DE2000 | DeWalt DE2000 ROUTER TABLE instruction manual

599111-88 SK
DE2000
2
3
20
35
34
43
34
36
18
39
42
38
37
43
42
C
B
25
44
A
B
C
D
46
23
45
26
26A
48
D
47
E
28
20
7
50 51 49
27
G
F
4
53
5
6
7
FRÉZOVACÍ STÔL
DE2000
Technický a vývojový riaditeľ
Horst Grossmann
Blahoželáme Vám!
Zvolili ste si náradie spoločnosti DEWALT. Roky
skúseností, dôkladný vývoj výrobkov a inovácia
vytvorili zo spoločnosti D E WALT jedného
z najspoľahlivejších partnerov pre používateľov
profesionálneho elektrického náradia.
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 40,
D-65510, Idstein, Germany
Technické údaje
DE2000
Napätie
Vypínač ON/OFF
(zapnuté / vypnuté)
Rozmery (š x h)
výška, bez nôh
výška, vrátane nôh
Strata hĺbky rezu vďaka
hrúbke stola
Hmotnosť
V
mm
mm
mm
230
Podpäťový
vypínač
770 x 600
350
860
mm
kg
8
23
Bezpečnostné pokyny
Dodržujte bezpečnostné predpisy uvedené
v návode na použitie toho elektrického
náradia, ktoré bude k tomuto kombinovanému
stolu pripojené. Pred prevádzkovaním
tohto náradia si prečítajte nasledujúce
bezpečnostné pokyny.
Tieto pokyny uložte na bezpečnom mieste!
Všeobecné pokyny
•
Poistky:
náradie 230 V 16 A v napájacej sieti
•
•
V tomto návode sú použité nasledujúce
symboly:
Upozorňuje na riziko poranenia osôb,
skrátenia životnosti náradia alebo jeho
poškodenia v prípade nedodržania
pokynov uvedených v tomto návode.
•
Upozorňuje na riziko úrazu spôsobeného
elektrickým prúdom.
•
Taktiež si preštudujte návod na použitie
Vášho elektrického náradia.
•
ES Prehlásenie výrobcu
•
•
•
•
DE2000
Spoločnosť DEWALT prehlasuje, že vyššie
uvedené príslušenstvo bolo navrhnuté v súlade
s normami 89/392/EEC a 73/23/EEC.
•
Tento výrobok nesmie byť zaslaný do servisu
pokiaľ sa preukáže, že náradie pripojené
k tomuto výrobku nie je v súlade s normou
89/392/EEC (označené značkou CE na
náradí).
•
8
Montáž kombinovaného stola vykonávajte
v súlade s uvedenými pokynmi.
Udržujte mimo dosahu detí.
Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľné šatstvo
alebo šperky. Mohli by byť zachytené
o pohybujúce sa časti náradia. Ak pracujete
vonku, používajte pokiaľ možno gumené
rukavice a nekĺzavú obuv. Ak máte dlhé
vlasy, používajte vhodnú ochranu hlavy.
Kombinovaný stôl nepoužívajte vo
vonkajšom prostredí za dažďa alebo vo
vlhkom prostredí.
Kombinovaný stôl musí byť po celú dobu
v rovine a v stabilnej polohe.
Pracovnú plochu stola udržujte v čistote
a bez nepatričných predmetov.
Kombinovaný stôl používajte iba s elektrickým
náradím a príslušenstvom špecifikovaným
v tomto návode na použitie.
Elektrické náradie starostlivo zabezpečte.
Pri práci nerozťahujte ruky.
Obrobok očistite od všetkých klincov, spôn
a ďalších kovových častí.
Používajte iba ostré a nepoškodené
príslušenstvo.
Pred prácou starostlivo skontrolujte
kombinovaný stôl, elektrické náradie,
káble a zástrčky, či nevykazujú známky
poškodenia. Všetky poškodené diely
nechajte pred použitím kombinovaného
•
•
•
stola opraviť u autorizovaného servisného
zástupcu DEWALT.
Z dôvodu bezpečnejšej a výkonnejšej
prevádzky udržujte stôl v čistom
a bezchybnom technickom stave. Dodržujte
návod na použitie. Udržujte všetky ovládacie
prvky čisté, suché a neznečistené olejmi či
inými mazivami.
Pretože pri práci s drevom vzniká prach
a piliny, odporúčame používať zariadenie
na odsávanie prachových nečistôt. Riadne
zaistenie odsávania prachu je obzvlášť
dôležité, pokiaľ pracujete s drevom duba
alebo buka.
Tento kombinovaný stôl zodpovedá
platným bezpečnostným predpisom.
Z bezpečnostného hľadiska je nutné, aby
bolo zariadenie opravované výhradne
technikmi s príslušnou kvalifikáciou.
DE2000
1 Montážnu dosku frézy
3 Upevňovacie skrutky
1 Vodidlo frézy s odvodom prachu
1 Ochranný kryt rezného nástroja
4 Rezné vložky (fréza)
1 Návod na použitie
1 Výkresovú dokumentáciu
•
•
Popis (obr. A1 - A3)
Váš stabilný a pevný kombinovaný stôl DE2000/
DE2011 je určený na rozšírenie možností Vašej
frézy alebo okružnej píly tak, aby bolo možné
ich používať v stacionárnom režime.
Použitie okružných píl v upevnenej polohe
•
•
•
•
•
•
•
•
Zaistite, aby bola šírka reznej štrbiny
dostatočná vzhľadom k použitému reznému
kotúču.
Pri rezaní úzkych obrobkov (užších ako
120 mm) po dĺžke používajte pozdĺžne
vodidlo a posunovaciu tyč.
Pokiaľ režete tesne zovretý obrobok,
použite zariadenie na ochranu pred spätným
rázom.
Pri rezaní okrúhlych drevených obrobkov
použite prostriedok na pevné uchytenie
obrobku po oboch stranách rezného kotúča,
aby nedošlo k prekĺzavaniu.
Zaistite, aby odrezané časti dreva neboli
zachytené rezným kotúčom a odmrštené
do priestoru.
Štiepací klin neodstraňujte.
Nerežte palivové drevo.
Nedotýkajte sa ničoho v okolí zadnej časti
pílového kotúča.
Obr. A1 - Kombinovaný stôl
1
Podpäťový vypínač
2
Držiak nástroja
3
Svorka pre jemné nastavenie
4
Regulačný prvok jemného nastavenia
5
Poistná skrutka (predná)
6
Poistná skrutka (zadná)
7
Krídlová matica
8
Oporná noha
9
Nastavovacia skrutka
10
Stupnica
11-14 Klzná koľajnica
15-16 Rybinové drážky
17
Držiak posunovacej tyče
Obr. A2 - DE2011 (voliteľné)
18 Montážna doska píly
19 Upevňovacie skrutky
20 Paralelné vodidlo s profilom (49)
21 Posuvné vodidlo pokosu
22 Posunovacia tyč
23 Rezná vložka
24 Odvádzač pilín
25 Nastaviteľný ochranný kryt pílového
kotúča
26 Držiak krytu odvodu prachových nečistôt
Použitie fréz v upevnenej polohe
•
•
•
Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo
k poškodeniu náradia, jeho častí alebo
príslušenstva.
Pred začatím pracovných operácií venujte
dostatok času starostlivému prečítaniu
a porozumeniu tomuto návodu.
Pokiaľ prevádzate frézovanie dlhšiu dobu,
nos a ústa zakryte ľahkou maskou.
Pri frézovaní drevotriesky používajte
ochranné okuliare.
Po skončení práce uvoľnite vozík frézy, aby
bol rezný nástroj chránený.
Obr. A3 - DE2000
27 Montážnu dosku frézy
28 Upevňovacie skrutky
29 Vodidlo frézy s čelami (40)
30 Priesvitný ochranný kryt rezného nástroja
31 Držiak ochranného krytu rezného nástroja
Obsah balenia
Balenie obsahuje:
1 Hliníkový rám s podpäťovým vypínačom
4 Oporné nohy
9
32 Rezná vložka
33 Odvádzač pilín
•
•
S modelom DE2011 (voliteľné) odporúčame
používať nasledujúce píly:
Elu MH85
DEWALT DW62
Elu MH151
Elu MH165
Elu MH265
Elu MH286
DEWALT DW65
DEWALT DW86
Bosch GKS 65
Bosch GKS 66 CE
•
Metabo KsE 1668sSignal
Metabo Ks 1468 S
Metabo Ks 1255 S
•
Montáž vodidiel a príslušenstva (obr. A1
- A3)
S frézovacím stolom DE2000 odporúčame
používať nasledujúce frézy (všetky modely:
výroba od roku 1990):
Elu MOF96
Elu OF97
Elu MOF131
Elu MOF177
Stôl položte na bok.
Povoľte štyri krídlové matice (9) a oporné
nohy zasuňte na miesto. Krídlové matice
otáčajte smerom dovnútra a dotiahnite ich.
Stôl postavte späť a oporné nohy upravte
tak, aby bol v rovine. Krídlové matice riadne
pritiahnite.
Páskou zaistite zámku vypínača (suchý zips)
dodanú s kombinovaným stolom k niektorej
krídlovej matici na opornej nohe.
Váš kombinovaný stôl sa dodáva s klznými
koľajnicami a rybinovými drážkami na nasadenie
príslušenstva.
• Vodidlá presuňte na vhodnú klznú koľajnicu
alebo drážku na hornej strane stola: Pre
paralelné vodidlo (DE2011) alebo frézovacie
vodidlo (DE2000) použite klzné koľajnice
(11) a (12). Pre pokosové vodidlo použite
drážku (16).
• DE2011 - Nastaviteľný ochranný kryt
rezného kotúča (25) nasuňte na rezný stôl
pomocou klzné koľajnice (12) a držiak krytu
odvodu prachových nečistôt (26) utiahnite.
• DE2000 - Držiak ochranného krytu rezného
nástroja (31) nasuňte do drážky zadného
čela vodidla frézy (29) a ochranný kryt
rezného nástroja (30) umiestnite z hornej
strany.
DEWALT DW613
DEWALT DW625E
DEWALT DW620
DEWALT DW621
S voliteľnou montážnou sadou (DE2010) je
možné frézovací stôl DEWALT DE2000 tiež
používať väčšinu bežných fréz na trhu a staršie
modely.
Nepoužívajte iné elektrické náradie,
než to, ktoré je uvedené v tomto
zozname.
Pre náradie s napájacím napätím 115 V
a s príkonom prevyšujúcim 1500 W odporúčame
používať zásuvku BS4343 štandard.
Zakaždým, keď posuniete čelom
paralelného vodidla sa uistite, či
je ochranný kryt rezného nástroja
v správnej polohe.
Použitie predlžovacieho kábla
Ak je použitie predlžovacieho kábla nutné,
použite iba schválený typ kábla, ktorý je vhodný
pre príkon tohto náradia (viď technické údaje).
Minimálny prierez vodiča je 1,5 mm2. V prípade
použitia zvinovacieho kábla, odviňte vždy celú
dĺžku kábla.
Nastavenie paralelného vodidla (20) alebo
vodidla frézy (29) (obr. A1 - A3)
Na dosiahnutie optimálnej účinnosti regulačného
prvku pre jemné nastavenie (4) musí byť
svorka jemného nastavenia (3) vo výreze
vycentrovaná.
• Povoľte svorku jemného nastavenia (3)
a poistné skrutky (5) a (6).
• Nastavte vodidlo do požadovanej polohy.
Montáž a nastavenie
Predtým ako zahájite montáž alebo
nastavovanie, vždy odpojte náradie
od siete.
Všeobecné
Pre presné rezy:
• Svorku jemného nastavenia (3) zaistite.
• Vodidlo otočením regulačného prvku
jemného nastavenia (4) presne nastavte.
Každý dielik regulačného prvku zodpovedá
zmene 0,1 mm.
• Najprv zaistite prednú skrutku (5) a potom
zadnú skrutku (6).
Montáž oporných nôh (obr. A1)
Kombinovaný stôl je možné používať rovnako
s nasadenými opornými nohami (8), ako i bez
nich. Pri montáži frézy bez použitia oporných
nôh skontrolujte, či je dostatočný priestor na
uvoľnenie vozíka frézy.
10
•
Skontrolujte vzdialenosť vodidla od píly
alebo rezného nástroja.
•
•
•
Nikdy nerežte bez zaistených
skrutiek (5 a 6).
Najlepší spôsob, ako presunúť
paralelné vodidlo, je vykonať
tento úkon jednou rukou z prednej
strany.
Nastavenie okružnej píly (rezného kotúča)
(obr. A2, B a C)
Pokiaľ s kombinovaným stolom používate stále
rovnakú pílu, toto nastavenie je nutné vykonať
iba raz.
DE2011 (voliteľné)
Pre presné rezy vždy nastavte pílu
vzhľadom k paralelnému vodidlu, nikdy
nie k líniám na hornej ploche stola.
Montáž okružnej píly (obr. A2 aB)
Upevňovacie skrutky (19) sú vybavené poistnou
hranou.
•
Poistné skrutky nepovoľujte o viac ako
o dve otáčky.
•
•
•
•
•
•
Montážnu dosku píly (18) preklopte tak,
aby kábel viedol do stola. Uistite sa, či je
montážna doska v rovine stola a dotiahnite
štyri upevňovacie skrutky (19).
•
Na montážnej doske píly (18) povoľte štyri
upevňovacie skrutky (19) a montážnu dosku
odstráňte.
Montážnu dosku položte na vrchnú stranu
stola naopak, hornou stranou nadol.
Povoľte matice (35 a 37) a odsuňte profil
(36).
Otvorte spodný ochranný kryt Vašej píly
a do štrbiny (34) vložte rezný kotúč.
Vašu pílu umiestnite čo najpresnejšie do
stredu štrbiny (34), po oboch stranách
a smerom spredu dozadu.
Hlavný vypínač ON/OFF píly zaistite
pomocou zámky systému suchého zipsu.
•
Paralelné vodidlo s profilom (20) presuňte
k vonkajšiemu okraju štrbiny (34) reznej
vložky. Vyššie popísaným spôsobom vodidlo
nastavte.
Odmerajte po oboch stranách rezného kotúča
vzdialenosť k vodidlu (viď nákres C).
Vzdialenosť by mala byť na oboch stranách
rovnaká. Pokiaľ nie je, nastavte ju podľa
nasledujúceho postupu:
• Mierne povoľte matice (59) tak, aby sa
uvoľnilo napätie pružiny svorky a matice
(37) držiakov (38).
• Pri nastavovaní rezného kotúča pílou
mierne pohnite.
• Vykonajte opäť kontrolu.
• Všetky matice pevne dotiahnite.
•
Pomocou uhlomera skontrolujte,
či je rezný kotúč v pravom uhle
k povrchu stola. (Pokiaľ je nutné
polohu upraviť, riaďte sa návodom
na použitie píly).
• Pri zmene nastavení štiepacieho
klinu sa tiež riaďte návodom na
použitie Vašej okružnej píly.
Otáčaním rezného kotúča rukou
skontrolujte, či ostrie nezachytí o reznú
vložku alebo ochranný kryt kotúča.
Optimálne zaistenie vykonáte tak, že
okružnú pílu zaistíte proti pohybu vo
vertikálnom i v horizontálnom smere.
Znehybnenie v horizontálnom smere
• Pätku píly prichyťte pomocou profilu (36)
a štyroch držiakov (38), potom rukou
dotiahnite všetky matice (35 a 37).
Znehybnenie vo vertikálnom smere
Pílu k montážnej doske pevne pritlačte pomocou
svoriek (39). Správne nastavenie svoriek získate
skúsenosťami. Postupujte nasledovne:
• Povoľte maticu (59) tak, aby sa uvoľnilo
napätie pružiny svorky.
• Výšku svorky upravte skrutkou (58).
• Svorky zaistite pomocou matíc (59). Dbajte
na to, aby nedošlo k nadmernému napnutiu
reťaze. V tomto okamihu sa nesmie píla pri
pretočení odpojiť od montážnej dosky.
• Zadný okraj svoriek držte na bodkovanej
čiare, ak je vyznačené na obrázku.
Nula na stupnici by sa mala zhodovať s okrajom
rezného kotúča. Pokiaľ je to nutné, stupnicu
upravte.
• Povoľte dve prídržné skrutky a stupnicu
upravte.
Demontáž okružnej píly (obr. A2 a B)
•
11
Na montážnej doske píly (18) povoľte štyri
upevňovacie skrutky (19) a montážnu dosku
s pílou otočte hornou stranou nadol.
Optimálne výsledky dosiahnete, ak
bude rezný kotúč vyčnievať z obrobku
približne o 3 mm.
Poistné skrutky nepovoľujte o viac ako
o dve otáčky.
•
•
Uvoľnite iba svorky (39).
Vašu okružnú pílu vytiahnite von bez úprav
nastavení.
Nastavenie šikmých rezov (obr. D)
Na vykonávanie šikmých rezov s kombinovaným
stolom je nutné spraviť výmenu reznej vložky.
Váš model DE2011 sa dodáva s 1 štandardnou
reznou vložkou a 4 vložkami na rezanie
pokosových rezov, ktoré sú vhodné pre rôzne
nastavenia uhlov pokosu. Vložky sú označené
písmenami A, B, C a D. V tabuľke nižšie sú
uvedené použitia jednotlivých rezných vložiek
pre určené uhly pokosu.
Nastavenie hĺbky rezu
Nastavenie požadovanej hĺbky rezu
vykonajte podľa návodu na použitie
Vašej píly. Vezmite do úvahy, že
maximálna hĺbka rezu je znížená
o približne 10 mm, pokiaľ sa okružná
píla používa v stacionárnom režime.
Rezné vložky, uhly v stupňoch
Elu MH151
Elu MH165
Elu MH265
Elu MH85
Elu MH286
DEWALT DW62
DEWALT DW65
DEWALT DW86
DEWALT DW351
DEWALT DW365
Bosch GKS 65
Bosch GKS 66 CE
Metabo KsE 1668s-Signal
Metabo Ks 1468 S
Metabo Ks 1266 S
A
12-23
9-18
8-15
9-18
7-13
3-11
8-15
7-13
12-23
9-18
8-21
8-21
19-36
19-36
19-36
Iba pre DW365 a Elu MH165
Na vykonávanie pokosových rezov je nutné
pri modeloch DW365/MH165 použiť priložené
plastové podpery. Maximálna hĺbka rezu je
znížená na 47 mm.
Vďaka konštrukcii DW365/MH165 nejde
uvoľnením píly nastaviť hĺbku rezu na nulu, čo
je nutné pre výmenu štandardnej reznej vložky
(23) za inú, vhodnú na vykonanie pokosového
rezu. S nasadenou plastovou podperou je
možné reznú vložku meniť bez akýchkoľvek
problémov.
• Vyberte profil (36) a jednu zo svoriek (39)
na spodnej strane montážnej dosky píly.
• Do každého z výrezov poblíž štrbiny (34)
nasuňte dve z plastových podpier tak, aby
vyššie hrany smerovali k vonkajšej strane
montážnej dosky.
B
24-39
18-30
18-24
21-30
18-29
19-31
18-24
18-29
24-39
18-30
21-32
21-32
38-45
38-45
38-45
•
•
•
•
12
C
41-45
30-40
26-33
31-39
27-35
34-45
26-33
27-35
41-45
30-40
33-41
33-41
-
D
41-47
38-45
40-45
38-45
40-45
41-47
45
45
-
K doske upevnite späť svorku (39) a profil
(36).
Pre riadne uchytenie DW365/MH165 musíte
otočiť kovové držiaky (38) na protiľahlú
stranu. Odskrutkujte matice (37) a držiaky
obráťte.
Upozornenie:
Ľavé držiaky musíte prehodiť s pravými.
Otvorte spodný ochranný kryt modelu
DW365/MH165 a s umiestnením píly do
plastových podpier zasuňte rezný kotúč do
štrbiny (34).
Pre dosiahnutie paralelného vyrovnania
rezného kotúča v štrbine (34) umiestnite
hranu pod základnú dosku píly oproti hrane
podpery. (ďalšie nastavenie píly nie je nutné
robiť).
•
•
•
Držiaky (38) a montážny profil (36)
upevnite spôsobom popísaným v návode
na použitie.
Svorky (39) upevnite a nastavte spôsobom
popísaným v návode na použitie.
Všetky matice pevne dotiahnite.
Otočné paralelné vodidlo s profilom (obr. F)
Profil (49) paralelného vodidla (20) je možné
použiť v dvoch polohách.
Pri nastavení požadovanej polohy vodítka
postupujte nasledovne:
• Povoľte krídlové matice (7).
• Vysuňte von profil (49) a upevnite ho podľa
potreby. Oporné doštičky (50) krídlových
matíc (7) zapadajú do posuvnej koľajnice
(51).
• Pritiahnite krídlové matice (7).
Hĺbku záberu píly nastavte na 0 mm.
•
•
Povoľte skrutku (44) a reznú vložku (23)
vytiahnite von.
Do montážnej dosky píly zasuňte novú reznú
vložku a skrutku (44) dotiahnite.
DE2000
Montáž frézy DEWALT (obr. G)
Nastavte uhol pokosu píly.
•
Upevňovacie skrutky (28) sú vybavené poistnou
hranou.
Rezný kotúč prevlečte štrbinou v novej rezné
vložke nahor a nastavte hĺbku rezu.
•
•
Poistné skrutky nepovoľujte o viac ako
o dve otáčky.
Nikdy nepoužívajte rezný stôl bez
vhodnej reznej vložky.
Otáčaním rezného kotúča rukou
skontrolujte, či ostrie nezachytí
o reznú vložku alebo ochranný kryt
kotúča.
•
•
Montáž a nastavenie ochranného krytu
rezného kotúča (obr. E)
•
Zostavenie ochranného krytu rezného kotúča.
• Pomocou krídlovej matice (46) pripevnite
kryt (25) ku konzole (45). Rezný kotúč,
štiepací klin a ochranný kryt rezného kotúča
(25) musia byť v jednej rovine.
• Ochranný kryt je možné nastaviť potom, čo
povolíte krídlovú rukoväť (47).
•
Naklonenie ochranného krytu rezného kotúča.
• Pre posun ochranného krytu rezného kotúča
povoľte krídlovú maticu (26A), a držiak (26)
presuňte do vhodnej polohy.
•
•
Nastavenie výšky
Výška ochranného krytu rezného kotúča musí
byť prispôsobená hĺbke rezu.
• Povoľte krídlovú maticu (46), pomocou
niekterého z otvorov krytu nastavte polohu
ochranného krytu rezného kotúča (25)
a maticu (46) dotiahnite.
•
•
Na montážnej doske frézy (27) povoľte štyri
upevňovacie skrutky a montážnu dosku
odstráňte.
Montážnu dosku frézy (27) položte na
vrchnú stranu stola naopak, hornou stranou
nadol.
Frézu položte na montážnu dosku (27)
a otvory pre skrutky v základni frézy
zarovnajte s otvormi pre skrutky v montážnej
doske.
Pevne dotiahnite skrutky (53). Pre Elu
MOF96, D E WALT DW613: použite dve
dlhšie skrutky; pre Elu OF97, D EWALT
DW620 a DW621 použite dve kratšie
skrutky; pre Elu MOF131, Elu MOF177
a DEWALT DW625E: 3 skrutky.
Frézu zaistite v zapnutej polohe.
Montážnu dosku frézy preklopte tak, aby
kábel viedol do stola. Uistite sa, či je
montážna doska v rovine stola a dotiahnite
štyri upevňovacie skrutky (28).
Nastavenie hĺbky rezu
•
•
Upevnite vhodnú frézovaciu násadu.
Stlačte frézu do požadovanej hĺbky
záberu.
Nastavenie požadovanej hĺbky záberu
vykonajte podľa návodu na použitie
Vašej frézy.
Skontrolujte, či špic ochranného
krytu rezného kotúča zostáva ležať
na reznom stole.
Skontrolujte, či je možné ochranným
krytom rezného kotúča voľne
pohybovať nahor a nadol.
•
13
Vždy frézu pomocou regulačného prvku
jemného nastavenia zaistite. Použiť iba
blokovanie vozíka nie je dostačujúce.
•
Všetky frézy nie sú vybavené regulačným
prvkom jemného nastavenia. Podrobné
informácie dostanete u Vášho dodávateľa.
•
•
Montáž frézy a vycentrovanie rezného
nástroja s pomocou DE2010 (obr. G a H)
•
Pokiaľ používate model DE2000 v kombinácii
s frézou DEWALT, rezný nástroj nie je nutné
s použitím upevňovacích skrutiek centrovať.
Pokiaľ sa používa fréza inej značky, je nutné
použiť doplnkovú montážnu sadu DE2010.
•
•
•
•
S montážnou sadou DE2010 je možné použiť
nasledujúce frézy:
Frézy Elu (výroba pred rokom 1990)
BOSCH GOF900ACE
FESTO OF900
Nastavenie vodidla frézy (obr. I)
HITACHI M8V
GOF1300ACE
OF900E
GOF1700ACE
OF2000 MAKITA 3612B
Vodidlo frézy (29) je vybavené dvoma čelami
(40).
• Povoľte krídlové matice (7) vodidla frézy
(29).
• Dve čelá posuňte čo najtesnejšie
k frézovaciemu nástroju.
• Pritiahnite hviezdicové gombíky (7).
M12V
OF2000E
METABO OF1028
OFE1229 Signal
OFE1812
•
•
•
Upevnite príslušnú frézu a spustite ju na
maximálnu hĺbku záberu.
Odmerajte v rôznych polohách vzdialenosť
medzi okrajom drieku/rezného nástroja
a okrajom frézovacieho otvoru (52).
Vzdialenosť by mala byť vo všetkých
polohách rovnaká. Pokiaľ nie je, nastavte
ju podľa nasledujúceho postupu:
Mierne povoľte matice odpružených svoriek
(57) a matice profilov (54) a strediacich
blokov (55).
Frézu nastavte.
Vykonajte opäť kontrolu.
Všetky matice pevne dotiahnite.
Montážnu dosku frézy (27) položte na
vrchnú stranu stola naopak, hornou stranou
nadol.
Frézu upevnite na montážnu dosku tak, aby
bol hriadeľ v strede frézovacieho otvoru
(52).
Montážnu sadu DE2010 inštalujte tak, ako
je znázornené na obrázku H.
Zakaždým, keď posuniete čelom
paralelného vodidla sa uistite, či
je ochranný kryt rezného nástroja
v správnej polohe.
Nastavenie ochranného krytu rezného
nástroja (obr. A3)
Ochranný kryt rezného nástroja (30) je zavesený
v držiaku (31), ktorý kĺže pri otáčaní v čele
(40).
• Ochranný kryt nastavte do požadovanej
polohy. Uistite sa, či nebude rezným
nástrojom zachytený.
Znehybnenie v horizontálnom smere
• Základňu frézy upevnite pomocou
montážnych profilov (54) a strediacich
blokov (55), matice (56) dotiahnite.
Znehybnenie vo vertikálnom smere
Svorky (57) frézu zaistia presne na svojom
mieste. Správne nastavenie svoriek získate
skúsenosťami. Postupujte nasledovne:
• Výšku svorky upravte skrutkou (58).
• Svorky zaistite pomocou matíc (59).
• Zadný okraj svoriek držte na bodkovanej
čiare, ak je vyznačené na obrázku.
• Montážnu dosku (27) frézy obráťte naopak
tak, aby prívodný kábel viedol do stola
a dotiahnite štyri upevňovacie skrutky (28).
Výmena rezných vložiek (obr. A3)
Váš kombinovaný stôl DE2000 sa dodáva
so štyrmi rôznými reznými vložkami (32) pre
rôzne priemery frézovacích násad. Štandardné
priemery sú: 12, 22, 32 a 42 mm. Vždy použite
reznú vložku s priemerom o jeden stupeň
vyšším, než je priemer frézovacej násady.
Frézovaciu násadu spustite dole.
Nastavenie frézy/rezného nástroja
•
Pokiaľ s kombinovaným stolom používate
stále rovnakú frézu, toto nastavenie je nutné
vykonať iba raz.
•
14
Povoľte skrutku (44) a reznú vložku (32)
vytiahnite von.
Do montážnej dosky zasuňte novú reznú
vložku a skrutku (44) dotiahnite.
Návod na obsluhu
•
•
Vždy dodržujte bezpečnostné
predpisy a príslušné nariadenia.
Prítlačnú tyč používajte vždy keď je
to možné.
•
•
Pred začatím práce:
• Skontrolujte, či je elektrické náradie
pripevnené vyššie popísaným spôsobom.
• Skontrolujte, či všetky bezpečnostné kryty
a vodidlá sú v perfektnom prevádzkovom
stave a či sú správne upevnené.
• Pripojte zariadenie na odsávanie prachu
v súlade s miestnymi predpismi týkajúcimi
sa emisií prachových nečistôt.
•
Zapnutie a vypnutie (obr. J)
•
•
•
•
Elektrické náradie zaistite vo vypnutej
polohe.
Zdvihnite kryt (60) vypínača (1) a elektrické
náradie pripojte k sieti.
Kombinovaný stôl pripojte k sieti pripojením
predlžovacieho kábla do zásuvky (2).
•
Šikmé rezy
• Rezný kotúč nastavte na požadovaný
uhol sklonu, ako je popísané v kapitole
“Nastavenie šikmých rezov”.
Hlavný vypínač Vášho kombinovaného
stola je vybavený podpäťovým
vypínačom (1). Ak dôjde z nejakého
dôvodu k prerušeniu napájania, musí
byť vypínač úmyselne znovu zapnutý.
•
•
odrezky sa odvádzajú od rezného kotúča
smerom doľava. Pre presné vykonanie
rezu použite jemné nastavenie tak, ako je
popísané v kapitole “Nastavenie paralelného
vodidla”.
Kombinovaný stôl zapnite.
Pomaly posúvajte obrobok pod prednú časť
horného krytu pílového kotúča a stále ho
pevne pritláčajte k vodidlu pozdĺžnych rezov.
Nechajte zuby pílového kotúča vykonávať
rezanie a nepretláčajte obrobok cez pílový
kotúč silou. Otáčky pílového kotúča by mali
byť konštantné.
Pri prerezávaní drobnejších obrobkov
(< 120 mm), vždy používajte prítlačnú tyč
(22).
Pokiaľ prítlačnú tyč (22) nepoužívate,
ponechajte ju uloženú v držiaku (17).
Po dokončení rezu ihneď kombinovaný stôl
vypnite.
Uistite sa, či je použitá vhodná rezná
vložka a či sa o ňu rezný kotúč
nezachytáva.
•
Elektrické náradie zapnete stlačením
zeleného tlačidla (62) podpäťového vypínača
(1).
Náradie vypnete stlačením tlačidla OFF (61)
podpäťového vypínača (1). Po ukončení
práce a pred odpojením prívodného kábla
náradie vždy vypnite.
•
•
•
DE2011 (voliteľné)
Základné rezy
Ochranný kryt rezného kotúča nastavte
do jednej roviny s novou polohou rezného
kotúča.
Ochranný kryt rezného kotúče nakloňte.
Viď kapitola “Naklonenie ochranného krytu
rezného kotúča” a obr. F.
Uistite sa, či rezný kotúč beží v strede
ochranného krytu.
Postupujte ako pri prevádzaní zvislých
rezov.
Priame a pokosové priečne rezy (obr. A2 a K)
• Vyberte paralelné vodidlo (20).
• Posuvné vodítko pokosu (21) nasadíte tak,
že dlhší koniec posuvnej tyče (64) vložíte do
drážky (16). Pre priame a pokosové priečne
rezy povoľte krídlovú maticu (65) a vodidlo
natočte na požadovaný uhol (0° - 45°).
• Krídlové matice (65) riadne pritiahnite.65
• Povoľte dve poistné skrutky vodidla (66)
a posuňte šikmú hranu (63) vodidla smerom
k reznému kotúču tak, aby sa pri posúvaní
zostavy dozadu takmer dotýkala kotúča.
• Poistné skrutky vodidla dotiahnite.
• Vytiahnite zostavu dopredu a obrobok, ktorý
sa má rezať, zaprite o profil (21) vodidla.
Vertikálne pozdĺžne rezy (obr. A1 a A2)
• Rezný kotúč píly nastavte na 0°.
• Výšku rezného kotúča nastavte spôsobom
popísaným v návode na použitie Vašej
píly.
• K stolu upevnite z pravej strany kotúča
paralelné vodidlo (20).
• Podľa výšky a šírky obrobku použite takú
výšku vodidla, aby bol zaistený optimálny
prístup medzi vodidlo a rezný kotúč.
• Paralelné vodidlo (20) presuňte za kotúč
a umiestnite ho podľa stupnice (10)
na prednej strane stola. Odpad alebo
15
•
•
Zapnite kombinovaný stôl, pevne držte
obrobok, posúvajte zostavu v drážke tak,
aby sa obrobok dostal pod kotúč píly.
Po dokončení rezu ihneď kombinovaný stôl
vypnite.
•
Bočná strana obrobku, ktorá bude
zrezávaná, sa musí viesť pozdĺž
vodidla frézy.
Šikmý priečny rez
• Rezný kotúč nastavte na požadovaný
uhol sklonu, ako je popísané v kapitole
“Nastavenie šikmých rezov”.
•
•
Uistite sa, či je použitá vhodná rezná
vložka a či sa o ňu rezný kotúč
nezachytáva.
•
•
•
•
Okružnú pílu nastavte do správnej výšky.
Nastavte uhol vodidla pokosu na hodnotu
0°.
Ďalej pokračujte spôsobom popísaným pre
priame a pokosové priečne rezy.
•
•
Kombinované pokosové rezy
Kombinovaný pokosový rez je zložený zo
šikmého a pokosového rezu.
• Pokračujte ako pri šikmom priečnom reze,
vodidlo nastavte do požadovanej polohy.
Rezanie guľatých obrobkov
•
•
Pokiaľ režete guľaté obrobky, použite
prípravok (nie je súčasťou dodávky), ktorý
bráni otáčaniu obrobku po oboch stranách
rezného kotúča.
•
•
•
DE2000
•
Smer posuvu
•
•
Materiál posúvajte vždy proti smeru
otáčania.
Posúvajte vždy z prednej časti
dosky (strana s vypínačom).
•
•
Upevnite vhodnú frézovaciu násadu.
Skontrolujte, či je nasadená vhodná rezná
vložka .
Upevnite k stolu vodidlo frézy (29) a posuňte
ho do požadovanej polohy.
Vodidlá s čelami (40) posuňte k sebe tak,
aby bola medzera čo najmenšia.
Ďalej pokračujte spôsobom popísaným pre
zrezávanie okrajov a frézovanie profilov.
Voliteľné príslušenstvo (obr. M1
- M4)
Zrezávanie okrajov (žliabkovanie)
a frézovanie profilov (obr. A3 a I)
•
Pomocou regulačného prvku na jemné
nastavenie nastavte vodidlo frézy podľa
očakávanej šírky rezu.
Ochranný kryt (30) nastavte do požadovanej
polohy.
Položte obrobok na pracovný stôl a oprite
ho o vodidlo. Pokiaľ používate doplnkové
vodiace vložky (DE2007 a DE2008),
upevnite ich spôsobom popísaným v kapitole
“Horizontálna vodiaca vložka (DE2007)
a vertikálna vodiaca vložka (DE2008)
(obr. M2)”.
Kombinovaný stôl zapnite.
Materiál posúvajte rovnomerne a režte
hladko jedným pohybom. Vhodná rýchlosť
posuvu materiálu je vecou skúsenosti:
príliš pomalá rýchlosť spôsobí vytvorenie
opálených miest na obrobku, zatiaľ čo príliš
vysoká rýchlosť Vašu frézu preťaží.
Po dokončení rezu ihneď kombinovaný stôl
vypnite.
Rezanie drážok (obr. L)
Pri rezaní palivového dreva nepoužívajte
DE2000 v spojení s DE2011.
•
Povoľte krídlové matice (7), vodidla s čelami
(40) nastavte čo najtesnejšie k frézovacej
násade a krídlové matice dotiahnite.
DE2011 (voliteľné)
Nasaďte vhodnú frézovaciu násadu a frézu
nastavte pomocou regulačného prvku
jemného nastavenia na patričnú hĺbku
záberu.
Skontrolujte, či je nasadená vhodná rezná
vložka (32).
Upevnite k stolu vodidlo frézy (29) a posuňte
ho na stred frézovacej násady.
Klzná plošina DE2001 (obr. M1)
Kovové medzerovníky, dve skrutky s dvoma
podložkami dodávané v balení klznej plošiny
nie sú potrebné na použitie s kombinovaným
stolom. Toto prídavné zariadenie upevnené
k ľavej strane kombinovaného stola umožňuje
presné vykonávanie priečnych rezov obrobkov
širokých až 720 mm.
16
Na podporu koľajnice stola (73) a montáže
klznej plošiny ku kombinovanému stolu sa
dodávajú dve liate konzoly (72). Horná časť
rybinového spoja je odliata priamo v konzole,
zatiaľ čo druhou časťou tohto spoja sú dva
kovové kliny, upevnené pomocou inbusových
skrutiek (74).
Odporúča sa spolu s klznou plošinou použiť
voliteľné vodidlo DE2002.
Rezanie s pomocou klznej plošiny
• Ak používate voliteľné vodidlo (DE2002),
umiestnite ho za prednú stranu stola tak, aby
sa jeho koniec nezachytil o rezný kotúč.
• Drevený obrobok, ktorý budete rezať, oprite
o vodidlo.
• Uistite sa, či je poistná rukoväť (76) stola
povolená.
• Stôl zapnite a posúvajte pomaly dozadu, tak
aby bol obrobok plynule rozrezaný.
Montáž klzné plošiny
• Povoľte dve inbusové skrutky (74) pridržujúce
kliny (75).
• Uistite sa, či je plošina pevne k stolu
uzamknutá pomocou poistnej rukoväte
(76).
• Liate konzoly (72) nasuňte do klznej
koľajnice (14 na obr. A1) a upevnite prednú
a zadnú takým spôsobom, aby sa predný
okraj prednej konzoly a zadný okraj zadnej
konzoly opierali o puzdrá. Predný okraj
prednej konzoly by mal teraz byť v rovine
s prednou hranou stola.
• Zaistite, aby dva kovové kliny (75) pevne
zapadali na spodnej strane rybinového
spoja.
• Pevne dotiahnite skrutky (74).
• Pomocou pravítka skontrolujte, či je výsuvná
plošina s kombinovaným stolom celkom
v rovine.
• Pokiaľ je nutné previesť nastavenie, povoľte
inbusovú skrutku (77) v strede troch skrutiek
umiestnených pod konzolou (72). Táto
skrutka upevňuje koľajnicu ku konzole (viď
výrez obr. M1).
• Plošinu zdvihnite alebo znížte tak, že
povolíte alebo pritiahnete dva závitové
svorníky (78).
• Plošinu nakloníte tak, že podľa potreby
povolíte alebo pritiahnete dva závitové
svorníky.
• Pokiaľ ste s nastavením plošiny spokojní,
pevne dotiahnite prostrednú inbusovú
skrutku (77) v každej konzole.
DE2000
Prevodná sada “Píla” DE2011
Prevodná sada “Píla” skonvertuje Váš
kombinovaný stôl DE2000 na kompletný stôl
píly.
Táto prevodná sada obsahuje:
1 Montážnu dosku píly vrátane upevňovacieho
prvku
1 Paralelné vodidlo
1 Vodidlo pokosových rezov
4 Rezné vložky (píla)
1 Nastaviteľný ochranný kryt pílového
kotúča
1 Posunovaciu tyč
1 Upevňovací prvok pre DW365
1 Blokovací vypínač
Inštalácia a použitie je popísané
v kapitole týkajúcej sa DE2011 v tomto
návode na použitie.
Horizontálna vodiaca vložka (DE2007)
a vertikálna vodiaca vložka (DE2008)
(obr. M2)
Pri profesionálnom frézovaní je veľmi vhodné
použiť vodiace vložky (82 a 83). Vodiace vložky
zaisťujú konštantný prítlak obrobku proti hornej
ploche stola a proti vodidlu.
Zostavenie a montáž vertikálnej vodiacej
vložky
• Povoľte tri inbusové skrutky (84) vodiacej
konzoly (85).
• Konzolu nasuňte do vodidla frézy (29 na obr.
A3) až k odvádzaču pilín (33 na obr. A3).
• Do konzoly (85) upevnite vodiacu vložku
(82).
• Pevne dotiahnite skrutky (84).
• Vodiacu konzolu je možné ponechať na
vodidle frézy i keď použijete ochranný kryt
rezného nástroja.
Pokiaľ nie je plošina celkom súbežne s krajom
kombinovaného stola, alebo pokiaľ je treba
upraviť vzdialenosť medzi nimi, plošinu je možné
upraviť povolením skrutiek (80) a posunutím
konzol (79) bližšie alebo ďalej od koľajnice.
Toto nastavenie je tiež nutné vykonať, pokiaľ
nie je správne nastavenie medzi ložiskami (81)
a koľajnicou.
17
•
Povoľte skrutku (86) a vyberte vodiacu
vložku.
Použitie šablón
• Guľôčkové ložisko umiestnite nad frézovaciu
násadu a uistite sa, že sú oba stredy v jednej
línii.
• Príprava šablóny. Rozdiel medzi priemerom
ložiska a frézovacou násadou zodpovedá
rozdielu medzi rozmermi obrobku
a šablóny.
• Pomocou obojstrannej lepiacej pásky
upevnite šablónu k obrobku.
• S vypnutou frézou si vyskúšajte chod na
nečisto, aby ste sa uistili, či môžu byť všetky
miesta vyfrézované podľa požiadaviek.
Montáž horizontálnej vodiacej vložky
• Povoľte matice (87).
• Horizontálnu vodiacu vložku (83) nasuňte
do štrbiny (15 na obr. A1).
• Horizontálnu vodiacu vložku umiestnite tak,
aby sa rezný nástroj dotýkal obrobku.
• Dotáhniate matice (87).
Použitie vodiacich vložiek
• Stroj nezapínajte a obrobok posuňte tak, aby
sa dotýkal rezného nástroja.
• Na obrobok pritlačte vodiace vložky tak, aby
vnútorná pružina pritlačila materiál k stolu
a k vodidlu.
Správnu polohu guľôčkového ložiska (91) určíte
podľa obr. M4:
• A
Tvarovanie okrajov s ložísk mimo
stredu.
• B
Vyhladenie predných hrán materiálu
pomocou čistiacej okrajovej frézovacej
násady.
• C
Tvarovanie hrán pomocou profilových
vzorov.
Kopírovací systém (DE2009) (obr. M3 a M4)
Kopírovací systém (88) umožňuje obsluhe
pracovať bez použitia vodidla frézy (ručné
frézovanie).
Kopírovacia sada obsahuje:
1 Kopírovací unášač s ochranným krytom
a kefou
1 Tlačný blok (89)
Montáž sady na odvod prachových nečistôt
(DE2005) (obr. A2 - A3)
Sada na odvod prachových nečistôt obsahuje
dve hadice: jedna sa pripojí k elektrickému
náradiu a druhá k výstupu pre odvod prachových
nečistôt kombinovaného stola (DE2011:
v ochrannom kryte rezného kotúča [25];
DE2000: vo vodidle frézy [29]).
Držiak hadice na odsávanie prachu je k dispozícii
ako doplnkové príslušenstvo (DE2006).
• Hadicu na odsávanie prachu nasuňte na
výstupný otvor pre odvod prachu (24 alebo
33).
Montáž kopírovacieho unášača
• Vyberte vodidlo frézy.
• Rameno (90) kopírovacieho unášača (88)
a tlačný blok (89) nasuňte do drážky po
pravej strane (15 na obr. A1).
• Vodiace guľôčkové ložisko (91) nasaďte
v správnej polohe nad frézovaciu násadu.
Viď obr. M4.
• Všetky rukoväte pevne dotiahnite.
Tlačný diel (89) zaisťuje, aby sa obrobok vždy
viedol zo správnej strany frézovacej násady.
Ďalšie podrobnosti týkajúce sa príslušenstva
získate u svojho značkového predajcu.
Pokiaľ tvarujete hrany
• Ložisko unášača upevnite mimo stredu
frézovacej násady.
• Vykonajte rez v mieste najširšej časti frézy.
• Nastavte hrot tlačného dielu v dotyčnici
k miestu frézovania.
• Zaistěte, aby ovládacie gombíky ramena
a tlačného dielu boli celkom dotiahnuté.
• S vypnutou frézou si vyskúšajte chod na
nečisto, aby ste sa uistili, či môžu byť všetky
miesta vyfrézované podľa požiadaviek.
• Kombinovaný stôl zapnite a pracujte
obvyklým sposobom.
Údržba
Vaše elektrické zariadenie D E WALT bolo
skonštruované tak, aby pracovalo čo najdlhšie
s minimálnymi nárokmi na údržbu. Predpokladom
jeho dlhodobej bezproblémovej funkcie je jeho
pravidelné čistenie a starostlivosť.
• V prípade opotrebenia vymeňte rezné
vložky.
18
Čistenie
Príslušenstvo pravidelne čistite mäkkou
handričkou.
Ochrana životného prostredia
Triedený odpad. Tento prístroj nesmie
byť vyhodený do bežného domového
odpadu.
Keď nebudete Váš výrobok DEWALT ďalej
potrebovať alebo uplynie lehota jeho životnosti,
nelikvidujte ho spolu s domovým odpadom.
Odovzdajte výrobok do miestnej zberne
triedeného odpadu.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Recyklácia
napomáha chrániť životné prostredie
a znižuje spotrebu surovín.
Miestne zberne odpadov, recyklačné stanice
alebo predajne Vám poskytnú informácie
o správnej likvidácii elektro odpadov
z domácnosti.
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení ich
technickej životnosti. Ak chcete získať výhody
tejto služby, odovzdajte prosím Vaše náradie
akémukoľvek autorizovanému zástupcovi
servisu, ktorý náradie odoberie a zaistí jeho
recykláciu.
Adresu Vášho najbližšieho autorizovaného
strediska DEWALT nájdete na zadnej strane
tohto návodu. Zoznam servisných stredísk
D E WALT a podrobnosti o popredajnom
servise nájdete taktiež na internetovej adrese:
www.2helpU.com
19
Naviac poskytuje servis DEWALT na všetky
vykonávané opravy a vymenené náhradné
diely ďalšiu servisnú záručnú dobu v trvaní
6 mesiacov.
Politika našich služieb zákazníkom
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom
je náš najvyšší cieľ. Kedykoľvek budete
potrebovať radu či pomoc, obráťte sa s dôverou
na náš najbližší servis D EWALT, kde Vám
vyškolený personál poskytne naše služby na
najvyššej úrovni.
Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo
(vrtáky, skrutkovacie nástavce, hobľovacie
nože, brúsne kotúče, pílové listy, pílové kotúče,
brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo
prístroja poškodené opotrebovaním.
Záruka DEWALT
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto vysoko
kvalitného výrobku D EWALT. Náš záväzok
ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme tiež
naše služby zákazníkom. Preto ponúkame
záručnú dobu ďaleko presahujúcu minimálne
požiadavky vyplývajúce zo zákona.
Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa
– zákazníka v zmysle § 620 Občianskeho
zákonníka a § 429 Obchodného zákonníka.
Patrí k predávanému výrobku zodpovedajúceho
katalógového a výrobného čísla ako jeho
príslušenstvo. Pri každej reklamácii je potrebné
tento záručný list predložiť predávajúcemu, príp.
servisnému stredisku DEWALT poverenému
vykonávaním záručných opráv. Vo vlastnom
záujme si ho preto spolu s originálom dokladu
o nákupe starostlivo uschovajte.
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 30 dní záruku výmeny. Ak sa objaví
v priebehu 30 dní od zakúpenia náradia
akýkoľvek nedostatok podliehajúci záruke, bude
Vám u Vášho obchodníka náradie vymenené
za nové. Vďaka 1 ročnej záruke istoty máte
nárok po dobu 1 roka od zakúpenia prístroja
na bezplatné prehliadky v autorizovanom
servise DEWALT. Zárukou kvality firma DEWALT
garantuje počas trvania záručnej doby (24
mesiacov pri nákupe pre priamu osobnú
spotrebu, 12 mesiacov pri nákupe pre osobnú
a podnikateľskú činnosť) bezplatné odstránenie
akejkoľvek materiálovej alebo výrobnej chyby
za nasledovných podmienok:
• Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom DEWALT a s dokladom
o nákupe), do jedného z poverených
servisných stredísk D E WALT, ktoré sú
autorizované na vykonávanie záručných
opráv.
• Prístroj bol používaný iba s originálnym
príslušenstvom alebo prídavnými
zariadeniami a príslušenstvom BBW či
Piranha, ktoré je vyslovene odporúčané
ako vhodné na použitie spolu s prístrojom
DEWALT.
• Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
• Motor prístroja nebol preťažovaný a nie
sú badateľné žiadne známky poškodenia
vonkajšími vplyvmi.
• Do prístroja nebolo zasahované nepovolanou
osobou. Osoby povolané tvoria personál
poverených servisných stredísk DEWALT,
ktoré sú autorizované na vykonávanie
záručných opráv.
DEWALT ponúka rozsiahlu sieť autorizovaných
servisných opravovní a zberných stredísk. Ich
zoznam nájdete na záručnom liste. Ďalšie
informácie týkajúce sa servisu môžete získať
na dole uvedených telefónnych číslach a na
internetovej adrese www.2helpU.com.
Black & Decker
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
+421 2 446 38 121, 3
Fax:
+421 2 446 38 122
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
02/2007
zst00064507- 08-04-2008
20
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
21
DE2000 - - - - A
FRÄSENTISCH 1
©
22
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
IČO: ………………………...........................…..
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 244 403 247
Fax: 241 770 167
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 577 008 550/551
Fax: 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 033/55 11 063
Fax: 033/55 12 624
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Pečiatka
Podpis
02/05
Popis
poruchy
Download PDF

advertising