DW919 | DeWalt DW919 TORCH instruction manual

ADVARSEL: Undlad at oplade
batteripakken, når den omgivende
temperatur er < 4 °C eller > 40 °C.
Den anbefalede opladetemperatur:
ca. 24 °C.
Udskiftning af pæren (fig. 1)
DW913, DW915, DW918, DW919
N094270
(OCT10)
Copyright DEWALT
1. Skru linseholderen af (f) og fjern den.
2. Træk pæren ud (e) og isæt en ny
(ekstra el-pære, ikke inkluderet).
3. Sæt linseholderen på plads igen.
ADVARSEL: Se ikke direkte ind i
lysstrålen.
Opbevaring af pære (fig. 2)
fig. 2
fig. 1
f
Din DEWALT projektør er udstyrey med
et rum til opbevaring af en pære (ekstra
el-pære, ikke inkluderet).
1. Skru linseholderen af for at fjerne den.
2. Træk pæren op og ud af
opbevaringsrummet (g).
3. Sæt linseholderen på plads igen.
e
a
Brugsvejledning
g
b
c
TÆNDE- OG SLUKKEFUNKTION (fig. 1)
For at tænde for projektøren skydes On/Off
kontakten (a) op.
For at slukke for projektøren skydes On/Off
kontakten ned.
BEMÆRK: Kontrollér, at batteripakken er
helt opladet.
Miljøbeskyttelse
d
DANSK
PROJEKTØR
Tekniske data
Spænding
Strømforbrug
Vægt (uden batteripakke)
Batteripakke (ikke inkluderet)
Spænding
Ydeevne
V
A
kg
V
Ah
DW913
9,6
0,5
0,45
DE9061
9,6
2,0
DW915
12
0,7
0,45
DE9071
12
2,0
DW918
14,4
0,7
0,45
DE9091
14,4
2,0
DW919
18
0,7
0,45
DE9095
18
2,0
Etiketter på oplader og batteri
Pakken omfatter:
1 projektør
1 brugsvejledning
Følgende symboler anvendes gennem hele
denne brugsvejledning:
Ud over piktogrammerne, der anvendes
i denne vejledning, viser etiketterne
på opladeren og batteriet følgende
piktogrammer:
Læs brugsvejledningen før brug.
Batteri oplader.
Batteri opladt.
Sikkerhedsanvisninger
Batteri defekt.
Læs følgende sikkerhedsanvisning, før
apparatet tages i brug. Fjern batteripakken,
når apparatet ikke
er i brug.
ADVARSEL: Brandfare! Undgå
at kortslutte kontakterne på den
afmonterede batteripakke med
metal Skal den holdes borte
fra andre metalgenstande, så
som papirclips, mønter, nøgler,
søm, skruer og andre små
metalgenstande, der kan danne
forbindelse mellem to elektriske
kontaktflader. Kortslutninger mellem
batterikontakterkan forårsage
forbrænding eller brand.
SPECIFIKKE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER
FOR NIKKEL-KADMIUM (NiCd) ELLER
NIKKEL-METAL-HYDRID (NiMH)
• Brænd ikke batteripakken, selv hvis
den er svært beskadiget eller helt
opslidt. Batteripakken kan eksplodere
i en brand.
• Lidt lækage fra cellerne i
batteripakken kan forekomme
under ekstreme brugs- eller
temperaturforhold. Dette udgør dog
ikke et batterisvigt.
Men, hvis det udvendige segl er brudt:
a. og batterivæske får kontakt
med huden, vask omgående
huden med sæbe og vand i flere
minutter.
b. og batterivæske kommer i øjnene,
skyl øjnene med rent vand i
mindst 10 minutter og søg straks
lægehjælp. (Medicinsk notat:
Væsken er en 25-35% opløsning
af kaliumhydroxid.)
SPECIFIKKE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER FOR
LITHIUM-ION (Li-Ion)
• Brænd ikke batteripakken, selv
hvis den er svært beskadiget eller
helt opslidt. Batteripakken kan
eksplodere i en brand. Giftige dampe
og materialer dannes ved forbrænding
af lithium-ion batteripakker.
• Hvis indholdet af et batteri
kommer i kontakt med huden,
vask omgående området med mild
sæbe og vand. Hvis batterivæske
kommer i øjnene, lad vand løbe
over det åbne øje i 15 minutter, eller
indtil irritationen ophører. Hvis det er
nødvendigt at søge lægehjælp, består
batterielektrolytten af en blanding af
flydende organiske karbonater og
lithiumsalte.
• Indholdet af åbnede battericeller
kan forårsage luftvejlsirritation.
Flyt til frisk luft. Søg lægehjælp, hvis
symptomerne vedvarer.
ADVARSEL: Fare for brandskader.
Batterivæske kan være antændelig ved
udsættelse for gnister eller flammer.
Forsinkelse ved varmt/koldt batteri.
Berør aldrig kontaktflader med
strømførende genstande.
Beskadigede batteripakker må ikke
oplades.
Må kun anvendes med DEWALTbatteripakker, andre kan
eksplodere og medføre person- og
materielskader.
Må ikke udsættes for vand.
Defekte ledninger skal udskiftes
omgående.
Oplad kun mellem 4 °C og 40 °C.
Tag hensyn til miljøet ved
bortskaffelse af batteripakken.
Brænd ikke NiMH-, NiCd+- og
Li-Ion-batteripakker.
Kan oplade NiMH- og NiCdbatteripakker.
Kan oplade Li-Ion-batteripakker.
Se tekniske data vedrørende
opladningstid.
Beskrivelse (fig. 1, 2)
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
Dette batteri har en lang levetid, men
skal udskiftes, når det ikke afgiver
tilstrækkelig effekt ved opgaver, der
før var lette at udføre. Ved afslutningen af
batteriets rimelige levetid bortskaffes det på
en miljøsikker måde:
• Sørg for, at batteripakken er helt
afladet og tag den derpå ud af
værktøjet.
• Li-Ion, NiCd og NiMH celler kan
genbruges. Bring dem til din forhandler
eller nærmeste genbrugsstation. De
indsamlede batteripakker vil blive
genbrugt eller bortskaffet på forsvarlig
vis.
FLUTLICHT
ADVARSEL: Modificér aldrig
projektører eller nogen dele deraf.
Det kan medføre materiale- eller
personskade.
Tænd/sluk-kontakt
Batteripakke holder
Batteripakke (ikke inkluderet)
Udløserknapper
Pære
Linseholder
Opbevaringsrum til pære
Elektrisk sikkerhed
Kontroller altid, at batteriets spænding svarer
til spændingen på mærkepladen. Sørg også
for, at din opladers spænding svarer til din
el-netspænding.
SAMLING OG JUSTERING
ADVARSEL: Inden samling og
justering skal batteripakken altid tages
ud.Sluk ALTID for projektøren, inden
batteriet indsættes eller fjernes.
Opladning af batteripakken
Når batteripakken (c) oplades for første gang
eller efter langvarig opbevaring, kan den
kun oplades 80%. Efter en række op- og
afladningscyklusser vil batteripakken nå fuld
kapacitet. Kontroller altid netspændingen, før
batteripakken oplades. Hvis netspændingen
fungerer, men batteripakken ikke oplader,
skal opladeren bringes til et autoriseret
DEWALT serviceværksted. Under
opladningen kan opladeren og
batteripakken føles varme at røre ved.
Det er helt normalt og betyder ikke, at
der er et problem.
Spannung
V
Stromverbrauch
A
Gewicht (ohne Akku)
kg
Akku (nicht im Lieferumfang enthalten)
Spannung
V
Kapazität
Ah
Wenn der Akku (c) zum ersten Mal oder
nach längerer Lagerung geladen wird, wird
er nur 80 % der Nennkapazität erreichen.
Erst nach mehreren Lade- und Entladezyklen
erreicht der Akku die volle Kapazität. Prüfen
Sie vor dem Laden des Akkus immer die
Stromversorgung des Ladegerätes. Falls die
Stromversorgung funktioniert, der Akku aber
nicht geladen wird, sollten Sie Ihr Ladegerät in
einer DEWALT-Kundendienstwerkstatt prüfen
lassen. Beim Laden können sich Ladegerät
und Akku erwärmen. Das ist normal und
deutet nicht auf ein mögliches Problem hin.
WARNUNG: Laden Sie den Akku nicht
bei einer Umgebungstemperatur von
unter 4 °C oder über 40 °C. Empfohlene
Ladetemperatur: ca. 24 °C.
Austauschen der Lampe (Abb. 1)
1. Schrauben Sie den Linsenhalter heraus
(f) und entfernen Sie ihn.
2. Ziehen Sie die Lampe heraus (e)
und setzen Sie eine neue ein (eine
reservelampe ist nicht enthalten).
3. Montieren Sie den Linsenhalter erneut.
WARNUNG: Schauen Sie nicht direkt in
den Lichtstrahl.
Ihr DEWALT-Flutlicht ist mit einem
Lampenaufbewahrungsfach ausgestattet
(eine reservelampe ist nicht enthalten).
1. Schrauben Sie den Linsenhalter heraus
und entfernen Sie ihn.
2. Ziehen Sie die Lampe hoch und aus
dem Aufbewahrungsfach heraus (g).
3. Montieren Sie den Linsenhalter erneut.
Bedienungsanleitung
EIN- UND AUSSCHALTEN (Abb. 1)
Zum Einschalten des Flutlichts schieben Sie
den Ein-/Aus-Schalter (a) nach oben.
Zum Ausschalten des Flutlichts schieben Sie
den Ein-/Aus-Schalter nach unten.
HINWEIS: Vergewissern Sie sich, dass der
Akku vollständig aufgeladen ist.
Umweltschutz
Technische Daten
DE9180 (LI)
18
2,0
Laden des Akkus
Lampenaufbewahrung (Abb. 2)
Genopladelig batteripakke
DEUTSCH
Pakkens indhold
ADVARSEL: Angiver en potentielt
farlig situation, der, medmindre den
undgås, kunne resultere i død eller
alvorlig personskade.
Særskilt bortskaffelse. Dette produkt
må ikke bortskaffes sammen med
almindeligt husholdningsaffald.
Hvis du på noget tidspunkt finder det
nødvendigt at udskifte dit DEWALT produkt,
eller hvis det ikke længere tjener det
tiltænkte formål, må det ikke bortskaffes
med almindeligt husholdningsaffald. Sørg for,
at dette produkt bortskaffes særskilt.
Særskilt bortskaffelse af brugte
produkter og emballage gør det
muligt at genbruge materialer og
anvende dem på ny.
Genanvendelse af genbrugsmaterialer
bidrager til at forhindre forurening af miljøet
og reducerer behovet for råmaterialer.
Lokale forskrifter muliggør i nogen tilfælde
særskilt bortskaffelse af elektriske produkter
fra husholdningen, ved kommunale
affaldsdepoter eller hos forhandleren i
forbindelse med køb af et nyt produkt.
DEWALT har stillet faciliteter til rådighed til
indsamling og genbrug af udslidte DEWALT
produkter. For at benytte sig af denne
service kan man returnere produktet til et
hvilket som autoriseret serviceværksted, der
modtager det på vore vegne.
Du kan finde ud af, hvor det nærmeste
autoriserede serviceværksted befinder sig
ved at kontakte dit lokale DEWALT-kontor
på den adresse, der er angivet i denne
vejledning. Alternativt findes der en liste over
autoriserede DEWALT serviceværksteder
og detaljerede oplysninger om vores
eftersalgsservice og kontakter på følgende
internetadresse: www.2helpU.com.
DW913
9,6
0,5
0,45
DE9061
9,6
2,0
Lieferumfang
Im Lieferumfang enthalten:
1 Flutlicht
1 Bedienungsanleitung
In diesem Handbuch werden die folgenden
Symbole verwendet:
WARNUNG: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation
hin, die, sofern nicht vermieden,
zu tödlichen oder schweren
Verletzungen führen kann.
Sicherheitshinweise
Lesen Sie vor Inbetriebnahme
dieses Produktes bitte die folgenden
Sicherheitshinweise durch. Entfernen Sie den
Akku, wenn das Gerät nicht im Betrieb ist.
WARNUNG: Brandgefahr!
Vermeiden Sie einen Kurzschluss
eines separaten Akkus durch
Anlegen von Metallen, wie z. B.
Büroklammern, Münzen, Schlüsseln,
Nägeln, Schrauben oder anderen
kleinen Metallgegenständen fern,
die eine Überbrückung der Kontakte
verursachen könnten. Ein Kurzschluss
zwischen den Akkukontakten kann
Verbrennungen oder einen Brand
hervorrufen.
SPEZIFISCHE SICHERHEITSANWEISUNGEN
FÜR NICKELCADMIUM (NiCd) ODER
NICKELMETALLHYDRID (NiMH)
• Den Akku nicht verbrennen, auch
nicht wenn er stark beschädigt oder
vollkommen verschlissen ist. Der
Akku kann im Feuer explodieren.
• Unter extremen Betriebs- oder
Temperaturbedingungen kann etwas
Flüssigkeit aus dem Akku austreten.
Das deutet nicht auf einen Fehler hin.
Wenn jedoch die Außendichtung
beschädigt ist:
a. und die Batterieflüssigkeit mit der
Haut in Kontakt kommt, spülen Sie
die Haut sofort mehrere Minuten
lang mit Wasser und Seife ab.
b. und die Batterieflüssigkeit in die
Augen gelangt, spülen Sie diese
mindestens 10 Minuten lang mit
klarem Wasser aus und suchen
Sie sofort einen Arzt auf. (Hinweis
für den Arzt: Bei der Flüssigkeit
handelt es sich um eine 25-35%ige
Lösung aus Kaliumhydroxid.)
SPEZIFISCHE SICHERHEITSANWEISUNGEN FÜR
LITHIUMIONEN (Li-Ion)
• Den Akku nicht verbrennen, auch
nicht wenn er stark beschädigt oder
vollkommen verschlissen ist. Der
Akku kann im Feuer explodieren. Beim
Verbrennen eines Lithiumionen-Akkus
werden toxische Dämpfe und Stoffe
freigesetzt.
• Wenn die Batterieflüssigkeit mit der
Haut in Kontakt kommt, waschen Sie
den betroffenen Bereich sofort mit
Wasser und einer milden Seife. Falls
die Batterieflüssigkeit mit den Augen
in Berührung kommt, spülen Sie das
offen gehaltene Auge 15 Minuten lang
oder bis die Reizung nachlässt mit
Wasser aus. Falls ein Arzt hinzugezogen
werden muss, geben Sie folgende
Informationen an: der Batterieelektrolyt
besteht aus einer Mischung aus
flüssigen organischen Karbonaten und
Lithiumsalzen.
DW915
12
0,7
0,45
DE9071
12
2,0
DW918
14,4
0,7
0,45
DE9091
14,4
2,0
DW919
18
0,7
0,45
DE9095
18
2,0
Getrennte Sammlung Dieses Produkt
darf nicht zusammen mit normalem
Hausmüll entsorgt werden.
DE9180 (LI)
18
2,0
• Der Inhalt einer geöffneten
Batteriezelle kann
Atemwegreizungen verursachen. Die
betroffene Person an die frische Luft
bringen. Wenn die Symptome anhalten,
einen Arzt aufsuchen.
WARNUNG: Brandgefahr. Die
Batterieflüssigkeit kann bei einer
Aussetzung an Funken oder Flammen
brennbar sein.
Kennzeichnungen am Ladegerät und
am Akku
Die Piktogramme in diesem Handbuch und
die Kennzeichnungen am Ladegerät und am
Akku zeigen folgende Symbole:
Vor der Verwendung die
Betriebsanleitung lesen.
Akku wird geladen.
Akku ist geladen.
Akku ist defekt.
Temperaturverzögerung.
Nicht mit elektrisch leitenden
Gegenständen berühren.
Beschädigte Akkus nicht aufladen.
Nur mit DEWALT Akkus
verwenden. Andere Akkutypen
können bersten und Verletzungen
und Beschädigungen verursachen.
Das Gerät keiner Nässe aussetzen.
Beschädigte Kabel sofort
austauschen.
Nur zwischen 4 °C und 40 °C
aufladen.
Akku umweltgerecht entsorgen.
NiMH, NiCd+ und Li-Ion-Akkus
nicht verbrennen.
Lädt NiMH- und NiCd-Akkus.
Lädt nur Li-Ion-Akkus.
Die Ladezeit ist den technischen
Daten zu entnehmen.
Gerätebeschreibung (Abb. 1, 2)
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
WARNUNG: Nehmen Sie niemals
Änderungen am Flutlicht oder seinen
Teilen vor. Dies könnte zu Schäden oder
Verletzungen führen.
Ein-/Aus-Schalter
Akku-Halter
Akku (nicht im
Lieferumfang
enthalten)
Freigabeschalter
Lampe
Linsenhalter
Lampenaufbew-ahrungsfach
Elektrische Sicherheit
Überprüfen Sie immer, ob die Netzspannung
der auf dem Typenschild des Ladegerätes
angegebenen Spannung entspricht.
Vergewissern Sie sich außerdem, dass die
Netzspannung Ihres Ladegerätes mit der Ihres
Stromnetzes übereinstimmt.
MONTAGE UND EINSTELLUNGEN
WARNUNG: Nehmen Sie vor dem
Zusammenbauen und Einstellen immer
den Akku heraus. Schalten Sie das
Werkzeug IMMER aus, bevor Sie den
Akku einsetzen oder herausnehmen.
Wenn Sie Ihr DEWALT Produkt ersetzen
möchten oder es ausgedient hat, entsorgen
Sie es nicht mit dem normalen Hausmüll.
Geben Sie dieses Produkt an Sammelstellen
zur getrennten Erfassung ab oder stellen Sie
es zur Abholung bereit.
Durch getrennte Sammlung von
gebrauchten Produkten und
Verpackungen kann sichergestellt
werden, dass sie dem Recycling
zugeführt und wiederverwertet
werden.
Die Wiederverwendung von recyceltem
Material trägt zur Verhinderung von
Umweltverschmutzung und zur Reduzierung
des Rohstoffsbedarfs bei.
Nach Maßgabe örtlicher Vorschriften ist die
getrennte Sammlung von elektrischen Geräten
u. U. über Abholung, Sammelstellen oder
den Fachhändler möglich, wo das Produkt
ursprünglich bezogen wurde.
DEWALT betreibt eine Einrichtung zur
Sammlung und zum Recycling von
ausgedienten DEWALT-Produkten. Wenn
Sie von diesem Service Gebrauch machen
möchten, bringen Sie Ihr Produkt zur
Kundendienstwerkstatt zurück, die es für Sie
dem Recycling zuführen wird.
Für die Adresse einer Kundendienstwerkstatt
in Ihrer Nähe setzen Sie sich bitte mit der
örtlichen DEWALT-Niederlassung unter der
in dieser Anleitung angegebenen Anschrift
in Verbindung. Eine Übersicht der DEWALTKundendienstwerkstätten und weitere
Informationen zu Servicerichtlinien und
Kontaktadressen finden Sie auch im Internet:
www.2helpU.com.
Akku
Dieser langlebige Akku muss
aufgeladen werden, wenn die Leistung
nicht mehr für Arbeiten ausreicht, die
bei voller Ladung leicht durchgeführt werden
konnten. Am Ende des technischen Lebens
ist der Akku umweltgerecht zu entsorgen:
• Entladen Sie den Akku vollständig und
nehmen Sie ihn aus dem Werkzeug.
• Lithiumionen-, NiCd- und NiMHZellen sind recycelbar. Geben Sie die
gebrauchten Akkus bei Ihrem Händler
oder bei einer kommunalen RecyclingSammelstelle ab. Auf keinen Fall dürfen
Akkus im Hausmüll entsorgt werden.
ENG L ISH
FLOOD LIGHT
Technical Data
Voltage
Current consumption
Weight (without battery pack)
Battery pack (not included)
Voltage
Capacity
V
A
kg
V
Ah
DW913
9.6
0.5
0.45
DE9061
9.6
2.0
Package Contents
The package includes:
1 Flood light
1 Instruction manual
The following symbols are used throughout
this manual:
WARNING: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not
avoided, could result in death or
serious injury.
Safety Instructions
DW915
12
0.7
0.45
DE9071
12
2.0
SPECIFIC SAFETY INSTRUCTIONS FOR LITHIUM
ION (Li-Ion)
• Do not incinerate the battery pack
even if it is severely damaged or is
completely worn out. The battery
pack can explode in a fire. Toxic fumes
and materials are created when lithium
ion battery packs are burned.
• If battery contents come into
contact with the skin, immediately
wash area with mild soap and water.
If battery liquid gets into the eye, rinse
water over the open eye for 15 minutes
or until irritation ceases. If medical
attention is needed, the battery
electrolyte is composed of a mixture
of liquid organic carbonates and
lithium salts.
DW919
18
0.7
0.45
DE9095
18
2.0
DE9180 (LI)
18
2.0
Labels on charger and battery pack
In addition to the pictographs used in this
manual, the labels on the charger and the
battery pack show the following pictographs:
Read instruction manual before
use.
Battery charging.
Battery charged.
Battery defective.
Hot/cold pack delay.
Do not probe with conductive
objects.
Do not charge damaged battery
packs.
Use only with DEWALT battery
packs, others may burst, causing
personal injury and damage.
Do not expose to water.
Have defective cords replaced
immediately.
Charge only between 4° C and
40° C.
Discard the battery pack with due
care for the environment.
Do not incinerate the battery pack
NiMH, NiCd+ and Li-Ion.
Charges NiMH and NiCd
battery packs.
Charges Li-Ion battery packs.
See technical data for charging
time.
Description (fig. 1, 2)
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
Protecting the environment
WARNING: Prior to assembly and
adjustment, always remove the battery
pack. ALWAYS switch off the floodlight
before inserting or removing the battery
pack.
Charging the battery pack
When charging the battery pack (c) for the
first time, or after prolonged storage, it will
only accept an 80% charge. After several
charge and discharge cycles, the battery
pack will attain full capacity. Always check
the mains prior to charging the battery pack.
If the mains is functioning but the battery
pack does not charge, take your charger
to an authorised DEWALT repair agent.
Whilst charging, the charger and the battery
pack may become warm to touch. This is
a normal condition and does not indicate
a problem.
WARNING: Do not charge the battery
pack at ambient temperatures < 4 °C
or > 40 °C. Recommended charging
temperature: approx. 24 °C.
Replacing the light bulb (fig. 1)
1. Unscrew the lens holder (f) and
remove it.
2. Pull out the bulb (e) and insert
a new one (spare bulb not included).
3. Reinstall the lens holder.
WARNING: Do not look directly
into the beam of light.
Bulb storage (fig. 2)
Your DEWALT Floodlight is fitted with a
bulb storage compartment (spare bulb not
included).
1. Unscrew the lens holder to remove.
2. Pull the bulb up and out of the
storage compartment (g).
3. Reinstall the lens holder.
Instructions for use
SWITCHING ON AND OFF (fig. 1)
To turn the floodlight on, slide the
On/Off switch (a) up.
To turn the floodlight off, slide the
On/Off switch down.
NOTE: Make sure the battery pack is
fully charged.
Separate collection. This product
must not be disposed of with
normal household waste.
Should you find one day that your DEWALT
product needs replacement, or if it is of
no further use to you, do not dispose of it
with household waste. Make this product
available for separate collection.
Separate collection of used
products and packaging allows
materials to be recycled and used
again.
Re-use of recycled materials helps prevent
environmental pollution and reduces the
demand for raw materials.
Local regulations may provide for separate
collection of electrical products from the
household, at municipal waste sites or
by the retailer when you purchase a new
product.
DEWALT provides a facility for the collection
and recycling of DEWALT products once
they have reached the end of their working
life. To take advantage of this service please
return your product to any authorised repair
agent who will collect them on our behalf.
You can check the location of your nearest
authorised repair agent by contacting
your local DEWALT office at the address
indicated in this manual. Alternatively, a list
of authorised DEWALT repair agents and
full details of our after-sales service and
contacts are available on the Internet at:
www.2helpU.com.
Rechargeable Battery Pack
This long life battery pack must be
recharged when it fails to produce
sufficient power on jobs which were
easily done before. At the end of its
technical life, discard it with due care for our
environment:
• Run the battery pack down
completely, then remove it from the
tool.
• Li-Ion, NiCd and NiMH cells are
recyclable. Take them to your dealer or
a local recycling station. The collected
battery packs will be recycled or
disposed of properly.
ESPAÑOL
REFLECTOR
Datos técnicos
• Contents of opened battery cells
may cause respiratory irritation.
Provide fresh air. If symptoms persists,
seek medical attention.
WARNING: Burn hazard. Battery liquid
may be flammable if exposed to spark
or flame.
Read the following safety instructions before
attempting to operate this product.
Remove the battery pack when not in use.
WARNING: Fire hazard! Avoid
metal short circuiting the contacts
of a detached battery pack. Keep
it away from other metal objects
like paper clips, coins, keys, nails,
screws or other small metal objects
that can make a connection from
one terminal to another. Shorting the
battery terminals together may cause
burns or a fire.
SPECIFIC SAFETY INSTRUCTIONS FOR NICKEL
CADMIUM (NICD) OR NICKEL METAL HYDRIDE
(NIMH)
• Do not incinerate the battery pack
even if it is severely damaged or is
completely worn out. The battery
pack can explode in a fire.
• A small leakage of liquid from the
battery pack cells may occur under
extreme usage or temperature
conditions. This does not indicate a
failure.
However, if the outer seal is broken:
a. and the battery liquid gets on your
skin, immediately wash with soap
and water for several minutes.
b. and the battery liquid gets into
your eyes, flush them with clean
water for a minimum of 10 minutes
and seek immediate medical
attention. (Medical note: The liquid
is 25-35% solution of potassium
hydroxide.)
DW918
14.4
0.7
0.45
DE9091
14.4
2.0
ASSEMBLY AND ADJUSTMENTS
WARNING: Never modify the flood light
or any part of it. Damage or personal
injury could result.
On/off switch
Battery pack holder
Battery pack (not included)
Release buttons
Bulb
Lens holder
Bulb storage compartment
Electrical safety
Always check that the battery pack voltage
corresponds to the voltage on the rating
plate. Also make sure that the voltage of
your charger corresponds to that of your
mains.
Voltaje
Consumo de corriente
Peso (sin el paquete de baterías)
Paquete de baterías (no incluido)
Voltaje
Capacidad
V
A
kg
V
Ah
DW913
9,6
0,5
0,45
DE9061
9,6
2,0
Contenidos del paquete
El paquete incluye:
1 Reflector
1 Manual de instrucciones
Los siguientes símbolos se utilizan en este
manual:
ADVERTENCIA: Indica una situación
de peligro potencial que, si no se evita,
podría provocar la muerte o lesiones
graves.
Instrucciones de seguridad
Lea las siguientes instrucciones de seguridad
antes de intentar operar este producto.
Quite las baterías cuando el producto no
esté en uso.
ADVERTENCIA: ¡Riesgo de incendio!
Evite poner en cortocircuito los
contactos de las baterías con
otros metales. Guarde lejos de
otros objetos metálicos como
sujetapapeles, monedas, llaves,
clavos, tornillos u otros objetos
metálicos pequeños que puedan
realizar una conexión desde un
terminal al otro. Los cortocircuitos
en los terminales de la batería pueden
provocar quemaduras o incendio.
DW915
12
0,7
0,45
DE9071
12
2,0
DW918
14,4
0,7
0,45
DE9091
14,4
2,0
DE9180 (LI)
18
2,0
Etiquetas en el cargador y el paquete
de baterías
Además de los pictogramas usados en
este manual, las etiquetas del cargador y el
paquete de baterías muestran los siguientes
pictogramas:
Antes de usarse, leer el manual de
instrucciones.
La batería se está cargando.
La batería está cargada.
Batería defectuosa.
Retraso por batería caliente/fría.
No realizar pruebas con objetos
conductores.
No cargar baterías deterioradas.
Usar sólo baterías DEWALT,
cualquier otra puede estallar y
provocar lesiones corporales y
daños materiales.
No exponer al agua.
Cambiar inmediatamente los
cables defectuosos.
Cargar sólo entre 4° C y 40° C.
Desechar las baterías con el
debido respeto al medio ambiente.
No incinerar la batería de NiMH,
NiCd+ y Li-Ion.
Carga baterías de NiMH y NiCd.
Carga baterías de Li-Ion.
Consultar los datos técnicos para
informarse del tiempo de carga.
Descripción (fig. 1, 2)
a.
b.
c.
d.
e.
Seguridad eléctrica
Siempre verifique que la fuente de energía
coincida con el voltaje señalado en la etiqueta
de características técnicas. Asegúrese
también de que el voltaje del cargador
coincida con el de la red.
ENSAMBLADO Y AJUSTES
ADVERTENCIA: Antes de ensamblar
y ajustar, siempre quite las baterías.
SIEMPRE apague el reflector antes de
insertar o quitar las baterías.
Carga del paquete de baterías
Cuando cargue el paquete de baterías (c) por
primera vez, o después de un largo período
de almacenamiento, sólo aceptará una carga
del 80%. Después de varios ciclos de carga y
descarga, el paquete de baterías alcanzará la
capacidad total. Siempre verifique la red antes
de cargar el paquete de baterías. Si la red
está funcionando pero el paquete de baterías
no se carga, lleve su cargador a un agente
de reparaciones autorizado por DEWALT.
Mientras se están cargando, el cargador y el
paquete de baterías pueden estar calientes
al tacto. Esto es una condición normal y no
indica un problema.
ADVERTENCIA: No cargue el paquete
de baterías a temperaturas ambiente <
4 °C ó > 40 °C. Temperatura de carga
recomendada: aprox. 24 °C.
Reemplazo de la bombilla (fig. 1)
1. Desenrosque el soporte de la lente
(f) y quítelo.
2. Saque la bombilla (e) e inserte una
nueva (una bombilla adicional no es
incluida).
3. Reinstale el soporte de la lente.
ADVERTENCIA: No mire directamente
al haz de luz.
Almacenamiento de la bombilla
(fig. 2)
Su reflector DEWALT tiene un compartimento
de almacenamiento para la bombilla (una
bombilla adicional no es incluida).
1. Desenrosque el soporte de la lente para
quitarlo.
2. Saque hacia arriba la bombilla y fuera
del compartimento de almacenamiento
(g).
3. Reinstale el soporte de la lente.
Instrucciones de uso
ENCENDIDO Y APAGADO (fig. 1)
Para encender el reflector, deslice hacia arriba
el interruptor de Encendido/Apagado (On/
Off) (a).
agua el ojo abierto durante
15 minutos o hasta que cese la
irritación. Si se necesita atención
médica, el electrolito de la batería
está compuesto de una mezcla de
carbonatos orgánicos líquidos y sales
de litio.
• El contenido de las celdas de la
batería abiertas puede causar
irritación respiratoria. Proporcione
aire fresco. Si los síntomas persisten,
obtenga atención médica.
ADVERTENCIA: Riesgo de
quemaduras. El líquido de la batería
puede ser inflamable si se expone a
chispas o llamas.
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS
PARA BATERÍAS DE NÍQUEL-CADMIO (NICD) O
HIDRURO METÁLICO DE NÍQUEL (NIMH)
• No incinere el paquete de baterías,
aunque tenga daños importantes o
esté completamente desgastado. El
paquete de baterías puede explotar en
el fuego.
• Es posible que en condiciones
de uso o temperatura extrema se
produzca una pequeña pérdida de
líquido de las celdas del paquete
de batería. Esto no indica una falla.
Sin embargo, si el sello externo está
roto:
a. y el líquido de la batería entra
en contacto con su piel, lave
inmediatamente con jabón y agua
durante varios minutos.
b. si el líquido de la batería entra en
contacto con sus ojos, lávelos con
agua limpia durante 10 minutos
como mínimo y obtenga atención
médica inmediata. (Nota médica:
El líquido es una solución de
hidróxido de potasio al 25%-35%.)
INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD
PARA LITIO ION (Litio-Ion)
• No incinere el paquete de baterías,
aunque tenga daños importantes o
esté completamente desgastado.
El paquete de baterías puede explotar
en el fuego. Se generan vapores y
materiales tóxicos cuando se queman
paquetes de baterías de litio ion.
• Si el contenido de la batería entra
en contacto con la piel, lave
inmediatamente con jabón y agua
tibia. Si el líquido de la batería entra en
contacto con los ojos, enjuague con
DW919
18
0,7
0,45
DE9095
18
2,0
f. Soporte de la lente
g. Compartimento de almacenamiento de
la bombilla
ADVERTENCIA: Jamás altere el
reflector ni ninguna de sus piezas.
Podrían producirse lesiones personales
o daños.
Interruptor de encendido/apagado
Soporte del paquete de baterías
Paquete de baterías (no incluido)
Botones de liberación
Bombilla
Para apagar el reflector, deslice hacia abajo el
interruptor de Encendido/Apagado (On/Off).
NOTA: Asegúrese de que el paquete de
baterías esté completamente cargado.
Paquete de baterías recargable
Debe recargar el paquete de baterías
de larga duración cuando note que no
proporciona la suficiente potencia para
realizar trabajos que antes hacía fácilmente. Al
final de su vida técnica, elimínelo con el
debido respeto hacia el medio ambiente:
• Agote la carga del paquete de
baterías, a continuación extráigalo de la
herramienta.
• Las pilas de Li-Ion, NiCd y NiMH son
reciclables. Llévelas a su distribuidor
o a un centro de reciclaje local. Los
paquetes de baterías recogidos se
reciclarán o eliminarán
de modo adecuado.
FRANÇAIS
PROJECTEUR
Technical Data
Tension
Consommation de courant
Poids (sans le bloc-piles)
Bloc-piles (non inclus)
Tension
Capacité
V
A
kg
V
Ah
DW913
9,6
0,5
0,45
DE9061
9,6
2,0
DW915
12
0,7
0,45
DE9071
12
2,0
Contenu de l’emballages
L’emballage inclut :
1 projecteur
1 manuel d’instruction
Les symboles suivants sont utilisés tout au
long du manuel :
AVERTISSEMENT: indique une
situation potentiellement dangereuse
qui, si elle n’est pas évitée, pourrait
entraîner la mort ou des blessures
graves.
Consignes de sécurité
Lisez les consignes de sécurité suivantes
avant d’utiliser ce produit. Retirez le bloc-piles
lorsque vous ne l’utilisez pas.
AVERTISSEMENT: risque
d’incendie ! Évitez de court-circuiter
les contacts du bloc-piles avec des
pièces métalliques lorsqu’il n’est
pas utilisé. Maintenez-le lointain à
l’écart des objets métalliques, tels
que trombones, pièces de monnaie,
clés, clous, vis ou autres petits objets
métalliques susceptibles de créer
une connexion entre deux bornes.
Court-circuiter les bornes entre elles
peut provoquer des brûlures ou un
incendie.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES POUR LE
CADMIUM-NICKEL (NiCd) OU LE NICKEL MÉTAL
HYDRURE (NiMH)
• N’incinérez pas le bloc-piles même
s’il est fortement endommagé ou
entièrement usé. Le feu risque de le
faire exploser.
• Une petite fuite de liquide en
provenance des cellules du blocpiles peut se produire dans des
conditions d’utilisation ou de
température extrêmes. Ce fait n’est
pas l’indication d’une défaillance.
Néanmoins, si le film de protection est
brisé :
a. et que le liquide de la pile entre
en contact avec votre peau, lavez
immédiatement au savon et à l’eau
pendant plusieurs minutes.
b. et que liquide de la pile entre en
contact avec vos yeux, rincez vos
yeux avec de l’eau propre pendant
au moins 10 minutes et consultez
immédiatement un médecin. (Note
médicale : le liquide est une
solution d’hydroxyde de potassium
à 25-35 %.)
CONSIGNES DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES POUR LES
BLOCS-PILES AU LITHIUM ION (Li-Ion)
• N’incinérez pas le bloc-piles même
s’il est fortement endommagé ou
entièrement usé. Le feu risque de
le faire exploser. Des vapeurs et des
DW918
14,4
0,7
0.45
DE9091
14,4
2,0
DW919
18
0,7
0,45
DE9095
18
2,0
DE9180 (LI)
18
2,0
matières toxiques émanent des blocspiles au lithium-ion lorsqu’ils sont
brûlés.
• Si le contenu de la pile entre
en contact avec la peau, lavez
immédiatement la zone touchée au
savon doux et à l’eau. Si le liquide de
la pile entre en contact avec les yeux,
rincez l’œil ouvert à l’eau pendant
15 minutes ou jusqu’à ce que l’irritation
cesse. Si des soins médicaux sont
nécessaires, l’électrolyte de la pile est
composé d’un mélange de carbonates
organiques liquides et de sels de
lithium.
• Le contenu des cellules de la
pile ouvertes peut provoquer une
irritation respiratoire. Exposez la
personne à l’air frais. Si les symptômes
persistent, consultez un médecin.
AVERTISSEMENT: Risque de brûlures.
Le liquide de la pile peut s’enflammer
s’il est exposé à des étincelles ou à une
flamme.
Étiquettes figurant sur le chargeur et
le bloc-piles
Outre les pictogrammes utilisés dans ce
manuel, les étiquettes sur le chargeur et le
bloc-piles comportent les pictogrammes
suivants :
Lire la notice d’instructions avant
toute utilisation.
Charge en cours.
Batterie chargée.
Batterie défectueuse.
Suspension de charge.
Ne pas mettre en contact avec
des objets conducteurs.
Ne pas recharger une batterie
endommagée.
Utiliser le chargeur exclusivement
avec des batteries DEWALT. Tout
autre type de batteries pourrait
exploser et causer des dommages
corporels et matériels.
Ne pas exposer à l’eau.
Remplacer systématiquement tout
cordon endommagé.
Recharger seulement entre 4 °C
and 40 °C.
Mettre la batterie au rebut
conformément à la réglementation
en matière d’environnement.
Charge les batteries Li-Ion.
Consulter la fiche technique pour
les temps de charge.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
MISE SOUS ET HORS TENSION DE L’OUTIL (fig. 1)
Pour mettre le projecteur sous tension, faites
glisser l’interrupteur Marche/Arrêt (a) vers
le haut.
Pour mettre le projecteur hors tension, faites
glisser l’interrupteur Marche/Arrêt vers le bas.
REMARQUE: assurez-vous que le bloc-piles
est complètement chargé.
AVERTISSEMENT : ne jamais
modifier le projecteur ni aucun de
ses composants. Il y a risques de
dommages corporels ou matériels.
Interrupteur Marche/Arrêt
Support du bloc-piles
Bloc-piles (non fournie)
Boutons de dégagement
Ampoule
Porte-lentille
Logement de rangement
de l’ampoule
Vérifiez toujours que la tension du bloc-piles
correspond à la tension indiquée sur la plaque
signalétique. Vérifiez également que la tension
de votre chargeur correspond à la tension
secteur.
ASSEMBLAGE ET REGLAGES
AVERTISSEMENT: retirez toujours
le bloc-piles avant de procéder à
l’assemblage et au réglage. Éteignez
TOUJOURS le projecteur avant
d’insérer ou de retirer le bloc-pile.
Chargement du bloc-piles
Lorsque vous chargez le bloc-piles (c) pour
la première fois ou après une longue période
sans être utilisé, il ne se chargera qu’à 80
% de sa capacité. Après plusieurs cycles
de charge et de décharge, votre bloc-piles
atteindra sa capacité totale. Vérifiez toujours
la tension secteur avant de procéder au
chargement. Si la tension secteur est
opérationnelle, mais que le bloc-piles ne se
recharge pas, apportez votre chargeur à
un réparateur agréé DEWALT. En cours de
charge, le chargeur et le bloc-piles risquent
de devenir chauds au toucher. C’est une
condition tout à fait normale qui n’indique pas
un défaut.
AVERTISSEMENT: ne chargez pas le
bloc-piles à des températures ambiantes
inférieures à 4 °C ou supérieures à 40 °C.
Température de charge recommandée :
environ 24 °C.
Remplacement de l’ampoule (fig. 1)
1. Dévissez le porte-lentille (f) et retirez-le.
2. Enlevez l’ampoule (e) et insérez
une ampoule neuve (une ampoule
additionnelle n’est pas incluse).
3. Remettez en place le porte-lentille.
AVERTISSEMENT: ne regardez pas
directement le faisceau lumineux.
Collecte sélective. Ne jetez pas
ce produit avec vos ordures
ménagères.
Le jour où votre produit DEWALT doit être
remplacé ou que vous n’en avez plus besoin,
ne le jetez pas avec vos ordures ménagères.
Préparez-le pour la collecte sélective.
La collecte sélective des produits
et emballages usagés permet de
recycler et réutiliser leurs matériaux.
La réutilisation de matériaux recyclés aide à
protéger l’environnement contre la pollution et
à réduire la demande en matière première.
Selon les réglementations locales, un service
de collecte sélective pour les produits
électriques peut être fourni de porte à porte,
dans une déchetterie municipale ou sur le lieu
d’achat de votre nouveau produit.
DEWALT dispose d’installations pour la
collecte et le recyclage des produits DEWALT
en fin de cycle de vie utile. Pour profiter de
ce service, veuillez rapporter votre produit
à un réparateur autorisé qui le recyclera en
notre nom.
Pour connaître l’adresse d’un réparateur
autorisé près de chez vous, prenez contact
avec votre bureau DEWALT local à l’adresse
indiquée dans ce manuel de l’utilisateur. Ou
consultez la liste des réparateurs autorisés
DEWALT et le panorama détaillé de notre
SAV et contacts sur Internet à l’adresse :
www.2helpU.com.
Bloc-piles rechargeable
Ce bloc-piles longue durée doit être
rechargé lorsqu’il ne fournit plus
suffisamment d’énergie pour des
travaux réalisés aisément auparavant. En fin
de vie utile, mettez le bloc-piles au rebut tout
en respectant l’environnement :
• Déchargez complètement le bloc-piles,
puis retirez-le de l’outil.
• Les cellules Li-Ion, NiCd et NiMH
sont recyclables. Apportez-les à votre
revendeur ou à un centre de recyclage
local. Les blocs-piles collectés seront
recyclés ou éliminés correctement.
ITALIANO
RIFLETTORE
Dati tecnici
V
A
kg
V
Ah
DW913
9,6
0,5
0,45
DE9061
9,6
2,0
DW915
12
0,7
0,45
DE9071
12
2,0
Contenuto della confezione
La confezione comprende:
1 riflettore
1 manuale di istruzioni
In questo manuale vengono utilizzati i seguenti
simboli:
AVVERTENZA: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
viene evitata, può provocare il decesso
o lesioni personali gravi.
Norme generali di sicurezza
Leggere le seguenti istruzioni sulla sicurezza
prima di utilizzare il prodotto.
Se non viene utilizzato, rimuovere il blocco
batteria.
AVVERTENZA: pericolo di incendio!
Evitare il cortocircuito dei contatti del
blocco batteria scollegato con parti
metalliche. Mantengalo lontano da
altri oggetti metallici quali fermagli,
monete, chiavi, chiodi, viti o altri
piccoli oggetti metallici che possono
determinare un collegamento tra i
terminali. Il cortocircuito dei terminali
della batteria può provocare ustioni o
incendi.
ISTRUZIONI DI SICUREZZA SPECIFICHE PER LE
BATTERIE AL NICHEL-CADMIO (NiCd) O AL
NICHEL-IDRURO METALLICO (NiMH)
• Non incenerire il blocco batteria
anche se è gravemente danneggiato
o completamente usurato. Il blocco
batteria può esplodere tra le fiamme.
• In condizioni estreme di uso o
temperatura, può verificarsi una
piccola perdita di liquido dalle celle
del blocco batteria. Questo non è
segno di guasto.
Tuttavia, se il sigillo esterno è rotto:
a. e il liquido della batteria entra
in contatto con la pelle, lavare
immediatamente con acqua e
sapone per diversi minuti.
b. se il liquido della batteria viene a
contatto con gli occhi, lavarli con
acqua pulita per almeno 10 minuti
e rivolgersi immediatamente a un
medico. (Nota per il medico: il
liquido è una soluzione di idrossido
di potassio al 25-35%.)
DW918
14,4
0,7
0,45
DE9091
14,4
2,0
DW919
18
0,7
0,45
DE9095
18
2,0
DE9180 (LI)
18
2,0
ISTRUZIONI DI SICUREZZA SPECIFICHE PER IONI
DI LITIO (Li-Ion)
• Non incenerire il blocco batteria
anche se è gravemente danneggiato
o completamente usurato. Il blocco
batteria può esplodere tra le fiamme.
Quando i blocchi batteria a ioni di
litio vengono bruciati si creano gas e
materiali tossici.
• Se il contenuto della batteria
entra in contatto con la pelle,
lavare immediatamente la pelle
con acqua e sapone. Se il liquido
della batteria entra in contatto con gli
occhi, sciacquare l’occhio aperto con
acqua per 15 minuti o fino a quando
l’irritazione cessa. Se è necessario
l’intervento di un medico, l’elettrolita
della batteria è composto di una
mistura di carbonati organici liquidi e
sali di litio.
• Il contenuto delle celle della batteria
aperte può provocare irritazione alle
vie respiratorie. Fornire aria fresca.
Se i sintomi persistono, consultare un
medico.
AVVERTENZA: pericolo di ustioni.
Il liquido della batteria può essere
infiammabile se esposto a scintille
o fiamme.
Etichette su caricabatteria e blocco
batteria
Oltre alle indicazioni grafiche utilizzate nel
manuale, le etichette sul caricabatteria
e sul blocco batteria riportano i seguenti
pittogrammi:
Leggere il manuale d’istruzioni
prima dell’uso.
Batteria in carica
Batteria carica.
Batteria difettosa.
Ritardo per pacco caldo/freddo.
Non toccare con oggetti conduttivi.
Non caricare pacchi batteria
danneggiati.
Utilizzare solo con pacchi
batteria DEWALT; gli altri possono
scoppiare causando lesioni
personali e danni.
Contenitore lampadine (fig. 2)
Il riflettore DEWALT è dotato di un comparto
per l’alloggiamento delle lampadine (una
lampadina supplementare non è inclusa).
1. Svitare il supporto della lente per
rimuoverlo.
2. Sollevare ed estrarre la lampadina dal
comparto di alloggiamento (g).
3. Reinstallare il supporto della lente.
Caricare esclusivamente a
temperature tra 4° C and 40° C.
Smaltire il pacco batteria con la
dovuta attenzione per l’ambiente.
Non bruciare il pacco batteria
NiMH, NiCd+ e Li-Ion.
Carica i pacchi batteria NiMH e
NiCd.
Istruzioni per l’uso
Carica i pacchi batteria Li-Ion.
Vedere i dati tecnici per il tempo di
ricarica.
Descrizione (fig. 1, 2)
Respect de l’environnement
Sécurité électrique
Voltaggio
Consumo di corrente
Peso (senza blocco batteria)
Blocco batteria (non incluso)
Voltaggio
Capacità
Far sostituire immediatamente i
cavi difettosi.
Consignes d’utilisation
Description (fig. 1, 2)
AVVERTENZA: non fissare direttamente
il raggio di luce.
Non esporre all’acqua.
Votre projecteur DEWALT est équipé d’un
logement de rangement pour l’ampoule (une
ampoule additionnelle n’est pas incluse).
1. Dévissez le porte-lentille pour le retirer.
2. Tirez et retirez l’ampoule de son
logement (g).
3. Remettez en place le porte-lentille.
Charge les batteries NiMH et
NiCd.
Protección del medio ambiente
Recogida selectiva. Este producto no
se debe eliminar con la basura
doméstica.
Si alguna vez tiene que cambiar su producto
DEWALT, o si ya no le vale, no lo elimine con
la basura doméstica. Prepárelo para una
recogida selectiva.
La recogida selectiva de los
productos y embalajes usados
permite el reciclaje de los materiales
y que se puedan usar de nuevo.
La reutilización de los materiales reciclados
ayuda a evitar la contaminación del medio
ambiente y reduce la demanda de materias
primas.
Las legislaciones locales pueden facilitar la
recogida selectiva de los productos eléctricos
domésticos para llevarlos a centros de
residuos municipales o bien ser por el propio
distribuidor al que compró el producto nuevo
el que se encargue de recogerlo.
DEWALT facilita la recogida y reciclaje de
los productos DEWALT una vez estos han
alcanzado el final de su vida útil. Para disfrutar
de este servicio, devuelva el producto a
cualquier servicio técnico autorizado, que lo
recogerá en nuestro nombre.
Para saber dónde está el servicio técnico
autorizado más cercano puede ponerse
en contacto con la oficina local DEWALT
en la dirección indicada en este manual.
Alternativamente, puede encontrar una lista
con la dirección de los servicios técnicos
DEWALT autorizados y detalles sobre nuestro
servicio postventa en Internet: www.2helpU.
com.
Rangement de l’ampoule (fig. 2)
Ne pas incinérer les batteries
NiMH, NiCd+ et Li-Ion.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
AVVERTENZA: non modificare il
riflettore o alcuna parte di esso. Si
possono causare danni o lesioni
personali.
Interruttore di accensione/spegnimento
Blocco batteria supporto
Blocco batteria (non incluso)
Pulsanti di rilascio
Lampadina
Supporto lente
Alloggiamento lampadine comparto
Sicurezza elettrica
Verificare sempre che la tensione del blocco
batteria corrisponda alla tensione sulla
targhetta. Verificare inoltre che la tensione
del caricabatteria corrisponda a quella della
rete elettrica.
MONTAGGIO E REGOLAZIONI
AVVERTENZA: prima di effettuare
montaggio e regolazioni, rimuovere
sempre il blocco batteria. Spegnere
SEMPRE l’utensile prima di inserire o
rimuovere il blocco batteria.
Caricamento del blocco batteria
Quando si carica il blocco batteria (c) per
la prima volta, o dopo un lungo periodo di
inutilizzo, la carica massima accettata è pari
all’80%. Dopo diversi cicli di carica e scarica,
il blocco batteria raggiunge la massima
capacità. Verificare sempre l’alimentazione
prima di caricare il blocco batteria. Se
l’alimentazione funziona ma il blocco batteria
non si carica, consegnare il caricabatteria a un
agente per le riparazioni autorizzato DEWALT.
Durante la ricarica, il caricabatteria e il blocco
batteria possono riscaldarsi. È una situazione
normale, che non indica la presenza di un
problema.
AVVERTENZA: non caricare il blocco
batteria a temperature ambiente inferiori
a 4 °C o superiori a 40 °C. Temperatura
di carica consigliata: circa 24 °C.
Sostituzione della lampadina (fig. 1)
1. Svitare ed estrarre il supporto della lente
(f).
2. Estrarre la lampadina (e) e inserirne una
nuova (una lampadina supplementare
non è inclusa).
3. Reinstallare il supporto della lente.
ACCENSIONE E SPEGNIMENTO (fig. 1)
Per accendere il riflettore, spostare
l’interruttore On/Off (a) verso l’alto.
Per spegnere il riflettore, spostare
l’interruttore On/Off verso il basso.
NOTA: controllare che il blocco batteria sia
completamente carico.
Protezione dell’ambiente
Raccolta differenziata. Questo
prodotto non deve essere smaltito
con i normali rifiuti domestic.
Se il prodotto DEWALT deve essere sostituito
o non è più utilizzato, non effettuare
lo smaltimento con i rifiuti domestici.
Consegnare il prodotto per la raccolta
differenziatan.
La raccolta differenziata di
prodotti usati e imballaggi
permette il riciclo e il riutilizzo
dei materiali.
Il riutilizzo di materiali riciclati aiuta a impedire
l’inquinamento ambientale e riduce la richiesta
di materiali grezzi.
Secondo le normative locali, la raccolta
differenziata di prodotti elettrici può avvenire a
domicilio, presso le sedi di raccolta comunali
oppure presso il rivenditore all’acquisto di un
nuovo prodotto.
DEWALT offre un servizio di ritiro e riciclaggio
dei suoi prodotti alla fine della loro vita utile.
Per usufruire di questo servizio, restituire
il prodotto a un tecnico autorizzato per le
riparazioni, che lo raccoglie per conto del
cliente.
È possibile individuare il tecnico per le
riparazioni autorizzato più vicino rivolgendosi
all’ufficio DEWALT di zona all’indirizzo indicato
nel presente manuale. In alternativa, un
elenco dei tecnici per le riparazioni autorizzati
DEWALT, con i dettagli completi del servizio
post-vendita e i contatti, è disponibile su
Internet all’indirizzo www.2helpU.com
Blocco batteria ricaricabile
Questo blocco batteria di lunga durata
deve essere ricaricato quando non è in
grado di produrre energia sufficiente
per svolgere lavori in precedenza eseguiti
senza problemi. Alla fine della sua durata
tecnica, deve essere smaltito con la dovuta
attenzione per l’ambiente:
• Scaricare completamente il blocco
batteria, quindi estrarlo dallo strumento.
• Le celle Li-Ion, NiCd e NiMH sono
riciclabili. Consegnarli al rivenditore o
ad un servizio di riciclaggio di zona. I
blocchi batteria raccolti vengono riciclati
o smaltiti in modo corretto.
NEDERLANDS
WERKLAMP
Technische gegevens
Voltage
Stroomverbruik
Gewicht (zonder accu)
Accu (niet inbegrepen)
Voltage
Capaciteit
V
A
kg
V
Ah
DW913
9,6
0,5
0,45
DE9061
9,6
2,0
DW915
12
0,7
0,45
DE9071
12
2,0
Inhoud van het pakket
De verpakking bevat:
1 Werklamp
1 Gebruiksaanwijzing
In deze handleiding worden de volgende
symbolen gebruikt:
WAARSCHUWING: Wijst op een
mogelijk gevaarlijke situatie die, indien
niet vermeden, zou kunnen leiden tot
de dood of ernstige verwondingen.
Veiligheidsinstructies
Lees onderstaande veiligheidsinstructies
goed door voordat u het product gebruikt.
Verwijder de accuset als het product niet
wordt gebruikt.
WAARSCHUWING: Brandgevaar!
Zorg ervoor dat er geen kortsluiting
ontstaat doordat metalen voorwerpen
in aanraking komen met de contacten
van een niet-aangesloten accuset.
Houd die dan uit de buurt van
andere metalen voorwerpen, zoals
paperclips, munten, sleutels, spijkers,
schroeven of andere kleine metalen
voorwerpen die een verbinding
kunnen maken van de ene pool
naar de andere. Het kortsluiten van
de polen van de batterij kan leiden tot
brandwonden of brand.
SPECIFIEKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR
NIKKEL CADMIUM (NiCd) OF NIKKEL METAAL
HYDRIDE (NiMH)
• Verbrand de accuset niet, ook al is
deze ernstig beschadigd of totaal
versleten. De accuset kan ontploffen in
vuur.
• Er kan een klein vloeistoflek
optreden uit de accuset bij extreem
gebruik of extreme temperaturen. Dit
wijst niet op een probleem.
Als de buitenste zegel echter gebroken
is:
a. en de batterijvloeistof raakt uw huid,
was deze dan onmiddellijk met zeep
en water gedurende verschillende
minuten.
DW918
14,4
0,7
0,45
DE9091
14,4
2,0
DW919
18
0,7
0,45
DE9095
18
2,0
DE9180 (LI)
18
2,0
b. en de batterijvloeistof komt in uw
ogen terecht, spoel deze dan met
schoon water gedurende minimaal
10 minuten uit en zoek onmiddellijk
medische hulp. (Medische
opmerking: de vloeistof is 25-35%
oplossing van kaliumhydroxide.)
SPECIFIEKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR
LITHIUM-ION (Li-Ion)
• Verbrand de accuset niet, ook
als deze ernstig beschadigd is of
volledig versleten. De accuset kan
ontploffen in vuur. Er ontstaan giftige
dampen en materialen wanneer lithiumion accusets verbrand worden.
• Als de batterij-inhoud in contact
komt met de huid, was deze
onmiddellijk met milde zeep en
water. Als de batterij-inhoud in de ogen
terecht komt, spoel water over het
open oog gedurende 15 minuten of
totdat de irritatie stopt. Indien medische
hulp noodzakelijk is: de elektrolyt is
samengesteld uit een mengeling van
vloeibare organische carbonaten en
lithiumzouten.
• De inhoud van geopende
batterijcellen kan irritatie bij
ademhaling veroorzaken. Zorg voor
frisse lucht. Als de symptomen blijven
aanhouden, schakelt u het beste
medische hulp in.
WAARSCHUWING: Risico op
brandwonden. Batterijvloeistof kan
ontvlambaar zijn als deze blootgesteld
wordt aan vonken of vlammen.
Labels op lader en accu
Naast de pictogrammen die in deze
handleiding worden gebruikt, staan de
volgende pictogrammen op de labels van de
lader en de accuset:
Lees gebruiksaanwijzing voor
gebruik
Accu bezig met opladen
Accu opgeladen
2. Verwijder de gloeilamp (e) en zet er
een nieuwe in (een extra gloeilamp is
niet inbegrepen).
3. Zet de lenshouder weer terug en
schroef hem weer vast.
WAARSCHUWING: Kijk niet direct in
de lichtstraal.
Accu defect
Hete/koude accuvertraging
Niet doorboren met geleidende
voorwerpen.
Laad geen beschadigde accu‘s
op.
Niet blootstellen aan water.
Zorg dat defecte snoeren
onmiddellijk worden vervangen.
Uitsluitend opladen tussen 4 ºC en
40 ºC.
Laad NiMH en NiCd accu‘s op.
Laad Li-Ion accu‘s op.
Zie technische gegevens voor de
oplaadtijd.
Beschrijving (fig. 1, 2)
WAARSCHUWING: Breng geen
wijzigingen aan in de werklamp of een
onderdeel ervan. Dit kan schade of
persoonlijk letsel tot gevolg hebben.
Aan/uit-schakelaar
Accuset- houder
Accuset (niet inbegrepen)
Ontkoppel-knoppen
Gloeilamp
Lenshouder
Gloeilampbehuizing
Elektrische veiligheid
Controleer altijd of de spanning van de
accuset overeenstemt met de spanning
op de kenplaat. Zorg ook dat de spanning
van uw lader overeenkomt met die van uw
netspanning.
MONTAGE EN AANPASSINGEN
WAARSCHUWING: Vóór montage en
aanpassing moet u altijd de accuset
verwijderen.Schakel de werklamp
ALTIJD uit voordat u de accu aanbrengt
of verwijdert
De accuset opladen
Als de accuset (c) voor de eerste keer
opgeladen wordt, of na langdurige opslag, zal
deze slechts een lading van 80% accepteren.
Na een aantal ladings- en ontladingscycli
zal de accu de volle capaciteit bereiken.
Controleer altijd de netspanning voordat u
de accu oplaadt. Als de netspanning werkt
maar de accu niet wordt opgeladen, breng
uw lader dan naar een erkende reparateur van
DEWALT. Tijdens het opladen kunnen de lader
en de accu warm aanvoelen. Dit is volkomen
normaal en wijst niet op een probleem.
WAARSCHUWING: Laad de accuset
niet op in een omgevingstemperatuur
van < 4 °C of > 40 °C. Aanbevolen
laadtemperatuur: ongeveer 24 °C.
De gloeilamp vervangen (fig. 1)
1. Schroef de lenshouder (f) los en
verwijder hem.
Aparte inzameling. Dit product mag
niet bij het normale huishoudafval
worden gegooid.
Als u op een dag merkt dat uw DEWALT
product vervangen moet worden of dat u
het verder niet kunt gebruiken, gooi het dan
niet bij het huishoudafval. Dit product moet
afzonderlijk ingezameld worden.
Aparte inzameling van gebruikte
producten en verpakkingen
maakt recycling en hergebruik
van materialen mogelijk. Hergebruik
van gerecycleerde materialen helpt
milieuvervuiling te voorkomen en vermindert
de vraag naar grondstoffen.
Plaatselijke voorschriften bepalen mogelijk een
aparte inzameling voor elektrische producten,
in containerparken of bij de verkoper wanneer
u een nieuw product koopt.
DEWALT beschikt over een gebouw voor
de verzameling en recyclage van DEWALT
producten die het einde van hun levensduur
hebben bereikt. Om van deze dienst gebruik
te maken, kunt u uw product terugbrengen
naar elke erkende reparateur die hem voor
ons zal inzamelen.
U kunt de dichtstbijzijnde erkende reparateur
vinden door contact op te nemen met uw
plaatselijke DEWALT kantoor op het adres
dat in deze handleiding staat. Of u kunt een
lijst met erkende DEWALT reparateurs en alle
gegevens over onze herstellingsdienst en
contactinformatie vinden op www.2helpU.
com.
Herlaadbare accue
Deze duurzame accu moet herladen
worden als hij niet krachtig genoeg
blijkt tijdens het uitvoeren van klussen
die daarvoor vlot verliepen. Aan het einde van
zijn technische levensduur dient u dit werktuig
weg te gooien met respect voor het milieu:
• Gebruik de accu helemaal op en
verwijder deze vervolgens uit het
werktuig.
• Li-Ion, NiCd en NiMH cellen zijn
recycleerbaar. Breng ze naar uw dealer
of een plaatselijk recyclagecentrum.
De ingezamelde accu’s worden
gerecycleerd of op de correcte manier
weggegooid.
LYSKASTER
Tekniske data
V
A
kg
V
Ah
Batteri defekt.
Forsinkelse ved varm/kald pakke.
Ikke undersøk med strømførende
gjenstander.
Ikke lad skadede batteripakker.
Bruk bare DEWALT batteripakker,
andre kan sprekke og forårsake
personskader og skader på
materiell.
DW915
12
0,7
0,45
DE9071
12
2,0
Pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 lyskaster
1 brukerhåndbok
Følgende symboler brukes i håndboken:
ADVARSEL: Angir en potensielt farlig
situasjon som, hvis den ikke unngås,
kan føre til dødsfall eller alvorlig
personskade.
Sikkerhetsanvisninger
Les sikkerhetsinstruksjonene nedenfor
før du tar i bruk dette produktet.
Ta ut batteripakken når den ikke brukes.
ADVARSEL: Brannfare! Unngå
at metall kortslutter kontaktene
til en frakoblet batteripakke.
Skal holdes på god avstand fra
metallgjenstander som binders,
mynter, nøkler, spiker, skruer og
andre små metallgjenstander som
kan skape kontakt mellom polene.
Kortslutning av batteripolene kan
forårsake forbrenning eller brann.
SPESIFIKKE SIKKERHETSINSTRUKSJONER
FOR NIKKELKADMIUM (NiCd) ELLER NIKKEL
METALLHYDRID (NiMH)
• Ikke brenn batteripakken selv
om den er alvorlig skadet eller er
fullstendig utslitt. Batteripakken kan
eksplodere i en brann.
• En liten væskelekkasje fra
batteripakkens celler kan oppstå
under ekstreme bruks- eller
temperaturbetingelser. Dette er ikke
et tegn på svikt.
Imidlertid, om den ytre forseglingen
er ødelagt:
Ikke utsett for vann.
Få byttet defekte ledninger
omgående.
Lades kun mellom 4° C og 40° C.
Milieubescherming
NORSK
Spenning
Strømopptak
Vekt (uten batteripakke)
Batteripakke (ikke inkludert)
Spenning
Kapasitet
Oppbevaring av lyspæren (fig. 2)
Batteriet ladet.
AAN- EN UITZETTEN (fig. 1)
Schuif de Aan/uit-schakelaar (a) omhoog
om de werklamp in te schakelen.
Schuif de Aan/uit-schakelaar omlaag om
de werklamp uit te schakelen.
LET OP: Controleer dat de accuset volledig
is opgeladen.
Verbrand de NiMH, NiCd+ en
Li-Ion accu niet.
DW913
9,6
0,5
0,45
DE9061
9,6
2,0
Batteriet lader.
Gebruiksaanwijzing
Bied de accu als chemisch afval
aan en houd rekening met het
milieu.
DW918
14,4
0,7
0,45
DE9091
14,4
2,0
DW919
18
0,7
0,45
DE9095
18
2,0
1. Skru av linseholderen (f) og ta den ut.
2. Dra ut lyspæren (e) og sett i en ny (en
ekstra lyspære er ikke inkludert).
3. Sett linseholderen tilbake på plass.
ADVARSEL: Ikke se direkte inn i
lysstrålen.
Les instruksjonshåndboken før
bruk.
Uw DEWALT Werklamp is uitgerust met
behuizing voor een gloeilamp (een extra
gloeilamp is niet inbegrepen).
1. Schroef de lenshouder los om hem te
verwijderen.
2. Trek de gloeilamp omhoog en trek
hem uit de behuizing (g).
3. Zet de lenshouder weer terug en
schroef hem weer vast.
Ikke brenn batteripakken NiMH,
NiCd+ og Li-Ion.
Lader opp NiMH og NiCd
batteripakker.
Lader opp Li-Ion batteripakker.
Se tekniske data for ladetid.
Beskrivelse (fig. 1, 2)
ADVARSEL: Aldri modifiser lyskasteren
eller noen del av den. Dette kan føre til
materiell- eller personskader.
Av/på-bryter
Batteripakke holder
Batteripakke (ikke inkludert)
Utløserknapper
Lyspære
Linseholder
Lyspæreoppbevaring rom
Elektrisk sikkerhet
Sjekk alltid at spenningen i batteripakken
stemmer overens med spenningen
på klassifiseringsskiltet. Sjekk også at
spenningen i laderen stemmer med
nettspenningen.
MONTERING OG JUSTERING
ADVARSEL: Ta alltid ut batteripakken
før montering og justering. ALLTID slå
av lyskasteren før du setter inn eller tar
ut batteripakken.
Lade batteripakken
Når batteripakken (c) lades for første gang
eller etter lengre tids oppbevaring, kan den
bare lades 80 %. Etter flere ladings- og
utladingssykluser kan batteripakken lades
fullt. Sjekk alltid strømtilførselen før du lader
batteripakken. Hvis strømtilførselen fungerer,
men batteripakken ikke lades, skal du ta
batteripakken med til et autorisert DEWALT
servicesenter. Laderen og batteripakken
kan bli varme å ta på under lading. Dette er
normalt og er ikke et tegn på feil.
ADVARSEL: Lad ikke batteripakken
hvis omgivelsestemperaturen er lavere
enn 4 °C eller høyere enn 40 °C.
Anbefalt ladetemperatur: ca. 24 °C.
Separat innsamling. Dette produktet
skal ikke kastes sammen med
vanlig husholdningsavfall.
Hvis du en dag finner ut at DEWALTproduktet må skiftes eller du ikke lenger har
bruk for det, skal du ikke kaste det sammen
med det vanlige husholdningsavfallet. Sørg
for at produktet innsamles separat.
Separat innsamling av brukte
produkter og pakkematerialer gjør
det mulig å gjenvinne materialer og
bruke dem på nytt.
Gjenbruk av gjenvunne materialer reduserer
forurensning og etterspørselen etter råvarer.
Lokale forskrifter kan inneholde
bestemmelser om separat innsamling
av elektriske produkter fra hjemmet, ved
søppelfyllinger eller hos forhandleren når du
kjøper et nytt produkt.
DEWALT har et anlegg for innsamling og
gjenvinning av DEWALT-produkter som ikke
kan brukes lenger. Send produktet til et
autorisert servicesenter som kan samle inn
produkter på dine vegne og anvende denne
tjenesten.
Finn nærmeste autoriserte servicesenter
ved å ta kontakt med nærmeste DEWALTkontor på adressen som er oppført i
denne brukerhåndboken. Du finner også
en liste over autoriserte servicesentre
for DEWALT og utførlig informasjon om
service og kontaktpersoner på Internett på
www.2helpU.com.
Oppladbar batteripakke
Denne langtids batteripakken må
lades på nytt når den ikke lenger
produserer nok strøm til jobber som
enkelt kunne utføres tidligere. Ta hensyn til
miljøet når batteripakken må kasseres:
• Lad batteripakken helt ut, og ta den ut
av verktøyet.
• Li-Ion, NiCd og NiMH-celler
kan resirkuleres. Ta dem med
til en forhandler eller et lokalt
gjenvinningssenter. Innsamlede
batteripakker blir gjenvunnet eller
kassert på forsvarlig måte.
a. og batterivæsken kommer på
huden din, vask øyeblikkelig med
såpe og vann i flere minutter.
b. Om batterivæske kommer inn i
dine øyne bør du skylle dem med
rent vann i minimum 10 minutter
og oppsøk medisinsk hjelp
øyeblikkelig. (Medisinsk merknad:
Væsken er en 25-35 % oppløsning
med kaliumhydroksid.)
SPESIFIKKE SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR
LITIUM ION (Li-Ion)
• Ikke brenn batteripakken selv
om den er alvorlig skadet eller er
fullstendig utslitt. Batteripakken kan
eksplodere i en brann. Giftige gasser
og materialer er produsert når litiumion batteri er brent.
• Om batteri-innhold kommer i
kontakt med huden din, vask
øyeblikkelig område med mild
såpe og vann. Om batterivæske
kommer inn i øyet, skyll med vann
over det åpne øyet i 15 minutter eller
til irritasjon stopper. Om medisinsk
tilsyn er nødvendig, er batterielektrolytt
sammensatt av en blanding med
flytende organiske karbonater og
litiumsalt.
• Innholdet av åpnede battericeller
kan forårsake åndedrettsirritasjon.
Forsyn frisk luft. Om symptomene
vedvarer, oppsøk medisinsk tilsyn.
ADVARSEL: Forbrenningsfare.
Batterivæske kan være brannfarlig om
eksponert til gnister eller flammer.
V
A
kg
V
Ah
DW915
12
0,7
0,45
DE9071
12
2,0
Conteúdo da embalagem
A embalagem inclui:
1 projector
1 manual de instruções
Este manual contém os seguintes símbolos:
ATENÇÃO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se não for
evitada, poderá resultar
em morte ou lesões graves.
Instruções de segurança
Leia as seguintes instruções de segurança
antes de tentar colocar este produto em
funcionamento.
Retire a bateria se não utilizar o equipamento.
ATENÇÃO: Perigo de incêndio!
Evite o curto-circuito metálico dos
contactores da bateria separada.
Mantenha-a afastada de outros
objectos de metal, como por
exemplo clipes, moedas, chaves,
pregos, parafusos ou outros
pequenos objectos metálicos que
possam estabelecer ligação entre
os contactos. Um curto-circuito entre
os contactos da bateria pode causar
queimaduras ou incêndio.
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA ESPECÍFICAS PARA
BATERIAS DE NÍQUEL CÁDMIO (NiCd) OU NÍQUEL
METAL HÍBRIDO (NiMH)
• Não incinere a bateria, mesmo que
esteja gravemente danificada ou
completamente esgotada. A bateria
pode explodir com fogo.
• Uma pequena fuga de líquido das
células da bateria pode ocorrer em
condições extremas de utilização
DW918
14,4
0,7
0,45
DE9091
14,4
2,0
DW919
18
0,7
0,45
DE9095
18
2,0
Durante o processo de carregamento, o
carregador e a bateria podem aquecer. Isto é
normal e não representa qualquer problema.
ATENÇÃO: Não carregue a
bateria a temperaturas ambientes
< 4 °C ou > 40 °C. A temperatura
recomendada para este processo
é de aproximadamente 24 °C.
Substituição da lâmpada fluorescente
(fig. 1)
1. Desaperte o suporte da lente (f)
e retire-a.
2. Retire a lâmpada usada (e) e coloque
uma nova (uma lámpada extra não é
incluída).
3. Volte a colocar o suporte da lente.
ATENÇÃO: Não olhe directamente para
o feixe de luz.
Bateria a carregar.
Bateria carregada.
Bateria defeituosa.
Suspensão do carregamento
devido a bateria quente/fria.
SLÅ AV OG PÅ (fig. 1)
Når du skal slå lyskasteren på, skyver du
Av/på-bryteren (a) opp.
Når du skal slå lyskasteren av, skyver du
Av/på-bryteren ned.
MERK: Kontroller at batteripakken er
fulladet.
Dados técnicos
Voltagem
Consumo energético
Peso (sem bateria)
Bateria (não incluída)
Voltagem
Capacidade
Leia o manual de instruções antes
de utilizar este equipamento.
Anvisninger for bruk
PROJECTOR
DW913
9,6
0,5
0,45
DE9061
9,6
2,0
Para além dos pictogramas utilizados neste
manual, as etiquetas no carregador e na
bateria apresentam os seguintes pictogramas:
DEWALT lyskasteren er utstyrt med et rom
for oppbevaring av lyspæren (en ekstra
lyspære er ikke inkludert).
1. Skru av linseholderen for å ta den av.
2. Dra lyspæren opp og ut av
oppbevaringsrommet (g).
3. Sett linseholderen tilbake på plass.
PORTUGUÊS
DE9180 (LI)
18
2,0
Etiquetas no carregador e bateria
Não toque nos contactos com
objectos condutores.
Não carregue baterias danificadas.
Utilize apenas baterias da DEWALT.
As baterias de outros fabricantes
podem explodir, causando
ferimentos e danos.
Miljøvern
Deponer batteripakken på
miljøvennlig vis.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
os sintomas persistirem, procure
assistência médica.
ATENÇÃO: Perigo de queimadura. O
líquido da bateria pode ser inflamável se
exposto a faíscas ou chamas.
Bytte lyspæren (fig. 1)
I tillegg til symbolene, som er brukt i denne
håndboken, viser merkelappene på laderen
og batteripakken følgende symboler:
Gloeilampbehuizing (fig. 2)
Gebruik uitsluitend DEWALT
accu’s; andere modellen kunnen
uit elkaar spatten en persoonlijk
letsel of schade veroorzaken.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
Merkelapper på lader og batteripakke
Não exponha o equipamento à
água.
Mande substituir imediatamente
quaisquer cabos danificados.
Carregue a bateria apenas com
uma temperatura ambiente entre
4 °C e 40 °C.
Desfaça-se da bateria de
uma forma ambientalmente
responsável.
Não incinere baterias de NiMH,
NiCd+ e Li-Ion.
Carrega baterias de NiMH e NiCd.
Carrega baterias de Li-Ion.
Consulte os dados técnicos
para ficar a saber o tempo de
carregamento.
Descrição (fig. 1, 2)
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
ATENÇÃO: nunca modifique o
projector nem qualquer um dos seus
componentes. Tal poderia resultar em
danos ou ferimentos..
Interruptor on/off (ligado/desligado)
Suporte da bateria
Bateria (não incluída)
Botões de libertação
Lâmpada
Suporte da lente
Compartimento de armazenamento da
lâmpada
Segurança eléctrica
Verifique sempre se a voltagem da bateria
corresponde à voltagem na placa sinalética.
Certifique-se também de que a voltagem do
seu carregador corresponde à voltagem da
sua rede.
MONTAGEM E AJUSTES
ATENÇÃO: antes da montagem e do
ajuste, retire sempre a bateria. Desligue
SEMPRE a ferramenta antes de inserir
ou retirar a bateria.
Carregar a bateria
Ao carregar a bateria (c) pela primeira vez
ou após uma inactividade mais prolongada,
esta irá aceitar apenas 80% da carga.
Após diversos ciclos de carga e descarga,
a bateria irá alcançar a capacidade plena.
Antes de carregar a bateria, verifique sempre
a alimentação da rede. Se a alimentação da
rede estiver a funcionar, mas a bateria não
carregar, leve o carregador a um centro de
assistência técnica autorizado da DEWALT.
ou temperatura. Isso não indicia uma
deficiência.
Todavia, se a vedação exterior estiver
rompida:
a. e o líquido da bateria penetrar
na sua pele, lave imediatamente
com sabão e água durante vários
minutos.
b. e o líquido da bateria penetrar
nos seus olhos, enxagúe-os com
água limpa durante 10 minutos, no
mínimo, e procure imediatamente
assistência médica. (Nota médica:
O líquido é uma solução de
hidróxido de potássio a 25-35%.)
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA ESPECÍFICAS PARA
BATERIAS DE IÕES DE LÍTIO (Li-Ion)
• Não incinere a bateria, mesmo que
esteja gravemente danificada ou
completamente esgotada. A bateria
pode explodir com fogo. Quando as
baterias de iões de lítio são queimadas,
podem produzir-se vapores e materiais
tóxicos.
• Se o conteúdo da bateria entrar
em contacto com a pele, lave
imediatamente a área com um
sabão suave e água. Se o líquido da
bateria penetrar nos olhos, enxagúe
com água sobre os olhos abertos,
durante 15 minutos ou até a irritação
cessar. Se for necessária assistência
médica, o electrólito da bateria
é composto por uma mistura de
carbonatos orgânicos líquidos e
sais de lítio.
• O conteúdo das células de bateria
abertas pode causar irritação
respiratória. Forneça ar fresco. Se
Jännite
Virrankulutus
Paino (ilman akkua)
Akku (ei sisälly mukaan)
Jännite
Virrankulutus
V
A
kg
V
Ah
Pakkauksen sisältö
Pakkaus sisältää:
1 valonheitin
1 ohjekirja
Tässä oppaassa käytetään seuraavia
merkintöjä:
VAROITUS: ilmaisee mahdollista
vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei
voida välttää, seurauksena voi olla
kuolema tai vakava vamma.
Turvaohjeet
Lue seuraavat turvaohjeet ennen tämän
laitteen käyttöä. Poista akku, kun sitä ei
käytetä.
VAROITUS: tulipalovaara. Vältä
metallin kautta johtumisesta
aiheutuvaa oikosulkua poistetun
akkupakkauksen koskettimissa.
Kolikoiden, avainten, naulojen,
ruuvien tai muiden sellaisten
pienten metalliesineiden läheltä,
jotka voivat muodostaa yhteyden
toisesta navasta toiseen. Oikosulku
akun napojen välillä voi aiheuttaa
palovammoja tai tulipalon.
NIKKELIKADMIUMAKKUJA (NiCd) JA NIKKELIMETALLIHYDRIDIAKKUJA (NiMH) KOSKEVAT
ERITYISTURVAOHJEET.
• Älä hävitä akkua polttamalla, vaikka
se olisi pahasti vaurioitunut tai
loppuun kulunut. Akku voi räjähtää
tulessa.
Akku on ladattu.
Käyttöohjeet
Älä lataa vaurioitunutta akkua.
KYTKEMINEN PÄÄLLE JA POIS PÄÄLTÄ (KUVA 1)
Sytytä valonheitin liu’uttamalla virtakytkin
(a) ylös.
Sammuta valonheitin liu’uttamalla virtakytkin
alas.
HUOMAA: varmista, että akku on täysin
latautunut.
Älä altista vedelle.
LIGAR E DESLIGAR (fig. 1)
Para ligar o projector, coloque o interruptor
On/Off (a) para cima.
Para desligar o projector, coloque o
interruptor On/Off para baixo.
NOTA: Certifique-se de que a bateria está
completamente carregada.
Vaihdata vialliset akut heti.
Lataa vain lämpötilassa 4–40 °C.
Toimita akku kierrätykseen
ympäristöystävällisellä tavalla.
Älä hävitä NiMH-, NiCd- tao Li-Ionakkua polttamalla.
Proteger o meio ambiente
Lataa NiMH- ja NiCd-akkuja.
Lataa Litium-ioniakkuja.
Latausajan tiedot ovat teknisissä
tiedoissa.
Kuvaus (kuva 1, 2)
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
VAROITUS: Älä tee valonheittimeen tai
sen osiin mitään muutoksia. Tällöin voi
aiheutua omaisuus- tai henkilövahinkoja.
Virtakytkin
Akun pidike holder
Akku (ei sisälly mukaan)
Vapautuspainikkeet
Polttimo
Linssin pidiker
Polttimon säilytystila
Sähköturvallisuus
Tarkista aina, että akun jännite vastaa
tehokilvessä annettua arvoa. Tarkista myös,
että laturin jännite vastaa verkkojännitettä.
KOKOAMINEN JA SÄÄDÖT
VAROITUS: Poista akkupakkaus
aina ennen työkalun kokoamista ja
säätämistä.Kytke valonheitin AINA
pois päältä ennen akun asentamista tai
poistamista.
Bateria recarregável
Akun lataaminen
Esta bateria de longa duração tem de
ser recarregada quando deixar de
produzir energia suficiente nas tarefas
que anteriormente eram realizadas com
facilidade. No fim da sua vida útil, elimine-a
com o devido respeito pelo meio ambiente:
• Descarregue completamente a bateria
e em seguida retire-a da ferramenta.
• As baterias de Li-Ion, NiCd e NiMH são
recicláveis. Leve-as ao seu revendedor
ou ao centro de reciclagem local. As
baterias serão recicladas ou eliminadas
adequadamente.
Kun akkua (c) ladataan ensimmäistä kertaa
tai pitkän varastoinnin jälkeen, se latautuu
vain 80-prosenttisesti. Akku saavuttaa
täyden varauksensa vasta useiden latausja purkauskertojen jälkeen. Tarkista aina
verkkojännite ennen akun lataamista. Jos
verkkojännite toimii, mutta akku ei lataudu,
vie laturi valtuutettuun DEWALT-korjaamoon.
Laturi ja akku voivat lämmetä latauksen
aikana. Tämä on täysin normaalia eikä
aiheuta ongelmia.
DW918
14,4
0,7
0,45
DE9091
14,4
2,0
DW919
18
0,7
0,45
DE9095
18
2,0
DE9180 (LI)
18
2,0
• Akkukennoista voi vuotaa pieni
määrä nestettä äärimmäisessä
käytössä tai äärilämpötiloissa. Tämä
ei ole vika.
Jos kuitenkin ulkotiiviste on rikki:
a. ja akun nestettä pääsee ihollesi,
pese ihoa välittömästi saippualla ja
vedellä useiden minuuttien ajan.
b. Jos akkunestettä joutuu silmiin,
huuhtele puhtaalla vedellä
vähintään 10 minuuttia ja käänny
välittömästi lääkärin puoleen.
(Tiedoksi hoitohenkilöstölle:
Neste on 25–35-prosenttista
kaliumhydroksidiliuosta.)
LITIUM-IONIAKKUJEN (Li-ion) ERITYISET
TURVALLISUUSOHJEET
• Älä hävitä akkua polttamalla,
vaikka se olisi pahasti vaurioitunut
tai loppuun kulunut. Akku voi
räjähtää tulessa. Litiumioniakkuja
poltettaessa syntyy myrkyllisiä höyryjä
ja materiaaleja.
• Jos akun sisältö pääsee
kosketuksiin ihon kanssa, pese alue
välittömästi miedolla saippualla ja
vedellä. Jos akun nestettä pääsee
silmiin, huuhtele avoinna olevia silmiä
15 minuutin ajan tai kunnes ärsytys
loppuu. Jos lääkärin hoito on tarpeen,
lääkärille on kerrottava, että akun
elektrolyytti koostuu nestemäisten
orgaanisten karbonaattien ja
litiumsuolojen seoksesta.
Uudelleenladattava akku
Tämä pitkään kestävä akku on
ladattava uudelleen, jos se ei enää
tuota riittävää tehoa töissä, joihin teho
on aikaisemmin riittänyt hyvin. Kun laitteen
toiminta-aika on lopussa, se tulee hävittää
ympäristöystävällisellä tavalla:
• Anna akun tyhjentyä kokonaan ja irrota
se sitten laitteesta.
• Li-Ion-, NiCd- ja NiMH-akut ovat
kierrätettäviä. Vie ne jälleenmyyjälle
tai paikalliseen kierrätyspisteeseen.
Kerätyt akkupakkaukset kierrätetään
uudelleen tai hävitetään oikealla tavalla.
SVENSKA
STRÅLKASTARE
Tekniska upplysningar
Volt
Strömkonsumtion
Vikt (utan batteripaket)
Batteripaket (ingår ej)
Volt
Kapacitet
V
A
kg
V
Ah
DW913
9,6
0,5
0,45
DE9061
9,6
2,0
DW915
12
0,7
0,45
DE9071
12
2,0
Förpackningens innehåll
I paketet ingår:
1 Strålkastare
1 Bruksanvisning
Följande symboler används i denna
bruksanvisning:
VARNING: Anger en situation av
potentiell fara som, om den inte
undviks, kan resultera i dödsfall eller
allvarlig personskada.
Säkerhetsföreskrifter
Läs följande säkerhetsföreskrifter innan du
börjar använda den här produkten.
Avlägsna batteripaketet när den inte
används.
VARNING: Brandfara! Undvik
att metallföremål kortsluter
det avlägsna batteripaketet,
När batteripaket inte används
bör det hållas borta från andra
metallföremål som gem, slantar,
nycklar, spikar, skruvar och andra
små metallföremål som kan skapa
kontakt mellan de två polerna.
Kortslutning mellan batteriets poler kan
orsaka brännskada eller brand.
SPECIELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR
NICKELKADMIUM (NiCd) OCH NICKELMETALLHYDRID (NiMH)
• Bränn inte batteripaketet även om
det är svårt skadat eller helt uttjänt.
Batteripaketet kan explodera i eld.
DW918
14,4
0,7
0,45
DE9091
14,4
2,0
DW919
18
0.7
0.45
DE9095
18
2.0
DE9180 (LI)
18
2,0
• En liten läcka av vätskan från
batteripaketets celler kan uppstå
under extrem användning eller
temperatur. Detta betyder inte att
batteripaketet slutat fungera.
Men om den yttre förseglingen går
sönder:
a. och du får batterivätska på huden,
tvätta genast med tvål och vatten
under flera minuter.
b. Om du får batterivätska i ögonen
skall du spola med rent vatten i
minst 10 minuter och omedelbart
söka läkarvård. (Medicinsk
anmärkning: Vätskan är en
lösning med 25-35 procent
kaliumhydroxid.)
SÄRSKILDA SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR
LITIUMJON (Li-Ion)
• Bränn inte batteripaketet även om
det är svårt skadat eller helt uttjänt.
Batteripaketet kan explodera i eld.
Giftiga rökångor och ämnen bildas när
litiumjonbatterier brinner.
• Om batteriinnehållet kommer
i kontakt med huden, tvätta
omedelbart där med mild tvål och
vatten. Om batterivätska kommer i
ett öga, skölj det öppna ögat med
vatten i 15 minuter eller tills det slutar
vara irriterat. Om du behöver söka
medicinsk hjälp, är batteriets elektrolyt
sammansatt av en blandning av
vätskor av organiska karbonat och
litiumsalter.
Att byta ut glödlampan (bild 1)
1. Skruva loss linshållaren (f) och
avlägsna den.
2. Dra ut glödlampan (e) och sätt
i en ny (en glödlampa för extrahjälp är
inte inklusive).
3. Ominstallera linshållaren.
VARNING: Titta aldrig direkt mot
ljusstrålen.
Förutom bilderna i den här
bruksanvisningen, visar etiketterna på
laddaren och batteripaketet följande
symboler:
Läs instruktionshandbok före
användning.
Glödlampaförvarare (bild 2)
Het/kall paketfördröjning.
Din DEWALT strålkastare är tillverkad med
ett fack för att förvara glödlampor (en
glödlampa för extrahjälp är inte inklusive).
1. Skruva bort linshållaren och avlägsna.
2. Dra glödlampan uppåt och ur
förvaringsfacket (g).
3. Ominstallera linshållaren.
Stick inte in ledande föremål.
Bruksanvisning
Ladda inte skadade batteripaket.
STRÖMBRYTARE (bild 1)
För att sätta på strålkastaren, dra På-/av
knappen (a) uppåt.
För att stänga av strålkastaren, dra På-/av
knappen nedåt.
OBS: Kontrollera att batteripaketet är laddat.
Batteriladdning.
Batteriet laddat.
Batteriet defekt.
Använd endast med DEWALTs
batteripaket, andra kan spricka
och orsaka personskada och
skador.
Utsätt inte för vatten.
Ympäristön suojeleminen
Lajittele osat. Tätä tuotetta ei saa
hävittää normaalin kotitalousjätteen
seassa.
Jos huomaat DEWALT-tuotteesi vaativan
vaihtoa tai jos et tarvitse sitä enää, älä hävitä
sitä kotitalousjätteen mukana. Vie tuote
lajiteltavaksi.
Kun käytetyn tuotteen ja
pakkauksen osat erotetaan
toisistaan, materiaali voidaan
kierrättää ja käyttää uudelleen.
Kierrätetyn materiaalin uudelleen käyttö
auttaa estämään ympäristön saastumista ja
vähentää raaka-aineen tarvetta.
Paikallisten säädösten mukaan
sähkötuotteiden osat saatetaan
erottaa kotitalousjätteestä kunnallisissa
jätteenkäsittelypaikoissa, tai jälleenmyyjä
tekee sen, kun ostat uuden tuotteen.
DEWALT tarjoaa mahdollisuuden DEWALTtuotteiden keräykseen ja kierrätykseen, kun
niiden elinkaari on lopussa. Voit käyttää
tämän palvelun hyväksesi palauttamalla
tuotteesi valtuutettuun korjauspaikkaan,
jossa jätteen keräys tehdään puolestasi.
Saat lähimmän valtuutetun korjauspaikan
osoitteen ottamalla yhteyden paikalliseen
DEWALT-toimipisteeseen tässä ohjekirjassa
mainittuun osoitteeseen. Valtuutetut
DEWALT-korjauspaikat ja täydelliset tiedot
myynnin jälkeisestä huoltopalvelusta ja
yhteyshenkilöistä ovat saatavilla myös
Internetissä osoitteessa: www.2helpU.com.
VARNING! Ladda inte batteripaketet
i temperaturer som är < 4 °C
eller > 40 °C. Rekommenderad
laddningstemperatur: omkring 24 °C.
Etiketter på laddare och batteripaket
DEWALT-valonheittimessä on polttimon
säilytystila (by ekstra polttimo on ei
mukaanluettuna).
1. Poista se kiertämällä linssin pidin auki.
2. Vedä polttimo irti ja ulos säilytystilasta
(g).
3. Aseta linssin pidike takaisin paikalleen.
Älä työnnä sähköä johtavia esineitä
laitteen sisään.
Käytä vain DEWALT-akkuja. Muut
akut voivat räjähtää sekä aiheuttaa
henkilö- ja omaisuusvahinkoja.
Instruções de utilização
DW915
12
0,7
0,45
DE9071
12
2,0
1. Kierrä linssin pidike auki (f) ja poista se.
2. Vedä polttimo irti (e) ja aseta tilalle
uusi (by ekstra polttimo on ei
mukaanluettuna).
3. Aseta linssin pidike takaisin paikalleen.
VAROITUS: älä katso suoraan
valonsäteeseen.
• Innehållet i öppnade battericeller
kan orsaka irritation hos
andningsorganen. Släpp in frisk
luft. Om symptomen kvarstår, sök
medicinsk hjälp.
VARNING! Risk för brännskada
Batterivätskan kan antändas om den
utsätts för gnistor eller lågor.
Polttimon säilytystila (kuva 2)
Akkua ladataan.
Liian kuumaa tai kylmää akkua ei
ladata.
Tekniset tiedot
DW913
9,6
0,5
0,45
DE9061
9,6
2,0
Lue käyttöohjeet ennen
käyttämistä.
Akku on viallinen.
VALONHEITIN
Polttimon vaihtaminen (kuva 1)
Tässä ohjekirjassa olevien kuvakkeiden
lisäksi laturissa ja akussa on seuraavat
merkinnät:
O seu projector DEWALT contém um
compartimento para armazenamento da
lâmpada (uma lámpada extra não é incluída).
1. Desaperte o suporte da lente para
retirá-la.
2. Retire a lâmpada do compartimento de
armazenamento (g).
3. Volte a colocar o suporte da lente.
Recolha de lixo selectiva. Este
produto não deve ser eliminado com
o lixo doméstico normal.
Se, um dia, o produto DEWALT tiver de ser
substituído ou já não tiver utilidade, não o
elimine com o lixo doméstico. Disponibilize
este produto para recolha selectiva.
A recolha selectiva de produtos
usados e embalagens permite
que os materiais sejam
reciclados e novamente utilizados.
A reutilização de materiais reciclados ajuda
a prevenir a poluição ambiental e reduz a
procura de matérias-primas.
Os regulamentos locais poderão permitir a
recolha selectiva de produtos eléctricos, em
centros municipais de resíduos ou através do
revendedor do novo produto.
A DEWALT disponibiliza um serviço de recolha
e reciclagem de produtos DEWALT quando
estes tiverem atingido o fim da sua vida útil.
Para tirar partido deste serviço, devolva o
produto a qualquer Centro de Assistência
Técnica autorizado que proceda à respectiva
recolha em nome da DEWALT.
Poderá verificar a localização do Centro de
Assistência mais próximo contactando a
delegação DEWALT na morada indicada neste
manual. Em alternativa, encontrará uma lista
dos Centros de Assistência Técnica DEWALT
e todas as informações sobre o nosso
serviço pós-venda disponíveis na Internet em:
www.2helpU.com.
VAROITUS: Älä lataa akkua, kun
lämpötila on alle 4 °C tai yli 40 °C.
Suositeltava latauslämpötila on noin
24 °C.
Laturin ja akun merkinnät
Armazenamento da lâmpada (fig. 2)
SUOMI
DE9180 (LI)
18
2,0
• Avattujen akkukennojen sisältö voi
ärsyttää hengitysteitä. Vie avattu
akku tuuletettuun tilaan. Jos oireet
eivät poistu, mene lääkäriin.
VAROITUS: palovammavaara. Akun
neste voi syttyä, jos sen lähellä on
kipinöitä tai liekkejä.
Ladda endast mellan 4 °C och
40 °C.
Kassera batteripaketet med
vederbörlig hänsyn till miljön.
Bränn inte upp batteripaket med
NiMH, NiCd+ och Li-jon.
Laddar batteripaket med NiMH
och NiCd.
Laddar batteripaket med Li-jon.
Se tekniska data angående
laddningstid.
Beskrivning (bild 1, 2)
VARNING: Modifiera aldrig strålkastaren
eller någon del av den. Skada eller
personskada skulle kunna uppstå.
På/av knapp
Batteripaket hållare
Batteripaket (ej inkluderat)
Frigörningsknappar
Glödlampa
Linshållare
Glödlampaförvarare fack
Elsäkerhet
Kontrollera alltid att batteripaketets spänning
motsvarar spänningen på märkplåten.
Försäkra dig också om att spänningen
hos din laddare motsvarar spänningen i
ditt elnät.
MONTERING OCH INSTÄLLNINGAR
VARNING: Avlägsna alltid
batteripaketet före montering
och inställning. Stäng ALLTID av
verktyget innan du sätter in eller tar ut
batteripaketet.
Laddning av batteripaketet
Då batteripaketet (c) laddas för första
gången, eller efter en längre tids förvaring,
kommer det att acceptera enbart en 80 %
laddning. Efter flera omgångar av laddning
och urladdning kommer batteripaketet
att uppnå full kapacitet. Kontrollera
alltid huvudströmmen före laddning av
batteripaket. Om huvudströmmen fungerar
men batteripaketet inte laddas, bör du ta
din laddare till en auktoriserad DEWALTreparatör. Under laddningen kan laddaren
och batteripaketet komma att bli varma.
Det är helt normalt och tyder inte på något
problem.
Separat avfallshantering. Den här
produkten skall inte kastas bort
tillsammans med normalt
hushållsavfall.
Kasta inte bort din DEWALT produkt
tillsammans med hushållsavfall, om du
en dag finner att den behöver bytas ut,
eller du inte längre har användning för
den. Lämna den här produkten till separat
avfallsinsamling.
Separat insamling av använda
produkter och paketeringsmaterial,
gör det möjligt att återvinna
materialet.
Återvinning av material hjälper till att
förhindra miljöförorening och minskar
efterfrågan på råmaterial.
Lokala bestämmelser kan föreskriva separat
insamling av elprodukter från hushåll vid
allmänna avfallsterminaler eller hos handlaren
när du köper en ny produkt.
DEWALT tillhandahåller en terminal för
insamling och återvinning av DEWALT
produkter då de uppnått slutet av sin
fungerande livslängd. För att utnyttja den här
servicen, vänligen återlämna din produkt till
en auktoriserad reparatör som kommer att
lämna in den å dina vägnar.
Du kan ta reda på var din närmaste
auktoriserade reparatör finns genom
att kontakta ditt lokala DEWALT kontor
på adressen som finns i den här
bruksanvisningen. Det finns också en lista
med auktoriserade DEWALT reparatörer,
samt fullständiga upplysningar om vår
service efter försäljning och kontakter på
Internet på: www.2helpU.com.
Det här långlivade batteripaketet
måste laddas när det inte längre
producerar tillräcklig energi för arbeten
som tidigare lätt utförts. Det bör
omhändertas med lämpliga miljöhänsyn vid
slutet av dess fungerande livslängd:
• Ladda ur batteripaketet fullständigt
och ta sedan ut det ur produkten.
• Li-Ion, NiCd och NiMH batterier
kan återvinnas. Ta med dem
till din handlare eller lokala
återvinningscentral. De insamlade
batteripaketen återvinns eller avyttras
på lämpligt sätt.
ŞARJLI FENER
V
A
kg
V
Ah
DW913
9,6
0,5
0,45
DE9061
9,6
2,0
Paket İçeriği
Paket aşağıdakileri içerir:
1 Şarjlı fener
1 Talimat kılavuzu
Bu kılavuzda aşağıdaki semboller
kullanılmaktadır:
UYARI: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek potansiyel bir
tehlikeli durumu gösterir.
Güvenlik Talimatları
Bu ürünü çalıştırmaya kalkışmadan önce
aşağıdaki emniyet talimatlarını okuyun.
Kullanımda değilse pil takımını çıkarın.
UYARI: Yangın tehlikesi! Ayrılmış
bir pil takımının temas noktalarının
metalle kısa devre yapmasını
engelleyin Madeni paralar,
anahtarlar, çiviler, vidalar veya bir
kutup başından diğerine bağlantı
yapabilecek diğer küçük metal
nesnelerden uzak tutun. Pil kutup
başlarının kısa devre yapılması
yanıklara veya yangına sebep olabilir.
Kullanmadan önce kullanım
kılavuzunu okuyun.
Akü şarj oluyor.
DW915 DW918
12
14,4
0,7
0,7
0,45
0,45
DE9071 DE9091
12
14,4
2,0
2,0
DW919
18
0,7
0,45
DE9095 DE9180 (LI)
18
18
2,0
2,0
NIKEL KADMIYUM (NiCd) VEYA NIKEL
METAL HIDRIT (NiMH) İÇIN ÖZEL
GÜVENLIK TALIMATLARI
• Önemli ölçüde hasarlı veya
tamamen eskimiş olsa bile pil
takımını ateşe atmayın. Pil takımı
ateşe atılırsa patlayabilir.
• Aşırı kullanım veya sıcaklık
koşullarında, pil takımı
hücrelerinden az miktarda sıvı
sızabilir. Bu, hasar olduğunu
göstermez.
Ancak dış mühür bozulursa:
a. ve pil sıvısı cildinize bulaşırsa,
derhal cildinizi su ve sabunla
birkaç dakika boyunca yıkayın.
b. ve pil sıvısı gözlerinize
bulaşırsa, en az 10 dakika
boyunca gözlerinizi temiz suyla
yıkayın ve derhal tıbbi yardım
alın. (Tıbbi not: Sıvı, %25-35
oranında potasyum hidroksit
solüsyonudur.)
1. Lens kulbunu (f) çevirerek açın ve
çıkarın.
2. Ampulü (e) dışarıya çekin ve yeni bir
tane takın (an munzam ampul bkz.
be değil dahil).
3. Lens kulbunu yeniden takın.
UYARI: Işık hüzmesine doğrudan
bakmayın.
Ampulün muhafazası (şek. 2)
İletken nesnelerle temas etmeyin.
AÇMA VE KAPAMA (ŞEK. 1)
Şarjlı feneri açmak için, Açma/Kapama
düğmesini (a) yukarı kaldırın.
Şarjlı feneri kapatmak için, Açma/Kapama
düğmesini aşağı indirin.
NOT: Pil takımının tam olarak şarj
edildiğinden emin olun.
Hasarlı aküleri şarj etmeyin.
Çevrenin korunması
Akü şarj oldu.
Akü arızalı.
Sıcak/soğuk akü gecikmesi.
Sadece DEWALT aküleri ile
kullanın, diğerleri patlayabilir ve
kişisel yaralanma ve hasara yol
açabilir.
Suya maruz bırakmayın.
Hasarlı kabloları derhal yenisiyle
değiştirin.
Sadece 4° C ve 40° C arasında
şarj edin.
Aküyü çevreye gerekli özeni
göstererek imha edin.
NiMH, NiCd+ ve Li-Ion aküyü
ateşe atmayın.
Şarj cihazı, NiMH ve NiCd aküleri
şarj eder.
Şarj cihazı, Li-Ion aküleri şarj
eder.
Şarj süresi için teknik veriler
bölümüne bakın.
Açıklama (şek. 1, 2)
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
Ampulü değiştirme (şek. 1)
Kullanma talimatları
UYARI: Hiçbir zaman şarjlı fenerin
herhangi bir parçasını değiştirmeyin.
Hasarla veya yaralanmayla
sonuçlanabilir.
Açma/Kapama düğmesi
Pil takımı kulbu
Pil takımı (hariç)
Ayırma düğmeleri
Ampul
Lens kulbu
Ampul muhafaza bölmesi
Elektrik emniyeti
Her zaman, pil takımı voltajının,
sınıflandırma plakasındaki voltajla aynı
olup olmadığını kontrol edin. Ayrıca, şarj
cihazınızın voltajının ana şebeke voltajı ile
aynı olmasına dikkat edin.
MONTAJ VE AYARLAR
TÜRKÇE
Teknik Veriler
Voltaj
Akım tüketimi
Ağırlık (pil takımı hariç)
Pil takımı (hariç)
Voltaj
Akım tüketimi
Bu kılavuzda kullanılan piktograflara ilave
olarak, şarj cihazı ve pil takımı üzerinde
bulunan etiketler aşağıdaki piktografları
göstermektedir:
Laddningsbart Batteripaket
Birkaç şarj ve deşarj döngüsünden sonra,
pil takımı tam kapasite ile çalışmaya
başlayacaktır. Pil takımını şarj etmeden
önce her zaman şebekeyi kontrol edin.
Şebekede herhangi bir sorun yoksa fakat
pil takımı şarj olmuyorsa, şarj cihazınızı
bir yetkili DEWALT servisine götürün. Şarj
esnasında şarj cihazı ve pil takımı biraz
ısınabilir. Bu normal bir durumdur ve sorun
olduğu anlamına gelmez.
UYARI: Pil takımını < 4°C veya
> 40°C ortam sıcaklıklarında şarj
etmeyin. Tavsiye edilen şarj etme
sıcaklığı: yaklaşık 24 °C.
DEWALT Şarjlı Fenerin içinde bir ampul
muhafaza bölmesi vardır (an munzam
ampul bkz. be değil dahil).
1. Lens kulbunu çevirerek açın ve
çıkarın.
2. Ampulü dışarı çekin ve muhafaza
bölmesinden (g) çıkarın.
3. Lens kulbunu yeniden takın.
Şarj cihazı ve pil takımı
üzerindeki etiketler
Miljöskydd
Se till att undermåliga sladdar
omedelbart byts ut.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
LITYUM İYON İÇIN ÖZEL GÜVENLIK
TALIMATLARI (Li-İyon)
• Önemli ölçüde hasarlı veya
tamamen eskimiş olsa bile pil
takımını ateşe atmayın. Pil takımı
ateşe atılırsa patlayabilir. Lityum iyon
pil takımları yanınca toksik buharlar
ve materyaller açığa çıkar.
• Pil içeriği cildinizle temas ederse,
etkilenen alanı derhal yumuşak bir
sabun ve suyla yıkayın. Pil sıvısı
gözlerinize bulaşırsa, gözünüzü
açık tutarak 15 dakika boyunca
veya tahriş hissi geçene kadar suyla
yıkayın. Tıbbi yardım gerekirse, pil
elektroliti sıvı organik karbonatlar
ve lityum tuzları karışımından
oluşmaktadır.
• Açılan pil hücrelerinin içeriği
solunum yolunu tahriş edebilir.
Ortama temiz hava girmesini
sağlayın. Belirtiler geçmezse tıbbi
yardım alın.
UYARI: Yanık tehlikesi. Pil sıvısı
kıvılcıma veya ateşe maruz kalırsa
yanıcı olabilir.
UYARI: Montaj ve ayarlama
işleminden önce, her zaman pil
takımını çıkarın. HER ZAMAN pil
takımını takmadan veya çıkarmadan
önce aleti kapatın.
Pil takımının şarj edilmesi
Ayrı toplama. Bu ürün normal
evsel atıklarla birlikte imha
edilmemelidir.
Herhangi bir zamanda DEWALT ürününüzü
değiştirmek isterseniz ya da artık işinize
yaramıyorsa, normal evsel atıklarla birlikte
atmayın. Bu ürünü ayrı toplama için ayırın.
Kullanılmış ürünlerin ayrı
toplanması ve paketlenmesi
malzemelerin geri kazanım
yoluyla tekrar kullanılmasını
sağlamaktadır.
Geri kazanılan malzemelerin tekrar
kullanılması çevre kirliliğinin önlenmesine
yardımcı olur ve ham madde talebini
azaltır.
Yerel düzenlemeler kapsamında elektrikli
ürünlerin evsel atıklardan ayrı olarak
belediyenin atık sahalarında toplanması
veya yeni bir ürün aldığınızda satıcı
tarafından geri alınması öngörülebilir.
DEWALT, kullanma süreleri sona eren
DEWALT ürünlerinin toplanması ve geri
kazanımı için bir imkan sunmaktadır.
Bu hizmetten yararlanmak için, lütfen
ürününüzü bizim adımıza toplama işlemi
yapan bir yetkili servise götürün.
Bu kılavuzda belirtilen adresteki yerel
DEWALT ofisi ile irtibata geçerek size en
yakın yetkili servisin yerini öğrenebilirsiniz.
Alternatif olarak, yetkili DEWALT tamir
acentelerinin listesi ve satış sonrası servis
ve bağlantıların tam ayrıntıları İnternette
www.2helpU.com adresinde.
Οδηγίες ασφάλειας
Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας
πριν επιχειρήσετε να θέσετε σε λειτουργία
αυτό το προϊόν.
Φόρτιση μπαταρίας.
Φορτισμένη μπαταρία.
Ελαττωματική μπαταρία.
Καθυστέρηση λόγω θερμής/
ψυχρής μπαταρίας.
Μην αγγίζετε με αγώγιμα
αντικείμενα.
Μη φορτίζετε κατεστραμμένες
μπαταρίες.
Να χρησιμοποιείται αποκλειστικά
με μπαταρίες DEWALT. Άλλοι
τύποι μπαταριών ενδέχεται
να εκραγούν, προκαλώντας
προσωπικό τραυματισμό και
ζημιές.
Η φόρτιση να γίνεται μόνο σε
θερμοκρασία από 4 °C έως
40 °C.
Απορρίψτε την μπαταρία με
φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο.
Μην αποτεφρώνετε τις μπαταρίες
NiMH, NiCd+ και Li-Ion.
Φορτίζει μπαταρίες NiMH και
NiCd.
Φορτίζει μπαταρίες Li-Ion.
Ανατρέξτε στα τεχνικά δεδομένα
για το χρόνο φόρτισης.
Περιγραφή (εικ. 1, 2)
DW919
18
0,7
0,45
DE9061 DE9071 DE9091 DE9095
Το πακέτο περιλαμβάνει:
1 προβολέα δέσμης
1 εγχειρίδιο οδηγιών
Τα ακόλουθα σύμβολα χρησιμοποιούνται σε
όλο αυτό το εγχειρίδιο:
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Καθορίζει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση
η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα
μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα
θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών
πριν από τη χρήση.
Φροντίζετε για την άμεση
αντικατάσταση τυχόν
ελαττωματικών καλωδίων.
DW913 DW915 DW918
9,6
12
14,4
0,5
0,7
0,7
0,45
0,45
0,45
Περιεχόμενα συσκευασίας
Εκτός από τα εικονίδια που χρησιμοποιούνται
σε αυτό το εγχειρίδιο, οι ετικέτες στο φορτιστή
και το σετ μπαταριών έχουν τα ακόλουθα
εικονογράμματα:
Να μην εκτίθεται σε νερό.
ΠΡΟΒΟΛΕΑ ΔΕΣΜΗΣ
9,6
2,0
Ετικέτες στο φορτιστή και το
σετ μπαταριών
Bu uzun ömürlü pil takımı, daha
önce kolayca yapılan işlerde
yeterince güç üretemeyecek duruma
geldiğinde şarj edilmelidir. Pil takımının
teknik ömrünün tamamlanmasından sonra,
çevre unsuruna dikkat ederek imha işlemi
yapın:
• Pil takımını tam olarak aşağıya doğru
çekin ve aletten çıkarın.
• Li-Ion, NiCd ve NiMH piller geri
dönüşümlüdür. Bunları satıcınıza
veya bir yerel geri dönüşüm
istasyonuna götürün. Toplanan pil
takımları uygun biçimde yeniden
değerlendirilecek veya imha
edilecektir.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Τεχνικά δεδομένα
Σετ μπαταριών (δεν περιλαμβάνεται)
(LI)
Τάση
V
Χωρητικότητα
Ah
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος
εγκαυμάτων. Το υγρό της μπαταρίας
ενδέχεται να εκραγεί, αν εκτεθεί σε φωτιά
ή σπινθήρα.
Şarj Edilebilir Pil Takımı
Pil takımını (c) ilk kez veya uzun süreli
saklamanın ardından şarj ederken, cihaz
yalnızca %80 oranında şarj kabul edecektir.
Τάση
V
Τρέχουσα κατανάλωση
A
Βάρος (δίχως το σετ μπαταριών) kg
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΝΙΚΕΛΙΟΥ-ΚΑΔΜΙΟΥ
(NICD) Η ΝΙΚΕΛΙΟΥ ΥΔΡΙΔΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΥ
(NIMH)
• Μην αποτεφρώνετε τη μπαταρία,
έστω κι αν έχει υποστεί σοβαρή
ζημιά ή έχει φθαρεί πλήρως. Η
μπαταρία μπορεί να εκραγεί, εάν εκτεθεί
σε φωτιά.
• Ενδέχεται να παρουσιαστεί μια
μικρή διαρροή υγρού από τους
συσσωρευτές της μπαταρίας κάτω
από συνθήκες υπερβολικής χρήσης
ή θερμοκρασίας.
Αυτό δεν αποτελεί ένδειξη βλάβης.
Παρόλα αυτά, εάν σπάσει το εξωτερικό
προστατευτικό κάλυμμα:
α. Σε περίπτωση που το υγρό της
μπαταρίας έλθει σε επαφή με το
δέρμα σας, ξεπλύνετε αμέσως με
σαπούνι και νερό για μερικά λεπτά.
β. Σε περίπτωση που το υγρό της
μπαταρίας εισέλθει στα μάτια,
ξεπλύνετε αμέσως με καθαρό
νερό για τουλάχιστον 10 λεπτά
και αναζητήστε αμέσως ιατρική
βοήθεια. (Ιατρική σημείωση: Το
υγρό αποτελεί διάλυμα 25-35%
υδροξειδίου του καλίου.)
ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ (Li-Ion)
• Μην αποτεφρώνετε τη μπαταρία,
έστω κι αν έχει υποστεί σοβαρή ζημιά
ή έχει φθαρεί πλήρως. Η μπαταρία
μπορεί να εκραγεί, εάν εκτεθεί σε
φωτιά. Όταν οι μπαταρίες ιόντων λιθίου
καίγονται, δημιουργούνται τοξικά αέρια
και υλικά.
• Αν τα περιεχόμενα της μπαταρίας
έλθουν σε επαφή με το δέρμα,
ξεπλύνετε αμέσως με σαπούνι και
νερό. Αν το υγρό της μπαταρίας εισέλθει
στα μάτια, ξεπλύνετέ τα με άφθονο νερό
για 15 λεπτά, μέχρι να υποχωρίσει
ο ερεθισμός. Αν χρειάζεται ιατρική
παρακολούθηση, ο ηλεκτρολύτης της
μπαταρίας αποτελείται από ένα μείγμα
υγρών οργανικών ανθράκων και αλάτων
λιθίου.
• Τα περιεχόμενα των ανοιχτών
μπαταριών ενδέχεται να
προκαλέσουν αναπνευστικά
προβλήματα. Αναπνεύστε καθαρό
αέρα. Σε περίπτωση που τα
συμπτώματα επιμείνουν, αναζητήστε
ιατρική συμβουλή.
12
2,0
14,4
2,0
18
2,0
DE9180
18
2,0
Αφαιρέστε το σετ μπαταριών όταν δεν
χρησιμοποιείται.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος
πυρκαγιάς! Αποφύγετε το
βραχυκύκλωμα με μεταλλικά
αντικείμενα των ακροδεκτών ενός
αποσυνδεδεμένου σετ μπαταριών
διατηρείτε το μακριά από άλλα
μεταλλικά αντικείμενα όπως
συνδετήρες χαρτιού, νομίσματα,
κλειδιά, καρφιά, βίδες, ή άλλα μικρά
μεταλλικά αντικείμενα που μπορεί
να προκαλέσουν ηλεκτρική επαφή
μεταξύ των δύο ακροδεκτών του
πακέτου μπαταριών. Η βραχυκύκλωση
των ακροδεκτών της μπαταρίας μπορεί
να προκαλέσει εγκαύματα ή και φωτιά.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην
τροποποιήσετε ποτέ τον προβολέα
δέσμης ή οποιοδήποτε τμήμα του.
Μπορεί να προκληθεί βλάβη ή
προσωπικός τραυματισμός.
a. Διακόπτης On/off
b. Θήκη μπαταρίας
c. Σετ μπαταριών
λαμπτήρα (δεν περιλαμβάνεται)
d. Κουμπιά απελευθέρωσης
e. Λαμπτήρας
f. Υποδοχή φακού
g. Χώρος αποθήκευσης
Ηλεκτρική ασφάλεια
Να φροντίζετε πάντα, ώστε η τάση της
μπαταρίας να αντιστοιχεί στην τάση
που αναφέρεται στην πινακίδα τεχνικών
χαρακτηριστικών. Να φροντίζετε επίσης, ώστε
η τάση στο φορτιστή σας να αντιστοιχεί στην
τάση της πρίζας ηλεκτροδότησής σας.
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν τη
συναρμολόγηση και ρύθμιση, αφαιρείτε
πάντα το σετ μπαταριών.Απενεργοποιείτε
ΠΑΝΤΟΤΕ (διακόπτης σε θέση off)
τον προβολέα δέσμης πριν από την
τοποθέτηση ή την αφαίρεση του σετ
μπαταριών.
Φόρτιση του σετ μπαταριών
Όταν φορτίζετε το σετ μπαταριών (c) για
πρώτη φορά ή μετά από παρατεταμένη
περίοδο αποθήκευσης, θα αποδεχτεί μόνο
80% φόρτισης. Μετά από αρκετούς κύκλους
φόρτισης και αποφόρτισης, το σετ μπαταριών
θα φθάσει στην πλήρη χωρητικότητά του.
Ελέγχετε πάντα την πρίζα ηλεκτροδότησης
πριν από τη φόρτιση του σετ μπαταριών. Εάν
η πρίζα λειτουργεί, αλλά το σετ μπαταριών
δεν φορτίζει, προσκομίστε το φορτιστή σε
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο συντήρησης
της DEWALT. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης,
ο φορτιστής και η μπαταρία μπορεί να έχουν
θερμανθεί. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν
αποτελεί ένδειξη προβλήματος.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη φορτίζετε
το σετ μπαταριών σε θερμοκρασίες
περιβάλλοντος < 4 °C ή > 40
°C. Η συνιστώμενη θερμοκρασία
περιβάλλοντος είναι περίπου 24°C.
Αντικατάσταση του λαμπτήρα
(εικ. 1)
1. Ξεβιδώστε την υποδοχή φακού (f)
και αφαιρέστε την.
2. Βγάλτε το λαμπτήρα (e) και εισαγάγετε
έναν καινούριο (μια πρόσθετη λάμπα
φωτός δεν συμπεριλαμβάνεται).
3. Τοποθετήστε πάλι την υποδοχή φακού
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην κοιτάζετε
κατευθείαν την ακτίνα φωτός.
Αποθήκευση λαμπτήρα (εικ. 2)
Ο προβολέας δέσμης DEWALT περιλαμβάνει
ένα χώρο αποθήκευσης του λαμπτήρα
(μια πρόσθετη λάμπα φωτός δεν
συμπεριλαμβάνεται).
1. Ξεβιδώστε την υποδοχή φακού για
να την αφαιρέσετε.
2. Τραβήξτε το λαμπτήρα προς τα
πάνω και έξω από το χώρο
αποθήκευσης (g).
3. Τοποθετήστε πάλι την υποδοχή φακού.
Οδηγίες χρήσης
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ (ON
- OFF) (ΕΙΚ. 1)
Για να ενεργοποιήσετε τον προβολέα δέσμης,
σπρώξτε το διακόπτη On/Off (a) προς τα
πάνω.
Για να απενεργοποιήσετε τον προβολέα
δέσμης, σπρώξτε το διακόπτη On/Off προς
τα κάτω.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι το σετ
μπαταριών είναι πλήρως φορτισμένη.
Για την προστασία του
περιβάλλοντος
Ξεχωριστή συλλογή. Αυτό το προϊόν
δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με
τα συνήθη οικιακά απορρίμματα.
Εάν διαπιστώσετε κάποια μέρα ότι το προϊόν
σας της DEWALT χρειάζεται αντικατάσταση, ή
εάν δεν το χρειάζεστε πια, μην το απορρίψετε
μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Τοποθετήστε
αυτό το προϊόν σε ειδικό κάδο για ξεχωριστή
συλλογή.
Η ξεχωριστή συλλογή
χρησιμοποιημένων προϊόντων
και συσκευασιών επιτρέπει
την ανακύκλωση και
επαναχρησιμοποίηση των υλικών.
Η επαναληπτική χρήση των ανακυκλωμένων
υλικών βοηθά στην αποφυγή της μόλυνσης
του περιβάλλοντος και μειώνει τη ζήτηση
πρώτων υλών.
Οι τοπικοί κανονισμοί μπορεί να προβλέπουν
την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών
προϊόντων από τα νοικοκυριά σε δημοτικά
κέντρα συλλογής απορριμμάτων, ή από τον
αντιπρόσωπο όταν αγοράζετε ένα νέο προϊόν.
Η DEWALT διαθέτει εγκατάσταση για τη
συλλογή και ανακύκλωση των προϊόντων
DEWALT όταν φτάσουν στο τέλος του
ωφέλιμου χρόνου ζωής τους. Για να
εκμεταλλευτείτε αυτή την υπηρεσία,
παρακαλούμε επιστρέψτε το προϊόν σας
σε οποιονδήποτε αντιπρόσωπο συντήρησης ο
οποίος θα το συλλέξει εκ μέρους σας.
Μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνση
του πλησιέστερου εξουσιοδοτημένου
αντιπροσώπου συντήρησης μέσω
επικοινωνίας με το τοπικό σας γραφείο της
DEWALT στη διεύθυνση που αναφέρεται
στο παρόν εγχειρίδιο. Εναλλακτικά, μπορείτε
να βρείτε κατάλογο εξουσιοδοτημένων
αντιπροσώπων συντήρησης της DEWALT,
καθώς και πλήρεις λεπτομέρειες για
την εξυπηρέτηση μετά την πώληση και
πληροφορίες υπευθύνων στο διαδίκτυο, στη
διεύθυνση www.2helpU.com.
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία
Η μπαταρία μεγάλης διάρκειας
λειτουργίας πρέπει να επαναφορτίζεται,
όταν αδυνατεί πλέον να παράγει
επαρκή ισχύ για εργασίες, οι οποίες
πραγματοποιούνταν εύκολα στο παρελθόν.
Στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής της,
απορρίψτε της με τρόπο που σέβεται το
περιβάλλον:
• Εξαντλήστε τη μπαταρία λειτουργώντας
το εργαλείο, κατόπιν αφαιρέστε την από
το εργαλείο.
• Οι κυψέλες Li-Ion, NiCd και NiMH είναι
ανακυκλώσιμες. Προσκομίστε τις στον
τοπικό σας αντιπρόσωπο ή σε τοπικό
κέντρο ανακύκλωσης. Οι μπαταρίες που
έχουν συλλεχθεί θα ανακυκλωθούν ή θα
απορριφθούν με τον κατάλληλο τρόπο.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising