DW729 | DeWalt DW729 RADIAL ARM SAW Type 2 instruction manual

599111-37 SK
DW728
DW729
2
3
4
5
6
KOTÚČOVÁ PÍLA S OTOČNÝM RAMENOM
DW728, DW729
Poistky:
Spotrebiče s napájaním 230 V 10A
Spotrebiče s napájaním 415 V 10 A v každej fáze
Blahoželáme!
Rozhodli ste sa pre elektrické náradie od firmy
DeWALT. Toto náradie pokračuje v dlhoročnej
tradícii, ponúkať odborníkom iba vyspelé
a mnohými testami osvedčené výrobky.
Dlhoročné skúsenosti a plynulý vývoj dokázali,
že firma DeWALT je spoľahlivým partnerom
všetkých profesionálnych užívateľov.
V ďalšom texte sa vyskytujú tieto symboly:
Pozor: Nebezpečenstvo ohrozenia
života, vzniku úrazu alebo poškodenia
nástroja v dôsledku nerešpektovania
uvedených pokynov!
Technické údaje
DW728
2200
1820
230
Príkon
(Watt)
Výkon
(Watt)
Napätie
(Volt)
Maximálny priemer
pílového kotúča
(mm) 350
Otvor pílového kotúča(mm) 30
Priemer vretena
(mm) 30
Otáčky naprázdno,
50 Hz
(min-1) 2800
Otáčky naprázdno,
60 Hz
(min-1) 3400
Hĺbka rezu (90O)
(mm) 110
Hĺbka rezu (45O)
(mm) 75
Maximálna kapacita
priečneho rezu, 0O, materiál
hrúbky 25 mm
(mm) 610
Maximálna kapacita
šikmého rezu so
sklonom 45O,
v materiále
hrúbky 25 mm
(mm) 445
pri maximlánej hĺbke
rezu
(mm) 380
Rozmery vrátane
podstavca
(mm) 148
x 95
x 150
Prípojka pre odsávač
pilín
(mm) 100
Hmotnosť
(kg) 149
Nebezpečné elektrické napätie
DW729
4000
3300
400
Ostré hrany britvy
350
30
30
Rozsah dodávky
Štandardná dodávka obsahuje:
1 čiastočne zostavená píla
5 dielov pracovného stola
1 doraz
4 trojuholníkové podpery
4 priame podpery
1 motor, agregát píly a posuvný mechanizmus
1 istič nulového napätia a ovládaciu skrinku
1 izolačný vypínač (DW 729)
1 prípojka pre odsávač
1 škatuľa obsahujúca:
4
opory
1
kľuka regulácie výšky
1
skrutka s krížovým vybraním
1
pílový list
1
ochranný kryt pílového listu
2800
3400
110
75
610
445
380
2
148
x 95
x 150
100
149
Obsah štandardnej dodávky:
Podstavec, pílový list (HM), kryt pílového listu,
pracovné náradie, istič nulového napätia.
7
fóliové balenia obsahujúce:
16
skrutiek s vnútorným šesťhranom M8
x 16
8
skrutiek so zápustnou hlavou M8
x 30
24
matíc M8
32
plochých podložiek D8
1
prípojku pre odsávač
1
kľúč 41 mm
2
nástrčné kľúče (13 a 17 mm)
6
skrutiek s vnútorným šesťhranom
(3, 4, 5, 6, 8 a 12 mm)
Plastové vrecko obsahujúce:
12
plochých podložiek D10
12
matíc M10
12
skrutiek s vnútorným šesťhranom
1 návod na použitie
1 podrobnú schému
Elektrická bezpečnosť
•
Oprava napájacieho kábla alebo zástrčky musí
byť vykonávaná autorizovaným servisom.
Starý kábel alebo zástrčku je treba odborne
zlikvidovať v súlade s platnými predpismi.
•
•
Elektromotor je konštruovaný iba pre jednu
hodnotu napätia; skontrolujte preto, či sieťové
napätie zodpovedá údaju na typovom štítku.
Výmena napájacieho kábla alebo zástrčky
Skontrolujte, či nedošlo počas prepravy
k poškodeniu niektorej zo súčastí dodávky.
Pred prácou s kotúčovou pílou si starostlivo
preštudujte návod na použitie.
Čiastočne zostavenú pílu opatrne vybaľte.
Predlžovací kábel
Popis kotúčovej píly s otočným
ramenom (obr.A1 a A2)
Používajte iba dostatočne dimenzovaný
predlžovací kábel (viď Technické údaje);
minimálny prierez vodičov musí byť 1,5 mm2.
Kábel pred použitím úplne odviňte z cievky.
Kotúčová píla DW728/DW729 je určená na
obrábanie dreva. Tento presný nástroj je možné
rýchlo a jednoducho upraviť na pozdĺžne,
priečne, pokosové alebo uhlové rezanie.
Vďaka rozsiahlemu príslušenstvu zvládnete
s týmto nástrojom takmer akúkoľvek úlohu.
Z bezpečnostných dôvodov sú všetky dôležité
ovládacie prvky vybavené dvojitým istením.
Zostavenie a nastavenie
•
•
A1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Vypínacie/zapínacie tlačidlo
Izolačný vypínač
Opora
Pevná časť pracovného stola
Ochranný kryt pílového kotúča
Doraz
Aretácia pracovného stola
Teleskopické rameno
Pevná poistka pokosového rezania
Aretácia pokosového rezania
Rukoväť nastavovania výšky
Otočné rameno
Koncový kryt
Vybalenie (obr.A1 a B)
Diely podstavca a skrutky sú zabalené
oddelene.
• Z obalu vytiahnite všetky súčasti okrem
otočného ramena (12).
• Rameno zaistite pomocou aretačnej páky
pokosového rezania (10).
• Pílu položte zadnou stranou teleskopického
ramena (8) na zem.
• Pomocou skrutiek s vnútorným šesťhranom
M10 x 20 namontujte opory (3) na podstavec
pracovného stola (25).
• Skrutky pevne utiahnite.
• Pílu opäť uveďte do vzpriamenej polohy.
A2
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Pred zostavovaním a nastavovaním
vždy odpojte prívod elektrického
prúdu.
Na zaručenie bezchybnej funkcie
Vašej píly je úplne nevyhnutné, aby
bol dodržaný nasledujúci postup.
Doraz agregátu píly
Pevná poistka pozdĺžneho rezania
Posuvný mechanizmus
Núdzový vypínač
Lišta pracovného stola
Predĺženie pracovného stola
Pevná poistka priečneho uhlového
rezania
Stupnica priečneho uhlového rezania
Gombík priečneho uhlového rezania
Aretácia pílového agregátu
Držiak kábla
Píla musí byť vždy stabilne usadená
vo vodorovnej pozícii.
Montáž ovládacej skrinky
DW728 - Montáž pílového agregátu (obr.
A1)
Vypínacie tlačidlo (1) je umiestnené na podložke,
ktorá musí byť na ľavej strane zaistená skrutkami.
Ovládacia skrinka tiež obsahuje brzdiaci
mechanizmus.
8
•
•
Namontujte červené tlačidlo vypínača na
spodnú stranu.
Namontujte podložku do otvorov v opore
(dva otvory hore, jeden dole).
Montáž káblového držiaka a káblovej spony
(obr.E)
•
•
DW729 - Montáž vypínacieho spínača
a izolačného vypínača (obr.A1 a A2)
Ovládacia skrinka tohto modelu obsahuje tiež
izolačný vypínač (2)(obr.A2).
• Postupujte rovnako ako pri modele
DW728.
Pracovný stôl (obr.A2, F1-F3)
Montáž trojuholníkových podpier (obr.A2
a F1)
Správna poloha podpier je znázornená na
obrázku F1; podpery montujte pomocou
skrutiek a matíc M8 x 16 a plochých podložiek
D8 na prednú, nie však na zadnú stranu.
• Trojuholníkové podpery (34) nasaďte
plochou stranou na prednú stranu podstavca
pracovného stola (25).
• Namontujte priame podpery (35) na plochú
stranu trojuholníkových podpier (34), viď
obrázok.
• Nasaďte tri predlžovacie diely stola (19) na
podpery a zasuňte skrutky M8 x 30 spolu
s podložkami do štyroch z otvorov
v predĺžení stola (obr.A2).
• Skrutky pevne utiahnite.
Nastavovanie rovnobežnosti stola vzhľadom
k smeru pohybu posuvného mechanizmu
pomocou hriadeľa (obr.F2 a F3)
• Na hriadeľ (37) nasaďte kľúč s vnútorným
šesťhranom (36) a povoľte maticu hriadeľa
(38) pomocou kľúča 41 mm (39)(otáčaním
v smere pohybu hodinových ručičiek)(obr.
F2).
• Vložte medzi príruby (41) a (42) drevený
hranol (ktorý bude slúžiť ako merítko)
a opäť pevne utiahnite maticu hriadeľa (38).
• Povoľte aretáciu pokosového rezania (10)
a poistku pokosového rezania (9)(obr.F3).
• Povoľte aretáciu výškovej regulácie (40).
• Rameno otočte tak, aby sa drevený hranol
nachádzal v jednej z polôh znázornenej na
obrázku F3.
• Rameno opatrne povoľte tak, aby sa hriadeľ
dotýkal dosky pracovného stola; posúvajte
rameno cez plochu pracovného stola a
skontrolujte všetky ostatné polohy.
• Nastavovanie vykonávajte takto:
• Nasaďte kľúč SW 17 na maticu
v zodpovedajúcom otvore pracovného stola.
- Posun stola hore: otáčajte proti smeru
pohybu hodinových ručičiek
Montáž rukoväte nastavovania výšky (obr.
C1-C2)
•
•
•
•
•
•
Rameno otočte do stredovej polohy.
Zatlačte poistku pokosového rezania (9)
smerom dole (viď obr.C1).
Zatiahnite páku poistky pokosového rezania
(10).
Zasuňte rukoväť regulácie výšky (11)
dovnútra stĺpika (8)(viď obr.) tak, aby
spodná časť zapadla do matice vo vnútri
stĺpika.
Otáčajte rukoväťou v smere pohybu
hodinových ručičiek tak, aby sa dokonale
usadila (obr.C2).
Vyrovnajte vzájomnú polohu stupnice (26)
a ukazovateľa (27) a inštalujte 3 skrutky
(28) do rukoväte regulácie výšky.
Montáž posuvného mechanizmu (obr.A1
a D)
•
•
•
•
•
•
•
•
Vyberte skrutku s krížovým vybraním
(32).
Nasaďte držiak (24) spolu s káblom (33)
a opäť naskrutkujte skrutku s krížovým
vybraním v hlave (32).
Otáčaním rukoväte na nastavovanie výšky
(11) v „+“ smere celkom vysuňte hore
otočné rameno (12)(obr.A1).
Odskrutkujte obe skrutky s vnútorným
šesťhranom (29) a dajte dole koncový kryt
(13)(obr.D).
Prejdite vodiace plochy (30) kúskom
oceľovej vlny a prach odstráňte pomocou
suchej handričky (obr.D).
Skontrolujte, či je povolená pevná poistka
pozdĺžneho rezania (15)(obr.A1).
Zasuňte opatrne ložisko (31) posuvného
mechanizmu (16) do vodiacich plôch.
Skontrolujte pohyblivosť posuvného
mechanizmu.
Skontrolujte, či je pevná poistka pozdĺžneho
rezania povolená alebo zaistená (podľa
potreby).
Nasaďte pokiaľ možno ihneď koncový
uzáver (13).
9
•
•
•
•
•
•
•
- Posun stola dole: otáčajte v smere pohybu
hodinových ručičiek
Skrutky pevne utiahnite.
Povoľte skrutky pridržiavajúce priame
podpery na trojuholníkových.
Cez obe predĺženia (19) položte vodnú
váhu.
Predná strana predlžovacieho dielu musí
lícovať s pevnou časťou pracovného
stola.
Nastavte polohu pomocou vodorovných
drážok v trojuholníkových podperách
a zvislých drážok v priamych podperách.
Skrutky opäť pevne utiahnite.
Rameno uveďte do stredovej polohy
a zaaretujte ho.
•
•
•
Je veľmi dôležité, aby bola prostredná
skrutka s vnútorným šesťhranom pevne
dotiahnutá.
•
Pílový list (obr.G1-G6)
•
•
•
Zuby pílového listu sú značne ostré
- nebezpečenstvo úrazu.
Šipka na motore udáva smer
otáčania hriadeľa.
Hriadeľ pridržte pomocou kľúča s vnútorným
šesťhranom (36) dodávaným spolu s pílou
a odskrutkujte maticu hriadeľa (38) otáčaním
v smere pohybu hodinových ručičiek; na tento
účel použite nástrčný kľúč (39).
Nasaďte pílový list (43) medzi vonkajšiu
prírubu (41) a vnútornú prírubu (42); dbajte
pritom na to, aby hroty zubov smerovali k
zadnej strane píly.
•
•
Dbajte na to, aby prstencový diel
(44) matice hriadeľa (38) priliehal
k vonkajšej prírube (obr.G1).
•
•
Znova nainštalujte referenčný kotúč na
priečne uhlové rezanie (46)(obr.G2).
Kontrola pravého uhla medzi smerom
priečneho rezania a dorazom (obr.G4
a G5).
• Zaistite pílový kotúč pred dorazom (obr.
G4).
• Položte uholník (45) na tenkú drevenú
dosku proti dorazu tak, aby sa dotýkal
pílového kotúča.
• Odblokujte pevnú poistku pozdĺžneho
rezania a pritiahnite pílový kotúč smerom
dopredu; skontrolujte pritom, či je
rovnobežný s uholníkom.
• Pri nastavovaní postupujte nasledovne:
• Povolte poistku pokosového rezania (9)
a aretáciu pokosu (10)(obr.G5).
Nasadenie pílového listu (obr.G1)
•
predchádzajúcom povolení dvoch skrutiek
(47).
Povoľte skrutku s vnútorným šesťhranom
(48).
Povoľte poistné matice (49) na obidvoch
stranách stupnice sklonu (21)(obr.G3).
Skrutky (50) nastavte pomocou kľúča
s vnútorným šesťhranom tak, aby pílový list
plochou priliehal k uholníku.
Utiahnite maticu hriadeľa (38) otáčaním
proti smeru pohybu hodinových ručičiek.
Povoľte obe nastavovacie skrutky (51).
Na nastavovanie ramena smerom napravo
povoľte skrutku na ľavej strane poistky
pokosového rezania a protiľahlú skrutku
utiahnite.
Postupujte po malých krokoch; kontrolu
nastavenia vykonávajte pri zaistených
pákach (9) a (10).
Skrutky nadmerne neuťahujte.
Kontrola pravého uhla medzi kotúčom píly
a doskou pracovného stola (obr.A1,G2
a G3).
• Otočné rameno uveďte do stredovej
polohy a pevne utiahnite pevnou poistkou
pozdĺžneho rezania (15)(obr.A1).
• Proti kotúču položte oceľový uholník
(45)(obr.G2).
• Pri nastavovaní postupujte nasledovne:
• Dajte dole referenčný (vzťažný) kotúč
na priečne uhlové rezanie (46) po
•
Utiahnite pevne nastavovacie skrutky
(51).
Kontrola pravého uhla medzi pílovým
kotúčom a dorazom (obr.G6 a G7)
• Odistite aretáciu agregátu píly (23)(obr.
G6).
• Otočte motor o 90O (viď obr.G6), dôjde k
automatickému zaaretovaniu v tejto polohe
(obr.G7).
10
•
•
•
•
•
•
Pílový kotúč umiestnite proti dorazu a
skontrolujte, či je s dorazom rovnobežný.
Pri nastavovaní postupujte nasledovne:
Nastavte priečne rezanie 0O.
Povoľte obe skrutky s vnútorným
šesťhranom (53)(obr.G7).
Nastavte polohu pílového kotúča pomocou
skrutiek (54) a kľúča (55); polohu
skontrolujte.
Pevne utiahnite skrutky s vnútorným
šesťhranom (53).
Zuby nového pílového kotúča sú značne
ostré - nebezpečenstvo úrazu.
Nastavenie páky ochranného krytu (obr.
H2-H5)
Nastavenie poistného klinu na pozdĺžne
rezanie
• Povoľte oba poistné prvky (68) a klin (61)
vysuňte smerom dole tak, aby jeho hrot bol
od pracovného stola vzdialený asi 10 mm
(obr.H2 a H4).
Montáž a nastavenie krytu pílového kotúča
(obr.H1 - H5)
Poloha klinu musí byť nastavená
presne; vzdialenosť medzi ozubením
a klinom musí byť 1-3 mm (obr.H4).
Ochranný kryt pílového kotúča (5) slúži na
niekoľko účelov (obr.H1):
- Horný diel krytu (56)(obr.H1) a odpružený
zadný diel krytu (57)(obr.H2) zaisťujú
kompletnú ochranu kotúča.
- Pripojenie odsávača pilín (55) pri pozdĺžnom
a priečnom rezaní.
- Spodný prídržný prvok (59) na pozdĺžne
rezanie.
- Nastaviteľná ochrana prstov (60) na
použitie pri priečnom rezaní.
- Poistný klin (61) zabraňujúci pri pozdĺžnom
rezaní uviaznutiu pílového kotúča v
materiále.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nastavenie spodného prídržného prvku na
pozdĺžne (uhlové) rezanie (obr.H5)
• Povoľte otočný prvok (69) a nosné rameno
(70) nechajte klesnúť tak, aby sa prítlačné
pero (71) prídržného prvku dotýkalo
povrchu opracovávaného materiálu.
• Hroty prídržného prvku (59) teraz musia byť
3 mm pod úrovňou povrchu opracovávaného
materiálu a uhol musí zodpovedať situácii
znázornenej na obrázku (H5).
• Na pozdĺžne uhlové rezanie povoľte skrutku
s vnútorným šesťhranom (72) a nastavte
spodný prídržný prvok do požadovaného
uhla.
Povoľte aretáciu priečneho uhlového
rezania (20) a vysuňte pevnú poistku
priečneho uhlového rezania (22)(obr.A2),
aby bolo možné natočiť motor pre optimálny
prístup (obr.H3).
Odskrutkujte krídlovú maticu ochranného
krytu (62) a podložku (63).
Povoľte poistnú skrutku (64) a otočte
uholník (62) proti smeru pohybu hodinových
ručičiek tak, aby sa dala naddvihnúť
pružinou napínaná časť ochranného krytu
(57) z držiaka (66).
Iba na hornej strane odpojte obe pružiny
(64).
Otočte zdvihnutý zadný ochranný kryt
(54)(obr.H2).
Položte celý ochranný kryt cez pílový kotúč
(obr.H3).
Upevnite ochranný kryt pomocou krídlovej
matice (62) a podložky (63).
Zadnú časť krytu (57) a uholník (65) uveďte
do pôvodného stavu.
Pri demontáži ochranného krytu postupujte
s obráteným poradím krokov.
Nastavenie poistného klinu, chrániča prstov
a spodného prídržného prvku na priečne
rezanie (obr.H2)
• Na priečne rezanie vysuňte klin a spodný
prídržný prvok smerom hore tak, aby
neprekážali.
• Povoľte páku (73) a polohu chrániča
prstov (60) nastavte tak, aby bol tesne
nad materiálom a páku (73) znova pevne
zaistite.
Nastavenie stupníc (obr.G2, J1-J4)
Stupnica pozdĺžneho rezania
Pozdĺžne rezanie môže prebiehať pri dvoch
polohách motora, pričom každá z nich vyžaduje
iný smer podávania:
Pozícia
Smer podávania
- Zachádzanie
Zprava doľava (obr.J1)
- Vychádzanie
Zľava doprava (obr.J2)
Ukazovateľ (74) udávajúci šírku pozdĺžneho
rezu na stupnici pozdĺžneho rezania je možné
nastaviť (obr.J3):
11
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Posuňte doraz do prednej pozície.
Proti dorazu umiestnite drevený hranol
hrúbky 24 mm.
Motor uveďte do polohy vychádzania (obr.
J2).
Posúvajte agregát píly pozdĺž otočného
ramena dokiaľ sa pílový kotúč nedotkne
okraja materiálu.
Povoľte skrutku (75) a posuňte ukazovateľ
(74) tak, aby jeho okraj ukazoval na spodnej
stupnici (76) šírku použitého materiálu (obr.
J3).
Skrutku (75) pevne utiahnite.
Obe skrutky (75) pevne utiahnite.
Motor uveďte do polohy zachádzania.
Naddvihnite ochranný kryt, aby pílový kotúč
dosadol na čelnú stranu dorazu.
Ukazovateľ (75) sa teraz musí nachádzať v
nulovej polohe na hornej stupnici (77). Podľa
potreby vykonajte dodatočné nastavenie
(obr.G3).
•
•
Prírubu (82) stlačte dole pomocou menšieho
skrutkovača (83) a pevne utiahnite skrutku
skrutkovačom (80) otáčaním v smere
pohybu hodinových ručičiek.
Aretáciu skontrolujte.
Prírubu posúvajte postupne.
Doraz agregátu píly (obr.A2, L1 a L2)
Doraz (14) musí byť nastavený tak, aby ložiská
agregátu píly neprišli do kontaktu so zadným
okrajom vodiacej plochy (obr.A2).
• Vysuňte agregát píly čo najviac, potom
ho posuňte asi 5 mm smerom dopredu
a zaistite pomocou pevnej poistky
pozdĺžneho rezania (15)(obr.A2).
• Doraz agregátu píly (14) nastavte po
predchádzajúcom povolení matíc (85) v
prednej drážke (86) tak, aby sa gumový
doraz (87) dotýkal zadnej strany telesa
pevnej poistky pozdĺžneho rezania (15)(obr.
A2).
• Pevne utiahnite matice (85)(obr.L1).
Uhlová stupnica (obr.G2)
• Skontrolujte, či stupnica (21) udáva hodnotu
0o, ak je pílový kotúč nastavený na zvislé
rezanie.
• V prípade potreby povoľte skrutky (47)
a ukazovateľ (78) nastavte tak, aby ukazoval
hodnotu 0o.
Počas priečneho rezania musí byť
utiahnutá jedna matica v prednej (86)
a jedna v zadnej pozdĺžnej drážke
(88)(obr.L2).
Montáž vratnej pružiny (obr.M)
Stupnica pokosu (obr.C2)
• Skontrolujte, či stupnica pokosu (26) ukazuje
0o v prípade, že je rameno nastavené na
zvislé rezanie.
• V prípade potreby nastavte ukazovateľ
(27) pomocou skrutky (79) tak, aby udával
hodnotu 0o.
• Stupnica umožňuje prednastavenie uhla
45o naľavo a napravo a uhla 0o.
•
•
Nastavenie aretácie agregátu píly (obr.A1,
A2 a K)
Vratnú pružinu (89) pripojte pomocou
príslušných skrutiek (90) za doraz (14)
agregátu píly; koniec kábla (91) pripevnite
pomocou plastovej spony (92) na pevnú
poistku (15) pozdĺžneho rezania.
Pružina sa napína otáčaním prvku (93)
proti smeru pohybu hodinových ručičiek
a povoľuje otáčaním prvku (93) opačným
smerom.
S dotazmi ohľadom príslušenstva sa prosím
obracajte na autorizovaného predajcu zariadení
DeWALT.
Ak motor vykazuje vôľu, je potrebné nastaviť
aretáciu (23) agregátu píly; aretácia musí vykazovať
uhol 90o alebo menší vzhľadom k hlavnej páke
(obr.A2).
• Pri nastavovaní postupujte takto:
• Dajte dole koncový kryt (13) a vytiahnite
agregát posuvného mechanizmu (16)(obr.
A1).
• Do drážky (81) uprostred posuvného
mechanizmu nasaďte skrutkovač (80)(obr.
K).
Pokyny na použitie
•
•
12
Dodržujte pri práci vždy
bezpečnostné pokyny a platné
predpisy.
Kontrolujte, či je opracovávaný
materiál správne zaistený proti
pohybu.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pílu počas rezania iba zľahka
pritláčajte.
Používajte vždy iba správny druh
pílového kotúča. Nepracujte s
nadmerne opotrebovanými alebo
poškodenými kotúčmi.
Maximálne otáčky píly nesmú byť
väčšie než maximálne prípustné
otáčky pílového kotúča.
Nikdy sa nesnažte rezať materiál s
extrémne malými rozmerni.
Na pílový kotúč počas práce
netlačte, nepoužívajte násilie.
Pred započatím práce počkajte, až
motor dosiahne pracovné otáčky.
Pred započatím práce skontrolujte
zaistenie všetkých aretačných
prvkov.
S pílou nikdy nepracujte, ak nie sú
správnym spôsobom nasadené
všetky ochranné kryty.
Pílu umiestnenú na pracovnom stole
sa nepokúšajte naddvihovať.
•
•
•
•
•
•
•
pílový kotúč pripravený na priamy priečny
rez 0o.
Povoľte pevnú poistku (15) pozdĺžneho
rezania a posuňte agregát píly smerom
dozadu tak, aby sa pílový kotúč nachádzal
za dorazom (obr.A1).
Rameno nechajte klesnúť tak, aby sa ostrie
pílového kotúča takmer dotýkalo dosky
pracovného stola.
Opracovávaný materiál položte proti
prednej strane dorazu.
Zapnite pílu a znižujte výšku ramena
tak, aby pílový kotúč vybrúsil v doske
pracovného stola sotva viditeľnú ryhu.
Pílový kotúč prisuňte smerom k sebe tak,
aby vznikol zvislý rez v drevenom doraze
materiálu.
Pílový kotúč uveďte znova do kľudovej
polohy a pílu vypnite.
Skontrolujte, či uhol medzi rezom na
jednej strane a rovinou pracovného stola a
dorazom na strane druhej je 90o; v prípade
potreby vykonajte príslušné nastavenia.
Základné typy rezov (obr.O1-O2)
Zapínanie/Vypínanie (obr.A1)
Tlačidlo zapínania/vypínania má niekoľko
funkcií:
- Istič nulového napätia: Ak dôjde z
akéhokoľvek dôvodu k prerušeniu prívodu
elektrického prúdu, je nutné na zapnutie
píly znova stlačiť tlačidlo.
- Ochrana proti prehrdzaveniu motora: Pri
preťažovaní motora dôjde automaticky
k odpojeniu prívodu prúdu (na modele
DW728 je príslušný istič umiestnený na
hornej strane motora).
• Zelené tlačidlo = zapnuté (trvalá prevádzka
píly).
• Červené tlačidlo = vypnuté
• Izolačný spínač (2)(DW729) = otočný
spínač na úplné odpojenie prívodu prúdu.
• Núdzový vypínač (17) = otočný vypínač
prívodu elektrického prúdu (obr.A2).
Zuby nového pílového kotúča sú značne
ostré - nebezpečenstvo úrazu.
Priečne rezanie (obr.A1)
•
•
•
•
•
•
Kontrolný rez (obr.A1, N1 a N2)
•
Obrázok N1 znázorňuje štandardnú polohu
dorazu na priečne rezanie a na zachádzanie pri
pozdĺžnom rezaní; obrázok N2 ukazuje polohu
dorazu na pozdĺžne rezanie širšieho materiálu.
Povolenie dorazu sa vykonáva po odaretovaní
stola (7)(obr.N1).
• Pri zaistenej poistke (9) zaaretujte páku
(10) pokosového rezania tak, aby bol
•
Otočte rameno tak, aby jeho uhol vzhľadom
k dorazu bol 90o.
Pevnú poistku (9) zaistite v polohe 0 o
a zaistite aretačnú páku pokosového
rezania (10)(obr.A1).
Spustite dole pílový kotúč.
Ochranu prstov nastavte tak, aby sa
nedotýkala materiálu.
Ak nie je v doske pracovného stola
k dispozícii drážka, vybrúste ju teraz postupujte pritom podľa pokynov uvedených
vyššie.
Pritlačte materiál proti dorazu. Prsty
udržujte v dostatočnej vzdialenosti od dráhy
pohybu ostria.
Pílu zapnite a pílový kotúč pomaly
pretiahnite dorazom a materiálom.
Kotúč uveďte do kľudovej polohy a pílu
vypnite.
Pokosové rezanie (obr.A1 a O1)
•
13
Povoľte pevnú poistku (9) pokosového
rezania a páku aretácie pokosového
rezania (10)(obr.A1).
•
•
•
•
Nastavte požadovaný uhol otočného
ramena.
Zaistite pevnú poistku (9) pokosového
rezania a rameno zaistite pomocou
aretačnej páky pokosového rezania (10)
v uhle 45o (naľavo, napravo).
Na nastavenie medziľahlých uhlov
používajte iba aretačnú páku pokosu.
Ďalej pokračujte ako pri priečnom rezaní.
•
•
Na ľavé pokosové rezanie bude možno
treba posunúť doraz a lišty doľava.
Uhlové rezanie (obr.A1, G2 a O2)
•
•
•
•
•
•
•
Podľa postupu uvedeného vyššie nastavte
ochranný kryt pílového kotúča a otočte
prípojku odsávania pilín (58) smerom
od tváre (obr. H2). Nezabudnite, že pri
pozdĺžnom rezaní je nutné použiť klin (61)
a dolný prídržný prvok (59)(obr. J2).
Materiál pomaly prisúvajte ku kotúču; pevne
ho pritom pridržujte proti pracovnej ploche
a dorazu. Materiál ku kotúču netlačte,
nesnažte sa rezanie násilne urýchlovať.
Udržujte konštantné otáčky pílového
kotúča.
Materiál posúvajte vždy pomocou
prípravku.
Rameno nastavte rovnako ako na priečne
rezanie 0o .
Zdvihnite pílový kotúč čo najvyššie nad
pracovnú plochu.
Povoľte aretačnú páku priečneho uhlového
rezania (20) a vytiahnite pevnú poistku (22)
priečneho uhlového rezania (obr.G2).
Nastavte požadovaný uhol motora. Použite
stupnicu priečneho rezania (21)(obr.A1).
Zaistite pevnú poistku priečneho uhlového
rezania (22) a pomocou aretačnej páky
priečneho uhlového rezania (19) zaistite
motor pomocou aretačnej páky (20) v uhle
90o alebo 45o napravo.
Na nastavovanie medziľahlých uhlov
používajte iba aretačnú páku priečneho
uhlového rezania.
Ďalej postupujte ako pri zvislom priečnom
rezaní.
Pozdĺžne uhlové rezanie
• Pílu nastavte rovnako ako na priečne
uhlové rezanie.
• Agregát píly otočte do rovnakej polohy ako
na pozdĺžne rezanie.
• Agregát píly posuňte v závislosti na šírke
opracovávaného materiálu.
• Nastavte požadovaný uhol spodného
prídržného prvku tak, aby plochou priliehal
k materiálu a klin spustite smerom dole.
• Ďalej postupujte rovnako ako pri pozdĺžnom
rezaní.
Kombinované rezanie
Kombinované rezanie zlučuje uhlové
a pokosové rezanie.
• Nastavte požadovaný uhol.
• Rameno nastavte na požadované pokosové
rezanie.
• Ďalej postupujte rovnako ako pri pokosovom
rezaní.
Pozdĺžne rezanie (obr.H2, J1 a J2)
Motor je možné zaistiť v polohe „vnútorný
pozdĺžny rez“ alebo „vonkajší pozdĺžny rez“
(viď obr. J1 a J2) podľa šírky opracovávaného
materiálu.
• Zaistite vysunutý agregát píly pomocou
pevnej poistky pozdĺžneho rezania.
• Povoľte aretačnú páku pre agregát píly (23)
a zatlačte pevnú poistku (52) agregátu.
Teraz pootočte motorom tak, aby sa zaistil
v potrebnej pozícii (obr.J1).
• Zaistite aretačnú páku pre agregát píly
(23).
• Podľa požadovanej šírky rezu nastavte
polohu agregátu na otočnom rameni. K
tomu použite stupnicu pozdĺžneho rezania
(76). Agregát píly zaistite pomocou pevnej
poistky pozdĺžneho rezu vo zvolenej
polohe.
Po skončení práce pílu vždy vypínajte. Zástrčku
je možné vytiahnúť zo sieťovej zásuvky až po
vypnutí píly.
Odsávanie (obr. H1)
Zariadenie je vybavené prípojkou (58) na
odsávanie pilín.
• V Spolkovej republike Nemecko sú
k dispozícii odsávacie jednotky na drevenné
piliny vyhovujúce predpisu TRGS 553.
Informácie o odsávaní prachu vznikajúceho
počas práce s inými materiálmi získate
u výrobcov príslušných zariadení.
14
•
Počas priečneho rezania používajte lapač
prachu (nie je súčasťou štandardnej
výbavy).
Montáž pneumatické podávania
• Vyberte vratnú pružinu (89), viď obr.M.
• Vyberte doraz agregátu píly (14), viď obr.
A1.
• Namontujte plochý zadný uholník (97)
a doraz agregátu ako je znázornené na
obr.Q2.
• Povoľte závitový kolík (98) v regulátore
(106); k tomu použitie kľúč s vnútorným
šesťhranom.
• Uvoľnite regulátor (obr.Q3).
• Povoľte závitový kolík (99) v zadnej podpere
(100) a podperu vysuňte z tyče.
• Prestrčte válec (101) cez prídržnú objímku
(102)(obr.Q1).
• Prídržnú objímku (102) umiestnite nad
pevnú poistku pozdĺžneho rezu (15)
a utiahnite závitové kolíky na obidvoch
stranách držiaka (103).
• Znova pripojte zadnú podperu (100)
a regulátor (106), všetky skrutky pevne
utiahnite (obr.Q3).
• Pripojte zadnú podperu (100) podľa obrázku
(Q3) a utiahnite závitový kolík (99).
• Valčekový mechanizmus posuňte dozadu
a umiestnite valec do príslušnej objímky
(102) čo najviac dozadu. Koniec tyče
sa nesmie dotýkať výpustnej skrutky
v gumových manžetách (104) počas
ich stlačenia. Pritlačte výpustnú skrutku
a skontrolujte nastavenie polohy.
• Utiahnite skrutku (105) v prídržnej objímke
valca.
• Rýchlosť podávania nastavujte ryhovaným
regulátorom (106).
Doplnkové príslušenstvo
Pred montážou doplnkového
príslušenstva vždy odpojte prívod
elektrického prúdu.
Drážkovacia fréza (obr. F1, P1 a P2)
Jednotlivé prvky profilovej frézy sú znázornené
na obrázku P1. Fréza umožňuje vykonávať
hlboké, široké drážky.
Ostré hrany
Montáž drážkovacej frézy
• Dajte dole ochranný kryt kotúča a pílový
kotúč vyberte.
• Na hriadeľ nasaďte nôž frézy (94); dbajte
pritom na to, aby hroty zubov smerovali
dole.
• Na hriadeľ nasuňte potrebný počet
dištančných dielov (95) podľa požadovanej
šírky obrábania a druhý nôž (94).
• Frézu zaistite pomocou krídľovej matice
(38)(obr.F2).
• Z ochranného krytu pílového kotúča vyberte
poistný klin a príslušné usadenie a kryt
znova nasaďte.
• Výšku frézy nastavte podľa požadovanej
hĺbky obrábania.
Použitie drážkovacej frézy
- V polohe na priečne alebo pokosové
rezanie
•
Spodný prídržný prvok nastavte tak,
aby nebránil práci.
•
Správne nastavte polohu chrániča
prstov.
- V polohe pozdĺžneho rezania
•
Správne nastavte polohu spodného
prídržného prvku.
Odvzdušnenie pneumatického podávania
Po doplňovaní oleja, resp. po jeho výmene je
nutné pneumatickú sústavu odvzdušniť.
• Systém podávania odmontujte zo zariadení
a stabilizujte ho vo vertikálnej polohe
s vysunutým a dole smerujúcim piestom.
• Dajte dole plniacu zátku na zadnej strane
manžiet (104). Manžety pritom držte tak,
aby olej nevytiekol.
• Manžety plňte hydraulickým olejom
Castrol 210 NRL25 alebo porovnateľným.
Používajte nálevku.
• Znova nasaďte plniacu zátku a utiahnite ju
na jeden závit.
• Ľahko stlačte manžety tak, aby z plniaceho
otvoru uniklo nepatrné množstvo oleja.
Pneumatické podávanie materiálu (obr.A1,
K, Q1 - Q3)
Pneumatické podávanie (96) Vám zaistí
optimálny pracovný výsledok v prípade, že
je potrebný plynulý a rovnomerný prísun
materiálu.
15
•
Pevne dotiahnite plnicu zátku pomocou
kľúča a systém znova pripojte k píle.
Miestne predpisy môžu upravovať spôsob
likvidácie domácich elektrických spotrebičov
v miestnych zberniach alebo v mieste nákupu
výrobku.
Údržba
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení
ich technickej životnosti. Využite túto bezplatnú
službu a odovzdajte Váš nepoužívaný prístroj
ktorémukoľvek autorizovanému servisnému
stredisku.
Vaša kotúčová píla DeWALT je skonštruovaná
tak, aby dosiahla dlhej doby životnosti
a nevyžadovala špeciálnu údržbu. Dlhá životnosť
a bezporuchová činnosť sú podmienené
pravidelným čistením.
• V prípade opotrebovania pevného dielu
pracovnej dosky alebo dorazu zaistite
výmenu zodpovedajúcou šúčiastkou.
Adresu vášho najbližšieho autorizovaného
strediska DEWALT nájdete na zadnej strane
tohto návodu. Zoznam servisných stredísk
D E WALT a podrobnosti o popredajnom
servise nájdete taktiež na internetovej adrese:
www.2helpU.com
Mazanie
Vaša kotúčova píla mazanie nevyžaduje.
Upozornenie: V prípade hluku presahujúceho
normu LpA 70 dB (A), LWA 85 dB (A) odporúčame
použiť prostriedky na ochranu sluchu.
Ložiská a klzké plochy ramena nesmú
byť v žiadnom prípade mazané.
V návode na použitie je hlučnosť pri jednotlivých
typoch uvedená.
Čistenie
•
•
Pravidelne čistite kĺzne plochy otočného
ramena; pritom vždy najskôr odmontujte
koncový kryt a agregát píly; odstráňujte
prach usadený v ložiskách.
Pracovnú dosku udržujte stále v čistote;
prach nikdy nestierajte holou rukou.
Ochrana životného prostredia
Triedený odpad. Tento výrobok nesmie
byť likvidovaný spolu s bežným
komunálnym odpadom.
Keď nebudete váš výrobok D EWALT ďalej
potrebovať alebo uplynie lehota jeho životnosti,
nelikvidujte ho spolu s domovým odpadom.
Zaistite likvidáciu tohto výrobku v triedenom
odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Opätovné
použitie recyklovaných materiálov
pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu
surovín.
16
•
Všeobecné bezpečnostné pokyny
Pri používaní elektrického náradia je nutné
dodržiavať národné bezpečnostné predpisy,
ktoré sa týkajú ochrany proti úrazu elektrickým
prúdom a tiež ochrany pri nebezpečenstve
poranenia a nebezpečenstve vzniku požiaru.
Pred začiatkom používania tohto elektrického
náradia si dôkladne prečítajte nasledujúce
bezpečnostné pokyny a tieto pokyny starostlivo
uschovajte!
•
•
Všeobecne
•
•
•
•
•
•
•
•
Poriadok na pracovisku. Neporiadok
na pracovisku sa môže stať príčinou
pracovného úrazu.
Vplyv prostredia. Nástroj nevystavujte
zvýšenej vlhkosti, dbajte na správne
osvetlenie pracoviska; s kotúčovou pílou
nepracujte v blízkosti horľavých alebo
výbušných materiálov.
Ochrana pred úrazom elektrickým
prúdom. Počas práce sa nedotýkajte
uzemnených predmetov, ako napríklad
trubiek a telies ústredného kúrenia,
chladničiek apod. Pri práci v nebezpečných
podmienkach (vysoká hustota kovového
prachu v ovzduší, vlhkosť apod.)
je možné zvýšiť bezpečnosť práce
použitím (predradením) oddelovacieho
transformátora.
Nepovolané osoby. Dbajte na to, aby
sa prívodného kábla ani kotúčovej píly
nedotýkali deti; s nástrojom nesmú bez
odborného dozoru pracovať osoby mladšie
ako 16 rokov.
Práca na voľnom priestranstve. Pri práci
mimo dielne používajte iba dostatočne
elektricky dimenzovaný predlžovací
kábel vhodný na použitie vo vonkajších
priestranstvách.
Skladovanie pracovného náradia.
Nepoužívané náradie ukladajte na suchom
a uzatvorenom mieste mimo dosahu detí.
Pracovný odev. Pracovný odev by nemal
byť voľný, s vlajúcimi záhybmi apod. Pred
započatím práce si dajte dole retiazky,
hodinky apod., ktoré by mohli byť zachytené
pohybujúcimi sa súčasťami píly. Na prácu
mimo dielne odporúčame použiť pracovné
rukavice a topánky s protišmykovými
podrážkami. Dlhé vlasy je treba zakryť
vhodnou pokrývkou.
•
•
•
•
•
•
17
Ochranné okuliare. Používajte pracovné
ochranné okuliare a na prácu s materiálom
uvoľňujúcim viac prachu tiež respirátor.
Ochrana sluchu. Na prácu v prostredí
s hladinou hluku na 85 dB(A) používajte
pracovné slúchadlá alebo inú formu
ochrany sluchu.
Obrábaný materiál. Obrobok musí
byť maximálne stabilizovaný, napríklad
pomocou zveráka; stabilné upnutie Vám
umožní bezpečnú prácu s využitím obidvoch
rúk.
Stabilný postoj počas práce. Počas
obrábania sa nenahýbajte; udržujte
za všetkých okolností stabilný postoj
a rovnováhu.
Nechcené zapnutie elektrického nástroja.
K elektrickému napätiu pripojené nástroje
a náradie nikdy nedržte za vypínacie
tlačidlo; pred pripojením prívodného kábla
ku zdroju napätie skontrolujte, či je tlačidlo
vypnuté.
Pracujte s maximálnou opatrnosťou.
Koncentrujte sa iba na obrábanie; s pílou
nepracujte, ak sa cítite unavení.
Odpájanie kábla zo zásuvky. Po skončení
práce vypnite vypínacie tlačidlo a pred
opustením pracoviska vyčkajte, dokiaľ
sa chod všetkých mechanizmov úplne
nezastaví. Ak nebudete nástroj dlhšiu
dobu používať, ak mienite vykonávať
údržbu alebo vymieňať pracovné náradie,
vytiahnite zástrčku napájacieho kábla zo
zásuvky s elektrickým napätím.
Kľúče na uťahovanie skrutiek. Pred
zapnutím skontrolujte, ci nezostal po
nastavovaní alebo údržbe niekde nasadený
kľúč.
Predpísané pracovné náradie. Sortiment
vhodného pracovného náradia je uvedený
v tejto príručke; nepoužívajte náradie, ktoré
nie je dimenzované na požadovanú prácu.
Použitím predpísaného náradia docielite
optimálny výsledok a bezpečnú prácu.
Upozornenie! Použitie nevhodného
náradia alebo použitie kotúčovej píly na
prácu, pre ktorú nie je určená, môže mať
za následok vznik pracovného úrazu.
Prívodný kábel. S pílou nemanipulujte
poťahovaním za prívodný kábel;
odpojovanie od zdroja elektrického napätia
vykonávajte uchopením a vytiahnutím
zástrčky. Kábel chráňte pred nadmerným
•
•
•
ohrevom, mechanickým poškodením
a preniknutím vody.
Pracovné náradie. Pracovné náradia
udržujte neustále suché a ostré, aby
boli kedykoľvek pripravené na použitie.
Počas údržby a vymieňania dodržujte
predpísané postupy. Pravidelne kontrolujte
stav prívodného kábla a zástrčky; v prípade
poškodenia týchto súčastí sa obráťte na
autorizovaný servis DeWALT. Pravidelne
preverujte stav predlžovacieho kábla; v
prípade zistenia akýchkoľvek nedostatkov
ho vymeňte. Všetky spínače a vypínacie
tlačidlá udržujte v čistom a suchom stave.
•
Kontrola. Pred započatím práce
skontrolujte bezchybný stav a dokonalú
funkčnosť nástroja preverte hladký chod
všetkých pohyblivých súčastí. Všetky diely
musia byť namontované predpísaným
spôsobom. Poškodené alebo uvoľnené
súčasti je treba opraviť, prípadne vymeniť.
V prípade poškodenia vypínacieho tlačidla
s pílou nepracujte až do odstránenia závady
v autorizovanom servise DeWALT.
Opravy. Opravu nástroja zverujte iba
autorizovaným servisným pracoviskám
firmy DeWALT; neodborne vykonaná
oprava sa môže stať príčinou pracovného
úrazu.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ďalšie bezpečnostné pokyny pre prácu
s kotúčovými pílami
•
•
•
•
•
•
•
•
Zdroj prúdu musí byť zaistený pomocou
vhodnej poistky alebo ističa.
Pracovné plochy ramena a posuvných
mechanizmov udržujte čisté
a nezamastené.
Pred zapnutím nástroja skontrolujte, či je
správne umiestnený doraz. Pílový kotúč sa
smie dotýkať opracovávaného materiálu až
po posunutí páky.
Chránič prstov musí byť nastavený tak, aby
sa pohyboval skrz drážku v doraze a/alebo
asi 3 mm nad dorazom (okrem pozdĺžneho
rezania).
Pri pozdĺžnom rezaní dbajte na to, aby
vzdialenosť klinu od pílového kotúča bola
1-3 mm a aby bola správne nastavená
poloha spodného prídržného prvku.
Pred pozdĺžnym rezaním vždy skontrolujte
priestor podávania materiálu.
Pravidelne kontrolujte presnosť nastavení,
nedostatky ihneď odstraňujte.
Kontrolujte, či sa pílový kotúč otáča
správnym smerom a či jeho zuby smerujú
k dorazu.
Pred započatím práce skontrolujte, či sú
pritiahnuté všetky aretovacie páky.
S nástrojom nikdy nepracujte, ak nie sú
správne nastavené všetky ochranné kryty.
Po skončení práce vždy nasaďte ochranný
kryt pílového kotúča.
Po skončení práce, pred opravami
a údržbou alebo pred výmenou pílového
kotúča vždy odpojte prívod elektrického
prúdu.
Používajte iba kotúče s ostrými zubami
vhodné na opracovávaný materiál;
doporučený priemer viď Technické údaje.
Nikdy netlačte na ventilátor motora v snahe
pribrzdiť motorový hriadeľ.
Pri rezaní príliš netlačte na pílu. (Preťaženie
motora môže spôsobiť vážne škody;
s rezaním začínajte, až motor dosiahne
pravidelných otáčok.)
Pílu na pracovnom stole nikdy nedvíhajte.
Píla nie je určená na rezanie kovových
materiálov a stavebných prvkov.
Pílový kotúč počas jeho rotácie nemažte.
Ak je nástroj pripojený ku zdroju napätia,
nepribližujte sa rukami k priestoru ostria.
Počas rotácie pílového kotúča nesiahajte
do blízkosti ostria.
Počas rezania nepribližujte ruky ku kotúču
bližšie, než 150 mm.
Nikdy nepracujte s prasknutým alebo inak
poškodeným pílovým kotúčom.
Ďalšie riziká
Nižšie uvedeným rizikám sa pri práci s kotúčovovu
pílou aj pri dodržiavaní všetkých bezpečnostných
predpisov nie je možné vyhnúť; ide hlavne o:
- Nebezpečenstvo poškodenie sluchu.
- Nebezpečenstvo úrazu v nezakrytej oblasti
rotujúceho pílového kotúča.
- Nebezpečenstvo úrazu počas výmeny
pílového kotúča.
- Nebezpečenstvo primačknutie prstov počas
otvárania ochranných krytov.
- Nebezpečenstvo zdravotného riziká
v dôsledku vdychovania vznikajúceho
prachu hlavne pri práci s dubovým
a bukovým drevom alebo s preglejkou.
18
Ovládacie a regulačné prvky
Kľuka regulácie výšky
Poistka pokosového rezania
Poistka pílového agregátu
Poistka pozdĺžneho rezania
Páka aretácie pokosového rezania
Páka aretácie pílového agregátu
Poistka uhlového rezania
Páka aretácie uhlového rezania
Páka aretácie regulácie výšky
19
Naviac poskytuje servis DEWALT na všetky
vykonávané opravy a vymenené náhradné
diely ďalšiu servisnú záručnú dobu v trvaní
6 mesiacov.
Politika našich služieb zákazníkom
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom
je náš najvyšší cieľ. Kedykoľvek budete
potrebovať radu či pomoc, obráťte sa s dôverou
na náš najbližší servis D EWALT, kde Vám
vyškolený personál poskytne naše služby na
najvyššej úrovni.
Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo
(vrtáky, skrutkovacie nástavce, hobľovacie
nože, brúsne kotúče, pílové listy, pílové kotúče,
brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo
prístroja poškodené opotrebovaním.
Záruka DEWALT
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto vysoko
kvalitného výrobku D EWALT. Náš záväzok
ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme tiež
naše služby zákazníkom. Preto ponúkame
záručnú dobu ďaleko presahujúcu minimálne
požiadavky vyplývajúce zo zákona.
Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa
– zákazníka v zmysle § 620 Občianskeho
zákonníka a § 429 Obchodného zákonníka.
Patrí k predávanému výrobku zodpovedajúceho
katalógového a výrobného čísla ako jeho
príslušenstvo. Pri každej reklamácii je potrebné
tento záručný list predložiť predávajúcemu, príp.
servisnému stredisku DEWALT poverenému
vykonávaním záručných opráv. Vo vlastnom
záujme si ho preto spolu s originálom dokladu
o nákupe starostlivo uschovajte.
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 30 dní záruku výmeny. Ak sa objaví
v priebehu 30 dní od zakúpenia náradia
akýkoľvek nedostatok podliehajúci záruke, bude
Vám u Vášho obchodníka náradie vymenené
za nové. Vďaka 1 ročnej záruke istoty máte
nárok po dobu 1 roka od zakúpenia prístroja
na bezplatné prehliadky v autorizovanom
servise D E WALT. Zárukou kvality firma
DEWALT garantuje počas trvania záručnej doby
(24 mesiacov pri nákupe pre priamu osobnú
spotrebu, 12 mesiacov pri nákupe pre osobnú
a podnikateľskú činnosť) bezplatné odstránenie
akejkoľvek materiálovej alebo výrobnej chyby
za nasledovných podmienok:
• Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom DEWALT a s dokladom
o nákupe), do jedného z poverených
servisných stredísk D EWALT, ktoré sú
autorizované na vykonávanie záručných
opráv.
• Prístroj bol používaný iba s originálnym
príslušenstvom alebo prídavnými
zariadeniami a príslušenstvom BBW či
Piranha, ktoré je vyslovene odporúčané
ako vhodné na použitie spolu s prístrojom
DEWALT.
• Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
• Motor prístroja nebol preťažovaný a nie
sú badateľné žiadne známky poškodenia
vonkajšími vplyvmi.
• Do prístroja nebolo zasahované
nepovolanou osobou. Osoby povolané
tvoria personál poverených servisných
stredísk DEWALT, ktoré sú autorizované
na vykonávanie záručných opráv.
DEWALT ponúka rozsiahlu sieť autorizovaných
servisných opravovní a zberných stredísk. Ich
zoznam nájdete na záručnom liste. Ďalšie
informácie týkajúce sa servisu môžete získať
na dole uvedených telefónnych číslach a na
internetovej adrese www.2helpU.com.
Black & Decker
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
+421 2 446 38 121, 3
Fax:
+421 2 446 38 122
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
02/2007
zst00047834 - 23-07-2007
20
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
21
TYP.
2
DW729
E12914
www.2helpU.com
22
20 - 03 - 00
TYP.
2
DW729
E12915
www.2helpU.com
23
20 - 03 - 00
TYP.
2
DW729
E12916
www.2helpU.com
24
20 - 03 - 00
TYP.
2
DW729
E12917
www.2helpU.com
25
20 - 03 - 00
TYP.
2
DW729
E12918
www.2helpU.com
26
20 - 03 - 00
TYP.
2
DW729
E12919
www.2helpU.com
27
20 - 03 - 00
28
29
30
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
IČO: ………………………...........................…..
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Pečiatka
Podpis
02/07
Popis
poruchy
Download PDF

advertising