DW650 | DeWalt DW650 BELT SANDER Type 6 instruction manual

559101-04 PL
DW650
DW650E
2
3
4
5
SZLIFIERKA TAŚMOWA
DW650/DW650E
(WŁACZNIE Z METALOWĄ OSŁONĄ)
W niniejszej instrukcj obsługi zostały użyte
następujące symbole:
Wprowadzenie
Elektryczne, przenośne szlifierki
taśmowe DeWALT, DW 650 i DW650E są
elektronarzędziami przeznaczonym do użytku
profesjonalnego i służą do wstępnego i
wykańczającego szlifowania powierzchni
drewnianych, materiałów drewnopochodnych
oraz tworzyw sztucznych.
Praca elektronarzędziami musi przebiegać w
sposób bezpieczny, być wydajna i sprawiać
satysfakcję. Dlatego, podczas ich używania
należy zachowywać następującą kolejność
postępowania:
• najpierw należy zapoznać się instrukcji
obsługi a następnie poznać dokładnie
budowę całego urządzenia oraz zasady
funkcjonowania poszczególnych jego
zespołów
• potem wybrać odpowiednie narzędzie
robocze i ustawić właściwe parametry
pracy.
Należy zawsze pracować bez pośpiechu,
z rozwagą, zachowując wszystkie, ogólnie
obowiązujące zasady bezpieczeństwa
i obsługi elektrycznych urządzeń
mechanicznych.
UWAGA! Możliwość spowodowania
wypadku, zagrożenie dla życia,
niebezpieczeństwo uszkodzenia
elektronarzędzia w przypadku
nieprzestarzegania zaleceń zawartych
w instrukcji obsługi
UWAGA! Napięcie elektryczne.
UWAGA! Niebezpieczeństwo pożaru.
UWAGA! Zagrożenie eksplozją.
Wyposażenie dla szliferek taśmowych
DW650 / DW650E
Wyposażenie które można dokupić
dodatkowo:
• adapter dla podłączenia zewnętrznego
odciągu pyłu nr katal. DE6502
• ramka szlifierska nr katal. DE6500
• podstawa do pracy stacjonarnej
nr katal. DE6501
• taśmy ścierne o wymiarze 100x560 mm, o
różnej granulacji ziarna nasypowego
Zalecamy używanie oryginalnego wyposażenia
oraz oryginalnych taśm ściernych firmy
DEWALT.
Parametry techniczne szlifierek
taśmowych
Nr katal.
Zasilanie
Pobór mocy
Rychlost pásu
Brousící plocha
Délka pásu
Šířka pásu
Lapač prachu
Hmotnost
DW650
230 V~, 50 Hz
1010 W
380 m/s
100x110 mm
560 mm
100 mm
zintegrowaneworek
zbierający pył
6,3 kg
DW650E
230 V~, 50 Hz
1100 W
250-380 m/s
100x110 mm
560 mm
100 mm
zintegrowaneworek
zbierający pył
6,4 kg
Komplet wyrobu
Opakowanie fabryczne zawiera:
Szlifierkę taśmową
Worek zbierający pył
Taśmę szliferską
Instrukcję obsługi wraz z rysunkiem
złożeniowym i kartą gwarancyjną
•
Minimalne zabezpieczenie sieci zasilającej dla
elektronarzędzi 230V - bezpiecznik 10A.
6
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
Pzed przygotowaniem szlifierki do
pracy należy sprawdzić czy podczas
transportu żaden z jej elementów nie uległ
uszkodzeniu.
•
Budowa szlifierki (Rys.A)
włączyć szlifierkę i pokręcając pokrętłem
(6) ustawić taśmę szlifierki tak aby biegła
centralnie po powierzcni rolki (11).
Szlifierki taśmowe DW650/DW650E zbudowane
są z następujących, podstawowych zespołów
i elementów:
1. wyłącznik
2. pokrętło regulacji prędkości przesuwu
taśmy ściernej (DW650E)
3. przycisk blokady wyłącznika (praca
ciągła)
4. zacisk mocowania ramki szlifierskiej
5. taśma ścierna
6. pokrętło regulacji prowadzenia taśmy
7. worek gromadzący pył
8. przyłącze odciągu pyłu
9. uchwyt dla ręki
10. rolka
11. rolka
12. dźwignia naprężania taśmy ściernej
Regulacja predkości przesuwu taśmy
ściernej (DW650E) (Rys. D).
Przygotowanie szlifierki taśmowej do
pracy
(Ramka szlifierska -wyposażenie dodatkowe,
nr kat. DE6500)
Uwaga! Podczas pracy szlifierki
krawędź taśmy ściernej nie może
wystawać poza krawędź stopy szlifierki
ale powinna się z nią pokrywać.
Ustawienia właściwej prędkości biegu taśmy
ściernej należy dokonać za pomocą pokrętła
(2). Wraz ze wzrostem wartości oznaczeń
cyfrowych wzrastać będzie prędkość przesuwu
taśmy ściernej.
Montaż, zdejmowanie oraz regulacja
położenia ramki szlifierskiej. (Rys. A i E).
Przed przygotowaniem szlifierki
taśmowej do pracy, wymianą taśmy
ściernej oraz wykonywaniem innych
czynności obsługowych należy
sprawdzić najpierw czy przycisk
wyłącznika znajduje się w pozycji
zerowej (szlifierka wyłączona) oraz
sprawdzić czy wtyczka zasilająca jest
wyjęta z gniazda sieciowego.
Ramka szlifierska dostępna jest jako
wyposażenie dodatkowe szlifierki taśmowej i
trzeba ją dokupić oddzielnie.
Aby założyć ramkę do szlifierki należy:
• zdjąć taśmę szlifującą
• zdjąć przedni wałek mocujący (13) z ramki
(14),
• wsunąć wałek mocujący w wycięcia
w obudowie szlifierki gdzie zostanie
on umocowny za pomocą zaczepu
sprężynującego (4) (por.rys. E)
• założyć osłonę (15) zgodnie z rysunkiem
i umocować ją za pomocą śruby i
podkładki
• założyć ponownie taśmę szlifującą w
sposób opisany wyżej
• wcisnąć przedni wałek mocujący (13) pod
zaczep (4)
• obrócić pokrętłem (18) tak aby ustawić
prostopadle do taśmy szlifującej tylny wałek
mocujący a następnie wcisnąć ramkę na
tylny wałek mocujący
• ustawić właściwą wysokość położenia ramki
szlifierskiej(14) za pomocą pokrętła (18).
Aby zdjąć ramkę szlfierską należy powtórzyć
wymienione powyżej czynności, odwracając
ich kolejność.
Zakładanie taśmy ściernej i regulacja
równoległości jej biegu (Rys. B i C)
Do współpracy ze szlifierką taśmową DW650
/ DW650E przystosowane są taśmy ścierne o
wymiarze 100x570 mm.
W celu założenia taśmy ściernej należy:
• położyć szlifierkę na boku, dźwignią (12) do
góry
• odciągnąć do góry i na prawo dźwignię
(12)
• jeżeli założona była taśma, która uległa
w trakcie pracy zużyciu, należy ją teraz
zsunąć z rolek prowadzących i zdjąć
• założyć nową taśmę zwracając uwagę
aby kierunek strzałek umieszczonych na
wewnętrznej stronie taśmy był zgodny
z kierunkiem strzałki umieszczonej na
obudowie szlifierki
• cofnąć dźwignię (12) w wyjściowe
położenie
UWAGA! Jeżeli ramka szlifierska nie jet
używana wałek (13), mocujący ramkę
można obrócić o 1/4 obrotu; wałka nie
trzeba zdejmować.
7
Montaż i demontaż podstawy umożliwiającej
stacjonarną pracę szlifierki (Rys. A i F).
(Podstawa do pracy stacjonarnej-wyposażenie
dodatkowe, nr katal. DE6501)
Obsługa szliferki taśmowej DW650/
DW650E
Podczas pracy szlifierką taśmową należy
pamiętać wszystkich, wymienionych
wyżej zasadach bezpiecznej obsługi
elektronarzędzi
Szlifierki taśmowe DEWALT DW650/DW650E
mogą być zmontowane na specjalnej podstawie
(wyposażenie dodatkowe, kóre można dokupić
oddzielnie) po to aby mogły być używane jako
urządzenia stacjonarne.
UWAGA! Przed rozpoczęciem pracy należy
dobrze umocować szlifowany przedmiot.
Aby szlifierkę zmontować w podstawie
należy:
• założyć ramkę szlifierską tak jak opisane to
zostało powyżej
• zdjąć pokrętło (19) z podstawy
• założyć szlifierkę do pdstawy (20) /uchwyt
(9) dla ręki umieścić w otworze podstawy
(20)/ ;
• nakręić pokrętło (19) na gwintowany trzpień
(21) wystający z otworu (22) konsoli (23).
Podczas szlifowania nie należy mocno dociskać
szlifierki do obrabianej powierzchni. Tylko
niewielki nacisk sprzyja osiągnięciu doskonałych
efektów. W przeciwnym razie spowodować
można jedynie pogorszenie parametrów pracy
szlifierki przeciążając jej silnik.
Zasady prawidłowego posługiwania się
szlifierką taśmową.
Szlifierka wyposażona została w specjalny
uchwyt (8), który ułatwia prowadzenie jej po
obrabianym materiale.
Podczas pracy szlifierką taśmową należy
pamiętać o następujących zasadach:
• pracę rozpoczynać od założenia papieru
ściernego o możliwie dużej granulacji (niski
numer) a następnie, stopnopwo zmieniać
granulację papieru na mniejszą
• szlifierkę prowadzić płynnym ruchem,
zataczając nią łuki o możliwie dużym
promieniu
• co pewien czas kontrolować gładkość
szlifowanej powierzchni
Aby zdjąć szliferkę z podstawy należy wykonać
wymienione powyżej czynności w odwrotnej
kolejności.
Odpylanie pola pracy.
Zakładanie worka gromadzącego pył (Rys. G)
Sprężynę (24) worka (7) gromadzącego pył
należy wsunąć pomiędzy pierścienie mocujące
(25).
Aby zapewnić efektywne odpylanie pola pracy
worek gromadzący pył należy opróżniać po
napełnieniu się 1/3 jego objętości.
Włączanie szlifierki.
Aby włączyć szlifierkę należy nacisnąć dźwignię
wyłącznika (1).
Aby zablokować wyłącznik do pracy ciągej
należy dodatkowo, po wciśnięciu wyłącznika
nacisnąć przycisk blokady (3)
W tym celu należy go zdjąć i po odsunięciu
zamka błyskawicznego wysypać nagromadzoną
w nim zawartość.
Wyłączanie szlifierki
UWAGA! W przypadku zastosowania
szlifierki do szlifowania metalu nie wolno
zakładać ani worka gromadzącego pył
ani podłączać odkurzacza, który nie
ma wbudowanego systemu gaszenia
iskier!
W celu wyłączenia szlifierki wystarczy puścić
swobodnie przycisk wyłącznika a w przypadku
wcześniejszego włączenia blokady (3) nacisnąć
ponownie wyłącznik a następnie puścić go
swobodnie.
Uwaga! Po zakończonej pracy należy
zawsze wyłączyć szlifierkę wyłącznikiem
a następnie wyciągnąć wtyczkę
zasilającą z gniazda sieciowego.
Szlifierką nie wolno szlifować
magnezu ani metali zawierających
w swoim składzie magnez; istnieje
iebezpieczeństwo eksplozji!
8
Konserwacja szlifierki taśmowej.
Zasady bezpiecznej pracy
elektronarzędziami oraz zasady
bezpiecznej obsługi szliferki
taśmowej
Elektronarzędzia DeWALT nie wymagają
zabiegów konserwacyjnych. Aby praca ich
nie była niczym zakłócona wystarczy je tylko
regularnie czyścić.
Uwaga! Podczas używania
elektronarzędzi istnieje możliwość
powstania pożaru, porażenia prądem
elektrycznym lub spowodowania
wypadku. Dlatego należy zawsze
przestrzegać wszystkich zasad
bezpiecznej pracy.
Przed rozpoczęciem pracy należy zawsze
przeczytać wnikliwie całą instrukcję obsługi
dołączoną i podczas pracy zachowywać
wszystkie zawarte w niej zalecenia.
Do czyszczenia obudowy szlifierki należy
używać miękkiej ściereczki zwilżonej w łagodnym
roztworze mydła lub miękkiej szczoteczki.
Należy dbać aby szczeliny wentylacyjne silnika
były zawsze czyste i drożne.
Uwaga! Do wnętrza szlifierki nie może się
dostać żadna ciecz!
•
Smarowanie szlifierki.
Szlifierka nie wymaga smarowania.
•
•
•
9
Miejsce pracy musi być zawsze
uporządkowane. Brak porządku w miejscu
pracy może prowadzić do wypadku.
Wszystkie narzędzia powinny mieć swoje
stałe miejsce. Niedopuszczalne jest
układanie narzędzi jedne na drugich.
Należy zawsze zwracać uwagę na warunki
otoczenia, w których wykonywana jest
praca. Oświetlenie miejsca pracy powinno
być naturalne, dzienne, górne. W przypadku
konieczności zastosowania oświetlenie
sztucznego natężenie jego powinno
wynosić 300 luksów (lx). Do oświetlenia
miejsca pracy elektronarzędzi nie wolno
używać świetlówek.
Elektronarzędzi nie wolno narażać na
opady atmosferyczne; nie wolno ich używać
w wilgotnym otoczeniu; nie wolno pracować
nimi w pobliżu palnych cieczy i gazów
Dla pełnego bezpieczeństwa pracy należy
unikać stykania się ciała z przedmiotami
uziemionymi jak np. rury, kaloryfery, kuchenki,
lodówki. W przypadku gdy praca musi być
wykonana w ekstremalnie niekorzystnych
warunkach (wysoka wilgotność otoczenia,
powstawanie dużei ilości metalowego pyłu
itp.) bezpieczeństwo elektryczne należy
podwyższyć podłączając urządzenie
poprzez transformator separacyjny lub
wyłącznik ochronny prądowy (wyłącznik
ochronny różnicowy) /należy zasięgnąć
porady specjalisty- elektryka/.
Osobom postronnym nie wolno pozwalać
na zbliżanie się do miejsca pracy. Osobom
nie zajmującym się pracą nie wolno
dotykać elektronarzędzi ani przewodów
•
•
•
•
•
•
•
•
•
zasilających. Osoby te powinny znajdować
się w bezpiecznej odległóści od miejsca
pracy.
Elektronarzędzia należy przechowywać w
suchym miejscu, położonym wysoko, poza
zasięgiem rąk dzieci.
Elektronarzędzi nie wolno przeciążać!
Najlepiej i bezpiecznie można nimi pracować
w zakresie obciążeń przewidzianych przez
producenta.
Zawsze należy dbać o używanie właściwych
narzędzi roboczych do odpowiednich prac.
Do wykonywania ciężkich prac nie można
używać narzędzi ani przystawek o małej
obciążalności. Elektronarzędzi nie wolno
używać do celów, do których nie zostały
one przeznaczone.
Ubranie robocze powinno być zawsze
dobrze dopasowane. Nie można nosić
obszernego ubrania ani ozdób, które
mogłyby zostać niespodziewanie
pochwycone przez ruchome elementy
elektronarzędzia. Podczas pracy na
otwartym terenie należy nosić gumowe
rękawice obuwie na gumowej podeszwie,
która nie daje możliwości poślizgu. Na
długie włosy należy zakładać siatkę.
W czasie pracy należy używać okularów
ochronnych. Do prac podczs których
powstają duże ilości pyłu należy zakładać
maskę przeciwpyłową.
Przewodu zasilającego nie wolno
używać do celów, do których nie został
on przeznaczony: nie wolno ciągnąć
za niego wyjmując wtyczkę zasilającą
z gniazda sieciowego ani trzymając za
niego, przenosić elektronarzędzie. Przewód
zasilający należy chronić przed wysoką
temperaturą, kontaktem z olejami oraz z
ostrymi przedmiotami, które mogłyby go
uszkodzić.
Obrabiane elementy należy zawsze dobrze
umocować w specjalnych przyrządach
lub imadłach. Dzięki temu, podczas pracy
obydwie ręce będą zawsze wolne.
Podczas pracy należy zachowywać stabilną
i bezpieczną postawę; nie wychylać się aby
nie stracić równowagi.
Narzędzia wymagają właściwej opieki.
Nerzędzia skrawające powinny być zawsze
czyste i ostre. Należy przestrzegać zaleceń
producenta dotyczących smarowania
elektronarzędzi oraz wskazówek
dotyczących wymiany, smarowania i
•
•
•
•
•
•
•
10
konserwacji oprzyrządowania. Należy
kontrolować okresowo stan przewodu
zasilającego elektronarzędze a w przypadku
stwierdzenia uszkodzenia, niezwłocznie
wymienić na nowy w najbliższym punkcie
serwisowym DeWALT. Elektronarzędzia
muszą być zawsze czyste i suche. Nie mogą
być nigdy zaolejone ani zatłuszczone.
Gdy elektronarzędzie nie jest używane,
wyłącznik powinien znajdować się zawsze
w położeniu zerowym a wtyczka zasilająca
powinna być wyciągnięta z gniazda
sieciowego. Podobnie, gdy urzadzenie
oczekuje na dalszy etap pracy lub gdy
mocowane jest w nim narzędzie robocze
lub oprzyrządowanie.
Wszystkie klucze powinny być niezwłocznie
wyjęte z urządzenia po zakończeniu prac
regulacyjnych lub montażowych. Należy
to zawsze sprawdzić bezpośrednio przed
uruchomieniem elektronarzędzia.
Należy unikać sytuacji, w której
elektronarzędzie mogłoby zostać
uruchomione nagle i w sposób
niekontrolowany. Elektronarzędzi nie
wolno przenosić trzymając palec na
przycisku włączającym. Przed włożeniem
wtyczki do gniazda sieciowego należy
upewnić się czy przycisk wyłącznika
elektronarzędzia znajduje się w pozycji
zerowej „wyłączone“.
Podczas pracy na otwartej przestrzeni
wolno używać tylko takich przedłużaczy
przewodu zasilającego, które zostały do
tego celu dopuszczone i odpowiednio
oznakowane.
Praca elektronarzędziem wymaga dużej
koncentracji. Zawsze należy uważnie
obserwować pracę i działać zgodnie z
rozsądkiem. W przypadku występujących
objawów zmęczenia pracę nalezy
przerwać
Jeżeli urządzenie ma przyłącze dla zbiornika
albo zewnętrznago odciągu pyłu (wiórów),
zbiornik lub odciąg należy najpierw
prawidłowo podłączyć a dopiero potem
uruchomić elektronarzędzie i rozpocząć
pracę.
Elektronarzędzia należy okresowo
kontrolowć czy żaden z ich elementów nie
uległ uszkodzeniu w trakcie pracy. Żadne
ruchome elementy elektronarzędzia nie
mogą się klinować. Wszystkie części
elektronarzędzia muszą być właściwie
•
zmontowane, zgodnie ze wskazówkami
zawartymi w instrukcji obsługi. Uszkodzone
zespoły i elementy ochronne muszą być
natychmiast naprawione lub wymienione na
nowe w najbliższym punkcie serwisowym
DeWALT. Nie wolno używać elektronarzędzi,
w których nie funkcjonuje wyłącznik!
UWAGA! Należy używać wyłącznie
oprzyrządowania i przystawek zaleconych
w instrukcji obsługi elektronarzędzia lub
innych, wskazanych przez producenta.
Używanie wyposażenia i dodatkowych
przystawek niezgodnie z zaleceniem
producenta elektronarzędzia może grozić
wypadkiem.
Przed rozpoczęciem pracy należy starannie
sprawdzić właściwe funkcjonowanie
wszystkich zespołów elektronarzędzia a
szczególnie zespołów ochronnych, które
muszą właściwie spełniać swoje zadanie.
Naprawę elektronarzędzi należy powierzać
wyłącznie wykwalifikowanym i odpowiednio
uprawnionym osobom, które dysponują
oryginalnymi częściami zamiennymi.
Konstrukcja elektronarzędzi DeWALT
odpowiada ogólnie obowiązującym
przepisom w zakresie bezpieczeństwa
pracy i obsługi. Jakiekolwiek samodzielne
naprawy lub naprawy dokonywane
przez osoby do tego nieuprawione mogą
być przyczyną groźnego w skutkach
wypadku.
3. w s z y s t k i e o d p a d y z a w i e r a j ą c e w
swoim składzie związki ołowiu należy
zebrać oddzielnie i wyrzucać w miejscu
przeznaczonym do składowania
szkodliwych materiałów.
Przed rozpoczęciem pracy elektronarzędziem
należy zapoznać się zawsze z treścią dołączonej
do niego instrukcji obsługi.
Bezpieczeństwo elektryczne.
Szlifierki taśmowe DeWALT DE650 / DE650E
przystosowane są do zasilania jednym rodzajem
i jedną wartością napięcia, zgodnie z tym co
podane zostało na tabliczce znamionowej.
Przed podłączeniem szlifierki do sieci zasilającej
należy upewnić się czy rodzaj i wartość napięcia
podanego na tabliczce znamionowej jest taki
sam jak rodzaj i wartość napięcia panującego
w lokalnej sieci zasilającej.
Szlifierki DE650 / DE650E są izolowana
podwójnie zgodnie z dyrektywą
prEN50144. Dlatego też zbędny
jest przewód uziemiający.
Wymiana przewodu zasilajacego lub wtyczki
sieciowej.
Uszkodzony przewód zasilający lub wtyczka
sieciowa muszą być niezwłocznie wymienione
na nowe w najbliższym punkcie serwisowym
DeWALT.
Przedłużanie przewodu zasilającego.
UWAGA! Podczas szlifowania powłok
z farb i lakierów należy pamętać o
następujących, dodatkowych zasadach
pracy:
Jeżeli konieczne jest przedłużenie przewodu
zasilającego należy używać takiego przełużacza,
którego przekrój żył wynosi minimum 1,5 mm2.
W trakcie eksploatacji przdłużacz powinien być
rozwinięty na całą długość.
1. Do odpylania pola pracy używać zawsze
odkurzacza, który zatrzymuje możliwie
najdrobniejszy pył.
2. Jeżeli szlifowana powłoka zawiera w swoim
składzie związki ołowiu, lub zachodzi takie
prawdopodobieństwo, należy przedsięwziąć
szczególne środki ostrożności:
• nie dopuszczać w pobliże miejsca pracy
dzieci ani kobiet w ciąży
• osoby pracujące szlifierką muszą nosić na
twarzy specjalną maskę chroniacą drogi
oddechowe przed pyłem oraz oparami
zawierającymi związki ołowiu
• w miejscu pracy nie wolno spożywać
żadnych posiłków, pić napojów a także nie
wolno palić papierosów
11
Deklaracja zgodności WE
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Produktu
tego nie wolno wyrzucać do normalnych
śmieci z gospodarstw domowych.
Firma DEWALT oświadcza, że szlifierki
taśmowe wersja DW650, DW650E zostały
zaprojektowane zgodnie z wymaganiami norm:
89/392/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC, EN
50144, EN 55104, EN 55014, EN 61000-3-2
& EN 61000-3-3.
Gdy pewnego dnia będziesz zmuszony zastąpić
produkt D E WALT nowym sprzętem lub nie
będziesz go już potrzebować, nie wyrzucaj go
do śmieci z gospodarstw domowych, a jedynie
oddaj do specjalistycznego zakładu utylizacji
odpadów.
W razie pytań prosimy o kontakt z biurem
DEWALT, którego adres podany jest poniżej
lub na odwrocie instrukcji obsługi.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych
produktów i opakowań niektóre
materiały mogą być odzyskane i
ponownie wykorzystane. W ten sposób
chroni się środowisko naturalne i
zmniejsza popyt na surowce.
Poziom ciśnienia akustycznego podany zgodnie
z normami 86/188/EEC i 89/392/EEC oraz
mierzony zgodnie z EN 50144:
Lokalne przepisy mogą wymagać oddawania
elektrycznych urządzeń powszechnego użytku
sprzedawcy, u którego produkt został zakupiony,
lub do punktów zbiorczych.
DW650 DW650E
LpA (ciśnienie akustyczne) dB(A)*
LWA (moc akustyczna)
dB(A)
* przy uchu operatora
Firma D E WALT chętnie przyjmuje stare,
wyprodukowane przez siebie urządzenia
i utylizuje je zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Usługa ta jest bezpłatna. By z
niej skorzystać, oddaj elektronarzędzie do
autoryzowanego warsztatu naprawczego, który
prowadzi zbiórkę w naszym imieniu.
Ich listę znajdziesz także w internecie pod
adresem: www.2helpU.com.
90
98
90
98
W przypadku wartości ciśnienia
akustycznego przekraczających
poziom 85 dB(A), należy stosować
odpowiednie środku ochrony słuchu.
Średnia ważona polowa wartość przyśpieszenia
obliczona zgodnie z normą EN 50144:
DW650
DW650E
< 2,5 m/s2
<2.5m/s2
Dyrektor techniczny i rozwoju produktów
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Niemcy
02-03-2007
12
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest decyzją
ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane
niewłaściwym użytkowaniem lub używaniem produktu
niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub
przepisami bezpieczeństwa;
b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane
przeciążaniem narzędzia, które prowadzi do uszkodzeń
silnika, przekładni lub innych elementów a także
stosowaniem osprzętu innego niż zalecany przez
DEWALT;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi
wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek działania
pożaru, powodzi, czy też innych klęsk żywiołowych,
korozji, normalnego zużycia w eksploatacji czy też
innych czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub były
przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do urządzenia,
taki jak: wiertła, tarcze pilarskie, tarcze szlifierskie,
końcówki wkręcające, noże strugarskie, brzeszczoty,
papier ścierny i inne elementy ulegające naturalnemu
zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe,
które sprzedały produkt, nie udzielają upoważnień
ani gwarancji innych niż określone w karcie
gwarancyjnej. W szczególności nie obejmują prawa
Klienta do domagania się zwrotu utraconych zysków
w związku z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza
uprawnień kupującego wynikających z niezgodności
towaru z umową.
DEWALT
Warunki gwarancji:
Gwarantujemy sprawne działanie produktu, zgodnie z
warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w
instrukcji obsługi. Niniejszą gwarancją nie jest objęte
wyposażenie takie, jak: szczotki, tarcze pilarskie, tarcze
ścierne, wiertła i inne akcesoria, jeżeli nie została do nich
dołączona oddzielna karta gwarancyjna oraz elementy
podlegające naturalnemu zużyciu.
1. Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami
materiałowymi.
2. Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu
przez Klienta w Centralnym Serwisie Gwarancyjnym
reklamowanego produktu oraz łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży taką, jak
w karcie gwarancyjnej lub kopii faktury.
3. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę urządzenia
(wraz z bezpłatną wymianą uszkodzonych części) w
okresie 12 miesięcy od daty zakupu.
4. Produkt reklamowany musi być:
a) dostarczony bezpośrednio do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego wraz z poprawnie wypełnioną kartą
gwarancyjną i ważnym paragonem zakupu (lub kopią
faktury) oraz szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
b) przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za
pośrednictwem punktu sprzedaży wraz z dokumentami
wymienionymi powyżej.
5. Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
ponosi Black&Decker. Wszelkie koszty związane
z zapewnieniem bezpiecznego opakowania,
ubezpieczeniem i innym ryzykiem ponosi Klient. W
przypadku odrzucenia roszczenia gwarancyjnego,
produkt jest odsyłany do miejsca nadania na koszt
adresata.
6. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte
przez Centalny Serwis Gwarancyjny w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu przez
Centralny Serwis Gwarancyjny;
b) termin usunięcia wady (punkt 6a) może być wydłużony
o czas niezbędny do importu niezbędnych części
zamiennych.
7. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na piśmie, że
usunięcie wady jest niemożliwe;
b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie bez
dokonywania naprawy.
8. O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może być
wydany nowy produkt o niegorszych parametrach.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 682-0808, fax: (22) 682-0809
zst00064610 - 11-06-2008
13
DW650E - - - - A
BELT SANDER 6
©
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
PL
SK
miesięcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising