DW841 | DeWalt DW841 ANGLE GRINDER instruction manual

559011 - 72 PL
DW831
DW840
DW841
2
DW 831
3
DW 831
4
5
DEWALT
Elektronarzędzia profesjonalne
SZLIFIERKA KĄTOWA DW831/DW840/DW841
Instrukcja obsługi
1. Wprowadzenie.
UWAGA! Szlifierką nie wolno dokonywać
obróbki metali lekkich zawierających w
swoim składzie ponad 80% magnezu!
istnieje niebezpieczeństwo pożaru!
Instrukcja obsługi dotyczy szlifierki elektrycznej
ręcznej kątowej DW 831 i omawia zasady
prawidłowej obsługi szlifierki oraz sposób
bezpiecznego użytkowania.
W instrukcji obsługi umieszczono następujące
oznaczenia:
Urządzenia fi rmy D EWALT maja ponad 70Ietnia tradycje. Ich konstrukcja jest efektem
wieloletnich doświadczeń w produkcji wysokiej
jakości, profesjonalnych elektronarzędzi które
stały się nieodłącznym partnerem ogromnej
rzeszy profesjonalistów w wielu krajach
świata.
Uwaga! niebezpieczeńst wo
w ypadku, zagrożenie ż ycia
a tak że niebezpieczeńst wo
uszkodzenia elektronarzędzia
w przypadku nieprzestrzegania
zaleceń zawartych w instrukcji
obsługi!
Jeżeli po przeczytaniu poniższej instrukcji
obsługi będziecie mieli Państwo jakiekolwiek
wątpliwości łub pytania prosimy zwrócić się
o poradę do Centralnego Serwisu DEWALT w
Warszawie:
Uwaga! Napięcie elektryczne!
3. Parametry techniczne szlifierki
kątowej DW831
Typ
Napiecie znamionowe
~230V
Napięcie znamionowe
(Watty)
Moc znamionowa
(ot/min.)
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (mm)
Średnica tarczy
(mm)
Max. grubość tarczy Gwint na wrzecionie
Centralny Serwis DEWALT ERPATECH, ul.
Obozowa 61, 01-418 Warszawa
lub do Przedstawicielstwa firmy DEWALT
DEWALT, Przedstawicielstwo w Polsce ul,
Migdałowa 4, 02-796 Warszawa
DW831
50Hz
1400
10000
125
6,5
M14
Klasa ochronnosci od porażeń
UWAGA!
W związku ze stałe trwającymi pracami
mającymi na cełu podniesienie jakości
produktów, De WALT zastrzega sobie prawo
do wprowadzania zmian technicznych bez
wcześniejszego uprzedzenia.
elektrycznych
Masa
2. Informacje ogólne
4. Komplet wyrobu
Szlifierka elektryczna ręczna kątowa DW
831 jest urządzeniem przeznaczonym do
użytku profesjonalnego i stosowania podczas
szlifowania i ciecia materiałów budowlanych oraz
stali pod warunkiem założenia odpowiedniej
tarczy szlifierskiej tub tarczy tnącej.
Opakowanie fabryczne zawiera:
- szlifierkę kątowa
1szt.
- oslone ochronna
1 szt.
- dodatkowa rękojeść
1 szt.
- ściernice do szlifowania metalu
1 szt.
- kołnierze mocujące ściernice
1 szt.
- klucz pazurkowy
1 szt.
- instrukcje obsługi wraz z r ysunkiem
złożeniowym i wydrukowana na ostatniej
stronie karta gwarancyjna
(kg)
II
2,7
Minimalne zabezpieczenie sieci elektrycznej
zasilającej elektronar zędzia o napięciu
znamionowym ~230V - bezpiecznik 10 A.
Na wrzecionie szlifierki można mocować
w ył ączanie tarcze o średnicy 125 mm,
przeznaczone do współpracy ze szlifierkami
kątowym, i dopuszczone do wirowania z
prędkością obrotowa nie mniejsza niż 10.000
obr/min.
Po rozpakowaniu szlifierki prosimy upewnić się
czy w czasie transportu żaden z jej elementów
oraz wyposażenie nie zostały uszkodzone.
6
Założyć kołnierz (11) na wrzeciono (10).
Położyć na kołnierz ściernice lub tarcze
tnąca.
Nakręcić nakrętkę ko łnier zowa (12) na
wrzeciono (10).
Nacisnąć przycisk blokady wrzeciona (5) i
obracać ściernice lub tarcze tnąca do momentu
zablokowania ruchu wrzeciona.
Dokręcić mocno nakrętkę kołnierzowa za
pomocą klucza pazurkowego (13).
Zwolnić nacisk wywierany na przycisk blokady
wrzeciona.
W celu zdemontowania ściernicy lub tarczy
tnącej należy odkręcić nakrętkę mocująca za
pomocą klucza pazurkowego.
5. Akcesoria dla szlifierki kątowej
DW831
tarcza do ciecia metalu
nr katal. DT 3410
tarcza do szlifowania
nr katal. DT 3412
tarcza do ciecia kamienia nr katal. DT 3411
6. Budowa szlifierki (Rys.A).
Szlifierka kątowa DW 830 jest zbudowana z
następujących elementów:
A
1.
2.
3.
4.
5.
Wyłącznik
Przycisk blokady wyłącznika
Dodatkowa rękojeść
Osłona ochronna
Blokada wrzeciona
Montaż i demontaż garnkowej szczotki
stalowej.
6. Montaż i przygotowanie
szlifierki do pracy.
Szczotkę należy nakręcić bezpośrednio na
wrzeciono szlifierki bez użycia kołnierza i
nakrętki kołnierzowej.
Przed rozpoczęciem montażu szlifierki i
zawsze, przed przygotowaniem jej do pracy
należy sprawdzić czy wyłącznik szlifierki
znajduje się w położeniu zerowym a następnie
wyciągnąć wtyczkę zasilająca z gniazda
sieciowego.
Montaż dodatkowej rękojeści (Rys.H).
Dodatkowa rękojeść (3) należy wkręcie w jeden
z otworów gwintowanych (14) znajdujących się
w bocznej części obudowy szlifierki i mocno
dokręcić.
Montaż i demontaż osłony ochronnej
(Rys.B i C)
7. Z a sady b ez pi ec z nej pracy
elektronarzędziami. Zasady
bezpiecznej obsługi szlifierek
kątowych.
Montaż osłony ochronnej.
Szlifierkę położyć na stole warsztatowym
wrzecionem do góry.
Ustawie wypustki (6) osłony naprzeciwko
wyciec (8).
Nacisnąć osłonę w kierunku do dołu i obrócić ja
w kierunku wskazanym strzałka (Rys.B).
Praca w ykony wana elek tronar zędziami
musi być zawsze bezpieczna, wydajna i
sprawiać satysfakcje. Aby podczas używania
e l e k t r o n a r z ę d z i w y k lu c z yć m o ż li wo ś ć
p ow st ani a p o ż ar u, p o r a ż e ni a p r ą d e m
elektrycznym lub spowodowania wypadku
należy zawsze przestrzegać wszystkich zasad
bezpiecznej pracy.
1. M i e j s c e p r a c y m u s i b y ć z a w s z e
uporządkowane. Brak porządku w miejscu
pracy może prowadzić do w ypadku.
Wszystkie narzędzia powinny mieć swoje
stale miejsce. Niedopuszczalne jest
układanie narzędzi jedne na drugich.
2. Należ y z awsze z wrac ać uwag ę na
warunki otoczenia, w których wykonywana
jest praca. Oświetlenie miejsca pracy
powinno być naturalne, dzienne, górne,
W przypadku konieczności zastosowania
o ś w i et l e n i e s z t u c z n e g o n a t ę ż e n i e
jego powinno wynosić 300 luksów (Ix).
Trzpień zabezpieczający (9) uniemożliwia
poluzowanie mocowania osłony ochronnej.
Demontaż osłony ochronnej.
Szlifierkę położyć na stole warsztatowym
wrzecionem do góry.
Obrócić osłonę ochronna (8) w kierunku
wskazanym strzałka (Rys.C).
Wcisnąć tr zpień zabezpieczający (9) w
szczelinę.
Osłonę zdjąć.
Montaż i demontaż ściernicy lub tarczy
tnącej (Rys.D i E).
Szlifierkę położyć na stole warsztatowym
wrzecionem do góry.
7
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Do oświetlenia miejsca pracy
elek t r onar zę dzi nie wo ln o u ż y wa ć
świetlówek.
Dla pełnego bezpieczeństwa pracy należy
unikać stykania się ciała z przedmiotami
uziemionymi jak np. rury, kaloryfery,
kuchenki, lodówki. W przypadku gdy
praca musi być wykonana w ekstremalnie
niekor z ystnych war unkach (w ysoka
wilgotność otoczenia, powstawanie
d u ż e i l o ś c i m e t a l o w e g o py ł u i t p.)
bezpieczeńst wo elek tr yczne należ y
podwyższyć podłączając urządzenie
poprzez transformator separacyjny lub
wyłącznik ochronny prądowy (wyłącznik
ochronny różnicowy) /należy zasięgnąć
porady specjalisty- elektryka/.
Osobom postronnym nie wolno pozwalać
na zbliżanie się do miejsca pracy. Osobom
nie zajmującym się praca nie wolno
dotykać elektronarzędzi ani przewodów
zasilających. Osoby te powinny znajdować
się w bezpiecznej odległości od miejsca
pracy.
Elektronarzędzia należy przechowywać w
suchym miejscu, położonym wysoko, poza
zasięgiem rak dzieci.
Elektronarzędzi nie wolno przeciążać!
Najlepiej i bezpiecznie można nimi pracować
w zakresie obciążeń przewidzianych przez
producenta.
Zawsze należy dbać o używanie właściwych
narzędzi roboczych do odpowiednich prac.
Do wykonywania ciężkich prac nie można
używać narzędzi ani przystawek o malej
obciążalności. Elektronarzędzi nie wolno
używać do celów, do których nie zostały
one przeznaczone.
Ubranie robocze powinno być zawsze
dobrze dopasowane. Nie można nosie
obszernego ubrania ani ozdób, które
mog ł yby zostać niespodziewanie
pochwycone przez ruchome elementy
elektronarzędzia. Podczas pracy na
otwartym terenie należy nosie gumowe
rękawice obuwie na gumowej podeszwie,
która nie daje możliwości poślizgu. Na
długie wlosy nalęży zakładać siatkę.
W czasie pracy należy używać okularów
ochronnych. Do prac podczas których
powstają duże ilości pyłu należy zakładać
maskę przeciwpyłowa.
Przewodu zasilającego nie wolno używać
do celów, do k tór ych nie został on
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
8
przeznaczony: nie wolno ciągnąc za niego
wyjmując wtyczkę zasilająca z gniazda
sieciowego ani tr zymając za niego,
przenosić elektronarzędzie. Przewód
zasilający należy chronić przed wysoka
temperatura, kontaktem z olejami oraz
ostrymi przedmiotami, które mogłyby go
uszkodzić.
Obrabiane elementy należy zawsze dobrze
umocować w specjalnych przyrządach
lub imadłach. Dzięki temu, podczas pracy
obydwie ręce będą zawsze wolne.
Podczas pracy należy zachowywać stabilna
i bezpieczna postawę; nie wychylać się aby
nie stracie równowagi.
Narzędzia wymagają właściwej opieki.
Narzędzia skrawające powinny być zawsze
ostre i czyste. Należy przestrzegać zaleceń
producenta dotyczących smarowania
elektronarzędzi oraz wskazówek dotyczących
w ymiany, smarowania i konser wacji
oprzyrządowania. Należy kontrolować
okresowo stan przewodu zasilającego
elektronarzędzie a w przypadku
stwierdzenia uszkodzenia, niezwłocznie
wymienić na nowy w najbliższym punkcie
serwisowym DEWALT. Elektronarzędzia
musza być zawsze czyste i suche. Nie mogą
być nigdy zaolejone ani zatluszczone.
Gdy elektronarzędzie nie jest używane,
wyłącznik powinien znajdować się zawsze
w położeniu zerowym a wtyczka zasilająca
powinna być w ycią gnięta z gniazda
sieciowego. Podobnie, gdy urządzenie
oczekuje na dalszy etap pracy lub gdy
mocowane jest w nim narzędzie robocze
lub oprzyrządowanie.
Wszystkie klucze powinny być niezwłocznie
wyjęte z urządzenia po zakończeniu prac
regulacyjnych lub montażowych. Należy
to zawsze sprawdzić bezpośrednio przed
uruchomieniem elektronarzędzia.
Nalezy unikać sy tuacji, w której
elek tronar zędzie mog ł oby zostać
uruchomione nagle i w sposób
niekontrolowany. Elektronarzędzi nie
wolno przenosić trzymając palec na
przycisku włączającym. Przed włożeniem
wtyczki do gniazda sieciowego nalezy
upewnić się czy przycisk wyłącznika
elektronarzędzia znajduje się w pozycji
zerowej „wyłączone“.
Podczas pracy na otwartej przestrzeni
wolno używać tylko takich przedłużaczy
18.
19.
20.
21.
przewodu zasilającego, które zostały do
tego celu dopuszczone i odpowiednio
oznakowane.
Praca elektronarzędziem wymaga dużej
koncentracji. Zawsze należy uważnie
obserwować prace i działać zgodnie z
rozsądkiem. W przypadku występujących
o b j a wó w z m ę c z e n i a p r a c e n a l e ż y
przerwać.
Jeżeli ur ządzenie ma pr zyłącze dla
zbiornika albo zewnętrznego odciągu
pyłu (wiórów), zbiornik lub odciąg należy
najpierw prawidłowo podłączyć a dopiero
potem uruchomić elektronarzędzie i
rozpocząć prace.
Elek t r onar zę dzia należ y ok resowo
kontrolować czy żaden z ich elementów
nie ulegl uszkodzeniu w trakcie pracy.
Żadne ruchome elementy elektronarzędzia
nie mogą się klinować. Wszystkie części
elektronarzędzia musza być właściwie
zmontowane, zgodnie ze wskazówkami
zawartymi w instrukcji obsługi. Uszkodzone
zespoły i elementy ochronne musza być
natychmiast naprawione lub wymienione
na nowe w najbliższ ym punkcie
serwisowym DEWALT. Nie wolno używać
elektronarzędzi, w których nie funkcjonuje
wylacznik!
UWAGA! Należy uży wać w ył ącznie
oprzyrządowania i przystawek
zaleconych
w instrukcji obsługi elektronarzędzia lub
innych, wskazanych przez producenta.
Używanie wyposażenia i dodatkowych
przystawek niezgodnie z zaleceniem
producenta elektronarzędzia może grozie
wypadkiem.
Przed rozpoczęciem pracy należy starannie
sprawdzić właściwe funkcjonowanie
wszystkich zespołów elektronarzędzia a
szczególnie zespołów ochronnych, które
musza właściwie spełniać swoje zadanie.
Naprawę elektronarzędzi należy powierzać
wyłącznie wykwalifikowanym i odpowiednio
uprawnionym osobom, które dysponują
or yginalnymi częściami zamiennymi.
Konstrukcja elektronarzędzi D E WALT
odpowiada ogólnie obowią zującym
przepisom w zakresie bezpieczeństwa
pracy i obsługi. Jakiekolwiek samodzielne
naprawy lub naprawy dokonywane przez
osoby do tego nieuprawione mogą
być przyczyna groźnego w skutkach
wypadku.
Bezpieczeństwo elektryczne
Silnik szlifierki przystosowany jest do zasilania
t ylko jedna war tością napięcia. Pr zed
podłączeniem szlifi erki do sieci zasilającej
prosimy upewnić się czy napięcie jakie
panuje w sieci odpowiada rodzajowi i wartości
napięcia podanego na tabliczce znamionowej
szlifierki.
Szlifierka jest podwójnie izolowana zgodnie z
wymogami Norm Europejskich pr EN50144.
Z t e g o p o w o d u z b ę d ny j e s t p r z e w ó d
uziemiający.
Przedłużanie przewodu zasilającego.
W przypadku konieczności użycia przedłużacza
przewodu zasilającego należy wybrać właściwy
przewód i taki jego rodzaj, który nie spowoduje
spadku mocy szlifierki, którego przekrój zyl
wynosi minimum 1,5 mm2.
Przewód zasilający musi być zawsze rozwinięty
na cala długość.
10. Zasady pracy szlifierką
Podczas pracy należy zawsze przestrzegać
zaleceń podanych przez producenta, ogólnych
zasad bezpiecznej pracy elektronarzędziami
oraz zwrócić uwagę na warunki otoczenia w
miejscu pracy.
Podczas pracy należy wywierać tylko niewielki
nacisk na szlifierkę. Nadmierny nacisk nie tylko
nie przyspiesza pracy ale niepotrzebnie obciąża
urządzenie powodując nadmierne zużycie
mechanizmów co skraca ich żywotność.
Szlif ier ki nie wolno pr zecią ż ać. Jeżeli
temperatura szlifi erki wzrośnie nadmiernie
(ponad 60°C) należy przerwać prace i szlifierkę
uruchomić na klika minut na biegu jałowym
celem ostudzenia.
Przed uruchomieniem szlifierki należy:
- upewnić się czy ściernica lub tarcza
tnąca odpowiada swoimi parametrami
parametrom pracy używanego modelu
szlifierki
- czy ściernica lub tarcza tnąca są założone w
sposób prawidłowy i dobrze umocowane
- czy założona jest i dobrze umocowana
osłona ochronna.
Upewnić się czy właściwie założone zostaly:
kołnierz i nakrętka mocująca tarcze.
9
Upewnić się ze ściernica lub tarcza tnąca
obraca się w kierunku wskazanym strzałka
jaka narysowana jest na ich powierzchni.
UWAGA! Nie wolno uży wać nadmiernie
zużytych ściernic lub nadmiernie zużytych
tarcz tnących!
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa
•
Włączanie i wyłączanie szlifierki (Rys.G).
•
W celu uruchomienia szlifierki należy nacisnąć
przycisk włączający (1).
W celu włączenia szlifierki do pracy ciągłej
należy nacisnąć dodatkowo przycisk blokady
(3), w momencie gdy naciśnięty jest przycisk
w ył ącznika a następnie z wolnić nacisk
wywierany na przycisk wyłącznika.
Jeśli to narzędzie będzie stosowane
do metalu, należy się upewnić,
że zostało włączone urządzenie
do prądu szczątkowego, aby
uniknąć ryzyka wywołanego pyłem
metalowym.
Jeśli urządzenie do prądu
szczątkowego spowoduje
odłączenie zasilania, należy
skontrolować narzędzie w
autoryzowanym serwisie
DEWALT.
Dodatkowe prace konserwacyjne
W ekstremalnych warunkach pracy
może się gromadzić pyl we wnętrzu
obudowy, jak długo jak długo będzie
obrabiany metal.
Może to prowadzić do uszkodzenia
instalacji ochronnej w maszynie i
powstania niebezpieczeństwa zwarcia
elektrycznego.
W celu wyłączenia szlifierki należy zwolnić
nacisk na przycisk wyłącznika.
Jeżeli szlifierka została włączona do pracy
ciągłej, w celu jej wyłączenia należy ponownie
nacisnąć przycisk wyłącznika a następnie
puścić go swobodnie.
UWAGA! Szlifierki nie wolno włączać ani
wyłączać gdy znajduje się pod obciążeniem.
Aby uniknąć gromadzenia się pyłu metalowego
wewnątr z masz yny zalec a się c z yścić
codziennie szczeliny napowietrzające. W tym
celu nałeźy:
• w ycią gnąć w tyczkę z gniazdka
sieciowego,
• wydmuchnąć suche powietrze
p o d c i ś n i e n i e m p o p r ze z s zc ze l i ny
napowietrzające.
Dodatkowych informacji na temat szlifierki
kątowej DW 831 udziela Państwu sprzedawcy
elektronarzędzi DEWALT.
11. Konserwacja szlifierki.
Szlifierki kątowe DEWALT przeznaczone są do
pracy w trudnych warunkach i nie wymagają
żadnych zabiegów konserwacyjnych. Należy
zawsze pamiętać, ze trwałość wszelkich
urządzeń mechanicznych zależy w dużym
stopniu od ich regularnego czyszczenia.
Przy opisywanych pracach
konserwacyjnych należy zakładać
okulary ochronne.
10
Deklaracja zgodności WE
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Produktu
tego nie wolno wyrzucać do normalnych
śmieci z gospodarstw domowych.
DW831/DW841
Firma D E WA LT oświadcza, że opisy wane
elektronarzędzia zostały zaprojektowane zgodnie
z wymaganiami norm: 98/37/EEC, 89/336/EEC,
73/23/EEC, EN 50144, EN 55014-2, EN 55014,
EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Gdy pewnego dnia będziesz zmuszony
zastąpić produkt DEWALT nowym sprzętem lub
nie będziesz go już potrzebować, nie wyrzucaj
go do śmieci z gospodarstw domowych, a
jedynie oddaj do specjalistycznego zakładu
utylizacji odpadów.
DW840
Firma D E WA LT oświadcza, że opisy wane
elektronarzędzia zostały zaprojektowane zgodnie
z wymaganiami norm: 98/37/EEC; 89/336/EEC,
73/23/EEC, EN 50144, EN 55014-2, EN 55014,
EN 61000-3-2 & EN 61000-3-11.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych
produktów i opakowań niektóre
materiały mogą być odzyskane i
ponownie wykorzystane. W ten sposób
chroni się środowisko naturalne i
zmniejsza popyt na surowce.
W razie pytań prosimy o kontakt z biurem
DEWALT, którego adres podany jest poniżej lub
na odwrocie instrukcji obsługi.
Lokalne przepisy mogą wymagać oddawania
elektr ycznych ur ządzeń powszechnego
użytku sprzedawcy, u którego produkt został
zakupiony, lub do punktów zbiorczych.
Poziom ciśnienia akustycznego podany zgodnie z
normami 86/188/EEC i 98/37/EEC oraz mierzony
zgodnie z EN 50144:
DW831 DW840 DW841
LpA (ciśnienie dB(A)* 90
90
90
Firma D E WALT chętnie przyjmuje stare,
wyprodukowane przez siebie urządzenia
i utylizuje je zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Usługa ta jest bezpłatna. By z
niej skorzystać, oddaj elektronarzędzie do
autoryzowanego warsztatu naprawczego,
który prowadzi zbiórkę w naszym imieniu.
Ich listę znajdziesz w internecie pod adresem:
www.2hetpU.com.
akustyczne)
LWA (moc
dB(A)
103
103
103
akustyczna)
* przy uchu operatora
W przypadku wartości ciśnienia
akustycznego przekraczających
poziom 85 dB(A), należy stosować
odpowiednie środku ochrony słuchu.
Średnia ważona polowa wartość przyśpieszenia
obliczona zgodnie z normą EN 50144:
DW831
5 m/s
2
DW840
5 m/s
2
DW841
5 m/s2
Dyrektor Działu Konstrukcyjnego
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Niemcy
02.03.2007r.
11
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane niewłaściwym użytkowaniem
lub używaniem produktu niezgodnie
z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub
przepisami bezpieczeństwa;
b) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane przeciążaniem narzędzia,
które prowadzi do uszkodzeń silnika,
przekładni lub innych elementów, a także
stosowaniem osprzętu innego niż zalecany
przez DEWALT;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu
i wywołane nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych
klęsk żywiołowych, korozji, normalnego
zużycia w eksploatacji czy też innych
czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub
były przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do
urządzenia, taki jak: wiertła, tarcze pilarskie,
tarcze szlifierskie, końcówki wkręcające, noże
strugarskie, brzeszczoty, papier ścierny i inne
elementy ulegające naturalnemu zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe,
które sprzedały produkt, nie udzielają upoważnień
ani gwarancji innych niż określone w karcie
gwarancyjnej. W szczególności nie obejmują
prawa Klienta do domagania się zwrotu utraconych
zysków w związku z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z niezgodności towaru z umową
DEWALT
Warunki gwarancji:
Gwarantujemy sprawne działanie produktu, zgodnie
z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi
w instrukcji obsługi. Niniejszą gwarancją nie jest objęte
wyposażenie takie, jak: szczotki, piły tarczowe, tarcze
ścierne, wiertła i inne akcesoria, jeżeli nie została do
nich dołączona oddzielna karta gwarancyjna oraz
elementy podlegające naturalnemu zużyciu.
1. Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami
materiałowymi.
2. Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu
przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu oraz
łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
3. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę urządzenia
(wraz z bezpłatną wymianą uszkodzonych części)
w okresie 12 miesięcy od daty zakupu.
4. Produkt reklamowany musi być:
a) dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną kartą gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
b) p r z e s ł a n y d o C e n t r a l n e g o S e r w i s u
Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu
sprzedaży wraz z dokumentami wymienionymi
powyżej.
5. Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie
koszty związane z zapewnieniem bezpiecznego
opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem
ponosi Klient. W przypadku odrzucenia roszczenia
gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca
nadania na koszt adresata.
6. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
b) termin usunięcia wady (punkt 6a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych.
7. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
8. O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 862-08-08, fax: (22) 862-08-09
zst00064629 - 11-06-2008
12
13
DW831 - - - - - A
ANGLE GRINDER 1-2
©
14
DW840 - - - - - A
ANGLE GRINDER 1
©
15
DW841 - - - - - A
ANGLE GRINDER 1
©
16
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
PL
SK
miesięcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising