DW919 | DeWalt DW919 TORCH instruction manual

559010 - 51 CZ
Přeloženo z původního návodu
DW913
DW915
DW918
DW919
N094270
(OCT10)
© DEWALT
obr. 1
obr. 2
f
e
a
g
b
c
d
2
SVÍTÍLNA
DW913, DW915, DW918, DW919
Technické údaje
Napájecí napětí
V
Proudový odběr
A
Hmotnost (bez akumulátoru) kg
Akumulátor (není součástí dodávky)
Napájecí napětí
V
Kapacita
Ah
DW913
9,6
0,5
0,45
DE9061
9,6
2,0
DW915
12
0,7
0,45
DE9071
12
2,0
Obsah balení
Balení obsahuje:
1 Širokoúhlý světlomet
1 Návod k obsluze
V tomto návodu jsou použity následující symboly:
VAROVÁNÍ: Označuje potenciálně rizikovou
situaci, která, není-li jí zabráněno, může
způsobit vážné nebo smrtelné zranění.
Bezpečnostní pokyny
Před použitím tohoto výrobku si přečtěte
následující bezpečnostní pokyny.
Pokud výrobek nepoužíváte, vyjměte akumulátor.
VAROVÁNÍ: Riziko způsobení požáru!
Zabraňte zkratování kontaktů vyjmuté
baterie. Držte z dosahu kovových
předmětů, jako jsou kancelářské sponky,
mince, klíče, hřebíky, šroubky nebo jiné
drobné kovové předměty, které mohou
způsobit zkratování kontaktů akumulátoru.
Zkratování kontaktů akumulátoru může vést
ke vzniku spálenin nebo požáru.
SPECIFICKÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO
AKUMULÁTORY NICD NEBO NIMH
• Nespalujte akumulátory, i když jsou vážně
poškozeny nebo zcela opotřebovány.
Akumulátor může v ohni explodovat.
• Při extrémním namáhání nebo při vysokých
teplotách může docházet k malým únikům
kapaliny z akumulátoru. To není známkou
poruchy.
Avšak pokud je vnější těsnění porušeno:
a. a kapalina z akumulátoru se vám dostane
na pokožku, oplachujte si zasažené místo
několik minut mýdlem a vodou.
b. a kapalina z akumulátoru se dostane do
vašich očí, okamžitě je začněte vyplachovat
DW918
14,4
0,7
0,45
DE9091
14,4
2,0
DW919
18
0,7
0,45
DE9095
18
2,0
DE9180 (LI)
18
2,0
čistou vodou po dobu minimálně 10 minut
a ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
(Poznámka pro lékaře: Kapalina je
25 - 35% roztok hydroxidu draselného.)
SPECIFICKÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO
LITHIOVÉ AKUMULÁTORY (Li-Ion)
• Nespalujte akumulátory, i když jsou vážně
poškozeny nebo zcela opotřebovány.
Akumulátor může v ohni explodovat. Při
spalování akumulátorů typu Li-Ion dochází
k vytváření toxických výparů a látek.
• Dojde-li ke kontaktu obsahu akumulátoru
s pokožkou, okamžitě zasažené místo
opláchněte mýdlem a vodou. Dostaneli se vám kapalina z akumulátoru do očí,
vyplachujte otevřené oči vodou zhruba
15 minut nebo po takovou dobu, dokud
podráždění neustane. Je-li nutné lékařské
ošetření, elektrolytem akumulátoru je směs
tekutých organických uhličitanů a solí lithia.
• Obsah otevřených článků akumulátoru
může způsobit potíže s dýcháním. Zajistěte
přísun čerstvého vzduchu. Jestliže potíže stále
přetrvávají, vyhledejte lékařské ošetření.
VAROVÁNÍ: Riziko popálení. Kapalina
z akumulátoru se může vznítit, dojde-li
k jejímu kontaktu s plamenem nebo se
zdrojem jiskření.
Štítky na nabíječce a na akumulátoru
Mimo piktogramů uvedených v tomto návodu jsou
nálepky na nabíječce a akumulátoru opatřeny
následujícími piktogramy:
Před použitím si přečtěte návod k obsluze.
Nabíjení akumulátoru.
Akumulátor nabit.
3
Poškozený akumulátor.
Prodleva zahřátý / studený akumulátor.
Nepokoušejte se kontakty akumulátoru
propojovat vodivými předměty.
Nenabíjejte poškozené akumulátory.
Používejte pouze akumulátory DEWALT
, jiné typy mohou explodovat, způsobit
úraz a hmotné škody.
Zabraňte styku s vodou.
Poškozené kabely ihned vyměňte.
Nabíjejte pouze v rozmezí teplot od 4 °C
do 40 °C.
Likvidaci akumulátoru provádějte
s ohledem na životní prostředí.
Akumulátory typu NiMH, NiCd+ a Li-Ion
nikdy nespalujte.
Nabíjí akumulátoru typu NiMH a NiCd.
Nabíjení akumulátoru
Nabíjíte-li akumulátor poprvé nebo po
dlouhodobém uskladnění, dojde k jeho nabití
zhruba na 80% celkové kapacity. Po několika
cyklech nabíjení a vybíjení akumulátor dosáhne
své plné kapacity. Před nabíjením akumulátoru
vždy zkontrolujte funkčnost elektrické sítě.
Je-li elektrická síť funkční, ale nedochází
k nabíjení akumulátoru, svěřte opravu nabíječky
autorizovanému servisu DEWALT. Během
nabíjení může docházet k zahřívání nabíječky
i akumulátoru. Jedná se o normální stav, který
neznamená žádnou závadu.
VAROVÁNÍ: Nenabíjejte akumulátory, je-li
okolní teplota nižší než 4 °C nebo vyšší než
40 °C. Doporučená teplota pro nabíjení je
přibližně 24°C.
Výměna žárovky (obr. 1)
1. Odšroubujte a sejměte držák čočky (f).
Nabíjí akumulátory typu Li-Ion.
2. Vyjměte žárovku (e) a vložte novou (náhradní
žárovka není součástí dodávky).
Doba nabíjení je uvedena v technických
údajích.
3. Držák čočky nasaďte zpět.
Popis (obr. 1, 2)
VAROVÁNÍ: Nikdy neprovádějte žádné úpravy
nářadí ani jeho součástí. Mohlo by dojít
k poškození nebo zranění.
a. Hlavní spínač
VAROVÁNÍ: Nedívejte se přímo do paprsku
světla.
Uložení žárovky (obr. 2)
Vaše svítilna DEWALT je vybavena úložným
prostorem pro uskladnění žárovky (náhardní
žárovka není součástí dodávky).
b. Držák akumulátoru
1. Odšroubujte a sejměte držák čočky.
c. Akumulátor (není součástí dodávky)
d. Uvolňovací tlačítka
2. Žárovku vytáhněte z úložného prostoru (g)
směrem nahoru a ven.
e. Žárovka
3. Držák čočky nasaďte zpět.
f. Držák čočky
g. Úložný prostor pro žárovku
Elektrická bezpečnost
Vždy zkontrolujte, zda napájecí napětí akumulátoru
odpovídá napětí na výkonovém štítku. Také
se ujistěte, zda napájecí napětí vaší nabíječky
odpovídá napětí v síti.
MONTÁŽ A SEŘÍZENÍ
VAROVÁNÍ: Před montáží a seřízením vždy
vyjměte akumulátor. Před vložením nebo
vyjmutím akumulátoru svítilnu VŽDY vypněte.
Pokyny pro obsluhu
ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ (obr. 1)
Chcete-li svítilnu zapnout, stiskněte hlavní spínač
(a).
Chcete-li svítilnu zapnout, přesuňte hlavní spínač
(a) směrem nahoru.
POZNÁMKA: Ujistěte se, zda je akumulátor zcela
nabit.
Ochrana životního prostředí
Třiďte odpad. Tento výrobek nesmí být
vyhozen do běžného domácího odpadu.
Pokud nebudete výrobek DEWALT dále
používat nebo přejete-li si jej nahradit novým,
nelikvidujte jej spolu s běžným komunálním
4
odpadem. Zajistěte likvidaci tohoto výrobku
v tříděném odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů.
Opětovné použití recyklovaných materiálů pomáhá
chránit životní prostředí před znečištěním a snižuje
spotřebu surovin.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Společnost DEWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků DEWALT po skončení jejich
provozní životnosti. Chcete-li získat výhody této
služby, odevzdejte prosím váš výrobek kterémukoli
autorizovanému zástupci servisu, který nářadí
odebere a zajistí jeho recyklaci.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu DEWALT
naleznete na příslušné adrese uvedené na zadní
straně tohoto návodu. Seznam autorizovaných
servisů DEWALT a podrobnosti o poprodejním
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com.
Nabíjecí akumulátor
Akumulátory s dlouhou životností musí být
nabíjeny v případě, kdy již neposkytují
dostatečný výkon pro dříve snadno
prováděné pracovní operace. Po ukončení
provozní životnosti akumulátoru proveďte jeho
likvidaci tak, aby nedošlo k ohrožení životního
prostředí:
• Nechejte nářadí v chodu, dokud nedojde
k úplnému vybití akumulátoru a potom jej
z nářadí vyjměte.
• Akumulátory NiCd, NiMH a Li-Ion lze
recyklovat. Odevzdejte je prosím prodejci nebo
do místní sběrny. Shromážděné akumulátory
budou recyklovány nebo zlikvidovány tak, aby
nedošlo k ohrožení životního prostředí.
zst00241703 - 17-07-2014
5
6
ZÁRUKA
Spoleþnost DEWALT je pĜesvČdþena o kvalitČ
svých výrobkĤ a nabízí mimoĜádnou záruku
pro profesionální uživatele tohoto náĜadí. Tato
záruka je nabízena ve prospČch zákazníka
a nijak neovlivní jeho zákonná záruþní práva.
Tato záruka platí ve všech þlenských státech EU
a evropské zóny volného obchodu EFTA.
• 30 DNĤ ZÁRUKA VÝMČNY •
Nejste-li s výkonem vašeho náĜadí DEWALT
zcela spokojeni, mĤžete jej do 30 dnĤ po
zakoupení vrátit. NáĜadí musí být v kompletním
stavu jako pĜi zakoupení a musí být dodáno na
místo, kde bylo zakoupeno, kde bude provedena
výmČna nebo navrácení penČz. NáĜadí musí být
v uspokojivém stavu a musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení.
• JEDNOROþNÍ SMLOUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Musí-li být bČhem 12 mČsícĤ po zakoupení
provedena údržba nebo servis vašeho náĜadí
DEWALT, máte nárok na jedno bezplatné
provedení tohoto úkonu. Tento úkon bude
bezplatnČ proveden v autorizovaném servisu
DEWALT. K náĜadí musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení. Tato oprava zahrnuje i práci.
Tento bezplatný servis se nevztahuje na
pĜíslušenství a náhradní díly, pokud nejsou také
kryty zárukou.
• JEDNOROþNÍ PLNÁ ZÁRUKA •
Dojde-li bČhem 12 mČsícĤ od zakoupení výrobku
DEWALT k poškození tohoto výrobku z dĤvodu
závady materiálu nebo špatného dílenského
zpracování, spoleþnost DEWALT zaruþuje
bezplatnou výmČnu všech poškozených þástí nebo dle našeho uvážení - bezplatnou výmČnu
celého náĜadí, za pĜedpokladu, že:
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na pĜípadné zmČny vyhrazeno.
06/2014
• Závada nevznikla v dĤsledku neodborného
zacházení.
• Výrobek byl vystaven bČžnému použití
a opotĜebování.
• Výrobek nebyl opravován neoprávnČnými
osobami.
• Byl pĜedložen doklad o zakoupení;
• Byl výrobek vrácen kompletní s pĤvodními
komponenty.
Požadujete-li reklamaci, kontaktujte prodejce
u kterého jste výrobek zakoupili nebo vyhledejte
autorizovanou servisní organizaci. Seznam
autorizovaných servisĤ DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
7
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising