DW650 | DeWalt DW650 BELT SANDER Type 6 instruction manual

509111-43 CZ
Přeloženo z původního návodu
DW650
DW650E
Obr. 1
h
i
a
l
k
d
g
h
b
c
i
k
xxxx
j
2
e
x
xx x
p
f
Obr. 2
l
Obr. 3
k
e
f
3
Obr. 4
m
n
g
Obr. 5
o
4
h
Obr. 6
aa
i
5
PÁSOVÁ BRUSKA
DW650/DW650E
Blahopřejeme Vám!
Zvolili jste si nářadí značky DEWALT. Roky
zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace
vytvořily ze společnosti DEWALT jednoho
z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele
profesionálního elektrického nářadí.
Technické údaje
Napájecí napětí
Typ
Výkon
Rychlost brusného pásu
Brusná plocha
Délka pásu
Šířka pásu
Odsávání prachu
Hmotnost
LPA (akustický tlak)
KPA (odchylka
akustického tlaku)
LWA (akustický výkon)
KWA (odchylka
akustického výkonu)
kg
DW650
230
6
1 010
380
100 x 110
560
100
sáček
na prach
6,3
DW650E
230
6
1 100
250–380
100 x 110
560
100
sáček
na prach
6,4
dB(A)
93
93
dB(A)
dB(A)
3
101
3
101
dB(A)
3,3
3,3
V
W
m/min
mm
mm
mm
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet) určená
podle normy EN 60745:
Hodnota vibrací ah
ah =
m/s2
5,0
5,0
Odchylka K =
m/s2
1,5
1,5
Velikost vibrací uvedená v tomto dokumentu byla
měřena podle normalizovaných požadavků, které
jsou uvedeny v normě EN 60745 a může být
použita pro srovnání jednoho nářadí s ostatními.
Tato hodnota může být použita pro předběžný
odhad vibrací působících na obsluhu.
VAROVÁNÍ: Deklarované hodnoty
vibrací se vztahují na standardní
použití nářadí. Je-li ovšem nářadí
použito pro různé aplikace
s rozmanitým příslušenstvím nebo je-li
prováděna jeho nedostatečná údržba,
velikost vibrací může být odlišná. Tak
6
se může během celkové pracovní doby
doba působení vibrací na obsluhu
značně prodloužit.
Odhad míry působení vibrací na
obsluhu by měl také počítat s dobou,
kdy je nářadí vypnuto nebo kdy je
v chodu naprázdno. Tak se může doba
působení vibrací na obsluhu během
pracovní doby značně zkrátit.
Zjistěte si další doplňková bezpečnostní opatření, která chrání obsluhu před
účinkem vibrací: údržba nářadí a jeho
příslušenství, udržování rukou v teple,
organizace způsobů práce.
Pojistky:
Evropa
Nářadí 230 V 10 A v napájecí síti
Velká Británie a Irsko
Nářadí 230 V 13 A v zástrčce napájecího kabelu
Definice: Bezpečnostní pokyny
Níže uvedené definice popisují stupeň závažnosti
každého označení. Přečtěte si pozorně návod
k použití a věnujte pozornost těmto symbolům.
NEBEZPEČÍ: Označuje bezprostředně
hrozící rizikovou situaci, která, není-li jí
zabráněno, povede k vážnému nebo
smrtelnému zranění.
VAROVÁNÍ: Označuje potenciálně
rizikovou situaci, která, není-li jí
zabráněno, může vést k vážnému
nebo smrtelnému zranění.
UPOZORNĚNÍ: Označuje potenciálně
rizikovou situaci, která, není-li jí
zabráněno, může vést k lehkému
nebo středně vážnému zranění.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesouvisející se způsobením
zranění, který, není-li mu zabráněno,
může vést k poškození zařízení.
Upozorňuje na riziko úrazu
způsobeného elektrickým proudem.
Upozorňuje na riziko vzniku požáru.
Riziko exploze.
ES Prohlášení o shodě
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
09
DW650/DW650E
Společnost DEWALT prohlašuje, že tyto výrobky
popisované v technických údajích splňují
požadavky následujících norem: 2006/42/EC,
EN 60745-1, EN 60745-2-4.
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnice
2004/108/EC. Další informace vám poskytne
zástupce společnosti DEWALT na následující
adrese nebo na adresách, které jsou uvedeny na
zadní straně tohoto návodu.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení
technických údajů a provádí toto prohlášení
v zastoupení společnosti DEWALT.
Horst Grossmann
Viceprezident pro konstrukci a vývoj produktů
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
31.12.2009
VAROVÁNÍ: Z důvodu omezení
rizika zranění si přečtěte tento návod
k obsluze.
Všeobecné bezpečnostní pokyny pro práci s elektrickým
nářadím
VAROVÁNÍ! Přečtěte si všechna
varování a bezpečnostní pokyny
Nedodržení uvedených varování
a pokynů může vést k úrazu
elektrickým proudem, požáru
a vážnému zranění.
VEŠKERÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ
A POKYNY USCHOVEJTE PRO PŘÍPADNÉ
DALŠÍ POUŽITÍ
Termín „elektrické nářadí“ ve všech upozorněních
odkazuje na vaše nářadí napájené ze sítě
(s napájecím kabelem) nebo nářadí napájené
baterií (bez napájecího kabelu).
1) BEZPEČNOST NA PRACOVIŠTI
a) Pracovní prostor udržujte čistý a dobře
osvětlený. Přeplněný a neosvětlený
pracovní prostor může vést k způsobení
úrazů.
b) Nepracujte s elektrickým nářadím ve
výbušném prostředí, jako jsou například
prostory s výskytem hořlavých kapalin,
plynů nebo prašných látek. V elektrickém
nářadí dochází k jiskření, které může
způsobit vznícení hořlavého prachu nebo
výparů.
c) Při práci s nářadím zajistěte bezpečnou
vzdálenost dětí a ostatních osob.
Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly
nad nářadím.
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST
a) Zástrčka napájecího kabelu nářadí
musí odpovídat zásuvce. Zástrčku
nikdy žádným způsobem neupravujte.
Nepoužívejte u uzemněného elektrického
nářadí žádné upravené zástrčky.
Neupravované zástrčky a odpovídající
zásuvky snižují riziko vzniku úrazu
elektrickým proudem.
b) Nedotýkejte se uzemněných povrchů,
jako jsou například potrubí, radiátory,
elektrické sporáky a chladničky. Při
uzemnění vašeho těla vzrůstá riziko úrazu
elektrickým proudem.
c) Nevystavujte elektrické nářadí dešti
nebo vlhkému prostředí. Vnikne-li do
elektrického nářadí voda, zvýší se riziko
úrazu elektrickým proudem.
d) S napájecím kabelem zacházejte
opatrně. Nikdy nepoužívejte napájecí
kabel k přenášení nebo posouvání
nářadí a netahejte za něj, chcete-li nářadí
odpojit od elektrické sítě. Zabraňte
kontaktu kabelu s mastnými, horkými
a ostrými předměty nebo pohyblivými
částmi. Poškozený nebo zauzlený napájecí
kabel zvyšuje riziko úrazu elektrickým
proudem.
e) Při práci s nářadím venku používejte
prodlužovací kabely určené pro venkovní
použití. Použití kabelu pro venkovní použití
snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
f) Při práci s elektrickým nářadím ve
vlhkém prostředí je nezbytně nutné
použít v napájecím okruhu proudový
chránič (RCD). Použití proudového
chrániče (RCD) snižuje riziko úrazu
elektrickým proudem.
7
3) BEZPEČNOST OBSLUHY
a) Při použití elektrického nářadí zůstaňte
stále pozorní, sledujte, co provádíte
a pracujte s rozvahou. Nepoužívejte
elektrické nářadí, jste-li unaveni nebo
jste-li pod vlivem drog, alkoholu
nebo léků. Chvilka nepozornosti při
práci s elektrickým nářadím může vést
k vážnému úrazu.
b) Používejte prvky osobní ochrany. Vždy
používejte ochranu zraku. Ochranné
prostředky jako respirátor, neklouzavá
pracovní obuv, přilba a chrániče sluchu,
používané v příslušných podmínkách,
snižují riziko poranění osob.
c) Zabraňte náhodnému spuštění. Před
připojením zdroje napětí nebo před
vložením baterie a před zvednutím
nebo přenášením nářadí zkontrolujte,
zda je vypnutý hlavní spínač. Přenášení
elektrického nářadí s prstem na hlavním
spínači nebo připojení napájecího kabelu
k elektrické síti, je-li hlavní spínač nářadí
v poloze zapnuto, může způsobit úraz.
d) Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte,
zda nejsou v jeho blízkosti klíče nebo
seřizovací přípravky. Seřizovací klíče
ponechané na nářadí mohou být zachyceny
rotujícími částmi nářadí a mohou způsobit
úraz.
e) Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. Tak
je umožněna lepší ovladatelnost nářadí
v neočekávaných situacích.
f) Vhodně se oblékejte. Nenoste volný
oděv nebo šperky. Dbejte na to, aby se
vaše vlasy, oděv a rukavice nedostaly
do kontaktu s pohyblivými částmi. Volný
oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být
pohyblivými díly zachyceny.
g) Pokud jsou zařízení vybavena adaptérem
pro připojení odsávacího zařízení
a sběrných zásobníků, zajistěte jejich
správné připojení a řádnou funkci.
Použití těchto zařízení může snížit
nebezpečí týkající se prachu.
4) POUŽITÍ ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ A JEHO
ÚDRŽBA
a) Nepřetěžujte elektrické nářadí. Používejte
správný typ nářadí pro prováděnou
práci. Při použití správného typu nářadí
bude práce provedena lépe a bezpečněji.
b) Pokud nelze hlavní spínač nářadí
zapnout a vypnout, s nářadím
nepracujte. Každé elektrické nářadí
s nefunkčním hlavním spínačem je
nebezpečné a musí být opraveno.
8
c)
d)
e)
f)
g)
Před seřizováním nářadí, před
výměnou příslušenství nebo pokud
nářadí nepoužíváte, odpojte zástrčku
napájecího kabelu od zásuvky nebo
z nářadí vyjměte baterii. Tato preventivní
bezpečnostní opatření snižují riziko
náhodného spuštění nářadí.
Pokud nářadí nepoužíváte, uložte jej
mimo dosah dětí a zabraňte tomu, aby
bylo toto nářadí použito osobami, které
nejsou seznámeny s jeho obsluhou
nebo s tímto návodem. Elektrické
nářadí je v rukou nekvalifikované obsluhy
nebezpečné.
Provádějte údržbu elektrického nářadí.
Zkontrolujte vychýlení nebo zablokování
pohyblivých částí, poškození
jednotlivých dílů a jiné okolnosti, které
mohou ovlivnit chod nářadí. Je-li nářadí
poškozeno, nechejte jej před použitím
opravit. Mnoho nehod bývá způsobeno
zanedbanou údržbou nářadí.
Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Řádně udržované řezné nástroje s ostrými
řeznými břity jsou méně náchylné
k zanášení nečistotami a lépe se ovládají.
Elektrické nářadí, příslušenství, držáky
nástrojů atd., používejte podle těchto
pokynů a berte v úvahu podmínky
pracovního prostředí a práci, kterou
budete provádět. Použití elektrického
nářadí k jiným účelům, než k jakým je
určeno, může být nebezpečné.
5) OPRAVY
a) Opravy elektrického nářadí svěřte pouze
kvalifikovanému technikovi, který bude
používat originální náhradní díly. Tím
zajistíte bezpečný provoz nářadí.
Specifické doplňkové bezpečnostní předpisy pro brusky
• Při pracovních operacích, u kterých by
mohlo dojít ke kontaktu se skrytými vodiči
nebo s vlastním napájecím kabelem, držte
elektrické nářadí vždy za izolované rukojeti.
Při kontaktu s „živým“ vodičem způsobí
neizolované kovové části nářadí obsluze úraz
elektrickým proudem.
• Při broušení některých druhů dřeva (například
buk, dub) a kovu buďte velmi opatrní, protože
během broušení může vznikat toxický prach.
Používejte masku proti prachu určenou
speciálně na ochranu před toxickým prachem
a výpary a zajistěte, aby byly takto chráněny
všechny osoby nacházející se nebo vstupující
do pracovního prostoru.
• Při broušení železných kovů používejte
tuto brusku na dobře větraném místě.
Nepoužívejte toto nářadí v blízkosti hořlavých
kapalin, plynů a prachu. Horké částečky
vznikající při broušení nebo jiskry od uhlíků
motoru mohou způsobit vznícení hořlavých
materiálů.
– Riziko zranění způsobeného kontaktem
s hřídelkou válce a válcem.
Štítky na nářadí
Na nářadí jsou následující piktogramy:
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze.
• Elektrické nářadí držte za izolované
rukojeti, protože může dojít k zachycení
napájecího kabelu brusným pásem.
Při kontaktu s „živým“ vodičem způsobí
neizolované kovové části nářadí obsluze úraz
elektrickým proudem.
Broušení nátěrů
VAROVÁNÍ: Dodržujte platné předpisy
týkající se broušení nátěrů. Věnujte
náležitou pozornost následujícím
bodům:
1. Kdykoli je to možné, používejte
odsávání pro zachytávání prachu
vznikajícího při broušení.
2. Při broušení nátěrů, které mohou
obsahovat přísady olova, provádějte
následující opatření:
– Zamezte vstupu dětí a těhotných
žen do pracovního prostoru.
– Všechny osoby vstupující do
pracovního prostoru by měly
používat ochrannou masku
určenou speciálně na ochranu
před prachem a výpary z nátěrů
obsahujících přísady olova.
– V pracovním prostoru nejezte,
nepijte a nekuřte.
3. Zajistěte bezpečnou likvidaci prachu
a ostatních nečistot vzniklých při
broušení.
Zbytková rizika
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní
předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení,
určitá zbytková rizika nemohou být vyloučena. Tato
rizika jsou následující:
– Poškození sluchu.
– Riziko zranění způsobeného odlétávajícími
částečkami.
– Riziko popálení způsobeného kontaktem
s horkým příslušenstvím, které se zahřálo
během použití.
Používejte ochranu sluchu.
Používejte ochranu zraku.
UMÍSTĚNÍ DATOVÉHO KÓDU (Obr. 1)
Datový kód (p), který obsahuje také rok výroby, je
vytištěn na krytu nářadí.
Příklad:
2010 XX XX
Rok výroby
Obsah balení
Balení obsahuje:
1 pásovou brusku
1 sáček na prach
1 adaptér pro odsávání (volitelné příslušenství)
1 brusný pás
1 brusný ráměček (volitelné příslušenství)
1 návod k obsluze
1 výkresovou dokumentaci
• Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození nářadí, jeho částí nebo
příslušenství.
• Před zahájením pracovních operací věnujte
dostatek času pečlivému pročtení a pochopení
tohoto návodu.
Popis (obr. 1)
VAROVÁNÍ: Nikdy neprovádějte
žádné úpravy nářadí ani jeho součástí.
Mohlo by dojít k zranění nebo k jeho
poškození.
a. Spínač zapnuto/vypnuto
b. Regulátor otáček (DW650E)
c. Zajišťovací tlačítko
– Riziko zranění způsobeného dlouhodobým
použitím.
d. Upínací pružina
– Riziko zranění způsobeného kontaktem
se škodlivým a toxickým prachem během
broušení.
f. Vystřeďovací šroub brusného pásu
e. Brusný pás
9
g. Sáček na prach
h. Adaptér pro odsávání
i. Vodicí rukojeť
j. Hřídelka válce
údaje). Minimální průřez vodiče je 1,5 mm2.
Maximální délka je 30 m.
V případě použití navinovacího kabelu odviňte
vždy celou délku kabelu.
MONTÁŽ A SEŘÍZENÍ
k. Válec
l. Upínací páčka
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení
rizika zranění vypněte nářadí
a odpojte napájecí kabel od sítě
před nasazením nebo sejmutím
příslušenství, před jakýmkoli
seřízením, před výměnou nástavců
nebo před prováděním oprav.
Ujistěte se, zda je spouštěcí spínač
v poloze VYPNUTO. Náhodné
spuštění může způsobit úraz.
POUŽITÍ VÝROBKU
Vaše pásové brusky DEWALT DW650 a DW650E
jsou určeny pro rychlé a profesionální broušení
dřeva, kovů a plastů.
NEPOUŽÍVEJTE toto nářadí ve vlhkém prostředí
nebo na místech s výskytem hořlavých kapalin
nebo plynů.
Tyto brusky jsou elektrická nářadí pro profesionální
použití.
NEDOVOLTE, aby se do kontaktu s tímto nářadím
dostaly děti. Používají-li toto nářadí nezkušené
osoby, musí být zajištěn odborný dozor.
Elektrická bezpečnost
Elektrický motor je určen pouze pro provoz pod
jedním napětím. Vždy zkontrolujte, zda napájecí
napětí odpovídá napětí na výkonovém štítku.
Vaše nářadí DEWALT je chráněno
dvojitou izolací v souladu s normou
EN 60745. Proto není nutné použití
uzemňovacího vodiče.
Dojde-li k poškození napájecího kabelu, musí být
nahrazen speciálně připraveným kabelem, který
získáte v autorizovaném servisu DEWALT.
Výměna síťové zástrčky
(pouze Velká Británie a Irsko)
Výměna a vystředění brusného pásu (obr. 2, 3)
Vaše pásová bruska používá brusné pásy
s rozměry 100 x 570 mm.
1. Položte nářadí na bok tak, aby byla upínací
páčka (l) nahoře.
2. Přitáhněte upínací páčku (l) nahoru a doprava.
3. Sejměte brusný pás (e).
4. Nasaďte na brusku nový brusný pás a ujistěte
se, zda šipka na vnitřní části brusného pásu
směřuje ve stejném směru, jako šipka na
nářadí na stejné straně válců.
5. Stlačte upínací páčku zpět.
6. Zapněte nářadí a otáčejte vystřeďovacím
šroubem brusného pásu (f), dokud nebude
brusný pás na válci (k) vystředěn.
VAROVÁNÍ: Brusný pás by na zadní
části brusky neměl nikdy přečnívat!
Brusný pás by měl být srovnán s vnější
okrajovou hranou brusné plochy.
Budete-li instalovat novou zástrčku napájecího
kabelu:
• Zajistěte ekologické odstranění staré zástrčky.
• Připojte hnědý vodič ke svorce pod napětím
na nové zástrčce.
Nastavení elektronického regulátoru otáček (obr. 1)
• Modrý vodič připojte k nulové svorce.
DW650E
VAROVÁNÍ: Na zemnící svorku
nebude připojen žádný vodič.
Dodržujte montážní pokyny dodávané s kvalitními
zástrčkami. Doporučená pojistka: 13 A.
Použití prodlužovacího kabelu
Je-li použití prodlužovacího kabelu nutné, použijte
pouze schválený typ kabelu se třemi vodiči, který
je vhodný pro příkon tohoto nářadí (viz technické
10
Nastavte regulátor (b) na požadovanou úroveň
otáček. Vyšší číslo znamená vyšší rychlost
brusného pásu.
Odsávání prachu
SÁČEK NA PRACH (OBR. 4)
1. Stiskněte pružinu (m) sáčku na prach (g)
a uvolněte ji mezi fixačními kroužky (n).
2. Z důvodu zajištění účinného odsávání prachu
vyprazdňujte sáček na prach, jakmile bude
zaplněn z jedné třetiny.
Správná poloha rukou (obr. 6)
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění VŽDY používejte
správný úchop nářadí, jako na
uvedeném obrázku.
3. Sejměte sáček na prach, otevřete zdrhovadlo
a opatrně sáček vytřepejte.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění držte nářadí VŽDY
pevně a očekávejte nenadálé reakce.
ADAPTÉR PRO ODSÁVÁNÍ PRACHU (OBR. 5)
Našroubujte adaptér pro odsávání prachu (h) na
výstupní otvor (o).
Kdykoli je to možné, připojte zařízení pro odsávání
prachu, které splňuje požadavky příslušných
předpisů týkajících se prachových emisí.
VAROVÁNÍ: Při broušení kovu
nepoužívejte sáček na prach nebo
odsávací zařízení bez řádné ochrany
proti jiskření.
VAROVÁNÍ:
• Neprovádějte broušení hořčíkových
slitin!
• Neprovádějte hrubé broušení čistých
kovových povrchů.
POUŽITÍ
Pokyny pro použití
VAROVÁNÍ: Před každým
nastavením nebo před každou
montáží nebo demontáží doplňků
a příslušenství z důvodu snížení
rizika vážného zranění vždy vypněte
nářadí a odpojte nářadí od zdroje
napájení.
Správná poloha rukou vyžaduje, abyste měli jednu
ruku na hlavní rukojeti (aa) a druhou ruku na vodicí
rukojeti nářadí (i), jako na uvedeném obrázku.
Zapnutí a vypnutí (obr. 1)
Zapnutí: Stiskněte spínač zapnuto/vypnuto (a).
Chcete-li použít nepřetržitý provoz nářadí,
stiskněte také zajišťovací tlačítko (c).
Chcete-li nepřetržitý provoz nářadí zrušit, stiskněte
krátce spínač a uvolněte jej. Po ukončení práce
a před odpojením napájecího kabelu nářadí vždy
vypněte.
Podrobné informace týkající se brusných pásů
vám poskytne autorizovaný prodejce.
ÚDRŽBA
Vaše elektrické nářadí DEWALT bylo
zkonstruováno tak, aby pracovalo co nejdéle
s minimálními nároky na údržbu. Řádná péče
o nářadí a jeho pravidelné čištění vám zajistí jeho
bezproblémový chod.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení
rizika zranění vypněte nářadí
a odpojte napájecí kabel od sítě
před nasazením nebo sejmutím
příslušenství, před jakýmkoli
seřízením, před výměnou nástavců
nebo před prováděním oprav.
Ujistěte se, zda je spouštěcí spínač
v poloze VYPNUTO. Náhodné
spuštění může způsobit úraz.
VAROVÁNÍ:
• Vždy dodržujte bezpečnostní
pokyny a platné předpisy.
• Ujistěte se, zda jsou řádně upnuty
všechny materiály, které budete
brousit.
• Vyvíjejte na obrobek pouze mírný
tlak.
Broušení (obr. 1)
Vodicí rukojeť (i) je určena pro optimální
ovladatelnost nářadí, je-li pásová bruska
používána bez stacionárního stojanu.
Mazání
Vaše nářadí nevyžaduje žádné další mazání.
1. Zahajte broušení s brusným papírem
s nejhrušími zrny.
2. Provádějte s bruskou dlouhé a plynulé pohyby.
3. Provádějte kontrolu provedené práce
v krátkých intervalech.
Čištění
VAROVÁNÍ: Jakmile se ve větracích
drážkách a v jejich blízkosti nahromadí
prach a nečistoty, odstraňte je
11
proudem suchého stlačeného vzduchu.
Při provádění tohoto úkonu údržby
používejte schválenou ochranu zraku
a masku proti prachu.
VAROVÁNÍ: K čištění nekovových
součástí nářadí nikdy nepoužívejte
rozpouštědla nebo jiné agresivní
látky. Tyto chemikálie mohou oslabit
materiály použité v těchto částech.
Používejte pouze hadřík navlhčený
v mýdlovém roztoku. Nikdy nedovolte,
aby se do nářadí dostala jakákoli
kapalina. Nikdy neponořujte žádnou
část nářadí do kapaliny.
autorizovanému zástupci servisu, který nářadí
odebere a zajistí jeho recyklaci.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu DEWALT
naleznete na příslušné adrese uvedené na
zadní straně tohoto návodu. Seznam servisních
středisek DEWALT a podrobnosti o poprodejním
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com.
Provádějte pravidelné vyprázdnění sáčku na prach
a čištění adaptéru pro odsávání.
Doplňkové příslušenství
VAROVÁNÍ: Jiné příslušenství, než
je příslušenství nabízené společností
DEWALT, nebylo s tímto výrobkem
testováno. Proto by mohlo být
použití takového příslušenství s tímto
nářadím velmi nebezpečné. Z důvodu
snížení rizika zranění používejte
s tímto výrobkem pouze doporučené
příslušenství DEWALT.
Další informace týkající se příslušenství získáte
u autorizovaného prodejce.
Ochrana životního prostředí
Třiďte odpad. Tento výrobek nesmí být
vyhozen do běžného domácího
odpadu.
Pokud nebudete výrobek DEWALT dále používat
nebo přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte jej
spolu s běžným komunálním odpadem. Zlikvidujte
tento výrobek v tříděném odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí před
znečištěním a snižuje spotřebu
surovin.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Společnost DEWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků DEWALT po skončení jejich
provozní životnosti. Chcete-li získat výhody této
služby, odevzdejte prosím váš výrobek kterémukoli
12
zst00241350 - 15-07-2014
DW650
PÁSOVÁ BRUSKA 6
©
13
DW650E
PÁSOVÁ BRUSKA 6
©
14
ZÁRUKA
Spoleþnost DEWALT je pĜesvČdþena o kvalitČ
svých výrobkĤ a nabízí mimoĜádnou záruku
pro profesionální uživatele tohoto náĜadí. Tato
záruka je nabízena ve prospČch zákazníka
a nijak neovlivní jeho zákonná záruþní práva.
Tato záruka platí ve všech þlenských státech EU
a evropské zóny volného obchodu EFTA.
• 30 DNĤ ZÁRUKA VÝMČNY •
Nejste-li s výkonem vašeho náĜadí DEWALT
zcela spokojeni, mĤžete jej do 30 dnĤ po
zakoupení vrátit. NáĜadí musí být v kompletním
stavu jako pĜi zakoupení a musí být dodáno na
místo, kde bylo zakoupeno, kde bude provedena
výmČna nebo navrácení penČz. NáĜadí musí být
v uspokojivém stavu a musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení.
• JEDNOROþNÍ SMLOUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Musí-li být bČhem 12 mČsícĤ po zakoupení
provedena údržba nebo servis vašeho náĜadí
DEWALT, máte nárok na jedno bezplatné
provedení tohoto úkonu. Tento úkon bude
bezplatnČ proveden v autorizovaném servisu
DEWALT. K náĜadí musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení. Tato oprava zahrnuje i práci.
Tento bezplatný servis se nevztahuje na
pĜíslušenství a náhradní díly, pokud nejsou také
kryty zárukou.
• JEDNOROþNÍ PLNÁ ZÁRUKA •
Dojde-li bČhem 12 mČsícĤ od zakoupení výrobku
DEWALT k poškození tohoto výrobku z dĤvodu
závady materiálu nebo špatného dílenského
zpracování, spoleþnost DEWALT zaruþuje
bezplatnou výmČnu všech poškozených þástí nebo dle našeho uvážení - bezplatnou výmČnu
celého náĜadí, za pĜedpokladu, že:
• Závada nevznikla v dĤsledku neodborného
zacházení.
• Výrobek byl vystaven bČžnému použití
a opotĜebování.
• Výrobek nebyl opravován neoprávnČnými
osobami.
• Byl pĜedložen doklad o zakoupení;
• Byl výrobek vrácen kompletní s pĤvodními
komponenty.
Požadujete-li reklamaci, kontaktujte prodejce
u kterého jste výrobek zakoupili nebo vyhledejte
autorizovanou servisní organizaci. Seznam
autorizovaných servisĤ DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na pĜípadné zmČny vyhrazeno.
06/2014
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising