DW841 | DeWalt DW841 ANGLE GRINDER instruction manual

559400-03 CZ
DW831
DW840
DW841
2
3
4
5
ÚHLOVÁ BRUSKA
DW831/DW840/DW841
Blahopřejeme!
Popis přístroje (obr. A)
Rozhodli jste se pro elektrické nářadí od firmy
DEWALT. Toto nářadí pokračuje v letité firemní
tradici, nabízet jen vyspělé a mnohými testy
osvědčené výrobky. Dlouholeté zkušenosti
a plynulý vývoj dokázaly, že firma DEWALT je
spolehlivým partnerem všech domácích kutilů.
Úhlová bruska firmy DEWALT byla vyvinuta pro
profesionální broušení a řezání.
1 Spínač ZAPNUTO/VYPNUTO
2 Aretace spínače ZAPNUTO/VYPNUTO
3 Dodatečná rukojeť
4 Ochranný kryt
5 Aretace vřetene
Technické údaje
Napětí
Příkon
Otáčky naprázdno
Průměr kotouče
Maximální šířka kotouče
Vřeteno
Hmotnost
(V)
(Watty)
(ot/min.)
(mm)
(mm)
(kg)
Minimální jištění elektrického okruhu
Elektrické nářadí 230 V
Elektrická bezpečnost
DW831
230
1400
10000
125
6,5
M14
2,7
Elektromotor byl zkonstruován jen pro jedno
napětí. Překontrolujte prosím, zda síťové napětí
odpovídá napětí, uvedenému na typovém štítku
elektrického nářadí.
Vaše elektrické nářadí firmy DEWALT
má podle ČSN EN 50144 dvojitou
izolaci; z tohoto důvodu je zemnící
vodič nadbytečný.
10 A
Výměna síťového kabelu nebo síťové
zástrčky
V tomto návodu se používají následující
symboly:
Poškozené síťové kabely nebo zástrčky smí
vyměňovat jen odborné opravny. Poškozené díly
je nutno likvidovat jen odborným způsobem.
Pozor: Nebezpečí poranění, nebezpečí
ohrožení života nebo možné poškození
elektrického nářadí v důsledku
nerespektování pokynů v tomto návodu!
Prodlužovací kabel
Používejte schválený prodlužovací kabel, který
vyhovuje příkonu elektronářadí (viz technická
data). Minimální průřez 1,5 mm2. Při použití
kabelové kladky kabel vymotejte vždy celý.
Elektrické napětí
Kontrola dodávky
Montáž a nastavení
Balení obsahuje:
1 úhlová bruska
1 ochranný kryt
1 přídavná rukojeť
1 brousící kotouč
1 přírubová sada
1 klíč
1 návod k obsluze
1 výkres
•
•
Před montáží a nastavením vytáhněte
zástrčku ze zásuvky.
Montáž a demontáž ochranného krytu
(obr. B&C)
Montáž
• Úhlovou brusku položte na pracovní stůl,
vřetenem nahoru.
• Přidržte čep (6) nad vybráním (8).
• Zatlačte ochranný kryt (8) směrem dolů
a otočte jej ve směru šipky (obr. B).
Překontrolujte, zda elektrické nářadí, jakož
i části příslušenství nebyly při přepravě
poškozeny.
Před uvedením přístroje do provozu si
důkladně pročtěte návod k obsluze.
Pojišťovací kolík (9) zabraňuje uvolnění
ochranného krytu.
6
Demontáž
• Úhlovou brusku položte na pracovní stůl,
vřetenem nahoru.
• Ochranný kryt (8) otočte ve směru šipky
(obr. C).
• Zatlačte pojišťovací kolík (9) do vybrání.
• Ochranný kryt uvolněte.
Před zahájením provozu:
• Používejte jen vhodné brousící nebo řezací
kotouče a vždy pracujte s nasazeným
ochranným krytem. Nepoužívejte příliš
opotřebované kotouče.
• Ubezpečte se, aby příruba a přírubová
matice byly správně namontovány.
• Přesvědčte se, že se brousící nebo řezací
kotouč otáčí správným směrem, tj. ve
směru šipky (viz příslušenství a nástroj).
Montáž a demontáž brousícího nebo
řezacího kotouče (obr. D&E)
•
•
•
•
•
•
•
•
Úhlovou brusku položte na pracovní stůl,
ochranným krytem nahoru.
Nasaďte přírubu (11) na vřeteno (10).
Brousící nebo řezací kotouč nasaďte na
přírubu.
Na vřeteno (10) našroubujte přírubovou
matici (12).
Stiskněte aretační knoflík vřetene (5)
a brousícím nebo řezacím kotoučem
otáčejte tak dlouho, až aretace vřetene
zaskočí.
Pomocí rozvidleného klíče (součást
dodávky) přírubovou matici (13) utáhněte.
Aretační knoflík vřetene opět uvolněte.
Pro sejmutí brousícího nebo řezacího
kotouče povolte přírubovou matici pomocí
rozvidleného klíče (součást dodávky).
Zapnutí a vypnutí (obr. G)
Spínač ZAPNUTO/VYPNUTO této úhlové
brusky je vybaven aretací (2), sloužící
k nastavení trvalého chodu brusky.
• Stiskněte spínač ZAPNUTO/VYPNUTO
(1), abyste nářadí zapnuli. Pro trvalý chod
stiskněte nejprve aretaci spínače (2) při
stisknutém spínači ZAPNUTO/VYPNUTO
a spínač uvolněte.
• Pro vypnutí nářadí spínač uvolněte.
Pro vypnutí nářadí z trvalého chodu
krátce stiskněte a ihned uvolněte spínač
ZAPNUTO/VYPNUTO.
Při zátěži nářadí ani nezapínejte, ani
nevypínejte.
Pro bližší informace o správném příslušenství
se obraťte na Vašeho DEWALT prodejce.
Montáž miskového ocelového kartáče
•
Miskový ocelový kartáč našroubujte přímo
na vřeteno, bez použití příruby a přírubové
matice.
Údržba
Úhlová bruska firmy D E WALT je vyvinuta
tak, aby její životnost byla co nejdelší a aby
vyžadovala jen minimální údržbu. Dlouhodobý
a bezproblémový provoz předpokládá ovšem
její pravidelné čištění.
Montáž dodatečné rukojeti (obr. F)
•
Přídavnou rukojeť (3) pevně našroubujte do
jednoho z otvorů (14) na bočních stranách
krytu motoru.
Návod k obsluze
•
•
•
•
•
Vždy dbejte na bezpečnostní
pokyny a platné předpisy.
Zabezpečte obráběný kus.
Při práci tlačte na brusku jen
lehce.
Na řezací kotouč netlačte nikdy ze
strany.
Brusku nepřetěžujte. Pokud je
nářadí příliš horké, nechejte ho
několik minut vychladnout během
naprázdno.
Mazání
Nářadí nevyžaduje žádné dodatečné
přimazávání.
Čištění
Dbejte na to, aby větrací otvory byly stále volné,
a kryt přístroje pravidelně čistěte měkkým
hadříkem.
7
Všeobecné bezpečnostní pokyny
•
Při používání elektrického nářadí je nutno
dodržovat národní bezpečnostní předpisy,
které se týkají ochrany proti úrazu elektrickým
proudem a také ochrany při nebezpečí poranění
a nebezpečí vzniku požáru. Před začátkem
používání tohoto elektrického nářadí si důkladně
pročtěte následující bezpečnostní pokyny a tyto
pokyny pečlivě uschovejte!
•
•
Všeobecně
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Na pracovišti udržujte vždy pořádek.
Nepořádek na pracovišti vede k nebezpečí
úrazu.
Dbejte na okolní vlivy. Elektrické nářadí
nevystavujte vlhkosti. Pracoviště dobře
osvětlete. Elektrické nářadí nepoužívejte
v blízkosti zápalných látek nebo plynů.
Chraňte se před úrazem elektrickým
proudem. Vyvarujte se dotyku těla
s uzemněnými částmi, např. trubkami,
topením, troubami a chladničkami.
Při extrémních podmínkách použití (např.
vysoká vlhkost, kovový prach, atd.) lze
elektrickou bezpečnost zvýšit předřazením
oddělovacího transformátoru nebo Fl-jističe.
Zamezte přístup dětem! Dbejte na to, aby
se nástrojů nebo kabelů nemohly dotýkat cizí
osoby, speciálně zamezte přístup dětem.
Prodlužovací kabel ve volném prostoru.
Při práci ve volném prostoru používejte
jen schválené a odpovídajícím způsobem
označené prodlužovací kabely.
Nářadí uschovávejte na bezpečném
místě. Nepoužívané nářadí uschovávejte
v suchých a uzavřených prostorách, které
nesmí být přístupné dětem.
Používejte vhodné pracovní oblečení.
Nepoužívejte příliš volné oblečení nebo
přívěšky a ozdoby. Tyto mohou být příčinou
zachycení a zranění od otáčejících se částí.
Při práci ve volném prostoru se doporučují
pracovní rukavice a neklouzavá obuv.
U dlouhých vlasů používejte síťku na vlasy.
Používejte ochranné brýle a obličejovou
masku u prací, při kterých vzniká prach
a třísky.
Respektujte vysokou hladinu hluku. Při
hodnotě hluku vyšší jak 85 db(A) používejte
prostředky na ochranu sluchu.
•
•
•
•
•
•
8
Zabezpečte obrobek. Používejte upínací
přípravky nebo svěrák pro upevnění
obrobku. Tento je tímto bezpečněji upnut
a umožňuje ovládání elektrického nářadí
oběma rukama.
Dbejte na bezpečný postoj. Dbejte na
bezpečný postoj při práci, abyste v každé
pracovní poloze udrželi rovnováhu.
Vyvarujte se nechtěného zapnutí.
Nepřenášejte elektrické nářadí, které je
připojeno do sítě, s prstem na spínači. Dále
se ujistěte o tom, že při připojování nářadí
do sítě, je spínač ve vypnuté poloze.
Při práci neztrácejte pozornost. Soustřeďujte
se na práci. Pracujte s rozmyslem. Pokud jste
unaveni, s nářadím napracuje.
Vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Předtím
než opustíte pracoviště, vypněte přístroj
a vyčkejte, až se zastaví. Pokud přístroj
nepoužíváte, před jeho údržbou a při výměně
nářadí, vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
Nenechávejte zasunuty klíče apod.
v nářadí. Před zapnutím přístroje se
přesvědčte, zda jsou odstraněny klíče
a nastavovací pomůcky.
Používejte jen správné nástroje. Správné
použití je popsáno v tomto návodu k použití.
Přo těžší práce nepoužívejte příliš slabé
nářadí nebo adaptéry. Správným nářadím
docílíte optimální kvalitu a zaručíte osobní
bezpečnost.
Upozornění! Používání jiných, než
v tomto návodu doporučených pomůcek
a příslušenství, nebo provádění prací s tímto
elektrickým nářadím, které neodpovídají
jeho určení, může vést k úrazu.
Nakládejte s kabelem opatrně.
Nepřenášejte nářadí zavěšené na kabelu
a pří vytahování zástrčky ze zásuvky
netahejte za kabel. Chraňte kabel před
horkem, olejem a ostrými hranami.
Pečujte o Vaše nástroje. Udržujte Vaše
nástroje ostré a čisté, aby mohly dobře
a bezpečně pracovat. Sledujte předpisy přo
údržbu a pokyny přo výměnu nástrojů.
Pravidelně kontrolujte zástrčku a kabel,
a při poškození je nechejte opravit
v autorizované opravně firmy DEWALT.
Pravidelně kontrolujte prodlužovací kabel
a v případě jeho poškození ho vyměňte.
Všechny spínače udržujte suché, čisté
a nezamaštěné od oleje a nebo tuku.
•
•
Pravidelně kontrolujte Vaše elektrické
nářadí, zda není poškozeno. Před
použitím je nutno u elektrického nářadí
zkontrolovat jeho bezvadnou a správnou
funkci. Přezkoušejte, zda pohyblivé části
fungují bezproblémově a zda nejsou
poškozeny. Aby se zaručil bezvadný provoz
elektrického nářadí, musejí všechny díly být
namontovány správně.
Poškozené díly a ochranné části musejí
být opraveny předepsaným způsobem
a nebo vyměněny. Pokud je spínač vadný,
elektrické nářadí nepoužívejte. Vadné
spínače je nutno v autorizované opravně
firmy DEWALT nahradit novými.
Opravy provádějte jen v autorizované
opravně firmy DEWALT. Toto elektrické
nářadí odpovídá příslušným bezpečnostním
předpisům. Opravy může provádět jen
autorizovaná opravna firmy DEWALT, neboť
jinak nemůže být zaručena správná funkce
přístroje a pro obsluhu může vzniknout
nebezpečí úrazu.
Doplňková údržba
Při práci s kovem se za extrémních
podmínek může v obalu stroje hromadit
vodivý prach. To může mít za následek
snížení izolace zařízení a může dojít
k úrazu elektrickým proudem.
Usazování kovových částic uvnitř zařízení
zabráníte pravidelným denním čištěním
ventilačních otvorů.
• Odpojte elektrický přívod zařízení.
• Větrací štěrbiny profoukněte suchým
stlačeným vzduchem.
Při provádění této údržby používejte
ochranné brýle.
Dodatečné bezpečnostní pokyny pro
úhlové brusky
•
Tato úhlová bruska byla vyvinuta k broušení
a řezání zdiva a oceli.
Neřežte, případně nebruste žádné
lehké kovy s obsahem magnézia
vyšším jak 80 %, neboť takovéto kovy
jsou zápalné.
•
•
•
•
Nepoužívejte žádné jiné vložné nástroje
než zesílené sklofíbrové brousící a řezací
(rozbrušovací) kotouče.
Používejte jen doporučené brousící a řezací
kotouče.
Otáčky naprázdno u brousícího a řezacího
kotouče by neměly přesáhnout hodnotu,
udanou jejich výrobcem.
Neřežte žádné obrobky, jejichž síla je větší,
než maximální hloubka řezu rozbrušovacího
kotouče.
Doplňující bezpečnostní pokyny
•
•
Při práci s kovem zajistěte, aby byl
založen proudový chránič (RCD), aby bylo
zabráněno zbytkovému riziku způsobenému
kovovými pilinami.
Pokud RCD vypíná napájení, dopravte
zařízení autorizovanému servisnímu
zástupci DEWALT.
9
ES Prohlášení o shodě
Ochrana životního prostředí
Třídění odpadu. Tento výrobek
nesmí být likvidován spolu s běžným
komunálním odpadem.
DW831/DW841
Společnost DEWALT prohlašuje, že tyto
modely elektrického nářadí byly vyrobeny podle
požadavků následujících norem: 98/37/EEC,
89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 50144, EN 55014-2,
EN 55014, EN 61000-3-2 a EN 61000-3-3.
Až nebudete váš výrobek D E WALT dále
potřebovat nebo uplyne doba jeho životnosti,
nelikvidujte jej spolu s domovním odpadem.
Zařízení zlikvidujte podle platných pokynů
o třídění a recyklaci odpadů.
DW840
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí
před znečistěním a snižuje spotřebu
surovin.
Společnost DEWALT prohlašuje, že tento
model elektrického nářadí byl vyroben podle
požadavků následujících norem: 98/37/EEC,
89/336/EEC, 73/23/EEC,
Potřebujete-li podrobnější informace, kontaktujte
prosím společnost DEWALT na níže uvedené
adrese nebo využijte informací na konci tohoto
návodu.
Při zakoupení nových výrobků Vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Úroveň akustického tlaku podle normy 86/188/EEC
a 98/37/EEC, měřená podle normy EN 50144:
Společnost D E WALT poskytuje možnost
sběru a recyklace použitých výrobků DEWALT
po ukončení jejich provozní životnosti. Chcete-li
získat výhody této služby, odevzdejte prosím
vaše nářadí jakémukoliv autorizovanému
servisu Black & Decker, který nářadí odebere
a zajistí jeho recyklaci.
DW831 DW840 DW841
LpA (akustický tlak)
LWA (akustický výkon)
dB(A)* 90
dB(A) 103
90
90
103
103
* působící v uchu obsluhy
V případě překročení hranice akustického tlaku
85 dB(A), proveďte příslušná opatření týkající
se ochrany sluchu.
Adresu vašeho nejbližšího autorizovaného
střediska DEWALT naleznete na zadní straně
tohoto návodu. Seznam servisních středisek
D E WALT a podrobnosti o poprodejním
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com
Měřená střední kvadratická hodnota zrychlení
podle normy EN 50144:
DW831
DW840
DW841
5 ms-2
5 ms-2
5 ms-2
Technický a vývojový ředitel
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40
D-65510, Idstein, Německo
10
Navíc poskytuje servis DEWALT na všechny
prováděné opravy a vyměněné náhradní díly
další servisní záruční dobu v trvání 6 měsíců.
Politika našich služeb zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl. Kdykoliv budete potřebovat
radu či pomoc, obraťte se s důvěrou na náš
nejbližší servis DEWALT, kde Vám vyškolený
personál poskytne naše služby na nejvyšší
úrovni.
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, hoblovací nože,
brusné kotouče, pilové listy, pilové kotouče,
brusný papír, apod.) ani na příslušenství
přístroje poškozené opotřebováním.
Záruka DEWALT
Záruční list je dokladem práv spotřebitele
– zákazníka ve smyslu § 620 Občanského
zákoníku a § 429 Obchodního zákoníku.
Patří k prodávanému výrobku odpovídajícího
katalogového a výrobního čísla jako jeho
příslušenství. Pří každé reklamaci je třeba tento
záruční list předložit prodávajícímu, případně
servisnímu středisku DEWALT pověřenému
vykonáváním záručních oprav. Ve vlastním
zájmu si ho proto spolu s originálem dokladu
o nákupu pečlivě uschovejte.
Blahopřejeme Vám k zakoupení tohoto vysoko
kvalitního výrobku DEWALT. Náš závazek ke
kvalitě v sobě samozřejmě zahrnuje také naše
služby zákazníkům. Proto poskytujeme záruční
dobu daleko přesahující minimální požadavky
vyplývající ze zákona.
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje
poskytnout Vám 30 dní záruku výměny. Pokud
se objeví v průběhu 30 dní od zakoupení nářadí
jakýkoliv nedostatek podléhající záruce, bude
Vám u Vašeho obchodního nářadí vyměněno
za nové. Díky 1 roční záruce jistoty máte
nárok po dobu 1 roku od zakoupení přístroje
na bezplatný servis v autorizovaném servisním
středisku D EWALT. Zárukou kvality firma
D EWALT garantuje po dobu trvání záruční
doby (24 měsíců při nákupu pro přímou
osobní spotřebu, 12 měsíců při nákupu pro
podnikatelskou činnost) bezplatné odstranění
jakékoliv materiálové nebo výrobní závady za
následujících podmínek:
• Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem DEWALT a s dokladem
o nákupu), do jednoho z pověřených
servisních středisek DEWALT, které jsou
autorizované k provádění záručních
oprav.
• Přístroj byl používán pouze s originálním
příslušenstvím nebo přídavnými zařízeními
a příslušenstvím BBW či Piranha, které
je vysloveně doporučené jako vhodné
k použití spolu s přístrojem DEWALT.
• Přístroj byl používán a udržován v souladu
s návodem k obsluze.
• Motor přístroje nebyl přetěžován a nejsou
viditelné žádné známky poškození vlivem
vnějších vlivů.
• Do přístroje nebylo zasahováno nepovolanou osobou. Osoby povolané tvoří personál
servisních středisek DEWALT, které jsou
autorizované k provádění záručních
oprav.
DEWALT nabízí rozsáhlou síť autorizovaných
servisních opraven a sběrných středisek.
Jejich seznam najdete na záručním listě. Další
informace týkající se servisu můžete získat
na níže uvedených telefonních číslech a na
internetové adrese www.2helpU.com.
Black & Decker
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika
tel:
+420 244 402 450
fax:
+420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
Právo na případné změny vyhrazeno.
02/2007
zst00047926 - 24-07-2007
11
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
12
DW831 - - - - - A
WINKELSCHLEIFER 1
©
13
DW841 - - - - - A
WINKELSCHLEIFER 1
©
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
IČO: ………………………...........................…..
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
15
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Pečiatka
Podpis
02/07
Popis
poruchy
Download PDF

advertising