením oddelovacieho transformátora
alebo Fl-ističa.
• Zamedzte prístup deťom! Dbajte na to,
aby sa nástrojov alebo káblov nemohli
dotýkať cudzie osoby, špeciálne zamedzte
prístup deťom.
• Predlžovací kábel vo voľnom priestore.
Pri práci vo voľnom priestore používajte iba
schválené a zodpovedajúcim spôsobom
označené predlžovacie káble.
• Náradie uschovávajte na bezpečnom
mieste. Nepoužívané náradie uschovávajte
v suchých a uzatvorených priestoroch, ktoré
nesmú byť prístupné deťom.
• Používajte vhodné pracovné oblečenie.
Nepoužívajte príliš voľné oblečenie alebo
prívesky a ozdoby. Tieto môžu byť príčinou
zachytenia a zranenia od otáčajúcich sa
častí. Pri práci vo voľnom priestore sa
odporúčajú pracovné rukavice a nekĺzavá
obuv. Pri dlhých vlasoch používajte sieťku
na vlasy.
• Používajte ochranné okuliare a tvárovú
masku pri prácach, pri ktorých vzniká prach
a triesky.
• Rešpektujte vysokú hladinu hluku.
Pri hodnote hluku vyššej ako 85 dB(A)
používajte prostriedky na ochranu sluchu.
•
•
•
•
•
•
8
Zabezpečte obrobok. Používajte upínacie
prípravky alebo zverák na upevnenie
obrobku. Tento je tým bezpečnejšie upnutý
a umožňuje ovládanie elektrického náradia
obidvomi rukami.
Dbajte na bezpečný postoj. Dbajte na
bezpečný postoj pri práci, aby ste v každej
pracovnej polohe udržali rovnováhu.
Vyvarujte sa nechceného zapnutia.
Neprenášajte elektrické náradie, ktoré je
pripojené do siete, s prstom na spínači.
Ďalej sa uistite o tom, že pri pripájaní
náradia do siete, je spínač vo vypnutej
polohe.
Pri práci nestrácajte pozornosť.
Sústreďte sa na prácu. Pracujte
s rozmyslom. Pokiaľ ste unavení, s náradím
nepracujte.
Vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Predtým
než opustíte pracovisko, vypnite prístroj
a počkajte až sa zastaví. Pokiaľ prístroj
nepoužívate, pred jeho údržbou a pri
výmene náradia, vytiahnite zástrčku zo
zásuvky.
Nenechávajte zasunuté kľúče a pod.
v náradí. Pred zapnutím prístroja sa
presvedčte, či sú odstránené kľúče
a nastavovacie pomôcky.
Používajte iba správne nástroje.
Správne použitie je popísané v tomto
návode na použitie. Pre ťažšie práce
nepoužívajte príliš slabé náradie alebo
adaptéry. Správnym náradím docielite
optimálnu kvalitu a zaručíte osobnú
bezpečnosť.
Upozornenie! Používanie iných, než
v tomto návode doporučených pomôcok
a príslušenstva, alebo vykonávanie prác
s týmto náradím, ktoré nezodpovedajú jeho
určeniu, môže viesť k úrazu.
Nakladajte s káblom opatrne.
Neprenášajte náradie zavesené na kábli
a pri vyťahovaní zo zásuvky neťahajte za
kábel. Chráňte kábel pre teplom, olejom
a ostrými hranami.
Starajte sa o Vaše nástroje. Udržujte
Vaše nástroje ostré a čisté, aby mohli dobre
a bezpečne pracovať. Sledujte predpisy na
údržbu a pokyny pre výmenu nástrojov.
Pravidelne kontrolujte zástrčku a kábel,
a pri poškodení ich nechajte opraviť
v autorizovanej opravovni firmy DeWALT.
Pravidelne kontrolujte predlžovací kábel
a v prípade jeho poškodenia ho vymeňte.
•
•
Všetky spínače udržujte suché, čisté
a nezamastené od oleja. alebo tuku.
Pravidelne kontrolujte, či Vaše elektrické
náradie nie je poškodené.
Pred použitím je nutné u elektrického
náradia skontrolovať jeho bezchybnú
a správnu funkciu. Preskúšajte, či pohyblivé
časti fungujú bezproblémovo a či nie sú
poškodené. Aby sa zaručila bezchybná
prevádzka elektrického náradia, musia byť
všetky diely namontované správne.
Poškodené diely a ochranné časti musia
byť opravené predpísaným spôsobom
alebo vymenené. Pokiaľ je spínač vadný,
elektrické náradie nepoužívajte. Vadné
spínače je nutné v autorizovanej opravovni
firmy DeWALT nahradiť novými.
Opravy vykonávajte iba v autorizovanej
o p r a v o v n i f i r m y D e WA LT. To t o
elektrické náradie zodpovedá príslušným
bezpečnostným predpisom. Opravy môže
vykonávať iba autorizovaná opravovňa
firmy DeWALT, lebo inak nemôže byť
zaručená správna funkcia prístroja a pre
obsluhu môže vzniknúť nebezpečenstvo
úrazu.
•
Doplnková údržba
Pri práci s kovom sa za extrémnych
podmienok môže v obale stroja
hromadiť vodivý prach. To môže mať za
následok zníženie izolácie zariadenia
a môže dôjsť k úrazu elektrickým
prúdom.
Usadzovaniu kovových častíc vo vnútri
zariadenia zabránite pravidelným denným
čistením ventilačných otvorov.
• Odpojte elektrický prívod zariadenia.
• Vetracie štrbiny prefúknite suchým
stlačeným vzduchom.
Pri vykonávaní tejto údržby používajte
ochranné okuliare.
Dodatočné bezpečnostné pokyny pre uhlové
brúsky
•
Táto uhlová brúska bola vyvinutá na
brúsenie a rezanie muriva a ocele.
Nerežte, prípadne nebrúste žiadne
ľahké kovy s obsahom magnézia
vyšším ako 80%, lebo takéto kovy sú
zápalné.
•
•
•
Pokiaľ RCD vypína napájanie, odneste
zariadenie autorizovanému servisnému
zástupcovi DEWALT.
Nepoužívajte žiadne iné vložné nástroje
než zosílené sklofibrové brúsiace a rezacie
(rozbrusovacie) kotúče.
Otáčky naprázdno u brúsiaceho a rezacieho
kotúča by nemali presiahnuť hodnotu,
udanú ich výrobcom.
Nerežte žiadne obrobky, ktorých hrúbka
je váčšia, než maximálna hĺbka rezu
rozbrusovacieho kotúča.
Doplňujúce bezpečnostné pokyny
• Pri práci s kovom zaistite, aby bol zapojený
prúdový chránič (RCD), aby bolo zabránené
zbytkovému riziku spôsobenému kovovými
pilinami.
9
Naviac poskytuje servis DEWALT na všetky
vykonávané opravy a vymenené náhradné
diely ďalšiu servisnú záručnú dobu v trvaní
6 mesiacov.
Politika našich služieb zákazníkom
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom
je náš najvyšší cieľ. Kedykoľvek budete
potrebovať radu či pomoc, obráťte sa s dôverou
na náš najbližší servis D EWALT, kde Vám
vyškolený personál poskytne naše služby na
najvyššej úrovni.
Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo
(vrtáky, skrutkovacie nástavce, hobľovacie
nože, brúsne kotúče, pílové listy, pílové kotúče,
brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo
prístroja poškodené opotrebovaním.
Záruka DEWALT
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto vysoko
kvalitného výrobku D EWALT. Náš záväzok
ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme tiež
naše služby zákazníkom. Preto ponúkame
záručnú dobu ďaleko presahujúcu minimálne
požiadavky vyplývajúce zo zákona.
Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa
– zákazníka v zmysle § 620 Občianskeho
zákonníka a § 429 Obchodného zákonníka.
Patrí k predávanému výrobku zodpovedajúceho
katalógového a výrobného čísla ako jeho
príslušenstvo. Pri každej reklamácii je potrebné
tento záručný list predložiť predávajúcemu, príp.
servisnému stredisku DEWALT poverenému
vykonávaním záručných opráv. Vo vlastnom
záujme si ho preto spolu s originálom dokladu
o nákupe starostlivo uschovajte.
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 30 dní záruku výmeny. Ak sa objaví
v priebehu 30 dní od zakúpenia náradia
akýkoľvek nedostatok podliehajúci záruke, bude
Vám u Vášho obchodníka náradie vymenené
za nové. Vďaka 1 ročnej záruke istoty máte
nárok po dobu 1 roka od zakúpenia prístroja
na bezplatné prehliadky v autorizovanom
servise D E WALT. Zárukou kvality firma
DEWALT garantuje počas trvania záručnej doby
(24 mesiacov pri nákupe pre priamu osobnú
spotrebu, 12 mesiacov pri nákupe pre osobnú
a podnikateľskú činnosť) bezplatné odstránenie
akejkoľvek materiálovej alebo výrobnej chyby
za nasledovných podmienok:
• Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom DEWALT a s dokladom
o nákupe), do jedného z poverených
servisných stredísk D EWALT, ktoré sú
autorizované na vykonávanie záručných
opráv.
• Prístroj bol používaný iba s originálnym
príslušenstvom alebo prídavnými
zariadeniami a príslušenstvom BBW či
Piranha, ktoré je vyslovene odporúčané
ako vhodné na použitie spolu s prístrojom
DEWALT.
• Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
• Motor prístroja nebol preťažovaný a nie
sú badateľné žiadne známky poškodenia
vonkajšími vplyvmi.
• Do prístroja nebolo zasahované
nepovolanou osobou. Osoby povolané
tvoria personál poverených servisných
stredísk DEWALT, ktoré sú autorizované
na vykonávanie záručných opráv.
DEWALT ponúka rozsiahlu sieť autorizovaných
servisných opravovní a zberných stredísk. Ich
zoznam nájdete na záručnom liste. Ďalšie
informácie týkajúce sa servisu môžete získať
na dole uvedených telefónnych číslach a na
internetovej adrese www.2helpU.com.
Black & Decker
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
+421 2 446 38 121, 3
Fax:
+421 2 446 38 122
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
02/2007
zst00047755 - 18-07-2007
10
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
11
DW490 - - - - - C
WINKELSCHLEIFER 3
©
12
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
IČO: ………………………...........................…..
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Pečiatka
Podpis
02/07
Popis
poruchy
Download PDF

advertising