DW650 | DeWalt DW650 BELT SANDER Type 6 instruction manual

599111-24 SK
Preložené z pôvodného návodu
DW650
DW650E
Obr. 1
h
i
a
l
k
d
g
h
b
c
i
k
xxxx
j
2
e
x
xx x
p
f
Obr. 2
l
Obr. 3
k
e
f
3
Obr. 4
m
n
g
Obr. 5
o
4
h
Obr. 6
aa
i
5
PÁSOVÁ BRÚSKA
DW650/DW650E
Blahoželáme vám!
Zvolili ste si náradie značky DEWALT. Roky
skúseností, dôkladný vývoj výrobkov a inovácie
vytvorili zo spoločnosti DEWALT jedného
z najspoľahlivejších partnerov pre používateľov
profesionálneho elektrického náradia.
Technické údaje
Napájacie napätie
Typ
Výkon
Rýchlosť brúsneho pásu
Brúsna plocha
Dĺžka pásu
Šírka pásu
Odsávanie prachu
Hmotnosť
LPA (akustický tlak)
KPA (odchýlka
akustického tlaku)
LWA (akustický výkon)
KWA (odchýlka
akustického výkonu)
Odhad miery pôsobenia vibrácií na
obsluhu by mal tiež počítať s časom,
keď je náradie vypnuté alebo keď
je v chode naprázdno. Tak sa môže
značne skrátiť čas pôsobenia vibrácií
na obsluhu počas pracovnej doby.
kg
DW650
230
6
1 010
380
100 x 110
560
100
vrecko
na prach
6,3
DW650E
230
6
1 100
250–380
100 x 110
560
100
vrecko
na prach
6,4
dB(A)
93
93
Definícia: Bezpečnostné pokyny
dB(A)
dB(A)
3
101
3
101
Nižšie uvedené definície opisujú stupeň závažnosti
každého označenia. Prečítajte si pozorne návod
na použitie a venujte pozornosť týmto symbolom.
dB(A)
3,3
3,3
V
W
m/min.
mm
mm
mm
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový súčet) určená
podľa normy EN 60745:
Hodnota vibrácií ah
ah =
m/s2
5,0
5,0
Odchýlka K =
m/s2
1,5
1,5
Veľkosť vibrácií uvedená v tomto dokumente bola
meraná podľa normalizovaných požiadaviek, ktoré
sú uvedené v norme EN 60745 a môže sa použiť
na porovnanie jedného náradia s ostatnými. Táto
hodnota sa môže použiť na predbežný odhad
vibrácií pôsobiacich na obsluhu.
VAROVANIE: Deklarované hodnoty
vibrácií sa vzťahujú na štandardné
použitie náradia. Ak je však
náradie použité na rôzne aplikácie
s rozmanitým príslušenstvom alebo
ak sa vykonáva jeho nedostatočná
údržba, veľkosť vibrácií môže byť
6
odlišná. Tak sa môže značne predĺžiť
čas pôsobenia vibrácií na obsluhu
počas celkovej pracovnej doby.
Zistite si ďalšie doplnkové bezpečnostné opatrenia, ktoré chránia obsluhu
pred účinkom vibrácií: údržba náradia
a jeho príslušenstva, udržovanie rúk
v teple, organizácia spôsobu práce.
Poistky:
Európa
Náradie 230 V 10 A v napájacej sieti
Veľká Británia a Írsko
Náradie 230 V 13 A v zástrčke prívodného kábla
NEBEZPEČENSTVO: Označuje
bezprostredne hroziacu rizikovú
situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni,
povedie k vážnemu alebo
smrteľnému zraneniu.
VAROVANIE: Označuje potenciálne
rizikovú situáciu, ktorá, ak sa jej
nezabráni, môže viesť k vážnemu
alebo smrteľnému zraneniu.
UPOZORNENIE: Označuje
potenciálne rizikovú situáciu, ktorá
môže viesť k ľahkému alebo
stredne vážnemu zraneniu, ak sa jej
nezabráni.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesúvisiaci so spôsobením
zranenia, ktorý môže viesť
k poškodeniu zariadenia v prípade,
že sa mu nezabráni.
Upozorňuje na riziko úrazu
spôsobeného elektrickým prúdom.
Upozorňuje na riziko vzniku požiaru.
Riziko explózie.
ES Vyhlásenie o zhode v rámci
EÚ
SMERNICA PRE STROJOVÉ ZARIADENIA
09
DW650/DW650E
Spoločnosť DEWALT týmto vyhlasuje, že výrobky
popisované v technických údajoch spĺňajú
požiadavky nasledujúcich noriem: 2006/42/EC,
EN 60745-1, EN 60745-2-4.
Tieto výrobky spĺňajú tiež požiadavky smernice
2004/108/EC. Ďalšie informácie Vám poskytne
zástupca spoločnosti DEWALT na nasledujúcej
adrese alebo na adresách, ktoré sú uvedené na
zadnej strane tohto návodu.
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za
zostavenie technických údajov a vydáva toto
vyhlásenie v zastúpení spoločnosti DEWALT.
Horst Grossmann
Viceprezident pre vývoj a konštrukciu produktov
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
31.12.2009
VAROVANIE: Z dôvodu obmedzenia
rizika zranenia si prečítajte tento návod
na obsluhu.
Všeobecné bezpečnostné
pokyny na prácu s elektrickým
náradím
VAROVANIE! Prečítajte si všetky
varovania a bezpečnostné
pokyny. Nedodržanie uvedených
varovaní a pokynov môže viesť
k úrazu elektrickým prúdom, požiaru
a vážnemu zraneniu.
VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA
A POKYNY USCHOVAJTE NA PRÍPADNÉ
ĎALŠIE POUŽITIE
Označenie „elektrické náradie“ vo všetkých
upozorneniach odkazuje na Vaše náradie
napájané zo siete (s prívodným káblom) alebo
náradie napájané akumulátorom (bez prívodného
kábla).
1) BEZPEČNOSŤ NA PRACOVISKU
a) Pracovný priestor udržujte čistý a dobre
osvetlený. Preplnený a neosvetlený
pracovný priestor môže viesť k spôsobeniu
úrazov.
b) Nepracujte s elektrickým náradím vo
výbušnom prostredí, ako sú napríklad
priestory s výskytom horľavých
kvapalín, plynov alebo prašných látok.
V elektrickom náradí dochádza k iskreniu,
ktoré môže spôsobiť vznietenie horľavého
prachu alebo výparov.
c) Pri práci s náradím zaistite bezpečnú
vzdialenosť detí a ostatných osôb.
Rozptyľovanie môže spôsobiť stratu
kontroly nad náradím.
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ
a) Zástrčka prívodného kábla náradia
musí zodpovedať zásuvke. Zástrčku
nikdy žiadnym spôsobom neupravujte.
Nepoužívajte pri uzemnenom
elektrickom náradí žiadne upravené
zástrčky. Neupravované zástrčky
a zodpovedajúce zásuvky znižujú riziko
vzniku úrazu elektrickým prúdom.
b) Nedotýkajte sa uzemnených povrchov,
ako sú napríklad potrubia, radiátory,
elektrické sporáky a chladničky. Pri
uzemnení Vášho tela vzrastá riziko úrazu
elektrickým prúdom.
c) Nevystavujte elektrické náradie dažďu
alebo vlhkému prostrediu. Ak vnikne do
elektrického náradia voda, zvýši sa riziko
úrazu elektrickým prúdom.
d) S prívodným káblom zaobchádzajte
opatrne. Nikdy nepoužívajte prívodný
kábel na prenášanie alebo posúvanie
náradia a neťahajte zaň, ak chcete
náradie odpojiť od elektrickej siete.
Zabráňte kontaktu kábla s mastnými,
horúcimi a ostrými predmetmi alebo
pohyblivými časťami. Poškodený alebo
zapletený prívodný kábel zvyšuje riziko
vzniku úrazu elektrickým prúdom.
e) Pri práci s náradím vonku používajte
predlžovacie káble určené na vonkajšie
použitie. Použitie kábla na vonkajšie
použitie znižuje riziko úrazu elektrickým
prúdom.
f) Pri práci s elektrickým náradím vo
vlhkom prostredí je nevyhnutne nutné
použiť v napájacom okruhu prúdový
7
chránič (RCD). Použitie prúdového
chrániča (RCD) znižuje riziko úrazu
elektrickým prúdom.
3) BEZPEČNOSŤ OBSLUHY
a) Pri použití elektrického náradia zostaňte
stále pozorní, sledujte, čo robíte
a pracujte s rozvahou. Nepoužívajte
elektrické náradie, ak ste unavení alebo
ak ste pod vplyvom drog, alkoholu
alebo liekov. Chvíľka nepozornosti pri
práci s elektrickým náradím môže viesť
k vážnemu úrazu.
b) Používajte prvky osobnej ochrany. Vždy
používajte ochranu zraku. Ochranné
prostriedky ako respirátor, protišmyková
pracovná obuv, prilba a chrániče sluchu,
používané v príslušných podmienkach,
znižujú riziko poranenia osôb.
c) Zabráňte náhodnému zapnutiu. Pred
pripojením zdroja napätia alebo pred
vložením akumulátora a pred zdvihnutím
alebo prenášaním náradia skontrolujte,
či je vypnutý hlavný vypínač. Prenášanie
elektrického náradia s prstom na hlavnom
vypínači alebo pripojenie prívodného kábla
k elektrickej sieti, ak je hlavný vypínač
náradia v polohe zapnuté, môže spôsobiť
úraz.
d) Pred zapnutím náradia sa vždy uistite,
či nie sú v jeho blízkosti kľúče alebo
nastavovacie prípravky. Nastavovacie
kľúče ponechané na náradí môžu byť
zachytené rotujúcimi časťami náradia
a môžu spôsobiť úraz.
e) Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. Tak je
umožnená lepšia ovládateľnosť náradia
v neočakávaných situáciách.
f) Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný
odev alebo šperky. Dbajte na to, aby sa
Vaše vlasy, odev a rukavice nedostali do
kontaktu s pohyblivými časťami. Voľné
šaty, šperky alebo dlhé vlasy môžu byť
zachytené pohyblivými dielcami.
g) Ak sú zariadenia vybavené adaptérom
na pripojenie odsávacieho zariadenia
a zberných zásobníkov, zaistite ich
správne pripojenie a riadnu funkciu.
Použitie týchto zariadení môže znížiť
nebezpečenstvo týkajúce sa prachu.
4) POUŽITIE ELEKTRICKÉHO NÁRADIA
A JEHO ÚDRŽBA
a) Nepreťažujte elektrické náradie.
Používajte správny typ náradia na
vykonávanú prácu. Pri použití správneho
typu náradia bude práca vykonaná lepšie
a bezpečnejšie.
8
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Ak nie je možné hlavný vypínač náradia
zapnúť a vypnúť, s náradím nepracujte.
Každé elektrické náradie s nefunkčným
hlavným vypínačom je nebezpečné a musí
sa opraviť.
Pred nastavovaním náradia, pred
výmenou príslušenstva alebo ak
náradie nepoužívate, odpojte zástrčku
prívodného kábla od zásuvky alebo
z náradia vyberte akumulátor. Tieto
preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú
riziko náhodného zapnutia náradia.
Ak náradie nepoužívate, uložte ho mimo
dosahu detí a zabráňte tomu, aby bolo
toto náradie použité osobami, ktoré nie
sú oboznámené s jeho obsluhou alebo
s týmto návodom. Elektrické náradie
je v rukách nekvalifikovanej obsluhy
nebezpečné.
Vykonávajte údržbu elektrického
náradia. Skontrolujte vychýlenie
alebo zablokovanie pohyblivých častí,
poškodenie jednotlivých dielcov a iné
okolnosti, ktoré môžu ovplyvniť chod
náradia. Ak je náradie poškodené,
nechajte ho pred použitím opraviť. Veľa
nehôd býva spôsobených nedostatočnou
údržbou náradia.
Rezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Riadne udržiavané rezné nástroje s ostrými
reznými čepeľami sú menej náchylné na
zanášanie nečistotami a lepšie sa ovládajú.
Elektrické náradie, príslušenstvo, držiaky
nástrojov atď., používajte podľa týchto
pokynov a berte do úvahy podmienky
pracovného prostredia a prácu, ktorú
budete vykonávať. Použitie elektrického
náradia na iné účely, než na aké je určené,
môže byť nebezpečné.
5) OPRAVY
a) Opravy elektrického náradia zverte iba
kvalifikovanému technikovi, ktorý bude
používať originálne náhradné dielce.
Tým zaistíte bezpečnú prevádzku náradia.
Špecifické doplnkové bezpečnostné predpisy pre brúsky
• Pri pracovných operáciách, pri ktorých
by mohlo dôjsť ku kontaktu so skrytými
vodičmi alebo s vlastným prívodným
káblom, držte elektrické náradie vždy za
izolované rukoväti. Pri kontakte so „živým“
vodičom spôsobia neizolované kovové časti
náradia obsluhe úraz elektrickým prúdom.
• Pri brúsení niektorých druhov dreva (napríklad
buk, dub) a kovu buďte veľmi opatrní, pretože
počas brúsenia môže vznikať toxický prach.
Používajte masku proti prachu určenú
špeciálne na ochranu pred toxickým prachom
a výparmi a zaistite, aby boli takto chránené
všetky osoby nachádzajúce sa alebo
vstupujúce do pracovného priestoru.
• Pri brúsení železných kovov používajte
túto brúsku na dobre vetranom mieste.
Nepoužívajte toto náradie v blízkosti horľavých
kvapalín, plynov a prachu. Horúce čiastočky
vznikajúce pri brúsení alebo iskry od uhlíkov
motora môžu spôsobiť vznietenie horľavých
materiálov.
• Elektrické náradie držte za izolované
rukoväti, pretože môže dôjsť k zachyteniu
prívodného kábla brúsnym pásom. Pri
kontakte so „živým“ vodičom spôsobia
neizolované kovové časti náradia obsluhe úraz
elektrickým prúdom.
– Riziko popálenia spôsobeného kontaktom
s horúcim príslušenstvom, ktoré sa zahrialo
počas použitia.
– Riziko zranení spôsobeného dlhodobým
použitím.
– Riziko zranenia spôsobeného kontaktom
so škodlivým a toxickým prachom počas
brúsenia.
– Riziko zranení spôsobeného kontaktom
s hriadelíkom valca a valcom.
Štítky na náradí
Na náradí sú nasledujúce piktogramy:
Pred použitím si prečítajte návod na
obsluhu.
Používajte ochranu sluchu.
Brúsenie náterov
VAROVANIE: Dodržujte platné
predpisy týkajúce sa brúsenia
náterov. Venujte náležitú pozornosť
nasledujúcim bodom:
1. Kedykoľvek je to možné, používajte
odsávanie na zachytávanie prachu
vznikajúceho pri brúsení.
2. Pri brúsení náterov, ktoré môžu
obsahovať prísady olova,
vykonávajte nasledujúce opatrenia:
– Zamedzte vstupu detí
a tehotných žien do pracovného
priestoru.
– Všetky osoby vstupujúce do
pracovného priestoru by mali
používať ochrannú masku určenú
špeciálne na ochranu pred
prachom a výparmi z náterov
obsahujúcich prísady olova.
– V pracovnom priestore nejedzte,
nepite a nefajčite.
3. Zaistite bezpečnú likvidáciu prachu
a ostatných nečistôt vzniknutých pri
brúsení.
Zvyškové riziká
Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné
bezpečnostné predpisy a používajú sa
bezpečnostné zariadenia, určité zvyškové riziká
nemôžu byť vylúčené. Tieto riziká sú nasledujúce:
– Poškodenie sluchu.
– Riziko zranenia spôsobeného odlietavajúcimi
čiastočkami.
Používajte ochranu zraku.
UMIESTNENIE DÁTUMOVÉHO KÓDU (Obr. 1)
Dátumový kód (p), ktorý obsahuje tiež rok výroby,
je vytlačený na kryte náradia.
Príklad:
2010 XX XX
Rok výroby
Obsah balenia
Balenie obsahuje:
1 pásovú brúsku
1 vrecúško na prach
1 adaptér na odsávanie (voliteľné príslušenstvo)
1 brúsny pás
1 brúsny rámček (voliteľné príslušenstvo)
1 návod na obsluhu
1 výkresovú dokumentáciu
• Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo
k poškodeniu náradia, jeho častí alebo
príslušenstva.
• Pred začatím pracovných operácií venujte
dostatok času dôkladnému prečítaniu
a pochopeniu tohto návodu.
Popis (obr. 1)
VAROVANIE: Nikdy nevykonávajte
žiadne úpravy náradia ani jeho súčastí.
Mohlo by dôjsť k úrazu alebo k jeho
poškodeniu.
9
a. Vypínač zapnuté/vypnuté
b. Regulátor otáčok (DW650E)
c. Zaisťovacie tlačidlo
d. Upínacia pružina
e. Brúsny pás
f. Centrovacia skrutka brúsneho pásu
g. Vrecko na prach
h. Adaptér na odsávanie
i. Vodiaca rukoväť
j. Hriadeľ valca
k. Valec
l. Upínacia páčka
POUŽITIE VÝROBKU
Vaše pásové brúsky DEWALT DW650 a DW650E
sú určené na rýchle a profesionálne brúsenie
dreva, kovov a plastov.
NEPOUŽÍVAJTE toto náradie vo vlhkom prostredí
alebo na miestach s výskytom horľavých kvapalín
alebo plynov.
Tieto brúsky sú elektrické náradie na profesionálne
použitie.
NEDOVOĽTE deťom, aby sa dostali do kontaktu
s týmto náradím. Ak používajú toto náradie
neskúsené osoby, musí byť zaistený odborný
dozor.
Elektrická bezpečnosť
Elektrický motor je určený iba na prevádzku pod
jedným napätím. Vždy skontrolujte, či napájacie
napätie zodpovedá napätiu na výkonovom štítku.
Vaše náradie DEWALT je chránené
dvojitou izoláciou v súlade s normou
EN 60745. Preto nie je nutné použitie
uzemňovacieho vodiča.
VAROVANIE: Na uzemňovaciu svorku
nebude pripojený žiadny vodič.
Dodržujte montážne pokyny dodávané s kvalitnými
zástrčkami. Odporúčaná poistka: 13 A.
Použitie predlžovacieho kábla
Ak je použitie predlžovacieho kábla nutné, použite
iba schválený typ kábla s tromi vodičmi, ktorý je
vhodný pre príkon tohto náradia (pozrite technické
údaje). Minimálny prierez vodiča je 1,5 mm2.
Maximálna dĺžka je 30 m.
V prípade použitia navíjacieho kábla odviňte vždy
celú dĺžku kábla.
MONTÁŽ A NASTAVENIE
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika zranenia vypnite náradie
a odpojte prívodný kábel od
siete pred nasadením alebo
sňatím príslušenstva, pred
akýmkoľvek nastavením, pred
výmenou nadstavcov alebo pred
vykonávaním opráv. Uistite sa, či je
spúšťací vypínač v polohe VYPNUTÉ.
Náhodné zapnutie môže spôsobiť
úraz.
Výmena a vystredenie brúsneho pásu (obr. 2, 3)
Vaša pásová brúska používa brúsne pásy
s rozmermi 100 x 570 mm.
1. Položte náradie na bok tak, aby bola upínacia
páčka (l) hore.
2. Pritiahnite upínaciu páčku (l) nahor a doprava.
3. Snímte brúsny pás (e).
4. Nasaďte na brúsku nový brúsny pás a uistite
sa, či šípka na vnútornej časti brúsneho pásu
smeruje v rovnakom smere, ako šípka na
náradí na rovnakej strane valcov.
Pokiaľ je prívodný kábel poškodený, musí byť
nahradený špeciálnym typom kábla, ktorý získate
v autorizovanom servise DEWALT.
5. Zatlačte späť upínaciu páčku.
Výmena sieťovej zástrčky
(iba Veľká Británia a Írsko)
6. Zapnite náradie a otáčajte centrovacou
skrutkou brúsneho pásu (f), kým nebude
brúsny pás vycentrovaný na valci (k).
Ak budete inštalovať novú zástrčku prívodného
kábla:
• Zaistite ekologické odstránenie starej zástrčky.
• Pripojte hnedý vodič k svorke pod napätím na
novej zástrčke.
• Modrý vodič pripojte k nulovej svorke.
10
VAROVANIE: Brúsny pás by na zadnej
časti brúsky nemal nikdy prečnievať!
Brúsny pás by mal byť vyrovnaný
s vonkajšou okrajovou hranou brúsnej
plochy.
Nastavenie elektronického
regulátora otáčok (obr. 1)
DW650E
Nastavte regulátor (b) na požadovanú úroveň
otáčok. Vyššie číslo znamená vyššiu rýchlosť
brúsneho pásu.
• Vyvíjajte na obrobok iba mierny tlak.
Brúsenie (obr. 1)
Vodiaca rukoväť (i) je určená na optimálnu
ovládateľnosť náradia, ak je pásová brúska
používaná bez stacionárneho stojanu.
1. Zahájte brúsenie s brúsnym papierom
s najhrubším zrnom.
2. Vykonávajte s brúskou dlhé a plynulé pohyby.
Odsávanie prachu
VRECKO NA PRACH (OBR. 4)
1. Stlačte pružinu (m) vrecka na prach (g)
a uvoľnite ju medzi fixačnými krúžkami (n).
2. Z dôvodu zaistenia účinného odsávania
prachu vyprázdňujte vrecúško na prach, hneď
ako bude zaplnené z jednej tretiny.
3. Snímte vrecko na prach, otvorte zdrhovadlo
a opatrne vrecko vytrepte.
ADAPTÉR NA ODSÁVANIE PRACHU (OBR. 5)
Naskrutkujte adaptér na odsávanie prachu (h) na
výstupní otvor (o).
Kedykoľvek je to možné, pripojte zariadenie
na odsávanie prachu, ktoré spĺňa požiadavky
príslušných predpisov týkajúcich sa prachových
emisií.
VAROVANIE: Pri brúsení kovu
nepoužívajte vrecúško na prach alebo
odsávacie zariadenie bez riadnej
ochrany proti iskreniu.
VAROVANIE:
• Nebrúste horčíkové zliatiny!
• Nevykonávajte hrubé brúsenie
čistých kovových povrchov.
POUŽITIE
Pokyny na použitie
VAROVANIE: Pred každým
nastavením alebo pred každou
montážou alebo demontážou
doplnkov a príslušenstva, z dôvodu
zníženia rizika vážneho zranenia
náradie vždy vypnite a odpojte od
zdroja napájania.
VAROVANIE:
• Vždy dodržujte bezpečnostné
pokyny a platné predpisy.
• Uistite sa, či sú riadne upnuté všetky
materiály, ktoré budete brúsiť.
3. V krátkych intervaloch kontrolujte vykonanú
prácu.
Správna poloha rúk (obr. 6)
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika
vážneho zranenia VŽDY používajte
správne uchytenie náradia, ako na
uvedenom obrázku.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika
vážneho zranenia držte náradie VŽDY
pevne a očakávajte náhle reakcie.
Správna poloha rúk vyžaduje, aby ste mali jednu
ruku na hlavnej rukoväti (aa) a druhú ruku na
vodiacej rukoväti náradia (i), ako na uvedenom
obrázku.
Zapnutie a vypnutie (obr. 1)
Zapnutie: Stlačte vypínač zapnuté/vypnuté (a).
Ak chcete použiť nepretržitú prevádzku náradia,
stlačte tiež zaisťovacie tlačidlo (c).
Ak chcete nepretržitú prevádzku náradia zrušiť,
krátko stlačte vypínač a uvoľnite ho. Po ukončení
práce a pred odpojením prívodného kábla náradie
vždy vypnite.
Podrobné informácie týkajúce sa brúsnych pásov
vám poskytne autorizovaný predajca.
ÚDRŽBA
Vaše elektrické náradie DEWALT bolo
skonštruované tak, aby pracovalo čo najdlhšie
s minimálnymi nárokmi na údržbu. Riadna
starostlivosť o náradie a jeho pravidelné čistenie
vám zaistia jeho bezproblémový chod.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika zranenia vypnite náradie
a odpojte prívodný kábel od
siete pred nasadením alebo
sňatím príslušenstva, pred
akýmkoľvek nastavením, pred
výmenou nadstavcov alebo pred
vykonávaním opráv. Uistite sa, či je
hlavný vypínač v polohe VYPNUTÉ.
Náhodné zapnutie môže spôsobiť
úraz.
11
Mazanie
Vaše náradie nevyžaduje žiadne ďalšie mazanie.
Čistenie
VAROVANIE: Hneď ako sa vo
vetracích drážkach a v ich blízkosti
nahromadí prach a nečistoty, odstráňte
ich prúdom suchého stlačeného
vzduchu. Pri vykonávaní tohto úkonu
údržby používajte schválenú ochranu
zraku a masku proti prachu.
VAROVANIE: Na čistenie nekovových
súčastí náradia nikdy nepoužívajte
rozpúšťadlá alebo iné agresívne
látky. Tieto chemikálie môžu oslabiť
materiály použité v týchto častiach.
Používajte iba handričku navlhčenú
v mydlovom roztoku. Nikdy nedovoľte,
aby sa do náradia dostala akákoľvek
kvapalina. Nikdy neponárajte žiadnu
časť náradia do kvapaliny.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Opätovné
použitie recyklovaných materiálov
pomáha chrániť životné prostredie pred
znečistením a znižuje spotrebu surovín.
Pri kúpe nových výrobkov Vám predajne, miestne
zberne odpadov alebo recyklačné stanice poskytnú
informácie o správnej likvidácii elektroodpadov
z domácnosti.
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení ich
technickej životnosti. Ak chcete získať výhody
tejto služby, odovzdajte, prosím, Váš výrobok
ktorémukoľvek autorizovanému zástupcovi servisu,
ktorý náradie odoberie a zaistí jeho recykláciu.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu
DEWALT sa dozviete na príslušnej adrese
uvedenej na zadnej strane tejto príručky. Zoznam
servisných stredísk DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
Vykonávajte pravidelné vyprázdňovanie vrecka na
prach a čistenie adaptéra na odsávanie.
Doplnkové príslušenstvo
VAROVANIE: Iné príslušenstvo, než je
príslušenstvo ponúkané spoločnosťou
DEWALT, nebolo s týmto výrobkom
testované. Preto by mohlo byť použitie
takéhoto príslušenstva s týmto
náradím veľmi nebezpečné. Z dôvodu
zníženia rizika zranenia používajte
s týmto výrobkom iba odporúčané
príslušenstvo DEWALT.
Ďalšie informácie týkajúce sa príslušenstva získate
u autorizovaného predajcu.
Ochrana životného prostredia
Trieďte odpad. Tento výrobok sa nesmie
vyhodiť do bežného domového odpadu.
Ak nebudete prístroj ďalej používať alebo ak
chcete prístroj vymeniť za nový, nelikvidujte ho
spolu s bežným komunálnym odpadom. Tento
výrobok zlikvidujte v triedenom odpade.
zst00241375 - 15-07-2014
12
DW650
PÁSOVÁ BRÚSKA 6
©
13
DW650E
PÁSOVÁ BRÚSKA 6
©
14
ZÁRUKA
SpoloþnosĢ DEWALT je presvedþená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku
pre profesionálnych používateĐov tohto náradia.
Táto záruka sa ponúka v prospech zákazníka
a nijako neovplyvní jeho zákonné záruþné práva.
Táto záruka platí vo všetkých þlenských štátoch
EÚ a Európskej zóny voĐného obchodu EFTA.
• 30 DNÍ ZÁRUKA VÝMENY •
Ak nie ste s výkonom Vášho náradia DEWALT
celkom spokojní, môžete ho do 30 dní po kúpe
vrátiĢ. Náradie musí byĢ v kompletnom stave ako
pri kúpe a musí byĢ dodané na miesto, kde bolo
kúpené, kde sa vymení alebo vrátia peniaze.
Náradie musí byĢ v uspokojivom stave a musí byĢ
predložený doklad o jeho kúpe.
• JEDNOROþNÁ ZMLUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Ak sa musí poþas 12 mesiacov po kúpe vykonaĢ
údržba alebo servis Vášho náradia DEWALT,
máte nárok na jedno bezplatné vykonanie
tohto úkonu. Tento úkon sa bezplatne vykoná
v autorizovanom servise DEWALT. K náradiu
musí byĢ predložený doklad o jeho kúpe. Táto
oprava zahĚĖa aj prácu. Tento bezplatný servis
sa nevzĢahuje na príslušenstvo a náhradné diely,
ak nie sú tiež kryté zárukou.
• JEDNOROþNÁ PLNÁ ZÁRUKA •
Ak dôjde poþas 12 mesiacov od kúpy výrobku
DEWALT k poškodeniu tohto výrobku z dôvodu
poruchy materiálu alebo zlého dielenského
spracovania, spoloþnosĢ DEWALT zaruþuje
bezplatnú výmenu všetkých poškodených þastí –
alebo podĐa nášho uváženia – bezplatnú výmenu
celého náradia, za predpokladu, že:
• Porucha nevznikla v dôsledku neodborného
zaobchádzania.
• Výrobok bol vystavený bežnému použitiu
a opotrebovaniu.
• Výrobok neopravovali neoprávnené osoby.
• Bol predložený doklad o kúpe;
• Bol výrobok vrátený kompletný s pôvodnými
komponentmi.
Ak požadujete reklamáciu, kontaktujte predajcu,
u ktorého ste výrobok kúpili alebo vyhĐadajte
autorizovanú servisnú organizáciu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
06/2014
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising