DW919 | DeWalt DW919 TORCH instruction manual

599111 - 48 SK
Preložené z pôvodného návodu
DW913
DW915
DW918
DW919
N094270
(OCT10)
© DEWALT
obr. 1
obr. 2
f
e
a
g
b
c
d
2
ŠIROKOUHLÝ SVETLOMET
DW913, DW915, DW918, DW919
Technické údaje
Napájacie napätie
V
Prúdový odber
A
Hmotnosť (bez akumulátora) kg
Akumulátor (nie je súčasťou dodávky)
Napájacie napätie
V
Kapacita
Ah
DW913
9,6
0,5
0,45
DE9061
9,6
2,0
DW915
12
0,7
0,45
DE9071
12
2,0
Obsah balenia
Balenie obsahuje:
1 Širokouhlý svetlomet
1 Návod na obsluhu
V tomto návode sú použité nasledovné symboly:
VAROVANIE: Označuje potenciálne rizikovú
situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni, môže
spôsobiť vážne alebo smrteľné zranenie.
Bezpečnostné pokyny
Pred použitím tohto náradia si prečítajte
nasledujúce bezpečnostné pokyny.
Pokiaľ výrobok nepoužívate, vyberte akumulátor.
VAROVANIE: Riziko spôsobenia požiaru!
Zabráňte skratovaniu kontaktov vybratej
batérie. Držte ich mimo dosahu kovových
predmetov ako sú kancelárske sponky
na papier, mince, kľúče, klinčeky, skrutky
alebo ďalšie drobné kovové predmety,
ktoré môžu spôsobiť skrat oboch svoriek
akumulátora. Skratovanie kontaktov
akumulátora môže viesť k vzniku popálenín
alebo požiaru.
ŠPECIFICKÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE
AKUMULÁTORY NICD ALEBO NIMH
• Nespaľujte akumulátory, i keď sú vážne
poškodené alebo celkom opotrebované.
Akumulátor môže v ohni explodovať.
• Pri extrémnom namáhaní alebo pri
vysokých teplotách môže dochádzať
k malým únikom kvapaliny z akumulátora..
To nie je známkou poruchy.
Avšak pokiaľ je vonkajšie tesnenie porušené:
a. a kvapalina z akumulátora sa Vám dostane
na pokožku, oplachujte si zasiahnuté
miesto niekoľko minút mydlom a vodou.
b. ak sa kvapalina z akumulátora dostane
DW918
14,4
0,7
0,45
DE9091
14,4
2,0
DW919
18
0,7
0,45
DE9095
18
2,0
DE9180 (LI)
18
2,0
do Vašich očí, okamžite ich začnite
vyplachovať čistou vodou počas minimálne
10 minút a ihneď vyhľadajte lekársku
pomoc. (Poznámka pre lekára: Kvapalina
je 25 – 35 % roztok hydroxidu draselného.)
ŠPECIFICKÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE
LÍTIOVÉ AKUMULÁTORY
(Li-Ion)
• Nespaľujte akumulátory, i keď sú vážne
poškodené alebo celkom opotrebované.
Akumulátor môže v ohni explodovať. Pri
spaľovaní akumulátorov typu Li-Ion dochádza
k vytváraniu toxických výparov a látok.
• Ak dôjde ku kontaktu obsahu akumulátora
s pokožkou, okamžite zasiahnuté miesto
opláchnite mydlom a vodou. Ak sa Vám
dostane kvapalina z akumulátora do očí,
vyplachujte otvorené oči vodou zhruba
15 minút alebo dovtedy, kým podráždenie
neprestane. Ak je nutné lekárske ošetrenie,
elektrolytom akumulátora je zmes tekutých
organických uhličitanov a solí lítia.
• Obsah článkov akumulátora môže
spôsobiť ťažkosti s dýchaním. Zaistite
prísun čerstvého vzduchu. Ak ťažkosti stále
pretrvávajú, vyhľadajte lekárske ošetrenie.
VAROVANIE: Riziko popálenia. Kvapalina
z akumulátora sa môže vznietiť, ak dôjde k jej
kontaktu s iskrením alebo plameňom.
Štítky na nabíjačke a akumulátore
Okrem piktogramov uvedených v tomto návode
sú na nálepkách na nabíjačke a akumulátore
nasledujúce piktogramy:
Pred použitím si prečítajte návod na
obsluhu.
Nabíjanie akumulátora.
3
Akumulátor nabitý.
Poškodený akumulátor.
Odloženie nabíjania – zahriaty/studený
akumulátor.
Nepokúšajte sa kontakty akumulátora
prepájať vodivými predmetmi.
Nenabíjajte poškodené akumulátory.
Používajte iba akumulátory DEWALT ,
iné typy môžu explodovať, spôsobiť úraz
a hmotné škody.
Zabráňte styku s vodou.
Poškodené káble ihneď vymeňte.
Nabíjajte iba v rozmedzí teplôt od 4 °C do
40 °C.
Akumulátor likvidujte s ohľadom na
životné prostredie.
Akumulátory typu NiMH, NiCd+ a Li-Ion
nikdy nespaľujte.
Nabíja akumulátory typu NiMH a NiCd.
Nabíja akumulátory typu Li-Ion.
Čas nabíjania je uvedený v technických
údajoch.
Popis (obr. 1, 2)
VAROVANIE: Nikdy nevykonávajte žiadne
úpravy náradia ani jeho súčastí. Mohlo by
dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo zraneniu
osôb.
a. Hlavný vypínač
b. Držiak akumulátora
c. Akumulátor (nie je súčasťou dodávky)
Nabíjanie akumulátora
Ak nabíjate akumulátor po prvý raz alebo po
dlhodobom uskladnení, dôjde k jeho nabitiu
zhruba na 80% celkovej kapacity. Plnú kapacitu
dosiahne akumulátor až po niekoľkých cykloch
nabitia a vybitia. Pred nabíjaním akumulátora
vždy skontrolujte funkčnosť elektrickej siete.
Ak je elektrická sieť funkčná, ale k nabíjaniu
akumulátora nedochádza, zverte opravu
nabíjačky autorizovanému servisu DEWALT.
Pri nabíjaní môže dochádzať k zahrievaniu
nabíjačky i akumulátora. Ide o normálny stav, ktorý
neznamená žiadny problém.
VAROVANIE: Nenabíjajte akumulátor, pokiaľ
okolitá teplota klesne pod 4°C alebo presiahne
40°C. Odporučená teplota prostredia pre
nabíjanie je 24°C.
Výmena žiarovky (obr. 1)
1. Odskrutkujte a vyberte držiak šošovky (f).
2. Vyberte žiarovku (e) a vložte novú (náhradná
žiarovka nie je súčasťou dodávky).
3. Držiak šošovky nasaďte späť.
VAROVANIE: Nepozerajte sa priamo do lúča
svetla.
Uloženie žiarovky (obr. 2)
Vaše svietidlo DEWALT je vybavené úložným
priestorom na uskladnenie žiarovky (náhradná
žiarovka nie je súčasťou dodávky).
1. Odskrutkujte a vyberte držiak šošovky.
2. Žiarovku vytiahnite z úložného priestoru (g)
smerom hore a von.
3. Držiak šošovky nasaďte späť.
d. Uvoľňovacie tlačidlá
Pokyny pre obsluhu
e. Žiarovka
ZAPNUTIE A VYPNUTIE (obr. 1)
f. Držiak šošovky
Ak chcete svietidlo zapnúť, stlačte hlavný vypínač
(a).
g. Úložný priestor pre žiarovku
Elektrická bezpečnosť
Ak chcete svietidlo zapnúť, presuňte hlavný
vypínač (a) smerom nahor.
Vždy skontrolujte, či napájacie napätie
akumulátora zodpovedá napätiu na výkonovom
štítku. Uistite sa, či hodnota napätia Vašej
nabíjačky zodpovedá hodnote napätia v elektrickej
sieti.
POZNÁMKA: Uistite sa, či je akumulátor celkom
nabitý.
MONTÁŽ A NASTAVENIE
VAROVANIE: Pred montážou a nastavením
vždy vyberte akumulátor. Pred vložením alebo
vybratím akumulátora svietidlo VŽDY vypnite.
4
Ochrana životného prostredia
Trieďte odpad. Tento výrobok sa nesmie
vyhodiť do bežného domového odpadu.
Ak nebudete výrobok DEWALT ďalej používať
alebo ak si ho prajete nahradiť novým, nelikvidujte
ho spolu s bežným komunálnym odpadom. Zaistite
likvidáciu tohto výrobku v triedenom odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov.
Opätovné použitie recyklovaných materiálov
pomáha chrániť životné prostredie pred
znečistením a znižuje spotrebu surovín.
Pri kúpe nových výrobkov Vám predajne, miestne
zberne odpadov alebo recyklačné stanice poskytnú
informácie o správnej likvidácii elektro odpadov
z domácnosti.
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení ich
prevádzkovej životnosti. Ak chcete získať výhody
tejto služby, odovzdajte, prosím, Váš výrobok
ktorémukoľvek autorizovanému zástupcovi servisu,
ktorý náradie odoberie a zaistí jeho recykláciu.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu
DEWALT sa dozviete na príslušnej adrese
uvedenej na zadnej strane tejto príručky. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
Nabíjací akumulátor
Tieto akumulátory s dlhou životnosťou sa
musia nabíjať v prípade, keď už neposkytujú
dostatočný výkon na predtým ľahko
vykonávané pracovné operácie. Po ukončení jeho
životnosti vykonajte jeho likvidáciu tak, aby nedošlo
k ohrozeniu životného prostredia:
• Nechajte náradie v chode, kým nedôjde
k úplnému vybitiu akumulátora a potom ho
z náradia vyberte.
• Akumulátory typu NiCd, NiMH a Li-Ion je
možné recyklovať. Odovzdajte ich, prosím,
predajcovi alebo do miestnej zberne.
Zhromaždené akumulátory budú recyklované
alebo zlikvidované tak, aby nedošlo
k ohrozeniu životného prostredia.
zst00241726 - 17-07-2014
5
6
ZÁRUKA
SpoloþnosĢ DEWALT je presvedþená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku
pre profesionálnych používateĐov tohto náradia.
Táto záruka sa ponúka v prospech zákazníka
a nijako neovplyvní jeho zákonné záruþné práva.
Táto záruka platí vo všetkých þlenských štátoch
EÚ a Európskej zóny voĐného obchodu EFTA.
• 30 DNÍ ZÁRUKA VÝMENY •
Ak nie ste s výkonom Vášho náradia DEWALT
celkom spokojní, môžete ho do 30 dní po kúpe
vrátiĢ. Náradie musí byĢ v kompletnom stave ako
pri kúpe a musí byĢ dodané na miesto, kde bolo
kúpené, kde sa vymení alebo vrátia peniaze.
Náradie musí byĢ v uspokojivom stave a musí byĢ
predložený doklad o jeho kúpe.
• JEDNOROþNÁ ZMLUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Ak sa musí poþas 12 mesiacov po kúpe vykonaĢ
údržba alebo servis Vášho náradia DEWALT,
máte nárok na jedno bezplatné vykonanie
tohto úkonu. Tento úkon sa bezplatne vykoná
v autorizovanom servise DEWALT. K náradiu
musí byĢ predložený doklad o jeho kúpe. Táto
oprava zahĚĖa aj prácu. Tento bezplatný servis
sa nevzĢahuje na príslušenstvo a náhradné diely,
ak nie sú tiež kryté zárukou.
• JEDNOROþNÁ PLNÁ ZÁRUKA •
Ak dôjde poþas 12 mesiacov od kúpy výrobku
DEWALT k poškodeniu tohto výrobku z dôvodu
poruchy materiálu alebo zlého dielenského
spracovania, spoloþnosĢ DEWALT zaruþuje
bezplatnú výmenu všetkých poškodených þastí –
alebo podĐa nášho uváženia – bezplatnú výmenu
celého náradia, za predpokladu, že:
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
06/2014
• Porucha nevznikla v dôsledku neodborného
zaobchádzania.
• Výrobok bol vystavený bežnému použitiu
a opotrebovaniu.
• Výrobok neopravovali neoprávnené osoby.
• Bol predložený doklad o kúpe;
• Bol výrobok vrátený kompletný s pôvodnými
komponentmi.
Ak požadujete reklamáciu, kontaktujte predajcu,
u ktorého ste výrobok kúpili alebo vyhĐadajte
autorizovanú servisnú organizáciu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
7
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising