DW650 | DeWalt DW650 BELT SANDER Type 6 instruction manual

www.
.eu
DW650
DW650E
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)
5
Deutsch (übersetzt von den Originalanweisungen)
13
English (original instructions)
21
Español (traducido de las instrucciones originales)
28
Français (traduction de la notice d’instructions originale)
36
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)
44
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)
52
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)
60
Português (traduzido das instruções originais)
67
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)
75
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)
82
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)
89
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)
97
Copyright DEWALT
2
Figure 1
h
i
a
l
k
d
g
h
b
c
i
k
xxxx
x
xx x
f
j
e
p
1
Figure 2
l
Figure 3
k
2
f
e
Figure 4
m
n
g
Figure 5
o
h
3
Figure 6
aa
4
i
DANSK
BÅNDSLIBER
DW650/DW650E
Et skøn over vibrationsudsættelsen
skal tage højde for tiden, hvor
værktøjet er slukket eller tændt uden
at blive brugt. Dette kan mindske
eksponeringsniveauet over den samlede
driftsperiode.
Tillykke!
Du har valgt et DEWALT værktøj. Mange års erfaring
og indgående produktudvikling og innovation gør
DEWALT til en af de mest pålidelige partnere til
professionelle brugere af elværktøj.
Identificer yderligere
sikkerhedsforanstaltninger, der skal
beskytte brugeren mod vibrationer,
såsom: vedligeholdelse af værktøjet og
dets tilbehør, hold hænderne varme og
etablering af arbejdsrutiner.
Tekniske data
Spænding
Type
Motoreffekt
Båndhastighed
Slibeoverflade
Båndlængde
Båndbredde
Støvudsugning
Vægt
LPA
KPA
LWA
KWA
kg
DW650
230
6
1.010
380
100 x 110
560
100
Støvpose
6,3
DW650E
230
6
1.100
250–380
100 x 110
560
100
Støvpose
6,4
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
93
3,0
101
3,3
93
3,0
101
3,3
V
W
m/min
mm
mm
mm
(lydtryk)
(lydtrykusikkerhed)
(lydeffekt)
(usikkerhed lydeffekt)
Samlede værdier for vibration (tre-akse vektorsum) fastslået
ifølge EN 60745:
Vibrationsværdier ah
ah =
Usikkerhed K =
m/s²
m/s²
5,0
1,5
5,0
1,5
Vibrationsniveauet i dette informationsark er blevet
målt i overensstemmelse med en standardiseret
test, som er oplyst i EN 60745 og kan bruges til
at sammenligne et værktøj med et andet. Det kan
bruges til foreløbig vurdering af eksponeringen.
ADVARSEL: Det erklærede
vibrationsniveau gælder for
værktøjets hovedanvendelsesformål.
Vibrationsniveauet kan imidlertid variere,
hvis værktøjet anvendes til andre formål
eller ved ringe vedligeholdelse. Dette
kan lede til en betydelig forøgelse i
eksponeringsniveauet over den samlede
driftsperiode.
Sikringer:
Europa
230 V værktøj
10 Amp, el-net
Definitioner: sikkerhedsretningslinjer
Nedenstående definitioner beskriver
sikkerhedsniveauet for hvert enkelt signalord.
Læs vejledningen og vær opmærksom på disse
symboler.
FARE: Angiver en umiddelbart farlig
situation, der medmindre den undgås,
vil resultere i død eller alvorlig
personskade.
ADVARSEL: Angiver en potentielt farlig
situation, der medmindre den undgås,
kunne resultere i død eller alvorlig
personskade.
FORSIGTIG: Angiver en potentielt farlig
situation, der medmindre den undgås,
kan resultere i mindre eller moderat
personskade.
BEMÆRK: Angiver en handling,
der ikke er forbundet med
personskade, men som kan
resultere i produktskade.
Angiver risiko for elektrisk stød.
Angiver brandfare.
Eksplosionsfare.
5
DANSK
EF-konformitetserklæring
MASKINDIREKTIV
c)
DW650/DW650E
DEWALT erklærer, at produkterne beskrevet under
“tekniske data” er udformet i overensstemmelse
med: 2006/42/EF, EN 60745-1, EN 60745-2-4.
Disse produkter overholder også direktivet
2004/108/EF. Kontakt DEWALT på følgende adresse
for yderligere oplysninger eller se bagsiden af
manualen.
Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den
tekniske fil og udsteder denne erklæring på vegne
af DEWALT.
Horst Grossmann
Vicepræsident for Maskinteknik og Produktudvikling
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
31.12.2009
ADVARSEL: Læs
instruktionsvejledningen for at reducere
risikoen for personskader.
Generelle sikkerhedsadvarsler for
elektrisk værktøj
ADVARSEL! Læs alle
sikkerhedsadvarsler og
instruktioner. Hvis ikke advarsler og
instruktioner følges kan det resultere
i elektrisk stød, brand og/eller alvorlig
personskade.
GEM ALLE ADVARSLER OG INSTRUKTIONER
TIL FREMTIDIG REFERENCE
Udtrykket “elektrisk værktøj” i advarslerne henviser
til elektrisk værktøj tilsluttet lysnettet (med el-ledning)
eller batteridrevet elektrisk værktøj (uden el-ledning).
1) SIKKERHED I ARBEJDSOMRÅDET
a) Sørg for, at arbejdsområdet er rent og vel
oplyst. Rodede eller mørke områder giver
anledning til ulykker.
b) Undlad at benytte elektrisk værktøj i en
eksplosionsfarlig atmosfære, f.eks. ved
tilstedeværelse af brændbare væsker,
6
gasser eller støv. Elektrisk værktøj skaber
gnister, der kan antænde støvet eller
dampene.
Hold børn og omkringstående på afstand
når der anvendes elektrisk værktøj.
Distraktioner kan medføre, at du mister
kontrollen.
2) ELEKTRISK SIKKERHED
a) Stik på elektrisk værktøj skal passe
til stikkontakten. Stikket må aldrig
modificeres på nogen måde. Undlad
at bruge adapterstik sammen med
jordforbundet elektrisk værktøj.
Umodificerede stik og dertil passende
stikkontakter reducerer risikoen for elektrisk
stød.
b) Undgå kropskontakt med jordforbundne
overflader, såsom rør, radiatorer, komfurer
og køleskabe. Der er øget risiko for elektrisk
stød, hvis din krop er jordforbundet.
c) Undlad at udsætte elektrisk værktøj for
regn eller våde forhold. Hvis der trænger
vand ind i et elektrisk værktøj øges risikoen
for elektrisk stød.
d) Undlad at udsætte ledningen for overlast.
Brug aldrig ledningen til at bære,
trække værktøjet eller trække det ud af
stikkontakten. Hold ledningen borte fra
varme, olie, skarpe kanter og bevægelige
dele. Beskadigede eller sammenfiltrede
ledninger øger risikoen for elektrisk stød.
e) Når elektrisk værktøj benyttes udendørs
skal der anvendes en forlængerledning,
som er egnet til udendørs brug. Brug af
en ledning der er egnet til udendørs brug
reducerer risikoen for elektrisk stød.
f) Hvis det ikke kan undgås at betjene et
elektrisk værktøj i et fugtigt område,
benyt en strømforsyning, der er beskyttet
af en fejlstrømsafbryder. Ved at benytte
en fejlstrømsafbryder reduceres risikoen for
elektrisk stød.
3) PERSONLIG SIKKERHED
a) Vær opmærksom, pas på hvad du
foretager dig, og brug sund fornuft, når
du benytter et elektrisk værktøj. Brug
ikke elektrisk værktøj, når du er træt
eller påvirket af narkotika, alkohol eller
medicin. En øjebliks uopmærksomhed
under anvendelse af et elektrisk værktøj kan
forårsage alvorlig personskade.
b) Brug personligt sikkerhedsudstyr. Bær
altid beskyttelsesbriller. Sikkerhedsudstyr
såsom støvmaske, skridsikre sikerhedssko,
DANSK
c)
d)
e)
f)
g)
sikkerhedshjelm eller høreværn, brugt når
omstændighederne foreskriver det, reducerer
omfanget af personskader.
Undgå utilsigtet opstart. Sørg for at der
er slukket for kontakten inden værktøjet
tilsluttes strømkilde og/eller batterienhed,
samles op eller bæres. Når elektrisk værktøj
bæres med fingeren på kontakten eller
tilsluttes når kontakten er tændt, giver det
anledning til ulykker.
Fjern eventuelle justerings- eller
skruenøgler, før det elektriske værktøj
startes. En skruenøgle eller anden nøgle,
der bliver siddende på en roterende del
af elektrisk værktøj, kan give anledning til
personskade.
Undlad at række for langt. Hold hele tiden
en god fodstilling og balance. Dette giver
bedre kontrol af det elektriske værktøj når
uventede situationer opstår.
Bær hensigtsmæssig påklædning. Bær
ikke løst tøj eller smykker. Hold dit hår,
tøj og handsker væk fra bevægelige dele.
Løstsiddende tøj, smykker eller langt hår kan
blive fanget i bevægelige dele.
Hvis der anvendes støvudsugnings- eller
-opsamlingsudstyr, skal dette tilsluttes
og anvendes rigtigt. Anvendelse af
støvopsamlingsudstyr kan begrænse farer
forårsaget af støv.
4) ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE AF ELEKTRISK
VÆRKTØJ
a) Undlad at bruge magt over for det
elektriske værktøj. Brug det værktøj, der
er bedst egnet til det arbejde, der skal
udføres. Værktøjet vil klare opgaven bedre
og mere sikkert med den ydelse, som det er
beregnet til.
b) Undlad at benytte elektrisk værktøj, hvis
kontakten ikke tænder og slukker for det.
Alt elektrisk værktøj, der ikke kan kontrolleres
med kontakten, er farligt og skal repareres.
c) Træk stikket ud af stikkontakten og/
eller batterienheden fra det elektriske
værktøj, før det elektriske værktøj justeres,
dets tilbehør udskiftes eller det stilles
til opbevaring. Sådanne forebyggende
sikkerhedsforanstaltninger mindsker risikoen
for at værktøjet startes utilsigtet.
d) Opbevar elektrisk værktøj uden for
rækkevidde af børn, og tillad ikke
personer som ikke er bekendt med dette
elektriske værktøj eller disse instruktioner
at betjene værktøjet. Elektrisk værktøj er
farligt i hænderne på personer, som ikke er
instrueret i brugen deraf.
e)
f)
g)
Vedligeholdelse af elektrisk værktøj.
Undersøg om bevægelige dele sidder
skævt, binder eller er gået itu såvel som
andre forhold, der kan påvirke betjeningen
af værktøjet. Hvis det elektriske værktøj
er beskadiget, skal det repareres før
brug. Mange ulykker er forårsaget af dårligt
vedligeholdt værktøj.
Hold skæreværktøj skarpe og rene.
Ordentligt vedligeholdt skæreværktøj med
skarpe skærekanter har mindre tilbøjelighed til
at binde og er lettere at styre.
Brug elektrisk værktøj, tilbehør, bor,
osv. i overensstemmelse med disse
instruktioner, idet der tages hensyn til
arbejdsforholdene og den opgave, som
skal udføres. Brug af elektrisk værktøj til
andre opgaver end dem, det er beregnet til,
kan resultere i en farlig situation.
5) SERVICE
a) Elektrisk værktøj skal serviceres
af en kvalificeret servicetekniker
som udelukende benytter identiske
reservedele. Derved sikres at værktøjets
driftssikkerhed opretholdes.
Ekstra sikkerhedsanvisninger
for pudsemaskiner
• Hold elværktøjet på de isolerede
håndtagsflader, når der skal saves i emner,
hvor skæreværktøjet kan berøre skjulte
ledninger eller sit eget kabel. Kontakt med
en strømførende ledning vil gøre blotlagte
metaldele på værktøjet strømførende og give
stød til brugeren.
• Vær særlig opmærksom ved slibning af visse
træsorter (f.eks. bøg og eg) ogmetal, der kan
frembringe giftigt støv. Bær en støvmaske, der
er specialkonstrueret til beskyttelse mod giftigt
støv og dampe, og sørg for, at personer, der
befinder sig inden for arbejdsområdet, også er
beskyttet.
• Benyt værktøjet i et godt ventileret område ved
slibning af jernholdige metaller. Det må ikke
benyttes i nærheden af antændelige væsker,
gasser eller støv. Gnister eller varme spåner,
der dannes ved slibning eller udsendes fra
gnistdannende motorbørster, kan antænde
brændbare materialer.
• Hold det elektriske værktøj ved hjælp af
gribeoverfladerne, fordi bæltet kan komme
i kontakt med sin egen ledning. Hvis en
strømførende ledning skæres over, kan blotlagte
metaldele på elværktøjet gøres strømførende og
give stød til brugeren.
7
DANSK
Pudsning af maling
ADVARSEL: Overhold
sikkerhedsbestemmelserne for pudsning
af maling. Vær særlig opmærksom på
følgende:
1. Anvend altid en støvsuger til
støvfjernelse, hvis det kan lade sig
gøre.
2. Vær særlig forsigtig ved pudsning af
maling, der kan være baseret på bly:
– Børn og gravide bør holde sig væk
fra arbejdsområdet.
– Alle personer i arbejdsområdet
skal anvende særlige masker, der
beskytter mod støv og dampe fra
blybaseret maling.
– Der må ikke spises, drikkes eller
ryges i arbejdsområdet.
3. Fjern støvpartikler og andet affald på
ansvarlig måde.
Yderligere risici
Selvom relevante sikkerhedsforskrifter overholdes
og passende sikkerhedsanordninger bringes i
anvendelse, kan der ikke undgås at være yderligere
risici. Disse er:
Eksempel:
2010 XX XX
Produktionsår
Emballageindhold
Pakken indeholder:
1 Båndslibemaskine
1 Støvpose
1 Støvudsugningsadapter (ekstraudstyr)
1 Sandpapirsbånd
1 Sandpapirsramme (ekstraudstyr)
1 brugsvejledning
1 sprængbillede
• Kontroller om værktøjet, dele eller tilbehør er
blevet beskadiget under transporten.
• Tag dig tid til grundigt at læse og forstå denne
vejledning inden brug.
Beskrivelse (fig. 1)
ADVARSEL: Modificer aldrig
el-værktøjet eller dele deraf. Det kan
medføre person- eller materialeskade.
– Nedsat hørelse
a. Afbryder
– Risiko for personskader pga. flyvende partikler.
b. Omdrejningskontrol (DW650E)
– Risiko for forbrændinger, fordi tilbehøret bliver
varmt under brugen.
d. Spændefjeder
– Risiko for personskade pga. langvarig brug.
e. Sandpapirsbånd
– Risiko for personskade, som skyldes skadefuld,
giftig støv under slibning.
– Risiko for personskade, når rulleskaftet eller
rullen berøres.
c. Låseknap
f. Båndcentreringsknap
g. Støvpose
h. Støvudsugningsadapter
i. Styrehåndtag
Mærkning på værktøjet
Følgende piktogrammer vises på værktøjet:
j. Rulleaksel
k. Rulle
l. Spændearm
Læs brugsvejledningen før brug.
TILSIGTET BRUG
Bær høreværn.
Dine DEWALT- båndsliber DW650 og DW650E er
blevet fremstillet til hurtig slibning af træ, metal og
plastik i et professionelt miljø.
Bær øjenværn.
MÅ IKKE anvendes under våde forhold eller i
nærheden af brændbare væsker eller gasser.
DATOKODEPOSITION (FIG. 1)
Disse pudsemaskiner er professionelt værktøj.
Datokoden (p), der også inkluderer produktionsåret,
er tryk på huset.
LAD IKKE børn komme i kontakt med værktøjet.
Overvågning er påkrævet, når uerfarne brugere
anvender dette værktøj.
8
DANSK
Elektrisk sikkerhed
Den elektriske motor er kun bygget til én spænding.
Kontroller altid, at strømforsyningens spænding
svarer til spændingen på mærkepladen.
Dette DEWALT værktøj er dobbeltisoleret i
overensstemmelse med EN 60745. Ingen
jordledning er derfor nødvendig.
Hvis forsyningsledningen er beskadiget, skal den
udskiftes med en særlig ledning, der kan fås
gennem DEWALT’s serviceorganisation.
Brug af forlængerledning
Hvis en forlængerledning er påkrævet, skal du
anvende en godkendt 3-koret forlængerledning, der
passer til dette værktøjs effektforbrug (se tekniske
data). Den minimale lederstørrelse er 1.5 mm2; den
maksimale længde er 30 m.
Ved brug af en kabeltromle skal kablet altid rulles
helt ud.
SAMLING OG JUSTERING
ADVARSEL: For at reducere
risikoen for personskade skal
enheden slukkes, og strømtilførslen
til maskinen afbrydes, før der
monteres eller afmonteres tilbehør,
før indstillingen justeres eller
ændres og før reparation. Sørg for
at afbryderen er sat til OFF. En utilsigtet
opstart kan forårsage personskade.
Sådan Indstilles Den Elektroniske
Omdrejningskontro (fig. 1)
DW650E
Drej omdrejningskontrollen (b) til den ønskede stilling.
Jo større tal, jo højere er båndhastigheden.
Støvudsugning
STØVPOSE (FIG. 4)
1. Tryk fjederen (m) til støvposen (g) sammen og
slip den mellem låseringene (n).
2. For at opnå en effektiv støvudsugning skal
støvposen tømmes, når den er fyldt ca. en
tredjedel.
3. Fjern støvposen, åbn lynlåsen og ryst støvposen
forsigtigt.
STØVUDSUGNINGSADAPTOR (FIG. 5)
Skru støvudsugningsadaptoren (h) på udtaget (o).
Når muligt brug en udsuger, der opfylder de
gældende bestemmelser vedrørende støvudsugning.
ADVARSEL: Brug aldrig en støvpose
eller vakuumsuger uden god beskyttelse
mod gnister, når der slibes på metal.
ADVARSEL:
• Slib ikke magnesium!
• Grovslip ikke metaloverflader.
Udskiftning og Centrering af
Sandpapirbåndet (fig. 2, 3)
BRUG
Båndsliberen bruger sandpapirsbånd på
100 x 570 mm.
Brugsvejledning
1. Læg værktøjet på siden med spændearmen
(l) opad.
2. Træk spændearmen (l) opad og til højre.
3. Fjern sandpapirsbåndet (e).
4. Anbring et nyt sandpapirsbånd og sørg for, at
pilen på indersiden af sandpapirsbåndet peger i
samme retning som pilen på maskinen, hvis de
er på den samme side af rullerne.
5 Tryl spændearmen tilbage.
6. Tænd for maskinen og drej
båndcentreringsknappen (f) indtil
sandpapirsbåndet er centreret på rullen (k).
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for personskade skal du slukke
for værktøjet og afbryde det fra
strømkilden, inden der foretages
justeringer, eller der fjernes/
monteres tilbehør eller ekstraudstyr.
ADVARSEL:
• Overhold altid
sikkerhedsinstruktionerne og
gældende foreskrifter.
• Sørg for at materialer, som skal slibes
er sat ordentligt fast.
• Brug kun et let tryk på arbejdsemnet.
ADVARSEL: Sandpapirsbåndet må ikke
rage ud bagerst! Sandpapirsbåndet er
ret i forhold til slibeflade (se pile).
9
DANSK
Slibning (fig. 1)
Der medfølger et styrehåndtag (i) for optimal kontrol
over værktøjet, når båndsliberen bruges uden det
stationære bord.
1. Start med den groveste kornstørrelser.
2. Bevæg båndsliberen i lange, fejende strøg.
3. Kontroller arbejdet med korte mellemrum.
Korrekt håndposition (fig. 6)
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for personskade skal du ALTID anvende
den rette håndposition som vist.
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for alvorlig personskade skal du ALTID
holde godt fast i tilfælde af en pludselig
reaktion.
Det er nødvendigt at placere den ene hånd på
hovedhåndtaget (aa) og den anden hånd på
styrehåndtaget (i) som vist.
Starte og Stoppe (fig. 1)
Rengøring
ADVARSEL: Blæs støv og snavs
ud af hovedhuset med tør luft, lige
så snart der samler sig snavs i og
omkring luftaftrækket. Bær godkendte
beskyttelsesbriller og godkendt
støvmaske ved udførelse af denne
procedure.
ADVARSEL: Brug aldrig
opløsningsmidler eller andre kraftige
kemikalier til at rengøre værktøjets
ikke-metalliske dele. Disse kemikalier
kan svække de materialer, der anvendes
i disse dele. Brug en klud, der kun er
fugtet med vand og mild sæbe. Der
må under ingen omstændigheder
komme væske ind i værktøjet. Ingen af
værktøjets dele må nedsænkes i væske.
Tøm støvposen og rengør støvudsugningsadaptoren
regelmæssigt.
Tænd: Tryk på afbryderen (a).
Ved konstant drift trykkes også på låseknappen (c).
Når værktøjet er i kontinuerlig drift, standses det ved
et hurtigt tryk på låseknappen, der herefter slippes.
Sluk (OFF) altid for værktøjet, når arbejdet afsluttes
og før stikket tages ud.
Din forhandler kan give detaljeret information om
båndslibere.
VEDLIGEHOLDELSE
DEWALT elektrisk værktøj er beregnet til langvarig
brug med minimal vedligeholdelse. Værktøjets
fortsatte tilfredsstillende drift afhænger af korrekt
vedligeholdelse og rengøring af værktøjet.
ADVARSEL: For at reducere
risikoen for personskade skal
enheden slukkes, og strømtilførslen
til maskinen afbrydes, før der
monteres eller afmonteres tilbehør,
før indstillingen justeres eller
ændres og før reparation. Sørg for
at afbryderen er sat til OFF. En utilsigtet
opstart kan forårsage personskade.
Smøring
Dette elektriske værktøj skal ikke smøres yderligere.
10
Valgfrit tilbehør
ADVARSEL: Da andet tilbehør end det,
som stilles til rådighed af DEWALT, ikke
er afprøvet med dette produkt, kan det
være farligt at bruge sådant tilbehør
med dette værktøj. For at mindske
risikoen for personskade, må dette
produkt kun anvendes med tilbehør,
som anbefales af DEWALT.
Nærmere oplysninger om det rigtige tilbehør fås hos
forhandleren.
Miljøbeskyttelse
Særskilt bortskaffelse. Dette produkt
må ikke bortskaffes sammen med
almindeligt husholdningsaffald.
Hvis du på noget tidspunkt finder det nødvendigt
at udskifte dit DEWALT produkt, eller hvis det ikke
længere tjener det tiltænkte formål, må det ikke
bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Sørg
for, at dette produkt bortskaffes særskilt.
Særskilt bortskaffelse af brugte
produkter og emballage gør det muligt
at genbruge materialer og anvende dem
på ny. Genanvendelse af
genbrugsmaterialer bidrager til at
forhindre forurening af miljøet og
reducerer behovet for råmaterialer.
DANSK
Lokale forskrifter muliggør i nogen tilfælde
særskilt bortskaffelse af elektriske produkter fra
husholdningen, ved kommunale affaldsdepoter eller
hos forhandleren i forbindelse med køb af et nyt
produkt.
DEWALT har stillet faciliteter til rådighed til indsamling
og genbrug af udslidte DEWALT produkter.
For at benytte sig af denne service kan man
returnere produktet til et hvilket som autoriseret
serviceværksted, der modtager det på vore vegne.
Du kan finde ud af, hvor det nærmeste autoriserede
serviceværksted befinder sig ved at kontakte
dit lokale DEWALT-kontor på den adresse,
der er angivet i denne vejledning. Alternativt
findes der en liste over autoriserede DEWALT
serviceværksteder og detaljerede oplysninger om
vores eftersalgsservice og kontakter på følgende
internetadresse: www.2helpU.com.
11
DANSK
GARANTI
DEWALT er sikker på produkternes kvalitet
og tilbyder en enestående garanti til
professionelle brugere af dette værktøj.
Denne garantierklæring er en tilføjelse
til dine kontraktmæssige rettigheder
som professionel bruger eller dine
lovbefalede rettigheder som privat ikkeprofessionel bruger og påvirker dem på
ingen måde. Garantien er gyldig inden for
medlemsstaterne af Den Europæiske Union
og Det Europæiske Frihandelsområde.
• 30 DAGES RISIKOFRI
TILFREDSHEDSGARANTI •
Hvis du ikke er fuldt tilfreds med dit DEWALT
værktøj, kan du returnere det inden for
30 dage, komplet som købt, til den
forhandler, hvor værktøjet blev købt og
få alle pengene refunderet eller bytte
det. Produktet skal have været underlagt
almindelig brug og slid, og der skal
fremvises gyldig kvittering.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Hvis du har brug for vedligeholdelse
eller service af dit DEWALT værktøj,
inden for 12 måneder efter købet, er du
berettiget til en gratis serviceydelse. Den
vil blive foretaget gratis af et autoriseret
DEWALT serviceværksted. Købsbeviset
skal fremvises. Inkluderer arbejdskraft.
Ekskluderer tilbehør og reservedele,
medmindre de var fejlbehæftede under
garantiperioden.
• ET ÅRS FULD GARANTI •
Hvis dit DEWALT produkt bliver defekt
på grund af fejlbehæftede materialer eller
produktionsfejl inden for 12 måneder fra
købsdatoen, garanterer DEWALT gratis
udskiftning af alle defekte dele eller gratis
udskiftning af enheden efter vores valg
under forudsætning af, at:
• Produktet ikke er blevet misbrugt;
• Produktet har været underlagt
almindelig brug og slid;
• Der ikke er forsøgt reparationer af
uautoriserede personer;
• Købsbeviset fremvises.
• Produktet returneres komplet med
alle originale komponenter.
Hvis du ønsker at reklamere, kontakt
din forhandler eller find adressen på
12
dit nærmeste autoriserede DEWALT
serviceværksted i DEWALT kataloget
eller kontakt dit DEWALT kontor på den
adresse, der er opgivet i denne manual.
Der findes en liste over autoriserede
DEWALT serviceværksteder og detaljerede
oplysninger om vores eftersalgsservice på
følgende internetadresse: www.2helpU.
com
DEUTSCH
BANDSCHLEIFER
DW650/DW650E
die gesamte Arbeitsdauer erheblich
steigern.
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Werkzeug von DEWALT
entschieden. Langjährige Erfahrung, sorgfältige
Produktentwicklung und Innovation machen
DEWALT zu einem zuverlässigen Partner für
professionelle Anwender von Elektrowerkzeugen.
Eine Schätzung des
Vibrationsaussetzungsgrades sollte
ebenfalls berücksichtigen, ob das
Werkzeug abgeschaltet ist, oder ob es
einfach nur eingeschaltet ist ohne für
Arbeiten benutzt zu werden. Dies kann
den Expositionsgrad über die gesamte
Arbeitsdauer erheblich verringern.
Technische Daten
Spannung
Typ
Effekt
Schleifbandgeschwindigkeit
Schleiffläche
Schleifbandlänge
Schleifbandbreite
Staubabsaugung
Gewicht
LPA (Schalldruckpegel)
KPA (SchalldruckpegelMessungenauigkeit)
LWA (Schallleistung)
KWA (SchallleistungMessungenauigkeit)
DW650
DW650E
230
230
6
6
W
1.010
1.100
m/min
380
250–380
mm 100 x 110 100 x 110
mm
560
560
mm
100
100
Staubsack Staubsack
kg
6,3
6,4
V
dB(A)
93
93
dB(A)
dB(A)
3,0
101
3,0
101
dB(A)
3,3
3,3
Ermittlung der Gesamtschwingungswerte (Vektorsumme der
triaxialen Beschleunigung) gemäß EN 60745:
Vibrationskennwert ah
ah =
m/s²
5,0
5,0
Unsicherheitswert K = m/s²
1,5
1,5
Der in diesem Informationsblatt angegebene
Vibrationsemissionsgrad wurde nach Maßgabe eines
standardisierten Tests, wie in EN 60745 vorgegeben,
gemessen und kann zum Vergleich von Werkzeugen
verwendet werden. Er kann zu einer vorläufigen
Einschätzung der Exposition verwendet werden.
WARNUNG: Der angegebene
Vibrationsemissionswert steht für die
Hauptanwendungen des Werkzeugs.
Falls das Werkzeug jedoch für andere
Anwendungen oder mit anderem
Zubehör benutzt oder schlecht
instandgehalten wird, kann die
Vibrationsemission verschieden sein.
Dies kann den Expositionsgrad über
Bestimmen Sie zusätzliche
Sicherheitsmaßnahmen, um den
Benutzer vor den Auswirkungen der
Vibrationen zu schützen, wie etwa:
Instandhaltung des Werkzeugs und
Zubehörs, die Hände warm halten,
Aufbau von Arbeitsmethoden.
Sicherungen:
Europa
230 V Werkzeuge
10 A Stromversorgung
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen
Warnhinweise erklärt. Bitte lesen Sie das Handbuch
und achten Sie auf diese Symbole.
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar
drohende gefährliche Situation hin, die,
sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führt.
WARNUNG: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation hin,
die, sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führen
kann.
VORSICHT: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation
hin, die, sofern nicht vermieden, u.
U. zu leichten oder mittelschweren
Verletzungen führen kann.
HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin,
das nichts mit Verletzungen zu tun
hat, aber, wenn es nicht vermieden
wird, zu Sachschäden führen kann.
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
Weist auf eine Brandgefahr hin.
Explosionsgefahr.
13
DEUTSCH
EG-Konformitätserklärung
MASCHINENRICHTLINIE
DW650/DW650E
DEWALT erklärt hiermit, dass diese unter
„Technische Daten“ beschriebenen Produkte die
folgenden Vorschriften erfüllen: 2006/42/EG,
EN 60745-1, EN 60745-2-4.
Diese Produkte erfüllen auch die Richtlinie
2004/108/EG. Für weitere Informationen wenden
Sie sich bitte an DEWALT unter der folgenden
Adresse oder schauen Sie auf der Rückseite dieser
Betriebsanleitung nach.
Der Unterzeichnete ist verantwortlich für die
Zusammenstellung des technischen Dossiers und
gibt diese Erklärung im Namen von DEWALT ab.
Horst Großmann
Vizepräsident für Konstruktion und
Produktentwicklung
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein,
31.12.2009
WARNUNG: Zur Reduzierung
der Verletzungsgefahr bitte die
Bedienungsanleitung lesen.
Allgemeine Warnhinweise für
Elektrowerkzeuge
WARNUNG! Alle Sicherheits-/
Warnhinweise und alle
Anweisungen lesen. Die
Nichteinhaltung der nachstehend
aufgeführten Anweisungen kann
elektrischen Schlag, Brand und/oder
schwere Verletzungen verursachen.
ALLE WARNHINWEISE UND ANWEISUNGEN
ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN
Der nachfolgend verwendete Begriff
„Elektrowerkzeug“ bezieht sich auf netzbetriebene
Werkzeuge (mit Netzkabel) und auf akkubetriebene
Werkzeuge (ohne Netzkabel).
14
1) SICHERHEIT IM ARBEITSBEREICH
a) Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber
und gut ausgeleuchtet. Unordentliche oder
dunkle Arbeitsbereiche können zu Unfällen
führen.
b) Arbeiten Sie mit Elektrowerkzeugen nicht
in explosionsgefährdeten Umgebungen,
in der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase
oder Staub befinden. Elektrowerkzeuge
erzeugen Funken, die den Staub oder die
Dämpfe entzünden können.
c) Halten Sie Kinder und andere
Personen während der Benutzung des
Elektrowerkzeugs fern. Ablenkungen
können dazu führen, dass Sie die Kontrolle
verlieren.
2) ELEKTRISCHE SICHERHEIT
a) Der Anschlussstecker des
Elektrowerkzeugs muss in die Steckdose
passen. Der Stecker darf in keiner Weise
verändert werden. Verwenden Sie mit
geerdeten Elektrowerkzeugen keine
Adapterstecker. Unveränderte Stecker und
passende Steckdosen verringern das Risiko
eines Stromschlags.
b) Vermeiden Sie Körperkontakt mit
geerdeten Oberflächen wie Rohre,
Heizungen, Herde und Kühlschränke. Es
besteht ein erhöhtes Stromschlagrisiko, wenn
Ihr Körper geerdet ist.
c) Halten Sie Elektrowerkzeuge von
Regen oder Nässe fern. Das Eindringen
von Wasser in ein Werkzeug erhöht das
Stromschlagrisiko.
d) Zweckentfremden Sie das Kabel nicht.
Verwenden Sie es niemals, um das
Elektrowerkzeug zu tragen oder zu ziehen
bzw. um den Stecker aus der Steckdose
zu ziehen. Halten Sie das Kabel von Hitze,
Öl, scharfen Kanten oder beweglichen
Teilen fern. Beschädigte oder verwickelte
Kabel erhöhen das Stromschlagrisiko.
e) Wenn Sie ein Elektrowerkzeug im
Freien benutzen, verwenden Sie
nur Verlängerungskabel, die für
Außenbereiche geeignet sind. Die
Verwendung eines für Außenbereiche
geeigneten Verlängerungskabels verringert
das Stromschlagrisiko.
f) Beim Betrieb eines Elektrowerkzeugs
an einem feuchten Ort muss eine
Stromversorgung mit einer FehlerstromSchutzeinrichtung verwendet werden.
Die Verwendung einer FehlerstromSchutzeinrichtung verringert das
Stromschlagrisiko.
DEUTSCH
3) PERSÖNLICHE SICHERHEIT
a) Bleiben Sie stets aufmerksam, achten Sie
darauf, was Sie tun und lassen Sie beim
Umgang mit Elektrowerkzeugen gesunden
Menschenverstand walten. Benutzen Sie
keine Elektrowerkzeuge, wenn Sie müde
sind oder unter dem Einfluss von Drogen,
Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein
Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch
von Elektrowerkzeugen kann zu ernsthaften
Verletzungen führen.
b) Tragen Sie eine persönliche
Schutzausrüstung. Tragen Sie stets einen
Augenschutz. Schutzausrüstungen (wie
Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe,
Schutzhelm oder Gehörschutz) für die
entsprechenden Einsatzbedingungen mindern
das Verletzungsrisiko.
c) Verhindern Sie unbeabsichtigtes Starten.
Stellen Sie sicher, dass das Werkzeug
ausgeschaltet ist, bevor Sie es an
die Stromquelle und/oder den Akku
anschließen, es hochheben oder tragen.
Das Tragen des Elektrowerkzeugs mit dem
Finger am Schalter oder der Anschluss
eingeschalteter Werkzeuge führen unnötig
Unfälle herbei.
d) Nehmen Sie vor dem Einschalten des
Elektrowerkzeugs Einstellwerkzeuge
oder Schraubenschlüssel ab. Ein
Schraubenschlüssel oder Einstellwerkzeug,
der/das sich in einem drehenden Teil
befindet, kann zu Verletzungen führen.
e) Nicht zu weit vorlehnen! Sorgen Sie für
sicheren Stand und halten Sie jederzeit
das Gleichgewicht. Dadurch können Sie
das Werkzeug in unerwarteten Situationen
besser unter Kontrolle halten.
f) Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen
Sie keine weite Kleidung und keinen
Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung und
Handschuhe von sich bewegenden Teilen
fern. Lose sitzende Kleidung, Schmuck oder
lange Haare können sich in den beweglichen
Teilen verfangen.
g) Falls Vorrichtungen zur Staubabsaugung
bzw. zum Staubfang vorhanden
sind, vergewissern Sie sich, dass
diese angeschlossen sind und richtig
verwendet werden. Durch die Verwendung
eines Staubfangs können die mit Staub
verbundenen Gefahren reduziert werden.
4) GEBRAUCH UND WARTUNG VON ELEKTROWERKZEUGEN
a) Überlasten Sie das Elektrowerkzeug
nicht. Verwenden Sie das für Ihren
Anwendungsbereich geeignete
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Elektrowerkzeug. Mit dem richtigen
zweckbestimmten Elektrowerkzeug kann
die Arbeit besser und sicherer ausgeführt
werden.
Benutzen Sie das Elektrowerkzeug nicht,
wenn sich der Ein-Aus-Schalter nicht
verstellen lässt. Ein Elektrowerkzeug mit
defektem Schalter ist gefährlich und muss
repariert werden.
Ziehen Sie den Stecker der Stromquelle
und/oder dem Akku vom Elektrowerkzeug,
bevor Sie Einstellungen vornehmen,
Zubehör wechseln oder Elektrowerkzeuge
aufbewahren. Diese Vorsichtsmaßnahmen
verhindern ein unbeabsichtigtes Einschalten
des Elektrowerkzeugs.
Bewahren Sie ungenutzte
Elektrowerkzeuge außerhalb der
Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie
Elektrowerkzeuge nicht von Personen
benutzen, die damit nicht vertraut sind
oder diese Anweisungen nicht gelesen
haben. Elektrowerkzeuge sind in den Händen
unerfahrener Personen gefährlich.
Halten Sie Elektrowerkzeuge stets
in einem einwandfreien Zustand.
Überprüfen Sie, ob bewegliche Teile
falsch ausgerichtet sind oder klemmen
und ob Teile Bruchstellen aufweisen oder
so beschädigt sind, dass sie die Funktion
des Elektrowerkzeugs beeinträchtigen.
Lassen Sie beschädigte Werkzeuge vor
dem Gebrauch reparieren. Viele Unfälle
sind auf schlecht gewartete Elektrowerkzeuge
zurückzuführen.
Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf
und sauber. Sorgfältig gepflegte
Schneidwerkzeuge mit scharfen
Schneidkanten verklemmen sich weniger und
sind leichter zu kontrollieren.
Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehör,
Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend
diesen Anweisungen und in der für
diesen speziellen Elektrowerkzeugtyp
vorgeschriebenen Art und Weise. Der
Gebrauch von Werkzeugen für andere als
die vorgesehenen Anwendungen kann zu
gefährlichen Situationen führen.
5) REPARATUREN
a) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von
qualifiziertem Fachpersonal und nur mit
Originalersatzteilen reparieren. Damit kann
gewährleistet werden, dass der Betrieb des
Elektrowerkzeugs sicher ist.
15
DEUTSCH
3. Staubteilchen und jegliche anderen
Schleifabfälle sind fachgerecht zu
entsorgen.
Zusätzliche Sicherheitshinweise
für Schleifgeräte
• Halten Sie Elektrowerkzeuge an isolierten
Griffflächen, wenn Sie Arbeiten durchführen,
bei denen das Schneidwerkzeug verborgene
Stromleitungen oder das eigene Kabel
berühren könnte. Der Kontakt mit einer
Strom führenden Leitung setzt die exponierten
Metallteile des Werkzeugs unter Strom, was zu
einem Stromschlag beim Anwender führt.
• Gehen Sie beim Schleifen einiger Holzarten (z.B.
Buche, Eiche) und Metalle besonders vorsichtig
vor, da hiervon ein giftiger Staub ausgehen
kann. Tragen Sie zum Schutz vor giften Stäuben
und Dämpfen eine Staub-maske, und stellen
Sie sicher, daß auch andere Personen geschützt
sind, die den Arbeitsplatz betreten oder sich
darinaufhalten.
• Verwenden Sie das Werkzeug beim Schleifen
von eisenhaltigen Metallen nur in einem
gut belüfteten Raum. Verwenden Sie das
Werkzeugnicht in der Nähe von brennbaren
Flüssigkeiten, Gasen oder Staub. Funken oder
heiße Schleif-partikel oder die Funkenbildung
an den Motor-bürsten könnten explosive Stoffe
entzünden.
• Halten Sie das Elektrowerkzeug an den
Griffflächen, da das Schneidewerkzeug die
eigene Anschlussleitung berühren könnte.
Der Kontakt mit einer spannungsführenden
Leitung kann auch metallene Geräteteile unter
Spannung setzen und zu einem elektrischen
Schlag führen.
Schleifen von Farbe
WARNUNG: Beachten Sie die
geltenden Regeln zum Schleifen von
Farbe. Insbesondere sind folgende
Punkte zu berücksichtigen:
1. Verwenden Sie zur Staubabsaugung
möglichst einen Entstauber gemäß
der Norm TRGS 553.
2. Besondere Vorsicht gilt beim
Schleifen von bleihaltigen Farben:
– Kinder und Schwangere dürfen
den Arbeitsplatz nicht betreten.
– Alle Personen, die den
Arbeitsplatz betreten, müssen
eine spezielle Maske zum Schutz
vor Bleifarbstaub und -dämpfen
tragen.
– Am Arbeitsplatz nicht essen,
trinken oder rauchen.
16
Typische Gefahren
Trotz Befolgung aller relevanten
Sicherheitsbestimmungen und Anwendung von
Schutzvorrichtungen sind die folgenden typischen
Gefahren unvermeidbar:
– Schädigung des Gehörs
– Verletzungsgefahr durch fliegende Partikel
– Verbrennungsgefahr durch das beim Betrieb
sehr heiß werdende Zubehör
– Verletzungsgefahr bei langzeitiger Anwendung
– Gefahr von Verletzungen durch schädlichen,
giftigen Staub beim Schleifen.
– Gefahr von Verletzungen beim Berühren von
Papierhalter und Papierwalze.
Bezeichnungen am Werkzeug
Am Werkzeug sind folgende Piktogramme
angebracht:
Vor der Verwendung die
Bedienungsanleitung lesen.
Gehörschutz tragen.
Augenschutz tragen.
LAGE DES DATUMSCODES (ABB. [FIG.] 1)
Der Datumscode (p), der auch das Herstelljahr
enthält, ist in das Gehäuse geprägt.
Beispiel:
2010 XX XX
Herstelljahr
Lieferumfang
Die Packung enthält:
1 Bandschleifer
1 Staubsack
1 Spanabsauganschluß (Zubehör)
1 Schleifbandsatz
1 Schleifrahmen (Zubehör)
1 Bedienungsanleitung
1 Explosionszeichnung
DEUTSCH
• Vergewissern Sie sich, dass das Werkzeug, die
Teile oder Zubehörteile beim Transport nicht
beschädigt wurden.
CH
Typ 11 für Klasse II
(Doppelisolierung) - Geräte
• Nehmen Sie sich Zeit, die Bedienungsanleitung
vor Inbetriebnahme gründlich durchzulesen.
Gerätebeschreibung (abb. 1)
WARNUNG: Nehmen Sie niemals
Änderungen an dem Elektrowerkzeug
oder seinen Teilen vor. Dies könnte zu
Sach- und Personenschäden führen.
a. EIN-/AUS-Schalter
b. Geschwindigkeitsregler (DW650E)
c. Verriegelungsknopf für Dauerbetrieb
d. Klemmfeder
e. Schleifband
f. Zentrierknopf für Schleifband
g. Staubsack
h. Spanabsauganschluß
i. Führungsknopf
j. Rollenwelle
k. Rolle
l. Klemmhebel
BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG
Ihre DEWALT Bandschleifer Walzenschleifmaschinen
DW650 und DW650E wurden konstruiert, um Holz,
Metall und Kunststoff schnell in einer professionellen
Umgebung zu schleifen.
NICHT VERWENDEN in nasser Umgebung oder
in der Nähe von entflammbaren Flüssigkeiten oder
Gasen.
Diese Schleifmaschinen sind Werkzeuge für den
professionellen Einsatz.
LASSEN SIE NICHT ZU, dass Kinder in Kontakt
mit dem Werkzeug kommen. Wenn unerfahrene
Nutzer dieses Werkzeug verwenden, müssen sie
beaufsichtigt werden.
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor ist nur für eine Netzspannung
ausgelegt. Überprüfen Sie daher, ob die
Netzspannung der auf dem Typenschild
angegebenen Spannung entspricht.
Dieses DEWALT-Elektrowerkzeug ist
gemäß EN 60745 doppelt isoliert und
erfordert deshalb keinen Erdleiter.
Wenn das Stromversorgungskabel beschädigt
ist, muss es durch ein speziell ausgestattetes
Kabel ersetzt werden, dass bei der DEWALT
Kundendienstorganisation erhältlich ist.
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf
Verwendung des Schweizer Netzsteckers.
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) - Geräte
CH
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien
verwendet werden, müssen über einen
Fehlerstromschutzschalter angeschlossen
werden.
Verwendung eines
Verlängerungskabels
Verwenden Sie ein zugelassenes 3-adriges
Verlängerungskabel, das für die Leistungsaufnahme
dieses Elektrowerkzeugs geeignet ist (siehe
technische Daten). Der Mindestquerschnitt der
Leitungen beträgt 1.5 mm² und die Höchstlänge
beträgt 30 m.
Wenn Sie eine Kabeltrommel verwenden, wickeln
Sie das Kabel vollständig ab.
MONTAGE UND EINSTELLUNGEN
WARNUNG: Zur Reduzierung der
Verletzungsgefahr sollten Sie vor
Anbringen oder Abnehmen von
Zubehörteilen bzw. bevor Sie
Einstellungen vornehmen/ändern
oder Reparaturen durchführen,
das Gerät abschalten und den
Netzstecker ziehen. Vergewissern
Sie sich, dass der Auslöser in der
ausgeschalteten Stellung gesichert ist.
Ein unbeabsichtigtes Einschalten des
Geräts kann zu Verletzungen führen.
Montieren und Einstellen des
Schleifbandes (abb. 2, 3)
Für Ihren Bandschleifer verwenden Sie Schleifbänder
von 100 x 570 mm.
1. Legen Sie das Elektrowerkzeug mit dem
Klemmhebel (l) nach oben auf die Seite.
2. Ziehen Sie den Klemmhebel (l) hoch und nach
rechts.
3. Entfernen Sie das Schleifband (e).
4. Legen Sie ein neues Band ein. Sorgen Sie
dafür, daß der Pfeil an der Innenseite des
Schleifbandes an der gleichen Seite der Rollen
in die gleiche Richtung zeigt wie der Pfeil am
Elektrowerkzeug.
5 Drücken Sie den Klemmhebel zurück.
6. Schalten Sie das Elektrowerkzeug EIN und
drehen Sie den Zentrierknopf (f), bis das
Schleifband auf der Rolle (k) zentriert läuft.
17
DEUTSCH
WARNUNG: Das Schleifband sollte
hinten nicht über die Rollen hinausragen!
Das Schleifband muß mit der
Schleiffläche flüchten.
Einstellen der Elektronischen
Drehzahlregelung (abb. 1)
trennen Sie es vom Netz, bevor
Sie Einstellungen vornehmen
oder Anbaugeräte oder Zubehör
anbringen oder entfernen.
WARNUNG:
DW650E
• Beachten Sie stets die
Sicherheitshinweise und
anzuwendenden Vorschriften.
Stellen Sie den Geschwindigkeitsregler (b) auf die
gewünschte Position. Mit steigender Zahl erhöht sich
die Bandgeschwindgkeit.
• Sorgen Sie dafür, daß alle zu
schleifenden Werkstücke sicher
befestigt sind.
• Drücken Sie beim Schleifen den
Schleifer nur leicht an. Übermäßiger
Druck verbessert die Schleifqualität
nicht.
Staubabsaugung
STAUBSACK (ABB. 4)
1. Drücken Sie die Feder (m) des Staubsacks
(g) ein und lassen Sie sie zwischen den
Befestigungsringen (n) los.
2. Um eine effiziente Staubabsaugung zu
gewährleisten, entleeren Sie den Staubsack,
wenn er etwa zu einem Drittel voll ist.
3. Entfernen Sie den Staubsack vom Flansch,
öffen Sie den Reißverschluß und schütteln Sie
den Staubsack vorsichtig aus.
SPANABSAUGANSCHLUSS (ABB. 5)
Schrauben Sie den Spanabsauganschluß (h) auf den
Auslaß(o).
In Deutschland werden für Holzstaub aufgrund der
TRGS 553 geprüfte Absaugeinrichtungen gefordert.
Für andere Materialien muß der gewerbliche
Betreiber die speziellen Anforderungen mit der
zuständigen Berufsgenossenschaft klären.
WARNUNG: Verwenden Sie
beim Schleifen von Metall weder
einen Staubsammler noch einen
Entstauber ohne entsprechende
Funkenschutzstrecke.
Ihr Bandschleifer ist mit einem Führungsknopf
(i) versehen, der eine optimale Führung des
Werkzeuges bei der Verwendung ohne
Stationäreinrichtung ermöglicht.
1. Beginnen Sie mit der gröbsten Körnung.
2. Führen Sie das Werkzeug gleichmäßig in großen
Kreisbewegungen über das Material.
3. Kontrollieren Sie das Ergebnis der Arbeit in
kurzen Abständen.
Richtige Haltung der Hände (Abb. 6)
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer
Verletzungen zu mindern, beachten Sie
IMMER die richtige Haltung der Hände,
wie dargestellt.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer
Verletzungen zu mindern, halten Sie das
Gerät IMMER sicher fest und seien Sie
auf eine plötzliche Reaktion gefasst.
Für die korrekte Griffposition muss eine Hand den
Haupthandgriff (aa) und die andere Hand den
Führungshandgriff (i) festhalten. Siehe Abbildung.
WARNUNG:
Ein- und Ausschalten (abb. 1)
• Schleifen Sie kein Magnesium. Es
besteht Explosionsgefahr.
EINschalten: drücken Sie den EIN-/AUSSchalter (a).
• Massives Metall ist nicht grob zu
schleifen.
BETRIEB
Bedienungsanleitung
WARNUNG: Um die Gefahr
schwerer Verletzungen zu mindern,
schalten Sie das Gerät aus und
18
Schleifen (abb. 1)
Für Dauerbetrieb drücken Sie auch den Arretierknopf
(c).
Zum Stoppen des Werkzeuges bei Dauerbetrieb
drücken Sie den EIN-/AUS-Schalter kurz und lassen
ihn anschließend wieder los. Schalten Sie das
Elektrowerkzeug bei Beendigung der Arbeiten immer
auf AUS-Position. Nur wenn das Elektrowerkzeug
ausgeschaltet ist, darf der Netzstecker aus der
Steckdose gezogen werden.
DEUTSCH
Ihr Fachhändler kann genaue Angaben zu
geeigneten Schleifbändern machen.
WARTUNG
Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug wurde für eine
lange Lebensdauer bei möglichst geringem
Wartungsaufwand entwickelt. Ein dauerhafter
einwandfreier Betrieb setzt sachgemäße Wartung
und regelmäßige Reinigung des Werkzeugs voraus.
WARNUNG: Um die Gefahr von
Verletzungen zu vermeiden,
schalten Sie das Gerät aus und
trennen Sie es vom Netz, bevor Sie
Zubehör anbringen oder abbauen
oder Einstellungen vornehmen
oder ändern oder Reparaturen
vornehmen. Überprüfen Sie, dass der
Auslöseschalter in der AUS-Stellung ist.
Ein unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
Schmierung
Für dieses Elektrowerkzeug ist keine zusätzliche
Schmierung notwendig.
Reinigung
WARNUNG: Immer wenn im
Bereich der Lüftungsschlitze
Schmutzansammlungen zu sehen sind,
blasen Sie Schmutz und Staub mit
trockener Druckluft aus dem Gehäuse.
Tragen Sie zugelassenen Augenschutz
und eine zugelassene Staubmaske,
wenn Sie diesen Vorgang durchführen.
WARNUNG: Verwenden Sie
keine Lösungsmittel oder scharfen
Chemikalien zum Reinigen der nichtmetallischen Teile des Werkzeugs.
Durch diese Chemikalien kann der in
diesen Teilen verwendete Werkstoff
geschwächt werden. Verwenden Sie
ein mit Wasser und einer milden Seife
befeuchtetes Tuch. Achten Sie darauf,
dass keine Flüssigkeit in das Werkzeug
eindringt. Kein Teil des Werkzeuges darf
in Flüssigkeit eingetaucht werden.
Sonderzubehör
WARNUNG: Da anderes Zubehör von
Drittanbietern von DEWALT nicht mit
diesem Produkt geprüft wurde, könnte
die Verwendung von solchem Zubehör
gefährlich sein. Zur Vermeidung einer
Verletzungsgefahr sollten nur die von
DEWALT empfohlenen Zubehörteile mit
diesem Produkt verwendet werden.
Nähere Informationen über passendes Zubehör
erhalten Sie von Ihrem Fachhändler.
Umweltschutz
Getrennte Sammlung Dieses Produkt
darf nicht zusammen mit normalem
Hausmüll entsorgt werden.
Wenn Sie Ihr DEWALT Produkt ersetzen möchten
oder es ausgedient hat, entsorgen Sie es nicht mit
dem normalen Hausmüll. Geben Sie dieses Produkt
an Sammelstellen zur getrennten Erfassung ab oder
stellen Sie es zur Abholung bereit.
Durch getrennte Sammlung von
gebrauchten Produkten und
Verpackungen kann sichergestellt
werden, dass sie dem Recycling
zugeführt und wiederverwertet werden.
Die Wiederverwendung von recyceltem
Material trägt zur Verhinderung von
Umweltverschmutzung und zur
Reduzierung des Rohstoffsbedarfs bei.
Nach Maßgabe örtlicher Vorschriften ist die
getrennte Sammlung von elektrischen Geräten
u. U. über Abholung, Sammelstellen oder den
Fachhändler möglich, wo das Produkt ursprünglich
bezogen wurde.
DEWALT betreibt eine Einrichtung zur Sammlung
und zum Recycling von ausgedienten DEWALTProdukten. Wenn Sie von diesem Service Gebrauch
machen möchten, bringen Sie Ihr Produkt zur
Kundendienstwerkstatt zurück, die es für Sie dem
Recycling zuführen wird.
Für die Adresse einer Kundendienstwerkstatt in
Ihrer Nähe setzen Sie sich bitte mit der örtlichen
DEWALT-Niederlassung unter der in dieser Anleitung
angegebenen Anschrift in Verbindung. Eine
Übersicht der DEWALT-Kundendienstwerkstätten
und weitere Informationen zu Servicerichtlinien
und Kontaktadressen finden Sie auch im Internet:
www.2helpU.com.
Entleeren Sie den Staubsack bzw. reinigen Sie den
Staubabsaugadapter regelmäßig.
19
DEUTSCH
GARANTIE
DEWALT vertraut auf die Qualität
seiner Produkte und bietet daher den
professionellen Anwendern des Produktes
eine herausragende Garantie. Diese
Garantieerklärung gilt als Ergänzung
und unbeschadet Ihrer Rechte aus dem
Vertrag als professioneller Anwender oder
Ihrer gesetzlichen Ansprüche als privater,
nichtprofessioneller Anwender. Diese
Garantie gilt innerhalb der Staatsgebiete der
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union
und der Europäischen Freihandelszone.
• 30 TAGE ZUFRIEDENHEITSGARANTIE
OHNE RISIKO •
Wenn Sie mit der Leistung Ihres DE-Gerätes
nicht vollständig zufrieden sind, geben Sie
es einfach innerhalb von 30 Tagen komplett
im Originallieferumfang, so wie gekauft, an
den Händler zurück, um eine vollständige
Erstattung oder ein Austauschgerät zu
erhalten. Das Produkt darf normalem
Verschleiß ausgesetzt sein. Der Kaufbeleg
ist vorzulegen.
• EIN JAHR KOSTENLOSE INSPEKTION •
Innerhalb der ersten 12 Monate nach dem
Kauf werden Wartungsinspektionen für
Ihre DEWALT-Maschine ausgeführt. Diese
Arbeiten werden kostenlos von einem
autorisierten DEWALT-Service-Partner
ausgeführt. Der Kaufbeleg muss vorgelegt
werden. Gilt einschließlich Arbeitskosten.
Gilt nicht für Zubehör und Ersatzteile, sofern
es sich nicht um einen Garantiefall handelt.
• EIN JAHR VOLLSTÄNDIGE GARANTIE •
Wenn Ihr DEWALT-Produkt wegen Materialoder Produktionsmängeln innerhalb von
12 Monaten ab Kauf einen Fehler aufweist,
garantiert DEWALT den kostenlosen
Austausch aller fehlerhaften Teile oder, nach
unserer Wahl, die kostenlose Wandlung des
Gerätes unter den folgenden Bedingungen:
• Das Produkt wurde nicht unsachgemäß
behandelt;
• Das Produkt war normalem Verschleiß
ausgesetzt;
• Es wurden keine Reparaturversuche
durch nicht autorisierte Personen
vorgenommen;
• Der Kaufbeleg wird vorgelegt;
20
• Das Produkt wird vollständig im
Originallieferumfang zurückgegeben.
Um einen Garantieanspruch anmelden zu
können, wenden Sie sich an einen DEWALTService-Partner in Ihrer Nähe, dessen
Adresse Sie im DEWALT-Katalog finden,
oder Sie wenden sich an die DEWALTNiederlassung, die in dieser Anleitung
angegeben ist. Eine Liste der autorisierten
DEWALT-Kundendienstwerkstätten und
vollständige Informationen über unseren
Kundendienst finden Sie im Internet unter:
www.2helpU.com.
ENGLISH
BELT SANDER
DW650/DW650E
An estimation of the level of exposure to
vibration should also take into account
the times when the tool is switched off
or when it is running but not actually
doing the job. This may significantly
reduce the exposure level over the total
working period.
Congratulations!
You have chosen a DEWALT tool. Years of
experience, thorough product development and
innovation make DEWALT one of the most reliable
partners for professional power tool users.
Technical Data
Voltage
Type
Power output
Belt speed
Sanding surface
Belt length
Belt width
Dust extraction
Weight
LPA (sound pressure)
KPA (sound pressure
uncertainty)
LWA (sound power)
KWA (sound power
uncertainty)
kg
DW650
230
6
1,010
380
100 x 110
560
100
dustbag
6.3
DW650E
230
6
1,100
250–380
100 x 110
560
100
dustbag
6.4
dB(A)
93
93
dB(A)
dB(A)
3
101
3
101
dB(A)
3.3
3.3
V
W
m/min
mm
mm
mm
Vibration total values (triax vector sum) determined
according to EN 60745:
Vibration emission value ah
ah =
Uncertainty K =
m/s²
m/s²
5.0
1.5
5.0
1.5
The vibration emission level given in this information
sheet has been measured in accordance with a
standardised test given in EN 60745 and may be
used to compare one tool with another. It may be
used for a preliminary assessment of exposure.
WARNING: The declared vibration
emission level represents the main
applications of the tool. However if the
tool is used for different applications,
with different accessories or poorly
maintained, the vibration emission may
differ. This may significantly increase the
exposure level over the total working
period.
Identify additional safety measures to
protect the operator from the effects of
vibration such as: maintain the tool and
the accessories, keep the hands warm,
organisation of work patterns.
Fuses:
Europe
U.K. & Ireland
230 V tools
230 V tools
10 Amperes, mains
13 Amperes, in plugs
Definitions: Safety Guidelines
The definitions below describe the level of severity
for each signal word. Please read the manual and
pay attention to these symbols.
DANGER: Indicates an imminently
hazardous situation which, if not avoided,
will result in death or serious injury.
WARNING: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not
avoided, could result in death or
serious injury.
CAUTION: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not
avoided, may result in minor or
moderate injury.
NOTICE: Indicates a practice not
related to personal injury which, if
not avoided, may result in property
damage.
Denotes risk of electric shock.
Denotes risk of fire.
Explosion hazard.
21
EN GLI S H
EC-Declaration of Conformity
MACHINERY DIRECTIVE
DW650/DW650E
DEWALT declares that these products described
under “technical data” are in compliance with:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-4.
These products also comply with Directive
2004/108/EC. For more information, please contact
DEWALT at the following address or refer to the
back of the manual.
The undersigned is responsible for compilation of the
technical file and makes this declaration on behalf of
DEWALT.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
31.12.2009
WARNING: To reduce the risk of injury,
read the instruction manual.
General Power Tool Safety Warnings
WARNING! Read all safety warnings
and instructions Failure to follow the
warnings and instructions may result in
electric shock, fire and/or serious injury.
SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS
FOR FUTURE REFERENCE
The term “power tool” in the warnings refers
to your mains-operated (corded) power tool or
battery-operated (cordless) power tool.
1) WORK AREA SAFETY
a) Keep work area clean and well lit.
Cluttered or dark areas invite accidents.
b) Do not operate power tools in explosive
atmospheres, such as in the presence of
flammable liquids, gases or dust. Power
tools create sparks which may ignite the dust
or fumes.
22
c)
Keep children and bystanders away while
operating a power tool. Distractions can
cause you to lose control.
2) ELECTRICAL SAFETY
a) Power tool plugs must match the outlet.
Never modify the plug in any way. Do
not use any adaptor plugs with earthed
(grounded) power tools. Unmodified plugs
and matching outlets will reduce risk of
electric shock.
b) Avoid body contact with earthed or
grounded surfaces such as pipes,
radiators, ranges and refrigerators. There
is an increased risk of electric shock if your
body is earthed or grounded.
c) Do not expose power tools to rain or wet
conditions. Water entering a power tool will
increase the risk of electric shock.
d) Do not abuse the cord. Never use the
cord for carrying, pulling or unplugging
the power tool. Keep cord away from
heat, oil, sharp edges or moving parts.
Damaged or entangled cords increase the
risk of electric shock.
e) When operating a power tool outdoors,
use an extension cord suitable for outdoor
use. Use of a cord suitable for outdoor use
reduces the risk of electric shock.
f) If operating a power tool in a damp
location is unavoidable, use a residual
current device (RCD) protected supply.
Use of an RCD reduces the risk of electric
shock.
3) PERSONAL SAFETY
a) Stay alert, watch what you are doing and
use common sense when operating a
power tool. Do not use a power tool while
you are tired or under the influence of
drugs, alcohol or medication. A moment of
inattention while operating power tools may
result in serious personal injury.
b) Use personal protective equipment.
Always wear eye protection. Protective
equipment such as dust mask, non-skid
safety shoes, hard hat, or hearing protection
used for appropriate conditions will reduce
personal injuries.
c) Prevent unintentional starting. Ensure
the switch is in the off position before
connecting to power source and/or
battery pack, picking up or carrying the
tool. Carrying power tools with your finger
on the switch or energising power tools that
have the switch on invites accidents.
ENGLISH
d)
e)
f)
g)
Remove any adjusting key or wrench
before turning the power tool on. A
wrench or a key left attached to a rotating
part of the power tool may result in personal
injury.
Do not overreach. Keep proper
footing and balance at all times. This
enables better control of the power tool in
unexpected situations.
Dress properly. Do not wear loose
clothing or jewellery. Keep your hair,
clothing and gloves away from moving
parts. Loose clothes, jewellery or long hair
can be caught in moving parts.
If devices are provided for the connection
of dust extraction and collection facilities,
ensure these are connected and properly
used. Use of dust collection can reduce
dust-related hazards.
4) POWER TOOL USE AND CARE
a) Do not force the power tool. Use the
correct power tool for your application.
The correct power tool will do the job
better and safer at the rate for which it
was designed.
b) Do not use the power tool if the switch
does not turn it on and off. Any power
tool that cannot be controlled with the switch
is dangerous and must be repaired.
c) Disconnect the plug from the power
source and/or the battery pack from
the power tool before making any
adjustments, changing accessories, or
storing power tools. Such preventive safety
measures reduce the risk of starting the
power tool accidentally.
d) Store idle power tools out of the reach
of children and do not allow persons
unfamiliar with the power tool or these
instructions to operate the power tool.
Power tools are dangerous in the hands of
untrained users.
e) Maintain power tools. Check for
misalignment or binding of moving parts,
breakage of parts and any other condition
that may affect the power tool’s operation.
If damaged, have the power tool repaired
before use. Many accidents are caused by
poorly maintained power tools.
f) Keep cutting tools sharp and clean.
Properly maintained cutting tools with sharp
cutting edges are less likely to bind and are
easier to control.
g)
Use the power tool, accessories and
tool bits etc., in accordance with these
instructions taking into account the
working conditions and the work to
be performed. Use of the power tool for
operations different from those intended
could result in a hazardous situation.
5) SERVICE
a) Have your power tool serviced by a
qualified repair person using only identical
replacement parts. This will ensure that the
safety of the power tool is maintained.
Additional Specific Safety Rules
for Sanders
• Hold power tools by insulated gripping
surfaces when performing an operation
where the cutting tool may contact hidden
wiring or its own cord. Cutting accessory
contacting a “live” wire may make exposed
metal parts of the tool “live” and shock
the operator.
• Take special care when sanding some woods
(e.g. beech, oak) and metal which may produce
toxic dust. Wear a dust mask specifically
designed for protection against toxic dust
and fumes and ensure that persons within or
entering the work area are also protected.
• Use this tool in a well-ventilated area when
sanding ferrous metals. Do not operate the tool
near flammable liquids, gases or dust. Sparks
or hot particles from sanding or arcing motor
brushes may ignite combustible materials.
• Hold power tool by gripping surfaces,
because the belt may contact its own cord.
Cutting a “live” wire may make exposed metal
parts of the power tool “live” and shock the
operator.
Sanding Paint
WARNING: Observe the applicable
regulations for sanding paint. Pay
special attention to the following:
1. Whenever possible, use a vacuum
extractor for dust collection.
2. Take special care when sanding paint
which is possibly lead based:
– Do not let children or pregnant
women enter the work area.
– All persons entering the work area
should wear a mask specially
designed for protection against
lead paint dust and fumes.
– Do not eat, drink or smoke in the
work area.
23
EN GLI S H
3. Dispose of dust particles and any
other removal debris safely.
Residual Risks
In spite of the application of the relevant safety
regulations and the implementation of safety
devices, certain residual risks cannot be avoided.
These are:
– Impairment of hearing
• Take the time to thoroughly read and
understand this manual prior to operation.
Description (fig. 1)
WARNING: Never modify the power
tool or any part of it. Damage or
personal injury could result.
a. On/Off switch
b. Speed control dial (DW650E)
– Risk of personal injury due flying particles.
c. Lock-on button
– Risk of burns due to accessories becoming hot
during operation.
d. Clamping spring
– Risk of personal injury due to prolonged use.
– Risk of personal injury due to harmful, toxic dust
when sanding.
– Risk of personal injury when touching the roller
shaft and roller.
Markings on Tool
The following pictograms are shown on the tool:
Read instruction manual
before use.
e. Sanding belt
f. Belt centring knob
g. Dustbag
h. Dust extraction adaptor
i. Guiding handle
j. Roller shaft
k. Roller
l. Clamping lever
INTENDED USE
Wear ear protection.
Your DEWALT belt sanders DW650 and DW650E
have been designed for quick sanding of wood,
metal and plastic in a professional environment.
Wear eye protection.
DO NOT use under wet conditions or in presence of
flammable liquids or gases.
These sanders are professional power tools.
DATE CODE POSITION (FIG. 1)
The Date Code (p), which also includes the year of
manufacture, is printed into the housing.
Example:
2010 XX XX
Year of Manufacture
Package Contents
The package contains:
1 Belt sander
1 Dustbag
1 Dust extraction adaptor (option)
1 Sanding belts
1 Sanding frame (option)
1 Instruction manual
1 Exploded drawing
• Check for damage to the tool, parts or
accessories which may have occurred during
transport.
24
DO NOT let children come into contact with the
tool. Supervision is required when inexperienced
operators use this tool.
Electrical Safety
The electric motor has been designed for one
voltage only. Always check that the power supply
corresponds to the voltage on the rating plate.
Your DEWALT tool is double insulated in
accordance with EN 60745; therefore no
earth wire is required.
If the supply cord is damaged, it must be replaced
by a specially prepared cord available through the
DEWALT service organization.
Mains Plug Replacement
(U.K. & Ireland Only)
If a new mains plug needs to be fitted:
• Safely dispose of the old plug.
• Connect the brown lead to the live terminal in
the plug.
• Connect the blue lead to the neutral terminal.
ENGLISH
WARNING: No connection is to be
made to the earth terminal.
Follow the fitting instructions supplied with good
quality plugs. Recommended fuse: 13 A.
Using an Extension Cable
If an extension cable is required, use an approved
3–core extension cable suitable for the power
input of this tool (see technical data).The minimum
conductor size is 1.5 mm2; the maximum length is
30 m.
When using a cable reel, always unwind the cable
completely.
ASSEMBLY AND ADJUSTMENTS
WARNING: To reduce the risk of
injury, turn unit off and disconnect
machine from power source before
installing and removing accessories,
before adjusting or changing setups or when making repairs. Be sure
the trigger switch is in the OFF position.
An accidental start-up can cause injury.
Dust Extraction
DUSTBAG (FIG. 4)
1. Squeeze the spring (m) of the dustbag (g) and
release it between the fixing rings (n).
2. For efficient dust extraction empty the dustbag
when it is about one third full.
3. Remove the dustbag, open the zipper and
gently shake out the dustbag.
DUST EXTRACTION ADAPTOR
(FIG. 5)
Screw the dust extraction adaptor (h) onto the
outlet (o).
Whenever possible, connect a dust extraction device
designed in accordance with the relevant regulations
regarding dust emission.
WARNING: Do not use a dustbag or
vacuum extractor without proper spark
protection when sanding metal.
WARNING:
Replacing and Centring the Sanding
Belt (fig. 2, 3)
Your belt sander uses 100 x 570 mm sanding belts.
• Do not sand magnesium!
• Do not rough sand pure metal
surfaces.
1. Place the tool on its side with the clamping lever
(l) upwards.
OPERATION
2. Pull the clamping lever (l) upwards and to the
right.
Instructions for Use
4. Place a new sanding belt making sure that the
arrow on the inside of the sanding belt points in
the same direction as the arrow on the machine
when on the same side of the rollers.
WARNING: To reduce the risk
of serious personal injury, turn
tool off and disconnect tool from
power source before making any
adjustments or removing/installing
attachments or accessories.
5 Push the clamping lever back.
WARNING:
6. Switch the machine ON and turn the outer belt
centring knob (f) until the sanding belt is centred
on the roller (k).
• Always observe the safety
instructions and applicable
regulations.
3. Remove the sanding belt (e).
WARNING: The sanding belt should
never project at the rear! The sanding
belt should be flush with the outer edge
of the sanding surface.
Setting the Electronic Speed Control
Dial (fig. 1)
DW650E
Turn the speed control dial (b) to the desired
position. The higher the number, the higher the
belt speed.
• Make sure all materials to be sanded
are well secured.
• Apply only a gentle pressure to the
workpiece.
Sanding (fig. 1)
A guiding handle (i) has been provided for optimum
tool control when using the Belt Sander without the
stationary stand.
1. Start with the coarsest grit size.
25
EN GLI S H
2. Move the belt sander in long, sweeping strokes.
3. Check your work at short intervals.
Proper Hand Position (fig. 6)
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, ALWAYS use
proper hand position as shown.
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, ALWAYS hold
securely in anticipation of a sudden
reaction.
air vents. Wear approved eye protection
and approved dust mask when
performing this procedure.
WARNING: Never use solvents or
other harsh chemicals for cleaning the
non-metallic parts of the tool. These
chemicals may weaken the materials
used in these parts. Use a cloth
dampened only with water and mild
soap. Never let any liquid get inside the
tool; never immerse any part of the tool
into a liquid.
Proper hand position requires one hand on the
main handle (aa), with the other hand on the guiding
handle (i) of the tool as shown.
Regularly empty the dustbag or clean the dust
extraction adaptor.
Switching On and Off (fig. 1)
Optional Accessories
Switching on: press the On/Off switch (a).
For continuous operation, also press the lock-on
button (c).
To stop the tool in continuous operation, press the
switch briefly and release it. Always switch OFF the
tool when work is finished and before unplugging.
Your dealer can provide detailed information on
sanding sheets.
MAINTENANCE
Your DEWALT power tool has been designed to
operate over a long period of time with a minimum
of maintenance. Continuous satisfactory operation
depends upon proper tool care and regular cleaning.
WARNING: To reduce the risk of
injury, turn unit off and disconnect
machine from power source before
installing and removing accessories,
before adjusting or changing
set-ups or when making repairs.
Be sure the trigger switch is in the OFF
position. An accidental start-up can
cause injury.
Lubrication
Your power tool requires no additional lubrication.
Cleaning
WARNING: Blow dirt and dust out of
the main housing with dry air as often as
dirt is seen collecting in and around the
26
WARNING: Since accessories, other
than those offered by DEWALT, have
not been tested with this product, use
of such accessories with this tool could
be hazardous. To reduce the risk of
injury, only DEWALT, recommended
accessories should be used with this
product.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
Protecting the Environment
Separate collection. This product must
not be disposed of with normal
household waste.
Should you find one day that your DEWALT product
needs replacement, or if it is of no further use to you,
do not dispose of it with household waste. Make this
product available for separate collection.
Separate collection of used products
and packaging allows materials to be
recycled and used again. Re-use of
recycled materials helps prevent
environmental pollution and reduces
the demand for raw materials.
Local regulations may provide for separate collection
of electrical products from the household, at
municipal waste sites or by the retailer when you
purchase a new product.
DEWALT provides a facility for the collection and
recycling of DEWALT products once they have
reached the end of their working life. To take
advantage of this service please return your product
to any authorised repair agent who will collect them
on our behalf.
ENGLISH
You can check the location of your nearest
authorised repair agent by contacting your local
DEWALT office at the address indicated in this
manual. Alternatively, a list of authorised DEWALT
repair agents and full details of our after-sales service
and contacts are available on the Internet
at: www.2helpU.com.
GUARANTEE
DEWALT is confident of the quality of its
products and offers an outstanding guarantee
for professional users of the product. This
guarantee statement is in addition to and in
no way prejudices your contractual rights as a
professional user or your statutory rights as a
private non-professional user. The guarantee
is valid within the territories of the Member
States of the European Union and the
European Free Trade Area.
• 30 DAY NO RISK SATISFACTION GUARANTEE •
If you are not completely satisfied with the
performance of your DEWALT tool, simply
return it within 30 days, complete with all
original components, as purchased, to
the point of purchase, for a full refund or
exchange. The product must have been
subject to fair wear and tear and proof of
purchase must be produced.
• ONE YEAR FREE SERVICE CONTRACT •
If you need maintenance or service for your
DEWALT tool, in the 12 months following
purchase, you are entitled to one service free
of charge. It will be undertaken free of charge
at an authorised DEWALT repair agent. Proof
of purchase must be produced. Includes
labour. Excludes accessories and spare parts
unless failed under warranty.
• ONE YEAR FULL WARRANTY •
If your DEWALT product becomes defective
due to faulty materials or workmanship
within 12 months from the date of purchase,
DEWALT guarantees to replace all defective
parts free of charge or – at our discretion –
replace the unit free of charge provided that:
• The product has not been misused;
• The product has been subject to fair
wear and tear;
• Repairs have not been attempted by
unauthorised persons;
• Proof of purchase is produced.
• The product is returned complete with all
original components
If you wish to make a claim, contact your
seller or check the location of your nearest
authorised DEWALT repair agent in the
DEWALT catalogue or contact your DEWALT
office at the address indicated in this manual.
A list of authorised DEWALT repair agents and
full details of our after-sales service is available
on the Internet at: www.2helpU.com
27
ESPAÑOL
LIJADORA DE BANDA
DW650/DW650E
o mal conservados, la emisión de
vibraciones puede variar. Esto puede
aumentar significativamente el nivel de
exposición a lo largo del período total
de trabajo.
¡Enhorabuena!
Ha elegido una herramienta DEWALT. Años de
experiencia, innovación y un exhaustivo desarrollo
de productos hacen que DEWALT sea una de
las empresas más fiables para los usuarios de
herramientas profesionales.
Una estimación del nivel de exposición
a la vibración debe tener en cuenta
además las veces en que se apaga la
herramienta o cuando está funcionando
pero no está en realidad haciendo el
trabajo. Esto significaría una disminución
en el nivel de exposición a lo largo del
período total de trabajo.
Datos técnicos
Voltaje
Tipo
Potencia absorbida
Velocidad de la banda
Superficie de lijado
Longitud de la banda
Anchura de la banda
Eliminación de polvos
Peso
LPA (presión acústica)
KPA (incertidumbre de
presión acústica)
LWA (potencia acústica)
KWA (incertidumbre de
potencia acústica)
kg
DW650
230
6
1.010
380
100 x 110
560
100
bolsa para
polvo
6,3
DW650E
230
6
1.100
250–380
100 x 110
560
100
bolsa para
polvo
6,4
dB(A)
93
93
Definiciones: normas de seguridad
dB(A)
dB(A)
3,0
101
3,0
101
Las siguientes definiciones describen el nivel de
gravedad de las señales. Lea el manual y preste
atención a estos símbolos.
dB(A)
3,3
3,3
V
W
m/min
mm
mm
mm
Valores totales de vibración (cantidad vectorial triaxial)
determinados según la norma EN60745:
Valor de emisión de vibración ah
ah =
m/s²
Incertidumbre K =
m/s²
5,0
1,5
5,0
1,5
El nivel de emisión de vibración que se ofrece en
esta hoja informativa se ha medido de acuerdo
con la prueba estandarizada que ofrece la norma
EN 60745 y puede utilizarse para comparar una
herramienta con otra. Puede utilizarse para realizar
una evaluación preliminar de la exposición.
ADVERTENCIA: El nivel de emisión
de vibración declarado ejemplifica
las aplicaciones principales de la
herramienta. Sin embargo, si la
herramienta se utiliza para aplicaciones
diferentes, con accesorios diferentes
28
Identifique medidas adicionales de
seguridad para proteger al operador
de los efectos de la vibración, como:
el mantenimiento de la herramienta y
los accesorios, mantener las manos
calientes, organización de patrones
de trabajo.
Fusibles:
Europa
Herramientas de 230 V
10 A, en la red
PELIGRO: indica una situación de
peligro inminente, que si no se evita,
provocará la muerte o lesiones
graves.
ADVERTENCIA: indica una situación
de posible peligro que, si no se evita,
podría provocar la muerte o lesiones
graves.
ATENCIÓN: indica una situación de
posible peligro que, si no se evita,
puede provocar lesiones leves
o moderadas.
AVISO: Indica una práctica no
relacionada con las lesiones
personales que, de no evitarse, puede
ocasionar daños materiales.
Indica riesgo de descarga eléctrica.
Indica riesgo de incendio.
ESPAÑOL
Peligro de explosion.
Declaración de conformidad CE
IRECTRIZ DE LA MAQUINARIA
DW650/DW650E
DEWALT declara que los productos descritos bajo
“datos técnicos” son conformes a las normas:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-4.
Estos productos son conformes también a la
Directriz 2004/108/EC. Si desea más información,
póngase en contacto con DEWALT en la dirección
indicada a continuación o bien consulte la parte
posterior de este manual.
El que suscribe es responsable de la compilación
del archivo técnico y realiza esta declaración en
representación de DEWALT.
Horst Grossmann
Vicepresidente de Ingeniería y Desarrollo de
Productos
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemania
31.12.2009
ADVERTENCIA: para reducir el
riesgo de lesiones, lea el manual de
instrucciones.
Advertencias generales de seguridad
para las herramientas eléctricas
¡ADVERTENCIA! Lea todas las
advertencias de seguridad e
instrucciones. El incumplimiento
de las advertencias o instrucciones
puede provocar descargas eléctricas,
incendios o lesiones graves.
GUARDE LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES
PARA PODER CONSULTARLAS EN EL FUTURO
El término “herramienta eléctrica” incluido en
todas las advertencias se refiere a su herramienta
eléctrica conectada a la red (cable eléctrico) o a
su herramienta eléctrica accionada con baterías
(inalámbrica).
1) SEGURIDAD DEL ÁREA DE TRABAJO
a) Mantenga el área de trabajo limpia y bien
iluminada. Las áreas abarrotadas u oscuras
propician accidentes.
b) No haga funcionar las herramientas
eléctricas en atmósferas explosivas, como
ambientes donde haya polvo, gases o
líquidos inflamables. Las herramientas
eléctricas originan chispas que pueden
encender el polvo o producir humo.
c) Mantenga alejados a los niños y a los
espectadores de la herramienta eléctrica
en funcionamiento. Las distracciones
pueden provocar la pérdida de control.
2) SEGURIDAD ELÉCTRICA
a) Los enchufes de la herramienta eléctrica
deben adaptarse a la toma de corriente.
Nunca modifique el enchufe de ninguna
manera. No utilice ningún enchufe
adaptador con herramientas eléctricas
con conexión a tierra. Los enchufes no
modificados y que se adaptan a las tomas
de corrientes reducirán el riesgo de descarga
eléctrica.
b) Evite el contacto corporal con superficies
con toma de tierra como, por ejemplo,
tuberías, radiadores, cocinas y
refrigeradores. Existe mayor riesgo
de descarga eléctrica si su cuerpo está
puesto a tierra.
c) No exponga las herramientas eléctricas
a la lluvia ni a condiciones de humedad.
Si entra agua en una herramienta eléctrica,
aumentará el riesgo de descarga eléctrica.
d) No use el cable indebidamente. Nunca
utilice el cable para transportar, tirar o
desenchufar la herramienta eléctrica.
Mantenga el cable alejado del calor, el
aceite, los bordes afilados o las piezas
móviles. Los cables dañados o enredados
aumentan el riesgo de descarga eléctrica.
e) Al operar una herramienta eléctrica en
el exterior, utilice un cable prolongador
adecuado para tal uso. Utilice un cable
adecuado para uso en exteriores a fin de
reducir el riesgo de descarga eléctrica.
f) Si no se puede evitar el uso de una
herramienta eléctrica en una zona
húmeda, utilice un dispositivo de corriente
residual (residual current device, RCD)
de seguridad. El uso de un RCD reduce el
riesgo de sufrir una descarga eléctrica.
3) SEGURIDAD PERSONAL
a) Permanezca alerta, controle lo que está
haciendo y utilice el sentido común
cuando emplee una herramienta eléctrica.
29
ESPAÑOL
b)
c)
d)
e)
f)
g)
No utilice una herramienta eléctrica si
está cansado o bajo el efecto de drogas,
alcohol o medicamentos. Un momento de
descuido mientras se opera una herramienta
eléctrica puede provocar lesiones personales
graves.
Utilice equipo de seguridad personal.
Utilice siempre protección ocular.
El uso de equipo de seguridad, como
mascarillas para polvo, calzado de seguridad
antideslizante, cascos o protección auditiva
en las condiciones adecuadas reducirá las
lesiones personales.
Evite poner en marcha la herramienta
involuntariamente. Asegúrese de que
el interruptor está apagado antes de
conectar la fuente de alimentación
y/o la batería, coger o transportar la
herramienta. Transportar herramientas
eléctricas con su dedo apoyado sobre
el interruptor o enchufar herramientas
eléctricas con el interruptor en la posición de
encendido puede propiciar accidentes.
Retire la clavija de ajuste o la llave de
tuercas antes de encender la herramienta
eléctrica. Una llave de tuercas o una clavija
de ajuste que quede conectada a una pieza
giratoria de la herramienta eléctrica puede
provocar lesiones personales.
No se estire demasiado. Conserve el
equilibrio y posiciónese adecuadamente
en todo momento. Esto permite un mejor
control de la herramienta eléctrica en
situaciones inesperadas.
Use la vestimenta adecuada. No use
ropas holgadas ni joyas. Mantenga el
cabello, la ropa y los guantes alejados
de las piezas en movimiento. Las ropas
holgadas, las joyas o el cabello largo
pueden quedar atrapados en las piezas
en movimiento.
Si se suministran dispositivos para la
conexión de accesorios con fines de
recolección y extracción de polvo,
asegúrese de que estén conectados y
que se utilicen correctamente. El uso del
extractor de polvo puede reducir los riesgos
relacionados con el polvo.
4) USO Y MANTENIMIENTO DE LA HERRAMIENTA
ELÉCTRICA
a) No fuerce la herramienta eléctrica. Utilice
la herramienta eléctrica correcta para
el trabajo que realizará. La herramienta
eléctrica correcta hará el trabajo mejor, y de
un modo más seguro, a la velocidad para la
que fue diseñada.
30
b)
c)
d)
e)
f)
g)
No utilice la herramienta eléctrica si no
puede encenderla o apagarla con el
interruptor. Las herramientas que no puedan
ser controladas con el interruptor constituyen
un peligro y deben repararse.
Desconecte el enchufe de la fuente
de alimentación o la batería de la
herramienta eléctrica antes de realizar
cualquier ajuste, cambio de accesorios
o almacenar las herramientas eléctricas.
Estas medidas de seguridad preventivas
reducen el riesgo de encender la herramienta
eléctrica de forma accidental.
Guarde la herramienta eléctrica que no
esté en uso fuera del alcance de los
niños y no permita que otras personas
no familiarizadas con ella o con estas
instrucciones operen la herramienta. Las
herramientas eléctricas son peligrosas si
son operadas por usuarios que no tienen
formación.
Mantenimiento de las herramientas
eléctricas. Revise que no haya piezas en
movimiento mal alineadas o trabadas,
piezas rotas o cualquier otra situación
que pueda afectar el funcionamiento de
las herramientas eléctricas. Si encuentra
daños, haga reparar la herramienta
eléctrica antes de utilizarla. Se producen
muchos accidentes a causa de las
herramientas eléctricas que carecen de un
mantenimiento adecuado.
Mantenga las herramientas de corte
afiladas y limpias. Las herramientas de
corte con mantenimiento adecuado y con
los bordes de corte afilados son menos
propensas a trabarse y son más fáciles de
controlar.
Utilice las herramientas eléctricas, sus
accesorios y piezas, etc. de acuerdo con
las presentes instrucciones, teniendo
siempre en cuenta las condiciones de
trabajo y el trabajo que deba llevar a
cabo. El uso de la herramienta eléctrica para
operaciones diferentes de aquellas para
las que fue diseñada podría originar una
situación peligrosa.
5) MANTENIMIENTO
a) Solicite a una persona cualificada en
reparaciones que realice el mantenimiento
de su herramienta eléctrica y que solo
utilice piezas de repuesto idénticas. Esto
garantizará la seguridad de la herramienta
eléctrica.
ESPAÑOL
3. Elimine de forma segura las
partículas de polvo y los demás
residuos que se produzcan.
Instrucciones suplementarias de
seguridad para las lijadoras
• Sostenga las herramientas eléctricas en
superficies de sujeción aisladas cuando
realice una operación en la cual la
herramienta para cortar pudiera entrar
en contacto con instalaciones eléctricas
ocultas o su propio cable. El contacto con
un cable cargado, cargará las partes metálicas
expuestas de la herramienta y dará una
descarga eléctrica al operador.
• Tenga cuidado especialmente cuando lije
determinadas maderas (por ej., haya, roble)
y metales que pueden producir polvo tóxico.
Utilice una mascarilla contra el polvo diseñada
específicamente para protegerle contra polvos y
gases tóxicos y asegúrese de que las personas
que se encuentren o entren en la zona de
trabajo también estén protegidas.
• Use esta herramienta en una zona bien ventilada
cuando lije metales ferrosos. No utilice la
herramienta cerca de líquidos inflamables,
gases o residuos. Las chispas o partículas
calientes procedentes del lijado o de los cepillos
mecánicos de ruptura pueden prender los
materiales combustibles.
Riesgos residuales
Pese a la aplicación de la normativa de seguridad
correspondiente y la aplicación de los dispositivos
de seguridad, no pueden evitarse algunos riesgos
residuales. Estos son:
– Pérdida auditiva.
– Riesgo de lesiones personales debidas a las
partículas que saltan.
– Riesgo de quemaduras debido al calentamiento
de los accesorios durante el funcionamiento.
– Riesgo de lesiones personales debido a uso
prolongado.
– Riesgo de lesión personal debido al polvo toxico
dañino al lijar
– Riesgo de lesión personal al tocar el eje del
rodillo y el rodillo
Símbolos en la herramienta
En la herramienta se muestran los siguientes
pictogramas:
Antes de usarlo, lea el manual de
instrucciones.
• Mantenga la herramienta por las
superficies de agarre, ya que la correa
podría entrar en contacto con su propio
cable. El corte de un cable cargado, puede
cargar las partes metálicas expuestas de la
herramienta eléctrica y producir una descarga
eléctrica al operador.
Lijado de Pintura
ADVERTENCIA: Al lijar la pintura,
observe las normas aplicables. Preste
especial atención a lo siguiente:
1. Siempre que sea posible, utilice un
aspirador para eliminar el polvo.
2. Tenga especial cuidado cuando lije
pintura que pueda tener una base de
plomo:
– No permita que los niños ni las
mujeres embarazadas accedan a
la zona de trabajo.
– Todas las personas que entren en
la zona de trabajo deberán llevar
una mascarilla especialmente
diseñada para proteger del polvo y
las emanaciones procedentes de
la pintura al plomo.
– No coma, beba ni fume en la zona
de trabajo.
Use protección para los oídos.
Use protección ocular.
POSICIÓN DEL CÓDIGO DE FECHA (FIG. 1)
El Código de fecha (p), que contiene también el año
de fabricación, viene impreso en la caja protectora.
Ejemplo:
2010 XX XX
Año de fabricación
Contenido del paquete
El paquete contiene:
1 Lijadora de banda
1 Bolsa de recolección del polvo
1 Adaptador de salida de serrín (opcional)
1 Bandas de lijado
1 Marco de lijado (opcional)
1 Manual de instrucciones
1 Dibujo despiezado
31
ESPAÑOL
• Compruebe si la herramienta, piezas o
accesorios han sufrido daños durante el
transporte.
• Antes de utilizar la unidad, tómese el tiempo
necesario para leer atentamente el manual y
comprenderlo bien.
Descripción (fig. 1)
ADVERTENCIA: Nunca modifique la
herramienta eléctrica ni ninguna pieza de
esta. Puede producir daños o lesiones
corporales.
a. Interruptor de MARCHA/PARADA
b. Dial de control de velocidad (DW650E)
c. Botón de funcionamiento continuo
d. Muelle de fijación
e. Banda de lijado
f. Perilla para el centrado de la banda
g. Bolsa para polvo
h. Adaptador de salida de serrín
i. Perilla de guía
j. Eje del rodillo
k. Rodillo
l. Palanca de inmovilización
USO PREVISTO
Sus lijadoras de banda DEWALT DW650 y DW650E
han sido diseñadas para el lijado rápido de madera,
metal y plástico en un entorno profesional.
NO deben usarse en condiciones húmedas ni en
presencia de líquidos o gases inflamables.
Estas lijadoras son herramientas eléctricas
profesionales.
NO permita que los niños toquen la herramienta. El
uso de esta herramienta por parte de operadores
inexpertos requiere supervisión.
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico se ha diseñado para funcionar
con un único voltaje. Compruebe siempre que el
suministro de tensión corresponda con el voltaje de
la placa de especificaciones.
Su herramienta DEWALT tiene doble
aislamiento de acuerdo con la norma
EN 60745; por lo tanto, no se requiere
toma de tierra.
Si el cable de suministro está dañado, debe
reemplazarse por un cable especialmente preparado
disponible a través de la organización de servicios
de DEWALT.
32
Uso de un alargador
En caso de que sea necesario utilizar un alargador,
use uno de 3 conductores aprobado y apto para
la potencia de esta herramienta (véanse los datos
técnicos). El tamaño mínimo del conductor es
1.5 mm2; la longitud máxima es 30 m.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
MONTAJE Y AJUSTES
ADVERTENCIA: Para reducir
el riesgo de lesiones, apague y
desconecte la máquina de la fuente
de energía antes de instalar y de
retirar los accesorios, antes de
regular o cambiar los ajustes o
cuando se realicen reparaciones.
Compruebe que el interruptor esté en la
posición OFF. Un encendido accidental
puede causar lesiones.
Sustitución y Centrado de la
Banda de Lijado (fig. 2, 3)
Su lijadora utiliza bandas de lijado de
100 x 570 mm.
1. Coloque la herramienta sobre su lado con la
palanca de inmovilización (l) hacia arriba.
2. Empuje la palanca de inmovilización (l) hacia
arriba y la derecha.
3. Retire la banda de lijado (e).
4. Coloque una nueva banda de lijado
asegurándose de que la flecha en la parte
interna de la misma apunta en la misma
dirección que la flecha en la máquina cuando se
sitúa en el mismo lado de los rodillos.
5 Empuje hacia atrás la palanca de inmovilización.
6. Encienda la máquina y gire la perilla de centrado
de la banda (f) hasta que ésta quede centrada
en el rodillo (k).
ADVERTENCIA: ¡La banda de lijado
nunca debe sobresalir por la parte
posterior! La banda debe estar nivelada
con la superficie de lijado (ver la flecha).
Ajuste del Control Electrónico de
Velocidad (fig. 1)
DW650E
Gire el dial de control de velocidad (b) a la posición
deseada. Cuanto más alto sea el número, mayor
será la velocidad de la banda.
ESPAÑOL
Lijado (fig. 1)
Extracción de polvo
BOLSA DE RECOLECCIÓN DE POLVO (FIG. 4)
Se ha provisto una perilla de guía (i) para el control
óptimo de la herramienta cuando se utiliza la lijadora
de banda sin plataforma estacionaria.
1. Comience con el tamaño de grano más grueso.
1. Apriete el muelle (m) de la bolsa para polvo (g) y
suéltelo de entre los anillos de fijación (n).
2. Mueva la lijadora de banda con recorridos
largos y de barrido.
2. Para conseguir una eliminación eficaz del
polvo, vacíe la bolsa cuando esté llena
aproximadamente hasta un tercio.
3. Compruebe su trabajo a intervalos cortos.
3. Retire la bolsa para polvo, abra el cierre y
sacuda suavemente la bolsa.
ADAPTADOR DE EXTRACCIÓN DE POLVO (FIG. 5)
Atornille el adaptador de extracción de polvo (h) a la
salida (o).
Cuando sea posible, utilice un extractor de
aspiración diseñado de acuerdo con las Directrices
aplicables en relación con la emisión de polvo.
ADVERTENCIA: No utilice una bolsa
para polvo o un extractor aspirador sin
la protección contra chispas adecuada
al lijar metal.
ADVERTENCIA:
Posición adecuada de las manos
(fig. 6)
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesión personal grave, tenga
SIEMPRE las manos en una posición
adecuada como se muestra.
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesión personal grave, sujete
SIEMPRE bien en caso de que haya
una reacción repentina.
La posición adecuada de las manos exige que
una mano se coloque en la empuñadura principal
(aa) y la otra en la empuñadura de guía (i) de la
herramienta, tal y como aparece en la ilustración.
• ¡No lije magnesio!
Encendido y Apagado (fig. 1)
• No desbaste superficies de metal
puro.
Encendido: pulse el interruptor ON/OFF (a).
FUNCIONAMIENTO
Instrucciones de uso
ADVERTENCIA: Para disminuir
el riesgo de lesiones personales
graves, apague la herramienta
y desconéctela de la fuente de
alimentación antes de realizar
ajuste alguno o de poner o quitar
acoplamientos o accesorios.
ADVERTENCIA:
• Respete siempre las instrucciones
de seguridad y la reglamentación
aplicable.
• Asegúrese de que todos los
materiales que va a lijar están
correctamente fijados.
• Aplique sólo una ligera presión a la
pieza de trabajo.
Para el funcionamiento continuo, presione también
el botón de seguro (c).
Para parar la herramienta en modo de
funcionamiento continuo, pulse brevemente el
conmutador y suéltelo. Siempre se debe apagar
la herramienta al acabar de trabajar y antes de
desconectarla de la red.
Su proveedor puede proporcionar información
detallada acerca de las hojas de lijado.
MANTENIMIENTO
Su herramienta DEWALT ha sido diseñada para
funcionar durante un largo período con un mínimo
de mantenimiento. El funcionamiento satisfactorio
ininterrumpido depende de la limpieza regular y el
cuidado adecuado de la herramienta.
ADVERTENCIA: Para disminuir
el riesgo de lesiones, apague
la máquina y desconéctala del
suministro eléctrico antes de
instalar y quitar accesorios y
antes de hacer ajustes, cambios
de configuración o reparaciones.
33
ESPAÑOL
Compruebe que el interruptor de puesta
en marcha esté en la posición OFF. La
puesta en marcha accidental puede
causar lesiones.
Lubricación
La herramienta eléctrica no requiere lubricación
adicional.
Limpieza
ADVERTENCIA: Sople la suciedad
y el polvo de la carcasa principal con
aire seco siempre que vea acumularse
el polvo alrededor de los respiraderos.
Utilice protección ocular y mascarillas
antipolvo aprobadas cuando realice este
procedimiento.
ADVERTENCIA: no use nunca
disolventes ni otros agentes químicos
agresivos para limpiar las piezas no
metálicas de la herramienta. Estos
agentes químicos pueden debilitar
los materiales de dichas piezas. Use
un trapo humedecido sólo con agua
y jabón suave. No deje que penetre
ningún líquido dentro de la herramienta
y no sumerja ninguna pieza de la
herramienta en líquidos.
Vacíe regularmente la bolsa para polvo o limpie el
adaptador de extracción de polvo.
Accesorios opcionales
ADVERTENCIA: Dado que algunos
accesorios, diferentes de los ofrecidos
por DEWALT, no se han probado con
este producto, el empleo de tales
accesorios podría constituir un riesgo.
Para reducir el riesgo de lesiones,
sólo deben usarse con el producto los
accesorios recomendados DEWALT.
Si desea más información sobre los accesorios
adecuados, consulte a su distribuidor.
Protección del medio ambiente
Recogida selectiva. Este producto no
se debe eliminar con la basura
doméstica.
34
Si alguna vez tiene que cambiar su producto
DEWALT, o si ya no le vale, no lo elimine con la
basura doméstica. Prepárelo para una recogida
selectiva.
La recogida selectiva de los productos
y embalajes usados permite el reciclaje
de los materiales y que se puedan usar
de nuevo. La reutilización de los
materiales reciclados ayuda a evitar la
contaminación del medio ambiente y
reduce la demanda de materias primas.
Las legislaciones locales pueden facilitar la recogida
selectiva de los productos eléctricos domésticos
para llevarlos a centros de residuos municipales o
bien ser por el propio distribuidor al que compró el
producto nuevo el que se encargue de recogerlo.
DEWALT facilita la recogida y reciclaje de los
productos DEWALT una vez estos han alcanzado el
final de su vida útil. Para disfrutar de este servicio,
devuelva el producto a cualquier servicio técnico
autorizado, que lo recogerá en nuestro nombre.
Para saber dónde está el servicio técnico autorizado
más cercano puede ponerse en contacto con la
oficina local DEWALT en la dirección indicada en
este manual. Alternativamente, puede encontrar
una lista con la dirección de los servicios técnicos
DEWALT autorizados y detalles sobre nuestro
servicio postventa en Internet: www.2helpU.com.
ESPAÑOL
GARANTÍA
DEWALT tiene plena confianza en la calidad
de sus productos y ofrece una excepcional
garantía para los usuarios profesionales del
producto. Esta declaración de garantía es
adicional a sus derechos contractuales como
usuario profesional y a sus derechos legales
como usuario particular no profesional
y no perjudica de ningún modo dichos
derechos. La garantía es válida dentro de
los territorios de los Estados Miembros de la
Unión Europea y del Área de Libre Comercio
Europea.
• GARANTÍA DE SATISFACCIÓN DE
30 DÍAS SIN RIESGO •
• Se presente prueba de compra.
• El producto se devuelva completo con
todos los componentes originales.
Si desea presentar una reclamación,
póngase en contacto con su distribuidor o
compruebe su agente de reparación más
cercano de DEWALT en el catálogo de
DEWALT o póngase en contacto con su
oficina de DEWALT en la dirección indicada
en el presente manual. Puede obtener una
lista de agentes de reparaciones autorizados
de DEWALT y todos los detalles de nuestro
servicio después de la venta en Internet en:
www.2helpU.com
Si no está totalmente satisfecho con el
rendimiento de su herramienta DEWALT, sólo
tiene que devolverla al punto de compra en
un plazo de 30 días, completa con todos
los componentes originales, tal y como la
compró, para un reembolso completo o
cambio. El producto debe haber estado
sujeto a un desgaste lógico y normal y debe
presentarse prueba de compra.
• CONTRATO DE MANTENIMIENTO GRATIS
POR UN AÑO •
Si necesita una operación de mantenimiento
o de servicio para su herramienta de
DEWALT, durante los 12 meses siguientes
a su compra, podrá solicitar dicho servicio
gratuitamente. Se llevará gratuitamente a
un agente de reparación autorizado por
DEWALT. Debe presentarse la prueba de
compra. Incluye mano de obra. Excluye los
accesorios y las piezas de repuesto a menos
que hayan fallado bajo garantía.
• GARANTÍA COMPLETA DE UN AÑO •
Si su producto DEWALT resulta defectuoso
debido a fallos de materiales o de fabricación
en un plazo de 12 meses a partir de la
fecha de compra, DEWALT le garantiza la
sustitución de todas las piezas defectuosas
de forma gratuita, o a nuestra entera
discreción, la sustitución de toda la unidad
gratuitamente, siempre y cuando:
• El producto no se haya utilizado mal;
• El producto se haya sometido a un
desgaste lógico y normal;
• No se hayan intentado hacer
reparaciones por personas no
autorizadas;
35
FRANÇAIS
PONCEUSE A BANDE
DW650/DW650E
considérablement augmenter le niveau
d’exposition sur la période totale de
travail.
Félicitations !
Vous avez choisi un outil DEWALT. Des années
d’expérience, un développement de produits
approfondi et une innovation constante font de
DEWALT l’un des partenaires les plus fiables pour les
utilisateurs d’outils électriques professionnels.
Une estimation du niveau d’exposition
aux vibrations doit également prendre
en compte les heures où l’outil est mis
hors tension et lorsqu’il tourne, mais
n’effectue aucune tâche. Ces éléments
peuvent considérablement réduire le
niveau d’exposition sur la période totale
de travail.
Caractéristiques techniques
Tension
Type
Puissance absorbée
Vitesse de la bande
Surface de ponçage
Longueur de la bande
Largeur de la bande
Aspiration de poussière
Poids
LPA (pression acoustique)
KPA (incertitude de la
pression acoustique)
LWA (puissance acoustique)
KWA (incertitude de la
puissance acoustique)
kg
DW650
230
6
1.010
380
100 x 110
560
100
sac à
poussière
6,3
DW650E
230
6
1.100
250–380
100 x 110
560
100
sac à
poussière
6,4
dB(A)
93
93
dB(A)
dB(A)
3,0
101
3,0
101
dB(A)
3,3
3,3
V
W
m/min
mm
mm
mm
Valeurs totales de la vibration (mesure triaxiale) déterminées
d’après la norme EN 60745 :
Valeur de l’émission vibratoire ah
ah =
m/s²
Incertitude K =
m/s²
5,0
1,5
5,0
1,5
Le niveau de l’émission vibratoire indiqué dans ce
feuillet informatif a été mesuré conformément à
une méthode d’essai normalisé dans EN 60745 et
peut être utilisé pour comparer un outil à un autre.
Il peut également être utilisé pour une évaluation
préliminaire de l’exposition.
AVERTISSEMENT : le niveau
d’émission vibratoire déclaré correspond
aux applications principales de
l’outil. Néanmoins, si l’outil est utilisé
pour différentes applications ou
mal entretenu, l’émission vibratoire
peut varier. Ces éléments peuvent
36
Identifiez des mesures de sécurité
supplémentaires pour protéger
l’opérateur des effets des vibrations
telles que : prise en main de l’outil et
des accessoires, maintien des mains
au chaud, organisation des tâches de
travail.
Fusibles :
Europe
Outils de 230 V
10 ampères, secteur
Définitions : consignes de sécurité
Les définitions ci-dessous décrivent le niveau de
gravité de chaque mot signalétique. Lisez le manuel
de l’utilisateur et soyez attentif à ces symboles.
DANGER : indique une situation
dangereuse imminente qui, si elle n’est
pas évitée, entraînera des blessures
graves ou mortelles.
AVERTISSEMENT : indique une
situation dangereuse potentielle qui,
si elle n’est pas évitée, pourrait
entraîner des blessures graves ou
mortelles.
ATTENTION : indique une situation
dangereuse potentielle qui, si elle n’est
pas évitée, pourrait entraîner des
blessures minimes ou modérées.
AVIS : indique une pratique ne posant
aucun risque de dommages
corporels, mais qui par contre, si rien
n’est fait pour l’éviter, pourrait poser
des risques de dommages matériels.
Indique un risque d’électrocution.
Indique un risque d’incendie.
FRANÇAIS
Risque d’explosion.
Déclaration de conformité CE
DIRECTIVES MACHINES
DW650/DW650E
DEWALT certifie que les produits décrits dans le
paragraphe « Fiche technique » sont conformes aux
normes: 2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-4.
Ces produits sont également conformes aux normes
2004/108/EC. Pour plus d’informations, veuillez
contacter DEWALT à l’adresse suivante ou vous
reporter au dos de cette notice d’instructions.
Le soussigné est responsable de la compilation du
fichier technique et fait cette déclaration au nom de
DEWALT.
Horst Grossmann
Vice Président de l’Ingénierie et du développement
produit
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
31.12.2009
AVERTISSEMENT : afin de réduire
le risque de blessure, lisez le manuel
d’instruction.
Avertissements de sécurité généraux
pour les outils électriques
AVERTISSEMENT ! Lisez tous les
avertissements de sécurité et toutes
les consignes. Le non-respect de
ces avertissements et consignes peut
entraîner un choc électrique, un incendie
et/ou de graves blessures.
CONSERVEZ TOUS LES AVERTISSEMENTS ET LES
CONSIGNES POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE
Le terme « outil électrique » mentionné dans les
avertissements se rapporte aux outils branchés
sur secteur (avec câble de raccordement) ou
fonctionnant sur piles (sans fil).
1) SÉCURITÉ DE L’AIRE DE TRAVAIL
a) Maintenez l’aire de travail propre et bien
éclairée. Une aire de travail encombrée ou
mal éclairée augmente les risques d’accident.
b) N’utilisez pas les outils électriques dans
un environnement explosif, comme en
présence de liquides, gaz ou poussières
inflammables. Les outils électriques
produisent des étincelles qui peuvent
enflammer la poussière ou les émanations.
c) Tenez à distance enfants et spectateurs
pendant que vous opérez un outil
électrique. Une distraction peut vous faire
perdre le contrôle de l’outil.
2) SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
a) La fiche de l’outil électrique doit
correspondre avec la prise de courant. Ne
modifiez en aucun cas la fiche. N’utilisez
pas de fiches adaptatrices avec des
outils électriques reliés à la terre (masse).
Les fiches non modifiées et les prises de
courant adaptées réduisent les risques
d’électrocution.
b) Évitez tout contact physique avec des
surfaces reliées à la terre ou à la masse,
tels que tuyaux, radiateurs, cuisinières
électriques et réfrigérateurs. Le risque
d’électrocution augmente si votre corps est
relié à la terre.
c) N’exposez pas les outils électriques
à la pluie ou à l’humidité. Le risque
d’électrocution augmente si de l’eau pénètre
dans un outil électrique.
d) Ne maltraitez pas le cordon
d’alimentation. N’utilisez jamais le cordon
pour transporter, tirer ou débrancher
l’outil électrique. Tenez le cordon à
l’écart des sources de chaleur, de l’huile,
des bords tranchants ou des pièces en
mouvement. Le risque d’électrocution
augmente si le cordon est endommagé ou
entortillé.
e) Utilisez une rallonge conçue pour
l’utilisation à l’extérieur si vous utilisez
l’outil électrique dehors. Le risque
d’électrocution diminue si vous utilisez un
cordon conçu pour l’utilisation à l’extérieur.
f) Si vous ne pouvez pas faire autrement
qu’utiliser l’outil électrique dans un
endroit humide, utilisez un circuit protégé
par dispositif de courant résiduel (RCD).
L’utilisation d’un RCD réduit le risque
d’électrocution.
37
FRANÇAIS
3) SÉCURITÉ PERSONNELLE
a) Restez vigilant, surveillez vos gestes et
faites preuve de bon sens lorsque vous
utilisez un outil électrique. N’utilisez pas
un outil électrique si vous êtes fatigué ou
sous l’influence de drogues, d’alcool ou
de médicaments. Un moment d’inattention
durant l’utilisation d’un outil électrique peut
entraîner de graves blessures corporelles.
b) Utilisez un équipement de sécurité
individuelle. Portez toujours des lunettes
de sécurité. Un équipement de sécurité
comme un masque anti-poussières, des
chaussures de sécurité antidérapantes, un
casque de sécurité ou un serre-tête antibruit,
utilisé selon la tâche à effectuer, permettront
de diminuer le risque de blessures
corporelles.
c) Évitez tout démarrage intempestif.
Assurez-vous que l’interrupteur est en
position arrêt avant de relier l’outil à la
source d’alimentation et/ou au bloc-piles,
ou de ramasser ou transporter l’outil.
Transporter les outils électriques le doigt
placé sur l’interrupteur ainsi que brancher
des outils électriques dont l’interrupteur est
en position Marche augmentent les risques
d’accident.
d) Retirez toute clé de réglage ou autre
avant de mettre l’outil sous tension. Une
clé laissée en place sur une pièce rotative de
l’outil électrique peut entraîner des blessures
corporelles.
e) Ne vous penchez pas trop loin. Maintenez
constamment votre équilibre. Vous
aurez ainsi une meilleure maîtrise de l’outil
électrique en cas de situations imprévues.
f) Portez des vêtements adéquats. Ne
portez pas de vêtements amples ni de
bijoux. Maintenez cheveux, vêtements et
gants à l’écart des pièces en mouvement.
Les pièces en mouvement peuvent happer
les vêtements amples, les bijoux et les
cheveux longs.
g) Si des accessoires sont fournis pour
raccorder des dispositifs d’aspiration
et de collecte de la poussière, vérifiez
qu’ils sont bien raccordés et bien utilisés.
L’utilisation de dispositifs de collecte de la
poussière peut réduire les risques liés à la
poussière.
4) UTILISATION ET ENTRETIEN DES OUTILS ÉLECTRIQUES
a) Ne forcez pas l’outil électrique. Utilisez
l’outil électrique qui correspond à votre
utilisation. Si vous utilisez l’outil électrique
adéquat et respectez le régime pour lequel il
a été conçu, il réalisera un travail de meilleure
qualité et plus sûr.
38
b)
c)
d)
e)
f)
g)
N’utilisez pas l’outil électrique s’il est
impossible de l’allumer ou de l’éteindre
avec l’interrupteur. Un outil électrique
qui ne peut être contrôlé par l’interrupteur
représente un danger et doit être réparé.
Débranchez la fiche de la source
d’alimentation et/ou le bloc-piles de l’outil
électrique avant d’effectuer des réglages,
de changer les accessoires ou de ranger
les outils électriques. Ces mesures de
sécurité préventives réduiront les risques de
démarrage accidentel de l’outil électrique.
Après utilisation, rangez l’outil électrique
hors de portée des enfants et ne laissez
aucune personne l’utiliser si elle n’est pas
familiarisée avec les outils électriques
ou ces instructions. Les outils électriques
représentent un danger entre des mains
inexpertes.
Procédez à l’entretien des outils
électriques. Assurez-vous que les pièces
en mouvement ne sont pas désalignées
ou coincées, qu’aucune pièce n’est
cassée ou que l’outil électrique n’a subi
aucun dommage pouvant affecter son
bon fonctionnement. Si l’outil électrique
est endommagé, faites-le réparer avant
de le réutiliser. De nombreux accidents sont
causés par des outils mal entretenus.
Maintenez vos outils affûtés et propres.
Un outil bien entretenu et aux bords bien
affûtés risquera moins de se coincer et sera
plus facile à maîtriser.
Utilisez l’outil électrique, ses accessoires
et ses embouts, etc. conformément
aux instructions, en tenant compte des
conditions de travail et de la tâche à
effectuer. L’utilisation d’un outil électrique
à des fins autres que celles prévues est
potentiellement dangereuse.
5) RÉPARATION
a) Confiez la réparation de votre outil
électrique à un réparateur qualifié qui
utilise des pièces de rechange identiques.
La sécurité de l’outil électrique sera ainsi
préservée.
Consignes Supplémentaires de
Sécurité Pour les Ponceuses
• Tenir l’outil par les surfaces isolées prévues
à cet effet pendant toute utilisation où
l’organe de coupe pourrait entrer en contact
avec des fils électriques cachés ou son
propre cordon. Tout contact avec un fil sous
tension met les parties métalliques exposées de
l’outil sous tension et électrocute l’utilisateur.
FRANÇAIS
• Prenez garde aux éventuelles poussières
toxiques pouvant se former lors du ponçage
d’un métal ou de certains bois (hêtre,
chêne, par ex.). Portez toujours un masque
spécialement conçu pour vous protéger des
poussières et émanations toxiques et veillez
à ce que les personnes situées dans ou
passant par la zone de travail soient également
protégées.
• Cet outil doit être utilisé dans une zone bien
aérée lors du ponçage de métaux ferreux.
Ne l’utilisez pas à proximité de liquides
inflammables, de gaz ou de poussières. Les
étincelles ou particules chaudes provenant
du ponçage ou de l’arc des charbons du
moteur pourraient enflammer les matériaux
combustibles.
• Tenez l’outil par les surfaces de saisie, car
la bande pourrait entrer en contact avec
son cordon. Toute coupe d’un fil sous tension
met les parties métalliques exposées de l’outil
sous tension et électrocute l’utilisateur.
Ponçage de Peinture
AVERTISSEMENT : Respecter les
règles en vigueur pour le ponçage
de peintures en prêtant une attention
particulière à ce qui suit:
1. Si possible, utiliser un aspirateur
de poussière.
2. Lors du ponçage de peintures
présumées à base de plomb:
– Interdire l’accès à la zone de travail
aux femmes enceintes et aux
enfants.
– Toutes les personnes ayant
accès à la zone de travail doivent
porter un masque conçu pour la
protection contre les poussières et
les vapeurs de plomb.
– Ne pas manger, boire ou fumer
dans la zone de travail.
3. Se débarrasser de la poussière et
des autres débris de manière sûre.
Risques résiduels
En dépit de l’application des réglementations
de sécurité en vigueur et de la mise en place de
dispositifs de sécurité, certains risques résiduels sont
inévitables. Il s’agit de :
– Dégradation de l’ouïe
– Risque de blessures corporelles en raison des
particules projetées
– Risque de brûlures en raison des accessoires
qui chauffent pendant le fonctionnement
– Risque de blessures corporelles en cas
d’utilisation prolongée
– Risques de dommages corporels dus à des
poussières toxiques dangereuses lors du
ponçage.
– Risques de dommages corporels par contact
avec l’axe de rouleau ou le rouleau.
Marquages sur l’outil
Les pictogrammes suivants sont apposés sur l’outil :
Lisez le manuel d’instruction avant
utilisation.
Portez un serre-tête antibruit.
Portez des lunettes de sécurité.
EMPLACEMENT DE LA DATE CODÉE DE FABRICATION
(FIG. 1)
La date codée de fabrication (p), qui comprend aussi
l’année de fabrication, est imprimée sur le boîtier.
Exemple :
2010 XX XX
Année de fabrication
Contenu de l’emballage
L’emballage contient :
1 Ponceuse à bande
1 Sac à poussière
1 Adaptateur d’aspiration de poussières (option)
1 Bande abrasive
1 Cadre de ponçage (option)
1 manuel d’instruction
1 dessin éclaté
• Vérifiez que l’outil, les pièces ou les accessoires
n’ont pas été endommagés lors du transport.
• Prenez le temps de lire et de comprendre dans
son intégralité ce manuel avant d’utiliser l’outil.
Description (fig. 1)
AVERTISSEMENT : ne modifiez jamais
l’outil électrique ou l’une de ses pièces.
Des dégâts matériels ou des blessures
corporelles pourraient en résulter.
a. Interrupteur MARCHE/ARRET
b. Variateur de vitesse électronique (DW650E)
39
FRANÇAIS
c. Bouton de verrouillage
d. Ressort de serrage
e. Bande abrasive
f. Bouton de centrage
g. Sac à poussière
h. Adaptateur d’aspiration de poussières
Fiche technique). La section minimale du conducteur
est de 1.5 mm2 pour une longueur maximale de
30 m.
En cas d’utilisation d’un dévidoir, dérouler
systématiquement le câble sur toute sa longueur.
ASSEMBLAGE ET RÉGLAGES
AVERTISSEMENT : afin de réduire
le risque de blessure, éteignez et
débranchez l’outil de la source
d’alimentation avant de monter
ou d’enlever les accessoires,
avant d’effectuer ou de modifier
les réglages, ou bien lors des
réparations. Assurez-vous que la
gâchette est sur la position Arrêt. Un
démarrage involontaire peut entraîner
des blessures.
i. Poignée de guidage
j. Axe de rouleau
k. Rouleau
l. Levier de tension de la bande
UTILISATION PRÉVUE
Vos ponceuses à bande DEWALT, DW650 et
DW650E, ont été conçues pour le ponçage rapide
du bois, métal, plastique dans un environnement
professionnel.
NE PAS les utiliser en milieu humide ou en présence
de gaz ou de liquides inflammables.
Ces ponceuses sont des outils électriques de
professionnels.
NE PAS les laisser à la portée des enfants. Une
supervision est nécessaire auprès de tout utilisateur
non expérimenté.
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour une
seule tension. Vérifiez toujours que l’alimentation
correspond à la tension indiquée sur la plaque
signalétique.
Votre outil DEWALT est à double isolation
conformément à la norme EN 60745 ; un
câble de mise à la terre n’est donc pas
nécessaire.
Si le cordon fourni est endommagé, le remplacer
par un cordon spécialement conçu à cet effet, et
disponible auprès du service après-vente DEWALT.
CH
Montage et Centrage de la
Bande Abrasive (fig. 2, 3)
Votre ponceuse utilise des bandes abrasives de
100 x 570 mm.
1. Placer l’outil sur son côté, le levier de tension de
la bande (l) vers le haut.
2. Tirer le levier de tension de la bande (l) vers le
haut et vers la droite.
3. Enlever la bande abrasive (e).
4. Monter une nouvelle bande abrasive. Les
flèches à l’intérieur de la bande et sur la
machine doivent être orientées dans le
même sens.
5 Repousser le levier de tension de la bande.
6. Mettre la machine en MARCHE et manipuler le
bouton de centrage (f) pour centrer la bande
abrasive sur le rouleau (k).
AVERTISSEMENT : La bande abrasive
ne doit jamais dépasser à l’arrière! La
bande abrasive doit être alignée sur le
bord de la surface abrasive (voir
la flèche).
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du
remplacement du câble d’alimentation.
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) -outils
CH
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) - outils
Réglage de la Vitesse électronique
(fig. 1)
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter les
outils portatifs à un disjoncteur FI.
DW650E
Utilisation d’une rallonge
Si une rallonge s’avère nécessaire, utiliser une
rallonge à trois fils homologuée et compatible avec la
tension nominale de cet outil (se reporter à la section
40
Tourner le variateur de vitesse électronique (b) dans
la position désirée. La vitesse de la bande augmente
avec le chiffre sur le variateur.
FRANÇAIS
2. Guider l’outil en effectuant des
mouvements longs.
3. Vérifier souvent votre travail.
Aspiration de Poussière
ASPIRATION DE POUSSIÈRE (FIG. 4)
1. Pincer le ressort (m) du sac à poussière (g) et le
relâcher entre les anneaux de calage (n).
2. Pour une aspiration efficace, vider le sac dès
qu’il est rempli au 1/3 de sa capacité.
3. Retirer le sac à poussière, ouvrir la tirette et
vider le sac en le secouant.
ADAPTATEUR D’ASPIRATION DE POUSSIÈRE (FIG. 5)
Visser l’adaptateur (h) sur l’orifice (o).
Dans la mesure du possible, toujours raccorder
un aspirateur mis au point en conformité avec les
directives relatives à l’émission de poussière.
AVERTISSEMENT : Ne pas utiliser le
sac à poussière ou un aspirateur lors
du ponçage de métaux à moins qu’un
extincteur d’étincelles ne soit présent.
AVERTISSEMENT :
• Ne pas poncer des surfaces en
magnésium!
• Ne pas dégrossir les surfaces en
métal pur.
FONCTIONNEMENT
Consignes d’utilisation
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, arrêter et débrancher l’outil
avant tout réglage ou avant de
retirer ou installer toute pièce ou
tout accessoire.
AVERTISSEMENT :
• respectez toujours les consignes de
sécurité et les règlementations en
vigueur.
• Fixer convenablement l’ouvrage à
poncer.
• Exercer une légère pression
seulement.
Ponçage (fig. 1)
Position correcte des mains (fig. 6)
AVERTISSEMENT : pour réduire tout
risque de dommages corporels graves,
adopter SYSTÉMATIQUEMENT la
position des mains illustrée.
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, maintenir fermement et
SYSTÉMATIQUEMENT l’outil pour
anticiper toute réaction soudaine de sa
part.
La position correcte des mains nécessite une main
sur la poignée principale (aa) et l’autre main sur la
poignée de guidage (i) de l’outil, comme illustré.
Mise en MARCHE et ARRET (fig. 1)
Pour mettre l’outil en marche, appuyer sur
l’interrupteur MARCHE/ARRET(a).
Pour un fonctionnement en continu, appuyer sur le
bouton de blocage (c).
Si l’interrupteur est bloqué, appuyer brièvement sur
l’interrupteur et le relâcher immédiatement. Toujours
mettre l’outil à l’ARRET après le travail et avant de
débrancher l’outil.
Votre revendeur possède des informations détaillées
sur les divers types de bandes abrasives.
ENTRETIEN
Votre outil électrique DEWALT a été conçu pour
durer longtemps avec un minimum d’entretien. Son
fonctionnement satisfaisant pendant de longues
années repose sur un entretien soigneux et régulier.
AVERTISSEMENT : afin de réduire
le risque de blessure, éteignez et
débranchez l’outil de la source
d’alimentation avant de monter
ou d’enlever les accessoires,
avant d’effectuer ou de modifier
les réglages, ou bien lors des
réparations. Assurez-vous que la
gâchette est sur la position Arrêt. Un
démarrage involontaire peut entraîner
des blessures.
Une poignée supérieure (i) a été prévue pour un
contrôle optimal de l’outil en cas d’utilisation sans le
cadre de ponçage.
1. Commencer avec un papier à gros grains.
41
FRANÇAIS
Respect de l’environnement
Graissage
Collecte sélective. Ne jetez pas ce
produit avec vos ordures ménagères.
Votre outil électrique ne nécessite pas de graissage
supplémentaire.
Nettoyage
AVERTISSEMENT : retirez la saleté
et la poussière du logement principal
en soufflant de l’air sec aussi souvent
que vous remarquez une accumulation
de saleté à l’intérieur et autour des
orifices d’aération. Portez des lunettes
de sécurité homologuées et un masque
anti-poussière homologué lorsque vous
effectuez cette procédure.
AVERTISSEMENT : n’utilisez jamais
de solvants ou d’autres produits
chimiques corrosifs pour nettoyer les
pièces non métalliques de l’outil. Ces
produits chimiques risquent d’affaiblir
les matériaux utilisés dans ces pièces.
Utilisez un chiffon imbibé uniquement
d’eau et de détergent doux. Ne laissez
jamais un liquide pénétrer à l’intérieur de
l’outil et n’immergez jamais les pièces
de l’outil dans un liquide.
Vider régulièrement le sac à poussière ou nettoyer
l’adaptateur.
Accessoires en option
AVERTISSEMENT : étant donné que
les accessoires, autres que ceux fournis
par DEWALT, n’ont pas été testés
avec ce produit, l’utilisation de tels
accessoires avec cet outil pourraient
être dangereuse. Afin de réduire
le risque de blessures corporelles,
utilisez uniquement des accessoires
recommandés par DEWALT avec ce
produit.
Prenez contact avec votre revendeur pour obtenir
de plus amples informations sur les accessoires
appropriés.
42
Le jour où votre produit DEWALT doit être remplacé
ou que vous n’en avez plus besoin, ne le jetez pas
avec vos ordures ménagères. Préparez-le pour la
collecte sélective.
La collecte sélective des produits et
emballages usagés permet de recycler
et réutiliser leurs matériaux. La
réutilisation de matériaux recyclés aide à
protéger l’environnement contre la
pollution et à réduire la demande en
matière première.
Selon les réglementations locales, un service de
collecte sélective pour les produits électriques peut
être fourni de porte à porte, dans une déchetterie
municipale ou sur le lieu d’achat de votre nouveau
produit.
DEWALT dispose d’installations pour la collecte et
le recyclage des produits DEWALT en fin de cycle
de vie utile. Pour profiter de ce service, veuillez
rapporter votre produit à un réparateur autorisé qui
le recyclera en notre nom.
Pour connaître l’adresse d’un réparateur autorisé
près de chez vous, prenez contact avec votre
bureau DEWALT local à l’adresse indiquée dans
ce manuel de l’utilisateur. Ou consultez la liste des
réparateurs autorisés DEWALT et le panorama
détaillé de notre SAV et contacts sur Internet à
l’adresse : www.2helpU.com.
FRANÇAIS
GARANTIE
DEWALT est si sûr de la qualité de
ses produits qu’il propose à tous les
professionnels qui les utilisent, une garantie
exceptionnelle. Cette promesse de garantie
s’ajoute à vos droits contractuels en tant
qu’utilisateur professionnel ou vos droits
légaux en tant qu’utilisateur privé, non
professionnel, et elle ne peut en aucun cas
leur porter préjudices. Cette garantie est
valable au sein des territoires des États
membres de l’Union Européenne et au sein
de la Zone européenne de libre-échange.
Si vous souhaitez effectuer une réclamation,
contactez votre revendeur ou consultez
l’emplacement du centre de réparation
agréé DEWALT le plus proche dans le
catalogue DEWALT ou contactez le service
clientèle DEWALT à l’adresse indiquée
dans ce manuel. Une liste des centres de
réparation agréés DEWALT et tout détail
complémentaire concernant notre service
après-vente, sont à votre disposition sur
notre site Internet : www.2helpU.com
• GARANTIE DE SATISFACTION DE 30 JOURS •
Si les performances de votre outil DEWALT
ne vous apportaient pas totale satisfaction,
retournez simplement, au point de vente,
l’outil accompagné de tous ses composants
originaux, dans un délai de 30 jours à
compter de sa date d’achat pour son
échange ou son remboursement intégral. Le
produit devra avoir été soumis à une usure
normale. Une preuve d’achat sera exigée.
• CONTRAT D’ENTRETIEN GRATUIT D’UN AN •
Si votre outil DEWALT doit subir un entretien
ou une révision dans les 12 mois suivant
l’achat, vous avez droit à une intervention
gratuite. Cette dernière sera effectuée
gratuitement par un centre de réparation
agréé DEWALT. Une preuve d’achat sera
exigée. Cela comprend la main-d’œuvre.
Les accessoires et les pièces détachées
sont exclus, à moins d’un défaut de
fabrication sous garantie.
• GARANTIE COMPLÈTE D’UN AN •
Si votre produit DEWALT présentait un
vice de matériau ou de fabrication dans
les 12 mois à compter de sa date d’achat,
DEWALT garantit le remplacement gratuit de
toute pièce défectueuse ou, à notre entière
discrétion, le remplacement gratuit de
l’appareil, à condition que :
• Le produit ait été utilisé correctement ;
• Le produit ait été soumis à une usure
normale ;
• Aucune réparation n’ait été effectuée
par du personnel non autorisé ;
• Une preuve d’achat soit fournie
• Le produit soit retourné complet,
avec l’ensemble de ses composants
originaux.
43
ITALIANO
LEVIGATRICE A NASTRO
DW650/DW650E
potrebbe aumentare sensibilmente il
livello di esposizione in un dato periodo
di lavoro.
Congratulazioni!
Avete scelto un utensile DEWALT. Anni di esperienza
nello sviluppo e nell’innovazione dei prodotti hanno
reso DEWalt uno dei partner più affidabili per chi
necessita di elettroutensili professionali.
Una stima del livello di esposizione alle
vibrazioni dovrebbe anche considerare
i periodi in cui l’utensile è spento o
quando è acceso ma non in funzione.
Ciò potrebbe ridurre sensibilmente il
livello di esposizione in un dato periodo
di lavoro.
Dati tecnici
Tensione
Tipo
Potenza assorbita
Velocità del nastro
Superficie utile di lavoro
Lunghezza nastro
Larghezza nastro
Evacuazione polveri
Peso
DW650
DW650E
230
230
6
6
W
1.010
1.100
m/min
380
250–380
mm 100 x 110
100 x 110
mm
560
560
mm
100
100
sacchetto
sacchetto
raccoglipolvere raccoglipolvere
kg
6,3
6,4
V
LPA (pressione sonora) dB(A)
KPA (incertezza pressione
sonora)
dB(A)
LWA (potenza sonora)
dB(A)
KWA (incertezza potenza
sonora)
dB(A)
93
93
3,0
101
3,0
101
3,3
3,3
Valori di vibrazione totali (somma vettoriale triassiale)
determinati in base allo standard EN 60745:
Valore di emissione vibrazioni ah
ah =
m/s²
5,0
5,0
Incertezze K = m/s²
1,5
1,5
Il livello di emissione di vibrazioni indicato in
questo foglio informativo è stato misurato con un
test standard fornito in EN 60745 e può essere
utilizzato per confrontare utensili fra di loro. Può
essere utilizzato per una valutazione preliminare
dell’esposizione.
AVVERTENZA: il livello di emissioni
delle vibrazioni dichiarato rappresenta
le applicazioni principali dell’utensile.
Tuttavia, se l’utensile viene utilizzato
per diverse applicazioni, con diversi
accessori o non viene mantenuto
adeguatamente, l’emissione delle
vibrazioni può essere diversa. Ciò
44
Identificare misure di sicurezza
addizionali per proteggere l’operatore
dagli effetti delle vibrazioni, come:
manutenzione dell’utensile e degli
accessori, evitare il raffreddamento delle
mani, organizzazione dei modelli
di lavoro.
Fusibili:
Europa
Utensili a 230 V
10 A, rete elettrica
Definizioni: linee guida per la
sicurezza
Le definizioni seguenti descrivono il livello di criticità
di ciascuna indicazione. Leggere il manuale e
prestare attenzione ai seguenti simboli.
PERICOLO: indica una situazione di
pericolo imminente che, se non viene
evitata, provoca il decesso o lesioni
personali gravi.
AVVERTENZA: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
viene evitata, può provocare il decesso
o lesioni personali gravi.
ATTENZIONE: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
viene evitata, può provocare lesioni
personali di entità lieve o moderata.
AVVISO: indica una situazione non in
grado di causare lesioni personali
ma che, se non evitata, potrebbe
provocare danni materiali.
Segnala il pericolo di scosse elettriche.
Segnala rischio di incendi.
Pericolo d’esplosione.
ITALIANO
Dichiarazione di conformità CE
b)
DIRETTIVA MACCHINE
DW650/DW650E
DEWALT dichiara che i prodotti qui descritti nei “Dati
tecnici” sono conformi alle normative: 2006/42/EC,
EN 60745-1, EN 60745-2-4.
Questi prodotti sono anche conformi alle normative
2004/108/EC. Per ulteriori informazioni, contattare
DEWALT all’indirizzo seguente o vedere sul retro del
manuale.
Il firmatario è responsabile della compilazione del
documento tecnico e rende questa dichiarazione per
conto di DEWALT.
Horst Grossmann
Vice Presidente Progettazione e Sviluppo Prodotti
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germania
31.12.2009
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni, leggere attentamente il manuale
di istruzioni.
Avvertenze generali relative alla
sicurezza degli elettroutensili
AVVERTENZA! Leggere tutte le
istruzioni e le avvertenze relative
alla sicurezza. La mancata osservanza
delle avvertenze e delle istruzioni può
provocare scosse elettriche, incendi e/o
lesioni gravi.
CONSERVARE TUTTE LE AVVERTENZE E LE
ISTRUZIONI PER RIFERIMENTO FUTURO
Il termine “elettroutensile” utilizzato nelle avvertenze
fa riferimento sia agli elettroutensili alimentati da
rete (tramite cavo), sia a quelli alimentati a batteria
(cordless).
1) SICUREZZA DELL’AMBIENTE DI LAVORO
a) Mantenere l’ambiente di lavoro pulito
e ben illuminato. Gli ambienti disordinati
o scarsamente illuminati favoriscono gli
incidenti.
c)
Non utilizzare gli elettroutensili in
atmosfere esplosive, ad esempio
in presenza di liquidi, gas o polveri
infiammabili. Gli elettroutensili generano
scintille che possono provocare l’accensione
di polvere o fumi.
Durante l’uso di un elettroutensile, tenere
lontani i bambini e qualsiasi altra persona
che si trovi nelle vicinanze. Le distrazioni
possono provocare la perdita di controllo.
2) SICUREZZA DAL PUNTO DI VISTA ELETTRICO
a) Le spine dell’elettroutensile devono essere
adatte alla presa di rete. Non modificare
mai la spina in alcun modo. Non utilizzare
adattatori con gli elettroutensili con
collegamento a terra (a massa). Per
ridurre il rischio di scosse elettriche evitare
di modificare le spine e utilizzare sempre le
prese appropriate.
b) Evitare il contatto delle parti del corpo
con superfici collegate a terra, quali
condotti, radiatori, fornelli e frigoriferi. Se
il proprio corpo è collegato a terra, il rischio di
scosse elettriche aumenta.
c) Non esporre gli elettroutensili alla pioggia
o all’umidità. L’ingresso di acqua in un
elettroutensile aumenta il rischio di scosse
elettriche.
d) Utilizzare il cavo correttamente. Non
utilizzare mai il cavo per spostare, tirare o
scollegare l’elettroutensile. Tenere il cavo
al riparo da calore, olio, spigoli o parti
in movimento. Se il cavo è danneggiato
o impigliato, il rischio di scosse elettriche
aumenta.
e) Durante l’uso dell’elettroutensile in
ambienti esterni, utilizzare una prolunga
adatta all’uso esterno. Per ridurre il rischio
di scosse elettriche, utilizzare un cavo adatto
ad ambienti esterni.
f) Se è inevitabile l’uso di un elettroutensile
in una zona umida, usare una fonte
di corrente protetta da un interruttore
differenziale (salvavita). L’uso di un
interruttore differenziale riduce i rischi di
scosse elettriche.
3) SICUREZZA PERSONALE
a) Quando si utilizza un elettroutensile,
prestare sempre la massima attenzione
a quello che si sta facendo e utilizzare
il buon senso. Non utilizzare un
elettroutensile se si è stanchi o sotto
l’effetto di droghe, alcool o medicinali. Un
solo attimo di distrazione durante l’uso di tali
elettroutensili potrebbe provocare gravi lesioni
personali.
45
ITALIANO
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Usare le protezioni antinfortunistiche.
Indossare sempre protezioni oculari.
L’uso di protezioni antinfortunistiche quali
mascherine per la polvere, scarpe antiscivolo,
elmetti o cuffie protettive, in condizioni
opportune consente di ridurre le lesioni
personali.
Evitare la messa in funzione non
intenzionale. Assicurarsi che l’interruttore
sia in posizione off prima di connettere la
fonte di corrente e/o il blocco batteria e
prima di afferrare o trasportare l’utensile.
Se gli elettroutensili vengono trasportati
tenendo il dito sull’interruttore o collegati alla
rete elettrica con l’interruttore nella posizione
on, il rischio di incidenti aumenta.
Prima di accendere l’elettroutensile,
rimuovere eventuali chiavi o chiavistelli
di regolazione. Un chiavistello o una chiave
fissati su una parte rotante dell’elettroutensile
possono provocare lesioni personali.
Prestare attenzione a non perdere
l’equilibrio. Mantenere costantemente un
buon equilibrio, evitando sbilanciamenti.
In questo modo si detiene un maggiore
controllo sull’elettroutensile nelle situazioni
impreviste.
Indossare un abbigliamento adatto. Non
indossare abiti larghi o gioielli. Tenere
capelli, abiti e guanti lontano dalle parti in
movimento. Gli abiti larghi, i gioielli o i capelli
lunghi possono rimanere impigliati nelle parti
in movimento.
Se la dotazione comprende dispositivi per
il collegamento di sistemi di estrazione
e raccolta della polvere, collegarli e
utilizzarli in modo corretto. La raccolta
della polvere può ridurre i pericoli legati alla
polvere.
4) USO E MANUTENZIONE DELL’ELETTROUTENSILE
a) Non forzare l’elettroutensile. Utilizzare
l’elettroutensile adatto alla situazione.
L’elettroutensile svolge il lavoro nel modo
migliore e più sicuro quando usato nelle
condizioni per cui è stato progettato.
b) Non utilizzare l’elettroutensile se
l’interruttore non consente di accenderlo
e spegnerlo. Qualsiasi elettroutensile
che non possa essere controllato con
l’interruttore è pericoloso e deve essere
riparato.
c) Disconnettere la presa dalla fonte
di corrente e/o dal il blocco batteria
dell’elettroutensile prima di effettuare
qualsiasi tipo di regolazione, prima
di cambiare accessori o riporre
l’elettroutensile. Tali misure di sicurezza
46
d)
e)
f)
g)
preventive riducono il rischio di accensione
accidentale dell’elettroutensile.
Tenere gli elettroutensili lontano dalla
portata dei bambini ed evitarne l’uso
da parte di persone che hanno poca
familiarità con l’elettroutensile e con
le presenti istruzioni. Gli elettroutensili
sono pericolosi nelle mani di persone non
addestrate.
Effettuare la manutenzione degli
elettroutensili. Verificare che non vi
siano errori di allineamento o grippaggio
delle parti in movimento, parti rotte e
altre situazioni che potrebbero influire
sull’uso dell’elettroutensile. In caso di
danni, riparare l’elettroutensile prima
dell’uso. Molti incidenti sono provocati da
elettroutensili su cui non è stata effettuata la
corretta manutenzione.
Tenere gli utensili da taglio affilati e puliti.
La manutenzione corretta degli utensili da
taglio con bordi affilati riduce le probabilità di
grippaggio e facilita il controllo.
Utilizzare l’elettroutensile, gli accessori,
gli utensili da taglio e così via secondo
le presenti istruzioni e tenendo in
considerazione le condizioni di lavoro e il
lavoro da eseguire. L’uso dell’elettroutensile
per operazioni diverse da quelle previste può
provocare situazioni pericolose.
5) RIPARAZIONI
a) L’elettroutensile deve essere riparato da
personale qualificato, utilizzando parti di
ricambio identiche. In questo modo viene
garantita la sicurezza dell’elettroutensile.
Istruzioni Di Sicurezza
Supplementari per Levigatrici
• Sostenere gli apparati con supporti aventi
le superfici di presa isolanti quando si
eseguono operazioni in cui l’apparato
tagliente può entrare in contatto con
fili elettrici nascosti o con il cavo di
alimentazione. Il contatto con un cavo “sotto
tensione” trasmette la tensione elettrica alle parti
metalliche esposte dell’apparato e trasmette la
scossa all’operatore.
• Fare attenzione durante le operazioni di
levigatura di alcuni tipi di legno (ad esempio
faggio, quercia) e del metallo che potrebbero
produrre della polvere tossica. Indossare una
maschera anti-polvere realizzata in modo
specifico per proteggere contro la polvere
e i fumi tossici e assicurare nel contempo la
protezione del personale che si trova o che
accede alla zona di lavoro.
ITALIANO
• Usare quest’utensile in un’area ben ventilata
durante le operazioni di levigatura di metalli
ferrosi. Non usare l’utensile in prossimità di
polvere, gas o liquidi infiammabili. Le scintille
o le particelle surriscaldate prodotte dalle
spazzole del motore da smerigliatura o ad arco
potrebbero incendiare i materiali combustibili.
• Eseguendo lavori in cui la cinghia
può entrare in contatto con il cavo di
alimentazione, afferrare l’apparato tramite
le apposite impugnature isolanti. Gli
accessori da taglio che vengono a contatto
con un cavo sotto tensione trasmettono la
corrente elettrica anche alle parti metalliche
esposte dell’apparato e possono provocare la
folgorazione dell’operatore.
– Rischio di lesioni personali determinate da un
uso prolungato.
– Rischio di lesioni personali dovute a polvere
nociva o tossica durante la levigatura.
– Rischio di lesioni personali in caso di contatto
con tavolo a rulli e nastro.
Etichette sul dispositivo
Sull’attrezzo sono riportati i seguenti pittogrammi:
Leggere il manuale di istruzioni prima
dell’uso.
Indossare la protezione per le orecchie.
Indossare la protezione per gli occhi.
Levigatura di Superfici Verniciate
AVVERTENZA! Per le operazioni di
asportazione delle vernici dalle superfici
attenersi alle indicazioni relative. Prestare
particolare attenzione alle seguenti
avvertenze.
1. Ove possibile, raccogliere le polveri
mediante un aspirapolvere.
2. Prendere speciali precauzioni durante
la levigatura di vernici a base di
piombo:
– Non consentire l’accesso all’area
di lavoro a bambini e donne in
stato interessante.
– Tutte le persone che entrano
nell’area di lavoro devono
indossare una maschera di
protezione specifica per polveri
ed esalazioni di pitture a base di
piombo.
– Non mangiare, bere o fumare
nell’area di lavoro.
3. Predisporre per l’aspirazione in
sicurezza delle particelle di polvere
o di qualsiasi altro materiale residuo
della lavorazione.
Rischi residui
Nonostante il rispetto delle normative pertinenti in
materia di sicurezza e la messa in opera di dispositivi
di protezione, è impossibile eliminare tutti i rischi
residui. Ad esempio:
– Menomazione dell’udito.
– Rischi di lesioni personali a causa di schegge
volanti.
– Rischio di ustioni legato ad accessori che
diventano incandescenti con l’uso.
POSIZIONE DEL CODICE DATA (FIG. 1)
Il codice data (p), che comprende anche l’anno
di fabbricazione, è stampato sulla superficie
dell’alloggiamento.
Esempio:
2010 XX XX
Anno di fabbricazione
Contenuto della confezione
La confezione contiene:
1 Levigatrice a nastro
1 Sacchetto raccoglipolvere
1 Adattatore di aspirazione polvere (opzionale)
1 Nastri di levigatura
1 Telaio di appoggio (opzionale)
1 Manuale di istruzioni
1 Illustrazione esplicativa
• Accertarsi che l’utensile, le parti o gli accessori
non abbiano subito danni durante il trasporto.
• Prima dell’uso, trovare il tempo di leggere con
attenzione il presente manuale.
Descrizione (fig. 1)
AVVERTENZA: non modificare
mai l’elettroutensile o le sue parti. Si
potrebbero provocare danni o lesioni
personali.
a. Interruttore ON/OFF
b. Selettore di velocità (DW650E)
c. Pulsante di bloccaggio interruttore
d. Molla di fissaggio
47
ITALIANO
e. Nastro di levigatura
MONTAGGIO E REGOLAZIONI
f. Pomello di centraggio del nastro
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di lesioni personali, spegnere
lo strumento e disconnettere
la spina dalla presa di corrente
prima di installare e rimuovere
qualunque accessorio, prima di
regolare le impostazioni o durante
le riparazioni. Assicurarsi che
l’interruttore sia in posizione OFF. Un
avvio accidentale può causare lesioni
personali.
g. Sacchetto raccoglipolvere
h. Adattatore di aspirazione polvere
i. Pomello di guida
j. Alberino rullo portanastro
k. Rullo portanastro
l. Leva di bloccaggio
UTILIZZO PREVISTO
Le levigatrici a nastro DEWALT DW650 e DW650E
sono state progettate per levigare rapidamente
legno, metallo e plastica a livello professionale.
NON utilizzare in ambienti umidi o in presenza di
liquidi o gas infiammabili.
Queste levigatrici sono apparati elettrici professionali.
NON PERMETTERE ai bambini di avvicinarsi
all’apparato. Se inesperti, utilizzare questo apparato
solo sotto sorveglianza.
Sostituzione e Centraggio del Nastro
di Levigatura (fig. 2, 3)
La Vostra levigatrice monta nastri di levigatura di
100 x 570 mm.
1. Appoggiare sul fianco l’elettroutensile con la leva
di bloccaggio (l) rivolta verso l’alto.
2. Tirare verso l’alto e verso destra la leva di
bloccaggio (l).
Sicurezza elettrica
3. Togliere il nastro di levigatura (e).
Il motore elettrico è predisposto per operare con
un’unica tensione. Assicurarsi sempre che la
tensione disponibile corrisponda a quella indicata
sulla targhetta.
4. Installare un nuovo nastro di levigatura
accertandosi che la freccetta sul lato interno
del nastro sia rivolta nella stessa direzione della
freccetta impressa sulla macchina dallo stesso
lato dei rulli.
L’utensile DEWALT dispone di un doppio
isolamento in conformità allo standard
EN 60745 e non è quindi necessaria
alcuna messa a terra.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve
essere sostituito con un cavo appositamente
realizzato, disponibile tramite la rete di assistenza
DEWALT.
CH
6. Accendere la macchina e girare il pomello di
centraggio del nastro (f) sino a che quest’ultimo
non risulti correttamente centrato sul rullo (k).
AVVERTENZA: Il nastro di levigatura
non dovrà mai sporgere posteriormente!
Il nastro di levigatura è a filo della
superficie da lavorare (vedere la frecce).
Per la sostituzione del cavo di alimentazione,
utilizzare sempre la spina di tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) - utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) - utensili elettrici
CH
5 Premere all’indietro la leva di bloccaggio del
nastro.
Gli apparecchi portatili, utilizzati in ambiente
esterno, devono essere collegati ad un
interruttore differenziale.
Regolazione Elettronica (fig. 1)
DW650E
Girare sulla posizione desiderata il selettore di
velocità (b). Più alto il numero, maggiore sarà la
velocità di rotazione del nastro.
Utilizzo di un cavo di prolunga
Se è necessaria una prolunga, utilizzare un cavo di
prolunga omologato a 3 anime, idoneo alla potenza
di ingresso di questo apparato (vedere i dati tecnici).
La sezione minima del conduttore è 1.5 mm2 e la
lunghezza massima è 30 m.
Se si utilizza un cavo in bobina, srotolarlo
completamente.
48
Aspirazione Polveri
SACCHETTO RACCOGLIPOLVERE (FIG. 4)
1. Comprimere la molla (m) del sacchetto
raccoglipolvere (g) e lasciarla espandere
nuovamente tra gli anelli di fissaggio (n).
ITALIANO
2. Al fine di garantire un’efficiente evacuazione
delle polveri, vuotare il sacchetto quando è
pieno per un terzo circa.
3. Togliere il sacchetto raccoglipolvere, aprire la
cerniera e scuotere leggermente il sacchetto per
far uscire la polvere.
ADATTATORE DI ASPIRAZIONE POLVERI (FIG. 5)
Avvitare l’adattatore di aspirazione polveri (h) sulla
bocchetta (o).
Impiegare aspiratori polveri conformi alle direttive
pertinenti relative alle emissioni di polveri.
AVVERTENZA: Pericolo d’incendio!
Non utilizzare la levigatrice su materiale
al magnesio.
WARNING:
• Non utilizzare il sacchetto
raccoglipolvere o l’aspirapolvere nel
levigare metalli.
• Non sgrossare superfici di
metallo pur.
USO
Istruzioni per l’uso
AVVERTENZA: per ridurre il
rischio di gravi lesioni personali,
spegnere l’apparato e scollegarlo
dall’alimentazione prima di eseguire
qualsiasi regolazione o rimozione/
installazione di dotazioni o
accessori.
AVVERTENZA:
• Osservare sempre le istruzioni per la
sicurezza e le normative vigenti.
• Accertarsi che i materiali da lavorare
siano correttamente bloccati.
• Non premere eccessivamente sul
pezzo in lavorazione.
Levigatura (fig. 1)
E’ stato previsto un pomello di guida (i) per
consentire l’ottimale controllo della levigatrice
a nastro quando impiegata senza il supporto
stazionario.
Corretto posizionamento delle mani
(fig. 6)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni personali gravi, tenere le mani
SEMPRE nella posizione corretta, come
illustrato.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di lesioni personali gravi, mantenere
SEMPRE l’apparato con presa sicura
per prevenire reazioni improvvise.
La posizione corretta delle mani richiede una mano
sull’impugnatura principale (aa) e l’altra mano
sull’impugnatura di guida (i) dell’apparato, come
illustrato
Accensione e spegnimento ON e OFF
(fig. 1)
Attivazione: premere l’interruttore ON/OFF (a).
Per il funzionamento in continuo, premere anche il
pulsante di blocco (c).
Per fermare il trapano, disattivando la funzione
di bloccaggio, premere brevemente e rilasciare
l’interruttore. A lavoro ultimato e prima di disinserire
la spina posizionare sempre l’interruttore in OFF.
Rivolgersi al proprio rivenditore per ulteriori
informazioni in merito ai fogli abrasivi.
MANUTENZIONE
Questo elettroutensile DEWALT è stato progettato
per funzionare a lungo con una minima
manutenzione. Un’operazione soddisfacente
in modo continuo dipende dalla manutenzione
adeguata dell’utensile e regolare pulitura
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di lesioni personali, spegnere
lo strumento e disconnettere
la spina dalla presa di corrente
prima di installare e rimuovere
qualunque accessorio, prima di
regolare le impostazioni o durante
le riparazioni. Assicurarsi che
l’interruttore sia in posizione OFF. Un
avvio accidentale può causare lesioni
personali.
1. Iniziare con il foglio abrasivo di grana maggiore.
2. Muovere la levigatrice a nastro con lunghe e
leggere passate.
3. Controllare lo stato del lavoro a brevi intervalli.
Lubrificazione
L’elettroutensile non richiede lubrificazioni aggiuntive.
49
ITALIANO
Pulizia
AVVERTENZA: soffiare via lo sporco e
la polvere dall’alloggiamento principale
con aria secca non appena si nota
l’accumulo di sporco sia all’interno
che intorno alle prese d’aria. Indossare
occhiali di protezione a norma e una
maschera di protezione a norma
quando si effettua questa procedura.
AVVERTENZA: non utilizzare mai
solventi o altre sostanze chimiche
aggressive per pulire le parti non
metalliche dello strumento. Queste
sostanze potrebbero indebolire i
materiali utilizzati per costruire tali parti.
Utilizzare un panno inumidito solo con
acqua e con un sapone delicato. Non
lasciare mai che un liquido penetri
all’interno dello strumento e non
immergere mai alcuna parte dello
strumento in un liquido.
Ad intervalli regolari si abbia cura di svuotare il
sacchetto raccoglipolvere o di pulire l’adattatore di
aspirazione polveri.
Accessori opzionali
AVVERTENZA: poiché non sono
stati testati con detto prodotto, l’uso
di accessori diversi da quelli offerti
da DEWALT con questo strumento
potrebbe essere pericoloso. Per
ridurre il rischio di lesioni personali, si
consiglia di utilizzare soltanto accessori
raccomandati da DEWALT.
Rivolgersi al rivenditore per ulteriori informazioni sugli
accessori disponibili.
Protezione dell’ambiente
Raccolta differenziata. Questo prodotto
non deve essere smaltito con i normali
rifiuti domestici.
Se il prodotto DEWALT deve essere sostituito o
non è più utilizzato, non effettuare lo smaltimento
con i rifiuti domestici. Consegnare il prodotto per la
raccolta differenziatan.
50
La raccolta differenziata di prodotti usati
e imballaggi permette il riciclo e il
riutilizzo dei materiali. Il riutilizzo di
materiali riciclati aiuta a impedire
l’inquinamento ambientale e riduce la
richiesta di materiali grezzi.
Secondo le normative locali, la raccolta differenziata
di prodotti elettrici può avvenire a domicilio, presso le
sedi di raccolta comunali oppure presso il rivenditore
all’acquisto di un nuovo prodotto.
DEWALT offre un servizio di ritiro e riciclaggio dei
suoi prodotti alla fine della loro vita utile. Per usufruire
di questo servizio, restituire il prodotto a un tecnico
autorizzato per le riparazioni, che lo raccoglie per
conto del cliente.
È possibile individuare il tecnico per le riparazioni
autorizzato più vicino rivolgendosi all’ufficio DEWALT
di zona all’indirizzo indicato nel presente manuale.
In alternativa, un elenco dei tecnici per le riparazioni
autorizzati DEWALT, con i dettagli completi del
servizio post-vendita e i contatti, è disponibile su
Internet all’indirizzo www.2helpU.com.
ITALIANO
GARANZIA
DEWALT realizza prodotti di qualità e offre
una garanzia eccezionale per i professionisti
che utilizzano i suoi apparati. Questa
dichiarazione di garanzia è aggiuntiva e
non pregiudica in alcun modo la copertura
assicurativa dell’utilizzatore professionista
o quella della previdenza sociale per
l’utente privato non professionista. La
garanzia è valida sui territori degli stati
membri dell’Unione Europea o dell’EFTA
( Associazione europea di libero scambio).
• 30 GIORNI SENZA RISCHI
SODDISFAZIONE GARANTITA •
Se non è completamente soddisfatto delle
prestazioni del suo apparato DEWALT,
può semplicemente restituircelo entro
30 giorni, completo come era al momento
dell’acquisto, per ottenere il rimborso totale
o la sostituzione del prodotto. Il prodotto
deve aver subito un’usura normale in
rapporto al numero di giorni in cui è stato
utilizzato e va restituito accompagnato
dallo scontrino originale di acquisto.
• sia presentato uno scontrino che provi
l’acquisto del prodotto.
• il prodotto va restituito come era al
momento dell’acquisto con tutti i
componenti originali.
Se desidera sporgere un reclamo, la
preghiamo di contattare il suo rivenditore
o di verificare dove si trova il suo riparatore
autorizzato DEWALT più vicino nel catalogo
DEWALT o di contattare l’ufficio DEWALT
all’indirizzo indicato nel presente manuale.
È possibile consultare un elenco dei
riparatori autorizzati DEWALT e tutti i dettagli
relativi alla nostra assistenza post-vendita,
nel sito Internet: www.2helpU.com
• UN ANNO DI ASSISTENZA GRATUITA •
Se necessita di manutenzione o assistenza
per il suo apparato DEWALT, nei 12 mesi
seguenti l’acquisto, ha diritto a ricevere
un’assistenza gratuita. Verrà effettuata
a titolo gratuito presso un riparatore
autorizzato DEWALT. Deve presentare
uno scontrino che provi l’acquisto. Sono
compresi i costi di manodopera. Sono
esclusi quelli per gli accessori e i ricambi,
a meno che non si tratti di pezzi difettosi
coperti dalla garanzia.
• UN ANNO DI GARANZIA COMPLETA •
Se entro 12 mesi dalla data di acquisto il
suo prodotto DEWALT si rivelasse difettoso
a causa di imperfezioni nei materiali o
nella costruzione, DEWALT garantisce la
sostituzione gratuita di tutte le parti difettose
oppure, a nostra discrezione, la sostituzione
gratuita dell’intero apparato a condizione
che:
• il prodotto non sia stato utilizzato in
modo improprio;
• il prodotto abbia subito una normale
usura;
• non siano avvenuti tentativi di
riparazione da parte di persone non
autorizzate a farli;
51
NEDERLANDS
BANDSCHUURMACHINE
DW650/DW650E
trillingsemissie verschillend zijn. Dit
kan het blootstellingsniveau aanzienlijk
verhogen over de hele werkperiode.
Gefeliciteerd!
U heeft gereedschap van DEWALT gekocht.
Door haar jarenlange ervaring, grondige
productontwikkeling en innovatie heeft DEWALT zich
tot één van de meest betrouwbare partners voor
gebruikers van professioneel elektrisch gereedschap
ontwikkeld.
Een schatting van het
blootstellingsniveau voor trilling moet
ook rekening houden met hoe vaak
het gereedschap uitgeschakeld is of
wanneer het gereedschap wel aan
staat maar niet daadwerkelijk gebruikt
wordt. Dit kan het blootstellingsniveau
aanzienlijk verlagen over de hele
werkperiode.
Technische gegevens
Spanning
Type
Opgenomen vermogen
Bandsnelheid
Schuuroppervlak
Bandlengte
Bandbreedte
Stofafzuiging
Gewicht
LPA
KPA
LWA
KWA
(geluidsdruk)
(geluidsdruk onzekerheid)
(akoestisch vermogen)
(akoestisch vermogen
onzekerheid)
V
W
m/min
mm
mm
mm
kg
DW650 DW650E
230
230
6
6
1.010
1.100
380
250–380
100 x 110 100 x 110
560
560
100
100
stofzak
stofzak
6,3
6,4
dB(A)
dB(A)
dB(A)
93
3,0
101
93
3,0
101
dB(A)
3,3
3,3
Totale trillingswaarden (triax vectorsom) bepaald
conform EN 60745:
Trillingsuitstootwaarde ah
ah =
onzekerheid K =
m/s²
m/s²
5,0
1,5
5,0
1,5
Het in dit informatieblad gegeven
trillingsuitstootniveau werd gemeten in
overeenstemming met een in EN 60745 gegeven
gestandaardiseerde test en kan worden gebruikt om
een stuk gereedschap met een ander te vergelijken.
Het kan worden gebruikt voor een voorlopige
beoordeling van blootstelling.
WAARSCHUWING: Het aangegeven
trillingsemissieniveau vertegenwoordigt
de belangrijkste toepassingen van
het gereedschap. Maar als het
gereedschap wordt gebruikt voor
andere toepassingen, met verschillende
accessoires of als het niet goed
wordt onderhouden, dan kan de
52
Bepaal extra veiligheidsmaatregelen
om de gebruiker te beschermen tegen
trillingseffecten zoals: onderhoud het
gereedschap en de accessoires, houd
de handen warm, organisatie van
werkpatronen.
Zekeringen:
Europa
230 V-gereedschap 10 ampère, stroomnet
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De definities hieronder beschrijven de ernstgraad
voor elk signaalwoord. Gelieve de handleiding te
lezen en op deze symbolen te letten.
GEVAAR: Wijst op een dreigende
gevaarlijke situatie die, indien niet
vermeden, zal leiden tot de dood of
ernstige verwondingen.
WAARSCHUWING: Wijst op een
mogelijk gevaarlijke situatie die, indien
niet vermeden, zou kunnen leiden tot
de dood of ernstige letsels.
VOORZICHTIG: Wijst op een mogelijk
gevaarlijke situatie die, indien niet
vermeden, kan leiden tot kleine of
matige letsels.
OPMERKING: Geeft een handeling
aan waarbij geen persoonlijk letsel
optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan
veroorzaken.
Wijst op risico van een elektrische
schok.
Wijst op brandgevaar.
NEDERLANDS
Ontploffingsgevaar.
EG-conformiteitsverklaring
RICHTLIJN VOOR MACHINES
DW650/DW650E
DEWALT verklaart dat deze producten zoals
beschreven onder “technische gegevens” in
overeenstemming zijn met: 2006/42/EG,
EN 60745-1; EN 60745-2-4.
Deze producten voldoen ook aan Richtlijn
2004/108/EG. Neem voor meer informatie contact
op met DEWALT via het volgende adres of kijk op de
achterzijde van de gebruiksaanwijzing.
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de
samenstelling van het technische bestand en legt
deze verklaring af namens DEWALT.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
31.12.2009
WAARSCHUWING: Lees de
instructiehandleiding om het risico op
letsel te verminderen.
Algemene veiligheidswaarschuwingen
elektrisch gereedschap
WAARSCHUWING! Lees alle
veiligheidswaarschuwingen en
instructies. Indien geen gevolg aan
deze aanwijzingen wordt gegeven, kan
dit leiden tot elektrische schok, brand of
ernstig letsel.
BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN EN
INSTRUCTIESOM LATER TE RAADPLEGEN
De term ‘elektrisch gereedschap’ in alle
onderstaande waarschuwingen verwijst naar uw
elektrisch gereedschap met netvoeding (met snoer)
of accugedreven (draadloos) elektrisch gereedschap.
1) VEILIGHEID VAN HET WERKGEBIED
a) Houd het werkgebied schoon en zorg
voor goede verlichting. Rommelige of
donkere plekken vragen om ongevallen.
b) Gebruik geen elektrisch gereedschap in
een explosief-gevoelige omgeving, zoals
in de buurt van brandbare vloeistoffen,
gassen of stof. Elektrisch gereedschap
creëert vonken waardoor stof of dampen
vlam kunnen vatten.
c) Houd kinderen en omstanders uit de
buurt tijdens het gebruik van elektrisch
gereedschap. Verstrooidheid kan leiden tot
verlies van controle over het gereedschap.
2) ELEKTRISCHE VEILIGHEID
a) Stekkers van elektrische werktuigen
mogen alleen worden gebruikt in een
geschikt stopcontact. Pas de stekker
op geen enkele manier aan. Gebruik
geen adapterstekkers met een geaard
elektrisch werktuig. Ongemodificeerde
stekkers en bijpassende stopcontacten
verminderen het risico van elektrische
schokken.
b) Vermijd lichaamscontact met geaarde
oppervlakten zoals leidingen, radiatoren,
fornuizen en koelkasten. Er bestaat een
verhoogd risico voor elektrische schokken als
uw lichaam geaard is.
c) Stel elektrische werktuigen niet bloot aan
regen of water. Als er water in elektrische
werktuigen terechtkomt, neemt het risico van
een elektrische schok toe.
d) Gebruik het snoer niet verkeerd. Gebruik
het snoer nooit om een elektrisch
werktuig te verplaatsen, te slepen of de
stekker uit het stopcontact te trekken.
Houd het snoer uit de buurt van hitte,
olie, scherpe kanten of bewegende delen.
Beschadigde of verwarde snoeren verhogen
het risico van een elektrische schok.
e) Als u een elektrisch werktuig buiten
bedient, gebruik dan een verlengsnoer dat
geschikt is voor gebruik in de open lucht.
Het gebruik van een snoer dat geschikt is
voor gebruik in de open lucht, vermindert het
risico van een elektrische schok.
f) Indien het bedienen van een elektrisch
gereedschap in een vochtige plaats
niet kan worden vermeden, gebruik dan
een voeding beschermd door een RCD
(residustroomapparaat). Het gebruik van
een RCD verlaagt het risico van elektrische
schokken.
53
NEDERLANDS
3) PERSOONLIJKE VEILIGHEID
a) Blijf alert, kijk naar wat u doet en gebruik
uw gezond verstand als u elektrische
werktuigen gebruikt. Gebruik geen
elektrische werktuigen als u moe of
onder de invloed van drugs, alcohol
of medicijnen bent. Een moment van
onoplettendheid tijdens het gebruik van een
elektrisch werktuig kan leiden tot ernstig
letsel.
b) Gebruik een beschermende uitrusting.
Draag altijd oogbescherming. Het
gebruik van veiligheidsuitrustingen zoals een
stofmasker, antislip-veiligheidsschoenen, een
helm of gehoorbescherming, vermindert de
kans op letsels.
c) Vermijd dat het werktuig onopzettelijk
start. Zorg ervoor dat de schakelaar in
de stand ‘uit’ is voordat u aansluit op de
stroombron en/of accu bij het opnemen
of verdragen van het gereedschap. Als
u elektrische werktuigen met uw vinger op
de schakelaar verplaatst, of een elektrisch
werktuig aansluit met de schakelaar al aan,
kan dit ongevallen tot gevolg hebben.
d) Verwijder alle afstelsleutels of
moersleutels voordat u het elektrische
werktuig aanzet. Een moersleutel of
afstelsleutel die nog vastzit aan een draaiend
onderdeel van het elektrische werktuig, kan
tot letsels leiden.
e) Reik niet te ver. Sta stevig op de
grond en behoud voortdurend uw
evenwicht. Hierdoor hebt u in onverwachte
omstandigheden een betere controle over
het elektrische werktuig.
f) Draag geschikte kleding. Draag geen
losse kleding of sieraden. Houd uw haar,
kleding en handschoenen uit de buurt van
bewegende onderdelen. Losse kleding,
sieraden of lang haar kunnen vastraken in
bewegende onderdelen.
g) Als er hulpmiddelen zijn geleverd voor
de verbinding van voorzieningen voor
stofafvoer en stofverzameling, zorg
dan ervoor dat ze aangesloten zijn en
op de juiste manier worden gebruikt.
Stofverzameling kan aan stof gerelateerde
gevaren beperken.
4) HET GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN ELEKTRISCHE
WERKTUIGEN
a) Forceer het elektrische werktuig niet.
Gebruik het juiste elektrische werktuig
voor uw toepassing. Het gereedschap zal
zijn werk beter en veiliger doen tegen de
snelheid waarvoor het is bedoeld.
54
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Gebruik het elektrische werktuig niet als
de schakelaar het niet in- en uitschakelt.
Elk werktuig dat niet met de schakelaar
kan worden bediend, is gevaarlijk en moet
worden gerepareerd.
Koppel de stekker los van de stroombron
en/of accu van het elektrische
gereedschap voordat u aanpassingen
aanbrengt, accessoires verwisselt
of elektrisch gereedschap opbergt.
Dergelijke preventieve veiligheidsmaatregelen
verminderen het risico dat het elektrische
werktuig toevallig wordt geactiveerd.
Bewaar elektrische werktuigen die
niet worden gebruikt buiten het bereik
van kinderen en laat mensen die niet
vertrouwd zijn met het elektrische
werktuig of met deze instructies het
elektrische werktuig niet gebruiken.
Elektrische werktuigen zijn gevaarlijk in de
handen van onervaren gebruikers.
Onderhoud elektrische werktuigen.
Controleer op foutieve uitlijning of
vastlopen van beweegbare delen,
gebroken onderdelen of een andere
omstandigheid die de werking van het
elektrische werktuig kan beïnvloeden.
Als het elektrische werktuig beschadigd
is, laat dit dan repareren voordat u
het gebruikt. Veel ongevallen worden
veroorzaakt door slecht onderhouden
elektrische werktuigen.
Houd zaagwerktuigen scherp en schoon.
Goed onderhouden zaagwerktuigen met
scherpe zaagkanten zullen minder snel
vastlopen en zijn makkelijker te gebruiken.
Gebruik het elektrische werktuig,
hulpstukken e.d. overeenkomstig deze
instructies en houd daarbij rekening met
de werkomstandigheden en het uit te
voeren werk. Het gebruik van het elektrische
werktuig voor handelingen die afwijken van
die waarvoor het werktuig bedoeld is, zou
een gevaarlijke situatie tot gevolg kunnen
hebben.
5) SERVICE
a) Laat uw elektrische werktuig onderhouden
door een erkende onderhoudsmonteur die
alleen identieke vervangingsonderdelen
gebruikt. Hiermee wordt de veiligheid van
het elektrische werktuig gewaarborgd.
Aanvullende Veiligheidsinstructies
Voor Schuurmachines
• Houd gereedschap vast aan geïsoleerde
handgrepen als u een handeling uitvoert
NEDERLANDS
waarbij het gereedschap in contact kan
komen met verborgen bedrading of het
eigen stroomsnoer. Contact met bedrading
die onder stroom staat, kan metalen onderdelen
van het gereedschap onder stroom zetten en
de operator een elektrische schok geven.
• Neem speciale maatregelen bij het schuren
van bepaalde soorten hout (bijv. beuken- en
eikenhout) en metaal die mogelijk giftige stoffen
produceren. Draag een stofmasker dat speciaal
ontworpen is ter bescherming tegen giftige
stoffen dampen en verzeker u ervan dat andere
personen op de werkvloer of die de werkvloer
betreden eveneens beschermd zijn.
• Gebruik deze machine in een goed geventileerde
ruimte tijdens het schuren van metaal. Gebruik
de machine niet in de buurt van ontvlambare
vloeistoffen, gassen of stof. Vonken of
gloeiende deeltjes van het schuren of vonkende
koolstofborstels kunnen ontvlambare materialen
ontsteken.
• Houd het elektrisch gereedschap vast bij
de handgrepen, omdat de riem het eigen
snoer kan raken. Wanneer een draad waar
spanning op staat, wordt doorgesneden,
kunnen ijzeren onderdelen van het gereedschap
onder spanning komen te staan en kan de
gebruiker een elektrische schok krijgen.
Schuren Van Geverfde Oppervlakken
WAARSCHUWING! Neem de
geldende regels voor het schuren van
geverfde oppervlakken in acht. Let
daarbij vooral op het volgende:
1. Gebruik indien mogelijk steeds een
stofafzuigsysteem.
2. Ga uiterst zorgvuldig te werk bij het
schuren van verf op loodbasis:
– Kinderen en zwangere vrouwen
mogen de werkvloer niet betreden.
– Alle personen die de werkvloer
betreden, moeten een masker
dragen ter bescherming tegen
loodverfstof en -damp.
– Eten, drinken en roken op de
werkvloer is niet toegestaan.
3. Verwijder stof en ander afval op
veilige en verantwoorde wijze.
Overige risico’s
Ondanks het toepassen van de relevante
veiligheidsvoorschriften en de implementatie van
veiligheidsmiddelen kunnen sommige overige risico’s
niet worden vermeden. Dit zijn:
– Gehoorbeschadiging.
– Risico op lichamelijke letsels door rondvliegende
deeltjes.
– Risico op brandwonden door bijbehoren die
warm worden tijdens de bediening.
– Risico op lichamelijke letsel door langdurig
gebruik.
– Risico op persoonlijk letsel als gevolg van
schadelijke, giftige stofdeeltjes tijdens het
schuren.
– Risico op persoonlijk letsel als u de rolschacht
en rol aanraakt.
Markeringen op gereedschap
De volgende pictogrammen worden afgebeeld op
het gereedschap:
Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
Draag oorbescherming.
Draag oogbescherming.
POSITIE DATUMCODE (FIG. 1)
De datumcode (p), die ook het jaar van fabricage
bevat, is binnen in de behuizing geprint.
Voorbeeld:
2010 XX XX
Jaar van fabricage
Inhoud van het pakket
Het pakket bevat:
1 Bandschuurmachine
1 Stofzak
1 Stofafzuigadapter (optie)
1 Schuurbanden
1 Schuurframe (optie)
1 Gebruiksaanwijzing
1 Vergrote tekening
• Controleer het gereedschap, onderdelen of
hulpstukken op schade die tijdens het vervoer
veroorzaakt kan zijn.
• Neem de tijd om vóór het gebruik deze
gebruiksaanwijzing aandachtig te lezen.
55
NEDERLANDS
Beschrijving (afb. 1)
WAARSCHUWING: Breng nooit
veranderingen aan het elektrisch
gereedschap of enig onderdeel daarvan
aan. Dit kan schade of lichamelijk letsel
tot gevolg hebben.
a. AAN/UIT-schakelaar
b. Schakelaar voor elektronisch regelbaar toerental
(DW650E)
c. Blokkeerknop
Een verlengsnoer gebruiken
Gebruik, als een verlengsnoer nodig is, een
goedgekeurd 3-aderig verlengsnoer dat geschikt is
voor de stroomvoorziening van dit gereedschap (zie
technische gegevens). De minimale geleidergrootte
is 1.5 mm2; de maximale lengte is 30 m.
Als u een haspel gebruikt, dient u het snoer altijd
volledig af te rollen.
MONTAGE EN AANPASSINGEN
WAARSCHUWING: Om het risico
van letsel te verminderen, moet u de
unit uitzetten en de stekker van de
machine uit het stopcontact halen
vóór de installatie en verwijdering
van toebehoren, vóór het aanpassen
of veranderingen van instellingen of
als u reparaties uitvoert. Controleer
of de triggerschakelaar in de UIT-positie
staat. Een toevallige activering kan
verwondingen veroorzaken.
d. Veerklem
e. Schuurband
f. Centreerknop
g. Stofzak
h. Stofafzuigadapter
i. Geleideknop
j. Rolas
k. Bandrol
l. Klemhefboom
GEBRUIKSDOEL
Uw DEWALT bandschuurmachines DW650 en
DW650E zijn ontworpen voor het snel schuren
van hout, metaal, en plastic in een professionele
omgeving.
GEBRUIK ZE NIET bij natte omstandigheden of
in de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen of
gassen.
Deze schuurmachines zijn professionele
gereedschapsmachines.
LAAT GEEN kinderen in contact met het
gereedschap komen. Toezicht is vereist als
onervaren operators dit gereedschap bedienen.
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is ontworpen voor slechts
één spanning. Controleer altijd of de voltage
overeenstemt met de voltage op de typeplaat.
Bevestiging en Centreren Van De
Schuurband (fig. 2, 3)
Uw bandschuurmachine is geschikt voor
schuurband; maat 100 x 570 mm.
1. Plaats de machine op zijn zij met de
klemhefboom (l) naar boven gericht.
2. Trek klemhefboom (l) naar boven en naar rechts.
3. Verwijder de schuurband (e).
4. Plaats de nieuwe schuurband zodanig dat
richting van de pijl aan de binnenzijde van de
schuurband overeenkomt met richting van de
pijl op de machine (met de pijl aan dezelfde kant
van de bandrollen).
5 Druk de klemhefboom naar achteren.
6. Schakel de machine in en draai aan de
centreerknop (f) totdat de schuurband
gecentreerd op de bandrol (k) ligt.
WAARSCHUWING: De schuurband
mag nooit aan de achterkant uitsteken!
De schuurband moet gelijk met de rand
van het schuurvlak liggen (zie pijl).
Uw DEWALT gereedschap is dubbel
geïsoleerd in overeenstemming met
EN 60745; er is daarom geen aarddraad
nodig.
Als het stroomsnoer is beschadigd, moet het
worden vervangen door een speciaal geprepareerd
snoer dat leverbaar is via de DEWALT servicedienst.
Instellen Van de Elektronische
Snelheidsregeling (fig. 1)
DW650E
Draai de schakelaar (b) in de gewenste stand. Hoe
hoger het getal, hoe groter de bandsnelheid.
56
NEDERLANDS
Juiste positie van de handen (fig. 6)
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
dient u ALTIJD de handen in de juiste
positie te hebben, zoals afgebeeld.
Stofafzuiging
STOFZAK (FIG. 4)
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
houdt u het ALTIJD stevig vast,
anticiperend op een plotseling reactie.
1. Knijp de veer (m) van de stofzak (g) open en
verwijder hem tussen de bevestigingsringen (n).
2. Ledig de stofzak steeds wanneer deze voor
ongeveer één derde vol is voor een zo efficiënt
mogelijke stofafzuiging.
3. Verwijder de stofzak, open de rits en schud de
stofzak uit.
STOFAFZUIGADAPTER DE6502 (FIG. 5)
Schroef de stofzuigadapter (h) op de opening (o).
Sluit indien mogelijk een stofafzuiger aan die voldoet
aan de geldende richtlijnen voor stofemissie.
WAARSCHUWING: Gebruik bij het
schuren van metaal een stofzak of
stofafzuiger met vonkendover.
WAARSCHUWING:
• Schuur geen magnesium!
• Schuur geen zuiver metalen
oppervlakken met grofkorrelig
schuurpapier.
BEDIENING
Gebruiksaanwijzing
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op ernstig persoonlijk letsel te
verminderen, zet u het gereedschap
uit en ontkoppelt u het van de
stroomvoorziening, voordat u enige
aanpassing maakt of hulpstukken of
accessoires verwijdert/installeert.
Voor een juiste positie van de handen moet u één
hand op de hoofdhandgreep (aa) en de andere op
de geleidingshandgreep (i) van het gereedschap
houden, zoals wordt getoond.
AAN- en UITschakelen (fig. 1)
Inschakelen: druk de AAN/UIT-schakelaar (a) in.
Druk voor continu bedrijf ook de blokkeerknop (c) in.
Schakel het continu bedrijf uit door de schakelaar
kort in te drukken en deze meteen weer los te
laten. Schakel altijd de machine uit wanneer het
werk is beëindigd en voordat u de stekker uit het
stopcontact haalt.
Uw leverancier kan altijd meer informatie verstrekken
over schuurvellen.
ONDERHOUD
Uw elektrisch gereedschap van DEWALT is
ontworpen om gedurende een lange periode te
werken met een minimum aan onderhoud. Een
blijvend goede werking is afhankelijk van goede
verzorging en regelmatig reinigen.
WAARSCHUWING: Om het risico
van letsel te verminderen, moet u de
unit uitzetten en de stekker van de
machine uit het stopcontact halen
vóór de installatie en verwijdering
van toebehoren, vóór het aanpassen
of veranderingen van instellingen of
als u reparaties uitvoert. Controleer
of de triggerschakelaar in de UIT-positie
staat. Een toevallige activering kan
verwondingen veroorzaken.
WAARSCHUWING:
• Neem altijd de veiligheidsinstructies
en geldende voorschriften in acht.
• Zorg dat alle te behandelen
materialengoed vastgeklemd zijn.
• Oefen slechts een lichte druk op
hetwerkstuk uit.
Schuren (fig. 1)
Voor optimale controle van uw bandschuurmachine
bij gebruik zonder het stationair-onderstel is een
extra geleideknop (i) voorzien.
Smering
Uw elektrisch gereedschap behoeft geen extra
smering.
1. Begin met schuurband met de grofste korrel.
2. Beweeg de machine met lange, heen en weer
gaande bewegingen.
3. Controleer het werkstuk regelmatig.
57
NEDERLANDS
Reinigen
WAARSCHUWING: Blaas vuil en
stof met droge lucht uit de behuizing
als vuil zich zichtbaar opstapelt in en
rond de ventilatieopeningen. Draag
goedgekeurde oogbescherming
en goedgekeurd stofmasker bij het
uitvoeren van deze procedure.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit
oplosmiddelen of andere ruwe
chemicaliën voor het reinigen van
de niet-metalen onderdelen van het
werktuig. Deze chemicaliën kunnen
de materialen die in deze onderdelen
gebruikt worden, verzwakken. Gebruik
een doek enkel bevochtigd met water
en zachte zeep. Laat nooit vloeistof in
het gereedschap lopen en dompel nooit
enig deel van het gereedschap onder in
vloeistof.
Leeg regelmatig de stofzak of reinig de
stofafzuigadapter.
Optionele hulpstukken
WAARSCHUWING: Omdat
hulpstukken, behalve die van DEWALT,
niet zijn getest in combinatie met dit
product, kan het gebruik van dergelijke
hulpstukken gevaarlijk zijn. Om het risico
van letsel te beperken, mogen bij dit
product uitsluitend accessoires worden
gebruikt die zijn aanbevolen door
DEWALT.
Raadpleeg uw dealer voor nadere informatie over de
geschikte hulpstukken en accessoires.
Milieubescherming
Aparte inzameling. Dit product mag niet
bij het normale huishoudafval worden
gegooid.
Als u op een dag merkt dat uw DEWALT product
vervangen moet worden of dat u het verder niet kunt
gebruiken, gooi het dan niet bij het huishoudafval.
Dit product moet afzonderlijk ingezameld worden.
58
Aparte inzameling van gebruikte
producten en verpakkingen maakt
recycling en hergebruik van materialen
mogelijk. Hergebruik van gerecycleerde
materialen helpt milieuvervuiling te
voorkomen en vermindert de vraag naar
grondstoffen.
Plaatselijke voorschriften bepalen mogelijk een
aparte inzameling voor elektrische producten, in
containerparken of bij de verkoper wanneer u een
nieuw product koopt.
DEWALT beschikt over een gebouw voor de
verzameling en recyclage van DEWALT producten
die het einde van hun levensduur hebben bereikt.
Om van deze dienst gebruik te maken, kunt u uw
product terugbrengen naar elke erkende reparateur
die hem voor ons zal inzamelen.
U kunt de dichtstbijzijnde erkende reparateur vinden
door contact op te nemen met uw plaatselijke
DEWALT kantoor op het adres dat in deze
handleiding staat. Of u kunt een lijst met erkende
DEWALT reparateurs en alle gegevens over onze
herstellingsdienst en contactinformatie vinden op
www.2helpU.com.
NEDERLANDS
GARANTIE
DEWALT vertrouwt op de kwaliteit van
zijn producten en biedt professionele
gebruikers van het product een uitstekende
garantie. Deze garantieverklaring is een
aanvulling op uw contractuele rechten
als een professionele gebruiker of uw
wettelijke rechten als een particuliere, nietprofessionele gebruiker, en is op geen
enkele wijze van invloed op deze rechten.
De garantie is geldig binnen het grondgebied
van de Lidstaten van de Europese Unie en
de Europese Vrijhandelszone.
• Het product compleet met alle originele
onderdelen wordt geretourneerd
Als u aanspraak wilt maken op de garantie,
neem dan contact op met uw leverancier of
zoek het officiële DEWALT-servicecentrum
bij u in de buurt in de DEWALT-catalogus of
neem contact op met het DEWALT-kantoor
op het adres dat wordt vermeld in deze
handleiding. Een lijst van officiële DEWALTservicecentra en volledige details over onze
after-sales-service zijn ook te vinden op
internet via: www.2helpU.com
• 30 DAGEN NIET GOED GELD TERUG GARANTIE •
Als u niet geheel tevreden bent over de
prestaties van uw DEWALT-gereedschap,
kunt u dit compleet met de originele
onderdelen, zoals u het hebt aangekocht.
binnen 30 dagen, gewoon terugbrengen bij
het verkooppunt en omruilen voor een ander
stuk gereedschap of tegen restitutie van het
aankoopbedrag. Het product mag niet in
onredelijke mate zijn versleten en u dient een
aankoopbewijs te overleggen.
• EEN JAAR GRATIS ONDERHOUDSCONTRACT •
Als onderhouds- of servicewerkzaamheden
nodig zijn voor uw DEWALT-gereedschap,
in de 12 maanden na uw aankoop, hebt
u recht op één jaar gratis service. Deze
zal kosteloos worden uitgevoerd in een
DEWALT-servicecentrum. U dient een
aankoopbewijs te overleggen. Inclusief
arbeidskosten. Exclusief accessoires en
reserveonderdelen, tenzij deze defect
raakten en onder de garantie vielen.
• EEN JAAR VOLLEDIGE GARANTIE •
Als uw DEWALT-product defect raakt als
gevolg van het gebruik van verkeerde
materialen of onjuiste constructie
binnen 12 maanden na de datum van
aankoop, garandeert DEWALT alle defecte
onderdelen gratis te vervangen of – naar
onze beoordeling – het apparaat gratis te
vervangen, op voorwaarde dat:
• Het product niet verkeerd gebruikt is;
• Het product in redelijke mate is
versleten;
• Er geen reparaties zijn ondernomen
door niet-geautoriseerde personen;
• U een aankoopbewijs kunt overleggen.
59
NORSK
BÅNDSLIPEMASKIN
DW650/DW650E
sviver men ikke utfører arbeid. Dette kan
redusere eksponeringsnivået vesentlig
over hele arbeidsperioden.
Gratulerer!
Du har valgt et verktøy fra DEWALT. Mangeårig
erfaring, grundig produktutvikling og nyskaping gjør
DEWALT til en svært pålitelig partner for profesjonelle
brukere av elektriske verktøy.
Identifiser ekstra sikkerthetstiltak
som beskytter operatøren fra
vibrasjonseffektene. Dette inkluderer
vedlikehod av verktøy og tilbehør, holde
hendene varme og arbeidsstillinger.
Tekniske spesifikasjoner
kg
DW650
230
6
1.010
380
100 x 110
560
100
støvpose
6,3
DW650E
230
6
1.100
250–380
100 x 110
560
100
støvpose
6,4
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
93
3,0
101
3,3
93
3,0
101
3,3
Spenning
Type
Motoreffekt
Båndhastighet
Slipeflate
Båndlengde
Båndbredde
Støvutsuging
Vekt
V
W
m/min
mm
mm
mm
LPA
KPA
LWA
KWA
(lydtrykk)
(lydtrykk usikkerhet)
(lydeffekt)
(lydeffekt usikkerhet)
5,0
1,5
5,0
1,5
Vibrasjonsverdien som oppgis i denne manualen
har blitt målt i samsvar med en standard test
utført i henhold til EN 60745, og kan brukes til å
sammenligne ett verkøy med et annet. Den kan
brukes til et midlertertidig overslag av eksponering.
ADVARSEL: Det erklærte
vibrasjonsnivået reflekterer verktøyets
hovedbruksområder. Dersom verktøyet
brukes til andre formål, med annet
tilbehør, eller ikke har blitt vedlikeholdt,
så kan vibrasjonsnivået endres. Dette
kan øke eksponeringsnivået vesentlig
over hele arbeidsperioden.
En vurdering av eksponeringsnivået til
vibrasjoner bør også tas i betraktning
når verktøyet er slått av, eller når det
60
230 V verktøy
10 A, nettspenning
Definisjoner: Retningslinjer for
sikkerhet
Definisjonene nedenfor beskriver alvorlighetsnivået
de enkelte signalordene er. Les brukerhåndboken og
vær spesielt oppmerksom på disse symbolene.
FARE: Angir en eksisterende
farlig situasjon som, og hvis den ikke
unngås, vil føre til dødsfall eller
alvorlig personskade.
ADVARSEL: Angir en potensielt farlig
situasjon som, og hvis den ikke unngås,
kan føre til dødsfall eller alvorlig
personskade.
FORSIKTIG: Angir en potensielt farlig
situasjon som, og hvis den ikke unngås,
kan føre til mindre eller moderat
personskade.
Totale vibrasjonsverdier (triax vektor-sum) fastsatt
i henhold til EN 60745:
Vibrasjonsutslippsverdi value ah
ah =
m/s²
Usikkerhet K =
m/s²
Sikringer:
Europa
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke
er relatert til personskader, men som
kan føre til skader på utstyr hvis den
ikke unngås.
Angir fare for elektrisk støt.
Angir brannfare.
Eksplosjonfare.
NORSK
Overensstemmelseserklæring
med EU
b)
MASKINERIDIREKTIV
c)
DW650/DW650E
DEWALT erklærer at de produktene som er
beskrevet under ”tekniske data” er i samsvar med:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-4.
Disse produktene er også i samsvar med direktiv
2004/108/EC. For mer informasjon, vennligst
kontakt DEWALT på følgende adresser eller se
baksiden av håndboken.
Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av
den tekniske filen og fremsetter denne erklæringen
på vegne av DEWALT.
Horst Grossmann
visepresident teknikk og produktutvikling
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
31.12.2009
ADVARSEL: Les bruksanvisningen slik
at skaderisikoen kan reduseres.
Generelle sikkerhetsadvarsler ved
bruk av elektriske verktøyer
ADVARSEL! Les alle
sikkerhetsadvarsler og
bruksanvisninger. Unnlatelse av å
følge advarsler og bruksanvisninger kan
resultere i elektrisk sjokk, brann og/eller
alvorlige skader.
TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG
BRUKSANVISNINGER FOR FREMTIDIG REFERANSE
Begrepet ”elektrisk verktøy” i advarslene nedenfor
henviser til et strømdrevet (med ledning) elektrisk
verktøy eller batteridrevet (uten ledning) elektrisk
verktøy.
1) SIKKERHET PÅ ARBEIDSPLASSEN
a) Pass på at arbeidsplassen er ren og godt
belyst. Rotete eller mørke områder øker faren
for ulykker.
Bruk ikke elektriske verktøy i eksplosive
omgivelser, f.eks. nær antennelig væske,
gass eller støv. Elektriske verktøyer
produserer gnister som kan antenne støv
eller gass.
Barn og tilskuere skal holdes på god
avstand ved bruk av elektriske verktøyer.
Forstyrrelser kan forårsake at en mister
oversikten.
2) SIKKERHET VED BRUK AV ELEKTRISITET
a) Støpslene på elektriske verktøy må passe
i stikkontaktene. Endre aldri et støpsel.
Bruk ikke tilpasningsstøpsler på jordede
elektriske verktøy. Uendrede støpsler og
stikkontakter som passer kravene, reduserer
risikoen for elektrisk støt.
b) Unngå å berøre jordede flater som rør,
radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Hvis
kroppen er jordet, øker faren for elektrisk støt.
c) Utsett ikke elektriske verktøy for regn eller
fuktighet. Hvis vann kommer inn i et elektrisk
verktøy, øker faren for elektrisk støt.
d) Vær ikke hardhendt med ledningen.
Bruk ikke ledningen til å bære, dra eller
frakople det elektriske verktøyet. Hold
ledningen på god avstand fra varme,
olje, skarpe kanter eller bevegelige deler.
Skadde eller sammenviklede ledninger øker
faren for elektrisk støt.
e) Ved utendørs bruk av det elektriske
verktøyet skal du bruke en skjøteledning
som er beregnet på utendørs bruk. Bruk
av ledning som er beregnet på utendørs bruk
reduserer faren for elektrisk støt.
f) Hvis du må bruke et elektrisk verktøy i
fuktige omgivelser, bruk en strømkilde
med jordfeilbryter (RCD). Bruk av
jordfeilbryter reduserer faren for elektrisk støt.
3) PERSONSIKKERHET
a) Vær oppmerksom, følg med på det du
gjør, og bruk sunn fornuft når du bruker
et elektrisk verktøy. Bruk ikke elektriske
verktøy hvis du er trøtt eller sliten eller har
brukt narkotika, alkohol eller legemidler.
Et øyeblikks uoppmerksomhet er nok til å
forårsake alvorlig personskade.
b) Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid
vernebriller. Bruk av verneutstyr som
støvmasker, glidesikre sko, hjelm og
hørselsvern der det trengs, reduserer faren
for personskade.
c) Unngå utilsiktet oppstarting. Påse at
bryteren er i AV-posisjon før du kopler til
strømmen og/eller batteripakken, samt tar
opp eller bærer verktøyet. Hvis du bærer
elektriske verktøy med fingeren på bryteren
61
NORSK
d)
e)
f)
g)
eller setter støpselet i stikkontakten mens
bryteren er på, øker du faren for ulykker.
Fjern eventuelle justeringsnøkler før
du slår på det elektriske verktøyet. En
skrunøkkel som er festet til en roterende
del i det elektriske verktøyet, kan forårsake
personskade.
Strekk deg ikke for langt. Behold fotfestet
og god balanse til enhver tid. Dette gir
bedre kontroll over det elektriske verktøyet
hvis det skulle oppstå en uventet situasjon.
Kle deg skikkelig. Bruk ikke løstsittende
klær eller smykker. Hold hår, klær og
hansker på god avstand fra bevegelige
deler. Løstsittende klær, smykker og langt hår
kan sette seg fast i bevegelige deler.
Hvis verktøyet har tilkopling for
støvoppsamler eller støvavsug, skal du
påse at disse er tilkoplet og brukes på
riktig måte. Bruk av støvoppsamler kan
redusere farer som er forbundet med støv.
4) BRUK OG BEHANDLING AV ELEKTRISKE VERKTØY
a) Forsér ikke det elektriske verktøyet. Bruk
riktig elektrisk verktøy til jobben. Det riktige
verktøyet gjør jobben bedre og tryggere og
med den hastigheten som er det konstruert
for.
b) Bruk ikke det elektriske verktøyet hvis
det ikke går an å slå bryteren av og på.
Verktøy som ikke kan styres med bryteren, er
farlig og må repareres.
c) Ta støpselet ut av kontakten og/eller
ta batteripakken ut av det elektriske
verktøyet, før du foretar justeringer,
bytter tilbehør eller legger det bort
til oppbevaring. Slike forebyggende
sikkerhetstiltak reduserer faren for at det
elektriske verktøyet startes utilsiktet.
d) Oppbevar elektriske verktøy utilgjengelig
for barn, og la ikke personer som
ikke er kjent med verktøyet eller disse
anvisningene, bruke verktøyet. Elektriske
verktøy er farlige i hendene på ukyndige
brukere.
e) Vedlikehold av elektriske verktøy. Se etter
feiljusteringer eller binding i bevegelige
deler, skadde deler eller andre ting som
kan påvirke det elektriske verktøyets
funksjonalitet. Hvis det elektriske
verktøyet er skadet, skal det repareres
før bruk. Mange ulykker forårsakes av dårlig
vedlikeholdte elektriske verktøy.
f) Sørg for at skjæreverktøy alltid er
skarpe og rene. Med riktig vedlikeholdte
skjæreverktøy med skarpe skjærekanter
oppstår det sjeldnere bindinger. Slike verktøy
er dessuten lettere å håndtere.
62
g)
Bruk det elektriske verktøyet, tilbehør, bits
osv. i samsvar med disse anvisningene.
Ta også hensyn til arbeidsforholdene og
jobben som skal utføres. Det kan være
farlig å bruke det elektriske verktøyet til andre
oppgaver enn det som er tiltenkt.
5) SERVICE
a) Service på det elektriske verktøyet skal
utføres av en kvalifisert servicetekniker
som utelukkende bruker originale
reservedeler. Slik sørger du for å ivareta det
elektriske verktøyets sikkerhet.
Ekstra Sikkerhetsinstruksjoner for
Slipemaskiner
• Hold det elektriske verktøyet i isolerte
gripeoverflater når du utfører operasjoner
hvor kutteverktøyet kan komme i kontakt
med skjulte ledninger eller egen ledning.
Kontakt med en strømførende ledning vil føre til
at eksponerte metalldeler til verktøyet også blir
strømførende, og kan gi operatøren støt.
• Vær spesielt forsiktig ved sliping av enkelte
tresorter (for eksempel bøk og eik) og metall
som kan avgi giftig støv. Bruk støvmaske som er
spesielt beregnet på å beskytte mot giftig støv
og gass, og sørg for at personer i eller rundt
arbeidsområdet også er beskyttet.
• Bruk dette verktøyet i et område med god
ventilasjon ved sliping av jernholdige metaller.
Bruk ikke verktøyet i nærheten av antennbare
væsker, gasser eller støv. Gnister eller varme
partikler fra slipingen eller motorbørstene kan
antenne brennbare materialer.
• Hold elektroverktøyet i gripeoverflatene
fordi beltet kan komme i kontakt med sin
egen ledning. Å kappe en strømførende
ledning kan føre til at eksponerte metalldeler
på elektroverktøyet blir strømførende, og kan gi
brukeren støt.
Sliping av Maling
ADVARSEL: Overhold gjeldende
forskrifter for sliping av maling. Vær
spesielt opmerksom på følgende:
1. Benytt, om mulig, alltid en støvsuger
for støvutsugning.
2. Vær spesielt forsiktig ved sliping av
som muligens inneholder bly.
– La ikke barn eller gravide kvinner
komme inn på arbeidsområdet.
– Alle personer som kommer inn
på arbeidsområdet må bruke en
spesialmaske som beskytter mot
støv og damper fra blymaling.
NORSK
– Ikke spis, drikk eller røyk på
arbeidsområdet.
3. Fjern støvpartikler og alt annet avfall
på en forsvarlig måte.
Annen risiko
• Sjekk at det ikke har oppstått skade på
verktøyet, delene eller tilbehøret under transport.
• Ta deg tid til å lese og gjøre deg godt kjent med
brukerhåndboken før du tar verktøyet i bruk.
Beskrivelse (fig. 1)
Selv om alle gjeldende sikkerhetsforskrifter følges
og sikkerhetsvern brukes, er det ikke mulig å unngå
visse typer risiko. Disse er:
ADVARSEL: Verktøyet eller delene
må aldri endres. Dette kan medføre
materielle skader eller personskader.
– Svekking av hørsel.
a. Strømbryter
– Risiko for personlig skade på grunn av flyvende
partikler.
b. Hastighetskontroll (DW650E)
– Risiko for brannsår på grunn av tilbehør som blir
varme i løpet av drift.
d. Klemfjær
– Risiko for personlig skade på grunn av forlenget
bruk.
– Fare for personskade som følge av skadelig,
giftig støv under pussing.
– Fare for personskade hvis du tar på pusseflaten,
eller skaftet til denne.
Markeringer på verktøyet
De følgende bildene er vist på verktøyet:
Les brukerhåndboken før bruk.
c. Låseknapp
e. Slipebånd
f. Båndsentreringsknapp
g. Støvpose
h. Adapter for avsuging av støv
i.. Styrehåndtak
j. Rullaksel
k. Rull
l. Klemspak
TILTENKT BRUK
DEWALT båndslipemaskin DW650 og DW650E har
blitt konstruert for raskt pussing av tre, metall og
plast i profesjonelle miljøer.
Bruk hørselsvern.
IKKE bruk under våte forhold eller i nærheten av
antennelige væsker eller gasser.
Bruk øyebeskyttelse.
Disse pussemaskinene er elektrisk verktøy for
profesjonelle.
DATOKODE PLASSERING (FIG. 1)
Datokoden (p), som også inkluderer
produksjonsåret, er trykket på huset.
Eksempel:
2010 XX XX
Produksjonsår
Pakkeinnhold
Pakken inneholder:
1 Båndslipemaskin
1 Støvpose
1 Adapter for avsuging av støv (ekstrautstyr)
1 Slipebånd
1 Sliperamme (ekstrautstyr)
1 brukerhåndbok
IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet.
Uerfarne operatører trenger tilsyn når de bruker dette
verktøyet.
Sikkerhet ved bruk av elektrisitet
Den elektriske motoren er bare beregnet på én
bestemt spenning. Sjekk alltid at spenningen i
strømforsyningen samsvarer med spenningen på
klassifiseringsskiltet.
Dette DEWALT-verktøyet er dobbelisolert
i samsvar med EN 60745. Det er derfor
ikke påkrevd med jordledning.
Dersom tilførselsledningen er skadet, må den
byttes i en spesialledning som fås via DEWALTserviceorganisasjon.
Bruk av skjøteledning
Hvis man trenger en skjøteledning, bruk en
godkjent 3-leder skjøteledning egnet for verktøyets
1 diagram
63
NORSK
strømforbruk (se tekniske data). Minimum størrelse
på lederen er 1.5 mm2; maksimum lengde er 30 m.
2. For effektiv støvutsuging tømmes støvposen når
den er fylt til ca. en tredjedel.
Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker en
kabeltrommel.
3. Fjern støvposen, åpne glidelåsen og rist støvet
forsiktig ut av posen.
MONTERING OG JUSTERING
ADVARSEL: Reduser risikoen for
personskade: Slå av verktøyet og
trekk ut strømledningen før du
monterer eller demonterer tilbehør,
justerer eller endrer konfigurasjoner
eller skal utføre reparasjoner. Påse
at utløserknappen står på AV. Utilsiktet
start kan forårsake personskade.
STØVUTSUGINGSADAPTER DE6502 (FIG. 5)
Skru støvutsugingsadapteren (h) på utløpet (o).
Bruk en støvsuger som er utformet i samsvar med
gjeldende regler om sponutslipp.
ADVARSEL: Ikke bruk en støvpose
eller støvutsuger uten skikkelig
gnistbeskyttelse når du sliper metall.
ADVARSEL:
• Ikke slip magnesium!
Bytting og Sentrering av Slipebåndet
(fig. 2, 3)
Din båndslipemaskin bruker 100 x 570 mm
slipebånd.
1. Plasser verktøyet på siden med klemspaken (l)
oppover.
2. Trekk klemspaken (l) oppover og til høyre.
3. Fjern slipebåndet (e).
4. Plasser et nytt slipebånd og sjekk at pilen på
slipebåndets innside peker i samme retning som
pilen på maskinen når de er på samme side av
rullene.
5 Trykk klemspaken tilbake.
6. Slå PÅ maskinen og drei
båndsentreringsknappen (f) inntil slipebåndet er
sentrert på rullen (k).
ADVARSEL: Slipebåndet må aldri
stikke frem på baksiden! Slipebåndet er i
høyde med slipeoverflaten (se pile).
Innstilling av Den Elektroniske
Turtall-Regulatoren (fig. 1)
DW650E
Drei hastighetskontrollen (b) til den ønskede
stillingen. Jo høyere nummeret, jo høyere
båndhastigheten.
• Bruk ikke grovt pussepapir på
overflater av rent metall.
BRUK
Bruksanvisninger
ADVARSEL: For å redusere
risikoen for alvorlig personskade,
slå av verktøyet og koble det
fra strømkilden før du foretar
eventuelle justeringer eller fjerner/
installerer tilleggsutstyr eller
tilbehør.
ADVARSEL: Følg alltid
sikkerhetsanvisninger og gjeldende
forskrifter.
• Sjekk at alle materialer som skal
slipes alltid er godt fastsatt.
• Trykk kun lett på arbeidsstykket.
Sliping (fig. 1)
Et styrehåndtak (i) er montert for optimal kontroll
over båndslipemaskinen når den brukes uten stativ.
1. Start med det groveste slipebånd.
2. Beveg båndslipemaskinen i lange, feiende
bevegelser.
3. Kontroller arbeidet regelmessig.
Korrekt plassering av hendene
(fig. 6)
Støvavsug
STØVPOSE (FIG. 4)
1. Trykk på fjæren (m) til støvposen (g) og slipp
den mellom monteringsringene (n).
64
ADVARSEL: For å redusere faren for
alvorlig personskade, skal man ALLTID
ha hendene i korrekt posisjon, som vist.
ADVARSEL: For å redusere faren for
personskade, skal man ALLTID holde
godt fast, for å være forberedt på en
plutselig reaksjon.
NORSK
Korrekt håndposisjon krever en hånd på
hovedhåndtaket (aa), med den andre hånden på
verktøyets styrehåndtak (i) som vist.
Skru PÅ og AV (fig. 1)
Å slå PÅ: trykk på AV/PÅ-bryteren (a).
For kontinuerlig drift, trykk også på låseknappen (c).
Når maskinen går i kontinuerlig drift, stanses den
med et rask trykk på strømbryteren, som deretter
slippes. Skru alltid AV maskinen når arbeidet er
avsluttet og før støpselet tas ut av kontakten.
Din forhandler kan gi detaljerte opplysninger om
slipebånd.
VEDLIKEHOLD
Elektriske verktøy fra DEWALT er laget for
langtidsbruk med minimalt vedlikehold. Uavbrutt
og tilfredsstillende bruk avhenger av riktig bruk og
jevnlig verktøysvedlikehold.
ADVARSEL: For å redusere
faren for personskader, slå av
enheten og koble verktøyet fra
strømforsyningen før du installerer
eller tar av utstyr, før justering
eller skifte av oppsett, eller når du
foretar reparasjoner. Forsikre deg
om at utløserbryteren er i stillingen
AV. En utilsiktet oppstart kan føre til
personskader.
Smøring
Dette elektriske verktøyet trenger ikke smøring.
Rengjøring
ADVARSEL: Blås smuss og støv ut
av verktøyhuset med tørr luft så ofte
som du ser at smuss legger seg i og
rundt lufteåpningene. Bruk godkjent
øyebeskyttelse og godkjent støvmaske
når du utfører denne prosedyren.
ADVARSEL: Aldri bruk
oppløsningsmidler eller andre sterke
kjemikalier for rengjøring av ikkemetalliske deler av verktøyet. Disse
kjemikaliene kan svekke materialene
brukt i disse delene. Bruk en klut fuktet
kun med vann og mild såpe. Pass på at
det aldri kommer væske inn i verktøyet.
Legg aldri noen av verktøydelene i vann.
Tøm regelmessig støvposen eller rengjør
støvutsugingsadapteren.
Ekstrautstyr
ADVARSEL: Siden tilbehør som ikke
leveres av DEWALT ikke er testet med
dette produktet, kan det være farlig å
bruke slikt tilbehør. Reduser risikoen for
personskade ved å kun bruke tilbehør
som anbefales av DEWALT sammen
med dette produktet.
Ta kontakt med en forhandler for informasjon om
ekstrautstyr.
Miljøvern
Separat innsamling. Dette produktet
skal ikke kastes sammen med vanlig
husholdningsavfall.
Hvis du en dag finner ut at DEWALT-produktet
må skiftes eller du ikke lenger har bruk for det,
skal du ikke kaste det sammen med det vanlige
husholdningsavfallet. Sørg for at produktet innsamles
separat.
Separat innsamling av brukte produkter
og pakkematerialer gjør det mulig å
gjenvinne materialer og bruke dem på
nytt. Gjenbruk av gjenvunne materialer
reduserer forurensning og
etterspørselen etter råvarer.
Lokale forskrifter kan inneholde bestemmelser
om separat innsamling av elektriske produkter fra
hjemmet, ved søppelfyllinger eller hos forhandleren
når du kjøper et nytt produkt.
DEWALT har et anlegg for innsamling og gjenvinning
av DEWALT-produkter som ikke kan brukes lenger.
Send produktet til et autorisert servicesenter som
kan samle inn produkter på dine vegne og anvende
denne tjenesten.
Finn nærmeste autoriserte servicesenter ved å ta
kontakt med nærmeste DEWALT-kontor på adressen
som er oppført i denne brukerhåndboken. Du
finner også en liste over autoriserte servicesentre
for DEWALT og utførlig informasjon om service og
kontaktpersoner på Internett på www.2helpU.com.
65
NORSK
GARANTI
DEWALT er overbevist om kvaliteten på
produktene sine og tilbyr en enestående
garanti for profesjonelle brukere av
produktet. Denne garantierklæringen
kommer i tillegg til, og har på ingen
måte negativ innvirkning på, dine
kontraktsmessige rettigheter som
profesjonell bruker eller på dine lovfestede
rettigheter som privat, ikke-profesjonell
bruker. Garantien er gyldig innen områdene
tilhørende medlemslandene i den
Europeiske Union (EU) og det Europeiske
Frihandelsområdet (EFTA).
• 30-DAGERS RISIKOFRI
TILFREDSHETSGARANTI •
Dersom du ikke er helt tilfreds med
ytelsen til ditt DEWALT-verktøy, kan
du ganske enkelt returnere det innen
30 dager, komplett med alle de originale
komponentene slik du kjøpte det, til
innkjøpsstedet for å få full refusjon.
Produktet må ha blitt utsatt for rimelig
slitasje og kvittering må fremvises.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Dersom du har behov for vedlikehold eller
service på ditt DEWALT-verktøy i de første
12 månedene etter kjøpet, får du 1 service
gratis. Den vil gjennomføres gratis hos en
autorisert DEWALT reparatør. Kvittering må
fremvises. Inkluderer arbeid. Ekskluderer
tilbehør og reservedeler såfremt disse ikke
sviktet under garantien.
• ET ÅRS FULL GARANTI •
Dersom ditt DEWALT-produkt blir defekt
på grunn av material- eller produksjonsfeil
innen 12 måneder fra kjøpsdato, garanterer
DEWALT å bytte ut alle defekte deler
vederlagsfritt eller - etter vårt skjønn - å
erstatte enheten vederlagsfritt, forutsatt at:
• Produktet ikke har blitt feilaktig
anvendt;
• Produktet har blitt utsatt for rimelig
slitasje;
• Reparasjoner ikke er blitt forsøkt av
uautoriserte personer;
• Kvittering fremvises.
• Produktet returneres komplett med alle
originale komponenter.
66
Dersom du har et krav, kontakt
forhandleren eller finn nærmeste
autoriserte DEWALT reparatør i DEWALT
katalogen, eller kontakt ditt DEWALT
kontor på adressen som angitt i denne
bruksanvisningen. En liste av autoriserte
DEWALT reparatører og informasjon om
vår etter-salg service finner du på internett
under: www.2helpU.com.
PORTUGUÊS
LIXADORA DE CINTA
DW650/DW650E
emissão de vibrações poderá diferir. Isto
poderá aumentar significativamente o
nível de exposição ao longo do período
total de trabalho.
Parabéns!
Optou por uma ferramenta DEWALT. Anos de
experiência, desenvolvimento contínuo de produtos
e espírito inovador tornam a DEWALT num dos
parceiros de maior confiança para os utilizadores de
ferramentas eléctricas profissionais.
Uma estimativa do nível de exposição à
vibração também deverá ter em conta
o número de vezes que a ferramenta é
desligada ou está em funcionamento
mas sem executar tarefas. Isto poderá
reduzir significativamente o nível de
exposição ao longo do período total
de trabalho.
Dados técnicos
Voltagem
Tipo
Potência absorvida
Velocidade da correia
Superfície útil de trabalho
Comprimento da cinta
Largura da cinta
Extracção do pó
Peso
LPA (pressão sonora)
KPA (variabilidade da
pressão sonora)
LWA (potência sonora)
KWA (variabilidade da
potência sonora)
kg
DW650
230
6
1.010
380
100 x 110
560
100
saco para
o pó
6,3
DW650E
230
6
1.100
250–380
100 x 110
560
100
saco para
o pó
6,4
dB(A)
93
93
Definições: Directrizes de Segurança
dB(A)
dB(A)
3,0
101
3,0
101
As definições abaixo apresentadas descrevem o
grau de gravidade correspondente a cada palavra
de advertência. Leia cuidadosamente o manual e
preste atenção a estes símbolos.
dB(A)
3,3
3,3
V
W
m/min
mm
mm
mm
Valores totais de vibração (soma triaxial de vectores)
determinados segundo a norma EN 60745:
Valor de emissão de vibrações ah
ah =
m/s²
5,0
5,0
K de variabilidade = m/s²
1,5
1,5
O nível de emissão de vibrações apresentado neste
folheto informativo foi medido de acordo com um
teste padrão ilustrado em EN 60745 e pode ser
utilizado para comparar ferramentas. Pode ser
usado como uma avaliação preliminar do nível de
exposição.
ATENÇÃO: o nível de emissão de
vibrações declarado representa as
aplicações principais para as quais a
ferramenta foi concebida. Contudo, se a
ferramenta for utilizada para aplicações
diferentes, com acessórios diferentes
ou tiver uma má manutenção, o nível de
Identificar medidas de segurança
adicionais para proteger o operador dos
efeitos da vibração, tais como: cuidar
da ferramenta e dos acessórios, manter
as mãos quentes, organização dos
padrões de trabalho.
Fusíveis:
Europa
Ferramentas
de 230 V
10 amperes,
alimentação de rede
PERIGO: indica uma situação
iminentemente perigosa que, se não
for evitada, irá resultar em morte ou
lesões graves.
ATENÇÃO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se não for
evitada, poderá resultar em morte ou
lesões graves.
CUIDADO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se não
for evitada, poderá resultar em lesões
ligeiras ou moderadas.
AVISO: indica uma prática (não
relacionada com ferimentos) que,
se não for evitada, poderá resultar em
danos materiais.
Indica risco de choque eléctrico.
Indica risco de incêndio.
67
PORTUGUÊS
Perigo de explosão.
Declaração de conformidade da CE
DIRECTIVA “MÁQUINAS”
DW650/DW650E
A DEWALT declara que os produtos descritos em
“dados técnicos” se encontram em conformidade
com as seguintes normas e directivas: 2006/42/CE,
EN 60745-1 e EN 60745-2-4.
Além disso, estes produtos também se encontram
em conformidade com a Directiva 2004/108/CE.
Para obter mais informações, contacte a DEWALT
através da morada indicada em seguida ou consulte
o verso do manual.
O abaixo assinado é responsável pela compilação
do ficheiro técnico e faz esta declaração em nome
da DEWALT.
Horst Grossmann
Vice-presidente da Divisão de Engenharia e
Desenvolvimento de Produtos
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemanha
31.12.2009
ATENÇÃO: Para reduzir o risco de
ferimentos, leia o manual de instruções.
Avisos de Segurança Gerais relativos
às Ferramentas Eléctricas
ATENÇÃO!: Leia todos os avisos
e instruções de segurança. O não
seguimento dos avisos e instruções
pode resultar em choque eléctrico,
incêndio e/ou ferimentos graves.
68
GUARDE TODOS OS AVISOS E INSTRUÇÕES
PARA FUTURA REFERÊNCIA
Em todos os avisos que se seguem, o termo
“ferramenta eléctrica” refere-se à sua ferramenta
accionada por alimentação da rede eléctrica (com
fio) ou por bateria (sem fio).
1) SEGURANÇA DA ÁREA DE TRABALHO
a) Mantenha a área de trabalho limpa e bem
iluminada. As áreas desorganizadas ou
escuras são propensas a acidentes.
b) Não utilize as ferramentas eléctricas em
ambientes explosivos, nomeadamente na
presença de líquidos, gases ou poeiras
inflamáveis. As ferramentas eléctricas criam
faíscas que poderão inflamar as poeiras ou
os fumos.
c) Mantenha as crianças e outras pessoas
à distância quando utilizar a ferramenta
eléctrica. As distracções podem levar à
perda de controlo.
2) SEGURANÇA ELÉCTRICA
a) As fichas das ferramentas eléctricas
têm de ser compatíveis com a tomada.
Nunca modifique a ficha de forma
alguma. Não utilize fichas adaptadoras
com ferramentas eléctricas ligadas à
terra. Fichas não modificadas e tomadas
compatíveis reduzem o risco de choque
eléctrico.
b) Evite o contacto corporal com superfícies
ligadas à terra, como tubos, radiadores,
fogões e frigoríficos. Se o seu corpo estiver
ligado à terra, o risco de choque eléctrico é
maior.
c) Não exponha as ferramentas eléctricas
à chuva ou a condições de humidade. A
entrada de água numa ferramenta eléctrica
aumenta o risco de choque eléctrico.
d) Não utilize indevidamente o cabo. Nunca
o utilize para carregar, arrastar ou desligar
a ferramenta eléctrica. Mantenha o cabo
afastado de calor, óleo, pontas afiadas ou
peças em movimento. Cabos danificados
ou emaranhados aumentam o risco de
choque eléctrico.
e) Ao operar a ferramenta eléctrica fora de
casa, utilize uma extensão adequada para
a utilização ao ar livre. A utilização de um
cabo adequado para o ar livre reduz o risco
de choque eléctrico.
f) Se não for possível evitar trabalhar
com uma ferramenta eléctrica num
local húmido, utilize uma alimentação
protegida por um dispositivo de corrente
residual (DCR). A utilização de um DCR
reduz o risco de choque eléctrico.
PORTUGUÊS
3) SEGURANÇA PESSOAL
a) Mantenha-se atento, preste atenção ao
que está a fazer e faça uso de bom senso
ao operar uma ferramenta eléctrica.
Não utilize uma ferramenta eléctrica
quando estiver cansado ou sob o efeito
de drogas, álcool ou medicamentos. Um
momento de desatenção durante a utilização
de ferramentas eléctricas poderá resultar em
ferimentos graves.
b) Use equipamento de protecção
pessoal. Use sempre protecção ocular.
O equipamento de protecção, como
máscara anti-poeira, sapatos de segurança
antiderrapantes, capacete de segurança ou
protecção auricular, usado nas condições
apropriadas, reduz o risco de lesões.
c) Evite um accionamento acidental.
Certifique-se de que o interruptor esteja
na posição de desligado antes de ligar
a fonte de alimentação eléctrica e/
ou bateria ou antes de levantar ou
transportar a ferramenta. Se mantiver o
dedo sobre o interruptor ao transportar a
ferramenta eléctrica ou se ligar aparelhos
que estejam com o interruptor ligado, poderá
originar acidentes.
d) Retire qualquer chave de ajuste ou chave
de porcas antes de ligar a ferramenta
eléctrica. Uma chave de porcas ou chave
de ajuste colocada numa parte móvel do
aparelho poderá resultar em lesões.
e) Não se estique demasiado. Mantenha-se
sempre em posição firme e equilibrada.
Desta forma, será mais fácil controlar o
aparelho em situações inesperadas.
f) Use roupa apropriada. Não use roupa
larga nem jóias. Mantenha o cabelo,
roupa e luvas afastados de partes em
movimento. Roupas largas, jóias ou cabelos
compridos podem ficar presos nas peças em
movimento.
g) Se for prevista a montagem de
dispositivos de aspiração de pó e de
dispositivos de recolha, assegure-se de
que estejam ligados e sejam utilizados
correctamente. A utilização de dispositivos
de recolha do pó pode reduzir os riscos
provocados por poeiras.
4) UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS
ELÉCTRICAS
a) Não sobrecarregue a ferramenta eléctrica.
Utilize a ferramenta eléctrica correcta
para o seu trabalho. A ferramenta eléctrica
adequada fará um trabalho melhor e mais
seguro ao ritmo para que foi concebida.
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Não utilize a ferramenta eléctrica se o
interruptor não puder ser ligado nem
desligado. Qualquer ferramenta eléctrica
que não possa ser controlada através do
interruptor de ligar e desligar é um perigo e
tem de ser reparada.
Retire a ficha da tomada e/ou a bateria
da ferramenta eléctrica antes de efectuar
quaisquer ajustes no aparelho, substituir
acessórios ou armazenar a ferramenta
eléctrica. Estas medidas de segurança
evitam que a ferramenta eléctrica seja ligada
acidentalmente.
Guarde as ferramentas eléctricas que
não estiverem a ser utilizadas fora do
alcance de crianças e não permita que o
aparelho seja utilizado por pessoas não
familiarizadas com o mesmo ou com
estas instruções. As ferramentas eléctricas
são perigosas nas mãos de pessoas sem
formação.
Faça a manutenção das ferramentas
eléctricas. Verifique se as partes móveis
do aparelho estão alinhadas e não
emperram, se existem peças partidas ou
danificadas e qualquer outra situação
que possa interferir com o funcionamento
do aparelho. Caso existam peças
danificadas, devem ser reparadas antes
da utilização do aparelho. Muitos acidentes
têm como causa a manutenção insuficiente
das ferramentas eléctricas.
Mantenha as ferramentas de corte
sempre afiadas e limpas. Ferramentas de
corte devidamente tratadas, com arestas
de corte afiadas, emperram com menos
frequência e controlam-se com maior
facilidade.
Utilize a ferramenta eléctrica, os
acessórios e as peças, etc., de acordo
com estas instruções, tendo em conta
as condições de trabalho e a tarefa a
ser efectuada. A utilização da ferramenta
eléctrica para fins diferentes dos previstos
poderá resultar em situações perigosas.
5) ASSISTÊNCIA
a) A sua ferramenta eléctrica só deve
ser reparada por pessoal qualificado
e só devem ser utilizadas peças
sobressalentes originais. Desta forma,
é assegurada a segurança da ferramenta
eléctrica.
69
PORTUGUÊS
3. Retire o pó e outras sujidades de
uma maneira adequada.
Instruções de Segurança Adicionais
Para Lixadoras
• Segure a ferramenta eléctrica pelas
superfícies isoladas específicas para o efeito
ao efectuar um trabalho em que o acessório
da mesma possa entrar em contacto com
fios ocultos ou com o próprio cabo da
ferramenta. O contacto com um fio com
tensão eléctrica irá fazer com que as peças
de metal expostas da ferramenta conduzam
electricidade e electrocutem o utilizador.
• Tenha especial atenção ao lixar alguns tipos
de madeira (por exemplo, faia, carvalho) e
de metal que podem produzir pó tóxico. Use
uma máscara especificamente concebida
para a protecção contra pó tóxico e fumos
e assegure-se de que todas as pessoas que
se encontram ou estão a entrar na área de
trabalho também estão protegidas.
• Utilize esta ferramenta numa área bem
ventilada quando lixar metais ferrosos. Não
opere a ferramenta perto de poeira, gases ou
líquidos inflamáveis. Faíscas ou lascas quentes
provenientes da lixa ou de descarga eléctrica
de escovas motoras podem incendiar materiais
combustíveis.
Riscos residuais
Apesar da aplicação dos regulamentos de
segurança relevantes e da implementação de
dispositivos de segurança, certos riscos residuais
não podem ser evitados. Estes incluem:
– Deficiência auditiva.
– Risco de lesões pessoais devido a partículas
projectadas.
– Risco de queimaduras devido ao aquecimento
dos acessórios durante a operação.
– Risco de lesões pessoais devido a uso
prolongado.
– Risco de ferimentos causados por partículas
tóxicas nocivas ao lixar determinadas peças de
trabalho.
– Risco de ferimentos ao tocar no veio do rolo ou
no rolo.
Marcações na ferramenta
Os seguintes pictogramas são mostrados na
ferramenta.
Ler o manual de instruções antes de
utilizar.
• Segure a ferramenta eléctrica pelas
superfícies de fixação, uma vez que a
correia pode entrar em contacto com o
respectivo cabo. O corte de um fio com
tensão eléctrica poderá fazer com que as peças
de metal expostas da ferramenta conduzam
electricidade e electrocutem o utilizador.
Lixar de Superfícies Pintadas
ATENÇÃO: Observe as regulações
para lixadela de tintas. Dedique atenção
ao seguinte:
1. Use sempre que possível o sistema
de aspiração de pó.
2. Tenha cuidado especial ao lixar
superfícies com tinta à base de
chumbo:
– Crianças e mulheres grávidas não
devem entrar no recinto onde se
trabalha.
– Todas as pessoas que entrem
no recinto de trabalho devem ter
uma máscara especial destinada a
proteger contra tinta de chumbo
e gases.
– Não coma, beba ou fume no
recinto de trabalho.
70
Usar protectores auriculares.
Usar protectores oculares.
POSIÇÃO DO CÓDIGO DE DATA (FIG. 1)
O Código de data (p), o qual também inclui o
ano de fabrico, está impresso na superfície do
equipamento.
Exemplo:
2010 XX XX
Ano de fabrico
Conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Saco de pó
1 Saco para o pó
1 Adaptador de extracção de poeira (opcional)
1 Cintas de lixagem
PORTUGUÊS
1 Estrutura de lixagem (opcional)
1 Manual de instruções
1 Desenho dos componentes destacados
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os
acessórios apresentam sinais de danos que
possam ter ocorrido durante o transporte.
• Leia atentamente e compreenda na íntegra este
manual antes de utilizar a ferramenta.
Descrição (fig. 1)
ATENÇÃO: nunca modifique a ferramenta
eléctrica nem qualquer das suas peças.
Podem ocorrer danos ou lesões.
a. Interruptor ON/OFF
b. Botão de controlo da velocidade (DW650E)
c. Botão de bloqueio do interruptor
d. Mola de fixação
e. Cinta de lixagem
f. Botão para centrar a cinta
g. Saco para o pó
h. Adaptador de extracção de poeira
i. Punho para manobrar
j. Eixo do rolo
k. Rolo
l. Alavanca de fixação
UTILIZAÇÃO ADEQUADA
As lixadora de cinta DW650 e DW650E da DEWALT
foram concebidas para lixar rapidamente madeira,
metal e plástico num ambiente profissional.
NÃO utilize estas ferramentas em ambientes
húmidos ou na presença de gases ou líquidos
inflamáveis.
Estas lixadoras são ferramentas eléctricas
profissionais.
NÃO permita que crianças entrem em contacto
com as mesmas. É necessária supervisão
quando estas ferramentas forem manuseadas por
utilizadores inexperientes.
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido apenas para uma
voltagem específica. Verifique sempre se a tensão
da tomada de electricidade corresponde à voltagem
indicada na placa com os requisitos de alimentação
da ferramenta.
A sua ferramenta da DEWALT possui
isolamento duplo, em conformidade com
a norma EN 60745. Por conseguinte, não
é necessária qualquer ligação à terra
Se o cabo de alimentação estiver danificado, este
tem de ser substituído por um cabo especialmente
preparado, disponível através dos centros de
assistência da DEWALT.
Utilizar uma extensão
Se for necessário utilizar uma extensão, use uma
extensão aprovada com 3 núcleos, adequada
para a potência de alimentação desta ferramenta
(consulte os dados técnicos). O diâmetro mínimo do
fio condutor é 1.5 mm2; o comprimento máximo da
extensão é 30 m.
Ao utilizar uma bobina de cabo, desenrole sempre o
cabo na íntegra.
MONTAGEM E AJUSTES
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos, desligue a unidade e
retire a respectiva ficha da tomada
de electricidade antes de instalar e
retirar acessórios, ajustar ou alterar
a configuração do equipamento
ou efectuar reparações. Certifiquese de que o gatilho se encontra na
posição de ferramenta desligada. Um
accionamento acidental da ferramenta
pode causar ferimentos.
Substituir e Centrar a Cinta de
Lixagem (fig. 2, 3)
A sua Lixadora de Cinta utiliza cintas de lixagem de
100 x 570 mm.
1. Coloque a ferramenta de lado com a alavanca
de fixação (l) voltada para cima.
2. Puxe a alavanca de fixação (l) para cima e para
a direita.
3. Retire a cinta de lixagem (e).
4. Coloque uma cinta de lixagem nova
certificandose de que a seta no interior da cinta
de lixagem aponta na mesma direcção da seta
da máquina quando estiverem do mesmo lado
dos rolos.
5 Empurre a alavanca de fixação para trás.
6. Ligue a máquina e rode o botão para centrar a
cinta (f) até a cinta de lixagem ficar centrada no
rolo (k).
71
PORTUGUÊS
ATENÇÃO: A cinta de lixagem nunca
deve sair fora na parte posterior! A cinta
de lixagem é nivelada com a superfície
de lixagem (ver seta).
Regulação Electrónica de Velocidade
(fig. 1)
DW650E
Rode o botão de controlo da velocidade (b) para
a posição desejada. Quanto mais elevado for o
número, maior é a velocidade da cinta.
Extracção do Pó
SACO PARA O PÓ (FIG. 4)
1. Aperte a mola (m) do saco para o pó (g) e
liberte-o entre os anéis de fixação (n).
2. Para uma eficiente extracção do pó, esvazie o
saco para o pó quando estiver cheio em cerca
de um terço.
3. Retire o saco para o pó, abra o fecho e sacuda
suavemente o saco para o pó.
ADAPTADOR PARA EXTRACÇÃO DO PÓ (FIG. 5)
Aparafuse o adaptador para extracção do pó (h) à
saída (o).
Sempre que possível, use um extractor de poeiras
de acordo com as directivas aplicáveis tendo em
vista a emissão da serradura.
ATENÇÃO: Não utilize um saco para o
pó ou um extractor a vácuo sem uma
protecção adequada contra faíscas ao
lixar metal.
ATENÇÃO:
ATENÇÃO:
• respeite sempre as instruções
de segurança e os regulamentos
aplicáveis.
• Certifique-se de que todos os
materiais para lixar estão presos.
• Aplique apenas uma leve pressão na
peça de trabalho.
Lixagem (fig. 1)
Foi fornecido um punho para manobrar (i) para se
obter um melhor controlo da ferramenta aquando da
utilização da Lixadora de Cinta sem o suporte fixo.
1. Comece com o tamanho de abrasivo mais
grosso.
2. Mova a lixadora de cinta em movimentos
longos e circulares.
3. Verifique a peça de trabalho em
intervalos curtos.
Posição correcta das mãos (fig. 6)
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos graves, utilize SEMPRE
a ferramenta com as suas mãos na
posição correcta (exemplificada na
figura).
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos graves, segure SEMPRE
a ferramenta com segurança,
antecipando uma reacção súbita por
parte da mesma.
O posicionamento adequado das mãos requer a
colocação de uma mão no punho principal (aa) e a
outra mão no punho de orientação (i) da ferramenta,
tal como indicado.
• Não lixe magnésio!
Ligar ON e Desligar OFF (fig. 1)
• Não utilize lixa grossa em superfícies
de metal puro.
Para ligar: pressione o interruptor ON/OFF (ligado/
desligado)(a).
FUNCIONAMENTO
Para um funcionamento contínuo, pressione
também o botão de bloqueio (c).
Instruções de utilização
Para parar a ferramenta quando esta se encontrar
em operação contínua, prima brevemente o
interruptor “ON/OFF” e volte a soltá-lo. Desligue
sempre a ferramenta quando acabar de trabalhar e
antes de desligar da rede.
ATENÇÃO: para reduzir o risco
de ferimentos graves, desligue
a ferramenta e, em seguida,
desligue-a da fonte de alimentação
antes de efectuar quaisquer ajustes
ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios.
72
O seu revendedor pode fornecer informações
detalhadas acerca de folhas de lixagem.
PORTUGUÊS
MANUTENÇÃO
Esta ferramenta eléctrica DEWALT foi concebida
para o servir durante muito tempo com um mínimo
de manutenção. Uma operação satisfatória e
continuada depende do cuidado a ter com a
ferramenta e a limpeza regular.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos, desligue a unidade e
retire a respectiva ficha da tomada
de electricidade antes de instalar e
retirar acessórios, ajustar ou alterar
a configuração do equipamento
ou efectuar reparações. Certifiquese de que o gatilho se encontra na
posição de ferramenta desligada. Um
accionamento acidental da ferramenta
pode causar ferimentos.
Lubrificação
Esta ferramenta eléctrica não requer lubrificação
adicional.
Limpeza
ATENÇÃO: Injecte ar seco para retirar a
sujidade e o pó do alojamento principal,
sempre que notar uma acumulação de
sujidade nos respiradores ou em torno
dos mesmos. Utilize uma protecção
adequada para os olhos e uma
máscara para o pó quando realizar esta
operação.
ATENÇÃO: Nunca utilize solventes ou
outros químicos agressivos para limpar
as partes não metálicas da ferramenta.
Estes químicos podem enfraquecer
os materiais utilizados nestas partes.
Utilize um pano humedecido apenas
com água e detergente suave. Nunca
permita que entre nenhum líquido na
ferramenta; nunca mergulhe qualquer
parte da ferramenta em líquido.
acessórios nesta ferramenta poderá ser
perigosa. Para reduzir o risco de lesão,
deverão utilizar-se apenas os acessórios
recomendados pela DEWALT com este
produto.
Consulte o seu revendedor para mais informações
acerca dos acessórios adequados.
Proteger o meio ambiente
Recolha de lixo selectiva. Este produto
não deve ser eliminado com o lixo
doméstico normal.
Se, um dia, o produto DEWALT tiver de ser
substituído ou já não tiver utilidade, não o elimine
com o lixo doméstico. Disponibilize este produto
para recolha selectiva.
A recolha selectiva de produtos usados
e embalagens permite que os materiais
sejam reciclados e novamente
utilizados. A reutilização de materiais
reciclados ajuda a prevenir a poluição
ambiental e reduz a procura de
matérias-primas.
Os regulamentos locais poderão permitir a recolha
selectiva de produtos eléctricos, em centros
municipais de resíduos ou através do revendedor do
novo produto.
A DEWALT disponibiliza um serviço de recolha e
reciclagem de produtos DEWALT quando estes
tiverem atingido o fim da sua vida útil. Para tirar
partido deste serviço, devolva o produto a qualquer
Centro de Assistência Técnica autorizado que
proceda à respectiva recolha em nome da DEWALT.
Poderá verificar a localização do Centro de
Assistência mais próximo contactando a delegação
DEWALT na morada indicada neste manual. Em
alternativa, encontrará uma lista dos Centros de
Assistência Técnica DEWALT e todas as informações
sobre o nosso serviço pós-venda disponíveis na
Internet em: www.2helpU.com.
Esvazie regularmente o saco para o pó ou limpe o
adaptador para extracção do pó.
Acessórios opcionais
ATENÇÃO: Uma vez que os acessórios
que não sejam os disponibilizados
pela DEWALT não foram testados
com este produto, a utilização de tais
73
PORTUGUÊS
GARANTIA
A DEWALT confia na qualidade dos seus
produtos e, como tal, oferece uma garantia
excepcional aos utilizadores profissionais
deste equipamento. Esta declaração de
garantia complementa os seus direitos
contratuais enquanto utilizador profissional
ou os seus direitos legais enquanto utilizador
privado não profissional, não os prejudicando,
seja de que forma for. A garantia é válida
nos Estados-membros da União Europeia e
nos países-membros da Zona Europeia de
Comércio Livre.
• GARANTIA DE SATISFAÇÃO DE 30 DIAS •
Se não estiver completamente satisfeito
com o desempenho da sua ferramenta da
DEWALT, basta devolvê-la ao revendedor
no prazo de 30 dias, juntamente com
a respectiva embalagem e todos os
componentes originais, para obter um
reembolso total ou trocá-la por outra
ferramenta. O produto apenas poderá ter
sido sujeito a um desgaste normal, sendo
necessário apresentar uma prova de compra.
• CONTRATO DE UM ANO DE
ASSISTÊNCIA GRATUITA •
Se necessitar de manutenção ou assistência
para a sua ferramenta DEWALT, num
período de 12 meses após a respectiva
data de compra, terá direito a um visita de
assistência gratuita. Esta visita será efectuada
gratuitamente num agente de reparação
autorizado da DEWALT. Será necessário
apresentar uma prova de compra. Inclui
mão-de-obra. O serviço inclui a mãode- obra,
mas exclui quaisquer acessórios e peças
sobresselentes, a não ser que estes se
tenham avariado ao abrigo da garantia.
• GARANTIA TOTAL DE UM ANO •
Se o seu produto da DEWALT apresentar
um funcionamento anómalo resultante de
materiais ou mão-de-obra defeituosos num
período de 12 meses após a respectiva data
de compra, a DEWALT garante a substituição
gratuita de todas as peças defeituosas ou, de
acordo com o nosso critério, a substituição
gratuita da unidade, desde que:
• O produto não tenha sido utilizado
incorrectamente ou de forma abusiva;
• O produto apenas tenha sido sujeito a
um desgaste normal;
74
• Não tenham sido realizadas reparações
por pessoas não autorizadas;
• Seja apresentada uma prova de compra.
• O produto seja devolvido juntamente
com a respectiva embalagem e todos os
componentes originais
Se quiser apresentar uma reclamação,
contacte o seu revendedor ou verifique a
localização do seu agente de reparação
DEWALT mais próximo, indicado no
catálogo DEWALT ou contacte um escritório
da DEWALT na morada indicada neste
manual. Poderá encontrar na Internet uma
lista dos agentes de reparação autorizados da
DEWALT, bem como os dados de contacto
completos do nosso serviço pós-venda no
site: www.2helpU.com
SUOMI
NAUHAHIOMAKONE
DW650/DW650E
Tärinälle altistumisen
ennakkoarvioinnissa on otettava
huomioon ajat, jolloin työkalun virta on
katkaistu, sekä ajat, jolloin työkalu on
käynnissä, mutta sillä ei työskennellä.
Tämä voi merkittävästi vähentää
kokonaistyöjakson aikaista altistustasoa.
Onnittelut!
Olet valinnut DEWALT-työkalun. Vuosien
kokemuksen, perusteellisen tuotekehittelyn
ja innovaation ansiosta DEWALT on yksi
luotettavimmista kumppaneista ammattityökalujen
käyttäjille.
Huomioi muut turvatoimenpiteet
käyttäjän suojelemiseksi tärinän
vaikutukselta, kuten: työkalun ja
lisävarusteiden huolto, käsien
pitäminen lämpiminä ja työjärjestyksen
organisoiminen.
Tekniset tiedot
Jännite
Tyyppi
Ottoteho
Nauhanopeus
Hiomapinta
Nauhan pituus
Nauhan leveys
Pölynpoisto
Paino
kg
DW650
230
6
1.010
380
100 x 110
560
100
pölypussi
6,3
DW650E
230
6
1.100
250–380
100 x 110
560
100
pölypussi
6,4
dB(A)
93
93
dB(A)
dB(A)
3,0
101
3,0
101
dB(A)
3,3
3,3
V
W
m/min
mm
mm
mm
LPA (äänenpaine)
KPA (äänenpaineen
vaihtelu)
LWA (ääniteho)
KWA (äänitehon
vaihtelu)
Tärinän kokonaisarvot (kolmiakselivektorisumma) EN 60745
-standardin mukaisesti:
Tärinän päästöarvo ah
ah =
m/s²
5,0
5,0
Vaihtelu K =
m/s²
1,5
1,5
Tässä tiedotteessa annettu tärinäarvo on mitattu
EN 60745 -määräyksen mukaisen standardoidun
testin mukaan. Arvon avulla työkaluja voidaan
verrata toisiinsa. Sitä voidaan käyttää altistumisen
ennakkoarviointiin.
VAROITUS: Ilmoitettu tärinäarvo vastaa
työkalun pääasiallisia käyttösovelluksia.
Jos työkalua käytetään muihin
sovelluksiin, eri lisävarusteiden
kanssa tai huonosti huollettuna,
tärinäarvot saattavat muuttua.
Tämä voi merkittävästi vähentää
kokonaistyöjakson aikaista altistustasoa.
Varokkeet:
Eurooppa
230 V:n työkalut
10 A, verkkovirran varoke
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Seuraavat määritelmät kuvaavat kunkin avainsanan
vakavuusastetta. Lue tämä ohjekirja ja kiinnitä
huomiota seuraaviin symboleihin:
VAARA: Ilmaisee välitöntä
vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei
voida välttää, seurauksena on
hengenmenetys tai vakava vamma.
VAROITUS: Ilmaisee mahdollista
vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei
voida välttää, seurauksena voi olla
hengenmenetys tai vakava vamma.
HUOMIO: Ilmaisee mahdollista
vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei voida
välttää, seurauksena voi olla vähäinen
tai keskinkertainen vamma.
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn,
joka ei välttämättä aiheuta
henkilövahinkoa mutta voi aiheuttaa
omaisuusvahingon.
Ilmaisee sähköiskun vaaraa.
Ilmaisee tulipalon vaaraa.
Räjähdysvaara.
75
SUOMI
EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus
KONEDIREKTIIVI
c)
DW650/DW650E
DEWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät
seuraavat määräykset: 2006/42/EC, EN 60745-1,
EN 60745-2-4.
Nämä tuotteet täyttävät myös direktiivin 2004/108/
EU vaatimukset. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden
DEWALTiin. Osoitteet näkyvät käyttöohjeen
takasivulla.
Allekirjoittaja vastaa teknisistä tiedoista ja antaa
tämän vakuutuksen DEWALTin puolesta.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
31.12.2009
VAROITUS: Vähennä tapaturmavaaraa
lukemalla ohje.
Yleiset sähkölaitteita koskevat
turvavaroitukset
VAROITUS! Lue kaikki
turvallisuusvaroitukset ja -ohjeet.
Varoitusten ja ohjeiden noudattamatta
jättäminen saattaa aiheuttaa sähköiskun,
tulipalon ja/tai vakavan vamman.
TALLENNA KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET
MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN
Käsite ”moottorityökalu” viittaa kaikissa seuraavissa
varoituksissa verkkokäyttöiseen (johdolliseen)
moottorityökaluun tai akkukäyttöiseen (johdottomaan)
moottorityökaluun.
1) TYÖALUEEN TURVALLISUUS
a) Pidä työalue puhtaana ja hyvin valaistuna.
Epäjärjestyksessä olevat tai pimeät alueet
voivat aiheuttaa onnettomuuksia.
b) Älä käytä moottorityökaluja
räjähdysalttiissa ympäristössä, esimerkiksi
tilassa, jossa on syttyviä nesteitä, kaasuja
76
tai pölyä. Moottorityökaluista syntyy
kipinöitä, jotka voivat sytyttää pölyn tai kaasut
palamaan.
Pidä lapset ja sivulliset poissa lähettyviltä,
kun käytät moottorityökalua.Häiriötekijät
voivat aiheuttaa laitteen hallinnan
menetyksen.
2) SÄHKÖTURVALLISUUS
a) Moottorityökalujen pistokkeiden on
sovittava pistorasiaan. Älä koskaan tee
pistokkeisiin mitään muutoksia. Älä
käytä maadoitetuissa koneissa mitään
sovitinpistokkeita. Modifioimattomat
pistokkeet ja niihin sopivat pistorasiat
vähentävät sähköiskun vaaraa.
b) Vältä koskettamasta maadoitettuja pintoja,
kuten putkia, lämpöpattereita, liesiä tai
jääkaappeja. Sähköiskun vaara kasvaa, jos
kehosi maadoittuu.
c) Älä jätä moottorityökaluja sateeseen tai
märkään paikkaan. Työkalun sisään menevä
vesi lisää sähköiskun vaaraa.
d) Älä käytä johtoa väärin. Älä koskaan
kanna tai vedä työkalua sähköjohdosta
äläkä irrota sitä pistorasiasta johdosta
vetämällä. Älä anna sähköjohdon
koskea kuumiin pintoihin, öljyyn, teräviin
reunoihin tai liikkuviin osiin. Vaurioituneet
tai sotkeutuneet johdot lisäävät sähköiskun
riskiä.
e) Kun käytät moottorityökalua ulkona,
käytä ulkokäyttöön sopivaa jatkojohtoa.
Ulkokäyttöön soveltuvan sähköjohdon käyttö
vähentää sähköiskun riskiä.
f) Jos moottorityökalun käyttöä kosteassa
paikassa ei voida välttää, on käytettävä
jäännösvirtalaitteella (RCD) suojattua
virtalähdettä. Jäännösvirtalaitteen käyttö
vähentää sähköiskun vaaraa.
3) HENKILÖKOHTAINEN TURVALLISUUS
a) Ole valppaana, katso, mitä teet, ja käytä
tervettä järkeä moottoroitua työkalua
käyttäessäsi. Älä käytä moottorityökalua
väsyneenä tai huumeiden, alkoholin
tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
Tarkkaavaisuuden herpaantuminen työkalua
käytettäessä saattaa johtaa vakaviin
henkilövahinkoihin.
b) Käytä henkilösuojaimia. Käytä aina
silmäsuojaimia. Sellaiset turvavarusteet,
kuten pölynaamari, liukastumista estävät
kengät, kypärä tai korvasuojaimet
olosuhteiden niitä vaatiessa vähentävät
henkilövahinkoja.
c) Estä tahaton käynnistäminen. Varmista,
että kytkin on pois-asennossa ennen
työkalun yhdistämistä virtalähteeseen
SUOMI
d)
e)
f)
g)
ja/tai akkupakkaukseen tai ennen kuin
tartut työkaluun. Työkalun kantaminen
sormi kytkimellä tai pistokkeen työntäminen
pistorasiaan, kun kytkin on päälle kytkettynä,
voi aiheuttaa onnettomuuksia.
Poista mahdolliset säätö- tai kiintoavaimet
ennen työkalun käynnistämistä. Pyörivään
osaan jäänyt kiinto- tai säätöavain saattaa
aiheuttaa henkilövahinkoja.
Älä kurottele. Huolehdi siitä, että
sinulla on koko ajan tukeva jalansija
ja hyvä tasapaino. Näin voit paremmin
hallita moottoroidun työkalun käytön
odottamattomissa tilanteissa.
Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita
äläkä koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja
käsineet poissa liikkuvista osista. Löysät
vaatteet, korut tai pitkät hiukset voivat tarttua
liikkuviin osiin.
Jos laitteella voi kerätä ja poistaa pölyä,
varmista, että nämä toiminnot ovat
kytkettyinä ja että käytät niitä oikein.
Pölynkeräysjärjestelmän käyttö voi vähentää
pölyn aiheuttamia vaaroja.
4) MOOTTORITYÖKALUN KÄYTTÖ JA HUOLTO
a) Älä käytä moottorityökalua väkisin. Käytä
tarkoitukseesi soveltuvaa työkalua. Teet
työn paremmin ja turvallisemmin työkalulla,
kun käytät sille tarkoitettua nopeutta.
b) Älä käytä moottorityökalua, jos virtakytkin
ei kytke sitä päälle ja pois päältä. Työkalut,
joita ei voida hallita kytkimellä, ovat vaarallisia,
ja ne on korjattava.
c) Irrota pistoke virtalähteestä ja/tai
akkupakkaus työkalusta ennen kuin teet
mitään säätöjä, vaihdat lisävarusteita
tai varastoit moottorityökalun. Tällaiset
ehkäisevät turvatoimet alentavat vahingossa
käynnistymisen riskiä moottorityökalua
käytettäessä.
d) Varastoi moottorityökalut lasten
ulottumattomiin äläkä anna työkalua
sellaisten henkilöiden käyttöön, jotka eivät
ole sitä tottuneet käyttämään tai eivät ole
tutustuneet käyttöohjeisiin. Moottoroidut
työkalut ovat vaarallisia kouluttamattomien
käyttäjien käsissä.
e) Huolehdi moottoroitujen työkalujen
kunnosta. Tarkista, onko liikkuvissa osissa
väärä kohdistus tai takertelua, ovatko osat
rikkoutuneet tai vaikuttaako jokin muu
seikka mahdollisesti laitteen käyttöön.
Jos laite vaurioituu, korjauta se ennen
käyttöä. Monet onnettomuudet johtuvat
moottoroitujen työkalujen puutteellisesta
huollosta.
f)
g)
Pidä leikkaavat työkalut terävinä ja
puhtaina. Kunnolla huolletut leikkaavat
työkalut, joissa on terävät leikkausreunat,
takertelevat vähemmän ja ovat helpommin
hallittavissa.
Noudata moottorityökalujen, niiden
lisävarusteiden, työkalun kärkiosien
yms. käyttöohjeita ja ota huomioon
työolosuhteet ja suoritettava työ. Työkalun
käyttö muuhun kuin sille tarkoitettuun
tehtävään voi johtaa vaaratilanteeseen.
5) HUOLTO
a) Anna moottoroitu työkalu huollettavaksi
ammattikorjaajalle, joka käyttää
ainoastaan samanlaisia vaihto-osia. Näin
taataan moottorityökalun turvallisuus.
Hiomakoneiden Turvallista Käyttöä
Koskevia Lisäohjeita
• Jos laitteen terä voi osua piilotettuihin
sähköjohtoihin tai sen omaan sähköjohtoon,
tartu työkalun eristettyihin tarttumapintoihin.
Työkalun osuminen jännitteiseen johtoon tekee
sen paljaista metalliosista jännitteisiä, joten
käyttäjä voi saada sähköiskun.
• Ole erityisen varovainen, kun hiot tiettyjä
puulajeja (esimerkiksi pyökkiä ja tammea) ja
metallia, jotka voivat tuottaa myrkyllistä pölyä.
Käytä erityisesti myrkylliseltä pölyltä ja höyryiltä
suojaamaan suunniteltua pölynaamaria.
Varmista, että myös työalueella olevat tai
työalueelle tulevat henkilöt ovat suojautuneet
pölyltä.
• Käytä konetta hyvin ilmastoidussa tilassa
rautametalleja hiottaessa. Varmista, että konetta
ei käytetä palonarkojen nesteiden, kaasujen tai
pölyn läheisyydessä. Hiomisesta tai moottorin
kosketusvarresta saattaa singota kipinöitä tai
kuumia hiukkasia, jotka voivat sytyttää tulenarat
materiaalit palamaan.
• Pidä sähkötyökalua tarttumapinnoista,
koska laite saattaa osua omaan johtoonsa.
Jännitteisen johdon leikkaaminen tekee sen
paljaista metalliosista jännitteisiä, joten käyttäjä
voi saada sähköiskun.
Maalin hionta
VAROITUS: Noudata maalin hionnalle
asetettuja määräyksiä. Kiinnitä erityistä
huomiota seuraaviin asioihin:
1. Käytä pölynimuria pölynpoistoon
aina, kun se on mahdollista.
2. Toimi erityisen varovaisesti, kun hiot
maalia, joka saattaa olla lyijypohjaista:
77
SUOMI
– Estä lasten ja raskaana olevien
naisten pääsy työskentelypaikalle.
– Kaikkien työmaalla olevien
henkilöiden on käytettävä erityisesti
lyijymaaleja ja -pölyjä varten
suunniteltua hengityssuojainta.
– Syöminen, juominen ja
tupakanpoltto työmaalla on
kielletty.
3. Hävitä hiomapöly ja kaikki muut
irtojätteet turvallisesti.
Muut riskit
Asiaankuuluvien turvallisuusmääräysten
noudattamisesta ja turvalaitteiden käytöstä
huolimatta tiettyjä jäännösriskejä ei voida välttää.
Näitä ovat:
1 Pölynpoiston sovitin (lisävaruste)
1 Hiomanauhat
1 Hiomakehys (lisävaruste)
1 ohjekirja
1 rakennekaavio
• Tarkista, onko työkalussa, sen osissa tai
lisävarusteissa vaurioita, jotka ovat voineet
syntyä kuljetuksen aikana.
• Lue ennen työn aloittamista tämä ohjekirja
perusteellisesti, jotta ymmärrät sen sisällön.
Kuvaus (kuva 1)
VAROITUS: Älä koskaan tee muutoksia
sähkökäyttöiseen työkaluun tai
mihinkään sen osaan. Muutoin voi
aiheutua vaurioita tai henkilövahinkoja.
– kuulovamma
– loukkaantuminen lentävistä hiukkasista
– palovammat, jotka johtuvat käytön aikana
kuumentuvista työvälineistä
– pitkäaikaisesta käytöstä aiheutuvat
loukkaantumiset.
– Haitallinen hiontapöly voi aiheuttaa
henkilövahinkoja.
– Varteen tai laikkaan koskettaminen voi aiheuttaa
henkilövahingon.
a. Virrankatkaisija
b. Nopeudensäädin (DW650E)
c. Lukitusnuppi
d. Puristusjousi
e. Hiomanauha
f. Nauhan keskitysnuppi
g. Pölypussi
h. Pölynpoiston sovitin
i. Ohjauskahva
Työkalun merkinnät
Työkalussa esitetään seuraavat kuvamerkit:
j. Rullan kara
k. Rulla
l. Puristusvipu
Lue käyttöohje ennen käyttöä.
KÄYTTÖTARKOITUS
Käytä kuulosuojaimia.
Suojaa silmät.
DEWALT-nauhahiomakoneet DW650 ja DW650E on
tarkoitettu ammattikäyttöön puun, metallin tai muovin
hiomiseen nopeasti.
ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen
lähellä on syttyviä nesteitä tai kaasuja.
Nämä hiomakoneet on tarkoitettu ammattikäyttöön.
PÄIVÄMÄÄRÄKOODIN SIJAINTI (KUVA [FIG.] 1)
Päivämääräkoodi (p) on merkitty koteloon. Se
sisältää myös valmistusvuoden.
ÄLÄ ANNA lasten koskea niihin. Kokemattomat
henkilöt saavat käyttää tätä laitetta vain valvotusti.
Esimerkki:
Sähköturvallisuus
2010 XX XX
Valmistusvuosi
Pakkauksen sisältö
Pakkauksessa on:
1 Nauhahiomakone
1 Pölypussi
78
Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä. Tarkista
aina, että verkkovirran jännite vastaa tyyppikilpeen
merkittyä jännitettä.
Tämä DEWALT-työkalu on kaksoiseristetty
EN 60745 -säädösten mukaisesti, joten
maadoitusjohdinta ei tarvita.
SUOMI
Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella
johdolla, jonka voi hankkia DEWALTin huoltoorganisaation kautta.
Jatkojohdon käyttäminen
Jos on käytettävä jatkojohtoa, käytä tälle työkalulle
soveltuvaa 3-kaapelista jatkojohtoa. Lisätietoja on
teknisissä tiedoissa. Johdinten pienin koko on
1.5 mm2 ja suurin pituus 30 m.
Pölyn Poisto
PÖLYPUSSI (KUVA 4)
1. Purista pölypussin (m) jousta (g) ja irrota pussi
kiinnitysrenkaista (n).
Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan
auki.
2. Jotta pölynpoisto olisi mahdollisimman
tehokasta, tyhjennä pölypussi, kun noin
kolmasosa pussista on täyttynyt.
KOKOAMINEN JA SÄÄDÖT
3. Irrota pölypussi, avaa vetoketju ja tyhjennä
pölypussi.
VAROITUS: Loukkaantumisvaaran
vähentämiseksi katkaise laitteesta
virta ja irrota pistoke pistorasiasta
ennen varusteiden asentamista tai
irrottamista sekä ennen säätöjen
ja korjausten tekemistä. Varmista,
että virtakytkin on OFF-asennossa. Jos
laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua
loukkaantuminen.
PÖLYNPOISTOLIITIN (KUVA 5)
Ruuvaa pölynpoistoliitin (h) pölynpoistoliitäntään (o).
Käytä aina kun voit purunpoistoimuria, joka on puun
sahaamiseen liittyvien lastunpoiston direktiivien
mukainen.
VAROITUS: Älä käytä pölypussia
tai pölynimuria ilman kunnollista
kipinäsuojusta, kun hiot metallia.
VAROITUS:
Hiomanauhan Vaihtaminen ja
Keskittäminen (kuvat 2, 3)
• Älä hio magnesiumia!
• Älä käytä karkeaa hiomapaperia
puhdasmetallipinnoilla.
Nauhahiomakoneeseesi sopivat 100 x 570 mm:n
hiomanauhat.
1. Aseta työkalu kyljelleen puristusvipu (l) ylöspäin.
KÄYTTÖ
2. Vedä puristusvipua (l) ylöspäin ja oikealle.
Käyttöohjeet
3. Irrota hiomanauha (e).
4. Aseta uusi hiomanauha ja varmista, että
nauhan sisäpuolella oleva nuoli osoittaa samaan
suuntaan kuin koneen rullassa samalla puolella
oleva nuoli.
5 Työnnä puristusvipu takaisin kiinni.
6. Kytke kone päälle ja käännä nauhan
keskitysnuppia (f), kunnes hiomanauha on rullan
keskellä (k).
VAROITUS: Hiomanauha ei saa
koskaan ylittää takareunaa! Hiomanauha
tasassa hiottavaan pintaan nähden.
Elektronisen Nopeudensäädön
Valinnan Asetus (kuva 1)
VAROITUS: Vakavan
henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta
virta ja irrota sen pistoke
pistorasiasta ennen säätämistä
tai varusteiden irrottamista tai
asentamista.
VAROITUS:
• Noudata aina turvallisuusohjeita ja
asiaa koskevia säädöksiä.
• Varmista että kaikki hiottavat
materiaalit ovat turvallisesti paikallaan.
• Käytä vain vähän voimaa työstäessäsi
kappaletta.
DW650E
Hiominen (kuva 1)
Kierrä nopeudensäädintä (b) haluttuun asentoon.
Mitä suurempi numero on näkyvissä, sitä suurempi
hiomahauhan nopeus on.
Koneessa on ohjauskahva (i), jotta
nauhahiomakoneen käyttö ilman kiinteää telinettä
olisi mahdollisimman helppoa.
1. Aloita hiominen karkeimmalla hiomapaperilla.
79
SUOMI
2. Liikuta nauhahiomakonetta pitkin, pyyhkivin
vedoin.
3. Tarkista hiomatulos tihein väliajoin.
Käsien oikea asento (kuva 6)
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitämällä kädet
AINA oikeassa asennossa.
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitelemällä
työkalua AINA tiukassa otteessa.
Käsien oikea asento tarkoittaa toisen käden
pitämistä pääkahvalla (aa) ja toisen käden pitämistä
ohjauskahvalla (i) kuten kuvassa näytetään.
Virran Kytkeminen Päälle/Pois Päältä
(kuva 1)
Kytkeminen päälle: paina virtakytkintä (a).
Jatkuva toiminta: paina myös lukituspainiketta (c).
Halutessasi pysäyttää koneen jatkuvasta käynnistä
paina kytkintä lyhyesti ja vapauta se. Katkaise aina
virta työkalusta kun olet lopettanut työskentelyn ja
ennen kuin poistat pistokkeen pistorasiasta.
Jälleenmyyjältäsi saat myös yksityiskohtaista tietoa
hiomanauhoista.
KUNNOSSAPITO
DEWALT-sähkötyökalu on suunniteltu siten, että se
toimii pitkään hyvin vähäisellä huollolla. Jatkuva ja
asianmukainen toiminta riippuu laitteeseen tehdyistä
huolloista ja säännöllisestä puhdistuksesta.
VAROITUS: Loukkaantumisvaaran
vähentämiseksi katkaise laitteesta
virta ja irrota pistoke pistorasiasta
ennen varusteiden asentamista tai
irrottamista sekä ennen säätöjen
ja korjausten tekemistä. Varmista,
että virtakytkin on OFF-asennossa. Jos
laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua
loukkaantuminen.
Voitelu
Moottoroitu työkalu ei vaadi ylimääräistä voitelua.
80
Puhdistus
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly ulos
pääkotelosta kuivalla ilmalla aina, kun
havaitset lian kertyvän tuuletusaukkojen
sisälle ja ympärille. Käytä asianmukaisia
silmäsuojaimia ja hyväksyttyä
pölysuojainta tämän toimenpiteen
aikana.
VAROITUS: Työkalun metallittomien
osien puhdistamiseen ei saa käyttää
liuottimia tai muita vahvoja kemikaaleja.
Nämä kemikaalit voivat heikentää
näiden osien valmistuksessa käytettyjä
materiaaleja. Käytä ainoastaan mietoon
saippuaveteen kostutettua kangasta. Älä
koskaan päästä mitään nestettä työkalun
sisälle äläkä koskaan upota työkalun
mitään osaa nesteeseen.
Tyhjennä pölypussi tai puhdista pölynpoistoliitin
säännöllisesti.
Lisävarusteet
VAROITUS: Koska tämän tuotteen
kanssa ei ole testattu muita kuin
DEWALTin tarjoamia lisävarusteita,
niiden käyttö tämän työkalun kanssa
voi olla vaarallista. Tämän tuotteen
kanssa tulee käyttää ainoastaan
DEWALTin suosittelemia lisävarusteita.
Näin toimimalla vähennetään myös
vahingoittumisriskiä.
Kysy jälleenmyyjältäsi lisätietoja työkaluusi
soveltuvista lisävarusteista.
Ympäristön suojeleminen
Lajittele osat. Tätä tuotetta ei saa
hävittää normaalin kotitalousjätteen
seassa.
Jos huomaat DEWALT-tuotteesi vaativan vaihtoa
tai jos et tarvitse sitä enää, älä hävitä sitä
kotitalousjätteen mukana. Vie tuote lajiteltavaksi.
Kun käytetyn tuotteen ja pakkauksen
osat erotetaan toisistaan, materiaali
voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.
Kierrätetyn materiaalin uudelleen käyttö
auttaa estämään ympäristön
saastumista ja vähentää raaka-aineen
tarvetta.
SUOMI
Paikallisten säädösten mukaan sähkötuotteiden osat
saatetaan erottaa kotitalousjätteestä kunnallisissa
jätteenkäsittelypaikoissa, tai jälleenmyyjä tekee sen,
kun ostat uuden tuotteen.
DEWALT tarjoaa mahdollisuuden DEWALTtuotteiden keräykseen ja kierrätykseen, kun niiden
elinkaari on lopussa. Voit käyttää tämän palvelun
hyväksesi palauttamalla tuotteesi valtuutettuun
korjauspaikkaan, jossa jätteen keräys tehdään
puolestasi.
Saat lähimmän valtuutetun korjauspaikan
osoitteen ottamalla yhteyden paikalliseen DEWALTtoimipisteeseen tässä ohjekirjassa mainittuun
osoitteeseen. Valtuutetut DEWALT-korjauspaikat ja
täydelliset tiedot myynnin jälkeisestä huoltopalvelusta
ja yhteyshenkilöistä ovat saatavilla myös Internetissä
osoitteessa: www.2helpU.com.
TAKUU
DEWALT luottaa tuotteidensa laatuun ja
antaa erinomaisen takuun tämän tuotteen
ammattikäyttäjille. Tämä takuu laajentaa
käyttäjän oikeuksia heikentämättä
ammattikäyttäjän sopimuspohjaisia
oikeuksia eikä yksityisen muun kuin
ammattikäyttäjän lainsäädäntöön perustuvia
oikeuksia. Tämä takuu on voimassa
kaikissa EU- ja ETA-maissa.
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU
ILMAN RISKEJÄ •
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALTtyökalun toimintaan, palauta se
ostopaikkaan 30 päivän kuluessa kaikkine
osineen. Saat rahat takaisin. Tuote saa olla
kulunut vain kohtalaisesti, ja ostotodistus on
esitettävä.
• VUODEN HUOLTOSOPIMUS MAKSUTTA •
Jos DEWALT-työkalusi tarvitsee huoltoa 12
kuukauden kuluessa ostosta, olet oikeutettu
yhteen maksuttomaan huoltoon. Huollon
suorittaa maksutta valtuutettu DEWALTkorjaamo. Ostotodistus on esitettävä. Takuu
kattaa myös työn. Takuu ei kata tarvikkeita
eikä varaosia, ellei niissä ole vikaa.
• YHDEN VUODEN TÄYSI TAKUU •
Jos DEWALT-tuotteeseesi tulee vika 12
kuukauden aikana ostopäivästä materiaali
tai valmistustyövirheen vuoksi, DEWALT
vaihtaa kaikki vialliset osat maksutta
tai harkintansa mukaan vaihtaa laitteen
maksutta edellyttäen, että:
• laitetta ei ole väärinkäytetty,
• laite on kulunut vain normaalisti,
• valtuuttamattomat henkilöt eivät ole
yrittäneet korjata laitetta,
• ostotodistus esitetään,
• laite palautetaan kaikkine alkuperäisine
osineen.
Voit pyytää takuuhuoltoa ottamalla
yhteyden laitteen jälleenmyyjään tai
lähimpään valtuutettuun DEWALT
huoltokorjaamoon. Saat yhteystiedot
DEWALT -kuvastosta tai ottamalla yhteyden
tässä käyttöohjeessa näkyvään DEWALTin
toimipaikkaan. Luettelo valtuutetuista
DEWALT-huoltokorjaamoista ja myynnin
jälkeisestä palvelusta on Internetsivustossa: www.2helpU.com
81
SVENSKA
BANDSLIPMASKIN
DW650/DW650E
En uppskattning av exponeringsnivån
för vibration bör också ta med i
beräkningen de tider när verktyget
stängs eller när den kör men inte utför
något arbete. Det kan betydligt reducera
mängden vibration som användaren
utsätts för under hela arbetsperioden.
Gratulerar!
Du har valt ett DEWALT-verktyg. Åratals erfarenhet,
omsorgsfull produktutveckling och förnyelse gör
DEWALT till en av de mest pålitliga partnerna för
professionella elverktygsanvändare.
Tekniska data
Spänning
Typ
Ineffekt
Bandhastighet
Putsyta
Bandlängd
Bandbredd
Dammutsugning
Vikt
DW650 DW650E
V
230
230
6
6
W
1.010
1.100
m/min
380
250–380
mm 100 x 110 100 x 110
mm
560
560
mm
100
100
dammpåse dammpåse
kg
6,3
6,4
LPA
KPA
LWA
KWA
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
(ljudtryck)
(ljudtryck, osäkerhet)
(ljudstyrka)
(ljudstyrka, osäkerhet)
93
3,0
101
3,3
93
3,0
101
3,3
Totala vibrationsvärden (triax-vektorsumma)
bestämda i enlighet med EN 60745:
Vibration, emissionsvärde ah
ah =
m/s²
5,0
Osäkerhet K =
m/s²
1,5
5,0
1,5
Vibrationsemissionsnivån som anges i det här
informationsbladet har mätts i enlighet med ett
standardprov i EN 60745 och kan användas för att
jämföra ett verktyg med ett annat. Det kan användas
för en preliminär uppskattning av exponering.
VARNING: De deklarerade
vibrationsemissionsnivåerna
representerar verktygets
huvudtillämpningar. Om verktyget
används för andra tillämpningar,
med andra tillbehör eller är bristfälligt
underhållet, kan vibrationsemissionen
vara annorlunda. Detta kan betydligt
reducera mängden vibration som
användaren utsätts för under hela
arbetsperioden.
82
Identifiera ytterligare säkerhetsåtgärder
för att skydda maskinskötaren från
effekterna av vibration som att
underhålla verktyget och tillbehören,
hålla händerna varma, organisering av
arbetssättet.
Säkringar:
Europa
230 V verktyg
10 ampere, elnät
Definitioner: Säkerhetsföreskrifter
Definitionerna nedan beskriver allvarlighetsgraden
för vart och ett av signalorden. Vänligen läs
bruksanvisningen och notera dessa symboler.
FARA! Anger en situation av omedelbar
fara som, om den inte undviks, kommer
att resultera i dödsfall eller allvarlig
skada.
VARNING! Anger en situation av
potentiell fara som, om den inte undviks,
kan resultera i dödsfall eller allvarlig
skada.
OBSERVERA: Anger en situation av
potentiell fara som, om den inte undviks,
kan resultera i lindrig eller måttlig
skada.
OBSERVERA: Anger en praxis som
inte är relaterad till personskada
som, om den inte undviks, skulle
kunna resultera i egendomsskada.
Anger risk för elektrisk stöt.
Anger brandfara.
Explosionsrisk.
SVENSKA
EG-deklaration om
överensstämmelse
MASKINDIREKTIV
DW650/DW650E
DEWALT deklarerar att dessa produkter, beskrivna
under “tekniska data” uppfyller: 2006/42/EC,
EN 60745-1, EN 60745-2-4
Dessa produkter uppfyller dessutom direktiv
2004/108/EC. För mer information, var god kontakta
DEWALT på följande adress, eller se handbokens
baksida.
Undertecknad är ansvarig för sammanställning
av den tekniska filen och gör denna förklaring å
DEWALTs vägnar.
Horst Grossmann
Vicepresident, Konstruktion och Produktutveckling
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
31.12.2009
VARNING: Läs bruksanvisningen för att
minska risken för personskada.
Allmänna säkerhetsvarningar för
elverktyg
VARNING! Läs säkerhetsvarningarna
och instruktionerna. Om varningarna
och instruktionerna inte följs kan det
resultera i elektrisk stöt, brand och/eller
allvarlig personskada.
SPARA ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER
FÖR FRAMTIDA REFERENS
Termen ”elverktyg” i varningar, syftar på ditt eldrivna
elverktyg (anslutet via sladd till eluttag), eller ditt
batteridrivna (sladdlösa) elverktyg.
1) SÄKERHET I ARBETSLOKALEN
a) Håll arbetsområdet rent och väl belyst.
Fullbelamrade eller mörka områden inbjuder
till olyckor.
b) Använd inte elverktyg i explosiva miljöer,
så som i närheten av lättantändliga
vätskor, gaser eller damm. Elverktyg
åstadkommer gnistor som kan antända
damm och gaser.
c)
Håll barn och åskådare på avstånd när
elverktyget används. Distraktioner kan få dig
att förlora kontrollen.
2) ELSÄKERHET
a) Elverktygets kontakt måste passa
eluttaget. Kontakten bör aldrig, på något
som helst sätt, modifieras. Använd inte
adapterkontakter med jordade elverktyg.
Icke modifierade kontakter och passande
eluttag minskar risken för elektrisk stöt.
b) Undvik kroppskontakt med jordade ytor,
så som rör, element, spisar och kylskåp.
Ökad risk för elektrisk stöt föreligger om din
kropp är jordad.
c) Utsätt inte elverktyg för regn eller våta
miljöer. Risken för elektrisk stöt ökar om
vatten kommer in i elverktyget.
d) Använd inte sladden på olämpligt sätt.
Använd aldrig sladden för att bära, dra
eller dra ur kontakten till elverktyget. Håll
sladden borta från hetta, olja, vassa kanter
och rörliga maskindelar. En skadad eller
tilltrasslad sladd ökar risken för elektrisk stöt.
e) Vid användande av elverktyget utomhus
bör en förlängningssladd anpassad för
utomhusbruk användas. Användande av
sladd anpassad för utomhusbruk minskar
risken för elektrisk stöt.
f) Om användning av elverktyg i fuktiga
miljöer inte går att undvika, skall
strömtillförsel med jordfelsbrytare
(residual current device, RCD) användas.
Att använda en jordfelsbrytare, reducerar
risken för elektrisk stöt.
3) PERSONSÄKERHET
a) Var alert, håll ögonen på vad du gör och
använd sunt förnuft då du använder ett
elverktyg. Använd inte elverktyg då du är
trött eller påverkad av droger, alkohol eller
läkemedel. Ett ögonblicks ouppmärksamhet
under användande av ett elverktyg kan
resultera i allvarlig personskada.
b) Använd personlig skyddsutrustning.
Använd alltid skyddsglasögon.
Skyddsutrustning så som andningsskydd,
halkfria skyddsskor, hjälm och hörselskydd,
använda på lämpligt sätt minskar
personskador.
c) Förhindra att verktyget startas av misstag.
Se till att strömbrytaren står i AV-läge,
före du kopplar verktyget till strömkälla
och/eller batteripaket, eller då du lyfter
eller bär det. Att bära elverktyg med
fingret på strömbrytaren eller att koppla på
strömmen då strömbrytaren är påslagen
inbjuder till olyckor.
83
SVENSKA
d)
e)
f)
g)
Avlägsna alla justeringsnycklar och
skiftnycklar innan elverktyget slås på. En
skiftnyckel eller skruvnyckel som sitter kvar i
en roterande del av ett elverktyg kan orsaka
personskada.
Sträck dig inte för långt. Ha alltid säkert
fotfäste och balans. Det ger bättre kontroll
över elverktyget i oväntade situationer.
Bär lämplig klädsel. Bär inte löst
hängande kläder eller smycken. Håll hår,
kläder och handskar borta från rörliga
maskindelar. Löst hängande kläder, smycken
och långt hår kan fastna i rörliga maskindelar.
Om utrustning tillhandahålls för
utsugning och insamling av damm,
försäkra dig om att de är anslutna och
använda på rätt sätt. Användande av
damminsamlingssystem, kan reducera
dammrelaterade faror.
4) ANVÄNDNING OCH VÅRD AV ELVERKTYG
a) Pressa inte för hårt på elverktyget.
Använd rätt elverktyg för rätt uppgift.
Elverktyget kommer att utföra arbetet bättre
och säkrare om det används för arbete på
den nivå det är avsett för.
b) Använd inte elverktyget om det inte
kan slås av och på med strömbrytaren.
Ett elverktyg som inte kan kontrolleras via
strömbrytare är farligt att använda och måste
repareras.
c) Koppla ur kontakten från strömkällan
och/eller batteripaketet från elverktyget
före du gör justeringar, byter tillbehör,
eller lägger undan elverktyget. Sådana
förebyggande säkerhetsåtgärder minskar
risken för att elverktyget slås på av misstag.
d) Förvara oanvända elverktyg utom räckhåll
för barn och låt inte personer som inte
känner till elverktygets funktioner och de
här instruktionerna, använda elverktyget.
Elverktyg är farliga om de sätts i händerna på
användare utan träning.
e) Vård av elverktyg. Kontrollera om det
finns rörliga delar som inte sitter rätt eller
som har fastnat, delar som är trasiga
eller annat som kan påverka elverktygets
funktion. Om elverktyget är skadat bör det
repareras före det används. Många olyckor
orsakas av bristfälligt underhållna elverktyg.
f) Håll skärverktyg skarpa och rena. Om
skärverktyg är väl underhållna med skarpa
eggar minskar det risken för att de ska fastna
och det gör dem lättare att kontrollera.
g) Använd elverktyget, tillbehör och bitar osv.
i enlighet med de här instruktionerna och
med hänsyn till arbetsförhållanden och
det arbete som skall utföras. Användande
84
av elverktyget för andra ändamål än det är
menat för, kan orsaka farliga situationer.
5) SERVICE
a) Låt enbart kvalificerad reparatör som
använder identiska ersättningsdelar
reparera ditt elverktyg. Det kommer att
garantera uppehållande av elverktygets
säkerhet.
Extra Säkerhetsföreskrifter
för slipmaskiner
• Håll verktyget via isolerade greppytor när du
utför ett arbete där kapningsverktyget kan
komma i kontakt med dold tråddragning
eller med sin egen sladd. Kontakt med en
strömförande tråd gör också exponerade
metalldelar hos verktyget strömförande och kan
ge handhavaren en stöt.
• Var särskilt försiktig när du slipar vissa träsorter
(t.ex. bok, ek) och metall som kan orsaka
giftigt damm. Använd en specialkonstruerad
ansiktsmask som skyddar mot giftigt damm och
ångor, samt se till att personer som vistas på,
eller kommer i närheten av, arbetsplatsen också
är skyddade.
• Använd verktyget i väl ventilerade utrymmen när
du slipar järnhaltiga metaller. Använd det inte i
närheten av eldfarliga vätskor, gaser eller damm.
Gnistor eller heta partiklar från slipning eller
gnistrande motorborstar kan antända brännbara
material.
• Håll elverktyget i de isolerade greppytorna
eftersom bandet kan komma i kontakt med
sin egen sladd. Kapning av en strömförande
tråd kan göra exponerade metalldelar hos
elverktyget strömförande och ge handhavaren
en stöt.
Slipning av Färg
VARNING! Iaktta gällande
bestämmelser för slipning av färg.
Tänk särskilt på följande:
1. Använd så mycket som möjligt en
dammsugare för uppsugning av
dammet.
2. Var extra försiktig när du slipar färg
som möjligtvis kan innehålla bly:
– Låt inga barn eller gravida kvinnor
beträda arbetslokalen.
– Alla personer som beträder
arbetslokalen måste bära en mask
som är speciellt avsedd att skydda
mot damm och ångor från blyfärg.
– Ät, drick eller rök inte i
arbetslokalen.
SVENSKA
3. Dammpartiklar och annat avfall skall
kastas på ofarligt sätt.
• Ta dig tid att noggrant läsa igenom och förstå
den här bruksanvisningen, före användande.
Beskrivning (fig. 1)
Övriga risker
VARNING! Modifiera aldrig elverktyget
eller delar av det. Det kan orsaka
materiella skador eller personskador.
Trots iakttagande av gällande säkerhetsföreskrifter
och inlemmande av säkerhetsanordningar, kan vissa
övriga risker inte undvikas. De är:
– Hörselskador
a. Strömbrytare
– Risk för personskada på grund av flygande
partiklar.
b. Hastighetskontroll (DW650E)
– Risk för brännskador då tillbehör hettas upp
under användandet.
d. Klämfjäder
– Risk för personskada vid långtidsanvändning.
– Risk för personskada på grund av skadligt,
giftigt damm vid sandslipning.
– Risk för personskada om du nuddar rolleraxeln
och rollern.
Verktygsmärkning
Följande bildkoder visas på verktyget:
Läs bruksanvisningen före användandet.
Använd hörselskydd.
Använd ögonskydd.
DATUMKODPLACERING (FIG. 1)
Datumkoden (p), vilken också inkluderar
tillverkningsår, finns tryckt i kåpan.
Exempel:
2010 XX XX
Tillverkningsår
Paketets innehåll
Paketet innehåller:
1 Bandslipmaskin
1 Dammpåse
1 Dammutsugningsadapter (extrautrustning)
1 Slipband
1 Slipram (extrautrustning)
1 Bruksanvisning
1 Sprängskiss
• Kontrollera om det finns skador på verktyget,
delar eller tillbehör som kan ha uppkommit
under transporten.
c. Lås för strömbrytare
e. Slipband
f. Bandcentreringsknapp
g. Dammpåse
h. Dammutsugningsadapter
i. Styrhandtag
j. Rullaxel
k. Rulle
l. Klämspak
AVSEDD ANVÄNDNING
Dina bandslipmaskiner från DEWALT, modellerna
DW650 och DW650E har konstruerats för
snabb sandslipning av trä, metall och plast i en
yrkesmässig miljö.
Använd INTE under våta förhållanden eller i närheten
av lättantändliga vätskor eller gaser.
Dessa sandslipar är yrkesmässiga elverktyg.
LÅT INTE barn komma i kontakt med verktyget.
Överinseende krävs när oerfarna handhavare
använder detta verktyg.
Elektrisk Säkerhet
Den elektriska motorn har konstruerats för endast
en spänning. Kontrollera alltid att strömförsörjningen
motsvarar spänningen på klassificeringsplattan.
Ditt DEWALT-verktyg är dubbel-isolerad
i enlighet med EN 60745; därför behövs
ingen jordningstråd.
Om starkströmssladden är skadad måste den bytas
ut mot en speciellt preparerad sladd som finns att få
genom DEWALTs serviceorganisation.
Användning av Förlängningssladd
Om en förlängningssladd behövs, använd en
godkänd 3-kärnig förlängningssladd, som är lämplig
för detta verktygs strömbehov (se tekniska data).
Minsta ledningsstorlek är 1.5 mm2; maximala
längden är 30 m.
Vid användning av en sladdvinda, dra alltid ut
sladden helt och hållet.
85
SVENSKA
MONTERING OCH INSTÄLLNINGAR
VARNING: För att minska risken
för personskada, stäng av enheten
och koppla bort maskinen från
strömkällan innan du installerar och
tar bort tillbehör, före justering eller
ändring av inställningar eller vid
reparationer. Se till att startknappen är
i AV-läge. En oavsiktlig igångsättning kan
orsaka personskada.
Byte och Centrering av Slipbandet
Belt (fig. 2, 3)
Din bandslipmaskin använder slipband
100 x 570 mm.
1. Lägg maskinen på sidan med klämspaken (l)
uppåt.
2. Drag klämspaken (l) uppåt och till höger.
3. Avlägsna slipbandet (e).
4. Placera ett nytt slipband och se till att pilen på
bandets insida pekar åt samma håll som pilen
på maskinen när den är på samma sida av
rullarna.
5 Skjut tillbaka klämspaken.
6. Starta maskinen och vrid
bandcentreringsknappen (f) tills slipbandet löper
över mitten på rullen (k).
VARNING! Slipbandet får aldrig skjuta
ut baktill! Slipbandet är i linje med
slipfoten (se pilar).
Inställning av Den Elektroniska
Hastighetskontrollen (fig. 1)
DW650E
Vrid hastighetskontrollen (b) till önskat läge. En högre
siffra motsvarar en högre bandhastighet.
DAMMUTSUGNINGSADAPTER (FIG. 5)
Skruva fast dammutsugningsadaptern (h) på
öppningen (o).
Använd om möjligt en dammsugare som fyller
gällande föreskrifter gällande dammutsläpp.
VARNING! Använd vid slipning av
metall aldrig en dammpåse eller
dammsugare utan ordentligt gnistskydd.
VARNING!
• Slipa aldrig magnesium!
• Använd ej grovt sandpapper för
slipning av ren metallyta.
ANVÄNDNING
Bruksanvisning
VARNING: För att minska risken
för allvarlig personskada, stäng av
verktyget och koppla bort det från
strömkällan innan du gör några
justeringar eller tar bort/installerar
tillsatser eller tillbehör.
VARNING!
• Iakttag alltid säkerhetsföreskrifter och
gällande regler.
• Se till att arbetsstycket alltid är väl
fastsatt.
• Tryck endast lätt mot arbetsstycket.
Slipning (fig. 1)
Ett styrhandtag (i) är monterat för optimal kontroll
över maskinen när den används utan stativ.
1. Börja med det grövsta slipbandet.
2. För bandslipmaskinen med långa, svepande
rörelser.
3. Kontrollera arbetet regelbundet.
Korrekt Handplacering (fig. 6)
Dammsugning
DAMMPÅSE (FIG. 4)
1. Tryck in fjädern (m) på dammpåsen (g) och
släpp den mellan monteringsringarna (n).
2. För effektiv dammutsugning bör dammpåsen
tömmas när den är fylld till ca. en tredjedel.
3. Avlägsna dammpåsen, öppna blixtlåset och
skaka försiktigt ut dammpåsen.
86
VARNING: För att minska risken för
allvarlig personskada, använd ALLTID
korrekt handställning, så som visas.
VARNING: För att minska risken för
allvarlig personskada, håll ALLTID
verktyget säkert, för att förekomma en
plötslig reaktion.
Korrekt placering av händerna kräver att ena handen
placeras på huvudhandtaget (aa) och den andra
handen på styrhandtaget (i) på verktyget såsom
visas.
SVENSKA
Strömbrytare (fig. 1)
Starta maskinen genom att trycka på strömbrytaren
(a).
För kontinuerlig drift, tryck även på spärrknappen (c).
För att stanna maskinen vid kontinuerlig gång, tryck
på strömbrytaren och släpp den genast igen. Släpp
alltid strömbrytaren när arbetet är slutfört och innan
kontakten dras ur.
Valfria tillbehör
VARNING! Då andra tillbehör än de
som erbjuds av DEWALT inte har
testats med den här produkten, kan
användande av sådana tillbehör vara
farligt. För att minska olycksrisken
bör enbart tillbehör rekommenderade
av DEWALT användas med den här
produkten.
Din återförsäljare kan ge detaljerad information om
slipband.
Rådgör med din handlare för information om
lämpliga tillbehör.
UNDERHÅLL
Miljöskydd
Ditt DEWALT elverktyg har utformats för att fungera
under lång tid med ett minimalt underhåll. Fortsatt
tillfredsställande drift beror på rätt verktygsvård och
regelbunden rengöring.
VARNING: För att minska risken
för personskada, stäng av enheten
och koppla bort maskinen från
strömkällan innan du installerar och
tar bort tillbehör, före justering eller
ändring av inställningar eller vid
reparationer. Se till att startknappen är
i AV-läge. En oavsiktlig igångsättning kan
orsaka personskada.
Smörjning
Separat avfallshantering. Den här
produkten skall inte kastas bort
tillsammans med normalt hushållsavfall.
Kasta inte bort din DEWALT produkt tillsammans
med hushållsavfall, om du en dag finner att den
behöver bytas ut, eller du inte längre har användning
för den. Lämna den här produkten till separat
avfallsinsamling.
Separat insamling av använda produkter
och paketeringsmaterial, gör det möjligt
att återvinna materialet. Återvinning av
material hjälper till att förhindra
miljöförorening och minskar efterfrågan
på råmaterial.
Ditt elverktyg behöver ingen extra smörjning.
Lokala bestämmelser kan föreskriva separat
insamling av elprodukter från hushåll vid allmänna
avfallsterminaler eller hos handlaren när du köper en
ny produkt.
Rengöring
DEWALT tillhandahåller en terminal för insamling och
återvinning av DEWALT produkter då de uppnått
slutet av sin fungerande livslängd. För att utnyttja
den här servicen, vänligen återlämna din produkt till
en auktoriserad reparatör som kommer att lämna in
den å dina vägnar.
VARNING! Blås ut smuts och damm ur
verktygshuset med torr luft när man kan
se smuts samlas i och runt luftventilerna.
Bär godkända skyddsglasögon och
godkänd andningsmask när du utför
denna procedur.
VARNING! Använd aldrig lösningsmedel
eller andra starka kemikalier för
rengöring av de delar som inte är av
metall. Kemikalierna kan försvaga
materialet i de här delarna. Använd en
trasa enbart fuktad med vatten och mild
tvållösning. Låt aldrig vätska komma in
i verktyget och sänk aldrig någon del av
verktyget i vätska.
Du kan ta reda på var din närmaste auktoriserade
reparatör finns genom att kontakta ditt lokala
DEWALT kontor på adressen som finns i den här
bruksanvisningen. Det finns också en lista med
auktoriserade DEWALT reparatörer, samt fullständiga
upplysningar om vår service efter försäljning och
kontakter på Internet på: www.2helpU.com.
Töm regelbundet dammpåsen eller rengör
dammutsugningsadaptern.
87
SVENSKA
GARANTI
DEWALT har förtroende för kvaliteten på
sina produkter, och erbjuder en enastående
garanti för professionella användare av
produkten. Denna garanti-deklaration
kommer som tillägg till och inskränker inte
dina kontraktsmässiga rättigheter i egenskap
av professionell användare, eller dina
lagstadgade rättigheter i egenskap av enskild
icke-professionell användare. Garantin är giltig
i de territorier som tillhör medlemsstaterna
i Europeiska unionen och det europeiska
frihandelsområdet.
• 30 DAGARS RISKFRI
TILLFREDSSTÄLLELSE-GARANTI •
Om du inte är helt nöjd med funktionaliteten
hos ditt verktyg från DEWALT kan du helt
enkelt återlämna det inom 30 dagar, i
komplett skick, med alla ursprungliga delar
så som det köpts, till inköpsstället, för full
återbetalning eller byte. Produkten måste ha
blivit utsatt för rimligt slitage och nötning, och
bevis på inköpet måste visas upp.
• KONTRAKT PÅ ETT ÅRS FRI SERVICE •
Om du behöver underhåll eller service för
ditt DEWALT verktyg inom 12 månade från
inköp har du rätt till en service utan kostnad.
Den kommer att utföras utan kostnad hos
ett auktoriserat DEWALT reparationsombud.
Bevis på köpet måste visas upp. Detta
inkluderar arbete. Det innefattar inte tillbehör
och reservdelar, såvida dessa inte fallerar inom
ramen för garantin.
• ETT ÅRS FULLSTÄNDIG GARANTI •
Om din produkt från DEWALT produkt fallerar
på grund av bristfälligt material eller tillverkning
inom 12 månader efter inköpsdatum,
garanterar DEWALT att vi kostnadsfritt
byter ut alla felaktiga delar eller – efter vårt
gottfinnande – kostnadsfritt byter ut enheten,
förutsatt att:
• Produkten inte har använts felaktigt;
• Produkten bara har utsatts för rimligt
slitage och nötning;
• Reparationer inte har försökt göras av
obehöriga personer;
• Bevis på köpet visas upp.
• Produkten återlämnas i fullständigt skick,
med alla sina ursprungliga beståndsdelar.
88
Om du vill göra ett yrkande, kontakta din
återförsäljare eller leta efter din närmaste
auktoriserade DEWALT reparationsombud
i DEWALT katalogen eller kontakta ditt
DEWALT kontor på den adress som anges i
denna manual. En förteckning över behöriga
reparationsombud för DEWALT och komplett
information om vår service efter försäljning
finns tillgängligt på Internet på:
www.2helpU.com.
TÜRKÇE
KAYIÞLI ZIMPARA MAKÜNESÜ
DW650/DW650E
Tebrikler!
Tahmini titreşim maruziyeti, aletin
kapalı kaldığı veya çalışmasına
karşın iş görmediği zamanları da
dikkate almalıdır. Bu, toplam çalışma
süresindeki maruziyet düzeyini önemli
ölçüde azaltabilir.
Operatörü titreşim etkilerinden korumak
için şu türde ek güvenlik önlemleri alın:
Aletin ve aksesuarların bakımını yapın,
elleri sıcak tutun, çalışma modellerini
düzenleyin.
Bir DEWALT aleti seçtiniz. Uzun süreli deneyim,
esaslı ürün geliştirme ve yenilik DEWALT’ın
profesyonel elektrikli alet kullanıcıları için en
güvenilir ortaklardan birisi haline gelmesini
sağlamaktadır.
Teknik veriler
Voltaj
V
Tip
Güç ihtiyacı
Kayış hızım/dak
DW650
DW650E
230
230
6
6
W
1.010
1.100
m/min
380
250–380
Zımparalama yüzeyi
mm 100 x 110
Kayış uzunluğu
mm
560
560
Kayış genişliği
mm
100
100
Toz çekme
Ağırlık
LpA (ses basıncı)
100 x 110
toz torbası
toz torbası
kg
6,3
6,4
dB(A)
93
93
KPA (ses basıncı
belirsizliği)
dB(A)
3,0
3,0
LWA (ses gücü)
dB(A)
101
101
KWA (ses gücü
belirsizliği)
dB(A)
3,3
3,3
Titreşim toplam değerleri (üç eksen vektör toplamı)
EN 60745’e uygun olarak saptanmıştır:
Titreşim emisyon değeri ah
ah =
m/s²
Belirsizlik değeri K = m/s²
5,0
1,5
5,0
1,5
Bu bilgi sayfasında verilen titreşim emisyon düzeyi,
EN 60745’te sağlanan standart teste uygun olarak
ölçülmüştür ve aletleri birbiriyle karşılaştırmak için
kullanılabilir. Ön maruziyet değerlendirmesi için
kullanılabilir.
UYARI: Beyan edilen titreşim emisyon
düzeyi, aletin ana uygulamalarını
yansıtır. Ancak alet farklı aksesuarlarla
farklı uygulamalar için kullanılırsa
veya bakımı kötü yapılırsa, titreşim
emisyonu değişebilir. Bu, toplam
çalışma süresindeki maruziyet düzeyini
önemli ölçüde artırabilir.
Sigortalar:
Avrupa
230 V aletler
10 Amper, ana şebeke
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü ciddiyet
derecesini gösterir. Lütfen kılavuzu okuyunuz ve bu
simgelere dikkat ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek çok yakın bir
tehlikeli durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek potansiyel bir
tehlikeli durumu gösterir.
DİKKAT: Engellenmemesi halinde
önemsiz veya orta dereceli yaralanma
ile sonuçlanabilecek potansiyel bir
tehlikeli durumu gösterir.
İKAZ: Engellenmemesi halinde maddi
hasara neden olabilecek, yaralanma
ile ilişkisi olmayan durumları gösterir.
Elektrik çarpması riskini belirtir.
Yangın riskini belirtir.
Ünfilak tehlikesi.
89
TÜRKÇE
EC-Uygunluk bildirimi
MAKİNE DİREKTİFİ
DW650/DW650E
DEWALT, “teknik veriler” bölümünde açıklanan bu
ürünlerin 2006/42/EC, EN 60745-1 ve
EN 60745-2-4 normlarına uygun olarak
tasarlandığını beyan eder.
Bu ürünler ayrıca 2004/108/EC Direktifi ile
uyumludur. Daha fazla bilgi için, lütfen aşağıdaki
adresten DEWALT ile irtibata geçin veya kılavuzun
arkasına bakın.
Bu belge altında imzası bulunan yetkili, teknik
dosyanın derlenmesinden sorumludur ve bu
beyanı DEWALT adına vermiştir.
Horst Grossmann
Başkan Yardımcısı, Mühendislik ve Ürün Geliştirme
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Almanya
31.12.2009
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak
için, kullanım kılavuzunu okuyun.
Genel Elektrikli Alet Güvenlik
Uyarıları
UYARI! Tüm güvenlik uyarılarını
ve tüm talimatları okuyun. Uyarı
ve talimatlara uyulmaması elektrik
çarpması, yangın ve/veya ciddi
yaralanmaya yol açabilir.
TÜM UYARI VE TALIMATLARI ILERIDE
BAŞVURU AMACIYLA SAKLAYIN
Uyarılarda geçen “elektrikli alet” terimi, ana
şebekeden güç alan (kablolu) elektrikli aletinizi
veya pil ile çalışan (kablosuz) elektrikli aletinizi
ifade etmektedir.
1) ÇALIŞMA ALANININ GÜVENLIĞI
a) Çalışma alanını temiz tutun ve iyi
ışıklandırın. Karışık veya karanlık bölgeler
kazalara yol açabilir.
90
b) Elektrikli aletleri yanıcı sıvılar, gazlar
veya toz gibi patlayıcıların bulunduğu
ortamlarda kullanmayın. Elektrikli aletler
toz veya dumanı ateşleyebilecek kıvılcımlar
çıkarmaktadır.
c) Bir elektrikli aleti kullanırken çocukları
ve etraftaki insanları uzakta tutun. Dikkat
dağıtıcı şeyler kontrolü kaybetmenize sebep
olabilir.
2) ELEKTRIK EMNIYETI
a) Elektrikli aletin fişleri prize uygun
olmalıdır. Fişi hiçbir şekilde
değiştirmeyin. Topraklanmış elektrikli
aletler ile birlikte adaptör fişlerini
kullanmayın. Değiştirilmemiş fişler ve
uygun prizler elektrik çarpması riskini
azaltacaktır.
b) Borular, radyatörler, mutfak ocakları ve
buzdolapları gibi topraklanmış yüzeylerle
vücudunuzun temas etmesini engelleyin.
Vücudunuzun topraklanması halinde elektrik
çarpması riski artmaktadır.
c) Elektrikli aletleri yağmura veya ıslak
koşullara maruz bırakmayın. Bir elektrikli
aletin içine giren su, elektrik çarpması riskini
artıracaktır.
d) Kabloyu başka amaçlarla kullanmayın.
Kabloyu hiçbir zaman elektrikli aleti
taşımak, sürüklemek veya prizden
çekmek üzere kullanmayın. Kabloyu
ısı, yağ, keskin köşeler veya hareketli
parçalardan uzak tutun. Hasarlı veya
dolaşmış kablolar elektrik çarpması riskini
artırmaktadır.
e) Bir elektrikli aleti dış mekanda
kullanırken, dış mekan kullanımına
uygun bir uzatma kablosu kullanın. Dış
mekan kullanımına uygun bir kablonun
kullanılması elektrik çarpması riskini
azaltmaktadır.
f) Elektrikli aletin nemli ortamda çalışması
kaçınılmazsa, bir artık akım cihazı (RCD)
korumalı besleme kullanın. RCD kullanımı
elektrik çarpma riskini azaltır.
3) KIŞISEL GÜVENLIK
a) Bir elektrikli aleti kullanırken tetikte
olun, ne yaptığınıza dikkat edin
ve sağduyunuzu kullanın. Yorgun
olduğunuz zaman veya ilaç, alkol ya da
başka tedavi etkisi altında iken elektrikli
aleti kullanmayın. Elektrikli aletleri
kullanırken bir anlık dikkatsizlik ciddi kişisel
yaralanmaya yol açabilir.
TÜRKÇE
b) Kişisel koruyucu ekipman kullanın. Her
zaman göz koruması kullanın. Uygun
koşullarda kullanılan toz maskesi, kaymaz
emniyet ayakkabıları, kask veya duyma
koruması gibi koruyucu ekipman kişisel
yaralanmaları azaltacaktır.
c) İstemeyerek çalıştırmaktan kaçının.
Güç kaynağını ve/veya pil takımını
bağlamadan, aleti yerden kaldırmadan
ya da taşımadan önce anahtarın off
(kapalı) konumda olduğundan emin
olun. Elektrikli aletleri parmağınız anahtar
üzerindeyken taşımak veya anahtarı açık
konumdaki elektrikli aletleri prize takmak
kazalara yol açacaktır.
d) Elektrikli aleti açık konuma getirmeden
önce varsa ayar anahtarını veya ayarlı
penseyi çıkarın. Elektrikli aletin dönen
bir parçasına bağlı kalan bir ayarlı pense
veya anahtar kişisel yaralanmaya yol
açabilir.
e) Yetişemeyeceğiniz noktalara uzanmayın.
Her zaman için uygun ayak basacak yer
bulun ve dengenizi sağlayın. Böylece
beklenmeyen durumlarda elektrikli alet daha
iyi kontrol edilebilecektir.
f) Uygun giysiler giyin. Bol giysiler veya
takı kullanmayın. Saçınız, giysileriniz ve
eldivenlerinizi hareketli parçalardan uzak
tutun. Bol giysiler, takılar veya uzun saç
hareketli parçalara takılabilir.
g) Toz çekme ve toplama araç-gereçlerinin
bağlanması için cihazlar verilmesi
halinde, bunların uygun biçimde
bağlanması ve kullanılmasını sağlayın.
Toz toplama kullanımı tozla ilgili tehlikeleri
azaltabilir.
4) ELEKTRIKLI ALETIN KULLANIMI VE BAKIMI
a) Elektrikli aleti zorlamayın. Uygulamanız
için doğru elektrikli aleti kullanın. Doğru
elektrikli alet, tasarlandığı hızda işi daha iyi
ve daha güvenli yapacaktır.
b) Açma/kapama anahtarı çalışmazsa
elektrikli aleti kullanmayın. Anahtar ile
kontrol edilemeyen herhangi bir elektrikli
alet tehlikelidir ve tamir edilmelidir.
c) Herhangi bir ayarlama yapmadan,
aksesuvarları değiştirmeden veya
elektrikli aletleri saklamadan önce
fişi güç kaynağından çekin ve/veya
pilleri çıkarın. Bu türlü koruyucu güvenlik
önlemleri elektrikli aletin yanlışlıkla
çalışması riskini azaltır.
d) Boştaki elektrikli aletleri çocukların
erişemeyeceği yerlerde muhafaza edin
ve elektrikli aleti veya bu talimatları
bilmeyen kişilerin elektrikli aleti
kullanmasına izin vermeyin. Elektrikli
aletler eğitimsiz kullanıcıların elinde çok
tehlikelidir.
e) Elektrikli aletlerin bakımını yapın.
Hareketli parçaların hizalanmasını
veya bağlantılarını, parçaların kırık
olup olmadığını ve elektrikli aletlerin
çalışmasını etkileyebilecek başka
koşulları kontrol edin. Hasarlı ise,
kullanmadan önce elektrikli aletin
tamirini yaptırın. Kazaların pek çoğu,
bakımı yapılmayan elektrikli aletlerden
kaynaklanmaktadır.
f) Kesme aletlerini keskin ve temiz tutun.
Bakımı gerektiği şekilde yapılmış keskin
uçlu kesme aletlerinin rahatsızlık yaratma
olasılığı daha az, kontrolü daha kolaydır.
g) Elektrikli el aletini, aksesuvarları
ve uçları vb. çalışma şartlarını ve
gerçekleştirilecek işi göz önüne
alarak bu talimatlara göre kullanın.
Elektrikli aletin amacı dışındaki işlemlerde
kullanılması tehlikeli durumlara yol açabilir.
5) SERVIS
a) Elektrikli aletinizin eğitimli bir tamir
görevlisi tarafından sadece aynı yedek
parçalar kullanılarak tamir edilmesini
sağlayın. Bu şekilde elektrikli aletin
güvenliği sağlanmış olacaktır.
Zımpara Makineleri için İlave
Özel Güvenlik Kuralları
• Aletin, gömülü elektrik kablolarına veya
kendi kablosuna temas etmesine yol
açabilecek durumlarda aleti izole edilmiş
saplarından tutun. Kesim aksesuarı elektrik
akımı bulunan kablolarla temas ettiğinde, akım
iletken metal parçaları üzerinden operatöre
iletilerek elektrik çarpmasına yol açabilir.
• Zehirli toz ortaya çıkarabilecek kereste
(örneğin kayın, meşe) ve metal üzerinde
zımpara yaparken özel dikkat gösterin.
Özellikle zehirli toz ve dumanlara karşı koruma
sağlamak üzere tasarlanmış bir toz maskesi
takın ve çalışma alanında bulunan veya bu
alana giren kişilerin de korunmasına dikkat
edin.
91
TÜRKÇE
• Demir içeren metalleri zımparalarken bu
aleti iyi havalandırılan bir yerde kullanın.
Aleti yanıcı sıvıların, gazların veya tozların
yanında çalıştırmayın. Zımparalamadan
kaynaklanan kıvılcım veya sıcak parçalar veya
ark yapan motor kömürleri yanıcı malzemeleri
tutuşturabilirler.
• Kayış kendi kablosuna temas edebileceği
için elektrikli aleti sap kısımlarından tutun.
Elektrik akımı bulunan kabloların kesilmesi,
aletin iletken metal parçaları üzerinden
kullanıcıya iletilerek elektrik çarpmasına yol
açacaktır.
– Zımparalama sırasında ortaya çıkan tehlikeli,
zehirli tozdan kaynaklanan yaralanma
tehlikesi.
– Silindir şaftı ve silindire dokunmadan
kaynaklanan yaralanma tehlikesi.
Alet üzerindeki İşaretler
Alet üzerinde aşağıdaki resimler gösterilir:
Kullanmadan önce talimat kılavuzunu
okuyun.
Kulak koruması kullanın.
Boya zımparalama
UYARI: Boya zımparalama ile ilgili
düzenlemeleri dikkate alın. Özellikle
aşağıdaki hususlara özen gösterin:
1. Mümkün olduğu durumlarda toz
toplamak için bir vakumlu çekme
cihazı kullanın.
2. Muhtemelen kurşun bazlı boyaları
zımparalarken özellikle dikkatli olun:
Göz koruması kullanın.
TARİH KODU KONUMU (ŞEKİL [FIGURE] 1)
İmalat yılını da içeren Tarih Kodu (p) gövdeye
basılıdır.
Örnek:
2010 XX XX
İmalat Yılı
– Çocuk ve hamile kadınların
çalışma alanına girişini
engelleyin.
Paket İçeriği
– Çalışma alanına giren herkes
özellikle kurşun tozu ya da
dumanlarına karşı koruma
sağlamak üzere tasarlanmış bir
maske takmalıdır.
1 Toz torbası
– Çalışma alanında yemek yemeyin,
içmeyin ya da sigara kullanmayın.
1 Zımpara çerçevesi (aksesuar)
3. Toz partikülleri ve diğer atıkları
güvenli bir şekilde bertaraf edin.
Kalan Riskler
İlgili güvenlik kurallarının uygulanmasına ve
güvenlik donanımlarının kullanılmasına rağmen
kalıcı bazı risklerin önüne geçilememektedir.
Bunlar arasında:
– İşitme kaybı.
– Uçan parçacıklardan kaynaklanan yaralanma
tehlikesi.
– Çalışma sırasında ısınan aksesuarlardan
kaynaklanan yanık tehlikesi.
– Uzun süreli kullanımdan kaynaklanan
yaralanma tehlikesi.
Paket içeriğinde şunlar bulunmaktadır:
1 Kayışlı zımpara makinesi
1 Toz çekme adaptörü (aksesuar)
1 Zımpara kayışları
1 Kullanım kılavuzu
1 Parça şeması
• Alet, parçalar ve aksesuarlarda nakliye
sırasında hasar oluşup oluşmadığını kontrol
edin.
• Çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyup
anlamak için zaman ayırın.
Açıklama (şekil 1)
UYARI: Hiçbir zaman elektrikli
aleti veya herhangi bir parçasını
değiştirmeyin. Hasarla veya
yaralanmayla sonuçlanabilir.
a. Açma/kapama düğmesi
b. Hız denetim ayarı (DW650E)
c. Kilitleme düğmesi
d. Sıkıştırma yayı
92
TÜRKÇE
makineyi güç kaynağından ayırın.
Tetik düğmesinin kapalı konumda
olduğunu kontrol edin. Aletin yanlışlıkla
çalıştırılması yaralanmaya neden
olabilir.
e. Zımpara kayışı
f. Kayış ortalama düğmesi
g. Toz torbası
h. Toz çekme adaptörü
i. Kılavuz kol
j. Silindir şaftı
k. Silindir
l. Sıkıştırma kolu
KULLANIM ALANI
DEWALT kayışlı zımpara makineniz DW650 ve
DW650E profesyonel bir ortamda hızlı ahşap,
metal ve plastik zımparala için tasarlanmıştır.
Islak koşullarda veya yanıcı sıvı ya da gazların
mevcut olduğu ortamlarda KULLANMAYIN.
Bu zımpara makineleri profesyonel elektrikli
aletlerdir.
Çocukların aleti ellemesine İZİN VERMEYİN. Bu
alet deneyimsiz kullanıcılar tarafından kullanılırken
nezaret edilmelidir.
Elektrik emniyeti
Elektrik motoru sadece tek bir voltaj için
tasarlanmıştır. Her zaman güç kaynağının, etiket
plakasındaki voltajla aynı olup olmadığını kontrol
edin.
DEWALT aletiniz EN 60745 standardına
uygun olarak çift yalıtımlıdır; bu nedenle,
topraklama kablosuna gerek yoktur.
Güç kablosu hasarlıysa, DEWALT yetkili
servisinden temin edilebilen özel olarak
hazırlanmış bir kabloyla değiştirilmelidir.
Uzatma kablosu kullanılması
Uzatma kablosu kullanılması gerekiyorsa bu aletin
giriş gücüne (teknik verilere bakın) uygun onaylı
bir 3 damarlı uzatma kablosu kullanın. Minimum
iletken ebadı 1.5 mm2; maksimum uzunluk 30
m’dir.
Bir kablo makarası kullanırken, her zaman kabloyu
tamamen makaradan çıkarın.
MONTAJ VE AYARLAMALAR
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak
için aksesuarları takıp çıkarmadan
önce, ayarlarla oynamadan
veya değiştirmeden önce ya da
tamir yaparken aleti kapatın ve
Zımpara Kayışının
Değiştirilmesi ve Ortalanması
(şekil 2, 3)
Kayışlı zımpara makineniz 100 x 570 mm zımpara
kayışları kullanmaktadır.
1. Cihazı, sıkıştırma kolu (l) yukarı bakacak
şekilde yana yatırın.
2. Sıkıştırma kolunu (l) yukarıya ve sağa doğru
çekin.
3. Zımpara kayışını (e) çıkartın.
4. Yeni bir zımpara kayışı takın ve silindirlerin
aynı tarafındayken kayışın iç tarafındaki
okun makinedeki okla aynı yöne bakmasını
sağlayın.
5 Sıkıştırma kolunu geriye itin.
6. Makineyi çalıştırın ve zımpara kayışı silindir
(k) üzerinde ortalanana kadar kayış ortalama
düğmesini (f) çevirin.
UYARI: Zımpara kayışı asla arkadan
dışarıya taşmamalıdır! Zımpara kayışı
bu durumda zımparalama yüzeyi ile
aynı seviyededir.
Elektronik Hız Denetim
Ayarının Ayarlanması (şekil 1)
DW650E
Hız denetim ayarını (b) istenen konuma çevirin.
Rakam ne kadar yüksek olursa kayış hızı da o
kadar yüksek olur.
Toz Çekme
TOZ TORBASI (ŞEKİL 4)
1. Toz torbasının (g) yayını (m) sıkıştırın ve
sabitleme halkaları (n) arasında serbest
bırakın.
2. Toz çekme işleminin etkili bir şekilde
yürütülebilmesi için, toz torbasını, üçte biri
dolduğunda boşaltın.
93
TÜRKÇE
3. Toz torbasını çıkartıp fermuarını açın ve toz
torbasını hafifçe sallayarak boşaltın.
TOZ ÇEKME ADAPTÖRÜ (ŞEKİL 5)
Toz çekme adaptörünü (h) çıkış yerine (o)
vidalayın.
Mümkün olduğu ölçüde toz emisyonuna ilişkin ilgili
düzenlemelere uygun olarak tasarlanmış bir toz
çekme aygıtı bağlayın.
UYARI: Metal zımparalarken uygun
kıvılcım koruması olmadan toz
torbası veya vakumlu çekme cihazı
kullanmayın.
UYARI:
• Magnezyum zımparalamayın!
• Saf metal yüzeyleri zımparalamayın.
KULLANMA
Kullanma Talimatları
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için herhangi bir ayar
yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce
aleti kapatın ve güç kaynağından
ayırın.
UYARI:
• Güvenlik talimatlarına ve geçerli
düzenlemelere her zaman uyun.
• Zımparalanacak tüm malzemelerin
iyice sabitlendiğini kontrol edin.
• İş parçasına sadece hafif bir baskı
uygulayın.
Doğru el pozisyonunda bir el ana tutamak (aa)
üzerindeyken, diğer el, şekilde gösterildiği biçimde,
aletin kılavuz tutamağı (i) üzerindedir.
Açma Kapama (şekil 1)
Açma: Açma/kapama düğmesine (a) basın.
Kesintisiz çalışma için kilitleme düğmesine (c) de
basın.
Aletin kesintisiz çalışmasını durdurmak için
düğmeye kısaca basın ve bırakın. İş bittikten
sonra ve fişi prizden çıkarmadan önce daima aleti
kapatın.
Zımpara kağıtları ile ilgili ayrıntılı bilgiyi yetkili
satıcınızdan edinebilirsiniz.
BAKIM
DEWALT elektrikli aletiniz uzun süre boyunca
minimum bakımla çalışmak üzere tasarlanmıştır.
Aletin uzun süre boyunca verimli bir şekilde
çalışması, uygun bakımın ve düzenli temizliğin
yapılmasına bağlıdır.
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak
için aksesuarları takıp çıkarmadan
önce, ayarlarla oynamadan
veya değiştirmeden önce ya da
tamir yaparken aleti kapatın ve
makineyi güç kaynağından ayırın.
Tetik düğmesinin kapalı konumda
olduğunu kontrol edin. Aletin yanlışlıkla
çalıştırılması yaralanmaya neden
olabilir.
Zımparalama (şekil 1)
Kayışlı zımpara makinesi, sabit ayakla
kullanılmadığı durumlarda en yüksek cihaz
denetimi sağlamak için bir kılavuz kolla (i)
donatılmıştır.
Yağlama
Bu elektrikli aletin ilave yağlanmasına gerek yoktur.
1. İşe en kalın zımparayla başlayın.
2. Kayışlı zımpara makinesini uzun, süpürme
hareketleriyle hareket ettirin.
3. Çalışmanızı kısa aralıklarla kontrol edin.
Uygun El Pozisyonu (şek. 6)
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için, DAİMA şekilde gösterilen
uygun el pozisyonunu kullanın.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için, ani tepki ihtimaline karşı
aleti DAİMA sıkıca tutun.
94
Temizleme
UYARI: Havalandırma deliklerinde
ve etrafında toz toplanması halinde
bu tozu ve kiri kuru hava kullanarak
ana gövdeden uzaklaştırın. Bu
işlemi gerçekleştirirken onaylı bir göz
koruması ve onaylı toz maskesi takın.
UYARI: Aletin metalik olmayan
parçalarını temizlemek için asla çözücü
veya başka sert kimyasal kullanmayın.
Bu kimyasallar bu parçalarda kullanılan
TÜRKÇE
malzemeleri güçsüzleştirir. Yalnızca su
ve yumuşak sabunla nemlendirilmiş bir
bez kullanın. Aletin içine herhangi bir
sıvının girmesine izin vermeyin; aletin
herhangi bir parçasını bir sıvı içine
daldırmayın.
Bu kılavuzda belirtilen adresteki yerel DEWALT
ofisi ile irtibata geçerek size en yakın yetkili servisin
yerini öğrenebilirsiniz. Alternatif olarak, yetkili
DEWALT tamir acentelerinin listesi ve satış sonrası
servis ve bağlantıların tam ayrıntıları İnternette
www.2helpU.com adresinde mevcuttur.
Toz torbasını düzenli aralıklarla boşaltın veya toz
emme adaptörünü temizleyin.
Opsiyonel aksesuarlar
UYARI: DEWALT tarafından
verilenlerin dışındaki aksesuarlar bu
ürün üzerinde test edilmediğinden, söz
konusu aksesuarların bu aletle birlikte
kullanılması tehlikeli olabilir. Yaralanma
riskini azaltmak için, bu aletle birlikte
sadece DEWALT tarafından tavsiye
edilen aksesuarlar kullanılmalıdır.
Uygun aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi almak
için satıcınızla görüşün.
Çevrenin korunması
Ayrı toplama. Bu ürün normal evsel
atıklarla birlikte imha edilmemelidir.
Herhangi bir zamanda DEWALT ürününüzü
değiştirmek isterseniz ya da artık işinize
yaramıyorsa, normal evsel atıklarla birlikte atmayın.
Bu ürünü ayrı toplama için ayırın.
Kullanılmış ürünlerin ayrı toplanması ve
paketlenmesi malzemelerin geri
kazanım yoluyla tekrar kullanılmasını
sağlamaktadır. Geri kazanılan
malzemelerin tekrar kullanılması çevre
kirliliğinin önlenmesine yardımcı olur ve
ham madde talebini azaltır.
Yerel düzenlemeler kapsamında elektrikli
ürünlerin evsel atıklardan ayrı olarak belediyenin
atık sahalarında toplanması veya yeni bir ürün
aldığınızda satıcı tarafından geri alınması
öngörülebilir.
DEWALT, kullanma süreleri sona eren DEWALT
ürünlerinin toplanması ve geri kazanımı için bir
imkan sunmaktadır. Bu hizmetten yararlanmak
için, lütfen ürününüzü bizim adımıza toplama işlemi
yapan bir yetkili servise götürün.
95
TÜRKÇE
GARANTİ
DEWALT ürünlerinin kalitesinden emindir
ve bu yüzden profesyonel kullanıcılar için
kanunlarda belirtilen taleplerin üstünde bir
garanti sunmaktadır. Bu garanti metni bir
ilave niteliğinde olup profesyonel bir kullanıcı
olarak sahip olduğunuz sözleşmeden
doğan haklara veya profesyonel olmayan,
özel bir kullanıcı olarak sahip olduğunuz
yasal haklara hiçbir şekilde zarar vermez.
İşbu garanti Avrupa Birliği’ne üye ülkeler
ile Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi sınırları
dahilinde geçerlidir.
• 30 GÜNLÜK RİSKSİZ MÜŞTERİ
MEMNUNİYETİ GARANTİSİ •
Satın almış olduğunuz DEWALT ürünü, satın
alma tarihinden itibaren 30 gün içerisinde,
ilk denemenizde, performansı sizi tam
olarak tatmin etmediyse, yetkili servise
götürülüp; DEWALT Merkez Servis onayı ile
değiştirilebilir veya gerekirse tamir edilir. Bu
haktan yararlanmak için:
Ürünün satın alındığı şekliyle, orijinal tüm
parçaları ile birlikte satın alındığı yere teslimi;
• Fatura ve garanti kartının ibrazı;
• Uygulamanın satın alım tarihi itibariyle
ilk 30 gün içerisinde gerçekleşmesi;
• Ürün performansının ilk uygulamadan
sonra memnuniyetsizlik yaratması
gerekmektedir.
Aksesuarlar ve garanti koşulları haricinde
yedek parçalar dahil değildir.
• ÜCRETSİZ BİR YILLIK
SERVİS KONTRATI •
Yasal garanti süresi dahilinde tüm DEWALT
ürünleri satın alma tarihinden itibaren
bir yıl süreyle ücretsiz servis desteğine
sahiptir. Sadece bir defaya mahsus olmak
üzere ürününüz DEWALT Yetkili Servisinde
işçilik bedeli alınmadan tamir edilir veya
bakımı yapılır. Fatura ve garanti kartı ibrazı
gerekmektedir.
Aksesuarlar ve garanti koşulları haricinde
yedek parçalar dahil değildir.
• BİR YIL TAM GARANTİ •
Sahip olduğunuz DEWALT ürünü satın alma
tarihinden itibaren 12 ay içinde hatalı
96
malzeme veya işçilik nedeniyle bozulursa,
DEWALT aşağıdaki şartlara uyulması
koşuluyla ücretsiz olarak tüm kusurlu
parçaların yenilenmesini veya -kendi
insiyatifine bağlı olarak- satın alınan ürünün
değiştirilmesini garanti eder:
• Ürün hatalı kullanılmamıştır;
• Ürün yıpranmamış, hırpalanmamış ve
aşınmamıştır;
• Yetkili olmayan kişilerce tamire
çalışılmamıştır;
• Satın alma belgesi (fatura) ibraz
edilmiştir.
• Ürün, tüm orijinal parçaları ile birlikte
iade edilmiştir.
Şikayet veya talepleriniz için satıcınıza,
DEWALT kataloğunda yer alan size en
yakın yetkili DEWALT servisine veya bu
kullanma kılavuzunda belirtilen adresten
DEWALT ofisine başvurun. Yetkili DEWALT
servislerinin listesi ve satış sonrası
hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler İnternette
www.2helpU.com adresinde mevcuttur.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tebliğince
kullanım ömrü 10 yıldır.
Türkiye Distribütörü
KALE HIRDAVAT VE MAKİNA A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No. 15 34050
Edirnekapı Eyüp İstanbul
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΤΡΙΒΕΙΟ
DW650/DW650E
Συγχαρητήρια!
χρησιμοποιείται σε διαφορετικές
εφαρμογές, με διαφορετικά
παρελκόμενα ή δεν έχει συντηρηθεί
κατάλληλα, η εκπομπή κραδασμών
μπορεί να διαφέρει. Αυτό μπορεί να
μειώσει σημαντικά το επίπεδο έκθεσης
κατά τη διάρκεια ολόκληρης της
εργασίας.
Η αξιολόγηση του επιπέδου έκθεσης
σε κραδασμούς θα πρέπει επίσης
να λαμβάνει υπόψη τις φορές που
το εργαλείο κλείνει ή όταν λειτουργεί
αλλά δεν ολοκληρώνει την εργασία.
Αυτό μπορεί να μειώσει σημαντικά
το επίπεδο έκθεσης κατά τη διάρκεια
ολόκληρης της εργασίας.
Προσδιορίστε πρόσθετα μέτρα
ασφαλείας για την προστασία του
χειριστή από τις επιδράσεις των
κραδασμών, όπως: συντήρηση του
εργαλείου και των παρελκομένων,
διατήρηση των χεριών σε θερμή
κατάσταση, οργάνωση των προτύπων
εργασίας.
Επιλέξατε ένα εργαλείο DEWALT. Η πολύχρονη
εμπειρία, η σχολαστική ανάπτυξη προϊόντων και
η καινοτομία, έκαναν τη DEWALT έναν από τους
πλέον αξιόπιστους συνεργάτες στον τομέα των
επαγγελματικών ηλεκτρικών εργαλείων.
Τεχνικά δεδομένα
Τάση
V
Τύπος
Ισχύς εξόδου
Ταχύτητα ιμάντα
Επιφάνεια λείανσης
DW650
DW650E
230
230
6
6
W
1.010
1.100
m/min
380
mm 100 x 110
250–380
100 x 110
Μήκος ιμάντα
mm
560
560
Πλάτος ιμάντα
mm
100
100
Εξαγωγή σκόνης
Βάρος
Σακούλα για Σακούλα για
τη σκόνη
τη σκόνη
kg
6,3
6,4
dB(A)
93
93
KPA (αβεβαιότητα
ηχητικής πίεσης) dB(A)
3
3
dB(A)
101
101
KWA (αβεβαιότητα
ηχητικής ισχύος) dB(A)
3,3
3,3
LPA (ηχητική πίεση)
LWA (ηχητική ισχύς)
Συνολικές τιμές κραδασμών (διανυσματικό άθροισμα
στους τρεις άξονες), καθορισμένες σύμφωνα με το
πρότυπο EN 60745:
Τιμή εκπομπής κραδασμών ah
ah =
m/s²
5,0
=
Αβεβαιότητα K
m/s²
1,5
5,0
1,5
Το επίπεδο εκπομπής κραδασμών που παρέχεται
στο παρόν φυλλάδιο πληροφοριών έχει μετρηθεί
σύμφωνα με τυποποιημένο τεστ του προτύπου
ΕΝ 60745 και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη
σύγκριση ενός εργαλείου με ένα άλλο. Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για προκαταρκτική αξιολόγηση
έκθεσης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το δηλωθέν
επίπεδο εκπομπής κραδασμών
αντιπροσωπεύει τις κύριες εφαρμογές
του εργαλείου. Ωστόσο, εάν το εργαλείο
Ασφάλειες:
Ευρώπη
για εργαλεία 230 V
ένταση 10 Ampere
Ορισμοί: Οδηγίες ασφαλείας
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο
σοβαρότητας για κάθε λέξη ένδειξης. Παρακαλούμε
διαβάστε το εγχειρίδιο και προσέξτε αυτά τα
σύμβολα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Καθορίζει μια επικείμενη
επικίνδυνη κατάσταση η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, θα οδηγήσει σε θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Καθορίζει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση
η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα
μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Καθορίζει μια ενδεχομένως
επικίνδυνη κατάσταση η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει
ελαφρό ή μέσης σοβαρότητας
τραυματισμό.
97
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει μια πρακτική
που δεν έχει σχέση με προσωπικό
τραυματισμό και η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει
υλική ζημιά.
Υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Υποδηλώνει κίνδυνο φωτιάς.
Κίνδυνος έκρηξης.
Δήλωση συμμόρφωσης με τις
οδηγίες της Ε.Ε.
ΟΔΗΓΙΑ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
DW650/DW650E
Η εταιρεία DEWALT δηλώνει ότι τα προϊόντα που
περιγράφονται στην ενότητα «Τεχνικά δεδομένα»
σχεδιάστηκαν σε συμμόρφωση με τα εξής
πρότυπα και οδηγίες: 2006/42/ΕΚ, EN 60745-1,
EN 60745-2-4.
Τα προϊόντα αυτά συμμορφώνονται επίσης
με την οδηγία 2004/108/ΕΚ. Για περισσότερες
πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την
DEWALT στην παρακάτω διεύθυνση ή ανατρέξτε
στο πίσω μέρος του εγχειριδίου.
Ο κάτωθι υπογράφων είναι υπεύθυνος για τη
σύνταξη του τεχνικού φακέλου και πραγματοποιεί
την παρούσα δήλωση εκ μέρους της εταιρείας
DEWALT.
Horst Grossmann
Αντιπρόεδρος του τμήματος Μηχανικής και
Ανάπτυξης προϊόντων
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Γερμανία
31.12.2009
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για μείωση του
κινδύνου τραυματισμού, διαβάστε το
εγχειρίδιο οδηγιών.
98
Γενικές προειδοποιήσεις
ασφαλείας ηλεκτρικού
εργαλείου
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Διαβάστε όλες
τις προειδοποιήσεις ασφαλείας και
όλες τις οδηγίες. Εάν δεν τηρηθούν
οι προειδοποιήσεις και οδηγίες,
αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα
ηλεκτροπληξία, φωτιά ή/και σοβαρό
τραυματισμό.
ΦΥΛΑΞΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
Ο όρος “ηλεκτρικό εργαλείο” σε όλες τις
προειδοποιήσεις, αναφέρεται σε εργαλείο
ηλεκτροδοτούμενο (με καλώδιο) από την κύρια
παροχή ηλεκτροδότησης, ή σε εργαλείο με
ασύρματη δυνατότητα λειτουργίας (με μπαταρία).
1) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
α) Διατηρείτε το χώρο εργασίας καθαρό και
καλά φωτισμένο. Οι μη τακτοποιημένοι
ή σκοτεινοί χώροι, αποτελούν αιτίες
ατυχημάτων.
β) Μη λειτουργείτε ηλεκτρικά εργαλεία σε
χώρους με εκρηκτική ατμόσφαιρα, όπως
παρουσία εύφλεκτων υγρών, αερίων, ή
σκόνης. Τα ηλεκτρικά εργαλεία παράγουν
σπινθήρες που μπορεί να προκαλέσουν
ανάφλεξη της εν λόγω σκόνης ή ατμών.
γ) Απομακρύνετε τα παιδιά και άλλα
περαστικά άτομα κατά τη χρήση ενός
ηλεκτρικού εργαλείου. Τυχόν παράγοντες
που αποσπούν την προσοχή σας, μπορεί
να προκαλέσουν απώλεια ελέγχου.
2) ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
α) Τα βύσματα των ηλεκτρικών εργαλείων
πρέπει να ταιριάζουν με τις πρίζες.
Μην τροποποιείτε ποτέ το βύσμα
ηλεκτροδότησης με οποιονδήποτε
τρόπο. Μη χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε
βύσματα προσαρμογέα με γειωμένα (με
γείωση εδάφους) ηλεκτρικά εργαλεία.
Τα μη τροποποιημένα βύσματα και οι
ταιριαστές πρίζες μειώνουν τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
β) Αποφύγετε την επαφή του σώματώς σας
με γειωμένες επιφάνειες όπως σωλήνες,
καλοριφέρ, εστίες κουζινών και ψυγεία.
Ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας αυξάνεται όταν
το σώμα σας είναι γειωμένο.
γ) Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία
στη βροχή ή σε συνθήκες υγρής
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ατμόσφαιρας. Η είσοδος νερού σε
ηλεκτρικό εργαλείο αυξάνει τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
δ) Μην κακομεταχειρίζεστε το καλώδιο. Μη
χρησιμοποιείτε ποτέ το καλώδιο για τη
μεταφορά, τράβηγμα, ή αποσύνδεση
του ηλεκτρικού εργαλείου. Διατηρείτε
το μακριά από θερμότητα, ελαιώδεις
ουσίες, αιχμηρά αντικείμενα ή γωνίες,
ή μετακινούμενα εξαρτήματα. Καλώδια
που έχουν υποστεί ζημιά ή που είναι
“μπερδεμένα”, αυξάνουν τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
ε) Όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό
εργαλείο σε εξωτερικό χώρο,
χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης
κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικό
χώρο. Η χρήση καλωδίου κατάλληλου
για εξωτερική χρήση μειώνει τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
στ) Εάν είναι αναπόφευκτη η λειτουργία
ηλεκτρικού εργαλείου σε χώρο με υψηλή
υγρασία, χρησιμοποιήστε παροχή
ηλεκτροδότησης με ασφάλεια διαρροής
ηλεκτρικού ρεύματος (RCD). Η χρήση της
RCD μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
3) ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
α) Παραμείνετε σε εγρήγορση, προσέχετε
τι κάνετε και χρησιμοποιείτε την κοινή
λογική κατά τη χρήση ενός ηλεκτρικού
εργαλείου. Μη χρησιμοποιείτε
οποιοδήποτε ηλεκτρικό εργαλείο
εάν είστε κουρασμένος (-η), ή υπό
την επήρεια ναρκωτικών, αλκοόλ, ή
φαρμάκων. Μια τυχόν στιγμή απόσπασης
της προσοχής σας καθώς χειρίζεστε
ηλεκτρικά εργαλεία, μπορεί να επιφέρει
σοβαρό προσωπικό τραυματισμό.
β) Χρησιμοποιήστε προσωπικό
προστατευτικό εξοπλισμό. Φοράτε
πάντα προστατευτικά γυαλιά. Η χρήση
προστατευτικού εξοπλισμού όπως
αναπνευστικής μάσκας, αντιολισθητικών
υποδημάτων, κράνους, ή προστατευτικών
ακουστικών για τις κατάλληλες συνθήκες, θα
μειώσει τους προσωπικούς τραυματισμούς.
γ) Αποτρέψτε τυχόν ακούσια εκκίνηση του
εργαλείου. Εξασφαλίστε ότι ο διακόπτης
είναι κλειστός (θέση off) πριν συνδέσετε
το εργαλείο στην πρίζα ή/και στο πακέτο
μπαταρίας καθώς και πριν σηκώσετε
ή μεταφέρετε το εργαλείο. Η μεταφορά
ηλεκτρικών εργαλείων με το δάκτυλό σας
στο διακόπτη, ή η σύνδεση στην πρίζα
εργαλείων με ανοικτό (θέση on) διακόπτη,
αποτελούν αιτίες ατυχημάτων.
δ) Αφαιρέστε οποιοδήποτε κλειδί ή
ρυθμιστικό κλειδί πριν ενεργοποιήσετε
το ηλεκτρικό εργαλείο. Ένα κλειδί
ή ρυθμιστικό κλειδί που έχει αφεθεί
προσαρτημένο σε κινητό τμήμα του
ηλεκτρικού εργαλείου, μπορεί να προκαλέσει
προσωπικό τραυματισμό.
ε) Μην προσπαθήσετε να φτάσετε
απομακρυσμένα σημεία. Διατηρείτε
συνεχώς σταθερό πάτημα και ισορροπία.
Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα καλύτερου
ελέγχου του ηλεκτρικού εργαλείου σε
απροσδόκητες καταστάσεις.
στ) Φοράτε τον κατάλληλο ρουχισμό. Μη
φοράτε χαλαρά ρούχα ή κοσμήματα.
Διατηρείτε τα μαλλιά σας, τα ρούχα
και τα γάντια μακριά από κινούμενα
εξαρτήματα. Τα χαλαρά ρούχα, τα
κοσμήματα ή τα μακριά μαλλιά μπορεί να
εμπλακούν στα κινούμενα εξαρτήματα.
ζ) Εάν διατίθενται συσκευές για τη σύνδεση
εκβολής σκόνης και εγκαταστάσεων
συλλογής, βεβαιωθείτε ότι έχουν
συνδεθεί σωστά και χρησιμοποιούνται
κατάλληλα. Η χρήση συσκευής συλλογής
σκόνης μπορεί να μειώσει τους σχετιζόμενος
με σκόνη κινδύνους.
4) ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ
ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ
α) Μην χρησιμοποιείτε με υπερβολική
δύναμη το ηλεκτρικό εργαλείο.
Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο εργαλείο
για την εφαρμογή σας. Το σωστά
επιλεγμένο ηλεκτρικό εργαλείο θα εκτελέσει
καλύτερα και ασφαλέστερα το έργο του όταν
χρησιμοποιηθεί με το ρυθμό για τον οποίο
προορίζεται.
β) Μην χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό
εργαλείο εάν ο διακόπτης (on-off) δεν
λειτουργεί. Οποιοδήποτε εργαλείο δεν
μπορεί να ελεγχθεί μέσω του διακόπτη του,
είναι επικίνδυνο και πρέπει να επισκευαστεί.
γ) Αποσυνδέστε το βύσμα από την
πρίζα ή και το πακέτο μπαταρίας από
το ηλεκτρικό εργαλείο πριν κάνετε
οποιεσδήποτε ρυθμίσεις, αλλαγές
παρελκομένων, ή πριν αποθηκεύσετε
οποιοδήποτε ηλεκτρικό εργαλείο. Αυτού
του είδους τα μέτρα ασφαλείας μειώνουν
τον κίνδυνο απροσδόκητης λειτουργίας του
ηλεκτρικού εργαλείου.
99
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
δ) Αποθηκεύστε όποιο ηλεκτρικό εργαλείο
δεν χρησιμοποιείτε μακριά από μέρη
όπου μπορούν να το φτάσουν παιδιά και
μην επιτρέπετε τη χρήση του ηλεκτρικού
εργαλείου σε άτομα που δεν είναι
εξοικειωμένα με αυτό ή με τις οδηγίες
χρήσης του. Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι
επικίνδυνα όταν χρησιμοποιούνται από μη
εκπαιδευμένους χειριστές.
ε) Συντήρηση ηλεκτρικών εργαλείων.
Ελέγξτε για τυχόν εσφαλμένη
ευθυγράμμιση ή στρέβλωση
κινούμενων εξαρτημάτων, για
τυχόν θραύση εξαρτημάτων και για
οποιεσδήποτε άλλες καταστάσεις που
μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία
του ηλεκτρικού εργαλείου. Εάν το
ηλεκτρικό εργαλείο έχει υποστεί ζημιά,
φροντίστε για την επισκευή του πριν το
χρησιμοποιήσετε. Πολλά ατυχήματα έχουν
προκληθεί από ηλεκτρικά εργαλεία που δεν
έχουν συντηρηθεί κατάλληλα.
στ) Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής αιχμηρά
και καθαρά. Τα κατάλληλα συντηρημένα
εργαλεία κοπής με αιχμηρά άκρα κοπής
έχουν μικρότερες πιθανότητες λυγίσματος
κατά τη λειτουργία και ελέγχονται
ευκολότερα.
ζ) Χρησιμοποιήστε το ηλεκτρικό εργαλείο,
τα παρελκόμενα και τις μύτες του κλπ
σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες,
λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες
εργασίας και την εργασία που πρόκειται
να πραγματοποιηθεί. Η χρήση ενός
ηλεκτρικού εργαλείου για εργασίες
διαφορετικές απ’ αυτές για τις οποίες
προορίζεται, μπορεί να δημιουργήσει
επικίνδυνη κατάσταση.
5) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (ΣΕΡΒΙΣ)
α) Φροντίστε όπως η συντήρηση του
ηλεκτρικού εργαλείου πραγματοποιείται
από πιστοποιημένο για επισκευές άτομο,
με τη χρήση των ταυτόσημων μόνο
ανταλλακτικών. Αυτό θα εξασφαλίσει τη
διατήρηση της ασφαλείας του ηλεκτρικού
εργαλείου.
Πρόσθετοι κανόνες ασφαλείας
ειδικά για τριβεία
• Να κρατάτε τα ηλεκτρικά εργαλεία από
τις μονωμένες επιφάνειες κρατήματος
όταν εκτελείτε εργασίες, κατά τις οποίες
τα εργαλεία κοπής ενδέχεται να έρθουν
100
σε επαφή με κρυφές καλωδιώσεις ή με
το καλώδιο του εργαλείου. Η επαφή του
εξαρτήματος κοπής με ηλεκτροφόρο καλώδιο
μπορεί να καταστήσει ηλεκτροφόρα και τα
εκτεθειμένα μεταλλικά τμήματα του ηλεκτρικού
εργαλείου, προκαλώντας ηλεκτροπληξία στο
χειριστή.
• Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη
λείανση ορισμένων ειδών ξύλου (π.χ. οξιά,
βελανιδιά) και μετάλλου, τα οποία μπορούν
να δημιουργήσουν τοξική σκόνη. Να φοράτε
μια μάσκα που να έχει σχεδιαστεί ειδικά για
προστασία από τοξική σκόνη και αναθυμιάσεις
και βεβαιωθείτε ότι προστατεύονται εξίσου και
τα άτομα που βρίσκονται εντός του χώρου
εργασίας ή εισέρχονται σε αυτόν.
• Κατά τη λείανση σιδηρούχων μετάλλων,
χρησιμοποιείτε το εργαλείο σε καλά αεριζόμενο
χώρο. Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο κοντά σε
εύφλεκτα υγρά, αέρια ή σκόνη. Οι σπινθήρες
ή τα θερμά σωματίδια που προκύπτουν
από τις ηλεκτροκίνητες βούρτσες λείανσης ή
εκκένωσης τόξου ενδέχεται να προκαλέσουν
ανάφλεξη των εύφλεκτων υλικών.
• Κρατάτε το ηλεκτρικό εργαλείο από
επιφάνειες λαβής, επειδή ο ιμάντας του
μπορεί να έρθει σε επαφή με το ίδιο του
το καλώδιο. Αν κόψει καλώδιο υπό τάση
μπορεί να τεθούν υπό ηλεκτρική τάση και τα
εκτεθειμένα μεταλλικά μέρη του ηλεκτρικού
εργαλείου και να προκληθεί ηλεκτροπληξία στο
χειριστή.
Βαφή λείανσης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να τηρείτε πάντοτε
τους κανονισμούς που ισχύουν για τη
βαφή λείανσης. Να δώσετε ιδιαίτερη
προσοχή στα εξής:
1. Εφόσον είναι δυνατό, για τη συλλογή
της σκόνης χρησιμοποιείτε σύστημα
εξαγωγής με αναρρόφηση.
2. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την
τριβή βαφής, η οποία ενδέχεται να έχει
παρασκευαστεί με βάση μόλυβδο:
– Μην επιτρέπετε σε παιδιά ή έγκυες
γυναίκες να εισέρχονται στο χώρο
εργασίας.
– Κάθε άτομο που εισέρχεται στο χώρο
εργασίας πρέπει να φοράει μάσκα
ειδικά σχεδιασμένη για την προστασία
από σκόνη και αναθυμιάσεις βαφής με
βάση το μόλυβδο.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
– Μην τρώτε, μην πίνετε και μην
καπνίζετε στο χώρο εργασίας.
3. Απορρίψτε με ασφάλεια τα σωματίδια
σκόνης καθώς και τυχόν άλλα σχετικά
υπολείμματα.
Άλλοι κίνδυνοι
Παρά τη συμμόρφωση προς τους σχετικούς
κανονισμούς ασφαλείας και την εφαρμογή
μηχανισμών ασφαλείας, δεν είναι δυνατή η
αποφυγή ορισμένων κινδύνων. Αυτοί είναι οι εξής:
– Εξασθένηση της ακοής.
– Κίνδυνος προσωπικού τραυματισμού λόγω
αιωρούμενων σωματιδίων.
– Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω του ότι τα
εξαρτήματα θερμαίνονται κατά τη διάρκεια της
λειτουργίας.
– Κίνδυνος προσωπικού τραυματισμού λόγω
παρατεταμένης χρήσης.
– Κίνδυνος προσωπικού τραυματισμού λόγω
επιβλαβούς, τοξικής σκόνης που δημιουργείται
κατά την τριβή.
– Κίνδυνος προσωπικού τραυματισμού κατά το
άγγιγμα του άξονα κύλισης και του συστήματος
κύλισης.
Σημάνσεις στο εργαλείο
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν
από τη χρήση.
Φοράτε προστατευτικά για τα αυτιά.
Φοράτε προστατευτικά για τα μάτια.
1 Προσαρμογέας εξαγωγής σκόνης (προαιρετικά)
1 Ιμάντας λείανσης
1 Πλαίσιο λείανσης (προαιρετικά)
1 Εγχειρίδιο οδηγιών
1 Αναλυτικό σχέδιο
• Ελέγξτε για τυχόν ζημιές στο εργαλείο, στα
τμήματα ή τα εξαρτήματα, οι οποίες μπορεί να
συνέβησαν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς.
• Πριν από τη χρήση, αφιερώστε χρόνο για να
διαβάσετε προσεκτικά και να κατανοήσετε το
παρόν εγχειρίδιο.
Περιγραφή [εικ. (fig.) 1]
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην
τροποποιήσετε ποτέ το ηλεκτρικό
εργαλείο ή οποιοδήποτε τμήμα
του. Μπορεί να προκληθεί βλάβη ή
προσωπικός τραυματισμός.
a. Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
(On/Off)
b. Καντράν ελέγχου ταχύτητας (DW650E)
c. Κουμπί σύνδεσης
d. Ελατήριο σύσφιξης
e. Ιμάντας λείανσης
f. Κουμπί κεντραρίσματος ιμάντα
g. Σακούλα για τη σκόνη
h. Προσαρμογέας εξαγωγής σκόνης
i. Λαβή καθοδήγησης
j. Άξονας κύλισης
k. Σύστημα κύλισης
l. Μοχλός σύσφιξης
ΘΕΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ
(ΕΙΚ. [FIGURE] 1)
Ο κωδικός ημερομηνίας (p), ο οποίος περιλαμβάνει
επίσης το έτος κατασκευής, είναι τυπωμένος
επάνω στο περίβλημα.
Παράδειγμα:
2010 XX XX
Έτος κατασκευής
Περιεχόμενα συσκευασίας
Στη συσκευασία περιέχεται:
ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
Τα τριβεία DW650 και DW650E της DEWALT
σχεδιάστηκαν για τη γρήγορη λείανση ξύλου,
μετάλλου και πλαστικών σε επαγγελματικές
εφαρμογές.
ΜΗΝ τα χρησιμοποιείτε σε συνθήκες υγρασίας ή
όταν υπάρχουν εύφλεκτα υγρά ή αέρια.
Τα τριβεία είναι επαγγελματικά ηλεκτρικά εργαλεία.
ΜΗΝ αφήνετε τα παιδιά να έρχονται σε επαφή με
το εργαλείο. Απαιτείται επίβλεψη όταν το εργαλείο
αυτό χρησιμοποιείται από μη έμπειρους χειριστές.
1 Τριβείο
1 Σακούλα για τη σκόνη
101
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Ηλεκτρική ασφάλεια
Ο ηλεκτρικός κινητήρας έχει σχεδιαστεί για
λειτουργία μόνο σε μία τάση. Ελέγχετε πάντοτε
εάν η τροφοδοσία ανταποκρίνεται στην τάση που
αναγράφεται στην επιγραφή με τα δεδομένα.
Το εργαλείο της DEWALT διαθέτει διπλή
μόνωση σύμφωνα με το πρότυπο
EN 60745. Κατά συνέπεια, δεν απαιτείται
καλώδιο γείωσης.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί
βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από ειδικά
διαμορφωμένο καλώδιο που διατίθεται μέσω της
υπηρεσίας εξυπηρέτησης της DEWALT.
Χρήση προέκτασης
Αν απαιτείται καλώδιο επέκτασης, χρησιμοποιήστε
εγκεκριμένο καλώδιο επέκτασης 3 αγωγών
κατάλληλο για την ισχύ αυτού του εργαλείου
(βλ. τεχνικά δεδομένα). Το ελάχιστο μέγεθος του
αγωγού είναι 1.5 mm2, ενώ το μέγιστο μήκος είναι
30 m.
Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο σε ρολό, να
ξετυλίγετε πάντοτε το καλώδιο εντελώς.
Συναρμολόγηση και ρυθμίσεις
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, απενεργοποιείτε
το σύστημα και αποσυνδέετε το
μηχάνημα από την τροφοδοσία
πριν από την τοποθέτηση ή
αφαίρεση παρελκόμενων, πριν τη
ρύθμιση ή την αλλαγή εξαρτημάτων
και κατά την πραγματοποίηση
επισκευών. Βεβαιωθείτε ότι ο
διακόπτης ενεργοποίησης βρίσκεται
στη θέση OFF (Απενεργοποίηση). Η
τυχαία εκκίνηση μπορεί να προκαλέσει
τραυματισμό.
Αντικατάσταση και
κεντράρισμα του ιμάντα
λείανσης (εικ. 2, 3)
Το τριβείο που διαθέτετε χρησιμοποιεί ιμάντες
λείανσης 100 x 570 mm.
4. Τοποθετήστε έναν νέο ιμάντα λείανσης
φροντίζοντας το βέλος που βρίσκεται εντός
του ιμάντα λείανσης να δείχνει προς την ίδια
κατεύθυνση με αυτή του βέλους που βρίσκεται
επάνω στο μηχάνημα στην ίδια πλευρά με το
σύστημα κύλισης.
5 Ωθήστε προς τα πίσω το μοχλό σύσφιξης.
6. Θέστε το μηχάνημα σε λειτουργία (ON)
και περιστρέψτε το εξωτερικό κουμπί
κεντραρίσματος ιμάντα (f) έως ότου ο ιμάντας
λείανσης κεντραριστεί στο σύστημα κύλισης
(k).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ο ιμάντας
λείανσης δεν πρέπει ποτέ να
προεξέχει από το πίσω μέρος! Ο
ιμάντας λείανσης πρέπει να είναι
ευθυγραμμισμένος με την εξωτερική
ακμή της επιφάνειας λείανσης.
Ρύθμιση του ηλεκτρονικού
καντράν ελέγχου ταχύτητας
(εικ. 1)
DW650E
Περιστρέψτε το καντράν ελέγχου ταχύτητας (b)
στην επιθυμητή θέση. Όσο μεγαλύτερος είναι ο
αριθμός, τόσο
μεγαλύτερη θα είναι η ταχύτητα του ιμάντα.
Εξαγωγή σκόνης
ΣΑΚΟΥΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΟΝΗ (ΕΙΚ. 4)
1. Συμπιέστε το ελατήριο (m) της σακούλας για
τη σκόνη (g) και απελευθερώστε το μεταξύ
των δακτυλίων συγκράτησης (n).
2. Για αποτελεσματική εξαγωγή σκόνης,
αδειάζετε τη σακούλα για τη σκόνη όταν είναι
γεμάτη κατά περίπου το ένα τρίτο.
3. Αφαιρέστε τη σακούλα για τη σκόνη, ανοίξτε
το φερμουάρ και ανακινείστε προσεκτικά τη
σακούλα.
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΚΟΝΗΣ (ΕΙΚ. 5)
1. Τοποθετήστε το εργαλείο στο πλάι με τη λαβή
σύσφιξης (l) προς τα επάνω.
Βιδώστε τον προσαρμογέα εξαγωγής σκόνης (h)
στο στόμιο (o).
2. Ωθήστε προς τα επάνω και προς τα δεξιά το
μοχλό σύσφιξης (l).
Εφόσον είναι δυνατό, συνδέετε ένα σύστημα
εξαγωγής σκόνης που να έχει σχεδιαστεί σύμφωνα
με τους ισχύοντες κανονισμούς σχετικά με την
εκπομπή σκόνης.
3. Αφαιρέστε τον ιμάντα λείανσης (e).
102
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε
σακούλα για τη σκόνη ή σύστημα
εξαγωγής με αναρρόφηση χωρίς
κατάλληλο μηχανισμό προστασίας από
σπίθες, κατά τη λείανση μετάλλων.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
• Μη λειαίνετε μαγνήσιο!
• Μη χρησιμοποιείτε χοντρό
γυαλόχαρτο για αμιγώς μεταλλικές
επιφάνειες.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο προσωπικού
τραυματισμού, ΠΑΝΤΟΤΕ να
κρατάτε καλά το εργαλείο για να
είστε προετοιμασμένοι σε περίπτωση
ξαφνικής αντίδρασης.
Για τη σωστή θέση των χεριών απαιτείται ένα χέρι
στην κύρια λαβή (aa), με το άλλο χέρι στη λαβή
καθοδήγησης (i) του εργαλείου, όπως δείχνει η
εικόνα.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Ενεργοποίηση και
απενεργοποίηση (εικ. 1)
Οδηγίες χρήσης
Ενεργοποίηση: Πιέστε το διακόπτη On/Off (a).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο σοβαρού
προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο
και αποσυνδέετέ το από την
τροφοδοσία, πριν από την
πραγματοποίηση τυχόν ρυθμίσεων
ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
προσαρτημάτων ή παρελκόμενων.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
• Να τηρείτε πάντοτε τις οδηγίες
ασφαλείας και τους ισχύοντες
κανονισμούς.
• Να ελέγχετε τη σύσφιξη κάθε υλικού
προς λείανση.
• Μην εφαρμόζετε μεγάλη πίεση στο
υπό κατεργασία αντικείμενο.
Λείανση (εικ. 1)
Παρέχεται μια λαβή καθοδήγησης (i) για άριστο
έλεγχο του εργαλείου όταν χρησιμοποιείτε το
τριβείο χωρίς τη σταθερή βάση.
1. Ξεκινήστε με το πιο τραχύ μέγεθος κόκκου.
2. Μετακινείτε το τριβείο με μεγάλες, κυκλικές
κινήσεις.
3. Ελέγχετε την πορεία της εργασίας σας ανά
τακτά διαστήματα.
Κατάλληλη θέση χεριών
(εικ. 6)
Για συνεχή λειτουργία, πιέστε επίσης το κουμπί
σύνδεσης (c).
Για να σταματήσετε το εργαλείο ενόσω βρίσκεται
σε συνεχή λειτουργία, πιέστε σύντομα το διακόπτη
και αφήστε τον. Να απενεργοποιείτε (θέση OFF)
πάντοτε το εργαλείο όταν ολοκληρωθεί η εργασία
και προτού το αφαιρέσετε από την πρίζα.
Ο αντιπρόσωπος με τον οποίο συνεργάζεστε
μπορεί να σας παράσχει λεπτομερείς πληροφορίες
σχετικά με τα φύλλα λείανσης.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Το ηλεκτρικό εργαλείο της DEWALT έχει σχεδιαστεί
για μακρόχρονη λειτουργία με ελάχιστη συντήρηση.
Η συνεχής ικανοποιητική λειτουργία εξαρτάται από
την κατάλληλη φροντίδα του εργαλείου και τον
τακτικό καθαρισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, απενεργοποιείτε
το σύστημα και αποσυνδέετε το
μηχάνημα από την τροφοδοσία
πριν από την τοποθέτηση ή
αφαίρεση παρελκόμενων, πριν τη
ρύθμιση ή την αλλαγή εξαρτημάτων
και κατά την πραγματοποίηση
επισκευών. Βεβαιωθείτε ότι ο
διακόπτης ενεργοποίησης βρίσκεται
στη θέση OFF (Απενεργοποίηση). Η
τυχαία εκκίνηση μπορεί να προκαλέσει
τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο προσωπικού
τραυματισμού, να χρησιμοποιείτε
ΠΑΝΤΟΤΕ την κατάλληλη θέση των
χεριών, όπως φαίνεται.
103
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Για την προστασία του
περιβάλλοντος
Λίπανση
Το ηλεκτρικό εργαλείο σας δεν απαιτεί πρόσθετη
λίπανση.
Καθαρισμός
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Φυσήξτε με ξηρό
αέρα και αφαιρέστε οποιαδήποτε
ακαθαρσία και σκόνη από το κύριο
περίβλημα, όποτε παρατηρείτε
ακαθαρσία ή σκόνη μέσα και γύρω από
τους αεραγωγούς. Φοράτε εγκεκριμένα
προστατευτικά γυαλιά και εγκεκριμένη
μάσκα σκόνης, όταν πραγματοποιείτε
αυτή τη διαδικασία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε
ποτέ διαλύτες ή άλλα ισχυρά χημικά
για τον καθαρισμό των μη μεταλλικών
τμημάτων του εργαλείου. Αυτά τα
χημικά μπορεί να αποδυναμώσουν
τα υλικά που χρησιμοποιούνται σ’
αυτά τα εξαρτήματα. Χρησιμοποιήστε
ένα πανάκι βρεγμένο μόνο με νερό
και ήπιο σαπούνι. Μην αφήνετε ποτέ
οποιοδήποτε υγρό μέσα στο εργαλείο.
Μη βυθίζετε ποτέ οποιοδήποτε τμήμα
του εργαλείου σε υγρό.
Αδειάζετε συχνά τη σακούλα σκόνης ή καθαρίζετε
τον προσαρμογέα εξαγωγής σκόνης.
Προαιρετικά παρελκόμενα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ορισμένα
εξαρτήματα εκτός απ’ αυτά που
διατίθενται από την DEWALT, δεν
έχουν δοκιμαστεί μ’ αυτό το προϊόν.
Η χρήση αυτών των εξαρτημάτων
με το παρόν εργαλείο μπορεί να
αποβεί επικίνδυνη. Για τη μείωση του
κινδύνου τραυματισμού, πρέπει να
χρησιμοποιείτε μ’ αυτό το προϊόν μόνο
τα εξαρτήματα που συνιστώνται από τη
DEWALT.
Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας για
περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά τα
κατάλληλα παρελκόμενα.
104
Ξεχωριστή συλλογή. Αυτό το προϊόν
δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα
συνήθη οικιακά απορρίμματα.
Εάν διαπιστώσετε κάποια μέρα ότι το προϊόν σας
της DEWALT χρειάζεται αντικατάσταση, ή εάν δεν
το χρειάζεστε πια, μην το απορρίψετε μαζί με τα
οικιακά απορρίμματα. Τοποθετήστε αυτό το προϊόν
σε ειδικό κάδο για ξεχωριστή συλλογή.
Η ξεχωριστή συλλογή
χρησιμοποιημένων προϊόντων
και συσκευασιών επιτρέπει
την ανακύκλωση και
επαναχρησιμοποίηση των υλικών.
Η επαναληπτική χρήση των
ανακυκλωμένων υλικών βοηθά
στην αποφυγή της μόλυνσης του
περιβάλλοντος και μειώνει τη
ζήτηση πρώτων υλών.
Οι τοπικοί κανονισμοί μπορεί να προβλέπουν
την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών προϊόντων
από τα νοικοκυριά σε δημοτικά κέντρα συλλογής
απορριμμάτων ή από τον αντιπρόσωπο όταν
αγοράζετε ένα νέο προϊόν.
Η DEWALT διαθέτει εγκατάσταση για τη συλλογή
και ανακύκλωση των προϊόντων DEWALT όταν
φτάσουν στο τέλος του ωφέλιμου χρόνου ζωής
τους. Για να εκμεταλλευτείτε αυτή την υπηρεσία,
παρακαλούμε επιστρέψτε το προϊόν σας σε
οποιονδήποτε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο
σέρβις, ο οποίος θα το συλλέξει εκ μέρους μας.
Μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνση του
πλησιέστερου εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου
σέρβις μέσω επικοινωνίας με το τοπικό γραφείο
της DEWALT, στη διεύθυνση που αναφέρεται στο
παρόν εγχειρίδιο. Εναλλακτικά, μια λίστα με τους
εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους σέρβις της
DEWALT καθώς και πλήρη στοιχεία και πρόσωπα
επικοινωνίας με την υπηρεσία εξυπηρέτησης
μετά την πώληση που διαθέτουμε, υπάρχουν στο
διαδίκτυο στη διεύθυνση: www.2helpU.com.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ
DEWALT έχει εμπιστοσύνη στην ποιότητα
των προϊόντων της και προσφέρει μια
εξαιρετική εγγύηση για επαγγελματίες
χρήστες του προϊόντος. Η παρούσα
δήλωση εγγύησης είναι επιπλέον των
συμβατικών δικαιωμάτων σας ως
επαγγελματία χρήστη ή των απορρεόντων
από τη νομοθεσία δικαιωμάτων σας ως
ιδιώτη, μη επαγγελματία χρήστη και δεν
τα παραβλάπτει με κανέναν τρόπο. Η
εγγύηση ισχύει εντός της επικράτειας των
χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων
Συναλλαγών.
• 30 ΗΜΕΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΗ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ •
Αν δεν είστε πλήρως ικανοποιημένοι με
την απόδοση του εργαλείου σας DEWALT,
απλά επιστρέψτε το εντός 30 ημερών,
πλήρες με όλα τα αρχικά του μέρη, όπως
το αγοράσατε, στο σημείο αγοράς, για
πλήρη επιστροφή χρημάτων ή ανταλλαγή.
Το προϊόν θα πρέπει να έχει υποβληθεί σε
εύλογη φθορά λόγω συνήθους χρήσης και
πρέπει να παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς.
• Το προϊόν έχει υποβληθεί σε εύλογη
φθορά λόγω συνήθους χρήσης
• Δεν έχουν επιχειρηθεί επισκευές από μη
εξουσιοδοτημένα άτομα
• Έχει παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς.
• Το προϊόν επιστρέφεται πλήρες με όλα
τα αρχικά μέρη του
Αν επιθυμείτε να υποβάλετε μία αξίωση επί
της εγγύησης, απευθυνθείτε στον πωλητή
σας ή ελέγξτε τη θέση του πλησιέστερου
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου
επισκευών της DEWALT στον κατάλογο της
DEWALT ή απευθυνθείτε στο τοπικό σας
γραφείο της DEWALT στη διεύθυνση που
αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο. Λίστα
των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων
επισκευών της DEWALT και πλήρη στοιχεία
για την υποστήριξή μας μετά την πώληση
διατίθενται στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση:
www.2helpU.com
• ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ
ΔΩΡΕΑΝ ΣΕΡΒΙΣ •
Αν χρειάζεστε συντήρηση ή σέρβις του
εργαλείου σας DEWALT εντός 12 μηνών
από την αγορά του, δικαιούστε ένα
σέρβις χωρίς χρέωση. Αυτό θα λάβει
χώρα χωρίς χρέωση σε εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο επισκευών της DEWALT. Θα
πρέπει να παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς.
Περιλαμβάνει εργασία. Δεν περιλαμβάνει
αξεσουάρ και ανταλλακτικά εκτός αν η
βλάβη τους εμπίπτει στην εγγύηση.
• ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΠΛΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ •
Αν εντός 12 μηνών από την ημερομηνία
αγοράς η συσκευή σας DEWALT καταστεί
ελαττωματική λόγω ελαττώματος στα υλικά
ή την εργασία, η DEWALT εγγυάται ότι
θα αντικαταστήσει όλα τα ελαττωματικά
εξαρτήματα χωρίς χρέωση ή - κατ’ επιλογή
μας - θα αντικαταστήσει τη μονάδα χωρίς
χρέωση εφόσον:
• Το προϊόν δεν έχει τύχει κακής
μεταχείρισης
105
Belgique et Luxembourg
België en Luxemburg
Black & Decker - DEWALT
Nieuwlandlaan 7, IZ Aarschot B156
B-3200 Aarschot
Tel:
+32 (0)015 - 15 47 9211
Fax:
+32 (0)015 - 15 47 9210
www.dewalt.be
Danmark
DEWALT
Sluseholmen 2-4
2450 København SV
Tlf:
70201511
Fax:
70224910
www.dewalt.dk
Deutschland
DEWALT
Richard-Klinger-Straße
65510 Idstein
Tel:
06126-21-1
Fax:
06126-21-2770
www.dewalt.de
Ελλάς
Black & Decker (Hellas) S.A.
Στράβωνος 7 & Βουλιαγμένης 159
Γλυφάδα 16674, Αθήνα
Τηλ:
(01) 8981-616
Φαξ:
(01) 8983-570
Service: (01) 8982-630
España
DEWALT
Parque de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel:
934 797 400
Fax:
934 797 439
www.dewalt.es
France
DEWALT
5, allée des hêtres
BP 30084, 69579 Limonest Cedex
Tel:
04 72 20 39 20
Fax:
04 72 20 39 00
www.dewalt.fr
Schweiz
Suisse
Svizzera
DEWALT
In der Luberzen 40
8902 Urdorf
Tel:
01 - 730 67 47
Fax:
01 - 730 70 67
www.dewalt.ch
Ireland
DEWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel:
00353-2781800
Fax:
00353-2781811
www.dewalt.ie
Italia
DEWALT
Viale Elvezia 2
20052 Monza (Mi)
Tel:
800-014353
Fax:
039-2387592
www.dewalt.it
Nederlands
Black & Decker - DEWALT
Joulehof 12
4600 AB Bergen Op Zoom
Tel:
0164 283000
Fax:
0164 283100
www.dewalt.nl
Norge
DEWALT
Postboks 4814, Nydalen
0422 Oslo
Tel:
22 90 99 00
Fax:
22 90 99 01
www.dewalt.no
Österreich
DEWALT
Werkzeugevertriebs GmbH
Erlaaerstraße 165, Postfach 320,1231 Wien
Tel:
01 - 66116 - 0
Fax:
01 - 66116 - 14
www.dewalt.at
Portugal
DEWALT
Rua Egas Moniz 173
João do Estoril, 2766-651 Estoril
Tel:
214 66 75 00
Fax:
214 66 75 75
www.dewalt.pt
Suomi
DEWALT Oy
Tekniikantie 12
02150 Espoo, Finland
Puh:
010 400 430
Faksi: 0800 411 340
www.dewalt.fi
DEWALT Oy
Teknikvägen 12
02150 Esbo, Finland
Tel:
010 400 430
Fax:
0800 411 340
www.dewalt.fi
Sverige
DEWALT
Box 94
431 22 Mölndal
Tel:
031 68 61 00
Fax:
031 68 60 08
www.dewalt.se
Türkiye
KALE Hırdavat ve Makina A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No:15
Edirnekapı / Eyüp / İSTANBUL 34050 TÜRKİYE
Tel:
0212 533 52 55
Faks: 0212 533 10 05
www.dewalt.com.tr
United Kingdom
DEWALT
210 Bath Road
Slough, Berks SL1 3YD
Tel:
01753-56 70 55
Fax:
01753-57 21 12
www.dewalt.co.uk
N045365
04/10
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising