DW729 | DeWalt DW729 RADIAL ARM SAW Type 2 instruction manual

559010-61 CZ
DW728
DW729
2
3
4
5
6
KOTOUČOVÁ PILA S RADIÁLNÍM RAMENEM
DW728, DW729
Pojistky:
Spotřebiče s napájením 230 V 10 A
Spotřebiče s napájením 415 V 10 A v každé fázi
Blahopřejeme!
Rozhodli jste se pro elektrické nářadí od
firmy DeWALT. Toto nářadí pokračuje
v letité fi remní tradici, nabízet jen vyspělé
a mnohými testy osvědčené výrobky.
Dlouholeté zkušenosti a plynulý vývoj
dokázaly, že fi rma DeWALT je spolehlivým
partnerem všech domácích kutilů.
V dalším textu se vyskytují tyto symboly:
Pozor: Nebezpečí ohrožení života,
vzniku úrazu nebo poškození nástroje
v důsledku nerespektování uvedených
pokynů!
Technické údaje
DW728
(Watt) 2200
(Watt) 1820
(Volt) 230
Příkon
Výkon
Napětí
Maximální průměr
pilového kotouče (mm) 350
Otvor pilového
kotouče
(mm) 30
Průměr vřetena
(mm) 30
Otáčky naprázdno,
50 Hz
(min -1) 2800
Otáčky naprázdno,
60 Hz
(min -1) 3400
O
Hloubka řezu (90 ) (mm) 110
Hloubka řezu (45O) (mm) 75
Maximální kapacita příčného
řezu, 0 O, materiál
tloušťky 25mm
(mm) 610
Maximální kapacita šikmého
řezu se sklonem 45 O,
v materiálu tloušťky 25 mm
(mm) 445
Při maximální
hloubce řezu
(mm) 380
Rozměry včetně
podstavce
(mm) 148
x 95
x 150
Přípojka pro
odsávač pilin
(mm) 100
Hmotnost
(kg) 149
DW729
4000
3300
400
Nebezpečné elektrické napětí
Ostré hrany a břity
350
Rozsah dodávky
30
30
Standardní dodávka obsahuje:
1 částečně sestavená pila
5 dílů pracovního stolu
1 doraz
4 trojúhelníkové podpěry
4 přímé podpěry
1 motor, agregát pily a posuvný mechanismus
1 jistič nulového napětí a ovládací skříňku
1 izolační vypínač (DW 729)
1 přípojka pro odsávač
1 krabice obsahující:
4
opěry
1
klika regulace výšky
1
šroub s křížovým vybráním
1
pilový list
1
ochranný kryt pilového listu
2800
3400
110
75
610
445
380
2
148
x 95
x 150
100
149
Obsah standardní dodávky:
Podstavec, pilový list (HM), kryt pilového listu,
pracovní nářadí, jistič nulového napětí.
7
fóliová balení obsahující:
16
šroubů s vnitřním šestihranem M8 x 16
8
šroubů se zápustnou hlavou M8 x 30
24
matic M8
32
plochých podložek D8
1
přípojku pro odsávač
1
klíč 41 mm
2
nástrčné klíče (13 a 17 mm)
6
šroubů s vnitřním šestihranem (3, 4,
5, 6, 8 a 12 mm)
1
plastový sáček obsahující:
12
plochých podložek D10
12
matic M10
12
šroubů s vnitřním šestihranem
návod k použití
podrobné schéma
Elektrická bezpečnost
Zkontrolujte, nedošlo-li během přepravy
k poškození některé ze součástí dodávky.
Před prací s kotoučovou pilou si pečlivě
prostudujte návod k použití.
Částečně sestavenou pilu opatrně
vybalte.
Oprava napájecího kabelu nebo zástrčky musí
být prováděna autorizovaným servisem. Starý
kabel nebo zástrčku je třeba odborně zlikvidovat
v souladu s platnými předpisy.
Popis kotoučové pily s radiálním
ramenem (obr. A1 a A2)
Používejte pouze dostatečně dimenzovaný
prodlužovací kabel (viz technické údaje);
minimální průřez vodičů musí činit 1,5 mm2.
Kabel před použitím zcela odviňte z cívky.
1
1
•
•
•
Elektromotor je konstruován pouze pro jednu
hodnotu napětí; zkontrolujte proto, zda síťové
napětí odpovídá údaji na typovém štítku.
Výměna napájecího kabelu nebo zástrčky
Prodlužovací kabel
Kotoučová pila DW728/DW729 je určena pro
obrábění dřeva. Tento přesný stroj lze rychle
a jednoduše upravit pro podélné, příčné,
pokosové nebo úhlové řezání. Díky rozsáhlému
příslušenství zvládnete s tímto nástrojem téměř
jakýkoliv úkol. Z bezpečnostních důvodů jsou
všechny důležité ovládací prvky vybaveny
dvojitým jištěním.
Sestavení a seřízení
•
•
A1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Vypínací/zapínací tlačítko
Izolační vypínač
Opěra
Pevná část pracovního stolu
Ochranný kryt pilového kotouče
Doraz
Aretace pracovního stolu
Teleskopické rameno
Pevná pojistka pokosového řezání
Aretace pokosového řezání
Rukojeť seřizování výšky
Otočné rameno
Koncový kryt
Vybalení (obr. A1a B)
Díly podstavce a šrouby jsou zabaleny
odděleně.
• Z obalu vytáhněte všechny součásti vyjma
otočného ramene (12).
• Rameno zajistěte pomocí aretační páky
pokosového řezání (10).
• Pilu položte zadní stranou teleskopického
ramene (8) na zem.
• Pomocí šroubů s vnitřním šestihranem M10
x 20 namontujte opěry (3) na podstavec
pracovního stolu (25).
• Šrouby pevně utáhněte.
• Pilu opět uveďte do vzpřímené polohy.
A2
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Před sestavováním a seřizováním
vždy odpojte přívod elektrického
proudu.
Pro zaručení bezvadné funkce Vaší
pily je naprosto nezbytné, aby byl
dodržen následující postup.
Doraz agregátu pily
Pevná pojistka podélného řezání
Posuvný mechanismus
Nouzový vypínač
Lišta pracovního stolu
Prodloužení pracovního stolu
Pevná pojistka příčného úhlového řezání
Stupnice příčného úhlového řezání
Knoflík příčného úhlového řezání
Aretace pilového agregátu
Držák kabelu
Pila musí být vždy stabilně usazena ve
vodorovné pozici.
Montáž ovládací skříňky
DW728 - Montáž pilového agregátu (obr.
A1)
Vypínací tlačítko (1) je umístěno na podložce,
jež musí být na levé straně zajištěna šrouby.
Ovládací skříňka obsahuje také brzdící
mechanismus.
8
•
•
Namontujte červené tlačítko vypínače na
spodní stranu.
Namontujte podložku do otvorů v opěře
(dva otvory nahoře, jeden dole)
•
Nasaďte držák (24) spolu kabelem (33)
a opět našroubujte šroub s křížovým
vybráním v hlavě (32).
Pracovní stůl (obr. A2, F1 - F3)
DW729 - Montáž vypínacího spínače
a izolačního vypínače (obr. A1 a A2)
Ovládací skříňka tohoto modelu obsahuje také
izolační vypínač (2) (obr. A2)
• Postupujte stejně jako u modelu DW728.
Montáž trojúhelníkových podpěr (obr. A2
a F1)
Správná poloha podpěr je znázorněna na
obrázku F1; podpěry montujte pomocí šroubů
a matic M8 x 16 a plochých podložek D8 na
přední, nikoliv na zadní stranu.
• Trojúhelníkové podpěry (34) nasaďte
plochou stranou na přední stranu podstavce
pracovního stolu (25).
• Namontujte přímě podpěry (35) na plochou
stranu trojúhelníkových podpěr (34), viz
obrázek.
• Nasaďte tři prodlužovací díly stolu (19) na
podpěry a zasuňte šrouby M8 x 30 spolu
s podložkami do čtyř otvorů v prodloužení
stolu (obr. A2).
• Šrouby pevně utáhněte.
Montáž rukojeti seřizování výšky (obr. C1
- C2)
•
•
•
•
•
•
Rameno otočte do středové polohy.
Zatlačte pojistku pokosového řezání (9)
směrem dolů (viz obr. C1).
Zatáhněte páku pojistky pokosového řezání
(10).
Zasuňte rukojeť regulace výšky (11) dovnitř
sloupku (8) (viz obr.) tak, aby spodní část
zapadla do matice uvnitř sloupku.
Otáčejte rukojetí ve směru pohybu
hodinových ručiček tak, aby se dokonale
usadila (obr. C2).
Srovnejte vzájemnou polohu stupnice (26)
a ukazatele (27) a instalujte 3 šrouby (28)
do rukojeti regulace výšky.
Seřízení rovnoběžnosti stolu vzhledem ke
směru pohybu posuvného mechanismu
pomocí hřídele (obr. F2 a F3)
• Na hřídel (37) nasaďte klíč s vnitřním
šestihranem (36) a povolte matici hřídele
(38) pomocí klíče 41 mm (39) (otáčením
ve směru pohybu hodinových ručiček) (obr.
F2).
• Vložte mezi příruby (41) a (42) dřevný
hranol (jež bude sloužit jako měřítko)
a opět pevně utáhněte matici (38) hřídele.
• Povolte aretaci pokosového řezání (10)
a pojistku pokosového řezání (9) obr. F3).
• Povolte aretaci výškové regulace (40).
• Rameno otočte tak, aby se dřevěný hranol
nacházel v jedné z poloh znázorněné na
obrázku F3.
• Rameno opatrně povolte tak, aby se hřídel
dotýkal desky pracovního stolu; posunujte
rameno přes plochu pracovního stolu
a zkontrolujte všechny ostatní polohy.
• Seřizování provádějte takto:
• Nasaďte klíč SW 17 na matici v odpovídajícím
otvoru v pracovním stole.
- Posun stolu nahoru: otáčejte proti směru
pohybu hodinových ručiček
- Posun stolu dolů: otáčejte ve směru
pohybu hodinových ručiček
• Šrouby pevně utáhněte
• Povolte šrouby přidržující přímé podpěry
na trojúhelníkových .
Montáž posuvného mechanismu (obr. A1
a D)
•
•
•
•
•
•
•
•
Otáčením rukojeti pro seřizování výšky (11)
v “+” směru zcela vysuňte nahoru otočné
rameno (12) (obr. A1).
Odšroubujte oba šrouby s vnitřním
šestihranem (29) a sejměte koncový kryt
(13) (obr. D).
Přejeďte vodící plochy (30) kouskem
ocelové vlny a prach odstraňte pomocí
suchého hadříku (obr D).
Zkontrolujte, zda je povolena pevná pojistka
podélného řezání (15) (obr. A1).
Zasuňte opatrně ložisko (31) posuvného
mechanismu (16) do vodících ploch.
Zkontrolujte pohyblivost posuvného
mechanismu.
Zkontrolujte, zda je pevná pojistka
podélného řezání povolena nebo zajištěna
(podle potřeby).
Nasaďte pokud možno ihned koncový
uzávěr (13).
Montáž kabelového držáku a kabelové spony
(obr. E)
•
Vyjměte šroub s křížovým vybráním (32).
9
•
•
•
•
•
Přes obě prodloužení (19) položte vodní
váhu.
Přední strana prodlužovacího dílu musí
lícovat s pevnou částí pracovního stolu.
Seřiďte polohu pomocí vodorovných drážek
v trojúhelníkových podpěrách a svislých
drážek v přímých podpěrách.
Šrouby opět pevně utáhněte.
Rameno uveďte do středové polohy
a zaaretujte jej.
Je velmi důležité, aby byl prostřední
šroub s vnitřním šestihranem pevně
dotažen.
•
Kontrola pravého úhlu mezi směrem
příčného řezání a dorazem (obr. G4 a G5).
• Zajistěte pilový kotouč před dorazem (obr.
G4).
• Položte úhelník (45) na tenkou dřevěnou
desku proti dorazu tak, aby se dotýkal
pilového kotouče.
• Odblokujte pevnou pojistku podélného
řezání a přitáhněte pilový kotouč směrem
dopředu; zkontrolujte přitom, zda je
rovnoběžný s úhelníkem.
• Při seřizování postupujte následovně:
• Povolte pojistku pokosového řezání (9)
a aretaci pokosu (10) (obr. G5).
• Povolte oba stavěcí šrouby (51).
• Pro seřizování ramena směrem napravo
povolte šroub na levé straně pojistky
pokosového řezání a protilehlý šroub pevně
utáhněte.
• Postupujte po malých krocích; kontrolu
seřízení provádějte při zajištěných pákách
(9) a (10).
Pilový list (obr. G1 - G6)
Nasazení pilového listu (obr. G1)
•
•
•
•
Zuby pilového listu jsou značně
ostré - nebezpečí úrazu.
Šipka na motoru udává směr
otáčení hřídele.
Hřídel přidržte pomocí klíče s vnitřním
šestihranem (36) dodávaným spolu s pilou
a odšroubujte matici hřídele (38) otáčením
ve směru pohybu hodinových ručiček;
k tomuto účelu použijte nástrčný klíč (39).
Nasaďte pilový list (43) mezi vnější přírubu
(41) a vnitřní přírubu (42); dbejte přitom na
to, aby hroty zubů směřovaly k zadní straně
pily.
Dbejte na to, aby prstencový díl (44)
matice hřídele (38) přiléhal k vnější
přírubě (obr. G1).
Šrouby nadměrně neutahujte.
•
•
Znovu instalujte referenční kotouč pro
příčné úhlové řezání (46) (obr. G2).
Utáhněte matici hřídele (38) otáčením proti
směru pohybu hodinových ručiček.
Utáhněte pevně stavěcí šrouby (51).
Kontrola pravého úhlu mezi pilovým
kotoučem a dorazem (obr. G6 a G7)
• Odjistěte aretaci agregátu pily (23) (obr.
G6).
• Otočte motor o 90o (viz obr.G6), dojde
k automatickému zaaretování v této poloze
(obr. G7).
• Pilový kotouč umístěte proti dorazu
a zkontrolujte, zda je s dorazem
rovnoběžný.
• Při seřizování postupujte následovně:
• Nastavte příčné řezání 0O.
• Povolte oba šrouby s vnitřním šestihranem
(53) (obr. G7).
• Seřiďte polohu pilového kotouče
pomocí šroubů (54) a klíče (55); polohu
zkontrolujte.
• Pevně utáhněte šrouby s vnitřním
šestihranem (53).
Kontrola pravého úhlu mezi kotoučem pily
a deskou pracovního stolu (obr. A1, G2 a G3).
• Otočné rameno uveďte do středové
polohy a pevně utáhněte pevnou pojistku
podélného řezání (15) (obr. A1).
• Proti kotouči položte ocelový úhelník (45)
(obr. G2).
• Při seřizování postupujte následovně:
• Sejměte referenční (vztažný) kotouč pro
příčné úhlové řezání (46) po předchozím
povolení dvou šroubů (47).
• Povolte šroub s vnitřním šestihranem
(48).
• Povolte pojistné matice (49) na obou
stranách stupnice sklonu (21) (obr. G3).
• Šrouby (50) seřiďte pomocí klíče s vnitřním
šestihranem tak, aby pilový list plochou
přiléhal k úhelníku.
10
Montáž a seřízení krytu pilového kotouče
(obr. H1 - H5)
Poloha klínu musí být seřízena přesně;
vzdálenost mezi ozubením a klínem
musí činit 1-3 mm (obr. H4).
Ochranný kryt pilového kotouče (5) slouží
k několika účelům (obr. H1):
- Horní díl krytu (56) (obr H1) a odpružený
zadní díl krytu (57) (obr. H2) zajišťují
kompletní ochranu kotouče.
- Připojení odsávače pilin (55) při podélném
a příčném řezání.
- Spodní přídržný prvek (59) pro podélné
řezání.
- Nastavitelná ochrana prstů (60) pro použití
při příčném řezání.
- Pojistný klín (61) zabraňující při podélném
řezání uvíznutí pilového kotouče
v materiálu.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Seřízení spodního přídržného prvku pro
podélné (úhlové) řezání (obr. H5)
• Povolte otočný prvek (69) a nosné rameno
(70) nechejte klesnout tak, aby se přítlačné
pero (71) přídržného prvku dotýkalo
povrchu opracovávaného materiálu.
• Hroty přídržného prvku (59) nyní musí být
3 mm pod úrovní povrchu opracovávaného
materiálu a úhel musí odpovídat situaci
znázorněné na obrázku (H5).
• Pro podélné úhlové řezání povolte šroub s
vnitřním šestihranem (72) a seřiďte spodní
přídržný prvek do požadovaného úhlu.
Povolte aretaci příčného úhlového řezání
(20) a vysuňte pevnou pojistku příčného
úhlového řezání (22) (obr. A2), aby bylo
možno natočit motor pro optimální přístup
(obr. H3).
Odšroubujte křídlovou matici ochranného
krytu (62) a podložku (63).
Povolte pojistný šroub (64) a otočte úhelník
(62) proti směru pohybu hodinových ručiček
tak, aby se dala nadzvednout pružinou
napínaná část ochranného krytu (57)
z držáku (66).
Pouze na horní straně odpojte obě pružiny
(64).
Otočte zvednutý zadní ochranný kryt (54)
(obr. H2).
Položte celý ochranný kryt přes pilový
kotouč (obr. H3).
Upevněte ochranný kryt pomocí křídlové
matice (62) a podložky (63).
Zadní část krytu (57) a úhelník (65) uveďte
do původního stavu.
Při demontáži ochranného krytu postupujte
s obráceným pořadím kroků.
Seřízení pojistného klínu, chrániče prstů
a spodního přídržného prvku pro příčné
řezání (obr. H2).
• Pro příčné řezání vysuňte klín a spodní
přídržný prvek směrem nahoru tak, aby
nepřekážely.
• Povolte páku (73) a polohu chrániče
prstů (60) nastavte tak, aby byl těsně
nad materiálem a páku (73) znovu pevně
zajistěte.
Seřízení stupnic (obr. G2, J1 - J4)
Stupnice podélného řezání
Podélné řezání může probíhat při dvou
polohách motoru., přičemž každá z nich
vyžaduje jiný směr podávání:
Pozice
Směr podávání
- Zajíždění
Zprava doleva (obr. J1)
- Vyjíždění
Zleva doprava (obr. J2)
Ukazatel (74) udávající šířku podélného řezu
na stupnici podélného řezání je možno nastavit
(obr. J3):
• Posuňte doraz do přední pozice.
• Proti dorazu umístěte dřevěný hranol
tloušťky 24 mm.
• Motor uveďte do polohy vyjíždění (obr.
J2).
• Posunujte agregát pily podél otočného
ramena dokud se pilový kotouč nedotkne
okraje materiálu.
• Povolte šroub (75) a posuňte ukazatel (74)
tak, aby jeho okraj ukazoval na spodní
stupnici (76) šířku použitého materiálu (obr.
J3).
• Šroub (75) pevně utáhněte.
Zuby nového pilového kotouče jsou
značně ostré - nebezpečí úrazu.
Seřízení páky ochranného krytu (obr. H2
- H5)
Seřízení pojistného klínu pro podélné
řezání
• Povolte oba pojistné prvky (68) a klín (61)
vysuňte směrem dolů tak, aby jeho hrot byl
od pracovního stolu vzdálen asi 10 mm (obr.
H2 a H4).
11
•
•
•
•
Oba šrouby (75) pevně utáhněte.
Motor uveďte do polohy zajíždění.
Nadzvedněte ochranný kryt, aby pilový
kotouč dosedl na čelní stranu dorazu.
Ukazatel (75) se nyní musí nacházet
v nulové poloze na horní stupnici (77).
Podle potřeby proveďte dodatečné seřízení
(obr. G3).
•
•
Úhlová stupnice (obr. G2)
• Zkontrolujte, zda stupnice (21) udává
hodnotu 0o, je-li pilový kotouč nastaven
pro svislé řezání.
• V případě potřeby povolte šrouby (47)
a ukazatel (78) seřiďte tak, aby ukazoval
hodnotu 0o.
jej posuňte asi 5 mm směrem dopředu
a zajistěte pomocí pevné pojistky podélného
řezání (15) (obr. A2).
Doraz agregátu pily (14) seřiďte po
předchozím povolení matic (85) v přední
drážce (86) tak, aby se pryžový doraz (87)
dotýkal zadní strany tělesa pevné pojistky
podélného řezání (15) (obr. A2).
Pevně utáhněte matice (85) (obr. L1).
Během příčného řezání musí být
utažena jedna matice v přední (86)
a jedna v zadní podélné drážce (88)
(obr. L2).
Montáž vratné pružiny (obr. M)
Stupnice pokosu (obr. C2)
• Zkontrolujte, zda stupnice pokosu (26)
ukazuje 0 o v případě, že je rameno
nastaveno pro svislé řezání.
• V případě potřeby seřiďte ukazatel (27)
pomocí šroub (79) tak, aby udával hodnotu
0 o.
Stupnice umožňuje přednastavení úhlu 45o
nalevo a napravo a úhlu 0o.
•
Seřízení aretace agregátu pily (obr. A1, A2
a K)
S dotazy ohledně příslušenství se prosím
obracejte na autorizovaného prodejce zařízení
DeWALT.
•
Vykazuje-li motor vůli, je třeba nastavit aretaci
(23) agregátu pily; aretace musí vykazovat
úhel 90o nebo menší vzhledem k hlavní páce
(obr. A2).
• Při nastavování postupujte takto:
• Sejměte koncový kryt (13) a vytáhněte
agregát posuvného mechanismu (16) (obr.
A1).
• Do drážky (81) uprostřed posuvného
mechanismu nasaďte šroubovák (80) (obr.
K).
• Přírubu (82) stlačte dolů pomocí menšího
šroubováku (83) a pevně utáhněte šroub
šroubovákem (80) otáčením ve směru
pohybu hodinových ručiček.
• Aretaci zkontrolujte.
Vratnou pružinu (89) připojte pomocí
příslušných šroubů (90) za doraz (14)
agregátu pily; konec kabelu (91) připevněte
pomocí plastové spony (92) na pevnou
pojistku (15) podélného řezání.
Pružina se napíná otáčením prvku (93)
proti směru pohybu hodinových ručiček
a povoluje otáčením prvku (93) opačným
směrem.
Pokyny k použití
•
•
•
•
•
Přírubu posunujte postupně.
•
Doraz agregátu pily (obr. A2, L1 a L2)
•
Doraz (14) musí být seřízen tak, aby ložiska
agregátu pily nepřišla do kontaktu se zadním
okrajem vodící plochy (obr. A2).
• Vysuňte agregát pily co nejvíce, pak
•
12
Dodržujte při práci vždy bezpečnostní
pokyny a platné předpisy.
Kontrolujte, je-li opracovávaný
materiál správně zajištěn proti
pohybu.
Pilu během řezání jen zlehka
přitlačujte.
Používejte vždy správný druh
pilového kotouče. Nepracujte s
nadměrně opotřebenými nebo
poškozenými kotouči.
Maximální otáčky pily nesmí být
větší než maximální přípustné
otáčky pilového kotouče.
Nikdy se nesnažte řezat materiál s
extrémně malými rozměry.
Na pilový kotouč během práce
netlačte, nepoužívejte násilí.
Před započetím práce vyčkejte,
až motor dosáhne pracovních
otáček.
•
•
•
Před započetím práce zkontrolujte
zajištění všech aretačních prvků.
S pilou nikdy nepracujte, nejsou-li
správným způsobem nasazeny
všechny ochranné kryty.
Pilu umístěnou na pracovním stole
se nepokoušejte nadzvedávat.
•
•
Pilový kotouč uveďte znovu do klidové
polohy a pilu vypněte.
Zkontrolujte, zda úhel mezi řezem na
jedné straně a rovinou pracovního stolu a
dorazem na straně druhé činí 90o; v případě
potřeby proveďte příslušná seřízení.
Základní typy řezů (obr. O1 - O2)
Zapínání/vypínání (obr. A1)
Tlačítko zapínání/vypínání má několik funkcí :
- Jistič nulového napětí: Dojde-li z jakéhokoliv
důvodu k přerušení přívodu elektrického
proudu, je nutno pro zapnutí pily znovu
stisknout tlačítko.
- Ochrana proti přetížení motoru: Při
přetěžování motoru dojde automaticky k
odpojení přívodu proudu (u modelu DW728
je příslušný jistič umístěn na horní straně
motoru).
• Zelené tlačítko = zapnuto (trvalý provoz
pily).
• Červené tlačítko = vypnuto
• Izolační spínač (2) (DW729) = otočný spínač
pro úplné odpojení přívodu proudu.
• Nouzový vypínač (17) = otočný vypínač
přívodu elektrického proudu (obr. A2).
Zuby nového pilového kotouče jsou
značně ostré - nebezpečí úrazu.
Příčné řezání (obr. A1)
•
•
•
•
•
•
Kontrolní řez (obr. A1, N1 a N2)
Obrázek N1 znázorňuje standardní polohu
dorazu pro příčné řezání a pro zajíždění při
podélném řezání; obrázek N2 ukazuje polohu
dorazu pro podélné řezání širšího materiálu.
Povolení dorazu se provádí po odaretování
stolu (7) (obr. N1).
• Při zajištěné pojistce (9) zaaretujte páku
(10) pokosového řezání tak ,aby byl pilový
kotouč připraven pro přímý příčný řez 0o.
• Povolte pevnou pojistku (15) podélného
řezání a posuňte agregát pily směrem
dozadu tak, aby se pilový kotouč nacházel
za dorazem (obr. A1).
• Rameno nechejte klesnout tak, aby se ostří
pilového kotouče téměř dotýkalo desky
pracovního stolu.
• Opracovávaný materiál položte proti přední
straně dorazu.
• Zapněte pilu a snižujte výšku ramena
tak, aby pilový kotouč vybrousil v desce
pracovního stolu sotva znatelnou rýhu.
• Pilový kotouč přisuňte směrem k sobě tak,
aby vznikl svislý řez v dřevěném dorazu
a materiálu.
•
•
Otočte rameno tak, aby jeho úhel vzhledem
k dorazu činil 90o.
Pevnou pojistku (9) zajistěte v poloze 0o
a zajistěte aretační páku pokosového
řezání (10) (obr. A1).
Spusťte dolů pilový kotouč.
Ochranu prstů nastavte tak, aby se
nedotýkala materiálu.
Není-li v desce pracovního stolu k dispozici
drážka, vybruste ji nyní - postupujte přitom
podle pokynů uvedených výše.
Přitlačte materiál proti dorazu. Prsty
udržujte v dostatečné vzdálenosti od dráhy
pohybu ostří.
Pilu zapněte a pilový kotouč pomalu
protáhněte dorazem a materiálem.
Kotouč uveďte do klidové polohy a pilu
vypněte.
Pokosové řezání (obr. A1 a O1)
•
•
•
•
•
Povolte pevnou pojistku (9) pokosového
řezání a páku aretace pokosového řezání
(10) (obr. A1).
Nastavte požadovaný úhel otočného
ramena.
Zajistěte pevnou pojistku (9) pokosového
řezání a rameno zajistěte pomocí aretační
páky pokosového řezání (10) v úhlu 45o
(nalevo, napravo).
Pro nastavení mezilehlých úhlů používejte
pouze aretační páku pokosu.
Dále pokračujte jako u příčného řezání.
Pro levé pokosové řezání bude možná
třeba posunout doraz a lišty doleva.
Úhlové řezání (obr. A1, G2 a O2)
•
13
Rameno nastavte stejně jako pro příčné
řezání 0o.
•
•
•
•
•
•
Zvedněte pilový kotouč co nejvýše nad
pracovní plochu.
Povolte aretační páku příčného úhlového
řezání (20) a vytáhněte pevnou pojistku
(22) příčného úhlového řezání (obr. G2).
Nastavte požadovaný úhel motoru. Použijte
stupnici příčného řezání (21) (obr.A1).
Zajistěte pevnou pojistku příčného úhlového
řezání (22) a pomocí aretační páky příčného
úhlového řezání (19) zajistěte motor pomocí
aretační páky (20) v úhlu 90o nebo 45o
napravo.
Pro seřizování mezilehlých úhlů používejte
pouze aretační páku příčného úhlového
řezání.
Dále postupujte jako u svislého příčného
řezání.
•
•
•
•
Agregát pily otočte do stejné polohy jako
pro podélné řezání.
Agregát pily posuňte v závislosti na šířce
opracovávaného materiálu.
Nastavte požadovaný úhel spodního
přídržného prvku tak, aby plochou přiléhal
k materiálu a klín spusťte směrem dolů.
Dále postupujte stejně jako u podélného
řezání.
Kombinované řezání
Kombinované řezání slučuje úhlové a pokosové
řezání.
• Nastavte požadovaný úhel.
• Rameno seřiďte na požadované pokosové
řezání.
• Dále postupujte stejně jako u pokosového
řezání.
Podélné řezání (obr. H2, J1 a J2)
Motor je možno zajistit v poloze “vnitřní podélný
řez” nebo “vnější podélný řez” (viz obr. J1 a J2)
podle šířky opracovávaného materiálu.
• Zajistěte vysunutý agregát pily pomocí
pevné pojistky podélného řezání.
• Povolte aretační páku pro agregát pily (23)
a zatlačte pevnou pojistku (52) agregátu.
Nyní pootočte motorem tak, aby se zajistil
v potřebné pozici (obr. J1).
• Zajistěte aretační páku pro agregát pily
(23).
• Podle požadované šířky řezu seřiďte polohu
agregátu na otočném ramenu. K tomu
použijte stupnici podélného řezání (76).
Agregát pily zajistěte pomocí pevné pojistky
podélného řezu ve zvolené poloze.
• Podle postupu uvedeného výše seřiďte
ochranný kryt pilového kotouče a otočte
přípojku odsávání pilin (58) směrem od
obličeje (obr. H2). Nezapomeňte, že při
podélném řezání je nutno použít klín (61)
a dolní přídržný prvek (59) (obr. J2).
• Materiál pomalu přisunujte ke kotouči;
pevně jej přitom přidržujte proti pracovní
ploše a dorazu. Materiál ke kotouči netlačte,
nesnažte se řezání násilně urychlovat.
udržujte konstantní otáčky pilového
kotouče.
Po skončení práce pilu vždy vypínejte. Zástrčku
je možno vytáhnout ze síťové zásuvky teprve
po vypnutí pily.
Odsávání (obr. H1)
Zařízení je vybaveno přípojkou (58) pro
odsávání pilin.
• Ve Spolkové republice Německo jsou k
dispozici odsávací jednotky pro dřevěné
piliny vyhovující předpisu TRGS 553.
Informace o odsávání prachu vznikajícího
během práce s jinými materiály získáte u
výrobců příslušných zařízení.
• Během příčného řezání používejte lapač
prachu (není součástí standardní výbavy).
Doplňkové příslušenství
Před montáží doplňkového příslušenství
vždy odpojte přívod elektrického
proudu.
Drážkovací fréza (obr. F1, P1 a P2)
Jednotlivé prvky profilové frézy jsou znázorněny
na obrázku P1. Fréza umožňuje provádět
hluboké, široké drážky.
Materiál posunujte vždy pomocí
přípravku.
Ostré hrany
Podélné úhlové řezání
• Pilu nastavte stejně jako pro příčné úhlové
řezání.
14
Montáž drážkovací frézy
• Sejměte ochranný kryt kotouče a pilový
kotouč vyjměte.
• Na hřídel nasaďte nůž frézy (94); dbejte
přitom na to, aby byly hroty zubů směřovaly
dolů.
• Na hřídel nasuňte potřebný počet
distančních dílů (95) podle požadované
šířky obrábění a druhý nůž (94).
• Frézu zajistěte pomocí křídlové matice (38)
(obr. F2).
• Z ochranného krytu pilového kotouče
vyjměte pojistný klín a příslušné usazení a
kryt znovu nasaďte.
• Výšku frézy seřiďte podle požadované
hloubky obrábění.
•
Použití drážkovací frézy
- V poloze pro příčné nebo pokosové
řezání
•
Spodní přídržný prvek seřiďte tak,
aby nebránil práci.
•
Správně seřiďte polohu chrániče
prstů.
- V poloze podélného řezání
•
Správně seřiďte polohu spodního
přídržného prvku.
Odvzdušnění pneumatického podávání
Po doplňování oleje, resp. po jeho výměně je
nutno pneumatickou soustavu odvzdušnit.
• Systém podávání odmontujte ze zařízení
a stabilizujte jej ve vertikální poloze
s vysunutým a dolů směřujícím pístem.
• Sejměte plnící zátku na zadní straně
manžet (104). Manžety přitom držte tak,
aby olej nevytekl.
• Manžety plňte hydraulickým olejem Castrol
210 NRL25 nebo srovnatelným. Používejte
nálevku.
• Znovu nasaďte plnící zátku a utáhněte ji na
jeden závit.
• Lehce stlačte manžety tak, aby z plnícího
otvoru uniklo nepatrné množství oleje.
• Pevně dotáhněte plnící zátku pomocí klíče
a systém znovu připojte k pile.
•
•
•
•
Pneumatické podávání materiálu (obr. A1,
K, Q1 - Q3)
Pneumatické podávání (96) Vám zajistí
optimální pracovní výsledek v případě, že
je třeba plynulého a rovnoměrného přísunu
materiálu.
Montáž pneumatického podávání
• Vyjměte vratnou pružinu (89), viz obr. M.
• Vyjměte doraz agregátu pily (14), viz obr. A1.
• Namontujte plochý zadní úhelník (97)
a doraz agregátu jak je znázorněno na
obr. Q2.
• Povolte závitový kolík (98) v regulátoru
(106); k tomu použijte klíč s vnitřním
šestihranem.
• Uvolněte regulátor (obr. Q3).
• Povolte závitový kolík (99) v zadní podpěře
(100) a podpěru vysuňte z tyče.
• Prostrčte válec (101) skrze přídržnou
objímku (102) (obr. Q1).
• Přídržnou objímku (102) umístěte nad
pevnou pojistku podélného řezu (15)
a utáhněte závitové kolíky na obou stranách
držáku (103).
Znovu připojte zadní opěru (100) a regulátor
(106), všechny šrouby pevně utáhněte (obr.
Q3).
Připojte zadní opěru (100) podle obrázku
(Q3) a utáhněte závitový kolík (99).
Válečkový mechanismus posuňte dozadu a
umístěte válec do příslušné objímky (102)
co nejvíce dozadu. Konec tyče se nesmí
dotýkat výpustného šroubu v pryžových
manžetách (1104) během jejich stlačení.
Přitlačte výpustný šroub a zkontrolujte
seřízení polohy.
Utáhněte šroub (105) v přídržné objímce
válce.
Rychlost podávání nastavujte rýhovaným
regulátorem (106).
Údržba
Vaše kotoučová pila DeWALT je zkonstruována
tak, aby dosáhla dlouhé doby životnosti
a nevyžadovala speciální údržbu. Dlouhá
životnost a bezporuchová činnost jsou
podmíněny pravidelným čištěním.
• V případě opotřebení pevného dílu pracovní
desky nebo dorazu zajistěte výměnu
odpovídající součásti.
Mazání
Vaše kotoučová pila mazání nevyžaduje.
15
ES Prohlášení o shodě
Ložiska a kluzné plochy ramena nesmějí
být v žádném případě mazány.
DW728/DW729
Společnost DEWALT prohlašuje, že tyto modely elektrického nářadí byly vyrobeny podle
požadavků následujících norem: 98/37/EEC,
89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 61029, EN 550142, EN 55014, EN 61000-3-2, EN 61000-3-11
a EN 61000-3-3.
Čištění
• Pravidelně čistěte kluzné plochy otočného
ramene; přitom vždy nejdříve odmontujte
koncový kryt a agregát pily; odstraňujte
prach usazený v ložiskách.
• Pracovní desku udržujte stále v čistotě;
prach nikdy nestírejte holou rukou.
Potřebujete-li podrobnější informace, kontaktujte prosím společnost DEWALT na níže uvedené
adrese nebo využijte informací na konci tohoto
návodu.
Ochrana životního prostředí
Třídění odpadu. Tento výrobek nesmí být
likvidován spolu s běžným komunálním
odpadem.
Úroveň akustického tlaku podle normy 86/188/
EEC a 89/392/EEC, měřená podle normy DIN
45635:
DW728 DW729
LpA (akustický tlak)
dB(A)* 85,5
85,5
LWA (akustický výkon) dB(A) 93,5
93,5
* působící v uchu obsluhy
Až nebudete váš výrobek D E WALT dále
potřebovat nebo uplyne doba jeho životnosti,
nelikvidujte jej spolu s domovním odpadem.
Zařízení zlikvidujte podle platných pokynů
o třídění a recyklaci odpadů.
V případě překročení hranice akustického
tlaku 85 dB(A), proveďte příslušná opatření
týkající se ochrany sluchu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí
před znečištěním a snižuje spotřebu
surovin.
Měřená střední kvadratická hodnota zrychlení
podle normy DIN 45675:
DW728
‹2.5 m/s2
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
DW729
‹2.5 m/s2
TÜV Rheinland
Sicherheit und Umweltschutz GmbH
Am Grauesn Stein
D-51105 Köln
Germany
Společnost DEWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků DEWALT po skončení
jejich technické životnosti. Chcete-li využít
této služby, dopravte prosím Vaše nepotřebné
výrobky do značkového servisu, kde na vlastní
náklady zajistí jejich recyklaci a ekologické
zpracování.
Cert. číslo
BM 951144201
Adresu vašeho nejbližšího autorizovaného
střediska DEWALT naleznete na zadní straně
tohoto návodu. Seznam servisních středisek
D E WALT a podrobnosti o poprodejním
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com
Technický a vývojový ředitel
Horst Groβman
DeWALT, Richard-Klinger-Straβe 40
D-65510, Idstein, Germany
16
Všeobecné bezpečnostní pokyny
Při používání elektrického nářadí je nutno
dodržovat národní bezpečnostní předpisy,
které se týkají ochrany proti úrazu elektrickým
proudem a také ochrany při nebezpečí poranění
a nebezpečí vzniku požáru. Před začátkem
používání tohoto elektrického nářadí si důkladně
pročtěte následující bezpečnostní pokyny a tyto
pokyny pečlivě uschovejte!
•
•
Pro bezpečnou práci:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Udržujte své pracoviště v čistotě.
Nepořádek na pracovišti zvyšuje možnost
nehody.
Dbejte na pracovní prostředí. Nevystavujte
el. nářadí dešti. Nepoužívejte jej ve vlhku,
mokru a ve výbušném prostředí. Dbejte na
dobré osvětlení.
Chraňte se před úrazem el. proudem.
Vyhýbejte se dotek u uzemněných předmětů
jako např.: potrubí, topných těles, sporáků,
ledniček apod.
Chraňte el. nářadí před dětmi. Nenechte
nikoho dalšího dotýkat se el. nářadí nebo
přívodního kabelu. Nepouštějte nikoho
nepovolaného na pracoviště.
Bezpečně uložte nepoužívané el. nářadí.
Nepoužívané el. nářadí musí být uloženo na
suchém a uzamčeném místě mimo dosah
dětí.
Nepřetěžujte elektrické nářadí. Nejlépe
a nejbezpečněji pracujete v doporučeném
pracovním rozsahu.
Používejte správné elektrické nářadí.
Nepoužívejte příliš slabé el. nářadí pro
těžké práce. Používejte el. nářadí jen
k účelům a pracem, ke kterým je určeno.
Např.: nepoužívejte ruční okružní pily ke
kácení stromů nebo k řezání větví.
Používejte ochranné brýle. Při prašných
pracech používejte kryt obličeje nebo
masku.
Užívejte řádný pracovní oděv. Nenoste
volný oděv ani žádné módní doplňky či
šperky, mohou být zachyceny pohyblivými
částmi el. nářadí. Při práci venku
doporučujeme používat gumové rukavice
a obuv s protiskluzovou podrážkou. Máte-li
delší vlasy, noste síťku na vlasy.
Nepoužívejte přívodní kabel k jiným
účelům. Nikdy nepřenášejte el. nářadí
za přívodní kabel a ani jej nepoužívejte
•
•
•
•
•
•
•
17
k vytažení vidlice ze zásuvky. Chraňte
přívodní kabel před horkem, olejem,
mastnotou a ostrými hranami.
Zabezpečte opracovávaný předmět.
K upínání předmětů používejte upí nacích přípravků, svorek nebo šroubového
svěráku. Je to mnohem bezpečnější držení
než rukou a můžete při tom el. nářadí
ovládat oběma rukama.
Dbejte na pevný postoj při práci.
Vyvarujte se abnormálního držení těla.
Zajistěte si bezpečný postoj a rovnováhu
po celou dobu práce.
Provádějte pečlivě údržbu svého el.
nářadí. Udržujte nástroje ostré a čisté. Tyto
jsou zárukou přesné a bezpečné práce.
Dbejte pokynů pro údržbu a k výměně
nástrojů. Přístroj udržujte v čistotě, větrací
otvory čisté a průchodné. Do motoru se nesmí
dostat cizí tělíska. Kontrolujte pravidelně
přívodní kabel sa vidlice. Jsou-li poškozeny,
nechte je neprodleně vyměnit odborníkem.
Kontrolujte pravidelně prodlužovací kabel a
je-li poškozen, nahraďte jej jiným. Rukojeti
udržujte suché a čisté a chraňte je před olejem
a mastnotou.
Vytáhněte přívodní kabel ze zásuvky.
Po ukončení práce, před údržbou a před
výměnou nástrojů a příslušenství všeho
druhu, např.: pilových kotoučů, pilových
listů, vrtáků, nožů apod.
Používejte venkovní prodlužovací
kabel. Ve venkovním prostředí pou žívejte prodlužovací kabel řádně označený
a určený pro práci venku.
Nenechávejte zastrčeny žádné montážní klíče a kličky. Před zapnutím
se přesvědčte, zda jsou z pohyblivých
a rotačních částí el. nářadí odstraněny
veškeré upevňovací či seřizovací klíče
a kličky.
Zabraňte neúmyslnému spuštění.
Nepřenášejte žádné el. nářadí zapojené do
sítě s prstem na vypínači. Přesvědčte se, že
před připojením do sítě je přístroj vypnut.
Buďte vždy pozorní. Věnujte pozornost
tomu, co děláte. Postupujte rozumně.
Nepoužívejte elektrické nářadí jste-li
nesoustředěni nebo unaveni.
Zapněte odsávání prachu. Je-li přístroj
vybaven odsáváním prachu nebo přípojkou
pro připojení vnějšího odsávání prachu,
přesvědčte se, je-li připojené a řádně
pracuje.
•
•
Zkontrolujte, zda el. nářadí není
poškozeno. Před každým dalším použitím
pečlivě zkontrolujte ochranné kryty a
všechny lehce poškozené části a posuďte,
zda jsou schopny řádně pracovat a plnit
všechny určené funkce. Zkontrolujte
všechny pohyblivé části, které mohou
ovlivnit správnou funkci el. nářadí a
posuďte, zda jsou funkční. Poškozené díly
a ochranné kryty musí být řádně opraveny
nebo vyměněny odborným servisem
DeWalt. Poškozené vypínače nechte
neprodleně vyměnit odborným servisem
DeWalt. Nepoužívejte el. nářadí, které
nelze vypínačem vypnout nebo zapnout.
Upozornění. V zájmu Vaší vlastní
bezpečnosti používejte pouze příslušenství a přídavná zařízení uvedená
v katalogu servisem DeWalt nebo v návodu
k obsluze. Použití jiného příslušenství, než
takového, které je doporučeno v katalogu
servisem DeWalt nebo v návodu k obsluze,
snižuje Vaší osobní bezpečnost.
Případnou opravu vyžádejte
u pověřeného servisu servisem
DeWalt. Toto el. nářadí odpovídá platným
bezpečnostním předpisům. Veškeré opravy
musí být prováděny kvalifikovanými osobami
za použití originálních náhradních dílů.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tyto bezpečnostní předpisy opatrujte
a dobře je uložte!
•
•
Další bezpečnostní pokyny pro práci
s kotoučovými pilami
•
•
•
•
•
•
Zdroj proudu musí být zajištěn pomocí
vhodné pojistky nebo jističe.
Pracovní plochy ramena a posuvných
mechanismů udržujte čisté a nezamaštěné.
Před zapnutím nástroje zkontrolujte, zda
je správně umístěn doraz. Pilový kotouč
se smí dotýkat opracovávaného materiálu
teprve po posunutí páky.
Chránič prstů musí být seřízen tak, aby se
pohyboval skrze drážku v dorazu a/nebo
asi 3 mm nad dorazem (vyjma podélného
řezání).
Při podélném řezání dbejte na to, aby
vzdálenost klínu od pilového kotouče byla
1-3 mm a aby byla správně seřízena poloha
spodního přídržného prvku .
Před podélným řezáním vždy zkontrolujte
prostor podávání materiálu.
Pravidelně kontrolujte přesnost seřízení,
nedostatky ihned odstraňujte.
Kontrolujte, zda se pilový kotouč otáčí
správným směrem a zda jeho zuby směřují
k dorazu.
Před započetím práce zkontrolujte, zda
jsou přitaženy všechny aretovací páky.
S nástrojem nikdy nepracujte, nejsou-li
správně nasazeny všechny ochranné kryty.
Po skončení práce vždy nasaďte ochranný
kryt pilového kotouče .
Po skončení práce, před opravami a údržbou
nebo před výměnou pilového kotouče vždy
odpojte přívod elektrického proudu.
Používejte pouze kotouče s ostrými
zuby vhodné pro opracovávaný materiál;
doporučený průměr viz technické údaje.
Nikdy netlačte na ventilátor motoru ve
snaze přibrzdit motorový hřídel.
Při řezání netlačte příliš na pilu. (Přetížení
motoru může způsobit vážné škody;
s řezáním začínejte, teprve až motor
dosáhne pravidelných otáček.)
Pilu na pracovním stole nikdy nezvedejte.
Pila není určena k řezání kovových
materiálů a stavebních prvků.
Pilový kotouč během jeho rotace nemazejte.
Je-li nástroj připojen ke zdroji napětí,
nepřibližujte se rukama k prostoru ostří.
Během rotace pilového kotouče nesahejte
do blízkosti ostří.
Během řezání nepřibližujte ruce ke kotouči
blíže, než 150 mm.
Nikdy nepracujte s prasklým nebo jinak
poškozeným pilovým kotoučem.
Další rizika
Níže uvedeným rizikům se při práci s kotoučovou
pilou i při dodržování všech bezpečnostních
předpisů nelze vyhnout; jde zejména o:
- Nebezpečí poškození sluchu.
- Nebezpečí úrazu v nezakryté oblasti
rotujícího pilového kotouče.
- Nebezpečí úrazu během výměny pilového
kotouče.
- Nebezpečí přimáčknutí prstů během
otevírání ochranných krytů.
- Nebezpečí zdravotních obtíží v důsledku
vdechování vznikajícího prachu zejména
při práci s dubovým a bukovým dřevem
nebo s překližkou.
18
Ovládací a regulační prvky
Klika regulace výšky
Pojistka podélného řezání
Pojistka pilového agregátu
Pojistka pokosového řezání
Páka aretace pilového agregátu
Pojistka úhlového řezání
Páka aretace pokosového řezání
Páka aretace úhlového řezání
Páka aretace regulace výšky
19
Navíc poskytuje servis DEWALT na všechny
prováděné opravy a vyměněné náhradní díly
další servisní záruční dobu v trvání 6 měsíců.
Politika našich služeb zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl. Kdykoliv budete potřebovat
radu či pomoc, obraťte se s důvěrou na náš
nejbližší servis DEWALT, kde Vám vyškolený
personál poskytne naše služby na nejvyšší
úrovni.
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, hoblovací nože,
brusné kotouče, pilové listy, pilové kotouče,
brusný papír, apod.) ani na příslušenství
přístroje poškozené opotřebováním.
Záruka DEWALT
Záruční list je dokladem práv spotřebitele
– zákazníka ve smyslu § 620 Občanského
zákoníku a § 429 Obchodního zákoníku.
Patří k prodávanému výrobku odpovídajícího
katalogového a výrobního čísla jako jeho
příslušenství. Pří každé reklamaci je třeba tento
záruční list předložit prodávajícímu, případně
servisnímu středisku DEWALT pověřenému
vykonáváním záručních oprav. Ve vlastním
zájmu si ho proto spolu s originálem dokladu
o nákupu pečlivě uschovejte.
Blahopřejeme Vám k zakoupení tohoto vysoko
kvalitního výrobku DEWALT. Náš závazek ke
kvalitě v sobě samozřejmě zahrnuje také naše
služby zákazníkům. Proto poskytujeme záruční
dobu daleko přesahující minimální požadavky
vyplývající ze zákona.
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje
poskytnout Vám 30 dní záruku výměny. Pokud
se objeví v průběhu 30 dní od zakoupení nářadí
jakýkoliv nedostatek podléhající záruce, bude
Vám u Vašeho obchodního nářadí vyměněno
za nové. Díky 1 roční záruce jistoty máte
nárok po dobu 1 roku od zakoupení přístroje
na bezplatný servis v autorizovaném servisním
středisku D EWALT. Zárukou kvality firma
D EWALT garantuje po dobu trvání záruční
doby (24 měsíců při nákupu pro přímou
osobní spotřebu, 12 měsíců při nákupu pro
podnikatelskou činnost) bezplatné odstranění
jakékoliv materiálové nebo výrobní závady za
následujících podmínek:
• Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem DEWALT a s dokladem
o nákupu), do jednoho z pověřených
servisních středisek DEWALT, které jsou
autorizované k provádění záručních oprav.
• Přístroj byl používán pouze s originálním
příslušenstvím nebo přídavnými zařízeními
a příslušenstvím BBW či Piranha, které
je vysloveně doporučené jako vhodné
k použití spolu s přístrojem DEWALT.
• Přístroj byl používán a udržován v souladu
s návodem k obsluze.
• Motor přístroje nebyl přetěžován a nejsou
viditelné žádné známky poškození vlivem
vnějších vlivů.
• Do přístroje nebylo zasahováno nepovolanou osobou. Osoby povolané tvoří personál
servisních středisek DEWALT, které jsou
autorizované k provádění záručních
oprav.
DEWALT nabízí rozsáhlou síť autorizovaných
servisních opraven a sběrných středisek.
Jejich seznam najdete na záručním listě. Další
informace týkající se servisu můžete získat
na níže uvedených telefonních číslech a na
internetové adrese www.2helpU.com.
Black & Decker
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika
tel:
+420 244 402 450
fax:
+420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
Právo na případné změny vyhrazeno.
02/2007
zst00047830 - 20-07-2007
20
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
21
TYP.
2
DW729
E12914
www.2helpU.com
22
20 - 03 - 00
TYP.
2
DW729
E12915
www.2helpU.com
23
20 - 03 - 00
TYP.
2
DW729
E12916
www.2helpU.com
24
20 - 03 - 00
TYP.
2
DW729
E12917
www.2helpU.com
25
20 - 03 - 00
TYP.
2
DW729
E12918
www.2helpU.com
26
20 - 03 - 00
TYP.
2
DW729
E12919
www.2helpU.com
27
20 - 03 - 00
28
29
30
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
IČO: ………………………...........................…..
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Pečiatka
Podpis
02/07
Popis
poruchy
Download PDF

advertising