DW431 | DeWalt DW431 BELT SANDER Type 5 instruction manual

511888-40 SK
DW430
DW431
2
3
4
PÁSOVÁ BRÚSKA
DW430/DW431
•
Blahoželáme Vám!
Rozhodli ste sa pre elektrické náradie značky
DEWALT. Dlhé roky skúseností, dokonalý vývoj
výrobkov a inovácia vytvorili zo spoločnosti
DEWALT jedného z najspoľahlivejších partnerov
pre používateľov profesionálneho elektrického
náradia.
•
Popis (obr. A)
Vaša pásová brúska DW430/DW431 je určená
na profesionálne použitie.
1 Hlavný vypínač
2 Regulácia rýchlosti (DW431)
3 Aretačné tlačidlo
4 Upínacia pružina (na pripevnenie rámu)
5 Brúsny pás
6 Gombík na vystredenie brúsneho pásu
7 Lapač prachu
8 Rukoväť
9 Hriadeľ valca
10 Valec
11 Otvor na upevnenie brúsneho rámu
12 Páčka na upínanie
Technické údaje
Napätie
Príkon
Výkon
Rýchlosť
brúsneho pásu
Brúsna plocha
Dĺžka pásu
Šírka pásu
Odsávanie prachu
V
W
W
m/min
mm
mm
mm
Hmotnosť
kg
DW430
230
650
310
320
DW431
230
650
360
190 - 320
120 x 75
533
75
lapač
prachu
3.6
120 x 75
533
75
lapač
prachu
3.6
Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo
k poškodeniu náradia, dielov alebo
príslušenstva.
Pred začatím práce si pozorne prečítajte
tento návod na použitie.
Elektrická bezpečnosť
Poistky:
elektrické náradie 230 V
Elektromotor bol navrhnutý iba pre jedno
napätie. Vždy sa uistite, či napätie v sieti
zodpovedá napätiu na výkonovm štítku
náradia.
10 A v napájacej sieti
V tomto návode sa používajú nasledujúce
symboly:
Vaše elektrické náradie D E WALT
má dvojitú izoláciu podľa normy
EN 50144; preto nie je potrebné žiadne
uzemnenie.
Poukazuje na nebezpečenstvo
osobného poranenia, ohrozenia života
alebo možné poškodenie elektrického
náradia v dôsledku nerešpektovania
pokynov v tomto návode.
Použitie predlžovacieho kábla
Elektrické napätie.
Ak je potrebné použiť predlžovací kábel,
použite iba schválený typ kábla, ktorý je vhodný
pre príkon tohto stroja (viď technické údaje).
Minimálny prierez vodiča je 1.5 mm2. V prípade
použitia navinovacieho kábla, odviňte vždy
celý kábel.
Nebezpečenstvo požiaru.
Nebezpečenstvo výbuchu.
Montáž a nastavenie
Obsah balenia
Pred tým ako začnete vykonávať
montovanie alebo nastavovanie
náradia, vždy odpojte náradie od
siete.
Balenie obsahuje:
1 Pásovú brúsku
1 Lapač prachu
1 Návod na použitie
1 Výkresovú dokumentáciu
5
Nasadenie a vystredenie brúsneho pásu
(obr. B a C)
•
Vaša brúska vyžaduje používanie brúsnych
pásov s rozmerom 75 x 533 mm.
• Potiahnite páku na upínanie pásu (12)
dopredu.
• Odstráňte brúsny pás (5).
• Nasďte nový brúsny pás a presvedčte sa,
že šípka na vnútornej strane brúsneho
pásu ukazuje rovnakým smerom ako šípka
na valčekoch.
• Zatlačte späť upínaciu páku.
• Zapnite brúsku a otáčajte gombíkom
na vystredenie pásu (6) až bude brúsny
pás na valci (10) vystredený.
•
•
•
Odsávanie prachu (obr. A)
Keďže pri brúsení dreva vzniká vždy
prach, preto používajte pri práci vždy
lapač prachu v súlade s platnými
smernicami.
Pri brúsení kovu, nepoužívajte
lapač prachu ani odsávanie prachu
bez náležitej ochrany pred oskrami.
DW431 - Regulácia rýchlosti (obr. D)
•
Ak je to potrebné, namontujte brúsny rám
(14) podľa popisu vyššie.
Umiestnite brúsny pás na stacionárny
stojan (18). Veďte kábel po strane, kde je
páka na upínanie (12).
Vložte upevňovací kolík (19) a utiahnite
okrúhlu maticu (20) (viď prílona na obr. F).
Pri odmontovávaní stacionárneho stonaja
postupujte v opačnom poradí.
Nastavte regulátor rýchlosti (2) do požadovanej polohy. Čím je vyššie číslo, tým je
väčšia rýchlosť pásu.
Nebrúste horčík!
Namontovanie, odmontovanie a nastavovanie
brúsneho rámu (obr. A a E)
•
Brúsny rám si môžete kúpiť ako osobitné
príslučenstvo.
• Odstráňte upevňovací hriadeľ (13)
z brúsneho rámu (14) a odmontujte maticu,
pružinu a kľukový hriadeľ (15).
• Zatlačte upevňovací hriadeľ do otvoru (11)
na tej strane, kde je páčka na upínanie
(12).
• Namontujte pružinu, kľukový hriadeľ
a maticu (15).
• Nastavte zalomené hriadele kolmo na brúsny
pás a zatlačte na ne brúsny rám.
• Zaklapnite upínací hriadeľ (16) do upínacej
pružiny (4).
• Nastavte výšku brúsneho rámu (14)
pomocou gombíka (17).
• Pri odmontovávaní brúsneho rámu
postupujte v opačnom poradí.
•
•
Nasuňte lapač prachu (7) na obrubu (21)
alebo pripojte vysávač.
Pre zabezpečenie účinného odsávania,
lapač vyprázdňujte, ak je zaplnený
už do jednej tretiny..
Vyberte lapač z obruby, otvorte zips a jemne
vyklepte prach von.
Návod na obsluhu
•
•
•
Vždy dodržiavajte bezpečnostné
pokyny a príslušné predpisy.
Dbajte na to, aby všetky materiály
určené na brúsenie boli dostatočne
zaistené.
Pri brúsení na náradie vyvíjajte
len jemný tlak smerom k obrobku.
Zapnutie a vypnutie (obr. A)
•
•
Ak sa brúsny rám nepoužíva, upevňovací
hriadeľ (13) sa môže pootočiť o štvrť
otáčky. Nie je nevyhnutné hriadeľ
odmontovávať, pretože kľukový hriadeľ
zapadne do otvoru (11).
•
Zapnutie: stlačte hlavný vypínač (1).
Pre trvalú prevádzku stlačte tiež aretačné
tlačidlo (3).
Vypnutie: stlačte opäť hlavný vypínač.
Náradie vždy vypnite po skončení práce
a pred vytiahnutím kábla zo siete.
Bližšie informácie o vhodnom príslušenstve
dostanete u svojho predajcu.
Namontovanie a odmontovanie
stacionárneho stojana (obr. A a F)
Pásová brúska sa môže so stacionárnym
stojanom (príslušenstvo) použiť v stacionárnej
polohe, rovnako v horizontálnej i obrátenej.
6
službu a odovzdajte Váš nepoužívaný prístroj
ktorémukoľvek autorizovanému servisnému
stredisku.
Údržba
Vaše náradie DEWALT bolo skonštruované
tak, aby pracovalo čo najdlhšie s minimálnymi
nárokmi na údržbu. Dlhodobé bezproblémové
fungovanie náradia závisí od jeho riadnej
údržby a pravidelného čistenia.
Adresu vášho najbližšieho autorizovaného
strediska DEWALT nájdete na zadnej strane
tohto návodu. Zoznam servisných stredísk
D E WALT a podrobnosti o popredajnom
servise nájdete taktiež na internetovej adrese:
www.2helpU.com
Mazanie
Vaše náradie nevyžaduje žiadne dodatočné
mazanie.
ES Prehlásenie o zhode v rámci EU
01
DW430/DW431
Spoločnosť D E WALT prehlasuje, že toto
elektrické náradie bolo vyrobené v súlade
s týmito smernicami a normami: 98/37/EEC,
89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 50144, EN 550142, EN 55014, EN 61000-3-2 a EN 61000-3-3.
Čistenie
Vetracie otvory na náradí udržujte čisté
a pravidelne čistite kryt mäkkou handričkou.
V prípade záujmu o ďalšie informácie sa prosím
obráťte na firmu DEWALT na adrese uvedenej
nižšie alebo na jednu z pobočiek uvedených
na zadnej strane tohto návodu.
Opotrebované náradie a životné prostredie
Odovzdajte Vaše náradie autorizovanému
servisu D EWALT, kde sa postarajú o jeho
spravovanie bez toho, aby došlo k ohrozeniu
životného prostredia.
Úroveň akustického tlaku podľa normy
86/188 EEC a 98/37/EEC, meraná podľa
normy EN 50144:
LpA (akustický tlak)
91 dB(A)*
Lwa (akustický výkon)
99 dB(A)
* v uchu obsluhujúceho
Ochrana životného prostredia
Triedený odpad. Tento výrobok nesmie
byť likvidovaný spolu s bežným
komunálnym odpadom.
Keď nebudete Váš výrobok DEWALT ďalej
potrebovať alebo uplynie lehota jeho životnosti,
nelikvidujte ho spolu s domovým odpadom.
Zaistite likvidáciu tohto výrobku v triedenom
odpade.
Ak zvuk prekračuje 85 dB(A), vykonajte
príslušné opatrenia na ochranu sluchu.
Nameraná stredná kvadratická hodnota
zrýchlenia podľa normy EN 50144: <2.5 m/s2
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Opätovné
použitie recyklovaných materiálov
pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu
surovín.
Technický a vývojový riaditeľ
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Germany
25 - 06 - 2001
Miestne predpisy môžu upravovať spôsob
likvidácie domácich elektrických spotrebičov
v miestnych zberniach alebo v mieste nákupu
výrobku.
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení
ich technickej životnosti. Využite túto bezplatnú
7
9
Bezpečnostné pokyny
Pri používaní elektrického náradia vždy
dodržujte platné bezpečnostné predpisy,
ktoré znižujú riziko vzniku požiaru, úrazu
elektrickým prúdom a riziko poranenia osôb.
Skôr než začnete náradie používať, prečítajte
si nasledujúce bezpečnostné pokyny.
Bezpečnostné pokyny si dobre uschovajte!
10
11
Všeobecné pokyny
1
2
3
4
5
6
7
8
Udržujte poriadok na pracovisku
Preplnený pracovný priestor a plný pracovný
stôl môžu spôsobiť úraz.
Berte ohľad na pracovné prostredie
Nevystavujte náradie vlhkosti. Pracovný
priestor majte vždy dobre osvetlený.
Nepoužívajte náradie v blízkosti horľavých
kvapalín alebo plynov.
Ochrana proti úrazu elektrickým
prúdom
Vy v a r u j t e s a t e l e s n é m u k o n t a k t u
s uzemnenými predmetmi ako sú potrubia,
radiátory, elektrické sporáky a chladničky.
Pri práci v extrémnych podmienkach
(napr. vysoká vlhkosť pri práci, kde sa tvoria
kovové piliny atď.) môže byť elektrická
bezpečnosť zvýšená vložením izolačného
transformátora alebo ochranného ističa
(FI).
Chráňte náradie pred deťmi
Náradie aj predlžovací kábel držte mimo
dosahu detí. Majte pod dohľadom najmä
deti do 16 rokov.
Predlžovacie káble pre vonkajšie
použitie
Ak používate náradie vonku, používajte
iba predlžovacie káble určené na vonkajšie
použitie, ktoré sú aj takto označené.
Uskladnenie nepoužívaného náradia
Ak náradie nepoužívate, uskladnite ho
na suchom mieste a vhodne ho zabezpečte
mimo dosahu detí.
Vhodne sa obliekajte
Nenoste voľný pracovný odev alebo šperky.
Môžu byť zachytené pohyblivými časťami
náradia. Ak pracujete vonku, používajte
gumené rukavice a protišmykovú obuv.
Noste vhodnú pokrývku hlavy, aby sa dlhé
vlasy nezachytili o náradie.
Používajte bezpečnostné okuliare
Ak sa pri práci s náradím práši alebo ak
odlietavajú drobné čiastočky, používajte proti
prachu ochranný štít alebo respirátor.
12
13
14
15
16
17
18
8
Vyvarujte sa nadmernému akustickému
tlaku
Ak zvuk prekračuje 85 dB(A), vykonajte
príslušné opatrenia na ochranu sluchu.
Obrobok si riadne upevnite
Na upevnenie obrobku používajte
upevňovacie svorky alebo zverák. Práca
je tak bezpečnejšia a budete mať voľné
obe ruky.
Dbajte na bezpečný postoj
Vždy urdžujte správny postoj a rovnováhu.
Vyvarujte sa nechcenému zapnutiu
píly
Neprenášajte náradie pripojené k sieti
s prstom na hlavnom vypínači. Uistite sa,
či je náradie pri pripájaní k zdroju napätia
vypnuté.
Buďte stále pozorní
Stále sledujte, čo robíte. Pracujte
s rozvahou. Ak ste unavení, s náradím
nepracujte.
Náradie odpojte
Ak chcete náradie ponechať bez dozoru,
vypnite ho a počkajte kým sa úplne
nezastaví. Náradie odpojte v prípade,že
ho nepoužívate, pred vykonávaním servisu
alebo výmenou príslušenstva.
Vyberte z náradia nastavovacie kľúče
Pred použitím náradia sa vždy uistite, že sú
z neho vybraté všetky kľúče a nastavovacie
nástroje.
Používajte vhodné náradie
V tomto návode je popísané správne
použitie tohto náradia. Nesnažte sa
vykonávať náročnejšie práce s náradím
alebo nástrojmi, ktoré nie sú na to určené.
Práca s náradím bude lepšia a bezpečnejšia,
ak ho budete používať len na určené účely
a v odporúčanom výkonnostnom rozsahu.
Upozornenie! Používanie náradia,
nástrojov a príslušenstva na iné účely,
než ktoré sú uvedené v tomto návode
na použitie, môže spôsobiť porananie
obsluhujúcej osoby.
Zaobchádzajte opatrne so sieťovým
káblom
Pri prenášaní nikdy nedržte náradie za kábel
ani nikdy zaň neťahajte pri odpájaní
náradia zo siete. Prívodný kábel chráňte
pred horúcimi a mastnými povchmi alebo
ostrými hranami.
Údržba náradia
Z dôvodu lepšej a bezpečnejšej prevádzky
náradie udržujte v čistom a bezchybnom
technickom stave. Riaďte sa pokynmi na
údržbu a výmenu príslušenstva. Pravidelne
kontrolujte prívodný kábel a ak je poškodený,
nechajte ho opraviť v autorizovanom
servise DEWALT. Pravidelne prezerajte
predlžovacie káble a ak sú poškodené,
vymeňte ich. Udržujte všetky ovládacie
prvky suché a neznečistené olejom či inými
mazivami.
19 Pravidelne náradie kontrolujte
Pred použitím náradie vždy skontrolujte,
či nie je akákoľvek jeho súčasť poškodená
a či je schopné vykonávať požadovanú
prácu. Skontrolujte vychýlenie a uloženie
pohyblivých častí, opotrebenie jednotlivých
častí a ďalšie prvky, ktoré môžu ovplyvniť
správny chod náradia. Poškodené ochranné
kryty a aj iné chybné diely nechajte vymeniť
v autorizovanom servise. Ak je poškodený
vypínač, náradie nepoužívajte. Nechajte
ho taktiež vymeniť v autorizovanom servise
DEWALT.
20 Opravy tohto náradia zverujte vždy
autorizovanému servisu DEWALT
Toto elektrické náradie zodpovedá
platným bezpečnostným predpisom.
Z bezpečnostného hľadiska je nutné,
aby toto náradie opravovali výhradne
kvalifikovaní technici.
Brúsenie náterov
Dbajte na platné predpisy pre brúsenie náterov.
Je potrebné brať do úvahy najmä nasledujúce
fakty:
1 Vždy keď je to možné, používajte vysávač
na odsávanie prachu.
2 Zvláštnu opatrnosť si vyžauje brúsenie
farieb s obsahom olova:
• Deti a tehotné ženy nesmú vstupovať
na pracovisko.
• Všetky osoby vstupujúce na pracovisko
musia používať špeciálnu masku na
ochranu pred prachom a výparmi
olovnatých farieb.
• Na pracovisku sa nesmie jesť, piť,
ani fajčiť.
3 Prachové častice a všetok ostatný
odpad po brúsení je potrebné odborne
zlikvidovať.
9
Naviac poskytuje servis DEWALT na všetky
vykonávané opravy a vymenené náhradné
diely ďalšiu servisnú záručnú dobu v trvaní
6 mesiacov.
Politika našich služieb zákazníkom
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom
je náš najvyšší cieľ. Kedykoľvek budete
potrebovať radu či pomoc, obráťte sa s dôverou
na náš najbližší servis D EWALT, kde Vám
vyškolený personál poskytne naše služby na
najvyššej úrovni.
Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo
(vrtáky, skrutkovacie nástavce, hobľovacie
nože, brúsne kotúče, pílové listy, pílové kotúče,
brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo
prístroja poškodené opotrebovaním.
Záruka DEWALT
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto vysoko
kvalitného výrobku D EWALT. Náš záväzok
ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme tiež
naše služby zákazníkom. Preto ponúkame
záručnú dobu ďaleko presahujúcu minimálne
požiadavky vyplývajúce zo zákona.
Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa
– zákazníka v zmysle § 620 Občianskeho
zákonníka a § 429 Obchodného zákonníka.
Patrí k predávanému výrobku zodpovedajúceho
katalógového a výrobného čísla ako jeho
príslušenstvo. Pri každej reklamácii je potrebné
tento záručný list predložiť predávajúcemu, príp.
servisnému stredisku DEWALT poverenému
vykonávaním záručných opráv. Vo vlastnom
záujme si ho preto spolu s originálom dokladu
o nákupe starostlivo uschovajte.
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 30 dní záruku výmeny. Ak sa objaví
v priebehu 30 dní od zakúpenia náradia
akýkoľvek nedostatok podliehajúci záruke, bude
Vám u Vášho obchodníka náradie vymenené
za nové. Vďaka 1 ročnej záruke istoty máte
nárok po dobu 1 roka od zakúpenia prístroja
na bezplatné prehliadky v autorizovanom
servise DEWALT. Zárukou kvality firma DEWALT
garantuje počas trvania záručnej doby (24
mesiacov pri nákupe pre priamu osobnú
spotrebu, 12 mesiacov pri nákupe pre osobnú
a podnikateľskú činnosť) bezplatné odstránenie
akejkoľvek materiálovej alebo výrobnej chyby
za nasledovných podmienok:
• Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom DEWALT a s dokladom
o nákupe), do jedného z poverených
servisných stredísk D EWALT, ktoré sú
autorizované na vykonávanie záručných
opráv.
• Prístroj bol používaný iba s originálnym
príslušenstvom alebo prídavnými
zariadeniami a príslušenstvom BBW či
Piranha, ktoré je vyslovene odporúčané
ako vhodné na použitie spolu s prístrojom
DEWALT.
• Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
• Motor prístroja nebol preťažovaný a nie
sú badateľné žiadne známky poškodenia
vonkajšími vplyvmi.
• Do prístroja nebolo zasahované
nepovolanou osobou. Osoby povolané
tvoria personál poverených servisných
stredísk DEWALT, ktoré sú autorizované
na vykonávanie záručných opráv.
DEWALT ponúka rozsiahlu sieť autorizovaných
servisných opravovní a zberných stredísk. Ich
zoznam nájdete na záručnom liste. Ďalšie
informácie týkajúce sa servisu môžete získať
na dole uvedených telefónnych číslach a na
internetovej adrese www.2helpU.com.
Black & Decker
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
+421 2 446 38 121, 3
Fax:
+421 2 446 38 122
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
02/2007
zst00081880 - 12-09-2008
10
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
11
DW430 - - - - - C
BELT SANDER 6
©
12
DW431 - - - - - C
BELT SANDER 6
©
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
IČO: ………………………...........................…..
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
SK
CZ
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Pečiatka
Podpis
02/07
Popis
poruchy
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising