DW670 | DeWalt DW670 TRIMMER - EU instruction manual

372001-15 EST
DW670
Eesti keel
(Originaaljuhend)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
7
14
Joonis / Рисунок 1
a
b
x
x
x
x
x
x
x
x
x
c
e
f
d
g
h
i
3
Joonis / Рисунок 2
Joonis / Рисунок 3
b
j
m
k
m
k
l
Joonis / Рисунок 5
Joonis / Рисунок 4
a
q
o
h
c
r
s
n
t
4
p
Joonis / Рисунок 6
Joonis / Рисунок 7
a
xxxxxx
o
h
i
p
u
v
Joonis / Рисунок 8
Joonis / Рисунок 9
w
i
s
5
Joonis / Рисунок 10
6
EESTI KEEL
LAMINAADILÕIKUR
DW670
Õnnitleme!
Olete valinud DEWALT-i tööriista. Aastatepikkused
kogemused, põhjalik tootearendus ja innovatsioon
teevad DEWALTist ühe kindlama partneri
professionaalsetele elektritööriistade kasutajatele.
Tehnilised andmed
Pinge
V
Suur-Britannia ja Iirimaa
V
Tüüp
Sisendvõimsus
W
Lõikamissügavus
mm
Lõiketera läbimõõt, max
mm
Padruni mõõt, max
mm, toll, mm
Vabakäigukiirus
min-1
Läbimõõt
mm
Kaane läbimõõt
mm
Kaal
kg
LpA (helirõhk)
KPA (helirõhu määramatus)
LWA (helivõimsus)
KWA (helivõimsuse määramatus)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
DW670
230
240/115
1
600
22
28
6, 1/4, 8
30 000
65
60
1,9
89
3
98
3,5
Vibratsiooni koguväärtused (kolmeteljelise vektori summa)
mõõdetud vastavalt EN 60745:
Vibratsiooni mõju ah
ah =
Määramatus K =
m/s²
m/s²
6,0
1,6
Sel infolehel toodud vibratsiooni mõju tase
on mõõdetud vastavalt standardis EN 60745
kirjeldatud standardtestile ja seda saab kasutada
tööriistade omavaheliseks võrdlemiseks. Seda võib
kasutada mõju esmasel hindamisel.
HOIATUS. Märgitud vibratsiooni mõju
kehtib tööriista tavalise kasutamise
korral. Kuid kui tööriista kasutatakse
erinevate tööde jaoks, erinevate
lisaseadmetega või kui tööriist on
halvasti hooldatud, võivad vibratsiooni
mõjuväärtused olla erinevad. Sellisel
juhul võib kogu tööaja kestel mõjuv
vibratsioon olla märkimisväärselt
tugevam.
Vibratsiooni mõjuaja arvestusel
tuleb arvesse võtta ka aega, mil
tööriist on välja lülitatud või pöörleb
vabakäigul ning tööd ei tee. See võib
märkimisväärselt vähendada kogu
tööaja kestel mõjuvat vibratsiooni.
Määratlege täiendavad
ohutusmeetmed, mis on vajalikud
kasutaja kaitsmiseks vibratsiooni
tagajärgede eest: elektritööriistade
ja tarvikute hooldus, käte hoidmine
soojas ja tööprotsesside korraldus.
Kaitsmed
Euroopa
230 V tööriistad
10 A, võrgutoide
Ühendkuningriik ja Iirimaa
230 V tööriistad
13 amprit, pistikus
Ühendkuningriik ja Iirimaa
115 V tööriistad
16 amprit, pistikus
Mõisted Ohutusjuhised
Järgmised määratlused kirjeldavad iga märksõna
olulisust. Palun lugege juhendit ja pöörake
tähelepanu nendele sümbolitele.
OHT. Tähistab tõenäolist ohtlikku
olukorda, mis mittevältimisel lõppeb
surma või raske kehavigastusega.
HOIATUS. Juhib tähelepanu ohtlikule
olukorrale, mis, kui seda ei väldita,
võib lõppeda surma või raskete
kehavigastustega.
ETTEVAATUST! Tähistab võimalikku
ohuolukorda – kui seda ei väldita, võib
tagajärjeks olla väike või mõõdukas
kehavigastus.
MÄRKUS. Viitab praktikale mis ei ole
seotud kehavigastusega, kuid kui
seda ei väldita, võib see põhjustada
varalist kahju.
Tähendab elektrilöögiohtu.
Tähendab tuleohtu.
7
EESTI KEEL
EÜ vastavusdeklaratsioon
MASINADIREKTIIV
DW670
DEWALT kinnitab, et jaotises „Tehnilised andmed”
kirjeldatud tooted vastavad standarditele: 2006/42/
EF, EN 60745-1, EN 60745-2-17.
Tooted vastavad ka direktiivi 2004/108/EÜ
nõuetele. Lisainfo saamiseks palun kontakteeruge
DEWALTiga allpool asuval aadressil või vaadake
kasutusjuhendi tagaküljel olevat informatsiooni.
Allakirjutanu vastutab tehnilise dokumentatsiooni
kokkupaneku eest ja kinnitab seda DEWALTi nimel.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
4.10.2009
HOIATUS. Vigastusohu vähendamiseks lugege tähelepanelikult juhendit.
Üldised hoiatused elektritööriistade kasutamisel
HOIATUS. Lugege läbi kõik
hoiatused ja juhised. Kõigi juhiste
täpne järgimine aitab vältida
elektrilöögi, tulekahju ja/või raske
kehavigastuse ohtu.
HOIDKE KÕIK HOIATUSED JA JUHISED
TULEVIKU TARVIS ALLES
Hoiatustes kasutatud mõiste „elektritööriist” viitab
võrgutoitel töötavatele (juhtmega) ja akutoitel
töötavatele (juhtmeta) elektritööriistadele.
1) TÖÖALA OHUTUS
a) Tööala peab olema puhas ja hästi
valgustatud. Korrast ära ja pimedad
tööalad võivad põhjustada õnnetusi.
b) Ärge kasutage elektritööriistu
plahvatusohtlikus keskkonnas, näiteks
tuleohtlike vedelike, gaaside või tolmu
läheduses. Elektritööriistad tekitavad
sädemeid, mis võivad süüdata tolmu või
aurud.
8
c)
Hoidke lapsed ja kõrvalseisjad
elektritööriista kasutamise ajal ohutus
kauguses. Tähelepanu hajumisel võite
kaotada kontrolli tööriista üle.
2) ELEKTRIOHUTUS
a) Elektritööriista pistik peab vastama
vooluvõrgule. Ärge kunagi muutke
pistikut mis tahes moel. Ärge kasutage
maandatud elektritööriistade puhul
adapter-pistikut. Muutmata pistikud
ja sobivad pistikupesad vähendavad
elektrilöögiohtu.
b) Vältige kehalist kontakti maandatud
pindadega nagu torud, radiaatorid,
pliidid ja külmkapid. Kui olete on
maandatud, suureneb elektrilöögioht.
c) Ärge viige elektritööriistu vihma kätte või
märgadesse tingimustesse. Elektritööriista
sattunud vesi suurendab elektrilöögi ohtu.
d) Ärge vigastage toitekaablit. Ärge kunagi
kasutage seadme toitekaablit selle
kandmiseks, tõmbamiseks või pistiku
eemaldamiseks seinakontaktist. Kaitske
kaablit kuumuse, õli, teravate nurkade
ja liikuvate osade eest. Kahjustatud või
sassis kaablid suurendavad elektrilöögi
ohtu.
e) Kui kasutate tööriista välitingimustes,
kasutage kindlasti välitingimusteks
ettenähtud pikendusjuhet.
Välitingimustesse sobiva pikendusjuhtme
kasutamine vähendab elektrilöögiohtu.
f) Kui elektritööriista niisketes
tingimustes kasutamine on vältimatu,
kasutage rikkevoolukaitset (RCD).
Rikkevoolukaitsme kasutamine vähendab
elektrilöögiohtu.
3) ISIKUOHUTUS
a) Säilitage valvsus, jälgige mida teete
ja kasutage elektritööriista mõistlikult.
Ärge kasutage elektritööriista väsimuse
korral või alkoholi, narkootikumide
või arstimite mõju all olles. Kui
elektritööriistaga töötamise ajal tähelepanu
kas või hetkeks hajub, võite saada raskeid
kehavigastusi.
b) Kasutage isikukaitsevahendeid. Kandke
alati kaitseprille. Isikukaitsevahendid, nagu
tolmumask, libisemiskindlad jalanõud, kiiver
või kuulmiskaitsevahendid, vähendavad
nõuetekohasel kasutamisel kehavigastusi.
c) Vältige soovimatut käivitumist.
Veenduge, et enne tööriista vooluvõrku
ja/või aku külge ühendamist on
käivituslüliti väljalülitatud asendis.
Kandes tööriista sõrm lülitil või ühendades
EESTI KEEL
d)
e)
f)
g)
vooluvõrku tööriista mille lüliti on tööasendis
kutsub esile õnnetuse.
Enne elektritööriista sisselülitamist
eemaldage kõik reguleerimisvõtmed ja
mutrivõtmed. Tööriista pöörleva osa külge
jäetud mutrivõti või mõni muu võti võib
tekitada kehavigastusi.
Ärge upitage. Seiske kogu aeg kindlalt
ja hoidke tasakaalu. See tagab parema
kontrolli tööriista üle ettearvamatutes
situatsioonides.
Kandke nõuetekohast riietust. Ärge
kandke lotendavaid rõivaid ega ehteid.
Hoidke juuksed, riided ja kindad eemal
liikuvatest osadest. Laiad riided, ehted või
pikad juuksed võivad jääda liikuvate osade
vahele.
Kui seadmega on kaasas
tolmueraldusliides ja kogumisseade,
veenduge, et need on ühendatud ja
neid kasutatakse nõuetekohaselt.
Tolmukogumisseadme kasutamine võib
vähendada tolmuga seotud ohte.
4) ELEKTRITÖÖRIISTA KASUTAMINE JA
HOOLDUS
a) Ärge koormake elektritööriista üle.
Kasutage konkreetseks otstarbeks
sobivat elektritööriista. Elektritööriist
töötab paremini ja ohutumalt võimsusel, mis
on tööks ette nähtud.
b) Ärge kasutage tööriista, kui seda ei saa
lülitist sisse ja välja lülitada. Elektritööriist,
mida ei saa juhtida lülitist, on ohtlik ja vajab
remonti.
c) Enne seadistuste tegemist, lisaseadmete
vahetamist või tööriista säilituskohta
panekut eemaldage tööriist vooluvõrgust
ja/või eemaldage aku. Nende meetmete
järgimine vähendab elektritööriista tahtmatu
käivitamise ohtu.
d) Pikemaks seisma jäänud elektritööriistu
hoidke lastele kättesaamatus kohas.
Ärge lubage tööriista kasutada inimestel,
kes pole saanud vastavat väljaõpet või
pole lugenud instruktsiooni. Oskamatutes
kätes võivad elektritööriistad olla väga
ohtlikud.
e) Elektritööriistu tuleb hooldada.
Kontrollige, et liikuvad osad sobivad
kokku ja ei kiilu kinni, osad oleksid
terved ja kõiki muid tööriista tööd
mõjutada võivaid tingimusi. Kahjustuste
korral laske tööriista enne edasist
kasutamist remontida. Paljud õnnetused
on põhjustatud halvasti hooldatud
elektritööriistadest.
f)
g)
Hoidke lõikekettad teravad ja puhtad.
Õigesti hooldatud, teravate servadega
lõikeriistad kiiluvad väiksema tõenäosusega
kinni ja neid on lihtsam juhtida.
Kasutage elektritööriista, lisaseadmeid
ja otsikud jne. vastavalt käesolevas
juhendis toodule, võttes arvesse nii
tööpiirkonda kui tehtava töö iseloomu.
Kasutades tööriista mitte sihtotstarbeliselt
võib lõppeda raskete tagajärgedega.
5) HOOLDUS
a) Laske tööriista regulaarselt hooldada
kvalifitseeritud remonditöökojas ja
kasutage ainult originaalvaruosi. Nii
tagate tööriista ohutuse.
Täiendavad ohutuseeskirjad
freeside kasutamisel
• Hoidke elektritööriista kinni maandatud
käepidemetest, sest frees võib kokku
puutuda toitekaabliga. Kokkupuutel
pingestatud juhtmega satuvad voolu alla ka
elektritööriista metallosad, andes kasutajale
elektrilöögi.
• Kinnitage detail pitskruvide vms abil
kindlale alusele. Kui hoiate detaili käes või
keha vastas, on see ebastabiilne ja võib
põhjustada tööriista üle kontrolli kaotamist.
Täiendavad ohutuseeskirjad
lõikurite kasutamisel
• Kasutage ainult sirglõiketera, soonelõiketera,
profiillõiketera, peitellõiketera või soonega
lõikenuga, mille varre diameeter on 6–8 mm
ning mis vastab teie tööriistale.
• Kasutage lõiketeri, mis sobivad kasutamiseks
töökiirusel 30 000 min-1 ning on asjakohaselt
tähistatud.
HOIATUS. Ärge kasutage lõiketeri,
mille läbimõõt ületab tehniliste
andmete jaotises näidatud
maksimaalse läbimõõtu.
• Sirglõiketerade, soonlõiketerade, profiillõiketerade varre läbimõõt PEAB olema kuni 8 mm;
max läbimõõt PEAB olema kuni 36 mm, max
lõikesügavus PEAB olema kuni 10 mm.
• Peitellõiketerade varre maksimaalne läbimõõt
PEAB olema kuni 8 mm ja tera maksimaalne
läbimõõt PEAB olema kuni 25 mm.
• Soonega lõiketera varre läbimõõt PEAB olema
kuni 8 mm; max läbimõõt PEAB olema kuni
40 mm, max lõikesügavus PEAB olema kuni
4 mm.
9
EESTI KEEL
Muud ohud
c. Sügavuse reguleerimise ratas
Vaatamata asjakohaste ohutusnõuete järgimisele
ja ohutusseadmete kasutamisele ei õnnestu
teatavaid riske vältida. Need on järgmised.
– Kuulmiskahjustused.
– Lendavates osakestest tekitatud
kehavigastuste oht.
– Põletushaavade oht, mida tekitavad käitamisel
kuumenevad tarvikud.
– Pikemaajalisest kasutamisest tekitatud
kehavigastusoht.
Tähistused tööriistal
Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid.
Enne kasutamist lugege
kasutusjuhendit.
KUUPÄEVAKOODI ASUKOHT (JN 1)
Kuupäevakood (x), mis samuti sisaldab
tootmisaastat, on trükitud korpusele.
Näiteks:
2010 XX XX
tootmisaasta
Pakendi sisu
Pakend sisaldab:
1 laminaadifrees
3 padrunid (6 mm, 1/4”, 8 mm)
1 17 mm mutrivõti
1 äratõmbeliitmik
1 kopeer
1 kaks jalust
1 sirgjuhik
1 kasutusjuhend
1 detailijoonis
• Veenduge, et tööriist, selle osad või
lisatarvikud ei oleks transpordil saanud
kahjustada.
• Võtke enne kasutamist aega, et kasutusjuhend
põhjalikult läbi lugeda ja endale selgeks teha.
Kirjeldus (jn 1)
HOIATUS. Ärge kunagi ehitage
elektritööriista ega selle ühtki osa
ümber. Tagajärjeks võib olla kahjustus
või kehavigastus.
a. Toitelüliti
b. Mootor
10
d. Mootori fikseerimishoob
e. Mootorihoidik
f. Laastukaitse
g. Freesitald
h. Liugtald
i. Äratõmbekate
SEADME OTSTARVE
Laminaadifrees DEWALT DW670 on väikese
tallaga väga täpne tööriist puit- ja plastlaminaadi
professionaalseks lõikamiseks.
ÄRGE kasutage seadet niiskes või märjas
keskonnas ega plahvatusohtlike gaaside või
vedelike läheduses.
Need lõikurid on professionaalsed elektritööriistad.
ÄRGE lubage lastel tööriista puutuda.
Kogenematute kasutajate puhul on vajalik
juhendamine.
Elektriohutus
Elektrimootor on välja töötatud vaid kindla pingega
töötamiseks. Veenduge alati, et toitepinge vastab
andmesildile märgitud väärtusele.
See DEWALTi tööriist on
topeltisolatsiooniga, vastavuses
standardiga EN 60745. Seega ei ole
maandusjuhet vaja.
HOIATUS. 115 V seadet tuleb käitada
läbi tõrkekindla eraldustrafo, mille
primaar- ja sekundaarmähise vahel on
maandus.
Kui voolujuhe on vigastatud, tuleb see vahetada
spetsiaalselt DEWALTi hooldusorganisatsiooni
poolt ettevalmistatud voolujuhtme vastu.
Toitepistiku väljavahetamine
(ainult Ühendkuningriik ja
Iirimaa)
Kui uue pistiku paigaldamine on vajalik, tegutsege
järgmiselt:
• Kõrvaldage vana pistik ohutult.
• Ühendage pruun juhe uue pistiku
faasiklemmiga.
• Ühendage sinine juhe neutraalklemmiga.
HOIATUS. Maandusklemmiga
ühendusi ei tehta.
Järgige kvaliteetsete pistikutega kaasasolevaid
paigaldusjuhiseid. Soovitatav kaitse: 13 A.
EESTI KEEL
Pikenduskaabli kasutamine
Kui pikendusjuhe on vajalik, kasutage
heakskiidetud 3-soonelist pikendusjuhet, mis sobib
selle tööriista sisendvõimsusega (vaadake tehnilist
informatsiooni). Minimaalne juhtme suurus on
1,5 mm2; maksimaalne pikkus 30 m.
Kasutades kaablirulli, kerige see alati täielikult lahti.
PAIGALDUS JA SEADISTAMINE
HOIATUS. Vigastusohu
vähendamiseks lülitage seade
välja ja eemaldage vooluallikast
enne lisaseadmete paigaldamist ja
eemaldamist ning enne seadistuste
reguleerimist või remonti. Veenduge,
et päästiklüliti on asendis OFF (väljas).
Ettevaatamatu käivitamine võib
põhjustada vigastuse.
Mootori eemaldamine (jn 1)
Vabastage mootori kinnitushoob (d), et eemaldada
mootor (b).
Lõiketera sisestamine ja eemaldamine (jn 2)
1. Eemaldage mootor (b) freesitalla küljest.
2. Hoidke mootorit (b) kinni ja vajutage võlli
lukustit (j).
3. Sisestage lõiketera võll (l) padrunisse (m).
4. Pingutage padruni mutter (k) 17 mm
mutrivõtmega.
5. Lõiketera eemaldamiseks hoidke motoori võlli
paigald, vajutades võlli lukustit (j).
6. Keerake 17 mm võtme abil padruni mutter
(k) paari pöörde võrra lahti ja eemaldage
lõiketera.
Padruni vahetamine (jn 3)
Laminaadifrees on varustatud 8 mm padruniga,
mis on tööriistale paigaldatud. Erinevate
lõiketerade jaoks on seadme komplektis veel kaks
padrunit.
1. Keerake padruni mutter (k) lõpuni lahti.
2. Eemaldage padrun (m) ja paigaldage teine
padrun.
3. Pingutage padruni mutter (k).
Lõikesügavuse reguleerimine
(jn 4)
Laminaadifreesil on lõikesügavuse
peenreguleerimise ratas (n).
1. Vabastage lõikesügavuse reguleerimise
kinnitusratas (c).
2. Pöörake peenreguleerimise ratas (n) vajalikku
asendisse.
3. Pingutage lõikesügavuse reguleerimise
kinnitusratas (c).
Juhikute paigaldamine (jn 5)
Laminaadifreesi komplektis on kolm erineavt
juhtimistarvikut.
KOPEER
Kopeeri (o) kasutatakse laminaadi lõikamiseks piki
profiilserva.
Paigaldage kinnitusratas (p) kopeeri külge.
SIRGJUHIK
Plastist sirgjuhikut (q) kasutatakse alusmaterjali
servakõveruste kopeerimise vältimiseks, kui
kasutatakse kopeeri (o).
1. Paigaldage kopeer (o).
2. Kinnitage sirgjuhik (q) kopeeri (o) laagri (r)
külge.
JALASED
Jalaste (s) abil moodustatakse sild väljaulatuvate
osade kärpimiseks või laminaadi sisekihtide
freesimiseks.
1. Veenduge, et jalaste süvendiga otsad on
samas suunas.
2. Kinnitage kaks jalast (s) liugtalla (h) alla,
kasutades kahte kinnituskruvi (t).
Kopeeri reguleerimine (jn 6)
SERVAKAUGUS
1. Vabastage kinnitusratas (u) ja
seadistage serva kaugus, kasutades
peenreguleerimiskruvi (v).
2. Pingutage kinnitusratas (u).
KÕRGUS
1. Vabastage kinnitusratas (p) ja liigutage
kopeeri (o) vastavalt vajadusele kas üles- või
allapoole.
2. Pingutage kinnitusratas (p).
11
EESTI KEEL
Tolmu äratõmbekatte paigaldamine
KUULLAAGRI VÕI PILOOTLÕIKETERA KASUTAMISEL (JN 7)
1. Eemaldage jalased ja kopeer.
2. Paigaldage tolmu äratõmbekate (i) liugtalla (h)
alla.
JALASTE JA KOPEERI KASUTAMISEL (JN 8)
1. Paigaldage jalased ja kopeer.
2. Paigaldage tolmu äratõmbekate (i), kinnitades
selle jalaste süvendiga otste külge, kasutades
kruvisid (w).
Enne kasutamist
Dreesimine kuullaagri või pilootlõiketera abil
1. Eemaldage jalased ja kopeer.
2. Käivitage tööriist, vajutades toitelülitit.
3. Liigutage tööriista ühtlaselt, hoides kuullaagrit
või piloottera alusmaterjali vastas.
4. Lülitage tööriist välja.
Erikujuliste servade freesimine
(jn 6)
HOIATUS. Kui kasutate lõiketera ilma
kuullaagri või pilootterata, paigaldage
alati kopeer.
1. Vajadusel vahetage padrun ja paigaldage
sobiv lõiketera.
1. Reguleerige kopeeri tipp
peenreguleerimiskruvi (v) abil vajalikku
asendisse.
2. Reguleerige lõikesügavust.
2. Käivitage tööriist, vajutades toitelülitit (a).
KASUTAMINE
3. Liigutage tööriista ühtlaselt, hoides kopeeri
korralikult alusmaterjali vastas.
Kasutusjuhised
4. Lülitage tööriist välja.
HOIATUS. Järgige turvanõudeid ja
kohaldatavaid eeskirju.
HOIATUS. Et vähendada raskete
kehavigastuste ohtu, tuleb
elektritööriist enne seadistamist või
lisaseadmete/tarvikute paigaldamist
ja eemaldamist välja lülitada ja
vooluvõrgust eemaldada.
HOIATUS.
• Järgige alati ohutusjuhiseid ja
kohaldatavaid eeskirju.
• Veenduge, et mootor on korralikult
mootorihoidiku külge kinnitatud.
• Liigutage freesitavat materjali alati
freesitera suunas (jn 9).
Õige käte asend (joon. 10)
HOIATUS. Tõsise kehavigastusohu
vähendamiseks kasutage ALATI õiget
käte asendit (nagu näidatud joonisel).
HOIATUS. Raskete kehavigastuste
ohu vähendamiseks hoidke ALATI
tööriistast tugevalt kinni, et vältida
äkilisi reaktsioone.
Õige käte asend nõuab, et üks käsi oleks tööriistal,
nagu näidatud joonisel.
12
Sirge serva freesimine (jn 5)
1. Kinnitage sirgjuhik (q) kopeeri külge (o), nagu
eespool kirjeldatud.
2. Jätkake sarnaselt erikojulise serva
freesimisele.
Sirgelt on võimalik freesida ka ainult kopeeri
kasutades.
Materjaliribade tasaselt pinnalt
mahafreesimine (jn 5, 8)
1. Eemaldage kopeer (o).
2. Paigaldage jalased (s) liugtalla (h) alla, nagu
kirjeldatud ülal.
3. Asetage jalased väljaulatuva materjali kohale
(nt liim), mida soovite eemaldada.
4. Käivitage tööriist, hoidke seda kindlalt ja
liigutage üle mahafreesitava riba.
5. Töö lõppedes ja enne vooluvõrgust
eemaldamist lülitage tööriist alati välja.
Jalaseid saab kasutada isegi laminaadi kihtide
läbifreesimiseks.
EESTI KEEL
Tolmuäratõmme või -kate
KUULLAAGRI VÕI PILOOTLÕIKETERA KASUTAMISEL (JN 7)
Paigaldage tolmu äratõmmekate (i) näidatud viisil.
Liugtalla (h) alla paigaldatud äratõmbekate (i) võib
toimida ka juhikuna freesimistöö optimaalseks
suunamiseks.
JALASTE JA KOPEERI KASUTAMISEL (JN 8)
Paigaldage tolmu äratõmmekate (i) näidatud
viisil. Kuna äratõmbekate (i) on nüüd liugtalla
pikenduseks, võimaldab kate freesimistööd
optimaalselt suunata.
Ilma kopeerita freesimisel tuleks kasutada
kuullaagriga lõiketera.
HOOLDAMINE
Teie DEWALTi elektritööriist on loodud pikaajaliseks
kasutamiseks minimaalse hooldusega. Et
tööriist teid pikka aega korralikult teeniks, tuleb
seda nõuetekohaselt hooldada ja korrapäraselt
puhastada.
HOIATUS. Vigastusohu
vähendamiseks lülitage seade
välja ja eemaldage vooluallikast
enne lisaseadmete paigaldamist ja
eemaldamist ning enne seadistuste
reguleerimist või remonti. Veenduge,
et päästiklüliti on asendis OFF (väljas).
Ettevaatamatu käivitamine võib
põhjustada vigastuse.
Määrimine
puhastamiseks lahusteid või muid
kemikaale. Kõnealused kemikaalid
võivad nõrgendada tööriista neis
osades kasutatud materjale. Kasutage
vaid veega või pehme seebiga
niisutatud lappi. Ärge kunagi laske
vedelikel sattuda tööriista sisse; ärge
kunagi kastke tööriista või selle osi
vedeliku sisse.
Lisavarustus
HOIATUS. Kuna muid tarvikuid
peale DEWALTi pakutavate ei ole
koos selle seadmega testitud,
võib nende kasutamine koos selle
tööriistaga olla ohtlik. Kehavigastusohu
vähendamiseks on koos seadmega
lubatud kasutada ainult DEWALTi
soovitatud tarvikuid.
Sobiva lisavarustuse kohta teabe saamiseks
konsulteerige edasimüüjaga.
Keskkonnakaitse
Jäätmete sortimine. Seda toodet ei
tohi kõrvaldada koos olmejäätmetega.
Kui ühel päeval leiate, et teie DEWALTi toode on
muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist, ärge
kõrvaldage seda koos olmeprügiga. Viige toode
vastavasse kogumispunkti.
Kasutatud toodete ja pakendite
lahuskogumine aitab meil materjale
taaskasutada. Kasutatud materjalide
taaskasutamine aitab vältida
keskkonna kahjustamist ja vähendab
toorainevajadusi.
Teie elektritööriist ei vaja lisamäärimist.
Kohalikud määrused võivad nõuda koduste
elektritööriistade eraldi kogumist prügilatesse või
jaemüüja juures uue toote ostmisel.
Puhastamine
DEWALT pakub võimalust DEWALTi toodete
tagasivõtmiseks ja ringlussevõtuks pärast
kasutusea lõppu. Selle teenuse kasutamiseks viige
toode tagasi volitatud hooldustöökotta, kus see
meie nimel tagasi võetakse.
HOIATUS. Puhuge mustus ja tolm
korpusest kuiva õhuga välja niipea,
kui näete ventilatsiooniavade) ümber
kogunenud tolmu või mustust. Kandke
selle töö tegemisel heakskiidetud
kaitseprille ja tolmumaski.
HOIATUS. Ärge kunagi kasutage
tööriista mittemetallist osade
Lähima volitatud hooldustöökoja leidmiseks võite
pöörduda DEWALTi kohalikku esindusse, mille
aadressi leiate käesolevast kasutusjuhendist.
Samuti on DEWALTi volitatud remonditöökodade
nimekiri ja müügijärgse teeninduse üksikasjad
ning kontaktid leitavad internetis aadressil:
www.2helpU.com.
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
ОКАНТОВОЧНЫЙ ФРЕЗЕР
DW670
Поздравляем Вас!
Вы выбрали электрический инструмент
фирмы DEWALT. Тщательная разработка
изделий, многолетний опыт фирмы по
производству электроинструментов,
различные усовершенствования сделали
электроинструменты DEWALT одними из самых
надежных помощников для профессионалов.
Технические характеристики
DW670
Напряжение питания
В
230
Тип
1
Потребляемая мощность
Вт
600
Глубина фрезерования
мм
22
Макс. диаметр фрезы
мм
28
Макс. размер цангового
патрона
мм, дюймы, мм 6, 1/4, 8
Число оборотов без нагрузки об/мин.
30 000
Окружность
мм
65
Диаметр корпуса
мм
60
Вес
кг
1,9
LpA (звуковое давление)
KpA (погрешность измерения
звукового давления)
LwA (акустическая мощность)
KwA (погрешность измерения
акустической мощности)
дБ(А)
89
дБ(А)
дБ(А)
3
98
дБ(А)
3,5
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем осям),
измеренных в соответствии со стандартом EN 60745:
Значения вибрационного воздействия, ah
ah =
м/с²
6,0
Погрешность K =
м/с²
1,6
Уровень вибрации, указанный в данном
информационном листке, был рассчитан
по стандартному методу тестирования
в соответствии со стандартом EN60745 и может
использоваться для сравнения инструментов
разных марок. Он может также использоваться
для предварительной оценки воздействия
вибрации.
ВНИМАНИЕ: Заявленная величина
вибрации относится только
14
к основным видам применения
инструмента. Однако если
инструмент применяется
не по основному назначению,
с другими принадлежностями
или содержится в ненадлежащем
порядке, уровень вибрации
будет отличаться от указанной
величины. Это может значительно
увеличить воздействие вибрации
в течение всего периода работы
инструментом.
При оценке уровня воздействия
вибрации необходимо также
учитывать время, когда
инструмент находился
в выключенном состоянии или
когда он включен, но не выполняет
какую-либо операцию. Это может
значительно уменьшить уровень
воздействия в течение всего
периода работы инструментом.
Определите дополнительные меры
предосторожности для защиты
оператора от воздействия
вибрации, такие как: тщательный
уход за инструментом
и принадлежностями, содержание
рук в тепле, организация рабочего
места.
Минимальные электрические
предохранители:
Инструменты 230 В 10 ампер, электросеть
Определения: Предупреждения безопасности
Следующие определения указывают на степень
важности каждого сигнального слова. Прочтите
руководство по эксплуатации и обратите
внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
приводит к смертельному
исходу или получению тяжелой
травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
РУССКИЙ ЯЗЫК
к смертельному исходу или
получению тяжелой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к получению травмы легкой или
средней тяжести.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную
с получением телесной травмы,
которая, однако, может привести
к повреждению инструмента.
Риск поражения электрическим
током!
Огнеопасность!
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
DW670
DEWALT заявляет, что продукты, обозначенные
в разделе «Технические характеристики»,
разработаны в полном соответствии со
стандартами: 2006/42/EF, EN 60745-1,
EN 60745-2-17.
Данные продукты также соответствуют
Директиве 2004/108/EC. За дополнительной
информацией обращайтесь по указанному
ниже адресу или по адресу, указанному на
последней странице руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы DEWALT.
Хорст Гроссманн (Horst Grossmann)
Вице-президент по инженерным разработкам
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
4.10.2009
ВНИМАНИЕ: Внимательно
прочтите руководство по
эксплуатации для снижения риска
получения травмы.
Общие правила безопасности при работе с электроинструментами
ВНИМАНИЕ! Внимательно
прочтите все инструкции по
безопасности и руководство
по эксплуатации. Несоблюдение
всех перечисленных ниже правил
безопасности и инструкций
может привести к поражению
электрическим током,
возникновению пожара и/или
получению тяжелой травмы.
СОХРАНИТЕ ВСЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Термин «Электроинструмент» во всех
приведенных ниже указаниях относится
к Вашему сетевому (с кабелем) или
аккумуляторному (беспроводному)
электроинструменту.
1) БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА
a) Содержите рабочее место
в чистоте и обеспечьте хорошее
освещение. Плохое освещение или
беспорядок на рабочем месте может
привести к несчастному случаю.
b) Не используйте
электроинструменты, если
есть опасность возгорания или
взрыва, например, вблизи легко
воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. В процессе работы
электроинструмент создает искровые
разряды, которые могут воспламенить
пыль или горючие пары.
c) Во время работы
с электроинструментом не
подпускайте близко детей или
посторонних лиц. Отвлечение
внимания может вызвать у Вас потерю
контроля над рабочим процессом.
2) ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
a) Вилка кабеля электроинструмента
должна соответствовать
штепсельной розетке. Ни в коем
случае не видоизменяйте вилку
электрического кабеля. Не
используйте соединительные
штепсели-переходники,
если в силовом кабеле
электроинструмента есть
провод заземления. Использование
оригинальной вилки кабеля
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
b)
c)
d)
e)
f)
и соответствующей ей штепсельной
розетки уменьшает риск поражения
электрическим током.
Во время работы
с электроинструментом
избегайте физического контакта
с заземленными объектами, такими
как трубопроводы, радиаторы
отопления, электроплиты
и холодильники. Риск поражения
электрическим током увеличивается,
если Ваше тело заземлено.
Не используйте электроинструмент
под дождем или во влажной среде.
Попадание воды в электроинструмент
увеличивает риск поражения
электрическим током.
Бережно обращайтесь
с электрическим кабелем. Ни в коем
случае не используйте кабель для
переноски электроинструмента
или для вытягивания его вилки
из штепсельной розетки. Не
подвергайте электрический кабель
воздействию высоких температур
и смазочных веществ; держите
его в стороне от острых кромок
и движущихся частей инструмента.
Поврежденный или запутанный
кабель увеличивает риск поражения
электрическим током.
При работе с электроинструментом
на открытом воздухе используйте
удлинительный кабель,
предназначенный для наружных
работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом
воздухе, снижает риск поражения
электрическим током.
При необходимости работы
с электроинструментом во
влажной среде используйте
источник питания, оборудованный
устройством защитного
отключения (УЗО). Использование УЗО
снижает риск поражения электрическим
током.
3) ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) При работе
с электроинструментами будьте
внимательны, следите за тем, что
Вы делаете, и руководствуйтесь
здравым смыслом. Не используйте
электроинструмент, если
Вы устали, а также находясь
под действием алкоголя
или понижающих реакцию
16
b)
c)
d)
e)
f)
g)
лекарственных препаратов и других
средств. Малейшая неосторожность
при работе с электроинструментами
может привести к серьезной травме.
При работе используйте средства
индивидуальной защиты. Всегда
надевайте защитные очки.
Своевременное использование
защитного снаряжения, а именно:
пылезащитной маски, ботинок на
нескользящей подошве, защитного
шлема или противошумных наушников,
значительно снизит риск получения
травмы.
Не допускайте непреднамеренного
запуска. Перед тем, как подключить
электроинструмент к сети
и/или аккумулятору, поднять
или перенести его, убедитесь,
что выключатель находится
в положении «выключено». Не
переносите электроинструмент
с нажатой кнопкой выключателя
и не подключайте к сетевой розетке
электроинструмент, выключатель
которого установлен в положение
«включено», это может привести
к несчастному случаю.
Перед включением
электроинструмента снимите
с него все регулировочные или
гаечные ключи. Регулировочный
или гаечный ключ, оставленный
закрепленным на вращающейся части
электроинструмента, может стать
причиной тяжелой травмы.
Работайте в устойчивой позе.
Всегда твердо стойте на ногах,
сохраняя равновесие. Это позволит
Вам не потерять контроль при
работе с электроинструментом
в непредвиденной ситуации.
Одевайтесь соответствующим
образом. Во время работы не
надевайте свободную одежду
или украшения. Следите за тем,
чтобы Ваши волосы, одежда или
перчатки находились в постоянном
отдалении от движущихся частей
инструмента. Свободная одежда,
украшения или длинные волосы
могут попасть в движущиеся части
инструмента.
Если электроинструмент
снабжен устройством сбора
и удаления пыли, убедитесь, что
данное устройство подключено
и используется надлежащим
РУССКИЙ ЯЗЫК
образом. Использование устройства
пылеудаления значительно снижает
риск возникновения несчастного случая,
связанного с запыленностью рабочего
пространства.
4) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ И ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД
a) Не перегружайте
электроинструмент. Используйте
Ваш инструмент по назначению.
Электроинструмент работает
надежно и безопасно только при
соблюдении параметров, указанных
в его технических характеристиках.
b) Не используйте
электроинструмент, если его
выключатель не устанавливается
в положение включения или
выключения. Электроинструмент
с неисправным выключателем
представляет опасность и подлежит
ремонту.
c) Отключайте электроинструмент
от сетевой розетки и/или
извлекайте аккумулятор перед
регулированием, заменой
принадлежностей или при
хранении электроинструмента.
Такие меры предосторожности
снижают риск случайного включения
электроинструмента.
d) Храните неиспользуемые
электроинструменты
в недоступном для детей месте
и не позволяйте лицам, не
знакомым с электроинструментом
или данными инструкциями,
работать с электроинструментом.
Электроинструменты представляют
опасность в руках неопытных
пользователей.
e) Регулярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте
точность совмещения и легкость
перемещения подвижных
частей, целостность деталей
и любых других элементов
электроинструмента,
воздействующих на его работу.
Не используйте неисправный
электроинструмент, пока он не
будет полностью отремонтирован.
Большинство несчастных
случаев являются следствием
недостаточного технического ухода за
электроинструментом.
f)
g)
Следите за остротой
заточки и чистотой режущих
принадлежностей. Принадлежности
с острыми кромками позволяют
избежать заклинивания и делают
работу менее утомительной.
Используйте электроинструмент,
аксессуары и насадки
в соответствии с данным
Руководством и с учетом
рабочих условий и характера
будущей работы. Использование
электроинструмента не по назначению
может создать опасную ситуацию.
5) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
a) Ремонт Вашего
электроинструмента должен
производиться только
квалифицированными
специалистами с использованием
идентичных запасных частей. Это
обеспечит безопасность Вашего
электроинструмента в дальнейшей
эксплуатации.
Дополнительные правила
безопасности при работе
фрезерами
• Держите электроинструмент
за изолированные рукоятки,
поскольку фреза может задеть
кабель подключения к электросети.
Разрезание находящего под напряжением
провода делает не покрытые
изоляцией металлические части
электроинструмента «живыми»,
что создает опасность поражения
электрическим током.
• Используйте струбцины или
другие приспособления для
фиксации обрабатываемой
детали, устанавливая их только
на неподвижной поверхности. Если
держать обрабатываемую деталь
руками или с упором в собственное
тело, то можно потерять контроль над
инструментом или обрабатываемой
деталью.
Дополнительные правила
безопасности при работе
с фрезами
• Всегда используйте торцевые,
фальцевые, профильные, пазовые или
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
желобчатые фрезы с хвостовиками
диаметром 6-8 мм и в соответствии
с размером цангового патрона Вашего
инструмента.
• Используйте только фрезы,
предназначенные для работы на
скорости 30 000 об./мин. и имеющие
соответствующую маркировку.
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае не
используйте фрезы диаметром
больше указанного в разделе
«Технические характеристики».
• Торцевые, фальцевые или профильные
фрезы: максимальный диаметр
хвостовика ДОЛЖЕН БЫТЬ 8 мм,
максимальный диаметр фрезерования
ДОЛЖЕН БЫТЬ 36 мм, максимальная
глубина реза ДОЛЖНА БЫТЬ 10 мм.
• Пазовые фрезы: максимальный диаметр
хвостовика ДОЛЖЕН БЫТЬ 8 мм,
максимальный диаметр фрезерования
ДОЛЖЕН БЫТЬ 36 мм.
• Желобчатые фрезы: максимальный
диаметр хвостовика ДОЛЖЕН
БЫТЬ 8 мм, максимальный диаметр
фрезерования ДОЛЖЕН БЫТЬ 40 мм,
максимальная ширина реза ДОЛЖНА
БЫТЬ 4 мм.
Остаточные риски
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных устройств,
некоторые остаточные риски невозможно
полностью исключить. К ним относятся:
– Ухудшение слуха.
– Риск получения травмы от
разлетающихся частиц.
– Риск получения ожогов от
принадлежностей, которые в процессе
работы сильно нагреваются.
– Риск получения травмы, связанный
с продолжительным использованием
инструмента.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ (РИС. 1)
Код даты (х), который также включает в себя
год изготовления, отштампован на поверхности
корпуса инструмента.
Пример:
2010 XX XX
Год изготовления
Комплект поставки
Упаковка содержит:
1 Окантовочный фрезер
3 Цанговых патрона (6 мм, 1/4», 8 мм)
1 Гаечный ключ 17 мм
1 Переходник для пылесоса
1 Роликовый копир
1 Салазки
1 Прямая направляющая
1 Руководство по эксплуатации
1 Чертеж инструмента в разобранном виде
• Проверьте инструмент, детали
и дополнительные приспособления на
наличие повреждений, которые могли
произойти во время транспортировки.
• Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
содержащуюся в нем информацию.
Описание (Рис. 1)
ВНИМАНИЕ: Ни в коем
случае не модифицируйте
электроинструмент или какуюлибо его деталь. Это может
привести к получению травмы или
повреждению инструмента.
a. Клавиша пускового выключателя
b. Съемный двигатель
c. Зажимное колесо регулятора глубины реза
d. Зажимная рукоятка съемного двигателя
e. Держатель съемного двигателя
f. Защитный экран
g. Окантовочная подошва
h. Скользящая подошва
i. Переходник для пылесоса
НАЗНАЧЕНИЕ
Ваш окантовочный фрезер DW670 DEWALT
является компактным высокоточным
18
РУССКИЙ ЯЗЫК
электроинструментом, предназначенным для
профессиональных работ по оформлению
фасок и профильных кромок заготовок из
дерева и слоистого пластика.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ инструмент во влажных
условиях или при наличии в окружающем
пространстве легко воспламеняющихся
жидкостей или газов.
Данные фрезеры являются
профессиональными электроинструментами.
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться
к инструменту. Неопытные пользователи
должны использовать данный инструмент под
руководством опытного инструктора.
Электробезопасность
Электрический двигатель рассчитан на работу
только при одном напряжении электросети.
Следите за напряжением электрической
сети, оно должно соответствовать величине,
обозначенной на информационной табличке
электроинструмента.
Ваш инструмент DEWALT имеет
двойную изоляцию в соответствии
со стандартом EN 60745,
исключающую потребность
в заземляющем проводе.
ВНИМАНИЕ: Электроинструменты
с напряжением 115 В
должны управляться через
предохранительный изолированный
трансформатор с заземленным
экраном между первичной
и вторичной обмоткой.
Поврежденный кабель должен заменяться
специально подготовленным кабелем, который
можно приобрести в сервисной организации
DEWALT.
Использование удлинительного кабеля
При необходимости использования
удлинительного кабеля, используйте
только утвержденные 3-х жильные кабели
промышленного изготовления, рассчитанные
на мощность не меньшую, чем потребляемая
мощность данного инструмента (см. раздел
«Технические характеристики»); максимальная
длина кабеля не должна превышать 30 м.
При использовании кабельного барабана,
всегда полностью разматывайте кабель.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
Снятие блока двигателя
(Рис. 1)
Ослабьте зажимную рукоятку (d) и снимите
двигатель (b).
Установка и извлечение фрезы (Рис. 2)
1. Отделите съемный двигатель (b) от
окантовочной подошвы.
2. Держите съемный двигатель (b)
и одновременно нажимайте на кнопку
блокировки шпинделя (j).
3. Вставьте хвостовик фрезы (l) в цанговый
патрон (m).
4. Затяните гайку цангового патрона (k),
используя гаечный ключ 17 мм.
5. Для извлечения фрезы, держите вал
двигателя и одновременно нажимайте на
кнопку блокировки шпинделя (j).
6. Используя ключ 17 мм, ослабьте гайку
цангового патрона (k) на несколько
оборотов и извлеките фрезу.
Замена цангового патрона
(Рис. 3)
Ваш окантовочный фрезер оборудован
цанговым патроном 8 мм. В комплект поставки
инструмента входят 2 других типа цанговых
патронов для использования с различными
фрезами.
1. Полностью открутите гайку цангового
патрона (k).
2. Снимите цанговый патрон (m) и установите
другой цанговый патрон, соответствующий
фрезе.
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
3. Затяните гайку цангового патрона (k).
ВЫСОТА
Настройка глубины фрезерования (Рис. 4)
1. Ослабьте зажимное колесико (р)
и переместите копир (о) вверх или вниз
в требуемое положение.
Ваш окантовочный фрезер оборудован колесом
тонкой настройки (n) для регулировки глубины
фрезерования.
2. Затяните зажимное колесико (р).
1. Ослабьте зажимное колесо регулятора
глубины реза (с).
2. Поверните колесо тонкой настройки (n) на
нужную позицию.
3. Затяните зажимное колесо регулятора
глубины реза (с).
Установка направляющих
(Рис. 5)
Ваш окантовочный фрезер оборудован
тремя специальными направляющими
принадлежностями.
РОЛИКОВЫЙ КОПИР
Роликовый копир (о) используется для
фрезерования вдоль фигурных кромок.
Установка переходника для
пылесоса
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИ ФРЕЗЫ
С ШАРИКОПОДШИПНИКОМ ИЛИ ФРЕЗЫ
С УПОРОМ (РИС. 7)
1. Снимите салазки и роликовый копир.
2. Закрепите переходник для пылесоса (i) под
скользящей подошвой (h).
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ САЛАЗОК
И РОЛИКОВОГО КОПИРА (РИС. 8)
1. Установите салазки (s) и роликовый копир.
2. Вставьте переходник для пылесоса (i)
в пазы концов салазок и зафиксируйте его
двумя установочными винтами (w).
Подготовка к эксплуатации
Установите роликовый копир, закрепив его
зажимным колесиком (р).
1. При необходимости, замените цанговый
патрон и установите надлежащую фрезу.
ПРЯМАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ
2. Установите глубину фрезерования.
Пластмассовая прямая направляющая (q)
используется для исключения копирования
неровностей кромок материала-основы при
работе роликовым копиром (о).
1. Установите роликовый копир (о).
2. Защелкните прямую направляющую (q) на
подшипнике (r) роликового копира (о).
САЛАЗКИ
Салазки (s) используются для формирования
мостика при обработке выступов и фасонного
фрезерования слоистого пластика.
1. Убедитесь, что концы салазок с пазами
направлены в одну сторону.
2. Установите салазки (s) под скользящую
подошву (h) и закрепите их винтами (t).
Регулировка роликового копира (Рис. 6)
БОКОВОЕ РАССТОЯНИЕ
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Инструкции по использованию
ВНИМАНИЕ: Всегда следуйте
указаниям действующих норм
и правил безопасности.
ВНИМАНИЕ: Для снижения
риска получения серьезной
травмы, перед регулировкой
или снятием/установкой
дополнительных
принадлежностей или насадок
выключайте инструмент
и отсоединяйте его от
электросети.
ВНИМАНИЕ:
• Всегда следуйте указаниям
действующих норм и правил
безопасности.
1. Ослабьте зажимное колесико (u) и задайте
боковое расстояние при помощи винта
тонкой настройки (v).
• Всегда проверяйте, что съемный
двигатель надежно зафиксирован
в держателе.
2. Затяните зажимное колесико (u).
• Всегда подавайте материал на
вращающуюся фрезу (см. рис. 9).
20
РУССКИЙ ЯЗЫК
Правильное положение рук
во время работы (Рис. 10)
Прямые кромки можно обрабатывать
с использованием только роликового копира.
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА правильно удерживайте
инструмент, как показано на
рисунке.
Удаление полосок материала с плоской поверхности
(Рис. 5, 8)
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА надежно удерживайте
инструмент, предупреждая
внезапные сбои в работе.
2. Закрепите салазки (s) под скользящую
подошву (h), как описывается выше.
Правильное положение рук во время работы:
одной рукой удерживайте инструмент, как
показано на рисунке.
Обработка фрезой с шарикоподшипником или фрезой
с упором
1. Снимите салазки и роликовый копир.
2. Включите инструмент, нажав пусковой
выключатель.
3. Ведите инструмент с постоянной
скоростью, прижимая шарикоподшипник
или упор к поверхности материала–основы.
4. Выключите инструмент.
Обработка профильных кромок (Рис. 6)
ВНИМАНИЕ: При использовании
фрез без шарикоподшипника или
упора всегда устанавливайте
роликовый копир.
1. Отрегулируйте наконечник роликового копира с помощью винта тонкой настройки (v).
2. Включите инструмент, нажав пусковой
выключатель (а).
3. Ведите инструмент с постоянной
скоростью, прижимая роликовый копир
к поверхности материала–основы.
4. Выключите инструмент.
Обработка прямых кромок
(Рис. 5)
1. Защелкните прямую направляющую (q) на
роликовом копире (о), как было описано
выше.
2. Действуйте как при обработке профильных
кромок.
1. Снимите роликовый копир (о).
3. Поместите салазки над выступающей
полоской материала (например, клея),
которую необходимо удалить.
4. Включите инструмент. Сильно прижмите его
к поверхности и проведите по удаляемой
полоске.
5. Всегда выключайте электроинструмент
после окончания работы и перед
отключением от электросети.
Салазки можно также использовать для
вырезания гладких фасонных фигур из
слоистого пластика.
Пылеудаление
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИ ФРЕЗЫ
С ШАРИКОПОДШИПНИКОМ ИЛИ ФРЕЗЫ
С УПОРОМ (РИС. 7)
Установите переходник для пылесоса (i),
как показано на рисунке. Находящийся под
скользящей подошвой (h) переходник для
пылесоса (i) может также служить в качестве
направляющей для максимального контроля
при обработке кромок заготовки.
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ САЛАЗОК
И РОЛИКОВОГО КОПИРА (РИС. 8)
Установите переходник для пылесоса (i),
как показано на рисунке. В этом положении
переходник для пылесоса (i) увеличивает
площадь скользящей подошвы и обеспечивает
максимальный контроль при обработке кромок
заготовки.
При обработке кромок без установки роликового
копира предпочтительно использовать фрезу
с шарикоподшипником.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш электроинструмент DEWALT рассчитан на
работу в течение продолжительного времени
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
при минимальном техническом обслуживании.
Срок службы и надежность инструмента
увеличивается при правильном уходе
и регулярной чистке.
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
Дополнительные принадлежности
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные от
тех, которые предлагает DEWALT,
не проходили тесты на данном
изделии, то использование этих
принадлежностей может привести
к опасной ситуации. Во избежание
риска получения травмы, с данным
продуктом должны использоваться
только рекомендованные DEWALT
дополнительные принадлежности.
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Смазка
Ваш электроинструмент не требует
дополнительной смазки.
Чистка
ВНИМАНИЕ: Выдувайте грязь
и пыль из корпуса сухим сжатым
воздухом по мере видимого
скопления грязи внутри и вокруг
вентиляционных отверстий.
Выполняйте очистку, надев
средство защиты глаз
и респиратор утвержденного типа.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
используйте растворители или
другие агрессивные химические
средствами для очистки
неметаллических деталей
инструмента. Эти химикаты
могут ухудшить свойства
материалов, примененных
в данных деталях. Используйте
ткань, смоченную в воде с мягким
мылом. Не допускайте попадания
какой-либо жидкости внутрь
инструмента; ни в коем случае
не погружайте какую-либо часть
инструмента в жидкость.
22
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие DEWALT или Вы больше в нем не
нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий
с истекшим сроком службы и их
упаковок позволяет пускать
их в переработку и повторно
использовать. Использование
переработанных материалов
помогает защищать окружающую
среду от загрязнения и снижает
расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно от
бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
DEWALT. Чтобы воспользоваться этой услугой,
Вы можете сдать Ваше изделие в любой
авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
DEWALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
РУССКИЙ ЯЗЫК
список авторизованных сервисных центров
DEWALT и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
zst00205059 - 28-05-2013
23
EESTI KEEL
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
25
DW670
LAMINAADILÕIKUR / ОКАНТОВОЧНЫЙ ФРЕЗЕР 1
©
26
www.dewalt.eu
Download PDF

advertising