DW495 | DeWalt DW495 ANGLE GRINDER Type 2 instruction manual

®
DW476
DW479
DW490
DW492
DW491
DW852
DW495
DW496
DW497
DW498
DW499
1
DWLAG.P65
1
17-09-2001, 08:49
Dansk
6
Deutsch
13
English
20
Español
22
Français
34
Italiano
41
Nederlands
48
Norsk
55
Português
62
Suomi
69
Svenska
75
Türkçe
82
EÏÏËÓÈη
89
Copyright DEWALT
2
DWLAG.P65
2
17-09-2001, 08:49
6
7
1
4
2
8
9
3
5
1
2a
A
3
DWLAG.P65
3
17-09-2001, 08:49
10
11
B
16
17
19
14
10
12
15
18
12
11
13
C
4
DWLAG.P65
4
17-09-2001, 08:49
21
20
5
4
D
6
22
23
7
7
23
8
8
F
E
5
DWLAG.P65
5
17-09-2001, 08:49
DANSK
VINKELSLIBER DW476/DW479/DW490/DW492/DW491/
DW852/DW495/DW496/DW497/DW498/DW499
Tillykke!
Du har valgt et DEWALT Elværktøj. Mange års erfaring, ihærdig produktudvikling og innovation gør DEWALT
til en af de mest pålidelige partnere for professionelle brugere.
Tekniske data
Spænding
Motoreffekt
Omdrejningstal/min ubelastet
Skivediameter
Spindel
Vægt
Spænding
Motoreffekt
Omdrejningstal/min ubelastet
Skivediameter
Spindel
Vægt
V
W
mm
kg
V
W
mm
kg
DW476
230
2.000
8.000
180
M14
4,6
DW479
230
1.800
6.300
230
M14
4,6
DW490
230
2.000
6.300
230
M14
4,6
DW492
230
2.200
6.300
230
M14
4,6
DW491
230
2.000
4.700
230
M14
4,7
DW495
230
2.000
8.000
180
M14
4,6
DW496
230
2.000
6.300
230
M14
4,6
DW497
230
2.200
8.000
180
M14
4,6
DW498
230
2.400
8.000
180
M14
4,7
DW499
230
2.400
6.300
230
M14
4,6
Sikringer:
230 V maskiner
DW852
230
2.200
6.300
230
M14
4,6
10 A
Følgende piktogrammer anvendes i denne håndbog:
Angiver risiko for personskade, livsfare
eller ødelæggelse af værktøjet, hvis
brugervejledningens instruktioner ikke
følges.
Angiver risiko for elektrisk stød.
EEU-Overensstemmelseserklæring
DW491/DW492/DW495/DW496/DW497/DW498/
DW499
DEWALT erklærer at disse værktøjer er konstrueret
i henhold til EU-direktiverne: 98/37/EØF, 89/336/
EØF, 73/23/EØF, EN 50144, EN 55014-2,
EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
DW476/DW479/DW490/DW852
DEWALT erklærer at disse værktøjer er konstrueret
i henhold til EU-direktiverne: 98/37/EØF, 89/336/
EØF, 73/23/EØF, EN 50144, EN 55014-2,
EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-11.
Brandfare.
For yderligere information bedes De venligst
kontakte DEWALT på nedenstående adresse eller se
bagsiden af brugervejledningen.
6
DWLAG.P65
6
17-09-2001, 08:49
DANSK
Lydniveauet er i overensstemmelse med
EU-direktiverne 86/188/EØF & 98/37/EØF, målt i
henhold til EN 50144:
LpA
(lydniveau)
dB(A)*
LWA (akustisk styrke) dB(A)
DW476
DW479
DW490
DW492
DW491
DW852
DW495
DW496
DW497
DW498
DW499
86,2
86,2
86,2
94,2
94,2
94,2
* ved operatørens øre
Anvend høreværn, hvis lydniveauet
overstiger 85 dB(A).
Den vægtede geometriske middelværdi af
accelerationsfrekvensen i henhold til EN 50144:
DW476
DW479
DW490
DW492
DW491
DW852
DW495
DW496
DW497
DW498
DW499
2,94 m/s2 2,94 m/s2 2,94 m/s2
Produktudviklingsdirektør
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Tyskland
Sikkerhedsinstruktioner
Læs brugsanvisningen igennem, inden maskinen
tages i brug. Opbevar brugsanvisningen let
tilgængeligt, så alle, der bruger maskinen,
har adgang til brugsanvisningen.
Foruden nedenstående instruktioner,
bør Arbejdstilsynets regler altid følges.
ADVARSEL!
Når man anvender elværktøj, skal følgende
grundlæggende sikkerhedsinstruktioner altid
følges for at nedsætte risikoen for elektriske
stød, personskader og brand.
1 Brug høreværn
Lydniveauet ved bearbejdning af forskellige
materialer kan variere, af og til overstiger niveauet
85 dB(A). For at beskytte sig selv, skal man altid
anvende høreværn.
2 Hold arbejdsområdet i orden
Uordentlige arbejdsområder og arbejdsbænke
indbyder til skader.
3 Tænk på arbejdsmiljøets indflydelse
Udsæt ikke elværktøj for regn. Anvend ikke
elværktøj på fugtige eller våde pladser. Sørg for
en god belysning over arbejdsområdet. Anvend
ikke elværktøj i nærheden af let antændelige
væsker eller gasser.
4 Beskyt dig mod elektriske stød
Undgå kropskontakt med dele, der har
jordforbindelse (f.eks. rør, radiatorer, komfurer,
køleskabe). Ved ekstreme arbejdsforhold
(f.eks. høj fugtighed, forekomst af metalstøv osv.)
kan den elektriske sikkerhed øges ved at tilkoble
en fejlstrømsafbryder.
5 Hold børnene på afstand
Lad ikke børn komme i berøring med værktøjet
eller forlængerledningen. Det er påkrævet at
holde børn under 16 år under opsyn.
6 Opbevar værktøj sikkert
Når elværktøjet ikke anvendes, skal det
opbevares på et tørt, højt placeret sted, låst inde,
uden for børns rækkevidde.
7 Overbelast ikke elværktøj
Man arbejder bedre og mere sikkert inden for det
anførte effektområde.
8 Brug det rigtige elværktøj
Tving ikke elværktøj til at udføre arbejde, som er
beregnet til kraftigere værktøj.
7
DWLAG.P65
7
17-09-2001, 08:49
DANSK
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Brug ikke værktøj til formål, det ikke er beregnet
til, brug f.eks. ikke en håndrundsav til at save
kviste eller brænde.
Klæd dig rigtigt på
Bær ikke løst hængende tøj eller smykker. De kan
sidde fast i bevægelige dele. Gummihandsker og
skridsikre sko anbefales ved udendørs arbejde.
Brug hårnet, hvis du har langt hår.
Brug beskyttelsesbriller
Brug beskyttelsesbriller for at forhindre, at du får
støv i øjnene, hvilket kan forårsage skade. Hvis
der opstår meget støv, bruges også støvmaske.
Ledningen må ikke mishandles
Bær aldrig værktøjet i ledningen og træk ikke i
ledningen for at tage kontakten ud af stikket.
Udsæt ikke ledningen for varme, olie eller skarpe
kanter.
Sæt arbejdsemnet fast
Brug skruetvinger eller skruestik for at spænde
arbejdsemnet fast. Det er sikrere end at bruge
hånden, og du får begge hænder fri til arbejdet.
Stræk dig ikke for meget
Sørg for, at du altid har sikkert fodfæste og balance.
Vedligehold værktøjet omhyggeligt
Hold værktøjet skarpt og rent. Følg instruktionerne
med hensyn til pasning og udskiftning af tilbehør.
Kontroller elværktøjets ledning regelmæssigt og få
den repareret hos et autoriseret serviceværksted,
hvis den er beskadiget.
Kontroller forlængerledninger regelmæssigt og
udskift dem, hvis de er beskadigede. Hold
håndtagene tørre, rene og fri for olie og fedt.
Tag kontakten ud af stikket når elværktøjet
ikke er i brug, inden service og ved
udskiftning af tilbehør
Fjern nøglerne
Kontroller at nøgler og justerværktøj er fjernet fra
elværktøjet, inden det startes.
Undgå utilsigtet start
Bær ikke tændt elværktøj med fingeren på
afbryderen. Sørg for, at afbryderen er slået fra,
når du sætter kontakten i stikket.
Forlængerledninger udendørs
Udendørs må der kun anvendes
forlængerledninger, der er godkendt til udendørs
brug og mærkede til dette.
Vær opmærksom
Se på det, du gør. Brug din sunde fornuft.
Brug ikke elværktøjet, når du er træt.
20 Kontroller elværktøjet for skader, inden du
tilslutter ledningen til vægstikket
Inden fortsat brug af elværktøjet, skal eventuelle
beskadigede sikringsanordninger og andre
defekte dele kontrolleres nøje for at finde ud af,
om de fortsat kan fungere rigtigt og udføre den
planlagte funktion. Kontroller at de bevægelige
dele fungerer upåklageligt og ikke klemmer, at
ingen dele er gået i stykker, at alle dele er rigtigt
monterede, og at andre forhold, der kan påvirke
driften, er i orden. En sikkerhedsanordning eller
en anden del, som er beskadiget, skal repareres
eller udskiftes af et autoriseret serviceværksted,
hvis intet andet er anført i brugsanvisningen.
Fejlbehæftede afbrydere skal udskiftes hos et
autoriseret serviceværksted. Brug ikke
elværktøjet, hvis afbryderen ikke kan kobles til
eller fra.
21 For din personlige sikkerhed
Brug kun tilbehør og dele, der er anbefalet i
brugsanvisningen og katalogerne. Anvendelsen
af andet værktøj eller tilbehør end det,
der anbefales i brugsanvisningen eller
katalogerne kan medføre risiko for personskader.
22 Få dit værktøj repareret hos et autoriseret
DEWALT serviceværksted
Dette elværktøj overholder de relevante
sikkerhedsforskrifter. For at undgå fare,
må reparationer af eludstyr kun foretages af
autoriserede elektrikere.
Supplerende sikkerhedsanvisninger for slibere
• Din sliber er fremstillet til at slibe og skære i
murværk og stål.
Undgå at skære eller slibe letmetal, der
indeholder mere end 80% magnesium,
da denne slags metal er brandfarligt.
• Brug ikke andet tilbehør end fiberforstærkede
slibeskiver og skæreskiver.
• Anvend kun slibeskiver og skæreskiver,
som anbefales af fabrikanten.
• Slibeskivens og skæreskivens ubelastede
hastighed må ikke overskride den værdi, som er
præget på navnepladen (anvisningsark).
• Skær ikke i arbejdsemner, der kræver en
maksimal skæredybde, som overskrider
skæreskivens skæredybde.
8
DWLAG.P65
8
17-09-2001, 08:49
DANSK
Kontroller emballagens indhold
Emballagen indeholder:
1 Vinkelsliber
1 Beskyttelsesskærm
1 Sidehåndtag
1 Nøgle
1 Brugervejledning
1 Tegning
Udskiftning af kabel eller stik
Ved udskiftning af kablet eller af stikket skal den
bortskaffes på sikker måde. Et stik med blottede
kobberledere er farlig, hvis den sættes i en
strømførende kontakt.
Anvendelse af forlængerkabel
• Kontroller, at værktøjet, komponenter eller tilbehør
ikke er blevet beskadiget under transporten.
• Tag dig tid til at læse og forstå denne
brugervejledning, før du tager værktøjet i brug.
Hvis der skal bruges forlængerkabel, skal der
anvendes et kabel svarende til værktøjets
strømforbrug. (Se de tekniske specifikationer.)
Den mindste lederstørrelse er 1,5 mm2.
Ved anvendelse af en kabeltromle, skal kablet altid
vindes helt ud.
Beskrivelse (fig. A)
Spændingsfald
Din DEWALT vinkelsliber DW476/DW479/DW490/
DW492/DW491/DW852/DW495/DW496/DW497/
DW498/DW499 er beregnet til professionelle slibeog skærearbejder.
1 Afbryder
2 Udløserkontakt (kun England & Frankrig)
2a Udløserknap
3 Beskyttelsesskærm
4 Spindellås
5 Spindel
6 Sidehåndtag
7 Tophul til ekstra støttehåndtag
8 Sidehuller til ekstra støttehåndtag
9 Kulbørstedæksler
Strømafbrydelser medfører korte spændingsfald.
Under forhold, hvor strømforsynings forholdene ikke
er de mest ideelle, kan andet udstyr blive påvirket.
DW491/DW492/DW495/DW496/DW497/DW498/
DW499 - Blød opstart
Med denne funktion øges hastigheden langsomt for
at undgå ubehageligt ryk under opstarten.
Funktionen er særlig nyttig ved arbejde under trange
forhold.
Hvis systemimpedansen er lavere end 0,25 ø,
vil forstyrrelser højst sandsynligt ikke forekomme.
Samling og justering
Træk stikket ud af stikkontakten inden
samling og justering.
På- og afmontering af beskyttelsesskærmen
(fig. B)
• Anbring vinkelsliberen på et bord med spindlen
opad.
• Fastgør skærmen på værktøjet med de tre skruer
(10) inklusive de tandede spændskiver.
• Drej skærmen i den ønskede position og spænd
låsemøtrikken (11).
• Skærmen afmonteres ved at løsne de tre skruer
(10).
El-sikkerhed
Elmotoren er kun beregnet til én spænding.
Kontroller, at strømforsyningen svarer til spændingen
på typeskiltet.
Dit DEWALT-værktøj er dobbeltisoleret i
henhold til EN 50144; jordledning er
derfor ikke påkrævet.
DW491 - På- og afmontering af
dybdejusteringsskærmen DE8501 (ekstraudstyr)
(fig. C)
Beskyttelsesskærm er beregnet til dybdejustering og
støvudsug.
• Fjern beskyttelsesskærmen fra vinkelsliberen og
anbring maskinen på et bord med spindlen opad.
• Fjern begge skruer (12)
fra dybdejusteringsskærmen og afmonter
frontpladen (13).
9
DWLAG.P65
9
17-09-2001, 08:49
DANSK
• Indsæt spindlen gennem hullet i den bagerste
plade (14) og spænd de tre skruer (10) inklusive
spændskiver. Kontroller, at åbningerne (15) i den
bagerste plade og holdeskiven (16) falder
sammen.
• Drej vinkelsliberen i den ønskede position og
spænd møtrikken (11).
• Anbring en passende skæreskive (se nedenfor).
• Monter frontpladen (13). Kontroller, at
støvudtaget (17) er korrekt monteret i åbningen
mellem front- og bagpladen (13 & 14). Hægt
kammen bag linealanslaget (18) på bundpladen
for at sikre at fjederen (19) kan bevæge sig frit.
• Genmonter skruerne (12).
• Afmontering af dybdejusteringsskærmen foregår
i omvendt rækkefølge.
På- og afmontering af slibeskive eller skæreskive
(fig. D)
• Anbring maskinen på et bord med
beskyttelsesskærmen opad.
• Anbring afstandsringen (20) korrekt på spindlen (5).
• Anbring slibeskiven eller skæreskiven på
afstandsringen.
• Skru flangen med gevind (21) på spindlen (5).
• Tryk på spindellåsen (4) og drej slibeskiven eller
skæreskiven indtil den falder i lås.
• Spænd flangen med gevind (21) med den
vedlagte nøgle.
• Slip spindellåsen.
• Slibeskiven eller skæreskiven fjernes ved at løsne
flangen med gevind (21) med nøglen.
Montering af kopstålbørste
• Skru kopstålbørsten direkte på spindlen uden
brug af afstandsringen og gevindflangen.
Montering af sidehåndtag (fig. E)
• Ved slibning skrues sidehåndtaget (6) godt fast i
et af hullerne (8) på gearkassens sider.
• Ved skærearbejder skrues håndtaget (6) godt
fast i tophullet (7).
DW491 + DE8501 - Montering af bøjlehåndtag
DE8502 (ekstraudstyr) (fig. F)
• Fjern sidehåndtaget.
• Monter bøjlehåndtaget (22) med skruerne (23).
• Anbring den ene skrue i tophullet (7) og den
anden i et af sidehullerne (8).
Brugervejledning
• Overhold altid sikkerhedsinstruktionerne
og gældende foreskrifter.
• Kontroller, at alle arbejdsemner er
forsvarligt fastgjort.
• Tryk kun let på vinkelsliberen. Udsæt
ikke slibeskiven eller skæreskiven for
sidetryk.
• Undgå overbelastning. Hvis værktøjet
overophedes, skal det køre ubelastet i
nogle minutter.
Før værktøjet tages i brug:
• Monter den ønskede beskyttelsesskærm og
slibe- eller skæreskive. Anvend ikke slidte skiver.
• Kontroller, at afstandsringen og flangen med
gevind er fastgjort rigtigt.
• Kontroller, at skiven roterer i den retning som er
angivet på tilbehøret og værktøjet.
Afbryder (fig. A)
Afbryderen på din vinkelsliber er udstyret med en
udløserknap eller en låseknap.
(Kun England & Frankrig) - Afbryder (1) med
udløserknap (2)
• Afbryderen udløses ved at skubbe knappen ind
mod dig selv.
• Værktøjet startes ved at trykke afbryderen ind.
• Værktøjet standses ved at slippe afbryderen.
Afbryder (1) med udløserknap (2a)
• Værktøjet startes ved at trykke afbryderen ind:
konstant drift.
• Værktøjet standses ved at trykke på låseknappen
og slippe afbryderen.
Der må ikke tændes eller slukkes for
værktøjet, når det er belastet.
DW491 - Sådan anvendes
dybdejusteringsskærmen DE8501 (ekstraudstyr)
(fig. C)
Dybdejusteringsskærmen anvendes ved
skærearbejder i beton eller teglsten til at justere
dybden og suge støv bort.
• Monter dybdejusteringsskærmen som angivet
ovenfor.
10
DWLAG.P65
10
17-09-2001, 08:49
DANSK
• Tilslut en støvsuger til udgangen (17).
• Indstil slibedybden med håndtaget på
frontpladen (13).
• Overhold sikkerhedsinstruktionerne for
skæreskiver.
• Anvend korrekt skæreskive (kontroller
fabrikantens data).
• Skæreskivens maksimale
omdrejningshastighed må ikke være
lavere end værktøjets.
• Anvend ikke skæreskiver med en
diameter over 230 mm.
Brandfare! Brug ikke støvsuger ved
slibning af metal!
Kontroller at støvsugeren er egnet til den
type materiale, der skal skæres, og
kontroller at beskyttelsesskærmen kan
monteres.
Opslidt værktøj og miljøet
Når din maskine er slidt op, beskyt da naturen ved
ikke at kaste den bort sammen med almindeligt
affald. Aflever den til et opsamlingssted i din
kommune eller til et DEWALT serviceværksted.
DEWALT service
Skulle der opstå fejl på produktet, indlever det altid
til et autoriseret serviceværksted. Se aktuelt katalog/
prisliste om yderligere information eller kontakt
DEWALT.
På grund af forskning og udvikling kan ovenstående
specifikationer ændres, hvilket ikke meddeles
separat.
DW491 - Sådan anvendes bøjlehåndtag DE8502
(ekstraudstyr) (fig. F)
Bøjlehåndtaget er mere bekvemt og gør det lettere
at anvende værktøjet.
• Monter bøjlehåndtaget som angivet ovenfor.
Nærmere oplysninger om tilbehør fås hos Deres
forhandler.
Vedligeholdelse
Dit elværktøj er fremstillet til at kunne fungere i
meget lang tid med mindst mulig vedligeholdelse.
For at værktøjet skal kunne fungere tilfredsstillende
hele tiden, er det dog vigtigt, at værktøjet behandles
korrekt og rengøres jævnligt.
Smøring
Dit elværktøj kræver ingen ekstra smøring.
Rengøring
Hold ventilationshullerne åbne og rengør
maskinhuset jævnligt med en blød klud.
11
DWLAG.P65
11
17-09-2001, 08:49
DANSK
GARANTI
• 30 DAGE TILFREDS-KUNDE GARANTI •
Fuld tilfredshed eller pengene tilbage. Hvis du ikke
er helt tilfreds med dit DEWALT-værktøj, kan du
returnere værktøjet til forhandleren inden 30 dage
efter købet og få dine penge refunderet eller
værktøjet ombyttet. Værktøjet skal indleveres
komplet, og købsnotaen skal forevises.
• 1 ÅRS FRI VEDLIGEHOLDELSESSERVICE •
Vedligeholdelsen eller service af dit DEWALTværktøj inden for de første 12 måneder efter
købet er gratis hos vore autoriserede
serviceværksteder. Fri forebyggende service
omfatter arbejds- og reservedelsomkostninger,
udgifter til tilbehør dækkes ikke. Husk at
medbringe kvitteringen.
• ET ÅRS FULD GARANTI •
Hvis et DEWALT-værktøj bliver defekt på grund af
materiale-eller produktionsfejl inden for de første
12 måneder fra købsdatoen, vil de defekte
komponenter blive udskiftet gratis eller også
udskiftes enheden uden beregning under
følgende forudsætninger:
• At apparatet ikke er anvendt forkert.
• At der ikke er udført uautoriserede reparationer.
• At dateret købsnota forevises. Denne garanti
tilbydes som en ekstra service og er et tillæg til
forbrugerens øvrige rettigheder.
Oplysninger om nærmeste DEWALT-autoriserede
serviceværksted, se aktuelt katalog for videre
information eller kontakt DEWALT. Alternativt kan
De også finde en liste over DEWALT-autoriserede
serviceværksteder og detaljer om vor eftersalgsservice på Internettet på følgende adresse:
www.2helpU.com.
12
DWLAG.P65
12
17-09-2001, 08:49
DEUTSCH
WINKELSCHLEIFER DW476/DW479/DW490/DW492/
DW491/DW852/DW495/DW496/DW497/DW498/DW499
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Elektrowerkzeug von DEWALT entschieden, das die lange DEWALT-Tradition fortsetzt,
nur ausgereifte und in zahlreichen Tests bewährte Qualitätsprodukte für den Fachmann anzubieten. Lange
Jahre der Erfahrung und kontinuierliche Weiterentwicklung machen DEWALT zu Recht zu einem verläßlichen
Partner aller professionellen Anwender.
Technische Daten
Spannung
Leistungsaufnahme
Leerlaufdrehzahl
Scheibendurchmesser
Spindel
Gewicht
(Volt)
(Watt)
(min-1)
(mm)
Spannung
Leistungsaufnahme
Leerlaufdrehzahl
Scheibendurchmesser
Spindel
Gewicht
(Volt)
(Watt)
(min-1)
(mm)
(kg)
(kg)
DW476
230
2.000
8.000
180
M14
4,6
DW479
230
1.800
6.300
230
M14
4,6
DW490
230
2.000
6.300
230
M14
4,6
DW492
230
2.200
6.300
230
M14
4,6
DW491
230
2.000
4.700
230
M14
4,7
DW495
230
2.000
8.000
180
M14
4,6
DW496
230
2.000
6.300
230
M14
4,6
DW497
230
2.200
8.000
180
M14
4,6
DW498
230
2.400
8.000
180
M14
4,7
DW499
230
2.400
6.300
230
M14
4,6
DW852
230
2.200
6.300
230
M14
4,6
Mindestabsicherung des Stromkreises:
230-V-Elektrowerkzeuge
Folgende Symbole werden in dieser Anleitung verwendet:
Achtung: Verletzungsgefahr, Lebensgefahr oder mögliche Beschädigung des
Elektrowerkzeuges infolge der Nichtbeachtung der Anweisungen dieser
Anleitung!
10 A
EG-Konformitätserklärung
DW491/DW492/DW495/DW496/DW497/DW498/
DW499
DEWALT erklärt hiermit, daß diese Elektrowerkzeuge
entsprechend den Richtlinien und Normen 98/37/EWG,
89/336/EWG, 73/23/EWG, EN 50144, EN 55014-2,
EN 55014, EN 61000-3-2 und EN 61000-3-3 konzipiert wurden.
elektrische Spannung
DW476/DW479/DW490/DW852
DEWALT erklärt hiermit, daß diese Elektrowerkzeuge
entsprechend den Richtlinien und Normen
98/37/EWG, 89/336/EWG, 73/23/EWG, EN 50144,
EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2 und
EN 61000-3-11 konzipiert wurden.
Feuergefahr
13
DWLAG.P65
13
17-09-2001, 08:49
DEUTSCH
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an
die Adresse weiter unten oder an eine der auf der
Rückseite dieser Anleitung genannten Niederlassungen.
Die Höhe des Schalldrucks entspricht den Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft 86/188/EWG
und 98/37/EWG gemessen nach EN 50144:
LpA
(Schalldruck)
dB(A)*
LWA (Schalleistung) dB(A)
DW476
DW479
DW490
DW492
DW491
DW852
DW495
DW496
DW497
DW498
DW499
86,2
86,2
86,2
94,2
94,2
94,2
* Arbeitsplatzbezogener Emissionswert
Tragen Sie bei einem Schalldruck über
85 dB(A) einen Gehörschutz.
Gewichteter Effektivwert der Beschleunigung nach
EN 50144:
DW476
DW479
DW490
DW492
DW491
DW852
DW495
DW496
DW497
DW498
DW499
2,94 m/s2 2,94 m/s2 2,94 m/s2
Direktor Produktentwicklung
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Deutschland
Sicherheitshinweise
Beim Gebrauch von Elektrowerkzeugen sind
zum Schutz gegen elektrischen Schlag,
Verletzungs- und Feuergefahr die nationalen
Sicherheitsvorschriften zu beachten. Lesen Sie
folgende Sicherheitshinweise, bevor Sie das
Elektrowerkzeug benutzen. Bewahren Sie diese
Sicherheitshinweise gut auf!
Allgemeines
1 Halten Sie Ihren Arbeitsbereich in Ordnung
Unordnung im Arbeitsbereich führt zu Unfallgefahren.
2 Berücksichtigen Sie Umgebungseinflüsse
Setzen Sie Elektrowerkzeuge keiner Nässe aus.
Sorgen Sie für eine gute Beleuchtung des Arbeitsbereiches. Benutzen Sie Elektrowerkzeuge
nicht in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten
oder Gasen.
3 Schützen Sie sich vor elektrischem Schlag
Vermeiden Sie Körperberührung mit geerdeten
Teilen, z.B. Rohren, Heizkörpern, Herden und
Kühlschränken.
Bei extremen Einsatzbedingungen (z.B. hohe
Feuchtigkeit, Entwicklung von Metallstaub usw.)
kann die elektrische Sicherheit durch Vorschalten
eines Trenntransformators oder eines Fehlerstrom-(FI-)Schutzschalters erhöht werden.
4 Halten Sie Kinder fern!
Sorgen Sie dafür, daß Kinder das Werkzeug oder
Kabel nicht berühren. Jugendliche unter
16 Jahren dürfen das Werkzeug nur unter fachlicher Anleitung benutzen.
5 Verlängerungskabel im Freien
Verwenden Sie bei Arbeiten im Freien nur dafür
zugelassene und entsprechend gekennzeichnete
Verlängerungskabel.
6 Bewahren Sie Ihre Werkzeuge sicher auf
Unbenutzte Werkzeuge sollten in trockenen,
verschlossenen Räumen und für Kinder nicht
erreichbar aufbewahrt werden.
7 Tragen Sie geeignete Arbeitskleidung
Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck.
Sie können von sich bewegenden Teilen erfaßt
werden. Beim Arbeiten im Freien sind Arbeitshandschuhe und rutschfestes Schuhwerk empfehlenswert. Tragen Sie bei langen Haaren ein
Haarnetz.
14
DWLAG.P65
14
17-09-2001, 08:49
DEUTSCH
8 Benutzen Sie eine Schutzbrille
und verwenden Sie eine Atemmaske bei staubund spanerzeugenden Arbeiten.
9 Beachten Sie den Höchstschalldruck
Tragen Sie bei einem Schalldruck über 85 dB(A)
einen geeigneten Gehörschutz.
10 Sichern Sie das Werkstück
Benutzen Sie Spannvorrichtungen oder einen
Schraubstock, um das Werkstück festzuhalten.
Es ist damit sicherer gehalten und ermöglicht die
Bedienung des Elektrowerkzeuges mit beiden
Händen.
11 Achten Sie auf einen sicheren Stand
Achten Sie auf einen sicheren Stand, um in jeder
Arbeitsposition das Gleichgewicht zu halten.
12 Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Einschalten
Tragen Sie keine an das Stromnetz angeschlossenen Elektrowerkzeuge mit dem Finger am
EIN-/AUS-Schalter. Vergewissern Sie sich davon,
daß der Schalter beim Anschluß an das Stromnetz ausgeschaltet ist.
13 Seien Sie stets aufmerksam
Konzentrieren Sie sich auf Ihre Arbeit.
Gehen Sie vernünftig vor.
Verwenden Sie das Werkzeug nicht, wenn Sie
müde sind.
14 Ziehen Sie den Netzstecker
Schalten Sie das Gerät ab und warten Sie, bis
das Werkzeug die Ruhestellung erreicht hat,
bevor Sie den Arbeitsplatz verlassen. Bei Nichtgebrauch, vor der Wartung und beim Werkzeugwechsel ist der Netzstecker zu ziehen.
15 Lassen Sie keine Werkzeugschlüssel stecken
Überprüfen Sie vor dem Einschalten, ob die
Schlüssel und Einstellwerkzeuge entfernt sind.
16 Benutzen Sie das richtige Werkzeug
Die bestimmungsgemäße Verwendung ist in
dieser Betriebsanleitung beschrieben. Verwenden
Sie keine zu schwachen Werkzeuge oder Vorsatzgeräte für schwere Arbeiten.
Mit dem richtigen Werkzeug erzielen Sie eine
optimale Qualität und gewährleisten Ihre persönliche Sicherheit.
Warnung! Das Verwenden anderer als der in
dieser Anleitung empfohlenen Vorsatzgeräte und
Zubehörteile oder die Ausführung von Arbeiten
mit diesem Elektrowerkzeug, die nicht der bestimmungsgemäßen Verwendung entsprechen,
kann zu Unfallgefahren führen.
17 Behandeln Sie das Kabel sorgfältig
Tragen Sie das Werkzeug nicht am Kabel und
benutzen Sie das Kabel nicht, um den Stecker
aus der Steckdose zu ziehen. Schützen Sie das
Kabel vor Hitze, Öl und scharfen Kanten.
18 Pflegen Sie Ihre Werkzeuge mit Sorgfalt
Halten Sie Ihre Werkzeuge scharf und sauber,
um gut und sicher arbeiten zu können. Befolgen
Sie die Wartungsvorschriften und die Hinweise
für den Werkzeugwechsel. Kontrollieren Sie
regelmäßig den Stecker und das Kabel und
lassen Sie diese bei Beschädigung von einer
DEWALT-Kundendienstwerkstatt erneuern.
Kontrollieren Sie Verlängerungskabel regelmäßig
und ersetzen Sie sie im Falle einer Beschädigung.
Halten Sie alle Schalter trocken, sauber und frei
von Öl und Fett.
19 Kontrollieren Sie Ihr Elektrowerkzeug auf
Beschädigungen
Vor Gebrauch ist das Elektrowerkzeug auf einwandfreie und bestimmungsgemäße Funktion zu
überprüfen. Überprüfen Sie, ob die beweglichen
Teile einwandfrei funktionieren und ob Teile
beschädigt sind. Sämtliche Teile müssen richtig
montiert sein, um den einwandfreien Betrieb des
Elektrowerkzeuges zu gewährleisten.
Beschädigte Teile und Schutzvorrichtungen
müssen vorschriftsgemäß repariert oder ausgewechselt werden. Benutzen Sie das Elektrowerkzeug nicht, wenn der Schalter defekt ist. Beschädigte Schalter müssen durch eine DEWALTKundendienstwerkstatt ersetzt werden.
20 Lassen Sie Reparaturen nur von einer
DEWALT-Kundendienstwerkstatt ausführen
Dieses Elektrowerkzeug entspricht den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen. Reparaturen
dürfen nur von einer DEWALT-Kundendienstwerkstatt ausgeführt werden, andernfalls kann
Unfallgefahr für den Betreiber entstehen.
Zusätzliche Sicherheitshinweise für Schleifer
• Ihr Schleifer wurde zum Schleifen und Trennen
von Mauerwerk und Stahl entworfen.
Trennen bzw. schleifen Sie keine
Leichtmetalle mit einem Magnesiumgehalt größer als 80%, da solche Metalle
brennbar sind.
15
DWLAG.P65
15
17-09-2001, 08:49
DEUTSCH
• Verwenden Sie keine anderen Einsatzwerkzeuge
als glasfiberverstärkte Schleif- und Trennscheiben.
• Verwenden Sie nur die empfohlenen Schleif- und
Trennscheiben.
• Die Leerlaufdrehzahl der Schleif- oder Trennscheibe
sollte den auf dem Leistungsschild (Datenblatt)
angegebenen Wert nicht überschreiten.
• Trennen Sie keine Werkstücke, deren Stärke
größer ist als die maximale Schnittiefe der
Trennscheibe.
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor wurde nur für eine Spannung konzipiert. Überprüfen Sie deswegen, ob die Netzspannung der auf dem Typenschild des Elektrowerkzeuges angegebenen Spannung entspricht.
Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug ist gemäß
EN 50144 zweifach isoliert; ein Erdleiter
ist aus diesem Grunde überflüssig.
CH
Überprüfen der Lieferung
Die Verpackung enthält:
1 Winkelschleifer
1 Schutzhaube
1 Zusatzhandgriff
1 Gabelschlüssel
1 Bedienungsanleitung
1 Explosionszeichnung
CH
• Vergewissern Sie sich, daß das Elektrowerkzeug
sowie die Zubehörteile beim Transport nicht
beschädigt wurden.
• Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung gründlich durch.
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf
Verwendung des Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II
(Doppelisolierung) - Geräte
Typ 12 für Klasse I
(Schutzleiter) - Geräte
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien
verwendet werden, müssen über einen
Fehlerstromschutzschalter angeschlossen
werden.
Auswechseln des Netzkabels oder -steckers
Defekte Netzkabel oder -stecker dürfen nur von einem autorisierten Fachbetrieb ausgewechselt werden. Ausgetauschte Netzkabel oder -stecker müssen danach fachgerecht entsorgt werden.
Gerätebeschreibung (Abb. A)
Verlängerungskabel
Ihr DEWALT-Winkelschleifer DW476/DW479/
DW490/DW492/DW491/DW852/DW495/DW496/
DW497/DW498/DW499 wurde zum professionellen
Schleifen und Trennen entwickelt.
1 Ein-/Aus-Schalter
2 Entriegelungsknopf (nur für U.K. & Frankreich)
2a Verriegelungsknopf
3 Schutzhaube
4 Spindelarretierung
5 Spindel
6 Zusatzhandgriff
7 Oberes Gewindeloch für Zusatzhandgriff
8 Seitliche Gewindelöcher für Zusatzhandgriff
9 Kohlebürstenabdeckung
Verwenden Sie ein zugelassenes Verlängerungskabel, das für die Leistungsaufnahme des Elektrowerkzeugs ausreichend ist (vgl. technische Daten).
Der Mindestquerschnitt beträgt 1,5 mm2. Rollen Sie
das Kabel bei Verwendung einer Kabelrolle immer
völlig aus.
DW491/DW492/DW495/DW496/DW497/DW498/
DW499 - Sanftanlauf
Durch den Sanftanlauf läuft der Winkelschleifer ruckfrei auf die Nenndrehzahl hoch.
Spannungsabsenkungen
Einschaltvorgänge erzeugen kurzfristige Spannungsabsenkungen. Bei ungünstigen Netzbedingungen
können Beeinträchtigungen anderer Geräte auftreten.
Bei Netzimpedanzen kleiner als 0,25 ø sind keine
Störungen zu erwarten.
Zusammenbauen und Einstellen
Ziehen Sie vor dem Zusammenbauen
und Einstellen immer den Netzstecker.
16
DWLAG.P65
16
17-09-2001, 08:49
DEUTSCH
Montieren und Entfernen der Schutzhaube
(Abb. B)
• Legen Sie den Winkelschleifer mit der Spindel
nach oben auf die Werkbank.
• Montieren Sie die Schutzhaube; verwenden Sie
hierzu die drei Befestigungsschrauben (10).
• Drehen Sie die Schutzhaube in die richtige
Position und ziehen Sie die Sicherungsmutter (11)
fest.
• Lösen Sie zum Entfernen der Schutzhaube die
drei Befestigungsschrauben (10).
DW491 - Montieren und Entfernen der DiamantSchutzhaube DE8501 (Zubehör) (Abb. C)
Die Diamant-Schutzhaube dient als Tiefenanschlag
und Staubabsaugungsanschluß.
• Entfernen Sie die Standard-Schutzhaube des
Winkelschleifers und legen Sie ihn mit der Spindel
nach oben auf die Werkbank.
• Entfernen Sie beide Schrauben (12) aus der
Diamant-Schutzhaube und nehmen Sie die
Frontverkleidung (13) ab.
• Setzen Sie die Spindel durch das Loch in der
rückseitigen Verkleidung (14) ein und ziehen Sie
die drei Befestigungsschrauben (10) fest. Achten
Sie darauf, daß die Schlitze (15) in der rückseitigen
Verkleidung und in der Rückhaltescheibe (16) auf
einer Höhe liegen.
• Drehen Sie die Diamant-Schutzhaube in die
gewünschte Position und ziehen Sie die
Sicherungsmutter (11) fest.
• Bringen Sie die richtige Trennscheibe (siehe unten)
an.
• Montieren Sie die Frontverkleidung (13).
Vergewissern Sie sich, daß der Staubabsaugungsanschluß (17) einwandfrei in der
Öffnung zwischen Frontverkleidung (13) und
rückseitiger Verkleidung (14) geklemmt ist.
Haken Sie den Mitnehmer der Feder (19) hinter
dem Tiefenanschlag (18) auf der Grundplatte ein
und achten Sie darauf, daß sich die Feder frei
bewegen kann.
• Bringen Sie die Schrauben (12) wieder an.
• Gehen Sie zum Entfernen der Diamant-Schutzhaube in umgekehrter Reihenfolge vor.
Montieren und Entfernen der Schleif- oder
Trennscheibe (Abb. D)
• Legen Sie den Winkelschleifer mit der Schutzhaube nach oben auf die Werkbank.
• Setzen Sie den Flansch (20) auf die Spindel (5).
• Positionieren Sie die Schleif- oder Trennscheibe
auf den Flansch.
• Schrauben Sie die Flanschmutter (21) auf die
Spindel (5).
• Drücken Sie den Spindelarretierknopf (4)
und drehen Sie die Schleif- oder Trennscheibe,
bis die Spindelarretierung einrastet.
• Ziehen Sie die Flanschmutter (21) mit Hilfe des
mitgelieferten Gabelschlüssels fest.
• Lassen Sie den Spindelarretierknopf wieder los.
• Lösen Sie zum Entfernen der Schleif- oder
Trennscheibe die Flanschmutter (21) mit Hilfe des
mitgelieferten Gabelschlüssels.
Montieren einer Stahldrahttopfbürste
• Schrauben Sie die Stahldrahttopfbürste direkt,
ohne Verwendung des Flansches und der
Flanschmutter, auf die Spindel.
Montieren des Zusatzhandgriffes (Abb. E)
• Montieren Sie für Schleifarbeiten den Zusatzhandgriff (6) in eines der Gewindelöcher (8) in den
Seiten des Getriebegehäuses.
• Montieren Sie für Trennarbeiten den Zusatzhandgriff (6) in das obere Gewindeloch (7).
DW491 + DE8501 - Montieren des Bügelgriffes
DE8502 (Zubehör) (Abb. F)
• Entfernen Sie den Zusatzhandgriff.
• Montieren Sie den Bügelgriff (22); verwenden Sie
hierzu die beiden Schrauben (23).
• Drehen Sie eine Schraube in das obere
Gewindeloch (7) und die andere in eines der
seitlichen Gewindelöcher (8).
Gebrauchsanweisung
• Beachten Sie immer die Sicherheitshinweise und die gültigen Vorschriften.
• Sichern Sie das Werkstück.
• Drücken Sie beim Arbeiten das Elektrowerkzeug nur leicht an. Üben Sie keinen
seitlichen Druck auf die Trennscheibe aus.
17
DWLAG.P65
17
17-09-2001, 08:49
DEUTSCH
• Verhindern Sie eine Überlastung des
Elektrowerkzeuges. Sollte das Werkzeug
zu warm werden, so lassen Sie es einige
Minuten ohne Belastung laufen.
Vor der Inbetriebnahme:
• Installieren Sie die richtige Schutzhaube und die
Schleif- oder Trennscheibe. Verwenden Sie keine
übermäßig abgenutzten Scheiben.
• Vergewissern Sie sich, daß der Flansch und die
Flanschmutter korrekt montiert sind.
• Überzeugen Sie sich, daß sich die Schleif- oder
Trennscheibe in Pfeilrichtung (siehe Zubehörteil
und Werkzeug) dreht.
• Stellen Sie die Schnittiefe über die Sternschraube
auf der Frontverkleidung (13) ein.
• Beachten Sie die Sicherheitsvorschriften
für Arbeiten mit Diamant-Trennscheiben.
• Verwenden Sie eine geeignete DiamantTrennscheibe (überprüfen Sie die
Angaben des Herstellers).
• Die höchstzulässige Drehgeschwindigkeit
der Trennscheibe darf nicht niedriger sein
als die des Elektrowerkzeugs.
• Verwenden Sie keine Trennscheiben mit
einem Durchmesser von mehr als 230 mm.
Feuergefahr! Verwenden Sie den Entstauber nicht beim Schneiden von Metall!
Achten Sie darauf, daß der verwendete
Entstauber für das zu schneidende Material
geeignet ist, und daß die DiamantSchutzhaube angeschlossen werden kann.
Ein- und Ausschalten (Abb. A)
Der Ein-/Aus-Schalter Ihres Winkelschleifers ist mit
einem Entriegelungsschalter bzw. mit einem
Verriegelungsschalter für Dauerbetrieb ausgestattet.
(nur für U.K. & Frankreich) Ein-/Aus-Schalter (1)
mit Entriegelungsschalter (2)
• Bewegen Sie zum Entriegeln des Ein-/AusSchalters den Entriegelungsschalter zu sich hin.
• Betätigen Sie zum Einschalten des Werkzeuges
den Ein-/Aus-Schalter.
• Lassen Sie zum Ausschalten des Werkzeuges
den Ein-/Aus-Schalter los.
Ein-/Aus-Schalter (1) mit Verriegelungsschalter (2a)
• Betätigen Sie zum Einschalten des Werkzeuges
den Ein-/Aus-Schalter. Das Werkzeug läuft jetzt
im Dauerbetrieb.
• Drücken Sie zum Ausschalten des Werkzeuges
kurz den Verriegelungsschalter und lassen Sie
den Ein-/Aus-Schalter los.
Schalten Sie das Elektrowerkzeug nicht
unter Belastung ein oder aus.
DW491 - Arbeiten mit der Diamant-Schutzhaube
DE8501 (Zubehör) (Abb. C)
Die Diamant-Schutzhaube wird zum Schneiden von
Beton und Stein verwendet, wenn eine genaue
Tiefeneinstellung oder ein Entstauber benötigt wird.
• Montieren Sie die Diamant-Schutzhaube wie
oben beschrieben.
• Schließen Sie einen Entstauber an den entsprechenden Anschluß (17) an.
DW491 - Arbeiten mit dem Bügelgriff DE8502
(Zubehör) (Abb. F)
Der Bügelgriff erleichtert die Handhabung Ihres Elektrowerkzeuges.
• Montieren Sie den Bügelgriff wie oben beschrieben.
Wenden Sie sich für nähere Informationen über das
richtige Zubehör an Ihren DEWALT-Händler.
Wartung
Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug wurde für eine lange Lebensdauer und einen möglichst geringen Wartungsaufwand entwickelt. Ein dauerhafter, einwandfreier Betrieb setzt eine regelmäßige Reinigung voraus.
Schmieren
Ihr Elektrowerkzeug erfordert keine zusätzliche
Schmierung.
Reinigung
Sorgen Sie dafür, daß die Lüftungsschlitze offen bleiben, und reinigen Sie das Gehäuse regelmäßig mit
einem weichen Tuch.
18
DWLAG.P65
18
17-09-2001, 08:49
DEUTSCH
Recycling
(nicht zutreffend für Österreich und die Schweiz)
Elektrowerkzeuge enthalten Roh- und Kunststoffe,
die recycelt werden können und Stoffe, die fachgerecht entsorgt werden müssen. DEWALT und andere
namhafte Hersteller von Elektrowerkzeugen haben
ein Recycling-Konzept entwickelt, das dem Handel
und dem Anwender eine problemlose Rückgabe von
Elektrowerkzeugen ermöglicht.
Ausgediente netz- und akkubetriebene DEWALTWerkzeuge können beim Handel abgegeben oder
direkt an DEWALT eingeschickt werden. Beim Recycling werden sortenreine Rohstoffe (Kupfer, Aluminium, etc.) und Kunststoffe gewonnen und nicht verwertbare Reststoffe verantwortungsvoll entsorgt.
Voraussetzung für den Erfolg ist das Engagement
von Anwendern, Handel und Markenherstellern.
GARANTIE
• 30 TAGE GELD ZURÜCK GARANTIE •
Wenn Sie mit der Leistung Ihres DEWALTElektrowerkzeuges nicht völlig zufrieden sind,
können Sie es unter Vorlage des Original-Kaufbeleges ohne weiteres innerhalb von 30 Tagen bei
Ihrem DEWALT-Händler im Original-Lieferumfang
zurückgeben und erhalten Ihr Geld zurück. Die Geld
zurück Garantie gilt nicht auf Zubehör.
• Kostenlosen und fachmännischen Reparaturservice
• Voraussetzung ist, daß der Fehler nicht auf
unsachgemäße Behandlung zurückzuführen ist
und nur Original-DEWALT-Zubehörteile
verwendet wurden, die ausdrücklich von
DEWALT als zum Betrieb mit DEWALTElektrowerkzeugen geeignet bezeichnet
worden sind.
Den Standort Ihres nächstgelegenen Händlers
oder Ihrer Kundendienst-Werkstatt erfahren Sie
unter der entsprechenden Telefonnummer auf
der Rückseite. Eine Übersicht über die DEWALTKundendienstwerkstätte und weitere Informationen finden Sie auch im Internet:
www.2helpU.com.
Mit dieser Garantieerklärung erhalten Sie eine
zusätzliche Sicherheit. Sie schränkt jedoch in
keinem Falle Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte ein, die Sie gegenüber demjenigen haben,
bei dem Sie das Gerät gekauft haben.
Sie können nach Ihrer Wahl diese in gewissem
Umfange weitergehenden Rechte (Minderung
des Kaufpreises oder Rückgängigmachung des
Kaufes) auch Ihrem Verkäufer gegenüber geltend
machen.
• 1 JAHR KOSTENLOSE INSPEKTION •
Innerhalb der ersten 12 Monate nach dem Kauf
werden Wartungs- oder Kundendienstleistungen
für Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug unter Vorlage
des Original-Kaufbeleges von einer DEWALTKundendienstwerkstatt ausgeführt. Diese
Leistung ist im Kaufpreis eingeschlossen.
• 1 JAHR GARANTIE •
Die Garantiefrist von 12 Monaten gilt für alle
DEWALT-Elektrowerkzeuge und beginnt mit dem
Kaufdatum, das durch den Original-Kaufbeleg
nachgewiesen werden muß. In dieser Zeit
garantieren wir:
• Kostenlose Beseitigung eventueller Störungen
• Kostenlosen Ersatz aller schadhaften Teile
19
DWLAG.P65
19
17-09-2001, 08:49
ENGLISH
ANGLE GRINDER DW476/DW479/DW490/DW492/
DW491/DW852/DW495/DW496/DW497/DW498/DW499
Congratulations!
You have chosen a DEWALT Power Tool. Years of experience, thorough product development and
innovation make DEWALT one of the most reliable partners for professional Power Tool users.
Technical data
Voltage
(U.K. & Ireland only)
Power input
No-load speed
Wheel diameter
Spindle
Weight
V
V
W
min-1
mm
Voltage
(U.K. & Ireland only)
Power input
No-load speed
Wheel diameter
Spindle
Weight
V
V
W
min-1
mm
Fuses:
Europe
U.K. & Ireland
kg
kg
DW476
230
230/115
2,000
8,000
180
M14
4.6
DW479
230
230/115
1,800
6,300
230
M14
4.6
DW490
230
230/115
2,000
6,300
230
M14
4.6
DW492
230
230/115
2,200
6,300
230
M14
4.6
DW49
230
230/115
2,000
4,700
230
M14
4.7
DW495
230
230/115
2,000
8,000
180
M14
4.6
DW496
230
230/115
2,000
6,300
230
M14
4.6
DW497
230
230/115
2,200
8,000
180
M14
4.6
DW498
230
230/115
2,400
8,000
180
M14
4.7
DW499
230
230/115
2,400
6,300
230
M14
4.6
230 V tools
230 V tools
The following symbols are used throughout this
manual:
Denotes risk of personal injury, loss of life
or damage to the tool in case of nonobservance of the instructions in this
manual.
DW852
230
230/115
2,200
6,300
230
M14
4.6
10 Amperes, mains
13 Amperes, in plugs
EC-Declaration of conformity
DW492/DW491/DW495/DW496/DW497/DW498/
DW499
DEWALT declares that these Power Tools have been
designed in compliance with: 98/37/EEC,
89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 50144, EN 55014-2,
EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Denotes risk of electric shock.
DW476/DW479/DW490/DW852
DEWALT declares that these Power Tools have been
designed in compliance with:
98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 50144,
EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-11.
Fire hazard.
20
DWLAG.P65
20
17-09-2001, 08:49
ENGLISH
For more information, please contact DEWALT at the
address below, or refer to the back of the manual.
Level of sound pressure according to 86/188/EEC &
98/37/EEC, measured according to EN 50144:
LpA
(sound pressure)dB(A)*
LWA (acoustic power) dB(A)
DW476
DW479
DW490
DW492
DW491
DW852
DW495
DW496
DW497
DW498
DW499
86.2
86.2
86.2
94.2
94.2
94.2
* at the operator’s ear
Take appropriate measures for the
protection of hearing if the sound
pressure of 85 dB(A) is exceeded.
Weighted root mean square acceleration value
according to EN 50144:
DW476
DW479
DW490
DW492
DW491
DW852
DW495
DW496
DW497
DW498
DW499
2.94 m/s2 2.94 m/s2 2.94 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Germany
Safety instructions
When using Power Tools, always observe the
safety regulations applicable in your country to
reduce the risk of fire, electric shock and
personal injury. Read the following safety
instructions before attempting to operate this
product. Keep these instructions in a safe place!
General
1 Keep work area clean
Cluttered areas and benches can cause accidents.
2 Consider work area environment
Do not expose Power Tools to humidity.
Keep work area well lit. Do not use Power Tools
in the presence of flammable liquids or gases.
3 Guard against electric shock
Prevent body contact with earthed surfaces
(e.g. pipes, radiators, cookers and refrigerators).
For use under extreme conditions (e.g. high
humidity, when metal swarf is being produced,
etc.) electric safety can be improved by inserting
an isolating transformer or a (FI) earth-leakage
circuit-breaker.
4 Keep children away
Do not let children come into contact with the
tool or extension cord. Supervision is required for
those under 16 years of age.
5 Extension cords for outdoor use
When the tool is used outdoors, always use
extension cords intended for outdoor use and
marked accordingly.
6 Store idle tools
When not in use, Power Tools must be stored in
a dry place and locked up securely, out of reach
of children.
7 Dress properly
Do not wear loose clothing or jewellery. They can
be caught in moving parts. Preferably wear
rubber gloves and non-slip footwear when
working outdoors. Wear protective hair covering
to keep long hair out of the way.
8 Wear safety goggles
Also use a face or dust mask in case the
operations produce dust or flying particles.
9 Beware of maximum sound pressure
Take appropriate measures for the protection of
hearing if the sound pressure of 85 dB(A) is
exceeded.
21
DWLAG.P65
21
17-09-2001, 08:49
ENGLISH
10 Secure workpiece
Use clamps or a vice to hold the workpiece. It is
safer and it frees both hands to operate the tool.
11 Do not overreach
Keep proper footing and balance at all times.
12 Avoid unintentional starting
Do not carry the plugged-in tool with a finger on
the switch. Be sure that the switch is released
when plugging in.
13 Stay alert
Watch what you are doing. Use common sense.
Do not operate the tool when you are tired.
14 Disconnect tool
Shut off power and wait for the tool to come to a
complete standstill before leaving it unattended.
Unplug the tool when not in use, before servicing
or changing accessories.
15 Remove adjusting keys and wrenches
Always check that adjusting keys and wrenches
are removed from the tool before operating the
tool.
16 Use appropriate tool
The intended use is described in this instruction
manual. Do not force small tools or attachments
to do the job of a heavy-duty tool. The tool will
do the job better and safer at the rate for which it
was intended.
Warning! The use of any accessory or attachment
or performance of any operation with this tool, other
than those recommended in this instruction manual
may present a risk of personal injury.
17 Do not abuse cord
Never carry the tool by its cord or pull it to
disconnect from the socket. Keep the cord away
from heat, oil and sharp edges.
18 Maintain tools with care
Keep the tools in good condition and clean for
better and safer performance. Follow the
instructions for maintenance and changing
accessories. Inspect the tool cords at regular
intervals and, if damaged, have them repaired by
an authorized DEWALT repair agent. Inspect the
extension cords periodically and replace them if
damaged. Keep all controls dry, clean and free
from oil and grease.
19 Check for damaged parts
Before using the tool, carefully check it for
damage to ensure that it will operate properly
and perform its intended function.
Check for misalignment and seizure of moving
parts, breakage of parts and any other conditions
that may affect its operation. Have damaged
guards or other defective parts repaired or
replaced as instructed. Do not use the tool if the
switch is defective. Have the switch replaced by
an authorized DEWALT repair agent.
20 Have your tool repaired by an authorized
DEWALT repair agent
This Power Tool is in accordance with the
relevant safety regulations. To avoid danger,
electric appliances must only be repaired by
qualified technicians.
Additional safety rules for grinders
• Your grinder has been designed for grinding and
cutting masonry and steel.
Do not cut or grind light metal with a
magnesium content exceeding 80%
since this type of metal is flammable.
• Do not use any accessories other than fibre
reinforced grinding wheels and cutting discs.
• Use the grinding wheels and cutting discs
recommended by the manufacturer only.
• The no-load speed of the grinding wheel or
cutting disc must not exceed the value printed on
the nameplate (instruction sheet).
• Do not cut workpieces requiring a maximum
depth of cut exceeding that of the cutting disc.
Package contents
The package contains:
1 Angle grinder
1 Guard
1 Side handle
1 Two-pin spanner
1 Instruction manual
1 Exploded drawing
• Check for damage to the tool, parts or
accessories which may have occurred during
transport.
• Take the time to thoroughly read and understand
this manual prior to operation.
22
DWLAG.P65
22
17-09-2001, 08:49
ENGLISH
Description (fig. A)
Your DEWALT angle grinder DW476/DW479/
DW490/DW492/DW491/DW852/DW495/DW496/
DW497/DW498/DW499 has been designed for
professional grinding and cutting applications.
1 On/off-switch
2 Unlocking switch (U.K. & France only)
2a Locking switch
3 Guard
4 Spindle lock
5 Spindle
6 Side handle
7 Top hole
8 Side holes
9 Carbon brush covers
DW491/DW492/DW495/DW496/DW497/DW498/
DW499 - Soft start feature
The soft start feature allows a slow speed build-up
to avoid an initial jerk when starting. This feature is
particularly useful when working in confined spaces.
• Before replacing the top cover of the mains plug
ensure that the cable restraint (3) is holding the
outer sheath of the cable firmly and that the two
leads are correctly fixed at the terminal screws.
Never use a light socket.
Never connect the live (L) or neutral (N)
wires to the earth pin marked E or .
Fitting a mains plug to 115 V units
(U.K. & Ireland only)
• The plug should be fitted by a competent person.
If you are in doubt, contact an authorized
DEWALT repair agent or a qualified electrician.
Electrical safety
The electric motor has been designed for one
voltage only. Always check that the power supply
corresponds to the voltage on the rating plate.
Your DEWALT tool is double insulated in
accordance with EN 50144; therefore no
earth wire is required.
Mains plug replacement
(U.K. & Ireland only)
• Should your mains plug need replacing and you
are competent to do this, proceed as instructed
below. If you are in doubt, contact an authorized
DEWALT repair agent or a qualified electrician.
• Disconnect the plug from the supply.
• Cut off the plug and dispose of it safely; a plug
with bared copper conductors is dangerous if
engaged in a live socket outlet.
• Only fit 13 Amperes BS1363A approved plugs
fitted with the correctly rated fuse (1).
• The cable wire colours, or a letter, will be marked
at the connection points of most good quality
plugs. Attach the wires to their respective points
in the plug (see below). Brown is for Live (L) (2)
and Blue is for Neutral (N) (4).
The wires are coloured according to the following
code:
live = brown
neutral = blue
• Do not connect the blue or brown wire to the
earth terminal in the plug.
Connect as follows:
- brown to terminal marked ‘L’
- blue to terminal marked ‘N’
The plug fitted should be comply with BS EN 60309
(BS4343), 32 Amps.
Always ensure that the cable clamp is
correctly and securely fitted to the
sheath of the cable.
Using an extension cable
If an extension cable is required, use an approved
extension cable suitable for the power input of this
tool (see technical data). The minimum conductor
size is 1.5 mm2.
When using a cable reel, always unwind the cable
completely. Also refer to the table below.
23
DWLAG.P65
23
17-09-2001, 08:49
ENGLISH
Conductor size (mm2)
0.75
1.00
1.50
2.50
4.00
Cable rating (Amperes)
6
10
15
20
25
7.5
Voltage
115
230
Amperes
0 - 2.0
2.1 - 3.4
3.5 - 5.0
5.1 - 7.0
7.1 - 12.0
12.1 - 20.0
0 - 2.0
2.1 - 3.4
3.5 - 5.0
5.1 - 7.0
7.1 - 12.0
12.1 - 20.0
15
Cable length (m)
25 30
45
Cable rating (Amperes)
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
10 15
10 10
15 20
15 15
20 25
20 20
25
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
10 10
10 10
15 15
15 15
20 20
20 20
6
15
20
20
25
6
6
10
15
20
25
60
10
15
20
25
6
6
15
15
20
-
Voltage drops
Inrush currents cause short-time voltage drops.
Under unfavourable power supply conditions, other
equipment may be affected.
If the system impedance of the power supply is lower
than 0.25 ø, disturbances are unlikely to occur.
Assembly and adjustment
Prior to assembly and adjustment always
unplug the tool.
Mounting and removing the guard (fig. B)
• Place the angle grinder on a table, spindle up.
• Mount the guard to the tool using the three
screws (10) with star washers.
• Rotate the guard to the required position and
tighten the lock nut (11).
• To remove the guard, loosen the three screws (10).
DW491 - Mounting and removing the diamond
guard DE8501 (option) (fig. C)
The diamond guard DE8501 has been designed for
depth adjustment and efficient dust extraction.
• Remove the guard from the angle grinder and
place the tool on a table, spindle up.
• Remove both screws (12) from the diamond
guard and disassemble the front plate (13).
• Insert the spindle through the hole in the rear
plate (14) and tighten the three screws (10).
Make sure the slots (15) in the rear plate and the
retention disc (16) coincide.
• Rotate the angle grinder to the required position
and tighten the lock nut (11).
• Fit an appropriate diamond cutting disc (see below).
• Mount the front plate (13). Make sure that the dust
extraction outlet (17) is properly caught in the
opening between front (13) and rear plate (14).
Hook the cam behind the ruler stop (18) in the base
plate to make sure the spring (19) can move freely.
• Refit the screws (12).
• To remove the diamond guard, proceed in
reverse order.
Fitting and removing a grinding wheel or cutting
disc (fig. D)
• Place the tool on a table, guard up.
• Fit the spacer (20) correctly onto the spindle (5).
• Place the grinding wheel or cutting disc on the
spacer.
• Screw the threaded flange (21) onto the spindle (5).
• Press the spindle lock (4) and rotate the grinding
wheel or cutting disc until it locks in position.
• Tighten the threaded flange (21) with the two-pin
spanner supplied.
• Release the spindle lock.
• To remove the grinding wheel or cutting disc,
loosen the threaded flange (21) with the two-pin
spanner.
Fitting a wire cup brush
• Screw the wire cup brush directly onto the
spindle without the use of the spacer and
threaded flange.
Mounting the side handle (fig. E)
• For grinding, screw the side handle (6) tightly into
one of the holes (8) on either side of the gear case.
• For cutting, screw the side handle (6) tightly into
the top hole (7).
DW491 + DE8501 - Mounting the round handle
DE8502 (option) (fig. F)
• Remove the side handle.
24
DWLAG.P65
24
17-09-2001, 08:49
ENGLISH
• Mount the round handle (22) using the two
screws (23).
• Fit one screw in the top hole (7) and the other in
one of the side holes (8).
Instructions for use
• Always observe the safety instructions
and applicable regulations.
• Ensure all materials to be ground or cut
are secured in place.
• Apply only a gentle pressure to the tool.
Do not exert side pressure on the
grinding wheel or cutting disc.
• Avoid overloading. Should the tool
become hot, let it run a few minutes
under no load condition.
Prior to operation:
• Install the guard and appropriate disc or wheel.
Do not use excessively worn discs or wheels.
• Be sure the spacer and threaded flange are
mounted correctly.
• Make sure the disc or wheel rotates in the
direction of the arrows on the accessory and the
tool.
Switching on and off (fig. A)
The on/off-switch of your angle grinder is equipped
with an unlocking switch or a locking switch for
continuous operation.
(U.K. & France only) - On/off-switch (1) with
unlocking switch (2)
• To unlock the on/off-switch, slide the unlocking
switch towards you.
• To run the tool, press the on/off-switch.
• To stop the tool, release the on/off-switch.
DW491 - Using the diamond guard DE8501
(option) (fig. C)
The diamond guard is used for cutting concrete and
masonry, when accurate cutting depth adjustment
or dust extraction are required.
• Mount the diamond guard as described above.
• Connect a dust extractor to the outlet (17).
• Set the cutting depth using the ruler knob in the
front plate (13).
• Observe the safety instructions applying
to diamond cutting discs.
• Use a suitable diamond cutting disc
(check the data of the manufacturer).
• The maximum rotation speed on the cutting
disc must not be lower than that of the tool.
• Do not use cutting discs with a diameter
exceeding 230 mm.
Fire hazard! Do not use the dust
extractor when cutting metal!
Make sure that the dust extractor used is
suitable for the material to be cut and the
Diamond guard can be connected.
DW491 - Using the round handle DE8502
(option) (fig. F)
The round handle provides greater convenience and
makes your tool very easy to handle.
• Mount the round handle as described above.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
On/off-switch (1) with locking switch (2a)
• To run the tool, press the on/off-switch. The tool
now runs in continuous operation.
• To stop the tool, press the locking switch briefly,
and release the on/off-switch.
Do not switch the tool on or off when
under load.
25
DWLAG.P65
25
17-09-2001, 08:49
ENGLISH
Maintenance
GUARANTEE
Your DEWALT Power Tool has been designed to
operate over a long period of time with a minimum
of maintenance. Continuous satisfactory operation
depends upon proper tool care and regular cleaning.
Lubrication
Your power tool requires no additional lubrication.
Cleaning
Keep the ventilation slots clear and regularly clean
the housing with a soft cloth.
• 30 DAY NO RISK SATISFACTION GUARANTEE •
If you are not completely satisfied with the
performance of your DEWALT tool, simply return
it within 30 days, complete as purchased, to the
point of purchase, for a full refund or exchange.
Proof of purchase must be produced.
• ONE YEAR FREE SERVICE CONTRACT •
If you need maintenance or service for your
DEWALT tool, in the 12 months following
purchase, it will be undertaken free of charge at
an authorized DEWALT repair agent. Proof of
purchase must be produced. Includes labour and
spare parts for Power Tools. Excludes accessories.
• ONE YEAR FULL WARRANTY •
Unwanted tools and the environment
Take your tool to an authorized DEWALT repair
agent where it will be disposed of in an
environmentally safe way.
If your DEWALT product becomes defective due
to faulty materials or workmanship within 12
months from the date of purchase, we guarantee
to replace all defective parts free of charge or, at
our discretion, replace the unit free of charge
provided that:
• The product has not been misused.
• Repairs have not been attempted by
unauthorized persons.
• Proof of purchase date is produced.
This guarantee is offered as an extra benefit
and is additional to consumers statutory rights.
For the location of your nearest authorized DEWALT
repair agent, please use the appropriate telephone
number on the back of this manual. Alternatively, a
list of authorized DEWALT repair agents and full
details on our after-sales service are available on
the Internet at www.2helpU.com.
26
DWLAG.P65
26
17-09-2001, 08:49
ESPAÑOL
AMOLADORA ANGULAR DW476/DW479/DW490/DW492/
DW491/DW852/DW495/DW496/DW497/DW498/DW499
¡Enhorabuena!
Usted ha optado por una herramienta eléctrica DEWALT. Muchos años de experiencia y una gran asiduidad
en el desarrollo y la innovación de sus productos han convertido DEWALT en un socio muy fiable para el
usuario profesional.
Características técnicas
Voltaje
Potencia absorbida
Velocidad en vacío
Diámetro del disco
Eje portamuelas
Peso
V
W
min-1
mm
Voltaje
Potencia absorbida
Velocidad en vacío
Diámetro del disco
Eje portamuelas
Peso
V
W
min-1
mm
kg
kg
DW476
230
2.000
8.000
180
M14
4,6
DW479
230
1.800
6.300
230
M14
4,6
DW490
230
2.000
6.300
230
M14
4,6
DW492
230
2.200
6.300
230
M14
4,6
DW491
230
2.000
4.700
230
M14
4,7
DW495
230
2.000
8.000
180
M14
4,6
DW496
230
2.000
6.300
230
M14
4,6
DW497
230
2.200
8.000
180
M14
4,6
DW498
230
2.400
8.000
180
M14
4,7
DW499
230
2.400
6.300
230
M14
4,6
Fusibles
Herramientas 230 V:
DW852
230
2.200
6.300
230
M14
4,6
10 A
En el presente manual figuran los pictogramas
siguientes:
Indica peligro de lesiones, de accidentes
mortales o de averías en la herramienta
en caso de no respeto de las
instrucciones en este manual.
Indica tensión eléctrica.
Declaración CE de conformidad
DW491/DW492/DW495/DW496/DW497/DW498/
DW499
DEWALT certifica que estas herramientas eléctricas
han sido construidas de acuerdo a las normas
siguientes: 98/37/CEE, 89/336/CEE, 73/23/CEE,
EN 50144, EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2
& EN 61000-3-3.
DW476/DW479/DW490/DW852
DEWALT certifica que estas herramientas eléctricas
han sido construidas de acuerdo a las normas
siguientes: 98/37/CEE, 89/336/CEE, 73/23/CEE,
EN 50144, EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2
& EN 61000-3-11.
Peligro de incendio.
27
DWLAG.P65
27
17-09-2001, 08:49
ESPAÑOL
Para información más detallada, contacte a
DEWALT, véase abajo o consulte el dorso de este
manual.
El nivel de la presión acústica de acuerdo con las
normas 86/188/CEE & 98/37/CEE, medida de
acuerdo con EN 50144:
LpA (presión acústica)
dB(A)*
LWA (potencia acústica) dB(A)
DW476
DW479
DW490
DW492
DW491
DW852
DW495
DW496
DW497
DW498
DW499
86,2
86,2
86,2
94,2
94,2
94,2
* al oído del usuario
Tome medidas adecuadas para proteger
sus oídos cuando la presión acústica
exceda el valor de 85 dB(A).
Valor cuadrático medio ponderado en frecuencia de
la aceleración según EN 50144:
DW476
DW479
DW490
DW492
DW491
DW852
DW495
DW496
DW497
DW498
DW499
2,94 m/s2 2,94 m/s2 2,94 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Alemania
Instrucciones de seguridad
Al utilizar Herramientas Eléctricas, observe las
reglas de seguridad en vigor en su país, a fin de
reducir el riesgo de descarga eléctrica,
de lesiones y de incendio. Lea las instrucciones
de seguridad siguientes antes de utilizar este
producto. ¡Conserve bien estas instrucciones de
seguridad!
Generalidades
1 Mantenga limpia el área de trabajo
Un área o un banco de trabajo en desorden
aumentan el riesgo de accidentes.
2 Tenga en cuenta el entorno del área de trabajo
No exponga las Herramientas Eléctricas a la
humedad. Procure que el área de trabajo esté
bien iluminada. No utilice Herramientas Eléctricas
en la proximidad de líquidos o gases inflamables.
3 Protéjase contra las descargas eléctricas
Evite el contacto del cuerpo con las superficies
conectadas a tierra (p. ej. tuberías, radiadores,
cocinas eléctricas y refrigeradores).
Para aplicaciones de uso extremas (por ej.
humedad elevada formación de polvo metálico,
etc.), se puede aumentar la seguridad eléctrica a
través de intercalar un transformador de
separación o un interruptor de protección de
corriente de defecto (FI).
4 ¡Mantenga alejados a los niños!
No permita que otras personas toquen la
herramienta o el cable de prolongación.
En caso de uso por menores de 16 años,
se requiere supervisión.
5 Cables de prolongación para el exterior
Al trabajar fuera, utilice siempre cables de
prolongación destinados al uso exterior y
marcados en consecuencia para ello.
6 Guarde las herramientas que no utiliza
Las Herramientas Eléctricas que no se utilizan,
deben estar guardadas en un lugar seco,
cerrado y fuera del alcance de los niños.
7 Vista ropa de trabajo apropiada
No lleve vestidos anchos ni joyas. Estos podrían
ser atrapados por piezas en movimiento.
Para trabajos al exterior, se recomienda llevar
guantes de goma y calzado de suela
antideslizante. Si tiene el pelo largo, téngalo
recogido y cubierto.
28
DWLAG.P65
28
17-09-2001, 08:50
ESPAÑOL
8 Lleve gafas de protección
Utilice también una mascarilla si el trabajo ejecutado
produce polvo u otras partículas volantes.
9 Respete el nivel máximo de la presión acústica
Tome medidas adecuadas para la protección de
los oídos cuando la presión acústica exceda el
valor de 85 dB(A).
10 Sujete bien la pieza de trabajo
Utilice abrazaderas o un torno para sujetar la
pieza de trabajo. Es más seguro que sujetarla
con la mano y le permite utilizar ambas manos
para manejar la herramienta.
11 No alargue demasiado su radio de acción
Mantenga un apoyo firme sobre el suelo y
conserve el equilibrio en todo momento.
12 Evite un arranque involuntario
No mantenga el dedo en el interruptor al
transportar la herramienta enchufada. Asegúrese
de que el interruptor esté en posición de parada
al enchufar la herramienta.
13 Esté siempre alerta
Mire lo que está haciendo. Use el sentido común.
No maneje la herramienta cuando está cansado.
14 Desenchufe la herramienta
Desconecte la herramienta y espere que esté
completamente parada antes de dejarla sin
vigilar. Desenchufe la herramienta cuando no se
utilice y antes de proceder al mantenimiento o
sustituir accesorios.
15 Retire las llaves de maniobra
Antes de poner la herramienta en marcha,
asegúrese de que las llaves y utensilios de reglaje
hayan sido retirados.
16 Utilice la herramienta adecuada
En este manual, se indica para qué uso está
destinada la herramienta. No utilice herramientas
o dispositivos acoplables de potencia demasiado
débil para ejecutar trabajos pesados.
La herramienta funcionará mejor y con mayor
seguridad al ser utilizada de acuerdo con sus
características técnicas.
¡ATENCION! El uso de accesorios o
acoplamientos, o el uso de la herramienta misma
distintos de los recomendados en este manual
de instrucciones, puede dar lugar a lesiones de
personas.
17 Cuide el cable de alimentación
No lleve la herramienta por el cable, ni tire del
cable para desenchufar la herramienta.
Proteja el cable del calor, del aceite y de las
aristas vivas.
18 Mantenga las herramientas asiduamente
Mantenga sus herramientas afiladas y limpias
para trabajar mejor y más seguro. Siga las
instrucciones para el mantenimiento y la
sustitución de accesorios. Verifique los cables de
las herramientas con regularidad y, en caso de
avería, llévelos a un Centro de Servicio DEWALT
para que sean reparados. Inspeccione los cables
de prolongación periódicamente y sustitúyalos
cuando presenten defectos. Mantenga todos los
mandos secos, limpios y libres de aceite y grasa.
19 Comprobar que no haya partes averiadas
Antes de utilizar la herramienta, compruebea que
no haya averías, a fin de asegurar que funcionará
correctamente y sin problemas. Compruebe que
no haya desalineamiento o enganchamiento de
piezas en movimiento, ni roturas de piezas,
ni accesorios mal montados, ni cualquier otro
defecto que pudiera perjudicar al buen
funcionamiento de la herramienta. Haga reparar
o sustituir los dispositivos de seguridad u otros
componentes defectuosos según las
instrucciones. No utilice la herramienta cuando el
interruptor esté defectuoso. Haga sustituir el
interruptor en un Centro de Servicio DEWALT.
20 Haga reparar su herramienta en un Centro de
Servicio DEWALT
Esta Herramienta Eléctrica cumple con las reglas
de seguridad en vigor. Para evitar situaciones
peligrosas, la reparación de Herramientas
Eléctricas debe ser efectuada únicamente por un
técnico competente.
Normas de seguridad adicionales para
amoladoras
• La amoladora se ha diseñado para el amolado y
corte de mampostería y acero.
No corte ni amole metales de poca
densidad con un contenido en magnesio
superior al 80%, ya que este tipo de
metales son inflamables.
• No utilice accesorios distintos de las muelas y
discos de corte reforzados con fibra.
• Utilice exclusivamente muelas y discos de corte
recomendados por el fabricante.
29
DWLAG.P65
29
17-09-2001, 08:50
ESPAÑOL
• La velocidad en vacío de la muela o del disco de
corte no debe superar el valor impreso en la
placa de características (hoja de instrucciones).
• No corte piezas que requieran una profundidad
máxima de corte superior a la del disco de corte.
Verificación del contenido del embalaje
El paquete contiene:
1 Amoladora angular
1 Protector
1 Empuñadura lateral
1 Llave de dos clavijas
1 Manual de instrucciones
1 Dibujo despiezado
Su herramienta DEWALT tiene doble
aislamiento, conforme a la norma
EN 50144; por consiguiente, no se
requiere conexión a tierra.
Sustitución de cable o enchufe
Al sustituir el cable o el enchufe hágalo con sumo
cuidado: un enchufe con conectores de cobre
desprotegidos es peligroso si se conecta a una
toma de corriente activa.
Utilización de un cable de prolongación
• Compruebe si la herramienta, piezas o accesorios
han sufrido algún daño durante el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer y comprender
este manual antes de utilizar la herramienta.
En caso de que sea necesario utilizar un cable de
prolongación, deberá ser un cable de prolongación
aprobado, adecuado para la potencia de esta
herramienta (véanse las características técnicas).
La sección mínima de conductor es de 1,5 mm2.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
Descripción (fig. A)
Caídas de voltaje
Esta amoladora angular de DEWALT DW476/
DW479/DW490/DW492/DW491/DW852/DW495/
DW496/DW497/DW498/DW499 ha sido diseñada
para realizar amolados o cortes profesionales.
1 Conmutador on/off
2 Botón de desbloqueo
(solo Reino Unido & Francia)
2a Botón de bloqueo
3 Protector
4 Bloqueo del eje portamuelas
5 Eje portamuelas
6 Empuñadura lateral
7 Orificio superior
8 Orificios laterales
9 Cubiertas de escobillas de carbono
Las corrientes de entrada pueden provocar breves
caídas de voltaje. Las condiciones desfavorables de
alimentación de corriente también pueden afectar a
otros equipos.
DW491/DW492/DW495/DW496/DW497/DW498/
DW499 - El arranque suave
El arranque suave permite evitar el shock inicial que
suele producirse a la puesta en marcha.
Esta característica resulta ser muy útilidad cuando
se trabaja en espacios restringidos.
Si la impedancia del sistema de alimentación es
inferior a 0,25 ø, es improbable que se produzcan
perturbaciones.
Montaje y ajustes
Desenchufe la herramienta antes de
proceder con el montaje y los ajustes.
Montar y desmontar el protector (fig. B)
• Coloque la amoladora angular en una mesa,
con el eje portamuelas arriba.
• Monte el protector en la herramienta con los tres
tornillos (10) y las arandelas dentadas.
• Gire el protector hasta obtener la posición
deseada y apriete la tuerca (11).
• Para desmontar el protector, saque los tres
tornillos (10).
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico ha sido diseñado para un solo
voltaje. Compruebe siempre que el voltaje de la red
corresponde al valor indicado en la placa de
características.
30
DWLAG.P65
30
17-09-2001, 08:50
ESPAÑOL
DW491 - Montar y desmontar el protector del
disco de diamante DE8501 (opcional) (fig. C)
El protector de disco de diamante DE8501 ha sido
diseñado para ajustar la profundidad y para la
aspiración eficaz del polvo.
• Desmonte el protector de la amoladora angular y
colóquela en una mesa con el eje portamuelas
arriba.
• Desmonte ambos tornillos (12) del protector del
disco de diamante y desmonte la placa frontal (13)
• Pase el eje portamuelle por el orificio en la placa
trasera (14) y apriete los tres tornillos (10) con las
arandelas dentadas.
Asegúrese que las ranuras (15) de la placa
trasera y de la placa de sujeción (16) coinciden.
• Gire la amoladora angular hasta que se encuentre
en la posición deseada y apriete la tuerca (11).
• Monte el disco de corte apropiado (véase más
abajo).
• Monte la placa frontal (13). Asegúrese que la
boquilla de aspiración del polvo (17) está bien
sujetada en el orificio entre las placas frontal (13)
y trasera (14). Enganche el saliente detrás del
tope regulable (18) en la placa base para
asegurar que el resorte (19) pueda mover
libremente.
• Vuelva a colocar los tornillos (12).
• Para desmontar el protector del disco de diamante,
siga el mismo procedimiento en orden inverso.
Insertar y desmontar una muela o un disco de
corte (fig. D)
• Coloque la herramienta en una mesa, con el
protector arriba.
• Posicione el separador (20) correctamente en el
eje portamuelas (5).
• Coloque la muela o el disco de corte en el
separador.
• Atornille la brida roscada (21) en el eje
portamuelas (5).
• Pulse el botón de bloqueo del eje portamuelas
(4) y gire la muela o el disco de corte hasta que
se bloquee en la posición correcta.
• Apriete la brida conducida (21) con la llave de
dos clavijas suministrada.
• Suelte el bloqueo del eje portamuelas.
• Para desmontar la muela o el disco de corte,
afloje la brida enroscada (21) con la llave de dos
clavijas suministrada.
Montar un cepillo de alambre esférico
• Enrosque el cepillo de alambre esférico
directamente sobre el eje portamuelas sin utilizar
ni el separador ni la brida conducida.
Montar la empuñadura lateral (fig. E)
• Para esmerilar, atornille bien la empuñadura
lateral (6) en uno de los orificios (8) de la carcasa,
en cualquier lado.
• Para cortar, atornille bien la empuñadura el
orificio superior (7).
DW491 + DE8501 - Montar la empuñadura
redonda DE8502 (opcional) (fig. F)
• Desmonte la empuñadura lateral.
• Monte la empuñadura redonda (22) con los dos
tornillos (23).
• Introduzca un tornillo en el orificio superior (7)
y otro en uno de los orificios laterales (8).
Instrucciones para el uso
• Respete siempre las instrucciones de
seguridad y las normas de aplicación.
• Asegure que todos los objetos a ser
pulidos o cortados están bien sujetados.
• Sólo se debe ejercer una ligera presión
sobre la herramienta. Evite ejercer presión
lateral sobre la muela o el disco de corte.
• Evite sobrecargar la herramienta. Si la
amoladora se calienta, hágala funcionar
en vacío durante unos minutos.
Antes del uso:
• Montar el protector adecuado y un disco o una
muela. No use discos o muelas excesivamente
desgastados.
• Asegúrese de que el separador y la brida
conducida han sido montados correctamente.
• Asegúrese de que el disco o la muela gira en el
sentido indicado por las flechas en el accesorio y
la herramienta.
Encender y apagar (fig. A)
El conmutador on/off de esta amoladora angular
está provisto de un botón de desbloqueo o un
botón de bloqueo.
31
DWLAG.P65
31
17-09-2001, 08:50
ESPAÑOL
(Solo Reino Unido & Francia) - Conmutador on/off
(1) con botón de desbloqueo (2)
• Para desbloquear el conmutador on/off, deslice
el botón de desbloqueo hacia la empuñadura.
• Para encender la herramienta, pulse el
conmutador on/off.
• Para apagar la amoladora, suelte el conmutador
on/off.
Conmutador on/off (1) con botón de bloqueo (2a)
• Para encender la herramienta, pulse el
conmutador on/off. La amoladora funcionará en
modo continuo.
• Para apagar, pulse brevemente el botón de
bloqueo, y suelte el conmutador on/off.
No se debe encender o apagar la
herramienta mientras esté cortando o
puliendo.
DW491 - Uso del protector del disco de
diamante DE8501 (opcional) (fig. C)
El protector del disco de diamante se usa para
cortar hormigón y albañilería, cuando se requiere un
ajuste exacto de la profundidad del corte o
aspiración del polvo producido.
• Monte el protector del disco de diamante como
descrito anteriormente.
• Conecte un aspirador de polvo a la boquilla (17).
• Ajuste la profundidad del corte usando el botón
de ajuste en la placa frontal (13).
• Observe las instrucciones de seguridad
respecto a los discos de corte
diamantados.
• Use un disco de corte diamantado
apropiado (comprue bacon los datos
proporcionados por el fabricante).
• La máxima velocidad de rotación en el
disco de corte no debe ser inferior a la
de la herramienta.
• No use discos cortadores cuyodiómetro
exceda los 230 mm.
Peligro de incendio! No use el extractor
de polvo al cortar metal!
A segure sede que el aspirador de polvo
usado conviene para el material a ser
cortado y que es sea posible conectar el
protector para discos de diamante.
DW491 - Uso de la empuñadura redonda
DE8502 (opcional) (fig. F)
La empuñadura redonda ofrece mayor comodidad y
facilita el manejo de la herramienta.
• Monte la empuñadura redonda como descrito
anteriormente.
Consulte a su proveedor si desea información más
detallada sobre los accesorios apropiados.
Mantenimiento
Su herramienta eléctrica DEWALT ha sido diseñada
para funcionar mucho tiempo con un mínimo de
mantenimiento. El funcionamiento satisfactorio
depende del buen cuidado de la herramienta y de
una limpieza frecuente.
Lubricación
Su herramienta eléctrica no requiere lubricación
adicional.
Limpieza
Evite que se obturen las ranuras de ventilación y
limpie el exterior con regularidad utilizando un paño
suave.
Herramientas desechadas y el medio ambiente
Lleve la herramienta vieja a un Centro de Servicio
DEWALT, donde será eliminada sin efectos
perjudiciales para el medio ambiente.
32
DWLAG.P65
32
17-09-2001, 08:50
ESPAÑOL
GARANTÍA
• 30 DÍAS DE SATISFACCIÓN COMPLETA •
Si no queda totalmente satisfecho con su
herramienta DEWALT, contacte con su Centro de
Servicio DEWALT. Presente su reclamación,
juntamente con la máquina completa, así como
la factura de compra y le será presentada la
mejor solución.
• UN AÑO DE SERVICIO GRATUITO •
Si necesita mantenimiento o servicio técnico para
su herramienta DEWALT en los 12 meses
siguientes a la compra, podrá obtenerlos
gratuitamente en un Centro de Servicio DEWALT.
Para ello es imprescindible presentar la prueba
de compra. Incluye mano de obra y piezas para
las Herramientas Eléctricas. No se incluye los
accesorios.
• UN AÑO DE GARANTÍA •
Si su producto DEWALT presenta algún defecto
debido a fallos de materiales o mano de obra en
los 12 meses siguientes a la fecha de compra, le
garantizamos la sustitución gratuita de todas las
piezas defectuosas siempre y cuando:
• El producto no haya sido utilizado
inadecuadamente.
• No se haya intentado su reparación por parte
de una persona no autorizada.
• Se presente la prueba de compra.
Para la localización del Centro de Servicio
DEWALT más cercano, consulte el dorso de este
manual. Como alternativa, hay disponible en
Internet una lista de Centros de Servicio DEWALT
e información completa sobre nuestro servicio
postventa en www.2helpU.com.
33
DWLAG.P65
33
17-09-2001, 08:50
FRANÇAIS
MEULEUSE D’ANGLE DW476/DW479/DW490/DW492/
DW491/DW852/DW495/DW496/DW497/DW498/DW499
Félicitations!
Vous avez choisi un outil électrique DEWALT. Depuis de nombreuses années, DEWALT produit des outils
électriques adaptés aux exigences des utilisateurs professionnels.
Caractéristiques techniques
Tension
Puissance absorbée
Vitesses à vide
Diamètre de meule/disque
Arbre
Poids
V
W
tr/min
mm
Tension
Puissance absorbée
Vitesses à vide
Diamètre de meule/disque
Arbre
Poids
V
W
tr/min
mm
kg
kg
DW476
230
2.000
8.000
180
M14
4,6
DW479
230
1.800
6.300
230
M14
4,6
DW490
230
2.000
6.300
230
M14
4,6
DW492
230
2.200
6.300
230
M14
4,6
DW491
230
2.000
4.700
230
M14
4,7
DW495
230
2.000
8.000
180
M14
4,6
DW496
230
2.000
6.300
230
M14
4,6
DW497
230
2.200
8.000
180
M14
4,6
DW498
230
2.400
8.000
180
M14
4,7
DW499
230
2.400
6.300
230
M14
4,6
Fusible:
Outils 230 V
DW852
230
2.200
6.300
230
M14
4,6
10 A
Les symboles suivants sont utilisés dans le présent
manuel:
En cas de non-respect des instructions
dans le présent manuel, il y a risque de
blessure, danger de mort ou possibilité
de dégradation de l’outil.
Dénote la présence de tension
électrique.
Déclaration CE de conformité
DW491/DW492/DW495/DW496/DW497/DW498/
DW499
DEWALT déclare que ces outils ont été mis au point
en conformité avec les normes 98/37/CEE,
89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 50144, EN 55014-2,
EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
DW476/DW479/DW490/DW852
DEWALT déclare que ces outils ont été mis au point
en conformité avec les normes 98/37/CEE,
89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 50144, EN 55014-2,
EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-11.
Risque d’incendie.
Pour de plus amples informations, contacter
DEWALT à l’adresse ci-dessous ou se reporter au
dos de ce manuel.
34
DWLAG.P65
34
17-09-2001, 08:50
FRANÇAIS
Niveau de pression acoustique suivant 86/188/CEE
& 98/37/CEE, mesuré suivant EN 50144:
DW476
DW479
DW490
DW492
DW491
DW852
DW495
DW496
DW497
DW498
DW499
LpA (pression acoustique) dB(A)* 86,2
86,2
86,2
LWA (puissance acoustique) dB(A) 94,2
94,2
94,2
Instructions de sécurité
Afin de réduire le risque de décharge électrique,
de blessure et d’incendie lors de l’utilisation
d’outils électriques, observer les consignes de
sécurité fondamentales en vigueur. Lire et
observer les instructions avant d’utiliser l’outil.
Conserver ces instructions de sécurité!
Généralités
* à l’oreille de l’opérateur
Prendre les mesures nécessaires pour la
protection de l’ouïe lorsque le niveau de
pression acoustique est supérieur à
85 dB(A).
Valeur moyenne pondérée du carré de l’accélération
suivant EN 50144:
DW476
DW479
DW490
DW492
DW491
DW852
DW495
DW496
DW497
DW498
DW499
2,94 m/s2 2,94 m/s2 2,94 m/s2
Directeur de développement produits
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Allemagne
1 Tenir votre aire de travail propre et bien rangée
Le désordre augmente les risques d’accident.
2 Tenir compte des conditions ambiantes
Ne pas exposer les outils électriques à l’humidité.
Veiller à ce que l’aire de travail soit bien éclairée.
Ne pas utiliser d’outils électriques en présence
de liquides ou de gaz inflammables.
3 Attention aux décharges électriques
Eviter le contact corporel avec des éléments
reliés à la terre, comme par exemple tuyaux,
radiateurs, cuisinières électriques et
réfrigérateurs.
Sous des conditions de travail extrêmes (par
exemple: humidité élevée, dépôt de poussières
métalliques, etc.) la sécurité électrique peut être
augmentée en insérant un transformateur
d’isolation ou un disjoncteur différentiel (FI).
4 Tenir les enfants éloignés
Ne pas permettre que d’autres personnes
touchent l’outil ou le câble de rallonge.
La supervision est obligatoire pour les moins de
16 ans.
5 Câble de rallonge pour l’extérieur
A l’extérieur, n’utiliser que des câbles de rallonge
homologués portant le marquage correspondant.
6 Ranger vos outils dans un endroit sûr
Ranger les outils non utilisés dans un endroit sec,
fermé à clé et hors de la portée des enfants.
7 Porter des vêtements de travail appropriés
Ne pas porter de vêtements flottants ou de
bijoux. Ils pourraient être happés par les pièces
en mouvement. Lors de travaux à l’extérieur,
il est recommandé de porter des gants en
caoutchouc et des chaussures à semelle antidérapante. Le cas échéant, porter une garniture
convenable retenant les cheveux longs.
8 Porter des lunettes de protection
Utiliser aussi un masque si le travail exécuté
produit de la poussière ou des copeaux volants.
35
DWLAG.P65
35
17-09-2001, 08:50
FRANÇAIS
9 Attention au niveau de pression acoustique
Prendre les mesures nécessaires pour la
protection de l’ouïe lorsque le niveau de pression
acoustique est supérieur à 85 dB(A).
10 Bien fixer la pièce à travailler
Pour plus de sécurité, fixer la pièce à travailler
avec un dispositif de serrage ou un étau. Ainsi,
vous aurez les deux mains libres pour manier
l’outil.
11 Adopter une position confortable
Toujours tenir les deux pieds à terre et garder
l’équilibre.
12 Eviter tout démarrage involontaire
Ne pas porter l’outil en ayant un doigt placé sur
l’interrupteur. Mettre l’interrupteur en position
d’arrêt avant de mettre la fiche dans la prise.
13 Faire preuve de vigilance
Observer votre travail. Faire preuve de bon sens.
Ne pas employer l’outil en cas de fatigue.
14 Enlever la fiche de la prise
Débrancher l’outil et attendre qu’il soit
complètement immobilisé avant de le laisser,
de procéder à l’entretien ou au changement
d’accessoires.
15 Enlever les clés de réglage
Avant de mettre l’outil en marche, retirer les clés
et outils de réglage.
16 Utiliser l’outil adéquat
Le domaine d’utilisation de l’outil est décrit dans
le présent manuel. Ne pas utiliser d’outils ou
d’accessoires de trop faible puissance pour
exécuter des travaux lourds. Ne pas utiliser des
outils à des fins et pour des travaux pour lesquels
ils n’ont pas été conçus.
Attention! L’utilisation d’accessoires autres que
ceux recommandés dans le présent manuel
pourrait entraîner un risque de blessure.
Utiliser l’outil conformément à sa destination.
17 Préserver le câble d’alimentation
Ne pas porter l’outil par le câble et ne pas tirer
sur celui-ci pour débrancher la fiche de la prise.
Préserver le câble de la chaleur, de l’huile et des
arêtes vives.
18 Entretenir vos outils avec soin
Maintenir vos outils affûtés et propres afin de
travailler mieux et plus sûrement. Observer les
instructions d’entretien et de changement
d’accessoires. Vérifier régulièrement l’état du
câble d’alimentation et, s’il est endommagé,
le faire changer par votre Service agréé DEWALT.
Vérifier périodiquement le câble de rallonge et le
remplacer s’il est endommagé. Maintenir les
poignées sèches et exemptes d’huile et de
graisse.
19 Contrôler si votre outil est endommagé
Avant d’utiliser l’outil, vérifier qu’il n’est pas
endommagé. Pour cela, contrôler l’alignement
des pièces en mouvement et leur grippage
éventuel. Tous les composants doivent être
montés correctement et remplir les conditions
pour garantir le fonctionnement impeccable de
l’outil. Faire réparer ou échanger tout dispositif de
sécurité et toute pièce endommagée
conformément aux instructions. Ne pas utiliser
l’outil quand l’interrupteur est défectueux.
Faire remplacer l’interrupteur par un Service
agréé DEWALT.
20 Faire réparer votre outil par un Service agréé
DEWALT
Cet outil est conforme aux consignes de sécurité
en vigueur. La réparation des outils électriques est
strictement réservée aux personnes qualifiées.
Directives de sécurité additionnelles pour
meuleuses
• Votre meuleuse a été mise au point pour le
tronçonnage et le meulage de la maçonnerie et
de l’acier.
Ne pas tronçonner ou meuler du métal
avec un taux de magnésium excédant
les 80%.
• Utiliser uniquement des disques de tronçonnage
et de meulage renforcés.
• Utiliser uniquement les disques de tronçonnage
et de meulage recommandés par le fabricant.
• La vitesse à vide du disque de tronçonnage ou
de meulage ne doit pas excéder la valeur
imprimée sur la plaquette d’identification
(ou dans le mode d’emploi).
• Ne pas tronçonner des pièces de travail exigeant
une profondeur de coupe plus grande que celle
du disque de tronçonnage.
36
DWLAG.P65
36
17-09-2001, 08:50
FRANÇAIS
Contenu de l’emballage
CH
L’emballage contient:
1 Meuleuse d’angle
1 Carter de protection
1 Poignée latérale
1 Clé à ergots
1 Manuel d’instructions
1 Dessin éclaté
CH
• Vérifier si l’outil, les pièces ou les accessoires ne
présentent pas de dommages dus au transport.
• Prendre le temps de lire et de comprendre à fond
le présent manuel avant de mettre votre outil en
marche.
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du
remplacement du câble d’alimentation.
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) - outils
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) - outils
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter
les outils portatifs à un disjoncteur FI.
Remplacement du cordon secteur ou de la fiche
Après le remplacement du cordon secteur ou de la
fiche, s’en débarrasser en songeant à la sécurité car
il est dangereux de réutiliser un cordon secteur ou
une fiche dont les conducteurs sont dénudés.
Description (fig. A)
Câbles de rallonge
Votre meuleuse d’angle DEWALT DW476/DW479/
DW490/DW492/DW491/DW852/DW495/DW496/
DW497/DW498/DW499 a été mise au point pour
une utilisation professionnelle.
1 Interrupteur marche/arrêt
2 Bouton de déblocage (seulement pour la France
et la Grande-Bretagne)
2a Bouton de blocage
3 Carter de protection
4 Blocage de l’arbre
5 Arbre
6 Poignée latérale
7 Logement supérieur de poignée
8 Logements latéraux de poignée
9 Trappes d’accès aux charbons
Si un câble de rallonge est nécessaire, utiliser un
câble de rallonge homologué adapté pour la
puissance absorbée de cet outil (voir les
caractéristiques techniques). La section minimum du
conducteur est de 1,5 mm2. En cas d’utilisation d’un
dévidoir, toujours dérouler le câble complètement.
DW491/DW492/DW495/DW496/DW497/DW498/
DW499 - Dispositif de démarrage progressif
Le dispositif de démarrage progressif permet
d’éviter l’à-coup du démarrage. Ceci est
particulièrement utile en cas de travaux dans des
espaces restreints.
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour une seule
tension. Vérifier si la tension secteur correspond à la
tension indiquée sur la plaque d’identification.
Cet outil à double isolation est conforme
à la norme EN 50144; un branchement à
la terre n’est donc pas nécessaire.
Chutes de tension
Les appels de courants provoquent de courtes
chutes de tension. Dans des conditions
d’alimentation électrique peu favorables, d’autres
équipements peuvent être affectés.
Si l’impédance du système d’alimentation électrique
est inférieure à 0,25 ø, il est peu probable que des
perturbations se produisent.
Assemblage et réglage
Toujours retirer la fiche de la prise avant
de procéder à l’assemblage ou au
réglage.
Montage et démontage du carter de protection
(fig. B)
• Poser la meuleuse sur le dos, l’arbre dirigé vers
vous.
• Positionner le carter et le fixer à l’aide des trois
vis (10).
• Tourner le carter de protection dans la position
souhaitée et serrer l’écrou de blocage (11).
• Pour démonter le carter, desserrer les trois vis (10).
37
DWLAG.P65
37
17-09-2001, 08:50
FRANÇAIS
DW491 - Montage et démontage du carter de
tronçonnage DE8501 (option) (fig. C)
Le carter de tronçonnage DE8501 a été conçu pour
un réglage de la profondeur et une aspiration de
poussière efficaces.
• Poser la meuleuse sur le dos, l’arbre dirigé vers
vous.
• Démonter le carter de protection en dévissant les
trois vis.
• Récupérer la rondelle de fixation en dévissant
l’écrou de blocage.
• Démonter la partie avant (13) du carter de
tronçonnage en desserrant les deux vis (12).
• Positionner la partie arrière du carter de
tronçonnage et le fixer à l’aide de la rondelle de
fixation et des trois vis (10).
• Faire tourner la partie arrière du carter de
tronçonnage jusqu’à ce que la gorge coïncide
avec celle de la rondelle de fixation, positionner
l’écrou de blocage (11) dedans et le serrer.
• Monter un disque de tronçonnage adapté à vos
besoins en vérifiant le sens de rotation
(voir ci-dessous).
• Remonter la plaque avant (13) en vérifiant que
l’adaptateur (17) et le ressort (19) sont bien
positionnés.
• Remettre les deux vis (12) en place.
• Pour enlever le carter de tronçonnage, procéder
en sens inverse.
Montage et démontage des meules et des
disques de tronçonnage (fig. D)
• Poser la meuleuse sur le dos, l’arbre dirigé vers
vous.
• Placer le flasque (20) sur l’arbre (5), la partie large
vers vous.
• Placer la meule ou le disque de tronçonnage sur
le flasque.
• Visser l’écrou (21) sur l’arbre (5).
• Appuyer sur le bouton de blocage de l’arbre (4)
et faire tourner la meule ou le disque de
tronçonnage jusqu’à ce qu’il se bloque.
• Sans lâcher le bouton de blocage, serrer l’écrou
avec la clé à ergots fournie en standard.
• Pour démonter la meule ou le disque de
tronçonnage, procéder en sens inverse.
Montage d’une brosse métallique
• Visser la brosse métallique directement sur
l’arbre, sans utiliser le flasque ni l’écrou.
Montage de la poignée latérale (fig. E)
• Pour les travaux de meulage, visser la poignée
latérale (6) dans un des logements (8) à gauche
ou à droite de la boîte d’engrenage.
• Pour les travaux de tronçonnage, visser la poignée
latérale (6) dans le logement supérieur (7).
DW491 + DE8501 - Montage de la poignée ronde
DE8502 (option) (fig. F)
• Enlever la poignée latérale.
• Monter la poignée ronde (22) au moyen des deux
vis (23).
• Fixer une vis dans le logement supérieur (7)
et l’autre dans un des logements latéraux (8).
Mode d’emploi
• Toujours respecter les consignes de
sécurité et les règles en vigueur.
• Bien fixer la pièce à meuler ou à
tronçonner.
• Appliquer une force modérée sur l’outil.
Ne pas exercer de pression latérale sur
la meule ou le disque de tronçonnage.
• Eviter de surcharger l’outil. En cas de
surchauffe, le faire fonctionner à vide
durant quelques minutes.
Avant la mise en marche:
• Monter le carter de protection et la meule ou le
disque de tronçonnage adaptés. Ne pas utiliser
de meules ou de disques trop usés.
• Vérifier le montage de l’ecrou et du flasque.
• Vérifier si la meule ou le disque tourne dans le
sens des flèches sur l’accessoire et l’outil.
Mise en marche et à l’arrêt (fig. A)
L’interrupteur marche/arrêt de votre meuleuse d’angle
est équipée soit d’un bouton de déblocage, soit d’un
bouton de blocage pour opération en continu.
38
DWLAG.P65
38
17-09-2001, 08:50
FRANÇAIS
(Seulement pour la France et la Grande-Bretagne)
- Interrupteur marche/arrêt (1) avec bouton de
déblocage (2)
• Pour débloquer l’interrupteur marche/arrêt,
glisser le bouton de déblocage vers vous.
• Pour mettre l’outil en marche, appuyer sur
l’interrupteur marche/arrêt.
• Pour arrêter l’outil, relâcher l’interrupteur
marche/arrêt.
Interrupteur marche/arrêt (1) avec bouton de
blocage (2a)
• Pour mettre l’outil en marche, appuyer sur
l’interrupteur marche/arrêt. L’outil fonctionne
alors en continu.
• Pour arrêter l’outil, appuyer brièvement sur le
bouton de blocage et relâcher l’interrupteur
marche/arrêt.
Risque d’incendie! Ne pas aspirer la
poussière lors du tronçonnage de
métaux!
L’aspirateur de poussière doit être
adapté au matériau à tronçonner et le
carter de tronçonnage doit pouvoir être
monté.
DW491 - Utilisation de la poignée ronde DE8502
(option) (fig. F)
La poignée ronde très pratique rend votre outil plus
facile à manier.
• Monter la poignée ronde comme décrit ci-dessus.
Votre revendeur pourra vous renseigner sur les
accessoires qui conviennent le mieux pour votre
travail.
Entretien
Ne pas actionner l’interrupteur marche/
arrêt tant que l’outil est en charge.
DW491 - Utilisation du carter de tronçonnage
DE8501 (option) (fig. C)
Le carter de tronçonnage est utile pour le
tronçonnage du béton et de la maçonnerie, quand le
réglage de la profondeur ou l’aspiration de poussière
sont de rigueur.
• Monter le carter de tronçonnage comme décrit
ci-dessus.
• Brancher un dispositif d’aspiration de poussière
sur l’adaptateur (17).
• Régler la profondeur de tronçonnage au moyen
du bouton de la réglette dans la plaque avant (13).
Votre outil DEWALT a été conçu pour durer
longtemps avec un minimum d’entretien. Son
fonctionnement satisfaisant dépend en large mesure
d’un entretien soigneux et régulier.
Lubrification
Votre outil électrique ne nécessite aucune
lubrification additionnelle.
Nettoyage
Les fentes d’aération doivent toujours être dégagées.
Nettoyer régulièrement le boîtier avec un chiffon doux.
• Respecter les consignes de sécurité
relatives aux disques de tronçonnage
diamant.
• Utiliser un disque de tronçonnage adapté
(selon les spécifications du producteur).
• La vitesse de rotation maximum du
disque de tronçonnage ne doit pas être
inférieure à celle de l’outil.
• Ne pas utiliser de disques de tronçonnage
dont le diamètre excède les 230 mm.
39
DWLAG.P65
39
17-09-2001, 08:50
FRANÇAIS
GARANTIE
• 30 JOURS D’ENGAGEMENT SATISFACTION •
Si, pour quelque raison que ce soit, votre
machine DEWALT ne vous donne pas entière
satisfaction, il suffit de la retourner avec tous ses
accessoires dans les 30 jours suivant son achat
à votre distributeur, ou à un centre de service
après-vente agréé pour un remboursement
intégral ou un échange. Pour la Belgique ou le
Luxembourg, retournez votre machine à
DEWALT. Munissez-vous d’une preuve d’achat.
• 1 AN DE MAINTENANCE GRATUITE •
Au cas où votre machine DEWALT nécessiterait
une révision ou des réparations dans les 12 mois
suivant son achat, cette opération sera effectuée
gratuitement dans un centre de service aprèsvente agréé sur présentation de la preuve
d’achat. Ce service comprend pièces et maind’oeuvre pour les machines, à l’exclusion des
accessoires.
• 1 AN DE GARANTIE •
Au cas où votre machine DEWALT présenterait
un défaut de fabrication dans les 12 premiers
mois suivant son achat, nous garantissons le
remplacement sans frais de toutes les pièces
défectueuses ou de l’unité entière, et ce à notre
discrétion, à condition que:
• la machine ait été utilisée correctement
• aucune personne non qualifiée n’ait tenté de
réparer la machine
• la preuve d’achat portant la date d’acquisition
soit fournie.
Pour obtenir l’adresse du distributeur DEWALT
ou du centre de service après-vente agréé le plus
proche, appeler le numéro dans la liste figurant
au dos du manuel. Comme alternative, une liste
de centres de service après-vente DEWALT
agréés et des renseignements plus détaillés sur
le service après-vente sont disponibles sur
l’Internet (www.2helpU.com).
40
DWLAG.P65
40
17-09-2001, 08:50
ITALIANO
SMERIGLIATRICE ANGOLARE
DW476/DW479/DW490/DW492/DW491/DW852/DW495/
DW496/DW497/DW498/DW499
Congratulazioni!
Siete entrati in possesso di un Elettroutensile DEWALT. Anni di esperienza, continui miglioramenti ed
innovazioni tecnologiche fanno dei prodotti DEWALT uno degli strumenti più affidabili per l’utilizzatore
professionale.
Dati tecnici
Tensione
Potenza assorbita
Velocità a vuoto
Diametro mola
Albero portamola
Peso
V
W
min-1
mm
Tensione
Potenza assorbita
Velocità a vuoto
Diametro mola
Albero portamola
Peso
V
W
min-1
mm
kg
kg
DW476
230
2.000
8.000
180
M14
4,6
DW479
230
1.800
6.300
230
M14
4,6
DW490
230
2.000
6.300
230
M14
4,6
DW492
230
2.200
6.300
230
M14
4,6
DW491
230
2.000
4.700
230
M14
4,7
DW495
230
2.000
8.000
180
M14
4,6
DW496
230
2.000
6.300
230
M14
4,6
DW497
230
2.200
8.000
180
M14
4,6
DW498
230
2.400
8.000
180
M14
4,7
DW499
230
2.400
6.300
230
M14
4,6
Fusibili:
Modelli da 230 V
DW852
230
2.200
6.300
230
M14
4,6
10 A
Dichiarazione CE di conformità
I seguenti simboli vengono usati nel presente
manuale:
Indica rischio di infortunio, pericolo di
morte o danno all’apparecchio qualora
non ci si attenga alle istruzioni contenute
nel presente manuale.
Indica pericolo di scossa elettrica.
Pericolo d’incendio.
DW491/DW492/DW495/DW496/DW497/DW498/
DW499
DEWALT dichiara che gli elettroutensili sono stati
costruiti in conformità alle norme: 98/37/CEE,
89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 50144, EN 55014-2,
EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
DW476/DW479/DW490/DW852
DEWALT dichiara che gli elettroutensili sono stati
costruiti in conformità alle norme: 98/37/CEE,
89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 50144, EN 55014-2,
EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-11.
41
DWLAG.P65
41
17-09-2001, 08:50
ITALIANO
Per ulteriori informazioni, contattare DEWALT nel
indirizzo qui sotto o consultare il retro del presente
manuale.
Il livello di rumorosità è conforme alle norme 86/188/
CEE e 98/37/CEE, dati ricavati in base alla norma
EN 50144:
LpA
(rumorosità)
dB(A)*
LWA (potenza sonora) dB(A)
DW476
DW479
DW490
DW492
DW491
DW852
DW495
DW496
DW497
DW498
DW499
86,2
86,2
86,2
94,2
94,2
94,2
* all’orecchio dell’operatore
Prendere appropriate misure a
protezione dell’udito qualora il livello
acustico superasse gli 85 dB(A).
Il valore medio quadratico ponderato
dell’accelerazione secondo EN 50144:
DW476
DW479
DW490
DW492
DW491
DW852
DW495
DW496
DW497
DW498
DW499
2,94 m/s2 2,94 m/s2 2,94 m/s2
Direttore ricerca e sviluppo
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Germania
Norme generali di sicurezza
Durante l’utilizzo di utensili elettrici adottate
sempre le elementari norme di sicurezza atte a
ridurre i rischi d’incendio, scariche elettriche e
ferimenti. Leggere attentamente le seguenti
istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
Custodire con cura le istruzioni!
Norme generali
1 Tenere pulita l’area di lavoro
Ambienti e banchi di lavoro in disordine possono
essere causa d’incidenti.
2 Tener presenti le caratteristiche dell’ambiente
di lavoro
Non esporre gli utensili elettrici all’umidità.
Tenere ben illuminata l’area di lavoro. Non usare
gli utensili elettrici in luoghi con atmosfera
gassosa o infiammabile.
3 Proteggersi da scariche elettriche
Evitare il contatto con oggetti dotati di scarico a
terra (per es. tubi, termosifoni, cucine e frigoriferi).
Durante impieghi estremi (per es. alto livello di
umidità, polvere metallica, ecc.) si può aumentare
la sicurezza elettrica collegando in serie un
trasformatore d’isolamento o un interruttore di
sicurezza per correnti di guasto (FI).
4 Tenere i bambini lontani dall’area di lavoro
Non permettere che persone estranee tocchino
l’utensile o il cavo di prolunga. Per i ragazzi di età
inferiore ai 16 anni è richiesta la supervisione di
un adulto.
5 Cavo di prolunga per l’uso esterno
Se l’utensile viene utilizzato all’aperto, si faccia
uso soltanto di un cavo di prolunga di tipo
idoneo, appositamente previsto e
contrassegnato per l’uso esterno.
6 Custodia dell’elettroutensile dopo l’uso
Riporre gli Elettroutensili in luogo sicuro e ben
asciutto, fuori dalla portata dei bambini.
7 Usare il vestiario appropriato
Evitare l’uso di abiti svolazzanti, catenine, ecc. in
quanto potrebbero rimanere impigliati nelle parti
mobili dell’utensile. Lavorando all’aperto indossare
guanti di gomma e scarpe con suole antisdrucciolo.
Raccogliere i capelli se si portano lunghi.
8 Usare occhiali protettivi
Usare inoltre una maschera antipolvere qualora si
producano polvere o particelle volatili.
42
DWLAG.P65
42
17-09-2001, 08:50
ITALIANO
9 Rumorosità eccessiva
Prendere appropriate misure a protezione
dell’udito se il livello acustico supera gli 85 dB(A).
10 Bloccare il pezzo da lavorare
Usare pinze o morse per bloccare il pezzo da
lavorare, ciò aumenta la sicurezza e consente di
mantenere entrambe le mani libere per operare
meglio.
11 Non sbilanciarsi
Mantenere sempre un buon equilibrio evitando
posizioni malsicure.
12 Evitare accensioni accidentali
Non eseguire il trasporto dell’Elettroutensile
collegato alla rete di alimentazione tenendo il dito
sull’interruttore. Assicurarsi che l’interruttore sia
in posizione OFF prima di inserire la spina.
13 Stare sempre attenti
Prestare attenzione a quanto si sta facendo.
Usare il proprio buon senso e non utilizzare
l’utensile quando si è stanchi.
14 Staccare l’alimentazione dell’utensile
Spegnere l’utensile ed attendere il suo arresto
completo prima di lasciarlo incustodito.
Staccare la spina dalla presa se l’utensile rimane
inutilizzato e prima di eseguire qualsiasi
operazione di manutenzione dell’utensile o di
sostituzione degli accessori.
15 Non lasciare sull’utensile chiavi o strumenti di
misura
Prima di mettere in funzione l’Elettroutensile si
abbia cura di togliere chiavi e altri strumenti.
16 Usare l’utensile adatto
L’utilizzo previsto è indicato nel presente
manuale. Non forzare utensili e accessori di
potenza limitata impiegandoli per lavori destinati
ad utensili di maggiore potenza.
Attenzione! L’uso di accessori o attrezzature
diversi, o l’impiego del presente utensile per
scopi diversi, da quelli raccomandati nel manuale
d’uso possono comportare il rischio di infortuni.
17 Non abusare del cavo elettrico
Non trascinare l’utensile né disinserire la spina
strattonando il cavo di alimentazione. Proteggere
il cavo dal calore, dagli olii minerali e dagli bordi
taglienti.
18 Mantenere l’utensile con cura
Tenere gli accessori sempre ben affilati e puliti
per un migliore e più sicuro utilizzo.
Osservare le istruzioni per la lubrificazione e la
sostituzione degli accessori. Controllare
periodicamente lo stato del cavo di
alimentazione, e se danneggiato farlo riparare
presso un Centro di Assistenza tecnica
autorizzato DEWALT. Tenere gli organi di
comando puliti, asciutti e privi di olio o grasso.
19 Controllare che non vi siano parti danneggiate
Prima dell’utilizzo controllare scrupolosamente
che non vi siano parti danneggiate e che
l’utensile sia in grado di effettuare il suo lavoro in
modo corretto. Controllare l’allineamento delle
parti mobili assicurandosi che non vi siano
grippaggi, danni ai componenti o ai supporti, ed
altre condizioni che possono compromettere il
buon funzionamento dell’utensile. Dispositivi di
sicurezza e altre parti difettose devono essere
riparate o sostituite secondo le modalità previste.
Non usare l’utensile se l’interruttore è difettoso e
provvedere alla sua sostituzione ricorrendo ad un
Centro di Assistenza autorizzato DEWALT.
20 Rivolgersi ai Centri di Assistenza Tecnica
autorizzati DEWALT per le riparazioni
Il presente Elettroutensile è conforme alle principali
norme di sicurezza vigenti. Per evitare pericolo di
infortuni, le riparazioni alle apparecchiature
elettriche devono essere effettuate esclusivamente
da personale qualificato.
Norme supplementari di sicurezza per le
smerigliatrici
• La Vostra smerigliatrice è stata concepita per
lavorare su elementi in muratura e acciaio.
In quanto infiammabili, si eviti di tagliare
o smerigliare metalli in lega leggera con
un tenore di magnesio superiore all’80%.
• Impiegare esclusivamente come accessori le mole
abrasive ed i dischi da taglio rinforzati con fibre.
• Impiegare esclusivamente le mole abrasive ed i
dischi da taglio raccomandati dal costruttore.
• La velocità di rotazione in assenza di carico della
mola abrasiva o del disco da taglio non dovrà
superare il valore impresso sulla targhetta dei dati
caratteristici (vedi il foglietto di istruzioni).
• Non tagliare pezzi per la cui esecuzione sia
richiesta una profondità di taglio superiore a
quella massima consentita dal disco da taglio.
43
DWLAG.P65
43
17-09-2001, 08:50
ITALIANO
Contenuto dell’imballo
Il Vostro utensile DEWALT è fornito di
doppio isolamento, in ottemperanza alla
norma EN 50144, perciò non è richiesta
la messa a terra.
L’imballo comprende:
1 Smerigliatrice angolare
1 Difesa
1 Impugnatura laterale
1 Chiave a due naselli
1 Manuale istruzione
1 Disegno esploso
CH
• Accertarsi che l’utensile, i componenti o gli
accessori non abbiano subito danni durante il
trasporto.
• Leggere a fondo, con calma e con la massima
attenzione il presente manuale prima di mettere
in funzione l’utensile.
Descrizione (fig. A)
La Vostra smerigliatrice angolare DEWALT DW476/
DW479/DW490/DW492/DW491/DW852/DW495/
DW496/DW497/DW498/DW499 è stata studiato per
lavori di asportazioni e taglio professionali.
1 Interruttore on/off
2 Pulsante di sblocco (solo U.K. & Francia)
2a Pulsante di bloccaggio
3 Difesa
4 Bloccaggio albero portamola
5 Albero portamola
6 Impugnatura laterale
7 Foro superiore
8 Fori laterali
9 Coperchi coprispazzole
CH
Per la sostituzione del cavo di
alimentazione, utilizzare sempre la spina di
tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) - utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) - utensili elettrici
Gli apparecchi portatili, utilizzati in
ambiente esterno, devono essere collegati
ad un interruttore differenziale.
Sostituzione del cavo o della spina
Quando occorre sostituire la spina, smaltire la spina
vecchia in modo appropriato; è pericoloso inserire
una spina con i conduttori di rame scoperti in una
presa di corrente sotto tensione.
Impiego di una prolunga
In caso di impiego di una prolunga, quest’ultima
dovrà essere di tipo omologato e di dimensione
idonee a garantire l’alimentazione elettrica
dell’apparecchio (vedere le caratteristiche tecniche).
La dimensione minima del conduttore è 1,5 mm2.
Se si utilizza un avvolgitore, estrarre il cavo per
l’intera lunghezza.
Cadute di voltaggio
DW491/DW492/DW495/DW496/DW497/DW498/
DW499 - Riduzione della corrente di spunto
Il limitatore di spunto, oltre a garantire un maggiore
confort di utilizzo all’operatore, limita la corrente
assorbita all’avviamento della macchina,
permettendone l’uso anche su reti di alimentazione
con potenza installata di coli 3 kWh. Tale dispositivo
rivela particolare utilità quando si opera in spazi
ristretti.
Le correnti di entrata causano cadute di voltaggio di
breve durata. In condizioni sfavorevoli di
alimentazione elettrica, altre attrezzature possono
venir coinvolte.
Se il sistema d’impedanza della fonte di
alimentazione è inferiore a 0,25 ø, non è probabile
che accadano perturbazioni.
Assemblaggio e regolazione
Norme di sicurezza elettrica
Il motore elettrico è stato predisposto per operare
con un unico voltaggio. Assicurarsi che il voltaggio a
disposizione corrisponda a quello indicato sulla
targhetta.
Prima di effettuare il montaggio o la
regolazione disinserire sempre la spina
dalla presa di alimentazione.
44
DWLAG.P65
44
17-09-2001, 08:50
ITALIANO
Montaggio e smontaggio della difesa (fig. B)
• Posizionare la smerigliatrice angolare su un piano
con l’albero rivolto verso l’alto.
• Fissare la difesa sull’utensile utilizzando le tre viti
(10) con le rondelle dentate.
• Ruotare la difesa, orientandola nella posizione
richiesta e stringere il dado (11).
• Per smontare la difesa, svitare le tre viti (10).
DW491 - Montaggio e smontaggio della difesa
per dischi diamantati DE8501 (opzionale) (fig. C)
La difesa per dischi diamantati DE8501 è
appositamente studiata per consentire la
regolazione della profondità di taglio e per
un’efficiente aspirazione della polvere.
• Collocare la smerigliatrice angolare su un piano
con l’albero rivolto verso l’alto, dopo aver
smontato la difesa.
• Togliere entrambe le viti (12) della difesa per dischi
diamantati e smontare la piastra anteriore (13).
• Inserire l’albero nel foro della piastra posteriore
(14) e serrare le tre viti (10) con le rondelle
dentate. Assicurarsi che la scanalatura (15) della
piastra posteriore coincida con quella dell’anello
di arresto (16).
• Ruotare la smerigliatrice angolare, orientandola
nella posizione richiesta e stringere il dado (11).
• Montare un disco da taglio del tipo richiesto
(vedere di seguito).
• Montare la piastra anteriore (13). Accertarsi che il
raccordo per l’aspirazione della polvere (17) sia
fissato correttamente nell’apposita apertura tra le
due piastre (13 & 14). Agganciare l’aletta dietro
all’arresto graduato (18) per assicurarsi che la
molla (19) possa muoversi liberamente.
• Rimontare le viti (12).
• Per smontare la difesa per dischi diamantati
procedere nell’ordine inverso.
Montaggio e smontaggio della mola o del disco
da taglio (fig. D)
• Collocare la smerigliatrice angolare su un piano
con l’albero rivolto verso l’alto.
• Inserire in modo appropriato la flangia (20)
sull’albero (5).
• Appoggiare la mola o il disco diamantato sulla
controflangia filettata.
• Avvitare la controflangia filettata (21) sull’albero (5).
• Premere il pulsante di bloccaggio (4) e ruotare la
mola o il disco diamantato fino al loro blocco in
posizione.
• Serrare la controflangia filettata (21) utilizzando
l’apposita chiave a due naselli in corredo.
• Allentare il pulsante di bloccaggio.
• Per smontare la mola o il disco, allentare la
controflangia filettata (21) con l’apposita chiave.
Montaggio della spazzola metallica a tazza
• Avvitare la spazzola metallica a tazza
direttamente sull’albero, senza adoperare la
flangia e la controflangia.
Impugnatura laterale (fig. E)
• Per lavori di smerigliatura, avvitare a fondo
l’impugnatura laterale (6) in uno dei fori (8) laterali
della scatola ingranaggi.
• Per lavori di troncatura/taglio, avvitare a fondo
l’impugnatura laterale (6) nel foro in alto (8).
DW491 + DE8501 - Montaggio dell’impugnatura
a staffa DE8502 (opzionale) (fig. F)
• Togliere l’impugnatura laterale.
• Fissare l’impugnatura a staffa (22) utilizzando le
due viti (23).
• Inserire una vite nel foro in alto (7) e l’altra in uno
dei fori laterali (8).
Istruzioni per l’uso
• Osservare sempre le istruzioni per la
sicurezza e le normative vigenti.
• Accertarsi che i materiali su cui si lavora
siano bloccati saldamente e non
possano muoversi.
• Non esercitare una pressione eccessiva
sull’utensile. Non esercitate una pressione
laterale sulla mola o sul disco da taglio.
• Evitare il surriscaldamento
dell’apparecchio. Se la smerigliatrice si
surriscalda farla girare a vuoto per alcuni
minuti.
Prima di mettere in funzione l’utensile:
• Applicare la difesa e la mola o il disco da taglio. Non
utilizzare mole o dischi eccessivamente usurati.
• Assicurarsi che la flangia e la controflangia siano
state fissate nel modo opportuno.
45
DWLAG.P65
45
17-09-2001, 08:50
ITALIANO
• Verificare che il disco o la mola girino nel senso
delle frecce riportate sull’accessorio stesso e
sull’apparecchio.
Accensione/spegnimento (on/off) (fig. A)
L’interruttore di accensione/spegnimento (on/off)
della vostra smegliatrice angolare è dotato di un
pulsante di blocco/sblocco che consente il
funzionamento in continuo.
(Solo U.K. & Francia) - Accensione/spegnimento
(on/off) (1) con sblocco (2)
• Per sbloccare l’interrutore on/off, fare scorrere il
pulsante di sblocco verso di voi.
• Per mettere in funzione l’utensile, premere
l’interruttore on/off.
• Per spegnere l’utensile, rilasciare l’interruttore
on/off.
Accensione/spegnimento (on/off) (1)
con bloccaggio (2a)
• Per mettere in funzione l’utensile, premere
l’interruttore on/off. L’apparecchio funzionerà in
continuo.
• Per spegnere l’utensile, premere brevemente il
pulsante di bloccaggio e rilasciare l’interruttore
on/off.
• Osservare le istruzioni di sicurezza
relative ai dischi da taglio diamantati.
• Utilizzare dischi diamantati adatti
(verificare i dati forniti dal costruttore).
• La velocità di rotazione massima per il
disco non deve esserer inferiore a qualla
della macchina.
• Non utilizzare dischi da taglio di diametro
superiore a 230 mm.
Pericolo d’incendio! Tagliando il metallo
non servirsi dell’aspiratore polveri!
Accertarsi che l’aspiratore polveri
utilizzato sia adatto al materiale da
tagliare e che possa essere collegato alla
protezione.
DW491 - Impiego dell’impugnatura a staffa
DE8502 (opzionale) (fig. F)
L’impugnatura a staffa offre comoditá e notevoli
vantaggi ergonomici alla smerigliatrice.
• Montare l’impugnatura a staffa nel modo
descritto in precedenza.
Consultate il vostro rivenditore per ottenere ulteriori
informazioni sugli accessori disponibili.
Manutenzione
Non accendere o spegnere l’utensile se
questo è sotto carico.
DW491 - Impiego della difesa per dischi
diamantati DE8501 (opzionale) (fig. C)
La difesa per dischi diamantati viene utilizzata per il
taglio di calcestruzzo e laterizi, in condizioni di
estrema precisione di taglio e necessità di rimozione
della polvere.
• Montare la difesa per dischi diamantati nel modo
descritto in precedenza.
• Collegare un aspiratore al raccordo aspirapolvere
(17).
• Regolare la profondità di taglio agendo sulla
manopola di graduazione posta sulla piastra
anteriore (13).
Il Vostro Elettroutensile DEWALT è stato studiato per
durare a lungo richiedendo solo la minima
manutenzione. Per prestazioni sempre soddisfacenti
occorre avere cura dell’utensile e sottoporlo a
manutenzione periodica.
Lubrificazione
Il Vostro elettroutensile non richiede lubrificazione
addizionale.
Pulitura
Tenere libere le feritoie di ventilazione e pulire
l’esterno dell’utensile periodicamente con un panno
morbido.
46
DWLAG.P65
46
17-09-2001, 08:50
ITALIANO
GARANZIA
Utensili inutilizzabili e tutela ambientale
Per garantire l’eliminazione degli utensili non più
utilizzabili nel rispetto dell’ambiente, si consiglia di
portare il vostro vecchio utensile presso una delle
Filiali dirette di Assistenza DEWALT, che disporranno
della loro eliminazione nel rispetto dell’ambiente.
• GARANZIA DI 30 GIORNI DI TOTALE
SODDISFAZIONE •
Se non siete completamente soddisfatti delle
prestazioni del vostro utensile DEWALT, potrete
restituirlo entro 30 giorni dalla data di acquisto,
presso una nostra filiale di assistenza per
ottenere il rimborso o il cambio dell’utensile,
presentando debita prova dell’avvenuto acquisto.
• MANUTENZIONE GRATUITA PER UN ANNO •
L’eventuale manutenzione o assistenza
necessaria per il vostro utensile DEWALT nei
primi 12 mesi dalla data di acquisto sarà
effettuata gratuitamente da parte del Centro
Assistenza autorizzato su presentazione della
prova di acquisto. Sono esclusi gli accessori.
• GARANZIA TOTALE DI UN ANNO •
Se il vostro prodotto DEWALT non risultasse
pienamente conforme alle caratteristiche di
funzionamento o presentasse difetti di
lavorazione o vizi di materiale, entro 12 mesi dalla
data di acquisto, provvederemo alla sostituzione
gratuita delle parti difettose o a nostro giudizio,
alla sostituzione gratuita dimostrato che:
• Il prodotto venga ritornato al centro di
assistenza DEWALT, con la prova della data di
acquisto (bolla, fattura o scontrino fiscale).
• Il prodotto non abbia subito abusi ed il difetto
non sia stato causato da incuria.
• Il prodotto non abbia subito tentativi di
riparazione da persone non facenti parte del
nostro personale di assistenza o, all’estero, dal
nostro staff distributivo.
Contattare la Sede Centrale DEWALT per
ottenere l’indirizzo del Centro di Assistenza
Tecnica più vicino (si prega di consultare il retro
del presente manuale). In alternativa, sul nostro
sito Internet www.2helpU.com, è disponibile un
elenco dei Centri di Assistenza Tecnica DEWALT,
completo di dettagli sul servizio assistenza postvendita.
47
DWLAG.P65
47
17-09-2001, 08:50
NEDERLANDS
HAAKSE SLIJPER DW476/DW479/DW490/DW492/
DW491/DW852/DW495/DW496/DW497/DW498/DW499
Gefeliciteerd!
U heeft gekozen voor een elektrische machine van DEWALT. Jarenlange ervaring, voortdurende
produktontwikkeling en innovatie maken DEWALT tot een betrouwbare partner voor de professionele
gebruiker.
Technische gegevens
Spanning
Opgenomen vermogen
Toerental, onbelast
Schijfdiameter
Spindelmaat
Gewicht
V
W
min-1
mm
Spanning
Opgenomen vermogen
Toerental, onbelast
Schijfdiameter
Spindelmaat
Gewicht
V
W
min-1
mm
kg
kg
DW476
230
2.000
8.000
180
M14
4,6
DW479
230
1.800
6.300
230
M14
4,6
DW490
230
2.000
6.300
230
M14
4,6
DW492
230
2.200
6.300
230
M14
4,6
DW491
230
2.000
4.700
230
M14
4,7
DW495
230
2.000
8.000
180
M14
4,6
DW496
230
2.000
6.300
230
M14
4,6
DW497
230
2.200
8.000
180
M14
4,6
DW498
230
2.400
8.000
180
M14
4,7
DW499
230
2.400
6.300
230
M14
4,6
Zekeringen:
230 V machines
DW852
230
2.200
6.300
230
M14
4,6
10 A
In deze handleiding worden de volgende
pictogrammen gebruikt:
Duidt op mogelijk lichamelijk letsel,
levensgevaar of kans op beschadiging
van de machine indien de instructies in
deze handleiding worden genegeerd.
EG-Verklaring van overeenstemming
DW491/DW492/DW495/DW496/DW497/DW498/
DW499
DEWALT verklaart dat deze elektrische machines in
overeenstemming zijn met: 98/37/EEG, 89/336/EEG,
73/23/EEG, EN 50144, EN 55014-2, EN 55014,
EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Geeft elektrische spanning aan.
DW476/DW479/DW490/DW852
DEWALT verklaart dat deze elektrische machines in
overeenstemming zijn met: 98/37/EEG, 89/336/EEG,
73/23/EEG, EN 50144, EN 55014-2, EN 55014,
EN 61000-3-2 & EN 61000-3-11.
Brandgevaar.
Neem voor meer informatie contact op met
DEWALT, zie het adres hieronder of op de
achterkant van deze handleiding.
48
DWLAG.P65
48
17-09-2001, 08:50
NEDERLANDS
Niveau van de geluidsdruk overeenkomstig
86/188/EEG & 98/37/EEG, gemeten volgens
EN 50144:
LpA (geluidsdruk)
dB(A)*
LWA (geluidsvermogen) dB(A)
DW476
DW479
DW490
DW492
DW491
DW852
DW495
DW496
DW497
DW498
DW499
86,2
86,2
86,2
94,2
94,2
94,2
Veiligheidsinstructies
Neem bij het gebruik van elektrische machines
altijd de plaatselijk geldende veiligheidsvoorschriften in acht in verband met brandgevaar,
gevaar voor elektrische schokken en lichamelijk
letsel. Lees ook onderstaande instructies
aandachtig door voordat u met de machine gaat
werken. Bewaar deze instructies zorgvuldig!
Algemeen
* op de werkplek
Neem de vereiste maatregelen voor
gehoorbescherming wanneer de
geluidsdruk het niveau van 85 dB(A)
overschrijdt.
Gewogen kwadratische gemiddelde waarde van de
versnelling overeenkomstig EN 50144:
DW476
DW479
DW490
DW492
DW491
DW852
DW495
DW496
DW497
DW498
DW499
2,94 m/s2 2,94 m/s2 2,94 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Duitsland
1 Zorg voor een opgeruimde werkomgeving
Een rommelige werkomgeving leidt tot ongelukken.
2 Houd rekening met omgevingsinvloeden
Stel elektrische machines niet bloot aan vocht.
Zorg dat de werkomgeving goed is verlicht.
Gebruik elektrische machines niet in de buurt van
brandbare vloeistoffen of gassen.
3 Voorkom een elektrisch schok
Vermijd lichamelijk contact met geaarde
voorwerpen (bijv. buizen, radiatoren, fornuizen en
koelkasten). Onder extreme werkomstandigheden
(bijv. hoge vochtigheid, ontwikkeling van
metaalstof, enz.) kan de elektrische veiligheid door
een scheidingstransformator of een aardlek-(FI)schakelaar voor te schakelen, verhoogd worden.
4 Houd kinderen uit de buurt
Laat andere personen niet aan de machine of het
verlengsnoer komen. Onder 16 jaar is supervisie
verplicht.
5 Verlengsnoeren voor gebruik buitenshuis
Gebruik buitenshuis uitsluitend voor dit doel
goedgekeurde en als zodanig gemerkte
verlengsnoeren.
6 Berg de machine veilig op
Berg niet in gebruik zijnde elektrische machines
op in een droge, afgesloten ruimte, buiten het
bereik van kinderen.
7 Draag geschikte werkkleding
Draag geen wijde kleding of loshangende
sieraden. Deze kunnen door de bewegende
delen worden gegrepen. Draag bij het werken
buitenshuis bij voorkeur rubber
werkhandschoenen en schoenen met
profielzolen. Houd lang haar bijeen.
8 Draag een veiligheidsbril
Gebruik ook een gezichts- of stofmasker bij
werkzaamheden waarbij stofdeeltjes of spanen
vrijkomen.
49
DWLAG.P65
49
17-09-2001, 08:50
NEDERLANDS
9 Let op de maximum geluidsdruk
Neem voorzorgsmaatregelen voor
gehoorbescherming wanneer de geluidsdruk het
niveau van 85 dB(A) overschrijdt.
10 Klem het werkstuk goed vast
Gebruik klemmen of een bankschroef om het
werkstuk te fixeren. Dit is veiliger, bovendien kan
de machine dan met beide handen worden
bediend.
11 Zorg voor een veilige houding
Zorg altijd voor een juiste stabiele houding.
12 Voorkom onbedoeld inschakelen
Draag een op het net aangesloten machine niet
met de vinger aan de schakelaar. Laat de
schakelaar los wanneer u de stekker in het
stopcontact steekt.
13 Blijf voortdurend opletten
Houd uw aandacht bij uw werk. Ga met verstand
te werk. Gebruik de machine niet als u niet
geconcentreerd bent.
14 Trek de stekker uit het stopcontact
Schakel de stroom uit en wacht totdat de
machine volledig stil staat voordat u deze
achterlaat. Trek de stekker uit het stopcontact
wanneer u de machine niet gebruikt, tijdens
onderhoud of bij het vervangen van accessoires.
15 Verwijder sleutels of hulpgereedschappen
Controleer vóór het inschakelen altijd of de
sleutels en andere hulpgereedschappen zijn
verwijderd.
16 Gebruik de juiste machine
Het gebruik volgens bestemming is beschreven in
deze handleiding. Gebruik geen lichte machine of
hulpstukken voor het werk van zware machines.
De machine werkt beter en veiliger indien u deze
gebruikt voor het beoogde doel.
Waarschuwing! Gebruik ter voorkoming van
lichamelijk letsel uitsluitend de in deze
gebruiksaanwijzing aanbevolen accessoires en
hulpstukken. Gebruik de machine uitsluitend voor
het beoogde doel.
17 Gebruik het snoer niet verkeerd
Draag de machine nooit aan het snoer. Trek niet
aan het snoer om de stekker uit het stopcontact
te verwijderen. Houd het snoer uit de buurt van
warmtebronnen, olie en scherpe randen.
18 Onderhoud de machine met zorg
Houd de machine schoon om beter en veiliger te
kunnen werken.
Houdt u aan de instructies met betrekking tot het
onderhoud en het vervangen van accessoires.
Controleer regelmatig het snoer en laat dit bij
beschadigingen door een erkend DEWalt Servicecenter repareren. Controleer het verlengsnoer
regelmatig en vervang het in geval van
beschadiging. Houd de bedieningsorganen
droog en vrij van olie en vet.
19 Controleer de machine op beschadigingen
Controleer de machine vóór gebruik zorgvuldig
op beschadigingen om er zeker van te zijn dat
deze naar behoren zal functioneren. Controleer
of de bewegende delen niet klemmen, verdraaid
of gebroken zijn. Ga na of de accessoires en
hulpstukken correct zijn gemonteerd en of aan
alle andere voorwaarden voor een juiste werking
is voldaan. Ga bij vervanging of reparatie van
beschadigde veiligheidsinrichtingen of defecte
onderdelen te werk zoals aangegeven.
Gebruik geen machine waarvan de schakelaar
defect is. Laat de schakelaar vervangen door een
erkend DEWALT Service-center.
20 Wendt u voor reparaties tot een erkend
DEWALT Service-center
Deze elektrische machine voldoet aan alle
geldende veiligheidsvoorschriften.
Ter voorkoming van ongevallen mogen reparaties
uitsluitend door daartoe bevoegde technici
worden uitgevoerd.
Extra veiligheidsrichtlijnen voor slijpers
• Uw slijper is ontworpen voor het afbramen en
doorslijpen van steen en staal.
Bewerk geen lichte metalen met een
magnesiumgehalte van meer dan 80%;
deze metalen zijn brandbaar.
• Gebruik geen andere accessoires dan
vezelversterkte afbraam- en doorslijpschijven.
• Gebruik uitsluitend de aanbevolen afbraam- en
doorslijpschijven.
• Het onbelaste toerental van de afbraam- of
doorslijpschijf mag niet groter zijn dan de op het
typeplaatje (instructieblad) aangegeven waarde.
• Slijp geen werkstukken door waarvan de dikte
groter is dan de maximale werkdiepte van de
doorslijpschijf.
50
DWLAG.P65
50
17-09-2001, 08:50
NEDERLANDS
Inhoud van de verpakking
Vervangen van het snoer of de stekker
Als de stekker of het snoer wordt vervangen, moet
de oude stekker c.q. het oude snoer worden
weggegooid. Het is gevaarlijk om de stekker van een
los snoer in het stopcontact te steken.
De verpakking bevat:
1 Haakse slijper
1 Beschermkap
1 Zijhandgreep
1 Spansleutel
1 Handleiding
1 Onderdelentekening
Gebruik van verlengsnoeren
• Controleer de machine, losse onderdelen en
accessoires op transportschade.
• Lees deze handleiding rustig en zorgvuldig door
voordat u met de machine gaat werken.
Wanneer een verlengsnoer wordt gebruikt, neem
dan een goedgekeurd verlengsnoer, dat geschikt is
voor het vermogen van de machine (zie technische
gegevens). De aders moeten minimaal een
doorsnede hebben van 1,5 mm2.
Wanneer het verlengsnoer op een haspel zit, rol het
snoer dan helemaal af.
Beschrijving (fig. A)
Uw DEWALT haakse slijper DW476/DW479/DW490/
DW492/DW491/DW852/DW495/DW496/DW497/
DW498/DW499 is ontworpen voor professionele
afbraam- en doorslijpwerkzaamheden.
1 Aan/uit-schakelaar
2 Ontgrendelknop
(alleen voor Groot-Brittannië & Frankrijk)
2a Vergrendelknop
3 Beschermkap
4 Spindelvergrendeling
5 Spindel
6 Zijhandgreep
7 Bevestigingspunt voor zijhandgreep (bovenzijde)
8 Bevestigingspunten voor zijhandgreep
9 Koolborstel-afdekkappen
DW491/DW492/DW495/DW496/DW497/DW498/
DW499 - Aanloopstroombegrenzing
Dankzij de aanloopstroombegrenzing komt de motor
bij het starten van de machine langzaam en zonder
aanloopschok op toeren. Dit is bijzonder praktisch
bij het werken in kleine ruimtes.
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is ontwikkeld voor een
bepaalde netspanning. Controleer altijd of uw
netspanning overeenkomt met de waarde op het
typeplaatje.
Uw DEWALT-machine is dubbel
geïsoleerd overeenkomstig EN 50144;
een aarddraad is dan ook niet nodig.
Spanningsvallen
Inschakelprocessen veroorzaken kortstondige
spanningsvallen. Onder ongunstige omstandigheden
in de stroomvoorziening kunnen andere apparaten
nadelig worden beïnvloed.
Indien de impedantie van de stroomvoorziening
lager is dan 0,25 ø, is de kans op een storing
nagenoeg uitgesloten.
Monteren en instellen
Haal vóór het monteren en instellen altijd
de stekker uit het stopcontact.
Monteren en demonteren van de beschermkap
(fig. B)
• Leg de machine met de spindel naar boven op
een tafel.
• Monteer de beschermkap met behulp van de
drie bevestigingsbouten (10).
• Breng de beschermkap in de gewenste positie
en draai de borgmoer (11) vast.
• Demonteer de beschermkap door het losdraaien
van de drie bevestigingsbouten (10).
DW491 - Monteren en demonteren van de
diamant-beschermkap DE8501 (optie) (fig. C)
Met behulp van de diamant-beschermkap DE8501
kan de snijdiepte worden ingesteld en vrijkomend
stof efficiënt worden afgezogen.
• Demonteer de beschermkap en leg de machine
met de spindel naar boven op een tafel.
51
DWLAG.P65
51
17-09-2001, 08:50
NEDERLANDS
• Schroef de twee bouten (12) uit de Diamantbeschermkap en demonteer de frontplaat (13).
• Steek de spindel door de opening in de
achterplaat (14) en draai de drie
bevestigingsbouten (10) aan. De sleufgaten (15)
in de achterplaat en die van de bevestigingsschijf
(16) moeten precies op elkaar liggen.
• Breng de machine in de gewenste positie en
draai de borgmoer (11) vast.
• Monteer de juiste slijpschijf (zie hieronder).
• Monteer de frontplaat (13). Klem hierbij de
stofafzuigadaptor (17) tussen de frontplaat (13)
en de achterplaat (14). Haak het nokje vast achter
de aanslag (18) van de schaalverdeling op de
grondplaat zodat de veer (19) vrij kan bewegen.
• Breng de bouten (12) weer aan.
• Demonteer de diamant-beschermkap in
omgekeerde volgorde.
Plaatsen en verwijderen van een afbraam- of
doorslijpschijf (fig. D)
• Leg de machine met de beschermkap naar
boven op een tafel.
• Plaats de flens (20) op de spindel (5).
• Leg de afbraam- of doorslijpschijf op de flens.
• Draai de flensmoer (21) op de spindel (5).
• Druk de spindelvergrendeling (4) in en verdraai de
afbraam- of doorslijpslijpschijf totdat deze
vastklikt.
• Draai de flensmoer (21) aan met behulp van de
meegeleverde spansleutel.
• Laat de spindelvergrendeling los.
• Verwijder de afbraam- of doorslijpschijf door het
losdraaien van de flensmoer (21) met behulp van
de spansleutel.
Plaatsen van een komstaaldraadborstel
• Schroef de komstaaldraadborstel direct op de
spindel, zonder gebruik van de flens en de
flensmoer.
Monteren van de zijhandgreep (fig. E)
• Afbramen: schroef de zijhandgreep (6) goed vast
in een van de bevestigingspunten (8) aan
weerszijden van de tandwielkast.
• Doorslijpen: schroef de zijhandgreep (6)
goed vast in het bevestigingspunt (7)
aan de bovenzijde.
DW491 + DE8501 - Monteren van de
beugelgreep DE8502 (optie) (fig. F)
• Verwijder de zijhandgreep.
• Monteer de beugelgreep (22) met behulp van de
twee schroeven (23).
• Draai één schroef in het bevestigingspunt (7) aan
de bovenzijde en de andere schroef in een van
de bevestigingspunten (8) aan weerszijden van
de tandwielkast.
Aanwijzingen voor gebruik
• Neem altijd de veiligheidsinstructies in
acht en houdt u aan de geldende
voorschriften.
• Zorg ervoor dat alle te bewerken
materialen stevig bevestigd zijn.
• Forceer de machine niet. Oefen geen
zijdelingse druk op de afbraam- of
doorslijpschijf uit.
• Voorkom overbelasting. Laat de machine
in geval van oververhitting enkele
minuten onbelast draaien.
Alvorens met de machine te gaan werken:
• Monteer de juiste beschermkap en afbraam- of
doorslijpschijf. Gebruik geen overmatig versleten
of beschadigde schijven.
• Zorg ervoor dat de flens en flensmoer correct zijn
gemonteerd.
• Controleer de draairichting van de schijf aan de
hand van de pijlen op de machine en de schijf.
In- en uitschakelen (fig. A)
De aan/uit-schakelaar van uw haakse slijper is
uitgevoerd met een ontgrendelknop of met een
vergrendelknop voor continu bedrijf.
(Alleen voor Groot-Brittannië & Frankrijk) - aan/uitschakelaar (1) met ontgrendelknop (2)
• Ontgrendel de aan/uit-schakelaar door de
ontgrendelknop naar u toe te schuiven.
• Druk de aan/uit-schakelaar in om de machine te
starten.
• Stop de machine door de aan/uit-schakelaar los
te laten.
52
DWLAG.P65
52
17-09-2001, 08:50
NEDERLANDS
Aan/uit-schakelaar (1) met vergrendelknop (2a)
• Druk de aan/uit-schakelaar in om de machine te
starten. De machine werkt dan in continu bedrijf.
• Stop de machine door de vergrendelknop kort in
te drukken en de aan/uit-schakelaar los te laten.
Onderhoud
Uw DEWALT-machine is ontworpen om gedurende
lange tijd probleemloos te functioneren met een
minimum aan onderhoud. Een juiste behandeling en
regelmatige reiniging van de machine garanderen
een hoge levensduur.
Schakel de machine nooit in of uit bij
volle belasting.
DW491 - Gebruik van de diamant-beschermkap
DE8501 (optie) (fig. C)
De diamant-beschermkap wordt gebruikt voor het
doorslijpen van beton en steen. Hierbij kan de
snijdiepte worden ingesteld en vrijkomend stof
efficiënt worden afgezogen.
• Monteer de diamant-beschermkap zoals
hierboven beschreven.
• Sluit een stofafzuiger aan op de adaptor (17).
• Stel de snijdiepte in met behulp van de sterknop
op de frontplaat (13).
• Neem de voor diamant-slijpschijven van
toepassing zijnde veiligheidsvoorschriften
in acht.
• Gebruik een geschikte diamant-slijpschijf
(zie de gegevens van de fabrikant).
• De maximum draaisnelheid van de
slijpschijf mag niet lager zijn dan die van
de machine.
• Gebruik geen slijpschijven waarvan de
diameter groter is dan 230 mm.
Smering
Uw machine heeft geen extra smering nodig.
Reiniging
Houd de ventilatiesleuven vrij en maak de behuizing
regelmatig schoon met een zachte doek.
Gebruikte machines en het milieu
Wanneer uw oude machine aan vervanging toe is,
breng deze dan naar een DEWALT Service-center
waar de machine op milieuvriendelijke wijze zal
worden verwerkt.
Brandgevaar! Gebruik de stofafzuiger
niet bij het doorslijpen van metaal!
Controleer of de gebruikte stofafzuiger
geschikt is voor het te slijpen materiaal
en of de diamant-beschermkap kan
worden gemonteerd.
DW491 - Gebruik van de beugelgreep DE8502
(optie) (fig. F)
Dankzij de beugelgreep is de machine gemakkelijk
en flexibel in het gebruik.
• Monteer de beugelgreep zoals hierboven
beschreven.
Uw dealer verstrekt u graag de nodige informatie
over de juiste accessoires.
53
DWLAG.P65
53
17-09-2001, 08:50
NEDERLANDS
GARANTIE
• 30 DAGEN «NIET GOED, GELD TERUG»
GARANTIE •
Indien uw DEWALT elektrisch gereedschap om
welke reden dan ook niet geheel aan uw
verwachtingen voldoet, stuurt u het dan
compleet zoals bij aankoop binnen 30 dagen
terug naar DEWALT, samen met uw
aankoopbewijs en uw rekeningnummer.
U ontvangt dan uw geld terug.
• 1 JAAR GRATIS SERVICE-CONTRACT •
Mocht uw DEWALT elektrisch gereedschap
binnen 12 maanden na aankoop nazicht of
reparatie behoeven, dan worden deze
werkzaamheden gratis uitgevoerd in onze Servicecenters op vertoon van het aankoopbewijs.
Stuur uw machine rechtstreeks of via uw dealer
naar een erkend DEWALT Service-center.
• 1 JAAR GARANTIE •
Mocht uw DEWALT elektrisch gereedschap
binnen 12 maanden na datum van aankoop
defect raken tengevolge van materiaal- of
constructiefouten, dan garanderen wij de
kosteloze vervanging van alle defecte delen of
van het hele apparaat, zulks ter beoordeling van
DEWALT, op voorwaarde dat:
• het produkt niet foutief gebruikt werd
• het produkt niet gerepareerd is door
onbevoegden
• het aankoopbewijs met daarop de
aankoopdatum wordt overlegd
Informeer bij uw dealer of bij het DEWALThoofdkantoor naar het adres van het
dichtstbijzijnde Service-center (zie de achterzijde
van deze handleiding). Een overzicht van erkende
DEWALT Service-centers en nadere informatie
over onze service vindt u ook op Internet:
www.2helpU.com.
54
DWLAG.P65
54
17-09-2001, 08:50
NORSK
VINKELSLIPER DW476/DW479/DW490/DW492/DW491/
DW852/DW495/DW496/DW497/DW498/DW499
Gratulerer!
Du har valgt et DEWALT elektroverktøy. Årelang erfaring, konstant produktutvikling og fornyelse gjør DEWALT
til en av de mest pålitelige partnere for profesjonelle brukere.
Tekniske data
Spenning
Motoreffekt
Turtall, ubelastet/min
Skive diameter
Spindel
Vekt
Spenning
Motoreffekt
Turtall, ubelastet/min
Skive diameter
Spindel
Vekt
V
W
mm
kg
V
W
mm
kg
DW476
230
2.000
8.000
180
M14
4,6
DW479
230
1.800
6.300
230
M14
4,6
DW490
230
2.000
6.300
230
M14
4,6
DW492
230
2.200
6.300
230
M14
4,6
DW491
230
2.000
4.700
230
M14
4,7
DW495
230
2.000
8.000
180
M14
4,6
DW496
230
2.000
6.300
230
M14
4,6
DW497
230
2.200
8.000
180
M14
4,6
DW498
230
2.400
8.000
180
M14
4,7
DW499
230
2.400
6.300
230
M14
4,6
Sikring:
230 V
DW852
230
2.200
6.300
230
M14
4,6
10 A
Følgende symboler brukes i denne
instruksjonsboken:
Betegner risiko for personskade, livsfare
eller ødeleggelse av verktøyet dersom
instruksene i denne instruksjonsboken
ikke følges.
CE-Sikkerhetserklæring
DW491/DW492/DW495/DW496/DW497/DW498/
DW499
DEWALT erklærer at disse elektroverktøyer er
konstruert i henhold til: 98/37/EEC, 89/336/EEC,
73/23/EEC, EN 50144, EN 55014-2, EN 55014,
EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Betegner risiko for elektrisk støt.
DW476/DW479/DW490/DW852
DEWALT erklærer at disse elektroverktøyer er
konstruert i henhold til: 98/37/EEC, 89/336/EEC,
73/23/EEC, EN 50144, EN 55014-2, EN 55014,
EN 61000-3-2 & EN 61000-3-11.
Brannfare.
Ønsker du flere opplysninger, vennligst kontakt
DEWALT på adressen nedenfor eller se
veiledningens bakside.
55
DWLAG.P65
55
17-09-2001, 08:50
NORSK
Lydnivået er i overensstemmelse med 86/188/EEC
og 98/37/EEC, målt i henhold til EN 50144:
LpA
(lydnivå)
dB(A)*
LWA (akustisk effekt) dB(A)
DW476
DW479
DW490
DW492
DW491
DW852
DW495
DW496
DW497
DW498
DW499
86,2
86,2
86,2
94,2
94,2
94,2
Sikkerhetsforskrifter
Ta deg tid til å lese nøye gjennom
bruksanvisningen før du begynner å bruke
maskinen. Oppbevar bruksanvisningen på et lett
tilgjengelig sted slik at alle som skal bruke
maskinen lett kan finne den.
I tillegg til nedenforstående forskrifter, må alle
vernebestemmelsene til Statens Arbeidstilsyn
følges når det gjelder arbeid med elektroverktøy.
* ved brukerens øre
Bruk egnet verneutstyr for å beskytte
hørselen dersom lydnivået overskrider
85 dB(A).
Den veide geometriske middelverdien av
akselerasjonsfrekvensen i følge EN 50144:
DW476
DW479
DW490
DW492
DW491
DW852
DW495
DW496
DW497
DW498
DW499
2,94 m/s2 2,94 m/s2 2,94 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Tyskland
ADVARSEL!
Ved bruk av elektroverktøy må disse
grunnleggende sikkerhetsforskrifter følges for å
redusere risikoen for elektrisk støt, personskade
og brann.
1 Bruk hørselsvern
Støynivået ved bearbeiding av forskjellige
materialer kan variere, og i blant kan nivået
overstige 85 dB(A). For å beskytte deg selv bør
du alltid bruke hørselsvern.
2 Hold arbeidsområdet rent og ryddig
En uryddig arbeidsplass innbyr til skader.
3 Tenk på arbeidsmiljøet
Utsett ikke elektroverktøy for regn. Ikke bruk det
på fuktige eller våte steder. Sørg for god
belysning over arbeidsplassen. Bruk ikke
elektroverktøy i nærheten av brannfarlige væsker
eller gasser.
4 Beskytt deg mot elektrisk støt
Unngå kroppskontakt med jordede deler
(for eksempel vannrør, komfyrer, kjøleskap o.l.).
Under ekstreme arbeidsforhold (for eksempel ved
høy luftfuktighet, forekomst av metallstøv o.l.) kan
man øke sikkerheten ved å tilkoble en jordfeilbryter.
5 Hold barn unna
Ikke la barn komme i kontakt med verktøyet eller
skjøteledningen. Det skal holdes tilsyn med barn
under 16 år.
6 Oppbevar elektroverktøy på et trygt sted
Når maskinen ikke er i bruk, skal den oppbevares
på et tørt sted, gjerne høyt oppe og innlåst,
utenfor barns rekkevidde.
7 Overbelast ikke maskinen
Maskinen arbeider bedre og sikrere innenfor det
angitte effektområdet.
8 Bruk riktig elektroverktøy
Tving ikke en maskin til å gjøre arbeid som krever
kraftigere verktøy.
56
DWLAG.P65
56
17-09-2001, 08:50
NORSK
Bruk ikke elektroverktøy til formål det ikke er
ment for, som for eksempel å fjerne kvister eller
kappe ved med en håndsirkelsag.
9 Kle deg riktig
Ha ikke på deg løstsittende klær eller smykker.
De kan sette seg fast i de bevegelige delene.
Vi anbefaler gummihansker og sko som ikke glir
når du arbeider utendørs. Bruk hårnett hvis du
har langt hår.
10 Bruk vernebriller
Bruk vernebriller for å unngå at det blåser støv
inn i øynene og skader deg. Hvis det støver mye,
bør du bruke ansikts- eller støvmaske.
11 Stell pent med ledningen
Bær ikke maskinen i ledningen og, trekk ikke i
ledningen når du skal ta støpselet ut av
stikkontakten. Utsett ikke ledningen for varme,
olje eller skarpe kanter.
12 Sikre arbeidsstykket
Bruk tvinger eller skrustikker til å feste
arbeidsstykket med. Dette er sikrere enn å bruke
hånden, og du får begge hendene fri til å arbeide
med.
13 Strekk deg ikke for langt
Pass på at du alltid har sikkert fotfeste og
balanse.
14 Vær nøye med vedlikeholdet
Hold tilbehøret skarpt og rent. Følg forskriftene
når det gjelder vedlikehold og skifte av tilbehør.
Kontroller maskinens ledning regelmessig og få
den reparert av et autorisert verksted om den
skulle bli skadet. Kontroller skjøteledninger
regelmessig, skift dem ut om de skulle bli skadet.
Hold håndtakene tørre, rene og fri for olje og fett.
15 Trekk støpselet ut av stikkontakten
Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten når
maskinen ikke er i bruk, ved vedlikehold og ved
skifte av tilbehør.
16 Fjern nøkler
Gjør det til vane å sjekke om nøkler og
justeringsverktøy er fjernet før maskinen startes.
17 Unngå at verktøyet blir slått på utilsiktet
Bær ikke maskinen med fingeren på
strømbryteren når den er tilkoblet strømnettet.
Pass på at strømbryteren er avslått når du setter
støpselet i stikkontakten.
18 Utendørs skjøteledning
Utendørs må det bare brukes skjøteledning som
er tillatt for utendørs bruk og merket for dette.
19 Vær oppmerksom
Se på det du gjør. Bruk sunn fornuft. Bruk ikke
maskinen når du er trett.
20 Sjekk skadede deler før du setter støpselet i
stikkontakten
Før fortsatt bruk av maskinen skal eventuelle
skadede deler eller deksler kontrolleres nøye for å
bringe på det rene om de fungerer riktig og
utfører det de skal. Kontroller justeringen av
bevegelige deler, om de sitter i klemme, om deler
er brukket. Sjekk at alt er riktig montert og er slik
det skal være. En del eller et deksel som er
skadet, skal repareres eller skiftes ut av et
autorisert verksted dersom ikke annet er angitt
i bruksanvisningen. Ødelagte brytere skal
repareres av et autorisert serviceverksted.
Bruk ikke maskinen hvis den ikke kan slås av og
på med bryteren.
21 ADVARSEL!
Bruk bare tilbehør og utstyr som anbefales i
bruksanvisningen og i katalogene. Bruk av annet
verktøy eller tilbehør enn det som anbefales i
bruksanvisningen eller i katalogene kan medføre
en mulig risiko for personskade.
22 La verktøyet repareres av et autorisert
DEWALT serviceverksted
Dette elektroverktøyet er i samsvar med
gjeldende sikkerhetsforskrifter. Unngå risiko:
Overlat alltid reparasjon av elektriske apparater til
kvalifisert servicepersonale.
Ekstra sikkerhetsregler for slipere
• Din sliper er utformet til å slipe og kappe murverk
og stål.
Ikke kapp eller slip lett metall med et
magnesiuminnhold over 80%, da denne
metalltypen er brennbar.
• Ikke bruk annet utstyr enn fiberarmerte slipehjul
og kappeskiver.
• Bruk bare de slipehjulene og kappeskivene som
anbefales av fabrikanten.
• Slipehjulets eller kappeskivens
tomgangshastighet må ikke overskride verdien
som står på navneskiltet (instruksjonsskiltet).
• Ikke kapp arbeidsstykker som krever en
maksimal kappedybde som overskrider
kappeskivens dybde.
57
DWLAG.P65
57
17-09-2001, 08:50
NORSK
Kontroll av pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Vinkelsliper
1 Beskyttelsesdeksel
1 Sidehåndtak
1 Pinnenøkkel
1 Instruksjonsbok
1 Splitt-tegning
Skifting av kabel eller støpsel
Tenk på sikkerhetsforskriftene ved skifting av kabel
eller støpsel. Et støpsel med blottede kopperledere
er farlig hvis det koples til en strømførende kontakt.
Bruk av skjøteledning
• Kontroller om verktøyet, deler eller tilbehør er blitt
skadet under transporten.
• Ta deg tid til å lese nøye igjennom
instruksjonsboken slik at du forstår innholdet før
verktøyet tas i bruk.
Beskrivelse (fig. A)
DEWALT vinkelsliper DW476/DW479/DW490/
DW492/DW491/DW852/DW495/DW496/DW497/
DW498/DW499 er utarbeidet for profesjonelle slipeog kappearbeider.
1 Strømbryter
2 Utkoblingsknapp (kun Frankrike & Storbritannia)
2a Låseknapp
3 Beskyttelsesdeksel
4 Spindellås
5 Spindel
6 Sidehåndtak
7 Topphull for ekstra håndtak
8 Sidehull for ekstra håndtak
9 Kullbørstedeksel
DW491/DW492/DW495/DW496/DW497/DW498/
DW499 - Myk start
Myk start-mekanismen sørger for en langsom økning
av hastigheten. Maskinen starter derfor ikke med et
rykk. Denne mekanismen er spesielt nyttig dersom
arbeidsplassen er av begrenset omfang.
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er kun konstruert for én
spenning. Kontroller alltid at nettspenningen er i
overensstemmelse med spenningen på typeskiltet.
Ditt DEWALT verktøy er dobbeltisolert i
samsvar med EN 50144. Jordet ledning
er derfor ikke nødvendig.
Hvis det er nødvendig å bruke skjøteledning, må
man bruke en godkjent skjøteledning som er egnet
til dette verktøyets kraftbehov (se tekniske data).
Hvis du bruker en kabeltrommel, bør du alltid vikle
kabelen helt av først.
Spenningsfall
Innkoplingsstrømstøtene forårsaker korte
spenningsfall. Ved ugunstig kraftforsyning, kan dette
innvirke på annet utsyr.
Hvis kraftforsyningens vekselstrømsmotstandssystem
er lavere enn 0,25 ø, er det lite sannsynlig at det vil
forekomme forstyrrelser.
Montering og justering
Ta alltid støpselet ut av stikkontakten før
montering og justering av verktøyet.
Montering og fjerning av beskyttelsesdekselet
(fig. B)
• Plasser vinkelsliperen på et bord med spindelen
opp.
• Monter beskyttelsesdekselet til verktøyet ved
hjelp av de tre skruene (10) med låseskiver.
• Snu beskyttelsesdekselet til den kommer i riktig
posisjon og skru til låsemutteren (11).
• Fjern beskyttelsesdekselet ved å løsne de tre
skruene (10).
DW491 - Montering og fjerning av
beskyttelsesdekselet for diamantskive DE8501
(ekstrautstyr) (fig. C)
Beskyttelsesdekselet for diamantskive DW476/
DW479/DW490/DW492/DW491/DW852/DW495/
DW496/DW497/DW498/DW499 er spesielt
konstruert for dybdejustering og effektiv støvfjerning.
• Fjern beskyttelsesdekselet fra vinkelsliperen og
plasser verktøyet på bordet med spindelen opp.
• Fjern begge skruene (12) fra beskyttelsesdekselet
og demonter frontplaten (13).
58
DWLAG.P65
58
17-09-2001, 08:50
NORSK
• Stikk spindelen gjennom hullet i den bakre platen
(14) og skru fast de tre skruene (10) med
låseskiver. Kontroller at åpningene (15) i den
bakre platen og festet (16) faller sammen.
• Snu vinkelsliperen til den kommer i riktig posisjon
og fest låsemutteren (11).
• Monter en passende kappeskive (se nedenfor).
• Monter frontplaten (13). Kontroller at støvavsuget
(17) er godt festet i åpningen mellom frontplaten
og den bakre platen.
Hekt kammen bak rullestyringen på skjermen (18)
for å være sikker på at fjæren (19) kan bevege
seg fritt.
• Sett skruene på plass igjen (12).
• Beskyttelsesdekselet fjernes ved å gå frem i
omvendt rekkefølge.
Montering og fjerning av slipehjul eller
kappeskive (fig. D)
• Plasser verktøyet på et bord med
beskyttelsesdekselet opp.
• Fest avstandsringen (20) til spindelen (5) på riktig
måte.
• Sett slipe- eller kappeskiven på avstandsringen.
• Skru den gjengede flensen (21) på spindelen (5).
• Trykk inn spindellåsen (4) og drei skiven til den griper.
• Fest den gjengede flensen (21) med pinnenøkkelen.
• Slipp spindellåsen.
• Slipe- eller kappeskiven fjernes ved å løsne den
gjengede flensen (21) med pinnenøkkelen.
Montering av koppformet stålbørste
• Skru den koppformede stålbørsten direkte på
spindelen uten å bruke avstandsringen og den
gjengede flensen.
Montering av sidehåndtaket (fig. E)
• Ved sliping skrus sidehåndtaket (6) godt fast i et
av hullene (8) på en av sidene av girhuset.
• Ved kapping skrus sidehåndtaket (6) godt fast i
topphullet (7).
DW491 + DE8501 - Montering av bøylehåndtaket
DE8502 (ekstrautstyr) (fig. F)
• Fjern sidehåndtaket.
• Monter bøylehåndtaket (22) ved hjelp av de to
skruene (23).
• Fest en av skruene i topphullet (7) og den andre
i et av sidehullene (8).
Bruksanvisning
• Overhold alltid sikkerhetsinstruksene og
gjeldende forskrifter.
• Pass på at alle materialer som skal slipes
er godt festet.
• Trykk maskinen lett ned. Utsett ikke
skivene for sidetrykk.
• Unngå overbelastning.
Ved overoppheting av maskinen må man
la den gå ubelastet i et par minutter.
Før maskinen tas i bruk:
• Monter passende beskyttelsesdeksel og slipeeller kappeskive. Bruk ikke utslitte eller skadde
skiver.
• Kontroller at avstandsringen og den gjengede
flensen er riktig montert.
• Kontroller at skiven roterer i den retningen som er
angitt på tilleggsutstyret og maskinen.
Start - stopp (fig. A)
Strømbryteren på vinkelsliperen er utstyrt med en
utkoblingsknapp eller en låseknapp for kontinuerlig
drift.
(Kun Frankrike & Storbritannia) - Strømbryter (1)
med utkoblingsknapp (2)
• For utkobling av strømbryteren, skyv
utkoblingsknappen mot deg.
• Start maskinen ved å trykke inn strømbryteren.
• Stopp maskinen ved å slippe strømbryteren.
Strømbryter (1) med låseknapp (2a)
• Start maskinen ved å trykke inn strømbryteren:
kontinuerlig drift.
• Maskinen stanses ved å trykke låseknapp og ved
å slippe strømbryteren.
Start eller stopp ikke maskinen når den
er belastet.
DW491 - Bruk av beskyttelsesdekselet for
diamantskiver DE8501 (ekstrautstyr) (fig. C)
Beskyttelsesdekselet brukes ved kapping av betong
og murverk, når det er nødvendig med nøyaktig
justering av kappedybde eller støvavsugning.
• Monter beskyttelsesdekselet som angitt ovenfor.
• Fest en støvsuger til åpningen (17).
59
DWLAG.P65
59
17-09-2001, 08:50
NORSK
• Innstill dybden ved hjelp av den justerbare
styredekselet (13).
• Overhold sikkerhetsforskriftene for
diamant-kappeskive.
• Bruk en passende diamant-kappeskive
(kontroller produsentens data).
• Kappeskivens maksimale
rotasjonshastighet må ikke overskride
maskinens hastighet.
• Bruk ikke kappeskiver med større
diameter enn 230 mm.
Brannfare! Bruk ikke støvsugeren ved
sliping av metall!
Kontroller at støvsugeren som benyttes
er egnet for det materialet som kappes
og at diamant-beskyttelsesskjerm kan
tilkobles.
Utslitt verktøy og miljøet
Vern naturen. Kast ikke produktet sammen med
annet avfall når det er utslitt. Lever det til
kildesortering eller til et DEWALT-serviceverksted.
DEWALT service
Dersom det skulle oppstå feil med maskinen, lever
den til et autorisert serviceverksted. (Se aktuell
prisliste/katalog for ytterligere informasjon eller ta
kontakt med DEWALT).
På grunn av forskning og utvikling kan ovenstående
spesifikasjoner bli endret, noe som ikke blir opplyst
separat.
DW491 - Bruk av bøylehåndtaket DE8502
(ekstrautstyr) (fig. F)
Bøylehåndtaket er behagelig i bruk og gjør at
maskinen er svært enkel å håndtere.
• Monter bøylehåndtaket som beskrevet ovenfor.
Din forhandler kan gi nærmere opplysninger om
egnet tilleggsutstyr.
Vedlikehold
Ditt DEWALT-elektroverktøy er konstruert slik at det
kan brukes i lang tid med et minimum av
vedlikehold. Kontinuerlig og tilfredsstillende drift
avhenger av riktig behandling og regelmessig
rengjøring av verktøyet.
Smøring
Ditt elektoverktøy trenger ikke ekstra smøring.
Rengjøring
Hold ventilasjonsspaltene åpne og rengjør
elverktøyet regelmessig med en myk klut.
60
DWLAG.P65
60
17-09-2001, 08:50
NORSK
GARANTI
• 30 DAGERS FORNØYD-KUNDEGARANTI •
Hvis du ikke er tilfreds med ditt DEWALT verktøy,
kan det returneres innen 30 dager til din DEWALT
forhandler eller til et DEWALT autorisert
serviceverksted og du kan bytte eller få pengene
tilbake. Kvittering må fremlegges.
• 1 ÅRS FRI VEDLIKEHOLDSERVICE •
Skulle ditt DEWALT verktøy trenge vedlikehold eller
service i de første 12 månedene etter det ble kjøpt,
vil dette bli utført gratis av et autorisert DEWALT
serviceverksted. Gratis vedlikeholdsservice omfatter
arbeidskostnader.
Tilbehørs- og reservedelskostnader inngår ikke.
Kvittering må fremlegges.
• 1 ÅRS GARANTI •
Dersom det skulle vise seg innen 12 måneder fra
kjøpsdato at ditt DEWALT-produkt har feil eller
mangler som skyldes material- eller
fabrikasjonsfeil, garanterer vi å erstatte alle
defekte deler gratis eller, etter egen vurdering,
erstatte verktøyet gratis forutsatt at:
• Verktøyet ikke er blitt brukt skjødesløst.
• Reparasjoner bare er blitt utført av autorisert
verksted/personell.
• Kvittering kan fremlegges.
Denne garantien er i tillegg til kjøperens
rettigheter i henhold til Kjøpsloven.
Adresse til nærmeste DEWALT autoriserte
serviceverksted finner du i DEWALT katalogen,
eller ved å kontakte DEWALT. Alternativt kan du
finne en liste over DEWALT autoriserte
serviceverksteder og komplett informasjon om
vår etter-salg-service på Internett-adressen vår:
www.2helpU.com.
61
DWLAG.P65
61
17-09-2001, 08:50
PORTUGUÊS
REBARBADORA DW476/DW479/DW490/DW492/DW491/
DW852/DW495/DW496/DW497/DW498/DW499
Parabéns!
Escolheu uma Ferramenta Eléctrica DEWALT. Muitos anos de experiência, um desenvolvimento contínuo de
produtos e o espírito de inovação fizeram da DEWALT um dos parceiros mais fiáveis para os utilizadores
profissionais.
Dados técnicos
Voltagem
Potência absorvida
Velocidade em vazio
Diâmetro da roda
Veio
Peso
V
Watts
rpm
mm
Voltagem
Potência absorvida
Velocidade em vazio
Diâmetro da roda
Veio
Peso
V
Watts
rpm
mm
kg
kg
DW476
230
2.000
8.000
180
M14
4,6
DW479
230
1.800
6.300
230
M14
4,6
DW490
230
2.000
6.300
230
M14
4,6
DW492
230
2.200
6.300
230
M14
4,6
DW491
230
2.000
4.700
230
M14
4,7
DW495
230
2.000
8.000
180
M14
4,6
DW496
230
2.000
6.300
230
M14
4,6
DW497
230
2.200
8.000
180
M14
4,6
DW498
230
2.400
8.000
180
M14
4,7
DW499
230
2.400
6.300
230
M14
4,6
Fusíveis
Ferramentas de 230 V
DW852
230
2.200
6.300
230
M14
4,6
10 Ampéres
Os seguintes símbolos são usados neste manual:
Indica risco de ferimentos, perda de vida
ou danos à ferramenta no caso do nãocumprimento das instruções deste
manual.
Indica tensão eléctrica.
Declaração CE de conformidade
DW491/DW492/DW495/DW496/DW497/DW498/
DW499
A DEWALT declara que estas ferramentas eléctricas
foram concebidas em conformidade com 98/37/CEE,
89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 50144, EN 55014-2,
EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
DW476/DW479/DW490/DW852
A DEWALT declara que estas ferramentas eléctricas
foram concebidas em conformidade com 98/37/CEE,
89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 50144, EN 55014-2,
EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-11.
Perigo de incêndio.
Para mais informações, quieira consultar a DEWALT
no endereço abaixo ou a parte de trás do presente
manual.
62
DWLAG.P65
62
17-09-2001, 08:50
PORTUGUÊS
De acordo com as Directivas 86/188/CEE &
98/37/CEE da Comunidade Europeia, o nível de
potência sonora, medido de acordo com a
EN 50144, é:
Instruções de segurança
DW476
DW479
DW490
DW492
DW491
DW852
DW495
DW496
DW497
Quando usar Ferramentas Eléctricas, cumpra
sempre os regulamentos de segurança
aplicáveis no seu país para reduzir o risco de
incêndio, de choque eléctrico e de ferimentos.
Leia as seguintes instruções de segurança antes
de tentar utilizar este produto.
Guarde estas instruções!
DW498
DW499
LpA (pressão sonora) dB(A)*
86,2
86,2
86,2
Instruções gerais
LWA (potência sonora) dB(A)
94,2
94,2
94,2
* junto ao ouvido do operador
Use protectores auditivos quando a
potência sonora ultrapassar 85 dB(A).
Valor médio quadrático ponderado em frequência
de aceleração conforme à EN 50144:
DW476
DW479
DW490
DW492
DW491
DW852
DW495
DW496
DW497
DW498
DW499
2,94 m/s2 2,94 m/s2 2,94 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Alemanha
1 Mantenha a área de trabalho arrumada
As mesas e áreas de trabalho desarrumadas
podem provocar ferimentos.
2 Cuide do ambiente da área de trabalho
Não exponha Ferramentas Eléctricas à
humidade. Ilumine bem as áreas de trabalho.
Não utilize Ferramentas Eléctricas em presença
de líquidos ou gases inflamáveis.
3 Tenha cuidado com os choques eléctricos
Evite o contacto directo com superfícies ligadas
à terra (p.ex. tubos, radiadores, fogões,
frigoríficos).
Nos casos de serviço sob condições extremas
(tais como humidade elevada, execução de
soldadura, etc.) a segurança eléctrica pode ser
aumentada intercalando-se um transformador de
separação ou um disjuntor de corrente de
defeito (FI).
4 Mantenha as crianças afastadas
Não deixe as crianças tocarem na ferramenta
nem no cabo de extensão. As crianças com
menos de 16 anos de idade devem ser vigiadas.
5 Cabos para uso exterior
Quando as ferramentas se utilizarem no exterior,
empregue sempre cabos previstos para uso no
exterior.
6 Guarde as ferramentas que não estiverem a
ser utilizadas
Quando não forem utilizadas as Ferramentas
Eléctricas, estas devem guardadas num sítio
seco, fechado à chave e fora do alcance das
crianças.
7 Vista-se de maneira apropriada
Não use vestuário largo nem jóias porque podem
prender-se numa peça móvel. Quando se
trabalha no exterior, é de aconselhar o uso de
luvas de borracha e de calçado antiderrapante.
Cubra o cabelo se tiver cabelo comprido.
63
DWLAG.P65
63
17-09-2001, 08:50
PORTUGUÊS
8 Utilize óculos de protecção
Utilize também uma máscara no caso de os
trabalhos produzirem pó.
9 Tenha cuidado com o ruído
Tome medidas de protecção apropriadas se o
nível do ruído exceder 85 dB(A).
10 Segure firmemente as peças de trabalho
Utilize grampos ou um torno para segurar as
peças a trabalhar. É mais seguro e permite
manter as duas mãos livres para trabalhar.
11 Verifique a sua posição
Mantenha sempre o equilíbrio.
12 Evite arranques acidentais
Não transporte uma ferramenta ligada à rede
com o dedo colocado no interruptor. Verifique se
o interruptor está desligado ao ligar a ferramenta
à rede.
13 Esteja atento
Dê atenção ao que vai fazendo. Trabalhe com
precaução. Não utilize ferramentas quando
estiver cansado.
14 Desligue a ferramenta
Desligue e espere até a ferramenta parar
completamente antes de a deixar sem vigilância.
Tire a ficha da tomada quando a ferramenta não
estiver a ser utilizada, antes de proceder à
manutenção ou à substituição de acessórios.
15 Tire as chaves de aperto
Verifique sempre se as chaves de aperto foram
retiradas da ferramenta antes de a utilizar.
16 Empregue as ferramentas apropriadas
Neste manual indicam-se as aplicações da
ferramenta. Não force pequenas ferramentas ou
acessórios para fazer o trabalho duma
ferramenta forte. A ferramenta trabalhará melhor
e de uma maneira mais segura se for utilizada
para o efeito indicado.
AVISO O uso de qualquer acessório ou o uso da
própria ferramenta, além do que é recomendado
neste manual de instruções pode dar origem a
risco de ferimento.
17 Não force o cabo eléctrico
Nunca transporte a ferramenta pelo cabo e não
puxe pelo cabo para tirar a ficha da tomada.
Proteja o cabo contra o calor e evite o contacto
com óleo e objectos cortantes.
18 Cuide das suas ferramentas com atenção
Para uma maior rentabilidade, mantenha as
ferramentas sempre afinadas e limpas.
Cumpra as instruções relativas à manutenção e
substituição dos acessórios. Verifique
regularmente os cabos da ferramenta e, no caso
de estes estarem danificados, mande-os
consertar a um Centro de Assistência Técnica
DEWALT. Verifique periodicamente os cabos de
extensão e substitua-os se estiverem
danificados. Mantenha os comandos secos,
limpos e sem óleo ou gordura.
19 Verifique as peças danificadas
Antes de utilizar a ferramenta, verifique
cuidadosamente se esta apresenta sinais de
danos de modo a assegurar um bom
funcionamento e a obtenção do resultado
desejado. Verifique o bom alinhamento e fixação
das peças móveis e confirme a ausência de
ruptura das peças. Verifique ainda se a
montagem foi bem feita ou se existe qualquer
outra condição que possa impedir que a
ferramenta funcione bem. Mande consertar ou
substituir os dispositivos de protecção ou outras
peças danificadas conforme as instruções.
Não utilize a ferramenta se o interruptor não
estiver a funcionar. Mande substituir o interruptor
num Centro de Assistência Técnica DEWALT.
20 Mande consertar a sua ferramenta por um
Centro de Assistência Técnica DEWALT
Esta Ferramenta Eléctrica está conforme às
regulamentações de segurança que lhe dizem
respeito. Para evitar qualquer perigo,
a reparação de ferramentas eléctricas deverá
estar fica exclusivamente a cargo de técnicos
qualificados.
Normas de segurança adicionais parar discos de
rebarbar
• O seu disco de rebarbar foi concebido para
rebarbar e cortar alvenaria e aço.
Não corte nem rebarbe metais leves
com conteúdo de magnésio superior a
80% pois este tipo de metais é
inflamável.
• Não utilize outros acessórios que não sejam os
discos de rebarbar reforçados com fibra e os
discos de corte.
• Utilize apenas os discos de rebarbar e os discos
de corte recomendados pelo fabricante.
64
DWLAG.P65
64
17-09-2001, 08:50
PORTUGUÊS
• A velocidade sem carga do disco de rebarbar ou
disco de corte não deve exceder o valor
impresso na placa de identificação (folha de
instruções).
• Não corte peças de trabalho que exijam uma
profundidade máxima de corte que exceda a do
disco de corte.
Verificação do conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Rebarbadora
1 Resguardo
1 Punho lateral
1 Chave de dois pinos
1 Manual de instruções
1 Vista dos componentes destacados
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os
acessórios apresentam sinais de danos que
possam ter ocorrido durante o transporte.
• Antes de utilizar a ferramenta, dedique o tempo
necessário à leitura e compreensão deste manual.
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido para uma única tensão.
Verifique sempre se a tensão da rede corresponde à
voltagem indicada na placa de identificação.
A sua ferramenta DEWALT tem duplo
isolamento em conformidade com o
estipulado na norma EN 50144,
não sendo, por isso, necessária uma
ligação à terra.
Substituição do cabo ou ficha
Ao substituir o cabo ou ficha, elimine-os de forma
segura; uma ficha com condutores de cobre a
descoberto é perigosa quando entra em contacto
com uma tomada com corrente.
Extensões
Se fôr necessário um fio de extensão, use um cabo
especial, conveniente para a corrente desta
ferramenta (Veja os dados técnicos). A dimensão
mínima do condutor é 1,5 mm2. No caso de se usar
uma bobina, desenrole o cabo todo.
Descrição (fig. A)
A sua rebarbadora DEWALT DW476/DW479/
DW490/DW492/DW491/DW852/DW495/DW496/
DW497/DW498/DW499 foi concebida para
aplicações profissionais de rebarbar e de corte.
1 Interruptor de ligar/desligar
2 Desbloqueio do interruptor
(apenas R.U. & França)
2a Bloqueio do interruptor
3 Resguardo
4 Botão de travamento do veio
5 Veio
6 Punho lateral
7 Orifício superior
8 Orifícios laterais
9 Coberturas das escovas de carvão
DW491/DW492/DW495/DW496/DW497/DW498/
DW499 - Função de arranque suave
A função de arranque suave permite que a
velocidade aumente lentamente para evitar o
contragolpe quando é posta em funcionamento.
Esta função torna-se particularmente útil quando se
trabalha em espaços confinados.
Quedas de voltagem
Correntes de entrada causam quedas de voltagem
de curta duração. Em condições de alimentação de
energia desfavoráveis, outros equipamentos podem
ser afectados.
Caso a impedância da alimentação de energia seja
inferior a 0,25 ø, é improvável a ocorrência de
distúrbios.
Montagem e afinação
Antes da montagem de acessórios e da
afinação retire sempre a ficha da tomada.
Montagem e remoção do resguardo (fig. B)
• Coloque a rebarbadora sobre uma mesa, com o
veio para cima.
• Monte o resguardo na ferramenta utilizando os
três parafusos (10) com anilhas de estrela.
• Rode o resguardo para a posição requerida e
aperte a porca (11).
• Para remover o resguardo, desaperte os três
parafusos (10).
65
DWLAG.P65
65
17-09-2001, 08:51
PORTUGUÊS
DW491 - Montagem e remoção do resguardo
para a utilização de discos de diamante DE8501
(opcional) (fig. C)
O resguardo DE8501 foi concebido para ser
regulado em profundidade e para extracção
eficiente de poeiras.
• Retire o resguardo da rebarbadora e coloque a
ferramenta numa mesa, com o veio para cima.
• Retire ambos os parafusos (12) do resguardo e
desmonte a placa dianteira (13).
• Insira o veio no orifício da placa traseira (14)
e aperte os três parafusos (10) com as anilhas de
estrela. Certifique-se que as ranhuras (15)
na placa traseira e o disco de retenção (16)
coincidem.
• Rode a rebarbadora para a posição requerida e
aperte a porca (11).
• Instale um disco de corte apropriado (ver em baixo).
• Monte a placa dianteira (13). Certifique-se que a
saída da extracção de poeiras (17) está
devidamente colocada na abertura entre a placa
traseira (14) e a placa dianteira (13). Prenda o
came por trás do batente da régua (18) na placa
de base para ter a certeza que a mola (19)
se desloca sem problemas.
• Volte a colocar os parafusos (12).
• Para retirar o resguardo de diamante, proceda
na ordem inversa.
Instalação e remoção de um disco de corte ou
de rebarbar (fig. D)
• Coloque a ferramenta sobre uma mesa, com o
resguardo para cima.
• Instale o espaçador (20) correctamente no veio (5).
• Coloque o disco no espaçador.
• Aparafuse a flange de rosca (21) no veio (5).
• Pressione o fecho de veio (4) e rode o disco até
prender na posição correcta.
• Aperte a flange exterior (21) com a chave de dois
pinos que vem incluída.
• Solte o botão de bloqueio do veio.
• Para retirar o disco, desaperte a flange exterior
(21) com a chave de dois pinos.
Instalação de uma catrabucha
• Aparafuse a catrabucha de arame directamente
ao veio sem utilizar o espaçador e a flange
exterior.
Instalação do punho lateral (fig. E)
• Para operações de rectificação, aparafuse bem o
punho lateral (6) num dos orifícios (8) nos dois
lados da caixa de engrenagens.
• Para cortar, aparafuse bem o punho lateral (6)
no orifício superior (7).
DW491 + DE8501 - Montagem do manípulo
redondo DE8502 (opcional) (fig. F)
• Retire o punho.
• Monte o manípulo redondo (22) utilizando os dois
parafusos (23).
• Coloque um parafuso no orifício superior (7)
e o outro num dos orifícios laterais (8).
Modo de emprego
• Cumpra sempre as instruções de
segurança e os regulamentos aplicáveis.
• Certifique-se que todos os materiais a
serem rectificados ou cortados estão
devidamente presos.
• Aplique apenas uma ligeira pressão na
ferramenta. Não exerça pressão lateral
na roda de esmeril ou no disco de corte.
• Evite sobrecargas. Se a ferramenta
aquecer, deixe-a trabalhar em vazio
durante alguns minutos.
Antes de pôr em funcionamento:
• Instale o devido resguardo e disco. Não utilize
discos com um nível de desgaste excessivo.
• Certifique-se que o espaçador e a flange exterior
estão devidamente instalados.
• Certifique-se que o disco roda na direcção das
setas indicadas no acessório ou na ferramenta.
Ligar e desligar (fig. A)
O interruptor on/off da sua rebarbadora está equipado
com un dispositivo de bloqueio/desbloqueio para
serviço contínuo.
(Apenas R.U. & França) - Interruptor on/off (1)
com interruptor de desbloqueio (2)
• Para destravar o interruptor on/off, deslize o
interruptor de desbloqueio na sua direcção.
• Para pôr a ferramenta em funcionamento,
carregue o interruptor on/off.
• Para parar a ferramenta, solte o interruptor on/off.
66
DWLAG.P65
66
17-09-2001, 08:51
PORTUGUÊS
Interruptor on/off (1) com interruptor de bloqueio
(2a)
• Para pôr a rebarbadora em movimento carregue
o interruptor on/off. A rebarbadora fica agora em
serviço contínuo.
• Para desligá-la apoie ligeiramente no interruptor
para desbloqueio e desligue o interruptor on/off.
Não ligue ou desligue a ferramenta
quando estiver com carga.
DW491 - Utilização do resguardo para disco de
diamante DE8501 (opcional) (fig. C)
O resguardo é utilizado para cortar cimento e
alvenaria, quando é necessário proceder à
extracção de poeira ou a uma afinação de
profundidade de corte precisa.
• Monte o resguardo de diamante conforme
descrito acima.
• Ligue um extractor de poeira à saída (17).
• Regule a profundidade de corte utilizando o
botão da régua na placa dianteira (13).
• Respeite as instruções de segurança
relativas aos discos de corte de diamante.
• Utilize um disco de corte de diamante
adequado (verifique os dados relativos
ao fabricante).
• A velocidade máxima de rotação do
disco de corte não deverá ser inferior à
da ferramenta.
• Não utilize discos de corte com uma
diâmetro superior a 230 mm.
Para mais informações sobre os acessórios
apropriados, consulte o seu Revendedor autorizado.
Manutenção
A sua Ferramenta Eléctrica DEWALT foi concebida
para funcionar durante muito tempo com um
mínimo de manutenção. O funcionamento
satisfatório contínuo depende de bons cuidados e
limpeza regular da ferramenta.
Lubrificação
A sua Ferramenta Eléctrica não precisa de
lubrificação suplementar.
Limpeza
Conserve livres as aberturas de ventilação e limpe
regularmente o corpo da máquina utilizando um
pano macio.
Ferramentas indesejadas e o ambiente
Leve a sua ferramenta velha a um Centro de
Assistência Técnica DEWALT onde ela será
eliminada de um modo seguro para o ambiente.
Perigo de incêndio! Não utilize o
extractor de poeira quando estiver a
cortar metal!
Certifique-se de que o extractor de poeira
utilizado é adequado para o material que
se pretende cortar e que é possível
encaixar a protecção do diamante.
DW491 - Utilização do manípulo redondo
DE8502 (opcional) (fig. F)
O manípulo redondo é muito mais conveniente,
tornando a sua ferramenta mais fácil de usar.
• Monte o manípulo redondo conforme descrito
acima.
67
DWLAG.P65
67
17-09-2001, 08:51
PORTUGUÊS
GARANTIA
• 30 DIAS DE SATISFAÇÃO COMPLETA •
Se não estiver completamente satisfeito com a
sua ferramenta DEWALT, contacte um Centro de
Assistência Técnica DEWALT. Apresente a sua
reclamação, juntamente com a máquina
completa, bem como a factura de compra e serlhe á apresentada a melhor solução.
• UM ANO DE MANUTENÇÃO GRATUITA •
Se necessitar de manutenção para a sua
ferramenta DEWALT, durante os 12 meses após a
compra, entregue-a, sem encargos, num Centro
de Assistência Técnica DEWALT. Deve apresentar
uma prova da compra.
• UM ANO DE GARANTIA •
Se o seu produto DEWALT se avariar por defeito de
montagem ou de material, durante os 12 meses a
partir da data da compra, garantimos a
substituição de todas as peças defeituosas sem
encargos desde que:
• O produto não tenha sido mal usado.
• Eventuais reparações não tenham sido
efectuadas por pessoas estranhas aos Centro
de Assistência Técnica DEWALT.
• Se apresente prova da data de compra.
Para a localização do Centro de Assistência
Técnica DEWALT mais próximo, queira consultar
a parte de trás do presente manual.
Em alternativa, encontrará uma lista de Centros
de Assistência Técnica DEWALT e todas as
informações sobre o nosso serviço pós-venda
disponíveis na Internet em www.2helpU.com.
68
DWLAG.P65
68
17-09-2001, 08:51
SUOMI
KULMAHIOMAKONE DW476/DW479/DW490/DW492/
DW491/DW852/DW495/DW496/DW497/DW498/DW499
Onneksi olkoon!
Olet valinnut DEWALT-sähkötyökalun. Monivuotisen kokemuksen, ahkeran tuotekehittelyn ja uudistusten
ansiosta DEWALT on yksi ammattikäyttäjien luotettavimmista yhteistyökumppaneista.
Tekniset tiedot
Jännite
V
Ottoteho
W
Kuormittamaton kierrosnopeus/min
Laikkakoko
mm
Karan kierre
Paino
kg
DW476
230
2.000
8.000
180
M14
4,6
DW479
230
1.800
6.300
230
M14
4,6
DW490
230
2.000
6.300
230
M14
4,6
DW492
230
2.200
6.300
230
M14
4,6
DW491
230
2.000
4.700
230
M14
4,7
Jännite
V
Ottoteho
W
Kuormittamaton kierrosnopeus/min
Laikkakoko
mm
Karan kierre
Paino
kg
DW495
230
2.000
8.000
180
M14
4,6
DW496
230
2.000
6.300
230
M14
4,6
DW497
230
2.200
8.000
180
M14
4,6
DW498
230
2.400
8.000
180
M14
4,7
DW499
230
2.400
6.300
230
M14
4,6
Sulakkeet:
230 V
DW852
230
2.200
6.300
230
M14
4,6
10 A
Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia merkkejä:
Osoittaa henkilövahingon,
hengenmenetyksen tai konevaurion
vaaraa, mikäli tämän käyttöohjeen
neuvoja ei noudateta.
Osoittaa sähköiskun vaaraa.
Tulenvaara.
CE-Vaatimustenmukaisuustodistus
DW491/DW492/DW495/DW496/DW497/DW498/
DW499
DEWALT vakuuttaa, että sähkökoneet on valmistettu
Euroopan Unionin standardien 98/37/EEC,
89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 50144, EN 55014-2,
EN 55014, EN 61000-3-2 ja EN 61000-3-3
mukaisesti.
DW476/DW479/DW490/DW852
DEWALT vakuuttaa, että sähkökoneet on valmistettu
Euroopan Unionin standardien 98/37/EEC,
89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 50144, EN 55014-2,
EN 55014, EN 61000-3-2 ja EN 61000-3-11
mukaisesti.
Lisätietoja saat DEWALTilta allaolevasta osoitteesta
tai käsikirjan takakannesta.
69
DWLAG.P65
69
17-09-2001, 08:51
SUOMI
Äänenpainetaso on Euroopan Unionin standardien
86/188/EEC ja 98/37/EEC mukainen, mitattu EN
50144:n mukaisesti:
LpA
(äänenpaine)
LWA (ääniteho)
DW476
DW479
DW490
DW492
DW491
DW852
DW495
DW496
DW497
DW498
DW499
dB(A)*
86,2
86,2
86,2
dB(A)
94,2
94,2
94,2
* käyttäjän korvassa
Suojaa kuulosi asianmukaisesti,
jos ylitetään 85 dB(A) melutaso.
Kiihtyvyyden painotettu neliöllinen keskiarvo
EN 50144:n mukaan:
DW476
DW479
DW490
DW492
DW491
DW852
DW495
DW496
DW497
DW498
DW499
2,94 m/s2 2,94 m/s2 2,94 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Saksa
Turvallisuusohjeet
Lue käyttöohje huolellisesti ennen koneen
käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje kaikkien
koneen käyttäjien ulottuvilla. Näiden ohjeiden
lisäksi tulee aina seurata
työsuojeluviranomaisten ohjeita.
VAROITUS!
Sähköiskujen, loukkaantumisten ja palovaaran
ehkäisemiseksi on noudatettava seuraavia
perusturvallisuustoimenpiteitä.
1 Käytä kuulosuojaimia
Eri materiaaleja työstettäessä melutaso saattaa
vaihdella ja kohota ajoittain yli 85 dB(A) rajan.
Suojaa itsesi ja käytä aina kuulosuojaimia.
2 Pidä työskentelyalue järjestyksessä
Epäjärjestys tuo mukanaan onnettomuusvaaran.
3 Ajattele työskentelyalueen vaikutusta työhösi
Älä vie sähkötyökalua ulos sateeseen. Älä käytä
sitä kosteissa tai märissä tiloissa. Järjestä
työalueelle hyvä valaistus. Älä käytä
sähkötyökaluja palavien nesteiden tai kaasujen
läheisyydessä.
4 Suojaudu sähköiskuilta
Vältä kosketusta sähköä johtaviin esineisiin, kuten
putkiin, pattereihin, liesiin tai jääkaappeihin.
5 Varjeltava lapsilta
Älä päästä lapsia työkalun tai jatkojohdon
läheisyyteen. Alle 16-vuotiaat tarvitsevat
valvontaa.
6 Säilytä työkalua oikein
Kun et käytä työkalua, säilytä sitä kuivassa
paikassa.
Huolehdi siitä, että säilytyspaikka on lukittu ja niin
korkealla, etteivät lapset ylety sinne.
7 Älä ylikuormita sähkötyökalua
Liiallisen leikkausvoiman käyttö tai liian suuri
työkappaleen syöttönopeus voi ylikuormittaa
koneen. Kone toimii paremmin ja turvallisemmin
sille suunnitellulla suoritusalueella.
8 Valitse oikea sähkötyökalu
Ohjekirjassa on selvitetty laitteen oikea
käyttötarkoitus. Ota epävarmoissa tapauksissa
yhteys DEWALTin edustajaan.
Laitteen tai siihen liitetyn lisälaitteen käyttö
ohjekirjan suositusten vastaisesti voi aiheuttaa
henkilövahinkoja. Esim. älä sahaa
käsipyörösahalla oksia tai polttopuita.
70
DWLAG.P65
70
17-09-2001, 08:51
SUOMI
9 Pukeudu asianmukaisesti
Älä käytä liian väljiä vaatteita tai koruja.
Ne voivat tarttua liikkuviin osiin. Käytä ulkona
työskennellessäsi kumihansikkaita ja
liukumattomia kenkiä. Jos sinulla on pitkät
hiukset, käytä hiusverkkoa.
10 Käytä suojalaseja
Käytä suojalaseja, etteivät lastut työstettäessä
pääse vahingoittamaan silmiä. Mikäli
työstettäessä syntyy paljon pölyä, käytä
kasvosuojaa.
11 Huolehdi sähköjohdon kunnosta
Älä koskaan kanna konetta liitäntäjohdosta äläkä
irrota pistoketta seinästä vetämällä johdosta.
Suojaa liitäntäjohto kuumuudelta, öljyltä ja
teräviltä reunoilta.
12 Kiinnitä työkappale oikein
Tarkista aina, että työkappale on kiinnitetty
kunnolla.
13 Älä kurottele
Seiso aina tukevasti ja tasapainossa.
14 Hoida työkalua huolella
Pidä työkalu puhtaana ja terät terävinä. Noudata
työkalun huolto-ohjeita sekä terän/työkalun
vaihto-ohjeita. Tarkista liitäntäjohdon kunto
säännöllisesti ja anna alan ammattilaisen vaihtaa
se tarvittaessa uuteen. Tarkista myös jatkojohto
säännöllisesti ja uusi se tarvittaessa.
Pidä työkalun kädensijat kuivina ja puhtaina
öljystä ja rasvasta.
15 Ota pistoke pois pistorasiasta
Irrota pistoke aina pistorasiasta, kun kone ei ole
käytössä, kun huollat sitä tai kun vaihdat
koneeseen esim. sahan-, poran- tai jyrsinterää.
16 Poista avaimet
Poista säätöavaimet ja asennustyökalut koneesta
ennen kuin käynnistät sen.
17 Vältä tahatonta käynnistämistä
Älä kanna konetta sormet virtakytkimellä koneen
ollessa kytkettynä sähköverkkoon. Tarkista, että
virtakytkin on pois päältä kun laitat pistokkeen
pistorasiaan.
18 Jatkojohdot ulkokäytössä
Ulkona työskenneltäessä tulee aina käyttää
ulkokäyttöön valmistettuja ja siten merkittyjä
jatkojohtoja.
19 Ole tarkkaavainen
Keskity työhösi. Käytä tervettä järkeä. Älä käytä
sähkötyökalua, kun olet väsynyt.
20 Tarkista, että sähkötyökalu on kunnossa
ennen kuin laitat johdon pistorasiaan
Ennen kuin otat koneen käyttöön, tarkista
turvalaitteet ja kaikki koneen osat. Näin varmistat,
että kone toimii sille asetettujen vaatimusten
mukaisesti. Tarkista, että liikkuvat osat toimivat
moitteettomasti ja että kaikki osat ovat kunnossa
ja oikein asennetut. Tarkista myös, että kaikki
muut käyttöön mahdollisesti vaikuttavat tekijät
ovat kunnossa. Vika suojausjärjestelmässä tai
viallinen osa tulee korjata tai vaihtaa valtuutetussa
ammattiliikkeessä, mikäli käyttöohjeissa ei toisin
mainita. Viallinen virtakytkin tulee vaihtaa alan
ammattiliikkeessä. Älä käytä sähkötyökalua,
mikäli virtakytkin ei toimi kunnolla.
21 Turvallisuudeksi
Käytä vain käyttöohjeessa ja tuotekuvastossa
suositeltuja lisävarusteita ja -laitteita. Jonkin
muun laitteen käyttö voi aiheuttaa
onnettomuuden.
22 Korjauta koneesi DEWALTin valtuuttamalla
huoltokorjaamolla
Tämä sähkötyökalu on asiaankuuluvien
turvallisuusmääräysten mukainen.
Turvallisuussyistä vain valtuutetut ammattilaiset
saavat huoltaa sähkölaitteita.
Hiomakoneiden lisäturvaohjeita
• Hiomakoneesi on suunniteltu kivi- ja
teräsmateriaalien hiomiseen ja leikkaamiseen.
Älä leikkaa tai hio yli 80%
magnesiumpitoista kevytmetallia, koska
tämän tyyppinen metalli on tulenarkaa.
• Älä käytä muita lisävarusteita kuin
kuituvahvisteisia hioma- tai katkaisulaikkoja.
• Käytä ainoastaan valmistajan suosittelemia
hioma- ja katkaisulaikkoja.
• Hioma- tai katkaisulaikan tyhjäkäyntinopeus ei saa
ylittää nimikyltissä mainittua arvoa (ohjelehtinen).
• Älä leikkaa työstökappaleita, jotka vaativat
suurempaa leikkuusyvyyttä kuin katkaisulaikalla on.
Pakkauksen sisältö
Pakkaus sisältää:
1 Kulmahiomakone
1 Laikan suojus
1 Sivukahva
71
DWLAG.P65
71
17-09-2001, 08:51
SUOMI
1 Kahdella tapilla varustettu kiristysavain
1 Käyttöohje
1 Hajoituskuva
• Tarkista etteivät kone, sen osat tai lisävarusteet
ole vioittuneet kuljetuksen aikana.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen koneen
käyttöönottoa.
Kuvaus (kuva A)
DEWALT-kulmahiomakone DW476/DW479/DW490/
DW492/DW491/DW852/DW495/DW496/DW497/
DW498/DW499 on suunniteltu ammattimaiseen
hiontaan ja katkaisuun.
1 Virtakytkin
2 Lukituksen vapautusnappi
(vain Englanti & Ranska)
2a Lukitusnappi
3 Laikan suojus
4 Karalukitus
5 Kara
6 Sivukahva
7 Yläreikä apukahvan kiinnitykseen
8 Sivureiät apukahvan kiinnitykseen
9 Hiiliharjan kannet
DW491/DW492/DW495/DW496/DW497/DW498/
DW499 - Pehmeäkäynnistys
Pehmeäkäynnistys mahdollistaa koneen nopeuden
hitaan kasvattamisen ja estää täten äkillisen
nykäyksen käynnistettäessä. Tämä ominaisuus on
erityisen tärkeä ahtaissa tiloissa työskennellessä.
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori on suunniteltu käytettäväksi vain
yhdellä jännitteellä. Tarkista aina, että virtalähde
vastaa arvokilvessä ilmoitettua jännitettä.
DEWALT-koneesi on kaksoiseristetty
EN 50144:n mukaisesti; siksi ei tarvita
maadoitusjohtoa.
Kaapelin tai pistotulpan vaihto
Kun vaihdat kaapelin tai pistotulpan, hävitä se
turvallisesti. Pistoke, jossa on paljaita johtimia,
on vaarallinen kiinnitettynä jännitteiseen pistorasiaan.
Jatkojohdon käyttö
Jos jatkojohtoa tarvitaan, käytä tämän laitteen
vaatimuksiin sopivaa (katso arvokilven tiedot)
suojamaadoitettua kaapelia. Jos käytät kaapelikelaa,
keri kaapeli aina täysin auki.
Äkilliset jännitepudotukset
Äkilliset virtapiikit aiheuttavat lyhytaikaisia
jännitepudotuksia. Jos virransaantiolosuhteet ovat
epäsuotuisat, muut kojeet voivat kärsiä.
Mikäli järjestelmän sähkönsaannin estyminen on
pienempi kuin 0,25 ø, häiriöitä ei todennäköisesti
havaita.
Asennus ja säädöt
Vedä pistokytkin pistorasiasta aina ennen
asennusta.
Laikan suojuksen asennus ja irrotus (kuva B)
• Aseta kulmahiomakone pöydälle, kara ylöspäin.
• Kiinnitä laikan suojus koneeseen käyttämällä
kolmea ruuvia (10) ja hammastettuja aluslevyjä.
• Kierrä laikan suojus haluttuun asentoon ja kiristä
vastamutteria (11).
• Laikan suojuksen irrottamiseksi irrota kolme
ruuvia (10).
DW491 - Timanttilaikan suojuksen asennus ja
irrotus DE8501 (lisävaruste) (kuva C)
Timanttilaikan suojus DE8501 on suunniteltu
leikkuusyvyydensäätämisen ja tehokkaan
pölynpoiston.
• Irrota laikan suojus kulmahiomakoneesta ja aseta
kone pöydälle, kara ylöspäin.
• Irrota molemmat ruuvit (12) timanttilaikan
suojuksesta ja pura etulevy (13).
• Pujota kara takalevyssä (14) olevan reiän läpi ja
kiristä kolme ruuvia (10) ja hammastettua
aluslevyä. Varmista, että takalevyn urat ja
kiinnityslaikka (16) sopivat yhteen.
• Kierrä kulmahiomakonetta haluttuun asentoon ja
kiristä vastamutteria (11).
• Asenna sopiva katkaisulaikka (katso alla).
• Asenna etulevy (13) paikoilleen. Tarkista, että
pölynpoistoputki (17) on oikeassa paikassa etuja takalevyn välisessä aukeamassa.
72
DWLAG.P65
72
17-09-2001, 08:51
SUOMI
Kiinnitä nokka viivainpysäyttimen (18) taakse
varmistuaksesi, että jousi (19) liikkuu vapaasti
• Kiinnitä ruuvit (12) uudelleen.
• Timanttilaikan suojuksen irrottamiseksi toimi
päinvastaisessa järjestyksessä.
Hiomalaikan tai katkaisulaikan asennus ja irrotus
(kuva D)
• Aseta kone pöydälle, laikan suojus ylöspäin.
• Kiinnitä alusmutteri (20) oikein karaan (5).
• Aseta hiomalaikka tai katkaisulaikka alusmutterin
päälle.
• Kiinnitä kiristysmutteri (21) karaan (5).
• Paina karalukitusta (4) ja kierrä hiomalaikkaa tai
katkaisulaikkaa, kunnes se lukkiutuu asentoon.
• Kiristä kiristysmutteria (21) kaksitappisella
mutteriavaimella.
• Vapauta karalukitus.
• Hioma- tai katkaisulaikan irrottamiseksi irrota
kiristysmutteri (21) kaksitappisella
mutteriavaimella.
Kuppiteräsharjan asennus
• Ruuvaa kuppiteräsharja suoraan karaan
käyttämättä alusmutteria ja kiristysmutteria.
Sivukahvan asennus (kuva E)
• Hiomista varten kiinnitä sivukahva (6) tiukasti
kumpaan tahansa konelaatikon molemmilla
puolilla olevista rei’istä (8).
• Katkaisua varten kiinnitä sivukahva (6) tiukasti
yläreikään (7).
DW491 + DE8501 - Kaarikahvan DE8502 asennus
(lisävaruste) (kuva F)
• Irrota sivukahva.
• Asenna kaarikahva (22) käyttämällä kahta ruuvia
(23).
• Aseta yksi ruuvi yläreikään (7) ja toinen kumpaan
tahansa sivuilla olevista rei’istä (8).
Käyttöohjeet
• Noudata aina turvallisuusohjeita ja
voimassa olevia sääntöjä.
• Varmista, että kaikki hiottavat tai
leikattavat materiaalit ovat hyvin
kiinnitettyjä.
• Paina konetta kevyesti. Alä käytä hiomatai katkaisulaikkaa vinoasennossa.
• Vältä ylikuumenemista. Jos kone
kuumenee liikaa, anna sen tyhjäkäydä
muutaman minuutin ajan.
Ennen koneen käyttämistä:
• Asenna sopiva laikan suojus. Alä käytä
vääntyneitä laikkoja.
• Tarkista, että alusmutteri ja kiristysmutteri on
kiinnitetty oikein.
• Tarkista, että laikka pyörii lisätarvikkeissa ja
koneessa olevien nuolien osoittamaan suuntaan.
Virtakytkimen käyttäminen (kuva A)
Kulmahiomakoneen virtakytkimessä on lukitusnappi
tai lukituksen vapautusnappi jatkuvaa käyttöä varten.
(Vain Englanti & Ranska) - Virtakytkin (1) jossa on
lukituksen vapautusnappi (2)
• Avaa virtakytkimen lukitus siirtämällä lukituksen
vapautusnappia itseäsi kohti.
• Käynnistä kone painamalla virtakytkin sisään.
• Pysäytä kone vapauttamalla virtakytkin.
Virtakytkin (1) jossa on lukitusnappi (2a)
• Koneen käynnistämiseksi paina virtakytkintä.
Kone on nyt jatkuvalla käytöllä.
• Koneen pysäyttämiseksi paina lukitusnappia
lyhyesti ja vapauta virtakytkin.
Alä käynnistä tai pysäytä konetta, jos se
on kuormitettuna.
DW491 - Timanttilaikan suojuksen DE8501
(lisävaruste) käyttäminen (kuva C)
Timanttilaikan suojusta käytetään betonin ja tiilen
katkaisuun, jolloin vaaditaan tarkkaa leikkuusyvyyttä
tai tehokasta pölynpoistoa.
• Asenna timanttilaikan suojus ylläkuvatulla tavalla.
• Kiinnitä pölynimuri pölynpoistoputkeen (17).
• Määrää leikkuusyvyys käyttämällä etulevyssä (13)
olevan viivoittimen nuppia.
• Noudata timanttileikkuukiekkojen käyttöä
koskevia turvaohjeita.
• Käytä tarkoitukseen sopivaa
timanttihiomalaikkaa (tarkista valmistajan
antamat tiedot).
73
DWLAG.P65
73
17-09-2001, 08:51
SUOMI
• Leikkuukiekon suurin pyörimisnopeus ei
saa ylittää työkalun pyörimisnopeutta.
• Älä käytä leikkuukiekkoja, joiden
halkaisija on yli 230 mm.
Tulenvaara! Alä käytä pölynimuria
metallia katkaistessa!
Varmista, että käyttämäsi pölynimulaite
sopii leikattavalle materiaalille, ja että
timanttileikkuukiekon suojus voidaan
kiinnittää koneeseen.
TAKUU
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU •
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALT-työkaluusi,
palauta se myyjälle tai valtuutettuun DEWALThuoltopisteeseen 30 päivän sisällä ostopäivästä,
niin saat rahasi takaisin tai vaihtokoneen. Tuote
on palautettava täydellisenä ja ostokuitti on
esitettävä.
• YHDEN VUODEN ILMAINEN YLLÄPITOHUOLTO •
DW491 - Kaarikahvan DE8502 (lisävaruste)
käyttäminen (kuva F)
Kaarikahva tarjoaa enemmän käyttömukavuutta ja
tekee koneestasi hyvin helposti käsiteltävän.
• Asenna pyörökahva ylläkuvatulla tavalla.
DEWALT-työkalusi kunnossapito ja huolto
suoritetaan ilmaiseksi 12 kuukauden sisällä
ostopäivästä huoltopisteessämme. Ilmainen
kunnossapitohuolto käsittää sähkötyökalujen
työ- ja varaosakustannukset. Siihen ei sisälly
tarvikekustannuksia. Ostokuitti on esitettävä.
Ota yhteys myyjääsi halutessasi tietoja sopivista
lisätarvikkeista.
• YHDEN VUODEN TAKUU •
Huolto-ohjeita
DEWALT sähkötyökalusi on suunniteltu käytettäväksi
pitkän aikaa mahdollisimman vähällä huollolla.
Asianmukainen käyttö ja säännönmukainen
puhdistus takaavat laitteen jatkuvan toiminnan.
Voitelu
Sähkötyökalusi ei tarvitse lisävoitelua.
Puhdistus
Pidä tuuletusaukot puhtaina ja puhdista runko
säännöllisesti pehmeällä rievulla.
Jos DEWALT-tuotteesi menee epäkuntoon
materiaali- tai valmistusvikojen takia 12 kuukauden
sisällä ostopäivästä, vaihdamme vioittuneet osat
uusiin tai vaihdamme koko yksikön ilmaiseksi
edellyttäen, että:
• Tuotetta ei ole käytetty väärin.
• Valtuuttamattomat henkilöt eivät ole yrittäneet
korjata sitä.
• Päiväyksellä varustettu ostokuitti esitetään.
Tämä takuu tarjotaan lisäpalveluna kuluttajan
lakisääteisten oikeuksien lisäksi.
Lähimmän DEWALT-myyjäsi tai valtuutetun
DEWALT-huoltpisteen osoitteen saat
voimassaolevasta tuoteluettelosta tai ottamalla
yhteyttä DEWALTiin. Lista valtuutetuista DEWALThuoltoliikkeistä sekä yksityiskohtaiset tiedot
korjauspalvelustamme ovat vaihtoehtoisesti
saatavilla Internetissä, osoitteessa
www.2helpU.com.
Koneen ympäristöystävällinen hävitys
Kun koneesi on käytetty loppuun, älä heitä sitä
tavallisten roskien mukana pois, vaan vie se
paikkakuntasi kierrätyskeskukseen tai jätä
valtuutettuun DEWALTin huoltopisteeseen.
Jatkuvan tuotekehittelyn seurauksena nämä tiedot
saattavat muuttua. Niistä emme ilmoita erikseen.
74
DWLAG.P65
74
17-09-2001, 08:51
SVENSKA
VINKELSLIPAR DW476/DW479/DW490/DW492/DW491/
DW852/DW495/DW496/DW497/DW498/DW499
Vi gratulerar!
Du har valt ett DEWALT elverktyg. Mångårig erfarenhet, ihärdig produktutveckling och förnyelse gör DEWALT
till ett av de mest pålitliga namnen för professionella användare.
Tekniska data
Spänning
Ineffekt
Varvtal obelastad/min
Skivdiameter
Spindel
Vikt
Spänning
Ineffekt
Varvtal obelastad/min
Skivdiameter
Spindel
Vikt
V
W
mm
kg
V
W
mm
kg
DW476
230
2.000
8.000
180
M14
4,6
DW479
230
1.800
6.300
230
M14
4,6
DW490
230
2.000
6.300
230
M14
4,6
DW492
230
2.200
6.300
230
M14
4,6
DW491
230
2.000
4.700
230
M14
4,7
DW495
230
2.000
8.000
180
M14
4,6
DW496
230
2.000
6.300
230
M14
4,6
DW497
230
2.200
8.000
180
M14
4,6
DW498
230
2.400
8.000
180
M14
4,7
DW499
230
2.400
6.300
230
M14
4,6
Säkring:
230 V
DW852
230
2.200
6.300
230
M14
4,6
10 A
Följande symboler har använts i handboken:
Anger risk för personskada, livsfara eller
skada på verktyg vid ouppmärksamhet
inför de instruktioner som ges i
handboken.
Anger risk för elektrisk stöt.
Brandfara.
CE-Försäkran om överensstämmelse
DW491/DW492/DW495/DW496/DW497/DW498/
DW499
DEWALT förklarar att dessa elverktyg är
konstruerade i överensstämmelse med följande
normer: 98/37/EEG, 89/336/EEG, 73/23/EEG,
EN 50144, EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2
& EN 61000-3-3.
DW476/DW479/DW490/DW852
DEWALT förklarar att dessa elverktyg är
konstruerade i överensstämmelse med följande
normer: 98/37/EEG, 89/336/EEG, 73/23/EEG,
EN 50144, EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2
& EN 61000-3-11.
För mer information ombeds ni kontakta DEWALT på
nedanstående adress eller se baksidan av manualen.
75
DWLAG.P65
75
17-09-2001, 08:51
SVENSKA
Ljudnivån överensstämmer med Europeiska
Gemenskapens bestämmelser 86/188/EEG & 98/
37/EEG, uppmätt enligt EN 50144:
LpA
(ljudtryck)
LWA (ljudeffekt)
DW476
DW479
DW490
DW492
DW491
DW852
DW495
DW496
DW497
DW498
DW499
dB(A)*
86,2
86,2
86,2
dB(A)
94,2
94,2
94,2
* vid användarens öra
Vidtag lämpliga åtgärder för hörselskydd
om ljudnivå överskrider 85 dB(A).
Det vägda geometriska medelvärdet av
accelerationsfrekvensen enligt EN 50144:
DW476
DW479
DW490
DW492
DW491
DW852
DW495
DW496
DW497
DW498
DW499
2,94 m/s2 2,94 m/s2 2,94 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Tyskland
Säkerhetsinstruktioner
Innan Du börjar använda maskinen, tag några
minuter i anspråk för att läsa igenom
bruksanvisningen. Spara bruksanvisningen
lättillgängligt, så att alla som använder maskinen
har tillgång till bruksanvisningen.
Förutom nedanstående instruktioner, följ alltid
Arbetarskyddsstyrelsens regler.
VARNING!
När man använder elverktyg skall dessa
grundläggande säkerhetsinstruktioner alltid
följas för att minska risken för elektriska stötar,
personskada och brand.
1 Använd hörselskydd
Ljudnivån vid bearbetning av olika material kan
variera, ibland överstiger nivån 85 dB(A). För att
skydda Dig själv, använd alltid hörselskydd.
2 Håll arbetsområdet i ordning
Nedskräpade ytor och arbetsbänkar inbjuder till
skador.
3 Tänk på arbetsmiljöns inverkan
Utsätt inte elverktyg för regn. Använd inte
elverktyg på fuktiga eller våta platser. Ha bra
belysning över arbetsytan. Använd inte elverktyg i
närheten av lättantändliga vätskor eller gaser.
4 Skydda Dig mot elektriska stötar
Undvik kroppskontakt med jordade delar
(t.ex. rör, radiatorer, spisar, kylskåp).
Vid extrema arbetsförhållanden (t.ex. hög
fuktighet, uppkomst av metalldamm osv.) kan
den elektriska säkerheten ökas med koppling av
en skiljetransformator eller en jordfelsbrytare.
5 Utom räckhåll för barn
Se till att verktyget och sladden förvaras utom
räckhåll för barn. Personer under 16 år får inte
arbeta med verktyget på egen hand.
6 Förvara verktyg säkert
När elverktyget inte används skall det förvaras på
ett torrt, högt placerat ställe, inlåst, utom räckhåll
för barn.
7 Överbelasta inte elverktyg
Du arbetar bättre och säkrare inom det angivna
effektsområdet.
8 Använd rätt elverktyg
Tvinga inte elverktyget att göra arbeten som är
avsedda för kraftigare verktyg. Använd inte
elverktyg för ändamål de inte är avsedda för:
76
DWLAG.P65
76
17-09-2001, 08:51
SVENSKA
använd t.ex. inte handcirkelsåg för att såga av
kvistar eller vedträ.
9 Klä Dig rätt
Bär inte löst hängande kläder eller smycken.
De kan fastna i rörliga delar. Gummihandskar och
halkfria skor rekommenderas vid utomhusarbeten.
Använd hårnät om Du har långt hår.
10 Använd skyddsglasögon
Använd skyddsglasögon för att förhindra att
damm blåser in i Dina ögon vilket kan förorsaka
skada. Om mycket damm uppstår använd även
ansiktsmask.
11 Misshandla inte sladden
Bär aldrig verktyget i sladden och använd inte
sladden för att ta ut kontakten från uttaget. Utsätt
inte sladden för hetta, olja eller skarpa kanter.
12 Sätt fast arbetsstycket
Använd skruvtvingar eller ett skruvstycke för att
hålla fast arbetsstycket. Det är säkrare än att
använda handen och Du får bägge händerna fria
för arbetet.
13 Sträck Dig inte för mycket
Se till att Du alltid har säkert fotfäste och balans.
14 Sköt tillbehören med omsorg
Håll tillbehören skarpa och rena.
Följ instruktionerna beträffande skötsel och byte
av tillbehör. Kontrollera elverktygets sladd
regelmässigt och få den reparerad hos en erkänd
fackverkstad om den är skadad. Kontrollera
förlängningssladdar regelmässigt och byt ut dem
om de är skadade. Håll handtagen torra, rena
och fria från olja och fett.
15 Ta ut kontakten från uttaget
när elverktyg inte är i bruk, innan service och vid
byte av verktyg såsom sågklinga, borr och fräs.
16 Tag bort nycklar
Kontrollera att nycklar och justerverktyg har tagits
bort från elverktyget innan det startas.
17 Undvik oavsiktlig inkoppling
Bär inte anslutna elverktyg med fingret på
strömbrytaren. Se till att strömbrytaren är frånslagen
när Du ansluter stickkontakten till uttaget.
18 Förlängningssladdar utomhus
Utomhus skall förlängningssladdar endast
användas som är tillåtna för utomhusbruk och
märkta för detta.
19 Var uppmärksam
Titta på det Du gör. Använd sunt förnuft.
Använd inte elverktyget när Du är trött.
20 Kontrollera elverktyget för skador innan Du
ansluter sladden till vägguttaget
Innan fortsatt användning av elverktyget skall
eventuellt skadade skyddsanordningar och andra
defekta delar kontrolleras noggrant för att
fastställa om det kommer att fungera riktigt och
utföra den avsedda funktionen. Kontrollera att de
rörliga delarna fungerar oklanderligt och inte
klämmer, att inga delar är brutna, att alla delar är
riktigt monterade och att andra förhållanden som
kan påverka driften stämmer.
En skyddsanordning eller annan del, som är
skadad, skall repareras eller bytas ut av en
erkänd fackverkstad, om ej annat anges i
bruksanvisningen. Felaktiga strömbrytare måste
bytas hos en fackverkstad. Använd inte elverktyget
om strömbrytaren inte kan kopplas till eller från.
21 För Din personliga säkerhet
Använd endast tillbehör och tillsatser som är
rekommenderade i bruksanvisningen och
katalogerna. Användning av annat verktyg eller
tillbehör än vad som rekommenderas i
bruksanvisningen eller katalogerna kan innebära
risk för personskada.
22 Reparation av verktyg får endast utföras av
godkänd DEWALT serviceverkstad
Det här verktyget motsvarar gällande
säkerhetsbestämmelser. För att undvika
olycksfall ska reparationer och elanordningar
endast utföras av behörig elektromontör.
Tillkommande säkerhetsföreskrifter för slipar
• Denna slip är konstruerad för att slipa och kapa
murverk och stål.
Använd inte slipen till att kapa eller slipa
lättmetall med ett magnesiuminnehåll
som överstiger 80% eftersom sådana
metaller är mycket lättantändliga.
• Använd inga andra tillbehör än fiberarmerade
slip- och kapskivor.
• Använd endast slip- och kapskivor som
rekommenderas av tillverkaren.
• Slip- eller kapskivornas obelastade hastighet får
ej överstiga värdet som finns tryckt på
namnplattan (instruktionsbladet).
• Kapa inget material som måste kapas djupare än
kapskivans maximidjup.
77
DWLAG.P65
77
17-09-2001, 08:51
SVENSKA
Kontroll av förpackningens innehåll
Förpackningen innehåller:
1 Vinkelslip
1 Sprängskydd
1 Sidohandtag
1 Nyckel
1 Instruktionshandbok
1 Sprängteckning
Utbyte av kabel eller kontakt
Tänk på säkerhetsföreskrifterna när du ska byta ut
sladden eller kontakten. En kontakt med frilagda
kopparledare är livsfarlig om den kopplas i ett
spänningsförande eluttag.
Bruk med förlängningssladd
• Kontrollera defekter på verktyg, delar och tillbehör
som kan ha uppstått i samband med transport.
• Läs noga igenom handboken och förvissa Dig
om att Du förstår instruktionerna innan Du börjar
använda maskinen.
Beskrivning (fig. A)
DEWALT vinkelslip DW476/DW479/DW490/DW492/
DW491/DW852/DW495/DW496/DW497/DW498/
DW499 är konstruerad för professionella slip- och
kaparbeten.
1 Strömbrytare
2 Startspärr för strömbrytare
(endast England & Frankrike)
2a Frikoppling strömbrytare
3 Sprängskydd
4 Spindellås
5 Spindel
6 Sidohandtag
7 Övre hål för sidohandtag
8 Sidohål för sidohandtag
9 Kolborstluckor
DW491/DW492/DW495/DW496/DW497/DW498/
DW499 - Mjukstartfunktion
Mjukstartfunktionen gör att maskinen bygger upp
hastigheten långsamt för att undvika obehagliga ryck
vid starten. Denna funktion har speciell fördel vid
arbete i trånga utrymmen.
Elektrisk säkerhet
Den elektriska motorn är endast avsedd för en
spänning. Kontrollera alltid att spänningen på nätet
motsvarar den spänning som finns angiven på
märkplåten.
Ditt elverktyg är dubbelisolerat
motsvarande EN 50144; jordledare är
således överflödigt.
Om du behöver använda en förlängningssladd,
använd en godkänd förlängningssladd lämpad för
den här apparatens strömförbrukning (se tekniska
data). Om du använder en sladdvinda, vira alltid av
sladden fullständigt.
Spänningsfall
Nätbelastningar kan förorsaka momentana
spänningsfall. Vid ogynnsamma nätförhållanden kan
annan utrustning påverkas.
Om nätimpedansen är lägre än 0,25 ø, är det inte
troligt att störningar förekommer.
Montering och inställning
Koppla alltid ur verktyget innan Du börjar
med montering och inställning.
Montering och demontering av sprängskyddet
(fig. B)
• Placera vinkelslipen på ett bord med spindeln
uppåt.
• Montera sprängskyddet på maskinen med hjälp
av de tre skruvarna (10) med tandade brickor.
• Vrid sprängskyddet i önskat läge och drag åt
låsmuttern (11).
• För att avlägsna sprängskyddet, lossa skruvarna
(10).
DW491 - Montering och demontering av
diamantsprängskydd DE8501 (extrautrustning)
(fig. C)
Diamantsprängskyddet DE8501 är utformad för
djupinställning och effektiv dammutsugning.
• Avlägsna sprängskyddet från vinkelslipen och
placera maskinen på ett bord med spindeln uppåt.
• Avlägsna båda skruvarna (12) från
diamantsprängskyddet och avmontera
frontplattan (13).
78
DWLAG.P65
78
17-09-2001, 08:51
SVENSKA
• För spindeln genom hålet i den bakre plattan (14)
och drag åt de tre skruvarna (10) med tandade
brickor. Se till att öppningarna (15) i den bakre
plattan och i hållarplattan (16) täcker varandra.
• Vrid vinkelslipen i önskad position och drag åt
låsmuttern (11).
• Anbringa en lämplig kapskiva (se nedan).
• Montera frontplattan (13). Se till att
utsugningsöppningen monteras på rätt sätt i
öppningen mellan frontplattan och den bakre
plattan. Haka nocken (18) i grundplattan för att
kontrollera att fjädern rör sig obehindrat.
• Sätt tillbaka skruvarna (12).
• För att avlägsna diamantsprängskyddet utför
handlingarna i omvänd ordning.
Montering och borttagande av en slip- eller
kapskiva (fig. D)
• Placera maskinen på ett bord med
sprängskyddet uppåt.
• Anbringa distansringen (20) på rätt sätt på
spindeln (5).
• Placera slip- eller kapskivan på distansringen.
• Skruva den gängade flänsen (21) på spindeln (5).
• Tryck in spindellåset (4) och vrid slip- eller
kapskivan tills den spärras.
• Drag åt den gängade flänsen (21) med den
medföljande nyckeln.
• Släpp spindellåset.
• För att avlägsna slip- eller kapskivan lossa
flänsen (21) med tvåstiftnyckeln.
Montering av en koppstålsborste
• Skruva borsten direkt på spindeln utan att
använda distansringen eller den gängade flänsen.
Montering av sidohandtaget (fig. E)
• För sliparbeten, skruva fast sidohandtaget (6)
stadigt i ett av hålen (8) på ömse sidor av
växelhuset.
• För kaparbeten, skruva fast sidohandtaget (6)
stadigt i det övre hålet (7).
DW491 + DE8501 - Montering av bygelhandtaget
DE8502 (extrautrustning) (fig. F)
• Avlägsna sidohandtaget.
• Montera bygelhandtaget (22) med hjälp av de två
skruvarna (23).
• Anbringa den ena skruven i det övre hålet (7)
och den andra i ett av sidohålen (8).
Bruksanvisning
• Följ alltid säkerhetsföreskrifterna och
tillhörande bestämmelser.
• Se till att alla material som skall slipas
eller kapas sitter stadigt fast.
• Tryck endast lätt på maskinen. Tryck
aldrig i sidled mot slip- eller kapskivan.
• Undvik överbelastning. Om maskinen blir
för varm, låt den gå utan belastning en
stund.
Innan Du börjar:
• Montera rätt sprängskydd och skiva.
Använd aldrig utslitna skivor.
• Se till att distansringen och den gängade flänsen
är ordentligt monterade.
• Se till att skivan roterar i samma riktning som
pilarna på maskinen och tillbehöret.
Koppling till och från (fig. A)
Strömbrytaren har antingen spärr för oavsiklig start
eller ett låsknapp för oavbruten gång.
(Endast England & Frankrike) - Strömbrytare (1)
med spärr (2)
• För att frikoppla strömbrytaren, skjut reglaget
mot dig.
• För att starta maskinen, tryck på strömbrytaren.
• För att stänga av maskinen, släpp strömbrytaren.
Strömbrytare (1) med lås (2a)
• För att starta maskinen, tryck på strömbrytaren.
Maskinen går nu oavbrutet.
• För att stänga av maskinen, ge ett kort tryck på
reglaget och släpp strömbrytaren.
Koppla aldrig till eller från maskinen när
den är belastad.
DW491 - Användning av diamantsprängskyddet
DE8501 (extrautrustning) (fig. C)
Diamantsprängskyddet är avsett för kaparbeten i
betong eller tegelmurar, när Du behöver ställa in ett
visst djup eller vill kunna suga upp slipdammet.
79
DWLAG.P65
79
17-09-2001, 08:51
SVENSKA
• Montera diamantsprängskyddet enligt
ovanstående beskrivning.
• Koppla en dammsugare till utgången (17).
• Ställ in skärdjupet med hjälp av knappen i
frontplattan (13).
• Följ de säkerhetsföreskrifter som gäller
vid bruk av diamantslipskivor.
• Använd en lämplig diamantslipskiva (kolla
fabrikantens uppgifter).
• Slipskivans maximala rotationshastighet
får inte överskrida verktygets.
• Använd aldrig slipskivor med en diameter
som överskrider 230mm.
Brandfara! Använd aldrig en
dammsugare när Du skär metall!
Se till att du använder en dammsugare
som är lämpad för materialet som ska
slipas och att diamantsprängskyddet kan
anslutas.
Förbrukade maskiner och miljön
När Din produkt är utsliten, skydda naturen genom
att inte slänga den tillsammans med vanligt avfall.
Lämna den till de uppsamlingsställen som finns i Din
kommun eller till en DEWALT serviceverkstad.
DEWALT service
Skulle fel uppstå på maskinen, lämna då alltid in den
till en auktoriserad serviceverkstad. Se aktuell
prislista/katalog för vidare information elle kontakta
DEWALT.
På grund av forskning och utveckling kan
ovanstående specifikationer ändras vilket inte
meddelas separat.
DW491 - Användning av bygelhandtaget DE8502
(extrautrustning) (fig. F)
Bygelhandtaget är bekvämare att använda och gör
maskinen mycket lätt att handskas med.
• Montera bygelhandtaget enligt ovanstående
beskrivning.
Kontakta Din återförsäljare för vidare information om
lämpliga tillbehör.
Skötsel
Ditt DEWALT elverktyg har tillverkats för att, med så
lite underhåll som möjligt, kunna användas länge.
Varaktig och tillfredsställande användning erhålles
endast genom noggrann skötsel och regelbunden
rengöring.
Smörjning
Ditt elverktyg behöver ingen smörjning.
Rengöring
Håll ventilationsöppningen ren och rengör
regelbundet elverktyget med en mjuk trasa.
80
DWLAG.P65
80
17-09-2001, 08:51
SVENSKA
GARANTI
• 30 DAGARS NÖJD-KUND-GARANTI •
Om du inte är fullständigt nöjd med din DEWALTprodukts prestanda behöver du endast returnera
den inom 30 dagar, komplett som vid köpet,
till ditt inköpsställe eller en DEWALT auktoriserad
serviceverkstad för fullständig återbetalning eller
utbyte. Inköpsdatum måste påvisas.
• ETT ÅRS FRI FÖREBYGGANDE SERVICE •
Om din DEWALT-produkt inom 12 månader efter
inköpsdatum kräver underhåll eller service,
utförs detta kostnadsfritt av en auktoriserad
serviceverkstad. Fri förebyggande service
omfattar arbets- och reservdelskostnader för
elektriska verktyg. Kostnad för tillbehör ingår ej.
Inköpsdatum måste påvisas.
• ETT ÅRS GARANTI •
Om din DEWALT-produkt inom 12 månader efter
inköpsdatum visar defekter på grund av brister i
material eller vid produktionen, garanterar vi att
kostnadsfritt ersätta alla defekta delar eller,
på vårt eget initiativ, att gratis ersätta produkten
på villkor att:
• Produkten inte har missbrukats.
• Eventuella reparationer har utförts av
auktoriserad verkstad/personal.
• Inköpsdatum kan påvisas.
Denna garanti erbjuds som extra fördel och är
separat från köparens föreskrivna rättigheter.
För adressen till närmaste DEWALT auktoriserade
serviceverkstad, se aktuell katalog för vidare
information eller kontakta DEWALT.
Som alternativ finns en lista på auktoriserade
DEWALT serviceverkstad och kompletta detaljer
om vår after-sales service tillgängliga på Internet:
www.2helpU.com.
81
DWLAG.P65
81
17-09-2001, 08:51
TÜRKÇE
TAŞLAMA MAKİNESİ
DW476/DW479/DW490/DW492/DW491/DW852/
DW495/DW496/DW497/DW498/DW499
Tebrikler!
Bir D E WALT elektrikli aletini seçmiş bulunuyorsunuz. Ürün geliştirme ve yenilemede
y llar n deneyimi D E WALT’ profesyonel kullan c lar işin en güvenilir partnerlerden biri
haline getirmektedir.
Teknik veriler
Voltaj
Güç ihtiyac
Yüksüz h z
Çark çap
Mil
Ağ rl k
V
W
min -1
mm
Voltaj
Güç ihtiyac
Yüksüz h z
Çark çap
Mil
Ağ rl k
V
W
min -1
mm
kg
kg
DW476 DW479 DW490
230
230
230
2.000
1.800
2.000
8.000
6.300
6.300
180
230
230
M14
M14
M14
4,6
4,6
4,6
DW492
230
2.200
6.300
230
M14
4,6
DW491
230
2.000
4.700
230
M14
4,7
DW495 DW496 DW497
230
230
230
2.000
2.000
2.200
8.000
6.300
8.000
180
230
180
M14
M14
M14
4,6
4,6
4,6
DW498
230
2.400
8.000
180
M14
4,7
DW499
230
2.400
6.300
230
M14
4,6
Sigortalar
230 V aletler
10 A
Bu k lavuzun tümünde, aşağ daki semboller
kullan lm şt r:
Bu k lavuzdaki talimatlara
uyulmamas halinde, yaralanma,
ölüm veya aletin hasar görmesi
tehlikesi olduğunu gösterir.
Elektrik çarpmas tehlikesi
olduğunu gösterir.
Avrupa Birliği şartnameye uygunluk
beyan0
DW491/DW492/DW495/DW496/DW497/
DW498/DW499
D E WALT, bu elektrikli aletlerin 98/37/EEC,
89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 50144,
EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3’e uygun olarak tasarland ğ n
beyan eder.
DW476/DW479/DW490/DW852
D E WALT, bu elektrikli aletlerin 98/37/EEC,
89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 50144,
EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-11’e uygun olarak
tasarland ğ n beyan eder.
Yang n tehlikesi.
82
DWLAG.P65
DW852
230
2.200
6.300
230
M14
4,6
82
17-09-2001, 08:51
TÜRKÇE
Daha fazla bilgi için, lütfen aşağ daki
adresden D E WALT ile temas kurun veya
k lavuzun arkas na bak n.
EN 50144’e uygun ölçümlendiğinde, ses
şiddeti seviyesi 86/188/EEC & 98/37/
EEC’ye uygundur:
DW476
DW479
DW492
DW491
DW852
DW495
DW496
DW497
DW498
DW499
dB(A)* 86,2
86,2
86,2
94,2
94,2
L WA
(akustik gücü) dB(A)
94,2
* kullan c n n kulağ nda
85 dB(A) ses şiddeti (bas nc )
aş ld ğ nda, kulaklar korumak
için gerekli önlemleri al n.
Bu aletin ivme karesinin ortalama ağ rl kl
kökü EN 50144’e uygundur:
DW476
DW479
DW492
DW491
DW852
DW495
DW496
DW497
DW498
DW499
2,94 m/s 2
2,94 m/s 2
DW490
2,94 m/s 2
Mühendislik ve Ürün Geliştirme Müdürü
Horst Großmann
D E WALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Almanya
Elektrikli aletleri kullan rken daima, yangin,
elektrik çarpmas ve yaralanma riskini
azaltmak için, ülkenizde uygulanabilecek
güvenlik kurallar na uyun. Bu ürünü kullanma
girişiminde bulunmadan önce, aşağ daki
güvenlik talimatlar n dikkatle okuyun.
Bu talimatlar güvenli bir yerde saklay n.
DW490
L pA
(ses şiddeti)
Güvenlik talimatlar0
Genel Bilgiler
1 Çal0şma alan0n0z0 temiz tutun
Dağ n k yerler ve tezgahlar kazaya
neden olabilir.
2 Çal0şma alan0n0z0n çevre koşullar0na
dikkat edin
Elektrikli aletleri rutubete maruz
b rakmay n. Çal şma alan n z iyi
ayd nlat n. Elektrikli aletleri, yan c s v
ve gazlar n bulunduğu ortamlarda
kullanmay n.
3 Elektrik çarpmas0na karş0 önlem al0n
Topraklanm ş yüzeylere temastan
kaç n n (Örn: borular, radyatörler,
ocaklar ve buzdolaplar ).
4 Çocuklar0 aletlerden uzak tutun
Çocuklar n aletle veya uzatma kablosu
ile temas na izin vermeyin. Herkesi
çal şma alan ndan uzak tutun.
5 Aç0k havada kullan0m için uzatma
kablolar0
Alet aç k havada kullan ld ğ nda, daima
aç k havada kullan m için özel yap lm ş
ve böyle olduğunu gösteren bir damga
taş yan uzatma kablolar kullan n.
6 Kullan0lmayan aletleri saklay0n
Kullan lmayan elektrikli aletleri kuru,
güvenli ve çocuklar n ulaşamayacağ bir
yerde saklay n.
7 Uygun giyinin
Bol elbise giymeyin, tak takmay n.
Hareketli motor parçalar bunlar
kapabilir. Aç k havada çal şken,
tercihen lastik eldiven kullan n ve
kaymaz tabanl ayakkab giyin.
Saç n z uzunsa koruyucu başl k giyin.
83
DWLAG.P65
83
17-09-2001, 08:51
TÜRKÇE
8 Koruyucu gözlük tak0n
İşlemin toz veya f rlayan parçac k
yaratmas halinde, yüz veya toz maskesi
kullan n.
9 Maksimum ses şiddetine dikkat edin
Ses şiddeti 85 dB(A)’y aşarsa,
kulağ n z korumak için gerekli
önlemleri al n.
10 İşlediğiniz parçay0 iyi sabitleyin
İşlediğiniz parçay sabitlemek için,
işkence veya mengene kullan n. Bu hem
daha güvenli olur, hem de iki elinizde
serbest kalm ş olur.
11 Aş0r0 uzanarak çal0şmay0n
Daima yere s k ve dengeli basmaya
dikkat edin.
12 Aletin kazara çal0şt0r0lmas0na olanak
vermeyin
Fişi tak l aleti, parmağ n z tetikte
taş may n. Fişi takarken tetiğin çekili
olmamas na dikkat edin.
13 Daima dikkatli olun
Yapt ğ n z işe dikkat edin. İnsiyatifinizi
kullan n. Yorgunken aleti kullanmay n.
14 Aletin fişini çekin
Aleti baş boş b rakmadan önce
enerjisini kesin ve tamamen durmas n
bekleyin. Aleti kullanmayacağ n z
zaman, bak m yapmadan önce veya
aksesuarlar n değiştirirken fişini çekin.
15 Ayar anahtarlar0n0 ve aparatlar0n0
ç0kart0n
Aleti çal şt rmadan önce, üzerinde
hiçbir ayar anahtar ve aparat n n
bulunmamas na dikkat edin.
16 İşe uygun alet kullan0n
Küçük alet veya aksesuarlar , ağ r
hizmet tipi aletin görevini yapmaya
zorlamay n. Alet, imalat amac na uygun
olan işi daha iyi ve güvenli yapacakt r.
Dikkat! Bu kullan m k lavuzunda
tavsiye edilenlerin d ş nda aksesuar ve
parçalar n kullan m yaralanma riski
doğurabilir.
17 Kabloyu dikkatli kullan0n
Asla aleti kablosundan tutarak
taş may n veya fişi çekmek için kabloya
as lmay n. Kabloyu, s , yağ ve keskin
kenarlardan uzak tutun.
18 Aletlerinize iyi bak0n
Daha iyi ve güvenli performans için
aletlerinizi iyi durumda ve temiz tutun.
Bak m ve aksesuar değişimi için
talimatlara uyun. Aletin kablosunu
düzenli olarak kontrol edin ve hasarl
ise yetkili D E WALT servisine onart n.
Uzatma kablolar n da düzenli kontrol
edin ve hasarl ise, yenileyin.
Tüm komuta mekanizmas n kuru, temiz
ve yağlardan uzak tutun.
19 Hasarl0 parça kontrolü yap0n
Aleti kullanmadan önce, düzgün
çal şacağ ndan ve amaca uygun
işleyeceğinden emin olmak için, özenle
hasar kontrolü yap n. Hareketli
parçalar n ayars z olup olmad ğ veya
tutukluk yap p yapmad ğ n , k r k parça
olup olmad ğ n ve çal şmas n
etkileyebilecek diğer durumlar kontrol
edin. Hasarl siperleri veya diğer ar zal
parçalar talimatlar uyar nca onart n
veya yeniletin.
Tetiği ar zal ise, aleti kullanmay n.
Tetiği yetkili bir D E WALT onar m
merkezinde değiştirin.
20 Aletinizi, yetkili bir D E WALT onar0m
merkezinde onart0n
Bu elektrikli alet ilgili güvenlik
kurallar na uygundur. Tehlikeyi önlemek
için, elektrikli aletler, sadece kalifiye
teknisyenler taraf ndan onar lmal d r.
Taşlama makineleri için ek emniyet
kurallar
• Taşlama makineniz, duvar malzemesi ve
çelik öğütme ve kesme işleri için
geliştirilmiştir.
%80 üzerinde magnezyum içeren
hafif metaller, yan c olduklar
için kesmeyin ya da öğütmeyin.
• Lif takviyeli öğütme çarklar ve kesme
diskleri d ş nda başka aksesuarlar
kullanmay n.
• Yaln zca üretici taraf ndan önerilen
öğütme çarklar ve kesme disklerini
kullan n.
84
DWLAG.P65
84
17-09-2001, 08:51
TÜRKÇE
• Öğütme çarklar ya da kesme diskinin
boşta dönerken h z , isim levhas nda
(talimat sayfas ) yaz lan değeri
aşmamal d r.
• Kesme diskinin azami kesim
derinliğinden daha büyük bir derinlik
gerektiren parçalar kesmeyin.
Ambalaj0n içindekiler
Ambalaj n içinde aşağ dakiler vard r:
1 Taşlama makinesi
1 Siper
1 Yan kol
1 Çift pimli anahtar
1 Kullan m k lavuzu
1 Aç l ml çizim
• Nakliye s ras nda alette, parçalar nda
veya aksesuarlar nda hasar oluşup
oluşmad ğ n kontrol edin.
• Aleti kullanmadan önce, bu k lavuzu
iyice okuyup anlamaya zaman ay r n.
Tan0m (şekil A)
D E WALT taşlama makineniz DW476/DW479/
DW490/DW492/DW491/DW852/DW495/
DW496/DW497/DW498/DW499 profesyonel
taşlama ve kesme işleri için geliştirilmiştir.
1 Aç/kapa düğmesi
2 Açma düğmesi
(yaln zca İngiltere ve Fransa’da)
2a Kitleme düğmesi
3 Siper
4 Mil kilidi
5 Mil
6 Yan kol
7 Üst delik
8 Yan delikleri
9 Karbon f rças örtüleri
DW491/DW492/DW495/DW496/DW497/
DW498/DW499 - Yavaş çalştrma özelliği
Cihaz n h z n yavaşça artt ran bu özellik
sayesinde cihaz çal şt r ld ğ nda görülen
ani silkinme önlenmektedir. Bu avantaj,
özellikle dar alanlarda yap lan çal şmalar
için kullan şl d r.
Elektrik güvenliği
Elektrik motoru, sadece tek voltaja uygun
imal edilmiştir. Daima, şebeke voltaj n n,
aletinizin üstünde yaz l olan voltajla ayn
olmas na dikkat edin.
D E WALT aletiniz, EN 50144
uyar nca çift yal t ml d r,
bu nedele topraklanmas
gerektirmez.
Kablo ya da Fişin değiştirilmesi
Kablo ya da fişi değiştirirken, ç plak bak r
tellerin arz ettiği tehlikeye dikkat ediniz.
Uzatma kablosu
Uzatma kablosu kullanmadan önce, gevşek
ve ç plak iletken, kötü bağlant , hasarl
yal t m kontrolü yap n. Gerekli onar mlar
yap n veya gerekiyorsa, kabloyu yenileyin.
Voltaj düşmeleri
Ani çekilen ak mlar k sa zamanl voltaj
düşmelerine neden olurlar. Uygun olmayan
güç sağlama koşullar nda diğer ekimpan
etkilenebilir.
Eğer güç sağlay c n n sistem empedans
0,25 ø’dan düşükse, aksakl k olmas
ihtimali yoktur.
Montaj ve ayarlar
Montaj ve ayarlardan önce
mutlaka aletin fişini çekin.
Siperin taklmas ve sökülmesi (şekil B)
• Taşlama makinesini, mil yukar ya
bakacak şekilde bir masaya yerleştirin.
• Siperi, y ld z rondeleli üç viday (10)
kullanarak cihaza tak n.
• Siperi istenilen konuma çevirin ve
kontra somunu (11) s k n.
• Siperi ç kartmak için her üç viday (10)
gevşetin.
85
DWLAG.P65
85
17-09-2001, 08:51
TÜRKÇE
DW491 - Elmas siperin DE8501
(aksesuar) taklmas ve sökülmesi (şekil C)
Elmas siper DE8501 derinlik ayar ve etkin
toz çekme için geliştirilmiştir.
• Siperi taşlama makinesinden sökün ve
cihaz mil yukar ya bakacak şekilde bir
masaya yerleştirin.
• Her iki viday (12) elmas siperinden
sökün ve ön levhay (13) ç kart n.
• Mili, arka levhadaki (14) delikten geçirin
ve her üç viday (10) s k n. Arka
levhadaki yar klar n (15) ve tutma
diskinin (16) biraraya gelmesine dikkat
edin.
• Taşlama makinesini istenilen konuma
çevirin ve kontra somunu (11) s k n.
• Uygun bir elmas kesme diski tak n
(bknz. altta).
• Ön levhay (13) tak n. Toz çekme
ç k ş n n (17), ön (13) ile arka levha
(14) aras nda düzgün bir şekilde
s k şmas na dikkat edin. Kam milini,
yay n (19) rahatça hareket edebilmesini
sağlamak için taban levhas ndaki cetvel
ucunun (18) arkas na tak n.
• Vidalar (12) yeniden tak n.
• Elmas siperini sökmek için işlemi ters
s rayla uygulay n.
Taşlama çark ya da kesme diskinin
taklmas ve sökülmesi (şekil D)
• Cihaz , siper yukar ya bakacak şekilde bir
masaya yerleştirin.
• Ara bileziğini (20), mile (5) düzgün bir
şekilde tak n.
• Taşlama çark n ya da kesme diskini ara
bileziğinin üzerine yerleştirin.
• Dişli flanş (21) milin (5) üstüne
vidalay n.
• Mil kilidine (4) bas n ve taşlama çark n
ya da kesme diskini yerine oturana kadar
çevirin.
• Dişli flanş (21) tak mdaki iki pimli
anahtarla s k şt r n.
• Mil kilidini aç n.
• Taşlama çark n ya da kesme diskini
ç kartmak için, dişli flanş (21) iki pimli
anahtarla gevşetin.
Kaseli tel frçann taklmas
• Kaseli tel f rçay , ara bileziği ya da dişli
flanş kullanmadan doğrudan milin
üzerine tak n.
Yan kolun taklmas (şekil E)
• Taşlama yapmak için, yan kolu (6) dişli
kutusunun her iki yan ndaki deliklerden
(8) birine vidalay n.
• Kesme işleri yapmak için, yan kolu (7),
cihaz n üst taraf ndaki deliğe s k ca
vidalay n.
DW491 + DE8501 - Yuvarlak kolun
DE8502 (aksesuar) taklmas (şekil F)
• Yan kolu ç kart n.
• Yuvarlak kolu (22) iki adet vidayla (23)
sabitleyin.
• Vidalardan birini üstteki deliğe (7)
diğerini ise yan deliklerden (8)
birine tak n.
Kullan0m talimatlar0
• Daima güvenlik talimatlar na ve
uygulanan kurallara uyun.
• Taşlanacak ya da kesilecek olan
parçalar n işlemden önce iyice
sabitlenmesine dikkat edin.
• Cihaza fazla bast rmay n. Taşlama
çark na ve kesme diskine yandan
bas nç uygulamay n.
• Aş r yüklemeden kaç n n. Cihaz
fazla s n rsa, birkaç dakika boşta
çal şt r n.
Cihaz0 çal0şt0rmadan önce:
• Uygun siper, disk ya da çark tak n. Aş r
aş nm ş disk ya da çarklar kullanmay n.
• Ara bileziği ve dişli flanş n düzgün bir
şekilde tak lm ş olmas na dikkat edin.
• Disk ya da çark n, aksesuar ve cihaz
üzerindeki oklar n gösterdiği yönde
dönmesine dikkat edin.
Aç/kapa düğmesi (şekil A)
Taşlama makinenizin aç/kapa düğmesi
sürekli çal şma kipi için bir kitleme ya da
açma düğmesiyle donat lm şt r.
86
DWLAG.P65
86
17-09-2001, 08:51
TÜRKÇE
(Yaln0zca İngiltere & Fransa) - Açma
düğmeli (2) aç/kapa düğmesi (1)
• Aç/kapa düğmesini serbest b rakmak için,
açma düğmesini kendinize doğru çekin.
• Cihaz çal şt rmak için aç/kapa
düğmesine bas n.
• Cihaz durdurmak için aç/kapa
düğmesini b rak n.
Kitleme düğmeli (2a) aç/kapa düğmesi (1)
• Cihaz çal şt rmak için aç/kapa
düğmesine bas n. Cihaz şimdi sürekli
çal şma kipinde çal şmaktad r.
• Cihaz durdurmak için kitleme
düğmesine bas p b rak n ve aç/kapa
düğmesini serbest b rak n.
DW491 - Yuvarlak kolun DE8502
(aksesuar) kullanlmas (şekil F)
Yuvarlak kol büyük rahatl k sağlamakta ve
cihaz n kontrolünü kolaylaşt rmaktad r.
• Yuvarlak kolu yukar da belirtildiği
şekilde tak n.
Uygun aksesuarlar konusunda daha fazla
bilgi için bayinize başvurun.
Bak0m
D E WALT elektrikli aletiniz, minimum
bak mla uzun süre çal şacak şekilde imal
edilmiştir. Her zaman sorunsuz çal şmas ,
alete gerekli bak m n yap lmas na ve
düzenli temizliğe bağl d r.
Cihaz , malzeme üzerinde
çal ş rken aç p kapatmay n.
DW491 - Elmas siperinin DE8501
(aksesuar) kullanlmas (şekil C)
Elmas siperi, hassas derinlik ayar ya da toz
tahliyesi gerektiren beton ve tuğla kesme
işlerinde kullan lmaktad r.
• Elmas siperini yukar da anlat ld ğ gibi
tak n.
• Ç k şa (17) bir toz çekici tak n.
• Ön levhadaki (13) cetvel düğmesiyle
kesim derinliğini ayarlay n.
• Elmas kesme diskleriyle ilgili
güvenlik talimatlar n uygulay n.
• Kesilecek malzemeye uygun bir
kesme diski kullan n (üretici
bilgilerini inceleyin).
• Kesme diskinin azami dönüş h z ,
cihaz nkinden daha düşük
olmamal d r.
• Çap 230 mm’den büyük olan
kesme diskleri kullanmay n.
Yağlama
Elektrikli aletiniz, ek yağlama gerektirmez.
Temizlik
Havaland rma kanallar n n temiz ve aç k
olmas na dikkat edin ve aletin gövdesini
düzenli olarak yumuşak bir bezle
temizleyin.
İstenmeyen aletler ve çevre
Atacağ n z eski aletinizi, çevreyi
etkilemeyecek biçimde ortadan kald ran
D E WALT onar m merkezlerine götürün.
Yang n tehlikesi! Matal keserken,
toz çekicisini kullanmay n!
Kullan lan toz çekicisinin,
kesilecek malzemeye uygun
olmas na ve elmas siperin
tak labilmesine dikkat edin.
87
DWLAG.P65
87
17-09-2001, 08:51
TÜRKÇE
GARANTİ
• 30 GÜNLÜK RİSKSİZ MÜŞTERİ
MEMNUNİYETİ GARANTİSİ •
D E WALT ağ r hizmet tipi endüstriyel
aletinizin performans sizi tam olarak
tatmin etmiyorsa, 30 gün içinde takas
için yetkili bayinize geri götürebilirsiniz.
Sat n alma belgesinin ibraz şartt r.
• ÜCRETSİZ BİR YILLIK SERVİS KONTRATİ •
Bir y ll k tam garantiye ek olarak, tüm
D E WALT aletleri bir y l süreyle ücretsiz
servis desteğine de sahiptir. Sat n alma
tarihinden itibaren bir y l içinde yap lan
hiçbir onar m ve koruyucu bak m
işleminden işçilik ücreti almamaktay z.
Sat n alma tarihinin belgelenmesi şartt r.
• BİR YILLIK TAM GARANTİ •
D E WALT ağ r hizmet tipi endüstriyel
aletleri, sat ş tarihinden itibaren bir y l
süreyle garantilidir. Hatal malzemeden
veya işçilikten kaynaklanan tüm ar zalar
ücretsiz onar l r. Lütfen aleti herhangi
bir yetkili D E WALT veya Black & Decker
servis merkezine gönderin, ya da bizzat
başvurun. Bu garanti aşağ dakileri
kapsamaz:
• Aksesuarlar
• Başkalar taraf ndan yap lan veya
girişimde bulunulan onar mlardan
kaynaklanan hasar
• Yanl ş kullan m, ihmal, eskime ve
aş nmadan, alet üzerinde değişiklik ve
amaç d ş kullan mdan kaynaklanan
hasar.
Size en yak n yetkili D E WALT tamir
acentesi için lütfen bu k lavuzun
arkas nda bulunan uygun telefon
numaras n kullan n. Buna ek olarak,
D E WALT yetkili tamir servislerinin bir
listesini ve satis-sonrasi servisimiz ile
ilgili tüm detayli bilgileri Internet’de
www.2helpU.com adresinden
edinebilirsiniz.
88
DWLAG.P65
88
17-09-2001, 08:51
∂§§∏¡π∫∞
°ø¡π∞∫√™ ∆ƒ√Ã√™ DW476/DW479/DW490/DW492/
DW491/DW852/DW495/DW496/DW497/DW498/DW499
£ÂÚÌ¿ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ·!
¢È·Ï¤Í·Ù ¤Ó· ·fi Ù· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Ù˘ DEWALT. ∏ Ôχ¯ÚÔÓË ÂÌÂÈÚ›· Ù˘ DEWALT, Ë Û˘Ó¯‹˜
ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ Î·È Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ηÈÓÔÙÔÌÈÒÓ ÙËÓ Î·ıÈÛÙÔ‡Ó ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ Èfi
·ÍÈfiÈÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ.
∆¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο
∆¿ÛË
πÛ¯‡˜ ÂÈÛfi‰Ô˘
∆·¯‡ÙËÙ· ¿Ó¢ ÊÔÚÙ›Ô˘
¢È¿ÌÂÙÚÔ˜ ÙÚÔ¯Ô‡
∞ÍÔÓ›ÛÎÔ˜
µ¿ÚÔ˜
V
W
min-1
mm
∆¿ÛË
πÛ¯‡˜ ÂÈÛfi‰Ô˘
∆·¯‡ÙËÙ· ¿Ó¢ ÊÔÚÙ›Ô˘
¢È¿ÌÂÙÚÔ˜ ÙÚÔ¯Ô‡
∞ÍÔÓ›ÛÎÔ˜
µ¿ÚÔ˜
V
W
min-1
mm
kg
kg
DW476
230
2.000
8.000
180
M14
4,6
DW479
230
1.800
6.300
230
M14
4,6
DW490
230
2.000
6.300
230
M14
4,6
DW492
230
2.200
6.300
230
M14
4,6
DW491
230
2.000
4.700
230
M14
4,7
DW495
230
2.000
8.000
180
M14
4,6
DW496
230
2.000
6.300
230
M14
4,6
DW497
230
2.200
8.000
180
M14
4,6
DW498
230
2.400
8.000
180
M14
4,7
DW499
230
2.400
6.300
230
M14
4,6
∞ÛÊ¿ÏÂȘ:
ªË¯·Ó‹Ì·Ù· 230 V
DW852
230
2.200
6.300
230
M14
4,6
10 A
™ÙȘ ·ÚÔ‡Û˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ù·
·ÎfiÏÔ˘ı· ۇ̂ÔÏ·:
™˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ‹
ı·Ó¿ÙÔ˘ ‹ ‚Ï¿‚˘ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ ÛÂ
ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ÙËÚËıÔ‡Ó ÔÈ
Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜.
™˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ ËÏÂÎÙÚÈ΋ Ù¿ÛË.
¢‹ÏˆÛË Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘ E∫
DW491/DW492/DW495/DW496/DW497/DW498/
DW499
∏ DEWALT ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ·˘Ù¿ Ù· ËÏÂÎÙÚÈο
ÂÚÁ·Ï›· ۯ‰ȿÛÙËÎ·Ó Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ √‰ËÁ›Â˜:
98/37/EOK, 89/336/EOK, 73/23/EOK, EN 50144,
EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
DW476/DW479/DW490/DW852
∏ DEWALT ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ·˘Ù¿ Ù· ËÏÂÎÙÚÈο
ÂÚÁ·Ï›· ۯ‰ȿÛÙËÎ·Ó Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ √‰ËÁ›Â˜:
98/37/EOK, 89/336/EOK, 73/23/EOK, EN 50144,
EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-11.
∫›Ó‰˘ÓÔ˜ ˘ÚηÁÈ¿˜.
89
DWLAG.P65
89
17-09-2001, 08:51
∂§§∏¡π∫∞
°È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ·Ú·Î·ÏÒ
·¢ı˘Óı›Ù ÛÙËÓ DEWALT ÛÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ
‰È‡ı˘ÓÛË ‹ ·Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘
ÂÁ¯ÂÈÚȉ›Ô˘.
∞ÓÒÙ·ÙÔ fiÚÈÔ Ë¯ËÙÈ΋˜ ›ÂÛ˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ
√‰ËÁ›Â˜ 86/188/EOK & 98/37/EOK, ̤ÙÚËÛË Î·Ù¿
EN 50144:
LpA (˯ËÙÈ΋ ›ÂÛË)
DW476
DW479
DW490
DW492
DW491
DW852
DW495
DW496
DW497
DW498
dB(A)* 86,2
DW499
86,2
86,2
94,2
94,2
LWA (·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË) dB(A)
94,2
* ÛÙÔ ·˘Ù› ÙÔ˘ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹
§¿‚ÂÙ ٷ ÂӉ‰ÂÈÁ̤ӷ ̤ÙÚ·
ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÛÂ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ë
·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ›ÂÛË ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù· 85 dB(A).
√ ÛÙ·ıÌÈṲ̂ÓÔ˜ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi˜ ̤ÛÔ˜ fiÚÔ˜
ÂÈÙ¿¯˘ÓÛ˘ ηٿ EN 50144:
DW476
DW479
DW490
DW492
DW491
DW852
DW495
DW496
DW497
DW498 DW499
2,94 m/s2 2,94 m/s2 2,94 m/s2
¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ÚÔ˚fiÓÙˆÓ
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, °ÂÚÌ·ÓÈ·
√‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜
√Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Ú¤ÂÈ
Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÙ ¿ÓÙÔÙ ˘fi„Ë ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜
·ÛÊ·Ï›·˜ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÛÙË ¯ÒÚ· Û·˜
ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÊ¢¯ı› Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜
˘ÚηÁÈ¿˜, ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·˜ Î·È ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
¶ÚÈÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‰È·‚¿ÛÙÂ
ÚÔÛÂÎÙÈο ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ Ô‰ËÁ›Â˜ Î·È Ê˘Ï¿ÍÙÂ
Ù˜ ηϿ.
1 ¢È·ÙËÚ›Ù ηı·Úfi ÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜
∞ηٿÛÙ·ÙÔÈ ¯ÒÚÔÈ Î·È ¿ÁÎÔÈ ÂÁ΢ÌÔÓÔ‡Ó
ΛӉ˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
2 §¿‚ÂÙ ˘‘ fi„Ë ÙȘ ÂȉڿÛÂȘ ÙÔ˘
ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜
ªËÓ ÂÎı¤ÙÂÙ ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Û ˘ÁÚ·Û›·.
ºÚÔÓÙ›ÛÙ ÁÈ· ÙÔÓ Î·Ïfi ʈÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘
ÂÚÁ·Û›·˜ Û·˜. ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ËÏÂÎÙÚÈο
ÂÚÁ·Ï›· ÎÔÓÙ¿ Û ‡ÊÏÂÎÙ· ˘ÁÚ¿ Î·È ·¤ÚÈ·.
3 ¶ÚÔÛٷ٢ı›Ù ·fi ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·
∞ÔʇÁÂÙ ÙËÓ Â·Ê‹ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÌÂ
ÁÂȈ̤Ó˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ (.¯. ۈϋÓ˜, ÛÒÌ·Ù·
ıÂÚÌ¿ÓÛˆ˜, ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ ÎÔ˘˙›Ó˜, „˘Á›·
ÎÏ.). ™Â Û˘Óı‹Î˜, ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋˜
ÎÈÓËÙÔÔÈ‹Û˘ (.¯. Û ‡„ËÏ‹ ˘ÁÚ·Û›·,
‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÂÙ·ÏÏÈ΋˜ ÛÎfiÓ˘ ÎÏ.) ÌÔÚ› Ó·
·˘ÍËı› Ë ËÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ì ÙËÓ
·ÚÂÌ‚ÔÏ‹ ÂÓfi˜ ·ÔÛ˘Ó‰ÂÙÈÎÔ‡
ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ‹ ‹ ÂÓfi˜ ‰È·ÎfiÙË ÚÔÛÙ·Û›·˜
·fi Ï¿ıÔ˜ ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔ Ú‡̷ (FI).
4 ∫ڷٿ٠ٷ ·È‰È¿ Û ·fiÛÙ·ÛË
ªËÓ ·Ê‹ÓÂÙ ¿ÏÏ· ÚfiÛˆ· Ó· ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‹ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘.
∏ ÂÈÙ‹ÚËÛË ··ÈÙÂ›Ù·È ÁÈ· ·È‰È¿ ËÏÈΛ·˜ οو
ÙˆÓ 16 ÂÙÒÓ.
5 ∫·ÏÒ‰ÈÔ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘ ÁÈ· ¯Ú‹ÛË ÛÂ
Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜
ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜
¯ÒÚÔ˘˜ ÌfiÓÔ Ì ηÏ҉ȷ Ô˘ Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏ·
ÁÈ· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi Î·È Ê¤ÚÔ˘Ó Û¯ÂÙÈ΋
Û‹Ì·ÓÛË.
6 º˘Ï¿ÁÂÙ ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ Û ·ÛʷϤ˜ ̤ÚÔ˜
∏ÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Ô˘ ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È
Ú¤ÂÈ Ó· Ê˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·È Û ÛÙÂÁÓÔ‡˜,
ÎÏÂÈÛÙÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜, Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ·È‰È¿.
7 ºÔÚ¿Ù ٷ ηٿÏÏËÏ· ÚÔ‡¯· ÂÚÁ·Û›·˜
ªË ÊÔÚ¿Ù ʷډȿ ÚÔ‡¯· ‹ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·.
À¿Ú¯ÂÈ Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· È·ÛÙÔ‡Ó ÛÂ
ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· ̤ÚË Ì˯·ÓÒÓ.
90
DWLAG.P65
90
17-09-2001, 08:51
∂§§∏¡π∫∞
°È· ˘·›ıÚȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ Û˘ÓÈÛÙÒÓÙ·È
Ï·ÛÙȯ¤ÓÈ· Á¿ÓÙÈ· Î·È ˘Ô‰‹Ì·Ù· Ô˘ ‰Â
ÁÏÈÛÙÚÔ‡Ó. E¿Ó ¤¯ÂÙ ̷ÎÚÈ¿ Ì·ÏÏÈ¿ ÊÔÚ¿ÙÂ
ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ‰È¯Ù¿ÎÈ.
8 ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÚÔÛٷ٢ÙÈο Á˘·ÏÈ¿
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ, Â›Û˘, ·Ó·Ó¢ÛÙÈΤ˜
Ì¿ÛΘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘
ÚÔÍÂÓÔ‡Ó ÛÎfiÓË ‹ ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓ· ۈ̷ٛ‰È·.
9 §·Ì‚¿ÓÂÙ ˘‘ fi„Ë Ù· ·ÓÒٷٷ fiÚÈ· ıÔÚ‡‚Ô˘
§¿‚ÂÙ ηٿÏÏËÏ· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›·
Ù˘ ·ÎÔ‹˜ Û·˜ Â¿Ó Ô ÚÔηÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ ıfiÚ˘‚Ô˜
˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù· 85 dB(A).
10 ™ÙËÚ›ÍÙ Ì ·ÛÊ·Ï‹ ÙÚfiÔ ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ
ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÁ¿˙ÂÛÙÂ
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ›ÛÙ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú˜ ‹ ̤ÁÁÂÓË ÁÈ· ÙÔ
ÛÎÔfi ·˘Ùfi. ∏ ̤ıÔ‰Ô˜ ·˘Ù‹ ›ӷÈ
·ÛʷϤÛÙÂÚË Î·È ÂÏ¢ıÂÚÒÓÂÈ Î·È Ù· ‰˘fi Û·˜
¯¤ÚÈ· ÁÈ· ÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
11 ªË Û·‚ÂÙ ¿Ú· Ôχ
ºÚÔÓÙ›ÛÙ ¿ÓÙÔÙ ӷ ¤¯ÂÙ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË
ÛÙ¿ÛË Î·È Ó· ‰È·ÙËÚ›Ù ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›· Û·˜.
12 ∞ÔʇÁÂÙ ·ÓÂÈı‡ÌËÙË ÂÎΛÓËÛË ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ
ªËÓ Îڷٿ٠̠ÙÔ ‰¿ÎÙ˘ÏÔ ÛÙÔ ‰È·ÎfiÙË
ÂÚÁ·Ï›· Ô˘ Â›Ó·È ÛÙËÓ Ú›˙·. √Ù·Ó ‚¿˙ÂÙÂ
ÙËÓ Ú›˙·, ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ô ‰È·ÎfiÙ˘ ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ Â›Ó·È ÎÏÂÈÛÙfi˜.
13 ¡· ›ÛÙ ¿ÓÙ· ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ›
¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Û·˜. EÓÂÚÁ›ÙÂ
ÏÔÁÈο. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô fiÙ·Ó
›ÛÙ ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓÔ˜.
14 µÁ¿˙ÂÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ·fi ÙËÓ Ú›˙·
√Ù·Ó ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Î·È ÛÙËÓ
ÂÚ›ÙˆÛË Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜ ‹ ·ÏÏ·Á‹˜
ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ, ‚Á¿ÏÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ·fi ÙËÓ Ú›˙·
Î·È ÂÚÈ̤ÓÂÙ ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ·ÎÈÓËÙÔÔÈËı› ÙÂÏ›ˆ˜.
15 ∞ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ ·fi ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Ù· ÎÏÂȉȿ
Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛ‹ ÙÔ˘
¶ÚÈÓ ‚¿ÏÂÙ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô,
‚‚·Èˆı›Ù ¿ÓÙ· fiÙÈ ¤¯ÂÙ ‚Á¿ÏÂÈ ·fi ·˘Ùfi
Ù· ÎÏÂȉȿ ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛ‹ ÙÔ˘.
16 ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÛˆÛÙfi ÂÚÁ·Ï›Ô
∏ ÂӉ‰ÂÈÁ̤ÓË ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÂ
·˘Ù¤˜ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜.
ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÂÚÁ·Ï›· ¯·ÌËÏ‹˜ ÈÛ¯‡Ô˜ ‹
ÚÔÛı‹Î˜ ÁÈ· ‚·ÚȤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜. ∆Ô ÂÚÁ·Ï›Ô
Û·˜ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÂÈÙ˘¯¤ÛÙÂÚ· ηÈ
·ÛʷϤÛÙÂÚ· Â¿Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Û‡Ìʈӷ ÌÂ
Ù˘ ÚԉȷÁڷʤ˜ ÙÔ˘.
¶ÚÔÛÔ¯‹! ∆fiÛÔ Ë ¯Ú‹ÛË ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ ‹
ÚÔÛıËÎÒÓ fiÛÔ Î·È Ë Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË
ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ Û˘ÓÈÛÙÒÓÙ·È ÛÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜
·˘Ù¤˜ ÂÁ΢ÌÔÓ› ΛӉ˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
17 ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ηÏ҉ȷ ÁÈ· ÂÚÁ·Û›Â˜ ÁÈ·
ÙȘ Ôԛ˜ ‰ÂÓ ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·È
ªËÓ Îڷٿ٠ÔÙ¤ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙÔ
ηÏÒ‰Èfi ÙÔ˘ Î·È ÌËÓ ÙÚ·‚¿Ù ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÁÈ·
Ó· ‚Á¿ÏÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙËÓ Ú›˙·.
¶ÚÔÛٷهÛÙ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ·fi ıÂÚÌfiÙËÙ·,
Ï¿‰È Î·È ·È¯ÌËÚ¤˜ ÁˆÓ›Â˜.
18 ™˘ÓÙËÚ›Ù ÂÈÌÂÏÒ˜ Ù· ÂÚÁ·Ï›· Û·˜
¢È·ÙËÚ›Ù ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ ÎÔÊÙÂÚ¿ ηÈ
ηı·Ú¿ ÒÛÙ ӷ ›ÛÙ Û ı¤ÛË Ó· ÂÚÁ¿˙ÂÛÙÂ
ηχÙÂÚ· Î·È ·ÛʷϤÛÙÂÚ·. ∞ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÙȘ
Ô‰ËÁ›Â˜ Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜ Î·È ÙȘ ˘ԉ›ÍÂȘ ÁÈ·
ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ. EϤÁ¯ÂÙ ٷÎÙÈο
ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Î·È, Û ÂÚ›ÙˆÛË ‚Ï¿‚˘, ‰ÒÛÙÂ
ÙÔ ÁÈ· ÂÈÛ΢‹ Û ÛÙ·ıÌfi Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜ Ô˘
Â›Ó·È ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ DEWALT.
EϤÁ¯ÂÙ ÂÚÈÔ‰Èο Ù· ηÏ҉ȷ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘
Î·È ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÙ ٷ Û ÂÚ›ÙˆÛË ‚Ï¿‚˘.
¢È·ÙËÚ›Ù ÙÔ˘˜ ‰È·ÎfiÙ˜ ¯Ú‹Ûˆ˜ ÛÙÂÁÓÔ‡˜
Î·È ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ ÌËÓ Â›Ó·È ÏÂڈ̤ÓÔÈ ·fi
Ï¿‰È Î·È ÁÚ¿ÛÔ.
19 EϤÁ¯ÂÙÂ Â¿Ó ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ¤¯ÂÈ ‚Ï¿‚˜
¶ÚÈÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, ÂϤÁÍÙÂ
ÙÔ ÚÔÛÂÎÙÈο ÁÈ· ÂӉ¯fiÌÂÓ˜ ‚Ï¿‚˜ ÁÈ· Ó·
‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ fiˆ˜ Ú¤ÂÈ.
EϤÁÍÙÂ Â¿Ó Ù· ÎÈÓËÙ¿ ̤ÚË Â›Ó·È ÛˆÛÙ¿
Û˘Ó‰Â‰Â̤ӷ Î·È Â˘ı˘ÁÚ·ÌÌÈṲ̂ӷ, Â¿Ó ‰ÂÓ
¤¯Ô˘Ó Û¿ÛÂÈ ÎÔÌÌ¿ÙÈ·, Â¿Ó Â›Ó·È ÛˆÛÙ¿
Û˘Ó·ÚÌÔÏÔÁË̤ӷ Î·È Â¿Ó ÏËÚÔ‡ÓÙ·È fiϘ ÔÈ
Û˘Óı‹Î˜ ÁÈ· ÙË ÛˆÛÙ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ. ¶ÚÔÛٷ٢ÙÈο ηχ̷ٷ ‹ ¿ÏÏ·
ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¯·Ï¿ÛÂÈ Ú¤ÂÈ Ó·
ÂÈÛ΢¿˙ÔÓÙ·È ‹ Ó· ·ÓÙÈηı›ÛÙ·ÓÙ·È Û‡Ìʈӷ
Ì ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Â¿Ó Ô ‰È·ÎfiÙ˘ Â›Ó·È ¯·Ï·Ṳ̂ÓÔ˜
Î·È ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘ ·fi
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ÛÙ·ıÌfi Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜.
20 EÈÛ΢¿˙ÂÙ ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ ÛÂ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ÛÙ·ıÌfi Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ÏËÚ› ÙÔ˘˜
ÈÛ¯‡ÔÓÙ˜ ηÓfiÓ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜. °È· ÙËÓ
·ÔÊ˘Á‹ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ ÁÈ· ÙÔ ¯Ú‹ÛÙË, Ù˘¯fiÓ
ÂÈÛ΢¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È
·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·fi ÂȉÈÎfi Ù¯ÓÈÎfi.
91
DWLAG.P65
91
17-09-2001, 08:51
∂§§∏¡π∫∞
¶ÚfiÛıÂÙÔÈ Î·ÓfiÓ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÁÈ· ÙÚÔ¯Ô‡˜
• √ ÙÚÔ¯fi˜ Û·˜ ¤¯ÂÈ Û¯Â‰ÈÛÙ› ÁÈ· ÙÚfi¯ÈÛÌ· ηÈ
Ï›·ÓÛË ÙÔȯÔÔÈ›·˜ Î·È ¯¿Ï˘‚·.
ªËÓ Îfi‚ÂÙ ‹ ÙÚÔ¯›˙ÂÙ ÂÏ·ÊÚ¿
̤ٷÏÏ· Ì ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÛÂ
Ì·ÁÓ‹ÛÈÔ ¿Óˆ ·fi 80% ÂÂȉ‹ ·˘Ùfi˜
Ô Ù‡Ô˜ ÌÂÙ¿ÏÏÔ˘ Â›Ó·È Â‡ÊÏÂÎÙÔ˜.
• ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ηӤӷ ¿ÏÏÔ ·ÍÂÛÔ˘¿Ú
ÂÎÙfi˜ ·fi ÁˆÓÈ·ÎÔ‡˜ ‰›ÛÎÔ˘˜ Î·È ‰›ÛÎÔ˘˜
ÎÔ‹˜ ÂÓÈÛ¯˘Ì¤ÓÔ˘˜ Ì ›Ó˜.
• ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ˘˜ ÁˆÓÈ·ÎÔ‡˜ ÙÚÔ¯Ô‡˜ ηÈ
ÙÔ˘˜ ÙÚÔ¯Ô‡˜ ÎÔ‹˜ Ô˘ Û˘ÓÈÛÙÒÓÙ·È ·fi ÙÔÓ
ηٷÛ΢·ÛÙ‹.
• ∏ Ù·¯‡ÙËÙ· ¯ˆÚ›˜ ÊÔÚÙ›Ô ÙÔ˘ ÁˆÓÈ·ÎÔ‡
ÙÚÔ¯Ô‡ ‹ ÙÔ˘ ÙÚÔ¯Ô‡ ÎÔ‹˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ
ÍÂÂÚÓ¿ ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙËÓ
ÈӷΛ‰· ÌËÙÚÒÔ˘ (ʇÏÏÔ Ô‰ËÁÈÒÓ).
• ªËÓ Îfi‚ÂÙ ‰ÔÎÈÌ·ÛÙÈο ÎÔÌ¿ÙÈ· Ô˘ ··ÈÙÔ‡Ó
¤Ó· ̤ÁÈÛÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÎÔ‹˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·fi
ÂΛÓÔ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ ÎÔ‹˜.
EÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ Û˘Û΢·Û›·˜
™ÙË Û˘Û΢·Û›· ˘¿Ú¯Ô˘Ó:
1 °ˆÓÈ·ÎÔ ÙÚÔ¯fi
1 ¶ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·
1 ¶Ï¢ÚÈ΋ ¯ÂÈÚÔÏ·‚‹
1 ∫ÏÂȉ› Ì ‰‡Ô ›ÚÔ˘˜
1 º˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ
1 ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ
5
6
7
8
9
∞ÍÔÓ›ÛÎÔ˜
¶Ï¢ÚÈ΋ ¯ÂÈÚÔÏ·‚‹
∞Óˆ Ô‹
¶Ï¢ÚÈΤ˜ Ô¤˜
∫·Ï‡ÌÌ·Ù· ·ÓıÚ·ÎÈÎÒÓ „ËÎÙÚÒÓ
DW491/DW492/DW495/DW496/DW497/DW498/
DW499 - π‰ÈfiÙËÙ· ‚·ıÌÈ·›·˜ ÂÎΛÓËÛ˘
∏ ȉÈfiÙËÙ· ‚·ıÌÈ·›·˜ ÂÎΛÓËÛ˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÌÈ·
·ÚÁ‹ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ ÚÔ˜ ·ÔÊ˘Á‹
ÙÚ·ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ηٿ ÙËÓ ÂÎΛÓËÛË. ∞˘Ù‹ Ë È‰ÈfiÙËÙ·
Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ¯Ú‹ÛÈÌË Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÛÂ
ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜.
∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÌÔÙ¤Ú Â›Ó·È Û¯Â‰È·Ṳ̂ÓÔ Ó·
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û ̛· Î·È ÌfiÓÔ Ù¿ÛË. EϤÁ¯ÂÙÂ
¿ÓÙÔÙ ·Ó Ë Ù¿ÛË ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÂ
·˘Ù‹Ó Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙËÓ ϷΤٷ ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ʤÚÂÈ ‰ÈÏ‹ ÌfiÓˆÛË
ηٿ EN 50144. ∫·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ‰Â
¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·ÏÒ‰ÈÔ Á›ˆÛ˘.
∞ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ηψ‰›Ô˘ ‹ ÙÔ˘
ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹ÙË
√Ù·Ó ·ÓÙÈηıÈÛٿ٠ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ‹ ÙÔ
ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹ÙË, οÓÙ ÙÔ Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ·.
EÓ·˜ ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹Ù˘ Ì Á˘ÌÓ¿ ηÏ҉ȷ ›ӷÈ
ÂÈΛӉ˘ÓÔ˜ fiÙ·Ó ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È Û ̛· Ú›˙·
Ú‡̷ÙÔ˜.
• EϤÁÍÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, Ù· ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο Î·È Ù·
ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ‚Ï¿‚˜ Ô˘ ›Ûˆ˜ ¤¯Ô˘Ó
ÚÔÎÏËı› ηٿ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿.
• ∞ÊÈÂÚÒÛÙ ϛÁÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· ‰È·‚¿ÛÂÙÂ Î·È Ó·
ηٷÓÔ‹ÛÂÙ fiÏÔ ÙÔ Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ ÚÈÓ
Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ (ÂÈÎ. A)
√ ÁˆÓÈ·ÎÔ˜ ÙÚÔ¯fi˜ DEWALT DW476/DW479/
DW490/DW492/DW491/DW852/DW495/DW496/
DW497/DW498/DW499 ۯ‰ȿÛÙËΠÁÈ·
Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ ÙÚfi¯ÈÛ˘ Î·È ÎÔ‹˜.
1 ¢È·ÎfiÙ˘ on/off
2 ¢È·ÎfiÙ˘ ·Ù‹ÚËÛ˘ (∏.µ. & °·ÏÏ›· ÌfiÓÔ)
2a ¢È·ÎfiÙ˘ ‰È·Ù‹ÚËÛ˘
3 ¶ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·˜
4 ∫Ï›ıÚÔ ·ÍÔÓ›ÛÎÔ˘
ÃÚ‹ÛË Î·Ïˆ‰›Ô˘ Â¤ÎÙ·Û˘
E¿Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·ÏÒ‰ÈÔ Â¤ÎÙ·Û˘,
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Â¤ÎÙ·Û˘
ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÚÚÔÊÔ‡ÌÂÓË ËÏÂÎÙÚÈ΋
ÈÛ¯‡ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ (‰Â›Ù ٷ Ù¯ÓÈο
ÛÙÔȯ›·). ∏ ÂÏ¿¯ÈÛÙË ‰È·ÙÔÌ‹ ÙÔ˘ ·ÁˆÁÔ‡ ›ӷÈ
1,5 mm2.
√Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ηÚÔ‡ÏÈ Î·Ïˆ‰›Ô˘, ¿ÓÙ·
ÍÂÙ˘Ï›ÁÂÙ ÙÂÏ›ˆ˜ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ.
¶ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÙÒÛ˘ Ù¿Û˘
√È ÌÂÙ·‚·ÙÈΤ˜ ·È¯Ì¤˜ Ú‡̷ÙÔ˜ (˘ÂÚÙ¿ÛÂȘ)
ÚÔηÏÔ‡Ó ÙÒÛÂȘ Ù¿Û˘ ÌÈÎÚ‹˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜.
™Â ‰˘ÛÌÂÓ›˜ Û˘Óı‹Î˜ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ Ú‡̷ÙÔ˜
˘¿Ú¯ÂÈ Ë Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· ÂËÚ·ÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÏÔÈ¤˜
Û˘Û΢¤˜.
92
DWLAG.P65
92
17-09-2001, 08:51
∂§§∏¡π∫∞
∞Ó Ë ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜
Ú‡̷ÙÔ˜ Â›Ó·È ¯·ÌËÏÒÙÂÚË ·fi 0,25 ø, ÙfiÙ Ë
Èı·ÓfiÙËÙ· ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘ ‰È·Ù·Ú¿ÍÂˆÓ Â›Ó·È ÌÈÎÚ‹.
™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË Î·È Ú‡ıÌÈÛË
µÁ¿˙ÂÙ ¿ÓÙÔÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙËÓ
Ú›˙· ÚÈÓ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÙ Û ÂÚÁ·Û›Â˜
Û˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛ˘ Î·È Ú‡ıÌÈÛ˘.
ªÔÓÙ¿ÚÈÛÌ· Î·È ÍÂÌÔÓÙ¿ÚÈÛÌ· ÙÔ˘
ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· (ÂÈÎ. µ)
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔÓ °ˆÓÈ·ÎÔ ∆ÚÔ¯fi Û ¤Ó·
ÙÚ·¤˙È, Ì ÙÔÓ ·ÍÔÓ›ÛÎÔ ÚÔ˜ Ù· Â¿Óˆ.
• EÊ·ÚÌfiÛÙ ÙÔÓ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· ÛÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙȘ ÙÚÂȘ ‚›‰Â˜ (10)
Ì ԉÔÓو٤˜ ÚÔ‰¤ÏϘ.
• ¶ÂÚÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔÓ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· ÛÙËÓ
ηٿÏÏËÏË ı¤ÛË Î·È ÛÊ›ÍÙ ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi
ÂÚÈÎfi¯ÏÈÔ (11).
• °È· Ó· ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÙ ÙÔÓ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·,
ÍÂÛÊ›ÍÙ ÙȘ ÙÚÂȘ ‚›‰Â˜ (10).
DW491 - ªÔÓÙ¿ÚÈÛÌ· Î·È ÍÂÌÔÓÙ¿ÚÈÛÌ· ÙÔ˘
ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· ·‰¿Ì·ÓÙÔ˜ DE8501
(ÚÔ·ÈÚÂÙÈο) (ÂÈÎ. C)
∏ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· ·‰¿Ì·ÓÙÔ˜ DE8501
ۯ‰ȿÛÙËΠÁÈ· Ú‡ıÌÈÛË ‚¿ıÔ˘˜ ηÈ
·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ÂÍ·ÁˆÁ‹ ÛÎfiÓ˘.
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔÓ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· ·fi ÙÔÓ
°ˆÓÈ·ÎÔ ∆ÚÔ¯fi Î·È ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô
Û ¤Ó· ÙÚ·¤˙È, Ì ÙÔÓ ·ÍÔÓ›ÛÎÔ ÚÔ˜ Ù·
Â¿Óˆ.
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙȘ ‰‡Ô ‚›‰Â˜ (12) ·fi ÙÔÓ
ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· ·‰¿Ì·ÓÙÔ˜ ηÈ
·ÔÛ˘Ó·ÚÌÔÏÔÁ‹ÛÙ ÙËÓ ÂÌÚfiÛıÈ· Ͽη
(13).
• EÈÛ·Á¿ÁÂÙ ÙÔÓ ·ÍÔÓ›ÛÎÔ ·fi ÙËÓ Ô‹ Ù˘
Ô›ÛıÈ·˜ Ͽη˜ (14) Î·È ÛÊ›ÍÙ ÙȘ ÙÚÂȘ
‚›‰Â˜ (10) Ì ԉÔÓو٤˜ ÚÔ‰¤ÏϘ.
µÂ‚·Èˆı›Ù ˆ˜ Û˘Ì›ÙÔ˘Ó ÔÈ ·‡Ï·Î˜ (15)
Ù˘ Ô›ÛıÈ·˜ Ͽη˜ Î·È Ô ‰›ÛÎÔ˜
Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛ˘ (16).
• ¶ÂÚÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔÓ °ˆÓÈ·ÎÔ ∆ÚÔ¯fi ÛÙËÓ
ηٿÏÏËÏË ı¤ÛË Î·È ÛÊ›ÍÙ ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi
ÂÚÈÎfi¯ÏÈÔ (11) (ÙËÓ ÎψÛÙËÓ Â˙Ô Ì¤ÚÔ˜).
• EÊ·ÚÌfiÛÙ ¤Ó·Ó ηٿÏÏËÏÔ ‰›ÛÎÔ ÎÔ‹˜
(‚Ï. ·Ú·Î¿Ùˆ).
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙËÓ ÂÌÚfiÛıÈ· Ͽη (13).
µÂ‚·Èˆı›Ù ˆ˜ Ë ¤ÍÔ‰Ô˜ ÁÈ· ÂÍ·ÁˆÁ‹
ÛÎfiÓ˘ (17) Â›Ó·È ÛˆÛÙ¿ ÙÔÔıÂÙË̤ÓË ÛÙÔ
¿ÓÔÈÁÌ· ÌÂٷ͇ ÂÌÚfiÛıÈ·˜ Î·È Ô›ÛıÈ·˜
Ͽη˜ (14). ™ÙÂÚÂÒÛÙ ÙÔÓ ÎÓÒ‰·Î· ›Ûˆ
·fi ÙÔÓ ·Ó·ÛÙÔϤ· ÙÔ˘ ÁÓÒ̈ӷ ÛÙËÓ Î¿Ùˆ
Ͽη (13) Î·È ‚‚·Èˆı›Ù ˆ˜ ÙÔ ÂÏ·Ù‹ÚÈÔ
(19) ÌÔÚ› Ó· ÎÈÓÂ›Ù·È ÂχıÂÚ·.
• •·Ó·ÂÊ·ÚÌfiÛÙ ÙȘ ‚›‰Â˜ (12).
• °È· Ó· ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÙ ÙÔÓ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·
·‰¿Ì·ÓÙÔ˜, ÂÓÂÚÁ‹ÛÙ ηْ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊË ÔÚ›·.
EÊ·ÚÌÔÁ‹ Î·È ·Ê·›ÚÂÛË ÙÚÔ¯Ô‡ ÙÚÔ¯›ÛÌ·ÙÔ˜ ‹
‰›ÛÎÔ˘ ÎÔ‹˜ (ÂÈÎ. D)
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û ¤Ó· ÙÚ·¤˙È,
Ì ÙÔÓ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· ÚÔ˜ Ù· Â¿Óˆ.
• EÊ·ÚÌfiÛÙ ۈÛÙ¿ ÙÔ ‰È·¯ˆÚÈÛÙ‹ (20) Â¿Óˆ
ÛÙÔÓ ·ÍÔÓ›ÛÎÔ (5).
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔÓ ÙÚÔ¯fi ÙÚÔ¯›ÛÌ·ÙÔ˜ ‹ ÙÔ
‰›ÛÎÔ ÎÔ‹˜ Â¿Óˆ ÛÙÔ ‰È·¯ˆÚÈÛÙ‹.
• µÈ‰ÒÛÙ ÙË ÛÂÈÚˆÙ‹ ÊÏ¿ÓÙ˙· (21) Â¿Óˆ
ÛÙÔÓ ·ÍÔÓ›ÛÎÔ (5).
• ¶È¤ÛÙ ÙÔ ÎÏ›ıÚÔ ÙÔ˘ ·ÍÔÓ›ÛÎÔ˘ (4) ηÈ
ÂÚÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔÓ ÙÚÔ¯fi ÙÚÔ¯›ÛÌ·ÙÔ˜ ‹ ÙÔ
‰›ÛÎÔ ÎÔ‹˜ ̤¯ÚȘ fiÙÔ˘ ÛÙÂÚˆı› ÛÙË ı¤ÛË
ÙÔ˘.
• ™Ê›ÍÙ ÙË ÛÂÈÚˆÙ‹ ÊÏ¿ÓÙ˙· (21) Ì ÙÔ ÎÏÂȉ›
Ì ‰‡Ô ›ÚÔ˘˜ Ô˘ Û·˜ ‰fiıËÎÂ.
• EÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙÔ ÎÏ›ıÚÔ ÙÔ˘ ·ÍÔÓ›ÛÎÔ˘.
• °È· Ó· ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÙ ÙÔÓ ÙÚÔ¯fi ÙÚÔ¯›ÛÌ·ÙÔ˜ ‹
ÙÔ ‰›ÛÎÔ ÎÔ‹˜, ÍÂÛÊ›ÍÙ ÙË ÛÂÈÚˆÙ‹
ÊÏ¿ÓÙ˙· (21) Ì ÙÔ ÎÏÂȉ› Ì ‰‡Ô ›ÚÔ˘˜.
EÊ·ÚÌÔÁ‹ Û˘ÚÌ·Ùfi‚Ô˘ÚÙÛ·˜
• µÈ‰ÒÛÙ ÙË Û˘ÚÌ·Ùfi‚Ô˘ÚÙÛ· ·¢ı›·˜
Â¿Óˆ ÛÙÔÓ ·ÍÔÓ›ÛÎÔ ¯ˆÚ›˜ Ó·
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ‰È·¯ˆÚÈÛÙ‹ Î·È ÙË
ÛÂÈÚˆÙ‹ ÊÏ¿ÓÙ˙·.
EÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ Ï¢ÚÈ΋˜ ¯ÂÈÚÔÏ·‚‹˜ (ÂÈÎ. E)
• °È· ÙÚfi¯ÈÛÌ·, ‚ȉÒÛÙ ÛÊȯٿ ÙËÓ Ï¢ÚÈ΋
¯ÂÈÚÔÏ·‚‹ (6) Û ÌÈ· ·fi ÙȘ Ô¤˜ (8) Û ÌÈ·
ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÎÈ‚ˆÙ›Ô˘ Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ.
• °È· ÎÔ‹, ‚ȉÒÛÙ ÛÊȯٿ ÙËÓ Ï¢ÚÈ΋
¯ÂÈÚÔÏ·‚‹ (6) ÛÙËÓ ¿Óˆ Ô‹ (7).
DW491 + DE8501 - ªÔÓÙ¿ÚÈÛÌ· ÛÙÚfiÁÁ˘Ï˘
¯ÂÈÚÔÏ·‚‹˜ DE8502 (ÚÔ·ÈÚÂÙÈο) (ÂÈÎ. F)
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙËÓ Ï¢ÚÈ΋ ¯ÂÈÚÔÏ·‚‹.
93
DWLAG.P65
93
17-09-2001, 08:51
∂§§∏¡π∫∞
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙË ÛÙÚfiÁÁ˘ÏË ¯ÂÈÚÔÏ·‚‹ (22)
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙȘ ‰‡Ô ‚›‰Â˜ (23).
• EÊ·ÚÌfiÛÙ ÌÈ· ‚›‰· ÛÙËÓ ¿Óˆ Ô‹ (7) Î·È ÌÈ·
¿ÏÏË Û ÌÈ· ·fi ÙȘ Ï¢ÚÈΤ˜ Ô¤˜ (8).
• °È· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, ȤÛÙÂ
Û‡ÓÙÔÌ· ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ‰È·Ù‹ÚËÛ˘ Î·È ·Ê‹ÛÙÂ
ÙÔ ‰È·ÎfiÙË on/off.
ªËÓ ·ÓÔ›ÁÂÙ ‹ ÎÏ›ÓÂÙ Ì ÙÔ ‰È·ÎfiÙË
ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, fiÙ·Ó Â›Ó·È Û ÊfiÚÙˆÛË.
√‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜
• ∆ËÚ›Ù ¿ÓÙÔÙ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜
Î·È ÙÔ˘˜ ÈÛ¯‡ÔÓÙ˜ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜.
• µÂ‚·Èˆı›Ù ˆ˜ fiÏ· Ù· ˘ÏÈο Ô˘ ı·
ÙÚÔ¯ÈÛÙÔ‡Ó ‹ ı· ÎÔÔ‡Ó Â›Ó·È
ÛÙÂÚˆ̤ӷ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜.
• ∞Û΋ÛÙ ÌfiÓÔ ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ›ÂÛË ÛÙÔ
ÂÚÁ·Ï›Ô. ªËÓ ·Û΋ÛÂÙ Ï¢ÚÈ΋
›ÂÛË ÛÙÔÓ ÙÚÔ¯fi ÙÚÔ¯›ÛÌ·ÙÔ˜ ‹ ÛÙÔ
‰›ÛÎÔ ÎÔ‹˜.
• ∞ÔʇÁÂÙ ˘ÂÚÊfiÚÙˆÛË. ∞Ó ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ıÂÚÌ·Óı›, ·Ê‹ÛÙ ÙÔ Ó·
‰Ô˘Ï¤„ÂÈ ÁÈ· Ï›Á· ÏÂÙ¿ ¯ˆÚ›˜
ÊfiÚÙˆÛË.
¶ÚÈÓ ·fi ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·:
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·
Î·È ‰›ÛÎÔ ‹ ÙÚÔ¯fi. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠‰›ÛÎÔ˘˜
‹ ÙÚÔ¯Ô‡˜ ˘ÂÚ‚ÔÏÈο Êı·Ṳ́ÓÔ˘˜.
• µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ô ‰È·¯ˆÚÈÛÙ‹˜ Î·È Ë ÛÂÈÚˆÙ‹
ÊÏ¿ÓÙ˙· ¤¯Ô˘Ó ÙÔÔıÂÙËı› ÛˆÛÙ¿.
• µÂ‚·Èˆı›Ù ˆ˜ Ô ‰›ÛÎÔ˜ ‹ Ô ÙÚÔ¯fi˜
Á˘Ú›˙Ô˘Ó ÛÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÙˆÓ ‚ÂÏÒÓ Ô˘
˘¿Ú¯Ô˘Ó Â¿Óˆ ÛÙÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ· Î·È ÙÔ
ÂÚÁ·Ï›Ô.
‘∞ÓÔÈÁÌ· Î·È ÎÏ›ÛÈÌÔ Ì ‰È·ÎfiÙË (ÂÈÎ. ∞)
TÔ ‰È·ÎfiÙË on/off η٤¯ÂÈ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ·Ù‹ÚËÛ˘
‹ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ‰È·Ù‹ÚËÛ˘ ÁÈ· Û˘Ó¯‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ·.
(∏.µ. & °·ÏÏ›· ÌfiÓÔ) - ¢È·ÎfiÙË on/off (1) Û‡Ó
‰È·ÎfiÙË ·Ù‹ÚËÛ˘ (2)
• °È· Ó· ·Ê‹ÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË on/off,
ÌÂٷΛÓÂÈÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ·Ù‹ÚËÛ˘ Û¤ ÂÛ‡.
• °È· Ó· ı¤ÛÂÙ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô,
ȤÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË on/off.
• °È· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, ·Ê‹ÛÙ ÙÔ
‰È·ÎfiÙË on/off.
¢È·ÎfiÙË on/off (1) Û‡Ó ‰È·ÎfiÙË ‰È·Ù‹ÚËÛ˘ (2a)
• °È· Û˘Ó¯‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ȤÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË
on/off.
DW491 - ÃÚ‹ÛË ÙÔ˘ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· ·‰¿Ì·ÓÙÔ˜
DE8501 (ÚÔ·ÈÚÂÙÈο) (ÂÈÎ. C)
√ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·˜ ·‰¿Ì·ÓÙÔ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ٷÈ
ÁÈ· ÙËÓ ÎÔ‹ ÌÂÙfiÓ ‹ ÙÔ›¯ˆÓ, fiÙ·Ó ··ÈÙ›ٷÈ
·ÎÚÈ‚‹˜ Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ‚¿ıÔ˘˜ ÎÔ‹˜ ‹ ÂÍ·ÁˆÁ‹˜
ÛÎfiÓ˘.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔÓ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· ·‰¿Ì·ÓÙÔ˜
fiˆ˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ·Ú·¿Óˆ.
• ™˘Ó‰¤ÛÙ ¤Ó·Ó ÂÍ·ÁˆÁ¤· ÛÎfiÓ˘ Ì ÙËÓ
¤ÍÔ‰Ô (17).
• ∫·ÓÔÓ›ÛÙ ÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÎÔ‹˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ
ÎÔ˘Ì› Ú‡ıÌÈÛ˘ ÛÙËÓ ÂÌÚfiÛıÈ· Ͽη (13).
• ∆ËÚ‹ÛÙ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ Ô˘
ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÁÈ· ‰›ÛÎÔ˘˜ ÎÔ‹˜ Ì ‰È·Ì¿ÓÙÈ.
• ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ηٿÏÏËÏÔ ‰›ÛÎÔ
ÎÔ‹˜ Ì ‰È·Ì¿ÓÙÈ (ÂϤÁÍÙ ٷ
ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ηٷÛ΢·ÛÙ‹).
• ∏ ̤ÁÈÛÙË ÂÈÙÚÂfiÌÂÓË Ù·¯‡ÙËÙ·
ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ ÎÔ‹˜ Ú¤ÂÈ
Ó· ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
• ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠‰›ÛÎÔ˘˜ ÎÔ‹˜ ÌÂ
‰È¿ÌÂÙÚÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙˆÓ 230 mm.
∫›Ó‰˘ÓÔ˜ ˘ÚηÁÈ¿˜!
ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔÓ ÂÍ·ÁˆÁ¤·
ÛÎfiÓ˘ fiÙ·Ó Îfi‚ÂÙ ̤ٷÏÏÔ!
µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ô ÂÍ·ÁˆÁ¤·˜ ÛÎfiÓ˘
Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏÔ˜
ÁÈ· ÙÔ ˘ÏÈÎfi Ô˘ ı¤ÏÂÙ ӷ Îfi„ÂÙ ηÈ
fiÙÈ Ô Ô‰ËÁfi˜ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ Ì ‰È·Ì¿ÓÙÈ
ÌÔÚ› Ó· Û˘Ó‰Âı›.
DW491 - ÃÚ‹ÛË Ù˘ ÛÙÚfiÁÁ˘Ï˘ ¯ÂÈÚÔÏ·‚‹˜
DE8502 (ÚÔ·ÈÚÂÙÈο) (ÂÈÎ. F)
∏ ÛÙÚfiÁÁ˘ÏË ¯ÂÈÚÔÏ·‚‹ ÚÔÛʤÚÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË
¿ÓÂÛË Î·È Î·ıÈÛÙ¿ Ôχ ‡ÎÔÏÔ ÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÌfi ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ Û·˜.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙË ÛÙÚfiÁÁ˘ÏË ¯ÂÈÚÔÏ·‚‹ fiˆ˜
ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ·Ú·¿Óˆ.
94
DWLAG.P65
94
17-09-2001, 08:52
∂§§∏¡π∫∞
™˘Ì‚Ô˘Ï¢ı›Ù ÙÔÓ ÚÔÌËıÂ˘Ù‹ Û·˜ ÁÈ·
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ٷ
ηٿÏÏËÏ· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·.
E°°À∏™∏
• 30 ∏ªEƒø¡ E°°À∏™∏ π∫∞¡√¶√π∏∆π∫∏™
∞¶√¢√™∏™ •
™˘ÓÙ‹ÚËÛË
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ DEWALT ¤¯ÂÈ
ۯ‰ȷÛÙ› ÁÈ· Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÌÂ
ÂÏ¿¯ÈÛÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË. °È· ÙË Û˘Ó¯‹ ηÈ
ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È
ηٿÏÏËÏË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·È Ù·ÎÙÈÎfi ηı¿ÚÈÛÌ·.
§›·ÓÛË
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ‰Â ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È
ÚfiÛıÂÙË Ï›·ÓÛË.
∫·ı¿ÚÈÛÌ·
¢È·ÙËÚ›Ù ÙȘ Ô¤˜ ÂÍ·ÂÚÈÛÌÔ‡ ηı·Ú¤˜ ηÈ
ÛÎÔ˘›˙ÂÙ ٷÎÙÈο ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ì ̷ϷÎfi
‡Ê·ÛÌ·.
¢È¿ıÂÛË ÂÚÁ·Ï›ˆÓ Î·È ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
¶·Ú·‰ÒÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ Û ¤Ó·
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ÛÙ·ıÌfi Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘.
√È Ù¯ÓÈÎÔ› ÙÔ˘ ı· ÌÂÚÈÌÓ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ‰È¿ıÂÛ‹
ÙÔ˘ ηٿ ÙÚfiÔ Ô˘ ‰ÂÓ ‚Ï¿ÙÂÈ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ.
E¿Ó ‰ÂÓ Â›ÛÙ Ï‹Úˆ˜ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ ·fi ÙËÓ
·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ Û·˜ DEWALT, ·ÏÒ˜
ÂÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔ ÂÓÙfi˜ 30 ËÌÂÚÒÓ, Ï‹Ú˜
fiˆ˜ ÙÔ ·ÁÔÚ¿Û·ÙÂ, ·fi ÙÔ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ
∫·Ù¿ÛÙËÌ· DEWALT, ÁÈ· Ï‹ÚË ÂÈÛÙÚÔÊ‹
¯ÚËÌ¿ÙˆÓ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË
·ÁÔÚ¿˜.
• E¡√™ E∆√À™ ™Àªµ√§∞π√ °π∞ ¶§∏ƒE™ ™Eƒµπ™ •
E¿Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛÙÂ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ‹ ۤڂȘ ÁÈ· ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ DEWALT, ÂÓÙfi˜ 12 ÌËÓÒÓ ·fi
ÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ‰ˆÚÂ¿Ó ÛÂ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Service.
¶Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË ·ÁÔÚ¿˜.
∏ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË/service ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÚÁ·Û›·
Î·È ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο ÁÈ· Ù· ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›·
DEWALT.
• E¡√™ E∆√À™ ¶§∏ƒ∏™ E°°À∏™∏ •
E¿Ó ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Û·˜ Ù˘ DEWALT ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ
·ÓˆÌ·Ï›· ÔÊÂÈÏfiÌÂÓË Û ÂÏ¿Ùو̷ ÙˆÓ
˘ÏÈÎÒÓ ‹ Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ÂÓÙfi˜ 12 ÌËÓÒÓ ·fi
ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ÂÁÁ˘ÒÌ·ÛÙ ÙË
‰ˆÚÂ¿Ó ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ
ÂÏ·Ùو̷ÙÈÎÒÓ ÌÂÚÒÓ, ‹ ηٿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ì·˜,
ÙË ‰ˆÚÂ¿Ó ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘
ÌÔÓ¿‰·˜ ˘fi ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ:
• ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Î·Î‹ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘
ÚÔ˚fiÓÙÔ˜.
• ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂȯÂÈÚËı› ÂÈÛ΢‹ ·fi ÌË
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ¿ÙÔÌÔ.
• £· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË Ù˘ ËÌÂÚÔÌËÓ›·˜
·ÁÔÚ¿˜.
°È· Ó· ÂÓÙÔ›ÛÂÙ ÙÔ ÏËÛȤÛÙÂÚÔ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Service,
·Ú·Î·Ï›Ûı ӷ ÙËÏÂʈӋÛÂÙ ÛÙÔ
ÏËÛȤÛÙÂÚÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Service Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜
Ì·˜ (‚Ϥ ·Ú·Î¿Ùˆ). EÓ·ÏÏ·ÎÙÈο, ÌÈ· Ï›ÛÙ·
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙËÌ¤ÓˆÓ ∫·Ù¿ÛÙËÌ·ÙˆÓ Service
DEWALT Î·È ÔÏϤ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Û¯ÂÙÈο ÌÂ
ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· after-sales Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈ̘ ÛÙÔ
Internet ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË www.2helpU.com.
95
DWLAG.P65
95
17-09-2001, 08:52
Belgique et Luxembourg
België en Luxemburg
DEWALT
Weihoek 1, Nossegem
1930 Zaventem-Zuid
Tel:
02 719 07 11
Fax:
02 721 40 45
www.dewaltbenelux.com
Danmark
DEWALT
Hejrevang 26 B
3450 Allerød
Tlf:
70 20 15 30
Fax:
48 14 13 99
www.dewalt-nordic.com
Deutschland
DEWALT
Richard-Klinger-Straße
65510 Idstein
Tel:
06126-21-1
Fax:
06126-21-2770
www.dewalt.de
EÏÏ¿˜
Black & Decker (Hellas) S.A.
™ÙÚ¿‚ˆÓÔ˜ 7 & µÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 159
°Ï˘Ê¿‰· 16674, ∞ı‹Ó·
TËÏ:
(01) 8981-616
º·Í:
(01) 8983-570
Service: (01) 8982-630
España
DEWALT
Parque de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel:
Fax:
934 797 400
934 797 439
France
DEWALT
Le Paisy
BP 21, 69571 Dardilly Cedex
Tel:
Fax:
472 20 39 72
472 20 39 02
Helvetia
Schweiz
DEWALT ROFO Kundendienst
Gewerbezone Seeblick
3213 Kleinbösingen
Tel:
026 - 674 93 93
Fax:
026 - 674 93 94
www.dewalt.ch
Ireland
DEWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel:
Fax:
00353-2781800
00353-2781811
Italia
DEWALT
Viale Elvezia 2
20052 Monza (Mi)
Tel:
Fax:
0800-014353
039-2387592
Nederland
DEWALT
Florijnstraat 10
4879 AH Etten-Leur
Tel:
076 50 02 000
Fax:
076 50 38 184
www.dewalt.benelux.com
Norge
DEWALT
Strømsveien 344
1011 Oslo
Tel:
22 99 99 00
Fax:
22 99 99 01
www.dewalt-nordic.com
Österreich
DEWALT
Werkzeugevertriebs GmbH
Erlaaerstraße 165, Postfach 320,1231 Wien
Tel:
01 - 66116 - 0
Fax:
01 - 66116 - 14
www.dewalt.at
Portugal
DEWALT
Rua Egas Moniz 173
João do Estoril, 2766-651 Estoril
Tel:
Fax:
Suomi
DEWALT
Palotie 3
01610 Vantaa
Puh:
98 25 45 40
Fax:
98 25 45 444
www.dewalt-nordic.com
Brandvägen 3
01610 Vanda
Tel:
98 25 45 40
Fax:
98 25 45 444
www.dewalt-nordic.com
Sverige
DEWALT
Box 603
421 26 Västra Frölunda, Besöksadr. Ekonomivägen 11
Tel:
031 68 61 00
Fax:
031 68 60 08
www.dewalt-nordic.com
Türkiye
DEWALT
Merkez Mahallesi, Köyaltı Mevkii, Şahnur Sokak
(OTTO Binası) 34530 Yenibosna/İstanbul (PBX)
Tel:
Faks:
021 26 39 06 26
021 26 39 06 35
United Kingdom
DEWALT
210 Bath Road
Slough, Berks SL1 3YD
Tel:
Fax:
01753-56 70 55
01753-57 21 12
96
DWLAG.P65
96
17-09-2001, 08:52
214 66 75 00
214 66 75 75
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising