DW919 | DeWalt DW919 TORCH instruction manual

359203 - 71 BG
Превод на оригиналните инструкции
DW913
DW915
DW918
DW919
N094270
(OCT10)
Авторски права DEWALT
фиг. 1
фиг. 2
f
e
a
g
b
c
d
2
АКУМУЛАТОРЕН ПРОЖЕКТОР С БЯЛА
СВЕТЛИНА DW913, DW915, DW918, DW919
Технически данни
Волтаж
Текуща консумация на ток
Тегло (без батерийния пакет)
Батериен пакет (не е включен)
Волтаж
Капацитет
V
A
кг
V
Ah
DW913
9,6
0,5
0,45
DE9061
9,6
2,0
Съдържание на пакета
Съдържанието на пакета включва:
1 Акумулаторен прожектор с бяла светлина
1 Ръководство с инструкции
В това ръководство се използват следните
символи:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Показва
потенциално опасна ситуация, която
ако не се избегне, може да доведе до
смърт или сериозно нараняване.
Инструкции за безопасност
Прочетете следните инструкции за
безопасност, преди да започнете работа с този
продукт.
Сваляйте батерийния пакет, когато не
е в употреба.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност от
пожар! Избягвайте късо съединение
от метал при контактите на
самостоятелна батерия. Когато
батерията не е в употреба,
съхранявайте я далече от други
метални предмети като кламери,
монети, ключове, пирони, винтове
или други дребни метални
предмети, които могат да направят
контакт от една клема до друга.
Последствията от късото съединение
могат да бъдат изгаряния или пожар.
СПЕЦИФИЧНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА
БЕЗОПАСНОСТ ЗА НИКЕЛ КАДМИЙ (NICD)
ИЛИ НИКЕЛ МЕТАЛ ХИДРИД (NIMH)
• Не изгаряйте батерийния пакет дори
да е сериозно повреден или напълно
изхабен. Батерийния пакет може да
експлоадира в огъня.
DW915
12
0,7
0,45
DE9071
12
2,0
DW918
14,4
0,7
0,45
DE9091
14,4
2,0
DW919
18
0,7
0,45
DE9095
18
2,0
DE9180 (LI)
18
2,0
• При екстремни условия на използване
или в резултат на температурните
условия може да се появи изтичане на
течност от батерийния пакет. Това
не означава повреда.
Все пак, ако външния печат е счупен:
а. и батерийната течност е попаднала
на кожата ви, незабавно изплакнете
няколко минути със сапун и вода.
б. и батерийната течност попадне
в очите ви, измийте ги и ги
изплакнете с чиста вода за 10 минути
и потърсете незабавна медицинска
помощ. (Mедицинска забележка:
Течността е 25–35% разтвор на
калиев хидроксид.)
СПЕЦИФИЧНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА
БЕЗОПАСНОСТ НА ЛИТИЕВО-ЙОННА
(Li-Ion)
• Не изгаряйте батерийния пакет дори
да е сериозно повреден или напълно
изхабен. Батерийния пакет може да
експлоадира в огъня. При изгарянето
на литиево-йонен батериен пакет
се образуват токсични изпарения
и материали.
• Ако батерийното съдържание
влезе в контакт с кожата, веднага
я измийте с мек сапун и вода. Ако
в окото влезе батерийна течност,
изплакнете с вода на отворено око
за 15 минути или докато не премине
дразненето. Ако е необходима
медицинска помощ, батерийния
електролит е съставен от смесица от
течни органични карбонати и литиеви
соли.
• Съдържанието от отворени
батерийни клетки може да причини
дразнене в дихателната система.
3
Необходим е свеж въздух. Ако
симптомите продължават, потърсете
медицинска помощ.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност от
изгаряне. Батерийната течност може
да е запалителна, ако е изложена на
искра.
Етикети на зарядното устройство и батерийния пакет
В допълнение към пиктограмите, използвани
в това ръководство, етикетите на зарядното
устройство и батерийния пакет показват
следните пиктограми:
Преди употреба прочетете
ръководството с инструкции.
Зареждане на батерия.
Заредена батерия.
Дефектна батерия.
Горещ/студен пакет закъснение.
Не докосвайте с проводими предмети.
Не зареждайте повредени батерийни
пакети.
Използвайте само с батерийни пакети
на DEWALT, другите може да се
пръснат, като причинят наранявания
и щети.
Не излагайте на вода.
Веднага сменяйте повредените
кабели.
Зареждайте само при температура
между 4° C и 40° C.
Изхвърлете батерията с дължимата
грижа за околната среда.
Не изгаряйте батерийния пакет NiMH,
NiCd+ и Li-Ion.
Зарежда NiMH и NiCd батерийни
пакети.
Зарежда Li-Ion батерийни пакети.
Вижте техническите данни за времето
за зареждане.
Описание (фиг. 1, 2)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не
променяйте прожектора на бяла
светлина или неговите части. Това
4
може да доведе до лични наранявания
и щети.
а. Превключвател за вкл./изкл.
b. Държач на батериен пакет
c. Батериен пакет (не е включен)
d. Бутони за освобождаване
e. Крушка
f. Държач на оптичния увеличител
g. Отделение за съхранение на крушката
Електрическа безопасност
Винаги проверявайте дали напрежението
на батерията отговаря на напрежението
на табелката. Също така се уверете, че
напрежението на зарядното устройство
съответства на това на електрическата мрежа.
СГЛОБЯВАНЕ И РЕГУЛИРАНЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Преди да
сглобявате и регулирате, винаги
сваляйте батерийния комплект.
ВИНАГИ изключвайте инструмента
преди поставяне и сваляне на
батерийния пакет.
Зареждане на батерийния
пакет
Когато зареждате батерийния пакет (с)
за първи път или след продължително
съхраняване на инструмента, тя ще поеме
само 80% зареждане. След няколко цикъла
на зареждане и разреждане, батерията
ще придобие пълен капацитет. Винаги
проверявайте електрическата мрежа преди
да зареждате батерията. Ако електрическата
мрежа функционира, но батерията не се
зарежда, занесете зарядното устройство на
упълномощен сервизен агент на DEWALT.
Когато зареждате, зарядното устройство
и батерията може да се загреят. Това
е нормално и не отбелязва наличието на
проблем.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не зареждайте
батерията при температура на
околната среда < 4 °C или > 40 °C.
Препоръчителна температура на
зареждане: приблизително 24 °C.
Смяна на електрическата
крушка (фиг. 1)
1. Развийте държача на оптичния увеличител
(f) и го свалете.
2. Издърпайте крушката (e) и сложете нова
(не е включена резервна крушка).
3. Инсталирайте отново държача на
оптичния увеличител.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не гледайте
директно в светлинния лъч.
Съхранение на крушката
(фиг. 2)
Вашият прожектор на бяла светлина DEWALT
е оборудван с място за съхранение на
електрическа крушка (не е включена резервна
крушка).
1. Развийте държача на оптичния усилвател,
за да го свалите.
2. Издърпайте крушката нагоре и извън
отделението за съхранение (g).
3. Инсталирайте отново държача на
оптичния увеличител.
Инструкции за употреба
ВКЛЮЧВАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ (фиг. 1)
Местните разпоредби може да предоставят
отделно събиране на електрически продукти
от вашия дом, в пунктове за събиране или
до търговския обект, където е закупен новия
продукт.
DEWALT предоставя място за събиране
и рециклиране на продуктите на DEWALT след
приключване на работния им живот. За да се
възползвате от тази услуга, моля, върнете
вашия продукт на всеки авторизиран агент за
сервиз, който ще го приеме от наше име.
Можете да проверите мястото на вашият найблизък авторизиран сервизен агент, като се
свържете с офиса на вашия местен DEWALT
на указания в ръководството адрес. Освен
това, списъка на авторизираните сервизи
на DEWALT и пълна информация за нашето
следпродажбено обслужване и контакти
са на разположение на интернет адрес:
www.2helpU.com.
Акумулаторен батериен пакет
Tози батериен пакет с продължителен
живот трябва да се презарежда, когато
вече не може да отдава достатъчно
мощност при работи, където преди е работел
с лекота. В края на своя техничен живот, го
изхвърлете с внимание за околната среда:
За да включите прожектора с бяла светлина,
плъзнете пусковия превключвател (a).
• Напълно изтощете батерийния пакет, след
това го свалете от инструмента.
За да изключите прожектора с бяла светлина,
плъзнете пусковия превключвател надолу.
• Li-Ion, NiCd и NiMH клетки могат да бъдат
рециклирани. Занесете ги на своя дилър
или на местната станция за рециклиране.
Събраните батерийни пакети ще бъдат
рециклирани или изхвърлени подходящо.
ЗАБЕЛЕЖКА: Уверете се, че батерийния
пакет е (напълно) зареден.
Защита на околната среда
Разделно събиране. Продуктът не
трябва да се изхвърля с обикновените
битови отпадъци.
Ако един ден откриете, че вашия продукт на
DEWALT се нуждае от замяна, или ако повече
не ви трябва, не го изхвърляйте с битовите
отпадъци. Занесете този продукт в съответния
пункт.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
Разделното събиране на използваните
продукти и опаковки позволява
рециклирането на материалите
и нановото им използване.
Повторното използване на рециклираните
материали помага за предпазване на
околната среда от замърсяване и намалява
необходимостта от сурови суровини.
zst00224158 - 13-12-2013
5
6
Download PDF

advertising