ST72EK | ST72EK JIGSAW instruction manual

ST84EK
ST82K
ST74EK
ST72K
Dansk
1
Deutsch
8
English
16
Español
23
Français
30
Italiano
37
Nederlands
44
Norsk
51
Português
58
Suomi
65
Svenska
72
EÏÏËÓÈη
79
R
Copyright Elu
ST84EK/ST82K
ST74EK/ST72K
A
12
13
9
4 mm
B
C
14
5 mm
6
13
15
8
D
E
16
5
17
18
F
G
ST84EK
H
ST74EK
I
J
K
L
DANSK
STIKSAV ST82K/ST84EK/ST74EK/ST72K
Tillykke!
Indholdsfortegnelse
Du har valgt et Elu Elværktøj. Mange års erfaring,
ihærdig produktudvikling og innovation gør Elu til en
af de mest pålidelige partnere for professionelle
brugere.
Tekniske data
EU-Overensstemmelseserklæring
Sikkerhedsinstruktioner
Kontroller emballagens indhold
Beskrivelse
El-sikkerhed
Anvendelse af forlængerkabel
Samling og justering
Brugervejledning
Vedligeholdelse
Service
da - 1
da - 2
da - 2
da - 3
da - 4
da - 4
da - 4
da - 4
da - 5
da - 6
da - 7
Tekniske data
Spænding
Optagen effekt
Udgangseffekt
Omdrejningstal/min ubelastet
Slaglængde
Savdybde i:
- træ
- aluminium
- stål
- i rustfri stållegering
Geringsvinkelområde
Vægt
V
W
W
mm
mm
mm
mm
mm
(venstre og højre)
kg
Sikringer:
230 V maskiner
ST82K
230
650
410
3.100
26
ST84EK
230
701
445
500-3.100
26
ST74EK
230
701
425
500-3.100
26
ST72K
230
650
410
3.100
26
afhængig
af klinge
20
10
0 - 45°
2,4
afhængig
af klinge
20
10
3
0 - 45°
2,4
afhængig
af klinge
20
10
3
0 - 45°
2,4
afhængig
af klinge
20
10
0 - 45°
2,4
10 A
Følgende piktogrammer anvendes i denne håndbog:
Angiver risiko for personskade, livsfare
eller ødelæggelse af værktøjet, hvis
brugervejledningens instruktioner ikke
følges.
1
Angiver risiko for elektrisk stød.
da - 1
DANSK
EU-Overensstemmelseserklæring
ST82K/ST84EK/ST74EK/ST72K
Elu erklærer at disse værktøjer er konstrueret i
henhold til EU-direktiverne: 98/37/EØF,
89/336/EØF, 73/23/EØF, EN 50144, EN 55014-2,
EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
For yderligere information bedes De venligst
kontakte Elu på nedenstående adresse eller se
bagsiden af brugervejledningen.
Lydniveauet er i overensstemmelse med EUdirektiverne 86/188/EØF & 98/37/EØF, målt i
henhold til EN 50144:
LpA
ST82K
ST84EK
ST74EK
ST72K
(lydniveau)
dB(A)*
93
93
LWA (akustisk styrke)
dB(A)
101
101
* ved operatørens øre
Anvend høreværn, hvis lydniveauet
overstiger 85 dB(A).
Den vægtede geometriske middelværdi af
accelerationsfrekvensen i henhold til EN 50144:
ST82K
ST84EK
ST74EK
ST72K
< 2,5 m/s2
< 2,5 m/s2
< 2,5 m/s2
< 2,5 m/s2
Produktudviklingsdirektør
Horst Großmann
Elu International, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Tyskland
da - 2
Sikkerhedsinstruktioner
Læs brugsanvisningen igennem, inden maskinen
tages i brug. Opbevar brugsanvisningen let
tilgængeligt, så alle, der bruger maskinen,
har adgang til brugsanvisningen.
Foruden nedenstående instruktioner,
bør Arbejdstilsynets regler altid følges.
ADVARSEL!
Når man anvender elværktøj, skal følgende
grundlæggende sikkerhedsinstruktioner altid
følges for at nedsætte risikoen for elektriske
stød, personskader og brand.
1 Brug høreværn
Lydniveauet ved bearbejdning af forskellige
materialer kan variere, af og til overstiger niveauet
85 dB(A). For at beskytte sig selv, skal man altid
anvende høreværn.
2 Hold arbejdsområdet i orden
Uordentlige arbejdsområder og arbejdsbænke
indbyder til skader.
3 Tænk på arbejdsmiljøets indflydelse
Udsæt ikke elværktøj for regn. Anvend ikke
elværktøj på fugtige eller våde pladser. Sørg for
en god belysning over arbejdsområdet.
Anvend ikke elværktøj i nærheden af let
antændelige væsker eller gasser.
4 Beskyt dig mod elektriske stød
Undgå kropskontakt med dele, der har
jordforbindelse (f.eks. rør, radiatorer, komfurer,
køleskabe). Ved ekstreme arbejdsforhold
(f.eks. høj fugtighed, forekomst af metalstøv osv.)
kan den elektriske sikkerhed øges ved at tilkoble
en fejlstrømsafbryder.
5 Hold børnene på afstand
Lad ikke børn komme i berøring med værktøjet
eller forlængerledningen. Det er påkrævet at
holde børn under 16 år under opsyn.
6 Opbevar værktøj sikkert
Når elværktøjet ikke anvendes, skal det
opbevares på et tørt, højt placeret sted, låst inde,
uden for børns rækkevidde.
7 Overbelast ikke elværktøj
Man arbejder bedre og mere sikkert inden for det
anførte effektområde.
8 Brug det rigtige elværktøj
Tving ikke elværktøj til at udføre arbejde, som er
beregnet til kraftigere værktøj.
2
DANSK
Brug ikke værktøj til formål, det ikke er beregnet
til, brug f.eks. ikke en håndrundsav til at save
kviste eller brænde.
9 Klæd dig rigtigt på
Bær ikke løst hængende tøj eller smykker. De kan
sidde fast i bevægelige dele. Gummihandsker og
skridsikre sko anbefales ved udendørs arbejde.
Brug hårnet, hvis du har langt hår.
10 Brug beskyttelsesbriller
Brug beskyttelsesbriller for at forhindre, at du får
støv i øjnene, hvilket kan forårsage skade. Hvis
der opstår meget støv, bruges også støvmaske.
11 Ledningen må ikke mishandles
Bær aldrig værktøjet i ledningen og træk ikke i
ledningen for at tage kontakten ud af stikket.
Udsæt ikke ledningen for varme, olie eller skarpe
kanter.
12 Sæt arbejdsemnet fast
Brug skruetvinger eller skruestik for at spænde
arbejdsemnet fast. Det er sikrere end at bruge
hånden, og du får begge hænder fri til arbejdet.
13 Stræk dig ikke for meget
Sørg for, at du altid har sikkert fodfæste og
balance.
14 Vedligehold værktøjet omhyggeligt
Hold værktøjet skarpt og rent.
Følg instruktionerne med hensyn til pasning og
udskiftning af tilbehør.
Kontroller elværktøjets ledning regelmæssigt og
få den repareret hos et anerkendt
serviceværksted, hvis den er beskadiget.
Kontroller forlængerledninger regelmæssigt og
udskift dem, hvis de er beskadigede.
Hold håndtagene tørre, rene og fri for olie og
fedt.
15 Tag kontakten ud af stikket når elværktøjet
ikke er i brug, inden service og ved
udskiftning af tilbehør
16 Fjern nøglerne
Kontroller at nøgler og justerværktøj er fjernet fra
elværktøjet, inden det startes.
17 Undgå utilsigtet start
Bær ikke tændt elværktøj med fingeren på
afbryderen. Sørg for, at afbryderen er slået fra,
når du sætter kontakten i stikket.
18 Forlængerledninger udendørs
Udendørs må der kun anvendes
forlængerledninger, der er godkendt til udendørs
brug og mærkede til dette.
3
19 Vær opmærksom
Se på det, du gør. Brug din sunde fornuft.
Brug ikke elværktøjet, når du er træt.
20 Kontroller elværktøjet for skader, inden du
tilslutter ledningen til vægstikket
Inden fortsat brug af elværktøjet, skal eventuelle
beskadigede sikringsanordninger og andre
defekte dele kontrolleres nøje for at finde ud af,
om de fortsat kan fungere rigtigt og udføre den
planlagte funktion. Kontroller at de bevægelige
dele fungerer upåklageligt og ikke klemmer,
at ingen dele er gået i stykker, at alle dele er rigtigt
monterede, og at andre forhold, der kan påvirke
driften, er i orden. En sikkerhedsanordning eller en
anden del, som er beskadiget, skal repareres eller
udskiftes af et anerkendt serviceværksted,
hvis intet andet er anført i brugsanvisningen.
Fejlbehæftede afbrydere skal udskiftes hos et
autoriseret serviceværksted. Brug ikke elværktøjet,
hvis afbryderen ikke kan kobles til eller fra.
21 For din personlige sikkerhed
Brug kun tilbehør og dele, der er anbefalet i
brugsanvisningen og katalogerne. Anvendelsen
af andet værktøj eller tilbehør end det,
der anbefales i brugsanvisningen eller
katalogerne kan medføre risiko for personskader.
22 Få dit værktøj repareret hos et autoriseret Elu
Serviceværksted
Dette elværktøj overholder de relevante
sikkerhedsforskrifter. For at undgå fare,
må reparationer af eludstyr kun foretages af
autoriserede elektrikere.
Kontroller emballagens indhold
Emballagen indeholder:
1 Stiksav
3 Klinger
1 Splintbeskyttelse
1 Støvsugeradapter
1 Ridseafskærmning (ST84EK/ST74EK)
2 Umbrakonøgler (ST82K/ST72K)
1 Umbrakonøgle (ST84EK/ST74EK)
1 Kasse
1 Brugervejledning
1 Tegning
• Kontroller, at værktøjet, komponenter eller tilbehør
ikke er blevet beskadiget under transporten.
da - 3
DANSK
• Tag dig tid til at læse og forstå denne
brugervejledning, før du tager værktøjet i brug.
Beskrivelse (fig. A)
Din stiksav er konstrueret til professionel savning af
træ, stål, aluminium, PVC eller keramiske materialer.
1 Afbryder
2 Variabel hastighedskontrol (ST84EK/ST74EK)
3 Låseknap (ST84EK/ST82K)
3 Motorhus (ST74EK/ST72K)
4 Pendulvælger
5 Støvudsugning
6 Savbord
7 Styrerulle
8 Spånudsugningsdæksel
9 Klingeholder
10 Indstillingshåndtag for savsmuldsblæser
11 Håndtag (ST84EK/ST74EK)
El-sikkerhed
Elmotoren er kun beregnet til én spænding.
Kontroller, at strømforsyningen svarer til spændingen
på typeskiltet.
Dit Elu-værktøj er dobbeltisoleret i
henhold til EN 50144; jordledning er
derfor ikke påkrævet.
Udskiftning af kabel eller stik
Ved udskiftning af kablet eller af stikket skal den
bortskaffes på sikker måde. Et stik med blottede
kobberledere er farlig, hvis den sættes i en
strømførende kontakt.
Anvendelse af forlængerkabel
Hvis der skal bruges forlængerkabel, skal der
anvendes et kabel svarende til værktøjets
strømforbrug (se de tekniske specifikationer). Den
mindste lederstørrelse er 1,5 mm2. Ved anvendelse
af en kabeltromle, skal kablet altid vindes helt ud.
Samling og justering
Træk stikket ud af stikkontakten inden
samling og justering.
da - 4
Montering og afmontering af klingen
ST82K/ST72K - (fig. B)
Elu’s konventionelle system sikrer let skift af
savklinge ved hjælp af umbrakonøglen som følger
med værktøjet.
• Bevæg savklingen op eller ned så
klingeholderens (9) klemskrue (12) bliver synlig.
• Når skruen på klingeholderen (9) skal løsnes,
anvendes umbrakonøglen (13) som følger med
værktøjet.
• Anbring eller fjern savklingen ved at føre bagsiden
af klingen ind i sporet på føringsrullen.
ST84EK/ST74EK - (fig. A & C)
Elu’s værktøjsfri værktøjssystem sikrer hurtig og nem
udskiftning af savklinger.
• Træk håndtaget (11) og drej det mod uret.
• Indsæt savklingen i klingeholderen (9) ved at føre
bagsiden af klingen ind i sporet på føringsrullen (7).
• Drej håndtaget (11) med uret til der høres et klik.
• Tryk håndtaget helt ned.
• Savklingen fjernes i omvendt rækkefølge.
Indstilling af geringsvinklen (fig. D)
Det justerbare savbord (6) gør det muligt at lave snit
til højre og til venstre på op til 45°. Indstillingerne 0°
og 45° er indstillet på forhånd.
• Løsn skruen (14) ved hjælp af den medfølgende
umbrakonøgle (13).
• Skyd foden (6) væk fra savklingen.
• Vip foden og indstil den ønskede geringsvinkel
ved hjælp af skalaen.
• Ved mellemindstillinger strammes skruen (14) let
ved hjælp af umbrakonøglen (13).
• Finindstil geringsvinklen og spænd skruen (14).
• For at fastsætte indstillingerne 0° og 45° skydes
foden tilbage til forreste position.
Indstilling af savsmuldsblæseren (fig. A)
Savsmuldsblæseren leder en justerbar luftstrøm
mod savklingen for at holde arbejdsemnet frit for
savspåner under arbejdet.
• Indstil savsmuldsblæseren ved hjælp af armen
(10).
4
DANSK
Den har tre indstillinger:
• Savehastigheden indstilles ved at dreje vælgeren
(2) til ønsket niveau. Jo højere tal, desto højre
savehastighed. Rigtig indstilling afhænger af
tykkelse og type materiale.
Lav
Til arbejde med metaller, når man
anvender kølevæsker og smøremidler og
til brug med støvsuging.
Hvis værktøjet har været anvendt i lang
tid med lav hastighed, skal det køres i
ca. 3 minutter med maksimal hastighed
uden belastning.
Middel
Til arbejde med træ og tilsvarende
materialer ved lav hastighed
Høj
Til arbejde med træ og tilsvarende
materialer ved høj hastighed.
Montering af støvsugeradapter (fig. E)
• Sæt støvsugeradapteren (5) ind i fatningen.
• Stik enden af støvsugerslangen ind i adapteren.
• Monter spånsugerdækslet (8) som vist.
• Når støvsugeradapteren skal fjernes, trykkes
knasten (16) ind og adapteren trækkes ud.
Indstilling af pendulbevægelse (fig. I)
Den regulerbare pendulbevægelse sikrer en optimal
savning i forskellige materialer.
• Skub pendulvælgeren (4) til den ønskede
position. Den bedste indstilling er et
erfaringsspørgsmål. Vælgeren kan betjenes
under arbejdet. Se tabellen nedenfor.
Pos. Træ
Metal
3
Hurtige snit
2
Tykke arbejdsemner 1
Plast
PVC
Fiberglas
Akryl
Finer
Aluminium
Spånplade
Ikke-jernmetaller Tynde arbejdsemner Plademetal
Fine snit
Eventuelt kan man tilkoble en støvsuger, der er
konstrueret i henhold til de gældende direktiver om
støvudslip. Brug ikke en støvsuger uden ordentlig
gnistbeskyttelse ved savning af metal.
0
Montering og afmontering af splintbeskyttelsen
(fig. F)
Splintbeskyttelsen (17) som monteres tæt på
savklingen, forhindrer splinter i arbejdsemnet ved
savning.
• Monter splintbeskyttelsen (17) på bordet som vist.
• Afmonter splintbeskyttelsen i omvendt
rækkefølge.
Montering af parallel afstandsholder (fig. J)
• Monter den parallelle afstandsholder (19) som vist.
Ekstraudstyr
Montering af passer (fig. K)
• Monter passeren (20) som vist.
• Fastgør passeren i centrum af det hul som skal
saves ud.
Brugervejledning
ST84EK/ST74EK - Montering og afmontering af
ridseafskærmning (fig. G)
Ridseafskærmningen (18) forhindrer at (skrøbelige)
arbejdsemner bliver ridset i overfladen.
• Klik afskærmningen på bordet som vist.
ST84EK/ST74EK - Indstilling af elektronisk
savehastighed (fig. H)
Savehastigheden varierer med det tryk, der udøves
på afbryderen (1).
5
• Overhold altid sikkerhedsinstruktionerne
og gældende foreskrifter.
• Sørg for at arbejdsemnet er ordentligt
fastspændt. Fjern søm, skruer og andet,
som kan beskadige klingen.
• Kontroller at der er tilstrækkeligt med plads
under arbejdsemnet til at klingen kan
bevæge sig frit. Sav ikke i materialer, der er
tykkere end den maksimale savdybde.
• Brug kun skarpe savklinger.
da - 5
DANSK
•
•
•
•
Beskadigede eller bøjede klinger skal
omgående udskiftes.
Brug ikke værktøjet til savning af rør.
Brug aldrig værktøjet uden savklinge.
For at opnå optimale resultater skal
værktøjet bevæges jævnt og konstant
over arbejdsemnet. Pres ikke sidelæns
på klingen. Hold skoen plant mod
arbejdsemnet og hold ledningen bagved
værktøjet. Ved savning af kurver, cirkler
og andre runde former skubbes
værktøjet blidt fremad.
Fjern ikke værktøjet fra arbejdsemnet,
før det er standset helt. Klingen kan være
meget varm efter savningen. Rør ikke
ved klingen.
Savning langs en kant (fig. D)
• Fjern det lige/runde savstyr, hvis det er monteret.
• Indstil pendulvælgeren på 0.
• Løsn skruen (14) ved hjælp af umbrakonøglen (13).
• Skyd foden (6) helt tilbage.
• Spænd skruen.
• Start maskinen.
Savning i metal
• Monter en passende savklinge.
• Gør som ovenfor beskrevet.
• Tilpas hastigheden.
• Sæt savsmuldsblæseren i lav stilling.
Brug kølevæske (skæreolie) for at
forhindre at savklingen eller
arbejdsemnet bliver for varmt.
Start og stop (fig. A)
ST84EK/ST82K
• Start: tryk på afbryderen (1). ST84EK’s hastighed
varierer med det tryk, der udøves på afbryderen (1).
• For konstant drift trykkes på låseknappen (3).
• Stop: tryk på afbryderen igen. Afbryd altid
værktøjet, når arbejdet er afsluttet og før
ledningen tages ud.
ST74EK/ST72K
• Start: skub afbryderen (1) fremad.
• Stop: skub afbryderen bagud.Afbryd altid
værktøjet, når arbejdet er afsluttet, og før stikket
trækkes ud.
Savning i træ
• Tegn en streg, hvis det er nødvendigt.
• Start værktøjet.
• Hold værktøjet mod arbejdsemnet og følg stregen.
• Når man skal save parallelt med kanten af
arbejdsemnet, monteres den parallelle
afstandsholder og stiksaven styres langs emnet
som vist i fig. J.
Sådan saves cirkler (fig. K)
• Monter passeren som vist.
Nærmere oplysninger om tilbehør fås hos Deres
forhandler.
Vedligeholdelse
Dit elværktøj er fremstillet til at fungere i meget lang
tid med mindst mulig vedligeholdelse. For at
værktøjet skal kunne fungere tilfredsstillende hele
tiden, er det dog vigtigt, at værktøjet behandles
korrekt og rengøres jævnligt.
Smøring af styrerullen (fig. L)
• Smør styrerullen (7) med jævne mellemrum for at
forhindre blokering.
Rengøring
Hold ventilationshullerne åbne og rengør
maskinhuset jævnligt med en blød klud.
Savning i træ med start i et i forboret hul
• Tegn en streg, hvis det er nødvendigt.
• Bor et hul (ø min. 12 mm) og sæt savklingen i hullet.
• Start værktøjet.
• Følg stregen.
• For at save perfekte runde former, monteres
passeren og den ønskede radius indstilles.
da - 6
6
DANSK
GARANTI
Opslidt værktøj og miljøet
Når din maskine er slidt op, beskyt da naturen ved
ikke at kaste den bort sammen med almindeligt
affald. Aflever den til et opsamlingssted i din
kommune eller til et Elu serviceværksted.
Service
Hvis der opstår fejl i din maskine, skal den altid
indleveres til et autoriseret serviceværksted. (Se
gældende prisliste/katalog for yderligere oplysninger
eller henvend dig til Elu.)
På grund af forskning og udvikling kan ovenstående
specifikationer ændres uden forudgående varsel.
• 30 DAGE TILFREDSKUNDE GARANTI •
Fuld tilfredshed eller pengene tilbage. Hvis du
ikke er helt tilfreds med dit Elu-værktøj, kan du
returnere værktøjet til forhandleren inden 30 dage
efter købet og få dine penge refunderet eller
værktøjet ombyttet. Værktøjet skal indleveres
komplet, og købsnotaen skal forevises.
• ET ÅRS FULD GARANTI •
Hvis et Elu-værktøj bliver defekt på grund af
materiale eller produktfejl inden for de første
12 måneder fra købsdatoen, vil de defekte
komponenter blive udskiftet gratis eller også
udskiftes enheden uden beregning under
følgende forudsætninger:
• At apparatet ikke er anvendt forkert.
• At der ikke er udført uautoriserede
reparationer.
• At dateret købsnota forevises.
Oplysninger om nærmeste Elu-autoriserede
serviceværksted, se aktuelt katalog for videre
information eller kontakt Elu.
7
da - 7
DEUTSCH
STICHSÄGE ST82K/ST84EK/ST74EK/ST72K
Herzlichen Glückwunsch!
Inhaltsverzeichnis
Sie haben sich für ein Elektrowerkzeug von Elu entschieden, das die lange Elu-Tradition fortsetzt, nur
ausgereifte und in zahlreichen Tests bewährte
Qualitätsprodukte für den Fachmann anzubieten.
Lange Jahre der Erfahrung und kontinuierliche Weiterentwicklung machen Elu zu Recht zu einem verläßlichen Partner aller professionellen Anwender.
Technische Daten
EG-Konformitätserklärung
Sicherheitshinweise
Überprüfen der Lieferung
Gerätebeschreibung
Elektrische Sicherheit
Verlängerungskabel
Zusammenbauen und Einstellen
Gebrauchsanweisung
Wartung
Garantie
de - 1
de - 2
de - 2
de - 3
de - 4
de - 4
de - 4
de - 4
de - 6
de - 7
de - 8
Technische Daten
Spannung
Leistungsaufnahme
Ausgangsleistung
Leerlaufhubzahl
Hublänge
Schnittiefe in:
- Holz
- Aluminium
- Stahl
- in rostfreien Stahllegierungen
Gehrungswinkelbereich
Gewicht
(Volt)
(Watt)
(Watt)
(min-1)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(links und rechts)
(kg)
ST82K
230
650
410
3.100
26
ST84EK
230
701
445
500-3.100
26
ST74EK
230
701
425
500-3.100
26
ST72K
230
650
410
3.100
26
blattabhängig
20
10
0 - 45°
2,4
blattabhängig
20
10
3
0 - 45°
2,4
blattabhängig
20
10
3
0 - 45°
2,4
blattabhängig
20
10
0 - 45°
2,4
Mindestabsicherung des Stromkreises:
230-V-Elektrowerkzeuge
10 A
Folgende Symbole werden in dieser Anleitung verwendet:
Achtung: Verletzungsgefahr, Lebensgefahr oder mögliche Beschädigung des
Elektrowerkzeuges infolge der Nichtbeachtung der Anweisungen dieser
Anleitung!
de - 1
elektrische Spannung
8
DEUTSCH
EG-Konformitätserklärung
Sicherheitshinweise
ST82K/ST84EK/ST74EK/ST72K
Elu erklärt hiermit, daß diese Elektrowerkzeuge entsprechend den Richtlinien und Normen 98/37/EWG,
89/336/EWG, 73/23/EWG, EN 50144, EN 55014-2,
EN 55014, EN 61000-3-2 und EN 61000-3-3 konzipiert wurden.
Beim Gebrauch von Elektrowerkzeugen sind
zum Schutz gegen elektrischen Schlag,
Verletzungs- und Feuergefahr die nationalen
Sicherheitsvorschriften zu beachten. Lesen Sie
folgende Sicherheitshinweise, bevor Sie das
Elektrowerkzeug benutzen. Bewahren Sie diese
Sicherheitshinweise gut auf!
Allgemeines
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an
die Adresse weiter unten oder an eine der auf der
Rückseite dieser Anleitung genannten Niederlassungen.
Die Höhe des Schalldrucks entspricht den Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft 86/188/EWG
und 98/37/EWG gemessen nach EN 50144:
LpA
(Schalldruck)
LWA (Schalleistung)
ST82K
ST84EK
ST74EK
ST72K
dB(A)*
93
93
dB(A)
101
101
* Arbeitsplatzbezogener Emissionswert
Tragen Sie bei einem Schalldruck über
85 dB(A) einen Gehörschutz.
Gewichteter Effektivwert der Beschleunigung nach
EN 50144:
ST82K
ST84EK
ST74EK
ST72K
< 2,5 m/s2
< 2,5 m/s2
< 2,5 m/s2
< 2,5 m/s2
Direktor Produktentwicklung
Horst Großmann
Elu International, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Deutschland
9
1 Halten Sie Ihren Arbeitsbereich in Ordnung
Unordnung im Arbeitsbereich führt zu Unfallgefahren.
2 Berücksichtigen Sie Umgebungseinflüsse
Setzen Sie Elektrowerkzeuge keiner Nässe aus.
Sorgen Sie für eine gute Beleuchtung des Arbeitsbereiches. Benutzen Sie Elektrowerkzeuge
nicht in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten
oder Gasen.
3 Schützen Sie sich vor elektrischem Schlag
Vermeiden Sie Körperberührung mit geerdeten
Teilen, z.B. Rohren, Heizkörpern, Herden und
Kühlschränken. Bei extremen Einsatzbedingungen (z.B. hohe Feuchtigkeit, Entwicklung von
Metallstaub usw.) kann die elektrische Sicherheit
durch Vorschalten eines Trenntransformators
oder eines Fehlerstrom-(FI-)Schutzschalters
erhöht werden.
4 Halten Sie Kinder fern!
Sorgen Sie dafür, daß Kinder das Werkzeug oder
Kabel nicht berühren. Jugendliche unter
16 Jahren dürfen das Werkzeug nur unter fachlicher Anleitung benutzen.
5 Verlängerungskabel im Freien
Verwenden Sie bei Arbeiten im Freien nur dafür
zugelassene und entsprechend gekennzeichnete
Verlängerungskabel.
6 Bewahren Sie Ihre Werkzeuge sicher auf
Unbenutzte Werkzeuge sollten in trockenen,
verschlossenen Räumen und für Kinder nicht
erreichbar aufbewahrt werden.
7 Tragen Sie geeignete Arbeitskleidung
Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck.
Sie können von sich bewegenden Teilen erfaßt
werden. Beim Arbeiten im Freien sind Arbeitshandschuhe und rutschfestes Schuhwerk empfehlenswert. Tragen Sie bei langen Haaren ein
Haarnetz.
de - 2
DEUTSCH
8 Benutzen Sie eine Schutzbrille
und verwenden Sie eine Atemmaske bei staubund spanerzeugenden Arbeiten.
9 Beachten Sie den Höchstschalldruck
Tragen Sie bei einem Schalldruck über 85 dB(A)
einen geeigneten Gehörschutz.
10 Sichern Sie das Werkstück
Benutzen Sie Spannvorrichtungen oder einen
Schraubstock, um das Werkstück festzuhalten.
Es ist damit sicherer gehalten und ermöglicht die
Bedienung des Elektrowerkzeuges mit beiden
Händen.
11 Achten Sie auf einen sicheren Stand
Achten Sie auf einen sicheren Stand, um in jeder
Arbeitsposition das Gleichgewicht zu halten.
12 Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Einschalten
Tragen Sie keine an das Stromnetz angeschlossenen Elektrowerkzeuge mit dem Finger am
EIN-/AUS-Schalter.
Vergewissern Sie sich davon, daß der Schalter
beim Anschluß an das Stromnetz ausgeschaltet
ist.
13 Seien Sie stets aufmerksam
Konzentrieren Sie sich auf Ihre Arbeit. Gehen Sie
vernünftig vor. Verwenden Sie das Werkzeug
nicht, wenn Sie müde sind.
14 Ziehen Sie den Netzstecker
Schalten Sie das Gerät ab und warten Sie,
bis das Werkzeug die Ruhestellung erreicht hat,
bevor Sie den Arbeitsplatz verlassen.
Bei Nichtgebrauch, vor der Wartung und beim
Werkzeugwechsel ist der Netzstecker zu ziehen.
15 Lassen Sie keine Werkzeugschlüssel stecken
Überprüfen Sie vor dem Einschalten, ob die
Schlüssel und Einstellwerkzeuge entfernt sind.
16 Benutzen Sie das richtige Werkzeug
Die bestimmungsgemäße Verwendung ist in
dieser Betriebsanleitung beschrieben.
Verwenden Sie keine zu schwachen Werkzeuge
oder Vorsatzgeräte für schwere Arbeiten.
Mit dem richtigen Werkzeug erzielen Sie eine
optimale Qualität und gewährleisten Ihre persönliche Sicherheit.
Warnung! Das Verwenden anderer als der in
dieser Anleitung empfohlenen Vorsatzgeräte und
Zubehörteile oder die Ausführung von Arbeiten
mit diesem Elektrowerkzeug, die nicht der bestimmungsgemäßen Verwendung entsprechen,
kann zu Unfallgefahren führen.
de - 3
17 Behandeln Sie das Kabel sorgfältig
Tragen Sie das Werkzeug nicht am Kabel und
benutzen Sie das Kabel nicht, um den Stecker
aus der Steckdose zu ziehen. Schützen Sie das
Kabel vor Hitze, Öl und scharfen Kanten.
18 Pflegen Sie Ihre Werkzeuge mit Sorgfalt
Halten Sie Ihre Werkzeuge scharf und sauber,
um gut und sicher arbeiten zu können.
Befolgen Sie die Wartungsvorschriften und die
Hinweise für den Werkzeugwechsel. Kontrollieren
Sie regelmäßig den Stecker und das Kabel und
lassen Sie diese bei Beschädigung von einer EluKundendienstwerkstatt erneuern. Kontrollieren
Sie Verlängerungskabel regelmäßig und ersetzen
Sie sie im Falle einer Beschädigung. Halten Sie
alle Schalter trocken, sauber und frei von Öl und
Fett.
19 Kontrollieren Sie Ihr Elektrowerkzeug auf
Beschädigungen
Vor Gebrauch ist das Elektrowerkzeug auf einwandfreie und bestimmungsgemäße Funktion zu
überprüfen. Überprüfen Sie, ob die beweglichen
Teile einwandfrei funktionieren und ob Teile
beschädigt sind. Sämtliche Teile müssen richtig
montiert sein, um den einwandfreien Betrieb des
Elektrowerkzeuges zu gewährleisten.
Beschädigte Teile und Schutzvorrichtungen
müssen vorschriftsgemäß repariert oder ausgewechselt werden. Benutzen Sie das Elektrowerkzeug nicht, wenn der Schalter defekt ist. Beschädigte Schalter müssen durch eine Elu-Kundendienstwerkstatt ersetzt werden.
20 Lassen Sie Reparaturen nur von einer EluKundendienstwerkstatt ausführen
Dieses Elektrowerkzeug entspricht den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen. Reparaturen
dürfen nur von einem anerkannten Fachmann
ausgeführt werden, andernfalls kann Unfallgefahr
für den Betreiber entstehen.
Überprüfen der Lieferung
Die Verpackung enthält:
1 Stichsäge
3 Sägeblätter
1 Splitterschutz
1 Spanabsaugadapter
1 Schutzschuh (ST84EK/ST74EK)
2 Innensechskantschlüssel (ST82K/ST72K)
1 Innensechskantschlüssel (ST84EK/ST74EK)
10
DEUTSCH
1 Transportkoffer
1 Bedienungsanleitung
1 Explosionszeichnung
• Vergewissern Sie sich, daß das Elektrowerkzeug
sowie die Zubehörteile beim Transport nicht
beschädigt wurden.
• Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung gründlich durch.
Gerätebeschreibung (Abb. A)
Ihre Stichsäge wurde zum professionellen Sägen in
Holz, Stahl, Aluminium, PVC und Keramik entwickelt.
1 EIN-/AUS-Schalter
2 Hubzahl-Vorwahlrad (ST84EK/ST74EK)
3 Arretierknopf (ST84EK/ST82K)
3 Motorgehäuse (ST74EK/ST72K)
4 Vorwahl Pendelhub
5 Sägespan-Absauganschluß
6 Schuh
7 Führungsrolle
8 Sägespanführung
9 Sägeblatthalter
10 Einstellhebel für Sägespangebläse
11 Drehhebel für DSS-System (ST84EK/ST74EK)
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor wurde nur für eine Spannung konzipiert. Überprüfen Sie deswegen, ob die Netzspannung der auf dem Typenschild des Elektrowerkzeuges angegebenen Spannung entspricht.
Ihr Elu-Elektrowerkzeug ist gemäß
EN 50144 zweifach isoliert; eine Erdleitung
ist aus diesem Grunde überflüssig.
CH
CH
11
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf
Verwendung des Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II
(Doppelisolierung) - Geräte
Typ 12 für Klasse I
(Schutzleiter) - Geräte
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien
verwendet werden, müssen über einen
Fehlerstromschutzschalter angeschlossen
werden.
Auswechseln des Netzkabels oder -steckers
Defekte Netzkabel oder -stecker dürfen nur von einem autorisierten Fachbetrieb ausgewechselt werden. Ausgetauschte Netzkabel oder -stecker müssen danach fachgerecht entsorgt werden.
Verlängerungskabel
Verwenden Sie ein zugelassenes Verlängerungskabel, das für die Leistungsaufnahme des Elektrowerkzeugs ausreichend ist (vgl. technische Daten).
Der Mindestquerschnitt beträgt 1,5 mm2. Rollen Sie
das Kabel bei Verwendung einer Kabelrolle immer
völlig aus.
Zusammenbauen und Einstellen
Ziehen Sie vor dem Zusammenbauen
und Einstellen immer den Netzstecker.
Einsetzen und Entfernen eines Sägeblattes
ST82K/ST72K - (Abb. B)
Das herkömmliche Elu-System erlaubt einen einfachen Blattwechsel mit Hilfe des im Lieferumfang enthaltenen Innensechskantschlüssels.
• Bewegen Sie das Sägeblatt nach oben oder
nach unten, damit Sie die Klemmschraube (12)
des Sägeblatthalters (9) erreichen können.
• Lockern Sie mit Hilfe des im Lieferumfang
enthaltenen Innensechskantschlüssels (13) die
Schraube des Sägeblatthalters (9).
• Montieren oder entfernen Sie das Sägeblatt,
indem Sie es mit der Rückseite in die Rille der
Führungsrolle (7) führen.
ST84EK/ST74EK - (Abb. A & C)
Das neue Elu DSS-System (Drehen, Spannen,
Schließen) erlaubt einen schnellen und einfachen
Sägeblattwechsel ohne Werkzeuge.
• Ziehen Sie den Drehhebel (11) hoch und drehen
Sie ihn entgegen dem Uhrzeigersinn, um das
Sägeblattwechselsystem zu entriegeln.
• Stecken Sie das Sägeblatt in den Sägeblatthalter
(9), indem Sie es mit der Rückseite in die Rille der
Führungsrolle (7) führen.
• Spannen Sie das Sägeblatt ein, indem Sie den
Drehhebel (11) im Uhrzeigersinn drehen, bis er
hörbar einrastet.
de - 4
DEUTSCH
• Drücken Sie den Hebel nach unten, um das
Sägeblattwechselsystem zu schließen.
• Gehen Sie zum Entfernen des Sägeblatts in
umgekehrter Reihenfolge vor.
Einstellen des Gehrungswinkels (Abb. D)
Der einstellbare Schuh (6) erlaubt das Sägen auf linke und rechte Gehrung mit Winkeln bis zu 45°.
Die Positionen 0° und 45° sind vorgewählt.
• Lösen Sie mit dem im Lieferumfang enthaltenen
Innensechskantschlüssel (13) die Schraube (14).
• Bewegen Sie den Schuh (6) vom Sägeblatt weg.
• Ziehen Sie den Schuh hoch und stellen Sie
anhand der Skala den gewünschten Gehrungswinkel ein.
• Für Zwischenpositionen ziehen Sie mit dem
Innensechskantschlüssel (13) die Schraube (14)
leicht an.
• Stellen Sie den genauen Gehrungswinkel ein und
ziehen Sie die Schraube (14) an.
• Zum Sichern der Positionen 0° und 45° schieben
Sie den Schuh zurück in die vordere Position.
Einstellen des Spangebläses (Abb. A)
Das Spangebläse führt einen einstellbaren Luftstrom
zum Sägeblatt, um das Werkstück während der
Arbeit spanfrei zu halten.
• Stellen Sie das Spangebläse mit dem Hebel (10)
ein. Es gibt drei Stufen:
Niedrig
Für die Metallbearbeitung, bei der
Verwendung von Kühlflüssigkeit oder
Schneidöl sowie bei der Verwendung der
Spanabsaugung.
Mittel
Bei der Holzbearbeitung und ähnlichen
Werkstoffen bei niedriger Geschwindigkeit.
Hoch
Bei der Holzbearbeitung und ähnlichen
Werkstoffen bei hoher Geschwindigkeit.
Anschließen des Spanabsaugadapters (Abb. E)
• Schließen Sie den Spanabsaugadapter am
Anschluß (5) an.
• Stecken Sie das Ende des Staubabsaugschlauches in den Adapter.
• Montieren Sie die Sägespanführung (8) wie
abgebildet.
• Drücken Sie zum Entfernen des Staubabsaugadapters die Sperre (16) und ziehen Sie den
Adapter ab.
Schließen Sie bei Bedarf einen Entstauber, gebaut
nach Norm TRGS 553, an. Verwenden Sie beim
Sägen von Metall keinen Entstauber ohne
entsprechenden Funkenschutz.
Einsetzen und Entfernen des Splitterschutzes
(Abb. F)
Der Splitterschutz (17), der nahe zum Sägeblatt
montiert wird, verhindert das Splittern des Werkstückes.
• Setzen Sie den Splitterschutz (17) gemäß der
Abbildung in den Schuh ein.
• Zum Entfernen des Splitterschutzes gehen Sie in
umgekehrter Reihenfolge vor.
ST84EK/ST74EK - Montieren und Entfernen des
Schutzschuhs (Abb. G)
Der Schutzschuh (18) beugt Schäden an der Oberfläche von (empfindlichen) Werkstücken vor.
• Drücken Sie den Schutzschuh gemäß der
Abbildung auf den Schuh, bis er einrastet.
ST84EK/ST74EK - Elektronische HubzahlEinstellung (Abb. H)
Der Druck auf den EIN-/AUS-Schalter (1) bestimmt
die Hubzahl.
• Drehen Sie das Hubzahl-Vorwahlrad (2) auf die
gewünschte Stufe. Je höher die Zahl, um so
höher die Säge-Hubzahl. Die richtige Einstellung
hängt von der Stärke und dem Werkstoffmaterial
des Werkstückes ab.
Falls Sie das Werkzeug für längere Zeit
bei niedriger Hubzahl verwendet haben,
schalten Sie es für etwa 3 Minuten auf
Leerlauf bei höchster Hubzahl.
de - 5
12
DEUTSCH
Einstellen des Pendelhubs (Abb. I)
Der einstellbare Pendelhub stellt beste Schnittergebnisse für unterschiedliche Materialien sicher.
• Schieben Sie den Vorwahlknopf (4) in die
gewünschte Position. Die richtige Einstellung ist
eine Sache der Erfahrung. Die Einstellung kann
während des Betriebs verändert werden.
Vgl. die folgende Tafel.
Pos. Holz
3
Schnelle Schnitte
2
Dicke Werkstücke
Metall
-
1
Aluminium
NE-Metall
Metallblech
0
Sperrholz
Holzspanplatte
Dünne Werkstücke
Feine Schnitte
Kunststoffe
PVC
Fiberglas
Acryl
-
• Schalten Sie das Werkzeug nie ein,
wenn kein Sägeblatt montiert ist.
• Für optimale Ergebnisse führen Sie das
Werkzeug mit festen, fließenden
Bewegungen über das Werkstück. Üben
Sie nie seitlichen Druck auf das Sägeblatt aus. Halten Sie den Sägeschuh
flach auf dem Werkstück. Achten Sie
darauf, daß das Netzkabel der Säge
folgen kann und sich nicht verhakt.
Schieben Sie das Werkzeug beim Sägen
von Kurven, Kreisen und anderen
ründlichen Formen leicht vor.
• Ziehen Sie das Sägeblatt erst aus dem
Werkstück heraus, wenn es zum
Stillstand gekommen ist. Das Sägeblatt
kann nach dem Sägen sehr heiß sein.
Fassen Sie es nicht an.
Lieferbares Zubehör
Ein- und Ausschalten (Abb. A)
Montieren der Führung für Parallelschnitte (Abb. J)
• Montieren Sie den Parallelanschlag (19) gemäß
der Abbildung.
Montieren der Führung für Rundschnitte (Abb. K)
• Montieren Sie den Zirkelarm (20) gemäß der
Abbildung.
• Sichern Sie den Zirkelarm in der Mitte des zu
schneidenden Loches.
Gebrauchsanweisung
• Beachten Sie immer die Sicherheitshinweise und die gültigen Vorschriften.
• Vergewissern Sie sich, daß das zu
sägende Material gut gesichert wurde.
• Stellen Sie sicher, daß unter dem
Werkstück genug Freiraum für das
Sägeblatt ist. Sägen Sie keine Werkstükke, deren Stärke größer ist als die
maximale Schnittiefe.
• Es sollten ausschließlich scharfe und
einwandfrei arbeitende Sägeblätter
verwendet werden; rissige oder
verbogene Sägeblätter sind sofort
auszuwechseln.
• Verwenden Sie das Werkzeug nicht zum
Sägen von Rohren.
13
ST84EK/ST82K
• Einschalten: drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter
(1). ST84EK: Der Druck auf den Ein-/AusSchalter (1) bestimmt die Hubzahl.
• Für Dauerbetrieb drücken Sie zusätzlich den
Arretierknopf (3).
• Ausschalten: drücken Sie nochmals den Ein-/
Aus-Schalter. Schalten Sie den Ein-/Aus-Schalter
nach dem Beenden der Arbeit und vor dem
Ziehen des Netzsteckers immer in die AusPosition.
ST74EK/ST72K
• Einschalten: schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter
(1) nach vorne.
• Ausschalte: schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter
(1) nach hinten. Schalten Sie den Ein-/AusSchalter nach dem Beenden der Arbeit und vor
dem Ziehen des Netzsteckers immer in die AusPosition.
Sägen in Holz
• Zeichnen Sie bei Bedarf eine Schnittlinie.
• Schalten Sie das Werkzeug ein.
• Halten Sie das Werkzeug am Werkstück und
folgen Sie der Linie.
de - 6
DEUTSCH
• Um parallel zur Kante des Werkstückes zu
sägen, montieren Sie den Parallelanschlag und
führen die Stichsäge gemäß Abb. J am Werkstück entlang.
Sägen von Ausschnitten in Holz
• Zeichnen Sie bei Bedarf eine Schnittlinie.
• Bohren Sie ein Loch (mindestens 12 mm ø) und
stecken Sie das Sägeblatt hinein.
• Schalten Sie das Werkzeug ein.
• Folgen Sie der Linie.
• Um einwandfreie Rundschnitte zu erzielen,
montieren Sie den Zirkelarm und stellen ihn auf
den gewünschten Radius ein.
Randnahes Sägen (Abb. D)
• Entfernen Sie die Führung für gerade/runde
Schnitte (falls montiert).
• Stellen Sie den Vorwahlknopf für den Pendelhub
auf 0.
• Lösen Sie die Schraube (14) mit Hilfe des
Innensechskantschlüssels (13).
• Drücken Sie den Sägeschuh (6) ganz nach hinten.
• Ziehen Sie die Schraube an.
• Schalten Sie das Werkzeug ein.
Sägen in Metall
• Montieren Sie ein geeignetes Sägeblatt.
• Gehen Sie wie oben vor.
• Passen Sie die Säge-Hubzahl an.
• Stellen Sie das Spangebläse auf niedrige
Position.
Verwenden Sie eine Kühlflüssigkeit
(Schneidöl), um eine Überhitzung des
Sägeblatts oder des Werkstücks zu
verhindern.
Sägen von Kreisen (Abb. K)
• Montieren Sie den Zirkelarm gemäß der Abbildung.
Wenden Sie sich für nähere Informationen über das
richtige Zubehör an Ihren Elu-Fachhändler.
Schmieren der Führungsrolle (Abb. L)
• Schmieren Sie die Führungsrolle (7) regelmäßig,
um ein Festlaufen zu verhindern.
Reinigung
Sorgen Sie dafür, daß die Lüftungsschlitze offen bleiben, und reinigen Sie das Gehäuse regelmäßig mit
einem weichen Tuch.
Recycling (nicht zutreffend für
Österreich und die Schweiz)
Elektrowerkzeuge enthalten Roh- und Kunststoffe,
die recycelt werden können und Stoffe, die fachgerecht entsorgt werden müssen. Elu und andere
namhafte Hersteller von Elektrowerkzeugen haben
ein Recycling-Konzept entwickelt, das dem Handel
und dem Anwender eine problemlose Rückgabe von
Elektrowerkzeugen ermöglicht. Ausgediente netzund akkubetriebene Elu-Werkzeuge können beim
Handel abgegeben oder direkt an Elu eingeschickt
werden. Beim Recycling werden sortenreine Rohstoffe (Kupfer, Aluminium, etc.) und Kunststoffe gewonnen und nicht verwertbare Reststoffe verantwortungsvoll entsorgt. Voraussetzung für den Erfolg ist
das Engagement von Anwendern, Handel und
Markenherstellern.
Elu-Kundendienst
Alle Elu-Elektrowerkzeuge werden werkseitig gründlich getestet. Sollte eine Reparatur dennoch erforderlich sein, so wenden Sie sich bitte an eine EluKundendienstwerkstatt. Erfragen Sie die Ihnen am
nächsten gelegene Elu-Kundendienstwerkstatt bei
Ihrem Elu-Fachhändler oder bei der Elu-Hauptniederlassung Ihres Landes (siehe Rückseite dieser
Bedienungsanleitung).
Wartung
Ihr Elu-Elektrowerkzeug wurde für eine lange Lebensdauer und einen möglichst geringen Wartungsaufwand entwickelt. Ein dauerhafter, einwandfreier
Betrieb setzt eine regelmäßige Reinigung voraus.
de - 7
14
DEUTSCH
GARANTIE
• 30 TAGE GELD ZURÜCK GARANTIE •
Wenn Sie mit der Leistung Ihres Elu-Elektrowerkzeuges nicht völlig zufrieden sind, können Sie es
unter Vorlage des Original-Kaufbeleges ohne
weiteres innerhalb von 30 Tagen bei Ihrem EluFachhändler im Original-Lieferumfang zurückgeben und erhalten Ihr Geld zurück. Die Geld
zurück Garantie gilt nicht für Zubehör.
• 1 JAHR GARANTIE •
Die Garantiefrist von 12 Monaten gilt für alle EluElektrowerkzeuge und beginnt mit dem Kaufdatum, das durch den Original-Kaufbeleg
nachgewiesen werden muß. In dieser Zeit
garantieren wir:
• Kostenlose Beseitigung eventueller Störungen
• Kostenlosen Ersatz aller schadhaften Teile
• Kostenlosen und fachmännischen Reparaturservice
• Voraussetzung ist, daß der Fehler nicht auf
unsachgemäße Behandlung zurückzuführen ist
und nur Original-Elu-Zubehörteile verwendet
wurden, die ausdrücklich von Elu als zum
Betrieb mit Elu-Elektrowerkzeugen geeignet
bezeichnet worden sind.
Mit dieser Garantieerklärung erhalten Sie eine
zusätzliche Sicherheit. Sie schränkt jedoch in
keinem Falle Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte ein, die Sie gegenüber demjenigen haben,
bei dem Sie das Gerät gekauft haben.
Sie können nach Ihrer Wahl diese in gewissem
Umfange weitergehenden Rechte (Minderung
des Kaufpreises oder Rückgängigmachung des
Kaufes) auch Ihrem Verkäufer gegenüber geltend
machen.
15
de - 8
ENGLISH
JIGSAW ST82K/ST84EK/ST74EK/ST72K
Congratulations!
Table of contents
You have chosen an Elu Power Tool. Years of
experience, thorough product development and
innovation make Elu one of the most reliable
partners for professional Power Tool users.
Technical data
EC-Declaration of conformity
Safety instructions
Package contents
Description
Electrical safety
Mains plug replacement (U.K. & Ireland only)
Using an extension cable
Assembly and adjustment
Instructions for use
Maintenance
Guarantee
en - 1
en - 2
en - 2
en - 3
en - 3
en - 4
en - 4
en - 4
en - 4
en - 6
en - 7
en - 7
Technical data
Voltage
(U.K. & Ireland only)
Power input
Power output
No load speed
Stroke length
Cutting depth in:
- wood
- aluminium
- steel
- in stainless steel alloy
Mitre angle range
Weight
Fuses:
Europe
U.K. & Ireland
V
V
W
W
min-1
mm
mm
mm
mm
mm
(left and right)
kg
230 V tools
230 V tools
ST82K
230
230/115
650
410
3,100
26
ST84EK
230
230/115
701
445
500-3,100
26
ST74EK
230
230/115
701
425
500-3,100
26
ST72K
230
230/115
650
410
3,100
26
depending
on blade
20
10
0 - 45°
2.4
depending
on blade
20
10
3
0 - 45°
2.4
depending
on blade
20
10
3
0 - 45°
2.4
depending
on blade
20
10
0 - 45°
2.4
10 Amperes, mains
13 Amperes, in plugs
The following symbols are used throughout this
manual:
Denotes risk of personal injury, loss of life
or damage to the tool in case of nonobservance of the instructions in this
manual.
en - 1
Denotes risk of electric shock.
16
ENGLISH
EC-Declaration of conformity
Safety instructions
ST82K/ST84EK/ST74EK/ST72K
Elu declares that these Power Tools have been
designed in compliance with: 98/37/EEC,
89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 50144, EN 55014-2,
EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
When using Power Tools, always observe the
safety regulations applicable in your country to
reduce the risk of fire, electric shock and
personal injury. Read the following safety
instructions before attempting to operate this
product. Keep these instructions in a safe place!
General
For more information, please contact Elu at the
address below, or refer to the back of the manual.
Level of sound pressure according to 86/188/EEC &
98/37/EEC, measured according to EN 50144:
LpA
(sound pressure)
LWA (acoustic power)
ST82K
ST84EK
ST74EK
ST72K
dB(A)*
93
93
dB(A)
101
101
* at the operator’s ear
Take appropriate measures for the
protection of hearing if the sound
pressure of 85 dB(A) is exceeded.
Weighted root mean square acceleration value
according to EN 50144:
ST82K
ST84EK
ST74EK
ST72K
< 2.5 m/s2
< 2.5 m/s2
< 2.5 m/s2
< 2.5 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Elu International, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Germany
17
1 Keep work area clean
Cluttered areas and benches can cause accidents.
2 Consider work area environment
Do not expose Power Tools to humidity. Keep
work area well lit. Do not use Power Tools in the
presence of flammable liquids or gases.
3 Guard against electric shock
Prevent body contact with earthed surfaces
(e.g. pipes, radiators, cookers and refrigerators).
For use under extreme conditions (e.g. high
humidity, when metal swarf is being produced,
etc.) electric safety can be improved by inserting
an isolating transformer or a (FI) earth-leakage
circuit-breaker.
4 Keep children away
Do not let children come into contact with the
tool or extension cord. Supervision is required for
those under 16 years of age.
5 Extension cords for outdoor use
When the tool is used outdoors, always use
extension cords intended for outdoor use and
marked accordingly.
6 Store idle tools
When not in use, Power Tools must be stored in
a dry place and locked up securely, out of reach
of children.
7 Dress properly
Do not wear loose clothing or jewellery. They can
be caught in moving parts. Preferably wear
rubber gloves and non-slip footwear when
working outdoors. Wear protective hair covering
to keep long hair out of the way.
8 Wear safety goggles
Also use a face or dust mask in case the
operations produce dust or flying particles.
9 Beware of maximum sound pressure
Take appropriate measures for the protection of
hearing if the sound pressure of 85 dB(A) is
exceeded.
en - 2
ENGLISH
10 Secure workpiece
Use clamps or a vice to hold the workpiece. It is
safer and it frees both hands to operate the tool.
11 Do not overreach
Keep proper footing and balance at all times.
12 Avoid unintentional starting
Do not carry the plugged-in tool with a finger on
the switch. Be sure that the switch is released
when plugging in.
13 Stay alert
Watch what you are doing. Use common sense.
Do not operate the tool when you are tired.
14 Disconnect tool
Shut off power and wait for the tool to come to a
complete standstill before leaving it unattended.
Unplug the tool when not in use, before servicing
or changing accessories.
15 Remove adjusting keys and wrenches
Always check that adjusting keys and wrenches are
removed from the tool before operating the tool.
16 Use appropriate tool
The intended use is described in this instruction
manual. Do not force small tools or attachments
to do the job of a heavy-duty tool. The tool will
do the job better and safer at the rate for which it
was intended.
Warning! The use of any accessory or
attachment and performance of any operation
with this tool, other than those recommended in
this instruction manual may present a risk of
personal injury.
17 Do not abuse cord
Never carry the tool by its cord or pull it to
disconnect from the socket. Keep the cord away
from heat, oil and sharp edges.
18 Maintain tools with care
Keep the tools in good condition and clean for
better and safer performance. Follow the
instructions for maintenance and changing
accessories. Inspect the tool cords at regular
intervals and, if damaged, have them repaired by
an Elu authorized repair agent. Inspect the
extension cords periodically and replace them if
damaged. Keep all controls dry, clean and free
from oil and grease.
19 Check for damaged parts
Before using the tool, carefully check it for
damage to ensure that it will operate properly
and perform its intended function.
en - 3
Check for misalignment and seizure of moving
parts, breakage of parts and any other conditions
that may affect its operation. Have damaged
guards or other defective parts repaired or
replaced as instructed. Do not use the tool if the
switch is defective. Have the switch replaced by
an Elu authorized repair agent.
20 Have your tool repaired by an Elu authorized
repair agent
This Power Tool is in accordance with the
relevant safety regulations. To avoid danger,
electric appliances must only be repaired by
qualified technicians.
Package contents
The package contains:
1 Jigsaw
3 Blades
1 Anti-splinter shoe insert
1 Dust extraction adaptor
1 Anti-scratch shoe cover (ST84EK/ST74EK)
2 Allen keys (ST82K/ST72K)
1 Allen key (ST84EK/ST74EK)
1 Kitbox
1 Instruction manual
1 Exploded drawing
• Check for damage to the tool, parts or accessories
which may have occurred during transport.
• Take the time to thoroughly read and understand
this manual prior to operation.
Description (fig. A)
Your jigsaw has been designed for professional
cutting of wood, steel, aluminium, PVC or ceramic
material.
1 On/off-switch
2 Variable speed control dial (ST84EK/ST74EK)
3 Lock-on button (ST84EK/ST82K)
3 Motor housing (ST74EK/ST72K)
4 Pendulum stroke selector
5 Dust extraction adapter
6 Shoe
7 Guide roller
8 Chip extraction shroud
9 Blade holder
10 Adjusting lever for sawdust blower
11 Rotating handle (ST84EK/ST74EK)
18
ENGLISH
Electrical safety
Using an extension cable
The electric motor has been designed for one
voltage only. Always check that the power supply
corresponds to the voltage on the rating plate.
If an extension cable is required, use an approved
extension cable suitable for the power input of this
tool (see technical data). The minimum conductor
size is 1.5 mm2. When using a cable reel, always
unwind the cable completely.
Also refer to the table below.
Your Elu tool is double insulated in
accordance with EN 50144; therefore no
earth wire is required.
Mains plug replacement
(U.K. & Ireland only)
• Should your mains plug need replacing and you
are competent to do this, proceed as instructed
below. If you are in doubt, contact an Elu
authorized repair agent or a qualified electrician.
• Disconnect the plug from the supply.
• Cut off the plug and dispose of it safely; a plug
with bared copper conductors is dangerous if
engaged in a live socket outlet.
• Only fit 13 Amperes BS1363A approved plugs
fitted with the correctly rated fuse (1).
• The cable wire colours, or a letter, will be marked
at the connection points of most good quality
plugs. Attach the wires to their respective points
in the plug (see below). Brown is for Live (L) (2)
and Blue is for Neutral (N) (4).
• Before replacing the top cover of the mains plug
ensure that the cable restraint (3) is holding the
outer sheath of the cable firmly and that the two
leads are correctly fixed at the terminal screws.
Conductor size (mm2)
0.75
1.00
1.50
2.50
4.00
Voltage
115
230
Amperes
0 - 2.0
2.1 - 3.4
3.5 - 5.0
5.1 - 7.0
7.1 - 12.0
12.1 - 20.0
0 - 2.0
2.1 - 3.4
3.5 - 5.0
5.1 - 7.0
7.1 - 12.0
12.1 - 20.0
Cable rating (Amperes)
6
10
15
20
25
Cable length (m)
7.5 15
25 30
45
60
Cable rating (Amperes)
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
10 15
10 10
15 20
15 15
20 25
20 20
25
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
10 10
10 10
15 15
15 15
20 20
20 20
6
15
20
20
25
6
6
10
15
20
25
10
15
20
25
6
6
15
15
20
-
Assembly and adjustment
Prior to assembly and adjustment always
unplug the tool.
Fitting and removing a saw blade
Never use a light socket.
Never connect the live (L) or neutral (N)
wires to the earth pin marked E or .
For 115 V units with a power rating exceeding 1500 W,
we recommend to fit a plug to BS4343 standard.
19
ST82K/ST72K - (fig. B)
The Elu conventional system ensures easy changing of
saw blades using the Allen key supplied with the tool.
• Move the saw blade up or down to expose the
clamping screw (12) of the blade holder (9).
• Slacken the screw of the blade holder (9) using
the Allen key (13) supplied with the tool.
• Insert or remove the saw blade guiding the back
of the blade into the groove of the guide roller.
en - 4
ENGLISH
ST84EK/ST74EK - (fig. A & C)
The Elu tool-free system ensures quick and easy
changing of saw blades.
• Lift the rotating handle (11) and rotate it
counterclockwise to open the clamp.
• Insert the saw blade into the blade holder (9)
guiding the back of the blade into the groove of
the guide roller (7).
• Turn the rotating handle (11) clockwise until a
click is heard.
• Press the rotating handle down.
• To remove the saw blade proceed in reverse order.
Setting the mitre angle (fig. D)
The adjustable shoe (6) allows cutting of LH and RH
mitre angles up to 45°. The 0° and 45° positions are
preset.
• Loosen the screw (14) using the Allen key (13)
provided.
• Slide the shoe (6) away from the saw blade.
• Tilt the shoe and set the desired mitre angle with
the help of the scale.
• For intermediate angles, slightly tighten the screw
(14) using the Allen key (13).
• Fine tune the mitre angle and tighten the screw
(14).
• To secure the 0° and 45° positions, slide the
shoe back to the front position.
Adjusting the sawdust blower (fig. A)
The sawdust blower conducts an adjustable stream
of air to the saw blade to keep the workpiece clear
of sawdust during operation.
• Adjust the sawdust blower using the lever (10).
It has three levels:
Low
For working with metals, when using
coolants and lubricants and for use with
dust extraction.
Intermediate
For working with wood and similar
materials in low speed.
High
For working with wood and similar
materials in high speed.
en - 5
Mounting the dust extraction adaptor (fig. E)
• Fit the dust extraction adaptor (5) into the socket.
• Introduce the end of the dust extraction hose into
the adaptor.
• Mount the chip extraction shroud (8) as shown.
• To remove the dust extraction adaptor, press the
lug (16) and pull the adaptor out.
When appropriate, connect a vacuum cleaner
designed in compliance with the applicable
directives regarding dust emission.
Do not use a vacuum cleaner without proper spark
protection when sawing metal.
Mounting and removing the anti-splinter shoe
insert (fig. F)
The anti-splinter shoe insert (17) which fits close to
the saw blade prevents splintering of the workpiece.
• Mount the anti-splinter shoe insert (17) into the
shoe as shown.
• To remove the anti-splinter shoe insert do the
above process in reverse order.
ST84EK/ST74EK - Mounting and removing the
plastic anti-scratch shoe cover (fig. G)
The anti-scratch shoe cover (18) prevents damage
to the surface of (sensitive) workpieces.
• Click the cover onto the shoe as shown.
ST84EK/ST74EK - Setting the electronic sawing
speed (fig. H)
The sawing speed varies with the pressure exerted
on the ON/OFF-switch (1).
• To preset the sawing speed, turn the control dial
(2) to the desired level. The higher the number,
the higher the sawing speed. The required
setting depends on the thickness and kind of
material.
After using the tool for an extended
period on low speed settings, run it for
approx. 3 minutes on maximum no-load
speed.
Setting the pendulum stroke (fig. I)
The adjustable pendulum stroke guarantees a
perfect cutting speed for different materials.
20
ENGLISH
• Slide the selector (4) to the desired position
referring to the table below. The selector can be
manipulated during operation.
Pos. Wood
3
Fast cuts
2
Thick workpieces
Metal
-
1
Aluminium
Non-ferrous
Sheet metal
0
Plywood
Chipboard
Thin workpieces
Fine cuts
Plastics
PVC
Fibreglass
Acrylic
-
Optional accessories
Installing the parallel fence (fig. J)
• Install the parallel fence (19) as shown.
Installing the trammel bar (fig. K)
• Install the trammel bar (20) as shown.
• Secure the trammel bar in the centre of the hole
to be cut.
• Wait until the tool has come to a
standstill before removing the saw blade
from the workpiece.
After sawing the blade may be very hot.
Do not touch.
Switching on and off (fig. A)
ST84EK/ST82K
• Switching on: press the on/off-switch (1).
The sawing speed of the ST84EK varies with the
pressure exerted on the on/off-switch (1).
• For continuous operation, press the lock-on
button (3).
• Switching off: press the on/off-switch once more.
Always switch the tool off when the work is
finished and before unplugging.
ST74EK/ST72K
• Switching on: slide the on/off-switch (1) to the front.
• Switching off: slide the on/off-switch to the rear.
Always switch the tool off when the work is
finished and before unplugging.
Instructions for use
• Always observe the safety instructions
and applicable regulations.
• Make sure your workpiece is well
secured. Remove nails, screws and other
fasteners that may damage the blade.
• Check that there is sufficient space for
the blade underneath the workpiece.
Do not cut materials that are thicker than
the maximum cutting depth.
• Use sharp saw blades only. Damaged or
bent saw blades must be removed
immediately.
• Do not use the tool for sawing pipes or
tubes.
• Never run your tool without a saw blade.
• For optimal results, move the tool
smoothly and constantly over the
workpiece. Do not exert lateral pressure
on the saw blade. Keep the shoe flat on
the workpiece and lead the cord away in
line with the tool. When sawing curves,
circles or other round shapes, push the
tool gently forward.
21
Sawing in wood
• If necessary, draw a cutting line.
• Switch the tool on.
• Hold the tool against the workpiece and follow
the line.
• For sawing parallel to the edge of your
workpiece, install the parallel fence and guide
your jigsaw along the workpiece as shown in
figure J.
Sawing in wood using a pilot hole
• If necessary, draw a cutting line.
• Drill a hole (ø min. 12 mm) and introduce the saw
blade.
• Switch the tool on.
• Follow the line.
• For cutting perfectly round shapes, install the
trammel bar and set it to the required radius.
Sawing up to a projecting edge (fig. D)
• Remove the straight/round cut guide, if installed.
• Set the pendulum stroke selector to 0.
• Loosen the screw (14) using the Allen key (13).
• Push the shoe (6) all the way backward.
en - 6
ENGLISH
• Tighten the screw.
• Switch the tool on.
Sawing in metal
• Mount an appropriate saw blade.
• Proceed as described above.
• Adapt the sawing speed.
• Set the sawdust blower to low position.
Elu After-Sales service
All Elu Power Tools are thoroughly tested before
leaving the factory. However, if the Power Tool
needs repair, please contact your dealer or the Elu
Head Office for the address of the nearest Elu
authorized repair agent (please refer to the back of
this manual).
GUARANTEE
Use a cooling lubricant (cutting oil) to
prevent overheating of the saw blade or
the workpiece.
Sawing circles (fig. K)
• Install the trammel bar as shown.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
Maintenance
Your Elu Power Tool has been designed to operate
over a long period of time with a minimum of
maintenance. Continuous satisfactory operation
depends upon proper tool care and regular cleaning.
Lubricating the guide roller (fig. L)
• Lubricate the guide roller (7) at regular intervals to
prevent jamming.
• 30 DAY NO RISK SATISFACTION GUARANTEE •
If you are not completely satisfied with the
performance of your Elu tool, simply return it
within 30 days, complete as purchased, to your
Elu dealer for a full refund or exchange. Proof of
purchase must be provided.
• ONE YEAR FULL WARRANTY •
If your Elu product becomes defective due to
faulty materials or workmanship within 12 months
from the date of purchase, we guarantee to
replace all defective parts free of charge or,
at our discretion, replace the unit free of charge
provided that:
• The product has not been misused.
• Repairs have not been attempted by
unauthorized persons.
• Proof of purchase date is provided.
This guarantee is offered as an extra benefit and
is additional to consumers statutory rights.
Cleaning
Keep the ventilation slots clear and regularly clean
the housing with a soft cloth.
Unwanted tools and the environment
Take your tool to an Elu authorized repair agent
where it will be disposed of in an environmentally
safe way.
en - 7
22
ESPAÑOL
SIERRA DE VAIVÉN ST82K/ST84EK/ST74EK/ST72K
¡Enhorabuena!
Contenido
Usted ha optado por una Herramienta Eléctrica de
Elu. Muchos años de experiencia y una gran
asiduidad en el desarrollo y la innovación de sus
productos han convertido a Elu en un socio muy
fiable para el usuario profesional.
Características técnicas
Declaración CE de conformidad
Instrucciones de seguridad
Verificación del contenido del embalaje
Descripción
Seguridad eléctrica
Utilización de un cable de prolongación
Montaje y ajustes
Instrucciones para el uso
Mantenimiento
Garantía
es - 1
es - 2
es - 2
es - 3
es - 4
es - 4
es - 4
es - 4
es - 6
es - 7
es - 7
Características técnicas
Tensión
Potencia de entrada
Potencia de salida
Velocidad en vacío
Recorrido de cada pasada
Profundidad de corte en:
- madera
V
W
W
min-1
mm
mm
- aluminio
mm
- acero
mm
- en aleación de acero inoxidable
mm
Ángulo de corte en bisel
(a izquierda y derecha)
Peso
kg
ST82K
230
650
410
3.100
26
ST84EK
230
701
445
500-3.100
26
ST74EK
230
701
425
500-3.100
26
ST72K
230
650
410
3.100
26
dependiendo
de la hoja
20
10
0 - 45°
2,4
dependiendo
de la hoja
20
10
3
0 - 45°
2,4
dependiendo
de la hoja
20
10
3
0 - 45°
2,4
dependiendo
de la hoja
20
10
0 - 45°
2,4
Fusibles
Herramientas 230 V:
10 A
En el presente manual figuran los pictogramas
siguientes:
Indica peligro de lesiones, de accidentes
mortales o de averías en la herramienta
en caso de no respeto de las
instrucciones en este manual.
23
Indica tensión eléctrica.
es - 1
ESPAÑOL
Declaración CE de conformidad
Instrucciones de seguridad
ST82K/ST84EK/ST74EK/ST72K
Elu certifica que estas herramientas eléctricas han
sido construidas de acuerdo a las normas siguientes:
98/37/CEE, 89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 50144,
EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Al utilizar Herramientas Eléctricas, observe las
reglas de seguridad en vigor en su país, a fin de
reducir el riesgo de descarga eléctrica,
de lesiones y de incendio. Lea las instrucciones
de seguridad siguientes antes de utilizar este
producto. ¡Conserve bien estas instrucciones de
seguridad!
Para información más detallada, contacte a Elu,
véase abajo o consulte el dorso de este manual.
El nivel de la presión acústica de acuerdo con las
normas 86/188/CEE & 98/37/CEE, medida de
acuerdo con EN 50144:
LpA
(presión acústica)
LWA (potencia acústica)
ST82K
ST84EK
ST74EK
ST72K
dB(A)*
93
93
dB(A)
101
101
* al oído del usuario
Tome medidas adecuadas para proteger
sus oídos cuando la presión acústica
exceda el valor de 85 dB(A).
Valor cuadrático medio ponderado en frecuencia de
la aceleración según EN 50144:
ST82K
ST84EK
ST74EK
ST72K
< 2,5 m/s2
< 2,5 m/s2
< 2,5 m/s2
< 2,5 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Elu International, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Alemania
es - 2
Generalidades
1 Mantenga limpia el área de trabajo
Un área o un banco de trabajo en desorden
aumentan el riesgo de accidentes.
2 Tenga en cuenta el entorno del área de trabajo
No exponga las Herramientas Eléctricas a la
humedad. Procure que el área de trabajo esté
bien iluminada. No utilice Herramientas Eléctricas
en la proximidad de líquidos o gases inflamables.
3 Protéjase contra las descargas eléctricas
Evite el contacto del cuerpo con las superficies
conectadas a tierra (p. ej. tuberías, radiadores,
cocinas eléctricas y refrigeradores).
Para aplicaciones de uso extremas (por ej.
humedad elevada formación de polvo metálico,
etc.), se puede aumentar la seguridad eléctrica a
través de intercalar un transformador de
separación o un interruptor de protección de
corriente de defecto (FI).
4 ¡Mantenga alejados a los niños!
No permita que otras personas toquen la
herramienta o el cable de prolongación.
En caso de uso por menores de 16 años, se
requiere supervisión.
5 Cables de prolongación para el exterior
Al trabajar fuera, utilice siempre cables de
prolongación destinados al uso exterior y
marcados en consecuencia para ello.
6 Guarde las herramientas que no utiliza
Las Herramientas Eléctricas que no se utilizan,
deben estar guardadas en un lugar seco,
cerrado y fuera del alcance de los niños.
7 Vista ropa de trabajo apropiada
No lleve vestidos anchos ni joyas. Estos podrían
ser atrapados por piezas en movimiento.
Para trabajos al exterior, se recomienda llevar
guantes de goma y calzado de suela
antideslizante. Si tiene el pelo largo, téngalo
recogido y cubierto.
24
ESPAÑOL
8 Lleve gafas de protección
Utilice también una mascarilla si el trabajo
ejecutado produce polvo u otras partículas
volantes.
9 Respete el nivel máximo de la presión acústica
Tome medidas adecuadas para la protección de
los oídos cuando la presión acústica exceda el
valor de 85 dB(A).
10 Sujete bien la pieza de trabajo
Utilice abrazaderas o un torno para sujetar la
pieza de trabajo. Es más seguro que sujetarla
con la mano y le permite utilizar ambas manos
para manejar la herramienta.
11 No alargue demasiado su radio de acción
Mantenga un apoyo firme sobre el suelo y
conserve el equilibrio en todo momento.
12 Evite un arranque involuntario
No mantenga el dedo en el interruptor al
transportar la herramienta enchufada.
Asegúrese de que el interruptor esté en posición
de parada al enchufar la herramienta.
13 Esté siempre alerta
Mire lo que está haciendo. Use el sentido
común. No maneje la herramienta cuando está
cansado.
14 Desenchufe la herramienta
Desconecte la herramienta y espere que esté
completamente parada antes de dejarla sin
vigilar. Desenchufe la herramienta cuando no se
utilice y antes de proceder al mantenimiento o
sustituir accesorios.
15 Retire las llaves de maniobra
Antes de poner la herramienta en marcha,
asegúrese de que las llaves y utensilios de reglaje
hayan sido retirados.
16 Utilice la herramienta adecuada
En este manual, se indica para qué uso está
destinada la herramienta.
No utilice herramientas o dispositivos acoplables
de potencia demasiado débil para ejecutar
trabajos pesados.
La herramienta funcionará mejor y con mayor
seguridad al ser utilizada de acuerdo con sus
características técnicas.
¡ATENCION! El uso de accesorios o
acoplamientos, o el uso de la herramienta misma
distintos de los recomendados en este manual
de instrucciones, puede dar lugar a lesiones de
personas.
25
17 Cuide el cable de alimentación
No lleve la herramienta por el cable, ni tire del
cable para desenchufar la herramienta. Proteja el
cable del calor, del aceite y de las aristas vivas.
18 Mantenga las herramientas asiduamente
Mantenga sus herramientas afiladas y limpias
para trabajar mejor y más seguro. Siga las
instrucciones para el mantenimiento y la
sustitución de accesorios. Verifique los cables de
las herramientas con regularidad y, en caso de
avería, llévelos a un Centro de Servicio Elu para
que sean reparados. Inspeccione los cables de
prolongación periódicamente y sustitúyalos
cuando presenten defectos. Mantenga todos los
mandos secos, limpios y libres de aceite y grasa.
19 Comprobar que no haya partes averiadas
Antes de utilizar la herramienta, comprueba que
no haya averías, a fin de asegurar que funcionará
correctamente y sin problemas. Compruebe que
no haya desalineamiento o enganchamientode
piezas en movimiento, ni roturas de piezas, ni
accesorios mal montados, ni cualquier otro
defecto que pudiera perjudicar al buen
funcionamiento de la herramienta. Haga reparar
o sustituir los dispositivos de seguridad u otros
componentes defectuosos según las
instrucciones. No utilice la herramienta cuando el
interruptor esté defectuoso. Haga sustituir el
interruptor en un Centro de Servicio Elu.
20 Haga reparar su herramienta en un Centro de
Servicio Elu
Esta Herramienta Eléctrica cumple con las reglas
de seguridad en vigor. Para evitar situaciones
peligrosas, la reparación de Herramientas
Eléctricas debe ser efectuada únicamente por un
técnico competente.
Verificación del contenido del embalaje
El paquete contiene:
1 Sierra de vaivén
3 Hojas
1 Protector anti-astillas
1 Adaptador de salida de serrín
1 Protector anti-rayas (ST84EK/ST74EK)
2 Llaves Allen (ST82K/ST72K)
1 Llave Allen (ST84EK/ST74EK)
1 Caja de transporte
1 Manual de instrucciones
1 Dibujo despiezado
es - 3
ESPAÑOL
• Compruebe si la herramienta, piezas o accesorios
han sufrido algún daño durante el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer y
comprender este manual antes de utilizar la
herramienta.
Montaje y ajustes
Desenchufe la herramienta antes de
proceder con el montaje y los ajustes.
Montaje y extracción de la hoja de sierra
Descripción (fig. A)
La sierra está diseñada para el corte profesional de
madera, acero, aluminio, PVC y cerámica.
1 Interruptor de MARCHA/PARADA
2 Control de regulación de la velocidad
(ST84EK/ST74EK)
3 Botón de bloqueo (ST84EK/ST82K)
3 Estátor del motor (ST74EK/ST72K)
4 Ajuste de la acción pendular
5 Compartimiento de la salida de serrín
6 Zapata
7 Rodillo de guía
8 Cubierta de extracción de virutas
9 Soporte de la hoja
10 Selector de ajuste del soplador de serrín
11 Empuñadura giratoria (ST84EK/ST74EK)
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico ha sido diseñado para un solo
voltaje. Compruebe siempre que el voltaje de la red
corresponde al valor indicado en la placa de
características.
Su herramienta Elu tiene doble
aislamiento, conforme a la norma
EN 50144; por consiguiente, no se
requiere conexión a tierra.
Sustitución de cable o enchufe
Al sustituir el cable o el enchufe hágalo con sumo
cuidado: un enchufe con conectores de cobre
desprotegidos es peligroso si se conecta a una
toma de corriente activa.
Utilización de un cable de prolongación
En caso de que sea necesario utilizar un cable de
prolongación, deberá ser un cable de prolongación
aprobado, adecuado para la potencia de esta
herramienta (véanse las características técnicas).
La sección mínima de conductor es de 1,5 mm2.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
es - 4
ST82K/ST72K - (fig. B)
El sistema convencional Elu garantiza la facilidad de
cambio de las hojas de sierra utilizando la llave Allen
que se suministra con la herramienta.
• Desplace la hoja de sierra hacia arriba o hacia
abajo para dejar al descubierto el tornillo de
sujeción (12) del soporte de la hoja (9).
• Afloje el tornillo del soporte de la hoja (9)
utilizando la llave Allen (13) suministrada con la
herramienta.
• Instale o extraiga la hoja de sierra. Para ello,
desplace la parte posterior de la hoja a la ranura
del rodillo de guía.
ST84EK/ST74EK - (fig. A & C)
El sistema Elu que no requiere herramientas
garantiza la rapidez y facilidad en el cambio de las
hojas de sierra.
• Tire la empuñadura giratoria (11) y girela en el
sentido contrario al de las agujas del reloj.
• Inserte la hoja de sierra en su soporte (9).
Para ello, desplace la parte posterior de la hoja a
la ranura del rodillo de guía (7).
• Dé vuelta a la empuñadura giratoria en el sentido
de las agujas del reloj hasta que oiga un chasquido.
• Empuje la empuñadura hacia abajo.
• Para extraer la hoja de sierra siga el
procedimiento inverso.
Ajuste del ángulo de corte en bisel (fig. D)
La zapata ajustable (6) permite cortes en ángulos a I
y D de hasta 45°. Las posiciones de 0° y 45° están
prefijadas.
• Afloje el tornillo (14) utilizando la llave Allen (13)
suministrada.
• Deslice la zapata (6) de la hoja de sierra.
• Incline la zapata y fije el ángulo de corte en bisel
con la ayuda de la escala.
• Para obtener ángulos intermedios, ajuste
ligeramente el tornillo (14) utilizando la llave
Allen (13).
26
ESPAÑOL
• Ajuste con precisión el ángulo de corte y apriete
el tornillo (14).
• Para asegurar las posiciones de 0° y 45° deslice
la zapata hacia la posición delantera.
Ajuste del soplador de serrín (fig. A)
El soplador de serrín dirige una corriente ajustable
de aire a la hoja de sierra para eliminar el serrín de la
pieza con que se trabaja.
• Ajuste el soplador de serrín mediante el selector
de ajuste (10). Éste tiene tres niveles:
Bajo
Para el trabajo con metales, en el que se
utilizan refrigerantes y lubricantes, y para
el uso con la extracción de polvo.
Medio
Para el trabajo con madera y materiales
semejantes a baja velocidad.
• Para quitar el protector anti-astillas proceda en
orden inverso.
ST84EK/ST74EK - Montaje y extracción del
protector anti-rayas (fig. G)
El protector anti-rayas (18) evita que se produzcan
daños en la superficie de los materiales (frágiles).
• Encaje el protector sobre la zapata de la manera
indicada.
ST84EK/ST74EK - Ajuste electrónico de la
velocidad de la sierra (fig. H)
La velocidad de la sierra varía en función de la presión
que se ejerza sobre el conmutador ON/OFF (1).
• Para prefijar la velocidad de la sierra, haga girar
el botón de control (2) al nivel adecuado. Cuanto
más alto sea el número, mayor será la velocidad
de la sierra. El ajuste debe realizarse en función
del grosor y tipo de material.
Después de usar la sierra mucho rato a
velocidad baja, hágala funcionar en vacío
durante unos 3 minutos a velocidad
máxima.
Alto
Para el trabajo con madera y materiales
semejantes a alta velocidad.
Montaje del adaptador de salida de serrín (fig. E)
• Monte el adaptador (5) en su compartimiento.
• Introduzca el extremo de la manguera de
extracción de serrín en el adaptador.
• Monte la cubierta de extracción de astillas (8) de
la manera indicada.
• Para retirar el adaptador de salida de serrín,
presione la orejeta (16) y tire del adaptador.
Siempre que sea necesario, conecte una aspiradora
cuyo diseño cumpla con las directivas referidas a la
emisión de polvos. Al cortar metal no utilice
aspiradoras que no dispongan de protección contra
chispas.
Montaje y extracción del protector anti-astillas
(fig. F)
El protector anti-astillas (17), que se monta junto a la
hoja de la sierra evita el astillamiento de los materiales.
• Monte el protector anti-astillas (17) en la zapata,
de la manera indicada.
27
Ajuste de la acción pendular (fig. I)
El ajuste de la acción pendular garantiza una fuerza
de corte perfecta para los distintos materiales.
• Deslice el selector (4) a la posición que desee.
El ajuste adecuado se define en función de la
experiencia. El selector puede manipularse
durante la sesión de trabajo. Consulte el cuadro
siguiente.
Pos. Madera
3 Corte rápido
2 Tablas gruesas
1
0
Contrachapado
Aglomerado
Tablas finas
Cortes finos
Metal
-
Plásticos
PVC
Fibra de vidrio
Acrílicos
Aluminio
Metales no férreos Chapa metálica
-
Accesorios opcionales
Instalación de la guía paralela (fig. J)
• Instale la guía paralela (19) de la manera indicada.
es - 5
ESPAÑOL
Instalación del compás de barra (fig. K)
• Instale el compás de barra (20) de la manera
indicada.
• Asegure el compás de barra en el centro del
orificio que vaya a cortar.
Instrucciones para el uso
• Respete siempre las instrucciones de
seguridad y las normas de aplicación.
• Compruebe que el material esté bien
sujeto. Retire clavos, tornillos u otros
objetos que podrían dañar la hoja.
• Verifique que el espacio debajo del
material sea suficiente para la hoja.
No corte materiales más gruesos que la
profundidad de corte máxima.
• Utilice sólo hojas afiladas. Descarte de
inmediato las hojas dañadas o dobladas.
• No use la herramienta para cortar tubos
o cañerías.
• Nunca ponga en marcha la herramienta
sin la hoja correspondiente.
• Para obtener los mejores resultados,
mueva la herramienta sobre el material de
manera suave y constante. No ejerza
presión lateral sobre la hoja de la sierra.
Mantenga la zapata de la sierra apoyada
sobre el material y aleje el cable,
sosteniéndolo en línea con la herramienta.
Cuando corte curvas, círculos u otras
formas redondeadas, empuje la
herramienta hacia adelante con suavidad.
• Espere hasta que la herramienta se
detenga por completo antes de retirar la
hoja de la pieza con la que trabaja.
Después de efectuar un corte es posible
que la hoja se encuentre muy caliente.
No la toque.
Encendido y apagado (fig. A)
ST84EK/ST82K
• Encendido: pulse el interruptor (1). La velocidad
de la ST84EK varía en función de la presión que
se ejerza sobre el interruptor (1).
• Para el funcionamiento continuo, apriete el botón
de bloqueo (3).
es - 6
• Apagado: vuelva a pulsar el interruptor. Apague
siempre la herramienta al terminar el trabajo y
antes de desenchufarla.
ST74EK/ST72K
• Encendido: deslice el interruptor (1) hacia
adelante.
• Apagado: deslice el interruptor hacia atrás.
Apague siempre la herramienta al terminar el
trabajo y antes de desenchufarla.
Corte de madera
• Si es necesario, trace una línea de referencia.
• Encienda la herramienta.
• Presione la herramienta contra el material y siga
la línea trazada.
• Para cortar en línea paralela al borde de la pieza
en la que trabaja, instale la guía paralela y dirija la
sierra de calar a lo largo de la pieza, tal como se
indica en lafigura J.
Corte de madera con un orificio de referencia
• Si es necesario, trace una línea para el corte.
• Perfore un orificio (ø mín. 12 mm) e introduzca la
hoja de la sierra.
• Encienda la herramienta.
• Siga la línea trazada.
• Para cortar formas perfectamente redondas,
instale el compás de barra y ajústelo con el radio
que desee.
Corte hasta un borde saliente (fig. D)
• Retire la guía de corte recto/circular, si estuviese
instalada.
• Ajuste el selector de acción pendular a 0.
• Afloje el tornillo (14) utilizando la llave Allen (13).
• Empuje la zapata (6) completamente hacia atrás.
• Apriete el tornillo.
• Encienda la herramienta.
Corte de metal
• Monte una hoja de sierra adecuada.
• Proceda de la manera antes descrita.
• Adapte la velocidad de la sierra.
• Ajuste el soplador de serrín en la posición
inferior.
28
ESPAÑOL
Utilice un lubricante refrigerante (aceite
para cuchillas) para evitar el
sobrecalentamiento de la hoja de la
sierra o del material con que trabaja.
Corte de círculos (fig. K)
• Instale el compás de barra de la manera
indicada.
Consulte a su proveedor si desea información más
detallada sobre los accesorios apropiados.
Mantenimiento
Su herramienta eléctrica Elu ha sido diseñada para
funcionar mucho tiempo con un mínimo de
mantenimiento. El funcionamiento satisfactorio
depende del buen cuidado de la herramienta y de
una limpieza frecuente.
Lubricación del rodillo de guía (fig. L)
• Lubrique el rodillo de guía (7) a intervalos
regulares para evitar que se atasque.
GARANTÍA
• 30 DÍAS DE SATISFACCIÓN COMPLETA •
Si no queda totalmente satisfecho con su
herramienta Elu, contacte con su Centro de
Servicio Elu. Presente su reclamación,
juntamente con la máquina completa, así como
la factura de compra y le sera presentada la
mejor solución.
• UN AÑO DE GARANTÍA •
Si su producto Elu presenta algún defecto
debido a fallos de materiales o mano de obra en
los 12 meses siguientes a la fecha de compra,
le garantizamos la sustitución gratuita de todas
las piezas defectuosas siempre y cuando:
• El producto no haya sido utilizado
inadecuadamente.
• No se haya intentado su reparación por parte
de una persona no autorizada.
• Se presente la prueba de compra.
Limpieza
Evite que se obturen las ranuras de ventilación y
limpie el exterior con regularidad utilizando un paño
suave.
Herramientas desechadas y el medio
ambiente
Lleve la herramienta vieja a un Centro de Servicio
Elu, donde será eliminada sin efectos perjudiciales
para el medio ambiente.
El Servicio Post-Venta de Elu
Todas las herramientas eléctricas de Elu han sido
sometidas a extensas pruebas antes de salir de la
fábrica. Sin embargo, en el caso de que la
Herramienta Eléctrica necesitase ser reparada,
póngase en contacto con su suministrador o con la
sede principal de Elu para obtener la dirección del
centro de servicio más cercano (véase al dorso de
este manual).
29
es - 7
FRANÇAIS
SCIE SAUTEUSE PENDULAIRE
ST82K/ST84EK/ST74EK/ST72K
Félicitations!
Table des matières
Vous avez choisi un outil électrique Elu. Depuis de
nombreuses années, Elu produit des outils
électriques adaptés aux exigences des utilisateurs
professionnels.
Caractéristiques techniques
Déclaration CE de conformité
Instructions de sécurité
Contenu de l’emballage
Description
Sécurité électrique
Câbles de rallonge
Assemblage et réglage
Mode d’emploi
Entretien
Garantie
fr - 1
fr - 2
fr - 2
fr - 3
fr - 3
fr - 4
fr - 4
fr - 4
fr - 5
fr - 7
fr - 7
Caractéristiques techniques
Tension
Puissance absorbée
Puissance utile
Vitesse à vide
Course de la lame
Profondeur de coupe dans:
- le bois
- l’aluminium
- l’acier
- l’acier inoxydable
Inclinaison
Poids
V
W
W
c/min
mm
mm
mm
mm
mm
(gauche et droite)
kg
Fusible:
Outils 230 V
ST82K
230
650
410
3.100
26
ST84EK
230
701
445
500-3.100
26
ST74EK
230
701
425
500-3.100
26
ST72K
230
650
410
3.100
26
en fonction
de la lame
20
10
0 - 45°
2,4
en fonction
de la lame
20
10
3
0 - 45°
2,4
en fonction
de la lame
20
10
3
0 - 45°
2,4
en fonction
de la lame
20
10
0 - 45°
2,4
10 A
Les symboles suivants sont utilisés dans le présent
manuel:
En cas de non-respect des instructions
dans le présent manuel, il y a risque de
blessure, danger de mort ou possibilité
de dégradation de l’outil.
fr - 1
Dénote la présence de tension
électrique.
30
FRANÇAIS
Déclaration CE de conformité
Instructions de sécurité
ST82K/ST84EK/ST74EK/ST72K
Elu déclare que ces outils ont été mis au point en
conformité avec les normes 98/37/CEE,
89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 50144, EN 55014-2,
EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Afin de réduire le risque de décharge électrique,
de blessure et d’incendie lors de l’utilisation
d’outils électriques, observer les consignes de
sécurité fondamentales en vigueur. Lire les
instructions avant d’utiliser l’outil.
Conserver ces instructions de sécurité!
Généralités
Pour de plus amples informations, contacter Elu à
l’adresse ci-dessous ou se reporter au dos de ce
manuel.
Niveau de pression acoustique suivant 86/188/CEE
& 98/37/CEE, mesuré suivant EN 50144:
LpA
(pression acoustique)
LWA (puissance acoustique)
ST82K
ST84EK
ST74EK
ST72K
dB(A)*
93
93
dB(A)
101
101
* à l’oreille de l’opérateur
Prendre les mesures nécessaires pour la
protection de l’ouïe lorsque le niveau de
pression acoustique est supérieur à
85 dB(A).
Valeur moyenne pondérée du carré de l’accélération
suivant EN 50144:
ST82K
ST84EK
ST74EK
ST72K
< 2,5 m/s2
< 2,5 m/s2
< 2,5 m/s2
< 2,5 m/s2
Directeur de développement produits
Horst Großmann
Elu International, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Allemagne
31
1 Tenir votre aire de travail propre et bien rangée
Le désordre augmente les risques d’accident.
2 Tenir compte des conditions ambiantes
Ne pas exposer les outils électriques à l’humidité.
Veiller à ce que l’aire de travail soit bien éclairée.
Ne pas utiliser d’outils électriques en présence
de liquides ou de gaz inflammables.
3 Attention aux décharges électriques
Eviter le contact corporel avec des éléments
reliés à la terre, comme par exemple tuyaux,
radiateurs, cuisinières électriques et
réfrigérateurs. Sous des conditions de travail
extrêmes (par exemple: humidité élevée, dépôt
de poussières métalliques, etc.) la sécurité
électrique peut être augmentée en insérant un
transformateur d’isolation ou un disjoncteur
différentiel (FI).
4 Tenir les enfants éloignés
Ne pas permettre que d’autres personnes
touchent l’outil ou le câble de rallonge.
La supervision est obligatoire pour les moins de
16 ans.
5 Câble de rallonge pour l’extérieur
A l’extérieur, n’utiliser que des câbles de rallonge
homologués portant le marquage correspondant.
6 Ranger vos outils dans un endroit sûr
Ranger les outils non utilisés dans un endroit sec,
fermé à clé et hors de la portée des enfants.
7 Porter des vêtements de travail appropriés
Ne pas porter de vêtements flottants ou de
bijoux. Ils pourraient être happés par les pièces
en mouvement. Lors de travaux à l’extérieur,
il est recommandé de porter des gants en
caoutchouc et des chaussures à semelle antidérapante. Le cas échéant, porter une garniture
convenable retenant les cheveux longs.
8 Porter des lunettes de protection
Utiliser aussi un masque si le travail exécuté
produit de la poussière ou des copeaux volants.
fr - 2
FRANÇAIS
9 Attention au niveau de pression acoustique
Prendre les mesures nécessaires pour la
protection de l’ouïe lorsque le niveau de pression
acoustique est supérieur à 85 dB(A).
10 Bien fixer la pièce à travailler
Pour plus de sécurité, fixer la pièce à travailler avec
un dispositif de serrage ou un étau. Ainsi, vous
aurez les deux mains libres pour manier l’outil.
11 Adopter une position confortable
Toujours tenir les deux pieds à terre et garder
l’équilibre.
12 Eviter tout démarrage involontaire
Ne pas porter l’outil en ayant un doigt placé sur
l’interrupteur. Mettre l’interrupteur en position
arrêt avant de mettre la fiche dans la prise.
13 Faire preuve de vigilance
Observer votre travail. Faire preuve de bon sens.
Ne pas employer l’outil en cas de fatigue.
14 Enlever la fiche de la prise
Débrancher l’outil et attendre qu’il soit
complètement immobilisé avant de le poser,
de procéder à l’entretien ou au changement
d’accessoires.
15 Enlever les clés de réglage
Avant de mettre l’outil en marche, retirer les clés
et outils de réglage.
16 Utiliser l’outil adéquat
Le domaine d’utilisation de l’outil est décrit dans
le présent manuel. Ne pas utiliser d’outils ou
d’accessoires de trop faible puissance pour
exécuter des travaux lourds. Ne pas utiliser des
outils à des fins et pour des travaux pour lesquels
ils n’ont pas été conçus.
Attention! L’utilisation d’accessoires autres que
ceux recommandés dans le présent manuel
pourrait entraîner un risque de blessure.
Utiliser l’outil conformément à sa destination.
17 Préserver le câble d’alimentation
Ne pas porter l’outil par le câble et ne pas tirer
sur celui-ci pour débrancher la fiche de la prise.
Préserver le câble de la chaleur, de l’huile et des
arêtes vives.
18 Entretenir vos outils avec soin
Maintenir vos outils affûtés et propres afin de
travailler mieux et plus sûrement. Observer les
instructions d’entretien et de changement
d’accessoires. Vérifier régulièrement l’état du
câble d’alimentation et, s’il est endommagé,
le faire changer par votre Service Elu agréé.
fr - 3
Vérifier périodiquement le câble de rallonge et le
remplacer s’il est endommagé. Maintenir les
poignées sèches et exemptes d’huile et de graisse.
19 Contrôler si votre outil est endommagé
Avant d’utiliser l’outil, vérifier qu’il n’est pas
endommagé. Pour cela, contrôler l’alignement
des pièces en mouvement et leur grippage
éventuel. Tous les composants doivent être
montés correctement et remplir les conditions
pour garantir le fonctionnement impeccable de
l’outil. Faire réparer ou échanger tout dispositif de
sécurité et toute pièce endommagée
conformément aux instructions. Ne pas utiliser
l’outil quand l’interrupteur est défectueux. Faire
remplacer l’interrupteur par un Service Elu agréé.
20 Faire réparer votre outil par un Service Elu
agréé
Cet outil est conforme aux consignes de sécurité
en vigueur. La réparation des outils électriques est
strictement réservée aux personnes qualifiées.
Contenu de l’emballage
L’emballage contient:
1 Scie sauteuse pendulaire
3 Lames de scie
1 Pare-éclats
1 Raccord d’aspiration
1 Semelle anti-rayure (ST84EK/ST74EK)
2 Clés Allen (ST82K/ST72K)
1 Clé Allen (ST84EK/ST74EK)
1 Coffret de transport
1 Manuel d’instructions
1 Dessin éclaté
• Vérifier si l’outil, les pièces ou les accessoires ne
présentent pas de dommages dus au transport.
• Prendre le temps de lire et de comprendre
parfaitement le présent manuel avant de mettre
votre outil en marche.
Description (fig. A)
Votre scie sauteuse pendulaire est un outil
professionnel mis au point pour découper le bois,
l’acier, l’aluminium, le PVC et les matériaux en
céramique.
1 Interrupteur MARCHE/ARRET
2 Variateur de vitesse électronique
(ST84EK/ST74EK)
3 Bouton de blocage (ST84EK/ST82K)
32
FRANÇAIS
3 Boîtier (ST74EK/ST72K)
4 Bouton de réglage de la position pendulaire
5 Orifice d’éjection des copeaux
6 Semelle
7 Galet guide
8 Coiffe d’aspiration de copeaux
9 Porte-lame
10 Levier de réglage de la soufflerie
11 Poignée rotative (ST84EK/ST74EK)
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour une seule
tension. Vérifier si la tension secteur correspond à la
tension indiquée sur la plaque d’identification.
Cet outil à double isolation est conforme
à la norme EN 50144; un branchement à
la terre n’est donc pas nécessaire.
CH
CH
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du
remplacement du câble d’alimentation.
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) - outils
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) - outils
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter
les outils portatifs à un disjoncteur FI.
Remplacement du cordon secteur ou de la fiche
Après le remplacement du cordon secteur ou de la
fiche, s’en débarrasser en songeant à la sécurité car
il est dangereux de réutiliser un cordon secteur ou
une fiche dont les conducteurs sont dénudés.
Câbles de rallonge
Si un câble de rallonge est nécessaire, utiliser un
câble de rallonge homologué et adapté pour la
puissance absorbée de cet outil (voir les
caractéristiques techniques). La section minimum du
conducteur est de 1,5 mm2. En cas d’utilisation d’un
dévidoir, toujours dérouler le câble complètement.
Assemblage et réglage
Toujours retirer la fiche de la prise avant
de procéder à l’assemblage ou au
réglage.
33
Remplacement de la lame de scie
ST82K/ST72K - (fig. B)
Le système conventionnel Elu permet un échange
facile des lames de scie au moyen de la clé Allen
fournie avec l’outil.
• Faire monter ou descendre la lame de scie pour
exposer la vis de serrage (12) du porte-lame (9).
• Desserrer la vis du porte-lame (9) au moyen de la
clé Allen (13) fournie avec l’outil.
• Introduire ou retirer la lame de scie en guidant le
dos de la lame dans la rainure du galet guide (7).
ST84EK/ST74EK - (fig. A & C)
Le système Elu d’échange des lames sans outils
permet un échange simple et rapide des lames
de scie.
• Tirer la poignée rotative (11) vers le haut et la
tourner dans le sens contraire des aiguilles d’une
montre.
• Introduire la lame de scie dans le porte-lame (9)
en guidant le dos de la lame dans la rainure du
galet guide (7).
• Tourner la poignée rotative (11) dans le sens des
aiguilles d’une montre jusqu’au premier déclic.
• Enfoncer la poignée rotative.
• Pour enlever la lame de scie, procéder en
ordre inverse.
Réglage de l’inclinaison (fig. D)
La semelle réglable (6) permet de réaliser des
coupes inclinées à droite ou à gauche jusqu’à 45°.
Les positions 0° et 45° sont préréglées.
• Desserrer la vis (14) au moyen de la clé Allen (13)
fournie avec l’outil.
• Tirer la semelle (6) dans le sens opposé de la
lame de scie.
• Incliner la semelle jusqu’à obtention de
l’inclinaison désirée au moyen de la graduation.
• Pour les angles intermédiaires, serrer légèrement
la vis (14) au moyen de la clé Allen (13).
• Ajuster l’inclinaison et serrer la vis (14).
• Pour bloquer les positions de 0° et 45°, rétracter
la semelle.
Réglage de la soufflerie (fig. A)
La soufflerie dirige un courant d’air réglable vers la
lame de scie pour garantir une vue optimale durant
le sciage de la pièce.
fr - 4
FRANÇAIS
• Régler la soufflerie au moyen du levier (10).
Il y a trois niveaux:
Bas
Pour le travail du métal, pour une
utilisation combinée avec un produit
refroidissant ou lubrifiant ou avec un
système d’aspiration.
ST84EK/ST74EK - Variateur de vitesse
électronique (fig. H)
La vitesse varie avec la pression exercée sur
l’interrupteur marche/arrêt (1).
• Pour prérégler la vitesse, tourner le variateur de
vitesse électronique (2) dans la position désirée.
La vitesse de la lame de scie augmente suivant
les chiffres indiqués sur le variateur. Le réglage
exact sera dicté par l’expérience.
Intermédiaire
Pour le travail du bois et de matériaux
similaires à basse vitesse.
Haut
Pour le travail du bois et de matériaux
similaires à haute vitesse.
Montage de la buse d’aspiration (fig. E)
• Connecter la buse (5) sur l’orifice.
• Introduire le flexible d’un aspirateur dans la buse.
• Monter la coiffe d’aspiration de copeaux (8)
comme l’indique le dessin.
• Pour démonter la buse (5), appuyer sur le lobe (16)
et extraire le tube en tirant.
Raccorder un aspirateur mis au point en conformité
avec les directives relatives à l’émission de
poussière. Ne pas utiliser un aspirateur lors du
sciage de métaux à moins qu’un extincteur
d’étincelles ne soit présent.
Après utilisation prolongée à basse
vitesse, faire fonctionner l’outil à vide
(vitesse maxi.) durant 3 minutes environ.
Réglage de la position pendulaire (fig. I)
Le réglage pendulaire permet d’obtenir un réglage
optimal pour chaque type de matériau.
• Utiliser le bouton de réglage de la position
pendulaire (4). Le réglage exact sera dicté par
l’expérience. Le bouton peut être réglé avec la
machine en marche. Le tableau ci-dessus est
donné à titre indicatif.
Pos. Bois
3
Coupes rapides
2
Pièces épaisses
1
0
Métal
-
Matières plastiques
PVC
Fibre de verre
Acrylique
Contre-plaqué
Aluminium Aggloméré
Non-ferreux Coupes précises Tôles
Pièces fines
Accessoires disponibles en option
Montage et démontage du pare-éclats (fig. F)
Le pare-éclats (17) s’installe tout près de la lame de
scie pour éviter l’éclatement du matériau au niveau
de la coupe.
• Monter le pare-éclats (17) dans la semelle
comme l’indique le dessin.
• Pour enlever le pare-éclats, procéder en ordre
inverse.
ST84EK/ST74EK - Montage et démontage de la
semelle anti-rayure (fig. G)
La semelle anti-rayure (18) protège la surface des
ouvrages (fragiles).
• Engager la semelle anti-rayure sur la semelle
principale comme l’indique le dessin.
fr - 5
Montage du guide parallèle (fig. J)
• Monter le guide parallèle (19) comme l’indique
la figure.
Montage du compas à verge (fig. K)
• Monter le compas à verge (20) comme l’indique
la figure.
• Fixer le compas à verge au centre du cercle à
découper.
Mode d’emploi
• Toujours respecter les consignes de
sécurité et les règles en vigueur.
34
FRANÇAIS
• Bien fixer la pièce à scier. Avant de scier,
éloigner tous les clous et outils
métalliques de l’aire de travail.
• La lame de scie doit pouvoir avancer
librement sous la pièce à scier.
Ne pas couper des pièces dont l’épaisseur
dépasse la profondeur de coupe
maximale.
• Utiliser uniquement des lames de scie
solides et en parfait état. Les lames de
scie fendues ou voilées doivent être
remplacées immédiatement.
• Ne pas sectionner des tubes.
• Ne jamais faire marcher l’outil sans lame
de scie dans le porte-lame.
• Pour un résultat parfait, déplacer l’outil en
avançant sans à-coups. Ne pas exercer
de pression latérale sur la lame de scie.
La semelle doit rester bien à plat sur
l’ouvrage. Guider le câble de manière à ce
qu’il ne puisse jamais être pris sous la lame
des scie. Pour scier des formes sinueuses,
faire avancer l’outil tout doucement.
• Attendre que l’outil soit complètement
immobilisé avant de retirer la lame de
scie de l’ouvrage. Après le travail, la lame
de scie risque d’être chaude. Ne pas la
toucher.
Mise en marche et à l’arrêt (fig. A)
ST84EK/ST82K
• Marche: appuyer sur l’interrupteur marche/arrêt (1).
La vitesse de la ST84EK dépend de la pression
exercée sur l’interrupteur (1).
• Pour un fonctionnement en continu, enfoncer le
bouton de blocage (3).
• Arrêt: appuyer de nouveau sur l’interrupteur
marche/arrêt.Toujours mettre l’outil à l’ARRET
après le travail et avant de débrancher l’outil.
ST74EK/ST72K
• Marche: faire glisser l’interrupteur marche/arrêt (1)
vers l’avant.
• Arrêt: faire glisser l’interrupteur marche/arrêt vers
l’arrière.Toujours mettre l’outil à l’ARRET après le
travail et avant de débrancher l’outil.
35
Pour scier le bois
• Si nécessaire, tracer une ligne de coupe.
• Mettre l’outil en marche.
• Bien maintenir l’outil et suivre la ligne tracée sur
l’ouvrage.
• Pour scier parallèlement au bord de la pièce à
scier, installer le guide parallèle et guider la scie le
long de la pièce comme l’indique la figure J.
Pour scier le bois en utilisant un trou guide
• Si nécessaire, tracer une ligne de coupe.
• Percer un trou (ø mini. 12 mm) et y introduire la
lame de scie.
• Mettre l’outil en marche.
• Suivre la ligne tracée sur l’ouvrage.
• Pour découper des formes circulaires, installer le
compas à verge et régler le rayon désiré.
Pour scier jusqu’au bord de l’ouvrage (fig. D)
• Le cas échéant, enlever le guide pour coupes
droites/rondes.
• Mettre le sélecteur sur 0.
• Desserrer la vis (14) au moyen de la clé Allen (13).
• Pousser la semelle (6) en arrière jusqu’à la butée.
• Serrer la vis.
• Mettre l’outil en marche.
Pour scier le métal
• Monter une lame de scie adaptée.
• Procéder comme décrit ci-dessus.
• Adapter la vitesse.
• Mettre la soufflerie en position basse.
Utiliser un lubrifiant de refroidissement
(huile de coupe) pour éviter la surchauffe
de la lame de scie et de l’ouvrage.
Pour scier des cercles (fig. K)
• Monter le compas à verge comme l’indique
la figure.
Votre revendeur pourra vous renseigner sur les
accessoires qui conviennent le mieux pour votre
travail.
fr - 6
FRANÇAIS
Entretien
Votre outil Elu a été conçu pour durer longtemps
avec un minimum d’entretien. Son fonctionnement
satisfaisant dépend pour une bonne part d’un
entretien soigneux et régulier.
Graissage du galet guide (fig. L)
• Graisser le galet guide (7) régulièrement pour
éviter son calage.
GARANTIE
• 30 JOURS D’ENGAGEMENT SATISFACTION •
Si, pour quelque raison que ce soit, votre
machine Elu ne vous donne pas entière
satisfaction, il suffit de la retourner avec tous ses
accessoires dans les 30 jours suivant son achat
à votre distributeur, ou à un centre de service
après-vente agréé pour un remboursement
intégral ou un échange. Pour la Belgique et le
Luxembourg, retournez votre machine à Elu.
Munissez-vous d’une preuve d’achat.
• 1 AN DE GARANTIE •
Nettoyage
Les fentes d’aération doivent toujours être
dégagées. Nettoyer régulièrement le boîtier avec un
chiffon doux.
Service après-vente Elu
Tous les outils électriques Elu sont soumis à un
contrôle rigoureux avant de quitter l’usine. Au cas où
votre outil nécessiterait néanmoins une révision,
contacter votre revendeur ou appeler le numéro vert
Elu pour obtenir l’adresse du Service Elu agréé le
plus proche (voir au dos du manuel).
fr - 7
Au cas où votre machine Elu présenterait un
défaut de fabrication dans les 12 premiers mois
suivant son achat, nous garantissons le
remplacement sans frais de toutes les pièces
défectueuses ou de l’unité entière, et ce à notre
discrétion, à condition que:
• la machine ait été utilisée correctement
• aucune personne non qualifiée n’ait tenté de
réparer la machine
• la preuve d’achat portant la date d’acquisition
soit fournie.
36
ITALIANO
SEGHETTO ALTERNATIVO
ST82K/ST84EK/ST74EK/ST72K
Congratulazioni!
Indice del contenuto
Siete entrati in possesso di un Elettroutensile Elu.
Anni di esperienza, continui miglioramenti ed
innovazioni tecnologiche fanno dei prodotti Elu uno
degli strumenti più affidabili per l’utilizzatore
professionale.
Dati tecnici
Dichiarazione CE di conformità
Norme generali di sicurezza
Contenuto dell’imballo
Descrizione
Norme di sicurezza elettrica
Impiego di una prolunga
Assemblaggio e regolazione
Istruzioni per l’uso
Manutenzione
Garanzia e assistenza post-vendita Elu
it - 1
it - 2
it - 2
it - 3
it - 4
it - 4
it - 4
it - 4
it - 6
it - 7
it - 7
Dati tecnici
Tensione
Potenza assorbita
Potenza erogata
Velocità a vuoto
Lunghezza corsa
Capacità di taglio su:
- legno
- alluminio
- acciaio
- in acciaio inox legato
Angolo di taglio orientabile
Peso
V
W
W
min-1
mm
mm
mm
mm
mm
(sinistra e destra)
kg
Fusibili:
Modelli da 230 V
ST82K
230
650
410
3.100
26
ST84EK
230
701
445
500-3.100
26
ST74EK
230
701
425
500-3.100
26
ST72K
230
650
410
3.100
26
a seconda
della lame
20
10
0 - 45°
2,4
a seconda
della lame
20
10
3
0 - 45°
2,4
a seconda
della lame
20
10
3
0 - 45°
2,4
a seconda
della lame
20
10
0 - 45°
2,4
10 A
I seguenti simboli vengono usati nel presente
manuale:
Indica rischio di infortunio, pericolo di
morte o danno all’apparecchio qualora
non ci si attenga alle istruzioni contenute
nel presente manuale.
37
Indica pericolo di scossa elettrica.
it - 1
ITALIANO
Dichiarazione CE di conformità
Norme generali di sicurezza
ST82K/ST84EK/ST74EK/ST72K
Elu dichiara che gli Elettroutensili sono stati costruiti
in conformità alle norme: 98/37/CEE, 89/336/CEE,
73/23/CEE, EN 50144, EN 55014-2, EN 55014,
EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Durante l’utilizzo di utensili elettrici adottate
sempre le elementari norme di sicurezza atte a
ridurre i rischi d’incendio, scariche elettriche e
ferimenti. Leggere attentamente le seguenti
istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
Custodire con cura le istruzioni!
Norme generali
Per ulteriori informazioni, contattare Elu nel indirizzo
qui sotto o consultare il retro del presente manuale.
Il livello di rumorosità è conforme alle norme
86/188/CEE e 98/37/CEE, dati ricavati in base alla
norma EN 50144:
LpA
ST82K
ST84EK
ST74EK
ST72K
(rumorosità)
dB(A)*
93
93
LWA (potenza sonora)
dB(A)
101
101
* all’orecchio dell’operatore
Prendere appropriate misure a
protezione dell’udito qualora il livello
acustico superasse gli 85 dB(A).
Il valore medio quadratico ponderato
dell’accelerazione secondo EN 50144:
ST82K
ST84EK
ST74EK
ST72K
< 2,5 m/s2
< 2,5 m/s2
< 2,5 m/s2
< 2,5 m/s2
Direttore ricerca e sviluppo
Horst Großmann
Elu International, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Germania
it - 2
1 Tenere pulita l’area di lavoro
Ambienti e banchi di lavoro in disordine possono
essere causa d’incidenti.
2 Tener presenti le caratteristiche dell’ambiente
di lavoro
Non esporre gli utensili elettrici all’umidità.
Tenere ben illuminata l’area di lavoro. Non usare
gli utensili elettrici in luoghi con atmosfera
gassosa o infiammabile.
3 Proteggersi da scariche elettriche
Evitare il contatto con oggetti dotati di
collegamento a terra (per es. tubi, termosifoni,
cucine e frigoriferi). Durante impieghi estremi
(per es. alto livello di umidità, polvere metallica,
ecc.) si può aumentare la sicurezza elettrica
collegando in serie un trasformatore d’isolamento
o un interruttore salvavita.
4 Tenere i bambini lontani dall’area di lavoro
Non permettere che persone estranee tocchino
l’utensile o il cavo di prolunga. Per i ragazzi di età
inferiore ai 16 anni è richiesta la supervisione di
un adulto.
5 Cavo di prolunga per l’uso esterno
Se l’utensile viene utilizzato all’aperto, si faccia
uso soltanto di un cavo di prolunga di tipo
idoneo, appositamente previsto e
contrassegnato per l’uso esterno.
6 Custodia dell’elettroutensile dopo l’uso
Riporre gli Elettroutensili in luogo sicuro e ben
asciutto, fuori dalla portata dei bambini.
7 Usare il vestiario appropriato
Evitare l’uso di abiti svolazzanti, catenine, ecc. in
quanto potrebbero rimanere presi nelle parti mobili
dell’utensile. Lavorando all’aperto indossare guanti
di gomma e scarpe con suole antisdrucciolo.
Raccogliere i capelli se si portano lunghi.
8 Usare occhiali protettivi
Usare inoltre una maschera antipolvere qualora si
producano polvere o particelle volatili.
38
ITALIANO
9 Rumorosità eccessiva
Prendere appropriate misure a protezione
dell’udito se il livello acustico supera gli 85 dB(A).
10 Bloccare il pezzo da lavorare
Usare pinze o morse per bloccare il pezzo da
lavorare, ciò aumenta la sicurezza e consente di
mantenere entrambe le mani libere per operare
meglio.
11 Non sbilanciarsi
Mantenere sempre un buon equilibrio evitando
posizioni malsicure.
12 Evitare accensioni accidentali
Non eseguire il trasporto dell’Elettroutensile
collegato alla rete di alimentazione tenendo il dito
sull’interruttore.
Assicurarsi che l’interruttore sia in posizione OFF
prima di inserire la spina.
13 Stare sempre attenti
Prestare attenzione a quanto si sta facendo.
Usare il proprio buon senso e non utilizzare
l’utensile quando si è stanchi.
14 Staccare l’alimentazione dell’utensile
Spegnere l’utensile ed attendere il suo arresto
completo prima di lasciarlo incustodito.
Staccare la spina dalla presa se l’utensile rimane
inutilizzato e prima di eseguire qualsiasi
operazione di manutenzione dell’utensile o di
sostituzione degli accessori.
15 Non lasciare sull’utensile chiavi o strumenti di
misura
Prima di mettere in funzione l’Elettroutensile si
abbia cura di togliere chiavi e altri strumenti.
16 Usare l’utensile adatto
L’utilizzo previsto è indicato nel presente
manuale. Non forzare utensili e accessori di
potenza limitata impiegandoli per lavori destinati
ad utensili di maggiore potenza.
Attenzione! L’uso di accessori o attrezzature
diversi, o l’impiego del presente utensile per
scopi diversi, da quelli raccomandati nel manuale
d’uso possono comportare il rischio di infortuni.
17 Non abusare del cavo elettrico
Non trascinare l’utensile né disinserire la spina
strattonando il cavo di alimentazione.
Proteggere il cavo dal calore, dagli olii minerali e
dagli bordi taglienti.
18 Mantenere l’utensile con cura
Tenere gli accessori sempre ben affilati e puliti
per un migliore e più sicuro utilizzo.
39
Osservare le istruzioni per la lubrificazione e la
sostituzione degli accessori.
Controllare periodicamente lo stato del cavo di
alimentazione, e se danneggiato farlo riparare
presso un Centro di Assistenza tecnica
autorizzato Elu. Tenere gli organi di comando
puliti, asciutti e privi di olio o grasso.
19 Controllare che non vi siano parti danneggiate
Prima dell’utilizzo controllare scrupolosamente
che non vi siano parti danneggiate e che
l’utensile sia in grado di effettuare il suo lavoro in
modo corretto. Controllare l’allineamento delle
parti mobili assicurandosi che non vi siano
grippaggi, danni ai componenti o ai supporti,
e altre condizioni che possono compromettere il
buon funzionamento dell’utensile. Dispositivi di
sicurezza e altre parti difettose devono essere
riparate o sostituite secondo le modalità previste.
Non usare l’utensile se l’interruttore è difettoso e
provvedere alla sua sostituzione ricorrendo ad un
Centro di Assistenza autorizzato Elu.
20 Rivolgersi ai Centri di Assistenza Tecnica
autorizzati Elu per le riparazioni
Il presente Elettroutensile è conforme alle principali
norme di sicurezza vigenti. Per evitare pericolo di
infortuni, le riparazioni alle apparecchiature
elettriche devono essere effettuate esclusivamente
da personale qualificato.
Contenuto dell’imballo
L’imballo comprende:
1 Seghetto
3 Lame
1 Inserto antischeggiatura
1 Adattatore per aspirazione
1 Protezione antigraffio per scarpa
(ST84EK/ST74EK)
2 Chiavi per brugole (ST82K/ST72K)
1 Chiave per brugole (ST84EK/ST74EK)
1 Cassetta di trasporto
1 Manuale istruzione
1 Disegno esploso
• Accertarsi che l’utensile, i componenti o gli accessori
non abbiano subito danni durante il trasporto.
• Leggere a fondo, con calma e con la massima
attenzione il presente manuale prima di mettere
in funzione l’utensile.
it - 3
ITALIANO
Descrizione (fig. A)
Il vostro seghetto alternativo è stato concepito per
applicazioni di tipo professionale su legno, acciaio,
alluminio, PVC e materiali ceramici.
1 Interruttore on/off
2 Variatore di velocità (ST84EK/ST74EK)
3 Pulsante di bloccaggio (ST84EK/ST82K)
3 Alloggiamento motore (ST74EK/ST72K)
4 Selettore di oscillazione del movimento a pendolo
5 Attacco per aspirazione trucioli
6 Scarpa
7 Rullino di guida
8 Riparo di aspirazione trucioli
9 Portalama
10 Leva di regolazione per la soffiante di
evacuazione polveri
11 Impugnatura girevole (ST84EK/ST74EK)
Norme di sicurezza elettrica
Il motore elettrico è stato predisposto per operare
con un unico voltaggio.
Assicurarsi che il voltaggio a disposizione
corrisponda a quello indicato sulla targhetta.
Il Vostro utensile Elu è fornito di doppio
isolamento, in ottemperanza alla norma
EN 50144, per le quale non è richiesta la
messa a terra.
CH
CH
Per la sostituzione del cavo di
alimentazione, utilizzare sempre la spina di
tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) - utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) - utensili elettrici
Gli apparecchi portatili, utilizzati in
ambiente esterno, devono essere collegati
ad un interruttore differenziale.
Sostituzione del cavo o della spina
Quando occorre sostituire la spina, smaltire la spina
vecchia in modo appropriato; è pericoloso inserire
una spina con i conduttori di rame scoperti in una
presa di corrente sotto tensione.
Impiego di una prolunga
In caso di impiego di una prolunga, quest’ultima
dovrà essere di tipo omologato e di dimensioni
it - 4
idonee a garantire l’alimentazione elettrica
dell’apparecchio (vedere le caratteristiche tecniche).
La dimensione minima del conduttore è 1,5 mm2.
Se si utilizza un avvolgitore, estrarre il cavo per
l’intera lunghezza.
Assemblaggio e regolazione
Prima di effettuare il montaggio o la
regolazione disinserire sempre la spina
dalla presa di alimentazione.
Montaggio e rimozione della lama
ST82K/ST72K - (fig. B)
Il sistema convenzionale Elu consente l’agevole
sostituzione delle lame avvalendosi della chiave
fornita in dotazione all’elettroutensile.
• Spostare la lama del seghetto verso l’alto o verso
il basso per esporre la vite di fissaggio (12) del
portalama (9).
• Allentare la vite sul portalama (9) avvalendosi
della chiave (13) fornita in dotazione
all’elettroutensile.
• Inserire o togliere la lama del seghetto
guidandone la parte posteriore nella scanalatura
del rullino di guida.
ST84EK/ST74EK - (fig. A & C)
Il sistema Elu consente la rapida e agevole
sostituzione delle lame senza che sia necessario
ricorrere ad attrezzi.
• Tirare verso l’alto l’impugnatura girevole (11) e
girarla in senso antiorario.
• Sbloccare l’impugnatura ruotandola come indicato.
• Inserire la lama nel portalama (9) guidandone la
parte posteriore nella scanalatura del rullino di
guida (7).
• Girare l’impugnatura girevole (11) in senso orario
sino a che non si avverta lo scatto di serraggio.
• Abbassare l’impugnatura.
• Procedere in senso inverso per rimuovere la lama.
Regolazione dell’angolo di taglio (fig. D)
La scarpa orientabile (6) consente l’esecuzione di
tagli angolati sino a 45° verso sinistra o destra.
Le posizioni 0° e 45° sono pre-impostate.
• Allentare la vite (14) avvalendosi dell’apposita
chiave (13), fornita in dotazione.
40
ITALIANO
• Far scorrere la scarpa (6) via della lama.
• Inclinare la scarpa e impostare l’angolo di taglio
desiderato avvalendosi della scala graduata.
• Per eseguire angoli orientabili con gradazioni
intermedie, stringere leggermente lavite (14)
avvalendosi della chiave (13).
• Registrare finemente l’angolo orientabile e
stringere la vite (14).
• Per fissare le posizioni 0° e 45°, far scorrere la
scarpa versa la posizione anteriore.
Regolazione della soffiante di evacuazione
polveri (fig. A)
La soffiante di evacuazione polveri dirige un flusso di
aria contro la lama per mantenere pulito il pezzo in
fase di lavorazione.
• Regolare la soffiante di evacuazione polveri
avvalendosi della leva (10). La leva presenta tre
livelli di regolazione:
Minimo
Per il lavoro su metalli, quando si
impieghino refrigeranti e lubrificanti e per
l’uso con l’aspiratore polveri.
Medio
Per il lavoro a bassa velocità su legno e
materiali analoghi.
Massimo
Per il lavoro ad alta velocità su legno e
materiali analoghi.
Montaggio dell’adattatore per aspirazione
trucioli (fig. E)
• Inserire l’adattatore (5) nel rispettivo attacco.
• Introdurre nell’adattatore la bocca del manicotto
di aspirazione trucioli.
• Montare la protezione dell’adattatore (8) come
indicato.
• Per togliere l’adattatore, premere l’aletta (16) ed
estrarlo.
Montaggio e rimozione dell’inserto
antischeggiatura per scarpa (fig. F)
L’inserto antischeggiatura (17), che si posiziona in
prossimità della lama, ha lo scopo di evitare lo
scheggiamento del pezzo in lavorazione.
• Montare sulla scarpa l’inserto antischeggiatura
(17) come mostrato in figura.
• Procedere in senso inverso per rimuovere
l’inserto antischeggiatura.
ST84EK/ST74EK - Montaggio e rimozione della
protezione antigraffio (fig. G)
La protezione antigraffio (18) ha la funzione di evitare
che si danneggi la superficie del materiale (fragile) in
lavorazione.
• Inserire a scatto la protezione sulla scarpa come
mostrato in figura.
ST84EK/ST74EK - Regolazione della velocità
elettronica di taglio (fig. H)
La velocità di taglio varia in base alla pressione
esercitata sull’interruttore on/off (1).
• Per pre-impostare la velocità di taglio, girare il
selettore di velocità (2) sul valore desiderato.
Più alto sarà il numero, maggiore sarà la velocità
di taglio. Impostare la velocità di taglio in base
allo spessore ed al materiale costitutivo del pezzo
da lavorare.
Dopo che si sia impiegato
l’elettroutensile per prolungati periodi di
tempo a basse velocità, farlo funzionare
per circa 3 minuti alla massima velocità
in assenza di carico.
Regolazione del movimento a pendolo (fig. I)
Il movimento regolabile a pendolo consente di
impartire alla lama la forza e velocità ottimali rispetto
ai vari materiali da lavorare.
• Impostare il selettore (4) sulla posizione
desiderata. Per stabilire quale sia la corretta
impostazione rispetto al materiale da tagliare è
necessaria una certa esperienza. Si potrà
intervenire sul selettore con l’elettroutensile in
funzione.
Se richiesto, collegare un aspiratore conforme alle
vigenti direttive di evacuazione delle polveri. Durante
il taglio di metalli, si raccomanda di non impiegare
aspiratori sprovvisti di un’adeguato parascintille.
41
it - 5
ITALIANO
Consultare la seguente tabella.
Pos. Legno
3
Tagli veloci
2
Pezzi spessi
1
0
Metallo
-
Materiali plastici
PVC
Fibre di vetro
Acrilico
Legno compensato Alluminio
Legno truciolare
Metalli non-ferrosi Pezzi sottili
Foglio di metallo Tagli precisi
Accessori opzionali
Installazione della guida parallela (fig. J)
• Montare la guida parallela (19) come mostrato
in figura.
Installazione della barra di allineamento (fig. K)
• Montare la barra di allineamento (20) come
mostrato in figura.
• Fissare la barra di allineamento al centro del foro
da praticare.
Istruzioni per l’uso
• Osservare sempre le istruzioni per la
sicurezza e le normative vigenti.
• Verificare che il pezzo in lavorazione sia
saldamente fissato. Togliere chiodi, viti o
altri dispositivi di fissaggio che potrebbero
danneggiare la lama dell’elettroutensile.
• Verificare che vi sia spazio sufficiente per la
lama al di sotto del pezzo da lavorare. Non
tagliare materiali di spessore superiore a
quello massimo consentito.
• Impiegare solo lame affilate. Sostituire
immediatamente le lame che risultino
danneggiate o piegate.
• Non impiegare l’elettroutensile per tagliare
tubi o condotti.
• Non mettere mai in funzione
l’elettroutensile senza la lama.
• Per ottenere i migliori risultati, fate avanzare
l’elettroutensile in maniera costante e
regolare sul pezzo in lavorazione.
Non esercitare pressioni laterali sulla lama.
it - 6
Mantenere la lama piatta sul pezzo di
lavorazione e scostare il cavo di
alimentazione tenendolo in linea con il lato
posteriore dell’elettroutensile.
Per il taglio di curve, cerchi o altre forme
arrotondate, spingere leggermente in
avanti l’elettroutensile.
• Prima di rimuovere la lama dal pezzo in
lavorazione, attendere che l’elettroutensile
si sia completamente fermato. Dopo
l’impiego la lama può essere rovente.
Si eviti pertanto di toccarla.
Attivazione e disattivazione (fig. A)
ST84EK/ST82K
• Attivazione: premere l’interruttore on/off (1).
La velocità di taglio dell’utensile ST84EK è
modulabile in base alla pressione esercitata
sull’interruttore on/off (1).
• Per il funzionamento in continuo, premere il
pulsante di blocco (3).
• Disattivazione: premere di nuovo l’interruttore
on/off. Spegnere sempre l’elettroutensile al
termine del lavoro e prima di disinserire la spina.
ST74EK/ST72K
• Attivazione: far scorrere l’interruttore on/off (1)
avanti.
• Disattivazione: far scorrere l’interruttore on/off (1)
indietro. Spegnere sempre l’elettroutensile al
termine del lavoro e prima di disinserire la spina.
Taglio su legno
• Se necessario, tracciare sul pezzo in lavorazione
una linea di riferimento.
• Attivare l’elettroutensile.
• Mantenere fermo l’elettroutensile contro il pezzo
in lavorazione e seguire la linea di riferimento
precedentemente tracciata.
• Per eseguire tagli paralleli al bordo del pezzo di
lavorazione, montare la guida parallela e guidare
il seghetto alternativo lungo il pezzo di
lavorazione come mostrato alla figura J.
Taglio su legno con foro pilota
• Se necessario, tracciare sul pezzo di lavorazione
una linea di riferimento.
42
ITALIANO
• Praticare un foro sul pezzo di lavorazione
(ø min. 12 mm) ed inserirvi la lama del seghetto.
• Attivare l’elettroutensile.
• Seguire la linea di riferimento precedentemente
tracciata.
• Per eseguire perfettamente forme arrotondate,
montare la barra di allineamento e impostare il
raggio richiesto.
Taglio con bordo sporgente (fig. D)
• Smontare la guida per tagli rettilinei/circolari,
se installata.
• Impostare a 0 il selettore del movimento a pendolo.
• Allentare la vite (14) avvalendosi della chiave (13).
• Spingere completamente all’indietro la scarpa (6).
• Stringere la vite.
• Attivare l’elettroutensile.
Pulitura
Tenere libere le feritoie di ventilazione e pulire
l’esterno dell’utensile periodicamente con un panno
morbido.
Utensili inutilizzabili e tutela
ambientale
Per garantire l’eliminazione degli utensili non più
utilizzabili nel rispetto dell’ambiente, si consiglia di
portare il vostro vecchio utensile presso uno dei
centri di assistenza Elu, che disporranno della loro
eliminazione nel rispetto dell’ambiente.
Garanzia e assistenza post-vendita Elu
Taglio su metallo
• Montare l’apposita lama per metallo.
• Procedere come descritto in precedenza.
• Impostare sul corretto valore la velocità di taglio.
• Regolare la soffiante di evacuazione polveri sulla
posizione del minimo.
Impiegare un lubrificante di
raffreddamento (olio da taglio) per evitare
surriscaldamenti della lama o del pezzo
in lavorazione.
Esecuzione di cerchi (fig. K)
• Montare la barra di allineamento come mostrato
in figura.
Consultate il vostro rivenditore per ottenere ulteriori
informazioni sugli accessori disponibili.
Manutenzione
Il Vostro Elettroutensile Elu è stato studiato per
durare a lungo richiedendo solo la minima
manutenzione. Per prestazioni sempre soddisfacenti
occorre avere cura dell’utensile e sottoporlo a
manutenzione periodica.
Tutti gli elettroutensili Elu vengono sottoposti a severi
collaudi prima di lasciare la fabbrica.
GARANZIA
• GARANZIA TOTALE DI UN ANNO •
Se il vostro prodotto Elu non risultasse
pienamente conforme alle caratteristiche di
funzionamento o presentasse difetti di
lavorazione o vizi di materiale, entro 12 mesi dalla
data di acquisto, provvederemo alla sostituzione
gratuita delle parti difettose o a nostro giudizio,
alla sostituzione gratuita dimostrato che:
• Il prodotto venga ritornato al centro di
assistenza Elu, con la prova della data di
acquisto.
• Il prodotto non abbia subito abusi ed il difetto
non sia stato causato da incuria.
• Il prodotto non abbia subito tentativi di
riparazione da persone non facenti parte del
nostro personale di assistenza o, all’estero,
dal nostro staff distributivo.
Contattare il proprio rivenditore abituale o la Sede
Centrale della Elu per ottenere l’indirizzo del
Centro di Assistenza Tecnica più vicino (si prega
di consultare il retro del presente manuale).
Lubrificazione del rullino di guida (fig. L)
• Onde evitare grippaggi, lubrificare ad intervalli
regolari il rullino di guida (7).
43
it - 7
NEDERLANDS
DECOUPEERZAAG
ST82K/ST84EK/ST74EK/ST72K
Gefeliciteerd!
Inhoudsopgave
U heeft gekozen voor een elektrische machine van
Elu. Jarenlange ervaring, voortdurende
produktontwikkeling en innovatie maken Elu tot een
betrouwbare partner voor de professionele
gebruiker.
Technische gegevens
EG-Verklaring van overeenstemming
Veiligheidsinstructies
Inhoud van de verpakking
Beschrijving
Elektrische veiligheid
Gebruik van verlengsnoeren
Monteren en instellen
Aanwijzingen voor gebruik
Onderhoud
Garantie
nl - 1
nl - 2
nl - 2
nl - 3
nl - 4
nl - 4
nl - 4
nl - 4
nl - 6
nl - 7
nl - 7
Technische gegevens
Spanning
Opgenomen vermogen
Nuttig vermogen
Aantal slagen onbelast
Zaagslaglengte
Zaagdiepte in:
- hout
- aluminium
- staal
- roestvrij staal
Verstek
Gewicht
V
W
W
min-1
mm
mm
mm
mm
mm
(links en rechts)
kg
Zekeringen:
230 V machines
ST82K
230
650
410
3.100
26
ST84EK
230
701
445
500-3.100
26
ST74EK
230
701
425
500-3.100
26
ST72K
230
650
410
3.100
26
afhankelijk
van blad
20
10
0 - 45°
2,4
afhankelijk
van blad
20
10
3
0 - 45°
2,4
afhankelijk
van blad
20
10
3
0 - 45°
2,4
afhankelijk
van blad
20
10
0 - 45°
2,4
10 A
In deze handleiding worden de volgende
pictogrammen gebruikt:
Duidt op mogelijk lichamelijk letsel,
levensgevaar of kans op beschadiging
van de machine indien de instructies in
deze handleiding worden genegeerd.
nl - 1
Geeft elektrische spanning aan.
44
NEDERLANDS
EG-Verklaring van overeenstemming
Veiligheidsinstructies
ST82K/ST84EK/ST74EK/ST72K
Elu verklaart dat deze elektrische machines in
overeenstemming zijn met: 98/37/EEG,
89/336/EEG, 73/23/EEG, EN 50144, EN 55014-2,
EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Neem bij het gebruik van elektrische machines
altijd de plaatselijk geldende veiligheidsvoorschriften in acht in verband met brandgevaar,
gevaar voor elektrische schokken en lichamelijk
letsel. Lees ook onderstaande instructies
aandachtig door voordat u met de machine gaat
werken. Bewaar deze instructies zorgvuldig!
Neem voor meer informatie contact op met Elu,
zie het adres hieronder of op de achterkant van deze
handleiding.
Niveau van de geluidsdruk overeenkomstig
86/188/EEG & 98/37/EEG, gemeten volgens
EN 50144:
LpA
ST82K
ST84EK
ST74EK
ST72K
(geluidsdruk)
dB(A)*
93
93
LWA (geluidsvermogen)
dB(A)
101
101
* op de werkplek
Neem de vereiste maatregelen voor
gehoorbescherming wanneer de
geluidsdruk het niveau van 85 dB(A)
overschrijdt.
Gewogen kwadratische gemiddelde waarde van de
versnelling overeenkomstig EN 50144:
ST82K
ST84EK
ST74EK
ST72K
< 2,5 m/s2
< 2,5 m/s2
< 2,5 m/s2
< 2,5 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Elu International, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Duitsland
45
Algemeen
1 Zorg voor een opgeruimde werkomgeving
Een rommelige werkomgeving leidt tot ongelukken.
2 Houd rekening met omgevingsinvloeden
Stel elektrische machines niet bloot aan vocht.
Zorg dat de werkomgeving goed is verlicht.
Gebruik elektrische machines niet in de buurt van
brandbare vloeistoffen of gassen.
3 Voorkom een elektrische schok
Vermijd lichamelijk contact met geaarde
voorwerpen (bijv. buizen, radiatoren, fornuizen en
koelkasten). Onder extreme werkomstandigheden
(bijv. hoge vochtigheid, ontwikkeling van metaalstof,
enz.) kan de elektrische veiligheid door een
scheidingstransformator of een aardlek-(FI-)
schakelaar voor te schakelen, verhoogd worden.
4 Houd kinderen uit de buurt
Laat andere personen niet aan de machine of het
verlengsnoer komen.
Onder 16 jaar is supervisie verplicht.
5 Verlengsnoeren voor gebruik buitenshuis
Gebruik buitenshuis uitsluitend voor dit doel
goedgekeurde en als zodanig gemerkte
verlengsnoeren.
6 Berg de machine veilig op
Berg niet in gebruik zijnde elektrische machines
op in een droge, afgesloten ruimte, buiten het
bereik van kinderen.
7 Draag geschikte werkkleding
Draag geen wijde kleding of loshangende
sieraden. Deze kunnen door de bewegende
delen worden gegrepen. Draag bij het werken
buitenshuis bij voorkeur rubber
werkhandschoenen en schoenen met
profielzolen. Houd lang haar bijeen.
8 Draag een veiligheidsbril
Gebruik ook een gezichts- of stofmasker bij
werkzaamheden waarbij stofdeeltjes of spanen
vrijkomen.
nl - 2
NEDERLANDS
9 Let op de maximum geluidsdruk
Neem voorzorgsmaatregelen voor
gehoorbescherming wanneer de geluidsdruk het
niveau van 85 dB(A) overschrijdt.
10 Klem het werkstuk goed vast
Gebruik klemmen of een bankschroef om het
werkstuk te fixeren. Dit is veiliger, bovendien kan de
machine dan met beide handen worden bediend.
11 Zorg voor een veilige houding
Zorg altijd voor een juiste, stabiele houding.
12 Voorkom onbedoeld inschakelen
Draag een op het net aangesloten machine niet
met de vinger aan de schakelaar. Laat de
schakelaar los wanneer u de stekker in het
stopcontact steekt.
13 Blijf voortdurend opletten
Houd uw aandacht bij uw werk. Ga met verstand
te werk. Gebruik de machine niet als u niet
geconcentreerd bent.
14 Trek de stekker uit het stopcontact
Schakel de stroom uit en wacht totdat de
machine volledig stil staat voordat u deze
achterlaat. Trek de stekker uit het stopcontact
wanneer u de machine niet gebruikt, tijdens
onderhoud of bij het vervangen van accessoires.
15 Verwijder sleutels of hulpgereedschappen
Controleer vóór het inschakelen altijd of sleutels
en andere hulpgereedschappen zijn verwijderd.
16 Gebruik de juiste machine
Het gebruik volgens bestemming is beschreven
in deze handleiding. Gebruik geen lichte machine
of hulpstukken voor het werk van zware
machines. De machine werkt beter en veiliger
indien u deze gebruikt voor het beoogde doel.
Waarschuwing! Gebruik ter voorkoming van
lichamelijk letsel uitsluitend de in deze
gebruiksaanwijzing aanbevolen accessoires en
hulpstukken. Gebruik de machine uitsluitend voor
het beoogde doel.
17 Gebruik het snoer niet verkeerd
Draag de machine nooit aan het snoer. Trek niet
aan het snoer om de stekker uit het stopcontact
te verwijderen. Houd het snoer uit de buurt van
warmtebronnen, olie en scherpe randen.
18 Onderhoud de machine met zorg
Houd de machine schoon om beter en veiliger te
kunnen werken. Houdt u aan de instructies met
betrekking tot het onderhoud en het vervangen
van accessoires.
nl - 3
Controleer regelmatig het snoer en laat dit bij
beschadigingen door een erkend Elu Servicecenter repareren. Controleer het verlengsnoer
regelmatig en vervang het in geval van
beschadiging. Houd de bedieningsorganen
droog en vrij van olie en vet.
19 Controleer de machine op beschadigingen
Controleer de machine vóór gebruik zorgvuldig
op beschadigingen om er zeker van te zijn dat
deze naar behoren zal functioneren.
Controleer of de bewegende delen niet klemmen,
verdraaid ofgebroken zijn. Ga na of de
accessoires en hulpstukken correct zijn
gemonteerd en of aan alle andere voorwaarden
voor een juiste werking is voldaan. Ga bij
vervanging of reparatie van beschadigde
veiligheidsinrichtingen of defecte onderdelen te
werk zoals aangegeven. Gebruik geen machine
waarvan de schakelaar defect is. Laat de
schakelaar vervangen door een erkend Elu
Service-center.
20 Wendt u voor reparaties tot een erkend Elu
Service-center
Deze elektrische machine voldoet aan alle
geldende veiligheidsvoorschriften.
Ter voorkoming van ongevallen mogen reparaties
uitsluitend door daartoe bevoegde technici
worden uitgevoerd.
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Decoupeerzaag
3 Zaagbladen
1 Anti-splinterplaatje
1 Stofafzuigadapter
1 Anti-kraszool (ST84EK/ST74EK)
2 Inbussleutels (ST82K/ST72K)
1 Inbussleutel (ST84EK/ST74EK)
1 Transportkoffer
1 Handleiding
1 Onderdelentekening
• Controleer de machine, losse onderdelen en
accessoires op transportschade.
• Lees deze handleiding rustig en zorgvuldig door
voordat u met de machine gaat werken.
46
NEDERLANDS
Beschrijving (fig. A)
Uw decoupeerzaag is ontworpen voor het zagen
van hout, staal, aluminium, synthetische en
keramische materialen.
1 AAN/UIT-schakelaar
2 Instelwiel voor elektronisch regelbaar toerental
(ST84EK/ST74EK)
3 Blokkeerknop (ST84EK/ST82K)
3 Motorhuis (ST74EK/ST72K)
4 Schakelaar voor pendelbeweging
5 Stofafzuigopening
6 Bodemplaat
7 Geleiderol
8 Stofafzuigmantel
9 Zaagbladhouder
10 Instelhendel voor zaagsel-blower
11 Draaigreep (ST84EK/ST74EK)
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is ontwikkeld voor een
bepaalde netspanning. Controleer altijd of uw
netspanning overeenkomt met de waarde op het
typeplaatje.
Uw Elu-machine is dubbel geïsoleerd
overeenkomstig EN 50144; een
aarddraad is dan ook niet nodig.
Vervangen van het snoer of de stekker
Als de stekker of het snoer wordt vervangen,
moet de oude stekker c.q. het oude snoer worden
weggegooid. Het is gevaarlijk om de stekker van een
los snoer in het stopcontact te steken.
Gebruik van verlengsnoeren
Wanneer een verlengsnoer wordt gebruikt, neem
dan een goedgekeurd verlengsnoer, dat geschikt is
voor het vermogen van de machine (zie technische
gegevens). De aders moeten minimaal een
doorsnede hebben van 1,5 mm2. Wanneer het
verlengsnoer op een haspel zit, rol het snoer dan
helemaal af.
Monteren en instellen
Haal vóór het monteren en instellen altijd
de stekker uit het stopcontact.
47
Plaatsen en verwijderen van een zaagblad
ST82K/ST72K - (fig. B)
Het standaard Elu-systeem garandeert een
eenvoudige zaagbladwissel met behulp van de
meegeleverde inbussleutel.
• Beweeg het zaagblad naar boven of naar
beneden totdat de klemschroef (12) van de
zaagbladhouder (9) bereikbaar wordt.
• Draai de klemschroef van de zaagbladhouder (9)
los. Gebruik hiertoe de meegeleverde
inbussleutel (13).
• Plaats of verwijder het zaagblad en zorg ervoor
dat de rug van het zaagblad daarbij in de groef
van de geleiderol loopt (7).
ST84EK/ST74EK - (fig. A & C)
Het Elu gereedschaploze wisselsysteem garandeert
een even snelle als eenvoudige zaagbladwissel.
• Trek de draaigreep (11) omhoog en draai hem
tegen de klok in.
• Steek de schacht van het zaagblad in de
zaagbladhouder (9). Zorg ervoor dat de rug van
het zaagblad daarbij in de groef van de geleiderol
loopt (7).
• Draai de draaigreep (11) met de klok mee totdat
u een klik hoort.
• Druk de draaigreep naar beneden.
• On het zaagblad te verwijderen, gaat u in
omgekeerde volgorde te werk.
Instellen van de verstekhoek (fig. D)
Dankzij de kantelbare bodemplaat (6) kan er links en
rechts in verstek gezaagd worden tot 45°.
De standen 0° en 45° zijn vast ingesteld.
• Draai de schroef (14) los met behulp van de
meegeleverde inbussleutel (13).
• Schuif de bodemplaat (6) weg van het zaagblad.
• Kantel de bodemplaat en stel met behulp van de
schaalverdeling de gewenste verstekhoek in.
• Draai voor tussenliggende hoeken eerst de schroef
(14) enigszins vast met de inbussleutel (13).
• Stel de verstekhoek bij en draai de schroef
(14) vast.
• Zet de 0°- en 45°-standen vast door de
bodemplaat terug naar de voorste positie te
schuiven.
nl - 4
NEDERLANDS
Instellen van de zaagsel-blower (fig. A)
De zaagsel-blower stuurt een instelbare luchtstroom
in de richting van het zaagblad zodat de zaaglijn
tijdens het zagen goed zichtbaar blijft.
• Stel de luchtstroom in met de instelhendel (10).
Deze heeft drie standen:
Laag
Voor het zagen van metaal, bij zagen
met gebruikmaking van koel- of
smeermiddelen en voor gebruik in
combinatie met stofafzuiging.
• Klik de anti-kraszool vast op de bodemplaat
zoals afgebeeld.
ST84EK/ST74EK - Instellen van de elektronische
snelheid (fig. H)
Naarmate de aan/uit-schakelaar verder wordt
ingedrukt, wordt de zaagsnelheid hoger.
• Draai het instelwiel (2) in de gewenste stand om
de snelheid vooraf in te stellen. Hoe hoger de
waarde, des te hoger de zaagsnelheid. De juiste
instelling moet proefondervindelijk worden
vastgesteld.
Midden
Bij het zagen van hout en soortgelijke
materialen met lage snelheden.
Hoog
Bij het zagen van hout en soortgelijke
materialen met hoge snelheden.
Monteren van de stofafzuigadapter (fig. E)
• Plaats de stofafzuigadapter (5) in de opening.
• Steek de stofafzuigslang in de adaptor.
• Monteer de stofafzuigmantel (8) zoals afgebeeld.
• Verwijder de stofafzuigadapter (5) door de lip (16) in
te drukken en de adapter naar buiten te trekken.
Sluit, indien wenselijk, een stofafzuiger aan.
Deze moet voldoen aan de geldende richtlijnen voor
stofemissie. Gebruik geen stofafzuiger zonder
vonkendover bij het zagen van metaal.
Wanneer gedurende langere tijd op een
lage snelheid is gezaagd, laat de zaag
dan gedurende ca. 3 minuten op het
maximum toerental onbelast draaien.
Instellen van de pendelbeweging (fig. I)
Dankzij de instelbare pendelbeweging kan voor
verschillende materialen de juiste zaaghoek worden
gekozen.
• Zet de schakelaar (4) in de gewenste stand.
De juiste instelling moet proefondervindelijk
worden vastgesteld. De instelling kan tijdens
gebruik worden veranderd.
Zie onderstaande tabel.
Stand
3
Snel zagen
2
Dikke voorwerpen
1
0
Monteren en demonteren van het antisplinterplaatje (fig. F)
Het anti-splinterplaatje (17) dat dicht bij het zaagblad
zit, voorkomt splinteren van het werkstuk.
• Plaats het anti-splinterplaatje (17) in de
bodemplaat zoals afgebeeld.
• Demonteer het anti-splinterplaatje in omgekeerde
volgorde.
ST84EK/ST74EK - Monteren en demonteren van
de anti-kraszool (fig. G)
De anti-kraszool (18) voorkomt beschadiging van het
werkstuk tijdens het zagen.
nl - 5
Hout
-
Multiplex
Aluminium
Spaanplaat
Non-ferro
Dunne voorwerpen Plaatijzer
Fijn zagen
Metaal Plastic
PVC
Glasvezel
Acrylplaten
-
Opties
Monteren van de parallelgeleider (fig. J)
• Monteer de parallelgeleider (19) zoals afgebeeld.
Monteren van de zaagspil (fig. K)
• Monteer de zaagspil (20) zoals afgebeeld.
• Bevestig de zaagspil in het centrum van het te
zagen gat.
48
NEDERLANDS
Aanwijzingen voor gebruik
• Neem altijd de veiligheidsinstructies in
acht en houdt u aan de geldende
voorschriften.
• Zorg ervoor dat alle te bewerken
materialen stevig bevestigd zijn. Verwijder
spijkers, schroeven en andere voorwerpen
die het zaagblad kunnen beschadigen.
• Controleer of er onder het werkstuk
voldoende ruimte is voor het zaagblad.
Zaag geen voorwerpen die dikker zijn
dan de maximum zaagcapaciteit.
• Gebruik uitsluitend scherpe zaagbladen.
Vervang beschadigde of verbogen
zaagbladen onmiddellijk.
• Gebruik de machine niet voor het zagen
van pijpen en buizen.
• Laat de machine uitsluitend draaien met
gemonteerd zaagblad.
• Beweeg de machine tijdens het zagen
altijd rustig en gelijkmatig voort en oefen
geen zijdelingse druk op het zaagblad uit.
Zorg ervoor dat de bodemplaat geheel op
het werkstuk rust en voer hetnetsnoer
altijd naar achteren weg. Bij het zagen van
bogen, cirkels of andere ronde vormen
zeer langzaam duwen.
• Verwijder het zaagblad uit het werkstuk
wanneer de machine helemaal stilstaat.
Raak het zaagblad niet aan onmiddellijk
na het zagen. Het zaagblad kan erg heet
zijn.
In- en uitschakelen (fig. A)
ST84EK/ST82K
• Inschakelen: druk de aan/uit-schakelaar (1) in.
De zaagsnelheid van de ST84EK hangt af van de
druk die op de aan/uit-schakelaar (1) wordt
uitgeoefend.
• Druk voor continu bedrijf ook de blokkeerknop
(3) in.
• Uitschakelen: druk nogmaals de aan/uitschakelaar in. Schakel altijd de machine uit
alvorens de stekker uit het stopcontact te trekken.
49
ST74EK/ST72K
• Inschakelen: schuif de aan/uit-schakelaar (1)
naar voren.
• Uitschakelen: schuif de aan/uit-schakelaar naar
achteren. Schakel altijd de machine uit alvorens
de stekker uit het stopcontact te trekken.
Zagen in hout
• Teken eventueel een zaaglijn.
• Schakel de machine in.
• Houd de machine tegen het werkstuk en volg
de zaaglijn.
• Monteer voor zaagsneden die parallel met de
rand van het werkstuk lopen de parallelgeleider
en ga te werk als afgebeeld in figuur J.
Zagen in hout met voorboren
• Teken eventueel een zaaglijn.
• Boor een gat (ø minimaal 12 mm) en voer het
zaagblad in.
• Schakel de machine in.
• Volg de zaaglijn.
• Gebruik voor het zagen van ronde vormen de
zaagspil en stel de juiste straal in.
Zagen tot aan opstaande randen (fig. D)
• Verwijder de geleider voor rechte/ronde sneden
indien.
• Zet de schakelaar voor pendelbeweging op 0.
• Draai de schroef (14) los met de inbussleutel (13).
• Schuif de bodemplaat (6) geheel naar achteren.
• Draai de schroef vast.
• Schakel de machine in.
Zagen in metaal
• Monteer het gewenste zaagblad met de juiste
vertanding.
• Ga te werk zoals hierboven beschreven.
• Pas de zaagsnelheid aan.
• Zet de zaagsel-blower in de lage stand.
Gebruik een koelmiddel (smeerolie) om
oververhitting van het zaagblad en/of het
werkstuk te voorkomen.
Cirkels zagen (fig. K)
• Monteer de zaagspil zoals afgebeeld.
nl - 6
NEDERLANDS
Uw dealer verstrekt u graag de nodige informatie
over de juiste accessoires.
Onderhoud
Uw Elu-machine is ontworpen om gedurende lange
tijd probleemloos te functioneren met een minimum
aan onderhoud. Een juiste behandeling en
regelmatige reiniging van de machine garanderen
een hoge levensduur.
Smeren van de geleiderol (fig. L)
• Smeer regelmatig de geleiderol (7) om vastlopen
te voorkomen.
Reiniging
Houd de ventilatiesleuven vrij en maak de behuizing
regelmatig schoon met een zachte doek.
GARANTIE
• 30 DAGEN “NIET GOED, GELD TERUG”
GARANTIE •
Indien uw Elu elektrisch gereedschap om welke
reden dan ook niet geheel aan uw verwachtingen
voldoet, stuurt u het dan compleet zoals bij
aankoop binnen 30 dagen terug naar Elu, samen
met uw aankoopbewijs en uw rekeningnummer.
U ontvangt dan uw geld terug.
• 1 JAAR GARANTIE •
Mocht uw Elu elektrisch gereedschap binnen
12 maanden na datum van aankoop defect raken
tengevolge van materiaal- of constructiefouten,
dan garanderen wij de kosteloze vervanging van
alle defecte delen of van het hele apparaat, zulks
ter beoordeling van Elu, op voorwaarde dat:
• het produkt niet foutief gebruikt werd
• het produkt niet gerepareerd is door
onbevoegden
• het aankoopbewijs met daarop de
aankoopdatum wordt overlegd
Gebruikte machines en het milieu
Wanneer uw oude machine aan vervanging toe is,
breng deze dan naar een Elu Service-center waar de
machine op milieuvriendelijke wijze zal worden
verwerkt.
Elu dienst na verkoop
Alle Elu elektrische machines worden grondig getest
voor het verlaten van de fabriek. Indien zich
desondanks defecten aan uw machine voordoen,
informeer dan bij uw dealer of bij het Eluhoofdkantoor naar het adres van het dichtstbijzijnde
Service-center (zie de achterzijde van deze
handleiding).
nl - 7
50
NORSK
STIKKSAG ST82K/ST84EK/ST74EK/ST72K
Gratulerer!
Innholdsfortegnelse
Du har valgt et Elu elektroverktøy. Årelang erfaring,
konstant produktutvikling og fornyelse gjør Elu til en
av de mest pålitelige partnere for profesjonelle
brukere.
Tekniske data
CE-Sikkerhetserklæring
Sikkerhetsforskrifter
Kontroll av pakkens innhold
Beskrivelse
Elektrisk sikkerhet
Bruk av skjøteledning
Montering og justering
Bruksanvisning
Vedlikehold
Elu, “etter-kjøp” Service
no - 1
no - 2
no - 2
no - 3
no - 4
no - 4
no - 4
no - 4
no - 5
no - 6
no - 7
Tekniske data
Spenning
Motoreffekt
Utgangseffekt
Turtall/min, tomgang
Slaglengde
Skjæredybde i:
- tre
- aluminium
- stål
- i rustfri stållegering
Gjæringsvinkel-område
Vekt
V
W
W
mm
mm
mm
mm
mm
(venstre og høyre)
kg
Sikring:
230 V
ST82K
230
650
410
3.100
26
ST84EK
230
701
445
500-3.100
26
ST74EK
230
701
425
500-3.100
26
ST72K
230
650
410
3.100
26
avhengig
av blad
20
10
0 - 45°
2,4
avhengig
av blad
20
10
3
0 - 45°
2,4
avhengig
av blad
20
10
3
0 - 45°
2,4
avhengig
av blad
20
10
0 - 45°
2,4
10 A
Følgende symboler brukes i denne
instruksjonsboken:
Betegner risiko for personskade, livsfare
eller ødeleggelse av verktøyet dersom
instruksene i denne instruksjonsboken
ikke følges.
51
Betegner risiko for elektrisk støt.
no - 1
NORSK
CE-Sikkerhetserklæring
Sikkerhetsforskrifter
ST82K/ST84EK/ST74EK/ST72K
Elu erklærer at disse elektroverktøyer er konstruert i
henhold til: 98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC,
EN 50144, EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
Ønsker du flere opplysninger, vennligst kontakt Elu
på adressen nedenfor eller se veiledningens bakside.
Lydnivået er i overensstemmelse med 86/188/EEC
og 98/37/EEC, målt i henhold til EN 50144:
LpA
(lydnivå)
ST82K
ST84EK
ST74EK
ST72K
dB(A)*
93
93
dB(A)
101
101
LWA (akustisk effekt)
* ved brukerens øre
Bruk egnet verneutstyr for å beskytte
hørselen dersom lydnivået overskrider
85 dB(A).
Den veide geometriske middelverdien av
akselerasjonsfrekvensen i følge EN 50144:
ST82K
ST84EK
ST74EK
ST72K
< 2,5 m/s2
< 2,5 m/s2
< 2,5 m/s2
< 2,5 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Elu International, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Tyskland
no - 2
Ta deg tid til å lese nøye gjennom
bruksanvisningen før du begynner å bruke
maskinen. Oppbevar bruksanvisningen på et lett
tilgjengelig sted slik at alle som skal bruke
maskinen lett kan finne den.
I tillegg til nedenforstående forskrifter, må alle
vernebestemmelsene til Statens Arbeidstilsyn
følges når det gjelder arbeid med elektroverktøy.
ADVARSEL!
Ved bruk av elektroverktøy må disse
grunnleggende sikkerhetsforskrifter følges for å
redusere risikoen for elektrisk støt, personskade
og brann.
1 Bruk hørselsvern
Støynivået ved bearbeiding av forskjellige
materialer kan variere, og i blant kan nivået
overstige 85 dB(A). For å beskytte deg selv bør
du alltid bruke hørselsvern.
2 Hold arbeidsområdet rent og ryddig
En uryddig arbeidsplass innbyr til skader.
3 Tenk på arbeidsmiljøet
Utsett ikke elektroverktøy for regn. Ikke bruk det
på fuktige eller våte steder. Sørg for god
belysning over arbeidsplassen. Bruk ikke
elektroverktøy i nærheten av brannfarlige væsker
eller gasser.
4 Beskytt deg mot elektrisk støt
Unngå kroppskontakt med jordede deler
(for eksempel vannrør, komfyrer, kjøleskap o.l.).
Under ekstreme arbeidsforhold (for eksempel ved
høy luftfuktighet, forekomst av metallstøv o.l.) kan
man øke sikkerheten ved å tilkoble en jordfeilbryter.
5 Hold barn unna
Ikke la barn komme i kontakt med verktøyet eller
skjøteledningen. Det skal holdes tilsyn med barn
under 16 år.
6 Oppbevar elektroverktøy på et trygt sted
Når maskinen ikke er i bruk, skal den oppbevares
på et tørt sted, gjerne høyt oppe og innlåst,
utenfor barns rekkevidde.
7 Overbelast ikke maskinen
Maskinen arbeider bedre og sikrere innenfor det
angitte effektområdet.
8 Bruk riktig elektroverktøy
Tving ikke en maskin til å gjøre arbeid som krever
kraftigere verktøy.
52
NORSK
Bruk ikke elektroverktøy til formål det ikke er
ment for, som for eksempel å fjerne kvister eller
kappe ved med en håndsirkelsag.
9 Kle deg riktig
Ha ikke på deg løstsittende klær eller smykker.
De kan sette seg fast i de bevegelige delene.
Vi anbefaler gummihansker og sko som ikke glir
når du arbeider utendørs. Bruk hårnett hvis du
har langt hår.
10 Bruk vernebriller
Bruk vernebriller for å unngå at det blåser støv
inn i øynene og skader deg. Hvis det støver mye,
bør du bruke ansikts- eller støvmaske.
11 Stell pent med ledningen
Bær ikke maskinen i ledningen og, trekk ikke i
ledningen når du skal ta støpselet ut av
stikkontakten. Utsett ikke ledningen for varme,
olje eller skarpe kanter.
12 Sikre arbeidsstykket
Bruk tvinger eller skrustikker til å feste
arbeidsstykket med. Dette er sikrere enn å bruke
hånden, og du får begge hendene fri til å styre
maskinen.
13 Strekk deg ikke for langt
Pass på at du alltid har sikkert fotfeste og balanse.
14 Vær nøye med vedlikeholdet
Hold tilbehøret skarpt og rent.
Følg forskriftene når det gjelder vedlikehold og
skifte av tilbehør.
Kontroller maskinens ledning regelmessig og få
den reparert av et autorisert verksted om den
skulle bli skadet. Kontroller skjøteledninger
regelmessig, skift dem ut om de skulle bli skadet.
Hold håndtakene tørre, rene og fri for olje og fett.
15 Trekk støpselet ut av stikkontakten
Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten når
maskinen ikke er i bruk, ved vedlikehold og ved
skifte av tilbehør.
16 Fjern nøkler
Gjør det til vane å sjekke om nøkler og
justeringsverktøy er fjernet før maskinen startes.
17 Unngå at verktøyet blir slått på utilsiktet
Bær ikke maskinen med fingeren på
strømbryteren når den er tilkoblet strømnettet.
Pass på at strømbryteren er avslått når du setter
støpselet i stikkontakten.
18 Utendørs skjøteledning
Utendørs må det bare brukes skjøteledning som
er tillatt for utendørs bruk og merket for dette.
53
19 Vær oppmerksom
Se på det du gjør. Bruk sunn fornuft. Bruk ikke
maskinen når du er trett.
20 Sjekk skadede deler før du setter støpselet i
stikkontakten
Før fortsatt bruk av maskinen skal eventuelle
skadede deler eller deksler kontrolleres nøye for å
bringe på det rene om de fungerer riktig og
utfører det de skal. Kontroller justeringen av
bevegelige deler, om de sitter i klemme, om deler
er brukket. Sjekk at alt er riktig montert og er slik
det skal være. En del eller et deksel som er
skadet, skal repareres eller skiftes ut av et
autorisert verksted dersom ikke annet er angitt i
bruksanvisningen. Ødelagte brytere skal
repareres av et autorisert serviceverksted.
Bruk ikke maskinen hvis den ikke kan slås av og
på med bryteren.
21 ADVARSEL!
Bruk bare tilbehør og utstyr som anbefales i
bruksanvisningen og i katalogene. Bruk av
annetverktøy eller tilbehør enn det som anbefales
i bruksanvisningen eller i katalogene kan medføre
en mulig risiko for personskade.
22 La verktøyet repareres av et autorisert Elu
serviceverksted
Dette elektroverktøyet er i samsvar med
gjeldende sikkerhetsforskrifter. Unngå risiko:
Overlat alltid reparasjon av elektriske apparater til
kvalifisert servicepersonale.
Kontroll av pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Stikksag
3 Blad
1 Sponvern for sagsko
1 Støvavsugningsadapter
1 Ripevern for sagsko (ST84EK/ST74EK)
2 Umbrakonøkler (ST82K/ST72K)
1 Umbrakonøkkel (ST84EK/ST74EK)
1 Koffert
1 Instruksjonshåndbok
1 Splittegning
• Kontroller om verktøyet, deler eller tilbehør er blitt
skadet under transporten.
• Ta deg tid til å lese nøye igjennom håndboken
slik at du forstår innholdet før verktøyet tas i bruk.
no - 3
NORSK
Beskrivelse (fig. A)
Din stikksag er utformet for profesjonell saging av
tre, stål, aluminium, PVC eller keramiske materialer.
1 Strømbryter
2 Variabel hastighetskontroll (ST84EK/ST74EK)
3 Låseknapp (ST84EK/ST82K)
3 Motorhus (ST74EK/ST72K)
4 Pendelbevegelse-velger
5 Uttak for støvsuger
6 Sagsko
7 Føringsrulle
8 Vernedeksel
9 Bladholder
10 Innstillings-håndtak for sagsponblåser
11 Omdreinings-håndtak (ST84EK/ST74EK)
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er kun konstruert for én
spenning. Kontroller alltid at nettspenningen er i
overensstemmelse med spenningen på typeskiltet.
Ditt Elu verktøy er dobbeltisolert i
samsvar med EN 50144. Jordet ledning
er derfor ikke nødvendig.
Skifting av kabel eller støpsel
Tenk på sikkerhetsforskriftene ved skifting av kabel
eller støpsel. Et støpsel med blottede kopperledere
er farlig hvis det koples til en strømførende kontakt.
Bruk av skjøteledning
Hvis det er nødvendig å bruke skjøteledning,
må man bruke en godkjent skøteledning som er
egnet til dette verktøyets kraftbehov (se tekniske
data). Hvis du bruker en kabeltrommel, bør du alltid
først vikle kabelen helt av.
Montering og justering
Ta alltid støpselet ut av stikkontakten før
montering og justering av verktøyet.
Montering og fjerning av sagblad
ST82K/ST72K - (fig. B)
Elu konvensjonelle system garanterer lett skifte av
sagblad ved å bruke Allen-nøkkelen som følger med
verktøyet.
no - 4
• Beveg sagbladet opp eller ned så bladholderens
(9) klemskrue (12) blir eksponert.
• Når du skal løsne skruen på bladholderen (9),
brukes umbrakonøkkelen (13) som følger med
verktøyet.
• Sett inn eller fjern sagbladet ved å føre baksiden
av bladet inn i sporet på føringsrullen.
ST84EK/ST74EK - (fig. A & C)
Elu redskapsfrie-system garanterer raskt og lett
skifte av sagblader.
• Trekk omdreinings-håndtaket (11) og vri det mot
urviserretningen.
• Sett inn sagbladet i bladholderen (9) ved å føre
baksiden av bladet inn i sporet på føringsrullen (7).
• Vri omdreinings-håndtaket (11) i urviserretningen
til du hører et klikk.
• Trykk håndtaket ned.
• Sagbladet fjernes ved å gå fram i motsatt
rekkefølge.
Innstilling av gjæringsvinkel (fig. D)
Den stillbare sagskoen (6) tillater saging av
gjæringsvinkler (høyre/venstre) opptil 45°.
Innstillingene 0° og 45° er forhåndsvalgte.
• Løsne skruen (14) ved å bruke den medfølgende
umbrakonøkkelen (13).
• Skyv skoen (6) bort fra sagbladet.
• Vipp skoen og still inn ønsket gjæringsvinkel.
• Ved mellominnstillinger strammes skruen (14) lett
ved hjelp av umbrakonøkkelen (13).
• Fininnstill gjæringsvinkelen og stram skruen (14).
• For å sikre innstillingene 0° og 45° skyves skoen
tilbake til forreste posisjon.
Innstilling av sagsponblåseren (fig. A)
Sagsponblåseren leder en justerbar luftstrøm, mot
sagbladet for å holde arbeidsstykket fritt for sagspon
under arbeidets gang.
• Innstill sagsponblåseren ved å bruke armen (10).
Den har tre innstillinger:
Lav
For arbeid med metaller, når en bruker
kjølevæsker og smøremidler og for bruk
ved støvsuging
54
NORSK
Middels
For arbeid med tre og tilsvarende
materialer i lav hastighet
Høy
For arbeid med tre og tilsvarende
materialer i høy hastighet
Montering av støvsugeradapter (fig. E)
• Sett støvsugeradapteren (5) inn i uttaket.
• Stikk enden av støvsugerslangen inn i adapteren.
• Monter flissugerdekselet (8) som vist.
• Når støvsugeradapteren skal fjernes, trykkes
knasten (16) inn og adapteren trekkes ut.
Innstilling av pendelbevegelse (fig. I)
Den stillbare pendelbevegelsen sikrer en optimal
saging i ulike materialer.
• Skyv velgeren (4) i ønsket stilling. Riktig innstilling
er et spørsmål om erfaring. Velgeren kan endres
under arbeidets gang. Se tabellen nedenfor.
Innst.Tre
3
Rask skjæring
2
Tykke arbeidsemner
Metall
-
1
Aluminium
Ikke jernholdig
Blikk
0
Kryssfiner
Sponplate
Tynne arbeidsemner
Fine snitt
Plast
PVC
Glassfiber
Akryl
-
Tilleggsutstyr
Koble gjerne sagen til en støvsuger som er
konstruert i henhold til de gjeldende direktiver med
hensyn til støvutslipp. Bruk ikke en støvsuger uten
skikkelig gnistvern ved saging av metall.
Montering og fjerning av sponvern for sagsko
(fig. F)
Sponvernet for sagskoen (17) hindrer oppflising av
arbeidsemnet.
• Monter sponvernet (17) på skoen som vist.
• Fjern sponvernet i motsatt rekkefølge.
ST84EK/ST74EK - Montering og fjerning av
ripevern for sagsko (fig. G)
Ripevernet for sagsko (18) hindrer skade på
overflaten av (skjøre) arbeidsemner.
• Klikk vernet på skoen som vist.
ST84EK/ST74EK - Innstilling av elektronisk
sagehastighet (fig. H)
Sagehastigheten varierer med trykket på
strømbryteren (1).
• Forvalg av sagehastighet gjøres ved å vri
regulatoren (2) til ønsket nivå. Jo høyere tall,
jo høyere sagehastighet. Riktig innstilling er
avhengig av tykkelse og materiale.
Etter at maskinen har gått med lav
hastighet i en lengre periode, må den gå
ubelastet på maksimal hastighet i
ca. 3 min.
55
Montering av parallell avstandsholder (fig. J)
• Monter den parallelle avstandsholderen (19)
som vist.
Montering av passerstav (fig. K)
• Monter passerstaven (20) som vist.
• Pass på at passerstaven står i senter av hullet
som skal skjæres.
Bruksanvisning
• Overhold alltid sikkerhetsinstruksene og
gjeldende forskrifter.
• Pass på at arbeidsemnet er godt sikret.
Fjern spikre, skruer og andre
festeinnretninger som kan skade bladet.
• Kontroller at det er tilstrekkelig plass til
bladet under arbeidsemnet. Skjær ikke
materialer som er tykkere enn maksimal
skjæredybde.
• Bruk bare skarpe blader. Ødelagte eller
bøyde blader skal fjernes øyeblikkelig.
• Bruk ikke maskinen til saging av rør.
• La aldri maskinen gå uten sagblad.
• For optimale resultater bør maskinen
beveges jevnt og kontinuerlig over
arbeidsemnet. Utsett ikke sagbladet for
sidetrykk. Hold sagskoen flatt på
arbeidsemnet og før ledningen bort i rett
linje med maskinen.
no - 5
NORSK
Ved saging av buer, sirkler eller andre
runde former, skyves maskinen forsiktig
fremover.
• Vent med å fjerne bladet fra
arbeidsemnet til maskinen har stanset.
Etter saging kan bladet være svært
varmt. Ikke ta på det.
Skru på og av (fig. A)
ST84EK/ST82K
• Trykk inn strømbryteren (1) for å starte maskinen.
Sagehastigheten til ST84EK varierer med trykket
på strømbryteren (1).
• For kontinuerlig drift, trykk inn låseknappen (3).
• Trykk inn strømbryteren for å stanse maskinen.
Skru alltid av maskinen når arbeidet er avsluttet
og før støpselet tas ut av stikkontakten.
ST74EK/ST72K
• Trykk strømbryteren (1) fremover for å starte
maskinen.
• Trykk strømbryteren bakover for å stanse
maskinen. Skru alltid av maskinen når arbeidet er
avsluttet og før støpselet tas ut av stikkontakten.
Saging av tre
• Tegn om nødvendig en skjærestrek.
• Start maskinen.
• Hold maskinen mot arbeidsemnet og følg streken.
• Når du skal sage parallelt med kanten av
arbeidsstykket, monterers den parallelle
avstandsholderen og stikksagen styres langs
arbeidsstykket som vist i fig. J.
Saging i tre ved hjelp av et rundt hull
• Tegn om nødvendig en skjærestrek.
• Bor et hull (ø min. 12 mm) og stikk sagbladet inn
i det.
• Start maskinen.
• Følg streken.
• For å skjære perfekte runde former, monteres
passerstaven og innstilles ønsket radius.
• Løsne skruen (14) ved hjelp av umbrakonøkkelen
(13).
• Skyv skoen (6) hele vegen bakover.
• Stram skruen.
• Start maskinen.
Saging av metall
• Monter et passende sagblad.
• Gå frem som beskrevet ovenfor.
• Tilpass sagehastigheten.
• Sett sagspon-blåseren i lav stilling.
Bruk et kjølende smøremiddel
(skjæreolje) for å unngå overoppheting av
sagbladet eller arbeidsemnet.
Å sage sirkler (fig. K)
• Monter passerstaven som vist.
Din forhandler kan gi nærmere opplysninger om
egnet tilleggsutstyr.
Vedlikehold
Ditt Elu-elektroverktøy er konstruert slik at det kan
brukes i lang tid med et minimum av vedlikehold.
Kontinuerlig og tilfredsstillende drift avhenger av
riktig behandling og regelmessig rengjøring av
verktøyet.
Smøring av føringsrulle (fig. L)
• Smør føringsrullen (7) regelmessig for å unngå at
den blir sittende fast.
Rengjøring
Hold ventilasjonsspaltene åpne og rengjør
elverktøyet regelmessig med en myk klut.
Utslitt verktøy og miljøet
Saging mot en fremspringende kant (fig. D)
• Fjern den rett/runde sagstyringen dersom den er
montert.
• Sett pendelslagvelgeren på 0.
no - 6
Vern naturen. Kast ikke produktet sammen med
annet avfall når det er utslitt. Lever det til
kildesortering eller til et Elu-serviceverksted.
56
NORSK
GARANTI
Elu, “etter-kjøp” service
Skulle det oppstå feil på maskinen, må det alltid
leveres til et autorisert serviceverksted. (Se aktuell
prisliste/katalog for videre informasjon, eller kontakt
Elu.)
På grunn av forskning og utvikling kan ovenstående
spesifikasjoner bli endret, noe som ikke blir opplyst
separat.
• 30 DAGERS FORNØYD KUNDEGARANTI •
Hvis du ikke er tilfreds med ditt Elu-verktøy,
kan det returneres innen 30 dager til din Eluforhandler eller til et Elu-autorisert serviceverksted
og du kan bytte eller få pengene tilbake. Kvittering
må fremlegges.
• 1 ÅRS GARANTI •
Dersom det skulle vise seg innen 12 måneder fra
kjøpsdato at ditt Elu-produkt har feil eller mangler
som skyldes material eller fabrikasjonsfeil,
garanterer vi å erstatte alle defekte deler gratis
eller, etter egen vurdering, erstatte verktøyet
gratis forutsatt at:
• Verktøyet ikke er blitt brukt skjødesløst.
• Reparasjoner bare er blitt utført av autorisert
verksted/personell.
• Kvittering må fremlegges.
Adresse til nærmeste Elu-autoriserte
serviceverksted finner du i Elu-katalogen,
eller ved å kontakte Elu.
57
no - 7
PORTUGUÊS
SERRA DE RECORTES
ST82K/ST84EK/ST74EK/ST72K
Parabéns!
Conteúdo
Escolheu uma Ferramenta Eléctrica Elu. Muitos anos
de experiência, um desenvolvimento contínuo de
produtos e o espírito de inovação fizeram da Elu um
dos parceiros mais fiáveis para os utilizadores
profissionais.
Dados técnicos
Declaração CE de conformidade
Instruções de segurança
Verificação do conteúdo da embalagem
Descrição
Segurança eléctrica
Extensões
Montagem e afinação
Modo de emprego
Manutenção
Garantia
pt - 1
pt - 2
pt - 2
pt - 3
pt - 4
pt - 4
pt - 4
pt - 4
pt - 6
pt - 7
pt - 7
Dados técnicos
Voltagem
Potência
Potência de saída
Velocidade em vazio
Curso
Profundidade de corte em:
- madeira
V
W
W
rpm
mm
- alumínio
- aço
- em liga de aço inoxidável
Ângulo de corte em bisel
Peso
mm
mm
mm
(à esquerda e à direita)
kg
mm
ST82K
230
650
410
3.100
26
ST84EK
230
701
445
500-3.100
26
ST74EK
230
701
425
500-3.100
26
ST72K
230
650
410
3.100
26
dependendo
da lâmina
20
10
0 - 45°
2,4
dependendo
da lâmina
20
10
3
0 - 45°
2,4
dependendo
da lâmina
20
10
3
0 - 45°
2,4
dependendo
da lâmina
20
10
0 - 45°
2,4
Fusíveis
Ferramentas de 230 V
10 Ampéres
Os seguintes símbolos são usados neste manual:
Indica risco de ferimentos, perda de vida
ou danos à ferramenta no caso do nãocumprimento das instruções deste
manual.
pt - 1
Indica tensão eléctrica.
58
PORTUGUÊS
Declaração CE de conformidade
Instruções de segurança
ST82K/ST84EK/ST74EK/ST72K
A Elu declara que estas ferramentas eléctricas foram
concebidas em conformidade com 98/37/CEE,
89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 50144, EN 55014-2,
EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Quando usar Ferramentas Eléctricas, cumpra
sempre os regulamentos de segurança
aplicáveis no seu país para reduzir o risco de
incêndio, de choque eléctrico e de ferimentos.
Leia as seguintes instruções de segurança antes
de tentar utilizar este produto. Guarde estas
instruções!
Para mais informações, quieira consultar a Elu no
endereço abaixo ou a parte de trás do presente
manual.
De acordo com as Directivas 86/188/CEE &
98/37/CEE da Comunidade Europeia, o nível de
potência sonora, medido de acordo com a
EN 50144, é:
LpA
(pressão sonora)
LWA (potência sonora)
ST82K
ST84EK
ST74EK
ST72K
dB(A)*
93
93
dB(A)
101
101
* junto ao ouvido do operador
Use protectores auditivos quando a
potência sonora ultrapassar 85 dB(A).
Valor médio quadrático ponderado em frequência
de aceleração conforme à EN 50144:
ST82K
ST84EK
ST74EK
ST72K
< 2,5 m/s2
< 2,5 m/s2
< 2,5 m/s2
< 2,5 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Elu International, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Alemanha
59
Instruções gerais
1 Mantenha a área de trabalho arrumada
As mesas e áreas de trabalho desarrumadas
podem provocar ferimentos.
2 Cuide do ambiente da área de trabalho
Não exponha Ferramentas Eléctricas à
humidade. Ilumine bem as áreas de trabalho.
Não utilize Ferramentas Eléctricas em presença
de líquidos ou gases inflamáveis.
3 Tenha cuidado com os choques eléctricos
Evite o contacto directo com superfícies ligadas
à terra (p.ex. tubos, radiadores, fogões,
frigoríficos). Nos casos de serviço sob condições
extremas (tais como humidade elevada,
execução de soldadura, etc.) a segurança
eléctrica pode ser aumentada intercalando-se
um transformador de separação ou um disjuntor
de corrente de defeito (FI).
4 Mantenha as crianças afastadas
Não deixe as crianças tocarem na ferramenta
nem no cabo de extensão. As crianças com
menos de 16 anos de idade devem ser vigiadas.
5 Cabos para uso exterior
Quando as ferramentas se utilizarem no exterior,
empregue sempre cabos previstos para uso no
exterior.
6 Guarde as ferramentas que não estiverem a
ser utilizadas
Quando não forem utilizadas as Ferramentas
Eléctricas, estas devem de ser guardadas num
sítio seco, fechado à chave e fora do alcance
das crianças.
7 Vista-se de maneira apropriada
Não use vestuário largo nem jóias porque podem
prender-se numa peça móvel.
Quando se trabalha no exterior, é de aconselhar
o uso de luvas de borracha e de calçado
antiderrapante. Cubra o cabelo se tiver cabelo
comprido.
pt - 2
PORTUGUÊS
8 Utilize óculos de protecção
Utilize também uma máscara no caso de os
trabalhos produzirem pó.
9 Tenha cuidado com o ruído
Tome medidas de protecção apropriadas se o
nível do ruído exceder 85 dB(A).
10 Segure firmemente as peças a trabalhar
Utilize grampos ou um torno para segurar as
peças de trabalho. É mais seguro e permite
manter as duas mãos livres para trabalhar.
11 Verifique a sua posição
Mantenha sempre o equilíbrio.
12 Evite arranques acidentais
Não transporte uma ferramenta ligada à rede
com o dedo colocado no interruptor.
Verifique se o interruptor está desligado ao ligar a
ferramenta à rede.
13 Esteja atento
Dê atenção ao que vai fazendo. Trabalhe com
precaução. Não utilize ferramentas quando
estiver cansado.
14 Desligue a ferramenta
Desligue e espere até a ferramenta parar
completamente antes de a deixar sem vigilância.
Tire a ficha da tomada quando a ferramenta não
estiver a ser utilizada, antes de proceder à
manutenção ou à substituição de acessórios.
15 Tire as chaves de aperto
Verifique sempre se as chaves de aperto foram
retiradas da ferramenta antes de a utilizar.
16 Empregue as ferramentas apropriadas
Neste manual indicam-se as aplicações da
ferramenta. Não force pequenas ferramentas ou
acessórios para fazer o trabalho duma
ferramenta forte. A ferramenta trabalhará melhor
e de uma maneira mais segura se for utilizada
para o efeito indicado.
AVISO O uso de qualquer acessório ou o uso da
própria ferramenta, além do que é recomendado
neste manual de instruções pode dar origem a
risco de ferimento.
17 Não force o cabo eléctrico
Nunca transporte a ferramenta pelo cabo e não
puxe pelo cabo para tirar a ficha da tomada.
Proteja o cabo contra o calor e evite o contacto
com óleo e objectos cortantes.
18 Cuide das suas ferramentas com atenção
Para uma maior rentabilidade, mantenha as
ferramentas sempre afinadas e limpas.
pt - 3
Cumpra as instruções relativas à manutenção e
substituição dos acessórios. Verifique
regularmente os cabos da ferramenta e, no caso
de estes estarem danificados, mande-os
consertar a um Centro de Assistência Técnica
Elu. Verifique periodicamente os cabos de
extensão e substitua-os se estiverem
danificados. Mantenha os comandos secos,
limpos e sem óleo ou gordura.
19 Verifique as peças danificadas
Antes de utilizar a ferramenta, verifique
cuidadosamente se esta apresenta sinais de
danos de modo a assegurar um bom
funcionamento e a obtenção do resultado
desejado. Verifique o bom alinhamento e fixação
das peças móveis e confirme a ausência de
ruptura das peças. Verifique ainda se a
montagem foi bem feita ou se existe qualquer
outra condição que possa impedir que a
ferramenta funcione bem. Mande consertar ou
substituir os dispositivos de protecção ou outras
peças danificadas conforme as instruções.
Não utilize a ferramenta se o interruptor não
estiver a funcionar. Mande substituir o interruptor
num Centro de Assistência Técnica Elu.
20 Mande consertar a sua ferramenta por um
Centro de AssistênciaTécnica Elu
Esta Ferramenta Eléctrica está conforme às
regulamentações de segurança que lhe dizem
respeito. Para evitar qualquer perigo, a
reparação de ferramentas eléctricas deverá estar
exclusivamente a cargo de técnicos qualificados.
Verificação do conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Serra de recortes
3 Lâminas
1 Dispositivo anti-estilhaço
1 Dispositivo de extracção de aparas
1 Cobertura anti-risco (ST84EK/ST74EK)
2 Chaves Allen (ST82K/ST72K)
1 Chave Allen (ST84EK/ST74EK)
1 Caixa de transporte
1 Manual de instruções
1 Vista dos componentes destacados
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os
acessórios apresentam sinais de danos que
possam ter ocorrido durante o transporte.
60
PORTUGUÊS
• Antes de utilizar a ferramenta, dedique o tempo
necessário à leitura e compreensão deste
manual.
Montagem e afinação
Antes da montagem de acessórios e da
afinação retire sempre a ficha da tomada.
Descrição (fig. A)
A sua serra de recortes foi projectada para
aplicações de tipo profissional para cortar madeira,
aço, alumínio, PVC e material cerâmico.
1 Interruptor ON/OFF
2 Controlo electrónico da velocidade
(ST84EK/ST74EK)
3 Botão de travamento do interruptor
(ST84EK/ST82K)
3 Caixa motor (ST74EK/ST72K)
4 Selector de amplitude do movimento pendular
5 Dispositivo de extracção de aparas
6 Base
7 Rolo guia
8 Elemento de aspiração das aparas
9 Suporte da lâmina
10 Nível de ajuste para o soprador de serragem
11 Manípulo rotativo (ST84EK/ST74EK)
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido para uma única
tensão. Verifique sempre se a tensão da rede
corresponde à voltagem indicada na placa de
identificação.
A sua ferramenta Elu tem duplo
isolamento em conformidade com o
estipulado na norma EN 50144,
não sendo, por isso, necessária uma
ligação à terra.
Substituição do cabo ou ficha
Ao substituir o cabo ou ficha, elimine-os de forma
segura; uma ficha com condutores de cobre a
descoberto é perigosa quando entra em contacto
com uma tomada com corrente.
Extensões
Se fôr necessário um fio de extensão, use um cabo
especial, conveniente para a corrente desta
ferramenta (Veja os dados técnicos). A dimensão
mínima do condutor é 1,5 mm2.
No caso de se usar uma bobina, desenrole o cabo
todo.
61
Colocação e remoção da lâmina da serra
ST82K/ST72K - (fig. B)
O sistema convencional Elu garante uma fácil troca
de lâminas da serra usando a chave Allen fornecida
com a ferramenta.
• Mova a lâmina da serra para cima e para baixo
para expor o parafuso de fixação (12) do suporte
da lâmina (9).
• Desaperte o parafuso do suporte da lâmina (9)
usando a chave Allen (13) fornecida com a
ferramenta.
• Introduza ou remova a lâmina da serra dirigindo a
parte de trás da lâmina na ranhura do rolo guia.
ST84EK/ST74EK - (fig. A & C)
O sistema da Elu que dispensa o uso de
ferramentas, garante uma troca rápida e fácil das
lâminas da serra.
• Puxe o manípulo rotativo (11) para cima e gire-o
para a esquerda.
• Introduza a lâmina da serra no suporte de lâmina
(9) dirigindo a parte de trás na ranhura do rolo
guia (7).
• Gire o manípulo rotativo (11) para a direita até
ouvir um clique.
• Carregue o manípulo (11) para baixo.
• Para remover a lâmina da serra proceda na
ordem inversa.
Ajuste para corte em bisel (fig. D)
A base regulável (6) permite cortes em bisel à direita
e à esquerda até 45°. As posições de 0° e 45° são
programadas previamente.
• Desaperte o parafuso (14) usando a chave
Allen (13) fornecida.
• Deslize o calço (6) daqui da lâmina da serra.
• Incline o calço e ajuste o ângulo desejado com a
ajuda da graduação.
• Para ângulos intermédios, aperte um pouco o
parafuso (14) usando a chave Allen (13).
• Regule o ângulo com precisão e aperte o
parafuso (14).
pt - 4
PORTUGUÊS
• Para garantir as posições com 0° e 45°, deslize o
calço volta na posição dianteira.
Ajuste do soprador de serragem (fig. A)
O soprador de serradura dirige um jacto de ar
regulável para a lâmina da serra para manter a peça
limpa de serradura durante a operação.
• Ajuste o soprador de serragem usando a
alavanca (10), que tem três posições:
Baixa
Para trabalhar com metais, ao utilizar
líquidos refrigerantes e lubrificantes e
para usar com o extractor de poeiras.
Intermédia
Para trabalhar com madeira e materiais
similares com baixa velocidade.
Alta
Para trabalhar com madeira e materiais
similares com alta velocidade.
Montagem do adaptador do extractor de poeiras
(fig. E)
• Encaixe o adaptador do extractor de poeiras (5)
na tomada.
• Introduza a ponta do tubo do extracção de
poeiras no adaptador.
• Monte o resguardo do extractor de aparas (8)
como mostrado.
• Para remover o adaptador do extractor de
poeiras, carregue a lingueta (16) e puxe o
adaptador para fora.
Quando for preciso, adapte um aspirador
projectado conforme as directivas aplicáveis em
relação à emissão de poeira. Não utilize o aspirador
de pó sem a devida protecção contra faíscas,
quando serrar metal.
Montagem e remoção do dispositivo antiestilhaços (fig. F)
O dispositivo anti-estilhaços (17) encaixa-se perto
da lâmina e tem a finalidade de evitar os estilhaços
na peça a cortar.
pt - 5
• Monte o dispositivo anti-estilhaços (17) na base,
segundo figura.
• Para remover o dispositivo anti-estilhaços,
proceda na ordem inversa.
ST84EK/ST74EK - Montagem e remoção da
cobertura anti-risco (fig. G)
A cobertura anti-risco (18) tem a função de evitar
que se danifique a superfície do material (frágil) a
trabalhar.
• Insira com uma leve pressão a cobertura na base
como mostra a figura.
ST84EK/ST74EK - Regulação electrónica da
velocidade da serra (fig. H)
A velocidade de corte varia com a pressão
efectuada no interruptor para ligar/desligar (1).
• Para programar previamente a velocidade da
serra, gire o selector de regulação (2) para a
posição desejada. A regulação requerida
depende da espessura e do tipo do material.
Após ter utilizado a serra durante
períodos extensos com velocidades
baixas, deixe a serra funcionar em vazio
durante 3 minutos na máxima
velocidade, para arrefecê-la.
Ajuste do movimento pendular (fig. I)
O ajuste do movimento pendular permite dar à serra
una velocidade de corte mais rápido em diversos
tipos de materiais.
• Desloque o selector (4) na posição desejada.
A regulação requerida é apenas uma questão de
experiência. O selector pode ser manuseado
durante o funcionamento. Vide a tabela abaixo.
Pos. Madeira
3
Cortes rápidos
2
Peças grossas
1
0
Contraplacado
Aglomerado
Peças finas
Cortes precisos
Metal
-
Plásticos
PVC
Fibra de vidro
Acrílico
Alumínio
Metais não-ferrosos Chapas de metal
-
62
PORTUGUÊS
Acessórios opcionais
Para ligar e para desligar (fig. A)
Instalação da guia paralela (fig. J)
• Instale a guia paralela (19) como mostrado.
ST84EK/ST82K
• Para ligar: aperte o interruptor para ligar/desligar (1).
A velocidade de corte do ST84EK varia com a
pressão efectuada no interruptor para ligar/
desligar (1).
• Para operações contínuas, aperte o botão de
travamento do interruptor (3).
• Para desligar: aperte o interruptor para ligar/
desligar uma outra vez. Desligue sempre a
ferramenta após o trabalho e antes de tirar a
ficha da tomada.
Instalação da guia de corte em circulo (fig. K)
• Instale a guia de corte em circulo (20) como
mostrado.
• Fixe a guia de corte em circulo no centro do
orifício a ser cortado.
Modo de emprego
• Cumpra sempre as instruções de
segurança e os regulamentos aplicáveis.
• Assegure-se que a peça a cortar está
bem presa. Remova pregos, parafusos e
outros dispositivos de bloqueio que
possam danificar a lâmina.
• Controle que haja espaço suficiente à
lâmina embaixo da peça a trabalhar.
Não corte materiais de espessura
superior àquela máxima permitida.
• Use sómente lâminas afiadas. Lâminas
danificadas ou dobradas devem ser
substituídas imediatamente.
• Não utilize a ferramenta para serrar
canos ou tubos.
• Nunca coloque em funcionamento a
ferramenta sem a lâmina.
• Para optimizar os resultados, accione a
ferramenta gradual e constantemente
sobre a peça. Não efectue pressões
laterais na lâmina. Mantenha a base
achatada sobre a peça a cortar e afaste
o cabo de alimentação mantendo-o
alinhado com o lado posterior da
ferramenta. Para o corte de curvas,
círculos ou outras superfícies
arredondadas, empurre a ferramenta
ligeiramente para frente.
• Espere até que a ferramenta tenha
parado de funcionar antes de remover a
lâmina da peça trabalhada. Depois de
serrar a lâmina pode estar quente.
Não toque.
63
ST74EK/ST72K
• Para ligar: desloque o interruptor para
ligar/desligar (1) para a frente.
• Para desligar: desloque o interruptor para ligar/
desligar para trás. Desligue sempre a ferramenta
após o trabalho e antes de tirar a ficha da tomada.
Para serrar madeira
• Se for necessário, desenhe uma linha de corte
para referência na peça a trabalhar.
• Ligue a ferramenta.
• Segure a ferramenta contra a peça e siga a linha
de corte desenhada anteriormente.
• Para serrar paralelamente à borda da peça,
instale a guia paralela e dirija a sua serra de
recortes ao longo da peça como mostrado na
figura J.
Para serrar madeira utilizando um orifício piloto
• Se for necessário, desenhe uma linha de corte
para referência na peça a trabalhar.
• Faça um orifício (ø mín. 12 mm) e introduza a
lâmina.
• Ligue a ferramenta.
• Siga a linha de corte desenhada anteriormente.
• Para cortar formas perfeitamente redondas,
instale a guia de corte em circulo e regule-a no
raio que for requerido.
Para serrar numa borda saliente (fig. D)
• Remova a guia paralela se estiver instalada.
• Ajuste o selector de movimento pendular no zero.
• Desaperte o parafuso (14) usando a chave
Allen (13).
pt - 6
PORTUGUÊS
• Empurre o calço (6) para trás até o fim.
• Aperte o parafuso.
• Ligue a ferramenta.
Para serrar metais
• Monte uma lâmina apropriada.
• Proceda como descrito anteriormente.
• Adapte a velocidade para serrar.
• Regule o soprador de serragem na posição
inferior.
Utilize um lubrificante de refrigeração
(óleo para corte) para evitar o
sobreaquecimento da lâmina ou da peça.
Corte de círculos (fig. K)
• Instale a guia de corte em circulo como mostrado.
Para mais informações sobre os acessórios
apropriados, consulte o seu Revendedor autorizado.
Manutenção
A sua Ferramenta Eléctrica Elu foi concebida para
funcionar durante muito tempo com um mínimo de
manutenção. O funcionamento satisfatório contínuo
depende de bons cuidados e limpeza regular da
ferramenta.
Para lubrificar o rolo guia (fig. L)
• Lubrifique ocasionalmente o rolo guia (7) para
prevenir o bloqueamento.
Serviços Pós-Venda Elu
Todas as Ferramentas Eléctricas Elu são
devidamente testadas antes de deixar a fábrica.
No entanto, se a Ferramenta Eléctrica precisar de
reparação, queira contactar o seu distribuidor ou a
Elu para obter o endereço do Centro de Assistência
Técnica Elu mais próximo (queira consultar a parte
de trás do presente manual).
GARANTIA
• 30 DIAS DE SATISFAÇÃO COMPLETA •
Se não estiver completamente satisfeito com a
sua ferramenta Elu, contacte um Centro
deAssistência Técnica Elu. Apresente a sua
reclamação, juntamente com a máquina
completa, bem como a factura de compra e serlhe á apresentada a melhor solução.
• UM ANO DE GARANTIA •
Se o seu produto Elu se avariar por defeito de
montagem ou de material, durante os 12 meses
a partir da data da compra, garantimos a
substituição de todas as peças defeituosas sem
encargos desde que:
• O produto não tenha sido mal usado.
• Eventuais reparações não tenham sido
efectuadas por pessoas estranhas aos Centro
de Assistência Técnica Elu.
• Se apresente prova da data de compra.
Limpeza
Conserve livres as aberturas de ventilação e limpe
regularmente o corpo da máquina utilizando um
pano macio.
Ferramentas indesejadas e o ambiente
Leve a sua ferramenta velha a um Centro de
Assistência Técnica Elu onde ela será eliminada de
um modo seguro para o ambiente.
pt - 7
64
SUOMI
PISTOSAHA ST82K/ST84EK/ST74EK/ST72K
Onneksi olkoon!
Sisällysluettelo
Olet valinnut Elu-sähkötyökalun. Monivuotisen
kokemuksen, ahkeran tuotekehittelyn ja uudistusten
ansiosta Elu on yksi ammattikäyttäjien
luotettavimmista yhteistyökumppaneista.
Tekniset tiedot
CE-Vaatimustenmukaisuustodistus
Turvallisuusohjeet
Pakkauksen sisältö
Kuvaus
Sähköturvallisuus
Jatkojohdon käyttö
Asennus ja säädöt
Käyttöohjeet
Huolto
Takuu
fi - 1
fi - 2
fi - 2
fi - 3
fi - 4
fi - 4
fi - 4
fi - 4
fi - 5
fi - 7
fi - 7
Tekniset tiedot
Jännite
Ottoteho
Teho
Kuormittamaton kierrosnopeus
Iskun pituus
Suurin materiaalin vahvuus:
- puu
- alumiini
- teräs
- ruostumattomaan teräkseen
Viistosahausalue
Paino
V
W
W
isk./min
mm
mm
mm
mm
mm
(vasemmalle ja oikealle)
kg
Sulakkeet:
230 V
ST82K
230
650
410
3.100
26
ST84EK
230
701
445
500-3.100
26
ST74EK
230
701
425
500-3.100
26
ST72K
230
650
410
3.100
26
terän
mukaan
20
10
0 - 45°
2,4
terän
mukaan
20
10
3
0 - 45°
2,4
terän
mukaan
20
10
3
0 - 45°
2,4
terän
mukaan
20
10
0 - 45°
2,4
10 A
Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia merkkejä:
Osoittaa henkilövahingon,
hengenmenetyksen tai konevaurion
vaaraa, mikäli tämän käyttöohjeen
neuvoja ei noudateta.
65
Osoittaa sähköiskun vaaraa.
fi - 1
SUOMI
CE-Vaatimustenmukaisuustodistus
ST82K/ST84EK/ST74EK/ST72K
Elu vakuuttaa, että sähkökoneet on valmistettu
Euroopan Unionin standardien 98/37/EEC,
89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 50144, EN 55014-2,
EN 55014, EN 61000-3-2 ja EN 61000-3-3
mukaisesti.
Lisätietoja saat Elulta allaolevasta osoitteesta tai
käsikirjan takakannesta.
Äänenpainetaso on Euroopan Unionin standardien
86/188/EEC ja 98/37/EEC mukainen, mitattu
EN 50144:n mukaisesti:
LpA
(äänenpaine)
LWA (ääniteho)
ST82K
ST84EK
ST74EK
ST72K
dB(A)*
93
93
dB(A)
101
101
* käyttäjän korvassa
Suojaa kuulosi asianmukaisesti, jos
ylitetään 85 dB(A) melutaso.
Kiihtyvyyden painotettu neliöllinen keskiarvo
EN 50144:n mukaan:
ST82K
ST84EK
ST74EK
ST72K
< 2,5 m/s2
< 2,5 m/s2
< 2,5 m/s2
< 2,5 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Elu International, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Saksa
fi - 2
Turvallisuusohjeet
Lue käyttöohje huolellisesti ennen koneen
käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje kaikkien
koneen käyttäjien ulottuvilla.
Näiden ohjeiden lisäksi tulee aina seurata
työsuojeluviranomaisten ohjeita.
VAROITUS!
Sähköiskujen, loukkaantumisten ja palovaaran
ehkäisemiseksi on noudatettava seuraavia
perusturvallisuustoimenpiteitä.
1 Käytä kuulosuojaimia
Eri materiaaleja työstettäessä melutaso saattaa
vaihdella ja kohota ajoittain yli 85 dB(A) rajan.
Suojaa itsesi ja käytä aina kuulosuojaimia.
2 Pidä työskentelyalue järjestyksessä
Epäjärjestys tuo mukanaan onnettomuusvaaran.
3 Ajattele työskentelyalueen vaikutusta työhösi
Älä vie sähkötyökalua ulos sateeseen.
Älä käytä sitä kosteissa tai märissä tiloissa.
Järjestä työalueelle hyvä valaistus.
Älä käytä sähkötyökaluja palavien nesteiden tai
kaasujen läheisyydessä.
4 Suojaudu sähköiskuilta
Vältä kosketusta sähköä johtaviin esineisiin,
kuten putkiin, pattereihin, liesiin tai jääkaappeihin.
5 Varjeltava lapsilta
Älä päästä lapsia työkalun tai jatkojohdon
läheisyyteen.
Alle 16-vuotiaat tarvitsevat valvontaa.
6 Säilytä työkalua oikein
Kun et käytä työkalua, säilytä sitä kuivassa
paikassa. Huolehdi siitä, että säilytyspaikka on
lukittu ja niin korkealla, etteivät lapset ylety sinne.
7 Älä ylikuormita sähkötyökalua
Liiallisen leikkausvoiman käyttö tai liian suuri
työkappaleen syöttönopeus voi ylikuormittaa
koneen. Kone toimii paremmin ja turvallisemmin
sille suunnitellulla suoritusalueella.
8 Valitse oikea sähkötyökalu
Ohjekirjassa on selvitetty laitteen oikea
käyttötarkoitus.
Ota epävarmoissa tapauksissa yhteys Elun
edustajaan.
Laitteen tai siihen liitetyn lisälaitteen käyttö
ohjekirjan suositusten vastaisesti voi aiheuttaa
henkilövahinkoja. Esim. älä sahaa
käsipyörösahalla oksia tai polttopuita.
66
SUOMI
9 Pukeudu asianmukaisesti
Älä käytä liian väljiä vaatteita tai koruja.
Ne voivat tarttua liikkuviin osiin. Käytä ulkona
työskennellessäsi kumihansikkaita ja
liukumattomia kenkiä. Jos sinulla on pitkät
hiukset, käytä hiusverkkoa.
10 Käytä suojalaseja
Käytä suojalaseja, etteivät lastut työstettäessä
pääse vahingoittamaan silmiä.
Mikäli työstettäessä syntyy paljon pölyä,
käytä kasvosuojaa.
11 Huolehdi sähköjohdon kunnosta
Älä koskaan kanna konetta liitäntäjohdosta äläkä
irrota pistoketta seinästä vetämällä johdosta.
Suojaa liitäntäjohto kuumuudelta, öljyltä ja
teräviltä reunoilta.
12 Kiinnitä työkappale oikein
Tarkista aina, että työkappale on kiinnitetty kunnolla.
13 Älä kurottele
Seiso aina tukevasti ja tasapainossa.
14 Hoida työkalua huolella
Pidä työkalu puhtaana ja terät terävinä.
Noudata työkalun huolto-ohjeita sekä terän/
työkalun vaihto-ohjeita.
Tarkista liitäntäjohdon kunto säännöllisesti ja
anna alan ammattilaisen vaihtaa se tarvittaessa
uuteen. Tarkista myös jatkojohto säännöllisesti ja
uusi se tarvittaessa.
Pidä työkalun kädensijat kuivina ja puhtaina
öljystä ja rasvasta.
15 Ota pistoke pois pistorasiasta
Irrota pistoke aina pistorasiasta, kun kone ei ole
käytössä, kun huollat sitä tai kun vaihdat
koneeseen esim. sahan-, poran- tai jyrsinterää.
16 Poista avaimet
Poista säätöavaimet ja asennustyökalut koneesta
ennen kuin käynnistät sen.
17 Vältä tahatonta käynnistämistä
Älä kanna konetta sormet virtakytkimellä koneen
ollessa kytkettynä sähköverkkoon.
Tarkista, että virtakytkin on pois päältä kun laitat
pistokkeen pistorasiaan.
18 Jatkojohdot ulkokäytössä
Ulkona työskenneltäessä tulee aina käyttää
ulkokäyttöön valmistettuja ja siten merkittyjä
jatkojohtoja.
19 Ole tarkkaavainen
Keskity työhösi. Käytä tervettä järkeä.
Älä käytä sähkötyökalua, kun olet väsynyt.
67
20 Tarkista, että sähkötyökalu on kunnossa
ennen kuin laitat johdon pistorasiaan
Ennen kuin otat koneen käyttöön, tarkista
turvalaitteet ja kaikki koneen osat. Näin varmistat,
että kone toimii sille asetettujen vaatimusten
mukaisesti. Tarkista, että liikkuvat osat toimivat
moitteettomasti ja että kaikki osat ovat kunnossa
ja oikein asennetut. Tarkista myös, että kaikki
muut käyttöön mahdollisesti vaikuttavat tekijät
ovat kunnossa. Vika suojausjärjestelmässä tai
viallinen osa tulee korjata tai vaihtaa valtuutetussa
ammattiliikkeessä, mikäli käyttöohjeissa ei toisin
mainita. Viallinen virtakytkin tulee vaihtaa alan
ammattiliikkeessä. Älä käytä sähkötyökalua,
mikäli virtakytkin ei toimi kunnolla.
21 Turvallisuudeksi
Käytä vain käyttöohjeessa ja tuotekuvastossa
suositeltuja lisävarusteita ja -laitteita. Jonkin
muun laitteen käyttö voi aiheuttaa
onnettomuuden.
22 Korjauta koneesi Elun valtuuttamalla
huoltokorjaamolla
Tämä sähkötyökalu on asiaankuuluvien
turvallisuusmääräysten mukainen.
Turvallisuussyistä vain valtuutetut ammattilaiset
saavat huoltaa sähkölaitteita.
Pakkauksen sisältö
Pakkaus sisältää:
1 Pistosaha
3 Terä
1 Repimissuoja
1 Pölynpoistoliitin
1 Suojalevy (ST84EK/ST74EK)
2 Kuusiokoloavainta (ST82K/ST72K)
1 Kuusiokoloavain (ST84EK/ST74EK)
1 Laukku
1 Käyttöohje
1 Hajoituskuva
• Tarkista etteivät kone, sen osat tai lisävarusteet
ole vioittuneet kuljetuksen aikana.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen koneen
käyttöönottoa.
fi - 3
SUOMI
Kuvaus (kuva A)
Pistosaha on suunniteltu ammattimaiseen puun,
teräksen, alumiinin, PVC:n ja keraamisten
materiaalien sahaukseen.
1 Virtakytkin
2 Portaaton nopeudensäätökytkin
(ST84EK/ST74EK)
3 Lukitusnappi (ST84EK/ST82K)
3 Moottorin suojus (ST74EK/ST72K)
4 Heiluriliikkeen valitsin
5 Pölynpoistoliitin
6 Sahausjalka
7 Tukirulla
8 Purunpoistosuojus
9 Teränpidin
10 Säätövipu sahanpurupuhallinta varten
11 Pyörivä kahva (ST84EK/ST74EK)
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori on suunniteltu käytettäväksi vain
yhdellä jännitteellä. Tarkista aina, että virtalähde
vastaa arvokilvessä ilmoitettua jännitettä.
Elu-koneesi on kaksoiseristetty
EN 50144:n mukaisesti; siksi ei tarvita
maadoitusjohtoa.
Kaapelin tai pistotulpan vaihto
Kun vaihdat kaapelin tai pistotulpan, hävitä se
turvallisesti. Pistoke, jossa on paljaita johtimia, on
vaarallinen kiinnitettynä jännitteiseen pistorasiaan.
Jatkojohdon käyttö
Jos jatkojohtoa tarvitaan, käytä tämän laitteen
vaatimuksiin sopivaa (katso arvokilven tiedot)
suojamaadoitettua kaapelia. Minimijohdinkoko on
1,5 mm2. Jos käytät kaapelikelaa, keri kaapeli aina
täysin auki.
Asennus ja säädöt
Vedä pistokytkin pistorasiasta aina ennen
asennusta.
fi - 4
Sahanterän asentaminen ja poisto
ST82K/ST72K - (kuva B)
Elu-järjestelmän perinteet takaavat, että sahanterien
vaihto sujuu helposti työkalun mukana toimitettavan
kuusiokoloavaimen avulla.
• Siirrä sahanterää ylös tai alas, kunnes terän
pidikkeen (9) kiristysruuvi (12) tulee näkyviin.
• Löysää terän pidikkeen (9) ruuvia työkalun
mukana toimitettavalla kuusiokoloavaimella (13).
• Asenna tai poista sahanterä ohjaamalla terän
selkäpuoli ohjaustelan uraan.
ST84EK/ST74EK - (kuva A & C)
Elun avaimeton järjestelmä takaa, että terän vaihto
sujuu helposti ja nopeasti ilman työkaluja.
• Vedä pyörivä kahva (11) kokonaan ylös ja kierrä
kahvaa vastapäivään.
• Asenna sahanterä terän pidikkeeseen (9)
ohjaamalla terän selkäpuoli ohjaustelan (7) uraan.
• Käännä pyörivää kahvaa (11) myötäpäivään,
kunnes se lukittuu naksahtaen.
• Paina kahva kokonaan alas.
• Kun haluat poistaa sahanterän, toimi
päinvastaisessa järjestyksessä.
Viistosahauskulman säätö (kuva D)
Säädettävän sahausjalan (6) avulla on mahdollista
sahata viistekulmia sekä oikealle että vasemmalle
45°:een saakka. Esisäädetyt asennot ovat: 0° ja 45°.
• Löysää ruuvia (14) kuusiokoloavaimen (13) avulla.
• Liu’uta jalustaa (6) poispäin sahanterästä.
• Kallista jalustaa ja aseta viistekulma haluamaksesi
asteikon avulla.
• Esisäädettyjen kulmien väliset kulmat: kiristä
hieman ruuvia (14) kuusiokoloavaimella (13).
• Hienosäädä viistekulma kohdalleen ja kiristä
ruuvi (14).
• Lukitaksesi kulmat 0° ja 45° vie jalusta takaisin
etuasentoon.
Sahanpurupuhaltimen säätäminen (kuva A)
Sahanpurupuhallin puhaltaa säädettävän ilmavirran
sahanterään, jolloin työstettävä kappale pysyy
puhtaana sahanpurusta sahauksen aikana.
• Säädä sahanpurupuhallinta vivun (10) avulla.
68
SUOMI
Vivussa on kolme asentoa:
Mitä suurempi numero, sitä suurempi
sahausnopeus. Tarvittava nopeus määräytyy
sahattavan materiaalin paksuuden ja laadun
mukaan.
Hiljainen
Metallien sahaukseen jäähdytys- ja
voiteluaineita sekä pölynpoistoa
käyttäen.
Kun olet käyttänyt sahaa pitkään pienillä
nopeuksilla, käytä sitä noin 3 minuuttia
kuormittamattomana huippunopeudella.
Keskiasento
Puun tms. sahaukseen pienillä nopeuksilla.
Voimakas
Puun tms. sahaukseen suurilla nopeuksilla.
Pölynpoistoliittimen asennus (kuva E)
• Sovita pölynpoistoliitin (5) istukkaan.
• Työnnä pölynpoistoletkun pää liittimeen.
• Kiinnitä purunpoistosuojus (8) sitä kuvan
mukaisesti.
• Paina painiketta (16) ja vedä liitin ulos, kun haluat
irrottaa pölynpoistoliittimen.
Heiluriliikkeen säätö (kuva I)
Säädettävä heiluriliike takaa oikean sahaustehon eri
materiaaleille.
• Liu’uta valitsin (4) haluttuun asentoon. Oikean
säädön oppii kokemuksen karttuessa. Valitsinta
voidaan säätää käytön aikana. Katso ohjeeksi alla
olevaa taulukkoa.
Säätö Puu
Metalli
3
Karkea leikkausjälki 2
Paksut työkappaleet 1
Vaneri
Lastulevy
Ohuet työkappaleet
Siisti leikkausjälki
Alumiini
Ei-rauta
Ohutmetalli
Muovi
PVC-muovi
Lasikuitu
Akryyli
-
Tarvittaessa yhdistä pölynpoistoletku pölynimuriin,
joka vastaa pölynpoistosta annettuja säädöksiä.
Älä käytä pölynimuria ilman kunnollista
kipinäsuojusta, kun sahaat metallia.
0
Repimissuojuksen asentaminen ja poistaminen
(kuva F)
Lähelle sahanterää kiinnitettävä repimissuojus (17)
estää sahattavan materiaalin pinnan rikkoutumisen.
• Kiinnitä sälesuojus sahausjalkaan kuten kuvassa.
• Irrota repimissuojus päinvastaisessa
järjestyksessä.
Reunaohjaimen asentaminen (kuva J)
• Asenna reunaohjain (19) kuvan mukaisesti.
Lisävarusteet
Harppitangon asentaminen (kuva K)
• Asenna harppitanko (20) kuvan mukaisesti.
• Kiinnitä harppitanko leikattavan reiän keskelle.
Käyttöohjeet
ST84EK/ST74EK - Suojalevyn asentaminen ja
poistaminen (kuva G)
Suojalevy (18) estää työkappaleen (herkkien) pintojen
naarmuuntumisen.
• Kiinnitä suojalevy (18) sahausjalkaan kuten kuvassa.
ST84EK/ST74EK - Sahausnopeuden asettaminen
(kuva H)
Sahausnopeus vaihtelee sen mukaan, miten
voimakkaasti virtakytkintä (1) painetaan.
• Esisäädä sahausnopeus seuraavasti: käännä
nopeudensäätökytkintä (2) haluamaasi kohtaan.
69
• Noudata aina turvallisuusohjeita ja
voimassa olevia sääntöjä.
• Varmista että työkappale on kiinnitetty
kunnolla paikalleen. Poista naulat, ruuvit
yms. kiinnittimet työkappaleesta, koska
ne voivat vahingoittaa terää.
• Huolehdi että työkappaleen alla on terälle
tarpeeksi liikkumatilaa. Älä sahaa laitteen
maksimisahaussyvyyttä paksumpia
materiaaleja.
fi - 5
SUOMI
• Käytä vain teräviä teriä. Vaurioituneet tai
taipuneet sahanterät on poistettava
välittömästi.
• Älä leikkaa sahalla putkia tai letkuja.
• Älä käytä konetta ilman sahanterää.
• Parhaan tuloksen saavuttamiseksi sahaa
työstökappaletta tasaisesti ja
rauhallisesti. Älä käytä sivusuuntaista
työntövoimaa terään. Pidä sahausjalka
tasaisesti työstökappaleessa ja pidä
sähköjohto pois tieltä. Kun sahaat kaaria,
ympyröitä tai muita pyöreitä muotoja,
työnnä sahaa kevyesti.
• Anna koneen pysähtyä täydellisesti
ennen kuin irrotat terän työkappaleesta.
Sahauksen jälkeen terä voi olla kuuma.
Älä kosketa sitä heti.
Koneen käynnistäminen ja pysäyttäminen (kuva A)
ST84EK/ST82K
• Käynnistäminen: paina käynnistyskytkintä (1).
ST84EK:n sahausnopeus vaihtelee sen mukaan,
miten voimakkaasti virtakytkintä (1) painetaan.
• Paina lukitusnappia (3) jatkuvaa käyttöä varten.
• Pysäyttäminen: Paina virrankatkaisinta kerran.
Lopetettuasi työskentelyn, pysäytä kone aina
ennen kuin otat pistokkeen pistorasiasta.
ST74EK/ST72K
• Käynnistäminen: työnnä käynnistyskytkintä (1)
eteenpäin.
• Pysäyttäminen: työnnä käynnistyskytkintä
taaksepäin. Lopetettuasi työskentelyn,
pysäytä kone aina ennen kuin otat pistokkeen
pistorasiasta.
Sahaaminen puuhun
• Piirrä tarvittaessa leikkuuviiva.
• Käynnistä kone.
• Pidä konetta työstökappaletta vasten ja
seuraa viivaa.
• Sahatessasi työstettävän kappaleen reunan
suuntaisesti: asenna reunaohjain ja ohjaa
pistosahaa työstettävää kappaletta pitkin kuvan J
mukaisesti.
fi - 6
Sahaaminen puuhun ohjausreiän kautta
• Piirrä tarvittaessa leikkuuviiva.
• Poraa reikä (ø väh. 12 mm) ja työnnä sahanterä
reikään.
• Käynnistä saha.
• Seuraa viivaa.
• Sahatessasi täysin pyöreitä muotoja: asenna
harppitanko sahaan ja säädä säde haluamaksesi.
Sahaaminen pystyseinämää vasten (kuva D)
• Irrota reunaohjain, jos se on asennettuna.
• Säädä heiluriliikkeen säädin asentoon 0.
• Löysää ruuvia (14) kuusiokoloavaimen (13) avulla.
• Työnnä jalusta (6) kokonaan taakse.
• Kiristä ruuvi.
• Käynnistä saha.
Metallin sahaaminen
• Asenna sopiva sahanterä.
• Etene kuten edellä on kuvattu.
• Säädä oikea sahausnopeus.
• Säädä sahanpurupuhallin matalaan asentoon.
Käytä jäähdytysainetta (leikkuuöljyä)
estääksesi sahanterän tai työkappaleen
ylikuumenemisen.
Ympyröiden sahaaminen (kuva K)
• Asenna harppitanko kuvan mukaisesti.
Ota yhteys myyjääsi halutessasi tietoja sopivista
lisätarvikkeista.
Huolto-ohjeita
Elu-sähkötyökalusi on suunniteltu käytettäväksi
pitkän aikaa mahdollisimman vähällä huollolla.
Asianmukainen käyttö ja säännönmukainen
puhdistus takaavat laitteen jatkuvan toiminnan.
Tukirullan voitelu (kuva L)
• Voitele tukirulla (7) säännöllisin väliajoin
jumiutumisen estämiseksi.
70
SUOMI
TAKUU
Puhdistus
Pidä tuuletusaukot puhtaina ja puhdista runko
säännöllisesti pehmeällä rievulla.
Koneen ympäristöystävällinen hävitys
Kun koneesi on käytetty loppuun, älä heitä sitä
tavallisten roskien mukana pois, vaan vie se
paikkakuntasi kierrätyskeskukseen tai jätä
valtuutettuun Elun huoltopisteeseen, jossa se
hävitetään ympäristöystävällisellä tavalla.
Huolto
Mikäli koneeseen tulee vikaa, jätä se aina Elun
valtuuttamaan huoltopisteeseen korjattavaksi.
(Tietoja saat uusimmasta tuoteluettelostamme/
hinnastostamme tai ota yhteyttä Eluun.)
Jatkuvan tuotekehittelyn seurauksena nämä tiedot
saattavat muuttua. Niistä emme ilmoita erikseen.
71
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU •
Jos et ole täysin tyytyväinen Elu-työkaluusi,
palauta se myyjälle tai valtuutettuun Eluhuoltopisteeseen 30 päivän sisällä ostopäivästä,
niin saat rahasi takaisin tai vaihtokoneen.
Tuote on palautettava täydellisenä ja ostokuitti on
esitettävä.
• YHDEN VUODEN TAKUU •
Jos Elu-tuotteesi menee epäkuntoon materiaali
tai valmistusvikojen takia 12 kuukauden sisällä
ostopäivästä, vaihdamme vioittuneet osat uusiin
tai vaihdamme koko yksikön ilmaiseksi
edellyttäen, että:
• Tuotetta ei ole käytetty väärin.
• Valtuuttamattomat henkilöt eivät ole yrittäneet
korjata sitä.
• Päiväyksellä varustettu ostokuitti esitetään.
Lähimmän Elu-myyjäsi tai valtuutetun Eluhuoltopisteen osoitteen saat voimassaolevasta
tuoteluettelosta tai ottamalla yhteyttä Eluun.
fi - 7
SVENSKA
STICKSÅG ST82K/ST84EK/ST74EK/ST72K
Vi gratulerar!
Innehållsförteckning
Du har valt ett Elu elverktyg. Mångårig erfarenhet,
ihärdig produktutveckling och förnyelse gör Elu till ett
av de mest pålitliga namnen för professionella
användare.
Tekniska data
CE-Försäkran om överensstämmelse
Säkerhetsinstruktioner
Kontroll av förpackningens innehåll
Beskrivning
Elektrisk säkerhet
Bruk med förlängningssladd
Montering och inställning
Bruksanvisning
Skötsel
Elu service
sv - 1
sv - 2
sv - 2
sv - 3
sv - 4
sv - 4
sv - 4
sv - 4
sv - 5
sv - 6
sv - 7
Tekniska data
Spänning
Ineffekt
Avgiven effekt
Varvtal obelastad/min
Slaglängd
Sågdjup i:
- trä
- aluminium
- stål
- i rostfri stållegering
Geringsvinkel
Vikt
V
W
W
mm
mm
mm
mm
mm
(höger och vänster)
kg
ST82K
230
650
410
3.100
26
ST84EK
230
701
445
500-3.100
26
ST74EK
230
701
425
500-3.100
26
ST72K
230
650
410
3.100
26
beroende
på bladet
20
10
0 - 45°
2,4
beroende
på bladet
20
10
3
0 - 45°
2,4
beroende
på bladet
20
10
3
0 - 45°
2,4
beroende
på bladet
20
10
0 - 45°
2,4
Säkring:
230 V
10 A
Följande symboler har använts i handboken:
Anger risk för personskada, livsfara eller
skada på verktyg vid ouppmärksamhet
inför de instruktioner som ges i
handboken.
sv - 1
Anger risk för elektrisk stöt.
72
SVENSKA
CE-Försäkran om överensstämmelse
ST82K/ST84EK/ST74EK/ST72K
Elu förklarar att dessa elverktyg är konstruerade i
överensstämmelse med följande normer:
98/37/EEG, 89/336/EEG, 73/23/EEG, EN 50144,
EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
För mer information ombeds ni kontakta Elu på
nedanstående adress eller se baksidan av
manualen.
Ljudnivån överensstämmer med Europeiska
Gemenskapens bestämmelser 86/188/EEG &
98/37/EEG, uppmätt enligt EN 50144:
LpA
(ljudtryck)
LWA (ljudeffekt)
ST82K
ST84EK
ST74EK
ST72K
dB(A)*
93
93
dB(A)
101
101
* vid användarens öra
Vidtag lämpliga åtgärder för hörselskydd
om ljudnivå överskrider 85 dB(A).
Det vägda geometriska medelvärdet av
accelerationsfrekvensen enligt EN 50144:
ST82K
ST84EK
ST74EK
ST72K
< 2,5 m/s2
< 2,5 m/s2
< 2,5 m/s2
< 2,5 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Elu International, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Tyskland
73
Säkerhetsinstruktioner
Innan Du börjar använda maskinen, tag några
minuter i anspråk för att läsa igenom
bruksanvisningen. Spara bruksanvisningen
lättillgängligt, så att alla som använder maskinen
har tillgång till bruksanvisningen.
Förutom nedanstående instruktioner, följ alltid
Arbetarskyddsstyrelsens regler.
VARNING!
När man använder elverktyg skall dessa
grundläggande säkerhetsinstruktioner alltid
följas för att minska risken för elektriska stötar,
personskada och brand.
1 Använd hörselskydd
Ljudnivån vid bearbetning av olika material kan
variera, ibland överstiger nivån 85 dB(A). För att
skydda Dig själv, använd alltid hörselskydd.
2 Håll arbetsområdet i ordning
Nedskräpade ytor och arbetsbänkar inbjuder
till skador.
3 Tänk på arbetsmiljöns inverkan
Utsätt inte elverktyg för regn. Använd inte
elverktyg på fuktiga eller våta platser. Ha bra
belysning över arbetsytan. Använd inte elverktyg i
närheten av lättantändliga vätskor eller gaser.
4 Skydda Dig mot elektriska stötar
Undvik kroppskontakt med jordade delar
(t.ex. rör, radiatorer, spisar, kylskåp).
Vid extrema arbetsförhållanden (t.ex. hög
fuktighet, uppkomst av metalldamm osv.) kan
den elektriska säkerheten ökas med koppling av
en skiljetransformator eller en jordfelsbrytare.
5 Utom räckhåll för barn
Se till att verktyget och sladden förvaras utom
räckhåll för barn. Personer under 16 år får inte
arbeta med verktyget på egen hand.
6 Förvara verktyg säkert
När elverktyget inte används skall det förvaras på
ett torrt, högt placerat ställe, inlåst, utom räckhåll
för barn.
7 Överbelasta inte elverktyg
Du arbetar bättre och säkrare inom det angivna
effektsområdet.
8 Använd rätt elverktyg
Tvinga inte elverktyget att göra arbeten som är
avsedda för kraftigare verktyg. Använd inte
elverktyg för ändamål de inte är avsedda för:
sv - 2
SVENSKA
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
använd t.ex. inte handcirkelsåg för att såga av
kvistar eller vedträ.
Klä Dig rätt
Bär inte löst hängande kläder eller smycken.
De kan fastna i rörliga delar. Gummihandskar och
halkfria skor rekommenderas vid utomhusarbeten.
Använd hårnät om Du har långt hår.
Använd skyddsglasögon
Använd skyddsglasögon för att förhindra att
damm blåser in i Dina ögon vilket kan förorsaka
skada. Om mycket damm uppstår använd även
ansiktsmask.
Misshandla inte sladden
Bär aldrig verktyget i sladden och använd inte
sladden för att ta ut kontakten från uttaget. Utsätt
inte sladden för hetta, olja eller skarpa kanter.
Sätt fast arbetsstycket
Använd skruvtvingar eller ett skruvstycke för att
hålla fast arbetsstycket. Det är säkrare än att
använda handen och Du får bägge händerna fria
för arbetet.
Sträck Dig inte för mycket
Se till att Du alltid har säkert fotfäste och balans.
Sköt tillbehören med omsorg
Håll tillbehören skarpa och rena.
Följ instruktionerna beträffande skötsel och byte
av tillbehör. Kontrollera elverktygets sladd
regelmässigt och få den reparerad hos en erkänd
fackverkstad om den är skadad. Kontrollera
förlängningssladdar regelmässigt och byt ut dem
om de är skadade. Håll handtagen torra, rena
och fria från olja och fett.
Ta ut kontakten från uttaget
när elverktyg inte är i bruk, innan service och vid
byte av verktyg såsom sågklinga, borr och fräs.
Tag bort nycklar
Kontrollera att nycklar och justerverktyg har tagits
bort från elverktyget innan det startas.
Undvik oavsiktlig inkoppling
Bär inte anslutna elverktyg med fingret på
strömbrytaren. Se till att strömbrytaren är
frånslagen när Du ansluter stickkontakten till
uttaget.
Förlängningssladdar utomhus
Utomhus skall förlängningssladdar endast
användas som är tillåtna för utomhusbruk och
märkta för detta.
Var uppmärksam
Titta på det Du gör. Använd sunt förnuft.
sv - 3
Använd inte elverktyget när Du är trött.
20 Kontrollera elverktyget för skador innan Du
ansluter sladden till vägguttaget
Innan fortsatt användning av elverktyget skall
eventuellt skadade skyddsanordningar och andra
defekta delar kontrolleras noggrant för att
fastställa om det kommer att fungera riktigt och
utföra den avsedda funktionen.
Kontrollera att de rörliga delarna fungerar
oklanderligt och inte klämmer, att inga delar är
brutna, att alla delar är riktigt monterade och att
andra förhållanden som kan påverka driften
stämmer. En skyddsanordning eller annan del,
som är skadad, skall repareras eller bytas ut av
en erkänd fackverkstad, om ej annat anges i
bruksanvisningen. Felaktiga strömbrytare måste
bytas hos en fackverkstad. Använd inte
elverktyget om strömbrytaren inte kan kopplas till
eller från.
21 För Din personliga säkerhet
Använd endast tillbehör och tillsatser som är
rekommenderade i bruksanvisningen och
katalogerna. Användning av annat verktyg eller
tillbehör än vad som rekommenderas i
bruksanvisningeneller katalogerna kan innebära
risk för personskada.
22 Reparation av verktyg får endast utföras av
godkänd Elu serviceverkstad
Det här verktyget motsvarar gällande
säkerhetsbestämmelser. För att undvika
olycksfall ska reparationer och elanordningar
endast utföras av behörig elektromontör.
Kontroll av förpackningens innehåll
Förpackningen innehåller:
1 Sticksåg
3 Blad
1 Splitterskydd
1 Adapter för dammutsugning
1 Repskydd (ST84EK/ST74EK)
2 Sexkantnycklar (ST82K/ST72K)
1 Sexkantnyckel (ST84EK/ST74EK)
1 Låda
1 Instruktionshandbok
1 Sprängteckning
• Kontrollera defekter på verktyg, delar och
tillbehör som kan ha uppstått i samband med
transport.
74
SVENSKA
• Läs noga igenom handboken och förvissa Dig
om att Du förstår instruktionerna innan Du börjar
använda maskinen.
Beskrivning (fig. A)
Din sticksåg är konstruerad för professionell sågning
av trä, stål, aluminium, PVC och keramiskt material.
1 Strömbrytare
2 Hastighetskontroll (ST84EK/ST74EK)
3 Lås för strömbrytare (ST84EK/ST82K)
3 Motorhus (ST74EK/ST72K)
4 Pendelväljare
5 Dammutsug
6 Sågbord
7 Ledarrulle
8 Hölje dammutsug
9 Bladhållare
10 Inställningsspak för spånavblåsning
11 Vridhandtag (ST84EK/ST74EK)
Elektrisk säkerhet
Den elektriska motorn är endast avsedd för en
spänning. Kontrollera alltid att spänningen på nätet
motsvarar den spänning som finns angiven på
märkplåten.
Isättning och avlägsnande av sågblad
ST82K/ST72K - (fig. B)
Med Elus konventionella system är det lätt att byta
sågblad med den bifogade insexnyckeln.
• Flytta bladet uppåt eller nedåt tills du kan komma
åt klämskruven (12) på bladhållaren (9).
• Lossa skruven på bladhållaren (9) med den
bifogade insexnyckeln (13).
• Sätt in eller avlägsna sågbladet. Se till att bladets
baksida faller i ledarrullens skåra.
ST84EK/ST74EK - (fig. A & C)
Med Elus verktygsfria system går det snabbt och lätt
att byta sågblad.
• Drag upp vridhandtaget (11) och vrid det motsols.
• Sätt in sågbladet i bladhållaren (9). Se till att
bladets baksida faller i skåran i ledarrullen (7).
• Vrid handtaget (11) medsols tills du hör ett klick.
• Tryck ned handtaget.
• Avlägsna sågbladet genom att utföra
handlingarna i omvänd ordning.
Bruk med förlängningssladd
Inställning av geringsvinkel (fig. D)
Med det inställbara sågbordet (6) kan du såga
geringar åt höger och vänster till 45°. Positionerna 0°
och 45° är förinställda.
• Lossa skruven (14) med den bifogade
insexnyckeln (13).
• Skjut foten (6) bort från sågbladet.
• Luta foten och ställ in önskad geringsvinkel med
hjälp av gradskalan.
• Drag för mellanliggande vinklar åt skruven (14)
med insexnyckeln (13).
• Fininställ vinkeln och drag åt skruven (14).
• Spärra i läge för 0° och 45° med att skjuta foten
tillbaka till främre position.
Om du behöver använda en förlängningssladd,
använd en godkänd förlängningssladd lämpad för
den här apparatens strömförbrukning (se tekniska
data). Minsta ledartjocklek är 1,5 mm2. Om du
använder en sladdvinda, vira alltid av sladden
fullständigt.
Inställning av spånavblåsningen (fig. A)
Spånavblåsaren för en jämn luftström till sågbladet
så att arbetsstycket hålls spånfritt under arbetet.
• Ställ in sågavblåsaren med spaken (10).
Den har tre nivåer:
Ditt elverktyg är dubbelisolerat
motsvarande EN 50144; jordledare är
således överflödigt.
Utbyte av kabel eller kontakt
Tänk på säkerhetsföreskrifterna när du ska byta ut
sladden eller kontakten. En kontakt med frilagda
kopparledare är livsfarlig om den kopplas i ett
spänningsförande eluttag.
Montering och inställning
Koppla alltid ur verktyget innan Du börjar
med montering och inställning.
75
Låg
För arbete i metall, vid bruk av kylmedel
och för användning med spånutsugning.
sv - 4
SVENSKA
Mellanläge
För arbete i trä och liknande material vid
låg hastighet.
När sågen har kört på låg hastighet en
längre tid måste den köras obelastad vid
maxhastighet under tre minuter.
Hög
För arbete i trä och liknande material vid
hög hastighet.
Inställning av pendeln (fig. I)
Den inställbara pendeln ger optimal sågning i olika
material.
• Skjut väljaren (4) till önskat läge. Vilken inställning
som behövs är en fråga om erfarenhet. Väljaren
kan ställas om under körning.
Se nedanstående tabell.
Montering av dammutsugningsadaptern (fig. E)
• Passa in dammutsugningsadaptern (5) i uttaget.
• Sätt in ändan av en dammsugarslang i adaptern.
• Montera spånutsugningskåpan (8) enligt bilden.
• Avlägsna dammutsugningsadaptern genom att
trycka på knappen (16) och dra ut adaptern.
Anslut i förekommande fall en dammsugare som är
konstruerad i enlighet med gällande direktiv
angående dammutsläpp. Använd aldrig en
dammsugare utan ordentligt gnistskydd när du
sågar i metall.
Montering och avlägsnande av splitterskyddet
(fig. F)
Splitterskyddet (17) som omsluter sågbladet
förhindrar att arbetsstycket flisar.
• Montera splitterskyddet (17) i sågbordet enligt
bilden.
• Gör tvärtom för att avlägsna splitterskyddet.
Pos. Trä
3
Snabba sågsnitt
2
Tjocka arbetsstycken
Metall
-
1
Aluminium
Icke-järnhaltiga
Metallplåt
0
Plywood
Spånplatta
Tunna arbetsstycken
Fina sågsnitt
Plaster
PVC
Glasfiber
Akryl
-
Extra tillbehör
Montering av parallelledare (fig. J)
• Montera parallelledaren (19) enligt bilden.
Montering av rundledare (fig. K)
• Montera rundledaren (20) enligt bilden.
• Fäst rundledaren i mitten av hålet som ska sågas.
Bruksanvisning
ST84EK/ST74EK - Montering och avlägsnande
av repskyddet (fig. G)
Repskyddet (18) förhindrar att ytan av (ömtåliga)
arbetsstycken tar skada.
• Klicka skyddet (15) på sågbordet enligt bilden.
ST84EK/ST74EK - Inställning av den elektroniska
såghastigheten (fig. H)
Såghastigheten varierar med trycket på
strömbrytaren (1).
• Hastigheten kan förinställas genom att vrida
kontrollratten (2) till önskad nivå.
Ju högre nummer, desto högre såghastighet.
Den erfordrade inställningen beror på materialets
sort och tjocklek.
sv - 5
• Följ alltid säkerhetsföreskrifterna och
tillhörande bestämmelser.
• Se till att arbetsstycket är ordentligt
fastsatt. Avlägsna spik, skruvar och
andra föremål som kan skada bladet.
• Se till att bladet har tillräckligt utrymme
under arbetsstycket. Såga aldrig i
material som är tjockare än det maximala
sågdjupet.
• Använd alltid vassa sågblad. Avlägsna
omedelbart böjda eller skadade blad.
• Använd aldrig apparaten till att såga i rör.
• Kör aldrig maskinen utan sågblad.
• För optimalt resultat, för maskinen med
lugna, jämna rörelser över arbetsstycket.
Tryck aldrig i sidled mot sågbladet.
76
SVENSKA
Håll sågbordet platt på arbetsstycket
och för undan sladden i redskapets
riktning.
Tryck försiktigt vid sågning av bågar,
cirklar eller andra runda former.
• Vänta tills sågen har stannat innan du
lyfter redskapet från arbetsstycket.
Efter sågning kan bladet vara mycket
hett. Vidrör det inte.
•
•
•
•
Lossa skruven (14) med insexnyckeln (13).
Skjut foten (6) helt bakåt.
Drag åt skruven.
Starta maskinen.
Sågning i metall
• Montera ett lämpligt sågblad.
• Gör som ovan.
• Anpassa såghastigheten.
• Ställ spånavblåsaren i sin låga position.
Koppling till och från (fig. A)
ST84EK/ST82K
• Starta maskinen genom att trycka på
strömbrytaren (1). Såghastigheten hos ST84EK
varierar med trycket på strömbrytaren.
• För kontinuerlig drift, tryck på låsknappen (3).
• Stanna maskinen genom att åter trycka på
strömbrytaren. Stäng alltid av maskinen när du är
färdig och innan du drar ur sladden.
ST74EK/ST72K
• Starta maskinen genom att skjuta strömbrytaren
(1) framåt.
• Stanna maskinen genom att skjuta strömbrytaren
bakover. Stäng alltid av maskinen när du är färdig
och innan du drar ur sladden.
Sågning i trä
• Drag en såglinje om så behövs.
• Starta maskinen.
• Håll redskapet mot arbetsstycket och följ linjen.
• För sågning parallellt med arbetsstyckets kant,
montera parallelledaren och led sticksågen längs
arbetsstycket enligt figur J.
Sågning i trä med styrhål
• Drag en såglinje om så behövs.
• Borra ett hål (ø min. 12 mm) och stick in
sågbladet.
• Starta maskinen.
• Följ linjen.
• För sågning av helt runda förmer, montera
rundledaren och ställ in den på önskad radie.
Sågning fram till en uppskjutande kant (fig. D)
• Avlägsna ledaren för rakt/runt snitt om denna är
monterad.
• Ställ in pendelväljaren på 0.
77
Använd kylsmörjning (skärolja) så att
sågbladet eller arbetsstycket inte blir för
hett.
Sågning av cirklar (fig. K)
• Montera rundledaren enligt bilden.
Kontakta Din återförsäljare för vidare information om
lämpliga tillbehör.
Skötsel
Ditt Elu elverktyg har tillverkats för att, med så lite
underhåll som möjligt, kunna användas länge.
Varaktig och tillfredsställande användning erhålles
endast genom noggrann skötsel och regelbunden
rengöring.
Smörjning av ledarrullen (fig. L)
• Smörj ledarrullen (7) regelbundet för att förhindra
att den fastnar.
Rengöring
Håll ventilationsöppningen ren och rengör
regelbundet elverktyget med en mjuk trasa.
Förbrukade maskiner och miljön
När Din produkt är utsliten, skydda naturen genom
att inte slänga den tillsammans med vanligt avfall.
Lämna den till de uppsamlingsställen som finns i Din
kommun eller till en Elu serviceverkstad.
sv - 6
SVENSKA
Elu service
Skulle fel uppstå på maskinen, lämna då alltid in den
till en auktoriserad serviceverkstad. (Se aktuell
prislista/katalog för vidare information eller kontakta
Elu.)
På grund av forskning och utveckling kan
ovanstående specifikationer ändras vilket inte
meddelas separat.
GARANTI
• 30 DAGARS NÖJD-KUND-GARANTI •
Om du inte är fullständigt nöjd med din Eluprodukts prestanda behöver du endast returnera
den inom 30 dagar, komplett som vid köpet,
till ditt inköpsställe eller en Elu-auktoriserad
serviceverkstad för fullständig återbetalning eller
utbyte. Inköpsdatum måste påvisas.
• ETT ÅRS GARANTI •
Om din Elu-produkt inom 12 månader efter
inköpsdatum visar defekter på grund av brister i
material eller vid produktionen, garanterar vi att
kostnadsfritt ersätta alla defekta delar eller,
på vårt eget initiativ, att gratis ersätta produkten
på villkor att:
• Produkten inte har missbrukats.
• Eventuella reparationer har utförts av
auktoriserad verkstad/personal.
• Inköpsdatum kan påvisas.
För adressen till närmaste Elu-auktoriserade
serviceverkstad, se aktuell katalog för vidare
information eller kontakta Elu.
sv - 7
78
∂§§∏¡π∫∞
™E°∞ ST82K/ST84EK/ST74EK/ST72K
£ÂÚÌ¿ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ·!
¶ÂÚȯfiÌÂÓ·
¢È·Ï¤Í·Ù ¤Ó· ·fi Ù· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Ù˘ Elu.
∏ Ôχ¯ÚÔÓË ÂÌÂÈÚ›· Ù˘ Elu, Ë Û˘Ó¯‹˜
ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ Î·È Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹
ηÈÓÔÙÔÌÈÒÓ ÙËÓ Î·ıÈÛÙÔ‡Ó ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ Èfi
·ÍÈfiÈÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ.
∆¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο
¢‹ÏˆÛË Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘ E∫
√‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜
EÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ Û˘Û΢·Û›·˜
¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹
∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
ÃÚ‹ÛË Î·Ïˆ‰›Ô˘ Â¤ÎÙ·Û˘
™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË Î·È Ú‡ıÌÈÛË
√‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜
™˘ÓÙ‹ÚËÛË
EÁÁ‡ËÛË
el - 1
el - 2
el - 2
el - 4
el - 4
el - 4
el - 4
el - 4
el - 6
el - 7
el - 8
∆¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο
∆¿ÛË
∞ÔÚÚÔÊÔ‡ÌÂÓË ÈÛ¯‡˜
∞ÔÚÚÔÊÔ‡ÌÂÓË
∆·¯‡ÙËÙ· ¿Ó¢ ÊÔÚÙ›Ô˘
ª‹ÎÔ˜ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜
µ¿ıÔ˜ ÎÔ‹˜ ÛÂ:
- ͇ÏÔ
- ·ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ
- ¯¿Ï˘‚·
- Û ÎÚ¿Ì· ·ÓÔÍ›‰ˆÙÔ˘ ¯¿Ï˘‚·
E‡ÚÔ˜ ÙÔÌ‹˜ ÁˆÓ›·˜
µ¿ÚÔ˜
V
W
W
min-1
mm
mm
mm
mm
mm
(‰ÂÍÈ¿ Î·È ·ÚÈÛÙÂÚ¿)
kg
∞ÛÊ¿ÏÂȘ:
ªË¯·Ó‹Ì·Ù· 230 V
ST82K
230
650
410
3.100
26
ST84EK
230
701
445
500-3.100
26
ST74EK
230
701
425
500-3.100
26
ST72K
230
650
410
3.100
26
·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ
ÙË ÏÂ›‰·
20
10
0 - 45°
2,4
·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ
ÙË ÏÂ›‰·
20
10
3
0 - 45°
2,4
·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ
ÙË ÏÂ›‰·
20
10
3
0 - 45°
2,4
·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ
ÙË ÏÂ›‰·
20
10
0 - 45°
2,4
10 A
™ÙȘ ·ÚÔ‡Û˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ù·
·ÎfiÏÔ˘ı· ۇ̂ÔÏ·:
™˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ‹
ı·Ó¿ÙÔ˘ ‹ ‚Ï¿‚˘ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ ÛÂ
ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ÙËÚËıÔ‡Ó ÔÈ
Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜.
79
™˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ ËÏÂÎÙÚÈ΋ Ù¿ÛË.
el - 1
∂§§∏¡π∫∞
¢‹ÏˆÛË Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘ E∫
√‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜
ST82K/ST84EK/ST74EK/ST72K
∏ Elu ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ·˘Ù¿ Ù· ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›·
ۯ‰ȿÛÙËÎ·Ó Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ √‰ËÁ›Â˜:
98/37/EOK, 89/336/EOK, 73/23/EOK, EN 50144,
EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
√Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Ú¤ÂÈ
Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ¿ÓÙÔÙ ˘fi„Ë ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜
·ÛÊ·Ï›·˜ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÛÙË ¯ÒÚ· Û·˜
ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÊ¢¯ı› Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜
˘ÚηÁÈ¿˜, ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·˜ Î·È ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
¶ÚÈÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‰È·‚¿ÛÙÂ
ÚÔÛÂÎÙÈο ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ Ô‰ËÁ›Â˜ Î·È Ê˘Ï¿ÍÙÂ
Ù˜ ηϿ.
°È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ·Ú·Î·ÏÒ
·¢ı˘Óı›Ù ÛÙËÓ Elu ÛÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ‰È‡ı˘ÓÛË
‹ ·Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÂÁ¯ÂÈÚȉ›Ô˘.
∞ÓÒÙ·ÙÔ fiÚÈÔ Ë¯ËÙÈ΋˜ ›ÂÛ˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ
√‰ËÁ›Â˜ 86/188/EOK & 98/37/EOK, ̤ÙÚËÛË Î·Ù¿
EN 50144:
LpA (˯ËÙÈ΋ ›ÂÛË)
dB(A)*
LWA (·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË) dB(A)
ST82K
ST84EK
ST74EK
93
ST72K
93
101
101
* ÛÙÔ ·˘Ù› ÙÔ˘ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹
§¿‚ÂÙ ٷ ÂӉ‰ÂÈÁ̤ӷ ̤ÙÚ·
ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÛÂ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ë
·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ›ÂÛË ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù· 85 dB(A).
√ ÛÙ·ıÌÈṲ̂ÓÔ˜ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi˜ ̤ÛÔ˜ fiÚÔ˜
ÂÈÙ¿¯˘ÓÛ˘ ηٿ EN 50144:
ST82K
ST84EK
ST74EK
ST72K
< 2,5 m/s2
< 2,5 m/s2
< 2,5 m/s2
< 2,5 m/s2
¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ÚÔ˚fiÓÙˆÓ
Horst Großmann
Elu International, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, °ÂÚÌ·ÓÈ·
el - 2
1 ¢È·ÙËÚ›Ù ηı·Úfi ÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜
∞ηٿÛÙ·ÙÔÈ ¯ÒÚÔÈ Î·È ¿ÁÎÔÈ ÂÁ΢ÌÔÓÔ‡Ó
ΛӉ˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
2 §¿‚ÂÙ ˘‘ fi„Ë ÙȘ ÂȉڿÛÂȘ ÙÔ˘
ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜
ªËÓ ÂÎı¤ÙÂÙ ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Û ˘ÁÚ·Û›·.
ºÚÔÓÙ›ÛÙ ÁÈ· ÙÔÓ Î·Ïfi ʈÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘
ÂÚÁ·Û›·˜ Û·˜. ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ËÏÂÎÙÚÈο
ÂÚÁ·Ï›· ÎÔÓÙ¿ Û ‡ÊÏÂÎÙ· ˘ÁÚ¿ Î·È ·¤ÚÈ·.
3 ¶ÚÔÛٷ٢ı›Ù ·fi ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·
∞ÔʇÁÂÙ ÙËÓ Â·Ê‹ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÌÂ
ÁÂȈ̤Ó˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ (.¯. ۈϋÓ˜, ÛÒÌ·Ù·
ıÂÚÌ¿ÓÛˆ˜, ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ ÎÔ˘˙›Ó˜, „˘Á›·
ÎÏ.). ™Â Û˘Óı‹Î˜, ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋˜
ÎÈÓËÙÔÔÈ‹Û˘ (.¯. Û ‡„ËÏ‹ ˘ÁÚ·Û›·,
‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÂÙ·ÏÏÈ΋˜ ÛÎfiÓ˘ ÎÏ.) ÌÔÚ› Ó·
·˘ÍËı› Ë ËÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ì ÙËÓ
·ÚÂÌ‚ÔÏ‹ ÂÓfi˜ ·ÔÛ˘Ó‰ÂÙÈÎÔ‡
ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ‹ ‹ ÂÓfi˜ ‰È·ÎfiÙË ÚÔÛÙ·Û›·˜
·fi Ï¿ıÔ˜ ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔ Ú‡̷ (FI).
4 ∫ڷٿ٠ٷ ·È‰È¿ Û ·fiÛÙ·ÛË
ªËÓ ·Ê‹ÓÂÙ ¿ÏÏ· ÚfiÛˆ· Ó· ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‹ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘.
∏ ÂÈÙ‹ÚËÛË ··ÈÙÂ›Ù·È ÁÈ· ·È‰È¿ ËÏÈΛ·˜ οو
ÙˆÓ 16 ÂÙÒÓ.
5 ∫·ÏÒ‰ÈÔ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘ ÁÈ· ¯Ú‹ÛË ÛÂ
Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜
ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜
¯ÒÚÔ˘˜ ÌfiÓÔ Ì ηÏ҉ȷ Ô˘ Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏ·
ÁÈ· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi Î·È Ê¤ÚÔ˘Ó Û¯ÂÙÈ΋
Û‹Ì·ÓÛË.
6 º˘Ï¿ÁÂÙ ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ Û ·ÛʷϤ˜ ̤ÚÔ˜
∏ÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Ô˘ ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È
Ú¤ÂÈ Ó· Ê˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·È Û ÛÙÂÁÓÔ‡˜,
ÎÏÂÈÛÙÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜, Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ·È‰È¿.
7 ºÔÚ¿Ù ٷ ηٿÏÏËÏ· ÚÔ‡¯· ÂÚÁ·Û›·˜
ªË ÊÔÚ¿Ù ʷډȿ ÚÔ‡¯· ‹ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·.
À¿Ú¯ÂÈ Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· È·ÛÙÔ‡Ó ÛÂ
ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· ̤ÚË Ì˯·ÓÒÓ. °È· ˘·›ıÚȘ
80
∂§§∏¡π∫∞
ÂÚÁ·Û›Â˜ Û˘ÓÈÛÙÒÓÙ·È Ï·ÛÙȯ¤ÓÈ· Á¿ÓÙÈ· ηÈ
˘Ô‰‹Ì·Ù· Ô˘ ‰Â ÁÏÈÛÙÚÔ‡Ó. E¿Ó ¤¯ÂÙÂ
Ì·ÎÚÈ¿ Ì·ÏÏÈ¿ ÊÔÚ¿Ù ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ‰È¯Ù¿ÎÈ.
8 ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÚÔÛٷ٢ÙÈο Á˘·ÏÈ¿
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ, Â›Û˘, ·Ó·Ó¢ÛÙÈΤ˜
Ì¿ÛΘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘
ÚÔÍÂÓÔ‡Ó ÛÎfiÓË ‹ ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓ· ۈ̷ٛ‰È·.
9 §·Ì‚¿ÓÂÙ ˘‘ fi„Ë Ù· ·ÓÒٷٷ fiÚÈ· ıÔÚ‡‚Ô˘
§¿‚ÂÙ ηٿÏÏËÏ· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›·
Ù˘ ·ÎÔ‹˜ Û·˜ Â¿Ó Ô ÚÔηÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ ıfiÚ˘‚Ô˜
˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù· 85 dB(A).
10 ™ÙËÚ›ÍÙ Ì ·ÛÊ·Ï‹ ÙÚfiÔ ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ
ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÁ¿˙ÂÛÙÂ
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ›ÛÙ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú˜ ‹ ̤ÁÁÂÓË ÁÈ· ÙÔ
ÛÎÔfi ·˘Ùfi. ∏ ̤ıÔ‰Ô˜ ·˘Ù‹ ›ӷÈ
·ÛʷϤÛÙÂÚË Î·È ÂÏ¢ıÂÚÒÓÂÈ Î·È Ù· ‰˘fi Û·˜
¯¤ÚÈ· ÁÈ· ÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
11 ªË Û·‚ÂÙ ¿Ú· Ôχ
ºÚÔÓÙ›ÛÙ ¿ÓÙÔÙ ӷ ¤¯ÂÙ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË
ÛÙ¿ÛË Î·È Ó· ‰È·ÙËÚ›Ù ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›· Û·˜.
12 ∞ÔʇÁÂÙ ·ÓÂÈı‡ÌËÙË ÂÎΛÓËÛË ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ
ªËÓ Îڷٿ٠̠ÙÔ ‰¿ÎÙ˘ÏÔ ÛÙÔ ‰È·ÎfiÙË
ÂÚÁ·Ï›· Ô˘ Â›Ó·È ÛÙËÓ Ú›˙·. √Ù·Ó ‚¿˙ÂÙÂ
ÙËÓ Ú›˙·, ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ô ‰È·ÎfiÙ˘ ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ Â›Ó·È ÎÏÂÈÛÙfi˜.
13 ¡· ›ÛÙ ¿ÓÙ· ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ›
¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Û·˜. EÓÂÚÁ›ÙÂ
ÏÔÁÈο. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô fiÙ·Ó
›ÛÙ ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓÔ˜.
14 µÁ¿˙ÂÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ·fi ÙËÓ Ú›˙·
√Ù·Ó ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Î·È ÛÙËÓ
ÂÚ›ÙˆÛË Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜ ‹ ·ÏÏ·Á‹˜
ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ, ‚Á¿ÏÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ·fi ÙËÓ
Ú›˙· Î·È ÂÚÈ̤ÓÂÙ ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ·ÎÈÓËÙÔÔÈËı›
ÙÂÏ›ˆ˜.
15 ∞ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ ·fi ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Ù· ÎÏÂȉȿ
Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛ‹ ÙÔ˘
¶ÚÈÓ ‚¿ÏÂÙ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô,
‚‚·Èˆı›Ù ¿ÓÙ· fiÙÈ ¤¯ÂÙ ‚Á¿ÏÂÈ ·fi ·˘Ùfi
Ù· ÎÏÂȉȿ ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛ‹ ÙÔ˘.
16 ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÛˆÛÙfi ÂÚÁ·Ï›Ô
∏ ÂӉ‰ÂÈÁ̤ÓË ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÂ
·˘Ù¤˜ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜.
ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÂÚÁ·Ï›· ¯·ÌËÏ‹˜ ÈÛ¯‡Ô˜ ‹
ÚÔÛı‹Î˜ ÁÈ· ‚·ÚȤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜. ∆Ô ÂÚÁ·Ï›Ô
Û·˜ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÂÈÙ˘¯¤ÛÙÂÚ· ηÈ
·ÛʷϤÛÙÂÚ· Â¿Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Û‡Ìʈӷ ÌÂ
Ù˘ ÚԉȷÁڷʤ˜ ÙÔ˘.
81
¶ÚÔÛÔ¯‹! ∆fiÛÔ Ë ¯Ú‹ÛË ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ ‹
ÚÔÛıËÎÒÓ fiÛÔ Î·È Ë Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË
ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ Û˘ÓÈÛÙÒÓÙ·È ÛÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜
·˘Ù¤˜ ÂÁ΢ÌÔÓ› ΛӉ˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
17 ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ηÏ҉ȷ ÁÈ· ÂÚÁ·Û›Â˜ ÁÈ·
ÙȘ Ôԛ˜ ‰ÂÓ ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·È
ªËÓ Îڷٿ٠ÔÙ¤ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙÔ
ηÏÒ‰Èfi ÙÔ˘ Î·È ÌËÓ ÙÚ·‚¿Ù ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÁÈ·
Ó· ‚Á¿ÏÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙËÓ Ú›˙·.
¶ÚÔÛٷهÛÙ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ·fi ıÂÚÌfiÙËÙ·,
Ï¿‰È Î·È ·È¯ÌËÚ¤˜ ÁˆÓ›Â˜.
18 ™˘ÓÙËÚ›Ù ÂÈÌÂÏÒ˜ Ù· ÂÚÁ·Ï›· Û·˜
¢È·ÙËÚ›Ù ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ ÎÔÊÙÂÚ¿ ηÈ
ηı·Ú¿ ÒÛÙ ӷ ›ÛÙ Û ı¤ÛË Ó· ÂÚÁ¿˙ÂÛÙÂ
ηχÙÂÚ· Î·È ·ÛʷϤÛÙÂÚ·. ∞ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÙȘ
Ô‰ËÁ›Â˜ Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜ Î·È ÙȘ ˘ԉ›ÍÂȘ ÁÈ·
ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ. EϤÁ¯ÂÙ ٷÎÙÈο
ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Î·È, Û ÂÚ›ÙˆÛË ‚Ï¿‚˘, ‰ÒÛÙÂ
ÙÔ ÁÈ· ÂÈÛ΢‹ Û ÛÙ·ıÌfi Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜ Ô˘
Â›Ó·È ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ Elu.
EϤÁ¯ÂÙ ÂÚÈÔ‰Èο Ù· ηÏ҉ȷ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘
Î·È ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÙ ٷ Û ÂÚ›ÙˆÛË ‚Ï¿‚˘.
¢È·ÙËÚ›Ù ÙÔ˘˜ ‰È·ÎfiÙ˜ ¯Ú‹Ûˆ˜ ÛÙÂÁÓÔ‡˜
Î·È ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ ÌËÓ Â›Ó·È ÏÂڈ̤ÓÔÈ ·fi
Ï¿‰È Î·È ÁÚ¿ÛÔ.
19 EϤÁ¯ÂÙÂ Â¿Ó ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ¤¯ÂÈ ‚Ï¿‚˜
¶ÚÈÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, ÂϤÁÍÙÂ
ÙÔ ÚÔÛÂÎÙÈο ÁÈ· ÂӉ¯fiÌÂÓ˜ ‚Ï¿‚˜ ÁÈ· Ó·
‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ fiˆ˜ Ú¤ÂÈ.
EϤÁÍÙÂ Â¿Ó Ù· ÎÈÓËÙ¿ ̤ÚË Â›Ó·È ÛˆÛÙ¿
Û˘Ó‰Â‰Â̤ӷ Î·È Â˘ı˘ÁÚ·ÌÌÈṲ̂ӷ, Â¿Ó ‰ÂÓ
¤¯Ô˘Ó Û¿ÛÂÈ ÎÔÌÌ¿ÙÈ·, Â¿Ó Â›Ó·È ÛˆÛÙ¿
Û˘Ó·ÚÌÔÏÔÁË̤ӷ Î·È Â¿Ó ÏËÚÔ‡ÓÙ·È fiϘ ÔÈ
Û˘Óı‹Î˜ ÁÈ· ÙË ÛˆÛÙ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ. ¶ÚÔÛٷ٢ÙÈο ηχ̷ٷ ‹ ¿ÏÏ·
ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¯·Ï¿ÛÂÈ Ú¤ÂÈ Ó·
ÂÈÛ΢¿˙ÔÓÙ·È ‹ Ó· ·ÓÙÈηı›ÛÙ·ÓÙ·È Û‡Ìʈӷ
Ì ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Â¿Ó Ô ‰È·ÎfiÙ˘ Â›Ó·È ¯·Ï·Ṳ̂ÓÔ˜
Î·È ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘ ·fi
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ÛÙ·ıÌfi Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜.
20 EÈÛ΢¿˙ÂÙ ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ ÛÂ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ÛÙ·ıÌfi Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ÏËÚÔ› ÙÔ˘˜
ÈÛ¯‡ÔÓÙ˜ ηÓfiÓ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜. °È· ÙËÓ
·ÔÊ˘Á‹ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ ÁÈ· ÙÔ ¯Ú‹ÛÙË, Ù˘¯fiÓ
ÂÈÛ΢¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È
·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·fi ÂȉÈÎfi Ù¯ÓÈÎfi.
el - 3
∂§§∏¡π∫∞
EÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘
Û˘Û΢·Û›·˜
™ÙË Û˘Û΢·Û›· ˘¿Ú¯Ô˘Ó:
1 ™¤Á·
3 §Â›‰·
1 ∞ÓÙÈÛ¯ÈÛÙÈÎfi ¤ÓıÂÙÔ ÛÈ·ÁfiÓ·˜
1 ¢È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÚÔηÓȉÈÒÓ
1 ¶¤ÏÌ· Ì Â¤Ó‰˘ÛË Î·Ù¿ ÙˆÓ ÂΉÔÚÒÓ
(ST84EK/ST74EK)
2 ∞ÏÏÂÓfiÎÏÂȉȿ (ST82K/ST72K)
1 ∞ÏÏÂÓfiÎÏÂÈ‰Ô (ST84EK/ST74EK)
1 ∫È‚ÒÙÈÔ
1 º˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ
1 ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ
• EϤÁÍÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, Ù· ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο Î·È Ù·
ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ‚Ï¿‚˜ Ô˘ ›Ûˆ˜ ¤¯Ô˘Ó
ÚÔÎÏËı› ηٿ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿.
• ∞ÊÈÂÚÒÛÙ ϛÁÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· ‰È·‚¿ÛÂÙÂ Î·È Ó·
ηٷÓÔ‹ÛÂÙ fiÏÔ ÙÔ Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ ÚÈÓ
Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ (ÂÈÎ. A)
∆Ô Û¤Á· ¤¯ÂÈ Û¯Â‰È·ÛÙ› ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÎÔ‹
͇ÏÔ˘, ¯¿Ï˘‚·, ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘, PVC, ‹ ÎÂÚ·ÌÈÎÒÓ
˘ÏÈÎÒÓ.
1 ¢È·ÎfiÙ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ON/OFF
2 ∫·ÓÙÚ¿Ó ÂϤÁ¯Ô˘ ÌÂÙ·‚·ÏÏfiÌÂÓ˘ Ù·¯‡ÙËÙ·˜
(ST84EK/ST74EK)
3 ∫Ô˘Ì› ÎÏÂȉÒÌ·ÙÔ˜ (ST84EK/ST82K)
3 ¶ÂÚ›‚ÏËÌ· ÎÈÓËÙ‹Ú· (ST74EK/ST72K)
4 EÈÏÔÁ¤·˜ ΛÓËÛ˘ ÂÎÎÚÂÌÔ‡˜
5 ÀÔ‰Ô¯‹ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·ÁˆÁ‹ ÚÔηÓȉÈÒÓ
6 ™È·ÁfiÓ·
7 ∫‡ÏÈÓ‰ÚÔ˜ ηÙ‡ı˘ÓÛ˘
8 ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÚÈÓÈÛÌ¿ÙˆÓ
9 ∫Ú·ÙËÙ‹ÚÈ ÏÂ›‰·˜
10 ¶ÚÔÛ·ÚÌÔ˙fiÌÂÓÔ˜ ÌÔ¯Ïfi˜ ÁÈ· Ê˘ÛËÙ‹Ú·
ÚÔηÓȉÈÒÓ
11 ¶ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓË Ï·‚‹ (ST84EK/ST74EK)
∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÌÔÙ¤Ú Â›Ó·È Û¯Â‰È·Ṳ̂ÓÔ Ó·
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û ̛· Î·È ÌfiÓÔ Ù¿ÛË. EϤÁ¯ÂÙÂ
¿ÓÙÔÙ ·Ó Ë Ù¿ÛË ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÂ
·˘Ù‹Ó Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙËÓ ϷΤٷ ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
el - 4
∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ʤÚÂÈ ‰ÈÏ‹ ÌfiÓˆÛË
ηٿ EN 50144. ∫·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ‰Â
¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·ÏÒ‰ÈÔ Á›ˆÛ˘.
∞ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ηψ‰›Ô˘ ‹ ÙÔ˘
ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹ÙË
√Ù·Ó ·ÓÙÈηıÈÛٿ٠ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ‹ ÙÔ
ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹ÙË, οÓÙ ÙÔ Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ·. EÓ·˜
ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹Ù˘ Ì Á˘ÌÓ¿ ηÏ҉ȷ Â›Ó·È ÂÈΛӉ˘ÓÔ˜
fiÙ·Ó ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È Û ̛· Ú›˙· Ú‡̷ÙÔ˜.
ÃÚ‹ÛË Î·Ïˆ‰›Ô˘ Â¤ÎÙ·Û˘
E¿Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·ÏÒ‰ÈÔ Â¤ÎÙ·Û˘,
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Â¤ÎÙ·Û˘
ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÚÚÔÊÔ‡ÌÂÓË ËÏÂÎÙÚÈ΋
ÈÛ¯‡ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ (‰Â›Ù ٷ Ù¯ÓÈο
ÛÙÔȯ›·). ∏ ÂÏ¿¯ÈÛÙË ‰È·ÙÔÌ‹ ÙÔ˘ ·ÁˆÁÔ‡ ›ӷÈ
1,5 mm2. √Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ηÚÔ‡ÏÈ Î·Ïˆ‰›Ô˘,
¿ÓÙ· ÍÂÙ˘Ï›ÁÂÙ ÙÂÏ›ˆ˜ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ.
™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË Î·È Ú‡ıÌÈÛË
µÁ¿˙ÂÙ ¿ÓÙÔÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙËÓ
Ú›˙· ÚÈÓ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÙ Û ÂÚÁ·Û›Â˜
Û˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛ˘ Î·È Ú‡ıÌÈÛ˘.
∆ÔÔı¤ÙËÛË Î·È ·Ê·›ÚÂÛË ÏÂ›‰·˜ ÚÈÔÓÈÔ‡
ST82K/ST72K - (ÂÈÎ. B)
∆Ô Û˘Ì‚·ÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Elu ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙËÓ
‡ÎÔÏË ·ÏÏ·Á‹ Ù˘ ÏÂ›‰·˜ ÚÈÔÓÈÔ‡ Ì ÙË ¯Ú‹ÛË
ÙÔ˘ ÎÏÂȉÈÔ‡ Allen Ô˘ ·Ú¤¯ÂÙ·È Ì·˙› Ì ÙÔ
ÂÚÁ·Ï›Ô.
• ∫ÈÓ‹ÛÙ ÙË ÏÂ›‰· ÚÈÔÓÈÔ‡ ¿Óˆ Î·È Î¿Ùˆ ÁÈ·
Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Ë ‚›‰· Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛ˘ (12) ·fi ÙÔ
ÎÚ·ÙËÙ‹ÚÈ ÏÂ›‰·˜.
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙË ‚›‰· ·fi ÙÔ ÎÚ·ÙËÙ‹ÚÈ ÏÂ›‰·˜
(9) ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ ÎÏÂȉ› Allen (13) Ô˘
·Ú¤¯ÂÙ·È Ì·˙› Ì ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
• EÈÛ¿ÁÂÙ ‹ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ ÙË ÏÂ›‰· ÚÈÔÓÈÔ‡
Ô‰ËÁÒÓÙ·˜ ÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÏÂ›‰·˜ ÛÙËÓ
¿ÙÚ·ÎÙÔ ÙÔ˘ Î˘Ï›Ó‰ÚÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡.
ST84EK/ST74EK - (ÂÈÎ. A & C)
∆Ô Û‡ÛÙËÌ· Elu tool-free ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙË ÁÚ‹ÁÔÚË
Î·È ÙËÓ Â‡ÎÔÏË ·ÏÏ·Á‹ ÙˆÓ ÏÂ›‰ˆÓ ÚÈÔÓÈÔ‡.
• ∆Ú·‚‹ÍÙÂ ÙËÓ ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓË Ï·‚‹ (11) ÚÔ˜
Ù· ¿Óˆ Î·È ÛÙÚ¤„Ù ÙË Ï·‚‹ ηٿ ÙË ÊÔÚ¿
ÙˆÓ ‰ÂÈÎÙÒÓ ÙÔ˘ ÚÔÏÔÁÈÔ‡.
82
∂§§∏¡π∫∞
• EÈÛ¿ÁÂÙ ÙË ÏÂ›‰· ÚÈÔÓÈÔ‡ ÛÙÔ ÎÚ·ÙËÙ‹ÚÈ
ÏÂ›‰·˜ (9) Ô‰ËÁÒÓÙ·˜ ÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘
ÏÂ›‰·˜ ÛÙËÓ ¿ÙÚ·ÎÙÔ ÙÔ˘ Î˘Ï›Ó‰ÚÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ (7).
• ™ÙÚ¤„Ù ÙËÓ ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓË Ï·‚‹ (11) Ì ÙË
ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ‰ÂÈÎÙÒÓ ÙÔ˘ ÚÔÏÔÁÈÔ‡.
• ¶È¤ÛÙ ÙË Ï·‚‹ ÚÔ˜ Ù· οو.
• °È· Ó· ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÙ ÙË ÏÂ›‰· ÚÈÔÓÈÔ‡
ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÙ Ì ÙËÓ ·Ó¿Ô‰Ë ÛÂÈÚ¿.
ƒ‡ıÌÈÛË Ù˘ ÁˆÓ›·˜ ÙÔÌ‹˜ (ÂÈÎ. D)
∆Ô Ú˘ıÌÈ˙fiÌÂÓÔ ¤ÏÌ· (6) ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ÎÔ‹
‰ÂÍÈfiÛÙÚÔÊˆÓ Î·È ·ÚÈÛÙÂÚfiÛÙÚÔÊˆÓ ÏÔÍÒÓ
ÁˆÓÈÒÓ Ì¤¯ÚÈ 45°. √È ı¤ÛÂȘ 0° Î·È 45° ›ӷÈ
ÚÔ-Ú˘ıÌÈṲ̂Ó˜.
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙË ‚›‰· (14) ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ
∞ÏÏÂÓfiÎÏÂȉ› Ô˘ ·Ú¤¯ÂÙ·È.
• ¶È¤ÛÙ ÙÔ ¤ÏÌ· (6) ·fi ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË Ù˘
ÏÂ›‰·˜ ÚÈÔÓÈÔ‡.
• µ¿ÏÙ ÙÔ ¤ÏÌ· ÛÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË Ìˉ¤Ó Î·È ÔÚ›ÛÙÂ
ÙËÓ ÂÈı˘ÌËÙ‹ ÁˆÓ›· ÙÔÌ‹˜, Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ù˘
Îϛ̷η˜.
• °È· ÂӉȿÌÂÛ˜ ÁˆÓ›Â˜, ÛÊ›ÍÙ ÂÏ·ÊÚÒ˜ ÙË
‚›‰· (14) ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ ÂÍ·ÁˆÓÈÎfi
ÎÏÂȉ› (13).
• √Ú›ÛÙ Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÙË ÁˆÓ›· ÙÔÌ‹˜ Î·È ÛÊ›ÍÙÂ
ÙË ‚›‰· (14).
• °È· Ó· ·ÛÊ·Ï›ÛÂÙ ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ 0° Î·È 45°,
ȤÛÙ ÙÔ ¤ÏÌ· Û fiÏË ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÚÔ˜ Ù·
›Ûˆ.
∆ÔÔı¤ÙËÛË Ê˘ÛËÙ‹Ú· ÚÔηÓȉÈÒÓ (ÂÈÎ. A)
√ Ê˘ÛËÙ‹Ú·˜ ÚÔηÓȉÈÒÓ Ô‰ËÁ› ¤Ó·
Ú˘ıÌÈ˙fiÌÂÓÔ Ú‡̷ ·¤Ú· ÛÙË ÏÂ›‰· ÚÈÔÓÈÔ‡
ÒÛÙ ӷ ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È Î·ı·Úfi ·fi ÚÔηӛ‰È· ÙÔ
ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ηٿ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔÓ Ê˘ÛËÙ‹Ú· ÚÔηÓȉÈÒÓ
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ ÌÔ¯Ïfi (10).
¢È·ı¤ÙÂÈ ÙÚ›· Â›‰·:
÷ÌËÏfi
°È· ÂÚÁ·Û›· Ì ̤ٷÏÏ·, fiÙ·Ó
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È „˘ÎÙÈο ηÈ
ÏÈ·ÓÙÈο Î·È ÁÈ· ¯Ú‹ÛË Ì ÂÍ·ÁˆÁ¤·
ÛÎfiÓ˘.
À„ËÏfi
°È· ÂÚÁ·Û›· Ì ͇ÏÔ Î·È ·ÚfiÌÔÈ·
˘ÏÈο Û ˘„ËÏ‹ Ù·¯‡ÙËÙ·.
∆ÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤· ÂÍ·ÁˆÁ‹˜
ÚÔηÓȉÈÒÓ (ÂÈÎ. E)
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔÓ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤· ÂÍ·ÁˆÁ‹˜
ÚÔηÓȉÈÒÓ (5) ÛÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹.
• EÈÛ¿ÁÂÙ ÙÔ ¿ÎÚÔ ÙÔ˘ ۈϋӷ ÂÍ·ÁˆÁ‹˜
ÚÔηÓȉÈÒÓ ÛÙÔÓ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤·.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙË ÊÏ¿ÓÙ˙· ÂÍ·ÁˆÁ‹˜
ÚÈÓÈÛÌ¿ÙˆÓ (8) fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È.
• °È· Ó· ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÙ ÙÔÓ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤·
ÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÚÔηÓȉÈÒÓ, ȤÛÙ ÙË Ï·‚‹
ÛÙÂÚ¤ˆÛ˘ (16) Î·È ÙÚ·‚‹ÍÙ ÚÔ˜ Ù· ¤Íˆ ÙÔÓ
ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤·.
∞Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È, Û˘Ó‰¤ÛÙ ÌÈ· ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÛÎÔ‡·
Ô˘ ¤¯ÂÈ Û¯Â‰È·ÛÙ› Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÈÛ¯‡Ô˘Û˜
Ô‰ËÁ›Â˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÎÔÌ‹ ÛÎfiÓ˘.
ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÛÎÔ‡· ¯ˆÚ›˜
ηٿÏÏËÏË ÚÔÛÙ·Û›· ηٿ ÙˆÓ ÛÈÓı‹ÚˆÓ fiÙ·Ó
ηÙÂÚÁ¿˙ÂÛÙ ̤ٷÏÏ·.
∆ÔÔı¤ÙËÛË Î·È ·Ê·›ÚÂÛË ÙÔ˘ ·ÓÙÈÛ¯ÈÛÙÈÎÔ‡
¤ÓıÂÙÔ˘ ÛÈ·ÁfiÓ·˜ (ÂÈÎ. F)
∆Ô ·ÓÙÈ-Û¯ÈÛÙÈÎfi ¤ÓıÂÌ· ÛÈ·ÁfiÓ·˜ (17) ÙÔ ÔÔ›Ô
ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ÏÂ›‰· ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡
·ÚÂÌÔ‰›˙ÂÈ ÙÔ Û¯›ÛÈÌÔ ÙÔ˘ ÙÂÌ·¯›Ô˘ ÂÚÁ·Û›·˜.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ·ÓÙÈ-Û¯ÈÛÙÈÎfi ¤ÓıÂÌ·
ÛÈ·ÁfiÓ·˜ (17) ÛÙË ÛÈ·ÁfiÓ· fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È
ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ·.
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ ·ÓÙÈ-Û¯ÈÛÙÈÎfi ¤ÓıÂÌ· ÛÈ·ÁfiÓ·˜
·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÙË ‰È·‰Èηۛ·.
ST84EK/ST74EK - ∆ÔÔı¤ÙËÛË Î·È ·Ê·›ÚÂÛË
ÙÔ˘ ¤ÏÌ·ÙÔ˜ Ì Â¤Ó‰˘ÛË Î·Ù¿ ÙˆÓ ÂΉÔÚÒÓ
(ÂÈÎ. G)
∆Ô ¤ÏÌ· Ì Â¤Ó‰˘ÛË Î·Ù¿ ÙˆÓ ÂΉÔÚÒÓ (18)
·ÔÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÂÈÊ·ÓÂÈÒÓ
(‡ıÚ·˘ÛÙˆÓ) ÙÂÌ·¯›ˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜.
• ∫Ô˘ÌÒÛÙ ÙËÓ Â¤Ó‰˘ÛË ÛÙÔ ¤ÏÌ·,
Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÈÎfiÓ·.
ªÂÛ·›Ô
°È· ÂÚÁ·Û›· Ì ͇ÏÔ Î·È ·ÚfiÌÔÈ·
˘ÏÈο Û ¯·ÌËÏ‹ Ù·¯‡ÙËÙ·.
83
el - 5
∂§§∏¡π∫∞
ST84EK/ST74EK - ƒ‡ıÌÈÛË Ù˘ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ ÙÔ˘
ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ÚÈÔÓÈÔ‡ (ÂÈÎ. H)
∏ Ù·¯‡ÙËÙ· ÚÈÔÓÈÔ‡ ÔÈΛÏÏÂÈ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ
›ÂÛË Ô˘ ·ÛÎÂ›Ù·È ÛÙÔ ‰È·ÎfiÙË on/off (1).
• °È· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÂÎ ÙˆÓ ÚÔÙ¤ÚˆÓ ÙËÓ
Ù·¯‡ÙËÙ· ÚÈÔÓÈÔ‡, Á˘Ú›ÛÙ ÙÔÓ ›Ó·Î·
ÂϤÁ¯Ô˘ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ (2) ÛÙÔ ÂÈı˘ÌËÙfi
Â›‰Ô. √ÛÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ Â›Ó·È Ô ·ÚÈıÌfi˜,
ÙfiÛÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ı· Â›Ó·È Î·È Ë Ù·¯‡ÙËÙ·
ÚÈÔÓÈÔ‡. ∏ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË Ú‡ıÌÈÛË ÂÍ·ÚٿٷÈ
·fi ÙÔ ¿¯Ô˜ Î·È ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡.
ªÂÙ¿ ·fi ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ ÁÈ·
ÂÎÙÂٷ̤Ó˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ÁÈ· Ú˘ıÌ›ÛÂȘ
‚Ú·‰Â›·˜ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙÂ
ÙÔ ÚÈfiÓÈ ÁÈ· 3 ÏÂÙ¿ ÂÚ›Ô˘ ÛÙË
̤ÁÈÛÙË Ù·¯‡ÙËÙ· ¿Ó¢ ÊÔÚÙ›Ô˘.
ƒ‡ıÌÈÛË Ù˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ ÂÎÎÚÂÌÔ‡˜ (ÂÈÎ. I)
∏ Ú˘ıÌÈ˙fiÌÂÓË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÂÎÎÚÂÌÔ‡˜ ÂÁÁ˘¿Ù·È
¿ÚÈÛÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÎÔ‹˜ ÁÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ˘ÏÈο.
• °˘Ú›ÛÙ ÙÔ Ú˘ıÌÈÛÙ‹ (4) ÛÙËÓ ÂÈı˘ÌËÙ‹ ı¤ÛË.
∏ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË Ú‡ıÌÈÛË Â›Ó·È ı¤Ì· ÂÌÂÈÚ›·˜.
ªÔÚ›Ù ӷ ¯ÂÈÚ›˙ÂÛÙ ÙÔÓ ÂÈÏÔÁ¤· ηٿ ÙË
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.
∞ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙ ÙÔÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î·.
£¤ÛË •‡ÏÔ
3
∆·¯Â›Â˜ ÎÔ¤˜
2
ÃÔÓ‰Ú¿ ÙÂÌ¿¯È·
ÂÚÁ·Û›·˜
∞ÎÚ˘ÏÈο
1
∫fiÓÙÚ· ϷΤ
“ÓÔ‚Ô¿Ó”
0
§ÂÙ¿ ÙÂÌ¿¯È·
ÂÚÁ·Û›·˜
ª¤Ù·ÏÏÔ
-
¶Ï·ÛÙÈο
PVC
À·ÏÔ‚¿Ì‚·Î·˜
∞ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ
ªË ÛȉËÚÔ‡¯· ªÂÙ·ÏÏÈο
ÂÏ¿ÛÌ·Ù·
§ÂÙ¤˜ ÎÔ¤˜
¶ÚÔ·ÈÚÂÙÈο ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·
EÁηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ ÎÔ‹˜ ÁÈ· ¢ı›˜ (ÂÈÎ. J)
• EÁηٷÛÙ‹ÛÙ ÙËÓ ·Ú¿ÏÏËÏË Ͽη
ηıÔ‰‹ÁËÛ˘ (19) fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ·.
EÁηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ ÎÔ‹˜ ÁÈ· ·ÎÏÔ˘˜
(ÂÈÎ. K)
• EÁηٷÛÙ‹ÛÙ ÙÔ ÌËÎfiÌÂÙÚÔ (20) fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È.
• ∞ÛÊ·Ï›ÛÙ ÙÔ ÌËÎfiÌÂÙÚÔ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘
Ô‹˜ Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÎÔ›.
el - 6
√‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜
• ∆ËÚ›Ù ¿ÓÙÔÙ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜
·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÈÛ¯‡ÔÓÙ˜
ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜.
• ™ÈÁÔ˘Ú¢Ù›Ù fiÙÈ ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜
Â›Ó·È Î·Ï¿ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ.
∞ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ ηÚÊÈ¿, ‚›‰Â˜ ηÈ
¿ÏÏÔ˘˜ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜ Ô˘ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó·
ηٷÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÙË ÏÂ›‰·.
• µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÚÎÂÙfi˜
¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· ÙË ÏÂ›‰· οو ·fi ÙÔ
ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜. ªËÓ Îfi‚ÂÙ ˘ÏÈο
Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¿¯Ô˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·fi ÙÔ
̤ÁÈÛÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÎÔ‹˜.
• ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÌfiÓÔ ÎÔÊÙÂÚ¤˜
ÏÂ›‰Â˜ ÚÈÔÓÈÔ‡. √È Ú·ÁÈṲ̂Ó˜ ‹
Ï˘ÁÈṲ̂Ó˜ ÏÂ›‰Â˜ ÚÈÔÓÈÔ‡ Ú¤ÂÈ
Ó· ·Ê·ÈÚÔ‡ÓÙ·È ·Ì¤Ûˆ˜.
• ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÁÈ·
ÎÔ‹ ÛˆÏ‹ÓˆÓ ‹ ·ÁˆÁÒÓ.
• ¶ÔÙ¤ ÌËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô
Û·˜ ¯ˆÚ›˜ ÏÂ›‰· ÚÈÔÓÈÔ‡.
• °È· ¿ÚÈÛÙ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, ÎÈÓ›Ù ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ··Ï¿ Î·È Û˘Ó¯Ҙ ¿Óˆ
ÛÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜. ªËÓ ·ÛΛÙÂ
Ï¢ÚÈ΋ ›ÂÛË ÛÙË ÏÂ›‰· ÙÔ˘
ÚÈÔÓÈÔ‡. ∫·Ù‹ÛÙ ÙÔ ¤ÏÌ· Â›‰Ô
¿Óˆ ÛÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ηÈ
Ô‰ËÁ‹ÛÙ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Ì·ÎÚ˘¿ ÛÂ
¢ı›· ÁÚ·ÌÌ‹ Ì ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô. √Ù·Ó
Îfi‚ÂÙ ηÌ‡Ï˜, ·ÎÏÔ˘˜ ‹ ¿ÏÏ·
΢ÎÏÈο Û¯‹Ì·Ù·, ȤÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô
··Ï¿ ÚÔ˜ Ù· ÂÌÚfi˜.
• ¶ÂÚÈ̤ÓÂÙ ̤¯ÚÈ Ó· ·ÎÈÓËÙÔÔÈËı› ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÚÈÓ ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÙ ÙË ÏÂ›‰·
ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ ·fi ÙÔ ÙÂ̤¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜.
ªÂÙ¿ ÙÔ ÚÈfiÓÈÛÌ·, Ë ÏÂ›‰·
ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· Â›Ó·È Ôχ ˙ÂÛÙ‹.
ªËÓ ÙËÓ ·ÁÁ›˙ÂÙÂ.
¢È·ÎfiÙ˘ on Î·È off (ÂÈÎ. A)
ST84EK/ST82K
• £¤ÛË on: ¶È¤ÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË on/off (1) ÁÈ· Ó·
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô. ∏ Ù·¯‡ÙËÙ·
ÚÈÔÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ST84EK ÔÈΛÏÏÂÈ ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ
ÙËÓ ›ÂÛË Ô˘ ÂÍ·ÛÎÂ›Ù·È ÛÙÔ ‰È·ÎfiÙË on/off.
84
∂§§∏¡π∫∞
• °È· Û˘Ó¯‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ȤÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì›
ÎÏÂȉÒÌ·ÙÔ˜ (3).
• £¤ÛË off: ¶È¤ÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË on/off ¿ÏÏË ÌÈ·
ÊÔÚ¿. ¶¿ÓÙÔÙ ı¤ÙÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÂÎÙfi˜
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ fiÙ·Ó ¤¯ÂÈ ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ Ë ÂÚÁ·Û›· ηÈ
ÚÈÓ ÙÔ ·ÔÛ˘Ó‰¤ÛÂÙÂ.
ST74EK/ST72K
• £¤ÛË on: ÛÚÒÍÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË on/off (1)
ÌÚÔÛÙ¿.
• £¤ÛË off: ÛÚÒÍÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË on/off ›Ûˆ.
¶¿ÓÙÔÙ ı¤ÙÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÂÎÙfi˜
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ fiÙ·Ó ¤¯ÂÈ ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ Ë ÂÚÁ·Û›· ηÈ
ÚÈÓ ÙÔ ·ÔÛ˘Ó‰¤ÛÂÙÂ.
¶ÚÈfiÓÈÛÌ· Û ͇ÏÔ
• ∞Ó Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ, ۯ‰ȿÛÙ ÌÈ· ÁÚ·ÌÌ‹
ÎÔ‹˜.
• £¤ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.
• ∫Ú·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ¿Óˆ ÛÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ
ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙ ÙË ÁÚ·ÌÌ‹.
• °È· ÚÈfiÓÈÛÌ· ·Ú¿ÏÏËÏ· ÌÂ ¤Ó· ¿ÎÚÔ ÙÔ˘
ÙÂÌ·¯›Ô˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Û·˜, ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙËÓ
·Ú¿ÏÏËÏË Ͽη Ô‰ËÁfi Î·È Ô‰ËÁ‹ÛÙ ÙË
Û¤Á· Û·˜ ηٿ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ÙÂÌ·¯›Ô˘ ÂÚÁ·Û›·˜
fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÎ. J.
¶ÚÈfiÓÈÛÌ· Û ͇ÏÔ, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ Ô‹
ÈÏfiÙÔ
• ∞Ó Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ, ۯ‰ȿÛÙ ÌÈ· ÁÚ·ÌÌ‹
ÎÔ‹˜.
• ∞ÓÔ›ÍÙ Ì ÙÚ˘¿ÓÈ ÌÈ· Ô‹ (ÂÏ¿¯ÈÛÙË Ê 12 mm)
Î·È ÂÈÛ¿ÁÂÙ ÙË ÏÂ›‰· ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡.
• £¤ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.
• ∞ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙ ÙË ÁÚ·ÌÌ‹.
• °È· ÎÔ‹ Ù¤ÏÂÈˆÓ ÛÊ·ÈÚÈÎÒÓ Û¯ËÌ¿ÙˆÓ,
ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ÌËÎfiÌÂÙÚÔ Î·È ÔÚ›ÛÙ ÙÔ ÛÙËÓ
ÂÈı˘ÌËÙ‹ ·ÎÙ›Ó·.
¶ÚÈfiÓÈÛÌ· ̤¯ÚÈ ¤Ó· ÚÔÂͤ¯ÔÓ ¿ÎÚÔ (ÂÈÎ. D)
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi ÎÔ‹˜ ¢ıÂÈÒÓ/·ÎψÓ,
·Ó ¤¯ÂÈ ÂÁηٷÛÙ·ı›.
• √Ú›ÛÙ ÙÔÓ ÂÈÏÔÁ¤· ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ ÂÎÎÚÂÌÔ‡˜
ÛÙÔ 0.
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙË ‚›‰· (14) ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ
ÂÍ·ÁˆÓÈÎfi ÎÏÂȉ› (13).
• ¶È¤ÛÙ ÙÔ ¤ÏÌ· (6) Û fiÏË ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÚÔ˜
Ù· ›Ûˆ.
85
• ™Ê›ÍÙ ÙË ‚›‰·.
• £¤ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.
¶ÚÈfiÓÈÛÌ· Û ̤ٷÏÏÔ
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÌÈ· ηٿÏÏËÏË ÏÂ›‰· ÚÈÔÓÈÔ‡.
• ∞ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ Ô˘ ‰›ÓÔÓÙ·È
·ÓˆÙ¤Úˆ.
• ¶ÚÔÛ·ÚÌfiÛÙ ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· ÚÈÔÓ›ÛÌ·ÙÔ˜.
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔÓ Ê˘ÛËÙ‹Ú· ÚÔηÓȉÈÒÓ ÛÙË
¯·ÌËÏ‹ ı¤ÛË.
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ¤Ó· „˘ÎÙÈÎfi ÏÈ·ÓÙÈÎfi
(Ï¿‰È ÎÔ‹˜) ÒÛÙ ӷ ·ÔÊ¢¯ı› Ë
˘ÂÚı¤ÚÌ·ÓÛË Ù˘ ÏÂ›‰·˜ ÙÔ˘
ÚÈÔÓÈÔ‡ ‹ ÙÔ˘ ÙÂÌ·¯›Ô˘ ÂÚÁ·Û›·˜.
¶ÚÈfiÓÈÛÌ· ·ÎÏˆÓ (ÂÈÎ. K)
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ÌËÎfiÌÂÙÚÔ fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È.
™˘Ì‚Ô˘Ï¢ı›Ù ÙÔÓ ÚÔÌËıÂ˘Ù‹ Û·˜ ÁÈ·
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ٷ
ηٿÏÏËÏ· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·.
™˘ÓÙ‹ÚËÛË
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ Elu ¤¯ÂÈ Û¯Â‰È·ÛÙ›
ÁÈ· Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙË
Û˘ÓÙ‹ÚËÛË. °È· ÙË Û˘Ó¯‹ Î·È ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·Ù¿ÏÏËÏË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË
Î·È Ù·ÎÙÈÎfi ηı¿ÚÈÛÌ·.
§›·ÓÛË ÙÔ˘ Î˘Ï›Ó‰ÚÔ˘ ηÙ‡ı˘ÓÛ˘ (ÂÈÎ. L)
• §È¿Ó·Ù ÙÔÓ Î‡ÏÈÓ‰ÚÔ Î·Ù‡ı˘ÓÛ˘ (7) ·Ó¿
Ù·ÎÙ¿ ¯ÚÔÓÈο ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ÒÛÙ ӷ
·ÔÊ¢¯ı› ÙÔ ÌÏÔοÚÈÛÌ·.
∫·ı¿ÚÈÛÌ·
¢È·ÙËÚ›Ù ÙȘ Ô¤˜ ÂÍ·ÂÚÈÛÌÔ‡ ηı·Ú¤˜ ηÈ
ÛÎÔ˘›˙ÂÙ ٷÎÙÈο ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ì ̷ϷÎfi
‡Ê·ÛÌ·.
¢È¿ıÂÛË ÂÚÁ·Ï›ˆÓ Î·È ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
¶·Ú·‰ÒÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ Û ¤Ó·
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ÛÙ·ıÌfi Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘.
el - 7
∂§§∏¡π∫∞
E°°À∏™∏
√È Ù¯ÓÈÎÔ› ÙÔ˘ ı· ÌÂÚÈÌÓ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ‰È¿ıÂÛ‹
ÙÔ˘ ηٿ ÙÚfiÔ Ô˘ ‰ÂÓ ‚Ï¿ÙÂÈ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ.
• 30 ∏ªEƒø¡ E°°À∏™∏ π∫∞¡√¶√π∏∆π∫∏™
E͢ËÚ¤ÙËÛË Elu
√Ï· Ù· ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Ù˘ Elu ¤¯Ô˘Ó
ÂÏÂÁ¯ı› ÚÔÛÂÎÙÈο ÚÈÓ ÂÁηٷÏ›„Ô˘Ó ÙÔ
ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘, ·Ú‘ fiÏ· ·˘Ù¿,
ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÂÈÛ΢‹,
·Ú·Î·Ï›Ûı ӷ ÙËÏÂʈӋÛÂÙ ÛÙÔ
ÏËÛȤÛÙÂÚÔ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ Ù˘
ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ì·˜ (‚Ϥ ·Ú·Î¿Ùˆ).
∞¶√¢√™∏™ •
E¿Ó ‰ÂÓ Â›ÛÙ Ï‹Úˆ˜ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ ·fi ÙËÓ
·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ Û·˜ Elu, ·ÏÒ˜
ÂÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔ ÂÓÙfi˜ 30 ËÌÂÚÒÓ, Ï‹Ú˜ fiˆ˜
ÙÔ ·ÁÔÚ¿Û·ÙÂ, ·fi ÙÔ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ
∫·Ù¿ÛÙËÌ· Elu, ÁÈ· Ï‹ÚË ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ.
¶Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË ·ÁÔÚ¿˜.
• E¡√™ E∆√À™ ¶§∏ƒ∏™ E°°À∏™∏ •
E¿Ó ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Û·˜ Ù˘ Elu ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ
·ÓˆÌ·Ï›· ÔÊÂÈÏfiÌÂÓË Û ÂÏ¿Ùو̷ ÙˆÓ
˘ÏÈÎÒÓ ‹ Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ÂÓÙfi˜ 12 ÌËÓÒÓ ·fi
ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ÂÁÁ˘ÒÌ·ÛÙ ÙË
‰ˆÚÂ¿Ó ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ
ÂÏ·Ùو̷ÙÈÎÒÓ ÌÂÚÒÓ, ‹ ηٿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ì·˜,
ÙË ‰ˆÚÂ¿Ó ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘
ÌÔÓ¿‰·˜ ˘fi ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ:
• ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Î·Î‹ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘
ÚÔ˚fiÓÙÔ˜.
• ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂȯÂÈÚËı› ÂÈÛ΢‹ ·fi ÌË
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ¿ÙÔÌÔ.
• £· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË Ù˘ ËÌÂÚÔÌËÓ›·˜
·ÁÔÚ¿˜.
el - 8
86
R
Belgique et Luxembourg Elu
Tel:
België en Luxemburg
Weihoek 1, Nossegem
Fax:
1930 Zaventem-Zuid
Service fax:
Danmark
Elu
Tlf:
Hejrevang 26 B
Fax:
3450 Allerød
Deutschland
Elu International
Tel:
Richard-Klinger-Straße
Fax:
65510 Idstein
Fax:
EÏÏ¿˜
Elu
TËÏ:
§¤ˆÊ ™˘ÁÁÚÔ‡ 154
Fax:
176 71 K·ÏÏÈı¤·
Service:
Aı‹Ó·
España
Elu
Tel:
Ctra de Acceso
Fax:
a Roda de Barà, km 0,7
Fax:
43883 Roda de Barà, Tarragona
France
Elu
Tel:
Le Paisy
Tlx:
BP 21
Fax:
69571 Dardilly Cedex
Helvetia
Elu/Rofo AG
Tel:
Schweiz
Warpel
Fax:
3186 Düdingen
Ireland
Elu Power Tools
Tel:
Rock Hill
Fax:
Blackrock
Service fax:
Co. Dublin
Italia
Elu
Tel:
Viale Elvezia 2
Fax:
20052 Monza (Mi)
Nederland
Elu
Tel:
Florijnstraat 10
Fax:
4879 AH Etten-Leur
Service fax:
Norge
Elu
Tel:
Strømsveien 344
Fax:
1081 Oslo
Österreich
Elu
Tel:
Werkzeugevertriebs GmbH
Tlx:
Erlaaerstraße 165
Fax:
Postfach 320,1231 Wien
Portugal
Elu
Tel:
Rua Egas Moniz 173
Tlx:
Apartado 19, S. João do Estoril Fax:
2768 Estoril, Codex
Suomi
Elu
Puh:
Rälssitie 7 C
Fax:
01510 Vantaa
Frälsevägen 7 C
Tel:
01510 Vanda
Fax:
Sverige
Elu
Tel:
Box 603
Fax:
421 26 Västra Frölunda
Besöksadr. Ekonomivägen 11
United Kingdom
Elu Power Tools
Tel:
210 Bath Road
Fax:
Slough, Berks SL1 3YD
05-99
02 719 07 11
02 721 40 45
02 719 08 10
70 20 15 30
48 14 13 99
06126 211
06126 212 770
06126 212 970
01 924 2870-75
01 924 2869
01 924 2876-7
977 297100
977 297138
977 297140
472 20 39 20
306 224F
472 20 39 00
037 43 40 60
037 43 40 61
01 278 1800
01 278 1811
01 278 1816
039 23 87 1
039 23 87 593
076 508 20 00
076 503 81 84
076 501 70 79
22 90 99 00
22 90 99 01
0222 66116
13228 Black A
0222 6611614
468 7513/7613
16607 Bladec P
466 3841
98 25 45 40
98 25 45 444
98 25 45 40
98 25 45 444
031 68 61 00
031 68 60 08
01753 576 717
01753 521 312
Download PDF

advertising