WS61 | WS61 ANGLE GRINDER instruction manual

WS50
WS51E
WS52E
WS53
WS53E
WS54E
WS55E
WS56E
WS61
DT53EK
1
WS51E.PM65
1
17-09-2001, 10:26
Dansk
6
Deutsch
12
English
19
Español
26
Français
33
Italiano
40
Nederlands
47
Norsk
54
Português
61
Suomi
68
Svenska
75
EÏÏËÓÈη
82
R
Copyright Elu
2
WS51E.PM65
2
17-09-2001, 10:26
6
7
1
4
2
8
9
3
5
1
2a
A
3
WS51E.PM65
3
17-09-2001, 10:26
10
11
B
16
17
19
14
10
12
15
18
12
11
13
C
4
WS51E.PM65
4
17-09-2001, 10:26
21
20
5
4
D
6
22
23
7
7
8
23
8
E
F
5
WS51E.PM65
5
17-09-2001, 10:26
DANSK
VINKELSLIBER WS50/WS51E/WS52E/WS53/WS53E/
WS54E/WS55E/WS56E/WS61/DT53EK
Tillykke!
Du har valgt et Elu Elværktøj. Mange års erfaring, ihærdig produktudvikling og innovation gør Elu til en af de
mest pålidelige partnere for professionelle brugere.
Tekniske data
Spænding
Motoreffekt
Omdrejningstal/
min ubelastet
Skivediameter
Spindel
Vægt
V
W
mm
kg
WS50
230
1.800
WS51E WS52E WS53
230
230
230
2.000 2.400 2.000
WS53E WS54E WS55E WS56E WS61
230
230
230
230
230
2.000 2.400 2.200 2.200 2.200
DT53EK
230
2.000
6.300
230
M14
4,8
8.000
180
M14
4,8
6.300
230
M14
4,8
4.700
230
M14
4,8
8.000
180
M14
4,8
6.300
230
M14
4,8
6.300
230
M14
4,8
8.000
180
M14
4,8
6.300
230
M14
4,8
Sikringer:
230 V maskiner
6.300
230
M14
4,8
10 A
Følgende piktogrammer anvendes i denne håndbog:
Angiver risiko for personskade, livsfare
eller ødelæggelse af værktøjet, hvis
brugervejledningens instruktioner ikke
følges.
Angiver risiko for elektrisk stød.
WS51E/WS52E/WS53E/WS54E/WS55E/WS56E/
DT53E
Elu erklærer at disse værktøjer er konstrueret i
henhold til EU-direktiverne: 98/37/EØF,
89/336/EØF, 73/23/EØF, EN 50144, EN 55014-2,
EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
WS50/WS53/WS61
Elu erklærer at disse værktøjer er konstrueret i
henhold til EU-direktiverne: 98/37/EØF,
89/336/EØF, 73/23/EØF, EN 50144, EN 55014-2,
EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-11.
Brandfare.
For yderligere information bedes De venligst
kontakte Elu på nedenstående adresse eller se
bagsiden af brugervejledningen.
6
WS51E.PM65
6
17-09-2001, 10:26
DANSK
Lydniveauet er i overensstemmelse med
EU-direktiverne 86/188/EØF & 98/37/EØF, målt i
henhold til EN 50144:
WS50
WS51E
WS53
WS53E
WS52E
WS54E
WS55E
WS56E
WS61
Sikkerhedsinstruktioner
Læs brugsanvisningen igennem, inden maskinen
tages i brug. Opbevar brugsanvisningen let
tilgængeligt, så alle, der bruger maskinen,
har adgang til brugsanvisningen.
Foruden nedenstående instruktioner,
bør Arbejdstilsynets regler altid følges.
DT53EK
LpA
(lydniveau)
dB(A)*
94,2
94,2
94,2
LWA (akustisk styrke)
dB(A)
86,2
86,2
86,2
* ved operatørens øre
Anvend høreværn, hvis lydniveauet
overstiger 85 dB(A).
Den vægtede geometriske middelværdi af
accelerationsfrekvensen i henhold til EN 50144:
WS50
WS51E
WS53
WS53E
WS52E
WS54E
WS55E
WS56E
WS61
DT53EK
2,94 m/s2 2,94 m/s2 2,94 m/s2
Produktudviklingsdirektør
Horst Großmann
Elu International, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Tyskland
ADVARSEL!
Når man anvender elværktøj, skal følgende
grundlæggende sikkerhedsinstruktioner altid
følges for at nedsætte risikoen for elektriske
stød, personskader og brand.
1 Brug høreværn
Lydniveauet ved bearbejdning af forskellige
materialer kan variere, af og til overstiger niveauet
85 dB(A). For at beskytte sig selv, skal man altid
anvende høreværn.
2 Hold arbejdsområdet i orden
Uordentlige arbejdsområder og arbejdsbænke
indbyder til skader.
3 Tænk på arbejdsmiljøets indflydelse
Udsæt ikke elværktøj for regn. Anvend ikke
elværktøj på fugtige eller våde pladser. Sørg for
en god belysning over arbejdsområdet.
Anvend ikke elværktøj i nærheden af let
antændelige væsker eller gasser.
4 Beskyt dig mod elektriske stød
Undgå kropskontakt med dele, der har
jordforbindelse (f.eks. rør, radiatorer, komfurer,
køleskabe). Ved ekstreme arbejdsforhold
(f.eks. høj fugtighed, forekomst af metalstøv osv.)
kan den elektriske sikkerhed øges ved at tilkoble
en fejlstrømsafbryder.
5 Hold børnene på afstand
Lad ikke børn komme i berøring med værktøjet
eller forlængerledningen. Det er påkrævet at
holde børn under 16 år under opsyn.
6 Opbevar værktøj sikkert
Når elværktøjet ikke anvendes, skal det
opbevares på et tørt, højt placeret sted, låst inde,
uden for børns rækkevidde.
7 Overbelast ikke elværktøj
Man arbejder bedre og mere sikkert inden for det
anførte effektområde.
8 Brug det rigtige elværktøj
Tving ikke elværktøj til at udføre arbejde, som er
beregnet til kraftigere værktøj.
7
WS51E.PM65
7
17-09-2001, 10:26
DANSK
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Brug ikke værktøj til formål, det ikke er beregnet
til, brug f.eks. ikke en håndrundsav til at save
kviste eller brænde.
Klæd dig rigtigt på
Bær ikke løst hængende tøj eller smykker.
De kan sidde fast i bevægelige dele.
Gummihandsker og skridsikre sko anbefales ved
udendørs arbejde. Brug hårnet, hvis du har langt
hår.
Brug beskyttelsesbriller
Brug beskyttelsesbriller for at forhindre, at du får
støv i øjnene, hvilket kan forårsage skade. Hvis
der opstår meget støv, bruges også støvmaske.
Ledningen må ikke mishandles
Bær aldrig værktøjet i ledningen og træk ikke i
ledningen for at tage kontakten ud af stikket.
Udsæt ikke ledningen for varme, olie eller skarpe
kanter.
Sæt arbejdsemnet fast
Brug skruetvinger eller skruestik for at spænde
arbejdsemnet fast. Det er sikrere end at bruge
hånden, og du får begge hænder fri til arbejdet.
Stræk dig ikke for meget
Sørg for, at du altid har sikkert fodfæste og
balance.
Vedligehold værktøjet omhyggeligt
Hold værktøjet skarpt og rent.
Følg instruktionerne med hensyn til pasning og
udskiftning af tilbehør.
Kontroller elværktøjets ledning regelmæssigt og
få den repareret hos et anerkendt
serviceværksted, hvis den er beskadiget.
Kontroller forlængerledninger regelmæssigt og
udskift dem, hvis de er beskadigede. Hold
håndtagene tørre, rene og fri for olie og fedt.
Tag kontakten ud af stikket når elværktøjet
ikke er i brug, inden service og ved
udskiftning af tilbehør
Fjern nøglerne
Kontroller at nøgler og justerværktøj er fjernet fra
elværktøjet, inden det startes.
Undgå utilsigtet start
Bær ikke tændt elværktøj med fingeren på
afbryderen. Sørg for, at afbryderen er slået fra,
når du sætter kontakten i stikket.
Forlængerledninger udendørs
Udendørs må der kun anvendes
forlængerledninger, der er godkendt til udendørs
brug og mærkede til dette.
19 Vær opmærksom
Se på det, du gør. Brug din sunde fornuft.
Brug ikke elværktøjet, når du er træt.
20 Kontroller elværktøjet for skader, inden du
tilslutter ledningen til vægstikket
Inden fortsat brug af elværktøjet, skal eventuelle
beskadigede sikringsanordninger og andre
defekte dele kontrolleres nøje for at finde ud af,
om de fortsat kan fungere rigtigt og udføre den
planlagte funktion. Kontroller at de bevægelige
dele fungerer upåklageligt og ikke klemmer, at
ingen dele er gået i stykker, at alle dele er rigtigt
monterede, og at andre forhold, der kan påvirke
driften, er i orden. En sikkerhedsanordning eller
en anden del, som er beskadiget, skal repareres
eller udskiftes af et anerkendt serviceværksted,
hvis intet andet er anført i brugsanvisningen.
Fejlbehæftede afbrydere skal udskiftes hos et
autoriseret serviceværksted. Brug ikke
elværktøjet, hvis afbryderen ikke kan kobles til
eller fra.
21 For din personlige sikkerhed
Brug kun tilbehør og dele, der er anbefalet i
brugsanvisningen og katalogerne.
Anvendelsen af andet værktøj eller tilbehør end
det, der anbefales i brugsanvisningen eller
katalogerne kan medføre risiko for personskader.
22 Få dit værktøj repareret hos et autoriseret Elu
Serviceværksted
Dette elværktøj overholder de relevante
sikkerhedsforskrifter. For at undgå fare,
må reparationer af eludstyr kun foretages af
autoriserede elektrikere.
Supplerende sikkerhedsanvisninger for slibere
• Din sliber er fremstillet til at slibe og skære i
murværk og stål.
Undgå at skære eller slibe letmetal, der
indeholder mere end 80% magnesium,
da denne slags metal er brandfarligt.
• Brug ikke andet tilbehør end fiberforstærkede
slibeskiver og skæreskiver.
• Anvend kun slibeskiver og skæreskiver, som
anbefales af fabrikanten.
• Slibeskivens og skæreskivens ubelastede
hastighed må ikke overskride den værdi, som er
præget på navnepladen (anvisningsark).
8
WS51E.PM65
8
17-09-2001, 10:26
DANSK
• Skær ikke i arbejdsemner, der kræver en
maksimal skæredybde, som overskrider
skæreskivens skæredybde.
Kontroller emballagens indhold
Emballagen indeholder:
1 Vinkelsliber
1 Beskyttelsesskærm
1 Dybdejusteringsskærm med støvudsug
(kun DT53EK)
1 Bøjlehåndtag (kun DT53EK)
1 Sidehåndtag
1 Nøgle
1 Metalkuffert (kun K-Modeller)
1 Brugervejledning
1 Tegning
• Kontroller, at værktøjet, komponenter eller tilbehør
ikke er blevet beskadiget under transporten.
• Tag dig tid til at læse og forstå denne
brugervejledning, før du tager værktøjet i brug.
Beskrivelse (fig. A)
Din Elu vinkelsliber er beregnet til professionelle
slibe- og skærearbejder.
1 Afbryder
2 Udløserkontakt (kun England & Frankrig)
2a Låseknap
3 Beskyttelsesskærm
4 Spindellås
5 Spindel
6 Sidehåndtag
7 Tophul til ekstra støttehåndtag
8 Sidehuller til ekstra støttehåndtag
9 Kulbørstedæksler
WS51E/WS52E/WS53E/WS54E/WS55E/WS56E/
DT53EK - Blød opstart
Med denne funktion øges hastigheden langsomt for
at undgå ubehageligt ryk under opstarten. Funktionen
er særlig nyttig ved arbejde under trange forhold.
El-sikkerhed
Elmotoren er kun beregnet til én spænding.
Kontroller, at strømforsyningen svarer til spændingen
på typeskiltet.
Dit Elu-værktøj er dobbeltisoleret i
henhold til EN 50144; jordledning er
derfor ikke påkrævet.
Udskiftning af kabel eller stik
Ved udskiftning af kablet eller af stikket skal den
bortskaffes på sikker måde. Et stik med blottede
kobberledere er farlig, hvis den sættes i en
strømførende kontakt.
Anvendelse af forlængerkabel
Hvis der skal bruges forlængerkabel, skal der
anvendes et kabel svarende til værktøjets
strømforbrug (se de tekniske specifikationer). Den
mindste lederstørrelse er 1,5 mm2. Ved anvendelse
af en kabeltromle, skal kablet altid vindes helt ud.
Spændingsfald
Strømafbrydelser medfører korte spændingsfald.
Under forhold, hvor strømforsynings forholdene ikke
er de mest ideelle, kan andet udstyr blive påvirket.
Hvis systemimpedansen er lavere end 0,25 ø,
vil forstyrrelser højst sandsynligt ikke forekomme.
Samling og justering
Træk stikket ud af stikkontakten inden
samling og justering.
På- og afmontering af beskyttelsesskærmen
(fig. B)
• Anbring vinkelsliberen på et bord med spindlen
opad.
• Fastgør skærmen på værktøjet med de tre skruer
(10) inklusive de tandede spændskiver.
• Drej skærmen i den ønskede position og spænd
låsemøtrikken (11).
• Skærmen afmonteres ved at løsne de tre skruer (10).
DT53EK - På- og afmontering af
dybdejusteringsskærmen (fig. C)
Modellen er udstyret med en beskyttelsesskærm
med dybdejustering og støvudsug.
• Fjern beskyttelsesskærmen fra vinkelsliberen og
anbring maskinen på et bord med spindlen opad.
• Fjern begge skruer (12) fra
dybdejusteringsskærmen og afmonter
frontpladen (13).
9
WS51E.PM65
9
17-09-2001, 10:26
DANSK
• Indsæt spindlen gennem hullet i den bagerste
plade 14) og spænd de tre skruer (10) inklusive
spændskiver. Kontroller, at åbningerne (15) i den
bagerste plade og holdeskiven (16) falder
sammen.
• Drej vinkelsliberen i den ønskede position og
spænd møtrikken (11).
• Anbring en passende skæreskive (se nedenfor).
• Monter frontpladen (13). Kontroller, at
støvudtaget (17) er korrekt monteret i åbningen
mellem front- og bagpladen (13 & 14).
Hægt kammen bag linealanslaget (18) på
bundpladen for at sikre at fjederen (19) kan
bevæge sig frit.
• Genmonter skruerne (12).
• Afmontering af dybdejusteringsskærmen foregår i
omvendt rækkefølge.
På- og afmontering af slibeskive eller skæreskive
(fig. D)
• Anbring maskinen på et bord med
beskyttelsesskærmen opad.
• Anbring afstandsringen (20) korrekt på spindlen (5).
• Anbring slibeskiven eller skæreskiven på
afstandsringen.
• Skru flangen med gevind (21) på spindlen (5).
• Tryk på spindellåsen (4) og drej slibeskiven eller
skæreskiven indtil den falder i lås.
• Spænd flangen med gevind (21) med den
vedlagte nøgle.
• Slip spindellåsen.
• Slibeskiven eller skæreskiven fjernes ved at løsne
flangen med gevind (21) med nøglen.
Montering af kopstålbørste
• Skru kopstålbørsten direkte på spindlen uden
brug af afstandsringen og gevindflangen.
Montering af sidehåndtag (fig. E)
• Ved slibning skrues sidehåndtaget (6) godt fast i
et af hullerne (8) på gearkassens sider.
• Ved skærearbejder skrues håndtaget (6) godt
fast i tophullet (7).
DT53EK - Montering af bøjlehåndtag (fig. F)
• Fjern sidehåndtaget.
• Monter bøjlehåndtaget (22) med skruerne (23).
• Anbring den ene skrue i tophullet (7) og den
anden i et af sidehullerne (8).
Brugervejledning
• Overhold altid sikkerhedsinstruktionerne
og gældende foreskrifter.
• Kontroller, at alle arbejdsemner er
forsvarligt fastgjort.
• Tryk kun let på vinkelsliberen. Udsæt
ikke slibeskiven eller skæreskiven for
sidetryk.
• Undgå overbelastning. Hvis værktøjet
overophedes, skal det køre ubelastet i
nogle minutter.
Før værktøjet tages i brug:
• Monter den ønskede beskyttelsesskærm og
slibe- eller skæreskive. Anvend ikke slidte skiver.
• Kontroller, at afstandsringen og flangen med
gevind er fastgjort rigtigt.
• Kontroller, at skiven roterer i den retning som er
angivet på tilbehøret og værktøjet.
Afbryder (fig. A)
Afbryderen på din vinkelsliber er udstyret med en
udløserknap eller en låseknap.
(Kun England & Frankrig) Afbryder med udløserknap
• Afbryderen udløses ved at skubbe knappen (2)
ind mod dig selv.
• Værktøjet startes ved at trykke afbryderen (1) ind.
• Værktøjet standses ved at slippe afbryderen.
Afbryder med låseknap
• Værktøjet startes ved at trykke afbryderen (1)
ind: konstant drift.
• Værktøjet standses ved at trykke på låseknappen
(2a) og slippe afbryderen (1).
Der må ikke tændes eller slukkes for
værktøjet, når det er belastet.
DT53EK - Sådan anvendes
dybdejusteringsskærmen (fig. C)
Dybdejusteringsskærmen anvendes ved
skærearbejder i beton eller teglsten til at justere
dybden og suge støv bort.
• Monter dybdejusteringsskærmen som angivet
ovenfor.
• Tilslut en støvsuger til udgangen (17).
10
WS51E.PM65
10
17-09-2001, 10:26
DANSK
• Indstil slibedybden med håndtaget på
frontpladen (13).
Opslidt værktøj og miljøet
Overhold sikkerhedsinstruktionerne for
skæreskiver. Anvend korrekt skæreskive
(kontroller fabrikantens data).
Skæreskivens maksimale
omdrejningshastighed må ikke være
lavere end værktøjets.
Anvend ikke skæreskiver med en
diameter over 230 mm.
Brandfare! Brug ikke støvsuger ved
slibning af metal! Kontroller at
støvsugeren er egnet til den type
materiale, der skal skæres, og kontroller
at beskyttelsesskærmen kan monteres.
Når din maskine er slidt op, beskyt da naturen ved
ikke at kaste den bort sammen med almindeligt
affald. Aflever den til et opsamlingssted i din
kommune eller til et Elu serviceværksted.
Service
Hvis der opstår fejl i din maskine, skal den altid
indleveres til et autoriseret serviceværksted.
(Se gældende prisliste/katalog for yderligere
oplysninger eller henvend dig til Elu.)
På grund af forskning og udvikling kan ovenstående
specifikationer ændres uden forudgående varsel.
GARANTI
DT53EK - Sådan anvendes bøjlehåndtag (fig. F)
Bøjlehåndtaget er mere bekvemt og gør det lettere
at anvende værktøjet.
• Monter bøjlehåndtaget som angivet ovenfor.
Nærmere oplysninger om tilbehør fås hos Deres
forhandler.
Vedligeholdelse
Dit elværktøj er fremstillet til at fungere i meget lang
tid med mindst mulig vedligeholdelse. For at
værktøjet skal kunne fungere tilfredsstillende hele
tiden, er det dog vigtigt, at værktøjet behandles
korrekt og rengøres jævnligt.
Smøring
Dit elværktøj kræver ingen ekstra smøring.
Rengøring
Hold ventilationshullerne åbne og rengør
maskinhuset jævnligt med en blød klud.
• 30 DAGE TILFREDSKUNDE GARANTI •
Fuld tilfredshed eller pengene tilbage. Hvis du
ikke er helt tilfreds med dit Elu-værktøj, kan du
returnere værktøjet til forhandleren inden 30 dage
efter købet og få dine penge refunderet eller
værktøjet ombyttet. Værktøjet skal indleveres
komplet, og købsnotaen skal forevises.
• ET ÅRS FULD GARANTI •
Hvis et Elu-værktøj bliver defekt på grund af
materiale eller produktfejl inden for de første
12 måneder fra købsdatoen, vil de defekte
komponenter blive udskiftet gratis eller også
udskiftes enheden uden beregning under
følgende forudsætninger:
• At apparatet ikke er anvendt forkert.
• At der ikke er udført uautoriserede
reparationer.
• At dateret købsnota forevises.
Oplysninger om nærmeste Elu-autoriserede
serviceværksted, se aktuelt katalog for videre
information eller kontakt Elu.
11
WS51E.PM65
11
17-09-2001, 10:26
DEUTSCH
WINKELSCHLEIFER WS50/WS51E/WS52E/WS53/
WS53E/WS54E/WS55E/WS56E/WS61/DT53EK
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Elektrowerkzeug von Elu entschieden, das die lange Elu-Tradition fortsetzt, nur ausgereifte und in zahlreichen Tests bewährte Qualitätsprodukte für den Fachmann anzubieten. Lange Jahre der
Erfahrung und kontinuierliche Weiterentwicklung machen Elu zu Recht zu einem verläßlichen Partner aller
professionellen Anwender.
Technische Daten
Spannung
(Volt)
Leistungsaufnahme (Watt)
Leerlaufdrehzahl
(min-1)
Scheibendurchmesser (mm)
Spindel
Gewicht
(kg)
WS50
230
1.800
6.300
230
M14
4,8
WS51E
230
2.000
8.000
180
M14
4,8
WS52E
230
2.400
8.000
180
M14
4,8
WS53
230
2.000
6.300
230
M14
4,8
WS53E
230
2.000
6.300
230
M14
4,8
WS54E
230
2.400
6.300
230
M14
4,8
WS55E
230
2.200
8.000
180
M14
4,8
WS56E
230
2.200
6.300
230
M14
4,8
WS61
230
2.200
6.300
230
M14
4,8
Mindestabsicherung des Stromkreises:
230-V-Elektrowerkzeuge
Folgende Symbole werden in dieser Anleitung verwendet:
Achtung: Verletzungsgefahr, Lebensgefahr oder mögliche Beschädigung des
Elektrowerkzeuges infolge der Nichtbeachtung der Anweisungen dieser
Anleitung!
DT53EK
230
2.000
4.700
230
M14
4,8
10 A
EG-Konformitätserklärung
WS51E/WS52E/WS53E/WS54E/WS55E/WS56E/
DT53E
Elu erklärt hiermit, daß diese Elektrowerkzeuge entsprechend den Richtlinien und Normen 98/37/EWG,
89/336/EWG, 73/23/EWG, EN 50144, EN 55014-2,
EN 55014, EN 61000-3-2 und EN 61000-3-3 konzipiert wurden.
elektrische Spannung
WS50/WS53/WS61
Elu erklärt hiermit, daß diese Elektrowerkzeuge entsprechend den Richtlinien und Normen 98/37/EWG,
89/336/EWG, 73/23/EWG, EN 50144, EN 55014-2,
EN 55014, EN 61000-3-2 und EN 61000-3-11 konzipiert wurden.
Feuergefahr
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an
die Adresse weiter unten oder an eine der auf der
Rückseite dieser Anleitung genannten Niederlassungen.
12
WS51E.PM65
12
17-09-2001, 10:26
DEUTSCH
Die Höhe des Schalldrucks entspricht den Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft 86/188/EWG
und 98/37/EWG gemessen nach EN 50144:
WS50
WS51E
WS53
WS53E
WS52E
WS54E
WS55E
WS56E
WS61
DT53EK
LpA
(Schalldruck)
LWA (Schalleistung)
dB(A)*
94,2
94,2
94,2
dB(A)
86,2
86,2
86,2
Sicherheitshinweise
Beim Gebrauch von Elektrowerkzeugen sind
zum Schutz gegen elektrischen Schlag,
Verletzungs- und Feuergefahr die nationalen
Sicherheitsvorschriften zu beachten. Lesen Sie
folgende Sicherheitshinweise, bevor Sie das
Elektrowerkzeug benutzen. Bewahren Sie diese
Sicherheitshinweise gut auf!
Allgemeines
* Arbeitsplatzbezogener Emissionswert
Tragen Sie bei einem Schalldruck über
85 dB(A) einen Gehörschutz.
Gewichteter Effektivwert der Beschleunigung nach
EN 50144:
WS50
WS51E
WS53
WS53E
WS52E
WS54E
WS55E
WS56E
WS61
DT53EK
2,94 m/s2 2,94 m/s2 2,94 m/s2
Direktor Produktentwicklung
Horst Großmann
Elu International, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Deutschland
1 Halten Sie Ihren Arbeitsbereich in Ordnung
Unordnung im Arbeitsbereich führt zu Unfallgefahren.
2 Berücksichtigen Sie Umgebungseinflüsse
Setzen Sie Elektrowerkzeuge keiner Nässe aus.
Sorgen Sie für eine gute Beleuchtung des Arbeitsbereiches. Benutzen Sie Elektrowerkzeuge
nicht in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten
oder Gasen.
3 Schützen Sie sich vor elektrischem Schlag
Vermeiden Sie Körperberührung mit geerdeten
Teilen, z.B. Rohren, Heizkörpern, Herden und
Kühlschränken. Bei extremen Einsatzbedingungen (z.B. hohe Feuchtigkeit, Entwicklung von
Metallstaub usw.) kann die elektrische Sicherheit
durch Vorschalten eines Trenntransformators
oder eines Fehlerstrom-(FI-)Schutzschalters
erhöht werden.
4 Halten Sie Kinder fern!
Sorgen Sie dafür, daß Kinder das Werkzeug oder
Kabel nicht berühren. Jugendliche unter
16 Jahren dürfen das Werkzeug nur unter fachlicher Anleitung benutzen.
5 Verlängerungskabel im Freien
Verwenden Sie bei Arbeiten im Freien nur dafür
zugelassene und entsprechend gekennzeichnete
Verlängerungskabel.
6 Bewahren Sie Ihre Werkzeuge sicher auf
Unbenutzte Werkzeuge sollten in trockenen,
verschlossenen Räumen und für Kinder nicht
erreichbar aufbewahrt werden.
7 Tragen Sie geeignete Arbeitskleidung
Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck.
Sie können von sich bewegenden Teilen erfaßt
werden. Beim Arbeiten im Freien sind Arbeitshandschuhe und rutschfestes Schuhwerk empfehlenswert. Tragen Sie bei langen Haaren ein
Haarnetz.
13
WS51E.PM65
13
17-09-2001, 10:26
DEUTSCH
8 Benutzen Sie eine Schutzbrille
und verwenden Sie eine Atemmaske bei staubund spanerzeugenden Arbeiten.
9 Beachten Sie den Höchstschalldruck
Tragen Sie bei einem Schalldruck über 85 dB(A)
einen geeigneten Gehörschutz.
10 Sichern Sie das Werkstück
Benutzen Sie Spannvorrichtungen oder einen
Schraubstock, um das Werkstück festzuhalten.
Es ist damit sicherer gehalten und ermöglicht die
Bedienung des Elektrowerkzeuges mit beiden
Händen.
11 Achten Sie auf einen sicheren Stand
Achten Sie auf einen sicheren Stand, um in jeder
Arbeitsposition das Gleichgewicht zu halten.
12 Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Einschalten
Tragen Sie keine an das Stromnetz angeschlossenen Elektrowerkzeuge mit dem Finger am
EIN-/AUS-Schalter. Vergewissern Sie sich davon,
daß der Schalter beim Anschluß an das Stromnetz ausgeschaltet ist.
13 Seien Sie stets aufmerksam
Konzentrieren Sie sich auf Ihre Arbeit. Gehen Sie
vernünftig vor.
Verwenden Sie das Werkzeug nicht, wenn Sie
müde sind.
14 Ziehen Sie den Netzstecker
Schalten Sie das Gerät ab und warten Sie,
bis das Werkzeug die Ruhestellung erreicht hat,
bevor Sie den Arbeitsplatz verlassen.
Bei Nichtgebrauch, vor der Wartung und beim
Werkzeugwechsel ist der Netzstecker zu ziehen.
15 Lassen Sie keine Werkzeugschlüssel stecken
Überprüfen Sie vor dem Einschalten, ob die
Schlüssel und Einstellwerkzeuge entfernt sind.
16 Benutzen Sie das richtige Werkzeug
Die bestimmungsgemäße Verwendung ist in
dieser Betriebsanleitung beschrieben.
Verwenden Sie keine zu schwachen Werkzeuge
oder Vorsatzgeräte für schwere Arbeiten.
Mit dem richtigen Werkzeug erzielen Sie eine
optimale Qualität und gewährleisten Ihre persönliche Sicherheit.
Warnung! Das Verwenden anderer als der in
dieser Anleitung empfohlenen Vorsatzgeräte und
Zubehörteile oder die Ausführung von Arbeiten
mit diesem Elektrowerkzeug, die nicht der bestimmungsgemäßen Verwendung entsprechen,
kann zu Unfallgefahren führen.
17 Behandeln Sie das Kabel sorgfältig
Tragen Sie das Werkzeug nicht am Kabel und
benutzen Sie das Kabel nicht, um den Stecker
aus der Steckdose zu ziehen. Schützen Sie das
Kabel vor Hitze, Öl und scharfen Kanten.
18 Pflegen Sie Ihre Werkzeuge mit Sorgfalt
Halten Sie Ihre Werkzeuge scharf und sauber,
um gut und sicher arbeiten zu können. Befolgen
Sie die Wartungsvorschriften und die Hinweise
für den Werkzeugwechsel. Kontrollieren Sie
regelmäßig den Stecker und das Kabel und
lassen Sie diese bei Beschädigung von einer
Elu-Kundendienstwerkstatt erneuern. Kontrollieren Sie Verlängerungskabel regelmäßig und
ersetzen Sie sie im Falle einer Beschädigung.
Halten Sie alle Schalter trocken, sauber und frei
von Öl und Fett.
19 Kontrollieren Sie Ihr Elektrowerkzeug auf
Beschädigungen
Vor Gebrauch ist das Elektrowerkzeug auf einwandfreie und bestimmungsgemäße Funktion zu
überprüfen. Überprüfen Sie, ob die beweglichen
Teile einwandfrei funktionieren und ob Teile
beschädigt sind. Sämtliche Teile müssen richtig
montiert sein, um den einwandfreien Betrieb des
Elektrowerkzeuges zu gewährleisten.
Beschädigte Teile und Schutzvorrichtungen
müssen vorschriftsgemäß repariert oder ausgewechselt werden. Benutzen Sie das Elektrowerkzeug nicht, wenn der Schalter defekt ist. Beschädigte Schalter müssen durch eine Elu-Kundendienstwerkstatt ersetzt werden.
20 Lassen Sie Reparaturen nur von einer EluKundendienstwerkstatt ausführen
Dieses Elektrowerkzeug entspricht den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen. Reparaturen
dürfen nur von einem anerkannten Fachmann
ausgeführt werden, andernfalls kann Unfallgefahr
für den Betreiber entstehen.
Zusätzliche Sicherheitshinweise für Schleifer
• Ihr Schleifer wurde zum Schleifen und Trennen
von Mauerwerk und Stahl entworfen.
Trennen bzw. schleifen Sie keine Leichtmetalle mit einem Magnesiumgehalt größer
als 80%, da solche Metalle brennbar sind.
14
WS51E.PM65
14
17-09-2001, 10:26
DEUTSCH
• Verwenden Sie keine anderen Einsatzwerkzeuge
als glasfiberverstärkte Schleif- und Trennscheiben.
• Verwenden Sie nur die empfohlenen Schleif- und
Trennscheiben.
• Die Leerlaufdrehzahl der Schleif- oder Trennscheibe
sollte den auf dem Leistungsschild (Datenblatt)
angegebenen Wert nicht überschreiten.
• Trennen Sie keine Werkstücke, deren Stärke
größer ist als die maximale Schnittiefe der
Trennscheibe.
Überprüfen der Lieferung
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor wurde nur für eine Spannung konzipiert. Überprüfen Sie deswegen, ob die Netzspannung der auf dem Typenschild des Elektrowerkzeuges angegebenen Spannung entspricht.
Ihr Elu-Elektrowerkzeug ist gemäß
EN 50144 zweifach isoliert; eine
Erdleitung ist aus diesem Grunde
überflüssig.
CH
Die Verpackung enthält:
1 Winkelschleifer
1 Schutzhaube
1 Diamant-Schutzhaube (nur für DT53EK)
1 Bügelgriff (nur für DT53EK)
1 Zusatzhandgriff
1 Gabelschlüssel
1 Stahltragekoffer (nur für K-Modelle)
1 Bedienungsanleitung
1 Explosionszeichnung
• Vergewissern Sie sich, daß das Elektrowerkzeug
sowie die Zubehörteile beim Transport nicht
beschädigt wurden.
• Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung gründlich durch.
CH
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf
Verwendung des Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II
(Doppelisolierung) - Geräte
Typ 12 für Klasse I
(Schutzleiter) - Geräte
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien
verwendet werden, müssen über einen
Fehlerstromschutzschalter angeschlossen
werden.
Auswechseln des Netzkabels oder -steckers
Defekte Netzkabel oder -stecker dürfen nur von einem autorisierten Fachbetrieb ausgewechselt werden. Ausgetauschte Netzkabel oder -stecker müssen danach fachgerecht entsorgt werden.
Verlängerungskabel
Gerätebeschreibung (Abb. A)
Ihr Elu-Winkelschleifer wurde zum professionellen
Schleifen und Trennen entwickelt.
1 EIN-/AUS-Schalter
2 Entriegelungsknopf (nur für U.K. & Frankreich)
2a Verriegelungsknopf
3 Schutzhaube
4 Spindelarretierung
5 Spindel
6 Zusatzhandgriff
7 Oberes Gewindeloch für Zusatzhandgriff
8 Seitliche Gewindelöcher für Zusatzhandgriff
9 Kohlebürstenabdeckung
WS51E/WS52E/WS53E/WS54E/WS55E/WS56E/
DT53EK - Sanftanlauf
Durch den Sanftanlauf läuft der Winkelschleifer ruckfrei auf die Nenndrehzahl hoch.
Verwenden Sie ein zugelassenes Verlängerungskabel, das für die Leistungsaufnahme des Elektrowerkzeugs ausreichend ist (vgl. technische Daten).
Der Mindestquerschnitt beträgt 1,5 mm2. Rollen Sie
das Kabel bei Verwendung einer Kabelrolle immer
völlig aus.
Spannungsabsenkungen
Einschaltvorgänge erzeugen kurzfristige Spannungsabsenkungen. Bei ungünstigen Netzbedingungen
können Beeinträchtigungen anderer Geräte auftreten.
Bei Netzimpedanzen kleiner als 0,25 ø sind keine
Störungen zu erwarten.
Zusammenbauen und Einstellen
Ziehen Sie vor dem Zusammenbauen
und Einstellen immer den Netzstecker.
15
WS51E.PM65
15
17-09-2001, 10:26
DEUTSCH
Montieren und Entfernen der Schutzhaube
(Abb. B)
• Legen Sie den Winkelschleifer mit der Spindel
nach oben auf die Werkbank.
• Montieren Sie die Schutzhaube; verwenden Sie
hierzu die drei Befestigungsschrauben (10).
• Drehen Sie die Schutzhaube in die richtige Position
und ziehen Sie die Sicherungsmutter (11) fest.
• Lösen Sie zum Entfernen der Schutzhaube die
drei Befestigungsschrauben (10).
DT53EK - Montieren und Entfernen der DiamantSchutzhaube (Abb. C)
Dieses Modell ist mit einer Diamant-Schutzhaube mit
Tiefenanschlag und Staubabsaugungsanschluß ausgestattet.
• Entfernen Sie die Standard-Schutzhaube des
Winkelschleifers und legen Sie ihn mit der Spindel
nach oben auf die Werkbank.
• Entfernen Sie beide Schrauben (12) aus der
Diamant-Schutzhaube und nehmen Sie die
Frontverkleidung (13) ab.
• Setzen Sie die Spindel durch das Loch in der
rückseitigen Verkleidung (14) ein und ziehen Sie
die drei Befestigungsschrauben (10) fest. Achten
Sie darauf, daß die Schlitze (15) in der rückseitigen
Verkleidung und in der Rückhaltescheibe (16) auf
einer Höhe liegen.
• Drehen Sie die Diamant-Schutzhaube in die
gewünschte Position und ziehen Sie die Sicherungsmutter (11) fest.
• Bringen Sie die richtige Trennscheibe (siehe unten)
an.
• Montieren Sie die Frontverkleidung (13). Vergewissern Sie sich, daß der Staubabsaugungsanschluß
(17) einwandfrei in der Öffnung zwischen Frontverkleidung (13) und rückseitiger Verkleidung (14)
geklemmt ist. Haken Sie den Mitnehmer der Feder
(19) hinter dem Tiefenanschlag (18) auf der
Grundplatte ein und achten Sie darauf, daß sich
die Feder frei bewegen kann.
• Bringen Sie die Schrauben (12) wieder an.
• Gehen Sie zum Entfernen der Diamant-Schutzhaube in umgekehrter Reihenfolge vor.
Montieren und Entfernen der Schleif- oder
Trennscheibe (Abb. D)
• Legen Sie den Winkelschleifer mit der Schutzhaube nach oben auf die Werkbank.
• Setzen Sie den Flansch (20) auf die Spindel (5).
• Positionieren Sie die Schleif- oder Trennscheibe
auf den Flansch.
• Schrauben Sie die Flanschmutter (21) auf die
Spindel (5).
• Drücken Sie den Spindelarretierknopf (4) und
drehen Sie die Schleif- oder Trennscheibe,
bis die Spindelarretierung einrastet.
• Ziehen Sie die Flanschmutter (21) mit Hilfe des
mitgelieferten Gabelschlüssels fest.
• Lassen Sie den Spindelarretierknopf wieder los.
• Lösen Sie zum Entfernen der Schleif- oder
Trennscheibe die Flanschmutter (21) mit Hilfe des
mitgelieferten Gabelschlüssels.
Montieren einer Stahldrahttopfbürste
• Schrauben Sie die Stahldrahttopfbürste direkt,
ohne Verwendung des Flansches und der
Flanschmutter, auf die Spindel.
Montieren des Zusatzhandgriffes (Abb. E)
• Montieren Sie für Schleifarbeiten den Zusatzhandgriff (6) in eines der Gewindelöcher (8) in den
Seiten des Getriebegehäuses.
• Montieren Sie für Trennarbeiten den Zusatzhandgriff (6) in das obere Gewindeloch (7).
DT53EK - Montieren des Bügelgriffes (Abb. F)
• Entfernen Sie den Zusatzhandgriff.
• Montieren Sie den Bügelgriff (22); verwenden Sie
hierzu die beiden Schrauben (23).
• Drehen Sie eine Schraube in das obere
Gewindeloch (7) und die andere in eines der
seitlichen Gewindelöcher (8).
Gebrauchsanweisung
• Beachten Sie immer die Sicherheitshinweise und die gültigen Vorschriften.
• Sichern Sie das Werkstück.
• Drücken Sie beim Arbeiten das
Elektrowerkzeug nur leicht an. Üben Sie
keinen seitlichen Druck auf die Trennscheibe aus.
• Verhindern Sie eine Überlastung des
Elektrowerkzeuges. Sollte das Werkzeug
zu warm werden, so lassen Sie es einige
Minuten ohne Belastung laufen.
16
WS51E.PM65
16
17-09-2001, 10:26
DEUTSCH
Vor der Inbetriebnahme:
• Installieren Sie die richtige Schutzhaube und die
Schleif- oder Trennscheibe. Verwenden Sie keine
übermäßig abgenutzten Scheiben.
• Vergewissern Sie sich, daß der Flansch und die
Flanschmutter korrekt montiert sind.
• Überzeugen Sie sich, daß sich die Schleif- oder
Trennscheibe in Pfeilrichtung (siehe Zubehörteil
und Werkzeug) dreht.
Beachten Sie die Sicherheitsvorschriften
für Arbeiten mit Diamant-Trennscheiben.
Verwenden Sie eine geeignete DiamantTrennscheibe (überprüfen Sie die Angaben
des Herstellers).
Die höchstzulässige Drehgeschwindigkeit
der Trennscheibe darf nicht niedriger sein
als die des Elektrowerkzeugs. Verwenden
Sie keine Trennscheiben mit einem
Durchmesser von mehr als 230 mm.
Ein- und Ausschalten (Abb. A)
Der EIN-/AUS-Schalter Ihres Winkelschleifers ist mit
einem Entriegelungsschalter bzw. mit einem
Verriegelungsschalter für Dauerbetrieb ausgestattet.
(nur für U.K. & Frankreich) EIN-/AUS-Schalter mit
Entriegelungsschalter
• Bewegen Sie zum Entriegeln des EIN-/AUSSchalters den Entriegelungsschalter (2) zu sich hin.
• Betätigen Sie zum Einschalten des Werkzeuges
den EIN-/AUS-Schalter (1).
• Lassen Sie zum Ausschalten des Werkzeuges den
EIN-/AUS-Schalter los.
EIN-/AUS-Schalter mit Verriegelungsschalter
• Betätigen Sie zum Einschalten des Werkzeuges
den EIN-/AUS-Schalter (1). Das Werkzeug läuft
jetzt im Dauerbetrieb.
• Drücken Sie zum Ausschalten des Werkzeuges
kurz den Verriegelungsschalter (2a) und lassen
Sie den EIN-/AUS-Schalter los.
Feuergefahr! Verwenden Sie den
Entstauber nicht beim Schneiden von
Metall! Achten Sie darauf, daß der
verwendete Entstauber für das zu
schneidende Material geeignet ist, und
daß die Diamant-Schutzhaube angeschlossen werden kann.
DT53EK - Arbeiten mit dem Bügelgriff (Abb. F)
Der Bügelgriff erleichtert die Handhabung Ihres Elektrowerkzeuges.
• Montieren Sie den Bügelgriff wie oben beschrieben.
Wenden Sie sich für nähere Informationen über das
richtige Zubehör an Ihren Elu-Fachhändler.
Wartung
Ihr Elu-Elektrowerkzeug wurde für eine lange Lebensdauer und einen möglichst geringen Wartungsaufwand entwickelt. Ein dauerhafter, einwandfreier
Betrieb setzt eine regelmäßige Reinigung voraus.
Schalten Sie das Elektrowerkzeug nicht
unter Belastung EIN oder AUS.
DT53EK - Arbeiten mit der DiamantSchutzhaube (Abb. C)
Die Diamant-Schutzhaube wird zum Schneiden von
Beton und Stein verwendet, wenn eine genaue
Tiefeneinstellung oder ein Entstauber benötigt wird.
• Montieren Sie die Diamant-Schutzhaube wie
oben beschrieben.
• Schließen Sie einen Entstauber an den entsprechenden Anschluß (17) an.
• Stellen Sie die Schnittiefe über die Sternschraube
auf der Frontverkleidung (13) ein.
Schmieren
Ihr Elektrowerkzeug erfordert keine zusätzliche
Schmierung.
Reinigung
Sorgen Sie dafür, daß die Lüftungsschlitze offen bleiben, und reinigen Sie das Gehäuse regelmäßig mit
einem weichen Tuch.
17
WS51E.PM65
17
17-09-2001, 10:26
DEUTSCH
GARANTIE
Recycling (nicht zutreffend für
Österreich und die Schweiz)
Elektrowerkzeuge enthalten Roh- und Kunststoffe,
die recycelt werden können und Stoffe, die fachgerecht entsorgt werden müssen. Elu und andere
namhafte Hersteller von Elektrowerkzeugen haben
ein Recycling-Konzept entwickelt, das dem Handel
und dem Anwender eine problemlose Rückgabe von
Elektrowerkzeugen ermöglicht. Ausgediente netzund akkubetriebene Elu-Werkzeuge können beim
Handel abgegeben oder direkt an Elu eingeschickt
werden. Beim Recycling werden sortenreine Rohstoffe (Kupfer, Aluminium, etc.) und Kunststoffe gewonnen und nicht verwertbare Reststoffe verantwortungsvoll entsorgt. Voraussetzung für den Erfolg ist
das Engagement von Anwendern, Handel und
Markenherstellern.
Elu-Kundendienst
Alle Elu-Elektrowerkzeuge werden werkseitig gründlich getestet. Sollte eine Reparatur dennoch erforderlich sein, so wenden Sie sich bitte an eine EluKundendienstwerkstatt. Erfragen Sie die Ihnen am
nächsten gelegene Elu-Kundendienstwerkstatt bei
Ihrem Elu-Fachhändler oder bei der Elu-Hauptniederlassung Ihres Landes (siehe Rückseite dieser
Bedienungsanleitung).
• 30 TAGE GELD ZURÜCK GARANTIE •
Wenn Sie mit der Leistung Ihres Elu-Elektrowerkzeuges nicht völlig zufrieden sind, können Sie es
unter Vorlage des Original-Kaufbeleges ohne
weiteres innerhalb von 30 Tagen bei Ihrem EluFachhändler im Original-Lieferumfang zurückgeben und erhalten Ihr Geld zurück. Die Geld
zurück Garantie gilt nicht für Zubehör.
• 1 JAHR GARANTIE •
Die Garantiefrist von 12 Monaten gilt für alle EluElektrowerkzeuge und beginnt mit dem Kaufdatum, das durch den Original-Kaufbeleg
nachgewiesen werden muß. In dieser Zeit
garantieren wir:
• Kostenlose Beseitigung eventueller Störungen
• Kostenlosen Ersatz aller schadhaften Teile
• Kostenlosen und fachmännischen Reparaturservice
• Voraussetzung ist, daß der Fehler nicht auf
unsachgemäße Behandlung zurückzuführen ist
und nur Original-Elu-Zubehörteile verwendet
wurden, die ausdrücklich von Elu als zum
Betrieb mit Elu-Elektrowerkzeugen geeignet
bezeichnet worden sind.
Mit dieser Garantieerklärung erhalten Sie eine
zusätzliche Sicherheit. Sie schränkt jedoch in
keinem Falle Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte ein, die Sie gegenüber demjenigen haben,
bei dem Sie das Gerät gekauft haben.
Sie können nach Ihrer Wahl diese in gewissem
Umfange weitergehenden Rechte (Minderung
des Kaufpreises oder Rückgängigmachung des
Kaufes) auch Ihrem Verkäufer gegenüber geltend
machen.
18
WS51E.PM65
18
17-09-2001, 10:26
ENGLISH
ANGLE GRINDER WS50/WS51E/WS52E/WS53/
WS53E/WS54E/WS55E/WS56E/WS61/DT53EK
Congratulations!
You have chosen an Elu Power Tool. Years of experience, thorough product development and innovation
make Elu one of the most reliable partners for professional Power Tool users.
Technical data
Voltage
V
(U.K. & Ireland only) V
Power input
W
No load speed
min-1
Wheel diameter
mm
Spindle
Weight
kg
WS50
230
230/115
1,800
6,900
230
M14
4.8
WS51E
230
230/115
2,000
8,000
180
M14
4.8
Fuses:
Europe
U.K. & Ireland
230 V tools
230 V tools
WS52E
230
230/115
2,400
8,000
180
M14
4.8
WS53
230
230/115
2,000
6,300
230
M14
4.8
The following symbols are used throughout this
manual:
Denotes risk of personal injury, loss of life
or damage to the tool in case of nonobservance of the instructions in this
manual.
WS53E
230
230/115
2,000
6,300
230
M14
4.8
WS54E
230
230/115
2,400
6,300
230
M14
4.8
WS55E
230
230/115
2,200
8,000
180
M14
4.8
WS56E
230
230/115
2,200
6,300
230
M14
4.8
WS61
230
230/115
2,200
6,300
230
M14
4.8
DT53EK
230
230/115
2,000
4,700
230
M14
4.8
10 Amperes, mains
13 Amperes, in plugs
EC-Declaration of conformity
WS51E/WS52E/WS53E/WS54E/WS55E/WS56E/
DT53E
Elu declares that these power tools have been
designed in compliance with: 98/37/EEC,
89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 50144, EN 55014-2,
EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Denotes risk of electric shock.
WS50/WS53/WS61
Elu declares that these power tools have been
designed in compliance with: 98/37/EEC,
89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 50144, EN 55014-2,
EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-11.
Fire hazard.
For more information, please contact Elu at the
address below, or refer to the back of the manual.
19
WS51E.PM65
19
17-09-2001, 10:26
ENGLISH
Level of sound pressure according to 86/188/EEC &
98/37/EEC, measured according to EN 50144:
WS50
WS51E
WS53
WS53E
WS52E
WS54E
WS55E
WS56E
WS61
DT53EK
LpA (sound pressure)
dB(A)*
94.2
94.2
94.2
LWA (acoustic power)
dB(A)
86.2
86.2
86.2
Safety instructions
When using Power Tools, always observe the
safety regulations applicable in your country to
reduce the risk of fire, electric shock and
personal injury. Read the following safety
instructions before attempting to operate this
product. Keep these instructions in a safe place!
General
* at the operator’s ear
Take appropriate measures for the
protection of hearing if the sound
pressure of 85 dB(A) is exceeded.
Weighted root mean square acceleration value
according to EN 50144:
WS50
WS51E
WS53
WS53E
WS52E
WS54E
WS55E
WS56E
WS61
DT53EK
2.94 m/s2 2.94 m/s2 2.94 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Elu International, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Germany
1 Keep work area clean
Cluttered areas and benches can cause accidents.
2 Consider work area environment
Do not expose Power Tools to humidity. Keep
work area well lit. Do not use Power Tools in the
presence of flammable liquids or gases.
3 Guard against electric shock
Prevent body contact with earthed surfaces
(e.g. pipes, radiators, cookers and refrigerators).
For use under extreme conditions (e.g. high
humidity, when metal swarf is being produced,
etc.) electric safety can be improved by inserting
an isolating transformer or a (FI) earth-leakage
circuit-breaker.
4 Keep children away
Do not let children come into contact with the
tool or extension cord. Supervision is required for
those under 16 years of age.
5 Extension cords for outdoor use
When the tool is used outdoors, always use
extension cords intended for outdoor use and
marked accordingly.
6 Store idle tools
When not in use, Power Tools must be stored in
a dry place and locked up securely, out of reach
of children.
7 Dress properly
Do not wear loose clothing or jewellery. They can
be caught in moving parts. Preferably wear
rubber gloves and non-slip footwear when
working outdoors. Wear protective hair covering
to keep long hair out of the way.
8 Wear safety goggles
Also use a face or dust mask in case the
operations produce dust or flying particles.
9 Beware of maximum sound pressure
Take appropriate measures for the protection of
hearing if the sound pressure of 85 dB(A) is
exceeded.
20
WS51E.PM65
20
17-09-2001, 10:26
ENGLISH
10 Secure workpiece
Use clamps or a vice to hold the workpiece. It is
safer and it frees both hands to operate the tool.
11 Do not overreach
Keep proper footing and balance at all times.
12 Avoid unintentional starting
Do not carry the plugged-in tool with a finger on
the switch. Be sure that the switch is released
when plugging in.
13 Stay alert
Watch what you are doing. Use common sense.
Do not operate the tool when you are tired.
14 Disconnect tool
Shut off power and wait for the tool to come to a
complete standstill before leaving it unattended.
Unplug the tool when not in use, before servicing
or changing accessories.
15 Remove adjusting keys and wrenches
Always check that adjusting keys and wrenches
are removed from the tool before operating the
tool.
16 Use appropriate tool
The intended use is described in this instruction
manual. Do not force small tools or attachments
to do the job of a heavy-duty tool. The tool will
do the job better and safer at the rate for which it
was intended.
Warning! The use of any accessory or attachment
and performance of any operation with this tool,
other than those recommended in this instruction
manual may present a risk of personal injury.
17 Do not abuse cord
Never carry the tool by its cord or pull it to
disconnect from the socket. Keep the cord away
from heat, oil and sharp edges.
18 Maintain tools with care
Keep the tools in good condition and clean for
better and safer performance. Follow the
instructions for maintenance and changing
accessories. Inspect the tool cords at regular
intervals and, if damaged, have them repaired by
an Elu authorized repair agent. Inspect the
extension cords periodically and replace them if
damaged. Keep all controls dry, clean and free
from oil and grease.
19 Check for damaged parts
Before using the tool, carefully check it for
damage to ensure that it will operate properly
and perform its intended function.
Check for misalignment and seizure of moving
parts, breakage of parts and any other conditions
that may affect its operation.
Have damaged guards or other defective parts
repaired or replaced as instructed. Do not use
the tool if the switch is defective. Have the switch
replaced by an Elu authorized repair agent.
20 Have your tool repaired by an Elu authorized
repair agent
This Power Tool is in accordance with the
relevant safety regulations. To avoid danger,
electric appliances must only be repaired by
qualified technicians.
Additional safety rules for grinders
• Your grinder has been designed for grinding and
cutting masonry and steel.
Do not cut or grind light metal with a
magnesium content exceeding 80%
since this type of metal is flammable.
• Do not use any accessories other than fibre
reinforced grinding wheels and cutting disks.
• Use the grinding wheels and cutting disks
recommended by the manufacturer only.
• The no-load speed of the grinding wheel or
cutting disk must not exceed the value printed on
the nameplate (instruction sheet).
• Do not cut workpieces requiring a maximum
depth of cut exceeding that of the cutting disk.
Package contents
The package contains:
1 Angle grinder
1 Guard
1 Diamond guard with dust extraction outlet
(DT53EK only)
1 Round handle (DT53EK only)
1 Side handle
1 Two-pin spanner
1 Metal case (K-models only)
1 Instruction manual
1 Exploded drawing
• Check for damage to the tool, parts or accessories
which may have occurred during transport.
• Take the time to thoroughly read and understand
this manual prior to operation.
21
WS51E.PM65
21
17-09-2001, 10:26
ENGLISH
Description (fig. A)
Your Elu Angle Grinder has been designed for
professional grinding and cutting applications.
1 ON/OFF-switch
2 Unlocking switch (U.K. & France only)
2a Locking switch
3 Guard
4 Spindle lock
5 Spindle
6 Side handle
7 Top hole
8 Side holes
9 Carbon brush covers
• Before replacing the top cover of the mains plug
ensure that the cable restraint (3) is holding the
outer sheath of the cable firmly and that the two
leads are correctly fixed at the terminal screws.
Never use a light socket.
Never connect the live (L) or neutral (N)
wires to the earth pin marked E or .
WS50E/WS52E/WS53E/WS54E/WS55E/
WS56E/DT53EK - Soft start feature
The soft start feature allows a slow speed build-up
to avoid an initial jerk when starting. This feature is
particularly useful when working in confined spaces.
For 115 V units with a power rating exceeding 1500 W,
we recommend to fit a plug to BS4343 standard.
Electrical safety
Using an extension cable
The electric motor has been designed for one
voltage only. Always check that the power supply
corresponds to the voltage on the rating plate.
If an extension cable is required, use an approved
extension cable suitable for the power input of this
tool (see technical data). The minimum conductor size
is 1.5 mm2. When using a cable reel, always unwind
the cable completely. Also refer to the table below.
Your Elu tool is double insulated in
accordance with EN 50144; therefore no
earth wire is required.
Mains plug replacement
(U.K. & Ireland only)
• Should your mains plug need replacing and you
are competent to do this, proceed as instructed
below. If you are in doubt, contact an Elu
authorized repair agent or a qualified electrician.
• Disconnect the plug from the supply.
• Cut off the plug and dispose of it safely; a plug
with bared copper conductors is dangerous if
engaged in a live socket outlet.
• Only fit 13 Amperes BS1363A approved plugs
fitted with the correctly rated fuse (1).
• The cable wire colours, or a letter, will be marked
at the connection points of most good quality
plugs. Attach the wires to their respective points
in the plug (see below). Brown is for Live (L) (2)
and Blue is for Neutral (N) (4).
Conductor size (mm2)
0.75
1.00
1.50
2.50
4.00
Voltage
115
230
Amperes
0 - 2.0
2.1 - 3.4
3.5 - 5.0
5.1 - 7.0
7.1 - 12.0
12.1 - 20.0
0 - 2.0
2.1 - 3.4
3.5 - 5.0
5.1 - 7.0
7.1 - 12.0
12.1 - 20.0
Cable rating (Amperes)
6
10
15
20
25
Cable length (m)
7.5 15
25 30
45
60
Cable rating (Amperes)
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
10 15
10 10
15 20
15 15
20 25
20 20
25
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
10 10
10 10
15 15
15 15
20 20
20 20
6
15
20
20
25
6
6
10
15
20
25
10
15
20
25
6
6
15
15
20
-
22
WS51E.PM65
22
17-09-2001, 10:26
ENGLISH
Voltage drops
Inrush currents cause short-time voltage drops.
Under unfavourable power supply conditions, other
equipment may be affected.
If the system impedance of the power supply is
lower than 0.25 ø, disturbances are unlikely to
occur.
Assembly and adjustment
Prior to assembly and adjustment always
unplug the tool.
Mounting and removing the guard (fig. B)
• Place the angle grinder on a table, spindle up.
• Mount the guard to the tool using the three
screws (10) with star washers.
• Rotate the guard to the required position and
tighten the lock nut (11).
• To remove the guard, loosen the three screws (10).
DT53EK - Mounting and removing the diamond
guard (fig. C)
This model is supplied with a diamond guard which
has been designed for depth adjustment and
efficient dust extraction.
• Remove the guard from the angle grinder and
place the tool on a table, spindle up.
• Remove both screws (12) from the diamond
guard and disassemble the front plate (13).
• Insert the spindle through the hole in the rear
plate (14) and tighten the three screws (10).
Make sure the slots (15) in the rear plate and the
retention disk (16) coincide.
• Rotate the angle grinder to the required position
and tighten the lock nut (11).
• Fit an appropriate diamond cutting disk (see below).
• Mount the front plate (13). Make sure that the
dust extraction outlet (17) is properly caught in
the opening between front (13) and rear plate
(14). Hook the cam behind the ruler stop (18) in
the base plate to make sure the spring (19) can
move freely.
• Refit the screws (12).
• To remove the diamond guard, proceed in
reverse order.
Fitting and removing a grinding wheel or cutting
disk (fig. D)
• Place the tool on a table, guard up.
• Fit the spacer (20) correctly onto the spindle (5).
• Place the grinding wheel or cutting disk on the
spacer.
• Screw the threaded flange (21) onto the spindle (5).
• Press the spindle lock (4) and rotate the grinding
wheel or cutting disk until it locks in position.
• Tighten the threaded flange (21) with the two-pin
spanner supplied.
• Release the spindle lock.
• To remove the grinding wheel or cutting disk,
loosen the threaded flange (21) with the two-pin
spanner.
Fitting a wire cup brush
• Screw the wire cup brush directly onto the
spindle without the use of the spacer and
threaded flange.
Mounting the side handle (fig. E)
• For grinding, screw the side handle (6) tightly into
one of the holes (8) on either side of the gear case.
• For cutting, screw the side handle (6) tightly into
the top hole (7).
DT53EK - Mounting the round handle (fig. F)
• Remove the side handle.
• Mount the round handle (22) using the two
screws (23).
• Fit one screw in the top hole (7) and the other in
one of the side holes (8).
Instructions for use
• Always observe the safety instructions
and applicable regulations.
• Ensure all materials to be ground or cut
are secured in place.
• Apply only a gentle pressure to the tool.
Do not exert side pressure on the
grinding wheel or cutting disk.
• Avoid overloading. Should the tool
become hot, let it run a few minutes
under no load condition.
23
WS51E.PM65
23
17-09-2001, 10:26
ENGLISH
Prior to operation:
• Install the appropriate guard and disk or wheel.
Do not use excessively worn disks or wheels.
• Be sure the spacer and threaded flange are
mounted correctly.
• Make sure the disk or wheel rotates in the direction
of the arrows on the accessory and the tool.
Switching ON and OFF (fig. A)
The ON/OFF-switch of your angle grinder is
equipped with an unlocking switch or a locking
switch for continuous operation.
(U.K. & France only) ON/OFF-switch with unlocking switch
• To unlock the ON/OFF-switch, slide the
unlocking switch (2) towards you.
• To run the tool, press the ON/OFF-switch (1).
• To stop the tool, release the ON/OFF-switch.
ON/OFF-switch with locking switch
• To run the tool, press the ON/OFF-switch (1).
The tool now runs in continuous operation.
• To stop the tool, press the locking switch (2a)
briefly, and release the ON/OFF-switch.
Do not switch the tool ON or OFF when
under load.
DT53EK - Using the diamond guard (fig. C)
The diamond guard is used for cutting concrete and
masonry, when accurate cutting depth adjustment
or dust extraction are required.
• Mount the diamond guard as described above.
• Connect a dust extractor to the outlet (17).
• Set the cutting depth using the ruler knob in the
front plate (13).
Fire hazard! Do not use the dust
extractor when cutting metal!
Make sure that the dust extractor used is
suitable for the material to be cut and the
Diamond guard can be connected.
DT53EK - Using the round handle (fig. F)
The round handle provides greater convenience and
makes your tool very easy to handle.
• Mount the round handle as described above.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
Maintenance
Your Elu Power Tool has been designed to operate
over a long period of time with a minimum of
maintenance. Continuous satisfactory operation
depends upon proper tool care and regular cleaning.
Lubrication
Your Power Tool requires no additional lubrication.
Cleaning
Keep the ventilation slots clear and regularly clean
the housing with a soft cloth.
Unwanted tools and the environment
Take your tool to an Elu authorized repair agent
where it will be disposed of in an environmentally
safe way.
Elu After-Sales service
Observe the safety instructions applying
to diamond cutting disks.
Use a suitable diamond cutting disk
(check the data of the manufacturer).
The maximum rotation speed on the
cutting disk must not be lower than that
of the tool. Do not use cutting disks with
a diameter exceeding 230 mm.
All Elu Power Tools are thoroughly tested before
leaving the factory. However, if the Power Tool
needs repair, please contact your dealer or the Elu
Head Office for the address of the nearest Elu
authorized repair agent (please refer to the back of
this manual).
24
WS51E.PM65
24
17-09-2001, 10:26
ENGLISH
GUARANTEE
• 30 DAY NO RISK SATISFACTION GUARANTEE •
If you are not completely satisfied with the
performance of your Elu tool, simply return it
within 30 days, complete as purchased, to your
Elu dealer for a full refund or exchange. Proof of
purchase must be provided.
• ONE YEAR FULL WARRANTY •
If your Elu product becomes defective due to
faulty materials or workmanship within 12 months
from the date of purchase, we guarantee to
replace all defective parts free of charge or,
at our discretion, replace the unit free of charge
provided that:
• The product has not been misused.
• Repairs have not been attempted by
unauthorized persons.
• Proof of purchase date is provided.
This guarantee is offered as an extra benefit and
is additional to consumers statutory rights.
25
WS51E.PM65
25
17-09-2001, 10:27
ESPAÑOL
AMOLADORA ANGULAR WS50/WS51E/WS52E/
WS53/WS53E/WS54E/WS55E/WS56E/WS61/DT53EK
¡Enhorabuena!
Usted ha optado por una Herramienta Eléctrica de Elu. Muchos años de experiencia y una gran asiduidad en
el desarrollo y la innovación de sus productos han convertido a Elu en un socio muy fiable para el usuario
profesional.
Características técnicas
Voltaje
V
Potencia absorbida
W
Velocidad en vacío min-1
Diámetro del disco mm
Eje portamuelas
Peso
kg
WS50
230
1.800
6.300
230
M14
4,8
WS51E
230
2.000
8.000
180
M14
4,8
WS52E
230
2.400
8.000
180
M14
4,8
WS53
230
2.000
6.300
230
M14
4,8
WS53E
230
2.000
6.300
230
M14
4,8
WS54E
230
2.400
6.300
230
M14
4,8
WS55E
230
2.200
8.000
180
M14
4,8
WS56E
230
2.200
6.300
230
M14
4,8
WS61
230
2.200
6.300
230
M14
4,8
Fusibles
Herramientas 230 V:
DT53EK
230
2.000
4.700
230
M14
4,8
10 A
En el presente manual figuran los pictogramas
siguientes:
Indica peligro de lesiones, de accidentes
mortales o de averías en la herramienta
en caso de no respeto de las
instrucciones en este manual.
Indica tensión eléctrica.
Declaración CE de conformidad
WS51E/WS52E/WS53E/WS54E/WS55E/WS56E/
DT53E
Elu certifica que estas herramientas eléctricas han
sido construidas de acuerdo a las normas
siguientes: 98/37/CEE, 89/336/CEE, 73/23/CEE,
EN 50144, EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2
& EN 61000-3-3.
WS50/WS53/WS61
Elu certifica que estas herramientas eléctricas han
sido construidas de acuerdo a las normas
siguientes: 98/37/CEE, 89/336/CEE, 73/23/CEE,
EN 50144, EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2
& EN 61000-3-11.
Peligro de incendio.
Para información más detallada, contacte a Elu,
véase abajo o consulte el dorso de este manual.
26
WS51E.PM65
26
17-09-2001, 10:27
ESPAÑOL
El nivel de la presión acústica de acuerdo con las
normas 86/188/CEE & 98/37/CEE, medida de
acuerdo con EN 50144:
WS50
WS51E
WS53
WS53E
WS52E
WS54E
WS55E
WS56E
WS61
DT53EK
LpA
(presión acústica)
LWA (potencia acústica)
dB(A)*
94,2
94,2
94,2
dB(A)
86,2
86,2
86,2
Instrucciones de seguridad
Al utilizar Herramientas Eléctricas, observe las
reglas de seguridad en vigor en su país, a fin de
reducir el riesgo de descarga eléctrica,
de lesiones y de incendio. Lea las instrucciones
de seguridad siguientes antes de utilizar este
producto. ¡Conserve bien estas instrucciones de
seguridad!
Generalidades
* al oído del usuario
Tome medidas adecuadas para proteger
sus oídos cuando la presión acústica
exceda el valor de 85 dB(A).
Valor cuadrático medio ponderado en frecuencia de
la aceleración según EN 50144:
WS50
WS51E
WS53
WS53E
WS52E
WS54E
WS55E
WS56E
WS61
DT53EK
2,94 m/s2 2,94 m/s2 2,94 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Elu International, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Alemania
1 Mantenga limpia el área de trabajo
Un área o un banco de trabajo en desorden
aumentan el riesgo de accidentes.
2 Tenga en cuenta el entorno del área de trabajo
No exponga las Herramientas Eléctricas a la
humedad. Procure que el área de trabajo esté
bien iluminada. No utilice Herramientas Eléctricas
en la proximidad de líquidos o gases inflamables.
3 Protéjase contra las descargas eléctricas
Evite el contacto del cuerpo con las superficies
conectadas a tierra (p. ej. tuberías, radiadores,
cocinas eléctricas y refrigeradores).
Para aplicaciones de uso extremas (por ej.
humedad elevada formación de polvo metálico,
etc.), se puede aumentar la seguridad eléctrica a
través de intercalar un transformador de
separación o un interruptor de protección de
corriente de defecto (FI).
4 ¡Mantenga alejados a los niños!
No permita que otras personas toquen la
herramienta o el cable de prolongación.
En caso de uso por menores de 16 años, se
requiere supervisión.
5 Cables de prolongación para el exterior
Al trabajar fuera, utilice siempre cables de
prolongación destinados al uso exterior y
marcados en consecuencia para ello.
6 Guarde las herramientas que no utiliza
Las Herramientas Eléctricas que no se utilizan,
deben estar guardadas en un lugar seco,
cerrado y fuera del alcance de los niños.
7 Vista ropa de trabajo apropiada
No lleve vestidos anchos ni joyas.
Estos podrían ser atrapados por piezas en
movimiento. Para trabajos al exterior, se
recomienda llevar guantes de goma y calzado de
suela antideslizante. Si tiene el pelo largo,
téngalo recogido y cubierto.
27
WS51E.PM65
27
17-09-2001, 10:27
ESPAÑOL
8 Lleve gafas de protección
Utilice también una mascarilla si el trabajo
ejecutado produce polvo u otras partículas
volantes.
9 Respete el nivel máximo de la presión acústica
Tome medidas adecuadas para la protección de
los oídos cuando la presión acústica exceda el
valor de 85 dB(A).
10 Sujete bien la pieza de trabajo
Utilice abrazaderas o un torno para sujetar la
pieza de trabajo. Es más seguro que sujetarla
con la mano y le permite utilizar ambas manos
para manejar la herramienta.
11 No alargue demasiado su radio de acción
Mantenga un apoyo firme sobre el suelo y
conserve el equilibrio en todo momento.
12 Evite un arranque involuntario
No mantenga el dedo en el interruptor al
transportar la herramienta enchufada.
Asegúrese de que el interruptor esté en posición
de parada al enchufar la herramienta.
13 Esté siempre alerta
Mire lo que está haciendo. Use el sentido
común. No maneje la herramienta cuando está
cansado.
14 Desenchufe la herramienta
Desconecte la herramienta y espere que esté
completamente parada antes de dejarla sin
vigilar. Desenchufe la herramienta cuando no se
utilice y antes de proceder al mantenimiento o
sustituir accesorios.
15 Retire las llaves de maniobra
Antes de poner la herramienta en marcha,
asegúrese de que las llaves y utensilios de reglaje
hayan sido retirados.
16 Utilice la herramienta adecuada
En este manual, se indica para qué uso está
destinada la herramienta.
No utilice herramientas o dispositivos acoplables
de potencia demasiado débil para ejecutar
trabajos pesados.
La herramienta funcionará mejor y con mayor
seguridad al ser utilizada de acuerdo con sus
características técnicas.
¡ATENCION! El uso de accesorios o
acoplamientos, o el uso de la herramienta misma
distintos de los recomendados en este manual
de instrucciones, puede dar lugar a lesiones de
personas.
17 Cuide el cable de alimentación
No lleve la herramienta por el cable, ni tire del
cable para desenchufar la herramienta. Proteja el
cable del calor, del aceite y de las aristas vivas.
18 Mantenga las herramientas asiduamente
Mantenga sus herramientas afiladas y limpias
para trabajar mejor y más seguro. Siga las
instrucciones para el mantenimiento y la
sustitución de accesorios. Verifique los cables de
las herramientas con regularidad y, en caso de
avería, llévelos a un Centro de Servicio Elu para
que sean reparados. Inspeccione los cables de
prolongación periódicamente y sustitúyalos
cuando presenten defectos. Mantenga todos los
mandos secos, limpios y libres de aceite y grasa.
19 Comprobar que no haya partes averiadas
Antes de utilizar la herramienta, comprueba que
no haya averías, a fin de asegurar que funcionará
correctamente y sin problemas. Compruebe que
no haya desalineamiento o enganchamiento de
piezas en movimiento, ni roturas de piezas,
ni accesorios mal montados, ni cualquier otro
defecto que pudiera perjudicar al buen
funcionamiento de la herramienta. Haga reparar
o sustituir los dispositivos de seguridad u otros
componentes defectuosos según las
instrucciones. No utilice la herramienta cuando el
interruptor esté defectuoso. Haga sustituir el
interruptor en un Centro de Servicio Elu.
20 Haga reparar su herramienta en un Centro de
Servicio Elu
Esta Herramienta Eléctrica cumple con las reglas
de seguridad en vigor. Para evitar situaciones
peligrosas, la reparación de Herramientas
Eléctricas debe ser efectuada únicamente por un
técnico competente.
Normas de seguridad adicionales para amoladoras
• La amoladora se ha diseñado para el amolado y
corte de mampostería y acero.
No corte ni amole metales de poca
densidad con un contenido en magnesio
superior al 80%, ya que este tipo de
metales son inflamables.
• No utilice accesorios distintos de las muelas y
discos de corte reforzados con fibra.
28
WS51E.PM65
28
17-09-2001, 10:27
ESPAÑOL
• Utilice exclusivamente muelas y discos de corte
recomendados por el fabricante.
• La velocidad en vacío de la muela o del disco de
corte no debe superar el valor impreso en la
placa de características (hoja de instrucciones).
• No corte piezas que requieran una profundidad
máxima de corte superior a la del disco de corte.
Verificación del contenido del embalaje
El paquete contiene:
1 Amoladora Angular
1 Protector
1 Protector para discos de diamante con boquilla
para extracción de polvo (solo DT53EK)
1 Empuñadura redonda (solo DT53EK)
1 Empuñadura lateral
1 Llave de dos clavijas
1 Caja metálica (solo modelos K)
1 Manual de instrucciones
1 Dibujo despiezado
• Compruebe si la herramienta, piezas o accesorios
han sufrido algún daño durante el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer y
comprender este manual antes de utilizar la
herramienta.
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico ha sido diseñado para un solo
voltaje. Compruebe siempre que el voltaje de la red
corresponde al valor indicado en la placa de
características.
Su herramienta Elu tiene doble
aislamiento, conforme a la norma
EN 50144; por consiguiente, no se
requiere conexión a tierra.
Sustitución de cable o enchufe
Al sustituir el cable o el enchufe hágalo con sumo
cuidado: un enchufe con conectores de cobre
desprotegidos es peligroso si se conecta a una
toma de corriente activa.
Utilización de un cable de prolongación
En caso de que sea necesario utilizar un cable de
prolongación, deberá ser un cable de prolongación
aprobado, adecuado para la potencia de esta
herramienta (véanse las características técnicas).
La sección mínima de conductor es de 1,5 mm2.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
Caídas de voltaje
Descripción (fig. A)
Esta amoladora angular de Elu ha sido diseñada
para realizar amolados o cortes profesionales:
1 Conmutador ON/OFF
2 Botón de desbloqueo
(solo Reino Unido & Francia)
2a Botón de bloqueo
3 Protector
4 Bloqueo del eje portamuelas
5 Eje portamuelas
6 Empuñadura lateral
7 Orificio superior
8 Orificios laterales
9 Cubiertas de escobillas de carbono
WS51E/WS52E/WS53E/WS54E/WS55E/WS56E/
DT53EK - El arranque suave
El arranque suave permite evitar el shock inicial que
suele producirse a la puesta en marcha.
Esta característica resulta ser muy útilidad cuando
se trabaja en espacios restringidos.
Las corrientes de entrada pueden provocar breves
caídas de voltaje. Las condiciones desfavorables de
alimentación de corriente también pueden afectar a
otros equipos.
Si la impedancia del sistema de alimentación es
inferior a 0,25 ø, es improbable que se produzcan
perturbaciones.
Montaje y ajustes
Desenchufe la herramienta antes de
proceder con el montaje y los ajustes.
Montar y desmontar el protector (fig. B)
• Coloque la Amoladora angular en una mesa, con
el eje portamuelas arriba
• Monte el protector en la herramienta con los tres
tornillos (10) y las arandelas dentadas
• Gire el protector hasta obtener la posición
deseada y apriete la tuerca (11)
29
WS51E.PM65
29
17-09-2001, 10:27
ESPAÑOL
• Para desmontar el protector, saque los tres
tornillos (10)
DT53EK - Montar y desmontar el protector del
disco de diamante (fig. C)
Este modelo se suministra con un protector de
disco de diamante, cuyo diseño permite ajustar la
profundidad y la aspiración eficaz del polvo.
• Desmonte el protector de la amoladora angular y
colóquela en una mesa con el eje portamuelas
arriba.
• Desmonte ambos tornillos (12) del protector del
disco de diamante y desmonte la placa frontal (13).
• Pase el eje portamuelle por el orificio en la placa
trasera (14) y apriete los tres tornillos (10) con las
arandelas dentadas. Asegúrese que las ranuras
(15) de la placa trasera y de la placa de sujeción
(16) coinciden.
• Gire la amoladora angular hasta que se encuentre
en la posición deseada y apriete la tuerca (11).
• Monte el disco de corte apropiado (véase más
abajo).
• Monte la placa frontal (13). Asegúrese que la
boquilla de aspiración del polvo (17) está bien
sujetada en el orificio entre las placas frontal (13) y
trasera (14). Enganche el saliente detrás del tope
regulable (18) en la placa base para asegurar que
el resorte (19) pueda mover libremente.
• Vuelva a colocar los tornillos (12).
• Para desmontar el protector del disco de diamante,
siga el mismo procedimiento en orden inverso.
Insertar y desmontar una muela o un disco de
corte (fig. D)
• Coloque la herramienta en una mesa, con el
protector arriba.
• Posicione el separador (20) correctamente en el
eje portamuelas (5).
• Coloque la muela o el disco de corte en el
separador.
• Atornille la brida roscada (21) en el eje
portamuelas (5).
• Pulse el botón de bloqueo del eje portamuelas (4)
y gire la muela o el disco de corte hasta que se
bloquee en la posición correcta.
• Apriete la brida conducida (21) con la llave de
dos clavijas suministrada.
• Suelte el bloqueo del eje portamuelas.
• Para desmontar la muela o el disco de corte,
afloje la brida enroscada (21) con la llave de dos
clavijas suministrada.
Montar un cepillo de alambre esférico
• Enrosque el cepillo de alambre esférico
directamente sobre el eje portamuelas sin utilizar
ni el separador ni la brida conducida.
Montar la empuñadura lateral (fig. E)
• Para esmerilar, atornille bien la empuñadura
lateral (6) en uno de los orificios (8) de la carcasa,
en cualquier lado.
• Para cortar, atornille bien la empuñadura el
orificio superior (7).
DT53EK - Montar la empuñadura redonda (fig. F)
• Desmonte la empuñadura lateral.
• Monte la empuñadura redonda (22) con los dos
tornillos (23).
• Introduzca un tornillo en el orificio superior (7) y
otro en uno de los orificios laterales (8).
Instrucciones para el uso
• Respete siempre las instrucciones de
seguridad y las normas de aplicación.
• Asegure que todos los objetos a ser
pulidos o cortados están bien sujetados.
• Sólo se debe ejercer una ligera presión
sobre la herramienta. Evite ejercer
presión lateral sobre la muela o el disco
de corte.
• Evite sobrecargar la herramienta. Si la
amoladora se calienta, hágala funcionar
en vacío durante unos minutos.
Antes del uso:
• Montar el protector adecuado y un disco o una
muela. No use discos o muelas excesivamente
desgastados.
• Asegúrese de que el separador y la brida
conducida han sido montados correctamente.
• Asegúrese de que el disco o la muela gira en el
sentido indicado por las flechas en el accesorio y
la herramienta.
30
WS51E.PM65
30
17-09-2001, 10:27
ESPAÑOL
Encender y apagar (fig. A)
El conmutador ON/OFF de esta amoladora angular
está provisto de un botón de desbloqueo o un
botón de bloqueo.
(Solo Reino Unido & Francia) Conmutador ON/OFF con botón de desbloqueo
• Para desbloquear el conmutador ON/OFF,
deslice el botón de desbloqueo (2) hacia la
empuñadura.
• Para encender la herramienta, pulse el
conmutador ON/OFF (1).
• Para apagar la amoladora, suelte el conmutador
ON/OFF.
Conmutador ON/OFF con botón de bloqueo
• Para encender la herramienta, pulse el
conmutador ON/OFF (1). La amoladora
funcionará en modo continuo.
• Para apagar, pulse brevemente el botón de
bloqueo (2a), y suelte el conmutador ON/OFF.
Peligro de incendio! No use el extractor
de polvo al cortar metal!
A segure sede que el aspirador de polvo
usado conviene para el material a ser
cortado y que es sea posible conectar el
protector para discos de diamante.
DT53EK - Uso de la empuñadura redonda (fig. F)
La empuñadura redonda ofrece mayor comodidad y
facilita el manejo de la herramienta.
• Monte la empuñadura redonda como descrito
anteriormente.
Consulte a su proveedor si desea información más
detallada sobre los accesorios apropiados.
Mantenimiento
Su herramienta eléctrica Elu ha sido diseñada para
funcionar mucho tiempo con un mínimo de
mantenimiento. El funcionamiento satisfactorio
depende del buen cuidado de la herramienta y de
una limpieza frecuente.
No se debe encender o apagar la
herramienta mientras esté cortando o
puliendo.
DT53EK - Uso del protector del disco de
diamante (fig. C)
El protector del disco de diamante se usa para
cortar hormigón y albañilería, cuando se requiere un
ajuste exacto de la profundidad del corte o
aspiración del polvo producido.
• Monte el protector del disco de diamante como
descrito anteriormente.
• Conecte un aspirador de polvo a la boquilla (17).
• Ajuste la profundidad del corte usando el botón
de ajuste en la placa frontal (13).
Observe las instrucciones de seguridad
respecto a los discos de corte
diamantados. Use un disco de corte
diamantado apropiado (comprue bacon
los datos proporcionados por el
fabricante). La máxima velocidad de
rotación en el disco de corte no debe ser
inferior a la de la herramienta.
No use discos cortadores cuyodiómetro
exceda los 230 mm.
Lubricación
Su herramienta eléctrica no requiere lubricación
adicional.
Limpieza
Evite que se obturen las ranuras de ventilación y
limpie el exterior con regularidad utilizando un paño
suave.
Herramientas desechadas y el medio
ambiente
Lleve la herramienta vieja a un Centro de Servicio
Elu, donde será eliminada sin efectos perjudiciales
para el medio ambiente.
31
WS51E.PM65
31
17-09-2001, 10:27
ESPAÑOL
El Servicio Post-Venta de Elu
Todas las herramientas eléctricas de Elu han sido
sometidas a extensas pruebas antes de salir de la
fábrica. Sin embargo, en el caso de que la
Herramienta Eléctrica necesitase ser reparada,
póngase en contacto con su suministrador o con la
sede principal de Elu para obtener la dirección del
centro de servicio más cercano (véase al dorso de
este manual).
GARANTÍA
• 30 DÍAS DE SATISFACCIÓN COMPLETA •
Si no queda totalmente satisfecho con su
herramienta Elu, contacte con su Centro de
Servicio Elu. Presente su reclamación,
juntamente con la máquina completa, así como
la factura de compra y le sera presentada la
mejor solución.
• UN AÑO DE GARANTÍA •
Si su producto Elu presenta algún defecto
debido a fallos de materiales o mano de obra en
los 12 meses siguientes a la fecha de compra,
le garantizamos la sustitución gratuita de todas
las piezas defectuosas siempre y cuando:
• El producto no haya sido utilizado
inadecuadamente.
• No se haya intentado su reparación por parte
de una persona no autorizada.
• Se presente la prueba de compra.
32
WS51E.PM65
32
17-09-2001, 10:27
FRANÇAIS
MEULEUSE D’ANGLE WS50/WS51E/WS52E/
WS53/WS53E/WS54E/WS55E/WS56E/WS61/DT53EK
Félicitations!
Vous avez choisi un outil électrique Elu. Depuis de nombreuses années, Elu produit des outils électriques
adaptés aux exigences des utilisateurs professionnels.
Caractéristiques techniques
Tension
V
Puissance absorbée W
Vitesses à vide
tr/min
Diamètre de meule/
disque
mm
Arbre
Poids
kg
WS50
230
1.800
6.300
WS51E
230
2.000
8.000
WS52E
230
2.400
8.000
WS53
230
2.000
6.300
WS53E
230
2.000
6.300
WS54E
230
2.400
6.300
WS55E
230
2.200
8.000
WS56E
230
2.200
6.300
WS61
230
2.200
6.300
DT53EK
230
2.000
4.700
230
M14
4,8
180
M14
4,8
180
M14
4,8
230
M14
4,8
230
M14
4,8
230
M14
4,8
180
M14
4,8
230
M14
4,8
230
M14
4,8
230
M14
4,8
Fusible:
Outils 230 V
10 A
Les symboles suivants sont utilisés dans le présent
manuel:
En cas de non-respect des instructions
dans le présent manuel, il y a risque de
blessure, danger de mort ou possibilité
de dégradation de l’outil.
Dénote la présence de tension
électrique.
Déclaration CE de conformité
WS51E/WS52E/WS53E/WS54E/WS55E/WS56E/
DT53E
Elu déclare que ces outils ont été mis au point en
conformité avec les normes 98/37/CEE, 89/336/CEE,
73/23/CEE, EN 50144, EN 55014-2, EN 55014,
EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
WS50/WS53/WS61
Elu déclare que ces outils ont été mis au point en
conformité avec les normes 98/37/CEE, 89/336/CEE,
73/23/CEE, EN 50144, EN 55014-2, EN 55014,
EN 61000-3-2 & EN 61000-3-11.
Risque d’incendie.
Pour de plus amples informations, contacter Elu à
l’adresse ci-dessous ou se reporter au dos de ce
manuel.
33
WS51E.PM65
33
17-09-2001, 10:27
FRANÇAIS
Niveau de pression acoustique suivant 86/188/CEE &
98/37/CEE, mesuré suivant EN 50144:
WS50
WS51E
WS53
WS53E
WS52E
WS54E
WS55E
WS56E
WS61
DT53EK
LpA (pression acoustique)
dB(A)* 94,2
94,2
94,2
LWA (puissance acoustique)
dB(A)
86,2
86,2
86,2
Instructions de sécurité
Afin de réduire le risque de décharge électrique,
de blessure et d’incendie lors de l’utilisation
d’outils électriques, observer les consignes de
sécurité fondamentales en vigueur. Lire les
instructions avant d’utiliser l’outil.
Conserver ces instructions de sécurité!
Généralités
* à l’oreille de l’opérateur
Prendre les mesures nécessaires pour la
protection de l’ouïe lorsque le niveau de
pression acoustique est supérieur à
85 dB(A).
Valeur moyenne pondérée du carré de l’accélération
suivant EN 50144:
WS50
WS51E
WS53
WS53E
WS52E
WS54E
WS55E
WS56E
WS61
DT53EK
2,94 m/s2 2,94 m/s2 2,94 m/s2
Directeur de développement produits
Horst Großmann
Elu International, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Allemagne
1 Tenir votre aire de travail propre et bien rangée
Le désordre augmente les risques d’accident.
2 Tenir compte des conditions ambiantes
Ne pas exposer les outils électriques à l’humidité.
Veiller à ce que l’aire de travail soit bien éclairée.
Ne pas utiliser d’outils électriques en présence
de liquides ou de gaz inflammables.
3 Attention aux décharges électriques
Eviter le contact corporel avec des éléments
reliés à la terre, comme par exemple tuyaux,
radiateurs, cuisinières électriques et
réfrigérateurs. Sous des conditions de travail
extrêmes (par exemple: humidité élevée, dépôt
de poussières métalliques, etc.) la sécurité
électrique peut être augmentée en insérant un
transformateur d’isolation ou un disjoncteur
différentiel (FI).
4 Tenir les enfants éloignés
Ne pas permettre que d’autres personnes
touchent l’outil ou le câble de rallonge.
La supervision est obligatoire pour les moins
de 16 ans.
5 Câble de rallonge pour l’extérieur
A l’extérieur, n’utiliser que des câbles de rallonge
homologués portant le marquage correspondant.
6 Ranger vos outils dans un endroit sûr
Ranger les outils non utilisés dans un endroit sec,
fermé à clé et hors de la portée des enfants.
7 Porter des vêtements de travail appropriés
Ne pas porter de vêtements flottants ou de
bijoux. Ils pourraient être happés par les pièces
en mouvement. Lors de travaux à l’extérieur,
il est recommandé de porter des gants en
caoutchouc et des chaussures à semelle antidérapante. Le cas échéant, porter une garniture
convenable retenant les cheveux longs.
8 Porter des lunettes de protection
Utiliser aussi un masque si le travail exécuté
produit de la poussière ou des copeaux volants.
34
WS51E.PM65
34
17-09-2001, 10:27
FRANÇAIS
9 Attention au niveau de pression acoustique
Prendre les mesures nécessaires pour la
protection de l’ouïe lorsque le niveau de pression
acoustique est supérieur à 85 dB(A).
10 Bien fixer la pièce à travailler
Pour plus de sécurité, fixer la pièce à travailler
avec un dispositif de serrage ou un étau.
Ainsi, vous aurez les deux mains libres pour
manier l’outil.
11 Adopter une position confortable
Toujours tenir les deux pieds à terre et garder
l’équilibre.
12 Eviter tout démarrage involontaire
Ne pas porter l’outil en ayant un doigt placé sur
l’interrupteur. Mettre l’interrupteur en position
arrêt avant de mettre la fiche dans la prise.
13 Faire preuve de vigilance
Observer votre travail. Faire preuve de bon sens.
Ne pas employer l’outil en cas de fatigue.
14 Enlever la fiche de la prise
Débrancher l’outil et attendre qu’il soit
complètement immobilisé avant de le poser,
de procéder à l’entretien ou au changement
d’accessoires.
15 Enlever les clés de réglage
Avant de mettre l’outil en marche, retirer les clés
et outils de réglage.
16 Utiliser l’outil adéquat
Le domaine d’utilisation de l’outil est décrit dans
le présent manuel. Ne pas utiliser d’outils ou
d’accessoires de trop faible puissance pour
exécuter des travaux lourds. Ne pas utiliser des
outils à des fins et pour des travaux pour lesquels
ils n’ont pas été conçus.
Attention! L’utilisation d’accessoires autres que
ceux recommandés dans le présent manuel
pourrait entraîner un risque de blessure.
Utiliser l’outil conformément à sa destination.
17 Préserver le câble d’alimentation
Ne pas porter l’outil par le câble et ne pas tirer
sur celui-ci pour débrancher la fiche de la prise.
Préserver le câble de la chaleur, de l’huile et des
arêtes vives.
18 Entretenir vos outils avec soin
Maintenir vos outils affûtés et propres afin de
travailler mieux et plus sûrement. Observer les
instructions d’entretien et de changement
d’accessoires. Vérifier régulièrement l’état du
câble d’alimentation et, s’il est endommagé,
le faire changer par votre Service Elu agréé.
Vérifier périodiquement le câble de rallonge et le
remplacer s’il est endommagé. Maintenir les
poignées sèches et exemptes d’huile et de graisse.
19 Contrôler si votre outil est endommagé
Avant d’utiliser l’outil, vérifier qu’il n’est pas
endommagé. Pour cela, contrôler l’alignement
des pièces en mouvement et leur grippage
éventuel. Tous les composants doivent être
montés correctement et remplir les conditions
pour garantir le fonctionnement impeccable de
l’outil. Faire réparer ou échanger tout dispositif de
sécurité et toute pièce endommagée
conformément aux instructions. Ne pas utiliser
l’outil quand l’interrupteur est défectueux. Faire
remplacer l’interrupteur par un Service Elu agréé.
20 Faire réparer votre outil par un Service Elu
agréé
Cet outil est conforme aux consignes de sécurité
en vigueur. La réparation des outils électriques est
strictement réservée aux personnes qualifiées.
Directives de sécurité additionnelles pour
meuleuses
• Votre meuleuse a été mise au point pour le
tronçonnage et le meulage de la maçonnerie et
de l’acier.
Ne pas tronçonner ou meuler du métal
avec un taux de magnésium excédant
les 80%.
• Utiliser uniquement des disques de tronçonnage
et de meulage renforcés.
• Utiliser uniquement les disques de tronçonnage
et de meulage recommandés par le fabricant.
• La vitesse à vide du disque de tronçonnage ou
de meulage ne doit pas excéder la valeur
imprimée sur la plaquette d’identification (ou
dans le mode d’emploi).
• Ne pas tronçonner des pièces de travail exigeant
une profondeur de coupe plus grande que celle
du disque de tronçonnage.
Contenu de l’emballage
L’emballage contient:
1 Meuleuse d’angle
1 Carter de protection
1 Carter de tronçonnage (seulement pour DT53EK)
35
WS51E.PM65
35
17-09-2001, 10:27
FRANÇAIS
1
1
1
1
1
1
Poignée ronde (seulement pour DT53EK)
Poignée latérale
Clé à ergots
Coffret en métal (seulement pour modèles K)
Manuel d’instructions
Dessin éclaté
• Vérifier si l’outil, les pièces ou les accessoires ne
présentent pas de dommages dus au transport.
• Prendre le temps de lire et de comprendre
parfaitement le présent manuel avant de mettre
votre outil en marche.
Description (fig. A)
Votre meuleuse d’angle grande puissance Elu a été
mise au point pour une utilisation professionnelle.
1 Interrupteur MARCHE/ARRET
2 Bouton de déblocage
(seulement pour la France et la Grande-Bretagne)
2a Bouton de blocage
3 Carter de protection
4 Blocage de l’arbre
5 Arbre
6 Poignée latérale
7 Logement supérieur de poignée
8 Logements latéraux de poignée
9 Trappes d’accès aux charbons
CH
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter
les outils portatifs à un disjoncteur FI.
Remplacement du cordon secteur ou de la fiche
Après le remplacement du cordon secteur ou de la
fiche, s’en débarrasser en songeant à la sécurité car
il est dangereux de réutiliser un cordon secteur ou
une fiche dont les conducteurs sont dénudés.
Câbles de rallonge
Si un câble de rallonge est nécessaire, utiliser un
câble de rallonge homologué et adapté pour la
puissance absorbée de cet outil (voir les
caractéristiques techniques). La section minimum du
conducteur est de 1,5 mm2. En cas d’utilisation d’un
dévidoir, toujours dérouler le câble complètement.
Chutes de tension
Les appels de courants provoquent de courtes
chutes de tension. Dans des conditions
d’alimentation électrique peu favorables, d’autres
équipements peuvent être affectés.
Si l’impédance du système d’alimentation électrique
est inférieure à 0,25 ø, il est peu probable que des
perturbations se produisent.
Assemblage et réglage
WS51E/WS52E/WS53E/WS54E/WS55E/WS56E/
DT53EK - Dispositif de démarrage progressif
Le dispositif de démarrage progressif permet d’éviter
l’à-coup du démarrage. Ceci est particulièrement utile
en cas de travaux dans des espaces restreints.
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour une seule
tension. Vérifier si la tension secteur correspond à la
tension indiquée sur la plaque d’identification.
Cet outil à double isolation est conforme
à la norme EN 50144; un branchement à
la terre n’est donc pas nécessaire.
CH
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du
remplacement du câble d’alimentation.
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) - outils
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) - outils
Toujours retirer la fiche de la prise avant de
procéder à l’assemblage ou au réglage.
Montage et démontage du carter de protection
(fig. B)
• Poser la meuleuse sur le dos, l’arbre dirigé vers
vous.
• Positionner le carter et le fixer à l’aide des trois
vis (10).
• Tourner le carter de protection dans la position
souhaitée et serrer l’écrou de blocage (11).
• Pour démonter le carter, desserrer les trois vis (10).
DT53EK - Montage et démontage du carter de
tronçonnage (fig. C)
Ce modèle est fourni avec un carter de tronçonnage
conçu pour un réglage de la profondeur et une
aspiration de poussière efficaces.
• Poser la meuleuse sur le dos, l’arbre dirigé vers
vous.
36
WS51E.PM65
36
17-09-2001, 10:27
FRANÇAIS
• Démonter le carter de protection en dévissant les
trois vis.
• Récupérer la rondelle de fixation en dévissant
l’écrou de blocage.
• Démonter la partie avant (13) du carter de
tronçonnage en desserrant les deux vis (12).
• Positionner la partie arrière du carter de
tronçonnage et le fixer à l’aide de la rondelle de
fixation et des trois vis (10).
• Faire tourner la partie arrière du carter de
tronçonnage jusqu’à ce que la gorge coïncide
avec celle de la rondelle de fixation, positionner
l’écrou de blocage (11) dedans et le serrer.
• Monter un disque de tronçonnage adapté à vos
besoins en vérifiant le sens de rotation (voir cidessous).
• Remonter la plaque avant (13) en vérifiant que
l’adaptateur (17) et le ressort (19) sont bien
positionnés.
• Remettre les deux vis (12) en place.
• Pour enlever le carter de tronçonnage, procéder
en sens inverse.
Montage et démontage des meules et des
disques de tronçonnage (fig. D)
• Poser la meuleuse sur le dos, l’arbre dirigé vers
vous.
• Placer le flasque (20) sur l’arbre (5), la partie large
vers vous.
• Placer la meule ou le disque de tronçonnage sur
le flasque.
• Visser l’écrou (21) sur l’arbre (5).
• Appuyer sur le bouton de blocage de l’arbre (4)
et faire tourner la meule ou le disque de
tronçonnage jusqu’à ce qu’il se bloque.
• Sans lâcher le bouton de blocage, serrer l’écrou
avec la clé à ergots fournie en standard.
• Pour démonter la meule ou le disque de
tronçonnage, procéder en sens inverse.
Montage d’une brosse métallique
• Visser la brosse métallique Elu directement sur
l’arbre, sans utiliser le flasque ni l’écrou.
Montage de la poignée latérale (fig. E)
• Pour les travaux de meulage, visser la poignée
latérale (6) dans un des logements (8) à gauche
ou à droite de la boîte d’engrenage.
• Pour les travaux de tronçonnage, visser la poignée
latérale (6) dans le logement supérieur (7).
DT53EK - Montage de la poignée ronde (fig. F)
• Enlever la poignée latérale.
• Monter la poignée ronde (22) au moyen des deux
vis (23).
• Fixer une vis dans le logement supérieur (7) et
l’autre dans un des logements latéraux (8).
Mode d’emploi
• Toujours respecter les consignes de
sécurité et les règles en vigueur.
• Bien fixer la pièce à meuler ou à
tronçonner.
• Appliquer une force modérée sur l’outil.
Ne pas exercer de pression latérale sur
la meule ou le disque de tronçonnage.
• Eviter de surcharger l’outil. En cas de
surchauffe, le faire fonctionner à vide
durant quelques minutes.
Avant la mise en marche:
• Monter le carter de protection et la meule ou le
disque de tronçonnage adaptés. Ne pas utiliser
de meules ou de disques trop usés.
• Vérifier le montage de l’ecrou et du flasque.
• Vérifier si la meule ou le disque tourne dans le
sens des flèches sur l’accessoire et l’outil.
Mise en MARCHE et à l’ARRET (fig. A)
L’interrupteur MARCHE/ARRET de votre meuleuse
d’angle est équipée soit d’un bouton de déblocage,
soit d’un bouton de blocage pour opération en
continu.
(Seulement pour la France et la GrandeBretagne) - Interrupteur MARCHE/ARRET avec
bouton de déblocage
• Pour débloquer l’interrupteur MARCHE/ARRET,
glisser le bouton de déblocage (2) vers vous.
• Pour mettre l’outil en marche, appuyer sur
l’interrupteur MARCHE/ARRET (1).
• Pour arrêter l’outil, relâcher l’interrupteur
MARCHE/ARRET.
37
WS51E.PM65
37
17-09-2001, 10:27
FRANÇAIS
Interrupteur MARCHE/ARRET avec bouton de
blocage
• Pour mettre l’outil en marche, appuyer sur
l’interrupteur MARCHE/ARRET (1). L’outil
fonctionne alors en continu.
• Pour arrêter l’outil, appuyer brièvement sur le
bouton de blocage (2a) et relâcher l’interrupteur
MARCHE/ARRET.
DT53EK - Utilisation de la poignée ronde (fig. F)
La poignée ronde très pratique rend votre outil plus
facile à manier.
• Monter la poignée ronde comme décrit ci-dessus.
Votre revendeur pourra vous renseigner sur les
accessoires qui conviennent le mieux pour votre travail.
Entretien
Ne pas actionner l’interrupteur
MARCHE/ARRET tant que l’outil est en
charge.
DT53EK - Utilisation du carter de tronçonnage
(fig. C)
Le carter de tronçonnage est utile pour le
tronçonnage du béton et de la maçonnerie, quand le
réglage de la profondeur ou l’aspiration de poussière
sont de rigueur.
• Monter le carter de tronçonnage comme décrit
ci-dessus.
• Brancher un dispositif d’aspiration de poussière
sur l’adaptateur (17).
• Régler la profondeur de tronçonnage au moyen
du bouton de la réglette dans la plaque avant (13).
Respecter les consignes de sécurité
relatives aux disques de tronçonnage
Diamant. Utiliser un disque de
tronçonnage adapté (selon les
spécifications du producteur).
La vitesse de rotation maximum du
disque de tronçonnage ne doit pas être
inférieure à celle de l’outil. Ne pas utiliser
de disques de tronçonnage dont le
diamètre excède les 230 mm.
Votre outil Elu a été conçu pour durer longtemps
avec un minimum d’entretien. Son fonctionnement
satisfaisant dépend pour une bonne part d’un
entretien soigneux et régulier.
Lubrification
Votre outil électrique ne nécessite aucune
lubrification additionnelle.
Nettoyage
Les fentes d’aération doivent toujours être
dégagées. Nettoyer régulièrement le boîtier avec un
chiffon doux.
Service après-vente Elu
Tous les outils électriques Elu sont soumis à un
contrôle rigoureux avant de quitter l’usine. Au cas où
votre outil nécessiterait néanmoins une révision,
contacter votre revendeur ou appeler le numéro vert
Elu pour obtenir l’adresse du Service Elu agréé le
plus proche (voir au dos du manuel).
Risque d’incendie! Ne pas aspirer la
poussière lors du tronçonnage de
métaux! L’aspirateur de poussière doit
être adapté au matériau à tronçonner et
le carter de tronçonnage doit pouvoir
être monté.
38
WS51E.PM65
38
17-09-2001, 10:27
FRANÇAIS
GARANTIE
• 30 JOURS D’ENGAGEMENT SATISFACTION •
Si, pour quelque raison que ce soit, votre
machine Elu ne vous donne pas entière
satisfaction, il suffit de la retourner avec tous ses
accessoires dans les 30 jours suivant son achat
à votre distributeur, ou à un centre de service
après-vente agréé pour un remboursement
intégral ou un échange. Pour la Belgique et le
Luxembourg, retournez votre machine à Elu.
Munissez-vous d’une preuve d’achat.
• 1 AN DE GARANTIE •
Au cas où votre machine Elu présenterait un
défaut de fabrication dans les 12 premiers mois
suivant son achat, nous garantissons le
remplacement sans frais de toutes les pièces
défectueuses ou de l’unité entière, et ce à notre
discrétion, à condition que:
• la machine ait été utilisée correctement
• aucune personne non qualifiée n’ait tenté de
réparer la machine
• la preuve d’achat portant la date d’acquisition
soit fournie.
39
WS51E.PM65
39
17-09-2001, 10:27
ITALIANO
SMERIGLIATRICE ANGOLARE WS50/WS51E/
WS52E/WS53/WS53E/WS54E/WS55E/WS56E/WS61/DT53EK
Congratulazioni!
Siete entrati in possesso di un Elettroutensile Elu. Anni di esperienza, continui miglioramenti ed innovazioni
tecnologiche fanno dei prodotti Elu uno degli strumenti più affidabili per l’utilizzatore professionale.
Dati tecnici
Tensione
V
Potenza assorbita
W
Velocità a vuoto
min-1
Diametro mola
mm
Albero portamola
Peso
kg
WS50
230
1.800
6.300
230
M14
4,8
WS51E
230
2.000
8.000
180
M14
4,8
WS52E
230
2.400
8.000
180
M14
4,8
WS53
230
2.000
6.300
230
M14
4,8
WS53E
230
2.000
6.300
230
M14
4,8
WS54E
230
2.400
6.300
230
M14
4,8
WS55E
230
2.200
8.000
180
M14
4,8
WS56E
230
2.200
6.300
230
M14
4,8
WS61
230
2.200
6.300
230
M14
4,8
Fusibili:
Modelli da 230 V
DT53EK
230
2.000
4.700
230
M14
4,8
10 A
I seguenti simboli vengono usati nel presente
manuale:
Indica rischio di infortunio, pericolo di
morte o danno all’apparecchio qualora
non ci si attenga alle istruzioni contenute
nel presente manuale.
Dichiarazione CE di conformità
WS51E/WS52E/WS53E/WS54E/WS55E/WS56E/
DT53E
Elu dichiara che gli elettroutensili sono stati costruiti
in conformità alle norme: 98/37/CEE, 89/336/CEE,
73/23/CEE, EN 50144, EN 55014-2, EN 55014,
EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Indica pericolo di scossa elettrica.
WS50/WS53/WS61
Elu dichiara che gli elettroutensili sono stati costruiti
in conformità alle norme: 98/37/CEE, 89/336/CEE,
73/23/CEE, EN 50144, EN 55014-2, EN 55014,
EN 61000-3-2 & EN 61000-3-11.
Pericolo d’incendio.
Per ulteriori informazioni, contattare Elu nel indirizzo
qui sotto o consultare il retro del presente manuale.
40
WS51E.PM65
40
17-09-2001, 10:27
ITALIANO
Il livello di rumorosità è conforme alle norme
86/188/CEE e 98/37/CEE, dati ricavati in base alla
norma EN 50144:
Norme generali di sicurezza
WS50
WS51E
WS53
WS53E
WS54E
WS55E
WS56E
WS61
Durante l’utilizzo di utensili elettrici adottate
sempre le elementari norme di sicurezza atte a
ridurre i rischi d’incendio, scariche elettriche e
ferimenti. Leggere attentamente le seguenti
istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
Custodire con cura le istruzioni!
Norme generali
WS52E
DT53EK
LpA
(rumorosità)
dB(A)*
94,2
94,2
94,2
LWA (potenza sonora)
dB(A)
86,2
86,2
86,2
* all’orecchio dell’operatore
Prendere appropriate misure a
protezione dell’udito qualora il livello
acustico superasse gli 85 dB(A).
Il valore medio quadratico ponderato
dell’accelerazione secondo EN 50144:
WS50
WS51E
WS53
WS53E
WS52E
WS54E
WS55E
WS56E
WS61
DT53EK
2,94 m/s2 2,94 m/s2 2,94 m/s2
Direttore ricerca e sviluppo
Horst Großmann
Elu International, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Germania
1 Tenere pulita l’area di lavoro
Ambienti e banchi di lavoro in disordine possono
essere causa d’incidenti.
2 Tener presenti le caratteristiche dell’ambiente
di lavoro
Non esporre gli utensili elettrici all’umidità.
Tenere ben illuminata l’area di lavoro. Non usare
gli utensili elettrici in luoghi con atmosfera
gassosa o infiammabile.
3 Proteggersi da scariche elettriche
Evitare il contatto con oggetti dotati di
collegamento a terra (per es. tubi, termosifoni,
cucine e frigoriferi). Durante impieghi estremi
(per es. alto livello di umidità, polvere metallica,
ecc.) si può aumentare la sicurezza elettrica
collegando in serie un trasformatore d’isolamento
o un interruttore salvavita.
4 Tenere i bambini lontani dall’area di lavoro
Non permettere che persone estranee tocchino
l’utensile o il cavo di prolunga.
Per i ragazzi di età inferiore ai 16 anni è richiesta
la supervisione di un adulto.
5 Cavo di prolunga per l’uso esterno
Se l’utensile viene utilizzato all’aperto, si faccia
uso soltanto di un cavo di prolunga di tipo
idoneo, appositamente previsto e
contrassegnato per l’uso esterno.
6 Custodia dell’elettroutensile dopo l’uso
Riporre gli Elettroutensili in luogo sicuro e ben
asciutto, fuori dalla portata dei bambini.
7 Usare il vestiario appropriato
Evitare l’uso di abiti svolazzanti, catenine, ecc. in
quanto potrebbero rimanere presi nelle parti mobili
dell’utensile. Lavorando all’aperto indossare guanti
di gomma e scarpe con suole antisdrucciolo.
Raccogliere i capelli se si portano lunghi.
8 Usare occhiali protettivi
Usare inoltre una maschera antipolvere qualora si
producano polvere o particelle volatili.
41
WS51E.PM65
41
17-09-2001, 10:27
ITALIANO
9 Rumorosità eccessiva
Prendere appropriate misure a protezione
dell’udito se il livello acustico supera gli 85 dB(A).
10 Bloccare il pezzo da lavorare
Usare pinze o morse per bloccare il pezzo da
lavorare, ciò aumenta la sicurezza e consente di
mantenere entrambe le mani libere per operare
meglio.
11 Non sbilanciarsi
Mantenere sempre un buon equilibrio evitando
posizioni malsicure.
12 Evitare accensioni accidentali
Non eseguire il trasporto dell’Elettroutensile
collegato alla rete di alimentazione tenendo il dito
sull’interruttore. Assicurarsi che l’interruttore sia
in posizione OFF prima di inserire la spina.
13 Stare sempre attenti
Prestare attenzione a quanto si sta facendo.
Usare il proprio buon senso e non utilizzare
l’utensile quando si è stanchi.
14 Staccare l’alimentazione dell’utensile
Spegnere l’utensile ed attendere il suo arresto
completo prima di lasciarlo incustodito.
Staccare la spina dalla presa se l’utensile rimane
inutilizzato e prima di eseguire qualsiasi
operazione di manutenzione dell’utensile o di
sostituzione degli accessori.
15 Non lasciare sull’utensile chiavi o strumenti di
misura
Prima di mettere in funzione l’Elettroutensile si
abbia cura di togliere chiavi e altri strumenti.
16 Usare l’utensile adatto
L’utilizzo previsto è indicato nel presente
manuale. Non forzare utensili e accessori di
potenza limitata impiegandoli per lavori destinati
ad utensili di maggiore potenza.
Attenzione! L’uso di accessori o attrezzature
diversi, o l’impiego del presente utensile per
scopi diversi, da quelli raccomandati nel manuale
d’uso possono comportare il rischio di infortuni.
17 Non abusare del cavo elettrico
Non trascinare l’utensile né disinserire la spina
strattonando il cavo di alimentazione.
Proteggere il cavo dal calore, dagli olii minerali e
dagli bordi taglienti.
18 Mantenere l’utensile con cura
Tenere gli accessori sempre ben affilati e puliti
per un migliore e più sicuro utilizzo.
Osservare le istruzioni per la lubrificazione e la
sostituzione degli accessori. Controllare
periodicamente lo stato del cavo di
alimentazione, e se danneggiato farlo riparare
presso un Centro di Assistenza tecnica
autorizzato Elu. Tenere gli organi di comando
puliti, asciutti e privi di olio o grasso.
19 Controllare che non vi siano parti danneggiate
Prima dell’utilizzo controllare scrupolosamente
che non vi siano parti danneggiate e che
l’utensile sia in grado di effettuare il suo lavoro in
modo corretto. Controllare l’allineamento delle
parti mobili assicurandosi che non vi siano
grippaggi, danni ai componenti o ai supporti,
e altre condizioni che possono compromettere il
buon funzionamento dell’utensile. Dispositivi di
sicurezza e altre parti difettose devono essere
riparate o sostituite secondo le modalità previste.
Non usare l’utensile se l’interruttore è difettoso e
provvedere alla sua sostituzione ricorrendo ad un
Centro di Assistenza autorizzato Elu.
20 Rivolgersi ai Centri di Assistenza Tecnica
autorizzati Elu per le riparazioni
Il presente Elettroutensile è conforme alle principali
norme di sicurezza vigenti. Per evitare pericolo di
infortuni, le riparazioni alle apparecchiature
elettriche devono essere effettuate esclusivamente
da personale qualificato.
Norme supplementari di sicurezza per le
smerigliatrici
• La Vostra smerigliatrice è stata concepita per
lavorare su elementi in muratura e acciaio.
In quanto infiammabili, si eviti di tagliare
o smerigliare metalli in lega leggera con
un tenore di magnesio superiore all’80%.
• Impiegare esclusivamente come accessori le mole
abrasive ed i dischi da taglio rinforzati con fibre.
• Impiegare esclusivamente le mole abrasive ed i
dischi da taglio raccomandati dal costruttore.
• La velocità di rotazione in assenza di carico della
mola abrasiva o del disco da taglio non dovrà
superare il valore impresso sulla targhetta dei dati
caratteristici (vedi il foglietto di istruzioni).
• Non tagliare pezzi per la cui esecuzione sia
richiesta una profondità di taglio superiore a
quella massima consentita dal disco da taglio.
42
WS51E.PM65
42
17-09-2001, 10:27
ITALIANO
Contenuto dell’imballo
L’imballo comprende:
1 Smerigliatrice angolare
1 Difesa
1 Difesa per dischi diamantati (solo DT53EK)
1 Impugnatura avvolgente (solo DT53EK)
1 Impugnatura laterale
1 Chiave a due naselli
1 Cassetta in metallo (solo i modelli K)
1 Manuale istruzione
1 Disegno esploso
• Accertarsi che l’utensile, i componenti o gli
accessori non abbiano subito danni durante il
trasporto.
• Leggere a fondo, con calma e con la massima
attenzione il presente manuale prima di mettere
in funzione l’utensile.
Descrizione (fig. A)
La Vostra smerigliatrice angolare Elu è stata studiato
per lavori di asportazioni e taglio professionali:
1 Interruttore ON/OFF
2 Pulsante di sblocco (solo U.K. & Francia)
2a Pulsante di bloccaggio
3 Difesa
4 Bloccaggio albero portamola
5 Albero portamola
6 Impugnatura laterale
7 Foro superiore
8 Fori laterali
9 Coperchi coprispazzole
WS51E/WS52E/WS53E/WS54E/WS55E/WS56E/
DT53EK - Riduzione della corrente di spunto
Il limitatore di spunto, oltre a garantire un maggiore
confort di utilizzo all’operatore, limita la corrente
assorbita all’avviamento della macchina,
permettendone l’uso anche su reti di alimentazione
con potenza installata di coli 3 kWh.
Tale dispositivo rivela particolare utilità quando si
opera in spazi ristretti.
Norme di sicurezza elettrica
Il motore elettrico è stato predisposto per operare
con un unico voltaggio. Assicurarsi che il voltaggio a
disposizione corrisponda a quello indicato sulla
targhetta.
Il Vostro utensile Elu è fornito di doppio
isolamento, in ottemperanza alla norma
EN 50144, per le quale non è richiesta la
messa a terra.
CH
CH
Per la sostituzione del cavo di
alimentazione, utilizzare sempre la spina di
tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) - utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) - utensili elettrici
Gli apparecchi portatili, utilizzati in
ambiente esterno, devono essere collegati
ad un interruttore differenziale.
Sostituzione del cavo o della spina
Quando occorre sostituire la spina, smaltire la spina
vecchia in modo appropriato; è pericoloso inserire
una spina con i conduttori di rame scoperti in una
presa di corrente sotto tensione.
Impiego di una prolunga
In caso di impiego di una prolunga, quest’ultima
dovrà essere di tipo omologato e di dimensioni
idonee a garantire l’alimentazione elettrica
dell’apparecchio (vedere le caratteristiche tecniche).
La dimensione minima del conduttore è 1,5 mm2.
Se si utilizza un avvolgitore, estrarre il cavo per
l’intera lunghezza.
Cadute di voltaggio
Le correnti di entrata causano cadute di voltaggio di
breve durata. In condizioni sfavorevoli di
alimentazione elettrica, altre attrezzature possono
venir coinvolte.
Se il sistema d’impedanza della fonte di
alimentazione è inferiore a 0,25 ø, non è probabile
che accadano perturbazioni.
Assemblaggio e regolazione
Prima di effettuare il montaggio o la
regolazione disinserire sempre la spina
dalla presa di alimentazione.
43
WS51E.PM65
43
17-09-2001, 10:27
ITALIANO
Montaggio e smontaggio della difesa (fig. B)
• Posizionare la smerigliatrice angolare su un piano
con l’albero rivolto verso l’alto.
• Fissare la difesa sull’utensile utilizzando le tre viti
(10) con le rondelle dentate.
• Ruotare la difesa, orientandola nella posizione
richiesta e stringere il dado (11).
• Per smontare la difesa, svitare le tre viti (10).
DT53EK - Montaggio e smontaggio della difesa
per dischi diamantati (fig. C)
Questo modello è equipaggiato con una difesa per
dischi diamantati, appositamente studiata per
consentire la regolazione della profondità di taglio e
per un’efficiente aspirazione della polvere.
• Collocare la smerigliatrice angolare su un piano
con l’albero rivolto verso l’alto, dopo aver
smontato la difesa.
• Togliere entrambe le viti (12) della difesa per dischi
diamantati e smontare la piastra anteriore (13).
• Inserire l’albero nel foro della piastra posteriore
(14) e serrare le tre viti (10) con le rondelle
dentate. Assicurarsi che la scanalatura (15) della
piastra posteriore coincida con quella dell’anello
di arresto (16).
• Ruotare la smerigliatrice angolare, orientandola
nella posizione richiesta e stringere il dado (11).
• Montare un disco da taglio del tipo richiesto
(vedere di seguito).
• Montare la piastra anteriore (13). Accertarsi che il
raccordo per l’aspirazione della polvere (17) sia
fissato correttamente nell’apposita apertura tra le
due piastre (13 & 14). Agganciare l’aletta dietro
all’arresto graduato (18) per assicurarsi che la
molla (19) possa muoversi liberamente.
• Rimontare le viti (12).
• Per smontare la difesa per dischi diamantati
procedere nell’ordine inverso.
Montaggio e smontaggio della mola o del disco
da taglio (fig. D)
• Collocare la smerigliatrice angolare su un piano
con l’albero rivolto verso l’alto.
• Inserire in modo appropriato la flangia (20)
sull’albero (5).
• Appoggiare la mola o il disco diamantato sulla
controflangia filettata.
• Avvitare la controflangia filettata (21) sull’albero (5).
• Premere il pulsante di bloccaggio (4) e ruotare la
mola o il disco diamantato fino al loro blocco in
posizione.
• Serrare la controflangia filettata (21) utilizzando
l’apposita chiave a due naselli in corredo.
• Allentare il pulsante di bloccaggio.
• Per smontare la mola o il disco, allentare la
controflangia filettata (21) con l’apposita chiave.
Montaggio della spazzola metallica a tazza
• Avvitare la spazzola metallica a tazza
direttamente sull’albero, senza adoperare la
flangia e la controflangia.
Impugnatura laterale (fig. E)
• Per lavori di smerigliatura, avvitare a fondo
l’impugnatura laterale (6) in uno dei fori (8) laterali
della scatola ingranaggi.
• Per lavori di troncatura/taglio, avvitare a fondo
l’impugnatura laterale (6) nel foro in alto (8).
DT53EK - Montaggio dell’impugnatura a staffa
(fig. F)
• Togliere l’impugnatura laterale.
• Fissare l’impugnatura a staffa (22) utilizzando le
due viti (23).
• Inserire una vite nel foro in alto (7) e l’altra in uno
dei fori laterali (8).
Istruzioni per l’uso
• Osservare sempre le istruzioni per la
sicurezza e le normative vigenti.
• Accertarsi che i materiali su cui si lavora
siano bloccati saldamente e non
possano muoversi.
• Non esercitare una pressione eccessiva
sull’utensile. Non esercitate una
pressione laterale sulla mola o sul disco
da taglio.
• Evitare il surriscaldamento
dell’apparecchio. Se la smerigliatrice si
surriscalda farla girare a vuoto per alcuni
minuti.
Prima di mettere in funzione l’utensile:
• Applicare la difesa e la mola o il disco da taglio.
Non utilizzare mole o dischi eccessivamente
usurati.
44
WS51E.PM65
44
17-09-2001, 10:27
ITALIANO
• Assicurarsi che la flangia e la controflangia siano
state fissate nel modo opportuno.
• Verificare che il disco o la mola girino nel senso
delle frecce riportate sull’accessorio stesso e
sull’apparecchio.
Accensione/Spegnimento (ON/OFF) (fig. A)
L’interruttore di accensione/spegnimento (ON/OFF)
della vostra smegliatrice angolare è dotato di un
pulsante di blocco/sblocco che consente il
funzionamento in continuo.
(Solo U.K. & Francia) Accensione/spegnimento (ON/OFF) con sblocco
• Per sbloccare l’interrutore ON/OFF, fare scorrere
il pulsante di sblocco (2) verso di voi.
• Per mettere in funzione l’utensile, premere
l’interruttore ON/OFF (1).
• Per spegnere l’utensile, rilasciare l’interruttore
ON/OFF.
Accensione/spegnimento (ON/OFF) con
bloccaggio
• Per mettere in funzione l’utensile, premere
l’interruttore ON/OFF (1). L’apparecchio
funzionerà in continuo.
• Per spegnere l’utensile, premere brevemente il
pulsante di bloccaggio (2a) e rilasciare
l’interruttore ON/OFF.
Utilizzare dischi diamantati adatti
(verificare i dati forniti dal costruttore).
La velocità di rotazione massima per il
disco non deve esserer inferiore a qualla
della macchina. Non utilizzare dischi da
taglio di diametro superiore a 230 mm.
Pericolo d’incendio! Tagliando il metallo
non servirsi dell’aspiratore polveri!
Accertarsi che l’aspiratore polveri
utilizzato sia adatto al materiale da
tagliare e che possa essere collegato alla
protezione.
DT53EK - Impiego dell’impugnatura a staffa (fig. F)
L’impugnatura a staffa offre comoditá e notevoli
vantaggi ergonomici alla smerigliatrice.
• Montare l’impugnatura a staffa nel modo
descritto in precedenza.
Consultate il vostro rivenditore per ottenere ulteriori
informazioni sugli accessori disponibili.
Manutenzione
Il Vostro Elettroutensile Elu è stato studiato per
durare a lungo richiedendo solo la minima
manutenzione. Per prestazioni sempre soddisfacenti
occorre avere cura dell’utensile e sottoporlo a
manutenzione periodica.
Non accendere o spegnere l’utensile se
questo è sotto carico.
DT53EK - Impiego della difesa per dischi
diamantati (fig. C)
La difesa per dischi diamantati viene utilizzata per il
taglio di calcestruzzo e laterizi, in condizioni di
estrema precisione di taglio e necessità di rimozione
della polvere.
• Montare la difesa per dischi diamantati nel modo
descritto in precedenza.
• Collegare un aspiratore al raccordo aspirapolvere
(17).
• Regolare la profondità di taglio agendo sulla
manopola di graduazione posta sulla piastra
anteriore (13).
Lubrificazione
Il Vostro elettroutensile non richiede lubrificazione
addizionale.
Pulitura
Tenere libere le feritoie di ventilazione e pulire
l’esterno dell’utensile periodicamente con un panno
morbido.
Osservare le istruzioni di sicurezza
relative ai dischi da taglio diamantati.
45
WS51E.PM65
45
17-09-2001, 10:27
ITALIANO
GARANZIA
Utensili inutilizzabili e tutela
ambientale
Per garantire l’eliminazione degli utensili non più
utilizzabili nel rispetto dell’ambiente, si consiglia di
portare il vostro vecchio utensile presso uno dei
centri di assistenza Elu, che disporranno della loro
eliminazione nel rispetto dell’ambiente.
Garanzia e assistenza post-vendita Elu
Tutti gli elettroutensili Elu vengono sottoposti a severi
collaudi prima di lasciare la fabbrica.
• GARANZIA TOTALE DI UN ANNO •
Se il vostro prodotto Elu non risultasse
pienamente conforme alle caratteristiche di
funzionamento o presentasse difetti di
lavorazione o vizi di materiale, entro 12 mesi dalla
data di acquisto, provvederemo alla sostituzione
gratuita delle parti difettose o a nostro giudizio,
alla sostituzione gratuita dimostrato che:
• Il prodotto venga ritornato al centro di
assistenza Elu, con la prova della data di
acquisto.
• Il prodotto non abbia subito abusi ed il difetto
non sia stato causato da incuria.
• Il prodotto non abbia subito tentativi di
riparazione da persone non facenti parte del
nostro personale di assistenza o, all’estero,
dal nostro staff distributivo.
Contattare il proprio rivenditore abituale o la Sede
Centrale della Elu per ottenere l’indirizzo del
Centro di Assistenza Tecnica più vicino (si prega
di consultare il retro del presente manuale).
46
WS51E.PM65
46
17-09-2001, 10:27
NEDERLANDS
HAAKSE SLIJPER WS50/WS51E/WS52E/WS53/
WS53E/WS54E/WS55E/WS56E/WS61/DT53EK
Gefeliciteerd!
U heeft gekozen voor een elektrische machine van Elu. Jarenlange ervaring, voortdurende
produktontwikkeling en innovatie maken Elu tot een betrouwbare partner voor de professionele gebruiker.
Technische gegevens
Spanning
V
Opgenomen vermogen W
Toerental, onbelast min-1
Schijfdiameter
mm
Spindelmaat
Gewicht
kg
WS50
230
1.800
6.300
230
M14
4,8
WS51E
230
2.000
8.000
180
M14
4,8
WS52E
230
2.400
8.000
180
M14
4,8
WS53
230
2.000
6.300
230
M14
4,8
WS53E
230
2.000
6.300
230
M14
4,8
WS54E
230
2.400
6.300
230
M14
4,8
WS55E
230
2.200
8.000
180
M14
4,8
WS56E
230
2.200
6.300
230
M14
4,8
Zekeringen:
230 V machines
WS61
230
2.200
6.300
230
M14
4,8
DT53EK
230
2.000
4.700
230
M14
4,8
10 A
In deze handleiding worden de volgende
pictogrammen gebruikt:
Duidt op mogelijk lichamelijk letsel,
levensgevaar of kans op beschadiging
van de machine indien de instructies in
deze handleiding worden genegeerd.
EG-Verklaring van overeenstemming
WS51E/WS52E/WS53E/WS54E/WS55E/WS56E/
DT53E
Elu verklaart dat deze elektrische machines in
overeenstemming zijn met: 98/37/EEG, 89/336/EEG,
73/23/EEG, EN 50144, EN 55014-2, EN 55014,
EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Geeft elektrische spanning aan.
WS50/WS53/WS61
Elu verklaart dat deze elektrische machines in
overeenstemming zijn met: 98/37/EEG, 89/336/EEG,
73/23/EEG, EN 50144, EN 55014-2, EN 55014,
EN 61000-3-2 & EN 61000-3-11.
Brandgevaar.
Neem voor meer informatie contact op met Elu,
zie het adres hieronder of op de achterkant van deze
handleiding.
47
WS51E.PM65
47
17-09-2001, 10:27
NEDERLANDS
Niveau van de geluidsdruk overeenkomstig
86/188/EEG & 98/37/EEG, gemeten volgens
EN 50144:
WS50
WS51E
WS53
WS53E
WS52E
WS54E
WS55E
WS56E
WS61
DT53EK
LpA
(geluidsdruk)
dB(A)*
94,2
94,2
94,2
LWA (geluidsvermogen)
dB(A)
86,2
86,2
86,2
Veiligheidsinstructies
Neem bij het gebruik van elektrische machines
altijd de plaatselijk geldende
veiligheidsvoorschriften in acht in verband met
brandgevaar, gevaar voor elektrische schokken
en lichamelijk letsel. Lees ook onderstaande
instructies aandachtig door voordat u met de
machine gaat werken. Bewaar deze instructies
zorgvuldig!
Algemeen
* op de werkplek
Neem de vereiste maatregelen voor
gehoorbescherming wanneer de
geluidsdruk het niveau van 85 dB(A)
overschrijdt.
Gewogen kwadratische gemiddelde waarde van de
versnelling overeenkomstig EN 50144:
WS50
WS51E
WS53
WS53E
WS52E
WS54E
WS55E
WS56E
WS61
DT53EK
2,94 m/s2 2,94 m/s2 2,94 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Elu International, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Duitsland
1 Zorg voor een opgeruimde werkomgeving
Een rommelige werkomgeving leidt tot ongelukken.
2 Houd rekening met omgevingsinvloeden
Stel elektrische machines niet bloot aan vocht.
Zorg dat de werkomgeving goed is verlicht.
Gebruik elektrische machines niet in de buurt van
brandbare vloeistoffen of gassen.
3 Voorkom een elektrische schok
Vermijd lichamelijk contact met geaarde
voorwerpen (bijv. buizen, radiatoren, fornuizen en
koelkasten). Onder extreme werkomstandigheden
(bijv. hoge vochtigheid, ontwikkeling van
metaalstof, enz.) kan de elektrische veiligheid door
een scheidingstransformator of een aardlek-(FI)schakelaar voor te schakelen, verhoogd worden.
4 Houd kinderen uit de buurt
Laat andere personen niet aan de machine of het
verlengsnoer komen.
Onder 16 jaar is supervisie verplicht.
5 Verlengsnoeren voor gebruik buitenshuis
Gebruik buitenshuis uitsluitend voor dit doel
goedgekeurde en als zodanig gemerkte
verlengsnoeren.
6 Berg de machine veilig op
Berg niet in gebruik zijnde elektrische machines
op in een droge, afgesloten ruimte, buiten het
bereik van kinderen.
7 Draag geschikte werkkleding
Draag geen wijde kleding of loshangende sieraden.
Deze kunnen door de bewegende delen worden
gegrepen. Draag bij het werken buitenshuis bij
voorkeur rubber werkhandschoenen en schoenen
met profielzolen. Houd lang haar bijeen.
8 Draag een veiligheidsbril
Gebruik ook een gezichts- of stofmasker bij
werkzaamheden waarbij stofdeeltjes of spanen
vrijkomen.
48
WS51E.PM65
48
17-09-2001, 10:27
NEDERLANDS
9 Let op de maximum geluidsdruk
Neem voorzorgsmaatregelen voor
gehoorbescherming wanneer de geluidsdruk het
niveau van 85 dB(A) overschrijdt.
10 Klem het werkstuk goed vast
Gebruik klemmen of een bankschroef om het
werkstuk te fixeren. Dit is veiliger, bovendien kan de
machine dan met beide handen worden bediend.
11 Zorg voor een veilige houding
Zorg altijd voor een juiste, stabiele houding.
12 Voorkom onbedoeld inschakelen
Draag een op het net aangesloten machine niet
met de vinger aan de schakelaar. Laat de
schakelaar los wanneer u de stekker in het
stopcontact steekt.
13 Blijf voortdurend opletten
Houd uw aandacht bij uw werk. Ga met verstand
te werk. Gebruik de machine niet als u niet
geconcentreerd bent.
14 Trek de stekker uit het stopcontact
Schakel de stroom uit en wacht totdat de
machine volledig stil staat voordat u deze
achterlaat. Trek de stekker uit het stopcontact
wanneer u de machine niet gebruikt, tijdens
onderhoud of bij het vervangen van accessoires.
15 Verwijder sleutels of hulpgereedschappen
Controleer vóór het inschakelen altijd of sleutels
en andere hulpgereedschappen zijn verwijderd.
16 Gebruik de juiste machine
Het gebruik volgens bestemming is beschreven
in deze handleiding. Gebruik geen lichte machine
of hulpstukken voor het werk van zware
machines. De machine werkt beter en veiliger
indien u deze gebruikt voor het beoogde doel.
Waarschuwing! Gebruik ter voorkoming van
lichamelijk letsel uitsluitend de in deze
gebruiksaanwijzing aanbevolen accessoires en
hulpstukken. Gebruik de machine uitsluitend voor
het beoogde doel.
17 Gebruik het snoer niet verkeerd
Draag de machine nooit aan het snoer. Trek niet
aan het snoer om de stekker uit het stopcontact
te verwijderen. Houd het snoer uit de buurt van
warmtebronnen, olie en scherpe randen.
18 Onderhoud de machine met zorg
Houd de machine schoon om beter en veiliger te
kunnen werken. Houdt u aan de instructies met
betrekking tot het onderhoud en het vervangen
van accessoires.
Controleer regelmatig het snoer en laat dit bij
beschadigingen door een erkend Elu Servicecenter repareren. Controleer het verlengsnoer
regelmatig en vervang het in geval van
beschadiging. Houd de bedieningsorganen
droog en vrij van olie en vet.
19 Controleer de machine op beschadigingen
Controleer de machine vóór gebruik zorgvuldig
op beschadigingen om er zeker van te zijn dat
deze naar behoren zal functioneren. Controleer
of de bewegende delen niet klemmen, verdraaid
of gebroken zijn. Ga na of de accessoires en
hulpstukken correct zijn gemonteerd en of aan
alle andere voorwaarden voor een juiste werking
is voldaan. Ga bij vervanging of reparatie van
beschadigde veiligheidsinrichtingen of defecte
onderdelen te werk zoals aangegeven.
Gebruik geen machine waarvan de schakelaar
defect is. Laat de schakelaar vervangen door een
erkend Elu Service-center.
20 Wendt u voor reparaties tot een erkend Elu
Service-center
Deze elektrische machine voldoet aan alle
geldende veiligheidsvoorschriften.
Ter voorkoming van ongevallen mogen reparaties
uitsluitend door daartoe bevoegde technici
worden uitgevoerd.
Extra veiligheidsrichtlijnen voor slijpers
• Uw slijper is ontworpen voor het afbramen en
doorslijpen van steen en staal.
Bewerk geen lichte metalen met een
magnesiumgehalte van meer dan 80%;
deze metalen zijn brandbaar.
• Gebruik geen andere accessoires dan
vezelversterkte afbraam- en doorslijpschijven.
• Gebruik uitsluitend de aanbevolen afbraam- en
doorslijpschijven.
• Het onbelaste toerental van de afbraam- of
doorslijpschijf mag niet groter zijn dan de op het
typeplaatje (instructieblad) aangegeven waarde.
• Slijp geen werkstukken door waarvan de dikte
groter is dan de maximale werkdiepte van de
doorslijpschijf.
49
WS51E.PM65
49
17-09-2001, 10:27
NEDERLANDS
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Haakse slijper
1 Beschermkap
1 Diamant-beschermkap (alleen voor DT53EK)
1 Beugelgreep (alleen voor DT53EK)
1 Zijhandgreep
1 Spansleutel
1 Draagkoffer (alleen voor K-modellen)
1 Handleiding
1 Onderdelentekening
• Controleer de machine, losse onderdelen en
accessoires op transportschade.
• Lees deze handleiding rustig en zorgvuldig door
voordat u met de machine gaat werken.
Beschrijving (fig. A)
Uw Elu haakse slijper is ontworpen voor
professioneel gebruik.
1 AAN/UIT-schakelaar
2 Ontgrendelknop
(alleen voor Groot-Brittannië & Frankrijk)
2a Vergrendelknop
3 Beschermkap
4 Spindelvergrendeling
5 Spindel
6 Zijhandgreep
7 Bevestigingspunt voor zijhandgreep (bovenzijde)
8 Bevestigingspunten voor zijhandgreep
9 Koolborstel-afdekkappen
WS51E/WS52E/WS53E/WS54E/WS55E/WS56E/
DT53EK - Aanloopstroombegrenzing
Dankzij de aanloopstroombegrenzing komt de motor
bij het starten van de machine langzaam en zonder
aanloopschok op toeren. Dit is bijzonder praktisch
bij het werken in kleine ruimtes.
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is ontwikkeld voor een
bepaalde netspanning. Controleer altijd of uw
netspanning overeenkomt met de waarde op het
typeplaatje.
Uw Elu-machine is dubbel geïsoleerd
overeenkomstig EN 50144; een
aarddraad is dan ook niet nodig.
Vervangen van het snoer of de stekker
Als de stekker of het snoer wordt vervangen,
moet de oude stekker c.q. het oude snoer worden
weggegooid. Het is gevaarlijk om de stekker van een
los snoer in het stopcontact te steken.
Gebruik van verlengsnoeren
Wanneer een verlengsnoer wordt gebruikt, neem
dan een goedgekeurd verlengsnoer, dat geschikt is
voor het vermogen van de machine (zie technische
gegevens). De aders moeten minimaal een
doorsnede hebben van 1,5 mm2. Wanneer het
verlengsnoer op een haspel zit, rol het snoer dan
helemaal af.
Spanningsvallen
Inschakelprocessen veroorzaken kortstondige
spanningsvallen. Onder ongunstige omstandigheden
in de stroomvoorziening kunnen andere apparaten
nadelig worden beïnvloed.
Indien de impedantie van de stroomvoorziening
lager is dan 0,25 ø, is de kans op een storing
nagenoeg uitgesloten.
Monteren en instellen
Haal vóór het monteren en instellen altijd
de stekker uit het stopcontact.
Monteren en demonteren van de beschermkap
(fig. B)
• Leg de machine met de spindel naar boven op
een tafel.
• Monteer de beschermkap met behulp van de
drie bevestigingsbouten (10).
• Breng de beschermkap in de gewenste positie
en draai de borgmoer (11) vast.
• Demonteer de beschermkap door het losdraaien
van de drie bevestigingsbouten (10).
DT53EK - Monteren en demonteren van de
diamant-beschermkap (fig. C)
Dit model is voorzien van een diamant-beschermkap
waarmee de snijdiepte kan worden ingesteld en
vrijkomend stof efficiënt kan worden afgezogen.
• Demonteer de beschermkap en leg de machine
met de spindel naar boven op een tafel.
50
WS51E.PM65
50
17-09-2001, 10:27
NEDERLANDS
• Schroef de twee bouten (12) uit de Diamantbeschermkap en demonteer de frontplaat (13).
• Steek de spindel door de opening in de achterplaat
(14) en draai de drie bevestigingsbouten (10) aan.
De sleufgaten (15) in de achterplaat en die van de
bevestigingsschijf (16) moeten precies op elkaar
liggen.
• Breng de machine in de gewenste positie en
draai de borgmoer (11) vast.
• Monteer de juiste slijpschijf (zie hieronder).
• Monteer de frontplaat (13).
Klem hierbij de stofafzuigadaptor (17) tussen de
frontplaat (13) en de achterplaat (14). Haak het
nokje vast achter de aanslag (18) van de
schaalverdeling op de grondplaat zodat de veer
(19) vrij kan bewegen.
• Breng de bouten (12) weer aan.
• Demonteer de diamant-beschermkap in
omgekeerde volgorde.
Plaatsen en verwijderen van een afbraam- of
doorslijpschijf (fig. D)
• Leg de machine met de beschermkap naar
boven op een tafel.
• Plaats de flens (20) op de spindel (5).
• Leg de afbraam- of doorslijpschijf op de flens.
• Draai de flensmoer (21) op de spindel (5).
• Druk de spindelvergrendeling (4) in en verdraai de
afbraam- of doorslijpslijpschijf totdat deze vastklikt.
• Draai de flensmoer (21) aan met behulp van de
meegeleverde spansleutel.
• Laat de spindelvergrendeling los.
• Verwijder de afbraam- of doorslijpschijf door het
losdraaien van de flensmoer (21) met behulp van
de spansleutel.
Plaatsen van een komstaaldraadborstel
• Schroef de komstaaldraadborstel direct op de
spindel, zonder gebruik van de flens en de
flensmoer.
Monteren van de zijhandgreep (fig. E)
• Afbramen: schroef de zijhandgreep (6) goed vast
in een van de bevestigingspunten (8) aan
weerszijden van de tandwielkast.
• Doorslijpen: schroef de zijhandgreep (6) goed
vast in het bevestigingspunt (7) aan de
bovenzijde.
DT53EK - Monteren van de beugelgreep (fig. F)
• Verwijder de zijhandgreep.
• Monteer de beugelgreep (22) met behulp van de
twee schroeven (23).
• Draai één schroef in het bevestigingspunt (7) aan
de bovenzijde en de andere schroef in een van
de bevestigingspunten (8) aan weerszijden van
de tandwielkast.
Aanwijzingen voor gebruik
• Neem altijd de veiligheidsinstructies in acht
en houdt u aan de geldende voorschriften.
• Zorg ervoor dat alle te bewerken
materialen stevig bevestigd zijn.
• Forceer de machine niet. Oefen geen
zijdelingse druk op de afbraam- of
doorslijpschijf uit.
• Voorkom overbelasting. Laat de machine
in geval van oververhitting enkele
minuten onbelast draaien.
Alvorens met de machine te gaan werken:
• Monteer de juiste beschermkap en afbraam- of
doorslijpschijf. Gebruik geen overmatig versleten
of beschadigde schijven.
• Zorg ervoor dat de flens en flensmoer correct zijn
gemonteerd.
• Controleer de draairichting van de schijf aan de
hand van de pijlen op de machine en de schijf.
In- en uitschakelen (fig. A)
De AAN/UIT-schakelaar van uw haakse slijper is
uitgevoerd met een ontgrendelknop of met een
vergrendelknop voor continu bedrijf.
(Alleen voor Groot-Brittannië & Frankrijk) AAN/UIT-schakelaar met ontgrendelknop
• Ontgrendel de AAN/UIT-schakelaar door de
ontgrendelknop (2) naar u toe te schuiven.
• Druk de AAN/UIT-schakelaar (1) in om de
machine te starten.
• Stop de machine door de AAN/UIT-schakelaar
los te laten.
AAN/UIT-schakelaar met vergrendelknop
• Druk de AAN/UIT-schakelaar (1) in om de
machine te starten. De machine werkt dan in
continu bedrijf.
51
WS51E.PM65
51
17-09-2001, 10:27
NEDERLANDS
• Stop de machine door de vergrendelknop (2a)
kort in te drukken en de AAN/UIT-schakelaar los
te laten.
Schakel de machine nooit in of uit bij
volle belasting.
DT53EK - Gebruik van de diamant-beschermkap
(fig. C)
De diamant-beschermkap wordt gebruikt voor het
doorslijpen van beton en steen. Hierbij kan de
snijdiepte worden ingesteld en vrijkomend stof
efficiënt worden afgezogen.
• Monteer de diamant-beschermkap zoals
hierboven beschreven.
• Sluit een stofafzuiger aan op de adaptor (17).
• Stel de snijdiepte in met behulp van de sterknop
op de frontplaat (13).
Neem de voor diamant-slijpschijven van
toepassing zijnde veiligheidsvoorschriften
in acht. Gebruik een geschikte diamantslijpschijf (zie de gegevens van de
fabrikant). De maximum draaisnelheid
van de slijpschijf mag niet lager zijn dan
die van de machine. Gebruik geen
slijpschijven waarvan de diameter groter
is dan 230 mm.
Brandgevaar! Gebruik de stofafzuiger
niet bij het doorslijpen van metaal!
Controleer of de gebruikte stofafzuiger
geschikt is voor het te slijpen materiaal
en of de diamant-beschermkap kan
worden gemonteerd.
Onderhoud
Uw Elu-machine is ontworpen om gedurende lange
tijd probleemloos te functioneren met een minimum
aan onderhoud. Een juiste behandeling en
regelmatige reiniging van de machine garanderen
een hoge levensduur.
Smering
Uw machine heeft geen extra smering nodig.
Reiniging
Houd de ventilatiesleuven vrij en maak de behuizing
regelmatig schoon met een zachte doek.
Gebruikte machines en het milieu
Wanneer uw oude machine aan vervanging toe is,
breng deze dan naar een Elu Service-center waar de
machine op milieuvriendelijke wijze zal worden
verwerkt.
Elu dienst na verkoop
Alle Elu elektrische machines worden grondig getest
voor het verlaten van de fabriek. Indien zich
desondanks defecten aan uw machine voordoen,
informeer dan bij uw dealer of bij het Elu-hoofdkantoor
naar het adres van het dichtstbijzijnde Service-center
(zie de achterzijde van deze handleiding).
DT53EK - Gebruik van de beugelgreep (fig. F)
Dankzij de beugelgreep is de machine gemakkelijk
en flexibel in het gebruik.
• Monteer de beugelgreep zoals hierboven
beschreven.
Uw dealer verstrekt u graag de nodige informatie
over de juiste accessoires.
52
WS51E.PM65
52
17-09-2001, 10:27
NEDERLANDS
GARANTIE
• 30 DAGEN “NIET GOED, GELD TERUG”
GARANTIE •
Indien uw Elu elektrisch gereedschap om welke
reden dan ook niet geheel aan uw verwachtingen
voldoet, stuurt u het dan compleet zoals bij
aankoop binnen 30 dagen terug naar Elu, samen
met uw aankoopbewijs en uw rekeningnummer.
U ontvangt dan uw geld terug.
• 1 JAAR GARANTIE •
Mocht uw Elu elektrisch gereedschap binnen
12 maanden na datum van aankoop defect raken
tengevolge van materiaal- of constructiefouten,
dan garanderen wij de kosteloze vervanging van
alle defecte delen of van het hele apparaat, zulks
ter beoordeling van Elu, op voorwaarde dat:
• het produkt niet foutief gebruikt werd
• het produkt niet gerepareerd is door
onbevoegden
• het aankoopbewijs met daarop de
aankoopdatum wordt overlegd
53
WS51E.PM65
53
17-09-2001, 10:27
NORSK
VINKELSLIPER WS50/WS51E/WS52E/WS53/WS53E/
WS54E/WS55E/WS56E/WS61/DT53EK
Gratulerer!
Du har valgt et Elu elektroverktøy. Årelang erfaring, konstant produktutvikling og fornyelse gjør Elu til en av de
mest pålitelige partnere for profesjonelle brukere.
Tekniske data
Spenning
V
Motoreffekt
W
Turtall, ubelastet/min
Skive diameter
mm
Spindel
Vekt
kg
WS50
230
1.800
6.300
230
M14
4,8
WS51E
230
2.000
8.000
180
M14
4,8
WS52E
230
2.400
8.000
180
M14
4,8
WS53
230
2.000
6.300
230
M14
4,8
WS53E
230
2.000
6.300
230
M14
4,8
WS54E
230
2.400
6.300
230
M14
4,8
WS55E
230
2.200
8.000
180
M14
4,8
WS56E
230
2.200
6.300
230
M14
4,8
Sikring:
230 V
WS61
230
2.200
6.300
230
M14
4,8
DT53EK
230
2.000
4.700
230
M14
4,8
10 A
Følgende symboler brukes i denne
instruksjonsboken:
Betegner risiko for personskade, livsfare
eller ødeleggelse av verktøyet dersom
instruksene i denne instruksjonsboken
ikke følges.
CE-Sikkerhetserklæring
WS51E/WS52E/WS53E/WS54E/WS55E/WS56E/
DT53E
Elu erklærer at disse elektroverktøyer er konstruert
i henhold til: 98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC,
EN 50144, EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2
& EN 61000-3-3.
Betegner risiko for elektrisk støt.
WS50/WS53/WS61
Elu erklærer at disse elektroverktøyer er konstruert
i henhold til: 98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC,
EN 50144, EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2
& EN 61000-3-11.
Brannfare.
Ønsker du flere opplysninger, vennligst kontakt Elu
på adressen nedenfor eller se veiledningens bakside.
54
WS51E.PM65
54
17-09-2001, 10:27
NORSK
Lydnivået er i overensstemmelse med 86/188/EEC
og 98/37/EEC, målt i henhold til EN 50144:
WS50
WS51E
WS53
WS53E
WS52E
WS54E
WS55E
WS56E
WS61
DT53EK
LpA
(lydnivå)
LWA (akustisk effekt)
dB(A)*
94,2
94,2
94,2
dB(A)
86,2
86,2
86,2
Sikkerhetsforskrifter
Ta deg tid til å lese nøye gjennom
bruksanvisningen før du begynner å bruke
maskinen. Oppbevar bruksanvisningen på et lett
tilgjengelig sted slik at alle som skal bruke
maskinen lett kan finne den.
I tillegg til nedenforstående forskrifter, må alle
vernebestemmelsene til Statens Arbeidstilsyn
følges når det gjelder arbeid med elektroverktøy.
* ved brukerens øre
Bruk egnet verneutstyr for å beskytte
hørselen dersom lydnivået overskrider
85 dB(A).
Den veide geometriske middelverdien av
akselerasjonsfrekvensen i følge EN 50144:
WS50
WS51E
WS53
WS53E
WS52E
WS54E
WS55E
WS56E
WS61
DT53EK
2,94 m/s2 2,94 m/s2 2,94 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Elu International, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Tyskland
ADVARSEL!
Ved bruk av elektroverktøy må disse
grunnleggende sikkerhetsforskrifter følges for å
redusere risikoen for elektrisk støt, personskade
og brann.
1 Bruk hørselsvern
Støynivået ved bearbeiding av forskjellige
materialer kan variere, og i blant kan nivået
overstige 85 dB(A). For å beskytte deg selv bør
du alltid bruke hørselsvern.
2 Hold arbeidsområdet rent og ryddig
En uryddig arbeidsplass innbyr til skader.
3 Tenk på arbeidsmiljøet
Utsett ikke elektroverktøy for regn. Ikke bruk det
på fuktige eller våte steder. Sørg for god belysning
over arbeidsplassen. Bruk ikke elektroverktøy i
nærheten av brannfarlige væsker eller gasser.
4 Beskytt deg mot elektrisk støt
Unngå kroppskontakt med jordede deler
(for eksempel vannrør, komfyrer, kjøleskap o.l.).
Under ekstreme arbeidsforhold (for eksempel ved
høy luftfuktighet, forekomst av metallstøv o.l.) kan
man øke sikkerheten ved å tilkoble en
jordfeilbryter.
5 Hold barn unna
Ikke la barn komme i kontakt med verktøyet eller
skjøteledningen. Det skal holdes tilsyn med barn
under 16 år.
6 Oppbevar elektroverktøy på et trygt sted
Når maskinen ikke er i bruk, skal den oppbevares
på et tørt sted, gjerne høyt oppe og innlåst,
utenfor barns rekkevidde.
7 Overbelast ikke maskinen
Maskinen arbeider bedre og sikrere innenfor det
angitte effektområdet.
8 Bruk riktig elektroverktøy
Tving ikke en maskin til å gjøre arbeid som krever
kraftigere verktøy.
55
WS51E.PM65
55
17-09-2001, 10:27
NORSK
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Bruk ikke elektroverktøy til formål det ikke er
ment for, som for eksempel å fjerne kvister eller
kappe ved med en håndsirkelsag.
Kle deg riktig
Ha ikke på deg løstsittende klær eller smykker.
De kan sette seg fast i de bevegelige delene.
Vi anbefaler gummihansker og sko som ikke glir
når du arbeider utendørs. Bruk hårnett hvis du
har langt hår.
Bruk vernebriller
Bruk vernebriller for å unngå at det blåser støv
inn i øynene og skader deg. Hvis det støver mye,
bør du bruke ansikts- eller støvmaske.
Stell pent med ledningen
Bær ikke maskinen i ledningen og, trekk ikke i
ledningen når du skal ta støpselet ut av
stikkontakten. Utsett ikke ledningen for varme,
olje eller skarpe kanter.
Sikre arbeidsstykket
Bruk tvinger eller skrustikker til å feste
arbeidsstykket med. Dette er sikrere enn å bruke
hånden, og du får begge hendene fri til å styre
maskinen.
Strekk deg ikke for langt
Pass på at du alltid har sikkert fotfeste og balanse.
Vær nøye med vedlikeholdet
Hold tilbehøret skarpt og rent. Følg forskriftene
når det gjelder vedlikehold og skifte av tilbehør.
Kontroller maskinens ledning regelmessig og få
den reparert av et autorisert verksted om den
skulle bli skadet.
Kontroller skjøteledninger regelmessig, skift dem
ut om de skulle bli skadet. Hold håndtakene
tørre, rene og fri for olje og fett.
Trekk støpselet ut av stikkontakten
Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten når
maskinen ikke er i bruk, ved vedlikehold og ved
skifte av tilbehør.
Fjern nøkler
Gjør det til vane å sjekke om nøkler og
justeringsverktøy er fjernet før maskinen startes.
Unngå at verktøyet blir slått på utilsiktet
Bær ikke maskinen med fingeren på
strømbryteren når den er tilkoblet strømnettet.
Pass på at strømbryteren er avslått når du setter
støpselet i stikkontakten.
Utendørs skjøteledning
Utendørs må det bare brukes skjøteledning som
er tillatt for utendørs bruk og merket for dette.
19 Vær oppmerksom
Se på det du gjør. Bruk sunn fornuft.
Bruk ikke maskinen når du er trett.
20 Sjekk skadede deler før du setter støpselet i
stikkontakten
Før fortsatt bruk av maskinen skal eventuelle
skadede deler eller deksler kontrolleres nøye for å
bringe på det rene om de fungerer riktig og
utfører det de skal. Kontroller justeringen av
bevegelige deler, om de sitter i klemme, om deler
er brukket. Sjekk at alt er riktig montert og er slik
det skal være. En del eller et deksel som er
skadet, skal repareres eller skiftes ut av et
autorisert verksted dersom ikke annet er angitt i
bruksanvisningen. Ødelagte brytere skal
repareres av et autorisert serviceverksted.
Bruk ikke maskinen hvis den ikke kan slås av og
på med bryteren.
21 ADVARSEL!
Bruk bare tilbehør og utstyr som anbefales i
bruksanvisningen og i katalogene. Bruk av annet
verktøy eller tilbehør enn det som anbefales i
bruksanvisningen eller i katalogene kan medføre
en mulig risiko for personskade.
22 La verktøyet repareres av et autorisert Elu
serviceverksted
Dette elektroverktøyet er i samsvar med
gjeldende sikkerhetsforskrifter. Unngå risiko:
Overlat alltid reparasjon av elektriske apparater til
kvalifisert servicepersonale.
Ekstra sikkerhetsregler for slipere
• Din sliper er utformet til å slipe og kappe murverk
og stål.
Ikke kapp eller slip lett metall med et
magnesiuminnhold over 80%, da denne
metalltypen er brennbar.
• Ikke bruk annet utstyr enn fiberarmerte slipehjul
og kappeskiver.
• Bruk bare de slipehjulene og kappeskivene som
anbefales av fabrikanten.
• Slipehjulets eller kappeskivens
tomgangshastighet må ikke overskride verdien
som står på navneskiltet (instruksjonsskiltet).
• Ikke kapp arbeidsstykker som krever en
maksimal kappedybde som overskrider
kappeskivens dybde.
56
WS51E.PM65
56
17-09-2001, 10:27
NORSK
Kontroll av pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Vinkelsliper
1 Beskyttelsesdeksel
1 Diamant-beskyttelsesdeksel (kun DT53EK)
1 Rundt håndtak (kun DT53EK)
1 Sidehåndtak
1 Pinnenøkkel
1 Koffert (kun K-modeller)
1 Instruksjonshåndbok
1 Splittegning
• Kontroller om verktøyet, deler eller tilbehør er blitt
skadet under transporten.
• Ta deg tid til å lese nøye igjennom håndboken
slik at du forstår innholdet før verktøyet tas i bruk.
Beskrivelse (fig. A)
Elu vinkelsliper er utarbeidet for profesjonelle slipeog kappearbeider.
1 Strømbryter
2 Utkoblingsknapp (kun Frankrike & Storbritannia)
2a Låseknapp
3 Beskyttelsesdeksel
4 Spindellås
5 Spindel
6 Sidehåndtak
7 Topphull for ekstra håndtak
8 Sidehull for ekstra håndtak
9 Kullbørstedeksel
WS51E/WS52E/WS53E/WS54E/WS55E/WS56E/
DT53EK - Myk start
Myk start-mekanismen sørger for en langsom økning
av hastigheten. Maskinen starter derfor ikke med et
rykk. Denne mekanismen er spesielt nyttig dersom
arbeidsplassen er av begrenset omfang.
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er kun konstruert for én
spenning. Kontroller alltid at nettspenningen er i
overensstemmelse med spenningen på typeskiltet.
Ditt Elu verktøy er dobbeltisolert i
samsvar med EN 50144. Jordet ledning
er derfor ikke nødvendig.
Skifting av kabel eller støpsel
Tenk på sikkerhetsforskriftene ved skifting av kabel
eller støpsel. Et støpsel med blottede kopperledere
er farlig hvis det koples til en strømførende kontakt.
Bruk av skjøteledning
Hvis det er nødvendig å bruke skjøteledning,
må man bruke en godkjent skøteledning som er
egnet til dette verktøyets kraftbehov (se tekniske
data). Hvis du bruker en kabeltrommel, bør du alltid
først vikle kabelen helt av.
Spenningsfall
Innkoplingsstrømstøtene forårsaker korte
spenningsfall. Ved ugunstig kraftforsyning, kan dette
innvirke på annet utsyr.
Hvis kraftforsyningens
vekselstrømsmotstandssystem er lavere enn 0,25 ø,
er det lite sannsynlig at det vil forekomme forstyrrelser.
Montering og justering
Ta alltid støpselet ut av stikkontakten før
montering og justering av verktøyet.
Montering og fjerning av beskyttelsesdekselet
(fig. B)
• Plasser vinkelsliperen på et bord med spindelen opp.
• Monter beskyttelsesdekselet til verktøyet ved
hjelp av de tre skruene (10) med låseskiver.
• Snu beskyttelsesdekselet til den kommer i riktig
posisjon og skru til låsemutteren (11).
• Fjern beskyttelsesdekselet ved å løsne de tre
skruene (10).
DT53EK - Montering og fjerning av
beskyttelsesdekselet for diamantskive (fig. C)
Denne modellen er utstyrt med et
beskyttelsesdeksel for diamantskive som er spesielt
konstruert for dybdejustering og effektiv støvfjerning.
• Fjern beskyttelsesdekselet fra vinkelsliperen og
plasser verktøyet på bordet med spindelen opp.
• Fjern begge skruene (12) fra beskyttelsesdekselet
og demonter frontplaten (13).
• Stikk spindelen gjennom hullet i den bakre platen
(14) og skru fast de tre skruene (10) med
låseskiver. Kontroller at åpningene (15) i den
bakre platen og festet (16) faller sammen.
57
WS51E.PM65
57
17-09-2001, 10:27
NORSK
• Snu vinkelsliperen til den kommer i riktig posisjon
og fest låsemutteren (11).
• Monter en passende kappeskive (se nedenfor).
• Monter frontplaten (13). Kontroller at støvavsuget
(17) er godt festet i åpningen mellom frontplaten
og den bakre platen. Hekt kammen bak
rullestyringen på skjermen (18) for å være sikker
på at fjæren (19) kan bevege seg fritt.
• Sett skruene på plass igjen (12).
• Beskyttelsesdekselet fjernes ved å gå frem i
omvendt rekkefølge.
Montering og fjerning av slipehjul eller
kappeskive (fig. D)
• Plasser verktøyet på et bord med
beskyttelsesdekselet opp.
• Fest avstandsringen (20) til spindelen (5) på riktig
måte.
• Sett slipe- eller kappeskiven på avstandsringen.
• Skru den gjengede flensen (21) på spindelen (5).
• Trykk inn spindellåsen (4) og drei skiven til den griper.
• Fest den gjengede flensen (21) med
pinnenøkkelen.
• Slipp spindellåsen.
• Slipe- eller kappeskiven fjernes ved å løsne den
gjengede flensen (21) med pinnenøkkelen.
Montering av koppformet stålbørste
• Skru den koppformede stålbørsten direkte på
spindelen uten å bruke avstandsringen og den
gjengede flensen.
Montering av sidehåndtaket (fig. E)
• Ved sliping skrus sidehåndtaket (6) godt fast i et
av hullene (8) på en av sidene av girhuset.
• Ved kapping skrus sidehåndtaket (6) godt fast i
topphullet (7).
DT53EK - Montering av bøylehåndtaket (fig. F)
• Fjern sidehåndtaket.
• Monter bøylehåndtaket (22) ved hjelp av de to
skruene (23).
• Fest en av skruene i topphullet (7) og den andre i
et av sidehullene (8).
Bruksanvisning
• Pass på at alle materialer som skal slipes
er godt festet.
• Trykk maskinen lett ned. Utsett ikke
skivene for sidetrykk.
• Unngå overbelastning.
Ved overoppheting av maskinen må man
la den gå ubelastet i et par minutter.
Før maskinen tas i bruk:
• Monter passende beskyttelsesdeksel og slipeeller kappeskive. Bruk ikke utslitte eller skadde
skiver.
• Kontroller at avstandsringen og den gjengede
flensen er riktig montert.
• Kontroller at skiven roterer i den retningen som er
angitt på tilleggsutstyret og maskinen.
Start - stopp (fig. A)
Strømbryteren på vinkelsliperen er utstyrt med en
utkoblingsknapp eller en låseknapp for kontinuerlig drift.
(Kun Frankrike & Storbritannia) Strømbryter med utkoblingsknapp
• For utkobling av strømbryteren, skyv
utkoblingsknappen (2) mot deg.
• Start maskinen ved å trykke inn strømbryteren (1).
• Stopp maskinen ved å slippe strømbryteren.
Strømbryter med låseknapp
• Start maskinen ved å trykke inn strømbryteren (1):
kontinuerlig drift.
• Maskinen stanses ved å trykke låseknapp (2a) og
ved å slippe strømbryteren.
Start eller stopp ikke maskinen når den
er belastet.
DT53EK - Bruk av beskyttelsesdekselet for
diamantskiver (fig. C)
Beskyttelsesdekselet brukes ved kapping av betong
og murverk, når det er nødvendig med nøyaktig
justering av kappedybde eller støvavsugning.
• Monter beskyttelsesdekselet som angitt ovenfor.
• Fest en støvsuger til åpningen (17).
• Innstill dybden ved hjelp av den justerbare
styredekselet (13).
• Overhold alltid sikkerhetsinstruksene og
gjeldende forskrifter.
58
WS51E.PM65
58
17-09-2001, 10:27
NORSK
Overhold sikkerhetsforskriftene for
diamant-kappeskive. Bruk en passende
diamant-kappeskive (kontroller
produsentens data). Kappeskivens
maksimale rotasjonshastighet må ikke
overskride maskinens hastighet.
Bruk ikke kappeskiver med større
diameter enn 230 mm.
Elu, «etter-kjøp» service
Skulle det oppstå feil på maskinen, må det alltid
leveres til et autorisert serviceverksted. (Se aktuell
prisliste/katalog for videre informasjon, eller kontakt
Elu.)
På grunn av forskning og utvikling kan ovenstående
spesifikasjoner bli endret, noe som ikke blir opplyst
separat.
Brannfare! Bruk ikke støvsugeren ved
sliping av metall! Kontroller at støvsugeren
som benyttes er egnet for det materialet
som kappes og at diamantbeskyttelsesskjerm kan tilkobles.
DT53EK - Bruk av bøylehåndtaket (fig. F)
Bøylehåndtaket er behagelig i bruk og gjør at
maskinen er svært enkel å håndtere.
• Monter bøylehåndtaket som beskrevet ovenfor.
Din forhandler kan gi nærmere opplysninger om
egnet tilleggsutstyr.
Vedlikehold
Ditt Elu-elektroverktøy er konstruert slik at det kan
brukes i lang tid med et minimum av vedlikehold.
Kontinuerlig og tilfredsstillende drift avhenger av
riktig behandling og regelmessig rengjøring av
verktøyet.
Smøring
Ditt elektoverktøy trenger ikke ekstra smøring.
Rengjøring
Hold ventilasjonsspaltene åpne og rengjør
elverktøyet regelmessig med en myk klut.
Utslitt verktøy og miljøet
Vern naturen. Kast ikke produktet sammen med
annet avfall når det er utslitt. Lever det til
kildesortering eller til et Elu-serviceverksted.
59
WS51E.PM65
59
17-09-2001, 10:27
NORSK
GARANTI
• 30 DAGERS FORNØYD KUNDEGARANTI •
Hvis du ikke er tilfreds med ditt Elu-verktøy,
kan det returneres innen 30 dager til din Eluforhandler eller til et Elu-autorisert
serviceverksted og du kan bytte eller få pengene
tilbake. Kvittering må fremlegges.
• 1 ÅRS GARANTI •
Dersom det skulle vise seg innen 12 måneder fra
kjøpsdato at ditt Elu-produkt har feil eller mangler
som skyldes material eller fabrikasjonsfeil,
garanterer vi å erstatte alle defekte deler gratis
eller, etter egen vurdering, erstatte verktøyet
gratis forutsatt at:
• Verktøyet ikke er blitt brukt skjødesløst.
• Reparasjoner bare er blitt utført av autorisert
verksted/personell.
• Kvittering må fremlegges.
Adresse til nærmeste Elu-autoriserte
serviceverksted finner du i Elu-katalogen, eller ved
å kontakte Elu.
60
WS51E.PM65
60
17-09-2001, 10:27
PORTUGUÊS
REBARBADORA WS50/WS51E/WS52E/WS53/
WS53E/WS54E/WS55E/WS56E/WS61/DT53EK
Parabéns!
Escolheu uma Ferramenta Eléctrica Elu. Muitos anos de experiência, um desenvolvimento contínuo de
produtos e o espírito de inovação fizeram da Elu um dos parceiros mais fiáveis para os utilizadores
profissionais.
Dados técnicos
Voltagem
V
Potência
absorvida
Watts
Velocidade
em vazio
rpm
Diâmetro da roda mm
Veio
Peso
kg
WS50
230
WS51E WS52E WS53
230
230
230
WS53E WS54E WS55E WS56E WS61
230
230
230
230
230
DT53EK
230
1.800
2.000
2.400
2.000
2.000
2.400
2.200
2.200
2.200
2.000
6.300
230
M14
4,8
8.000
180
M14
4,8
8.000
180
M14
4,8
6.300
230
M14
4,8
6.300
230
M14
4,8
6.300
230
M14
4,8
8.000
180
M14
4,8
6.300
230
M14
4,8
6.300
230
M14
4,8
4.700
230
M14
4,8
Fusíveis
Ferramentas de 230 V
10 Ampéres
Os seguintes símbolos são usados neste manual:
Indica risco de ferimentos, perda de vida
ou danos à ferramenta no caso do nãocumprimento das instruções deste
manual.
Indica tensão eléctrica.
Declaração CE de conformidade
WS51E/WS52E/WS53E/WS54E/WS55E/WS56E/
DT53E
A Elu declara que estas ferramentas eléctricas foram
concebidas em conformidade com 98/37/CEE,
89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 50144, EN 55014-2,
EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
WS50/WS53/WS61
A Elu declara que estas ferramentas eléctricas foram
concebidas em conformidade com 98/37/CEE,
89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 50144, EN 55014-2,
EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-11.
Perigo de incêndio.
Para mais informações, quieira consultar a Elu no
endereço abaixo ou a parte de trás do presente
manual.
61
WS51E.PM65
61
17-09-2001, 10:27
PORTUGUÊS
De acordo com as Directivas 86/188/CEE &
98/37/CEE da Comunidade Europeia, o nível de
potência sonora, medido de acordo com a
EN 50144, é:
Instruções de segurança
WS50
WS51E
WS53
WS53E
WS54E
WS55E
WS56E
WS61
Quando usar Ferramentas Eléctricas, cumpra
sempre os regulamentos de segurança
aplicáveis no seu país para reduzir o risco de
incêndio, de choque eléctrico e de ferimentos.
Leia as seguintes instruções de segurança antes
de tentar utilizar este produto. Guarde estas
instruções!
Instruções gerais
WS52E
DT53EK
LpA
(pressão sonora)
LWA (potência sonora)
dB(A)*
94,2
94,2
94,2
dB(A)
86,2
86,2
86,2
* junto ao ouvido do operador
Use protectores auditivos quando a
potência sonora ultrapassar 85 dB(A).
Valor médio quadrático ponderado em frequência
de aceleração conforme à EN 50144:
WS50
WS51E
WS53
WS53E
WS52E
WS54E
WS55E
WS56E
WS61
DT53EK
2,94 m/s2 2,94 m/s2 2,94 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Elu International, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Alemanha
1 Mantenha a área de trabalho arrumada
As mesas e áreas de trabalho desarrumadas
podem provocar ferimentos.
2 Cuide do ambiente da área de trabalho
Não exponha Ferramentas Eléctricas à
humidade. Ilumine bem as áreas de trabalho.
Não utilize Ferramentas Eléctricas em presença
de líquidos ou gases inflamáveis.
3 Tenha cuidado com os choques eléctricos
Evite o contacto directo com superfícies ligadas
à terra (p.ex. tubos, radiadores, fogões,
frigoríficos). Nos casos de serviço sob condições
extremas (tais como humidade elevada,
execução de soldadura, etc.) a segurança
eléctrica pode ser aumentada intercalando-se
um transformador de separação ou um disjuntor
de corrente de defeito (FI).
4 Mantenha as crianças afastadas
Não deixe as crianças tocarem na ferramenta
nem no cabo de extensão. As crianças com
menos de 16 anos de idade devem ser vigiadas.
5 Cabos para uso exterior
Quando as ferramentas se utilizarem no exterior,
empregue sempre cabos previstos para uso no
exterior.
6 Guarde as ferramentas que não estiverem a
ser utilizadas
Quando não forem utilizadas as Ferramentas
Eléctricas, estas devem de ser guardadas num
sítio seco, fechado à chave e fora do alcance
das crianças.
7 Vista-se de maneira apropriada
Não use vestuário largo nem jóias porque podem
prender-se numa peça móvel.
Quando se trabalha no exterior, é de aconselhar
o uso de luvas de borracha e de calçado
antiderrapante. Cubra o cabelo se tiver cabelo
comprido.
62
WS51E.PM65
62
17-09-2001, 10:27
PORTUGUÊS
8 Utilize óculos de protecção
Utilize também uma máscara no caso de os
trabalhos produzirem pó.
9 Tenha cuidado com o ruído
Tome medidas de protecção apropriadas se o
nível do ruído exceder 85 dB(A).
10 Segure firmemente as peças a trabalhar
Utilize grampos ou um torno para segurar as
peças de trabalho. É mais seguro e permite
manter as duas mãos livres para trabalhar.
11 Verifique a sua posição
Mantenha sempre o equilíbrio.
12 Evite arranques acidentais
Não transporte uma ferramenta ligada à rede
com o dedo colocado no interruptor.
Verifique se o interruptor está desligado ao ligar a
ferramenta à rede.
13 Esteja atento
Dê atenção ao que vai fazendo. Trabalhe com
precaução. Não utilize ferramentas quando
estiver cansado.
14 Desligue a ferramenta
Desligue e espere até a ferramenta parar
completamente antes de a deixar sem vigilância.
Tire a ficha da tomada quando a ferramenta não
estiver a ser utilizada, antes de proceder à
manutenção ou à substituição de acessórios.
15 Tire as chaves de aperto
Verifique sempre se as chaves de aperto foram
retiradas da ferramenta antes de a utilizar.
16 Empregue as ferramentas apropriadas
Neste manual indicam-se as aplicações da
ferramenta. Não force pequenas ferramentas ou
acessórios para fazer o trabalho duma
ferramenta forte. A ferramenta trabalhará melhor
e de uma maneira mais segura se for utilizada
para o efeito indicado.
AVISO O uso de qualquer acessório ou o uso da
própria ferramenta, além do que é recomendado
neste manual de instruções pode dar origem a
risco de ferimento.
17 Não force o cabo eléctrico
Nunca transporte a ferramenta pelo cabo e não
puxe pelo cabo para tirar a ficha da tomada.
Proteja o cabo contra o calor e evite o contacto
com óleo e objectos cortantes.
18 Cuide das suas ferramentas com atenção
Para uma maior rentabilidade, mantenha as
ferramentas sempre afinadas e limpas.
Cumpra as instruções relativas à manutenção e
substituição dos acessórios. Verifique
regularmente os cabos da ferramenta e, no caso
de estes estarem danificados, mande-os
consertar a um Centro de Assistência Técnica
Elu. Verifique periodicamente os cabos de
extensão e substitua-os se estiverem
danificados. Mantenha os comandos secos,
limpos e sem óleo ou gordura.
19 Verifique as peças danificadas
Antes de utilizar a ferramenta, verifique
cuidadosamente se esta apresenta sinais de
danos de modo a assegurar um bom
funcionamento e a obtenção do resultado
desejado. Verifique o bom alinhamento e fixação
das peças móveis e confirme a ausência de
ruptura das peças. Verifique ainda se a
montagem foi bem feita ou se existe qualquer
outra condição que possa impedir que a
ferramenta funcione bem. Mande consertar ou
substituir os dispositivos de protecção ou outras
peças danificadas conforme as instruções.
Não utilize a ferramenta se o interruptor não
estiver a funcionar. Mande substituir o interruptor
num Centro de Assistência Técnica Elu.
20 Mande consertar a sua ferramenta por um
Centro de Assistência Técnica Elu
Esta Ferramenta Eléctrica está conforme às
regulamentações de segurança que lhe dizem
respeito. Para evitar qualquer perigo,
a reparação de ferramentas eléctricas deverá estar
exclusivamente a cargo de técnicos qualificados.
Normas de segurança adicionais parar discos de
rebarbar
• O seu disco de rebarbar foi concebido para
rebarbar e cortar alvenaria e aço.
Não corte nem rebarbe metais leves
com conteúdo de magnésio superior a
80% pois este tipo de metais é
inflamável.
• Não utilize outros acessórios que não sejam os
discos de rebarbar reforçados com fibra e os
discos de corte.
• Utilize apenas os discos de rebarbar e os discos
de corte recomendados pelo fabricante.
63
WS51E.PM65
63
17-09-2001, 10:27
PORTUGUÊS
• A velocidade sem carga do disco de rebarbar ou
disco de corte não deve exceder o valor
impresso na placa de identificação (folha de
instruções).
• Não corte peças de trabalho que exijam uma
profundidade máxima de corte que exceda a do
disco de corte.
Verificação do conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Rebarbadora
1 Resguardo
1 Resguardo de diamante (apenas DT53EK)
1 Manípulo redondo (apenas DT53EK)
1 Punho lateral
1 Chave de dois pinos
1 Caixa metal (apenas modelos K)
1 Manual de instruções
1 Vista dos componentes destacados
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os
acessórios apresentam sinais de danos que
possam ter ocorrido durante o transporte.
• Antes de utilizar a ferramenta, dedique o tempo
necessário à leitura e compreensão deste
manual.
Descrição (fig. A)
A sua rebarbadora Elu foi concebida para
aplicações profissionais de rebarbar e de corte:
1 Interruptor de ligar/desligar
2 Desbloqueio do interruptor (apenas R.U. & França)
2a Bloqueio do interruptor
3 Resguardo
4 Botão de travamento do veio
5 Veio
6 Punho lateral
7 Orifício superior
8 Orifícios laterais
9 Coberturas das escovas de carvão
WS51E/WS52E/WS53E/WS54E/WS55E/WS56E/
DT53EK - Função de arranque suave
A função de arranque suave permite que a
velocidade aumente lentamente para evitar o
contragolpe quando é posta em funcionamento.
Esta função torna-se particularmente útil quando se
trabalha em espaços confinados.
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido para uma única
tensão. Verifique sempre se a tensão da rede
corresponde à voltagem indicada na placa de
identificação.
A sua ferramenta Elu tem duplo isolamento
em conformidade com o estipulado na
norma EN 50144, não sendo, por isso,
necessária uma ligação à terra.
Substituição do cabo ou ficha
Ao substituir o cabo ou ficha, elimine-os de forma
segura; uma ficha com condutores de cobre a
descoberto é perigosa quando entra em contacto
com uma tomada com corrente.
Extensões
Se fôr necessário um fio de extensão, use um cabo
especial, conveniente para a corrente desta
ferramenta (Veja os dados técnicos). A dimensão
mínima do condutor é 1,5 mm2. No caso de se usar
uma bobina, desenrole o cabo todo.
Quedas de voltagem
Correntes de entrada causam quedas de voltagem
de curta duração. Em condições de alimentação de
energia desfavoráveis, outros equipamentos podem
ser afectados.
Caso a impedância da alimentação de energia seja
inferior a 0,25 ø, é improvável a ocorrência de
distúrbios.
Montagem e afinação
Antes da montagem de acessórios e da
afinação retire sempre a ficha da tomada.
Montagem e remoção do resguardo (fig. B)
• Coloque a rebarbadora sobre uma mesa, com o
veio para cima.
• Monte o resguardo na ferramenta utilizando os
três parafusos (10) com anilhas de estrela.
• Rode o resguardo para a posição requerida e
aperte a porca (11).
• Para remover o resguardo, desaperte os três
parafusos (10).
64
WS51E.PM65
64
17-09-2001, 10:27
PORTUGUÊS
DT53EK - Montagem e remoção do resguardo
para a utilização de discos de diamante (fig. C)
Este modelo dispõe de um resguardo que foi
concebido para ser regulado em profundidade e
para extracção eficiente de poeiras.
• Retire o resguardo da rebarbadora e coloque a
ferramenta numa mesa, com o veio para cima.
• Retire ambos os parafusos (12) do resguardo e
desmonte a placa dianteira (13).
• Insira o veio no orifício da placa traseira (14) e
aperte os três parafusos (10) com as anilhas de
estrela. Certifique-se que as ranhuras (15) na placa
traseira e o disco de retenção (16) coincidem.
• Rode a rebarbadora para a posição requerida e
aperte a porca (11).
• Instale um disco de corte apropriado (ver em
baixo).
• Monte a placa dianteira (13). Certifique-se que a
saída da extracção de poeiras (17) está
devidamente colocada na abertura entre a placa
traseira (14) e a placa dianteira (13). Prenda o
came por trás do batente da régua (18) na placa
de base para ter a certeza que a mola (19) se
desloca sem problemas.
• Volte a colocar os parafusos (12).
• Para retirar o resguardo de diamante, proceda
na ordem inversa.
Instalação do punho lateral (fig. E)
• Para operações de rectificação, aparafuse bem o
punho lateral (6) num dos orifícios (8) nos dois
lados da caixa de engrenagens.
• Para cortar, aparafuse bem o punho lateral (6) no
orifício superior (7).
Instalação e remoção de um disco de corte ou
de rebarbar (fig. D)
• Coloque a ferramenta sobre uma mesa, com o
resguardo para cima.
• Instale o espaçador (20) correctamente no veio (5).
• Coloque o disco no espaçador.
• Aparafuse a flange de rosca (21) no veio (5).
• Pressione o fecho de veio (4) e rode o disco até
prender na posição correcta.
• Aperte a flange exterior (21) com a chave de dois
pinos que vem incluída.
• Solte o botão de bloqueio do veio.
• Para retirar o disco, desaperte a flange exterior (21)
com a chave de dois pinos.
Antes de pôr em funcionamento:
• Instale o devido resguardo e disco. Não utilize
discos com um nível de desgaste excessivo.
• Certifique-se que o espaçador e a flange exterior
estão devidamente instalados.
• Certifique-se que o disco roda na direcção das
setas indicadas no acessório ou na ferramenta.
Instalação de uma catrabucha
• Aparafuse a catrabucha de arame directamente ao
veio sem utilizar o espaçador e a flange exterior.
DT53EK - Montagem do manípulo redondo (fig. F)
• Retire o punho.
• Monte o manípulo redondo (22) utilizando os dois
parafusos (23).
• Coloque um parafuso no orifício superior (7) e o
outro num dos orifícios laterais (8).
Modo de emprego
• Cumpra sempre as instruções de
segurança e os regulamentos aplicáveis.
• Certifique-se que todos os materiais a
serem rectificados ou cortados estão
devidamente presos.
• Aplique apenas uma ligeira pressão na
ferramenta. Não exerça pressão lateral
na roda de esmeril ou no disco de corte.
• Evite sobrecargas. Se a ferramenta
aquecer, deixe-a trabalhar em vazio
durante alguns minutos.
Ligar e desligar (fig.A)
O interruptor ON/OFF da sua rebarbadora está
equipado com un dispositivo de bloqueio/
desbloqueio para serviço contínuo.
(Apenas R.U. & França) Interruptor ON/OFF com interruptor de
desbloqueio
• Para destravar o interruptor ON/OFF, deslize o
interruptor de desbloqueio (2) na sua direcção.
• Para pôr a ferramenta em funcionamento,
carregue o interruptor ON/OFF (1).
• Para parar a ferramenta, solte o interruptor ON/OFF.
65
WS51E.PM65
65
17-09-2001, 10:27
PORTUGUÊS
Interruptor ON/OFF com interruptor de bloqueio
• Para pôr a rebarbadora em movimento carregue
o interruptor ON/OFF (1). A rebarbadora fica
agora em serviço contínuo.
• Para desligá-la apoie ligeiramente no interruptor
para bloqueio (2a) e desligue o interruptor ON/OFF.
Manutenção
A sua Ferramenta Eléctrica Elu foi concebida para
funcionar durante muito tempo com um mínimo de
manutenção. O funcionamento satisfatório contínuo
depende de bons cuidados e limpeza regular da
ferramenta.
Não ligue ou desligue a ferramenta
quando estiver com carga.
DT53EK - Utilização do resguardo para disco de
diamante (fig. C)
O resguardo é utilizado para cortar cimento e
alvenaria, quando é necessário proceder à
extracção de poeira ou a uma afinação de
profundidade de corte precisa.
• Monte o resguardo de diamante conforme
descrito acima.
• Ligue um extractor de poeira à saída (17).
• Regule a profundidade de corte utilizando o
botão da régua na placa dianteira (13).
Respeite as instruções de segurança
relativas aos discos de corte de
diamante. Utilize um disco de corte de
diamante adequado (verifique os dados
relativos ao fabricante). A velocidade
máxima de rotação do disco de corte
não deverá ser inferior à da ferramenta.
Não utilize discos de corte com uma
diâmetro superior a 230 mm.
Perigo de incêndio! Não utilize o
extractor de poeira quando estiver a
cortar metal! Certifique-se de que o
extractor de poeira utilizado é adequado
para o material que se pretende cortar e
que é possível encaixar a protecção do
diamante.
Lubrificação
A sua Ferramenta Eléctrica não precisa de
lubrificação suplementar.
Limpeza
Conserve livres as aberturas de ventilação e limpe
regularmente o corpo da máquina utilizando um
pano macio.
Ferramentas indesejadas e o ambiente
Leve a sua ferramenta velha a um Centro de
Assistência Técnica Elu onde ela será eliminada de
um modo seguro para o ambiente.
Serviços Pós-Venda Elu
Todas as Ferramentas Eléctricas Elu são
devidamente testadas antes de deixar a fábrica.
No entanto, se a Ferramenta Eléctrica precisar de
reparação, queira contactar o seu distribuidor ou a
Elu para obter o endereço do Centro de Assistência
Técnica Elu mais próximo (queira consultar a parte
de trás do presente manual).
DT53EK - Utilização do manípulo redondo (fig. F)
O manípulo redondo é muito mais conveniente,
tornando a sua ferramenta mais fácil de usar.
• Monte o manípulo redondo conforme descrito
acima.
Para mais informações sobre os acessórios
apropriados, consulte o seu Revendedor autorizado.
66
WS51E.PM65
66
17-09-2001, 10:27
PORTUGUÊS
GARANTIA
• 30 DIAS DE SATISFAÇÃO COMPLETA •
Se não estiver completamente satisfeito com a
sua ferramenta Elu, contacte um Centro de
Assistência Técnica Elu. Apresente a sua
reclamação, juntamente com a máquina
completa, bem como a factura de compra e serlhe á apresentada a melhor solução.
• UM ANO DE GARANTIA •
Se o seu produto Elu se avariar por defeito de
montagem ou de material, durante os 12 meses
a partir da data da compra, garantimos a
substituição de todas as peças defeituosas sem
encargos desde que:
• O produto não tenha sido mal usado.
• Eventuais reparações não tenham sido
efectuadas por pessoas estranhas aos Centro
de Assistência Técnica Elu.
• Se apresente prova da data de compra.
67
WS51E.PM65
67
17-09-2001, 10:27
SUOMI
KULMAHIOMAKONE WS50/WS51E/WS52E/WS53/
WS53E/WS54E/WS55E/WS56E/WS61/DT53EK
Onneksi olkoon!
Olet valinnut Elu-sähkötyökalun. Monivuotisen kokemuksen, ahkeran tuotekehittelyn ja uudistusten ansiosta
Elu on yksi ammattikäyttäjien luotettavimmista yhteistyökumppaneista.
Tekniset tiedot
Jännite
V
Ottoteho
W
Kuormittamaton
kierrosnopeus/min
Laikkakoko
mm
Karan kierre
Paino
kg
WS50
230
1.800
WS51E WS52E WS53
230
230
230
2.000 2.400 2.000
WS53E WS54E WS55E WS56E WS61
230
230
230
230
230
2.000 2.400 2.200 2.200 2.200
DT53EK
230
2.000
6.300
230
M14
4,8
8.000
180
M14
4,8
6.300
230
M14
4,8
4.700
230
M14
4,8
8.000
180
M14
4,8
6.300
230
M14
4,8
6.300
230
M14
4,8
8.000
180
M14
4,8
6.300
230
M14
4,8
Sulakkeet:
230 V
6.300
230
M14
4,8
10 A
Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia merkkejä:
Osoittaa henkilövahingon,
hengenmenetyksen tai konevaurion
vaaraa, mikäli tämän käyttöohjeen
neuvoja ei noudateta.
Osoittaa sähköiskun vaaraa.
Tulenvaara.
CE-Vaatimustenmukaisuustodistus
WS51E/WS52E/WS53E/WS54E/WS55E/WS56E/
DT53E
Elu vakuuttaa, että sähkökoneet on valmistettu
Euroopan Unionin standardien 98/37/EEC,
89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 50144, EN 55014-2,
EN 55014, EN 61000-3-2 ja EN 61000-3-3
mukaisesti.
WS50/WS53/WS61
Elu vakuuttaa, että sähkökoneet on valmistettu
Euroopan Unionin standardien 98/37/EEC,
89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 50144, EN 55014-2,
EN 55014, EN 61000-3-2 ja EN 61000-3-11
mukaisesti.
Lisätietoja saat Elulta allaolevasta osoitteesta tai
käsikirjan takakannesta.
68
WS51E.PM65
68
17-09-2001, 10:27
SUOMI
Äänenpainetaso on Euroopan Unionin standardien
86/188/EEC ja 98/37/EEC mukainen, mitattu
EN 50144:n mukaisesti:
WS50
WS51E
WS53
WS53E
WS52E
WS54E
WS55E
WS56E
WS61
DT53EK
LpA
(äänenpaine)
LWA (ääniteho)
dB(A)*
94,2
94,2
94,2
dB(A)
86,2
86,2
86,2
* käyttäjän korvassa
Suojaa kuulosi asianmukaisesti,
jos ylitetään 85 dB(A) melutaso.
Kiihtyvyyden painotettu neliöllinen keskiarvo
EN 50144:n mukaan:
WS50
WS51E
WS53
WS53E
WS52E
WS54E
WS55E
WS56E
WS61
DT53EK
2,94 m/s2 2,94 m/s2 2,94 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Elu International, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Saksa
Turvallisuusohjeet
Lue käyttöohje huolellisesti ennen koneen
käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje kaikkien
koneen käyttäjien ulottuvilla.
Näiden ohjeiden lisäksi tulee aina seurata
työsuojeluviranomaisten ohjeita.
VAROITUS!
Sähköiskujen, loukkaantumisten ja palovaaran
ehkäisemiseksi on noudatettava seuraavia
perusturvallisuustoimenpiteitä.
1 Käytä kuulosuojaimia
Eri materiaaleja työstettäessä melutaso saattaa
vaihdella ja kohota ajoittain yli 85 dB(A) rajan.
Suojaa itsesi ja käytä aina kuulosuojaimia.
2 Pidä työskentelyalue järjestyksessä
Epäjärjestys tuo mukanaan onnettomuusvaaran.
3 Ajattele työskentelyalueen vaikutusta työhösi
Älä vie sähkötyökalua ulos sateeseen.
Älä käytä sitä kosteissa tai märissä tiloissa.
Järjestä työalueelle hyvä valaistus.
Älä käytä sähkötyökaluja palavien nesteiden tai
kaasujen läheisyydessä.
4 Suojaudu sähköiskuilta
Vältä kosketusta sähköä johtaviin esineisiin, kuten
putkiin, pattereihin, liesiin tai jääkaappeihin.
5 Varjeltava lapsilta
Älä päästä lapsia työkalun tai jatkojohdon
läheisyyteen.
Alle 16-vuotiaat tarvitsevat valvontaa.
6 Säilytä työkalua oikein
Kun et käytä työkalua, säilytä sitä kuivassa
paikassa. Huolehdi siitä, että säilytyspaikka on
lukittu ja niin korkealla, etteivät lapset ylety sinne.
7 Älä ylikuormita sähkötyökalua
Liiallisen leikkausvoiman käyttö tai liian suuri
työkappaleen syöttönopeus voi ylikuormittaa
koneen. Kone toimii paremmin ja turvallisemmin
sille suunnitellulla suoritusalueella.
8 Valitse oikea sähkötyökalu
Ohjekirjassa on selvitetty laitteen oikea
käyttötarkoitus.
Ota epävarmoissa tapauksissa yhteys Elun
edustajaan.
Laitteen tai siihen liitetyn lisälaitteen käyttö
ohjekirjan suositusten vastaisesti voi aiheuttaa
henkilövahinkoja. Esim. älä sahaa
käsipyörösahalla oksia tai polttopuita.
69
WS51E.PM65
69
17-09-2001, 10:27
SUOMI
9 Pukeudu asianmukaisesti
Älä käytä liian väljiä vaatteita tai koruja.
Ne voivat tarttua liikkuviin osiin. Käytä ulkona
työskennellessäsi kumihansikkaita ja
liukumattomia kenkiä. Jos sinulla on pitkät
hiukset, käytä hiusverkkoa.
10 Käytä suojalaseja
Käytä suojalaseja, etteivät lastut työstettäessä
pääse vahingoittamaan silmiä.
Mikäli työstettäessä syntyy paljon pölyä, käytä
kasvosuojaa.
11 Huolehdi sähköjohdon kunnosta
Älä koskaan kanna konetta liitäntäjohdosta äläkä
irrota pistoketta seinästä vetämällä johdosta.
Suojaa liitäntäjohto kuumuudelta, öljyltä ja
teräviltä reunoilta.
12 Kiinnitä työkappale oikein
Tarkista aina, että työkappale on kiinnitetty kunnolla.
13 Älä kurottele
Seiso aina tukevasti ja tasapainossa.
14 Hoida työkalua huolella
Pidä työkalu puhtaana ja terät terävinä.
Noudata työkalun huolto-ohjeita sekä terän/
työkalun vaihto-ohjeita.
Tarkista liitäntäjohdon kunto säännöllisesti ja
anna alan ammattilaisen vaihtaa se tarvittaessa
uuteen. Tarkista myös jatkojohto säännöllisesti ja
uusi se tarvittaessa.
Pidä työkalun kädensijat kuivina ja puhtaina
öljystä ja rasvasta.
15 Ota pistoke pois pistorasiasta
Irrota pistoke aina pistorasiasta, kun kone ei ole
käytössä, kun huollat sitä tai kun vaihdat
koneeseen esim. sahan-, poran- tai jyrsinterää.
16 Poista avaimet
Poista säätöavaimet ja asennustyökalut koneesta
ennen kuin käynnistät sen.
17 Vältä tahatonta käynnistämistä
Älä kanna konetta sormet virtakytkimellä koneen
ollessa kytkettynä sähköverkkoon.
Tarkista, että virtakytkin on pois päältä kun laitat
pistokkeen pistorasiaan.
18 Jatkojohdot ulkokäytössä
Ulkona työskenneltäessä tulee aina käyttää
ulkokäyttöön valmistettuja ja siten merkittyjä
jatkojohtoja.
19 Ole tarkkaavainen
Keskity työhösi. Käytä tervettä järkeä.
Älä käytä sähkötyökalua, kun olet väsynyt.
20 Tarkista, että sähkötyökalu on kunnossa
ennen kuin laitat johdon pistorasiaan
Ennen kuin otat koneen käyttöön, tarkista
turvalaitteet ja kaikki koneen osat. Näin varmistat,
että kone toimii sille asetettujen vaatimusten
mukaisesti. Tarkista, että liikkuvat osat toimivat
moitteettomasti ja että kaikki osat ovat kunnossa
ja oikein asennetut. Tarkista myös, että kaikki
muut käyttöön mahdollisesti vaikuttavat tekijät
ovat kunnossa. Vika suojausjärjestelmässä tai
viallinen osa tulee korjata tai vaihtaa valtuutetussa
ammattiliikkeessä, mikäli käyttöohjeissa ei toisin
mainita. Viallinen virtakytkin tulee vaihtaa alan
ammattiliikkeessä. Älä käytä sähkötyökalua,
mikäli virtakytkin ei toimi kunnolla.
21 Turvallisuudeksi
Käytä vain käyttöohjeessa ja tuotekuvastossa
suositeltuja lisävarusteita ja -laitteita.
Jonkin muun laitteen käyttö voi aiheuttaa
onnettomuuden.
22 Korjauta koneesi Elun valtuuttamalla
huoltokorjaamolla
Tämä sähkötyökalu on asiaankuuluvien
turvallisuusmääräysten mukainen.
Turvallisuussyistä vain valtuutetut ammattilaiset
saavat huoltaa sähkölaitteita.
Hiomakoneiden lisäturvaohjeita
• Hiomakoneesi on suunniteltu kivi- ja
teräsmateriaalien hiomiseen ja leikkaamiseen.
Älä leikkaa tai hio yli 80%
magnesiumpitoista kevytmetallia, koska
tämän tyyppinen metalli on tulenarkaa.
• Älä käytä muita lisävarusteita kuin
kuituvahvisteisia hioma- tai katkaisulaikkoja.
• Käytä ainoastaan valmistajan suosittelemia
hioma- ja katkaisulaikkoja.
• Hioma- tai katkaisulaikan tyhjäkäyntinopeus ei
saa ylittää nimikyltissä mainittua arvoa
(ohjelehtinen).
• Älä leikkaa työstökappaleita, jotka vaativat
suurempaa leikkuusyvyyttä kuin katkaisulaikalla on.
70
WS51E.PM65
70
17-09-2001, 10:27
SUOMI
Pakkauksen sisältö
Pakkaus sisältää:
1 Kulmahiomakone
1 Laikan suojus
1 Timanttilaikan suojus pölynpoistoputkineen
(vain DT53EK)
1 Kaarikahva (vain DT53EK)
1 Sivukahva
1 Kahdella tapilla varustettu kiristysavain
1 Metallilaukku (vain K-mallit)
1 Käyttöohje
1 Hajoituskuva
Kaapelin tai pistotulpan vaihto
Kun vaihdat kaapelin tai pistotulpan, hävitä se
turvallisesti. Pistoke, jossa on paljaita johtimia, on
vaarallinen kiinnitettynä jännitteiseen pistorasiaan.
Jatkojohdon käyttö
Jos jatkojohtoa tarvitaan, käytä tämän laitteen
vaatimuksiin sopivaa (katso arvokilven tiedot)
suojamaadoitettua kaapelia. Minimijohdinkoko on
1,5 mm2. Jos käytät kaapelikelaa, keri kaapeli aina
täysin auki.
Äkilliset jännitepudotukset
• Tarkista etteivät kone, sen osat tai lisävarusteet
ole vioittuneet kuljetuksen aikana.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen koneen
käyttöönottoa.
Kuvaus (kuva A)
Elu-isokulmahiomakone on suunniteltu
ammattimaiseen hiontaan ja katkaisuun.
1 Virtakytkin
2 Lukituksen vapautusnappi
(vain Englanti & Ranska)
2a Lukitusnappi
3 Laikan suojus
4 Karalukitus
5 Kara
6 Sivukahva
7 Yläreikä apukahvan kiinnitykseen
8 Sivureiät apukahvan kiinnitykseen
9 Hiiliharjan kannet
WS51E/WS52E/WS53E/WS54E/WS55E/WS56E/
DT53EK - Pehmeäkäynnistys
Pehmeäkäynnistys mahdollistaa koneen nopeuden
hitaan kasvattamisen ja estää täten äkillisen
nykäyksen käynnistettäessä. Tämä ominaisuus on
erityisen tärkeä ahtaissa tiloissa työskennellessä.
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori on suunniteltu käytettäväksi vain
yhdellä jännitteellä. Tarkista aina, että virtalähde
vastaa arvokilvessä ilmoitettua jännitettä.
Elu-koneesi on kaksoiseristetty
EN 50144:n mukaisesti; siksi ei tarvita
maadoitusjohtoa.
Äkilliset virtapiikit aiheuttavat lyhytaikaisia
jännitepudotuksia. Jos virransaantiolosuhteet ovat
epäsuotuisat, muut kojeet voivat kärsiä.
Mikäli järjestelmän sähkönsaannin estyminen on
pienempi kuin 0,25 ø, häiriöitä ei todennäköisesti
havaita.
Asennus ja säädöt
Vedä pistokytkin pistorasiasta aina ennen
asennusta.
Laikan suojuksen asennus ja irrotus (kuva B)
• Aseta kulmahiomakone pöydälle, kara ylöspäin.
• Kiinnitä laikan suojus koneeseen käyttämällä
kolmea ruuvia (10) ja hammastettuja aluslevyjä.
• Kierrä laikan suojus haluttuun asentoon ja kiristä
vastamutteria (11).
• Laikan suojuksen irrottamiseksi irrota kolme
ruuvia (10).
DT53EK - Timanttilaikan suojuksen asennus ja
irrotus (kuva C)
Tähän malliin kuuluu timanttilaikan suojus, joka
mahdollistaa leikkuusyvyydensäätämisen ja
tehokkaan pölynpoiston.
• Irrota laikan suojus kulmahiomakoneesta ja aseta
kone pöydälle, kara ylöspäin.
• Irrota molemmat ruuvit (12) timanttilaikan
suojuksesta ja pura etulevy (13).
• Pujota kara takalevyssä (14) olevan reiän läpi ja
kiristä kolme ruuvia (10) ja hammastettua
aluslevyä. Varmista, että takalevyn urat ja
kiinnityslaikka (16) sopivat yhteen.
71
WS51E.PM65
71
17-09-2001, 10:27
SUOMI
• Kierrä kulmahiomakonetta haluttuun asentoon ja
kiristä vastamutteria (11).
• Asenna sopiva katkaisulaikka (katso alla).
• Asenna etulevy (13) paikoilleen. Tarkista, että
pölynpoistoputki (17) on oikeassa paikassa etuja takalevyn välisessä aukeamassa. Kiinnitä
nokka viivainpysäyttimen (18) taakse
varmistuaksesi, että jousi (19) liikkuu vapaasti
• Kiinnitä ruuvit (12) uudelleen.
• Timanttilaikan suojuksen irrottamiseksi toimi
päinvastaisessa järjestyksessä.
Hiomalaikan tai katkaisulaikan asennus ja irrotus
(kuva D)
• Aseta kone pöydälle, laikan suojus ylöspäin.
• Kiinnitä alusmutteri (20) oikein karaan (5).
• Aseta hiomalaikka tai katkaisulaikka alusmutterin
päälle.
• Kiinnitä kiristysmutteri (21) karaan (5).
• Paina karalukitusta (4) ja kierrä hiomalaikkaa tai
katkaisulaikkaa, kunnes se lukkiutuu asentoon.
• Kiristä kiristysmutteria (21) kaksitappisella
mutteriavaimella.
• Vapauta karalukitus.
• Hioma- tai katkaisulaikan irrottamiseksi irrota
kiristysmutteri (21) kaksitappisella
mutteriavaimella.
Kuppiteräsharjan asennus
• Ruuvaa kuppiteräsharja suoraan karaan
käyttämättä alusmutteria ja kiristysmutteria.
Sivukahvan asennus (kuva E)
• Hiomista varten kiinnitä sivukahva (6) tiukasti
kumpaan tahansa konelaatikon molemmilla
puolilla olevista rei’istä (8).
• Katkaisua varten kiinnitä sivukahva (6) tiukasti
yläreikään (7).
DT53EK - Kaarikahvan asennus (kuva F)
• Irrota sivukahva.
• Asenna kaarikahva (22) käyttämällä kahta ruuvia (23).
• Aseta yksi ruuvi yläreikään (7) ja toinen kumpaan
tahansa sivuilla olevista rei’istä (8).
Käyttöohjeet
• Varmista, että kaikki hiottavat tai
leikattavat materiaalit ovat hyvin
kiinnitettyjä.
• Paina konetta kevyesti. Alä käytä hiomatai katkaisulaikkaa vinoasennossa.
• Vältä ylikuumenemista. Jos kone
kuumenee liikaa, anna sen tyhjäkäydä
muutaman minuutin ajan.
Ennen koneen käyttämistä:
• Asenna sopiva laikan suojus. Alä käytä
vääntyneitä laikkoja.
• Tarkista, että alusmutteri ja kiristysmutteri on
kiinnitetty oikein.
• Tarkista, että laikka pyörii lisätarvikkeissa ja
koneessa olevien nuolien osoittamaan suuntaan.
Virtakytkimen käyttäminen (kuva A)
Kulmahiomakoneen virtakytkimessä on lukitusnappi
tai lukituksen vapautusnappi jatkuvaa käyttöä varten.
(Vain Englanti & Ranska) - virtakytkin jossa on
lukituksen vapautusnappi
• Avaa virtakytkimen lukitus siirtämällä lukituksen
vapautusnappia (2) itseäsi kohti.
• Käynnistä kone painamalla virtakytkin (1) sisään.
• Pysäytä kone vapauttamalla virtakytkin.
Virtakytkin jossa on lukitusnappi
• Koneen käynnistämiseksi paina virtakytkintä (1).
Kone on nyt jatkuvalla käytöllä.
• Koneen pysäyttämiseksi paina lukitusnappia (2a)
lyhyesti ja vapauta virtakytkin.
Alä käynnistä tai pysäytä konetta, jos se
on kuormitettuna.
DT53EK - Timanttilaikan suojuksen käyttäminen
(kuva C)
Timanttilaikan suojusta käytetään betonin ja tiilen
katkaisuun, jolloin vaaditaan tarkkaa leikkuusyvyyttä
tai tehokasta pölynpoistoa.
• Asenna timanttilaikan suojus ylläkuvatulla tavalla.
• Kiinnitä pölynimuri pölynpoistoputkeen (17).
• Määrää leikkuusyvyys käyttämällä etulevyssä (13)
olevan viivoittimen nuppia.
• Noudata aina turvallisuusohjeita ja
voimassa olevia sääntöjä.
72
WS51E.PM65
72
17-09-2001, 10:27
SUOMI
Noudata timanttileikkuukiekkojen käyttöä
koskevia turvaohjeita. Käytä tarkoitukseen
sopivaa timanttihiomalaikkaa (tarkista
valmistajan antamat tiedot).
Leikkuukiekon suurin pyörimisnopeus ei
saa ylittää työkalun pyörimisnopeutta.
Älä käytä leikkuukiekkoja, joiden
halkaisija on yli 230 mm.
Tulenvaara! Alä käytä pölynimuria
metallia katkaistessa!
Varmista, että käyttämäsi pölynimulaite
sopii leikattavalle materiaalille, ja että
timanttileikkuukiekon suojus voidaan
kiinnittää koneeseen.
DT53EK - Kaarikahvan käyttäminen (kuva F)
Kaarikahva tarjoaa enemmän käyttömukavuutta ja
tekee koneestasi hyvin helposti käsiteltävän.
• Asenna pyörökahva ylläkuvatulla tavalla.
Koneen ympäristöystävällinen hävitys
Kun koneesi on käytetty loppuun, älä heitä sitä
tavallisten roskien mukana pois, vaan vie se
paikkakuntasi kierrätyskeskukseen tai jätä
valtuutettuun Elun huoltopisteeseen, jossa se
hävitetään ympäristöystävällisellä tavalla.
Huolto
Mikäli koneeseen tulee vikaa, jätä se aina Elun
valtuuttamaan huoltopisteeseen korjattavaksi.
(Tietoja saat uusimmasta tuoteluettelostamme/
hinnastostamme tai ota yhteyttä Eluun.)
Jatkuvan tuotekehittelyn seurauksena nämä tiedot
saattavat muuttua. Niistä emme ilmoita erikseen.
Ota yhteys myyjääsi halutessasi tietoja sopivista
lisätarvikkeista.
Huolto-ohjeita
Elu-sähkötyökalusi on suunniteltu käytettäväksi
pitkän aikaa mahdollisimman vähällä huollolla.
Asianmukainen käyttö ja säännönmukainen
puhdistus takaavat laitteen jatkuvan toiminnan.
Voitelu
Sähkötyökalusi ei tarvitse lisävoitelua.
Puhdistus
Pidä tuuletusaukot puhtaina ja puhdista runko
säännöllisesti pehmeällä rievulla.
73
WS51E.PM65
73
17-09-2001, 10:27
SUOMI
TAKUU
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU •
Jos et ole täysin tyytyväinen Elu-työkaluusi,
palauta se myyjälle tai valtuutettuun Eluhuoltopisteeseen 30 päivän sisällä ostopäivästä,
niin saat rahasi takaisin tai vaihtokoneen.
Tuote on palautettava täydellisenä ja ostokuitti on
esitettävä.
• YHDEN VUODEN TAKUU •
Jos Elu-tuotteesi menee epäkuntoon materiaali
tai valmistusvikojen takia 12 kuukauden sisällä
ostopäivästä, vaihdamme vioittuneet osat uusiin
tai vaihdamme koko yksikön ilmaiseksi
edellyttäen, että:
• Tuotetta ei ole käytetty väärin.
• Valtuuttamattomat henkilöt eivät ole yrittäneet
korjata sitä.
• Päiväyksellä varustettu ostokuitti esitetään.
Lähimmän Elu-myyjäsi tai valtuutetun Eluhuoltopisteen osoitteen saat voimassaolevasta
tuoteluettelosta tai ottamalla yhteyttä Eluun.
74
WS51E.PM65
74
17-09-2001, 10:27
SVENSKA
VINKELSLIPAR WS50/WS51E/WS52E/WS53/WS53E/
WS54E/WS55E/WS56E/WS61/DT53EK
Vi gratulerar!
Du har valt ett Elu elverktyg. Mångårig erfarenhet, ihärdig produktutveckling och förnyelse gör Elu till ett av de
mest pålitliga namnen för professionella användare.
Tekniska data
Spänning
V
Ineffekt
W
Varvtal obelastad/min
Skivdiameter
mm
Spindel
Vikt
kg
WS50
230
1.800
6.300
230
M14
4,8
WS51E
230
2.000
8.000
180
M14
4,8
WS52E
230
2.400
8.000
180
M14
4,8
WS53
230
2.000
6.300
230
M14
4,8
WS53E
230
2.000
6.300
230
M14
4,8
WS54E
230
2.400
6.300
230
M14
4,8
WS55E
230
2.200
8.000
180
M14
4,8
WS56E
230
2.200
6.300
230
M14
4,8
Säkring:
230 V
WS61
230
2.200
6.300
230
M14
4,8
DT53EK
230
2.000
4.700
230
M14
4,8
10 A
Följande symboler har använts i handboken:
Anger risk för personskada, livsfara eller
skada på verktyg vid ouppmärksamhet
inför de instruktioner som ges i
handboken.
Anger risk för elektrisk stöt.
CE-Försäkran om överensstämmelse
WS51E/WS52E/WS53E/WS54E/WS55E/WS56E/
DT53E
Elu förklarar att dessa elverktyg är konstruerade i
överensstämmelse med följande normer: 98/37/EEG,
89/336/EEG, 73/23/EEG, EN 50144, EN 55014-2,
EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
WS50/WS53/WS61
Elu förklarar att dessa elverktyg är konstruerade i
överensstämmelse med följande normer: 98/37/EEG,
89/336/EEG, 73/23/EEG, EN 50144, EN 55014-2,
EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-11.
Brandfara.
För mer information ombeds ni kontakta Elu på
nedanstående adress eller se baksidan av
manualen.
75
WS51E.PM65
75
17-09-2001, 10:27
SVENSKA
Ljudnivån överensstämmer med Europeiska
Gemenskapens bestämmelser 86/188/EEG &
98/37/EEG, uppmätt enligt EN 50144:
WS50
WS51E
WS53
WS53E
WS52E
WS54E
WS55E
WS56E
WS61
DT53EK
LpA
(ljudtryck)
LWA (ljudeffekt)
dB(A)*
94,2
94,2
94,2
dB(A)
86,2
86,2
86,2
* vid användarens öra
Vidtag lämpliga åtgärder för hörselskydd
om ljudnivå överskrider 85 dB(A).
Det vägda geometriska medelvärdet av
accelerationsfrekvensen enligt EN 50144:
WS50
WS51E
WS53
WS53E
WS52E
WS54E
WS55E
WS56E
WS61
DT53EK
2,94 m/s2 2,94 m/s2 2,94 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Elu International, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Tyskland
Säkerhetsinstruktioner
Innan Du börjar använda maskinen, tag några
minuter i anspråk för att läsa igenom
bruksanvisningen. Spara bruksanvisningen
lättillgängligt, så att alla som använder maskinen
har tillgång till bruksanvisningen.
Förutom nedanstående instruktioner, följ alltid
Arbetarskyddsstyrelsens regler.
VARNING!
När man använder elverktyg skall dessa
grundläggande säkerhetsinstruktioner alltid
följas för att minska risken för elektriska stötar,
personskada och brand.
1 Använd hörselskydd
Ljudnivån vid bearbetning av olika material kan
variera, ibland överstiger nivån 85 dB(A). För att
skydda Dig själv, använd alltid hörselskydd.
2 Håll arbetsområdet i ordning
Nedskräpade ytor och arbetsbänkar inbjuder
till skador.
3 Tänk på arbetsmiljöns inverkan
Utsätt inte elverktyg för regn. Använd inte
elverktyg på fuktiga eller våta platser. Ha bra
belysning över arbetsytan. Använd inte elverktyg i
närheten av lättantändliga vätskor eller gaser.
4 Skydda Dig mot elektriska stötar
Undvik kroppskontakt med jordade delar
(t.ex. rör, radiatorer, spisar, kylskåp).
Vid extrema arbetsförhållanden (t.ex. hög
fuktighet, uppkomst av metalldamm osv.) kan
den elektriska säkerheten ökas med koppling av
en skiljetransformator eller en jordfelsbrytare.
5 Utom räckhåll för barn
Se till att verktyget och sladden förvaras utom
räckhåll för barn. Personer under 16 år får inte
arbeta med verktyget på egen hand.
6 Förvara verktyg säkert
När elverktyget inte används skall det förvaras på
ett torrt, högt placerat ställe, inlåst, utom räckhåll
för barn.
7 Överbelasta inte elverktyg
Du arbetar bättre och säkrare inom det angivna
effektsområdet.
8 Använd rätt elverktyg
Tvinga inte elverktyget att göra arbeten som är
avsedda för kraftigare verktyg. Använd inte
elverktyg för ändamål de inte är avsedda för:
76
WS51E.PM65
76
17-09-2001, 10:27
SVENSKA
använd t.ex. inte handcirkelsåg för att såga av
kvistar eller vedträ.
9 Klä Dig rätt
Bär inte löst hängande kläder eller smycken.
De kan fastna i rörliga delar. Gummihandskar och
halkfria skor rekommenderas vid utomhusarbeten.
Använd hårnät om Du har långt hår.
10 Använd skyddsglasögon
Använd skyddsglasögon för att förhindra att
damm blåser in i Dina ögon vilket kan förorsaka
skada. Om mycket damm uppstår använd även
ansiktsmask.
11 Misshandla inte sladden
Bär aldrig verktyget i sladden och använd inte
sladden för att ta ut kontakten från uttaget. Utsätt
inte sladden för hetta, olja eller skarpa kanter.
12 Sätt fast arbetsstycket
Använd skruvtvingar eller ett skruvstycke för att
hålla fast arbetsstycket. Det är säkrare än att
använda handen och Du får bägge händerna fria
för arbetet.
13 Sträck Dig inte för mycket
Se till att Du alltid har säkert fotfäste och balans.
14 Sköt tillbehören med omsorg
Håll tillbehören skarpa och rena.
Följ instruktionerna beträffande skötsel och byte
av tillbehör. Kontrollera elverktygets sladd
regelmässigt och få den reparerad hos en erkänd
fackverkstad om den är skadad. Kontrollera
förlängningssladdar regelmässigt och byt ut dem
om de är skadade. Håll handtagen torra, rena
och fria från olja och fett.
15 Ta ut kontakten från uttaget
när elverktyg inte är i bruk, innan service och vid
byte av verktyg såsom sågklinga, borr och fräs.
16 Tag bort nycklar
Kontrollera att nycklar och justerverktyg har tagits
bort från elverktyget innan det startas.
17 Undvik oavsiktlig inkoppling
Bär inte anslutna elverktyg med fingret på
strömbrytaren. Se till att strömbrytaren är frånslagen
när Du ansluter stickkontakten till uttaget.
18 Förlängningssladdar utomhus
Utomhus skall förlängningssladdar endast
användas som är tillåtna för utomhusbruk och
märkta för detta.
19 Var uppmärksam
Titta på det Du gör. Använd sunt förnuft.
Använd inte elverktyget när Du är trött.
20 Kontrollera elverktyget för skador innan Du
ansluter sladden till vägguttaget
Innan fortsatt användning av elverktyget skall
eventuellt skadade skyddsanordningar och andra
defekta delar kontrolleras noggrant för att
fastställa om det kommer att fungera riktigt och
utföra den avsedda funktionen. Kontrollera att de
rörliga delarna fungerar oklanderligt och inte
klämmer, att inga delar är brutna, att alla delar är
riktigt monterade och att andra förhållanden som
kan påverka driften stämmer.
En skyddsanordning eller annan del, som är
skadad, skall repareras eller bytas ut av en
erkänd fackverkstad, om ej annat anges i
bruksanvisningen. Felaktiga strömbrytare måste
bytas hos en fackverkstad. Använd inte
elverktyget om strömbrytaren inte kan kopplas till
eller från.
21 För Din personliga säkerhet
Använd endast tillbehör och tillsatser som är
rekommenderade i bruksanvisningen och
katalogerna. Användning av annat verktyg eller
tillbehör än vad som rekommenderas i
bruksanvisningen eller katalogerna kan innebära
risk för personskada.
22 Reparation av verktyg får endast utföras av
godkänd Elu serviceverkstad
Det här verktyget motsvarar gällande
säkerhetsbestämmelser. För att undvika
olycksfall ska reparationer och elanordningar
endast utföras av behörig elektromontör.
Tillkommande säkerhetsföreskrifter för slipar
• Denna slip är konstruerad för att slipa och kapa
murverk och stål.
Använd inte slipen till att kapa eller slipa
lättmetall med ett magnesiuminnehåll
som överstiger 80% eftersom sådana
metaller är mycket lättantändliga.
• Använd inga andra tillbehör än fiberarmerade
slip- och kapskivor.
• Använd endast slip- och kapskivor som
rekommenderas av tillverkaren.
• Slip- eller kapskivornas obelastade hastighet får
ej överstiga värdet som finns tryckt på
namnplattan (instruktionsbladet).
77
WS51E.PM65
77
17-09-2001, 10:27
SVENSKA
• Kapa inget material som måste kapas djupare än
kapskivans maximidjup.
Ditt elverktyg är dubbelisolerat
motsvarande EN 50144; jordledare är
således överflödigt.
Kontroll av förpackningens innehåll
Förpackningen innehåller:
1 Vinkelslip
1 Sprängskydd
1 Diamantsprängskydd (endast DT53EK)
1 Bygelhandtag (endast DT53EK)
1 Sidohandtag
1 Nyckel
1 Metallväska (endast K-modeller)
1 Instruktionshandbok
1 Sprängteckning
• Kontrollera defekter på verktyg, delar och
tillbehör som kan ha uppstått i samband med
transport.
• Läs noga igenom handboken och förvissa Dig
om att Du förstår instruktionerna innan Du börjar
använda maskinen.
Utbyte av kabel eller kontakt
Tänk på säkerhetsföreskrifterna när du ska byta ut
sladden eller kontakten. En kontakt med frilagda
kopparledare är livsfarlig om den kopplas i ett
spänningsförande eluttag.
Bruk med förlängningssladd
Om du behöver använda en förlängningssladd,
använd en godkänd förlängningssladd lämpad för
den här apparatens strömförbrukning (se tekniska
data). Minsta ledartjocklek är 1,5 mm2. Om du
använder en sladdvinda, vira alltid av sladden
fullständigt.
Spänningsfall
Nätbelastningar kan förorsaka momentana
spänningsfall. Vid ogynnsamma nätförhållanden kan
annan utrustning påverkas.
Beskrivning (fig. A)
Elu vinkelslip är konstruerad för professionella slipoch kaparbeten.
1 Strömbrytare
2 Startspärr för strömbrytare
(endast England & Frankrike)
2a Frikoppling strömbrytare
3 Sprängskydd
4 Spindellås
5 Spindel
6 Sidohandtag
7 Övre hål för sidohandtag
8 Sidohål för sidohandtag
9 Kolborstluckor
WS51E/WS52E/WS53E/WS54E/WS55E/WS56E/
DT53EK - Mjukstartfunktion
Mjukstartfunktionen gör att maskinen bygger upp
hastigheten långsamt för att undvika obehagliga ryck
vid starten. Denna funktion har speciell fördel vid
arbete i trånga utrymmen.
Elektrisk säkerhet
Den elektriska motorn är endast avsedd för en
spänning. Kontrollera alltid att spänningen på nätet
motsvarar den spänning som finns angiven på
märkplåten.
Om nätimpedansen är lägre än 0,25 ø, är det inte
troligt att störningar förekommer.
Montering och inställning
Koppla alltid ur verktyget innan Du börjar
med montering och inställning.
Montering och demontering av sprängskyddet
(fig. B)
• Placera vinkelslipen på ett bord med spindeln
uppåt.
• Montera sprängskyddet på maskinen med hjälp
av de tre skruvarna (10) med tandade brickor.
• Vrid sprängskyddet i önskat läge och drag åt
låsmuttern (11).
• För att avlägsna sprängskyddet, lossa skruvarna
(10).
DT53EK - Montering och demontering av
diamantsprängskydd (fig. C)
Denna modell är försedd med ett diamantsprängskydd
som är utformad för djupinställning och effektiv
dammutsugning.
• Avlägsna sprängskyddet från vinkelslipen och
placera maskinen på ett bord med spindeln uppåt.
78
WS51E.PM65
78
17-09-2001, 10:27
SVENSKA
• Avlägsna båda skruvarna (12) från
diamantsprängskyddet och avmontera
frontplattan (13).
• För spindeln genom hålet i den bakre plattan (14)
och drag åt de tre skruvarna (10) med tandade
brickor. Se till att öppningarna (15) i den bakre
plattan och i hållarplattan (16) täcker varandra.
• Vrid vinkelslipen i önskad position och drag åt
låsmuttern (11).
• Anbringa en lämplig kapskiva (se nedan).
• Montera frontplattan (13). Se till att
utsugningsöppningen monteras på rätt sätt i
öppningen mellan frontplattan och den bakre
plattan. Haka nocken (18) i grundplattan för att
kontrollera att fjädern rör sig obehindrat.
• Sätt tillbaka skruvarna (12).
• För att avlägsna diamantsprängskyddet utför
handlingarna i omvänd ordning.
Montering och borttagande av en slip- eller
kapskiva (fig. D)
• Placera maskinen på ett bord med
sprängskyddet uppåt.
• Anbringa distansringen (20) på rätt sätt på
spindeln (5).
• Placera slip- eller kapskivan på distansringen.
• Skruva den gängade flänsen (21) på spindeln (5).
• Tryck in spindellåset (4) och vrid slip- eller
kapskivan tills den spärras.
• Drag åt den gängade flänsen (21) med den
medföljande nyckeln.
• Släpp spindellåset.
• För att avlägsna slip- eller kapskivan lossa
flänsen (21) med tvåstiftnyckeln.
Montering av en koppstålsborste
• Skruva borsten direkt på spindeln utan att
använda distansringen eller den gängade flänsen.
Montering av sidohandtaget (fig. E)
• För sliparbeten, skruva fast sidohandtaget (6)
stadigt i ett av hålen (8) på ömse sidor av
växelhuset.
• För kaparbeten, skruva fast sidohandtaget (6)
stadigt i det övre hålet (7).
• Montera bygelhandtaget (22) med hjälp av de två
skruvarna (23).
• Anbringa den ena skruven i det övre hålet (7) och
den andra i ett av sidohålen (8).
Bruksanvisning
• Följ alltid säkerhetsföreskrifterna och
tillhörande bestämmelser.
• Se till att alla material som skall slipas
eller kapas sitter stadigt fast.
• Tryck endast lätt på maskinen. Tryck
aldrig i sidled mot slip- eller kapskivan.
• Undvik överbelastning. Om maskinen blir
för varm, låt den gå utan belastning en
stund.
Innan Du börjar:
• Montera rätt sprängskydd och skiva. Använd
aldrig utslitna skivor.
• Se till att distansringen och den gängade flänsen
är ordentligt monterade.
• Se till att skivan roterar i samma riktning som
pilarna på maskinen och tillbehöret.
Koppling TILL och FRÅN (fig. A)
Strömbrytaren har antingen spärr för oavsiklig start
eller ett låsknapp för oavbruten gång.
(Endast England & Frankrike) Strömbrytare med spärr
• För att frikoppla strömbrytaren, skjut reglaget (2)
mot dig.
• För att starta maskinen, tryck på strömbrytaren (1).
• För att stänga av maskinen, släpp strömbrytaren.
Strömbrytare med lås
• För att starta maskinen, tryck på strömbrytaren (1).
Maskinen går nu oavbrutet.
• För att stänga av maskinen, ge ett kort tryck på
reglaget (2a) och släpp strömbrytaren.
Koppla aldrig TILL eller FRÅN maskinen
när den är belastad.
DT53EK - Montering av bygelhandtaget (fig. F)
• Avlägsna sidohandtaget.
79
WS51E.PM65
79
17-09-2001, 10:27
SVENSKA
DT53EK - Användning av diamantsprängskyddet
(fig. C)
Diamantsprängskyddet är avsett för kaparbeten i
betong eller tegelmurar, när Du behöver ställa in ett
visst djup eller vill kunna suga upp slipdammet.
• Montera diamantsprängskyddet enligt
ovanstående beskrivning.
• Koppla en dammsugare till utgången (17).
• Ställ in skärdjupet med hjälp av knappen i
frontplattan (13).
Följ de säkerhetsföreskrifter som gäller
vid bruk av diamantslipskivor.
Använd en lämplig diamantslipskiva
(kolla fabrikantens uppgifter). Slipskivans
maximala rotationshastighet får inte
överskrida verktygets. Använd aldrig
slipskivor med en diameter som
överskrider 230mm.
Brandfara! Använd aldrig en
dammsugare när Du skär metall!
Se till att du använder en dammsugare
som är lämpad för materialet som ska
slipas och att diamantsprängskyddet kan
anslutas.
Rengöring
Håll ventilationsöppningen ren och rengör
regelbundet elverktyget med en mjuk trasa.
Förbrukade maskiner och miljön
När Din produkt är utsliten, skydda naturen genom
att inte slänga den tillsammans med vanligt avfall.
Lämna den till de uppsamlingsställen som finns i Din
kommun eller till en Elu serviceverkstad.
Elu service
Skulle fel uppstå på maskinen, lämna då alltid in den
till en auktoriserad serviceverkstad. (Se aktuell
prislista/katalog för vidare information eller kontakta
Elu.)
På grund av forskning och utveckling kan
ovanstående specifikationer ändras vilket inte
meddelas separat.
DT53EK - Användning av bygelhandtaget (fig. F)
Bygelhandtaget är bekvämare att använda och gör
maskinen mycket lätt att handskas med.
• Montera bygelhandtaget enligt ovanstående
beskrivning.
Kontakta Din återförsäljare för vidare information om
lämpliga tillbehör.
Skötsel
Ditt Elu elverktyg har tillverkats för att, med så lite
underhåll som möjligt, kunna användas länge.
Varaktig och tillfredsställande användning erhålles
endast genom noggrann skötsel och regelbunden
rengöring.
Smörjning
Ditt elverktyg behöver ingen smörjning.
80
WS51E.PM65
80
17-09-2001, 10:27
SVENSKA
GARANTI
• 30 DAGARS NÖJD-KUND-GARANTI •
Om du inte är fullständigt nöjd med din Eluprodukts prestanda behöver du endast returnera
den inom 30 dagar, komplett som vid köpet,
till ditt inköpsställe eller en Elu-auktoriserad
serviceverkstad för fullständig återbetalning eller
utbyte. Inköpsdatum måste påvisas.
• ETT ÅRS GARANTI •
Om din Elu-produkt inom 12 månader efter
inköpsdatum visar defekter på grund av brister i
material eller vid produktionen, garanterar vi att
kostnadsfritt ersätta alla defekta delar eller, på
vårt eget initiativ, att gratis ersätta produkten på
villkor att:
• Produkten inte har missbrukats.
• Eventuella reparationer har utförts av
auktoriserad verkstad/personal.
• Inköpsdatum kan påvisas.
För adressen till närmaste Elu-auktoriserade
serviceverkstad, se aktuell katalog för vidare
information eller kontakta Elu.
81
WS51E.PM65
81
17-09-2001, 10:27
∂§§∏¡π∫∞
°ø¡π∞∫√™ ∆ƒ√Ã√™ WS50/WS51E/WS52E/
WS53/WS53E/WS54E/WS55E/WS56E/WS61/DT53EK
£ÂÚÌ¿ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ·!
¢È·Ï¤Í·Ù ¤Ó· ·fi Ù· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Ù˘ Elu.
∏ Ôχ¯ÚÔÓË ÂÌÂÈÚ›· Ù˘ Elu, Ë Û˘Ó¯‹˜ ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ Î·È Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ηÈÓÔÙÔÌÈÒÓ
ÙËÓ Î·ıÈÛÙÔ‡Ó ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ Èfi ·ÍÈfiÈÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ.
∆¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο
∆¿ÛË
V
πÛ¯‡˜ ÂÈÛfi‰Ô˘
W
∆·¯‡ÙËÙ· ¿Ó¢
ÊÔÚÙ›Ô˘
min-1
¢È¿ÌÂÙÚÔ˜ ÙÚÔ¯Ô‡ mm
∞ÍÔÓ›ÛÎÔ˜
µ¿ÚÔ˜
kg
WS50
230
1.800
WS51E WS52E WS53
230
230
230
2.000 2.400 2.000
WS53E WS54E WS55E WS56E WS61
230
230
230
230
230
2.000 2.400 2.200 2.200 2.200
DT53EK
230
2.000
6.300
230
M14
4,8
8.000
180
M14
4,8
6.300
230
M14
4,8
4.700
230
M14
4,8
8.000
180
M14
4,8
6.300
230
M14
4,8
6.300
230
M14
4,8
8.000
180
M14
4,8
6.300
230
M14
4,8
∞ÛÊ¿ÏÂȘ:
ªË¯·Ó‹Ì·Ù· 230 V
6.300
230
M14
4,8
10 A
™ÙȘ ·ÚÔ‡Û˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ù·
·ÎfiÏÔ˘ı· ۇ̂ÔÏ·:
™˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ‹
ı·Ó¿ÙÔ˘ ‹ ‚Ï¿‚˘ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ ÛÂ
ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ÙËÚËıÔ‡Ó ÔÈ
Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜.
¢‹ÏˆÛË Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘ E∫
WS51E/WS52E/WS53E/WS54E/WS55E/WS56E/
DT53E
∏ Elu ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ·˘Ù¿ Ù· ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›·
ۯ‰ȿÛÙËÎ·Ó Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ √‰ËÁ›Â˜: 98/37/EOK,
89/336/EOK, 73/23/EOK, EN 50144, EN 55014-2,
EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
™˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ ËÏÂÎÙÚÈ΋ Ù¿ÛË.
WS50/WS53/WS61
∏ Elu ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ·˘Ù¿ Ù· ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›·
ۯ‰ȿÛÙËÎ·Ó Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ √‰ËÁ›Â˜: 98/37/EOK,
89/336/EOK, 73/23/EOK, EN 50144, EN 55014-2,
EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-11.
∫›Ó‰˘ÓÔ˜ ˘ÚηÁÈ¿˜.
°È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ·Ú·Î·ÏÒ
·¢ı˘Óı›Ù ÛÙËÓ Elu ÛÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ‰È‡ı˘ÓÛË
‹ ·Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÂÁ¯ÂÈÚȉ›Ô˘.
82
WS51E.PM65
82
17-09-2001, 10:27
∂§§∏¡π∫∞
∞ÓÒÙ·ÙÔ fiÚÈÔ Ë¯ËÙÈ΋˜ ›ÂÛ˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ
√‰ËÁ›Â˜ 86/188/EOK & 98/37/EOK, ̤ÙÚËÛË Î·Ù¿
EN 50144:
LpA (˯ËÙÈ΋ ›ÂÛË)
dB(A)*
LWA (·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË) dB(A)
WS50
WS51E
WS53
WS53E
WS52E
WS54E
WS55E
WS56E
WS61
DT53EK
94,2
94,2
94,2
86,2
86,2
86,2
* ÛÙÔ ·˘Ù› ÙÔ˘ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹
§¿‚ÂÙ ٷ ÂӉ‰ÂÈÁ̤ӷ ̤ÙÚ·
ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÛÂ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ë
·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ›ÂÛË ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù· 85 dB(A).
√ ÛÙ·ıÌÈṲ̂ÓÔ˜ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi˜ ̤ÛÔ˜ fiÚÔ˜
ÂÈÙ¿¯˘ÓÛ˘ ηٿ EN 50144:
WS50
WS51E
WS53
WS53E
WS52E
WS54E
WS55E
WS56E
WS61
DT53EK
2,94 m/s2 2,94 m/s2 2,94 m/s2
¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ÚÔ˚fiÓÙˆÓ
Horst Großmann
Elu International, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, °ÂÚÌ·ÓÈ·
√‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜
√Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Ú¤ÂÈ Ó·
Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ¿ÓÙÔÙ ˘fi„Ë ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜
·ÛÊ·Ï›·˜ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÛÙË ¯ÒÚ· Û·˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘
Ó· ·ÔÊ¢¯ı› Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ˘ÚηÁÈ¿˜,
ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·˜ Î·È ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡. ¶ÚÈÓ
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‰È·‚¿ÛÙ ÚÔÛÂÎÙÈο
ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ Ô‰ËÁ›Â˜ Î·È Ê˘Ï¿Í٠٘ ηϿ.
1 ¢È·ÙËÚ›Ù ηı·Úfi ÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜
∞ηٿÛÙ·ÙÔÈ ¯ÒÚÔÈ Î·È ¿ÁÎÔÈ ÂÁ΢ÌÔÓÔ‡Ó
ΛӉ˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
2 §¿‚ÂÙ ˘‘ fi„Ë ÙȘ ÂȉڿÛÂȘ ÙÔ˘
ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜
ªËÓ ÂÎı¤ÙÂÙ ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Û ˘ÁÚ·Û›·.
ºÚÔÓÙ›ÛÙ ÁÈ· ÙÔÓ Î·Ïfi ʈÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘
ÂÚÁ·Û›·˜ Û·˜. ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ËÏÂÎÙÚÈο
ÂÚÁ·Ï›· ÎÔÓÙ¿ Û ‡ÊÏÂÎÙ· ˘ÁÚ¿ Î·È ·¤ÚÈ·.
3 ¶ÚÔÛٷ٢ı›Ù ·fi ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·
∞ÔʇÁÂÙ ÙËÓ Â·Ê‹ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÌÂ
ÁÂȈ̤Ó˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ (.¯. ۈϋÓ˜,
ÛÒÌ·Ù· ıÂÚÌ¿ÓÛˆ˜, ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ ÎÔ˘˙›Ó˜,
„˘Á›· ÎÏ.).
™Â Û˘Óı‹Î˜, ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹Û˘
(.¯. Û ‡„ËÏ‹ ˘ÁÚ·Û›·, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·
ÌÂÙ·ÏÏÈ΋˜ ÛÎfiÓ˘ ÎÏ.) ÌÔÚ› Ó· ·˘ÍËı› Ë
ËÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ì ÙËÓ ·ÚÂÌ‚ÔÏ‹ ÂÓfi˜
·ÔÛ˘Ó‰ÂÙÈÎÔ‡ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ‹ ‹ ÂÓfi˜
‰È·ÎfiÙË ÚÔÛÙ·Û›·˜ ·fi Ï¿ıÔ˜ ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔ
Ú‡̷ (FI).
4 ∫ڷٿ٠ٷ ·È‰È¿ Û ·fiÛÙ·ÛË
ªËÓ ·Ê‹ÓÂÙ ¿ÏÏ· ÚfiÛˆ· Ó· ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‹ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘.
∏ ÂÈÙ‹ÚËÛË ··ÈÙÂ›Ù·È ÁÈ· ·È‰È¿ ËÏÈΛ·˜ οو
ÙˆÓ 16 ÂÙÒÓ.
5 ∫·ÏÒ‰ÈÔ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘ ÁÈ· ¯Ú‹ÛË ÛÂ
Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜
ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜
¯ÒÚÔ˘˜ ÌfiÓÔ Ì ηÏ҉ȷ Ô˘ Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏ·
ÁÈ· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi Î·È Ê¤ÚÔ˘Ó Û¯ÂÙÈ΋
Û‹Ì·ÓÛË.
6 º˘Ï¿ÁÂÙ ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ Û ·ÛʷϤ˜ ̤ÚÔ˜
∏ÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Ô˘ ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È
Ú¤ÂÈ Ó· Ê˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·È Û ÛÙÂÁÓÔ‡˜,
ÎÏÂÈÛÙÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜, Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ·È‰È¿.
7 ºÔÚ¿Ù ٷ ηٿÏÏËÏ· ÚÔ‡¯· ÂÚÁ·Û›·˜
ªË ÊÔÚ¿Ù ʷډȿ ÚÔ‡¯· ‹ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·.
À¿Ú¯ÂÈ Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· È·ÛÙÔ‡Ó ÛÂ
ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· ̤ÚË Ì˯·ÓÒÓ.
83
WS51E.PM65
83
17-09-2001, 10:27
∂§§∏¡π∫∞
°È· ˘·›ıÚȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ Û˘ÓÈÛÙÒÓÙ·È
Ï·ÛÙȯ¤ÓÈ· Á¿ÓÙÈ· Î·È ˘Ô‰‹Ì·Ù· Ô˘ ‰Â
ÁÏÈÛÙÚÔ‡Ó. E¿Ó ¤¯ÂÙ ̷ÎÚÈ¿ Ì·ÏÏÈ¿ ÊÔÚ¿ÙÂ
ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ‰È¯Ù¿ÎÈ.
8 ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÚÔÛٷ٢ÙÈο Á˘·ÏÈ¿
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ, Â›Û˘, ·Ó·Ó¢ÛÙÈΤ˜
Ì¿ÛΘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘
ÚÔÍÂÓÔ‡Ó ÛÎfiÓË ‹ ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓ· ۈ̷ٛ‰È·.
9 §·Ì‚¿ÓÂÙ ˘‘ fi„Ë Ù· ·ÓÒٷٷ fiÚÈ· ıÔÚ‡‚Ô˘
§¿‚ÂÙ ηٿÏÏËÏ· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›·
Ù˘ ·ÎÔ‹˜ Û·˜ Â¿Ó Ô ÚÔηÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ ıfiÚ˘‚Ô˜
˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù· 85 dB(A).
10 ™ÙËÚ›ÍÙ Ì ·ÛÊ·Ï‹ ÙÚfiÔ ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ
ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÁ¿˙ÂÛÙÂ
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ›ÛÙ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú˜ ‹ ̤ÁÁÂÓË ÁÈ· ÙÔ
ÛÎÔfi ·˘Ùfi. ∏ ̤ıÔ‰Ô˜ ·˘Ù‹ ›ӷÈ
·ÛʷϤÛÙÂÚË Î·È ÂÏ¢ıÂÚÒÓÂÈ Î·È Ù· ‰˘fi Û·˜
¯¤ÚÈ· ÁÈ· ÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
11 ªË Û·‚ÂÙ ¿Ú· Ôχ
ºÚÔÓÙ›ÛÙ ¿ÓÙÔÙ ӷ ¤¯ÂÙ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË
ÛÙ¿ÛË Î·È Ó· ‰È·ÙËÚ›Ù ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›· Û·˜.
12 ∞ÔʇÁÂÙ ·ÓÂÈı‡ÌËÙË ÂÎΛÓËÛË ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ
ªËÓ Îڷٿ٠̠ÙÔ ‰¿ÎÙ˘ÏÔ ÛÙÔ ‰È·ÎfiÙË
ÂÚÁ·Ï›· Ô˘ Â›Ó·È ÛÙËÓ Ú›˙·. √Ù·Ó ‚¿˙ÂÙÂ
ÙËÓ Ú›˙·, ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ô ‰È·ÎfiÙ˘ ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ Â›Ó·È ÎÏÂÈÛÙfi˜.
13 ¡· ›ÛÙ ¿ÓÙ· ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ›
¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Û·˜.
EÓÂÚÁ›Ù ÏÔÁÈο. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô fiÙ·Ó Â›ÛÙ ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓÔ˜.
14 µÁ¿˙ÂÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ·fi ÙËÓ Ú›˙·
√Ù·Ó ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Î·È ÛÙËÓ
ÂÚ›ÙˆÛË Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜ ‹ ·ÏÏ·Á‹˜
ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ, ‚Á¿ÏÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ·fi ÙËÓ Ú›˙·
Î·È ÂÚÈ̤ÓÂÙ ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ·ÎÈÓËÙÔÔÈËı› ÙÂÏ›ˆ˜.
15 ∞ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ ·fi ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Ù· ÎÏÂȉȿ
Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛ‹ ÙÔ˘
¶ÚÈÓ ‚¿ÏÂÙ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô,
‚‚·Èˆı›Ù ¿ÓÙ· fiÙÈ ¤¯ÂÙ ‚Á¿ÏÂÈ ·fi ·˘Ùfi
Ù· ÎÏÂȉȿ ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛ‹ ÙÔ˘.
16 ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÛˆÛÙfi ÂÚÁ·Ï›Ô
∏ ÂӉ‰ÂÈÁ̤ÓË ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÂ
·˘Ù¤˜ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜.
ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÂÚÁ·Ï›· ¯·ÌËÏ‹˜ ÈÛ¯‡Ô˜ ‹
ÚÔÛı‹Î˜ ÁÈ· ‚·ÚȤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜. ∆Ô ÂÚÁ·Ï›Ô
Û·˜ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÂÈÙ˘¯¤ÛÙÂÚ· ηÈ
·ÛʷϤÛÙÂÚ· Â¿Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Û‡Ìʈӷ ÌÂ
Ù˘ ÚԉȷÁڷʤ˜ ÙÔ˘.
¶ÚÔÛÔ¯‹! ∆fiÛÔ Ë ¯Ú‹ÛË ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ ‹
ÚÔÛıËÎÒÓ fiÛÔ Î·È Ë Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË
ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ Û˘ÓÈÛÙÒÓÙ·È ÛÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜
·˘Ù¤˜ ÂÁ΢ÌÔÓ› ΛӉ˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
17 ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ηÏ҉ȷ ÁÈ· ÂÚÁ·Û›Â˜ ÁÈ·
ÙȘ Ôԛ˜ ‰ÂÓ ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·È
ªËÓ Îڷٿ٠ÔÙ¤ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙÔ
ηÏÒ‰Èfi ÙÔ˘ Î·È ÌËÓ ÙÚ·‚¿Ù ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÁÈ·
Ó· ‚Á¿ÏÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙËÓ Ú›˙·.
¶ÚÔÛٷهÛÙ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ·fi ıÂÚÌfiÙËÙ·,
Ï¿‰È Î·È ·È¯ÌËÚ¤˜ ÁˆÓ›Â˜.
18 ™˘ÓÙËÚ›Ù ÂÈÌÂÏÒ˜ Ù· ÂÚÁ·Ï›· Û·˜
¢È·ÙËÚ›Ù ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ ÎÔÊÙÂÚ¿ ηÈ
ηı·Ú¿ ÒÛÙ ӷ ›ÛÙ Û ı¤ÛË Ó· ÂÚÁ¿˙ÂÛÙÂ
ηχÙÂÚ· Î·È ·ÛʷϤÛÙÂÚ·. ∞ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÙȘ
Ô‰ËÁ›Â˜ Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜ Î·È ÙȘ ˘ԉ›ÍÂȘ ÁÈ·
ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ. EϤÁ¯ÂÙ ٷÎÙÈο
ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Î·È, Û ÂÚ›ÙˆÛË ‚Ï¿‚˘, ‰ÒÛÙÂ
ÙÔ ÁÈ· ÂÈÛ΢‹ Û ÛÙ·ıÌfi Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜ Ô˘
Â›Ó·È ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ Elu.
EϤÁ¯ÂÙ ÂÚÈÔ‰Èο Ù· ηÏ҉ȷ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘
Î·È ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÙ ٷ Û ÂÚ›ÙˆÛË ‚Ï¿‚˘.
¢È·ÙËÚ›Ù ÙÔ˘˜ ‰È·ÎfiÙ˜ ¯Ú‹Ûˆ˜ ÛÙÂÁÓÔ‡˜
Î·È ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ ÌËÓ Â›Ó·È ÏÂڈ̤ÓÔÈ ·fi
Ï¿‰È Î·È ÁÚ¿ÛÔ.
19 EϤÁ¯ÂÙÂ Â¿Ó ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ¤¯ÂÈ ‚Ï¿‚˜
¶ÚÈÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, ÂϤÁÍÙÂ
ÙÔ ÚÔÛÂÎÙÈο ÁÈ· ÂӉ¯fiÌÂÓ˜ ‚Ï¿‚˜ ÁÈ· Ó·
‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ fiˆ˜ Ú¤ÂÈ.
EϤÁÍÙÂ Â¿Ó Ù· ÎÈÓËÙ¿ ̤ÚË Â›Ó·È ÛˆÛÙ¿
Û˘Ó‰Â‰Â̤ӷ Î·È Â˘ı˘ÁÚ·ÌÌÈṲ̂ӷ, Â¿Ó ‰ÂÓ
¤¯Ô˘Ó Û¿ÛÂÈ ÎÔÌÌ¿ÙÈ·, Â¿Ó Â›Ó·È ÛˆÛÙ¿
Û˘Ó·ÚÌÔÏÔÁË̤ӷ Î·È Â¿Ó ÏËÚÔ‡ÓÙ·È fiϘ ÔÈ
Û˘Óı‹Î˜ ÁÈ· ÙË ÛˆÛÙ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ. ¶ÚÔÛٷ٢ÙÈο ηχ̷ٷ ‹ ¿ÏÏ·
ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¯·Ï¿ÛÂÈ Ú¤ÂÈ Ó·
ÂÈÛ΢¿˙ÔÓÙ·È ‹ Ó· ·ÓÙÈηı›ÛÙ·ÓÙ·È Û‡Ìʈӷ
Ì ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Â¿Ó Ô ‰È·ÎfiÙ˘ Â›Ó·È ¯·Ï·Ṳ̂ÓÔ˜
Î·È ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘ ·fi
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ÛÙ·ıÌfi Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜.
20 EÈÛ΢¿˙ÂÙ ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ ÛÂ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ÛÙ·ıÌfi Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ÏËÚÔ› ÙÔ˘˜
ÈÛ¯‡ÔÓÙ˜ ηÓfiÓ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜. °È· ÙËÓ
·ÔÊ˘Á‹ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ ÁÈ· ÙÔ ¯Ú‹ÛÙË, Ù˘¯fiÓ
ÂÈÛ΢¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È
·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·fi ÂȉÈÎfi Ù¯ÓÈÎfi.
84
WS51E.PM65
84
17-09-2001, 10:27
∂§§∏¡π∫∞
¶ÚfiÛıÂÙÔÈ Î·ÓfiÓ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÁÈ· ÙÚÔ¯Ô‡˜
• √ ÙÚÔ¯fi˜ Û·˜ ¤¯ÂÈ Û¯Â‰ÈÛÙ› ÁÈ· ÙÚfi¯ÈÛÌ· ηÈ
Ï›·ÓÛË ÙÔȯÔÔÈ›·˜ Î·È ¯¿Ï˘‚·.
ªËÓ Îfi‚ÂÙ ‹ ÙÚÔ¯›˙ÂÙ ÂÏ·ÊÚ¿
̤ٷÏÏ· Ì ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÛÂ
Ì·ÁÓ‹ÛÈÔ ¿Óˆ ·fi 80% ÂÂȉ‹ ·˘Ùfi˜
Ô Ù‡Ô˜ ÌÂÙ¿ÏÏÔ˘ Â›Ó·È Â‡ÊÏÂÎÙÔ˜.
• ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ηӤӷ ¿ÏÏÔ ·ÍÂÛÔ˘¿Ú
ÂÎÙfi˜ ·fi ÁˆÓÈ·ÎÔ‡˜ ‰›ÛÎÔ˘˜ Î·È ‰›ÛÎÔ˘˜
ÎÔ‹˜ ÂÓÈÛ¯˘Ì¤ÓÔ˘˜ Ì ›Ó˜.
• ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ˘˜ ÁˆÓÈ·ÎÔ‡˜ ÙÚÔ¯Ô‡˜ ηÈ
ÙÔ˘˜ ÙÚÔ¯Ô‡˜ ÎÔ‹˜ Ô˘ Û˘ÓÈÛÙÒÓÙ·È ·fi ÙÔÓ
ηٷÛ΢·ÛÙ‹.
• ∏ Ù·¯‡ÙËÙ· ¯ˆÚ›˜ ÊÔÚÙ›Ô ÙÔ˘ ÁˆÓÈ·ÎÔ‡
ÙÚÔ¯Ô‡ ‹ ÙÔ˘ ÙÚÔ¯Ô‡ ÎÔ‹˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ
ÍÂÂÚÓ¿ ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙËÓ
ÈӷΛ‰· ÌËÙÚÒÔ˘ (ʇÏÏÔ Ô‰ËÁÈÒÓ).
• ªËÓ Îfi‚ÂÙ ‰ÔÎÈÌ·ÛÙÈο ÎÔÌ¿ÙÈ· Ô˘ ··ÈÙÔ‡Ó
¤Ó· ̤ÁÈÛÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÎÔ‹˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·fi
ÂΛÓÔ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ ÎÔ‹˜.
EÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ Û˘Û΢·Û›·˜
™ÙË Û˘Û΢·Û›· ˘¿Ú¯Ô˘Ó:
1 °ˆÓÈ·ÎÔ ÙÚÔ¯fi
1 ¶ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·
1 ¶ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· ·‰¿Ì·ÓÙÔ˜ Ì ¤ÍÔ‰Ô
ÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÛÎfiÓ˘ (DT53EK ÌfiÓÔ)
1 ™ÙÚfiÁÁ˘ÏË ¯ÂÈÚÔÏ·‚‹ (DT53EK ÌfiÓÔ)
1 ¶Ï¢ÚÈ΋ ¯ÂÈÚÔÏ·‚‹
1 ∫ÏÂȉ› Ì ‰‡Ô ›ÚÔ˘˜
1 ªÂÙ·ÏÏÈ΋ £‹ÎË (Ù‡· K ÌfiÓ·)
1 º˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ
1 ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ
• EϤÁÍÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, Ù· ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο Î·È Ù·
ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ‚Ï¿‚˜ Ô˘ ›Ûˆ˜ ¤¯Ô˘Ó
ÚÔÎÏËı› ηٿ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿.
• ∞ÊÈÂÚÒÛÙ ϛÁÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· ‰È·‚¿ÛÂÙÂ Î·È Ó·
ηٷÓÔ‹ÛÂÙ fiÏÔ ÙÔ Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ ÚÈÓ
Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
3
4
5
6
7
8
9
¶ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·˜
∫Ï›ıÚÔ ·ÍÔÓ›ÛÎÔ˘
∞ÍÔÓ›ÛÎÔ˜
¶Ï¢ÚÈ΋ ¯ÂÈÚÔÏ·‚‹
∞Óˆ Ô‹
¶Ï¢ÚÈΤ˜ Ô¤˜
∫·Ï‡ÌÌ·Ù· ·ÓıÚ·ÎÈÎÒÓ „ËÎÙÚÒÓ
WS51E/WS52E/WS53E/WS54E/WS55E/
WS56E/DT53EK - ȉÈfiÙËÙ· ‚·ıÌÈ·›·˜ ÂÎΛÓËÛ˘
∏ ȉÈfiÙËÙ· ‚·ıÌÈ·›·˜ ÂÎΛÓËÛ˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÌÈ·
·ÚÁ‹ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ ÚÔ˜ ·ÔÊ˘Á‹
ÙÚ·ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ηٿ ÙËÓ ÂÎΛÓËÛË.
∞˘Ù‹ Ë È‰ÈfiÙËÙ· Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ¯Ú‹ÛÈÌË Î·Ù¿ ÙËÓ
ÂÚÁ·Û›· Û ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜.
∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÌÔÙ¤Ú Â›Ó·È Û¯Â‰È·Ṳ̂ÓÔ Ó·
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û ̛· Î·È ÌfiÓÔ Ù¿ÛË. EϤÁ¯ÂÙ ¿ÓÙÔÙÂ
·Ó Ë Ù¿ÛË ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û ·˘Ù‹Ó Ô˘
·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙËÓ ϷΤٷ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ʤÚÂÈ ‰ÈÏ‹ ÌfiÓˆÛË
ηٿ EN 50144. ∫·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ‰Â
¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·ÏÒ‰ÈÔ Á›ˆÛ˘.
∞ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ηψ‰›Ô˘ ‹ ÙÔ˘
ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹ÙË
√Ù·Ó ·ÓÙÈηıÈÛٿ٠ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ‹ ÙÔ
ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹ÙË, οÓÙ ÙÔ Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ·. EÓ·˜
ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹Ù˘ Ì Á˘ÌÓ¿ ηÏ҉ȷ Â›Ó·È ÂÈΛӉ˘ÓÔ˜
fiÙ·Ó ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È Û ̛· Ú›˙· Ú‡̷ÙÔ˜.
ÃÚ‹ÛË Î·Ïˆ‰›Ô˘ Â¤ÎÙ·Û˘
E¿Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·ÏÒ‰ÈÔ Â¤ÎÙ·Û˘,
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Â¤ÎÙ·Û˘
ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÚÚÔÊÔ‡ÌÂÓË ËÏÂÎÙÚÈ΋
ÈÛ¯‡ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ (‰Â›Ù ٷ Ù¯ÓÈο
ÛÙÔȯ›·). ∏ ÂÏ¿¯ÈÛÙË ‰È·ÙÔÌ‹ ÙÔ˘ ·ÁˆÁÔ‡ ›ӷÈ
1,5 mm2. √Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ηÚÔ‡ÏÈ Î·Ïˆ‰›Ô˘,
¿ÓÙ· ÍÂÙ˘Ï›ÁÂÙ ÙÂÏ›ˆ˜ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ.
¶ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÙÒÛ˘ Ù¿Û˘
¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ (ÂÈÎ. A)
√ °ˆÓÈ·ÎÔ˜ ∆ÚÔ¯fi˜ Elu ۯ‰ȿÛÙËΠÁÈ·
Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ ÙÚfi¯ÈÛ˘ Î·È ÎÔ‹˜.
1 ¢È·ÎfiÙ˘ ON/OFF
2 ¢È·ÎfiÙ˘ ·Ù‹ÚËÛ˘ (∏.µ. & °·ÏÏ›· ÌfiÓÔ)
2a ¢È·ÎfiÙ˘ ‰È·Ù‹ÚËÛ˘
√È ÌÂÙ·‚·ÙÈΤ˜ ·È¯Ì¤˜ Ú‡̷ÙÔ˜ (˘ÂÚÙ¿ÛÂȘ)
ÚÔηÏÔ‡Ó ÙÒÛÂȘ Ù¿Û˘ ÌÈÎÚ‹˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜.
™Â ‰˘ÛÌÂÓ›˜ Û˘Óı‹Î˜ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ Ú‡̷ÙÔ˜
˘¿Ú¯ÂÈ Ë Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· ÂËÚ·ÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÏÔÈ¤˜
Û˘Û΢¤˜.
85
WS51E.PM65
85
17-09-2001, 10:27
∂§§∏¡π∫∞
∞Ó Ë ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜
Ú‡̷ÙÔ˜ Â›Ó·È ¯·ÌËÏÒÙÂÚË ·fi 0,25 ø, ÙfiÙ Ë
Èı·ÓfiÙËÙ· ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘ ‰È·Ù·Ú¿ÍÂˆÓ Â›Ó·È ÌÈÎÚ‹.
™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË Î·È Ú‡ıÌÈÛË
µÁ¿˙ÂÙ ¿ÓÙÔÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙËÓ
Ú›˙· ÚÈÓ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÙ Û ÂÚÁ·Û›Â˜
Û˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛ˘ Î·È Ú‡ıÌÈÛ˘.
ªÔÓÙ¿ÚÈÛÌ· Î·È ÍÂÌÔÓÙ¿ÚÈÛÌ· ÙÔ˘
ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· (ÂÈÎ. µ)
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔÓ °ˆÓÈ·ÎÔ ∆ÚÔ¯fi Û ¤Ó·
ÙÚ·¤˙È, Ì ÙÔÓ ·ÍÔÓ›ÛÎÔ ÚÔ˜ Ù· Â¿Óˆ.
• EÊ·ÚÌfiÛÙ ÙÔÓ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· ÛÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙȘ ÙÚÂȘ ‚›‰Â˜ (10) ÌÂ
Ô‰ÔÓو٤˜ ÚÔ‰¤ÏϘ.
• ¶ÂÚÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔÓ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· ÛÙËÓ
ηٿÏÏËÏË ı¤ÛË Î·È ÛÊ›ÍÙ ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi
ÂÚÈÎfi¯ÏÈÔ (11).
• °È· Ó· ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÙ ÙÔÓ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·,
ÍÂÛÊ›ÍÙ ÙȘ ÙÚÂȘ ‚›‰Â˜ (10).
DT53EK - ªÔÓÙ¿ÚÈÛÌ· Î·È ÍÂÌÔÓÙ¿ÚÈÛÌ· ÙÔ˘
ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· ·‰¿Ì·ÓÙÔ˜ (ÂÈÎ. C)
∞˘Ùfi˜ Ô Ù‡Ô˜ ·Ú·‰›‰ÂÙ·È Ì ¤Ó·Ó
ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· ·‰¿Ì·ÓÙÔ˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ۯ‰ȿÛÙËÎÂ
ÁÈ· Ú‡ıÌÈÛË ‚¿ıÔ˘˜ Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ÂÍ·ÁˆÁ‹
ÛÎfiÓ˘.
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔÓ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· ·fi ÙÔÓ °ˆÓÈ·ÎÔ
∆ÚÔ¯fi Î·È ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û ¤Ó·
ÙÚ·¤˙È, Ì ÙÔÓ ·ÍÔÓ›ÛÎÔ ÚÔ˜ Ù· Â¿Óˆ.
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙȘ ‰‡Ô ‚›‰Â˜ (12) ·fi ÙÔÓ
ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· ·‰¿Ì·ÓÙÔ˜ ηÈ
·ÔÛ˘Ó·ÚÌÔÏÔÁ‹ÛÙ ÙËÓ ÂÌÚfiÛıÈ· Ͽη (13).
• EÈÛ·Á¿ÁÂÙ ÙÔÓ ·ÍÔÓ›ÛÎÔ ·fi ÙËÓ Ô‹ Ù˘
Ô›ÛıÈ·˜ Ͽη˜ (14) Î·È ÛÊ›ÍÙ ÙȘ ÙÚÂȘ
‚›‰Â˜ (10) Ì ԉÔÓو٤˜ ÚÔ‰¤ÏϘ.
µÂ‚·Èˆı›Ù ˆ˜ Û˘Ì›ÙÔ˘Ó ÔÈ ·‡Ï·Î˜ (15)
Ù˘ Ô›ÛıÈ·˜ Ͽη˜ Î·È Ô ‰›ÛÎÔ˜
Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛ˘ (16).
• ¶ÂÚÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔÓ °ˆÓÈ·ÎÔ ∆ÚÔ¯fi ÛÙËÓ
ηٿÏÏËÏË ı¤ÛË Î·È ÛÊ›ÍÙ ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi
ÂÚÈÎfi¯ÏÈÔ (11) (ÙËÓ ÎψÛÙËÓ Â˙Ô Ì¤ÚÔ˜).
• EÊ·ÚÌfiÛÙ ¤Ó·Ó ηٿÏÏËÏÔ ‰›ÛÎÔ ÎÔ‹˜
(‚Ï. ·Ú·Î¿Ùˆ).
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙËÓ ÂÌÚfiÛıÈ· Ͽη (13).
µÂ‚·Èˆı›Ù ˆ˜ Ë ¤ÍÔ‰Ô˜ ÁÈ· ÂÍ·ÁˆÁ‹ ÛÎfiÓ˘
(17) Â›Ó·È ÛˆÛÙ¿ ÙÔÔıÂÙË̤ÓË ÛÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ·
ÌÂٷ͇ ÂÌÚfiÛıÈ·˜ Î·È Ô›ÛıÈ·˜ Ͽη˜ (14).
™ÙÂÚÂÒÛÙ ÙÔÓ ÎÓÒ‰·Î· ›Ûˆ ·fi ÙÔÓ
·Ó·ÛÙÔϤ· ÙÔ˘ ÁÓÒ̈ӷ ÛÙËÓ Î¿Ùˆ Ͽη
(13) Î·È ‚‚·Èˆı›Ù ˆ˜ ÙÔ ÂÏ·Ù‹ÚÈÔ (19)
ÌÔÚ› Ó· ÎÈÓÂ›Ù·È ÂχıÂÚ·.
• •·Ó·ÂÊ·ÚÌfiÛÙ ÙȘ ‚›‰Â˜ (12).
• °È· Ó· ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÙ ÙÔÓ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·
·‰¿Ì·ÓÙÔ˜, ÂÓÂÚÁ‹ÛÙ ηْ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊË ÔÚ›·.
EÊ·ÚÌÔÁ‹ Î·È ·Ê·›ÚÂÛË ÙÚÔ¯Ô‡ ÙÚÔ¯›ÛÌ·ÙÔ˜ ‹
‰›ÛÎÔ˘ ÎÔ‹˜ (ÂÈÎ. D)
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û ¤Ó· ÙÚ·¤˙È, ÌÂ
ÙÔÓ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· ÚÔ˜ Ù· Â¿Óˆ.
• EÊ·ÚÌfiÛÙ ۈÛÙ¿ ÙÔ ‰È·¯ˆÚÈÛÙ‹ (20) Â¿Óˆ
ÛÙÔÓ ·ÍÔÓ›ÛÎÔ (5).
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔÓ ÙÚÔ¯fi ÙÚÔ¯›ÛÌ·ÙÔ˜ ‹ ÙÔ
‰›ÛÎÔ ÎÔ‹˜ Â¿Óˆ ÛÙÔ ‰È·¯ˆÚÈÛÙ‹.
• µÈ‰ÒÛÙ ÙË ÛÂÈÚˆÙ‹ ÊÏ¿ÓÙ˙· (21) Â¿Óˆ
ÛÙÔÓ ·ÍÔÓ›ÛÎÔ (5).
• ¶È¤ÛÙ ÙÔ ÎÏ›ıÚÔ ÙÔ˘ ·ÍÔÓ›ÛÎÔ˘ (4) ηÈ
ÂÚÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔÓ ÙÚÔ¯fi ÙÚÔ¯›ÛÌ·ÙÔ˜ ‹ ÙÔ ‰›ÛÎÔ
ÎÔ‹˜ ̤¯ÚȘ fiÙÔ˘ ÛÙÂÚˆı› ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘.
• ™Ê›ÍÙ ÙË ÛÂÈÚˆÙ‹ ÊÏ¿ÓÙ˙· (21) Ì ÙÔ ÎÏÂȉ›
Ì ‰‡Ô ›ÚÔ˘˜ Ô˘ Û·˜ ‰fiıËÎÂ.
• EÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙÔ ÎÏ›ıÚÔ ÙÔ˘ ·ÍÔÓ›ÛÎÔ˘.
• °È· Ó· ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÙ ÙÔÓ ÙÚÔ¯fi ÙÚÔ¯›ÛÌ·ÙÔ˜ ‹
ÙÔ ‰›ÛÎÔ ÎÔ‹˜, ÍÂÛÊ›ÍÙ ÙË ÛÂÈÚˆÙ‹
ÊÏ¿ÓÙ˙· (21) Ì ÙÔ ÎÏÂȉ› Ì ‰‡Ô ›ÚÔ˘˜.
EÊ·ÚÌÔÁ‹ Û˘ÚÌ·Ùfi‚Ô˘ÚÙÛ·˜
• µÈ‰ÒÛÙ ÙË Û˘ÚÌ·Ùfi‚Ô˘ÚÙÛ· ·¢ı›·˜
Â¿Óˆ ÛÙÔÓ ·ÍÔÓ›ÛÎÔ ¯ˆÚ›˜ Ó·
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ‰È·¯ˆÚÈÛÙ‹ Î·È ÙË
ÛÂÈÚˆÙ‹ ÊÏ¿ÓÙ˙·.
EÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ Ï¢ÚÈ΋˜ ¯ÂÈÚÔÏ·‚‹˜ (ÂÈÎ. E)
• °È· ÙÚfi¯ÈÛÌ·, ‚ȉÒÛÙ ÛÊȯٿ ÙËÓ Ï¢ÚÈ΋
¯ÂÈÚÔÏ·‚‹ (6) Û ÌÈ· ·fi ÙȘ Ô¤˜ (8) Û ÌÈ·
ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÎÈ‚ˆÙ›Ô˘ Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ.
• °È· ÎÔ‹, ‚ȉÒÛÙ ÛÊȯٿ ÙËÓ Ï¢ÚÈ΋
¯ÂÈÚÔÏ·‚‹ (6) ÛÙËÓ ¿Óˆ Ô‹ (7).
DT53EK - ªÔÓÙ¿ÚÈÛÌ· ÛÙÚfiÁÁ˘Ï˘ ¯ÂÈÚÔÏ·‚‹˜
(ÂÈÎ. F)
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙËÓ Ï¢ÚÈ΋ ¯ÂÈÚÔÏ·‚‹.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙË ÛÙÚfiÁÁ˘ÏË ¯ÂÈÚÔÏ·‚‹ (22)
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙȘ ‰‡Ô ‚›‰Â˜ (23).
• EÊ·ÚÌfiÛÙ ÌÈ· ‚›‰· ÛÙËÓ ¿Óˆ Ô‹ (7) Î·È ÌÈ·
¿ÏÏË Û ÌÈ· ·fi ÙȘ Ï¢ÚÈΤ˜ Ô¤˜ (8).
86
WS51E.PM65
86
17-09-2001, 10:27
∂§§∏¡π∫∞
√‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜
• ∆ËÚ›Ù ¿ÓÙÔÙ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜
·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÈÛ¯‡ÔÓÙ˜
ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜.
• µÂ‚·Èˆı›Ù ˆ˜ fiÏ· Ù· ˘ÏÈο Ô˘ ı·
ÙÚÔ¯ÈÛÙÔ‡Ó ‹ ı· ÎÔÔ‡Ó Â›Ó·È
ÛÙÂÚˆ̤ӷ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜.
• ∞Û΋ÛÙ ÌfiÓÔ ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ›ÂÛË ÛÙÔ
ÂÚÁ·Ï›Ô. ªËÓ ·Û΋ÛÂÙ Ï¢ÚÈ΋
›ÂÛË ÛÙÔÓ ÙÚÔ¯fi ÙÚÔ¯›ÛÌ·ÙÔ˜ ‹ ÛÙÔ
‰›ÛÎÔ ÎÔ‹˜.
• ∞ÔʇÁÂÙ ˘ÂÚÊfiÚÙˆÛË. ∞Ó ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ıÂÚÌ·Óı›, ·Ê‹ÛÙ ÙÔ Ó·
‰Ô˘Ï¤„ÂÈ ÁÈ· Ï›Á· ÏÂÙ¿ ¯ˆÚ›˜
ÊfiÚÙˆÛË.
¶ÚÈÓ ·fi ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·:
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·
Î·È ‰›ÛÎÔ ‹ ÙÚÔ¯fi. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠‰›ÛÎÔ˘˜
‹ ÙÚÔ¯Ô‡˜ ˘ÂÚ‚ÔÏÈο Êı·Ṳ́ÓÔ˘˜.
• µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ô ‰È·¯ˆÚÈÛÙ‹˜ Î·È Ë ÛÂÈÚˆÙ‹
ÊÏ¿ÓÙ˙· ¤¯Ô˘Ó ÙÔÔıÂÙËı› ÛˆÛÙ¿.
• µÂ‚·Èˆı›Ù ˆ˜ Ô ‰›ÛÎÔ˜ ‹ Ô ÙÚÔ¯fi˜
Á˘Ú›˙Ô˘Ó ÛÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÙˆÓ ‚ÂÏÒÓ Ô˘
˘¿Ú¯Ô˘Ó Â¿Óˆ ÛÙÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ· Î·È ÙÔ
ÂÚÁ·Ï›Ô.
‘∞ÓÔÈÁÌ· Î·È ÎÏ›ÛÈÌÔ Ì ‰È·ÎfiÙË (ÂÈÎ. ∞)
TÔ ‰È·ÎfiÙË √¡/√FF η٤¯ÂÈ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË
·Ù‹ÚËÛ˘ ‹ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ‰È·Ù‹ÚËÛ˘ ÁÈ· Û˘Ó¯‹
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ·.
(∏.µ. & °·ÏÏ›· ÌfiÓÔ) ¢È·ÎfiÙË ON/OFF Û‡Ó ‰È·ÎfiÙË ·Ù‹ÚËÛ˘
• °È· Ó· ·Ê‹ÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË √¡/OFF,
ÌÂٷΛÓÂÈÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ·Ù‹ÚËÛ˘ (2) Û¤ ÂÛ‡.
• °È· Ó· ı¤ÛÂÙ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô,
ȤÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ON/OFF (1).
• °È· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, ·Ê‹ÛÙ ÙÔ
‰È·ÎfiÙË ON/OFF.
¢È·ÎfiÙË ON/OFFÛ‡Ó ‰È·ÎfiÙË ‰È·Ù‹ÚËÛ˘
• °È· Û˘Ó¯‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ȤÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË
√¡/√FF (1) .
• °È· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, ȤÛÙÂ
Û‡ÓÙÔÌ· ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ‰È·Ù‹ÚËÛ˘ (2a) ηÈ
·Ê‹ÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ON/OFF.
ªËÓ ·ÓÔ›ÁÂÙ ‹ ÎÏ›ÓÂÙ Ì ÙÔ
‰È·ÎfiÙË ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, fiÙ·Ó Â›Ó·È ÛÂ
ÊfiÚÙˆÛË.
DT53EK - ÃÚ‹ÛË ÙÔ˘ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· ·‰¿Ì·ÓÙÔ˜
(ÂÈÎ. C)
√ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·˜ ·‰¿Ì·ÓÙÔ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ٷÈ
ÁÈ· ÙËÓ ÎÔ‹ ÌÂÙfiÓ ‹ ÙÔ›¯ˆÓ, fiÙ·Ó ··ÈÙ›ٷÈ
·ÎÚÈ‚‹˜ Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ‚¿ıÔ˘˜ ÎÔ‹˜ ‹ ÂÍ·ÁˆÁ‹˜
ÛÎfiÓ˘.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔÓ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· ·‰¿Ì·ÓÙÔ˜
fiˆ˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ·Ú·¿Óˆ.
• ™˘Ó‰¤ÛÙ ¤Ó·Ó ÂÍ·ÁˆÁ¤· ÛÎfiÓ˘ Ì ÙËÓ
¤ÍÔ‰Ô (17).
• ∫·ÓÔÓ›ÛÙ ÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÎÔ‹˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ
ÎÔ˘Ì› Ú‡ıÌÈÛ˘ ÛÙËÓ ÂÌÚfiÛıÈ· Ͽη (13).
∆ËÚ‹ÛÙ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ Ô˘
ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÁÈ· ‰›ÛÎÔ˘˜ ÎÔ‹˜ ÌÂ
‰È·Ì¿ÓÙÈ. ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ηٿÏÏËÏÔ
‰›ÛÎÔ ÎÔ‹˜ Ì ‰È·Ì¿ÓÙÈ (ÂϤÁÍÙ ٷ
ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ηٷÛ΢·ÛÙ‹).
∏ ̤ÁÈÛÙË ÂÈÙÚÂfiÌÂÓË Ù·¯‡ÙËÙ·
ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ ÎÔ‹˜ Ú¤ÂÈ
Ó· ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ < ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ. ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ
‰›ÛÎÔ˘˜ ÎÔ‹˜ Ì ‰È¿ÌÂÙÚÔ
ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙˆÓ 230 mm.
∫›Ó‰˘ÓÔ˜ ˘ÚηÁÈ¿˜! ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ
ÙÔÓ ÂÍ·ÁˆÁ¤· ÛÎfiÓ˘ fiÙ·Ó Îfi‚ÂÙÂ
̤ٷÏÏÔ! µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ô ÂÍ·ÁˆÁ¤·˜
ÛÎfiÓ˘ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠›ӷÈ
ηٿÏÏËÏÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ˘ÏÈÎfi Ô˘ ı¤ÏÂÙ ӷ
Îfi„ÂÙÂ Î·È fiÙÈ Ô Ô‰ËÁfi˜ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ ÌÂ
‰È·Ì¿ÓÙÈ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ó‰Âı›.
DT53EK - ÃÚ‹ÛË Ù˘ ÛÙÚfiÁÁ˘Ï˘ ¯ÂÈÚÔÏ·‚‹˜
(ÂÈÎ. F)
∏ ÛÙÚfiÁÁ˘ÏË ¯ÂÈÚÔÏ·‚‹ ÚÔÛʤÚÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË
¿ÓÂÛË Î·È Î·ıÈÛÙ¿ Ôχ ‡ÎÔÏÔ ÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÌfi ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ Û·˜.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙË ÛÙÚfiÁÁ˘ÏË ¯ÂÈÚÔÏ·‚‹ fiˆ˜
ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ·Ú·¿Óˆ.
™˘Ì‚Ô˘Ï¢ı›Ù ÙÔÓ ÚÔÌËıÂ˘Ù‹ Û·˜ ÁÈ·
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ٷ
ηٿÏÏËÏ· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·.
87
WS51E.PM65
87
17-09-2001, 10:27
∂§§∏¡π∫∞
E°°À∏™∏
™˘ÓÙ‹ÚËÛË
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ Elu ¤¯ÂÈ Û¯Â‰È·ÛÙ›
ÁÈ· Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙË
Û˘ÓÙ‹ÚËÛË. °È· ÙË Û˘Ó¯‹ Î·È ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·Ù¿ÏÏËÏË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË
Î·È Ù·ÎÙÈÎfi ηı¿ÚÈÛÌ·.
§›·ÓÛË
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ‰Â ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È
ÚfiÛıÂÙË Ï›·ÓÛË.
• 30 ∏ªEƒø¡ E°°À∏™∏ π∫∞¡√¶√π∏∆π∫∏™
∞¶√¢√™∏™ •
E¿Ó ‰ÂÓ Â›ÛÙ Ï‹Úˆ˜ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ ·fi ÙËÓ
·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ Û·˜ Elu, ·ÏÒ˜
ÂÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔ ÂÓÙfi˜ 30 ËÌÂÚÒÓ, Ï‹Ú˜
fiˆ˜ ÙÔ ·ÁÔÚ¿Û·ÙÂ, ·fi ÙÔ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ
∫·Ù¿ÛÙËÌ· Elu, ÁÈ· Ï‹ÚË ÂÈÛÙÚÔÊ‹
¯ÚËÌ¿ÙˆÓ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË
·ÁÔÚ¿˜.
• E¡√™ E∆√À™ ¶§∏ƒ∏™ E°°À∏™∏ •
∫·ı¿ÚÈÛÌ·
¢È·ÙËÚ›Ù ÙȘ Ô¤˜ ÂÍ·ÂÚÈÛÌÔ‡ ηı·Ú¤˜ ηÈ
ÛÎÔ˘›˙ÂÙ ٷÎÙÈο ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ì ̷ϷÎfi
‡Ê·ÛÌ·.
¢È¿ıÂÛË ÂÚÁ·Ï›ˆÓ Î·È ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
¶·Ú·‰ÒÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ Û ¤Ó·
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ÛÙ·ıÌfi Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘.
√È Ù¯ÓÈÎÔ› ÙÔ˘ ı· ÌÂÚÈÌÓ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ‰È¿ıÂÛ‹
ÙÔ˘ ηٿ ÙÚfiÔ Ô˘ ‰ÂÓ ‚Ï¿ÙÂÈ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ.
E¿Ó ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Û·˜ Ù˘ Elu ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ
·ÓˆÌ·Ï›· ÔÊÂÈÏfiÌÂÓË Û ÂÏ¿Ùو̷ ÙˆÓ
˘ÏÈÎÒÓ ‹ Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ÂÓÙfi˜ 12 ÌËÓÒÓ ·fi
ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ÂÁÁ˘ÒÌ·ÛÙ ÙË
‰ˆÚÂ¿Ó ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ
ÂÏ·Ùو̷ÙÈÎÒÓ ÌÂÚÒÓ, ‹ ηٿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ì·˜,
ÙË ‰ˆÚÂ¿Ó ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘
ÌÔÓ¿‰·˜ ˘fi ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ:
• ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Î·Î‹ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘
ÚÔ˚fiÓÙÔ˜.
• ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂȯÂÈÚËı› ÂÈÛ΢‹ ·fi ÌË
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ¿ÙÔÌÔ.
• £· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË Ù˘ ËÌÂÚÔÌËÓ›·˜
·ÁÔÚ¿˜.
E͢ËÚ¤ÙËÛË Elu
√Ï· Ù· ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Ù˘ Elu ¤¯Ô˘Ó
ÂÏÂÁ¯ı› ÚÔÛÂÎÙÈο ÚÈÓ ÂÁηٷÏ›„Ô˘Ó ÙÔ
ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘, ·Ú‘ fiÏ· ·˘Ù¿,
ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÂÈÛ΢‹,
·Ú·Î·Ï›Ûı ӷ ÙËÏÂʈӋÛÂÙ ÛÙÔ
ÏËÛȤÛÙÂÚÔ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ Ù˘
ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ì·˜ (‚Ϥ ·Ú·Î¿Ùˆ).
88
WS51E.PM65
88
17-09-2001, 10:27
89
WS51E.PM65
89
17-09-2001, 10:27
90
WS51E.PM65
90
17-09-2001, 10:27
91
WS51E.PM65
91
17-09-2001, 10:27
R
Belgique et Luxembourg Elu
Tel:
België en Luxemburg
Weihoek 1, Nossegem
Fax:
1930 Zaventem-Zuid
Service fax:
Danmark
Elu
Tlf:
Hejrevang 26 B
Fax:
3450 Allerød
Deutschland
Elu International
Tel:
Richard-Klinger-Straße
Fax:
65510 Idstein
Fax:
EÏÏ¿˜
Elu
TËÏ:
§¤ˆÊ ™˘ÁÁÚÔ‡ 154
Fax:
176 71 K·ÏÏÈı¤·
Service:
Aı‹Ó·
España
Elu
Tel:
Ctra de Acceso
Fax:
a Roda de Barà, km 0,7
Fax:
43883 Roda de Barà, Tarragona
France
Elu
Tel:
Le Paisy
Tlx:
BP 21
Fax:
69571 Dardilly Cedex
Helvetia
Elu/Rofo AG
Tel:
Schweiz
Warpel
Fax:
3186 Düdingen
Ireland
Elu Power Tools
Tel:
Rock Hill
Fax:
Blackrock
Service fax:
Co. Dublin
Italia
Elu
Tel:
Viale Elvezia 2
Fax:
20052 Monza (Mi)
Nederland
Elu
Tel:
Florijnstraat 10
Fax:
4879 AH Etten-Leur
Service fax:
Norge
Elu
Tel:
Strømsveien 344
Fax:
1081 Oslo
Österreich
Elu
Tel:
Werkzeugevertriebs GmbH
Tlx:
Erlaaerstraße 165
Fax:
Postfach 320,1231 Wien
Portugal
Elu
Tel:
Rua Egas Moniz 173
Tlx:
Apartado 19, S. João do Estoril Fax:
2768 Estoril, Codex
Suomi
Elu
Puh:
Rälssitie 7 C
Fax:
01510 Vantaa
Frälsevägen 7 C
Tel:
01510 Vanda
Fax:
Sverige
Elu
Tel:
Box 603
Fax:
421 26 Västra Frölunda
Besöksadr. Ekonomivägen 11
United Kingdom
Elu Power Tools
Tel:
210 Bath Road
Fax:
Slough, Berks SL1 3YD
92
WS51E.PM65
92
17-09-2001, 10:27
02 719 07 11
02 721 40 45
02 719 08 10
70 20 15 30
48 14 13 99
06126 211
06126 212 770
06126 212 970
01 924 2870-75
01 924 2869
01 924 2876-7
977 297100
977 297138
977 297140
472 20 39 20
306 224F
472 20 39 00
037 43 40 60
037 43 40 61
01 278 1800
01 278 1811
01 278 1816
039 23 87 1
039 23 87 593
076 508 20 00
076 503 81 84
076 501 70 79
22 90 99 00
22 90 99 01
0222 66116
13228 Black A
0222 6611614
468 7513/7613
16607 Bladec P
466 3841
98 25 45 40
98 25 45 444
98 25 45 40
98 25 45 444
031 68 61 00
031 68 60 08
01753 576 717
01753 521 312
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising