DW882 | DeWalt DW882 STRAIGHT GRINDER instruction manual

599111-46 SK
DW882
2
3
4
PRIAMA BRÚSKA
DW882
Blahoželáme Vám!
Popis (obr.A)
Zvolili ste si náradie firmy D EWALT. Roky
skúseností, dôkladný vývoj výrobkov
a inovácia vytvorili z firmy DEWALT jedného
z najspoľahlivejších partnerov pre užívateľov
profesionálneho náradia.
Vaša priama brúska DW882 je určená na
profesionálne použitie pri brúsení a rezaní.
1 Hlavný spínač
2 Uvoľňovacie tlačidlo hlavného spínača
3 Bočná rukoväť
4 Kryt
Technické údaje
Napätie
Príkon
Otáčky naprázdno
Priemer kotúča
Vreteno
Hmotnosť
V
W
min-1
mm
mm
kg
Elektrická bezpečnosť
DW882
230
1.800
5.600
152
M16
6,7
Elektromotor bol navrhnutý iba na jedno
napätie. Vždy sa uistite, či zdroj napätia
zodpovedá napätiu na výkonovom štítku.
Použitie predlžovacieho kábla
Ak je nevyhnutné použitie predlžovacieho kábla,
používajte schválený predlžovací kábel vhodný
pre príkon tohoto stroja (pozri technické údaje).
Minimálny prierez vodiča je 1,5 mm2.
V prípade použitia navinovacieho kábla, odviňte
vždy celý kábel.
Poistky: náradie 230 V...10 A v napájacej sieti
V tomto návode sú použité nasledujúce
symboly:
Upozorňuje na riziko osobného
poranenia, skrátenia životnosti náradia
alebo jeho poškodenie v prípade
nedodržania pokynov uvedených
v tomto návode.
Montáž a nastavenie
Skôr než začnete s montážou
a nastavovaním, odpojte vždy náradie
zo siete.
Upozorňuje na riziko úrazu spôsobené
elektrickým prúdom.
Montáž príslušenstva (obr. B)
Nebezpečenstvo požiaru.
•
•
•
Obsah balenia
•
Balenie obsahuje:
1 priamu brúsku
1 kryt
1 brúsny kotúč
1 zástrčný kľúč
1 kľúč
1 návod na použitie
1 výkresovú dokumentáciu
•
•
•
•
•
•
Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo
k poškodeniu náradia, jeho častí alebo
príslušenstva.
Skôr, než začnete náradie používať, venujte
dostatok času dôkladnému prečítaniu
a porozumeniu tomuto návodu.
Povoľte krídlové matice (5) a pootočte
skrutky (6), aby ste mohli uvoľniť kryt.
Odklopte kryt.
Zablokujte vreteno vložením zástrčného
kľúča do jedného z otvorov vo vnútornej
prírube.
Pomocou kľúča povoľte maticu (8). Dajte
dolu maticu i vonkajšiu prírubu (9).
Namontujte príslušenstvo (10) na vreteno.
Nasaďte na pôvodné miesto vonkajšiu
prírubu a pevne utiahnite maticu.
Priklopte veko a zaistite ho dotiahnutím
krídlových matíc.
Pri demontáži príslušenstva postupujte
podľa týchto krokov v opačnom poradí.
Montáž a demontáž krytu (obr. C)
•
•
5
Podľa vyššie uvedeného postupu
demontujte používané príslušenstvo.
Povoľte skrutky (11).
•
•
•
Nasuňte kryt na náradie podľa uvedeného
nákresu.
Pevne dotiahnite skrutky.
Pri demontáži postupujte v opačnom
poradí.
Čistenie
Udržiavajte čisté ventilačné drážky a plastový
kryt pravidelne čistite kúskom jemnej tkaniny.
Montáž bočnej rukoväte (obr. D)
•
Naskrutkujte bočnú rukoväť (3) pevne do
otvoru (12).
Prehlásenie o zhode
Pokyny k obsluhe
•
•
•
•
Vždy dodržiavajte bezpečnostné
predpisy a príslušné nariadenia.
Zaistite, aby bol každý materiál, ktorý
chcete brúsiť, riadne pripevnený.
Na náradie príliš netlačte.
Nevyvíjajte bočný tlak na brúsne
kotúče alebo kotúčové nože.
Náradie nepreťažujte. Ak je náradie
príliš horúce, nechajte ho bežať
niekoľko minút bez záťaže.
DW882
Firma DEWALT prehlasuje, že tento výrobok
zodpovedá normám: 89/392/EEC, 89/336/EEC,
73/23/EEC, EN 50144, EN 55104, EN 55014-2,
EN 55014, EN 61000-3-2 a EN 61000-3-3.
Ak budete potrebovať viacej informácii,
kontaktujte prosím firmu DEWALT na nižšie
uvedenej adrese.
Úroveň akustického tlaku podľa normy 86/188/EEC
a 89/392/EEC, meraná podľa normy EN 50144:
LpA (akustický tlak)
90,7 dB(A)*
LWA (akustický výkon)
98,7 dB(A)
* v uchu obsluhujúceho
Pred začiatkom práce:
• Namontujte na brúsku zodpovedajúce
príslušenstvo. Nepoužívajte príliš
opotrebované kotúče alebo disky.
Zapnutie a vypnutie (obr. E)
•
•
•
V prípade prekročenia hranice akustického tlaku
85 dB(A), preveďte príslušné merania týkajúce
sa ochrany sluchu.
Náradie spustíte stlačením hlavného
spínača (1).
Ak chcete používať náradie v nepretržitom
režime, najskôr uvoľnite tlačidlo (2),
a potom uvoľnite hlavný spínač.
Náradie zastavíte, ak stlačíte uvoľňovacie
tlačidlo (2) a uvoľníte hlavný spínač.
Nameraná stredná kvadratická hodnota
zrýchlenia podľa normy EN 50144: < 2,5 m/s2
Držanie brúsky
•
Brúsku držte vždy oboma rukami.
Technický a vývojový riaditeľ
Horst Groβmann
DEWALT, Richard-Klinger-Str. 40
D-65510, Idstein, Germany
Ďalšie informácie o vhodnom príslušenstve získate
u Vášho značkového predajcu DEWALT.
Údržba
Vaše náradie DEWALT bolo skonštruované
tak, aby pracovalo čo najdlhšie s minimálnymi
nárokmi na údržbu. Dlhodobá bezproblémová
funkcia náradia závisí na jeho riadnej údržbe
a pravidelnom čistení.
Mazanie
Vaše náradie nevyžaduje žiadne ďalšie
mazanie.
6
•
Všeobecné bezpečnostné pokyny
Pri používaní tohoto náradia vždy dodržujte
platné bezpečnostné predpisy, ktoré znižujú
riziko vzniku požiaru, úrazu elektrickým
prúdom a riziko osobného poranenia. Skôr
než začnete výrobok používať, prečítajte si
riadne nasledujúce bezpečnostné pokyny.
Tieto pokyny uschovajte na bezpečnom
mieste!
•
•
•
Všeobecné
•
•
•
•
•
•
•
•
Udržujte čistotu na pracovnom priestore.
Preplnená pracovná plocha pracovného
stola môže viesť k spôsobeniu úrazu.
Uvedomte si, v akom prostredí pracujete.
Nevystavujte náradie vlhkosti. Pracovný
priestor majte vždy dobre osvetlený.
Nepoužívajte náradie v blízkosti horľavých
kvapalín alebo plynov.
Ochrana proti úrazu elektrickým
prúdom. Vyvarujte sa telesnému kontaktu
s uzemnenými predmetmi ako sú rúrky,
radiátory, elektrické sporáky a chladničky.
Pri práci v extrémnych podmienkach (napr.
vysoká vlhkosť, tvorba kovových pilín pri
práci, atď) môže byť elektrická bezpečnosť
zvýšená vložením izolačného transformátora
alebo ochranného ističa (Fl).
Udržujte deti mimo dosahu. Nedovoľte
deťom, aby sa dostali do kontaktu s náradím
alebo predlžovacím káblom. Osoby mladšie
ako 16 rokov môžu pracovať iba pod
odborným dozorom.
Predlžovacie káble na vonkajšie použitie.
Ak pracujete s náradím vonku, používajte
iba predlžovací kábel na vonkajšie použitie,
ktorý je tak aj označený.
Uskladnenie nepoužívaneho náradia.
Ak sa náradie nepoužíva, malo by byť
uložené na suchom mieste, a tiež vhodne
zabezpečené, mimo dosahu detí.
Vhodne sa obliekajte. Nenoste príliš voľné
oblečenie alebo šperky, ktoré by mohli byť
zachytené o pohybujúce sa časti náradia.
Ak pracujete vonku, doporučujeme použiť
gumené rukavice a protišmykovú obuv. Ak
máte dlhé vlasy, používajte vhodnú ochranu
hlavy.
Používajte ochranné okuliare. Ak
pracujete v prašnom prostredí alebo
ak odletujú drobné čiastočky materiálu,
používajte ochranný štít alebo masku proti
prachu.
•
•
•
•
•
•
7
Sledujte maximálny akustický tlak. Ak
akustický tlak prekročí hranicu 85dB(A),
preveďte príslušné merania týkajúce sa
ochrany sluchu.
Upnite si polotovar. Polotovar pripevnite
pomocou svoriek alebo zveráku. Je to
bezpečnejšie, než použitie ruky a umožňuje
to obsluhovať náradie oboma rukami.
Neprekážajte sami sebe. Pri práci
udržiavajte vhodný a pevný postoj.
Vyhýbajte sa neúmyselnému spusteniu.
Neprenášajte náradie pripojené k sieti
s prstom na hlavnom spínači. Pred
pripojením pripájacieho kábla k sieti sa
uistite, či nie je hlavný spínač zapnutý.
Buďte stále pozorní. Stále sledujte, čo
robíte, premýšľajte, a ak ste unavení,
prerušte prácu.
Odpojenie náradia. Ak chcete ponechať
náradie bez dozoru, vypnite ho a počkajte,
pokiaľ sa úplne nezastaví. Pred prevádzaním
opráv alebo pred výmenou príslušenstva vždy
najskôr odpojte pripájací kábel zo siete.
Odkladanie nastavovacích prípravkov
a kľúčov. Skôr, než náradie zapnete,
zvyknite si skontrolovať, či nie sú v blízkosti
náradia kľúče a nastavovacie prípravky.
Používajte vhodné náradie. Použitie
tohoto náradia je popísané v tomto návode.
Nepreťažujte malé náradia alebo prídavné
zariadenia pri práci, ktorá je určená
pre výkonnejšie náradie. Náradie bude
pracovať lepšie a bezpečnejšie, ak bude
použité vo výkonnostnom rozsahu, pre
ktorý bolo určené.
Varovanie! Použitie iného príslušenstva
alebo prídavného zariadenia a prevádzanie
iných pracovných operácií, než je
doporučené v tomto návode, môže spôsobiť
poranenie obsluhujúceho.
Nepoškodzujte pripájací kábel. Pri
prenášaní nikdy nedržte náradie za pripájací
kábel. Nemykajte a neťahajte za kábel pri
jeho vyťahovaní zo zásuvky. Pri vedení
kábla dbajte na to, aby sa kábel nedostal
do styku s horúcimi povrchmi alebo olejom,
a aby neprechádzal cez ostré hrany.
Prevádzajte dôkladnú údržbu. Z dôvodu
bezpečnejšej a výkonnejšej prevádzky
udržujte náradie v dobrom a čistom
stave. Pri údržbe a výmene príslušenstva
dodržiavajte nasledujúce pokyny. Pravidelne
prevádzajte kontrolu pripájacieho kábla
a v prípade poškodenia zverte jeho opravu
•
•
značkovému servisu DEWALT. Pravidelne
prezerajte predlžovací kábel. Ak dôjde
k jeho poškodeniu, vymeňte ho. Udržujte
všetky ovládacie prvky čisté, suché
a neznečistené olejom alebo mazivami.
Kontrola poškodených častí. Pred
každým použitím nástroja by malo byť
náradie dôkladne skontrolované, či nie
je poškodené a uistite sa, či bude riadne
vykonávať svoju funkciu. Skontrolujte
vychýlenie a uloženie pohybujúcich sa
častí, opotrebenie častí a ďalšie prvky, ktoré
môžu ovplyvniť jeho prevádzku. Zničené
kryty a iné poškodené diely opravte alebo
vymeňte podľa pokynov v návode.
Ak je poškodený hlavný spínač, náradie
nepoužívajte. Opravu spínača zverte
značkovému servisu DEWALT.
Prevádzanie opráv zverte kvalifikovanej
osobe značkového servisu DEWALT. Toto
náradie je vyrobené v zhode s platnými
bezpečnostnými normami. Z dôvodu Vašej
bezpečnosti, musia byť všetky opravy
prevádzané kvalifikovanými mechanikmi.
Doplnková údržba
Pri práci s kovom sa za extrémnych
podmienok môže v obale stroja hromadiť
vodivý prach. To môže mať za následok
zníženie izolácie zariadenia a môže dôjsť
k úrazu elektrickým prúdom.
Usadzovaniu kovových častíc vo vnútri zariadenia
zabránite pravidelným denným čistením
ventilačných otvorov.
• Odpojte elekrický prívod zariadenia.
• Vetracie štrbiny prefúknite suchým stlačeným
vzduchom.
Pri vykonávaní tejto údržby používajte
ochranné okuliare.
Ochrana životného prostredia
Triedený odpad. Tento výrobok nesmie
byť likvidovaný spolu s bežným
komunálnym odpadom.
Keď nebudete váš výrobok D EWALT ďalej
potrebovať alebo uplynie lehota jeho životnosti,
nelikvidujte ho spolu s domovým odpadom.
Zaistite likvidáciu tohto výrobku v triedenom
odpade.
Ďalšie bezpečnostné predpisy pre brúsky
•
Vaša brúska je určená na brúsenie a rezanie
muriva a ocele.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Opätovné
použitie recyklovaných materiálov
pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu
surovín.
Nebrúste a nerežte ľahké kovy
s obsahom horčíka vyšším ako 80%,
pretože sú tieto kovy horľavé.
•
•
•
•
Nepoužívajte iné príslušenstvo ako vláknami
vystužené brúsne kotúče a kotúčové
nože.
Používajte iba brúsne kotúče a kotúčové
nože doporučené výrobcom.
Otáčky naprázdno brúsneho kotúča alebo
kotúčového noža nesmú prekročiť hodnoty
udané na typovom štítku.
Nerežte polotovary, ktorých maximálna
hĺbka rezu je väčšia ako veľkosť kotúča.
Miestne predpisy môžu upravovať spôsob
likvidácie domácich elektrických spotrebičov
v miestnych zberniach alebo v mieste nákupu
výrobku.
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení
ich technickej životnosti. Využite túto bezplatnú
službu a odovzdajte Váš nepoužívaný prístroj
ktorémukoľvek autorizovanému servisnému
stredisku.
Doplňujúce bezpečnostné pokyny
•
•
Pri práci s kovom zaistite, aby bol zapojený
prúdový chránič (RCD), aby bolo zabránené
zbytkovému riziku spôsobenému kovovými
pilinami.
Pokiaľ RCD vypína napájanie, odneste
zariadenie autorizovanému servisnému
zástupcovi DEWALT.
Adresu vášho najbližšieho autorizovaného
strediska DEWALT nájdete na zadnej strane
tohto návodu. Zoznam servisných stredísk
D E WALT a podrobnosti o popredajnom
servise nájdete taktiež na internetovej adrese:
www.2helpU.com
8
Naviac poskytuje servis DEWALT na všetky
vykonávané opravy a vymenené náhradné
diely ďalšiu servisnú záručnú dobu v trvaní
6 mesiacov.
Politika našich služieb zákazníkom
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom
je náš najvyšší cieľ. Kedykoľvek budete
potrebovať radu či pomoc, obráťte sa s dôverou
na náš najbližší servis D EWALT, kde Vám
vyškolený personál poskytne naše služby na
najvyššej úrovni.
Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo
(vrtáky, skrutkovacie nástavce, hobľovacie
nože, brúsne kotúče, pílové listy, pílové kotúče,
brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo
prístroja poškodené opotrebovaním.
Záruka DEWALT
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto vysoko
kvalitného výrobku D EWALT. Náš záväzok
ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme tiež
naše služby zákazníkom. Preto ponúkame
záručnú dobu ďaleko presahujúcu minimálne
požiadavky vyplývajúce zo zákona.
Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa
– zákazníka v zmysle § 620 Občianskeho
zákonníka a § 429 Obchodného zákonníka.
Patrí k predávanému výrobku zodpovedajúceho
katalógového a výrobného čísla ako jeho
príslušenstvo. Pri každej reklamácii je potrebné
tento záručný list predložiť predávajúcemu, príp.
servisnému stredisku DEWALT poverenému
vykonávaním záručných opráv. Vo vlastnom
záujme si ho preto spolu s originálom dokladu
o nákupe starostlivo uschovajte.
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 30 dní záruku výmeny. Ak sa objaví
v priebehu 30 dní od zakúpenia náradia
akýkoľvek nedostatok podliehajúci záruke, bude
Vám u Vášho obchodníka náradie vymenené
za nové. Vďaka 1 ročnej záruke istoty máte
nárok po dobu 1 roka od zakúpenia prístroja
na bezplatné prehliadky v autorizovanom
servise DEWALT. Zárukou kvality firma DEWALT
garantuje počas trvania záručnej doby (24
mesiacov pri nákupe pre priamu osobnú
spotrebu, 12 mesiacov pri nákupe pre osobnú
a podnikateľskú činnosť) bezplatné odstránenie
akejkoľvek materiálovej alebo výrobnej chyby
za nasledovných podmienok:
• Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom DEWALT a s dokladom
o nákupe), do jedného z poverených
servisných stredísk D EWALT, ktoré sú
autorizované na vykonávanie záručných
opráv.
• Prístroj bol používaný iba s originálnym
príslušenstvom alebo prídavnými
zariadeniami a príslušenstvom BBW či
Piranha, ktoré je vyslovene odporúčané
ako vhodné na použitie spolu s prístrojom
DEWALT.
• Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
• Motor prístroja nebol preťažovaný a nie
sú badateľné žiadne známky poškodenia
vonkajšími vplyvmi.
• Do prístroja nebolo zasahované
nepovolanou osobou. Osoby povolané
tvoria personál poverených servisných
stredísk DEWALT, ktoré sú autorizované
na vykonávanie záručných opráv.
DEWALT ponúka rozsiahlu sieť autorizovaných
servisných opravovní a zberných stredísk. Ich
zoznam nájdete na záručnom liste. Ďalšie
informácie týkajúce sa servisu môžete získať
na dole uvedených telefónnych číslach a na
internetovej adrese www.2helpU.com.
Black & Decker
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
+421 2 446 38 121, 3
Fax:
+421 2 446 38 122
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
02/2007
zst00047964 - 23-07-2007
9
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
10
DW882 - - - - - A
GERADER SCHLEIFER 1
©
11
12
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
IČO: ………………………...........................…..
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Pečiatka
Podpis
02/07
Popis
poruchy
Download PDF

advertising