DW670 | DeWalt DW670 TRIMMER - EU instruction manual

371000-89 LV
DW670
Latviešu
(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
7
15
Attēls / Рисунок 1
a
b
x
x
x
x
x
x
x
x
x
c
e
f
d
g
h
i
3
Attēls / Рисунок 2
Attēls / Рисунок 3
b
j
m
k
m
k
l
Attēls / Рисунок 5
Attēls / Рисунок 4
a
q
o
h
c
r
s
n
t
4
p
Attēls / Рисунок 6
Attēls / Рисунок 7
a
xxxxxx
o
h
i
p
u
v
Attēls / Рисунок 8
Attēls / Рисунок 9
w
i
s
5
Attēls / Рисунок 10
6
LATVIEŠU
MALU FRĒZE
DW670
Apsveicam!
Jūs izvēlējāties DEWALT instrumentu. DEWALT
ir viens no uzticamākajiem profesionālu
elektroinstrumentu lietotāju partneriem, jo tam
ir ilggadīga pieredze instrumentu izveidē un
novatorismā.
Tehniskie dati
Spriegums
V
Apvienotā Karaliste un Īrija
V
Veids
Ieejas jauda
W
Griešanas dziļums
mm
Griežņa diametrs, maks.
mm
Ietvara izmērs, maks.
mm, collas, mm
Ātrums bez noslodzes
min-1
Apkārtmērs
mm
Pārsega diametrs
mm
Svars
kg
LpA (skaņas spiediens)
KPA (skaņas spiediena neprecizitāte)
LWA (skaņas jauda)
KWA (skaņas jaudas neprecizitāte)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
DW670
230
240/115
1
600
22
28
6, 1/4, 8
30 000
65
60
1,9
89
3
98
3,5
Vibrāciju kopējās vērtības (trīs asu vektoru summa) ir noteiktas
atbilstoši EN 60745:
Vibrāciju emisijas vērtība ah
ah =
Neprecizitāte K =
m/s²
m/s²
6,0
1,6
Šajā informācijas lapā norādītā vibrāciju emisijas
vērtība ir izmērīta saskaņā ar standarta pārbaudes
metodi, kas norādīta EN 60745, un to var izmantot
viena instrumenta salīdzināšanai ar citu. Šo vērtību
var izmantot, lai iepriekš novērtētu iedarbību.
BRĪDINĀJUMS! Deklarētā vibrāciju
emisijas vērtība attiecas uz instrumenta
galveno paredzēto lietošanu. Tomēr
vibrāciju emisija var atšķirties atkarībā
no tā, kādiem darbiem instrumentu
lieto, kādus piederumus tam uzstāda
vai cik labi veic tā apkopi. Šādos
gadījumos var ievērojami palielināties
iedarbības līmenis visā darba
laikposmā.
Novērtējot vibrāciju iedarbības līmeni,
līdztekus darba režīmam ir jāņem
vērā arī tas laiks, kad instruments ir
izslēgts vai darbojas tukšgaitā. Šādos
gadījumos var ievērojami samazināties
iedarbības līmenis visā darba
laikposmā.
Nosakiet arī citus drošības pasākumus,
lai aizsargātu operatoru no vibrācijas
iedarbības, piemēram, jāveic
instrumentu un piederumu apkope,
jārūpējas, lai rokas būtu siltas,
jāorganizē darba gaita.
Drošinātāji
Eiropa
230 V instrumenti 10 ampēri, barošanas avotā
Apvienotā Karaliste un Īrija
230 V instrumenti 13 ampēri, kontaktdakšās
Apvienotā Karaliste un Īrija
115 V instrumenti 16 ampēri, kontaktdakšās
Definīcijas. Ieteikumi par drošību
Turpmāk redzamajās definīcijās izskaidrota
signālvārdu nopietnības pakāpe. Lūdzu, izlasiet
šo rokasgrāmatu un pievērsiet uzmanību šiem
apzīmējumiem.
BĪSTAMI! Norāda draudošu bīstamu
situāciju, kuras rezultātā, ja to
nenovērš, iestājas nāve vai tiek gūti
smagi ievainojumi.
BRĪDINĀJUMS! Norāda iespējami
bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja to
nenovērš, var iestāties nāve vai gūt
smagus ievainojumus.
UZMANĪBU! Norāda iespējami
bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja to
nenovērš, var gūt nelielus vai vidēji
smagus ievainojumus.
IEVĒRĪBAI! Norāda situāciju, kuras
rezultātā negūst ievainojumus, bet,
ja to nenovērš, var sabojāt īpašumu.
Apzīmē elektriskās strāvas trieciena
risku.
7
LATVIEŠU
Apzīmē ugunsgrēka risku.
EK atbilstības deklarācija
MAŠĪNU DIREKTĪVA
DW670
DEWALT apliecina, ka izstrādājumi, kas aprakstīti
tehniskajos datos, atbilst šādiem dokumentiem:
2006/42/EK, EN 60745-1, EN 60745-2-17.
Šie izstrādājumi atbilst arī Direktīvai 2004/108/EK.
Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, sazinieties
ar DEWALT turpmāk minētajā adresē vai skatiet
rokasgrāmatas pēdējo vāku.
Persona, kas šeit parakstījusies, atbild par tehnisko
datu sagatavošanu un DEWALT vārdā izstrādā šo
apliecinājumu.
Horst Grossmann
Inženiertehniskās un instrumentu izveides nodaļas
priekšsēdētāja vietnieks
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
4.10.2009
BRĪDINĀJUMS! Lai ievainojuma
risks būtu mazāks, izlasiet lietošanas
rokasgrāmatu.
Vispārīgi elektroinstrumenta
drošības brīdinājumi
BRĪDINĀJUMS! Izlasiet visus
drošības brīdinājumus un
norādījumus. Ja netiek ievēroti
brīdinājumi un norādījumi, var gūt
elektriskās strāvas triecienu, izraisīt
ugunsgrēku un/vai gūt smagus
ievainojumus.
SAGLABĀJIET VISUS BRĪDINĀJUMUS UN
NORĀDĪJUMUS TURPMĀKĀM UZZIŅĀM.
Termins „elektroinstruments”, kas redzams
brīdinājumos, attiecas uz šo elektroinstrumentu
(ar vadu), ko darbina ar elektrības palīdzību, vai ar
akumulatoru darbināmu elektroinstrumentu (bez
vada).
8
1) DROŠĪBA DARBA ZONĀ
a) Rūpējieties, lai darba zona būtu tīra
un labi apgaismota. Nesakārtotā un
vāji apgaismotā darba zonā var rasties
negadījumi.
b) Elektroinstrumentus nedrīkst darbināt
sprādzienbīstamā vidē, piemēram, viegli
uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai putekļu
tuvumā. Elektroinstrumenti rada dzirksteles,
kas var aizdedzināt putekļus vai izgarojumu
tvaikus.
c) Strādājot ar elektroinstrumentu,
neļaujiet tuvumā atrasties bērniem
un nepiederošām personām. Novēršot
uzmanību, jūs varat zaudēt kontroli pār
instrumentu.
2) ELEKTRODROŠĪBA
a) Elektroinstrumenta kontaktdakšai
jāatbilst kontaktligzdai. Kontaktdakšu
nekādā gadījumā nedrīkst pārveidot.
Iezemētiem elektroinstrumentiem
nedrīkst izmantot pārejas kontaktdakšas.
Nepārveidotas kontaktdakšas un
piemērotas kontaktligzdas rada mazāku
elektriskās strāvas trieciena risku.
b) Nepieskarieties iezemētām virsmām,
piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītīm
un ledusskapjiem. Ja jūsu ķermenis ir
iezemēts, pastāv lielāks elektriskās strāvas
trieciena risks.
c) Elektroinstrumentus nedrīkst pakļaut
lietus vai mitru laika apstākļu iedarbībai.
Ja elektroinstrumentā iekļūst ūdens,
palielinās elektriskās strāvas trieciena risks.
d) Lietojiet vadu pareizi. Nekad
nepārnēsājiet, nevelciet vai neatvienojiet
elektroinstrumentu no kontaktligzdas,
turot to aiz vada. Netuviniet vadu
karstuma avotiem, eļļai, asām šķautnēm
vai kustīgām detaļām. Ja vads ir bojāts vai
sapinies, pastāv lielāks elektriskās strāvas
trieciena risks.
e) Strādājot ar elektroinstrumentu ārpus
telpām, izmantojiet tādu pagarinājuma
vadu, kas paredzēts lietošanai ārpus
telpām. Izmantojot vadu, kas paredzēts
lietošanai ārpus telpām, pastāv mazāks
elektriskās strāvas trieciena risks.
f) Ja elektroinstrumentu nākas ekspluatēt
mitrā vidē, ierīkojiet elektrobarošanu
ar noplūdstrāvas aizsargierīci. Lietojot
noplūdstrāvas aizsargierīci, mazinās
elektriskās strāvas trieciena risks.
3) PERSONĪGĀ DROŠĪBA
a) Elektroinstrumenta lietošanas laikā
esat uzmanīgs, skatieties, ko jūs
darāt, rīkojieties saprātīgi. Nelietojiet
LATVIEŠU
b)
c)
d)
e)
f)
g)
elektroinstrumentu, ja esat noguris
vai atrodaties narkotiku, alkohola
vai medikamentu ietekmē. Pat viens
mirklis neuzmanības elektroinstrumentu
ekspluatācijas laikā var izraisīt smagus
ievainojumus.
Lietojiet personīgo aizsargaprīkojumu.
Vienmēr valkājiet acu aizsargus.
Attiecīgos apstākļos lietojot
aizsargaprīkojumu, piemēram, putekļu
masku, aizsargapavus ar neslīdošu zoli,
aizsargķiveri vai ausu aizsargus, ir mazāks
risks gūt ievainojumus.
Nepieļaujiet nejaušu iedarbināšanu.
Pirms instrumenta pievienošanas
kontaktligzdai un/vai akumulatora
pievienošanas, instrumenta pacelšanas
vai pārnēsāšanas pārbaudiet, vai slēdzis
ir izslēgtā pozīcijā. Ja elektroinstrumentu
pārnēsājat, turot pirkstu uz slēdža, vai ja
kontaktligzdai pievienojat elektroinstrumentu
ar ieslēgtu slēdzi, var rasties negadījumi.
Pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas
noņemiet no tā visas regulēšanas
atslēgas vai uzgriežņu atslēgas. Ja
elektroinstrumenta rotējošajai daļai
ir piestiprināta uzgriežņu atslēga vai
regulēšanas atslēga, var gūt ievainojumus.
Nesniedzieties pārāk tālu. Vienmēr
cieši stāviet uz piemērota atbalsta
un saglabājiet līdzsvaru. Tādējādi
neparedzētās situācijās daudz labāk varat
saglabāt kontroli pār elektroinstrumentu.
Valkājiet piemērotu apģērbu. Nevalkājiet
pārāk brīvu apģērbu vai rotaslietas.
Netuviniet matus, apģērbu un cimdus
kustīgām detaļām. Brīvs apģērbs,
rotaslietas vai gari mati var ieķerties
kustīgajās detaļās.
Ja instrumentam ir paredzēts pievienot
putekļu atsūkšanas un savākšanas
ierīces, tās jāpievieno un jālieto pareizi.
Lietojot putekļu savākšanas ierīci, iespējams
mazināt putekļu kaitīgo ietekmi.
4) ELEKTROINSTRUMENTA EKSPLUATĀCIJA
UN APKOPE
a) Nelietojiet elektroinstrumentu ar spēku.
Izmantojiet konkrētam gadījumam
piemērotu elektroinstrumentu. Ar pareizi
izvēlētu elektroinstrumentu tā efektivitātes
robežās paveiksiet darbu daudz labāk un
drošāk.
b) Neekspluatējiet elektroinstrumentu, ja to
ar slēdzi nevar ne ieslēgt, ne izslēgt. Ja
elektroinstrumentu nav iespējams kontrolēt
ar slēdža palīdzību, tas ir bīstams un ir
jāsalabo.
c)
d)
e)
f)
g)
Pirms elektroinstrumentu regulēšanas,
piederumu nomainīšanas vai
novietošanas glabāšanā atvienojiet
kontaktdakšu no barošanas avota un/
vai no elektroinstrumenta izņemiet
akumulatoru. Šādu profilaktisku drošības
pasākumu rezultātā mazinās nejaušas
elektroinstrumenta iedarbināšanas risks.
Glabājiet elektroinstrumentus, kas netiek
darbināti, bērniem nepieejamā vietā un
neatļaujiet to ekspluatēt personām, kas
nav apmācītas to lietošanā vai nepārzina
šos norādījumus Elektroinstrumenti ir
bīstami, ja tos ekspluatē neapmācītas
personas.
Veiciet elektroinstrumentu apkopi.
Pārbaudiet, vai kustīgās detaļas ir
pareizi savienotas un nostiprinātas,
vai detaļas nav bojātas, kā arī vai
nav kāds cits apstāklis, kas varētu
ietekmēt elektroinstrumenta darbību.
Ja elektroinstruments ir bojāts, pirms
ekspluatācijas tas ir jāsalabo. Daudzu
negadījumu cēlonis ir tādi elektroinstrumenti,
kam nav veikta pienācīga apkope.
Regulāri uzasiniet un tīriet
griezējinstrumentus. Ja
griezējinstrumentiem ir veikta pienācīga
apkope un tie ir uzasināti, pastāv mazāks to
iestrēgšanas risks, un tos ir vieglāk vadīt.
Elektroinstrumentu, tā piederumus,
detaļas u.c. ekspluatējiet saskaņā
ar šiem norādījumiem, ņemot vērā
darba apstākļus un veicamā darba
specifiku Lietojot elektroinstrumentu
tam neparedzētiem mērķiem, var rasties
bīstama situācija.
5) APKALPOŠANA
a) Elektroinstrumentam apkopi drīkst
veikt tikai kvalificēts remonta
speciālists, izmantojot tikai oriģinālās
rezerves daļas. Tādējādi tiek saglabāta
elektroinstrumenta drošība.
Papildu drošības norādījumi
frēzmašīnām
• Turiet elektroinstrumentu pie izolētajām
satveršanas virsmām, jo grieznis var
saskarties ar instrumenta vadu. Ja grieznis
saskaras ar vadu, kurā ir strāva, visas
elektroinstrumenta ārējās metāla virsmas
vada strāvu, kā rezultātā operators var gūt
elektriskās strāvas triecienu.
• Izmantojiet spailes vai kādā citā
praktiskā veidā nostipriniet un atbalstiet
apstrādājamo materiālu uz stabilas
9
LATVIEŠU
platformas. Turot materiālu ar roku vai pie
sava ķermeņa, t.i., nestabilā stāvoklī, jūs varat
zaudēt kontroli pār to.
Papildu drošības norādījumi
frēzmašīnām
Iepakojuma saturs
Iepakojumā ietilpst:
1 malu frēze
3 ietvari (6 mm, 1/4 collas, 8 mm)
1 uzgriežņu atslēga # 17 mm
• Lietojiet taisnzobu frēzi, gropju frēzi, profilu
frēzi, rievfrēzi vai robotu asmeni ar 6–8 mm
lielu kāta diametru, kas atbilst konkrētā
instrumenta ietvara izmēram.
1 putekļu savākšanas apvalks
• Jāizmanto tādi griezējinstrumenti, kas
piemēroti vismaz 30 000 min-1 lielam ātrumam
un ir attiecīgi marķēti.
1 taisnais ierobežotājs
BRĪDINĀJUMS! Nekādā gadījumā
neizmantojiet tādus griežņus, kuru
maksimālais diametrs pārsniedz
tehniskajos datos minēto.
• Taisnzobu frēzes, rievfrēzes un profilu frēzes
kāta maksimālajam diametram JĀBŪT 8 mm,
maksimālajam diametram JĀBŪT 36 mm,
maksimālajam griešanas diametram JĀBŪT
10 mm.
1 kopēšanas bīdstienis
1 virzošo sliežu pāris
1 lietošanas rokasgrāmata
1 izvērsts skats
• Pārbaudiet, vai pārvadāšanas laikā nav bojāts
instruments, tā detaļas vai piederumi.
• Pirms ekspluatācijas veltiet laiku tam, lai
pilnībā izlasītu un izprastu šo rokasgrāmatu.
APRAKSTS (1. att.)
BRĪDINĀJUMS! Elektroinstrumentu
vai tā daļas nedrīkst pārveidot. To var
sabojāt vai var gūt ievainojumus.
• Rievfrēzes kāta maksimālajam diametram
JĀBŪT 8 mm, maksimālajam diametram
JĀBŪT 25 mm.
a. ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
• Robotā asmens kāta maksimālajam
diametram JĀBŪT 8 mm, maksimālajam
diametram JĀBŪT 40 mm un maksimālajam
griešanas platumam JĀBŪT 4 mm.
d. dzinēja nostiprināšanas svira
Atlikušie riski
Lai arī tiek ievēroti attiecīgie drošības norādījumi
un tiek uzstādītas drošības ierīces, dažus atlikušos
riskus nav iespējams novērst. Tie ir šādi:
– dzirdes pasliktināšanās;
– ievainojuma risks lidojošu daļiņu dēļ;
– risks gūt apdegumus no piederumiem, kas
darba laikā kļūst karsti;risks gūt apdegumus
no piederumiem, kas darba laikā kļūst karsti;
– ievainojuma risks ilgstoša darba ilguma dēļ;
Apzīmējumi uz instrumenta
Uz instrumenta ir attēlotas šādas piktogrammas:
Pirms ekspluatācijas izlasiet lietošanas
rokasgrāmatu.
DATUMA KODA NOVIETOJUMS (1. ATT.)
Datuma kods (x), kurā ir norādīts arī ražošanas
gads, ir nodrukāts uz korpusa.
Piemērs:
2010 XX XX
Ražošanas gads
10
b. dzinējs
c. dziļuma regulēšanas fiksators
e. dzinēja turētājs
f. skaidu aizsargs
g. frēzes pamatne
h. virzīšanas pamatne
i. putekļu savākšanas apvalks
PAREDZĒTĀ LIETOŠANA
DEWALT malu frēze DW670 ir augstas precizitātes
elektroinstruments ar mazu pamatni, kas paredzēts
profesionāliem koksnes un plastmasas laminātu
malu apgriešanai.
NELIETOJIET mitros apstākļos vai viegli
uzliesmojošu šķidrumu un gāzu klātbūtnē.
Šī frēze ir profesionālai lietošanai paredzēts
elektroinstruments.
NEĻAUJIET bērniem aiztikt instrumentu. Ja šo
instrumentu ekspluatē nepieredzējuši operatori,
viņi ir jāuzrauga.
Elektrodrošība
Elektrodzinējs ir paredzēts tikai vienam noteiktam
spriegumam. Pārbaudiet, vai barošanas avota
spriegums atbilst kategorijas plāksnītē norādītajam
spriegumam.
LATVIEŠU
Šim DEWALT instrumentam ir dubulta
izolācija atbilstoši EN 60745, tāpēc nav
jālieto iezemēts vads.
BRĪDINĀJUMS! 115 V instrumenti
jādarbina ar droša izolējoša
pārveidotāja palīdzību, un starp
primāro un sekundāro tinumu jābūt
iezemētam ekrānam.
Ja barošanas vads ir bojāts, tas ir jānomaina pret
īpaši sagatavotu vadu, kas pieejams DEWALT
remonta darbnīcās.
Barošanas vada kontaktdakšas nomaiņa (tikai Apvienotajai Karalistei un Īrijai)
Ja ir jāuzstāda jauna barošanas vada
kontaktdakša:
• nekaitīgā veidā atbrīvojieties no nederīgās
kontaktdakšas;
• pievienojiet brūno vadu pie kontaktdakšas
strāvas termināļa;
• pievienojiet zilo vadu pie neitrālā termināļa.
BRĪDINĀJUMS! Vadus nedrīkst
pievienot pie zemējuma termināļa.
Ievērojiet uzstādīšanas norādījumus, kas ietilpst
labas kvalitātes kontaktdakšu komplektācijā.
Ieteicamais drošinātājs: 13 A.
Pagarinājuma vada lietošana
Ja ir vajadzīgs pagarinājuma vads, lietojiet atzītu
trīsvadu pagarinājuma vadu, kas ir piemērots šī
instrumenta ieejas jaudai (sk. tehniskos datus).
Minimālais vadītāja izmērs ir 1,5 mm2; maksimālais
garums ir 30 m.
Ja lietojat kabeļa rulli, vienmēr notiniet kabeli no tā
pilnībā nost.
SALIKŠANA UN REGULĒŠANA
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
ievainojuma risku, pirms piederumu
uzstādīšanas un noņemšanas,
uzstādījumu regulēšanas vai
mainīšanas vai arī remontdarbiem
izslēdziet instrumentu un
atvienojiet to no barošanas avota.
Slēdzim jāatrodas izslēgtā pozīcijā.
Instrumentam nejauši sākot darboties,
var gūt ievainojumus.
Dzinēja noņemšana (1. att.)
Atlaidiet dzinēja nostiprināšanas sviru (d), lai
izņemtu dzinēju (b).
Griežņa ievietošana un izņemšana (2. att.)
1. Atvienojiet dzinēju (b) no frēzes pamatnes.
2. Turiet dzinēju (b) un nospiediet vārpstas
bloķētāju (j).
3. Ievietojiet ietvarā (m) griežņa asi (l).
4. Ar 17 mm uzgriežņu atslēgu pievelciet ietvara
uzgriezni (k).
5. Lai noņemtu griezni, turiet dzinēja asi un
nospiediet vārpstas bloķētāju (j).
6. Ar 17 mm uzgriežņu atslēgu paskrūvējiet
vaļīgāk ietvara uzgriezni (k) un noņemiet
griezni.
Ietvara nomainīšana (3. att.)
Malu frēze ir aprīkota ar 8 mm ietvaru, kas
uzstādīta uz frēzes. Komplektācijā ir iekļauti vēl divi
ietvari, lai varētu uzstādīt pēc iespējas precīzāku
ietvaru izvēlētajam grieznim.
1. Noskrūvējiet ietvara uzgriezni (k).
2. Noņemiet ietvaru (m) un nomainiet pret citu.
3. Pievelciet ietvara uzgriezni (k).
Griešanas dziļuma regulēšana
(4. att.)
Malu frēze ir aprīkota ar precīzas regulēšanas ripu
(n), lai noregulētu griešanas dziļumu.
1. Atskrūvējiet dziļuma regulēšanas fiksatoru (c).
2. Pagrieziet precīzas regulēšanas ripu (n)
vēlamajā pozīcijā.
3. Pievelciet dziļuma regulēšanas fiksatoru (c).
Virzošo piederumu uzstādīšana (5. att.)
Malu frēze ir aprīkota ar trīs speciāliem virzošajiem
piederumiem.
KOPĒŠANAS BĪDSTIENIS
Kopēšanas bīdstienis (o) ir paredzēts dažādu
formu malu apgriešanai.
Uzstādiet kopēšanas bīdstieni, izmantojot fiksatoru
(p).
TAISNĀ GRIEZUMA SLIEDE
Plastmasas taisnā griezuma sliede (q) paredzēta
tam, lai nekopētu materiāla malu nelīdzenumus, ja
tiek izmantots kopēšanas bīdstienis (o).
1. Uzstādiet kopēšanas bīdstieni (o).
2. Uzspiediet taisnā griezuma sliedi (q) uz
kopēšanas bīdstieņa (o) gultņa (r).
11
LATVIEŠU
VIRZOŠĀS SLIEDES
Virzošās sliedes (s) paredzētas tam, lai veidotu
tiltveida konstrukciju, apgriežot izciļņus vai frēzējot
ieklātu laminātu.
1. Virzošo sliežu galu padziļinājumiem jābūt
vērstiem vienā virzienā.
2. Ar stiprinājuma skrūvēm (t) pieskrūvējiet abas
virzošās sliedes (s) zem virzīšanas pamatnes
(h).
Kopēšanas bīdstieņa regulēšana (6. att.)
SĀNU ATTĀLUMS
1. Atskrūvējiet fiksatoru (u) un ar regulēšanas
skrūvi (v) iestatiet sānu attālumu.
2. Vēlreiz pievelciet fiksatoru (u).
AUGSTUMS
1. Atskrūvējiet fiksatoru (p) un pēc vajadzības
pārvietojiet kopēšanas bīdstieni (o) uz augšu
vai uz leju.
2. Pievelciet fiksatoru (p).
Putekļu savākšanas apvalka
uzstādīšana
JA TIEK LIETOTS RULLĪŠU GULTNIS VAI
PRIEKŠCAURUMU GRIEZNIS (7. ATT.)
1. Noņemiet virzošās sliedes un kopēšanas
bīdstieni.
2. Uzstādiet putekļu savākšanas apvalku (i) zem
virzīšanas pamatnes (h).
VIRZOŠO SLIEŽU UN KOPĒŠANAS BĪDSTIEŅA
LIETOŠANA (8. ATT.)
1. Uzstādiet virzošās sliedes (s) un kopēšanas
bīdstieni.
2. Ar abām stiprinājuma skrūvēm (w) ievietojiet
virzošo sliežu galu padziļinājumos putekļu
savākšanas apvalku (i).
Pirms ekspluatācijas
1. Nomainiet ietvaru, ja vajadzīgs, un piestipriniet
piemērotu griezni.
2. Noregulējiet griešanas dziļumu.
EKSPLUATĀCIJA
Ekspluatācijas norādījumi
BRĪDINĀJUMS! Vienmēr ievērojiet šos
drošības norādījumus un spēkā esošos
normatīvos aktus.
12
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
smaga ievainojuma risku, pirms
regulēšanas vai pierīču/piederumu
uzstādīšanas un noņemšanas
izslēdziet instrumentu un atvienojiet
to no barošanas avota.
BRĪDINĀJUMS!
• Vienmēr ievērojiet šos drošības
norādījumus un atbilstošos
noteikumus.
• Pārbaudiet, vai dzinējs ir pareizi
nostiprināts dzinēja turētājā.
• Materiāls vienmēr jāpadod pret
rotējošo griezni (sk. 9. att.).
Pareizs rokas novietojums
(10. att.)
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu smaga
ievainojuma risku, VIENMĒR turiet
roku pareizi, kā norādīts.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
smaga ievainojuma risku, VIENMĒR
saglabājiet ciešu tvērienu, lai būtu
gatavs negaidītai reakcijai.
Pareizs rokas novietojums paredz turēt vienu roku
uz instrumenta, kā norādīts.
Apgriešana ar rullīšu gultni vai
priekšcaurumu griezni
1. Noņemiet virzošās sliedes un kopēšanas
bīdstieni.
2. Iedarbiniet instrumentu, nospiežot ieslēgšanas/
izslēgšanas slēdzi.
3. Virziet instrumentu konstantā ātrumā, cieši
turot rullīšu gultni vai priekšcaurumu griezni
pret materiālu.
4. Izslēdziet instrumentu.
Dažādu formu malu apgriešana (6. att.)
BRĪDINĀJUMS! Lietojot griezni
bez rullīšu gultņa vai priekšcaurumu
griežņa, jābūt uzstādītam kopēšanas
bīdstienim.
1. Pēc vajadzības ar precīzas regulēšanas skrūvi
(v) noregulējiet kopēšanas bīdstieņa galu.
2. Iedarbiniet instrumentu, nospiežot ieslēgšanas/
izslēgšanas slēdzi (a).
3. Virziet instrumentu konstantā ātrumā, cieši
turot kopēšanas bīdstieni pret materiālu.
LATVIEŠU
4. Izslēdziet instrumentu.
Taisnu malu apgriešana (5. att.)
1. Uzspiediet taisnā griezuma sliedi (q) uz
kopēšanas bīdstieņa (o), kā aprakstīts
iepriekš.
2. Rīkojieties tāpat kā dažādu formu malu
gadījumā.
Taisnas malas arī var apgriezt, izmantojot tikai
kopēšanas bīdstieni.
Materiāla slokšņu izgriešana
no plakanas virsmas (5., 8. att.)
1. Noņemiet kopēšanas bīdstieni (o).
2. Pieskrūvējiet virzošās sliedes (s) zem
virzīšanas pamatnes (h), kā aprakstīts
iepriekš.
3. Novietojiet sliedes uz izvirzītā materiāla
(piemēram, līmes) sloksnes, ko paredzēts
izgriezt.
4. Iedarbiniet instrumentu; cieši turot, virziet to
pāri izgriežamajai sloksnei.
5. Pēc darba pabeigšanas un pirms instrumenta
atvienošanas no elektrotīkla tas ir obligāti
jāizslēdz.
APKOPE
Šis DEWALT elektroinstruments ir paredzēts
ilglaicīgam darbam ar mazāko iespējamo apkopi.
Nepārtraukti nevainojama darbība ir atkarīga
no pareizas instrumenta apkopes un regulāras
tīrīšanas.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
ievainojuma risku, pirms piederumu
uzstādīšanas un noņemšanas,
uzstādījumu regulēšanas vai
mainīšanas vai arī remontdarbiem
izslēdziet instrumentu un
atvienojiet to no barošanas avota.
Slēdzim jāatrodas izslēgtā pozīcijā.
Instrumentam nejauši sākot darboties,
var gūt ievainojumus.
Eļļošana
Šis elektroinstruments nav papildus jāieeļļo.
Tīrīšana
Sliedes var izmantot arī līdzeni ieklāta lamināta
frēzēšanai.
BRĪDINĀJUMS! Ar sausu gaisu no
galvenā korpusa izpūtiet netīrumus
un putekļus ikreiz, kad pamanāt tos
uzkrājamies gaisa atverēs, kā arī
visapkārt tām. Veicot šo darbību,
valkājiet atzītu acu aizsargaprīkojumu
un putekļu masku.
Putekļu savācējs vai apvalks
BRĪDINĀJUMS! Instrumenta detaļu
tīrīšanai, kas nav no metāla, nedrīkst
izmantot šķīdinātājus vai citas asas
ķīmiskas vielas. Šīs ķīmiskās vielas
var sabojāt šo detaļu materiālu.
Lietojiet tikai ziepjūdenī samērcētu
lupatiņu. Nekādā gadījumā nepieļaujiet,
lai instrumentā iekļūst šķidrums;
instrumentu nedrīkst iegremdēt
šķidrumā.
JA TIEK LIETOTS RULLĪŠU GULTNIS VAI
PRIEKŠCAURUMU GRIEZNIS (7. ATT.)
Uzstādiet putekļu savākšanas apvalku (i), kā
norādīts. Putekļu savākšanas apvalku (i), kas
atrodas zem virzīšanas pamatnes (h), var izmantot
arī kā virzošo piederumu, lai pēc iespējas labāk
vadītu frēzi.
VIRZOŠO SLIEŽU UN KOPĒŠANAS BĪDSTIEŅA
LIETOŠANA (8. ATT.)
Uzstādiet putekļu savākšanas apvalku (i), kā
norādīts. Tā kā putekļu savākšanas apvalks (i)
kļūst par virzīšanas pamatnes pagarinājumu, tas
nodrošina pēc iespējas labāku frēzes vadību.
Frēzējot bez kopēšanas bīdstieņa, ieteicams lietot
griezni ar rullīšu gultni.
Papildpiederumi
BRĪDINĀJUMS! Tā kā citi piederumi,
kurus DEWALT, nav ieteicis un
nepiedāvā, nav pārbaudīti lietošanai
ar šo instrumentu, var rasties bīstami
apstākļi, ja tos lietosiet. Lai mazinātu
ievainojuma risku, šim instrumentam
lietojiet tikai DEWALT ieteiktos
piederumus.
13
LATVIEŠU
Lai iegūtu sīkāku informāciju par attiecīgajiem
piederumiem, sazinieties ar tuvāko pārstāvi.
Vides aizsardzība
Dalīta atkritumu savākšana. Šo
izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar
parastiem sadzīves atkritumiem.
Ja konstatējat, ka šis DEWALT instruments
ir jānomaina pret jaunu vai tas jums vairāk
nav vajadzīgs, neizmetiet to kopā ar sadzīves
atkritumiem. Nododiet šo izstrādājumu dalītai
savākšanai un šķirošanai.
Lietotu izstrādājumu un iepakojuma
dalīta savākšana ļauj materiālus
pārstrādāt un izmantot atkārtoti.
Izmantojot pārstrādātus materiālus,
tiek novērsta dabas piesārņošana
un samazināts pieprasījums pēc
izejmateriāliem.
Vietējos noteikumos var būt noteikts, ka,
iegādājoties jaunu izstrādājumu, komunālo
atkritumu savākšanas punktiem vai izplatītājam
ir dalīti jāsavāc mājsaimniecību elektriskie
izstrādājumi.
DEWALT nodrošina DEWALT izstrādājumu
savākšanu un otrreizēju pārstrādi, ja tiem ir
beidzies ekspluatācijas laiks. Lai izmantotu šī
pakalpojuma priekšrocības, lūdzu, nogādājiet savu
izstrādājumu kādā no remonta darbnīcām, kas to
savāks jūsu vietā.
Jūs varat noskaidrot tuvāko pilnvaroto remonta
darbnīcu, sazinoties ar vietējo DEWALT biroju,
kura adrese norādīta šajā rokasgrāmatā. DEWALT
remonta darbnīcu saraksts, pilnīga informācija
par mūsu pēcpārdošanas pakalpojumiem un
kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa vietnē
www.2helpU.com.
14
РУССКИЙ ЯЗЫК
ОКАНТОВОЧНЫЙ ФРЕЗЕР
DW670
Поздравляем Вас!
Вы выбрали электрический инструмент
фирмы DEWALT. Тщательная разработка
изделий, многолетний опыт фирмы по
производству электроинструментов,
различные усовершенствования сделали
электроинструменты DEWALT одними из самых
надежных помощников для профессионалов.
Технические характеристики
DW670
Напряжение питания
В
230
Тип
1
Потребляемая мощность
Вт
600
Глубина фрезерования
мм
22
Макс. диаметр фрезы
мм
28
Макс. размер цангового
патрона
мм, дюймы, мм 6, 1/4, 8
Число оборотов без нагрузки об/мин.
30 000
Окружность
мм
65
Диаметр корпуса
мм
60
Вес
кг
1,9
LpA (звуковое давление)
KpA (погрешность измерения
звукового давления)
LwA (акустическая мощность)
KwA (погрешность измерения
акустической мощности)
дБ(А)
89
дБ(А)
дБ(А)
3
98
дБ(А)
3,5
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем осям),
измеренных в соответствии со стандартом EN 60745:
Значения вибрационного воздействия, ah
ah =
м/с²
6,0
Погрешность K =
м/с²
1,6
Уровень вибрации, указанный в данном
информационном листке, был рассчитан
по стандартному методу тестирования
в соответствии со стандартом EN60745 и может
использоваться для сравнения инструментов
разных марок. Он может также использоваться
для предварительной оценки воздействия
вибрации.
ВНИМАНИЕ: Заявленная величина
вибрации относится только
к основным видам применения
инструмента. Однако если
инструмент применяется
не по основному назначению,
с другими принадлежностями
или содержится в ненадлежащем
порядке, уровень вибрации
будет отличаться от указанной
величины. Это может значительно
увеличить воздействие вибрации
в течение всего периода работы
инструментом.
При оценке уровня воздействия
вибрации необходимо также
учитывать время, когда
инструмент находился
в выключенном состоянии или
когда он включен, но не выполняет
какую-либо операцию. Это может
значительно уменьшить уровень
воздействия в течение всего
периода работы инструментом.
Определите дополнительные меры
предосторожности для защиты
оператора от воздействия
вибрации, такие как: тщательный
уход за инструментом
и принадлежностями, содержание
рук в тепле, организация рабочего
места.
Минимальные электрические
предохранители:
Инструменты 230 В 10 ампер, электросеть
Определения: Предупреждения безопасности
Следующие определения указывают на степень
важности каждого сигнального слова. Прочтите
руководство по эксплуатации и обратите
внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
приводит к смертельному
исходу или получению тяжелой
травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
к смертельному исходу или
получению тяжелой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к получению травмы легкой или
средней тяжести.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную
с получением телесной травмы,
которая, однако, может привести
к повреждению инструмента.
Риск поражения электрическим
током!
Огнеопасность!
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
DW670
DEWALT заявляет, что продукты, обозначенные
в разделе «Технические характеристики»,
разработаны в полном соответствии со
стандартами: 2006/42/EF, EN 60745-1,
EN 60745-2-17.
Данные продукты также соответствуют
Директиве 2004/108/EC. За дополнительной
информацией обращайтесь по указанному
ниже адресу или по адресу, указанному на
последней странице руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы DEWALT.
Хорст Гроссманн (Horst Grossmann)
Вице-президент по инженерным разработкам
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
4.10.2009
ВНИМАНИЕ: Внимательно
прочтите руководство по
эксплуатации для снижения риска
получения травмы.
16
Общие правила безопасности при работе с электроинструментами
ВНИМАНИЕ! Внимательно
прочтите все инструкции по
безопасности и руководство
по эксплуатации. Несоблюдение
всех перечисленных ниже правил
безопасности и инструкций
может привести к поражению
электрическим током,
возникновению пожара и/или
получению тяжелой травмы.
СОХРАНИТЕ ВСЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Термин «Электроинструмент» во всех
приведенных ниже указаниях относится
к Вашему сетевому (с кабелем) или
аккумуляторному (беспроводному)
электроинструменту.
1) БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА
a) Содержите рабочее место
в чистоте и обеспечьте хорошее
освещение. Плохое освещение или
беспорядок на рабочем месте может
привести к несчастному случаю.
b) Не используйте
электроинструменты, если
есть опасность возгорания или
взрыва, например, вблизи легко
воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. В процессе работы
электроинструмент создает искровые
разряды, которые могут воспламенить
пыль или горючие пары.
c) Во время работы
с электроинструментом не
подпускайте близко детей или
посторонних лиц. Отвлечение
внимания может вызвать у Вас потерю
контроля над рабочим процессом.
2) ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
a) Вилка кабеля электроинструмента
должна соответствовать
штепсельной розетке. Ни в коем
случае не видоизменяйте вилку
электрического кабеля. Не
используйте соединительные
штепсели-переходники,
если в силовом кабеле
электроинструмента есть
провод заземления. Использование
оригинальной вилки кабеля
РУССКИЙ ЯЗЫК
b)
c)
d)
e)
f)
и соответствующей ей штепсельной
розетки уменьшает риск поражения
электрическим током.
Во время работы
с электроинструментом
избегайте физического контакта
с заземленными объектами, такими
как трубопроводы, радиаторы
отопления, электроплиты
и холодильники. Риск поражения
электрическим током увеличивается,
если Ваше тело заземлено.
Не используйте электроинструмент
под дождем или во влажной среде.
Попадание воды в электроинструмент
увеличивает риск поражения
электрическим током.
Бережно обращайтесь
с электрическим кабелем. Ни в коем
случае не используйте кабель для
переноски электроинструмента
или для вытягивания его вилки
из штепсельной розетки. Не
подвергайте электрический кабель
воздействию высоких температур
и смазочных веществ; держите
его в стороне от острых кромок
и движущихся частей инструмента.
Поврежденный или запутанный
кабель увеличивает риск поражения
электрическим током.
При работе с электроинструментом
на открытом воздухе используйте
удлинительный кабель,
предназначенный для наружных
работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом
воздухе, снижает риск поражения
электрическим током.
При необходимости работы
с электроинструментом во
влажной среде используйте
источник питания, оборудованный
устройством защитного
отключения (УЗО). Использование УЗО
снижает риск поражения электрическим
током.
3) ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) При работе
с электроинструментами будьте
внимательны, следите за тем, что
Вы делаете, и руководствуйтесь
здравым смыслом. Не используйте
электроинструмент, если
Вы устали, а также находясь
под действием алкоголя
или понижающих реакцию
b)
c)
d)
e)
f)
g)
лекарственных препаратов и других
средств. Малейшая неосторожность
при работе с электроинструментами
может привести к серьезной травме.
При работе используйте средства
индивидуальной защиты. Всегда
надевайте защитные очки.
Своевременное использование
защитного снаряжения, а именно:
пылезащитной маски, ботинок на
нескользящей подошве, защитного
шлема или противошумных наушников,
значительно снизит риск получения
травмы.
Не допускайте непреднамеренного
запуска. Перед тем, как подключить
электроинструмент к сети
и/или аккумулятору, поднять
или перенести его, убедитесь,
что выключатель находится
в положении «выключено». Не
переносите электроинструмент
с нажатой кнопкой выключателя
и не подключайте к сетевой розетке
электроинструмент, выключатель
которого установлен в положение
«включено», это может привести
к несчастному случаю.
Перед включением
электроинструмента снимите
с него все регулировочные или
гаечные ключи. Регулировочный
или гаечный ключ, оставленный
закрепленным на вращающейся части
электроинструмента, может стать
причиной тяжелой травмы.
Работайте в устойчивой позе.
Всегда твердо стойте на ногах,
сохраняя равновесие. Это позволит
Вам не потерять контроль при
работе с электроинструментом
в непредвиденной ситуации.
Одевайтесь соответствующим
образом. Во время работы не
надевайте свободную одежду
или украшения. Следите за тем,
чтобы Ваши волосы, одежда или
перчатки находились в постоянном
отдалении от движущихся частей
инструмента. Свободная одежда,
украшения или длинные волосы
могут попасть в движущиеся части
инструмента.
Если электроинструмент
снабжен устройством сбора
и удаления пыли, убедитесь, что
данное устройство подключено
и используется надлежащим
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
образом. Использование устройства
пылеудаления значительно снижает
риск возникновения несчастного случая,
связанного с запыленностью рабочего
пространства.
4) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ И ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД
a) Не перегружайте
электроинструмент. Используйте
Ваш инструмент по назначению.
Электроинструмент работает
надежно и безопасно только при
соблюдении параметров, указанных
в его технических характеристиках.
b) Не используйте
электроинструмент, если его
выключатель не устанавливается
в положение включения или
выключения. Электроинструмент
с неисправным выключателем
представляет опасность и подлежит
ремонту.
c) Отключайте электроинструмент
от сетевой розетки и/или
извлекайте аккумулятор перед
регулированием, заменой
принадлежностей или при
хранении электроинструмента.
Такие меры предосторожности
снижают риск случайного включения
электроинструмента.
d) Храните неиспользуемые
электроинструменты
в недоступном для детей месте
и не позволяйте лицам, не
знакомым с электроинструментом
или данными инструкциями,
работать с электроинструментом.
Электроинструменты представляют
опасность в руках неопытных
пользователей.
e) Регулярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте
точность совмещения и легкость
перемещения подвижных
частей, целостность деталей
и любых других элементов
электроинструмента,
воздействующих на его работу.
Не используйте неисправный
электроинструмент, пока он не
будет полностью отремонтирован.
Большинство несчастных
случаев являются следствием
недостаточного технического ухода за
электроинструментом.
18
f)
g)
Следите за остротой
заточки и чистотой режущих
принадлежностей. Принадлежности
с острыми кромками позволяют
избежать заклинивания и делают
работу менее утомительной.
Используйте электроинструмент,
аксессуары и насадки
в соответствии с данным
Руководством и с учетом
рабочих условий и характера
будущей работы. Использование
электроинструмента не по назначению
может создать опасную ситуацию.
5) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
a) Ремонт Вашего
электроинструмента должен
производиться только
квалифицированными
специалистами с использованием
идентичных запасных частей. Это
обеспечит безопасность Вашего
электроинструмента в дальнейшей
эксплуатации.
Дополнительные правила
безопасности при работе
фрезерами
• Держите электроинструмент
за изолированные рукоятки,
поскольку фреза может задеть
кабель подключения к электросети.
Разрезание находящего под напряжением
провода делает не покрытые
изоляцией металлические части
электроинструмента «живыми»,
что создает опасность поражения
электрическим током.
• Используйте струбцины или
другие приспособления для
фиксации обрабатываемой
детали, устанавливая их только
на неподвижной поверхности. Если
держать обрабатываемую деталь
руками или с упором в собственное
тело, то можно потерять контроль над
инструментом или обрабатываемой
деталью.
Дополнительные правила
безопасности при работе
с фрезами
• Всегда используйте торцевые,
фальцевые, профильные, пазовые или
РУССКИЙ ЯЗЫК
желобчатые фрезы с хвостовиками
диаметром 6-8 мм и в соответствии
с размером цангового патрона Вашего
инструмента.
• Используйте только фрезы,
предназначенные для работы на
скорости 30 000 об./мин. и имеющие
соответствующую маркировку.
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае не
используйте фрезы диаметром
больше указанного в разделе
«Технические характеристики».
• Торцевые, фальцевые или профильные
фрезы: максимальный диаметр
хвостовика ДОЛЖЕН БЫТЬ 8 мм,
максимальный диаметр фрезерования
ДОЛЖЕН БЫТЬ 36 мм, максимальная
глубина реза ДОЛЖНА БЫТЬ 10 мм.
• Пазовые фрезы: максимальный диаметр
хвостовика ДОЛЖЕН БЫТЬ 8 мм,
максимальный диаметр фрезерования
ДОЛЖЕН БЫТЬ 36 мм.
• Желобчатые фрезы: максимальный
диаметр хвостовика ДОЛЖЕН
БЫТЬ 8 мм, максимальный диаметр
фрезерования ДОЛЖЕН БЫТЬ 40 мм,
максимальная ширина реза ДОЛЖНА
БЫТЬ 4 мм.
Остаточные риски
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных устройств,
некоторые остаточные риски невозможно
полностью исключить. К ним относятся:
– Ухудшение слуха.
– Риск получения травмы от
разлетающихся частиц.
– Риск получения ожогов от
принадлежностей, которые в процессе
работы сильно нагреваются.
– Риск получения травмы, связанный
с продолжительным использованием
инструмента.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ (РИС. 1)
Код даты (х), который также включает в себя
год изготовления, отштампован на поверхности
корпуса инструмента.
Пример:
2010 XX XX
Год изготовления
Комплект поставки
Упаковка содержит:
1 Окантовочный фрезер
3 Цанговых патрона (6 мм, 1/4», 8 мм)
1 Гаечный ключ 17 мм
1 Переходник для пылесоса
1 Роликовый копир
1 Салазки
1 Прямая направляющая
1 Руководство по эксплуатации
1 Чертеж инструмента в разобранном виде
• Проверьте инструмент, детали
и дополнительные приспособления на
наличие повреждений, которые могли
произойти во время транспортировки.
• Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
содержащуюся в нем информацию.
Описание (Рис. 1)
ВНИМАНИЕ: Ни в коем
случае не модифицируйте
электроинструмент или какуюлибо его деталь. Это может
привести к получению травмы или
повреждению инструмента.
a. Клавиша пускового выключателя
b. Съемный двигатель
c. Зажимное колесо регулятора глубины реза
d. Зажимная рукоятка съемного двигателя
e. Держатель съемного двигателя
f. Защитный экран
g. Окантовочная подошва
h. Скользящая подошва
i. Переходник для пылесоса
НАЗНАЧЕНИЕ
Ваш окантовочный фрезер DW670 DEWALT
является компактным высокоточным
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
электроинструментом, предназначенным для
профессиональных работ по оформлению
фасок и профильных кромок заготовок из
дерева и слоистого пластика.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ инструмент во влажных
условиях или при наличии в окружающем
пространстве легко воспламеняющихся
жидкостей или газов.
Данные фрезеры являются
профессиональными электроинструментами.
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться
к инструменту. Неопытные пользователи
должны использовать данный инструмент под
руководством опытного инструктора.
Электробезопасность
Электрический двигатель рассчитан на работу
только при одном напряжении электросети.
Следите за напряжением электрической
сети, оно должно соответствовать величине,
обозначенной на информационной табличке
электроинструмента.
Ваш инструмент DEWALT имеет
двойную изоляцию в соответствии
со стандартом EN 60745,
исключающую потребность
в заземляющем проводе.
ВНИМАНИЕ: Электроинструменты
с напряжением 115 В
должны управляться через
предохранительный изолированный
трансформатор с заземленным
экраном между первичной
и вторичной обмоткой.
Поврежденный кабель должен заменяться
специально подготовленным кабелем, который
можно приобрести в сервисной организации
DEWALT.
Использование удлинительного кабеля
При необходимости использования
удлинительного кабеля, используйте
только утвержденные 3-х жильные кабели
промышленного изготовления, рассчитанные
на мощность не меньшую, чем потребляемая
мощность данного инструмента (см. раздел
«Технические характеристики»); максимальная
длина кабеля не должна превышать 30 м.
При использовании кабельного барабана,
всегда полностью разматывайте кабель.
20
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
Снятие блока двигателя
(Рис. 1)
Ослабьте зажимную рукоятку (d) и снимите
двигатель (b).
Установка и извлечение фрезы (Рис. 2)
1. Отделите съемный двигатель (b) от
окантовочной подошвы.
2. Держите съемный двигатель (b)
и одновременно нажимайте на кнопку
блокировки шпинделя (j).
3. Вставьте хвостовик фрезы (l) в цанговый
патрон (m).
4. Затяните гайку цангового патрона (k),
используя гаечный ключ 17 мм.
5. Для извлечения фрезы, держите вал
двигателя и одновременно нажимайте на
кнопку блокировки шпинделя (j).
6. Используя ключ 17 мм, ослабьте гайку
цангового патрона (k) на несколько
оборотов и извлеките фрезу.
Замена цангового патрона
(Рис. 3)
Ваш окантовочный фрезер оборудован
цанговым патроном 8 мм. В комплект поставки
инструмента входят 2 других типа цанговых
патронов для использования с различными
фрезами.
1. Полностью открутите гайку цангового
патрона (k).
2. Снимите цанговый патрон (m) и установите
другой цанговый патрон, соответствующий
фрезе.
РУССКИЙ ЯЗЫК
3. Затяните гайку цангового патрона (k).
ВЫСОТА
Настройка глубины фрезерования (Рис. 4)
1. Ослабьте зажимное колесико (р)
и переместите копир (о) вверх или вниз
в требуемое положение.
Ваш окантовочный фрезер оборудован колесом
тонкой настройки (n) для регулировки глубины
фрезерования.
2. Затяните зажимное колесико (р).
1. Ослабьте зажимное колесо регулятора
глубины реза (с).
2. Поверните колесо тонкой настройки (n) на
нужную позицию.
3. Затяните зажимное колесо регулятора
глубины реза (с).
Установка направляющих
(Рис. 5)
Ваш окантовочный фрезер оборудован
тремя специальными направляющими
принадлежностями.
РОЛИКОВЫЙ КОПИР
Роликовый копир (о) используется для
фрезерования вдоль фигурных кромок.
Установка переходника для
пылесоса
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИ ФРЕЗЫ
С ШАРИКОПОДШИПНИКОМ ИЛИ ФРЕЗЫ
С УПОРОМ (РИС. 7)
1. Снимите салазки и роликовый копир.
2. Закрепите переходник для пылесоса (i) под
скользящей подошвой (h).
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ САЛАЗОК
И РОЛИКОВОГО КОПИРА (РИС. 8)
1. Установите салазки (s) и роликовый копир.
2. Вставьте переходник для пылесоса (i)
в пазы концов салазок и зафиксируйте его
двумя установочными винтами (w).
Подготовка к эксплуатации
Установите роликовый копир, закрепив его
зажимным колесиком (р).
1. При необходимости, замените цанговый
патрон и установите надлежащую фрезу.
ПРЯМАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ
2. Установите глубину фрезерования.
Пластмассовая прямая направляющая (q)
используется для исключения копирования
неровностей кромок материала-основы при
работе роликовым копиром (о).
1. Установите роликовый копир (о).
2. Защелкните прямую направляющую (q) на
подшипнике (r) роликового копира (о).
САЛАЗКИ
Салазки (s) используются для формирования
мостика при обработке выступов и фасонного
фрезерования слоистого пластика.
1. Убедитесь, что концы салазок с пазами
направлены в одну сторону.
2. Установите салазки (s) под скользящую
подошву (h) и закрепите их винтами (t).
Регулировка роликового копира (Рис. 6)
БОКОВОЕ РАССТОЯНИЕ
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Инструкции по использованию
ВНИМАНИЕ: Всегда следуйте
указаниям действующих норм
и правил безопасности.
ВНИМАНИЕ: Для снижения
риска получения серьезной
травмы, перед регулировкой
или снятием/установкой
дополнительных
принадлежностей или насадок
выключайте инструмент
и отсоединяйте его от
электросети.
ВНИМАНИЕ:
• Всегда следуйте указаниям
действующих норм и правил
безопасности.
1. Ослабьте зажимное колесико (u) и задайте
боковое расстояние при помощи винта
тонкой настройки (v).
• Всегда проверяйте, что съемный
двигатель надежно зафиксирован
в держателе.
2. Затяните зажимное колесико (u).
• Всегда подавайте материал на
вращающуюся фрезу (см. рис. 9).
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
Правильное положение рук
во время работы (Рис. 10)
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА правильно удерживайте
инструмент, как показано на
рисунке.
Удаление полосок материала с плоской поверхности
(Рис. 5, 8)
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА надежно удерживайте
инструмент, предупреждая
внезапные сбои в работе.
2. Закрепите салазки (s) под скользящую
подошву (h), как описывается выше.
Правильное положение рук во время работы:
одной рукой удерживайте инструмент, как
показано на рисунке.
Обработка фрезой с шарикоподшипником или фрезой
с упором
1. Снимите салазки и роликовый копир.
2. Включите инструмент, нажав пусковой
выключатель.
3. Ведите инструмент с постоянной
скоростью, прижимая шарикоподшипник
или упор к поверхности материала–основы.
4. Выключите инструмент.
Обработка профильных кромок (Рис. 6)
ВНИМАНИЕ: При использовании
фрез без шарикоподшипника или
упора всегда устанавливайте
роликовый копир.
1. Отрегулируйте наконечник роликового копира с помощью винта тонкой настройки (v).
2. Включите инструмент, нажав пусковой
выключатель (а).
3. Ведите инструмент с постоянной
скоростью, прижимая роликовый копир
к поверхности материала–основы.
4. Выключите инструмент.
Обработка прямых кромок
(Рис. 5)
1. Защелкните прямую направляющую (q) на
роликовом копире (о), как было описано
выше.
2. Действуйте как при обработке профильных
кромок.
22
Прямые кромки можно обрабатывать
с использованием только роликового копира.
1. Снимите роликовый копир (о).
3. Поместите салазки над выступающей
полоской материала (например, клея),
которую необходимо удалить.
4. Включите инструмент. Сильно прижмите его
к поверхности и проведите по удаляемой
полоске.
5. Всегда выключайте электроинструмент
после окончания работы и перед
отключением от электросети.
Салазки можно также использовать для
вырезания гладких фасонных фигур из
слоистого пластика.
Пылеудаление
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИ ФРЕЗЫ
С ШАРИКОПОДШИПНИКОМ ИЛИ ФРЕЗЫ
С УПОРОМ (РИС. 7)
Установите переходник для пылесоса (i),
как показано на рисунке. Находящийся под
скользящей подошвой (h) переходник для
пылесоса (i) может также служить в качестве
направляющей для максимального контроля
при обработке кромок заготовки.
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ САЛАЗОК
И РОЛИКОВОГО КОПИРА (РИС. 8)
Установите переходник для пылесоса (i),
как показано на рисунке. В этом положении
переходник для пылесоса (i) увеличивает
площадь скользящей подошвы и обеспечивает
максимальный контроль при обработке кромок
заготовки.
При обработке кромок без установки роликового
копира предпочтительно использовать фрезу
с шарикоподшипником.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш электроинструмент DEWALT рассчитан на
работу в течение продолжительного времени
РУССКИЙ ЯЗЫК
при минимальном техническом обслуживании.
Срок службы и надежность инструмента
увеличивается при правильном уходе
и регулярной чистке.
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
Дополнительные принадлежности
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные от
тех, которые предлагает DEWALT,
не проходили тесты на данном
изделии, то использование этих
принадлежностей может привести
к опасной ситуации. Во избежание
риска получения травмы, с данным
продуктом должны использоваться
только рекомендованные DEWALT
дополнительные принадлежности.
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Смазка
Ваш электроинструмент не требует
дополнительной смазки.
Чистка
ВНИМАНИЕ: Выдувайте грязь
и пыль из корпуса сухим сжатым
воздухом по мере видимого
скопления грязи внутри и вокруг
вентиляционных отверстий.
Выполняйте очистку, надев
средство защиты глаз
и респиратор утвержденного типа.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
используйте растворители или
другие агрессивные химические
средствами для очистки
неметаллических деталей
инструмента. Эти химикаты
могут ухудшить свойства
материалов, примененных
в данных деталях. Используйте
ткань, смоченную в воде с мягким
мылом. Не допускайте попадания
какой-либо жидкости внутрь
инструмента; ни в коем случае
не погружайте какую-либо часть
инструмента в жидкость.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие DEWALT или Вы больше в нем не
нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий
с истекшим сроком службы и их
упаковок позволяет пускать
их в переработку и повторно
использовать. Использование
переработанных материалов
помогает защищать окружающую
среду от загрязнения и снижает
расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно от
бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
DEWALT. Чтобы воспользоваться этой услугой,
Вы можете сдать Ваше изделие в любой
авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
DEWALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
список авторизованных сервисных центров
DEWALT и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
zst00205057 - 28-05-2013
24
LATVIEŠU
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
26
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
DW670
MALU FRĒZE / ОКАНТОВОЧНЫЙ ФРЕЗЕР 1
©
27
www.dewalt.eu
Download PDF

advertising