DW650 | DeWalt DW650 BELT SANDER Type 6 instruction manual

599111-24 SK
DW650
DW650E
2
3
4
5
PÁSOVÁ BRÚSKA
DW650/DW650E
špeciálne proti prachu a parám
z olovnatých náterov.
•
V pracovnom priestore nejedzte, nepite
a nefajčite.
3. Spoľahlivému odstráneniu prachových
čiastočiek a ďalších zvyškov nátera.
Blahoželáme!
Rozhodli ste sa pre elektrické náradie od firmy
DeWALT. Toto náradie pokračuje v dlhoročnej
tradícii, ponúkať odborníkom iba vyspelé
a mnohými testmi osvedčené výrobky.
Dlhoročné skúsenosti a plynulý vývoj dokázali,
že firma DeWALT je spoľahlivým partnerom
všetkých profesionálnych užívateľov.
Komplet
Balenie obsahuje:
1 pásová brúska
1 vrecko na prach
1 adaptér na odsávanie prachu (nepovinná
výbava)
1 brúsny pás
1 brúsny rám (nepovinná výbava)
1 návod na použitie
1 schématický nákres
Technické údaje
DW650
Napätie
V
230
Príkon
W
1010
Rýchlosť pásu m/min 380
Brúsacia plocha mm
100x110
Dĺžka pásu
mm
560
Šírka pásu
mm
100
Lapač prachu
vak
Hmotnosť
kg
6,3
DW650E
230
1100
250-380
100x110
560
100
vak
6,4
•
V tomto návode sú používané následujúce
symboly :
•
Označuje riziko poranenia osoby,
ohrozenia života alebo poškodenia
náradia v prípade nedodržania pokynov
uvedených v tomto návode.
Skontrolujte si, či náradie, jeho súčasti
alebo náhradné diely nie sú poškodené.
K ich poškodeniu by mohlo dôjsť počas
prepravy.
Urobte si čas, aby ste si ešte pred prácou
s náradím dôkladne prečítali a dobre
pochopili návod na použitie.
Popis (obrázok A)
Vaša špičková pásová brúska DEWALT
DW650(E) bola vyvinutá pre profesionálne
spracovanie dreva, drevenných výrobkov
a plastov.
Znamená riziko úrazu elektrickým
prúdom.
1. Vypínač ON/OFF (zapnuté/vypnuté)
2. Vo l i a c i k o t ú č n a r e g u l á c i u o t á č o k
(DW650E)
3. Istiaci spínač
4. Upínacia pružina
5. Brúsny pás
6. Regulačný kolík na vystredenie pásu.
7. Vak na prach
8. Adaptér pre odsávanie vzduchu
9. Ovládacia rukoväť
10. Os válčeka
Nebezpečie požiaru.
Nebezpečenstvo požiaru.
Brúsenie náterov
Pri brúsení náteru dodržujte vhodné
pokyny. Pozornosť venujte predovšetkým
nasledujúcemu:
1. Vždy, keď je to možné, používajte vysávač
prachu.
2. Špeciálnu pozornosť venujte brúseniu
náteru s oloveným základom:
•
Nenechávajte v blízkosti pracovného
priestoru deti alebo tehotné ženy.
•
Všetky osoby, ktoré sa pohybujú
v pracovnom priestore, by mali mať
nasadenú ochrannú masku, vyvinutú
Bezpečnosť z hľadiska elektrickej
inštalácie
Elektrický motor bol vytvorený iba pre jedno
napätie. Vždy si preto skontrolujte, že napätie
zdroja el. energie zodpovedá napätiu uvedenom
v popise spotrebiča.
6
Va š e n á r a d i e D E WA LT j e v y b a v e n é
dvojnásobnou izoláciou podľa EN 50411,
a preto nepotrebuje uzemnenie.
Výmena a vystredenie brúsneho pásu
(obrázok B a C)
Vaša pásová brúska pracuje s brúsnym pásom
100 x 570 mm.
• Prístroj položte na bok tak, aby prítlačná
páčka (12) ležala hore.
• Prítlačnú páčku (12) potiahnite hore
a doprava.
• Odstráňte brúsny pás (5).
• Nasaďte nový brúsny pás a presvedčte sa,
že šípka na vnútornej strane pásu ukazuje
rovnakým smerom ako šípka vyznačená na
stroji a je na zhodnej strane válčeka.
• Prítlačnú páčku zatlačte späť.
• Stroj zapnite (ON) a otáčajte regulačným
kolíkom na vystredenie pása, dokiaľ nie je
pás vycentrovaný na válčeku (11).
Používanie predlžovacieho kábla
Pokiaľ je nutné, aby ste pri práci s brúskou
použili predlžovací kábel, vyberte si taký,
ktorý je vhodný pre príkon tohoto náradia (viď
technické parametre).
Minimálny priemer vodiča je 1,5 mm. Pokiaľ
používate kábel na cievke, vždy z nej kábel
celkom odmotajte. Tiež sa riaďte podľa
nasledujúcej tabuľky.
Veľkosť vodiča (mm2) Výkon kábla (Ampér)
0,75
6
1,00
10
1,50
15
2,50
20
4,00
25
Dĺžka kábla (m)
7,5 15 25 30 45 60
Napätie VAmpér
Výkon kábla (Ampér)
115
0-2,0
6 6 6 6 6 10
2,1-3,4
6 6 6 6 15 15
3,5-5,0
6 6 10 15 20 20
5,1-7,0
10 10 15 20 20 25
7,1-12,0
15 15 20 25 25 12,1-20,0
20 20 25 - 230
0-2,0
6 6 6 6 6 6
2,1-3,4
6 6 6 6 6 6
3,5-5,0
6 6 6 6 10 15
5,1-7,0
10 10 10 10 15 15
7,1-12,0
15 15 15 15 20 20
12,1-20,0
20 20 20 20 25 -
Brúsny pás by nikdy nemal vzadu
prečnievať! Mal by sa kryť s vonkajšou
hranou brúsiacej plochy.
DW650E - Nastavenie otáčok regulačným
kotúčom (obr.D)
• Otáčajte kotúčom na reguláciu otáčok (2)
až na požadovanú pozíciu. Čím vyššie je
číslo, tým rýchlejší je pohyb pásu.
DW650(E)K - pripevnenie, odstránenie
a nastavenie brúsneho rámu (DE6500) (obr.
A a E)
• Odstráňte brúsny pás.
• Z brúsneho rámu (14) vyberte predný
kľukový hriadeľ (13).
• Kľukový hriadeľ zatlačte do pologuľatej
prípojky pri brúsnej ploche, kde bude
pridržovaný upínacou pružinou (4).
• Na brúsny rám pripevnite pomocou skrutiek
(16) a podložiek (17) ochranný kryt (15).
• Brúsny pás nasaďte podľa vyššie uvedeného
návodu.
• Predný kľukový hriadeľ (13) zatlačte do
upínacej pružiny (4).
• Regulačnou skrutkou (18) otáčajte tak dlho,
dokiaľ zadný kľukový hriadeľ brúsneho
rámu nenastavíte do pravého uhla k
brúsnemu pásu. Brúsny rám zatlačte na
zadný kľukový hriadeľ.
• Pomocou regulačnej skrutky (18) nastavte
výšku brúsneho rámu (14).
• Pokiaľ chcete brúsny rám odstrániť,
postupujte podľa tohoto návodu v opačnom
slede.
Dvojitá izolácia
Toto el. náradie je plne odizolované
podľa normy EN 50144. To znamená,
že dve na sebe nezávisle izolačné vrstvy
Vás chránia pred tým, aby ste prišli do
styku s kovovými časťami vedúcimi el.
prúd. Toho je dosiahnuté tak, že je medzi
elektrické a mechanické časti prístroja
umiestnená izolačná bariéra. Takto Vám
dvojitá izolácia poskytuje extrémnu
ochranu pred elektrickým prúdom.
Kompletácia a nastavenie
Vypnite prístroj zo zdroja vždy
predtým, než ho budete kompletovať
a nastavovať.
7
Pokiaľ brúsny rám nepoužívate, kľukový
hriadeľ sa môže jednoducho otočiť
o štvrť oblúka a zostať na nástroji.
•
Neopracovávajte drsné kovové plechy.
Pokyny k použitiu
• Vždy dodržujte bezpečnostné pokyny
a príslušné predpisy.
• Presvedčte sa, že všetky materiály,
ktoré budete brúsiť sú dobre
zaistené.
• Na opracovaný diel brúskou vyvíjajte
iba mierny tlak.
Pripevnenie a odstránenie pevného stojana
(obr.A a F)
Pásovú brúsku môžete používať ako neprenosné
náradie. Ako voliteľná výbava tohoto stroja je k
dispozícii pevný stojan.
• Podľa vyššie uvedeného návodu namontujte
brúsny rám (14).
• Z pevného stojana odstráňte kolík regulačnej
skrutky (19).
• Na pevný stojan (20) položte vlastnú
pásovú brúsku. Ovládaciu rukoväť (9)
pritom zasuňte do otvoru v stojane (20).
Prevlečený tŕň skrutky (21) vyčnieva
z otvoru (22) v konzole (23).
• Pokiaľ chcete prístroj zo stojana vziať,
postupujte podľa tohoto návodu v opačnom
slede.
Brúsenie (obr.A)
Pásová brúska je vybavená rukoväťou (9),
vďaka ktorej brúsku dokonale ovládate pokiaľ
nie je umiestnená na pevnom stojane.
• Začnite s opracovávaním na najhrubšom
páse.
• Pásovou brúskou pohybujte dlhými, tiahlymi
pohybmi.
• V krátkych intervaloch si kontrolujte
výsledok práce.
Pohlcovanie prachu
Zapnutie (ON) a vypnutie (OFF) (obr.A)
• Aby ste brúsku zapli, stlačte vypínač (ON/
OFF)(1).
• Pre nepretržitý chod stroja zapnite tiež
istiaci spínač (3).
• Aby ste stroj zastavili, krátko stlačte vypínač
a pustite ho. Stroj vypnite (OFF) vždy, keď
skončíte prácu a predtým, než ho odpojíte
zo zdroja el. energie.
Váš predajca vás môže podrobne informovať
o brúsnych pásoch.
Vak na lapanie prachu (obr.G)
• Stlačením pružiny (24) vak (7) uvoľníte
z príchytných krúžkov (25).
• Aby lapanie prachu fungovalo, je treba vak
na prach vyprázdniť, pokiaľ je už naplnený
zhruba z jednej tretiny.
• Vak na prach odstráňte, otvorte uzáver
a jemným pretrepaním ho očistite.
Údržba
Adaptér pre odsávanie prachu (DE6502)
(obr.E a H)
• Adaptér (8) naskrutkujte na výpustný otvor
(26).
• Pokiaľ potrebuje výpustný kanál prečistiť,
povoľte skrutky (27 a (28) a odrezky a prach
z neho odstráňte.
• Vždy keď máte tú možnosť, pripojte ku
stroju zariadenie na odsávanie prachu,
vyvinuté podľa príslušných predpisov
týkajúcich sa emisií prachu.
Váš spotrebič DEWALT bol vyvinutý tak, aby
pracoval dlhú dobu s minimálnymi nárokmi na
údržbu. Neustála spokojnosť s jeho činnosťou
závisí na vlastnej starostlivosti o stroj a jeho
pravidelnom čistení.
Mazanie
Tento elektrický spotrebič nevyžaduje žiadne
dodatočné premazanie.
Pokiaľ brúsite kov, nepoužívajte vak na
lapanie prachu alebo vysávač náležite
chránený proti iskrám.
Čistenie
Vetracie otvory udržujte priechodné a mäkkou
handričkou pravidelne čistite kryt motora.
Pravidelne vyprázdňujte vak na odpad alebo
čistite adaptér na odsávanie vzduchu.
Strojom nebrúste horčík!
8
Vyhlásenie o zhode
Ochrana životného prostredia
Triedený odpad. Tento výrobok nesmie
byť likvidovaný spolu s bežným
komunálnym odpadom.
DW650/DW650E
Týmto oznamujeme, že elektrické náradie
Black & Decker zodpovedá normám
89/392/EEC, 89/336/EEC, EN55014, 73/23/
EEC,EN55104, EN60335
Keď nebudete váš výrobok D EWALT ďalej
potrebovať alebo uplynie lehota jeho životnosti,
nelikvidujte ho spolu s domovým odpadom.
Zaistite likvidáciu tohto výrobku v triedenom
odpade.
jm. napätie
jm. príkon
rýchlosť pásu
brúsacia plocha
dĺžka pásu
šírka pásu
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Opätovné
použitie recyklovaných materiálov
pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu
surovín.
230 V
1010 / 1100 W
380 m/min
100x110 mm
560 mm
100 mm
Upozornenie: V prípade hluku presahujúceho
normu LpA 70 dB (A), LWA 85 dB (A) odporúčame
použiť prostriedky na ochranu sluchu.
Miestne predpisy môžu upravovať spôsob
likvidácie domácich elektrických spotrebičov
v miestnych zberniach alebo v mieste nákupu
výrobku.
V návode na použitie je hlučnosť pri jednotlivých
typoch uvedená.
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení
ich technickej životnosti. Využite túto bezplatnú
službu a odovzdajte Váš nepoužívaný prístroj
ktorémukoľvek autorizovanému servisnému
stredisku.
Black & Decker, Spennymoor, Co Durham,
DL16 6JG UK
Adresu vášho najbližšieho autorizovaného
strediska DEWALT nájdete na zadnej strane
tohto návodu. Zoznam servisných stredísk
D E WALT a podrobnosti o popredajnom
servise nájdete taktiež na internetovej adrese:
www.2helpU.com
Brian Cooke
technický námestník
Firma Blac & Decker sa neustále usiluje
o zdokonaľovanie tohto výrobku, a preto si
vyhradzujeme právo zmeniť jeho špecifikácie
bez predchádzajúceho upozornenia.
9
Všeobecné bezpečnostné predpisy
Upozornenie! Pri používaní elektrického
náradia musia byť dodržiavané nasledujúce
bezpečnostné predpisy, aby sa predchádzalo
úrazu el. prúdom, riziku požiaru a osobným
poraneniam. Pred započatím práce s týmito
prístrojmi si najprv pozorne prečítajte všetky
pokyny a zabezpečte ich dodržiavanie.
•
•
Pre bezpečnú prácu:
• Odporúčame používať ochranu sluchu pri
akustickom tlaku vyššom než 85,0 dB (A).
• Udržujte svoje pracovisko v čistote.
Neporiadok na pracovisku zvyšuje možnosť
nehody.
• Dbajte na pracovné prostredie.
Nevystavujte el. náradie dažďu. Nepoužívajte
ho vo vlhkom, mokrom a vo výbušnom
prostredí. Dbajte na dobré osvetlenie.
• Chráňte sa pred úrazom el. prúdom.
Vy h ý b a j t e s a d o t y k u u z e m n e n ý c h
predmetov ako napr.: potrubia, výhrevných
telies, sporákov, chľadničiek a pod.
• Chráňte el. náradie pred deťmi.
Nenechajte nikoho ďalšieho dotýkať sa el.
náradia alebo prívodného kábla. Nepúšťajte
nikoho nepovolaného na pracovisko.
• Bezpečne uložte nepoužívané el. náradie.
Nepoužívané el. náradie musí byť uložené
na suchom a uzamknutom mieste mimo
dosah detí.
• Nepreťažujte elektrické náradie. Najlepšie
a najbezpečnejšie pracujete v odporúčanom
pracovnom rozsahu.
• Používajte správne elektrické náradie.
Nepoužívajte príliš slabé el. náradie pre
ťažké práce. Používajte el. náradie len k
účelom a prácam, ku ktorým je určené.
Napr.: nepoužívajte ručnú okružnú pílu ku
stínaniu stromov alebo k rezaniu vetví.
• Používajte ochranné okuliare. Pri
prašných prácach používajte kryt tváre
alebo masku.
• Používajte riadny pracovný odev. Nenoste
voľný odev ani žiadné módne doplnky či
šperky, môžu byť zachytené pohyblivými
časťami el. náradia. Pri práci vonku
odporúčame používať gumové rukavice a
obuv s protišmykovou podrážkou. Ak máte
dlhšie vlasy, noste sieťku na vlasy.
• Nepoužívajte prívodný kábel k iným účelom.
Nikdy neprenášajte el. náradie za prívodný
kábel a ani ho nepoužívajte k vytiahnutiu
•
•
•
•
•
•
•
10
vidlice zo zásuvky. Chráňte prívodný kábel
pred teplom, olejom, mastnotou a ostrými
hranami.
Zabezpečte opracovávaný predmet.
K upínaniu predmetov používajte upínacie
prípravky, svorky alebo skrutkový zverák.
Je to omnoho bezpečnejšie držanie než
rukou a môžete pri tom el. náradie ovládať
oboma rukami.
Dbajte na pevný postoj pri práci.
Vyvarujte sa abnormálneho držania tela.
Zaistite si bezpečný postoj a rovnováhu po
celú dobu práce.
Prevádzajte starostlivo údržbu svojho
el. náradia. Udržujte nástroje ostré a čisté.
Tieto sú zárukou presnej a bezpečnej
práce. Dbajte na pokyny pre údržbu
a k výmene nástrojov. Prístroj udržujte
v čistote, vetracie otvory čisté a priechodné.
Do motore sa nesmie dostať cudzí predmet.
Kontrolujte pravidelne prívodný kábel
a vidlice. Ak sú poškodené, nechajte ich
okamžite vymeniť odborníkom. Kontrolujte
pravidelne predlžovací kábel a ak je
poškodený, nahraďte ho iným. Rukoväte
udržujte suché a čisté a chráňte ich pred
olejom a mastnotou.
Vytiahnite prívodný kábel zo zásuvky.
Po ukončení práce, pred údržbou
a pred výmenou nástrojov a príslušenstva
všetkého druhu, napr.: pílových kotúčov,
vrtákov, nožov a pod.
Používajte vonkajší predlžovací kábel.
Vo vonkajšom prostredí používajte
predlžovací kábel riadne označený a určený
pre prácu vonku.
Nenechávajte zastrčené žiadné
montážne kľúče a kľúčiky. Pred zapnutím
sa presvedčte, či sú z pohyblivých
a rotačných častí el. náradia odstránené
všetky upevňovacie či nastavovacie kľúče
a kľúčiky.
Zabráňte neúmyselnému spusteniu.
Neprenášajte žiadne el. náradie zapojené
do siete s prstom na vypínači. Presvedčte
sa, že pred pripojením do siete je prístroj
vypnutý.
Buďte vždy pozorný. Venujte pozornosť
tomu, čo robíte. Postupujte rozumne.
Nepoužívajte elektrické náradie, ak ste
nesústredený alebo unavený.
Zapnite odsávanie prachu. Ak je prístroj
vybavený odsávaním prachu alebo
•
•
•
prípojkou pre pripojenie vonkajšieho
odsávania prachu, presvedčte sa, či je
pripojené a riadne pracuje.
Skontrolujte, či el. náradie nie je
poškodené. Pred každým ďalším použitím
starostlivo skontrolujte ochranné kryty a
všetky ľahko poškodené časti a posuďte,
či sú schopné riadne pracovať a plniť
všetky určené funkcie. Skontrolujte všetky
pohyblivé časti, ktoré môžu ovplivniť
správnu funkciu el. náradia a posúďte, či
sú funkčné. Poškodené diely a ochranné
kryty musia byť riadne opravené alebo
vymenené odborným servisom DEWALT.
Poškodené vypínače nechajte neodkladne
vymeniť odborným servisom DEWALT.
Nepoužívajte el. náradie, ktoré sa nedá
vypínačom vypnúť alebo zapnúť.
Upozornenie. V záujme Vašej vlastnej
bezpečnosti používajte iba príslušenstvo
a prídavné zariadenia uvedené v katalógu
DEWALT alebo v návode na obsluhu.
Použitie iného príslušenstva, než je
odporúčané v katalógu DEWALT alebo
v návode na obsluhu, znižuje Vašu osobnú
bezpečnosť.
Prípadnú opravu vyžiadajte
u povereného servisu DEWALT. Toto el.
náradie zodpovedá platným bezpečnostným
predpisom. Všetky opravy musia byť
prevádzané kvalifikovanými osobami za
použitia originálnych náhradných dielov.
Tieto bezpečnostné predpisy opatrujte
a dobre ich uložte!
11
Naviac poskytuje servis DEWALT na všetky
vykonávané opravy a vymenené náhradné
diely ďalšiu servisnú záručnú dobu v trvaní
6 mesiacov.
Politika našich služieb zákazníkom
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom
je náš najvyšší cieľ. Kedykoľvek budete
potrebovať radu či pomoc, obráťte sa s dôverou
na náš najbližší servis D EWALT, kde Vám
vyškolený personál poskytne naše služby na
najvyššej úrovni.
Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo
(vrtáky, skrutkovacie nástavce, hobľovacie
nože, brúsne kotúče, pílové listy, pílové kotúče,
brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo
prístroja poškodené opotrebovaním.
Záruka DEWALT
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto vysoko
kvalitného výrobku D EWALT. Náš záväzok
ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme tiež
naše služby zákazníkom. Preto ponúkame
záručnú dobu ďaleko presahujúcu minimálne
požiadavky vyplývajúce zo zákona.
Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa
– zákazníka v zmysle § 620 Občianskeho
zákonníka a § 429 Obchodného zákonníka.
Patrí k predávanému výrobku zodpovedajúceho
katalógového a výrobného čísla ako jeho
príslušenstvo. Pri každej reklamácii je potrebné
tento záručný list predložiť predávajúcemu, príp.
servisnému stredisku DEWALT poverenému
vykonávaním záručných opráv. Vo vlastnom
záujme si ho preto spolu s originálom dokladu
o nákupe starostlivo uschovajte.
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 30 dní záruku výmeny. Ak sa objaví
v priebehu 30 dní od zakúpenia náradia
akýkoľvek nedostatok podliehajúci záruke, bude
Vám u Vášho obchodníka náradie vymenené
za nové. Vďaka 1 ročnej záruke istoty máte
nárok po dobu 1 roka od zakúpenia prístroja
na bezplatné prehliadky v autorizovanom
servise D E WALT. Zárukou kvality firma
DEWALT garantuje počas trvania záručnej doby
(24 mesiacov pri nákupe pre priamu osobnú
spotrebu, 12 mesiacov pri nákupe pre osobnú
a podnikateľskú činnosť) bezplatné odstránenie
akejkoľvek materiálovej alebo výrobnej chyby
za nasledovných podmienok:
• Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom DEWALT a s dokladom
o nákupe), do jedného z poverených
servisných stredísk D EWALT, ktoré sú
autorizované na vykonávanie záručných
opráv.
• Prístroj bol používaný iba s originálnym
príslušenstvom alebo prídavnými
zariadeniami a príslušenstvom BBW či
Piranha, ktoré je vyslovene odporúčané
ako vhodné na použitie spolu s prístrojom
DEWALT.
• Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
• Motor prístroja nebol preťažovaný a nie
sú badateľné žiadne známky poškodenia
vonkajšími vplyvmi.
• Do prístroja nebolo zasahované
nepovolanou osobou. Osoby povolané
tvoria personál poverených servisných
stredísk DEWALT, ktoré sú autorizované
na vykonávanie záručných opráv.
DEWALT ponúka rozsiahlu sieť autorizovaných
servisných opravovní a zberných stredísk. Ich
zoznam nájdete na záručnom liste. Ďalšie
informácie týkajúce sa servisu môžete získať
na dole uvedených telefónnych číslach a na
internetovej adrese www.2helpU.com.
Black & Decker
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
+421 2 446 38 121, 3
Fax:
+421 2 446 38 122
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
02/2007
zst00047778 - 20-07-2007
12
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
13
DW650E - - - - A
BANDSCHLEIFER 6
©
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
IČO: ………………………...........................…..
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Pečiatka
Podpis
02/07
Popis
poruchy
Download PDF

advertising