DW008K | DeWalt DW008K CUT SAW instruction manual

559110-12 CZ
DW008
2
3
AKUMULÁTOROVÁ PŘÍMOČARÁ PILA DW008
•
Blahopřejeme Vám!
Zvolili jste si nářadí firmy D E WALT. Roky
zkušeností, důkladný vývoj výrobků
a inovace vytvořily z firmy DEWALT jednoho
z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele
profesionálního nářadí.
•
Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození nářadí, dílů nebo příslušenství.
Dříve než začnete nářadí používat,
věnujte dostatek času pečlivému pročtení
a porozumění tomuto návodu.
Popis (obr. A)
Délka zdvihu
(mm)
Hmotnost (bez akumulátoru) (kg)
DW008
24
460
0-2.400/
0-2.900
29
2,6
Akumulátor
Napětí
Hmotnost
Vaše akumulátorová přímočará pila byla
navržena pro profesionální řezání dřeva, kovů
a trubek. Kompaktní stavba pily umožňuje
řezání v těžko přístupných prostorech.
1 Hlavní spínač
2 Dvoupolohový volič rychlostních stupňů
3 Uvolňovací tlačítko akumulátoru
4 Upínací páka pilového listu
5 Zarážka pily
6 Akumulátor
(V)
(kg)
24
1,4
Nabíječka
(V)
(hod)
(kg)
230
1
0,6
Technické údaje
Napětí
(V)
Maximální výstupní výkon (W)
Otáčky naprázdno
(min-1)
Nabíječka
Napětí v síti
Doba nabíjení
Hmotnost
Vaše nabíječka DEWALT může nabíjet 24 V
akumulátory DEWALT typu NiCd a NiMH.
6 Akumulátor
7 Nabíječka
8 Indikátor nabíjení (červený)
9 Tlačítko obnovovacího režimu
Pojistky: nářadí 230 V .... 10 A v napájecí síti
Elektrická bezpečnost
Elektromotor byl navržen pouze pro jedno
napětí. Vždy se ujistěte, že napětí akumulátoru
odpovídá napětí na výkonovém štítku. Také se
ujistěte, že je napájecí napětí nabíječky shodné
s napětím ve Vaší síti.
V tomto návodu jsou použity následující
symboly:
Upozorňuje na riziko osobního poranění,
zkrácení životnosti nářadí nebo jeho
poškození v případě nedodržení pokynů
uvedených v tomto návodu.
Vaše nabíječka DEWALT má dvojitou
izolaci odpovídající normě EN 50144.
Upozorňuje na riziko úrazu způsobené
elektrickým proudem.
Použití prodlužovacího kabelu
Pokud to není nezbytně nutné, prodlužovací
kabel by se neměl používat. Používejte
schválený prodlužovací kabel vhodný pro příkon
Vaší nabíječky (viz technické údaje).
Minimální průřez vodiče je 0,5 mm2. Maximální
délka je 30 m.
Obsah balení
Balení obsahuje:
1 akumulátorovou přímočarou pilu
1 pilový list
1 akumulátor (DW008K)
2 akumulátory (DW008K2)
1 nabíječku
1 kufřík (pouze modely K)
1 návod k použití
1 výkres s rozkreslenou sestavou
4
Obnovovací režim (obr. A)
Montáž a seřízení
Obnovovací režim pomáhá udržovat
optimální kapacitu akumulátoru.
Proto je doporučeno použít tento
režim jednou týdně nebo jednou
za deset nabíjecích cyklů. Použijte
prosím tuto funkci vždy, když
si povšimnete slabšího výkonu
akumulátoru.
Akumulátor vyjměte vždy před každou
montáží nebo seřízením.
Nářadí vypněte vždy před nasazením
nebo vyjmutím akumulátoru. Před
použitím nářadí se ujistěte, že je
akumulátor správně usazen.
Akumulátor (obr. A)
•
Nabíjení akumulátoru (obr. A)
Vždy před zahájením nabíjení akumulátoru
zkontrolujte zdroj elektrické energie. Jestliže
je zdroj v pořádku, ale akumulátor se nenabíjí,
svěřte opravu nabíječky značkovému servisu
DEWALT. V průběhu nabíjení se nabíječka
a akumulátor zahřívají. Jde o běžný jev, který
nesignalizuje žádnou poruchu.
•
•
Nenabíjejte akumulátor, jestliže je
okolní teplota nižší než 4oC nebo vyšší
než 40 oC. Doporučená teplota pro
nabíjení je přibližně 24oC.
•
•
•
•
Akumulátor (6) nabijete tak, že jej vložíte
do nabíječky (7) a nabíječku připojíte k síti.
Ujistěte se, že je akumulátor v nabíječce
řádně usazen. Začne blikat červený indikátor
nabíjení (8). Přibližně po 1 hodině přestane
indikátor blikat a zůstane svítit. Nyní je
akumulátor zcela nabitý a nabíječka se
automaticky přepne do vyrovnávacího
režimu. Přibližně po 2 až 4 hodinách se
nabíječka automaticky přepne do údržbového
nabíjecího režimu. Akumulátor můžete v
nabíječce ponechat libovolně dlouhou dobu
nebo jej můžete kdykoliv vyjmout.
Jestliže indikátor nabíjení bliká velmi rychle,
znamená to, že se vyskytl při nabíjení
problém. Vyjměte a opět vložte akumulátor
do nabíječky nebo se pokuste nabít nový
akumulátor. Jestliže nejde nabít ani nový
akumulátor, nechejte nabíječku přezkoušet
ve značkovém servisu DEWALT.
Při připojení k takovým zdrojům, jako
jsou generátory nebo zdroje, které mění
stejnosměrný proud na střídavý, může
indikátor nabíjení (8) bliknout dvakrát,
přerušit a znovu opakovat dvojité bliknutí.
Takto je indikován dočasný problém zdroje.
Nabíječka se přepne zpět do běžného
provozu automaticky.
Zahajte nabíjení podle postupu uvedeného
výše.
Stiskněte tlačítko obnovovacího režimu (9).
Indikátor nabíjení přestane na okamžik blikat,
potom blikne rychle třikrát za sebou a pak se
vrátí k původní frekvenci blikání. Nabíječka
nyní pracuje v obnovovacím režimu.
Do osmi hodin přestane indikátor nabíjení
blikat a bude svítit. Akumulátor bude v této
chvíli zcela nabitý a můžete jej z nabíječky
kdykoliv vyjmout nebo v ní ponechat
libovolně dlouhou dobu.
Kdykoliv v průběhu obnovovací režimu
můžete tento režim přerušit vyjmutím
a následným vložením akumulátoru zpět
do nabíječky.
Nasazení a vyjmutí akumulátoru
• Nasuňte akumulátor do odpovídající drážky
na nářadí tak, aby zaklapl ve správné poloze.
Budete muset vynaložit více síly, abyste
překonali odpor pružinového mechanismu.
• Akumulátor vyjmete po stisknutí
uvolňovacího tlačítka (3).
Výměna pilového listu (obr. B)
•
•
•
•
Vyklopte upínací páku pilového listu
(4) nahoru a tak uvolněte upínací
mechanismus.
Pilový list vložte do držáku (10) tak, aby
do něj správně zapadl. Pilový list můžete
nasadit tak, aby zuby směřovaly dolů nebo
nahoru.
Sklopte upínací páku pilového listu (4) dolů
a zajistěte tak upínací mechanismus.
Při vyjímání pilového listu postupujte podle
výše uvedených kroků v opačném pořadí.
Pilové listy
Široký výběr různých typů pilových listů je nabízen
k zakoupení jako doplňkové příslušenství.
Pilový list vybírejte vždy co nejpečlivěji.
5
Pokyny k obsluze
•
•
•
•
•
Vždy dodržujte bezpečnostní
pokyny a příslušné předpisy.
Ujistěte se, že je materiál, který
budete řezat, řádně upnutý.
Tlačte na nářadí pouze zlehka.
Nevyvíjejte příliš velký boční
tlak na pilový list. Jestliže je to
možné, pracujte s pilovou zarážkou
z a p ř e n o u o o b r o b e k . Ta k t o
zabráníte poškození pilového listu
a omezíte vibrace celé pily.
Při řezání do zdí a stropů berte na
vědomí umístění potrubí a kabelů.
Vyhýbejte se přetěžování nářadí.
•
Jestliže je to nezbytné, například
v omezených prostorech, použijte vnější
hranu zarážky pily jako vodítko.
Zapněte pilu a začněte řezat s maximálními
otáčkami. Opírejte pilu pevně o obrobek.
Řezání kovů
•
•
•
Před zahájením pracovních operací:
• Ujistěte se, že je Váš akumulátor zcela nabitý.
Jestliže řežete tenké kovové plechy,
zpevněte obrobek na obou stranách pomocí
dřeva. Takto si zajistíte čistý řez a zabráníte
poškození materiálu.
Při dlouhých a přímých řezech si na obrobku
vyznačte čáru řezu.
Naneste na řeznou čáru tenkou vrstvu
maziva, zapněte pilu a při řezání postupujte
podle vyznačené čáry řezu.
Řezání plastů
•
Dvoupolohový volič převodových stupňů
(obr. A)
Vaše pila je vybavena dvoupolohovým voličem
převodových stupňů (2).
• Vysoké otáčky používejte při řezání dřeva.
• Nízké otáčky používejte při řezání kovů
a plastů.
Vždy pracujte s nízkými otáčkami. Proveďte
vždy kontrolní řez, abyste se přesvědčili,
zda je materiál citlivý na teplo.
Řezání zdiva
Při řezání materiálů obsahujících
azbest může vznikat nebezpečný
prach. Dodržujte zákonné směrnice
a doporučení vydaná výrobci těchto
materiálů.
Zapnutí a vypnutí (obr. A)
•
•
Nářadí spustíte stisknutím hlavního spínače
(1). Tlak působící na tento spínač určí
otáčky nástroje.
Po uvolnění tohoto spínače dojde
kxzastavení nářadí.
Bližší informace o vhodném příslušenství DEWALT
získáte u svého značkového prodejce.
Řezání dřeva
Údržba
•
Vaše nářadí D E WALT bylo zkonstruováno
tak, aby pracovalo co nejdéle s minimálními
nároky na údržbu. Dlouhodobá bezproblémová
funkce nářadí závisí na jeho řádné údržbě
a pravidelném čištění.
•
Obrobek si bezpečně upněte a odstraňte
všechny hřebíky a kovové předměty.
Držte pilu oběma rukama a při řezání opřete
zarážku pily o povrch obrobku.
Řezy do dřeva
• Opřete zarážku pily o povrch obrobku
v takové poloze, ve které pilový list svírá
vhodný úhel pro daný řez.
• Zapněte pilu a pomalu spouštějte pilový list.
Dbejte na to, aby zarážka zůstávala po celou
dobu řezání v kontaktu s povrchem obrobku.
Mazání
Vaše nářadí nevyžaduje žádné další mazání.
Řezání vnitřních děr
• Požadovaný řez si přeměřte a označte.
• Při použití úzkého pilového listu opřete
spodní část zarážky pily o obrobek a ujistěte
se, že je pilový list umístěn na čáře řezu.
Čištění
•
6
Dříve než začnete nabíječku čistit, odpojte
ji od zdroje napětí. K čištění používejte
kousek jemné tkaniny.
•
•
Před čištěním nářadí z něj vždy nejdříve
vyjměte akumulátor.
Udržujte čisté ventilační drážky a plastový
kryt pravidelně čistěte kouskem jemné
tkaniny.
Společnost D E WALT poskytuje možnost
sběru a recyklace použitých výrobků DEWALT
po ukončení jejich provozní životnosti. Chcete-li
získat výhody této služby, odevzdejte prosím
vaše nářadí jakémukoliv autorizovanému
servisu Black & Decker, který nářadí odebere
a zajistí jeho recyklaci.
Ochrana životního prostředí
Adresu vašeho nejbližšího autorizovaného
střediska DEWALT naleznete na zadní straně
tohoto návodu. Seznam servisních středisek
D E WALT a podrobnosti o poprodejním
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com
Dobíjecí akumulátory
Akumulátory s dlouhou životností musíte dobíjet
vždy, jakmile přestanou dodávat dostatečné
množství energie, nutné pro Vámi prováděnou
práci. Po ukončení životnosti akumulátorů
se postarejte o jejich likvidaci, aniž by došlo
k ohrožení životního prostředí:
• Počkejte, až se akumulátor za provozu
zcela vybije a potom jej z nářadí vyjměte.
• NiCd a NiMH články jsou recyklovatelné.
Doručte je značkovému servisu DEWALT.
Shromážděné akumulátory budou
recyklovány nebo s nimi bude naloženo
jiným odpovídajícím způsobem.
ES Prohlášení o shodě
DW008
DEWALT prohlašuje, že tento výrobek odpovídá
normám: 98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC,
EN 50144, EN 50260, EN 55014-2, EN 55014,
EN 61000-3-2 a EN 61000-3-3.
Jestliže potřebujete více informací, kontaktujte
prosím firmu DEWALT na níže uvedené adrese.
Ochrana životního prostředí
Úroveň akustického tlaku podle normy 86/188/EEC
a 98/37/EEC, měřená podle normy EN 50144:
Třídění odpadu. Tento výrobek
nesmí být likvidován spolu s běžným
komunálním odpadem.
LpA (akustický tlak)
LWA (akustický výkon)
* v uchu obsluhy
Až nebudete váš výrobek D E WALT dále
potřebovat nebo uplyne doba jeho životnosti,
nelikvidujte jej spolu s domovním odpadem.
Zařízení zlikvidujte podle platných pokynů
o třídění a recyklaci odpadů.
90 dB(A)*
103 dB(A)
V případě překročení hranice akustického tlaku
85 dB(A), proveďte příslušná měření týkající se
ochrany sluchu.
Měřená stálá střední hodnota zrychlení podle
normy EN 50144:
10,2 m/s2
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí
před znečistěním a snižuje spotřebu
surovin.
Technický a vývojový ředitel
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510, Idstein, Německo
Při zakoupení nových výrobků Vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
7
Všeobecné bezpečnostní pokyny
Při používání tohoto nářadí vždy dodržujte
platné bezpečnostní předpisy z důvodu
snížení rizika vzniku požáru, úrazu
elektrickým proudem nebo osobního
poranění. Před zahájením zkušebního
provozu si pečlivě pročtěte následující
bezpečnostní pokyny. Uložte tyto pokyny
na bezpečném místě!
•
•
•
Všeobecné
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Udržujte čistou pracovní plochu.
Přeplněná pracovní plocha pracovního
stolu může vést ke způsobení úrazu.
Berte ohled na okolí pracovní plochy.
Nevystavujte nářadí vlhkosti. Zajistěte
si kvalitní osvětlení pracovní plochy.
Nepoužívejte nářadí v blízkosti hořlavých
kapalin nebo plynů.
Ochrana před úrazem elektrickým
proudem. Nedotýkejte se uzemněných
povrchů (například potrubí, radiátory, sporáky
a ledničky). Při práci v extrémních podmínkách
(například vysoká vlhkost, tvorba kovových
pilin při práci, atd.) může být elektrická
bezpečnost zvýšena vložením izolačního
transformátoru nebo ochranného jističe (FI).
Udržujte děti mimo dosah. Nedovolte
dětem, aby se dostaly do kontaktu s nářadím
nebo prodlužovacím kabelem. Při práci
osob mladších 16 let je nutný dozor.
Uskladnění nepoužívaného nářadí.
Jestliže nářadí nepoužíváte, musí být
uskladněno na suchém místě a také vhodně
zabezpečeno, mimo dosah dětí.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volné
oblečení nebo šperky. Mohou být zachyceny
pohybujícími se částmi nářadí. Jestliže
pracujete venku, používejte pokud možno
gumové rukavice a protiskluzovou obuv.
Jestliže máte dlouhé vlasy, používejte
vhodnou pokrývku hlavy.
Používejte ochranné brýle. Jestliže se
při práci s nářadím práší nebo odlétávají
drobné částečky materiálu, používejte
masku proti prachu nebo ochranný štít.
Sledujte maximální akustický tlak.
Jestliže akustický tlak překročí hranici
85 dB(A), proveďte příslušná měření
týkající se ochrany sluchu.
Upněte si obrobek. K připevnění
obrobku používejte svorky nebo svěrák.
•
•
•
•
8
Je to bezpečnější a umožňuje to obsluhovat
nářadí oběma rukama.
Nepřekážejte sami sobě. Při práci stále
udržujte vhodný a pevný postoj.
Buďte stále pozorní. Stále sledujte co
děláte, přemýšlejte a jestliže jste unaveni,
přerušte práci.
Odklizení seřizovacích přípravků a klíčů.
Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte, zda
nejsou v jeho blízkosti klíče nebo seřizovací
přípravky.
Používejte vhodné nářadí. Použití tohoto
nářadí je popsáno v tomto návodu. Nepřetěžujte
malá nářadí nebo přídavná zařízení při práci,
která je určena pro výkonnější nářadí. Nářadí
bude pracovat lépe a bezpečněji, jestliže bude
používáno ve výkonnostním rozsahu, pro který
bylo určeno.
Varování! Použití jiného příslušenství nebo
přídavného zařízení a provádění jiných
pracovních operací než je doporučeno tímto
návodem, může způsobit poranění obsluhy.
Provádějte pečlivou údržbu. Z důvodu
bezpečnějšího a výkonnějšího provozu
udržujte nářadí v dobrém a čistém stavu.
Při údržbě a výměně příslušenství dodržujte
následující pokyny. Pravidelně provádějte
kontrolu napájecího kabelu a v případě
poškození svěřte jeho opravu značkovému
servisu DEWALT. Udržujte všechny ovládací
prvky čisté, suché a neznečistěné olejem
nebo mazivy.
Kontrola poškozených částí. Před každým
použitím nářadí pečlivě zkontrolujte, zda
není poškozeno a ujistěte se, že bude
řádně vykonávat svou funkci. Zkontrolujte
vychýlení a uložení pohybujících se částí,
opotřebení částí a další prvky, které mohou
ovlivnit jeho provoz. Zničené kryty a jiné
poškozené díly opravte nebo vyměňte podle
pokynů v návodu. Jestliže je poškozen hlavní
spínač, nářadí nepoužívejte. Opravu spínače
svěřte značkovému servisu DEWALT.
Vyjmutí akumulátoru. V případě, kdy
nářadí nepoužíváte, při provádění údržby
a při výměně příslušenství, vždy vyjměte
akumulátor.
Provádění oprav svěřujte kvalifikované
osobě značkového servisu DEWALT. Toto
nářadí vyhovuje platným bezpečnostním
předpisům. Aby nedošlo k Vašemu ohrožení,
musí být všechny opravy elektrických zařízení
prováděny kvalifikovanými osobami.
Nálepky na nabíječce a akumulátoru
Další bezpečnostní pravidla pro přímočaré
pily
Kromě symbolů použitých v tomto návodu,
naleznete na nálepkách umístěných na
nabíječce a akumulátorech i následující
symboly:
Zapínání a vypínání
• Po vypnutí pily se nikdy nepokoušejte
zastavit pilový list pomocí prstů.
• Nikdy pilu nepokládejte na pracovní stůl,
dokud není vypnutá. Pilový list se ještě
chvíli po vypnutí pohybuje.
Nabíjení akumulátoru.
Nabitý akumulátor.
Při řezání
• Jestliže používáte pilové listy určené
výhradně pro řezání dřeva, odstraňte
před zahájením práce z obrobku všechny
hřebíky a kovové předměty.
• Kdykoliv je to možné, použijte k bezpečnému
zajištění obrobku svorky nebo svěrák.
• Nepokoušejte se řezat velmi malé obrobky.
• Nenaklánějte se příliš dopředu. Zaujměte
vždy pevný postoj, zejména při práci na
lešení nebo žebříku.
• Vždy držte pilu oběma rukama.
• Pro řezání oblouků a vnitřních děr použijte
upravené pilové listy.
Problémy při nabíjení.
Nabíjecí NiMH
akumulátory.
a
NiCd
Nedotýkejte se vodivými
předměty.
Nenabíjejte poškozené
akumulátory.
Kontrola a výměna pilového kotouče
• Před čištěním pily nebo před výměnou
pilového listu vždy nářadí vypněte.
• Používejte pouze takové pilové listy, které
vyhovují specifikaci uvedené v tomto
návodu.
• Používejte pouze ostré pilové listy
v bezvadném stavu. Prasklé nebo ohnuté
pilové listy ihned vyměňte za nové a staré
vyhoďte.
Před použitím si přečtěte návod.
Chraňte před vodou.
Poškozený napájecí kabel ihned
vyměňte.
Nabíjejte pouze v teplotním rozsahu
mezi 4oC a 40oC.
Viz technické údaje pro dobu
nabíjení.
Obnovovací režim
9
Navíc poskytuje servis DEWALT na všechny
prováděné opravy a vyměněné náhradní díly
další servisní záruční dobu v trvání 6 měsíců.
Politika našich služeb zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl. Kdykoliv budete potřebovat
radu či pomoc, obraťte se s důvěrou na náš
nejbližší servis DEWALT, kde Vám vyškolený
personál poskytne naše služby na nejvyšší
úrovni.
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, hoblovací nože,
brusné kotouče, pilové listy, pilové kotouče,
brusný papír, apod.) ani na příslušenství
přístroje poškozené opotřebováním.
Záruka DEWALT
Záruční list je dokladem práv spotřebitele
– zákazníka ve smyslu § 620 Občanského
zákoníku a § 429 Obchodního zákoníku.
Patří k prodávanému výrobku odpovídajícího
katalogového a výrobního čísla jako jeho
příslušenství. Pří každé reklamaci je třeba tento
záruční list předložit prodávajícímu, případně
servisnímu středisku DEWALT pověřenému
vykonáváním záručních oprav. Ve vlastním
zájmu si ho proto spolu s originálem dokladu
o nákupu pečlivě uschovejte.
Blahopřejeme Vám k zakoupení tohoto vysoko
kvalitního výrobku DEWALT. Náš závazek ke
kvalitě v sobě samozřejmě zahrnuje také naše
služby zákazníkům. Proto poskytujeme záruční
dobu daleko přesahující minimální požadavky
vyplývající ze zákona.
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje
poskytnout Vám 30 dní záruku výměny. Pokud
se objeví v průběhu 30 dní od zakoupení nářadí
jakýkoliv nedostatek podléhající záruce, bude
Vám u Vašeho obchodního nářadí vyměněno
za nové. Díky 1 roční záruce jistoty máte
nárok po dobu 1 roku od zakoupení přístroje
na bezplatný servis v autorizovaném servisním
středisku D EWALT. Zárukou kvality firma
DEWALT garantuje po dobu trvání záruční
doby (24 měsíců při nákupu pro přímou
osobní spotřebu, 12 měsíců při nákupu pro
podnikatelskou činnost) bezplatné odstranění
jakékoliv materiálové nebo výrobní závady za
následujících podmínek:
• Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem DEWALT a s dokladem
o nákupu), do jednoho z pověřených
servisních středisek DEWALT, které jsou
autorizované k provádění záručních
oprav.
• Přístroj byl používán pouze s originálním
příslušenstvím nebo přídavnými zařízeními
a příslušenstvím BBW či Piranha, které
je vysloveně doporučené jako vhodné
k použití spolu s přístrojem DEWALT.
• Přístroj byl používán a udržován v souladu
s návodem k obsluze.
• Motor přístroje nebyl přetěžován a nejsou
viditelné žádné známky poškození vlivem
vnějších vlivů.
• Do přístroje nebylo zasahováno nepovolanou osobou. Osoby povolané tvoří personál
servisních středisek DEWALT, které jsou
autorizované k provádění záručních
oprav.
DEWALT nabízí rozsáhlou síť autorizovaných
servisních opraven a sběrných středisek.
Jejich seznam najdete na záručním listě. Další
informace týkající se servisu můžete získat
na níže uvedených telefonních číslech a na
internetové adrese www.2helpU.com.
Black & Decker
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika
tel:
+420 244 402 450
fax:
+420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
Právo na případné změny vyhrazeno.
02/2007
zst00047247- 10-07-2007
10
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
11
DW008 - - - - - A
DREHBLATTSTICHSAGE 1
©
12
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
IČO: ………………………...........................…..
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Pečiatka
Podpis
02/07
Popis
poruchy
Download PDF

advertising