DW882 | DeWalt DW882 STRAIGHT GRINDER instruction manual

559110-27 CZ
DW882
2
3
4
PŘÍMÁ BRUSKA
DW882
Blahopřejeme Vám!
Popis (obr. A)
Zvolili jste si nářadí firmy D E WALT. Roky
zkušeností, důkladný vývoj výrobků
a inovace vytvořily z firmy DEWALT jednoho
z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele
profesionálního nářadí.
Vaše přímá bruska DW882 je určena pro
profesionální použití při broušení a řezání.
1 Hlavní spínač
2 Uvolňovací tlačítko hlavního spínače
3 Boční rukojeť
4 Kryt
Technické údaje
Napětí
Příkon
Otáčky naprázdno
Průměr kotouče
Vřeteno
Hmotnost
V
W
min-1
mm
mm
kg
Elektrická bezpečnost
DW882
230
1.800
5.600
152
M16
6,7
Elektromotor byl zkonstruován pouze pro jedno
napětí. Vždy zkontrolujte, zda zdroj napětí
odpovídá napětí na výkonovém štítku.
Použití prodlužovacího kabelu
Jestliže je nutné použití prodlužovacího kabelu,
použijte pouze schválený typ kabelu, který je
vhodný pro příkon tohoto stroje (viz technické
údaje). Minimální průřez vodiče je 1,5 mm2.
V případě použití navinovacího kabelu, odviňte
vždy celý kabel.
Pojistky: nářadí 230 V .... 10 A v napájecí síti
V tomto návodu jsou použity následující
symboly:
Upozorňuje na riziko osobního poranění,
zkrácení životnosti nářadí nebo jeho
poškození v případě nedodržení pokynů
uvedených v tomto návodu.
Montáž a seřízení
Dříve než zahájíte montáž nebo
seřizování, vždy odpojte nářadí od sítě.
Montáž příslušenství (obr. B)
Upozorňuje na riziko úrazu způsobené
elektrickým proudem.
•
•
•
Nebezpečí požáru.
Obsah balení
•
Balení obsahuje:
1 přímou brusku
1 kryt
1 brusný kotouč
1 zástrčný klíč
1 klíč
1 návod k použití
1 výkresovou dokumentaci
•
•
•
•
Povolte křídlové matice (5) a pootočte
šrouby (6), abyste mohli uvolnit kryt.
Odklopte kryt.
Zablokujte vřeteno vložením zástrčného klíče
do jednoho z otvorů ve vnitřní přírubě.
Pomocí klíče povolte matici (8). Sejměte
matici i vnější přírubu (9).
Namontujte příslušenství (10) na vřeteno.
Nasaďte na původní místo vnější přírubu a
pevně dotáhněte matici.
Přiklopte víko a zajistěte jej dotažením
křídlových matic.
Při demontáži příslušenství postupujte
podle těchto kroků v opačném pořadí.
Montáž a demontáž krytu (obr. C)
•
•
Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození nářadí, jeho částí nebo
příslušenství.
Před zahájením pracovních operací
věnujte dostatek času pečlivému pročtení
a porozumění tomuto návodu.
•
•
•
•
•
5
Podle výše uvedeného postupu demontujte
používané příslušenství.
Povolte šrouby (11).
Nasuňte kryt na nářadí podle uvedeného
nákresu.
Pevně dotáhněte šrouby.
Při demontáži postupujte v opačném pořadí.
Montáž boční rukojeti (obr. D)
•
Našroubujte boční rukojeť (3) pevně do
otvoru (12).
Čištění
Pokyny k obsluze
•
•
•
•
Udržujte čisté ventilační drážky a plastový kryt
pravidelně čistěte měkkou tkaninou.
Vždy dodržujte bezpečnostní
předpisy a příslušná nařízení.
Zajistěte, aby byl každý materiál,
který chcete brousit, řádně
připevněn.
Na nářadí příliš netlačte. Nevyvíjejte
boční tlak na brusné kotouče nebo
kotoučové nože.
Nářadí nepřetěžujte. Jestliže je
nářadí příliš horké, nechejte jej
běžet několik minut bez zatížení.
ES Prohlášení o shodě
DW882
Firma DEWALT prohlašuje, že tento výrobek
odpovídá normám: 89/392/EEC, 89/336/EEC,
73/23/EEC, EN 50144, EN 55104/EN 55014-2,
EN 55014, EN 61000-3-2 a EN 61000-3-3.
V případě zájmu o podrobnější informace,
kontaktujte prosím firmu D EWALT na níže
uvedené adrese.
Před zahájením práce:
• Namontujte na brusku odpovídající
příslušenství. Nepoužívejte příliš
opotřebované kotouče nebo disky.
Úroveň akustického tlaku podle normy 86/188/EEC
a 89/392/EEC, měřená podle normy EN 50144:
Zapnutí a vypnutí (obr. E)
•
•
•
Nářadí spustíte stisknutím hlavního spínače
(1).
Jestliže si přejete používat nářadí
v nepřetržitém režimu, nejdříve uvolněte
tlačítko (2) a potom uvolněte hlavní spínač.
Nářadí zastavíte, jestliže stisknete uvolňovací
tlačítko (2) a uvolníte hlavní spínač.
LpA (akustický tlak)
LWA (akustický výkon)
* v uchu obsluhy
V případě překročení hranice akustického tlaku
85 dB(A), proveďte příslušná měření týkající se
ochrany sluchu.
Držení brusky
•
90,7 dB(A)*
98,7 dB(A)
Měřená střední kvadratická hodnota zrychlení
podle normy EN 50144:
< 2,5 m/s2
Brusku držte vždy oběma rukama.
Další informace o dodávaném příslušenství
získáte u Vašeho značkového prodejce
DEWALT.
Technický a vývojový ředitel
Horst Groβmann
DEWALT, Richard-Klinger-Str. 40
D-65510, Idstein, Germany
Údržba
Vaše nářadí D E WALT bylo zkonstruováno
tak, aby pracovalo co nejdéle s minimálními
nároky na údržbu. Dlouhodobá bezproblémová
funkce nářadí závisí na jeho řádné údržbě
a pravidelném čištění.
Mazání
Vaše nářadí nevyžaduje žádné další mazání.
6
Všeobecné bezpečnostní pokyny
Při používání tohoto nářadí vždy dodržujte
platné bezpečnostní předpisy, abyste snížili
riziko vzniku požáru, úrazu elektrickým
proudem nebo osobního poranění. Před
zahájením zkušebního provozu si pečlivě
pročtěte následující bezpečnostní pokyny.
Uložte tyto pokyny na bezpečném místě!
•
•
•
Všeobecné
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Udržujte čistou pracovní plochu.
Přeplněná pracovní plocha pracovního
stolu může vést ke způsobení úrazu.
Berte ohled na okolí pracovní plochy.
Nevystavujte nářadí vlhkosti. Zajistěte
si kvalitní osvětlení pracovní plochy.
Nepoužívejte nářadí v blízkosti hořlavých
kapalin nebo plynů.
Ochrana před úrazem elektrickým
proudem. Nedotýkejte se uzemněných
povrchů (například potrubí, radiátory, sporáky
a ledničky). Při práci v extrémních podmínkách
(například vysoká vlhkost, tvorba kovových
pilin při práci, atd.) může být elektrická
bezpečnost zvýšena vložením izolačního
transformátoru nebo ochranného jističe (FI).
Udržujte děti mimo dosah. Nedovolte
dětem, aby se dostaly do kontaktu
s nářadím nebo prodlužovacím kabelem.
Při práci osob mladších 16 let je nutný
odborný dohled.
Použití prodlužovacích kabelů pro
venkovní použití. Jestliže používáte
nářadí venku, používejte vždy prodlužovací
kabel pro venkovní použití, který je i takto
označen.
Uskladnění nepoužívaného nářadí.
Jestliže nářadí nepoužíváte, musí být
uskladněno na suchém místě a také vhodně
zabezpečeno, mimo dosah dětí.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volné
oblečení nebo šperky. Mohou být zachyceny
pohybujícími se částmi nářadí. Jestliže
pracujete venku, používejte pokud možno
gumové rukavice a neklouzavou obuv.
Jestliže máte dlouhé vlasy, používejte
vhodnou pokrývku hlavy.
Používejte ochranné brýle. Jestliže se
při práci s nářadím práší nebo odlétávají
drobné částečky materiálu, používejte
masku proti prachu nebo ochranný štít.
Sledujte maximální akustický tlak.
Jestliže akustický tlak překročí hranici
•
•
•
•
•
•
7
85 dB(A), proveďte příslušná měření
týkající se ochrany sluchu.
Upněte si obrobek. K připevnění obrobku
používejte svorky nebo svěrák. Je to
bezpečnější a umožňuje to obsluhovat
nářadí oběma rukama.
Nepřekážejte sami sobě. Při práci stále
udržujte vhodný a pevný postoj.
Zabraňte náhodnému spuštění.
Nepřenášejte nářadí připojené k síti
s prstem na hlavním spínači. Při připojování
napájecího kabelu do zásuvky se ujistěte,
že je hlavní spínač uvolněn.
Buďte stále pozorní. Stále sledujte co
děláte, přemýšlejte a jestliže jste unaveni,
přerušte práci.
Odpojení nářadí. Jestliže chcete ponechat
nářadí bez dozoru, vypněte jej a počkejte,
dokud se zcela nezastaví. Před prováděním
oprav nebo před výměnou příslušenství vždy
nejdříve odpojte napájecí kabel od sítě.
Odklizení seřizovacích přípravků a klíčů.
Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte, zda
nejsou v jeho blízkosti klíče nebo seřizovací
přípravky.
Používejte vhodné nářadí. Použití
tohoto nářadí je popsáno v tomto návodu.
Nepřetěžujte malá nářadí nebo přídavná
zařízení při práci, která je určena pro
výkonnější nářadí. Nářadí bude pracovat
lépe a bezpečněji, jestliže bude používáno
ve výkonnostním rozsahu, pro který bylo
určeno.
Varování! Použití jiného příslušenství nebo
přídavného zařízení a provádění jiných
pracovních operací než je doporučeno tímto
návodem, může způsobit poranění obsluhy.
Nepoškozujte napájecí kabel. Při
přenášení nikdy nedržte nářadí za napájecí
kabel. Neškubejte a netahejte za kabel při
jeho vytahování ze zásuvky. Při vedení
kabelu dbejte na to, aby se kabel nedostal
do styku s horkými povrchy nebo oleji a aby
nepřecházel přes ostré hrany.
Provádějte pečlivou údržbu. Z důvodu
bezpečnějšího a výkonnějšího provozu
udržujte nářadí v dobrém a čistém stavu.
Při údržbě a výměně příslušenství dodržujte
následující pokyny. Pravidelně provádějte
kontrolu napájecího kabelu a v případě
poškození svěřte jeho opravu značkovému
servisu DEWALT. Udržujte všechny ovládací
prvky čisté, suché a neznečistěné olejem
nebo mazivy.
•
•
Kontrola poškozených částí. Před každým
použitím nářadí pečlivě zkontrolujte, zda
není poškozeno a ujistěte se, zda bude
řádně vykonávat svou funkci.
Zkontrolujte vychýlení a uložení pohybujících
se částí, opotřebení částí a další prvky,
které mohou ovlivnit jeho provoz.Zničené
kryty a jiné poškozené díly opravte
nebo vyměňte podle pokynů v návodu.
Jestliže je poškozen hlavní spínač, nářadí
nepoužívejte. Opravu spínače svěřte
značkovému servisu DEWALT.
Opravy nářadí svěřte mechanikům
značkového servisu D E WALT. Toto
nářadí odpovídá platným bezpečnostním
předpisům. Z důvodu Vaší bezpečnosti musí
být všechny opravy elektrických zařízení
prováděny kvalifikovanými mechaniky.
Usazování kovových částic uvnitř zařízení
zabráníte pravidelným denním číštěním
ventilačních otvorů.
• Odpojte elektrický přívod zařízení
• Větrací štěrbiny profoukněte suchým
stlačeným vzduchem.
Při provádění této údržby používejte
ochranné brýle.
Ochrana životního prostředí
Třídění odpadu. Tento výrobek
nesmí být likvidován spolu s běžným
komunálním odpadem.
Až nebudete váš výrobek D E WALT dále
potřebovat nebo uplyne doba jeho životnosti,
nelikvidujte jej spolu s domovním odpadem.
Zařízení zlikvidujte podle platných pokynů
o třídění a recyklaci odpadů.
Další bezpečnostní předpisy pro brusky
•
Vaše bruska je určena pro broušení a řezání
zdiva a oceli.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí
před znečistěním a snižuje spotřebu
surovin.
Nebruste a neřežte lehké kovy
s obsahem hořčíku vyšším než 80%,
protože jsou tyto kovy hořlavé.
•
•
•
•
Nepoužívejte jiné příslušenství než vlákny
vyztužené brusné kotouče a kotoučové
nože.
Používejte pouze brusné kotouče
a kotoučové nože doporučené výrobcem.
Otáčky naprázdno brusného kotouče nebo
kotoučového nože nesmí překročit hodnoty
udané na typovém štítku.
Neřežte obrobky, u kterých je maximální
hloubka řezu větší než velikost kotouče.
Při zakoupení nových výrobků Vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Společnost D E WALT poskytuje možnost
sběru a recyklace použitých výrobků DEWALT
po ukončení jejich provozní životnosti. Chcete-li
získat výhody této služby, odevzdejte prosím
vaše nářadí jakémukoliv autorizovanému
servisu Black & Decker, který nářadí odebere
a zajistí jeho recyklaci.
Doplňující bezpečnostní pokyny
•
•
Při práci s kovem zajistěte, aby byl
založen proudový chránič (RCD), aby bylo
zabráněno zbytkovému riziku způsobenému
kovovými pilinami.
Pokud RCD vypíná napájení, dopravte
zařízení autorizovanému servisnímu
zástupci DEWALT.
Adresu vašeho nejbližšího autorizovaného
střediska DEWALT naleznete na zadní straně
tohoto návodu. Seznam servisních středisek
D E WALT a podrobnosti o poprodejním
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com
Doplňková údržba
Při práci s kovem se za extrémních
podmínek může v obalu stroje hromadit
vodivý prach. To může mít za následek
snížení izolace zařízení a může dojít
k úrazu elektrickým proudem
8
Navíc poskytuje servis DEWALT na všechny
prováděné opravy a vyměněné náhradní díly
další servisní záruční dobu v trvání 6 měsíců.
Politika našich služeb zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl. Kdykoliv budete potřebovat
radu či pomoc, obraťte se s důvěrou na náš
nejbližší servis DEWALT, kde Vám vyškolený
personál poskytne naše služby na nejvyšší
úrovni.
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, hoblovací nože,
brusné kotouče, pilové listy, pilové kotouče,
brusný papír, apod.) ani na příslušenství
přístroje poškozené opotřebováním.
Záruka DEWALT
Záruční list je dokladem práv spotřebitele
– zákazníka ve smyslu § 620 Občanského
zákoníku a § 429 Obchodního zákoníku.
Patří k prodávanému výrobku odpovídajícího
katalogového a výrobního čísla jako jeho
příslušenství. Pří každé reklamaci je třeba tento
záruční list předložit prodávajícímu, případně
servisnímu středisku DEWALT pověřenému
vykonáváním záručních oprav. Ve vlastním
zájmu si ho proto spolu s originálem dokladu
o nákupu pečlivě uschovejte.
Blahopřejeme Vám k zakoupení tohoto vysoko
kvalitního výrobku DEWALT. Náš závazek ke
kvalitě v sobě samozřejmě zahrnuje také naše
služby zákazníkům. Proto poskytujeme záruční
dobu daleko přesahující minimální požadavky
vyplývající ze zákona.
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje
poskytnout Vám 30 dní záruku výměny. Pokud
se objeví v průběhu 30 dní od zakoupení nářadí
jakýkoliv nedostatek podléhající záruce, bude
Vám u Vašeho obchodního nářadí vyměněno
za nové. Díky 1 roční záruce jistoty máte
nárok po dobu 1 roku od zakoupení přístroje
na bezplatný servis v autorizovaném servisním
středisku D EWALT. Zárukou kvality firma
DEWALT garantuje po dobu trvání záruční
doby (24 měsíců při nákupu pro přímou
osobní spotřebu, 12 měsíců při nákupu pro
podnikatelskou činnost) bezplatné odstranění
jakékoliv materiálové nebo výrobní závady za
následujících podmínek:
• Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem DEWALT a s dokladem
o nákupu), do jednoho z pověřených
servisních středisek DEWALT, které jsou
autorizované k provádění záručních
oprav.
• Přístroj byl používán pouze s originálním
příslušenstvím nebo přídavnými zařízeními
a příslušenstvím BBW či Piranha, které
je vysloveně doporučené jako vhodné
k použití spolu s přístrojem DEWALT.
• Přístroj byl používán a udržován v souladu
s návodem k obsluze.
• Motor přístroje nebyl přetěžován a nejsou
viditelné žádné známky poškození vlivem
vnějších vlivů.
• Do přístroje nebylo zasahováno nepovolanou osobou. Osoby povolané tvoří personál
servisních středisek DEWALT, které jsou
autorizované k provádění záručních
oprav.
DEWALT nabízí rozsáhlou síť autorizovaných
servisních opraven a sběrných středisek.
Jejich seznam najdete na záručním listě. Další
informace týkající se servisu můžete získat
na níže uvedených telefonních číslech a na
internetové adrese www.2helpU.com.
Black & Decker
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika
tel:
+420 244 402 450
fax:
+420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
Právo na případné změny vyhrazeno.
02/2007
zst00047960 - 23-07-2007
9
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
10
DW882 - - - - - A
GERADER SCHLEIFER 1
©
11
12
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
IČO: ………………………...........................…..
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Pečiatka
Podpis
02/07
Popis
poruchy
Download PDF

advertising