DE2000 | DeWalt DE2000 ROUTER TABLE instruction manual

500500-49 CZ
DE2000
2
3
20
35
34
43
34
36
18
39
42
38
37
43
42
C
B
25
44
A
B
C
D
46
23
45
26
26A
48
D
47
E
28
20
7
50 51 49
27
G
F
4
53
5
6
7
FRÉZOVACÍ STŮL
DE2000
Technický a vývojový ředitel
Horst Grossmann
Blahopřejeme vám!
Zvolili jste si nářadí společnosti DEWALT. Roky
zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace
vytvořily ze společnosti D E WALT jednoho
z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele
profesionálního elektrického nářadí.
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 40,
D-65510, Idstein, Německo
Technické údaje
DE2000
Napájecí napětí
Vypínač ON/OFF
(zapnuto/vypnuto)
Rozměry (š x h)
výška, bez nohou
výška, včetně nohou
Ztráta hloubky řezu
díky síle stolu
Hmotnost
V
mm
mm
mm
230
Podpěťová
spoušť
770 x 600
350
860
mm
kg
8
23
Bezpečnostní pokyny
Dodržujte bezpečnostní předpisy uvedené
v návodu k použití toho elektrického nářadí,
které bude k tomuto kombinovanému stolu
připojeno. Před provozováním tohoto
nářadí si přečtěte následující bezpečnostní
pokyny.
Tyto pokyny uložte na bezpečném místě!
Všeobecné pokyny
•
Pojistky
230 V nářadí 16 A v napájecí síti
•
•
V tomto návodu jsou použity následující
symboly:
Upozorňuje na riziko poranění,
zkrácení životnosti nebo poškození
nářadí v případě nedodržení pokynů
uvedených v tomto návodu.
Upozorňuje na riziko úrazu způsobeného
elektrickým proudem.
•
Také si prostudujte návod k použití
vašeho elektrického nářadí.
•
•
ES Prohlášení o shodě
•
DE2000
Společnost D E WALT prohlašuje, že výše
uvedené příslušenství bylo navrženo v souladu
s normami 89/392/EEC & 73/23/EEC.
•
•
•
•
Toto příslušenství nesmí být zasláno k servisu
pokud se prokáže, že elektrické nářadí
připojené k tomuto výrobku není v souladu
s normou 89/392/EEC (označeno značkou CE
na nářadí).
•
8
Montáž kombinovaného stolu provádějte
v souladu s uvedenými pokyny.
Držte z dosahu dětí.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volné
šatstvo nebo šperky. Mohou být zachyceny
pohyblivými částmi. Jestliže pracujete
venku, používejte pokud možno gumové
rukavice a neklouzavou obuv. Jestliže máte
dlouhé vlasy, používejte vhodnou pokrývku
hlavy.
Kombinovaný stůl nepoužívejte ve
venkovním prostředí za deště nebo ve
vlhkém prostředí.
Kombinovaný stůl musí být po celou dobu
v rovině a ve stabilní poloze.
Pracovní plochu stolu udržujte v čistotě
a bez nepatřičných předmětů.
Kombinovaný stůl používejte pouze
s elektrickým nářadím a příslušenstvím
specifikovaným v tomto návodu k použití.
Elektrické nářadí pečlivě zabezpečte.
Při práci neroztahujte ruce.
Obrobek očistěte od všech hřebíků, spon
a dalších kovových částí.
Používejte pouze ostré a nepoškozené
příslušenství.
Před provozem pečlivě zkontrolujte
kombinovaný stůl, elektrické nářadí,
kabely a zástrčky, zda nevykazují známky
poškození. Všechny poškozené díly nechejte
před použitím kombinovaného stolu opravit
•
•
•
u autorizovaného servisního zástupce
DEWALT.
Z důvodu bezpečnějšího a výkonnějšího
provozu udržujte kombinovaný stůl čistý
a v bezvadném technickém stavu. Dodržujte
pokyny k údržbě. Udržujte všechny ovládací
prvky čisté, suché a neznečistěné oleji či
jinými mazivy.
Protože při práci se dřevem vzniká prach
a piliny, doporučuje se používat zařízení
k odsávání prachových nečistot. Řádné
zajištění odsávání prachu je zvláště
důležité, pokud pracujete se dřevem dubu
nebo buku.
Te n t o k o m b i n o v a n ý s t ů l o d p o v í d á
platným bezpečnostním předpisům.
Z bezpečnostního hlediska je nutné,
aby bylo zařízení opravováno výhradně
techniky s příslušnou kvalifikací.
Obsah balení
Balení obsahuje:
1 Hliníkový rám se spínačem podpěťové
spoušti
4 Nohy
DE2000
1 Montážní deska frézy
3 Upevňovací šrouby
1 Vodítko frézy s odvodem prachu
1 Ochranný kryt řezného nástroje
4 Řezné vložky (fréza)
1 Návod k použití
1 Detailní rozkreslení součástí nářadí
•
•
Použití kotoučových pil v upevněné poloze
•
•
•
•
•
•
•
•
Zajistěte, aby byla šíře řezné štěrbiny
dostatečná vzhledem k použitému řeznému
kotouči.
Při řezání úzkých obrobků (užších jak
120 mm) po délce používejte podélné
vodítko a tlačnou tyč.
Pokud řežete těsně sevřený obrobek,
použijte zařízení k ochraně před zpětným
rázem.
Při řezání okrouhlých dřevěných obrobků
použijte prostředek k pevnému uchycení
obrobku po obou stranách řezného kotouče,
aby nedošlo k prokluzování.
Zajistěte, aby odřezané části dřeva nebyly
zachyceny řezným kotoučem a odmrštěny
do prostoru.
Nůž odtrhu neodstraňujte.
Neprovádějte řezání palivového dříví.
Nesahejte do okolí zadní části řezné
čepele.
Popis (obr. A1 - A3)
Váš stabilní a pevný kombinovaný stůl DE2000/
DE2011 je určen k rozšíření možností vaší frézy
nebo kotoučové pily tak, aby bylo možné je
používat ve stacionárním režimu.
Obr. A1 - Kombinovaný stůl
1
Spínač podpěťové spoušti
2
Hlavice
3
Svorka jemného nastavení
4
Regulační prvek jemného nastavení
5
Pojistný šroub (přední)
6
Pojistný šroub (zadní)
7
Křídlová rukojeť
8
Opěrná noha
9
Nastavovací šroub
10
Stupnice
11-14 Kluzná kolejnice
15-16 Rybinové drážky
17
Držák tlačné tyče
Použití fréz v upevněné poloze
•
•
•
Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození nářadí, jeho částí nebo
příslušenství.
Před zahájením pracovních operací
věnujte dostatek času pečlivému pročtení
a porozumění tomuto návodu.
Obr. A2 - DE2011 (volitelné)
18 Montážní deska pily
19 Upevňovací šrouby
20 Paralelní vodítko s profilem (49)
21 Posuvné vodítko pokosu
22 Tlačná tyč
23 Řezná vložka
24 Odvaděč pilin
25 Stavitelný ochranný kryt řezného kotouče
26 Držák krytu odvodu prachových nečistot
Pokud provádíte frézování delší dobu, nos
a ústa zakryjte lehkou maskou.
Při frézování dřevotřísky používejte
ochranné brýle.
Po skončení práce uvolněte vozík frézy, aby
byl řezný nástroj chráněn.
9
Obr. A3 - DE2000
27 Montážní deska frézy
28 Upevňovací šrouby
29 Vodítko frézy s čely (40)
30 Průsvitný ochranný kryt řezného nástroje
31 Držák ochranného krytu řezného nástroje
32 Řezná vložka
33 Odvaděč pilin
nohou zkontrolujte, zda je dostatečný prostor
k uvolnění vozíku frézy.
• Stůl položte na bok.
• Povolte čtyři křídlové matice (9) a opěrné
nohy zasuňte na místo. Křídlové matice
otáčejte směrem dovnitř a dotáhněte je.
• Stůl postavte zpět a opěrné nohy upravte
tak, aby byl v rovině. Křídlové matice řádně
přitáhněte.
• Páskem zajistěte zámek spínače (suchý zip)
dodaný s kombinovaným stolem k některé
křídlové matici opěrné nohy.
S modelem DE2011 (volitelné) doporučujeme
používat následující pily:
Elu MH85
DEWALT DW62
Elu MH151
Elu MH165
Elu MH265
Elu MH286
DEWALT DW65
DEWALT DW86
Bosch GKS 65
Bosch GKS 66 CE
Metabo KsE 1668sSignal
Metabo Ks 1468 S
Metabo Ks 1255 S
Montáž vodítek a příslušenství (obr. A1
- A3)
Váš kombinovaný stůl je dodáván s kluznými
kolejnicemi a rybinovými drážkami k nasazení
příslušenství.
• Vodítka přesuňte na vhodnou kluznou
kolejnici nebo drážku na horní straně stolu:
Pro paralelní vodítko (DE2011) nebo
frézovací vodítko (DE2000) použijte kluzné
kolejnice (11) a (12). Pro pokosové vodítko
použijte drážku (16).
• DE2011 - Stavitelný ochranný kryt řezného
kotouče (25) nasuňte na řezný stůl pomocí
kluzné kolejnice (12) a držák krytu odvodu
prachových nečistot (26) utáhněte.
• DE2000 - Držák ochranného krytu řezného
nástroje (31) nasuňte do drážky zadního
čela vodítka frézy (29) a ochranný kryt
řezného nástroje (30) umístěte z horní
strany.
S frézovacím stolem DE2000 doporučujeme
používat následující frézy (všechny modely:
výroba od roku 1990):
Elu MOF96
Elu OF97
Elu MOF131
Elu MOF177
DEWALT DW613
DEWALT DW625E
DEWALT DW620
DEWALT DW621
S volitelnou montážní sadou (DE2010) lze
u frézovacího stolu D EWALT DE2000 také
používat většinu běžných fréz na trhu a starší
modely.
Nepoužívejte jiné elektrické nářadí, než
je uvedeno v tomto seznamu.
Pokaždé, když posunete čelem
paralelního vodítka se ujistěte, zda
je ochranný kryt řezného nástroje ve
správné poloze.
Použití prodlužovacího kabelu
Je-li použití prodlužovacího kabelu nutné,
použijte pouze schválený typ kabelu, který je
vhodný pro příkon tohoto nářadí (viz technické
údaje). Minimální průřez vodiče je 1,5 mm2.
V případě použití navinovacího kabelu, odviňte
vždy celou jeho délku.
Seřízení paralelního vodítka (20) nebo
vodítka frézy (29) (obr. A1 - A3)
K dosažení optimální účinnosti regulačního prvku
jemného nastavení (4) musí být svorka jemného
nastavení (3) ve výřezu vycentrována.
• Povolte svorku jemného nastavení (3)
a pojistné šrouby (5) a (6).
• Nastavte vodítko do požadované polohy.
Montáž a seřízení
Dříve než zahájíte montáž nebo
seřizování, vždy odpojte nářadí od
sítě.
Pro přesné řezy:
• Svorku jemného nastavení (3) zajistěte.
• Vodítko otočením regulačního prvku
jemného nastavení (4) přesně nastavte.
Každý dílek regulačního prvku odpovídá
změně 0,1 mm.
Všeobecné
Montáž opěrných noh (obr. A1)
Kombinovaný stůl je možné používat jak
s nasazenými opěrnými nohami (8), tak i bez
nich. Při montáži frézy bez použití opěrných
10
•
•
Nejprve zajistěte přední šroub (5) a poté
zadní šroub (6).
Zkontrolujte vzdálenost vodítka od pily nebo
řezného nástroje.
•
•
•
•
Nikdy neprovádějte řezání bez
zajištění šroubů (5 & 6).
Nejlepší způsob, jak přesunout
paralelní vodítko, je provést tento
úkon jednou rukou ze přední
strany.
Nastavení kotoučové pily (řezného kotouče)
(obr. A2, B & C)
Pokud u kombinovaného stolu používáte stále
tutéž pilu, toto nastavení je nutné provést pouze
jednou.
DE2011 (volitelné)
Pro přesné řezy vždy nastavte pilu
vzhledem k paralelnímu vodítku, nikdy
ne k liniím na horní ploše stolu.
Montáž kotoučové pily (obr. A2 & B)
Upevňovací šrouby (19) jsou vybaveny pojistnou
hranou.
•
Pojistné šrouby nepovolujte o více jak
dvě otáčky.
•
•
•
•
•
•
přetočení odpojit od montážní desky.
Zadní okraj svorek držte na tečkované čáře,
jak je vyznačeno na obrázku.
Montážní desku pily (18) překlopte tak,
aby kabel vedl do stolu. Ujistěte se, zda je
montážní deska v rovině stolu a dotáhněte
čtyři upevňovací šrouby (19).
Na montážní desce pily (18) povolte čtyři
upevňovací šrouby (19) a montážní desku
odstraňte.
Montážní desku položte na vrchní stranu
stolu obráceně, horní stranou dolů.
Povolte matice (35 & 37) a odsuňte profil
(36).
Otevřete spodní ochranný kryt vaší pily a do
štěrbiny (34) vložte řezný kotouč.
Vaši pilu umístěte co nejpřesněji do středu
štěrbiny (34), po obou stranách a zepředu
dozadu.
Hlavní vypínač ON/OFF pily zajistěte
pomocí zámku systému suchého zipu.
•
•
Paralelní vodítko s profilem (20) přesuňte
k vnějšímu okraji štěrbiny (34) řezné
vložky. Výše popsaným způsobem vodítko
nastavte.
Změřte po obou stranách řezného kotouče
vzdálenost k vodítku (viz nákres C).
Vzdálenost by měla být na obou stranách
stejná. Pokud není, seřiďte ji podle
následujícího postupu:
• Mírně povolte matice (59) tak, aby se
uvolnilo napětí pružiny svorky a matice
(37) držáků (38).
• Při nastavování řezného kotouče pilou
mírně pohněte.
• Proveďte opět kontrolu.
• Všechny matice pevně dotáhněte.
•
Pomocí úhelníku zkontrolujte, zda
je řezný kotouč v pravém úhlu
k povrchu stolu. (Pokud je nutno
polohu upravit, řiďte se návodem
k použití pily).
• Při změně nastavení nože odtrhu
se také řiďte návodem k použití
vaší kotoučové pily.
Otáčením řezného kotouče rukou
zkontrolujte, zda ostří nezachytí
o řeznou vložku nebo ochranný kryt
kotouče.
Optimální zajištění provedete tak, že
okružní pilu zajistíte proti pohybu jak
ve vertikálním, tak i v horizontálním
směru.
Znehybnění v horizontálním směru
• Patku pily přichyťte pomocí profilu (36) a čtyř
držáků (38), poté rukou dotáhněte všechny
matice (35 & 37).
Znehybnění ve vertikálním směru
Pilu k montážní desce pevně přitiskněte pomocí
svorek (39). Správné nastavení svorek je dáno
zkušenostmi. Postupujte následovně:
• Povolte matici (59) tak, aby se uvolnilo
napětí pružiny svorky.
• Výšku svorky upravte šroubem (58).
• Svorky zajistěte pomocí matic (59). Dbejte
na to, aby nedošlo k nadměrnému napnutí
řetězu. V tomto okamžiku se nesmí pila při
Nula na stupnici by se měla shodovat s okrajem
řezného kotouče. Pokud je potřeba, stupnici
upravte.
• Povolte dva přídržné šrouby a stupnici
upravte.
11
Demontáž kotoučové pily (obr. A2 & B)
•
Optimálních výsledků dosáhnete,
pokud bude řezný kotouč vyčnívat
z obrobku přibližně o 3 mm.
Na montážní desce pily (18) povolte čtyři
upevňovací šrouby (19) a montážní desku
s pilou otočte horní stranou dolů.
Nastavení pokosových řezů (obr. D)
Pojistné šrouby nepovolujte o více jak
dvě otáčky.
•
•
K provádění pokosových řezů u kombinovaného
stolu je nutné provést výměnu řezné vložky.
Váš model DE2011 je dodáván s 1 standardní
řeznou vložkou a 4 vložkami k provádění
pokosových řezů, které jsou vhodné pro různá
nastavení úhlů pokosu. Vložky jsou označeny
písmeny A, B, C a D. V tabulce níže jsou
uvedena použití jednotlivých řezných vložek
pro určené úhly pokosu.
Uvolněte pouze svorky (39).
Vaši kotoučovou pilu vytáhněte ven bez
úprav nastavení.
Nastavení hloubky řezu
Nastavení požadované hloubky řezu
proveďte podle návodu k použití vaší
pily. Vezměte v úvahu, že maximální
hloubka řezu je snížena o přibližně
10 mm, pokud je okružní pila použita
ve stacionárním režimu.
Řezné vložky, úhly ve stupních
Elu MH151
Elu MH165
Elu MH265
Elu MH85
Elu MH286
DEWALT DW62
DEWALT DW65
DEWALT DW86
DEWALT DW351
DEWALT DW365
Bosch GKS 65
Bosch GKS 66 CE
Metabo KsE 1668s-Signal
Metabo Ks 1468 S
Metabo Ks 1266 S
A
12-23
9-18
8-15
9-18
7-13
3-11
8-15
7-13
12-23
9-18
8-21
8-21
19-36
19-36
19-36
Pouze pro DW365 a Elu MH165
K provádění řezů pod úhlem je nutné u modelů
DW365/MH165 použít přiložené plastové
vzpěry. Maximální hloubka řezu je snížena na
47 mm. Díky konstrukci DW365/MH165 nelze
uvolněním pily nastavit hloubku řezu na nulu,
což je nutné k výměně standardní řezné vložky
(23) za jinou, vhodnou k provedení řezu pod
úhlem. S nasazenou plastovou vzpěrou lze
řezné vložky měnit bez jakýchkoliv problémů.
• Vyjměte profil (36) a jednu ze svorek (39) na
spodní straně montážní desky pily.
B
24-39
18-30
18-24
21-30
18-29
19-31
18-24
18-29
24-39
18-30
21-32
21-32
38-45
38-45
38-45
•
•
•
12
C
41-45
30-40
26-33
31-39
27-35
34-45
26-33
27-35
41-45
30-40
33-41
33-41
-
D
41-47
38-45
40-45
38-45
40-45
41-47
45
45
-
Do každého z výřezů poblíž štěrbiny (34)
nasuňte dvě z plastových vzpěr tak, aby
vyšší hrany směřovaly k venkovní straně
montážní desky.
K desce upevněte zpět svorku (39) a profil
(36).
K řádnému uchycení DW365/MH165 musíte
otočit kovové držáky (38) na protilehlou
stranu. Odšroubujte matice (37) a držáky
obraťte.
Upozornění:
Levé držáky musíte prohodit s pravými.
•
•
•
•
•
Otevřete spodní ochranný kryt modelu
DW365/MH165 a s umístěním pily do
plastových vzpěr zasuňte řezný kotouč do
štěrbiny (34).
K dosažení paralelního vyrovnání řezného
kotouče ve štěrbině (34) umístěte hranu pod
základní deskou pily oproti hraně vzpěry
(další nastavení pily není nutné provádět).
Držáky (38) a montážní profil (36) upevněte
způsobem popsaným v návodu k použití.
Svorky (39) upevněte a nastavte způsobem
popsaným v návodu k použití.
Všechny matice pevně dotáhněte.
ochranného krytu řezného kotouče (25)
a křídlovou matici (46) dotáhněte.
•
•
Otočné paralelní vodítko s profilem (obr. F)
Profil (49) paralelního vodítka (20) lze použít
ve dvou polohách. Při nastavení požadované
polohy vodítka postupujte následovně:
• Povolte křídlové rukojeti (7).
• Vysuňte ven profil (49) a upevněte jej podle
potřeby. Opěrné destičky (50) křídlových
rukojetí (7) zapadají do posuvné kolejnice
(51).
• Přitáhněte křídlové rukojeti (7).
Hloubku záběru pily nastavte na
0 mm.
•
•
Zkontrolujte, zda špice ochranného
krytu řezného kotouče zůstává ležet
na řezacím stole.
Zkontrolujte, zda lze ochranným
krytem řezného kotouče volně
pohybovat nahoru a dolů.
Povolte šroub (44) a řeznou vložku (23)
vytáhněte ven.
Do montážní desky pily zasuňte novou
řeznou vložku a šroub (44) dotáhněte.
DE2000
Nastavte úhel pokosu pily.
•
Montáž frézy DEWALT (obr. G)
Upevňovací šrouby (28) jsou vybaveny pojistnou
hranou.
Řezný kotouč protáhněte štěrbinou v nové
řezné vložce nahoru a nastavte hloubku
řezu.
•
•
Pojistné šrouby nepovolujte o více jak
dvě otáčky.
Nikdy nepoužívejte řezný stůl bez
vhodné řezné vložky.
Otáčením řezného kotouče rukou
zkontrolujte, zda ostří nezachytí
o řeznou vložku nebo ochranný kryt
kotouče.
•
•
Montáž a seřízení ochranného krytu řezného
kotouče (obr. E)
•
Sestavení ochranného krytu řezného kotouče.
• Pomocí křídlové matice (46) připevněte kryt
(25) ke konzole (45). Řezný kotouč, nůž
odtrhu a ochranný kryt řezného kotouče (25)
musí být v jedné rovině.
• Ochranný kryt lze nastavit poté, co povolíte
křídlovou rukojeť (47).
•
Naklopení ochranného krytu řezného kotouče
• Pro posun ochranného krytu řezného
kotouče povolte křídlovou rukojeť (26A),
a držák (26) přesuňte do vhodné polohy.
•
•
Nastavení výšky
Výška ochranného krytu řezného kotouče musí
být přizpůsobena hloubce řezu.
• Povolte křídlovou matici (46), pomocí
některého z otvorů krytu nastavte polohu
Na montážní desce frézy (27) povolte
čtyři upevňovací šrouby a montážní desku
odstraňte.
Montážní desku frézy (27) položte na vrchní
stranu stolu obráceně, horní stranou dolů.
Frézu položte na montážní desku (27)
a otvory pro šrouby v základně frézy
srovnejte s otvory pro šrouby v montážní
desce.
Šrouby (53) pevně dotáhněte. Pro Elu
MOF96, DEWALT DW613: použijte dva
delší šrouby; pro Elu OF97, D E WALT
DW620 & DW621 použijte dva kratší
šrouby; pro Elu MOF131, Elu MOF177 &
DEWALT DW625E: 3 šrouby.
Frézu zajistěte v poloze zapnuto.
Montážní desku frézy překlopte tak, aby
kabel vedl do stolu. Ujistěte se, zda je
montážní deska v rovině stolu a dotáhněte
čtyři upevňovací šrouby (28).
Nastavení hloubky řezu
•
•
13
Upevněte vhodnou frézovací násadu.
Stlačte frézu do požadované hloubky
záběru.
Nastavení frézy/řezného nástroje
Pokud u kombinovaného stolu používáte stále
tutéž frézu, toto nastavení je nutné provést
pouze jednou.
• Upevněte příslušnou frézu a spusťte ji na
maximální hloubku záběru.
• Změřte v různých polohách vzdálenost mezi
okrajem dříku/řezného nástroje a okrajem
frézovacího otvoru (52).
• Vzdálenost by měla být ve všech polohách
stejná. Pokud není, seřiďte ji podle
následujícího postupu:
• Mírně povolte matice odpružených svorek
(57) a matice profilů (54) a středicích bloků
(55).
• Frézu seřiďte.
• Proveďte opět kontrolu.
• Všechny matice pevně dotáhněte.
Nastavení požadované hloubky záběru
proveďte podle návodu k použití vaší
frézy.
•
•
Vždy vaši frézu pomocí regulačního prvku
jemného nastavení zajistěte. Použít pouze
blokování vozíku není dostatečné.
Všechny frézy nejsou regulačním prvkem
jemného nastavení vybaveny. Podrobné
informace obdržíte u vašeho dodavatele.
Montáž frézy a vycentrování řezného
nástroje s pomocí DE2010 (obr. G & H)
Pokud používáte model DE2000 v kombinaci
s frézou DEWALT, řezný nástroj není nutné
s použitím upevňovacích šroubů centrovat.
Pokud je použita fréza jiné značky, je nutné
použít doplňkovou montážní sadu DE2010.
S montážní sadou DE2010 lze použít následující
frézy:
Frézy Elu (výroba před rokem 1990)
BOSCH GOF900ACE
FESTO OF900
Nastavení vodítka frézy (obr. I)
Vodítko frézy (29) je vybaveno dvěma čely
(40).
• Povolte křídlové rukojeti (7) vodítka frézy
(29).
• Dvě čela posuňte co nejtěsněji k frézovacímu
nástroji.
• Přitáhněte hvězdicové rukojeti (7).
HITACHI M8V
GOF1300ACE
OF900E
M12V
GOF1700ACE
OF2000 MAKITA 3612B
OF2000E
METABO OF1028
OFE1229 Signal
Pokaždé, když posunete čelem
paralelního vodítka se ujistěte, zda
je ochranný kryt řezného nástroje ve
správné poloze.
OFE1812
•
•
•
Montážní desku frézy (27) položte na vrchní
stranu stolu obráceně, horní stranou dolů.
Frézu upevněte na montážní desku tak,
aby byla hřídel ve středu frézovacího otvoru
(52).
Montážní sadu DE2010 instalujte tak, jak je
znázorněno na obrázku H.
Nastavení ochranného krytu řezného
nástroje (obr. A3)
Ochranný kryt řezného nástroje (30) je zavěšen
v držáku (31), který klouže při otáčení v čele
(40).
• Ochranný kryt nastavte do požadované
polohy. Ujistěte se, zda nebude řezným
nástrojem zachycen.
Znehybnění v horizontálním směru
• Základnu frézy upevněte pomocí montážních
profilů (54) a středicích bloků (55), matice
(56) dotáhněte.
Výměna řezných vložek (obr. A3)
Váš kombinovaný stůl DE2000 je dodáván
se čtyřmi různými řeznými vložkami (32) pro
různé průměry frézovacích násad. Standardní
průměry jsou: 12, 22, 32 a 42 mm. Vždy použijte
řeznou vložku s průměrem o jeden stupeň
vyšším, než je průměr frézovací násady.
Znehybnění ve vertikálním směru
Svorky (57) vaši frézu zajistí přesně na svém
místě. Správné nastavení svorek je dáno
zkušenostmi. Postupujte následovně:
• Výšku svorky upravte šroubem (58).
• Svorky zajistěte pomocí matic (59).
• Zadní okraj svorek držte na tečkované čáře,
jak je vyznačeno na obrázku.
• Montážní desku (27) frézy obraťte naopak
tak, aby přívodní kabel vedl do stolu
a dotáhněte čtyři upevňovací šrouby (28).
Frézovací násadu spusťte dolů.
•
14
Povolte šroub (44) a řeznou vložku (32)
vytáhněte ven.
•
Do montážní desky zasuňte novou řeznou
vložku a šroub (44) dotáhněte.
•
Pokyny pro obsluhu
•
•
Vždy dodržujte bezpečnostní
předpisy a příslušná nařízení.
Tlačnou tyč používejte kdykoliv je
to možné.
•
•
Před zahájením provozu:
• Zkontrolujte, zda je elektrické nářadí
připevněno výše popsaným způsobem.
• Zkontrolujte, zda všechny bezpečnostní
kryty a vodítka jsou v perfektním provozním
stavu a zda jsou správně upevněny.
• Připojte zařízení k odsávání prachu
v souladu s místními předpisy týkajícími se
emisí prachových nečistot.
•
Zapnutí a vypnutí (obr. J)
•
•
•
•
•
Elektrické nářadí zajistěte v poloze
zapnuto.
Zdvihněte kryt (60) spínače s podpěťovou
spouští (1) a elektrické nářadí připojte
k síti.
Kombinovaný stůl připojte k síti připojením
prodlužovacího kabelu do zásuvky (2).
Pokosové řezy
• Řezný kotouč nastavte na požadovaný úhel
pokosu, jak je popsáno v kapitole “Nastavení
pokosových řezů”.
Ujistěte se, zda je použita vhodná
řezná vložka a zda o ni řezný kotouč
nezachytává.
Hlavní spínač vašeho kombinovaného
stolu je vybaven spínačem podpěťové
spouště (1). dojde-li z nějakého důvodu
k přerušení napájení, musí být spínač
úmyslně znovu zapnut.
•
•
Paralelní vodítko (20) přesuňte za kotouč
a umístěte jej podle stupnice (10) na přední
straně stolu. Odpad nebo odřezky jsou
odváděny od řezného kotouče směrem
doleva. Pro přesné provedení řezu použijte
jemné nastavení tak, jak je popsáno
v kapitole “Seřízení paralelního vodítka”.
Kombinovaný stůl zapněte.
Pomalu posunujte obrobek pod přední část
horního krytu pilového kotouče a stále jej
pevně přitlačujte k vodítku podélných řezů.
Nechejte zuby pilového kotouče provádět
řez a neprotlačujte obrobek přes pilový
kotouč silou. Otáčky pilového kotouče by
měly být konstantní.
Při přeřezávání drobnějších obrobků
(< 120 mm), vždy používejte tlačnou tyč
(22).
Pokud tlačnou tyč (22) nepoužíváte,
ponechejte ji uloženou v držáku (17).
Po dokončení řezu ihned kombinovaný stůl
vypněte.
•
Elektrické nářadí zapnete stiskem zeleného
tlačítka (62) podpěťového spínače (1).
Nářadí vypnete stiskem tlačítka OFF (61)
podpěťového spínače (1). Po ukončení
práce a před odpojením napájecího kabelu
nářadí vždy vypněte.
•
•
•
DE2011 (volitelné)
Ochranný kryt řezného kotouče nastavte
do jedné roviny s novou polohou řezného
kotouče.
Ochranný kryt řezného kotouče naklopte.
Viz kapitola “Naklopení ochranného krytu
řezného kotouče” a obr. F.
Ujistěte se, zda řezný kotouč běží ve středu
ochranného krytu.
Postupujte jako při provádění svislých
řezů.
Přímé a úhlové příčné řezy (obr. A2 & K)
• Vyjměte paralelní vodítko (20).
• Posuvné vodítko pokosu (21) nasadíte tak,
že delší konec posuvné tyče (64) vložíte
do drážky (16). Pro přímé a úhlové příčné
řezy povolte křídlovou matici (65) a vodítko
natočte na požadovaný úhel (0° - 45°).
• Křídlové matice (65) řádně přitáhněte.
• Povolte dva pojistné šrouby vodítka (66)
a posuňte šikmou hranu (63) vodítka
směrem k řeznému kotouči tak, aby se
při posunu sestavy vzad téměř dotýkala
kotouče.
Základní řezy
Vertikální podélné řezy (obr. A1 & A2)
• Řezný kotouč pily nastavte na 0°.
• Výšku řezného kotouče nastavte způsobem
popsaným v návodu k použití vaší pily.
• Ke stolu upevněte z pravé strany kotouče
paralelní vodítko (20).
• Podle výšky a šířky obrobku použijte
takovou výšku vodítka, aby byl zajištěn
optimální přístup mezi vodítko a řezný
kotouč.
15
•
•
•
•
Pojistné šrouby vodítka dotáhněte.
Vytáhněte sestavu dopředu a obrobek,
který má být řezán, zapřete o profil (21)
vodítka.
Zapněte kombinovaný stůl, pevně držte
obrobek, posunujte sestavu v drážce tak,
aby se obrobek dostal pod kotouč pily.
Po dokončení řezu ihned kombinovaný stůl
vypněte.
•
•
•
Boční strana obrobku, která bude
seřezávána, musí být vedena podél
vodítka frézy.
Pokosový příčný řez
• Řezný kotouč nastavte na požadovaný úhel
pokosu, jak je popsáno v kapitole “Nastavení
pokosových řezů”.
•
•
Ujistěte se, zda je použita vhodná
řezná vložka a zda o ni řezný kotouč
nezachytává
•
•
Kotoučovou pilu nastavte do správné
výšky.
Nastavte úhel vodítka pokosu na hodnotu
0°.
Dále pokračujte způsobem popsaným pro
přímé a úhlové příčné řezy.
•
•
Kombinované pokosové řezy
Kombinovaný pokosový řez je složen
z pokosového a úhlového řezu.
• Pokračujte jako u pokosového příčného řezu,
úhlové vodítko nastavte do požadované
polohy.
•
•
•
Zkontrolujte, zda je nasazena vhodná řezná
vložka (32).
Upevněte ke stolu vodítko frézy (29)
a posuňte jej na střed frézovací násady.
Povolte křídlové rukojeti (7), vodítka s čely
(40) nastavte co nejtěsněji k frézovací
násadě a křídlové rukojeti dotáhněte.
Pomocí regulačního prvku jemného
nastavení nastavte vodítko frézy podle
očekávané šířky řezu.
Ochranný kryt (30) nastavte do požadované
polohy.
Položte obrobek na pracovní stůl a opřete jej
o vodítko. Pokud používáte doplňkové vodicí
vložky (DE2007 & DE2008), upevněte je
způsobem popsaným v kapitole “Horizontální
vodicí vložka (DE2007) a vertikální vodicí
vložka (DE2008) (obr. M2)”.
Kombinovaný stůl zapněte.
Materiál posouvejte rovnoměrně a řez
proveďte hladce jedním pohybem. Vhodná
rychlost posuvu materiálu je věcí zkušenosti:
příliš pomalá rychlost způsobí vytvoření
opálených míst na obrobku, zatímco příliš
vysoká rychlost vaši frézu přetíží.
Po dokončení řezu ihned kombinovaný stůl
vypněte.
Řezání kulatých obrobků
•
Řezání drážek (obr. L)
Pokud řežete kulaté obrobky, použijte
přípravek (není součástí dodávky), který
brání otáčení obrobku po obou stranách
řezného kotouče.
•
•
•
Při řezání palivového dříví nepoužívejte
DE2000 ve spojení s DE2011.
•
•
DE2000
Směr posuvu
•
•
Volitelné příslušenství (obr. M1
- M4)
Materiál posouvejte vždy proti
směru otáčení.
Posuv provádějte vždy z přední
části desky (strana se spínačem).
DE2011 (volitelné)
Seřezávání okrajů (žlábkování) a frézování
profilů (obr. A3 & I)
•
Upevněte vhodnou frézovací násadu.
Zkontrolujte, zda je nasazena vhodná řezná
vložka.
Upevněte ke stolu vodítko frézy (29)
a posuňte jej do požadované polohy.
Vodítka s čely (40) posuňte k sobě tak, aby
byla mezera co nejmenší.
Dále pokračujte způsobem popsaným pro
seřezávání okrajů a frézování profilů.
Kluzná plošina DE2001 (obr. M1)
Kovové mezerníky, dva šrouby se dvěma
podložkami dodávané v balení kluzné plošiny
nejsou pro použití s kombinovaným stolem
třeba.
Nasaďte vhodnou frézovací násadu a frézu
nastavte pomocí regulačního prvku jemného
nastavení na patřičnou hloubku záběru.
16
Toto přídavné zařízení upevněné k levé
straně kombinovaného stolu umožňuje přesné
provádění příčných řezů obrobků širokých až
720 mm.
K podpoře kolejnice stolu (73) a montáži kluzné
plošiny ke kombinovanému stolu jsou dodávány
dvě lité konzoly (72). Horní část rybinového
spoje je odlita přímo v konzole, zatímco druhou
částí tohoto spoje jsou dva kovové klíny,
upevněné pomocí inbusových šroubů (74).
Doporučuje se spolu s kluznou plošinou použít
volitelné vodítko DE2002.
Řezání s pomocí kluzné plošiny
• Pokud používáte volitelné vodítko (DE2002),
umístěte je ze přední strany stolu tak, aby
jeho konec nezachytil o řezný kotouč.
• Dřevěný obrobek, který budete řezat, opřete
o vodítko.
• Ujistěte se, zda je pojistná rukojeť (76) stolu
povolena.
• Stůl zapněte a posunujte pomalu vzad, tak
aby byl obrobek plynule rozřezáván.
DE2000
Montáž kluzné plošiny
• Povolte dva inbusové šrouby (74) přidržující
klíny (75).
• Ujistěte se, zda je plošina pevně ke stolu
uzamknuta pomocí pojistné rukojeti (76).
• Lité konzoly (72) nasuňte do kluzné
kolejnice (14 na obr. A1) a upevněte přední
a zadní takovým způsobem, aby se přední
okraj přední konzoly a zadní okraj zadní
konzoly opíraly o pouzdra. Přední okraj
přední konzoly by měl nyní být v rovině
s přední hranou stolu.
• Zajistěte, aby dva kovové klíny (75) pevně
zapadly na spodní straně rybinového
spoje.
• Šrouby (74) pevně dotáhněte.
• Pomocí pravítka zkontrolujte, zda je
výsuvná plošina s kombinovaným stolem
zcela v rovině.
• Pokud je nutné provést nastavení, povolte
inbusový šroub (77) ve středu tří šroubů
umístěných pod konzolou (72). Tento šroub
upevňuje kolejnici ke konzole (viz výřez
obr. M1).
• Plošinu zdvihnete nebo snížíte tak, že
povolíte nebo přitáhnete dva závitové
svorníky (78).
• Plošinu nakloníte tak, že podle potřeby
povolíte nebo přitáhnete dva závitové
svorníky.
• Pokud jste s nastavením plošiny spokojeni,
pevně dotáhněte prostřední inbusový šroub
(77) v každé konzole.
Převodní souprava “Pila” DE2011
Převodní souprava “Pila” zkonvertuje váš
kombinovaný stůl DE2000 na kompletní řezací
stůl.
Tato převodní souprava obsahuje:
1 Montážní desku pily včetně upevňovacího
prvku
1 Paralelní vodítko
1 Vodítko pokosových řezů
4 Řezné vložky (pila)
1 Stavitelný ochranný kryt řezného kotouče
1 Tlačná tyč
1 Upevňovací prvek pro DW365
1 Blokovací spínač
Instalace a použití je popsána v kapitole
týkající se DE2011 tohoto návodu
k použití.
Horizontální vodicí vložka (DE2007)
a vertikální vodicí vložka (DE2008)
(obr. M2)
Při profesionálním frézování je velmi vhodné
použít vodicí vložky (82 & 83). Vodicí vložky
zajišťují konstantní přítlak obrobku proti horní
ploše stolu a proti vodítku.
Sestavení a montáž vertikální vodicí vložky
• Povolte tři inbusové šrouby (84) vodicí
konzoly (85).
• Konzolu nasuňte do vodítka frézy (29
na obr. A3) až k odvaděči pilin (33 na
obr. A3).
• Do konzole (85) upevněte vodicí vložku
(82).
• Šrouby (84) pevně dotáhněte.
• Vodicí konzolu lze ponechat na vodítku
frézy i když použijete ochranný kryt řezného
nástroje.
• Povolte šroub (86) a vodicí vložku
vyjměte.
Pokud není plošina zcela souběžně s krajem
kombinovaného stolu, nebo pokud je třeba
upravit vzdálenost mezi nimi, plošinu lze upravit
povolením šroubů (80) a posunutím konzol (79)
blíže nebo dále od kolejnice. Toto nastavení
je také nutné provést, pokud není správné
nastavení mezi ložisky (81) a kolejnicí.
17
Montáž horizontální vodicí vložky
• Povolte rukojeti (87).
• Horizontální vodicí vložku (83) nasuňte do
štěrbiny (15 na obr. A1).
• Horizontální vodicí vložku umístěte tak, aby
se řezný nástroj dotýkal obrobku.
• Dotáhněte rukojeti (87).
Použití šablon
• Kuličkové ložisko umístěte nad frézovací
násadou a ujistěte se, že jsou oba středy
v jedné linii.
• Příprava šablony. Rozdíl mezi průměrem
ložiska a frézovací násady odpovídá rozdílu
mezi rozměry obrobku a šablony.
• Pomocí oboustranné lepicí pásky upevněte
šablonu k obrobku.
• S vypnutou frézou si vyzkoušejte chod
nanečisto, abyste se ujistili, zda mohou
být všechna místa vyfrézována podle
požadavku.
Použití vodicích vložek
• Stroj nezapínejte a obrobek posuňte tak, aby
se dotýkal řezného nástroje.
• Na obrobek přitlačte vodicí vložky tak, aby
vnitřní pružina přitlačila materiál ke stolu
a k vodítku.
Správnou polohu kuličkového ložiska (91) určíte
podle obr. M4:
• A
Tvarování okrajů s ložiskem mimo
střed.
• B
Vyhlazení čelních hran materiálu
pomocí čistící okrajové frézovací násady.
• C
Tvarování hran pomocí profilových
vzorů.
Kopírovací systém (DE2009) (obr. M3 &
M4)
Kopírovací unášeč (88) umožňuje obsluze
pracovat bez použití vodítka frézy (ruční
frézování).
Kopírovací sada obsahuje:
1 Kopírovací unášeč s ochranným krytem
a kartáči
1 Tlačný blok (89)
Montáž sady na odvod prachových nečistot
(DE2005) (obr. A2 - A3)
Sada k odvodu prachových nečistot obsahuje
dvě hadice: jedna se připojí k elektrickému
nářadí a druhá k výstupu pro odvod prachových
nečistot kombinovaného stolu (DE2011:
v ochranném krytu řezného kotouče [25];
DE2000: ve vodítku frézy [29]). Držák hadice
pro odsávání prachu je k dispozici jako volitelné
příslušenství (DE2006).
• Hadici pro odsávání prachu nasuňte na
výstupní otvor pro odvod prachu (24 nebo
33).
Montáž kopírovacího unášeče
• Sejměte vodítko frézy.
• Rameno (90) kopírovacího unášeče (88)
a tlačný blok (89) nasuňte do drážky po
pravé straně (15 na obr. A1).
• Vodicí kuličkové ložisko (91) nasaďte ve
správné poloze nad frézovací násadou. Viz
obr. M4.
• Všechny rukojeti pevně dotáhněte.
Tlačný díl (89) zajišťuje, aby byl obrobek vždy
veden ze správné strany frézovací násady.
Další podrobnosti týkající se příslušenství
získáte u svého značkového prodejce.
Pokud tvarujete hrany
• Ložisko unášeče upevněte mimo střed
frézovací násady.
• Proveďte řez v místě nejširší části frézy.
• Nastavte hrot tlačného dílu v tečně k místu
frézování.
• Zajistěte, aby ovládací knoflíky ramena
a tlačného dílu byly zcela dotaženy.
• S vypnutou frézou si vyzkoušejte chod
nanečisto, abyste se ujistili, zda mohou
být všechna místa vyfrézována podle
požadavku.
• Kombinovaný stůl zapněte a pracujte
obvyklým způsobem.
Údržba
Vaše zařízení DEWALT bylo zkonstruováno tak,
aby pracovalo co nejdéle s minimálními nároky
na údržbu. Předpokladem jeho dlouhodobé
bezproblémové funkce je jeho pravidelné čištění
a pravidelná péče.
• V případě opotřebení vyměňte řezné
vložky.
Čištění
Příslušenství pravidelně čistěte měkkým
hadříkem.
18
Ochrana životního prostředí
Třídění odpadu. Tento přístroj nesmí
být vyhozen do běžného domovního
odpadu.
Až nebudete váš výrobek D E WALT dále
potřebovat nebo uplyne doba jeho životnosti,
nelikvidujte jej spolu s domovním odpadem.
Přístroj zlikvidujte v tříděném odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí
před znečištěním a snižuje spotřebu
surovin.
Při zakoupení nových výrobků Vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Společnost DEWALT poskytuje možnost sběru
a recyklace použitých výrobků DEWALT po
ukončení jejich provozní životnosti. Využijte této
bezplatné služby a odevzdejte váš nepoužívaný
přístroj kterémukoli autorizovanému středisku.
Adresu vašeho nejbližšího autorizovaného
střediska DEWALT naleznete na zadní straně
tohoto návodu. Seznam autorizovaných
středisek D E WALT a všechny podrobnosti
týkající se poprodejního servisu naleznete také
na internetové adrese: www.2helpU.com
19
Navíc poskytuje servis DEWALT na všechny
prováděné opravy a vyměněné náhradní díly
další servisní záruční dobu v trvání 6 měsíců.
Politika našich služeb zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl. Kdykoliv budete potřebovat
radu či pomoc, obraťte se s důvěrou na náš
nejbližší servis DEWALT, kde Vám vyškolený
personál poskytne naše služby na nejvyšší
úrovni.
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, hoblovací nože,
brusné kotouče, pilové listy, pilové kotouče,
brusný papír, apod.) ani na příslušenství
přístroje poškozené opotřebováním.
Záruka DEWALT
Záruční list je dokladem práv spotřebitele
– zákazníka ve smyslu § 620 Občanského
zákoníku a § 429 Obchodního zákoníku.
Patří k prodávanému výrobku odpovídajícího
katalogového a výrobního čísla jako jeho
příslušenství. Pří každé reklamaci je třeba tento
záruční list předložit prodávajícímu, případně
servisnímu středisku DEWALT pověřenému
vykonáváním záručních oprav. Ve vlastním
zájmu si ho proto spolu s originálem dokladu
o nákupu pečlivě uschovejte.
Blahopřejeme Vám k zakoupení tohoto vysoko
kvalitního výrobku DEWALT. Náš závazek ke
kvalitě v sobě samozřejmě zahrnuje také naše
služby zákazníkům. Proto poskytujeme záruční
dobu daleko přesahující minimální požadavky
vyplývající ze zákona.
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje
poskytnout Vám 30 dní záruku výměny. Pokud
se objeví v průběhu 30 dní od zakoupení nářadí
jakýkoliv nedostatek podléhající záruce, bude
Vám u Vašeho obchodního nářadí vyměněno
za nové. Díky 1 roční záruce jistoty máte
nárok po dobu 1 roku od zakoupení přístroje
na bezplatný servis v autorizovaném servisním
středisku D EWALT. Zárukou kvality firma
D EWALT garantuje po dobu trvání záruční
doby (24 měsíců při nákupu pro přímou
osobní spotřebu, 12 měsíců při nákupu pro
podnikatelskou činnost) bezplatné odstranění
jakékoliv materiálové nebo výrobní závady za
následujících podmínek:
• Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem DEWALT a s dokladem
o nákupu), do jednoho z pověřených
servisních středisek DEWALT, které jsou
autorizované k provádění záručních oprav.
• Přístroj byl používán pouze s originálním
příslušenstvím nebo přídavnými zařízeními
a příslušenstvím BBW či Piranha, které je
vysloveně doporučené jako vhodné k použití
spolu s přístrojem DEWALT.
• Přístroj byl používán a udržován v souladu
s návodem k obsluze.
• Motor přístroje nebyl přetěžován a nejsou
viditelné žádné známky poškození vlivem
vnějších vlivů.
• Do přístroje nebylo zasahováno nepovolanou osobou. Osoby povolané tvoří personál
servisních středisek DEWALT, které jsou
autorizované k provádění záručních oprav.
DEWALT nabízí rozsáhlou síť autorizovaných
servisních opraven a sběrných středisek.
Jejich seznam najdete na záručním listě. Další
informace týkající se servisu můžete získat
na níže uvedených telefonních číslech a na
internetové adrese www.2helpU.com.
Black & Decker
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika
tel:
+420 244 402 450
fax:
+420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
Právo na případné změny vyhrazeno.
02/2007
zst00064506 - 18-03-2008
20
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
21
DE2000 - - - - A
FRÄSENTISCH 1
©
22
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
IČO: ………………………...........................…..
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
SK
CZ
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 244 403 247
Fax: 241 770 167
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 577 008 550/551
Fax: 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 033/55 11 063
Fax: 033/55 12 624
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Pečiatka
Podpis
02/05
Popis
poruchy
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising