DW008K | DeWalt DW008K CUT SAW instruction manual

544666-84 SK
DW008
2
3
AKUMULÁTOROVÁ PRIAMOČARÁ PÍLA DW008
•
Blahoželáme Vám!
Zvolili ste si náradie firmy D EWALT. Roky
skúseností, dôkladný vývoj výrobkov
a inovácia vytvorili z firmy DEWALT jedného
z najspoľahlivejších partnerov pre užívateľov
profesionálneho náradia.
•
Popis (obr.A)
Technické údaje
Dĺžka zdvihu
(mm)
Hmotnosť (bez akumulátora) (kg)
DW008
24
460
0-2.400/
0-2.900
29
2,6
Akumulátor
Napätie
Hmotnosť
24
1,4
Napätie
(V)
Maximálny výstupný výkon (W)
Otáčky naprázdno
(min-1)
Nabíjačka
Napätie v sieti
Približná doba nabíjania
Hmotnosť
Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo
k poškodeniu náradia, dielov alebo
príslušenstva.
Skôr, než začnete náradie používať, venujte
dostatok času dôkladnému prečítaniu
a porozumeniu tomuto návodu.
(V)
(kg)
(V)
(hod)
(kg)
Vaša akumulátorová priamočiará píla bola
navrhnutá na profesionálne rezanie dreva,
kovu a rúriek. Kompaktná stavba píly umožňuje
rezanie v ťažko prístupných priestoroch.
1. Hlavný spínač
2. Dvojpolohový volič rýchlostných stupňov
3. Uvoľňovacie tlačidlo akumulátora
4. Upínacia páka pílového listu
5. Zarážka píly
6. Akumulátor
Nabíjačka
Vaša nabíjačka DEWALT môže nabíjať 24 V
akumulátory DEWALT typu NiCd a NiMH.
6. Akumulátor
7. Nabíjačka
8. Indikátor nabíjania (červený)
9. Tlačidlo obnovovacieho režimu
230
1
0,6
Poistky: náradie 230 V ... 10 A v napájacej sieti
Elektrická bezpečnosť
V tomto návode sú použité nasledujúce
symboly:
Elektromotor bol navrhnutý iba pre jedno
napätie. Vždy sa uistite, či napätie akumulátora
zodpovedá napätiu na výkonovom štítku. Tiež sa
uistite, či je napájacie napätie nabíjačky zhodné
s napätím vo Vašej sieti.
Upozorňuje na riziko osobného poranenia,
skrátenia životnosti náradia alebo jeho
poškodenie v prípade nedodržania
pokynov uvedených v tomto návode.
Vaša nabíjačka DEWALT má dvojitú izoláciu
zodpovedajúcu norme EN 50144.
Upozorňuje na riziko úrazu spôsobené
elektrickým prúdom.
Použitie predlžovacieho kábla
Obsah balenia
Pokiaľ to nie je nevyhnutné, predlžovací kábel
by sa nemal používať. Používajte schválený
predlžovací kábel vhodný pre príkon Vašej
nabíjačky (pozri technické údaje). Minimálny
prierez vodiča je 0,5 mm2. Maximálna dĺžka
je 30 m.
Balenie obsahuje:
1 akumulátorovú priamočiarú pílu
1 pílový list
1 akumulátor (DW008K)
2 akumulátory (DW008K2)
1 nabíjačku
1 kufrík (iba modely K)
1 návod na použitie
1 výkres s rozkreslenou zostavou
4
Obnovovací režim (obr.A)
Montáž na nastavenie
Obnovovací režim pomáha udržiavať
optimálnu kapacitu akumulátora.
Preto je doporučené použiť tento
režim jedenkrát týždenne alebo
jedenkrát za desať nabíjacích
cyklov. Použite prosím túto funkciu
vždy, keď si všimnete slabší výkon
akumulátora.
Akumulátor vyberte vždy pred každou
montážou alebo nastavením.
Vŕtačku/akumulátor vypnite vždy pred
nasadením alebo vybraním akumulátora.
Pred použitím náradia sa uistite, či je
akumulátor správne nasadený.
Akumulátor (obr.A)
•
Nabíjanie akumulátora (obr.A)
Vždy pred začatím nabíjania akumulátora
skontrolujte zdroj elektrickej energie. Ak je zdroj
v poriadku, ale akumulátor sa nenabíja, zverte
opravu nabíjačky značkovému servisu DEWALT.
V priebehu nabíjania sa nabíjačka a akumulátor
zahrievajú. Ide o bežný jav, ktorý nesignalizuje
žiadnu poruchu.
•
•
Nenabíjajte akumulátor, ak je okolitá
teplota nižšia ako 4°C alebo vyššia ako
40°C. Doporučená teplota pre nabíjanie
je približne 24°C.
•
•
•
•
Akumulátor (6) nabijete tak, že ho vložíte
do nabíjačky (7) a nabíjačku pripojíte k sieti.
Uistite sa, či je akumulátor v nabíjačke
riadne usadený. Začne blikať červený
indikátor nabíjania (8). Približne po 1 hodine
prestane indikátor blikať a zostane svietiť.
Teraz je akumulátor úplne nabitý a nabíjačka
sa automaticky prepne do vyrovnávacieho
režimu. Približne po 2 až 4 hodinách sa
nabíjačka automaticky prepne do údržbového
nabíjacieho režimu. Akumulátor môžete
v nabíjačke ponechať ľubovoľne dlhý čas
alebo ho môžete kedykoľvek vybrať.
Ak indikátor nabíjania bliká veľmi rýchlo,
znamená to, že sa pri nabíjaní vyskytol
problém. Vyberte a opäť vložte akumulátor
do nabíjačky, alebo sa pokúste nabiť
nový akumulátor. Ak nejde nabiť ani nový
akumulátor, nechajte nabíjačku preskúšať
v značkovom servise DEWALT.
Pri pripojení k takým zdrojom, ako sú
generátory alebo zdroje, ktoré menia
jednosmerný prúd na striedavý, môže
indikátor nabíjania (8) bliknúť dvakrát,
prerušiť a znovu opakovať dvojité bliknutie.
Takto je indikovaný dočasný problém zdroja.
Nabíjačka sa prepne späť do bežného
chodu automaticky.
Začnite nabíjať podľa vyššie uvedeného
postupu.
Stlačte tlačidlo obnovovacieho režimu (18).
Indikátor nabíjania prestane na okamih blikať,
potom blikne trikrát za sebou, a potom sa
vráti k pôvodnej frekvencii blikania. Nabíjačka
teraz pracuje v obnovovacom režime.
Do ôsmich hodín prestane indikátor
nabíjania blikať a bude svietiť. Akumulátor
bude v tejto chvíli úplne nabitý a môžete ho
z nabíjačky kedykoľvek vybrať alebo v nej
ponechať na ľubovoľne dlhý čas.
Kedykoľvek v priebehu obnovovacieho
režimu môžete tento režim prerušiť vybraním
a následným vložením akumulátora späť do
nabíjačky.
Nasadenie a vyberanie akumulátora
• Nasuňte akumulátor do zodpovedajúcej
drážky na náradí tak, aby zaklapol
v správnej polohe.
• Akumulátor vyberte po stlačení
uvoľňovacieho tlačidla (14).
Výmena pílového listu (obr.B)
•
•
•
•
Vyklopte upínaciu páku pílového listu (4)
nahor, a tak uvoľníte upínací mechanizmus.
Pílový list vložte do držadla (10) tak, aby doň
správne zapadol. Pílový list môžete nasadiť
tak, aby zuby smerovali nadol alebo nahor.
Sklopte upínaciu páku pílového listu (4)
nadol a zaistite tak upínací mechanizmus.
Pri vyberaní pílového listu postupujte
podľa vyššie uvedených krokov v opačnom
poradí.
Pílové listy
Široký výber rôznych typov pílových listov
je ponúkaný k zakúpeniu ako doplnkové
príslušenstvo.
Pílový list vyberajte vždy čo najlepšie.
5
Pokyny na obsluhu
•
•
•
•
•
Vždy dodržiavajte bezpečnostné
pokyny a príslušné predpisy.
Uistite sa, či je materiál, ktorý
budete rezať, riadne upnutý.
Na náradie príliš netlačte.
Nevyvíjajte príliš veľký bočný
tlak na pílový list. Ak to bude
možné, pracujte s pílovou zarážkou
o p r e t o u o p o l o t o v a r. Ta k t o
zabránite poškodeniu pílového listu
a omedzíte vibrácie celej píly.
Pri rezaní do stien a stropov berte
na vedomie umiestnenie potrubí
a káblov.
Vyhýbajte sa preťažovaniu náradia.
•
Rezanie kovu
•
•
•
•
Dvopolohový volič prevodových stupňov
(obr.A)
Vaša píla je vybavená dvojpolohovým voličom
prevodových stupňov (2).
• Vysoké otáčky používajte pri rezaní dreva.
• Nízke otáčky používajte pri rezaní kovu
a plastov.
Pri rezaní materiálov obsahujúcich
azbest môže vznikať nebezpečný
prach. Dodržiavajte zákonné smernice
a doporučenia vydané výrobcom týchto
materiálov.
Náradie spustíte stlačením hlavného
spínača (1). Tlak pôsobiaci na tento spínač
určí otáčky nástroja.
Po uvoľnení tohoto spínača dôjde
k zastaveniu náradia.
Bližšie informácie o vhodnom príslušenstve
DEWALT získate u svojho značkového predajcu.
Údržba
Rezanie dreva
•
•
Vždy pracujte s nízkymi otáčkami. Preveďte
vždy kontrolný rez, aby ste sa presvedčili,
či je materiál citlivý na teplo.
Rezanie muriva
Zapnutie a vypnutie (obr.A)
•
Ak režete tenké kovové plechy, spevnite
polotovar na oboch stranách pomocou
dreva. Takto si zaistíte čistý rez a zabránite
poškodeniu materiálu.
Pri dlhých a priamych rezoch si na polotovare
vyznačte čiaru rezu.
Naneste na reznú čiaru tenkú vrstvu maziva,
zapnite pílu a pri rezaní postupujte podľa
vyznačenej čiary rezu.
Rezanie plastov
Pred začiatkom pracovných operácií:
• Uistite sa, či je akumulátor úplne nabitý.
•
obmedzených priestoroch, použite vonkajšiu
hranu zarážky píly ako vodítko.
Zapnite pílu a začnite rezať s maximálnymi
otáčkami. Opierajte pílu pevne o polotovar.
Vaše náradie D EWALT bolo skonštruované
tak, aby pracovalo čo najdlhšie s minimálnymi
nárokmi na údržbu. Dlhodobá bezproblémová
funkcia náradia závisí na jeho riadnej údržbe
a pravidelnom čistení.
Polotovar si bezpečne upnite a odstráňte
všetky klince a kovové predmety.
Držte pílu oboma rukami a pri rezaní oprite
zarážku píly o povrch polotovaru.
Rezy do dreva
• Oprite zarážku píly o povrch polotovaru
v takej polohe, v ktorej pílový list zviera
vhodný uhol pre daný rez.
• Oprite pílu a pomaly spúšťajte pílový list. Dbajte
na to, aby zarážka zostávala po celú dobu
rezania v kontakte s povrchom polotovaru.
Mazanie
Vaše náradie nevyžaduje žiadne ďalšie mazanie.
Rezanie vnútorných dier
• Požadovaný rez si premerajte a označte.
• Pri použití úzkeho pílového listu oprite
spodnú časť zarážky píly o polotovar a uistite
sa, či je pílový list umiestnený na čiare
rezu. Ak to bude nevyhnutné, napríklad v
Čistenie
•
6
Skôr než začnete nabíjačku čistiť, odpojte
ju od zdroja napätia. Na čistenie používajte
kúsok jemnej tkaniny.
•
•
Pred čistením náradia z neho vždy najskôr
vyberte akumulátor.
Udržiavajte čisté ventilačné drážky
a plastový kryt čistite pravidelne kúskom
jemnej tkaniny.
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení
ich technickej životnosti. Využite túto bezplatnú
službu a odovzdajte Váš nepoužívaný prístroj
ktorémukoľvek autorizovanému servisnému
stredisku.
Ochrana životného prostredia
Adresu vášho najbližšieho autorizovaného
strediska DEWALT nájdete na zadnej strane
tohto návodu. Zoznam servisných stredísk
D E WALT a podrobnosti o popredajnom
servise nájdete taktiež na internetovej adrese:
www.2helpU.com
Dobíjacie akumulátory
Akumulátory s dlhou životnosťou musíte
dobíjať vždy, keď prestanú dodávať dostatočné
množstvo energie nutnej pre Vami prevádzanú
prácu. Po ukončení životnosti akumulátorov sa
postarajte o ich likvidáciu bez toho, aby došlo
k ohrozeniu životného prostredia:
• Počkajte, až sa akumulátor za prevádzky
úplne vybije, a potom ho z náradia
vyberte.
• NiCd články sú recyklovateľné. Doručte
ich Vášmu predajcovi alebo do miestnej
recyklačnej stanice. Zhromaždené
akumulátory budú recyklované alebo
bude s nimi naložené zodpovedajúcim
spôsobom.
Prehlásenie o zhode
DW008
DEWALT prehlasuje, že tento výrobok zodpovedá
normám: 98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC,
EN 50144, EN 50260, EN 55014-2, EN 55014,
EN 61000-3-2 a EN 61000-3-3.
Ak budete potrebovať viac informácii, kontaktujte
prosím firmu DEWALT na nižšie uvedenej adrese.
Úroveň akustického tlaku podľa normy 86/188/EEC
a 98/37/EEC, meraná podľa normy EN 50144:
LpA (akustický tlak)
LWA (akustický výkon)
* v uchu obsluhujúceho
Ochrana životného prostredia
Triedený odpad. Tento výrobok nesmie
byť likvidovaný spolu s bežným
komunálnym odpadom.
90 dB(A)*
103 dB(A)
V prípade prekročenia hranice akustického tlaku
85 dB(A), preveďte príslušné merania týkajúce
sa ochrany sluchu.
Keď nebudete váš výrobok D EWALT ďalej
potrebovať alebo uplynie lehota jeho životnosti,
nelikvidujte ho spolu s domovým odpadom.
Zaistite likvidáciu tohto výrobku v triedenom
odpade.
Nameraná stredná kvadratická hodnota
zrýchlenia podľa normy EN 50144: 10,2 m/s2
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Opätovné
použitie recyklovaných materiálov
pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu
surovín.
Technický a vývojový riaditeľ
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510, Idstein, Germany
Miestne predpisy môžu upravovať spôsob
likvidácie domácich elektrických spotrebičov
v miestnych zberniach alebo v mieste nákupu
výrobku.
7
•
Všeobecné bezpečnostné pokyny
Pri používaní tohoto náradia vždy dodržujte
platné bezpečnostné predpisy, ktoré znižujú
riziko vzniku požiaru, úrazu elektrickým
prúdom a riziko osobného poranenia. Skôr
než začnete výrobok používať, prečítajte si
riadne nasledujúce bezpečnostné pokyny.
Tieto pokyny uschovajte na bezpečnom
mieste!
•
•
•
Všeobecné
•
•
•
•
•
•
•
•
Udržujte čistotu na pracovnom priestore.
Preplnená pracovná plocha pracovného
stola môže viesť k spôsobeniu úrazu.
Uvedomte si, v akom prostredí pracujete.
Chráňte nástroj pred dažďom, mokrom,
nepoužívajte ho vo vlhkom prostredí.
Pracovný priestor majte vždy dobre
osvetlený. Nepoužívajte náradie v blízkosti
horľavých kvapalín alebo plynov.
Ochrana proti úrazu elektrickým
prúdom. Vyvarujte sa telesnému kontaktu
s uzemnenými predmetmi ako sú rúrky,
radiátory, elektrické sporáky a chladničky.
Pri práci v extrémnych podmienkach (napr.
vysoká vlhkosť, tvorba kovových pilín pri
práci, atď) môže byť elektrická bezpečnosť
zvýšená vložením izolačného transformátora
alebo ochranného ističa (Fl).
Udržujte deti mimo dosahu. Nedovoľte
deťom, aby sa dostali do kontaktu s náradím
alebo predlžovacím káblom. Pri práci osôb
mladších ako 16 rokov je nutný dozor.
Uskladnenie nepoužívaneho náradia. Ak
sa náradie nepoužíva, malo by byť uložené
na suchom a tiež vhodne zabezpečené,
mimo dosahu detí.
Vhodne sa obliekajte. Nenoste príliš voľné
oblečenie alebo šperky, ktoré by mohli
byť zachytené o pohybujúce sa časti. Ak
pracujete vonku, doporučujeme použiť
gumené rukavice a protišmykovú obuv.
Ak máte dlhé vlasy, používajte vhodnú
pokrývku hlavy.
Používajte ochranné okuliare. Ak pracujete
v prašnom prostredí alebo odletujú drobné
čiastočky materiálu, používajte ochranný
štít alebo masku proti prachu.
Sledujte maximálny akustický tlak. Ak
akustický tlak prekročí hranicu 85dB(A),
preveďte príslušné merania týkajúce sa
ochrany sluchu.
•
•
•
•
8
Upnite si polotovar. Polotovar pripevnite
pomocou svoriek alebo zveráku. Je to
bezpečnejšie, než použitie ruky a umožňuje
to obsluhovať nástroj oboma rukami.
Neprekážajte sami sebe. Pri práci
udržiavajte vhodný a pevný postoj.
Buďte stále pozorní. Stále sledujte, čo
robíte, premýšľajte, a ak ste unavení,
preušte prácu.
Odkladanie nastavovacích prípravkov
a kľúčov. Skôr, než náradie zapnete,
zvyknite si skontrolovať, či nie sú v blízkosti
náradia kľúče a nastavovacie prípravky.
Používajte vhodné náradie. Použitie
tohoto náradia je popísané v tomto návode.
Nepreťažujte malé náradia alebo prídavné
zariadenia pri práci, ktorá je určená pre
výkonnejšie náradie. Náradie bude pracovať
lepšie a bezpečnejšie, ak bude použité
vo výkonnostnom rozsahu, pre ktorý bolo
určené.
Varovanie! Použitie iného príslušenstva
alebo prídavného zariadenia a prevádzanie
iných pracovných operácií, než je
doporučené v tomto návode, môže spôsobiť
poranenie obsluhy.
Prevádzajte dôkladnú údržbu. Z dôvodu
bezpečnejšej a výkonnejšej prevádzky
udržujte náradie v dobrom a čistom stave. Pri
údržbe a výmene príslušenstva dodržiavajte
nasledujúce pokyny. Pravidelne prevádzajte
kontrolu pripájacieho kábla a v prípade
poškodenia zverte jeho opravu značkovému
servisu DEWALT. Udržujte všetky ovládacie
prvky čisté, suché a neznečistené olejom
alebo mazivami.
Kontrola poškodených častí. Pred každým
použitím nástroja by malo byť náradie
dôkladne skontrolované, či nie je poškodené
a uistite sa, či bude riadne vykonávať svoju
funkciu. Skontrolujte vychýlenie a uloženie
pohybujúcich sa častí, opotrebenie častí
a ďalšie prvky, ktoré môžu ovplyvniť jeho
prevádzku. Zničené kryty a iné poškodené
diely opravte alebo vymeňte podľa pokynov
v návode. Ak je poškodený hlavný spínač,
náradie nepoužívajte. Opravu spínača
zverte značkovému servisu DEWALT.
Vyberanie akumulátora. V prípade, že
náradie nepoužívate, pri prevádzaní údržby
a pri výmene príslušenstva, vždy vyberte
akumulátor.
•
Prevádzanie opráv zverte kvalifikovanej
osobe značkového servisu DEWALT. Toto
náradie je vyrobené v zhode s platnými
bezpečnostnými normami. Aby nedošlo
k Vašemu ohrozeniu, musia byť všetky
opravy elektrických zariadení prevádzané
kvalifikovanými osobami.
Pozri technické údaje na dobu
nabíjania.
Obnovovací režim.
Ďalšie bezpečnostné pravidlá pre
priamočiaré píly
Nálepky na nabíjačke a akumulátore
Zapínanie a vypínanie
• Po vypnutí píly sa nikdy nepokúšajte
zastaviť pílový list pomocou prstov.
• Nikdy pílu neodkladajte na pracovný stôl,
pokiaľ nie je píla vypnutá. Pílový list sa ešte
chvíľu po vypnutí pohybuje.
Okrem symbolov použitých v tomto návode,
nájdete na nálepkách umiestnených na
nabíjačke a akumulátoroch i nasledujúce
symboly:
Nabíjanie akumulátora.
Pri rezaní
• Ak používate pílové listy určené výlučne
na rezanie dreva, odstráňte na začiatku
práce z polotovaru všetky klince a kovové
predmety.
• Kedykoľvek to bude možné, použite na
bezpečnostné zaistenie polotovaru svorky
alebo zverák.
• Nepokúšajte sa rezať veľmi malé
polotovary.
• Nenakláňajte sa príliš dopredu. Zaujmite
vždy pevný postoj, hlavne pri práci na lešení
a rebríku.
• Vždy držte pílu oboma rukami.
• Na rezanie oblúkov a vnútorných dier
použite upravené pílové listy.
Nabitý akumulátor.
Problémy pri nabíjaní.
Nabíjacie
akumulátory.
NiMH
a
NiCd
Nedotýkajte sa vodivými
predmetmi.
Nenabíjajte poškodené
akumulátory.
Kontrola a výmena pílového kotúča
• Pred čistením píly alebo pred výmenou
pílového listu vždy náradie vypnite.
• Používajte iba také pílové listy, ktoré
vyhovujú špecifikácii uvedenej v tomto
návode.
• Používajte iba ostré pílové listy v bezchybnom
stave. Prasknuté alebo ohnuté pílové listy
ihneď vymeňte za nové a staré vyhoďte.
Pred použitím si prečítajte návod.
Chráňte pred vodou.
Poškodený pripájací kábel ihneď
vymeňte.
Nabíjajte iba v tepelnom rozsahu
medzi 4°C a 40°C.
9
Naviac poskytuje servis DEWALT na všetky
vykonávané opravy a vymenené náhradné
diely ďalšiu servisnú záručnú dobu v trvaní
6 mesiacov.
Politika našich služieb zákazníkom
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom
je náš najvyšší cieľ. Kedykoľvek budete
potrebovať radu či pomoc, obráťte sa s dôverou
na náš najbližší servis D EWALT, kde Vám
vyškolený personál poskytne naše služby na
najvyššej úrovni.
Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo
(vrtáky, skrutkovacie nástavce, hobľovacie
nože, brúsne kotúče, pílové listy, pílové kotúče,
brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo
prístroja poškodené opotrebovaním.
Záruka DEWALT
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto vysoko
kvalitného výrobku D EWALT. Náš záväzok
ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme tiež
naše služby zákazníkom. Preto ponúkame
záručnú dobu ďaleko presahujúcu minimálne
požiadavky vyplývajúce zo zákona.
Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa
– zákazníka v zmysle § 620 Občianskeho
zákonníka a § 429 Obchodného zákonníka.
Patrí k predávanému výrobku zodpovedajúceho
katalógového a výrobného čísla ako jeho
príslušenstvo. Pri každej reklamácii je potrebné
tento záručný list predložiť predávajúcemu, príp.
servisnému stredisku DEWALT poverenému
vykonávaním záručných opráv. Vo vlastnom
záujme si ho preto spolu s originálom dokladu
o nákupe starostlivo uschovajte.
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 30 dní záruku výmeny. Ak sa objaví
v priebehu 30 dní od zakúpenia náradia
akýkoľvek nedostatok podliehajúci záruke, bude
Vám u Vášho obchodníka náradie vymenené
za nové. Vďaka 1 ročnej záruke istoty máte
nárok po dobu 1 roka od zakúpenia prístroja
na bezplatné prehliadky v autorizovanom
servise DEWALT. Zárukou kvality firma DEWALT
garantuje počas trvania záručnej doby (24
mesiacov pri nákupe pre priamu osobnú
spotrebu, 12 mesiacov pri nákupe pre osobnú
a podnikateľskú činnosť) bezplatné odstránenie
akejkoľvek materiálovej alebo výrobnej chyby
za nasledovných podmienok:
• Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom DEWALT a s dokladom
o nákupe), do jedného z poverených
servisných stredísk D EWALT, ktoré sú
autorizované na vykonávanie záručných
opráv.
• Prístroj bol používaný iba s originálnym
príslušenstvom alebo prídavnými
zariadeniami a príslušenstvom BBW či
Piranha, ktoré je vyslovene odporúčané
ako vhodné na použitie spolu s prístrojom
DEWALT.
• Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
• Motor prístroja nebol preťažovaný a nie
sú badateľné žiadne známky poškodenia
vonkajšími vplyvmi.
• Do prístroja nebolo zasahované
nepovolanou osobou. Osoby povolané
tvoria personál poverených servisných
stredísk DEWALT, ktoré sú autorizované
na vykonávanie záručných opráv.
DEWALT ponúka rozsiahlu sieť autorizovaných
servisných opravovní a zberných stredísk. Ich
zoznam nájdete na záručnom liste. Ďalšie
informácie týkajúce sa servisu môžete získať
na dole uvedených telefónnych číslach a na
internetovej adrese www.2helpU.com.
Black & Decker
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
+421 2 446 38 121, 3
Fax:
+421 2 446 38 122
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
02/2007
zst00047280 - 10-07-2007
10
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
11
DW008 - - - - - A
DREHBLATTSTICHSAGE 1
©
12
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
IČO: ………………………...........................…..
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Pečiatka
Podpis
02/07
Popis
poruchy
Download PDF

advertising