DW708 | DeWalt DW708 MITRE SAW instruction manual

504606-31 CZ/SK - (08/05)
DW708
14
15
16
1
2
13
3
11A
4
12
11
10
5
9
6
7
8
A1
18
17
19
26
20
21
25
22
23
24
A2
2
16
28
10
B
27
C
29 31 30
2
33
7
32 33
D1
37 36 38
34 35
E
26
6
F
D2
3
40
39
34
5
4
37
4
42
36
41
G
H1
11
20
11
43
44
43A
12
45
H3
H2
7
11A
46
23
11
H4
J
19
20
K
L
4
1
47
20
4
5
M2
M1
23
11 49
3
N1
7
M3
N2
A
N3
N4
5
6
O
P1
21
P2
22
R
Q1
Q2
6
POKOSOVÁ PILA S OBOUSTRANNÝM POKOSEM
CZ
DW708
Blahopřejeme!
Popis (obr. A1 a A2)
Zvolili jste si nářadí společnosti DEWALT. Roky zkušeností, důkladný
vývoj výrobků a inovace vytvořily ze společnosti DEWALT jednoho
z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele profesionálního elektrického
nářadí.
Pokosová pila DW708 je určena k profesionálnímu použití a k řezání
dřeva, dřevěných materiálů, hliníku a plastových materiálů.
Pila je schopna bezpečně provádět vysoce kvalitní řezy, úkosy a jiné
speciální úhlové řezy s vysokou přesností.
A1
1 Vypínač ON/OFF (Vypnuto / Zapnuto)
2 Ochranný kryt dolní části pilového kotouče
3 Vodící doraz - pravý
4 Nastavovací prvek úhlu řezu
5 Tlačítko pojistky prvku pro nastavení úhlu
6 Úhlová stupnice
7 Vodící doraz - levý
8 Otvory pro upevnění pily
9 Základna
10 Stabilizátor základny
11 Prvek nastavení náklonu / pokosu pily
11A Doraz nastavení pokosu
12 Šroub dorazu nastavení náklonu
13 Upevňovací klíč pilového kotouče
14 Vodící koleje
15 Adapter odsávání nečistot
16 Tlačítko pojistky
Technické údaje
Napětí
Příkon
Průměr pilového kotouče
Vnitřní průměr pilového kotouče
Max. otáčky pilového kotouče
Pokos (max. polohy)
V
W
mm
mm
min-1
pravý
levý
pravý
levý
Sklon (max. polohy)
Maximální rozměr řezu (výška x šířka)
při 0° náklonu a 0° pokosu
při 45° náklonu a 0° pokosu
při 0° náklonu a 45° levém pokosu
při 0° náklonu a 45° pravém pokosu
Hmotnost
mm
mm
mm
mm
kg
DW708
230
1,600
305
30
4,000
60°
50°
48°
48°
103 x 305
103 x 216
81 x 305
43 x 305
27.0
Upozorňuje na riziko úrazu způsobeného elektrickým proudem.
A2
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Ostré rohy.
Montáž
Pojistky:
230 V
10 A v napájecí síti
V tomto návodu jsou použity následující symboly:
Upozorňuje na riziko poranění, zkrácení životnosti nebo
poškození nářadí v případě nedodržení pokynů uvedených
v tomto návodu.
Před prováděním montáže vždy odpojte nářadí od sítě.
Elektrická bezpečnost
Motor pily a kryty jsou namontované na příslušná místa na základně již
od výrobce.
Elektrický motor pily je určen pouze pro napětí, které je specifikováno
v tomto návodu k obsluze. Před zapojením napájecího kabelu se
přesvědčete, zda je napětí v síti shodné s napětím uvedeném na
specifikačním štíku pily.
Stabilizátor (obr. C)
Pila je vybavena jedním stabilizátorem základny (10).
• Nasuňte stabilizátor do otvorů (27).
• Posunujte stabilizátorem podle potřeby dopředu nebo dozadu, dokud
se nedotkne pracovní plochy.
• Dotáhněte šrouby (28).
Vaše pila DEWALT je vybavena dvojitou izolací v souladu
s normou EN 50144; a proto není nutné pilu uzemnit.
Použití prodlužovacího kabelu
Nikdy nepoužívejte pilu bez stabilizátoru.
Je-li použití prodlužovacího kabelu nutné, použijte pouze schválený typ
kabelu, který je vhodný pro příkon tohoto nářadí (viz technické údaje).
Minimální průřez vodiče je 1,5 mm2.
V případě použití navinovacího kabelu, odviňte vždy celou délku
kabelu.
Upevnění pily na pracovní stůl (obr. A2)
•
Vybalení pily (obr. A1, A2 a B)
Pilu uchopte za držák (9) a vodící lišty (14) a vyjměte ji z ochranného
obalového materiálu. Balení obsahuje:
1 Smontovanou pokosovou pilu
1 Upevňovací klíč pilového kotouče
1 TCT pilový kotouč o průměru 305mm. 60 zubů.
1 Stabilizátor
1 Návod k obsluze
1 Detailní rozkreslení součástí pily
•
•
•
•
Provozní rukojeť
Rukojeť pro přenášení pily
Šroub pro nastavení vodících kolejí
Pojistný prvek vodících kolejí
Nastavovací šroub
Doraz
Prvek nastavení vodících dorazů
Otvor pro uchopení pily
Výřez pro pilový kotouč
Tlačítko zámku hřídele pily
•
Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo k poškození nářadí, jeho
částí nebo příslušenství.
Před použitím pily si důkladně přečtěte návod k obsluze.
Přitlačte držák ramene (17) a vytáhněte pojistný kolík (16), jak je
zobrazeno na obrázku B.
Uvolněte držák a opatrně nadzdvihněte rameno pily až do maximální
výšky.
•
7
Otvory (8) v základně pily, slouží k upevnění pily k pracovnímu
stolu. Dva různé průměry otvorů, umožňují použít různé druhy
upevňovacích šroubů. Podle vašeho uvážení, použijte pro upevnění
pily otvor s průměrem, který nejlépe vyhovuje typu šroubu; Není
nutné použít oba otvory. Dbejte na to, aby byla pila pevně ukotvena
Pro zrychlení upevňovacího procesu a zjednodušení přenášení
pily z místa na místo, je možné pilu trvale upevnit na desku nebo
překližku o síle 12.5 mm nebo více a desku připevnit na pracovní
stůl. V případě přepravy pily na jiné místo, odmontujte desku s pilou
a na pracovním místě desku opět jednoduše upevněte.
Při upevňování pily na desku dbejte na to, aby upevňovací šrouby
neprošly skrz desku / překližku. Spodní strana desky musí být bez
nerovností, aby dokonale přilehla na pracovní stůl. Při upevňování
desky na pracovní stůl, upevněte desku pouze v místech, kde je
přišroubována základna pily na desku. Upevnění na jiných místech,
může narušit bezvadnou funkci pily.
Upevňovací deska a pracovní stůl nebo místo, na kterém bude
pila používána, musí být rovné, abyste zabránili nepřesnostem při
řezání. Pokud není pila dokonale upevněna a dochází ke kývání pily,
vložte pod jednu nožku pily klínek a pilu upevněte tak, aby základna
dokonale seděla na desce nebo na pracovním místě.
Upevnění pilového kotouče (obr. A1, A2, D1 a D2)
Zámek nastavení úhlu řezu/aretační tyč (obr. G)
Pokud lze posouvat se základnou pily při uzamčeném zámku nastavení
úhlu řezu (4), je nutné nastavit zámek nastavení úhlu řezu/aretační tyč
(41).
• Uvolněte nastavovací prvek úhlu řezu (4).
• Šroubovákem (42), dotáhněte zámek nastavení úhlu řezu (41).
Povolte o 1/4 otáčky (doleva).
• Ujistěte se, že nelze s otočným stolem pohybovat, je-li nastavovací
prvek úhlu řezu (4) uzamčen.
Zuby nového pilového kotouče jsou velmi ostré a mohou být
proto velmi nebezpečné.
Uzamkněte nastavovací prvek úhlu řezu (4), vodících kolejí (20)
a prvek nastavení náklonu /pokosu pily (11) (obr. A1 a A2).
•
•
Stiskněte hlavní pojistku (50) a uvolněte ochranný kryt pilového
kotouče (2). Potom nadzdvihněte ochranný kryt kotouče.
Odšroubujte upevňovací šrouby (29) horního krytu (30) a vytočte kryt
nahoru.
Nastavení dorazu pokosového řezu (obr. H1 - H4)
Nikdy nenahrazujte upevňovací šrouby (29), jiným typem
šroubů!
•
Nastavení dorazu pokosového řezu a ukazatele, na hodnotu 0°
(obr. H1 a H2)
• Nastavte pilu do nulové polohy pokosu (obr. H1).
• Zasuňte pilu do konečné, zadní polohy a dotáhněte pojistný zámek
vodících kolejí (20) (obr. H2).
• Úhloměrem (36) nastavte nulový úhel pokosu pilového kotouče (33)
(obr. H1).
Držte kryt v horní poloze, stiskněte pojistku zámku hřídele (26), (obr.
D2) a dodávaným klíčem, povolte upevňovací šroub pilového kotouče
(31) (obr. D1). Upevňovací šroub pilového kotouče má opačný (levý)
závit a povoluje se směrem doprava.
Zámek hřídele použijete následovně. Stiskněte tlačítko tak, jak je
znázorněno na obrázku a hřídelí otáčejte dokud zámek hřídele
nezaskočí. Při odšroubovávání upevňovacího šroubu, držte
stisknuté tlačítko zámku hřídele.(obr. D2).
•
•
•
•
Nedotýkejte se úhelníkem hrotů ozubení.
Pokud je nutné pilu nastavit, postupujte následovně:
• Povolte prvek nastavení náklonu / pokosu pily (11) (obr. H2).
• Přitlačte na rameno stolu pily ve směru polohy 0°, na dorazu
pokosu.
• Šrouby (43), nastavte pilový kotouč tak, aby svíral se základnou úhel
90°.
• Dotáhněte prvek nastavení náklonu / pokosu pily (11).
• Přesvědčete se, jestli se ukazatel pokosu (44) přesně shoduje
s hodnotou 0° na stupnici.
• Pokud tomu tak není, povolte šrouby (45), nastavte ukazatel na
hodnotu 0° a šrouby opět dotáhněte.
Vysuňte upevňovací šroub (31) a venkovní podložku (32) (obr. D1).
Nasuňte nový pilový kotouč (33) na hřídel. Zuby v dolní části pilového
kotouče musí směřovat k zadní straně pily ( směrem od obsluhující
osoby).
Nasuňte na hřídel venkovní podložku (32).
Otáčením směrem doleva, dotáhněte upevňovací šroub (31). Při
dotahování šroubu (31), držte stisknuté tlačítko zámku hřídele.
Nikdy nestláčejte zámek hřídele pokud se pilový kotouč otáčí.
Nastavení dorazu pokosu na úhel 45° na pravé nebo levé straně
(obr. H2 - H4).
Nejdříve nastavte doraz na hodnotu 0°.
Seřízení
Před prováděním montáže a nastavení, vždy odpojte napájecí
kabel od zásuvky el. sítě.
-
Nastavení dorazu na úhel 45°. Levá strana.
• Povolte prvek nastavení pokosu pily (11) a natočte pilu směrem
doleva. (obr. H3).
• Pokud ukazatel pokosu (44) neukazuje přesně úhel 45°, otočte
šroubem (12) na levé straně, dokud ukazatel neukazuje na
hodnotu 45° (obr. H2).
-
Nastavení dorazu na úhel 45°. Pravá strana.
• Stiskněte tlačítko dorazu nastavení pokosu (11A) a natočte pilu
směrem doprava (obr. H4).
• Pokud ukazatel pokosu neukazuje přesně úhel 45°, otočte
šroubem (43A) na pravé straně, dokud ukazatel neukazuje na
hodnotu 45° (obr. H3).
Vaše pila byla přesně nastavena již ve výrobě. Pokud je nutné provést
opětovné seřízení díky dopravě a přenášení, nebo z jiného důvodu, řiďte
se při seřizování vaší pily následujícími kroky. Jakmile jednou pilu seřídíte,
mělo by toto přesné nastavení zůstat zachováno.
Kontrola a nastavení vodících dorazů a pilového kotouče (obr. E)
• Povolte nastavovací prvek úhlu řezu (4) a nadzdvihněte tlačítko
nastavení úhlu řezu (5) a uvolněte stůl pily s úhlovou stupnicí a se
zářezem pro pilový kotouč (34).
• Posuňte celý stůl tak, aby se ukazatel nastavení shodoval s hodnotou
0° na úhlové stupnici. Nedotahujte nastavovací prvek (4).
• Snižte rameno pily tak, aby pilový kotouč zapadl do zářezu v dolní
části stolu / suportu.
• Položte úhloměr (36) proti dolní části (37) na vodícím dorazu (7) a
naproti pilového kotouče (33).
Nastavení vodících dorazů (obr. A1 a J)
Vodící dorazy (3) a (7) mohou být nastaveny podle potřeby tak, aby při
řezání pokosových řezů mohla pila volně procházet. Dorazy lze nastavit
až na úhel 48°.
• Povolte nastavovací šroub (23) a nastavte vodící doraz do požadované polohy.(fig. J).
• Bez zapínání pily zkontrolujte jestli pila volně prochází. Seřiďte vodící
doraz tak, aby byl co nejblíže pilovému kotouči a byla tak zajištěna
maximální podpěra při vedení obrobku.
• Dotáhněte nastavovací šroub (23).
• Po ukončení řezu, vraťte vodící dorazy zpět do původní polohy.
Nedotýkejte se úhelníkem hrotů ozubení.
Pokud je nutné pilu nastavit, postupujte následovně:
• Povolte čtyři šrouby (38) a posuňte stůl s úhlovou stupnicí (34)
směrem doprava nebo doleva tak, aby pilový kotouč a vodící doraz
svíraly úhel (90°), měřeno úhloměrem.
• Dotáhněte šrouby (38). V této části nevěnujte pozornost odečítání
ukazatele pokosu.
Při naklonění pily doprava, je v některých případech nutné,
demontovat pravý vodící doraz (3) (obr. A1)
Nastavení ukazatele úhlu řezu (obr. F)
•
•
•
•
•
Povolte nastavovací prvek úhlu řezu a nadzdvihněte tlačítko
nastavení úhlu řezu. Tím uvolníte stůl pily s úhlovou stupnicí a se
zářezem pro pilový kotouč (34).
Posuňte rameno stolu (39) tak, aby se ukazatel úhlu řezu shodoval
s hodnotou 0° na stupnici.
Při uvolněném tlačítku nastavení úhlu, posuňte rameno stolu za
hodnotu 0° a rameno automaticky „zapadne“ do nulové polohy.
Sledujte ukazatel úhlu řezu (39) a stupnici (6). Pokud se ukazatel
úhlu řezu přesně neshoduje s hodnotou 0°, jemně jej posuňte tak,
aby se shodoval s nulovou hodnotou na stupnici.
Opět dotáhněte šrouby (40).
Nastavení vodících kolejí (obr. K)
•
•
Pravidelně kontrolujte vodící koleje. Musí být čisté.
Přejete-li si zmenšit vůli vodících kolejí, otáčejte šrouby (19) doprava,
za stálého posouvání pilou dopředu a dozadu.
Pokyny pro obsluhu
Vždy dodržujte bezpečnostní předpisy a platná nařízení. Uživatelé
ve Velké Británii jsou povinní dodržovat nařízení a ustanovení
popsaná v „Woodworking machines regulations 1974”.
8
ramene pily, počkejte až se pila úplně zastaví. Pokud dochází
ke třepení zadní části řezu, nalepte na obrobek v místě řezu
lepící pásku. Proveďte řez přes lepící pásku a po skončení řezu
pásku opatrně odlepte.
Před zahájením provozu:
• Ujistěte se, zda byly správně namontovány ochranné kryty. Ochranný
kryt pilového kotouče musí být v uzavřené poloze.
• Zkontrolujte, zda se pilový kotouč otáčí ve směru, který odpovídá
šipkám na použitém kotouči.
Postoj a poloha rukou při řezání
Vypnutí a zapnutí pily. Poloha vypínače ON a OFF (obr. L)
•
•
•
Správná poloha rukou a správný postoj usnadňuje práci, zpřesňuje řezání
a zvyšuje kvalitu řezu.
• Nikdy nepokládejte ruce do blízkosti řezu.
• Mezi rukama a pilovým kotoučem udržujte bezpečnou vzdálenost,
alespoň 150 mm.
• Obrobek pevně držte a opírejte o vodící doraz. Ruce udržujte
v bezpečné vzdálenosti a poloze, dokud není pila vypnuta a pilový
kotouč se zcela nezastavil.
• Bez zapnutí pily a před vlastním provedením řezu, vždy zkontrolujte
dráhu pily. Ujistěte se, že pila volně prochází mezi vodícími dorazy.
• Při práci ruce nepřekřižujte.
• Stůjte bezpečně na podlaze oběma nohama. Udržujte rovnováhu.
• Při pohybu ramena pily směrem doprava nebo doleva, pohybujte
tělem ve stejném směru jako rameno pily. Stůjte bezpečně na pravé
nebo levé straně pily.
• Při řezání podle rysky, sledujte rysku na dílci ve výřezech na
ochranném krytu.
Chcete-li nářadí spustit, stiskněte spínač (1).
Po uvolnění spínače se pila automaticky zastaví.
Vypínač nelze uzamknout v poloze ON. Vypínač je možné uzamknout
visacím zámkem v poloze OFF (Vypnuto). Otvor (47) je pro visací
zámek.
Základní řezy (obr. A1, A2, M1 - M3)
Svislý přímý řez (obr. A1 a A2)
• Povolte nastavovací prvek úhlu řezu (4) a stiskněte tlačítko pojistky
(5).
• Za stálého držení pojistky, nastavte stůl do polohy 0° a dotáhněte
prvek nastavení úhlu řezu (4).
• Opřete dřevěný dílec o vodící dorazy (3) a (7).
• Uchopte rukojeť ramena pily a stiskněte pojistné tlačítko pily (50).
• Je-li dotažen pojistný prvek vodících kolejí, přepněte spínač do polohy
ON (Zapnuto).
• Postupně snižujte pilu a proveďte řez. Pro dokončení řezu a úplné
oddělení materiálu je nutné, aby pilový kotouč skončil až v zářezu
v pracovním stolu (25).
• Po skončení řezu, uvolněte spínač, počkejte až se pilový kotouč
zastaví a zdvihněte rameno pily až do konečné horní polohy.
Upevnění obrobku (obr. M3)
Vždy používejte upevňovacích svorek při řezání měkkých, lehkých
kovů.
• Je-li to možné, upevněte obrobek k základně pily.
• Používejte svorku (49) (DE7082), která je speciálně určena pro použití
s vaší pilou. (svorku možno zakoupit u autorizovaného dealera).
Upevněte obrobek k vodícímu dorazu. Obrobek je možno upevnit
na kteroukoli stranu pily; svorku upevněte na rovný povrch vodícího
dorazu.
Jestli-že je obrobek větší než 50 x 100 mm (obr. M1)
Vodící koleje umožňují řezání větších dílců směrem zpět.
• Povolte pojistný prvek vodících kolejí (20).
• Vytáhněte pilu směrem k sobě, snižte rameno pily tak, aby se pila
dotýkala dílce a zatlačte pilu směrem od sebe dozadu a dokončete
řez.
• Pokračujte výše uvedeným postupem.
Při řezání malých obrobků, vždy používejte pro upevnění
svorek.
Podpěra dlouhých obrobků.
Svislý pokosový řez (obr. M2)
•
•
•
•
•
•
Povolte nastavovací šrouby vodících dorazů a nastavte požadovaný
úhell řezu.
Povolte nastavovací prvek úhlu řezu (4) a stiskněte tlačítko pojistky
(5). Posuňte hlavu pily směrem doleva nebo doprava.
Před vlastním řezáním se vždy ujistěte, že je nastavovací prvek úhlu
řezu (4) bezpečně uzamčen.
Dále pokračujte způsobem popsaným pro svislý přímý příčný řez.
Řezání rámů na obrazy, dřevěných kazet a jiných výrobků o čtyřech
stranách (obr. N1 - N4)
Šikmé řezy (obr. M3, H2 a H4)
•
•
•
Dlouhé obrobky je nutno vždy před řezáním podložit a upevnit.
Používejte prodlužovací podpěru pro dlouhé dílce (DE7080) pro
prodloužení stolu pily (podpěru možno zakoupit u autorizovaného
dealera). Vždy používejte dostupné podpěry na podepření a upevnění
dlouhých obrobků, abyste zabránily pádu obrobku nebo úrazu.
Tvarové lišty a rámy
Před řezáním tvarových obkládacích lišt a rámů, si nejdříve vyzkoušejte na
kouscích dřeva způsob řezání, dokud si nejste jisti, že práci bez problémů
zvládnete. Vaše pila je uzpůsobená pro řezání šikmých a pokosových
spojovacích řezů jak je zobrazeno na obr. N1. Tento spojovací řez byl
proveden po nastavení pily pro šikmé řezy.
Povolte nastavovací šrouby dorazů (23) a nastavte vodící dorazy (3)
a (7). Povolte prvek nastavení pokosu pily (11) a nastavte požadovaný
úhel úkosu.
Dotáhněte prvek nastavení náklonu / pokosu pily (11).
Pokud si přejete provádět řez s pravým pokosem, stiskněte tlačítko
dorazu pokosu (11A).
Nastavení šikmých řezů.
Úhel sklonu řezu je nastaven na 45°. Výsledný spoj svírá úhel 90°.
Rameno úhlu řezu je nastaveno a uzamčeno v nulové poloze. Řezaný
kus je položen širší stranou na stůl pily a užší stranou se opírá o vodící
doraz.
Řez se sklonem 48° - levý (obr. H2 a H3)
Přejete-li si nastavit úhel sklonu větší než 45°, musíte nejdříve nastavit
doraz úkosu.
• Povolte prvek nastavení sklonu pily (11) a natočte pilu směrem
doleva.
• Šroubem (12), nastavte ukazatel (44) na hodnotu požadovaného
úhlu (maximálně 48°).
Nastavení pokosových řezů
Stejný řez může být proveden po nastavení pily na provádění pokosových
řezů. Řezaný kus se v tomto případě opírá širší stranou o vodící
doraz.
Obrázky N1 a N2 platí pro projekty / výrobky o čtyřech stranách. Při
spojování výrobků o více stranách je třeba změnit nastavení úhlu nebo
sklonu řezu. Následující tabulka ukazuje velikost úhlů pro různé výrobky
o různém počtu stran za předpokladu, že jsou všechny strany stejné. Pro
výrobky o jiném počtu stran, které nejsou uvedeny v tabulce, vydělte 180°
počtem stran a zjistíte hodnotu nastavení úhlu nebo sklonu pily.
Řez se sklonem 48° - pravý (obr. H2 - H4)
Přejete-li si nastavit úhel sklonu větší než 45°, musíte nejdříve nastavit
doraz úkosu.
• Stiskněte tlačítko dorazu nastavení sklonu (11A) a natočte pilu
směrem doprava.
• Šroubem (43A), nastavte ukazatel (44) na hodnotu požadovaného
úhlu (maximálně 48°).
Kvalita řezu
Počet stran
4
5
6
7
8
9
10
Kvalita a čistota řezu závisí na mnoha faktorech a na řezaném materiálu.
Nejvyšší kvalitu řezu (řezání tvarových obkládacích prvků) dosáhnete při
použití karbidového kotouče se 60 zuby. Stejnoměrný a pomalý posuv
pily při řezání, rovněž zvyšuje kvalitu řezu.
Dbejte na to, aby se materiál během řezání nechvěl nebo aby
se nepohyboval; obrobek vždy řádně upevněte. Před zdvihnutím
9
Úhel nebo sklon
45°
36°
30°
25.7°
22.5°
20°
18°
Složené řezy (obr. N3 a N4)
nastavení úhlu řezu. V našem případě má nejbližší ryska hodnotu 25°.
Obr. P2 zobrazuje konečné nastavení hodnoty 241/2° - pravý úhel.
Složené řezy jsou prováděny po nastavení obou úhlů. Úhlu řezu a úhlu
sklonu. Tyto řezy se používají pro spojování dílců, které mají různě
nakloněné strany, jak je zobrazeno na obr. N3.
Posouvání stupnice při nastavení pravého úhlu:
- posunutím stupnice směrem doprava, zvětšete úhel nastavení tak,
až se střední ryska na vernierové stupnici, kryje s nejbližší hodnotou
úhlu na klasické stupnici.
- posunutím stupnice směrem doleva, zmenšete úhel nastavení tak,
až se střední ryska na vernierové stupnici, kryje s nejbližší hodnotou
úhlu na klasické stupnici.
Pokud nejsou všechny úhly na řezaných kusech stejné,
zkontrolujte jestli nedošlo k uvolnění nastavovacích prvků.
•
•
0
5
15
20
25
30
35
40
50
55
45
35
40
VÝROBEK
O 6 STRANÁCH
30
65
75
30
35
70
85
80
25
20
45
65
70
50
25
20
40
55
60
20
75
85
55
60
25
80
35
50
15
45
NASTAVTE TENTO ÚHEL ŘEZU NA PILE
35
30
15
25
35
10
15
30
40
30
VÝROBEK
O 8 STRANÁCH
20
25
15
10
10
5
10
15
10
20
5
5
5
5
0
10
15
20
5
25
30
35
40
Řezání podlahových obkladových lišt (obr. Q1 - Q4)
Vertikální poloha
• Před provedením jakéhokoliv řezu, si zkuste řez nejdříve nanečisto,
bez zapnuté pily.
Rovné 90° řezy (obr. Q1)
• Položte lištu na stůl pily, jak je zobrazeno na obr. Q1.
• Zapněte pilu, počkejte až pilový kotouč dosáhne maximální rychlosti
a stejnoměrným spuštěním ramena pily proveďte řez.
45
60
40
40
ČTVERCOVÝ
VÝROBEK
65
80
10
Posouvání stupnice při nastavení levého úhlu:
- posunutím stupnice směrem doleva, zvětšete úhel nastavení tak, až
se střední ryska na vernierové stupnici, kryje s nejbližší hodnotou
úhlu na klasické stupnici.
- posunutím stupnice směrem doprava, zmenšete úhel nastavení tak,
až se střední ryska na vernierové stupnici, kryje s nejbližší hodnotou
úhlu na klasické stupnici.
ÚHEL JEDNOTLIVÝCH DÍLCŮ / STRAN VÝROBKU (ÚHEL „A“)
85
45
75
•
Níže uvedená tabulka vám pomůže při volbě správného nastavení
úhlů a sklonů u nejběžnějších kombinovaných úhlových řezů.
Nejdříve zvolte požadovaný úhel dílce “A” (obr. N4). Potom odečtěte
výsledný úhel na správném oblouku v tabulce. Z tohoto bodu hledejte
v tabulce přímo dole přesný úhel sklonu a přímo napříč naleznete
přesný pokos.
Nastavte vaši pilu na předepsané úhly a proveďte několik zkušebních
řezů.
Zkuste si, zda budou k sobě jednotlivé díly lícovat.
Příklad: Pro zhotovení výrobku o čtyřech stranách s venkovním úhlem
25° (úhel “A”) (obr. N4), použijte horní oblouk v tabulce. Na oblouku
najděte hodnotu úhlu 25°. Sledujte na každé straně vodorovnou
různoběžku a dostanete nastavení pokosu pily (23°). Obdobným
způsobem sledováním svislé různoběžky nahoře či dole dostanete
nastavení úhlu sklonu pily (40°). Vždy udělejte několik řezů na
odřezcích pro kontrolu nastavení pily.
70
•
45° řezy (obr. Q2)
• Položte lištu na stůl pily, jak je zobrazeno na obr. Q2.
• Všechny řezy podlahových lišt provádějte tak, že zadní strana lišty
je opřena o vodící doraz a spodní strana lišty je opřena o stůl pily.
Vnitřní kout
- Levý bok
• 45° řez - levý.
• Uschovejte levý bok řezu.
- Pravý bok
• 45° řez - pravý.
• Uschovejte pravý bok řezu.
Vnější roh
- Levý bok
• 45° řez - pravý.
• Uschovejte levý bok řezu.
- Pravý bok
• 45° řez - levý.
• Uschovejte pravý bok řezu.
45
NASTAVTE TENTO ÚHEL SKLONU NA PILE
Horizontální poloha. Použití sklonu (obr. M3)
Dvojitá úhlová stupnice (obr. O)
Další možný způsob provedení řezu, je při nastavení úhlu řezu na hodnotu
0° a nastavení úkosu na hodnotu 45°. Všechny řezy jsou provedeny tak,
že zadní strana lišty listy leží celou plochou na stole pily obr. M3.
Pro rychlejší nastavení úhlů je stupnice dvojitá jak je zobrazeno na
obrázku O. Jedna stupnice obsahuje 0° a je platná pro nastavení, je-li
pilový kotouč v pravém úhlu k základně.
Této hodnotě odpovídá hodnota úhlu 90° na protější stupnici. Stupnice
obsahující 0° (tlustě tištěná čísla blíže okraji) je používána pro výpočet
úhlů. Pro výpočet úhlu, rozdělte číslo 180° počtem stran výrobku. Viz
předchozí tabulka. 90° stupnice (stupnice s menšími čísly) je používána,
je-li úhel rohu výrobku měřen úhloměrem. Například, pokud změříte
úhel rohu osmistranné krabice, naměříte hodnotu úhlu 135°. Rozdělte
naměřené číslo dvěma a dostanete hodnotu nastavení úhlu řezu na
pile. Správný úhel nastavení řezu je tedy 671/2. Nastavte tuto hodnotu
na 90° stupnici.
Vnitřní kout
- Levý bok
• Lištu položte horní stranou oproti vodítku.
• Uschovejte levý bok řezu.
- Pravý bok
• Lištu položte spodní stranou oproti vodítku.
• Uschovejte levý bok řezu.
Vnější roh
- Levý bok
• Lištu položte spodní stranou oproti vodítku.
• Uschovejte pravý bok řezu.
- Pravý bok
• Lištu položte horní stranou oproti vodítku.
• Uschovejte pravý bok řezu.
Vernierova stupnice (obr. P1 - P3)
Pila je vybavena vernierovou stupnicí, zvyšující přesnost nastavení úhlů
řezu. Pro přesná nastavení úhlů (1/4°, 1/2°, 3/4°), použijte vernierovu
stupnici pro nastavení hodnot 1/2° (15 minut). Při používání vernierové
stupnice se řiďte následujícími pokyny.
Příklad. Nastavte úhel řezu na hodnotu 241/2° doprava.
• Vypněte pilu
• Nastavte úhel na nejbližší celou hodnotu stupně. Prostřední ryska
na vernierové stupnici se musí shodovat se ryskou označující celou
hodnotu stupně na stupnici (obr. P1). Důkladně si prohlédněte obr P1;
ukázka nastavení: 24° pravý úhel.
• Pro další, přesnější nastavení 1/2°, přitlačte na zámek stupnice
a opatrně posuňte stupnicí doprava, až dokud se označení 1/2° na
vernierové stupnici kryje s nejbližším ryskou na klasické stupnici
Drážkování (obr. R)
Pila je vybavena drážkovým dorazem (22) a nastavovacím šroubem (21),
umožňující drážkové řezání.
• Překlopte drážkový doraz (22) dopředu, směrem k pilovému
kotouči.
• Nastavovacím šroubem (21) nastavte požadovanou hloubku řezané
drážky.
10
Řezání měkkých, lehkých kovů
ZÁRUKA
Tento způsob řezání je možno použít pro rovné průchozí řezy pod úhlem.
Nedoporučujeme provádět šikmé řezy nebo kombinované řezy, vyžadující
nastavení obou úhlů zároveň. Pila není určena pro řezání železa a jiných
tvrdých kovů.
•
•
•
•
30 DENNÍ ZÁRUKA VÝMĚNY
Pokud nejste zcela spokojeni se zakoupeným nářadím DEWALT a jeho
funkcí, můžete během zkušební periody (30 dní), nářadí s obalem
a veškerým příslušenstvím vrátit autorizovanému prodejci nebo
servisnímu středisku, které se podílí na účasti této testovací a reklamační
záruky, s žádostí o výměnu nářadí nebo o vrácení peněz. Musíte předložit
doklad o zakoupení nářadí.
Vždy používejte upevňovacích svorek při řezání měkkých, lehkých
kovů. Před řezáním se ujistěte, jestli je dílec řádně upevněn.
Pro řezání lehkých kovů, používejte pouze pilové kotouče, určené
pro řezání měkkých lehkých kovů.
Používejte pouze vhodné mazivo ve spreji nebo vosk. Nepoužívejte
chladící a mazací emulze nebo podobné mazací prostředky.
Pro snížení rizika úrazu, způsobené odlétajícími kovovými pilinami,
zapojte mezi pilu a elektrickou zásuvku přepínač FI nebo jistič DI .
1 ROK ZÁRUKA JISTOTY
V případě, že se během 12 měsíců od zakoupení nářadí DEWALT, vyskytne
na nářadí závada, bude tato bezplatně odstraněna autorizovaným
servisním střediskem DEWALT. Musíte předložit doklad o zakoupení
nářadí. Tato bezplatná oprava zahrnuje práci a náhradní součásti.
Nevztahuje se na dodávané příslušenství s nářadím.
FI přepínač musí vyhovovat následujícím specifikacím a požadavkům:
napětí
proud
reakční čas
vypínací proud
1 ROK ZÁRUKA KVALITY
Pokud se v průběhu 12 měsíců od zakoupení nářadí, vyskytne na nářadí
porucha nebo závada v důsledku špatného dílenského provedení nebo v
důsledku použití nekvalitního materiálu, společnost DEWALT se zaručuje
tuto závadu bezplatně odstranit nebo nářadí podle našeho uvážení
vyměnit za nové, pokud byly splněny následující podmínky:
• Nářadí bylo používáno pouze pro účely, ke kterým bylo určeno.
• Opravy na nářadí nebyly prováděný nekvalifikovanou osobou.
• Zákazník má doklad o zakoupení nářadí. Tato rozsáhlá záruka, je
výhoda nabízená společností DEWALT a vysoce převyšuje podmínky
a nařízení popsané v zákoně o ochraně práv zákazníka.
230V
16A
< 15 ms
30 mA
DI jistič musí vyhovovat následujícím specifikacím a požadavkům:
DIN VDE 0661
napětí
proud
vypínací proud
vypnutí všech pólů
PE monitorování
nízkonapěťová propust
230V
16A
30 mA
L+N+PE
Seznam telefonních čísel autorizovaných dealerů a servisních středisek
DEWALT, naleznete na zadní straně tohoto návodu k obsluze.
Prohlášení o shodě
Další podrobnosti týkající se příslušenství získáte u svého značkového
prodejce. Dále tyto specifikace a požadavky zahrnují různé druhy
pilových kotoučů, doplňkové příslušenství (DE7080), nastavitelné délkové
dorazy (DE7051), vertikální svorky (DE7082), korunové dorazy(DE7084)
a prachové vaky (DE7053).
DW708
Společnost DEWALT prohlašuje, že toto elektrické nářadí splňuje
následující bezpečnostní normy a nařízení: 89/392/EEC, 89/336/EEC,
73/23/EEC, EN 61029, EN 55104, EN 55014, EN 61000-3-2 a EN 610003-3.
Přeprava (obr. A1, A2 a B)
Pila je vybavena rukojetí pro pohodlný přenos a transport pily, která se
nachází na horní straně ramena pily (obr.B).
• Před přenášením pily (obr. B), snižte rameno pily dolů a stiskněte
tlačítko pojistky (16) (obr. A1).
• Posuňte stůl nastavení úhlu řezu (4) na hodnotu 60° směrem doprava
a uzamkněte pojistkou. Uzamkněte pojistku vodících kolejí (20) s pilou
v přední poloze, zasuňte vodící dorazy (7) co nevjíce dovnitř pily a
uzamkněte prvek nastavení náklonu / úkosu pily (11) v poloze 0°.
• Při přenášení pily, vždy uchopte pilu za rukojeť (18) a za otvory pro
uchopení (24) (obr. A2).
Chcete-li získat podrobnější informace, kontaktujte prosím DEWALT, na
níže uvedené adrese nebo na adrese, která je uvedena na konci tohoto
návodu.
Hodnota hlučnosti a akustického tlaku je v souladu s normou 86/188/EEC
a 89/392/EEC. Měřeno podle DIN 45635:
89 dB(A)*
LpA (akustický tlak)
102 dB(A)
LWA (akustický výkon)
* u ucha obsluhující osoby
Pokud zvuk překračuje 85 dB(A), proveďte odpovídající opatření na
ochranu sluchu.
Údržba
Nářadí D EWALT je vyrobeno a navrženo tak, aby bez nároků na
velkou údržbu, bezvadně a spolehlivě sloužilo dlouhá léta. Dlouhý
a bezporuchový provoz pily závisí na pravidelném čistění a na používání
správných nástrojů.
Průměrná hodnota zrychlení v souladu s DIN 45675:
TÜV Rheinland
Sicherheit und Umweltschutz GmbH
Am Grauen Stein
D-51105 Köln
Germany
Mazání
Certifikát č. S 9710929 01
Vaše elektrické nářadí nevyžaduje žádné další mazání.
Čištění
Udržujte čisté ventilační drážky a plastový kryt pravidelně čistěte měkkou
tkaninou.
Technický a vývojový ředitel
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Germany
Nepotřebné nářadí a životní prostředí
Nepotřebné nářadí přineste do značkového servisu DEWALT, kde bude
zpracováno tak, aby nedošlo k ohrožení životního prostředí.
11
< 2,5 m/s2
18 Údržba nářadí
Z důvodu bezpečnějšího a výkonnějšího provozu udržujte nářadí
v čistém a v bezvadném technickém stavu. Řiďte se pokyny pro
údržbu a výměnu příslušenství, uvedené v návodu k obsluze.
Pravidelně kontrolujte napájecí kabel. Pokud objevíte poškození,
nechejte kabel opravit nebo vyměnit autorizovaným servisem
DEWALT. Pravidelně tyto kabely prohlížejte a pokud jsou poškozené,
tak je vyměňte. Udržujte všechny ovládací prvky čisté, suché
a neznečistěné oleji či jinými mazivy.
19 Pravidelně nářadí kontrolujte
Před použitím pily, pečlivě zkontrolujte zda není nářadí nebo
jakákoli jeho součást poškozena a že je nářadí schopné vykonat
požadovanou práci. Zkontrolujte vychýlení a uložení pohyblivých
částí, opotřebení jednotlivých částí a další prvky, které mohou
ovlivnit správný chod nářadí. Poškozené ochranné kryty nebo jiné
závady, nechejte neprodleně opravit autorizovaným servisem. Pokud
je vypínač vadný, nářadí nepoužívejte a nechejte vypínač vyměnit
autorizovaným servisem DEWALT.
20 Opravy tohoto nářadí vždy svěřujte mechanikům značkového
servisu DEWALT.
Toto nářadí odpovídá platným bezpečnostním předpisům.
Z bezpečnostního hlediska je nutné, aby bylo zařízení opravováno
výhradně techniky s příslušnou kvalifikací.
Bezpečnostní pokyny
Při používání tohoto nářadí vždy dodržujte platné bezpečnostní
předpisy, abyste snížili riziko vzniku požáru, úrazu elektrickým
proudem nebo osobního poranění. Před provozováním tohoto nářadí
si přečtěte následující bezpečnostní pokyny.
Tyto pokyny uložte na bezpečném místě!
Všeobecné pokyny
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Udržujte pracovní prostor v čistotě.
Nepřehledný a přeplněný pracovní prostor, může být příčinou
úrazu.
Pracujte s rozvahou.
Nářadí nevystavujte vlhkosti.
Zajistěte kvalitní osvětlení pracovní plochy.
Nepoužívejte nářadí v blízkosti hořlavých materiálů, plynů nebo
tekutin.
Ochrana proti úrazu elektrickým proudem.
Zabraňte kontaktu těla s uzemněnými povrchy (např. potrubí,
radiátory, sporáky a chladničky).
Při práci v extrémních podmínkách (například vysoká vlhkost, tvorba
kovových pilin při práci, atd.) může být elektrická bezpečnost zvýšena
vložením izolačního transformátoru nebo ochranného jističe (FI).
Chraňte nářadí před dětmi
Nářadí i prodlužovací kabel držte z dosahu dětí.
Osoby mladší 16 let smí nářadí obsluhovat pouze pod dozorem.
Prodlužovací kabely pro venkovní použití
Používáte-li nářadí venku, používejte pouze prodlužovací kabel
určený pro venkovní použití, který je i takto označen.
Nepoužívané nástroje uskladněte
Není-li nářadí používáno, musí být uskladněno na suchém místě
a musí být také vhodně zabezpečeno, mimo dosah dětí.
Vhodně se oblékejte
Nenoste volný pracovní oděv nebo šperky. Může být zachyceno
pohyblivými částmi. Jestliže pracujete venku, používejte pokud
možno gumové rukavice a neklouzavou obuv. Dlouhé vlasy mohou
být zachyceny pilovým kotoučem. Proto dlouhé vlasy uschovejte pod
vhodnou přikrývku hlavy.
Používejte ochranné brýle
Jestliže se při práci s nářadím práší nebo pokud odlétávají drobné
částečky materiálu, používejte proti prachu ochranný štít nebo
respirátor.
Vyvarujte se maximálnímu akustickému tlaku
Pokud zvuk překračuje 85 dB(A), proveďte odpovídající opatření na
ochranu sluchu.
Pracovní dílec řádně upevněte
Používejte upevňovací svorky nebo svěrák. Práce je tak bezpečnější
a budete mít volné obě ruce.
Při práci mějte všechny potřebné nástroje a nářadí nadosah
Udržujte správný postoj a rovnováhu.
Vyvarujte se nechtěnému spuštění pily
Nepřenášejte nářadí připojené k elektrické síti s prstem na hlavním
vypínači.
Ujistěte se, zda je nářadí při připojování ke zdroji napětí vypnuto.
Buďte ostražití
Při práci myslete a pracujte s rozvahou. Nepoužívejte nářadí jste-li
unavení.
Nářadí odpojte
Jestliže chcete ponechat nářadí bez dozoru, vypněte jej a počkejte,
dokud se zcela nezastaví. Nářadí odpojte v případě že jej nepoužíváte,
před provedením údržby nebo před výměnou příslušenství.
Před prací se přesvědčete, že jste nezapomněli vyjmout z pily
nastavovací a upevňovací nástroje.
Používejte pouze správné příslušenství
Použití tohoto nářadí je popsáno v tomto návodu. Nesnažte se
provádět náročné operace a práce s malými nebo nevhodnými
nástroji. Nářadí používejte pouze pro účely pro které bylo určeno.
Práce je tak bezpečnější a vyvarujete se možným úrazům.
Upozornění! Používání nářadí, nástrojů a příslušenství k jiným
účelům než které jsou uvedeny v tomto návodu k obsluze, může
způsobit poranění obsluhující osoby.
S napájecím kabelem zacházejte opatrně
Při přenášení nikdy nedržte nářadí za napájecí kabel. Při odpojování
napájecího kabelu ze zásuvky el. sítě, uchopte vidlici kabelu a vidlici
vytáhněte ze zásuvky. Netahejte za kabel.
Chraňte napájecí kabel před nadměrným teplem, oleji a ostrými
předměty
Další bezpečnostní pokyny pro pokosové pily
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ujistěte se, zda se pilový kotouč otáčí správným směrem. Dbejte
na to, aby byl kotouč stále ostrý. Nepoužívejte pilové kotouče, které
mají menší nebo větší než doporučený průměr. Parametry pilového
kotouče jsou uvedeny v technických údajích.
Před zahájením jakékoliv činnosti se ujistěte, zda jsou veškeré
uzavírací kliky a přídržné svorky přitaženy.
Pravidelně kontrolujte, zda jsou vzduchové štěrbiny motoru čisté
beze zbytku drti.
Před prováděním jakékoliv údržby, nebo před výměnou pilového
kotouče, odpojte nářadí od elektrického sítě.
Před použitím příslušenství, si přečtěte instruktážní příručku.
Nesprávné použití příslušenství může nářadí poškodit.
Před zahájením řezání počkejte, dokud motor pily nedosáhne
maximálních otáček.
Před zastavením pily, nadzdvihněte pilu nad dílec a potom uvolněte
vypínač.
Nezasouvejte žádné klíny do větráku k přidržení hřídele motoru.
Nikdy nestrkejte ruce do oblasti ostří, pokud je pila pod napětím.
Nepokoušejte se řezat příliš malé kousky.
Nikdy se nepokoušejte pilu rychle zastavit zablokováním čepele
pomocí nářadí nebo jinými prostředky zasunutými oproti čepeli;
takovým způsobem může být způsoben neúmyslně vážný úraz.
Nepoužívejte prasklé nebo poškozené kotouče.
Nepoužívejte žádné brusné kotouče.
Pila není určena k řezání železných materiálů, betonu nebo jiných,
tvrdých neželezných materiálů.
Nikdy nepoužívejte pilu bez ochranného krytu.
Ochranný kryt pily se při poklesu ramena automaticky zdvihne; po
zdvihu ramena se opětovně automaticky nasune na ostří pilového
kotouče. Ochranný kryt je možné ručně zdvihnout, pokud nasazujeme
nebo snímáme pilové kotouče nebo pokud provádíme kontrolu pily.
Nikdy se nesnažte nadzdvihnout ochranný kryt pily, pokud se pilový
kotouč otáčí.
Přední část ochranného krytu je kvůli viditelnosti při řezání opatřena
žaluziemi. I když žaluzie výrazně snižují množství odlétajících zbytků,
v krytě jsou však stále otvory.Proto vždy při práci používejte ochranné
brýle.
Zbytková rizika
Následující rizika jsou typická pro všechny druhy pokosových pil:
- poranění způsobená kontaktem s rotujícími díly
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní předpisy a jsou
používána bezpečnostní zařízení, nemohou být vyloučena jistá zbytková
rizika.
Tato rizika jsou:
- Poškození sluchu.
- Riziko nehody způsobené nekrytými díly otáčejícího se pilového
kotouče.
- Riziko poranění při výměně pilového kotouče.
- Riziko přimáčknutí prstů při manipulaci s ochrannými kryty.
- Zdravotní rizika způsobená vdechováním prachu zvířeného při řezání
dřeva, zejména dubového, bukového a materiálu MDF.
12
13
POKOSOVÁ PÍLA S OBOJSTRANNÝM POKOSOM
SK
DW708
Blahoželáme!
Popis (obr. A1 a A2)
Zvolili ste si náradie spoločnosti DEWALT. Roky skúseností, dôkladný
vývoj výrobkov a inovácia vytvorili zo spoločnosti DEWALT jedného
z najspoľahlivejších partnerov pre používateľov profesionálneho
elektrického náradia.
Pokosová píla DW708 je určená na profesionálne použitie a na rezanie
dreva, drevených materiálov, hliníka a plastových materiálov.
Píla je schopná bezpečne vykonávať vysoko kvalitné rezy, úkosy a iné
špeciálne uhlové rezy s vysokou presnosťou.
A1
1 Vypínač ON/OFF (Vypnuté / Zapnuté)
2 Ochranný kryt dolnej časti pílového kotúča
3 Vodiaci doraz - pravý
4 Nastavovací prvok uhla rezu
5 Tlačidlo poistky prvku pre nastavenie uhla
6 Uhlová stupnica
7 Vodiaci doraz - ľavý
8 Otvory pre upevnenie píly
9 Základňa
10 Stabilizátor základne
11 Prvok nastavenia sklonu / pokosu píly
11A Doraz nastavenia pokosu
12 Skrutka dorazu nastavenia sklonu
13 Upevňovací kľúč pílového kotúča
14 Vodiace koľaje
15 Adaptér odsávania nečistôt
16 Tlačidlo poistky
Technické údaje
Napätie
Príkon
Priemer pílového kotúča
Vnútorný priemer pílového kotúča
Max. otáčky pílového kotúča
Pokos (max. poloha)
Sklon (max. poloha)
V
W
mm
mm
min-1
pravý
ľavý
pravý
ľavý
Maximálny rozmer rezu (výška x šírka)
pri 0° sklone a 0° pokose
pri 45° sklone a 0° pokose
pri 0° sklone a 45° ľavom pokose
pri 0° sklone a 45° pravom pokose
Hmotnosť
mm
mm
mm
mm
kg
DW708
230
1,600
305
30
4,000
60°
50°
48°
48°
103 x 305
103 x 216
81 x 305
43 x 305
27.0
Upozorňuje na riziko úrazu spôsobeného elektrickým prúdom.
A2
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Ostré rohy.
Montáž
Poistky:
230 V
10 A v napájacej sieti
V tomto návode sú použité nasledujúce symboly:
Upozorňuje na riziko poranenia osôb, skrátenia životnosti
náradia alebo jeho poškodenia v prípade nedodržania pokynov
uvedených v tomto návode.
Pred vykonávaním montáže vždy odpojte náradie od siete.
Elektrická bezpečnosť
Motor píly a kryty sú namontované na príslušné miesta na základni už
od výrobcu.
Elektrický motor píly je určený len pre napätie, ktoré je špecifikované
v tomto návode na obsluhu. Pred zapojením napájacieho kábla sa
presvedčte, či je napätie v sieti zhodné s napätím uvedenom na
špecifikačnom štítku píly.
Stabilizátor (obr. C)
Píla je vybavená jedným stabilizátorom základne (10).
• Nasuňte stabilizátor do otvorov (27).
• Posunujte stabilizátorom podľa potreby dopredu alebo dozadu, kým
sa nedotkne pracovnej plochy.
• Dotiahnite skrutky (28).
Vaša píla DEWALT je vybavená dvojitou izoláciou v súlade
s normou EN 50144; a preto nie je nutné pílu uzemniť.
Použitie predlžovacieho kábla
Nikdy nepoužívajte pílu bez stabilizátora.
Ak je použitie predlžovacieho kábla nutné, použite iba schválený typ
kábla, ktorý je vhodný pre príkon tohto náradia (viď technické údaje).
Minimálny prierez vodiča je 1,5 mm2.
Upevnenie píly na pracovný stôl (obr. A2)
•
Vybalenie píly (obr. A1, A2 a B)
Pílu uchopte za držiak (9) a vodiace lišty (14) a vyberte ju z ochranného
obalového materiálu. Balenie obsahuje:
1 Zmontovanú pokosovú pílu
1 Upevňovací kľúč pílového kotúča
1 TCT pílový kotúč s priemerom 305 mm, 60 zubov.
1 Stabilizátor
1 Návod na obsluhu
1 Detailné rozkreslenie súčastí píly
•
•
•
•
Manipulačná rukoväť
Rukoväť pre prenášanie píly
Skrutka pre nastavenie vodiacich koľají
Poistný prvok vodiacich koľají
Nastavovacia skrutka
Doraz
Prvok nastavenia vodiacich dorazov
Otvor pre uchopenie píly
Výrez pre pílový kotúč
Tlačidlo zámky hriadeľa píly
•
Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo k poškodeniu náradia, jeho
častí alebo príslušenstva.
Pred použitím píly si dôkladne prečítajte návod na obsluhu.
Pritlačte držiak ramena (17) a vytiahnite poistný kolík (16), ako je
zobrazené na obrázku B.
Uvoľnite držiak a opatrne nadvihnite rameno píly až do maximálnej
výšky.
•
14
Otvory (8) v základni píly, slúžia na upevnenie píly k pracovnému
stolu. Dva rôzne priemery otvorov, umožňujú použiť rôzne druhy
upevňovacích skrutiek. Podľa vášho uváženia, použite pre upevnenie
píly otvor s priemerom, ktorý najlepšie vyhovuje typu skrutky. Nie je
nutné použiť oba otvory. Dbajte na to, aby bola píla pevne ukotvená.
Pre zrýchlenie upevňovacieho procesu a zjednodušenie prenášania
píly z miesta na miesto, je možné pílu trvalo upevniť na dosku alebo
preglejku s hrúbkou 12.5 mm alebo viac a dosku pripevniť na pracovný
stôl. V prípade prepravy píly na iné miesto, odmontujte dosku s pílou
a na pracovnom mieste dosku opäť jednoducho upevnite.
Pri upevňovaní píly na dosku dbajte na to, aby upevňovacie skrutky
neprešli cez dosku / preglejku. Spodná strana dosky musí byť bez
nerovností, aby dokonale priľahla na pracovný stôl. Pri upevňovaní
dosky na pracovný stôl, upevnite dosku len v miestach, kde je
priskrutkovaná základňa píly na dosku. Upevnenie na iných miestach,
môže narušiť bezchybnú funkciu píly.
Upevňovacia doska a pracovný stôl alebo miesto, na ktorom bude
píla používaná, musí byť rovné, aby ste zabránili nepresnostiam pri
rezaní. Ak nie je píla dokonale upevnená a dochádza ku kývaniu píly,
vložte pod jednu nôžku píly klin a pílu upevnite tak, aby základňa
dokonale sedela na doske alebo na pracovnom mieste.
Zámka nastavenia uhla rezu / aretačná tyč (obr. G)
Upevnenie pílového kotúča (obr. A1, A2, D1 a D2)
Ak je možné posúvať so základňou píly pri uzamknutej zámke nastavenia
uhla rezu (4), je nutné nastaviť zámku nastavenia uhla rezu/aretačnú
tyč (41).
• Uvoľnite nastavovací prvok uhla rezu (4).
• Skrutkovačom (42), dotiahnite zámku nastavenia uhla rezu (41).
Povoľte o 1/4 otáčky (doľava).
• Uistite sa, že nie je možné s otočným stolom pohybovať, ak je nastavovací prvok uhla rezu (4) uzamknutý.
Zuby nového pílového kotúča sú veľmi ostré a môžu byť preto
veľmi nebezpečné.
Uzamknite nastavovací prvok uhla rezu (4), vodiacich koľají (20)
a prvok nastavenia sklonu / pokosu píly (11) (obr. A1 a A2).
•
•
Stlačte hlavnú poistku (50) a uvoľnite ochranný kryt pílového kotúča
(2). Potom nadvihnite ochranný kryt kotúča.
Odskrutkujte upevňovacie skrutky (29) horného krytu (30) a vytočte
kryt nahor.
Nastavenie dorazu pokosového rezu (obr. H1 - H4)
Nikdy nenahradzujte upevňovacie skrutky (29), iným typom
skrutiek!
•
Nastavenie dorazu pokosového rezu a ukazovateľa, na hodnotu 0°
(obr. H1 a H2)
• Nastavte pílu do nulovej polohy pokosu (obr. H1).
• Zasuňte pílu do konečnej, zadnej polohy a dotiahnite poistnú zámku
vodiacich koľají (20) (obr. H2).
• Uhlomerom (36) nastavte nulový uhol pokosu pílového kotúča (33)
(obr. H1).
Držte kryt v hornej polohe, stlačte poistku zámky hriadeľa (26), (obr.
D2) a dodávaným kľúčom, povoľte upevňovaciu skrutku pílového
kotúča (31) (obr. D1). Upevňovacia skrutka pílového kotúča má
opačný (ľavý) závit a povoľuje sa smerom doprava.
Zámku hriadeľa použijete nasledovne: stlačte tlačidlo tak, ako
je znázornené na obrázku a hriadeľom otáčajte kým zámka
hriadeľa nezaskočí. Pri odskrutkovávaní upevňovacej skrutky,
držte stlačené tlačidlo zámky hriadeľa (obr. D2).
•
•
•
•
Nedotýkajte sa uhlomerom hrotov ozubenia.
Ak je nutné pílu nastaviť, postupujte nasledovne:
• Povoľte prvok nastavenia sklonu / pokosu píly (11) (obr. H2).
• Pritlačte na rameno stola píly v smere polohy 0°, na doraze
pokosu.
• Skrutkami (43) nastavte pílový kotúč tak, aby zvieral so základňou
uhol 90°.
• Dotiahnite prvok nastavenia sklonu / pokosu píly (11).
• Presvedčte sa, či sa ukazovateľ pokosu (44) presne zhoduje
s hodnotou 0° na stupnici.
• Ak tomu tak nie je, povoľte skrutky (45), nastavte ukazovateľ na
hodnotu 0° a skrutky opäť dotiahnite.
Vysuňte upevňovaciu skrutku (31) a vonkajšiu podložku (32)
(obr. D1).
Nasuňte nový pílový kotúč (33) na hriadeľ. Zuby v dolnej časti
pílového kotúča musia smerovať k zadnej strane píly (smerom od
obsluhujúcej osoby).
Nasuňte na hriadeľ vonkajšiu podložku (32).
Otáčaním smerom doľava, dotiahnite upevňovaciu skrutku (31). Pri
doťahovaní skrutky (31), držte stlačené tlačidlo zámky hriadeľa.
Nikdy nestláčajte poistné tlačidlo hriadeľa, ak sa pílový kotúč
otáča.
Nastavenie dorazu pokosu na uhol 45° na pravej alebo ľavej strane
(obr. H2 - H4)
Najskôr nastavte doraz na hodnotu 0°.
Nastavenie
Pred vykonávaním montáže a nastavenia, vždy odpojte napájací
kábel od zásuvky el. siete.
-
Nastavenie dorazu na uhol 45°. Ľavá strana.
• Povoľte prvok nastavenia pokosu píly (11) a natočte pílu smerom
doľava. (obr. H3).
• Ak ukazovateľ pokosu (44) neukazuje presne uhol 45°, otočte
skrutkou (12) na ľavej strane, kým ukazovateľ neukazuje na
hodnotu 45° (obr. H2).
-
Nastavenie dorazu na uhol 45°. Pravá strana.
• Stlačte tlačidlo dorazu nastavenia pokosu (11A) a natočte pílu
smerom doprava (obr. H4).
• Ak ukazovateľ pokosu neukazuje presne uhol 45°, otočte skrutkou
(43A) na pravej strane, kým ukazovateľ neukazuje na hodnotu
45° (obr. H3).
Vaša píla bola presne nastavená už vo výrobe. Ak je nutné vykonať
opätovné nastavenie vďaka doprave, prevážaniu alebo z iného dôvodu,
riaďte sa pri nastavovaní vašej píly nasledujúcimi krokmi. Hneď ako raz
pílu nastavíte, malo by toto presné nastavenie zostať zachované.
Kontrola a nastavenie vodiacich dorazov a pílového kotúča (obr. E)
•
•
•
•
Povoľte nastavovací prvok uhla rezu (4) a nadvihnite tlačidlo
nastavenia uhla rezu (5) a uvoľnite stôl píly s uhlovou stupnicou a so
zárezom pre pílový kotúč (34).
Posuňte celý stôl tak, aby sa ukazovateľ nastavenia zhodoval
s hodnotou 0° na uhlovej stupnici. Nedoťahujte nastavovací prvok
(4).
Znížte rameno píly tak, aby pílový kotúč zapadol do zárezu v dolnej
časti stola / suportu.
Položte uhlomer (36) proti dolnej časti (37) na vodiacom doraze (7)
a naproti pílového kotúča (33).
Nastavenie vodiacich dorazov (obr. A1 a J)
Vodiace dorazy (3) a (7) môžu byť nastavené podľa potreby tak, aby pri
rezaní pokosových rezov mohla píla voľne prechádzať. Dorazy je možné
nastaviť až na uhol 48°.
• Povoľte nastavovaciu skrutku (23) a nastavte vodiaci doraz do
požadovanej polohy (obr. J).
• Bez zapínania píly skontrolujte či píla voľne prechádza. Nastavte
vodiaci doraz tak, aby bol čo najbližšie pílovému kotúču a bola tak
zaistená maximálna podpera pri vedení obrobka.
• Dotiahnite nastavovaciu skrutku (23).
• Po ukončení rezu, vráťte vodiace dorazy späť do pôvodnej polohy.
Nedotýkajte sa uhlomerom hrotov ozubenia.
Ak je nutné pílu nastaviť, postupujte nasledovne:
• Povoľte štyri skrutky (38) a posuňte stôl s uhlovou stupnicou (34)
smerom doprava alebo doľava tak, aby pílový kotúč a vodiaci doraz
zvierali uhol (90°), merané uholomerom.
• Dotiahnite skrutky (38). V tejto časti nevenujte pozornosť odčítaniu
ukazovateľa pokosu.
Pri naklonení píly doprava, je v niektorých prípadoch nutné,
demontovať pravý vodiaci doraz (3) (obr. A1)
Nastavenie ukazovateľa uhla rezu (obr. F)
Nastavenie vodiacich koľají (obr. K)
•
•
•
•
•
•
•
Povoľte nastavovací prvok uhla rezu a nadvihnite tlačidlo nastavenia
uhla rezu. Tým uvoľníte stôl píly s uhlovou stupnicou a so zárezom
pre pílový kotúč (34).
Posuňte rameno stola (39) tak, aby sa ukazovateľ uhla rezu zhodoval
s hodnotou 0° na stupnici.
Pri uvoľnenom tlačidle nastavenia uhla, posuňte rameno stola za
hodnotu 0° a rameno automaticky „zapadne“ do nulovej polohy .
Sledujte ukazovateľ uhla rezu (39) a stupnicu (6). Ak sa ukazovateľ
uhla rezu presne nezhoduje s hodnotou 0°, jemne ho posuňte tak,
aby sa zhodoval s nulovou hodnotou na stupnici.
Opäť dotiahnite skrutky (40).
Pravidelne kontrolujte vodiace koľaje. Musia byť čisté.
Ak si prajete zmenšiť vôľu vodiacich koľají, otáčajte skrutky (19)
doprava, za stáleho posúvania pílou dopredu a dozadu.
Pokyny na obsluhu
Vždy dodržujte bezpečnostné predpisy a platné nariadenia.
Používatelia vo Veľkej Británii sú povinní dodržovať nariadenia
a ustanovenia popísané vo „Woodworking machines regulations
1974”.
15
Pred začatím prevádzky:
• Uistite sa, či boli správne namontované ochranné kryty. Ochranný
kryt pílového kotúča musí byť v uzavretej polohe.
• Skontrolujte, či sa pílový kotúč otáča v smere, ktorý zodpovedá
šípkam na použitom kotúči.
Dbajte na to, aby sa materiál počas rezania nechvel alebo aby
sa nepohyboval; obrobok vždy riadne upevnite. Pred zdvihnutím
ramena píly, počkajte až sa píla úplne zastaví. Ak dochádza
k trepaniu zadnej časti rezu, nalepte na obrobok v mieste rezu
lepiacu pásku. Vykonajte rez cez lepiacu pásku a po skončení
rezu pásku opatrne odlepte.
Vypnutie a zapnutie píly. Poloha vypínača ON a OFF (obr. L)
•
•
•
Postoj a poloha rúk pri rezaní
Ak chcete náradie spustiť, stlačte spínač (1).
Po uvoľnení spínača sa píla automaticky zastaví.
Vypínač nie je možné uzamknúť v polohe ON. Vypínač je možné
uzamknúť visiacou zámkou v polohe OFF (Vypnuté). Otvor (47) je
pre visiacu zámku.
Správna poloha rúk a správny postoj uľahčuje prácu, spresňuje rezanie
a zvyšuje kvalitu rezu.
• Nikdy neukladajte ruky do blízkosti rezu.
• Medzi rukami a pílovým kotúčom udržujte bezpečnú vzdialenosť,
aspoň 150 mm.
• Obrobok pevne držte a opierajte o vodiaci doraz. Ruky udržujte
v bezpečnej vzdialenosti a polohe, kým nie je píla vypnutá a pílový
kotúč sa úplne nezastavil.
• Bez zapnutia píly a pred vlastným vykonaním rezu, vždy skontrolujte
dráhu píly. Uistite sa, že píla voľne prechádza medzi vodiacimi
dorazmi.
• Pri práci ruky neprekrižujte.
• Stojte bezpečne na podlahe oboma nohami. Udržujte rovnováhu.
• Pri pohybe ramena píly smerom doprava alebo doľava, pohybujte
telom v rovnakom smere ako rameno píly. Stojte bezpečne na pravej
alebo ľavej strane píly.
• Pri rezaní podľa rysky, sledujte rysku na dielci vo výrezoch na
ochrannom kryte.
Základné rezy (obr. A1, A2, M1 - M3)
Zvislý priamy rez (obr. A1 a A2)
• Povoľte nastavovací prvok uhla rezu (4) a stlačte tlačidlo poistky
(5).
• Za stáleho držania poistky, nastavte stôl do polohy 0° a dotiahnite
prvok nastavenia uhla rezu (4).
• Oprite drevený dielec o vodiace dorazy (3) a (7).
• Uchopte rukoväť ramena píly a stlačte poistné tlačidlo píly (50).
• Ak je dotiahnutý poistný prvok vodiacich koľají, prepnite spínač do
polohy ON (Zapnuté).
• Postupne znižujte pílu a vykonajte rez. Pre dokončenie rezu a úplné
oddelenie materiálu je nutné, aby pílový kotúč skončil až v záreze
v pracovnom stole (25).
• Po skončení rezu, uvoľnite spínač, počkajte až sa pílový kotúč zastaví
a zdvihnite rameno píly až do konečnej hornej polohy.
Upevnenie obrobku (obr. M3)
Vždy používajte upevňovacie svorky pri rezaní mäkkých, ľahkých
kovov.
• Ak je to možné, upevnite obrobok k základni píly.
• Používajte svorku (49) (DE7082), ktorá je špeciálne určená pre
použitie s vašou pílou (svorku je možné zakúpiť u autorizovaného
dílera). Upevnite obrobok k vodiacemu dorazu. Obrobok je možné
upevniť na ktorúkoľvek stranu píly; svorku upevnite na rovný povrch
vodiaceho dorazu.
Ak je obrobok väčší než 50 x 100 mm (obr. M1)
Vodiace koľaje umožňujú rezanie väčších dielcov smerom späť.
• Povoľte poistný prvok vodiacich koľají (20).
• Vytiahnite pílu smerom k sebe, znížte rameno píly tak, aby sa píla
dotýkala dielca a zatlačte pílu smerom od seba dozadu a dokončite
rez.
• Pokračujte vyššie uvedeným postupom.
Pri rezaní malých obrobkov vždy používajte na upevnenie
svorky.
Zvislý pokosový rez (obr. M2)
•
•
•
•
Povoľte nastavovacie skrutky vodiacich dorazov a nastavte požadovaný uhol rezu.
Povoľte nastavovací prvok uhla rezu (4) a stlačte tlačidlo poistky (5).
Posuňte hlavu píly smerom doľava alebo doprava.
Pred vlastným rezaním sa vždy uistite, že je nastavovací prvok uhla
rezu (4) bezpečne uzamknutý.
Ďalej pokračujte spôsobom popísaným v časti pre rezanie zvislých
priamych rezov.
Podopretie dlhých obrobkov.
•
•
Rezanie rámov na obrazy, drevených kaziet a iných výrobkov so
štyrmi stranami (obr. N1 - N4)
Šikmé rezy (obr. M3, H2 a H4)
•
•
•
Dlhé obrobky je nutné vždy pred rezaním podložiť a upevniť.
Používajte predlžovaciu podperu pre dlhé dielce (DE7080) pre
predĺženie stola píly (podperu je možné zakúpiť u autorizovaného
dílera). Vždy používajte dostupné podpery na podoprenie a upevnenie
dlhých obrobkov, aby ste zabránili pádu obrobku alebo úrazu.
Povoľte nastavovacie skrutky dorazov (23) a nastavte vodiace dorazy
(3) a (7). Povoľte prvok nastavenia pokosu píly (11) a nastavte
požadovaný uhol pokosu.
Dotiahnite prvok nastavenia sklonu / pokosu píly (11).
Ak si prajete vykonávať rez s pravým pokosom, stlačte tlačidlo dorazu
pokosu (11A).
Tvarové lišty a rámy
Pred rezaním tvarových obkladacích líšt a rámov, si najskôr vyskúšajte na
kúskoch dreva spôsob rezania, kým si nie ste istí, že prácu bez problémov
zvládnete. Vaša píla je uspôsobená pre rezanie šikmých a pokosových
spojovacích rezov ako je zobrazené na obr. N1. Tento spojovací rez bol
vykonaný po nastavení píly pre šikmé rezy.
Rez zo sklonom 48° - ľavý (obr. H2 a H3)
Ak si prajete nastaviť uhol sklonu väčší než 45°, musíte najskôr nastaviť
doraz.
• Povoľte prvok nastavenia sklonu píly (11) a natočte pílu smerom
doľava.
• Skrutkou (12), nastavte ukazovateľ (44) na hodnotu požadovaného
uhla (maximálne 48°).
Nastavenie šikmých rezov
Uhol sklonu rezu je nastavený na 45°. Výsledný spoj zviera uhol 90°.
Rameno uhla rezu je nastavené a uzamknuté v nulovej polohe. Rezaný
kus je položený širšou stranou na stôl píly a užšou stranou sa opiera
o vodiaci doraz.
Nastavenie pokosových rezov
Rovnaký rez môže byť vykonaný po nastavení píly na vykonávanie
pokosových rezov. Rezaný kus sa v tomto prípade opiera širšou stranou
o vodiaci doraz.
Obrázky N1 a N2 platia pre projekty / výrobky so štyrmi stranami. Pri
spájaní výrobkov s viacerými stranami je potrebné zmeniť nastavenie
uhla alebo sklonu rezu. Nasledujúca tabuľka ukazuje veľkosť uhlov pre
rôzne výrobky s rôznym počtom strán za predpokladu, že sú všetky
strany rovnaké. Pre výrobky s iným počtom strán, ktoré nie sú uvedené
v tabuľke, vydeľte 180° počtom strán a zistíte hodnotu nastavenia uhla
alebo sklonu píly.
Rez zo sklonom 48° - pravý (obr. H2 - H4)
Ak si prajete nastaviť uhol sklonu väčší než 45°, musíte najskôr nastaviť
doraz.
• Stlačte tlačidlo dorazu nastavenia sklonu (11A) a natočte pílu smerom
doprava.
• Skrutkou (43A), nastavte ukazovateľ (44) na hodnotu požadovaného
uhla (maximálne 48°).
Kvalita rezu
Kvalita a čistota rezu závisí na mnohých faktoroch a na rezanom materiáli.
Najvyššiu kvalitu rezu (rezanie tvarových obkladacích prvkov) dosiahnete
pri použití karbidového kotúča so 60 zubami. Rovnomerný a pomalý
posuv píly pri rezaní, taktiež zvyšuje kvalitu rezu.
16
Počet strán
4
5
6
7
8
9
10
Uhol alebo sklon
45°
36°
30°
25.7°
22.5°
20°
18°
•
•
•
Zložené rezy (obr. N3 a N4)
Zložené rezy sú vykonávané po nastavení oboch uhlov. Uhla rezu a uhla
sklonu. Tieto rezy sa používajú pre spájanie dielcov, ktoré majú rôzne
naklonené strany, ako je zobrazené na obr. N3.
Posúvanie stupnice pri nastavení pravého uhla:
- posunutím stupnice smerom doprava, zväčšite uhol nastavenia
tak, až sa stredná ryska na vernierovej stupnici, kryje s najbližšou
hodnotou uhla na klasickej stupnici.
- posunutím stupnice smerom doľava, zmenšite uhol nastavenia tak, až
sa stredná ryska na vernierovej stupnici, kryje s najbližšou hodnotou
uhla na klasickej stupnici.
Ak nie sú všetky uhly na rezaných kusoch rovnaké, skontrolujte
či nedošlo k uvoľneniu nastavovacích prvkov.
•
•
5
10
15
20
25
30
35
45
40
50
35
45
35
40
VÝROBOK SO
6 STRANAMI
30
65
75
30
35
70
80
85
30
25
20
45
65
70
50
25
55
35
50
45
15
20
40
60
20
75
85
55
60
25
80
NASTAVTE TENTO UHOL REZU NA PÍLE
55
60
40
40
ŠTVORCOVÝ
VÝROBOK
65
80
85
0
30
40
15
25
35
10
15
30
VÝROBOK SO
8 STRANAMI
20
25
15
5
10
10
5
10
15
10
20
5
5
5
5
0
10
15
20
25
30
35
40
45
Posúvanie stupnice pri nastavení ľavého uhla:
- posunutím stupnice smerom doľava, zväčšite uhol nastavenia tak, až
sa stredná ryska na vernierovej stupnici, kryje s najbližšou hodnotou
uhla na klasickej stupnici.
- posunutím stupnice smerom doprava, zmenšite uhol nastavenia
tak, až sa stredná ryska na vernierovej stupnici, kryje s najbližšou
hodnotou uhla na klasickej stupnici.
Rezanie podlahových obkladových líšt (obr. Q1 - Q4)
Vertikálna poloha
• Pred vykonaním akéhokoľvek rezu, si skúste rez najskôr na nečisto,
bez zapnutej píly.
Rovné 90° rezy (obr. Q1)
• Položte lištu na stôl píly, ako je zobrazené na obr. Q1.
• Zapnite pílu, počkajte až pílový kotúč dosiahne maximálnu rýchlosť
a rovnomerným spustením ramena píly vykonajte rez.
UHOL JEDNOTLIVÝCH DIELCOV / STRÁN VÝROBKU (UHOL „A“)
45
75
•
Nižšie uvedená tabuľka vám pomôže pri voľbe správneho nastavenia
uhlov a sklonov pri najbežnejších kombinovaných uhlových rezoch.
Najskôr zvoľte požadovaný uhol dielca “A” (obr. N4). Potom odčítajte
výsledný uhol na správnom oblúku v tabuľke. Z tohto bodu hľadajte
v tabuľke priamo dole presný uhol sklonu a priamo naprieč nájdete
presný pokos.
Nastavte vašu pílu na predpísané uhly a vykonajte niekoľko
skúšobných rezov.
Skúste si, či budú k sebe jednotlivé diely pasovať.
Príklad: Pre zhotovenie výrobku so štyrmi stranami s vonkajším uhlom
25° (uhol “A”) (obr. N4), použite horný oblúk v tabuľke. Na oblúku
nájdete hodnotu uhla 25°. Sledujte na každej strane vodorovnú
rôznobežku a dostanete nastavenie pokosu píly (23°). Podobným
spôsobom, sledovaním zvislej rôznobežky nahor či nadol dostanete
nastavenie uhla sklonu píly (40°). Vždy spravte niekoľko rezov na
odrezkoch pre kontrolu nastavenia píly.
70
•
Vypnite pílu
Nastavte uhol na najbližšiu celú hodnotu stupňa. Prostredná ryska
na vernierovej stupnici sa musí zhodovať s ryskou označujúcou celú
hodnotu stupňa na stupnici (obr. P1). Dôkladne si prezrite obr. P1;
ukážka nastavenia: 24° pravý uhol.
Pre ďalšie, presnejšie nastavenie 1/2°, pritlačte na zámku stupnice
a opatrne posuňte stupnicou doprava, až kým sa označenie 1/2° na
vernierovej stupnici kryje s najbližšou ryskou na klasickej stupnici
nastavenia uhla rezu. V našom prípade má najbližšia ryska hodnotu
25°. Obr. P2 zobrazuje konečné nastavenie hodnoty 241/2° - pravý
uhol.
45° rezy (obr. Q2)
• Položte lištu na stôl píly, ako je zobrazené na obr. Q2.
• Všetky rezy podlahových líšt vykonávajte tak, že zadná strana lišty
je opretá o vodiaci doraz a spodná strana lišty je opretá o stôl píly.
Vnútorný roh
- Ľavý bok
• 45° rez - ľavý.
• Uschovajte ľavý bok rezu.
-
Pravý bok
• 45° rez - pravý.
• Uschovajte pravý bok rezu.
Vonkajší roh
- Ľavý bok
• 45° rez - pravý.
• Uschovajte ľavý bok rezu.
- Pravý bok
• 45° rez - ľavý.
• Uschovajte pravý bok rezu.
NASTAVTE TENTO UHOL SKLONU NA PÍLE
Horizontálna poloha. Použitie sklonu (obr. M3)
Dvojitá uhlová stupnica (obr. O)
Ďalší možný spôsob vykonania rezu, je pri nastavení uhla rezu na hodnotu
0° a nastavení sklonu na hodnotu 45°. Všetky rezy sú vykonané tak, že
zadná strana lišty leží celou plochou na stole píly, obr. M3.
Pre rýchlejšie nastavenie uhlov je stupnica dvojitá ako je zobrazené na
obrázku O. Jedna stupnica obsahuje 0° a je platná pre nastavenie, ak
je pílový kotúč v pravom uhle k základni.
Tejto hodnote zodpovedá hodnota uhla 90° na protiľahlej stupnici.
Stupnica obsahujúca 0° (hrubo tlačené čísla bližšie k okraju) je používaná
pre výpočet uhlov. Pre výpočet uhla, rozdeľte číslo 180° počtom strán
výrobku. Viď predchádzajúca tabuľka. 90° stupnica (stupnica s menšími
číslami) je používaná, ak je uhol rohu výrobku meraný uhlomerom.
Napríklad, ak zmeriate uhol rohu osemstranovej škatule, nameriate
hodnotu uhla 135°. Rozdeľte namerané číslo dvoma a dostanete hodnotu
nastavenia uhla rezu na píle. Správny uhol nastavenia rezu je teda 671/2.
Nastavte túto hodnotu na 90° stupnici.
Vnútorný roh
- Ľavý bok
• Lištu položte hornou stranou oproti dorazu.
• Uschovajte ľavý bok rezu.
- Pravý bok
• Lištu položte spodnou stranou oproti dorazu.
• Uschovajte ľavý bok rezu.
Vonkajší roh
- Ľavý bok
• Lištu položte spodnou stranou oproti dorazu.
• Uschovajte pravý bok rezu.
- Pravý bok
• Lištu položte hornou stranou oproti dorazu.
• Uschovajte pravý bok rezu.
Vernierova stupnica (obr. P1 - P3)
Píla je vybavená vernierovou stupnicou, zvyšujúcou presnosť nastavenia
uhlov rezu. Pre presné nastavenia uhlov (1/4°, 1/2°, 3/4°), použite
vernierovu stupnicu pre nastavenie hodnôt 1/2° (15 minút). Pri používaní
vernierovej stupnice sa riaďte nasledujúcimi pokynmi.
Príklad: Nastavte uhol rezu na hodnotu 241/2° doprava.
17
Drážkovanie (obr. R)
Píla je vybavená drážkovým dorazom (22) a nastavovacou skrutkou (21),
umožňujúcou drážkové rezanie.
• Preklopte drážkový doraz (22) dopredu, smerom k pílovému
kotúču.
• Nastavovacou skrutkou (21) nastavte požadovanú hĺbku rezanej
drážky.
Nepotrebné náradie a životné prostredie
Nepotrebné náradie prineste do značkového servisu DEWALT, kde bude
spracované tak, aby nedošlo k ohrozeniu životného prostredia.
Rezanie mäkkých, ľahkých kovov
Záruka
Tento spôsob rezania je možné použiť pre rovné priechodné rezy pod
uhlom. Neodporúčame vykonávať šikmé rezy alebo kombinované rezy,
vyžadujúce nastavenie oboch uhlov zároveň. Píla nie je určená pre
rezanie železa a iných tvrdých kovov.
30 DNÍ ZÁRUKA VÝMENY
Ak nie ste úplne spokojní so zakúpeným náradím DEWALT a jeho funkciou,
môžete počas skúšobnej periódy (30 dní), náradie s obalom a všetok
príslušenstvom vrátiť autorizovanému predajcovi alebo servisnému
stredisku, ktoré sa podieľa na účasti tejto testovacej a reklamačnej záruky,
so žiadosťou o výmenu náradia alebo o vrátenie peňazí. Musíte predložiť
doklad o zakúpení náradia.
•
•
•
•
Vždy používajte upevňovacie svorky pri rezaní mäkkých, ľahkých
kovov. Pred rezaním sa uistite, či je dielec riadne upevnený.
Pre rezanie ľahkých kovov, používajte len pílové kotúče, určené pre
rezanie mäkkých ľahkých kovov.
Používajte len vhodné mazivo v spreji alebo vosk. Nepoužívajte
chladiace a mazacie emulzie alebo podobné mazacie prostriedky.
Pre zníženie rizika úrazu, spôsobené odlietajúcimi kovovými pilinami,
zapojte medzi pílu a elektrickú zásuvku prepínač FI alebo istič DI .
1 ROK ZÁRUKA ISTOTY
V prípade, že sa počas 12 mesiacov od zakúpenia náradia DEWALT,
vyskytne na náradí porucha, bude táto bezplatne odstránená
autorizovaným servisným strediskom DEWALT. Musíte predložiť doklad
o zakúpení náradia. Táto bezplatná oprava zahŕňa prácu a náhradné
súčasti. Nevzťahuje sa na dodávané príslušenstvo s náradím.
FI prepínač musí vyhovovať nasledujúcim špecifikáciám a požiadavkám:
napätie
prúd
reakčný čas
vypínací prúd
1 ROK ZÁRUKA KVALITY
Ak sa v priebehu 12 mesiacov od zakúpenia náradia, vyskytne na náradí
porucha alebo chyba v dôsledku zlého dielenského vyhotovenia alebo
v dôsledku použitia nekvalitného materiálu, spoločnosť DEWALT sa
zaručuje túto poruchu bezplatne odstrániť alebo náradie podľa nášho
uváženia vymeniť za nové, ak boli splnené nasledujúce podmienky:
• Náradie bolo používané len pre účely, na ktoré bolo určené.
• Opravy na náradí neboli vykonávané nekvalifikovanou osobou.
• Zákazník má doklad o zakúpení náradia.
Táto rozsiahla záruka, je výhoda ponúkaná spoločnosťou DEWALT
a vysoko prevyšuje podmienky a nariadenia popísané v zákone
o ochrane práv zákazníka.
230 V
16 A
< 15 ms
30 mA
DI istič musí vyhovovať nasledujúcim špecifikáciám a požiadavkám:
DIN VDE 0661
napätie
prúd
vypínací prúd
vypnutie všetkých pólov
PE monitorovanie
nízkonapäťová priepust.
230 V
16 A
30 mA
L+N+PE
Zoznam telefónnych čísel autorizovaných dílerov a servisných stredísk
DEWALT, nájdete na zadnej strane tohto návodu na obsluhu.
Vyhlásenie o zhode
Ďalšie podrobnosti týkajúce sa príslušenstva získate u svojho značkového
predajcu. Ďalej tieto špecifikácie a požiadavky zahŕňajú rôzne druhy
pílových kotúčov, doplnkové príslušenstvo (DE7080), nastaviteľné
dĺžkové dorazy (DE7051), vertikálne svorky (DE7082), korunové dorazy
(DE7084) a prachové vaky (DE7053).
DW708
Spoločnosť D E WALT vyhlasuje, že toto elektrické náradie spĺňa
nasledujúce bezpečnostné normy a nariadenia: 89/392/EEC, 89/336/
EEC, 73/23/EEC, EN 61029, EN 55104, EN 55014, EN 61000-3-2
a EN 61000-3-3.
Preprava (obr. A1, A2 a B)
Ak chcete získať podrobnejšie informácie, kontaktujte prosím spoločnosť
DEWALT, na nižšie uvedenej adrese alebo na adrese, ktorá je uvedená
na konci tohto návodu.
Píla je vybavená rukoväťou pre pohodlný prenos a transport píly, ktorá
sa nachádza na hornej strane ramena píly (obr. B).
• Pred prenášaním píly (obr. B), znížte rameno píly dole a stlačte
tlačidlo poistky (16) (obr. A1).
• Posuňte stôl nastavenia uhla rezu (4) na hodnotu 60° smerom
doprava a uzamknite poistkou. Uzamknite poistku vodiacich koľají
(20) s pílou v prednej polohe, zasuňte vodiace dorazy (7) čo najviac
dovnútra píly a uzamknite prvok nastavenia sklonu / úkosu píly (11)
v polohe 0°.
• Pri prenášaní píly, vždy uchopte pílu za rukoväť (18) a za otvory pre
uchopenie (24) (obr. A2).
Hodnota hlučnosti a akustického tlaku je v súlade s normou 86/188/EEC
a 89/392/EEC. Merané podľa DIN 45635:
LpA (akustický tlak)
89 dB(A)*
LWA (akustický výkon)
102 dB(A)
* pri uchu obsluhujúcej osoby
Ak zvuk prekračuje 85 dB(A), vykonajte zodpovedajúce opatrenia na
ochranu sluchu.
Priemerná hodnota zrýchlenia v súlade s DIN 45675:
TÜV Rheinland
Sicherheit und Umweltschutz GmbH
Am Grauen Stein
D-51105 Köln
Germany
Údržba
Náradie DEWALT je vyrobené a navrhnuté tak, aby bez nárokov na veľkú
údržbu, bezchybne a spoľahlivo slúžilo dlhé roky. Dlhá a bezporuchová
prevádzka píly závisí na pravidelnom čistení a na používaní správnych
nástrojov.
Certifikát č. S 9710929 01
Mazanie
Vaše elektrické náradie nevyžaduje žiadne ďalšie mazanie.
Technický a vývojový riaditeľ
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Germany
Čistenie
Udržujte čisté ventilačné drážky a plastový kryt pravidelne čistite mäkkou
tkaninou.
18
< 2,5 m/s2
údržbu a výmenu príslušenstva, uvedené v návode na obsluhu.
Pravidelne kontrolujte napájací kábel. Ak objavíte poškodenie,
nechajte kábel opraviť alebo vymeniť autorizovaným servisom
DEWALT. Pravidelne tieto káble prezerajte a ak sú poškodené, tak ich
vymeňte. Udržujte všetky ovládacie prvky čisté, suché a neznečistené
olejmi či inými mazivami.
19 Pravidelne náradie kontrolujte
Pred použitím píly, dôkladne skontrolujte či nie je náradie alebo
akákoľvek jeho súčasť poškodená a že je náradie schopné vykonať
požadovanú prácu. Skontrolujte vychýlenie a uloženie pohyblivých
častí, opotrebenie jednotlivých častí a ďalšie prvky, ktoré môžu
ovplyvniť správny chod náradia. Poškodené ochranné kryty alebo iné
poruchy, nechajte bezodkladne opraviť autorizovaným servisom. Ak
je vypínač chybný, náradie nepoužívajte a nechajte vypínač vymeniť
autorizovaným servisom DEWALT.
20 Opravy tohto náradia vždy zverujte mechanikom značkového
servisu DEWALT.
Toto náradie zodpovedá platným bezpečnostným predpisom.
Z bezpečnostného hľadiska je nutné, aby bolo zariadenie opravované
výhradne technikmi s príslušnou kvalifikáciou.
Bezpečnostné pokyny
Pri používaní tohto náradia vždy dodržujte platné bezpečnostné
predpisy, aby ste znížili riziko vzniku požiaru, úrazu elektrickým
prúdom alebo osobného poranenia. Pred prevádzkovaním tohto
náradia si prečítajte nasledujúce bezpečnostné pokyny.
Tieto pokyny uložte na bezpečnom mieste!
Všeobecné pokyny
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Udržujte poriadok na pracovisku
Neprehľadný a preplnený pracovný priestor, môže byť príčinou
úrazu.
Pracujte s rozvahou
Náradie nevystavujte vlhkosti.
Zaistite si kvalitné osvetlenie pracovnej plochy.
Nepoužívajte náradie v blízkosti horľavých materiálov, plynov alebo
tekutín.
Ochrana proti úrazu elektrickým prúdom
Zabráňte kontaktu tela s uzemnenými povrchmi (napr. potrubie,
radiátory, sporáky a chladničky).
Pri práci v extrémnych podmienkach (napríklad vysoká vlhkosť, tvorba
kovových pilín pri práci, atď.) môže byť elektrická bezpečnosť zvýšená
vložením izolačného transformátora alebo ochranného ističa (FI).
Chráňte náradie pred deťmi
Náradie aj predlžovací kábel držte mimo dosahu detí. Osoby mladšie
ako 16 rokov môžu náradie obsluhovať iba pod dozorom.
Predlžovacie káble pre vonkajšie použitie
Ak používate náradie vonku, používajte iba predlžovací kábel určený
na vonkajšie použitie, ktorý je aj takto označený.
Nepoužívané nástroje uskladnite
Ak nie je náradie používané, musí byť uskladnené na suchom mieste
a musí byť tiež vhodne zabezpečené, mimo dosahu detí.
Vhodne sa obliekajte
Nenoste voľný pracovný odev alebo šperky. Môžu byť zachytené
pohyblivými časťami. Ak pracujete vonku, používajte ak je možné,
gumené rukavice a protišmykovú obuv. Dlhé vlasy môžu byť
zachytené pílovým kotúčom. Preto dlhé vlasy uschovajte pod vhodnú
prikrývku hlavy.
Používajte ochranné okuliare
Ak sa pri práci s náradím práši alebo ak odlietavajú drobné čiastočky
materiálu, používajte proti prachu ochranný štít alebo respirátor.
Vyvarujte sa maximálnemu akustickému tlaku
Ak zvuk prekračuje 85 dB(A), vykonajte zodpovedajúce opatrenia
na ochranu sluchu.
Pracovný dielec riadne upevnite
Používajte upevňovacie svorky alebo zverák. Práca je tak
bezpečnejšia a budete mať voľné obe ruky.
Pri práci majte všetky potrebné nástroje a náradie na dosah
Udržujte správny postoj a rovnováhu.
Vyvarujte sa nechcenému spusteniu píly
Neprenášajte náradie pripojené k elektrickej sieti s prstom na hlavnom
vypínači. Uistite sa, či je náradie pri pripájaní k zdroju napätia
vypnuté.
Buďte ostražití
Pri práci myslite a pracujte s rozvahou. Nepoužívajte náradie ak ste
unavení.
Náradie odpojte
Ak chcete ponechať náradie bez dozoru, vypnite ho a počkajte, kým
sa úplne nezastaví. Náradie odpojte v prípade, že ho nepoužívate,
pred vykonaním údržby alebo pred výmenou príslušenstva.
Pred prácou sa presvedčte, že ste nezabudli vybrať z píly
nastavovacie a upevňovacie nástroje.
Používajte len správne príslušenstvo
Použitie tohto náradia je popísané v tomto návode. Nesnažte sa
vykonávať náročné operácie a práce s malými alebo nevhodnými
nástrojmi. Náradie používajte len pre účely, pre ktoré bolo určené.
Práca je tak bezpečnejšia a vyvarujete sa možným úrazom.
Upozornenie! Používanie náradia, nástrojov a príslušenstva na
iné účely, než ktoré sú uvedené v tomto návode na obsluhu, môže
spôsobiť poranenie obsluhujúcej osoby.
S napájacím káblom zaobchádzajte opatrne
Pri prenášaní nikdy nedržte náradie za napájací kábel. Pri odpájaní
napájacieho kábla zo zásuvky el. siete, uchopte vidlicu kábla a vidlicu
vytiahnite zo zásuvky. Neťahajte za kábel.
Chráňte napájací kábel pred nadmerným teplom, olejmi a ostrými
predmetmi
Údržba náradia
Z dôvodu bezpečnejšej a výkonnejšej prevádzky udržujte náradie
v čistom a bezchybnom technickom stave. Riaďte sa pokynmi pre
Ďalšie bezpečnostné pokyny pre pokosové píly
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Uistite sa, či sa pílový kotúč otáča správnym smerom. Dbajte na to,
aby bol kotúč stále ostrý. Nepoužívajte pílové kotúče, ktoré majú
menší alebo väčší priemer než je odporúčané. Parametre pílového
kotúča sú uvedené v technických údajoch.
Pred začatím akejkoľvek činnosti sa uistite, či sú všetky uzatváracie
kľučky a prídržné svorky pritiahnuté.
Pravidelne kontrolujte, či sú vzduchové štrbiny motora čisté a bez
zvyškov triesok.
Pred vykonávaním akejkoľvek údržby, alebo pred výmenou pílového
kotúča, odpojte náradie od elektrickej siete.
Pred použitím príslušenstva, si prečítajte inštruktážnu príručku.
Nesprávne použitie príslušenstva môže náradie poškodiť.
Pred začatím rezania počkajte, kým motor píly nedosiahne maximálne
otáčky.
Pred zastavením píly, nadvihnite pílu nad dielec a potom uvoľnite
vypínač.
Nevkliňujte nič do ventilátora, aby ste pridržali hriadeľ motora.
Nikdy nestrkajte ruky do oblasti ostria, ak je píla pod napätím.
Nepokúšajte sa rezať príliš malé kúsky.
Nikdy sa nepokúšajte pílu rýchlo zastaviť zablokovaním kotúča
pomocou náradia alebo iných prostriedkov zasunutím oproti kotúču;
takýmto spôsobom môže byť spôsobený neúmyselne vážny úraz.
Nepoužívajte prasknuté alebo poškodené kotúče.
Nepoužívajte žiadne brúsne kotúče.
Píla nie je určená na rezanie železných materiálov, betónu alebo
iných, tvrdých neželezných materiálov.
Nikdy nepoužívajte pílu bez ochranného krytu.
Ochranný kryt píly sa pri poklesnutí ramena automaticky zdvihne; po
zdvihu ramena sa opätovne automaticky nasunie na ostrie pílového
kotúča. Ochranný kryt je možné ručne zdvihnúť, ak nasadzujeme
alebo odoberáme pílové kotúče alebo ak vykonávame kontrolu píly.
Nikdy sa nesnažte nadvihnúť ochranný kryt píly, ak sa pílový kotúč
otáča.
V prednej časti ochranného krytu je kvôli viditeľnosti pri rezaní
mriežková clona. Aj keď žalúzie výrazne znižujú množstvo odlietajúcich zvyškov, v kryte sú však stále otvory. Preto vždy pri práci
používajte ochranné okuliare.
Ostatné riziká
Nasledujúce riziká sú typické pre všetky druhy pokosových píl:
- poranenia spôsobené kontaktom s rotujúcimi dielmi
Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné bezpečnostné predpisy
a že sa používajú bezpečnostné zariadenia, nemôžu byť vylúčené isté
zostatkové riziká.
Tieto riziká sú:
- Poškodenie sluchu.
- Riziko nehody spôsobené nekrytými dielmi otáčajúceho sa pílového
kotúča.
- Riziko poranenia pri výmene pílového kotúča.
- Riziko pricviknutia prstov pri manipulácii s ochrannými krytmi.
- Zdravotné riziká spôsobené vdychovaním prachu zvíreného pri rezaní
dreva, najmä dubového, bukového a materiálu MDF.
19
20
CZ
BAND SERVIS, Praha-Modřany, Klášterského 2
BAND SERVIS, Zlín, K Pasekám 4440,
BAND SERVIS, Brno, Veleslavínova11,
BAND SERVIS, Hradec Králové, Veverkova 1515,
BAND SERVIS, Ostrava-Radvanice, Těšínská 120,
tel:
244 403 247
fax:
241 770 167
tel:
577 008 550 / 551
fax:
577 008 559
http://www.bandservis.cz
tel:
549 211 831
fax:
549 211 831
tel:
495 539 126
fax:
495 539 126
tel:
596 232 390
fax:
596 232 390
SK
BAND SERVIS, Trnava, Paulínska 22,
BAND SERVIS, Košice, Garbiarska 5,
tel:
fax:
tel:
033/55 11 063
033/55 12 624
055/62 33 155
21
22
23
24
25
26
27
28
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
TYP VÝROBKU:
IČO: ………………………...........................…..
………………………………………………….
DW708
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
SK
CZ
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 244 403 247
Fax: 241 770 167
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 577 008 550/551
Fax: 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 033/55 11 063
Fax: 033/55 12 624
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Pečiatka
Podpis
02/05
Popis
poruchy
Download PDF

advertising