DW670 | DeWalt DW670 TRIMMER - EU instruction manual

‫‪DW670‬‬
‫‪559866-31 IL‬‬
‫תורגם מההוראות המקוריות‬
1
2
5
3
6
4
7
8
9
A
2
2
10
11
13
13
12
11
B
C
1
17 15 16
8
3
18
19
14
E
D
3
20
1
15
8
9
16
22
21
F
G
23
9
19
H
I
4
‫‪DW670‬‬
‫כרסומת גימור‬
‫יישור וגימור של עץ וחומרי ריבוד מפלסטיק‪.‬‬
‫‪ 1‬מתג הפעלה‪/‬הפסקה‬
‫‪ 2‬ערכת המנוע‬
‫‪ 3‬גלגל הידוק לכוונון עומק‬
‫‪ 4‬ידית להידוק המנוע‬
‫‪ 5‬מחזיק ערכת המנוע‬
‫‪ 6‬מגן שבבים‬
‫‪ 7‬בסיס יישור‬
‫‪ 8‬בסיס מחליק‬
‫‪ 9‬חיפוי לאיסוף אבק‬
‫ברכותינו!‬
‫בחרת לרכוש כלי של חברת דה‪-‬וולט )‪.(DEWALT‬‬
‫שנים רבות של ניסיון‪ ,‬פיתוח מוצרים וחדשנות מבטיחים‬
‫שחברת דה‪-‬וולט היא אחת מהשותפות האמינות ביותר‬
‫של המשתמשים המקצועיים בכלי עבודה חשמליים‪.‬‬
‫נתונים טכניים‬
‫וולט‬
‫מתח‬
‫ואט‬
‫הספק‬
‫מ"מ‬
‫עומק חיתוך‬
‫מ"מ‬
‫קוטר ראשי חיתוך‪ ,‬מרבי‬
‫מידת התפסנית‪ ,‬מרביתמ"מ‪ ,‬אינץ'‪ ,‬מ"מ‬
‫סל"ד‬
‫מהירות מרבית ללא עומס‬
‫מ"מ‬
‫היקף‬
‫מ"מ‬
‫קוטר הכיסוי‬
‫ק"ג‬
‫משקל‬
‫‪DW670‬‬
‫‪230‬‬
‫‪600‬‬
‫‪22‬‬
‫‪28‬‬
‫‪8 ,1/4 ,6‬‬
‫‪30,000‬‬
‫‪65‬‬
‫‪60‬‬
‫‪1.9‬‬
‫בטיחות חשמלית‬
‫המנוע החשמלי בכלי זה תוכנן עבור מתח אחד בלבד‪.‬‬
‫לפני חיבור הכלי לרשת החשמל ודא תמיד שמתח‬
‫הרשת מתאים למתח העבודה של הכלי‪ ,‬הרשום על‬
‫לוחית הזיהוי שלו‪.‬‬
‫כלי זה של דה‪-‬וולט מבודד בבידוד כפול על‪-‬פי‬
‫תקן ‪ ;EN 50144‬לכן הוא אינו זקוק לארקה‪.‬‬
‫נתיכים‪:‬‬
‫כלים לעבודה במתח ‪ 230‬וולט‪ 10‬אמפר‪ ,‬בקו ההזנה‬
‫שימוש בכבל מאריך‬
‫אם יש צורך להשתמש בכבל מאריך‪ ,‬השתמש תמיד‬
‫בכבל מאריך תלת‪-‬גידי מאושר המתאים לצריכת הזרם‬
‫של הכלי )ראה נתונים טכניים(‪ .‬השתמש בכבל מאריך‬
‫ששטח החתך של המוליכים שלו הוא ‪ 1.5‬ממ"ר לפחות‪.‬‬
‫כאשר משתמשים בכבל הנאסף על תוף‪ ,‬הקפד תמיד‬
‫לפרוס את הכבל עד הסוף‪.‬‬
‫בחוברת זו נעשה שימוש בסמלים הבאים‪:‬‬
‫מציין סכנה של פגיעה גופנית‪ ,‬מוות או נזק‬
‫לכלי בעקבות אי‪-‬ציות להוראות ולאזהרות‬
‫המפורטות בחוברת זו‪.‬‬
‫מציין סכנת התחשמלות‪.‬‬
‫הרכבה וכוונון‬
‫תכולת האריזה‬
‫לפני ההרכבה והכוונון של הכלי חובה לנתק‬
‫אותו מרשת החשמל‪.‬‬
‫אריזה זו מכילה‪:‬‬
‫‪ 1‬רסומת גימור‬
‫‪ 3‬תפסניות )‪ 6‬מ"מ‪ 1/4 ,‬אינץ'‪ 8 ,‬מ"מ(‬
‫‪ 1‬מפתח ‪ 17‬מ"מ‬
‫‪ 1‬חיפוי לפינוי אבק‬
‫‪ 1‬עוקב להעתקה‬
‫‪ 1‬זוג מגלשים‬
‫‪ 1‬מוביל ישר‬
‫‪ 1‬מדריך למשתמש‬
‫‪ 1‬תרשים מפורק‬
‫‪ 1‬כרטיס רישום‬
‫•‬
‫•‬
‫הסרת ערכת המנוע )ציור ‪(A‬‬
‫•‬
‫הרפה את ידית הידוק המנוע )‪ (4‬כדי להסיר את‬
‫ערכת המנוע )‪.(2‬‬
‫הסרה והתקנה של ראש חיתוך )ציור ‪(B‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫בדוק את הכלי‪ ,‬החלקים והאביזרים לנזק שהיה‬
‫עלול להיגרם במהלך המשלוח‪.‬‬
‫קרא בעיון והבן את המידע וההנחיות בחוברת זו‬
‫לפני הפעלת הכלי‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫תיאור )ציור ‪(A‬‬
‫כרסומת הגימור לחומרים רבודים ‪DEWALT DW670‬‬
‫היא כלי מדויק בעל בסיס קטן שתוכנן לביצוע עבודות‬
‫‪5‬‬
‫הפרד את ערכת המנוע )‪ (4‬מבסיס הכרסומת‪.‬‬
‫החזק את ערכת המנוע )‪ (2‬תוך כדי לחיצה על נועל‬
‫הכוש )‪.(10‬‬
‫הכנס את קנה ראש החיתוך )‪ (12‬אל התפסנית‬
‫)‪.(13‬‬
‫הדק את אום התפסנית )‪ (11‬באמצעות מפתח ‪17‬‬
‫מ"מ‪.‬‬
‫כדי להסיר את ראש החיתוך‪ ,‬החזק את גל המנוע‬
‫תוך לחיצה על נועל הכוש )‪.(10‬‬
‫השתמש במפתח ‪ 17‬מ"מ כדי להרפות את ההידוק‬
‫של אום התפסנית )‪ (11‬מספר סיבובים והסר את‬
‫ראש החיתוך‪.‬‬
‫התקנת החיפוי לפינוי האבק‬
‫אסור להדק את אום התפסנית )‪ (11‬ללא ראש‬
‫חיתוך בתפסנית )‪.(13‬‬
‫כשמשתמשים במסב כדורים או בראש חיתוך מוביל‬
‫)ציור ‪(G‬‬
‫• הסר את המגלשים ואת עוקב ההעתקה‪.‬‬
‫• התקן את חיפוי איסוף האבק )‪ (9‬מתחת לבסיס‬
‫המחליק )‪.(8‬‬
‫החלפת תפסנית )ציור ‪(C‬‬
‫כרסומת הגימור מסופקת עם תפסנית ‪ 8‬מ"מ המותקנת‬
‫על הכלי‪ .‬עם הכלי מסופקות עוד שתי תפסניות‪,‬‬
‫המתאימות לראש החיתוך שבשימוש‪.‬‬
‫• הרפה לחלוטין את הידוק אום התפסנית )‪.(11‬‬
‫• הסר את התפסנית )‪ (13‬והחלף אותה‪.‬‬
‫• הדק את אום התפסנית )‪.(11‬‬
‫כשמשתמשים במגלשים ובעוקב העתקה )ציור ‪(H‬‬
‫• התקן את המגלשים )‪ (19‬ואת עוקב ההעתקה‪.‬‬
‫• התקן את החיפוי לפינוי האבק )‪ (9‬בקצוות בעלי‬
‫המגרעות של המגלשים בעזרת שני בורגי ההתקנה‬
‫)‪.(23‬‬
‫כוונון עומק החיתוך )ציור ‪(D‬‬
‫כרסומת הגימור שלך‪ ,‬מתוצרת דה‪-‬וולט‪ ,‬מצוידת בגלגל‬
‫כוונון עדין )‪ (14‬כדי לכוונן את עומק החיתוך‪.‬‬
‫• הרפה את גלגל ההידוק של כוונון העומק )‪.(3‬‬
‫• סובב את גלגל הכוונון )‪ (14‬עד למצב הרצוי‪.‬‬
‫• הדק את גלגל ההידוק של כוונון העומק )‪.(3‬‬
‫הוראות שימוש‬
‫•‬
‫•‬
‫התקנת המובילים )ציור ‪(E‬‬
‫•‬
‫כרסומת הגימור שלך‪ ,‬מתוצרת דה‪-‬וולט‪ ,‬מצוידת‬
‫בשלושה סוגים של מובילים ייעודיים‪.‬‬
‫הקפד תמיד לפעול על‪-‬פי כל הוראות‬
‫הבטיחות והתקנות התקפות‪.‬‬
‫בדוק שערכת המנוע מוצמדת כהלכה‬
‫במחזיק ערכת המנוע‪.‬‬
‫הזן תמיד את החומר המעובד כנגד ראש‬
‫החיתוך )ראה ציור ‪.(I‬‬
‫לפני ההפעלה‬
‫• במידת הצורך‪ ,‬החלף את התפסנית והתקן את ראש‬
‫החיתוך המתאים‪.‬‬
‫• כוונן את עומק החיתוך‪.‬‬
‫עוקב להעתקה‬
‫עוקב ההעתקה )‪ (15‬משמש לביצוע גימור לאורך שפות‬
‫מעוצבות ולא ישרות‪.‬‬
‫• התקן את עוקב ההעתקה בעזרת גלגל ההידוק‬
‫)‪.(16‬‬
‫גימור עם ראשי חיתוך בעלי מסב כדורים או מוביל‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫מוביל ישר‬
‫המוביל הישר )‪ (17‬עשוי מפלסטיק ומסייע למנוע את‬
‫העתקת פגמי הגימור של חומר הבסיס כאשר משתמשים‬
‫בעוקב ההעתקה )‪.(15‬‬
‫• התקן את עוקב ההעתקה )‪.(15‬‬
‫• הצמד בנקישה את המוביל הישר )‪ (17‬על המסב‬
‫)‪ (18‬של עוקב ההעתקה )‪.(15‬‬
‫•‬
‫הסר את המגלשים ואת עוקב ההעתקה‪.‬‬
‫הפעל את הכלי באמצעות מתג הפעלה‪/‬הפסקה‪.‬‬
‫קדם את הכלי במהירות קבועה‪ ,‬הצמד היטב את‬
‫מסב הכדורים או את המוביל אל חומר הבסיס‪.‬‬
‫הפסק את פעולת הכלי‪.‬‬
‫גימור של שפות מעוצבות )ציור ‪(F‬‬
‫התקן תמיד את עוקב ההעתקה במהלך שימוש‬
‫בראשי חיתוך ללא מסב כדורים או מוביל‪.‬‬
‫מגלשים‬
‫המגלשים )‪ (19‬משמשים ליצירת גשר ליישור בליטות‬
‫או לכרסום ציפוי רבוד‪.‬‬
‫• הקפד לוודא שהקצוות בעלי המגרעת של המגלשים‬
‫פונים לאותו כיוון‪.‬‬
‫• התקן את שני המגלשים )‪ (19‬מתחת לבסיס‬
‫ההחלקה )‪ (8‬באמצעות בורגי ההתקנה )‪.(20‬‬
‫•‬
‫כוונון עוקב ההעתקה )ציור ‪(F‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫מרחק צדי‬
‫• הרפה את גלגל ההידוק )‪ (21‬וקבע את המרחק‬
‫הצדי באמצעות בורג הכוונון )‪.(22‬‬
‫• הדק שוב את גלגל ההידוק )‪.(21‬‬
‫כוונן את קצה עוקב ההעתקה באמצעות בורג הכוונון‬
‫העדין )‪ (22‬לפי הצורך‪.‬‬
‫הפעל את הכלי באמצעות מתג הפעלה‪/‬הפסקה‬
‫)‪.(1‬‬
‫קדם את הכלי במהירות קבועה‪ ,‬הצמד היטב את‬
‫עוקב ההעתקה אל חומר הבסיס‪.‬‬
‫הפסק את פעולת הכלי‪.‬‬
‫גימור של שפות ישרות )ציור ‪(E‬‬
‫• הצמד בנקישה את המוביל הישר )‪ (17‬על עוקב‬
‫ההעתקה )‪ (15‬כפי שמפורט לעיל‪.‬‬
‫• פעל כמפורט לעיל עבור שפות מעוצבות‪.‬‬
‫אפשר גם לבצע גימור של שפות ישרות באמצעות עוקב‬
‫ההעתקה בלבד‪.‬‬
‫גובה‬
‫• הרפה את גלגל ההידוק )‪ (16‬והזז את עוקב‬
‫ההעתקה )‪ (15‬למעלה או למטה‪ ,‬לפי הצורך‪.‬‬
‫• הדק את גלגל ההידוק )‪.(16‬‬
‫הסרת פסים מחומר ממשטח ישר )ציורים ‪ E‬ו‪(H-‬‬
‫•‬
‫‪6‬‬
‫הסר את עוקב ההעתקה )‪.(15‬‬
‫• התקן את המגלשים )‪ (19‬מתחת לבסיס ההחלקה‬
‫)‪ (8‬כפי שפורט לעיל‪.‬‬
‫• הצב את המגלשים מעל לרצועה של החומר הבולט‬
‫)כמו למשל דבק( שיש צורך להסיר‪.‬‬
‫• הפעל את הכלי; החזק את הכלי באופן יציב והעבר‬
‫אותו לאורך הרצועה שיש להסיר‪.‬‬
‫• ודא תמיד שהכלי מנותק לאחר סיום העבודה ולפני‬
‫הוצאת התקע משקע החשמל‬
‫אפשר להשתמש גם במגלשים לצורך הכרסום של חומרי‬
‫ציפוי רבודים אחידים‪.‬‬
‫כלים פסולים ושמירה על הסביבה‬
‫הבא את הכלים הפסולים שלך לתחנת שירות מורשית‬
‫של דה‪-‬וולט‪ ,‬שם ידאגו לסילוקם באופן שאינו פוגע‬
‫באיכות הסביבה‪.‬‬
‫הצהרת תאימות‬
‫‪DW670‬‬
‫חברת דה‪-‬וולט מצהירה בזאת שכלי העבודה‬
‫החשמליים האלה תוכננו לעמידה בכל דרישות‬
‫התקנים הבאים‪EEC, 89/336//89/392 :‬‬
‫‪EEC, 73/23/EEC, EN 50144, EN‬‬
‫& ‪55104, EN 55014, EN 61000-3-2‬‬
‫‪.EN 61000-3-3‬‬
‫הוצאת אבק‬
‫כשמשתמשים במסב כדורים או בראש חיתוך מוביל‬
‫)ציור ‪(G‬‬
‫• התקן את חיפוי איסוף האבק )‪ (9‬כפי שמוצג‪.‬‬
‫אם מתקינים את חיפוי איסוף האבק )‪ (9‬מתחת לבסיס‬
‫המחליק )‪ ,(8‬הוא יכול גם לשמש כמוביל לבקרה מושלמת‬
‫של תהליך הגימור‪.‬‬
‫רמת לחץ הרעש לפי התקנים ‪EEC & 89/392//86/188‬‬
‫‪ ,EEC‬כשהיא נמדדת לפי תקן ‪:EN 50144‬‬
‫‪84.0‬‬
‫‪) LpA‬לחץ הקול()‪* dB(A‬‬
‫‪87.0‬‬
‫‪) LWA‬עצמת רעש()‪dB(A‬‬
‫* ליד אוזני המפעיל‬
‫כשמשתמשים במגלשים ובעוקב העתקה )ציור ‪(H‬‬
‫• התקן את חיפוי איסוף האבק )‪ (9‬כפי שמוצג‪.‬‬
‫מכיוון שחיפוי איסוף האבק )‪ (9‬יוצר עכשיו מאריך של‬
‫הבסיס המחליק‪ ,‬הוא מספק גם בקרה מיטבית של‬
‫תהליך הכרסום‪.‬‬
‫נקוט באמצעים מתאימים להגנה על השמיעה אם עצמת‬
‫הרעש עולה על ‪.dB(A)85‬‬
‫כאשר מבצעים עבודות גימור ללא עוקב ההעתקה‪ ,‬רצוי‬
‫להשתמש בראש חיתוך עם מסב כדורים‪.‬‬
‫עצמת האצה משוקללת על‪-‬פי תקן ‪:EN 50144‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ 1.5‬מ'‪/‬שנייה‬
‫פנה לתחנת השירות שלך לקבלת מידע נוסף על אודות‬
‫אביזרים מתאימים לכלי שלך‪.‬‬
‫תחזוקה‬
‫מנהל מחלקת הנדסה ופיתוח מוצרים‬
‫‪Horst Großmann‬‬
‫‪DEWALT, Idstein, Germany‬‬
‫הכלי שלך‪ ,‬מתוצרת דה‪-‬וולט‪ ,‬תוכנן לפעול למשך זמן‬
‫ממושך עם תחזוקה מזערית‪ .‬פעולה ממושכת ומשביעת‬
‫רצון של הכלי תלויה בטיפול נכון בכלי ובניקוי סדיר‪.‬‬
‫סיכה‬
‫הכלי החשמלי שלך אינו זקוק לסיכה נוספת‪.‬‬
‫ניקוי‬
‫שמור על ניקיון חריצי האוורור ונקה באופן סדיר את בית‬
‫הכלי באמצעות מטלית רכה‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫הוראות בטיחות‬
‫‪10‬‬
‫בזמן שימוש בכלי עבודה חשמליים חובה תמיד‬
‫להקפיד על כל כללי הבטיחות הישימים כדי להפחית‬
‫סכנת התלקחות אש‪ ,‬התחשמלות ופגיעה גופנית‪.‬‬
‫לפני הפעלת הכלי‪ ,‬קרא בעיון את הוראות הבטיחות‬
‫המפורטות להלן‪.‬‬
‫שמור על הוראות אלה במקום בטוח!‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫כללי‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫שמור על ניקיון אזור העבודה‬
‫שולחן עבודה או מקום עבודה שאינו מסודר עלול‬
‫לגרום לתאונות‪.‬‬
‫התחשב בתנאי הסביבה של מקום העבודה‬
‫אל תחשוף את כלי העבודה ללחות גבוהה‪.‬‬
‫הקפד על תאורה טובה באזור העבודה‪ .‬אל תשתמש‬
‫בכלי עבודה חשמליים בקרבת נוזלים או גזים‬
‫דליקים‪.‬‬
‫הגנה מפני התחשמלות‬
‫מנע ככל האפשר מגע גופני עם גופים או משטחים‬
‫מאורקים )כמו למשל צינורות מים‪ ,‬רדיאטורים של‬
‫מערכת הסקה‪ ,‬תנורים חשמליים‪ ,‬מקררים וכו'(‪.‬‬
‫כאשר יש להפעיל את הכלי בתנאים קשים )כמו‬
‫למשל במקרה של לחות גבוהה‪ ,‬במהלך פעולת‬
‫עיבוד המייצרת כמות גדולה של שבבי מתכת וכו'(‬
‫ניתן לשפר את הבטיחות החשמלית שלו על‪-‬ידי‬
‫התקנת שנאי מבודד או מפסק פחת בקו ההזנה‪.‬‬
‫הרחק ילדים ממקום העבודה‬
‫אל תאפשר לילדים לגעת בכלי או בכבל המאריך‬
‫שלו‪ .‬הרחק עוברי אורח מאזור העבודה‪.‬‬
‫כבלים מאריכים לשימוש במקומות פתוחים‪ ,‬תחת‬
‫כיפת השמיים‬
‫כאשר מפעילים את הכלי במקום שאינו מקורה‪,‬‬
‫חובה תמיד להשתמש בכבלים מאריכים המיועדים‬
‫לשימוש תחת כיפת השמיים ומסומנים בהתאם‪.‬‬
‫אחסן כלי עבודה שאינם בשימוש‬
‫כשכלי העבודה אינם בשימוש חובה לאחסן אותם‬
‫במקום יבש ונעול או במקום גבוה‪ ,‬הרחק מטווח ידם‬
‫של ילדים‪.‬‬
‫לבש בגדים מתאימים‬
‫אל תלבש פריטי לבוש רפויים או תכשיטים‪.‬‬
‫הם עלולים להיתפס בחלקים נעים‪ .‬כשעובדים מחוץ‬
‫למבנה מומלץ להשתמש בכפפות עבודה מגומי‬
‫ולנעול נעליים בעלות סוליות המונעות החלקה‪.‬‬
‫השתמש באמצעי מתאים לאיסוף שיער ארוך כדי‬
‫להרחיק אותו מאזור העבודה‪.‬‬
‫השתמש במשקפי מגן‬
‫כמו‪-‬כן‪ ,‬השתמש במסכת הגנה לפנים או במסכת‬
‫אבק בכל מקרה בו העבודה עלולה ליצור אבק או‬
‫לגרום להתעופפות חלקיקים‪.‬‬
‫היזהר מעצמת רעש גדולה מדי‬
‫נקוט באמצעים מתאימים להגנה על השמיעה אם‬
‫עצמת הרעש עולה על ‪.dB(A)85‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫‪8‬‬
‫אבטח את החלק שיש לעבד‬
‫השתמש במלחציים או במלחצת הידוק כדי לאבטח‬
‫את הפריט המעובד‪ .‬במצב זה הפריט מאובטח טוב‬
‫יותר ושתי הידיים חופשיות להפעלת הכלי‪.‬‬
‫שמור על יציבות‬
‫הקפד על עמידה יציבה ושיווי משקל‪.‬‬
‫מנע הפעלה שלא בכוונה‬
‫אל תישא כלי המחובר לרשת החשמל כשהאצבע‬
‫מונחת של מתג ההפעלה‪/‬הפסקה‪ .‬ודא שמתג‬
‫ההפעלה של הכלי נמצא במצב מנותק לפני חיבור‬
‫הכלי לרשת החשמל‪.‬‬
‫שמור על ערנות‬
‫שים לב לעבודה אותה יש לבצע‪ .‬פעל בהיגיון‪.‬‬
‫אל תפעיל את הכלי כאשר אתה עייף ואינך ערני‪.‬‬
‫ניתוק הכלי‬
‫הפסק את פעולת הכלי והמתן עד לעצירה מוחלטת‬
‫לפני השארת הכלי ללא השגחה‪.‬‬
‫נתק את הכלי מרשת החשמל כאשר הוא אינו‬
‫בשימוש‪ ,‬לפני טיפול בכלי או החלפת אביזרים‪.‬‬
‫הסר את המפתחות וכלי הכוונון‬
‫בדוק תמיד שהמפתחות והכלים המשמשים לכוונון‬
‫מוסרים מהכלי לפני הפעלתו‪.‬‬
‫השתמש בכלי מתאים‬
‫ייעוד הכלי מתואר בחוברת הוראות זו‪ .‬אל תאמץ כלי‬
‫עבודה או כלי עזר ייעודיים קטנים כדי לבצע עבודות‬
‫המחייבות שימוש בכלי עבודה המתאימים לעומס‬
‫כבד‪ .‬הכלי יבצע את העבודה באופן טוב ובטוח יותר‬
‫כאשר הוא יופעל בקצב העיבוד אליו הוא מיועד‪.‬‬
‫אזהרה! שימוש באביזרים‪ ,‬בציוד עזר כלשהו או‬
‫ביצוע פעולה בכלי זה שלא הומלצו בחוברת הוראות‬
‫זו עלולים לגרום לסכנת פגיעה גופנית‪.‬‬
‫שמור על תקינות הכבל‬
‫אסור בהחלט לשאת את הכלי באמצעות הכבל או‬
‫למשוך אותו כדי לנתק את הכבל מהשקע‪ .‬הרחק‬
‫את הכבל ממקורות חום‪ ,‬שמן ומקומות חדים‪.‬‬
‫טפל בכלים כהלכה‬
‫שמור על הכלים במצב תקין ונקיים כדי להבטיח‬
‫ביצועים טובים ובטוחים יותר‪ .‬בצע את פעולות‬
‫התחזוקה והחלפת ציוד העזר על‪-‬פי ההוראות‪.‬‬
‫בדוק באופן סדיר את תקינות הכבל החשמלי‬
‫של הכלי ואם התגלה בו נזק דאג לתיקון הכבל‬
‫בתחנת שירות מורשית של דה‪-‬וולט‪ .‬בצע ביקורות‬
‫תקופתיות סדירות של תקינות הכבלים המאריכים‬
‫והחלף כבלים מאריכים שהתגלה בהם נזק‪ .‬הקפד‬
‫על ניקיון משמן ורטיבות של הידיות והמתגים‪.‬‬
‫בדוק את תקינות הכלי‬
‫לפני השימוש בכלי‪ ,‬בדוק אותו בקפדנות כדי‬
‫להבטיח שהוא יפעל כהלכה ויבצע את הפעולה‬
‫אותה הוא יועד לבצע‪ .‬בדוק את היישור ואת חופש‬
‫התנועה של חלקים נעים‪ ,‬שבר חלקים או כל פגם‬
‫או נזק אחר שעלול להשפיע על הפעולה התקינה‬
‫של הכלי‪.‬‬
‫תיקון או החלפה של מגנים או של חלקים פגומים‬
‫אחרים חייבים להתבצע על‪-‬פי ההוראות‪.‬‬
‫אל תשתמש בכלי אם מתג ההפעלה שלו לא‬
‫תקין‪.‬‬
‫להחלפת המתג‪ ,‬פנה לתחנת שירות מורשית של‬
‫דה‪-‬וולט‪.‬‬
‫‪ 20‬לתיקון הכלי‪ ,‬פנה לתחנת שירות מורשית של‬
‫דה‪-‬וולט‪.‬‬
‫כלי זה עומד בדרישות של תקנות הבטיחות‬
‫הישימות‪ .‬מטעמי בטיחות ובהתאם לתקנות‪ ,‬התיקון‬
‫של ציוד חשמלי חייב להתבצע אך ורק בידי חשמלאי‬
‫מוסמך‪.‬‬
‫הוראות בטיחות נוספות לראשי חיתוך‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫השתמש רק בראשי חיתוך בעלי קנה בקוטר זהה‬
‫למידת התפסנית המותקנת על הכלי‪.‬‬
‫השתמש תמיד בכלי חיתוך המתאימים למהירות‬
‫סיבוב של ‪ 30,000‬סל"ד ומסומנים בהתאם‪.‬‬
‫אסור בהחלט להשתמש בראשי חיתוך בעלי קוטר‬
‫העולה על הקוטר המרבי המפורט בחלק הדן‬
‫בנתונים הטכניים‪.‬‬
‫‪zst00134012 - 12-08-2010‬‬
‫‪9‬‬
10
GB
WARRANTY CARD
LT
GARANTINIS TALONAS
D
GARANTIEKARTE
LV
GARANTIJAS TALONS
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
IL
‫תעודת אחריות‬
GB
D
CZ
12
H
LT
LV
PL
IL
month
monate
měsíců
hónap
mėn
mēneši
miesiący
‫חודש‬
GB
Serial No.
Date of sale
D
Seriennummer
Verkaufsdatum
Stempel
Unterschrift
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napia
Pecsét helye
Aláírás
LT
Serijos numeris
Pardavimo data
Pardavėjo antspaudas
Parašas
LV
Sērijas numurs
Pārdošanas datums
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
IL
‫מס’ סידורי‬
‫תאריך הרכישה‬
Selling stamp Signature
Pārdevēja zīmogs
Pārdevēja paraksts
Stempel
Podpis
‫חותמת המוכר‬
‫חתימה‬
GB
D
Service address
England
210 Bath Road, Slough
Berkshire SL 1 3YD
Tel.: 01753/511234
Fax: 01753/551155
CZ
Service-Adresse
Deutschland
Richard-Klinger-Straße
65510 Idstein
Tel.: 06126/210
Fax: 06126/21601
LT
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 577 008 550/551
Fax: 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
IL
LV
Remonto dirbtuvių adresas
BLACK & DECKER
Žírmūnų 139a
2012 Vílníus
Tel.: 273 73 59
Fax: 273 74 73
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 244 403 247
Fax: 241 770 167
Servisa adrese
Baltijas Dizaina Grupa
Skanstes iela 13
Rīga, LV-1013,
Latvija
Tel.: 00371-7375769
Fax: 00371-7360591
‫ נציגי בלק אנד דקר‬,‫קבוצת מכשירי עבודה בע"מ‬
.‫ודיוולט בישראל‬
.‫מעבדת שירות ארצית ואולם תצוגה מרכזי‬
‫ איזור התעשיה חולון‬1 ‫ רח' המרכבה‬:‫כתובת‬
5588910-03 :‫ פקס‬5588832-03 :‫טלפונים‬
www.dewalt.org.il :‫אתרי אינטרנט‬
www.blackanddecker.org.il
PL
‫ יש להזין את הכלי מרשת‬:‫! אזהרה‬
,‫החשמל רק דרך מפסק מגן לזרם דלף‬
.‫ אמפר‬0.03 -‫הפועל בזרם שאינו גדול מ‬
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
GB
Documentation of the warranty repair
LT
Garantinių remontų dukumentacija
D
Dokumentation der Garantiereparatur
LV
Garantijas remonta dokumentācija
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
IL
‫תיעוד תיקון באחריות‬
CZ
H
GB
No.
D
Nr.
CZ
Číslo
Sorszám
H
Nr.
LV
N.p.k.
IL
06/10
Date of repair
repair
Annahmedatum
Nr.
’‫מס‬
Repair order
Defect
Stamp
Defekt
Stempel
no.
Reparaturdatum
Auftragsnum-
Signature
mer
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Unterschrift
Závada
Razítko
Podpis
Bejelentés idõpontja
Javítási idõpont
Jótállás új határideje
LT
PL
Date of receipt for
Registracijos data
Remonto data
Javitási
Hiba jelleg
Pecsét
munkalapszám
oka
Aláírás
Remonto Nr.
Defektas
Antspaudas
Parašas
Pieņemšanas
Remonta
Remonta doku-
datums
datums
menta numurs
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
‫תאריך הקבלה לתיקון‬
‫תאריך התיקון‬
‫מס’ הזמנת התיקון‬
Defekti
Zīmogs
Przebieg
Stempel
naprawy
Podpis
‫תקלה‬
‫חותמת‬
Paraksts
‫חתימה‬
Download PDF

advertising