DW721 | DeWalt DW721 RADIAL ARM SAW Type 2 instruction manual

®
DW721
Dansk
1
Deutsch
11
English
22
Español
32
Français
42
Italiano
52
Nederlands
62
Norsk
72
Português
82
Suomi
92
Svenska
102
Türkçe
112
EÏÏËÓÈη
123
Copyright DEWALT
12
13
11
10
9
1
8
2
7
3
6
4
5
A1
23
21
14
38
15
20
16
22
17
19
37
A2
18
26 13 28 27 15
25
30
23
5
29
31
21
24
38
D
C
B
36 35 34
36
41
35
40
34
35
38
37
32
43
35
33
42
43
E1
19
E3
E2
47
7
45 46
48
18
6
44
4
4
F2
F1
E4
49
49
20
F3
47
50
F4
55
52
54
9
56
53
10
F5
22
F6
3
67
59
69 65 59
66 67
57
61
60
G1
G2
62
74
58 68 60
61 62
64 63 68 66 65 67
62
58
67
G4
G3
71
70
73
54
53
60
55°-60°
72
G5
72
H1
4
1 - 3mm
10mm
76
78
12
76
79
54
61
60
62
77 75
H3
H2
77
84
14
86
83
81 82
85
51
20
H5
H4
J1
87
88
80
K
J2
L1
L2
L3
15
L4
14
L5
6
25mm
610 mm
565 mm
405 mm
425 mm
565 mm
565 mm
405 mm
380 mm
870 mm
6
25mm
L
870 mm
93
92
90
91
89
M1
M3
95
94
96
M2
94
96A
N1
39
94
95
46
97
96
N2
O1
63
98
99
O2
101
P1
100
100
96
101
100
96
101
P2
P3
105
102
103
104
R1
Q
114
111
113
110
108
84
106
15
112
R2
105
S1
115
S2
109
S3
117
116
108
DANSK
RADIALARMSAV DW721
Tillykke!
EF-Overensstemmelseserklaring
Du har valgt en DEWALT maskine. Mange års erfaring, ihærdig
produktudvikling og innovation gør DEWALT til en af de mest pålidelige
partnere for professionelle brugere.
Indholdsfortegnelse
Tekniske data
EF-Overensstemmelseserklaring
Sikkerhedsinstruktioner
Kontroller emballagens indhold
Beskrivelse
El-sikkerhed
Anvendelse af forlængerkabel
Samling og justering
Brugervejledning
Ekstraudstyr
Vedligeholdelse
Garanti
Opslagtabel
da - 1
da - 1
da - 2
da - 3
da - 3
da - 3
da - 3
da - 3
da - 6
da - 7
da - 8
da - 9
da - 10
Tekniske data
Motoreffekt (indgang)
Motoreffekt (udgang)
Spænding
Klingediameter min/maks
Huldiameter
Spindeldiameter
Ubelasted hastighed m/min, 50 Hz
Ubelasted hastighed m/min, 60 Hz
Savedybde ved 90°
Savedybde ved 45°
Maks. tværsnitskapacitet ved 0°, i 25 mm blok
Maks. geringskapacitet ved 45°
i 25 mm blok
højrehånd
venstrehånd
Maks. tværsavningsbredde
Maks. spaltesavningsbredde
Total mål (med stativ)
Støvudsugningsadapter
Vægt
DW721
DEWALT erklærer at disse værktøjer er konstrueret i
henhold til EU-direktiverne: 89/392/EØF, 89/336/EØF, 73/23/EØF,
EN 61029, EN 55104, EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
For yderligere information bedes De venligst kontakte DEWALT på
nedenstående adresse eller se bagsiden af brugervejledningen.
Lydniveauet er i overensstemmelse med EU-direktiverne 86/188/EØF &
89/392/EØF, målt i henhold til DIN 45635:
DW721
LpA
(lydniveau)
dB(A)*
84,2
LWA (akustisk styrke)
dB(A)
91,4
* ved operatørens øre
Anvend høreværn, hvis lydniveauet overstiger 85 dB(A).
mm
mm
mm
DW721
2000
1500
230
270-300
30
20
2800
3400
90
60
610
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
405
425
610
870
148 x 95 x 150
100
112,0
W
W
V
mm
mm
mm
Den vægtede geometriske middelværdi af
accelerationsfrekvensen i henhold til DIN 45675:
DW721
< 2,5 m/s2
TÜV Rheinland
Sicherheit und Umweltschutz GmbH
Am Grauen Stein
D-51105 Köln
Germany
Cert. No.
BM 9511442 01
Produktudviklingsdirektør
Horst Großmann
Standardudstyr:
Stativ, TCT-klinger, beskyttelsesskærm og værktøjer,
nulspændingsafbryder.
Sikringer:
230 V maskiner
10 A
Følgende piktogrammer anvendes i denne håndbog:
Angiver risiko for personskade, livsfare eller ødelæggelse af
værktøjet, hvis brugervejledningens instruktioner ikke følges.
Angiver risiko for elektrisk stød.
Skarpe kanter.
1
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Tyskland
da - 1
DANSK
Sikkerhedsinstruktioner
Læs brugsanvisningen igennem, inden maskinen tages i brug.
Opbevar brugsanvisningen let tilgængeligt, så alle, der bruger
maskinen, har adgang til brugsanvisningen.
Foruden nedenstående instruktioner, bør Arbejdstilsynets regler altid
følges.
ADVARSEL!
Når man anvender elværktøj, skal følgende grundlæggende
sikkerhedsinstruktioner altid følges for at nedsætte risikoen for
elektriske stød, personskader og brand.
1 Brug høreværn
Lydniveauet ved bearbejdning af forskellige materialer kan variere, af og
til overstiger niveauet 85 dB(A). For at beskytte sig selv, skal man altid
anvende høreværn.
2 Hold arbejdsområdet i orden
Uordentlige arbejdsområder og arbejdsbænke indbyder til skader.
3 Tænk på arbejdsmiljøets indflydelse
Udsæt ikke elværktøj for regn. Anvend ikke elværktøj på fugtige eller
våde pladser. Sørg for en god belysning over arbejdsområdet. Anvend
ikke elværktøj i nærheden af let antændelige væsker eller gasser.
4 Beskyt dig mod elektriske stød
Undgå kropskontakt med dele, der har jordforbindelse (f.eks. rør,
radiatorer, komfurer, køleskabe).
Ved ekstreme arbejdsforhold (f.eks. høj fugtighed, forekomst af
metalstøv osv.) kan den elektriske sikkerhed øges ved at tilkoble en
fejlstrømsafbryder.
5 Hold børnene på afstand
Lad ikke børn komme i berøring med værktøjet eller forlængerledningen.
Det er påkrævet at holde børn under 16 år under opsyn.
6 Opbevar værktøj sikkert
Når elværktøjet ikke anvendes, skal det opbevares på et tørt, højt
placeret sted, låst inde, uden for børns rækkevidde.
7 Overbelast ikke elværktøj
Man arbejder bedre og mere sikkert inden for det anførte effektområde.
8 Brug det rigtige elværktøj
Tving ikke elværktøj til at udføre arbejde, som er beregnet til kraftigere
værktøj. Brug ikke værktøj til formål, det ikke er beregnet til, brug f.eks.
ikke en håndrundsav til at save kviste eller brænde.
9 Klæd dig rigtigt på
Bær ikke løst hængende tøj eller smykker. De kan sidde fast i
bevægelige dele. Gummihandsker og skridsikre sko anbefales ved
udendørs arbejde. Brug hårnet, hvis du har langt hår.
10 Brug beskyttelsesbriller
Brug beskyttelsesbriller for at forhindre, at du får støv i øjnene, hvilket
kan forårsage skade. Hvis der opstår meget støv, bruges også
støvmaske.
11 Ledningen må ikke mishandles
Bær aldrig værktøjet i ledningen og træk ikke i ledningen for at tage
kontakten ud af stikket. Udsæt ikke ledningen for varme, olie eller
skarpe kanter.
12 Sæt arbejdsemnet fast
Brug skruetvinger eller skruestik for at spænde arbejdsemnet fast. Det
er sikrere end at bruge hånden, og du får begge hænder fri til arbejdet.
13 Stræk dig ikke for meget
Sørg for, at du altid har sikkert fodfæste og balance.
14 Vedligehold værktøjet omhyggeligt
Hold værktøjet skarpt og rent. Følg instruktionerne med hensyn til
pasning og udskiftning af tilbehør.
Kontroller elværktøjets ledning regelmæssigt og få den repareret hos et
autoriseret serviceværksted, hvis den er beskadiget. Kontroller
forlængerledninger regelmæssigt og udskift dem, hvis de er
beskadigede. Hold håndtagene tørre, rene og fri for olie og fedt.
da - 2
15 Tag kontakten ud af stikket når elværktøjet ikke er i brug, inden
service og ved udskiftning af tilbehør
16 Fjern nøglerne
Kontroller at nøgler og justerværktøj er fjernet fra elværktøjet, inden det
startes.
17 Undgå utilsigtet start
Bær ikke tændt elværktøj med fingeren på afbryderen. Sørg for,
at afbryderen er slået fra, når du sætter kontakten i stikket.
18 Forlængerledninger udendørs
Udendørs må der kun anvendes forlængerledninger, der er godkendt til
udendørs brug og mærkede til dette.
19 Vær opmærksom
Se på det, du gør. Brug din sunde fornuft. Brug ikke elværktøjet, når du
er træt.
20 Kontroller elværktøjet for skader, inden du tilslutter ledningen til
vægstikket
Inden fortsat brug af elværktøjet, skal eventuelle beskadigede
sikringsanordninger og andre defekte dele kontrolleres nøje for at finde
ud af, om de fortsat kan fungere rigtigt og udføre den planlagte
funktion. Kontroller at de bevægelige dele fungerer upåklageligt og ikke
klemmer, at ingen dele er gået i stykker, at alle dele er rigtigt
monterede, og at andre forhold, der kan påvirke driften, er i orden.
En sikkerhedsanordning eller en anden del, som er beskadiget,
skal repareres eller udskiftes af et autoriseret serviceværksted, hvis
intet andet er anført i brugsanvisningen. Fejlbehæftede afbrydere skal
udskiftes hos et autoriseret serviceværksted.
Brug ikke elværktøjet, hvis afbryderen ikke kan kobles til eller fra.
21 For din personlige sikkerhed
Brug kun tilbehør og dele, der er anbefalet i brugsanvisningen og
katalogerne. Anvendelsen af andet værktøj eller tilbehør end det,
der anbefales i brugsanvisningen eller katalogerne kan medføre risiko
for personskader.
22 Få dit værktøj repareret hos et autoriseret DEWALT
serviceværksted
Dette elværktøj overholder de relevante sikkerhedsforskrifter. For at
undgå fare, må reparationer af eludstyr kun foretages af autoriserede
elektrikere.
Ekstra sikkerhedsforskrifter til radialarmsav
• Beskyt strømforsyningen med en egnet sikring eller en hovedafbryder.
• Hold armens spor og rullehovedsamlingernes lejer rene og fri for fedt.
• Sørg for, at anslaget står i den rigtige position inden maskinen startes.
Klingen må ikke komme i kontakt med materialet, før saven trækkes
frem med håndtaget.
• Sæt altid fingerværnet, så det passerer gennem åbningen i anslaget
og/eller 3 mm over arbejdsemnets overflade (undtagen ved spaltning).
• Ved spaltning holdes spaltekniven på den rigtige afstand af klingen
(1 til 3 mm) og sørg for, at tilbageslagshindringen er justeret korrekt.
• Kontrollér altid fremføringsretningen ved spaltning.
• Kontrollér regelmæssigt indstillingsnøjagtigheden og indstil om
nødvendigt.
• Sørg for, at klingerne roterer i den rigtige retning og at tænderne peger
mod anslaget.
• Sørg for, at alle klemmehåndtag er spændte, før arbejdet startes.
• Brug aldrig saven, hvis afskærmningen er afmonteret.
• Savklingen skal beskyttes helt med klingeafskærmningen,
når maskinen ikke bruges.
• Tag stikket ud af kontakten før service og udskiftning af klinger eller
hvis maskinen ikke bruges.
• Brug altid skarpe klinger, der er fremstillet specielt til denne maskine.
Vedrørende korrekte klingespecifikationer, henvises de tekniske data.
• Kil ikke noget fast mod ventilatoren for at blokkere motorakslen.
• Forcér ikke savningen. (Stop eller delvist stop af motoren kan medføre
alvorlig skade. Lad motoren nå op på fuld hastighed, før der saves.)
• Løft aldrig maskinen i arbejdsbordet.
2
DANSK
• Brug ikke maskinen til at save i ferrometaller, ikke-ferrometaller eller
murværk.
• Smør ikke klingen mens den roterer.
• Hold hænderne væk fra klingeområdet, når savens strømkabel er tilsluttet.
• Prøv ikke at række bagom savklingen under savningen.
• Lad ikke hænderne komme nærmere end 150 mm fra savklingen
under savningen.
• Brug aldrig beskadigede eller furede savklinger.
Øvrige farer
Følgende farer er forbundet med brugen af radialarmsaven:
Selvom man følger alle relevante sikkerhedsinstruktioner og anvender
sikkerhedsanordninger, kan der stadig være visse farer. Disse farer er:
- Høreskader.
- Risiko for uheld med de roterende savklingers uafdækkede dele.
- Risiko for skade under udskiftning af klinger.
- Risiko for at få fingrene i klemme under åbning af afskærmningen.
- Helbredsrisiko ved indånding af træstøv, der udvikles under savning,
især fra eg, bøg og MDF.
Kontroller emballagens indhold
Emballagen indeholder:
1 Delvis samlet maskine
5 Bordpladens sektioner
1 Anslag 48 mm
1 Anslag 65 mm
5 Lige bordstiver
3 Trekantet bordstiver
1 Krumtap til justering af højde
1 Motor, åg og rullehovedsamling med nulspændingsafbryder
1 Beslag til nulspændingsafbryder
1 Savklinge
1 Afskærmningssamling
1 Støvudsugningsadapter
1 Kasse indeholder:
1 stativ (4 ben, 4 tværgående skinner, 24 M8 x 16 bolte, 24 M8
møtrikker og 48 D8 flade spændeskiver)
1 Dele til udvidelse af bordet:
8 M8 x 30 flade bolte med gevind
8 D8 Bellevillespændeskiver
8 M8 møtrikker
8 D8 flade spændeskiver
1 Forpakning indeholder:
3 Skruenøgle (30, 10/13 & 17 mm)
1 Stjernenøgle ring/åben
1 Topnøgle 13 mm
5 Unbraconøgler (2,5, 3, 4, 5 & 8 mm)
1 Stjerneskrue
8 M8 x 30 skruer
6 M8 skruer
14 M8 møtrikker
1 Kabelklemme
1 Trådklemme
2 Galposkruer
2 M4 møtrikker
2 Bordklemmer
2 Klemmer til returfjeder
14 D8 Bellevillespændeskiver
8 D8 flade spændeskiver
1 Forpakning indeholder:
9 D8 flade spændeskiver
19 Bellevillespændeskiver
19 M8 møtrikker
10 M8 x 30 flade bolte med gevind
9 M8 x 16 flade bolte med gevind
3
1 Brugervejledning
1 Tegning
• Kontroller, at værktøjet, komponenter eller tilbehør ikke er blevet
beskadiget under transporten.
• Tag dig tid til at læse og forstå denne brugervejledning, før du tager
værktøjet i brug.
• Tag forsigtigt saven ud af emballagen.
Beskrivelse (fig. A1 & A2)
Den DW721 radialarmsav er udviklet til den professionelle
træbearbejdningsindustri. Dette præcisionsværktøj kan nemt og hurtigt
indstilles til tværsavning, smigskæring, gering eller spaltning. Ved hjælp af
det store udvalg af tilbehør kan radialarmsaven udføre næsten alle
arbejdsopgaver i værkstedet. For at opnå en optimal sikkerhed, har alle
hovedkontroller både en tap og en låseanordning. Se også
opslagstabellen i vejledningen.
A1
1 Afbryder
2 Håndtag
3 Klingeafskærmningssamling
4 Fast bordplade
5 Ben
6 Anslag
7 Bordklemme
8 Søjle
9 Geringstaphåndtag
10 Geringsklemmehåndtag
11 Krumtap til justering af højden
12 Radialarm
13 Endeafdækning
A2
14 Ågstop
15 Spaltningslås
16 Åg
17 Motor
18 Skinner
19 Forlænget bordplade
20 Smigskala
21 Rullehovedsamling
22 Reset-knap
23 Kabelholder
El-sikkerhed
Elmotoren er kun beregnet til én spænding. Kontroller,
at strømforsyningen svarer til spændingen på typeskiltet.
Udskiftning af kabel eller stik
Ved udskiftning af kablet eller af stikket skal den bortskaffes på sikker
måde. Et stik med blottede kobberledere er farlig, hvis den sættes i en
strømførende kontakt.
Anvendelse af forlængerkabel
Hvis der skal bruges forlængerkabel, skal der anvendes et kabel svarende
til maskinens strømforbrug. (Se de tekniske specifikationer.) Den mindste
lederstørrelse er 1,5 mm2.
Ved anvendelse af en kabeltromle, skal kablet altid vindes helt ud.
Samling og justering
• Træk stikket ud af stikkontakten inden samling og justering.
• For at saven kan fungere optimalt, er det vigtigt, at følge
fremgangsmåderne i nedenstående afsnit.
da - 3
DANSK
Samling af maskinbordet (fig. A1 & B)
Maskinbordets dele og beslag er pakket separat.
• Fjern alle dele fra emballagen, undtagen armen (12).
• Lås armen med geringsklemmehåndtaget (10).
• Stil kartonen skråt, træk armen ud og læg et stykke træ (24) under
bordkanten (fig. B).
• Saml benene (5) med møtrikker, bolte og spændeskiver fra
forpakningen, som vist på tegningen. Spænd dem ikke endnu.
• Montér de tværgående skinner (25).
• Spænd skruen med nøgle.
• Rejs det hele op i opretstående stilling.
Maskinen skal stå i vater og være stabil til enhver tid.
Montér krumtappen til justering af højden (fig. A1)
• Montering af krumtappen til justering af højden (11) ovenpå søjlen (8)
med stjerneskruen.
Montering af rullehovedsamlingen (fig. A1 & C)
• Drej krumtappen til justering af højden (11) i + retningen, for at hæve
armen (12) så langt som muligt (fig. A1).
• Fjern de to stiftskruer (26) og fjern endedækslet (13) (fig. C).
• Børst lejesporene (27) ru med en stålbørste og fjern eventuelt støv med
en tør klud (fig. C).
• Sørg for, at spaltningslåsen (15) er løset (fig. A1).
• Sæt forsigtigt rullehovedsamlingens (28) lejer (21) i lejesporene.
• Flyt rullehovedet over i lejesporene for at kontrollere, at det løber smidigt.
• Kontrollér, at spaltningslåsen kan låse og frigøre rullehovedet efter behov.
• Sæt øjeblikkeligt endedækslet (13) på igen.
Montering af kabelholderen og kabelklemmen (fig. A2 & D)
• Fjern stjerneskruen (29).
• Montér kabelholderen (23) og skru stjerneskruen fast igen (29).
• Montér kablet (30) med kabelklemmen (31).
Sørg for, at armen har plads nok til horisontal og vertikal
bevægelse.
Bordet (fig. E1 - E4)
Montering af bordets stivere (fig. E1)
Figur E1 viser bordstivernes rigtige position. Alle stiverne monteres med
M8 x 16 bolte og tilsvarende møtrikker og med en D8
Bellevillespændeskive på forsiden, men ikke på bagsiden.
• Montér den 40 mm trekantede bordstiver (32) på siden på bordets
underside (33).
• Montér de to 30 mm trekantede bordstivere (34) på fronten af bordets
underside.
• Montér de to 75 mm lige bordstivere (35), der er forsynet med en
rektangulær fordybning (36), som vist. Sørg for, at de ikke stikker ud fra
bordets underside (33).
• Spænd ikke boltene endnu.
Justering af bordstiverne med akslen (fig. A1 & E2)
• Løs smigklemmestangen (37) og træk smigtappen ud (38) (fig. E2).
• Drej motoren i vertikal position og lås den med smigtappen (38) og
smigklemmestangen (37).
• Løs smigklemmestangen (10) (fig. A1) og drej armen indtil akslen (39) er
lige over en af de lige bordstiveres ydre forside.
• Sænk forsigtigt armen indtil akslen rører let ved bordstiveren og spænd
bordstiverens korresponderende møtrik med hånden.
• Gentag denne fremgangsmåde ved bagsiden og for den anden
bordstiver.
• Kontrollér igen med motorens aksel.
• Spænd skruen med nøgle.
• Sæt armen tilbage til midterposition og lås den.
da - 4
Justering af den centrale bordstiver (fig. E3)
• Læg et vaterpas over de to lige bordstivere (35).
• Løs boltene (40) i den centrale bordstiver (41).
• Justér den centrale bordstiver med en unbraconøgle, indtil den lige
rører ved vaterpasset.
• Spænd skruen med nøgle.
Montering af den faste bordsektion (fig. E1 & E4)
Standardpositionen af bordpladens sektioner er vist på figur E4.
Afhængigt af den nødvendige snitdybde kan anslaget (6) monteres
imellem skinnerne (18).
• Anbring den faste bordsektion (4) på bordets underside, som vist på
billedet og kontollér, at hullerne i midten ligger over justeringsskruerne i
den centrale bordstiver.
• Brug M8 x 30 boltene og D8 spændeskiver for oven og D8
Bellevillespændeskiver for neden.
• Spænd alle bolte i den faste bordsektion (4) med hånden, undtagen de
fem bolte foran og bolten i det store hul i midten.
• Anbring anslaget (6) og skinnerne (18) på bordets underside (33) (fig. E1).
• Montér bordklemmerne (7) (fig. E4) bagpå de lige bordstivere (35) (fig. E1).
• Spænd bordklemmerne.
• Spænd alle boltene på bordpladen.
• Løs bordklemmerne og fjern skinnerne og anslaget.
• Montér den 75 mm lige bordstiver (uden den rektangulære fordybning)
(42) på kanten af den venstre trekantede bordstiver (34), under bordet.
Brug den centrale fure.
• Spænd de tre forreste korresponderende bolte på den faste bordplade (4).
• Montér bordstiveren på 27 mm (43) på kanten af den højre trekantede
bordstiver, under bordet. Brug den centrale fure (fig. E1). Sørg for at
den skrå kant peger til højre.
• Spænd de to forreste korresponderende bolte på den faste bordplade (4).
Montering af den forlængede bordplade (fig. E1 & E4)
• Anbring den forlængede bordplade (19) på de fremstikkende bordstivere.
• Kontrollér, at begge bordplader ligger jævnt og spænd boltene med
hånden.
• Sæt skinnerne (18) tilbage og spænd bordklemmerne (7).
• Montér den sidste bordstiver på 27 mm (43), under den forlængede
bordplade, mod den trekantede bordstiver (32) (fig. E1). Sørg for, at
den skrå kant peger til venstre.
• Spænd de to forreste korresponderende bolte i den faste bordsektion (4).
Begge borde skal ligge jævnt bagtil.
Savklingen (fig. F1 - F6)
Montering af savklingen (fig. F1)
• Tænderne på en ny klinge er meget skarpe og kan være farlige.
• Rotationsretningen angives med pilen på motoren.
• Hold akslen med unbraconøglen (44) og fjern akselmøtrikken (45) ved
at dreje den med uret med den multifunktionelle skruenøgle.
• Montér klingen imellem den ydre flange (46) og den indre flange (47).
Sørg for, at de nedadvendte tænder vender mod maskinens bagside.
Sørg for, at ringen (48) på akselmøtrikken (45) ligger mod den
ydre flange (fig. F1).
• Spænd akselmøtrikken (45) ved at skrue den mod uret.
4
DANSK
Kontrollér, at armen ligger parallelt med bordpladen (fig. A1, E3 & F2)
• Spænd spaltningslåsen (15), når klingen er i forreste position (fig. A1).
• Sænk klingen, indtil den lige rører ved bordpladen (4) (fig. F2).
• Løs stængerne (9) og (10) (fig. A1).
• Sving armen, så klingen stryger over bordet, langs bordets bredde.
• Justér den forreste justeringsskrue, hvis det er nødvendigt (40) (fig. E3).
• Gentag denne fremgangsmåde med klingen i den bagerste position og
justér den bagerste bolt, hvis det er nødvendigt.
Kontrollér, at klingen står vinkelret på bordpladen (fig. A1 & F3)
• Sæt armen tilbage til central position og spænd spaltningslåsen (15)
(fig. A1).
• Anbring et vinkeljern (49) mod klingen (fig. F3).
• Indstil på følgende måde:
• Fjern smigviserens skive (50) ved at løse de to skruer (51).
• Løs alle de tre stiftskruer, som kommer frem.
• Anbring en stiftskrue i motorakslen og slå på den til klingen ligger fladt
mod vinklen.
• Spænd skruen med nøgle.
Det er særligt vigtigt, at spænde den centrale stiftskrue.
• Sæt smigviserens skive (50) på plads.
Kontrollér, at tværsnitsbanen ligger vinkelret på anslaget (fig. F4 & F5)
• Lås klingen foran anslaget (fig. F4).
• Læg, som vist, et vinkeljern (49) på et bræt og mod anslaget, så den
kun lige rører klingen.
• Løs spaltningslåsen og træk klingen mod dig selv og kontrollér,
at klingen løber parallelt med vinkeljernet.
• Indstil på følgende måde:
• Sæt geringstaphåndtaget (9) i 0° position og løs
geringsklemmehåndtaget (10) (fig. F5).
• Løs sikringsmøtrikkerne (52) på begge sider af armen.
• For at justere armen til venstre løses støttebolten på højre side af
armen og den modsatte støttebolt spændes.
• For at justere armen til højre, løses støttebolten på venstre side af
armen og den modsatte støttebolt spændes.
• Udfør justeringen trinvis og kontrollér indstillingen efter hvert trin med
håndtagene (9) og (10).
- Justérbar fingerværn (61) til brug ved tværsavning.
- Spaltekniv (62) til at forhindre at arbejdsemnet klemmer klingen under
spaltning.
• Løs smigklemmestang (37) og træk smigtappen ud (38) (fig. E2) for at
vippe motoren, som vist, for optimal tilgængelighed (fig. G3).
• Fjern afskærmningens fløjmøtrik (63) og spændeskive (64).
• Løs låseskruen (65) og skru monteringsbøjlen (66) mod uret, indtil den
affjedrede bagbeskyttelsesskærm (58) kan løftes af støttetappen (68).
• Afhægt kun de to fjedre (67) i toppen.
• Drej den uafhægtede bagbeskyttelsesskærm (58), som vist på figur G2.
• Sænk afskærmningssamlingen ned over klingen (fig. G3).
• Spænd afskærmningssamlingen med fløjmøtrikken (63) og
spændeskiven (64).
• Sæt den affjedrede bagbeskyttelsesskærm (58) og monteringsbøjlen (66)
i deres oprindelige position.
• Fjern afskærmningssamlingen i modsat rækkefølge.
Tænderne på en ny klinge er meget skarpe og kan være
farlige.
Justering af afskærmningssamlingens kontroller (fig. G2 - G5)
Justering af spaltekniven til spaltning
• Løs de to knopper (69) og lad spaltekniven (62) glide nedad til spidsen
er ca. 10 mm fra bordpladen (fig. G2 & G4).
Spaltekniven skal indstilles rigtigt. Afstanden imellem
tandkanten og spaltekniven skal være 1 til 3 mm (fig. G4).
Justering af tilbageslagshindringen til (smig) spaltning (fig. G5)
• Løs knoppen (70) og sænk bøjlen (71) indtil fjedren (72) kun lige rører
arbejdsemnets overflade.
• Spidserne af tilbageslagshindringen (60) skulle nu være 3 mm under
arbejdsemnets overflade og vinklen skal være, som vist på figur G5.
• Ved smigspaltning løses stiftskruen (73) og tilbageslagshindringen
indstilles til den nødvendige vinkel.
Justering af spaltekniven, fingerværnet og tilbageslagshindringen til
tværsnit (fig. G2)
• Ved tværsavning skal spaltekniven og tilbageslagshindringen hæves til
de ikke er i vejen.
• Løs stangen (74) og indstil fingerbeskyttelsen (61) er lige over
arbejdsemnet og lås stangen (74).
Spænd ikke støtteboltene for meget.
• Spænd sikringsmøtrikkerne (52).
Kontrollér, at klingen står vinkelret på anslaget (fig. F6)
• Løs ågets klemmestang (53) og tryk på ågtappen (54).
• Vend motoren 90°, som vist.
• Hvis motoren viser et spillerum, spændes møtrikken (55).
• Anbring klingen mod anslaget og kontrollér, at den ligger parallelt med
anslaget.
• Indstil på følgende måde:
• Løs de to bolte (56), der er monteret på kryds under åget.
• Sæt unbraconøglen i motorakslen.
• Justér klingens position og spænd boltene (56).
Montering og justering af klingeafskærmningen (fig. G1 - G5)
Klingeafskærmningen (3) er en multifunktionel samling, der tilbyder
følgende sikkerhedsfunktioner (fig. G1):
- Den øvre beskyttelsesskærm (57) (fig. G1) og affjedret
bagbeskyttelsesskærm (58) (fig. G2), som beskytter klingen helt.
- Støvudsugningsadapter (59) til tvær- og spaltesavning.
- Tilbageslagshindring (60) til brug ved spaltesavning.
5
Skalaindstillinger (fig. H1 - H5)
Spaltningsskala
Spaltning kan ske med motoren i to positioner. Hver position kræver sin
egen indføringsretning:
Position
Indføringsretning
- Ind-spaltning
fra højre mod venstre (fig. H1)
- Ud-spaltning
fra venstre mod højre (fig. H2)
Viseren (75), som angiver spaltningsbredden på spaltningsskalaen (76),
kan justeres (fig. H3):
• Anbring anslaget i den bagerste position.
• Anbring et bræt på 24 mm mod anslaget.
• Løs ågets klemmehåndtag (53), tryk på ågets tap (54) (fig. H1) og sæt
motoren i ud-spaltningsposition (fig. H2).
• Flyt ågsamlingen langs radialarmen, indtil klingen rører ved emnets kant.
• Løs de to skruer (77) og flyt viseren (75) indtil kanten af udspaltningsviseren (78) angiver brættets kendte bredde på den nedre
skala (fig. H3).
• Spænd de to skruer (77).
• Sæt motoren i ind-spaltningsposition.
• Hæv beskyttelsesskærmen, så klingen kan hvile mod anslagets forside.
da - 5
DANSK
• Ind-spaltningsviseren (79) skal nu være på linje med nul-positionen på
den øvre skala. Justér, hvis det er nødvendigt.
Smigskala (fig. H4)
• Kontrollér, at smigskalaen (20) viser 0°, når saven er indstillet til
verticalt snit.
• Hvis det er nødvendigt løses skruerne (51) og viseren justeres til 0°.
Geringsskala (fig. H5)
• Kontrollér, at geringskalaen (82) viser 0°, når saven er indstillet til
verticalt snit.
• Justér viseren (81) på 0° med skruen (83).
Geringsskalaen har forindstillede positioner ved 45° til venstre og til højre
og ved 0°.
Stop ågflytning (fig. A2, J1 & J2)
Stoppet til åget (14) skal indstilles for at undgå, at ågsamlingens bøjler slår
mod lejesporenes bagerste grænse (fig. A2).
• Skub ågsamlingen så langt som muligt og træk den ca. 5 mm fremad
og lås med spaltningslåsen (fig. A2) (15).
• Indstil ågstoppet (14) ved at løsne møtrikkerne (85) i den forreste fure (84),
indtil gummistoppet (86) støder mod bagsiden af spaltningslåsens hus.
• Spænd møtrikkerne (85) (fig. J1).
Ved tværsavning spændes én møtrik i den forreste fure og én i
den bagerste fure (80) (fig. J2).
Montering af returfjederen (fig. K)
• Montér returfjederen (87) bag ågstoppet (14) med de tilhørende bolte
og fastgør kablets ende til spaltningslåsen (15) med skruerne (88).
Nærmere oplysninger om tilbehør fås hos Deres forhandler.
Brugervejledning
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Overhold altid sikkerhedsinstruktionerne og gældende foreskrifter.
Sørg for at materialet, der skal saves, er godt fastspændt.
Pres kun ganske lidt med værktøjet og undgå at presse sidelæns.
Undgå overbelastning.
Monter en passende savklinge. Brug ikke for slidte savklinger.
Den maksimale omdrejningshastighed for værktøjet må ikke
overstige savklingens maksimale omdrejningshastighed.
Forsøg ikke at save for små genstande.
Lad klingen save frit. Pres ikke.
Lad motoren nå op på fuld hastighed før savningen påbegyndes.
Se til at alle låseknopper og klemmehåndtag er spændte.
Brug aldrig saven, hvis afskærmningen er afmonteret.
Løft aldrig saven i bordpladen.
Se altid figur L for at kontrollere anslagets position og type.
Starte og stoppe (fig. A1)
Din radialarmsavs afbryderknop har mange fordele:
- nulspændingsfunktion: skulle strømmen af en eller anden grund blive
afbrudt, skal maskinen manuelt startes igen.
- beskyttelsesanordning ved overbelastning af motoren: i tilfælde af at
motoren overbelastes, vil motorens strømtilførsel blive afbrudt. Hvis det
sker, skal motoren afkøles i 10 minutter, hvorefter der trykkes på resetknoppen (22).
• I = TÆND - maskinen kører nu kontinuerligt.
• O = SLUK
Prøvesavning (fig. A1)
• Sæt geringstaphåndtaget (9) fast og lås geringsklemmehåndtaget (10),
så klingen står i spaltningsposition ved 0° tværsavning.
• Løs spaltningslåsen (15) og skub ågsamlingen tilbage, indtil klingen er
bag anslaget.
da - 6
• Sænk armen, indtil klingen næsten rører ved bordpladen.
• Anbring arbejdsemnet mod anslagets forside.
• Tænd saven og sænk armen, så klingen kan save en flad fure i bordets
overflade.
• Træk klingen mod dig, så den skærer en vertical fure i træanslaget og
gennem arbejdsemnet.
• Før klingen tilbage til hvileposition og sluk for saven.
• Kontrollér, at snittet er 90° overalt og juster, hvis det er nødvendigt.
Grundlæggende savning (fig. L1 - L5)
Tænderne på en ny klinge er meget skarpe og kan være
farlige.
Tværsavning (fig. A1 & L1)
• Indstil radialarmen i en ret vinkel på anslaget.
• Sæt geringstaphåndtaget (9) på 0° og spænd
geringsklemmehåndtaget (10) (fig. A1).
• Sænk klingen.
• Indstil fingerværnet, så den kun lige rører ved arbejdsemnet.
• Hvis der ikke er nogen fure i bordpladen, skæres den som beskrevet
ovenfor.
• Hold arbejdsemnet mod anslaget. Hold fingrene væk fra klingens bane.
• Tænd maskinen og træk langsomt klingen igennem anslaget og
arbejdsemnet.
• Sæt klingen tilbage i hvileposition og sluk for maskinen.
Gering (fig. A1 & L3)
• Løs geringstaphåndtaget (9) og geringsklemmehåndtaget (10) (fig. A1).
• Drej armen i den ønskede vinkel på geringsskalaen.
• For 45° til venstre eller højre, spændes geringstaphåndtaget (9) og lås
fast med geringsklemmehåndtaget (10).
• For mellemliggende vinkler anvendes kun geringsklemmehåndtaget.
• Fortsæt, som ved spaltning.
I tilfælde af en venstre gering, kan det være nødnvendigt,
at skyde anslaget og skinnerne til venstre.
Smig (fig. A1, E2 & L2)
• Indstil armen som til et 0° tværsavning.
• Hæv savklingen godt over bordet.
• Løs smigklemmehåndtaget (37) og træk smigtappen ud (38) (fig. E2).
• Vip motoren i den ønskede vinkel på smigskalaen (20) (fig. A1).
• For 90° eller 45° højre, spændes smigtappen (38) og låses fast med
smigklemmehåndtaget (37).
• For mellemliggende vinkler anvendes kun smigklemmehåndtaget.
• Fortsæt, som ved vertikal tværsnit.
Rivning (fig. L5, G2, H1 & H2)
Motoren kan fastlåses i ind-spaltnings- eller ud-spaltningsposition, som
vist på figurene H1 & H2 for at tilpasse maskinen til hhv. smalle og brede
arbejdsemner.
• Lås åget i udtrukket position ved hjælp af spaltningslåsen.
• Løs ågets klemmehåndtag (53) og tryk ågtappen (54) ind for at dreje
motoren til den passende position og indtil den falder på plads (fig. H1).
• Spænd ågets klemmehåndtag (53) og sæt anslaget i rigtig position.
• Indstil åget, langs armen, til den ønskede skærebredde ved at bruge
spaltningsskalaen (76) og lås det i dette leje med spaltningslåsen.
• Justér afskærmningen, som beskrevet ovenfor og drej
støvudsugningsadaptoren (59) væk fra dit ansigt (fig. G2). Husk, at
spaltning kræver brug af spaltekniven (62) og tilbageslagshindringen (60)
(fig. H2).
• Før langsomt arbejdsemnet ind langs klingen. Hold det fast mod bordet
og anslaget. Lad tænderne skære og tving ikke arbejdsemnet igennem
klingen. Klingens hastighed skal være konstant.
6
DANSK
Brug altid skubbestok.
Smigspaltning
• Indstil saven på smig tværsavningsposition.
• Drej åget til spaltningsposition.
• Indstil åget på den rigtige spaltningsbredde.
• Indstil tilbageslagshindringen, så den kommer til at ligge plant mod
arbejdsemnet og sænk spaltekniven.
• Fortsæt, som ved spaltning.
Blandet gering (fig. L4)
Savning af kombinerede gering- og smigsnit.
• Indstil den ønskede smigvinkel.
• Drej armen til den ønskede geringsposition.
• Fortsæt, som ved geringssnit.
• Indfør arbejdsemnet med en stadig, jævn bevægelse fra højre.
Falsning
• Anvend retskinnede skær.
• Fortsæt, som ved fræsning/formning.
• Ved smigfalsning hældes motoren til den ønskede vinkel.
For bredere falsninger bruges panelhovedet sammen med
fræse-/formhovedets beskyttelsesskærm.
Se anvisningerne som gælder for brug af panelhovedet.
Panelhovedet (fig. F1, N1 & N2)
Der to typer sporhoveder. Figur N1 viser panelhovedet af standardkvalitet
og figur N2 viser kvalitetsmodellen med lang levetid.
Afbryd altid værktøjet, når arbejdet er afsluttet, og før stikket trækkes ud.
Indskæring/udhulning
Din radialarmsav har mange anvendelsesmuligheder, så som
indskæring/udhulning.
• Vip savklingen i den ønskede vinkel, drej åget under armen og anbring
klingen på det ønskede sted over arbejdsemnet. Fjern arbejdsemnet og
træk klingen ned for at lave et overfladisk snit. Sænk
tilbageslagshindringen, som ved smigspaltning. Hold arbejdsemnet
mod anslaget og fortsæt som ved spaltning.
Lav kun overfladiske snit!
Støvudsugning (fig. G2)
Saven er udstyret med en støvudsugningsadaptor (59).
• Når muligt brug en udsuger, der opfylder de gældende bestemmelser
vedrørende støvudsugning.
• Anbring ved tværsavning en støvopsamlingsrende (tilbehør) bag savelinjen.
Ekstraudstyr
Afbryd altid saven, inden du monterer tilbehør.
Fræse-/formhoved
Fræse-/formhoved bruges til at give dit arbejde en professionel finish.
Montering af fræse-/formhovedet (fig. M1 - M3)
• Fjern afskærmningssamlingen og savklingen.
• Montér skærene (89) på fræse-/formhovedet (90). Sørg for, at begge
skærene er monteret på samme måde (fig. M1).
• Montér den særlige afstandsklods (91), som er udstyret med
fræsehovedet, på akslen.
• Sæt fræsehovedet på akslen, som vist og lås det med
fastspændingsmøtrikken (92). Brug topnøglen (93), der fås som tilbehør.
• Vip motoren, indtil fræsehovedet står horisontalt.
• Montér fræsehovedbeskyttelsen (94) (fig. M2), som vist og juster den til
den ønskede snitdybde (fig. M3).
Fræsning/formning
• Anbring fræse-/formhovedet over anslaget. Den del, der stikker ud,
korresponderer med det planlagte snit.
Nogle anvendelsesmuligheder kan kræve, at anslaget deles i to sektioner
og at fræse-/formhovedet anbringes imellem disse. I så fald skal anslaget
sættes tilbage, når saven igen bruges almindeligt.
Skarpe kanter.
Montering af panelhovedet
• Fjern beskyttelsesskærmen og klingen
• Montér afstandsklodsen (94) på akslen med den smalle side mod
motoren.
• Montér skærene (95) med det nødvendige antal mellemliggende klinger
(96A) sammen med en kombination af mellemlægsplader (96), så den
ønskede skærebredde opnås.
• Sæt panelhovedet fast med standardakselmøtrikken (45) (fig. F1).
• Fjern spaltekniven og deres støttebøjle fra afskærmningssamlingen og
montér beskyttelsen.
• Sænk panelhovedet til positionen for den ønskede skæredybde.
Brug af panelhovedet
- I tværsavnings- eller geringsposition
• Indstil tilbageslagshindringen, så den ikke er i vejen.
• Justér fingerværnet korrekt.
- I spaltningsposition
• Juster tilbageslagshindringen korrekt.
Slibning med skive og cylinder (fig. M2, O1 & O2)
Der findes to slags pudsningstilbehør til snit, der kræver slibning i enhver
vinkel. De kan begge anvendes som følger:
- før arbejdsemnet langs det stationære tilbehør.
- før tilbehøret langs med det fastklemte arbejdsemne.
• Fjern beskyttelsesskærmsamlingen og klingen.
• Sæt den ydre flange (46) (fig. O1) tilbage.
• Montér slibekiven (97) eller slibecylinderen (98) (fig. O2) direkte på
akslen (39).
Pudsning med skive (fig. O1)
• Brug altid skivens nedre (højre) side.
• Når slibeskiven anvendes (97) til horisontal slibning skal
fræsehovedafskærmningen (94) (fig. M2) monteres og justeres, så
slibeskiven er fri af beskyttelsens underside.
Cylinderslibning (fig. O2)
• Ved slibning med cylinder, skal materialet altid indføres i modsat retning
af af cylindersliberens rotationsretning.
Styrebøjlen (fig. F1, P1 - P3)
Med styrebøjlen (99) kan du tilføje en Elu bund (MOF96, MOF131,
MOF177 eller OF97) til saven, så dens arbejdsmuligheder udvides til
nøjagtig, dekorativ træbearbejdning (fig. P1).
Brug altid skubbestok.
7
da - 7
DANSK
Montering af styrebøjlen
• Flyt afskærmningssamlingen og klingen.
• Anbring styrebøjlen (99) over akslens ende, som vist på figur P1 og
spænd med fløjmøtrikken (63).
• Sæt styrestangen på styrebøjlens parallelle anslag tilbage med stiverne
(100), som følger med tilbehøret:
- Brug de små tværstivere til MOF96 (fig. P2)
- Brug de store tværstivere til MOF131/MOF177/OF97 (fig. P3).
• Spænd med klingemøtrikkerne (101).
Sørg altid for, at styrebøjlen er centreret på stiverne og fastgjort
på bøjlen.
Høvl
Styrebøjlen kan indstilles til den ønskede vinkel og føres over arbejdsemnet
med håndtaget (2) på figur A eller ledes langs det stationære skær.
• Kontrollér, at styrebøjlen er fastmonteret.
• Hvis det er nødvendigt, sættes den ydre flange (46) på figur F1 på
akslen og klem styrebøjlen mod motoren med akselmøtrikken (45) på
figur F1. Spænd ikke akselmøtrikken for meget.
Før altid arbejdsemnet ind modsat skærenes rotationsretning.
• Spænd skruen (113) i cylinderklemmen.
• Indstil gennemføringshastigheden med den riflede knop (108).
Udluftning af gennemføringskontrollen
Efter påfyldning eller udskiftning af olie i gennemføringskontrollen skal
systemet udluftes.
• Fjern enheden fra maskinen og klem enheden vertikalt fast med
stemplet nedad og helt udskudt.
• Fjern tappen ved bælgenes (114) bagerste ende. Hold fast på
bælgene, så olien ikke spildes.
• Fyld bælgene helt med Castrol 210 NRL25 hydraulisk olie el.lign.
Brug en tragt eller en oliesprøjte.
• Sæt tappen tilbage og spænd den med en omdrejning.
• Tryk forsigtigt på bælgene indtil der kommer lidt olie ud af
påfyldningstappen.
• Spænd påfyldningstappen med en skruenøgle og sæt enheden tilbage.
Vedligeholdelse
Dit elværktøj er fremstillet til at kunne fungere i meget lang tid med mindst
mulig vedligeholdelse. For at værktøjet skal kunne fungere tilfredsstillende
hele tiden, er det dog vigtigt, at værktøjet behandles korrekt og rengøres
jævnligt.
• Udskift den faste bordplade og anslaget, når de er slidte.
Se også vejledningen.
Boring (fig. Q)
Monteringshullet med gevind (102) passer til en 10 mm eller 3/8" borepatron,
hvormed din sav fungerer som en alsidig radialboremaskine. Denne mulighed
er særlig velegent til materiale, der skal bearbejdes til dyvler.
• Fjern afskærmningssamlingen og klingen.
• Drej dækslet væk (103).
• Montér borepatronen (104) direkte i placeringshullet (102).
Geringsanslag (fig. R1 & R2)
Geringsanslag (105) findes for at udvide og øge vinkelfræsemuligheden
(fig. R1).
• Erstat standardanslaget med geringsanslagene (105).
• Led savklingen mellem de to anslagssektioner (fig. R2).
Smøring
Din radialarmsav kræver ingen ekstra smøring.
Kom aldrig fedt på armsporene eller lejerne.
Rengøring
• Rengør jævnligt armsporene. Fjern hermed endeafdækning og åget.
Tør også støv af lejerne.
• Hold altid bordpladen ren. Tør aldrig støv af med hænderne.
Gennemføringskontrol (fig. S1 - S3)
Gennemføringskontrollen (106) garanterer et optimalt resultat med
anvendelsesmuligheder, hvor det er vigtigt at indføringen sker med en
jævn hastighed.
Opslidt værktøj og miljøet
Montering af gennemføringskontrollen
• Fjern returfjederen (87) på figur K.
• Fjern ågstoppet (14) på figur A1.
• Montér den bagerste flade bøjle (115) og ågstoppet, som vist på figur S2.
• Løs gevindtappen (116) i den riflede knop (108) med unbraconøglen og
skru den riflede knop af (fig. S3).
• Løs gevindskruen (117) i den bagerste stiver (109) og træk stiveren af
stangen.
• Før cylinderen (111) igennem cylinderklemmen (110) (fig. S1).
• Anbring cylinderklemmen (110) over spaltningslåsen (15) og spænd
gevindskruen på begge sider af holderen (112).
• Sæt den bagerste stiver (109) og den riflede knop (108) tilbage og
spænd alle skruerne (fig. S3).
• Anbring de bagerste stiver (109) som vist (fig. S3) og spænd
gevindskruen (117).
• Skyd rullehovedet bagud og sæt cylinderen i klemmen (110), så langt
bagud som muligt. Enden af stangen må ikke røre ved udluftningsbolten
i gummibælgene, når bælgene (114) er komprimerede.
Kontroller positionen ved at trykke på udluftningsbolten.
DEWALT service
Skulle der opstå fejl på produktet, indlever det altid til et autoriseret
serviceværksted. Se aktuelt katalog/prisliste om yderligere information eller
kontakt DEWALT.
da - 8
Når din maskine er slidt op, beskyt da naturen ved ikke at kaste den bort
sammen med almindeligt affald. Aflever den til et opsamlingssted i din
kommune eller til et DEWALT serviceværksted.
På grund af forskning og udvikling kan ovenstående specifikationer
ændres, hvilket ikke meddeles separat.
8
DANSK
GARANTI
• 30 DAGE TILFREDS-KUNDE GARANTI •
Fuld tilfredshed eller pengene tilbage. Hvis du ikke er helt tilfreds med din
DEWALT-maskine, kan du returnere maskinen til forhandleren inden
30 dage efter købet og få dine penge refunderet eller værktøjet ombyttet.
Maskinen skal indleveres komplet, og købsnotaen skal forevises.
• 1 ÅRS FRI VEDLIGEHOLDELSESSERVICE •
Vedligeholdelsen eller service af din DEWALT-maskine inden for de
første 12 måneder efter købet er gratis hos vore autoriserede
serviceværksteder. Fri forebyggende service omfatter arbejds- og
reservedelsomkostninger, udgifter til tilbehør dækkes ikke. Husk at
medbringe kvitteringen.
• ET ÅRS FULD GARANTI •
Hvis en DEWALT-maskine bliver defekt på grund af materiale- eller
produktionsfejl inden for de første 12 måneder fra købsdatoen, vil de
defekte komponenter blive udskiftet gratis eller også udskiftes enheden
uden beregning under følgende forudsætninger:
• At apparatet ikke er anvendt forkert.
• At der ikke er udført uautoriserede reparationer.
• At dateret købsnota forevises.
Denne garanti tilbydes som en ekstra service og er et tillæg til
forbrugerens øvrige rettigheder.
Oplysninger om nærmeste DEWALT-autoriserede serviceværksted,
se aktuelt katalog for videre information eller kontakt DEWALT.
Importør i Danmark: Black & Decker
9
da - 9
DANSK
OPSLAGSTABEL
krumtap til justering af højde
geringstaphåndtag
geringsklemmehåndtag
ågtap
spaltningslås
ågets klemmehåndtag
smigtap
smigklemmehåndtag
da - 10
10
DEUTSCH
RADIALARMSÄGE DW721
EG-Konformitätserklärung
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für eine Maschine von DEWALT entschieden, die die lange
DEWALT-Tradition fortsetzt, nur ausgereifte und in zahlreichen Tests
bewährte Qualitätsprodukte für den Fachmann anzubieten. Lange Jahre
der Erfahrung und kontinuierliche Weiterentwicklung machen DEWALT zu
Recht zu einem verläßlichen Partner aller professionellen Anwender.
Inhaltsverzeichnis
Technische Daten
EG-Konformitätserklärung
Sicherheitshinweise
Überprüfen der Lieferung
Gerätebeschreibung
Elektrische Sicherheit
Verlängerungskabel
Zusammenbauen und Einstellen
Gebrauchsanweisung
Lieferbares Zubehör
Wartung
Garantie
Stichwortverzeichnis
de - 1
de - 1
de - 2
de - 3
de - 3
de - 3
de - 4
de - 4
de - 6
de - 8
de - 9
de - 10
de - 11
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Adresse weiter
unten oder an eine der auf der Rückseite dieser Anleitung genannten
Niederlassungen.
Die Höhe des Schalldrucks entspricht den Richtlinien der Europäischen
Gemeinschaft 86/188/EWG und 89/392/EWG gemessen nach DIN 45635:
DW721
LpA
(Schalldruck)
LWA (Schalleistung)
dB(A)*
84,2
dB(A)
91,4
* Arbeitsplatzbezogener Emissionswert
Tragen Sie bei einem Schalldruck über 85 dB(A) einen
Gehörschutz.
Technische Daten
Aufnahmeleistung
Abgabeleistung
Spannung
Sägeblattdurchmesser min/max
Sägeblattbohrung
Spindeldurchmesser
Leerlaufdrehzahl, 50 Hz
Leerlaufdrehzahl, 60 Hz
Schnittiefe bei 90°
Schnittiefe bei 45°
Max. Querschnitte bei 0°, in 25 mm Material
Max. Gehrungsschnitte bei 45°, in 25 mm Material
nach rechts
nach links
Max. Breite bei Querschnitten
Max. Breite bei Längsschnitten
Gesamtabmessungen (mit Untergestell)
Spanabsauganschluß
Gewicht
DW721
DEWALT erklärt hiermit, daß diese Elektrowerkzeuge
entsprechend den Richtlinien und Normen 89/392/EWG, 89/336/EWG,
73/23/EWG, EN 61029, EN 55104, EN 55014, EN 61000-3-2 und
EN 61000-3-3 konzipiert wurden.
(Watt)
(Watt)
(Volt)
(mm)
(mm)
mm
(min-1)
(min-1)
(mm)
(mm)
(mm)
DW721
2000
1500
230
270-300
30
20
2800
3400
90
60
610
Gewichteter Effektivwert der Beschleunigung nach DIN 45675:
DW721
< 2,5 m/s2
TÜV Rheinland
Sicherheit und Umweltschutz GmbH
Am Grauen Stein
D-51105 Köln
Germany
Zertifikat-Nr.
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(kg)
405
425
610
870
148 x 95 x 150
100
112,0
BM 9511442 01
Direktor Produktentwicklung
Horst Großmann
Serienmäßiger Lieferumfang:
Untergestell, HM-Blatt, Sägeblatt-Schutzhaube und Vorsatzwerkzeuge,
Nullspannungsauslöser
Mindestabsicherung des Stromkreises:
230-V-Elektrowerkzeuge
10 A
Folgende Symbole werden in dieser Anleitung verwendet:
Achtung: Verletzungsgefahr, Lebensgefahr oder mögliche
Beschädigung des Elektrowerkzeuges infolge der Nichtbeachtung der Anweisungen dieser Anleitung!
elektrische Spannung
scharfe Kanten
11
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Deutschland
de - 1
DEUTSCH
Sicherheitshinweise
Beim Gebrauch von Elektrowerkzeugen sind zum Schutz gegen
elektrischen Schlag, Verletzungs- und Feuergefahr die nationalen
Sicherheitsvorschriften zu beachten. Lesen Sie folgende
Sicherheitshinweise, bevor Sie das Elektrowerkzeug benutzen.
Bewahren Sie diese Sicherheitshinweise gut auf!
Allgemeines
1 Halten Sie Ihren Arbeitsbereich in Ordnung
Unordnung im Arbeitsbereich führt zu Unfallgefahren.
2 Berücksichtigen Sie Umgebungseinflüsse
Setzen Sie Elektrowerkzeuge keiner Nässe aus. Sorgen Sie für eine
gute Beleuchtung des Arbeitsbereiches. Benutzen Sie Elektrowerkzeuge nicht in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
3 Schützen Sie sich vor elektrischem Schlag
Vermeiden Sie Körperberührung mit geerdeten Teilen, z.B. Rohren,
Heizkörpern, Herden und Kühlschränken. Bei extremen Einsatzbedingungen (z.B. hohe Feuchtigkeit, Entwicklung von Metallstaub
usw.) kann die elektrische Sicherheit durch Vorschalten eines
Trenntransformators oder eines Fehlerstrom-(FI-)Schutzschalters erhöht werden.
4 Halten Sie Kinder fern!
Sorgen Sie dafür, daß Kinder das Werkzeug oder Kabel nicht berühren.
Jugendliche unter 16 Jahren dürfen das Werkzeug nur unter fachlicher
Anleitung benutzen.
5 Verlängerungskabel im Freien
Verwenden Sie bei Arbeiten im Freien nur dafür zugelassene und
entsprechend gekennzeichnete Verlängerungskabel.
6 Bewahren Sie Ihre Werkzeuge sicher auf
Unbenutzte Werkzeuge sollten in trockenen, verschlossenen Räumen
und für Kinder nicht erreichbar aufbewahrt werden.
7 Tragen Sie geeignete Arbeitskleidung
Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Sie können von sich
bewegenden Teilen erfaßt werden. Beim Arbeiten im Freien sind
Arbeitshandschuhe und rutschfestes Schuhwerk empfehlenswert.
Tragen Sie bei langen Haaren ein Haarnetz.
8 Benutzen Sie eine Schutzbrille
und verwenden Sie eine Atemmaske bei staub- und spanerzeugenden
Arbeiten.
9 Beachten Sie den Höchstschalldruck
Tragen Sie bei einem Schalldruck über 85 dB(A) einen geeigneten
Gehörschutz.
10 Sichern Sie das Werkstück
Benutzen Sie Spannvorrichtungen oder einen Schraubstock, um das
Werkstück festzuhalten. Es ist damit sicherer gehalten und ermöglicht
die Bedienung des Elektrowerkzeuges mit beiden Händen.
11 Achten Sie auf einen sicheren Stand
Achten Sie auf einen sicheren Stand, um in jeder Arbeitsposition das
Gleichgewicht zu halten.
12 Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Einschalten
Tragen Sie keine an das Stromnetz angeschlossenen Elektrowerkzeuge mit dem Finger am EIN-/AUS-Schalter. Vergewissern Sie sich
davon, daß der Schalter beim Anschluß an das Stromnetz ausgeschaltet ist.
13 Seien Sie stets aufmerksam
Konzentrieren Sie sich auf Ihre Arbeit. Gehen Sie vernünftig vor.
Verwenden Sie das Werkzeug nicht, wenn Sie müde sind.
14 Ziehen Sie den Netzstecker
Schalten Sie das Gerät ab und warten Sie, bis das Werkzeug die
Ruhestellung erreicht hat, bevor Sie den Arbeitsplatz verlassen.
Bei Nichtgebrauch, vor der Wartung und beim Werkzeugwechsel ist
der Netzstecker zu ziehen.
15 Lassen Sie keine Werkzeugschlüssel stecken
Überprüfen Sie vor dem Einschalten, ob die Schlüssel und Einstellwerkzeuge entfernt sind.
de - 2
16 Benutzen Sie das richtige Werkzeug
Die bestimmungsgemäße Verwendung ist in dieser Betriebsanleitung
beschrieben. Verwenden Sie keine zu schwachen Werkzeuge oder
Vorsatzgeräte für schwere Arbeiten. Mit dem richtigen Werkzeug erzielen
Sie eine optimale Qualität und gewährleisten Ihre persönliche Sicherheit.
Warnung! Das Verwenden anderer als der in dieser Anleitung empfohlenen Vorsatzgeräte und Zubehörteile oder die Ausführung von Arbeiten mit diesem Elektrowerkzeug, die nicht der bestimmungsgemäßen
Verwendung entsprechen, kann zu Unfallgefahren führen.
17 Behandeln Sie das Kabel sorgfältig
Tragen Sie das Werkzeug nicht am Kabel und benutzen Sie das Kabel
nicht, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Schützen Sie das
Kabel vor Hitze, Öl und scharfen Kanten.
18 Pflegen Sie Ihre Werkzeuge mit Sorgfalt
Halten Sie Ihre Werkzeuge scharf und sauber, um gut und sicher arbeiten zu können. Befolgen Sie die Wartungsvorschriften und die Hinweise
für den Werkzeugwechsel. Kontrollieren Sie regelmäßig den Stecker und
das Kabel und lassen Sie diese bei Beschädigung von einer DEWALTKundendienstwerkstatt erneuern. Kontrollieren Sie Verlängerungskabel
regelmäßig und ersetzen Sie sie im Falle einer Beschädigung. Halten Sie
alle Schalter trocken, sauber und frei von Öl und Fett.
19 Kontrollieren Sie Ihr Elektrowerkzeug auf Beschädigungen
Vor Gebrauch ist das Elektrowerkzeug auf einwandfreie und bestimmungsgemäße Funktion zu überprüfen. Überprüfen Sie, ob die beweglichen Teile einwandfrei funktionieren und ob Teile beschädigt sind. Sämtliche Teile müssen richtig montiert sein, um den einwandfreien Betrieb
des Elektrowerkzeuges zu gewährleisten.
Beschädigte Teile und Schutzvorrichtungen müssen vorschriftsgemäß
repariert oder ausgewechselt werden. Benutzen Sie das Elektrowerkzeug nicht, wenn der Schalter defekt ist. Beschädigte Schalter müssen
durch eine DEWALT-Kundendienstwerkstatt ersetzt werden.
20 Lassen Sie Reparaturen nur von einer DEWALT-Kundendienstwerkstatt ausführen
Dieses Elektrowerkzeug entspricht den einschlägigen
Sicherheitsbestimmungen. Reparaturen dürfen nur von einer DEWALTKundendienstwerkstatt ausgeführt werden, andernfalls kann Unfallgefahr für den Betreiber entstehen.
Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Radialarmsägen
• Sichern Sie die Stromversorgung mit einer geeigneten Sicherung oder
einem Überlastschalter.
• Halten Sie die Laufflächen des Radialarms und die Rollschlittenlager
sauber und fettfrei.
• Vergewissern Sie sich vor dem Einschalten der Maschine, daß der
Anschlag korrekt positioniert ist. Das Sägeblatt darf das Werkstück erst
dann berühren, wenn die Säge am Griff gezogen wird.
• Stellen Sie den Fingerschutz immer so ein, daß er durch den Schlitz im
Anschlag und/oder 3 mm über dem zu schneidenden Material bewegt
(ausgenommen beim Längsschneiden).
• Achten Sie beim Längsschneiden darauf, daß der Spaltkeil den
richtigen Abstand zum Sägeblatt hat (1 - 3 mm) und auch die
Niederhalter korrekt eingestellt sind.
• Überprüfen Sie beim Längsschneiden immer die Zuführrichtung.
• Überprüfen Sie regelmäßig die Einstellungen auf ihre Genauigkeit hin
und korrigieren Sie sie nötigenfalls.
• Vergewissern Sie sich, daß sich das Sägeblatt in der richtigen Richtung
dreht und die Zähne des Sägeblatts zum Anschlag hin zeigen.
• Vergewissern Sie sich, daß alle Feststellhebel angezogen sind,
bevor Sie mit der Arbeit beginnen.
• Betreiben Sie die Maschine niemals, wenn nicht alle Schutzhauben u.ä.
ordnungsgemäß angebracht sind.
• Bringen Sie die Sägeblatt-Schutzhaube an, wenn die Säge nicht
benutzt wird.
• Trennen Sie die Maschine von der Stromversorgung, wenn die
Maschine nicht benutzt wird und vor dem Sägeblattwechsel bzw.
vor Wartungsarbeiten.
12
DEUTSCH
• Verwenden Sie immer scharfe Sägeblätter eines für das Werkstück
geeigneten Typs. Den empfohlenen Durchmesser entnehmen Sie den
technischen Daten.
• Drücken Sie nichts gegen den Motorventilator, um die Motorwelle
anzuhalten.
• Üben Sie beim Sägen keinen übermäßigen Druck aus. (Wenn der
Motor durch Überlastung abgewürgt oder teilweise abgewürgt wird,
so kann das zu ernsthaften Beschädigungen führen. Warten Sie mit
dem Schneiden immer, bis der Motor die volle Drehzahl erreicht hat.)
• Heben Sie die Maschine niemals am Arbeitstisch hoch.
• Schneiden Sie keine Eisenmetalle, Nichteisen-Metalle oder gemauerte
Werkstücke.
• Tragen Sie keine Schmiermittel auf das laufende Sägeblatt auf.
• Halten Sie die Hände fern vom Schnittbereich des Sägeblatts, wenn
die Maschine an die Stromzufuhr angeschlossen ist.
• Greifen Sie nicht um das Sägeblatt herum, wenn die Maschine in
Betrieb ist.
• Halten Sie die Hände während des Sägevorgangs nicht näher als 150 mm
an das Sägeblatt.
• Verwenden Sie niemals gerissene oder auf andere Art beschädigte
Sägeblätter.
Restrisiken
Folgende Risiken lassen sich beim Betrieb der Radialarmsäge nicht
vermeiden: Beim Betrieb der Radialarmsäge lassen sich bestimmte
Restrisiken trotz der Einhaltung der relevanten Sicherheitsvorschriften und
der Verwendung von Schutzeinrichtungen nicht vermeiden. Es handelt
sich hierbei insbesondere um:
- Gehörschäden
- Unfallgefahr am nicht abgedeckten Bereich des rotierenden Sägeblatts.
- Verletzungsgefahr beim Sägeblattwechsel.
- Quetschen der Finger beim Öffnen der Schutzabdeckungen.
- Gesundheitsrisiken durch Einatmen des beim Sägen anfallenden
Holzstaubes, insbesondere beim Sägen von Eichen- und Buchenholz
sowie von MDF.
Überprüfen der Lieferung
Die Verpackung enthält:
1 vormontierte Maschine
5 Tischplattenteile
1 Anschlag 48 mm
1 Anschlag 65 mm
5 Gerade Tischstützen
3 Dreieckige Tischstützen
1 Höhenverstellungskurbel
1 Motor, Sägeaggregat und Rollschlitten mit Nullspannungsauslöser
1 Träger für Nullspannungsauslöser
1 Sägeblatt
1 Sägeblatt-Schutzhaube
1 Spanabsauganschluß
1 Karton mit folgendem Inhalt:
1 Untergestell (4 Beine, 4 Querschienen, 24 Schrauben M8 x 16, 24
Muttern M8 und 48 flache Unterlegscheiben D8)
1 Teile für Tischverlängerung:
8 Senkkopf-Schlitzschrauben M8 x 30
8 Belleville-Unterlegscheiben D8
8 Muttern M8
8 flache Unterlegscheiben D8
1 Folienverpackung mit folgendem Inhalt:
3 Schlüssel (30, 10/13 und 17 mm)
1 Ring-Maulschlüssel
1 Steckschlüssel 13 mm
5 Innensechskantschlüssel (2,5, 3, 4, 5 und 8 mm)
1 Kreuzschlitzschraube
8 Schrauben M8 x 30
13
6 Schrauben M8
14 Muttern M8
1 Kabelklemme
1 Drahtklemme
2 Schneidschrauben
2 Muttern M4
2 Tischfeststeller
2 Klemmen für Rückziehfeder
14 Belleville-Unterlegscheiben D8
8 flache Unterlegscheiben D8
1 Folienverpackung mit folgendem Inhalt:
9 flache Unterlegscheiben D8
19 Belleville-Unterlegscheiben
19 Muttern M8
10 Senkkopf-Schlitzschrauben M8 x 30
9 Senkkopf-Schlitzschrauben M8 x 16
1 Bedienungsanleitung
1 Explosionszeichnung
• Vergewissern Sie sich, daß das Elektrowerkzeug sowie die
Zubehörteile beim Transport nicht beschädigt wurden.
• Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung gründlich durch.
• Nehmen Sie Ihre Säge vorsichtig aus der Transportverpackung.
Gerätebeschreibung (Abb. A1 & A2)
Die Radialarmsäge DW721 wurde für die holzverarbeitende Industrie
konzipiert. Diese Präzisionsmaschine kann schnell und einfach auf
Querschneiden, Neigungsquerschneiden, Gehrungsschneiden oder
Längsschneiden eingestellt werden. Dank der Vielzahl von Zubehörteilen
können Sie mit Ihrer Radialarmsäge fast alle in der Werkstatt anfallenden
Arbeiten ausführen. Aus Sicherheitsgründen sind alle wichtigen
Bedienungshebel doppelt gesichert. Siehe auch das Stichwortverzeichnis
dieser Anleitung.
A1
1 EIN-/AUS-Schalter
2 Griff
3 Sägeblatt-Schutzhaube
4 Fest montierte Tischplatte
5 Bein
6 Anschlag
7 Tischfeststeller
8 Säule
9 Gehrungs-Fixraste
10 Gehrungs-Feststellhebel
11 Höhenverstellungskurbel
12 Radialarm
13 Endkappe
A2
14 Sägeaggregat-Anschlag
15 Längsschnitt-Fixraste
16 Sägeaggregat
17 Motor
18 Tischleisten
19 Tischverlängerung
20 Neigungsquerschnitt-Skala
21 Rollschlittenaggregat
22 Rückstellknopf
23 Kabelführungsfeder
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor wurde nur für eine Spannung konzipiert. Überprüfen Sie
deswegen, ob die Netzspannung der auf dem Typenschild der Maschine
angegebenen Spannung entspricht.
de - 3
DEUTSCH
CH
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf Verwendung des
Schweizer Netzsteckers.
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) - Geräte
Auswechseln des Netzkabels oder -steckers
Defekte Netzkabel oder -stecker dürfen nur von einem autorisierten
Fachbetrieb ausgewechselt werden. Ausgetauschte Netzkabel oder
-stecker müssen danach fachgerecht entsorgt werden.
Verlängerungskabel
Verwenden Sie ein zugelassenes Verlängerungskabel, das für die
Leistungsaufnahme der Maschine ausreichend ist (vgl. technische Daten).
Der Mindestquerschnitt beträgt 1,5 mm2. Rollen Sie das Kabel bei
Verwendung einer Kabelrolle immer völlig aus.
Zusammenbauen und Einstellen
• Ziehen Sie vor dem Zusammenbauen und Einstellen immer
den Netzstecker.
• Für die einwandfreie Funktion Ihrer Säge ist es von größter
Wichtigkeit, daß Sie vorgehen, wie nachstehend beschrieben.
Montieren des Untergestelles (Abb. A1 & B)
Die Teile des Untergestelles und die Schrauben sind getrennt verpackt.
• Nehmen Sie alle Teile, ausgenommen den Arm (12), aus der Verpackung.
• Arretieren Sie den Arm mit Hilfe des Gehrungs-Feststellhebels (10).
• Kippen Sie den Karton. Ziehen Sie den Arm heraus und legen Sie ein
Stück Holz (24) unter den Rand des Tisches (Abb. B).
• Montieren Sie die Beine (5). Benutzen Sie hierzu die Muttern, die
Schrauben und die flachen Unterlegscheiben aus der Folienverpackung
(siehe Abbildung). Ziehen Sie die Schrauben und Muttern noch nicht fest.
• Montieren Sie die Querschienen (25).
• Ziehen Sie die Schrauben fest.
• Bringen Sie die Einheit in die aufrechte Position.
Sorgen Sie dafür, daß eine waagerechte und senkrechte
Armbewegung möglich ist.
Sägetisch (Abb. E1 - E4)
Montieren der Tischstützen (Abb. E1)
Abbildung E1 zeigt die richtige Position der Tischstützen. Alle Stützen
werden unter Verwendung von Schrauben M8 x 16 und entsprechenden
Muttern montiert. An der Vorderseite wird eine Belleville-Unterlegscheibe
D8 benutzt, an der Rückseite nicht.
• Montieren Sie die dreieckige 40-mm-Stütze (32) an die Seite des
Grundrahmens (33).
• Montieren Sie die beiden dreieckigen 30-mm-Tischstützen (34) an die
Vorderseite des Grundrahmens.
• Montieren Sie die beiden geraden 75-mm-Tischstützen (35), die mit
einer rechteckigen Aussparung (36) versehen sind, wie gezeigt wird.
Achten Sie darauf, daß sie an der Rückseite des Grundrahmens (33)
nicht herausragen.
• Ziehen Sie die Schrauben noch nicht fest.
Einstellen der Tischstützen mit Hilfe der Welle (fig. A1 & E2)
• Lösen Sie den Neigungsquerschnitt-Feststellhebel (37) und ziehen Sie
die Neigungsquerschnitt-Fixraste (38) heraus (fig. E2).
• Drehen Sie den Motor in die senkrechte Position und arretieren Sie ihn
mit Hilfe der Neigungsquerschnitt-Fixraste (38) und des Neigungsquerschnitt-Feststellhebels (37).
• Lösen Sie den Gehrungs-Feststellhebel (10) (fig. A1), um den Arm zu
drehen, bis die Welle (39) sich in einer Position unmittelbar über dem
vorderen Ende einer der geraden Tischstützen befindet.
• Senken Sie den Arm vorsichtig, bis die Welle die Tischstütze gerade
berührt und ziehen Sie die entsprechende Mutter der Tischstütze von
Hand an.
• Wiederholen Sie die oben beschriebenen Schritte an der Rückseite und
für die andere Tischstütze.
• Überprüfen Sie die Einstellung erneut mit Hilfe der Motorwelle.
• Ziehen Sie die Schrauben fest.
• Stellen Sie den Arm wieder in die mittlere Position und arretieren Sie ihn.
Die Säge muß immer waagerecht und stabil aufgestellt sein.
Montieren der Höhenverstellungskurbel (fig. A1)
• Montieren Sie die Höhenverstellungskurbel (11) auf die Säule (8).
Benutzen Sie hierzu die Kreuzschlitzschraube.
Montieren des Rollschlittenaggregats (fig. A1 & C)
• Drehen Sie die Höhenverstellungskurbel (11) in “+”-Richtung, um den
Arm (12) ganz nach oben zu bewegen (fig. A1).
• Entfernen Sie die beiden Innensechskantschrauben (26) und entfernen
Sie die Endkappe (13) (fig. C).
• Rauhen Sie die Laufflächen (27) mit Hilfe von Stahlwolle auf und
entfernen Sie etwaigen Staub mit einem trockenen Tuch (fig. C).
• Vergewissern Sie sich, daß die Längsschnitt-Fixraste (15) gelöst ist
(fig. A1).
• Führen Sie die Lager (28) des Rollschlittenaggregats (21) vorsichtig in
die Laufflächen ein.
• Bewegen Sie den Rollschlitten in den Laufflächen zur Überprüfung der
Beweglichkeit.
• Kontrollieren Sie, ob die Längsschnitt-Fixraste den Rollschlitten je nach
Bedarf arretiert bzw. löst.
• Bringen Sie die Endkappe (13) jetzt unverzüglich wieder an.
Montieren der Kabelführungsfeder und der Kabelklemme (fig. A2 & D)
• Entfernen Sie die Kreuzschlitzschraube (29).
• Montieren Sie die Kabelführungsfeder (23) und bringen Sie die
Kreuzschlitzschraube (29) wieder an.
• Bringen Sie das Kabel (30) an. Benutzen Sie hierzu die Kabelklemme (31).
de - 4
Einstellen der mittleren Tischstütze (Abb. E3)
• Stellen Sie eine Wasserwaage auf die beiden geraden Tischstützen (35).
• Lösen Sie die Schrauben (40) in der mittleren Tischstütze (41).
• Stellen Sie die mittlere Tischstütze waagerecht mit Hilfe eines
Innensechskantschlüssels.
• Ziehen Sie die Schrauben fest.
Anbringen des fest montierten Tischteils (Abb. E1 & E4)
Abbildung E4 zeigt die Standardposition der Tischplattenteile.
Je nach der erforderlichen Schnittiefe, kann der Anschlag (6) auch
zwischen den Leisten (18) positioniert werden.
• Legen Sie den fest zu montierenden Tischteil (4) auf den Grundrahmen
(siehe Abbildung) und überprüfen Sie, ob die in der Mitte befindlichen
Löcher über die Stellschrauben in der mittleren Tischstütze fallen.
• Benutzen Sie die Schrauben M8 x 30 und flache Unterlegscheiben D8
an der Oberseite und Belleville-Unterlegscheiben D8 an der Unterseite.
• Ziehen Sie alle Schrauben im fest zu montierenden Tischteil (4) von
Hand fest, ausgenommen die fünf vorderen Schrauben und die
Schraube im großen Loch in der Mitte.
• Bringen Sie den Anschlag (6) und die Leisten (18) auf dem Grundrahmen (33) an (fig. E1).
• Montieren Sie die Tischfeststeller (7) (fig. E4) an die Rückseite der
geraden Tischstützen (35) (fig. E1).
• Ziehen Sie die Tischfeststeller fest.
• Ziehen Sie alle Schrauben in der Tischplatte fest an.
14
DEUTSCH
• Lösen Sie die Tischfeststeller und entfernen Sie die Leisten und den
Anschlag.
• Montieren Sie die gerade 75-mm-Tischstütze (ohne rechteckige
Aussparung) (42) an das Ende der linken dreieckigen Tischstütze (34)
unter dem Tisch. Benutzen Sie hierzu das mittlere Langloch (Abb. E4).
• Ziehen Sie die drei entsprechenden vorderen Schrauben in der fest zu
montierenden Tischplatte (4) fest.
• Montieren Sie die 27-mm-Tischstütze (43) an das Ende der rechten
dreieckigen Tischstütze unter dem Tisch. Benutzen Sie hierzu das
mittlere Langloch (Abb. E1). Vergewissern Sie sich, daß die schiefe
Seite sich rechts befindet.
• Ziehen Sie die beiden entsprechenden vorderen Schrauben in der
festen Tischplatte (4) an.
Montieren der Tischverlängerung (Abb. E1 & E4)
• Legen Sie die Tischverlängerung (19) auf die vorspringenden Tischstützen.
• Überprüfen Sie, ob die beiden Tische bündig sind und ziehen Sie die
Schrauben von Hand an.
• Bringen Sie die Leisten (18) wieder an und ziehen Sie die Tischfeststeller (7) an.
• Montieren Sie die letzte 27-mm-Tischstütze (43) (Abb. E1) an die
dreieckige 75-mm-Tischstütze (32) unter der Tischverlängerung.
Benutzen Sie hierzu das mittlere Langloch. Achten Sie darauf, daß die
schiefe Seite sich links befindet.
• Ziehen Sie die beiden entsprechenden vorderen Schrauben im festen
Tischteil (4) an.
Die beiden Tische müssen an der Rückseite bündig sein.
Sägeblatt (Abb. F1 - F6)
Montage des Sägeblatts (fig. F1)
• Die Zähne eines neuen Sägeblatts sind sehr scharf und
können gefährlich sein.
• Ein Pfeil auf dem Motor zeigt die Drehrichtung an.
• Halten Sie die Welle mit dem Innensechskantschlüssel (44), der zur
Maschine geliefert wurde, und entfernen Sie die Wellenmutter (45),
indem Sie sie im Uhrzeigersinn drehen. Benutzen Sie hierzu den
Allzweckschlüssel.
• Montieren Sie das Sägeblatt zwischen den äußeren Flansch (46) und
den inneren Flansch (47). Achten Sie darauf, daß die unteren Zähne zur
Maschinenrückseite zeigen.
Achten Sie darauf, daß der Ring (48) der Wellenmutter (45) am
äußeren Flansch anliegt (fig. F1).
• Ziehen Sie die Wellenmutter (45) an, indem Sie sie entgegen dem
Uhrzeigersinn drehen.
Überprüfen, ob der Arm parallel zur Tischplatte ausgerichtet ist
(Abb. A1, E3 & F2)
• Ziehen Sie die Längsschnitt-Fixraste (15) fest, während das Sägeblatt
sich in der vorderen Position befindet (Abb. A1).
• Senken Sie das Sägeblatt, bis es gerade die Tischplatte (4) berührt
(Abb. F2).
• Lösen Sie die Hebel (9) und (10) (Abb. A1).
• Bewegen Sie den Arm so, daß das Sägeblatt die gesamte Breite des
Tisches streift.
• Ziehen Sie nötigenfalls die vordere Stellschraube (40) an bzw. lockern
Sie sie (Abb. E3).
• Wiederholen Sie die oben beschriebenen Schritte während das
Sägeblatt sich in der hinteren Position befindet. Ziehen Sie nötigenfalls
die hintere Schraube an bzw. lockern Sie sie.
15
Überprüfen, ob das Sägeblatt rechtwinklig zur Tischoberfläche steht
(Abb. A1 & F3)
• Stellen Sie den Arm wieder in die mittlere Position und ziehen Sie die
Längsschnitt-Fixraste (15) (Abb. A1) an.
• Legen Sie einen Stahlwinkel (49) gegen das Sägeblatt (Abb. F3).
• Zum Justieren gehen Sie folgendermaßen vor:
• Entfernen Sie die Bezugspunktscheibe für Neigungsquerschnitte (50).
Lösen Sie hierzu die beiden Schrauben (51).
• Lösen Sie die drei Innensechskantschrauben, die jetzt zu sehen sind.
• Setzen Sie einen Innensechskantschlüssel in die Motorwelle ein und
klopfen Sie, bis das Sägeblatt flach am Winkel anliegt.
• Ziehen Sie die Schrauben fest.
Es ist besonders wichtig, daß die mittlere Innensechskantschraube festgezogen wird.
• Bringen Sie die Bezugspunktscheibe (50) wieder an.
Überprüfen, ob das Sägeblatt sich beim Querschneiden rechtwinklig
zum Anschlag bewegt (Abb. F4 & F5)
• Arretieren Sie das Sägeblatt vor dem Anschlag (Abb. F4).
• Legen Sie einen Winkel (49) so auf ein Stück Holz und gegen den
Anschlag, daß er das Sägeblatt gerade berührt (siehe Abbildung).
• Lösen Sie die Längsschnitt-Fixraste. Überprüfen Sie, ob das Sägeblatt sich
parallel zum Winkel bewegt, indem Sie das Sägeblatt zu sich hin ziehen.
• Zum Justieren gehen Sie folgendermaßen vor:
• Lösen Sie den Gehrungs-Feststellhebel (10) (Abb. F5), während die
Gehrungs-Fixraste (9) in der 0°-Position eingerastet ist.
• Lösen Sie die Sicherungsmuttern (52) an beiden Seiten des Arms.
• Lösen Sie die Stiftschraube an der rechten Seite des Arms und ziehen
Sie die gegenüber liegende Stiftschraube an, um den Arm weiter nach
links zu stellen.
• Lösen Sie die Stiftschraube an der linken Seite des Arms und ziehen
Sie die gegenüber liegende Stiftschraube an, um den Arm weiter nach
rechts zu stellen.
• Ziehen Sie die entsprechende Stiftschraube jeweils ein wenig an und
überprüfen Sie jedesmal die Einstellung, während die Fixraste (9) und
der Feststellhebel (10) festgezogen sind.
Ziehen Sie die Stiftschrauben nicht zu fest an.
• Ziehen Sie die Sicherungsmuttern (52) an.
Überprüfen, ob das Sägeblatt rechtwinklig zum Anschlag steht (Abb. F6)
• Entarretieren Sie den Feststellhebel für das Sägeaggregat (53) und
drücken Sie die Sägeaggregat-Fixraste (54).
• Drehen Sie den Motor 90° (siehe Abbildung).
• Falls der Motor ein gewisses Spiel aufweist, so ziehen Sie die Mutter (55) an.
• Positionieren Sie das Sägeblatt gegen den Anschlag und kontrollieren
Sie, ob es parallel zum Anschlag steht.
• Zum Justieren gehen Sie folgendermaßen vor:
• Lösen Sie die beiden Schrauben (56), die diagonal unter dem Sägeaggregat angebracht sind.
• Stecken Sie den Innensechskantschlüssel in die Motorwelle.
• Justieren Sie die Sägeblattposition und ziehen Sie die Schrauben (56) fest.
Montieren und Einstellen der Sägeblatt-Schutzhaube (Abb. G1 - G5)
Die Sägeblatt-Schutzhaube (3) ist ein multifunktionaler Zusammenbau
verschiedener Schutzvorrichtungen (Abb. G1). Es handelt sich hierbei um
folgende:
- oberer (57) (Abb. G1) und hinterer Schutz mit Haltefeder (58) (Abb. G2)
für einen vollständigen Sägeblattschutz.
- Spanabsauganschluß (59) für Quer- und Längsschneiden.
- Niederhalter (60), die benutzt werden beim Längsschneiden.
- einstellbarer Fingerschutz (61), der beim Querschneiden benutzt wird.
de - 5
DEUTSCH
- Spaltkeil (62), der verhindert, daß das Werkstück beim Längsschneiden
am Sägeblatt verkantet.
• Lösen Sie den Neigungsquerschnitt-Feststellhebel (37) und ziehen Sie
die Neigungsquerschnitt-Fixraste (38) (Abb. E2) heraus. Stellen Sie
anschließend den Motor schräg, um besseren Zugang zu erhalten
(Abb. G3).
• Entfernen Sie die Flügelmutter (63) und die Unterlegscheibe (64) der
Schutzhaube.
• Lösen Sie die Sicherungsschraube (65) und drehen Sie den Rückhaltewinkel (66) entgegen dem Uhrzeigersinn, bis der hintere mit einer
Haltefeder ausgerüstete Schutz (58) vom Anschlag (68) gehoben
werden kann.
• Lösen Sie die beiden Federn (67) ausschließlich an der Oberseite.
• Drehen Sie den gelösten hinteren Sägeblatt-Schutz (58), wie in
Abbildung G2 gezeigt wird.
• Senken Sie die gesamte Schutzhaube über das Sägeblatt (Abb. G3).
• Befestigen Sie die Schutzhaube mit Hilfe der Flügelmutter (63) und der
Unterlegscheibe (64).
• Bringen Sie den hinteren mit einer Haltefeder ausgerüsteten SägeblattSchutz (58) und den Rückhaltewinkel (66) wieder in die ursprüngliche
Position.
• Gehen Sie zum Entfernen der Sägeblatt-Schutzhaube in umgekehrter
Reihenfolge vor.
Die Zähne eines neuen Sägeblatts sind sehr scharf und
können gefährlich sein.
Einstellen der Schutzhauben-Hebel u.ä. (Abb. G2 - G5)
Einstellen des Spaltkeils zum Längsschneiden
• Lösen Sie die beiden Knöpfe (69) und bewegen Sie den Spaltkeil (62)
nach unten, bis die Spitze ungefähr 10 mm von der Tischplatte
(Abb. G2 und G4) entfernt ist.
Der Spaltkeil muß richtig eingestellt sein: der Abstand
zwischen den Zähnen und dem Spaltkeil muß 1-3 mm
betragen (Abb. G4).
Einstellen der Niederhalter zum Längs(schräg)schneiden (Abb. G5)
• Lösen Sie den Knopf (70) und senken Sie den Träger (71), bis die
Niederhaltefeder (72) gerade die Oberfläche des Werkstücks berührt.
• Die Spitzen der Niederhalter (60) müssen sich jetzt 3 mm unterhalb der
Oberfläche des Werkstücks befinden und der Winkel muß jetzt dem in
Abbildung G5 gezeigten Winkel entsprechen.
• Für Längsschrägschneiden, lösen Sie die Innensechskantschraube (73)
und stellen Sie den Winkel der Niederhalter korrekt ein.
Einstellen des Spaltkeils, des Fingerschutzes und der Niederhalter zum
Querschneiden (Abb. G2)
• Zum Querschneiden sind der Spaltkeil und die Niederhalter nach oben
zu bewegen, damit sie nicht im Wege sind.
• Lösen Sie den Hebel (74), bringen Sie den Fingerschutz (61) in die Position
gerade über dem Werkstück und ziehen Sie den Hebel (74) wieder fest.
Einstellen der Skalen (Abb. H1 - H5)
Längsschnitt-Skala
Längsschnitte können ausgeführt werden bei zwei Motorpositionen.
Jede Betriebsart erfordert eine andere Zuführrichtung:
Position
Zuführrichtung
- Innerer Längsschnitt
von rechts nach links (Abb. H1)
- Äußerer Längsschnitt
von links nach rechts (Abb. H2)
Der Zeiger (75), der die Längsschnittbreite auf der Längsschnitt-Skala (76)
anzeigt, ist verstellbar (Abb. H3):
• Stellen Sie den Anschlag in die hintere Position.
• Halten Sie ein Stück Holz von 24 mm gegen den Anschlag.
de - 6
• Lösen Sie den Feststellhebel für das Sägeaggregat (53), drücken Sie
die Sägeaggregat-Fixraste (54) (Abb. H1) und stellen Sie den Motor in
die Position “äußerer Längsschnitt” (Abb. H2).
• Führen Sie das Sägeaggregat am Radialarm entlang, bis das Sägeblatt
gerade den Rand des Materials berührt.
• Lösen Sie die beiden Schrauben (77) und bewegen Sie den Zeiger (75),
bis die Kante des Zeigers für den äußeren Längsschnitt (78) mit der
bekannten Breite des Holzstückes auf der unteren Skala (Abb. H3)
übereinstimmt.
• Ziehen Sie die beiden Schrauben (77) an.
• Stellen Sie den Motor in die Position “innerer Längsschnitt”.
• Bewegen Sie den Blattschutz nach oben, so daß das Sägeblatt gegen
die Anschlagfläche ruht.
• Der Zeiger für den inneren Längsschnitt (79) muß jetzt mit der 0-Stellung
auf der oberen Skala übereinstimmen. Justieren Sie falls nötig nach.
Neigungsquerschnitt-Skala (Abb. H4)
• Vergewissern Sie sich, daß auf der Neigungsquerschnitt-Skala (20) 0°
angezeigt wird, wenn das Sägeblatt für vertikales Schneiden
positioniert ist.
• Lösen Sie nötigenfalls die Schrauben (51) und stellen Sie den Zeiger
auf 0°.
Gehrungsschnitt-Skala (Abb. H5)
• Vergewissern Sie sich, daß auf der Gehrungsschnitt-Skala (82) 0°
angezeigt wird, wenn der Arm für vertikales Schneiden positioniert ist.
• Stellen Sie mit Hilfe der Schraube (83) den Zeiger (81) auf 0°.
Die Gehrungsschnitt-Skala verfügt über folgende voreingestellte Positionen: 45° links und rechts sowie 0°.
Sägeaggregat-Anschlag (Abb. A2, J1 & J2)
Der Sägeaggregat-Anschlag (14) muß so eingestellt werden, daß die Lager
des Sägeaggregates nicht mit der hinteren Begrenzung der Laufflächen in
Berührung kommen (Abb. A2).
• Schieben Sie das Sägeaggregat so weit wie möglich, ziehen Sie es
ungefähr 5 mm nach vorne und arretieren Sie es mit Hilfe der Längsschnitt-Fixraste (Abb. A2) (15).
• Stellen Sie den Sägeaggregat-Anschlag (14) ein, indem Sie die Muttern
(85) im vorderen Langloch (84) lösen, bis der Gummi-Anschlag (86) die
Rückseite des Gehäuses der Längsschnitt-Fixraste berührt.
• Ziehen Sie die Muttern (85) an (Abb. J1).
Zum Querschneiden müssen Sie eine Mutter im vorderen
Langloch und eine im hinteren Langloch (80) (Abb. J2) anziehen.
Montieren der Rückziehfeder (Abb. K)
• Montieren Sie die Rückziehfeder (87) hinter dem SägeaggregatAnschlag (14). Verwenden Sie hierzu die entsprechenden Schrauben.
Befestigen Sie das Ende des Kabels, unter Verwendung der Schrauben (88) an der Längsschnitt-Fixraste (15).
Wenden Sie sich für nähere Informationen über das richtige Zubehör an
Ihren DEWALT-Händler.
Gebrauchsanweisung
• Beachten Sie immer die Sicherheitshinweise und die gültigen
Vorschriften.
• Vergewissern Sie sich, daß das zu sägende Material gesichert
wurde.
• Drücken Sie die Säge beim Arbeiten nur leicht an und üben Sie
nie seitlichen Druck auf das Sägeblatt aus.
• Vermeiden Sie die Überlastung der Säge.
• Montieren Sie das richtige Sägeblatt. Verwenden Sie keine
übermäßig abgenutzten Sägeblätter. Die höchstzulässige
Drehzahl der Säge darf nicht höher sein als die des Sägeblattes.
16
DEUTSCH
• Versuchen Sie nicht, extrem kleine Werkstücke zu sägen.
• Üben Sie beim Schneiden keinen übermäßigen Druck auf das
Sägeblatt aus. Erzwingen Sie den Arbeitsvorgang nicht.
• Lassen Sie den Motor vor Arbeitsbeginn stets auf volle
Drehzahl beschleunigen.
• Stellen Sie sicher, daß alle Feststellknöpfe und Hebel angezogen sind.
• Betreiben Sie die Maschine niemals, wenn die Schutzeinrichtungen nicht angebracht sind.
• Heben Sie die Maschine niemals am Arbeitstisch hoch.
• Vergewissern Sie sich immer, daß in der Tischplatte eine
geeignete Nut angebracht ist.
• Siehe Abbildung L für die Anschlagposition und den Anschlagtyp.
Ein- und Ausschalten (Abb. A1)
Der EIN-/AUS-Schalter Ihrer Radialarmsäge bietet Ihnen viele Vorteile:
- Nullspannungsauslöser: Sollte aus irgendeinem Grund die Stromzufuhr
unterbrochen werden, so muß der Schalter bewußt erneut eingeschaltet werden.
- Motorüberlastungsschutz: Bei Überlastung des Motors wird die
Stromzufuhr zum Motor sofort unterbrochen. Lassen Sie den Motor in
diesem Fall 10 Minuten lang abkühlen und betätigen Sie anschließend
den Rückstellknopf (22).
• I = EIN
Das Werkzeug arbeitet jetzt ununterbrochen.
• O = AUS
Probeschnitt (Abb. A1)
• Arretieren Sie bei eingerasteter Gehrungs-Fixraste (9) den GehrungsFeststellhebel (10) so, daß das Sägeblatt für einen geraden 0°-Querschnitt
positioniert ist.
• Lösen Sie die Längsschnitt-Fixraste (15) und schieben Sie das
Sägeaggregat zurück, bis sich das Sägeblatt hinter dem Anschlag
befindet.
• Senken Sie den Arm, bis das Sägeblatt beinahe die Tischplatte berührt.
• Legen Sie das Werkstück gegen die Vorderseite des Anschlags.
• Schalten Sie die Maschine EIN und senken Sie den Arm, so daß das
Sägeblatt eine flache Nut in die Tischoberfläche sägt.
• Ziehen Sie das Sägeblatt zu sich hin, so daß ein senkrechter Schnitt im
hölzernen Anschlag und im Werkstück entsteht.
• Stellen Sie das Sägeblatt wieder in die Ruhestellung und schalten Sie
die Maschine AUS.
• Vergewissern Sie sich, daß der Schnitt 90° zur Tischebene und zum
Anschlag verläuft. Nötigenfalls sind weitere Justierungen vorzunehmen.
Grundschnitte (Abb. L1 - L5)
Die Zähne eines neuen Sägeblatts sind sehr scharf und
können gefährlich sein.
Querschnitte (Abb. A1 & L1)
• Stellen Sie den Radialarm rechtwinklig zum Anschlag.
• Rasten Sie die Gehrungs-Fixraste (9) in der 0°-Position ein und ziehen
Sie den Gehrungs-Feststellhebel (10) an (Abb. A1).
• Senken Sie das Sägeblatt.
• Stellen Sie den Fingerschutz so ein, daß er das Werkstück gerade nicht
berührt.
• Wenn noch keine Nut in der Tischplatte vorhanden ist, so machen Sie
eine. Gehen Sie hierzu wie oben beschrieben wird vor.
• Drücken Sie das Werkstück gegen den Anschlag. Halten Sie die Finger
dabei fern vom Schnittweg des Sägeblatts.
• Schalten Sie die Maschine EIN und ziehen Sie das Sägeblatt langsam
durch den Anschlag und das Werkstück.
• Bringen Sie das Sägeblatt in die Ruhestellung und schalten Sie die
Maschine AUS.
17
Gehrungsschnitte (Abb. A1 & L3)
• Lösen Sie die Gehrungs-Fixraste (9) und den Gehrungs-Feststellhebel (10)
(Abb. A1).
• Nehmen Sie die erforderliche Winkeleinstellung des Arms vor (siehe
Gehrungsschnitt-Skala).
• Rasten Sie die Gehrungs-Fixraste (9) ein und arretieren Sie den Arm mit
dem Gehrungs-Feststellhebel (10) für die 45°-Gehrungsstellungen (links
und rechts).
• Für die dazwischenliegenden Winkelstellungen benutzen Sie nur den
Gehrungs-Feststellhebel.
• Fahren Sie fort wie bei Querschnitten.
Zum Ausführen eines linken Gehrungsschnittes müssen Sie
den Anschlag und die Leisten wahrscheinlich nach links
schieben.
Neigungsschnitte (Abb. A1, E2 & L2)
• Stellen Sie den Arm wie für einen 0°-Querschnitt ein.
• Heben Sie das Sägeblatt weit über die Tischoberfläche hinaus an.
• Lösen Sie den Neigungsquerschnitt-Feststellhebel (37) und ziehen Sie
die Neigungsquerschnitt-Fixraste (38) heraus (Abb. E2).
• Nehmen Sie die erforderliche Winkeleinstellung des Motors vor.
Siehe die Neigungsquerschnitt-Skala (20) (Abb. A1).
• Rasten Sie die Neigungsquerschnitt-Fixraste (38) ein und arretieren Sie
den Motor mit dem Neigungsquerschnitt-Feststellhebel (37) für die
Stellungen 90° oder 45° rechts.
• Für die dazwischenliegenden Winkelstellungen benutzen Sie nur den
Neigungsquerschnitt-Feststellhebel.
• Fahren Sie fort wie beim senkrechten Querschnitt.
Längsschnitte (Abb. L5, G2, H1 & H2)
Der Motor kann in den Positionen “innerer Längsschnitt” und “äußerer
Längsschnitt” arretiert werden (siehe Abbildung H1 und H2), um die
Maschine auf schmale bzw. breite Werkstücke einzustellen.
• Arretieren Sie das ausgefahrene Sägeaggregat mit Hilfe der Längsschnitt-Fixraste.
• Lösen Sie den Feststellhebel für das Sägeaggregat (53) und drücken
Sie die Sägeaggregat-Fixraste (54). Drehen Sie den Motor jetzt, bis er
in die richtige Position einrastet (Abb. H1).
• Ziehen Sie den Feststellhebel für das Sägeaggregat (53) an und stellen
Sie den Anschlag in die entsprechende Position.
• Positionieren Sie das Sägeaggregat auf dem Arm entsprechend der
gewünschten Schnittbreite. Benutzen Sie hierzu die Längsschnitt-Skala
(76). Arretieren Sie das Sägeaggregat mit Hilfe der LängsschnittFixraste in seiner Position.
• Stellen Sie die Sägeblatt-Schutzhaube wie oben beschrieben ein und
drehen Sie den Spanabsauganschluß (59) von Ihrem Gesicht weg
(Abb. G2). Vergessen Sie nicht, daß beim Längsschneiden der Spaltkeil
(62) und die Niederhalter (60) zu verwenden sind (Abb. H2).
• Schieben Sie das Werkstück langsam in das Sägeblatt ein. Drücken
Sie das Werkstück hierbei fest auf den Tisch und gegen den Anschlag.
Lassen Sie die Zähne einen Schnitt machen und erzwingen Sie den
Sägevorgang nicht. Die Drehzahl des Sägeblatts ist konstant zu halten.
Verwenden Sie immer einen Schiebestock.
Längsschrägschnitte
• Stellen Sie die Maschine in die Position für Neigungsquerschneiden.
• Drehen Sie das Sägeaggregat in die Position für Längsschneiden.
• Positionieren Sie das Sägeaggregat entsprechend der erforderlichen
Längsschnittbreite.
• Stellen Sie die Niederhalter auf den erforderlichen Winkel ein, so daß
sie flach auf dem Werkstück aufliegen, und senken Sie den Spaltkeil.
• Fahren Sie fort wie bei Längsschnitten.
de - 7
DEUTSCH
Doppelgehrungsschnitte (Abb. L4)
Bei diesem Schnitt handelt es sich um einen kombinierten Gehrungs- und
Neigungsquerschnitt.
• Stellen Sie den erforderlichen Neigungswinkel ein.
• Schwenken Sie den Arm in die gewünschte Gehrungsschnitt-Stellung.
• Fahren Sie fort wie bei Gehrungsschnitten.
Schalten Sie das Elektrowerkzeug bei Beendigung der Arbeiten immer
AUS. Nur wenn das Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist, darf der Netzstecker aus der Steckdose gezogen werden.
Auskehlen
Ihre Radialarmsäge hat eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten,
wie zum Beispiel Auskehlen.
• Nehmen Sie die erforderliche Winkeleinstellung des Sägeblatts vor.
Drehen Sie das Sägeaggregat unter dem Arm und stellen Sie das
Sägeblatt in die richtige Position über dem Werkstück. Entfernen Sie
das Werkstück und senken Sie das Sägeblatt, um eine flache Nut zu
sägen. Senken Sie die Niederhalter wie beim Längsschrägschneiden.
Halten Sie das Werkstück gegen den Anschlag und fahren Sie fort wie
bei Längsschnitten.
Verwenden Sie immer einen Schiebestock.
• Führen Sie das Werkstück von rechts fest und gleichmäßig am
Anschlag entlang.
Falzen
• Verwenden Sie Messer mit gerader Kante.
• Fahren Sie fort wie beim Kantenfräsen.
• Nehmen Sie die erforderliche Winkeleinstellung des Motors vor,
um Neigungsquerschnitte beim Falzen herzustellen.
Verwenden Sie für breitere Falzen den Nutfräser zusammen
mit dem Kantenfräsenschutz.
Siehe die Anweisungen in bezug auf die Benutzung des
Nutfräsers.
Nutfräser (Abb. F1, N1 & N2)
Zwei Nutfräser-Typen sind erhältlich. Abbildung N1 zeigt die Standardausführung des Nutfräsers und Abbildung N2 zeigt die hochwertige Langlebensdauerausführung.
Arbeiten Sie nur mit geringen Schnittiefen!
Scharfe Kanten
Staubabsaugung (Abb. G2)
Die Maschine ist mit einem Spanabsauganschluß (59) ausgestattet.
In Deutschland werden für Holzstaub aufgrund der TRGS 553 geprüfte
Absaugeinrichtungen gefordert. Für andere Materialien muß der
gewerbliche Betreiber die speziellen Anforderungen mit der zuständigen
Berufsgenossenschaft klären.
• Bringen Sie beim Querschneiden einen Staubfang (Sonderausrüstung)
hinter der Schnittlinie an.
Lieferbares Zubehör
Ziehen Sie vor dem Montieren von Zubehörteilen stets den
Netzstecker.
Kantenfräse
Mit der Kantenfräse geben Sie Ihrer Arbeit ein professionelles Aussehen.
Montieren der Kantenfräse (Abb. M1 - M3)
• Entfernen Sie die Sägeblatt-Schutzhaube und das Sägeblatt.
• Befestigen Sie die Messer (89) an der Kantenfräse (90). Achten Sie
hierbei darauf, daß beide Messer in gleicher Weise angebracht werden
(Abb. M1).
• Montieren Sie die Spezial-Distanzscheibe (91), die zur Kantenfräse
geliefert wird, auf die Welle.
• Setzen Sie die Kantenfräse auf die Welle (siehe Abbildung) und
arretieren Sie sie mit Hilfe der Knebelmutter (92). Benutzen Sie hierzu
den als Sonderausrüstung erhältlichen Steckschlüssel (93).
• Kippen Sie den Motor, bis die Kantenfräse sich in waagerechter
Stellung befindet.
• Montieren Sie den Kantenfräsenschutz (94) (Abb. M2), wie in der
Abbildung gezeigt wird, und stellen Sie ihn auf die gewünschte
Schnittiefe ein (Abb. M3).
Kantenfräsen
• Bringen Sie die Kantenfräse in die Position über dem Anschlag.
Der vorspringende Teil entspricht dem Schnitt, der gemacht wird.
Für manche Anwendungen muß der Anschlag in zwei Teile zerlegt werden;
anschließend wird die Kantenfräse dann zwischen den beiden Anschlagteilen positioniert. Der Anschlag ist in diesem Fall auszuwechseln, wenn
die Säge wieder für normale Arbeiten verwendet werden soll.
de - 8
Montieren des Nutfräsers
• Entfernen Sie die Sägeblatt-Schutzhaube und das Sägeblatt.
• Montieren Sie die Distanzscheibe (94) auf die Welle und zwar mit der
schmalen Seite zum Motor gerichtet.
• Montieren Sie die Fräsmesser (95). Bringen Sie die erforderliche Anzahl
von Zwischenscheiben (96A) und Beilagscheiben (96) zwischen den
Fräsmessern an, um die erforderliche Schnittbreite zu erzielen.
• Sichern Sie den Nutfräser mit der standardmäßigen Wellenmutter (45)
(Abb. F1).
• Entfernen Sie den Spaltkeil und die entsprechende Stütze von der
Sägeblatt-Schutzhaube und montieren Sie die Schutzhaube.
• Senken Sie den Nutfräser in die der gewünschten Schnittiefe entsprechende Position.
Benutzen des Nutfräsers
- In Quer- oder Gehrungsstellung:
• Stellen Sie die Niederhalter so ein, daß sie die Arbeit nicht behindern.
• Stellen Sie den Fingerschutz korrekt ein.
- In Längsschnittstellung:
• Stellen Sie die Niederhalter korrekt ein.
Schleifen mit dem Schleifteller und Schleifen mit der Schleifwalze
(Abb. M2, O1 & O2)
Zwei verschiedene Schleifwerkzeuge sind erhältlich zum Schleifen von
Schnitten in jedem gewünschten Winkel. Diese beiden Schleifwerkzeuge
können folgendermaßen benutzt werden:
- Das Werkstück wird bewegt, das Schleifwerkzeug ist ortsfest.
- Das Schleifwerkzeug wird bewegt, das Werkstück ist festgeklemmt.
• Entfernen Sie die Sägeblatt-Schutzhaube und das Sägeblatt.
• Bringen Sie den äußeren Flansch (46) wieder an (Abb. O1).
• Montieren Sie den Schleifteller (97) oder die Schleifwalze (98) (Abb. O2)
direkt auf die Welle (39).
Schleifen mit dem Schleifteller (Abb. O1)
• Benutzen Sie immer die abwärts laufende (rechte) Seite des Tellers.
• Wird der Schleifteller (97) benutzt zum waagerechten Schleifen, so muß
der Kantenfräsenschutz (94) (Abb. M2) montiert und so eingestellt
werden, daß der Schleifteller die Unterseite des Schutzes gerade nicht
berührt.
18
DEUTSCH
Schleifen mit der Schleifwalze (Abb. O2)
• Nehmen Sie den Werkstückvorschub beim Schleifen mit der Schleifwalze immer entgegen der Drehrichtung der Schleifwalze vor.
Oberfräsenhalterung (Abb. F1, P1 - P3)
Die Oberfräsenhalterung (99) ermöglicht das Montieren einer Elu-Oberfräse
(MOF96, MOF131, MOF177 oder OF97) auf Ihre Maschine für eine genaue
und dekorative Holzbearbeitung (Abb. P1).
Montieren der Oberfräsenhalterung
• Entfernen Sie die Sägeblatt-Schutzhaube und das Sägeblatt.
• Bringen Sie die Oberfräsenhalterung (99) in die Position über dem Ende
der Welle, wie gezeigt wird in Abbildung P1 und sichern Sie sie mit der
Flügelmutter (63).
• Tauschen Sie die Führungsstangen des Parallelanschlags Ihrer
Oberfräse gegen die zur Oberfräsenhalterung gelieferten Distanzstangen (100) aus:
- Verwenden Sie die Stangen mit dem kleineren Durchmesser für
MOF96 (Abb. P2).
- Verwenden Sie die Stangen mit dem größeren Durchmesser für
MOF131/MOF177/OF97 (Abb. P3).
• Ziehen Sie die Sicherungsschrauben (101) an.
Achten Sie immer darauf, daß die Oberfräse sich in der
Stangenmitte befindet und einwandfrei in der Halterung
angebracht ist.
Arbeiten mit der Oberfräse
Die Oberfräse kann in die gewünschte Winkelstellung gestellt werden und
am Griff (2) über das Werkstück gezogen werden (siehe Abbildung A).
Alternativ hierzu kann die Oberfräse stationär benutzt werden.
• Vergewissern Sie sich, daß die Oberfräsenhalterung einwandfrei
montiert ist.
• Bringen Sie nötigenfalls den äußeren Flansch (46) (Abbildung F1) auf
der Welle an und befestigen Sie die Oberfräsenhalterung gegen den
Motor. Verwenden Sie hierzu die Wellenmutter (45) (Abbildung F1).
Ziehen Sie die Wellenmutter nicht zu fest an.
Schieben Sie das Werkstück immer entgegen der Messerdrehrichtung vor.
Für weitere Einzelheiten wird auf die Anleitung Ihres Elektrowerkzeuges verwiesen.
Bohren (Abb. Q)
Das Gewindeloch (102) kann das als Sonderausrüstung erhältliche
Bohrfutter (10 mm oder 3/8") aufnehmen, so daß Ihre Maschine als
Radialbohrmaschine eingesetzt werden kann. Diese Möglichkeit ist
besonders nützlich zum Bohren von Dübellöchern.
• Entfernen Sie die Sägeblatt-Schutzhaube und das Sägeblatt.
• Drehen Sie die Abdeckung (103) weg.
• Bringen Sie das Bohrfutter (104) direkt im Gewindeloch (102) an.
Gehrungsanschläge (Abb. R1 & R2)
Für eine Erweiterung und Beschleunigung der Winkelschnitt-Möglichkeiten
sind Gehrungsanschläge (105) erhältlich (Abb. R1).
• Tauschen Sie den standardmäßigen Anschlag gegen die
Gehrungsanschläge (105) aus.
• Führen Sie das Sägeblatt zwischen den beiden Anschlägen hindurch
(Abb. R2).
Montieren der pneumatischen Vorschubsteuerung
• Entfernen Sie die Rückziehfeder (87), siehe Abb. K.
• Entfernen Sie den Sägeaggregat-Anschlag (14), siehe Abb. A1.
• Montieren Sie den flachen hinteren Winkel (115) und den Sägeaggregat-Anschlag wie in Abb. S2 gezeigt wird.
• Lösen Sie den Gewindestift (116) im Rändelknopf (108). Benutzen Sie
hierzu einen Innensechskantschlüssel und lösen Sie den Rändelknopf
(fig. S3).
• Lösen Sie den Gewindestift (117) in der hinteren Stütze (109) und
ziehen Sie die Stütze von dem Stab.
• Führen Sie den Zylinder (111) durch die Halteklammer (110) (fig. S1).
• Bringen Sie die Halteklammer (110) in die Position über der Längsschnitt-Fixraste (15) und ziehen Sie die Gewindestifte an beiden Seiten
der Halterung (112) an.
• Setzen Sie die hintere Stütze (109) und den Rändelknopf (108) wieder
zusammen und ziehen Sie alle Schrauben an (fig. S3).
• Bringen Sie die hintere Stütze (109) wie gezeigt (fig. S3) an und ziehen
Sie den Gewindestift (117) an.
• Schieben Sie den Rollschlitten nach hinten und positionieren Sie den
Zylinder in der entsprechenden Halteklammer (110) möglichst weit
hinten. Das Stabende darf die Auslaßschraube in den
blasebalgförmigen Manschetten aus Gummi nicht berühren, wenn die
Manschetten (114) zusammengepreßt werden. Überprüfen Sie die
Stellung, indem Sie die Auslaßschraube drücken.
• Ziehen Sie die Schraube (113) in der Halteklammer des Zylinders an.
• Stellen Sie die Vorschubgeschwindigkeit mit Hilfe des Rändelknopfes
(108) ein.
Entlüften der pneumatischen Vorschubsteuerung
Nach dem Nachfüllen von Öl bzw. nach dem Ölwechsel, müssen Sie die
pneumatische Vorschubsteuerung entlüften.
• Entfernen Sie die Vorrichtung von der Maschine und klemmen Sie sie
bei vollständig ausgefahrenem und nach unten gedrehtem Kolben in
vertikaler Stellung fest.
• Entfernen Sie den Einfüllverschluß an der Rückseite der Manschetten
(114). Halten Sie die Manschetten hierbei so, daß kein Öl verschüttet wird.
• Füllen Sie die Manschetten mit Hydrauliköl Castrol 210 NRL25 oder
einem gleichwertigen Öl. Benutzen Sie hierzu einen Trichter oder eine
Ölspritze.
• Bringen Sie den Einfüllverschluß wieder an und ziehen Sie ihn eine
Umdrehung an.
• Drücken Sie leicht auf die Manschetten, bis eine kleine Menge Öl über
den Einfüllverschluß ausströmt.
• Ziehen Sie den Einfüllverschluß mit Hilfe eines Schraubenschlüssels
fest und montieren Sie die Vorrichtung wieder auf die Maschine.
Wartung
Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug wurde für eine lange Lebensdauer und einen
möglichst geringen Wartungsaufwand entwickelt. Ein dauerhafter,
einwandfreier Betrieb setzt eine regelmäßige Reinigung voraus.
• Wechseln Sie die fest montierte Tischplatte und den Anschlag aus,
wenn sie abgenutzt sind.
Schmieren
Ihre Radialarmsäge erfordert keine zusätzliche Schmierung.
• Schmieren Sie niemals die Armlaufflächen oder die Lager.
Pneumatische Vorschubsteuerung (fig. S1 - S3)
Die pneumatische Vorschubsteuerung (106) sichert Ihnen ein optimales
Ergebnis, wenn ein konstanter, gleichmäßiger Vorschub erforderlich ist.
19
de - 9
DEUTSCH
GARANTIE
Reinigen
• Reinigen Sie regelmäßig die Armlaufflächen. Entfernen Sie hierzu die
Endkappe und das Sägeaggregat. Entfernen Sie ebenfalls den Staub
von den Lagern.
• Halten Sie die Tischplatte immer sauber. Entfernen Sie den Staub
niemals mit der Hand.
Recycling
(nicht zutreffend für Österreich und die Schweiz)
Elektrowerkzeuge enthalten Roh- und Kunststoffe, die recycelt werden
können und Stoffe, die fachgerecht entsorgt werden müssen. DEWALT
und andere namhafte Hersteller von Elektrowerkzeugen haben ein
Recycling-Konzept entwickelt, das dem Handel und dem Anwender eine
problemlose Rückgabe von Elektrowerkzeugen ermöglicht. Ausgediente
netz- und akkubetriebene DEWALT-Werkzeuge können beim Handel
abgegeben oder direkt an DEWALT eingeschickt werden. Beim Recycling
werden sortenreine Rohstoffe (Kupfer, Aluminium, etc.) und Kunststoffe
gewonnen und nicht verwertbare Reststoffe verantwortungsvoll entsorgt.
Voraussetzung für den Erfolg ist das Engagement von Anwendern, Handel
und Markenherstellern.
• 30 TAGE GELD ZURÜCK GARANTIE •
Wenn Sie mit der Leistung Ihrer DEWALT-Maschine nicht völlig
zufrieden sind, können Sie sie unter Vorlage des Original-Kaufbeleges
ohne weiteres innerhalb von 30 Tagen bei Ihrem DEWALT-Händler im
Original-Lieferumfang zurückgeben und erhalten Ihr Geld zurück.
Die Geld zurück Garantie gilt nicht auf Zubehör.
• 1 JAHR KOSTENLOSE INSPEKTION •
Innerhalb der ersten 12 Monate nach dem Kauf werden Wartungsoder Kundendienstleistungen für Ihre DEWALT-Maschine unter Vorlage
des Original-Kaufbeleges von einer DEWALT-Kundendienstwerkstatt
ausgeführt. Diese Leistung ist im Kaufpreis eingeschlossen.
• 1 JAHR GARANTIE •
Die Garantiefrist von 12 Monaten gilt für alle DEWALT-Maschinen und
beginnt mit dem Kaufdatum, das durch den Original-Kaufbeleg
nachgewiesen werden muß. In dieser Zeit garantieren wir:
• Kostenlose Beseitigung eventueller Störungen
• Kostenlosen Ersatz aller schadhaften Teile
• Kostenlosen und fachmännischen Reparaturservice
• Voraussetzung ist, daß der Fehler nicht auf unsachgemäße Behandlung zurückzuführen ist und nur Original-DEWALT-Zubehörteile
verwendet wurden, die ausdrücklich von DEWALT als zum Betrieb
mit DEWALT-Maschinen geeignet bezeichnet worden sind.
Den Standort Ihres nächstgelegenen Händlers oder Ihrer Kundendienst-Werkstatt erfahren Sie unter der entsprechenden Telefonnummer auf der Rückseite.
Mit dieser Garantieerklärung erhalten Sie eine zusätzliche Sicherheit.
Sie schränkt jedoch in keinem Falle Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte ein, die Sie gegenüber demjenigen haben, bei dem Sie das
Gerät gekauft haben. Sie können nach Ihrer Wahl diese in gewissem
Umfange weitergehenden Rechte (Minderung des Kaufpreises oder
Rückgängigmachung des Kaufes) auch Ihrem Verkäufer gegenüber
geltend machen.
de - 10
20
DEUTSCH
STICHWORTVERZEICHNIS
Höhenverstellungskurbel
Gehrungs-Fixraste
Gehrungs-Feststellhebel
Sägeaggregat-Fixraste
Längsschnitt-Fixraste
Feststellhebel für
Sägeaggregat
NeigungsquerschnittFixraste
NeigungsquerschnittFeststellhebel
21
de - 11
ENGLISH
RADIAL ARM SAW DW721
Congratulations!
EC-Declaration of conformity
You have chosen a DEWALT product. Years of experience, thorough
product development and innovation make DEWALT one of the most
reliable partners for professional users.
Table of contents
Technical data
EC-Declaration of conformity
Safety instructions
Package contents
Description
Electrical safety
Mains plug replacement (U.K. & Ireland only)
Using an extension cable
Assembly and adjustment
Instructions for use
Optional accessoires
Maintenance
Guarantee
Quick reference chart
en - 1
en - 1
en - 2
en - 3
en - 3
en - 3
en - 3
en - 4
en - 4
en - 6
en - 7
en - 9
en - 9
en - 10
DW721
DEWALT declares that these Power Tools have been designed in
compliance with: 89/392/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 61029,
EN 55104, EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
For more information, please contact DEWALT at the address below or
refer to the back of the manual.
Level of sound pressure according to 86/188/EEC & 89/392/EEC,
measured according to DIN 45635:
DW721
LpA
(sound pressure)
LWA (acoustic power)
dB(A)*
84.2
dB(A)
91.4
* at the operator’s ear
Take appropriate measures for the protection of hearing if the
sound pressure of 85 dB(A) is exceeded.
Technical data
Motor power (input)
Motor power (output)
Voltage
Blade diameter min/max
Blade bore
Spindle diameter
No load speed, 50 Hz
No load speed, 60 Hz
Depth of cut at 90°
Depth of cut at 45°
Max. crosscut capacity at 0°
in 25 mm stock
Max. mitre cut capacity at 45°
in 25 mm stock
Max. crosscut width
Max. rip cut width
Overall dimensions (with legstand)
Dust extraction adapter
Weight
W
W
V
mm
mm
mm
min-1
min-1
mm
mm
DW721
2000
1500
230
270-300
30
20
2800
3400
90
60
Weighted root mean square acceleration value according to DIN 45675:
DW721
< 2.5 m/s2
TÜV Rheinland
Sicherheit und Umweltschutz GmbH
Am Grauen Stein
D-51105 Köln
Germany
Cert. No.
righthand
lefthand
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
610
405
425
610
870
148 x 95 x 150
100
112.0
BM 9511442 01
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Standard equipment:
Legstand, TCT blade, blade guard and tools, no-volt release switch.
Fuses:
Europe
UK & Ireland
230 V tools
10 Amperes, mains
13 Amperes, in plug
The following symbols are used throughout this manual:
Denotes risk of personal injury, loss of life or damage to the
tool in case of non-observance of the instructions in this
manual.
Denotes risk of electric shock.
Sharp edges.
en - 1
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Germany
22
ENGLISH
Safety instructions
When using Power Tools, always observe the safety regulations
applicable in your country to reduce the risk of fire, electric shock
and personal injury. Read the following safety instructions before
attempting to operate this product.
Keep these instructions in a safe place!
General
1 Keep work area clean
Cluttered areas and benches can cause accidents.
2 Consider work area environment
Do not expose Power Tools to humidity. Keep work area well lit. Do
not use Power Tools in the presence of inflammable liquids or gases.
3 Guard against electric shock
Prevent body contact with earthed surfaces (e.g. pipes, radiators,
cookers and refrigerators).
For use under extreme conditions (e.g. high humidity, when metal
swarf is being produced, etc.) electric safety can be improved by
inserting an isolating transformer or a (FI) earth-leakage circuit-breaker.
4 Keep children away
Do not let children come into contact with the tool or extension cord.
Supervision is required for those under 16 years of age.
5 Extension cords for outdoor use
When the tool is used outdoors, always use extension cords intended
for outdoor use and marked accordingly.
6 Store idle tools
When not in use, Power Tools must be stored in a dry place and
locked up securely, out of reach of children.
7 Dress properly
Do not wear loose clothing or jewellery. They can be caught in moving
parts. Preferably wear rubber gloves and non-slip footwear when
working outdoors. Wear protective hair covering to keep long hair out
of the way.
8 Wear safety goggles
Also use a face or dust mask in case the operations produce dust or
flying particles.
9 Beware of maximum sound pressure
Take appropriate measures for the protection of hearing if the sound
pressure of 85 dB(A) is exceeded.
10 Secure workpiece
Use clamps or a vice to hold the workpiece. It is safer and it frees both
hands to operate the tool.
11 Do not overreach
Keep proper footing and balance at all times.
12 Avoid unintentional starting
Do not carry the plugged-in tool with a finger on the switch. Be sure
that the switch is released when plugging in.
13 Stay alert
Watch what you are doing. Use common sense. Do not operate the
tool when you are tired.
14 Disconnect tool
Shut off power and wait for the tool to come to a complete standstill
before leaving it unattended. Unplug the tool when not in use, before
servicing or changing accessories.
15 Remove adjusting keys and wrenches
Always check that adjusting keys and wrenches are removed from the
tool before operating the tool.
16 Use appropriate tool
The intended use is laid down in this instruction manual. Do not force
small tools or attachments to do the job of a heavy-duty tool. The tool
will do the job better and safer at the rate for which it was intended.
Warning! The use of any accessory or attachment or performance of
any operation with this tool, other than those recommended in this
instruction manual may present a risk of personal injury.
23
17 Do not abuse cord
Never carry the tool by its cord or pull it to disconnect from the socket.
Keep the cord away from heat, oil and sharp edges.
18 Maintain tools with care
Keep the tools in good condition and clean for better and safer
performance. Follow the instructions for maintenance and changing
accessories. Inspect the tool cords at regular intervals and,
if damaged, have them repaired by an authorized DEWALT repair
agent. Inspect the extension cords periodically and replace them if
damaged. Keep all controls dry, clean and free from oil and grease.
19 Check for damaged parts
Before using the tool, carefully check it for damage to ensure that it will
operate properly and perform its intended function. Check for misalignment
and seizure of moving parts, breakage of parts and any other conditions
that may affect its operation. Have damaged guards or other defective
parts repaired or replaced as instructed. Do not use the tool if the switch is
defective. Have the switch replaced by an authorized DEWALT repair agent.
20 Have your tool repaired by an authorized DEWALT repair agent
This Power Tool is in accordance with the relevant safety regulations.
To avoid danger, electric appliances must only be repaired by qualified
technicians.
Additional Safety Rules for Radial Arm Saws
• Protect the electric power supply with a suitable fuse or circuit breaker.
• Keep the bearing tracks in the arm and the bearings on the roller head
assembly clean and free from grease.
• Before switching ON, make sure that the fence is in the correct
position. The blade should not contact the material until the saw is
pulled by the handle.
• Always set the finger guard so that it passes through the pre-cut slot in
the fence and/or 3 mm above the surface of the material being cut
(except when ripping).
• When ripping, keep the riving knife adjusted to the correct distance
from the blade (1 - 3 mm) and make sure the kickback fingers are
properly adjusted.
• When ripping, always check the direction of feed.
• Regularly check the adjustments for accuracy and adjust as required.
• Make sure that the blade rotates in the correct direction and that the
teeth are pointing towards the fence.
• Make sure all clamp handles are tight before starting operation.
• Never run the machine without all guards in place.
• When not in use, protect the saw blade completely using the blade guard.
• When not in use, when changing blades or carrying out maintenance,
disconnect the machine from the power supply.
• Always use sharp blades of the correct type designed for the workpiece.
The recommended blade diameter is stated in the technical data.
• Do not wedge anything against the motor fan to hold the motor shaft.
• Do not force the cutting action. (Stalling or partial stalling of the motor
can cause major damage. Allow the motor to reach full speed before
cutting.)
• Do not lift the machine by its worktable.
• Do not cut ferrous metals, non-ferrous metals or masonry.
• Do not apply lubricants to the blade when it is running.
• Do not place either hand in the blade area when the saw is connected
to the power source.
• Do not reach around behind the saw blade when in use.
• Do not place hands closer than 150 mm from the saw blade while
cutting.
• Do not use damaged or cracked saw blades.
Residual risks
The following risks are inherent to the use of radial arm saws:
In spite of the application of the relevant safety regulations and the
implementation of safety devices, certain residual risks cannot be avoided.
en - 2
ENGLISH
These are:
- Impairment of hearing.
- Risk of accidents caused by the uncovered parts of the rotating saw
blade.
- Risk of injury when changing the blade.
- Risk of squeezing fingers when opening the guards.
- Health hazards caused by breathing dust developed when sawing
wood, especially oak, beech and MDF.
Description (fig. A1 & A2)
Package contents
A1
1 ON/OFF-switch
2 Handle
3 Blade guard assembly
4 Fixed table top
5 Leg
6 Fence
7 Table clamp
8 Column
9 Mitre latch lever
10 Mitre clamp lever
11 Height adjustment crank
12 Radial arm
13 End-cap
The package contains:
1 Partly assembled machine
5 Table top sections
1 Fence 48 mm
1 Fence 65 mm
5 Straight table supports
3 Triangular table supports
1 Height adjustment crank
1 Motor, yoke and roller head assembly with no-volt release switch
1 Bracket for no-volt release switch
1 Saw blade
1 Guard assembly
1 Dust extraction adapter
1 Box containing:
1 legstand (4 legs, 4 traverse rails, 24 M8 x 16 bolts, 24 M8 nuts and
48 D8 flat washers)
1 Set of parts for table extension:
8 M8 x 30 flat slotted head bolts
8 D8 Belleville washers
8 M8 nuts
8 D8 flat washers
1 Skinpack containing:
3 spanners (30, 10/13 & 17 mm)
1 ring/open spanner
1 box spanner 13 mm
5 Allen keys (2.5, 3, 4, 5 & 8 mm)
1 cross head screw
8 M8 x 30 screws
6 M8 screws
14 M8 nuts
1 cable clamp
1 cable support
2 selftapping screws
2 M4 nuts
2 table clamps
2 clamps for return spring
14 D8 Belleville washers
8 D8 flat washers
1 Skinpack containing:
9 D8 flat washers
19 Belleville washers
19 M8 nuts
10 M8 x 30 flat slotted head bolts
9 M8 x 16 flat slotted head bolts
1 Instruction manual
1 Exploded drawing
The DW721 free-standing Radial Arm Saw has been designed for the
professional woodworking industry. This high precision machine can be
easily and quickly set to crosscut, bevel, mitre, or rip. With the help of the
wide variety of accessories, your Radial Arm Saw will perform virtually all
workshop operations. For optimum safety, all major controls have both a
latch and a locking device. Also refer to the quick reference chart in this
manual.
A2
14 Yoke travel stop
15 Riplock
16 Yoke
17 Motor
18 Table strips
19 Table extension
20 Bevel scale
21 Roller head assembly
22 Reset button
23 Cable support
Electrical safety
The electric motor has been designed for one voltage only. Always check
that the power supply corresponds to the voltage on the rating plate.
Mains plug replacement (U.K. & Ireland only)
• Should your mains plug need replacing and you are competent to do
this, proceed as instructed below. If you are in doubt, contact an
authorized DEWALT repair agent or a qualified electrician.
• Disconnect the plug from the supply.
• Cut off the plug and dispose of it safely; a plug with bared copper
conductors is dangerous if engaged in a live socket outlet.
• Only fit 13 Amperes BS1363A approved plugs fitted with the correctly
rated fuse (1).
• The cable wire colours, or a letter, will be marked at the connection
points of most good quality plugs. Attach the wires to their respective
points in the plug (see below). Brown is for Live (L) (2) and Blue is for
Neutral (N) (4).
• Before replacing the top cover of the mains plug ensure that the cable
restraint (3) is holding the outer sheath of the cable firmly and that the
two leads are correctly fixed at the terminal screws.
• Check for damage to the tool, parts or accessories which may have
occurred during transport.
• Take the time to thoroughly read and understand this manual prior to
operation.
• Remove the saw from the packaging material carefully.
en - 3
24
ENGLISH
Never use a light socket.
Never connect the live (L) or neutral (N) wires to the earth pin
marked E or .
For 115 V units with a power rating exceeding 1500 W, we recommend to
fit a plug to BS4343 standard.
Using an extension cable
If an extension cable is required, use an approved extension cable suitable
for the power input of this machine (see technical data). The minimum
conductor size is 1.5 mm2.
When using a cable reel, always unwind the cable completely.
Also refer to the table below.
Conductor size (mm2)
0.75
1.00
1.50
2.50
4.00
Voltage
230
Amperes
0
- 2.0
2.1 - 3.4
3.5 - 5.0
5.1 - 7.0
7.1 - 12.0
12.1 - 20.0
12.1 - 20.0
Cable rating (Amperes)
6
10
15
20
25
Cable length (m)
7.5 15
25
30
Cable rating (Amperes)
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
10 10
10
10
15 15
15
15
20 20
20
20
20 20
20
20
45
60
6
6
10
15
20
25
25
6
6
15
15
20
-
Assembly and adjustment
• Prior to assembly and adjustment always unplug the tool.
• For optimum performance of your saw, it is of vital importance
to follow the procedures in the paragraphs below.
Assembling the legstand (fig. A1 & B)
The legstand components and fasteners are packed separately.
• Remove all parts from the package, except for the arm (12).
• Lock the arm using the mitre clamp lever (10).
• Tilt the carton, pull out the arm and place a piece of wood (24) under
the edge of the table (fig. B).
• Assemble the legs (5) using the nuts, bolts and flat washers from the
skinpack as shown. Do not yet tighten.
• Mount the traverse rails (25).
• Firmly tighten all fasteners.
• Tilt the assembly to upright position.
• Move the roller head in the bearing tracks to check that it runs smoothly.
• Check that the riplock will lock and release the roller head as required.
• Replace the end-cap (13) immediately.
Mounting the cable support and cable clamp (fig. A2 & D)
• Remove the cross head screw (29).
• Mount the cable support (23) and refit the cross head screw (29).
• Fit the cable (30) using the cable clamp (31).
Allow for the arm movement in horizontal and vertical direction.
The saw table (fig. E1 - E4)
Mounting the table supports (fig. E1)
Figure E1 shows the correct position of the table supports. All supports
are mounted using M8 x 16 bolts and corresponding nuts and with a D8
Belleville washer at the front, but not at the rear.
• Mount the 40 mm triangular support (32) to the side of the table base (33).
• Mount the two 30 mm triangular table supports (34) to the front of the
table base.
• Mount the two 75 mm straight table supports (35) provided with a
rectangular recess (36) as shown. Note that these do not protrude
from the rear of the table base (33).
• Do not yet tighten the bolts.
Adjusting the table supports using the arbor (fig. A1 & E2)
• Release the bevel clamp lever (37) and pull out the bevel latch (38) (fig. E2).
• Turn the motor to vertical position and lock it using the bevel latch (38)
and the bevel clamp lever (37).
• Loosen the mitre clamp lever (10) (fig. A1) to rotate the arm until the
arbor (39) is right above the outer front edge of one of the straight table
supports.
• Carefully lower the arm until the arbor just touches the table support
and tighten the corresponding nut of the table support manually.
• Repeat this procedure at the rear edge and for the other table support.
• Check again using the motor arbor.
• Firmly tighten all fasteners.
• Bring the arm back to the central position and lock it.
Adjusting the central table support (fig. E3)
• Place a level over the two straight table supports (35).
• Loosen the bolts (40) in the central table support (41).
• Adjust the central table support using an Allen key until it just touches
the level.
• Firmly tighten all fasteners.
Mounting the fixed table section (fig. E1 & E4)
The standard position of the table top sections is shown in
figure E4.
The machine must be level and stable at all times.
Mounting the height adjustment crank (fig. A1)
• Mount the height adjustment crank (11) on top of the column (8) using
the cross head screw.
Mounting the roller head assembly (fig. A1 & C)
• Rotate the height adjustment crank (11) in the direction of the + to raise
the arm (12) as far as it will go (fig. A1).
• Remove the two Allen screws (26) and remove the end-cap (13) (fig. C).
• Roughen the bearing tracks (27) using a steel wool pad and remove
any dust with a dry cloth (fig. C).
• Make sure that the riplock (15) is released (fig. A1).
• Carefully insert the bearings (28) of the roller head assembly (21) into
the bearing tracks.
25
Depending on the required depth of cut, the fence (6) can also be
positioned between the strips (18).
• Place the fixed table section (4) on the table base as shown and check
that the holes in the middle locate over the adjustment screws in the
central table support.
• Use the M8 x 30 bolts and D8 flat washers at the top and D8 Belleville
washers at the bottom.
• Manually tighten all bolts in the fixed table section (4) except for the five
front bolts and the bolt in the large central hole.
• Place the fence (6) and the strips (18) on the table base (33) (fig. E1).
• Mount the table clamps (7) (fig. E4) to the rear of the straight table
supports (35) (fig. E1).
• Tighten the table clamps.
• Firmly tighten all bolts in the table top.
en - 4
ENGLISH
• Release the table clamps and remove the strips and the fence.
• Mount the 75 mm straight table support (without rectangular recess) (42)
to the edge of the lefthand side triangular table support (34) underneath
the table, using the central slotted hole.
• Tighten the three corresponding front bolts in the fixed table top (4).
• Mount the 27 mm table support (43) to the edge of the righthand side
triangular table support underneath the table, using the central slotted
hole (fig. E1). Make sure the slanting edge is to the right.
• Tighten the two corresponding front bolts in the fixed table top (4).
Mounting the table extension (fig. E1 & E4)
• Place the table extension (19) on the protruding table supports.
• Check that both tables are flush and tighten the bolts manually.
• Reposition the strips (18) and tighten the table clamps (7).
• Under the table extension, using the central slotted hole, mount the last
27 mm table support (43) (fig. E1) to the 75 mm triangular table
support (32). Make sure the slanting edge is to the left.
• Tighten the two corresponding front bolts in the fixed table section (4).
Checking that the crosscut travel is perpendicular to the fence
(fig. F4 & F5)
• Lock the blade in front of the fence (fig. F4).
• Place a square (49) on a piece of board and against the fence and just
touching the blade as shown.
• Unlock the riplock, pull the blade towards you to check that the blade
traverses parallel to the square.
• If adjustment is required, proceed as follows:
• With the mitre latch lever (9) engaged in 0° position, release the mitre
clamp lever (10) (fig. F5).
• Loosen the locknuts (52) on each side of the arm.
• To adjust the arm to the left, loosen the stud on the righthand side of
the arm and tighten the opposite stud.
• To adjust the arm to the right, loosen the stud on the lefthand side of
the arm and tighten the opposite stud.
• Proceed in small steps and check the adjustment after each step with
the levers (9) and (10) engaged.
Do not overtighten the studs.
Both tables must be flush at the rear.
• Tighten the locknuts (52).
The saw blade (fig. F1 - F6)
Mounting the saw blade (fig. F1)
• The teeth of a new blade are very sharp and can be dangerous.
• The direction of rotation is indicated by the arrow on the motor.
• Hold the arbor using the Allen key (44) supplied with the machine and
remove the arbor nut (45) by turning clockwise with the multifunctional
spanner.
• Mount the blade between the outer flange (46) and the inner flange (47)
making sure that the lower teeth point to the rear of the machine.
Make sure that the ring (48) of the arbor nut (45) is against the
outer flange (refer to the inset in fig. F1).
• Tighten the arbor nut (45) by turning counterclockwise.
Checking that the arm is parallel to the table top (fig. A1, E3 & F2)
• Tighten the riplock (15) with the blade in front position (fig. A1).
• Lower the blade until it only just touches the table top (4) (fig. F2).
• Release the levers (9) and (10) (fig. A1).
• Swing the arm so that the blade skims the table top across its width.
• If required, adjust the front adjusting bolt (40) (fig. E3).
• Repeat this procedure with the blade in rear position and adjust the
rear bolt if required.
Checking that the blade is perpendicular to the table top (fig. A1 & F3)
• Bring the arm back to central position and tighten the riplock (15) (fig. A1).
• Place a steel square (49) against the blade body (fig. F3).
• If adjustment is required, proceed as follows:
• Remove the bevel pointer disk (50) by loosening the two screws (51).
• Loosen all three Allen screws that will be exposed in this way.
• Place an Allen key in the motor arbor and tap until the blade is flat
against the square.
• Firmly tighten all fasteners.
It is particularly important to tighten the central Allen screw.
• Replace the bevel pointer disk (50).
en - 5
Checking that the blade is perpendicular to the fence (fig. F6)
• Unlock the yoke clamp lever (53) press the yoke latch (54).
• Rotate the motor through 90° as shown.
• If the motor shows a certain play, tighten the nut (55).
• Place the blade against the fence and check that it is parallel to the fence.
• If adjustment is required, proceed as follows:
• Loosen the two bolts (56) installed crosswise under the yoke.
• Insert the Allen key into the motor arbor.
• Adjust the blade position and tighten the bolts (56).
Mounting and adjusting the blade guard assembly (fig. G1 - G5)
The blade guard (3) is a multifunctional assembly which offers the following
safety features (fig. G1):
- Front guard (57) (fig. G1) and spring held rear guard (58) (fig. G2) for full
blade protection.
- Dust extraction adapter (59) for cross and rip cutting.
- Anti-kickback fingers (60) for use in ripping mode.
- Adjustable finger guard (61) for use when cross-cutting.
- Riving knife (62) to prevent the workpiece binding on the blade when
ripping.
• Release the bevel clamp lever (37) and pull out the bevel latch (38) (fig. E2)
to tilt the motor as shown for optimum access (fig. G3).
• Remove the guard retaining wing nut (63) and washer (64).
• Loosen the locking screw (65) and turn the retaining bracket (66) anticlockwise until the spring held rear guard (58) can be lifted off its
support lug (68).
• Unhook the two springs (67) at the top only.
• Rotate the unhooked rear blade guard (58) as shown in figure G2.
• Lower the guard assembly over the blade (fig. G3).
• Secure the guard assembly using the wing nut (63) and washer (64).
• Bring the spring held rear blade guard (58) and the retaining bracket (66)
into their original position.
• To remove the guard assembly, proceed in reverse order.
The teeth of a new blade are very sharp and can be
dangerous.
Adjusting the guard assembly controls (fig. G2 - G5)
Adjusting the riving knife for ripping
• Loosen the two knobs (69) and slide the riving knife (62) down until the
tip is approximately 10 mm from the table top (fig. G2 & G4).
26
ENGLISH
The riving knife should be correctly set; the distance between
the toothed rim and the riving knife should be 1-3 mm (fig. G4).
Adjusting the anti-kickback fingers for (bevel) ripping (fig. G5)
• Loosen the knob (70) and lower the bracket (71) until the hold down
spring (72) just touches the surface of the workpiece.
• The tips of the anti-kickback fingers (60) should now be 3 mm below
the surface of the workpiece and the angle should now be as shown in
figure G5.
• For bevel ripping, loosen the Allen screw (73) and set the anti-kickback
fingers to the required angle.
Adjusting the riving knife, finger guard and anti-kickback fingers for
cross-cutting (fig. G2)
• For cross-cutting, adjust the riving knife and anti-kickback fingers up
and out of the way.
• Loosen the lever (74) to position the finger guard (61) just above the
workpiece and lock the lever (74).
Scale adjustments (fig. H1 - H5)
Rip scale
Ripping can be done with the motor in two positions. Each mode requires
its own direction of feed:
Position
Direction of feed
- In-rip
from right to left (fig. H1)
- Out-rip
from left to right (fig. H2)
The pointer (75) indicating the ripping width on the rip scale (76) is
adjustable (fig. H3):
• Place the fence in rearmost position.
• Place a board of 24 mm against the fence.
• Unlock the yoke clamp lever (53) press the yoke latch (54) (fig. H1) and
position the motor in out-rip position (fig. H2).
• Move the yoke assembly along the radial arm until the blade just
touches the edge of the material.
• Loosen the two screws (77) and move the pointer (75) until the edge of
the out-rip pointer (78) lines up with the known width of the board on
the lower scale (fig. H3).
• Tighten the two screws (77).
• Place the motor in in-rip position.
• Raise the guard to allow the blade to rest against the face of the fence.
• The in-rip pointer (79) should now line up with the zero position in the
upper scale. Adjust if necessary.
Bevel scale (fig. H4)
• Check that the bevel scale (20) reads 0° when positioned for a vertical cut.
• If required, loosen the screws (51) and adjust the pointer to 0°.
Mitre scale (fig. H5)
• Check that the mitre scale (82) reads 0° when positioned for a vertical cut.
• Adjust the pointer (81) to register 0° using the screw (83).
The mitre scale has preset positions at 45° left and right and at 0°.
Yoke travel stop (fig. A2, J1 & J2)
The yoke travel stop (14) must be adjusted to avoid that the bearings on
the yoke assembly hit the rear limit of the bearing tracks (fig. A2).
• Push the yoke assembly as far as it will go, pull it forwards approx.
5 mm and lock it the using the riplock (fig. A2) (15).
• Adjust the yoke travel stop (14) by slackening the nuts (85) in the front
slot (84) until the rubber stop (86) butts against the back of the riplock
housing.
• Tighten the nuts (85) (fig. J1).
When cross-cutting, tighten one nut in the front slotted hole
and one in the rear slotted hole (80) (fig. J2).
27
Mounting the return spring (fig. K)
• Mount the return spring (87) behind the yoke travel stop (14) using the
corresponding bolts and attach the end of the cable to the riplock (15)
using the screws (88).
Consult your dealer for further information on the appropriate accessories.
Instructions for use
• Always observe the safety instructions and applicable
regulations.
• Ensure the material to be sawn is firmly secured in place.
• Apply only a gentle pressure to the tool and do not exert side
pressure on the saw blade.
• Avoid overloading.
• Install the appropriate saw blade. Do not use excessively worn
blades. The maximum rotation speed of the tool must not
exceed that of the saw blade.
• Do not attempt to cut excessively small pieces.
• Allow the blade to cut freely. Do not force.
• Allow the motor to reach full speed before cutting.
• Make sure all locking knobs and clamp handles are tight.
• Never run the machine without the guards in place.
• Never lift the machine by the table top.
• Always refer to figure L to check the fence position and type.
The attention of UK users is drawn to the “woodworking machines
regulations 1974” and any subsequent amendments.
Switching ON and OFF (fig. A1)
The ON/OFF-switch of your radial arm saw offers multiple advantages:
- no-volt release function: should the power be shut OFF for some
reason, the switch has to be deliberately reactivated.
- motor overload protection device: in case of motor overload, the power
supply to the motor will be cut OFF. If this happens, let the motor cool
for 10 minutes and then press the reset button (22).
• I = ON
The tool now works in continuous operation.
• O = OFF
Making a trial cut (fig. A1)
• With the mitre latch lever (9) engaged, lock the mitre clamp lever (10)
so that the blade is positioned for a straight 0° cross-cut.
• Release the riplock (15) and push the yoke assembly back until the
blade is behind the fence.
• Lower the arm until the blade almost touches the table top.
• Place the workpiece against the front of the fence.
• Switch ON and lower the arm to allow the blade to cut a shallow
groove in the table surface.
• Pull the blade towards you so that it cuts a vertical slot in the wooden
fence and through the workpiece.
• Return the blade back to rest position and switch OFF.
• Check that the cut is a true 90° in all planes and adjust if required.
Basic Saw Cuts (fig. L1 - L5)
The teeth of a new blade are very sharp and can be dangerous.
Cross-cutting (fig. A1 & L1)
• Set the radial arm at right angles to the fence.
• Engage the mitre latch lever (9) in 0° position and tighten the mitre
clamp lever (10) (fig. A1).
• Lower the blade.
• Adjust the finger guard so that it just clears the workpiece.
• If there is no slot in the table top, cut one as described above.
en - 6
ENGLISH
• Hold the workpiece against the fence, keeping your fingers well away
from the path of the blade.
• Switch ON and slowly pull the blade though the fence and the
workpiece.
• Return the blade to rest position and switch OFF.
Mitre cuts (fig. A1 & L3)
• Release the mitre latch lever (9) and the mitre clamp lever (10) (fig. A1).
• Swing the arm to the required angle on the mitre scale.
• For 45° left or right, engage the mitre latch lever (9) and lock with the
mitre clamp lever (10).
• For intermediate angles, use the mitre clamp lever only.
• Proceed as for cross-cutting.
In the case of left-hand mitre, you may have to slide the fence
and the strips to the left.
Bevel cuts (fig. A1, E2 & L2)
• Set the arm as for a 0° cross-cut.
• Raise the blade well above the table surface.
• Release the bevel clamp lever (37) and pull out the bevel latch (38) (fig. E2).
• Tilt the motor to the required angle on the bevel scale (20) (fig. A1).
• For 90° or 45° right, engage the bevel latch (38) and lock with the bevel
clamp lever (37).
• For intermediate angles, use the bevel clamp lever only.
• Proceed as for a vertical cross-cut.
Ripping (fig. L5, G2, H1 & H2)
The motor can be locked in in-rip or out-rip position as shown in figures
H1 & H2 to adapt the machine to narrow and wide workpieces
respectively.
• Lock the yoke in pulled out position using the riplock.
• Release the yoke clamp lever (53) and press the yoke latch (54) to
rotate the motor to the appropriate position until it locks in place (fig. H1).
• Tighten the yoke clamp lever (53) and position the fence accordingly.
• Position the yoke along the arm for the desired width of cut, using the
rip scale (76) and lock it in position using the riplock.
• Adjust the blade guard as described above and turn the dust extraction
adaptor (59) away from your face (fig. G2). Remember that ripping
requires the use of the riving knife (62) and the anti-kickback fingers (60)
(fig. H2).
• Slowly feed the workpiece into the blade, keeping it firmly pressed onto
the table and against the fence. Allow the teeth to cut and do not force
the workpiece through the blade. The blade speed should be kept
constant.
Coving/hollowing
Your radial arm saw can be used for a wide variety of advanced
applications, such as coving/hollowing.
• Tilt the blade to the required angle, rotate the yoke beneath the arm
and position the blade above the workpiece where required. Remove
the workpiece and lower the blade to make a shallow cut. Lower the
anti-kickback fingers as for bevel ripping. Keeping the workpiece
against the fence, proceed as for ripping.
Make shallow cuts only!
Dust extraction (fig. G2)
The machine is provided with a dust extraction adaptor (59).
• Whenever possible, connect a dust extraction device designed in
accordance with the relevant regulations regarding dust emission.
• When cross-cutting, position a dust collection shute (option) behind the
line of cut.
Optional Accessories
Prior to assembling any accessories always unplug the machine.
Shaping/moulding head
The shaping/moulding head is used to provide your work with a
professional finish.
Mounting the shaping/moulding head (fig. M1 - M3)
• Remove the blade guard assembly and the blade.
• Fit the cutters (89) to the shaping/moulding head (90), making sure that
they are both installed in the same way (fig. M1).
• Mount the special spacer (91) supplied with the shaping head onto the
arbor.
• Put the shaping head onto the arbor as shown and lock it with the
clamping nut (92) using the box spanner (93) available as an option.
• Tilt the motor until the shaping head is in horizontal position.
• Mount the shaping head guard (94) (fig. M2) as shown and adjust it to
the required depth of cut (fig. M3).
Shaping/moulding
• Place the shaping/moulding head over the fence. The protruding
section corresponds to the cut that will be made.
Certain applications may require to divide the fence into two sections and
to place the shaping/moulding head between them. In that case, the fence
must be replaced when the saw is used for ordinary applications again.
Always use a push stick.
Always use a push stick.
Bevel ripping
• Set the machine in the bevel crosscut position.
• Rotate the yoke into rip position.
• Position the yoke for the correct ripping width.
• Angle the anti-kickback fingers so that they will be flat on the
workpiece and lower the riving knife.
• Proceed as for ripping.
Compound mitre (fig. L4)
This cut is a combination of a mitre and a bevel cut.
• Set the required bevel angle.
• Swing the arm to the required mitre position.
• Proceed as for mitre cuts.
• Feed the material firmly and evenly along the fence from the right.
Rebating
• Use straight-edged cutters.
• Proceed as for shaping/moulding.
• For bevelled rebate cutting, tilt the motor to the required angle.
For wider rebates, use the dado head together with the guard
of the shaping/moulding head.
Refer to the instructions pertaining to the use of the dado head.
Always switch OFF the tool when work is finished and before unplugging.
en - 7
28
ENGLISH
The Dado head (fig. F1, N1 & N2)
There are two types of dado heads available. Figure N1 shows the
standard quality dado head and figure N2 shows the long life premium
quality model.
Sharp edges.
Mounting the dado head
• Remove the blade guard assembly and the blade.
• Mount the spacer (94) onto the arbor with the narrower side towards
the motor.
• Mount the cutter blades (95) with the required number of intermediate
blades (96A) between them together with a combination of shims (96)
to achieve the required width of cut.
• Secure the dado head using the standard arbor nut (45) (fig. F1).
• Remove the riving knife and its support bracket from the blade guard
assembly and mount the guard.
• Lower the dado head into position for the depth of cut required.
Using the dado head
- In crosscut or mitre position
• Adjust the anti-kickback fingers up and out of the way.
• Adjust the finger guard correctly.
- In ripping position
• Adjust the anti-kickback fingers correctly.
Disc sanding and drum sanding (fig. M2, O1 & O2)
Two sanding attachments are available for cuts requiring sanding at any
angle. Both can be used as follows:
- moving the workpiece along the stationary accessory
- moving the accessory along the clamped workpiece
• Remove the blade guard assembly and the blade.
• Return the outer flange (46) (fig. O1).
• Mount the disc sander (97) or the sanding drum (98) (fig. O2) directly
onto the arbor (39).
Disc sanding (fig. O1)
• Always use the downward (right-hand side) of the disc.
• When using the disc sander (97) for horizontal sanding, the shaping
head guard (94) (fig. M2) should be mounted and adjusted so that the
sanding disc is just clear of the underside of the guard.
Drum sanding (fig. O2)
• When drum sanding, always feed your material against the rotation of
the drum sander.
The router bracket (fig. F1, P1 - P3)
The router bracket (99) allows you to attach a Elu router (MOF96,
MOF131, MOF177 or OF97) to your machine, thus extending its versatility
to accurate, decorative woodworking (fig. P1).
Mounting the router bracket
• Remove the blade guard assembly and the blade.
• Position the router bracket (99) over the end of the arbor as shown in
figure P1 and secure it with the wing nut (63).
• Replace the guide rods of the parallel fence of your router by the
support bars (100) supplied with the attachment:
- Use the small diameter bars for MOF96 (fig. P2)
- Use the large diameter bars for MOF131/MOF177/OF97 (fig. P3).
• Tighten the locking screws (101).
Always make sure your router is properly centred on the bars
and secured in the bracket.
29
Routing
The router can be set to the required angle and pulled across the
workpiece using the handle (2) in figure A. Alternatively, guide the
workpiece along the stationary cutter.
• Check that the router bracket is mounted rigidly.
• If required, fit the outer flange (46) in figure F1 on the arbor and clamp
the router bracket against the motor using the arbor nut (45) in figure F1.
Do not overtighten the arbor nut.
Always feed the workpiece against the rotating cutter.
Also refer to the instruction manual of your Power Tool.
Drilling/boring (fig. Q)
The threaded location hole (102) accepts the optional 10 mm or 3/8" drill
chuck which turns your Saw into a versatile radial drilling unit. This option
is particularly useful for preparing material for dowels.
• Remove the blade guard assembly and the blade.
• Pivot away the cover (103).
• Fit the drill chuck (104) directly into the threaded location hole (102).
Mitre fences (fig. R1 & R2)
Mitre fences (105) are available to extend and speed up the angle cutting
facility (fig. R1).
• Replace the standard fence by the mitre fences (105).
• Guide the saw blade between the two fence sections (fig. R2).
Traverse control (fig. S1 - S3)
The traverse control (106) guarantees optimum results in applications
where a consistent, even feed rate is important.
Mounting the traverse control
• Remove the return spring (87) in figure K.
• Remove the yoke travel stop (14) in figure A1.
• Mount the rear flat bracket (115) and the yoke travel stop as shown in
figure S2.
• Loosen the grub screw (116) in the knurled knob (108) using an Allen
key and unscrew the knurled knob (fig. S3).
• Loosen the grub screw (117) in the rear support (109) and pull the
support off the rod.
• Pass the cylinder (111) through the cylinder clamp (110) (fig. S1).
• Position the cylinder clamp (110) over the riplock (15) and tighten the
grub screws in each side of the mounting (112).
• Reassemble the rear support (109) and the knurled knob (108) and
tighten all screws (fig. S3).
• Position the rear support (109) as shown (fig. S3) and tighten the grub
screw (117).
• Push the roller head to the rear and position the cylinder in its clamp (110)
as far to the rear as possible. The end of the rod should not touch the
bleed bolt in the rubber bellows, when the bellows (114) are
compressed. Check the position by pressing the bleed bolt.
• Tighten the screw (113) in the cylinder clamp.
• Set the traverse speed using the knurled knob (108).
Bleeding the traverse control
After refilling or replacing the oil in the traverse control, the air must be
expelled from the system.
• Remove the unit from the machine and with the piston fully extended
and turned downwards, clamp the unit in a vertical position.
• Remove the plug at the rear end of the bellows (114). Hold the bellows
to avoid spilling the oil.
• Refill the bellows completely with hydraulic oil Castrol 210 NRL25 or
equivalent using a funnel or an oil syringe.
en - 8
ENGLISH
• Replace the filler plug and tighten it one turn.
• Slightly press the bellows until some oil escapes from the filler plug.
• Tighten the filler plug with a wrench and reinstall the unit.
Maintenance
Your DEWALT Power Tool has been designed to operate over a long
period of time with a minimum of maintenance. Continuous satisfactory
operation depends upon proper tool care and regular cleaning.
• Replace the fixed table top and fence when worn.
GUARANTEE
• 30 DAY NO RISK SATISFACTION GUARANTEE •
If you are not completely satisfied with the performance of your
DEWALT machine, simply return it within 30 days, complete as
purchased, to a participating Dealer, or an authorized DEWALT repair
agent, for a full refund or exchange. Proof of purchase must be
produced.
• ONE YEAR FREE SERVICE CONTRACT •
Lubrication
Your Radial Arm Saw requires no additional lubrication.
Never grease the arm tracks or bearings.
Cleaning
• Regularly clean the armtracks. Remove the end-cap and the yoke to
do so. Also remove dust from the bearings.
• Keep the table top clean at all times. Never use your hands to wipe off
the dust.
Unwanted tools and the environment
Take your tool to an authorized DEWALT repair agent where it will be
disposed of in an environmentally safe way.
en - 9
If you need maintenance or service for your DEWALT machine, in the
12 months following purchase, it will be undertaken free of charge at
an authorized DEWALT repair agent. Proof of purchase must be
produced. Includes labour and spare parts for Power Tools. Excludes
accessories.
• ONE YEAR WARRANTY •
If your DEWALT product becomes defective due to faulty materials or
workmanship within 12 months from the date of purchase, we
guarantee to replace all defective parts free of charge or, at our
discretion, replace the unit free of charge provided that:
• The product has not been misused.
• Repairs have not been attempted by unauthorized persons.
• Proof of purchase date is produced.
This guarantee is offered as an extra benefit and is additional to
consumers statutory rights.
For the location of your nearest authorized DEWALT repair agent,
please use the appropriate telephone number on the back of this
manual.
30
ENGLISH
QUICK REFERENCE CHART
height adjustment crank
mitre latch lever
mitre clamp lever
yoke latch
riplock
yoke clamp lever
bevel latch
bevel clamp lever
31
en - 10
ESPAÑOL
SIERRA CIRCULAR DE BRAZO DW721
¡Enhorabuena!
Declaración CE de conformidad
Usted ha optado por un producto DEWALT. Muchos años de experiencia
y una gran asiduidad en el desarrollo y la innovación de sus productos han
convertido DEWALT en un socio muy fiable para el usuario profesional.
Contenido
Características técnicas
Declaración CE de conformidad
Instrucciones de seguridad
Verificación del contenido del embalaje
Descripción
Seguridad eléctrica
Utilización de un cable de prolongación
Montaje y ajustes
Instrucciones para el uso
Accesorios opcionales
Mantenimiento
Garantía
Tabla de referencia rápida
es - 1
es - 1
es - 2
es - 3
es - 3
es - 3
es - 4
es - 4
es - 6
es - 8
es - 9
es - 9
es - 10
Características técnicas
Potencia del motor (entrada)
Potencia del motor (salida)
Voltaje
Diámetro de la hoja mín./máx.
Diámetro interior de la hoja
Diámetro del eje
Velocidad en vacío, 50 Hz
Velocidad en vacío, 60 Hz
Profundidad de corte a 90°
Profundidad de corte a 45°
Capacidad máx. de corte al través a 0°
en material de 25 mm
Capacidad máx. de corte de inglete a 45°
en material de 25 mm
lado derecho
lado izquierdo
Anchura máx. de corte al través
Anchura máx. de corte al hilo
Dimensiones totales (con soporte de patas)
Adaptador de salida de serrín
Peso
W
W
V
mm
mm
mm
min-1
min-1
mm
mm
DW721
2000
1500
230
270-300
30
20
2800
3400
90
60
mm
610
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
405
425
610
870
148 x 95 x 150
100
112,0
DW721
DEWALT certifica que estas herramientas eléctricas han sido construidas
de acuerdo a las normas siguientes: 89/392/CEE, 89/336/CEE,
73/23/CEE, EN 61029, EN 55104, EN 55014, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
Para información más detallada, contacte a DEWALT, véase abajo o
consulte el dorso de este manual.
El nivel de la presión acústica de acuerdo con las normas 86/188/CEE &
89/392/CEE, medida de acuerdo con DIN 45635:
DW721
LpA
(presión acústica)
LWA (potencia acústica)
dB(A)*
84,2
dB(A)
91,4
* al oído del usuario
Tome medidas adecuadas para proteger sus oídos cuando la
presión acústica exceda el valor de 85 dB(A).
Valor cuadrático medio ponderado en frecuencia de la aceleración según
DIN 45675:
DW721
< 2,5 m/s2
TÜV Rheinland
Sicherheit und Umweltschutz GmbH
Am Grauen Stein
D-51105 Köln
Germany
Cert. No.
BM 9511442 01
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Equipo estándar:
Soporte de patas, disco de sierra TCT, protector de disco de sierra y
herramientas, interruptor de desconexión por falta de corriente.
Fusibles
Herramientas 230 V:
10 A
En el presente manual figuran los pictogramas siguientes:
Indica peligro de lesiones, de accidentes mortales o de averías
en la herramienta en caso de no respeto de las instrucciones
en este manual.
Indica tensión eléctrica.
Bordes afilados.
es - 1
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Alemania
32
ESPAÑOL
Instrucciones de seguridad
Al utilizar Herramientas Eléctricas, observe las reglas de seguridad
en vigor en su país, a fin de reducir el riesgo de descarga eléctrica,
de lesiones y de incendio. Lea las instrucciones de seguridad
siguientes antes de utilizar este producto.
¡Conserve bien estas instrucciones de seguridad!
Generalidades
1 Mantenga limpia el área de trabajo
Un área o un banco de trabajo en desorden aumentan el riesgo de
accidentes.
2 Tenga en cuenta el entorno del área de trabajo
No exponga las Herramientas Eléctricas a la humedad. Procure que el
área de trabajo esté bien iluminada. No utilice Herramientas Eléctricas
en la proximidad de líquidos o gases inflamables.
3 Protéjase contra las descargas eléctricas
Evite el contacto del cuerpo con las superficies conectadas a tierra
(p. ej. tuberías, radiadores, cocinas eléctricas y refrigeradores).
Para aplicaciones de uso extremas (por ej. humedad elevada
formación de polvo metálico, etc.), se puede aumentar la seguridad
eléctrica a través de intercalar un transformador de separación o un
interruptor de protección de corriente de defecto (FI).
4 ¡Mantenga alejados a los niños!
No permita que otras personas toquen la herramienta o el cable de
prolongación. En caso de uso por menores de 16 años, se requiere
supervisión.
5 Cables de prolongación para el exterior
Al trabajar fuera, utilice siempre cables de prolongación destinados al
uso exterior y marcados en consecuencia para ello.
6 Guarde las herramientas que no utiliza
Las Herramientas Eléctricas que no se utilizan, deben estar guardadas
en un lugar seco, cerrado y fuera del alcance de los niños.
7 Vista ropa de trabajo apropiada
No lleve vestidos anchos ni joyas. Estos podrían ser atrapados por
piezas en movimiento. Para trabajos al exterior, se recomienda llevar
guantes de goma y calzado de suela antideslizante. Si tiene el pelo
largo, téngalo recogido y cubierto.
8 Lleve gafas de protección
Utilice también una mascarilla si el trabajo ejecutado produce polvo u
otras partículas volantes.
9 Respete el nivel máximo de la presión acústica
Tome medidas adecuadas para la protección de los oídos cuando la
presión acústica exceda el valor de 85 dB(A).
10 Sujete bien la pieza de trabajo
Utilice abrazaderas o un torno para sujetar la pieza de trabajo. Es más
seguro que sujetarla con la mano y le permite utilizar ambas manos
para manejar la herramienta.
11 No alargue demasiado su radio de acción
Mantenga un apoyo firme sobre el suelo y conserve el equilibrio en
todo momento.
12 Evite un arranque involuntario
No mantenga el dedo en el interruptor al transportar la herramienta
enchufada. Asegúrese de que el interruptor esté en posición de parada
al enchufar la herramienta.
13 Esté siempre alerta
Mire lo que está haciendo. Use el sentido común. No maneje la
herramienta cuando está cansado.
14 Desenchufe la herramienta
Desconecte la herramienta y espere que esté completamente parada
antes de dejarla sin vigilar. Desenchufe la herramienta cuando no se
utilice y antes de proceder al mantenimiento o sustituir accesorios.
15 Retire las llaves de maniobra
Antes de poner la herramienta en marcha, asegúrese de que las llaves
y utensilios de reglaje hayan sido retirados.
33
16 Utilice la herramienta adecuada
En este manual, se indica para qué uso está destinada la herramienta.
No utilice herramientas o dispositivos acoplables de potencia
demasiado débil para ejecutar trabajos pesados. La herramienta
funcionará mejor y con mayor seguridad al ser utilizada de acuerdo
con sus características técnicas.
¡ATENCION! El uso de accesorios o acoplamientos, o el uso de la
herramienta misma distintos de los recomendados en este manual de
instrucciones, puede dar lugar a lesiones de personas.
17 Cuide el cable de alimentación
No lleve la herramienta por el cable, ni tire del cable para desenchufar la
herramienta. Proteja el cable del calor, del aceite y de las aristas vivas.
18 Mantenga las herramientas asiduamente
Mantenga sus herramientas afiladas y limpias para trabajar mejor y
más seguro. Siga las instrucciones para el mantenimiento y la
sustitución de accesorios. Verifique los cables de las herramientas con
regularidad y, en caso de avería, llévelos a un Centro de Servicio
DEWALT para que sean reparados. Inspeccione los cables de
prolongación periódicamente y sustitúyalos cuando presenten
defectos. Mantenga todos los mandos secos, limpios y libres de aceite
y grasa.
19 Comprobar que no haya partes averiadas
Antes de utilizar la herramienta, compruebea que no haya averías, a fin
de asegurar que funcionará correctamente y sin problemas.
Compruebe que no haya desalineamiento o enganchamiento de piezas
en movimiento, ni roturas de piezas, ni accesorios mal montados, ni
cualquier otro defecto que pudiera perjudicar al buen funcionamiento
de la herramienta. Haga reparar o sustituir los dispositivos de
seguridad u otros componentes defectuosos según las instrucciones.
No utilice la herramienta cuando el interruptor esté defectuoso. Haga
sustituir el interruptor en un Centro de Servicio DEWALT.
20 Haga reparar su herramienta en un Centro de Servicio DEWALT
Esta Herramienta Eléctrica cumple con las reglas de seguridad en
vigor. Para evitar situaciones peligrosas, la reparación de Herramientas
Eléctricas debe ser efectuada únicamente por un técnico competente.
Reglas de seguridad adicionales para sierras circulares de brazo
• Proteja la acometida eléctrica con un fusible o con un interruptor
adecuado.
• Mantenga los anillos guía del brazo y los cojinetes del conjunto del
cabezal limpios y sin grasa.
• Antes de ENCENDER la sierra, asegúrese de que la escuadra de guía
esté en la posición correcta. El disco no debe tocar el material hasta
que empuje la sierra sujetándola por la palanca.
• Siempre ajuste el guardamano de forma que pase a través de la ranura
precortada en la escuadra de guía y/o 3 mm por encima de la superficie
del material que esté cortando (excepto cuando sierre al hilo).
• Al cortar al hilo, mantenga la cuchilla de hendir ajustada a la correcta
distancia del disco (1 - 3 mm) y compruebe que los retenedores de
retroceso están correctamente ajustados.
• Al cortar al hilo, compruebe siempre la dirección de avance.
• Revise periódicamente la precisión de los ajustes y corríjalos de la
forma requerida.
• Asegúrese de que el disco de sierra gira en la dirección correcta y que
los dientes miran hacia la escuadra de guía.
• Asegúrese de que las palancas de todas las mordazas están
apretadas antes de poner la sierra en funcionamiento.
• Nunca utilice la máquina sin todas las protecciones colocadas en su
lugar.
• Cuando no utilice la sierra, proteja totalmente el disco con el protector
de disco de sierra.
• Cuando no utilice la sierra, cambie los discos o realice el
mantenimiento de la máquina, desconéctela de la red eléctrica.
es - 2
ESPAÑOL
• Utilice siempre discos de sierra afilados del tipo adecuado diseñados
para la pieza de trabajo. El diámetro recomendado del disco se indica
en los datos técnicos.
• No acuñe ningún objeto contra el ventilador del motor para sostener el
eje del motor.
• No fuerce el corte. (Si el motor se cala total o parcialmente pueden
producirse daños importantes. Deje que el motor alcance toda su
velocidad antes de iniciar el corte).
• No levante la máquina por la mesa de trabajo.
• No corte metales férricos, metales no férricos ni mampostería.
• No aplique lubricantes al disco de sierra cuando esté en
funcionamiento.
• No coloque las manos en la zona del disco cuando la sierra esté
conectada a la red eléctrica.
• No intente situarse por delante del disco de sierra cuando esté
utilizando la máquina.
• No coloque las manos más cerca de 150 mm del disco de sierra
cuando esté cortando.
• No utilice discos de sierra que estén dañados o agrietados.
Riesgos residuales
El uso de sierras circulares de brazo presenta los siguientes riesgos:
A pesar del cumplimiento de las normas de seguridad correspondientes y
del uso de dispositivos de seguridad, existen determinados riesgos
residuales que no pueden evitarse, tales como:
- Dificultades auditivas.
- Riesgo de accidentes provocados por las partes descubiertas del
disco de sierra giratorio.
- Riesgo de lesiones al cambiar el disco de sierra.
- Riesgo de que los dedos queden atrapados al abrir los cierres de
protección.
- Riesgos para la salud al respirar el polvillo que se desprende al cortar
madera, en especial de roble, haya y MDF.
6 tornillos M8
14 tuercas M8
1 mordaza de cable
1 mordaza de hilo
2 tornillos autorroscables
2 tuercas M4
2 mordazas de mesa
2 mordazas para resorte recuperador
14 arandelas D8 Belleville
8 arandelas planas D8
1 Paquete que contiene:
9 arandelas planas D8
19 arandelas Belleville
19 tuercas M8
10 tornillos de cabeza ranurada plana M8 x 30
9 tornillos de cabeza ranurada plana M8 x 16
1 Manual de instrucciones
1 Dibujo despiezado
• Compruebe si la herramienta, piezas o accesorios han sufrido algún
daño durante el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer y comprender este manual antes
de utilizar la herramienta.
• Saque la sierra de la caja con cuidado.
Descripción (fig. A1 & A2)
La sierra circular de brazo DW721 se ha diseñado para la industria de
aserrado profesional. Esta máquina de alta precisión puede montarse
fácilmente y rápidamente para el corte al través, en bisel, de inglete o al
hilo. Con la ayuda de una amplia gama de accesorios, la sierra circular de
brazo puede realizar, prácticamente, todas las actividades de taller.
Para una óptima seguridad, todos los controles importantes incorporan un
dispositivo de cierre y otro de bloqueo. Consulte, además, la tabla de
referencia rápida en este manual.
Verificación del contenido del embalaje
El paquete contiene:
1 Máquina parcialmente montada
5 Secciones de superficie de mesa
1 Escuadra de guía de 48 mm
1 Escuadra de guía de 65 mm
5 Soportes rectos de mesa
3 Soportes triangulares de mesa
1 Manivela de ajuste de altura
1 Conjunto de motor, yugo y cabezal con interruptor de desconexión por
falta de corriente
1 Abrazadera para el interruptor de desconexión por falta de corriente
1 Disco de sierra
1 Conjunto de protecciones
1 Adaptador de salida de serrín
1 Caja que contiene:
1 soporte de patas (4 patas, 4 raíles transversales, tornillos 24
M8 x 16, 24 tuercas M8 y 48 arandelas planas D8)
1 Juego de piezas para ampliación de mesa:
8 Tornillos de cabeza plana ranurada M8 x 30
8 Arandelas D8 Belleville
8 Tuercas M8
8 Arandelas planas D8
1 Paquete que contiene:
3 llaves (30, 10/13 y 17 mm)
1 llave de anillo/abierta
1 llave de tubo 13 mm
5 llaves allen (2,5, 3, 4, 5 y 8 mm)
1 tornillo de cruceta
8 tornillos M8 x 30
es - 3
A1
1 Interruptor de MARCHA/PARADA
2 Palanca
3 Conjunto de protección del disco
4 Superficie de mesa fija
5 Pata
6 Escuadra de guía
7 Mordaza de mesa
8 Columna
9 Palanca de enganche de inglete
10 Palanca de mordaza de inglete
11 Manivela de ajuste de altura
12 Brazo radial
13 Cofia
A2
14 Tope de recorrido del yugo
15 Bloqueo de desgarre
16 Yugo
17 Motor
18 Regletas de mesa
19 Ampliación de mesa
20 Escala de bisel
21 Conjunto de cabezal
22 Botón de reinicio
23 Soporte de cable
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico ha sido diseñado para un solo voltaje. Compruebe
siempre que el voltaje de la red corresponde al valor indicado en la placa
de características.
34
ESPAÑOL
Sustitución de cable o enchufe
Al sustituir el cable o el enchufe hágalo con sumo cuidado: un enchufe
con conectores de cobre desprotegidos es peligroso si se conecta a una
toma de corriente activa.
Utilización de un cable de prolongación
En caso de que sea necesario utilizar un cable de prolongación, deberá
ser un cable de prolongación aprobado, adecuado para la potencia de
esta herramienta (véanse las características técnicas). La sección mínima
de conductor es de 1,5 mm2.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el cable completamente.
Montaje y ajustes
• Desenchufe la herramienta antes de proceder con el montaje y
los ajustes.
• Para un óptimo rendimiento de la sierra, es muy importante
seguir los procedimientos de los siguientes párrafos.
Montaje del soporte (fig. A1 & B)
Los componentes y las abrazaderas del soporte están incluidos en
paquetes diferentes.
• Retire todas las piezas del embalaje, excepto el brazo (12).
• Bloquee el brazo utilizando la palanca de mordaza de inglete (10).
• Incline la caja, tire del brazo y sáquelo, y coloque una pieza de madera
(24) debajo del borde de la mesa (fig. B).
• Monte las patas (5) con las tuercas, tornillos y arandelas planas del
paquete en la forma indicada. No los apriete todavía.
• Monte los raíles transversales (25).
• Apriete firmemente los pernos de las patas.
• Mueva el conjunto a la posición vertical.
La máquina debe permanecer nivelada y estable en todo
momento.
Montaje de la palanca de ajuste de altura (fig. A1)
• Monte la palanca de ajuste de altura (11) encima de la columna (8) con
el tornillo de cruceta.
Montaje del conjunto de cabezal (fig. A1 & C)
• Gire la palanca de ajuste de altura (11) en sentido + para levantar el
brazo (12) a su máxima extensión (fig. A1).
• Retire los dos tornillos allen (26) y retire la cofia (13) (fig. C).
• Haga más ásperos los anillos guía (27) utilizando un estropajo de lana
de acero y limpie el polvo con un paño seco (fig. C).
• Compruebe que el bloqueo de desgarre (15) está suelto (fig. A1).
• Inserte con cuidado los cojinetes (28) del conjunto de cabezal (21) en
los anillos guía.
• Mueva el cabezal dentro de los anillos guía para verificar que funciona
con suavidad.
• Compruebe que el bloqueo de desgarre cierra y suelta el cabezal de
forma apropiada.
• Vuelva a colocar la cofia (13) inmediatamente.
Montaje del soporte de cable y la mordaza de cable (fig. A2 & D)
• Retire el tornillo de cruceta (29).
• Monte el soporte de cable (23) y vuelva a colocar el tornillo de cruceta (29).
• Instale el cable (30) utilizando la mordaza de cable (31).
Permita el movimiento del brazo en dirección horizontal y
vertical.
35
Mesa de sierra (fig. E1 - E4)
Montaje de los soportes de mesa (fig. E1)
La figura E1 muestra la posición correcta de los soportes de mesa.
Todos los soportes deben montarse con los tornillos M8 x 16 y sus
tuercas respectivas, y con una arandela D8 delante, no detrás.
• Monte el soporte triangular de 40 mm (32) en el lateral de la base de
mesa (33).
• Monte los dos soportes triangulares de mesa de 30 mm (34) en la
parte delantera de la base de mesa.
• Monte los dos soportes rectos de mesa de 75 mm (35) provistos de
una hendidura rectangular (36) de la forma mostrada. Tenga en cuenta
que no deben sobresalir de la parte trasera de la base de mesa (33).
• Todavía no apriete los tornillos.
Ajuste de los soportes de mesa utilizando el árbol (fig. A1 & E2)
• Suelte la palanca de mordaza de bisel (37) y tire del cierre de bisel (38)
(fig. E2).
• Mueva el motor a la posición vertical y bloquéelo utilizando el cierre de
bisel (38) y la palanca de mordaza de bisel (37).
• Suelte la palanca de mordaza de inglete (10) (fig. A1) para girar el brazo
hasta que el árbol (39) esté justo encima del borde delantero externo
de uno de los soportes rectos de mesa.
• Baje el brazo con cuidado hasta que el árbol toque el soporte de mesa,
y apriete la tuerca respectiva del soporte de mesa manualmente.
• Repita este procedimiento en el borde trasero y en el otro soporte de
mesa.
• Vuelva a comprobar utilizando el árbol del motor.
• Apriete firmemente los pernos de las patas.
• Lleve el brazo otra vez a su posición central y bloquéelo.
Ajuste del soporte central de mesa (fig. E3)
• Coloque un nivel encima de los dos soportes rectos de mesa (35).
• Suelte los tornillos (40) en el soporte central de mesa (41).
• Ajuste el soporte central de mesa con una llave allen hasta que sólo
toque el nivel.
• Apriete firmemente los pernos de las patas.
Montaje de la sección fija de mesa (fig. E1 & E4)
La posición normal de las secciones de la superficie de mesa
se muestra en la figura E4.
Dependiendo de la profundidad de corte requerida, la escuadra de guía (6)
también puede colocarse entre las regletas (18).
• Coloque la sección fija de mesa (4) en la base de mesa de la forma
mostrada y compruebe que los orificios en el centro están situados
sobre los tornillos de ajuste en el soporte central de mesa.
• Utilice los tornillos M8 x 30 y las arandelas planas D8 en la parte
superior y las arandelas D8 Belleville en la parte inferior.
• Apriete manualmente todos los tornillos en la sección fija de mesa (4)
excepto los cinco tornillos delanteros y el tornillo situado en el orificio
central grande.
• Coloque la escuadra de guía (6) y las regletas (18) en la base de mesa (33)
(fig. E1).
• Monte las mordazas de mesa (7) (fig. E4) detrás de los soportes rectos
de mesa (35) (fig. E1).
• Apriete las mordazas de mesa.
• Apriete firmemente todos los tornillos en la superficie de mesa.
• Suelte las mordazas de mesa y retire las regletas y la escuadra de guía.
• Monte el soporte recto de mesa de 75 mm (sin hendidura rectangular) (42)
en el borde del soporte triangular de mesa izquierdo (34) debajo de la
mesa, utilizando el orificio ranurado central.
• Apriete los tres tornillos delanteros respectivos en la superficie de mesa
fija (4).
es - 4
ESPAÑOL
• Monte el soporte de mesa de 27 mm (43) en el borde del soporte
triangular de mesa derecho debajo de la mesa, utilizando el orificio
ranurado central (fig. E1). Asegúrese de que el borde inclinado está
hacia la derecha.
• Apriete los dos tornillos delanteros respectivos en la superficie de mesa
fija (4).
Montaje de la ampliación de mesa (fig. E1 & E4)
• Coloque la ampliación de mesa (19) sobre los soportes salientes de la
mesa.
• Compruebe que ambas mesas están niveladas y apriete los tornillos
manualmente.
• Vuelva a colocar las regletas (18) y apriete las mordazas de mesa (7).
• Debajo de la ampliación de mesa, utilizando el orificio ranurado central,
monte el último soporte de mesa de 27 mm (43) (fig. E1) en el soporte
triangular de mesa de 75 mm (32). Compruebe que el borde inclinado
está hacia la izquierda.
• Apriete los dos tornillos delanteros respectivos en la sección de mesa
fija (4).
Ambas mesas deben estar niveladas en la parte trasera.
Disco de sierra (fig. F1 - F6)
Montaje de la hoja de la sierra (fig. F1)
• Los dientes de las hojas nuevas están muy afilados y pueden
ser peligrosos.
• El sentido de giro se indica mediante una flecha en el motor.
• Sujete el árbol utilizando la llave allen (44) suministrada con la máquina
y retire la tuerca de árbol (45) girándola en el sentido de las agujas del
reloj con la llave de usos múltiples.
• Monte el disco de sierra entre la brida externa (46) y la brida interna (47),
asegurándose de que los dientes inferiores miran hacia la parte trasera
de la máquina.
Compruebe que el anillo (48) de la tuerca de árbol (45) está
contra la brida externa (consulte el conjunto de la fig. F1).
• Apriete la tuerca de árbol (45) girándola en sentido contrario a las
agujas del reloj.
Comprobación de que el árbol está en paralelo con la superficie de
mesa (fig. A1, E3 & F2)
• Apriete el bloqueo de desgarre (15) con el disco de sierra en posición
frontal (fig. A1).
• Baje el disco de sierra hasta que toque la superficie de mesa (4) (fig. F2).
• Suelte las palancas (9) y (10) (fig. A1).
• Mueva el brazo de forma que el disco de sierra toque ligeramente la
anchura de la superficie de mesa.
• Si es necesario, ajuste el tornillo delantero de ajuste (40) (fig. E3).
• Repita este procedimiento con el disco de sierra en posición trasera y
ajuste el tornillo trasero, si fuera necesario.
Comprobación de que el disco de sierra es perpendicular a la
superficie de mesa (fig. A1 & F3)
• Mueva el brazo a la posición central y apriete el bloqueo de desgarre (15)
(fig. A1).
• Coloque una pieza cuadrada de acero (49) contra el cuerpo del disco
de sierra (fig. F3).
• Para practicar el ajuste, realice lo siguiente:
• Retire el disco guía de bisel (50) soltando los dos tornillos (51).
• Suelte los tres tornillos allen correspondientes a esta extracción.
es - 5
• Coloque una llave allen en el árbol de motor y golpee suavemente
hasta que el disco esté plano contra la pieza cuadrada.
• Apriete firmemente los pernos de las patas.
Es muy importante apretar el tornillo allen central.
• Vuelva a colocar el disco guía de bisel (50).
Comprobación de que el recorrido de corte al través es perpendicular a
la escuadra de guía (fig. F4 & F5).
• Bloquee el disco de sierra delante de la escuadra de guía (fig. F4).
• Coloque una pieza cuadrada (49) sobre un pedazo de tabla, contra la
escuadra de guía, tocando ligeramente el disco de guía de la forma
mostrada.
• Desbloquee el bloqueo de desgarre, y tire del disco hacia sí mismo
para comprobar que se mueve transversalmente en paralelo a la pieza
cuadrada.
• Para practicar el ajuste, realice lo siguiente:
• Con la palanca de enganche de inglete (9) fija en posición de 0°,
suelte la palanca de mordaza de inglete (10) (fig. F5).
• Suelte las tuercas de seguridad (52) en cada lateral del brazo.
• Para ajustar el brazo a la izquierda, suelte el espárrago en el lado
derecho del brazo y apriete el espárrago en el lado opuesto.
• Para ajustar el brazo a la derecha, suelte el espárrago en el lado
izquierdo del brazo y apriete el espárrago en el lado opuesto.
• Proceda en pasos pequeños y verifique el ajuste tras cada paso con
las palancas (9) y (10) enganchadas.
No apriete excesivamente los espárragos.
• Apriete las tuercas de seguridad (52).
Comprobación de que el disco de sierra está perpendicular a la
escuadra de guía (fig. F6)
• Desbloquee la palanca de mordaza de yugo (53) y presione el cierre de
yugo (54).
• Gire el motor 90° de la forma mostrada.
• Si el motor tiene huelgo, apriete la tuerca (55).
• Coloque el disco de sierra contra la escuadra de guía y compruebe
que está paralelo a dicha escuadra.
• Para practicar el ajuste, realice lo siguiente:
• Suelte los dos tornillos (56) instalados transversalmente debajo del yugo.
• Inserte la llave allen en el árbol del motor.
• Ajuste la posición del disco de sierra y apriete los tornillos (56).
Montaje y ajuste del conjunto de protección del disco de sierra
(fig. G1 - G5)
La protección del disco (3) es un conjunto multifuncional que ofrece las
siguientes funciones de seguridad (fig. G1):
- Protección superior (57) (fig. G1) y protección trasera con retención por
resorte (58) (fig. G2) para una completa protección de la cuchilla.
- Adaptador de salida de serrín (59) para corte al través y al hilo.
- Retenedores de antirretroceso (60) para su utilización en el modo de
corte al hilo.
- Guardamano ajustable (61) para su utilización en el corte al través.
- Cuchilla de hendir (62) para impedir que la pieza de trabajo se trabe en
la cuchilla al cortar al hilo.
• Suelte la palanca de mordaza de bisel (37) y tire hacia fuera del cierre
de bisel (38) (fig. E2) para inclinar el motor de la forma mostrada, para
un acceso óptimo (fig. G3).
• Suelte la tuerca de mariposa retenedora de la protección (63) y la
arandela (64).
36
ESPAÑOL
• Suelte el tornillo de seguridad (65) y gire la abrazadera de retención (66)
en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que la protección
trasera retenida por resorte (58) pueda levantarse de su orejeta de
soporte (68).
• Desenganche los dos resortes (67) sólo en su parte superior.
• Gire la protección trasera del disco no desenganchada (58) como se
muestra en la figura G2.
• Baje el conjunto de protección sobre el disco de sierra (fig. G3).
• Fije el conjunto de protección con la tuerca de mariposa (63) y
mariposa (64).
• Lleve la protección trasera del disco retenida por resorte (58) y la
abrazadera de retención (66) hasta su posición original.
• Para retirar el conjunto de protección, proceda en orden inverso.
Los dientes de las hojas nuevas están muy afilados y pueden
ser peligrosos.
Ajuste de los controles del conjunto de protección (fig. G2 - G5)
Ajuste de la cuchilla de hendir para corte al hilo
• Suelte los dos pomos (69) y deslice la cuchilla de hendir (62) hacia
abajo hasta que el extremo esté aproximadamente a 10 mm de la
superficie de mesa (fig. G2 & G4).
La cuchilla de hendir debe colocarse correctamente, y la
distancia entre el borde dentado y esta cuchilla debe ser de
1 a 3 mm (fig. G4).
Ajuste de los retenedores de antirretroceso para corte al hilo (en bisel)
(fig. G5)
• Suelte el pomo (70) y baje la abrazadera (71) hasta que el resorte de
sujeción (72) toque ligeramente la superficie de la pieza de trabajo.
• Los extremos de los retenedores de antirretroceso (60) deben estar
ahora a 3 mm por debajo de la superficie de la pieza de trabajo, y el
ángulo debe ser como se muestra en la figura G5.
• Para el corte al hilo en bisel, suelte el tornillo allen (73) y coloque los
retenedores de antirretroceso en el ángulo requerido.
Ajuste de la cuchilla de hendir, guardamano y retenedores de
antirretroceso para el corte al través (fig. G2)
• Para el corte al través, ajuste la cuchilla de hendir y los retenedores de
antirretroceso hacia arriba de forma que no sean un obstáculo.
• Suelte la palanca (74) para colocar en posición el guardamano (61)
justo por encima de la pieza de trabajo y bloquee la palanca (74).
Ajustes de escalas (fig. H1 - H5)
Escala de corte al hilo
El corte al hilo puede realizarse con el motor en dos posiciones.
Cada modo requiere una determinada dirección de avance:
Posición
Dirección de avance
- Corte al hilo adentro
derecha a izquierda (fig. H1)
- Corte al hilo afuera
izquierda a derecha (fig. H2)
La guía (75) que indica el ancho de corte en la escala de corte al hilo (76)
es ajustable (fig. H3):
• Coloque la escuadra de guía en su posición trasera máxima.
• Sitúe una tabla de 24 mm contra la escuadra de guía.
• Desbloquee la palanca de mordaza de yugo (53), presione el cierre de
yugo (54) (fig. H1) y coloque el motor en posición de corte al hilo hacia
fuera (fig. H2).
• Mueva el conjunto de yugo a lo largo del brazo circular hasta que el
disco de sierra toque el borde del material.
• Suelte los dos tornillos (77) y mueva la guía (75) hasta que el borde de
la guía de corte al hilo hacia afuera (78) se alinee con la anchura
conocida de la tabla en la escala inferior (fig. H3).
• Apriete los dos tornillos (77).
37
• Coloque el motor en posición de corte al hilo hacia dentro.
• Levante la protección para que el disco de sierra descanse contra la
cara de la escuadra de guía.
• La guía de corte al hilo hacia dentro (79) debe alinearse ahora con la
posición de cero en la escala superior. Ajuste si fuera necesario.
Escala de bisel (fig. H4)
• Compruebe que la escala de bisel (20) da la lectura de 0° cuando se
coloca para un corte vertical.
• Si fuera necesario, suelte los tornillos (51) y ajuste la guía en 0°.
Escala de inglete (fig. H5)
• Compruebe que la escala de inglete (82) da la lectura de 0° cuando se
coloca para un corte vertical.
• Ajuste la guía (81) para que indique 0° utilizando el tornillo (83).
La escala de inglete tiene posiciones preajustadas de 45° a izquierda y
derecha, y de 0°.
Tope de recorrido del yugo (fig. A2, J1 & J2)
El tope de recorrido del yugo (14) debe ajustarse para evitar que los
cojinetes en el conjunto del yugo golpeen el límite trasero de los anillos
guía (fig. A2).
• Empuje el conjunto del yugo hasta que no avance más, empújelo hacia
delante 5 mm aproximadamente, y bloquéelo con el bloqueo de
desgarre (fig. A2) (15).
• Ajuste el tope de recorrido del yugo (14) aflojando las tuercas (85) en la
ranura delantera (84) hasta que el tope de goma (86) golpee contra la
parte trasera del alojamiento del bloqueo de desgarre.
• Apriete las tuercas (85) (fig. J1).
Al realizar un corte al través, apriete una tuerca en el orificio
ranurado delantero y otra tuerca en el orificio ranurado trasero
(80) (fig. J2).
Monte el resorte recuperador (fig. K)
• Monte el resorte recuperador (87) detrás del tope de recorrido del yugo
(14) con los tornillos respectivos y fije el extremo del cable al bloqueo
de desgarre (15) utilizando los tornillos (88).
Consulte a su proveedor si desea información más detallada sobre los
accesorios apropiados.
Instrucciones para el uso
• Respete siempre las instrucciones de seguridad y las normas
de aplicación.
• Asegúrese de que el material que va a serrar esté bien sujeto.
• Aplique únicamente una presión suave en la herramienta y no
ejerza presión lateral en la hoja de la sierra.
• Evite la sobrecarga.
• Instale la hoja de sierra adecuada. No utilice hojas demasiado
desgastadas. La velocidad máxima de giro de la herramienta
no debe ser superior a la de la hoja de la sierra.
• No intente cortar piezas demasiado pequeñas.
• Deje que la hoja corte libremente. No la fuerce.
• Antes de cortar, permita que el motor alcance su velocidad total.
• Asegúrese de que todos los pomos de sujeción y bloqueos
están bien apretados.
• No utilice nunca la máquina sin las protecciones colocadas en
su posición.
• No levante nunca la máquina sujetándola de la superficie de
mesa.
• Consulte siempre la figura L para verificar la posición y tipo de
escuadra de guía.
es - 6
ESPAÑOL
Encendido y apagado (fig. A1)
El interruptor ON/OFF de la sierra circular de brazo ofrece un gran número
de ventajas:
- Función de desconexión por falta de corriente: si la alimentación
eléctrica se corta por algún motivo, es necesario reactivar el
interruptor.
- Dispositivo de protección contra sobrecarga del motor: en caso de
sobrecarga del motor, la alimentación eléctrica al motor se cortará.
Si ocurre esto, deje que el motor se enfríe durante 10 minutos y
después pulse el botón de reinicio (22).
• I = ON
La herramienta funciona con operación constante.
• O = OFF
Realización de un corte de prueba (fig. A1)
• Con la palanca de cierre de inglete (9) enganchada, bloquee la palanca
de mordaza de inglete (10) de forma que el disco de sierra se coloque
para un corte al través recto a 0°.
• Suelte el bloqueo de desgarre (15) y empuje el conjunto de yugo hacia
atrás hasta que el disco de sierra esté detrás de la escuadra de guía.
• Baje el brazo hasta que el disco de sierra casi toque la superficie de mesa.
• Coloque la pieza de trabajo contra la parte delantera de la escuadra de
guía.
• Encienda la sierra y baje el brazo para que el disco pueda cortar una
ranura poco profunda sobre la superficie de la mesa.
• Empuje el disco hacia sí mismo para que corte una ranura vertical en la
escuadra de madera y a través de la hoja de la sierra.
• Coloque el disco de sierra en la posición de reposo y apague la sierra.
• Compruebe que el corte está realizado perfectamente a 90° en todos
los planos y realice ajustes, en caso de que sea necesario.
Cortes de sierra básicos (fig. L1 - L5)
Los dientes de las hojas nuevas están muy afilados y pueden
ser peligrosos.
Corte al través (fig. A1 & L1)
• Ajuste el brazo circular en ángulos rectos respecto a la escuadra de guía.
• Enganche la palanca de cierre de inglete (9) en posición de 0° y apriete
la palanca de mordaza de inglete (10) (fig. A1).
• Baje el disco de sierra.
• Ajuste el guardamano de forma que quede ligeramente separado de la
pieza de trabajo.
• Si no hay una ranura en la superficie de mesa, corte una de la forma
explicada arriba.
• Sujete la pieza de trabajo contra la escuadra de guía, manteniendo los
dedos alejados del recorrido del disco de sierra.
• Encienda la sierra y empuje despacio el disco de sierra atravesando la
escuadra de guía y la pieza de trabajo.
• Coloque el disco de sierra en su posición de reposo y apague la
máquina.
Cortes circulares (fig. A1 & L3)
• Suelte la palanca de cierre de inglete (9) y la palanca de mordaza de
inglete (10) (fig. A1).
• Mueva el brazo al ángulo requerido en la escala de inglete.
• Para 45° a izquierda o derecha, enganche la palanca de cierre de
inglete (9) y bloquee utilizando la palanca de mordaza de inglete (10).
• Para cortar ángulos intermedios, utilice sólo la palanca de mordaza de
inglete.
• Proceda de igual manera que para el corte al través.
En el caso de inglete a la izquierda, puede resultar necesario
deslizar la escuadra de guía y las regletas hacia la izquierda.
es - 7
Biseles (fig. A1, E2 & L2)
• Ajuste el brazo como para el corte al través a 0°.
• Levante el disco de sierra muy por encima de la superficie de la mesa.
• Suelte la palanca de mordaza de bisel (37) y tire hacia fuera del cierre
de bisel (38) (fig. E2).
• Incline el motor al ángulo requerido en la escala de bisel (20) (fig. A1).
• Para un corte a 90° 45° a la derecha, enganche el cierre de bisel (38) y
bloquee con la palanca de mordaza de bisel (37).
• Para cortar ángulos intermedios, utilice sólo la palanca de mordaza de
bisel.
• Proceda de igual forma que para un corte al través vertical.
Corte paralelo vertical (fig. L5, G2, H1 & H2)
El motor se puede bloquear en posición de corte al hilo hacia dentro o
hacia fuera, como se muestra en las figuras H1 y H2, a fin de adaptar la
máquina a piezas de trabajo estrechas y anchas, respectivamente.
• Bloquee el yugo en su posición, empujado hacia fuera, utilizando el
bloqueo de desgarro.
• Suelte la palanca de mordaza de yugo (53) y presione el cierre de yugo
(54) para girar el motor a la posición apropiada hasta que se bloquee
en su posición (fig. H1).
• Apriete la palanca de mordaza de yugo (53) y coloque en posición
correctamente la escuadra de guía.
• Coloque el yugo a lo largo del brazo para la anchura de corte deseada,
haciendo uso de la escala de desgarre (76), y bloquéelo en su posición
con el bloqueo de desgarre.
• Ajuste la protección del disco como se explicó anteriormente y aleje el
adaptador de extracción de polvo (59) de su cara (fig. G2). Recuerde
que el corte al hilo requiere la utilización de la cuchilla de hendir (62) y
los retenedores de antirretroceso (60) (fig. H2).
• Haga avanzar lentamente la pieza de trabajo por el disco de sierra,
manteniéndola firmemente presionada sobre la mesa y contra la
escuadra de guía. Permita que los dientes corten sin forzar la pieza de
trabajo por el disco de sierra. La velocidad del disco debe mantenerse
constante.
Empuje siempre con un palo.
Corte al hilo en bisel
• Ajuste la máquina en la posición de corte al través en bisel.
• Gire el yugo a la posición de corte al hilo.
• Coloque el yugo para la anchura de corte al hilo correcta.
• Incline en ángulo los retenedores de antirretroceso de forma que estén
planos sobre la pieza de trabajo, y baje la cuchilla de hendir.
• Proceda de igual manera que para el corte al hilo.
Cortes circulares compuestos (fig. L4)
Este corte es una combinación de corte de inglete y en bisel.
• Ajuste el ángulo de bisel requerido.
• Mueva el brazo a la posición de inglete requerida.
• Proceda de igual manera que para cortes de inglete.
Siempre se debe desconectar la herramienta nada más terminado el
trabajo y antes de desenchufarla.
Corte de concavidades y ahuecamientos
La sierra circular de brazo puede utilizarse para una amplia variedad de
aplicaciones avanzadas, como el corte de concavidades y ahuecamientos.
• Incline el disco de sierra al ángulo requerido, gire el yugo debajo del
brazo y coloque el disco encima de la pieza de trabajo en la posición
correcta. Retire la pieza de trabajo y baje el disco de sierra para realizar
un corte poco profundo. Baje los retenedores de antirretorno como en
el corte al hilo en bisel. Sujetando la pieza de trabajo contra la
escuadra de guía, proceda como en el corte al hilo.
38
ESPAÑOL
¡Realice sólo cortes poco profundos!
Extracción de polvo (fig. G2)
La máquina está provista de un adaptador de extracción de polvo (59).
• Cuando sea posible, utilice un extractor de aspiración diseñado de
acuerdo con las Directrices aplicables en relación con la emisión de polvo.
• Cuando realice cortes al través, coloque un canal de recogida de polvo
(opción) detrás de la línea de corte.
Accesorios opcionales
Antes de montar algún accesorio, desenchufe siempre la
máquina.
Cabeza formadora y moldeadora
La cabeza formadora y moldeadora se emplea para suministrar a su
trabajo un acabado profesional.
Montaje de la cabeza formadora y moldeadora (fig. M1 - M3)
• Retire el conjunto de protección del disco y el disco de sierra.
• Instale las cuchillas (89) en la cabeza formadora y moldeadora (90),
asegurándose de que ambas quedan instaladas de la misma manera
(fig. M1).
• Monte el espaciador especial (91) suministrado con la cabeza
formadora sobre el árbol.
• Coloque la cabeza formadora en el árbol de la forma mostrada y
bloquéela con la tuerca fijadora (92) utilizando la llave de tubo (93),
disponible como opción.
• Incline el motor hasta que la cabeza formadora esté en posición
horizontal.
• Monte la protección de cabeza formadora (94) (fig. M2) como se
muestra y ajústela a la profundidad de corte requerida (fig. M3).
Conformación y moldeado
• Coloque la cabeza formadora y moldeadora sobre la escuadra de guía.
La sección que sobresale corresponde al corte que se realizará.
Determinadas aplicaciones pueden requerir que se divida la escuadra de
guía en dos secciones y se coloque la cabeza formadora y moldeadora
entre ambas. En estos casos, la escuadra de guía debe reemplazarse
cuando la sierra se utilice otra vez en aplicaciones usuales.
Montaje de la fresa de ranurar
• Retire el conjunto de protección del disco de sierra y el disco.
• Monte el espaciador (94) en el eje con el lado más estrecho hacia el
motor.
• Monte las cuchillas de la fresa (95) con el número requerido de
cuchillas intermedias (96A) entre éstas, junto con una combinación de
cuñas (96) para conseguir la anchura de corte que necesite.
• Fije la fresa de ranurar con la tuerca estándar de árbol (45) (fig. F1).
• Retire la cuchilla de hendir y su abrazadera de soporte del conjunto de
protección del disco y monte la protección.
• Baje la fresa de ranurar a su posición para la profundidad de corte que
requiera.
Utilización de la fresa de ranurar
- En posición de corte al través o de inglete
• Ajuste los retenedores de antirretroceso hacia arriba de forma que
no sean un obstáculo.
• Ajuste el guardamano correctamente.
- En posición de corte al hilo
• Ajuste correctamente los retenedores de antirretroceso.
Lijado con disco y con tambor (fig. M2, O1 & O2)
Hay disponibles dos accesorios de lijado para los cortes que requieren
lijado en cualquier ángulo. Ambos accesorios pueden emplearse de la
siguiente manera:
- moviendo la pieza de trabajo por el accesorio estático
- moviendo el accesorio por la pieza de trabajo sujeta con mordazas
• Retire el conjunto de protección del disco y el disco de sierra.
• Restituya la brida externa (46) (fig. O1).
• Monte la lijadora de disco (97) o el tambor de lijado (98) (fig. O2)
directamente en el árbol (39).
Lijado con disco (fig. O1)
• Utilice siempre el lado enfrentado hacia abajo (derecho) del disco.
• Cuando emplee la lijadora de disco (97) para lijado horizontal, es necesario
montar y ajustar la protección de cabeza formadora (94) (fig. M2) de
manera que el disco de lijado esté ligeramente separado de la cara
inferior de la protección.
Lijado con tambor (fig. O2)
• Cuando realice el lijado con tambor, avance siempre el material contra
la rotación de la lijadora de tambor.
Empuje siempre con un palo.
• Avance el material firmemente y regularmente a lo largo de la escuadra
guía desde la derecha.
Rebajes
• Utilice cuchillas de bordes rectos.
• Proceda como en la conformación y moldeado.
• Para cortes de rebajes en bisel, incline el motor al ángulo requerido.
Para rebajes anchos, utilice la fresa de ranurar junto con la
protección de la cabeza formadora y moldeadora.
Consulte las instrucciones relativas a la utilización de la fresa
de ranurar.
Fresa de ranurar (fig. F1, N1 & N2)
Hay disponibles dos tipos de fresas de ranurar. La figura N1 muestra la
fresa de ranurar de calidad estándar y la figura N2, el modelo de alta
calidad y larga duración.
Bordes afilados.
39
Soporte de fresadora vertical (fig. F1, P1 - P3)
El soporte de fresadora (99) permite montar una fresadora vertical Elu
(MOF96, MOF131, MOF177 o OF97) en la máquina, ampliando la
versatilidad de ésta con el labrado preciso y decorativo de madera (fig. P1).
Montaje del soporte de fresadora vertical
• Retire el conjunto de protección del disco y el disco de sierra.
• Coloque el soporte de fresadora (99) sobre el extremo del árbol como
se muestra en la figura P1 y fíjelo con la tuerca de mariposa (63).
• Sustituya las barras de guía de la escuadra paralela de la fresadora por
las barras de soporte (100) suministradas con el accesorio:
- Utilice barras de diámetro pequeño para MOF96 (fig. P2).
- Utilice barras de gran diámetro para MOF131/MOF177/OF97 (fig. P3).
• Apriete los tornillos fijadores (101).
Compruebe siempre que la fresadora vertical está
correctamente centrada en las barras y fijada en su soporte.
Fresado
La fresadora vertical puede ajustarse en el ángulo requerido y empujarse a
través de la pieza de trabajo mediante la palanca (2) mostrada en la figura
A o puede guiarse por la cuchilla fija.
es - 8
ESPAÑOL
• Compruebe que el soporte de fresadora está rígidamente montado.
• Si es necesario, instale la brida externa (46) de la figura F1 en el árbol y fije
el soporte de fresadora contra el motor utilizando la tuerca de árbol (45)
mostrada en la figura F1. No apriete excesivamente la tuerca de árbol.
• Presione ligeramente el fuelle hasta que escape un poco de aceite por
el tapón de llenado.
• Apriete el tapón de llenado con una llave y vuelva a instalar la unidad.
Mantenimiento
Avance siempre la pieza de trabajo contra la cuchilla en giro.
Además, consulte el manual de instrucciones de su máquina
herramienta.
Taladrado y perforación (fig. Q)
El orificio roscado de posición (102) acepta el portabroca opcional de
10 mm o 3/8", que convierte la sierra en una versátil unidad radial
taladradora. Esta opción es especialmente útil para preparar materiales
para tacos.
• Retire el conjunto de protección del disco de sierra y el disco.
• Gire y retire la cubierta (103).
• Instale el portabroca (104) directamente en el orificio roscado de
posición (102).
Su herramienta eléctrica DEWALT ha sido diseñada para funcionar mucho
tiempo con un mínimo de mantenimiento. El funcionamiento satisfactorio
depende del buen cuidado de la herramienta y de una limpieza frecuente.
• Sustituya la tapa fija de mesa y la escuadra de guía cuando se
desgasten.
Lubricación
La sierra circular de brazo no requiere ninguna lubricación adicional.
No engrase nunca los raíles del brazo o los cojinetes.
Escuadras de inglete (fig. R1 & R2)
Hay disponibles escuadras de inglete (105) para ampliar y hacer más
rápida la función de corte en ángulo (fig. R1).
• Sustituya la escuadra de guía estándar por las escuadras de inglete (105).
• Guíe el disco de sierre entre las dos secciones de escuadras (fig. R2).
Limpieza
• Limpie periódicamente los raíles del brazo. Para ello, retire la cofia y el
yugo. Además, limpie el polvo de los cojinetes.
• Mantenga limpia la superficie de mesa en todo momento. Nunca limpie
el polvo pasando las manos por encima.
Control transversal (fig. S1 - S3)
El control transversal (106) garantiza resultados óptimos en aplicaciones
en que es importante una velocidad de avance regular y fiable.
Herramientas desechadas y el medio ambiente
Montaje del control transversal
• Extraiga el resorte recuperador (87) mostrado en la figura K.
• Retire el tope de recorrido del yugo (14) de la figura A1.
• Monte la abrazadera plana trasera (115) y el tope de recorrido del yugo
como se muestra en la figura S2.
• Suelte el tornillo de presión (116) en el pomo moleteado (108)
utilizando una llave allen, y desatornille el pomo moleteado (fig. S3).
• Suelte el tornillo de presión (117) en el soporte trasero (109) y empuje
el soporte para extraerlo de la barra.
• Pase el cilindro (111) por la mordaza de cilindro (110) (fig. S1).
• Coloque la mordaza de cilindro (110) sobre el bloqueo de desgarre (15)
y apriete los tornillos de presión en ambos lados del conjunto (112).
• Vuelva a montar el soporte trasero (109) y el pomo moleteado (108),
y apriete todos los tornillos (fig. S3).
• Coloque en posición el soporte trasero (109) como se muestra (fig. S3)
y apriete el tornillo de presión (117).
• Empuje el cabezal a la parte trasera y coloque el cilindro en su
mordaza (110) alejado lo máximo posible hacia la parte trasera.
El extremo de la barra no debe tocar el tornillo de purga en el fuelle de
goma, cuando el fuelle (114) esté comprimido. Compruebe la posición
presionando el tornillo de purga.
• Apriete el tornillo (113) en la mordaza de cilindro.
• Ajuste la velocidad transversal utilizando el pomo moleteado (108).
Purga del control transversal
Después de rellenar o cambiar el aceite del control transversal, es
necesario expulsar el aire del sistema.
• Retire la unidad de la máquina y con el pistón totalmente extendido y
hacia abajo, fije la unidad en posición vertical.
• Retire el tapón en el extremo trasero del fuelle (114). Sostenga el fuelle
para no verter el aceite.
• Rellene totalmente el fuelle con aceite hidráulico Castrol 210 NRL25 o
equivalente utilizando un embudo o una jeringa para aceite.
• Vuelva a colocar el tapón de llenado y apriételo una vuelta.
es - 9
Lleve la herramienta vieja a un Centro de Servicio DEWALT, donde será
eliminada sin efectos perjudiciales para el medio ambiente.
GARANTÍA
• 30 DÍAS DE SATISFACCIÓN COMPLETA •
Si no queda totalmente satisfecho con su herramienta DEWALT,
contacte con su Centro de Servicio DEWALT. Presente su reclamación,
juntamente con la máquina completa, así como la factura de compra y
le será presentada la mejor solución.
• UN AÑO DE SERVICIO GRATUITO •
Si necesita mantenimiento o servicio técnico para su herramienta
DEWALT en los 12 meses siguientes a la compra, podrá obtenerlos
gratuitamente en un Centro de Servicio DEWALT. Para ello es
imprescindible presentar la prueba de compra. Incluye mano de obra y
piezas para las Herramientas Eléctricas. No se incluye los accesorios.
• UN AÑO DE GARANTÍA •
Si su producto DEWALT presenta algún defecto debido a fallos de
materiales o mano de obra en los 12 meses siguientes a la fecha de
compra, le garantizamos la sustitución gratuita de todas las piezas
defectuosas siempre y cuando:
• El producto no haya sido utilizado inadecuadamente.
• No se haya intentado su reparación por parte de una persona no
autorizada.
• Se presente la prueba de compra.
Para la localización del Centro de Servicio DEWALT más cercano,
consulte el dorso de este manual.
40
ESPAÑOL
TABLA DE REFERENCIA RÁPIDA
manivela de ajuste altura
palanca de cierre de inglete
palanca de mordaza de inglete
cierre de yugo
bloqueo de desgarre
palanca de mordaza
de yugo
cierre de bisel
palanca de mordaza
de bisel
41
es - 10
FRANÇAIS
SCIE RADIALE DW721
Félicitations!
Déclaration CE de conformité
Vous avez choisi une machine DEWALT. Depuis de nombreuses années,
DEWALT produit des outils adaptés aux exigences des utilisateurs
professionnels.
Table des matières
Caractéristiques techniques
Déclaration CE de conformité
Instructions de sécurité
Contenu de l’emballage
Description
Assemblage et réglage
Mode d’emploi
Accessoires disponibles en option
Entretien
Garantie
Diagramme de référence rapide
fr - 1
fr - 1
fr - 2
fr - 3
fr - 3
fr - 4
fr - 6
fr - 8
fr - 9
fr - 9
fr - 10
DW721
DEWALT déclare que ces outils ont été mis au point en conformité avec
les normes 89/392/CEE, 89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 61029, EN 55104,
EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Pour de plus amples informations, contacter DEWALT à l’adresse
ci-dessous ou se reporter au dos de ce manuel.
Niveau de pression acoustique suivant 86/188/CEE & 89/392/CEE,
mesuré suivant DIN 45635:
DW721
LpA
(pression acoustique)
LWA (puissance acoustique)
dB(A)*
84,2
dB(A)
91,4
* à l’oreille de l’opérateur
Caractéristiques techniques
Puissance absorbée
Puissance utile
Tension
Diamètre de lame min/max
Alésage
Largeur de l’arbre
Vitesses à vide, 50 Hz
Vitesses à vide, 60 Hz
Profondeur de coupe à 90°
Profondeur de coupe à 45°
Capacité maximale de la coupe
transversale à 0° avec une épaisseur
de matériau de 25 mm
Capacité maximale de la coupe
d’onglets à 45° avec une épaisseur à droite
de matériau de 25 mm
à gauche
Largeur maximale de coupe transversale
Largeur maximale de coupe en longueur
Dimensions (avec table)
Adaptateur d’aspiration de poussières
Poids
W
W
V
mm
mm
mm
tr/min
tr/min
mm
mm
DW721
2000
1500
230
270-300
30
20
2800
3400
90
60
mm
610
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
405
425
610
870
148 x 95 x 150
100
112,0
Prendre les mesures nécessaires pour la protection de l’ouïe
lorsque le niveau de pression acoustique est supérieur à
85 dB(A).
Valeur moyenne pondérée du carré de l’accélération suivant DIN 45675:
DW721
< 2,5 m/s2
TÜV Rheinland
Sicherheit und Umweltschutz GmbH
Am Grauen Stein
D-51105 Köln
Germany
Cert. No.
BM 9511442 01
Directeur de développement produits
Horst Großmann
Equipements fournis en standard:
Support, lame TCT, carter de protection de lame et outils, coupe-circuit
de chute de tension.
Fusible:
Outils 230 V
10 A
Les symboles suivants sont utilisés dans le présent manuel:
En cas de non-respect des instructions dans le présent
manuel, il y a risque de blessure, danger de mort ou possibilité
de dégradation de l’outil.
Dénote la présence de tension électrique.
Bords tranchants.
fr - 1
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Allemagne
42
FRANÇAIS
Instructions de sécurité
Afin de réduire le risque de décharge électrique, de blessure et
d’incendie lors de l’utilisation d’outils électriques, observer les
consignes de sécurité fondamentales en vigueur.
Lire et observer les instructions avant d’utiliser l’outil.
Conserver ces instructions de sécurité!
Généralités
1 Tenir votre aire de travail propre et bien rangée
Le désordre augmente les risques d’accident.
2 Tenir compte des conditions ambiantes
Ne pas exposer les outils électriques à l’humidité. Veiller à ce que l’aire
de travail soit bien éclairée. Ne pas utiliser d’outils électriques en
présence de liquides ou de gaz inflammables.
3 Attention aux décharges électriques
Eviter le contact corporel avec des éléments reliés à la terre, comme
par exemple tuyaux, radiateurs, cuisinières électriques et réfrigérateurs.
Sous des conditions de travail extrêmes (par exemple: humidité élevée,
dépôt de poussières métalliques, etc.) la sécurité électrique peut être
augmentée en insérant un transformateur d’isolation ou un disjoncteur
différentiel (FI).
4 Tenir les enfants éloignés
Ne pas permettre que d’autres personnes touchent l’outil ou le câble
de rallonge. La supervision est obligatoire pour les moins de 16 ans.
5 Câble de rallonge pour l’extérieur
A l’extérieur, n’utiliser que des câbles de rallonge homologués portant
le marquage correspondant.
6 Ranger vos outils dans un endroit sûr
Ranger les outils non utilisés dans un endroit sec, fermé à clé et hors
de la portée des enfants.
7 Porter des vêtements de travail appropriés
Ne pas porter de vêtements flottants ou de bijoux. Ils pourraient être
happés par les pièces en mouvement. Lors de travaux à l’extérieur,
il est recommandé de porter des gants en caoutchouc et des
chaussures à semelle anti-dérapante. Le cas échéant, porter une
garniture convenable retenant les cheveux longs.
8 Porter des lunettes de protection
Utiliser aussi un masque si le travail exécuté produit de la poussière ou
des copeaux volants.
9 Attention au niveau de pression acoustique
Prendre les mesures nécessaires pour la protection de l’ouïe lorsque le
niveau de pression acoustique est supérieur à 85 dB(A).
10 Bien fixer la pièce à travailler
Pour plus de sécurité, fixer la pièce à travailler avec un dispositif de serrage
ou un étau. Ainsi, vous aurez les deux mains libres pour manier l’outil.
11 Adopter une position confortable
Toujours tenir les deux pieds à terre et garder l’équilibre.
12 Eviter tout démarrage involontaire
Ne pas porter l’outil en ayant un doigt placé sur l’interrupteur.
Mettre l’interrupteur en position d’arrêt avant de mettre la fiche dans la
prise.
13 Faire preuve de vigilance
Observer votre travail. Faire preuve de bon sens. Ne pas employer
l’outil en cas de fatigue.
14 Enlever la fiche de la prise
Débrancher l’outil et attendre qu’il soit complètement immobilisé avant
de le laisser, de procéder à l’entretien ou au changement
d’accessoires.
15 Enlever les clés de réglage
Avant de mettre l’outil en marche, retirer les clés et outils de réglage.
16 Utiliser l’outil adéquat
Le domaine d’utilisation de l’outil est décrit dans le présent manuel.
Ne pas utiliser d’outils ou d’accessoires de trop faible puissance pour
exécuter des travaux lourds. Ne pas utiliser des outils à des fins et pour
des travaux pour lesquels ils n’ont pas été conçus.
43
Attention! L’utilisation d’accessoires autres que ceux recommandés
dans le présent manuel pourrait entraîner un risque de blessure.
Utiliser l’outil conformément à sa destination.
17 Préserver le câble d’alimentation
Ne pas porter l’outil par le câble et ne pas tirer sur celui-ci pour
débrancher la fiche de la prise. Préserver le câble de la chaleur, de l’huile
et des arêtes vives.
18 Entretenir vos outils avec soin
Maintenir vos outils affûtés et propres afin de travailler mieux et plus
sûrement. Observer les instructions d’entretien de changement
d’accessoires. Vérifier régulièrement l’état du câble d’alimentation et,
s’il est endommagé, le faire changer par votre Service agréé DEWALT.
Vérifier périodiquement le câble de rallonge et le remplacer s’il est
endommagé. Maintenir les poignées sèches et exemptes d’huile et de
graisse.
19 Contrôler si votre outil est endommagé
Avant d’utiliser l’outil, vérifier qu’il n’est pas endommagé. Pour cela,
contrôler l’alignement des pièces en mouvement et leur grippage
éventuel. Tous les composants doivent être montés correctement et
remplir les conditions pour garantir le fonctionnement impeccable de
l’outil. Faire réparer ou échanger tout dispositif de sécurité et toute
pièce endommagée conformément aux instructions. Ne pas utiliser
l’outil quand l’interrupteur est défectueux. Faire remplacer l’interrupteur
par un Service agréé DEWALT.
20 Faire réparer votre outil par un Service agréé DEWALT
Cet outil est conforme aux consignes de sécurité en vigueur.
La réparation des outils électriques est strictement réservée aux
personnes qualifiées.
Directives de sécurité additionnelles pour scies radiales
• S’assurer que l’alimentation électrique est protégée par un fusible ou
un disjoncteur adéquat.
• Veiller à ce que les chemins de roulement du bras et les roulements du
chariot moteur soient propres, secs et exempts de graisse.
• S’assurer que la butée arrière est correctement positionnée avant
d’enclencher la machine. La lame ne doit pas entrer en contact avec le
matériau avant que la scie ne soit manoeuvrée avec la poignée.
• Toujours placer le carter de protection inférieur de telle manière qu’il
puisse passer à travers la fente prédécoupée dans la butée arrière
et/ou qu’il se trouve à 3 mm au-dessus de la surface du matériau à
scier (sauf lors de coupe en long).
• Lors de la coupe en long, respecter la distance appropriée entre le
couteau diviseur et la lame (de 1 à 3 mm) et s’assurer que les doigts
antirecul sont réglés correctement.
• Toujours vérifier la direction d’avancement lors de la coupe en long.
• Vérifier périodiquement les réglages de la machine pour s’assurer de
l’efficacité de son fonctionnement. Effectuer les corrections telles
qu’elles sont spécifiées dans le manuel.
• S’assurer que la lame tourne dans le bon sens et que les dents sont
orientées vers la butée arrière.
• S’assurer que toutes les poignées de fixation sont bien serrées avant
de procéder au démarrage.
• Ne jamais faire fonctionner la machine sans que tous les carters de
protection ne soient en place.
• En dehors des périodes de fonctionnement, protéger complètement la
lame à l’aide du carter de protection.
• En dehors des périodes de fonctionnement, lors du remplacement des
lames ou de l’exécution d’opérations d’entretien, débrancher la
machine de sa source d’alimentation.
• Toujours utiliser des lames affûtées et du type approprié conçu pour la
pièce à scier. Le diamètre recommandé de la lame est indiqué dans les
données techniques.
• Ne jamais caler d’objet contre le ventilateur du moteur pour bloquer
l’arbre du moteur.
fr - 2
FRANÇAIS
• Ne pas forcer l’opération de sciage. (Le grippage ou le grippage partiel
du moteur peut entraîner des dommages importants. Laisser le moteur
atteindre sa vitesse maximale avant d’entamer le sciage.)
• Ne pas soulever la machine par le plan de travail.
• Ne pas scier de métaux ferreux, de métaux non-ferreux ou de la
maçonnerie.
• Ne pas lubrifier la lame lorsqu’elle tourne.
• Tenir les mains à l’écart de la lame lorsque la machine est branchée.
• Ne pas passer le bras à l’arrière de la lame de la scie lorsque celle-ci
est en fonctionnement.
• Durant le fonctionnement de la machine, tenir les mains à une distance
minimale de 15 cm de la lame.
• Ne pas utiliser de lames de scie endommagées ou fêlées.
Risques résiduels
Les risques suivants sont inhérents à l’utilisation de scies radiales:
En dépit de l’application des directives appropriées de sécurité et de la
réalisation de dispositifs de sécurité, certains risques résiduels ne peuvent
être évités; ceux-ci sont énumérés ci-dessous:
- Diminution de l’acuité auditive.
- Risque d’accidents provoqués par des parties non protégées de la
lame de scie en rotation.
- Risque de blessure lors du remplacement de la lame.
- Risque de coincement de doigts lors de l’ouverture des carters de
protection.
- Risques pour la santé provoqués par la respiration de poussières
dégagées lors du sciage du bois, en particulier du chêne, du hêtre et
du MDF.
Contenu de l’emballage
L’emballage contient:
1 Machine partiellement assemblée
5 Eléments de plan de travail
1 Butée 48 mm
1 Butée 65 mm
5 Supports rectilignes de plan de travail
3 Supports triangulaires de plan de travail
1 Manivelle de réglage de la hauteur
1 Moteur, étrier et chariot moteur avec coupe-circuit de chute de tension
1 Support pour coupe-circuit de chute de tension
1 Lame de scie
1 Ensemble de carter de protection
1 Adaptateur d’aspiration de poussières
1 Carton contenant:
1 table (4 pieds, 4 rails transversaux, 24 boulons M8 x 16, 24 écrous
M8 et 48 rondelles plates D8)
1 Jeu de pièces pour rallonge de plan de travail:
8 boulons à tête fendue M8 x 30
8 rondelles Belleville D8
8 écrous M8
8 rondelles plates D8
1 Sachet contenant:
3 clés (30, 10/13 & 17 mm)
1 clé mixte polygonale/ouverte
1 clé à tire-fonds 13 mm
5 clés Allen (2,5, 3, 4, 5 & 8 mm)
1 vis à tête cruciforme
8 vis M8 x 30
6 vis M8
14 écrous M8
1 serre-cordon
1 serre-fil
2 vis autotaraudantes
2 écrous M4
2 serre-joint de plan de travail
fr - 3
2 pinces pour ressort de retour
14 rondelles Belleville D8
8 rondelles plates D8
1 Sachet contenant:
9 rondelles plates D8
19 rondelles Belleville
19 écrous M8
10 boulons à tête fendue M8 x 30
9 boulons à tête fendue M8 x 16
1 Manuel d’instructions
1 Dessin éclaté
• Vérifier si l’outil, les pièces ou les accessoires ne présentent pas de
dommages dus au transport.
• Prendre le temps de lire et de comprendre à fond le présent manuel
avant de mettre votre outil en marche.
• Sortir la scie de son emballage avec précaution.
Description (fig. A1 & A2)
La scie radiale DW721 sur pied a été conçue pour un usage professionnel
dans l’industrie du bois. Cette machine de haute précision peut être
aisément adaptée pour la coupe transversale, la coupe de chanfreins,
la coupe à onglets ou en long. Une large gamme d’accessoires vous
permettront d’exécuter presque toutes les opérations d’atelier avec votre
scie radiale. Dans un but de sécurité optimale, toutes les commandes
principales possèdent tant un système de verrouillage qu’un système de
serrage. Veuillez vous reporter également au diagramme de référence
rapide de ce manuel.
A1
1 Interrupteur MARCHE/ARRET
2 Poignée
3 Ensemble de carter de protection de lame
4 Plan de travail fixe
5 Pied
6 Butée arrière
7 Serre-joint de plan de travail
8 Colonne
9 Levier de verrou d’onglets
10 Levier de serrage d’onglets
11 Manivelle de réglage de la hauteur
12 Bras radial
13 Capot d’extrémité
A2
14 Arrêt de déplacement d’étrier
15 Verrou de coupe en long
16 Etrier
17 Moteur
18 Languettes de table
19 Rallonge de plan de travail
20 Graduation de chanfrein
21 Chariot moteur
22 Bouton de réenclenchement
23 Support de cordon électrique
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour une seule tension. Vérifier si la
tension secteur correspond à la tension indiquée sur la plaque
d’identification.
CH Toujours utiliser la fiche prescrite lors du remplacement du
câble d’alimentation.
Type 12 pour la classe I (Conducteur de terre) - outils
44
FRANÇAIS
Remplacement du cordon secteur ou de la fiche
Après le remplacement du cordon secteur ou de la fiche, s’en débarrasser
en songeant à la sécurité car il est dangereux de réutiliser un cordon
secteur ou une fiche dont les conducteurs sont dénudés.
Câbles de rallonge
Si un câble de rallonge est nécessaire, utiliser un câble de rallonge
homologué adapté pour la puissance absorbée (voir les caractéristiques
techniques). La section minimum du conducteur est de 1,5 mm2.
En cas d’utilisation d’un dévidoir, toujours dérouler le câble complètement.
Assemblage et réglage
• Toujours retirer la fiche de la prise avant de procéder à
l’assemblage ou au réglage.
• Le suivi des procédures décrites aux paragraphes suivants est
d’une importance vitale pour l’obtention d’un fonctionnement
optimal de votre scie.
Assemblage du piétement (fig. A1 & B)
Les composants et les éléments de fixation du piétement sont emballés
séparément.
• Retirer toutes les pièces de l’emballage, à l’exception du bras (12).
• Verrouiller le bras en utilisant le levier de blocage d’onglets (10).
• Soulever le carton, retirer le bras et placer un morceau de bois (24)
sous l’arête de la table (fig. B).
• Assembler les pieds (5), suivant les indications, à l’aide des écrous,
des boulons et des rondelles plates se trouvant dans le sachet. Ne pas
encore serrer les écrous.
• Monter les rails transversaux (25).
• Serrer fermement toutes les vis.
• Soulever l’ensemble pour le mettre en position verticale.
La machine doit toujours être de niveau et stable.
Montage de la manivelle de réglage de la hauteur (fig. A1)
• Monter la manivelle de réglage de la hauteur (11) au sommet de la
colonne (8) à l’aide de la vis à tête cruciforme fournie.
Montage du chariot moteur (fig. A1 & C)
• Tourner la manivelle de réglage de la hauteur (11) dans le sens du
signe + pour relever le bras (12) aussi haut que possible (fig. A1).
• Enlever les deux vis Allen (26) et retirer le capot d’extrémité (13) (fig. C).
• Récurer les chemins de roulement (27) à l’aide d’un tampon de laine
d’acier et dépoussiérer avec un chiffon sec (fig. C).
• S’assurer que le verrouillage de coupe en long (15) est dégagé (fig. A1).
• Introduire soigneusement les roulements (28) du chariot moteur (21)
dans les chemins de roulement.
• Déplacer le chariot moteur le long des chemins de roulement pour en
vérifier la souplesse de mouvement.
• Vérifier le blocage et la libération du chariot moteur à partir du
verrouillage de coupe en long, comme cela est indiqué.
• Replacer immédiatement le capot d’extrémité (13).
Montage du support de cordon électrique et du serre-cordon (fig. A2 & D)
• Enlever la vis à tête cruciforme (29).
• Monter le support de cordon (23) et refixer la vis à tête cruciforme (29).
• Adapter la longueur du cordon (30) à l’aide du serre-cordon (31).
Tenir compte des mouvements horizontaux et verticaux du bras.
45
Le plan de travail (fig. E1 - E4)
Montage des supports du plan de travail (fig. E1)
La position correcte des supports du plan de travail est représentée à la
figure E1. Tous les supports sont montés à l’aide de boulons M8 x 16 et
d’écrous correspondants avec une rondelle Belleville D8 à l’avant, mais
non à l’arrière.
• Monter le support triangulaire de 40 mm (32) au côté latéral de
l’embase de la table (33).
• Monter les supports triangulaires du plan de travail de 30 mm (34) à
l’avant de l’embase de la table.
• Monter comme indiqué les deux supports rectilignes de 75 mm (35)
pourvus d’un évidement rectangulaire (36). Il est à remarquer que ces
supports rectilignes ne peuvent dépasser l’arrière de l’embase de la
table (33).
• Ne pas encore serrer les boulons
Réglage des supports du plan de travail à l’aide de l’arbre du moteur
(fig. A1 & E2)
• Désengager le levier de serrage de chanfrein (37) et retirer le verrou de
chanfrein (38) (fig. E2).
• Basculer le moteur en position verticale et le bloquer à l’aide du verrou
de chanfrein (38) et du levier de serrage de chanfrein (37).
• Desserrer le levier de serrage d’onglets (10) (fig. A1) pour pivoter le
bras jusqu’à ce que l’arbre (39) se trouve directement au-dessus de
l’arête frontale extérieure d’un des supports rectilignes du plan de travail.
• Abaisser avec précaution le bras jusqu’à ce que l’arbre arrive en
contact avec le support du plan de travail et serrer manuellement
l’écrou correspondant du support du plan de travail.
• Répéter cette opération pour l’arête arrière et pour l’autre support du
plan de travail.
• Vérifier de nouveau à l’aide de l’arbre du moteur.
• Serrer fermement toutes les vis.
• Replacer le bras en position centrale et le verrouiller.
Réglage du support central du plan de travail (fig. E3)
• Placer un niveau sur les deux supports rectilignes (35) du plan de travail.
• Dévisser les boulons (40) du support central (41) du plan de travail.
• Régler le support central du plan de travail à l’aide d’une clé Allen
jusqu’à ce qu’il entre en contact avec le niveau.
• Serrer fermement toutes les vis.
Montage du plan de travail fixe (fig. E1 & E4)
La position standard des éléments du plan de travail est
représentée à la figure E4.
La butée arrière (6) peut également être positionnée entre les languettes (18)
en fonction de la profondeur de coupe souhaitée.
• Placer, comme indiqué, le plan de travail fixe (4) sur l’embase de la
table et vérifier la correspondance des trous prévus au milieu avec les
vis de réglage situées sur le support central de la table.
• Utiliser les boulons M8 x 30 et les rondelles plates D8 au-dessus et les
rondelles Belleville D8 en dessous.
• Serrer manuellement tous les boulons du plan de travail fixe (4),
à l’exception des cinq boulons avant et du boulon situé dans le grand
trou central.
• Placer la butée arrière (6) et les languettes (18) sur l’embase de la table (33)
(fig. E1).
• Monter les serre-joints (7) (fig. E4) à l’arrière des supports rectilignes (35)
du plan de travail (fig. E1).
• Serrer les serre-joints.
• Serrer fermement tous les boulons du plan de travail.
• Relâcher les serre-joints du plan de travail et enlever les languettes et la
butée arrière.
fr - 4
FRANÇAIS
• Monter le support rectiligne de 75 mm du plan de travail
(sans évidement rectangulaire) (42) à l’arête du support triangulaire
latéral gauche (34) sous la table, à l’aide du trou mortaisé central.
• Serrer les trois boulons avant correspondants au plan de travail fixe (4).
• Monter le support de 27 mm du plan de travail (43) à l’arête du support
triangulaire droit, à l’aide du trou mortaisé central (fig. E1).
S’assurer que l’arête inclinée se trouve à droite.
• Serrer les deux boulons avant correspondants dans le plan de travail
fixe (4).
• Enlever le cadran gradué de chanfrein (50) en dévissant les deux vis (51).
• Dévisser les trois vis Allen apparaissant après avoir enlevé le cadran.
• Placer une clé Allen dans l’arbre du moteur et tapoter jusqu’à ce que la
lame soit rectiligne contre l’équerre.
• Serrer fermement toutes les vis.
Il est primordial de serrer la vis Allen centrale.
• Replacer le cadran gradué de chanfrein (50).
Montage de la rallonge de plan de travail (fig. E1 & E4)
• Placer la rallonge de plan de travail (19) sur les supports saillants du
plan de travail.
• Vérifier le raccordement des deux éléments de plan de travail et serrer
manuellement les boulons.
• Repositionner les languettes (18) et serrer les serre-joints (7) du plan de
travail.
• Monter le dernier support de plan de travail de 27 mm (43) (fig. E1) au
support triangulaire de 75 mm (32) sous la rallonge du plan de travail
en utilisant le trou mortaisé central. S’assurer que l’arête inclinée se
trouve à gauche.
• Serrer les deux boulons avant correspondants au plan de travail fixe (4).
Les deux tablettes doivent correspondre à l’arrière.
La lame de la scie (fig. F1 - F6)
Montage de la lame de scie (fig. F1)
• Les dents d’une nouvelle lame de scie sont très tranchantes et
potentiellement dangereuses.
• Le sens de rotation est indiqué par la flèche apposée sur le
moteur.
• Maintenir l’arbre à l’aide de la clé Allen (44) fournie avec la machine et
enlever l’écrou de l’arbre (45) en tournant dans le sens des aiguilles
d’une montre avec la clé multifonctionnelle.
• Monter la lame entre les flasques extérieur (46) et intérieur (47) en
s’assurant que les dents inférieures sont orientées vers l’arrière de la
machine.
S’assurer que la bague (48) de l’écrou de l’arbre (45) est en
contact avec le flasque extérieur (voir détail en encart à la fig. F1).
• Serrer l’écrou de l’arbre (45) en tournant dans le sens inverse des
aiguilles d’une montre.
Vérification du parallélisme du bras et du plan de travail (fig. A1, E3 & F2)
• Serrer le verrouillage de coupe en long (15) avec la lame en position
frontale (fig. A1).
• Abaisser la lame jusqu’à ce qu’elle touche à peine le plan de travail (4)
(fig. F2).
• Relâcher les leviers (9) et (10) (fig. A1).
• Pivoter le bras afin que la lame rase le plan de travail suivant sa largeur.
• Au besoin, régler le boulon de réglage avant (40) (fig. E3).
• Répéter cette opération avec la lame en position arrière et au besoin
régler le boulon arrière.
Vérification de la perpendicularité de la lame et du plan de travail
(fig. A1 & F3)
• Amener le bras en position centrale et serrer le verrouillage de coupe
en long (15) (fig. A1).
• Placer une équerre en acier (49) contre le flanc de la lame (fig. F3).
• Si un réglage s’impose, procéder comme suit:
fr - 5
Vérification de la perpendicularité du déplacement transversal par
rapport à la butée arrière (fig. F4 & F5)
• Verrouiller la lame en position faisant face à la butée arrière (fig. F4).
• Placer une équerre (49) sur un morceau de planche, contre la butée
arrière, tout en la faisant toucher la lame comme le montre le dessin.
• Déverrouiller le verrou de coupe en long, tirer la lame vers soi afin de
vérifier qu’elle se déplace parallèlement à l’équerre.
Si un réglage s’impose, procéder comme suit:
• Avec le levier de blocage d’onglets (9) engagé en position 0°,
désengager le levier de serrage d’onglets (10) (fig. F5).
• Desserrer les écrous de verrouillage (52) de part et d’autre du bras.
• Pour ajuster le bras vers la gauche, desserrer le boulon droit du bras et
serrer le boulon opposé.
• Pour ajuster le bras vers la droite, desserrer le boulon gauche du bras
et resserrer le boulon opposé.
• Procéder par petites étapes et contrôler le réglage après chaque étape
avec les leviers (9) et (10) engagés.
Ne pas trop serrer les boulons.
• Serrer les écrous de verrouillage (52).
Vérification de la perpendicularité de la lame par rapport à la butée
arrière (fig. F6)
• Déverrouiller le levier de serrage de l’étrier (53) et enfoncer le verrou
d’étrier.
• Faire pivoter le moteur à 90° comme indiqué.
• Si le moteur présente un certain jeu, resserrer l’écrou (55).
• Placer la lame contre la butée arrière et vérifier son parallélisme par
rapport à la butée arrière.
Si un réglage s’impose, procéder comme suit:
• Desserrer les deux boulons (56) situés en diagonale sous l’étrier.
• Insérer la clé Allen dans l’arbre du moteur.
• Ajuster la position de la lame et resserrer les boulons (56).
Montage et réglage de l’ensemble du carter de protection de lame
(fig. G1 - G5)
Le carter de protection de lame (3) est un ensemble multifonctionnel
offrant les spécifications de sécurité suivantes (fig. G1):
- Carter de protection supérieur (57) (fig. G1) et carter arrière de protection
à ressort (58) (fig. G2) assurant la protection complète de la lame.
- Adaptateur d’aspiration de poussières (59) pour coupe transversale et
en long.
- Doigts antirecul (60) à utiliser en mode de coupe en long.
- Doigt de protection réglable (61) à utiliser en cas de coupe transversale.
- Couteau diviseur (62) évitant que la pièce ne se coince sur la lame
pendant la coupe en long.
• Dégager le levier de serrage de chanfrein (37) et retirer le verrou de
chanfrein (38) (fig. E2) pour basculer le moteur comme indiqué afin
d’obtenir un accès optimal (fig. G3).
• Enlever l’écrou à oreilles (63) et la rondelle (64) retenant le carter de
protection.
46
FRANÇAIS
• Desserrer la vis de serrage (65) et tourner le support de retenue (66)
dans le sens inverse des aiguilles d’une montre jusqu’à ce que le carter
de protection arrière à ressort (58) puisse être soulevé de sa patte de
soutien (68).
• Uniquement décrocher les deux ressorts supérieurs (67).
• Tourner le carter de protection arrière de la lame (58) décroché comme
indiqué à la figure G2.
• Abaisser l’ensemble du carter de protection sur la lame (fig. G3).
• Fixer l’ensemble du carter de protection à l’aide de l’écrou à oreilles (63)
et de la rondelle (64).
• Replacer le carter de protection arrière de la lame (58) et le support de
retenue (66) à leur position initiale.
• Pour enlever l’ensemble du carter de protection, procéder dans l’ordre
inverse.
Les dents d’une nouvelle lame de scie sont très tranchantes et
potentiellement dangereuses.
Réglage des contrôles de l’ensemble du carter de protection (fig. G2 - G5)
Réglage du couteau diviseur pour coupe en long
• Desserrer les deux boutons (69) et coulisser le couteau diviseur (62)
vers le bas jusqu’à ce que la pointe se trouve à approximativement à
10 mm du dessus de la table (fig. G2 & G4).
Le couteau diviseur doit être positionné correctement;
la distance entre la circonférence dentée et le couteau diviseur
doit être de 1-3 mm (fig. G4).
Réglage des doigts antirecul pour coupe en long (de chanfreins) (fig. G5)
• Desserrer le bouton (70) et abaisser le support (71) jusqu’à ce que le
ressort enfoncé (72) touche exactement la surface de la pièce.
• Les pointes des doigts antirecul (60) doivent à présent se trouver à
3 mm en dessous de la surface de la pièce et l’angle doit être tel que le
montre la figure G5.
• Pour la coupe en long chanfreinée, desserrer la vis Allen (73) et
positionner les doigts antirecul sous l’angle requis.
Réglage du couteau diviseur, du doigt de protection et des doigts
antirecul pour coupe transversale (fig. G2)
• Pour la coupe transversale, réglez le couteau diviseur, le doigt de
protection et les doigts antirecul vers le haut et en dehors de la coupe.
• Desserrer le levier (74) pour positionner le doigt de protection (61) juste
au-dessus de la pièce et verrouiller le levier (74).
Réglages des graduations (fig. H1 - H5)
Graduation de coupe en long
Il est possible de couper en long avec le moteur en deux positions.
Chaque mode requiert sa propre direction d’avancement:
Position
Direction d’avancement
- Coupe en long intérieure
de droite à gauche (fig. H1)
- Coupe en long extérieure
de gauche à droite (fig. H2)
L’index (75) indiquant la largeur de sciage en long sur la graduation de
coupe en long (76) est réglable (fig. H3):
• Placer la butée en position extrême arrière.
• Placer une planche de 24 mm contre la butée arrière.
• Déverrouiller le levier de serrage de l’étrier (53), enfoncer le verrou de
l’étrier (54) (fig. H1) et positionner le moteur en position de coupe en
long extérieure (fig. H2).
• Déplacer l’ensemble de l’étrier le long du bras radial jusqu’à ce que la
lame touche exactement l’arête du matériau.
• Desserrer les deux vis (77) et déplacer l’index (75) jusqu’à ce que la
pointe de l’index de coupe en long extérieure (78) soit alignée avec la
largeur connue de la planche sur la graduation inférieure (fig. H3).
• Resserrer les deux vis (77).
• Placer le moteur en position de coupe en long intérieure.
47
• Soulever le carter de protection pour permettre à la lame de reposer
sur la face de la butée arrière.
• L’index de coupe en long intérieure (79) doit à présent être aligné avec
la position zéro de la graduation supérieure. Ajustez-le si cela s’avère
nécessaire.
Graduation de chanfrein (fig. H4)
• Vérifier que la graduation de chanfrein (20) indique 0° lorsqu’elle est
positionnée pour une coupe verticale.
• Au besoin, desserrer les vis (51) et ajuster l’index sur 0°.
Graduation d’onglet (fig. H5)
• Vérifier que la graduation d’onglet (82) indique 0° lorsqu’elle est
positionnée pour une coupe verticale.
• Ajuster l’index (81) en utilisant la vis (83) de façon à enregistrer 0°.
La graduation d’onglet possède des positions préréglées à 45° à gauche
et à droite et à 0°.
Arrêt de déplacement d’étrier (fig. A2, J1 & J2)
L’arrêt de déplacement d’étrier (14) doit être ajusté pour éviter que les
paliers prévus sur l’ensemble de l’étrier n’atteignent la limite arrière des
chemins de roulement (fig. A2).
• Pousser l’ensemble de l’étrier le plus loin possible, le tirer en avant
d’environ 5 mm et le verrouiller en utilisant le verrou de coupe en long
(fig. A2) (15).
• Régler le butoir de déplacement d’étrier (14) en desserrant les écrous (85)
dans l’encoche frontale (84) jusqu’à ce que le butoir en caoutchouc (86)
butte contre l’arrière du boîtier du verrou de coupe en long.
• Resserrer les écrous (85) (fig. J1).
Lors de la coupe transversale, resserrer un écrou dans le trou
mortaisé frontal et un dans le trou mortaisé arrière (80) (fig. J2).
Montage du ressort de retour (fig. K)
• Monter le ressort de retour (87) derrière le butoir de déplacement
d’étrier (14) en utilisant les boulons correspondants et attacher
l’extrémité du câble au verrou de coupe en long (15) au moyen des vis (88).
Votre revendeur pourra vous renseigner sur les accessoires qui
conviennent le mieux pour votre travail.
Mode d’emploi
• Toujours respecter les consignes de sécurité et les règles en
vigueur.
• Bien fixer la pièce à scier.
• Appliquer une force modérée sur l’outil. Une pression
excessive n’accélère pas le sciage mais altère la performance
de l’outil et risque de réduire sa durée de vie.
• Eviter de solliciter l’outil au-delà de son régime normal
d’utilisation.
• Monter la lame de scie appropriée. Ne pas utiliser des lames
trop émoussées. La vitesse maximale de rotation de l’outil ne
doit pas excéder celle de la lame de scie.
• Ne pas essayer de couper des pièces trop petites.
• Veiller à ce que la lame coupe librement. Ne pas forcer.
• Veiller à ce que le moteur atteigne sa vitesse maximale avant
de commencer à couper.
• S’assurer que tous les boutons de verrouillage et manettes de
serrage soient bien serrés.
• Ne jamais faire fonctionner la machine sans que les carters de
protection ne soient en place.
• Ne jamais soulever la machine par le plan de travail.
• Toujours se référer à la figure L pour contrôler la position et le
type de la butée arrière.
fr - 6
FRANÇAIS
Mise en MARCHE et ARRET (fig. A1)
L’interrupteur ON/OFF de votre scie radiale présente de nombreux
avantages:
- fonction de déclenchement en cas de chute de tension: si la tension
est COUPEE pour n’importe quelle raison que ce soit, il faut réactiver
volontairement l’interrupteur;
- dispositif de protection contre la surcharge du moteur: lorsque le
moteur est surchargé, l’alimentation électrique du moteur est COUPEE.
Dans ce cas, laisser refroidir le moteur pendant 10 minutes et enfoncer
le bouton de réenclenchement (22).
• I = ON (marche) L’outil fonctionne à présent en opération continue.
• O = OFF (arrêt)
Réalisation d’un essai de coupe (fig. A1)
• Lorsque le levier de blocage d’onglets (9) est actionné, verrouiller le
levier de serrage d’onglets (10) de manière à positionner la lame pour
une coupe transversale rectiligne sur 0°.
• Relâcher le verrou de coupe en long (15) et repousser l’ensemble de
l’étrier jusqu’à ce que la lame se trouve derrière la butée arrière.
• Abaisser le bras jusqu’à ce que la lame touche presque le plan de travail.
• Placer la pièce contre l’avant de la butée arrière.
• Enclencher sur ON (marche) et abaisser le bras pour permettre à la lame
de découper une rainure superficielle à la surface du plan de travail.
• Tirer la lame vers soi de telle manière qu’elle découpe une rainure
verticale dans la butée arrière en bois et au travers de la pièce.
• Replacer la lame en position de repos et commuter sur OFF (arrêt).
• Vérifier la perpendicularité (90°) de la lame dans tous les plans et
ajuster si nécessaire.
Coupes de base (fig. L1 - L5)
Les dents d’une nouvelle lame de scie sont très tranchantes et
potentiellement dangereuses.
Coupe transversale (fig. A1 & L1)
• Positionner le bras radial perpendiculairement à la butée arrière.
• Engager le levier de blocage d’onglets (9) en position 0° et resserrer le
levier de serrage d’onglets (10) (fig. A1).
• Abaisser la lame.
• Ajuster le doigt de protection de telle manière qu’il s’écarte à peine de
la pièce.
• Si aucune rainure n’est présente dans le plan de travail, en découper
une comme décrit ci-dessus.
• Maintenir la pièce contre la butée arrière, en écartant les doigts du
trajet de la lame.
• BRANCHER le courant et tirer lentement la lame à travers la butée
arrière et la pièce.
• Remettre la lame en position de repos et COUPER le courant.
Coupes d’onglets (fig. A1 & L3)
• Dégager le levier de blocage d’onglets (9) et le levier de serrage
d’onglets (10) (fig. A1).
• Pivoter le bras sous l’angle souhaité à la graduation d’onglet.
• Pour 45° vers la gauche ou vers la droite, engager le levier de blocage
d’onglets (9) et le verrouiller avec le levier de serrage d’onglets (10).
• Pour des angles intermédiaires, uniquement utiliser le levier de serrage
d’onglets.
• Procéder comme pour la coupe transversale.
Dans le cas d’onglet à gauche, il se peut que vous deviez faire
coulisser la butée arrière et les languettes vers la gauche.
Coupes inclinées (fig. A1, E2 & L2)
• Positionner le bras comme pour une coupe transversale à 0°.
• Soulever la lame au-dessus de la surface de la table.
fr - 7
• Dégager le levier de serrage de chanfrein (37) et retirer le verrou de
chanfrein (38) (fig. E2).
• Basculer le moteur selon l’angle souhaité sur la graduation de chanfrein (20)
(fig. A1).
• Pour 90° ou 45° à droite, engager le verrou de chanfrein (38) et
verrouiller avec le levier de serrage de chanfrein (37).
• Pour des angles intermédiaires, uniquement utiliser le levier de serrage
de chanfrein.
• Procéder comme pour une coupe transversale verticale.
Coupes longitudinales (refente) (fig. L5, G2, H1 & H2)
Le moteur peut être verrouillé en position de coupe en long intérieure ou
de coupe en long extérieure comme indiqués aux figures H1 & H2 pour
adapter respectivement la machine aux pièces étroites et larges.
• Verrouiller l’étrier en position déboîtée au moyen du verrou de coupe
en long.
• Désengager le levier de serrage d’étrier (53) et enfoncer le verrou de
l’étrier (54) pour tourner le moteur en position appropriée jusqu’à ce
qu’il se verrouille correctement (fig. H1).
• Resserrer le levier de serrage d’étrier (53) et positionner la butée en
conséquence.
• Positionner l’étrier le long du bras pour la largeur de coupe souhaitée,
au moyen de la graduation de coupe en long (76) et le verrouiller en
position à l’aide du verrou de coupe en long.
• Ajuster la butée de la lame comme décrit ci-dessus et écarter du
visage l’adaptateur d’extraction de poussières (fig. G2). Ne pas oublier
que la coupe en long nécessite l’utilisation du couteau diviseur (62) et
des doigts antirecul (60) (fig. H2).
• Introduire lentement la pièce dans la lame, en la maintenant fermement
serrée contre la table et la butée arrière. Laisser les dents couper et ne
pas forcer la pièce à travers la lame. La vitesse de la lame doit être
constante.
Toujours utiliser un poussoir.
Coupe en long chanfreinée
• Mettre la machine en position de découpe transversale de chanfrein.
• Pivoter l’étrier en position de coupe en long.
• Positionner l’étrier en fonction de la largeur correcte de coupe en long.
• Incliner les doigts antirecul de manière à ce qu’ils soient plats sur la
pièce et abaisser le couteau diviseur.
• Procéder comme pour la coupe en long.
Coupes composées (fig. L4)
Cette coupe est une combinaison de coupe d’onglet et de coupe de
chanfrein.
• Ajuster l’angle du chanfrein requis.
• Pivoter le bras dans la position d’onglet requise.
• Procéder comme pour les coupes d’onglets.
Toujours mettre l’outil à l’ARRET après le travail et avant de débrancher l’outil.
Rainurage/évidement
Votre bras radial peut être utilisé pour une large variété d’applications
avancées, telles que le rainurage/évidement.
• Incliner la lame sous l’angle requis, tourner l’étrier en dessous du bras
et au besoin, positionner la lame au-dessus de la pièce. Enlever la
pièce et abaisser la lame pour réaliser une coupe peu profonde.
Abaisser les doigts antirecul tout comme pour la coupe en long
chanfreinée. En maintenant la pièce contre la butée arrière, procéder
comme pour la coupe en long.
Uniquement réaliser des coupes peu profondes!
48
FRANÇAIS
Extraction de poussières (fig. G2)
La machine est équipée d’un adaptateur d’extraction de poussières (59).
• Dans la mesure du possible, toujours raccorder un aspirateur mis au
point en conformité avec les directives relatives à l’émission de
poussière.
• Lors de la coupe transversale, positionner un embout de collecte de
poussières (option) à l’arrière de la ligne de coupe.
Accessoires disponibles en option
Toujours débrancher la machine avant d’installer des
accessoires.
Tête de profilage/moulurage
La tête de profilage/moulurage est utilisée pour apporter un fini
professionnel à votre travail.
Montage de la tête de profilage/moulurage (fig. M1 - M3)
• Enlever l’ensemble du carter de protection de la lame et la lame
elle-même.
• Adapter les taillants (89) à la tête de profilage/moulurage (90),
s’assurer qu’ils sont tous deux installés de la même manière (fig. M1).
• Monter la bague spéciale (91) fournie avec la tête de profilage sur
l’arbre du moteur.
• Placer comme indiqué la tête de profilage sur l’arbre et la fixer avec l’écrou
de serrage (92) à l’aide de la clé à tire-fonds (93) disponible en option.
• Pivoter le moteur jusqu’à ce que la tête de profilage soit en position
horizontale.
• Monter le carter de protection de la tête de profilage (94) (fig. M2)
comme indiqué et l’ajuster à la profondeur requise de coupe (fig. M3).
Profilage/moulurage
• Placer la tête de profilage/moulurage par dessus la butée arrière.
La partie saillante correspond à la découpe à réaliser.
Certaines applications peuvent exiger de diviser la butée arrière en deux
parties et de placer la tête de profilage/moulurage entre celles-ci. Dans ce
cas, la butée arrière doit être remplacée lorsque la scie est utilisée pour
des applications ordinaires.
Toujours utiliser un poussoir.
• Avancer le matériau à profiler à partir de la droite avec fermeté et
régularité le long de la butée arrière.
Fraisage de feuillures
• Utiliser des taillants à arêtes rectilignes.
• Procéder comme pour le profilage/moulurage.
• Pour le fraisage de feuillures chanfreinées, pivoter le moteur suivant
l’angle désiré.
Pour des feuillures plus larges, utiliser la tête de lambrissage
associée au carter de protection de la tête de profilage/
moulurage.
Se référer aux instructions se rapportant à l’utilisation de la tête
de lambrissage.
La tête de lambrissage (fig. F1, N1 & N2)
Deux types de têtes de lambrissage sont disponibles. La figure N1
représente la tête de lambrissage de qualité standard et la figure N2 celle
du modèle de longue durée et de qualité supérieure.
Bords tranchants.
49
Montage de la tête de lambrissage
• Enlever l’ensemble du carter de protection de la lame et la lame
elle-même.
• Monter la bague (94) sur l’arbre, le côté le plus étroit étant dirigé vers le
moteur.
• Monter les lames de découpe (95) avec le nombre requis de lames
intermédiaires (96A) placées entre elles et avec une combinaison de
plaques d’épaisseur (96) afin d’atteindre la largeur de coupe.
• Fixer la tête de lambrissage à l’aide de l’écrou standard de l’arbre (45)
(fig. F1).
• Enlever le couteau diviseur et son support de l’ensemble du carter de
protection de la lame et remonter le carter.
• Abaisser la tête de lambrissage en position selon la profondeur de
coupe requise.
Utilisation de la tête de lambrissage
- En position de coupe transversale ou d’onglets
• Ajuster les doigts antirecul vers le haut et en dehors du profil de coupe.
• Ajuster correctement le doigt de protection.
- En position de coupe en long
• Ajuster correctement les doigts antirecul.
Ponçage par disque abrasif et tambour abrasif (fig. M2, O1 & O2)
Deux dispositifs de ponçage sont disponibles pour des coupes à angle
quelconque. Tous deux peuvent être utilisés de la manière suivante:
- déplacement de la pièce le long de l’accessoire stationnaire
- déplacement de l’accessoire le long de la pièce fixée
• Enlever l’ensemble du carter de protection de la lame et la lame
elle-même.
• Replacer le flasque extérieur (46) (fig. O1).
• Monter le disque abrasif (97) ou le tambour abrasif (98) (fig. O2)
directement sur l’arbre (39).
Ponçage par disque (fig. O1)
• Toujours utiliser la face inférieure (droite) du disque.
• Lors de l’utilisation du disque abrasif (97) en ponçage horizontal, il faut
monter et ajuster le carter de protection (94) de la tête de profilage (fig. M2)
de telle manière que le disque de ponçage déborde à peine de la face
inférieure du carter de protection.
Ponçage par tambour (fig. O2)
• Lors du ponçage par tambour, toujours avancer votre pièce dans le
sens inverse de la rotation du tambour abrasif.
Le support de défonceuse (fig. F1, P1 - P3)
Le support de mortaiseuse (99) vous permet d’installer une défonceuse
Elu (MOF96, MOF131, MOF177 ou OF97) sur votre machine, élargissant
ainsi sa gamme de possibilités dans l’obtention d’un travail décoratif et de
précision (fig. P1).
Montage du support de défonceuse
• Enlever l’ensemble du carter de protection de la lame et la lame
elle-même.
• Positionner le support de défonceuse (99) à l’extrémité de l’arbre,
comme indiqué à la figure P1 et le fixer avec l’écrou à oreilles (63).
• Remplacer les tiges de guidage de la butée parallèle de votre
défonceuse par les barres de support (100) fournies avec le dispositif
d’installation:
- Utiliser les barres de petit diamètre pour le modèle MOF96 (fig. P2)
- Utiliser les barres de grand diamètre pour les modèles
MOF131/MOF177/OF97 (fig. P3).
• Serrer les vis de verrouillage (101).
Toujours s’assurer que la mortaiseuse est bien centrée sur les
barres et fixée dans le support d’installation.
fr - 8
FRANÇAIS
Défonçage
La défonceuse peut être placée selon l’angle requis et tirée en travers de
la pièce à l’aide de la poignée (2) de la figure A ou la pièce peut être
guidée le long de la tête de coupe stationnaire.
• Vérifier la rigidité du montage du support de défonceuse.
• Si nécessaire, placer le flasque extérieur (46) de la figure F1 sur l’arbre
et serrer le support de défonceuse contre le moteur à l’aide de l’écrou
d’arbre (45) de la figure F1. Ne pas trop serrer l’écrou d’arbre.
Toujours avancer la pièce dans le sens inverse de la rotation
de l’outil.
Egalement se référer au manuel d’instruction de votre outil
électrique.
Perçage/forage (fig. Q)
Le trou fileté (102) accepte le mandrin de forage optionnel de 10 mm ou 3/8"
et permet de transformer votre Scie en unité multifonctionnelle forage
radial. Cette option est particulièrement intéressante lors de la préparation
des matériaux en vue de la pose de chevilles.
• Enlever l’ensemble du carter de protection de la lame et la lame
elle-même.
• Dégager le couvercle (103).
• Placer le mandrin de forage (104) directement dans le trou fileté (102).
Butées d’onglets (fig. R1 & R2)
Des butées d’onglets (105) sont disponibles pour accroître et accélérer la
possibilité de découpes angulaires (fig. R1).
• Remplacer la butée arrière standard par les butées d’onglets (105).
• Guider la scie entre les deux parties de butée (fig. R2).
Commande transversale (fig. S1 - S3)
La commande transversale (106) garantit des résultats optimum dans les
cas où une vitesse constante d’avancement s’avère importante.
• Enlever le bouchon arrière du soufflet (114). Maintenir le soufflet pour
éviter la perte d’huile.
• Remplir complètement le soufflet avec de l’huile hydraulique
Castrol 210 NRL25 ou une autre équivalente, à l’aide d’un entonnoir ou
d’une seringue d’huile.
• Replacer le bouchon de remplissage et le revisser d’un tour.
• Comprimer doucement le soufflet jusqu’à ce qu’un peu d’huile
s’échappe du bouchon de remplissage.
• Serrer le bouchon de remplissage avec une clé et réinstaller l’unité.
Entretien
Votre outil DEWALT a été conçu pour durer longtemps avec un minimum
d’entretien. Son fonctionnement satisfaisant dépend en large mesure d’un
entretien soigneux et régulier.
• Remplacer le plan de travail fixe et la butée arrière dès qu’ils sont
abîmés.
Lubrification
Votre Scie Radiale ne nécessite aucune lubrification supplémentaire.
Ne jamais graisser les chemins de roulement ou les
roulements.
Nettoyage
• Nettoyer régulièrement les chemins de roulement. Enlever à cette fin le
capot d’extrémité et l’étrier. Enlever également la poussière des
roulements.
• Maintenir le plan de travail propre en permanence. Ne jamais utiliser les
mains pour essuyer la poussière.
GARANTIE
Montage de la commande transversale
• Enlever le ressort de retour (87) de la figure K.
• Enlever l’arrêt de course de l’étrier (14) de la figure A1.
• Monter le support plan arrière (115) et l’arrêt de course de l’étrier
comme indiqué à la figure S2.
• Dévisser la vis sans tête (116) située dans le bouton moleté (108) à
l’aide d’une clé Allen et dévisser le bouton moleté (fig. S3).
• Dévisser la vis sans tête (117) située dans le support arrière (109) et
retirer le support hors de la tige.
• Glisser le cylindre (111) au travers du collier de cylindre (110) (fig. S1).
• Positionner le collier de cylindre (110) sur le verrou de coupe en long (15)
et serrer les vis sans tête de chaque côté du montage (112).
• Réassembler le support arrière (109) et le bouton moleté (108) et serrer
toutes les vis (fig. S3).
• Positionner le support arrière (109) comme indiqué (fig. S3) et serrer la
vis sans tête (117).
• Pousser le chariot moteur en position arrière et positionner le cylindre
dans son collier (110), le plus possible vers l’arrière. L’extrémité de la
tige ne doit pas entrer en contact avec le boulon de purge du soufflet
en caoutchouc, lorsque le soufflet (114) est comprimé. Vérifier la
position en enfonçant le boulon de purge.
• Serrer la vis (113) du collier du cylindre.
• Régler la vitesse transversale à l’aide du bouton moleté (108).
Purge de la commande transversale
Après remplissage ou remplacement de l’huile dans la commande
transversale, l’air doit être purgé du système.
• Enlever l’unité de machine et la maintenir en position verticale avec le
piston entièrement sorti et dirigé vers le bas.
fr - 9
• 30 JOURS D’ENGAGEMENT SATISFACTION •
Si, pour quelque raison que ce soit, votre machine DEWALT ne vous
donne pas entière satisfaction, il suffit de la retourner avec tous ses
accessoires dans les 30 jours suivant son achat à votre distributeur,
ou à un centre de service après-vente agréé pour un remboursement
intégral ou un échange. Pour la Belgique ou le Luxembourg, retournez
votre machine à DEWALT. Munissez-vous d’une preuve d’achat.
• 1 AN DE MAINTENANCE GRATUITE •
Au cas où votre machine DEWALT nécessiterait une révision ou des
réparations dans les 12 mois suivant son achat, cette opération sera
effectuée gratuitement dans un centre de service après-vente agréé
sur présentation de la preuve d’achat. Ce service comprend pièces et
main-d’oeuvre pour les machines, à l’exclusion des accessoires.
• 1 AN DE GARANTIE •
Au cas où votre machine DEWALT présenterait un défaut de fabrication
dans les 12 premiers mois suivant son achat, nous garantissons le
remplacement sans frais de toutes les pièces défectueuses ou de
l’unité entière, et ce à notre discrétion, à condition que:
• la machine ait été utilisée correctement
• aucune personne non qualifiée n’ait tenté de réparer le produit
• la preuve d’achat portant la date d’acquisition soit fournie.
Pour obtenir l’adresse du distributeur DEWALT ou du centre de service
après-vente agréé le plus proche, appeler le numéro dans la liste
figurant au dos du manuel.
50
FRANÇAIS
DIAGRAMME DE REFERENCE RAPIDE
manivelle de réglage
de la hauteur
levier de verrou d’onglets
levier de serrage d’onglets
verrou de l’étrier
verrou de coupe en long
levier de serrage
de l’étrier
verrou de chanfrein
levier de serrage
de chanfrein
51
fr - 10
ITALIANO
SEGA RADIALE DW721
Dichiarazione CE di conformità
Congratulazioni!
Siete entrati in possesso di una macchina DEWALT. Anni di esperienza,
continui miglioramenti ed innovazioni tecnologiche fanno dei prodotti
DEWALT uno degli strumenti più affidabili per l’utilizzatore professionale.
Indice del contenuto
Dati tecnici
Dichiarazione CE di conformità
Norme generali di sicurezza
Contenuto dell’imballo
Descrizione
Norme di sicurezza elettrica
Impiego di una prolunga
Assemblaggio e regolazione
Istruzioni per l’uso
Accessori opzionali
Manutenzione
Garanzia
Tabella di consultazione rapida
it - 1
it - 1
it - 2
it - 3
it - 3
it - 3
it - 4
it - 4
it - 6
it - 7
it - 9
it - 9
it - 10
Per ulteriori informazioni, contattare DEWalt nel indirizzo qui sotto o
consultare il retro del presente manuale.
Il livello di rumorosità è conforme alle norme 86/188/CEE e 89/392/CEE,
dati ricavati in base alla norma DIN 45635:
DW721
LpA
(rumorosità)
dB(A)*
84,2
LWA (potenza sonora)
dB(A)
91,4
* all’orecchio dell’operatore
Prendere appropriate misure a protezione dell’udito qualora il
livello acustico superasse gli 85 dB(A).
Dati tecnici
Potenza assorbita
Potenza resa
Tensione
Diametro mola min/max
Alesatura lama
Larghezza albero
Velocità a vuoto, 50 Hz
Velocità a vuoto, 60 Hz
Profondità di taglio a 90°
Profondità di taglio a 45°
Capacità max. di taglio traverso-vena 0°
con spessore da 25 mm
Capacità max. di taglio obliquo
con spessore da 25 mm
destra
sinistra
Largh. max. taglio traverso-vena
Largh. max. taglio lungo-vena
Dimensioni complessive (con cavalletto)
Adattatore di aspirazione polvere
Peso
DW721
DEWALT dichiara che gli Elettroutensili sono stati costruiti in conformità alle
norme: 89/392/CEE, 89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 61029, EN 55104,
EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
W
W
V
mm
mm
mm
min-1
min-1
mm
mm
DW721
2000
1500
230
270-300
30
20
2800
3400
90
60
mm
610
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
405
425
610
870
148 x 95 x 150
100
112,0
Il valore medio quadratico ponderato dell’accelerazione secondo
DIN 45675:
DW721
< 2,5 m/s2
TÜV Rheinland
Sicherheit und Umweltschutz GmbH
Am Grauen Stein
D-51105 Köln
Germany
Cert. No.
BM 95114442 01
Direttore ricerca e sviluppo
Horst Großmann
Attrezzatura standard:
Cavalletto, lama al TCT, difesa paralama e utensili, interruttore di minima
tensione.
Fusibili:
Modelli da 230 V
10 A
I seguenti simboli vengono usati nel presente manuale:
Indica rischio di infortunio, pericolo di morte o danno
all’apparecchio qualora non ci si attenga alle istruzioni
contenute nel presente manuale.
Indica pericolo di scossa elettrica.
Bordi affilati.
it - 1
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Germania
52
ITALIANO
Norme generali di sicurezza
Durante l’utilizzo di utensili elettrici adottate sempre le elementari
norme di sicurezza atte a ridurre i rischi d’incendio, scariche
elettriche e ferimenti. Leggere attentamente le seguenti istruzioni
prima di utilizzare il prodotto.
Custodire con cura le istruzioni!
Norme generali
1 Tenere pulita l’area di lavoro
Ambienti e banchi di lavoro in disordine possono essere causa
d’incidenti.
2 Tener presenti le caratteristiche dell’ambiente di lavoro
Non esporre gli utensili elettrici all’umidità. Tenere ben illuminata l’area
di lavoro. Non usare gli utensili elettrici in luoghi con atmosfera gassosa
o infiammabile.
3 Proteggersi da scariche elettriche
Evitare il contatto con oggetti dotati di scarico a terra (per es. tubi,
termosifoni, cucine e frigoriferi).
Durante impieghi estremi (per es. alto livello di umidità, polvere
metallica, ecc.) si può aumentare la sicurezza elettrica collegando in
serie un trasformatore d’isolamento o un interruttore di sicurezza per
correnti di guasto (FI).
4 Tenere i bambini lontani dall’area di lavoro
Non permettere che persone estranee tocchino l’utensile o il cavo di
prolunga. Per i ragazzi di età inferiore ai 16 anni è richiesta la
supervisione di un adulto.
5 Cavo di prolunga per l’uso esterno
Se l’utensile viene utilizzato all’aperto, si faccia uso soltanto di un cavo
di prolunga di tipo idoneo, appositamente previsto e contrassegnato
per l’uso esterno.
6 Custodia dell’elettroutensile dopo l’uso
Riporre gli Elettroutensili in luogo sicuro e ben asciutto, fuori dalla
portata dei bambini.
7 Usare il vestiario appropriato
Evitare l’uso di abiti svolazzanti, catenine, ecc. in quanto potrebbero
rimanere impigliati nelle parti mobili dell’utensile. Lavorando all’aperto
indossare guanti di gomma e scarpe con suole antisdrucciolo.
Raccogliere i capelli se si portano lunghi.
8 Usare occhiali protettivi
Usare inoltre una maschera antipolvere qualora si producano polvere o
particelle volatili.
9 Rumorosità eccessiva
Prendere appropriate misure a protezione dell’udito se il livello acustico
supera gli 85 dB(A).
10 Bloccare il pezzo da lavorare
Usare pinze o morse per bloccare il pezzo da lavorare, ciò aumenta la
sicurezza e consente di mantenere entrambe le mani libere per operare
meglio.
11 Non sbilanciarsi
Mantenere sempre un buon equilibrio evitando posizioni malsicure.
12 Evitare accensioni accidentali
Non eseguire il trasporto dell’Elettroutensile collegato alla rete di
alimentazione tenendo il dito sull’interruttore. Assicurarsi che
l’interruttore sia in posizione OFF prima di inserire la spina.
13 Stare sempre attenti
Prestare attenzione a quanto si sta facendo. Usare il proprio buon
senso e non utilizzare l’utensile quando si è stanchi.
14 Staccare l’alimentazione dell’utensile
Spegnere l’utensile ed attendere il suo arresto completo prima di
lasciarlo incustodito. Staccare la spina dalla presa se l’utensile rimane
inutilizzato e prima di eseguire qualsiasi operazione di manutenzione
dell’utensile o di sostituzione degli accessori.
15 Non lasciare sull’utensile chiavi o strumenti di misura
Prima di mettere in funzione l’Elettroutensile si abbia cura di togliere
chiavi e altri strumenti.
53
16 Usare l’utensile adatto
L’utilizzo previsto è indicato nel presente manuale. Non forzare utensili
e accessori di potenza limitata impiegandoli per lavori destinati ad
utensili di maggiore potenza.
Attenzione! L’uso di accessori o attrezzature diversi, o l’impiego del
presente utensile per scopi diversi, da quelli raccomandati nel manuale
d’uso possono comportare il rischio di infortuni.
17 Non abusare del cavo elettrico
Non trascinare l’utensile né disinserire la spina strattonando il cavo di
alimentazione. Proteggere il cavo dal calore, dagli olii minerali e dagli
bordi taglienti.
18 Mantenere l’utensile con cura
Tenere gli accessori sempre ben affilati e puliti per un migliore e più
sicuro utilizzo. Osservare le istruzioni per la lubrificazione e la
sostituzione degli accessori. Controllare periodicamente lo stato del
cavo di alimentazione, e se danneggiato farlo riparare presso un Centro
di Assistenza tecnica autorizzato DEWALT. Tenere gli organi di
comando puliti, asciutti e privi di olio o grasso.
19 Controllare che non vi siano parti danneggiate
Prima dell’utilizzo controllare scrupolosamente che non vi siano parti
danneggiate e che l’utensile sia in grado di effettuare il suo lavoro in
modo corretto. Controllare l’allineamento delle parti mobili
assicurandosi che non vi siano grippaggi, danni ai componenti o ai
supporti, ed altre condizioni che possono compromettere il buon
funzionamento dell’utensile. Dispositivi di sicurezza e altre parti
difettose devono essere riparate o sostituite secondo le modalità
previste. Non usare l’utensile se l’interruttore è difettoso e provvedere
alla sua sostituzione ricorrendo ad un Centro di Assistenza autorizzato
DEWALT.
20 Rivolgersi ai Centri di Assistenza Tecnica autorizzati DEWALT per
le riparazioni
Il presente Elettroutensile è conforme alle principali norme di sicurezza
vigenti. Per evitare pericolo di infortuni, le riparazioni alle
apparecchiature elettriche devono essere effettuate esclusivamente da
personale qualificato.
Norme di sicurezza aggiuntive per Seghe Radiali
• Prevedere un opportuno dispositivo di protezione elettrica
dell’alimentazione mediante fusibile o sezionatore salvavita.
• Mantenere le piste dei cuscinetti nel braccio e i cuscinetti nel gruppo
testa scorrevole puliti e liberi da grasso.
• Prima di attivare la sega, accertarsi che la battuta sia in posizione
corretta. La lama non deve essere a contatto con il materiale finché la
sega non viene tirata per il manico.
• Regolare la difesa salvadita sempre in modo che attraversi la fessura
pre-tagliata nella guida e/o 3 mm sopra la superficie del materiale che
si va a tagliare (salvo quando si eseguono tagli lungo-vena).
• Dovendo eseguire tagli lungo-vena, mantenere il coltello apri-taglio
regolato alla corretta distanza dalla lama (1 - 3 mm) ed assicurarsi che i
perni anti-rinculo siano correttamente regolati.
• Dovendo eseguire tagli lungo-vena, verificare sempre la direzione di
avanzamento.
• Controllare ad intervalli regolari l’accuratezza delle regolazioni e
registrare nella misura richiesta.
• Assicurarsi che il senso di rotazione della lama sia quello prescritto e
che i denti siano rivolti verso la battuta.
• Verificare che le maniglie di bloccaggio siano saldamente serrate prima
di iniziare il lavoro.
• Non avviare la macchina con le difese smontate.
• Abbassare completamente la difesa paralama quando la macchina è a
riposo.
• Quando la macchina deve rimanere inattiva per periodi prolungati e alla
sostituzione delle lame oppure durante gli interventi di manutenzione,
scollegare sempre il cavo di alimentazione della macchina.
it- 2
ITALIANO
• Utilizzare sempre lame affilate del tipo previsto per il materiale o il taglio
da effettuare. Il diametro consigliato della lama è indicato nei dati
tecnici.
• Non bloccare mai il ventilatore con mezzi esterni per trattenere l’albero
del motore.
• Non esercitare una pressione di taglio superiore al anormale (il blocco
totale o parziale del motore può causare gravi danni. Attendere che il
motore abbia raggiunto la massima velocità di rotazione prima di
iniziare il lavoro).
• Non sollevare la macchina afferrando il banco di lavoro.
• Non lavorare metalli ferrosi, metalli non ferrosi o materiali in muratura.
• Non lubrificare la lama durante la rotazione.
• Non portare le mani nella traiettoria della lama con alimentazione di
corrente della macchina inserita.
• Non inserire le mani dietro la lama durante il lavoro.
• Non avvicinare le mani a meno di 150 mm dalla lama durante il lavoro.
• Scartare sempre le lame incrinate o comunque danneggiate.
Rischi residui
I rischi seguenti riguardano l’utilizzo di seghe radiali:
L’applicazione delle norme di sicurezza pertinenti e l’installazione di
dispositivi di sicurezza non consentono comunque di eliminare i seguenti
rischi residui:
- Diminuzione dell’udito.
- Rischio di incidenti provocati da parti scoperte della lama della sega in
rotazione.
- Rischio di ferirsi durante la sostituzione della lama.
- Rischio di schiacciamento delle dita durante l’apertura delle difese.
- Pericoli per la salute causati dall’inspirazione della polvere prodotta
durante la segatura del legno, in modo particolare quercia, faggio e
MDF.
Contenuto dell’imballo
L’imballo comprende:
1 Macchina parzialmente assemblata
5 Sezioni piano tavolo
1 Battuta 48 mm
1 Battuta 65 mm
5 Supporti piatti tavolo
3 Supporti triangolari tavolo
1 Manovella regolazione altezza
1 Motore, carrello e gruppo testa scorrevole con interruttore di minima
tensione
1 Staffa per interruttore di minima tensione
1 Lama della sega
1 Gruppo difesa
1 Adattatore di aspirazione polvere
1 Imballo contenente:
1 cavalletto (4 gambe, 4 guide trasversali, 24 bulloni M8 x 16, 24 dadi
M8 e 48 rondelle piane D8)
1 Corredo di pezzi per estensione tavolo:
8 bulloni a testa piana con intaglio M8 x 30
8 molle a tazza D8
8 dadi M8
8 rondelle piane D8
1 Confezione sotto pelle contenente:
3 chiavi (30, 10/13 & 17 mm)
1 chiave ad anello aperta
1 chiave a tubo 13 mm
5 chiavi per brugole (2,5, 3, 4, 5 & 8 mm)
1 vite con testa a croce
8 viti M8 x 30
6 viti M8
14 dadi M8
it - 3
1 pressacavo
1 serrafilo
2 viti autofilettanti
2 dadi M4
2 morsetti da tavolo
2 morsetti per molla di richiamo
14 molle a tazza D8
8 rondelle piane D8
1 Confezione sotto pelle contenente:
9 rondelle piane D8
19 molle a tazza
19 dadi M8
10 bulloni a testa piana con intaglio M8 x 30
9 bulloni a testa piana con intaglio M8 x 16
1 Manuale istruzione
1 Disegno esploso
• Accertarsi che l’utensile, i componenti o gli accessori non abbiano
subito danni durante il trasporto.
• Leggere a fondo, con calma e con la massima attenzione il presente
manuale prima di mettere in funzione l’utensile.
• Rimuovere la sega dall’imballaggio con la massima attenzione.
Descrizione (fig. A1 & A2)
La Sega Radiale DW721 è stata progettata per l’industria professionale
della lavorazione del legno. Questa macchina ad elevata precisione può
essere rapidamente regolata per eseguire tagli traverso-vena, obliqui,
inclinati e lungo-vena. Con l’ausilio di una ampia gamma di accessori,
la Sega Radiale è in grado di eseguire praticamente ogni necessità del
laboratorio. Ai fini di una sicurezza ottimale, tutti i principali comandi
dispongono sia di un dispositivo di posizionamento che di bloccaggio.
Fare anche riferimento alla tabella di consultazione rapida contenuta in
questo manuale.
A1
1 Interruttore ON/OFF
2 Impugnatura
3 Gruppo difesa paralama
4 Piano tavolo fisso
5 Gamba
6 Battuta
7 Morsetto da tavolo
8 Colonna
9 Leva di posizionamento rotazione
10 Leva di bloccaggio rotazione
11 Manovella regolazione altezza
12 Braccio radiale
13 Sezione terminale
A2
14 Fermo corsa carrello
15 Blocco di scorrimento
16 Carrello
17 Motore
18 Tavole mobili
19 Allungatura tavolo
20 Scala per inclinazioni
21 Gruppo testa scorrevole
22 Pulsante riarmo
23 Supporto cavo
Norme di sicurezza elettrica
Il motore elettrico è stato predisposto per operare con un unico voltaggio.
Assicurarsi che il voltaggio a disposizione corrisponda a quello indicato
sulla targhetta.
54
ITALIANO
CH
Per la sostituzione del cavo di alimentazione, utilizzare sempre
la spina di tipo prescritto.
Tipo 12 per la classe I (messa a terra) - utensili elettrici
Sostituzione del cavo o della spina
Quando occorre sostituire la spina, smaltire la spina vecchia in modo
appropriato; è pericoloso inserire una spina con i conduttori di rame
scoperti in una presa di corrente sotto tensione.
Impiego di una prolunga
In caso di impiego di una prolunga, quest’ultima dovrà essere di tipo
omologato e di dimensione idonee a garantire l’alimentazione elettrica
della macchina (vedere le caratteristiche tecniche). La dimensione minima
del conduttore è 1,5 mm2. Se si utilizza un avvolgitore, estrarre il cavo per
l’intera lunghezza.
Assemblaggio e regolazione
• Prima di effettuare il montaggio o la regolazione disinserire
sempre la spina dalla presa di alimentazione.
• Per ottenere prestazioni ottimali dalla sega, è essenziale
seguire le procedure descritte nei paragrafi sotto riportati.
Montaggio del supporto (fig. A1 & B)
I componenti e i dispositivi di fissaggio del supporto sono imballati
separatamente.
• Estrarre tutti i pezzi dall’imballo, tranne il braccio (12).
• Bloccare il braccio con l’ausilio della leva di bloccaggio rotazione (10).
• Inclinare il cartone, estrarre il braccio e collocare un pezzo di legno (24)
sotto il bordo del tavolo (fig. B).
• Assemblare le gambe (5) usando i dadi, i bulloni e le rondelle piane
all’interno della confezione sotto pelle nel modo illustrato. Non stringere
ancora.
• Montare le guide trasversali (25).
• Serrate i bulloni.
• Portare l’assieme in posizione verticale.
La macchina dovrà sempre essere livellata e stabile.
Montaggio della manovella regolazione altezza (fig. A1)
• Montare la manovella regolazione altezza (11) all’estremità superiore
della colonna (8) servendosi della vite con testa a croce.
Montaggio del gruppo testa scorrevole (fig. A1 & C)
• Ruotare la manovella regolazione altezza (11) in direzione del + per
alzare il braccio (12) fino a fine corsa (fig. A1).
• Rimuovere le due viti a brugola (26) ed estrarre la sezione terminale (13)
(fig. C).
• Irruvidire le piste dei cuscinetti (27) con un tampone di lana d’acciaio e
rimuovere ogni accumulo di polvere con un panno asciutto (fig. C).
• Accertarsi che il blocco di scorrimento (15) sia rilasciato (fig. A1).
• Inserire con cura i cuscinetti (28) del gruppo testa scorrevole (21) nelle
piste dei cuscinetti.
• Spostare la testa scorrevole nelle piste dei cuscinetti per accertarsi che
si muova senza difficoltà.
• Controllare che il blocco di scorrimento blocchi e rilasci regolarmente la
testa scorrevole.
• Sostituire immediatamente la sezione terminale (13).
Montaggio del supporto cavo e del pressacavo (fig. A2 & D)
• Rimuovere la vite con testa a croce (29).
• Montare il supporto cavo (23) e rimontare la vite con testa a croce (29).
• Installare il cavo (30) in posizione con l’ausilio del pressacavo (31).
55
Tenere conto del movimento del braccio in senso orizzontale e
verticale.
Il tavolo della sega (fig. E1 - E4)
Montaggio dei supporti del tavolo (fig. E1)
La figura E1 rappresenta la corretta posizione dei supporti del tavolo. Tutti
i supporti sono montati con l’ausilio di bulloni M8 x 16 e relativi dadi
nonché di una molla a tazza D8 sul fronte ma non sul retro.
• Montare il supporto triangolare da 40 mm (32) a lato della base tavolo (33).
• Montare i due supporti triangolari da 30 mm (34) sul fronte della base
tavolo.
• Montare i due supporti piatti da 75 mm (35) dotati di un recesso
rettangolare (36) come da figura. Osservare che questi non sporgano
dal retro della base tavolo (33).
• Non serrare ancora i bulloni.
Regolazione dei supporti tavolo a mezzo dell’albero (fig. A1 & E2)
• Rilasciare la leva di bloccaggio inclinazione (37) ed estrarre il perno di
posizionamento (38) (fig. E2).
• Ruotare il motore in posizione verticale e bloccarlo con l’ausilio del perno
di posizionamento (38) e della leva di bloccaggio inclinazione (37).
• Allentare la leva di bloccaggio rotazione (10) (fig. A1) e ruotare il braccio
finché l’albero (39) non sarà subito al di sopra del bordo frontale
esterno di uno dei supporti piatti del tavolo.
• Abbassare con cura il braccio finché l’albero non toccherà il supporto
tavolo e stringere manualmente il dado corrispondente del supporto
tavolo.
• Ripetere questa procedura sul bordo posteriore e per l’altro supporto
tavolo.
• Controllare nuovamente con l’ausilio dell’albero motore.
• Serrate i bulloni.
• Riportare il braccio in posizione centrale e bloccarlo.
Regolazione del supporto centrale del tavolo (fig. E3)
• Collocare una livella sopra i due supporti piatti del tavolo (35).
• Allentare i bulloni (40) nel supporto centrale del tavolo (41).
• Regolare il supporto centrale del tavolo con una chiave per brugole
finché non toccherà appena la livella.
• Serrate i bulloni.
Montaggio della sezione fissa del tavolo (fig. E1 & E4)
La posizione standard delle sezioni del piano del tavolo è
rappresentata dalla figura E4.
In funzione della necessaria profondità di taglio, la battuta (6) può anche
essere posizionata fra le tavole mobili (18).
• Collocare la sezione fissa del tavolo (4) sulla base tavolo e accertarsi
che i fori al centro siano posizionati al di sopra delle viti di regolazione
nel supporto centrale del tavolo.
• Applicare i bulloni M8 x 30 e le rondelle piane D8 all’estremità superiore
e le molle a tazza D8 all’estremità inferiore.
• Stringere manualmente tutti i bulloni nella sezione fissa del tavolo (4)
tranne i cinque bulloni frontali e il bullone nell’ampio foro centrale.
• Collocare la battuta (6) e le tavole mobili (18) sulla base tavolo (33) (fig. E1).
• Montare i morsetti da tavolo (7) (fig. E4) sul retro dei supporti piatti del
tavolo (35) (fig. E1).
• Stringere i morsetti da tavolo.
• Serrare saldamente tutti i bulloni sul piano tavolo.
• Rilasciare i morsetti da tavolo e rimuovere le tavole mobili e la battuta.
• Montare il supporto piatto del tavolo da 75 mm (con recesso
rettangolare) (42) sul bordo del supporto triangolare del tavolo lato
sinistro (34) sotto il tavolo, servendosi della slitta centrale.
• Stringere i tre bulloni frontali corrispondenti nel piano tavolo fisso (4).
it- 4
ITALIANO
• Montare il supporto tavolo da 27 mm (43) sul bordo del supporto
triangolare del tavolo lato destro sotto il tavolo, servendosi della slitta
centrale (fig. E1). Accertarsi che il bordo inclinato sia a destra.
• Stringere i due bulloni frontali corrispondenti nel piano tavolo fisso (4).
Montaggio dell’allungatura del tavolo (fig. E1 & E4)
• Collocare l’allungatura del tavolo (19) sui supporti sporgenti del tavolo.
• Controllare che entrambe i due tavoli siano a paro e stringere
manualmente i bulloni.
• Riposizionare le tavole mobili (18) e stringere i morsetti da tavolo (7).
• Sotto l’allungatura del tavolo, servendosi della slitta centrale, montare
l’ultimo supporto tavolo da 27 mm (43) (fig. E1) sul supporto triangolare
da 75 mm (32). Accertarsi che il bordo inclinato sia a sinistra.
• Stringere i due bulloni frontali corrispondenti nella sezione fissa del
tavolo (4).
Controllo che lo spostamento traverso-vena sia a 90° con la battuta
(fig. F4 & F5)
• Bloccare la lama davanti alla battuta (fig. F4).
• Collocare una squadra (49) su un pezzo di tavola e di nuovo contro la
battuta in modo che tocchi appena la lama, come mostrato.
• Sbloccare il blocco di scorrimento, tirare la lama verso di sè e
controllare che la lama si muova parallelamente alla squadra.
• Per la regolazione procedere come segue:
• Con la leva di posizionamento rotazione (9) innestata in posizione 0°,
rilasciare la leva di bloccaggio rotazione (10) (fig. F5).
• Allentare i controdadi (52) su ciascun lato del braccio.
• Per regolare il braccio verso sinistra, allentare il prigioniero sul lato
destro del braccio e stringere il prigioniero posto di fronte.
• Per regolare il braccio a destra, allentare il prigioniero sul lato sinistro
del braccio e stringere il prigioniero posto di fronte.
• Procedere a piccoli passi e controllare la regolazione dopo ogni singolo
passo con le leve (9) e (10) innestate.
Entrambi i tavoli devono essere a paro sul retro.
La lama della sega (fig. F1 - F6)
Montaggio lama della troncatrice (fig. F1)
Non serrare eccessivamente i prigionieri.
• Serrare i controdadi (52).
• I denti di una lama nuova sono molto affilati e possono essere
pericolosi.
• Il senso di rotazione è indicato dalla freccia sul motore.
• Mantenere fermo l’albero con la chiave per brugole (44) fornita in
dotazione alla macchina e rimuovere il dado dell’albero (45) ruotando in
senso orario con la chiave multifunzioni.
• Montare la lama fra la flangia esterna (46) e la flangia interna (47)
accertandosi che i denti inferiori siano rivolti verso il retro della
macchina.
Accertarsi che l’anello (48) del dado dell’albero (45) poggi contro
la flangia esterna (fare riferimento all’inserto nella fig. F1).
• Stringere il dado dell’albero (45) ruotando in senso antiorario.
Controllo che il braccio sia parallelo al piano tavolo (fig. A1, E3 & F2)
• Stringere il blocco di scorrimento (15) con la lama in posizione frontale
(fig. A1).
• Abbassare la lama finché non tocca appena il piano tavolo (4) (fig. F2).
• Rilasciare le leve (9) e (10) (fig. A1).
• Brandeggiare il braccio in modo che la lama lambisca il piano tavolo
sulla sua intera larghezza.
• Se necessario, regolare il bullone di regolazione frontale (40) (fig. E3).
• Ripetere questa procedura con la lama in posizione posteriore e
regolare il bullone posteriore se necessario.
Controllo che la lama sia perpendicolare al piano tavolo (fig. A1 & F3)
• Riportare il braccio in posizione centrale e stringere il blocco di
scorrimento (15) (fig. A1).
• Collocare una squadra d’acciaio (49) contro il corpo della lama (fig. F3).
• Per la regolazione procedere come segue:
• Rimuovere il disco puntatore di inclinazione (50) allentando le due viti (51).
• Allentare tutte e tre le viti a brugola che resteranno in tal modo esposte.
• Collocare una chiave per brugole nell’albero motore e battere finché la
lama non sarà piatta contro la squadra.
• Serrate i bulloni.
È particolarmente importante stringere la vite a brugola
centrale.
• Sostituire il disco puntatore di inclinazione (50).
it - 5
Controllo che la lama sia perpendicolare alla battuta (fig. F6)
• Sbloccare la leva di bloccaggio carrello (53) e premere il perno di
posizionamento carrello (54).
• Ruotare il motore di 90° nel modo illustrato.
• Se il motore presenta un certo gioco, stringere il dado (55).
• Collocare la lama contro la battuta e verificare che sia parallela alla
battuta.
• Per la regolazione procedere come segue:
• Allentare i due bulloni (56) installati trasversalmente sotto il carrello.
• Inserire la chiave per brugole nell’albero motore.
• Regolare la posizione della lama e stringere i bulloni (56).
Montaggio e regolazione del gruppo difesa paralama (fig. G1 - G5)
La difesa paralama (3) è un assieme multifunzionale che offre le seguenti
caratteristiche di sicurezza (fig. G1):
- Difesa superiore (57) (fig. G1) e difesa posteriore ritenuta da molla (58)
(fig. G2) a totale protezione della lama.
- Adattatore di aspirazione polvere (59) per tagli traverso-vena e lungo-vena.
- Perni anti-rinculo (60) per i tagli lungo-vena.
- Difesa salvadita regolabile (61) per i tagli traverso-vena.
- Coltello apri-taglio (62) per impedire che il pezzo in lavorazione si
blocchi sulla lama durante i tagli lungo-vena.
• Rilasciare la leva di bloccaggio inclinazione (37) ed estrarre il perno di
posizionamento (38) (fig. E2) per inclinare il motore nel modo illustrato e
ottenere un accesso ottimale (fig. G3).
• Rimuovere il galletto (63) di bloccaggio della difesa e la rondella (64).
• Allentare la vite di bloccaggio (65) e ruotare la staffa di ritenzione (66) in
senso antiorario finché la difesa posteriore trattenuta da molla (58) non
potrà essere estratta dal proprio supporto (68).
• Sganciare le due molle (67) solo dall’estremità superiore.
• Ruotare la difesa paralama posteriore (58) sganciata nel modo illustrato
dalla figura G2.
• Abbassare il gruppo difesa sulla lama (fig. G3).
• Fissare il gruppo difesa con l’ausilio del galletto (63) e della rondella (64).
• Portare la difesa paralama trattenuta da molla (58) e la staffa di
ritenzione (66) nella propria posizione originaria.
• Per rimuovere il gruppo difesa, procedere in ordine inverso.
I denti di una lama nuova sono molto affilati e possono essere
pericolosi.
56
ITALIANO
Regolazione dei comandi del gruppo difesa (fig. G2 - G5)
Regolazione del coltello apri-taglio per tagli lungo-vena
• Allentare i due pomoli (69) ed abbassare il coltello apri-taglio (62) finché
la sua punta non sarà a 10 circa dal piano del tavolo (fig. G2 & G4).
Il coltello apri-taglio deve essere correttamente predisposto; la
distanza fra il bordo dentato ed il coltello apri-taglio dovrebbe
essere compresa fra 1 e 3 mm (fig. G4).
Regolazione dei perni anti-rinculo per tagli lungo-vena (inclinati) (fig. G5)
• Allentare il pomolo (70) ed abbassare la staffa (71) finché la molla di
ritenzione (72) non toccherà appena la superficie del pezzo in
lavorazione.
• Le punte dei perni anti-rinculo (60) dovrebbero essere 3 mm sotto la
superficie del pezzo in lavorazione e l’angolo ora dovrebbe essere
come illustrato dalla figura G5.
• Per tagli lungo-vena inclinati, allentare la vite a brugola (73) e regolare i
perni anti-rinculo sull’angolo richiesto.
Regolazione del coltello apri-taglio, della difesa salvadita e dei perni
anti-rinculo per tagli traverso-vena (fig. G2)
• Per tagli traverso-vena, regolare il coltello apri-taglio e i perni antirinculo in alto e fuori dal percorso.
• Allentare la leva (74) per posizionare la difesa salvadita (61) appena
sopra il pezzo in lavorazione e bloccare la leva (74).
Regolazione delle scale (fig. H1 - H5)
Scala per tagli lungo-vena
I tagli lungo-vena possono essere eseguiti con il motore in due posizioni.
Ogni modalità richiede un proprio senso di avanzamento:
Posizione
Senso di avanzamento
- Taglio lungo-vena interno
da destra a sinistra (fig. H1)
- Taglio lungo-vena esterno
da sinistra a destra (fig. H2)
Il puntatore (75) che indica l’ampiezza del taglio sulla scala per tagli lungovena (76) viene regolato come segue (fig. H3):
• Posizionare la battuta nella posizione più arretrata.
• Porre una tavola di 24 mm di larghezza contro la battuta.
• Sbloccare la leva bloccaggio carrello (53), premere il perno di
posizionamento carrello (54) (fig. H1) e collocare il motore in posizione
di taglio lungo-vena esterno (fig. H2).
• Spostare il gruppo carrello lungo il braccio radiale finché la lama non
tocchi appena il bordo del materiale.
• Allentare le due viti (77) e spostare il puntatore (75) fino a che il bordo
del puntatore per tagli lungo-vena esterni (78) non si allinea con la
larghezza nota della tavola sulla scala inferiore (fig. H3).
• Stringere le due viti (77).
• Mettere ora il motore in posizione di taglio lungo-vena interno.
• Sollevare la difesa per permettere alla lama di appoggiarsi contro la
faccia della battuta.
• Il puntatore per tagli lungo-vena interni (79) deve ora essere allineato
con la posizione zero della scala superiore. Regolarlo se necessario.
Scala per inclinazioni (fig. H4)
• Controllare che la scala per inclinazioni (20) indichi 0° quando è
posizionata per un taglio verticale.
• Se necessario, allentare le viti (51) e regolare il puntatore su 0°.
Scala per rotazioni (fig. H5)
• Controllare che la scala per rotazioni (82) indichi 0° quando è
posizionata per un taglio verticale.
• Regolare il puntatore (81) affinché indichi 0° con l’ausilio della vite (83).
La scala per rotazioni ha posizioni prestabilite a 45° a sinistra e a destra e
a 0°.
57
Fermo corsa carrello (fig. A2, J1 & J2)
Il fermo corsa carrello (14) deve essere regolato per evitare che i cuscinetti
sul gruppo carrello colpiscano il limite posteriore delle piste dei cuscinetti
(fig. A2).
• Spingere il gruppo carrello fino al limite posteriore, spostarlo in avanti di
circa 4 mm e bloccarlo in questa posizione con il blocco di scorrimento
(fig. A2) (15).
• Regolare il fermo corsa carrello (14) allentando i dadi (85) nella fessura
frontale (84) fino a che il fermo in gomma (86) batta contro il lato
posteriore dell’alloggiamento del blocco di scorrimento.
• Stringere i dadi (85) (fig. J1).
Dovendo eseguire tagli traverso-vena, stringere un dado nella
sezione anteriore della slitta ed uno nella sezione posteriore
(80) (fig. J2).
Montaggio della molla di richiamo (fig. K)
• Montare la molla di richiamo (87) dietro il fermo corsa carrello (14)
utilizzando i bulloni corrispondenti e fissare l’estremità del cavo al
blocco di scorrimento (15) con l’ausilio delle viti (88).
Consultate il vostro rivenditore per ottenere ulteriori informazioni sugli
accessori disponibili.
Istruzioni per l’uso
• Osservare sempre le istruzioni per la sicurezza e le normative
vigenti.
• Fissare il pezzo in lavorazione.
• Applicare all’utensile esclusivamente pressioni di leggera entità,
e non esercitare pressione laterale sulla lama della sega.
• Evitare sovraccarichi.
• Montare il tipo di lama appropriato. Non utilizzare lame
eccessivamente usurate. La velocità max. di rotazione
dell’utensile non deve superare quella della lama della
troncatrice.
• Non cercare di tagliare pezzi eccessivamente piccoli.
• Non forzare la lama, lasciare che esegua il taglio liberamente.
• Prima di eseguire il taglio attendere che il motore elettrico
abbia raggiunto il regime max.
• Accertarsi che le manopole e le impugnature di bloccaggio
siano serrate.
• Non fare funzionare la macchina con ripari smontati.
• Fare sempre riferimento alla figura L per verificare la posizione
ed il tipo di battuta.
Accensione e spegnimento (ON e OFF) (fig. A1)
L’interruttore ON/OFF della sega radiale offre numerosi vantaggi:
- funzione di “minima tensione”: se dovesse verificarsi un’interruzione
nell’alimentazione elettrica per un qualsivoglia motivo, l’interruttore
deve essere appositamente reinserito.
- protezione motore antisovraccarico: in caso di sovraccarico del
motore, l’alimentazione elettrica al motore viene interrotta. Se ciò si
verificasse, fare raffreddare il motore per 10 minuti e quindi premere il
pulsante di riarmo (22).
• I = ON
L’utensile ora lavora in esercizio continuo.
• O = OFF
Esecuzione di un taglio di prova (fig. A1)
• Avendo bloccato la leva di posizionamento rotazione (9), bloccare
anche la leva di bloccaggio rotazione (10) così che la lama sia
posizionata per un taglio diritto traverso-lama a 0°.
• Aprire la leva di bloccaggio scorrimento (15) e spingere indietro il
gruppo carrello fino a che la lama si trovi dietro alla battuta.
it- 6
ITALIANO
• Abbassare il braccio in modo che la lama quasi tocchi la superficie del
tavolo.
• Appoggiare il pezzo in lavorazione contro il lato frontale della battuta.
• Inserire l’interruttore ed abbassare il braccio permettendo alla lama
solo di eseguire una lieve scanalatura sulla superficie del tavolo.
• Tirare la lama verso di sè così che tagli una scanalatura verticale nella
battuta in legno e nel pezzo in lavorazione.
• Riportare la lama in posizione di riposo e disinserire l’interruttore.
• Controllare che il taglio sia esattamente a 90° su ciascun piano e
regolare se necessario.
Tagli principali della segatrice (fig. L1 - L5)
I denti di una lama nuova sono molto affilati e possono essere
pericolosi.
Taglio traverso-vena (fig. A1 & L1)
• Posizionare il braccio radiale ad angolo retto contro la battuta.
• Incastrare in posizione a 0° la leva di posizionamento rotazione (9) e
stringere la leva di bloccaggio rotazione (10) (fig. A1).
• Abbassare la lama.
• Regolare la difesa salvadita in modo da lasciare appena libero il pezzo
in lavorazione.
• Se non è presente alcuna scanalatura nella superficie del tavolo,
ricavarne una nel modo sopra descritto.
• Tenere ben saldo il pezzo in lavorazione contro la battuta, tenendo le
dita ben lontane dal percorso di taglio della lama.
• Accendere il motore e fare avanzare lentamente la lama attraverso la
battuta ed attraverso il pezzo in lavorazione.
• Riportare la lama in posizione di riposo e spegnere il motore.
Tagli angolati (fig. A1 & L3)
• Sbloccare la leva di posizionamento rotazione (9) e la leva di
bloccaggio rotazione (10) (fig. A1).
• Ruotare il braccio fino all’angolazione desiderata sulla scala graduata di
rotazione.
• La leva di posizionamento (9) dovrebbe essere utilizzata per bloccare il
motore alle posizioni di 45° obliquo a sinistra e destra, insieme alla leva
di bloccaggio (10).
• Per le angolazioni intermedie, utilizzare solo la leva di bloccaggio (10).
• Procedere al taglio come descritto per il taglio traverso-vena.
Nel caso di un taglio obliquo sinistro, dovrete probabilmente
spostare a sinistra la battuta e le tavole mobili.
Tagli di sbieco (fig. A1, E2 & L2)
• Posizionare il braccio su 0° come per un taglio traverso-vena.
• Sollevare la lama ben al di sopra della superficie del tavolo.
• Sbloccare la leva di bloccaggio inclinazione (37) ed estrarre il perno di
posizionamento (38) (fig. E2).
• Inclinare il motore fino all’angolazione desiderata secondo la scala
graduata (20) (fig. A1).
• Per posizioni di 90° o 45° destra, innestare il perno di posizionamento (38)
e bloccare con la leva bloccaggio inclinazione (37).
• Per angolazioni intermedie, utilizzare unicamente la leva di bloccaggio.
• Procedere come per un taglio verticale traverso-vena.
Taglio secondo la fibra (refilatura) (fig. L5, G2, H1 & H2)
Dovendo adeguare la macchina a pezzi in lavorazione stretti e larghi,
bloccare il motore in posizione di taglio lungo-vena rispettivamente
“interno” od “esterno” come illustrato dalle figure H1 e H2.
• Bloccare il carrello in posizione estratta con il blocco scorrimento.
• Rilasciare la leva di bloccaggio carrello (53) e premere il perno di
posizionamento carrello (54) per ruotare il motore fino alla posizione
appropriata e finché non si blocca in posizione (fig. H1).
it - 7
• Stringere la leva di bloccaggio carrello (53) e posizionare la battuta di
conseguenza.
• Posizionare il carrello lungo il braccio per la larghezza desiderata di
taglio, con l’ausilio della scala per tagli lungo-vena (76) e bloccarlo in
posizione usando il blocco di scorrimento.
• Regolare la difesa paralama nel modo sopra descritto e posizionare il
bocchettone di aspirazione polvere (59) in modo che non getti la
polvere in faccia all’operatore (fig. G2). Tenere presente che i tagli
lungo-vena richiedono l’uso del coltello apri-taglio (62) e dei perni antirinculo (60) (fig. H2).
• Fare avanzare il pezzo in lavorazione nella lama, tenendolo ben saldo
sul tavolo e contro la battuta. Consentire ai denti di tagliare senza
premere il pezzo in lavorazione eccessivamente contro la lama.
La velocità della lama va mantenuta costante.
Servirsi sempre di apposita asta.
Tagli lungo-vena inclinati
• Portare la macchina nella posizione per tagli traverso-vena inclinati.
• Ruotare il carrello per il taglio lungo-vena.
• Posizionare il carrello per la corretta larghezza di taglio lungo-vena.
• Inclinare i perni anti-rinculo in modo che risultino essere piatti sul pezzo
in lavorazione e abbassare il coltello apri-taglio.
• Procedere come per normali tagli lungo-vena.
Taglio composto (fig. L4)
Questo taglio è una combinazione di inclinazione e rotazione.
• Posizionare la macchina sull’inclinazione desiderata.
• Ruotare il braccio all’angolazione desiderata.
• Procedere come per i tagli obliqui.
Spegnete sempre l’utensile al termine del lavoro e prima di disinserire la
spina.
Modanature/incavi
La sega radiale può essere utilizzata per un’ampia gamma di applicazioni
avanzate quali le modanature e gli incavi.
• Posizionare la lama sull’angolazione desiderata, ruotare il carrello sotto
il braccio e posizionare la leva sopra il pezzo in lavorazione nel punto
desiderato. Rimuovere il pezzo in lavorazione ed abbassare la lama per
ricavare un incavo poco profondo. Abbassare i perni anti-rinculo come
per tagli lungo-vena inclinati. Mantenendo il pezzo in lavorazione contro
la battuta, procedere come per i tagli lungo-vena.
Fare solo tagli di profondità ridotta, ripassando il materiale
diverse volte se necessario.
Aspirazione polveri (fig. G2)
La macchina è dotata di un bocchettone aspirazione polveri (59).
• Impiegare aspiratori polveri conformi alle direttive pertinenti relative alle
emissioni di polveri.
• Dovendo eseguire tagli traverso-vena, posizionare uno scivolo raccolta
polveri (optional) dietro la linea di taglio.
Accessori opzionali
Prima di montare qualsiasi accessorio, scollegare sempre la
macchina dall’alimentazione elettrica.
Testa per sagomature/modanature
La testa per sagomature/modanature viene impiegata per aggiungere un
tocco decorativo e pulito tipico del professionista.
58
ITALIANO
Montaggio della testa per sagomature/modanature (fig. M1 - M3)
• Rimuovere il gruppo difesa paralama e la lama stessa.
• Installare i coltelli (89) nella testa per sagomature/modanature (90),
facendo attenzione a che vengano entrambi montati nello stesso modo
(fig. M1).
• Inserire sull’albero l’apposito distanziale (91) fornito in dotazione alla
testa per sagomature.
• Montare ora la testa per sagomature sull’albero nel modo illustrato e
bloccarlo con il dado di bloccaggio (92) con l’ausilio della chiave
speciale a tubo (93) disponibile come optional.
• Inclinare il motore fino a che la testa per sagomature non sarà
orizzontale.
• Montare la difesa della testa per sagomature (94) (fig. M2) nel modo
illustrato e regolarla alla profondità di taglio desiderata (fig. M3).
Sagomature/modanature
• Collocare la testa per sagomature/modanature sopra la battuta.
La sezione sporgente corrisponde al taglio che sarà ricavato.
Per talune applicazioni può rendersi necessario dividere la battuta in due
sezioni e collocare la testa per sagomature/modanature fra di esse. In tal
caso la battuta deve essere sostituita quando la sega torna ad essere
impiegata per applicazioni ordinarie.
Servirsi sempre di apposita asta.
• Fare avanzare il materiale con movimento costante da destra lungo la
battuta.
Scanalature
• Impiegare coltelli a tagliente diritto.
• Procedere come per le sagomature/modanature.
• Per il taglio di scanalature oblique, inclinare il motore con l’angolazione
desiderata.
Per scanalature più ampie, utilizzare la fresa a pacchetto
unitamente alla difesa della testa per sagomature/modanature.
Fare riferimento alle istruzioni relativo all’impiego della fresa a
pacchetto.
La fresa a pacchetto (fig. F1, N1 & N2)
Vi sono due tipi di frese a pacchetto disponibili. La figura N1 rappresenta
la fresa a pacchetto di qualità standard mentre la figura N2 illustra il
modello di qualità superiore e di più lunga durata.
Utilizzo della fresa a pacchetto
- In posizione di taglio traverso-vena od obliquo
• Regolare i perni anti-rinculo fuori dal percorso di lavorazione.
• Regolare correttamente la difesa salvadita.
- In posizione di taglio lungo-vena
• Regolare correttamente i perni anti-rinculo.
Levigatura a disco e levigatura a rullo (fig. M2, O1 & O2)
Sono disponibili due accessori per levigatura per tagli a qualsiasi
angolazione. Entrambi possono essere impiegati nel seguente modo:
- spostando il pezzo in lavorazione lungo l’accessorio fisso
- spostando l’accessorio lungo il pezzo di lavorazione bloccato
• Rimuovere il gruppo difesa paralama e la lama stessa.
• Rimontare la flangia esterna (46) (fig. O1).
• Montare la levigatrice a disco (97) o a rullo (98) (fig. O2) direttamente
sull’albero (39).
Levigatura a disco (fig. O1)
• Utilizzare sempre il lato inferiore (lato destro) del disco.
• Utilizzando la levigatrice a disco (97) per levigature orizzontali,
occorrerebbe montare la difesa della testa per sagomature (94) (fig. M2)
e regolarla in modo che il disco sporga leggermente dal fondo della
difesa.
Levigatura a rullo (fig. O2)
• Dovendo eseguire una levigatura a rullo, fare avanzare sempre il
materiale contro il senso di rotazione del rullo.
La staffa di fresatura (fig. F1, P1 - P3)
Il montaggio della staffa di fresatura (99) consente l’accoppiamento di una
elettrofresatrice Elu (MOF96, MOF131, MOF177 o OF97) alla sega radiale,
aumentando il tal modo la versatilità della macchina che quindi diviene in
grado di garantire una lavorazione del legno accurata e decorativa (fig. P1).
Montaggio della staffa di fresatura
• Rimuovere il gruppo difesa paralama e la lama stessa.
• Posizionare la staffa di fresatura (99) sulla parte terminale dell’albero
motore come illustrato dalla figura P1, e fissarla con il galletto (63).
• Sostituire le aste di guida della battuta parallela della fresatrice con le
barre di supporto (100) fornite in dotazione all’accessorio:
- Usare le barre di diametro inferiore per la MOF96 (fig. P2)
- Usare le barre di diametro maggiore per le MOF131/MOF177/OF97
(fig. P3).
• Stringere le viti di bloccaggio (101).
Accertarsi sempre che la fresatrice sia adeguatamente
centrata sulle barre e fissata nella staffa.
Bordi affilati.
Montaggio della fresa a pacchetto
• Rimuovere il gruppo difesa paralama e la lama stessa.
• Montare il distanziale (94) sull’albero con il lato più stretto rivolto verso il
motore.
• Montare le lame (95) con il numero necessario di lame intermedie (96A)
fra le stesse unitamente ad una combinazione di spessori (90) per
ottenere la larghezza di taglio desiderata.
• Fissare la fresa a pacchetto con l’ausilio del dado serra-lama standard (45)
(fig. F1).
• Rimuovere il coltello apri-taglio e la relativa staffa di supporto dal
gruppo difesa paralama, e montare la difesa.
• Abbassare la fresa a pacchetto in posizione alla profondità di taglio
desiderata.
59
Fresatura
La fresatrice può essere regolata sull’angolazione desiderata e passata
attraverso il pezzo di lavorazione con l’impugnatura (2) illustrata alla figura
A o essere guidata lungo la fresa fissa.
• Controllare che la staffa di fresatura sia rigidamente supportata.
• Se necessario, montare la flangia esterna (46) illustrata alla figura F1
sull’albero motore e bloccare la staffa di fresatura contro il motore con
l’ausilio del dado serra-lama (45) illustrato alla figura F1. Non stringere
eccessivamente il dado serra-lama.
Fare sempre avanzare il pezzo in lavorazione contro la fresa
rotante.
Fare anche riferimento al manuale di istruzioni
dell’elettroutensile.
it- 8
ITALIANO
Foratura (fig. Q)
Il foro di riferimento filettato (102) accetta il mandrino per trapano 10 mm o
3/8" opzionale che consentirà di utilizzare la Sega come una foratrice
radiale. Questo optional è particolarmente utile nella preparazione di un
pezzo per la spinatura.
• Rimuovere il gruppo difesa paralama e la lama stessa.
• Rimuovere la copertura (103).
• Montare il mandrino per trapano (104) direttamente nel foro di
riferimento filettato (102).
Battute speciali per tagli obliqui (fig. R1 & R2)
Sono disponibili delle battute speciali (105) per aumentare e velocizzare le
possiblità di tagli obliqui (fig. R1).
• Sostituire la battuta standard con le battute speciali per tagli obliqui (105).
• Guidare la lama della sega fra le due sezioni di battuta (fig. R2).
Controllo traverso (fig. S1 - S3)
Il controllo traverso (106) garantisce risultati ottimali in quelle applicazioni in
cui la natura del materiale da tagliare richiede un’alimentazione della lama
consistente e regolare.
Montaggio del controllo traverso
• Rimuovere la molla di richiamo (87) illustrata nella figura K.
• Rimuovere il fermo corsa carrello (14) illustrato nella figura A1.
• Montare la staffa posteriore piatta (115) ed il fermo corsa carrello così
come illustrato alla figura S2.
• Allentare la vite senza testa con intaglio (116) nel pomolo zigrinato (108)
con l’ausilio di una chiave per brugole e svitare il pomolo zigrinato (fig. S3).
• Allentare la vite senza testa con intaglio (117) nel supporto posteriore (109)
ed estrarre il supporto dall’asta.
• Passare il cilindro (111) attraverso la staffa circolare (110) (fig. S1).
• Posizionare la staffa circolare (110) sopra al blocco di scorrimento (15)
e stringere le viti senza testa con intaglio su ciascun lato (112).
• Rimontare il supporto posteriore (109) ed il pomolo zigrinato (108) e
stringere tutte le viti (fig. S3).
• Posizionare il supporto posteriore (109) nel modo illustrato (fig. S3) e
stringere la vite senza testa con intaglio (117).
• Spingere la testa scorrevole fino in fondo e posizionare il cilindro nella
propria staffa circolare (110) il più indietro possibile senza che la parte
terminale del tubo vada a toccare il bullone alla fine dei soffietti in
gomma quando i soffietti (114) sono compressi. Controllare la
posizione premendo il bullone di scarico aria.
• Stringere la vite (113) nella staffa circolare.
• Impostare la velocità del traverso agendo sul pomolo zigrinato (108).
Scarico aria dal controllo traverso
Dopo avere rabboccato o sostituito l’olio nel controllo traverso, l’aria
presente deve essere espulsa dal sistema.
• Smontare il dispositivo dalla macchina e, con il pistone totalmente
sfilato e rivolto verso il basso, bloccare l’unità in posizione verticale.
• Rimuovere il tappo all’estremità posteriore del soffietto (114).
Mantenere il soffietto in modo da evitare di spandere olio.
• Con l’ausilio di un imbuto o di un oliatore rabboccare totalmente con
olio idraulico Castrol 210 NRL25 od equivalente.
• Sostituire il tappo del serbatoio e stringerlo di un giro.
• Esercitare una lieve pressione a mano sui soffietti in modo che una
piccola quantità d’olio fuoriesca dal tappo.
• Stringere il tappo con una chiave e rimontare l’unità sulla macchina.
Lubrificazione
La Sega Radiale non necessita di ulteriore lubrificazione.
Non ingrassare mai le guide del braccio o i cuscinetti.
Pulitura
• Pulire le guide del braccio ad intervalli regolari. Rimuovere il terminale e
il carrello in tal caso. Rimuovere anche la polvere dai cuscinetti.
• Mantenere sempre pulito il piano di lavoro. Non usare mai le mani per
rimuovere la polvere.
Utensili inutilizzabili e tutela ambientale
Per garantire l’eliminazione degli utensili non più utilizzabili nel rispetto
dell’ambiente, si consiglia di portare il vostro vecchio utensile presso una
delle Filiali dirette di Assistenza DEWALT, che disporranno della loro
eliminazione nel rispetto dell’ambiente.
GARANZIA
• GARANZIA DI 30 GIORNI DI TOTALE SODDISFAZIONE •
Se non siete completamente soddisfatti delle prestazioni del vostro
prodotto DEWALT, potrete restituirlo entro 30 giorni dalla data di
acquisto, presso una nostra filiale di assistenza per ottenere il rimborso
o il cambio dell’utensile, presentando debita prova dell’avvenuto
acquisto.
• MANUTENZIONE GRATUITA PER UN ANNO •
L’eventuale manutenzione o assistenza necessaria per il vostro
prodotto DEWALT nei primi 12 mesi dalla data di acquisto sarà
effettuata gratuitamente da parte del Centro Assistenza autorizzato su
presentazione della prova di acquisto. Sono esclusi gli accessori.
• GARANZIA TOTALE DI UN ANNO •
Se il vostro prodotto DEWALT non risultasse pienamente conforme alle
caratteristiche di funzionamento o presentasse difetti di lavorazione o
vizi di materiale, entro 12 mesi dalla data di acquisto, provvederemo
alla sostituzione gratuita delle parti difettose o a nostro giudizio, alla
sostituzione gratuita dimostrato che:
• Il prodotto venga ritornato al centro di assistenza DEWALT, con la
prova della data di acquisto (bolla, fattura o scontrino fiscale).
• Il prodotto non abbia subito abusi ed il difetto non sia stato causato
da incuria.
• Il prodotto non abbia subito tentativi di riparazione da persone non
facenti parte del nostro personale di assistenza o, all’estero, dal
nostro staff distributivo.
Contattare il proprio rivenditore abituale o la Sede Centrale DEWALT
per ottenere l’indirizzo del Centro di Assistenza Tecnica più vicino
(si prega di consultare il retro del presente manuale).
Manutenzione
Il Vostro Elettroutensile DEWALT è stato studiato per durare a lungo
richiedendo solo la minima manutenzione. Per prestazioni sempre
soddisfacenti occorre avere cura dell’utensile e sottoporlo a manutenzione
periodica.
• Sostituire il piano tavolo fisso e la battuta quando sono usurati.
it - 9
60
ITALIANO
TABELLA DI CONSULTAZIONE RAPIDA
manovella regolazione altezza
leva di posizionamento
rotazione
leva di bloccaggio rotazione
perno di posizionamento
carrello
blocco di scorrimento
leva di bloccaggio carrello
perno di posizionamento
rotazione
leva di bloccaggio
inclinazione
61
it- 10
NEDERLANDS
RADIAALARMZAAG DW721
Gefeliciteerd!
EG-Verklaring van overeenstemming
U heeft gekozen voor een elektrische machine van DEWALT. Jarenlange
ervaring, voortdurende produktontwikkeling en innovatie maken DEWALT
tot een betrouwbare partner voor de professionele gebruiker.
Inhoudsopgave
Technische gegevens
EG-Verklaring van overeenstemming
Veiligheidsinstructies
Inhoud van de verpakking
Beschrijving
Elektrische veiligheid
Gebruik van verlengsnoeren
Monteren en instellen
Aanwijzingen voor gebruik
Opties
Onderhoud
Garantie
Instructiekaart
nl - 1
nl - 1
nl - 2
nl - 3
nl - 3
nl - 3
nl - 4
nl - 4
nl - 6
nl - 7
nl - 9
nl - 9
nl - 10
Neem voor meer informatie contact op met DEWALT, zie het adres
hieronder of op de achterkant van deze handleiding.
Niveau van de geluidsdruk overeenkomstig 86/188/EEG & 89/392/EEG,
gemeten volgens DIN 45635:
DW721
LpA
(geluidsdruk)
dB(A)*
84,2
LWA (geluidsvermogen)
dB(A)
91,4
* op de werkplek
Neem de vereiste maatregelen voor gehoorbescherming
wanneer de geluidsdruk het niveau van 85 dB(A) overschrijdt.
Technische gegevens
Opgenomen vermogen
Afgegeven vermogen
Spanning
Zaagbladdiameter min/max
Asgat
Spindelmaat
Toerental, onbelast, 50 Hz
Toerental, onbelast, 60 Hz
Zaagdiepte onder 90°
Zaagdiepte onder 45°
Max. afkortcapaciteit onder 0°
bij een materiaaldikte van 25 mm
Max. verstekzaagcapaciteit onder 45°
bij een materiaaldikte van 25 mm rechts
links
Max. afkortbreedte
Max. schulpbreedte
Afmetingen (met werkblad)
Stofafzuigadapter
Gewicht
DW721
DEWALT verklaart dat deze elektrische machines in overeenstemming zijn
met: 89/392/EEG, 89/336/EEG, 73/23/EEG, EN 61029, EN 55104,
EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
W
W
V
mm
mm
mm
min-1
min-1
mm
mm
DW721
2000
1500
230
270-300
30
20
2800
3400
90
60
Gewogen kwadratische gemiddelde waarde van de versnelling
overeenkomstig DIN 45675:
DW721
< 2,5 m/s2
TÜV Rheinland
Sicherheit und Umweltschutz GmbH
Am Grauen Stein
D-51105 Köln
Germany
610
Cert. No.
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
405
425
610
870
148 x 95 x 150
100
112,0
BM 9511442 01
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Standaarduitrusting:
Tafel, hardmetalen zaagblad, zaagbladbescherming en gereedschappen,
nulspanningsuitschakelaar.
Zekeringen:
230 V machines
10 A
In deze handleiding worden de volgende pictogrammen gebruikt:
Duidt op mogelijk lichamelijk letsel, levensgevaar of kans op
beschadiging van de machine indien de instructies in deze
handleiding worden genegeerd.
Geeft elektrische spanning aan.
Scherpe randen.
nl - 1
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Duitsland
62
NEDERLANDS
Veiligheidsinstructies
Neem bij het gebruik van elektrische machines altijd de plaatselijk
geldende veiligheidsvoorschriften in acht in verband met
brandgevaar, gevaar voor elektrische schokken en lichamelijk letsel.
Lees ook onderstaande instructies aandachtig door voordat u met de
machine gaat werken.
Bewaar deze instructies zorgvuldig!
Algemeen
1 Zorg voor een opgeruimde werkomgeving
Een rommelige werkomgeving leidt tot ongelukken.
2 Houd rekening met omgevingsinvloeden
Stel elektrische machines niet bloot aan vocht. Zorg dat de
werkomgeving goed is verlicht. Gebruik elektrische machines niet in de
buurt van brandbare vloeistoffen of gassen.
3 Voorkom een elektrische schok
Vermijd lichamelijk contact met geaarde voorwerpen (bijv. buizen,
radiatoren, fornuizen en koelkasten).
Onder extreme werkomstandigheden (bijv. hoge vochtigheid,
ontwikkeling van metaalstof, enz.) kan de elektrische veiligheid door
een scheidingstransformator of een aardlek-(FI-)schakelaar voor te
schakelen, verhoogd worden.
4 Houd kinderen uit de buurt
Laat andere personen niet aan de machine of het verlengsnoer komen.
Onder 16 jaar is supervisie verplicht.
5 Verlengsnoeren voor gebruik buitenshuis
Gebruik buitenshuis uitsluitend voor dit doel goedgekeurde en als
zodanig gemerkte verlengsnoeren.
6 Berg de machine veilig op
Berg niet in gebruik zijnde elektrische machines op in een droge,
afgesloten ruimte, buiten het bereik van kinderen.
7 Draag geschikte werkkleding
Draag geen wijde kleding of loshangende sieraden. Deze kunnen door
de bewegende delen worden gegrepen. Draag bij het werken
buitenshuis bij voorkeur rubberen werkhandschoenen en schoenen
met profielzolen. Houd lang haar bijeen.
8 Draag een veiligheidsbril
Gebruik ook een gezichts- of stofmasker bij werkzaamheden waarbij
stofdeeltjes of spanen vrijkomen.
9 Let op de maximum geluidsdruk
Neem voorzorgsmaatregelen voor gehoorbescherming wanneer de
geluidsdruk het niveau van 85 dB(A) overschrijdt.
10 Klem het werkstuk goed vast
Gebruik klemmen of een bankschroef om het werkstuk te fixeren.
Dit is veiliger, bovendien kan de machine dan met beide handen
worden bediend.
11 Zorg voor een veilige houding
Zorg altijd voor een juiste, stabiele houding.
12 Voorkom onbedoeld inschakelen
Draag een op het net aangesloten machine niet met de vinger aan de
schakelaar. Laat de schakelaar los wanneer u de stekker in het
stopcontact steekt.
13 Blijf voortdurend opletten
Houd uw aandacht bij uw werk. Ga met verstand te werk. Gebruik de
machine niet als u niet geconcentreerd bent.
14 Trek de stekker uit het stopcontact
Schakel de stroom uit en wacht totdat de machine volledig stil staat
voordat u deze achterlaat. Trek de stekker uit het stopcontact wanneer
u de machine niet gebruikt, tijdens onderhoud of bij het vervangen van
accessoires.
15 Verwijder sleutels of hulpgereedschappen
Controleer vóór het inschakelen altijd of sleutels en andere
hulpgereedschappen zijn verwijderd.
63
16 Gebruik de juiste machine
Het gebruik volgens bestemming is beschreven in deze handleiding.
Gebruik geen lichte machine of hulpstukken voor het werk van zware
machines. De machine werkt beter en veiliger indien u deze gebruikt
voor het beoogde doel.
Waarschuwing! Gebruik ter voorkoming van lichamelijk letsel
uitsluitend de in deze gebruiksaanwijzing aanbevolen accessoires en
hulpstukken. Gebruik de machine uitsluitend voor het beoogde doel.
17 Gebruik het snoer niet verkeerd
Draag de machine nooit aan het snoer. Trek niet aan het snoer om de
stekker uit het stopcontact te verwijderen. Houd het snoer uit de buurt
van warmtebronnen, olie en scherpe randen.
18 Onderhoud de machine met zorg
Houd de machine schoon om beter en veiliger te kunnen werken.
Houdt u aan de instructies met betrekking tot het onderhoud en het
vervangen van accessoires. Controleer regelmatig het snoer en laat dit
bij beschadigingen door een erkend DEWALT Service-center repareren.
Controleer het verlengsnoer regelmatig en vervang het in geval van
beschadiging. Houd de bedieningsorganen droog en vrij van olie en vet.
19 Controleer de machine op beschadigingen
Controleer de machine vóór gebruik zorgvuldig op beschadigingen om
er zeker van te zijn dat deze naar behoren zal functioneren. Controleer
of de bewegende delen niet klemmen, verdraaid of gebroken zijn.
Ga na of de accessoires en hulpstukken correct zijn gemonteerd en of
aan alle andere voorwaarden voor een juiste werking is voldaan. Ga bij
vervanging of reparatie van beschadigde veiligheidsinrichtingen of
defecte onderdelen te werk zoals aangegeven.
Gebruik geen machine waarvan de schakelaar defect is. Laat de
schakelaar vervangen door een erkend DEWALT Service-center.
20 Wendt u voor reparaties tot een erkend DEWALT Service-center
Deze elektrische machine voldoet aan alle geldende
veiligheidsvoorschriften. Ter voorkoming van ongevallen mogen
reparaties uitsluitend door daartoe bevoegde technici worden
uitgevoerd.
Extra veiligheidsinstructies voor radiaalzaagmachines
• Beveilig de elektriciteitskabel met een zekering of stroomonderbreker.
• Houd de armrolbanen en de lagers van de motorslede schoon, droog
en vetvrij.
• Zorg ervoor dat de achteraanslag op de juiste wijze is geplaatst
alvorens de machine in te schakelen en een zaagsnede te maken.
Het zaagblad mag het materiaal pas raken als de motorslede naar
voren wordt getrokken.
• Plaats de vingerbescherming altijd zo dat deze de reeds aanwezige
sleuf in de aanslag passeert en 3 mm boven het oppervlak van het te
zagen materiaal blijft (behalve bij schulpen).
• Houd bij het schulpen het spouwmes op de juiste afstand van het blad
(1 - 3 mm) en zorg ervoor dat de anti-terugslagvingers op de juiste
wijze zijn afgesteld.
• Let bij het schulpen altijd op de richting van de materiaaldoorvoer.
• Controleer de instellingen regelmatig op nauwkeurigheid en stel waar
nodig opnieuw in.
• Zorg ervoor dat het blad in de juiste richting draait en dat de tanden
naar de achteraanslag zijn gericht.
• Zorg dat alle vergrendelingen goed vastzitten alvorens met enige
bewerking te beginnen.
• Laat de machine alleen draaien als alle beschermingen zijn geplaatst.
• Bescherm het zaagblad wanneer de machine niet in gebruik is.
Bescherm het zaagblad boven en onder met behulp van de
zaagbladbescherming.
• Schakel de stroom naar de machine uit wanneer deze niet in gebruik
is, bij het wisselen van het zaagblad of bij het uitvoeren van
onderhoudswerkzaamheden.
• Gebruik altijd scherpe zaagbladen van het juiste type voor het werkstuk.
De aanbevolen bladdiameter is vermeld in de technische gegevens.
nl - 2
NEDERLANDS
• Klem niets tegen de motorventilator om de motoras stil te houden.
• Oefen tijdens het zagen geen overdreven trekkracht uit op het
motorblok. (Overbelasting van de motor kan aanzienlijke schade
veroorzaken. Laat de motor eerst op toeren komen alvorens met zagen
te beginnen.)
• Til de machine niet op aan het werkblad.
• Zaag geen metaal of metselwerk.
• Smeer het zaagblad niet wanneer het nog draait.
• Houd de handen buiten het bereik van het zaagblad wanneer de zaag
aan het net is aangesloten.
• Reik niet om een draaiend zaagblad heen.
• Plaats uw handen tijdens het zagen minimaal 150 mm van het
zaagblad.
• Gebruik geen beschadigde of versleten zaagbladen.
Restrisico’s
De volgende risico’s zijn inherent aan het gebruik van radiaalarmzagen:
Ondanks de van toepassing zijnde veiligheidsvoorschriften en het
aanbrengen van beveiligingen blijven bepaalde restrisico’s aanwezig. Dit zijn:
- Gevaar voor gehoorbeschadiging.
- Risico als gevolg van onbeschermde delen van het roterende
zaagblad.
- Verwondingsgevaar bij het wisselen van het zaagblad.
- Gevaar voor klemmen van de vingers bij het openen van de
afschermingen.
- Gezondheidsrisico door het inademen van stof, met name bij het
verwerken van eiken- en beukenhout en MDF.
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Gedeeltelijk gemonteerde machine
5 Werkbladsegmenten
1 Achteraanslag 48 mm
1 Achteraanslag 65 mm
5 Rechte tafelsteunen
3 Driehoekige tafelsteunen
1 Slinger voor hoogteverstelling
1 Motor, motorslede, rolkop met nulspanningsuitschakelaar
1 Beugel voor nulspanningsuitschakelaar
1 Zaagblad
1 Afscherming
1 Stofafzuigadapter
1 Inhoud van de verpakking:
1 onderstel (4 poten, 4 dwarsrails, 24 M8 x 16 bouten, 24 M8 moeren
en 48 D8 sluitringen)
1 Werkbladverbredingsset:
8 M8 x 30 gleufkopbouten
8 D8 schotelveren
8 M8 moeren
8 D8 sluitringen
1 Krimpfolieverpakking met inhoud:
3 steeksleutels (30, 10/13 & 17 mm)
1 ring/steeksleutels
1 dopsleutel 13 mm
5 inbussleutels (2,5, 3, 4, 5 & 8 mm)
1 kruisschroef
8 M8 x 30 schroeven
6 M8 schroeven
14 M8 moeren
1 kabelklem
1 draadklem
2 zelftappende schroeven
2 M4 moeren
2 tafelklemmen
2 klem voor terugloopveer
nl - 3
14 D8 schotelveren
8 D8 sluitringen
1 Krimpfolieverpakking met inhoud:
9 D8 sluitringen
19 schotelveren
19 M8 moeren
10 M8 x 30 gleufkopbouten
9 M8 x 16 gleufkopbouten
1 Handleiding
1 Onderdelentekening
• Controleer de machine, losse onderdelen en accessoires op
transportschade.
• Lees deze handleiding rustig en zorgvuldig door voordat u met de
machine gaat werken.
• Verwijder de verpakkingsmaterialen zorgvuldig van de zaagmachine.
Beschrijving (fig. A1 & A2)
De DW721 radiaalarmzaag is ontworpen voor de professionele
houtverwerkende industrie. Deze machine met hoge precisie kan
gemakkelijk en snel ingesteld worden voor afkorten, afschuinen,
verstekzagen of schulpen. Met behulp van de vele accessoires kan uw
radiaalarmzaag nagenoeg alle werkplaatshandelingen uitvoeren. Voor een
optimale veiligheid zijn alle belangrijke bedieningselementen voorzien van
zowel een vergrendeling als een afsluitmogelijkheid. Zie ook de
instructiekaart in deze handleiding.
A1
1 AAN/UIT-schakelaar
2 Hendel
3 Zaagbladbescherming
4 Vast werkblad
5 Poot
6 Achteraanslag
7 Tafelklem
8 Kolom
9 Verstekvergrendeling
10 Verstekklemhendel
11 Hoogte-instelling
12 Radiaalarm
13 Afdekkapje
A2
14 Motorsledeaanslag
15 Schulpvergrendeling
16 Motorslede
17 Motor
18 Werkbladstrippen
19 Werkbladuitbreiding
20 Afschuinschaal
21 Rolkop
22 Resetkop
23 Kabelsteun
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is ontwikkeld voor een bepaalde netspanning.
Controleer altijd of uw netspanning overeenkomt met de waarde op het
typeplaatje.
Vervangen van het snoer of de stekker
Als de stekker of het snoer wordt vervangen, moet de oude stekker c.q.
het oude snoer worden weggegooid. Het is gevaarlijk om de stekker van
een los snoer in het stopcontact te steken.
64
NEDERLANDS
Gebruik van verlengsnoeren
Wanneer een verlengsnoer wordt gebruikt, neem dan een goedgekeurd
verlengsnoer, dat geschikt is voor het vermogen van de machine (zie
technische gegevens). De aders moeten minimaal een doorsnede hebben
van 1,5 mm2. Wanneer het verlengsnoer op een haspel zit, rol het snoer
dan helemaal af.
Monteren en instellen
• Haal vóór het monteren en instellen altijd de stekker uit het
stopcontact.
• Voor een optimale werking van uw zaag is het van vitaal belang
om de procedures in onderstaande paragrafen te volgen.
Monteren van het frame met poten (fig. A1 & B)
De onderdelen en bevestigingsmiddelen van het frame met poten worden
separaat geleverd.
• Verwijder alle delen uit de verpakking, behalve de arm (12).
• Zet de arm met behulp van de verstekhendel (10) vast.
• Kantel de doos, trek de arm eruit en plaats een stuk hout (24) onder de
rand van de tafel (fig. B).
• Monteer volgens schets de poten (5) met behulp van de moeren, bouten
en sluitringen uit de folieverpakking. Trek de bouten nog niet vast.
• Monteer de dwarsrails (25).
• Draai alle moeren en bouten stevig vast.
• Zet het geheel rechtop.
• Monteer de twee 75 mm rechte tafelsteunen (35), geleverd met een
rechthoekige verdieping (36), zie schets. Let erop dat deze aan de
achterkant van het onderstel van de tafel (33).
• Trek de bouten nog niet aan.
Afstellen van de tafelsteunen met gebruik van de motoras (fig. A1 & E2)
• Zet de afschuinhendel (37) los en trek de grendel (38) uit (fig. E2).
• Draai de motor naar de verticale positie en zet de motor met de
afschuinvergrendeling (38) en de afschuinhendel (37) vast.
• Zet de verstelhendel (10) los (fig. A1) om de arm te draaien tot de
motoras (39) zich recht boven de buitenste voorste rand van een van
de rechte tafelsteunen bevindt.
• Laat de arm voorzichtig zakken tot de motoras de tafelsteun net raakt
en trek de overeenkomende moer van de tafelsteun met de hand aan.
• Herhaal deze procedure aan de achterkant voor de andere tafelsteun.
• Controleer opnieuw met behulp van de motoras.
• Draai alle moeren en bouten stevig vast.
• Breng de arm terug naar de centrale positie en vergrendel hem.
Afstellen van de centrale tafelsteun (fig. E3)
• Plaats een waterpas op de twee rechte tafelsteunen (35).
• Draai de bouten (40) in de centrale tafelsteun (41) los.
• Stel de centrale tafelsteun af met een inbussleutel tot deze juist het
waterpas raakt.
• Draai alle moeren en bouten stevig vast.
Montage van het vaste werkblad (fig. E1 & E4)
De machine moet altijd waterpas en stabiel zijn.
Montage van de slinger (fig. A1)
• Monteer de slinger (11) met behulp van de kruisschroef boven aan de
kolom (8).
Montage van de rolkop (fig. A1 & C)
• Draai aan de slinger (11) in de richting van + om de arm (12) zo ver
mogelijk omhoog te brengen (fig. A1).
• Verwijder de twee inbusschroeven (26) en verwijder de beschermkap (13)
(fig. C).
• Maak de lagerrails (27) met een stalen sponsje en verwijder al het stof
met een droge doek (fig. C).
• Zorg ervoor dat de schulpvergrendeling (15) los staat (fig. A1).
• Plaats voorzichtig de lagers (28) van de rolkop (21) in de lagerrails.
• Plaats de rolkop op de lagerrails om te controleren op licht lopen.
• Controleer of de schulpvergrendeling werkt en zet indien nodig de
rolkop vrij.
• Zet de beschermkap (13) onmiddellijk terug.
Montage van de kabelsteun en de kabelklem (fig. A2 & D)
• Verwijder de kruisschroef (29).
• Monteer de kabelsteun (23) en monteer de kruisschroef weer (29).
• Monteer de kabel (30) en gebruik de kabelklem (31).
Zorg ervoor dat de arm in horizontale en verticale richting kan
bewegen.
Zaagtafel (fig. E1 - E4)
Montage van de tafelsteunen (fig. E1)
Figuur E1 toont de juiste positie van de tafelsteunen. Alle steunen worden
met M8 x 16 bouten en bijbehorende moeren en D8 schotelveren aan de
voorzijde (niet achter) bevestigd.
• Monteer de 40 mm driehoekige steun (32) tegen de zijde van het
onderstel van de tafel (33).
• Monteer de twee 30 mm driehoekige tafelsteunen (34) tegen de
voorkant van het onderstel van de tafel.
65
De standaardpositie van de werkbladdelen wordt getoond in
fig. E4.
Afhankelijk van de vereiste snedediepte, kan de aanslag (6) ook tussen de
strippen (18) gepositioneerd worden.
• Plaats het vast werkbladdeel (4) op het onderstel zoals in de schets en
controleer of de gaten in het midden overeenkomen met de
stelschroeven in de centrale tafelsteun.
• Gebruik de M8 x 30 bouten en D8 sluitringen boven en onder de D8
schotelveren.
• Zet alle bouten in het vaste werkbladdeel (4) met de hand vast behalve
de vijf voorste bouten en de bout in het grote centrale gat.
• Plaats de aanslag (6) en de strippen (18) op het onderstel van de tafel (33)
(fig. E1).
• Monteer de tafelklemmen (7) (fig. E4) aan de achterkant van de rechte
tafelsteunen (35) (fig. E1).
• Zet de tafelklemmen vast.
• Trek alle bouten van het werkblad aan.
• Zet de tafelklemmen los en verwijder de strippen en de aanslag.
• Monteer de 75 mm rechte tafelsteun (zonder rechthoekige verdieping) (42)
tegen de kant van de linker driehoekige tafelsteun (34) onder de tafel
en gebruik het centrale sleufgat.
• Trek de drie corresponderende bouten in het vaste werkblad (4).
• Monteer de 27 mm tafelsteun (43) tegen de kant van de rechter
driehoekige tafelsteun onder de tafel en gebruik het centrale sleufgat
(fig. E1). Zorg ervoor dat de schuine kant naar rechts wijst.
• Trek de twee corresponderende voorste bouten in het vaste werkblad (4)
aan.
Montage van de werkbladverbreding (fig. E1 & E4)
• Plaats de werkbladverbreding (19) op het uitstekende deel van de
tafelsteunen.
• Controleer of beide werkbladen gelijk liggen en draaide bouten met de
hand aan.
• Verplaats de strippen (18) en zet de tafelklemmen (7) vast.
nl - 4
NEDERLANDS
• Monteer de laatste 27 mm tafelsteun (43) (fig. E1) op de 75 mm
driehoekige tafelsteun (32) onder de werkbladverbreding en gebruik het
centrale sleufgat. Zorg ervoor dat de schuine zijde naar links wijst.
• Trek de twee corresponderende voorste bouten in het vaste
werkbladdeel (4) vast.
Beide werkbladen moeten nu achter gelijk liggen.
Zaagblad (fig. F1 - F6)
Monteren van het zaagblad (fig. F1)
• De tanden van een nieuw blad zijn erg scherp en kunnen
gevaarlijk zijn.
• De rotatierichting wordt door de pijl op de motor aangegeven.
• Houd de motoras tegen met de meegeleverde inbussleutel (44) en
verwijder de moer (45) van de motoras door deze in klokrichting met de
universeelsleutel te draaien.
• Monteer het zaagblad tussen de buitenflens (46) en de binnenflens (47)
en zorg ervoor dat de onderste tand naar de achterkant van de
machine wijst.
Let erop dat de ring (48) van de moer (45) van de motoras
tegen de buitenflens rust (kijk naar de inzet in fig. F1).
• Draai de moer (45) van de motoras tegen de klokrichting aan.
Controle op de parallelle stand van de arm t.o.v. het werkblad
(fig. A1, E3 & F2)
• Zet de schulpvergrendeling (15) vast met het zaagblad in voorste
positie (fig. A1).
• Laat het zaagblad zakken tot dit net het werkblad raakt (4) (fig. F2).
• Zet de hendels (9) en (10) los (fig. A1).
• Zwaai de arm zo dat het zaagblad dwars over de breedte van het
werkblad strijkt.
• Verstel indien nodig de voorste stelbout (40) (fig. E3).
• Herhaal deze procedure met het zaagblad in achterste positie en
verstel indien nodig de achterste bout.
Controle op de haaksheid van het zaagblad t.o.v. het werkblad
(fig. A1 & F3)
• Breng de arm terug naar de centrale positie en zet de
schulpvergrendeling (15) vast (fig. A1).
• Plaats een stalen winkelhaak (49) tegen het zaagblad (fig. F3).
• Het afstellen geschiedt als volgt:
• Verwijder de afschuinschaal (50) door het losdraaien van twee
schroeven (51).
• Draai de drie inbusschroeven los die daardoor zichtbaar worden.
• Plaats een inbussleutel op de motoras en tik erop tot het zaagblad vlak
tegen de winkelhaak staat.
• Draai alle moeren en bouten stevig vast.
Het is van het uiterste belang om de centrale inbusschroef vast
te draaien.
• Monteer de afschuinschaal (50).
Controle op de haaksheid van het afkorten t.o.v. de achteraanslag
(fig. F4 & F5)
• Vergrendel het zaagblad voor de aanslag (fig. F4).
• Plaats een winkelhaak (49) op een stuk board en tegen de aanslag en
die het zaagblad net raakt.
• Ontgrendel de schulpvergrendeling, trek het zaagblad naar u toe om te
controleren of het zaagblad ook daar parallel aan de winkelhaak staat.
nl - 5
• Het afstellen geschiedt als volgt:
• Zet de verstekklemhendel (10) vrij, met de verstekhendel (9) gefixeerd
op 0° (fig. F5).
• Draai de borgmoeren (52) aan beide zijden van de arm los.
• Om de arm naar links te verstellen moet het draadeind rechts op de arm
losgezet en het tegenovergestelde draadeind aangedraaid worden.
• Om de arm naar rechts te verstellen moet het draadeind links op de arm
losgezet en het tegenovergestelde draadeind aangedraaid worden.
• Doe dit met kleine stappen en controleer de afstelling na elke stap met
de hendels (9) en (10) in aangrijping.
Draai de draaieinden niet te sterk aan.
• Draai de borgmoeren (52) vast.
Controle op de haakse stand van het zaagblad t.o.v. de achteraanslag
(fig. F6)
• Ontgrendel de motorsledehendel (53) en druk op de
motorsledevergrendeling (54).
• Draai de motor 90° volgens schets.
• Wanneer de motor speling heeft, trek dan de moer aan (55).
• Plaats het zaagblad tegen de achteraanslag en controleer de parallelle
stand t.o.v. de achteraanslag.
• Het afstellen geschiedt als volgt:
• Draai de twee kruislings geplaatste bouten (56) onder de motorslede los.
• Steek de inbussleutel in de motoras.
• Verstel de positie van het zaagblad en zet de bouten (56) vast.
Montage en afstelling van de zaagbladbescherming (fig. G1 - G5)
De zaagbladbescherming (3) heeft meerdere functies die de volgende
beveiligingen bieden (fig. G1):
- Bovenbescherming (57) (fig. G1) en verende achterbescherming (58)
(fig. G2) voor volledige zaagbladbescherming.
- Stofafzuigadapter(59) voor afkorten en schulpen.
- Anti-terugslagvinger (60) voor gebruik tijdens schulpen.
- Instelbare vingerbescherming (61) voor gebruik tijdens afkorten.
- Spouwmes (62) om te voorkomen dat het werkstuk tijdens het
schulpen met het zaagblad beklemd raakt.
• Zet de afschuinklem (37) los en trek aan de afschuingrendel (38) (fig. E2)
om de motor volgens schets te kantelen voor optimale toegankelijkheid
(fig. G3).
• Verwijder de vleugelmoer (63) van de afscherming en de sluitring (64).
• Draai de borgschroef (65) los en draai de borgbeugel (66) tegen de
klok in tot de verende achterbescherming (58) van de steun (68) gelicht
kan worden.
• Haak alleen de twee bovenste veren (67) uit.
• Draai de uitgehaakte achterbescherming (58) uit, zie fig. G2.
• Laat de zaagbladbescherming over het zaagblad zakken (fig. G3).
• Zet de zaagbladbescherming met de vleugelmoer (63) en sluitring (64)
vast.
• Breng de verende achterbescherming (58) en de borgbeugel (66) weer
in de originele positie terug.
• Het verwijderen van de bescherming gebeurt in omgekeerde volgorde.
De tanden van een nieuw blad zijn erg scherp en kunnen
gevaarlijk zijn.
Afstelling van de zaagbladbeschermingsbediening (fig. G2 - G5)
Afstelling van het spouwmes voor het schulpen
• Zet de twee knoppen (69) los en schuif het spouwmes (62) omlaag tot
de tip zich ca. 10 mm van het werkblad bevindt (fig. G2 & G4).
66
NEDERLANDS
Het spouwmes moet correct afgesteld zijn; de afstand tussen de
gekartelde rand en het spouwmes moet 1-3 mm zijn (fig. G4).
Afstellen van de terugslagvingers voor afschuinschulpen (fig. G5)
• Zet de knop (70) los en laat de beugel (71) zakken tot de
neerhouderveer (72) het oppervlak van het werkstuk net raakt.
• De uiteinden van de anti-terugslagvingers (60) moeten zich nu 3 mm
onder het oppervlak van het werkstuk bevinden en de hoek moet nu
zijn als in fig. G5.
• Voor afschuinschulpen moeten de inbusschroeven (73) losgedraaid en
de anti-terugslagvingers onder de vereiste hoek gebracht worden.
Afstellen van het spouwmes, de vingerbescherming en de antiterugslagvingers voor afkorten (fig. G2)
• Voor het afkorten moeten het spouwmes en de anti-terugslagvingers
omhoog en opzij.
• Zet de hendel (74) los om de vingerbescherming (61) juist boven het
werkstuk te positioneren en zet daarna de hendel (74) vast.
Afstelling van de schalen (fig. H1 - H5)
Schulpschaal
Schulpen kan worden uitgevoerd met de motor in twee posities.
Elke werkwijze vereist zijn eigen aanvoerrichting:
Positie
Aanvoerrichting
- In-schulpen
van rechts naar links (fig. H1)
- Uit-schulpen
van links naar rechts (fig. H2)
De wijzer (75) die de schulpbreedte op de schulpschaal (76) aangeeft is
instelbaar (fig. H3):
• Plaats de achteraanslag in de achterste positie.
• Plaats een plank van 24 mm tegen de achteraanslag.
• Ontgrendel de motorsledehendel (53), druk op de
motorsledevergrendeling (54) (fig. H1) en positioneer de motor in uitschulppositie (fig. H2).
• Beweeg de motorslede langs de radiaalarm tot het zaagblad de rand
van het materiaal net raakt.
• Draai de twee schroeven (77) los en verplaats de wijzer (75) tot de rand
van de uit-schulpwijzer (78) gelijk staat met de bekende breedte van de
plank op de onderste schaal (fig. H3).
• Draai de twee schroeven (77) vast.
• Plaats de motor in in-schulppositie.
• Licht de bescherming op zodat het zaagblad op het vlak van de
achteraanslag kan rusten.
• De in-schulpwijzer (79) moet nu gelijk staan met de nulpositie op de
bovenste schaal. Indien nodig nastellen.
Afschuinschaal (fig. H4)
• Controleer of de afschuinschaal (20) 0° aangeeft als deze is
gepositioneerd voor verticaal zagen.
• Draai indien nodig de schroeven (51) los en zet de wijzer op 0°.
Verstekschaal (fig. H5)
• Controleer of de verstekschaal (82) 0° aangeeft wanneer deze is
gepositioneerd voor verticaal zagen.
• Breng de wijzer (81) met behulp van schroef (83) naar 0°.
De verstekschaal heeft vooringestelde posities op 45° links en rechts en
op 0°.
Motorsledeaanslag (fig. A2, J1 & J2)
De motorsledeaanslag (14) moet worden ingesteld om te voorkomen dat
de lagers van de motorslede tegen de achterste begrenzing van de
lagerrails stoten (fig. A2).
• Duw de motorslede zover mogelijk, trek de slede nu ca. 5 mm voorwaarts
en vergrendel daarna met de schulpvergrendeling (fig. A2) (15).
67
• Stel de motorsledeaanslag (14) in door het loszetten van de moeren (85)
in de voorste sleuf (84) tot de rubber stop (86) stoot tegen de
achterkant van het schulpvergrendelhuis.
• Trek de moeren (85) aan (fig. J1).
Trek bij het afkorten in het voorste sleufgat één moer aan en
één in het achterste sleufgat (80) (fig. J2).
Montage van de automatische terugloop (fig. K)
• Monteer de terugloopveer (87) achter de motorsledeaanslag (14) met
de corresponderende bouten en bevestig het einde van de kabel met
behulp van de schroeven (88) aan de schulpvergrendeling (15).
Uw dealer verstrekt u graag de nodige informatie over de juiste
accessoires.
Aanwijzingen voor gebruik
• Neem altijd de veiligheidsinstructies in acht en houdt u aan de
geldende voorschriften.
• Zet het werkstuk stevig vast.
• Oefen geen overmatige druk uit op de machine. Geef geen
zijdelingse druk op het zaagblad.
• Voorkom overbelasting.
• Breng het juiste zaagblad aan. Gebruik geen overmatig
versleten zaagbladen. Het zaagblad moet geschikt zijn voor
het maximum toerental van de machine.
• Probeer niet om extreem kleine werkstukken te zagen.
• Oefen bij het zagen geen overmatige druk op het zaagblad uit.
Forceer het zagen niet.
• Laat de motor voor het zagen op volle toeren komen.
• Zorg er voor dat alle knoppen en hendels goed vastgedraaid zijn.
• Werk nooit met de machine wanneer de beschermingen niet
zijn geplaatst.
• Hef de machine nooit aan het werkblad.
• Zorg ervoor dat er altijd een geschikte sleuf in het werkblad is.
• Raadpleeg altijd figuur L om positie en type van de
achteraanslag te controleren.
AAN- en UITschakelen (fig. A1)
De AAN/UIT-schakelaar van uw radiaalarmzaag biedt vele voordelen:
- Spanningsloze uitschakeling: wordt de spanning om een of andere
reden uitgeschakeld, dan moet de schakelaar opnieuw ingedrukt
worden.
- Beveiliging tegen overbelasting van de motor: in geval van
overbelasting van de motor wordt de spanning naar de motor
UITgeschakeld. Als dit gebeurt, laat dan de motor 10 minuten afkoelen
en druk daarna op reset (22).
• I = AAN De machine werkt continu.
• O = UIT
Het maken van een proefsnede (fig. A1)
• Zorg dat de verstekvergrendeling (9) ingrijpt en vergrendel de
verstekklemhendel (10) zo, dat het zaagblad in rechte afkortstand 0° staat.
• Zet de schulpvergrendeling (15) vrij en duw de motorslede terug tot het
zaagblad zich achter de aanslag bevindt.
• Laat de arm zakken tot het zaagblad het werkblad bijna raakt.
• Plaats het werkstuk tegen de voorkant van de achteraanslag.
• Schakel de machine in en laat de arm zakken, zodat het zaagblad een
ondiepe snede in het werkblad kan maken.
• Trek het zaagblad naar u toe en door het werkstuk.
• Breng het zaagblad terug naar de ruststand en schakel de machine uit.
• Controleer of de snede in alle vlakken exact 90° is en corrigeer indien
nodig.
nl - 6
NEDERLANDS
Basis zaagsneden (fig. L1 - L5)
De tanden van een nieuw blad zijn erg scherp en kunnen erg
gevaarlijk zijn.
Afkorten (fig. A1 & L1)
• Stel de radiaalarm haaks op de achteraanslag.
• Vergrendel de verstekhendel (9) in positie 0° en zet de
verstekklemhendel (10) vast (fig. A1).
• Laat het zaagblad zakken.
• Stel de vingerbescherming in zodat deze net vrij is van het werkstuk.
• Wanneer zich in het werkblad geen sleuf bevindt, maak er dan een
zoals eerder is beschreven.
• Houd het werkstuk tegen de achteraanslag en blijf daarbij met uw
vingers beslist weg van het zaagblad.
• Schakel de machine IN en trek het zaagblad langzaam door de
achteraanslag en het werkstuk.
• Breng het zaagblad terug naar de rustpositie en schakel de machine UIT.
Verstekzagen (fig. A1 & L3)
• Zet de verstekhendel (9) en de verstekklemhendel (10) los (fig. A1).
• Zwenk de arm tot de vereiste hoek op de verstekschaal.
• Gebruik voor 45° links of rechts de verstekhendel (9) en vergrendel met
de verstekklemhendel (10).
• Gebruik voor tussenliggende hoeken alleen de verstekklemhendel.
• Handel als bij afkorten.
Afschuinschulpen
• Zet de machine in de positie afschuinen/afkorten.
• Roteer de motorslede in schulppositie.
• Positioneer de motorslede voor de juiste schulpbreedte.
• Zet de anti-terugslagvingers in de gewenste hoek zodat zij plat op het
werkstuk en het spouwmes omlaag houden.
• Handel als bij schulpen.
Dubbele versteksnede (fig. L4)
Deze snede is een combinatie van verstekzagen en afschuinen.
• Stel de gewenste afschuinhoek in.
• Zwaai de arm naar de gewenste verstekpositie.
• Handel als bij verstekzagen.
Schakel altijd de machine uit wanneer het werk is beëindigd en voordat u
de stekker uit het stopcontact haalt.
Uithollen
Uw radiaalarmzaag kan worden gebruikt voor een breed scala aan
geavanceerde toepassingen, waaronder uithollen.
• Zet het zaagblad onder de gewenste hoek, roteer de motorslede onder
de arm en positioneer het zaagblad boven het werkstuk op de
gewenste plaats. Verwijder het werkstuk en laat het zaagblad zakken
om een ondiepe snede te maken. Laat de anti-terugslagvingers zakken
zoals voor afschuinen/schulpen. Houd het werkstuk tegen de aanslag
en ga te werk als voor schulpen.
In het geval van linksverstek kan het zijn dat u de
achteraanslag en de strippen naar links moet verschuiven.
Afschuinen (fig. A1, E2 & L2)
• Stel de arm in voor een afkorting onder 0°.
• Zet het zaagblad ruim boven het werkblad.
• Zet de afschuinhendel (37) los en trek de afschuinvergrendeling (38) uit
(fig. E2).
• Kantel de motor naar de gewenste hoek op de afschuinschaal (20)
(fig. A1).
• Gebruik voor 90° of 45° rechts de afschuinvergrendeling (38) en
vergrendel met de afschuinklemhendel (37).
• Gebruik voor tussenliggende hoeken alleen de afschuinklemhendel.
• Handel als bij verticaal afkorten.
Schulpzagen (fig. L5, G2, H1 & H2)
De motor kan worden vastgezet in de posities in-schulpen of uit-schulpen
(zie fig. H1 & H2) om de machine voor resp. smalle en brede werkstukken
aan te passen.
• Zet de motorslede in uitgetrokken positie vast en gebruik hiervoor de
schulpvergrendeling.
• Zet de motorsledehendel (53) vrij en druk op de
motorsledevergrendeling (54) om de motor naar de juiste positie te
draaien, tot de motor op zijn plaats vastzit (fig. H1).
• Zet de motorsledehendel (53) vast en positioneer de achteraanslag.
• Positioneer de motorslede langs de arm voor de gewenste breedte van
de snede met behulp van de schulpschaal (76) en vergrendel hem met
behulp van de schulpvergrendeling in positie.
• Stel de zaagbladbescherming in zoals eerder is beschreven en draai de
stofafzuigadapter (59) van u weg (fig. G2). Denk erom dat bij schulpen
een spouwmes (62) en anti-terugslagvingers (60) nodig zijn (fig. H2).
• Voer het werkstuk langzaam in het zaagblad en houd het stevig
aangedrukt op het werkblad en tegen de achteraanslag. Forceer het
zagen niet. De snelheid van het zaagblad moet constant worden
gehouden.
Maak uitsluitend ondiepe sleuven!
Stofafzuiging (fig. G2)
De machine is voorzien van een stofafzuigadapter (59).
• Sluit indien mogelijk een stofafzuiger aan die voldoet aan de geldende
richtlijnen voor stofemissie.
• Plaats bij het afkorten een stofzak (optie) achter de zaaglijn.
Opties
Haal vóór het aanbrengen van een accessoire altijd de stekker
uit het stopcontact.
Freeskop
De freeskop wordt gebruikt om uw werk een professionele afwerking te
geven.
Montage van de freeskop (fig. M1 - M3)
• Verwijder de zaagbladeenheid en het zaagblad.
• Monteer de messen (89) op de freeskop (90). Let erop dat ze beide op
dezelfde manier worden geïnstalleerd (fig. M1).
• Monteer het speciale met de freeskop meegeleverde afstandsstuk (91)
op de motoras.
• Plaats de freeskop op de motoras (zie schets) en vergrendel hem met
de klemmoer (92); gebruik een dopsleutel (93).
• Kantel de motor tot de freeskop zich in horizontale positie bevindt.
• Monteer de freeskopbescherming (94) (fig. M2) volgens de schets en
stel de gewenste freesdiepte in (fig. M3).
Frezen
• Plaats de freeskop boven de aanslag. Het uitstekende deel komt
overeen met de te maken snede.
Bij bepaalde toepassingen kan het nodig zijn om de aanslag in twee
secties te verdelen en de freeskop daartussen te plaatsen. In dat geval
moet de aanslag worden vervangen wanneer de zaag weer voor gewone
toepassingen wordt gebruikt.
Gebruik altijd een duwhout.
nl - 7
68
NEDERLANDS
Gebruik altijd een duwhout.
• Voer het materiaal vanaf rechts met enige druk en gelijkmatig langs de
aanslag.
Sponningfrezen
• Gebruik messen met rechte snijvlakken.
• Ga verder zoals beschreven voor frezen.
• Om onder verstek te frezen, zwenkt u de motor in de gewenste hoek.
Voor bredere freesgroeven gebruikt u de groevenfrees in
combinatie met de beschermkap van de freeskop.
Zie de instructies voor het gebruik van de groevenfrees.
Groevenfrezen (fig. F1, N1 & N2)
Er zijn twee types groevenfrezen. Fig. N1 laat de standaard groevenfrees
zien, fig. N2 de hoogwaardige uitvoering.
Scherpe randen.
Monteren van de groevenfrees
• Verwijder de zaagbladbeschermkap en het zaagblad.
• Bevestig de afstandsbus (94) op de motoras, met de smalle zijde naar
de motor.
• Monteer de freesbladen (95) met daartussen het juiste aantal
tussenbladen (96A) en een aantal afstandsringen (96) om de juiste
groefbreedte in te stellen.
• Bevestig de groevenfrees met behulp van de standaardmoer (45) van
de motoras (fig. F1).
• Verwijder het spouwmes en de spouwmeshouder van de
zaagbladbeschermkap en monteer deze.
• Beweeg de groevenfrees omlaag om de gewenste freesdiepte in te
stellen.
Gebruik van de groevenfrees
- In afkort- of verstekstand
• Beweeg de anti-terugslagvingers omhoog en opzij.
• Stel de vingerbescherming in.
- In schulpstand
• Stel de anti-terugslagvingers naar behoren in.
Schuurschijven en schuurrollen (fig. M2, O1 & O2)
Er zijn twee accessoires verkrijgbaar voor het onder elke gewenste hoek
schuren van sneden. Ze kunnen als volgt worden gebruikt:
- het werkstuk wordt langs het stationaire accessoire gevoerd
- het accessoire wordt langs het vastgeklemde werkstuk gevoerd
• Verwijder de zaagbladbeschermkap en het zaagblad.
• Breng de buitenflens (46) weer aan (fig. O1).
• Breng de schuurschijf (97) of schuurrol (98) (fig. O2) direct op de
motoras (39) aan.
Gebruik van de schuurschijf (fig. O1)
• Gebruik altijd de onderzijde (rechterzijde) van de schijf.
• Als de schuurschijf (97) voor horizontaal schuren wordt gebruikt, moet
de schaafkopbescherming (94) (fig. M2) zo worden gemonteerd en
ingesteld, dat de schuurschijf de onderzijde van de bescherming net
niet raakt.
Gebruik van de schuurrol (fig. O2)
• Voer bij gebruik van de schuurrol het werkstuk altijd tegen de
draairichting van de schuurrol toe.
69
Houder voor bovenfrees (fig. F1, P1 - P3)
Deze houder (99) maakt het mogelijk om een Elu bovenfrees (MOF96,
MOF131, MOF177 of OF97) op uw zaagmachine te monteren, zodat deze
ook voor nauwkeurig decorfrezen kan worden gebruikt (fig. P1).
Bevestigen van de houder voor de bovenfrees
• Verwijder de zaagbladbeschermkap en het zaagblad.
• Positioneer de houder (99) boven het uiteinde van de motoras zoals
afgebeeld in fig. P1, en bevestig hem met behulp van de vleugelmoer (63).
• Vervang de geleidestangen van de parallelaanslag van uw bovenfrees
door de stangen (100) die met de houder worden meegeleverd:
- Gebruik de stangen met kleine diameter voor de MOF96 (fig. P2).
- Gebruik de stangen met grote diameter voor de MOF131/MOF177/
OF97 (fig. P3).
• Draai de schroeven (101) vast.
Zorg er voor dat de bovenfrees altijd op de stangen is
gecentreerd en in de houder is bevestigd.
Gebruik van de bovenfrees
De bovenfrees kan op de juiste hoek worden ingesteld en met behulp van
de hendel (2) in fig. A door het werkstuk worden getrokken; het is ook
mogelijk om het werkstuk langs de stationaire bovenfrees te voeren.
• Zorg er voor dat de houder stevig is bevestigd.
• Breng indien nodig de buitenflens (46) in fig. F1 op de motoras aan en
klem de houder met behulp van de moer (45) in fig. F1 tegen de motor.
Trek de moer niet te sterk aan.
Voer het werkstuk altijd tegen de draairichting van de frees toe.
Zie ook de handleiding van uw bovenfrees.
Boren (fig. Q)
Op het tapgat (102) kan de optionele boorhouder (10 mm of 3/8") worden
aangesloten, die uw zaag in een veelzijdige radiale boormachine verandert.
Deze optie is met name handig om werkstukken voor te bereiden voor het
gebruik van duvels.
• Verwijder de zaagbladbeschermkap en het zaagblad.
• Draai het deksel (103) opzij.
• Bevestig de boorhouder (104) direct in het tapgat (102).
Verstekaanslagen (fig. R1 & R2)
Er zijn verstekaanslagen (105) leverbaar voor snelle en veelzijdige
verstekbewerkingen (fig. R1).
• Vervang de standaardaanslag door de verstekaanslag (105).
• Voer het zaagblad tussen de twee delen van de aanslag door (fig. R2).
Trekbegrenzer (fig. S1 - S3)
De trekbegrenzer (106) staat garant voor optimale resultaten bij
toepassingen waarvoor een constante toevoersnelheid van belang is.
Monteren van de trekbegrenzer
• Verwijder de automatische terugloop (87) in fig. K.
• Verwijder de motorsledeaanslag (14) in fig. A1.
• Monteer de beugel (115) en de motorsledeaanslag zoals afgebeeld in
fig. S2.
• Draai de stifttap (116) in de kartelknop (108) met behulp van een
inbussleutel los en schroef de kartelknop af (fig. S3).
• Draai de stifttap (117) in de achterste steun (109) los en verwijder de steun.
• Schuif de cilinder (111) door de cilinderklem (110) (fig. S1).
• Positioneer de cilinderklem (110) boven de schulpvergrendeling (15) en
draai de stifttappen aan beide zijden van de houder (112) vast.
nl - 8
NEDERLANDS
• Monteer de achterste steun (109) en de kartelknop (108) weer en draai
alle schroeven vast (fig. S3).
• Positioneer de achterste steun (109) zoals afgebeeld (fig. S3) en draai
de stifttap (117) vast.
• Druk de rolkop naar achteren en positioneer de cilinder zover mogelijk
in zijn klem (110) en naar achteren. Het einde van de stang moet de
ontluchtingsnippel in de balg niet raken, wanneer de balg (114) is
samengedrukt. Controleer de positie door op de ontluchtingsnippel te
drukken.
• Draai de schroef (113) in de cilinderklem aan.
• Stel de uitloopsnelheid in met de kartelknop (108).
Ontluchten van de trekbegrenzer
Na het bijvullen of vervangen van de olie in de trekbegrenzer moet de lucht
uit het systeem verdreven worden.
• Verwijder de eenheid van de machine en klem de eenheid in verticale
positie, met de zuiger volledig uit en omlaag.
• Verwijder de plug aan het achtereinde van de balg (114). Houd de balg
vast om het weglopen van olie te voorkomen.
• Vul de balg volledig met hydraulische olie Castrol 210 NRL25 of
gelijkwaardig en gebruik een trechter of injectiespuit.
• Plaats de vuldop en draai deze één slag aan.
• Druk de balg een beetje in tot uit de vuldop enige olie ontsnapt.
• Draai de vuldop vast met een steeksleutel en monteer de eenheid weer.
Onderhoud
Uw DEWALT-machine is ontworpen om gedurende lange tijd
probleemloos te functioneren met een minimum aan onderhoud. Een juiste
behandeling en regelmatige reiniging van de machine garanderen een
hoge levensduur.
• Vervang bij slijtage het vaste werkblad en de aanslag.
GARANTIE
• 30 DAGEN “NIET GOED, GELD TERUG” GARANTIE •
Indien uw DEWALT-machine om welke reden dan ook niet geheel aan
uw verwachtingen voldoet, stuurt u de machine dan compleet zoals bij
aankoop binnen 30 dagen terug naar DEWALT, samen met uw
aankoopbewijs en uw rekeningnummer. U ontvangt dan uw geld terug.
• 1 JAAR GRATIS SERVICE-CONTRACT •
Mocht uw DEWALT-machine binnen 12 maanden na aankoop nazicht
of reparatie behoeven, dan worden deze werkzaamheden gratis
uitgevoerd in onze Service-centers op vertoon van het aankoopbewijs.
Stuur uw machine rechtstreeks of via uw dealer naar een erkend
DEWALT Service-center.
• 1 JAAR GARANTIE •
Mocht uw DEWALT-machine binnen 12 maanden na datum van
aankoop defect raken tengevolge van materiaal- of constructiefouten,
dan garanderen wij de kosteloze vervanging van alle defecte delen of
van het hele apparaat, zulks ter beoordeling van DEWALT,
op voorwaarde dat:
• het produkt niet foutief gebruikt werd
• het produkt niet gerepareerd is door onbevoegden
• het aankoopbewijs met daarop de aankoopdatum wordt overlegd
Informeer bij uw dealer of bij het DEWALT-hoofdkantoor naar het adres
van het dichtstbijzijnde Service-center (zie de achterzijde van deze
handleiding).
Smering
Uw radiaalarmzaag vereist geen aanvullende smering.
Smeer nooit de armrails of lagers.
Reiniging
• Reinig de armrolbanen regelmatig. Verwijder hiervoor de eindkap en de
motorslede. Verwijder ook het stof van de lagers.
• Werk altijd met een schoon werkblad. Gebruik nooit uw handen om
stof van het werkblad te vegen.
Gebruikte machines en het milieu
Wanneer uw oude machine aan vervanging toe is, breng deze dan naar
een DEWALT Service-center waar de machine op milieuvriendelijke wijze
zal worden verwerkt.
nl - 9
70
NEDERLANDS
INSTRUCTIEKAART
slinger voor hoogteverstelling
verstekvergrendeling
verstekklemhendel
motorsledevergrendeling
schulpvergrendeling
motorsledehendel
afschuinvergrendeling
afschuinhendel
71
nl - 10
NORSK
RADIALARMSAG DW721
Gratulerer!
CE-Sikkerhetserklæring
Du har valgt en DEWALT maskine. Årelang erfaring, konstant
produktutvikling og fornyelse gjør DEWALT til en av de mest pålitelige
partnere for profesjonelle brukere.
Innholdsfortegnelse
Tekniske data
CE-Sikkerhetserklæring
Sikkerhetsforskrifter
Kontroll av pakkens innhold
Beskrivelse
Elektrisk sikkerhet
Bruk av skjøteledning
Montering og justering
Bruksanvisning
Tilleggsutstyr
Vedlikehold
Garanti
Referanseskjema
no - 1
no - 1
no - 2
no - 3
no - 3
no - 3
no - 3
no - 3
no - 6
no - 7
no - 8
no - 9
no - 10
Ønsker du flere opplysninger, vennligst kontakt DEWALT på adressen
nedenfor eller se veiledningens bakside.
Lydnivået er i overensstemmelse med 86/188/EEC og 89/392/EEC,
målt i henhold til DIN 45635:
DW721
LpA
(lydnivå)
LWA (akustisk effekt)
dB(A)*
84,2
dB(A)
91,4
* ved brukerens øre
Bruk egnet verneutstyr for å beskytte hørselen dersom
lydnivået overskrider 85 dB(A).
Tekniske data
Motor effekt (forbruk)
Motor effekt (avgitt)
Spenning
Bladdiameter min/max
Utsparingsdiameter
Spindelbredde
Turtall, ubelastet/min, 50 Hz
Turtall, ubelastet/min, 60 Hz
Sagedybde ved 90°
Sagedybde ved 45°
Max. kappekapasitet ved 0°, i 25 mm kloss
Max. gjæringskapasitet ved 45°, i 25 mm kloss
høyre
venstre
Max. kappebredde
Max. kløvebredde
Ytterdimensjoner (med bord)
Adapter for avsuging av støv
Vekt
DW721
DEWALT erklærer at disse elektroverktøyer er konstruert i henhold til:
89/392/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 61029, EN 55104, EN 55014,
EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
W
W
V
mm
mm
mm
min-1
min-1
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
DW721
2000
1500
230
270-300
30
20
2800
3400
90
60
610
405
425
610
870
148 x 95 x 150
100
112,0
Den veide geometriske middelverdien av akselerasjonsfrekvensen i følge
DIN 45675:
DW721
< 2,5 m/s2
TÜV Rheinland
Sicherheit und Umweltschutz GmbH
Am Grauen Stein
D-51105 Köln
Germany
Sert. Nr.
BM 9511442 01
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Standardutstyr:
Bord, TCT-blad, bladvern og verktøy, effektbryter.
Sikring:
230 V
10 A
Følgende symboler brukes i denne instruksjonsboken:
Betegner risiko for personskade, livsfare eller ødeleggelse av
verktøyet dersom instruksene i denne instruksjonsboken ikke
følges.
Betegner risiko for elektrisk støt.
Skarpe kanter.
no - 1
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Tyskland
72
NORSK
Sikkerhetsforskrifter
Ta deg tid til å lese nøye gjennom bruksanvisningen før du begynner
å bruke maskinen. Oppbevar bruksanvisningen på et lett tilgjengelig
sted slik at alle som skal bruke maskinen lett kan finne den.
I tillegg til nedenforstående forskrifter, må alle vernebestemmelsene
til Statens Arbeidstilsyn følges når det gjelder arbeid med
elektroverktøy.
ADVARSEL!
Ved bruk av elektroverktøy må disse grunnleggende
sikkerhetsforskrifter følges for å redusere risikoen for elektrisk støt,
personskade og brann.
1 Bruk hørselsvern
Støynivået ved bearbeiding av forskjellige materialer kan variere, og i
blant kan nivået overstige 85 dB(A). For å beskytte deg selv bør du
alltid bruke hørselsvern.
2 Hold arbeidsområdet rent og ryddig
En uryddig arbeidsplass innbyr til skader.
3 Tenk på arbeidsmiljøet
Utsett ikke elektroverktøy for regn. Ikke bruk det på fuktige eller våte
steder. Sørg for god belysning over arbeidsplassen. Bruk ikke
elektroverktøy i nærheten av brannfarlige væsker eller gasser.
4 Beskytt deg mot elektrisk støt
Unngå kroppskontakt med jordede deler (for eksempel vannrør,
komfyrer, kjøleskap o.l.).
Under ekstreme arbeidsforhold (for eksempel ved høy luftfuktighet,
forekomst av metallstøv o.l.) kan man øke sikkerheten ved å tilkoble en
jordfeilbryter.
5 Hold barn unna
Ikke la barn komme i kontakt med verktøyet eller skjøteledningen.
Det skal holdes tilsyn med barn under 16 år.
6 Oppbevar elektroverktøy på et trygt sted
Når maskinen ikke er i bruk, skal den oppbevares på et tørt sted,
gjerne høyt oppe og innlåst, utenfor barns rekkevidde.
7 Overbelast ikke maskinen
Maskinen arbeider bedre og sikrere innenfor det angitte effektområdet.
8 Bruk riktig elektroverktøy
Tving ikke en maskin til å gjøre arbeid som krever kraftigere verktøy.
Bruk ikke elektroverktøy til formål det ikke er ment for, som for
eksempel å fjerne kvister eller kappe ved med en håndsirkelsag.
9 Kle deg riktig
Ha ikke på deg løstsittende klær eller smykker. De kan sette seg fast i
de bevegelige delene. Vi anbefaler gummihansker og sko som ikke glir
når du arbeider utendørs. Bruk hårnett hvis du har langt hår.
10 Bruk vernebriller
Bruk vernebriller for å unngå at det blåser støv inn i øynene og skader
deg. Hvis det støver mye, bør du bruke ansikts- eller støvmaske.
11 Stell pent med ledningen
Bær ikke maskinen i ledningen og, trekk ikke i ledningen når du skal ta
støpselet ut av stikkontakten. Utsett ikke ledningen for varme, olje eller
skarpe kanter.
12 Sikre arbeidsstykket
Bruk tvinger eller skrustikker til å feste arbeidsstykket med. Dette er sikrere
enn å bruke hånden, og du får begge hendene fri til å arbeide med.
13 Strekk deg ikke for langt
Pass på at du alltid har sikkert fotfeste og balanse.
14 Vær nøye med vedlikeholdet
Hold tilbehøret skarpt og rent. Følg forskriftene når det gjelder
vedlikehold og skifte av tilbehør.
Kontroller maskinens ledning regelmessig og få den reparert av et
autorisert verksted om den skulle bli skadet. Kontroller skjøteledninger
regelmessig, skift dem ut om de skulle bli skadet. Hold håndtakene
tørre, rene og fri for olje og fett.
73
15 Trekk støpselet ut av stikkontakten
Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten når maskinen ikke er i bruk,
ved vedlikehold og ved skifte av tilbehør.
16 Fjern nøkler
Gjør det til vane å sjekke om nøkler og justeringsverktøy er fjernet før
maskinen startes.
17 Unngå at verktøyet blir slått på utilsiktet
Bær ikke maskinen med fingeren på strømbryteren når den er tilkoblet
strømnettet. Pass på at strømbryteren er avslått når du setter støpselet
i stikkontakten.
18 Utendørs skjøteledning
Utendørs må det bare brukes skjøteledning som er tillatt for utendørs
bruk og merket for dette.
19 Vær oppmerksom
Se på det du gjør. Bruk sunn fornuft. Bruk ikke maskinen når du er trett.
20 Sjekk skadede deler før du setter støpselet i stikkontakten
Før fortsatt bruk av maskinen skal eventuelle skadede deler eller
deksler kontrolleres nøye for å bringe på det rene om de fungerer riktig
og utfører det de skal.
Kontroller justeringen av bevegelige deler, om de sitter i klemme, om
deler er brukket. Sjekk at alt er riktig montert og er slik det skal være.
En del eller et deksel som er skadet, skal repareres eller skiftes ut av et
autorisert verksted dersom ikke annet er angitt i bruksanvisningen.
Ødelagte brytere skal repareres av et autorisert serviceverksted.
Bruk ikke maskinen hvis den ikke kan slås av og på med bryteren.
21 ADVARSEL!
Bruk bare tilbehør og utstyr som anbefales i bruksanvisningen og i
katalogene. Bruk av annet verktøy eller tilbehør enn det som anbefales i
bruksanvisningen eller i katalogene kan medføre en mulig risiko for
personskade.
22 La verktøyet repareres av et autorisert DEWALT serviceverksted
Dette elektroverktøyet er i samsvar med gjeldende sikkerhetsforskrifter.
Unngå risiko: Overlat alltid reparasjon av elektriske apparater til
kvalifisert servicepersonale.
Ekstra sikkerhetsregler for radialsager
• Beskytt strømtilførselsledningen med en passende sikring eller
overbelastningsbryter.
• Hold lagersporene i armen og lagrene i rullehode-enheten rene og uten
fett.
• Før maskinen slås PÅ, kontrolleres om vernet er i riktig stilling.
Bladet må ikke berøre materialet før sagen beveges med håndtaket.
• Sett alltid fingervernet slik at det går gjennom det ferdige sporet i
anlegget og/eller 3 mm over overflaten av materialet som sages
(unntatt ved kløving).
• Ved kløving må kløyvkniven være justert i riktig avstand fra bladet
(1 - 3 mm) og vær sikker på at kastbeskyttelsen er riktig justert.
• Ved kløving må man alltid kontrollere materetningen.
• Sjekk regelmessig om justeringene er riktige og juster om nødvendig.
• Vær sikker på at bladet roterer riktig vei og at tennene peker mot
anlegget.
• Pass på at alle låsehåndtak er strammet før maskinen startes.
• Start aldri maskinen før alt verneutstyr er på plass.
• Når maskinen ikke brukes, må sagbladet dekkes helt av bladvernet.
• Når maskinen ikke brukes, når det skiftes blad eller utføres vedlikehold,
må maskinen koples fra strømforsyningen.
• Bruk alltid skarpe blader av riktig type til arbeidsstykket. Den anbefalte
bladdiameteren gjengis i de tekniske data.
• Kil ikke noe fast mot viften for å holde motorspindelen.
• Forser ikke skjæringen. (Blokkering eller delvis blokkering av motoren
kan føre til omfattende skader. La motoren oppnå fullt turtall før
skjæringen begynner.)
• Ikke løft maskinen etter bordet.
• Ikke skjær i ferrometaller, andre metaller eller murverk.
• Ha ikke smøremidler på bladet mens det går.
no - 2
NORSK
• Hold begge hendene unna bladområdet når strømmen er tilkoblet
sagen.
• Strekk deg ikke rundt og bak sagbladet.
• Plasser ikke hendene nærmere enn 150 mm fra sagbladet når skjæring
pågår.
• Bruk ikke ødelagte eller sprukne sagblad.
Andre farer
Følgende farer er forbundet med bruken av radialsager:
Selv om man følger de relevante sikkerhetsforskrifter og bruker
sikkerhetsanordningene, er det visse farer som ikke kan unngås. Disse er:
- Hørselsskader.
- Fare for ulykker forårsaket av de ikke tildekte delene av det roterende
sagbladet.
- Fare for skader ved skifting av blad.
- Fare for klemming av fingre når dekslene åpnes.
- Helseskader som følge av innånding av støv som oppstår ved saging
av tre, særlig eik, bjørk og MDF.
Kontroll av pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Delvis sammenstilt maskin
5 Delene av bordets topp
1 Anlegg 48 mm
1 Anlegg 65 mm
5 Rette bordstøtter
3 Trekantede bordstøtter
1 Sveiv for høydejustering
1 Motor, åk og rullehode-enhet med effektbryter
1 Brakett for effektbryter
1 Sagblad
1 Deksel-enhet
1 Adapter for avsuging av støv
1 Eske inneholder:
1 stativ (4 ben, 4 tverrprofiler, 24 M8 x 16 bolter, 24 M8 muttere og
48 D8 flate skiver)
1 Sett med deler for bordutvidelse:
8 M8 x 30 hodebolter
8 D8 koniske skiver
8 M8 muttere
8 D8 flate skiver
1 Innpakning inneholder:
3 nøkler (30, 10/13 & 17 mm)
1 kombinasjonsnøkkel
1 pipenøkkel 13 mm
5 umbrakonøkler (2,5, 3, 4, 5 & 8 mm)
1 stjerneskrue
8 M8 x 30 skruer
6 M8 skruer
14 M8 muttere
1 kabelklemme
1 wireklemme
2 selvgjengende skruer
2 M4 muttere
2 bordklemmer
2 klemmer for returfjær
14 D8 koniske skiver
8 D8 flate skiver
1 Innpakning inneholder:
9 D8 flate skiver
19 koniske skiver
19 M8 muttere
10 M8 x 30 hodebolter
9 M8 x 16 hodebolter
no - 3
1 Instruksjonsbok
1 Splitt-tegning
• Kontroller om verktøyet, deler eller tilbehør er blitt skadet under
transporten.
• Ta deg tid til å lese nøye igjennom instruksjonsboken slik at du forstår
innholdet før verktøyet tas i bruk.
• Ta sagen forsiktig ut av innpakningen.
Beskrivelse (fig. A1 & A2)
Din DW721 radialarmsag er konstruert for den profesjonelle
trevareindustrien. Denne presisjonsmaskinen kan lett og hurtig innstilles
kapping, kløving, gjærsaging eller dobbel gjærsaging. Ved hjelp av en
rekke tilbehør, vil din radialarmsag kunne brukes til så godt som alle
oppgaver. For optimal sikkerhet har alle viktige kontroller både en sperre
og en låseanordning. Se også referanseskjemaet i denne håndboken.
A1
1 Strømbryter
2 Håndtak
3 Bladvern
4 Fast borddel
5 Ben
6 Anlegg
7 Bordklemme
8 Søyle
9 Sperrehåndtak for gjæring
10 Låsehåndtak for gjæring
11 Sveiv for høydejustering
12 Radialarm
13 Endelokk
A2
14 Åkstopper
15 Kløvelås
16 Åk
17 Motor
18 Bordstenger
19 Bordutvidelse
20 Skala for avfasing
21 Rullehode-enhet
22 Tilbakestillingsknapp
23 Kabelholder
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er kun konstruert for én spenning. Kontroller alltid
at nettspenningen er i overensstemmelse med spenningen på typeskiltet.
Skifting av kabel eller støpsel
Tenk på sikkerhetsforskriftene ved skifting av kabel eller støpsel. Et støpsel
med blottede kopperledere er farlig hvis det koples til en strømførende
kontakt.
Bruk av skjøteledning
Hvis det er nødvendig å bruke skjøteledning, må man bruke en godkjent
skjøteledning som er egnet til denne maskinens kraftbehov (se tekniske data).
Hvis du bruker en kabeltrommel, bør du alltid vikle kabelen helt av først.
Montering og justering
• Ta alltid støpselet ut av stikkontakten før montering og
justering av verktøyet.
• For at sagen skal yte optimalt, er det svært viktig å følge
prosedyrene i nedenstående avsnitt.
74
NORSK
Sammenstilling av stativet (fig. A1 & B)
Stativets deler og beslag er pakket separat.
• Ta alle deler ut av emballasjen, unntatt armen (12).
• Lås armen ved hjelp av låsehåndtaket for gjæring (10).
• Hold esken på skrå, dra ut armen og legg en trekloss (24) under kanten
av bordet (fig. B).
• Monter bena (5) som vist, ved hjelp av bolter, skruer og flate skiver fra
innpakningen. Ikke stram dem enda.
• Monter tverrprofilene (25).
• Skruene kan nå dras til.
• Sett bordet rett.
Maskinen må alltid stå stabilt og være i vater.
Montering av sveiv for høydejustering (fig. A1)
• Monter sveiven for høydejustering (11) på toppen av søylen (8) ved
hjelp av stjerneskruen.
Montering av rullehode-enhet (fig. A1 & C)
• Drei sveiven for høydejustering (11) i retningen + for å løfte armen (12)
så høyt det er mulig (fig. A1).
• Fjern de to umbrakoskruene (26) og fjern endelokket (13) (fig. C).
• Gjør lagersporene (27) rue med stålull og fjern alt støv med en tørr fille
(fig. C).
• Pass på at kløvelåsen (15) er frigjort (fig. A1).
• Sett lagrene (28) til rullehode-enheten (21) forsiktig i lagersporene.
• Beveg rullehodet i lagersporene for å kontrollere at det går jevnt.
• Kontroller at kløvelåsen låser og frigjør rullehodet som det skal.
• Monter endelokket (13) umiddelbart.
Montering av kabelholder og kabelklemme (fig. A2 & D)
• Fjern skruen (29).
• Monter kabelholderen (23) og stram skruen (29).
• Fest kabelen (30) med kabelklemmen (31).
Sørg for at armen kan bevege seg horisontalt og vertikalt.
Bord (fig. E1 - E4)
Montering av bordstøttene (fig. E1)
Figur E1 viser den riktige posisjonen til bordstøttene. Alle støttene
monteres med M8 x 16 bolter tilhørende muttere og med D8 koniske
skiver foran, men ikke bak.
• Monter den trekantede støtten (32) på 40 mm på siden av
bordrammen (33).
• Monter de to trekantede bordstøttene (34) på 30 mm foran på
bordrammen.
• Monter de to rette bordstøttene (35) på 75 mm som har en
rektangulær utsparing (36) som vist. Pass på at disse ikke springer
fram ved bakenden av bordrammen (33).
• Ikke stram boltene enda.
Justering av bordstøtter ved hjelp av spindelen (fig. A1 & E2)
• Løsne låsehåndtaket for avfasing (37) og trekk ut sperren for avfasing (38)
(fig. E2).
• Vri motoren til vertikal stilling og lås den ved hjelp av sperren for
avfasing (38) og låsehåndtaket for avfasing (37).
• Løsne låsehåndtaket for gjæring (10) (fig. A1) for å rotere armen inntil
spindelen (39) er rett over det fremre ytre hjørnet til en av de rette
bordstøttene.
• Senk armen forsiktig inntil spindelen såvidt berører bordstøtten og
stram den korresponderende mutteren til bordstøtten manuelt.
• Gjenta dette for den bakre enden og for den andre bordstøtten.
• Kontroller på nytt ved hjelp av motorspindelen.
75
• Skruene kan nå dras til.
• Sett armen tilbake til den midtre stillingen og lås den.
Justering av den midtre bordstøtten (fig. E3)
• Legg et vater over de to rette bordstøttene (35).
• Løsne bolten (40) til den midtre bordstøtten (41).
• Juster den midtre bordstøtten med en umbrakonøkkel inntil den såvidt
berører vateret.
• Skruene kan nå dras til.
Montering av den faste borddelen (fig. E1 & E4)
Den vanlige stillingen til delene av bordets topp vises i figur E4.
Avhengig av den ønskede sagedybden, kan anlegget (6) også plasseres
mellom stengene (18).
• Sett den faste borddelen (4) på bordrammen som vist og kontroller at
hullene i midten befinner seg over justeringsskruene i den midtre
bordstøtten.
• Bruk M8 x 30 bolter og D8 flate skiver øverst og D8 koniske skiver
nederst.
• Stram alle boltene i den faste borddelen (4) for hånd, unntatt de fem
boltene foran og bolten i det store hullet i midten.
• Sett anlegget (6) og stengene (18) på bordrammen (33) (fig. E1).
• Monter bordklemmene (7) (fig. E4) til baksiden av de rette bordstøttene
(35) (fig. E1).
• Stram bordklemmene.
• Stram grundig alle bolter i bordets topp.
• Løsne bordklemmene og fjern stengene og anlegget.
• Monter den rette bordstøtten på 75 mm (uten rektangulær utsparing) (42)
til kanten av venstre trekantede bordstøtte (34) under bordet, ved å
bruke det midtre hullet med spor (fig. E4).
• Stram de tre korresponderende fremre boltene i den faste borddelen (4).
• Monter bordstøtten (43) på 27 mm til kanten av høyre trekantede
bordstøtte under bordet, ved å bruke det midtre hullet med spor (fig. E1).
Pass på at den skrå kanten er på høyre side.
• Stram de to korresponderende fremre boltene i den faste borddelen (4).
Montering av bordutvidelsen (fig. E1 & E4)
• Sett bordutvidelsen (19) på bordstøttene som stikker ut.
• Kontroller at begge bordene er jevne og stram boltene for hånd.
• Sett på plass stengene (18) og stram bordklemmene (7).
• Under bordutvidelsen monteres den siste bordstøtten (43) på 27 mm
(fig. E1) til den trekantede bordstøtten (32) på 75 mm, ved hjelp av det
midtre hullet med spor. Pass på at den skrå kanten er på venstre side.
• Stram de to korresponderende fremre boltene i den faste borddelen (4).
Begge borddeler må flukte bak.
Sagblad (fig. F1 - F6)
Montere sagbladet (fig. F1)
• Tennene på et nytt blad er skarpe og kan være farlige.
• Rotasjonsretningen vises med en pil på motoren.
• Hold spindelen ved hjelp av umbrakonøkkelen (44) som følger med
maskinen og fjern spindelmutteren (45) ved å vri med urviseren med
spesialnøkkelen.
• Monter bladet mellom ytre flens (46) og indre flens (47) mens du passer
på at de nedre tennene peker mot maskinens bakside.
Pass på at ringen (48) til spindelmutteren (45) ligger mot den
ytre flensen (fig. F1).
no - 4
NORSK
• Stram spindelmutteren (45) ved å vri den mot urviseren.
Kontroller at armen er parallell med toppen av bordet (fig. A1, E3 & F2)
• Stram kløvelåsen (15) med bladet i fremre stilling (fig. A1).
• Senk bladet inntil det såvidt berører toppen av bordet (4) (fig. F2).
• Frigjør håndtakene (9) og (10) (fig. A1).
• Sving armen slik at bladet beveges langs toppen av bordet i bredden.
• Juster om nødvendig fremre justeringsbolt (40) (fig. E3).
• Gjenta dette med bladet i den bakre posisjonen og juster om
nødvendig den bakre bolten.
Kontroller at bladet er vinkelrett i forhold til toppen av bordet (fig. A1 & F3)
• Sett armen i den midtre stillingen og stram kløvelåsen (15) (fig. A1).
• Sett en vinkelhake av stål (49) mot bladet (fig. F3).
• Følgende framgangsmåte brukes ved justering:
• Fjern indikasjonsskiven for avfasing (50) ved å løsne de to skruene (51).
• Løsne de tre umbrakoskruene som nå er synlige.
• Sett en umbrakonøkkel i motorspindelen og bank forsiktig til bladet
ligger flatt mot vinkelhaken.
• Skruene kan nå dras til.
Det er særlig viktig å stramme den midtre umbrakoskruen.
• Sett på plass indikasjonsskiven for avfasing (50).
Kontroller om kapperetningen er vinkelrett i forhold til anlegget
(fig. F4 & F5)
• Lås bladet foran anlegget (fig. F4).
• Sett vinkelhaken (49) på en plate og mot anlegget og slik at den såvidt
berører bladet som vist.
• Frigjør kløvelåsen, trekk bladet mot deg for å kontrollere at bladet går
parallelt med vinkelhaken.
• Følgende framgangsmåte brukes ved justering:
• Med sperrehåndtaket for gjæring (9) låst i posisjonen 0°,
frigjøres låsehåndtaket for gjæring (10) (fig. F5).
• Løsne låsemutterne (52) på hver side av armen.
• For å justere armen mot venstre, løsnes pinnen på høyre side av armen
og strammes den motstående pinnen.
• For å justere armen mot høyre, løsnes pinnen på venstre side av armen
og strammes den motstående pinnen.
• Utfør kun små justeringer om gangen og sjekk justeringen etter hvert trinn,
med håndtakene (9) og (10) låst.
Ikke stram pinnene for mye.
• Stram låsemutterne (52).
Kontroller at bladet er vinkelrett i forhold til anlegget (fig. F6)
• Løsne åk-låsehåndtaket (53), trykk på åksperren (54).
• Vri motoren 90° som vist.
• Hvis motoren har noe dødgang, strammes mutteren (55).
• Sett bladet mot anlegget og sjekk at det er parallelt med anlegget.
• Følgende framgangsmåte brukes ved justering:
• Løsne de to boltene (56) som befinner seg diagonalt under åket.
• Sett umbrakonøkkelen i motorspindelen.
• Juster bladets posisjon og stram boltene. (56).
Montering og justering av bladvernenhet (fig. G1 - G5)
Bladvernet (3) er en flerfunksjonell enhet som har følgende
sikkerhetsanordninger (fig. G1):
- Øvre deksel (57) (fig. G1) og fjærbelastet bakre deksel (58) (fig. G2) for
full beskyttelse av bladet.
- Adapter for avsuging av støv (59) for kapping og kløving.
no - 5
- Kastbeskyttelse (60) for bruk ved kløving.
- Justerbart fingervern (61) for bruk ved kapping.
- Kløyvkniv (62) for å forebygge at arbeidsstykket klemmer bladet ved
kløving.
• Frigjør låsehåndtaket for avfasing (37) og trekk ut sperren for avfasing (38)
(fig. E2) for å tippe motoren som vist, for best mulig tilgjengelighet (fig. G3).
• Fjern dekselets vingemutter (63) og skive (64).
• Løsne låseskruen (65) og vri støttebraketten (66) mot urviseren inntil det
fjæropphengte bakre dekselet (58) kan løftes av støttebraketten (68).
• De to fjærene (67) hektes bare av øverst.
• Vri det løsnede bakre bladvernet (58) som vist i figur G2.
• Senk deksel-enheten over bladet (fig. G3).
• Lås deksel-enheten med vingemutteren (63) og skiven (64).
• Sett det fjærbelastede bakre bladvernet (58) og støttebraketten (66) til
deres opprinnelige stilling.
• For å fjerne deksel-enheten går man frem i omvendt rekkefølge.
Tennene på et nytt blad er skarpe og kan være farlige.
Justering av deksel-enhetens deler (fig. G2 - G5)
Justering av kløyvkniv for kløving
• Løsne de to knottene (69) og skyv kløyvkniven (62) ned inntil spissen er
omtrent 10 mm fra toppen av bordet (fig. G2 & G4).
Kløyvkniven må være riktig innstilt; avstanden mellom yttersiden
av tennene og kløyvkniven skal være 1-3 mm (fig. G4).
Justering av kastbeskyttelse (avfasing) kløving (fig. G5)
• Løsne knotten (70) og senk braketten (71) inntil nedholdsfjæren (72)
såvidt berører overflaten til arbeidsstykket.
• Spissene av kastbeskyttelsen (60) skal nå være 3 mm under overflaten
til arbeidsstykket og vinkelen skal være som vist i figur G5.
• For skrå kløving løsnes umbrakoskruen (73) og innstilles
kastbeskyttelsen til nødvendig vinkel.
Justering av kløyvkniv, fingervern og kastbeskyttelse for kapping (fig. G2)
• For kapping justeres kløyvkniven og kastbeskyttelsen opp og bort.
• Løsne håndtaket (74) for å justere fingervernet (61) til like over
arbeidsstykket og lås håndtaket (74).
Justering av skalaer (fig. H1 - H5)
Kløveskala
Kløving kan gjøres med motoren i to stillinger. Hver stilling krever sin egen
materetning:
Stilling
Materetning
- Kløving inn
fra høyre mot venstre (fig. H1)
- Kløving ut
fra venstre mot høyre (fig. H2)
Viseren (75) som indikerer kløvebredden på kløveskalaen (76) kan justeres
(fig. H3):
• Sett anlegget i den bakerste stillingen.
• Sett et bord på 24 mm mot anlegget.
• Frigjør åk-låsehåndtaket (53) trykk inn åksperren (54) (fig. H1) og sett
motoren i stilling for kløving ut (fig. H2).
• Beveg åk-enheten langs radialarmen inntil bladet såvidt berører kanten
av materialet.
• Løsne de to skruene (77) og flytt viseren (75) inntil kanten av viseren for
kløving ut (78) er på linje med den kjente bredden på bordet på den
nedre skalaen (fig. H3).
• Stram de to skruene (77).
• Sett motoren i stillingen for kløving inn.
• Hev dekselet slik at bladet kan hvile mot forkanten av anlegget.
• Viseren for kløving inn (79) skal nå være på linje med nullstillingen i øvre
skala. Juster om nødvendig.
76
NORSK
Skala for avfasing (fig. H4)
• Kontroller at skalaen for avfasing (20) viser 0° når den er innstilt for
vertikal skjæring.
• Om nødvendig løsnes skruene (51) og justeres viseren til 0°.
Gjæringsskala (fig. H5)
• Kontroller at gjæringsskalaen (82) viser 0° når den er innstilt på vertikal
skjæring.
• Juster viseren (81) til 0° med skruen (83).
Gjæringsskalaen har faste stillinger i 45° høyre og venstre og ved 0°.
Åkstopper (fig. A2, J1 & J2)
Åkstopperen (14) må justeres for å unngå at lagrene på åk-enheten treffer
den bakre begrensningen av lagersporene (fig. A2).
• Skyv åk-enheten så langt det er mulig, trekk den ca. 5 mm forover og
lås den ved hjelp av kløvelåsen (15) (fig. A2).
• Juster åkstopperen (14) ved å løsne mutterne (85) i fremre spor (84)
inntil gummistopperen (86) butter mot baksiden av kløvelåshuset.
• Stram mutterne (85) (fig. J1).
Ved kapping strammes én mutter i sporet foran og én i sporet
bak (80) (fig. J2).
Montering av returfjær (fig. K)
• Monter returfjæren (87) bak åkstopperen (14) med de tilhørende
boltene og fest enden av kabelen til kløvelåsen (15) med skruene (88).
Din forhandler kan gi nærmere opplysninger om egnet tilleggsutstyr.
Bruksanvisning
• Overhold alltid sikkerhetsinstruksene og gjeldende forskrifter.
• Sørg for at materialet som skal sages, er spent fast.
• Bruk bare et forsiktig trykk på verktøyet og trykk ikke sidelengs
på bladet.
• Unngå overbelastning.
• Monter riktig sagblad. Ikke bruk sagblad som er utslitt.
Sagbladet må være konstruert for en omdreiningshastighet som
er større enn eller lik maksimal omdreiningshastighet for sagen.
• Ikke forsøk å skjære svært små arbeidsstykker.
• La bladet arbeide uten å tvinge arbeidsstykket inn mot
sagbladet.
• La motoren nå normal hastighet før du begynner å skjære.
• Kontroller at alle låseskruer og låsehåndtak er trukket til.
• Start ikke maskinen før alle deksler er på plass.
• Løft aldri maskinen etter toppen av bordet.
• Se alltid i figur L for å kontrollere anleggets posisjon og type.
Skru PÅ og AV (fig. A1)
PÅ/AV-bryteren til radialarmsagen har flere egenskaper:
- effektbryter: hvis strømmen av noen grunn skulle bli slått AV,
må bryteren bevisst slås på igjen.
- motorvern: hvis motoren overbelastes, vil motorens strømforsyning bli
slått AV. Hvis dette skjer må motoren bli avkjølt i 10 minutter og
deretter trykker man på tilbakestillingsknappen (22).
• I = PÅ
Maskinen går nå kontinuerlig.
• O = AV
Prøveskjæring (fig. A1)
• Mens sperrehåndtaket for gjæring (9) er på, låses låsehåndtaket for
gjæring (10) slik at bladet er innstilt på rett kapping på 0°.
• Frigjør kløvelåsen (15) og skyv åk-enheten tilbake inntil bladet er bak
anlegget.
• Senk armen inntil bladet nesten berører toppen av bordet.
77
• Sett arbeidsstykket mot anleggets forside.
• Slå maskinen PÅ og senk armen slik at bladet to skjære et grunt spor i
bordets overflate.
• Trekk maskinen mot deg slik at den skjærer et vertikalt spor i
treanlegget og gjennom arbeidsstykket.
• Sett bladet tilbake til hvilestillingen og slå maskinen AV.
• Kontroller at snittet virkelig er 90° i alle plan og juster om nødvendig.
Vanlig skjæring (fig. L1 - L5)
Tennene på et nytt blad er skarpe og kan være farlige.
Kapping (fig. A1 & L1)
• Sett radialarmen i rette vinkler mot anlegget.
• Sett sperrehåndtaket for gjæring (9) i 0° stilling og stram låsehåndtaket
for gjæring (10) (fig. A1).
• Senk bladet.
• Juster fingervernet slik at det såvidt er fritt fra arbeidsstykket.
• Hvis det ikke er noe spor i toppen av bordet, skjæres det et som
beskrevet ovenfor.
• Hold arbeidsstykket mot anlegget, mens du holder fingrene langt unna
bladets bane.
• Slå maskinen PÅ og trekk bladet langsomt gjennom anlegget og
arbeidsstykket.
• Sett bladet tilbake til hvilestillingen og slå maskinen AV.
Gjæring (fig. A1 & L3)
• Frigjør sperrehåndtaket for gjæring (9) og låsehåndtaket for gjæring (10)
(fig. A1).
• Sving armen til ønsket vinkel på gjæringsskalaen.
• For 45° venstre eller høyre, låses sperrehåndtaket for gjæring (9) og
låsehåndtaket for gjæring (10).
• For mellomliggende vinkler brukes kun låsehåndtaket for gjæring.
• Fortsett som for kapping.
Hvis det skal venstre-gjæres, kan det være nødvendig å skyve
anlegget og stengene mot venstre.
Avfasing (fig. A1, E2 & L2)
• Sett armen som for 0° kapping.
• Løft bladet godt over bordflaten.
• Frigjør låsehåndtaket for avfasing (37) og dra ut sperren for avfasing (38)
(fig. E2).
• Vri motoren til ønsket vinkel på skalaen for avfasing (20) (fig. A1).
• For 90° eller 45° høyre, låses sperren for avfasing (38) og
låsehåndtaket for avfasing (37).
• For mellomliggende vinkler brukes kun låsehåndtaket for avfasing.
• Fortsett som for vertikal kapping.
Kløving (fig. L5, G2, H1 & H2)
Motoren kan låses i stilling kløving inn eller kløving ut som vist i figur H1 & H2
for å tilpasse maskinen til smale og brede arbeidsstykker.
• Lås åket i den ytterste stillingen ved hjelp av kløvelåsen.
• Frigjør åk-låsehåndtaket (53) og trykk på åksperren (54) for å vri
motoren til riktig stilling inntil den låses på plass (fig. H1).
• Stram åk-låsehåndtaket (53) og sett anlegget i riktig stilling.
• Juster åket langs armen for ønsket bredde, ved hjelp av kløveskalaen (76),
og lås det med kløvelåsen.
• Juster bladvernet som beskrevet ovenfor og vri støvavsugadapteren (59)
bort fra ansiktet ditt (fig. G2). Husk at kløving krever bruk av kløyvkniven
(62) og kastbeskyttelsen (60) (fig. H2).
• Før arbeidsstykket langsomt mot bladet, mens det holdes hardt mot
bordet og mot anlegget. La tennene skjære og ikke tving
arbeidsstykket mot bladet. Bladets hastighet skal være konstant.
no - 6
NORSK
Bruk til enhver tid en påskyver.
Skrå kløving
• Sett maskinen i stilling for avfasing-kapping.
• Vri åket til kløvestilling.
• Sett åket til riktig kløvebredde.
• Innstill vinkelen på kastbeskyttelsen slik at den ligger flatt på
arbeidsstykket og senk kløyvkniven.
• Fortsett som for kløving.
Kombinert gjæring (fig. L4)
Denne skjæringen er en kombinasjon av gjæring og avfasing.
• Innstill ønsket vinkel for avfasing.
• Sving armen til ønsket posisjon for gjæring.
• Fortsett som for gjæring.
Skru alltid AV maskinen når arbeidet er avsluttet og før støpselet tas ut av
stikkontakten.
Innskjæring/uthuling
Din radialarmsag kan brukes til en rekke avanserte oppgaver, f.eks.
innskjæring/uthuling.
• Tipp bladet til ønsket vinkel, roter åket under armen og sett bladet over
riktig sted på arbeidsstykket. Fjern arbeidsstykket og senk bladet for å
lage et grunt snitt. Senk kastbeskyttelsen som for avfasing-kløving.
Hold arbeidsstykket mot anlegget, fortsett som for kløving.
Ta bare smale kutt og la om nødvendig emnet passere flere
ganger.
Støvavsug (fig. G2)
Maskinen er utstyrt med en støvavsugadapter (59).
• Bruk en støvsuger som er utformet i samsvar med gjeldende regler om
sponutslipp.
• Ved kapping settes støvskjermen (tilbehør) bak skjærelinjen.
Tilleggsutstyr
Før man monterer tilbehør må man alltid trekke ut maskinens
støpsel.
Fresehode
Fresehodet brukes til å gi arbeidet ditt en profesjonell finish.
Montering av fresehode (fig. M1 - M3)
• Fjern bladvern-enheten og bladet.
• Monter skjærene (89) på fresehodet (90); pass på at begge monteres
på samme måte (fig. M1).
• Det spesielle avstandsstykket (91) som leveres med fresehodet
monteres på spindelen.
• Sett fresehodet på spindelen som vist og lås det med klemmemutteren
(92) ved hjelp av pipenøkkelen (93) som leveres som tilbehør.
• Tipp motoren inntil fresehodet er i horisontal stilling.
• Monter fresehodedekselet (94) (fig. M2) som vist og juster det til
nødvendig skjæredybde (fig. M3).
Fresing
• Sett fresehodet over anlegget. Den fremstikkende delen tilsvarer snittet
som vil bli laget.
Visse oppgaver vil kreve at anlegget deles i to og at fresehodet settes
mellom dem. Anlegget må da settes på plass igjen når sagen skal brukes
til vanlige oppgaver.
• Hold materialet hardt mot anlegget og før det jevnt langs anlegget fra
høyre side.
Fresing av fals
• Bruk skjær med rette kanter.
• Fortsett som for fresing.
• For avfaset fresing av fals, tippes motoren til den nødvendige vinkelen.
For bredere falser brukes et bredt hode sammen dekselet til
fresehodet.
Se instruksjonene vedrørende bruk av bredt hode.
Bredt hode (fig. F1, N1 & N2)
Det finnes to typer brede hoder. Figur N1 viser et bredt hode av standard
kvalitet og figur N2 viser kvaliteten med lang levetid.
Skarpe kanter.
Montering av bredt hode
• Fjern bladvern-enheten og bladet.
• Monter avstandsstykket (94) på spindelen med den smale siden mot
motoren.
• Monter skjærebladene (95), med de nødvendige mellomleggsbladene
(96A) mellom dem, sammen med en kombinasjon av skiver (96) for å
oppnå nødvendig skjærebredde.
• Lås det brede hodet med den standard spindelmutteren (45) (fig. F1).
• Fjern kløyvkniven og støttebraketten dens fra bladvern-enheten og
monter dekselet.
• Senk det brede hodet til den nødvendige skjæredybden.
Bruk av bredt hode
- I kappe- eller gjæreposisjon
• Juster kastbeskyttelsen opp og bort.
• Juster fingervernet på riktig måte.
- I kløveposition
• Juster kastbeskyttelsen riktig.
Pusseskive og pussetrommel (fig. M2, O1 & O2)
Det finnes to tilbehør for pussing i enhver vinkel. Begge kan brukes på
følgende måte:
- flytte arbeidsstykket langs det stillestående tilbehøret
- flytte tilbehøret langs det fastspente arbeidsstykket
• Fjern bladvern-enheten og bladet.
• Sett på den ytre flensen (46) (fig. O1).
• Monter pusseskiven (97) eller pussetrommelen (98) (fig. O2) direkte på
spindelen (39).
Pussing med pusseskive (fig. O1)
• Bruk alltid den nedgående siden (høyre side) av skiven.
• Når pusseskiven (97) brukes til horisontal pussing,
må fresehodedekselet (94) (fig. M2) være montert og justert slik at
pusseskiven såvidt er fri fra dekselets underside.
Pussing med pussetrommel (fig. O2)
• Når man pusser med pussetrommel, må materialet alltid mates mot
rotasjonsretningen til pussetrommelen.
Overfresbrakett (fig. F1, P1 - P3)
Overfresbraketten (99) gjør det mulig å montere en Elu overfres (MOF96,
MOF131, MOF177 eller OF97) til din maskin, slik at mulighetene dens
utvides med nøyaktige, dekorative trearbeider (fig. P1).
Bruk til enhver tid en påskyver.
no - 7
78
NORSK
Montering av overfresbraketten
• Fjern bladvern-enheten og bladet.
• Sett overfresbraketten (99) over enden av spindelen som vist i figur P1,
og lås den med vingemutteren (63).
• Sett på styrestengene til parallellanlegget til overfresen ved
støttestengene (100) som leveres med tilbehøret:
- Bruk stengene med liten diameter til MOF96 (fig. P2)
- Bruk stengene med stor diameter til MOF131/MOF177/OF97 (fig. P3).
• Stram låseskruene (101).
Pass alltid på at overfresen er riktig sentrert på stengene og
låst i braketten.
Overfres
Overfresen kan innstilles til ønsket vinkel og trekkes langs arbeidsstykket
ved hjelp av håndtaket (2) i figur A, eller arbeidsstykket føres langs den
stasjonære fresen.
• Sjekk at overfresbraketten er stivt montert.
• Om nødvendig monteres den ytre flensen (46) på spindelen som vist i
figur F1 og klemmes overfresen mot motoren ved hjelp av
spindelmutteren (45) i figur F1. Ikke stram spindelmutteren for mye.
Arbeidsstykket skal alltid mates mot rotasjonsretningen til
fresen.
Lufting av tverrkontrollen
Etter at oljen i tverrkontrollen er etterfylt eller skiftet, må luften slippes ut av
systemet.
• Ta enheten av maskinen, og mens stempelet er helt ute og vendt ned,
klemmes enheten i en vertikal stilling.
• Fjern pluggen ved bakenden av belgen (114). Hold belgen for å unngå
søl av olje.
• Fyll belgen helt med hydraulisk olje, Castrol 210 NRL25 eller
tilsvarende, med en trakt eller en oljekanne.
• Sett i fyllepluggen og stram den én omdreining.
• Trykk forsiktig på belgen til det kommer litt olje fra fyllepluggen.
• Stram fyllepluggen med en skrunøkkel og monter enheten.
Vedlikehold
Ditt DEWALT-elektroverktøy er konstruert slik at det kan brukes i lang tid
med et minimum av vedlikehold. Kontinuerlig og tilfredsstillende drift
avhenger av riktig behandling og regelmessig rengjøring av verktøyet.
• Skift den faste borddelen og anlegget når de er slitt.
Smøring
Din radialarmsag krever ingen ekstra smøring.
Armsporet eller lagrene må aldri smøres.
Se også bruksanvisningen til ditt elektriske verktøy.
Boring (fig. Q)
Hullet med gjenger (102) tar en 10 mm eller 3/8" chuck som gjør din sag til
en anvendelig radialboremaskin. Dette tilbehøret er særlig nyttig til
preparering til plugger.
• Fjern bladvern-enheten og bladet.
• Sving dekselet (103) bort.
• Sett chucken (104) rett i hullet med gjenger (102).
Gjæreanlegg (fig. R1 & R2)
Gjæreanleggene (105) brukes til å øke hastigheten ved gjæring (fig. R1).
• Skift standardanlegget med gjæreanleggene (105).
• Før sagbladet mellom de to delene av anlegget (fig. R2).
Tverrkontroll (fig. S1 - S3)
Tverrkontrollen (106) garanterer optimale resultater når det er nødvendig
med konsistent, jevn mating.
Montering av tverrkontroll
• Fjern returfjæren (87) i figur K.
• Fjern åkstopperen (14) i figur A1.
• Monter den bakre flate braketten (115) og åkstopperen som vist i figur S2.
• Løsne låseskruen (116) i den ruglete knotten (108) med en
umbrakonøkkel og løsne den ruglete knotten (fig. S3).
• Løsne låseskruen (117) i den bakre støtten (109) og trekk støtten av
stangen.
• Før sylinderen (111) gjennom sylinderklemmen (110) (fig. S1).
• Sett sylinderklemmen (110) over kløvelåsen (15) og stram låseskruene
på hver side av festet (112).
• Monter den bakre støtten (109) og den ruglete knotten (108) og stram
alle skruer (fig. S3).
• Sett den bakre støtten (109) som vist (fig. S3) og stram låseskruen (117).
• Skyv rullehodet bakover og sett sylinderen lengst mulig bakover i
klemmen (110). Enden av stangen må ikke berøre lufteskruen i
gummibelgen, når belgen (114) er sammentrykket. Kontroller stillingen
ved å trykke på lufteskruen.
• Stram skruen (113) i sylinderklemmen.
• Juster tverrhastigheten med den ruglete knotten (108).
79
Rengjøring
• Rengjør regelmessig armsporet. Fjern endelokket og åket for å utføre
dette. Fjern også støv fra lagrene.
• Hold alltid toppen av bordet rent. Fjern aldri støv med hendene dine.
Utslitt verktøy og miljøet
Vern naturen. Kast ikke produktet sammen med annet avfall når det er
utslitt. Lever det til kildesortering eller til et DEWALT-serviceverksted.
DEWALT service
Dersom det skulle oppstå feil med maskinen, lever den til et autorisert
serviceverksted. (Se aktuell prisliste/katalog for ytterligere informasjon eller
ta kontakt med DEWALT).
På grunn av forskning og utvikling kan ovenstående spesifikasjoner bli
endret, noe som ikke blir opplyst separat.
no - 8
NORSK
GARANTI
• 30 DAGERS FORNØYD-KUNDEGARANTI •
Hvis du ikke er tilfreds med din DEWALT maskine, kan den returneres
innen 30 dager til din DEWALT forhandler eller til et DEWALT autorisert
serviceverksted og du kan bytte eller få pengene tilbake. Kvittering må
fremlegges.
• 1 ÅRS FRI VEDLIKEHOLDSERVICE •
Skulle din DEWALT maskine trenge vedlikehold eller service i de første
12 månedene etter det ble kjøpt, vil dette bli utført gratis av et
autorisert DEWALT serviceverksted. Gratis vedlikeholdsservice omfatter
arbeidskostnader. Tilbehørs- og reservedelskostnader inngår ikke.
Kvittering må fremlegges.
• 1 ÅRS GARANTI •
Dersom det skulle vise seg innen 12 måneder fra kjøpsdato at ditt
DEWALT-produkt har feil eller mangler som skyldes material- eller
fabrikasjonsfeil, garanterer vi å erstatte alle defekte deler gratis eller,
etter egen vurdering, erstatte verktøyet gratis forutsatt at:
• Maskinen ikke er blitt brukt skjødesløst.
• Reparasjoner bare er blitt utført av autorisert verksted/personell.
• Kvittering kan fremlegges.
Denne garantien er i tillegg til kjøperens rettigheter i henhold til
Kjøpsloven.
Adresse til nærmeste DEWALT autoriserte serviceverksted finner du i
DEWALT katalogen, eller ved å kontakte DEWALT.
Importør i Norge: Black & Decker (Norge) A/S
no - 9
80
NORSK
REFERANSESKJEMA
sveiv for høydejustering
sperrehåndtak for gjæring
låsehåndtak for gjæring
åksperre
kløvelås
åk-låsehåndtak
sperre for avfasing
låsehåndtak for avfasing
81
no - 10
PORTUGUÊS
SERRA DE BRAÇO RADIAL DW721
Parabéns!
Declaração CE de conformidade
Escolheu uma máquina DEWALT. Muitos anos de experiência, um
desenvolvimento contínuo de produtos e o espírito de inovação fizeram da
DEWALT um dos parceiros mais fiáveis para os utilizadores profissionais.
Conteúdo
Dados técnicos
Declaração CE de conformidade
Instruções de segurança
Verificação do conteúdo da embalagem
Descrição
Segurança eléctrica
Extensões
Montagem e afinação
Modo de emprego
Acessorios e dispositivos opcionais
Manutenção
Garantia
Tabela de referência rápida
pt - 1
pt - 1
pt - 2
pt - 3
pt - 3
pt - 3
pt - 4
pt - 4
pt - 6
pt - 8
pt - 9
pt - 9
pt - 10
Dados técnicos
Potência do motor (entrada)
Potência do motor (saída)
Voltage
Diâmetro da lâmina min/max
Furo da lâmina
Diâmetro do veio
Velocidade em vazio, 50 Hz
Velocidade em vazio, 60 Hz
Profundidade do corte a 90°
Profundidade do corte a 45°
Capacidade Máx. do corte a 0°
em 25 mm stock
Capacidade máxima de corte em esquadria
a 45° num toro de 25 mm
lado direiro
lado esquerdo
Capacidade máxima de seccionamento
à lardura
Capacidade máxima de corte recto à largura
Dimensões gerais (com armação de suporte)
Adaptador de extracção de poeira
Peso
W
W
V
mm
mm
mm
min-1
min-1
mm
mm
DW721
2000
1500
230
270-300
30
20
2800
3400
90
60
mm
610
mm
mm
405
425
mm
mm
mm
mm
kg
610
870
148 x 95 x 150
100
112,0
DW721
A DEWALT declara que estas ferramentas eléctricas foram concebidas em
conformidade com 89/392/CEE, 89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 61029,
EN 55104, EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Para mais informações, quieira consultar a DEWALT no endereço abaixo
ou a parte de trás do presente manual.
De acordo com as Directivas 86/188/CEE & 89/392/CEE da Comunidade
Europeia, o nível de potência sonora, medido de acordo com a
DIN 45635, é:
DW721
LpA
(pressão sonora)
LWA (potência sonora)
dB(A)*
84,2
dB(A)
91,4
* junto ao ouvido do operador
Use protectores auditivos quando a potência sonora
ultrapassar 85 dB(A).
Valor médio quadrático ponderado em frequência de aceleração
conforme à DIN 45675:
DW721
< 2,5 m/s2
TÜV Rheinland
Sicherheit und Umweltschutz GmbH
Am Grauen Stein
D-51105 Köln
Germany
Cert. No.
BM 95114442 01
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Equipamento padrão:
Armação de suporte, lâmina TCT, protector da lâmina e ferramentas,
interruptor de voltagem nula.
Fusíveis
Ferramentas de 230 V
10 Ampéres
Os seguintes símbolos são usados neste manual:
Indica risco de ferimentos, perda de vida ou danos à
ferramenta no caso do não-cumprimento das instruções deste
manual.
Indica tensão eléctrica.
Arestas afiadas.
pt - 1
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Alemanha
82
PORTUGUÊS
Instruções de segurança
Quando usar Ferramentas Eléctricas, cumpra sempre os
regulamentos de segurança aplicáveis no seu país para reduzir o
risco de incêndio, de choque eléctrico e de ferimentos. Leia as
seguintes instruções de segurança antes de tentar utilizar este
produto.
Guarde estas instruções!
Instruções gerais
1 Mantenha a área de trabalho arrumada
As mesas e áreas de trabalho desarrumadas podem provocar
ferimentos.
2 Cuide do ambiente da área de trabalho
Não exponha Ferramentas Eléctricas à humidade. Ilumine bem as
áreas de trabalho. Não utilize Ferramentas Eléctricas em presença de
líquidos ou gases inflamáveis.
3 Tenha cuidado com os choques eléctricos
Evite o contacto directo com superfícies ligadas à terra (p.ex. tubos,
radiadores, fogões, frigoríficos).
Nos casos de serviço sob condições extremas (tais como humidade
elevada, execução de soldadura, etc.) a segurança eléctrica pode ser
aumentada intercalando-se um transformador de separação ou um
disjuntor de corrente de defeito (FI).
4 Mantenha as crianças afastadas
Não deixe as crianças tocarem na ferramenta nem no cabo de
extensão. As crianças com menos de 16 anos de idade devem ser
vigiadas.
5 Cabos para uso exterior
Quando as ferramentas se utilizarem no exterior, empregue sempre
cabos previstos para uso no exterior.
6 Guarde as ferramentas que não estiverem a ser utilizadas
Quando não forem utilizadas as Ferramentas Eléctricas, estas devem
guardadas num sítio seco, fechado à chave e fora do alcance das
crianças.
7 Vista-se de maneira apropriada
Não use vestuário largo nem jóias porque podem prender-se numa
peça móvel. Quando se trabalha no exterior, é de aconselhar o uso de
luvas de borracha e de calçado antiderrapante. Cubra o cabelo se tiver
cabelo comprido.
8 Utilize óculos de protecção
Utilize também uma máscara no caso de os trabalhos produzirem pó.
9 Tenha cuidado com o ruído
Tome medidas de protecção apropriadas se o nível do ruído exceder
85 dB(A).
10 Segure firmemente as peças de trabalho
Utilize grampos ou um torno para segurar as peças a trabalhar.
É mais seguro e permite manter as duas mãos livres para trabalhar.
11 Verifique a sua posição
Mantenha sempre o equilíbrio.
12 Evite arranques acidentais
Não transporte uma ferramenta ligada à rede com o dedo colocado no
interruptor. Verifique se o interruptor está desligado ao ligar a
ferramenta à rede.
13 Esteja atento
Dê atenção ao que vai fazendo. Trabalhe com precaução. Não utilize
ferramentas quando estiver cansado.
14 Desligue a ferramenta
Desligue e espere até a ferramenta parar completamente antes de a
deixar sem vigilância. Tire a ficha da tomada quando a ferramenta não
estiver a ser utilizada, antes de proceder à manutenção ou à
substituição de acessórios.
15 Tire as chaves de aperto
Verifique sempre se as chaves de aperto foram retiradas da ferramenta
antes de a utilizar.
83
16 Empregue as ferramentas apropriadas
Neste manual indicam-se as aplicações da ferramenta. Não force
pequenas ferramentas ou acessórios para fazer o trabalho duma
ferramenta forte. A ferramenta trabalhará melhor e de uma maneira
mais segura se for utilizada para o efeito indicado.
AVISO O uso de qualquer acessório ou o uso da própria ferramenta,
além do que é recomendado neste manual de instruções pode dar
origem a risco de ferimento.
17 Não force o cabo eléctrico
Nunca transporte a ferramenta pelo cabo e não puxe pelo cabo para
tirar a ficha da tomada. Proteja o cabo contra o calor e evite o
contacto com óleo e objectos cortantes.
18 Cuide das suas ferramentas com atenção
Para uma maior rentabilidade, mantenha as ferramentas sempre
afinadas e limpas. Cumpra as instruções relativas à manutenção e
substituição dos acessórios. Verifique regularmente os cabos da
ferramenta e, no caso de estes estarem danificados, mande-os
consertar a um Centro de Assistência Técnica DEWALT. Verifique
periodicamente os cabos de extensão e substitua-os se estiverem
danificados. Mantenha os comandos secos, limpos e sem óleo ou
gordura.
19 Verifique as peças danificadas
Antes de utilizar a ferramenta, verifique cuidadosamente se esta
apresenta sinais de danos de modo a assegurar um bom
funcionamento e a obtenção do resultado desejado.
Verifique o bom alinhamento e fixação das peças móveis e confirme a
ausência de ruptura das peças. Verifique ainda se a montagem foi bem
feita ou se existe qualquer outra condição que possa impedir que a
ferramenta funcione bem. Mande consertar ou substituir os
dispositivos de protecção ou outras peças danificadas conforme as
instruções.
Não utilize a ferramenta se o interruptor não estiver a funcionar. Mande
substituir o interruptor num Centro de Assistência Técnica DEWALT.
20 Mande consertar a sua ferramenta por um Centro de Assistência
Técnica DEWALT
Esta Ferramenta Eléctrica está conforme às regulamentações de
segurança que lhe dizem respeito. Para evitar qualquer perigo, a
reparação de ferramentas eléctricas deverá estar fica exclusivamente a
cargo de técnicos qualificados.
Regras de segurança adicionais para Serras de Braço Radial
• Proteja a fonte de energia eléctrica com um fusível adequado ou com
um corta-corrente.
• Mantenha os sulcos de apoio do braço e os apoios do conjunto da
cabeça de rolo limpos de gordura.
• Antes de ligar a máquina certifique-se que a guia está na posição
correcta. A lâmina não deve tocar o material antes que a serra seja
puxada pelo cabo.
• Coloque sempre a alça de protecção dos dedos de modo a que passe
através da ranhura pré-cortada e/ou 3 mm acima da superfície do material
que está a ser cortado (excepto quando se trata de cortes rectos).
• Quando estiver a fazer cortes mantenha a faca de clivagem ajustada à
distância correcta da lâmina (1-3 mm) e certifique-se que as paletas
anti-recuo se encontram devidamente ajustadas.
• Quando estiver a fazer um corte recto verifique sempre a direcção em
que empurra o material.
• Verifique regularmente a precisão dos ajustamentos quando necessário.
• Certifique-se que a lâmina roda na direcção correcta e que os dentes
estão apontados na direcção da guia.
• Certifique-se que todos os dispositivos de segurança estão seguros
antes de começar a operar a máquina.
• Não trabalhe sem todas as seguranças nos devidos lugares.
• Quando não estiver a ser utilizada, proteja completamente a lâmina da
serra usando a cobertura.
pt - 2
PORTUGUÊS
• Quando não estiver a ser utilizada, quando estiver a mudar as lâminas
ou a levar a cabo qualquer operação de manutenção desligue a
máquina da corrente.
• Use sempre lâminas afiadas do tipo adequado à peça de trabalho.
O diâmetro da lâmina recomendado é referido nos dados técnicos.
• Não trave a ventoínha do motor para segurar o eixo do motor.
• Não force a velocidade de corte. (A diminuição da velocidade do motor
pode causar estragos sérios. Deixe que o motor atinja a velocidade
máxima antes de começar a cortar).
• Não levante a máquina pela mesa de trabalho.
• Não corte metais ferrosos, não-ferrosos ou alvenaria.
• Não aplique lubrificantes na lâmina quando estiver a trabalhar.
• Não coloque nenhuma das mãos na área da lâmina quando a serra
estiver ligada à corrente.
• Não tente pôr as mãos atrás da serra quando esta estiver a trabalhar.
• Não ponha as mãos a uma distância inferior a 150 mm da serra
enquanto estiver a cortar.
• Não use lâminas de serra danificadas ou rachadas.
Riscos residuais
Os seguintes riscos residuais são inerentes ao uso de serras de braço radial:
Apesar da aplicação dos regulamentos de segurança relevantes e da
implementação de instrumentos de segurança, certos riscos residuais não
podem ser evitados. Eles são:
- Diminuição da audição
- Risco de acidentes provocados pelas partes descobertas da lâmina
rotativa.
- Risco de ferimento ao mudar a lâmina.
- Risco de apertão dos dedos ao abrir os resguardos.
- Problemas de saúde provocados pela inalação do pó produzido aos
serrar madeira, sobretudo carvalho, faia e MDF.
1 grampo de cabo
1 grampo de arame
2 parafusos-macho
2 porcas M4
2 grampos de mesa
2 grampos para mola de retorno
14 anilhas D8 Belleville
8 anilhas planas D8
1 invólucro contendo:
9 anilhas planas D8
19 anilhas Belleville
19 porcas M8
10 parafusos planos de cabeça com ranhura M8 x 30
9 parafusos planos de cabeça com ranhura M8 x 16
1 Manual de instruções
1 Vista dos componentes destacados
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os acessórios apresentam
sinais de danos que possam ter ocorrido durante o transporte.
• Antes de utilizar a ferramenta, dedique o tempo necessário à leitura e
compreensão deste manual.
• Retire cuidadosamente a serra da caixa.
Descrição (fig. A1 & A2)
A Serra de Braço Radial DW721 foi criada para a indústria profissional da
madeira. Esta máquina de alta precisão pode ser rápida e facilmente
preparada para cortes seccionais, biselados, cortes em esquadria ou
cortes rectos. Com a ajuda da grande variedade de acessórios, a sua
Serra de Braço Radial irá executar praticamente todas as tarefas de
marcenaria. Para maior segurança, todos os comandos principais têm
dispositivos de fecho e travão. Consulte também a tabela de referência
rápida deste manual.
Verificação do conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Máquina parcialmente montada
5 Secções de topo de mesa
1 Guia de 48 mm
1 Guia de 5 mm
5 Suportes rectos de mesa
3 Suportes de mesa triangulares
1 Manivela de ajustamento de altura
1 Motor, uma junta de ligação e conjunto de cabeça de rolo com botão
de voltagem nula
1 Suporte para o botão de voltagem nula
1 Lâmina de serra
1 Conjunto de segurança
1 Adaptador de extracção de poeira
1 Caixa contendo:
1 armação de suporte (4 pernas, 4 varões transversais, 24 parafusos
M8 x 16, 24 porcas M8 e 48 anilhas planas D8)
1 conjunto de partes para a extensão da mesa:
8 parafusos planos de cabeça com ranhura M8 x 30
8 anilhas D8 Belleville
8 porcas M8
8 anilhas planas D8
1 invólucro contendo:
3 chaves de bocas (30, 10/13 & 17 mm)
1 chave de luneta
1 chave de canhão 13 mm
5 Chaves Allen (2,5, 3, 4, 5 & 8 mm)
1 parafuso de cruzeta
8 parafusos M8 x 30
6 parafusos M8
14 porcas M8
pt - 3
A1
1 Interruptor ON/OFF
2 Punho
3 Conjunto de segurança da lâmina
4 Topo de mesa fixo
5 Perna
6 Guia
7 Dispositivo de fixação da mesa
8 Coluna
9 Manivela de travão do corte em esquadria
10 Manivela de fixação o corte em esquadria
11 Manivela de ajustamento da altura
12 Braço radial
13 Batente
A2
14 Travão de movimento da junta de ligação
15 Prensa da peça a cortar
16 Junta de ligação
17 Motor
18 Tiras da mesa
19 Extensão da mesa
20 Escala de biselar
21 Conjunto da cabeça de rolo
22 Botão de reinício
23 Suporte do cabo
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido para uma única tensão. Verifique sempre
se a tensão da rede corresponde à voltagem indicada na placa de
identificação.
84
PORTUGUÊS
Substituição do cabo ou ficha
Ao substituir o cabo ou ficha, elimine-os de forma segura; uma ficha com
condutores de cobre a descoberto é perigosa quando entra em contacto
com uma tomada com corrente.
Extensões
Se fôr necessário um fio de extensão, use um cabo especial, conveniente
para a corrente desta máquina (Veja os dados técnicos). A dimensão
mínima do condutor é 1,5 mm2.
No caso de se usar uma bobina, desenrole o cabo todo.
Montagem e afinação
• Antes da montagem de acessórios e da afinação retire sempre
a ficha da tomada.
• Para conseguir o melhor desempenho da sua serra, é vital que
respeite os procedimentos abaixo descritos.
Montagem da armação de suporte (fig. A1 & B)
Os componentes e dispositivos de fixação da armação de suporte são
embalados em separado.
• Retire todas as partes da embalagem com a excepção do braço (12).
• Tranque o braço usando a manivela de fixação do corte em esquadria (10).
• Incline o cartão, puxe o braço para fora e ponha um bocado de
madeira (24) debaixo da extremidade da mesa (fig. B).
• Monte as pernas (5) usando as porcas, os parafusos e as anilhas
planas do invólucro. Não aperte ainda.
• Monte os varões transversais (25).
• Aperte agora firmemente os parafusos.
• Incline o conjunto até ficar direito.
A máquina deverá permanecer sempre nivelada e estável.
Montar a manivela de ajustamento de altura (fig. A1)
• Monte a manivela de ajustamento de altura (11) no topo da coluna (8)
usando o parafuso de cruzeta.
Montar o conjunto da cabeça do rolo (fig. A1 & C)
• Rode a manivela de ajustamento de altura (11) na diracção do + de
forma a levantar o braço (12) tão alto quanto possível (fig. A1).
• Retire os dois parafusos Allen (26) e retire o batente (13) (fig. C).
• Endureça os sulcos das chumaceiras (27) usando uma escova de
arame de aço e retire o pó com um pano seco (fig. C).
• Certifique-se que a prensa da peça a cortar (15) está liberta (fig. A1).
• Insira cuidadosamente as chumaceiras (28) do cunjunto da cabeça do
rolo (21) dentro dos sulcos das chumaceiras.
• Mova a cabeça do rolo nos sulcos das chumaceiras para verificar que
funciona sem problemas.
• Verifique se a prensa da peça a cortar tranca e solte a cabeça do rolo
como é pedido.
• Substitua o batente (13) imediatamente.
Montar o suporte do cabo e o grampo do cabo (fig. A2 & D)
• Retire o parafuso de cruzeta (29).
• Monte o suporte do cabo (23) e coloque o parafuso de cruzeta (29).
• Engate o cabo (30) usando o grampo do cabo (31).
Permita o movimento do braço nas direcções horizontal e
vertical.
A mesa da serra (fig. E1 - E4)
Montar os suportes da mesa (fig. E1)
A figura E1 mostra a posição correcta dos suportes da mesa.
Todos os suportes são montados usando parafusos M8 x 16 e porcas
85
correspondentes e com anilhas D8 Belleville à frente, mas não atrás.
• Monte o suporte triangular de 40 mm (32) no lado da base da mesa (33).
• Monte os dois suportes triangulares de mesa de 30 mm (34) na frente
da base da mesa.
• Monte os dois suportes de mesa rectos de 75 mm (35) que trazem um
encaixe rectangular (36) da forma demonstrada. Note que eles não
ficam salientes na parte de trás da base da mesa (33).
• Não aperte ainda os parafusos.
Ajustar os suportes da mesa usando o veio (fig. A1 & E2)
• Solte a manivela de fixação de biselar (37) e puxe para fora o travão de
biselar (38) (fig. E2).
• Gire o motor para a posição vertical e trave-o usando o travão de
biselar (38) e a manivela de fixação de biselar (37).
• Solte a manivela de fixação do corte em esquadria (10) (fig. A1) para
rodar o braço até que o veio (39) fique exactamente por cima da
extremidade da frente de um dos suportes rectos da mesa.
• Baixe cuidadosamente o braço até que o veio toque o apoio da mesa
e aperte manualmente a porca correspondente da mesa de suporte.
• Repita esta operação na extremidade posterior e para o outro suporte
da mesa.
• Verifique de novo usando o veio do motor.
• Aperte agora firmemente os parafusos.
• Ponha de novo o braço na posição central e tranque-o.
Ajustar o suporte central da mesa (fig. E3)
• Coloque uma alavanca por cima dos dois parafusos rectos da mesa (35).
• Desaperte os parafusos (40) do suporte central da mesa (41).
• Ajuste o suporte central da mesa usando uma chave Allen até que
toque o nível.
• Aperte agora firmemente os parafusos.
Montar a secção fixa da mesa (fig. E1 & E4)
A posição do topo da mesa é mostrada na figura E4.
Dependendo da profundidade de corte pretendida, a guia (6) também
pode ser colocada entre as tiras (18).
• Coloque a secção fixa da mesa (4) na base da forma ilustrada e
verifique se os furos do meio ficam por cima dos parafusos de
ajustamento no suporte central da mesa.
• Use os parafusos M8 x 30 e anilhas planas D8 no topo e anilhas D8
Belleville no fundo.
• Aperte manualmente todos os parafusos da secção fixa da mesa (4)
excepto os cinco parafusos da frente e o parafuso do furo grande
central.
• Coloque a guia (6) e as tiras (18) na base da mesa (33) (fig. E1).
• Monte os dispositivos de fixação da mesa (7) (fig. E4) na parte de trás
dos suportes rectos da mesa (35) (fig. E1).
• Aperte os dispositivos de fixação da mesa.
• Aperte firmemente todos os parafusos do topo da mesa.
• Solte os dispositivos de fixação da mesa e retire as tiras e a guia.
• Monte o suporte recto de 75 mm da mesa (sem o encaixe rectangular)
(42) na extremidade do suporte triangular do lado esquerdo (34)
debaixo da mesa, usando o furo ranhurado central.
• Aperte os três parafusos da frente correspondentes no topo fixo da
mesa (4).
• Monte o suporte da mesa de 27 mm (43) na extremidade do suporte
triangular do lado direito debaixo da mesa. Usando o furo ranhurado
central (fig. E1). Certifique-se que a extremidade oblíqua se encontra à
direita.
• Aperte os dois parafusos da frente correspondentes no topo fixo da
mesa (4).
pt - 4
PORTUGUÊS
Montar a extensão da mesa (fig. E1 & E4)
• Coloque a extensão da mesa (19) nos suportes salientes da mesa.
• Certifique-se que ambas as mesas estão niveladas e aperte os
parafusos manualmente.
• Reposicione as ripas (18) e aperte os dispositivos de fixação da mesa (7).
• Debaixo da extensão da mesa, usando o furo ranhurado central,
monte o último apoio de 27 mm da mesa (43) (fig. E1) no apoio de
mesa triangular de 75 mm (32). Certifique-se que a extremidade
obíqua se encontra à esquerda.
• Aperte os parafusos da frente correspondentes na secção fixa da
mesa (4).
Ambas as mesas têm de ser niveladas atrás.
A lâmina da serra (fig. F1 - F6)
Montagem da lâmina da serra (fig. F1)
• Os dentes de uma lâmina nova são muito afiados e podem ser
perigosos.
• A direcção da rotação é indicada pela seta no motor.
• Segure o veio usando a chave Allen (44) fornecida juntamente com a
máquina e retire a porca do veio (45) girando no sentido dos ponteiros
do relógio com a chave de bocas multifuncional.
• Monte a lâmina entre a falange exterior (46) e a falange interior (47)
certificando-se que os dentes inferiores estão direccionados para a
parte de trás da máquina.
Certifique-se que a anilha (48) da porca do veio (45) está
encostada à falange exterior (consulte o suplemento na fig. F1).
• Aperte a porca do veio (45) girando no sentido dos ponteiros do
relógio.
Verificar se o braço está paralelo ao topo da mesa (fig. A1, E3 & F2)
• Aperte a prensa da peça a cortar (15) com a lâmina em posição frontal
(fig. A1).
• Baixe a lâmina até que apenas toque o topo da mesa (4) (fig. F2).
• Solte as manivelas (9) e (10) (fig. A1).
• Rode o braço de forma a que a lâmina deslize no topo da mesa de um
lado ao outro em largura.
• Se necessário, ajuste o parafuso de ajustamento frontal (40) (fig. E3).
• Repita esta operação com a lâmina em posição posterior e ajuste o
parafuso de trás se necessário.
Verificar se a lâmina está perpendicular ao topo da mesa (fig. A1 & F3)
• Ponha o braço novamente na posição central e aperte a prensa da
peça a cortar (15) (fig. A1).
• Coloque um esquadro de metal (49) contra o corpo da lâmina (fig. F3).
• Para ajustar, proceda da seguinte forma:
• Retire o disco do indicador de bisel (50) desapertando os dois
parafusos (51).
• Desaperte os três parafusos Allen que ficarão deste modo expostos.
• Coloque uma chave Allen no veio do motor e bata de leve até que a
lâmina esteja nivelada contra o esquadro.
• Aperte agora firmemente os parafusos.
É especialmente importante apertar o parafuso Allen central.
• Substitua o disco do indicador do bisel (50).
pt - 5
Verificar se o funcionamento do corte seccional é perpendicular à guia
(fig. F4 & F5)
• Trave a lâmina em frente da guia (fig. F4).
• Coloque um esquadro (49) num pedaço de tábua e contra a guia
tocando apenas a guia da forma ilustrada.
• Destrave a prensa da peça a cortar, puxe na sua direcção de forma a
verificar se a lâmina aplaina paralelamente ao esquadro.
• Para ajustar, proceda da seguinte forma:
• Com a manivela de travão do corte em esquadria (9) engrenada na
posição 0°, solte a manivela de fixação do corte em esquadria (10)
(fig. F5).
• Desaperte as porcas de aperto (52) de cada lado do braço.
• Para ajustar o braço à esquerda, desaperte o perno do lado direito do
braço e aperte o perno oposto.
• Para ajustar o braço à direita, desaperte o perno do lado esquerdo do
braço e aperte o perno oposto.
• Continue passo a passo e verifique o ajustamento depois de cada fase
com as manivelas (9) e (10) engrenadas.
Não aperte demasiado os pernos.
• Aperte as porcas de aperto (52).
Verificar se a lâmina está perpendicular à guia (fig. F6)
• Destrave a manivela de fixação da junta de ligação (53) e prima o
travão da junta de ligação (54).
• Gire o motor ao longo dos 90° da maneira demonstrada.
• Se o motor apresentar alguma folga aperte a porca (55).
• Coloque a lâmina contra a guia e verifique se está paralela à guia.
• Para ajustar, proceda da seguinte forma:
• Desaperte os dois parafusos (56) instalados transversalmente debaixo
da junta de ligação.
• Insira a chave Allen no veio do motor.
• Ajuste a posição da lâmina e aperte os parafusos (56).
Montar e ajustar o conjunto de segurança da lâmina (fig. G1 - G5)
A protecção da lâmina (3) é um conjunto multifuncional que oferece as
seguintes características de segurança (fig. G1):
- Resguardo superior (57) (fig. G1) e resguardo posterior com mola (58)
(fig. G2) para total protecção da lâmina.
- Adaptador de extracção de poeira (59) para cortes seccionais e rectos.
- Paletas anti-recuo (60) para os cortes rectos.
- Protecção para os dedos ajustável (61) para os cortes seccionais.
- Faca de clivagem (62) para evitar que a peça de trabalhos se fixe na
lâmina aquando se está a realizar um corte recto.
• Solte a manivela de fixação de biselar (37) e retire o travão de biselar (38)
(fig. E2) para inclinar o motor como é mostrado para o acesso
optimizante (fig. G3).
• Retire a porca de orelhas de retenção do resguardo (63) e a anilha (64).
• Desaperte o parafuso de retém (65) e gire o suporte de retenção (66) na
direcção oposta à dos ponteiros de relógio até que o resguardo posterior
em mola (58) possa ser retirado da sua cantoneira de suporte (68).
• Solte apenas as duas molas (67) do topo.
• Gire o resguardo posterior da lâmina previamente engatado (58) como
é mostrado na figura G2.
• Baixe o conjunto de segurança sobre a lâmina (fig. G3).
• Segure o conjunto de segurança usando a porca de orelhas (63) e a
anilha (64).
• Ponha o resguardo posterior em mola (58) e o suporte de retenção (66)
na posição original.
• Para retirar o conjunto de segurança siga pela ordem inversa.
86
PORTUGUÊS
Os dentes de uma lâmina nova são muito afiados e podem ser
perigosos.
Ajustar os comandos do conjunto de segurança (fig. G2 - G5)
Ajustar a faca de clivagem para o corte recto
• Desaperte os dois puxadores (69) e faça a faca de clivagem (62)
deslizar para baixo até que a ponta esteja distanciada do topo da
mesa aproximadamente 10 mm (fig. G2 & G4).
A faca de clivagem deve ser colocada correctamente; a
distância entre o aro dentado e a faca de clivagem deve ser
entre 1-3 mm (fig. G4).
Ajustar as paletas anti-recuo para corte (inclinado) recto (fig. G5)
• Desaperte o puxador (70) e baixe o suporte (71) até que a mola que
está pressionada para baixo (72) apenas toque a superfície da peça de
trabalho.
• As pontas das paletas anti-recuo (60) devem agora estar 3 mm abaixo
da superfície da peça de trabalho e o ângulo deve estar da maneira
mostrada pela figura G5.
• Para obter um corte recto biselado alivie o parafuso Allen (73) e
coloque as paletas anti-recuo no ângulo necessário.
Ajustar a faca de clivagem, a protecção para os dedos e as paletas
anti-recuo para cortes seccionais (fig. G2)
• Para cortes seccionais puxe a faca de clivagem e as paletas anti-recuo
para cima de modo a que não atrapalhem o serviço.
• Desaperte a manivela (74) de forma a posicionar a protecção para os
dedos (61) imediatamente acima da peça de trabalho, trancando de
seguida a manivela (74).
Ajustamentos da escala (fig. H1 - H5)
Escala de corte recto
O corte recto pode ser feito com o motor em duas posições. Cada uma
delas exige uma forma específica de direcionar o material:
Posicionamento do material
Direccionamento do material
- Posição para corte recto interior da dire it a para a es querda (fig. H1)
- Posição para corte recto exterior da es qu erda para a dire it a (fig. H2)
O indicador (75) que mostra a largura do corte na escala (76) é ajustável
(fig. H3):
• Coloque a guia o mais para trás possível.
• Coloque uma tábua de 24 mm contra a guia.
• Destrave a manivela de fixação da junta de ligação (53), prima o travão
da junta de ligação (54) (fig. H1) e coloque o motor na posição de corte
recto exterior (fig. H2).
• Desloque o conjunto da junta de ligação ao longo do braço radial até
que a lâmina toque somente a extremidade do material.
• Desaperte os dois parafusos (77) e desloque o indicador (75) até que a
extremidade do indicador do corte recto exterior se alinhe com a
largura conhecida da tábua na escala inferior (fig. H3).
• Aperte os dois parafusos (77).
• Coloque o motor em posição para corte recto interior.
• Levante a protecção para que a lâmina possa ser encostada contra a
face da guia.
• O indicador de corte recto interior (79) deve agora estar alinhado com
a posição zero na escala superior. Ajuste se for preciso.
Escala de biselar (fig. H4)
• Verifique se a escala de biselar (20) mostra 0° quando posicionada
para um corte vertical.
• Se necessário, desaperte os parafusos (51) e ajuste o indicador para 0°.
• Ajuste o indicador (81) de forma a marcar 0° usando o parafuso (83).
A escala do corte em esquadria tem posições pré-determinadas para 45°
à esquerda e à direita e para 0°.
Travão de movimento da junta de ligação (fig. A2, J1 & J2)
O travão de movimento da junta de ligação (14) tem de ser ajustado de
forma a evitar que as chumaceiras do conjunto da junta de ligação
toquem o limite posterior dos sulcos das chumaceiras (fig. A2).
• Empurre o conjunto da junta de ligação até onde puder, puxe-o então
para a frente cerca de 5 mm e trave-o usando a prensa da peça a
cortar (fig. A2) (15).
• Ajuste o travão de movimento da junta de ligação (14) afrouxando as
porcas (85) na ranhura da frente (84) até que o batente de borracha (86)
se encoste à extremidade do alojamento da prensa da peça a cortar.
• Aperte as porcas (85) (fig. J1).
Quando estiver a fazer cortes seccionais, aperte uma porca no
furo ranhurado à frente e uma no furo ranhurado atrás (80)
(fig. J2).
Montar a mola de retorno (fig. K)
• Monte a mola de retorno (87) atrás do travão de movimento da junta
de ligação (14) usando os parafusos correspondentes e junte a
extremidade do cabo à prensa da peça a cortar (15) usando os
parafusos (88).
Para mais informações sobre os acessórios apropriados, consulte o seu
Revendedor autorizado.
Modo de emprego
• Cumpra sempre as instruções de segurança e os
regulamentos aplicáveis.
• Certifique-se de que o material a serrar está bem fixo no
devido lugar.
• Aplique apenas uma pressão suave sobre a ferramenta e não
exerça pressão lateral sobre a lâmina da serra.
• Evite sobrecarga.
• Instale a lâmina correcta. Não use lâminas demasiado gastas.
A velocidade máxima de rotação da ferramenta não deve
exceder a indicada na lâmina.
• Não tente cortar peças excessivamente pequenas.
• Deixe a lâmina cortar livremente. Não esforce.
• Deixe o motor atingir a velocidade total antes de cortar.
• Certifique-se de que todos os botões de fixação e os
manípulos dos grampos estão fixos.
• Nunca trabalhe com a máquina sem as protecções no sítio.
• Nunca levante a máquina pelo topo da mesa.
• Recorra sempre à figura L para verificar a posição e o tipo da
guia.
Ligar (ON) e desligar (OFF) (fig. A1)
O botão ON/OFF (para ligar e desligar) da serra de braço radial oferece
múltiplas vantagens:
- função de libertação de voltagem nula: se a energia for desligada por
qualquer razão, o botão tem de ser ligado novamente.
- dispositivo de protecção de sobrecarga do motor: em caso de
sobrecarga do motor o fornecimento de energia ao motor será
cortado. Se tal acontecer, deixe o motor arrefecer durante 10 minutos
e depois carregue no botão Reiniciar (22).
• I = ON
O aparelho trabalha agora em operação contínua.
• O = OFF
Escala do corte em esquadria (fig. H5)
• Verifique se a escala do corte em esquadria (82) mostra 0° quando
posicionada para um corte vertical.
87
pt - 6
PORTUGUÊS
Fazer um corte experimental (fig. A1)
• Com a manivela de travão de corte em esquadria (9) engrenada,
tranque a manivela de fixação em esquadria (10) de forma a que a
lâmina fique posicionada para um corte seccional de 0°.
• Solte a prensa da peça a cortar (15) e empurre de novo o conjunto da
junta de ligação até que a lâmina fique atrás da guia.
• Baixe o braço até que a lâmina quase toque o topo da mesa.
• Posicione a peça de trabalho contra a frente da guia.
• Carregue em ON e baixe o braço de forma a que a lâmina faça um
rasgo pouco profundo na superfície da mesa.
• Puxe a lâmina na sua direcção de forma a fazer uma ranhura vertical
na guia de madeira e através da peça de trabalho.
• Coloque a lâmina de novo na posição de descanso em OFF.
• Verifique se o corte é realmente de 90° em todos os planos e reajuste
se for preciso.
Cortes básicos com a serra (fig. L1 - L5)
Os dentes de uma lâmina nova são muito afiados e podem ser
perigosos.
Cortes seccionais (fig. A1 & L1)
• Coloque o braço radial em ângulo recto em relação à guia.
• Engrene a manivela de travão do corte em esquadria (9) na posição de
0° e aperte a manivela de fixação do corte em esquadria (10) (fig. A1).
• Baixe a lâmina.
• Ajuste a protecção para os dedos de maneira a que apenas
desobstrua a peça de trabalho.
• Se não houver nenhuma ranhura no topo da mesa faça uma da
maneira acima descrita.
• Segura a peça de trabalho de encontro à guia mantendo os seus
dedos bem afastados do percurso da lâmina.
• Carregue em ON e devagar conduza a lâmina através da guia e da
peça de trabalho.
• Recoloque a lâmina na posição de descanso e carregue em OFF.
Cortes em esquadria (fig. A1 & L3)
• Solte a manivela de travão de corte em esquadria (9) e a manivela de
fixação do corte em esquadria (10) (fig. A1).
• Vire o braço para o ângulo necessário na escala do corte em esquadria.
• Para conseguir um ângulo de 45° à esquerda ou à direita, engrene a
manivela de travão do corte em esquadria (9) e tranque com a
manivela de fixação do corte em esquadria (10).
• Para ângulos intermédios utilize apenas a manivela de fixação do corte
em esquadria.
• Utilize os mesmos procedimentos que empreendeu nos cortes
seccionais.
No caso de cortes em esquadria à esquerda poderá ter de
fazer deslizar a guia e as tiras para a esquerda.
Cortes biselados (fig. A1, E2 & L2)
• Posicione o braço como se fosse para um corte seccional a 0°.
• Levante a lâmina bem acima da superfície da mesa.
• Solte a manivela de fixação de biselar (37) e puxe para fora o travão de
biselar (38) (fig. E2).
• Incline o motor para o ângulo necessário na escala de biselar (20) (fig. A1).
• Para conseguir ângulos de 90° ou 45° à direita, engrene o travão de
biselar (38) e tranque com a manivela de fixação de biselar (37).
• Para ângulos intermédios utilize apenas a manivela de fixação de
biselar.
• Utilize o mesmo procedimento que empreendeu nos cortes seccionais
verticais.
pt - 7
Corte recto (fig. L5, G2, H1 & H2)
O motor pode ser trancado na posição para corte recto interior ou para
corte recto exterior como se pode ver nas figuras H1 & H2, por forma a
adaptar a máquina a peças de trabalho estreitas e largas,
respectivamente.
• Tranque a junta de ligação na posição de puxado para fora usando a
prensa da peça a cortar.
• Solte a manivela de fixação da junta de ligação (53) e pressione o
travão da junta de ligação (54) para rodar o motor para a posição
apropriada, até que tranque no lugar próprio (fig. H1).
• Aperte a manivela de fixação da junta de ligação (53) e posicione a
guia em conformidade.
• Posicione a junta de ligação ao longo do braço para a desejada largura
de corte usando a escala de corte recto (76) e tranque-a na posição
recorrendo à prensa da peça a cortar.
• Ajuste a protecção da lâmina como foi descrito em cima e vire o
adaptador de extracção de pó (59) para longe da sua cara (fig. G2).
Lembre-se que o corte recto exige a utilização da faca de clivagem (62)
e das paletas anti-recuo (60) (fig. H2).
• Devagar, faça a peça de trabalho andar de encontro à lâmina,
mantendo-a firmemente premida contra a mesa e contra a guia.
Permita que os dentes cortem e não force a peça através da lâmina.
A velocidade da lâmina deve ser mantida constante.
Sirva-se sempre da alavanca de comando.
Corte recto biselado
• Ponha a máquina na posição de corte inclinado.
• Rode a junta de ligação para a posição de corte biselado.
• Posicione a junta de ligação para a largura de corte correcta.
• Mude o ângulo das paletas anti-recuo de forma a ficarem na peça de
trablho e baixe a faca de clivagem.
• Utilize o mesmo procedimento que empreendeu nos cortes rectos.
Biselamento composto (fig. L4)
Este corte é uma combinação de um corte inclinado e de um corte em
esquadria.
• Ajuste o ângulo de inclinação necessário.
• Rode o braço para a posição de esquadria necessária.
• Utilize o mesmo procedimento que empreendeu nos cortes em
esquadria.
Sempre DESLIGUE a ferramenta quando o trabalho está acabado e antes
de tirar a ficha da tomada.
Fazer formas côncavas
A sua serra de braço radial pode ser usada para uma variedade de
apliações mais complexas, tais como tornar algo côncavo.
• Incline a lâmina até ao ângulo necessário, rode a junta de ligação por
baixo do braço e coloque a lâmina por cima da peça de trabalho onde
necessário. Retire a peça de trabalho e baixe a lâmina de forma a fazer
um corte baixo. Baixe as paletas anti-recuo como para o corte recto
biselado. Mantendo a peça de trabalho contra a guia, proceda como
para o corte recto biselado.
Faça somente cortes pouco profundos!
Extracção de pó (fig. G2)
A máquina vem equipada com um adaptador de extracção de pó (59).
• Sempre que possível, use um extractor de poeiras de acordo com as
directivas aplicáveis tendo em vista a emissão da serradura.
88
PORTUGUÊS
• Quando estiver a fazer um corte seccional posicione um colector de
pó (opcional) por detrás da linha de corte.
Acessórios opcionais
Antes de colocar qualquer acessório desligue sempre a
máquina.
Cabeça modeladora/torneadora
Esta cabeça pode ser usada para dar ao seu trabalho um acabamento
profissional.
Monte a cabeça modeladora/torneadora(fig. M1 - M3)
• Retire o conjunto de protecção da lâmina e a lâmina.
• Adapte as fresas (89) à cabeça modeladora/torneadora (90),
certificando-se que estão ambas instaladas da mesma maneira (fig. M1).
• Monte o separador especial (91) fornecido com a cabeça modeladora
no eixo.
• Coloque a cabeça modeladora no eixo da forma exemplificada e
segure-a com a porca de fixação (92) usando a chave de canhão (93)
disponível como opção.
• Incline o motor até que a cabeça modeladora fique em posição
horizontal.
• Monte a protecção da cabeça modeladora (94) (fig. M2) da forma
representada e ajuste-a à profundidade de corte desejada (fig. M3).
Moldar/Tornear
• Coloque a cabeça modeladora/torneadora por cima da guia.
A secção protuberante correspondente ao corte que será feito.
Determinadas aplicações podem precisar que a guia seja dividida em
duas secções e a colocação da cabeça modeladora/torneadora entre
elas. Nesse caso, a guia tem de ser substituída quando a serra for outra
vez utilizada em aplicações normais.
Sirva-se sempre da alavanca de comando.
• Faça o material correr firme e regularmente ao longo da guia,
do lado direito.
Entalhar
• Use fresas de bordos direitos.
• Utilize o mesmo procedimento que utilizou em moldar/tornear.
• Para corte de rebaixo biselado, incline o motor no ângulo desejado.
Para entalhes mais largos use a fresa juntamente com a
protecção da cabeça modeladora/torneadora.
Consulte as instruções referentes à utilização da fresa.
A fresa (fig. F1, N1 & N2)
Existem dois tipos de fresas disponíveis. A figura N1 mostra a fresa de
qualidade padrão e a figura N2 mostra o modelo de grande duração e de
qualidade superior.
Arestas afiadas.
Montar a fresa
• Retire o conjunto de protecção da lâmina e a lâmina.
• Monte o separador (94) no eixo com o lado mais estreito virado para o
motor.
89
• Monte as lâminas de corte (95) com o número necessário de lâminas
intermediárias (96A) entre elas, juntamente com uma combinação de
calços (96) de forma a conseguir a largura de corte pretendida.
• Segure a fresa usando a porca do eixo normal (45) (fig. F1).
• Retire a faca de clivagem e o suporte de apoio do cunjunto de
protecção da lâmina e monte a protecção.
• Baixe a fresa para a posição que permita a profundidade de corte
desejada.
Usar a fresa
- Em posição de corte em esquadria ou corte seccional
• Ajuste as paletas anti-recuo para cima de forma a que não fiquem a
impedir a área.
• Ajuste a protecção para os dedos correctamente.
- Em posição de corte recto.
• Ajuste as paletas anti-recuo correctamente.
Lixar com discos ou com cilindros (fig. M2, O1 & O2)
Existem dois acessórios para lixar disponíveis para cortes que requerem
lixagem em qualquer tipo de ângulo. Ambos podem ser utilizados do
seguinte modo:
- movendo a peça de trabalho ao longo do acessório fixo
- movendo o acessório ao longo da peça fixada
• Retire o conjunto de protecção da lâmina e a lâmina.
• Retraia a falange exterior (46) (fig. O1).
• Monte a lixadeira de discos (97) ou a de cilindro (98) (fig. O2)
directamente no eixo (39).
Lixar com disco (fig. O1)
• Utilize sempre a parte de baixo (lado direito) do disco.
• Quando usar a lixadeira de discos (97) para lixar horizontalmente,
a protecção da cabeça modeladora (94) (fig. M2) deve ser montada e
ajustada de forma a que o disco de lixa fique afastado da parte inferior
da protecção.
Lixar com cilindro (fig. O2)
• Quando estiver a lixar com cilindro, faça o material correr sempre
contra a rotação do cilindro.
O suporte da tupia (fig. F1, P1 - P3)
O suporte da tupia (99) permite-lhe fixar uma tupia Elu (MOF96, MOF131,
MOF177 or OF97) à sua máquina, aumentando assim a sua versatilidade
para trabalhos na madeira mais precisos ou decorativos (fig. P1).
Montar o suporte da tupia.
• Retire o conjunto da protecção da lâmina e a lâmina.
• Coloque o suporte da tupia (99) por cima da extremidade do eixo como
se demonstra na figura P1 e prenda-o com a porca de orelhas (63).
• Substitua as varetas de direcção das guias paralelas da tupia pelas
barras de suporte (100) fornecidas juntamente com o acessório:
- Use as barras de pequeno diâmetro para MOF96 (fig. P2)
- Use as barras de grande diâmetro para MOF131/MOF177/OF97 (fig. P3).
• Aperte os parafusos de bloqueamento(101).
Certifique-se sempre que a sua tupia se encontra devidamente
centrada nas barras e segura no suporte.
Fresagem
A tupia pode ser regulada para o ângulo pretendido e puxada de um lado
para o outro da peça de trabalho usando o punho (2) da figura A ou
guiada ao longo da plaina fixa.
• Verifique se o suporte da tupia está solidamente montado.
• Se necessário, ajuste o rebordo exterior (46) da figura F1 no eixo e fixe
o suporte da tupia contra o motor usando a porca do eixo (45) da
figura F1. Não aperte demasiado a porca do eixo.
pt - 8
PORTUGUÊS
Empurre sempre a peça de trabalho na direcção da plaina
rotativa.
Recorra também ao manual de instruções da sua ferramenta
eléctrica.
• Coloque de novo o bujão de enchimento e aperte com uma volta.
• Pressione ligeiramente os foles até que saia algum óleo pelo bujão de
enchimento.
• Aperte o bujão de enchimento com uma chave inglesa e reinstale o
aparelho.
Furar/broquear (fig. Q)
O furo roscado de localização (102) aceita a bucha opcional de 10 mm ou
3/8", o que transforma a sua Serra numa versátil unidade de perfuração
radial. Esta opção é particularmente útil para a preparação de materiais
que vão receber cavilhas.
• Retire o conjunto da lâmina e a lâmina.
• Rode a cobertura para o lado (103).
• Coloque a bucha (104) directamente no furo roscado de localização (102).
Manutenção
Guias de corte em esquadria (fig. R1 & R2)
Há guias de corte em esquadria (105) disponíveis para aumentar e
acelerar a operação do corte em ângulo (fig. R1).
• Substitua a guia corrente pelas guias de corte em esquadria (105).
• Guie a lâmina da serra entre as secções das duas guias (fig. R2).
Lubrificação
A sua Serra de Braço Radial não necessita de lubrificação adicional.
Comando transversal (fig. S1 - S3)
O comando transversal (106) garante os melhores resultados nas
aplicações em que um nível de alimentação consistente e equilibrado é
importante.
Montar o comando transversal.
• Retire a mola de retorno (87) da figura K.
• Retire o travão de movimento da junta de ligação (14) da figura A1.
• Monte o suporte plano traseiro (115) e o travão de movimento da junta
de ligação como se mostra na figura S2.
• Alivie o parafuso (116) do botão recartilhado (108) usando uma chave
Allen e desaparafuse o botão recartilhado (fig. S3).
• Desaperte o parafuso sem cabeça (117) do suporte traseiro (109) e
puxe o suporte para fora do veio.
• Passe o cilindro (111) através do dispositivo de fixação cilíndrico (110)
(fig. S1).
• Coloque o dispositivo de fixação cilíndrico (110) por cima da prensa da
peça a cortar (15) e aperte os parafusos sem cabeça de cada lado do
suporte (112).
• Monte de novo o suporte traseiro (109) e o botão recartilhado (108) e
aperte todos os parafusos (fig. S3).
• Posicione o suporte traseiro (109) da forma indicada (fig. S3) e aperte o
parafurso sem cabeça (117).
• Empurre a cabeça do rolo para trás e coloque o cilindro no seu
dispositivo de fixação (110) tão para trás quanto possível.
A extremidade do veio não deve tocar o perno de sangria nos foles de
borracha, quando os foles (114) estão comprimidos.
Verifique o posicionamento primindo o perno de sangria.
• Aperte o parafuso (113) do dispositivo de fixação cilíndrico.
• Regule a engrenagem intermediária transversal usando o botão
recartilhado (108).
Sangrar o comando transversal
Depois de encher ou substituir o óleo do comando transversal, tem de se
expedir todo o ar do sistema.
• Retire o aparelho da máquina e com o êmbolo completamente
esticado e virado para baixo, fixe o aparelho em posição vertical.
• Retire o bujão da extremidade posterior dos foles (114).
Segure os foles de forma a não derramar o óleo.
• Encha completamente os foles com óleo hidráulico Castrol 210 NRL25
ou equivalente usando um funil ou uma seringa para óleo.
pt - 9
A sua Ferramenta Eléctrica DEWALT foi concebida para funcionar durante
muito tempo com um mínimo de manutenção. O funcionamento
satisfatório contínuo depende de bons cuidados e limpeza regular da
ferramenta.
• Substitua o tampo fixo da mesa e a guia quando estiverem gastos.
Nunca lubrifique as guias do braço nem as chumaceiras.
Limpeza
• Limpe regularmente as guias dos braços. Retire a protecção da
extremidade e a junta de ligação para levar a cabo esta tarefa. Limpe
também o pó das chumaceiras.
• Mantenha sempre o tampo da mesa limpo. Nunca limpe o serrim com
as mãos.
Ferramentas indesejadas e o ambiente
Leve a sua ferramenta velha a um Centro de Assistência Técnica DEWALT
onde ela será eliminada de um modo seguro para o ambiente.
GARANTIA
• 30 DIAS DE SATISFAÇÃO COMPLETA •
Se não estiver completamente satisfeito com a sua máquina DEWALT,
contacte um Centro de Assistência Técnica DEWALT. Apresente a sua
reclamação, juntamente com a máquina completa, bem como a
factura de compra e ser-lhe á apresentada a melhor solução.
• UM ANO DE MANUTENÇÃO GRATUITA •
Se necessitar de manutenção para a sua máquina DEWALT, durante
os 12 meses após a compra, entregue-a, sem encargos, num Centro
de Assistência Técnica DEWALT. Deve apresentar uma prova da
compra.
• UM ANO DE GARANTIA •
Se o seu produto DEWALT se avariar por defeito de montagem ou de
material, durante os 12 meses a partir da data da compra, garantimos a
substituição de todas as peças defeituosas sem encargos desde que:
• O produto não tenha sido mal usado.
• Eventuais reparações não tenham sido efectuadas por pessoas
estranhas aos Centro de Assistência Técnica DEWALT.
• Se apresente prova da data de compra.
Para a localização do Centro de Assistência Técnica DEWALT mais
próximo, queira consultar a parte de trás do presente manual.
90
PORTUGUÊS
TABELA DE REFERENCIA RAPIDA
manivela de ajuste da altura
manivela de travão do corte
em esquadria
manivela de fixação do corte
em esquadria
travão da junta de ligação
prensa da peça a cortar
manivela de fixação
da junta de ligação
travão de biselar
manivela de fixação
de biselar
91
pt - 10
SUOMI
SÄTEITTÄISVARSISAHA DW721
Onneksi olkoon!
CE-Vaatimustenmukaisuustodistus
Olet valinnut DEWALT-sähkötyökalun. Monivuotisen kokemuksen, ahkeran
tuotekehittelyn ja uudistusten ansiosta DEWALT on yksi ammattikäyttäjien
luotettavimmista yhteistyökumppaneista.
Sisällysluettelo
Tekniset tiedot
CE-Vaatimustenmukaisuustodistus
Turvallisuusohjeet
Pakkauksen sisältö
Kuvaus
Sähköturvallisuus
Jatkojohdon käyttö
Asennus ja säädöt
Käyttöohjeet
Lisävarusteet
Huolto-ohjeita
Takuu
Pikaopas
fi - 1
fi - 1
fi - 2
fi - 3
fi - 3
fi - 3
fi - 3
fi - 6
fi - 7
fi - 7
fi - 8
fi - 9
fi - 10
Lisätietoja saat DEWALTilta allaolevasta osoitteesta tai käsikirjan
takakannesta.
Äänenpainetaso on Euroopan Unionin standardien 86/188/EEC ja
89/392/EEC mukainen, mitattu DIN 45635:n mukaisesti:
DW721
LpA
(äänenpaine)
LWA (ääniteho)
dB(A)*
84,2
dB(A)
91,4
* käyttäjän korvassa
Suojaa kuulosi asianmukaisesti, jos ylitetään 85 dB(A)
melutaso.
Tekniset tiedot
Moottorin teho (ottoteho)
Moottorin teho (antoteho)
Jännite
Terän halkaisija vähint./enint.
Teräkeskiön halkaisija
Karan kierre
Kuormittamaton kierrosnopeus/min, 50 Hz
Kuormittamaton kierrosnopeus/min, 60 Hz
Sahaussyvyys 90°
Sahaussyvyys 45°
Suurin leikkuualue 0°, 25 mm paksuun puuhun
Suurin jiirileikkuualue 45°, 25 mm paksuun puuhun
oikealle
vasemmalle
Suurin sahausleveys
Suurin halkaisuleveys
Kokonaismitat (jalustan kanssa)
Pölynpoiston sovitin
Paino
DW721
DEWALT vakuuttaa, että sähkökoneet on valmistettu Euroopan Unionin
standardien 89/392/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 61029, EN 55104,
EN 55014, EN 61000-3-2 ja EN 61000-3-3 mukaisesti.
mm
mm
mm
DW721
2000
1500
230
270-300
30
20
2800
3400
90
60
610
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
405
425
610
870
148 x 95 x 150
100
112,0
W
W
V
mm
mm
mm
Kiihtyvyyden painotettu neliöllinen keskiarvo DIN 45675:n mukaan:
DW721
< 2,5 m/s2
TÜV Rheinland
Sicherheit und Umweltschutz GmbH
Am Grauen Stein
D-51105 Köln
Germany
Cert. No.
BM 95114442 01
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Vakiovarusteet:
Jalusta, kovametalliterä, teräsuojus työkaluineen, hätäkytkintoiminto.
Sulakkeet:
230 V
10 A
Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia merkkejä:
Osoittaa henkilövahingon, hengenmenetyksen tai konevaurion
vaaraa, mikäli tämän käyttöohjeen neuvoja ei noudateta.
Osoittaa sähköiskun vaaraa.
Terävät reunat.
fi - 1
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Saksa
92
SUOMI
Turvallisuusohjeet
Lue käyttöohje huolellisesti ennen koneen käyttöönottoa. Säilytä
käyttöohje kaikkien koneen käyttäjien ulottuvilla. Näiden ohjeiden
lisäksi tulee aina seurata työsuojeluviranomaisten ohjeita.
VAROITUS!
Sähköiskujen, loukkaantumisten ja palovaaran ehkäisemiseksi on
noudatettava seuraavia perusturvallisuustoimenpiteitä.
1 Käytä kuulosuojaimia
Eri materiaaleja työstettäessä melutaso saattaa vaihdella ja kohota
ajoittain yli 85 dB(A) rajan. Suojaa itsesi ja käytä aina kuulosuojaimia.
2 Pidä työskentelyalue järjestyksessä
Epäjärjestys tuo mukanaan onnettomuusvaaran.
3 Ajattele työskentelyalueen vaikutusta työhösi
Älä vie sähkötyökalua ulos sateeseen. Älä käytä sitä kosteissa tai
märissä tiloissa. Järjestä työalueelle hyvä valaistus. Älä käytä
sähkötyökaluja palavien nesteiden tai kaasujen läheisyydessä.
4 Suojaudu sähköiskuilta
Vältä kosketusta sähköä johtaviin esineisiin, kuten putkiin, pattereihin,
liesiin tai jääkaappeihin.
5 Varjeltava lapsilta
Älä päästä lapsia työkalun tai jatkojohdon läheisyyteen. Alle 16-vuotiaat
tarvitsevat valvontaa.
6 Säilytä työkalua oikein
Kun et käytä työkalua, säilytä sitä kuivassa paikassa. Huolehdi siitä,
että säilytyspaikka on lukittu ja niin korkealla, etteivät lapset ylety sinne.
7 Älä ylikuormita sähkötyökalua
Liiallisen leikkausvoiman käyttö tai liian suuri työkappaleen
syöttönopeus voi ylikuormittaa koneen. Kone toimii paremmin ja
turvallisemmin sille suunnitellulla suoritusalueella.
8 Valitse oikea sähkötyökalu
Ohjekirjassa on selvitetty laitteen oikea käyttötarkoitus.
Ota epävarmoissa tapauksissa yhteys DEWALTin edustajaan.
Laitteen tai siihen liitetyn lisälaitteen käyttö ohjekirjan suositusten
vastaisesti voi aiheuttaa henkilövahinkoja. Esim. älä sahaa
käsipyörösahalla oksia tai polttopuita.
9 Pukeudu asianmukaisesti
Älä käytä liian väljiä vaatteita tai koruja. Ne voivat tarttua liikkuviin osiin.
Käytä ulkona työskennellessäsi kumihansikkaita ja liukumattomia
kenkiä. Jos sinulla on pitkät hiukset, käytä hiusverkkoa.
10 Käytä suojalaseja
Käytä suojalaseja, etteivät lastut työstettäessä pääse vahingoittamaan
silmiä. Mikäli työstettäessä syntyy paljon pölyä, käytä kasvosuojaa.
11 Huolehdi sähköjohdon kunnosta
Älä koskaan kanna konetta liitäntäjohdosta äläkä irrota pistoketta
seinästä vetämällä johdosta. Suojaa liitäntäjohto kuumuudelta, öljyltä ja
teräviltä reunoilta.
12 Kiinnitä työkappale oikein
Tarkista aina, että työkappale on kiinnitetty kunnolla.
13 Älä kurottele
Seiso aina tukevasti ja tasapainossa.
14 Hoida työkalua huolella
Pidä työkalu puhtaana ja terät terävinä. Noudata työkalun huolto-ohjeita
sekä terän/työkalun vaihto-ohjeita.
Tarkista liitäntäjohdon kunto säännöllisesti ja anna alan ammattilaisen
vaihtaa se tarvittaessa uuteen. Tarkista myös jatkojohto säännöllisesti ja
uusi se tarvittaessa. Pidä työkalun kädensijat kuivina ja puhtaina öljystä
ja rasvasta.
15 Ota pistoke pois pistorasiasta
Irrota pistoke aina pistorasiasta, kun kone ei ole käytössä, kun huollat
sitä tai kun vaihdat koneeseen esim. sahan-, poran- tai jyrsinterää.
16 Poista avaimet
Poista säätöavaimet ja asennustyökalut koneesta ennen kuin käynnistät
sen.
93
17 Vältä tahatonta käynnistämistä
Älä kanna konetta sormet virtakytkimellä koneen ollessa kytkettynä
sähköverkkoon. Tarkista, että virtakytkin on pois päältä kun laitat
pistokkeen pistorasiaan.
18 Jatkojohdot ulkokäytössä
Ulkona työskenneltäessä tulee aina käyttää ulkokäyttöön valmistettuja
ja siten merkittyjä jatkojohtoja.
19 Ole tarkkaavainen
Keskity työhösi. Käytä tervettä järkeä. Älä käytä sähkötyökalua, kun olet
väsynyt.
20 Tarkista, että sähkötyökalu on kunnossa ennen kuin laitat johdon
pistorasiaan
Ennen kuin otat koneen käyttöön, tarkista turvalaitteet ja kaikki koneen
osat. Näin varmistat, että kone toimii sille asetettujen vaatimusten
mukaisesti. Tarkista, että liikkuvat osat toimivat moitteettomasti ja että
kaikki osat ovat kunnossa ja oikein asennetut. Tarkista myös, että
kaikki muut käyttöön mahdollisesti vaikuttavat tekijät ovat kunnossa.
Vika suojausjärjestelmässä tai viallinen osa tulee korjata tai vaihtaa
valtuutetussa ammattiliikkeessä, mikäli käyttöohjeissa ei toisin mainita.
Viallinen virtakytkin tulee vaihtaa alan ammattiliikkeessä.
Älä käytä sähkötyökalua, mikäli virtakytkin ei toimi kunnolla.
21 Turvallisuudeksi
Käytä vain käyttöohjeessa ja tuotekuvastossa suositeltuja lisävarusteita
ja -laitteita. Jonkin muun laitteen käyttö voi aiheuttaa onnettomuuden.
22 Korjauta koneesi DEWALTin valtuuttamalla huoltokorjaamolla.
Tämä sähkötyökalu on asiaankuuluvien turvallisuusmääräysten
mukainen. Turvallisuussyistä vain valtuutetut ammattilaiset saavat
huoltaa sähkölaitteita.
Erityisiä turvallisuusohjeita säteittäisvarsisahojen käyttöä varten
• Suojaa sähköliitäntä sopivalla sulakkeella tai virtakytkimellä.
• Pidä varren laakeriurat ja sahauskelkan laakerit puhtaina ja rasvattomina.
• Ennen kuin kytket sahan päälle, varmista että vaste on oikeassa
asennossa. Terä ei saa koskettaa sahattavaan materiaaliin ennen kuin
vedät sahaa kahvasta.
• Aseta sormisuojus aina siten, että se kulkee vasteen esisahatussa
urassa ja/tai 3 mm sahattavan materiaalin pinnan yläpuolella
(ei koske halkaisua).
• Halkaistaessa pidä jakoveitsi säädettynä oikealle etäisyydelle terästä
(1 - 3 mm) ja varmista, että takaiskun estimet on säädetty oikein.
• Halkaistaessa tarkista aina materiaalin syöttösuunta.
• Tarkista säännöllisesti, että säädöt on tehty oikein ja korjaa ne tarvittaessa.
• Varmista että terä pyörii oikeaan suuntaan ja että terän hampaat
osoittavat vastetta kohti.
• Varmista että kaikki kiinnitinkahvat on kiristetty tiukkaan ennen kuin
käynnistät sahan.
• Älä koskaan käytä sahaa ilman suojuksia.
• Kun saha ei ole käytössä, suojaa sahanterä kokonaan teräsuojuksella.
• Kun saha ei ole käytössä, esimerkiksi teriä vaihdettaessa tai sahaa
huollettaessa, irrota saha sähköverkosta.
• Käytä aina oikean tyyppisiä, teräviä teriä, jotka on tarkoitettu juuri
kulloinkin sahattavan työkappaleen sahaukseen. Suositeltu terän
halkaisija on ilmoitettu teknisissä tiedoissa.
• Älä hitsaa sahaan kiinni mitään, mikä estää moottorituuletinta toimimasta.
• Älä pakota sahaa väkisin. (Moottorin pysähtyminen kokonaan tai
osittain voi aiheuttaa suurta vahinkoa. Anna moottorin saavuttaa täydet
kierrokset ennen sahausta.)
• Älä nosta sahaa tarttumalla sen työtasoon.
• Älä sahaa rautapitoisia tai raudattomia metalleja tai tiiltä.
• Älä voitele terää sahauksen aikana.
• Älä työnnä kumpaakaan kättä terän lähelle, kun saha on liitettynä
sähköverkkoon.
• Älä kurkottele sahatessasi sahan terän taakse.
• Älä pidä käsiä 15 cm lähempänä terää sahattaessa.
• Älä käytä vioittunutta tai rikkinäistä sahanterää.
fi - 2
SUOMI
Muut mahdolliset vaarat
Seuraavat vaarat ovat mahdollisia, kun käytät säteittäisvarsisahaa:
Turvallisuusohjeiden noudattamisesta ja suojusten käytöstä huolimatta
tiettyjä vaaroja ei voi välttää. Näitä ovat:
- Kuulon heikkeneminen.
- Onnettomuusvaara, jonka sahanterän suojaamattomat osat aiheuttavat.
- Tapaturmavaara, kun terää vaihdetaan.
- Sormien jääminen puristuksiin, kun suojuksia avataan.
- Terveysriskit, jotka aiheutuvat puun sahauksesta aiheutuvan pölyn
hengittämisestä, erityisesti sahattaessa tammea, pyökkiä ja MDF-levyä.
Pakkauksen sisältö
Pakkaus sisältää:
1 osittain koottu kone
5 pöytäosaa
1 vaste 48 mm
1 vaste 65 mm
5 suoraa pöytätukea
3 kolmikulmaista pöytätukea
1 korkeussäätövipu
1 moottori, kehys ja sahauskelkka, jossa hätäkytkintoiminto
1 hätäkytkimen tuki
1 sahanterä
1 suojus
1 Pölynpoiston sovitin
1 laatikko, jossa:
1 jalusta (4 jalkaa, 4 poikittaiskiskoa, 24 M8 x 16 pulttia, 24 M8
mutteria ja 48 D8 aluslaattaa)
1 sarja pöydän jatketta varten:
8 M8 x 30 uritettua pulttia
8 D8 joustoaluslaattaa
8 M8 mutteria
8 D8 aluslaattaa
1 pakkaus, jossa:
3 kiintoavainta (30, 10/13 & 17 mm)
1 silmukkakita-avain
1 hylsyavain 13 mm
5 kuusioavainta (2,5, 3, 4, 5 & 8 mm)
1 ristiuraruuvi
8 M8 x 30 ruuvia
6 M8 ruuvia
14 M8 mutteria
1 johtopidike
1 vaijeripidike
2 itsekierteittävää ruuvia
2 M4 mutteria
2 pöytäpuristinta
2 palautusjousen puristinta
14 D8 joustoaluslaattaa
8 D8 aluslaattaa
1 pakkaus, jossa:
9 D8 aluslaattaa
19 joustoaluslaattaa
19 M8 mutteria
10 M8 x 30 uritettua pulttia
9 M8 x 16 uritettua pulttia
1 Käyttöohje
1 Hajoituskuva
• Tarkista etteivät kone, sen osat tai lisävarusteet ole vioittuneet
kuljetuksen aikana.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen koneen käyttöönottoa.
• Poista saha pakkauksesta varovasti.
fi - 3
Kuvaus (kuva A1 & A2)
DW721 säteittäisvarsisaha on suunniteltu käytettäväksi ammattimaiseen
puuntyöstöön. Tämä tarkkuussaha voidaan säätää helposti ja nopeasti
katkaisu-, vino-, jiiri- tai halkaisusahausta varten.
Laajan lisävarustevalikoiman ansiosta säteittäisvarsisahasi suoriutuu
käytännöllisesti katsoen kaikista verstaan työtehtävistä. Työskentely on
mahdollisimman turvallista, sillä kaikissa tärkeimmissä ohjaimissa on sekä
salpa että lukitsin. Katso myös käyttöohjeen piirroskuva.
A1
1 Virrankatkaisija
2 kahva
3 teräsuojus
4 kiinteä pöytä
5 jalka
6 vaste
7 pöytäpuristin
8 pylväs
9 jiirisalpavipu
10 jiiripuristinvipu
11 korkeudensäätökampi
12 säteittäisvarsi
13 päätytulppa
A2
14 kehyksen pysäytin
15 halkaisulukko
16 kehys
17 moottori
18 pöytäliuskat
19 jatkopöytä
20 vinosahauksen asteikko
21 sahauskelkka
22 nollauspainike
23 johtotuki
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori on suunniteltu käytettäväksi vain yhdellä jännitteellä.
Tarkista aina, että virtalähde vastaa arvokilvessä ilmoitettua jännitettä.
Kaapelin tai pistotulpan vaihto
Kun vaihdat kaapelin tai pistotulpan, hävitä se turvallisesti. Pistoke, jossa
on paljaita johtimia, on vaarallinen kiinnitettynä jännitteiseen pistorasiaan.
Jatkojohdon käyttö
Jos jatkojohtoa tarvitaan, käytä tämän laitteen vaatimuksiin sopivaa
(katso arvokilven tiedot) suojamaadoitettua kaapelia.
Jos käytät kaapelikelaa, keri kaapeli aina täysin auki.
Asennus ja säädöt
• Vedä pistokytkin pistorasiasta aina ennen asennusta.
• Jotta saha toimisi mahdollisimman hyvin, noudata seuraavien
kappakeiden ohjeita huolellisesti.
Jalustan kokoaminen (kuva A1 & B)
Jalustan osat ja kiinnittimet on pakattu erilleen.
• Poista kaikki osat pakkauksistaan säteittäisvartta (12) lukuunottamatta.
• Lukitse varsi paikalleen jiiripuristinvivun (10) avulla.
• Kallista laatikkoa, vedä varsi ulos laatikosta ja aseta puunpala (24)
pöydän reunan alle (kuva B).
• Kokoa jalat (5) erillisessä pakkauksessa olevien muttereiden, pulttien ja
aluslaattojen avulla. Älä kiristä liitoksia vielä tiukkaan.
• Asenna poikittaiskiskot (25) paikoilleen.
• Kiristä nyt kaikki liitokset tiukkaan.
• Käännä koottu saha pystyasentoon.
94
SUOMI
Koneen tulee seistä aina vaakasuorassa ja tukevasti.
Korkeudensäätökammen asentaminen (kuva A1)
• Asenna korkeudensäätökampi (11) pylvään (8) päälle ristiuraruuvin avulla.
Sahauskelkan asentaminen (kuva A1 & C)
• Pyöritä korkeudensäätökampea (11) merkin “+” suuntaan nostaaksesi
varren (12) yläasentoonsa (kuva A1).
• Irrota molemmat kuusioruuvit (26) ja päätytulppa (13) (kuva C).
• Karhenna laakeriurat (27) teräsvillatyynyn avulla ja poista mahdollinen
pöly kuivalla kankaalla (kuva C).
• Varmista että halkaisulukko (15) on vapautettuna (kuva A1).
• Työnnä sahauskelkan (21) laakerit (28) varovasti laakeriuriin.
• Siirrä sahauskelkkaa laakeriurissa varmistaaksesi, että se liikkuu
pehmeästi.
• Tarkista että halkaisulukko lukitsee ja vapauttaa sahauskelkan
asianmukaisesti.
• Aseta päätytulppa (13) takaisin paikalleen.
Johtotuen ja -puristimen asentaminen (kuva A2 & D)
• Irrota ristiuraruuvi (29).
• Asenna johtotuki (23) ja ruuvaa ristiuraruuvi (29) takaisin paikalleen.
• Sovita johto (30) paikalleen johtopuristimen (31) avulla.
Varren on voitava liikkua esteittä vaaka- ja pystysuuntaan.
Sahauspöytä (kuva E1 - E4)
Pöytätukien asentaminen (kuva E1)
Kuvassa E1 esitetään pöytätukien oikea asento. Kaikki tuet asennetaan
M8 x 16 pulttien ja vastaavien muttereiden avulla. D8 joustoaluslaattoja
käytetään etupuolella, muttei takana.
• Asenna 40 mm kolmikulmainen tuki (32) pöydän pohjan (33) kylkeen.
• Asenna molemmat 30 mm kolmikulmaiset tuet (34) pöydän pohjan
etupuolelle.
• Asenna molemmat 75 mm suorat pöytätuet (35), joissa on
suorakulmainen syvennys (36) kuvan mukaisesti.
Varo etteivät ne työnny esiin pöydän pohjan (33) takaa.
• Älä kiristä pultteja vielä tiukkaan.
Pöytätukien säätäminen karan avulla (kuva A1 & E2)
• Vapauta vinosahauspuristimen vipu (37) ja vedä vinosahaussalpa (38)
ulos (kuva E2).
• Käännä moottori pystyasentoon ja lukitse se paikalleen
vinosahaussalvan (38) ja vinosahauspuristimen vivun (37) avulla.
• Löysää jiiripuristimen vipu (10) (kuva A1) pyörittääksesi vartta,
kunnes kara (39) on suoraan toisen suoran pöytätuen ulkoetureunan
yläpuolella.
• Laske vartta varovasti alaspäin, kunnes kara juuri ja juuri koskettaa
pöytätukea, ja kiristä vastaavaa pöytätuen mutteria käsin.
• Toista yllä mainitut toimenpiteet takareunalla ja muiden pöytätukien
kohdalla.
• Tarkista säädöt vielä kerran moottorin karan avulla.
• Kiristä nyt kaikki liitokset tiukkaan.
• Siirrä varsi takaisin keskiasentoon ja lukitse se paikalleen.
Keskipöytätuen säätäminen (kuva E3)
• Aseta vaakain molempien suorien pöytätukien (35) päälle.
• Löysää keskipöytätuen (41) pultteja (40).
• Säädä keskipöytätukea kuusioavaimen avulla, kunnes se koskettaa
vaakainta.
• Kiristä nyt kaikki liitokset tiukkaan.
95
Kiinteän pöydän asentaminen (kuva E1 & E4)
Pöytäosien vakioasento on esitetty kuvassa E4.
Tarvittavan leikkuusyvyyden mukaan vaste (6) voidaan asettaa myös
liuskojen (18) väliin.
• Aseta kiinteä pöytä (4) pöydän pohjan päälle kuvan mukaisesti ja
tarkista, että keskellä olevat reiät asettuvat keskipöytätuen säätöruuvien
päälle.
• Käytä M8 x 30 pultteja ja D8 aluslaattoja päällä ja D8 joustoaluslaattoja alla.
• Kiristä kiinteän pöydän (4) kaikki pultit käsin lukuunottamatta viittä
etupulttia sekä suurta keskireiän pulttia.
• Aseta vaste (6) ja liuskat (18) pöydän pohjan päälle (33) (kuva E1).
• Asenna pöytäpuristimet (7) (kuva E4) suorien pöytätukien (35)
etupuolelle (kuva E1).
• Kiristä pöytäpuristimet.
• Kiristä kaikki pöydän pultit tiukkaan.
• Vapauta pöytäpuristimet ja irrota liuskat ja vaste.
• Asenna 75 mm suora pöytätuki (jossa ei ole suorakulmaista syvennystä)
(42) vasemmanpuoleisen suorakulmaisen pöytätuen (34) reunaan
pöydän alapuolelle keskellä sijaitsevan uritetun reiän avulla (kuva E3).
• Kiristä kiinteän pöydän (4) päällä olevat kolme pulttia (4).
• Asenna 27 mm pöytätuki (43) oikeanpuoleisen suorakulmaisen
pöytätuen reunaan pöydän alapuolelle keskellä sijaitsevan uritetun reiän
avulla (kuva E1). Varmista että vino reuna osoittaa oikealle.
• Kiristä kaksi kiinteän pöydän (4) etupulttia.
Jatkopöydän asentaminen (kuva E1 & E4)
• Aseta jatkopöytä (19) esiintulevien pöytätukien päälle.
• Varmista että molemmat pöydät ovat samassa tasossa, ja kiristä pultit
käsin.
• Aseta liuskat (18) takaisin paikoilleen ja kiristä pöytäpuristimet (7).
• Käytä keskellä sijaitsevaa uritettua reikää apuna ja asenna viimeinen
27 mm pöytätuki (43) (kuva E1) jatkopöydän alle 75 mm
kolmikulmaiseen pöytätukeen (32). Varmista että vino reuna osoittaa
vasemmalle.
• Kiristä molemmat kiinteän pöydän (4) etupultit.
Pöytien on oltava samassa tasossa takaa.
Sahanterä (kuva F1 - F6)
Sahanterän asentaminen (kuva F1)
• Uuden terän hampaat ovat erittäin terävät - varo ettet loukkaa
itseäsi.
• Pyörintäsuunta on merkitty moottorin nuolella.
• Pidä karaa paikallaan kuusioavaimen (44) avulla ja irrota karamutteri (45)
kääntämällä sitä myötäpäivään yhdistelmäavaimella.
• Asenna terä ulkolaipan (46) ja sisälaipan väliin (47) ja varmista,
että alemmat hampaat osoittavat koneen takapuolelle.
Varmista että karamutterin (45) rengas (48) tulee ulkolaippaa
vasten (katso kuva F1).
• Kiristä karamutteri (45) kääntämällä sitä vastapäivään.
Varren ja pöydän samansuuntaisuuden toteaminen (kuva A1, E3 & F2)
• Kiristä halkaisulukko (15), kun terä on etuasennossaan (kuva A1).
• Laske terää alas, kunnes se juuri ja juuri koskettaa pöytää (4) (kuva F2).
• Vapauta vivut (9) ja (10) (kuva A1).
• Käännä vartta siten, että terä liukuu pöydän poikki koko leveydeltään.
fi - 4
SUOMI
• Tarvittaessa säädä etumaista säätöpulttia (40) (kuva E3).
• Toista nämä toimenpiteet, kun terä on taka-asennossa, ja säädä
tarvittaessa takimmaista säätöpulttia.
Terän ja pöydän kohtisuoruuden tarkistaminen (kuva A1 & F3)
• Työnnä varsi takaisin keskiasentoon ja kiristä halkaisulukko (15) (kuva A1).
• Aseta suorakulmain (49) terää vasten (kuva F3).
• Tee säädöt seuraavasti:
• Irrota vinosahauksen osoitinlevy (50) löysäämällä molempia ruuveja (51).
• Löysää kaikki kolme kuusioruuvia, jotka tulevat nyt näkyviin.
• Aseta kuusioavain moottorin karaan ja koputtele terää, kunnes se on
suorassa ja suorakulmainta vasten.
• Kiristä nyt kaikki liitokset tiukkaan.
Keskimmäisen kuusioruuvin kiristäminen on erittäin tärkeää.
• Aseta vinosahauksen osoitinlevy (50) takaisin paikalleen.
Katkaisusahauksen kohtisuoruuden tarkistaminen vasteeseen nähden
(kuva F4 & F5)
• Lukitse terä vasteen eteen (kuva F4).
• Aseta suorakulmain (49) levynkappaleelle ja vastetta vasten siten,
että se koskettaa terää kuvan mukaisesti.
• Vapauta halkaisulukon lukitus ja vedä terää itseäsi kohti tarkistaaksesi,
että terä liikkuu samansuuntaisesti suorakulmaimen kanssa.
• Tee säädöt seuraavasti:
• Pidä jiirisalvan vipu (9) asennossa 0° ja vapauta jiiripuristimen vipu (10)
(kuva F5).
• Löysää lukkomuttereita (52), jotka sijaitsevat varren molemmin puolin.
• Varren säätäminen vasemmalle: löysää varren oikealla puolella olevaa
tappea ja kiristä vastakkaisen puolen tappea.
• Varren säätäminen oikealle: löysää varren vasemmalla puolella olevaa
tappea ja kiristä vastakkaisen puolen tappea.
• Tee pieniä säätöjä kerrallaan ja tarkista säädöt vivut (9) ja (10) lukittuina.
Älä kiristä tappeja liian tiukkaan.
• Kiristä lukkomutterit (52).
Terän kohtisuoruuden tarkistaminen vasteeseen nähden (kuva F6)
• Vapauta kehyspuristimen vipu (53) ja paina kehyssalpaa (54).
• Pyöritä moottoria 90° kuvan mukaisesti.
• Jos moottorin liikkeessä on välystä, kiristä mutteri (55).
• Aseta terä vastetta vasten ja tarkista, että se on yhdensuuntainen
vasteen kanssa.
• Tee säädöt seuraavasti:
• Löysää molemmat pultit (56), jotka on asennettu ristikkäin kehyksen alle.
• Työnnä kuusioavain moottorin karaan.
• Säädä terän asentoa ja kiristä pultit (56).
Teräsuojuksen asentaminen ja säätäminen (kuva G1 - G5)
Monitoimisella teräsuojuksella (3) on useita suojaominaisuuksia (kuva G1):
- Ylempi suojus (57) (kuva G1) ja jousitettu takasuojus (58) (kuva G2)
suojaavat koko terää.
- Pölynpoiston sovitin (59) poikittais- ja halkaisusahauksessa.
- Takaiskun estimet (60) suojaavat halkaisusahauksessa.
- Säädettävä sormisuojus (61) suojaa poikittaissahauksessa.
- Jakoveitsi (62) estää työstettävää kappaletta juuttumasta terään
halkaisusahauksessa.
• Vapauta vinopuristimen vipu (37) ja vedä vinosahausvipu (38) ulos
(kuva E2) kallistaaksesi moottoria kuvan mukaisesti, jotta asennus
sujuisi mahdollisimman helposti (kuva G3).
fi - 5
• Irrota suojuksen siipimutteri (63) ja aluslaatta (64).
• Löysää lukitusruuvi (65) ja käännä tukea (66) vastapäivään, kunnes
jousitettu takasuojus (58) voidaan nostaa pois tukikorvakkeestaan (68).
• Vapauta molemmat jouset (67) ainoastaan ylhäältä.
• Pyöritä vapauttamatonta takasuojusta (58) kuvan G2 mukaisesti.
• Laske suojuskokoonpano terän päälle (kuva G3).
• Lukitse suojukset paikalleen siipimutterin (63) ja aluslaatan (64) avulla.
• Aseta jousitettu takasuojus (58) ja tuki (66) takaisin paikoilleen.
• Jos haluat irrottaa suojuskokoonpanon, tee yllä mainitut toimenpiteet
vastakkaisessa järjestyksessä.
Uuden terän hampaat ovat erittäin terävät - varo ettet loukkaa
itseäsi.
Suojusohjaimien säätäminen (kuva G2 - G5)
Jakoveitsen säätäminen halkaisusahausta varten
• Löysää molemmat nupit (69) ja liu’uta jakoveistä (62) alaspäin,
kunnes on sen kärki on noin 10 mm:n päässä pöydästä (kuva G2 &
G4).
Jakoveitsi on säädettävä oikein; hammastetun kehän ja
jakoveitsen välisen etäisyyden on oltava 1-3 mm (kuva G4).
Takaiskun estimien säätäminen (vino-) halkaisusahausta varten (kuva G5)
• Löysää nuppia (70) ja laske tukea (71), kunnes jousi (72) koskettaa
työstökappaletta.
• Takaiskun estimien (60) kärkien on nyt oltava 3 mm työstettävän
kappaleen pinnan alapuolella ja kuvan G5 mukaisessa kulmassa.
• Vinohalkaisua varten löysää kuusioruuvia (73) ja aseta takaiskun estimet
haluttuun kulmaan.
Jakoveitsen, sormisuojuksen ja takaiskun estimien säätäminen
poikittaissahausta varten (kuva G2)
• Säädä jakoveitsi ja takaiskun estimet ylös- ja ulospäin pois tieltä.
• Löysää vipua (74) asettaaksesi sormisuojuksen (61) aivan työstettävän
kappaleen yläpuolelle ja lukitse vipu (74).
Asteikkojen säädöt (kuva H1 - H5)
Halkaisuasteikko
Halkaisusahauksessa moottori voi olla kahdessa asennossa,
joilla kummallakin on oma syöttösuuntansa:
Asento
Syöttösuunta
- Sisähalkaisu
oikealta vasemmalle (kuva H1)
- Ulkohalkaisu
vasemmalta oikealle (kuva H2)
Osoitinta (75), joka näyttää halkaisuleveyden halkaisuasteikolta (76),
voidaan säätää (kuva H3):
• Aseta vaste taka-asentoonsa.
• Aseta 24 mm paksu levy vastetta vasten.
• Vapauta kehyspuristimen vipu (53), paina kehyssalpaa (54) (kuva H1) ja
aseta moottori ulkohalkaisuasentoon (kuva H2).
• Siirrä kehystä säteittäisvartta pitkin, kunnes terä koskettaa materiaalin
reunaa.
• Löysää molempia ruuveja (77) ja siirrä osoitinta (75), kunnes
ulkohalkaisun osoittimen (78) reuna on samassa tasossa kuin levyn
leveys alemmalla asteikolla (kuva H3).
• Kiristä molemmat ruuvit (77).
• Aseta moottori sisähalkaisuasentoon.
• Nosta suojusta, jotta terä voi levätä vasteen etupuolta vasten.
• Sisähalkaisuosoittimen (79) on nyt osoitettava nollaa ylemmällä
asteikolla. Säädä tarvittaessa.
Vinosahauksen asteikko (kuva H4)
• Tarkista että vinosahauksen asteikko (20) näyttää 0°, kun se on
asetettu pystysahausta varten.
• Tarvittaessa löysää ruuveja (51) ja säädä osoitin 0°:een kohdalle.
96
SUOMI
Jiirisahauksen asteikko (kuva H5)
• Tarkista että jiirisahauksen asteikko (82) näyttää 0°, kun se on asetettu
pystysahausta varten.
• Säädä osoitinta (81) tarvittaessa 0°:n kohdalle ruuvin (83) avulla.
Jiirisahauksen asteikossa on esisäädetty asento 45° vasemmalle ja oikealle
sekä 0°.
Kehyksen pysäytin (kuva A2, J1 & J2)
Kehyksen pysäytin (14) on säädettävä, jotteivät kehyksen laakerit osu
laakeriurien takareunaan (kuva A2).
• Työnnä kehystä niin kauas kuin se menee, vedä sitä sitten eteenpäin n.
5 mm ja lukitse se halkaisulukon avulla (kuva A2) (15).
• Säädä kehyksen pysäytintä (14) löysäämällä etumaisen uran (84)
muttereita (85), kunnes kuminen pysäytin (86) osuu halkaisulukon
kotelon takaosaa vasten.
• Kiristä mutterit (85) (kuva J1).
Katkaisusahausta varten kiristä etumaisessa uritetussa reiässä
olevaa mutteria ja yhtä takimmaisen uritetun reiän mutteria (80)
(kuva J2).
Palautusjousen asentaminen (kuva K)
• Asenna palautusjousi (87) kehyksen pysäyttimen (14) taakse vastaavien
pulttien avulla ja kiinnitä johdon pää halkaisulukkoon (15) ruuvien (88)
avulla.
Ota yhteys myyjääsi halutessasi tietoja sopivista lisätarvikkeista.
• Palauta terä takaisin lepoasentoon ja käännä virtakytkin pois päältä.
• Tarkista että sahausjälki on tosiaan 90° kaikissa suunnissa ja että
säädöt ovat oikein.
Tavallinen sahaus (kuva L1 - L5)
Uuden terän hampaat ovat erittäin terävät - varo ettet loukkaa
itseäsi.
Katkaisusahaus (kuva A1 & L1)
• Aseta säteittäisvarsi oikeisiin kulmiin vasteeseen nähden.
• Lukitse jiirisalvan vipu (9) 0°:seen ja kiristä jiiripuristimen vipu (10) (kuva A1).
• Laske terää alas.
• Säädä sormisuojusta siten, että työstökappale liikkuu hyvin sen ohi.
• Ellei pöydässä ole uraa, sahaa ura yllä annetun ohjeen mukaan.
• Pidä työstettävää kappaletta vastetta vasten, pidä sormesi loitolla terän
liikeradasta.
• Käännä virtakytkin päälle ja vedä terää hitaasti vasteen ja työstettävän
kappaleen läpi.
• Käännä terä lepoasentoon ja käännä virtakytkin pois päältä.
Jiirisahaus (kuva A1 & L3)
• Vapauta jiirisalvan vipu (9) ja jiiripuristimen vipu (10) (kuva A1).
• Käännä varsi haluamaasi kulmaan jiiriasteikolla.
• Jos kulma on 45° vasemmalle tai oikealle, lukitse jiirisalvan vipu (9) ja
jiiripuristimen vipu (10).
• Jos kulma on jokin muu, käytä ainoastaan jiiripuristimen vipua.
• Toimi kuten katkaisusahauskappaleessa on kerrottu.
Käyttöohjeet
• Noudata aina turvallisuusohjeita ja voimassa olevia sääntöjä.
• Älä käytä liikaa voimaa koneen käytössä, älä taivuta
sahanterää. Vältä ylikuormitusta.
• Asenna suositusten mukainen sahanterä. Älä käytä kuluneita
sahanteriä. Sahan suurin pyörimisnopeus ei saa ylittää
sahanterän suurinta pyörimisnopeutta.
• Anna terän leikata vapaasti. Älä sahaa väkipakolla.
• Anna moottorin saavuttaa täydet kierrokset ennen sahaamista.
• Varmista että kaikki lukitusruuvit ja kahvat ovat tiukasti kiinni.
• Älä koskaan käytä konetta ilman, että suojukset ovat
paikoillaan.
• Älä koskaan siirrä konetta pöydästä nostamalla.
• Tarkista vasteen asento ja tyyppi kuvasta L.
Virran kytkeminen päälle/pois päältä (kuva A1)
Säteittäisvarsisahasi virtakytkimellä on seuraavat toiminnot:
- hätäkytkintoiminto: mikäli virta jostakin syystä katkeaa, kytkintä on
painettava uudelleen.
- moottorin ylikuormittumisen esto: mikäli moottori ylikuormittuu, virransyöttö
moottoriin katkeaa. Jos näin käy, anna moottorin jäähtyä vähintään
kymmenen minuutin ajan ja paina sitten palautuspainiketta (22).
• I = PÄÄLLÄ
Kone toimii nyt jatkuvatoimisesti.
• O = POIS PÄÄLTÄ
Koesahaus (kuva A1)
• Pidä jiirisalvan vipu (9) lukittuna, lukitse jiiripuristimen vipu (10) siten, että
terä on asetettu 0° katkaisusahausta varten.
• Vapauta halkaisulukko (15) ja työnnä kehystä taakse, kunnes terä on
vasteen takana.
• Laske vartta, kunnes terä melkein koskettaa pöytää.
• Aseta työstettävä kappale vasteen etupuolta vasten.
• Käännä virtakytkin päälle ja laske vartta, jotta terä voi sahata matalan
uran pöydän pintaan.
• Vedä terää itseäsi kohti siten, että se sahaa pystysuoran uran
puuvasteeseen ja työstettävän kappaleen läpi.
97
Mikäli jiiri on vasemmalle, sinun on tarvittaessa siirrettävä vaste
ja liuskat vasemmalle.
Vinosahaus (kuva A1, E2 & L2)
• Aseta varsi 0° katkaisusahausta varten.
• Nosta terä reilusti pöydän pinnan yläpuolelle.
• Vapauta vinosahauspuristimen vipu (37) ja vedä vinosahaussalpa ulos (38)
(kuva E2).
• Kallista moottori haluamaasi kulmaan vinosahauksen asteikon (20)
avulla (kuva A1).
• Jos kulma on 90° tai 45° oikealle, lukitse vinosahauksen salpa (38) ja
vinosahauspuristimen vipu (37).
• Jos kulma on jokin muu, käytä ainoastaan vinosahauspuristimen vipua.
• Toimi kuten pystysuorassa katkaisusahauksessa.
Halkaisusahaus (kuva L5, G2, H1 & H2)
Moottori voidaan lukita sisä- tai ulkohalkaisuasentoon kuvien H1 & H2
mukaisesti, jotta laite sopisi sekä kapeiden että leveiden kappaleiden
sahaukseen.
• Lukitse kehys ulosvedettyyn asentoonsa halkaisulukon avulla.
• Vapauta kehyspuristimen vipu (53) ja paina kehyssalpaa (54)
pyörittääksesi moottoria sopivaan asentoon, kunnes se lukittuu
paikalleen (kuva H1).
• Kiristä kehyspuristimen vipu (53) ja aseta vaste sopivaan asentoon.
• Aseta kehys vartta pitkin haluttuun halkaisuleveyteen halkaisuasteikon (76)
avulla ja lukitse se paikalleen halkaisulukon avulla.
• Säädä teräsuojus edellä annettujen ohjeiden mukaisesti, ja käännä
pölynpoistoliitin (59) pois kasvojesi edestä (kuva G2). Muista että halkaisu
edellyttää jakoveitsen (62) ja takaiskun estimien (60) käyttöä (kuva H2).
• Syötä työstettävää kappaletta hitaasti terään, ja paina sitä tiukasti
pöytää ja vastetta vasten. Anna terän hampaiden sahata työstettävää
kappaletta vapaasti äläkä pakota kappaletta terää kohti.
Terän nopeuden on pysyttävä vakiona.
Käytä aina työntökapulaa.
fi - 6
SUOMI
Vinohalkaisu
• Aseta kone vinokatkaisuasentoon.
• Pyöritä kehystä halkaisuasentoon.
• Aseta kehys oikealle halkaisuleveydelle.
• Aseta takaiskun estimet sellaiseen kulmaan, että ne ovat litteästi
työstettävän kappaleen päällä ja laske jakoveitsi alas.
• Toimi kuten halkaisusahauksessa.
Yhdistetty vino- ja jiirisahaus (kuva L4)
Tämä sahaus on jiiri- ja vinosahauksen yhdistelmä.
• Aseta vinosahauskulma haluamaksesi.
• Käännä varsi haluamaasi jiiriasentoon.
• Toimi kuten jiirisahauksessa.
Huultaminen
• Käytä suorareunaisia teriä.
• Toimi kuten muotoilussa/listasahauksessa.
• Kun teet vinohuulloksia, kallista moottori haluttuun kulmaan.
Kun teet suurempia huulloksia, käytä urasahauspäätä
muotoilu-/listapään lisäksi.
Katso urasahauspään käyttöohjeet.
Urasahauspää (kuva F1, N1 & N2)
Saatavana on kahdenlaisia urasahauspäitä. Kuvassa N1 näet
vakiomallisen urasahauspään ja kuvassa N2 pitkäikäisen erikoismallin.
Katkaise virta aina työn jälkeen ja ennen kuin irrotat pistokkeen pistorasiasta.
Pyöristäminen/uurtaminen
Säteittäisvarsisahaasi voidaan käyttää moniin erilaisiin sahaustöihin,
kuten pyöristämiseen tai uurtamiseen.
• Kallista terää haluamaasi kulmaan, pyöritä kehystä varren alle ja aseta
terä työstettävän kappaleen yläpuolelle haluttuun kohtaan. Poista
kappale ja laske terä, jotta voit sahata matalan uran. Laske takaiskun
estimen alas kuten vinohalkaisussa. Pidä työstettävä kappa vastetta
vasten ja toimi kuten halkaisusahauksessa.
Terävät reunat.
Urasahauspään asentaminen
• Irrota teräsuojus ja terä.
• Asenna välike (94) karaan kapeampi puoli moottoria kohti.
• Asenna leikkuuterät (95) sekä tarvittava määrä väliteriä (96A) niiden
väliin yhdessä välikelevyjen (96) kanssa, jotta leikkuuleveys on oikea.
• Kiinnitä urasahauspää vakiomallisen karamutterin (45) avulla (kuva F1).
• Irrota jakoveitsi ja sen tuki teräsuojuksesta ja asenna suojus paikalleen.
• Laske urasahauspää paikalleen haluttuun sahaussyvyyteen.
Älä leikkaa syvään!
Pölyn poisto (kuva G2)
Tämä kone on varustettu pölynpoistoliittimellä (59).
• Käytä aina kun voit purunpoistoimuria, joka on puun sahaamiseen
liittyvien lastunpoiston direktiivien mukainen.
• Katkaisusahauksessa: aseta pölynkeräyspussi (lisävaruste) sahauslinjan
taakse.
Lisävarusteet
Tee laite jännitteettömäksi aina ennen lisävarusteiden
asentamista.
Muotoilu-/listapää
Muotoilu-/listapään avulla voit viimeistellä sahaustyösi.
Muotoilu-/listapään asentaminen (kuva M1 - M3)
• Irrota teräsuojus ja terä.
• Sovita terät (89) muotoilu-/listapäähän (90), varmista että molemmat on
terät on asennettu samalla tavoin (kuva M1).
• Aseta muotoilupään mukana toimitettu välike (91) karaan.
• Aseta muotoilupää karaan kuvan mukaisesti ja lukitse se paikalleen
kiinnitysmutterilla (92) lisävarusteena saatavan hylsyavaimen (93) avulla.
• Kallista moottoria, kunnes muotoilupää on vaakasuorassa.
• Asenna muotoilupään suojus (94) (kuva M2) kuvan mukaisesti ja säädä
se haluttuun sahaussyvyyteen (kuva M3).
Muotoilu/listasahaus
• Aseta muotoilu-/listapää vasteen päälle. Ulostyöntyvä osa vastaa
tehtävää sahausjälkeä.
Joissakin töissä vaste on jaettava kahteen osaan ja muotoilu-/listapää on
asetettava osien väliin. Tällöin vaste on vaihdettava, kun sahaa käytetään
jälleen tavallisessa sahauksessa.
Käytä aina työntökapulaa.
• Syötä materiaali tukevasti ja tasaisesti vastetta pitkin oikealta.
fi - 7
Urasahauspään käyttäminen
- Katkaisu- tai jiirisahausasennossa
• Säädä takaiskun estimet pois tieltä.
• Säädä sormisuojus oikein.
- Halkaisuasennossa
• Säädä takaiskun estimet oikein.
Laikka- ja rumpuhionta (kuva M2, O1 & O2)
Hiomalaitteita on saatavana kahden mallisia eri kulmissa hiomista varten.
Molempia voidaan käyttää seuraavasti:
- siirtämään työstökappaletta kiinteää lisävarustetta pitkin
- siirtämään lisävarustetta kiinnitettyä työkappaletta pitkin
• Irrota teräsuojus ja terä.
• Palauta ulompi laippa (46) (kuva O1).
• Asenna laikkahiomalaite (97) tai hiomarumpu (98) (kuva O2) suoraan
karaan (39).
Laikkahionta (kuva O1)
• Käytä aina laikan alapuolta (oikeanpuoleista).
• Kun hiomalaitetta (97) käytetään vaakasuorassa hionnassa,
muotoilupään suojuksen (94) (kuva M2) on oltava asennettuna ja
säädettynä siten, että hiomalaikka on aivan suojuksen alapuolella.
Rumpuhionta (kuva O2)
• Rumpuhionnassa syötä materiaali aina rumpuhiomalaitteen
pyörintäsuuntaa vasten.
Jyrsintuki (kuva F1, P1 - P3)
Jyrsintuen (99) avulla voit kiinnittää Elu-jyrsimen (MOF96, MOF131,
MOF177 tai OF97) sahaasi, jolloin sahastasi tulee entistäkin
monikäyttöisempi koristepuutyökone (kuva P1).
Jyrsintuen asentaminen
• Irrota teräsuojus ja terä.
• Asenna jyrsintuki (99) karan pään päälle kuvan P1 mukaisesti ja kiinnitä
se siipimutterilla (63).
• Asenna jyrsimesi rinnakkaisohjaimen ohjaintangot lisävarusteen
mukana toimitettavien tukitankojen (100) avulla:
98
SUOMI
- Käytä halkaisijaltaan pieniä tankoja mallia MOF96 varten (kuva P2)
- Käytä halkaisijaltaan suuria tankoja malleja MOF131/MOF177/OF97
varten (kuva P3).
• Kiristä lukitusruuvit (101).
Varmista aina että jyrsimesi on keskitetty oikein tankojen väliin
ja kiinnitettynä tukeen.
Jyrsintä
Jyrsin voidaan asettaa haluttuun kulmaan ja vetää työstettävän kappaleen
poikki kahvan (2) avulla kuvan A mukaisesti tai kiinteää kutteria pitkin.
• Varmista että jyrsintuki on asennettu tukevasti.
• Tarvittaessa sovita ulkolaippa (46) kuvan F1 mukaisesti karaan ja
purista jyrsintuki vasten moottoria karamutterin (45) avulla, ks. kuva F1.
Älä kiristä karamutteria liian tiukkaan.
Syötä työstettävä kappale aina pyörivää kutteria vasten.
Ilmanpoisto kuljettimesta
Kun kuljettimeen on vaihdettu tai lisätty öljyä, järjestelmä on ilmattava.
• Poista yksikkö koneesta mäntä kokonaan ulkona ja alaspäin
käännettynä, purista yksikkö pystysuoraan asentoon.
• Irrota tulppa palkeiden (114) takaa. Kannattele palkeita, jottei öljyä
vuotaisi ulos.
• Täytä palkeet kokonaan hydrauliöljyllä Castrol 210 NRL25 tai
vastaavalla suppilon tai öljyruiskun avulla.
• Asenna täyttötulppa takaisin paikalleen ja kiristä se kiertämällä sitä
yhden kierroksen verran.
• Paina palkeita hieman, kunnes täyttötulpasta tihkuu vähän öljyä.
• Kiristä täyttötulppa vääntimen avulla ja asenna yksikkö takaisin
paikalleen.
Huolto-ohjeita
DEWALT sähkötyökalusi on suunniteltu käytettäväksi pitkän aikaa
mahdollisimman vähällä huollolla. Asianmukainen käyttö ja
säännönmukainen puhdistus takaavat laitteen jatkuvan toiminnan.
• Vaihda kiinteä pöytä ja vaste, kun ne ovat kuluneet.
Lue myös Power Tool -työkalusi käyttöohjeet.
Poraus/avarrus (kuva Q)
Kierteiseen kohdistusreikään (102) sopii lisävarusteena saatava 10 mm tai
3/8" poraistukka, jonka avulla sahastasi tulee monikäyttöinen
säteittäisporauslaite. Tämä lisävaruste on erityisen hyödyllinen
valmistettaessa tapitettavia materiaaleja.
• Irrota teräsuojus ja terä.
• Käännä suojus (103) pois tieltä.
• Sovita poraistukka (104) suoraan kierteiseen kohdistusreikään (102).
Jiirivasteet (kuva R1 & R2)
Jiirivasteita (105) on saatavana jolloin ne monipuolistavat ja nopeuttavat
kulmasahaustöitä (kuva R1).
• Vaihda vakiomallisen vasteen tilalle jiirivasteet (105).
• Ohjaa sahan terä vasteosien väliin (kuva R2).
Kuljetin (kuva S1 - S3)
Kuljetin (106) on hyödyksi silloin, kun syöttönopeuden on oltava jatkuvasti
tasainen.
Kuljettimen asentaminen
• Irrota palautusjousi (87), ks. kuva K.
• Irrota kuljettimen pysäytin (14), ks. kuva A1.
• Asenna takimmainen litteä tuki (115) ja kuljettimen pysäytin kuvan S2
mukaisesti.
• Löysää pyälletyn nupin (108) kierreruuvi (116) kuusioavaimella ja ruuvaa
pyälletty nuppi irti (kuva S3).
• Löysää takatuen (109) kierreruuvi (117) ja vedä tuki irti tangosta.
• Sovita sylinteri (111) sylinteripuristimen (110) läpi (kuva S1).
• Aseta sylinteripuristin (110) halkaisulukon (15) päälle ja kiristä
kierreruuvit sovittimen (112) molemmin puolin.
• Kokoa uudelleen takatuki (109) ja pyälletty nuppi (108) ja kiristä kaikki
ruuvit (kuva S3).
• Aseta takatuki (109) kuvan mukaisesti (kuva S3) ja kiristä kierreruuvi (117).
• Työnnä sahauskelkka taakse ja aseta sylinteri puristimeensa (110) niin
kauas kuin se menee. Tangon pää ei saa koskettaa kumipalkeiden
poistopulttia, kun palkeet (114) ovat puristettuina. Tarkista asento
painamalla poistopulttia.
• Kiristä sylinteripuristimen ruuvi (113).
• Aseta kuljetinnopeus pyälletyn nupin (108) avulla.
99
Voitelu
Säteittäisvarsisahasi ei tarvitse mitään lisävoitelua.
Älä koskaan rasvaa varren kiskoja tai laakereita.
Puhdistus
• Puhdista varren kiskot säännöllisesti. Irrota päätytulpa ja kehys.
Poista pölyt myös laakereista.
• Pidä pöytä aina puhtaana. Älä koskaan pyyhi pölyä pois käsin.
Koneen ympäristöystävällinen hävitys
Kun koneesi on käytetty loppuun, älä heitä sitä tavallisten roskien mukana
pois, vaan vie se paikkakuntasi kierrätyskeskukseen tai jätä valtuutettuun
DEWALTin huoltopisteeseen.
Jatkuvan tuotekehittelyn seurauksena nämä tiedot saattavat muuttua.
Niistä emme ilmoita erikseen.
fi - 8
SUOMI
TAKUU
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU •
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALT-työkaluusi, palauta se myyjälle tai
valtuutettuun DEWALT-huoltopisteeseen 30 päivän sisällä ostopäivästä,
niin saat rahasi takaisin tai vaihtokoneen. Tuote on palautettava
täydellisenä ja ostokuitti on esitettävä.
• YHDEN VUODEN ILMAINEN YLLÄPITOHUOLTO •
DEWALT-työkalusi kunnossapito ja huolto suoritetaan ilmaiseksi
12 kuukauden sisällä ostopäivästä huoltopisteessämme. Ilmainen
kunnossapitohuolto käsittää sähkötyökalujen työ- ja
varaosakustannukset. Siihen ei sisälly tarvikekustannuksia. Ostokuitti
on esitettävä.
• YHDEN VUODEN TAKUU •
Jos DEWALT-tuotteesi menee epäkuntoon materiaali- tai
valmistusvikojen takia 12 kuukauden sisällä ostopäivästä, vaihdamme
vioittuneet osat uusiin tai vaihdamme koko yksikön ilmaiseksi
edellyttäen, että:
• Tuotetta ei ole käytetty väärin.
• Valtuuttamattomat henkilöt eivät ole yrittäneet korjata sitä.
• Päiväyksellä varustettu ostokuitti esitetään. Tämä takuu tarjotaan
lisäpalveluna kuluttajan lakisääteisten oikeuksien lisäksi.
Lähimmän DEWALT-myyjäsi tai valtuutetun DEWALT-huoltpisteen
osoitteen saat voimassaolevasta tuoteluettelosta tai ottamalla yhteyttä
DEWALTiin.
Maahantuoja Suomi: Black & Decker Oy
fi - 9
100
SUOMI
PIKAOPAS
korkeudensäätökampi
jiirisalvan vipu
jiiripuristimen vipu
kehyssalpa
halkaisulukko
kehyspuristimen vipu
vinosahauksen salpa
vinosahauspuristimen vipu
101
fi - 10
SVENSKA
RADIALARMSÅG DW721
Vi gratulerar!
CE-Försäkran om överensstämmelse
Du har valt en DEWALT maskine. Mångårig erfarenhet, ihärdig
produktutveckling och förnyelse gör DEWALT till ett av de mest pålitliga
namnen för professionella användare.
Innehållsförteckning
Tekniska data
CE-Försäkran om överensstämmelse
Säkerhetsinstruktioner
Kontroll av förpackningens innehåll
Beskrivning
Elektrisk säkerhet
Bruk med förlängningssladd
Montering och inställning
Bruksanvisning
Extra tillbehör
Skötsel
Garanti
Snabbreferenstabell
sv - 1
sv - 1
sv - 2
sv - 3
sv - 3
sv - 3
sv - 3
sv - 4
sv - 6
sv - 7
sv - 8
sv - 9
sv - 10
För mer information ombeds ni kontakta DEWALT på nedanstående
adress eller se baksidan av manualen.
Ljudnivån överensstämmer med Europeiska Gemenskapens
bestämmelser 86/188/EEG & 89/392/EEG, uppmätt enligt DIN 45635:
DW721
LpA
(ljudtryck)
LWA (ljudeffekt)
dB(A)*
84,2
dB(A)
91,4
* vid användarens öra
Vidtag lämpliga åtgärder för hörselskydd om ljudnivå
överskrider 85 dB(A).
Tekniska data
Motor effektförbrukning (in)
Motoreffekt (ut)
Spänning
Klingdiameter min/max
Håldiameter
Spindeldiameter
Varvtal obelastad/min, 50 Hz
Varvtal obelastad/min, 60 Hz
Sågdjup vid 90°
Sågdjup vid 45°
Max. kapningslängd vid 0°
i 25 mm material
Max. geringslängd vid 45°
i 25 mm material
DW721
DEWALT förklarar att dessa elverktyg är konstruerade i överensstämmelse
med följande normer: 89/392/EEG, 89/336/EEG, 73/23/EEG, EN 61029,
EN 55104, EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
mm
mm
DW721
2000
1500
230
270-300
30
20
2800
3400
90
60
mm
610
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
405
425
610
870
148 x 95 x 150
100
112,0
W
W
V
mm
mm
mm
Det vägda geometriska medelvärdet av accelerationsfrekvensen enligt
DIN 45675:
DW721
< 2,5 m/s2
TÜV Rheinland
Sicherheit und Umweltschutz GmbH
Am Grauen Stein
D-51105 Köln
Germany
Cert. No.
åt höger
åt vänster
Max. kapningsbredd
Max. klyvningsbredd
Totala dimensioner (med stativ)
Dammutsugningsadapter
Vikt
BM 9511442 01
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Standardutrustning:
Stativ, TCT-blad, bladskydd och verktyg, nollspänningsutlösare.
Säkring:
230 V
10 A
Följande symboler har använts i handboken:
Anger risk för personskada, livsfara eller skada på verktyg vid
ouppmärksamhet inför de instruktioner som ges i handboken.
Anger risk för elektrisk stöt.
Vassa kanter.
sv - 1
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Tyskland
102
SVENSKA
Säkerhetsinstruktioner
Innan Du börjar använda maskinen, tag några minuter i anspråk för
att läsa igenom bruksanvisningen. Spara bruksanvisningen
lättillgängligt, så att alla som använder maskinen har tillgång till
bruksanvisningen.
Förutom nedanstående instruktioner, följ alltid
Arbetarskyddsstyrelsens regler.
VARNING!
När man använder elverktyg skall dessa grundläggande
säkerhetsinstruktioner alltid följas för att minska risken för elektriska
stötar, personskada och brand.
1 Använd hörselskydd
Ljudnivån vid bearbetning av olika material kan variera, ibland
överstiger nivån 85 dB(A). För att skydda Dig själv, använd alltid
hörselskydd.
2 Håll arbetsområdet i ordning
Nedskräpade ytor och arbetsbänkar inbjuder till skador.
3 Tänk på arbetsmiljöns inverkan
Utsätt inte elverktyg för regn. Använd inte elverktyg på fuktiga eller våta
platser. Ha bra belysning över arbetsytan. Använd inte elverktyg i
närheten av lättantändliga vätskor eller gaser.
4 Skydda Dig mot elektriska stötar
Undvik kroppskontakt med jordade delar (t.ex. rör, radiatorer, spisar,
kylskåp). Vid extrema arbetsförhållanden (t.ex. hög fuktighet, uppkomst
av metalldamm osv.) kan den elektriska säkerheten ökas med koppling
av en skiljetransformator eller en jordfelsbrytare.
5 Utom räckhåll för barn
Se till att verktyget och sladden förvaras utom räckhåll för barn.
Personer under 16 år får inte arbeta med verktyget på egen hand.
6 Förvara verktyg säkert
När elverktyget inte används skall det förvaras på ett torrt, högt
placerat ställe, inlåst, utom räckhåll för barn.
7 Överbelasta inte elverktyg
Du arbetar bättre och säkrare inom det angivna effektsområdet.
8 Använd rätt elverktyg
Tvinga inte elverktyget att göra arbeten som är avsedda för kraftigare
verktyg. Använd inte elverktyg för ändamål de inte är avsedda för:
använd t.ex. inte handcirkelsåg för att såga av kvistar eller vedträ.
9 Klä Dig rätt
Bär inte löst hängande kläder eller smycken. De kan fastna i rörliga
delar. Gummihandskar och halkfria skor rekommenderas vid
utomhusarbeten. Använd hårnät om Du har långt hår.
10 Använd skyddsglasögon
Använd skyddsglasögon för att förhindra att damm blåser in i Dina
ögon vilket kan förorsaka skada. Om mycket damm uppstår använd
även ansiktsmask.
11 Misshandla inte sladden
Bär aldrig verktyget i sladden och använd inte sladden för att ta ut
kontakten från uttaget. Utsätt inte sladden för hetta, olja eller skarpa
kanter.
12 Sätt fast arbetsstycket
Använd skruvtvingar eller ett skruvstycke för att hålla fast arbetsstycket.
Det är säkrare än att använda handen och Du får bägge händerna fria
för arbetet.
13 Sträck Dig inte för mycket
Se till att Du alltid har säkert fotfäste och balans.
14 Sköt tillbehören med omsorg
Håll tillbehören skarpa och rena. Följ instruktionerna beträffande skötsel
och byte av tillbehör.
Kontrollera elverktygets sladd regelmässigt och få den reparerad hos
en erkänd fackverkstad om den är skadad. Kontrollera
förlängningssladdar regelmässigt och byt ut dem om de är skadade.
Håll handtagen torra, rena och fria från olja och fett.
103
15 Ta ut kontakten från uttaget
när elverktyg inte är i bruk, innan service och vid byte av verktyg såsom
sågklinga, borr och fräs.
16 Tag bort nycklar
Kontrollera att nycklar och justerverktyg har tagits bort från elverktyget
innan det startas.
17 Undvik oavsiktlig inkoppling
Bär inte anslutna elverktyg med fingret på strömbrytaren. Se till att
strömbrytaren är frånslagen när Du ansluter stickkontakten till uttaget.
18 Förlängningssladdar utomhus
Utomhus skall förlängningssladdar endast användas som är tillåtna för
utomhusbruk och märkta för detta.
19 Var uppmärksam
Titta på det Du gör. Använd sunt förnuft. Använd inte elverktyget när
Du är trött.
20 Kontrollera elverktyget för skador innan Du ansluter sladden till
vägguttaget
Innan fortsatt användning av elverktyget skall eventuellt skadade
skyddsanordningar och andra defekta delar kontrolleras noggrant för
att fastställa om det kommer att fungera riktigt och utföra den avsedda
funktionen. Kontrollera att de rörliga delarna fungerar oklanderligt och
inte klämmer, att inga delar är brutna, att alla delar är riktigt monterade
och att andra förhållanden som kan påverka driften stämmer.
En skyddsanordning eller annan del, som är skadad, skall repareras
eller bytas ut av en erkänd fackverkstad, om ej annat anges i
bruksanvisningen. Felaktiga strömbrytare måste bytas hos en
fackverkstad. Använd inte elverktyget om strömbrytaren inte kan
kopplas till eller från.
21 För Din personliga säkerhet
Använd endast tillbehör och tillsatser som är rekommenderade i
bruksanvisningen och katalogerna. Användning av annat verktyg eller
tillbehör än vad som rekommenderas i bruksanvisningen eller
katalogerna kan innebära risk för personskada.
22 Reparation av verktyg får endast utföras av godkänd DEWALT
serviceverkstad
Det här verktyget motsvarar gällande säkerhetsbestämmelser. För att
undvika olycksfall ska reparationer och elanordningar endast utföras av
behörig elektromontör.
Tillkommande säkerhetsföreskrifter för radialarmsågar
• Skydda strömförsörjningen med en lämplig säkring eller kretsbrytare.
• Håll lagerspåren i armen och lagren på rullhuvudanordningen rena och
fettfria.
• Se till att anslaget är i rätt position innan maskinen startas.
Bladet får inte vidröra materialet innan sågen dras framåt i handtaget.
• Ställ alltid in fingerskyddet så att det löper genom den befintliga
öppningen i anslaget och/eller 3 mm ovanför arbetsstyckets yta (utom
vid klyvning).
• Håll vid klyvning klyvkniven inställd på rätt avstånd från bladet (1 - 3 mm)
och se till att bakslagshindren är rätt inställda.
• Kontrollera vid klyvning alltid matningsriktningen.
• Kontrollera regelbundet inställningarnas noggrannhet och justera om så
behövs.
• Se till att bladet roterar i rätt riktning och att tänderna pekar mot
anslaget.
• Se till att alla klämhandtag är åtdragna innan du börjar utföra något arbete.
• Kör aldrig maskinen utan att alla skydd är på plats.
• När sågbladet inte används ska det skyddas fullständigt med
bladskyddet.
• När sågen inte används, vid byte av blad och vid
underhållsverksamheter ska maskinen frånkopplas från strömnätet.
• Använd alltid vassa blad av den typ som är avsedd för arbetsstycket.
Bladets rekommenderade diameter anges vid maskinens tekniska data.
• Kila aldrig fast motorns fläktblad för att blockera axeln.
sv - 2
SVENSKA
• Tvinga aldrig sågen. (Om motorn fastnar helt eller delvis kan detta leda
till skada. Låt motorn uppnå full hastighet innan du börjar såga.)
• Lyft aldrig maskinen vid arbetsbordet.
• Såga aldrig ferrometaller, icke-ferrometaller eller murverk.
• Smörj aldrig bladet medan det löper.
• Placera aldrig en hand i bladets närhet när strömmen är tillkopplad.
• Sträck dig aldrig bakom sågbladet medan sågen används.
• Håll händerna aldrig närmare bladet än 150 mm medan du sågar.
• Använd inga skadade eller spruckna sågblad.
Kvarstående risker
Nedanstående risker föreligger vid arbete med radialarmsågar:
Även om man följer alla relevanta säkerhetsföreskrifter och tillämpar alla
säkerhetsanordningar kan vissa kvarstående risker inte undvikas. Dessa är:
- Hörselskada.
- Risk för olyckor orsakade av det roterande sågbladets oskyddade delar.
- Risk för kroppsskada vid bladbyte.
- Risk att klämma fingrarna när skyddskåporna öppnas.
- Hälsorisker till följd av inandat damm som bildas vid sågning av trä,
i synnerhet ek, bok och MDF.
Kontroll av förpackningens innehåll
Förpackningen innehåller:
1 Delvis monterad maskin
5 Bordsskivans sektioner
1 Anslag 48 mm
1 Anslag 65 mm
5 Räta bordsstag
3 Triangulära bordsstag
1 Höjdindställningsvev
1 Motor, ok och rullhuvudanordning med nollspänningsutlösare
1 Bygel för nollspänningsutlösare
1 Sågblad
1 Bladskyddsanordning
1 Dammutsugningsadapter
1 Låda innehållande:
1 stativ (4 ben, 4 längdrälsar, 24 skruvar M8 x 16, 24 muttrar M8 och
48 planbrickor D8)
1 Delsats för förstoring av bordet:
8 skruvar M8 x 30 med spårförsett planhuvud
8 Bellevillebrickor D8
8 muttrar M8
8 planbrickor D8
1 Konturförpackning innehållande:
3 skruvnycklar (30, 10/13 & 17 mm)
1 skruvnyckel ring/öppen
1 hylsnyckel 13 mm
5 insexnycklar (2,5, 3, 4, 5 & 8 mm)
1 stjärnskruv
8 skruvar M8 x 30
6 skruvar M8
14 muttrar M8
1 kabelklämma
1 trådklämma
2 självgängande skruvar
2 muttrar M4
2 bordsklämmor
2 klämmor för returfjäder
14 Bellevillebrickor D8
8 planbrickor D8
1 Konturförpackning innehållande:
9 planbrickor D8
19 Bellevillebrickor
19 muttrar M8
sv - 3
10 skruvar M8 x 30 med spårförsett flathuvud
9 skruvar M8 x 16 med spårförsett flathuvud
1 Instruktionshandbok
1 Sprängteckning
• Kontrollera defekter på verktyg, delar och tillbehör som kan ha uppstått
i samband med transport.
• Läs noga igenom handboken och förvissa Dig om att Du förstår
instruktionerna innan Du börjar använda maskinen.
• Avlägsna sågen försiktigt från förpackningsmaterialet.
Beskrivning (fig. A1 & A2)
Den fristående radialarmsågen DW721 är konstruerad för den
professionella träbearbetande industrin. Denna högprecisionsmaskin kan
enkelt och snabbt ställas in för kapning, fasning, gering eller klyvning.
Med hjälp av det stora urvalet tillbehör kan maskinen utföra praktiskt taget
alla behandlingar i verkstaden. För en optimal säkerhet har alla
huvudkontroller både en spärr och en låsanordning. Se även
snabbreferenstabellen i denna manual.
A1
1 Strömbrytare
2 Handtag
3 Bladskyddsanordning
4 Fast bordsskiva
5 Ben
6 Anslag
7 Bordsklämma
8 Pelare
9 Spärrspak gering
10 Klämspak gering
11 Höjdinställningsvev
12 Radialarm
13 Ändkåpa
A2
14 Stopp okförflyttning
15 Klyvningslås
16 Ok
17 Motor
18 Bordsskenor
19 Förlängd bordsskiva
20 Fasskala
21 Rullhuvudanordning
22 Återställningsknapp
23 Kabelhållare
Elektrisk säkerhet
Den elektriska motorn är endast avsedd för en spänning. Kontrollera alltid
att spänningen på nätet motsvarar den spänning som finns angiven på
märkplåten.
Utbyte av kabel eller kontakt
Tänk på säkerhetsföreskrifterna när du ska byta ut sladden eller kontakten.
En kontakt med frilagda kopparledare är livsfarlig om den kopplas i ett
spänningsförande eluttag.
Bruk med förlängningssladd
Om du behöver använda en förlängningssladd, använd en godkänd
förlängningssladd lämpad för den här maskinens strömförbrukning
(se tekniska data).
Om du använder en sladdvinda, vira alltid av sladden fullständigt.
104
SVENSKA
Montering och inställning
• Koppla alltid ur verktyget innan Du börjar med montering och
inställning.
• För sågens optimala funktion är det mycket viktigt att följa
procedurerna i nedanstående paragrafer.
Sätta ihop benställningen (fig. A1 & B)
Benställningens delar och monteringstillbehör har paketerats separat.
• Tag ut alla delar utom armen (12) ur förpackningen.
• Lås armen med klämspaken för gering (10).
• Luta kartongen, drag ut armen och placera en träkloss (24) under
bordskanten (fig. B).
• Montera benen (5) enligt bilden med skruvarna, muttrarna och
planbrickorna ur konturförpackningen. Drag inte åt dem ännu.
• Montera längdrälsarna (25).
• Skruva till sist fast alla bultar ordentligt.
• Sätt det hela i upprätt läge.
Justering av bordsstagen med hjälp av spindeln (fig. A1 & E2)
• Lossa fasklämspaken (37) och drag ut fasspärren (38) (fig. E2).
• Vrid motorn till vertikalt läge och spärra den med fasspärren (38) och
fasklämspaken (37).
• Lossa klämspaken för gering (10) (fig. A1) och vrid armen tills spindeln (39)
är rakt ovanför ettav de räta bordsstagens yttre framkant.
• Sänk armen försiktigt till spindeln nätt och jämnt vidrör bordsstaget och
drag åt bordsstagets korresponderande mutter för hand.
• Upprepa denna procedur vid den bakre kanten och vid det andra
bordsstaget.
• Kontrollera på nytt med hjälp av motorns spindel.
• Skruva till sist fast alla bultar ordentligt.
• Sätt tillbaka armen i mittläget och spärra den.
Justering av det centrala bordsstaget (fig. E3)
• Lägg ett vattenpass över de båda räta bordsstagen (35).
• Lossa skruvarna (40) i det centrala bordsstaget (41).
• Justera det centrala bordsstaget med en insexnyckel tills den nätt och
jämnt vidrör vattenpasset.
• Skruva till sist fast alla bultar ordentligt.
Maskinen måste alltid stå plant och stabilt.
Montering av den fasta bordssektionen (fig. E1 & E4)
Montering av höjdinställningsveven (fig. A1)
• Montera höjdinställningsveven (11) ovanpå pelaren (8) med
stjärnskruven.
Montering av rullhuvudanordningen (fig. A1 & C)
• Vrid höjdinställningsveven (11) i riktningen + för att höja armen (12) så
långt som möjligt (fig. A1).
• Avlägsna de båda insexskruvarna (26) och tag bort ändkåpan (13) (fig. C).
• Rugga upp lagerspåren (27) med stålull och avlägsna alla slippartiklar
med en torr trasa (fig. C).
• Se till att klyvningslåset (15) är lossat (fig. A1).
• Sätt försiktigt in rullhuvudanordningens (21) lager (28) i lagerspåren.
• Skjut rullhuvudet fram och åter i lagerspåren för att kontrollera att det
löper smidigt.
• Kontrollera att klyvningslåset kan spärra och släppa rullhuvudet efter
behov.
• Sätt genast tillbaka ändkåpan (13).
Montering av kabelhållaren och kabelklämman (fig. A2 & D)
• Avlägsna stjärnskruven (29).
• Montera kabelhållaren (23) och sätt tillbaka stjärnskruven (29).
• Montera kabeln (30) med hjälp av kabelklämman (31).
Se till att armen har tillräckligt kabelutrymme för horisontell och
vertikal förflyttning.
Sågbordet (fig. E1 - E4)
Montering av bordets stag (fig. E1)
Figur E1 visar bordsstagens korrekta läge. Alla stag monteras med skruvar
M8 x 16 och korresponderande muttrar och med en Bellevillebricka D8 på
framsidan, men inte baksidan.
• Montera det triangulära bordsstaget på 40 mm (32) mot sidan av
bordets underrede (33).
• Montera de båda triangulära bordsstagen på 30 mm (34) mot
framsidan av bordets underrede.
• Montera de båda räta bordsstagen på 75 mm (35), försedda med en
rektangulär fördjupning (36) enligt bilden. Se till att de inte sticker
utanför baksidan av bordets underrede (33).
• Drag inte åt skruvarna ännu.
105
Standardpositionen av bordsskivans sektioner visas i figur E4.
Beroende på det erfordrade sågdjupet kan anslaget (6) även monteras
mellan skenorna (18).
• Placera den fasta bordssektionen (4) på underredet enligt bilden och
kontrollera att hålen i mitten ligger ovanför justeringsskruvarna i det
centrala bordsstaget.
• Använd skruvarna M8 x 30 och planbrickorna D8 upptill och
Bellevillebrickorna D8 nedtill.
• Drag åt alla skruvar i den fasta bordssektionen (4) för hand, utom de
fem skruvarna framtill och skruven i det stora centrala hålet.
• Placera anslaget (6) och skenorna (18) på bordets underrede (33) (fig. E1).
• Montera bordsklämmorna (7) (fig. E4) bakom de räta bordsstagen (35)
(fig. E1).
• Drag åt bordsstagen.
• Drag stadigt åt alla skruvar i bordsskivan.
• Lossa bordsklämmorna och avlägsna skenorna och anslaget.
• Montera det räta bordsstaget på 75 mm (utan rektangulär fördjupning) (42)
mot kanten av det vänstra triangulära bordsstaget (34) under bordet.
Använd den centrala springan.
• Drag åt de tre korresponderande främre skruvarna i den fasta
bordsskivan (4).
• Montera bordsstaget på 27 mm (43) mot kanten av det högra
triangulära bordsstaget under bordet. Använd den centrala springan
(fig. E1). Se till att den sneda kanten pekar åt höger.
• Drag åt de två korresponderande främre skruvarna i den fasta
bordsskivan (4).
Montering av den förlängda bordsskivan (fig. E1 & E4)
• Placera den förlängda bordsskivan (19) på de utskjutande
bordsstagen.
• Se till att de båda bordsskivorna ligger jämnt och drag åt skruvarna för
hand.
• Sätt tillbaka skenorna (18) och drag åt bordsklämmorna (7).
• Montera under den förlängda bordsskivan det sista bordsstaget på
27 mm (43) (fig. E1) mot det triangulära bordsstaget (32). Använd den
centrala springan och se till att den sneda kanten pekar åt vänster.
• Drag åt de båda korresponderande främre skruvarna i den fasta
bordssektionen (4).
sv - 4
SVENSKA
De båda bordsskivorna måste ligga jämnt baktill.
Sågbladet (fig. F1 - F6)
Montering av sågklinga (fig. F1)
• Tänderna på ett nytt blad är mycket vassa och kan vara farliga.
• Vridriktningen anges med pilen på motorn.
• Fixera spindeln med den bifogade insexnyckeln (44) och avlägsna
spindelmuttern (45) genom att vrida medsols med flerfunktionsnyckeln.
• Montera bladet mellan den yttre flänsen (46) och den inre flänsen (47).
Se till att tänderna nedtill pekar mot maskinens baksida.
Se till att ringen (48) på spindelmuttern (45) ligger mot den yttre
flänsen (se den inlagda bilden i fig. F1).
• Drag åt spindelmuttern (45) genom att vrida motsols.
Kontroll att armen är parallell med bordsskivan (fig. A1, E3 & F2)
• Drag åt klyvningslåset (15) med bladet i sin främsta position (fig. A1).
• Sänk bladet tills den nätt och jämnt vidrör bordsskivan (4) (fig. F2).
• Lossa spakarna (9) och (10) (fig. A1).
• Sväng armen så att bladet stryker över bordsskivans bredd.
• Justera om så behövs den främre justeringsskruven (40) (fig. E3).
• Upprepa denna procedur med bladet i sin bakersta position och
justera om så behövs den bakre skruven.
Kontroll att bladet är i rät vinkel gentemot bordsskivan (fig. A1 & F3)
• Återställ armen till sitt mittläge och drag åt klyvningslåset (15) (fig. A1).
• Placera en stålvinkel (49) mot bladets kropp (fig. F3).
• Inställningen går till så här:
• Avlägsna fasvisarens skiva (50) genom att lossa de båda skruvarna (51).
• Lossa alla tre insexskruvarna som nu kommer i dagen.
• Placera en insexnyckel i motorspindeln och knacka tills bladet ligger
platt mot vinkeln.
• Skruva till sist fast alla bultar ordentligt.
Kontroll att bladet är i rät vinkel gentemot anslaget (fig. F6)
• Lossa okets klämspak (53) och tryck in okspärren (54).
• Vrid motorn 90° enligt bilden.
• Om motorn visar något spelrum, drag åt muttern (55).
• Placera bladet mot anslaget och kontrollera att det är parallellt med
anslaget.
• Inställningen går till så här:
• Lossa de båda skruvarna (56) monterade korsvis under oket.
• Sätt in insexnyckeln i motorspindeln.
• Justera bladets läge och drag åt skruvarna (56).
Montering och inställning av bladskyddsanordningen (fig. G1 - G5)
Bladskyddet (3) är en kombinerad skyddsanordning med nedanstående
säkerhetsfunktioner (fig. G1):
- Övre skydd (57) (fig. G1) och fjädrat bakre skydd (58) (fig. G2) som
fullständigt skyddar bladet.
- Dammutsugningsadapter (59) för kapning och klyvning.
- Bakslagshinder (60) för bruk i klyvningsläge.
- Inställbart fingerskydd (61) för bruk vid kapning.
- Klyvkniv (62) som förekommer att arbetsstycket klämmer fast bladet vid
klyvning.
• Lossa klämspaken för fasning (37), drag ut fasspärren (38) (fig. E2) och
luta motorn enligt bilden för bästa åtkomlighet (fig. G3).
• Avlägsna skyddets vingmutter (63) och brickan (64).
• Lossa spärrskruven (65) och vrid monteringsbygeln (66) motsols tills
det fjädrade bakre skyddet (58) kan lyftas undan från stödtappen (68).
• Haka lös de båda fjädrarna (67), endast upptill.
• Vrid det löshakade bakre bladskyddet (58) enligt figur G2.
• Sänk skyddsanordningen över bladet (fig. G3).
• Sätt fast skyddsanordningen med vingmuttern (63) och brickan (64).
• Återställ det fjädrade bakre bladskyddet (58) och monteringsbygeln (66)
till sitt ursprungliga läge.
• Avlägsna skyddsanordningen i omvänd ordning.
Tänderna på ett nytt blad är mycket vassa och kan vara farliga.
Det är särskilt viktigt att dra åt den mellersta insexskruven.
• Sätt tillbaka fasvisarens skiva (50).
Kontroll att kapningsbanan är i rät vinkel gentemot anslaget (fig. F4 & F5)
• Lås bladet framför anslaget (fig. F4).
• Lägg en vinkel (49) på en planka och mot anslaget, så att den nätt och
jämnt vidrör bladet enligt bilden.
• Lossa klyvningslåset, drag bladet mot dig och kontrollera att bladet
löper parallellt med vinkeln.
• Inställningen går till så här:
• Sätt fast geringens spärrspak (9) i läget 0° och lossa geringens
klämspak (10) (fig. F5).
• Lossa låsmuttrarna (52) på ömse sidor av armen.
• För att justera armen åt vänster, lossa ställbulten på armens högra sida
och drag åt den motsatta ställbulten.
• För att justera armen åt höger, lossa ställbulten på armens vänstra sida
och drag åt den motsatta ställbulten.
• Utför justeringen i små steg och kontrollera inställningen efter varje stag
med spakarna (9) och (10) fastsatta.
Inställning av skyddsanordningens kontroller (fig. G2 - G5)
Inställning av klyvkniven för klyvning
• Lossa de båda knapparna (69) och skjut klyvkniven (62) nedåt tills
spetsen är ca. 10 mm från bordsskivan (fig. G2 & G4).
Klyvkniven måste positioneras ordentligt; avståndet mellan
tandkanten och klyvkniven ska vara 1-3 mm (fig. G4).
Inställning av bakslagshindren för (fasad) klyvning (fig. G5)
• Lossa knappen (70) och sänk bygeln (71) tills nedhållningsfjädern (72)
nätt och jämnt vidrör arbetsstycket.
• Topparna av bakslagshindren (60) ska nu befinna sig 3 mm under
arbetsstyckets yta och vinkeln ska överensstämma med figur G5.
• För fasad klyvning, lossa insexskruven (73) och sätt bakslagshindren i
den erfordrade vinkeln.
Inställning av klyvkniven, fingerskyddet och bakslagshindren för
kapning (fig. G2)
• Vid kapning ska klyvkniven och bakslagshindren höjas tills de är ur
vägen.
• Lossa spaken (74), ställ in fingerskyddet (61) strax ovanför
arbetsstycket och sätt fast spaken (74).
Drag inte åt ställbultarna för hårt.
• Drag åt låsmuttrarna (52).
sv - 5
106
SVENSKA
Skalinställningar (fig. H1 - H5)
Klyvningsskala
Klyvning kan ske med motorn i två positioner. Varje position kräver sin
egen matningsriktning:
Position
Matningsriktning
- In-klyvning
från höger till vänster (fig. H1)
- Ut-klyvning
från vänster till höger (fig. H2)
Visaren (75) som anger klyvningsbredden på klyvningsskalan (76) kan
ställas in (fig. H3):
• Placera anslaget i sitt bakersta läge.
• Lägg en planka på 24 mm mot anslaget.
• Lossa okets klämspak (53), tryck in okspärren (54) (fig. H1) och sätt
motorn i ut-klyvningsläge (fig. H2).
• Flytta okanordningen längs radialarmen tills bladet nätt och jämnt vidrör
materialets kant.
• Lossa de båda skruvarna (77) och flytta visaren (75) tills kanten av utklyvningsvisaren (78) anger plankans kända bredd på den undre skalan
(fig. H3).
• Drag åt de båda skruvarna (77).
• Sätt motorn i in-klyvningsläge.
• Höj bladskyddet så att bladet kan vila mot anslagets framsida.
• In-klyvningsvisaren (79) ska nu stå i linje med nolläget på den övre
skalan. Justera om så behövs.
Fasskala (fig. H4)
• Kontrollera att fasskalan (20) visar 0° när sågen är inställd för vertikal
sågning.
• Lossa om så behövs skruvarna (51) och ställ in visaren på 0°.
Geringsskala (fig. H5)
• Kontrollera att geringsskalan (82) visar 0° när sågen är inställd för
rätvinklig sågning.
• Ställ in visaren (81) på 0° med hjälp av skruven (83).
Geringsskalan har förinställda lägen vid 45° till höger och vänster och vid 0°.
Stopp okförflyttning (fig. A2, J1 & J2)
Stoppet (14) för okets förflyttning måste ställas in för att undvika att okets
lager slår mot lagerspårens bakre gräns (fig. A2).
• Förflytta okanordningen så långt det går, drag den ca. 5 mm framåt
och spärra den med klyvningslåset (fig. A2) (15).
• Ställ in okstoppet (14) genom att lossa muttrarna (85) i den främre
springan (84) tills gummistoppet (86) vidrör baksidan av klyvningslåsets
hus.
• Drag åt muttrarna (85) (fig. J1).
Drag vid kapning åt en mutter i den främre springan och en i
den bakre springan (80) (fig. J2).
Montering av returfjädern (fig. K)
• Montera returfjädern (87) bakom okstoppet (14) med de
korresponderande skruvarna och fäst kabelns ända vid klyvningslåset
(15) med skruvarna (88).
Kontakta Din återförsäljare för vidare information om lämpliga tillbehör.
Bruksanvisning
• Följ alltid säkerhetsföreskrifterna och tillhörande bestämmelser.
• Se till att allt material som ska sågas är ordentligt fastspänt.
• Utöva endast lätt tryck mot maskinen och tryck aldrig i
klingans sidriktning.
• Undvik överbelastning.
• Montera rätt sågklinga. Använd inga sågklingor som är för
slitna. Apparatens högsta varvtal får inte överskrida
sågklingans.
107
•
•
•
•
•
•
•
Försök aldrig såga mycket små bitar.
Låt bladet såga fritt. Tvinga inte sågen.
Såga inte förrän motorn har uppnått full hastighet.
Se till att alla spärrknappar och spännhandtag är åtdragna.
Kör aldrig maskinen utan alla skyddskåpor på plats.
Lyft aldrig maskinen vid bordsskivan.
Se alltid figur L för att kontrollera anslagets läge och typ.
Strömbrytare (fig. A1)
Strömbrytaren på din radialarmsåg ger många fördelar:
- nollspänningsutlösare: om strömmen av någon anledning kopplas
FRÅN, måste maskinen medvetet startas på nytt.
- skyddsanordning motoröverlast: om motorn överbelastas kopplas
strömtillförseln till motorn FRÅN. Låt om detta sker motorn svalna i
10 minuter och tryck sedan på återställningsknappen (22).
• I = TILL
Maskinen löper nu kontinuerligt.
• O = FRÅN
Att göra en provsågning (fig. A1)
• Sätt fast geringens spärrspak (9) och lås geringens klämspak (10) så
att bladet står i läge för klyvning vid 0°.
• Lossa klyvningslåset (15) och skjut okanordningen bakåt tills bladet
befinner sig bakom anslaget.
• Sänk armen tills bladet nästan vidrör bordsskivan.
• Placera arbetsstycket mot anslagets framsida.
• Starta maskinen och sänk armen så att bladet kan såga en grund
skåra i bordsytan.
• Drag bladet mot dig så att den sågar en vertikal skåra i träanslaget och
genom arbetsstycket.
• Återställ bladet till sitt viloläge och koppla FRÅN maskinen.
• Kontrollera att snittet är precis 90° i alla riktningar och justera om så
behövs.
Grundläggande sågning (fig. L1 - L5)
Tänderna på ett nytt blad är mycket vassa och kan vara farliga.
Kapning (fig. A1 & L1)
• Sätt radialarmen i rätt vinkel gentemot anslaget.
• Sätt fast geringens spärrspak (9) i läge för 0° och sätt fast geringens
klämhandtag (10) (fig. A1).
• Sänk bladet.
• Ställ in fingerskyddet så att det nätt och jämnt inte vidrör arbetsstycket.
• Om det inte finns någon skåra i bordsskivan, gör en sådan enligt
ovanstående beskrivning.
• Håll arbetsstycket mot anslaget. Håll fingrarna ordentligt undan från
bladets bana.
• Starta maskinen och drag bladet långsamt genom anslaget och
arbetsstycket.
• Återställ bladet till viloläget och stäng av maskinen.
Geringssnitt (fig. A1 & L3)
• Lossa geringens spärrspak (9) och klämspak (10) (fig. A1).
• Sväng armen till önskad vinkel på geringsskalan.
• För 45° åt vänster eller höger, sätt fast spärrspaken (9) och lås läget
med klämspaken (10).
• För mellanliggande vinklar, använd endast klämspaken.
• Arbeta vidare som vid kapning.
Vid en gering åt vänster kan du behöva skjuta anslaget och
skenorna åt vänster.
sv - 6
SVENSKA
Vinklade snitt (fig. A1, E2 & L2)
• Ställ in armen som för kapning vid 0°.
• Höj bladet väl ovanför bordsytan.
• Lossa fasningens klämspak (37) och drag ut fasspärren (38) (fig. E2).
• Luta motorn till önskad vinkel på fasskalan (20) (fig. A1).
• För 90° eller 45° åt höger, sätt fast fasspärren (38) och lås läget med
fasningens klämspak (37).
• För mellanliggande vinklar, använd endast klämspaken.
• Arbeta vidare som vid vertikal kapning.
Klyvning (fig. L5, G2, H1 & H2)
Motorn kan spärras i läge för in-klyvning eller ut-klyvning enligt figurerna
H1 & H2 för att anpassa maskinen till smala respektive breda
arbetsstycken.
• Spärra oket i utdraget läge med klyvningslåset.
• Lossa okets klämspak (53), tryck in okspärren (54) och vrid motorn till
det önskade läget tills det spärras på plats (fig. H1).
• Sätt fast okets klämspak (53) och sätt anslaget i rätt läge.
• Positionera oket längs armen för önskad klyvningsbredd med hjälp av
klyvningsskalan (76) och sätt fast det i detta läge med klyvningslåset.
• Ställ in bladskyddet enligt ovanstående beskrivning och vrid undan
dammutsugningsadaptern (59) från ditt ansikte (fig. G2). Glöm inte att
klyvning kräver att klyvkniven (62) och bakslagshindren (60) används
(fig. H2).
• Mata långsamt arbetsstycket längs bladet. Håll det stadigt tryckt mot
bordet och mot anslaget. Låt tänderna bita och tvinga inte
arbetsstycket genom bladet. Bladets hastighet ska hållas konstant.
• Placera vid kapning en dammuppsamlingsränna (tillval) bakom
sågningslinjen.
Extra tillbehör
Frånkoppla alltid maskinen innan några tillbehör monteras.
Fräs-/formhuvud
Fräs-/formhuvudet används till att ge arbetsstycket en professionell finish.
Montering av fräs-/formhuvudet (fig. M1 - M3)
• Avlägsna bladskyddsanordningen och bladet.
• Montera skären (89) på fräs-/formhuvudet (90). Se till att båda skären
är monterade på samma sätt (fig. M1).
• Montera den speciella distansbrickan (91), som bifogas med
fräshuvudet, på spindeln.
• Sätt fräshuvudet på spindeln enligt bilden och sätt fast den med
klämmuttern (92). Använd hylsnyckeln (93) som kan erhållas som tillval.
• Luta motorn tills fräshuvudet står horisontellt.
• Montera fräshuvudskyddet (94) (fig. M2) enligt bilden och ställ in det till
önskat fräsdjup (fig. M3).
Fräsning/formning
• Placera fräs-/formhuvudet ovanför anslaget. Den utskjutande delen
korresponderar med frässnittet som ska göras.
Vissa tillämpningar kan kräva att anslaget delas i två sektioner och fräs-/
formhuvudet placeras mellan dessa. I så fall måste anslaget sättas tillbaka
när sågen åter används för vanliga tillämpningar.
Använd alltid en påskjutare.
Fasad klyvning
• Ställ in maskinen som vid fasad kapning.
• Vrid oket till klyvningsläge.
• Positionera oket för rätt klyvningsbredd.
• Vinkla bakslagshindren så att de kommer att ligga plant mot
arbetsstycket och sänk klyvkniven.
• Arbeta vidare som vid klyvning.
Sammansatt geringssnitt (fig. L4)
Detta snitt är en kombination av gering och fasning.
• Ställ in önskad fasvinkel.
• Sväng armen till önskat geringsläge.
• Arbeta vidare som vid gering.
Använd alltid en påskjutare.
• Mata materialet med en stadig, jämn rörelse från höger.
Falsning
• Använd raka skär.
• Arbeta vidare som vid fräsning/formning.
• För fasad falsning, luta motorn till önskad vinkel.
För bredare falsar, använd spårhuvudet tillsammans med fräs-/
formhuvudets skydd.
Se instruktionerna som gäller för bruk av spårhuvudet.
Stäng alltid av maskinen innan Du drar ur sladden efter avslutat arbete.
Kälning/holkning
Din radialarmsåg kan användas för ett stort urval avancerade tillämpningar,
t.ex. kälning/holkning.
• Luta bladet till önskad vinkel, vrid oket under armen och placera bladet
på önskad plats ovanför arbetsstycket. Avlägsna arbetsstycket och
sänk bladet till rätt höjd för en grund insågning. Sänk bakslagshindren
som vid fasad klyvning. Håll arbetsstycket mot anslaget och arbeta
vidare som vid klyvning.
Avverka endast en liten mängd material åt gången.
Dammutsugning (fig. G2)
Maskinen är försedd med en dammutsugningsadapter (59).
• Använd om möjligt en dammsugare som fyller gällande föreskrifter
gällande dammutsläpp.
sv - 7
Spårhuvudet (fig. F1, N1 & N2)
Det finns två typer av spårhuvud tillgängliga. Figur N1 visar spårhuvudet av
standardkvalitet och figur N2 visar modellen av hög kvalitet med lång
livslängd.
Vassa kanter.
Montering av spårhuvudet
• Avlägsna bladskyddsanordningen och bladet.
• Montera distansbrickan (94) på spindeln med den smalare sidan mot
motorn.
• Montera skärbladen (95) med däremellan det erfordrade antalet
mellanblad (96A) tillsammans med en kombination av mellanlägg (96)
så att den erfordrade skärbredden uppnås.
• Sätt fast spårhuvudet med standard-spindelmuttern (45) (fig. F1).
• Avlägsna klyvkniven och dess monteringsbygel från
bladskyddsanordningen och montera skyddet.
• Sänk spårhuvudet till rätt läge för önskat snittdjup.
108
SVENSKA
Användning av spårhuvudet
- I kapnings- eller geringsläge
• Flytta upp bakslagshindren ur vägen.
• Ställ in fingerskyddet på rätt sätt.
- I klyvningsläge
• Ställ in bakslagshindren på rätt sätt.
Ytslipning med skiva och trumma (fig. M2, O1 & O2)
Två putsningsdon finns tillgängliga för snitt som kräver slipning vid en valfri
vinkel. Båda kan användas på följande sätt:
- för arbetsstycket längs det stationära donet
- för donet längs det fastklämda arbetsstycket
• Avlägsna bladskyddsanordningen och bladet.
• Sätt tillbaka de yttre flänsen (46) (fig. O1).
• Montera putsskivan (97) eller sliptrumman (98) (fig. O2) direkt på
spindeln (39).
Putsning med skiva (fig. O1)
• Använd alltid skivans nedre (högra) sida.
• När putsskivan (97) används för horisontell slipning ska
fräshuvudskyddet (94) (fig. M2) monteras och ställas in så att
putsskivan nätt och jämnt löper fritt från skyddets undersida.
Putsning med trumma (fig. O2)
• Vid putsning med trumma ska materialet alltid matas i motsatt riktning
mot sliptrummans rotation.
Överfräsbygeln (fig. F1, P1 - P3)
Med överfräsbygeln (99) kan du fästa en Elu överfräs (MOF96, MOF131,
MOF177 eller OF97) vid maskinen, så att dess möjligheter utvidgas med
noggrann, dekorativ träbearbetning (fig. P1).
Montering av överfräsbygeln
• Avlägsna bladskyddsanordningen och bladet.
• Placera överfräsbygeln (99) över spindelns ända enligt figur P1 och sätt
fast den med vingmuttern (63).
• Ersätt ledarstängerna för överfräsens parallellanslag med stagen (100)
som medföljer tillbehöret:
- Använd de tunnare stagen för MOF96 (fig. P2)
- Använd de tjockare stagen för MOF131/MOF177/OF97 (fig. P3).
• Drag åt spärrskruvarna (101).
Se alltid till att överfräsen är ordentligt centrerad på stagen och
väl fastsatt i bygeln.
Fräsning
Överfräsen kan ställas in i önskad vinkel och föras över arbetsstycket med
handtaget (2) i figur A eller arbetsstycket kan föras längs den stationära
fräsen.
• Kontrollera att överfräsbygeln är stadigt monterad.
• Sätt om så behövs den yttre flänsen (46) i figur F1 på spindeln och
kläm överfräsbygeln mot motorn med spindelmuttern (45) i figur F1.
Drag inte åt spindelmuttern för hårt.
• Avlägsna bladskyddsanordningen och bladet.
• Vrid undan täckplattan (103).
• Montera borrchucken (104) direkt i det gängade placeringshålet (102).
Geringsanslag (fig. R1 & R2)
Geringsanslag (105) finns tillgängliga för utökade och snabbare möjligheter
för vinkelsågning (fig. R1).
• Byt ut standardanslaget mot geringsanslagen (105).
• Led sågbladet mellan de båda anslagssektionerna (fig. R2).
Genomföringskontroll (fig. S1 - S3)
Genomföringskontrollen (106) garanterar ett optimalt resultat vid
tillämpningar där det är viktigt att matningen sker med jämn hastighet.
Montering av genomföringskontrollen
• Avlägsna returfjädern (87) i figur K.
• Avlägsna okstoppet (14) i figur A1.
• Montera den bakre planbygeln (115) och okstoppet enligt figur S2.
• Lossa skruvstiftet (116) i den räfflade knappen (108) med en
insexnyckel och skruva lös den räfflade knappen (fig. S3).
• Lossa skruvstiftet (117) i det bakre staget (109) och drag bort staget
från stången.
• För cylindern (111) genom cylinderklämman (110) (fig. S1).
• Placera cylinderklämman (110) över klyvningslåset (15) och drag åt
skruvstiften i hållarens (112) båda sidor.
• Sätt tillbaka det bakre staget (109) och den räfflade knappen (108) och
drag åt alla skruvar (fig. S3).
• Positionera det bakre staget (109) enligt bilden (fig. S3) och drag åt
skruvstiftet (117).
• Skjut rullhuvudet bakåt och positionera cylindern i sin klämma (110) så
långt bakåt som möjligt. Stångens ända får inte vidröra luftningsskruven
i gummibälgen när bälgen (114) är hoptryckt. Kontrollera positionen
genom att trycka in luftningsskruven.
• Drag åt skruven (113) i cylinderklämman.
• Ställ in genomföringshastigheten med den räfflade knappen (108).
Luftning av genomföringskontrollen
När oljan i genomföringskontrollen har fyllts på eller bytts ut, måste
systemet avluftas.
• Avlägsna enheten från maskinen och kläm fast enheten vertikalt med
kolven nedåt och helt utskjuten.
• Avlägsna tappen baktill på bälgen (114). Håll fast bälgen så att oljan
inte spills.
• Fyll bälgen helt med Castrol 210 NRL25 eller en likvärdig hydraulolja.
Använd en tratt eller oljespruta.
• Sätt tillbaka tappen och drag åt den ett varv.
• Tryck försiktigt ihop bälgen tills det läcker ut olja genom fyllnadstappen.
• Drag åt tappen med en skruvnyckel och sätt tillbaka enheten.
Skötsel
Ditt DEWALT elverktyg har tillverkats för att, med så lite underhåll som
möjligt, kunna användas länge. Varaktig och tillfredsställande användning
erhålles endast genom noggrann skötsel och regelbunden rengöring.
• Byt ut den fasta bordsskivan och anslaget när de är utslitna.
Mata alltid arbetsstycket i motsatt riktning mot fräsens rotation.
Se även överfräsens användarmanual.
Borrning (fig. Q)
Det gängade placeringshålet (102) passar till en 10 mm eller 3/8"
borrchuck (tillval) varmed din såg fungerar som en mångsidig
radialborrmaskin. Denna möjlighet är särskilt praktisk när materialet ska
förberedas för dyvling.
109
Smörjning
Din radialarmsåg kräver ingen extra smörjning.
Anbringa aldrig fett på armspåren eller lagren.
sv - 8
SVENSKA
GARANTI
Rengöring
• Rengör armspåren regelbundet. Avlägsna härvid ändkåpan och oket.
Avlägsna även allt damm från lagren.
• Håll alltid bordsskivan ren. Använd aldrig händerna till att borsta undan
dammet.
Förbrukade maskiner och miljön
När Din produkt är utsliten, skydda naturen genom att inte slänga den
tillsammans med vanligt avfall. Lämna den till de uppsamlingsställen som
finns i Din kommun eller till en DEWALT serviceverkstad.
DEWALT service
Skulle fel uppstå på maskinen, lämna då alltid in den till en auktoriserad
serviceverkstad. Se aktuell prislista/katalog för vidare information elle
kontakta DEWALT.
På grund av forskning och utveckling kan ovanstående specifikationer
ändras vilket inte meddelas separat.
• 30 DAGARS NÖJD-KUND-GARANTI •
Om du inte är fullständigt nöjd med din DEWALT-maskinens prestanda
behöver du endast returnera den inom 30 dagar, komplett som vid
köpet, till ditt inköpsställe eller en DEWALT auktoriserad serviceverkstad
för fullständig återbetalning eller utbyte. Inköpsdatum måste påvisas.
• ETT ÅRS FRI FÖREBYGGANDE SERVICE •
Om din DEWALT-produkt inom 12 månader efter inköpsdatum kräver
underhåll eller service, utförs detta kostnadsfritt av en auktoriserad
serviceverkstad. Fri förebyggande service omfattar arbets- och
reservdelskostnader för elektriska verktyg. Kostnad för tillbehör ingår ej.
Inköpsdatum måste påvisas.
• ETT ÅRS GARANTI •
Om din DEWALT-produkt inom 12 månader efter inköpsdatum visar
defekter på grund av brister i material eller vid produktionen, garanterar
vi att kostnadsfritt ersätta alla defekta delar eller, på vårt eget initiativ,
att gratis ersätta produkten på villkor att:
• Produkten inte har missbrukats.
• Eventuella reparationer har utförts av auktoriserad verkstad/personal.
• Inköpsdatum kan påvisas.
Denna garanti erbjuds som extra fördel och är separat från köparens
föreskrivna rättigheter.
För adressen till närmaste DEWALT auktoriserade serviceverkstad,
se aktuell katalog för vidare information eller kontakta DEWALT.
Importör i Sverige: Black & Decker AB
sv - 9
110
SVENSKA
SNABBREFERENSTABELL
höjdinställningsvev
spärrspak gering
klämspak gering
okspärr
klyvningslås
okets klämspak
fasspärr
klämspak fasning
111
sv - 10
TÜRKÇE
RADYAL KOL TESTERESİ DW721
Tebrikler!
Avrupa Birliği şartnameye uygunluk beyan)
Bir D E WALT aletini seçmiş bulunuyorsunuz. Ürün geliştirme ve
yenilemede yllarn deneyimi D E WALT’ profesyonel
kullanclar işin en güvenilir partnerlerden biri haline
getirmektedir.
İçindekiler
Teknik veriler
Avrupa Birliği şartnameye uygunluk beyan
Güvenlik talimatlar
Ambalajn içindekiler
Tanm
Elektrik güvenliği
Uzatma kablosu
Montaj ve ayarlar
Kullanm talimatlar
Aksesuarlar
Bakm
Garanti
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
-
1
1
2
3
3
3
3
4
6
8
9
10
Daha fazla bilgi için, lütfen aşağdaki adresden D E WALT ile
temas kurun veya klavuzun arkasna bakn.
DIN 45635’e uygun ölçümlendiğinde, ses şiddeti seviyesi
86/188/EEC & 89/392/EEC’ye uygundur:
DW721
L pA (ses şiddeti)
dB(A)*
84,2
L WA (akustik gücü)
dB(A)
91,4
* kullancnn kulağnda
85 dB(A) ses şiddeti (basnc) aşldğnda, kulaklar
korumak için gerekli önlemleri aln.
Teknik veriler
Güç girişi
W
Güç çkş
W
Voltaj
V
Bçak çap asg./azm.
mm
Bçak deliği
mm
Mil çap
mm
Yüksüz hz, 50 Hz
min -1
Yüksüz hz, 60 Hz
min -1
Kesim derinliği 90°
mm
Kesim derinliği 45°
mm
0°’de azami çapraz kesim kapasitesi,
25 mm kalnlkta
mm
45°’de azami gönye kesimi kapasitesi,
25 mm kalnlkta
sağ taraf mm
sol taraf mm
Azami çaprazkesim genişliği
mm
Azami yan kesim genişliği
mm
Toplam ölçüler (ayakl)
mm
Toz çekme adaptörü
mm
Ağrlk
kg
DW721
D E WALT, bu elektrikli aletlerin 89/392/EEC, 89/336/EEC,
73/23/EEC, EN 61029, EN 55104, EN 55014, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3’e uygun olarak tasarlandğn beyan eder.
DW721
2000
1500
230
270-300
30
20
2800
3400
90
60
Bu aletin ivme karesinin ortalama ağrlkl kökü DIN 45675’e
uygundur:
DW721
< 2,5 m/s 2
TÜV Rheinland
Sicherheit und Umweltschutz GmbH
Am Grauen Stein
D-51105 Köln
Almanya
610
Vesika numaras
405
425
610
870
148 x 95 x 150
100
112,0
BM 9511442 01
Mühendislik ve Ürün Geliştirme Müdürü
Horst Großmann
Standart donanm:
Ayakl, TCT bçakl, bçak siper ve aletli, no-volt salma
anahtar.
Sigortalar
230 V aletler
10 A
Bu klavuzun tümünde, aşağdaki semboller kullanlmştr:
Bu klavuzdaki talimatlara uyulmamas halinde,
yaralanma, ölüm veya aletin hasar görmesi tehlikesi
olduğunu gösterir.
Elektrik çarpmas tehlikesi olduğunu gösterir.
Keskin kenarlar.
tr - 1
D E WALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Almanya
112
TÜRKÇE
Güvenlik talimatlar)
Elektrikli aletleri kullanrken daima, yangin, elektrik çarpmas
ve yaralanma riskini azaltmak için, ülkenizde uygulanabilecek
güvenlik kurallarna uyun. Bu ürünü kullanma girişiminde
bulunmadan önce, aşağdaki güvenlik talimatlarn dikkatle
okuyun. Bu talimatlar güvenli bir yerde saklayn.
Genel Bilgiler
1 Çal)şma alan)n)z) temiz tutun
Dağnk yerler ve tezgahlar kazaya neden olabilir.
2 Çal)şma alan)n)z)n çevre koşullar)na dikkat edin
Elektrikli aletleri rutubete maruz brakmayn.
Çalşma alannz iyi aydnlatn. Elektrikli aletleri, yanc
sv ve gazlarn bulunduğu ortamlarda kullanmayn.
3 Elektrik çarpmas)na karş) önlem al)n
Topraklanmş yüzeylere temastan kaçnn
(Örn: borular, radyatörler, ocaklar ve buzdolaplar).
4 Çocuklar) aletlerden uzak tutun
Çocuklarn aletle veya uzatma kablosu ile temasna izin
vermeyin. Herkesi çalşma alanndan uzak tutun.
5 Aç)k havada kullan)m için uzatma kablolar)
Alet açk havada kullanldğnda, daima açk havada
kullanm için özel yaplmş ve böyle olduğunu gösteren bir
damga taşyan uzatma kablolar kullann.
6 Kullan)lmayan aletleri saklay)n
Kullanlmayan elektrikli aletleri kuru, güvenli ve
çocuklarn ulaşamayacağ bir yerde saklayn.
7 Uygun giyinin
Bol elbise giymeyin, tak takmayn. Hareketli motor
parçalar bunlar kapabilir. Açk havada çalşken, tercihen
lastik eldiven kullann ve kaymaz tabanl ayakkab giyin.
Saçnz uzunsa koruyucu başlk giyin.
8 Koruyucu gözlük tak)n
İşlemin toz veya frlayan parçack yaratmas halinde, yüz
veya toz maskesi kullann.
9 Maksimum ses şiddetine dikkat edin
Ses şiddeti 85 dB(A)’y aşarsa, kulağnz korumak için
gerekli önlemleri aln.
10 İşlediğiniz parçay) iyi sabitleyin
İşlediğiniz parçay sabitlemek için, işkence veya mengene
kullann. Bu hem daha güvenli olur, hem de iki elinizde
serbest kalmş olur.
11 Aş)r) uzanarak çal)şmay)n
Daima yere sk ve dengeli basmaya dikkat edin.
12 Aletin kazara çal)şt)r)lmas)na olanak vermeyin
Fişi takl aleti, parmağnz tetikte taşmayn.
Fişi takarken tetiğin çekili olmamasna dikkat edin.
13 Daima dikkatli olun
Yaptğnz işe dikkat edin. İnsiyatifinizi kullann.
Yorgunken aleti kullanmayn.
14 Aletin fişini çekin
Aleti başboş brakmadan önce enerjisini kesin ve
tamamen durmasn bekleyin. Aleti kullanmayacağnz
zaman, bakm yapmadan önce veya aksesuarlarn
değiştirirken fişini çekin.
15 Ayar anahtarlar)n) ve aparatlar)n) ç)kart)n
Aleti çalştrmadan önce, üzerinde hiçbir ayar anahtar ve
aparatnn bulunmamasna dikkat edin.
16 İşe uygun alet kullan)n
Küçük alet veya aksesuarlar, ağr hizmet tipi aletin
görevini yapmaya zorlamayn. Alet, imalat amacna uygun
olan işi daha iyi ve güvenli yapacaktr.
Dikkat! Bu kullanm klavuzunda tavsiye edilenlerin
dşnda aksesuar ve parçalarn kullanm yaralanma riski
doğurabilir.
113
17 Kabloyu dikkatli kullan)n
Asla aleti kablosundan tutarak taşmayn veya fişi çekmek
için kabloya aslmayn. Kabloyu, s, yağ ve keskin
kenarlardan uzak tutun.
18 Aletlerinize iyi bak)n
Daha iyi ve güvenli performans için aletlerinizi iyi
durumda ve temiz tutun. Bakm ve aksesuar değişimi için
talimatlara uyun. Aletin kablosunu düzenli olarak kontrol
edin ve hasarl ise yetkili D E WALT servisine onartn.
Uzatma kablolarn da düzenli kontrol edin ve hasarl ise,
yenileyin. Tüm komuta mekanizmasn kuru, temiz ve
yağlardan uzak tutun.
19 Hasarl) parça kontrolü yap)n
Aleti kullanmadan önce, düzgün çalşacağndan ve amaca
uygun işleyeceğinden emin olmak için, özenle hasar
kontrolü yapn. Hareketli parçalarn ayarsz olup olmadğ
veya tutukluk yapp yapmadğn, krk parça olup
olmadğn ve çalşmasn etkileyebilecek diğer durumlar
kontrol edin. Hasarl siperleri veya diğer arzal parçalar
talimatlar uyarnca onartn veya yeniletin. Tetiği arzal
ise, aleti kullanmayn. Tetiği yetkili bir D E WALT onarm
merkezinde değiştirin.
20 Aletinizi, yetkili bir D E WALT onar)m merkezinde onart)n
Bu elektrikli alet ilgili güvenlik kurallarna uygundur.
Tehlikeyi önlemek için, elektrikli aletler, sadece kalifiye
teknisyenler tarafndan onarlmaldr.
Additional Radyal Kol Testereleri için Ek Güvenlik Kurallar
• Elektrik güç kaynağn uygun bir sigorta ya da devre kesici
ile koruyun.
• Koldaki yatak rayn ve makara başlğ takmndaki
yataklar temiz tutun ve yağlanmamasna dikkat edin.
• Testereyi çalştrmadan önce aynann doğru konumda
olmasna dikkat edin. Bçak, testere kolu çekilmeden
malzemeye temas etmemeli.
• Parmak siperlerini daima ayna içindeki kesim öncesi yuvas
içinden ve/veya kesilen malzemesi yüzeyinin 3 mm
üzerinden geçecek şekilde ayarlayn (yrtma dşnda).
• Yrtma işleminde, keski demirinin bçağa mesafesini doğru
ayarlayn (1-3 mm) ve geri alc düğmelerin doğru
ayarlanmş olmasna dikkat edin.
• Yrtma işleminde, malzemeyi besleme yönüne dikkat edin.
• Ayarlayn doğruluğunu düzenli olarak kontrol edin ve
gerektiğinde düzeltin.
• Bçağn doğru yönde dönmesine ve dişlerin aynaya
bakmasna dikkat edin.
• Çalşmaya başlamadan önce tüm skştrma kollarnn skl
olup olmadğn kontrol edin.
• Makineyi, tüm siperler yerinde olmadan çalştrmayn.
• Testereyi kullanmadğnz zamanlarda testere bçağn
bçak siperiyle iyice koruyun.
• Makineyi, kullanmadğnz zamanlarda, bçaklar
değiştirirken ya da bakm yaparken güç kaynağndan
ayrn.
• Daima, kesilecek malzemeye uygun türde ve keskin
bçaklar kullann. Önerilen bçak çap, teknik veriler
bölümünde belirtilmiştir.
• Fana, motor şaftn engelleyecek herhangi bir cisim
yerleştirmeyin.
• Kesim yaparken testereyi zorlamayn.
(Motorun ksmen ya da tamamen boğulmas büyük hasara
neden olabilir. Kesime başlamadan önce motorun tam hza
ulaşmasn bekleyin.)
• Testereyi, çalşma tezgahndan tutarak kaldrmayn.
• Demir içeren/içermeyen metaller ya da duvar malzemesi
kesmeyin.
tr - 2
TÜRKÇE
• Dönen bçağa yağlama maddesi uygulamayn.
• Testere elektriğe bağlyken kesinlikle ellerinizi bçak
bölgesine uzatmayn.
• Testere çalşrken, ellerinizi testere bçağnn arkasna
uzatmayn.
• Kesim srasnda ellerinizi testere bçağna 150 mm’den
daha fazla yaklaştrmayn.
• Hasarl ya da krk testere bçaklar kullanmayn.
Diğer tehlikeler
Aşağdaki tehlikeler radyal kol testere kullanmnda
görülebilmektedir:
İlgili güvenlik kurallarnn uygulanmasna ve güvenlik
donanmlarnn kullanlmasna rağmen baz tehlikelerin
önüne geçilememektedir.
Bu tehlikeler arasnda :
- Duyma hissinin azalmas.
- Dönen testere bçağnn açkta kalan ksmnn neden
olduğu kaza tehlikeleri.
- Bçağ değiştirirken yaralanma tehlikesi.
- Siperleri açarken parmaklarn ezilmesi tehlikesi.
- Özellikle meşe, akgürgen ve MDF olmak üzere ahşap
keserken meydana gelen tozun yutulmas sonucu oluşan
sağlk sorunlar bulunmaktadr.
Ambalaj)n içindekiler
Ambalajn içinde aşağdakiler vardr:
1 Ksmen monte edilmiş makine
5 Tezgahüstü bölümler
1 Ayna 48 mm
1 Ayna 65 mm
5 Düz tezgah destekleri
3 Üçgen tezgah destekleri
1 Yükseklik ayar manivelas
1 No-volt salma anahtarl motor, kasnak ve makara başlğ
takm
1 No-volt salma anahtar için dirsek
1 Testere bçağ
1 Siper takm
1 Toz çekme adaptörü
1 Aşağdaki kalemleri içeren kutu:
1 Ayaklk (4 ayak, 4 yatay ray, 24 M8 x 16 vida, 24 M8
somun ve 48 D8 düz rondele)
1 Tezgah eklenti parçalar takm:
8 M8 x 30 düz taç başl cvata
8 D8 Belleville rondele
8 M8 somun
8 D8 düz rondele
1 Aşağdaki kalemleri içeren ambalaj:
3 İngiliz anahtarlar (30, 10/13 & 17 mm)
1 Halka/açk anahtar
1 Kutu anahtar 13 mm
5 Allen anahtarlar (2,5, 3, 4, 5 & 8 mm)
1 Sürgü baş vidas
8 M8 x 30 vida
6 M8 vida
14 M8 somun
1 Kablo kelepçesi
1 Kablo desteği
2 Klavuzlu vidalar
2 M4 somun
2 Tezgah kskaçlar
2 Geri çakma yay için kskaçlar
14 D8 Belleville rondele
8 D8 düz rondele
tr - 3
1 Aşağdaki kalemleri içeren ambalaj:
9 D8 düz rondele
19 Belleville rondele
19 M8 somun
10 M8 x 30 düz taç başl cvata
9 M8 x 16 düz taç başl cvata
1 Kullanm klavuzu
1 Açlml çizim
• Nakliye srasnda alette, parçalarnda veya aksesuarlarnda
hasar oluşup oluşmadğn kontrol edin.
• Aleti kullanmadan önce, bu klavuzu iyice okuyup
anlamaya zaman ayrn.
• Testereyi dikkatli bir şekilde ambalajdan çkartn.
Tan)m (şekil A1 & A2)
DW721 Radyal Kol Testeresi, profesyonel ahşap işleme sanayii
için gelşitirlmiştir.Çok hassas kesimler yapabilen bu makine,
kolayca çapraz kesim, meyil, gönye ya da yrtma kesimine
ayarlanabilmektedir. Çok saydaki aksesuar sayesinde radyal
kol testereniz hemen her türlü atölye işini yapabilmektedir.
Azami güvenlik için tüm ana kontroller hem mandal hem de
kilit tertibat ile emniyete alnmştr. Bknz. hzl başvuru
tablosu.
A1
1 Açma/kapama anahtar
2 Kol
3 Bçak siperi takm
4 Sabit tezgahüstü
5 Ayak
6 Ayna
7 Tezgah kskac
8 Sütun
9 Gönye mandal manivelas
10 Mitre skştrma manivelas
11 Yükseklik ayar manivelas
12 Radyal kol
13 Uç başlğ
A2
14 Kasnak hareket engeli
15 Riplock
16 Kasnak
17 Motor
18 Tezgah şeritleri
19 Tezgah eklentisi
20 Meyilli ölçek
21 Makara başlğ takm
22 Reset düğmesi
23 Kablo desteği
Elektrik güvenliği
Elektrik motoru, sadece tek voltaj için tasarlanmştr. Daima
şebeke voltajnn, aletinizin üstünde yazl olan voltajla ayn
olmasna dikkat edin.
Kablo ya da Fişin değiştirilmesi
Kablo ya da fişi değiştirirken, çplak bakr tellerin arz ettiği
tehlikeye dikkat ediniz.
Uzatma kablosu
Uzatma kablosu kullanmadan önce, gevşek ve çplak iletken,
kötü bağlant, hasarl yaltm kontrolü yapn. Gerekli
onarmlar yapn veya gerekiyorsa, kabloyu yenileyin.
114
TÜRKÇE
Montaj ve ayarlar
• Montaj ve ayarlardan önce mutlaka aletin fişini çekin.
• Testerenizin en iyi şekilde çalşabilmesi için
aşağdaki paragraflarda belirtilen işlemleri
uygulamanz büyük önem taşmaktadr.
Ayaklğn montaj (şekil A1 & B)
Ayaklk parçalar ve tespit elemanlar ayr ambalajlarda
bulunmaktadr.
• Kol (12) dşndaki tüm parçalar ambalajdan çkartn.
• Gönye skştrma kolu (10) ile kolu kitleyin.
• Kartonu iterek kolu çkartn ve tezgah kenarnn altna bir
ahşap parças (24) yerleştirin (şekil B).
• Ayaklğ (5), somun, cvata ve düz rondeleleri kullanarak
şekilde gösterildiği gibi monte edin. Cvatalar henüz
skştrmayn.
• Yatay raylar (25) takn.
• Tespit elemanlarn iyice skn.
• Makineyi ayağa kaldrn.
• Dörtgen oyuk (36) içindeki iki adet 75 mm düz tezgah
desteklerini (35) şekilde gösterildiği şekilde takn.
Desteklerin tezgah tablasnn (33) arkasndan dşarya
uzanmamasna dikkat edin.
• Cvatalar henüz skmayn.
Tezgah desteğinin mil ile ayarlanmas) (şekil A1 & E2)
• Meyil skştrma kolunu (37) gevşetin ve meyil mandaln
(38) dşarya çekin (şekil E2).
• Motoru dikey konuma çevirin ve meyil mandal (38) ve
meyil skştrma koluyla (37) sabitleyin.
• Mil (39), tezgah destekleri dş kenarndan daha yukarda
olana kadar kolu çevirmek için gönye skştrma kolunu
(10) (şekil A1) gevşetin.
• Kolu, mil tezgah desteğine temas edene kadar dikkatli bir
şekilde indirin ve tezgah desteğindeki ilgili somunu elle
skştrn.
• Bu işlemi arka kenarda ve diğer tezgah destekleri için
tekrarlayn.
• Motor mili ile tekrar kontrol edin.
• Tespit elemanlarn iyice skn.
• Kolu tekrar merkezi konuma çekin ve kitleyin.
Makine daima tabanda düz ve sağlam durmal.
Mounting the height adjustment crank (şekil A1)
• Mount the height adjustment crank (11) on top of the
column (8) using the cross head screw.
Makara başlğ takmnn taklmas (şekil A1 & C)
• Kolu (12) en yüksek noktaya kadar kaldrmak için,
yükseklik ayar manivelasn (11) + yönünde çevirin.
• Mevcut iki Allen vidalarn (26) çkartn ve uç kapağn
(13) (şekil C) çkartn.
• Bir çelik yünü pediyle yata raylarn (27) törpüleyin ve
kirleri kuru bir bezle (şekil C) temizleyin.
• Kilidin (15) açk olmasna dikkat edin (şekil A1).
• Makara başlğ takmnn (21) yataklarn (28) dikkatle
yatak raylarna yerleştirin.
• Makara başlğn yatak raylarnda hareket ettirerek rahat
hareket edip etmediğini kontrol edin.
• Kilidin, makara başlğn ihtiyaca göre tutup-braktğn
kontrol edin.
• Uç kapağn (13) derhal değiştirin.
Kablo desteğinin ve kablo kskacnn taklmas (şekil A2 & D)
• Yldz başl viday (29) sökün.
• Kablo desteğini (23) takn ve yldz başl viday (29)
tekrar skn.
• Kabloyu (30) kablo kskac (31) ile takn.
Kolun dikey ve yatay yönde hareket edebilmesini
sağlayn.
Testere tezgah (şekil E1 - E4)
Tezgah desteklerinin tak)lmas) (şekil E1)
Tezgah desteklerinin doğru konumu Şekil E1’de
gösterilmiştir. Tüm destekler, M8 x 16 cvatalar bolts ve
uygun somunlar kullanlarak ön tarafta bir D8 Belleville
rondele ile monte edilecektir. Arka tarafa rondele
taklmayacaktr.
• 40 mm üçgen desteğini (32), tezgah tablasnn (33) yanna
takn.
• 30 mm üçgen tezgah desteğini (34) tezgah tablasnn
önüne takn.
115
Merkezi tezgah desteğinin ayarlanmas) (şekil E3)
• İki düz tezgah desteğinin (35) üzerine bir tavsiye aleti
yerleştirin.
• Merkezi tazgah desteğindeki (41) cvatalar (40) gevşetin.
• Merkezi tezgah desteğini, tevsiye aletine değene kadar bir
Allen anahtaryla ayarlayn.
• Tespit elemanlarn iyice skn.
Sabit tezgah bölümünün montaj) (şekil E1 & E4)
Tezgahüstü bölümlerin standart konumu şekil E4’te
gösterilmektedir.
Ayna (6), istenen kesme derinliğine bağl olarak şeritler (18)
arasna da yerleştirilebilmektedir.
• Tezgahn sabit ksmn (4), şekilde gösterildiği gibi tezgah
taban üzerine yerleştirin ve ortadaki deliklerin merkez
tezgah desteğinin ayar vidalar ile birleşmesini sağlayn.
• Üstte M8 x 30 somunlarn ve düz D8 rondelelerini, altta
ise D8 Belleville rondelelerini kullann.
• Öndeki beş civata ve merkezdeki büyük delikteki civata
dşnda tezgahn sabit ksmndaki (4) tüm civatalar elle
skştrn.
• Aynay (6) ve şeritleri (18) tezgah tabanna (33)
yerleştirin (şekil E1).
• Masa mengenelerini (7) (şekil E4) tezgah desteklerinin
arka tarafna (35) monte edin (şekil E1).
• Tezgah mengenelerini skştrn.
• Tezgah üstündeki tüm civatalar iyice skn.
• Tezgah kskaçlarn gevşetin ve şeritlerle aynay çkartn.
• 75 mm düz tezgah desteğini (dörtgen oyuksuz) (42),
merkezi taçl deliği kullanarak tezgahn altndaki sol
üçgen tezgah desteğinin (34) kenarna takn.
• Sabit tezgahüstündeki (4) ilgili üç ön cvatay skştrn.
• 27 mm tezgah desteğini (43), merkezi taçl deliği
kullanarak tezgahn altndaki sağ üçgen tezgah desteğinin
kenarna takn (şekil E1). Yatk tarafn sağa bakmasna
dikkat edin.
• Sabit tezgahüstündeki (4) ilgili iki ön cvatay skştrn.
tr - 4
TÜRKÇE
Tezgah eklentisinin montaj) (şekil E1 & E4)
• Tezgah eklentisini (19) dşarya bakan tezgah desteklerine
yerleştirin.
• Her iki tezgahn ayn düzeyde olmasn sağlayn ve
cvatalar skştrn.
• Şeritlerinin (18) yerini değiştirin ve tezgah kskaçlarn (7)
skştrn.
• Merkezi taçl deliği kullanarak, son 27 mm tezgah desteğini
(43) (şekil E1) tezgah eklentisinin altnda 75 mm üçgen
tezgah desteğine (32) monte edin. Yatk tarafn sola
bakmasna dikkat edin.
• Sabit tezgah bölümündeki (4) ilgili iki ön cvatay
skştrn.
Her iki tezgah arka tarafta eşit düzeyde olmaldr.
Testere bçağ (şekil F1 - F6)
Testere b)çağ)n)n tak)lmas) (şekil F1)
• Yeni bir bçağn dişleri çok keskindir ve tehlikeli
olabilir.
• Bçağn dönüş yönü, motor üzerindeki ok ile
gösterilmektedir.
• Mili, takm içindeki Allen anahtar (44) ile tutun ve mil
somununu (45), çokamaçl anahtar kullanarak çkartn.
• Bçağ, dş flanş (46) ile iç flanş (47) arasna yerleştirin
ve altta kalan dişlerin makinenin arka tarafna bakmasna
dikkat edin.
Mil somunun (45) halkasnn (48) dş flanş
(şekil F1) karşnda olmasna dikkat edin.
• Mil somununut (45), saat yönü eksine döndürerek skştrn.
Kolun tezgahüstüne paralel olup olmad)ğ)n)n kontrol
edilmesi (şekil A1, E3 & F2)
• Kilidi (15) bçak ön taraftayken skştrn (şekil A1).
• Bçağ, tezgahüstüne (4) değene kadar indirin (şekil F2).
• Manivelalar (9) ve (10) saln (şekil A1).
• Kolu, tezgahüstünün tüm genişliği boyunca teğet geçecek
şekilde hareket ettirin.
• Gerekli olmas halinde, ön ayar cvatasn (40) ayarlayn
(şekil E3).
• Bu işlemi, bçak arka konumdayken tekrarlayn ve gerekirse
arka cvatay ayarlayn.
B)çağ)n tezgahüstüne göre dikey konumda olup
olmad)ğ)n)n kontrol edilmesi (şekil A1 & F3)
• Kolu merkezi konuma geri çekip kilidi (15) skştrn
(şekil A1).
• Bçak gövdesine bir çelik kare (49) dayayn (şekil F3).
• Ayar yapmak için aşağdaki işlemi uygulayn:
• İki viday (51) gevşeterek meyilli gösterge diski (50)
çkartn.
• Bu şekilde ortaya çkan üç Allen vidalarn gevşetin.
• Bir Allen anahtarn motor çardağna sokup, bçak kareye
dayanana kadar çevirin.
• Tespit elemanlarn iyice skn.
Merkezdeki Allen vidasn skştrmak özellikle
önemlidir.
• Meyilli gösterge diskini (50) değiştirin.
tr - 5
Çapraz kesim hareketinin aynaya dik olup olmad)ğ)n)n
kontrol edilmesi (şekil F4 & F5)
• Bçağ ayna önünde kitleyin (şekil F4).
• Bir kareyi (49) bir kontrplak parçasna yerleştirin ve bçağa
değecek şekilde aynaya dayayn.
• Kilidi açn, ve bçağn kareye paralel bir şekilde yatay
hareket edip etmediğini kontrol etmek için bçağ
kendinize doğru çekin.
• Ayar yapmak için aşağdaki işlemi uygulayn:
• Gönye mandal menivelas (9) 0° konumundayken gönye
skştrma manivelasn (10) saln (şekil F5).
• Kolun her iki tarafndaki kontra somunlar (52) gevşetin.
• Kolu sola ayarlayabilmek için, kolun sağ tarafndaki
lokmay gevşetip karş lokmay skştrn.
• Kolu sağa ayarlayabilmek için, kolun sol tarafndaki
lokmay gevşetip karş lokmay skştrn.
• Küçük hareketler yapn ve her admdan sonra (9) vd (10)
manivelalar kavrar durumdayken ayar kontrol edin.
Lokmalar gereğinden fazla skştrmayn.
• Kontra somunlar skştrn (52).
B)çağ)n aynaya dikey konumda olup olmad)ğ)n)n kontrol
edilmesi (şekil F6)
• Kasnak skştrma manivelasn (53) açn ve kasnak
mandalna (54) basn.
• Motoru, şekilde gösterildiği gibi 90° çevirin.
• Motor yerinde gevşek duruyorsa, somunu (55) skştrn.
• Bçağ aynaya karş yerleştirin ve aynaya paralel konumda
olmasna dikkat edin.
• Ayar yapmak için aşağdaki işlemi uygulayn:
• Kasnak altnda çapraz olarak yerleştirilmiş iki somunu (56)
gevşetin.
• Allen anahtarn motor çardağnn içine sokun.
• Bçak konumunu ayarlayn ve cvatalar (56) skştrn.
Bçak siperi takmnn montaj ve ayarlanmas (şekil G1 - G5)
Bçak siperi (3), aşağdaki güvenlik özelliklerini sunan
çokamaçl bir takmdr (şekil G1):
- Tam bçak korumas için ön siper (57) (şekil G1) ve yayl
arka siper (58) (şekil G2).
- Toz çekme adaptörü (59): çapraz ve yrtma kesimi için.
- Yrtma kipinde kullanlan Anti-kickback parmaklar (60).
- Çapraz kesimde kullanlan ayarlanabilir parmak siperi (61).
- Kesilen parçann yrtma srasnda bçağa skşmasn
önleyen keski demiri (62).
• Meyilli skştrma manivelasn (37) saln ve motora daha
rahat ulaşabilmek için şekilde gösterildiği gibi motoru
yatrmak üzere (şekil G3) meyilli mandal (38) dşar çekin
(şekil E2).
• Siperi tutan kelebek somunu (63) ve rondeleyi (64) çkartn.
• Kilit vidasn (65) gevşetin ve yayla tutulan arka siper (58)
destek kulakçğndan (68) çkartlana kadar tespit
dirseğini (66) saat yönünün aksine çevirin.
• Yalnzca yukardaki iki yay (67) sökün.
• Gevşetilmiş arka bçak siperini (58) şekil G2’de gösterildiği
şekilde çevirin.
• Siper takmn bçağn üzerine indirin (şekil G3).
• Siper takmn kelebek somunu (63) ve rondele (64)
kullanarak tespit edin.
• Yayala tutulan arka bçak siperini (58) ve tespit dirseğini
(66) ilk konumlarna getirin.
116
TÜRKÇE
• Siper takmn çkartmak için ayn işlemi ters srada
uygulayn.
Yeni bir bçağn dişleri çok keskindir ve tehlikeli
olabilir.
Siper Takm kumanda elemanlarnn ayarlanmas
(şekil G2 - G5)
Keski demirinin y)rtma için ayarlanmas)
• İki düğmeyi (69) gevşetip, uç tezgahüstüne takriben 10 mm
yaklaşana kadar keski demirini (62) kaydrn (şekil G2 & G4).
Keski demirinin ayar doğru yaplmaldr; dişli kenar
ile keski demiri arasndaki mesafe 1-3 mm arasnda
olmaldr (şekil G4).
(Meyilli) y)rtma için anti-kickback parmaklar)n)n
ayarlanmas) (şekil G5)
• Düğmeyi (70) gevşetin ve dirseği (71) skştrlan yay (72)
kesilecek parçann yüzeyine değene kadar indirin.
• Anti-kickback parmaklarnn (60) uçlar, kesilecek parça
yüzeyinin 3 mm altnda olmal ve aç şekil G5’te
gösterildiği gibi olmaldr.
• Meyilli yrtma için Allen vidasn (73) gevşetin ve antikickback parmaklarn istenen açya ayarlayn.
Keski demiri, parmak siperi ve anti-kickback
parmaklar)n)n çapraz kesim için ayarlanmas) (şekil G2)
• Keski demirini ve anti-kickback parmaklarn çapraz kesim
için hareket yönünden çekin.
• Manivelay (74) gevşeterek parmak siperini (61) kesilecek
parçann hemen üzerinde konumlandrn ve manivelay
(74) kitleyin.
Ölçek ayarlar (şekil H1 - H5)
Y)rtma ölçeği
Yrtma işlemi, iki ayr motor konumunda yaplabilmektedir.
Motor konumlarndan her biri için ayr besleme yönleri
mevcuttur:
Konum
Besleme yönü
- İçeri-yrtma
sağdan sola (şekil H1)
- Dşar-yrtma
soldan sağa (şekil H2)
Yrtma ölçeğinde (76) yrtma genişliğini gösteren ok (75)
ayarlanabilmektedir (şekil H3):
• Aynay en geri konuma getirin.
• Aynaya karş 24 mm’lik bir levha yerleştirin.
• Kasnak skştrma manivelasn (53) açp kasnak mandalna
(54) basn (şekil H1) ve motoru dşar-yrtma konumuna
getirin (şekil H2).
• Kasnak takmn, bçak malzemeye dokununcaya kadar
radyal kol etrafnda hareket ettirin.
• İki viday (77) gevşetin ve dşar-yrtma okunun kenar
(78), levhann alt ölçekteki bilinen genişlikle ayn hizaya
gelene kadar oku (75) hareket ettirin (şekil H3).
• Vidalar skştrn (77).
• Motoru içeri-yrtma konumuna getirin.
• Siperi, bçak, ayna yüzeyine yaslanana kadar kaldrn.
• İçeri-yrtma oku (79), üst ölçekteki sfr konumu ile ayn
hizada olmal. Gerektiği hallerde ayar yapn.
Gönye ölçeği (şekil H5)
• Gönye ölçeğinin (82), dikey bir kesim için ayarlandğnda
0° konumunu gösterip göstermediğini kontrol edin.
• Oku (81) ayarlayarak, 0° konumunu kaydetmek için viday
(83) kullann.
Gönye ölçeği 45° sol ve sağda ve 0°’de önceden belirlenmiş
konumlara sahiptir.
Kasnak hareket engeli (şekil A2, J1 & J2)
Kasnak hareket engeli 814), kasnak takm üzerindeki
yataklarn, yatak raylarnn arka snrna çarpmasn
engellemek için ayarlanmaldr (şekil A2).
• Kasnak takmn sonuna kadar itin. Sonra takriben 5 mm
kadar ileri çekin ve kilit ile tespit edin (şekil A2) (15).
• Kasnak hareket engelini (14), ön bölmedeki somunlar (85)
gevşeterek, lastik engel (86) kilit kutusuna değene kadar
ayarlayn.
• Somunlar (85) skştrn (şekil J1).
Çapraz kesim yaparken, ön ve arkadaki (80) taçl
deliklerde birer somunu skştrn) (şekil J2).
Geri çekme yaynn taklmas (şekil K)
• Kasnak hareket engeli (14) arkasndaki geri çekme yayn
(87), uygun cvatalar kullanarak takn ve kablonun diğer
ucunu vidalarla (88) kilidi (85) takn.
Uygun aksesuarlar konusunda daha fazla bilgi için bayinize
başvurun.
Kullan)m talimatlar)
• Daima güvenlik talimatlarna ve uygulanan kurallara
uyun.
• Kesilecek parçann, skca tespit edilmiş olmasna
dikkat edin.
• Alete hafifçe bastrn ve testere bçağnn üzerine
yan basnç binmemesine dikkat edin.
• Aşr yüklemeden kaçnn.
• Uygun testere bçağn takn. Çok aşnmş bçaklar
kullanmayn. Makinenin azami devri, bçağn azami
devrinden fazla olmamal.
• Çok küçük parçalar kesmeye çalşmayn.
• Bçağn serbestçe kesmesini sağlayn. Kesimi
zorlamayn.
• Kesime başlamadan önce motorun tam hza
ulaşmasn bekleyin.
• Tüm skştrma düğmeleri ve skştrma kollarnn
kavrar vaziyette olmasna dikkat edin.
• Siperler yerlerinde olmadan makineyi asla
çalştrmayn.
• Makineyi asla tezgahüstünden tutarak kaldrmayn.
• Daima tezgahüstünde uygun bir bölmenin
bulunmasna dikkat edin.
• Ayna konumlarn ve tipini kontrol etmek için daima
L şekline bakn.
Meyilli ölçek (şekil H4)
• Meyilli ölçeğin (20), dikey bir kesim için ayarlandğnda 0°
konumunu gösterip göstermediğini kontrol edin.
• Gerektiğinde vidalar (51) gevşetip oku 0° konumuna
ayarlayn.
117
tr - 6
TÜRKÇE
Çalştrma ve kapatma (şekil A)
Gönye testerenizin ON/OFF anahtar birçok avantaj
sunmaktadr:
- no-volt salma fonksyonu: Herhangi bir nedenden dolay
elektrik kesilirse, anahtarn tekrara elle etkinleştirilmesini
gerektirir.
- motoru aşr yükten koruyan tertibat: Motorun aşr
yüklenmesi halinde, motorun elektriği kesilir. Bu durumda
motoru 10 dakika soğutun ve sonra reset düğmesine (22)
basn.
•
I = ON
Makine sürekli çalşyor.
•
O = OFF
Deneme kesimi yapma (şekil A1)
• Gönye mandal manivelas (9) kavrar durumdayken, gönye
skştrma manivelasn (10) kitleyerek bçağ düz bir 0°
çapraz kesim için konumlandrn.
• Kilidi (15) açn ve kasnak takmn bçak aynann arkasnda
kalana kadar itin.
• Bçak neredeyse tezgahüstüne dokunana kadar kolu indirin.
• Kesilecek parçay aynann ön ksmna karş yerleştirin.
• Aleti çalştrn ve kolu indirerek bçakla tezgah yüzeyinde
derin olmayan bir oluk kesin.
• Bçağ, ahşap aynada dikey bir oyuk kesene ve işlenen
parça içinden geçene kadar kendinize çekin.
• Bçağ park konumuna getirerel makineyi kapatn.
• Kesimin her düzlemde gerçek bir 90° kesimi olup
olmadğn kontrol edin ve gerekirse ek ayar yapn.
Temel Kesimler (şekil L1 - L5)
• Meyilli skştrma manivelasn (37) saln ve meyilli
mandal (38) çekin (şekil E2).
• Motoru, meyilli ölçekte (38) istenen açya yatrn ve
meyilli skştrma manivelas (20) ile kitleyin (şekil A1).
• Sağ 90° ya da 45° için, meyilli mandal (38) kavratn ve
meyilli skştrma manivelasyla (37) kitleyin.
• Ara açlar için yalnz meyilli skştrma manivelasn
kullann.
• İşlemi dikey çapraz kesimde olduğu gibi yürütün.
Yrtma kesim (şekil L5, G2, H1 & H2)
Motor, H1 ve H2 şekillerinde gösterildiği gibi makineyi dar ve
geniş parçalara adapte edbilmek için içeri-yrtma ya da
dşar-yrtma konumlarna ayarlanabilmektedir.
• Kilit ile kasnağ dşarya çekilmiş konumda kitleyin.
• Kasnak skştrma manivelasn (53) saln ve motoru, yerine
oturana kadar, uygun konuma çevirmek için kasnak
mandalna (54) basn (şekil H1).
• Kasnak skştrma manivelasn (53) skştrn ve aynay
buna uygun bir konuma getirin.
• Yrtma ölçeğiyle (76) kasnağ kolun etrafnda istenen
kesim genişliğine göre konumlandrn ve kilit ile kitleyin.
• Bçak siperini yukarda anlatldğ şekilde ayarlayn ve toz
çekme adaptörünü (59) yüzünüzden öteye çevirin
(şekil G2). Yrtma işleminin keski demiri (62) ve antikickback parmaklarnn (60) kullanmn gerektirdiğini
unutmayn (şekil H2).
• Kesilecek parçay, tezgaha ve aynaya skca bastrarak
yavaşça bçağa doğru itin. Bçak dişlerinin kesmesine
zaman tanyn ve parçay bçağn içinden zorla geçirmeyin.
Bçak hz sabit tutulmaldr.
Yeni bir bçağn dişleri çok keskindir ve tehlikeli
olabilir.
Daima bir itme çubuğu kullann.
Çapraz kesme (şekil A1 & L1)
• Radyal kolu aynaya göre sağnda bir açya ayarlayn.
• 0° konumunda gönye mandal manivelasn (9) kavratp
gönye skştrma manivelasn (10) skştrn (şekil A1).
• Bçağ indirin.
• Parmak siperini, kesilecek parçann üzerinden çekilecek
şekilde ayarlayn.
• Tezgahüstünde oyuk yoksa, yukarda anlatldğ şekilde bir
tane kesin.
• Kesilecek parçay aynaya karş tutun ve parmaklarnz
bçağn hareket yönünden uzak tutun.
• Makineyi çalştrn ve yavaşça ayna ve parça içinden geçirin.
• Bçağ park konumuna getirip makineyi kapatn.
Gönye kesimler (şekil A1 & L3)
• Gönye mandal manivelasn (9) ve gönye skştrma
manivelasn (10) saln (şekil A1).
• Kolu, gönye ölçeğinde gösterilen açya ayarlayn.
• Sol ya da sağ 45° için, gönye mandal manivelasn (9)
kavratn ve gönye skştrma manivelas (10) ile kitleyin.
• Ara açlar için yalnz gönye skştrma manivelasn
kullann.
• İşlemi, çapraz kesimde olduğu gibi yürütün.
Gönyenin solda olmas durumunda ayna ve şeritleri
sola kaydrmanz gerekebilir.
Meyilli kesimler (şekil A1, E2 & L2)
• Kolu, 0° çapraz kesimde olduğu gibi ayarlayn.
• Bçağ tezgah yüzeyinden kaldrn.
Meyilli y)rtma
• Makineyi, meyilli çapraz kesim konumuna ayarlayn.
• Kasnağ yrtma konumuna çevirin.
• Kasnağ doğru yrtma genişliğine ayarlayn.
• Anti-kickback parmaklarnn açsn, kesilecek parçaya düz
olarak temas edecek şekilde ayarlayn ve kesme demirini
indirin.
• İşlemi yrtmada olduğu gibi yürütün.
Bileşik gönye (şekil L4)
Bu kesim bir gönye ile meyilli kesim kombinasyonudur.
• İstenen meyil açsn ayarlayn.
• Kolu istenen gönye konumuna çevirin.
• İşlemi, gönye kesimlerinde olduğu gibi yürütün.
İşiniz bittikten sonra ve fişten çekmeden önce aleti mutlaka
kapatn.
Oyma
Gönye testerenizi, oyma gibi birçok farkl çalşmalar için
kullanabilirsiniz.
• Bçağ istenen açya yatrn, kasmağ kolun altna getirin ve
bçağ parçann kesilecek ksmnn üzerinde konumlandrn.
Kesilecek parçay çkartn ve bçağ derin olamayan bir
kesim yapmak için indirin. Anti-kickback parmaklarn
meyilli yrtmada olduğu gibi indirin. Kesilecek parçay
aynaya karş tutarak işlemi yrtma gibi yürütün.
Sadece derin olmayan kesimler yapn!
tr - 7
118
TÜRKÇE
Toz çekme (şekil G2)
Bu makine bir toz çekme adaptörüyle donatlmştr (59).
• Mümkün olduğu sürece toz emisyonlaryla ilgili kurallara
uygun olarak tasarlanmş bir toz çekme cihaz kullann.
• Çapraz kesim yaparken, kesim hatt arkasna bir toz
toplama torbas (seçenek) yerleştirin.
Aksesuarlar
Makineyi, herhangi bir aksesuarn monte etmeden
önce prizden çekin.
Şekillendirme/Oluk açma başlğ
Şekillendirme/oluk açma başlğ, çalşmalarnza profesyonel
bir görünüm sağlamak için kullanlmaktadr.
Şekillendirme başl)ğ)n)n montaj) (şekil M1 - M3)
• Bçak siperi takmn ve bçağ sökün.
• Kesicileri (89) şekillendirme başlğna (90) yerleştirin ve
iki parçann da ayn şekilde taklmasna dikkat edin
(şekil M1).
• Şekillendirme başlğ ile birlikte verilen özel ara parçasn
(91) çardağn üzerine monte edin.
• Şekillendirme başlğn şekilde gösterildiği gibi çardak
üzerine yerleştirin ve bir şeçenek olarak sunulan kutu
kskacn (93) kullanarak bir skştrma somunu (92) ile
tespit edin.
• Motoru, şekillendirme başlğ yatay konuma gelene kadar
yatrn.
• Şekillendirme başlğ siperini (94) (şekil M2)de
gösterildiği gibi monte edin ve gerekli kesme derinliği
ayarn yapn (şekil M3).
Şekillendirme
• Şekillendirme başlğn aynann üzerine yerleştirin.
Dşarya sarkan ksm yaplacak kesime denktir.
Baz uygulamalar, aynann iki ksma ayrlp şekillendirme
başlğnn aralarna yerleştirilmesini gerektirebilir. Bu
durumda, aynann normal kesim işleri için değiştirilmesi
gerekmektedir.
Daima bir itme çubuğu kullann.
• Kesilecek parçay, ayna boyunca sağdan skca ve düzenli
bir şekilde itin.
K)v)rma
• Düz kenarl kesiciler kullann.
• İşlemi şekillendirmede olduğu gibi yürütün.
• Meyilli kvrma kesimi için, motoru istenen açya yatrn.
Daha geniş kvrma için lambri başlğn
şekillendirme başlğnn siperiyle birlikte kullann.
Bknz. lambri başlğnn kullanm ile ilgili
talimatlar.
Lambri başlğ (şekil F1, N1 & N2)
İki ayr tipte lambri kafas mevcuttur. Şekil N1’de standard
kalite lambri başlğ, N2’de ise birinci kalite uzun ömürlü
başlk gösterilmektedir.
Keskin kenarlar.
119
Lambri başl)ğ)n)n monte edilmesi
• Bçak siperi takmn ve bçağ sökün.
• Aralk parçasn (94) dar taraf motora gelecek şekilde
çardağa monte edin.
• Kesme bçaklarn (95), istenen kesme genişliğini elde
etmek için, aralarnda yeterli sayda ara bçağ (96A) ve
ara sac (96) yerleştirerek monte edin.
• Lambri başlğn standart çardak somunu (45) kullanarak
tespit edin (şekil F1).
• Keski demirini ve destek dirseğini bçak siperi takmndan
çkartn ve siperi monte edin.
• Lambri başlğn istenen kesim derinliği için indirin.
Lambri başl)ğ)n)n kullan)m)
- çapraz kesim ya da gönye konumunda
• Anti-kickback parmaklarn kesim hareket yönünden
kaldrn.
• Parmak siperini doğru ayarlayn.
- yrtma konumunda
• Anti-kickback parmaklarn doğru ayarlayn.
Disk ve tamburlu zmparalama (şekil M2, O1 & O2)
Herhangi bir açdan smparalama gerektiren kesimler için iki
ayr zmparalama eklentisi mevcuttur. Bu eklentiler şu şekilde
kullanlabilmektedir:
- kesilecek parçann sabit aksesuar boyunca hareket
ettirilmesi
- aksesuarn, kskaçla skştrlmş parça boyunca hareket
ettirilmesi
• Bçak siper takmn ve bçağ sökün.
• Dş flanşlar (46) geri çevirin (şekil O1).
• Disk zmparasn (97) ya da tamburlu smparay (98)
(şekil O2) doğrudan çardağn (39) üzerine monte edin.
Disk z)mparalama (şekil O1)
• Daima diskin aşağya bakan (sağ tarafn) kullann.
• Disk zmparasn (97) yatay zmparalama için kullanrken,
şekillendirme başlğ siperi (94) (şekil M2), disk zmparas
siperin altnda kalmayacak şekilde monte edilmeli ve
ayarlanmaldr.
Damburlu z)mparalama (şekil O2)
• Damburlu zmparalamada, işlenecek parçay daima
damburun dönüş yönünün aksine itin.
Freze konsolu (şekil F1, P1 - P3)
Freze konsolu (99), makinenize bir D E WALT frezesi
(MOF96, MOF131, MOF177 or OF97) takarak, çok daha hassas
ve dekoratif ağaç işleri yapabilmenize olanak sağlamaktadr
(şekil P1).
Freze konsolunun montaj)
• Bçak siper takmn ve bçağ sökün.
• Freze konsolunu (99) şekil P1’de gösterildiği gibi çardak
ucunun üzerine monte edin ve bir kelebek somun (63) ile
tespit edin.
• Frezenizin paralel aynasnn klavuz çubuklarn, eklenti ile
birlikte verilen destek çubuklaryla (100) değiştirin:
- MOF96 için küçük çapl çubuklar kullann (şekil P2).
- MOF131/MOF177/OF97 için büyük çapl çubuklar kullann
(şekil P3).
• Tespit vidalarn skştrn (101).
Frezenin daima çubuklarn üzerinde ortalanmş
olmasna ve konsola tespit edildiğine dikkat edin.
tr - 8
TÜRKÇE
Frezeleme
Freze, istenen açya ayarlanarak şekil A’da gösterilen kol (2)
kullanlarak işlenecek parça boyunca çekilebilir ya da sabit
kesici boyunca hareket ettirilebilir.
• Freze konsolunun skca tespit edilip edilmediğini ontrol
edin.
• Gerektiğinde, şekil F1’de gösterilen dş flanş (46) çardağn
üzerine takn ve yine şekil F1’de gösterilen çardak somunu
ile freze konsolunu motora tespit edin. Çardak somununu
gereğinden fazla skştrmayn.
• Üniteyi makineden ayrn ve piston tam çekili ve aşağya
doğru çevrili vaziyette sabitleyin.
• Körüklerin (114) arka ksmndaki tpay çkartn. Yağn
dökülmesini önlemek için körükleri tutun.
• Körükleri bir huni ya da bir yağ şrngasyla tamamen
Castrol 210 NRL25 hidrolik yağ ya da eşdeğer bir yağla
doldurun.
• Tpay tekrar takn ve bir kez çevirerek skştrn.
• Körükleri, tpadan biraz yağ szacak şekilde hafifçe skn.
• Tpay bir ingiliz anahtaryla skştrn ve üniteyi yerine
takn.
İşlenecek parçay daima dönen kesiciye doğru itin.
Bak)m
Bknz. kullanm klavuzu.
D E WALT elektrikli aletiniz, minimum bakmla uzun süre
çalşacak şekilde imal edilmiştir. Her zaman sorunsuz
çalşmas, alete gerekli bakmn yaplmasna ve düzenli
temizliğe bağldr.
• Aşnan sabit tezgahüstü ve aynalar yenileriyle değiştirin.
Delme (şekil Q)
Yivli deliğe (102), testerenizi çok amaçl radyal bir matkapa
dönüştüren 10 mm ya da 3/8 “ matkap mandreline (seçenek)
taklabilmektedir. Bu seçenek özellikle malzemeyi tespit
pimlerine hazrlamak için çok kullanşldr.
• Bçak siper takmn ve bçağ sökün.
• Kapağ ötye çevirin (103).
• Matkap mandrelini (104) doğrudan yivli deliğe (102) takn.
Yağlama
Gönye testereniz ek yağlama gerektirmemektedir.
Kol raylarn ve yataklarn asla yağlamaynz.
Gönye aynalar (şekil R1 & R2)
Açl kesim donanmn tamamlamak ve hzlandrmak için
gönye aynalar (105) mevcuttur (şekil R1).
• Standart aynay gönye aynalar (105) ile değiştirin.
• Testere bçağn iki ayna ksm arasna itin (şekil R2).
Geçiş kontrolü (şekil S1 - S3)
Geçiş kontrolü (106), sürekli ve düzgün bir kesimin elzem
olduğu uygulamalarda en iyi sonuçlar sağlamaktadr.
Geçiş kontrolünün tak)lmas)
• Geri çekme yayn çkartn (87) şekil K.
• Kasnak hareket engelini çkartn (14) şekil A1.
• Arkadaki düz dirseği (115) ve kasnak hareket engelini
şekilde S2 gösterildiği gibi takn.
• Trtl düğme içindeki kazma vidasn (116) gevşetin ve
trtl düğmeyi (108) çevirerek çkartn (şekil S3).
• Arka desteğin (109) içindeki kazma viday (117) gevşetin
ve desteği çubuktan ayrn.
• Silindiri (111), silindir mengenesi (110) içinden geçirin
(şekil S1).
• Silindir mengenesini (110) kilit (15) üzerine yerleştirin ve
bağlantnn (112) her iki tarafndaki kazma vidalar skn.
• Arka desteği (109) ve trtl düğmeyi (108) tekrar yerine
takn ve tüm vidalar (şekil S3) skn.
• Arka desteği (109) şekilde gösterildiği gibi (şekil S3)
konulandrn ve kazma viday (117) skn.
• Makara başlğn geriye itin ve mengesi içindeki slindiri
(110) mümkün olduğu kadar arkada konumlandrn.
Çubuğun ucu, lastik körükler skldğnda körüklerin
içindeki aktma civatasna temas etmemelidir. Aktma
civatasna basarak konumu kontrol edin.
• silindir mengenedeki viday (113) skn.
• Trtl düğme ile (108) geçiş hzn ayarlayn.
Temizlik
• Kol raylarn düzenli bir şekilde temizleyin. Bunun için uç
kapağn ve kasnağ sökün. Yataklarda biriken tozu
temizleyin.
• Tezgahüstünü daima temiz tutun. Tozu asla elleriniz ile
silmeyin.
İstenmeyen aletler ve çevre
Atacağnz eski aletinizi, çevreyi etkilemeyecek biçimde
ortadan kaldran D E WALT onarm merkezlerine götürün.
Geçiş kontrolünün ak)t)lmas)
Geçiş kontrolündeki yağn doldurulmasndan ya da
değiştirilmesinden sonra sistem içindeki havann boşaltlmas
gerekmektedir.
tr - 9
120
TÜRKÇE
GARANTİ
• 30 GÜNLÜK RİSKSİZ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ GARANTİSİ •
D E WALT ağr hizmet tipi endüstriyel aletinizin performans
sizi tam olarak tatmin etmiyorsa, 30 gün içinde takas için
yetkili bayinize geri götürebilirsiniz. Satn alma belgesinin
ibraz şarttr.
• ÜCRETSİZ BİR YILLIK SERVİS KONTRATİ •
Bir yllk tam garantiye ek olarak, tüm D E WALT aletleri bir
yl süreyle ücretsiz servis desteğine de sahiptir. Satn alma
tarihinden itibaren bir yl içinde yaplan hiçbir onarm ve
koruyucu bakm işleminden işçilik ücreti almamaktayz.
Satn alma tarihinin belgelenmesi şarttr.
• BİR YILLIK TAM GARANTİ •
D E WALT ağr hizmet tipi endüstriyel aletleri, satş
tarihinden itibaren bir yl süreyle garantilidir. Hatal
malzemeden veya işçilikten kaynaklanan tüm arzalar
ücretsiz onarlr. Lütfen aleti herhangi bir yetkili D E WALT
veya Black & Decker servis merkezine gönderin, ya da
bizzat başvurun.
Bu garanti aşağdakileri kapsamaz:
• Aksesuarlar
• Başkalar tarafndan yaplan veya girişimde bulunulan
onarmlardan kaynaklanan hasar
• Yanlş kullanm, ihmal, eskime ve aşnmadan, alet
üzerinde değişiklik ve amaç dş kullanmdan
kaynaklanan hasar.
Size en yakn yetkili D E WALT tamir acentesi için lütfen bu
klavuzun arkasnda bulunan uygun telefon numarasn
kullann.
121
tr - 10
TÜRKÇE
HIZLI BAŞVURU TABLOSU
yükseklik ayar manivelas)
gönye mandal kolu
kasnak mandal)
gönye s)k)şt)rma kolu
kilit
kasnak s)k)şt)rma kolu
meyil mandal)
meyil s)k)şt)rma kolu
tr - 11
122
∂§§∏¡π∫∞
¶ƒπ√¡π ªE ∞∫∆π¡π∫√ µƒ∞Ãπ√¡∞ DW721
£ÂÚÌ¿ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ·!
¢‹ÏˆÛË Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘ E∫
¢È·Ï¤Í·Ù ¤Ó· ·fi Ù· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Ù˘ DEWALT. ∏ Ôχ¯ÚÔÓË
ÂÌÂÈÚ›· Ù˘ DEWALT, Ë Û˘Ó¯‹˜ ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ Î·È Ë
ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ηÈÓÔÙÔÌÈÒÓ ÙËÓ Î·ıÈÛÙÔ‡Ó ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ Èfi ·ÍÈfiÈÛÙÔ˘˜
Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ.
¶ÂÚȯfiÌÂÓ·
∆¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο
¢‹ÏˆÛË Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘ E∫
√‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜
EÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ Û˘Û΢·Û›·˜
¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹
∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
ÃÚ‹ÛË Î·Ïˆ‰›Ô˘ Â¤ÎÙ·Û˘
™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË Î·È Ú‡ıÌÈÛË
√‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜
¶ÚÔ·ÈÚÂÙÈΤ˜ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ Î·È ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·
™˘ÓÙ‹ÚËÛË
¢È·ÁÚ·ÌÌ· Ù·¯ÂÈ·Û ·Ó·ÊÔÚ·Û
el - 1
el - 1
el - 2
el - 3
el - 3
el - 4
el - 4
el - 4
el - 7
el - 8
el - 10
el - 10
∆¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο
πÛ¯‡˜ ËÏÂÎÙÚÔÎÈÓËÙ‹Ú· (·ÔÚÚÔÊÔ‡ÌÂÓË)
W
πÛ¯‡˜ ËÏÂÎÙÚÔÎÈÓËÙ‹Ú· (·ԉȉfiÌÂÓË)
W
∆¿ÛË
V
¢È¿ÌÂÙÚÔ˜ ÙÚÔ¯Ô‡ min/max
mm
√‹ ÙÚÔ¯Ô‡
mm
¢È¿ÌÂÙÚÔ˜ ·ÍÔÓ›ÛÎÔ˜
mm
∆·¯‡ÙËÙ· ¿Ó¢ ÊÔÚÙ›Ô˘, 50 Hz
min-1
∆·¯‡ÙËÙ· ¿Ó¢ ÊÔÚÙ›Ô˘, 60 Hz
min-1
µ¿ıÔ˜ ÎÔ‹˜ ˘fi ÁˆÓ›· 90°
mm
µ¿ıÔ˜ ÎÔ‹˜ ˘fi ÁˆÓ›· 45°
mm
ª¤ÁÈÛÙË ÈηÓfiÙËÙ· ÎÔ‹˜ ηٿ ÂÁοÚÛÈ·
‰È‡ı˘ÓÛË ˘fi ÁˆÓ›· 0°, Û 25 mm Û٤ϯԘ
mm
ª¤ÁÈÛÙË ÈηÓfiÙËÙ· ÎÔ‹˜ ˘fi ÁˆÓ›· 45°,
Û Û٤ϯԘ 25 mm
‰ÂÍÈfi¯ÂÈÚ˜
mm
·ÚÈÛÙÂÚfi¯ÂÈÚ˜
mm
ª¤ÁÈÛÙÔ Ï¿ÙÔ˜ ÎÔ‹˜ ηٿ ÂÁοÚÛÈ· ‰È‡ı˘ÓÛË mm
ª¤ÁÈÛÙÔ Ï¿ÙÔ˜ ÎÔ‹˜ ‰È¿Û¯ÈÛ˘
mm
™˘ÓÔÏÈΤ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ (Ì ‚¿ÛË ÛÙ‹ÚÈ͢)
mm
¶ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤·˜ ·Ê·›ÚÂÛ˘ ÛÎfiÓ˘
mm
µ¿ÚÔ˜
kg
DW721
2000
1500
230
270-300
30
20
2800
3400
90
60
610
405
425
610
870
148 x 95 x 150
100
112,0
DW721
∏ DEWALT ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ·˘Ù¿ Ù· ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· ۯ‰ȿÛÙËηÓ
Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ √‰ËÁ›Â˜: 89/392/EOK, 89/336/EOK, 73/23/EOK,
EN 61029, EN 55104, EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
°È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ·Ú·Î·ÏÒ ·¢ı˘Óı›Ù ÛÙËÓ
DEWALT ÛÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ‰È‡ı˘ÓÛË ‹ ·Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘
ÂÁ¯ÂÈÚȉ›Ô˘.
∞ÓÒÙ·ÙÔ fiÚÈÔ Ë¯ËÙÈ΋˜ ›ÂÛ˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ √‰ËÁ›Â˜ 86/188/EOK &
89/392/EOK, ̤ÙÚËÛË Î·Ù¿ DIN 45635:
LpA (˯ËÙÈ΋ ›ÂÛË)
dB(A)*
DW721
84,2
LWA (·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË)
dB(A)
91,4
* ÛÙÔ ·˘Ù› ÙÔ˘ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹
§¿‚ÂÙ ٷ ÂӉ‰ÂÈÁ̤ӷ ̤ÙÚ· ÚÔÛÙ·Û›·˜ Û ÂÚ›ÙˆÛË
Ô˘ Ë ·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ›ÂÛË ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù· 85 dB(A).
√ ÛÙ·ıÌÈṲ̂ÓÔ˜ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi˜ ̤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ÂÈÙ¿¯˘ÓÛ˘ ηٿ
DIN 45675:
DW721
< 2,5 m/s2
TÜV Rheinland
Sicherheit und Umweltschutz GmbH
Am Grauen Stein
D-51105 Köln
Germany
Cert. No.
BM 9511442 01
¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ÚÔ˚fiÓÙˆÓ
Horst Großmann
µ·ÛÈÎfi˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜:
µ¿ÛË ÛÙ‹ÚÈ͢, ÏÂ›‰· TCT, ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ÏÂ›‰·˜ Î·È ÂÚÁ·Ï›·,
‰È·ÎfiÙ˘ ·ÛÊ·Ï›·˜.
∞ÛÊ¿ÏÂȘ:
ªË¯·Ó‹Ì·Ù· 230 V
10 A
™ÙȘ ·ÚÔ‡Û˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı· ۇ̂ÔÏ·:
™˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ‹ ı·Ó¿ÙÔ˘ ‹ ‚Ï¿‚˘ ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ÙËÚËıÔ‡Ó ÔÈ Ô‰ËÁ›Â˜
¯Ú‹Ûˆ˜.
™˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ ËÏÂÎÙÚÈ΋ Ù¿ÛË.
∞ȯÌËÚ¤˜ Ï¢ڤ˜.
123
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, °ÂÚÌ·ÓÈ·
el - 1
∂§§∏¡π∫∞
√‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜
√Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Ú¤ÂÈ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÙÂ
¿ÓÙÔÙ ˘fi„Ë ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÛÙË ¯ÒÚ· Û·˜
ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÊ¢¯ı› Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ˘ÚηÁÈ¿˜, ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·˜
Î·È ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
¶ÚÈÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‰È·‚¿ÛÙ ÚÔÛÂÎÙÈο ÙȘ
·Ú·Î¿Ùˆ Ô‰ËÁ›Â˜ Î·È Ê˘Ï¿Í٠٘ ηϿ.
1 ¢È·ÙËÚ›Ù ηı·Úfi ÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜
∞ηٿÛÙ·ÙÔÈ ¯ÒÚÔÈ Î·È ¿ÁÎÔÈ ÂÁ΢ÌÔÓÔ‡Ó Î›Ó‰˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
2 §¿‚ÂÙ ˘‘ fi„Ë ÙȘ ÂȉڿÛÂȘ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜
ªËÓ ÂÎı¤ÙÂÙ ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Û ˘ÁÚ·Û›·. ºÚÔÓÙ›ÛÙ ÁÈ· ÙÔÓ
ηÏfi ʈÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Û·˜. ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ
ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· ÎÔÓÙ¿ Û ‡ÊÏÂÎÙ· ˘ÁÚ¿ Î·È ·¤ÚÈ·.
3 ¶ÚÔÛٷ٢ı›Ù ·fi ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·
∞ÔʇÁÂÙ ÙËÓ Â·Ê‹ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ Ì ÁÂȈ̤Ó˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ (.¯.
ۈϋÓ˜, ÛÒÌ·Ù· ıÂÚÌ¿ÓÛˆ˜, ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ ÎÔ˘˙›Ó˜, „˘Á›· ÎÏ.).
™Â Û˘Óı‹Î˜, ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹Û˘ (.¯. Û ‡„ËÏ‹ ˘ÁÚ·Û›·,
‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÂÙ·ÏÏÈ΋˜ ÛÎfiÓ˘ ÎÏ.) ÌÔÚ› Ó· ·˘ÍËı› Ë ËÏÂÎÙÚÈ΋
·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ì ÙËÓ ·ÚÂÌ‚ÔÏ‹ ÂÓfi˜ ·ÔÛ˘Ó‰ÂÙÈÎÔ‡ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ‹
‹ ÂÓfi˜ ‰È·ÎfiÙË ÚÔÛÙ·Û›·˜ ·fi Ï¿ıÔ˜ ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔ Ú‡̷ (FI).
4 ∫ڷٿ٠ٷ ·È‰È¿ Û ·fiÛÙ·ÛË
ªËÓ ·Ê‹ÓÂÙ ¿ÏÏ· ÚfiÛˆ· Ó· ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‹ ÙÔ
ηÏÒ‰ÈÔ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘. ∏ ÂÈÙ‹ÚËÛË ··ÈÙÂ›Ù·È ÁÈ· ·È‰È¿ ËÏÈΛ·˜
οو ÙˆÓ 16 ÂÙÒÓ.
5 ∫·ÏÒ‰ÈÔ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘ ÁÈ· ¯Ú‹ÛË Û Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜
ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÌfiÓÔ ÌÂ
ηÏ҉ȷ Ô˘ Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏ· ÁÈ· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi Î·È Ê¤ÚÔ˘Ó
Û¯ÂÙÈ΋ Û‹Ì·ÓÛË.
6 º˘Ï¿ÁÂÙ ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ Û ·ÛʷϤ˜ ̤ÚÔ˜
∏ÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Ô˘ ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ú¤ÂÈ Ó·
Ê˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·È Û ÛÙÂÁÓÔ‡˜, ÎÏÂÈÛÙÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜, Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ·È‰È¿.
7 ºÔÚ¿Ù ٷ ηٿÏÏËÏ· ÚÔ‡¯· ÂÚÁ·Û›·˜
ªË ÊÔÚ¿Ù ʷډȿ ÚÔ‡¯· ‹ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·. À¿Ú¯ÂÈ Èı·ÓfiÙËÙ· Ó·
È·ÛÙÔ‡Ó Û ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· ̤ÚË Ì˯·ÓÒÓ. °È· ˘·›ıÚȘ ÂÚÁ·Û›Â˜
Û˘ÓÈÛÙÒÓÙ·È Ï·ÛÙȯ¤ÓÈ· Á¿ÓÙÈ· Î·È ˘Ô‰‹Ì·Ù· Ô˘ ‰Â ÁÏÈÛÙÚÔ‡Ó.
E¿Ó ¤¯ÂÙ ̷ÎÚÈ¿ Ì·ÏÏÈ¿ ÊÔÚ¿Ù ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ‰È¯Ù¿ÎÈ.
8 ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÚÔÛٷ٢ÙÈο Á˘·ÏÈ¿
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ, Â›Û˘, ·Ó·Ó¢ÛÙÈΤ˜ Ì¿ÛΘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË
ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘ ÚÔÍÂÓÔ‡Ó ÛÎfiÓË ‹ ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓ· ۈ̷ٛ‰È·.
9 §·Ì‚¿ÓÂÙ ˘‘ fi„Ë Ù· ·ÓÒٷٷ fiÚÈ· ıÔÚ‡‚Ô˘
§¿‚ÂÙ ηٿÏÏËÏ· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ·ÎÔ‹˜ Û·˜ Â¿Ó Ô
ÚÔηÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ ıfiÚ˘‚Ô˜ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù· 85 dB(A).
10 ™ÙËÚ›ÍÙ Ì ·ÛÊ·Ï‹ ÙÚfiÔ ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÁ¿˙ÂÛÙÂ
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ›ÛÙ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú˜ ‹ ̤ÁÁÂÓË ÁÈ· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi.
∏ ̤ıÔ‰Ô˜ ·˘Ù‹ Â›Ó·È ·ÛʷϤÛÙÂÚË Î·È ÂÏ¢ıÂÚÒÓÂÈ Î·È Ù· ‰˘fi
Û·˜ ¯¤ÚÈ· ÁÈ· ÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
11 ªË Û·‚ÂÙ ¿Ú· Ôχ
ºÚÔÓÙ›ÛÙ ¿ÓÙÔÙ ӷ ¤¯ÂÙ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÛÙ¿ÛË Î·È Ó·
‰È·ÙËÚ›Ù ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›· Û·˜.
12 ∞ÔʇÁÂÙ ·ÓÂÈı‡ÌËÙË ÂÎΛÓËÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ
ªËÓ Îڷٿ٠̠ÙÔ ‰¿ÎÙ˘ÏÔ ÛÙÔ ‰È·ÎfiÙË ÂÚÁ·Ï›· Ô˘ Â›Ó·È ÛÙËÓ
Ú›˙·. √Ù·Ó ‚¿˙ÂÙ ÙËÓ Ú›˙·, ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ô ‰È·ÎfiÙ˘ ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ Â›Ó·È ÎÏÂÈÛÙfi˜.
13 ¡· ›ÛÙ ¿ÓÙ· ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ›
¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Û·˜. EÓÂÚÁ›Ù ÏÔÁÈο.
ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô fiÙ·Ó Â›ÛÙ ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓÔ˜.
14 µÁ¿˙ÂÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ·fi ÙËÓ Ú›˙·
√Ù·Ó ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Î·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË
Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜ ‹ ·ÏÏ·Á‹˜ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ, ‚Á¿ÏÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ·fi
ÙËÓ Ú›˙· Î·È ÂÚÈ̤ÓÂÙ ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ·ÎÈÓËÙÔÔÈËı› ÙÂÏ›ˆ˜.
15 ∞ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ ·fi ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Ù· ÎÏÂȉȿ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ
ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛ‹ ÙÔ˘
¶ÚÈÓ ‚¿ÏÂÙ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, ‚‚·Èˆı›Ù ¿ÓÙ· fiÙÈ
¤¯ÂÙ ‚Á¿ÏÂÈ ·fi ·˘Ùfi Ù· ÎÏÂȉȿ ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛ‹ ÙÔ˘.
el - 2
16 ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÛˆÛÙfi ÂÚÁ·Ï›Ô
∏ ÂӉ‰ÂÈÁ̤ÓË ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜
¯Ú‹Ûˆ˜. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÂÚÁ·Ï›· ¯·ÌËÏ‹˜ ÈÛ¯‡Ô˜ ‹
ÚÔÛı‹Î˜ ÁÈ· ‚·ÚȤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜. ∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ
ÂÈÙ˘¯¤ÛÙÂÚ· Î·È ·ÛʷϤÛÙÂÚ· Â¿Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Û‡Ìʈӷ ÌÂ
Ù˘ ÚԉȷÁڷʤ˜ ÙÔ˘.
¶ÚÔÛÔ¯‹! ∆fiÛÔ Ë ¯Ú‹ÛË ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ ‹ ÚÔÛıËÎÒÓ fiÛÔ Î·È Ë
Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ Û˘ÓÈÛÙÒÓÙ·È ÛÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜
·˘Ù¤˜ ÂÁ΢ÌÔÓ› ΛӉ˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
17 ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ηÏ҉ȷ ÁÈ· ÂÚÁ·Û›Â˜ ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ‰ÂÓ
ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·È
ªËÓ Îڷٿ٠ÔÙ¤ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙÔ Î·ÏÒ‰Èfi ÙÔ˘ Î·È ÌËÓ
ÙÚ·‚¿Ù ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÁÈ· Ó· ‚Á¿ÏÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙËÓ Ú›˙·.
¶ÚÔÛٷهÛÙ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ·fi ıÂÚÌfiÙËÙ·, Ï¿‰È Î·È ·È¯ÌËÚ¤˜
ÁˆÓ›Â˜.
18 ™˘ÓÙËÚ›Ù ÂÈÌÂÏÒ˜ Ù· ÂÚÁ·Ï›· Û·˜
¢È·ÙËÚ›Ù ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ ÎÔÊÙÂÚ¿ Î·È Î·ı·Ú¿ ÒÛÙ ӷ ›ÛÙ ÛÂ
ı¤ÛË Ó· ÂÚÁ¿˙ÂÛÙ ηχÙÂÚ· Î·È ·ÛʷϤÛÙÂÚ·. ∞ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÙȘ
Ô‰ËÁ›Â˜ Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜ Î·È ÙȘ ˘ԉ›ÍÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹
ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ. EϤÁ¯ÂÙ ٷÎÙÈο ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Î·È, Û ÂÚ›ÙˆÛË
‚Ï¿‚˘, ‰ÒÛÙ ÙÔ ÁÈ· ÂÈÛ΢‹ Û ÛÙ·ıÌfi Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜ Ô˘ ›ӷÈ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤Ó- Ô˜ ·fi ÙËÓ DEWALT. EϤÁ¯ÂÙ ÂÚÈÔ‰Èο Ù·
ηÏ҉ȷ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘ Î·È ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÙ ٷ Û ÂÚ›ÙˆÛË ‚Ï¿‚˘.
¢È·ÙËÚ›Ù ÙÔ˘˜ ‰È·ÎfiÙ˜ ¯Ú‹Ûˆ˜ ÛÙÂÁÓÔ‡˜ Î·È ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ
ÌËÓ Â›Ó·È ÏÂڈ̤ÓÔÈ ·fi Ï¿‰È Î·È ÁÚ¿ÛÔ.
19 EϤÁ¯ÂÙÂ Â¿Ó ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ¤¯ÂÈ ‚Ï¿‚˜
¶ÚÈÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, ÂϤÁÍÙ ÙÔ ÚÔÛÂÎÙÈο ÁÈ·
ÂӉ¯fiÌÂÓ˜ ‚Ï¿‚˜ ÁÈ· Ó· ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ fiˆ˜
Ú¤ÂÈ. EϤÁÍÙÂ Â¿Ó Ù· ÎÈÓËÙ¿ ̤ÚË Â›Ó·È ÛˆÛÙ¿ Û˘Ó‰Â‰Â̤ӷ ηÈ
¢ı˘ÁÚ·ÌÌÈṲ̂ӷ, Â¿Ó ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Û¿ÛÂÈ ÎÔÌÌ¿ÙÈ·, Â¿Ó Â›Ó·È ÛˆÛÙ¿
Û˘Ó·ÚÌÔÏÔÁË̤ӷ Î·È Â¿Ó ÏËÚÔ‡ÓÙ·È fiϘ ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ ÁÈ· ÙË
ÛˆÛÙ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ. ¶ÚÔÛٷ٢ÙÈο ηχ̷ٷ ‹ ¿ÏÏ·
ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¯·Ï¿ÛÂÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛ΢¿˙ÔÓÙ·È ‹ Ó·
·ÓÙÈηı›ÛÙ·ÓÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜.
ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ- ›Ù ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Â¿Ó Ô ‰È·ÎfiÙ˘ ›ӷÈ
¯·Ï·Ṳ̂ÓÔ˜ Î·È ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘ ·fi
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ÛÙ·ıÌfi Û˘ÓÙËÚ‹Û- ˆ˜.
20 EÈÛ΢¿˙ÂÙ ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ Û ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ÛÙ·ıÌfi
Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ÏËÚ› ÙÔ˘˜ ÈÛ¯‡ÔÓÙ˜ ηÓfiÓ˜
·ÛÊ·Ï›·˜. °È· ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ ÁÈ· ÙÔ ¯Ú‹ÛÙË, Ù˘¯fiÓ
ÂÈÛ΢¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·fi ÂȉÈÎfi Ù¯ÓÈÎfi.
¶ÚfiÛıÂÙÔÈ ∫·ÓfiÓ˜ ∞ÛÊ·Ï›·˜ ÁÈ· ¶ÚÈfiÓÈ· Ì ∞ÎÙÈÓÈÎfi µÚ·¯›ÔÓ·
• ¶ÚÔÛٷهÂÙ ÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ·ÚÔ¯‹˜ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ ÌÂ
ηٿÏÏËÏË ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ‹ ·˘ÙfiÌ·ÙÔ ‰È·ÎfiÙË.
• ¢È·ÙËÚ›Ù ÙȘ ÙÚԯȤ˜ Â‰Ú¿ÓˆÓ ÛÙÔ ‚Ú·¯›ÔÓ· Î·È Ù· ¤‰Ú·Ó· ÛÙÔ
Û‡ÛÙËÌ· ÎÂÊ·Ï‹˜ Î˘Ï›Ó‰ÚÔ˘ ηı·Ú¿ Î·È ¯ˆÚ›˜ ÁÚ¿ÛÔ.
• ¶ÚÈÓ Ó· ı¤ÛÂÙ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ô Ô‰ËÁfi˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È
ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ı¤ÛË. ∏ ÏÂ›‰· ‰Â ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤Ú¯ÂÙ·È Û Â·Ê‹ Ì ÙÔ
˘ÏÈÎfi ̤¯ÚÈ Ó· ÙÚ·‚‹ÍÂÙ ÙÔ ÚÈfiÓÈ ·fi ÙË Ï·‚‹.
• ¶¿ÓÙÔÙ ڢıÌ›˙ÂÙ ÙÔÓ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· ‰·ÎÙ‡ÏˆÓ Ì ÙÚfiÔ ÒÛÙÂ
Ó· ÂÚÓ¿ ̤۷ ·fi ÙËÓ ˘¿Ú¯Ô˘Û· Û¯ÈÛÌ‹ ÛÙÔÓ Ô‰ËÁfi ηÈ/‹ 3 mm
¿Óˆ ·fi ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ Ô˘ Îfi‚ÂÙ (ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ
ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Îfi‚ÂÙ Ì ‰È¿Û¯ÈÛË.
• √Ù·Ó Ú·ÁÌ·ÙÔÔț٠‰È¿Û¯ÈÛË, ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ÒÛÙ ÙÔ Ì·¯·›ÚÈ
‰È¿Û¯ÈÛ˘ (‰È¿Û·Û˘) Ó· Â›Ó·È Ú˘ıÌÈṲ̂ÓÔ ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ·fiÛÙ·ÛË
·fi ÙË ÏÂ›‰· (1 - 3 mm) Î·È ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏ·
Ú˘ıÌÈṲ̂ÓÔÈ ÔÈ ‰¿ÎÙ˘ÏÔÈ ·Ó¿ÎÚÔ˘Û˘ (ηٿ ÙÔ˘ ÎψÙÛ‹Ì·ÙÔ˜).
• ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿Û¯ÈÛË, ÂϤÁ¯ÂÙ ¿ÓÙÔÙÂ, ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÚÔÊÔ‰fiÙËÛ˘.
• EϤÁ¯ÂÙ ٷÎÙÈο ÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ·ÎÚȂ›·˜ Î·È ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÂÙ¤ ÙȘ
·Ó·ÏfiÁˆ˜.
• µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ë ÏÂ›‰· ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È Î·Ù¿ ÙË ÛˆÛÙ‹ ÊÔÚ¿ ηÈ
fiÙÈ Ù· ‰fiÓÙÈ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÚÔ˜ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi.
124
∂§§∏¡π∫∞
• µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ fiϘ Ï·‚¤˜ Û‡ÛÊÈÁ͢ Â›Ó·È ÛÊÈÁ̤Ó˜ ÚÈÓ
·Ú¯›ÛÂÙ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.
• ªË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Ù ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙÔÔıÂÙËı› fiÏ· Ù·
ÚÔÛٷ٢ÙÈο.
• √Ù·Ó ‰Â ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, ÚÔÛٷهÂÙ ÙË ÏÂ›‰·
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ÏÂ›‰·˜.
• ∞ÔÛ˘Ó‰¤ÛÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ·fi ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜
ÚÈÓ ·ÏÏ¿ÍÂÙ ÏÂ›‰Â˜ ‹ οÓÂÙÂ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË.
• ÃÚËÛÈÌÔÔț٠¿ÓÙÔÙ ÎÔÊÙÂÚ¤˜ ÏÂ›‰Â˜ ÛˆÛÙÔ‡ Ù‡Ô˘ Ô˘
¤¯Ô˘Ó ۯ‰ȷÛı› ÁÈ· ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜. ∏ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓË
‰È¿ÌÂÙÚÔ˜ ÏÂ›‰·˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙ· Ù¯ÓÈο ‰Â‰Ô̤ӷ.
• ªË ÛÊËÓÒÓÂÙ ٛÔÙ· ÛÙÔÓ ·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú· ÁÈ· Ó· Û˘ÁÎÚ·Ù‹ÛÂÙ ÙÔÓ
¿ÍÔÓ· ÙÔ˘ ÎÈÓËÙ‹Ú·.
• ªËÓ ÂÍ·Ó·Áο˙ÂÙ ÙËÓ ÎÔ‹. (∆Ô Û‚‹ÛÈÌÔ ‹ Ë ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ‰È·ÎÔ‹
ÙÔ˘ ÎÈÓËÙ‹Ú· ÌÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ˙ËÌÈ¿. ∞Ê‹ÛÙ ÙÔÓ
ÎÈÓËÙ‹Ú· Ó· Êı¿ÛÂÈ Û Ï‹ÚË Ù·¯‡ÙËÙ· ÚÈÓ ·Ú¯›ÛÂÙ ÙËÓ ÎÔ‹.)
• ªËÓ ·Ó˘„ÒÓÂÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ·fi ÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘.
• ªËÓ Îfi‚ÂÙ ÛȉËÚÔ‡¯· ̤ٷÏÏ·, ÌË ÛȉËÚÔ‡¯· ̤ٷÏÏ· ‹ ÙÔ‡‚Ï·.
• ªË ‚¿˙ÂÙ ÏÈ·ÓÙÈÎfi ÛÙË ÏÂ›‰· fiÙ·Ó ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›
• ªË ‚¿˙ÂÙ ٷ ¯¤ÚÈ· ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ÏÂ›‰· fiÙ·Ó ÙÔ ÚÈfiÓÈ Â›Ó·È
Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ Ì ÙËÓ ËÁ‹ Ú‡̷ÙÔ˜.
• ªË ÛÙ¤ÎÂÛÙ ›Ûˆ ·fi ÙË ÏÂ›‰· ÚÈÔÓÈÔ‡ fiÙ·Ó ·˘Ùfi ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›.
• ªË ‚¿˙ÂÙ ٷ ¯¤ÚÈ· ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ·fi 150 mm ·fi ÙË ÏÂ›‰· ÙÔ˘
ÚÈÔÓÈÔ‡ fiÙ·Ó Îfi‚ÂÙÂ.
• ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠Êı·Ṳ́Ó˜ ‹ Ú·ÁÈṲ̂Ó˜ ÏÂ›‰Â˜ ÚÈÔÓÈÔ‡.
¶·Ú·Ì¤ÓÔÓÙ˜ ΛӉ˘ÓÔÈ
√È ·ÎfiÏÔ˘ıÔÈ Î›Ó‰˘ÓÔÈ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ
ÚÈÔÓÔÎÔÚ‰¤ÏˆÓ:
¶·Ú¿ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ Î·ÓÔÓÈÛÌÒÓ ·ÛÊ·Ï›·˜ Î·È ÙˆÓ
‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ·ÛÊ·Ï›·˜, ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ·Ú·Ì¤ÓÔÓÙ˜ ΛӉ˘ÓÔÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È
‰˘Ó·Ùfi Ó· ·ÔÊ¢¯ıÔ‡Ó. ∞˘ÙÔ› ›ӷÈ:
- µÏ¿‚Ë ÛÙËÓ ·ÎÔ‹.
- ∫›Ó‰˘ÓÔÈ ·fi ·Ù˘¯‹Ì·Ù· Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÌË Î·Ï˘Ì̤ӷ
ÙÌ‹Ì·Ù· Ù˘ ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓ˘ ÏÂ›‰·˜ ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡.
- ∫›Ó‰˘ÓÔ˜ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ηٿ ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÏÂ›‰·˜.
- ∫›Ó‰˘ÓÔ˜ Û‡ÓıÏȄ˘ ‰·ÎÙ‡ÏˆÓ fiÙ·Ó ·ÓÔ›ÁÂÙ ٷ ÚÔÛٷ٢ÙÈο.
- µÏ¿‚˜ ÛÙËÓ ˘Á›· ·fi ÂÈÛÓÔ‹ Ù˘ ÛÎfiÓ˘ Ô˘ ·Ú¿ÁÂÙ·È Î·Ù¿
ÙÔ Îfi„ÈÌÔ ÙÔ˘ ͇ÏÔ˘, ÂȉÈο Ô͢¿˜, ‰Ú˘fi˜ Î·È MDF.
EÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ Û˘Û΢·Û›·˜
™ÙË Û˘Û΢·Û›· ˘¿Ú¯Ô˘Ó:
1 ªË¯¿ÓËÌ· Û˘Ó·ÚÌÔÏÔÁË̤ÓÔ ÂÓ Ì¤ÚÂÈ
5 ∆Ì‹Ì·Ù· Â¿Óˆ ̤ÚÔ˘˜ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡
1 √‰ËÁfi˜ 48 mm
1 √‰ËÁfi˜ 65 mm
5 E˘ı›· ˘ÔÛÙËÚ›ÁÌ·Ù· ÙÚ·Â˙ÈÔ‡
3 ∆ÚÈÁˆÓÈο ˘ÔÛÙËÚ›ÁÌ·Ù· ÙÚ·Â˙ÈÔ‡
1 ª·ÓÈ‚¤Ï· Ú‡ıÌÈÛ˘ ‡„Ô˘˜
1 ™‡ÛÙËÌ· ÎÈÓËÙ‹Ú·, ÛÊÈÎÙ‹Ú· Î·È ÎÂÊ·Ï‹˜ ·ÏÈÛ˘ Ì ‰È·ÎfiÙË
·ÛÊ·Ï›·˜
1 µÚ·¯›ÔÓ·˜ ÁÈ· ‰È·ÎfiÙË ·ÛÊ·Ï›·˜
1 §Â›‰· ÚÈÔÓÈÔ‡
1 ™‡ÛÙËÌ· ÚÔÛٷ٢ÙÈÎÒÓ
1 ¶ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤·˜ ·Ê·›ÚÂÛ˘ ÛÎfiÓ˘
1 ¶ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÎÔ˘ÙÈÔ‡:
1 ‚¿ÛË ÛÙ‹ÚÈ͢ (4 fi‰È·, 4 ÏÔͤ˜ ÙÚԯȤ˜, 24 M8 x 16 Îԯϛ˜,
24 M8 ÂÚÈÎfi¯ÏÈ· Î·È 48 D8 Â›‰˜ ÚÔ‰¤Ï˜)
1 ™ÂÙ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· Â¤ÎÙ·ÛË ÙÚ·Â˙ÈÔ‡:
8 M8 x 30 Â›‰ÔÈ Îԯϛ˜ Ì ۯÈÛÌ‹
8 D8 ƒÔ‰¤Ï˜ Belleville
8 ÂÚÈÎfi¯ÏÈ· ª8
8 D8 Â›‰˜ ÚÔ‰¤Ï˜
125
1 ¶ÂÚȯfiÌÂÓÔ ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓÔ˘ Û¿ÎÔ˘:
3 ÎÏÂȉȿ (30, 10/13 & 17 mm)
1 ο‚Ô˘Ú·˜/·ÓÔÈÎÙfi ÎÏÂȉ›
1 ÛˆÏËÓˆÙfi ÎÏÂȉ› 13 mm
5 ∫ÏÂȉȿ Allen (2,5, 3, 4, 5 & 8 mm)
1 ÛÙ·˘Úfi‚ȉ·
8 M8 x 30 ‚›‰Â˜
6 M8 ‚›‰Â˜
14 M8 ÂÚÈÎfi¯ÏÈ·
1 ÛÊÈÎÙ‹Ú·˜ ηψ‰›Ô˘
1 ÛÊÈÎÙ‹Ú·˜ Û‡ÚÌ·ÙÔ˜
2 ·˘ÙԉȿÙÚËÙ˜ ‚›‰Â˜
2 ÂÚÈÎfi¯ÏÈ· ª4
2 ÛÊÈÁÎÙ‹Ú˜ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡
2 ÛÊÈÁÎÙ‹Ú˜ ÁÈ· ÂÏ·Ù‹ÚÈÔ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜
14 ƒÔ‰¤Ï˜ D8 Belleville
8 E›‰˜ ÚÔ‰¤Ï˜ D8
1 ¶ÂÚȯfiÌÂÓÔ ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓÔ˘ Û¿ÎÔ˘:
9 E›‰˜ ÚÔ‰¤Ï˜ D8
19 ƒÔ‰¤Ï˜ Belleville
19 ÂÚÈÎfi¯ÏÈ· M8
10 M8 x 30 Â›‰ÔÈ Îԯϛ˜ Ì ۯÈÛÌ‹
9 M8 x 16 Â›‰ÔÈ Îԯϛ˜ Ì ۯÈÛÌ‹
1 º˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ
1 ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ
• EϤÁÍÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, Ù· ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο Î·È Ù· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÁÈ·
‚Ï¿‚˜ Ô˘ ›Ûˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÎÏËı› ηٿ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿.
• ∞ÊÈÂÚÒÛÙ ϛÁÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· ‰È·‚¿ÛÂÙÂ Î·È Ó· ηٷÓÔ‹ÛÂÙ fiÏÔ
ÙÔ Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ ÚÈÓ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÚÔÛÂÎÙÈο ÙÔ ÚÈfiÓÈ ·fi ÙÔ ˘ÏÈÎfi Û˘Û΢·Û›·˜.
¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ (ÂÈÎ. A1 & A2)
∏ ÚÈÔÓÔÎÔÚ‰¤Ï· DW721 ¤¯ÂÈ Û¯Â‰È·Ûı› ÁÈ· ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô
Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ Í˘ÏÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ. ∆Ô Ì˯¿ÓËÌ· ·˘Ùfi ˘„ËÏ‹˜
·ÎÚȂ›·˜ ÌÔÚ› Ó· Ú˘ıÌÈÛÙ› ‡ÎÔÏ· Î·È ÁÚ‹ÁÔÚ· ÁÈ· ÎÔ‹ ÂÁοÚÛÈ·,
ÏÔÍ‹, ˘fi ÁˆÓ›· ‹ ‰È¿Û¯ÈÛË. ™Â Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ Â˘Ú›· Áο̷
ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ, Ë ¶ÚÈÔÓÔÎÔÚ‰¤Ï· Û·˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› οıÂ
͢ÏÔ˘ÚÁÈ΋ ÂÚÁ·Û›·. °È· ̤ÁÈÛÙË ·ÛÊ¿ÏÂÈ·, fiÏ· Ù· ΢ÚÈfiÙÂÚ·
¯ÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈ· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÙfiÛÔ Û‡ÚÙË fiÛÔ Î·È Û˘Û΢‹ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘.
∞Ó·ÙÚ¤ÍÙ Â›Û˘ Î·È ÛÙÔ ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· Û‡ÓÙÔÌ˘ ·Ó·ÊÔÚ¿˜ Û ·˘Ùfi ÙÔ
ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ.
A1
1 ¢È·ÎfiÙ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ON/OFF
2 §·‚‹
3 ™‡ÛÙËÌ· ÚÔÛٷ٢ÙÈÎÔ‡ ÏÂ›‰·˜
4 ™Ù·ıÂÚfi Â¿Óˆ ̤ÚÔ˜ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡
5 ¶fi‰È
6 √‰ËÁfi˜
7 ™ÊÈÁÎÙ‹Ú·˜ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡
8 ∫ÔÏfiÓ·
9 ªÔ¯Ïfi˜ Û‡ÚÙË ÁˆÓ›·˜
10 ªÔ¯Ïfi˜ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· ÁˆÓ›·˜
11 ª·ÓÈ‚¤Ï· Ú‡ıÌÈÛ˘ ‡„Ô˘˜
12 ∞ÎÙÈÓÈÎfi˜ ‚Ú·¯›ÔÓ·˜
13 ∫·Ï‡ÙÚ· ¿ÎÚÔ˘
A2
14 ™ÙÔ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ ÛÊÈÎÙ‹Ú·
15 ∞ÛÊ¿ÏÈÛË ‰È¿Û¯ÈÛ˘
16 ™ÊÈÎÙ‹Ú·˜
17 ∫ÈÓËÙ‹Ú·˜
18 πÌ¿ÓÙ˜ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡
19 E¤ÎÙ·ÛË ÙÚ·Â˙ÈÔ‡
el - 3
∂§§∏¡π∫∞
20 ∫ϛ̷η ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜
21 ™‡ÛÙËÌ· ÎÂÊ·Ï‹˜ ·ÏÈÛ˘
22 ∫Ô˘Ì› ÌˉÂÓÈÛÌÔ‡ Î·È Â·ÓÂÎΛÓËÛ˘
23 ™Ù‹ÚÈÁÌ· ηψ‰›Ô˘
• ªÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÙ ÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹ ·ÏÈÛ˘ ÛÙȘ ÙÚԯȤ˜ ÁÈ· Ó· ÂϤÁÍÂÙ ·Ó
οÓÂÈ ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ¯ˆÚ›˜ Úfi‚ÏËÌ·.
• µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ë ·ÛÊ¿ÏÈÛË ‰È¿Û¯ÈÛ˘ ı· ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ Î·È ı·
·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÂÈ ÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹ ·ÏÈÛ˘ fiˆ˜ ··ÈÙ›ٷÈ.
• E·Ó·ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ¿ÌÂÛ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÚ· ¿ÎÚÔ˘ (13).
∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÌÔÙ¤Ú Â›Ó·È Û¯Â‰È·Ṳ̂ÓÔ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û ̛· Î·È ÌfiÓÔ
Ù¿ÛË. EϤÁ¯ÂÙ ¿ÓÙÔÙ ·Ó Ë Ù¿ÛË ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û ·˘Ù‹Ó
Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙËÓ ϷΤٷ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
∞ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ηψ‰›Ô˘ ‹ ÙÔ˘ ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹ÙË
√Ù·Ó ·ÓÙÈηıÈÛٿ٠ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ‹ ÙÔ ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹ÙË, οÓÙ ÙÔ ÌÂ
·ÛÊ¿ÏÂÈ·. EÓ·˜ ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹Ù˘ Ì Á˘ÌÓ¿ ηÏ҉ȷ Â›Ó·È ÂÈΛӉ˘ÓÔ˜
fiÙ·Ó ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È Û ̛· Ú›˙· Ú‡̷ÙÔ˜.
ÃÚ‹ÛË Î·Ïˆ‰›Ô˘ Â¤ÎÙ·Û˘
E¿Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·ÏÒ‰ÈÔ Â¤ÎÙ·Û˘, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ
ηÏÒ‰ÈÔ Â¤ÎÙ·Û˘ ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÚÚÔÊÔ‡ÌÂÓË ËÏÂÎÙÚÈ΋
ÈÛ¯‡ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ (‰Â›Ù ٷ Ù¯ÓÈο ÛÙÔȯ›·). ∏ ÂÏ¿¯ÈÛÙË
‰È·ÙÔÌ‹ ÙÔ˘ ·ÁˆÁÔ‡ Â›Ó·È 1,5 mm2.
√Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ηÚÔ‡ÏÈ Î·Ïˆ‰›Ô˘, ¿ÓÙ· ÍÂÙ˘Ï›ÁÂÙ ÙÂÏ›ˆ˜ ÙÔ
ηÏÒ‰ÈÔ.
™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË Î·È Ú‡ıÌÈÛË
• µÁ¿˙ÂÙ ¿ÓÙÔÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙËÓ Ú›˙· ÚÈÓ
ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÙ Û ÂÚÁ·Û›Â˜ Û˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛ˘ Î·È Ú‡ıÌÈÛ˘.
• °È· ÙË ‚¤ÏÙÈÛÙË ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ Û·˜, ¤¯ÂÈ ˙ˆÙÈ΋
ÛËÌ·Û›· Ó· ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ Ô˘
ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙȘ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘˜.
™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË Ù˘ ‚¿Û˘ (ÂÈÎ. A1 & B)
∆· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· Î·È ÔÈ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú˜ Ù˘ ‚¿Û˘ Â›Ó·È Û˘Û΢·Ṳ̂ӷ
ͯˆÚÈÛÙ¿.
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ fiÏ· Ù· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ·fi ÙÔ ·Î¤ÙÔ, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ
‚Ú·¯›ÔÓ· (12).
• ∞ÛÊ·Ï›ÛÙ ÙËÓ ÎÔÚ‰¤Ï· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ ÌÔ¯Ïfi ÛÊÈÁÎÙ‹Ú·
ÁˆÓ›·˜ (10).
• ™ÙÚ¤„Ù ÙÔ ¯·ÚÙfiÓÈ,ÙÚ·‚‹ÍÙ ÚÔ˜ Ù· ¤Íˆ ÙËÓ ÎÔÚ‰¤Ï· ηÈ
ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ Í‡ÏÔ (24) οو ·fi ÙËÓ ¿ÎÚË ÙÔ˘
ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ (ÂÈÎ. B).
• ™˘Ó·ÚÌÔÏÔÁ‹ÛÙ ٷ fi‰È· (5) ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ Ù· ÂÚÈÎfi¯ÏÈ·,
ÙÔ˘˜ Îԯϛ˜ Î·È ÙȘ Â›‰˜ ÚÔ‰¤Ï˜ ·fi ÙÔ ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓÔ Û¿ÎÔ
fiˆ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È. ªË ÛÊ›ÍÂÙ ·ÎfiÌË.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙȘ ÏÔͤ˜ ÙÚԯȤ˜ (25).
• ∆ÒÚ· ÛÊ›ÍÙ ηϿ fiϘ ÙȘ ‚›‰Â˜.
• ™ÙÚ¤„Ù ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Û ηٷÎfiÚ˘ÊË ı¤ÛË.
∆Ô Ì˯¿ÓËÌ· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ Î·È ÛÙ·ıÂÚfi ÛÂ
οı ÂÚ›ÙˆÛË.
∆ÔÔı¤ÙËÛË Ù˘ Ì·ÓÈ‚¤Ï·˜ Ú‡ıÌÈÛ˘ ‡„Ô˘˜ (ÂÈÎ. A1)
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙË Ì·ÓÈ‚¤Ï· Ú‡ıÌÈÛ˘ ‡„Ô˘˜ (11) Â¿Óˆ ÛÙË ÛÙ‹ÏË (8)
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙË ÛÙ·˘Úfi‚ȉ·.
∆ÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÎÂÊ·Ï‹˜ ·ÏÈÛ˘ (ÂÈÎ. A1 & C)
• ¶ÂÚÈÛÙÚ¤„Ù ÙË Ì·ÓÈ‚¤Ï· Ú‡ıÌÈÛ˘ ‡„Ô˘˜ (11) ÛÙË ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ + ÁÈ·
Ó· ÛËÎÒÛÂÙ ÙËÓ ÎÔÚ‰¤Ï· (12) fiÛÔ ÈÔ „ËÏ¿ ¿ÂÈ (ÂÈÎ. A1).
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙȘ ‰‡Ô ‚›‰Â˜ Allen (26) Î·È ÙËÓ Î·Ï‡ÙÚ· ¿ÎÚÔ˘ (13)
(ÂÈÎ. C).
• ∆Ú·¯‡ÓÙ ÙȘ ÙÚԯȤ˜ (27) ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ·ÙÛ·ÏfiÛ˘ÚÌ· ηÈ
·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÙ ÙË ÛÎfiÓË, ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ, Ì ¤Ó· ÛÙÂÁÓfi ·Ó› (ÂÈÎ. C).
• µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ë ·ÛÊ¿ÏÈÛË ‰È¿Û¯ÈÛ˘ (15) Â›Ó·È ÂχıÂÚË (ÂÈÎ. A1).
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÚÔÛÂÎÙÈο Ù· ¤‰Ú·Ó· (28) ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÎÂÊ·Ï‹˜
·ÏÈÛ˘ (21) ÛÙȘ ÙÚԯȤ˜.
el - 4
∆ÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÛÙËÚ›ÁÌ·ÙÔ˜ ηψ‰›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· ηψ‰›Ô˘
(ÂÈÎ. A2 & D)
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙË ÛÙ·˘Úfi‚ȉ· (29).
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ÛÙ‹ÚÈÁÌ· ηψ‰›Ô˘ (23) Î·È Â·Ó·ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙË
ÛÙ·˘Úfi‚ȉ· (29).
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ (30) ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú·
ηψ‰›Ô˘ (31).
∞Ê‹ÛÙ ·fiÛÙ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ Î›ÓËÛË Ù˘ ÎÔÚ‰¤Ï·˜ ÌÂ
ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· Î·È Î¿ıÂÙË ÊÔÚ¿.
TÔ ÙÚ·¤˙È ÚÈÔÓÈÔ‡ (EÈÎ. E1 - E4)
∆ÔÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ ÛÙËÚÈÁÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ (ÂÈÎ. E1)
∏ EÈÎfiÓ· E1 ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙË ÛˆÛÙ‹ ı¤ÛË ÙˆÓ ÛÙËÚÈÁÌ¿ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡.
√Ï· Ù· ÛÙËÚ›ÁÌ·Ù· ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È Ì ¯Ú‹ÛË ÎԯϛˆÓ M8 x 16 ηÈ
·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ÂÚÈÎfi¯ÏÈˆÓ Î·È Ì ÚÔ‰¤Ï· D8 Belleville ÌÚÔÛÙ¿,
fi¯È fï˜ ›Ûˆ.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ÙÚÈÁˆÓÈÎfi ÛÙ‹ÚÈÁÌ· 40 mm (32) ÛÙÔ Ï¿È Ù˘
‚¿Û˘ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ (33).
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ٷ ‰‡Ô ÙÚÈÁˆÓÈο ÛÙËÚ›ÁÌ·Ù· 30 mm (34) ÛÙÔ
ÌÚÔÛÙÈÓfi ̤ÚÔ˜ Ù˘ ‚¿Û˘ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ٷ ‰‡Ô ¢ı›· ÛÙËÚ›ÁÌ·Ù· ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ 75 mm (35) Ô˘
·Ú¤¯ÔÓÙ·È Ì ÌÈ· ÔÚıÔÁÒÓÈ· ÂÁÎÔ‹ (36) fiˆ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È.
¶ÚÔÛ¤ÍÙ ÒÛÙ ·˘Ù¿ Ó· ÌËÓ ÚÔÂͤ¯Ô˘Ó ·fi ÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘
‚¿Û˘ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ (33).
• ªË ÛÊ›ÍÂÙ ·ÎfiÌË ÙÔ˘˜ Îԯϛ˜.
ƒ‡ıÌÈÛË ÙˆÓ ÛÙËÚÈÁÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ ÌÈÎÚfi
¿ÍÔÓ· (ÂÈÎ. A1 & E2)
• ∞ÂÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙÔ ÌÔ¯Ïfi ÛÊÈÎÙ‹Ú· ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜ (37) Î·È ÙÚ·‚‹ÍÙÂ
ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÎÔ‹˜ (38) (ÂÈÎ. E2).
• °˘Ú›ÛÙ ÙÔÓ ÎÈÓËÙ‹Ú· Û οıÂÙË ı¤ÛË Î·È ·ÛÊ·Ï›ÛÙ ÙÔÓ
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÎÔ‹˜ (38) Î·È ÙÔ ÌÔ¯Ïfi ÛÊÈÁÎÙ‹Ú·
ÎÔ‹˜ (37).
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙÔ ÌÔ¯Ïfi ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· ÎÔ‹˜ ÁˆÓ›·˜ (10)
(ÂÈÎ. A1) ÁÈ· Ó· ÂÚÈÛÙÚ¤„ÂÙ ÙËÓ ÎÔÚ‰¤Ï· ̤¯ÚÈ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô
ÌÈÎÚfi˜ ¿ÍÔÓ·˜ (39) ·ÎÚÈ‚Ò˜ Â¿Óˆ ·fi ÙËÓ ¤Íˆ ÂÌÚfi˜ ¿ÎÚË ÂÓfi˜
·fi Ù· ¢ı›· ÛÙËÚ›ÁÌ·Ù· ÙÚ·Â˙ÈÔ‡.
• ÷ÌËÏÒÛÙ Ì ÚÔÛÔ¯‹ ÙËÓ ÎÔÚ‰¤Ï· ̤¯ÚÈ Ó· ·ÁÁ›ÍÂÈ Ô ÌÈÎÚfi˜
¿ÍÔÓ·˜ ÙÔ ÛÙ‹ÚÈÁÌ· ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ Î·È ÛÊ›ÍÙ ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔȯÔ
ÂÚÈÎfi¯ÏÈÔ ÙÔ˘ ÛÙËÚ›ÁÌ·ÙÔ˜ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ Ì ÙÔ ¯¤ÚÈ.
• E·Ó·Ï¿‚·Ù ·˘Ù‹ ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ ¿ÏÏÔ
ÛÙ‹ÚÈÁÌ· ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡.
• EϤÁÍÙÂ Î·È ¿ÏÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ ÌÈÎÚfi ¿ÍÔÓ· ÙÔ˘ ÎÈÓËÙ‹Ú·.
• ∆ÒÚ· ÛÊ›ÍÙ ηϿ fiϘ ÙȘ ‚›‰Â˜.
• E·Ó·Ê¤Ú·Ù ÙËÓ ÎÔÚ‰¤Ï· ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ı¤ÛË Î·È ·ÛÊ·Ï›ÛÙ ÙËÓ.
¶ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ÛÙËÚ›ÁÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ (ÂÈÎ. E3)
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ¤Ó· Â›Â‰Ô ¿Óˆ ·fi Ù· ‰‡Ô ¢ı›· ÛÙËÚ›ÁÌ·Ù·
ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ (35).
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙÔ˘˜ Îԯϛ˜ (40) ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛÙ‹ÚÈÁÌ· ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ (41).
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛÙ‹ÚÈÁÌ· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÎÏÂȉ› Allen ̤¯ÚÈ
ÌfiÏȘ Ó· ·ÁÁ›˙ÂÈ ÙÔ Â›‰Ô.
• ∆ÒÚ· ÛÊ›ÍÙ ηϿ fiϘ ÙȘ ‚›‰Â˜.
∆ÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÛÙ·ıÂÚÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ (ÂÈÎ. E1 & E4)
∏ ÚfiÙ˘Ë ı¤ÛË ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ Â¿Óˆ ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘
ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ· E4.
126
∂§§∏¡π∫∞
∞Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ ‚¿ıÔ˜ ÎÔ‹˜, Ô Ô‰ËÁfi˜ (6) ÌÔÚ› Â›Û˘
Ó· ÙÔÔıÂÙËı› ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÈÌ¿ÓÙˆÓ (18).
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙÂ ÙÔ ÛÙ·ıÂÚfi ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ (4) ÛÙË ‚¿ÛË
ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ fiˆ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Î·È ÂϤÁÍÙ ·Ó ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ Ô¤˜
ÛÙË Ì¤ÛË Â¿Óˆ ·fi ÙȘ ‚›‰Â˜ ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛÙ‹ÚÈÁÌ·
ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡.
• ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ Îԯϛ˜ M8 x 30 Î·È Â›‰˜ ÚÔ‰¤Ï˜ D8
ÛÙÔ ¿Óˆ ̤ÚÔ˜ Î·È ÚÔ‰¤Ï˜ D8 Belleville ÛÙÔ Î¿Ùˆ ̤ÚÔ˜.
• ™Ê›ÍÙ Ì ÙÔ ¯¤ÚÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Îԯϛ˜ ÛÙÔ ÛÙ·ıÂÚfi ÙÌ‹Ì·
ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ (4) ÂÎÙfi˜ ·fi ¤ÓÙ ÌÚÔÛÙÈÓÔ‡˜ Îԯϛ˜ Î·È ·fi ÙÔÓ
Îԯϛ· ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ÎÂÓÙÚÈ΋ Ô‹.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi (6) Î·È ÙÔ˘˜ ÈÌ¿ÓÙ˜ (18) ÛÙË ‚¿ÛË
ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ (33) (ÂÈÎ. E1).
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú˜ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ (7) (ÂÈÎ. E4) ÛÙÔ ›Ûˆ
̤ÚÔ˜ ÙˆÓ Â˘ı¤ˆÓ ÛÙËÚÈÁÌ¿ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ (35) (ÂÈÎ. E1).
• ™Ê›ÍÙ ÙÔ˘˜ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú˜ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡.
• ™Ê›ÍÙ ηϿ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Îԯϛ˜ ÛÙÔ ¿Óˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡.
• ∞ÂÏ¢ıÂÚÒÛÙ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú˜ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ Î·È ·Ê·ÈÚ¤ÛÙÂ
ÙÔ˘˜ ÈÌ¿ÓÙ˜ Î·È ÙÔÓ Ô‰ËÁfi.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ Â˘ı‡ ÛÙ‹ÚÈÁÌ· ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ 75 mm (¯ˆÚ›˜
ÔÚıÔÁÒÓÈ· ÂÁÎÔ‹s) (42) ÛÙÔ ¿ÎÚÔ Ù˘ ·ÚÈÛÙÂÚ‹˜ ÏÂ˘Ú¿˜ ÙÔ˘
ÙÚÈÁˆÓÈÎÔ‡ ÛÙËÚ›ÁÌ·ÙÔ˜ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ (34) οو ·fi ÙÔ ÙÚ·¤˙È,
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ô‹.
• ™Ê›ÍÙ ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘˜ ¤ÌÚÔÛıÂÓ Îԯϛ˜ ÛÙÔ ¿Óˆ
̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÛÙ·ıÂÚÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ (4).
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ÛÙ‹ÚÈÁÌ· ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ 27 mm (43) ÛÙËÓ ¿ÎÚË Ù˘
‰ÂÍÈ¿˜ ÏÂ˘Ú¿˜ ÙÔ˘ ÙÚÈÁˆÓÈÎÔ‡ ÛÙËÚ›ÁÌ·ÙÔ˜ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ οو ·fi
ÙÔ ÙÚ·¤˙È, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ô‹ (ÂÈÎ. E1).
µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÙÔ Á˘ÚÈÛÙfi ¿ÎÚÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‰ÂÍÈ¿.
• ™Ê›ÍÙ ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘˜ ¤ÌÚÔÛıÂÓ Îԯϛ˜ ÛÙÔ ÛÙ·ıÂÚfi
ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ Â¿Óˆ ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ (4).
∆ÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ extension (ÂÈÎ. E1 & E4)
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙËÓ ÚÔ¤ÎÙ·ÛË ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ (19) Â¿Óˆ ÛÙ·
ÚÔÂͤ¯ÔÓÙ· ÛÙËÚ›ÁÌ·Ù· ÙÚ·Â˙ÈÔ‡.
• µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Î·È Ù· ‰‡Ô ÙÚ·¤˙È· Â›Ó·È Â›‰· Î·È ÛÊ›ÍÙ Ì ÙÔ
¯¤ÚÈ ÙÔ˘˜ Îԯϛ˜.
• E·Ó·ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ÈÌ¿ÓÙ˜ (18) Î·È ÛÊ›ÍÙ ÙÔ˘˜ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú˜
ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ (7).
• ∫¿Ùˆ ·fi ÙËÓ ÚÔ¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙËÓ
ÎÂÓÙÚÈ΋ Ô‹, ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÛÙ‹ÚÈÁÌ· ÙÚ·Â˙ÈÔ‡
27 mm (43) (ÂÈÎ. E1) ÛÙÔ ÙÚÈÁˆÓÈÎfi ÛÙ‹ÚÈÁÌ· ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ 75 mm
(32). µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÙÔ Á˘ÚÈÛÙfi ¿ÎÚÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·ÚÈÛÙÂÚ¿.
• ™Ê›ÍÙ ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘˜ ¤ÌÚÔÛıÂÓ Îԯϛ˜ ÛÙÔ ÛÙ·ıÂÚfi
ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ (4).
∫·È Ù· ‰‡Ô ÙÚ·¤˙È· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Â›‰· ÛÙÔ ›Ûˆ
̤ÚÔ˜.
∏ ÏÂ›‰· ÚÈÔÓÈÔ‡ (ÂÈÎ. F1 - F6)
∆ÔÔı¤ÙËÛË ÏÂ›‰·˜ ÚÈÔÓÈÔ‡ (ÂÈÎ. F1)
• ∆· ‰fiÓÙÈ· ÌÈ·˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·˜ ÏÂ›‰·˜ Â›Ó·È Ôχ ÎÔÊÙÂÚ¿ ηÈ
ÌÔÚ› Ó· ·Ô‰ÂȯıÔ‡Ó ÂÈΛӉ˘Ó·.
• ∏ ÊÔÚ¿ Ù˘ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÂӉ›ÎÓ˘Ù·È ·fi ÙÔ ‚¤ÏÔ˜ ÛÙÔÓ
ÎÈÓËÙ‹Ú·.
• ∫Ú·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÌÈÎÚfi ¿ÍÔÓ· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ ÎÏÂȉ› Allen (44) Ô˘
Û·˜ ·Ú¤¯ÂÙ·È Ì ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Î·È ·Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ ÂÚÈÎfi¯ÏÈÔ ÙÔ˘
ÌÈÎÚÔ‡ ¿ÍÔÓ· (45) ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÚÔ˜ ÙË ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ‰ÂÈÎÙÒÓ ÙÔ˘
ÚÔÏÔÁÈÔ‡ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ÎÏÂȉÈÔ‡ ÔÏ˘ÂÚÁ·Ï›Ô.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙË ÏÂ›‰· ÌÂٷ͇ Ù˘ Â͈ÙÂÚÈ΋˜ Î·È Ù˘ ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜
ÊÏ¿ÓÙ˙·˜ (46) Î·È (47) Î·È ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ù· ηÙÒÙÂÚ· ‰fiÓÙÈ·
‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÚÔ˜ ÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜.
127
µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ô ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ˜ (48) ÙÔ˘ ÂÚÈÎfi¯ÏÈÔ˘ ÙÔ˘
ÌÈÎÚÔ‡ ¿ÍÔÓ· (45) ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¿Óˆ ÛÙËÓ Â͈ÙÂÚÈ΋ ÊÏ¿ÓÙ˙·
(·Ó·ÙڤͷÙ ÛÙÔ ¤ÓıÂÙÔ ÛÙËÓ ÂÈÎ. F1).
• ™Ê›ÍÙ ÙÔ ÂÚÈÎfi¯ÏÈÔ ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔ‡ ¿ÍÔÓ· (45) ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ Ì ÊÔÚ¿
·ÓÙ›ıÂÙË ÙˆÓ ‰ÂÈÎÙÒÓ ÙÔ˘ ÚÔÏÔÁÈÔ‡.
EÏÂÁ¯Ô˜ fiÙÈ Ë ÎÔÚ‰¤Ï· Â›Ó·È ·Ú¿ÏÏËÏË ÚÔ˜ ÙÔ Â¿Óˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘
ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ (ÂÈÎ. A1, E3 & F2)
• ™Ê›ÍÙ ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ‰È¿Û¯ÈÛ˘ (15) Ì ÙË ÏÂ›‰· Û ÂÌÚfiÛıÈ·
ı¤ÛË (ÂÈÎ. A1).
• ÷ÌËÏÒÛÙ ÙË ÏÂ›‰· ̤¯ÚÈ Ó· ·ÎÔ˘Ì¿ ÌfiÏȘ ÙÔ Â¿Óˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘
ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ (4) (ÂÈÎ. F2).
• ∞ÂÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙÔ˘˜ ÌÔ¯ÏÔ‡˜ (9) Î·È (10) (ÂÈÎ. A1).
• °˘Ú›ÛÙ ÙËÓ ÎÔÚ‰¤Ï· ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ë ÏÂ›‰· Ó· ÏÂÈ·›ÓÂÈ ÙÔ Â¿Óˆ
̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ ÛÙÔ Ï¿ÙÔ˜ ÙÔ˘.
• EÊfiÛÔÓ ··ÈÙ›ٷÈ, Ú˘ıÌ›ÛÙ ÙÔÓ ¤ÌÚÔÛıÂÓ Îԯϛ· Ú‡ıÌÈÛ˘ (40)
(ÂÈÎ. E3).
• E·Ó·Ï¿‚·Ù ÙË ‰È·‰Èηۛ· ·˘Ù‹ ÂÓÒ Ë ÏÂ›‰· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÚÔ˜ Ù·
›Ûˆ Î·È Ú˘ıÌ›ÛÙ ÙÔÓ ›Ûˆ Îԯϛ·, ÂÊfiÛÔÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È.
EÏÂÁ¯Ô˜ ·Ó Ë ÏÂ›‰· Â›Ó·È Î¿ıÂÙË ÛÙÔ Â¿Óˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡
(ÂÈÎ. A1 & F3)
• º¤ÚÙ ÙËÓ ÎÔÚ‰¤Ï· ›Ûˆ ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ı¤ÛË Î·È ÛÊ›ÍÙ ÙËÓ
·ÛÊ¿ÏÂÈ· ‰È¿Û¯ÈÛ˘ (15) (ÂÈÎ. A1).
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ¤Ó· ¯·Ï‡‚‰ÈÓÔ ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ ¤ÓıÂÌ· (49) Â¿Óˆ ÛÙÔ
ÛÒÌ· Ù˘ ÏÂ›‰·˜ (ÂÈÎ. F3).
• °È· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙÂ, οÓÙ ٷ ·ÎfiÏÔ˘ı·:
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ ‰›ÛÎÔ ¤Ó‰ÂÈ͢ ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜ (50) ¯·Ï·ÚÒÓÔÓÙ·˜ ÙȘ
‰‡Ô ‚›‰Â˜ (51).
• ÷ϷÚÒÛÙÂ Î·È ÙȘ ÙÚÂȘ ‚›‰Â˜ ∞llen Ô˘ ı· Ê·ÓÔ‡Ó Ì ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ
ÙÚfiÔ.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ¤Ó· ÎÏÂȉ› Allen ÛÙÔ ÌÈÎÚfi ¿ÍÔÓ· ÙÔ˘ ÎÈÓËÙ‹Ú· ηÈ
‚ȉÒÛÙ ̤¯ÚÈ Ó· Á›ÓÂÈ Ë ÏÂ›‰· Â›Â‰Ë ÚÔ˜ ÙÔ ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ
¤ÓıÂÌ·.
• ∆ÒÚ· ÛÊ›ÍÙ ηϿ fiϘ ÙȘ ‚›‰Â˜.
E›Ó·È ȉȷ›ÙÂÚ· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ÛÊ›ÍÂÙ ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ‚›‰·
Allen.
• E·Ó·ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ‰›ÛÎÔ ¤Ó‰ÂÈ͢ ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜ (50).
EÏÂÁ¯Ô˜ fiÙÈ Ë ÂÁοÚÛÈ· ‰È·‰ÚÔÌ‹ Â›Ó·È Î¿ıÂÙË ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ
ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· (ÂÈÎ. F4 & F5)
• ∞ÛÊ·Ï›ÛÙ ÙË ÏÂ›‰· ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔÓ Ô‰ËÁfi (ÂÈÎ. F4).
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ¤Ó· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ (49) Â¿Óˆ Û ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ Û·Ó›‰·˜
Î·È Â¿Óˆ ÛÙÔÓ Ô‰ËÁfi ÌfiÏȘ ·ÎÔ˘ÌÒÓÙ·˜ ÙË ÏÂ›‰·, fiˆ˜
Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ·.
• ∞·ÛÊ·Ï›ÛÙ ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ‰È¿Û¯ÈÛ˘, ÙÚ·‚‹ÍÙ ÙË ÏÂ›‰· ÚÔ˜
ÂÛ¿˜ ÁÈ· Ó· ÂϤÁÍÂÙ ·Ó Ë ÏÂ›‰· ÚÔ¯ˆÚ¿ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÚÔ˜ ÙÔ
ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ.
• °È· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙÂ, οÓÙ ٷ ·ÎfiÏÔ˘ı·:
• ∆ÔÔıÂÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ÌÔ¯Ïfi Û‡ÚÙË ÎÔ‹˜ ÁˆÓ›·˜ (9) ÛÙË ı¤ÛË 0°,
·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙÔ ÌÔ¯Ïfi ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· ÎÔ‹˜ ÁˆÓ›·˜ (10) (ÂÈÎ. F5).
• ÷ϷÚÒÛÙ ٷ ÂÚÈÎfi¯ÏÈ· ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ (52) Û οı ÏÂ˘Ú¿ Ù˘
ÎÔÚ‰¤Ï·˜.
• °È· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙËÓ ÎÔÚ‰¤Ï· ÚÔ˜ Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿, ¯·Ï·ÚÒÛÙ ÙÔ
ÌfiÓÈÌÔ Îԯϛ· ÛÙË ‰ÂÍÈ¿ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÎÔÚ‰¤Ï·˜ Î·È ÛÊ›ÍÙ ÙÔÓ
·ÓÙ›ıÂÙÔ ÌfiÓÈÌÔ Îԯϛ·.
• °È· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙËÓ ÎÔÚ‰¤Ï· ÚÔ˜ Ù· ‰ÂÍÈ¿, ¯·Ï·ÚÒÛÙ ÙÔ
ÌfiÓÈÌÔ Îԯϛ· ÛÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÎÔÚ‰¤Ï·˜ Î·È ÛÊ›ÍÙ ÙÔÓ
·ÓÙ›ıÂÙÔ ÌfiÓÈÌÔ Îԯϛ·.
• ¶ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÙ Ì ÌÈÎÚ¿ ‚‹Ì·Ù· Î·È ÂϤÁ¯ÂÙ ÙË Ú‡ıÌÈÛË ÌÂÙ¿ ·fi
οı ‚‹Ì· Ì ÙÔ˘˜ ÌÔ¯ÏÔ‡˜ (9) Î·È (10).
el - 5
∂§§∏¡π∫∞
ªË ÛÊ›ÁÁÂÙ ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ÙÔ˘˜ ÌfiÓÈÌÔ˘˜ Îԯϛ˜.
• ™Ê›ÍÙ ٷ ÂÚÈÎfi¯ÏÈ· ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ (52).
EÏÂÁ¯Ô˜ fiÙÈ Ë ÏÂ›‰· Â›Ó·È Î¿ıÂÙË ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi (ÂÈÎ. F6)
• ∞·ÛÊ·Ï›ÛÙ ÙÔ ÌÔ¯Ïfi ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· (53) ȤÛÙ ÙÔ Û‡ÚÙË
ÛÊÈÎÙ‹Ú· (54).
• ¶ÂÚÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔÓ ÎÈÓËÙ‹Ú· ηٿ 90° fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ·.
• ∞Ó Ô ÎÈÓËÙ‹Ú·˜ “·›˙ÂÈ” οˆ˜, ÛÊ›ÍÙ ÙÔ ÂÚÈÎfi¯ÏÈÔ (55).
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙË ÏÂ›‰· ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔÓ Ô‰ËÁfi Î·È ÂϤÁÍÙ ·Ó
Â›Ó·È ·Ú¿ÏÏËÏË ÚÔ˜ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi.
• °È· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙÂ, οÓÙ ٷ ·ÎfiÏÔ˘ı·:
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙÔ˘˜ ‰‡Ô Îԯϛ˜ (56) Ô˘ Â›Ó·È ÂÁηÙÂÛÙË̤ÓÔÈ
ÛÙ·˘ÚˆÙ¿ οو ·fi ÙÔ ÛÊÈÎÙ‹Ú·.
• EÈÛ¿Á·Ù ÙÔ ÎÏÂȉ› Allen ÛÙÔ ÌÈÎÚfi ¿ÍÔÓ· ÙÔ˘ ÎÈÓËÙ‹Ú·.
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙË ı¤ÛË Ù˘ ÏÂ›‰·˜ Î·È ÛÊ›ÍÙ ÙÔ˘˜ Îԯϛ˜ (56).
∆ÔÔı¤ÙËÛË Î·È Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎÒÓ ÏÂ›‰·˜
(ÂÈÎ. G1 - G5)
∆· ÚÔÛٷ٢ÙÈο ÏÂ›‰·˜ (3) Â›Ó·È ¤Ó· ÔÏ˘ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ηÈ
·Ú¤¯Ô˘Ó Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·ÛÊ·Ï›·˜ (ÂÈÎ. G1):
- ∞Óˆ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi (57) (ÂÈÎ. G1) Î·È ›Ûˆ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi Ô˘
Û˘ÁÎÚ·ÙÂ›Ù·È Ì ÂÏ·Ù‹ÚÈÔ (58) (ÂÈÎ. G2) ÁÈ· Ï‹ÚË ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘
ÏÂ›‰·˜.
- ¶ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤·˜ ·Ê·›ÚÂÛ˘ ÛÎfiÓ˘ (59) ÁÈ· ÂÁοÚÛÈ· ÎÔ‹ Î·È ÎÔ‹
‰È¿Û¯ÈÛ˘.
- ¢¿ÎÙ˘ÏÔÈ Î·Ù¿ ÙÔ˘ “ÎψÙÛ‹Ì·ÙÔ˜” (60) ÁÈ· ¯Ú‹ÛË Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
‰È¿Û¯ÈÛ˘.
- ƒ˘ıÌÈ˙fiÌÂÓÔ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ‰·ÎÙ‡ÏÔ˘ (61) ÁÈ· ¯Ú‹ÛË Î·Ù¿ ÙËÓ
ÂÁοÚÛÈ· ÎÔ‹.
- ª·¯·›ÚÈ ‰È¿Û¯ÈÛ˘ (‰È¿Û·Û˘) (62) ÒÛÙ ӷ ·ÔÊ¢¯ı› Ó·
ÎÔÏÏ‹ÛÂÈ ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙË ÏÂ›‰· ηٿ ÙË ‰È¿Û¯ÈÛË.
• ∞ÂÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙÔ ÌÔ¯Ïfi ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜ (37) Î·È ÙÚ·‚‹ÍÙÂ
ÙÔ Û‡ÚÙË ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜ (38) (ÂÈÎ. E2) ÁÈ· Ó· ÛÙÚ¤„ÂÙ ÙÔÓ ÎÈÓËÙ‹Ú·
fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÁÈ· ηχÙÂÚË ÚfiÛ‚·ÛË (ÂÈÎ. G3).
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙËÓ ÂÙ·ÏÔ‡‰· Ô˘ Û˘ÁÎÚ·Ù› ÙÔ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi (63)
Î·È ÙË ÚÔ‰¤Ï· (64).
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙË ‚›‰· ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ (65) Î·È Á˘Ú›ÛÙ ÙÔ ‚Ú·¯›ÔÓ·
Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛ˘ (66) ·ÓÙ›ıÂÙ· Ì ÙË ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ‰ÂÈÎÙÒÓ ÙÔ˘ ÚÔÏÔÁÈÔ‡
̤¯ÚÈ Ó· ÌÔÚ› Ó· ÛËΈı› ·fi ÙË ‚¿ÛË ÙÔ˘ ÛÙËÚ›ÁÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘ (68)
ÙÔ ›Ûˆ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi Ô˘ Û˘ÁÎÚ·ÙÂ›Ù·È Ì ÂÏ·Ù‹ÚÈÔ (58).
• •ÂÂÚ¿ÛÙ ٷ ‰‡Ô ÂÏ·Ù‹ÚÈ· (67) ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÌfiÓÔÓ.
• ¶ÂÚÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔ ›Ûˆ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙÈÎfi ÏÂ›‰·˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ
··ÁÎÈÛÙÚˆı› (58) fiˆ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ· G2.
• ÷ÌËÏÒÛÙ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÚÔÛٷ٢ÙÈÎÒÓ Â¿Óˆ ·fi ÙË ÏÂ›‰·
(ÂÈÎ. G3).
• ∞ÛÊ·Ï›ÛÙ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÚÔÛٷ٢ÙÈÎÒÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙËÓ
ÂÙ·ÏÔ‡‰· (63) Î·È ÙË ÚÔ‰¤Ï· (64).
• º¤ÚÙ ÙÔ ›Ûˆ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ÏÂ›‰·˜ Ô˘ Û˘ÁÎÚ·ÙÂ›Ù·È ÌÂ
ÂÏ·Ù‹ÚÈ· (58) Î·È ÙÔ ‚Ú·¯›ÔÓ· Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛ˘ (66) ÛÙËÓ ·Ú¯È΋ ÙÔ˘˜
ı¤ÛË.
• °È· Ó· ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÙ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÚÔÛٷ٢ÙÈÎÒÓ, ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÙ ÌÂ
ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊË ÛÂÈÚ¿.
∆· ‰fiÓÙÈ· ÌÈ·˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·˜ ÏÂ›‰·˜ Â›Ó·È Ôχ ÎÔÊÙÂÚ¿ ηÈ
ÌÔÚ› Ó· ·Ô‰ÂȯıÔ‡Ó ÂÈΛӉ˘Ó·.
ƒ‡ıÌÈÛË ÙˆÓ ¯ÂÈÚÈÛÙËÚ›ˆÓ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎÒÓ
(ÂÈÎ. G2 - G5)
ƒ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ Ì·¯·ÈÚÈÔ‡ ‰È¿Û¯ÈÛ˘ (‰È¿Û·Û˘)
• ÷ϷÚÒÛÙ ٷ ‰‡Ô ÎÔ˘ÌÈ¿ (69) Î·È ÁÏÈÛÙÚ‹ÛÙ ÙÔ Ì·¯·›ÚÈ
‰È¿Û¯ÈÛ˘ (62) ÚÔ˜ Ù· οو ̤¯ÚÈ Ó· ·¤¯ÂÈ Ë Ì‡ÙË ÙÔ˘ ÂÚ›Ô˘
10 mm ·fi ÙÔ Â¿Óˆ ̤ÚÔ˜ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ (ÂÈÎ. G2 & G4).
el - 6
∆Ô Ì·¯·›ÚÈ ‰È¿Û·Û˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÛˆÛÙ¿
Ú˘ıÌÈṲ̂ÓÔ, Ë ·fiÛÙ·ÛË ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ Ô‰ÔÓÙˆÙÔ‡ ¯Â›ÏÔ˘˜
Î·È ÙÔ˘ Ì·¯·ÈÚÈÔ‡ ‰È¿Û·Û˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È 1-3 mm
(ÂÈÎ. G4).
ƒ‡ıÌÈÛË ÙˆÓ ‰·ÎÙ‡ÏˆÓ Î·Ù¿ ÙÔ˘ “ÎψÙÛ‹Ì·ÙÔ˜” ÁÈ· (ÏÔÍ‹ ÎÔ‹)
‰È¿Û¯ÈÛË (ÂÈÎ. G5)
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› (70) Î·È ¯·ÌËÏÒÛÙ ÙÔ ‚Ú·¯›ÔÓ· (71) ̤¯ÚÈ
Ó· ·ÎÔ˘Ì‹ÛÂÈ ÌfiÏȘ ÙÔ ÂÏ·Ù‹ÚÈÔ Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛ˘ (72) ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·
ÙÔ˘ ÙÂÌ·¯›Ô˘ ÂÚÁ·Û›·˜.
• √È ¿ÎÚ˜ ÙˆÓ ‰·ÎÙ‡ÏˆÓ Î·Ù¿ ÙÔ˘ “ÎψÙÛ‹Ì·ÙÔ˜” (60) ı· Ú¤ÂÈ
ÙÒÚ· Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È 3 mm οو ·fi ÙÔ Â›Â‰Ô ÙÔ˘ ÙÂÌ·¯›Ô˘
ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Ë ÁˆÓ›· ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È fiˆ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙËÓ
ÂÈÎfiÓ· G5.
• °È· ‰È¿Û¯ÈÛË ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜, ¯·Ï·ÚÒÛÙ ÙË ‚›‰· Allen (73) ηÈ
Ú˘ıÌ›ÛÙ ÙÔ˘˜ ‰¿ÎÙ˘ÏÔ˘˜ ηٿ ÙÔ˘ “ÎψÙÛ‹Ì·ÙÔ˜” ÛÙËÓ ÂÈı˘ÌËÙ‹
ÁˆÓ›·.
ƒ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ Ì·¯·ÈÚÈÔ‡ ‰È¿Û¯ÈÛ˘, ÙÔ˘ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎÔ‡ ‰·ÎÙ‡ÏˆÓ Î·È
ÙˆÓ ‰·ÎÙ‡ÏˆÓ Î·Ù¿ ÙÔ˘ “ÎψÙÛ‹Ì·ÙÔ˜” ÁÈ· ÂÁοÚÛÈ· ÎÔ‹ (ÂÈÎ. G2)
• °È· ÂÁοÚÛÈ· ÎÔ‹, Ú˘ıÌ›ÛÙ ÙÔ Ì·¯·›ÚÈ ‰È¿Û¯ÈÛ˘ Î·È ÙÔ˘˜
‰¿ÎÙ˘ÏÔ˘˜ ηٿ ÙÔ˘ “ÎψÙÛ‹Ì·ÙÔ˜” ÚÔ˜ Ù· Â¿Óˆ ÒÛÙ ӷ ÌËÓ
ÂÌÔ‰›˙Ô˘Ó.
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙÔ ÌÔ¯Ïfi (74) ÁÈ· Ó· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÙ ÙÔ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi
‰·ÎÙ‡ÏˆÓ (61) ÌfiÏȘ Â¿Óˆ ·fi ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ηÈ
·ÛÊ·Ï›ÛÙ ÙÔ ÌÔ¯Ïfi (74).
ƒ˘ıÌ›ÛÂȘ Îϛ̷η˜ (ÂÈÎ. H1 - H5)
∫ϛ̷η ‰È¿Û¯ÈÛ˘
∏ ‰È¿Û¯ÈÛË ÌÔÚ› Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÂÓÒ Ô ÎÈÓËÙ‹Ú·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÂ
‰‡Ô ı¤ÛÂȘ. ∫¿ı ı¤ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ··ÈÙ› ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÊÔÚ¿
ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜:
£¤ÛË
ºÔÚ¿ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜
- EÛˆÙÂÚÈ΋ ‰È¿Û¯ÈÛË
·fi ‰ÂÍÈ¿ ÚÔ˜ ·ÚÈÛÙÂÚ¿f (ÂÈÎ. H1)
- E͈ÙÂÚÈ΋ ‰È¿Û¯ÈÛË
·fi ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÚÔ˜ Ù· ‰ÂÍÈ¿ (ÂÈÎ. H2)
√ ‰Â›ÎÙ˘ (75) Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙÔ Ï¿ÙÔ˜ ‰È¿Û¯ÈÛ˘ ÛÙËÓ Îϛ̷η
‰È¿Û¯ÈÛ˘ (76) Â›Ó·È Ú˘ıÌÈ˙fiÌÂÓÔ˜ (ÂÈÎ. H3):
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi ÛÙËÓ ÈÔ ›Ûˆ ı¤ÛË.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÌÈ· Û·Ó›‰· 24 mm Â¿Óˆ ÛÙÔÓ Ô‰ËÁfi.
• ∞·ÛÊ·Ï›ÛÙ ÙÔ ÌÔ¯Ïfi ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· (53) ȤÛÙ ÙÔ Û‡ÚÙË ÛÊÈÎÙ‹Ú· (54)
(ÂÈÎ. H1) Î·È ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔÓ ÎÈÓËÙ‹Ú· Û ı¤ÛË Â͈ÙÂÚÈ΋˜
‰È¿Û¯ÈÛ˘ (ÂÈÎ. H2).
• ªÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÙ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÛÊÈÎÙ‹Ú· ηٿ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ÎÔÚ‰¤Ï·˜ ̤¯ÚÈ
ÌfiÏȘ Ó· ·ÎÔ˘Ì¿ Ë ÏÂ›‰· ÙÔ ¿ÎÚÔ ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡.
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙȘ ‰‡Ô ‚›‰Â˜ (77) Î·È ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÙ ÙÔ ‰Â›ÎÙË (75) ̤¯ÚÈ
ÙÔ ¿ÎÚÔ ÙÔ˘ ‰Â›ÎÙË Â͈ÙÂÚÈ΋˜ ‰È¿Û¯ÈÛ˘ (78) Ó· ¢ı˘ÁÚ·ÌÌÈÛÙ› ÌÂ
ÙÔ ÁÓˆÛÙfi Ï¿ÙÔ˜ Ù˘ Û·Ó›‰·˜ ÛÙË ¯·ÌËÏfiÙÂÚË Îϛ̷η (ÂÈÎ. H3).
• ™Ê›ÍÙ ÙȘ ‰‡Ô ‚›‰Â˜ (77).
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔÓ ÎÈÓËÙ‹Ú· Û ı¤ÛË ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ ‰È¿Û¯ÈÛ˘.
• ™ËÎÒÛÙ ÙÔ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ÁÈ· Ó· Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi ÛÙË ÏÂ›‰· Ó·
·ÎÔ˘Ì¿ Â¿Óˆ ÛÙÔ ¿Óˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡.
• √ ‰Â›ÎÙ˘ ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ ‰È¿Û¯ÈÛ˘ (79) ı· Ú¤ÂÈ ÙÒÚ· Ó·
¢ı˘ÁÚ·ÌÌ›˙ÂÙ·È Ì ÙË ı¤ÛË Ìˉ¤Ó ÛÙËÓ ·ÓÒÙÂÚË Îϛ̷η.
ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÂÊfiÛÔÓ Â›Ó·È ·Ó·Áη›Ô.
∫ϛ̷η ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜ (ÂÈÎ. H4)
• EϤÁÍÙ ·Ó Ë Îϛ̷η ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜ (20) ¤¯ÂÈ ¤Ó‰ÂÈÍË 0° fiÙ·Ó
ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ÁÈ· οıÂÙË ÎÔ‹.
• ∞Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È, ¯·Ï·ÚÒÛÙ ÙȘ ‚›‰Â˜ (51) Î·È Ú˘ıÌ›ÛÙ ÙÔ ‰Â›ÎÙË
ÛÙȘ 0°.
∫ϛ̷η ÎÔ‹˜ ÁˆÓ›·˜ (ÂÈÎ. H5)
• EϤÁÍÙ ·Ó Ë Îϛ̷η ÎÔ‹˜ ÁˆÓ›·˜ 45° (82) ¤¯ÂÈ ¤Ó‰ÂÈÍË 0° fiÙ·Ó
ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ÁÈ· οıÂÙË ÎÔ‹.
128
∂§§∏¡π∫∞
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔ ‰Â›ÎÙË (81) ÁÈ· Ó· ‰Â›¯ÓÂÈ 0° ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙË
‚›‰· (83).
∏ Îϛ̷η ÁˆÓ›·˜ 45° ¤¯ÂÈ ÚÔηıÔÚÈṲ̂Ó˜ ı¤ÛÂȘ ÛÙȘ 45° ·ÚÈÛÙÂÚ¿
Î·È ‰ÂÍÈ¿ Î·È ÛÙȘ 0°.
™ÙÔ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ ÛÊÈÎÙ‹Ú· (ÂÈÎ. A2, J1 & J2)
∆Ô ÛÙÔ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ ÛÊÈÎÙ‹Ú· (14) Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ú˘ıÌÈṲ̂ÓÔ ÒÛÙ ӷ
·ÔʇÁÂÙ·È Ó· ¯Ù˘Ô‡Ó Ù· ¤‰Ú·Ó· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ·
ÛÊÈÎÙ‹Ú· ÙÔ ›Ûˆ fiÚÈÔ ÙˆÓ ÙÚÔ¯ÈÒÓ Â‰Ú¿ÓˆÓ (ÂÈÎ. A2).
• ™ÚÒÍÙ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÛÊÈÎÙ‹Ú· fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ,
ÙÚ·‚‹ÍÙ ÙÔ ÚÔ˜ Ù· ÂÌÚfi˜ ÂÚ›Ô˘ 5 mm Î·È ·ÛÊ·Ï›ÛÙ ÙÔ
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ‰È¿Û¯ÈÛ˘ (ÂÈÎ. A2) (15).
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔ ÛÙÔ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ ÛÊÈÎÙ‹Ú· (14) ¯·Ï·ÚÒÓÔÓÙ·˜ Ù·
ÂÚÈÎfi¯ÏÈ· (85) ÛÙË ÌÚÔÛÙÈÓ‹ Û¯ÈÛÌ‹ (84) ̤¯ÚÈ ÙÔ Ï·ÛÙȯ¤ÓÈÔ
ÛÙÔ (86) Ó· ÎÙ˘‹ÛÂÈ ÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ηχÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘
·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ‰È¿Û¯ÈÛ˘.
• ™Ê›ÍÙ ٷ ÂÚÈÎfi¯ÏÈ· (85) (ÂÈÎ. J1).
∫·Ù¿ ÙËÓ ÂÁοÚÛÈ· ÎÔ‹, ÛÊ›ÍÙ ¤Ó· ÂÚÈÎfi¯ÏÈÔ ÛÙË
ÌÚÔÛÙÈÓ‹ Ô‹ Ì ۯÈÛÌ‹ Î·È ¤Ó· ÛÙËÓ ›Ûˆ Ô‹ Ì ۯÈÛÌ‹
(80) (ÂÈÎ. J2).
∆ÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÂÏ·ÙËÚ›Ô˘ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ (ÂÈÎ. K)
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ÂÏ·Ù‹ÚÈÔ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ (87) ›Ûˆ ·fi ÙÔ ÛÙÔ
‰È·‰ÚÔÌ‹˜ ÛÊÈÎÙ‹Ú· (14) ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘˜
Îԯϛ˜ Î·È ÚÔÛ·ÚÌfiÛÙ ÙÔ ¿ÎÚÔ ÙÔ˘ ηψ‰›Ô˘ ÛÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
‰È¿Û¯ÈÛ˘ (15) ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙȘ ‚›‰Â˜ (88).
™˘Ì‚Ô˘Ï¢ı›Ù ÙÔÓ ÚÔÌËıÂ˘Ù‹ Û·˜ ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜
Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ηٿÏÏËÏ· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·.
√‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜
• ∆ËÚ›Ù ¿ÓÙÔÙ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÈÛ¯‡ÔÓÙ˜
ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜.
• EÍ·ÛÊ·Ï›ÛÙ fiÙÈ ÙÔ ˘ÏÈÎfi Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÚÈÔÓÈÛÙ› ›ӷÈ
·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘.
• ∞Û΋ÛÙ ÂÏ·ÊÚ¿ ÌfiÓÔ ›ÂÛË ÛÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Î·È ÌËÓ ·ÛΛÙÂ
Ï¢ÚÈ΋ ›ÂÛË ÛÙË ÏÂ›‰· ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡.
• ∞ÔʇÁÂÙ ÙËÓ ˘ÂÚÊfiÚÙÈÛË.
• EÁηٷÛÙ‹ÛÙ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÏÂ›‰· ÚÈÔÓÈÔ‡.
ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠˘ÂÚ‚ÔÏÈο Êı·Ṳ́Ó˜ ÏÂ›‰Â˜.
∏ ̤ÁÈÛÙË Ù·¯‡ÙËÙ· ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ ‰ÂÓ
Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ·˘Ù‹ Ù˘ ÏÂ›‰·˜ ÚÈÔÓÈÔ‡.
• ªË ÚÔÛ·ı›Ù ӷ Îfi„ÂÙ ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ÌÈÎÚ¿ ÎÔÌÌ¿ÙÈ·.
• ∞Ê‹ÛÙ ÙË ÏÂ›‰· Ó· Îfi‚ÂÈ ÂχıÂÚ·. ªË ÙËÓ
ÂÍ·Ó·Áο˙ÂÙÂ.
• ∞Ê‹ÛÙ ÙÔÓ ÎÈÓËÙ‹Ú· Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÙË Ï‹ÚË Ù·¯‡ÙËÙ¿ ÙÔ˘
ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÎÔ‹.
• µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ fiϘ ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ Ï·‚¤˜ Î·È ÔÈ Ï·‚¤˜
Û‡ÛÊÈ͢ Â›Ó·È ÛÊȯ٤˜.
• ªË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Ù ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯ÂÙ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÈ
ÚÔÛٷ٢ÙÈο.
• ªËÓ ·Ó˘„ÒÓÂÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ·fi ÙÔ ¿Óˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘
ÙÚ·Â˙ÈÔ‡.
• ¡· ·Ó·ÙÚ¤¯ÂÙ ¿ÓÙÔÙ ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ· L ÁÈ· Ó· ÂϤÁ¯ÂÙ ÙË
ı¤ÛË Î·È ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙÔ˘ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎÔ‡.
•ÂΛÓËÌ·/™Ù·Ì¿ÙËÌ· (ÂÈÎ. A1)
√ ‰È·ÎfiÙ˘ ON/OFF Ù˘ ÚÈÔÓÔÎÔÚ‰¤Ï·˜ Û·˜ ¤¯ÂÈ ÔÏÏ·Ï¿
ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·:
- ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ‰È·ÎfiÙË ·ÛÊ·Ï›·˜: Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰È·ÎÔ› Ë
·ÚÔ¯‹ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ ÁÈ· οÔÈÔ ÏfiÁÔ, Ô ‰È·ÎfiÙ˘ Ú¤ÂÈ
Ó· ·ÂÓÂÚÁÔÔÈËı›.
129
- Û˘Û΢‹ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ηٿ Ù˘ ˘ÂÚÊfiÚÙˆÛ˘ ÙÔ˘ ÎÈÓËÙ‹Ú·:
Û ÂÚ›ÙˆÛË ˘ÂÚÊfiÚÙˆÛ˘ ÙÔ˘ ÎÈÓËÙ‹Ú·, Ë ·ÚÔ¯‹ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡
Ú‡̷ÙÔ˜ ÛÙÔÓ ÎÈÓËÙ‹Ú· ı· ‰È·ÎÔ›. ∞Ó Û˘Ì‚Â› ·˘Ùfi, ·Ê‹ÛÙ ÙÔÓ
ÎÈÓËÙ‹Ú· Ó· ÎÚ˘ÒÛÂÈ ÁÈ· 10 ÏÂÙ¿ Î·È ÌÂÙ¿ ·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì›
Â·Ó·ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ (22).
• I = ON ∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÙÒÚ· ÛÂ Û˘Ó¯‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.
• O = OFF
¢ÔÎÈÌ·ÛÙÈ΋ ÎÔ‹ (ÂÈÎ. A1)
• ªÂ ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓÔ ÙÔ ÌÔ¯Ïfi Û‡ÚÙË ÁˆÓ›·˜ (9), ·ÛÊ·Ï›ÛÙ ÙÔ
ÌÔ¯Ïfi ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· ÁˆÓ›·˜ (10) ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÙÔÔıÂÙËı› Ë ÏÂ›‰·
ÁÈ· ÌÈ· ¢ı›· ÎÔ‹ 0°.
• ∞ÂÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ‰È¿Û¯ÈÛ˘ (15) Î·È ȤÛÙ ÙÔ
Û‡ÛÙËÌ· ÛÊÈÎÙ‹Ú· ÚÔ˜ Ù· ›Ûˆ ̤¯ÚÈ Ó· ‚ÚÂı› Ë ÏÂ›‰· ›Ûˆ
·fi ÙÔÓ Ô‰ËÁfi.
• ÷ÌËÏÒÛÙ ÙËÓ ÎÔÚ‰¤Ï· ̤¯ÚÈ Ó· ·ÁÁ›˙ÂÈ Û¯Â‰fiÓ Ë ÏÂ›‰· ÙÔ
Â¿Óˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙÔ ÌÚÔÛÙÈÓfi ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡.
• £¤Û·Ù Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ¯·ÌËÏÒÛÙ ÙËÓ ÎÔÚ‰¤Ï· ÒÛÙ ӷ
ÂÈÙÚ¤„ÂÙ ÛÙË ÏÂ›‰· Ó· Îfi„ÂÈ ¤Ó· Ú˯fi ·˘Ï¿ÎÈ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·
ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡.
• ∆Ú·‚‹ÍÙ ÙË ÏÂ›‰· ÚÔ˜ ÂÛ¿˜ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ Îfi„ÂÈ ÌÈ· οıÂÙË
Û¯ÈÛÌ‹ ÛÙÔÓ Í‡ÏÈÓÔ Ô‰ËÁfi Î·È Î·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ÙÂÌ·¯›Ô˘ ÂÚÁ·Û›·˜.
• EÈÛÙÚ¤„Ù ÙË ÏÂ›‰· ÛÙËÓ ·Ú¯È΋ ı¤ÛË Î·È ı¤ÛÙ ÂÎÙfi˜
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜.
• EϤÁÍÙ ·Ó Ë ÎÔ‹ Â›Ó·È fiÓÙˆ˜ 90° Û fiÏ· Ù· Â›‰· Î·È Ú˘ıÌ›ÛÙÂ
ÂÊfiÛÔÓ Â›Ó·È ·Ó·Áη›Ô.
µ·ÛÈΤ˜ EÚÁ·Û›Â˜ ∫Ô‹˜ (ÂÈÎ. L1 - L5)
∆· ‰fiÓÙÈ· ÌÈ·˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·˜ ÏÂ›‰·˜ Â›Ó·È Ôχ ÎÔÊÙÂÚ¿ ηÈ
ÌÔÚ› Ó· ·Ô‰ÂȯıÔ‡Ó ÂÈΛӉ˘Ó·.
EÁοÚÛÈ· ÎÔ‹ (ÂÈÎ. A1 & L1)
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙËÓ ÎÔÚ‰¤Ï· Û ‰ÂÍȤ˜ ÁˆÓ›Â˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ÌÔ¯Ïfi Û‡ÚÙË ÁˆÓ›·˜ (9) ÛÙË ı¤ÛË 0° Î·È ÛÊ›ÍÙ ÙÔ
ÌÔ¯Ïfi ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· ÁˆÓ›·˜ (10) (ÂÈÎ. A1).
• ÷ÌËÏÒÛÙ ÙË ÏÂ›‰·.
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ‰·ÎÙ‡ÏÔ˘ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ÌfiÏȘ Ó· ·ÎÔ˘Ì¿
ÛÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜.
• E¿Ó ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Û¯ÈÛÌ‹ ÛÙÔ Â¿Óˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡, οÓÙÂ
ÂÛ›˜ Ì›· fiˆ˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ·ÓˆÙ¤Úˆ.
• ∫Ú·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜ Â¿Óˆ ÛÙÔÓ Ô‰ËÁfi, ÊÚÔÓÙ›˙ÔÓÙ·˜
ÒÛÙ ٷ ‰¿ÎÙ˘Ï¿ Û·˜ Ó· ·¤¯Ô˘Ó Ôχ ·fi ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ Ù˘
ÏÂ›‰·˜.
• £¤ÛÙ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ÙÚ·‚‹ÍÙ ·ÚÁ¿ ÙË ÏÂ›‰· ·fi ÙÔÓ Ô‰ËÁfi
Î·È Ì¤Û· ·fi ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜.
• EÈÛÙÚ¤„Ù ÙË ÏÂ›‰· ÛÙËÓ ·Ú¯È΋ Ù˘ ı¤ÛË Î·È ı¤ÛÙ ÂÎÙfi˜
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜.
§ÔÍÔÎÔ‹ (ÂÈÎ. A1 & L3)
• ∞ÂÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙÔ ÌÔ¯Ïfi Û‡ÚÙË ÁˆÓ›·˜ (9) Î·È ÙÔ ÌÔ¯Ïfi
ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· ÁˆÓ›·˜ (10) (ÂÈÎ. A1).
• ™ÙÚ¤„Ù ÙËÓ ÎÔÚ‰¤Ï· ÛÙËÓ ÂÈı˘ÌËÙ‹ ÁˆÓ›· ÛÙËÓ Îϛ̷η ÁˆÓ›·˜
45°.
• °È· 45° ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ‹ ‰ÂÍÈ¿, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔ ÌÔ¯Ïfi Û‡ÚÙË ÁˆÓ›·˜
45° (9) Î·È ·ÛÊ·Ï›ÛÙ Ì ÙÔ ÌÔ¯Ïfi ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· ÁˆÓ›·˜ (10).
• °È· ÂӉȿÌÂÛ˜ ÁˆÓ›Â˜, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÌfiÓÔ ÙÔÓ ÌÔ¯Ïfi
ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· ÁˆÓ›·˜.
• ¶ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÙ fiˆ˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÁοÚÛÈ· ÎÔ‹.
™Â ÂÚ›ÙˆÛË ·ÚÈÛÙÂÚ‹˜ ÁˆÓ›·˜ 45°, ›Ûˆ˜ ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó·
Î˘Ï‹ÛÂÙ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi Î·È ÙÔ˘˜ ÈÌ¿ÓÙ˜ ÚÔ˜ Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿.
el - 7
∂§§∏¡π∫∞
º·ÏÙÛÔÁˆÓÈ¿ (ÂÈÎ. A1, E2 & L2)
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙËÓ ÎÔÚ‰¤Ï· fiˆ˜ ÁÈ· ÂÁοÚÛÈ· ÎÔ‹ 0°.
• ™ËÎÒÛÙ ÙË ÏÂ›‰· Ôχ „ËÏ¿ Â¿Óˆ ·fi ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘
ÙÚ·Â˙ÈÔ‡.
• ∞ÂÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙÔ ÌÔ¯Ïfi ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜ (37) ηÈ
ÙÚ·‚‹ÍÙ ÚÔ˜ Ù· ¤Íˆ ÙÔ Û‡ÚÙË ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜ (38) (ÂÈÎ. E2).
• ™ÙÚ¤„Ù ÙÔÓ ÎÈÓËÙ‹Ú· ÛÙËÓ ÂÈı˘ÌËÙ‹ ÁˆÓ›· ÛÙËÓ Îϛ̷η ÏÔÍ‹˜
ÎÔ‹˜ (20) (ÂÈÎ. A1).
• °È· 90° ‹ 45° ‰ÂÍÈ¿, Ú˘ıÌ›ÛÙ ÙÔ Û‡ÚÙË ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜ (38) ηÈ
·ÛÊ·Ï›ÛÙ Ì ÙÔ ÌÔ¯Ïfi ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜ (37).
• °È· ÂӉȿÌÂÛ˜ ÁˆÓ›Â˜, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔ ÌÔ¯Ïfi ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· ÏÔÍ‹˜
ÎÔ‹˜ ÌfiÓÔÓ.
• ¶ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÙ fiˆ˜ Î·È ÁÈ· οıÂÙË ÂÁοÚÛÈ· ÎÔ‹.
¶·Ú¿ÏÏËÏË ÎÔ‹ (ÂÈÎ. L5, G2, H1 & H2)
√ ÎÈÓËÙ‹Ú·˜ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ Û ı¤ÛË ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ ‹
Â͈ÙÂÚÈ΋˜ ‰È¿Û¯ÈÛ˘ fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ H1 & H2 ÒÛÙ ӷ
Ú˘ıÌÈÛÙ› ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ÁÈ· ÛÙÂÓ¿ Î·È Ï·ÙÈ¿ ÙÂÌ¿¯È· ÂÚÁ·Û›·˜
·ÓÙ›ÛÙÔȯ·.
• ∞ÛÊ·Ï›ÛÙ ÙÔ ÛÊÈÎÙ‹Ú· Û ı¤ÛË ÚÔ˜ Ù· ¤Íˆ Ì ¯Ú‹ÛË Ù˘
·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ‰È¿Û¯ÈÛ˘.
• ∞ÂÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙÔ ÌÔ¯Ïfi ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· ÛÊÈÎÙ‹Ú· (53) Î·È ȤÛÙ ÙÔ
Û‡ÚÙË ÛÊÈÎÙ‹Ú· (54) ÁÈ· Ó· ÂÚÈÛÙÚ¤„ÂÙ ÙÔÓ ÎÈÓËÙ‹Ú· ÛÙËÓ
ηٿÏÏËÏË ı¤ÛË Ì¤¯ÚÈ Ó· ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ (ÂÈÎ. H1).
• ™Ê›ÍÙ ÙÔ ÌÔ¯Ïfi ÛÊÈÎÙ‹Ú· (53) Î·È ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ·Ó¿ÏÔÁ· ÙÔÓ Ô‰ËÁfi.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ÛÊÈÎÙ‹Ú· ηٿ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ÎÔÚ‰¤Ï·˜ ÁÈ· ÙÔ
ÂÈı˘ÌËÙfi Ï¿ÙÔ˜ ÎÔ‹˜, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙËÓ Îϛ̷η ‰È¿Û¯ÈÛ˘
(76) Î·È ·ÛÊ·Ï›ÛÙ ÙÔÓ ÛÙË ı¤ÛË ·˘Ù‹ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙËÓ
·ÛÊ¿ÏÂÈ· ‰È¿Û¯ÈÛ˘.
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ÏÂ›‰·˜ fiˆ˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ·ÓˆÙ¤Úˆ
Î·È ÛÙÚ¤„·Ù ÙËÓ ÂÍ·ÁˆÁ‹ ÛÎfiÓ˘ (59) Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔ ÚfiÛˆfi
Û·˜ (ÂÈÎ. G2). £˘ÌËı›Ù fiÙÈ Ë ‰È¿Û¯ÈÛË ··ÈÙ› ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘
Ì·¯·ÈÚÈÔ‡ ‰È¿Û¯ÈÛ˘ (62) Î·È ÙˆÓ ‰·ÎÙ‡ÏˆÓ Î·Ù¿ ÙÔ˘
“ÎψÙÛ‹Ì·ÙÔ˜” (60) (ÂÈÎ. H2).
• ∞ÚÁ¿ ÙÚÔÊÔ‰ÔÙ‹ÛÙ ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙË ÏÂ›‰·, ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜
ÙÔ ÛÙ·ıÂÚ¿ ÈÂṲ̂ÓÔ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È Î·È ÛÙÔÓ Ô‰ËÁfi. ∞Ê‹ÓÂÙ ٷ
‰fiÓÙÈ· Ó· Îfi‚Ô˘Ó Î·È ÌËÓ Ȥ˙ÂÙ ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙË ÏÂ›‰·.
∏ Ù·¯‡ÙËÙ· ÏÂ›‰·˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙËÚÂ›Ù·È Û˘Ó¯‹˜.
ÃÚËÛÈÌÔÔț٠¿ÓÙ· ˆÛÙ‹ÚÈ· Ú¿‚‰Ô.
¢È¿Û¯ÈÛË ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ÛÙË ı¤ÛË ÂÁοÚÛÈ·˜ ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜.
• ¶ÂÚÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔ ÛÊÈÎÙ‹Ú· ÛÙË ı¤ÛË ‰È¿Û¯ÈÛ˘.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ÛÊÈÎÙ‹Ú· ÁÈ· ÙÔ ÛˆÛÙfi Ï¿ÙÔ˜ ‰È¿Û¯ÈÛ˘.
• ∫¿ÓÙ ÁˆÓ›· ÛÙÔ˘˜ ‰¿ÎÙ˘ÏÔ˘˜ ηٿ ÙÔ˘ “ÎψÙÛ‹Ì·ÙÔ˜” ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ
Ó· Â›Ó·È Â›‰ÔÈ ÛÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ¯·ÌËÏÒÛÙ ÙÔ Ì·¯·›ÚÈ
‰È¿Û¯ÈÛ˘.
• ¶ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÙ fiˆ˜ Î·È Ì ÙË ‰È¿Û¯ÈÛË.
™‡ÓıÂÙË ÏÔÍÔÎÔ‹ (ÂÈÎ. L4)
∏ ÎÔ‹ ·˘Ù‹ Â›Ó·È ¤Ó·˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜ Î·È ÎÔ‹˜ ÁˆÓ›·˜ 45°.
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ÁˆÓ›· ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜.
• ¶ÂÚÈÛÙÚ¤„Ù ÙËÓ ÎÔÚ‰¤Ï· ÛÙËÓ ÂÈı˘ÌËÙ‹ ı¤ÛË ÁˆÓ›·˜ 45°.
• ¶ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÙ fiˆ˜ Î·È ÁÈ· ÁˆÓ›Â˜ 45°.
∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ Ú¤ÂÈ ¿ÓÙÔÙ ӷ ‰È·ÎfiÙÂÙ·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ
ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÚÈÓ ÙÚ·‚‹ÍÂÙ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ·fi ÙËÓ
Ú›˙·.
µ¿ı˘ÓÛË/‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ηÌ‡ÏˆÓ
∏ ÚÈÔÓÔÎÔÚ‰¤Ï· Û·˜ ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÁÈ· ÌÈ· ¢Ú›· Áο̷
ÚÔˆıËÌ¤ÓˆÓ ÂÊ·ÚÌÔÁÒÓ, fiˆ˜ Ë ‚¿ı˘ÓÛË Î·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ηÌ‡ÏˆÓ.
el - 8
• ™ÙÚ¤„Ù ÙË ÏÂ›‰· ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÈı˘ÌËÙ‹ ÁˆÓ›·, ÂÚÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔ
ÛÊÈÎÙ‹Ú· οو ·fi ÙËÓ ÎÔÚ‰¤Ï· Î·È ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙË ÏÂ›‰· ¿Óˆ
·fi ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜ fiÔ˘ ÂÈı˘Ì›ÙÂ.
∞ÔÌ·ÎÚ‡ÓÙ ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ¯·ÌËÏÒÛÙ ÙË ÏÂ›‰· ÁÈ· Ó·
οÓÂÙ ÌÈ· Ú˯‹ ÎÔ‹. ÷ÌËÏÒÛÙ ÙÔ˘˜ ‰¿ÎÙ˘ÏÔ˘˜ ηٿ ÙÔ˘
“ÎψÙÛ‹Ì·ÙÔ˜” fiˆ˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ‰È¿Û¯ÈÛË ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜.
∫Ú·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜ Â¿Óˆ ÛÙÔÓ Ô‰ËÁfi, ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÙÂ
fiˆ˜ Î·È Ì ÙË ‰È¿Û¯ÈÛË.
∫¿ÓÙ ÌfiÓÔ ÌÈÎÚÔ‡ ‚¿ıÔ˘˜ ÎÔ¤˜!
EÍ·ÁˆÁ‹ ÛÎfiÓ˘ (ÂÈÎ. G2)
∆Ô Ì˯¿ÓËÌ· ‰È·ı¤ÙÂÈ Î·È ÂÍ·ÁˆÁ‹ ÛÎfiÓ˘ (59).
• √Ô˘ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi, ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠¿ÓÙ· Û˘Û΢‹ ÎÂÓÔ‡
ۯ‰ȷṲ̂ÓË Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÈÛ¯‡Ô˘Û˜ √‰ËÁ›Â˜ Û¯ÂÙÈο ÌÂ
ÂÎÔÌ¤˜ ÛÎfiÓ˘.
• ∫·Ù¿ ÙȘ ÂÁοÚÛȘ ÎÔ¤˜, ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÌÈ· ¤ÍÔ‰Ô ÂÍ·ÁˆÁ‹˜
ÛÎfiÓ˘ (ÚÔ·ÈÚÂÙÈ΋) ›Ûˆ ·fi ÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ÎÔ‹˜.
¶ÚÔ·ÈÚÂÙÈο ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·
¶ÚÈÓ ·fi ÙË Û˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË ÔÔȈӉ‹ÔÙ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ
¿ÓÙÔÙ ӷ ‰È·ÎfiÙÂÙ ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜
Î·È Ó· ·ÔÛ˘Ó‰¤ÂÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ·.
∫ÂÊ·Ï‹ ‰È·ÌfiÚʈÛ˘/ηÏÔ˘ÒÌ·ÙÔ˜
∏ ÎÂÊ·Ï‹ ‰È·ÌfiÚʈÛ˘ / ηÏÔ˘ÒÌ·ÙÔ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· Ó·
·Ú¿Û¯ÂÈ ¤Ó· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ÊÈÓ›ÚÈÛÌ· ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Û·˜.
∆ÔÔı¤ÙËÛË Ù˘ ÎÂÊ·Ï‹˜ ‰È·ÌfiÚʈÛ˘/ηÏÔ˘ÒÌ·ÙÔ˜ (ÂÈÎ. M1 - M3)
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÚÔÛٷ٢ÙÈÎÒÓ ÏÂ›‰·˜ Î·È ÙË ÏÂ›‰·.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ÎfiÙ˜ (89) ÛÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹ ‰È·ÌfiÚʈÛ˘/
ηÏÔ˘ÒÌ·ÙÔ˜ (90), ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Î·È ÔÈ ‰‡Ô ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È
Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ (ÂÈÎ. M1).
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ÂȉÈÎfi ¤ÓıÂÌ· (91) Ô˘ ·Ú¤¯ÂÙ·È Ì ÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹
‰È·ÌfiÚʈÛ˘ Â¿Óˆ ÛÙÔ ÌÈÎÚfi ¿ÍÔÓ·.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹ ‰È·ÌfiÚʈÛ˘ Â¿Óˆ ÛÙÔ ÌÈÎÚfi ¿ÍÔÓ·
fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Î·È ·ÛÊ·Ï›ÛÙ ÙËÓ Ì ÙÔ ÂÚÈÎfi¯ÏÈÔ
·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ (92) ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ ÛˆÏËÓˆÙfi ÎÏÂȉ› (93) Ô˘
‰È·Ù›ıÂÙ·È ÚÔ·ÈÚÂÙÈο.
• ™ÙÚ¤„Ù ÙÔÓ ÎÈÓËÙ‹Ú· ̤¯ÚÈ Ó· ‚ÚÂı› Ë ÎÂÊ·Ï‹ ‰È·ÌfiÚʈÛ˘ ÛÂ
ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· ı¤ÛË.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ÎÂÊ·Ï‹˜ ‰È·ÌfiÚʈÛ˘ (94) (ÂÈÎ. M2)
fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Î·È Ú˘ıÌ›ÛÙ ÙÔ ÛÙÔ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ ‚¿ıÔ˜
ÎÔ‹˜ (ÂÈÎ. M3).
¢È·ÌfiÚʈÛË/ηÏÔ‡ˆÌ·
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹ ‰È·ÌfiÚʈÛ˘/ηÏÔ˘ÒÌ·ÙÔ˜ ¿Óˆ ·fi
ÙÔÓ Ô‰ËÁfi. ∆Ô ÚÔÂͤ¯ÔÓ ÙÌ‹Ì· ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙËÓ ÎÔ‹ Ô˘ ı·
Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı›.
√ÚÈṲ̂Ó˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ ›Ûˆ˜ Ó· ··ÈÙÔ‡Ó ÙÔ ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡
Û ‰‡Ô ÙÌ‹Ì·Ù· Î·È ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË Ù˘ ÎÂÊ·Ï‹˜ ‰È·ÌfiÚʈÛ˘/
ηÏÔ˘ÒÌ·ÙÔ˜ ÌÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ. ™Â ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË, Ô Ô‰ËÁfi˜
Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ·ı› fiÙ·Ó ÙÔ ÚÈfiÓÈ Í·Ó·¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÁÈ·
Û˘Ó‹ıÂȘ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜.
ÃÚËÛÈÌÔÔț٠¿ÓÙ· ˆÛÙ‹ÚÈ· Ú¿‚‰Ô.
• ∆ÚÔÊÔ‰ÔÙ‹ÛÙ ÙÔ ˘ÏÈÎfi Ì ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· Î·È Î·Ù¿ ›Û· ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù·
ηٿ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ ·fi Ù· ‰ÂÍÈ¿.
130
∂§§∏¡π∫∞
EÓÙÔÌ‹ ͇ÏÔ˘
• ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÎfiÙ˜ Ì ¢ı›· ¿ÎÚ·.
• ¶ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÙ fiˆ˜ Î·È Ì ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË/ηÏÔ‡ˆÌ·.
• °È· ÎÔ¤˜ ÂÓÙÔÌÒÓ Í‡ÏÔ˘ ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜, ÛÙÚ¤„Ù ÙÔÓ ÎÈÓËÙ‹Ú·
ÛÙËÓ ÂÈı˘ÌËÙ‹ ÁˆÓ›·.
°È· Ï·Ù‡ÙÂÚ˜ ÂÓÙÔ̤˜, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹ dado
Ì·˙› Ì ÙÔÓ Ô‰ËÁfi Ù˘ ÎÂÊ·Ï‹˜ ‰È·ÌfiÚʈÛ˘/
ηÏÔ˘ÒÌ·ÙÔ˜.
∞Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙË ¯Ú‹ÛË Ù˘
ÎÂÊ·Ï‹˜ dado.
∏ ÎÂÊ·Ï‹ Dado (ÂÈÎ. F1, N1 & N2)
À¿Ú¯Ô˘Ó ‰‡Ô ›‰Ë ÎÂÊ·ÏÒÓ dado. ∏ ÂÈÎfiÓ· N1 ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ
ÎÏ·ÛÛÈ΋ ÎÂÊ·Ï‹ dado Î·È Ë ÂÈÎfiÓ· N2 ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹
Ì·ÎÚ¿˜ ‰È·ÚΛ·˜.
∞ȯÌËÚ¤˜ Ï¢ڤ˜.
∆ÔÔı¤ÙËÛË Ù˘ ÎÂÊ·Ï‹˜ dado
• ∞ÔÌ·ÎÚ‡ÓÙ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÚÔÛٷ٢ÙÈÎÒÓ ÏÂ›‰·˜ Î·È ÙË ÏÂ›‰·.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ¤ÓıÂÌ· (94) Â¿Óˆ ÛÙÔ ÌÈÎÚfi ¿ÍÔÓ· Ì ÙËÓ
ÛÙÂÓfiÙÂÚË ÏÂ˘Ú¿ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÎÈÓËÙ‹Ú·.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙȘ ÏÂ›‰Â˜ ÎfiÙË (95) Ì ÙÔÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ ·ÚÈıÌfi
ÂӉȿÌÂÛˆÓ ÏÂ›‰ˆÓ (96∞) ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Ì·˙› Ì ¤Ó· Û˘Ó‰˘·ÛÌfi
ÚÔÛıËÎÒÓ (96) ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙÔ˘ ÂÈı˘ÌËÙÔ‡ Ï¿ÙÔ˘˜ ÎÔ‹˜.
• ∞ÛÊ·Ï›ÛÙ ÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹ dado ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ ÎÏ·ÛÛÈÎfi
ÂÚÈÎfi¯ÏÈÔ ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔ‡ ¿ÍÔÓ· (45) (ÂÈÎ. F1).
• ∞ÔÌ·ÎÚ‡ÓÙ ÙÔ Ì·¯·›ÚÈ ‰È¿Û¯ÈÛ˘ Î·È ÙÔ ‚Ú·¯›ÔÓ· ÛÙ‹ÚÈ͢ ·fi
ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÚÔÛٷ٢ÙÈÎÒÓ ÏÂ›‰·˜ Î·È ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔÓ
ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi.
• ÷ÌËÏÒÛÙ ÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹ dado ÛÙË ı¤ÛË ÁÈ· ÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÎÔ‹˜ Ô˘
ÂÈı˘Ì›ÙÂ.
ÃÚ‹ÛË Ù˘ ÎÂÊ·Ï‹˜ dado
- ™Â ÂÁοÚÛÈ· ı¤ÛË ‹ ı¤ÛË ÁˆÓ›·˜ 45°
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔ˘˜ ‰¿ÎÙ˘ÏÔ˘˜ ηٿ ÙÔ˘ “ÎψÙÛ‹Ì·ÙÔ˜” ÚÔ˜ Ù·
¿Óˆ Î·È Ì·ÎÚÈ¿.
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ۈÛÙ¿ ÙÔ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ‰·ÎÙ‡ÏÔ˘.
- ™Â ı¤ÛË ‰È¿Û¯ÈÛ˘
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ۈÛÙ¿ ÙÔ˘˜ ‰¿ÎÙ˘ÏÔ˘˜ ηٿ ÙÔ˘ “ÎψÙÛ‹Ì·ÙÔ˜”.
°˘·ÏÔ¯·ÚÙ¿ÚÈÛÌ· Î·È ÙÚÈ‚‹ (ÂÈÎ. M2, O1 & O2)
¢‡Ô ÚÔÛı‹Î˜ ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ÁÈ· ÎÔ¤˜ Ô˘ ··ÈÙÔ‡Ó Á˘·ÏÔ¯·ÚÙ¿ÚÈÛÌ·
Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÁˆÓ›·. ∫·È ÔÈ ‰‡Ô ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ˆ˜
·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜:
- ÌÂٷΛÓËÛË ÙÔ˘ ÙÂÌ·¯›Ô˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ηٿ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ÛÙ·ÙÈÎÔ‡
ÂÍ·ÚÙ‹Ì·ÙÔ˜
- ÌÂٷΛÓËÛË ÙÔ˘ ÂÍ·ÚÙ‹Ì·ÙÔ˜ ηٿ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ÙÂÌ·¯›Ô˘ Ô˘
Û˘ÁÎÚ·ÙÂ›Ù·È Ì ÛÊÈÁÎÙ‹Ú˜
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÚÔÛٷ٢ÙÈÎÒÓ ÏÂ›‰·˜ Î·È ÙË ÏÂ›‰·.
• ™ÙÚ¤„Ù ÙËÓ Â͈ÙÂÚÈ΋ ÊÏ¿ÓÙ˙· (46) (ÂÈÎ. O1).
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ Á˘·Ïfi¯·ÚÙÔ (97) ‹ ÙÔ ÙÚÈ‚Â›Ô (98) (ÂÈÎ. O2)
·¢ı›·˜ ¿Óˆ ÛÙÔ ÌÈÎÚfi ¿ÍÔÓ· (39).
°˘·ÏÔ¯·ÚÙ¿ÚÈÛÌ· (ÂÈÎ. O1)
• ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ¿ÓÙÔÙ ÙÔ Î¿Ùˆ ̤ÚÔ˜ (ÙË ‰ÂÍÈ¿ ÏÂ˘Ú¿) ÙÔ˘
‰›ÛÎÔ˘.
• √Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠Á˘·Ïfi¯·ÚÙÔ (97) ÁÈ· ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ
Á˘·ÏÔ¯·ÚÙ¿ÚÈÛÌ·, ÙÔ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ÎÂÊ·Ï‹˜ ‰È·ÌfiÚʈÛ˘ (94)
(ÂÈÎ. M2) ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔ Î·È Ú˘ıÌÈṲ̂ÓÔ Î·Ù¿
Ù¤ÙÔÈÔ ÙfiÔ ÒÛÙ ӷ ·¤¯ÂÈ ÂÏ¿¯ÈÛÙ· Ô ‰›ÛÎÔ˜ Á˘·Ïfi¯·ÚÙÔ˘ ·fi
ÙËÓ Î¿Ùˆ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎÔ‡.
131
∆ÚÈ‚Â›Ô (ÂÈÎ. O2)
• √Ù·Ó ÙÚ›‚ÂÙÂ, ¿ÓÙÔÙ ӷ ÙÚÔÊÔ‰ÔÙ›Ù ÙÔ ˘ÏÈÎfi ÛÙËÓ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹
ÙÔ˘ ÙÚÈ‚Â›Ô˘.
√ ‚Ú·¯›ÔÓ·˜ ÚÔ‡ÙÂÚ (ÂÈÎ. F1, P1 - P3)
√ ‚Ú·¯›ÔÓ·˜ ÚÔ‡ÙÂÚ (99) Û·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ·ÚÌfiÛÂÙ ¤Ó· ÚÔ‡ÙÂÚ
Ù˘ Elu (MOF96, MOF131, MOF177 ‹ OF97) ÛÙÔ Ì˯¿ÓËÌ¿ Û·˜,
ÂÎÙ›ÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙËÓ Â˘ÂÏÈÍ›· ÙÔ˘ Û ͢ÏÔ˘ÚÁÈΤ˜, ‰È·ÎÔÛÌËÙÈΤ˜
ÂÚÁ·Û›Â˜ ·ÎÚȂ›·˜ (ÂÈÎ. P1).
∆ÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ‚Ú·¯›ÔÓ· ÚÔ‡ÙÂÚ
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÚÔÛٷ٢ÙÈÎÒÓ ÏÂ›‰·˜ Î·È ÙË ÏÂ›‰·.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ‚Ú·¯›ÔÓ· ÚÔ‡ÙÂÚ (99) ¿Óˆ ·fi ÙÔ ¿ÎÚÔ ÙÔ˘
ÌÈÎÚÔ‡ ¿ÍÔÓ· fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ· P1 Î·È ·ÛÊ·Ï›ÛÙ ÙÔ ÌÂ
ÌÈ· ÂÙ·ÏÔ‡‰· (63).
• ∞ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÙ ÙȘ Ú¿‚‰Ô˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ ÙÔ˘ ·Ú¿ÏÏËÏÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ ÙÔ˘
ÚÔ‡ÙÂÚ Û·˜ Ì ÙȘ Ì¿Ú˜ ÛÙ‹ÚÈ͢ (100) Ô˘ ·Ú¤¯ÔÓÙ·È Ì·˙› ÌÂ
ÙÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ·:
- ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ Ì¿Ú˜ ÌÈÎÚfiÙÂÚ˘ ‰È·Ì¤ÙÚÔ˘ ÁÈ· ÙÔ MOF96 (ÂÈÎ. P2)
- ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ Ì¿Ú˜ ÌÂÁ¿Ï˘ ‰È·Ì¤ÙÚÔ˘ ÁÈ· Ù· MOF131/
MOF177/OF97 (ÂÈÎ. P3).
• ™Ê›ÍÙ ÙȘ ‚›‰Â˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ (101).
¶¿ÓÙÔÙ ӷ ‚‚·ÈÒÓÂÛÙ fiÙÈ ÙÔ ÚÔ‡ÙÂÚ Û·˜ ›ӷÈ
ηٿÏÏËÏ· ÎÂÓÙÚ·ÚÈṲ̂ÓÔ ÛÙȘ Ì¿Ú˜ Î·È ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ
ÛÙÔ ‚Ú·¯›ÔÓ·.
EÚÁ·Û›· ÌÂ ÚÔ‡ÙÂÚ
∆Ô ÚÔ‡ÙÂÚ ÌÔÚ› Ó· Ú˘ıÌÈÛÙ› ÛÙËÓ ÂÈı˘ÌËÙ‹ ÁˆÓ›· Î·È Ó· ÙÔ
ÙÚ·‚‹ÍÂÙ ηٿ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ÙÂÌ·¯›Ô˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙË
Ï·‚‹ (2) ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ· A ‹ Ó· ÙÔ Ô‰ËÁ‹ÛÂÙ ηٿ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ÛÙ·ÙÈÎÔ‡
ÎfiÙË.
• EϤÁÍÙ ·Ó Ô ‚Ú·¯›ÔÓ·˜ ÚÔ‡ÙÂÚ Â›Ó·È ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔ˜ ÛÙ·ıÂÚ¿.
• E¿Ó ··ÈÙ›ٷÈ, ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙËÓ Â͈ÙÂÚÈ΋ ÊÏ¿ÓÙ˙· (46) ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ·
F1 ÛÙÔ ÌÈÎÚfi ¿ÍÔÓ· Î·È ÛÊ›ÍÙ ÙÔ ‚Ú·¯›ÔÓ· ÚÔ‡ÙÂÚ Â¿Óˆ ÛÙÔÓ
ÎÈÓËÙ‹Ú· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ ÂÚÈÎfi¯ÏÈÔ ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔ‡ ¿ÍÔÓ· (45) ÛÙËÓ
ÂÈÎfiÓ· F1. ªË ÛÊ›ÁÁÂÙ ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ÙÔ ÂÚÈÎfi¯ÏÈÔ ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔ‡
¿ÍÔÓ·.
¶¿ÓÙÔÙ ÙÚÔÊÔ‰ÔÙ›Ù ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙÔÓ
ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ ÎfiÙË.
E›Û˘ ·Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ
Û·˜ Power Tool.
∆Ú˘¿ÓÈ/‰È¿ÙÚËÛË (ÂÈÎ. Q)
∏ Ô‹ ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ Ì Û›ڈ̷ (102) ‰¤¯ÂÙ·È ÙÔ ÚÔ·ÈÚÂÙÈÎfi
ÙÚ˘¿ÓÈ 10 mm ‹ 3/8", ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÈ ÙÔ ÚÈfiÓÈ Û·˜ Û ¤Ó·
¢¤ÏÈÎÙÔ ÙÚ˘¿ÓÈ. ∏ ÂÈÏÔÁ‹ ·˘Ù‹ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ¯Ú‹ÛÈÌË ÁÈ· ÙËÓ
ÚÔ·Ú·Û΢‹ ˘ÏÈÎÒÓ ÁÈ· ͢ÏfiηÚÊ·.
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÚÔÛٷ٢ÙÈÎÒÓ ÏÂ›‰·˜ Î·È ÙË ÏÂ›‰·.
• ™ÙÚ¤„·Ù ̷ÎÚÈ¿ ÙÔ Î¿Ï˘ÌÌ· (103).
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ÙÚ˘¿ÓÈ ·¢ı›·˜ (104) ÛÙËÓ Ô‹ ÙÔÔı¤ÙËÛ˘
Ì Û›ڈ̷ (102).
√‰ËÁÔ› ÁÈ· ÁˆÓ›Â˜ 45 ÌÔÈÚÒÓ (ÂÈÎ. R1 & R2)
√È Ô‰ËÁÔ› ÁÈ· ÁˆÓ›Â˜ 45 ÌÔÈÚÒÓ (105) ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ¤ÎÙ·ÛË
Î·È ÙËÓ ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË Ù˘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·˜ ÎÔ‹˜ ÁˆÓÈÒÓ (ÂÈÎ. R1).
• ∞ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÙ ÙÔÓ ÎÏ·ÛÛÈÎfi Ô‰ËÁfi Ì ÙÔÓ Ô‰ËÁfi ÁÈ· ÁˆÓ›Â˜
45 ÌÔÈÚÒÓ (105).
• √‰ËÁ‹ÛÙ ÙË ÏÂ›‰· ÚÈÔÓÈÔ‡ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô ÙÌËÌ¿ÙˆÓ Ô‰ËÁÔ‡
(ÂÈÎ. R2).
el - 9
∂§§∏¡π∫∞
EÁοÚÛÈÔ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ (ÂÈÎ. S1 - S3)
∆Ô ÂÁοÚÛÈÔ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ÂÁÁ˘¿Ù·È (106) Ù· ηχÙÂÚ· ‰˘Ó·Ù¿
·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Û ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ fiÔ˘ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ Ô Û˘Ó¯‹˜,
ÔÌÔÈfiÌÔÚÊÔ˜ Ú˘ıÌfi˜ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜.
∆ÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÂÁοÚÛÈÔ˘ ¯ÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ ÂÏ·Ù‹ÚÈÔ Â·Ó·ÊÔÚ¿˜ (87) ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ· K.
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ ÛÙÔ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ ÛÊÈÎÙ‹Ú· (14) ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ· A1.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔÓ ›Ûˆ Â›Â‰Ô ‚Ú·¯›ÔÓ· (115) Î·È ÙÔ ÛÙÔ
‰È·‰ÚÔÌ‹˜ ÛÊÈÎÙ‹Ú· fiˆ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ· S2.
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙË ‚›‰· Ì ÙË ¯·Ú·Á‹ (116) ÛÙÔ ÎÔÌ‚›Ô Ì ¯·Ú·Á‹ (108)
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ¤Ó· ÎÏÂȉ› Allen Î·È Í‚ȉÒÛÙ ÙÔ ÎÔÌ‚›Ô ÌÂ
¯·Ú·Á‹ (ÂÈÎ. S3).
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙË ‚›‰· Ì ¯·Ú·Á‹ (117) ÛÙÔ ›Ûˆ ÛÙ‹ÚÈÁÌ· (109) ηÈ
ÙÚ·‚‹ÍÙ ÙÔ ÛÙ‹ÚÈÁÌ· ÂÎÙfi˜ Ú¿‚‰Ô˘.
• ¶ÂÚ¿ÛÙ ÙÔÓ Î‡ÏÈÓ‰ÚÔ (111) ̤۷ ·fi ÙÔ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· Î˘Ï›Ó‰ÚÔ˘ (110)
(ÂÈÎ. S1).
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· Î˘Ï›Ó‰ÚÔ˘ (110) ¿Óˆ ·fi ÙËÓ
·ÛÊ¿ÏÂÈ· ‰È¿Û¯ÈÛ˘ (15) Î·È ÛÊ›ÍÙ ÙȘ ‚›‰Â˜ Ì ¯·Ú·Á‹ Û οıÂ
ÏÂ˘Ú¿ (112).
• E·Ó·Û˘Ó·ÚÌÔÏÔÁ‹ÛÙ ÙÔ ›Ûˆ ÛÙ‹ÚÈÁÌ· (109) Î·È ÙÔ ÎÔÌ‚›Ô ÌÂ
¯·Ú·Á‹ (108) Î·È ÛÊ›ÍÙ fiϘ ÙȘ ‚›‰Â˜ (ÂÈÎ. S3).
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ›Ûˆ ÛÙ‹ÚÈÁÌ· (109) fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È (ÂÈÎ. S3) ηÈ
ÛÊ›ÍÙ ÙË ‚›‰· Ì ¯·Ú·Á‹ (117).
• ™ÚÒÍÙ ÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹ ·ÏÈÛ˘ ÚÔ˜ Ù· ›Ûˆ Î·È ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔÓ
·ÏÈÓ‰ÚÔ ÛÙÔ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ (110) fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÈÔ ›Ûˆ.
∆Ô ¿ÎÚÔ Ù˘ Ú¿‚‰Ô˘ ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÁÁ›˙ÂÈ ÙÔÓ Îԯϛ· ‰È·ÚÚÔ‹˜
ÛÙÔ˘˜ Ï·ÛÙȯ¤ÓÈÔ˘˜ Ê˘ÛËÙ‹Ú˜, fiÙ·Ó ·˘ÙÔ› Â›Ó·È Û˘ÌÈÂṲ̂ÓÔÈ (114).
EϤÁÍÙ ÙË ı¤ÛË Ȥ˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ Îԯϛ· ‰È·ÚÚÔ‹˜.
• ™Ê›ÍÙ ÙË ‚›‰· (113) ÛÙÔ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· Î˘Ï›Ó‰ÚÔ˘.
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ ÎÔÌ‚›Ô Ì ¯·Ú·Á¤˜ (108).
¢È·ÚÚÔ‹ ÙÔ˘ ÂÁοÚÛÈÔ˘ ¯ÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘
ªÂÙ¿ ÙËÓ Â·Ó·Ï‹ÚˆÛË ‹ ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÂÏ·›Ô˘ ÛÙÔ
ÂÁοÚÛÈÔ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ, Ô ·¤Ú·˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍ·¯ı› ·fi ÙÔ Û‡ÛÙËÌ·.
• ∞ÔÌ·ÎÚ‡ÓÙ ÙË ÌÔÓ¿‰· ·fi ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Î·È ¤¯ÔÓÙ·˜ ÂÂÎÙ›ÓÂÈ
Ï‹Úˆ˜ ÙÔ ÈÛÙfiÓÈ Î·È ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ÚÔ˜ Ù· οو, ÛÊ›ÍÙ ÙË
ÌÔÓ¿‰· Û ηٷÎfiÚ˘ÊË ı¤ÛË.
• ∞ÔÌ·ÎÚ‡ÓÙ ÙÔ ÛˆÏËÓ¿ÎÈ ·fi ÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ê˘ÛËÙ‹Ú· (114).
∫Ú·Ù‹ÛÙ ÙÔ Ê˘ÛËÙ‹Ú· ÁÈ· Ó· ·ÔʇÁÂÙ ÙË ‰È·ÚÚÔ‹ Ï·‰ÈÔ‡.
• E·Ó·ÏËÚÒÛÙ ÙÔ Ê˘ÛËÙ‹Ú· Ï‹Úˆ˜ Ì ˘‰Ú·˘ÏÈÎfi ¤Ï·ÈÔ Castrol
210 NRL25 ‹ ·ÚfiÌÔÈÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ¤Ó· ¯ˆÓ› ‹ ÌÈ· Û‡ÚÈÁÁ·
ÂÏ·›Ô˘.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙÂ Î·È ¿ÏÈ ÙÔ ÛˆÏËÓ¿ÎÈ Ï‹ÚˆÛ˘ Î·È ÛÊ›ÍÙ ÙÔ ÌÈ·
ÛÙÚÔÊ‹.
• ¶È¤ÛÙ ÂÏ·ÊÚ¿ ÙÔ Ê˘ÛËÙ‹Ú· ̤¯ÚÈ Ó· ‚ÁÂÈ ÌÈÎÚ‹ ÔÛfiÙËÙ· ÂÏ·›Ô˘
·fi ÙÔ ÛˆÏËÓ¿ÎÈ Ï‹ÚˆÛ˘.
• ™Ê›ÍÙ ÙÔ ÛˆÏËÓ¿ÎÈ Ï‹ÚˆÛ˘ Ì ¤Ó· ÎÏÂȉ› Î·È Â·ÓÂÁηٷÛÙ‹ÛÙÂ
ÙË ÌÔÓ¿‰·.
∫·ı·ÚÈÛÌfi˜
• ∫·ı·Ú›˙ÂÙ ٷÎÙÈο ÙȘ ÙÚԯȤ˜ Ù˘ ÎÔÚ‰¤Ï·˜. ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙËÓ
ηχÙÚ· ¿ÎÚÔ˘ Î·È ÙÔ ÛÊÈÎÙ‹Ú· ÁÈ· ηı·ÚÈÛÌfi.
E›Û˘ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÙ ÙË ÛÎfiÓË ·fi Ù· ¤‰Ú·Ó·.
• ¢È·ÙËÚ›Ù ÙÔ Â¿Óˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ ηı·Úfi ¿ÓÙÔÙÂ.
¶ÔÙ¤ ÌË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ٷ ¯¤ÚÈ· Û·˜ ÁÈ· Ó· ÛÎÔ˘›ÛÂÙ ÙË ÛÎfiÓË.
¢È¿ıÂÛË ÂÚÁ·Ï›ˆÓ Î·È ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
¶·Ú·‰ÒÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ Û ¤Ó· ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ÛÙ·ıÌfi
Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘. √È Ù¯ÓÈÎÔ› ÙÔ˘ ı· ÌÂÚÈÌÓ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ηٿ
ÙÚfiÔ Ô˘ ‰ÂÓ ‚Ï¿ÙÂÈ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ.
E°°À∏™∏
• 30 ∏ªEƒø¡ E°°À∏™∏ π∫∞¡√¶√π∏∆π∫∏™ ∞¶√¢√™∏™ •
E¿Ó ‰ÂÓ Â›ÛÙ Ï‹Úˆ˜ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ ·fi ÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ Û·˜ DEWALT, ·ÏÒ˜ ÂÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔ ÂÓÙfi˜ 30 ËÌÂÚÒÓ,
Ï‹Ú˜ fiˆ˜ ÙÔ ·ÁÔÚ¿Û·ÙÂ, ·fi ÙÔ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ·
DEWALT, ÁÈ· Ï‹ÚË ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ›
·fi‰ÂÈÍË ·ÁÔÚ¿˜.
• E¡√™ E∆√À™ ™Àªµ√§∞π√ °π∞ ¶§∏ƒE™ ™Eƒµπ™ •
E¿Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛÙÂ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ‹ ۤڂȘ ÁÈ· ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ DEWALT,
ÂÓÙfi˜ 12 ÌËÓÒÓ ·fi ÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ‰ˆÚÂ¿Ó ÛÂ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Service. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ›
·fi‰ÂÈÍË ·ÁÔÚ¿˜.
∏ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË/service ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÚÁ·Û›· Î·È ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο ÁÈ· Ù·
ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· DEWALT.
• E¡√™ E∆√À™ ¶§∏ƒ∏™ E°°À∏™∏ •
E¿Ó ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Û·˜ Ù˘ DEWALT ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ·ÓˆÌ·Ï›·
ÔÊÂÈÏfiÌÂÓË Û ÂÏ¿Ùو̷ ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ ‹ Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ÂÓÙfi˜
12 ÌËÓÒÓ ·fi ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ÂÁÁ˘ÒÌ·ÛÙ ÙË ‰ˆÚ¿Ó
·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÏ·Ùو̷ÙÈÎÒÓ ÌÂÚÒÓ, ‹ ηٿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË
Ì·˜, ÙË ‰ˆÚÂ¿Ó ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘ ÌÔÓ¿‰·˜ ˘fi ÙËÓ
ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ:
• ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Î·Î‹ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜.
• ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂȯÂÈÚËı› ÂÈÛ΢‹ ·fi ÌË ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ¿ÙÔÌÔ.
• £· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË Ù˘ ËÌÂÚÔÌËÓ›·˜ ·ÁÔÚ¿˜.
°È· Ó· ÂÓÙÔ›ÛÂÙ ÙÔ ÏËÛȤÛÙÂÚÔ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ·
Service, ·Ú·Î·Ï›Ûı ӷ ÙËÏÂʈӋÛÂÙ ÛÙÔ ÏËÛȤÛÙÂÚÔ
∫·Ù¿ÛÙËÌ· Service Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ì·˜ (‚Ϥ ·Ú·Î¿Ùˆ).
™˘ÓÙ‹ÚËÛË
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ DEWALT ¤¯ÂÈ Û¯Â‰È·ÛÙ› ÁÈ· Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË. °È· ÙË Û˘Ó¯‹ Î·È ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·Ù¿ÏÏËÏË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·È Ù·ÎÙÈÎfi
ηı¿ÚÈÛÌ·.
• ∞ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÙ ÙÔ ÛÙ·ıÂÚfi Â¿Óˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ Î·È ÙÔÓ
Ô‰ËÁfi fiÙ·Ó Êı·ÚÔ‡Ó.
§›·ÓÛË
∏ ÚÈÔÓÔÎÔÚ‰¤Ï· Û·˜ ‰ÂÓ ··ÈÙ› ÚfiÛıÂÙË Ï›·ÓÛË.
¶ÔÙ¤ ÌË ÏÈ·›ÓÂÙ ÙȘ ÙÚԯȤ˜ Ù˘ ÎÔÚ‰¤Ï·˜ ‹ Ù· ¤‰Ú·Ó·.
el - 10
132
∂§§∏¡π∫∞
¢π∞°ƒ∞ªª∞ ∆∞ÃEπ∞™ ∞¡∞º√ƒ∞™
Ì·ÓÈ‚¤Ï· Ú‡ıÌÈÛ˘ ‡„Ô˘˜
ÌÔ¯Ïfi˜ Û‡ÚÙË ÁˆÓ›·˜
ÌÔ¯Ïfi˜ ÛÊÈÎÙ‹Ú· ÁˆÓ›·˜
Û‡ÚÙ˘ ÛÊÈÎÙ‹Ú·
·ÛÊ¿ÏÂÈ· ‰È¿Û¯ÈÛ˘
ÌÔ¯Ïfi˜ ÛÊÈÎÙ‹Ú·
Û‡ÚÙ˘ ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜
ÌÔ¯Ïfi˜ ÛÊÈÎÙ‹Ú· ÏÔÍ‹˜
ÎÔ‹˜
133
el - 11
Belgique et Luxembourg
België en Luxemburg
DEWALT
Weihoek 1, Nossegem
1930 Zaventem-Zuid
Danmark
DEWALT
Hejrevang 26 B
3450 Allerød
Tlf:
Fax:
70 20 15 10
48 14 13 99
Deutschland
DEWALT
Richard-Klinger-Straße
65510 Idstein
Tel:
Fax:
06 12 62 16
061 26 21 24 40
EÏÏ¿˜
DEWALT
§ÂˆÊ ™˘ÁÁÚÔ‡ 154
176 71 K·ÏÏÈı¤·
∞ı‹Ó·
España
DEWALT
Ctra de Acceso
a Roda de Barà, km 0,7
43883 Roda de Barà, Tarragona
Tel:
Fax:
Fax:
977 29 71 00
977 29 71 38
977 29 71 19
France
DEWALT
Le Paisy
BP 21
69571 Dardilly Cedex
Tel:
Tlx:
Fax:
472 20 39 20
30 62 24F
472 20 39 00
Helvetia
Schweiz
DEWALT/Rofo AG
Warpel
3186 Düdingen
Tel:
Fax:
037 43 40 60
037 43 40 61
Ireland
DEWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock
Co. Dublin
Tel:
Fax:
012 78 18 00
012 78 18 11
Italia
DEWALT
Viale Elvezia 2
20052 Monza (Mi)
Tel:
Fax:
03 92 38 72 04
03 92 38 75 93
Nederland
DEWALT
Florijnstraat 10
4879 AH Etten-Leur
Tel:
Fax:
07 65 08 22 01
07 65 03 81 84
Norge
DEWALT
Strømsveien 344
1081 Oslo
Tel:
Fax:
22 90 99 00
22 90 99 01
Österreich
DEWALT
Werkzeugevertriebs GmbH
Erlaaerstraße 165
Postfach 320,1231 Wien
Tel:
Tlx:
Fax:
022 26 61 16
13228 Black A
022 26 61 16 14
Portugal
DEWALT
Rua Egas Moniz 173
Apartado 19, S. João do Estoril
2768 Estoril, Codex
Tel:
Tlx:
Fax:
468 7513/7613
16607 Bladec P
466 38 41
Suomi
DEWALT
Rälssitie 7 C
01510 Vantaa
Puh:
Fax:
98 25 45 40
98 25 45 444
Frälsevägen 7 C
01510 Vanda
Tel:
Fax:
98 25 45 40
98 25 45 444
Sverige
DEWALT
Box 603
421 26 Västra Frölunda
Besöksadr. Ekonomivägen 11
Tel:
Fax:
031 68 61 00
031 68 60 08
United Kingdom
DEWALT
210 Bath Road
Slough
Berks SL1 3YD
Tel:
Fax:
017 53 57 42 77
017 53 52 13 12
08-97
Tel:
Fax:
Service fax:
TËÏ:
Fax:
Service:
02 719 07 12
02 721 40 45
02 719 08 10
019 24 28 70
019 24 28 69
019 24 28 76-7
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising