DW875 | DeWalt DW875 CHOP SAW instruction manual

®
DW875
65
66
67
Belgique et Luxembourg
België en Luxemburg
DEWALT
Weihoek 1, Nossegem
1930 Zaventem-Zuid
Danmark
DEWALT
Hejrevang 26 B
3450 Allerød
Tlf: 70 20 15 10
Fax: 48 14 13 99
Deutschland
DEWALT
Richard-Klinger-Straße, Postfach 1202
65510 Idstein
Tel: 06 12 62 16
Fax: 061 26 21 24 40
EÏÏ¿˜
DEWALT
§ÂˆÊ ™˘ÁÁÚÔ‡ 154
176 71 K·ÏÏÈı¤·
∞ı‹Ó·
España
DEWALT
Ctra de Acceso
a Roda de Barà, km 0,7
43883 Roda de Barà, Tarragona
Tel: 977 29 71 00
Fax: 977 29 71 38
Fax: 977 29 71 19
France
DEWALT
Le Paisy
BP 21
69571 Dardilly Cedex
Tel: 72 20 39 20
Tlx: 30 62 24F
Fax: 72 20 39 00
Helvetia
Schweiz
DEWALT/Rofo AG
Warpel
3186 Düdingen
Tel: 037 43 40 60
Fax: 037 43 40 61
Ireland
DEWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock
Co. Dublin
Tel: 012 78 18 00
Fax: 012 78 18 11
Italia
DEWALT
Viale Elvezia 2
20052 Monza (Mi)
Tel: 03 92 38 72 04
Fax: 03 92 38 75 93
Nederland
DEWALT
Florijnstraat 10
4879 AH Etten-Leur
Tel: 07 65 08 22 01
Fax: 07 65 03 81 84
Norge
DEWALT
Strømsveien 344
1081 Oslo
Tel: 22 99 90 00
Fax: 22 99 90 01
Österreich
DEWALT
Werkzeugevertriebs GmbH
Erlaaerstraße 165
Postfach 320,1231 Wien
Tel: 022 26 61 16
Tlx: 13228 Black A
Fax: 022 26 61 16 14
Portugal
DEWALT
Rua Egas Moniz 173
Apartado 19, S. João do Estoril
2768 Estoril, Codex
Tel: 468 7513/7613
Tlx: 16607 Bladec P
Fax: 466 38 41
Suomi
DEWALT
Rälssitie 7 C
01510 Vantaa
Puh: +35 89 825 45 40
Fax: +35 89 825 45 444
Frälsevägen 7 C
01510 Vanda
Tel: +35 89 825 45 40
Fax: +35 89 825 45 444
Sverige
DEWALT
Box 603
421 26 Västra Frölunda
Besöksadr. Ekonomivägen 11
Tel: 031 68 61 00
Fax: 031 68 60 08
United Kingdom
DEWALT
210 Bath Road
Slough
Berks SL1 3YD
Tel: 017 53 57 42 77
Fax: 017 53 52 13 12
12-96
Tel: 02 719 07 12
Fax: 02 721 40 45
Service fax: 02 719 08 10
TËÏ: 019 24 28 70
Fax: 019 24 28 69
Service: 019 24 28 76-7
68
5
1
2
4
3
7
6
;;
;;
;;
8
A
69
9
;;
;;
;;
;;
;;
;;
11
11
5
10
B
16
13
17
15
18
14
C
;;
;;
;;
;;
;;
;;
70
19
21
22
D
71
20
23
Dansk
1
Deutsch
6
English
12
Español
17
Français
22
Italiano
27
Nederlands
32
Norsk
37
Português
42
Suomi
47
Svenska
52
EÏÏËÓÈη
57
Copyright DEWALT
72
DANSK
METALSAV DW875
Tillykke!
EF - Overensstemmelseserklaring
Du har valgt et DEWALT Elværktøj. Mange års
erfaring, ihærdig produktudvikling og innovation gør
DEWALT til en af de mest pålidelige partnere for
professionelle brugere.
Indholdsfortegnelse
Tekniske data
EF - Overensstemmelseserklaring
Sikkerhedsinstruktioner
Kontroller emballagens indhold
Beskrivelse
El-sikkerhed
Anvendelse af forlængerkabel
Samling og justering
Brugervejledning
Vedligeholdelse
Garanti
da - 1
da - 1
da - 2
da - 3
da - 3
da - 3
da - 3
da - 3
da - 4
da - 4
da - 5
Lydniveauet er i overensstemmelse med EUdirektiverne 86/188/EØF & 89/392/EØF, målt i
henhold til DIN 45635:
DW875
LpA
(lydniveau)
dB(A)*
100,6
LWA (akustisk styrke)
dB(A)
108,6
* ved operatørens øre
Anvend høreværn, hvis lydniveauet
overstiger 85 dB(A).
Tekniske data
Spænding
Optagen effekt
Ubelastet omdrejningstal
Skivediameter
Vægt
DW875
DEWALT erklærer at disse værktøjer er konstrueret i
henhold til EU-direktiverne: 89/392/EØF, 89/336/EØF,
73/23/EØF, EN 61029, EN 55104, EN 55014,
EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
V
W
omdr/min
mm
kg
Sikringer:
230 V maskiner
DW875
220
2.000
3.900
355
13
10 A
Den vægtede geometriske middelværdi af
accelerationsfrekvensen i henhold til DIN 45675:
DW875
1,99 m/s2
Produktudviklingsdirektør
Horst Großmann
Følgende piktogrammer anvendes i denne håndbog:
Angiver risiko for personskade, livsfare
eller ødelæggelse af værktøjet, hvis
brugervejledningens instruktioner ikke
følges.
Angiver risiko for elektrisk stød.
1
DEWALT, Idstein, Tyskland
da - 1
DANSK
Sikkerhedsinstruktioner
Læs brugsanvisningen igennem, inden maskinen
tages i brug. Opbevar brugsanvisningen let
tilgængeligt, så alle, der bruger maskinen, har
adgang til brugsanvisningen.
Foruden nedenstående instruktioner, bør
Arbejdstilsynets regler altid følges.
ADVARSEL!
Når man anvender elværktøj, skal følgende
grundlæggende sikkerhedsinstruktioner altid
følges for at nedsætte risikoen for elektriske
stød, personskader og brand.
1 Brug høreværn
Lydniveauet ved savning af forskellige materialer
kan variere, af og til overstiger niveauet 85 dB (A).
For at beskytte sig selv, skal man altid anvende
høreværn.
2 Hold arbejdsområdet i orden
Uordentlige flader og arbejdsbænke indbyder til
skader.
3 Tænk på arbejdsmiljøets indflydelse
Udsæt ikke elværktøj for regn. Anvend ikke
elværktøj på fugtige eller våde pladser. Sørg for
en god belysning over arbejdsfladen. Anvend
ikke elværktøj i nærheden af let antændelige
væsker eller gasser.
4 Beskyt dig mod elektriske stød
Undgå kropskontakt med dele, der har
jordforbindelse (f.eks. rør, radiatorer, komfurer,
køleskabe).
Ved ekstreme arbejdsforhold (f.eks. høj
fugtighed, forekomst af metalstøv osv.) kan den
elektriske sikkerhed øges ved at tilkoble en
fejlstrømsafbryder.
5 Hold børn borte
Lad ikke andre personer komme i kontakt med
elværktøj eller ledningen. Alle personer skal
holdes væk fra arbejdsområdet.
6 Opbevar værktøj sikkert
Når elværktøjet ikke anvendes, skal det
opbevares på et tørt, højt placeret sted, låst inde,
uden for børns rækkevidde.
7 Overbelast ikke elværktøj
For stort tryk eller for stor tilførsel af materiale kan
føre til overbelastning af maskinen.
Man arbejder bedre og mere sikkert inden for det
anførte effektområde.
da - 2
8 Brug det rigtige elværktøj
Maskinens brugsformål er beskrevet i
brugsanvisningen. Hvis du er i tvivl, skal du
kontakte DEWALT. Brug af enhver form for
tilbehør eller montering af genstande eller
anvendelse til enhver form for arbejde med dette
værktøj, som ikke anbefales i denne brugsanvisning,
kan indebære fare for personskade.
9 Klæd dig rigtigt på
Bær ikke løst hængende tøj eller smykker. De
kan sidde fast i bevægelige dele.
Gummihandsker og skridsikre sko anbefales ved
udendørs arbejde. Brug hårnet, hvis du har langt
hår.
10 Brug beskyttelsesbriller
Brug beskyttelsesbriller for at forhindre, at der
blæser spåner ind i dine øjne, hvilket kan
forårsage skade. Hvis der opstår meget støv,
bruges også ansigtsmaske.
11 Ledningen må ikke mishandles
Bær aldrig værktøjet i ledningen og træk ikke i
ledningen for at tage kontakten ud af stikket.
Udsæt ikke ledningen for varme, olie eller skarpe
kanter.
12 Sæt arbejdsemnet fast
Kontroller altid at arbejdsemnet er ordentligt
fastspændt.
13 Stræk dig ikke for meget
Sørg for, at du altid har sikkert fodfæste og
balance.
14 Pas værktøjet omhyggeligt
Hold værktøjet skarpt og rent. Følg
instruktionerne med hensyn til pasning og
udskiftning af tilbehør.
Kontroller elværktøjets ledning regelmæssigt og
få den repareret hos et anerkendt
serviceværksted, hvis den er beskadiget.
Kontroller forlængerledninger regelmæssigt og
udskift dem, hvis de er beskadigede. Hold
håndtagene tørre, rene og fri for olie og fedt.
15 Tag kontakten ud af stikket
Når elværktøjet ikke er i brug, inden service og
ved udskiftning af tilbehør.
16 Advarsel!
Udløs ikke og afmonter ikke afskærmningen.
17 Misbrug ikke ledningen
Brug ikke strømledningen til at trække stikket ud
af stikkontakten med. Hold ledningen væk fra
varme, olie og skarpe kanter.
2
DANSK
18 Forlængerledninger udendørs
Udendørs må der kun anvendes
forlængerledninger, der er tilladte til udendørs
brug og mærkede til dette.
19 Vær opmærksom
Se på det, du gør. Brug din sunde fornuft. Brug
ikke elværktøjet, når du er træt.
20 Kontroller elværktøjet for skader, inden du
tilslutter ledningen til vægstikket
Inden fortsat brug af elværktøjet, skal eventuelle
beskadigede sikringsanordninger og andre
defekte dele kontrolleres nøje for at finde ud af,
om de fortsat kan fungere rigtigt og udføre den
planlagte funktion.
Kontroller at de bevægelige dele fungerer
upåklageligt og ikke klemmer, at ingen dele er
gået i stykker, at alle dele er rigtigt monterede, og
at andre forhold, der kan påvirke driften, er i
orden.
En sikkerhedsanordning eller en anden del, som
er beskadiget, skal repareres eller udskiftes af et
anerkendt serviceværksted, hvis intet andet er
anført i brugsanvisningen.
Fejlbehæftede strømafbrydere skal udskiftes hos
et autoriseret serviceværksted.
Brug ikke elværktøjet, hvis strømafbryderen ikke
kan kobles til eller fra.
21 For din personlige sikkerhed
Brug kun tilbehør og bestanddele, der er
anbefalet i brugsanvisningen og katalogerne.
Anvendelsen af andet værktøj eller tilbehør end
det, der anbefales i brugsanvisningen eller
katalogerne kan medføre risiko for personskader.
22 Få dit værktøj repareret hos et autoriseret
DEWALT serviceværksted
Dette el-værktøj overholder de relevante
sikkerhedsforskrifter. For at undgå fare, må
reparationer af el-udstyr kun foretages af
autoriserede serviceværksteder.
Kontroller emballagens indhold
Emballagen indeholder:
1 Metalsav
1 Spændtvinge
1 Skæreskive
1 Skruenøgle
1 Brugervejledning
1 Tegning
3
• Kontroller, at værktøjet, komponenter eller
tilbehør ikke er blevet beskadiget under
transporten.
• Tag dig tid til at læse og forstå denne
brugervejledning, før du tager værktøjet i brug.
Beskrivelse (fig. A)
Din professionelle DEWALT metalsav er et meget
præcist værktøj til (vinkel-)skæring af stål, aluminium,
syntetiske materialer og sten.
1 Afbryder
2 Kontrolhåndtag
3 Bærehåndtag
4 Beskyttelsesskærm
5 Spindellås
6 Spændtvinge
7 Motorhus
8 Kæde
9 Savbord
El-sikkerhed
Elmotoren er kun beregnet til én spænding.
Kontroller, at strømforsyningen svarer til spændingen
på typeskiltet.
Dit DEWALT-værktøj er dobbeltisoleret i
henhold til EN 50144; jordledning er
derfor ikke påkrævet.
Udskiftning af kabel eller stik
Ved udskiftning af kablet eller af stikket skal den
bortskaffes på sikker måde. Et stik med blottede
kobberledere er farlig, hvis den sættes i en
strømførende kontakt.
Anvendelse af forlængerkabel
Hvis der skal bruges forlængerkabel, skal der
anvendes et kabel svarende til værktøjets
strømforbrug. (Se de tekniske specifikationer.) Den
mindste lederstørrelse er 1,5 mm2.
Ved anvendelse af en kabeltromle, skal kablet altid
vindes helt ud.
Samling og justering
Træk stikket ud af stikkontakten inden
samling og justering.
da - 3
DANSK
På- og afmontering af skæreklinge (fig. B)
Skæreklinge med en huldiameter på 25,4 mm
(standard)
• Tryk spindellåsen (5) ned og hold den nede.
• Drej skæreklingen indtil den låses fast.
• Udløs klingebolten (10) og tag den helt af
sammen med den ydre holdeflange (11).
• Udløs spindellåsen (5).
• Udskift klingen og fastspænd den med den ydre
holdeflange (11) og klingebolten (10).
Fastklemning af arbejdsemnet (fig. A)
Din DEWALT metalsav er udstyret med en
hurtigjusterende materialeklemme (6).
Fastspænding af emner med en bredde på højst
110 mm (fig. C)
• Træk armen (13) i pilens (14) retning.
• Skub klemmeakslen (15) fremad indtil bakken
(16) næsten rører ved emnet som skal skæres.
• Tryk armen (13) i pilens (17) retning indtil den
kommer i kontakt med klemmeakslen (15).
• Drej håndtaget (18) med uret og klem
arbejdsemnet godt fast.
• Arbejdsemnet frigøres ved at dreje håndtaget
(18) mod uret.
Fastspænding af emner med en bredde på højst
230 mm (fig. D)
• Løsn de to bolte (19) ved hjælp af spænderen,
der leveres med værktøjet.
• Skub afskærmningen (20) så langt som muligt.
• Spænd de to bolte (19).
Ved skæring af kvadratiske eller
rektangulære emner placeres materialet
lidt forskudt fra centrum mod værktøjets
bagende.
Justering af skærevinkel (fig. D)
Denne DEWALT metalsav kan bruge til smigskæring
til venstre og højre op til 45°.
• Løsn de to bolte (19) ved hjælp af spænderen,
der leveres med værktøjet.
• Indstil afskærmningen (20) til den ønskede vinkel. Når
afskærmningen drejes i pilens (21) retning rettes
skalaen ind med indskæringens (23) højre side. Når
afskærmningen drejes i pilens (22) retning rettes
skalaen ind med indskæringens (23) højre side.
da - 4
• Spænd de to bolte (19) og spænd arbejdsemnet
godt fast.
Brugervejledning
• Overhold altid sikkerhedsinstruktionerne
og gældende foreskrifter.
• Pres ikke for meget med værktøjet.
• Undgå overbelastning. Hvis værktøjet
overophedes, skal det køre ubelastet i
nogle minutter.
Før værktøjet tages i brug:
• Monter den korrekte skæreklinge. Brug ikke for
slidte klinger. Værktøjets maksimale
omdrejningstal må ikke overskride
skæreklingens.
• Se til at klingen roterer i den retning, der angives
med pile på tilbehøret og værktøjet.
• Fastspænd arbejdsemnet.
Tænd og sluk (fig. A)
Afbryderen (1) på kløvsaven er monteret på
kontrolhåndtaget (2).
• Værktøjet startes ved at trykke afbryderen ind.
• Hold afbryderen inde mens kontrolhåndtaget (2)
presses ned for at skære i emnet.
• Værktøjet standses ved at slippe afbryderen.
Der må ikke tændes eller slukkes for
værktøjet, når det er belastet.
Nærmere oplysninger om tilbehør fås hos Deres
forhandler.
Transport (fig. A)
Dit DEWALT værktøj er udstyret med en kæde (8),
som låser værktøjet i inaktiv position under
transport.
• Sænk skærmen (4) ned på savbordet (9) og
fastlås værktøjet i denne position ved at hægte
kædeleddet på tappen.
• Bær værktøjet i bærehåndtaget (3).
• Værktøjet udløses ved at trykke skærmen (4) ned
mod savbordet (9) og frigøre kæden (8).
Vedligeholdelse
Dit elværktøj er fremstillet til at kunne fungere i
meget lang tid med mindst mulig vedligeholdelse.
4
DANSK
For at værktøjet skal kunne fungere tilfredsstillende
hele tiden, er det dog vigtigt, at værktøjet behandles
korrekt og rengøres jævnligt.
Smøring
Dit elværktøj kræver ingen ekstra smøring.
Rengøring
Hold ventilationshullerne åbne og rengør
maskinhuset jævnligt med en blød klud.
Opslidt værktøj og miljøet
Når din maskine er slidt op, beskyt da naturen ved
ikke at kaste den bort sammen med almindeligt
affald. Aflever den til et opsamlingssted i din
kommune eller til et DEWALT serviceværksted.
DEWALT service
Skulle der opstå fejl på produktet, indlever det altid
til et autoriseret serviceværksted. Se aktuelt katalog/
prisliste om yderligere information eller kontakt
DEWALT.
På grund af forskning og udvikling kan ovenstående
specifikationer ændres, hvilket ikke meddeles
separat.
GARANTI
• 30 DAGE TILFREDS-KUNDE GARANTI •
Fuld tilfredshed eller pengene tilbage.
Hvis du ikke er helt tilfreds med dit DEWALTværktøj, kan du returnere værktøjet til
forhandleren inden 30 dage efter købet og få
dine penge refunderet eller værktøjet ombyttet.
Værktøjet skal indleveres komplet, og
købsnotaen skal forevises.
• 1 ÅRS FRI VEDLIGEHOLDELSESSERVICE •
Vedligeholdelsen eller service af dit DEWALTværktøj inden for de første 12 måneder efter
købet er gratis hos vore autoriserede
serviceværksteder. Fri forebyggende service
omfatter arbejds- og reservedelsomkostninger,
udgifter til tilbehør dækkes ikke. Husk at
medbringe kvitteringen.
• ET ÅRS FULD GARANTI •
Hvis et DEWALT-værktøj bliver defekt på grund af
materiale-eller produktionsfejl inden for de første
12 måneder fra købsdatoen, vil de defekte
komponenter blive udskiftet gratis eller også
udskiftes enheden uden beregning under
følgende forudsætninger:
• At apparatet ikke er anvendt forkert.
• At der ikke er udført uautoriserede
reparationer.
• At dateret købsnota forevises.
Denne garanti tilbydes som en ekstra service
og er et tillæg til forbrugerens øvrige
rettigheder.
Oplysninger om nærmeste DEWALT-autoriserede
serviceværksted, se aktuelt katalog for videre
information eller kontakt DEWALT.
5
da - 5
DEUTSCH
MONTAGETRENNSCHLEIFER DW875
Herzlichen Glückwunsch!
Konformitätserklärung
Sie haben sich für ein Elektrowerkzeug von DEWALT
entschieden, das die lange DEWALT-Tradition fortsetzt, nur ausgereifte und in zahlreichen Tests bewährte Qualitätsprodukte für den Fachmann anzubieten. Lange Jahre der Erfahrung und kontinuierliche Weiterentwicklung machen DEWALT zu Recht
zu einem verläßlichen Partner aller professionellen
Anwender.
DW875
DEWALT erklärt hiermit, daß diese Elektrowerkzeuge
entsprechend den Richtlinien und Normen
89/392/EWG, 89/336/EWG, 73/23/EWG,
EN 61029, EN 55104, EN 55014, EN 61000-3-2
und EN 61000-3-3 konzipiert wurden.
Inhaltsverzeichnis
Technische Daten
Konformitätserklärung
Sicherheitshinweise
Überprüfen der Lieferung
Gerätebeschreibung
Elektrische Sicherheit
Verlängerungskabel
Zusammenbauen und Einstellen
Gebrauchsanweisung
Wartung
Garantie
de - 1
de - 1
de - 2
de - 3
de - 3
de - 3
de - 3
de - 4
de - 4
de - 5
de - 6
DW875
LpA
(Schalldruck)
LWA (Schalleistung)
dB(A)*
100,6
dB(A)
108,6
* Arbeitsplatzbezogener Emissionswert
Tragen Sie bei einem Schalldruck über
85 dB(A) einen Gehörschutz.
Gewichteter Effektivwert der Beschleunigung nach
DIN 45675:
Technische Daten
Spannung
Leistungsaufnahme
Leerlaufdrehzahl
Scheibendurchmesser
Gewicht
Die Höhe des Schalldrucks entspricht den Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft 86/188/EWG
und 89/392/EWG gemessen nach DIN 45635:
(Volt)
(Watt)
(min-1)
(mm)
(kg)
Mindestabsicherung des Stromkreises:
230-V-Elektrowerkzeuge
DW875
220
2.000
3.900
355
13
DW875
1,99 m/s2
Direktor Produktentwicklung
Horst Großmann
10 A
Folgende Symbole werden in dieser Anleitung verwendet:
Achtung: Verletzungsgefahr, Lebensgefahr oder mögliche Beschädigung des
Elektrowerkzeuges infolge der Nichtbeachtung der Anweisungen dieser
Anleitung!
elektrische Spannung
de - 1
DEWALT, Idstein, Deutschland
6
DEUTSCH
Sicherheitshinweise
Beim Gebrauch von Elektrowerkzeugen sind
zum Schutz gegen elektrischen Schlag,
Verletzungs- und Feuergefahr die nationalen
Sicherheitsvorschriften zu beachten. Lesen Sie
folgende Sicherheitshinweise, bevor Sie das
Elektrowerkzeug benutzen. Bewahren Sie diese
Sicherheitshinweise gut auf!
Allgemeines
1 Halten Sie Ihren Arbeitsbereich in Ordnung
Unordnung im Arbeitsbereich führt zu
Unfallgefahren.
2 Berücksichtigen Sie Umgebungseinflüsse
Setzen Sie Elektrowerkzeuge keiner Nässe aus.
Sorgen Sie für eine gute Beleuchtung des
Arbeitsbereiches. Benutzen Sie
Elektrowerkzeuge nicht in der Nähe von
brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
3 Schützen Sie sich vor elektrischem Schlag
Vermeiden Sie Körperberührung mit geerdeten
Teilen, z.B. Rohren, Heizkörpern, Herden und
Kühlschränken.
Bei extremen Einsatzbedingungen (z.B. hohe
Feuchtigkeit, Entwicklung von Metallstaub usw.)
kann die elektrische Sicherheit durch Vorschalten
eines Trenntransformators oder eines
Fehlerstrom-(FI-)Schutzschalters erhöht werden.
4 Halten Sie Kinder fern!
Sorgen Sie dafür, daß andere Personen das
Werkzeug oder Kabel nicht berühren, halten Sie
speziell Kinder von Ihrem Arbeitsbereich fern.
5 Verlängerungskabel im Freien
Verwenden Sie bei Arbeiten im Freien nur dafür
zugelassene und entsprechend gekennzeichnete
Verlängerungskabel.
6 Bewahren Sie Ihre Werkzeuge sicher auf
Unbenutzte Werkzeuge sollten in trockenen,
verschlossenen Räumen und für Kinder nicht
erreichbar aufbewahrt werden.
7 Tragen Sie geeignete Arbeitskleidung
Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Sie
können von sich bewegenden Teilen erfaßt werden.
Beim Arbeiten im Freien sind Arbeitshandschuhe
und rutschfestes Schuhwerk empfehlenswert.
Tragen Sie bei langen Haaren ein Haarnetz.
8 Benutzen Sie eine Schutzbrille
Verwenden Sie ferner eine Atemmaske bei staubund spanerzeugenden Arbeiten.
7
9 Beachten Sie den Höchstschalldruck
Tragen Sie bei einem Schalldruck über 85 dB(A)
einen geeigneten Gehörschutz.
10 Sichern Sie das Werkstück
Benutzen Sie Spannvorrichtungen oder einen
Schraubstock, um das Werkstück festzuhalten.
Es ist damit sicherer gehalten und ermöglicht die
Bedienung des Elektrowerkzeuges mit beiden
Händen.
11 Achten Sie auf einen sicheren Stand
Achten Sie auf einen sicheren Stand, um in jeder
Arbeitsposition das Gleichgewicht zu halten.
12 Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Einschalten
Tragen Sie keine an das Stromnetz
angeschlossenen Elektrowerkzeuge mit dem
Finger am EIN-/AUS-Schalter. Vergewissern Sie
sich davon, daß der Schalter beim Anschluß an
das Stromnetz ausgeschaltet ist.
13 Seien Sie stets aufmerksam
Konzentrieren Sie sich auf Ihre Arbeit. Gehen Sie
vernünftig vor. Verwenden Sie das Werkzeug
nicht, wenn Sie müde sind.
14 Ziehen Sie den Netzstecker
Schalten Sie das Gerät ab und warten Sie, bis
das Werkzeug die Ruhestellung erreicht hat,
bevor Sie den Arbeitsplatz verlassen. Bei
Nichtgebrauch, vor der Wartung und beim
Werkzeugwechsel ist der Netzstecker zu ziehen.
15 Lassen Sie keine Werkzeugschlüssel stecken
Überprüfen Sie vor dem Einschalten, ob die
Schlüssel und Einstellwerkzeuge entfernt sind.
16 Benutzen Sie das richtige Werkzeug
Die bestimmungsgemäße Verwendung ist in dieser
Betriebsanleitung beschrieben. Verwenden Sie keine
zu schwachen Werkzeuge oder Vorsatzgeräte für
schwere Arbeiten. Mit dem richtigen Werkzeug
erzielen Sie eine optimale Qualität und gewährleisten
Ihre persönliche Sicherheit.
Warnung! Das Verwenden anderer als der in
dieser Anleitung empfohlenen Vorsatzgeräte und
Zubehörteile oder die Ausführung von Arbeiten mit
diesem Elektrowerkzeug, die nicht der
bestimmungsgemäßen Verwendung entsprechen,
kann zu Unfallgefahren führen.
17 Behandeln Sie das Kabel sorgfältig
Tragen Sie das Werkzeug nicht am Kabel und
benutzen Sie das Kabel nicht, um den Stecker
aus der Steckdose zu ziehen. Schützen Sie das
Kabel vor Hitze, Öl und scharfen Kanten.
de - 2
DEUTSCH
18 Pflegen Sie Ihre Werkzeuge mit Sorgfalt
Halten Sie Ihre Werkzeuge scharf und sauber,
um gut und sicher arbeiten zu können. Befolgen
Sie die Wartungsvorschriften und die Hinweise
für den Werkzeugwechsel. Kontrollieren Sie
regelmäßig den Stecker und das Kabel und
lassen Sie diese bei Beschädigung von einer
DEWALT-Kundendienstwerkstatt erneuern.
Kontrollieren Sie Verlängerungskabel regelmäßig
und ersetzen Sie sie im Falle einer Beschädigung.
Halten Sie alle Schalter trocken, sauber und frei
von Öl und Fett.
19 Kontrollieren Sie Ihr Elektrowerkzeug auf
Beschädigungen
Vor Gebrauch ist das Elektrowerkzeug auf
einwandfreie und bestimmungsgemäße Funktion
zu überprüfen. Überprüfen Sie, ob die
beweglichen Teile einwandfrei funktionieren und
ob Teile beschädigt sind. Sämtliche Teile müssen
richtig montiert sein, um den einwandfreien
Betrieb des Elektrowerkzeuges zu gewährleisten.
Beschädigte Teile und Schutzvorrichtungen
müssen vorschriftsgemäß repariert oder
ausgewechselt werden. Benutzen Sie das
Elektrowerkzeug nicht, wenn der Schalter defekt
ist. Beschädigte Schalter müssen durch eine
DEWALT-Kundendienstwerkstatt ersetzt werden.
20 Lassen Sie Reparaturen nur von einer
DEWALT-Kundendienstwerkstatt ausführen
Dieses Elektrowerkzeug entspricht den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen. Reparaturen
dürfen nur von einer DEWALT-Kundendienstwerkstatt ausgeführt werden, andernfalls kann
Unfallgefahr für den Betreiber entstehen.
Gerätebeschreibung (Abb. A)
Überprüfen der Lieferung
Auswechseln des Netzkabels oder -steckers
Defekte Netzkabel oder -stecker dürfen nur von einem autorisierten Fachbetrieb ausgewechselt werden. Ausgetauschte Netzkabel oder -stecker müssen danach fachgerecht entsorgt werden.
Die Verpackung enthält:
1 Montagetrennschleifer
1 Schraubstock mit Schnellklemmvorrichtung
1 Trennscheibe
1 Sechskantstiftschlüssel
1 Bedienungsanleitung
1 Explosionszeichnung
• Vergewissern Sie sich, daß das Elektrowerkzeug
sowie die Zubehörteile beim Transport nicht
beschädigt wurden.
• Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die
Bedienungsanleitung gründlich durch.
de - 3
Ihr DEWALT-Montagetrennschleifer wurde zum
exaktwinkeligen Trennen von Stahl, Aluminium,
Kunststoff und Stein entwickelt.
1 EIN-/AUS-Schalter
2 Bedienungsgriff
3 Transportgriff
4 Schutzhaube
5 Spindelarretierung
6 Schraubstock mit Schnellklemmvorrichtung
7 Motorgehäuse
8 Kette
9 Schneidtisch
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor wurde nur für eine Spannung konzipiert. Überprüfen Sie deswegen, ob die Netzspannung der auf dem Typenschild des
Elektrowerkzeuges angegebenen Spannung entspricht.
Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug ist gemäß
EN 50144 zweifach isoliert; ein Erdleiter
ist aus diesem Grunde überflüssig.
CH
CH
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf
Verwendung des Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II (Doppelisolierung) Geräte
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) - Geräte
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien
verwendet werden, müssen über einen
Fehlerstromschutzschalter angeschlossen
werden.
Verlängerungskabel
Verwenden Sie ein zugelassenes Verlängerungskabel, das für die Leistungsaufnahme des
Elektrowerkzeugs ausreichend ist (vgl. technische
Daten). Der Mindestquerschnitt beträgt 1,5 mm2.
Rollen Sie das Kabel bei Verwendung einer Kabelrolle immer völlig aus.
8
DEUTSCH
Zusammenbauen und Einstellen
Ziehen Sie vor dem Zusammenbauen
und Einstellen immer den Netzstecker.
Auswechseln der Trennscheibe (Abb. B)
Trennscheiben mit einer Bohrung von 25,4 mm
(standard)
• Drücken Sie die Spindelarretierung (5) und halten
Sie sie gedrückt.
• Drehen Sie die Trennscheibe bis der Stift der
Spindelarretierung einrastet.
• Lösen Sie die Sechskantschraube (10) mit Hilfe
des mitgelieferten Schlüssels und nehmen Sie
sie zusammen mit dem äußeren Flansch (11) ab.
• Lassen Sie die Spindelarretierung (5) los.
• Wechseln Sie die Trennscheibe aus und sichern
Sie sie mit Hilfe des äußeren Flansches (11) und
der Sechskantschraube (10) in umgekehrter
Reihenfolge.
Befestigen des Werkstückes im Schraubstock
(Abb. A)
Ihr DEWALT Montagetrennschleifer hat einen
Schraubstock mit Schnellspannvorrichtung (6).
Einklemmen von Material mit einer Maximalbreite
von 110 mm (Abb. C)
• Ziehen Sie den Hebel (13) in Richtung des Pfeils
(14).
• Verschieben Sie den Gewindestift (15), bis die
Spannbacke (16) fast mit dem Arbeitsstück in
Kontakt kommt.
• Drücken Sie den Hebel (13) in Richtung des
Pfeils (17), bis der Hebel auf dem Gewindestift
(15) einrastet.
• Drehen Sie den Griff (18) im Uhrzeigersinn, um
das Werkstück festzuziehen.
• Zum Lösen des Werkstückes drehen Sie den
Griff (18) gegen den Uhrzeigersinn.
Einklemmen von Material mit einer Maximalbreite
von 230 mm (fig. D)
• Lösen Sie die zwei Schrauben (19) mit Hilfe des
mitgelieferten Schlüssels.
• Verschieben Sie den Anschlag (20) so weit wie
nötig.
• Ziehen Sie die zwei Schrauben (19) fest.
9
Beim Schneiden von Profilen mit
quadratischem oder rechteckigem
Querschnitt spannen Sie das Werkstück
nicht mittig zur Scheibe, sondern etwas
nach hinten versetzt sein.
Einstellen des Schnittwinkels (fig. D)
Der DEWALT Montagetrennschleifer eignet sich für
Winkelschnitte (links und rechts) bis zu 45°.
• Lösen Sie die zwei Schrauben (19) mit Hilfe des
mitgelieferten Schlüssels.
• Justieren Sie den Anschlag (20). Je nach dem,
ob der Anschlag in die Richtung des Pfeiles (21)
oder des Pfeiles (22) gewendet wird, richten Sie
sich nach der Skala auf der rechten bzw. der
linken Seite der Schlitze (23).
• Ziehen Sie die zwei Schrauben (19) an und
klemmen Sie das Werkstück sicher ein.
Begrenzung der Öffnungshöhe des Motorteils
(Abb. A)
Der DEWALT Montagetrennschleifer ist mit einer Kette (8) versehen, die die Öffnungshöhe des Motorteils
begrenzt (z.B. zum Schneiden von Flacheisen), und
mit der das Werkzeug für den Transport gesichert
werden kann.
• Drücken Sie das Motorteil (4) so weit wie nötig
nach unten.
• Haken Sie das Kettenglied um den Stift.
• Zum Aufheben der Begrenzung drücken Sie das
Motorteil (4) auf den Schneidtisch (9) und lösen
die Kette (8).
Gebrauchsanweisung
• Beachten Sie immer die Sicherheitshinweise und die gültigen Vorschriften.
• Drücken Sie beim Arbeiten das
Elektrowerkzeug nur leicht an.
• Verhindern Sie eine Überlastung des
Elektrowerkzeuges. Sollte das Werkzeug
zu warm werden, so lassen Sie es einige
Minuten leerlaufen.
Vor dem Betrieb:
• Montieren Sie die richtige Trennscheibe.
Verwenden Sie keine übermäßig abgenutzten
Scheiben.
• Überzeugen Sie sich, daß die Trennscheibe sich
de - 4
DEUTSCH
in Pfeilrichtung (siehe Zubehörteil und Werkzeug)
dreht. Die höchstzulässige Drehzahl des
Elektrowerkzeugs darf nicht höher sein als die
der Trennscheibe.
• Sichern Sie das Werkstück.
• Begrenzen Sie ggf. die Öffnungshöhe des
Motorteils.
Ein- und Ausschalten (Abb. A)
Der EIN-/AUS-Schalter (1) Ihres
Montagetrennschleifers ist im Bedienungsgriff (2)
montiert.
• Betätigen Sie zum Einschalten des Werkzeuges
den EIN-/AUS-Schalter.
• Halten Sie den EIN-/AUS-Schalter gedrückt,
während Sie den Bedienungsgriff (2) senken, um
das Werkstück zu trennen.
• Lassen Sie zum Ausschalten des Werkzeuges
den EIN/AUS-Schalter wieder los. Das Motorteil
geht automatisch in die Ausgangsposition
zurück.
Schalten Sie das Elektrowerkzeug nicht
unter Belastung EIN oder AUS.
Wenden Sie sich für nähere Informationen über das
richtige Zubehör an Ihren DEWALT-Händler.
Reinigung
Sorgen Sie dafür, daß die Lüftungsschlitze offen bleiben, und reinigen Sie das Gehäuse regelmäßig mit
einem weichen Tuch.
Recycling (nicht zutreffend für
Österreich und die Schweiz)
Elektrowerkzeuge enthalten Roh- und Kunststoffe,
die recycelt werden können und Stoffe, die fachgerecht entsorgt werden müssen. DEWALT und andere namhafte Hersteller von Elektrowerkzeugen haben ein Recycling-Konzept entwickelt, das dem
Handel und dem Anwender eine problemlose Rückgabe von Elektrowerkzeugen ermöglicht.
Ausgediente netz- und akkubetriebene DEWALTWerkzeuge können beim Handel abgegeben oder
direkt an DEWALT eingeschickt werden. Beim
Recycling werden sortenreine Rohstoffe (Kupfer,
Aluminium, etc.) und Kunststoffe gewonnen und
nicht verwertbare Reststoffe verantwortungsvoll
entsorgt. Voraussetzung für den Erfolg ist das Engagement von Anwendern, Handel und Markenherstellern.
Transport (Abb. A)
• Sichern Sie das Motorteil in der unteren Position.
Siehe “Begrenzung der Öffnungshöhe des
Motorteils”.
• Transportieren Sie den Montagetrennschleifer mit
Hilfe des Transportgriffs (3).
Wartung
Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug wurde für eine lange
Lebensdauer und einen möglichst geringen
Wartungsaufwand entwickelt. Ein dauerhafter, einwandfreier Betrieb setzt eine regelmäßige Reinigung
voraus.
Schmieren
Ihr Elektrowerkzeug erfordert keine zusätzliche
Schmierung.
de - 5
10
DEUTSCH
GARANTIE
• 30 TAGE GELD ZURÜCK GARANTIE •
Wenn Sie mit der Leistung Ihres DEWALTElektrowerkzeuges nicht völlig zufrieden sind,
können Sie es unter Vorlage des Original-Kaufbeleges ohne weiteres innerhalb von 30 Tagen bei
Ihrem DEWALT-Händler im Original-Lieferumfang
zurückgeben und erhalten Ihr Geld zurück. Die Geld
zurück Garantie gilt nicht auf Zubehör.
• 1 JAHR KOSTENLOSE INSPEKTION •
Innerhalb der ersten 12 Monate nach dem Kauf
werden Wartungs- oder Kundendienstleistungen
für Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug unter Vorlage
des Original-Kaufbeleges von einer DEWALTKundendienstwerkstatt ausgeführt. Diese
Leistung ist im Kaufpreis eingeschlossen.
• 1 JAHR GARANTIE •
Die Garantiefrist von 12 Monaten gilt für alle DEWALT
-Elektrowerkzeuge und beginnt mit dem Kaufdatum,
das durch den Original-Kaufbeleg nachgewiesen
werden muß. In dieser Zeit garantieren wir:
• Kostenlose Beseitigung eventueller Störungen
• Kostenlosen Ersatz aller schadhaften Teile
• Kostenlosen und fachmännischen Reparaturservice
• Voraussetzung ist, daß der Fehler nicht auf
unsachgemäße Behandlung zurückzuführen ist
und nur Original-DEWALT-Zubehörteile verwendet wurden, die ausdrücklich von DEWALT als
zum Betrieb mit DEWALT-Elektrowerkzeugen
geeignet bezeichnet worden sind.
Den Standort Ihres nächstgelegenen Händlers oder
Ihrer Kundendienst-Werkstatt erfahren Sie unter der
entsprechenden Telefonnummer auf der Rückseite.
Mit dieser Garantieerklärung erhalten Sie eine
zusätzliche Sicherheit. Sie schränkt jedoch in
keinem Falle Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte ein, die Sie gegenüber demjenigen haben,
bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Sie können
nach Ihrer Wahl diese in gewissem Umfange
weitergehenden Rechte (Minderung des Kaufpreises oder Rückgängigmachung des Kaufes)
auch Ihrem Verkäufer gegenüber geltend machen.
11
de - 6
ENGLISH
CHOPSAW DW875
Congratulations!
Declaration of conformity
You have chosen a DEWALT Power Tool. Years of
experience, thorough product development and
innovation make DEWALT one of the most reliable
partners for professional Power Tool users.
Table of contents
Technical data
Declaration of conformity
Safety instructions
Package contents
Description
Electrical safety
Mains plug replacement (U.K. & Ireland only)
Using an extension cable
Assembly and adjustment
Instructions for use
Maintenance
Guarantee
en - 1
en - 1
en - 2
en - 3
en - 3
en - 3
en - 3
en - 3
en - 4
en - 4
en - 5
en - 5
DW875
DEWALT declares that these Power Tools have been
designed in compliance with: 89/392/EEC,
89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 61029, EN 55104,
EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Level of sound pressure according to 86/188/EEC &
89/392/EEC, measured according to DIN 45635:
DW875
LpA
(sound pressure)
LWA (acoustic power)
dB(A)*
100.6
dB(A)
108.6
* at the operator’s ear
Take appropriate measures for the
protection of hearing if the sound
pressure of 85 dB(A) is exceeded.
Technical data
Voltage
(U.K. & Ireland only)
(Latin America only)
Power input
No load speed
Wheel diameter
Weight
Fuses:
Europe
U.K. & Ireland
V
V
V
W
min-1
mm
kg
DW875
220
240/115
120
2.000
3.900
355
13
Weighted root mean square acceleration value
according to DIN 45675:
DW875
1.99 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
230 V tools 10 Amperes, mains
240 V tools 13 Amperes, in plugs
The following symbols are used throughout this
manual:
Denotes risk of personal injury, loss of life
or damage to the tool in case of nonobservance of the instructions in this
manual.
Denotes risk of electric shock.
en - 1
DEWALT, Idstein, Germany
12
ENGLISH
Safety instructions
When using Power Tools, always observe the
safety regulations applicable in your country to
reduce the risk of fire, electric shock and
personal injury. Read the following safety
instructions before attempting to operate this
product.
Keep these instructions in a safe place!
General
1 Keep work area clean
Cluttered areas and benches can cause accidents.
2 Consider work area environment
Do not expose Power Tools to humidity. Keep
work area well lit. Do not use Power Tools in the
presence of inflammable liquids or gases.
3 Guard against electric shock
Prevent body contact with earthed surfaces (e.g.
pipes, radiators, cookers and refrigerators).
For use under extreme conditions (e.g. high
humidity, when metal swarf is being produced,
etc.) electric safety can be improved by inserting
an isolating transformer or a (FI) earth-leakage
circuit-breaker.
4 Keep children away
Do not let children come into contact with the
tool or extension cord. Keep all people away
from the work area.
5 Extension cords for outdoor use
When the tool is used outdoors, always use
extension cords intended for outdoor use and
marked accordingly.
6 Store idle tools
When not in use, Power Tools must be stored in
a dry place and locked up securely, out of reach
of children.
7 Dress properly
Do not wear loose clothing or jewellery. They can
be caught in moving parts. Preferably wear
rubber gloves and non-slip footwear when
working outdoors. Wear protective hair covering
to keep long hair out of the way.
8 Wear safety goggles
Also use a face or dust mask in case the
operations produce dust or flying particles.
9 Beware of maximum sound pressure
Take appropriate measures for the protection of
hearing if the sound pressure of 85 dB(A) is
exceeded.
13
10 Secure workpiece
Always check that the workpiece is properly
secured.
11 Avoid overloading the machine
Excessive pressure or workpiece feed may cause
machine overload. The tool will do the job better
and safer at the rate for which it was intended.
12 Warning!
Do not release or remove the guard.
13 Stay alert
Watch what you are doing. Use common sense.
Do not operate the tool when you are tired.
14 Disconnect tool
Shut off power and wait for the tool to come to a
complete standstill before leaving it unattended.
Unplug the tool when not in use, before servicing
or changing accessories.
15 Remove adjusting keys and wrenches
Always check that adjusting keys and wrenches
are removed from the tool before operating the
tool.
16 Use appropriate tool
The intended use is laid down in this instruction
manual. If in doubt, contact DEWALT. The use of
any accessory or attachment or performance of
any operation with this tool, other than those
recommended in this instruction manual may
present a risk of personal injury.
17 Do not abuse cord
Do not use the supply cable to pull out the plug
from the socket. Keep the cord away from heat,
oil and sharp edges.
18 Maintain tools with care
Keep the tools in good condition and clean for
better and safer performance. Follow the
instructions for maintenance and changing
accessories. Inspect the tool cords at regular
intervals and, if damaged, have them repaired by
an authorized DEWALT repair agent. Inspect the
extension cords periodically and replace them if
damaged. Keep all controls dry, clean and free
from oil and grease.
19 Check for damaged parts
Before using the tool, carefully check it for
damage to ensure that it will operate properly
and perform its intended function. Check for
misalignment and seizure of moving parts,
breakage of parts and any other conditions that
may affect its operation. Have damaged guards
en - 2
ENGLISH
or other defective parts repaired or replaced as
instructed.
Do not use the tool if the switch is defective.
Have the switch replaced by an authorized
DEWALT repair agent.
20 Have your tool repaired by an authorized
DEWALT repair agent
This Power Tool is in accordance with the
relevant safety regulations. To avoid danger,
electric appliances must only be repaired by
qualified technicians.
Package contents
The package contains:
1 Chopsaw
1 Quick adjusting material clamp
1 Cutting disc
1 Spanner
1 Instruction manual
1 Exploded drawing
Mains plug replacement
(U.K. & Ireland only)
• Should your mains plug need replacing and you
are competent to do this, proceed as instructed
below. If you are in doubt, contact an authorized
DEWALT repair agent or a qualified electrician.
• Disconnect the plug from the supply.
• Cut off the plug and dispose of it safely; a plug
with bared copper conductors is dangerous if
engaged in a live socket outlet.
• Only fit 13 Amperes BS1363A approved plugs
fitted with the correctly rated fuse (1).
• The cable wire colours, or a letter, will be marked
at the connection points of most good quality
plugs. Attach the wires to their respective points
in the plug (see below). Brown is for Live (L) (2)
and Blue is for Neutral (N) (4).
• Before replacing the top cover of the mains plug
ensure that the cable restraint (3) is holding the
outer sheath of the cable firmly and that the two
leads are correctly fixed at the terminal screws.
• Check for damage to the tool, parts or
accessories which may have occurred during
transport.
• Take the time to thoroughly read and understand
this manual prior to operation.
Description (fig. A)
Your professional DEWALT Chopsaw is a high
precision Power Tool for (angular) cutting of steel,
aluminium, synthetic materials and stone.
1 ON/OFF-switch
2 Control handle
3 Carrying handle
4 Guard
5 Spindle lock
6 Quick adjusting material clamp
7 Motor housing
8 Chain
9 Cutting table
For 115 V tools, use plugs to BS4343 standard.
Electrical safety
Using an extension cable
The electric motor has been designed for one
voltage only. Always check that the power supply
corresponds to the voltage on the rating plate.
If an extension cable is required, use an approved
extension cable suitable for the power input of this
tool (see technical data). The minimum conductor
size is 1.5 mm2.
When using a cable reel, always unwind the cable
completely.
Also refer to the table on the next page.
Your DEWALT tool is double insulated in
accordance with EN 50144; therefore no
earth wire is required.
en - 3
For 115 V tools, use plugs in conformity with
BS4343.
Never use a light socket.
Never connect the live (L) or neutral (N)
wires to the earth pin marked E or .
14
ENGLISH
Conductor size (mm2)
0.75
1.00
1.50
2.50
4.00
7.5
Voltage
115
220/240
Amperes
0 - 2.0
2.1 - 3.4
3.5 - 5.0
5.1 - 7.0
7.1 - 12.0
12.1 - 20.0
0 - 2.0
2.1 - 3.4
3.5 - 5.0
5.1 - 7.0
7.1 - 12.0
12.1 - 20.0
• Press lever (13) in the direction of arrow (17) until
it engages with the clamp shaft (15).
• Rotate the handle (18) clockwise and clamp the
workpiece securely.
• To release the workpiece, rotate the handle (18)
counterclockwise.
Cable rating (Amperes)
6
10
15
20
25
15
Cable length (m)
25 30
45
Cable rating (Amperes)
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
10 15
10 10
15 20
15 15
20 25
20 20
25
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
10 10
10 10
15 15
15 15
20 20
20 20
6
15
20
20
25
6
6
10
15
20
25
60
10
15
20
25
6
6
15
15
20
-
Assembly and adjustment
Prior to assembly and adjustment always
unplug the tool.
Removing and fitting a cutting disc (fig. B)
Cutting discs with a bore of 25,4 mm (standard)
• Press and hold down the spindle lock (5).
• Rotate the cutting disc until it locks.
• Using the spanner supplied, release the disc
retaining bolt (10) and remove it completely with
the outer retaining flange (11).
• Release the spindle lock (5).
• Replace the cutting disc and secure it with the
outer retaining flange (11) and the disc retaining
bolt (10).
Clamping the workpiece in position (fig. A)
Your DEWALT chopsaw is equipped with a quickadjusting material clamp (6).
Clamping materials with a maximum width of 110
mm (fig. C)
• Pull lever (13) in the direction of arrow (14).
• Push the clamp shaft (15) forward until jaw (16) is
almost touching the workpiece to be cut.
15
Clamping materials with a maximum width of 230
mm (fig. D)
• Loosen the two bolts (19) using the spanner
supplied with the tool.
• Slide fence (20) as far as necessary.
• Tighten the two bolts (19).
When cutting square or rectangular
section material, position the material
slightly off-centre towards the rear of the
tool.
Adjusting the angle of cut (fig. D)
This DEWALT chopsaw can be used for left and right
mitre cuts up to 45°.
• Loosen the two bolts (19) using the spanner
supplied with the tool.
• Adjust the fence (20) to the required angle. When
turning the fence in the direction of arrow (21),
line up the scale with the right-hand side of the
slot (23). When turning the fence in the direction
of arrow (22), line up the scale with the left-hand
side of the slot (23).
• Tighten the two bolts (19) and clamp the
workpiece securely.
Instructions for use
• Always observe the safety instructions
and applicable regulations.
• Do not apply excessive pressure to the
tool.
• Avoid overloading. Should the tool
become hot, let it run a few minutes
under no load condition.
Prior to operation:
• Install the appropriate cutting disc. Do not use
excessively worn discs. The maximum rotation
speed of the tool must not exceed that of the
cutting disc.
en - 4
ENGLISH
• Make sure the disc rotates in the direction of the
arrows on the accessory and the tool.
• Secure the workpiece.
Switching ON and OFF (fig. A)
The ON/OFF-switch (1) of your Chopsaw is mounted
in the control handle (2).
• To run the tool, press the ON/OFF-switch.
• Keep the ON/OFF switch depressed while pulling
down the control handle (2) to cut the workpiece.
• To stop the tool, release the ON/OFF-switch. The
tool will automatically travel to its rest position.
Do not switch the tool ON or OFF when
under load.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
Transport (fig. A)
Your DEWALT Power Tool is equipped with a chain
(8) which locks the tool in closed-down position for
carrying.
• Lower the guard (4) onto the cutting table (9) and
secure the Power Tool in this position by hooking
the chain link over the pin.
• Transport the Power Tool using the carrying
handle (3).
• To release the tool, press the guard (4) down onto
the cutting table (9) and release the chain (8).
Maintenance
Your DEWALT Power Tool has been designed to
operate over a long period of time with a minimum
of maintenance. Continuous satisfactory operation
depends upon proper tool care and regular cleaning.
Lubrication
Your Power Tool requires no additional lubrication.
Unwanted tools and the environment
Take your tool to an authorized DEWALT repair
agent where it will be disposed of in an
environmentally safe way.
GUARANTEE
• 30 DAY NO RISK SATISFACTION GUARANTEE •
If you are not completely satisfied with the
performance of your DEWALT tool, simply return
it within 30 days, complete as purchased, to a
participating Dealer, or an authorized DEWALT
repair agent, for a full refund or exchange. Proof
of purchase must be produced.
• ONE YEAR FREE SERVICE CONTRACT •
If you need maintenance or service for your
DEWALT tool, in the 12 months following
purchase, it will be undertaken free of charge at
an authorized DEWALT repair agent. Proof of
purchase must be produced. Includes labour and
spare parts for Power Tools. Excludes
accessories.
• ONE YEAR FULL WARRANTY •
If your DEWALT product becomes defective due
to faulty materials or workmanship within 12
months from the date of purchase, we guarantee
to replace all defective parts free of charge or, at
our discretion, replace the unit free of charge
provided that:
• The product has not been misused.
• Repairs have not been attempted by
unauthorized persons.
• Proof of purchase date is produced.
• This guarantee is offered as an extra benefit
and is additional to consumers statutory rights.
For the location of your nearest authorized
DEWALT repair agent, please use the appropriate
telephone number on the back of this manual.
Cleaning
Keep the ventilation slots clear and regularly clean
the housing with a soft cloth.
en - 5
16
ESPAÑOL
TRONZADORA DW875
¡Enhorabuena!
Declaración de conformidad
Usted ha optado por una herramienta eléctrica
DEWALT. Muchos años de experiencia y una gran
asiduidad en el desarrollo y la innovación de sus
productos han convertido DEWALT en un socio muy
fiable para el usuario profesional.
Contenido
Características técnicas
Declaración de conformidad
Instrucciones de seguridad
Verificación del contenido del embalaje
Descripción
Seguridad eléctrica
Utilización de un cable de prolongación
Montaje y ajustes
Instrucciones para el uso
Mantenimiento
Garantía
es - 1
es - 1
es - 2
es - 3
es - 3
es - 3
es - 3
es - 3
es - 4
es - 5
es - 5
Características técnicas
Tensión
(solo Latinoamérica)
Potencia absorbida
Velocidad en vacío
Diámetro del disco
Peso
V
V
W
min-1
mm
kg
Fusibles
Herramientas 230 V:
DW875
220
120
2.000
3.900
355
13
10 A
DW875
DEWALT certifica que estas herramientas eléctricas
han sido construidas de acuerdo a las normas
siguientes: 89/392/CEE, 89/336/CEE, 73/23/CEE,
EN 61029, EN 55104, EN 55014, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
El nivel de la presión acústica de acuerdo con las
normas 86/188/CEE & 89/392/CEE, medida de
acuerdo con DIN 45635:
DW875
LpA
(presión acústica)
LWA (potencia acústica)
dB(A)*
100,6
dB(A)
108,6
* al oído del usuario
Tome medidas adecuadas para proteger
sus oídos cuando la presión acústica
exceda el valor de 85 dB(A).
Valor cuadrático medio ponderado en frecuencia de
la aceleración según DIN 45675:
DW875
1,99 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
En el presente manual figuran los pictogramas
siguientes:
Indica peligro de lesiones, de accidentes
mortales o de averías en la herramienta
en caso de no respeto de las
instrucciones en este manual.
Indica tensión eléctrica.
17
DEWALT, Idstein, Alemania
es - 1
ESPAÑOL
Instrucciones de seguridad
Al utilizar Herramientas Eléctricas, observe
siempre las reglas de seguridad vigentes en su
país, con el fin de reducir el peligro de
descargas eléctricas, lesiones o incendio. Antes
de utilizar este producto, lea atentamente las
instrucciones de seguridad que incluimos a
continuación.
¡Conserve bien estas instrucciones de
seguridad!
Cuestiones generales
1 Mantenga limpia el área de trabajo
Un área o un banco de trabajo en desorden
aumentan el peligro de accidentes.
2 Tenga en cuenta el entorno del área de
trabajo
No exponga las Herramientas Eléctricas a la
humedad. Procure que el área de trabajo esté
bien iluminada. No utilice Herramientas Eléctricas
en la proximidad de líquidos o gases inflamables.
3 Protéjase contra las descargas eléctricas
Evite el contacto del cuerpo con las superficies
conectadas a tierra (p. ej. tuberías, radiadores,
cocinas eléctricas o refrigeradores).
Para aplicaciones de uso extremas (por ej. humedad
elevada, formación de polvo metálico, etc.), se
puede aumentar la seguridad eléctrica intercalando
un transformador de separación o un interruptor de
protección de corriente de defecto (FI).
4 ¡Mantenga alejados a los niños!
No permita que otras personas toquen la
herramienta o el cable de prolongación.
Manténgalas alejadas de su área de trabajo.
5 Cables de prolongación para el exterior
Al trabajar a la intemperie, utilice siempre cables
de prolongación destinados al uso exterior y
marcados en consecuencia para ello.
6 Guarde las herramientas que no utiliza
Las Herramientas Eléctricas que no se utilizan
deben estar guardadas en un lugar seco,
cerrado y fuera del alcance de los niños.
7 Vista ropa de trabajo apropiada
No lleve vestidos anchos ni joyas, pues podrían
quedar atrapados por las piezas en movimiento.
Para trabajos en el exterior, se recomienda llevar
guantes de goma y calzado de suela
antideslizante. Si tiene el pelo largo, llévelo
recogido y cubierto.
es - 2
8 Lleve gafas de protección
Utilice también una mascarilla si el trabajo
ejecutado produce polvo u otras partículas
volátiles.
9 Respete el nivel máximo de la presión
acústica
Tome las medidas adecuadas para la protección
de los oídos cuando la presión acústica exceda
del valor de 85 dB(A).
10 Sujete bien la pieza de trabajo
Compruebe siempre que la pieza de trabajo está
bien sujeta.
11 No sobrecargue la máquina
Una presión excesiva o un avance demasiado
rápido de la pieza de trabajo pueden hacer que
la máquina se sobrecargue. El rendimiento de la
herramienta será mejor y más seguro si ésta
funciona a la velocidad adecuada.
12 ¡Precaución!
No afloje ni retire el protector.
13 Esté siempre alerta
Fíjese bien en lo que está haciendo. Utilice el
sentido común. No maneje la herramienta
cuando esté cansado.
14 Desenchufe la herramienta
Desconecte la herramienta y espere a que esta
esté completamente parada antes de dejarla sin
vigilar. Desenchufe la herramienta cuando no la
esté utilizando y antes de proceder al
mantenimiento o sustituir accesorios.
15 Retire las llaves de maniobra
Antes de poner la herramienta en marcha,
asegúrese de que las llaves y utensilios de reglaje
hayan sido retirados.
16 Utilice la herramienta adecuada
En este manual, se indica para qué uso está
destinada la herramienta. Si tiene alguna duda,
consulte a DEWALT. No utilice herramientas o
dispositivos acoplables de potencia demasiado
débil para ejecutar trabajos pesados. La
herramienta funcionará mejor y con mayor
seguridad si se utiliza de acuerdo con sus
características técnicas.
¡ATENCIÓN! El uso de accesorios o
acoplamientos distintos de los recomendados en
este manual de instrucciones, o la utilización de
la propia herramienta para usos distintos de los
recomendados en este manual, pueden dar lugar
a lesiones.
18
ESPAÑOL
17 Cuide el cable de alimentación
No tire del cable de alimentación para
desenchufar el aparato de la red. Proteja el cable
del calor, el aceite y las aristas cortantes.
18 Mantenga las herramientas bien cuidadas
Mantenga sus herramientas afiladas y limpias
para trabajar mejor y más seguro. Siga las
instrucciones sobre el mantenimiento y la
sustitución de accesorios. Verifique los cables de
las herramientas con regularidad y, en caso de
avería, llévelos a un Centro de Servicio DEWALT
para que sean reparados. Inspeccione los cables
de prolongación periódicamente y sustitúyalos
cuando presenten defectos. Mantenga todos los
mandos secos, limpios y libres de aceite y grasa.
19 Comprobar que no haya piezas averiadas
Antes de utilizar la herramienta, compruebe que no
haya averías, con el fin de asegurar un
funcionamiento correcto y sin problemas.
Compruebe que no haya piezas móviles
desalineadas o enganchadas, ni piezas rotas, ni
accesorios mal montados, ni cualquier otro defecto
que pueda perjudicar el buen funcionamiento de la
herramienta. Haga reparar o sustituir los
dispositivos de seguridad u otros componentes
defectuosos según las instrucciones.
No utilice la herramienta cuando el interruptor
esté defectuoso. Haga sustituir el interruptor en
un Centro de Servicio DEWALT.
20 Haga reparar su herramienta en un Centro de
Servicio DEWALT
Esta Herramienta Eléctrica cumple las reglas de
seguridad vigentes. Para evitar situaciones
peligrosas, la reparación de Herramientas
Eléctricas debe ser efectuada únicamente por un
técnico competente.
• Tómese el tiempo necesario para leer y
comprender este manual antes de utilizar la
herramienta.
Descripción (fig. A)
Su tronzadora profesional DEWALT es una
herramienta eléctrica de gran precisión diseñada
para cortar (de forma angular) acero, aluminio,
materiales sintéticos y piedra.
1 Conmutador ON/OFF
2 Mango regulador
3 Asa de transporte
4 Protector
5 Bloqueo del eje portamuelas
6 Abrazadera de ajuste rápido de material
7 Estátor del motor
8 Cadena
9 Mesa de cortar
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico ha sido diseñado para un solo
voltaje. Compruebe siempre que el voltaje de la red
corresponde al valor indicado en la placa de
características.
Su herramienta DEWALT tiene doble
aislamiento, conforme a la norma
EN 50144; por consiguiente, no se
requiere conexión a tierra.
Sustitución de cable o enchufe
Al sustituir el cable o el enchufe hágalo con sumo
cuidado: un enchufe con conectores de cobre
desprotegidos es peligroso si se conecta a una
toma de corriente activa.
Utilización de un cable de prolongación
Verificación del contenido del embalaje
El paquete contiene:
1 Tronzadora
1 Abrazadera de ajuste rápido de material
1 Disco de corte
1 Llave de apretar tuercas
1 Manual de instrucciones
1 Dibujo despiezado
En caso de que sea necesario utilizar un cable de
prolongación, deberá ser un cable de prolongación
aprobado, adecuado para la potencia de esta
herramienta (véanse las características técnicas). La
sección mínima de conductor es de 1,5 mm2.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
Montaje y ajustes
• Compruebe si la herramienta, piezas o
accesorios han sufrido algún daño durante el
transporte.
19
Desenchufe la herramienta antes de
proceder con el montaje y los ajustes.
es - 3
ESPAÑOL
Insertar y desmontar un disco cortador (fig. B)
Discos cortadores con un diámetro de 25,4 mm
(estándar)
• Presione el cierre del husillo (5) y manténgalo
presionado.
• Gire el disco cortador hasta que se detenga.
• Con la llave que se suministra, suelte el perno de
retención del disco (10) y extráigalo por completo
con la chapa metálica exterior de retención (11).
• Suelte el cierre del husillo (5).
• Cambie el disco cortador y fíjelo a la chapa
metálica exterior de retención (11) y al perno de
retención del disco (10).
Sujetar la pieza de trabajo (fig. A)
Su tronzadora DEWALT está equipada con una
abrazadera de ajuste rápido de material (6).
Sujección de materiales con una anchura máxima
de 110 mm (fig. C)
• Tire de la palanca (13) en la dirección de la flecha
(14).
• Lleve el eje de la abrazadera (15) hacia adelante,
hasta que la mordaza (16) quede a muy poca
distancia de la pieza que se va a cortar.
• Apriete la palanca (13) en la dirección de la flecha
(17) hasta que entre en contacto con el eje de la
abrazadera (15).
• Gire el mango (18) en el sentido de las agujas del
reloj y coloque la pieza de trabajo de forma que
quede bien sujeta.
• Para soltar la pieza de trabajo, gire el mango (18)
en el sentido contrario al de las agujas del reloj.
Sujección de materiales con una anchura máxima
de 230 mm (fig. D)
• Afloje los dos pernos (19) con la llave que se
suministra con la herramienta.
• Deslice la escuadra de guía (20) tanto como sea
necesario.
• Apriete los dos pernos (19).
Cuando corte material de sección
cuadrada o rectangular, no lo coloque
en el centro exacto, sino ligeramente
hacia la parte posterior de la
herramienta.
es - 4
Ajustar el ángulo de corte (fig. D)
Esta tronzadora DEWALT se puede utilizar para
cortes diagonales hacia la derecha y hacia la
izquierda con un ángulo máximo de 45°.
• Afloje los dos pernos (19) con la llave que se
suministra con la herramienta.
• Ajuste la escuadra de guía (20) en el ángulo que
desee. Cuando gire la escuadra en la dirección
de la flecha (21), sitúe la escala al mismo nivel
que el lado derecho de la ranura (23). Cuando
gire la escuadra en la dirección de la flecha (22),
sitúe la escala al mismo nivel que el lado
izquierdo de la ranura (23).
• Apriete los dos pernos (19) y coloque la pieza de
trabajo de forma que quede bien sujeta.
Instrucciones para el uso
• Respete siempre las instrucciones de
seguridad y las normas de aplicación.
• No aplique una presión excesiva a la
herramienta.
• Evite sobrecargar la herramienta. Si la
tronzadora se calienta, hágala funcionar
en vacío durante unos minutos.
Antes de trabajar:
• Instale el disco cortador adecuado. No utilice
discos excesivamente desgastados. La
velocidad máxima de giro de la herramienta no
debe ser superior a la del disco cortador.
• Asegúrese de que el disco gira en el sentido
indicado por las flechas en el accesorio y la
herramienta.
• Sujete bien la pieza de trabajo.
Encender y apagar (fig. A)
El conmutador ON/OFF (1) de la tronzadora está
montado en el mango regulador (2).
• Para encender la herramienta, pulse el
conmutador ON/OFF.
• Mantenga el conmutador ON/OFF pulsado y, al
mismo tiempo, tire del mango regulador (2) hacia
abajo para cortar la pieza de trabajo.
• Para apagar la herramienta, suelte el conmutador
ON/OFF. La herramienta se situará
automáticamente en la posición de reposo.
20
ESPAÑOL
No se debe encender o apagar la
herramienta mientras esté cortando o
puliendo.
Consulte a su proveedor si desea información más
detallada sobre los accesorios apropiados.
Transporte (fig. A)
Su herramienta eléctrica DEWALT está equipada con
una cadena (8) que mantiene la máquina en posición
de cierre para transportarla.
• Coloque el protector (4) sobre la mesa de cortar
(9) y sujete la herramienta eléctrica en esta
posición enganchando el eslabón de la cadena
sobre el pivote.
• Para transportar la herramienta eléctrica, utilice el
asa de transporte (3).
• Si desea soltar la herramienta, presione el
protector (4) sobre la mesa de cortar (9) y quite la
cadena (8).
Mantenimiento
Su herramienta eléctrica DEWALT ha sido diseñada
para funcionar mucho tiempo con un mínimo de
mantenimiento. El funcionamiento satisfactorio
depende del buen cuidado de la herramienta y de
una limpieza frecuente.
Lubricación
Su herramienta eléctrica no requiere lubricación
adicional.
GARANTÍA
• 30 DÍAS DE SATISFACCIÓN COMPLETA •
Si no queda totalmente satisfecho con su
herramienta DEWALT, contacte con su Centro de
Servicio DEWALT. Presente su reclamación,
juntamente con la máquina completa, así como
la factura de compra y le será presentada la
mejor solución.
• UN AÑO DE SERVICIO GRATUITO •
Si necesita mantenimiento o servicio técnico para
su herramienta DEWALT en los 12 meses
siguientes a la compra, podrá obtenerlos
gratuitamente en un Centro de Servicio DEWALT.
Para ello es imprescindible presentar la prueba
de compra. Incluye mano de obra y piezas para
las Herramientas Eléctricas. No se incluye los
accesorios.
• UN AÑO DE GARANTÍA •
Si su producto DEWALT presenta algún defecto
debido a fallos de materiales o mano de obra en
los 12 meses siguientes a la fecha de compra, le
garantizamos la sustitución gratuita de todas las
piezas defectuosas siempre y cuando:
• El producto no haya sido utilizado
inadecuadamente.
• No se haya intentado su reparación por parte
de una persona no autorizada.
• Se presente la prueba de compra.
Para la localización del Centro de Servicio
DEWALT más cercano, consulte el dorso de este
manual.
Limpieza
Evite que se obturen las ranuras de ventilación y
limpie el exterior con regularidad utilizando un paño
suave.
Herramientas desechadas y el medio
ambiente
Lleve la herramienta vieja a un Centro de Servicio
DEWALT, donde será eliminada sin efectos
perjudiciales para el medio ambiente.
21
es - 5
FRANÇAIS
DW875 TRONÇONNEUSE
Félicitations!
Déclaration de conformité
Vous avez choisi un outil électrique DEWALT. Depuis
de nombreuses années, DEWALT produit des outils
électriques adaptés aux exigences des utilisateurs
professionnels.
Table des matières
Caractéristiques techniques
Déclaration de conformité
Instructions de sécurité
Contenu de l’emballage
Description
Sécurité électrique
Câbles de rallonge
Assemblage et réglage
Mode d’emploi
Entretien
Garantie
fr - 1
fr - 1
fr - 2
fr - 3
fr - 3
fr - 3
fr - 3
fr - 3
fr - 4
fr - 5
fr - 5
Caractéristiques techniques
Tension
Puissance absorbée
Vitesse à vide
Diamètre du disque
Poids
V
W
min-1
mm
kg
DW875
220
2.000
3.900
355
13
DW875
DEWALT déclare que ces outils ont été mis au point
en conformité avec les normes 89/392/CEE,
89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 61029, EN 55104,
EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Niveau de pression acoustique suivant 86/188/CEE
& 89/392/CEE, mesuré suivant DIN 45635:
DW875
LpA
(pression acoustique)
dB(A)*
LWA (puissance acoustique) dB(A)
100,6
108,6
* à l’oreille de l’opérateur
Prendre les mesures nécessaires pour la
protection de l’ouïe lorsque le niveau de
pression acoustique est supérieur à
85 dB(A).
Valeur moyenne pondérée du carré de l’accélération
suivant DIN 45675:
DW875
1,99 m/s2
Fusible:
Outils 230 V
10 A
Directeur de développement produits
Horst Großmann
Les symboles suivants sont utilisés dans le présent
manuel:
En cas de non-respect des instructions
dans le présent manuel, il y a risque de
blessure, danger de mort ou possibilité
de dégradation de l’outil.
Dénote la présence de tension
électrique.
fr - 1
DEWALT, Idstein, Allemagne
22
FRANÇAIS
Instructions de sécurité
Afin de réduire le risque de décharge électrique,
de blessure et d’incendie lors de l’utilisation
d’outils électriques, observer les consignes de
sécurité fondamentales en vigueur. Lire et
observer les instructions avant d’utiliser l’outil.
Conserver ces instructions de sécurité!
Généralités
1 Tenir votre aire de travail propre et bien
rangée
Le désordre augmente les risques d’accident.
2 Tenir compte des conditions ambiantes
Ne pas exposer les outils électriques à l’humidité.
Veiller à ce que l’aire de travail soit bien éclairée.
Ne pas utiliser d’outils électriques en présence
de liquides ou de gaz inflammables.
3 Attention aux décharges électriques
Eviter le contact corporel avec des éléments
reliés à la terre, comme par exemple tuyaux,
radiateurs, cuisinières électriques et
réfrigérateurs.
Sous des conditions de travail extrêmes (par
exemple: humidité élevée, dépôt de poussières
métalliques, etc.) la sécurité électrique peut être
augmentée en insérant un transformateur
d’isolation ou un disjoncteur différentiel (FI).
4 Tenir les enfants éloignés
Ne pas permettre que d’autres personnes
touchent l’outil ou le câble de rallonge. Les tenir
éloignées de votre travail.
5 Câble de rallonge pour l’extérieur
A l’extérieur, n’utiliser que des câbles de rallonge
homologués portant le marquage correspondant.
6 Ranger vos outils dans un endroit sûr
Ranger les outils non utilisés dans un endroit sec,
fermé à clé et hors de la portée des enfants.
7 Porter des vêtements de travail appropriés
Ne pas porter de vêtements flottants ou de
bijoux. Ils pourraient être happés par les pièces
en mouvement. Lors de travaux à l’extérieur, il
est recommandé de porter des gants en
caoutchouc et des chaussures à semelle antidérapante. Le cas échéant, porter une garniture
convenable retenant les cheveux longs.
8 Porter des lunettes de protection
Utiliser aussi un masque si le travail exécuté
produit de la poussière ou des copeaux volants.
23
9 Attention au niveau de pression acoustique
Prendre les mesures nécessaires pour la
protection de l’ouïe lorsque le niveau de pression
acoustique est supérieur à 85 dB(A).
10 Bien fixer la pièce à travailler
Toujours vérifier la fixation de la pièce à travailler.
11 Eviter de surcharger la machine
Ne jamais forcer l’outil, son rendement n’en sera
que meilleur.
12 Attention!
Ne jamais bloquer ni enlever le carter de
protection.
13 Faire preuve de vigilance
Observer votre travail. Faire preuve de bon sens.
Ne pas employer l’outil en cas de fatigue.
14 Enlever la fiche de la prise
Débrancher l’outil et attendre qu’il soit
complètement immobilisé avant de le laisser, de
procéder à l’entretien ou au changement
d’accessoires.
15 Enlever les clés de réglage
Avant de mettre l’outil en marche, retirer les clés
et outils de réglage.
16 Utiliser l’outil adéquat
Le domaine d’utilisation de l’outil est décrit dans
le présent manuel. En cas de doute, contacter
DEWALT. Ne pas utiliser d’outils ou
d’accessoires de trop faible puissance pour
exécuter des travaux lourds. Ne pas utiliser des
outils à des fins et pour des travaux pour lesquels
ils n’ont pas été conçus.
17 Préserver le câble d’alimentation
Ne pas tirer sur le câble pour débrancher la fiche
de la prise. Préserver le câble de la chaleur, de
l’huile et des arêtes vives.
18 Entretenir vos outils avec soin
Maintenir vos outils affûtés et propres afin de
travailler mieux et plus sûrement. Observer les
instructions d’entretien de changement
d’accessoires. Vérifier régulièrement l’état du
câble d’alimentation et, s’il est endommagé, le
faire changer par votre Service agréé DEWALT.
Vérifier périodiquement le câble de rallonge et le
remplacer s’il est endommagé. Maintenir les
poignées sèches et exemptes d’huile et de
graisse.
19 Contrôler si votre outil est endommagé
Avant d’utiliser l’outil, vérifier qu’il n’est pas
endommagé. Pour cela, contrôler l’alignement
fr - 2
FRANÇAIS
des pièces en mouvement et leur grippage
éventuel. Tous les composants doivent être
montés correctement et remplir les conditions
pour garantir le fonctionnement impeccable de
l’outil. Faire réparer ou échanger tout dispositif de
sécurité et toute pièce endommagée
conformément aux instructions. Ne pas utiliser
l’outil quand l’interrupteur est défectueux. Faire
remplacer l’interrupteur par un Service agréé
DEWALT.
20 Faire réparer votre outil par un Service agréé
DEWALT
Cet outil est conforme aux consignes de sécurité
en vigueur. La réparation des outils électriques
est strictement réservée aux personnes
qualifiées.
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour une seule
tension. Vérifier si la tension secteur correspond à la
tension indiquée sur la plaque d’identification.
Cet outil à double isolation est conforme
à la norme EN 50144; un branchement à
la terre n’est donc pas nécessaire.
CH
CH
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du
remplacement du câble d’alimentation.
Type 11 pour la classe II (Isolation double)
- outils
Type 12 pour la classe I (Conducteur de
terre) - outils
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter
les outils portatifs à un disjoncteur FI.
Contenu de l’emballage
L’emballage contient:
1 Tronçonneuse
1 Etau à réglage rapide
1 Disque de tronçonnage
1 Clé
1 Manuel d’instructions
1 Dessin éclaté
• Vérifier si l’outil, les pièces ou les accessoires ne
présentent pas de dommages dus au transport.
• Prendre le temps de lire et de comprendre à fond
le présent manuel avant de mettre votre outil en
marche.
Remplacement du cordon secteur ou de la fiche
Après le remplacement du cordon secteur ou de la
fiche, s’en débarrasser en songeant à la sécurité car
il est dangereux de réutiliser un cordon secteur ou
une fiche dont les conducteurs sont dénudés.
Câbles de rallonge
Si un câble de rallonge est nécessaire, utiliser un
câble de rallonge homologué adapté pour la
puissance absorbée de cet outil (voir les
caractéristiques techniques). La section minimum du
conducteur est de 1,5 mm2.
En cas d’utilisation d’un dévidoir, toujours dérouler le
câble complètement.
Description (fig. A)
Votre tronçonneuse DEWALT est un outil électrique
de haute précision mis au point pour applications
professionnelles dans le domaine du tronçonnage
de profilés en acier ou en aluminium, de pièces en
plastique et de briques.
1 Interrupteur MARCHE/ARRET
2 Poignée de commande
3 Poignée de transport
4 Carter de protection
5 Blocage de l’arbre
6 Etau à réglage rapide
7 Boîtier
8 Chaîne
9 Table de tronçonnage
fr - 3
Assemblage et réglage
Toujours retirer la fiche de la prise avant
de procéder à l’assemblage ou au
réglage.
Montage et démontage des disques de
tronçonnage (fig. B)
Disques de tronçonnage avec un alésage de
25,4 mm (standard)
• Enfoncer le blocage de l’arbre (5) et le maintenir
dans cette position.
• Faire tourner le disque de tronçonnage jusqu’à
ce qu’il se bloque.
• Avec la clé fournie avec l’outil, desserrer le
boulon (10) qui bloque le disque et l’enlever
24
FRANÇAIS
complètement avec la contre-bride de
verrouillage (11).
• Relâcher le blocage de l’arbre (5).
• Remplacer le disque de tronçonnage et le
bloquer avec la contre-bride de verrouillage (11)
et le boulon (10) qui bloque le disque.
Fixation de la pièce dans l’étau (fig. A)
Votre tronçonneuse DEWALT est équipée d’un étau
à réglage rapide (6).
Fixation de pièces avec une largeur maximale de
110 mm (fig. C)
• Tirer le levier (13) dans le sens de la flèche (14).
• Pousser l’arbre de calage (15) jusqu’à ce que la
mâchoire (16) soit presque en contact avec la
pièce à tronçonner.
• Pousser le levier (13) dans le sens de la flèche
(17) jusqu’à ce qu’il s’engage dans l’arbre de
calage (15).
• Tourner la manivelle (18) dans le sens des
aiguilles d’une montre et serrer la pièce à
tronçonner.
• Pour la dégager, tourner la manivelle (18) dans le
sens contraire des aiguilles d’une montre.
Fixation de pièces avec une largeur maximale de
230 mm (fig. D)
• Desserrer les deux boulons (19) au moyen de la
clé fournie avec l’outil.
• Faire avancer le taquet (20) jusqu’à obtention de
l’ouverture désirée.
• Serrer les deux boulons (19).
En cas de tronçonnage de profilés à
section rectangulaire, ne pas centrer la
pièce par rapport à l’arbre porte-disque
mais la décentrer.
Réglage de l’angle de coupe (fig. D)
Votre tronçonneuse DEWALT est capable de réaliser
des coupes d’onglet jusqu’à 45° à gauche ou à droite.
• Desserrer les deux boulons (19) au moyen de la clé.
• Régler le taquet (20) à l’angle désiré. Si le taquet
est tourné dans le sens de la flèche (21), aligner
la graduation avec le bord droit de la rainure (23).
Si le taquet est tourné dans le sens de la flèche
(22), aligner la graduation avec le bord gauche de
la rainure (23).
25
• Serrer les deux boulons (19). Fixer la pièce
convenablement dans l’étau.
Mode d’emploi
• Toujours respecter les consignes de
sécurité et les règles en vigueur.
• Appliquer une force modérée sur l’outil.
• Eviter de surcharger l’outil. En cas de
surchauffe, le faire fonctionner à vide
durant quelques minutes.
Avant la mise en marche:
• Installer un disque de tronçonnage adapté. Ne
pas utiliser de disques trop usés. La vitesse de
rotation maximale de l’outil ne doit pas excéder
celle du disque de tronçonnage.
• Vérifier que le disque tourne dans le sens des
flèches sur l’accessoire et l’outil.
• Fixer la pièce dans l’étau.
Mise en MARCHE et à l’ARRET (fig. A)
L’interrupteur MARCHE/ARRET (1) de votre
tronçonneuse est logé dans la poignée de
commande (2).
• Pour mettre l’outil en marche, appuyer sur
l’interrupteur MARCHE/ARRET.
• Maintenir l’interrupteur MARCHE/ARRET en
position enfoncée tout en abaissant la poignée
de commande (2) pour tronçonner la pièce.
• Pour arrêter l’outil, relâcher l’interrupteur
MARCHE/ARRET. L’outil regagnera
automatiquement sa position de repos.
Ne pas actionner l’interrupteur MARCHE/
- ARRET tant que l’outil est en charge.
Votre revendeur pourra vous renseigner sur les
accessoires qui conviennent le mieux pour votre
travail.
Transport (fig. A)
Votre outil électrique DEWALT est équipé d’une
chaîne (8) permettant de bloquer l’outil en position
basse pour le transport.
• Abaisser le carter de protection (4) sur la table de
tronçonnage (9) et bloquer l’outil dans cette
position en accrochant le maillon de la chaîne
autour de la vis de verrouillage.
fr - 4
FRANÇAIS
• Transporter l’outil par la poignée de transport (3).
• Pour débloquer l’outil, abaisser le carter de
protection (4) dans la table de tronçonnage (9) et
décrocher la chaîne (8).
Entretien
Votre outil DEWALT a été conçu pour durer
longtemps avec un minimum d’entretien. Son
fonctionnement satisfaisant dépend en large mesure
d’un entretien soigneux et régulier.
Lubrification
Votre outil électrique ne nécessite aucune
lubrification additionnelle.
Nettoyage
Les fentes d’aération doivent toujours être
dégagées. Nettoyer régulièrement le boîtier avec un
chiffon doux.
GARANTIE
• 30 JOURS D’ENGAGEMENT SATISFACTION •
Si, pour quelque raison que ce soit, votre
machine DEWALT ne vous donne pas entière
satisfaction, il suffit de la retourner avec tous ses
accessoires dans les 30 jours suivant son achat
à votre distributeur, ou à un centre de service
après-vente agréé pour un remboursement
intégral ou un échange. Pour la Belgique ou le
Luxembourg, retournez votre machine à
DEWALT. Munissez-vous d’une preuve d’achat.
• 1 AN DE MAINTENANCE GRATUITE •
Au cas où votre machine DEWALT nécessiterait
une révision ou des réparations dans les 12 mois
suivant son achat, cette opération sera effectuée
gratuitement dans un centre de service aprèsvente agréé sur présentation de la preuve
d’achat. Ce service comprend pièces et maind’oeuvre pour les machines, à l’exclusion des
accessoires.
• 1 AN DE GARANTIE •
Au cas où votre machine DEWALT présenterait
un défaut de fabrication dans les 12 premiers
mois suivant son achat, nous garantissons le
remplacement sans frais de toutes les pièces
défectueuses ou de l’unité entière, et ce à notre
discrétion, à condition que:
• la machine ait été utilisée correctement
• aucune personne non qualifiée n’ait tenté de
réparer la machine
• la preuve d’achat portant la date d’acquisition
soit fournie.
Pour obtenir l’adresse du distributeur DEWALT
ou du centre de service après-vente agréé le plus
proche, appeler le numéro dans la liste figurant
au dos du manuel.
fr - 5
26
ITALIANO
TRONCATRICE VELOCE DW875
Congratulazioni!
Dichiarazione di conformità
Siete entrati in possesso di un Elettroutensile
DEWALT. Anni di esperienza, continui miglioramenti
ed innovazioni tecnologiche fanno dei prodotti
DEWALT uno degli strumenti più affidabili per
l’utilizzatore professionale.
Indice del contenuto
Dati tecnici
Dichiarazione di conformità
Norme generali di sicurezza
Contenuto dell’imballo
Descrizione
Norme di sicurezza elettrica
Impiego di una prolunga
Assemblaggio e regolazione
Istruzioni per l’uso
Manutenzione
Garanzia
it - 1
it - 1
it - 2
it - 3
it - 3
it - 3
it - 3
it - 4
it - 4
it - 5
it - 5
Dati tecnici
Tensione
Potenza assorbita
Velocità a vuoto
Diametro mola
Peso
Fusibili:
Modelli da 230 V
V
W
min-1
mm
kg
DW875
220
2.000
3.900
355
13
10 A
DW875
DEWALT dichiara che gli Elettroutensili sono stati
costruiti in conformità alle norme: 89/392/CEE,
89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 61029, EN 55104,
EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Il livello di rumorosità è conforme alle norme
86/188/CEE e 89/392/CEE, dati ricavati in base alla
norma DIN 45635:
DW875
LpA
(rumorosità)
dB(A)*
100,6
LWA (potenza sonora)
dB(A)
108,6
* all’orecchio dell’operatore
Prendere appropriate misure a
protezione dell’udito qualora il livello
acustico superasse gli 85 dB(A).
Il valore medio quadratico ponderato
dell’accelerazione secondo DIN 45675:
DW875
1,99 m/s2
Direttore ricerca e sviluppo
Horst Großmann
I seguenti simboli vengono usati nel presente
manuale:
Indica rischio di infortunio, pericolo di
morte o danno all’apparecchio qualora
non ci si attenga alle istruzioni contenute
nel presente manuale.
Indica pericolo di scossa elettrica.
27
DEWALT, Idstein, Germania
it - 1
ITALIANO
Norme generali di sicurezza
Durante l’utilizzo di utensili elettrici adottate
sempre le elementari norme di sicurezza atte a
ridurre i rischi d’incendio, scariche elettriche e
ferimenti. Leggere attentamente le seguenti
istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
Custodire con cura le istruzioni!
Norme generali
1 Tenere pulita l’area di lavoro
Ambienti e banchi di lavoro in disordine possono
essere causa d’incidenti.
2 Tener presenti le caratteristiche dell’ambiente
di lavoro
Non esporre gli utensili elettrici all’umidità. Tenere
ben illuminata l’area di lavoro. Non usare gli
utensili elettrici in luoghi con atmosfera gassosa o
infiammabile.
3 Proteggersi da scariche elettriche
Evitare il contatto con oggetti dotati di scarico a
terra (per es. tubi, termosifoni, cucine e frigoriferi).
Durante impieghi estremi (per es. alto livello di
umidità, polvere metallica, ecc.) si può aumentare
la sicurezza elettrica collegando in serie un
trasformatore d’isolamento o un interruttore di
sicurezza per correnti di guasto (FI).
4 Tenere i bambini alla lontana
Non permettere che persone estranee tocchino
l’utensile o il cavo di prolunga. Tenere i non
addetti ai lavori lontani dal posto di lavoro.
5 Cavo di prolunga per l’uso esterno
Se l’utensile viene utilizzato all’aperto, si faccia
uso soltanto di un cavo di prolunga di tipo
idoneo, appositamente previsti e contrassegnati
per l’uso esterno.
6 Custodia dell’elettroutensile dopo l’uso
Riporre gli Elettroutensili in luogo sicuro e ben
asciutto, fuori dalla portata dei bambini.
7 Usare il vestiario appropriato
Evitare l’uso di abiti svolazzanti, catenine, ecc. in
quanto potrebbero rimanere presi nelle parti
mobili dell’utensile. Lavorando all’aperto
indossare guanti di gomma e scarpe con suole
antisdrucciolo. Raccogliere i capelli se si portano
lunghi.
8 Usare occhiali protettivi
Usare inoltre una maschera antipolvere qualora si
producano polvere o particelle volatili.
it - 2
9 Rumorosità eccessiva
Prendere appropriate misure a protezione
dell’udito se il livello acustico supera gli 85 dB (A).
10 Fissare il pezzo di lavorazione
Controllare sempre che il pezzo di lavorazione sia
adeguatamente fissato.
11 Evitare il sovraccarico della macchina
Avanzamento del pezzo di lavorazione o
pressione eccessiva possono provocare il
sovraccarico della macchina. L’utensile esegue
l’operazione in modo più corretto e sicuro alla
velocità per la quale è stato progettato.
12 Avvertenza!
Non allentare né rimuovere il carter di protezione.
13 Stare sempre attenti
Prestare attenzione a quanto si sta facendo.
Usare il proprio buon senso e non far funzionare
l’utensile in caso di stanchezza.
14 Disinserire gli utensili
Spegnere l’utensile ed attendere il suo arresto
completo prima di lasciarlo incustodito. Staccare
la spina dalla presa se l’utensile rimane
inutilizzato e prima di eseguire qualsiasi
operazione di manutenzione dell’utensile o di
sostituzione degli accessori.
15 Non lasciare sull’utensile chiavi o strumenti di
misura
Prima di mettere in funzione l’Elettroutensile si
abbia cura di togliere chiavi e altri strumenti.
16 Usare l’utensile adatto
L’utilizzo previsto è indicato nel presente
manuale. In caso di dubbio, contattare la
DEWALT.
Attenzione! L’uso di accessori o attrezzature
diversi, o l’impiego del presente utensile per
scopi diversi, da quelli raccomandati nel manuale
uso possono comportare il rischio di infortuni.
17 Non abusare del cavo elettrico
Non estrarre la spina dalla presa trazionando il
cavo di alimentazione. Evitare di esporre il cavo a
calore, di contaminarlo con olio e di avvicinarlo a
bordi affilati.
18 Mantenere l’utensile con cura
Tenere gli accessori sempre ben affilati e puliti
per un migliore e più sicuro utilizzo. Osservare le
istruzioni per la lubrificazione e la sostituzione
degli accessori. Controllare periodicamente lo
stato del cavo di alimentazione, e se danneggiato
farlo riparare presso un Centro di Assistenza
28
ITALIANO
tecnica autorizzato DEWALT. Tenere gli organi di
comando puliti, asciutti e privi di olio o grasso.
19 Controllare che non vi siano parti
danneggiate
Prima dell’utilizzo controllare scrupolosamente
che non vi siano parti danneggiate e che
l’utensile sia in grado di effettuare il suo lavoro in
modo corretto. Controllare l’allineamento delle
parti mobili assicurandosi che non vi siano
grippaggi, danni ai componenti o ai supporti, e
altre condizioni che possono compromettere il
buon funzionamento dell’utensile. Dispositivi di
sicurezza e altre parti difettose devono essere
riparate o sostituite secondo le modalità previste.
Non usare l’utensile se l’interruttore è difettoso e
provvedere alla sua sostituzione ricorrendo ad un
Centro di Assistenza autorizzato DEWALT.
20 Rivolgersi ai Centri di Assistenza Tecnica
autorizzati DEWALT per le riparazioni
Il presente Elettroutensile è conforme alle
principali norme di sicurezza vigenti. Per evitare
pericolo di infortuni, le riparazioni alle
apparecchiature elettriche devono essere
effettuate esclusivamente da personale
qualificato.
3
4
5
6
Impugnatura di trasporto
Difesa
Pulsante di bloccaggio
Morsetto a regolazione rapida per il bloccaggio
del materiale
7 Alloggiamento motore
8 Catena
9 Tavolo di taglio
Norme di sicurezza elettrica
Il motore elettrico è stato predisposto per operare
con un unico voltaggio. Assicurarsi che il voltaggio a
disposizione corrisponda a quello indicato sulla
targhetta.
Il Vostro utensile DEWALT è fornito di
doppio isolamento, in ottemperanza alla
norma EN 50144, perciò non è richiesta
la messa a terra.
CH
Contenuto dell’imballo
L’imballo comprende:
1 Troncatrice veloce
1 Morsetto a regolazione rapida per il materiale
1 Disco da taglio
1 Chiave
1 Manuale istruzione
1 Disegno esploso
• Accertarsi che l’utensile, i componenti o gli
accessori non abbiano subito danni durante il
trasporto.
• Leggere a fondo, con calma e con la massima
attenzione il presente manuale prima di mettere
in funzione l’utensile.
Descrizione (fig. A)
La troncatrice professionale DEWALT da voi
acquistata è un elettroutensile di alta precisione per il
taglio (inclinato) di acciaio, alluminio, materiali
sintetici e pietra.
1 Interruttore ON/OFF
2 Impugnatura di comando
29
CH
Per la sostituzione del cavo di
alimentazione, utilizzare sempre la spina di
tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe II (doppio isolamento)
- utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I (messa a terra) utensili elettrici
Gli apparecchi portatili, utilizzati in
ambiente esterno, devono essere collegati
ad un interruttore differenziale.
Sostituzione del cavo o della spina
Quando occorre sostituire la spina, smaltire la spina
vecchia in modo appropriato; è pericoloso inserire
una spina con i conduttori di rame scoperti in una
presa di corrente sotto tensione.
Impiego di una prolunga
In caso di impiego di una prolunga, quest’ultima
dovrà essere di tipo omologato e di dimensione
idonee a garantire l’alimentazione elettrica
dell’apparecchio (vedere le caratteristiche tecniche).
La dimensione minima del conduttore è 1,5 mm2. Se
si utilizza un avvolgitore, estrarre il cavo per l’intera
lunghezza.
it - 3
ITALIANO
Assemblaggio e regolazione
Prima di effettuare il montaggio o la
regolazione disinserire sempre la spina
dalla presa di alimentazione.
Montaggio e smontaggio disco da taglio (fig. B)
Dischi da taglio con alesatura 25,4 mm (standard)
• Premere e tenere premuto il pulsante bloccaggio
albero (5).
• Ruotare il disco da taglio finché non si blocca.
• Allentare la vite di ritegno del disco (10) mediante
la chiave appositamente fornita, ed estrarla
completamente insieme alla flangia esterna di
ritegno (11).
• Allentare il pulsante bloccaggio albero (5).
• Rimontare il disco da taglio e fissarlo mediante la
flangia esterna di ritegno (11) e la vite di ritegno
del disco (10).
Bloccaggio in posizione del pezzo di lavorazione
(fig. A)
La troncatrice DEWALT è equipaggiata con un
morsetto a regolazione rapida per il bloccaggio del
materiale (6).
Bloccaggio materiali di larghezza max. 110 mm
(fig. C)
• Tirare la leva (13) in direzione della freccia (14).
• Spingere l’alberino del bloccaggio (15) in avanti
finché la ganascia (16) non entra pressoché in
contatto con il pezzo da tagliare.
• Premere la leva (13) in direzione della freccia (17)
finché non si innesta con l’alberino del
bloccaggio (15).
• Ruotare l’impugnatura (18) in senso orario e
bloccare saldamente il pezzo di lavorazione.
• Per lo sbloccaggio del pezzo ruotare
l’impugnatura (18) in senso antiorario.
Bloccaggio materiali di larghezza max. 230 mm
(fig. D)
• Allentare le due viti (19) mediante la chiave fornita
insieme all’utensile.
• Allontanare quanto più possibile la guida di
appoggio del pezzo (20) facendola scorrere.
• Serrare le due viti (19).
it - 4
Per eseguire il taglio di materiali a sezione
quadrata o rettangolare, collocarli in
posizione leggermente disassata verso il
lato posteriore dell’utensile.
Regolazione dell’angolo di taglio (fig. D)
La troncatrice DEWALT consente di praticare tagli a
quartabuono a sinistra e a destra fino a 45°.
• Allentare le due viti (19) mediante la chiave fornita
insieme all’utensile.
• Regolare la guida di appoggio del pezzo (20)
all’angolazione richiesta. Durante la rotazione
della guida nella direzione della freccia (21),
allineare la scala con il lato destro della
scanalatura (23). Durante la rotazione della guida
nella direzione della freccia (22), allineare la scala
con il lato sinistro della scanalatura (23).
• Serrare le due viti (19) e bloccare saldamente il
pezzo di lavorazione.
Istruzioni per l’uso
• Osservare sempre le istruzioni per la
sicurezza e le normative vigenti.
• Non applicare una pressione eccessiva
all’utensile.
• Evitare il surriscaldamento
dell’apparecchio. Se la troncatrice si
surriscalda farla girare a vuoto per alcuni
minuti.
Prima del funzionamento:
• Montare il disco da taglio adeguato. Non
utilizzare dischi eccessivamenta usurati. La
velocità max. di rotazione dell’utensile non deve
superare quella indicata sul disco da taglio.
• Assicurarsi che il disco ruoti nella direzione delle
frecce presenti sull’accessorio e sull’utensile.
• Fissare il pezzo di lavorazione.
Accensione/Spegnimento (ON/OFF) (fig. A)
L’interruttore di accensione/spegnimento (ON/OFF)
(1) della troncatrice è montato sull’impugnatura di
comando (2).
• Per mettere in funzione l’utensile, premere
l’interruttore ON/OFF.
• Per l’esecuzione del taglio pezzo, tenere premuto
l’interruttore ON/OFF e contemporaneamente
tirare verso il basso l’impugnatura di comando (2).
30
ITALIANO
• Per spegnere l’utensile, rilasciare l’interruttore
ON/OFF.
Non accendere o spegnere l’utensile se
questo è sotto carico.
Consultate il vostro rivenditore per ottenere ulteriori
informazioni sugli accessori disponibili.
Trasporto (fig. A)
L’elettroutensile DEWALT è dotato di una catena (8)
di bloccaggio in posizione chiusa per il trasporto.
• Abbassare il carter (4) sulla tavola di taglio (9), e
fissare l’elettroutensile in tale posizione
agganciando la catena sul perno.
• Per il trasporto dell’elettroutensile servirsi
dell’apposita impugnatura (3).
• Per lo sbloccaggio dell’utensile, premere il carter
(4) verso il basso sulla tavola di taglio (9) e
allentare la catena (8).
Manutenzione
Il Vostro Elettroutensile DEWALT è stato studiato per
durare a lungo richiedendo solo la minima
manutenzione. Per prestazioni sempre soddisfacenti
occorre avere cura dell’utensile e sottoporlo a
manutenzione periodica.
Lubrificazione
Il Vostro elettroutensile non richiede lubrificazione
addizionale.
Pulitura
Tenere libere le feritoie di ventilazione e pulire l’esterno
dell’utensile periodicamente con un panno morbido.
GARANZIA
• GARANZIA DI 30 GIORNI DI TOTALE
SODDISFAZIONE •
Se non siete completamente soddisfatti delle
prestazioni del vostro utensile DEWALT, potrete
restituirlo entro 30 giorni dalla data di acquisto,
presso una nostra filiale di assistenza per
ottenere il rimborso o il cambio dell’utensile,
presentando debita prova dell’avvenuto acquisto.
• MANUTENZIONE GRATUITA PER UN ANNO •
L’eventuale manutenzione o assistenza
necessaria per il vostro utensile DEWALT nei
primi 12 mesi dalla data di acquisto sarà
effettuata gratuitamente da parte del Centro
Assistenza autorizzato su presentazione della
prova di acquisto. Sono esclusi gli accessori.
• GARANZIA TOTALE DI UN ANNO •
Se il vostro prodotto DEWALT non risultasse
pienamente conforme alle caratteristiche di
funzionamento o presentasse difetti di
lavorazione o vizi di materiale, entro 12 mesi dalla
data di acquisto, provvederemo alla sostituzione
gratuita delle parti difettose o a nostro giudizio,
alla sostituzione gratuita dimostrato che:
• Il prodotto venga ritornato al centro di
assistenza DEWALT, con la prova della data di
acquisto (bolla, fattura o scontrino fiscale).
• Il prodotto non abbia subito abusi ed il difetto
non sia stato causato da incuria.
• Il prodotto non abbia subito tentativi di
riparazione da persone non facenti parte del
nostro personale di assistenza o, all’estero, dal
nostro staff distributivo.
Contattare il proprio rivenditore abituale o la Sede
Centrale DEWALT per ottenere l’indirizzo del
Centro di Assistenza Tecnica più vicino (si prega
di consultare il retro del presente manuale).
Utensili inutilizzabili e tutela
ambientale
Per garantire l’eliminazione degli utensili non più
utilizzabili nel rispetto dell’ambiente, si consiglia di
portare il vostro vecchio utensile presso una delle
Filiali dirette di Assistenza DEWALT, che disporranno
della loro eliminazione nel rispetto dell’ambiente.
31
it - 5
NEDERLANDS
AFKORTMACHINE DW875
Gefeliciteerd!
Verklaring van overeenstemming
U heeft gekozen voor een elektrische machine van
DEWALT. Jarenlange ervaring, voortdurende
produktontwikkeling en innovatie maken DEWALT tot
een betrouwbare partner voor de professionele
gebruiker.
Inhoudsopgave
Technische gegevens
Verklaring van overeenstemming
Veiligheidsinstructies
Inhoud van de verpakking
Beschrijving
Elektrische veiligheid
Gebruik van verlengsnoeren
Monteren en instellen
Aanwijzingen voor gebruik
Onderhoud
Garantie
nl - 1
nl - 1
nl - 2
nl - 3
nl - 3
nl - 3
nl - 3
nl - 3
nl - 4
nl - 5
nl - 5
Technische gegevens
Spanning
Opgenomen vermogen
Toerental onbelast
Schijfdiameter
Gewicht
V
W
min-1
mm
kg
DW875
220
2000
3900
355
13
DW875
DEWALT verklaart dat deze elektrische machines in
overeenstemming zijn met: 89/392/EEG, 89/336/EEG,
73/23/EEG, EN 61029, EN 55104, EN 55014,
EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Niveau van de geluidsdruk overeenkomstig
86/188/EEG & 89/392/EEG, gemeten volgens
DIN 45635:
DW875
LpA
(geluidsdruk)
dB(A)*
100,6
LWA (geluidsvermogen)
dB(A)
108,6
* op de werkplek
Neem de vereiste maatregelen voor
gehoorbescherming wanneer de
geluidsdruk het niveau van 85 dB(A)
overschrijdt.
Gewogen kwadratische gemiddelde waarde van de
versnelling overeenkomstig DIN 45675:
DW875
1,99 m/s2
Zekeringen:
230 V machines
10 A
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
In deze handleiding worden de volgende
pictogrammen gebruikt:
Duidt op mogelijk lichamelijk letsel,
levensgevaar of kans op beschadiging
van de machine indien de instructies in
deze handleiding worden genegeerd.
Geeft elektrische spanning aan.
nl - 1
DEWALT, Idstein, Duitsland
32
NEDERLANDS
Veiligheidsinstructies
Neem bij het gebruik van elektrische machines
altijd de plaatselijk geldende
veiligheidsvoorschriften in acht in verband met
brandgevaar, gevaar voor elektrische schok en
lichamelijk letsel. Lees ook onderstaande
instructies aandachtig door voordat u met de
machine gaat werken.
Bewaar deze instructies zorgvuldig!
Algemeen
1 Zorg voor een opgeruimde werkomgeving
Een rommelige werkomgeving leidt tot
ongelukken.
2 Houd rekening met omgevingsinvloeden
Stel elektrische machines niet bloot aan vocht.
Zorg dat de werkomgeving goed is verlicht.
Gebruik elektrische machines niet in de buurt van
brandbare vloeistoffen of gassen.
3 Voorkom een elektrische schok
Vermijd lichamelijk contact met geaarde
voorwerpen (bijv. buizen, radiatoren, fornuizen en
koelkasten).
Onder extreme werkomstandigheden (bijv. hoge
vochtigheid, ontwikkeling van metaalstof, enz.)
kan de elektrische veiligheid door een
scheidingstransformator of een aardlek-(FI)
schakelaar voor te schakelen, verhoogd worden.
4 Houd kinderen uit de buurt
Laat andere personen niet aan de machine of het
verlengsnoer komen; houd ze weg van de
werkomgeving.
5 Verlengsnoeren voor gebruik buitenshuis
Gebruik buitenshuis uitsluitend voor dit doel
goedgekeurde en als zodanig gemerkte
verlengsnoeren.
6 Berg de machine veilig op
Berg niet in gebruik zijnde elektrische machines
op in een droge, afgesloten ruimte, buiten het
bereik van kinderen.
7 Draag geschikte werkkleding
Draag geen wijde kleding of loshangende
sieraden. Deze kunnen door de bewegende
delen worden gegrepen. Draag bij het werken
buitenshuis bij voorkeur rubberen
werkhandschoenen en schoenen met
profielzolen. Houd lang haar bijeen.
8 Draag een veiligheidsbril
Gebruik ook een gezichts- of stofmasker bij
33
werkzaamheden waarbij stofdeeltjes of spanen
vrijkomen.
9 Let op de maximum geluidsdruk
Neem voorzorgsmaatregelen voor
gehoorbescherming wanneer de geluidsdruk het
niveau van 85 dB(A) overschrijdt.
10 Klem het werkstuk goed vast
Klem het werkstuk steeds goed vast met de
materiaalklem.
11 Vermijd overbelasting van de machine
Een te grote druk op de machine of een te snelle
materiaalvoeding kan tot overbelasting van de
machine leiden. De machine werkt beter en
veiliger als u deze gebruikt voor het beoogde
doel.
12 Waarschuwing!
Maak de beschermkap niet los en verwijder deze
niet.
13 Blijf voortdurend opletten
Houd uw aandacht bij uw werk. Ga met beleid te
werk. Gebruik de machine niet als u niet
geconcentreerd bent.
14 Trek de stekker uit het stopcontact
Schakel de stroom uit en wacht totdat de
machine volledig stil staat voordat u deze
achterlaat. Trek de stekker uit het stopcontact
wanneer u de machine niet gebruikt, tijdens
onderhoud of bij het vervangen van accessoires.
15 Verwijder sleutels of hulpgereedschappen
Controleer vóór het inschakelen altijd of sleutels
en andere hulpgereedschappen zijn verwijderd.
16 Gebruik het juiste gereedschap
De toepassingen waarvoor de machine bedoeld
is, worden in deze handleiding uitgelegd. Neem
bij twijfel contact op met DEWALT. Het gebruik
van accessoires of hulpstukken, of het uitvoeren
van bewerkingen met de machine, die niet in
deze gebruiksaanwijzing staan, kan het risico van
persoonlijk letsel met zich meebrengen.
17 Gebruik het snoer niet verkeerd
Trek niet aan het snoer om de stekker uit het
stopcontact te verwijderen. Houd het snoer uit
de buurt van warmtebronnen, olie en scherpe
randen.
18 Onderhoud de machine met zorg
Houd de machine schoon om beter en veiliger te
kunnen werken. Houdt u aan de instructies met
betrekking tot het onderhoud en het vervangen
van accessoires. Controleer regelmatig het snoer
nl - 2
NEDERLANDS
en laat dit bij beschadigingen door een erkend
DEWALT Service-center repareren. Controleer
het verlengsnoer regelmatig en vervang het in
geval van beschadiging. Houd de
bedieningsorganen droog en vrij van olie en vet.
19 Controleer de machine op beschadigingen
Controleer de machine vóór gebruik zorgvuldig
op beschadigingen om er zeker van te zijn dat
deze naar behoren zal functioneren. Controleer
of de bewegende delen niet klemmen, verdraaid
of gebroken zijn. Ga na of de accessoires en
hulpstukken correct zijn gemonteerd en of aan
alle andere voorwaarden voor een juiste werking
is voldaan. Ga bij vervanging of reparatie van
beschadigde veiligheidsinrichtingen of defecte
onderdelen te werk zoals aangegeven.
Gebruik geen machine waarvan de schakelaar
defect is. Laat de schakelaar vervangen door een
erkend DEWALT Service-center.
20 Wendt u voor reparaties tot een erkend
DEWALT Service-center
Deze elektrische machine voldoet aan alle
geldende veiligheidsvoorschriften. Ter
voorkoming van ongevallen mogen reparaties
uitsluitend door daartoe bevoegde technici
worden uitgevoerd.
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Afkortmachine
1 Materiaalklem
1 Slijpschijf
1 Spansleutel
1 Handleiding
1 Onderdelentekening
• Controleer de machine, losse onderdelen en
accessoires op transportschade.
• Lees deze handleiding rustig en zorgvuldig door
voordat u met de machine gaat werken.
Beschrijving (fig. A)
Uw professionele DEWALT afkortmachine is een
elektrisch precisiegereedschap voor het afkorten van
staal, aluminium, synthetische materialen en steen.
1 AAN/UIT-schakelaar
2 Bedieningshendel
3 Draaggreep
4 Beschermkap
nl - 3
5
6
7
8
9
Spindelvergrendeling
Materiaalklem
Motorhuis
Ketting
Snijtafel
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is ontwikkeld voor een
bepaalde netspanning. Controleer altijd of uw
netspanning overeenkomt met de waarde op het
typeplaatje.
Uw DEWALT-machine is dubbel
geïsoleerd overeenkomstig EN 50144;
een aarddraad is dan ook niet nodig.
Vervangen van het snoer of de stekker
Als de stekker of het snoer wordt vervangen, moet
de oude stekker c.q. het oude snoer worden
weggegooid. Het is gevaarlijk om de stekker van een
los snoer in het stopcontact te steken.
Gebruik van verlengsnoeren
Wanneer een verlengsnoer wordt gebruikt, neem
dan een goedgekeurd verlengsnoer, dat geschikt is
voor het vermogen van de machine (zie technische
gegevens). De aders moeten minimaal een
doorsnede hebben van 1,5 mm2.
Wanneer het verlengsnoer op een haspel zit, rol het
snoer dan helemaal af.
Monteren en instellen
Haal vóór het monteren en instellen altijd
de stekker uit het stopcontact.
Verwijderen en aanbrengen van de slijpschijf
(fig.B)
Slijpschijven met een asgat van 25,4 mm
(standaard)
• Druk de spindelvergrendeling (5) in en houd deze
ingedrukt.
• Draai de slijpschijf rond tot de
spindelvergrendeling tegen de positioneringsnok
in de flens grijpt.
• Draai de klembout van de schijf (10) met behulp
van de spansleutel los en verwijder deze samen
met de tegenflens (11).
• Laat de spindelvergrendeling (5) los.
34
NEDERLANDS
• Breng een nieuwe slijpschijf aan en zet deze met
behulp van de tegenflens (11) en de klembout
(10) vast.
Het opspannen van het werkstuk (fig. A)
Uw DEWALT afkortmachine is van een snelverstelbare materiaalklem (6) voorzien.
Het opspannen van materiaal met een maximum
breedte van 110 mm (fig. C)
• Trek de hendel (13) in de richting van de pijl (14).
• Druk de schroefspil (15) van de klem naar voren
tot de klembek (16) het werkstuk dat afgekort
moet worden bijna aanraakt.
• Druk de hendel (13) in de richting van de pijl (17)
tot deze in schroefspil (15) grijpt.
• Draai de slinger (18) rechtsom rond en klem het
werkstuk stevig vast.
• Draai, om het werkstuk los te maken, de slinger
(18) linksom.
Het opspannen van materiaal met een maximum
breedte van 230 mm (fig. D)
• Maak de twee bouten (19) met behulp van de
meegeleverde spansleutel los.
• Schuif de geleider (20) zover als nodig is.
• Draai de twee schroeven (19) weer aan.
Wanneer u vierkante of rechthoekige
stukken materiaal bewerkt, span het
materiaal dan een beetje voorbij het
midden op, in de richting van de
achterzijde van de machine.
Regelen van de snijhoek (fig. D)
Deze DEWALT-machine kan worden gebruikt voor
het maken van linkse en rechtse verstekhoeken
tot 45°.
• Draai de twee bouten (19) met behulp van de
meegeleverde spansleutel los.
• Stel de geleider (20) op de juiste hoek in. Wanneer
u de geleider in de richting van pijl (21) draait, zet
de schaal dan in lijn met de rechterkant van de
gleuf (23). Wanneer u de geleider in de richting van
pijl (22) draait, zet de schaal dan in lijn met de
linkerkant van de gleuf (23).
• Draai de twee schroeven (19) aan en zet het
werkstuk stevig vast.
35
Aanwijzingen voor gebruik
• Neem altijd de veiligheidsinstructies in
acht en houdt u aan de geldende
voorschriften.
• Oefen geen overmatige druk uit op de
machine.
• Voorkom overbelasting. Laat de machine
in geval van oververhitting een paar
minuten onbelast draaien.
Alvorens met de machine te gaan werken:
• Monteer de juiste slijpschijf. Gebruik geen
overmatig versleten of beschadigde schijven. Het
toerental van de machine mag niet hoger zijn dan
dat van de betreffende slijpschijf.
• Controleer de draairichting van de schijf aan de
hand van de pijlen op de machine en het
hulpstuk.
• Zet het werkstuk stevig vast.
In- en uitschakelen (fig. A)
De AAN/UIT-schakelaar van uw afkortmachine zit in
de bedieningshendel (2) gemonteerd.
• Druk de AAN/UIT-schakelaar in om de machine
te starten.
• Houd de AAN/UIT-schakelaar ingedrukt, terwijl u
de bedieningshendel (2) omlaagtrekt, om het
werkstuk te bewerken.
• Stop de machine door de AAN/UIT-schakelaar
los te laten. De machine zal dan automatisch in
rustpositie gaan.
Schakel de machine bij volle belasting
nooit aan of uit.
Uw dealer verstrekt u graag de nodige informatie
over de juiste accessoires.
Vervoer (fig. A)
Uw DEWALT afkortmachine is voorzien van een ketting
(8) waarmee u de machine in gesloten positie kunt
vergrendelen zodat deze veilig kan worden vervoerd.
• Laat de beschermkap (4) op de snijtafel (9)
zakken en haak de ketting vast.
• Vervoer de machine aan de draaggreep (3).
• Druk de beschermkap (4) op de snijtafel (9) en
maak de schakel van de ketting los om de
machine weer in de werkstand te zetten.
nl - 4
NEDERLANDS
Onderhoud
Uw DEWALT-machine is ontworpen om gedurende
lange tijd probleemloos te functioneren met een
minimum aan onderhoud. Een juiste behandeling en
regelmatige reiniging van de machine garanderen
een hoge levensduur.
Smering
Uw machine heeft geen extra smering nodig.
GARANTIE
• 30 DAGEN “NIET GOED, GELD TERUG”
GARANTIE •
Indien uw DEWALT elektrisch gereedschap om
welke reden dan ook niet geheel aan uw
verwachtingen voldoet, stuurt u het dan
compleet zoals bij aankoop binnen 30 dagen
terug naar DEWALT, samen met uw
aankoopbewijs en uw rekeningnummer. U
ontvangt dan uw geld terug.
• 1 JAAR GRATIS SERVICE-CONTRACT •
Reiniging
Houd de ventilatiesleuven vrij en maak de behuizing
regelmatig schoon met een zachte doek.
Gebruikte machines en het milieu
Wanneer uw oude machine aan vervanging toe is,
breng deze dan naar een DEWALT Service-center
waar de machine op milieuvriendelijke wijze zal
worden verwerkt.
Mocht uw DEWALT elektrisch gereedschap
binnen 12 maanden na aankoop nazicht of
reparatie behoeven, dan worden deze
werkzaamheden gratis uitgevoerd in onze
Service-centers op vertoon van het
aankoopbewijs. Stuur uw machine rechtstreeks
of via uw dealer naar een erkend DEWALT
Service-center.
• 1 JAAR GARANTIE •
Mocht uw DEWALT elektrisch gereedschap
binnen 12 maanden na datum van aankoop
defect raken tengevolge van materiaal- of
constructiefouten, dan garanderen wij de
kosteloze vervanging van alle defecte delen of
van het hele apparaat, zulks ter beoordeling van
DEWALT, op voorwaarde dat:
• het produkt niet foutief gebruikt werd
• het produkt niet gerepareerd is door
onbevoegden
• het aankoopbewijs met daarop de
aankoopdatum wordt overlegd
Informeer bij uw dealer of bij het DEWALThoofdkantoor naar het adres van het
dichtstbijzijnde Service-center (zie de achterzijde
van deze handleiding).
nl - 5
36
NORSK
KUTTESAG DW875
Gratulerer!
Sikkerhetserklæring
Du har valgt et DEWALT elektroverktøy. Årelang
erfaring, konstant produktutvikling og fornyelse gjør
DEWALT til en av de mest pålitelige partnere for
profesjonelle brukere.
Innholdsfortegnelse
Tekniske data
Sikkerhetserklæring
Sikkerhetsforskrifter
Kontroll av pakkens innhold
Beskrivelse
Elektrisk sikkerhet
Bruk av skjøteledning
Montering og justering
Bruksanvisning
Vedlikehold
Garanti
no - 1
no - 1
no - 2
no - 3
no - 3
no - 3
no - 3
no - 3
no - 4
no - 4
no - 5
Tekniske data
Spenning
Motoreffekt
Hastighet, ubelastet
Skivediameter
Vekt
V
W
min-1
mm
kg
Sikring:
230 V
DW875
220
2.000
3.900
355
13
10 A
DW875
DEWALT erklærer at disse elektroverktøyer er
konstruert i henhold til: 89/392/EEC, 89/336/EEC,
73/23/EEC, EN 61029, EN 55104, EN 55014,
EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Lydnivået er i overensstemmelse med 86/188/EEC
og 89/392/EEC, målt i henhold til DIN 45635:
DW875
LpA
(lydnivå)
LWA (akustisk effekt)
dB(A)*
100,6
dB(A)
108,6
* ved brukerens øre
Bruk egnet verneutstyr for å beskytte
hørselen dersom lydnivået overskrider
85 dB(A).
Den veide geometriske middelverdien av
akselerasjonsfrekvensen i følge DIN 45675:
DW875
1,99 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Følgende symboler brukes i denne
instruksjonsboken:
Betegner risiko for personskade, livsfare
eller ødeleggelse av verktøyet dersom
instruksene i denne instruksjonsboken
ikke følges.
Betegner risiko for elektrisk støt.
37
DEWALT, Idstein, Tyskland
no - 1
NORSK
Sikkerhetsforskrifter
Ta deg tid til å lese nøye gjennom
bruksanvisningen før du begynner å bruke
maskinen. Oppbevar bruksanvisningen på et lett
tilgjengelig sted slik at alle som skal bruke
maskinen lett kan finne denne.
I tillegg til nedenforstående forskrifter, må alle
vernebestemmelsene til Statens Arbeidstilsyn
følges når det gjelder arbeid med elektroverktøy.
ADVARSEL!
Ved bruk av elektroverktøy må disse
grunnleggende sikkerhetsforskrifter følges for å
redusere risikoen for elektrisk støt, personskade
og brann.
1 Bruk hørselsvern
Støynivået ved saging av forskjellige materialer
kan variere, og i blant kan nivået overstige 85 dB
(A). For å beskytte deg selv bør du alltid bruke
hørselsvern.
2 Hold arbeidsområdet rent og ryddig
En uryddig arbeidsplass innbyr til skader.
3 Tenk på arbeidsmiljøet
Utsett ikke elektroverktøy for regn. Ikke bruk det
på fuktige eller våte steder. Sørg for god belysning
over arbeidsplassen. Bruk ikke elektroverktøy i
nærheten av brannfarlige væsker eller gasser.
4 Beskytt deg mot elektrisk støt
Unngå kroppskontakt med jordede deler (for
eksempel vannrør, komfyrer, kjøleskap o.l.).
Under ekstreme arbeidsforhold (for eksempel ved
høy luftfuktighet, forekomst av metallstøv o.l.) kan
man øke sikkerheten ved å tilkoble en jordfeilbryter.
5 Hold barna borte
Sørg for at det ikke kommer barn i nærheten når
du bruker maskinen. La ikke andre personer
komme i kontakt med elektroverktøyet eller
ledningen. Alle personer skal holdes borte fra
arbeidsområdet.
6 Oppbevar elektroverktøy på et trygt sted
Når maskinen ikke er i bruk, skal den oppbevares
på et tørt sted, gjerne høyt oppe og innlåst,
utenfor barns rekkevidde.
7 Overbelast ikke maskinen
Overdrevent press eller tilføring av arbeidsstykker
kan forårsake overbelastning av maskinen.
Du arbeider bedre og sikrere innenfor det angitte
effektområdet.
no - 2
8 Bruk riktig elektroverktøy
Bruksområdet er fastlagt i denne rettledningen.
Er det tvil om noe, ta da kontakt med DEWALT.
Bruk av ekstrautstyr, festemåter eller anvendelser
som ikke er anbefalt i denne rettledningen, kan
medføre en risiko for personskader.
9 Kle deg riktig
Ha ikke på deg løsthengende klær eller smykker.
De kan sette seg fast i de bevegelige delene. Vi
anbefaler gummihansker og sko som ikke glir når
du arbeider utendørs. Bruk hårnett hvis du har
langt hår.
10 Bruk vernebriller
Bruk vernebriller for å unngå at det blåser spon
inn i øynene dine og skader deg. Hvis det støver
mye, bør du bruke ansikts- eller støvmaske.
11 Stell pent med ledningen
Bær ikke maskinen i ledningen og trekk ikke i
ledningen når du skal ta støpselet ut av
stikkontakten. Utsett ikke ledningen for varme,
olje eller skarpe kanter.
12 Sikre arbeidsstykket
Det må alltid kontrolleres at arbeidsstykket er
godt fastspent.
13 Strekk deg ikke for langt
Pass på at du alltid har sikkert fotfeste og
balanse.
14 Vær nøye med vedlikeholdet
Hold verktøyet skarpt og rent. Følg forskriftene
når det gjelder vedlikehold og skifte av tilbehør.
Kontroller maskinens ledning regelmessig og få
den reparert av et autorisert verksted om den
skulle bli skadet. Kontroller skjøteledninger
regelmessig og skift dem ut om de skulle bli
skadet. Hold håndtakene tørre, rene og fri for olje
og fett.
15 Trekk støpselet ut av stikkontakten
Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten når
maskinen ikke er i bruk, ved vedlikehold og ved
skifte av sagblad, bor og fres.
16 Advarsel!
Ikke løs ut eller fjern beskyttelsekappen.
17 Ikke mishandle ledningen
Bruk ikke kabelen til å trekke støpselet ut av
stikk-kontakten. Utsett ikke ledningen for varme,
olje eller skarpe kanter.
18 Utendørs skjøteledning
Utendørs må det bare brukes skjøteledning som
er tillatt for utendørs bruk og merket for dette.
38
NORSK
19 Vær oppmerksom
Se på det du gjør. Bruk sunn fornuft. Bruk ikke
maskinen når du er trett.
20 Sjekk skadede deler før du setter støpselet i
stikkontakten
Før fortsatt bruk av maskinen skal eventuelle
skadede deler eller deksler kontrolleres nøye for å
bringe på det rene om de fungerer riktig og
utfører det de skal.
Kontroller justeringen av bevegelige deler, om de
sitter i klemme, om deler er brukket, og sjekk at
alt er riktig montert og er slik det skal være.
En del eller et deksel som er skadet, skal
repareres eller skiftes ut av et autorisert verksted
dersom ikke annet er angitt i bruksanvisningen.
Ødelagte brytere skal repareres av et autorisert
serviceverksted.
Bruk ikke maskinen hvis den ikke kan slås av og
på med bryteren.
21 ADVARSEL!
Bruk bare tilbehør og utstyr som anbefales i
bruksanvisningen og i katalogene. Bruk av annet
verktøy eller tilbehør enn det som anbefales i
bruksanvisningen eller i katalogene kan medføre
en mulig risiko for personskade.
22 La verktøyet repareres av et autorisert
DEWALT serviceverksted
Dette elektroverktøyet er i samsvar med de
gjeldende sikkerhetsforskrifter. Unngå risiko:
Overlat alltid reparasjon av elektriske apparater til
kvalifisert servicepersonale.
Kontroll av pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Kuttesag
1 Hurtig-justerende materialklemme
1 Kappeskive
1 Skrunøkkel
1 Instruksjonsbok
1 Splitt-tegning
• Kontroller om verktøyet, deler eller tilbehør er blitt
skadet under transporten.
• Ta deg tid til å lese nøye igjennom
instruksjonsboken slik at du forstår innholdet før
verktøyet tas i bruk.
39
Beskrivelse (fig. A)
DEWALT Kuttesag for profesjonelle er et
høypresisjons elektroverktøy for (rett) kutting av stål,
aluminium, syntetiske materieler og stein.
1 Strømbryter
2 Styrehåndtak
3 Bærehåndtak
4 Beskyttelsesdeksel
5 Spindellås
6 Hurtigjusterende materialklemme
7 Motorhus
8 Kjede
9 Kuttebrett
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er kun konstruert for én
spenning. Kontroller alltid at nettspenningen er i
overensstemmelse med spenningen på typeskiltet.
Ditt DEWALT verktøy er dobbeltisolert i
samsvar med EN 50144. Jordet ledning
er derfor ikke nødvendig.
Skifting av kabel eller støpsel
Tenk på sikkerhetsforskriftene ved skifting av kabel
eller støpsel. Et støpsel med blottede kopperledere
er farlig hvis det koples til en strømførende kontakt.
Bruk av skjøteledning
Hvis det er nødvendig å bruke skjøteledning, må
man bruke en godkjent skjøteledning som er egnet
til dette verktøyets kraftbehov (se tekniske data).
Hvis du bruker en kabeltrommel, bør du alltid vikle
kabelen helt av først.
Montering og justering
Ta alltid støpselet ut av stikkontakten før
montering og justering av verktøyet.
Montering og fjerning av kutteskive (fig. B)
Kutteskiver med en hulldiameter på 25,4 mm
(standard)
• Press og hold spindellåsen (5) nede.
• Drei kutteskiven til den går i lås.
• Bruk den medfølgende skrunøkkelen, slipp
låsebolten (10) og fjern den helt med den ytre
stoppeflensen (11).
• Slipp spindellåsen (5).
no - 3
NORSK
• Erstatt kutteskiven og sikre den med den ytre
stoppeflensen (11) og stoppebolten for skiven (10).
Fastspenning av arbeidsstykket (fig. A)
DEWALT kuttesag er utstyrt med en hurtigjusterende
materialklemme (6).
Fastspenning av materialer med en maksimum
bredde på 110 mm (fig. C)
• Før armen (13) i pilens retning (14).
• Skyv klemstangen (15) framover til kjeven (16)
nesten berører arbeidsstykket som skal kuttes.
• Trykk armen (13) i pilens retning (17) til den er
brakt i kontakt med klemstangen (15).
• Drei armen (18) i urviserretningen og spenn
arbeidsstykket godt fast.
• Når arbeidsstykket skal løsnes, dreies armen (18)
mot urviserretningen.
Fastspenning av materialer med maksimum
bredde på 230 mm (fig. D)
• De to boltene (19) løsnes med skrunøkkelen som
fulgte med maskinen.
• Skyv beskyttelseskappen (20) så langt som
nødvendig.
• Trekk til de to boltene (19).
Når en kutter kvadratiske eller
rektangulære materialstykker, plasseres
materialet noe eksentrisk mot bakre del
av maskinen.
Justering av kuttevinkel (fig. D)
DEWALT kuttesag kan brukes for både venstre og
høyre gjæringskutt opp til 45°.
• De to boltene (19) løsnes med skrunøkkelen som
fulgte med maskinen.
• Tilpass beskyttelseskappen (20) til den ønskede
vinkelen. Når beskyttelseskappen dreies i pilens
retning (21), rettes målestokken inn etter høyre
side av spalten (23). Når beskyttelseskappen
dreies i pilens (22) retning, rettes målestokken inn
etter venstre side av spalten (23).
• Trekk til de to boltene (19) og spenn
arbeidsstykket godt fast.
no - 4
Bruksanvisning
• Overhold alltid sikkerhetsinstruksene og
gjeldende forskrifter.
• Trykk ikke maskinen for hardt.
• Unngå overbelastning. Ved
overoppheting av maskinen må man la
den gå ubelastet i noen minutter.
Før maskinen tas i bruk:
• Monter passende kutteskive. Bruk ikke for
nedslitte skiver. Maksimal omdreinings-hastighet
må ikke overstige den til kutteskiven.
• Forviss deg om at skiva dreier i samme retning
som pilene på tilbehøret og maskinen.
• Spenn fast arbeidsstykket.
Start - stopp (fig. A)
Strømbryteren (1) på kuttesagen er montert i
styrehåndtaket (2).
• Start maskinen ved å trykke inn bryteren.
• Hold bryteren trykt inn når du holder
styrehåndtaket (2) nede for å kutte
arbeidsstykket.
• Stopp maskinen ved å slippe bryteren.
Start eller stopp ikke maskinen når den
er belastet.
Din forhandler kan gi nærmere opplysninger om
egnet tilleggsutstyr.
Transport (fig. A)
DEWALT elektroverktøy er utstyrt med et kjede (8)
som låser verktøyet i lukket stilling når det skal
bæres.
• Senk beskyttelsesdekslet (4) ned på kuttebrettet
(9) og sikre maskinen i denne posisjonen ved å
hekte kjedet over kroken.
• Bær verktøyet i bærehåndtaket (3).
• For å frigjøre verktøyet, trykk beskyttelseskappen
(4) ned på kuttebrettet (9) og slipp løs kjedet (8).
Vedlikehold
Ditt DEWALT-elektroverktøy er konstruert slik at det
kan brukes i lang tid med et minimum av
vedlikehold. Kontinuerlig og tilfredsstillende drift
avhenger av riktig behandling og regelmessig
rengjøring av verktøyet.
40
NORSK
GARANTI
Smøring
Ditt elektoverktøy trenger ikke ekstra smøring.
Rengjøring
Hold ventilasjonsspaltene åpne og rengjør
elverktøyet regelmessig med en myk klut.
Utslitt verktøy og miljøet
Vern naturen. Kast ikke produktet sammen med
annet avfall når det er utslitt. Lever det til
kildesortering eller til et DEWALT-serviceverksted.
DEWALT service
Dersom det skulle oppstå feil med maskinen, lever
den til et autorisert serviceverksted. (Se aktuell
prisliste/katalog for ytterligere informasjon eller ta
kontakt med DEWALT).
På grunn av forskning og utvikling kan ovenstående
spesifikasjoner bli endret, noe som ikke blir opplyst
separat.
• 30 DAGERS FORNØYD-KUNDEGARANTI •
Hvis du ikke er tilfreds med ditt DEWALT verktøy,
kan det returneres innen 30 dager til din DEWALT
forhandler eller til et DEWALT autorisert
serviceverksted og du kan bytte eller få pengene
tilbake. Kvittering må fremlegges.
• 1 ÅRS FRI VEDLIKEHOLDSERVICE •
Skulle ditt DEWALT verktøy trenge vedlikehold
eller service i de første 12 månedene etter det ble
kjøpt, vil dette bli utført gratis av et autorisert
DEWALT serviceverksted. Gratis
vedlikeholdsservice omfatter arbeidskostnader.
Tilbehørs- og reservedelskostnader inngår ikke.
Kvittering må fremlegges.
• 1 ÅRS GARANTI •
Dersom det skulle vise seg innen 12 måneder fra
kjøpsdato at ditt DEWALT-produkt har feil eller
mangler som skyldes material- eller
fabrikasjonsfeil, garanterer vi å erstatte alle
defekte deler gratis eller, etter egen vurdering,
erstatte verktøyet gratis forutsatt at:
• Verktøyet ikke er blitt brukt skjødesløst.
• Reparasjoner bare er blitt utført av autorisert
verksted/personell.
• Kvittering kan fremlegges.
Denne garantien er i tillegg til kjøperens
rettigheter i henhold til Kjøpsloven.
Adresse til nærmeste DEWALT autoriserte
serviceverksted finner du i DEWALT katalogen,
eller ved å kontakte DEWALT.
41
no - 5
PORTUGUÊS
MÁQUINA DE CORTE DW875
Parabéns!
Declaração de conformidade
Escolheu uma Ferramenta Eléctrica DEWALT. Muitos
anos de experiência, um desenvolvimento contínuo
de produtos e o espírito de inovação fizeram da
DEWALT um dos parceiros mais fiáveis para os
utilizadores profissionais.
Conteúdo
Dados técnicos
Declaração de conformidade
Instruções de segurança
Verificação do conteúdo da embalagem
Descrição
Segurança eléctrica
Extensões
Montagem e afinação
Modo de emprego
Manutenção
Garantia
pt - 1
pt - 1
pt - 2
pt - 3
pt - 3
pt - 3
pt - 3
pt - 3
pt - 4
pt - 5
pt - 5
De acordo com as Directivas 86/188/CEE &
89/392/CEE da Comunidade Europeia, o nível de
potência sonora, medido de acordo com a
DIN 45635, é:
DW875
LpA
(pressão sonora)
LWA (potência sonora)
dB(A)*
100,6
dB(A)
108,6
* junto ao ouvido do operador
Use protectores auditivos quando a
potência sonora ultrapassar 85 dB(A).
Dados técnicos
Voltagem
(apenas Latino-America)
Potência
Velocidade em vazio
Diâmetro da roda
Peso
DW875
A DEWALT declara que estas ferramentas eléctricas
foram concebidas em conformidade com 89/392/CEE,
89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 61029, EN 55104,
EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
V
V
W
rpm
mm
kg
DW875
220
120
2.000
3.900
35
13
Valor médio quadrático ponderado em frequência
de aceleração conforme à DIN 45675:
DW875
1,99 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Fusíveis
Ferramentas de 230 V
10 Ampéres
Os seguintes símbolos são usados neste manual:
Indica risco de ferimentos, perda de vida
ou danos à ferramenta no caso do nãocumprimento das instruções deste
manual.
Indica tensão eléctrica.
pt - 1
DEWALT, Idstein, Alemanha
42
PORTUGUÊS
Instruções de segurança
Quando usar Ferramentas Eléctricas, cumpra
sempre os regulamentos de segurança
aplicáveis no seu país para reduzir o risco de
incêndio, de choque eléctrico e de ferimentos.
Leia as seguintes instruções de segurança antes
de tentar utilizar este produto. Guarde estas
instruções!
Instruções gerais
1 Mantenha a área de trabalho arrumada
As mesas e áreas de trabalho desarrumadas
podem provocar ferimentos.
2 Cuide do ambiente da área de trabalho
Não exponha Ferramentas Eléctricas à
humidade. Ilumine bem as áreas de trabalho.
Não utilize Ferramentas Eléctricas em presença
de líquidos ou gases inflamáveis.
3 Tenha cuidado com os choques eléctricos
Evite o contacto directo com superfícies ligadas
à terra (p.ex. tubos, radiadores, fogões,
frigoríficos).
Nos casos de serviço sob condiçães extremas
(tais como humitade elevada, formação de
modadura, etc.) a segurança eléctrica pode ser
aumentada através de intercalar um
transformador de separaçã ou um disjuntor de
corrente de defeito (FI).
4 Mantenha as crianças afastadas
Não deixe os visitantes tocarem em ferramentas
ou cabos eléctricos. Afaste todos os visitantes
das áreas de trabalho.
5 Cabos para uso exterior
Quando as ferramentas se utilizarem no exterior,
empregue sempre cabos previstos para uso no
exterior e marcados para esse efeito.
6 Guarde as ferramentas que não estiverem a
ser utilizadas
Quando não forem utilizadas as Ferramentas
Eléctricas, estas têm de ser guardadas num sítio
alto, seco, fechado à chave e fora do alcance
das crianças.
7 Vista-se de maneira apropriada
Não use vestuário largo nem jóias porque podem
prender-se numa peça móvel. Quando se
trabalha no exterior, é de aconselhar o uso de
luvas de borracha e de calçado antiderrapante.
Cubra o cabelo se tiver cabelo comprido.
43
8 Utilize óculos de protecção
Utilize também uma máscara no caso de os
trabalhos produzirem pó ou partículas volantes.
9 Tenha cuidado com o ruído
Tome medidas de protecção apropriadas se o
nível do ruído exceder 85 Db(A).
10 Segure firmemente as peças de trabalho
Controle sempre se a peça a trabalhar está
devidamente fixa.
11 Evitar sobrecarga da máquina
Pressão excessiva ou demasiado corte causa
sobrecarga da máquina. A ferramenta fará o
trabalho melhor e com mais segurança se fôr
feito como deve ser.
12 Aviso!
Nunca solte ou retire o resguardo.
13 Esteja atento
Dê atenção ao que vai fazendo. Trabalhe com
precaução. Não utilize ferramentas quando
estiver cansado.
14 Desligue a ferramenta
Desligue e espere até a ferramenta parar
completamente antes de a deixar sem vigilância.
Tire a ficha da tomada quando a ferramenta não
estiver a ser utilizada, antes de proceder à
manutenção ou à substituição de acessórios.
15 Tire as chaves de ajuste
Verifique sempre se as chaves de ajuste foram
retiradas da ferramenta antes de a utilizar.
16 Empregue as ferramentas apropriadas
Neste manual indica-se as aplicações da
ferramenta. Se tiver dúvidas contacte DEWALT.
Não force pequenas ferramentas ou acessórios
para fazer o trabalho duma ferramenta forte. A
ferramenta trabalhará melhor e de uma maneira
mais segura se for utilizada para o efeito
indicado.
AVISO O uso de qualquer acessório ou o uso da
própria ferramenta, além dos que são
recomendados neste manual de instruções
podem dar origem a risco de ferimento.
17 Não esforce o cabo eléctrico
Não use o cabo da alimentação para puxar a
ficha da tomada. Mantenha o fio afastado do
calor, de óleo e de rebordos aguçados.
18 Cuide das suas ferramentas com atenção
Para uma maior rentabilidade, mantenha as
ferramentas sempre afiadas e limpas. Cumpra as
instruções relativas à manutenção e substituição
pt - 2
PORTUGUÊS
dos acessórios. Verifique regularmente os cabos
da ferramenta e, no caso de estes estarem
danificados, mande-os consertar a um Centro de
Assistência Técnica DEWALT. Verifique
periodicamente os cabos de extensão e
substitua-os se estiverem danificados. Mantenha
os comandos secos, limpos e sem óleo ou
gordura.
19 Verifique as peças danificadas
Antes de utilizar a ferramenta, verifique
cuidadosamente se esta apresenta sinais de
danos de modo a assegurar um bom
funcionamento e a obtenção do resultado
desejado.
Verifique o bom alinhamento e fixação das peças
móveis e confirme a ausência de ruptura das
peças. Verifique ainda se a montagem foi bem
feita ou se existe qualquer outra condição que
possa impedir que a ferramenta funcione bem.
Mande consertar ou substituir os dispositivos de
protecção ou outras peças danificadas conforme
as instruções.
Não utilize a ferramenta se o interruptor não
estiver a funcionar.
Mande substituir o interruptor num Centro de
Assistência Técnica DEWALT.
20 Mande consertar a sua ferramenta por um
Centro de Assistência Técnica DEWALT.
Esta Ferramenta Eléctrica está conforme às
regulamentações de segurança que lhe dizem
respeito. Para evitar qualquer perigo, a
reparação de utensílios eléctricos fica
exclusivamente a cargo de técnicos qualificados.
Descrição (fig. A)
A sua máquina de corte DEWALT é uma
Ferramente de Potência de alta precisão para cortes
(transversais) em aço, alumínio, materiais sintéticos
e pedra.
1 Interruptor ON/OFF (Ligar/Desligar)
2 Manípulo de controle
3 Manípulo de carga
4 Resguardo
5 Botão de travamento do veio
6 Sargento para ajuste rápido do material
7 Caixa motor
8 Corrente
9 Mesa do corte
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido para uma única
tensão. Verifique sempre se a tensão da rede
corresponde à voltagem indicada na placa de
identificação.
A sua ferramenta DEWALT tem duplo
isolamento em conformidade com o
estipulado na norma EN 50144, não
sendo, por isso, necessária uma ligação
à terra.
Substituição do cabo ou ficha
Ao substituir o cabo ou ficha, elimine-os de forma
segura; uma ficha com condutores de cobre a
descoberto é perigosa quando entra em contacto
com uma tomada com corrente.
Extensões
Verificação do conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Máquina de corte
1 Sargento para ajuste rápido do material
1 Disco de corte
1 Chave de boca
1 Manual de instruções
1 Vista dos componentes destacados
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os
acessórios apresentam sinais de danos que
possam ter ocorrido durante o transporte.
• Antes de utilizar a ferramenta, dedique o tempo
necessário à leitura e compreensão deste
manual.
pt - 3
Se fôr necessário um fio de extensão, use um cabo
especial, conveniente para a corrente desta
ferramenta (Veja os dados técnicos). A dimensão
mínima do condutor é 1,5 mm2.
No caso de se usar uma bobina, desenrole o cabo
todo.
Montagem e afinação
Antes da montagem de acessórios e da
afinação retire sempre a ficha da
tomada.
44
PORTUGUÊS
Montagem e desmontagem do disco de corte
(fig. B)
Discos de corte com furo de 25,4 mm (standard)
• Carregue o travamento do fuso (5) e mantenha-o
carregado.
• Rode o disco de corte até que se engate.
• Desenrosque o parafuso de fixação do disco
(10), com auxílio da chave de boca e retire-o
juntamente com a flange de retenção (11).
• Solte o travamento do fuso (5).
• Coloque um disco novo e fixe-o com auxílio da
flange de retenção (11) os parafusos de fixação (10).
Fixação da peça a trabalhar (fig. A)
A sua máquina de corte DEWALT está equipada
com um sargento para ajuste rápido do material (6).
Fixação do material com uma largura máxima de
110 mm (fig. C)
• Puxe o manípulo (13) na direcção da seta (14).
• Puxe o fuso de aperto (15) para a frente até que
a mordente (16) toque quase na peça a cortar.
• Carregue o masnípulo (13) na direcção da seta
(17) até que ele engate no fuso de aperto (15).
• Rode a manivela (18) para a direita e aperte a
peça a trabalhar firmemente.
• Rode a manivela (18) para a esquerda, para
soltar a peça.
Fixação do material com uma largura máxima de
230 mm (fig. D)
• Desenrosque os dois parafusos (19) com a
chave enviada com a máquina.
• Corra a guia (20) tanto quanto necessário.
• Aperte os dois parafusos (19) novamente.
a guia na direcção da seta (22), ponha a escala
alinhada com o lado esquerdo da ranhura (23).
• Aperte os dois parafusos (19) e aperte a peça a
trabalhar devidamente.
Modo de emprego
• Cumpra sempre as instruções de
segurança e os regulamentos aplicáveis.
• Não carregue excessivamente na
máquina.
• Evite sobrecargas. Se a ferramenta
aquecer, deixe-a trabalhar em vazio
durante alguns minutos.
Antes da operação:
• Monte o disco de corte apropriado. Não utilize
discos com um nível de desgaste excessivo. A
quantidade de rotações da máquina não deve
exceder a do disco de corte.
• Certifique-se que o disco roda na direcção das
setas indicadas no acessório ou na ferramenta.
• Fixe bem a peça a trabalhar.
Ligar e Desligar (fig. A)
O interruptor ligado/desligado (1) da sua máquina de
corte está montado no no punho de comando (2).
• Para pôr a ferramenta em funcionamento,
carregue o interruptor desligado/desligado.
• Mantenha o interruptor ligado/desligado
carregado, enquanto empurrar o punho de
comando (2) para baixo, para cortar a peça.
• Para parar a ferramenta, solte o interruptor
ligado/desligado.
Não ligue ou desligue a ferramenta
quando estiver com carga.
Quando cortar material de secção
quadrada ou rectangular, posicione o
material um pouco depois do meio, para
o lado de trás da máquina.
Para mais informações sobre os acessórios
apropriados, consulte o seu Revendedor autorizado.
Ajuste do ângulo de corte (fig. D)
Esta máquina de corte DEWALT pode ser usada para
cortes de malhete esquerdos ou direitos até 45°.
• Desenrosque os dois parafusos (19) com a
chave enviada com a máquina.
• Ajuste a guia (20) no ângulo desejado. Se rodar a
guia na direcção da seta (21), ponha a escala
alinhada com o lado direito da ranhura (23). Se rodar
Transport (fig. A)
A sua máquina de corte DEWALT está equipada
com uma corrente (8), com a qual pode fixar a
máquina em posição fechada, para transporte.
• Descanse o resguardo (4) sobre a mesa de corte
(9) e fixe a corrente no gancho.
• Transporte a máquina fazendo uso da asa para
esse fim (3).
45
pt - 4
PORTUGUÊS
• Carregue o resguardo (4) sobre a mesa de corte
(9) e desligue a corrente (8).
Manutenção
A sua Ferramenta Eléctrica DEWALT foi concebida
para funcionar durante muito tempo com um
mínimo de manutenção. O funcionamento
satisfatório contínuo depende de bons cuidados e
limpeza regular da ferramenta.
GARANTIA
• 30 DIAS DE SATISFAÇÃO COMPLETA •
Se não estiver completamente satisfeito com a
sua ferramenta DEWALT, contacte um Centro de
Assistência Técnica DEWALT. Apresente a sua
reclamação, juntamente com a máquina
completa, bem como a factura de compra e serlhe á apresentada a melhor solução.
• UM ANO DE MANUTENÇÃO GRATUITA •
Lubrificação
A sua Ferramenta Eléctrica não precisa de
lubrificação suplementar.
Limpeza
Conserve livres as aberturas de ventilação e limpe
regularmente o corpo da máquina utilizando um
pano macio.
Ferramentas indesejadas e o ambiente
Leve a sua ferramenta velha a um Centro de
Assistência Técnica DEWALT onde ela será
eliminada de um modo seguro para o ambiente.
Se necessitar de manutenção para a sua
ferramenta DEWALT, durante os 12 meses após
a compra, entregue-a, sem encargos, num
Centro de Assistência Técnica DEWALT. Deve
apresentar uma prova da compra.
• UM ANO DE GARANTIA •
Se o seu produto DEWALT se avariar por defeito
de montagem ou de material, durante os 12
meses a partir da data da compra, garantimos a
substituição de todas as peças defeituosas sem
encargos desde que:
• O produto não tenha sido mal usado.
• Eventuais reparações não tenham sido
efectuadas por pessoas estranhas aos Centro
de Assistência Técnica DEWALT.
• Se apresente prova da data de compra.
Para a localização do Centro de Assistência
Técnica DEWALT mais próximo, queira consultar
a parte de trás do presente manual.
pt - 5
46
SUOMI
METALLIN KATKAISUSAHA DW875
Onneksi olkoon!
Kelpoisuusseloste
Olet valinnut DEWALT-sähkötyökalun. Monivuotisen
kokemuksen, ahkeran tuotekehittelyn ja uudistusten
ansiosta DEWALT on yksi ammattikäyttäjien
luotettavimmista yhteistyökumppaneista.
Sisällysluettelo
Tekniset tiedot
Kelpoisuusseloste
Turvallisuusohjeet
Pakkauksen sisältö
Kuvaus
Sähköturvallisuus
Jatkojohdon käyttö
Asennus ja säädöt
Käyttöohjeet
Huolto-ohjeita
Takuu
fi - 1
fi - 1
fi - 2
fi - 3
fi - 3
fi - 3
fi - 3
fi - 3
fi - 4
fi - 4
fi - 5
Äänenpainetaso on Euroopan Unionin standardien
86/188/EEC ja 89/392/EEC mukainen, mitattu
DIN 45635:n mukaisesti:
DW875
LpA
(äänenpaine)
LWA (ääniteho)
dB(A)*
100,6
dB(A)
108,
* käyttäjän korvassa
Suojaa kuulosi asianmukaisesti, jos
ylitetään 85 dB(A) melutaso.
Tekniset tiedot
Jännite
Teho
Tyhjäkäyntinopeus
Laikan halkaisija
Paino
DW875
DEWALT vakuuttaa, että sähkökoneet on valmistettu
Euroopan Unionin standardien 89/392/EEC,
89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 61029, EN 55104,
EN 55014, EN 61000-3-2 ja EN 61000-3-3 mukaisesti.
V
W
k/min
mm
kg
Sulakkeet:
230 V
DW875
220
2.000
3.900
355
13
10 A
Kiihtyvyyden painotettu neliöllinen keskiarvo
DIN 45675:n mukaan:
DW875
1,99 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia merkkejä:
Osoittaa henkilövahingon,
hengenmenetyksen tai konevaurion
vaaraa, mikäli tämän käyttöohjeen
neuvoja ei noudateta.
Osoittaa sähköiskun vaaraa.
47
DEWALT, Idstein, Saksa
fi - 1
SUOMI
Turvallisuusohjeet
Lue käyttöohje huolellisesti ennen koneen
käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje kaikkien
koneen käyttäjien ulottuvilla.
Näiden ohjeiden lisäksi tulee aina seurata
työsuojeluviranomaisten ohjeita.
VAROITUS!
Sähköiskujen, loukkaantumisten ja palovaaran
ehkäisemiseksi on noudatettava seuraavia
perusturvallisuustoimenpiteitä.
1 Käytä kuulosuojaimia
Eri materiaaleja työstettäessä saattaa melutaso
vaihdella kohoten toisinaan yli 85 dB (A) rajan.
Suojaa itsesi ja käytä aina kuulosuojaimia.
2 Pidä työskentelyalue järjestyksessä
Epäjärjestys tuo mukanaan onnettomuusvaaran.
3 Ajattele työskentelyalueen vaikutusta työhösi
Älä vie sähkötyökalua sateeseen. Älä käytä sitä
kosteissa tai märissä tiloissa. Järjestä työalueelle
hyvä valaistus. Älä käytä sähkötyökaluja palavien
nesteiden tai kaasujen läheisyydessä.
4 Suojaudu sähköiskuilta
Vältä kosketusta sähköä johtaviin esineisiin, kuten
putkiin, pattereihin, liesiin, jääkaappeihin.
5 Pidä lapset poissa työskentelyalueelta
Älä anna asiantuntemattomien koskettaa
sähkötyökalua tai sen liitäntäjohtoa. Ylimääräisten
henkilöiden tulisi pysytellä poissa työskentelyalueelta.
6 Säilytä työkalua oikein
Kun et käytä työkalua, säilytä se kuivassa
paikassa. Huolehdi siitä, että säilytyspaikka on
lukittu ja niin korkealla, etteivät lapset ylety sinne.
7 Älä ylikuormita sähkötyökalua
Liiallisen leikkausvoiman käyttö tai liian suuri
työkappaleen syöttönopeus voi ylikuormittaa
koneen. Kone toimii paremmin ja turvallisemmin
sille suunnitellulla suoritusalueella.
8 Valitse oikea sähkötyökalu
Ohjekirjassa on selvitetty laitteen oikea
käyttötarkoitus. Ota epävarmoissa tapauksissa
yhteys DEWALTin edustajaan.
Laitteen tai siihen liitetyn lisälaitteen käyttö
ohjekirjan suositusten vastaisesti voi aiheuttaa
henkilövahinkoja.
9 Pukeudu asianmukaisesti
Älä käytä liian väljiä vaatteita tai koruja. Ne voivat
tarttua liikkuviin osiin. Käytä ulkona
fi - 2
työskennellessäsi kumihansikkaita ja
liukumattomia kenkiä. Jos sinulla on pitkät
hiukset, käytä hiusverkkoa.
10 Käytä suojalaseja
Käytä suojalaseja, etteivät lastut pääse
vahingoittamaan silmiä. Mikäli työstettäessä
syntyy paljon pölyä, käytä kasvosuojaa.
11 Huolehdi sähköjohdon kunnosta
Älä koskaan kanna konetta liitäntäjohdosta äläkä
irrota pistoketta seinästä vetämällä johdosta.
Suojaa liitäntäjohto kuumuudelta, öljyltä tai
teräviltä reunoilta.
12 Kiinnitä työkappale oikein
Tarkista aina, että työkappale on kiinnitetty
kunnolla.
13 Älä kurottele
Seiso aina tukevasti ja tasapainossa.
14 Hoida työkalua huolella
Pidä työkalu puhtaana ja terät terävinä. Noudata
työkalun huolto-ohjeita sekä terän/työkalun
vaihto-ohjeita.
Tarkista liitäntäjohdon kunto säännöllisesti ja
anna alan ammattilaisen vaihtaa se tarvittaessa
uuteen. Tarkista myös jatkojohto säännöllisesti ja
uusi se tarvittaessa. Pidä työkalun kädensijat
kuivina ja puhtaina öljystä ja rasvasta.
15 Ota pistoke pois seinästä
Irrota pistoke aina seinärasiasta, kun kone ei ole
käytössä tai kun huollat sitä tai kun vaihdat
koneeseen esim. sahan-, poran- tai jyrsinterää.
16 Varoitus!
Älä irrota suojusta.
17 Älä turmele johtoa
Älä irrota pistoketta sähkörasiasta vetämällä
johdosta. Älä pidä johtoa kuumassa äläkä öljyn
tai terävien reunojen läheisyydessä,
18 Jatkojohdot ulkokäytössä
Ulkona työskenneltäessä tulee aina käyttää
ulkokäyttöön valmistettuja ja siten merkittyjä
jatkojohtoja.
19 Ole tarkkaavainen
Keskity työhösi. Käytä tervettä järkeä. Älä käytä
sähkötyökalua, kun olet väsynyt.
20 Tarkista, että sähkötyökalu on kunnossa
ennen kuin laitat johdon seinään
Ennen kuin otat koneen käyttöön, tarkasta
turvalaitteet ja kaikki koneen osat. Näin varmistat,
että kone toimii sille asetettujen vaatimusten
mukaisesti. Tarkista, että liikkuvat osat toimivat
48
SUOMI
moitteettomasti ja että kaikki osat ovat kunnossa
ja oikein asennetut. Tarkista myös, että kaikki
muut käyttöön mahdollisesti vaikuttavat tekijät
ovat kunnossa. Vika suojausjärjestelmässä tai
viallinen osa tulee vaihtaa tai korjata valtuutetussa
ammattiliikkeessä, mikäli käyttöohjeissa ei toisin
mainita. Viallinen virtakytkin tulee vaihtaa alan
ammattiliikkeessä.
Älä käytä sähkötyökalua, mikäli virtakytkin ei toimi
kunnolla.
21 Turvallisuudeksi
Käytä vain käyttöohjeessa ja tuotekuvastossa
suositeltuja lisävarusteita ja -laitteita. Jonkin muun
laitteen käyttö voi aiheuttaa onnettomuuden.
22 Korjauta koneesi DEWALTin valtuuttamalla
huoltokorjaamolla.
Tämä sähkötyökalu on asiaankuuluvien
turvallisuusmääräysten mukainen.
Turvallisuussyistä vain valtuutetut ammattilaiset
saavat huoltaa sähkölaitteita.
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori on suunniteltu käytettäväksi vain
yhdellä jännitteellä. Tarkista aina, että virtalähde
vastaa arvokilvessä ilmoitettua jännitettä.
DEWALT-koneesi on kaksoiseristetty
EN 50144:n mukaisesti; siksi ei tarvita
maadoitusjohtoa.
Kaapelin tai pistotulpan vaihto
Kun vaihdat kaapelin tai pistotulpan, hävitä se
turvallisesti. Pistoke, jossa on paljaita johtimia, on
vaarallinen kiinnitettynä jännitteiseen pistorasiaan.
Jatkojohdon käyttö
Jos jatkojohtoa tarvitaan, käytä tämän laitteen
vaatimuksiin sopivaa (katso arvokilven tiedot)
suojamaadoitettua kaapelia. Jos käytät kaapelikelaa,
keri kaapeli aina täysin auki.
Asennus ja säädöt
Pakkauksen sisältö
Pakkaus sisältää:
1 Metallin katkaisusaha
1 Työkappaleen pikakiinnityspuristin
1 Katkaisulaikka
1 Ruuviavain
1 Käyttöohje
1 Hajoituskuva
• Tarkista etteivät kone, sen osat tai lisävarusteet
ole vioittuneet kuljetuksen aikana.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen koneen
käyttöönottoa.
Kuvaus (kuva A)
DEWALTin metallin katkaisusaha on teräksen,
alumiinin, synteettisten materiaalien ja kiven
leikkaamiseen suunniteltu ammattikäyttöön
tarkoitettu tarkkuustyökalu.
1 Virtakytkin
2 Käyttökytkimellä varustettu käsikahva
3 Kantokahva
4 Laikan suojus
5 Karalukko
6 Pikakiinnityspuristin
7 Moottorin suojus
8 Kettinki
9 Työkappaleen leikkuutaso
49
Vedä pistokytkin pistorasiasta aina ennen
asennusta.
Laikan asennus ja irrotus (kuva B)
Laikat, joiden teräkeskiön ø on 25,4 mm
(standardi)
• Paina karalukkon lukitsin alas ja pidä se alhaalla (5).
• Kierrä katkaisulaikkaa, kunnes se lukkiutuu.
• Löysää laikan kiinnityspultti (10) auki
ruuviavaimella, irrota pultti ja vedä laikka ulos
pitäen kiinni ulommasta laipasta (11).
• Vapauta karalukon lukitus (5).
• Aseta katkaisulaikka ulompaan laippaan (11),
työnnä laikka laipan avulla rihla-akselille ja ruuvaa
pultti (10) kiinni.
Työkappaleen kiinnitys (kuva A)
DEWALTin katkaisusaha on varustettu
pikakiinnityspuristimella (6).
TYÖKAPPALEEN KIINNITYS:
Jos työkappaleen suurin leveys on 110 mm (kuva C)
• Vedä vipua (13) nuolen suuntaan (14)
• Työnnä kierretankoa (15) eteenpäin kunnes sen
leuka (16) on hyvin lähellä leikattavaa työkappaletta.
• Paina vipua (13) nuolen (17) suuntaan, kunnes se
asettuu tukevasti kierretankoa (15) vasten.
fi - 3
SUOMI
• Kierrä kampea (18) myötäpäivään ja purista
työkappale tiukasti paikoilleen.
• Kun haluat irrottaa työkappaleen, kierrä kampea
(18) vastapäivään.
Jos työkappaleen suurin leveys on 230 mm (kuva D)
• Irrota molemmat pultit (19) ruuviavaimella.
• Siirrä kulmaohjain (20) riittävän kauas.
• Kiristä pultit (19).
Kun leikkaat neliön tai suorakulmion
muotoista materiaalia, älä sijoita
työkappaletta aivan keskelle vaan
hieman kohti laitteen takaosaa.
Leikkuukulman säätö (kuva D)
Tätä DEWALTin katkaisusahaa voidaan tehdä sekä
oikean- että vasemmanpuoleisia viistekatkaisuja
45°:een asti.
• Irrota molemmat pultit (19) ruuviavaimella.
• Säädä kulmaohjain (20) haluttuun
leikkuukulmaan. Kun käännät ohjainta nuolen
suuntaan (21), säädä mitta-asteikko samaan
linjaan uran oikeanpuoleisen reunan kanssa (23).
Kun käännät ohjainta nuolen suuntaan (22),
säädä mitta-asteikko samaan linjaan uran
vasemmanpuoleisen reunan kanssa (23).
• Kiristä molemmat pultit (19) ja kiinnitä työkappale
tiukasti paikoilleen.
ON- ja OFF-kytkimen käyttäminen (kuva A)
Katkaisusahan päälle/pois -kytkin (1) (ON/OFF) on
käsikahvassa (2).
• Käynnistä kone painamalla ON/OFF-kytkin alas.
• Pidä ON/OFF-kytkin painettuna alas, kun työnnät
työkahvaa (2) alas ja leikkaat työkappaletta.
• Pysäytä kone vapauttamalla ON/OFF-kytkin.
Älä käynnistä tai pysäytä konetta
kuormitettuna.
Ota yhteys myyjääsi halutessasi tietoja sopivista
lisätarvikkeista.
Kuljetus (kuva A)
DEWALT- katkaisusahassa on kettinki (8), jolla
työkalu lukitaan kantamista varten.
• Laske suojus (4) leikkuutason (9) päälle, ja tue
laite tähän asentoon kiinnittämällä kettingin lenkki
tapin päähän.
• Kanna laitetta kantokahvasta (3).
• Vapauta laite painamalla suojusta (4) leikkuutasoa
(9) kohti ja irrota kettinki (8).
Huolto-ohjeita
DEWALT sähkötyökalusi on suunniteltu käytettäväksi
pitkän aikaa mahdollisimman vähällä huollolla.
Asianmukainen käyttö ja säännönmukainen
puhdistus takaavat laitteen jatkuvan toiminnan.
Käyttöohjeet
• Noudata aina turvallisuusohjeita ja
voimassa olevia sääntöjä.
• Älä käytä liian suurta leikkausvoimaa.
• Vältä ylikuumenemista. Jos kone
kuumenee liikaa, anna sen käydä ilman
kuormitusta muutaman minuutin ajan.
Ennen käyttämistä:
• Asenna oikeantyyppinen laikka. Älä käytä kuluneita
laikkoja. Koneen suurin pyörimisnopeus ei saa
ylittää laikkaan merkittyä suurinta pyörimisnopeutta.
• Kun asennat laikan paikoilleen varmista, että sen
pyörimissuunta on oikea (pyörimissuunta on
merkitty laikkaan).
• Tarkista työkappaleen kiinnitys.
fi - 4
Voitelu
Sähkötyökalusi ei tarvitse lisävoitelua.
Puhdistus
Pidä tuuletusaukot puhtaina ja puhdista runko
säännöllisesti pehmeällä rievulla.
Koneen ympäristöystävällinen hävitys
Kun koneesi on käytetty loppuun, älä heitä sitä
tavallisten roskien mukana pois, vaan vie se
paikkakuntasi kierrätyskeskukseen tai jätä
valtuutettuun DEWALTin huoltopisteeseen.
50
SUOMI
Jatkuvan tuotekehittelyn seurauksena nämä tiedot
saattavat muuttua. Niistä emme ilmoita erikseen.
TAKUU
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU •
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALT-työkaluusi,
palauta se myyjälle tai valtuutettuun DEWALThuoltopisteeseen 30 päivän sisällä ostopäivästä,
niin saat rahasi takaisin tai vaihtokoneen. Tuote
on palautettava täydellisenä ja ostokuitti on
esitettävä.
• YHDEN VUODEN ILMAINEN YLLÄPITOHUOLTO •
DEWALT-työkalusi kunnossapito ja huolto
suoritetaan ilmaiseksi 12 kuukauden sisällä
ostopäivästä huoltopisteessämme. Ilmainen
kunnossapitohuolto käsittää sähkötyökalujen työja varaosakustannukset. Siihen ei sisälly
tarvikekustannuksia. Ostokuitti on esitettävä.
• YHDEN VUODEN TAKUU •
Jos DEWALT-tuotteesi menee epäkuntoon
materiaali- tai valmistusvikojen takia 12
kuukauden sisällä ostopäivästä, vaihdamme
vioittuneet osat uusiin tai vaihdamme koko
yksikön ilmaiseksi edellyttäen, että:
• Tuotetta ei ole käytetty väärin.
• Valtuuttamattomat henkilöt eivät ole yrittäneet
korjata sitä.
• Päiväyksellä varustettu ostokuitti esitetään.
Tämä takuu tarjotaan lisäpalveluna kuluttajan
lakisääteisten oikeuksien lisäksi.
Lähimmän DEWALT-myyjäsi tai valtuutetun
DEWALT-huoltpisteen osoitteen saat
voimassaolevasta tuoteluettelosta tai ottamalla
yhteyttä DEWALTiin.
51
fi - 5
SVENSKA
METALLKAPSÅG DW875
Vi gratulerar!
Försäkran om överensstämmelse
Du har valt ett DEWALT elverktyg. Mångårig
erfarenhet, ihärdig produktutveckling och förnyelse
gör DEWALT till ett av de mest pålitliga namnen för
professionella användare.
Innehållsförteckning
Tekniska data
Försäkran om överenstämmelse
Säkerhetsinstruktioner
Kontroll av förpackningens innehåll
Beskrivning
Elektrisk säkerhet
Bruk med förlängningssladd
Montering och inställning
Bruksanvisning
Skötsel
Garanti
sv - 1
sv - 1
sv - 2
sv - 3
sv - 3
sv - 3
sv - 3
sv - 3
sv - 5
sv - 5
sv - 6
Tekniska data
Spänning
Ineffekt
Obelastat varvtal
Skivdiameter
Vikt
V
W
v/min
mm
kg
DW875
220
2.000
3.900
355
13
DW875
DEWALT förklarar att dessa elverktyg är
konstruerade i överensstämmelse med följande
normer: 89/392/EEG, 89/336/EEG, 73/23/EEG,
EN 61029, EN 55104, EN 55014, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
Ljudnivån överensstämmer med Europeiska
Gemenskapens bestämmelser 86/188/EEG &
89/392/EEG, uppmätt enligt DIN 45635:
DW875
LpA
(ljudtryck)
LWA (ljudeffekt)
dB(A)*
100,6
dB(A)
108,6
* vid användarens öra
Vidtag lämpliga åtgärder för hörselskydd
om ljudnivå överskrider 85 dB(A).
Det vägda geometriska medelvärdet av
accelerationsfrekvensen enligt DIN 45675:
DW875
1,99 m/s2
Säkring:
230 V
10 A
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Följande symboler har använts i handboken:
Anger risk för personskada, livsfara eller
skada på verktyg vid ouppmärksamhet
inför de instruktioner som ges i
handboken.
Anger risk för elektrisk stöt.
sv - 1
DEWALT, Idstein, Tyskland
52
SVENSKA
Säkerhetsinstruktioner
Innan Du börjar använda maskinen, tag några
minuter i anspråk för att läsa igenom
bruksanvisningen. Spara bruksanvisningen
lättillgängligt, så att alla som använder maskinen
har tillgång till bruksanvisningen.
Förutom nedanstående instruktioner, följ alltid
Arbetarskyddsstyrelsens regler.
VARNING!
När man använder elverktyg skall dessa
grundläggande säkerhetsinstruktioner alltid
följas för att minska risken för elektriska stötar,
personskada och brand.
1 Använd hörselskydd
Ljudnivån vid sågning av olika material kan
variera, ibland överstiger nivån 85 dB (A). För att
skydda Dig själv, använd alltid hörselskydd.
2 Håll arbetsområdet i ordning
Nedskräpade ytor och arbetsbänkar inbjuder till
skador.
3 Tänk på arbetsmiljöns inverkan
Utsätt inte elverktyg för regn. Använd inte
elverktyg på fuktiga eller våta platser. Ha bra
belysning över arbetsytan. Använd inte elverktyg i
närheten av lättantändliga vätskor eller gaser.
4 Skydda Dig mot elektriska stötar
Undvik kroppskontakt med jordade delar (t.ex.
rör, radiatorer, spisar, kylskåp).
Vid extrema arbetsförhållanden (t.ex. hög
fuktighet, uppkomst av metalldamm osv.) kan
den elektriska säkerheten ökas medelst
förkoppling av en skiljetransformator eller en
jordfelsbrytare.
5 Håll barn borta
Låt inte andra personer komma i kontakt med
elverktyg eller sladden. Alla personer skall hållas
borta från arbetsområdet.
6 Förvara verktyg säkert
När elverktyget inte används skall det förvaras på
ett torrt, högt placerat ställe, inlåst, utom räckhåll
för barn.
7 Överbelasta inte elverktyg
För stort tryck på maskinen eller på arbetsstycket
vid inmatning kan orsaka överbelastning av
motorn. Du arbetar bättre och säkrare inom det
angivna effektsområdet.
53
8 Använd rätt elverktyg
Tvinga inte elverktyget att göra arbeten som är
avsedda för kraftigare verktyg. Använd inte
elverktyg för ändamål de inte är avsedda för:
använd t.ex. inte handcirkelsåg för att såga av
kvistar eller vedträ.
9 Klä Dig rätt
Bär inte löst hängande kläder eller smycken. De
kan fastna i rörliga delar. Gummihandskar och
halkfria skor rekommenderas vid
utomhusarbeten. Använd hårnät om Du har långt
hår.
10 Använd skyddsglasögon
Använd skyddsglasögon för att förhindra att spån
blåser in i Dina ögon vilket kan förorsaka skada.
Om mycket damm uppstår använd även
ansiktsmask.
11 Misshandla inte sladden
Bär aldrig verktyget i sladden och använd inte
sladden för att ta ut kontakten från uttaget. Utsätt
inte sladden för hetta, olja eller skarpa kanter.
12 Sätt fast arbetsstycket
Se alltid till att arbetsstycket är ordentligt fastsatt.
13 Sträck Dig inte för mycket
Se till att Du alltid har säkert fotfäste och balans.
14 Sköt tillbehören med omsorg
Håll tillbehören skarpa och rena. Följ
instruktionerna beträffande skötsel och byte av
tillbehör.
Kontrollera elverktygets sladd regelmässigt och
få den reparerad hos en erkänd fackverkstad om
den är skadad. Kontrollera förlängningssladdar
regelmässigt och byt ut dem om de är skadade.
Håll handtagen torra, rena och fria från olja och
fett.
15 Ta ut kontakten från uttaget
När elverktyg inte är i bruk, innan service och vid
byte av verktyg såsom sågklinga, borr och fräs.
16 Varning!
Sprängskyddet får aldrig lossas eller avlägsnas.
17 Misshandla inte sladden
Använd aldrig nätsladden till att ta ut kontakten
ur uttaget. Utsätt inte sladden för hetta, olja eller
skarpa kanter.
18 Förlängningssladdar utomhus
Utomhus skall förlängningssladdar endast
användas som är tillåtna för utomhusbruk och
märkta för detta.
sv - 2
SVENSKA
19 Var uppmärksam
Titta på det Du gör. Använd sunt förnuft. Använd
inte elverktyget när Du är trött.
20 Kontrollera elverktyget för skador innan Du
ansluter sladden till vägguttaget
Innan fortsatt användning av elverktyget skall
eventuellt skadade skyddsanordningar och andra
defekta delar kontrolleras noggrant för att
fastställa om det kommer att fungera riktigt och
utföra den avsedda funktionen.
Kontrollera att de rörliga delarna fungerar oklanderligt
och inte klämmer, att inga delar är brutna, att alla
delar är riktigt monterade och att andra förhållanden
som kan påverka driften stämmer.
En skyddsanordning eller annan del, som är
skadad, skall repareras eller bytas ut av en
erkänd fackverkstad, om ej annat anges i
bruksanvisningen.
Felaktiga strömbrytare måste bytas hos en
fackverkstad. Använd inte elverktyget om
strömbrytaren inte kan kopplas till eller från.
21 För Din personliga säkerhet
Använd endast tillbehör och tillsatser som är
rekommenderade i bruksanvisningen och
katalogerna. Användning av annat verktyg eller
tillbehör än vad som rekommenderas i
bruksanvisningen eller katalogerna kan innebära
risk för personskada.
22 Reparation av verktyg får endast utföras av
godkänd DEWALT serviceverkstad
Det här verktyget motsvarar gällande
säkerhetsbestämmelser. För att undvika
olycksfall ska reparationer och elanordningar
endast utföras av behörig elektromontör.
Kontroll av förpackningens innehåll
Förpackningen innehåller:
1 Metallkapsåg
1 Spännback
1 Kapskiva
1 Skruvnyckel
1 Instruktionshandbok
1 Sprängteckning
• Kontrollera defekter på verktyg, delar och tillbehör
som kan ha uppstått i samband med transport.
• Läs noga igenom handboken och förvissa Dig
om att Du förstår instruktionerna innan Du börjar
använda maskinen.
sv - 3
Beskrivning (fig. A)
Din professionella DEWALT metallkapsåg är ett
högprecisions elverktyg för (vinklad) avsågning av
stål, aluminium, syntetmaterial och sten.
1 Strömbrytare
2 Kontrollhandtag
3 Bärhandtag
4 Sprängskydd
5 Spindellås
6 Spännback
7 Motorhus
8 Kedja
9 Sågbord
Elektrisk säkerhet
Den elektriska motorn är endast avsedd för en
spänning. Kontrollera alltid att spänningen på nätet
motsvarar den spänning som finns angiven på
märkplåten.
Ditt elverktyg är dubbelisolerat
motsvarande EN 50144; jordledare är
således överflödigt.
Utbyte av kabel eller kontakt
Tänk på säkerhetsföreskrifterna när du ska byta ut
sladden eller kontakten. En kontakt med frilagda
kopparledare är livsfarlig om den kopplas i ett
spänningsförande eluttag.
Bruk med förlängningssladd
Om du behöver använda en förlängningssladd,
använd en godkänd förlängningssladd lämpad för
den här apparatens strömförbrukning (se tekniska
data).
Om du använder en sladdvinda, vira alltid av sladden
fullständigt.
Montering och inställning
Koppla alltid ur verktyget innan Du börjar
med montering och inställning.
Montering och borttagande av en kapskiva (fig. B)
Kapskivor med en håldiameter på 25,4 mm
(standard)
• Tryck och håll ned spindellåset (5).
• Vrid kapskivan tills den spärras.
• Använd den medföljande skruvnyckeln till att
54
SVENSKA
lossa skivans fästskruv (10) och avlägsna den
komplett med den yttre flänsen (11).
• Släpp spindellåset (5).
• Byt kapskiva och sätt fast den nya med den yttre
flänsen (11) och fästskruven (10).
Fastsättning av arbetsstycket (fig. A)
Din DEWALT kapsåg är utrustad med en spännback
(6) för arbetsstycket.
Fastsättning av material med en bredd på högst
110 mm (fig. C)
• För spaken (13) i pilens (14) riktning.
• Skjut fram klämmans axel (15) tills käften (16)
nästan vidrör arbetsstycket som ska kapas.
• För spaken (13) i pilens (17) riktning tills den
griper i klämmans axel (15).
• Vrid veven (18) medsols tills arbetsstycket sitter
stadigt.
• Tag loss arbetsstycket genom att vrida veven
(18) motsols.
Fastsättning av material med en bredd på högst
230 mm (fig. D)
• Lossa de båda skruvarna (19) med den
medföljande skruvnyckeln.
• Flytta anslaget (20) så långt som behövs.
• Drag åt skruvarna (19).
Fyrkantiga arbetsstycken bör placeras
något från mitten mot maskinens baksida.
Inställning av kapvinkeln (fig. D)
Denna DEWALT metallkapsåg kan användas för
geringssnitt upp till 45° åt höger eller vänster.
• Lossa de båda skruvarna (19) med den
medföljande skruvnyckeln.
• Ställ anslaget (20) i önskad vinkel. När anslaget
vrids i riktning av pilen (21) ska skalan riktas mot
fönstrets (23) högra sida. När anslaget vrids i
pilens (22) riktning ska skalan riktas mot fönstrets
(23) vänstra sida.
• Drag åt skruvarna (19) och sätt fast arbetsstycket
ordentligt.
• Tryck inte för hårt på maskinen.
• Om maskinen blir för varm, låt den gå
utan belastning en stund.
Innan Du börjar:
• Montera en lämplig kapskiva. Använd inga
utslitna skivor. Maskinens maximala varvtal får
inte överskrida kapskivans.
• Se till att skivan roterar i samma riktning som
pilarna på maskinen och tillbehöret.
• Sätt fast arbetsstycket.
TILL- och FRÅN-koppling (fig. A)
Kapsågens (1) är monterad i kontrollhandtaget (2).
• För att starta maskinen, tryck på strömbrytaren.
• Håll strömbrytaren intryckt medan du trycker ned
kontrollhandtaget (2) för att kapa arbetsstycket.
• För att stänga av maskinen, släpp strömbrytaren.
Koppla aldrig TILL eller FRÅN maskinen
när den är belastad.
Kontakta Din återförsäljare för vidare information om
lämpliga tillbehör.
Transport (fig. A)
Ditt DEWALT elverktyg är försett med en kedja (8)
som håller apparaten i nedfällt läge medan du bär
den.
• Sänk sprängskyddet (4) mot sågbordet (9) och
spärra produkten i detta läge genom att haka
kedjans länk över stiftet.
• Flytta apparaten genom att lyfta i bärhandtaget (3).
• Frigör apparaten genom att trycka
sprängskyddet (4) mot sågbordet (9) och lossa
kedjan (8).
Skötsel
Ditt DEWALT elverktyg har tillverkats för att, med så
lite underhåll som möjligt, kunna användas länge.
Varaktig och tillfredsställande användning erhålles
endast genom noggrann skötsel och regelbunden
rengöring.
Bruksanvisning
• Följ alltid säkerhetsföreskrifterna och
tillhörande bestämmelser.
55
Smörjning
Ditt elverktyg behöver ingen smörjning.
sv - 4
SVENSKA
GARANTI
Rengöring
Håll ventilationsöppningen ren och rengör
regelbundet elverktyget med en mjuk trasa.
Förbrukade maskiner och miljön
När Din produkt är utsliten, skydda naturen genom
att inte slänga den tillsammans med vanligt avfall.
Lämna den till de uppsamlingsställen som finns i Din
kommun eller till en DEWALT serviceverkstad.
DEWALT service
Skulle fel uppstå på maskinen, lämna då alltid in den
till en auktoriserad serviceverkstad. Se aktuell
prislista/katalog för vidare information elle kontakta
DEWALT.
• 30 DAGARS NÖJD-KUND-GARANTI •
Om du inte är fullständigt nöjd med din DEWALTprodukts prestanda behöver du endast returnera
den inom 30 dagar, komplett som vid köpet, till
ditt inköpsställe eller en DEWALT auktoriserad
serviceverkstad för fullständig återbetalning eller
utbyte. Inköpsdatum måste påvisas.
• ETT ÅRS FRI FÖREBYGGANDE SERVICE •
Om din DEWALT-produkt inom 12 månader efter
inköpsdatum kräver underhåll eller service, utförs
detta kostnadsfritt av en auktoriserad
serviceverkstad. Fri förebyggande service
omfattar arbets- och reservdelskostnader för
elektriska verktyg. Kostnad för tillbehör ingår ej.
Inköpsdatum måste påvisas.
• ETT ÅRS GARANTI •
På grund av forskning och utveckling kan
ovanstående specifikationer ändras vilket inte
meddelas separat.
Om din DEWALT-produkt inom 12 månader efter
inköpsdatum visar defekter på grund av brister i
material eller vid produktionen, garanterar vi att
kostnadsfritt ersätta alla defekta delar eller, på
vårt eget initiativ, att gratis ersätta produkten på
villkor att:
• Produkten inte har missbrukats.
• Eventuella reparationer har utförts av
auktoriserad verkstad/personal.
• Inköpsdatum kan påvisas.
Denna garanti erbjuds som extra fördel och är
separat från köparens föreskrivna rättigheter.
För adressen till närmaste DEWALT auktoriserade
serviceverkstad, se aktuell katalog för vidare
information eller kontakta DEWALT.
sv - 5
56
∂§§∏¡π∫∞
¢π™∫√¶ƒπ√¡√ DW875
£ÂÚÌ¿ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ·!
¢‹ÏˆÛË Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘
¢È·Ï¤Í·Ù ¤Ó· ·fi Ù· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Ù˘ DEWALT.
∏ Ôχ¯ÚÔÓË ÂÌÂÈÚ›· Ù˘ DEWALT, Ë Û˘Ó¯‹˜
ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ Î·È Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹
ηÈÓÔÙÔÌÈÒÓ ÙËÓ Î·ıÈÛÙÔ‡Ó ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ Èfi
·ÍÈfiÈÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ.
¶ÂÚȯfiÌÂÓ·
∆¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο
¢‹ÏˆÛË Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘
√‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜
EÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ Û˘Û΢·Û›·˜
¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹
∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
ÃÚ‹ÛË Î·Ïˆ‰›Ô˘ Â¤ÎÙ·Û˘
™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË Î·È Ú‡ıÌÈÛË
√‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜
™˘ÓÙ‹ÚËÛË
EÁÁ‡ËÛË
el - 1
el - 1
el - 2
el - 3
el - 3
el - 3
el - 4
el - 4
el - 4
el - 5
el - 6
∆¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο
∆¿ÛË
∞ÔÚÚÔÊÔ‡ÌÂÓË ÈÛ¯‡˜
∆·¯‡ÙËÙ· ¿Ó¢ ÊÔÚÙ›Ô˘
¢È¿ÌÂÙÚÔ˜ ÙÚÔ¯Ô‡
µ¿ÚÔ˜
V
W
min-1
mm
kg
DW875
220
2.000
3.900
355
13
DW875
∏ DEWALT ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ·˘Ù¿ Ù· ËÏÂÎÙÚÈο
ÂÚÁ·Ï›· ۯ‰ȿÛÙËÎ·Ó Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ √‰ËÁ›Â˜:
89/392/EOK, 89/336/EOK, 73/23/EOK, EN 61029,
EN 55104, EN 55014, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
∞ÓÒÙ·ÙÔ fiÚÈÔ Ë¯ËÙÈ΋˜ ›ÂÛ˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ
√‰ËÁ›Â˜ 86/188/EOK & 89/392/EOK, ̤ÙÚËÛË
ηٿ DIN 45635:
LpA (˯ËÙÈ΋ ›ÂÛË)
dB(A)*
LWA (·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË) dB(A)
DW875
100,6
108,6
* ÛÙÔ ·˘Ù› ÙÔ˘ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹
§¿‚ÂÙ ٷ ÂӉ‰ÂÈÁ̤ӷ ̤ÙÚ·
ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÛÂ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ë
·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ›ÂÛË ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù·
85 dB(A).
√ ÛÙ·ıÌÈṲ̂ÓÔ˜ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi˜ ̤ÛÔ˜ fiÚÔ˜
ÂÈÙ¿¯˘ÓÛ˘ ηٿ DIN 45675:
DW875
∞ÛÊ¿ÏÂȘ:
ªË¯·Ó‹Ì·Ù· 230 V
1,99 m/s2
10 A
™ÙȘ ·ÚÔ‡Û˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ù·
·ÎfiÏÔ˘ı· ۇ̂ÔÏ·:
¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ÚÔ˚fiÓÙˆÓ
Horst Großmann
™˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ‹
ı·Ó¿ÙÔ˘ ‹ ‚Ï¿‚˘ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ ÛÂ
ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ÙËÚËıÔ‡Ó ÔÈ
Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜.
™˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ ËÏÂÎÙÚÈ΋ Ù¿ÛË.
57
DEWALT, Idstein, °ÂÚÌ·ÓÈ·
el - 1
∂§§∏¡π∫∞
√‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜
√Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Ú¤ÂÈ
Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ¿ÓÙÔÙ ˘fi„Ë ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜
·ÛÊ·Ï›·˜ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÛÙË ¯ÒÚ· Û·˜
ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÊ¢¯ı› Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜
˘ÚηÁÈ¿˜, ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·˜ Î·È ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
¶ÚÈÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‰È·‚¿ÛÙÂ
ÚÔÛÂÎÙÈο ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ Ô‰ËÁ›Â˜ Î·È Ê˘Ï¿ÍÙÂ
Ù˜ ηϿ.
1 ¢È·ÙËÚ›Ù ηı·Úfi ÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜
∞ηٿÛÙ·ÙÔÈ ¯ÒÚÔÈ Î·È ¿ÁÎÔÈ ÂÁ΢ÌÔÓÔ‡Ó
ΛӉ˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
2 §¿‚ÂÙ ˘‘ fi„Ë ÙȘ ÂȉڿÛÂȘ ÙÔ˘
ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜
ªËÓ ÂÎı¤ÙÂÙ ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Û ˘ÁÚ·Û›·.
ºÚÔÓÙ›ÛÙ ÁÈ· ÙÔÓ Î·Ïfi ʈÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘
ÂÚÁ·Û›·˜ Û·˜. ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ËÏÂÎÙÚÈο
ÂÚÁ·Ï›· ÎÔÓÙ¿ Û ‡ÊÏÂÎÙ· ˘ÁÚ¿ Î·È ·¤ÚÈ·.
3 ¶ÚÔÛٷ٢ı›Ù ·fi ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·
∞ÔʇÁÂÙ ÙËÓ Â·Ê‹ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÌÂ
ÁÂȈ̤Ó˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ (.¯. ۈϋÓ˜, ÛÒÌ·Ù·
ıÂÚÌ¿ÓÛˆ˜, ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ ÎÔ˘˙›Ó˜, „˘Á›·
ÎÏ.).
™Â Û˘Óı‹Î˜, ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋˜ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛ˘ (.¯.
Û ‡„ËÏ‹ ˘ÁÚ·Û›·, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÂÙ·ÏÏÈ΋˜
ÛÎfiÓ˘ ÎÏ). ÌÔÚ› Ó· ·˘ÍËı› Ë ËÏÂÎÙÚÈ΋
·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ì ÙËÓ ·ÚÂÌ‚ÔÏ‹ ÂÓfi˜
ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ‹ ·ÔÌfiÓˆÛ˘ ‹ ÂÓfi˜ ‰È·ÎfiÙË
ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ú‡̷ ‰È·Ê˘Á‹˜ (FI).
4 ∫ڷٿ٠ٷ ·È‰È¿ Û ·fiÛÙ·ÛË
ªËÓ ·Ê‹ÓÂÙ ¿ÏÏ· ÚfiÛˆ· Ó· ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‹ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘.
∞ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ¤ Ù· ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜.
5 ∫·ÏÒ‰ÈÔ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘ ÁÈ· ¯Ú‹ÛË ÛÂ
Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜
ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜
¯ÒÚÔ˘˜ ÌfiÓÔ Ì ηÏ҉ȷ Ô˘ Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏ·
ÁÈ· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi Î·È Ê¤ÚÔ˘Ó Û¯ÂÙÈ΋
Û‹Ì·ÓÛË.
6 º˘Ï¿ÁÂÙ ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ Û ·ÛʷϤ˜ ̤ÚÔ˜
∏ÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Ô˘ ‰ÂÓ
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ú¤ÂÈ Ó· Ê˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÂ
ÛÙÂÁÓÔ‡˜, ÎÏÂÈÛÙÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜, Ì·ÎÚÈ¿ ·fi
·È‰È¿.
7 ºÔÚ¿Ù ٷ ηٿÏÏËÏ· ÚÔ‡¯· ÂÚÁ·Û›·˜
ªË ÊÔÚ¿Ù ʷډȿ ÚÔ‡¯· ‹ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·.
À¿Ú¯ÂÈ Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· È·ÛÙÔ‡Ó ÛÂ
ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· ̤ÚË Ì˯·ÓÒÓ. °È· ˘·›ıÚȘ
el - 2
ÂÚÁ·Û›Â˜ Û˘ÓÈÛÙÒÓÙ·È Ï·ÛÙȯ¤ÓÈ· Á¿ÓÙÈ· ηÈ
˘Ô‰‹Ì·Ù· Ô˘ ‰Â ÁÏÈÛÙÚÔ‡Ó. E¿Ó ¤¯ÂÙÂ
Ì·ÎÚÈ¿ Ì·ÏÏÈ¿ ÊÔÚ¿Ù ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ‰È¯Ù¿ÎÈ.
8 ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÚÔÛٷ٢ÙÈο Á˘·ÏÈ¿
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ, Â›Û˘, ·Ó·Ó¢ÛÙÈΤ˜
Ì¿ÛΘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘
‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛÎfiÓË ‹ ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓ· ۈ̷ٛ‰È·.
9 §·Ì‚¿ÓÂÙ ˘‘ fi„Ë Ù· ·ÓÒٷٷ fiÚÈ· ıÔÚ‡‚Ô˘
§¿‚ÂÙ ηٿÏÏËÏ· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›·
Ù˘ ·ÎÔ‹˜ Û·˜ Â¿Ó Ô ÚÔηÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ ıfiÚ˘‚Ô˜
˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù· 85 dB(A).
10 ™ÙËÚ›ÍÙ Ì ·ÛÊ·Ï‹ ÙÚfiÔ ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ
ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÁ¿˙ÂÛÙÂ.
EϤÁ¯ÂÙ ¿ÓÙÔÙÂ Â¿Ó ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÛÙÔ
ÔÔ›Ô ÂÚÁ¿˙ÂÛÙÂ Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏ·
ÛÙÂÚˆ̤ÓÔ.
11 ∞ÔʇÁÂÙ ÙËÓ ˘ÂÚÊfiÚÙÈÛË ÙÔ˘
Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜.
ÀÂÚ‚ÔÏÈ΋ ›ÂÛË ÛÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÛÙÔ ÔÔ›Ô
ÂÚÁ¿˙ÂÛÙ ÌÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÂÈ
˘ÂÚÊfiÚÙÈÛË ÙÔ˘ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜. ∆Ô ÂÚÁ·Ï›Ô
ı· οÓÂÈ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ ηχÙÂÚ· ηÈ
·ÛʷϤÛÙÂÚ· Ì ÙÔÓ Ú˘ıÌfi ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô
ÚÔÔÚ›˙ÂÙ·È.
12 ¶ÚÔÛÔ¯‹!
ªË ¯·Ï·ÚÒÓÂÙ ‹ ·Ê·ÈÚ›Ù ÙÔÓ
ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·.
13 ¡· ›ÛÙ ¿ÓÙ· ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ›
¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Û·˜. EÓÂÚÁ›ÙÂ
ÏÔÁÈο. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô fiÙ·Ó
›ÛÙ ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓÔ˜.
14 µÁ¿˙ÂÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ·fi ÙËÓ Ú›˙·
√Ù·Ó ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Î·È Î·Ù¿
ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ‹ ·ÏÏ·Á‹ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ, ‚Á¿ÏÙÂ
ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ·fi ÙËÓ Ú›˙· Î·È ÂÚÈ̤ÓÂÙÂ
¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ·ÎÈÓËÙÔÔÈËı› ÙÂÏ›ˆ˜.
15 ∞ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ ·fi ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Ù· ÎÏÂȉȿ
Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛ‹ ÙÔ˘
¶ÚÈÓ ‚¿ÏÂÙ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô,
‚‚·Èˆı›Ù ¿ÓÙ· fiÙÈ ¤¯ÂÙ ‚Á¿ÏÂÈ ·fi ·˘Ùfi
Ù· ÎÏÂȉȿ Ù˘ Ú‡ıÌÈÛ‹˜ ÙÔ˘.
16 ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÛˆÛÙfi ÂÚÁ·Ï›Ô
∏ ÂӉ‰ÂÈÁ̤ÓË ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÂ
·˘Ù¤˜ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜. E¿Ó ¤¯ÂÙÂ
·ÌÊÈ‚Ôϛ˜ ·ÔÙ·ı›Ù ÛÙËÓ DEWALT. ªË
¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÂÚÁ·Ï›· ¯·ÌËÏ‹˜ ÈÛ¯‡Ô˜ ‹
ÚÔÛı‹Î˜ ÁÈ· ‚·ÚȤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜. ∆Ô ÂÚÁ·Ï›Ô
Û·˜ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÂÈÙ˘¯¤ÛÙÂÚ· ηÈ
·ÛʷϤÛÙÂÚ· Â¿Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Û‡Ìʈӷ ÌÂ
58
∂§§∏¡π∫∞
Ù˘ ÚԉȷÁڷʤ˜ ÙÔ˘.
¶ÚÔÛÔ¯‹! ∆fiÛÔ Ë ¯Ú‹ÛË ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ ‹
ÚÔÛıËÎÒÓ fiÛÔ Î·È Ë Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË
ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ Û˘ÓÈÛÙÒÓÙ·È ÛÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜
·˘Ù¤˜ ÂÁ΢ÌÔÓ› ΛӉ˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
17 ªË οÓÂÙ η΋ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ηψ‰›Ô˘
ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ·ÚÔ¯‹˜ ÁÈ· Ó·
ÙÚ·‚‹ÍÂÙ ÙÔ ÊȘ ·fi ÙËÓ Ú›˙·. º˘Ï¿ÍÙ ÙÔ
ηÏÒ‰ÈÔ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ı¤ÚÌ·ÓÛË, Ï¿‰È· ηÈ
ÎÔÊÙÂÚ¤˜ ÁˆÓ›Â˜.
18 ™˘ÓÙËÚ›Ù ÂÈÌÂÏÒ˜ Ù· ÂÚÁ·Ï›· Û·˜
¢È·ÙËÚ›Ù ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ ÎÔÊÙÂÚ¿ ηÈ
ηı·Ú¿ ÒÛÙ ӷ ›ÛÙ Û ı¤ÛË Ó· ÂÚÁ¿˙ÂÛÙÂ
ηχÙÂÚ· Î·È ·ÛʷϤÛÙÂÚ·. ∞ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÙȘ
Ô‰ËÁ›Â˜ Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜ Î·È ÙȘ ˘ԉ›ÍÂȘ ÁÈ·
ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ. EϤÁ¯ÂÙ ٷÎÙÈο
ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Î·È, Û ÂÚ›ÙˆÛË ‚Ï¿‚˘, ‰ÒÛÙÂ
ÙÔ ÁÈ· ÂÈÛ΢‹ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜
Ô˘ Â›Ó·È ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ·fi ÙËÓ DEWALT.
EϤÁ¯ÂÙ ÂÚÈÔ‰Èο Ù· ηÏ҉ȷ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘
Î·È ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÙ ٷ Û ÂÚ›ÙˆÛË ‚Ï¿‚˘.
¢È·ÙËÚ›Ù ÙÔ˘˜ ‰È·ÎfiÙ˜ ¯Ú‹Ûˆ˜ ÛÙÂÁÓÔ‡˜
Î·È ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ ÌËÓ Â›Ó·È ÏÂڈ̤ÓÔÈ ·fi
Ï¿‰È Î·È ÁÚ¿ÛÔ.
19 EϤÁ¯ÂÙÂ Â¿Ó ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ¤¯ÂÈ ‚Ï¿‚˜
¶ÚÈÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, ÂϤÁÍÙÂ
ÙÔ ÚÔÛÂÎÙÈο ÁÈ· ÂӉ¯fiÌÂÓ˜ ‚Ï¿‚˜ ÁÈ· Ó·
‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ fiˆ˜ Ú¤ÂÈ.
EϤÁÍÙÂ Â¿Ó Ù· ÎÈÓËÙ¿ ̤ÚË Â›Ó·È ÛˆÛÙ¿
Û˘Ó‰Â‰Â̤ӷ Î·È Â˘ı˘ÁÚ·ÌÌÈṲ̂ӷ, Â¿Ó ‰ÂÓ
¤¯Ô˘Ó Û¿ÛÂÈ ÎÔÌÌ¿ÙÈ·, Â¿Ó Â›Ó·È ÛˆÛÙ¿
Û˘Ó·ÚÌÔÏÔÁË̤ӷ Î·È Â¿Ó ÏËÚÔ‡ÓÙ·È fiϘ ÔÈ
Û˘Óı‹Î˜ ÁÈ· ÙË ÛˆÛÙ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ. ¶ÚÔÛٷ٢ÙÈο ηχÌÌ·Ù· ‹ ¿ÏÏ·
ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¯·Ï¿ÛÂÈ Ú¤ÂÈ Ó·
ÂÈÛ΢¿˙ÔÓÙ·È ‹ Ó· ·ÓÙÈηı›ÛÙ·ÓÙ·È Û‡Ìʈӷ
Ì ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Â¿Ó Ô ‰È·ÎfiÙ˘ Â›Ó·È ¯·Ï·Ṳ̂ÓÔ˜
Î·È ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘ ·fi
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜.
20 EÈÛ΢¿˙ÂÙ ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ ÛÂ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ÏËÚÔ› ÙÔ˘˜
ÈÛ¯‡ÔÓÙ˜ ηÓfiÓ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜. °È· ÙËÓ
·ÔÊ˘Á‹ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ ÁÈ· ÙÔ ¯Ú‹ÛÙË, Ù˘¯fiÓ
ÂÈÛ΢¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È
·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·fi ÂȉÈÎfi Ù¯ÓÈÎfi.
59
EÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘
Û˘Û΢·Û›·˜
™ÙË Û˘Û΢·Û›· ˘¿Ú¯Ô˘Ó:
1 ¢ÈÛÎÔÚ›ÔÓÔ
1 ™ÊÈÁÎÙ‹Ú·˜ Ù·¯Â›·˜ Ú‡ıÌÈÛ˘ ˘ÏÈÎÔ‡
1 ¢›ÛÎÔ˜ ÎÔ‹˜
1 ∫ÏÂȉ›
1 º˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ
1 ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ
• EϤÁÍÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, Ù· ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο Î·È Ù·
ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ‚Ï¿‚˜ Ô˘ ›Ûˆ˜ ¤¯Ô˘Ó
ÚÔÎÏËı› ηٿ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿.
• ∞ÊÈÂÚÒÛÙ ϛÁÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· ‰È·‚¿ÛÂÙÂ Î·È Ó·
ηٷÓÔ‹ÛÂÙ fiÏÔ ÙÔ Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ ÚÈÓ
Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ (ÂÈÎ. ∞)
∆Ô Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi Û·˜ ‰ÈÛÎÔÚ›ÔÓÔ DEWALT
Â›Ó·È ¤Ó· ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ˘„ËÏ‹˜ ·ÎÚ›‚ÂÈ·˜
ÁÈ· (ÁˆÓȷ΋) ÎÔ‹ ¯¿Ï˘‚·, ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘,
Û˘ÓıÂÙÈÎÒÓ ˘ÏÈÎÒÓ Î·È ¤ÙÚ·˜.
1 ¢È·ÎfiÙ˘
2 §·‚‹ ÂϤÁ¯Ô˘
3 §·‚‹ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜
4 ¶ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·˜
5 ∞ÛÊ¿ÏÂÈ· ¿ÍÔÓ·
6 ™ÊÈÁÎÙ‹Ú·˜ Ù·¯Â›·˜ Ú‡ıÌÈÛ˘ ˘ÏÈÎÔ‡
7 ¶ÂÚ›‚ÏËÌ· ÎÈÓËÙ‹Ú·
8 ∞Ï˘Û›‰·
9 ¶¿ÁÎÔ˜ ÎÔ‹˜
∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÌÔÙ¤Ú Â›Ó·È Û¯Â‰È·Ṳ̂ÓÔ Ó·
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û ̛· Î·È ÌfiÓÔ Ù¿ÛË. EϤÁ¯ÂÙÂ
¿ÓÙÔÙ ·Ó Ë Ù¿ÛË ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÂ
·˘Ù‹Ó Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙËÓ ϷΤٷ ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ʤÚÂÈ ‰ÈÏ‹ ÌfiÓˆÛË
ηٿ EN 50144. ∫·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ‰Â
¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·ÏÒ‰ÈÔ Á›ˆÛ˘.
∞ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ηψ‰›Ô˘ ‹ ÙÔ˘
ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹ÙË
√Ù·Ó ·ÓÙÈηıÈÛٿ٠ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ‹ ÙÔ
ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹ÙË, οÓÙ ÙÔ Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ·. EÓ·˜
ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹Ù˘ Ì Á˘ÌÓ¿ ηÏ҉ȷ Â›Ó·È ÂÈΛӉ˘ÓÔ˜
fiÙ·Ó ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È Û ̛· Ú›˙· Ú‡̷ÙÔ˜.
el - 3
∂§§∏¡π∫∞
ÃÚ‹ÛË Î·Ïˆ‰›Ô˘ Â¤ÎÙ·Û˘
E¿Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·ÏÒ‰ÈÔ Â¤ÎÙ·Û˘,
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Â¤ÎÙ·Û˘
ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÚÚÔÊÔ‡ÌÂÓË ËÏÂÎÙÚÈ΋
ÈÛ¯‡ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ (‰Â›Ù ٷ Ù¯ÓÈο
ÛÙÔȯ›·). ∏ ÂÏ¿¯ÈÛÙË ‰È·ÙÔÌ‹ ÙÔ˘ ·ÁˆÁÔ‡ ›ӷÈ
1,5 mm2.
√Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ηÚÔ‡ÏÈ Î·Ïˆ‰›Ô˘, ¿ÓÙ·
ÍÂÙ˘Ï›ÁÂÙ ÙÂÏ›ˆ˜ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ.
™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË Î·È Ú‡ıÌÈÛË
µÁ¿˙ÂÙ ¿ÓÙÔÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙËÓ
Ú›˙· ÚÈÓ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÙ Û ÂÚÁ·Û›Â˜
Û˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛ˘ Î·È Ú‡ıÌÈÛ˘.
∞Ê·›ÚÂÛË Î·È ÙÔÔı¤ÙËÛË ‰›ÛÎÔ˘ ÎÔ‹˜ (Û¯. µ)
¢›ÛÎÔÈ ÎÔ‹˜ Ì Ô‹ 25,4 mm (‚·ÛÈÎfi˜ Ù‡Ô˜)
• ¶È¤ÛÙÂ Î·È ÎÚ·Ù‹ÛÙ ÈÂṲ̂ÓË ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
ÙÔ˘ ¿ÍÔÓ· (5).
• ¶ÂÚÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔÓ ‰›ÛÎÔ ÎÔ‹˜ ÒÛÔ˘ Ó·
·ÛÊ·ÏÈÛÙ›.
• ÃÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ ·Ú¯fiÌÂÓÔ ÎÏÂȉ›,
Í‚ȉÒÛÙ ÙÔ ÌÔ˘ÏfiÓÈ Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛ˘ ‰›ÛÎÔ˘
(10) Î·È ·Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ ÙÂÏ›ˆ˜ Ì ÙËÓ
Â͈ÙÂÚÈ΋ ÊÏ¿ÓÙ˙· Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛ˘ (11).
• EÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ¿ÍÔÓ· (5).
• ∞ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÙ ÙÔÓ ‰›ÛÎÔ ÎÔ‹˜ ηÈ
·ÛÊ·Ï›ÛÙ ÙÔÓ Ì ÙËÓ Â͈ÙÂÚÈ΋ ÊÏ¿ÓÙ˙·
Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛ˘ (11) Î·È ÙÔ ÌÔ˘ÏfiÓÈ
Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛ˘ ‰›ÛÎÔ˘ (10).
™‡ÛÊÈÁÍË ÙÔ˘ ÚÔ˜ ηÙÂÚÁ·Û›· ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘
ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ (ÂÈÎ. ∞)
∆Ô ‰ÈÛÎÔÚ›ÔÓfi Û·˜ DEWALT Â›Ó·È ÂÊԉȷṲ̂ÓÔ
Ì ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· Ù·¯Â›·˜ Û‡ÛÊÈÁ͢ ˘ÏÈÎÔ‡ (6).
™‡ÛÊÈÁÍË ˘ÏÈÎÒÓ Ì ̤ÁÈÛÙÔ Ï¿ÙÔ˜ 110 mm
(ÂÈÎ. C)
• ∆Ú·‚‹ÍÙ ÙÔÓ ÌÔ¯Ïfi (13) ÚÔ˜ ÙËÓ
ηÙ‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ‚¤ÏÔ˘˜ (14).
• ™ÚÒÍÙÂ ÙÔÓ ¿ÍÔÓ· ÙÔ˘ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· (15) ÚÔ˜
Ù· ÂÌÚfi˜ ÒÛÔ˘ Ë ÛÈ·ÁfiÓ· (16) Ó·
·ÎÔ˘Ì‹ÛÂÈ Û¯Â‰fiÓ ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ô˘ Ú¤ÂÈ
Ó· ÎÔ›.
• ¶È¤ÛÙ ÙÔÓ ÌÔ¯Ïfi (13) ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË
ÙÔ˘ ‚¤ÏÔ˘˜ (17) ÒÛÔ˘ Ó· È¿ÛÂÈ Ì ÙÔÓ
¿ÍÔÓ· ÙÔÓ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· (15).
el - 4
• ¶ÂÚÈÛÙÚ¤„Ù ÙË Ï·‚‹ (18) ηٿ ÙË ÊÔÚ¿ ÙˆÓ
‰ÂÈÎÙÒÓ ÙÔ˘ ÚÔÏÔÁÈÔ‡ Î·È ÛÊ›ÍÙ ·ÛÊ·ÏÒ˜ ÙÔ
·ÓÙÈΛÌÂÓÔ.
• °È· Ó· ÂÏ¢ıÂÚÒÛÂÙ ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ,
ÂÚÈÛÙÚ¤„Ù ÙË Ï·‚‹ (18) ·ÓÙ›ıÂÙ· Ì ÙË ÊÔÚ¿
ÙˆÓ ‰ÂÈÎÙÒÓ ÙÔ˘ ÚÔÏÔÁÈÔ‡.
™‡ÛÊÈÁÍË ˘ÏÈÎÒÓ Ì ̤ÁÈÛÙÔ Ï¿ÙÔ˜ 230 mm
(ÂÈÎ. D)
• ÷ϷÚÒÛÙ ٷ ‰‡Ô ÌÔ˘ÏfiÓÈ· (19)
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ ÎÏÂȉ› Ô˘ ·Ú·‰›‰ÂÙ·È
Ì·˙› Ì ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
• ªÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÙ ÙÔ ÊÚ¿ÁÌ· (20) fiÛÔ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È.
• ™Ê›ÍÙ ٷ ‰‡Ô ÌÔ˘ÏfiÓÈ· (19).
√Ù·Ó Îfi‚ÂÙ ˘ÏÈÎfi ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ˘ ‹
ÔÚıÔÁˆÓÈ΋˜ ‰È·ÙÔÌ‹˜, ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙÂ
ÙÔ ˘ÏÈÎfi Ï›ÁÔ ¤ÎÎÂÓÙÚ· ÚÔ˜ ÙÔ ›Ûˆ
̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
ƒ‡ıÌÈÛË Ù˘ ÁˆÓ›·˜ ÎÔ‹˜ (ÂÈÎ. D)
∞˘Ùfi ÙÔ ‰ÈÛÎÔÚ›ÔÓÔ DEWALT ÌÔÚ› Ó·
¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÁÈ· ·ÚÈÛÙÂÚ¤˜ Î·È ‰ÂÍȤ˜ ÎÔ¤˜
̤¯ÚÈ 45°.
• ÷ϷÚÒÛÙ ٷ ‰‡Ô ÌÔ˘ÏfiÓÈ· (19)
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ ÎÏÂȉ› Ô˘ ·Ú·‰›‰ÂÙ·È
Ì·˙› Ì ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔ ÊÚ¿ÁÌ· (20) Ì ÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË
ÁˆÓ›·. √Ù·Ó Á˘Ú›˙ÂÙ ÙÔ ÊÚ¿ÁÌ· ÚÔ˜ ÙËÓ
ηÙ‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ‚¤ÏÔ˘˜ (21), ¢ı˘ÁÚ·ÌÌ›ÛÙÂ
ÙËÓ Îϛ̷η Ì ÙË ‰ÂÍÈ¿ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Û¯ÈÛÌ‹˜
(23). √Ù·Ó Á˘Ú›˙ÂÙ ÙÔ ÊÚ¿ÁÌ· ηٿ ÙËÓ
ηÙ‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ‚¤ÏÔ˘˜ (22), ¢ı˘ÁÚ·ÌÌ›ÛÙÂ
ÙËÓ Îϛ̷η Ì ÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘
Û¯ÈÛÌ‹˜ (23).
• ™Ê›ÍÙ ٷ ‰‡Ô ÌÔ˘ÏfiÓÈ· (19) Î·È ÛÙÂÚÂÒÛÙÂ
·ÛÊ·ÏÒ˜ ÙÔ ÚÔ˜ ηÙÂÚÁ·Û›· ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ.
√‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜
• ∆ËÚ›Ù ¿ÓÙÔÙ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜
·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÈÛ¯‡ÔÓÙ˜
ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜.
• ªËÓ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ›ÂÛË
ÛÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
• ∞ÔʇÁÂÙ ˘ÂÚÊfiÚÙÈÛË. ∞Ó ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ıÂÚÌ·Óı›, ·Ê‹ÛÙ ÙÔ Ó·
‰Ô˘Ï¤„ÂÈ ÁÈ· Ï›Á· ÏÂÙ¿ ¯ˆÚ›˜ ÊÔÚÙ›Ô.
60
∂§§∏¡π∫∞
¶ÚÈÓ ·fi ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·:
• EÁηٷÛÙ‹ÛÙ ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ‰›ÛÎÔ ÎÔ‹˜.
ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠‰›ÛÎÔ˘˜ Ì ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋
ÊıÔÚ¿. ∏ ̤ÁÈÛÙË Ù·¯‡ÙËÙ· ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙË
̤ÁÈÛÙË Ù·¯‡ÙËÙ· ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ ÎÔ‹˜.
• µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ô ‰›ÛÎÔ˜ ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È Î·Ù¿
ÙË ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ‚ÂÏÒÓ ÛÙÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ· Î·È ÙÔ
ÂÚÁ·Ï›Ô.
• ™ÙÂÚÂÒÛÙ ÙÔ ÚÔ˜ ηÙÂÚÁ·Û›· ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ.
∞ÓÔÈÁÌ· Î·È ÎÏ›ÛÈÌÔ Ì ‰È·ÎfiÙË (ÂÈÎ. ∞)
√ ‰È·ÎfiÙ˘ √¡/OFF (1) ÙÔ˘ ¢ÈÛÎÔÚ›ÔÓÔ˘ Û·˜
‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË Ï·‚‹ ÂϤÁ¯Ô˘ (2).
• °È· Ó· ı¤ÛÂÙ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô,
ȤÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ON/OFF.
• ∫Ú·Ù‹ÛÙ ·ÙË̤ÓÔ ÙÔÓ ‰È·ÎfiÙË ON/OFF
ÂÓÒ ÙÚ·‚¿Ù ÚÔ˜ Ù· οو ÙË Ï·‚‹ ÂϤÁ¯Ô˘
(2) ÁÈ· Ó· Îfi„ÂÙ ÙÔ ÚÔ˜ ηÙÂÚÁ·Û›·
·ÓÙÈΛÌÂÓÔ.
• °È· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, ·Ê‹ÛÙ ÙÔ
‰È·ÎfiÙË ON/OFF. ∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ı· Â·Ó¤ÏıÂÈ
·˘ÙÔÌ¿Ùˆ˜ ÛÙË ı¤ÛË ËÚÂÌ›·˜ ÙÔ˘.
ªËÓ ·ÓÔ›ÁÂÙ ‹ ÎÏ›ÓÂÙ Ì ÙÔ
‰È·ÎfiÙË ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, fiÙ·Ó Â›Ó·È ˘fi
ÊÔÚÙ›Ô.
™˘ÓÙ‹ÚËÛË
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ DEWALT ¤¯ÂÈ
ۯ‰ȷÛÙ› ÁÈ· Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÌÂ
ÂÏ¿¯ÈÛÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË. °È· ÙË Û˘Ó¯‹ ηÈ
ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È
ηٿÏÏËÏË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·È Ù·ÎÙÈÎfi ηı¿ÚÈÛÌ·.
§›·ÓÛË
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ‰Â ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È
ÚfiÛıÂÙË Ï›·ÓÛË.
∫·ı¿ÚÈÛÌ·
¢È·ÙËÚ›Ù ÙȘ Ô¤˜ ÂÍ·ÂÚÈÛÌÔ‡ ηı·Ú¤˜ ηÈ
ÛÎÔ˘›˙ÂÙ ٷÎÙÈο ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ì ̷ϷÎfi
‡Ê·ÛÌ·.
¢È¿ıÂÛË ÂÚÁ·Ï›ˆÓ Î·È ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
¶·Ú·‰ÒÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ Û ¤Ó·
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ÛÙ·ıÌfi Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘. √È
Ù¯ÓÈÎÔ› ÙÔ˘ ı· ÌÂÚÈÌÓ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘
ηٿ ÙÚfiÔ Ô˘ ‰ÂÓ ‚Ï¿ÙÂÈ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ.
™˘Ì‚Ô˘Ï¢ı›Ù ÙÔÓ ÚÔÌËıÂ˘Ù‹ Û·˜ ÁÈ·
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ٷ
ηٿÏÏËÏ· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·.
ªÂÙ·ÊÔÚ¿ (ÂÈÎ. A)
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi Û·˜ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô DEWALT ›ӷÈ
ÂÊԉȷṲ̂ÓÔ Ì ÌÈ· ·Ï˘Û›‰· (8) Ë ÔÔ›·
·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û ÎÏÂÈÛÙ‹ ı¤ÛË ÁÈ·
ÌÂÙ·ÊÔÚ¿.
• ÷ÌËÏÒÛÙ ÙÔÓ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· (4) Â¿Óˆ
ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÎÔ‹˜ Î·È ·ÛÊ·Ï›ÛÙ ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û’ ·˘Ù‹ ÙË ı¤ÛË ÂÚÓÒÓÙ·˜ ÙËÓ
·Ï˘Û›‰· ÛÙÔÓ ›ÚÔ.
• ªÂٷʤÚÂÙ ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·Ï›Ô
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙË Ï·‚‹ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜.
• °È· Ó· ÂÏ¢ıÂÚÒÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, ȤÛÙ ÙÔÓ
ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· (4) ÚÔ˜ Ù· οو ¿Óˆ ÛÙÔÓ
¿ÁÎÔ ÎÔ‹˜ (9) Î·È ÂÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙËÓ ·Ï˘Û›‰· (8).
61
el - 5
∂§§∏¡π∫∞
E°°À∏™∏
• 30 ∏ªEƒø¡ E°°À∏™∏ π∫∞¡√¶√π∏∆π∫∏™
∞¶√¢√™∏™ •
E¿Ó ‰ÂÓ Â›ÛÙ Ï‹Úˆ˜ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ ·fi ÙËÓ
·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ Û·˜ DEWALT, ·ÏÒ˜
ÂÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔ ÂÓÙfi˜ 30 ËÌÂÚÒÓ, Ï‹Ú˜
fiˆ˜ ÙÔ ·ÁÔÚ¿Û·ÙÂ, ·fi ÙÔ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ
∫·Ù¿ÛÙËÌ· DEWALT, ÁÈ· Ï‹ÚË ÂÈÛÙÚÔÊ‹
¯ÚËÌ¿ÙˆÓ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË
·ÁÔÚ¿˜.
• E¡√™ E∆√À™ ™Àªµ√§∞π√ °π∞ ¶§∏ƒE™ ™Eƒµπ™ •
E¿Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛÙÂ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ‹ ۤڂȘ ÁÈ· ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ DEWALT, ÂÓÙfi˜ 12 ÌËÓÒÓ ·fi
ÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ‰ˆÚÂ¿Ó ÛÂ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Service. ¶Ú¤ÂÈ
Ó· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË ·ÁÔÚ¿˜.
∏ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË/service ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÚÁ·Û›·
Î·È ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο ÁÈ· Ù· ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›·
DEWALT.
• E¡√™ E∆√À™ ¶§∏ƒ∏™ E°°À∏™∏ •
E¿Ó ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Û·˜ Ù˘ DEWALT ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ
·ÓˆÌ·Ï›· ÔÊÂÈÏfiÌÂÓË Û ÂÏ¿Ùو̷ ÙˆÓ
˘ÏÈÎÒÓ ‹ Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ÂÓÙfi˜ 12 ÌËÓÒÓ ·fi
ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ÂÁÁ˘ÒÌ·ÛÙ ÙË
‰ˆÚÂ¿Ó ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ
ÂÏ·Ùو̷ÙÈÎÒÓ ÌÂÚÒÓ, ‹ ηٿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ì·˜,
ÙË ‰ˆÚÂ¿Ó ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘
ÌÔÓ¿‰·˜ ˘fi ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ:
• ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Î·Î‹ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘
ÚÔ˚fiÓÙÔ˜.
• ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂȯÂÈÚËı› ÂÈÛ΢‹ ·fi ÌË
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ¿ÙÔÌÔ.
• £· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË Ù˘ ËÌÂÚÔÌËÓ›·˜
·ÁÔÚ¿˜.
°È· Ó· ÂÓÙÔ›ÛÂÙ ÙÔ ÏËÛȤÛÙÂÚÔ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Service,
·Ú·Î·Ï›Ûı ӷ ÙËÏÂʈӋÛÂÙ ÛÙÔ
ÏËÛȤÛÙÂÚÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Service Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜
Ì·˜ (‚Ϥ ·Ú·Î¿Ùˆ).
el - 6
62
63
64
Download PDF

advertising