DW541 | DeWalt DW541 ROTARY HAMMER instruction manual

®
DW540
DW541
DW545
90
Dansk
1
Deutsch
8
English
15
Español
22
Français
29
Italiano
36
Nederlands
43
Norsk
50
Português
57
Suomi
64
Svenska
71
EÏÏËÓÈη
78
Copyright D EWALT
91
6
7
5
15
16
14
12
1
10
2
11
9
8
13
4
3
A
92
6
4
2
3
16
5
B
C
7
6
17
19
18
20
9
8
20°
D
93
E
10
8
F
21
11
G
H
94
DANSK
BOREHAMMER DW540/DW541/DW545
OG TILSVARENDE K-MODELLER
Tillykke!
Indholdsfortegnelse
Du har valgt et DEWALT Elværktøj. Mange års
erfaring, ihærdig produktudvikling og innovation gør
DEWALT til en af de mest pålidelige partnere for
professionelle brugere.
Tekniske data
Konformitetserklæring
Sikkerhedsinstruktioner
Kontroller emballagens indhold
Beskrivelse
Elsikkerhed
Anvendelse af forlængerkabel
Samling og justering
Brugervejledning
Vedligeholdelse
Garanti
da - 1
da - 2
da - 2
da - 4
da - 4
da - 4
da - 4
da - 5
da - 6
da - 6
da - 7
Følgende piktogrammer anvendes i denne håndbog:
Angiver risiko for personskade, livsfare
eller ødelæggelse af værktøjet, hvis
brugervejledningens instruktioner ikke
følges.
Angiver risiko for elektrisk stød.
Tekniske data
Spænding
Optagen effekt
Slagtal/min
Omdrejningstal/min
Slagstyrke
Samlet bordiameterområde i beton:
- massive bor
- kernebor
Optimalt bordiameterområde i beton:
- massive bor
Mejselpositioner
Værktøjsholder
Vægt
Sikringer:
230 V maskiner
1
J
DW540
230
950
3.180
335
5,7
DW541
230
1.050
950-2.800
100-295
1 - 5,7
DW545
230
1100
1.000-2.600
105-275
1 - 8,2
mm
mm
12 - 40
40 - 90
12 - 40
40 - 90
12 - 45
40 - 100
mm
16 - 32
8
SDS-max®
5,8
16 - 32
8
SDS-max®
5,9
19 - 38
8
SDS-max®
6,2
V
W
kg
10 A
da - 1
DANSK
Konformitetserklæring
Sikkerhedsinstruktioner
DW540, DW541, DW545 og tilsvarende
K-modeller
DEWALT erklærer at disse værktøjer er konstrueret i
henhold til EU-direktiverne: 89/392/EØF, 89/336/EØF,
73/23/EØF, EN 50144, EN 55104, EN 55014,
EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Lydniveauet er i overensstemmelse med EUdirektiverne 86/188/EØF & 89/392/EØF, målt i
henhold til EN 50144:
DW540
DW541
DW545
(lydniveau)
dB(A)*
97,6
97,4
96,7
LWA (akustisk styrke)
dB(A)
105,6
105,4
104,7
LpA
* ved operatørens øre
Anvend høreværn, hvis lydniveauet
overstiger 85 dB(A).
Den vægtede geometriske middelværdi af
accelerationsfrekvensen i henhold til EN 50144:
Produktudviklingsdirektør
Horst Großmann
DEWALT, Idstein, Tyskland
da - 2
DW540
DW541
DW545
7,4 m/s2
7,0 m/s2
8,6 m/s2
Læs brugsanvisningen igennem, inden maskinen
tages i brug. Opbevar brugsanvisningen let
tilgængeligt, så alle, der bruger maskinen, har
adgang til brugsanvisningen.
Foruden nedenstående instruktioner, bør
Arbejdstilsynets regler altid følges.
ADVARSEL!
Når man anvender elværktøj, skal følgende
grundlæggende sikkerhedsinstruktioner altid
følges for at nedsætte risikoen for elektriske
stød, personskader og brand.
1 Brug høreværn
Lydniveauet ved bearbejdning af forskellige
materialer kan variere, af og til overstiger niveauet
85 dB(A). For at beskytte sig selv, skal man altid
anvende høreværn.
2 Hold arbejdsområdet i orden
Uordentlige arbejdsområder og arbejdsbænke
indbyder til skader.
3 Tænk på arbejdsmiljøets indflydelse
Udsæt ikke elværktøj for regn. Anvend ikke
elværktøj på fugtige eller våde pladser. Sørg for en
god belysning over arbejdsområdet. Anvend ikke
elværktøj i nærheden af let antændelige væsker
eller gasser.
4 Beskyt dig mod elektriske stød
Undgå kropskontakt med dele, der har
jordforbindelse (f.eks. rør, radiatorer, komfurer,
køleskabe). Ved ekstreme arbejdsforhold (f.eks.
høj fugtighed, forekomst af metalstøv osv.) kan
den elektriske sikkerhed øges ved at tilkoble en
fejlstrømsafbryder.
5 Hold børn borte
Lad ikke andre personer komme i kontakt med
elværktøj eller ledningen. Uvedkommende
personer skal holdes væk fra arbejdsområdet.
6 Opbevar værktøj sikkert
Når elværktøjet ikke anvendes, skal det opbevares
på et tørt, højt placeret sted, låst inde, uden for
børns rækkevidde.
7 Overbelast ikke elværktøj
Man arbejder bedre og mere sikkert inden for det
anførte effektområde.
8 Brug det rigtige elværktøj
Tving ikke elværktøj til at udføre arbejde, som er
beregnet til kraftigere værktøj. Brug ikke værktøj til
2
DANSK
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
3
formål, det ikke er beregnet til, brug f.eks. ikke en
håndrundsav til at save kviste eller brænde.
Klæd dig rigtigt på
Bær ikke løst hængende tøj eller smykker. De kan
sidde fast i bevægelige dele. Gummihandsker og
skridsikre sko anbefales ved udendørs arbejde.
Brug hårnet, hvis du har langt hår.
Brug beskyttelsesbriller
Brug beskyttelsesbriller for at forhindre, at du får
støv i øjnene, hvilket kan forårsage skade. Hvis der
opstår meget støv, bruges også ansigtsmaske.
Ledningen må ikke mishandles
Bær aldrig værktøjet i ledningen og træk ikke i
ledningen for at tage kontakten ud af stikket.
Udsæt ikke ledningen for varme, olie eller skarpe
kanter.
Sæt arbejdsemnet fast
Brug skruetvinger eller skruestik for at spænde
arbejdsemnet fast. Det er sikrere end at bruge
hånden, og du får begge hænder fri til arbejdet.
Stræk dig ikke for meget
Sørg for, at du altid har sikkert fodfæste og
balance.
Vedligehold værktøjet omhyggeligt
Hold værktøjet skarpt og rent. Følg instruktionerne
med hensyn til pasning og udskiftning af tilbehør.
Kontroller elværktøjets ledning regelmæssigt og få
den repareret hos et anerkendt serviceværksted,
hvis den er beskadiget. Kontroller
forlængerledninger regelmæssigt og udskift dem,
hvis de er beskadigede. Hold håndtagene tørre,
rene og fri for olie og fedt.
Tag kontakten ud af stikket når elværktøjet
ikke er i brug, inden service og ved udskiftning
af tilbehør.
Fjern nøglerne
Kontroller at nøgler og justerværktøj er fjernet fra
elværktøjet, inden det startes.
Undgå utilsigtet start
Bær ikke tændt elværktøj med fingeren på
afbryderen. Sørg for, at afbryderen er slået fra, når
du sætter kontakten i stikket.
Forlængerledninger udendørs
Udendørs må der kun anvendes
forlængerledninger, der er godkendt til udendørs
brug og mærkede til dette.
Vær opmærksom
Se på det, du gør. Brug din sunde fornuft. Brug
ikke elværktøjet, når du er træt.
20 Kontroller elværktøjet for skader, inden du
tilslutter ledningen til vægstikket
Inden fortsat brug af elværktøjet, skal eventuelle
beskadigede sikringsanordninger og andre
defekte dele kontrolleres nøje for at finde ud af,
om de fortsat kan fungere rigtigt og udføre den
planlagte funktion.
Kontroller at de bevægelige dele fungerer
upåklageligt og ikke klemmer, at ingen dele er
gået i stykker, at alle dele er rigtigt monterede, og
at andre forhold, der kan påvirke driften, er i
orden.
En sikkerhedsanordning eller en anden del, som
er beskadiget, skal repareres eller udskiftes af et
anerkendt serviceværksted, hvis intet andet er
anført i brugsanvisningen.
Fejlbehæftede afbrydere skal udskiftes hos et
autoriseret serviceværksted.
Brug ikke elværktøjet, hvis afbryderen ikke kan
kobles til eller fra.
21 For din personlige sikkerhed
Brug kun tilbehør og dele, der er anbefalet i
brugsanvisningen og katalogerne. Anvendelsen
af andet værktøj eller tilbehør end det, der
anbefales i brugsanvisningen eller katalogerne
kan medføre risiko for personskader.
22 Få dit værktøj repareret hos et autoriseret
DEWALT serviceværksted
Dette elværktøj overholder de relevante
sikkerhedsforskrifter. For at undgå fare, må
reparationer af eludstyr kun foretages af
autoriserede elektrikere.
Kontroller emballagens indhold
Emballagen indeholder:
1 Borehammer
1 Sidehåndtag
1 Dybdejusteringsanslag
1 Tube borsmøremiddel
1 Kasse(kun K-modeller)
1 Brugervejledning
1 Tegning
• Kontroller, at værktøjet, komponenter eller
tilbehør ikke er blevet beskadiget under
transporten.
• Tag dig tid til at læse og forstå denne
brugervejledning, før du tager værktøjet i brug.
da - 3
DANSK
Beskrivelse (fig. A)
Din DEWALT Borehammer er udviklet til professionel
hammerboring og lettere mejslings- og
nedrivningsopgaver.
1 Afbryder
2 Elektronisk hastigheds- og slagkontrolregulering
(DW541/DW545)
3 Strømindikator LED (DW541/DW545)
4 Serviceindikator LED (DW541/DW545)
5 Funktionsvælger med sikkerhedslås (16)
6 Værktøjsholder til SDS-max®-tilbehør
7 Krave
8 Sidehåndtag
9 Lås for sidehåndtag
10 Bagerste håndtagsposition
11 Dybdejusteringsanslag
12 Afbryderdæksel
13 Nederste servicedæksel
14 Øverste servicedæksel
15 Gearkassedæksel
16 Sikkerhedslås
DW541/DW545 - Blød opstart
Blødstartsfunktionen gør det muligt at starte
langsomt, hvorved det forhindres, at boret forskyder
sig fra det sted, hvor hullet skulle være.
Blødstartsfunktionen reducerer også den
umiddelbare vridning, der overføres til gearet og til
brugeren, hvis hammeren startes med boret i et
eksisterende hul.
Sikkerhedskobling
Alle Borehamre er udstyret med en
sikkerhedskobling, som reducerer den maksimale
vridningskraft, der overføres til brugeren i tilfælde af,
at et bor blokeres. Denne funktion forhindrer også,
at gearet og elmotoren går i stå.
Sikkerhedskoblingen er indstillet fra fabrikken og kan
ikke justeres.
DW541/DW545 - Elektronisk hastigheds- og
slagkontrolregulering (fig. B)
Den elektroniske hastigheds- og
slagkontrolregulering tilbyder følgende fordele:
- brug af mindre bor uden risiko for brud
- boring i lette og skøre materialer uden at de går i
stykker
- optimal værktøjskontrol for præcis mejsling
da - 4
DW541/DW545 - Service- og strømindikator LED
(fig. B)
Den røde serviceindikator LED (4) tænder, når
kulbørsterne er næsten nedslidte, for at angive, at
værktøjet skal til service. Efter ca. 8 timers brug,
afbrydes motoren automatisk. Kulbørsterne kan ikke
udskiftes af brugeren. Indlever værktøjet til et
autoriseret DEWALT-værksted.
Den grønne strømindikator LED (3) tænder, når
værktøjet tilkobles. Hvis indikatoren tænder, men
værktøjet ikke starter, er der muligvis en fejl ved
elmotoren. Hvis indikatoren ikke tænder og
værktøjet ikke starter, er afbryderen eller ledningen
muligvis defekt.
Elsikkerhed
Elmotoren er kun beregnet til én spænding.
Kontroller, at strømforsyningen svarer til spændingen
på typeskiltet.
Dit DEWALT-værktøj er dobbeltisoleret i
henhold til EN 50144; jordledning er
derfor ikke påkrævet.
Anvendelse af forlængerkabel
Hvis der skal bruges forlængerkabel, skal der
anvendes et trelederkabel svarende til værktøjets
strømforbrug. (Se de tekniske specifikationer). Den
mindste lederstørrelse er 1,5 mm2. Ved anvendelse af
en kabeltromle, skal kablet altid vindes helt ud.
Samling og justering
Træk stikket ud af stikkontakten inden
samling og justering.
DW541/DW545 - Indstilling af den elektroniske
hastighed og slagstyrken med kontrolhjulet (fig. B)
• Drej hjulet (2) til det ønskede niveau. Jo højere tal,
desto større hastighed og slagstyrke. Med
indstillingsmulighederne fra “1” (lav) til “7” (fuld kraft)
er værktøjet overordentlig fleksibelt og kan tilpasses
mange forskellige opgaver. Den påkrævede
indstilling er et erfaringsspørgsmål. F.eks. hvis der
bruges et bor med lille diameter eller hvis der bores
i keramiske eller skrøbelige materialer, skal
reguleringen stilles på position “1” (lav).
4
DANSK
Valg af funktionsform (fig. B)
Din Borehammer kan bruges med to forskellige
funktionsformer:
Slagboring:
samtidig omdrejning og slag - til alle
beton- og murværksarbejder.
Kun slagfunktion med spindellås:
kun slag - til lettere mejslings- og
nedrivningsarbejder. SDS-max®-mejslen
kan låses i 8 forskellige positioner (se
også fig. C):
• Drej funktionsvælgeren (5) indtil den dækker
sikkerhedslåsen (16).
• Lås mejslen i ønskede positionen.
• Indstil funktionsvælgeren (5) på
.
Med denne funktion kan Borehammer også
bruges til frigørelse af et fastsiddende bor.
• Vælg den ønskede funktion ved at dreje
funktionsvælgeren (5) over sikkerhedslåsen (16)
på symbolet.
Indsætning og udtagning af SDS-max®-tilbehør
(fig. C)
Disse modeller bruger SDS-max®-bor og -mejsler
(se tværsnit af en SDS-max®-skaft på fig. C).
• Tag værktøjets stik ud.
• Sæt borskaftet ind i værktøjspatronens
låsebøsning (6) og drej boret lidt, indtil bøsningen
går på plads.
• Træk i boret for at sikre, at det er fastlåst.
Hammerfunktionen kræver, at boret skal kunne
bevæge sig flere centimeter aksialt, når det er
monteret i patronen.
• Boret fjernes ved at trække patronens
låsebøsning (6) tilbage og trække boret ud af
patronen.
Samling og montering af sidehåndtaget
Sidehåndtaget (8) kan monteres i for- eller
bagposition på begge sider af Borehammer, så den
passer både for højre- og venstrehåndede brugere.
Brug altid Borehammer med
sidehåndtaget ordentligt monteret.
5
Montering i forposition (fig. D)
• Skru sidehåndtaget af (8) og adskil
sidehåndtagets lås (20).
• Sæt stålringen (17) over kraven (7) bagved
værktøjsholderen (6). Klem enderne sammen,
monter bøsningen (18) og sæt bolten i (19).
• Placer sidehåndtagets klemme (20) og skru
klemmehjulet på (9). Spænd ikke til.
• Skru sidehåndtaget (8) på klemmehjulet og
spænd det.
• Drej sidehåndtagsenheden til den ønskede
position. Til vandret boring med et tungt bor, skal
det placeres i en vinkel på ca. 20° (se fig. E) for at
opnå optimal kontrol.
• Fasthold sidehåndtagsenheden på plads ved at
spænde låsen (9).
Montering i bagposition (fig. F)
Bagpositionen er specielt praktisk, når man skal
bore over hovedhøjde eller ned i et gulv. Se fig. G.
• Skru sidehåndtaget (8) ud og tag det ud af
frontpositionen. Lad sidehåndtagets
monteringsenhed blive siddende i
frontpositionen, så dybdejusteringsanslaget
stadig kan bruges.
• Skru sidehåndtaget direkte ind i en af de bageste
sidehåndtagspositioner (10) på en af værktøjets
sider.
Indstilling af boredybden (fig. H)
• Indsæt det ønskede bor.
• Løsn klemmemøtrikken (21) og monter
dybdejusteringsanslaget (11) gennem hullet i
sidehåndtagsklemmen.
• Stik boret ind i en overflade i ret vinkel og juster
dybdejusteringsanslaget (11) som vist.
• Spænd låsemøtrikken (21).
Brugervejledning
• Overhold altid sikkerhedsinstruktionerne
og gældende foreskrifter.
• Pas på ikke at bore i rør og ledninger.
• Anvend kun et let tryk på værktøjet (ca.
20 kg). Stort tryk øger ikke
borehastigheden, men nedsætter
værktøjets ydeevne og evt. også
levetiden.
da - 5
DANSK
Boring med et massivt bor (fig. A)
• Indstil den elektronisk hastigheds- og
slagkontrolregulering (2) (DW541/DW545).
• Indstil funktionsvælgeren (5) på “slagboring”.
• Sæt det pågældende bor i maskinen.
• Monter og indstil sidehåndtaget (8).
• Indstil boredybden ved behov.
• Marker stedet, hvor hullet skal bores.
• Placer boret på det markerede sted og tryk på
afbryderen (1).
• Slip afbryderen (1) for at stoppe boringen.
Afbryd altid værktøjet, når arbejdet er afsluttet,
og før stikket trækkes ud.
Boring med kernebor (fig. A)
• Indstil den elektronisk hastigheds- og
slagkontrolregulering (2) (DW541/DW545) på
moderat eller høj hastighed.
• Indstil funktionsvælgeren (5) på “slagboring”.
• Monter og indstil sidehåndtaget (8).
• Sæt det pågældende kernebor i maskinen.
• Monter forboret på kerneboret.
• Placer forboret på det markerede sted og tryk på
afbryderen (1). Bor indtil kernen trænger ca. 1 cm
ind i betonen.
• Stop boringen og fjern forboret. Sæt kerneboret
tilbage i hullet og fortsæt boringen.
• Hvis der bores igennem en struktur, der er
tykkere end kerneborets længde, fjernes den
runde betoncylinder eller kernen i boret med
jævne mellemrum.
For at undgå uønsket nedbrydning af beton rundt
om hullet, kan man først bore et hul med
forborets diameter helt igennem strukturen. Bor
derefter kernehullet halvvejs fra begge sider.
• Slip afbryderen for at stoppe værktøjet, som
ovenfor beskrevet.
Mejsling (fig. A)
• Indstil den elektronisk hastigheds- og
slagkontrolregulering (2) (DW541/DW545).
• Stil funktionsvælgeren (5) på “kun slagfunktion
med spindellås”.
• Sæt den pågældende mejsel i patronen og drej den
med hånden for at låse den i en af de 8 positioner.
• Monter og indstil sidehåndtaget (8).
• Tryk på startknappen (1) og start arbejdet.
• Slip afbryderen for at stoppe værktøjet, som
ovenfor beskrevet.
da - 6
Der kan købes forskellige typer af SDS-max® bor
som ekstraudstyr. Nærmere oplysninger om tilbehør
fås hos Deres forhandler.
Vedligeholdelse (fig. A)
Dit el-værktøj er fremstillet til at fungere i meget lang
tid med mindst mulig vedligeholdelse. For at
værktøjet skal kunne fungere tilfredsstillende hele
tiden, er det dog vigtigt, at værktøjet behandles
korrekt og rengøres jævnligt.
Borehammeren er ikke beregnet til at blive repareret
af brugeren. Indlever værktøjet til et autoriseret
DEWALT-værksted, når serviceindikator LED (4)
(DW541/DW545) begynder at lyse. For DW540
anbefales det at få foretaget et eftersyn efter ca. 80
timers drift.
Smøring
Dit elværktøj kræver ingen ekstra smøring.
Rengøring
Hold ventilationshullerne åbne og rengør
maskinhuset jævnligt med en blød klud.
Opslidt værktøj og miljøet
Når din maskine er slidt op, beskyt da naturen ved
ikke at kaste den bort sammen med almindeligt
affald. Aflever den til et opsamlingssted i din
kommune eller til et DEWALT serviceværksted.
DEWALT service
Skulle der opstå fejl på produktet, indlever det altid
til et autoriseret serviceværksted. Se aktuelt katalog/
prisliste om yderligere information eller kontakt
DEWALT.
På grund af forskning og udvikling kan ovenstående
specifikationer ændres, hvilket ikke meddeles
separat.
6
DANSK
GARANTI
• 30 DAGE TILFREDS-KUNDE GARANTI •
Fuld tilfredshed eller pengene tilbage.
Hvis du ikke er helt tilfreds med dit DEWALTværktøj, kan du returnere værktøjet til
forhandleren inden 30 dage efter købet og få
dine penge refunderet eller værktøjet ombyttet.
Værktøjet skal indleveres komplet, og
købsnotaen skal forevises.
• 1 ÅRS FRI VEDLIGEHOLDELSESSERVICE •
Vedligeholdelsen eller service af dit DEWALTværktøj inden for de første 12 måneder efter
købet er gratis hos vore autoriserede
serviceværksteder. Fri forebyggende service
omfatter arbejds- og reservedelsomkostninger,
udgifter til tilbehør dækkes ikke. Husk at
medbringe kvitteringen.
• ET ÅRS FULD GARANTI •
Hvis et DEWALT-værktøj bliver defekt på grund af
materiale-eller produktionsfejl inden for de første
12 måneder fra købsdatoen, vil de defekte
komponenter blive udskiftet gratis eller også
udskiftes enheden uden beregning under
følgende forudsætninger:
• At apparatet ikke er anvendt forkert.
• At der ikke er udført uautoriserede
reparationer.
• At dateret købsnota forevises.
Denne garanti tilbydes som en ekstra service
og er et tillæg til forbrugerens øvrige
rettigheder.
Oplysninger om nærmeste DEWALT-autoriserede
serviceværksted, se aktuelt katalog for videre
information eller kontakt DEWALT.
7
da - 7
DEUTSCH
BOHRHAMMER DW540/DW541/DW545 UND
JEWEILS ENTSPRECHENDE K-MODELLE
Herzlichen Glückwunsch!
Inhaltsverzeichnis
Sie haben sich für ein Elektrowerkzeug von DEWALT
entschieden, das die lange DEWALT-Tradition fortsetzt, nur ausgereifte und in zahlreichen Tests bewährte Qualitätsprodukte für den Fachmann anzubieten. Lange Jahre der Erfahrung und kontinuierliche Weiterentwicklung machen DEWALT zu Recht
zu einem verläßlichen Partner aller professionellen
Anwender.
Technische Daten
Konformitätserklärung
Sicherheitshinweise
Überprüfen der Lieferung
Gerätebeschreibung
Elektrische Sicherheit
Verlängerungskabel
Zusammenbauen und Einstellen
Gebrauchsanweisung
Wartung
Garantie
de - 1
de - 2
de - 2
de - 3
de - 4
de - 4
de - 4
de - 5
de - 6
de - 7
de - 7
Folgende Symbole werden in dieser Anleitung verwendet:
Achtung: Verletzungsgefahr, Lebensgefahr oder mögliche Beschädigung des
Elektrowerkzeuges infolge der Nichtbeachtung der Anweisungen dieser
Anleitung!
elektrische Spannung
Technische Daten
Spannung
Leistungsaufnahme
Lastschlagzahl
Lastdrehzahl
Schlagenergie
Bohrleistung in Beton:
- Vollbohrer
- Bohrkrone
Optimale Bohrleistung in Beton:
- Vollbohrer
Meißelpositionen
Werkzeugaufnahme
Gewicht
Mindestabsicherung des Stromkreises:
230-V-Elektrowerkzeuge
de - 1
V
W
min-1
min-1
J
DW540
230
950
3.180
335
5,7
DW541
230
1.050
950-2.800
100-295
1 - 5,7
DW545
230
1.100
1.000-2.600
105-275
1 - 8,2
mm
mm
12 - 40
40 - 90
12 - 40
40 - 90
12 - 45
40 - 100
mm
16 - 32
8
SDS-max®
5,8
16 - 32
8
SDS-max®
5,9
19 - 38
8
SDS-max®
6,2
kg
10 A
8
DEUTSCH
Konformitätserklärung
Sicherheitshinweise
DW540, DW541, DW545 und die jeweiligen
K-Modelle
DEWALT erklærer at disse værktøjer er konstrueret i
henhold til EU-direktiverne: 89/392/EØF, 89/336/EØF,
73/23/EØF, EN 50144, EN 55104, EN 55014,
EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Die Höhe des Schalldrucks entspricht den Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft 86/188/EWG
und 89/392/EWG gemessen nach EN 50144:
LpA
(Schalldruck)
LWA (Schalleistung)
DW540
DW541
DW545
dB(A)*
97,6
97,4
96,7
dB(A)
105,6
105,4
104,7
* Arbeitsplatzbezogener Emissionswert
Tragen Sie bei einem Schalldruck über
85 dB(A) einen Gehörschutz.
Gewichteter Effektivwert der Beschleunigung nach
EN 50144:
DW540
DW541
DW545
7,4 m/s2
7,0 m/s2
8,6 m/s2
Direktor Produktentwicklung
Horst Großmann
DEWALT, Idstein, Tyskland
9
Beim Gebrauch von Elektrowerkzeugen sind
zum Schutz gegen elektrischen Schlag,
Verletzungs- und Feuergefahr die nationalen
Sicherheitsvorschriften zu beachten. Lesen Sie
folgende Sicherheitshinweise, bevor Sie das
Elektrowerkzeug benutzen. Bewahren Sie diese
Sicherheitshinweise gut auf!
Allgemeines
1 Halten Sie Ihren Arbeitsbereich in Ordnung
Unordnung im Arbeitsbereich führt zu Unfallgefahren.
2 Berücksichtigen Sie Umgebungseinflüsse
Setzen Sie Elektrowerkzeuge keiner Nässe aus.
Sorgen Sie für eine gute Beleuchtung des
Arbeitsbereiches. Benutzen Sie
Elektrowerkzeuge nicht in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
3 Schützen Sie sich vor elektrischem Schlag
Vermeiden Sie Körperberührung mit geerdeten
Teilen, z.B. Rohren, Heizkörpern, Herden und
Kühlschränken. Bei extremen Einsatzbedingungen (z.B. hohe Feuchtigkeit, Entwicklung von Metallstaub usw.) kann die elektrische
Sicherheit durch Vorschalten eines Trenntransformators oder eines Fehlerstrom-(FI-)
Schutzschalters erhöht werden.
4 Halten Sie Kinder fern!
Sorgen Sie dafür, daß andere Personen das
Werkzeug oder Kabel nicht berühren, halten Sie
speziell Kinder von Ihrem Arbeitsbereich fern.
5 Verlängerungskabel im Freien
Verwenden Sie bei Arbeiten im Freien nur dafür
zugelassene und entsprechend gekennzeichnete
Verlängerungskabel.
6 Bewahren Sie Ihre Werkzeuge sicher auf
Unbenutzte Werkzeuge sollten in trockenen,
verschlossenen Räumen und für Kinder nicht
erreichbar aufbewahrt werden.
7 Tragen Sie geeignete Arbeitskleidung
Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Sie
können von sich bewegenden Teilen erfaßt werden.
Beim Arbeiten im Freien sind Arbeitshandschuhe
und rutschfestes Schuhwerk empfehlenswert.
Tragen Sie bei langen Haaren ein Haarnetz.
8 Benutzen Sie eine Schutzbrille
und verwenden Sie eine Atemmaske bei staubund spanerzeugenden Arbeiten.
de - 2
DEUTSCH
9 Beachten Sie den Höchstschalldruck
Tragen Sie bei einem Schalldruck über 85 dB(A)
einen geeigneten Gehörschutz.
10 Sichern Sie das Werkstück
Benutzen Sie Spannvorrichtungen oder einen
Schraubstock, um das Werkstück festzuhalten. Es
ist damit sicherer gehalten und ermöglicht die Bedienung des Elektrowerkzeuges mit beiden Händen.
11 Achten Sie auf einen sicheren Stand
Achten Sie auf einen sicheren Stand, um in jeder
Arbeitsposition das Gleichgewicht zu halten.
12 Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Einschalten
Tragen Sie keine an das Stromnetz angeschlossenen Elektrowerkzeuge mit dem Finger am
EIN-/AUS-Schalter. Vergewissern Sie sich davon,
daß der Schalter beim Anschluß an das Stromnetz ausgeschaltet ist.
13 Seien Sie stets aufmerksam
Konzentrieren Sie sich auf Ihre Arbeit. Gehen Sie
vernünftig vor. Verwenden Sie das Werkzeug
nicht, wenn Sie müde sind.
14 Ziehen Sie den Netzstecker
Schalten Sie das Gerät ab und warten Sie, bis
das Werkzeug die Ruhestellung erreicht hat,
bevor Sie den Arbeitsplatz verlassen. Bei Nichtgebrauch, vor der Wartung und beim Werkzeugwechsel ist der Netzstecker zu ziehen.
15 Lassen Sie keine Werkzeugschlüssel stecken
Überprüfen Sie vor dem Einschalten, ob die
Schlüssel und Einstellwerkzeuge entfernt sind.
16 Benutzen Sie das richtige Werkzeug
Die bestimmungsgemäße Verwendung ist in
dieser Betriebsanleitung beschrieben. Verwenden
Sie keine zu schwachen Werkzeuge oder
Vorsatzgeräte für schwere Arbeiten. Mit dem
richtigen Werkzeug erzielen Sie eine optimale
Qualität und gewährleisten Ihre persönliche
Sicherheit.
Warnung! Das Verwenden anderer als der in
dieser Anleitung empfohlenen Vorsatzgeräte und
Zubehörteile oder die Ausführung von Arbeiten
mit diesem Elektrowerkzeug, die nicht der
bestimmungsgemäßen Verwendung entsprechen, kann zu Unfallgefahren führen.
17 Behandeln Sie das Kabel sorgfältig
Tragen Sie das Werkzeug nicht am Kabel und
benutzen Sie das Kabel nicht, um den Stecker
aus der Steckdose zu ziehen. Schützen Sie das
Kabel vor Hitze, Öl und scharfen Kanten.
de - 3
18 Pflegen Sie Ihre Werkzeuge mit Sorgfalt
Halten Sie Ihre Werkzeuge scharf und sauber,
um gut und sicher arbeiten zu können. Befolgen
Sie die Wartungsvorschriften und die Hinweise
für den Werkzeugwechsel. Kontrollieren Sie
regelmäßig den Stecker und das Kabel und
lassen Sie diese bei Beschädigung von einer
DEWALT-Kundendienstwerkstatt erneuern. Kontrollieren Sie Verlängerungskabel regelmäßig und
ersetzen Sie sie im Falle einer Beschädigung.
Halten Sie alle Schalter trocken, sauber und frei
von Öl und Fett.
19 Kontrollieren Sie Ihr Elektrowerkzeug auf
Beschädigungen
Vor Gebrauch ist das Elektrowerkzeug auf einwandfreie und bestimmungsgemäße Funktion zu
überprüfen. Überprüfen Sie, ob die beweglichen
Teile einwandfrei funktionieren und ob Teile
beschädigt sind. Sämtliche Teile müssen richtig
montiert sein, um den einwandfreien Betrieb des
Elektrowerkzeuges zu gewährleisten. Beschädigte Teile und Schutzvorrichtungen müssen vorschriftsgemäß repariert oder ausgewechselt
werden. Benutzen Sie das Elektrowerkzeug
nicht, wenn der Schalter defekt ist. Beschädigte
Schalter müssen durch eine DEWALT-Kundendienstwerkstatt ersetzt werden.
20 Lassen Sie Reparaturen nur von einer
DEWALT-Kundendienstwerkstatt ausführen
Dieses Elektrowerkzeug entspricht den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen. Reparaturen
dürfen nur von einer DEWALT-Kundendienstwerkstatt ausgeführt werden, andernfalls kann
Unfallgefahr für den Betreiber entstehen.
Überprüfen der Lieferung
Die Verpackung enthält:
1 Bohrhammer
1 Zusatzhandgriff
1 Bohrtiefenanschlag
1 Tube Schmiermittel für die Bits
1 Transportkoffer (nur für K-Modelle)
1 Bedienungsanleitung
1 Explosionszeichnung
• Vergewissern Sie sich, daß das Elektrowerkzeug
sowie die Zubehörteile beim Transport nicht
beschädigt wurden.
10
DEUTSCH
• Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die
Bedienungsanleitung gründlich durch.
Gerätebeschreibung (Abb. A)
Ihr DEWALT-Bohrhammer wurde für den professionellen Gebrauch entwickelt, und zwar schwerpunktmäßig
für Meißelarbeiten und leichte Abbrucharbeiten.
1 EIN-/AUS-Schalter
2 Elektronischer Schlagstärken- und DrehzahlRegelschalter (DW541/DW545)
3 Leistungsanzeige (DW541/DW545)
4 Wartungsanzeige (DW541/DW545)
5 Betriebsart-Wahlhebel mit Sicherheitssperre (16)
6 Werkzeugaufnahme für SDS-max®-Zubehör
7 Spannhals
8 Zusatzhandgriff
9 Klemmscheibe des Zusatzhandgriffes
10 Hinteres Gewindeloch für den Zusatzhandgriff
11 Bohrtiefenanschlag
12 Abdeckung des Pistolengriffes
13 Wartungsdeckel, Unterseite
14 Wartungsdeckel, Oberseite
15 Deckel des Getriebegehäuses
16 Sicherheitssperre
DW541/DW545 - Sanftanlauf
Diese Funktion steuert die Drehzahl nach jedem Einschalten automatisch hoch, wobei der Bohrer beim
Anlaufen die gewünschte Position hält. Beim Einsetzen des Bohrers in ein bestehendes Loch erfolgt
kein ruckhaftes Anlaufen.
Überlastkupplung
Alle Bohrhämmer sind mit einer Überlastkupplung ausgerüstet. Sie begrenzt das maximale Drehmoment,
sollte der Bohrer beim Arbeiten blockieren. Dadurch
werden Getriebe und Motor vor Überlastung geschützt. Die Überlastkupplung wurde werkseitig eingestellt und kann nicht justiert werden.
DW541/DW545 - Wartungs- und
Leistungsanzeigen (Abb. B)
Die rote Wartungsanzeige (4) leuchtet auf, wenn das
Elektrowerkzeug gewartet werden muß. Nach ca. 8
Betriebsstunden schaltet der Motor automatisch ab,
wenn die Kohlebürsten nicht gewechselt wurden.
Das Elektrowerkzeug muß zum Wechseln der Kohlebürsten in eine DEWALT-Kundendienstwerkstatt gebracht werden.
Die grüne Leistungsanzeige (3) leuchtet auf, wenn
das Werkzeug EINgeschaltet wird. Leuchtet die Anzeige, obwohl das Werkzeug nicht anläuft, so liegt
wahrscheinlich ein Defekt am Elektromotor vor.
Leuchtet die Leistungsanzeige nicht auf und erfolgt
kein Start, so liegt das vermutlich am EIN-/AUSSchalter oder am Netzkabel.
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor wurde nur für eine Spannung konzipiert. Überprüfen Sie deswegen, ob die Netzspannung
der auf dem Typenschild des Elektrowerkzeuges angegebenen Spannung entspricht.
Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug ist gemäß
EN 50144 zweifach isoliert; ein Erdleiter
ist aus diesem Grunde überflüssig.
CH
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf
Verwendung des Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II (Doppelisolierung) Geräte
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) - Geräte
CH
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien
verwendet werden, müssen über einen
Fehlerstromschutzschalter angeschlossen
werden.
Verlängerungskabel
DW541/DW545 - Elektronische Schlagstärkenund Drehzahlregelung (Abb. B)
Die elektronische Schlagstärken- und
Drehzahlregelung bietet folgende Vorteile:
- kleinere Bits lassen sich problemlos verwenden
- Bohren in leichtem und brüchigem Material, ohne
daß es zersplittert
- optimale Werkzeugführung für äußerst genaues
Meißeln
11
Verwenden Sie ein zugelassenes dreiadriges
Verlängerungskabel, das für die Leistungsaufnahme
des Elektrowerkzeugs ausreichend ist (vgl. technische
Daten). Der Mindestquerschnitt beträgt 1,5 mm2. Rollen Sie das Kabel bei Verwendung einer Kabelrolle immer völlig aus.
Allgemein: Es dürfen nur Netzkabel des Typs
HO7RN-F verwendet werden.
de - 4
DEUTSCH
Zusammenbauen und Einstellen
Ziehen Sie vor dem Zusammenbauen
und Einstellen immer den Netzstecker.
DW541/DW545 - Einstellen der elektronischen
Schlagstärken- und Drehzahlregelung (Abb. B)
• Drehen Sie den Regelschalter (2) auf den
gewünschten Wert. Je höher der Einstellwert,
umso höher ist die Drehzahl und umso größer ist
die Schlagenergie. Die Einstellmöglichkeit von “1”
(niedrige Drehzahl/hohe Schlagenergie) bis “7”
(hohe Drehzahl/niedrige Schlagenergie) macht
das Elektrowerkzeug zu einem flexiblen und
vielseitig einsetzbaren Werkzeug. Die erforderliche
Einstellung ist eine Erfahrungssache.
Beispiel: Stellen Sie den Regelschalter auf “1”
(niedrige Drehzahl/hohe Schlagenergie), wenn Sie
Bohrer mit einem kleinen Durchmesser verwenden
oder brüchiges Material bzw. Keramik bearbeiten.
Einstellen der Betriebsart (Abb. B)
Ihr Bohrhammer verfügt über zwei Betriebsarten:
Bohren:
gleichzeitiger Bohr- und Schlagbetrieb
zum Bohren in Beton und Stein
Hämmern mit Spindelarretierung:
nur Schlagbetrieb - für Meißel- und
Abbrucharbeiten. SDS-max®-Meißel
lassen sich in 8 verschiedenen Positionen arretieren (siehe auch Abb. C):
• Drehen Sie den Wahlhebel (5) in die Mittelstellung
(Sperre 16).
• Arretieren Sie den Meißel in der gewünschten
Position.
• Drehen Sie den Wahlhebel (5) in die
-Stellung.
In dieser Betriebsart läßt der Bohrhammer sich
auch als Hebel zum Entfernen eines blockierten
Bohrers verwenden.
• Wählen Sie die gewünschte Betriebsart. Hierzu ist
der Wahlhebel (5) über die Sperre (16) zu heben
und in die betreffende Position zu stellen.
Montieren und Entfernen von SDS-max®Zubehörteilen (Abb. C)
Für diese Modelle werden SDS-max®-Bohrer und de - 5
Meißel (die Zeichnung in Abb. C zeigt einen Querschnitt des SDS-max®-Werkzeugschafts) verwendet.
• Ziehen Sie den Netzstecker.
• Setzen Sie den Schaft in die Werkzeugaufnahme
(6) ein und drehen Sie das Werkzeug, bis es
einrastet.
• Überprüfen Sie die Werkzeugverriegelung, indem
Sie am Werkzeug ziehen. Die axiale Bewegung
des in der Werkzeugaufnahme arretierten
Werkzeuges beträgt bei der Betriebsart Hämmern einige Zentimeter.
• Ziehen Sie zum Entfernen des Werkzeuges die
Werkzeugaufnahme (6) nach hinten und
entfernen Sie das Werkzeug aus der Aufnahme.
Montieren und Anbringen des Zusatzhandgriffes
Der Zusatzhandgriff (8) läßt sich sowohl in der vorderen Aufnahme als in den hinteren Gewindelöchern
anbringen; der Griff kann in der hinteren Position für
Links- und Rechtshänder montiert werden.
Vergewissern Sie sich vor Arbeitsbeginn
immer, daß der Zusatzhandgriff einwandfrei montiert ist.
Montieren in der vorderen Aufnahme (Abb. D)
• Lösen Sie den Zusatzhandgriff (8) und entfernen
Sie die Halterung (20).
• Bringen Sie den Stahlring (17) hinter der Werkzeugaufnahme (6) über den Spannhals (7) an. Drücken
Sie beide Enden zusammen, montieren Sie die
Buchse (18) und setzen Sie den Stift (19) ein.
• Montieren Sie die Halterung des Zusatzhandgriffes (20) und bringen Sie die Klemmscheibe (9)
an. Noch nicht festziehen!
• Schrauben Sie den Zusatzhandgriff (8) in die
Klemmscheibe und ziehen Sie ihn fest.
• Drehen Sie den Griff in die gewünschte Position.
Zum waagerechten Bohren unter Verwendung
eines schweren Bohrers, ist der Griff im Hinblick
auf eine optimale Werkzeugführung in einen
Winkel von ca. 20° zu stellen (siehe Abb. E).
• Verriegeln Sie den Zusatzhandgriff in der
gewünschten Position, indem Sie die Klemmscheibe (9) festziehen.
Montieren in den hinteren Gewindelöchern (Abb. F)
Montage in den hinteren Gewindelöchern empfiehlt
sich für Überkopfarbeiten und Bohren in Fußböden.
12
DEUTSCH
Siehe auch Abb. G.
• Entfernen Sie den Zusatzhandgriff (8). Die
Halterung wird nicht entfernt, so daß der Bohrtiefenanschlag weiterhin benutzt werden kann.
• Schrauben Sie den Zusatzhandgriff direkt in eine
der hinteren Gewindelöcher (10) -an der linken
oder rechten Seite des Werkzeuges.
Einstellen der Bohrtiefe (Abb. H)
• Setzen Sie den erforderlichen Bohrer ein.
• Lösen Sie die Flügelmutter (21) und stecken Sie
den Bohrtiefenanschlag (11) durch das Loch in
der Halterung des Zusatzhandgriffes.
• Setzen Sie den Bohrer in einem rechten Winkel
auf die Oberfläche auf und stellen Sie den
Bohrtiefenanschlag (11) ein (siehe Abbildung).
• Ziehen Sie die Flügelmutter (21) fest.
Gebrauchsanweisung
• Beachten Sie immer die Sicherheitshinweise und die gültigen Vorschriften.
• Informieren Sie sich über den genauen
Verlauf von Leitungen und Verdrahtung.
• Drücken Sie beim Arbeiten das
Elektrowerkzeug nur leicht an (ca. 20 kg).
Übermäßiger Druck erhöht die Arbeitsgeschwindigkeit nicht, sondern beeinträchtigt lediglich die Leistung und
verkürzt möglicherweise die Lebensdauer des Elektrowerkzeuges.
Bohren mit einem Vollbohrer (Abb. A)
• Stellen Sie den elektronischen Schlagstärkenund Drehzahl-Regelschalter (2) (DW541/DW545)
auf den gewünschten Wert.
• Stellen Sie den Betriebsart-Wahlhebel (5) auf
“Bohren”.
• Setzen Sie den richtigen Bohrer ein.
• Montieren Sie den Zusatzhandgriff (8) und stellen
Sie ihn in die gewünschte Position.
• Stellen Sie erforderlichenfalls die Bohrtiefe ein.
• Markieren Sie die Stelle, an der das Loch gebohrt
werden soll.
• Setzen Sie den Bohrer an der markierten Stelle
auf und betätigen Sie den EIN-/AUS-Schalter (1).
• Lassen Sie zum Ausschalten des
Elektrowerkzeuges den EIN-/AUS-Schalter los.
Schalten Sie das Elektrowerkzeug bei Beendi13
gung der Arbeiten immer AUS. Nur wenn das
Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist, darf der
Netzstecker aus der Steckdose gezogen werden.
Bohren mit einer Bohrkrone (Abb. A)
• Stellen Sie den elektronischen Schlagstärkenund Drehzahl-Regelschalter (2) (DW541/DW545)
auf einer mittlere bis höhere Drehzahl ein.
• Stellen Sie den Betriebsart-Wahlhebel (5) auf
“Bohren”.
• Montieren Sie den Zusatzhandgriff (8) und stellen
Sie ihn in die gewünschte Position.
• Setzen Sie die richtige Bohrkrone ein.
• Setzen Sie den Zentrierbohrer in die Bohrkrone ein.
• Setzen Sie den Zentrierbohrer an der markierten
Stelle auf und betätigen Sie den EIN-/AUSSchalter (1). Bohren Sie bis die Bohrkrone sich
ca. 1 cm tief im Beton befindet.
• Schalten Sie das Werkzeug aus und entfernen Sie
den Zentrierbohrer. Setzen Sie die Bohrkrone wieder
in das Loch ein und fahren Sie mit der Arbeit fort.
• Wenn die gewünschte Lochtiefe die Länge der
Bohrkrone überschreitet, müssen Sie den
Betonzylinder, der im Bohrkroneninneren
entsteht, regelmäßig herausbrechen.
Damit es nicht zu Beschädigungen um das Loch
herum kommt, ist das Loch zunächst vorzubohren. Bohren Sie zunächst ein durchgehendes
Loch mit dem gleichen Durchmesser wie der des
Zentrierbohrers. Setzen Sie anschließend die
Bohrkrone ein und bohren Sie das Loch von
beiden Seiten aus bis zur Hälfte.
• Gehen Sie zum Ausschalten des Werkzeuges wie
oben beschrieben vor.
Meißeln (Abb. A)
• Stellen Sie den elektronischen Schlagstärkenund Drehzahl-Regelschalter (2) (DW541/DW545)
auf den gewünschten Wert.
• Stellen Sie den Betriebsart-Wahlhebel (5) auf
“Hämmern mit Spindelarretierung”.
• Setzen Sie den richtigen Meißel ein und lassen
Sie ihn in einer der 8 Positionen einrasten.
• Montieren Sie den Zusatzhandgriff (8) und stellen
Sie ihn in die gewünschte Position.
• Betätigen Sie den EIN-/AUS-Schalter (1) und
beginnen Sie mit Ihrer Arbeit.
• Gehen Sie zum Ausschalten des Werkzeuges wie
oben beschrieben vor.
de - 6
DEUTSCH
Verschiedene SDS-max®-Bohrer und -Meißel sind
als Zubehör erhältlich. Wenden Sie sich für nähere
Informationen über das richtige Zubehör an Ihren
DEWALT-Händler.
Wartung (Abb. A)
Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug wurde für eine lange
Lebensdauer und einen möglichst geringen
Wartungsaufwand entwickelt. Ein dauerhafter, einwandfreier Betrieb setzt eine regelmäßige Reinigung voraus.
Bringen Sie Ihren Bohrhammer in eine DEWALTKundendienstwerkstatt, sobald die Wartungsanzeige
(4) (DW541/DW545) aufleuchtet. Für das Modell
DW540 empfiehlt es sich, alle 80 Betriebsstunden
eine Überholung durchführen zu lassen.
Schmieren
Ihr Elektrowerkzeug erfordert keine zusätzliche
Schmierung.
Reinigung
Sorgen Sie dafür, daß die Lüftungsschlitze offen bleiben, und reinigen Sie das Gehäuse regelmäßig mit
einem weichen Tuch.
Recycling (nicht zutreffend für
Österreich und die Schweiz)
Elektrowerkzeuge enthalten Roh- und Kunststoffe,
die recycelt werden können und Stoffe, die fachgerecht entsorgt werden müssen. DEWALT und andere namhafte Hersteller von Elektrowerkzeugen haben ein Recycling-Konzept entwickelt, das dem
Handel und dem Anwender eine problemlose Rückgabe von Elektrowerkzeugen ermöglicht.
Ausgediente netz- und akkubetriebene DEWALTWerkzeuge können beim Handel abgegeben oder
direkt an DEWALT eingeschickt werden. Beim
Recycling werden sortenreine Rohstoffe (Kupfer, Aluminium, etc.) und Kunststoffe gewonnen und nicht
verwertbare Reststoffe verantwortungsvoll entsorgt.
Voraussetzung für den Erfolg ist das Engagement von
Anwendern, Handel und Markenherstellern.
de - 7
GARANTIE
• 30 TAGE GELD ZURÜCK GARANTIE •
Wenn Sie mit der Leistung Ihres DEWALTElektrowerkzeuges nicht völlig zufrieden sind,
können Sie es unter Vorlage des Original-Kaufbeleges ohne weiteres innerhalb von 30 Tagen bei
Ihrem DEWALT-Händler im Original-Lieferumfang
zurückgeben und erhalten Ihr Geld zurück. Die Geld
zurück Garantie gilt nicht auf Zubehör.
• 1 JAHR KOSTENLOSE INSPEKTION •
Innerhalb der ersten 12 Monate nach dem Kauf
werden Wartungs- oder Kundendienstleistungen
für Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug unter Vorlage
des Original-Kaufbeleges von einer DEWALTKundendienstwerkstatt ausgeführt. Diese
Leistung ist im Kaufpreis eingeschlossen.
• 1 JAHR GARANTIE •
Die Garantiefrist von 12 Monaten gilt für alle DEWALTElektrowerkzeuge und beginnt mit dem Kaufdatum,
das durch den Original-Kaufbeleg nachgewiesen
werden muß. In dieser Zeit garantieren wir:
• Kostenlose Beseitigung eventueller Störungen
• Kostenlosen Ersatz aller schadhaften Teile
• Kostenlosen und fachmännischen Reparaturservice
• Voraussetzung ist, daß der Fehler nicht auf
unsachgemäße Behandlung zurückzuführen ist
und nur Original-DEWALT-Zubehörteile verwendet wurden, die ausdrücklich von DEWALT als
zum Betrieb mit DEWALT-Elektrowerkzeugen
geeignet bezeichnet worden sind.
Den Standort Ihres nächstgelegenen Händlers oder
Ihrer Kundendienst-Werkstatt erfahren Sie unter der
entsprechenden Telefonnummer auf der Rückseite.
Mit dieser Garantieerklärung erhalten Sie eine
zusätzliche Sicherheit. Sie schränkt jedoch in
keinem Falle Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte ein, die Sie gegenüber demjenigen haben,
bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Sie können
nach Ihrer Wahl diese in gewissem Umfange
weitergehenden Rechte (Minderung des Kaufpreises oder Rückgängigmachung des Kaufes)
auch Ihrem Verkäufer gegenüber geltend machen.
14
ENGLISH
ROTARY HAMMER DW540/DW541/DW545
AND CORRESPONDING K-MODELS
Congratulations!
Table of contents
You have chosen a DEWALT Power Tool. Years of
experience, thorough product development and
innovation make DEWALT one of the most reliable
partners for professional Power Tool users.
Technical data
Declaration of conformity
Safety instructions
Package contents
Description
Electrical safety
Mains plug replacement (U.K. & Ireland only)
Using an extension cable
Assembly and adjustment
Instructions for use
Maintenance
Guarantee
en - 1
en - 2
en - 2
en - 3
en - 3
en - 4
en - 4
en - 4
en - 5
en - 6
en - 6
en - 7
The following symbols are used throughout this
manual:
Denotes risk of personal injury, loss of life
or damage to the tool in case of nonobservance of the instructions in this
manual.
Denotes risk of electric shock.
Technical data
Voltage
(U.K. & Ireland only)
Power input
Load impact
Load speed
Impact energy
Total drilling range in concrete:
- solid bits
- core bits
Optimum drilling range in concrete:
- solid bits
Chisel positions
Tool holder
Weight
Fuses:
Europe
U.K. & Ireland
15
V
V
W
min-1
min-1
J
DW540
230
240/115
950
3,180
335
5.7
DW541
230
240/115
1,050
950-2,800
100-295
1 - 5.7
DW545
230
240/115
1,100
1,000-2,600
105-275
1 - 8.2
mm
mm
12 - 40
40 - 90
12 - 40
40 - 90
12 - 45
40 - 100
mm
16 - 32
8
SDS-max®
5.8
16 - 32
8
SDS-max®
5.9
19 - 38
8
SDS-max®
6.2
kg
230 V tools
240 V tools
10 Amperes, mains
13 Amperes, in plugs
en - 1
ENGLISH
Declaration of conformity
Safety instructions
DW540, DW541, DW545 and corresponding
K-models
DEWALT declares that these Power Tools have been
designed in compliance with: 89/392/EEC,
89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 50144, EN 55104,
EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Level of sound pressure according to 86/188/EEC &
89/392/EEC, measured according to EN 50144:
LpA
(sound pressure) dB(A)*
LWA (acoustic power)
dB(A)
DW540
DW541
97.6
97.4
DW545
96.7
105.6
105.4
104.7
* at the operator’s ear
Take appropriate measures for the
protection of hearing if the sound
pressure of 85 dB(A) is exceeded.
Weighted root mean square acceleration value
according to EN 50144:
DW540
DW541
DW545
7.4 m/s2
7.0 m/s2
8.6 m/s2
Director Engineering & Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Idstein, Germany
en - 2
When using Power Tools, always observe the
safety regulations applicable in your country to
reduce the risk of fire, electric shock and
personal injury. Read the following safety
instructions before attempting to operate this
product. Keep these instructions in a safe place!
General
1 Keep work area clean
Cluttered areas and benches can cause
accidents.
2 Consider work area environment
Do not expose Power Tools to humidity. Keep
work area well lit. Do not use Power Tools in the
presence of inflammable liquids or gases.
3 Guard against electric shock
Prevent body contact with earthed surfaces (e.g.
pipes, radiators, cookers and refrigerators).
For use under extreme conditions (e.g. high
humidity, when metal swarf is being produced,
etc.) electric safety can be improved by inserting
an isolating transformer or a (FI) earth-leakage
circuit-breaker.
4 Keep children away
Do not let children come into contact with the
tool or extension cord. Keep all people away
from the work area.
5 Extension cords for outdoor use
When the tool is used outdoors, always use
extension cords intended for outdoor use and
marked accordingly.
6 Store idle tools
When not in use, Power Tools must be stored in
a dry place and locked up securely, out of reach
of children.
7 Dress properly
Do not wear loose clothing or jewellery. They can
be caught in moving parts. Preferably wear
rubber gloves and non-slip footwear when
working outdoors. Wear protective hair covering
to keep long hair out of the way.
8 Wear safety goggles
Also use a face or dust mask in case the
operations produce dust or flying particles.
9 Beware of maximum sound pressure
Take appropriate measures for the protection of
hearing if the sound pressure of 85 dB(A) is
exceeded.
16
ENGLISH
10 Secure workpiece
Use clamps or a vice to hold the workpiece. It is
safer and it frees both hands to operate the tool.
11 Do not overreach
Keep proper footing and balance at all times.
12 Avoid unintentional starting
Do not carry the plugged-in tool with a finger on
the switch. Be sure that the switch is released
when plugging in.
13 Stay alert
Watch what you are doing. Use common sense.
Do not operate the tool when you are tired.
14 Disconnect tool
Shut off power and wait for the tool to come to a
complete standstill before leaving it unattended.
Unplug the tool when not in use, before servicing
or changing accessories.
15 Remove adjusting keys and wrenches
Always check that adjusting keys and wrenches are
removed from the tool before operating the tool.
16 Use appropriate tool
The intended use is laid down in this instruction
manual. Do not force small tools or attachments
to do the job of a heavy-duty tool. The tool will
do the job better and safer at the rate for which it
was intended.
Warning! The use of any accessory or attachment
or performance of any operation with this tool, other
than those recommended in this instruction manual
may present a risk of personal injury.
17 Do not abuse cord
Never carry the tool by its cord or pull it to
disconnect from the socket. Keep the cord away
from heat, oil and sharp edges.
18 Maintain tools with care
Keep the tools in good condition and clean for better
and safer performance. Follow the instructions for
maintenance and changing accessories. Inspect the
tool cords at regular intervals and, if damaged, have
them repaired by an authorized DEWALT repair
agent. Inspect the extension cords periodically and
replace them if damaged. Keep all controls dry,
clean and free from oil and grease.
19 Check for damaged parts
Before using the tool, carefully check it for
damage to ensure that it will operate properly
and perform its intended function. Check for
misalignment and seizure of moving parts,
breakage of parts and any other conditions that
17
may affect its operation. Have damaged guards
or other defective parts repaired or replaced as
instructed. Do not use the tool if the switch is
defective. Have the switch replaced by an
authorized DEWALT repair agent.
20 Have your tool repaired by an authorized
DEWALT repair agent
This Power Tool is in accordance with the
relevant safety regulations. To avoid danger,
electric appliances must only be repaired by
qualified technicians.
Package contents
The package contains:
1 Rotary Hammer
1 Side handle
1 Depth adjustment rod
1 Tube of bit lubricant
1 Kitbox (K-models only)
1 Instruction manual
1 Exploded drawing
• Check for damage to the tool, parts or accessories
which may have occurred during transport.
• Take the time to thoroughly read and understand
this manual prior to operation.
Description (fig. A)
Your DEWALT Rotary Hammer has been designed
for professional hammer drilling and light chipping,
chiselling and demolition applications.
1 ON/OFF-switch
2 Electronic speed and impact control dial
(DW541/DW545)
3 Power-ON indicator LED (DW541/DW545)
4 Service indicator LED (DW541/DW545)
5 Mode selector lever with safety lock (16)
6 Tool holder for SDS-max® accessories
7 Collar
8 Side handle
9 Side handle clamp wheel
10 Rear side handle position
11 Depth adjustment rod
12 Switch handle cover
13 Lower service access cover
14 Upper service access cover
15 Gearbox access cover
16 Safety lock
en - 3
ENGLISH
DW541/DW545 - Soft start feature
The soft start feature allows to build up speed slowly,
thus preventing the drill bit from walking off the
intended hole position when starting. The soft start
feature also reduces the immediate torque reaction
transmitted to the gearing and the operator if the
hammer is started with the drill bit in an existing hole.
Torque limiting clutch
All Rotary Hammers are equipped with a torque limiting
clutch that reduces the maximum torque reaction
transmitted to the operator in case of jamming of a drill
bit. This feature also prevents the gearing and electric
motor from stalling. The torque limiting clutch has been
factory-set and cannot be adjusted.
DW541/DW545 - Electronic speed and impact
control (fig. B)
The electronic speed and impact control offers the
following advantages:
- use of smaller drill bits without risk of bit breakage
- drilling into light and brittle materials without
shattering
- optimal tool control for precise chiselling
DW541/DW545 - Service and power-ON
indicator LEDs (fig. B)
The red service indicator LED (4) lights up when the
carbon brushes are nearly worn out to indicate that
the tool needs servicing. After approx. 8 hours of
use the motor will automatically be shut off. The
carbon brushes are not user-serviceable. Take the
tool to an authorized DEWALT repair agent.
The green power-ON indicator LED (3) lights up
when the tool is switched ON. If the indicator LED is
lit but the tool does not start, the electrical motor
may be defective. If the indicator LED does not light
up and the tool does not start, the ON/OFF-switch
or the mains cord may be defective.
Electrical safety
The electric motor has been designed for one
voltage only. Always check that the power supply
corresponds to the voltage on the rating plate.
Mains plug replacement (U.K. & Ireland
only)
• Should your mains plug need replacing and you
are competent to do this, proceed as instructed
below. If you are in doubt, contact an authorized
DEWALT repair agent or a qualified electrician.
• Disconnect the plug from the supply.
• Cut off the plug and dispose of it safely; a plug
with bared copper conductors is dangerous if
engaged in a live socket outlet.
• Only fit 13 Amperes BS1363A approved plugs
fitted with the correctly rated fuse (1).
• The cable wire colours, or a letter, will be marked
at the connection points of most good quality
plugs. Attach the wires to their respective points
in the plug (see below). Brown is for Live (L) (2)
and Blue is for Neutral (N) (4).
• Before replacing the top cover of the mains plug
ensure that the cable restraint (3) is holding the
outer sheath of the cable firmly and that the two
leads are correctly fixed at the terminal screws.
Never use a light socket.
Never connect the live (L) or neutral (N)
wires to the earth pin marked E or .
For 115 V tools, use plugs to BS4343 standard.
Using an extension cable
If an extension cable is required, use an approved
triple-core extension cable suitable for the power
input of this tool (see technical data). The minimum
conductor size is 1.5 mm2.
When using a cable reel, always unwind the cable
completely.
Also refer to the table below.
Your DEWALT tool is double insulated in
accordance with EN 50144; therefore no
earth wire is required.
en - 4
18
ENGLISH
Conductor size (mm2)
0.75
1.00
1.50
2.50
4.00
Voltage
115
220/240
Amperes
0 - 2.0
2.1 - 3.4
3.5 - 5.0
5.1 - 7.0
7.1 - 12.0
12.1 - 20.0
0 - 2.0
2.1 - 3.4
3.5 - 5.0
5.1 - 7.0
7.1 - 12.0
12.1 - 20.0
Hammering only with spindle lock:
impacting only - for light chipping,
chiselling and demolition applications.
SDS-max® chisels can be locked into 8
different positions (also refer to fig. C):
Cable rating (Amperes)
6
10
15
20
25
Cable length (m)
7.5 15
25 30
45
60
Cable rating (Amperes)
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
10 15
10 10
15 20
15 15
20 25
20 20
25
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
10 10
10 10
15 15
15 15
20 20
20 20
10
15
20
25
6
6
15
15
20
-
6
15
20
20
25
6
6
10
15
20
25
Assembly and adjustment
Prior to assembly and adjustment always
unplug the tool.
DW541/DW545 - Setting the electronic speed
and impact control dial (fig. B)
• Turn the dial (2) to the desired level. The higher
the number, the greater the speed and impact
energy. With dial settings from “1” (low) to “7” (full
power) the tool is extremely versatile and
adaptable for many different applications. The
required setting is a matter of experience.
E.g. when using smaller diameter bits or when
drilling into ceramic or brittle materials, set the
dial to position “1” (low).
Selecting the operating mode (fig. B)
Your Rotary Hammer can be used in two operating
modes:
Hammer drilling:
simultaneous rotating and impacting - for
all concrete and masonry drilling
operations.
19
• Rotate the mode selector (5) until it covers the
safety lock (16).
• Lock the chisel in the required position.
• Rotate the mode selector (5) until it points to the
-symbol.
In this mode the Rotary Hammer can also be
used as a lever to free a jammed drill bit.
• Select the required operating mode by rotating
the mode selector lever (5) over the safety lock
(16) until it points to the symbol.
Inserting and removing SDS-max® accessories
(fig. C)
These models use SDS-max® drill bits and chisels
(refer to the inset in fig. C for a cross-section of an
SDS-max® bit shank).
• Unplug the tool.
• Insert the bit shank into the tool holder locking
sleeve (6) and turn the bit slightly until the sleeve
snaps in position.
• Pull on the bit to check if it is properly locked.
The hammering function requires the bit to be
able to move axially several centimetres when
locked in the tool holder.
• To remove a bit pull back the tool holder locking
sleeve (6) and pull the bit out of the tool holder.
Assembling and fitting the side handle
The side handle (8) can be mounted in front or in
rear position on either side of the Rotary Hammer to
suit both RH- and LH-users.
Always operate the Rotary Hammer with
the side handle properly assembled.
Mounting in front position (fig. D)
• Unscrew the side handle (8) and disassemble the
side handle clamp (20).
• Snap the steel ring (17) over the collar (7) behind
the tool holder (6). Squeeze both ends together,
mount the bush (18) and insert the pin (19).
• Place the side handle clamp (20) and screw on
the clamp wheel (9). Do not tighten.
en - 5
ENGLISH
• Screw the side handle (8) into the clamp wheel
and tighten it.
• Rotate the side handle mounting assembly to the
desired position. For drilling horizontally with a
heavy drill bit, place the side handle at an angle of
approx. 20° (refer to fig. E) for optimum control.
• Lock the side handle mounting assembly in place
by tightening the clamp wheel (9).
Mounting in rear position (fig. F)
The rear position is particularly useful when drilling
overhead or down into a floor. Refer to fig. G.
• Unscrew the side handle (8) and remove it from
the front position. Leave the side handle
mounting assembly in front position so that the
depth adjustment rod can still be used.
• Screw the side handle directly into one of the rear
side handle positions (10) on either side of the tool.
Setting the drilling depth (fig. H)
• Insert the required drill bit.
• Loosen the clamp nut (21) and fit the depth
adjustment rod (11) through the hole in the side
handle clamp.
• Push the drill bit into a surface at a right angle and
adjust the depth adjustment rod (11) as shown.
• Tighten the clamp nut (21).
Instructions for use
• Always observe the safety instructions
and applicable regulations.
• Be aware of the location of pipework and
wiring.
• Apply only a gentle pressure to the tool
(approx. 20 kg). Excessive force does
not speed up drilling or chiselling but
decreases tool performance and may
shorten tool life.
Drilling with a solid bit (fig. A)
• Set the electronic speed and impact control dial
(2) (DW541/DW545).
• Set the mode selector lever (5) to the “hammer
drilling” position.
• Insert the appropriate drill bit.
• Fit and adjust the side handle (8).
• If necessary, set the drilling depth.
• Mark the spot where the hole is to be drilled.
en - 6
• Place the drill bit on the spot and press the ON/
OFF-switch (1).
• To stop the tool, release the ON/OFF-switch (1).
Always switch OFF the tool when work is finished
and before unplugging.
Drilling with a core bit (fig. A)
• Turn the electronic speed and impact control dial
(2) (DW541/DW545) to medium or high speed
position.
• Set the mode selector lever (5) to the “hammer
drilling” position.
• Fit and adjust the side handle (8).
• Insert the appropriate core bit.
• Assemble the centerdrill into the core bit.
• Place the centerdrill on the spot and press the
ON/OFF-switch (1). Drill until the core penetrates
into the concrete approx. 1 cm.
• Stop drilling and remove the centerdrill. Place the
core bit back into the hole and continue drilling.
• When drilling through a structure thicker than the
depth of the core bit, break away the round
cylinder of concrete or core inside the bit at
regular intervals. To avoid unwanted breaking
away of concrete around the hole, first drill a hole
the diameter of the centerdrill completely through
the structure. Then drill the cored hole halfway
from each side.
• To stop the tool, proceed as described above.
Chipping and chiselling (fig. A)
• Set the electronic speed and impact control dial
(2) (DW541/DW545).
• Set the mode selector lever (5) to the “hammering
only with spindle lock” position.
• Insert the appropriate chisel and rotate it by hand
to lock it into one of 8 positions.
• Fit and adjust the side handle (8).
• Press the ON/OFF-switch (1) and start working.
• To stop the tool, proceed as described above.
Various types of SDS-max® drill bits and chisels are
available as an option.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
Maintenance (fig. A)
Your DEWALT Power Tool has been designed to
operate over a long period of time with a minimum of
20
ENGLISH
maintenance. Continuous satisfactory operation
depends upon proper tool care and regular cleaning.
The Rotary Hammer is not user-serviceable. Take
the tool to an authorized DEWALT repair agent as
soon as the service indicator LED (4) (DW541/
DW545) lights up. For the DW540, an overhaul is
recommended after approximately 80 hours of use.
Lubrication
Your Power Tool requires no additional lubrication.
Cleaning
Keep the ventilation slots clear and regularly clean
the housing with a soft cloth.
GUARANTEE
• 30 DAY NO RISK SATISFACTION GUARANTEE •
If you are not completely satisfied with the
performance of your DEWALT tool, simply return
it within 30 days, complete as purchased, to a
participating Dealer, or an authorized DEWALT
repair agent, for a full refund or exchange. Proof
of purchase must be produced.
• ONE YEAR FREE SERVICE CONTRACT •
If you need maintenance or service for your
DEWALT tool, in the 12 months following
purchase, it will be undertaken free of charge at
an authorized DEWALT repair agent. Proof of
purchase must be produced. Includes labour and
spare parts for Power Tools. Excludes
accessories.
• ONE YEAR FULL WARRANTY •
Unwanted tools and the environment
Take your tool to an authorized DEWALT repair
agent where it will be disposed of in an
environmentally safe way.
If your DEWALT product becomes defective due
to faulty materials or workmanship within 12
months from the date of purchase, we guarantee
to replace all defective parts free of charge or, at
our discretion, replace the unit free of charge
provided that:
• The product has not been misused.
• Repairs have not been attempted by
unauthorized persons.
• Proof of purchase date is produced.
This guarantee is offered as an extra benefit
and is additional to consumers statutory rights.
For the location of your nearest authorized
DEWALT repair agent, please use the appropriate
telephone number on the back of this manual.
21
en - 7
ESPAÑOL
MARTILLO ROTATIVO DW540/DW541/DW545
Y MODELOS K CORRESPONDIENTES
¡Enhorabuena!
Contenido
Usted ha optado por una herramienta eléctrica
DEWALT. Muchos años de experiencia y una gran
asiduidad en el desarrollo y la innovación de sus
productos han convertido DEWALT en un socio muy
fiable para el usuario profesional.
Características técnicas
Declaración de conformidad
Instrucciones de seguridad
Verificación del contenido del embalaje
Descripción
Seguridad eléctrica
Utilización de un cable de prolongación
Montaje y ajustes
Instrucciones para el uso
Mantenimiento
Garantía
es - 1
es - 2
es - 2
es - 3
es - 3
es - 4
es - 4
es - 4
es - 6
es - 6
es - 7
En el presente manual figuran los pictogramas
siguientes:
Indica peligro de lesiones, de accidentes
mortales o de averías en la herramienta
en caso de no respeto de las
instrucciones en este manual.
Indica tensión eléctrica.
Características técnicas
Voltaje
V
Potencia absorbida
W
Impacto en carga
min-1
Velocidad en carga
min-1
Energía del impacto
J
Capacidad de perforación en hormigón:
- broca sólida
mm
- barrena cilíndrica hueca
mm
Capacidad de perforación optima en hormigón:
- broca solida
mm
Posiciones de cinceles
Adaptador
Peso
kg
Fusibles
Herramientas 230 V:
es - 1
DW540
230
950
3.180
335
5,7
DW541
230
1.050
950-2.800
100-295
1 - 5,7
DW545
230
1.100
1.000-2.600
105-275
1 - 8,2
12 - 40
40 - 90
12 - 40
40 - 90
12 - 45
40 - 100
16 - 32
8
SDS-max®
5,8
16 - 32
8
SDS-max®
5,9
19 - 38
8
SDS-max®
6,2
10 A
22
ESPAÑOL
Declaración de conformidad
Instrucciones de seguridad
DW540, DW541, DW545
DEWALT certifica que estas herramientas eléctricas
han sido construidas de acuerdo a las normas
siguientes: 89/392/CEE, 89/336/CEE, 73/23/CEE,
EN 50144, EN 55104, EN 55014, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
El nivel de la presión acústica de acuerdo con las
normas 86/188/CEE & 89/392/CEE, medida de
acuerdo con EN 50144:
LpA
(presión acústica)
dB(A)*
LWA (potencia acústica) dB(A)
DW540
DW541
97,6
97,4
DW545
96,7
105,6
105,4
104,7
* al oído del usuario
Tome medidas adecuadas para proteger
sus oídos cuando la presión acústica
exceda el valor de 85 dB(A).
Valor cuadrático medio ponderado en frecuencia de
la aceleración según EN 50144:
DW540
DW541
DW545
7,4 m/s2
7,0 m/s2
8,6 m/s2
Director Engineering & Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Idstein, Alemania
23
Al utilizar Herramientas Eléctricas, observe las
reglas de seguridad en vigor en su país, a fin de
reducir el riesgo de descarga eléctrica, de lesiones
y de incendio. Lea las instrucciones de seguridad
siguientes antes de utilizar este producto.
¡Conserve bien estas instrucciones de seguridad!
Generalidades
1 Mantenga limpia el área de trabajo
Un área o un banco de trabajo en desorden
aumentan el riesgo de accidentes.
2 Tenga en cuenta el entorno del área de
trabajo
No exponga las Herramientas Eléctricas a la
humedad. Procure que el área de trabajo esté
bien iluminada. No utilice Herramientas Eléctricas
en la proximidad de líquidos o gases inflamables.
3 Protéjase contra las descargas eléctricas
Evite el contacto del cuerpo con las superficies
conectadas a tierra (p. ej. tuberías, radiadores,
cocinas eléctricas y refrigeradores). Para
aplicaciones de uso extremas (por ej. humedad
elevada formación de polvo metálico, etc.), se
puede aumentar la seguridad eléctrica a través de
intercalar un transformador de separación o un
interruptor de protección de corriente de defecto (FI).
4 ¡Mantenga alejados a los niños!
No permita que otras personas toquen la
herramienta o el cable de prolongación.
Manténgales alejadas de su área de trabajo.
5 Cables de prolongación para el exterior
Al trabajar fuera, utilice siempre cables de
prolongación destinados al uso exterior y
marcados en consecuencia para ello.
6 Guarde las herramientas que no utiliza
Las Herramientas Eléctricas que no se utilizan,
deben estar guardadas en un lugar seco,
cerrado y fuera del alcance de los niños.
7 Vista ropa de trabajo apropiada
No lleve vestidos anchos ni joyas. Estos podrían
ser atrapados por piezas en movimiento. Para
trabajos al exterior, se recomienda llevar guantes
de goma y calzado de suela antideslizante. Si
tiene el pelo largo, téngalo recogido y cubierto.
8 Lleve gafas de protección
Utilice también una mascarilla si el trabajo
ejecutado produce polvo u otras partículas
volantes.
es - 2
ESPAÑOL
9 Respete el nivel máximo de la presión
acústica
Tome medidas adecuadas para la protección de
los oídos cuando la presión acústica exceda el
valor de 85 dB(A).
10 Sujete bien la pieza de trabajo
Utilice abrazaderas o un torno para sujetar la
pieza de trabajo. Es más seguro que sujetarla
con la mano y le permite utilizar ambas manos
para manejar la herramienta.
11 No alargue demasiado su radio de acción
Mantenga un apoyo firme sobre el suelo y
conserve el equilibrio en todo momento.
12 Evite un arranque involuntario
No mantenga el dedo en el interruptor al
transportar la herramienta enchufada. Asegúrese
de que el interruptor esté en posición de parada
al enchufar la herramienta.
13 Esté siempre alerto
Mire lo que está haciendo. Use el sentido
común. No maneje la herramienta cuando está
cansado.
14 Desenchufe la herramienta
Desconecte la herramienta y espere que esté
completamente parada antes de dejarla sin
vigilar. Desenchufe la herramienta cuando no se
utilice y antes de proceder al mantenimiento o
sustituir accesorios.
15 Retire las llaves de maniobra
Antes de poner la herramienta en marcha,
asegúrese de que las llaves y utensilios de reglaje
hayan sido retirados.
16 Utilice la herramienta adecuada
En este manual, se indica para qué uso está
destinada la herramienta. No utilice herramientas
o dispositivos acoplables de potencia demasiado
débil para ejecutar trabajos pesados. La
herramienta funcionará mejor y con mayor
seguridad al ser utilizada de acuerdo con sus
características técnicas.
¡ATENCION! El uso de accesorios o
acoplamientos, o el uso de la herramienta misma
distintos de los recomendados en este manual
de instrucciones, puede dar lugar a lesiones de
personas.
17 Cuide el cable de alimentación
No lleve la herramienta por el cable, ni tire del
cable para desenchufar la herramienta. Proteja el
cable del calor, del aceite y de las aristas vivas.
es - 3
18 Mantenga las herramientas asiduamente
Mantenga sus herramientas afiladas y limpias
para trabajar mejor y más seguro. Siga las
instrucciones para el mantenimiento y la
sustitución de accesorios. Verifique los cables de
las herramientas con regularidad y, en caso de
avería, llévelos a un Centro de Servicio DEWALT
para que sean reparados. Inspeccione los cables
de prolongación periódicamente y sustitúyalos
cuando presenten defectos. Mantenga todos los
mandos secos, limpios y libres de aceite y grasa.
19 Comprobar que no haya partes averiadas
Antes de utilizar la herramienta, comprueba que
no haya averías, a fin de asegurar que funcionará
correctamente y sin problemas. Compruebe que
no haya desalineamiento o enganchamiento de
piezas en movimiento, ni roturas de piezas, ni
accesorios mal montados, ni cualquier otro
defecto que pudiera perjudicar al buen
funcionamiento de la herramienta. Haga reparar
o sustituir los dispositivos de seguridad u otros
componentes defectuosos según las
instrucciones. No utilice la herramienta cuando el
interruptor esté defectuoso. Haga sustituir el
interruptor en un Centro de Servicio DEWALT.
20 Haga reparar su herramienta en un Centro de
Servicio DEWALT
Esta Herramienta Eléctrica cumple con las reglas
de seguridad en vigor. Para evitar situaciones
peligrosas, la reparación de Herramientas
Eléctricas debe ser efectuada únicamente por un
técnico competente.
Verificación del contenido del embalaje
El paquete contiene:
1 Martillo Rotativo
1 Empuñadura lateral
1 Tope de profundidad
1 Tubo de lubricante para brocas
1 Caja de transporte (solo modelos K)
1 Manual de instrucciones
1 Dibujo despiezado
• Compruebe si la herramienta, piezas o
accesorios han sufrido algún daño durante el
transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer y
comprender este manual antes de utilizar la
herramienta.
24
ESPAÑOL
Descripción (fig. A)
Este martillo rotativo DEWALT ha sido diseñado para
aplicaciones profesionales, tales como las de
perforar, escodar (ligero), cincelar y demolir.
1 Interruptor de MARCHA/PARADA
2 Control electrónico de velocidad e impacto
(DW541/DW545)
3 Indicador luminoso de puesta en MARCHA
(DW541/DW545)
4 Indicador luminoso de servicio (DW541/DW545)
5 Selector de modo con bloqueo de seguridad (16)
6 Portaherramientas para accesorios SDS-max®
7 Collar
8 Empuñadura lateral
9 Manguito sujetador de empuñadura lateral
10 Posición trasera para empuñadura
11 Tope de profundidad
12 Cubierta de empuñadura con conmutador
13 Cubierta del acceso inferior para servicio
14 Cubierta del acceso superior para servicio
15 Cubierta del acceso a la caja de engranaje
16 Bloqueo de seguridad
DW541/DW545 - El arranque suave
El arranque suave permite una aceleración suave, evitando
así que la broca se desvíe de la posición prevista a la puesta
en marcha. Esta característica reduce también el par de
torsión transmitido al engranaje y al usuario cuando el martillo
es activado con la broca en un agujero ya existente.
Embrague limitador de torsión
Todos los martillos rotativos están provistos de un
embrague limitador de torsión, el cual reduce el par
de torsión transmitido al usuario, al quedarse
atascada una broca. Esta característica impide
también el calado del engranaje y del motor eléctrico.
El embrague limitador de torsión es ajustado en la
fábrica y no puede ser ajustado luego por el usuario.
DW541/DW545 - Control electrónico de
velocidad y de impacto (fig. B)
El control electrónico de velocidad y de impacto
ofrece las ventajas siguientes:
- posibilidad de usar brocas más pequeñas sin
peligro de romperlas
- perforación de materiales ligeros y frágiles sin
despedazarlos
- control óptimo de la herramienta para cincelado
de precisión
25
DW541/DW545 - Indicadores luminosos de
puesta en MARCHA y de servicio (fig. B)
El indicador ROJO de servicio (4) se enciende cuando
las escobillas de carbono están casi desgastadas,
para indicar que la herramienta necesita ser revisada.
Después de unas 8 horas de operación, el motor se
apagará automaticamente. Las escobillas de carbono
no pueden ser sustituidas por el usuario. Lleve la
herramienta a un agente DEWALT autorizado.
El indicador VERDE de puesta en MARCHA (3) se
enciende cuando la herramienta es puesta en
MARCHA. Si el indicador está encendido y la
herramienta no funciona, puede ser que el motor
eléctrico sufra algún defecto. Si el indicador LED no
se enciende y la herramienta no funciona, puede ser
que el conmutador ON/OFF o el cable de
alimentación esté defectuoso.
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico ha sido diseñado para un solo
voltaje. Compruebe siempre que el voltaje de la red
corresponde al valor indicado en la placa de
características.
Su herramienta DEWALT tiene doble
aislamiento, conforme a la norma
EN 50144; por consiguiente, no se
requiere conexión a tierra.
Utilización de un cable de prolongación
En caso de que sea necesario utilizar un cable de
prolongación, deberá ser un cable de prolongación
aprobado, de 3 hilos, adecuado para la potencia de
esta herramienta (véanse las características
técnicas). La sección mínima de conductor es de
1,5 mm2. Si utiliza un carrete de cable, desenrolle
siempre el cable completamente.
Montaje y ajustes
Desenchufe la herramienta antes de
proceder con el montaje y los ajustes.
Ajuste del control electrónico de velocidad y de
impacto (fig. B)
• Coloque el control (2) en el nivel deseado.
Cuanto más alto el número, tanto mayores serán
la velocidad y la energía del impacto. La gama de
es - 4
ESPAÑOL
ajustes del control desde “1” (baja potencia) a “7”
(plena potencia) hace que la herramienta sea
muy flexible, con posibilidad de adaptarse a
aplicaciones muy diversas. El ajuste adecuado se
aprende empíricamente. P.ej., cuando se usan
brocas con un diámetro pequeño, o al perforar
cerámica u otros materiales frágiles, ponga el
control en la posición “1” (baja potencia).
Selección del modo de operación (fig. B)
El martillo rotativo puede usarse en dos modos
operativos:
Perforación de percusión:
rotación y percusión simultáneas - para
perforaciones en hormigón y albañilería.
Percusión sólo con bloqueo por
acanaladura:
percusión sólo - para escodar (ligero),
cincelar y demoler. El cincel SDS-max®
puede ser bloqueado en 8 posiciones
distintas (véase también la fig. C):
• Gire el selector de modo (5) hasta que cubra el
bloqueo de seguridad (16).
• Bloquee el cincel en la posicion adecuada.
• Gire el selector de modo (5) hasta que apunta
hacia el símbolo
. En este modo, el martillo
rotativo puede ser utilizado también como
palanca para sacar una broca atascada.
• Seleccione el modo operativo deseado, girando el
selector de modo (5) pasado el bloqueo de
seguridad (16) hasta que apunta hacia el símbolo.
Insertar y desmontar los accesorios SDS-max®
(fig. C)
Estos modelos usan las brocas y los cinceles de
SDS-max® (véase la inserción en la fig. C para un
corte transversal de una cola de broca SDS-max®).
• Desenchufe la herramienta.
• Inserte la cola de la broca en el manguito sujetador
del portaherramientas (6) e gire la broca un poco,
hasta que el manguito vuelva a su posición (clic).
• Tire de la broca para verificar si está bien
sujetada. La función de percusión requiere que el
alcance del movimiento axial de la broca sea de
unos centímetros cuando está bloqueada en el
portaherramientas.
es - 5
• Para desmontar una broca, retire el manguito
sujetador del portaherramientas (6) y saque la
broca del portaherramientas.
Montar la empuñadura lateral
La empuñadura lateral (8) puede montarse tanto en
la parte frontal como en la trasera, y en ambos lados
del martillo rotativo, para acomodar tanto los
usuarios diestros como los zurdos.
Compruebe siempre que la empuñadura
lateral está bien montada antes de
utilizar el martillo rotativo.
Montaje en posición frontal (fig. D)
• Desenrosque la empuñadura lateral (8) y
desmonte el crampón (20) de la empuñadura
lateral.
• Pase la mordaza de acero (17) por encima del
collar (7) detrás del portaherramientas (6). Junte
ambos extremos, apretándolos; monte el
pasador (18) e inserte la clavija (19).
• Coloque el crampón de la empuñadura lateral
(20) y atornille el manguito sujetador (9), sin
apretarlo.
• Atornille la empuñadura lateral (8) en el manguito
sujetador, y apriétela.
• Gire el soporte de la empuñadura lateral hasta
alcanzar la posición deseada. Para un control
óptimo en perforaciones horizontales con una
broca pesada, coloque la empuñadura lateral en
un ángulo de aprox. 20° (véase la fig. E).
• Para bloquear el soporte de la empuñadura
lateral en esta posición, apriete el manguito
sujetador (9).
Montaje en posición trasera (fig. F)
Esta posición resulta de gran utilidad para
perforaciones ejecutadas por encima de la cabeza,
o para perforaciones en el suelo. Véase la fig. G.
• Desenrosque la empuñadura lateral (8) y quítela
de la posición frontal. Deje el soporte de la
empuñadura lateral en la posición frontal, de
modo que aún se pueda utilizar la varilla de
ajuste de la profundidad.
• Enrosque la empuñadura lateral directamente en
una de las posiciones traseras para la
empuñadura lateral (10) en cualquier lado de la
herramienta.
26
ESPAÑOL
Ajuste de la profundidad de perforación (fig. H)
• Inserte la broca apropiada en el
portaherramientas.
• Afloje la tuerca de la mordaza (21) y pase la
varilla para el ajuste de la profundidad (11) por el
agujero en la mordaza de la empuñadura lateral.
• Introduzca la broca perpendicularmente en
alguna superficie y ajuste la varilla de ajuste (11)
como indicado.
• Apriete la tuerca de la mordaza (21).
Instrucciones para el uso
• Respete siempre las instrucciones de
seguridad y las normas de aplicación.
Infórmese sobre la ubicación de tuberías
y de cables eléctricos.
• Sólo se debe ejercer una ligera presión
sobre la herramienta (aprox. 20 kg.).
• Una presión excesiva no acelera el
taladrado o cincelado, sino que reduce
la efectividad de la herramienta e incluso
puede reducir su vida útil.
Perforación con una broca sólida (fig. A)
• Ajuste el control electrónico de velocidad e
impacto (2) (DW541/DW545).
• Ajuste el selector de modo (5) a la posición
“perforación con percusión”
• Inserte la broca apropiada.
• Monte y ajuste la empuñadura lateral (8).
• Si es necesario, ajuste la profundidad de
perforación.
• Marque el punto a ser perforado.
• Coloque la broca en aquel punto y pulse el
conmutador ON/OFF (1).
• Para parar la herramienta, suelte el conmutador
ON/OFF (1).
Siempre se debe desconectar la herramienta
nada más terminado el trabajo y antes de
desenchufarla.
• Monte y ajuste la empuñadura lateral (8).
• Monte la broca de centrar en la barrena cilíndrica
hueca.
• Coloque la broca de centrar en el punto a ser
perforado y pulse el conmutador ON/OFF (1).
Perfore hasta que la barrena haya penetrado en
el hormigón hasta aprox. 1 cm.
• Deje de perforar y quite la broca de centrar.
Vuelva a colocar la barrena cilíndrica hueca en el
agujero y siga perforando.
• Cuando se perfora una estructura que sea más
espesa que la profundidad de la barrena hueca,
se debe sacar con frecuencia el cilindro de
hormigón que se acumula en la barrena hueca.
• Para evitar que el hormigón se rompa alrededor
del orificio, perfore primero un agujero con el
diámetro de la broca de centrar que atraviese
completamente la estructura. Luego se puede
perforar con barrena hueca en ambos lados de la
estructura.
• Para parar la herramienta, proceda como
descrito anteriormente.
Escodar y cincelar (fig. A):
• Ajuste el control electrónico de velocidad e
impacto (2) (DW541/DW545).
• Ajuste el selector de modo (5) a la posición
“percusión sólo con bloqueo por acanaladura”
• Inserte el cincel apropiado y gírelo manualmente
hasta bloquearlo en una de las 8 posiciones.
• Monte y ajuste la empuñadura lateral (8).
• Pulse el conmutador ON/OFF (1) y empiece a
trabajar.
• Para parar la herramienta, proceda como
descrito anteriormente.
Varios tipos de brocas y cinceles de SDS-max®
están disponibles como accesorios opcionales.
Consulte a su proveedor si desea información más
detallada sobre los accesorios apropiados.
Mantenimiento (fig. A)
Perforación con una barrena cilíndrica hueca
(fig. A)
• Coloque el control electrónico de velocidad e
impacto (2) (DW541/DW545) en posición de
velocidad mediana o alta.
• Ajuste el selector de modo (5) a la posición
“perforación con percusión”.
27
Su herramienta eléctrica DEWALT ha sido diseñada
para funcionar mucho tiempo con un mínimo de
mantenimiento. El funcionamiento satisfactorio
depende del buen cuidado de la herramienta y de
una limpieza frecuente.
es - 6
ESPAÑOL
El martillo rotativo no puede ser reparado por el
usuario. Lleve la herramienta a un agente DEWALT
autorizado tan pronto como se encienda el
indicador de servicio (4) (DW541/DW545). Para
DW540, se recomienda una revisión después de
unas 80 horas de operación.
Lubricación
Su herramienta eléctrica no requiere lubricación
adicional.
Limpieza
Evite que se obturen las ranuras de ventilación y
limpie el exterior con regularidad utilizando un paño
suave.
GARANTÍA
• 30 DÍAS DE SATISFACCIÓN COMPLETA •
Si no queda totalmente satisfecho con su
herramienta DEWALT, contacte con su Centro de
Servicio DEWALT. Presente su reclamación,
juntamente con la máquina completa, así como
la factura de compra y le sera presentada la
mejor solución.
• UN AÑO DE SERVICIO GRATUITO •
Si necesita mantenimiento o servicio técnico para
su herramienta DEWALT en los 12 meses
siguientes a la compra, podrá obtenerlos
gratuitamente en un Centro de Servicio DEWALT.
Para ello es imprescindible presentar la prueba
de compra. Incluye mano de obra y piezas para
las Herramientas Eléctricas. No se incluye los
accesorios.
• UN AÑO DE GARANTÍA •
Herramientas desechadas y el medio
ambiente
Lleve la herramienta vieja a un Centro de Servicio
DEWALT, donde será eliminada sin efectos
perjudiciales para el medio ambiente.
Si su producto DEWALT presenta algún defecto
debido a fallos de materiales o mano de obra en
los 12 meses siguientes a la fecha de compra, le
garantizamos la sustitución gratuita de todas las
piezas defectuosas siempre y cuando:
• El producto no haya sido utilizado
inadecuadamente.
• No se haya intentado su reparación por parte
de una persona no autorizada.
• Se presente la prueba de compra.
Para la localización del Centro de Servicio
DEWALT más cercano, consulte el dorso de este
manual.
es - 7
28
FRANÇAIS
MARTEAU ELECTROPNEUMATIQUE DW540/
DW541/DW545 ET MODÈLES K CORRESPONDANTS
Félicitations!
Table des matières
Vous avez choisi un outil électrique DEWALT. Depuis
de nombreuses années, DEWALT produit des outils
électriques adaptés aux exigences des utilisateurs
professionnels.
Caractéristiques techniques
Déclaration de conformité
Instructions de sécurité
Contenu de l’emballage
Description
Sécurité électrique
Câbles de rallonge
Assemblage et réglage
Mode d’emploi
Entretien
Garantie
fr - 1
fr - 2
fr - 2
fr - 3
fr - 3
fr - 4
fr - 4
fr - 4
fr - 5
fr - 6
fr - 7
Les symboles suivants sont utilisés dans le présent
manuel:
En cas de non-respect des instructions
dans le présent manuel, il y a risque de
blessure, danger de mort ou possibilité
de dégradation de l’outil.
Dénote la présence de tension électrique.
Caractéristiques techniques
Tension
Puissance absorbée
Vitesse en charge
Impact en charge
Energie d’impact
Capacité de perçage dans le béton:
- foret
- trépan
Capacité de perçage optimale
dans le béton:
- foret
Positions de burin
Porte-outil
Poids
Fusible:
Outils 230 V
29
V
W
tr/mn
chocs/mn
J
DW540
230
950
335
3.180
5,7
DW541
230
1.050
100-295
950-2.800
1 - 5,7
DW545
230
1.100
105-275
1.000-2.600
1 - 8,2
mm
mm
12 - 40
40 - 90
12 - 40
40 - 90
12 - 45
40 - 100
mm
16 - 32
8
SDS-max®
5,8
16 - 32
8
SDS-max®
5,9
19 - 38
8
SDS-max®
6,2
kg
10 A
fr - 1
FRANÇAIS
Déclaration de conformité
Instructions de sécurité
DW540, DW541, DW545 et les modèles K
correspondants
DEWALT déclare que ces outils ont été mis au point
en conformité avec les normes 89/392/CEE,
89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 50144, EN 55104,
EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Niveau de pression acoustique suivant 86/188/CEE
& 89/392/CEE, mesuré suivant EN 50144:
LpA
(pression acoustique)
dB(A)*
LWA (puissance acoustique) dB(A)
DW540
DW541
97,6
97,4
DW545
96,7
105,6
105,4
104,7
* à l’oreille de l’opérateur
Prendre les mesures nécessaires pour la
protection de l’ouïe lorsque le niveau de
pression acoustique est supérieur à
85 dB(A).
Valeur moyenne quadratique pondérée en fréquence
de l’accélération suivant EN 50144:
DW540
DW541
DW545
7,4 m/s2
7,0 m/s2
8,6 m/s2
Directeur de développement produits
Horst Großmann
DEWALT, Idstein, Allemagne
fr - 2
Afin de réduire le risque de décharge électrique,
de blessure et d’incendie lors de l’utilisation
d’outils électriques, observer les consignes de
sécurité fondamentales en vigueur. Lire et
observer les instructions avant d’utiliser l’outil.
Conserver ces instructions de sécurité!
Généralités
1 Tenir votre aire de travail propre et bien rangée
Le désordre augmente les risques d’accident.
2 Tenir compte des conditions ambiantes
Ne pas exposer les outils électriques à l’humidité.
Veiller à ce que l’aire de travail soit bien éclairée.
Ne pas utiliser d’outils électriques en présence
de liquides ou de gaz inflammables.
3 Attention aux décharges électriques
Eviter le contact corporel avec des éléments
reliés à la terre, comme par exemple tuyaux,
radiateurs, cuisinières électriques et
réfrigérateurs. Sous des conditions de travail
extrêmes (par exemple: humidité élevée, dépôt
de poussières métalliques, etc.) la sécurité
électrique peut être augmentée en insérant un
transformateur d’isolation ou un disjoncteur
différentiel (FI).
4 Tenir les enfants éloignés
Ne pas permettre que d’autres personnes
touchent l’outil ou le câble de rallonge. Les tenir
éloignées de votre travail.
5 Câble de rallonge pour l’extérieur
A l’extérieur, n’utiliser que des câbles de rallonge
homologués portant le marquage correspondant.
6 Ranger vos outils dans un endroit sûr
Ranger les outils non utilisés dans un endroit sec,
fermé à clé et hors de la portée des enfants.
7 Porter des vêtements de travail appropriés
Ne pas porter de vêtements flottants ou de
bijoux. Ils pourraient être happés par les pièces
en mouvement. Lors de travaux à l’extérieur, il
est recommandé de porter des gants en
caoutchouc et des chaussures à semelle antidérapante. Le cas échéant, porter une garniture
convenable retenant les cheveux longs.
8 Porter des lunettes de protection
Utiliser aussi un masque si le travail exécuté
produit de la poussière ou des copeaux volants.
9 Attention au niveau de pression acoustique
Prendre les mesures nécessaires pour la
30
FRANÇAIS
protection de l’ouïe lorsque le niveau de pression
acoustique est supérieur à 85 dB(A).
10 Bien fixer la pièce à travailler
Pour plus de sécurité, fixer la pièce à travailler avec
un dispositif de serrage ou un étau. Ainsi, vous
aurez les deux mains libres pour manier l’outil.
11 Adopter une position confortable
Toujours tenir les deux pieds à terre et garder
l’équilibre.
12 Eviter tout démarrage involontaire
Ne pas porter l’outil en ayant un doigt placé sur
l’interrupteur. Mettre l’interrupteur en position
d’arrêt avant de mettre la fiche dans la prise.
13 Faire preuve de vigilance
Observer votre travail. Faire preuve de bon sens.
Ne pas employer l’outil en cas de fatigue.
14 Enlever la fiche de la prise
Débrancher l’outil et attendre qu’il soit complètement
immobilisé avant de le laisser, de procéder à
l’entretien ou au changement d’accessoires.
15 Enlever les clés de réglage
Avant de mettre l’outil en marche, retirer les clés
et outils de réglage.
16 Utiliser l’outil adéquat
Le domaine d’utilisation de l’outil est décrit dans
le présent manuel. Ne pas utiliser d’outils ou
d’accessoires de trop faible puissance pour
exécuter des travaux lourds. Ne pas utiliser des
outils à des fins et pour des travaux pour lesquels
ils n’ont pas été conçus.
Attention! L’utilisation d’accessoires autres que
ceux recommandés dans le présent manuel
pourrait entraîner un risque de blessure.
Utiliser l’outil conformément à sa destination.
17 Préserver le câble d’alimentation
Ne pas porter l’outil par le câble et ne pas tirer
sur celui-ci pour débrancher la fiche de la prise.
Préserver le câble de la chaleur, de l’huile et des
arêtes vives.
18 Entretenir vos outils avec soin
Maintenir vos outils affûtés et propres afin de
travailler mieux et plus sûrement. Observer les
instructions d’entretien et de changement
d’accessoires. Vérifier régulièrement l’état du câble
d’alimentation et, s’il est endommagé, le faire
changer par votre Service agréé DEWALT. Vérifier
périodiquement le câble de rallonge et le remplacer
s’il est endommagé. Maintenir les poignées sèches
et exemptes d’huile et de graisse.
31
19 Contrôler si votre outil est endommagé
Avant d’utiliser l’outil, vérifier qu’il n’est pas
endommagé. Pour cela, contrôler l’alignement des
pièces en mouvement et leur grippage éventuel.
Tous les composants doivent être montés
correctement et remplir les conditions pour garantir
le fonctionnement impeccable de l’outil. Faire
réparer ou échanger tout dispositif de sécurité et
toute pièce endommagée conformément aux
instructions. Ne pas utiliser l’outil quand
l’interrupteur est défectueux. Faire remplacer
l’interrupteur par un Service agréé DEWALT.
20 Faire réparer votre outil par un Service agréé
DEWALT
Cet outil est conforme aux consignes de sécurité
en vigueur. La réparation des outils électriques est
strictement réservée aux personnes qualifiées.
Contenu de l’emballage
L’emballage contient:
1 Marteau électropneumatique
1 Poignée latérale
1 Butée de profondeur
1 Tube de lubrifiant pour forets
1 Coffret de transport (seulement pour modèles K)
1 Manuel d’instructions
1 Dessin éclaté
• Vérifier si l’outil, les pièces ou les accessoires ne
présentent pas de dommages dus au transport.
• Prendre le temps de lire et de comprendre à fond
le présent manuel avant de mettre votre outil en
marche.
Description (fig. A)
Votre marteau électropneumatique DEWALT a été
conçu pour une utilisation professionnelle dans le
domaine du perçage et pour de légers travaux de
burinage, fraisage et démolition.
1 Interrupteur MARCHE/ARRET
2 Régulateur de vitesse et d’impact électroniques
(DW541/DW545)
3 Témoin indicateur de mise en circuit (DW541/
DW545)
4 Témoin indicateur de service (DW541/DW545)
5 Sélecteur de mode avec verrouillage (16)
6 Porte-outil pour accessoires SDS-max®
7 Collet
8 Poignée latérale
fr - 3
FRANÇAIS
9
10
11
12
13
14
15
16
Molette de blocage
Logement arrière
Butée de profondeur
Capot de poignée
Capot de service inférieur
Capot de service supérieur
Capot de boîte d’engrenage
Bouton de verrouillage
DW541/DW545 - Dispositif de démarrage
progressif
Ces outils sont équipés d’un dispositif électronique
permettant un démarrage progressif pour assurer une
bonne tenue de l’outil en début de travail tout en
permettant d’éviter l’à-coup du démarrage quand l’outil
est mis en marche avec le foret dans un trou existant.
Limiteur de couple
Tous les marteaux électropneumatiques sont
équipés d’un limiteur de couple réduisant l’à-coup
en cas de blocage du foret. Cette caractéristique
évite aussi le calage de l’engrenage et du moteur
électrique. Ajusté à l’usine, le limiteur de couple
n’est pas réglable.
DW541/DW545 - Variateur de vitesse et d’impact
électronique (fig. B)
Le variateur de vitesse et d’impact électronique offre
les avantages suivants:
- utilisation de forets plus petits sans risque de
rupture
- perçage de matériaux légers et cassants sans
fractionnement
- contrôle optimal de l’outil pour fraisage précis
Si le témoin indicateur ne s’allume pas et que rien ne
se passe, l’interrupteur MARCHE/ARRET ou le
cordon secteur sont probablement en cause.
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour une seule
tension. Vérifier si la tension secteur correspond à la
tension indiquée sur la plaque d’identification.
Cet outil à double isolation est conforme
à la norme EN 50144; un branchement à
la terre n’est donc pas nécessaire.
CH
CH
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du
remplacement du câble d’alimentation.
Type 11 pour la classe II (Isolation double)
- outils
Type 12 pour la classe I (Conducteur de
terre) - outils
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter
les outils portatifs à un disjoncteur FI.
Câbles de rallonge
Si un câble de rallonge est nécessaire, utiliser un
câble de rallonge à trois conducteurs homologué
adapté pour la puissance absorbée de cet outil
(voir les caractéristiques techniques). La section
minimum du conducteur est de 1,5 mm2.
En cas d’utilisation d’un dévidoir, toujours
dérouler le câble complètement.
Généralités: Utiliser uniquement des câbles
d’alimentation du type HO7RN-F.
Assemblage et réglage
DW541/DW545 - Témoins indicateurs de service
et de mise en circuit (fig. B)
Le témoin indicateur de service rouge (4) s’allume
quand les charbons sont presque usés pour
indiquer qu’il y a lieu de faire réviser l’outil. Le moteur
sera automatiquement mis hors circuit au bout
d’environ 8 heures de fonctionnement, si les
charbons ne sont pas changés. Pour changer les
charbons, faire appel à un Service agréé DEWALT.
Le témoin indicateur de mise en circuit vert (3)
s’allume dès que l’outil est mis en MARCHE. Si le
témoin indicateur s’allume sans que l’outil démarre,
le moteur électrique est probablement défectueux.
fr - 4
Toujours retirer la fiche de la prise avant de
procéder à l’assemblage ou au réglage.
DW541/DW545 - Réglage de la vitesse et de
l’impact électroniques (fig. B)
• Choisir le niveau désiré au moyen du régulateur (2).
La vitesse et l’énergie d’impact augmentent à
mesure que le chiffre s’élève. Le chiffre variant de
“1” (basse vitesse/couple élevé) à “7” (haute
vitesse/couple réduit), l’outil est extrêmement
flexible et s’adapte à bon nombre d’applications.
L’expérience dictera le réglage exact.
Ainsi, en cas de forets de faible diamètre ou en
32
FRANÇAIS
cas de perforation de céramique ou de matériaux
cassants, choisir le niveau “1” (basse vitesse/
couple élevé).
Sélection du mode de travail (fig. B)
Votre marteau électropneumatique s’utilise en deux
modes de travail:
Perçage avec percussion:
pour béton et maçonnerie.
Percussion sans rotation:
pour légers travaux de burinage, fraisage
et démolition. Les burins SDS-max®
peuvent être bloqués en 8 positions
différentes (voir aussi la fig. C):
• Tourner le sélecteur de mode (5) jusqu’à ce qu’il
couvre le verrouillage (16).
• Bloquer le burin dans la position requise.
• Tourner le sélecteur de mode (5) vers le
symbole
.
Dans ce mode, le marteau électropneumatique
peut aussi servir de levier pour dégager un foret
bloqué.
• Choisir le mode désiré en tournant le sélecteur
de mode (5) au-delà du verrouillage (16) vers le
symbole concerné.
Montage et démontage des accessoires SDSmax® (fig. C)
Ces modèles utilisent des forets et des burins SDSmax® (l’encart dans la fig. C représente la section de
la queue d’un accessoire SDS-max®).
• Débrancher l’outil.
• Introduire la queue du foret et le tourner
légèrement en appuyant dessus jusqu’à ce qu’il
s’enfonce complètement dans le porte-outil.
• Tirer sur le foret pour vérifier son blocage. En
mode de perçage avec percussion, le foret serré
dans le porte-outil doit pouvoir rentrer et sortir de
plusieurs centimètres.
• Pour démonter le foret, tirer vers l’arrière la bague
de blocage du porte-outil (6) et enlever le foret.
Assemblage et montage de la poignée latérale
La poignée latérale (8) peut être montée en position
avant ou bien en position arrière, à gauche ou à
droite pour droitiers et gauchers.
33
Toujours utiliser le marteau
électropneumatique avec la poignée
latérale en place.
Montage en position avant (fig. D)
• Desserrer le manche et démonter le serre-collier
(20) de la poignée latérale (8).
• Engager le collier en métal (17) sur le collet
derrière le porte-outil (6). Comprimer les deux
extrémités, monter la bague (18) et introduire la
cheville (19).
• Mettre en place le serre-collier (20) et visser la
molette de blocage (9) sans la serrer.
• Visser le manche dans la molette de blocage et
le serrer.
• Tourner le support de la poignée latérale dans la
position désirée. Pour percer horizontalement
avec un foret de grande taille, placer le manche à
un angle d’environ 20° (voir fig. E) pour obtenir
un contrôle optimal.
• Bloquer le support de la poignée latérale en
serrant la molette (9).
Montage en position arrière (fig. F)
La position arrière est particulièrement utile en cas de
travaux dans les plafonds ou les sols. Voir la fig. G.
• Desserrer le manche et l’enlever de sa position
avant. Laisser le support de la poignée latérale (8)
en place pour pouvoir continuer à utiliser la butée
de profondeur.
• Visser le manche directement dans un des
logements arrière (10) prévus à cet effet.
Réglage de la profondeur de perforation (fig. H)
• Introduire un foret adapté.
• Desserrer l’écrou à ailettes (21) et introduire la
butée de profondeur (11) par le trou dans le
serre-collier de la poignée latérale.
• Maintenir le foret à l’endroit où le trou va être
percé et régler la butée de profondeur (11)
comme l’indique la figure.
• Serrer l’écrou à ailettes (21).
Mode d’emploi
• Toujours respecter les consignes de
sécurité et les règles en vigueur.
• Se renseigner sur l’emplacement des
tuyauteries et des câblages.
fr - 5
FRANÇAIS
• Appliquer une force modérée (environ
20 kg) sur l’outil. Une pression excessive
n’accélère pas le perçage ou le fraisage
mais altère la performance de l’outil et
risque de réduire sa durée de vie.
Perçage avec un foret (fig. A)
• Régler le régulateur de vitesse et d’impact
électroniques (2) (DSW541/DW545).
• Mettre le sélecteur de mode (5) sur perçage avec
percussion.
• Introduire un foret adapté.
• Assembler et ajuster la poignée latérale (8).
• Si nécessaire, régler la profondeur de perçage.
• Marquer l’endroit où le trou va être percé.
• Placer le foret à l’endroit marqué et enfoncer
l’interrupteur MARCHE/ARRET (1).
• Pour arrêter l’outil, relâcher l’interrupteur
MARCHE/ARRET (1).
Toujours mettre l’outil à l’ARRET après le travail
et avant de débrancher l’outil.
Perçage avec un trépan (fig. A)
• Régler le régulateur de vitesse et d’impact
électroniques (2) (DW541/DW545) sur une
vitesse moyenne ou élevée.
• Mettre le sélecteur de mode (5) sur perçage avec
percussion.
• Assembler et ajuster la poignée latérale (8).
• Introduire un trépan adapté.
• Monter le foret pilote dans le trépan.
• Placer le foret pilote à l’endroit où le trou va être
percé et enfoncer l’interrupteur MARCHE/ARRET
(1). Percer jusqu’à ce que le trépan pénètre le
béton d’environ 1 cm.
• Arrêter l’outil et enlever le foret pilote. Reprendre le
travail en plaçant le trépan dans le trou existant.
• En cas de perçage d’une structure plus épaisse
que la profondeur du trépan, casser
régulièrement la carotte de béton qui se forme à
l’intérieur du trépan. Pour éviter d’endommager
le béton en fin de perçage, percer un trou du
diamètre du foret pilote à travers toute
l’épaisseur de la structure. Ensuite, percer au
trépan la moitié du trou en partant de chacun
des côtés.
• Pour arrêter l’outil, procéder comme décrit cidessus.
fr - 6
Burinage et fraisage (fig. A)
• Régler le régulateur de vitesse et d’impact
électroniques (2) (DW541/DW545).
• Mettre le sélecteur de mode (5) sur percussion
sans rotation.
• Introduire un burin adapté et le tourner à la main
pour le bloquer dans une des 8 positions.
• Assembler et ajuster la poignée latérale (8).
• Enfoncer l’interrupteur MARCHE/ARRET (1) et
commencer le travail.
• Pour arrêter l’outil, procéder comme décrit cidessus.
Divers types de forets et de burins SDS-max® sont
disponibles en option. Votre revendeur pourra vous
renseigner sur les accessoires qui conviennent le
mieux pour votre travail.
Entretien (fig. A)
Votre outil DEWALT a été conçu pour durer
longtemps avec un minimum d’entretien. Son
fonctionnement satisfaisant dépend en large mesure
d’un entretien soigneux et régulier.
La révision du marteau électropneumatique est
réservée aux techniciens du Service agréé DEWALT.
Une telle révision est nécessaire dès que le témoin
indicateur (4) (DW541/DW545) s’allume. Pour le
DW540, la révision est recommandée après environ
80 heures de service.
Lubrification
Votre outil électrique ne nécessite aucune
lubrification additionnelle.
Nettoyage
Les fentes d’aération doivent toujours être
dégagées. Nettoyer régulièrement le boîtier avec un
chiffon doux.
34
FRANÇAIS
GARANTIE
• 30 JOURS D’ENGAGEMENT SATISFACTION •
Si, pour quelque raison que ce soit, votre produit
DEWALT ne vous donne pas entière satisfaction,
il suffit de le retourner avec tous ses accessoires
dans les 30 jours suivant son achat à votre
distributeur, ou à un centre de service aprèsvente agréé pour un remboursement intégral ou
un échange. Munissez-vous d’une preuve
d’achat.
• 1 AN DE MAINTENANCE GRATUITE •
Au cas où votre produit DEWALT nécessiterait
une révision ou des réparations dans les 12 mois
suivant son achat, cette opération sera effectuée
gratuitement dans un centre de service aprèsvente agréé sur présentation de la preuve
d’achat. Ce service comprend pièces et maind’oeuvre pour les machines, à l’exclusion des
accessoires.
• 1 AN DE GARANTIE •
Au cas où votre produit DEWALT présenterait un
défaut de fabrication dans les 12 premiers mois
suivant son achat, nous garantissons le
remplacement sans frais de toutes les pièces
défectueuses ou de l’unité entière, et ce à notre
discrétion, à condition que:
• le produit ait été utilisé correctement
• aucune personne non qualifiée n’ait tenté de
réparer le produit
• la preuve d’achat portant la date d’acquisition
soit fournie.
Pour obtenir l’adresse du distributeur DEWALT
ou du centre de service après-vente agréé le plus
proche, appeler le numéro dans la liste figurant
au dos du manuel.
35
fr - 7
ITALIANO
MARTELLO ELETTROPNEUMATICO
DW540/DW541/DW545 E MODELLI CORRISPONDENTI
Congratulazioni!
Indice del contenuto
Siete entrati in possesso di un Elettroutensile
DEWALT. Anni di esperienza, continui miglioramenti
ed innovazioni tecnologiche fanno dei prodotti
DEWALT uno degli strumenti più affidabili per
l’utilizzatore professionale.
Dati tecnici
Dichiarazione di conformità
Norme generali di sicurezza
Contenuto dell’imballo
Descrizione
Norme di sicurezza elettrica
Impiego di una prolunga
Assemblaggio e regolazione
Istruzioni per l’uso
Manutenzione
Garanzia
it - 1
it - 2
it - 2
it - 3
it - 3
it - 4
it - 4
it - 5
it - 6
it - 7
it - 7
I seguenti simboli vengono usati nel presente
manuale:
Indica rischio di infortunio, pericolo di
morte o danno all’apparecchio qualora
non ci si attenga alle istruzioni contenute
nel presente manuale.
Indica la tensione elettrica.
Dati tecnici
Tensione
V
Potenza assorbita
W
Colpi al minuto
min-1
Velocità a carico
min-1
Forza di percussione
J
Capacità massima di foratura in calcestruzzo:
- con punte integrali
mm
- con punte a corona
mm
Capacità ottimale di foratura in calcestruzzo:
- con punte integrali
mm
Posizioni scalpello
Portapunte
Peso
kg
Fusibili:
Modelli da 230 V
it - 1
DW540
230
950
3.180
335
5,7
DW541
230
1.050
950-2.800
100-295
1 - 5,7
DW545
230
1.100
1.000-2.600
105-275
1 - 8,2
12-40
40-90
12-40
40-90
12-45
10-100
16-32
8
SDS-max®
5,8
16-32
8
SDS-max®
5,9
19-38
8
SDS-max®
6,2
10 A
36
ITALIANO
Dichiarazione di conformità
Norme generali di sicurezza
DW540, DW541, DW545 e modelli K
correspondenti
DEWALT dichiara che gli Elettroutensili sono stati
costruiti in conformità alle norme: 89/392/CEE,
89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 50144, EN 55104,
EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Il livello di rumorosità è conforme alle norme
86/188/CEE e 89/392/CEE, dati ricavati in base alla
norma EN 50144:
LpA
(rumorosità)
dB(A)*
LWA (potenza sonora) dB(A)
DW540
DW541
97,6
97,4
DW545
96,7
105,6
105,4
104,7
* all’orecchio dell’operatore
Prendere appropriate misure a
protezione dell’udito qualora il livello
acustico superasse gli 85 dB(A).
Il valore medio quadratico ponderato
dell’accelerazione secondo EN 50144:
Direttore ricerca e sviluppo
Horst Großmann
DEWALT, Idstein, Germania
37
DW540
DW541
DW545
7,4 m/s2
7,0 m/s2
8,6 m/s2
Durante l’utilizzo di utensili elettrici adottate sempre
le elementari norme di sicurezza atte a ridurre i
rischi d’incendio, scariche elettriche e ferimenti.
Leggere attentamente le seguenti istruzioni prima di
utilizzare il prodotto. Custodire con cura le istruzioni!
Norme generali
1 Tenere pulita l’area di lavoro
Ambienti e banchi di lavoro in disordine possono
essere causa d’incidenti.
2 Tener presenti le caratteristiche dell’ambiente
di lavoro
Non esporre gli utensili elettrici all’umidità. Tenere
ben illuminata l’area di lavoro. Non usare gli utensili
elettrici in luoghi con atmosfera gassosa o
infiammabile.
3 Proteggersi da scariche elettriche
Evitare il contatto con oggetti dotati di scarico a
terra (per es. tubi, termosifoni, cucine e frigoriferi).
Durante impieghi estremi (per es. alto livello di
umidità, polvere metallica, ecc.) si può aumentare
la sicurezza elettrica collegando in serie un
trasformatore d’isolamento o un interruttore di
sicurezza per correnti di guasto (FI).
4 Tenere i bambini lontani dall’area di lavoro
Non permettere che persone estranee tocchino
l’utensile o il cavo di prolunga. Tenere i non
addetti ai lavori lontani dal posto di lavoro.
5 Cavo di prolunga per l’uso esterno
Se l’utensile viene utilizzato all’aperto, si faccia
uso soltanto di un cavo di prolunga di tipo
idoneo, appositamente previsto e
contrassegnato per l’uso esterno.
6 Custodia dell’elettroutensile dopo l’uso
Riporre gli Elettroutensili in luogo sicuro e ben
asciutto, fuori dalla portata dei bambini.
7 Usare il vestiario appropriato
Evitare l’uso di abiti svolazzanti, catenine, ecc. in
quanto potrebbero rimanere impigliati nelle parti
mobili dell’utensile. Lavorando all’aperto indossare
guanti di gomma e scarpe con suole antisdrucciolo.
Raccogliere i capelli se si portano lunghi.
8 Usare occhiali protettivi
Usare inoltre una maschera antipolvere qualora si
producano polvere o particelle volatili.
9 Rumorosità eccessiva
Prendere appropriate misure a protezione
dell’udito se il livello acustico supera gli 85 dB(A).
it - 2
ITALIANO
10 Bloccare il pezzo da lavorare
Usare pinze o morse per bloccare il pezzo da
lavorare, ciò aumenta la sicurezza e consente di
mantenere entrambe le mani libere per operare
meglio.
11 Non sbilanciarsi
Mantenere sempre un buon equilibrio evitando
posizioni malsicure.
12 Evitare accensioni accidentali
Non eseguire il trasporto dell’Elettroutensile
collegato alla rete di alimentazione tenendo il dito
sull’interruttore. Assicurarsi che l’interruttore sia
in posizione OFF prima di inserire la spina.
13 Stare sempre attenti
Prestare attenzione a quanto si sta facendo.
Usare il proprio buon senso e non utilizzare
l’utensile quando si e’stanchi.
14 Staccare l’alimentazione dell’utensile
Spegnere l’utensile ed attendere il suo arresto
completo prima di lasciarlo incustodito.
Staccare la spina dalla presa se l’utensile rimane
inutilizzato e prima di eseguire qualsiasi
operazione di manutenzione dell’utensile o di
sostituzione degli accessori.
15 Non lasciare sull’utensile chiavi o strumenti di
misura
Prima di mettere in funzione l’Elettroutensile si
abbia cura di togliere chiavi e altri strumenti.
16 Usare l’utensile adatto
L’utilizzo previsto è indicato nel presente
manuale. Non forzare utensili e accessori di
potenza limitata impiegandoli per lavori destinati
ad utensili di maggiore potenza.
Attenzione! L’uso di accessori o attrezzature
diversi, o l’impiego del presente utensile per
scopi diversi, da quelli raccomandati nel manuale
d’uso possono comportare il rischio di infortuni.
17 Non abusare del cavo elettrico
Non trascinare l’utensile né disinserire la spina
strattonando il cavo di alimentazione. Proteggere
il cavo dal calore, dagli olii minerali e dagli orli
taglienti.
18 Mantenere l’utensile con cura
Tenere gli accessori sempre ben affilati e puliti
per un migliore e più sicuro utilizzo.
Osservare le istruzioni per la lubrificazione e la
sostituzione degli accessori. Controllare
periodicamente lo stato del cavo di
alimentazione, e se danneggiato farlo riparare
it - 3
presso un Centro di Assistenza tecnica
autorizzato DEWALT. Tenere gli organi di
comando puliti, asciutti e privi di olio o grasso.
19 Controllare che non vi siano parti
danneggiate
Prima dell’utilizzo controllare scrupolosamente
che non vi siano parti danneggiate e che
l’utensile sia in grado di effettuare il suo lavoro in
modo corretto. Controllare l’allineamento delle
parti mobili assicurandosi che non vi siano
grippaggi, danni ai componenti o ai supporti, ed
altre condizioni che possono compromettere il
buon funzionamento dell’utensile. Dispositivi di
sicurezza e altre parti difettose devono essere
riparate o sostituite secondo le modalità previste.
Non usare l’utensile se l’interruttore è difettoso e
provvedere alla sua sostituzione ricorrendo ad un
Centro di Assistenza autorizzato DEWALT.
20 Rivolgersi ai Centri di Assistenza Tecnica
autorizzati DEWALT per le riparazioni
Il presente Elettroutensile è conforme alle
principali norme di sicurezza vigenti. Per evitare
pericolo di infortuni, le riparazioni alle
apparecchiature elettriche devono essere
effettuate esclusivamente da personale
qualificato.
Contenuto dell’imballo
L’imballo comprende:
1 Martello elettropneumatico
1 Impugnatura laterale
1 Asta di regolazione della profondità
1 Tubetto di lubrificante per punte
1 Cassetta di trasporto (solo modelli K)
1 Manuale istruzione
1 Disegno esploso
• Accertarsi che l’utensile, i componenti o gli
accessori non abbiano subito danni durante il
trasporto.
• Leggere a fondo, con calma e con la massima
attenzione il presente manuale prima di mettere
in funzione l’utensile.
Descrizione (fig. A)
Il Vostro Martello DEWALT è stato progettato per
l’utilizzo professionale in lavori di foratura a
percussione, scheggiatura leggera e scalpellatura,
demolizione.
38
ITALIANO
1 Interruttore ON/OFF
2 Selettore del controllo elettronico velocità e
percussioni (DW541/DW545)
3 Indicatore Led di accensione (DW541/DW545)
4 Indicatore Led di manutenzione (DW541/DW545)
5 Selettore percussione-rotazione con sicura (16)
6 Portapunte per accessori SDS-max®
7 Collare
8 Impugnatura laterale
9 Ghiera bloccamorsetto dell’impugnatura laterale
10 Foro fissaggio impugnatura in posizione arretrata
11 Asta di profondità regolabile
12 Corpo posteriore impugnatura dell’interruttore
13 Coperchio inferiore di accesso per manutenzione
14 Coperchio superiore di accesso per
manutenzione
15 Coperchio scatola ingranaggi
16 Sicura
DW541/DW545 - Indicatori Led di manutenzione
e accensione (fig. B)
L’indicatore Led rosso (4) si accende quando lo stato
di usura delle spazzole al carbone ha superato il limite
massimo ed è necessaria la sostituzione. Dopo un
ciclo di circa 8 ore operative il motore si spegne
automaticamente. Le spazzole al carbone non
possono essere sostituite dall’utente. Portare l’utensile
presso un centro autorizzato di servizio DEWALT.
L’indicatore Led verde (3) si accende quando si preme
l’interruttore par avviare l’utensile. Se l’indicatore è
acceso ma il motore non si avvia, ciò potrebbe indicare
un guasto al motore elettrico. Qualora l’indicatore non
si accenda ed il motore non si avvii, vi potrebbe essere
un difetto all’interruttore ON/OFF o al cavo di
collegamento alla rete di alimentazione.
Norme di sicurezza elettrica
DW541/DW545 - Limitazione della corrente di
spunto
Il limitatore di spunto consente un’erogazione
graduale di corrente all’utensile nella fase di
avviamento: ciò permette l’accelerazione
progressiva, evitando lo strappo iniziale. Questo
dispositivo è particolarmente utile per motivi di
sicurezza, quando si opera in spazi ristretti.
Frizione di sicurezza
Tutti i martelli sono dotati di un’apposita frizione che
riduce l’erogazione della coppia al fine di proteggere
l’operatore da contraccolpi provocati dal bloccaggio
della punta nel materiale. Il dispositivo previene
anche l’arresto improvviso della rotazione e del
motore. La frizione è stata tarata in fabbrica e
pertanto non può essere modificata.
DW541/DW545 - Controllo elettronico della
velocità e percussione (fig. B)
La regolazione elettronica della velocità e delle
percussioni offre i seguenti vantaggi:
- Impiego di punte di piccole dimensioni senza il
rischio di rottura delle punte
- Foratura in materiali fragili senza il pericolo di
frantumazione del materiale
- Controllo ottimale dell’utensile per scalpellature di
precisione
39
Il motore elettrico è stato predisposto per operare
con un unico voltaggio. Assicurarsi che il voltaggio a
disposizione corrisponda a quello indicato sulla
targhetta.
Il Vostro utensile DEWALT è fornito di
doppio isolamento, in ottemperanza alla
norma EN 50144, per le quali non è
richiesta la messa a terra.
CH
Per la sostituzione del cavo di
alimentazione, utilizzare sempre la spina di
tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe II (doppio isolamento)
- utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I (messa a terra) utensili elettrici
CH
Gli apparecchi portatili, utilizzati in
ambiente esterno, devono essere collegati
ad un interruttore differenziale.
Impiego di una prolunga
In caso di impiego di una prolunga, quest’ultima
dovrà essere di tipo omologato, a tre conduttori, e di
dimensione idonee a garantire l’alimentazione
elettrica dell’apparecchio (vedere le caratteristiche
tecniche). La dimensione minima del conduttore è
1,5 mm2. Se si utilizza un avvolgitore, estrarre il cavo
per l’intera lunghezza.
it - 4
ITALIANO
Norma generale: Utilizzare esclusivamente cavi di
alimentazione del tipo HO7RN-F.
Assemblaggio e regolazione
Prima di effettuare il montaggio o la
regolazione disinserire sempre la spina
dalla presa di alimentazione.
DW541/DW545 - Regolazione elettronica della
velocità e delle percussioni (fig. B)
• Ruotare il selettore (2) portandolo al livello
desiderato. Al progressivo aumento dei numeri
del corrisponde una velocita’ ed una forza di
percussione maggiori. La gamma di velocita’
selezionabili tra 7 diverse posizioni dalla “1”
(minimo) alla “7” (massimo di potenza) rende
l’apparecchio estremamente versatile ed adatto
agl’impieghi più disparati. La scelta dovrà essere
effettuata in base alla pratica. Per esempio se
occorre forare in ceramica o in materiale fragile o
se si utilizza una punta di diametro ridotto,
posizionare il selettore su “1” (minimo).
Selezione del tipo di funzionamento (fig. B)
I martelli possono essere adoperati in due modi diversi:
A percussione:
con rotazione e percussione simultanee
per lavori in calcestruzzo e muratura.
Solo a percussione con esclusione della
rotazione:
Funzionamento solo a percussione, per
lavori di scalpellatura leggera e
demolizione. Lo scalpello ad attacco
SDS-max® può essere bloccato in 8
posizioni diverse (vedere anche la fig. C):
• Ruotare l’apposito selettore (5) sulla sicura (16).
• Bloccare lo scalpello nella posizione desiderate.
• Ruotare l’apposito selettore (5) al simbolo
.
In tal modo il martello elettropneumatico può
essere impiegato anche come leva per liberare
punte bloccate.
• Per selezionare il tipo di funzionamento richiesto
ruotare l’apposito selettore (5) oltrepassando la
sicura, fino in corrispondenza simbolo richiesto.
it - 5
Inserimento e rimozione degli accessori ad
attacco SDS-max® (fig. C)
I suddetti modelli utilizzano punte e scalpelli ad
attacco SDS-max® (fare riferimento all’inserto di fig. C
per la sezione trasversale dell’attacco di una punta
SDS-max®).
• Staccare la spina dalla presa di alimentazione.
• Inserire l’attacco dello scalpello nel manicotto di
bloccaggio (6) del portapunta ed far ruotare
leggermente lo scalpello fino a determinare il
rientro del manicotto che si riaggancia nella sua
posizione.
• Tirare la punta per accertarsi che sia bloccata in
modo appropriato. Per il funzionamento a
percussione si rende necessario che la punta
possa muoversi di alcuni centimetri lungo il proprio
asse, dopo essere stata fissata nel portapunta.
• Per rimuovere la punta, tirare verso il retro il
manicotto di bloccaggio (6) del portapunte ed
estrarre la punta dal portapunta.
Assemblaggio e montaggio dell’impugnatura
laterale (fig. A)
L’impugnatura laterale (8) può essere montata sia
nella posizione anteriore che in quella posteriore su
entrambi i lati in modo da adattare il Martello sia
all’utente destrimano che a quello mancino.
Utilizzare sempre il martello con
l’impugnatura laterale correttamente
assemblata.
Montaggio nella posizione avanzata (fig. D)
• Svitare l’impugnatura laterale (8) e smontare il
morsetto relativo (20).
• Fissare la staffa d’acciaio (17) sul collare (7) oltre
il portapunta (6). Avvicinare le due estremità della
staffa, fissare la boccola filettata (18) ed inserirvi
la spina (19).
• Posizionare il morsetto dell’impugnatura (20) e
montarvi sopra la ghiera (9) senza stringere.
• Avvitare l’impugnatura laterale (8) nella ghiera e
stringere.
• Far quindi ruotare tutto l’insieme di fissaggio
dell’impugnatura orientandolo nella posizione più
congeniale. Per forature orizzontali con una
punta pesante, sistemare l’impugnatura in un
angolo di 20° circa (vedere la fig. E) in modo da
ottimalizzare la presa.
40
ITALIANO
• Bloccare l’assieme nella posizione desiderate
stringendo la ghiera (9).
Montaggio nella posizione arretrata (fig. F)
Il montaggio in posizione arretrata risulta
particolarmente utile per lavori in alto o in basso
(pavimento). Fare riferimento alla fig. G.
• Svitare l’impugnatura laterale (8) e smontarla
dalla posizione avanzata. Lasciare il resto del
meccanismo di fissaggio nella posizione in cui si
trova in modo da permettere l’uso dell’asta di
regolazione della profondità.
• Avvitare l’impugnatura direttamente in uno dei
fori di posizionamento (10) posti sui due lati
dell’apparecchio.
Regolazione della profondità di foratura (fig. H)
• Inserire la punta richiesta nel mandrino.
• Allentare il dado alettato di bloccaggio (21) ed
introdurre l’asta di regolazione della profondità
(11) nel foro del morsetto dell’impugnatura.
• Spingere la punta contro una superficie secondo
l’angolazione richiesta e regolare l’asta di
profondità (11) nel modo illustrato.
• Stringere il dado di bloccaggio (21).
Istruzioni per l’uso
• Osservare sempre le istruzioni per la
sicurezza e le normative vigenti.
• Accertarsi di non forare sopra tubi o fili
elettrici.
• Esercitare solo una pressione modesta
sull’utensile (circa 20 kg). La pressione
eccessiva non solo non aumenta la
velocità di foratura o di scalpellatura ma
influisce negativamente anche sulla
durata dell’utensile.
Foratura con punte integrali (fig. A)
• Regolare al valore desiderato il selettore
elettronico della velocità e della percussione (2)
(DW541/DW545).
• Disporre il selettore rotazione-percussione (5)
nella posizione di “percussione”.
• Inserire la punta del tipo richiesto.
• Montare l’impugnatura laterale (8) e regolarne il
posizionamento.
• Se necessario utilizzare l’asta di profondità.
41
• Collocare la punta in corrispondenza del punto in
cui forare e premere l’interruttore a grilletto ON/OFF
(1).
• Per fermare il martello, allentare l’interruttore a
grilletto ON/OFF (1).
Spegnete sempre l’utensile al termine del lavoro e
prima di disinserire la spina.
Foratura con punte a corona (fig. A)
• Regolare il selettore elettronico della velocità e
dell’impatto (2) (DW541/DW545) a una velocità
moderata o alta.
• Porre il selettore rotazione-percussione (5) nella
posizione di “percussione”.
• Montare l’impugnatura laterale (8) e regolarne il
posizionamento.
• Inserire la punta a corona del tipo richiesto.
• Assemblare la punta di centraggio nella punta a
corona.
• Posizionare la punta di centraggio in
corrispondenza del punto in cui forare e premere
l’interruttore a grilletto ON/OFF (1). Iniziare la
foratura arrestandosi quando la punta a corona è
penetrata per 1 cm circa nel calcestruzzo.
• Togliere la punta di centraggio. Inserire la punta a
corona nel foro e procedere con la foratura.
• Se si fora in una struttura di spessore maggiore
della profondità della punta a corona eliminare ad
intervalli regolari il calcestruzzo all’interno della
punta. Per evitare di asportare o fessurare
involontariamente il calcestruzzo intorno al foro,
ricavare prima un foro passante del diametro della
punta di centraggio, il quale attraverserà tutta la
struttura. Quindi procedere perforando con la punta
a corona da entrambi i lati.
• Per arrestare l’utensile procedere nel modo
descritto in precedenza.
Scheggiatura e scalpellatura (fig. A)
• Regolare al valore desiderato il selettore elettronico
della velocità e dell’impatto (2) (DW541/DW545).
• Porre il selettore rotazione-percussione (5) nella
posizione di “solo percussione con esclusione della
rotazione”.
• Inserire lo scalpello del tipo richiesto e ruotarlo
manualmente per bloccarlo in una delle 8 posizioni
possibili.
• Montare l’impugnatura laterale (8) e regolarne il
posizionamento.
it - 6
ITALIANO
• Premere l’interruttore a grilletto ON/OFF (1) ed
iniziare l’operazione.
• Per arrestare l’utensile procedere nel modo
descritto in precedenza.
Sono disponibili numerosi tipi di punte SDS-max®.
Consultate il vostro rivenditore per ottenere ulteriori
informazioni sugli accessori disponibili.
Manutenzione (fig. A)
Il Vostro Elettroutensile DEWALT è stato studiato per
durare a lungo richiedendo solo la minima
manutenzione. Per prestazioni sempre soddisfacenti
occorre avere cura dell’utensile e sottoporlo a
manutenzione periodica.
Non è possibile eseguire la manutenzione del
martello perforatore da parte dell’operatore. Portare
l’utensile presso un centro autorizzato di servizio
DEWALT non appena si accende il Led indicatore di
manutenzione (4) (DW541/DW545). Si consiglia di
effettuare una revisione del modello DW540 dopo
circa 80 ore di funzionamento.
Lubrificazione
Il Vostro elettroutensile non richiede lubrificazione
addizionale.
Pulitura
Tenere libere le feritoie di ventilazione e pulire
l’esterno dell’utensile periodicamente con un panno
morbido.
Utensili inutilizzabili e tutela
ambientale
Per garantire l’eliminazione degli utensili non più
utilizzabili nel rispetto dell’ambiente, si consiglia di
portare il vostro vecchio utensile presso una delle
Filiali dirette di Assistenza DEWALT, che disporranno
della loro eliminazione nel rispetto dell’ambiente.
it - 7
GARANZIA
• GARANZIA DI 30 GIORNI DI TOTALE
SODDISFAZIONE •
Se non siete completamente soddisfatti delle
prestazioni del vostro utensile DEWALT, potrete
restituirlo entro 30 giorni dalla data di acquisto,
presso una nostra filiale di assistenza per
ottenere il rimborso o il cambio dell’utensile,
presentando debita prova dell’avvenuto acquisto.
• MANUTENZIONE GRATUITA PER UN ANNO •
L’eventuale manutenzione o assistenza
necessaria per il vostro utensile DEWALT nei
primi 12 mesi dalla data di acquisto sarà
effettuata gratuitamente da parte del Centro
Assistenza autorizzato su presentazione della
prova di acquisto. Sono esclusi gli accessori.
• GARANZIA TOTALE DI UN ANNO •
Se il vostro prodotto DEWALT non risultasse
pienamente conforme alle caratteristiche di
funzionamento o presentasse difetti di
lavorazione o vizi di materiale, entro 12 mesi dalla
data di acquisto, provvederemo alla sostituzione
gratuita delle parti difettose o a nostro giudizio,
alla sostituzione gratuita dimostrato che:
• Il prodotto venga ritornato al centro di
assistenza DEWALT, con la prova della data di
acquisto.
• Il prodotto non abbia subito abusi ed il difetto
non sia stato causato da incuria.
• Il prodotto non abbia subito tentativi di
riparazione da persone non facenti parte del
nostro personale di assistenza o, all’estero, dal
nostro staff distributivo.
Contattare il proprio rivenditore abituale o la Sede
Centrale DEWALT per ottenere l’indirizzo del
Centro di Assistenza Tecnica più vicino (si prega
di consultare il retro del presente manuale).
42
NEDERLANDS
BOORHAMER DW540/DW541/DW545
EN CORRESPONDERENDE K-MODELLEN
Gefeliciteerd!
Inhoudsopgave
U heeft gekozen voor een elektrische machine van
DEWALT. Jarenlange ervaring, voortdurende
produktontwikkeling en innovatie maken DEWALT tot
een betrouwbare partner voor de professionele
gebruiker.
Technische gegevens
Verklaring van overeenstemming
Veiligheidsinstructies
Inhoud van de verpakking
Beschrijving
Elektrische veiligheid
Gebruik van verlengsnoeren
Monteren en instellen
Aanwijzingen voor gebruik
Onderhoud
Garantie
nl - 1
nl - 2
nl - 2
nl - 3
nl - 3
nl - 4
nl - 4
nl - 4
nl - 5
nl - 6
nl - 7
In deze handleiding worden de volgende
pictogrammen gebruikt:
Duidt op mogelijk lichamelijk letsel,
levensgevaar of kans op beschadiging
van de machine indien de instructies in
deze handleiding worden genegeerd.
Geeft elektrische spanning aan.
Technische gegevens
Spanning
Opgenomen vermogen
Aantal slagen, belast
Toerental, belast
Slagenergie
Capaciteit in beton:
- massieve boren
- boorkronen
Optimale boordiepte in beton:
- massieve boren
Beitelposities
Opnamesysteem
Gewicht
Zekeringen:
230 V machines
43
V
W
min-1
min-1
J
DW540
230
950
3.180
335
5,7
DW541
230
1.050
950-2.800
100-295
1 - 5,7
DW545
230
1.100
1.000-2.600
105-275
1 - 8,2
mm
mm
12 - 40
40 - 90
12 - 40
40 - 90
12 - 45
40 - 100
mm
16 - 32
8
SDS-max®
5,8
16 - 32
8
SDS-max®
5,9
19 - 38
8
SDS-max®
6,2
kg
10 A
nl - 1
NEDERLANDS
Verklaring van overeenstemming
Veiligheidsinstructies
DW540, DW541, DW545 en de
corresponderende K-modellen
DEWALT verklaart dat deze elektrische machines in
overeenstemming zijn met: 89/392/EEG, 89/336/EEG,
73/23/EEG, EN 50144, EN 55104, EN 55014,
EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Niveau van de geluidsdruk overeenkomstig
86/188/EEG & 89/392/EEG, gemeten volgens
EN 50144:
LpA
(geluidsdruk)
dB(A)*
LWA (geluidsvermogen) dB(A)
DW540
DW541
97,6
97,4
DW545
96,7
105,6
105,4
104,7
* op de werkplek
Neem de vereiste maatregelen voor
gehoorbescherming wanneer de
geluidsdruk het niveau van 85 dB(A)
overschrijdt.
Gewogen kwadratische gemiddelde waarde van de
versnelling overeenkomstig EN 50144:
DW540
DW541
DW545
7,4 m/s2
7,0 m/s2
8,6 m/s2
Director Engineering & Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Idstein, Duitsland
nl - 2
Neem bij het gebruik van elektrische machines altijd
de plaatselijk geldende veiligheidsvoorschriften in
acht in verband met brandgevaar, gevaar voor
elektrische schok en lichamelijk letsel. Lees ook
onderstaande instructies aandachtig door voordat u
met de machine gaat werken. Bewaar deze
instructies zorgvuldig!
Algemeen
1 Zorg voor een opgeruimde werkomgeving
Een rommelige werkomgeving leidt tot
ongelukken.
2 Houd rekening met omgevingsinvloeden
Stel elektrische machines niet bloot aan vocht.
Zorg dat de werkomgeving goed is verlicht.
Gebruik elektrische machines niet in de buurt van
brandbare vloeistoffen of gassen.
3 Voorkom een elektrische schok
Vermijd lichamelijk contact met geaarde
voorwerpen (bijv. buizen, radiatoren, fornuizen en
koelkasten). Onder extreme
werkomstandigheden (bijv. hoge vochtigheid,
ontwikkeling van metaalstof, enz.) kan de
elektrische veiligheid door een
scheidingstransformator of een aardlek-(FI-)
schakelaar voor te schakelen, verhoogd worden.
4 Houd kinderen uit de buurt
Laat andere personen niet aan de machine of het
verlengsnoer komen; houd ze weg van de
werkomgeving.
5 Verlengsnoeren voor gebruik buitenshuis
Gebruik buitenshuis uitsluitend voor dit doel
goedgekeurde en als zodanig gemerkte
verlengsnoeren.
6 Berg de machine veilig op
Berg niet in gebruik zijnde elektrische machines
op in een droge, afgesloten ruimte, buiten het
bereik van kinderen.
7 Draag geschikte werkkleding
Draag geen wijde kleding of loshangende sieraden.
Deze kunnen door de bewegende delen worden
gegrepen. Draag bij het werken buitenshuis bij
voorkeur rubberen werkhandschoenen en
schoenen met profielzolen. Houd lang haar bijeen.
8 Draag een veiligheidsbril
Gebruik ook een gezichts- of stofmasker bij
werkzaamheden waarbij stofdeeltjes of spanen
vrijkomen.
44
NEDERLANDS
9 Let op de maximum geluidsdruk
Neem voorzorgsmaatregelen voor
gehoorbescherming wanneer de geluidsdruk het
niveau van 85 dB(A) overschrijdt.
10 Klem het werkstuk goed vast
Gebruik klemmen of een bankschroef om het
werkstuk te fixeren. Dit is veiliger, bovendien kan de
machine dan met beide handen worden bediend.
11 Zorg voor een veilige houding
Zorg altijd voor een juiste, stabiele houding.
12 Voorkom onbedoeld inschakelen
Draag een op het net aangesloten machine niet
met de vinger aan de schakelaar. Laat de
schakelaar los wanneer u de stekker in het
stopcontact steekt.
13 Blijf voortdurend opletten
Houd uw aandacht bij uw werk. Ga met beleid te
werk. Gebruik de machine niet als u niet
geconcentreerd bent.
14 Trek de stekker uit het stopcontact
Schakel de stroom uit en wacht totdat de
machine volledig stil staat voordat u deze
achterlaat. Trek de stekker uit het stopcontact
wanneer u de machine niet gebruikt, tijdens
onderhoud of bij het vervangen van accessoires.
15 Verwijder sleutels of hulpgereedschappen
Controleer vóór het inschakelen altijd of sleutels
en andere hulpgereedschappen zijn verwijderd.
16 Gebruik de juiste machine
Het gebruik volgens bestemming is beschreven
in deze handleiding. Gebruik geen lichte machine
of hulpstukken voor het werk van zware
machines. De machine werkt beter en veiliger
indien u deze gebruikt voor het beoogde doel.
Waarschuwing! Gebruik ter voorkoming van
lichamelijk letsel uitsluitend de in deze
gebruiksaanwijzing aanbevolen accessoires en
hulpstukken. Gebruik de machine uitsluitend voor
het beoogde doel.
17 Gebruik het snoer niet verkeerd
Draag de machine nooit aan het snoer. Trek niet
aan het snoer om de stekker uit het stopcontact
te verwijderen. Houd het snoer uit de buurt van
warmtebronnen, olie en scherpe randen.
18 Onderhoud de machine met zorg
Houd de machine schoon om beter en veiliger te
kunnen werken. Houdt u aan de instructies met
betrekking tot het onderhoud en het vervangen
van accessoires. Controleer regelmatig het snoer
45
en laat dit bij beschadigingen door een erkend
DEWALT Service-center repareren. Controleer
het verlengsnoer regelmatig en vervang het in
geval van beschadiging. Houd de
bedieningsorganen droog en vrij van olie en vet.
19 Controleer de machine op beschadigingen
Controleer de machine vóór gebruik zorgvuldig
op beschadigingen om er zeker van te zijn dat
deze naar behoren zal functioneren. Controleer
of de bewegende delen niet klemmen, verdraaid
of gebroken zijn. Ga na of de accessoires en
hulpstukken correct zijn gemonteerd en of aan
alle andere voorwaarden voor een juiste werking
is voldaan. Ga bij vervanging of reparatie van
beschadigde veiligheidsinrichtingen of defecte
onderdelen te werk zoals aangegeven. Gebruik
geen machine waarvan de schakelaar defect is.
Laat de schakelaar vervangen door een erkend
DEWALT Service-center.
20 Wendt u voor reparaties tot een erkend
DEWALT Service-center
Deze elektrische machine voldoet aan alle
geldende veiligheidsvoorschriften. Ter
voorkoming van ongevallen mogen reparaties
uitsluitend door daartoe bevoegde technici
worden uitgevoerd.
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Boorhamer
1 Zijhandgreep
1 Diepte-aanslag
1 Transportkoffer (alleen voor K-modellen)
1 Tube smeermiddel voor boren
1 Handleiding
1 Onderdelentekening
• Controleer de machine, losse onderdelen en
accessoires op transportschade.
• Lees deze handleiding rustig en zorgvuldig door
voordat u met de machine gaat werken.
Beschrijving (fig. A)
Uw DEWALT boorhamer is ontworpen voor
professioneel gebruik: hamerboren en lichte beitel-,
hak- en sloopwerkzaamheden.
1 AAN/UIT-schakelaar
2 Elektronische toerental- en slagsterkteregeling
(DW541/DW545)
nl - 3
NEDERLANDS
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Spanningsindicatielampje (DW541/DW545)
Service indicatielampje (DW541/DW545)
Keuzehendel met vergrendeling (16)
Houder voor SDS-max® accessoires
Kraag
Zijhandgreep
Klemwiel voor zijhandgreep
Schroefpositie zijhandgreep, achter
Diepte-aanslag
Afdekkap, pistoolgreep
Service-afdekkap, onder
Service-afdekkap, boven
Afdekkap, tandwielkast
Vergrendeling
DW541/DW545 - Aanloopstroombegrenzing
Dankzij de aanloopstroombegrenzing komt de motor
bij het starten van de machine langzaam op toeren.
De boor blijft daardoor goed op de plaats waar het
gat geboord moet worden.
De aanloopstroombegrenzing voorkomt tevens dat
er een aanloopschok optreedt wanneer de machine
wordt gestart met de boor in een bestaand gat.
Koppelbegrenzing
Alle boorhamers zijn uitgerust met een
koppelbegrenzing waardoor de maximum
koppelreactie naar de gebruiker in geval van
vastlopen van het boortje wordt beperkt. Hierdoor
wordt tevens vastlopen van motor en overbrenging
voorkomen. De koppelbegrenzing is in de fabriek
vast ingesteld.
DW541/DW545 - Elektronische toerental- en
slagsterkteregeling (fig. B)
De elektronische toerental- en slagsterkteregeling
biedt de volgende voordelen:
- gebruik van kleinere boren zonder breken
- boren in lichte, brosse materialen zonder
versplinteren
- optimale beheersing van de machine voor
precisie-beitelwerk
DW541/DW545 - Service- en
spanningsindicatielampjes (fig. B)
Het RODE service-indicatielampje (4) licht op
wanneer de koolborstels bijna versleten zijn ten
teken dat de machine aan een onderhoudsbeurt toe
is. Na ongeveer 8 bedrijfsuren wordt de motor dan
nl - 4
automatisch uitgeschakeld. De koolborstels kunnen
niet door de gebruiker worden vervangen. Breng uw
machine naar een erkend DEWALT Service-center.
Het GROENE spanningsindicatielampje (3) licht op
zodra de machine wordt ingeschakeld. Indien het
lampje wel oplicht maar de machine niet start, is de
elektromotor wellicht defect. Indien het lampje niet
oplicht en de machine niet start, is de AAN/UITschakelaar of het netsnoer wellicht defect.
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is ontwikkeld voor een
bepaalde netspanning. Controleer altijd of uw
netspanning overeenkomt met de waarde op het
typeplaatje.
Uw DEWALT-machine is dubbel
geïsoleerd overeenkomstig EN 50144;
een aarddraad is dan ook niet nodig.
Gebruik van verlengsnoeren
Wanneer een verlengsnoer wordt gebruikt, neem
dan een goedgekeurd drieaderig verlengsnoer, dat
geschikt is voor het vermogen van de machine (zie
technische gegevens). De aders moeten minimaal
een doorsnede hebben van 1,5 mm2.
Wanneer het verlengsnoer op een haspel zit, rol het
snoer dan helemaal af.
Monteren en instellen
Haal vóór het monteren en instellen altijd
de stekker uit het stopcontact.
DW541/DW545 - Instellen van de elektronische
toerental- en slagsterkteregeling (fig. B)
• Zet het stelwiel (2) op de gewenste stand. Hoe
hoger het getal, hoe groter de snelheid en de
slagsterkte. Het bereik gaat van “1” (lage
snelheid/hoog koppel) tot “7” (hoge snelheid/laag
koppel). De machine is dus uiterst flexibel en
geschikt voor zeer uiteenlopende toepassingen.
De juiste instelling wordt proefondervindelijk
vastgesteld.
Bij het gebruik van boren met een geringe
diameter of bij het boren in keramisch of bros
materiaal kiest u bijvoorbeeld stand “1” (lage
snelheid/hoog koppel).
46
NEDERLANDS
Kiezen van de boorstand (fig. B)
De boorhamer heeft twee verschillende functies:
Hamerboren:
gelijktijdig boren en hameren - voor
beton en steenachtige materialen.
Hameren met spindelvergrendeling:
hameren - voor licht beitel-, hak- en
sloopwerk. SDS-max® beitels kunnen in
8 verschillende standen worden
vergrendeld (zie ook fig. C):
• Verdraai de keuzehendel (5) totdat deze de
vergrendeling (16) bedekt.
• Vergrendel de beitel in de gewenste stand.
-symbool.
• Draai de keuzehendel (5) naar het
In deze stand kunt u de boorhamer ook
gebruiken als hefboom om een vastgelopen boor
los te wrikken.
• Kies de gewenste functie door de keuzehendel (5)
over de vergrendeling (16) heen te draaien naar
het betreffende symbool.
Plaatsen en verwijderen van SDS-max®
accessoires (fig. C)
Deze modellen werken met SDS-max® boren en
beitels (zie inzet in fig. C voor een doorsnede van
een SDS-max® boorschacht).
• Trek de stekker uit het stopcontact.
• Steek de schacht in de houder (6) en verdraai de
boor totdat de borgkraag vastspringt.
• Trek aan de boor om te controleren of deze goed
vastzit. In de hamerfunctie moet de boor enkele
centimeters naar binnen en naar buiten kunnen
bewegen.
• Voor het verwijderen de borgkraag (6) naar
achteren trekken en de boor uitnemen.
Bevestiging aan de voorkant (fig. D)
• Schroef de zijhandgreep (8) los en demonteer de
klem (20).
• Klik de stalen ring (17) over de kraag (7) achter
de houder (6). Knijp beide uiteinden samen,
monteer de bus (18) en steek de pen (19) erin.
• Plaats de klem (20) en schroef er het klemwiel (9)
op. Draai het klemwiel handvast.
• Schroef de zijhandgreep (8) in het klemwiel en
draai deze vast.
• Draai de montagesteun van de zijhandgreep in
de gewenste stand. Voor horizontaal boren met
een zware boor, de zijhandgreep in een hoek van
ongeveer 20° plaatsen (zie fig. E). Zo wordt een
optimale beheersing van de machine verkregen.
• Fixeer de montagesteun van de zijhandgreep
door het klemwiel (9) vast te draaien.
Bevestiging aan de achterkant (fig. F)
Bij het boren in plafonds of vloeren is het zeer
praktisch de zijhandgreep in de achterste positie te
bevestigen. Zie fig. G.
• Schroef de zijhandgreep (8) los maar laat de
montagesteun op zijn plaats i.v.m het gebruik
van de diepte-aanslag.
• Schroef de zijhandgreep direct in een van de
schroefgaten aan de achterkant (10), links of rechts.
Instellen van de boordiepte (fig. H)
• Plaats de juiste boor in de houder.
• Draai de vleugelmoer (21) los en steek de diepteaanslag (11) door het gat in de klem van de
zijhandgreep.
• Druk de boor in een rechte hoek tegen een
oppervlak en stel de diepte-aanslag (11) in zoals
afgebeeld.
• Draai de vleugelmoer (21) vast.
Aanwijzingen voor gebruik
Assembleren en bevestigen van de zijhandgreep
De zijhandgreep (8) kan aan de voorkant
gemonteerd worden of aan weerszijden van de
machine aan de achterkant, voor linkshandige of
rechtshandige gebruikers.
Zorg altijd voor een juiste bevestiging van
de zijhandgreep.
47
• Neem altijd de veiligheidsinstructies in
acht en houdt u aan de geldende
voorschriften.
• Let op de eventueel aanwezige gas-,
water- en elektriciteitsleidingen.
• Forceer de machine niet. Overmatige druk
op de machine versnelt het boren niet
maar resulteert juist in slechtere prestaties
en voortijdige slijtage van de machine.
nl - 5
NEDERLANDS
Boren met een massieve boor (fig. A)
• Stel de elektronische toerental- en
slagsterkteregeling (2) in (DW541/DW545).
• Zet de keuzehendel (5) op hamerboren.
• Plaats de juiste boor.
• Monteer de zijhandgreep (8) en stel deze in.
• Stel, indien nodig, de boordiepte in.
• Markeer de plek waar het gat moet worden
geboord.
• Plaats de boor op de gemarkeerde plek en druk
de AAN/UIT-schakelaar (1) in.
• Om de machine te stoppen, de AAN/UITschakelaar (1) loslaten. Schakel altijd de machine
uit wanneer het werk is beëindigd en voordat u
de stekker uit het stopcontact haalt.
Boren met een kroonboor (fig. A)
• Stel de elektronische toerental- en
slagsterkteregeling (2) (DW541/DW545) op
matige tot hoge snelheid in.
• Zet de keuzehendel (5) op hamerboren.
• Monteer de zijhandgreep (8) en stel deze in.
• Plaats de juiste kroonboor.
• Plaats het centreerboortje in de kroonboor.
• Plaats het centreerboortje op de plek waar het
gat geboord moet worden en druk de AAN/UITschakelaar (1) in. Boor totdat de kroonboor
ongeveer 1 cm in het beton vreet.
• Stop de machine en verwijder het
centreerboortje. Plaats de kroonboor weer in het
gat en ga verder met boren.
• Wanneer het te boren gat dieper is dan de diepte
van de kroonboor, verwijder dan regelmatig de
ronde betoncilinder die zich in de kroonboor vormt.
Om beschadiging van het beton rondom het
geboorde gat te voorkomen, eerst voorboren.
Gebruik hiertoe een boor met dezelfde diameter als
die van het centreerboortje en boor hiermee
helemaal door het beton heen. Vervolgens het gat
vanaf beide zijden naar het midden toe boren.
• Stop de machine zoals hierboven beschreven.
• Monteer de zijhandgreep (8) en stel deze in.
• Druk de AAN/UIT-schakelaar (1) in.
• Stop de machine zoals hierboven beschreven.
Diverse typen SDS-max®-accessoires zijn als optie
verkrijgbaar. Uw dealer verstrekt u graag de nodige
informatie over de juiste accessoires.
Onderhoud (fig. A)
Uw DEWALT-machine is ontworpen om gedurende
lange tijd probleemloos te functioneren met een
minimum aan onderhoud. Een juiste behandeling en
regelmatige reiniging van de machine garanderen
een hoge levensduur.
Het onderhoud van de boorhamer kan niet door de
gebruiker worden verricht. Breng de machine naar
een erkend DEWALT Service-center zodra de
service indicatie-LED (4) (DW541/DW545) oplicht.
Voor de DW540 wordt een onderhoudsbeurt na
ongeveer 80 gebruiksuren aanbevolen.
Smering
Uw machine heeft geen extra smering nodig.
Reiniging
Houd de ventilatiesleuven vrij en maak de behuizing
regelmatig schoon met een zachte doek.
Gebruikte machines en het milieu
Wanneer uw oude machine aan vervanging toe is,
breng deze dan naar een DEWALT Service-center
waar de machine op milieuvriendelijke wijze zal
worden verwerkt.
Hak- en beitelwerk (fig. A)
• Stel de elektronische toerental- en
slagsterkteregeling in (2) (DW541/DW545).
• Zet de keuzehendel (5) op hameren met
spindelvergrendeling.
• Plaats de juiste beitel en draai deze met de hand
in een van de 8 posities vast.
nl - 6
48
NEDERLANDS
GARANTIE
• 30 DAGEN “NIET GOED, GELD TERUG”
GARANTIE •
Indien uw DEWALT elektrisch gereedschap om
welke reden dan ook niet geheel aan uw
verwachtingen voldoet, stuurt u het dan
compleet zoals bij aankoop binnen 30 dagen
terug naar DEWALT, samen met uw
aankoopbewijs en uw rekeningnummer.
U ontvangt dan uw geld terug.
• 1 JAAR GRATIS SERVICE-CONTRACT •
Mocht uw DEWALT elektrisch gereedschap
binnen 12 maanden na aankoop nazicht of
reparatie behoeven, dan worden deze
werkzaamheden gratis uitgevoerd in onze
Service-centers op vertoon van het
aankoopbewijs.
Stuur uw machine rechtstreeks of via uw dealer
naar een erkend DEWALT Service-center.
• 1 JAAR GARANTIE •
Mocht uw DEWALT elektrisch gereedschap
binnen 12 maanden na datum van aankoop
defect raken tengevolge van materiaal- of
constructiefouten, dan garanderen wij de
kosteloze vervanging van alle defecte delen of
van het hele apparaat, zulks ter beoordeling van
DEWALT, op voorwaarde dat:
• het produkt niet foutief gebruikt werd
• het produkt niet gerepareerd is door
onbevoegden
• het aankoopbewijs met daarop de
aankoopdatum wordt overlegd
Informeer bij uw dealer of bij het DEWALThoofdkantoor naar het adres van het
dichtstbijzijnde Service-center (zie de achterzijde
van deze handleiding).
49
nl - 7
NORSK
BOREHAMMER DW540/DW541/DW545
OG TILSVARENDE K-MODELLER
Gratulerer!
Innholdsfortegnelse
Du har valgt et DEWALT elektroverktøy. Årelang
erfaring, konstant produktutvikling og fornyelse gjør
DEWALT til en av de mest pålitelige partnere for
profesjonelle brukere.
Tekniske data
Sikkerhetserklæring
Sikkerhetsforskrifter
Kontroll av pakkens innhold
Beskrivelse
Elektrisk sikkerhet
Bruk av skjøteledning
Montering og justering
Bruksanvisning
Vedlikehold
Garanti
no - 1
no - 2
no - 2
no - 3
no - 3
no - 4
no - 4
no - 4
no - 5
no - 6
no - 7
Følgende symboler brukes i denne
instruksjonsboken:
Betegner risiko for personskade, livsfare
eller ødeleggelse av verktøyet dersom
instruksene i denne instruksjonsboken
ikke følges.
Betegner risiko for elektrisk støt.
Tekniske data
Spenning
Motoreffekt
Slagtall, belastet/min
Turtall, belastet/min
Slagenergi
Borekapasitet i betong:
- massive bor
- kjernebor
Optimalt boreområde i betong:
- massive bor
Meiselposisjoner
Festesystem
Vekt
Sikring:
230 V
no - 1
J
DW540
230
950
3.180
335
5,7
DW541
230
1.050
950-2.800
100-295
1 - 5,7
DW545
230
1100
1.000-2.600
105-275
1 - 8,2
mm
mm
12 - 40
40 - 90
12 - 40
40 - 90
12 - 45
40 - 100
mm
16 - 32
8
SDS-max®
5,8
16 - 32
8
SDS-max®
5,9
19 - 38
8
SDS-max®
6,2
V
W
kg
10 A
50
NORSK
Sikkerhetserklæring
Sikkerhetsforskrifter
DW540, DW541, DW545 og tilsvarende Kmodeller
DEWALT erklærer at disse elektroverktøyer er
konstruert i henhold til: 89/392/EEC, 89/336/EEC,
73/23/EEC, EN 50144, EN 55104, EN 55014,
EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Ta deg tid til å lese nøye gjennom
bruksanvisningen før du begynner å bruke
maskinen. Oppbevar bruksanvisningen på et lett
tilgjengelig sted slik at alle som skal bruke
maskinen lett kan finne den.
I tillegg til nedenforstående forskrifter, må alle
vernebestemmelsene til Statens Arbeidstilsyn
følges når det gjelder arbeid med elektroverktøy.
Lydnivået er i overensstemmelse med 86/188/EEC
og 89/392/EEC, målt i henhold til EN 50144:
DW540
DW541
(lydnivå)
dB(A)*
97,6
97,4
96,7
LWA (akustisk kraft)
dB(A)
105,6
105,4
104,7
LpA
DW545
* ved brukerens øre
Bruk egnet verneutstyr for å beskytte
hørselen dersom lydnivået overskrider
85 dB(A).
Den veide geometriske middelverdien av
akselerasjonsfrekvensen i følge EN 50144:
DW540
DW541
DW545
7,4 m/s2
7,0 m/s2
8,6 m/s2
Director Engineering & Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Idstein, Tyskland
51
ADVARSEL!
Ved bruk av elektroverktøy må disse grunnleggende
sikkerhetsforskrifter følges for å redusere risikoen
for elektrisk støt, personskade og brann.
1 Bruk hørselsvern
Støynivået ved bearbeiding av forskjellige
materialer kan variere, og i blant kan nivået
overstige 85 dB(A). For å beskytte deg selv bør du
alltid bruke hørselsvern.
2 Hold arbeidsområdet rent og ryddig
En uryddig arbeidsplass innbyr til skader.
3 Tenk på arbeidsmiljøet
Utsett ikke elektroverktøy for regn. Ikke bruk det
på fuktige eller våte steder. Sørg for god belysning
over arbeidsplassen. Bruk ikke elektroverktøy i
nærheten av brannfarlige væsker eller gasser.
4 Beskytt deg mot elektrisk støt
Unngå kroppskontakt med jordede deler (for
eksempel vannrør, komfyrer, kjøleskap o.l.).
Under ekstreme arbeidsforhold (for eksempel ved
høy luftfuktighet, forekomst av metallstøv o.l.) kan
man øke sikkerheten ved å tilkoble en jordfeilbryter.
5 Hold barna borte
Sørg for at det ikke kommer barn i nærheten når du
bruker maskinen. La ikke andre personer komme i
kontakt med elektroverktøyet eller ledningen. Alle
personer skal holdes borte fra arbeidsområdet.
6 Oppbevar elektroverktøy på et trygt sted
Når maskinen ikke er i bruk, skal den oppbevares
på et tørt sted, gjerne høyt oppe og innlåst,
utenfor barns rekkevidde.
7 Overbelast ikke maskinen
Maskinen arbeider bedre og sikrere innenfor det
angitte effektområdet.
8 Bruk riktig elektroverktøy
Tving ikke en maskin til å gjøre arbeid som krever
kraftigere verktøy. Bruk ikke elektroverktøy til
formål det ikke er ment for, som for eksempel å
no - 2
NORSK
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
fjerne kvister eller kappe ved med en
håndsirkelsag.
Kle deg riktig
Ha ikke på deg løstsittende klær eller smykker.
De kan sette seg fast i de bevegelige delene. Vi
anbefaler gummihansker og sko som ikke glir når
du arbeider utendørs. Bruk hårnett hvis du har
langt hår.
Bruk vernebriller
Bruk vernebriller for å unngå at det blåser støv inn
i øynene og skader deg. Hvis det støver mye, bør
du bruke ansikts- eller støvmaske.
Stell pent med ledningen
Bær ikke maskinen i ledningen og, trekk ikke i
ledningen når du skal ta støpselet ut av
stikkontakten. Utsett ikke ledningen for varme, olje
eller skarpe kanter.
Sikre arbeidsstykket
Bruk tvinger eller skrustikker til å feste arbeidsstykket
med. Dette er sikrere enn å bruke hånden, og du
får begge hendene fri til å arbeide med.
Strekk deg ikke for langt
Pass på at du alltid har sikkert fotfeste og balanse.
Vær nøye med vedlikeholdet
Hold tilbehøret skarpt og rent. Følg forskriftene når
det gjelder vedlikehold og skifte av tilbehør.
Kontroller maskinens ledning regelmessig og få
den reparert av et autorisert verksted om den
skulle bli skadet. Kontroller skjøteledninger
regelmessig, skift dem ut om de skulle bli skadet.
Hold håndtakene tørre, rene og fri for olje og fett.
Trekk støpselet ut av stikkontakten
Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten når
maskinen ikke er i bruk, ved vedlikehold og ved
skifte av tilbehør.
Fjern nøkler
Gjør det til vane å sjekke om nøkler og
justeringsverktøy er fjernet før maskinen startes.
Unngå at verktøyet blir slått på utilsiktet
Bær ikke maskinen med fingeren på
strømbryteren når den er tilkoblet strømnettet.
Pass på at strømbryteren er avslått når du setter
støpselet i stikkontakten.
Utendørs skjøteledning
Utendørs må det bare brukes skjøteledning som
er tillatt for utendørs bruk og merket for dette.
Vær oppmerksom
Se på det du gjør. Bruk sunn fornuft. Bruk ikke
maskinen når du er trett.
no - 3
20 Sjekk skadede deler før du setter støpselet i
stikkontakten
Før fortsatt bruk av maskinen skal eventuelle
skadede deler eller deksler kontrolleres nøye for å
bringe på det rene om de fungerer riktig og
utfører det de skal. Kontroller justeringen av
bevegelige deler, om de sitter i klemme, om deler
er brukket. Sjekk at alt er riktig montert og er slik
det skal være. En del eller et deksel som er
skadet, skal repareres eller skiftes ut av et
autorisert verksted dersom ikke annet er angitt i
bruksanvisningen. Ødelagte brytere skal
repareres av et autorisert serviceverksted. Bruk
ikke maskinen hvis den ikke kan slås av og på
med bryteren.
21 ADVARSEL!
Bruk bare tilbehør og utstyr som anbefales i
bruksanvisningen og i katalogene. Bruk av annet
verktøy eller tilbehør enn det som anbefales i
bruksanvisningen eller i katalogene kan medføre
en mulig risiko for personskade.
22 La verktøyet repareres av et autorisert
DEWALT serviceverksted
Dette elektroverktøyet er i samsvar med
gjeldende sikkerhetsforskrifter. Unngå risiko:
Overlat alltid reparasjon av elektriske apparater til
kvalifisert servicepersonale.
Kontroll av pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Borehammer
1 Sidehåndtak
1 Dybdeanlegg
1 Tube med smøremiddel for bor
1 Koffert (kun K-modeller)
1 Instruksjonsbok
1 Splittegning
• Kontroller om verktøyet, deler eller tilbehør er blitt
skadet under transporten.
• Ta deg tid til å lese nøye igjennom denne
instruksjonsboken slik at du forstår innholdet før
verktøyet tas i bruk.
Beskrivelse (fig. A)
Din DEWALT borehammer er konstruert for
profesjonelt bruk: hammerboring og lett hakke-,
meisle- og rivningsarbeid.
1 Strømbryter
52
NORSK
2 Elektronisk turtalls- og slagkontroll
(DW541/DW545)
3 Spenningsindikatorlampe (DW541/DW545)
4 Serviceindikatorlampe (DW541/DW545)
5 Valghendel med sikkerhetslås (16)
6 Festesystem for SDS-max® tilbehør
7 Krage
8 Sidehåndtak
9 Låsehjul for sidehåndtak
10 Håndtak bak
11 Dybdeanlegg
12 Bryterlokk
13 Nedre servicelokk
14 Øvre servicelokk
15 Geardeksel
16 Sikring
Den grønne spenningsindikatorlampen (3) lyser når
maskinen slås PÅ. Hvis maskinen ikke starter mens
indikatorlampen lyser, kan elektromotoren være
defekt. Hvis indikatorlampen ikke lyser og maskinen
ikke starter, kan strømbryteren eller nettledningen
være defekt.
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er kun konstruert for én
spenning. Kontroller alltid at nettspenningen er i
overensstemmelse med spenningen på typeskiltet.
Ditt DEWALT verktøy er dobbeltisolert i
samsvar med EN 50144. Jordet ledning
er derfor ikke nødvendig.
Bruk av skjøteledning
DW541/DW545 - Myk start
Myk start gjør det mulig å øke turtallet langsomt, slik
at boret holder seg stabilt på det stedet man skal
bore hull. Den myke starten reduserer den
vridningsreaksjonen som oppstår når maskinen
startes mens det bores i et eksisterende hull.
Hvis det er nødvendig å bruke skjøteledning, må
man bruke en godkjent skjøteledning som er egnet
til dette verktøyets kraftbehov (se tekniske data).
Hvis du bruker en kabeltrommel, bør du alltid vikle
kabelen helt av først.
Montering og justering
Sikkerhetskobling
Alle borehammerne er utstyrt med en
sikkerhetskobling som reduserer det maksimale
vridningsmomentet som overføres til brukeren i
tilfelle fastkiling av boret. Denne egenskapen
beskytter også utveksling og motor mot blokkering.
Sikkerhetskoblingen er innstilt på fabrikken og kan
ikke forandres.
DW541/DW545 - Elektronisk turtalls- og
slagkontroll (fig. B)
Den elektroniske turtalls- og slagkontrollen
innebærer følgende fordeler:
- bruk av mindre bor uten fare for at de brekker
- boring i lette og skjøre materialer uten splintring
- optimal kontroll av maskinen for presis meisling
DW541/DW545 - Service- og
spenningsindikatorlamper (fig. B)
Den røde serviceindikatorlampen (4) lyser når
kullbørstene er nesten utslitt, og viser at maskinen
trenger service. Etter ca. 8 timers bruk slås motoren
deretter automatisk av. Kullbørstene kan ikke skiftes
av brukeren. Ta med maskinen til et godkjent
DEWALT reparasjonsverksted.
53
Ta alltid støpselet ut av stikkontakten før
montering og justering av verktøyet.
DW541/DW545 - Innstilling av den elektroniske
turtalls- og slagkontrollen (fig. B)
• Snu innstillingshjul (2) til ønsket stilling. Jo høyere
tall, desto høyere turtall og slagenergi.
Innstillingshjulet går fra “1” (lav) to “7” (full styrke).
Maskinen er svært anvendelig til en rekke ulike
bruksområder. Den riktige innstillingen finner man
ved å prøve seg frem. Hvis man bruker et bor
med mindre diameter eller borer i keramiske eller
skjøre materialer, må man f.eks. innstille
innstillingshjulet på “1” (lav).
Valg av funksjon (fig. B)
Borehammeren kan brukes med to forskjellige
funksjoner:
Hammerboring:
samtidig boring og hamring - for boring i
alle typer betong og stein.
no - 4
NORSK
Hamring med spindellås:
kun slag - for lett hakking, meisling og
rivningsarbeide. SDS-max® meiselen kan
låses i 8 forskjellige stillinger (se også fig. C):
• Vri funksjonsvelgeren (5) at den dekker sikringen (16).
• Lås meiselen i ønskede stillingen.
.
• Innstill funksjonsvelgeren (5) på
Med denne funksjonen kan borehammeren også
brukes som vektarm for å løsne en fastkilt meisel.
• Velg den ønskede funksjonen ved å vri
funksjonsvelgeren (5) over sikringen (16) slik at
den peker på symbolet.
Montering og fjerning av SDS-max® tilbehør
(fig. C)
Disse modellene bruker SDS-max® bor og meisler
(se tverrsnitt av SDS-max® borskaft i fig. C).
• Ta støpselet ut av stikkontakten.
• Sett borskaftet ind i festesystemets låsekrage (6)
og vri boret litt slik at kragen faller på plass.
• Dra i boret for å kontrollere at det er skikkelig
låst. Med hammerfunksjon må boret kunne
bevege seg flere cm ut og inn.
• For å fjerne boret trekkes festesystemets
låsekrage (6) bakover slik at boret kan tas ut.
Sidehåndtaket settes sammen og festes
Sidehåndtaket (8) kan festes foran eller bak på
begge sider av borehammeren, slik at våde høyreog venstrehendte kan bruke maskinen.
Pass alltid på at borehammeren brukes
med riktig festet sidehåndtak.
Montering foran (fig. D)
• Skru løs sidehåndtaket (8) og demonter klemmen
(20).
• Før stålringen (17) over kragen (7) bak
festesystemet (6). Klem begge endene sammen,
monter bøssingen (18) og sett i pinnen (19).
• Sett på klemmen (20) og skru på låsehjulet (9).
Ikke stram det.
• Skru sidehåndtaket (8) på låsehjulet og stram det.
• Vri montasjestøtten til sidehåndtaket til ønsket
posisjon. Ved boring horisontalt med et tungt bor
settes sidehåndtaket i en vinkel på ca. 20°
(se fig. E) for optimal kontroll.
no - 5
• Lås sidehåndtakets montasjestøtte ved å
stramme låsehjulet (9).
Montering bak (fig. F)
Den bakre posisjonen er særlig nyttig ved boring i
himlinger eller gulv. Se fig. G.
• Skru løs sidehåndtaket (8) og ta det av. La
sidehåndtakets montasjestøtte bli sittende foran
slik at dybdeanlegget kan brukes.
• Skru sidehåndtaket inn i et av hullene bak (10),
på høyre eller venstre side av verktøyet.
Innstilling av boredybde (fig. H)
• Sett i det riktige boret.
• Løsne vingemutteren (21) og stikk dybdeanlegget
(11) gjennom hullet i klemmen for sidehåndtaket.
• Trykk boret vinkelrett mot en overflate og juster
dybdeanlegget (11) som vist.
• Stram vingemutteren (21).
Bruksanvisning
• Overhold alltid sikkerhetsinstruksene og
gjeldende forskrifter.
• Vær oppmerksom på hvor røropplegg og
ledninger befinner seg.
• Trykk bare lett på maskinen (ca. 20 kg).
Stor kraft fører ikke til raskere boring,
men til at maskinen presterer dårligere
og at levetiden eventuelt reduseres.
Boring med massivt bor (fig. A)
• Innstill den elektroniske turtalls- og slagkontrollen
(2) (DW541/DW545).
• Innstill funksjonsvelgeren (5) på “hammerboring”.
• Sett i riktig tillbehør.
• Monter og juster sidehåndtaket (8).
• Innstill om nødvendig boredybden.
• Merk av hvor det skal bores hull.
• Sett boret mot merket og trykk på strømbryteren (1).
• Når maskinen skal stoppes, slippes
strømbryteren (1). Skru alltid AV maskinen når
arbeidet er avsluttet og før støpselet tas ut av
stikkontakten.
Boring med kjernebor (fig. A)
• Innstill den elektroniske turtalls- og slagkontrollen
(2) (DW541/DW545) til moderat eller høyt
hurtighet.
54
NORSK
•
•
•
•
•
Innstill funksjonsvelgeren (5) på “hammerboring”.
Monter og innstill sidehåndtaket (8).
Sett i riktig bor.
Sett senterboret i kjerneboret.
Sett senterboret på det avmerkede borehullet og
trykk på strømbryteren (1). Bor inntil kjernen
kommer ca. 1 cm inn i betongen.
• Stopp maskinen og fjern senterboret. Sett
kjerneboret i hullet og fortsett med boringen.
• Når hullet som skal bores er dypere enn boret,
fjernes sylinderen med betong inni boret med
jevne mellomrom. For å unngå at det brytes av
beongbiter omkring hullet, bores det først et hull
med samme diameter som senterboret helt
gjennom betongen. Deretter bores det store
hullet til midten fra begge sider.
• Når maskinen skal stoppes går man frem som
beskrevet ovenfor.
Hakking og meisling (fig. A)
• Innstill den elektroniske turtalls- og slagkontrollen
(2) (DW541/DW545).
• Innstill funksjonsvelgeren (5) på “kun hammer
med spindellås”.
• Sett i riktig meisel og vri den for hånd slik at den
låses i en av de 8 posisjonene.
• Monter og juster sidehåndtaket (8).
• Trykk på strømbryteren (1) og begynn med
arbeidet.
• Når maskinen skal stoppes går man frem som
beskrevet ovenfor.
Smøring
Ditt elektoverktøy trenger ikke ekstra smøring.
Rengjøring
Hold ventilasjonsspaltene åpne og rengjør
elverktøyet regelmessig med en myk klut.
Utslitt verktøy og miljøet
Vern naturen. Kast ikke produktet sammen med
annet avfall når det er utslitt. Lever det til
kildesortering eller til et DEWALT-serviceverksted.
DEWALT service
Dersom det skulle oppstå feil med maskinen, lever
den til et autorisert serviceverksted. Se aktuell
prisliste/katalog for ytterligere informasjon eller ta
kontakt med DEWALT.
På grunn av forskning og utvikling kan ovenstående
spesifikasjoner bli endret, noe som ikke blir opplyst
separat.
Det finnes ulike typer tilbehør og meisler med
SDS-max®. Din forhandler kan gi nærmere
opplysninger om passende tilleggsutstyr.
Vedlikehold (fig. A)
Ditt DEWALT-elektroverktøy er konstruert slik at det
kan brukes i lang tid med et minimum av
vedlikehold. Kontinuerlig og tilfredsstillende drift
avhenger av riktig behandling og regelmessig
rengjøring av verktøyet.
Vedlikeholdsarbeid på borehammeren kan ikke
utføres av brukeren. Ta med verktøyet til et godkjent
DEWALT reparasjonsverksted når
serviceindikatorlampen (4) (DW541/DW545) lyser.
For modell DW540 anbefales overhaling etter ca.
80 timers bruk.
55
no - 6
NORSK
GARANTI
• 30 DAGERS FORNØYD-KUNDEGARANTI •
Hvis du ikke er tilfreds med ditt DEWALT verktøy,
kan det returneres innen 30 dager til din DEWALT
forhandler eller til et DEWALT autorisert
serviceverksted og du kan bytte eller få pengene
tilbake. Kvittering må fremlegges.
• 1 ÅRS FRI VEDLIKEHOLDSERVICE •
Skulle ditt DEWALT verktøy trenge vedlikehold
eller service i de første 12 månedene etter det ble
kjøpt, vil dette bli utført gratis av et autorisert
DEWALT serviceverksted. Gratis
vedlikeholdsservice omfatter arbeidskostnader.
Tilbehørs- og reservedelskostnader inngår ikke.
Kvittering må fremlegges.
• 1 ÅRS GARANTI •
Dersom det skulle vise seg innen 12 måneder fra
kjøpsdato at ditt DEWALT-produkt har feil eller
mangler som skyldes material- eller
fabrikasjonsfeil, garanterer vi å erstatte alle
defekte deler gratis eller, etter egen vurdering,
erstatte verktøyet gratis forutsatt at:
• Verktøyet ikke er blitt brukt skjødesløst.
• Reparasjoner bare er blitt utført av autorisert
verksted/personell.
• Kvittering kan fremlegges.
Denne garantien er i tillegg til kjøperens
rettigheter i henhold til Kjøpsloven.
Adresse til nærmeste DEWALT autoriserte
serviceverksted finner du i DEWALT katalogen,
eller ved å kontakte DEWALT.
no - 7
56
PORTUGUÊS
MARTELO ELECTROPNEUMATICO DW540/
DW541/DW545 E MODELOS-K CORRESPONDENTE
Parabéns!
Conteúdo
Escolheu uma Ferramenta Eléctrica DEWALT. Muitos
anos de experiência, um desenvolvimento contínuo
de produtos e o espírito de inovação fizeram da
DEWALT um dos parceiros mais fiáveis para os
utilizadores profissionais.
Dados técnicos
Declaração de conformidade
Instruções de segurança
Verificação do conteúdo da embalagem
Descrição
Segurança eléctrica
Extensões
Montagem e afinação
Modo de emprego
Manutenção
Garantia
pt - 1
pt - 2
pt - 2
pt - 3
pt - 3
pt - 4
pt - 4
pt - 4
pt - 4
pt - 6
pt - 7
Os seguintes símbolos são usados neste manual:
Indica risco de ferimentos, perda de vida
ou danos à ferramenta no caso do nãocumprimento das instruções deste
manual.
Indica tensão eléctrica.
Dados técnicos
Voltagem
Potência
Impacto com carga
Velocidade com carga
Energia de impacto
Gama de perfuração total em betão:
- brocas sólidas
- brocas de caixa
Gama de perfuração máxima em betão:
- brocas sólidas
Posições de cinzelamento
Encabadouro
Peso
Fusíveis
Ferramentas de 230 V
57
V
W
ipm
rpm
J
DW540
230
950
3.180
335
5,6
DW541
230
1.050
950-2.800
100-295
5,6
DW545
230
1.100
1.000-2.600
105-275
6,4
mm
mm
12 - 40
40 - 90
12 - 40
40 - 90
12 - 45
40 - 100
mm
16 - 32
8
SDS-max®
5,8
16 - 32
8
SDS-max®
5,9
19 - 38
8
SDS-max®
6,2
kg
10 Ampéres
pt - 1
PORTUGUÊS
Declaração de conformidade
Instruções de segurança
DW540, DW541, DW545 e modelos-K
correspondente
A DEWALT declara que estas ferramentas eléctricas
foram concebidas em conformidade com
89/392/CEE, 89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 50144,
EN 55104, EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
De acordo com as Directivas 86/188/CEE &
89/392/CEE da Comunidade Europeia, o nível de
potência sonora, medido de acordo com a
EN 50144, é:
LpA
(pressão sonora)
LWA (potência sonora)
DW540
DW541
dB(A)*
97,6
97,4
DW545
96,7
dB(A)
105,6
105,4
104,7
* junto ao ouvido do operador
Use protectores auditivos quando a
potência sonora ultrapassar 85 dB(A).
Valor médio quadrático ponderado em frequência
de aceleração conforme à EN 50144:
DW540
DW541
DW545
7,4 m/s2
7,0 m/s2
8,6 m/s2
Director Engineering & Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Idstein, Alemanha
pt- 2
Quando usar Ferramentas Eléctricas, cumpra
sempre os regulamentos de segurança aplicáveis
no seu país para reduzir o risco de incêndio, de
choque eléctrico e de ferimentos. Leia as
seguintes instruções de segurança antes de tentar
utilizar este produto. Guarde estas instruções!
Instruções gerais
1 Mantenha a área de trabalho arrumada
As mesas e áreas de trabalho desarrumadas
podem provocar ferimentos.
2 Cuide do ambiente da área de trabalho
Não exponha Ferramentas Eléctricas à
humidade. Ilumine bem as áreas de trabalho.
Não utilize Ferramentas Eléctricas em presença
de líquidos ou gases inflamáveis.
3 Tenha cuidado com os choques eléctricos
Evite o contacto directo com superfícies ligadas
à terra (p.ex. tubos, radiadores, fogões,
frigoríficos). Nos casos de serviço sob condiçães
extremas (tais como humitade elevada, formação
de modadura, etc.) a segurança eléctrica pode
ser aumentada através de intercalar um
transformador de separaçã ou um disjuntor de
corrente de defeito (FI).
4 Mantenha as crianças afastadas
Não deixe os visitantes tocarem em ferramentas
ou cabos eléctricos. Afaste todos os visitantes
das áreas de trabalho.
5 Cabos para uso exterior
Quando as ferramentas se utilizarem no exterior,
empregue sempre cabos previstos para uso no
exterior e marcados para esse efeito.
6 Guarde as ferramentas que não estiverem a
ser utilizadas
Quando não forem utilizadas as Ferramentas
Eléctricas, estas têm de ser guardadas num sítio
alto, seco, fechado à chave e fora do alcance
das crianças.
7 Vista-se de maneira apropriada
Não use vestuário largo nem jóias porque podem
prender-se numa peça móvel. Quando se
trabalha no exterior, é de aconselhar o uso de
luvas de borracha e de calçado antiderrapante.
Cubra o cabelo se tiver cabelo comprido.
8 Utilize óculos de protecção
Utilize também uma máscara no caso de os
trabalhos produzirem pó ou partículas volantes.
58
PORTUGUÊS
9 Tenha cuidado com o ruído
Tome medidas de protecção apropriadas se o
nível do ruído exceder 85 dB(A).
10 Segure firmemente as peças de trabalho
Utilize grampos ou um torno para segurar as
peças de trabalho. É mais seguro e permite
manter as duas mãos livres para trabalhar.
11 Verifique a sua posição
Mantenha sempre o equilíbrio.
12 Evite arranques acidentais
Não transporte uma ferramenta ligada à rede
com o dedo colocado no interruptor. Verifique se
o interruptor está desligado ao ligar a ferramenta
à rede.
13 Esteja atento
Dê atenção ao que vai fazendo. Trabalhe com
precaução. Não utilize ferramentas quando
estiver cansado.
14 Desligue a ferramenta
Desligue e espere até a ferramenta parar
completamente antes de a deixar sem vigilância.
Tire a ficha da tomada quando a ferramenta não
estiver a ser utilizada, antes de proceder à
manutenção ou à substituição de acessórios.
15 Tire as chaves de ajuste
Verifique sempre se as chaves de ajuste foram
retiradas da ferramenta antes de a utilizar.
16 Empregue as ferramentas apropriadas
Neste manual indica-se as aplicações da
ferramenta. Não force pequenas ferramentas ou
acessórios para fazer o trabalho duma
ferramenta forte. A ferramenta trabalhará melhor
e de uma maneira mais segura se for utilizada
para o efeito indicado.
AVISO O uso de qualquer acessório ou o uso da
própria ferramenta, além dos que são
recomendados neste manual de instruções
podem dar origem a risco de ferimento.
17 Não force o cabo eléctrico
Nunca transporte a ferramenta pelo cabo e não
puxe pelo cabo para tirar a ficha da tomada.
Proteja o cabo contra o calor e evite o contacto
com óleo e objectos cortantes.
18 Cuide das suas ferramentas com atenção
Para uma maior rentabilidade, mantenha as
ferramentas sempre afiadas e limpas.
Cumpra as instruções relativas à manutenção e
substituição dos acessórios. Verifique regularmente
os cabos da ferramenta e, no caso de estes
59
estarem danificados, mande-os consertar a um
Centro de Assistência Técnica DEWALT. Verifique
periodicamente os cabos de extensão e substituaos se estiverem danificados. Mantenha os
comandos secos, limpos e sem óleo ou gordura.
19 Verifique as peças danificadas
Antes de utilizar a ferramenta, verifique
cuidadosamente se esta apresenta sinais de
danos de modo a assegurar um bom
funcionamento e a obtenção do resultado
desejado. Verifique o bom alinhamento e fixação
das peças móveis e confirme a ausência de
ruptura das peças. Verifique ainda se a
montagem foi bem feita ou se existe qualquer
outra condição que possa impedir que a
ferramenta funcione bem. Mande consertar ou
substituir os dispositivos de protecção ou outras
peças danificadas conforme as instruções.
Não utilize a ferramenta se o interruptor não
estiver a funcionar. Mande substituir o interruptor
num Centro de Assistência Técnica DEWALT.
20 Mande consertar a sua ferramenta por um
Centro de Assistência Técnica DEWALT.
Esta Ferramenta Eléctrica está conforme às
regulamentações de segurança que lhe dizem
respeito. Para evitar qualquer perigo, a
reparação de utensílios eléctricos fica
exclusivamente a cargo de técnicos qualificados.
Verificação do conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Martelo Electropneumático
1 Punho lateral
1 Haste de ajustamento de profundidade
1 Tubo de lubrificação de broca
1 Caixa de transporte (apenas modelos-K)
1 Manual de instruções
1 Vista dos componentes destacados
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os
acessórios apresentam sinais de danos que
possam ter ocorrido durante o transporte.
• Antes de utilizar a ferramenta, dedique o tempo
necessário à leitura e compreensão deste manual.
Descrição (fig. A)
O seu martelo electropneumatico da DEWALT foi
concebido para aplicações profissionais de
perfuração de percussão e de trabalhos de
pt - 3
PORTUGUÊS
cinzelamento e de demolição mais leves:
1 Interruptor ON/OFF
2 Mostrador de controlo electrónico de impacto e
de velocidade (DW541/DW545)
3 LED indicador de ferramenta ligada (ON)
(DW541/DW545)
4 LED indicador de assistência (DW541/DW545)
5 Alavanca selectora de modo com trinco de
segurança (16)
6 Encabadouro para os acessórios SDS-max®
7 Colar
8 Punho lateral
9 Fixação do punho lateral
10 Posição do punho lateral traseiro
11 Haste de afinação de profundidade
12 Tampa do manípulo do interruptor
13 Tampa do acesso de serviço inferior
14 Tampa do acesso de serviço superior
15 Tampa do acesso à caixa de engrenagens
16 Trinco de segurança
DW541/DW545 - Função de arranque suave
A função de arranque suave permite que a velocidade
aumente lentamente evitando que a broca se
desloque da posição de furo pretendida, quando a
máquina começa a funcionar. A função de arranque
lento também reduz o contragolpe transmitido às
engrenagens e ao operador no caso do martelo
começar a funcionar com a broca colocada num furo.
Embraiagem limitadora de torque
Todos os Martelos Electropneumaticos estão
dotados de uma embraiagem limitadora de torque
que reduz a reacção máxima do torque transmitida
ao operador no caso de bloqueio da broca. Esta
característica também impede que as engrenagens
e o motor eléctrico parem repentinamente. A
embraiagem limitadora de torque possui uma
regulação de fábrica e não pode ser ajustada.
DW541/DW545 - Controlo electrónico de
velocidade e de impacto
O controlo electrónico de velocidade e de impacto
proporciona as seguintes vantagens:
- utilização de brocas mais pequenas sem o risco
de se partirem.
- furar materiais leves e quebradiços sem estilhaçar.
- um controlo óptimo da ferramenta para uma
operação de cinzelamento precisa
pt - 4
DW541/DW545 - Assistência e alimentação.
LEDs indicadores de máquina ligada (ON) (fig. B)
O LED (4) vermelho indicador de assistência acende
quando as escovas de carvão estão a ficar gastas,
informando desta forma que a ferramenta precisa de
fazer uma revisão. Após aproximadamente 8 horas
de utilização o motor pára automaticamente. As
escovas de carvão não podem ser reparadas pelo
utilizador. Leve a ferramenta a uma agência de
serviço autorizado DEWALT.
O LED (3) verde indicador de máquina ligada (ON)
acende-se quando a ferramenta é ligada (ON). Se o
LED indicador acende mas a máquina não funciona,
o motor eléctrico pode estar com defeito. Se o LED
indicador não acende e a ferramenta não funciona,
o interruptor ON/OFF ou o cabo da rede podem
estar com defeito.
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido para uma única
tensão. Verifique sempre se a tensão da rede
corresponde à voltagem indicada na placa de
identificação.
A sua ferramenta DEWALT tem duplo
isolamento em conformidade com o
estipulado na norma EN 50144, não sendo,
por isso, necessária uma ligação à terra.
Extensões
Se fôr necessário um fio de extensão, use um cabo
especial triplo, conveniente para a corrente desta
ferramenta (Veja os dados técnicos). A dimensão
mínima do condutor é 1,5 mm2. No caso de se usar
uma bobina, desenrole o cabo todo.
Montagem e afinação
Antes da montagem de acessórios e da
afinação tire sempre a ficha da tomada.
DW541/DW545 - Regulação do mostrador de
controlo electrónico de velocidade e de impacto
(fig. B)
• Rode o mostrador (2) para o nível desejado.
Quanto mais alto for o número, maior será a
energia de impacto e velocidade. As regulações
do mostrador que vão desde “1” (baixo) até “7”
60
PORTUGUÊS
(potência máxima) tornam esta ferramenta
extremamente flexível e de fácil adaptação a
muitas e variadas aplicações. A regulação
requerida é apenas uma questão de experiência.
Por exemplo, quando utilizar brocas de
diâmetros mais pequenos ou quando fizer furos
em materiais quebradiços ou em cerâmica,
regule o mostrador para a posição “1” (baixo).
Selecção do modo de operação (fig. B)
O seu martelo electropneumatico pode ser utilizado
em dois modos de operação:
Percussão:
rotação e impacto em simultâneo - para
todas as operações de perfuração em
alvenaria e betão.
Percussão com paragem de rotação:
apenas impacto - para aplicações
ligeiras cinzelamento e de demolição. O
cinzel SDS-max® pode ser seleccionado
para 8 posições diferentes (consulte
também fig. C):
• Rode o selector de modo (5) até cobrir o trinco
de segurança (16).
• Coloque o cinzel na posição requerida.
• Rode o selector de modo (5) até apontar para o
símbolo
. O Martelo Electropneumatico pode
também ser utilizado neste modo como uma
alavanca para soltar uma broca encravada.
• Seleccione o modo de operação requerido
rodando a alavanca do selector de modo (5) por
cima do trinco de segurança (16) até apontar
para o símbolo.
Inserção e remoção dos acessórios SDS-max®
(fig. C)
Estes modelos utilizam brocas e cinzéis SDS-max®
(consulte a gravura na fig. C para corte transversal
duma haste de broca SDS-max®)
• Desligue a ferramenta da tomada.
• Insira a haste da broca na manga de fixação do
encabadouro (6) e rode ligeiramente a broca até
que a manga recue encaixando com um estalido.
• Puxe a broca para ver se está devidamente
presa. Na função de percussão, quando a broca
está presa ao encabadouro, deverá poder
61
movimentar-se axialmente vários centímetros.
• Para retirar a broca puxe para trás a manga de
fixação do encabadouro (6) e tire a broca de
dentro do encabadouro.
Montagem e encaixe do punho lateral
O punho lateral (8) pode ser montado à frente ou
atrás nos dois lados do Martelo Electropneumatico
para se adaptar a utilizadores canhotos ou destros.
Utilize sempre o Martelo
Electropneumatico com o punho lateral
devidamente montado.
Montagem à frente (fig. D)
• Desaparafuse o punho lateral (8) e desmonte o
grampo do punho lateral (20).
• Encaixe o anel de aço (17) no colar (7) atrás do
encabadouro (6). Aperte as duas extremidades,
monte o casquilho (18) e insira o pino (19).
• Coloque o grampo do punho lateral (20) e
aparafuse fixação (9). Não aperte.
• Aparafuse o punho lateral (8) à roda de grampo e
aperte-o.
• Rode o conjunto de montagem do punho lateral
para a posição desejada. Para uma perfuração
horizontal com uma broca reforçada, coloque o
punho lateral num ângulo de aproximadamente
20° (consulte a fig. E) para máximo controlo.
• Prenda o conjunto de montagem do punho lateral
no seu lugar apertando a roda de grampo (9).
Montagem atrás (fig. F)
A montagem atrás torna-se especialmente útil
quando se está a fazer furos ao alto ou no chão.
Consulte a fig. G.
• Desaparafuse o punho lateral (8) e remova-o da
parte da frente. Deixe o conjunto de montagem
do punho lateral à frente para se poder continuar
a utilizar a haste de afinação de profundidade.
• Aparafuse o punho lateral directamente num dos
orifícios traseiros do punho lateral (10) nos dois
lados da ferramenta.
Regulação da profundidade do furo (fig. H)
• Insira a broca necessária.
• Desaperte a porca de fixação (21) e encaixe a
haste de afinação de profundidade (11) no furo
do grampo do punho lateral.
pt - 5
PORTUGUÊS
• Enfie a broca numa superfície, em ângulo recto,
e ajuste a profundidade da haste de afinação
(11) conforme indicado.
• Aperte a porca de fixação (21).
Modo de emprego
• Cumpra sempre as instruções de
segurança e os regulamentos aplicáveis.
• Esteja informado sobre a localização de
tubagens e de fios eléctricos dentro da
parede.
• Aplique apenas uma ligeira pressão na
ferramenta (aproximadamente 20 kg). Uma
força excessiva não vai acelerar a operação
de perfuração ou de cinzelamento, mas sim
diminuir o rendimento da ferramenta
podendo diminuir o seu período de vida útil.
Perfuração com uma broca sólida (fig. A)
• Regule o mostrador de controlo electrónico de
velocidade e impacto (2) (DW541/DW545).
• Regule a alavanca do selector de modo (5) para
a posição “perfuração com percussão”.
• Insira a broca apropriada.
• Encaixe e regule o punho lateral (8).
• Se necessário, regule a profundidade de perfuração.
• Marque o ponto onde se vai fazer o furo.
• Coloque a broca no ponto e carregue no
interruptor ON/OFF (1).
• Para parar a ferramenta, solte o interruptor ON/
OFF (1). Sempre DESLIGUE a ferramenta quando
o trabalho está acabado e antes de tirar a ficha da
tomada.
Perfuração com uma broca de caixa (fig. A)
• Ponha o mostrador de controlo electrónico de
impacto e velocidade (2) (DW541/DW545) na
posição de velocidade moderada ou alta.
• Regule a alavanca do selector de modo (5) para
a posição “perfuração de percussão”.
• Encaixe e regule o punho lateral (8).
• Insira a broca de caixa apropriada.
• Coloque a broca de centrar no ponto e prima o
interruptor ON/OFF (1). Perfure até a caixa
penetrar cerca de 1 cm no betão.
• Pare de furar e retire a broca de centrar. Coloque
a broca de caixa no furo e continue a
perfuração.
pt - 6
• Quando estiver a perfurar uma estrutura mais
espessa que a profundidade da broca de caixa,
retire o cilindro de betão ou de caixa dentro da
broca a intervalos regulares.
• Para evitar partir betão a mais à volta do orifício,
faça primeiro um furo com o diâmetro da broca
de centrar através de toda a estrutura. Depois
perfure o espaço oco até meio de cada lado.
• Para parar a ferramenta proceda, como descrito
acima.
Cinzelamento (fig. A)
• Regule o mostrador de controlo electrónico de
velocidade e impacto (2) (DW541/DW545).
• Regule a alavanca do selector de modo (5) para
a posição “perfuração de percussão com
paragem de rotação”.
• Insira o cinzel apropriado e rode à mão para o
prender numa das 8 posições.
• Encaixe e regule o punho lateral (8).
• Prima o interruptor ON/OFF (1) e comece a
trabalhar.
• Para parar a ferramenta proceda, como descrito
acima.
Tem à sua disposição diversos tipos de cinzéis e
brocas de SDS-max®.
Para mais informações sobre os acessórios
apropriados, consulte o seu Revendedor autorizado.
Manutenção (fig. A)
A sua Ferramenta Eléctrica DEWALT foi concebida
para funcionar durante muito tempo com um
mínimo de manutenção. O funcionamento
satisfatório contínuo depende de bons cuidados e
limpeza regular da ferramenta.
O Martelo Electropneumatico não pode ser reparado
pelo utilizador. Leve a ferramenta a uma agência de
serviço autorizado DEWALT, logo que o LED indicador
de assistência (4) (DW541/DW545) acender. Para o
modelo DW540 recomenda-se uma revisão geral após
aproximadamente 80 horas de utilização.
Lubrificação
A sua Ferramenta Eléctrica não precisa de
lubrificação suplementar.
62
PORTUGUÊS
GARANTIA
Limpeza
Conserve livres as aberturas de ventilação e limpe
regularmente o corpo da máquina utilizando um
pano macio.
Ferramentas indesejadas e o ambiente
Leve a sua ferramenta velha a um Centro de
Assistência Técnica DEWALT onde ela será
eliminada de um modo seguro para o ambiente.
• 30 DIAS DE SATISFAÇÃO COMPLETA •
Se não estiver completamente satisfeito com a
sua ferramenta DEWALT, contacte um Centro de
Assistência Técnica DEWALT. Apresente a sua
reclamação, juntamente com a máquina
completa, bem como a factura de compra e serlhe à apresentada à melhor solução.
• UM ANO DE MANUTENÇÃO GRATUITA •
Se necessitar de manutenção para a sua
ferramenta DEWALT, durante os 12 meses após
a compra, entregue-a, sem encargos, num
Centro de Assistência Técnica DEWALT. Deve
apresentar uma prova da compra.
• UM ANO DE GARANTIA •
Se o seu produto DEWALT se avariar por defeito
de montagem ou de material, durante os 12
meses a partir da data da compra, garantimos a
substituição de todas as peças defeituosas sem
encargos desde que:
• O produto não tenha sido mal usado.
• Eventuais reparações não tenham sido
efectuadas por pessoas estranhas aos Centro
de Assistência Técnica DEWALT.
• Se apresente prova da data de compra.
Para a localização do Centro de Assistência
Técnica DEWALT mais próximo, queira consultar
a parte de trás do presente manual.
63
pt - 7
SUOMI
KOMBIPORAVASARAT DW540/DW541/DW545
JA NIITÄ VASTAAVAT K-MALLIT
Onneksi olkoon!
Sisällysluettelo
Olet valinnut DEWALT-sähkötyökalun. Monivuotisen
kokemuksen, ahkeran tuotekehittelyn ja uudistusten
ansiosta DEWALT on yksi ammattikäyttäjien
luotettavimmista yhteistyökumppaneista.
Tekniset tiedot
Kelpoisuusseloste
Turvallisuusohjeet
Pakkauksen sisältö
Kuvaus
Sähköturvallisuus
Jatkojohdon käyttö
Asennus ja säädöt
Käyttöohjeet
Huolto-ohjeita
Takuu
fi - 1
fi - 2
fi - 2
fi - 3
fi - 3
fi - 4
fi - 4
fi - 4
fi - 5
fi - 6
fi - 7
Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia merkkejä:
Osoittaa henkilövahingon,
hengenmenetyksen tai konevaurion
vaaraa, mikäli tämän käyttöohjeen
neuvoja ei noudateta.
Osoittaa sähköiskun vaaraa.
Tekniset tiedot
Jännite
Ottamateho
Iskukuormitus/min
Kuormitusnopeus/min
Iskuenergia
Porauskujasiteetti sementissä:
- kovametalli kierreterät
- porakruunut
Optimaalinen poraussyvyys betonissa:
- kovametalli kierreterät
Taltan asentoja
Teränpitimet
Paino
Sulakkeet:
230 V
J
DW540
230
950
3.180
335
5,7
DW541
230
1.050
950-2.800
100-295
1 - 5,7
DW545
230
1100
1.000-2.600
105-275
1 - 8,2
mm
mm
12 - 40
40 - 90
12 - 40
40 - 90
12 - 45
40 - 100
mm
16 - 32
8
SDS-max®
5,8
16 - 32
8
SDS-max®
5,9
19 - 38
8
SDS-max®
6,2
V
W
kg
10 A
fi - 1
64
SUOMI
Kelpoisuusseloste
Turvallisuusohjeet
DW540, DW541, DW545 porat ja vastaavat
K-mallit
DEWALT vakuuttaa, että sähkökoneet on valmistettu
Euroopan Unionin standardien 89/392/EEC,
89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 50144, EN 55104,
EN 55014, EN 61000-3-2 ja EN 61000-3-3 mukaisesti.
Äänenpainetaso on Euroopan Unionin standardien
86/188/EEC ja 89/392/EEC mukainen, mitattu
EN 50144:n mukaisesti:
LpA
(äänenpaine)
LWA (ääniteho)
DW540
DW541
dB(A)*
97,6
97,4
DW545
96,7
dB(A)
105,6
105,4
104,7
* käyttäjän korvassa
Suojaa kuulosi asianmukaisesti, jos
ylitetään 85 dB(A) melutaso.
Kiihtyvyyden painotettu neliöllinen keskiarvo
EN 50144:n mukaan:
DW540
DW541
DW545
7,4 m/s2
7,0 m/s2
8,6 m/s2
Director Engineering & Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Idstein, Saksa
65
Lue käyttöohje huolellisesti ennen koneen
käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje kaikkien koneen
käyttäjien ulottuvilla. Näiden ohjeiden lisäksi tulee
aina seurata työsuojeluviranomaisten ohjeita.
VAROITUS!
Sähköiskujen, loukkaantumisten ja palovaaran
ehkäisemiseksi on noudatettava seuraavia
perusturvallisuustoimenpiteitä.
1 Käytä kuulosuojaimia
Eri materiaaleja työstettäessä melutaso saattaa
vaihdella ja kohota ajoittain yli 85 dB(A) rajan.
Suojaa itsesi ja käytä aina kuulosuojaimia.
2 Pidä työskentelyalue järjestyksessä
Epäjärjestys tuo mukanaan onnettomuusvaaran.
3 Ajattele työskentelyalueen vaikutusta työhösi
Älä vie sähkötyökalua ulos sateeseen. Älä käytä sitä
kosteissa tai märissä tiloissa. Järjestä työalueelle
hyvä valaistus. Älä käytä sähkötyökaluja palavien
nesteiden tai kaasujen läheisyydessä.
4 Suojaudu sähköiskuilta
Vältä kosketusta sähköä johtaviin esineisiin, kuten
putkiin, pattereihin, liesiin tai jääkaappeihin.
5 Pidä lapset poissa työskentelyalueelta
Älä anna asiantuntemattomien koskettaa
sähkötyökalua tai sen liitäntäjohtoa. Ylimääräisten
henkilöiden tulisi pysytellä poissa
työskentelyalueelta.
6 Säilytä työkalua oikein
Kun et käytä työkalua, säilytä sitä kuivassa
paikassa. Huolehdi siitä, että säilytyspaikka on
lukittu ja niin korkealla, etteivät lapset ylety sinne.
7 Älä ylikuormita sähkötyökalua
Liiallisen leikkausvoiman käyttö tai liian suuri
työkappaleen syöttönopeus voi ylikuormittaa
koneen. Kone toimii paremmin ja turvallisemmin
sille suunnitellulla suoritusalueella.
8 Valitse oikea sähkötyökalu
Ohjekirjassa on selvitetty laitteen oikea
käyttötarkoitus. Ota epävarmoissa tapauksissa
yhteys DEWALTin edustajaan.
Laitteen tai siihen liitetyn lisälaitteen käyttö
ohjekirjan suositusten vastaisesti voi aiheuttaa
henkilövahinkoja. Esim. älä sahaa käsipyörösahalla
oksia tai polttopuita.
9 Pukeudu asianmukaisesti
Älä käytä liian väljiä vaatteita tai koruja. Ne voivat
fi - 2
SUOMI
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
tarttua liikkuviin osiin. Käytä ulkona
työskennellessäsi kumihansikkaita ja
liukumattomia kenkiä. Jos sinulla on pitkät hiukset,
käytä hiusverkkoa.
Käytä suojalaseja
Käytä suojalaseja, etteivät lastut työstettäessä
pääse vahingoittamaan silmiä. Mikäli työstettäessä
syntyy paljon pölyä, käytä kasvosuojaa.
Huolehdi sähköjohdon kunnosta
Älä koskaan kanna konetta liitäntäjohdosta äläkä
irrota pistoketta seinästä vetämällä johdosta.
Suojaa liitäntäjohto kuumuudelta, öljyltä ja teräviltä
reunoilta.
Kiinnitä työkappale oikein
Tarkista aina, että työkappale on kiinnitetty
kunnolla.
Älä kurottele
Seiso aina tukevasti ja tasapainossa.
Hoida työkalua huolella
Pidä työkalu puhtaana ja terät terävinä. Noudata
työkalun huolto-ohjeita sekä terän/työkalun vaihtoohjeita. Tarkista liitäntäjohdon kunto säännöllisesti
ja anna alan ammattilaisen vaihtaa se tarvittaessa
uuteen. Tarkista myös jatkojohto säännöllisesti ja
uusi se tarvittaessa. Pidä työkalun kädensijat
kuivina ja puhtaina öljystä ja rasvasta.
Ota pistoke pois pistorasiasta
Irrota pistoke aina pistorasiasta, kun kone ei ole
käytössä, kun huollat sitä tai kun vaihdat
koneeseen esim. sahan-, poran- tai jyrsinterää.
Poista avaimet
Poista säätöavaimet ja asennustyökalut koneesta
ennen kuin käynnistät sen.
Vältä tahatonta käynnistämistä
Älä kanna konetta sormet virtakytkimellä koneen
ollessa kytkettynä sähköverkkoon. Tarkista, että
virtakytkin on pois päältä kun laitat pistokkeen
pistorasiaan.
Jatkojohdot ulkokäytössä
Ulkona työskenneltäessä tulee aina käyttää
ulkokäyttöön valmistettuja ja siten merkittyjä
jatkojohtoja.
Ole tarkkaavainen
Keskity työhösi. Käytä tervettä järkeä. Älä käytä
sähkötyökalua, kun olet väsynyt.
Tarkista, että sähkötyökalu on kunnossa
ennen kuin laitat johdon pistotasiaan
Ennen kuin otat koneen käyttöön, tarkista
turvalaitteet ja kaikki koneen osat. Näin varmistat,
fi - 3
että kone toimii sille asetettujen vaatimusten
mukaisesti. Tarkista, että liikkuvat osat toimivat
moitteettomasti ja että kaikki osat ovat kunnossa
ja oikein asennetut. Tarkista myös, että kaikki
muut käyttöön mahdollisesti vaikuttavat tekijät
ovat kunnossa. Vika suojausjärjestelmässä tai
viallinen osa tulee korjata tai vaihtaa valtuutetussa
ammattiliikkeessä, mikäli käyttöohjeissa ei toisin
mainita. Viallinen virtakytkin tulee vaihtaa alan
ammattiliikkeessä.
Älä käytä sähkötyökalua, mikäli virtakytkin ei toimi
kunnolla.
21 Turvallisuudeksi
Käytä vain käyttöohjeessa ja tuotekuvastossa
suositeltuja lisävarusteita ja -laitteita. Jonkin
muun laitteen käyttö voi aiheuttaa
onnettomuuden.
22 Korjauta koneesi DEWALTin valtuuttamalla
huoltokorjaamolla.
Tämä sähkötyökalu on asiaankuuluvien
turvallisuusmääräysten mukainen.
Turvallisuussyistä vain valtuutetut ammattilaiset
saavat huoltaa sähkölaitteita.
Pakkauksen sisältö
Pakkaus sisältää:
1 Kombiporavasara
1 Sivukahva
1 Syvyyden rajoitin
1 Terän voiteluaineen putkilo
1 Laukku (vain K-mallit)
1 Käyttöohje
1 Hajoituskuva
• Tarkista etteivät kone, sen osat tai lisävarusteet
ole vioittuneet kuljetuksen aikana.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen koneen
käyttöönottoa.
Kuvaus (kuva A)
DEWALTin kombiporavasara on suunniteltu
ammattimaiseen iskuporaukseen, kevyeen
talttaukseen, piikkaukseen ja hajoitustöihin.
1 Virtakytkin
2 Elektroninen nopeuden ja iskun säätö
(DW541/DW545)
3 Virta-päällä (ON) LED-valo (DW541/DW545)
4 LED-huoltovalo (DW541/DW545)
5 Toimintatilanvalitsin, jossa turvalukko (16)
66
SUOMI
6 SDX-max® -lisävarusteiden teränpidin
7 Kaulus
8 Sivukahva
9 Sivukahvan kiinnitysrengas
10 Sivukahvan taka-asema
11 Poraussyvyyden säätötanko
12 Kahvankytkinsuojus
13 Alempi huoltokansi
14 Ylempi huoltokansi
15 Vaihdelaatikon kansi
16 Turvalukko
DW541/DW545 - Pehmeä käynnistys
Pehmeässä käynnistyksessä nopeus kasvaa hitaasti,
jolloin poranterä ei lipsu valitusta porauskohdasta, kun
laite käynnistetään. Pehmeä käynnistys vähentää
myös vaihteistoon ja käyttäjään kohdistuvaa
vääntömomenttireaktiota silloin, kun kone
käynnistetään poranterän ollessa jo valmiissa reiässä.
Vääntömomentin rajoitinkytkin
Kaikissa kombiporavasaroissa on vääntömomentin
rajoitinkytkin, joka vähentää käyttäjään kohdistuvaa
maksimaalista vääntömomenttireaktiota terän
jumittuessa. Tämä ominaisuus estää myös
vaihteiston ja sähkömoottorin jumittumisen.
Vääntömomentin rajoitinkytkin on säädetty tehtaalla,
eikä käyttäjä voi sitä muuttaa.
DW541/DW545 - elektroninen nopeuden ja iskun
säätö (kuva B)
Elektronisella nopeuden ja iskun säädöllä on
seuraavia etuja:
- voidaan käyttää pienempiä teriä ilman terän
katkeamisen vaaraa
- voidaan porata kevyitä ja hauraita materiaaleja
ilman materiaalin pirstoittumista
- optimaalinen terän hallinta tarkkaan piikkaukseen.
DW541/DW545 - huolto- ja virta-päällä (ON) LEDvalot (kuva B)
Punainen LED-huoltovalo (4) syttyy kun hiiliharjat ovat
melkein kuluneet, mikä on merkki huollon tarpeesta.
Noin 8 tunnin käytön jälkeen moottori sammuu
automaattisesti. Käyttäjä ei voi huoltaa hiiliharjoja. Vie
kone valtuutettuun DEWALTin huoltopisteeseen.
Vihreä virta-päällä LED-valo (3) syttyy, kun
koneeseen kytketään virta. Jos vihreä LED-valo
67
syttyy, mutta kone ei käynnisty, sähkömoottorissa
voi olla vikaa. Jos vihreä LED-valo ei syty eikä laite
käynnisty, päälle/pois (ON/OFF) -kytkimessä tai
virtajohdossa voi olla vikaa.
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori on suunniteltu käytettäväksi vain
yhdellä jännitteellä. Tarkista aina, että virtalähde
vastaa arvokilvessä ilmoitettua jännitettä.
DEWALT-koneesi on kaksoiseristetty
EN 50144:n mukaisesti; siksi ei tarvita
maadoitusjohtoa.
Jatkojohdon käyttö
Jos jatkojohtoa tarvitaan, käytä tämän laitteen
vaatimuksiin sopivaa (katso arvokilven tiedot)
suojamaadoitettua kaapelia. Jos käytät kaapelikelaa,
keri kaapeli aina täysin auki.
Asennus ja säädöt
Vedä pistokytkin pistorasiasta aina ennen
asennusta.
DW541/DW545 - Elektroninen nopeuden ja iskun
säädön valitsin (kuva B)
• Käännä valitsin (2) haluttuun asentoon. Mitä
suurempi numero, sitä suurempi nopeus ja
iskuenergia. Säätömahdollisuuksien “1” (pieni
teho) - “7” (täysi teho) ansiosta laite on hyvin
monipuolinen ja sopii moneen erilaiseen
käyttöön. Kokemus opettaa oikeat asetukset.
Esim. käytettäessä läpimitaltaan pienempiä teriä
tai porattaessa keraamisia tai hauraita
materiaaleja, pane valitsin asentoon “1” (pieni
teho).
Toimintovaihtoehdon (kuva B)
Kombiporavasarassa valittavana kaksi eri toimintatilaa:
Iskuporaus
samanaikainen kierto ja isku - kaikki
sementti- ja kiviporaustoiminnot.
Vasaratoiminto kara lukittuna vain iskut kevyttä talttausta, piikkausta ja
hajoitustöitä varten. Taltta SDS-max®voidaan lukita 8 eri asentoon (kuva C):
fi - 4
SUOMI
• Käännä toimintatilanvalitsinvipua (5) turvalukon
(16) päälle.
• Asenna taltta haluttuun asentoon.
• Käännä toimintatilanvalitsinvipua (5), kunnes vipu
osoittaa
symbolin.
Tässä toimintatilassa kombiporavasaraa voidaan
käyttää myös vipuna, jonka avulla irrotetaan
juuttunut poranterä.
• Valitse tarkoituksenmukainen toimintatila
kiertämällä toimintatilanvalitsinvipua (5) turvalukon
(16) päälle, kunnes vipu osoittaa symbolin.
SDS-max® -lisävarusteiden asennus ja irrotus
(kuva C)
Näissä malleissa käytetään SDS-max® -poranteriä ja
talttoja (ks. kuvan C SDS-max® -teränvarren
poikkileikkauskuvaa).
• Kytke kone irti sähköverkosta.
• Työnnä taltanvarsi paikalleen lukituskauluseen (6)
ja kierrä talttaa hieman, kunnes lukituskaulus
napsahtaa paikalleen.
• Tarkista, että terä on asianmukaisesti lukittu
vetämällä terää ulospäin. Iskutoimintaa varten
terän on kyettävä liikkumaan pitkittäin useita
senttimetrejä teränpitimeen lukittuna.
• Kun poistat terän, vedä teränpitimen
lukitusistukkaa (6) taaksepäin ja vedä terä irti
teränpitimestä.
Sivukahvan kokoaminen ja asennus
Sivukahva (8) voidaan asentaa joko etu- tai takaasemaan kombiporavasaran kummalle puolelle
tahansa, jolloin laitetta voivat käyttää sekä vasenettä oikeakätiset.
Tarkista, että sivukahva on
asianmukaisesti koottu ja asennettu
ennen kuin käytät konetta.
Sivukahvan asentaminen etuasemaan (kuva D)
• Ruuvaa sivukahva (8) auki ja irrota sivukahvan
pidike (20).
• Napsauta teräsrengas (17) kauluksen (7) ympäri
teränpitimen taakse (6). Purista molemmat päät
yhteen, asenna holkki (18) ja lukitustappi (19)
paikoilleen.
• Laita sivukahvan pidike (20) paikoilleen ja kierrä
se kiinnityssrenkaaseen. Älä kiristä.
• Ruuvaa sivukahva (8) kiinnitysrenkaaseen ja kiristä.
fi - 5
• Kierrä sivukahva-asennuskokoonpano haluttuun
kulmaan. Kun poraat vaakasuoraan raskaalla
terällä, säädä sivukahva noin 20° kulmaan (kuva E),
mikä on optimaalisin säätö.
• Lukitse sivukahva-asennuskokoonpano
paikoilleen kiristämällä kiinnitysrengas (9).
Sivukahvan asentaminen taka-asemaan (kuva F)
Sivukahvan taka-asema on hyödyllinen, kun porataan
suoraan ylöspäin tai kohti lattiaa. Ks. kuvaa G.
• Ruuvaa sivukahva (8) auki ja irrota se
etuasemasta. Jätä sivukahvan muu
asennuskokoonpano paikoilleen, jotta
syvyydenrajoitin voidaan kiinnittää siihen.
• Ruuvaa sivukahva suoraan toiseen taka-aseman
kiinnityskohdista (10) jommalle kummalle puolelle
konetta.
Poraussyvyyden säätö (kuva H)
• Asenna paikoilleen haluttu poranterä.
• Irrota kiinnitysruuvi (21) ja työnnä syvyydenrajoitin
(11) sivukahvan pidikkeen reiän läpi.
• Paina poranterä porattavaan pintaan oikeassa
kulmassa, ja säädä syvyydenrajoittimen (11)
paikka kuvan osoittamalla tavalla.
• Kiristä kiinnitysruuvi (21).
Käyttöohjeet
• Noudata aina turvallisuusohjeita ja
voimassa olevia sääntöjä.
• Varmista, että kaikki työstettävät
materiaalit ovat hyvin kiinnitettyjä.
• Paina poraa kevyesti (n. 20 kg). Liiallinen
voiman käyttö ei nopeuta poraamista tai
piikkausta, mutta voi heikentää koneen
suorituskykyä ja lyhentää välineen elinikää.
Kovametallikierreterillä poraaminen (kuva A)
• Valitse haluttu elektroninen nopeuden ja iskun
säätö (2) (DW541/DW545).
• Käännä toimintatilanvalitsinvipu (5) “iskuporaus”asentoon.
• Asenna sopiva poranterä.
• Asenna sivukahva (8) ja säädä sen kulma.
• Säädä tarvittaessa poraussyvyys.
• Merkkaa porattava kohta.
• Kohdista poranterä merkin kohdalle ja paina ON/
OFF-kytkintä (1).
68
SUOMI
• Jos haluat pysäyttää laitteen, vapauta ON/OFFkytkin. Katkaise virta aina työn jälkeen ja ennen
kuin irrotat pistokkeen pistorasiasta.
Porakruunuilla poraaminen (kuva A)
• Käännä elektroninen nopeuden ja iskun
säätövalitsin (2) (DW541/DW545) asentoon, jossa
nopeus on kohtuullinen.
• Käännä toimitilanvalitsinvipu (5) “iskuporaus” asentoon.
• Asenna sivukahva (8) ja säädä sen kulma.
• Asenna sopiva porakruunu.
• Asenna keskiöpora porakruunuun.
• Kohdista keskiöpora merkin kohdalle ja paina
ON/OFF-kytkintä (1). Poraa kunnes porakruunu
tunkeutuu sementtiin noin 1 cm:n syvyydeltä.
• Lopeta poraus ja poista keskiöpora. Laita kruunu
takaisin reikään ja jatka poraamista.
• Kun poraat sellaista rakennetta, joka on kruunun
poraussyvyyttä paksumpi, irrota porauksessa
syntyvä sementtisylinteri säännöllisin väliajoin.
Jotta sementti porausreiän ympärillä ei murtuisi,
poraa ensin halkaisijaltaan keskiöporan suuruinen
reikä koko rakenteen läpi. Poraa sitten
porakruunulla reikä kummallekin puolelle noin
puoleen väliin.
• Sammuta kone kuten edellä on kuvattu.
• Käyttäjä ei voi huoltaa kombiporavasaraa. Vie
kone valtuutettuun DEWALTin huoltopisteeseen
heti kun huoltovalo (4) syttyy (DW541/DW545).
DW540-malli suositellaan perinpohjaista
yleistarkastusta noin 80 käyttötunnin jälkeen.
Voitelu
Sähkötyökalusi ei tarvitse lisävoitelua.
Puhdistus
Pidä tuuletusaukot puhtaina ja puhdista runko
säännöllisesti pehmeällä rievulla.
Koneen ympäristöystävällinen hävitys
Kun koneesi on käytetty loppuun, älä heitä sitä
tavallisten roskien mukana pois, vaan vie se
paikkakuntasi kierrätyskeskukseen tai jätä
valtuutettuun DEWALTin huoltopisteeseen.
Jatkuvan tuotekehittelyn seurauksena nämä tiedot
saattavat muuttua. Niistä emme ilmoita erikseen.
Talttaus ja piikkaus (kuva A)
• Valitse elektroninen nopeuden ja iskun säätö (2)
(DW541/DW545)
• Käännä toimitilanvalitsinvipu (5) asentoon
“vasaratoiminto kara lukittuna”.
• Asenna sopiva taltta ja kierrä sitä kädellä, kunnes
se lukkiutuu yhteen 8:sta asennosta.
• Asenna sivukahva (8) ja säädä sen kulma.
• Paina ON/OFF-kytkintä (1) ja ryhdy työhön.
• Sammuta kone kuten edellä on kuvattu.
Saatavana on erityyppisiä SDS-max® poranteriä ja
talttoja. Ota yhteys myyjääsi halutessasi tietoja
sopivista lisätarvikkeista.
Huolto-ohjeita (kuva F)
DEWALT sähkötyökalusi on suunniteltu käytettäväksi
pitkän aikaa mahdollisimman vähällä huollolla.
Asianmukainen käyttö ja säännönmukainen
puhdistus takaavat laitteen jatkuvan tyydyttävän
toiminnan.
69
fi - 6
SUOMI
TAKUU
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU •
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALT-työkaluusi,
palauta se myyjälle tai valtuutettuun DEWALThuoltopisteeseen 30 päivän sisällä ostopäivästä,
niin saat rahasi takaisin tai vaihtokoneen. Tuote
on palautettava täydellisenä ja ostokuitti on
esitettävä.
• YHDEN VUODEN ILMAINEN YLLÄPITOHUOLTO •
DEWALT-työkalusi kunnossapito ja huolto
suoritetaan ilmaiseksi 12 kuukauden sisällä
ostopäivästä huoltopisteessämme. Ilmainen
kunnossapitohuolto käsittää sähkötyökalujen työja varaosakustannukset. Siihen ei sisälly
tarvikekustannuksia. Ostokuitti on esitettävä.
• YHDEN VUODEN TAKUU •
Jos DEWALT-tuotteesi menee epäkuntoon
materiaali- tai valmistusvikojen takia 12
kuukauden sisällä ostopäivästä, vaihdamme
vioittuneet osat uusiin tai vaihdamme koko
yksikön ilmaiseksi edellyttäen, että:
• Tuotetta ei ole käytetty väärin.
• Valtuuttamattomat henkilöt eivät ole yrittäneet
korjata sitä.
• Päiväyksellä varustettu ostokuitti esitetään.
Tämä takuu tarjotaan lisäpalveluna kuluttajan
lakisääteisten oikeuksien lisäksi.
Lähimmän DEWALT-myyjäsi tai valtuutetun
DEWALT-huoltpisteen osoitteen saat
voimassaolevasta tuoteluettelosta tai ottamalla
yhteyttä DEWALTiin.
fi - 7
70
SVENSKA
BORRHAMMARE DW540/DW541/DW545
OCH K-MODELLER
Vi gratulerar!
Innehållsförteckning
Du har valt ett DEWALT elverktyg. Mångårig
erfarenhet, ihärdig produktutveckling och förnyelse
gör DEWALT till ett av de mest pålitliga namnen för
professionella användare.
Tekniska data
Försäkran om överenstämmelse
Säkerhetsinstruktioner
Kontroll av förpackningens innehåll
Beskrivning
Elektrisk säkerhet
Bruk med förlängningssladd
Montering och inställning
Bruksanvisning
Skötsel
Garanti
sv - 1
sv - 2
sv - 2
sv - 3
sv - 3
sv - 4
sv - 4
sv - 4
sv - 5
sv - 6
sv - 7
Följande symboler har använts i handboken:
Anger risk för personskada, livsfara eller
skada på verktyg vid ouppmärksamhet
inför de instruktioner som ges i
handboken.
Anger risk för elektrisk stöt.
Tekniska data
Spänning
Ineffekt
Belastat slagtal/min
Belastat varvtal/min
Slagenergi
Kapacitet i betong:
- massiva verktyg
- kärnverktyg
Optimalt borrdjup i betong:
- massiva verktyg
Mejselpositioner
Verktygshållare
Vikt
Säkring:
230 V
71
J
DW540
230
950
3.180
335
5,7
DW541
230
1.050
950-2.800
100-295
1 - 5,7
DW545
230
1100
1.000-2.600
105-275
1 - 8,2
mm
mm
12 - 40
40 - 90
12 - 40
40 - 90
12 - 45
40 - 100
mm
16 - 32
8
SDS-max®
5,8
16 - 32
8
SDS-max®
5,9
19 - 38
8
SDS-max®
6,2
V
W
kg
10 A
sv - 1
SVENSKA
Försäkran om överensstämmelse
Säkerhetsinstruktioner
DW540, DW541, DW545 och K-modeller
DEWALT förklarar att dessa elverktyg är
konstruerade i överensstämmelse med följande
normer: 89/392/EEG, 89/336/EEG, 73/23/EEG,
EN 50144, EN 55104, EN 55014, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
VARNING!
När man använder elverktyg skall dessa
grundläggande säkerhetsinstruktioner alltid
följas för att minska risken för elektriska stötar,
personskada och brand.
Ljudnivån överensstämmer med Europeiska
Gemenskapens bestämmelser 86/188/EEG &
89/392/EEG, uppmätt enligt EN 50144:
LpA
(ljudtryck)
LWA (ljudeffekt)
DW540
DW541
dB(A)*
97,6
97,4
96,7
dB(A)
105,6
105,4
104,7
DW545
* vid användarens öra
Vidtag lämpliga åtgärder för hörselskydd
om ljudnivå överskrider 85 dB(A).
Det vägda geometriska medelvärdet av
accelerationsfrekvensen enligt EN 50144:
DW540
DW541
DW545
7,4 m/s2
7,0 m/s2
8,6 m/s2
Director Engineering & Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Idstein, Tyskland
sv - 2
Innan Du börjar använda maskinen, tag några
minuter i anspråk för att läsa igenom
bruksanvisningen. Spara bruksanvisningen
lättillgängligt, så att alla som använder maskinen
har tillgång till bruksanvisningen.
Förutom nedanstående instruktioner, följ alltid
Arbetarskyddsstyrelsens regler.
1 Använd hörselskydd
Ljudnivån vid bearbetning av olika material kan
variera, ibland överstiger nivån 85 dB(A). För att
skydda Dig själv, använd alltid hörselskydd.
2 Håll arbetsområdet i ordning
Nedskräpade ytor och arbetsbänkar inbjuder till
skador.
3 Tänk på arbetsmiljöns inverkan
Utsätt inte elverktyg för regn. Använd inte
elverktyg på fuktiga eller våta platser. Ha bra
belysning över arbetsytan. Använd inte elverktyg i
närheten av lättantändliga vätskor eller gaser.
4 Skydda Dig mot elektriska stötar
Undvik kroppskontakt med jordade delar (t.ex. rör,
radiatorer, spisar, kylskåp).
Vid extrema arbetsförhållanden (t.ex. hög
fuktighet, uppkomst av metalldamm osv.) kan den
elektriska säkerheten ökas medelst förkoppling av
en skiljetransformator eller en jordfelsbrytare.
5 Håll barn borta
Låt inte andra personer komma i kontakt med
elverktyg eller sladden. Alla personer skall hållas
borta från arbetsområdet.
6 Förvara verktyg säkert
När elverktyget inte används skall det förvaras på
ett torrt, högt placerat ställe, inlåst, utom räckhåll
för barn.
7 Överbelasta inte elverktyg
Du arbetar bättre och säkrare inom det angivna
effektsområdet.
8 Använd rätt elverktyg
Tvinga inte elverktyget att göra arbeten som är
avsedda för kraftigare verktyg. Använd inte
elverktyg för ändamål de inte är avsedda för:
72
SVENSKA
använd t.ex. inte handcirkelsåg för att såga av
kvistar eller vedträ.
9 Klä Dig rätt
Bär inte löst hängande kläder eller smycken. De
kan fastna i rörliga delar. Gummihandskar och
halkfria skor rekommenderas vid utomhusarbeten.
Använd hårnät om Du har långt hår.
10 Använd skyddsglasögon
Använd skyddsglasögon för att förhindra att
damm blåser in i Dina ögon vilket kan förorsaka
skada. Om mycket damm uppstår använd även
ansiktsmask.
11 Misshandla inte sladden
Bär aldrig verktyget i sladden och använd inte
sladden för att ta ut kontakten från uttaget. Utsätt
inte sladden för hetta, olja eller skarpa kanter.
12 Sätt fast arbetsstycket
Använd skruvtvingar eller ett skruvstycke för att
hålla fast arbetsstycket. Det är säkrare än att
använda handen och Du får bägge händerna fria
för arbetet.
13 Sträck Dig inte för mycket
Se till att Du alltid har säkert fotfäste och balans.
14 Sköt tillbehören med omsorg
Håll tillbehören skarpa och rena. Följ instruktionerna
beträffande skötsel och byte av tillbehör. Kontrollera
elverktygets sladd regelmässigt och få den
reparerad hos en erkänd fackverkstad om den är
skadad. Kontrollera förlängningssladdar
regelmässigt och byt ut dem om de är skadade.
Håll handtagen torra, rena och fria från olja och fett.
15 Ta ut kontakten från uttaget
när elverktyg inte är i bruk, innan service och vid
byte av verktyg såsom sågklinga, borr och fräs.
16 Tag bort nycklar
Kontrollera att nycklar och justerverktyg har tagits
bort från elverktyget innan det startas.
17 Undvik oavsiktlig inkoppling
Bär inte anslutna elverktyg med fingret på
strömbrytaren. Se till att strömbrytaren är
frånslagen när Du ansluter stickkontakten till
uttaget.
18 Förlängningssladdar utomhus
Utomhus skall förlängningssladdar endast
användas som är tillåtna för utomhusbruk och
märkta för detta.
19 Var uppmärksam
Titta på det Du gör. Använd sunt förnuft. Använd
inte elverktyget när Du är trött.
73
20 Kontrollera elverktyget för skador innan Du
ansluter sladden till vägguttaget
Innan fortsatt användning av elverktyget skall
eventuellt skadade skyddsanordningar och andra
defekta delar kontrolleras noggrant för att
fastställa om det kommer att fungera riktigt och
utföra den avsedda funktionen. Kontrollera att de
rörliga delarna fungerar oklanderligt och inte
klämmer, att inga delar är brutna, att alla delar är
riktigt monterade och att andra förhållanden som
kan påverka driften stämmer.
En skyddsanordning eller annan del, som är
skadad, skall repareras eller bytas ut av en
erkänd fackverkstad, om ej annat anges i
bruksanvisningen. Felaktiga strömbrytare måste
bytas hos en fackverkstad. Använd inte
elverktyget om strömbrytaren inte kan kopplas till
eller från.
21 För Din personliga säkerhet
Använd endast tillbehör och tillsatser som är
rekommenderade i bruksanvisningen och
katalogerna. Användning av annat verktyg eller
tillbehör än vad som rekommenderas i
bruksanvisningen eller katalogerna kan innebära
risk för personskada.
22 Reparation av verktyg får endast utföras av
godkänd DEWALT serviceverkstad
Det här verktyget motsvarar gällande
säkerhetsbestämmelser. För att undvika
olycksfall ska reparationer och elanordningar
endast utföras av behörig elektromontör.
Kontroll av förpackningens innehåll
Förpackningen innehåller:
1 Borrhammare
1 Sidohandtag
1 Djupanslag
1 Tub smörjmedel för verktyg
1 Låda (endast K-modeller)
1 Instruktionshandbok
1 Sprängteckning
• Kontrollera defekter på verktyg, delar och
tillbehör som kan ha uppstått i samband med
transport.
• Läs noga igenom handboken och förvissa Dig
om att Du förstår instruktionerna innan Du börjar
använda maskinen.
sv - 3
SVENSKA
Beskrivning (fig. A)
Din DEWALT Borrhammare är konstruerad för
professionell hammarborrning och lätta mejslings-,
skär- och rivningsarbeten.
1 Strömbrytare
2 Elektroniskt hastighets- och slagreglage
(DW541/DW545)
3 Strömindikator-LED (DW541/DW545)
4 Serviceindikator-LED (DW541/DW545)
5 Funktionsväljare med säkerhetsspärr (16)
6 Verktygshållare för SDS-max® tillbehör
7 Krage
8 Sidohandtag
9 Låsning sidohandtag
10 Bakre läge sidohandtag
11 Djupanslag
12 Kåpa brytarhandtag
13 Undre servicekåpa
14 Övre servicekåpa
15 Kåpa växellåda
16 Säkerhetsspärr
DW541/DW545 - mjukstartfunktion
Med mjukstartfunktionen kommer maskinen igång
gradvis, så att borrverktyget inte vandrar undan från
den avsedda platsen när du startar.
Mjukstartfunktionen reducerar även motstöten för
kuggdreven och användaren om du börjar borra
med verktyget i ett befintligt hål.
Säkerhetskoppling
Borrhammaren är utrustad med en
säkerhetskoppling som reducerar den maximala
vridningen för användaren om ett borrverktyg skulle
fastna. Denna funktion förhindrar även att
kuggdreven och elmotorn löper fast.
Säkerhetskopplingen fabriksinställd och kan inte
justeras.
DW541/DW545 - Elektronisk hastighets- och
slagkontroll (fig. B)
Den elektroniska hastighets- och slagkontrollen ger
följande fördelar:
- du kan använda finare verktyg utan att de bryts
- du kan borra i lätta och spröda material utan att
de spräcks
- du har optimal verktygskontroll vid
mejslingsarbeten
sv - 4
DW541/DW545 - Service- och strömindikatorer
(fig. B)
Den röda serviceindikatorn (4) tänds när
kolborstarna nästan är utslitna för att ange att
apparaten behöver servas. Efter ca. 8 timmars
körning kommer motorn automatiskt att stängas av.
Kolborstarna kan inte bytas av användaren. Lämna
in maskinen hos en auktoriserad DEWALT
reparationsverkstad.
Den gröna strömindikatorn (3) tänds när maskinen
kopplas på. Om indikatorn lyser utan att maskinen
startar kan det vara fel på elmotorn. Om indikatorn
inte tänds och maskinen inte startar kan det vara fel
på strömbrytaren eller nätsladden.
Elektrisk säkerhet
Den elektriska motorn är endast avsedd för en
spänning. Kontrollera alltid att spänningen på nätet
motsvarar den spänning som finns angiven på
märkplåten.
Ditt elverktyg är dubbelisolerat
motsvarande EN 50144; jordledare är
således överflödigt.
Bruk med förlängningssladd
Om du behöver använda en förlängningssladd,
använd en godkänd förlängningssladd lämpad för
den här apparatens strömförbrukning (se tekniska
data). Om du använder en sladdvinda, vira alltid av
sladden fullständigt.
Montering och inställning
Koppla alltid ur verktyget innan Du börjar
med montering och inställning.
DW541/DW545 - Inställning av det elektroniska
hastighets- och slagreglaget (fig. B)
• Vrid ratten (2) till önskad nivå. Ju högre nummer,
desto högre hastighet och slagenergi. Med
reglageinställningar från ”1” (låg) till ”7” (full kraft)
är apparaten ytterst mångsidig och kan
användas för skilda tillämpningar. Vilken
inställning du behöver är en fråga om erfarenhet.
Om du t ex använder fina borr eller borrar i
keramiska eller spröda material, ska reglaget
ställas i läge ”1” (låg).
74
SVENSKA
Funktionsval (fig. B)
Din borrhammare kan användas i två olika
funktionslägen:
Borrhammarfunktion:
verktyget både roterar och slår - för alla
borrarbeten i betong och murverk.
Hammarfunktion med spindellås:
verktyget slår endast - för lätta mejslings-,
skär- och rivningsarbeten. SDS-max®
mejseln kan låsas i 8 olika lägen
(se även fig. C):
• Vrid funktionsväljaren (5) tills den täcker rätt
säkerhetsspärren (16).
• Lås mejseln i önskat lägen.
• Vrid funktionsväljaren (5) tills den pekar på
symbol.
I detta läge kan borrhammaren även användas
som hävstång för att lossa ett borr som har
fastnat.
• Välj önskat funktionsläge genom att vrida
funktionsväljaren (5) över säkerhetsspärren (16) tills
den pekar på symbol.
Montering och avlägsnande av SDS-max®
tillbehör (fig. C)
Maskinen använder SDS-max® borr- och
mejselverktyg (se den inlagda bilden i fig. C för en
genomskärning av ett SDS-max® verktygsskaft).
• Drag ur kontakten.
• Sätt in verktygsskaftet i verktygshållarens
spärrhylsa (6) och vrid verktyget något tills hylsan
klickar på plats.
• Drag i verktyget för att se om det är ordentligt
spärrat. Hammarfunktionen kräver att verktyget
kan svänga flera centimeter i längdriktningen
medan det sitter i verktygshållaren.
• För att avlägsna verktyget, drag tillbaka
spärrhylsan (6) och drag ut verktyget ur hållaren.
Hopsättning och montering av sidohandtaget
Sidohandtaget (8) kan monteras i främre eller bakre
position på båda sidorna av borrhammaren för att
passa både höger- och vänsterhänta användare.
Montering i främre position (fig. D)
• Skruva loss sidohandtaget (8) och tag isär
klämman (20).
• Kläm stålringen (17) över kragen bakom
verktygshållaren (6). Kläm ihop de båda ändarna,
montera bussningen (18) och sätt in stiftet (19).
• Placera sidohandtagets klämma (20) och skruva
på låsningen (9). Drag inte åt.
• Skruva in sidohandtaget (8) i låsningen och drag
åt det.
• Vrid sidohandtaget med klämma och allt till
önskad position. För att borra horisontellt med ett
grovt verktyg ska sidohandtaget stå i en vinkel på
ca. 20° (se fig. E) för bästa kontroll över verktyget.
• Sätt fast sidohandtagets klämanordning i läge
genom att dra åt låsningen (9).
Montering i bakre position (fig. F)
Den bakre positionen är särskilt praktisk när du
borrar i tak eller golv. Se fig.G.
• Skruva loss sidohandtaget (8) och avlägsna det
från sin främre position. Lämna klämanordningen i
den främre positionen så att du fortfarande kan
använda djupanslaget.
• Skruva sidohandtaget direkt i ett av de bakre
skruvhålen (10) på maskinens ena eller andra sida.
Inställning av borrdjupet (fig. H)
• Montera önskat borrverktyg.
• Lossa klämmuttern (21) och skjut anslagsstiftet
(11) genom hålet i sidohandtagets klämma.
• Tryck in verktyget lodrätt mot en yta och ställ in
djupanslaget (11) enligt bilden.
• Drag åt låsmuttern (21).
Bruksanvisning
• Följ alltid säkerhetsföreskrifterna och
tillhörande bestämmelser.
• Se till att du vet var rör- och elledningar
befinner sig.
• Utöva endast lätt tryck på redskapet (ca.
20 kg). Större tryck gör inte att det går
fortare att borra, men reducerar
redskapets prestanda och gör att det
slits fortare.
Använd borrhammaren endast med
sidohandtaget ordentligt på plats.
75
sv - 5
SVENSKA
Borrning med massivt verktyg (fig. A)
• Ställ in det elektroniska hastighets- och
slagreglaget (2) (DW541/DW545).
• Ställ funktionsväljaren (5) i läge för
”borrhammarfunktion”.
• Montera ett lämpligt tillbehör.
• Montera och ställ in sidohandtaget (8).
• Ställ om så behövs in borrdjupet.
• Markera platsen där hålet ska borras.
• Sätt verktyget på plats och tryck in
strömbrytaren (1).
• Stäng av apparaten genom att släppa
strömbrytaren (1).
Stäng alltid av maskinen innan Du drar ur
sladden efter avslutat arbete.
Borrning med kärnborr (fig. A)
• Vrid det elektroniska hastighets- och slagreglaget
(2) (DW541/DW545) till moderat eller hög hastighet.
• Ställ funktionsväljaren (5) i läge för
”borrhammarfunktion”.
• Montera och ställ in sidohandtaget (8).
• Montera ett lämpligt kärnborr.
• Sätt in centerborret i kärnborret.
• Sätt centerborret på plats och tryck in
strömbrytaren (1). Borra tills kärnborret tränger in
ca. 1 cm i betongen.
• Sluta borra och avlägsna centerborret. Sätt tillbaka
kärnborret i hålet och borra vidare.
• När du borrar genom material som är tjockare än
kärnborrets djup måste den runda
betongcylindern eller kärnan inuti borret brytas av
med jämna mellanrum. För att undvika att det
bryts undan betong runt hålet bör du först borra
ett hål helt igenom materialet med samma
diameter som centerborret. Borra sedan kärnhålet
halvvägs från båda sidor.
• Stäng av maskinen på samma sätt som ovan.
Mejsling och skärning (fig. A)
• Ställ in det elektroniska hastighets- och
slagreglaget (2) (DW541/DW545).
• Ställ funktionsväljaren (5) i läge för
”hammarfunktion med spindellås”.
• Montera en lämplig mejsel och vrid den för hand
tills den spärras i en av 8 positioner.
• Montera och ställ in sidohandtaget (8).
• Tryck in strömbrytaren (1) och börja arbeta.
• Stäng av maskinen på samma sätt som ovan.
sv - 6
Diverse tillbehör och mejslar av SDS-max®-typ kan
erhållas separat.
Kontakta Din återförsäljare för vidare information om
lämpliga tillbehör.
Skötsel (fig. A)
Ditt DEWALT elverktyg har tillverkats för att, med så
lite underhåll som möjligt, kunna användas länge.
Varaktig och tillfredsställande användning erhålles
endast genom noggrann skötsel och regelbunden
rengöring.
Borrhammaren kan inte servas av användaren.
Lämna in maskinen hos en auktoriserad DEWALT
reparationsverkstad så snart serviceindikatorn (4)
(DW541/DW545) börjar lysa. För DW540-modell
rekommenderas en servicebehandling efter ca.
80 arbetstimmar.
Smörjning
Ditt elverktyg behöver ingen smörjning.
Rengöring
Håll ventilationsöppningen ren och rengör
regelbundet elverktyget med en mjuk trasa.
Förbrukade maskiner och miljön
När Din produkt är utsliten, skydda naturen genom
att inte slänga den tillsammans med vanligt avfall.
Lämna den till de uppsamlingsställen som finns i Din
kommun eller till en DEWALT serviceverkstad.
DEWALT service
Skulle fel uppstå på maskinen, lämna då alltid in den
till en auktoriserad serviceverkstad. Se aktuell
prislista/katalog för vidare information elle kontakta
DEWALT.
På grund av forskning och utveckling kan
ovanstående specifikationer ändras vilket inte
meddelas separat.
76
SVENSKA
GARANTI
• 30 DAGARS NÖJD-KUND-GARANTI •
Om du inte är fullständigt nöjd med din DEWALTprodukts prestanda behöver du endast returnera
den inom 30 dagar, komplett som vid köpet, till
ditt inköpsställe eller en DEWALT auktoriserad
serviceverkstad för fullständig återbetalning eller
utbyte. Inköpsdatum måste påvisas.
• ETT ÅRS FRI FÖREBYGGANDE SERVICE •
Om din DEWALT-produkt inom 12 månader efter
inköpsdatum kräver underhåll eller service, utförs
detta kostnadsfritt av en auktoriserad
serviceverkstad. Fri förebyggande service
omfattar arbets- och reservdelskostnader för
elektriska verktyg. Kostnad för tillbehör ingår ej.
Inköpsdatum måste påvisas.
• ETT ÅRS GARANTI •
Om din DEWALT-produkt inom 12 månader efter
inköpsdatum visar defekter på grund av brister i
material eller vid produktionen, garanterar vi att
kostnadsfritt ersätta alla defekta delar eller, på
vårt eget initiativ, att gratis ersätta produkten på
villkor att:
• Produkten inte har missbrukats.
• Eventuella reparationer har utförts av
auktoriserad verkstad/personal.
• Inköpsdatum kan påvisas.
Denna garanti erbjuds som extra fördel och är
separat från köparens föreskrivna rättigheter.
För adressen till närmaste DEWALT auktoriserade
serviceverkstad, se aktuell katalog för vidare
information eller kontakta DEWALT.
77
sv - 7
∂§§∏¡π∫∞
¶Eƒπ™∆ƒ√ºπ∫√ ∫ƒ√À™∆π∫√ ¶π™∆√§E∆√
DW540/DW541/DW545 Î·È Ù‡ÔÈ K Û˘Ì‚·ÙÈÎfiÈ
£ÂÚÌ¿ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ·!
¶ÂÚȯfiÌÂÓ·
¢È·Ï¤Í·Ù ¤Ó· ·fi Ù· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Ù˘ DEWALT.
∏ Ôχ¯ÚÔÓË ÂÌÂÈÚ›· Ù˘ DEWALT, Ë Û˘Ó¯‹˜
ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ Î·È Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹
ηÈÓÔÙÔÌÈÒÓ ÙËÓ Î·ıÈÛÙÔ‡Ó ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ Èfi
·ÍÈfiÈÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ.
∆¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο
¢‹ÏˆÛË Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘
√‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜
EÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ Û˘Û΢·Û›·˜
¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹
∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
ÃÚ‹ÛË Î·Ïˆ‰›Ô˘ Â¤ÎÙ·Û˘
™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË Î·È Ú‡ıÌÈÛË
√‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜
™˘ÓÙ‹ÚËÛË
EÁÁ‡ËÛË
el - 1
el - 2
el - 2
el - 4
el - 4
el - 5
el - 5
el - 5
el - 7
el - 7
el - 8
™ÙȘ ·ÚÔ‡Û˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ù·
·ÎfiÏÔ˘ı· ۇ̂ÔÏ·:
™˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ‹
ı·Ó¿ÙÔ˘ ‹ ‚Ï¿‚˘ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ ÛÂ
ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ÙËÚËıÔ‡Ó ÔÈ
Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜.
™˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ ËÏÂÎÙÚÈ΋ Ù¿ÛË.
∆¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο
∆¿ÛË
πÛ¯‡˜ EÈÛfi‰Ô˘
∆·¯‡ÙËÙ· ÊÔÚÙ›Ô˘ ÎÚÔ‡Û˘
∆·¯‡ÙËÙ· Ì ÊÔÚÙ›Ô
∫ÚÔ˘ÛÙÈ΋ EÓ¤ÚÁÂÈ·
™˘ÓÔÏÈ΋ Îϛ̷η ‰È¿ÙÚËÛ˘ Û Û΢Úfi‰ÂÌ·:
- Û˘Ì·Á‹ ÙÚ˘¿ÓÈ·
- ‰È·Ì·ÓÙÔÎÔÚÒÓ˜
µ¤ÏÙÈÛÙË Îϛ̷η ‰È¿ÙÚËÛ˘ Û Û΢Úfi‰ÂÌ·:
- Û˘Ì·Á‹ ÙÚ˘¿ÓÈ·
£¤ÛÂȘ ÛÌ›Ï¢Û˘
™ÊÈÁÎÙ‹Ú·˜ ÂÚÁ·Ï›Ԣ
µ¿ÚÔ˜
∞ÛÊ¿ÏÂȘ:
ªË¯·Ó‹Ì·Ù· 230 V
el - 1
DW540
230
950
3.180
335
5,7
DW541
230
1.050
950-2.800
100-295
1 - 5,7
DW545
230
1.100
1.000-2.600
105-275
1 - 8,2
mm
mm
12-40
40-90
12-40
40-90
12-45
40-100
mm
16-32
8
SDS-max®
5,8
16-32
8
SDS-max®
5,9
19-38
8
SDS-max®
6,2
V
W
min-1
min-1
J
kg
10 A
78
∂§§∏¡π∫∞
¢‹ÏˆÛË Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘
√‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜
DW540, DW541, DW545 Î·È Ù‡ÔÈ K Û˘Ì‚·ÙÈÎfiÈ
∏ DEWALT ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ·˘Ù¿ Ù· ËÏÂÎÙÚÈο
ÂÚÁ·Ï›· ۯ‰ȿÛÙËÎ·Ó Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ √‰ËÁ›Â˜:
89/392/EOK, 89/336/EOK, 73/23/EOK, EN 50144,
EN55104, EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
∞ÓÒÙ·ÙÔ fiÚÈÔ Ë¯ËÙÈ΋˜ ›ÂÛ˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ
√‰ËÁ›Â˜ 86/188/EOK & 89/392/EOK, ̤ÙÚËÛË
ηٿ EN 50144:
LpA (˯ËÙÈ΋ ›ÂÛË)
dB(A)*
LWA (·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË) dB(A)
DW540
97,6
DW541
97,4
DW545
96,7
105,6
105,4
104,7
* ÛÙÔ ·˘Ù› ÙÔ˘ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹
§¿‚ÂÙ ٷ ÂӉ‰ÂÈÁ̤ӷ ̤ÙÚ·
ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÛÂ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ë
·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ›ÂÛË ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù· 85 dB(A).
√ ÛÙ·ıÌÈṲ̂ÓÔ˜ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi˜ ̤ÛÔ˜ fiÚÔ˜
ÂÈÙ¿¯˘ÓÛ˘ ηٿ EN 50144:
DW540
7,4 m/s2
¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ AÓ¿Ù˘Í˘ ¶ÚÔ˚fiÓÙˆÓ
Horst Großmann
DEWALT, Idstein, °ÂÚÌ·ÓÈ·
79
DW541
7,0 m/s2
DW545
8,6 m/s2
√Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Ú¤ÂÈ
Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ¿ÓÙÔÙ ˘fi„Ë ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜
·ÛÊ·Ï›·˜ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÛÙË ¯ÒÚ· Û·˜
ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÊ¢¯ı› Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜
˘ÚηÁÈ¿˜, ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·˜ Î·È ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
¶ÚÈÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‰È·‚¿ÛÙÂ
ÚÔÛÂÎÙÈο ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ Ô‰ËÁ›Â˜ Î·È Ê˘Ï¿ÍÙÂ
Ù˜ ηϿ.
1 ¢È·ÙËÚ›Ù ηı·Úfi ÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜
∞ηٿÛÙ·ÙÔÈ ¯ÒÚÔÈ Î·È ¿ÁÎÔÈ ÂÁ΢ÌÔÓÔ‡Ó
ΛӉ˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
2 §¿‚ÂÙ ˘‘ fi„Ë ÙȘ ÂȉڿÛÂȘ ÙÔ˘
ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜
ªËÓ ÂÎı¤ÙÂÙ ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Û ˘ÁÚ·Û›·.
ºÚÔÓÙ›ÛÙ ÁÈ· ÙÔÓ Î·Ïfi ʈÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘
ÂÚÁ·Û›·˜ Û·˜. ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ËÏÂÎÙÚÈο
ÂÚÁ·Ï›· ÎÔÓÙ¿ Û ‡ÊÏÂÎÙ· ˘ÁÚ¿ Î·È ·¤ÚÈ·.
3 ¶ÚÔÛٷ٢ı›Ù ·fi ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·
∞ÔʇÁÂÙ ÙËÓ Â·Ê‹ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÌÂ
ÁÂȈ̤Ó˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ (.¯. ۈϋÓ˜, ÛÒÌ·Ù·
ıÂÚÌ¿ÓÛˆ˜, ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ ÎÔ˘˙›Ó˜, „˘Á›·
ÎÏ.). ™Â Û˘Óı‹∫˜, ˘ÂÚ‚ÔÏÈ∫‹˜
∫ÈÓËÙÔÔÈ‹Û˘ (.¯. Û ‡„ËÏ‹ ˘ÁÚ·Û›·,
‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÂÙ·ÏÏÈ΋˜ ÛÎfiÓ˘ ÎÏ). ÌÔÚ› Ó·
·˘ÍËı› Ë ËÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ì ÙËÓ
·ÚÂÌ‚ÔÏ‹ ÂÓfi˜ ·ÔÛ˘Ó‰ÂÙÈÎÔ‡
ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ‹ ‹ ÂÓfi˜ ‰È·ÎfiÙË ÚÔÛÙ·Û›·˜
·fi Ï¿ıÔ˜ ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔ Ú‡̷ (FI).
4 ∫ڷٿ٠ٷ ·È‰È¿ Û ·fiÛÙ·ÛË
ªËÓ ·Ê‹ÓÂÙ ¿ÏÏ· ÚfiÛˆ· Ó· ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‹ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘.
∞ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ¤ Ù· ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜.
5 ∫·ÏÒ‰ÈÔ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘ ÁÈ· ¯Ú‹ÛË ÛÂ
Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜
ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜
¯ÒÚÔ˘˜ ÌfiÓÔ Ì ηÏ҉ȷ Ô˘ Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏ·
ÁÈ· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi Î·È Ê¤ÚÔ˘Ó Û¯ÂÙÈ΋
Û‹Ì·ÓÛË.
6 º˘Ï¿ÁÂÙ ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ Û ·ÛʷϤ˜ ̤ÚÔ˜
∏ÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Ô˘ ‰ÂÓ
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ú¤ÂÈ Ó· Ê˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·È
Û ÛÙÂÁÓÔ‡˜, ÎÏÂÈÛÙÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜, Ì·ÎÚÈ¿ ·fi
·È‰È¿.
7 ºÔÚ¿Ù ٷ ηٿÏÏËÏ· ÚÔ‡¯· ÂÚÁ·Û›·˜
ªË ÊÔÚ¿Ù ʷډȿ ÚÔ‡¯· ‹ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·.
À¿Ú¯ÂÈ Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· È·ÛÙÔ‡Ó ÛÂ
ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· ̤ÚË Ì˯·ÓÒÓ. °È· ˘·›ıÚȘ
ÂÚÁ·Û›Â˜ Û˘ÓÈÛÙÒÓÙ·È Ï·ÛÙȯ¤ÓÈ· Á¿ÓÙÈ· ηÈ
el - 2
∂§§∏¡π∫∞
˘Ô‰‹Ì·Ù· Ô˘ ‰Â ÁÏÈÛÙÚÔ‡Ó. E¿Ó ¤¯ÂÙÂ
Ì·ÎÚÈ¿ Ì·ÏÏÈ¿ ÊÔÚ¿Ù ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ‰È¯Ù¿ÎÈ.
8 ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÚÔÛٷ٢ÙÈο Á˘·ÏÈ¿
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ, Â›Û˘, ·Ó·Ó¢ÛÙÈΤ˜
Ì¿ÛΘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘
ÚÔÍÂÓÔ‡Ó ÛÎfiÓË ‹ ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓ·
ۈ̷ٛ‰È·.
9 §·Ì‚¿ÓÂÙ ˘‘ fi„Ë Ù· ·ÓÒٷٷ fiÚÈ· ıÔÚ‡‚Ô˘
§¿‚ÂÙ ηٿÏÏËÏ· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›·
Ù˘ ·ÎÔ‹˜ Û·˜ Â¿Ó Ô ÚÔηÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ ıfiÚ˘‚Ô˜
˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù· 85 dB(A).
10 ™ÙËÚ›ÍÙ Ì ·ÛÊ·Ï‹ ÙÚfiÔ ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ
ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÁ¿˙ÂÛÙÂ.
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ›ÛÙ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú˜ ‹ ̤ÁÎÂÓË ÁÈ· ÙÔ
ÛÎÔfi ·˘Ùfi. ∏ ̤ıÔ‰Ô˜ ·˘Ù‹ ›ӷÈ
·ÛʷϤÛÙÂÚË Î·È ÂÏ¢ıÂÚÒÓÂÈ Î·È Ù· ‰˘fi Û·˜
¯¤ÚÈ· ÁÈ· ÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
11 ªË Û·‚ÂÙ ¿Ú· Ôχ
ºÚÔÓÙ›ÛÙ ¿ÓÙÔÙ ӷ ¤¯ÂÙ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË
ÛÙ¿ÛË Î·È Ó· ‰È·ÙËÚ›Ù ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›· Û·˜.
12 ∞ÔʇÁÂÙ ·ÓÂÈı‡ÌËÙË ÂÎΛÓËÛË ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ
ªËÓ Îڷٿ٠̠ÙÔ ‰¿ÎÙ˘ÏÔ ÛÙÔ ‰È·ÎfiÙË
ÂÚÁ·Ï›· Ô˘ Â›Ó·È ÛÙËÓ Ú›˙·. √Ù·Ó ‚¿˙ÂÙÂ
ÙËÓ Ú›˙·, ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ô ‰È·ÎfiÙ˘ ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ Â›Ó·È ÎÏÂÈÛÙfi˜.
13 ¡· ›ÛÙ ¿ÓÙ· ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ›
¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Û·˜.
EÓÂÚÁ›Ù ÏÔÁÈο. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô fiÙ·Ó Â›ÛÙ ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓÔ˜.
14 µÁ¿˙ÂÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ·fi ÙËÓ Ú›˙·
√Ù·Ó ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô
Î·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜ ‹ ·ÏÏ·Á‹˜
ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ, ‚Á¿ÏÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ·fi ÙËÓ
Ú›˙· Î·È ÂÚÈ̤ÓÂÙ ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ·ÎÈÓËÙÔÔÈËı›
ÙÂÏ›ˆ˜.
15 ∞ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ ·fi ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Ù· ÎÏÂȉȿ
Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛ‹ ÙÔ˘
¶ÚÈÓ ‚¿ÏÂÙ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô,
‚‚·Èˆı›Ù ¿ÓÙ· fiÙÈ ¤¯ÂÙ ‚Á¿ÏÂÈ ·fi ·˘Ùfi
Ù· ÎÏÂȉȿ ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛ‹ ÙÔ˘.
16 ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÛˆÛÙfi ÂÚÁ·Ï›Ô
∏ ÂӉ‰ÂÈÁ̤ÓË ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÂ
·˘Ù¤˜ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜. ªË
¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÂÚÁ·Ï›· ¯·ÌËÏ‹˜ ÈÛ¯‡Ô˜ ‹
ÚÔÛı‹Î˜ ÁÈ· ‚·ÚȤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜. ∆Ô ÂÚÁ·Ï›Ô
Û·˜ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÂÈÙ˘¯¤ÛÙÂÚ· ηÈ
·ÛʷϤÛÙÂÚ· Â¿Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Û‡Ìʈӷ ÌÂ
Ù˘ ÚԉȷÁڷʤ˜ ÙÔ˘.
el - 3
¶ÚÔÛÔ¯‹! ∆fiÛÔ Ë ¯Ú‹ÛË ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ ‹
ÚÔÛıËÎÒÓ fiÛÔ Î·È Ë Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË
ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ Û˘ÓÈÛÙÒÓÙ·È ÛÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜
·˘Ù¤˜ ÂÁ΢ÌÔÓ› ΛӉ˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
17 ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ηÏ҉ȷ ÁÈ· ÂÚÁ·Û›Â˜ ÁÈ·
ÙȘ Ôԛ˜ ‰ÂÓ ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·È
ªËÓ Îڷٿ٠ÔÙ¤ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙÔ
ηÏÒ‰Èfi ÙÔ˘ Î·È ÌËÓ ÙÚ·‚¿Ù ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÁÈ·
Ó· ‚Á¿ÏÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙËÓ Ú›˙·.
¶ÚÔÛٷهÛÙ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ·fi ıÂÚÌfiÙËÙ·,
Ï¿‰È Î·È ·È¯ÌËÚ¤˜ ÁˆÓ›Â˜.
18 ™˘ÓÙËÚ›Ù ÂÈÌÂÏÒ˜ Ù· ÂÚÁ·Ï›· Û·˜
¢È·ÙËÚ›Ù ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ ÎÔÊÙÂÚ¿ ηÈ
ηı·Ú¿ ÒÛÙ ӷ ›ÛÙ Û ı¤ÛË Ó· ÂÚÁ¿˙ÂÛÙÂ
ηχÙÂÚ· Î·È ·ÛʷϤÛÙÂÚ·. ∞ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÙȘ
Ô‰ËÁ›Â˜ Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜ Î·È ÙȘ ˘ԉ›ÍÂȘ ÁÈ·
ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ. EϤÁ¯ÂÙ ٷÎÙÈο
ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Î·È, Û ÂÚ›ÙˆÛË ‚Ï¿‚˘, ‰ÒÛÙÂ
ÙÔ ÁÈ· ÂÈÛ΢‹ Û ÛÙ·ıÌfi Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜ Ô˘
Â›Ó·È ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ DEWALT.
EϤÁ¯ÂÙ ÂÚÈÔ‰Èο Ù· ηÏ҉ȷ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘
Î·È ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÙ ٷ Û ÂÚ›ÙˆÛË ‚Ï¿‚˘.
¢È·ÙËÚ›Ù ÙÔ˘˜ ‰È·ÎfiÙ˜ ¯Ú‹Ûˆ˜ ÛÙÂÁÓÔ‡˜
Î·È ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ ÌËÓ Â›Ó·È ÏÂڈ̤ÓÔÈ ·fi
Ï¿‰È Î·È ÁÚ¿ÛÔ.
19 EϤÁ¯ÂÙÂ Â¿Ó ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ¤¯ÂÈ ‚Ï¿‚˜
¶ÚÈÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, ÂϤÁÍÙÂ
ÙÔ ÚÔÛÂÎÙÈο ÁÈ· ÂӉ¯fiÌÂÓ˜ ‚Ï¿‚˜ ÁÈ· Ó·
‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ fiˆ˜ Ú¤ÂÈ.
EϤÁÍÙÂ Â¿Ó Ù· ÎÈÓËÙ¿ ̤ÚË Â›Ó·È ÛˆÛÙ¿
Û˘Ó‰Â‰Â̤ӷ Î·È Â˘ı˘ÁÚ·ÌÌÈṲ̂ӷ, Â¿Ó ‰ÂÓ
¤¯Ô˘Ó Û¿ÛÂÈ ÎÔÌÌ¿ÙÈ·, Â¿Ó Â›Ó·È ÛˆÛÙ¿
Û˘Ó·ÚÌÔÏÔÁË̤ӷ Î·È Â¿Ó ÏËÚÔ‡ÓÙ·È fiϘ ÔÈ
Û˘Óı‹Î˜ ÁÈ· ÙË ÛˆÛÙ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ. ¶ÚÔÛٷ٢ÙÈο ηχ̷ٷ ‹ ¿ÏÏ·
ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¯·Ï¿ÛÂÈ Ú¤ÂÈ Ó·
ÂÈÛ΢¿˙ÔÓÙ·È ‹ Ó· ·ÓÙÈηı›ÛÙ·ÓÙ·È
Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜. ªË
¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Â¿Ó Ô ‰È·ÎfiÙ˘
Â›Ó·È ¯·Ï·Ṳ̂ÓÔ˜ Î·È ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ÁÈ· ÙËÓ
·ÓÙÈηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘ ·fi ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ
ÛÙ·ıÌfi Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜.
20 EÈÛ΢¿˙ÂÙ ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ ÛÂ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ÛÙ·ıÌfi Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ÏËÚÔ› ÙÔ˘˜
ÈÛ¯‡ÔÓÙ˜ ηÓfiÓ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜. °È· ÙËÓ
·ÔÊ˘Á‹ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ ÁÈ· ÙÔ ¯Ú‹ÛÙË, Ù˘¯fiÓ
ÂÈÛ΢¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È
·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·fi ÂȉÈÎfi Ù¯ÓÈÎfi.
80
∂§§∏¡π∫∞
EÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘
Û˘Û΢·Û›·˜
™ÙË Û˘Û΢·Û›· ˘¿Ú¯Ô˘Ó:
1 ¶ÂÚÈÛÙÚÔÊÈÎfi ÎÚÔ˘ÛÙÈÎfi ‰Ú¿·ÓÔ
1 ¶Ï¢ÚÈ΋ Ï·‚‹
1 ƒ˘ıÌÈÛÙÈ΋ Ú¿‚‰Ô ‚¿ıÔ˘˜
1 ™ˆÏ‹Ó·˜ ÏÈ·ÓÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ÙÚ˘·ÓÈÔ‡
1 ∫È‚ÒÙÈÔ (ÌÔÓÔÈ ÙıÔÈ K)
1 º˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ
1 ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ
• EϤÁÍÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, Ù· ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο Î·È Ù·
ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ‚Ï¿‚˜ Ô˘ ›Ûˆ˜ ¤¯Ô˘Ó
ÚÔÎÏËı› ηٿ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿.
• ∞ÊÈÂÚÒÛÙ ϛÁÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· ‰È·‚¿ÛÂÙÂ Î·È Ó·
ηٷÓÔ‹ÛÂÙ fiÏÔ ÙÔ Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ ÚÈÓ
Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ (ÂÈÎ. A)
∆Ô ÂÚÈÛÙÚÔÊÈÎfi ÎÚÔ˘ÛÙÈÎfi ÈÛÙÔϤÙÔ Û·˜
DEWALT ¤¯ÂÈ Û¯Â‰È·ÛÙ› ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜
ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ ÎÚÔ˘ÛÙÈ΋˜ ‰È¿ÙÚËÛ˘ ηıÒ˜ Î·È ÁÈ·
ÂÏ·ÊÚÈ¿ ÛÊ˘ÚËÏ¿ÙËÛË, Ư̂ϢÛË Î·È Î·Ù‰¿ÊÈÛË.
1 ¢È·ÎfiÙ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ON/OFF
2 ∫·ÓÙÚ¿Ó ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ ηÈ
ÎÚÔ‡Û˘ (DW541/DW545)
3 ºˆÙÂÈÓ‹ ¤Ó‰ÂÈÍË LED ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ (ON)
(DW541/DW545)
4 ºˆÙÂÈÓ‹ ¤Ó‰ÂÈÍË LED Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘
(DW541/DW545)
5 ªÔ¯Ïfi˜ ÂÈÏÔÁ‹˜ Ì ÎÏÂȉ·ÚÈ¿ ·ÛÊ·Ï›·˜ (16)
6 ™ÊÈÁÎÙ‹Ú·˜ ÂÚÁ·Ï›Ԣ ÁÈ· Ù· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·
SDS-max®
7 ∫ÔÏ¿ÚÔ
8 ¶Ï¢ÚÈ΋ Ï·‚‹
9 ¢·ÎÙ‡ÏÈÔ˜ Û‡ÛÊÈÁ͢ Ï¢ÚÈ΋˜ Ï·‚‹˜
10 £¤ÛË Ù˘ ›Ûˆ Ï¢ÚÈ΋˜ Ï·‚‹˜
11 ƒ¿‚‰Ô˜ Ú˘ı̛ۈ˜ ‚¿ıÔ˘˜
12 ∫¿Ï˘ÌÌ· Ù˘ Ï·‚‹˜ ÙÔ˘ ‰È·ÎfiÙË
13 ∫¿Ùˆ Î¿Ï˘ÌÌ· Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘-ÂȉÈfiÚıˆÛ˘
14 ‘∞Óˆ Î¿Ï˘ÌÌ· Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘-ÂȉÈfiÚıˆÛ˘
15 ∫¿Ï˘ÌÌ· ÎÈ‚ˆÙ›Ô˘ Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ
16 ∫ÏÂȉ·ÚÈ¿ ·ÛÊ·Ï›·˜
DW541/DW545 - ªË¯·ÓÈÛÌfi˜ ÔÌ·Ï‹˜
ÂÎΛÓËÛ˘
√ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ÔÌ·Ï‹˜ ÂÎΛÓËÛ˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙË
ÛÙ·‰È·Î‹ ·‡ÍËÛË Ù˘ Ù·¯‡ÙËÙ·˜, ·ÔÙÚ¤ÔÓÙ·˜
¤ÙÛÈ ÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÙÔ˘ ÙÚ˘·ÓÈÔ‡ ·fi ÙËÓ
81
ı¤ÛË ‰È¿ÓÔÈ͢ Ù˘ Ô‹˜ ηٿ ÙËÓ ÂÎΛÓËÛË.
E›Û˘, Ô Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ÔÌ·Ï‹˜ ÂÎΛÓËÛ˘ ÌÂÈÒÓÂÈ
ÙË ÚÔ‹ ·ÓÙ›‰Ú·Û˘ Ô˘ ÌÂٷʤÚÂÙ·È ÛÙÔ˘˜
ÙÚÔ¯Ô‡˜ ÌÂÙ¿‰ÔÛ˘ ΛÓËÛ˘ Î·È ÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ fiÙ·Ó
ÙÔ ‰Ú¿·ÓÔ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Î·È ÙÔ ÙÚ˘¿ÓÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È
̤۷ Û ̛· ˘¿Ú¯Ô˘Û· Ô‹.
™˘ÌϤÎÙ˘ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡ Ù˘ ÚÔ‹˜
‘√Ï· Ù· ÂÚÈÛÙÚÔÊÈο ÈÛÙÔϤٷ ‰Ú¿·Ó· ›ӷÈ
ÂÊԉȷṲ̂ӷ Ì ¤Ó· Û˘ÌϤÎÙË ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡ Ù˘
ÚÔ‹˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ÌÂÈÒÓÂÈ ÙË Ì¤ÁÈÛÙË ÚÔ‹
·ÓÙ›‰Ú·Û˘ Ô˘ ÌÂÙ·‰›‰ÂÙ·È ÛÙÔÓ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ ÛÂ
ÂÚ›ÙˆÛË ·ÎÈÓËÙÔÔÈ‹Ûˆ˜ ÙÔ˘ ÙÚ˘·ÓÈÔ‡.
∞˘Ùfi ÙÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ· ÚÔÊ˘Ï¿ÛÂÈ Â›Û˘ ÙÔ˘˜
ÙÚÔ¯Ô‡˜ ÌÂÙ¿‰ÔÛ˘ Ù˘ ΛÓËÛ˘ Î·È ÙÔÓ
ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÎÈÓËÙ‹Ú· ·fi ·ÒÏÂÈ· ÛÙËڛ͈˜.
√ Û˘ÌϤÎÙ˘ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡ Ù˘ ÚÔ‹˜
ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Î·È ‰ÂÓ
ÌÔÚ› Ó· Ú˘ıÌÈÛÙ›.
DW541/DW545 - ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜
Ù·¯‡ÙËÙ·˜ Î·È ÎÚÔ‡Û˘ (ÂÈÎ. B)
√ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ Î·È ÎÚÔ‡Û˘
ÚÔÛʤÚÂÈ Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·:
- ¯Ú‹ÛË ÌÈÎÚfiÙÂÚˆÓ ÙÚ˘·ÓÈÒÓ ¯ˆÚ›˜ ΛӉ˘ÓÔ
ıÚ·‡Û˘ ÙÔ˘ ÙÚ˘·ÓÈÔ‡
- ‰È¿ÙÚËÛË ÂÏ·ÊÚÒÓ Î·È Â‡ıÚ·˘ÛÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ
¯ˆÚ›˜ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ıÚ˘ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡
- ȉ·ÓÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ ÁÈ· Ư̂ϢÛË
·ÎÚȂ›·˜
DW541/DW545 - ºˆÙÂÈÓ¤˜ ÂӉ›ÍÂȘ LED
ÂȉÈfiÚıˆÛ˘ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ (ON) (ÂÈÎ. B)
∏ ÎÔÎÎÈÓË ÊˆÙÂÈÓ‹ ¤Ó‰ÂÈÍË LED Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ (4)
·Ó¿‚ÂÈ fiÙ·Ó ÔÈ „‡ÎÙÚ˜ ·Ô ¿Óıڷη ¤¯Ô˘Ó
ۯ‰fiÓ Êı·Ú›, ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ fiÙÈ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô
¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Û˘ÓÙ‹ÚËÛË. ªÂÙ¿ ·fi ÂÚ›Ô˘ 8 ÒÚ˜
¯Ú‹Û˘ Ô ÎÈÓËÙ‹Ú·˜ ÛÙ·Ì·Ù¿ÂÈ ·˘ÙfiÌ·Ù·. √È
„‡ÎÙÚ˜ ·fi ¿Óıڷη ‰ÂÓ ·ÓÙÈηı›ÛÙ·ÓÙ·È ·fi
ÙÔÓ ¯Ú‹ÛÙË. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ¿Ù ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û ¤Ó·
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô ÂÈÛ΢ÒÓ Ù˘
DEWALT.
∏ Ú·ÛÈÓË ÊˆÙÂÈÓ‹ ¤Ó‰ÂÈÍË LED ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
(ON) (3) ·Ó¿‚ÂÈ fiÙ·Ó ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Â›Ó·È ÛÂ
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. E¿Ó Ë ÊˆÙÂÈÓ‹ ¤Ó‰ÂÈÍË Â›Ó·È
·Ó·Ì̤ÓË ·ÏÏ¿ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‰ÂÓ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ, ÌÔÚ›
Ó· Â›Ó·È ÂÏ·Ùو̷ÙÈÎfi˜ Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi˜ ÎÈÓËÙ‹Ú·˜.
E¿Ó Ë ÊˆÙÂÈÓ‹ ¤Ó‰ÂÈÍË ‰ÂÓ ·Ó¿‚ÂÈ Î·È ÙÔ
el - 4
∂§§∏¡π∫∞
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‰ÂÓ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ, ÌÔÚ› Ó· ›ӷÈ
ÂÏ·Ùو̷ÙÈÎfi˜ Ô ‰È·ÎfiÙ˘ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛ˘/
·ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛ˘
(ON/OFF) ‹ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ Ú‡̷ÙÔ˜.
∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÌÔÙ¤Ú Â›Ó·È Û¯Â‰È·Ṳ̂ÓÔ Ó·
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û ̛· Î·È ÌfiÓÔ Ù¿ÛË. EϤÁ¯ÂÙÂ
¿ÓÙÔÙ ·Ó Ë Ù¿ÛË ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÂ
·˘Ù‹Ó Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙËÓ ϷΤٷ ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ʤÚÂÈ ‰ÈÏ‹ ÌfiÓˆÛË
ηٿ EN 50144. ∫·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ‰Â
¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·ÏÒ‰ÈÔ Á›ˆÛ˘.
ÃÚ‹ÛË Î·Ïˆ‰›Ô˘ Â¤ÎÙ·Û˘
E¿Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·ÏÒ‰ÈÔ Â¤ÎÙ·Û˘,
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÙÚÈÔÏÈÎfi ηÏÒ‰ÈÔ
Â¤ÎÙ·Û˘ ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÚÚÔÊÔ‡ÌÂÓË
ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÈÛ¯‡ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ (‰Â›Ù ٷ
Ù¯ÓÈο ÛÙÔȯ›·). ∏ ÂÏ¿¯ÈÛÙË ‰È·ÙÔÌ‹ ÙÔ˘
·ÁˆÁÔ‡ Â›Ó·È 1,5 mm2. √Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ
ηÚÔ‡ÏÈ Î·Ïˆ‰›Ô˘, ¿ÓÙ· ÍÂÙ˘Ï›ÁÂÙ ÙÂÏ›ˆ˜
ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ.
™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË Î·È Ú‡ıÌÈÛË
µÁ¿˙ÂÙ ¿ÓÙÔÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙËÓ
Ú›˙· ÚÈÓ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÙ Û ÂÚÁ·Û›Â˜
Û˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛ˘ Î·È Ú‡ıÌÈÛ˘.
DW541/DW545 - ƒ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ηÓÙÚ¿Ó
ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ Î·È ÎÚÔ‡Û˘
(ÂÈÎ. B)
• °˘Ú›ÛÙ ÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó (2) ÛÙÔ ÂÈı˘ÌËÙfi
Â›‰Ô. ‘√ÛÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ Â›Ó·È Ô ·ÚÈıÌfi˜,
ÙfiÛÔ ˘„ËÏfiÙÂÚË Â›Ó·È Ë Ù·¯‡ÙËÙ· Î·È Ë
ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÎÚÔ‡Û˘. ™ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ηÓÙÚ¿Ó
·fi ÙÔ (1) (¯·ÌËÏfi) ¤ˆ˜ ÙÔ (7) (Ï‹Ú˘ ÈÛ¯‡˜)
ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÌÂÁ¿ÏË
ÂÏ·ÛÙÈÎfiÙËÙ· ¯Ú‹Û˘ Î·È ÌÔÚ› Ó·
ÚÔÛ·ÚÌÔÛı› Û ÔÏϤ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜. ∏
ÛˆÛÙ‹ Ú‡ıÌÈÛË Â›Ó·È ı¤Ì· ÂÌÂÈÚ›·˜.
¶.¯. fiÙ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÚ˘¿ÓÈ· ÌÈÎÚfiÙÂÚ˘
‰È·Ì¤ÙÚÔ˘ ‹ fiÙ·Ó Î¿ÓÂÙ ‰È¿ÙÚËÛË ÛÂ
ÎÂÚ·ÌÈο ‹ ‡ıÚ·˘ÛÙ· ˘ÏÈο, Á˘Ú›ÛÙ ÙÔ
ηÓÙÚ¿Ó ÛÙË ı¤ÛË (1) (¯·ÌËÏfi).
el - 5
EÈÏÔÁ‹ Ù˘ ı¤Û˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ (ÂÈÎ. B)
∆Ô ÂÚÈÛÙÚÔÊÈÎfi ÎÚÔ˘ÛÙÈÎfi ÈÛÙÔϤÙÔ Û·˜
ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Û ‰‡Ô ηٷÛÙ¿ÛÂȘ
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜:
∫ÚÔ˘ÛÙÈ΋ ‰È¿ÙÚËÛË:
Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓË ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹ Î·È ÎÚÔ‡ÛËÁÈ· fiϘ ÙȘ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ ‰È¿ÙÚËÛ˘ ÛÂ
Û΢Úfi‰ÂÌ· Î·È ÏÈıÔ‰ÔÌ‹
∫ÚÔ˘ÛÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÌfiÓÔ ÌÂ
ÎÏ›‰ˆÌ· ¿ÍÔÓÔ˜:
ÌfiÓÔ ÎÚÔ‡ÛË-ÁÈ· ÂÏ·ÊÚÈ¿
ÛÊ˘ÚËÏ¿ÙËÛË, Ư̂ϢÛË Î·È
ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ ηÙ‰¿ÊÈÛ˘. ∆Ô ÂÚÁ·Ï›Ô
ÛÌ›Ï¢Û˘ SDS-max® ÌÔÚ› Ó·
·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Û 8 ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ
(‰Â›Ù Â›Û˘ Î·È ÙÔ Û¯‹Ì· C):
• °˘Ú›ÛÙ ÙÔÓ ÌÔ¯Ïfi (5) ¿Óˆ ·fi ÙËÓ
ÎÏÂȉ·ÚÈ¿ ·ÛÊ·Ï›·˜ (16).
• ∞ÛÊ·Ï›ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÛÌ›Ï¢Û˘ Û ÙË ı¤ÛË
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜.
• °˘Ú›ÛÙ ÙÔÓ ÌÔ¯Ïfi (5) ̤¯ÚÈ Ó· ‰Â›¯ÓÂÈ ÙÔ
ۇ̂ÔÏÔ
. ™Â ·˘Ù‹ ÙË ı¤ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ
ÂÚÈÛÙÚÔÊÈÎfi ÎÚÔ˘ÛÙÈÎfi ‰Ú¿·ÓÔ ÌÔÚ›
Â›Û˘ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Û·Ó ÌÔ¯Ïfi˜ ÁÈ· Ó·
·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÂÈ ¤Ó· ÙÚ˘¿ÓÈ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÊËÓÒÛÂÈ.
• EÈϤÍÙ ÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ÌÔ¯Ïfi
ÂÈÏÔÁ‹˜ (5) ¿Óˆ ·fi ÙËÓ ÎÏÂȉ·ÚÈ¿
·ÛÊ·Ï›·˜ (16) ̤¯ÚÈ Ó· ‰Â›¯ÓÂÈ ÙÔ Û‡Ì‚ÔÏÔ.
∆ÔÔı¤ÙËÛË Î·È ·Ê·›ÚÂÛË ÙˆÓ
ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ SDS-max® (ÂÈÎ. C)
√È Ù‡ÔÈ ·˘ÙÔ› ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙÚ˘¿ÓÈ· ηÈ
ÂÚÁ·Ï›· ÛÌ›Ï¢Û˘ SDS-max® (ÁÈ· ÙË ‰È·ÙÔÌ‹
ÙÔ˘ Ï·ÈÌÔ‡ ÙˆÓ ÙÚ˘·ÓÈÒÓ SDS-max®, ‰Â›Ù ÙÔ
¤ÓıÂÙÔ ÛÙÔ Û¯‹Ì· C).
• µÁ¿ÏÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙËÓ Ú›˙· ÙÔ˘
Ú‡̷ÙÔ˜.
• µ¿ÏÙ ÙÔ Ï·ÈÌfi ÙÔ˘ ÙÚ˘·ÓÈÔ‡ ÛÙÔÓ
ÛÊÈÁÎÙ‹Ú·Ó ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ (6) Î·È Á˘Ú›ÛÙÂ
ÂÏ·ÊÚ¿ ÙÔ ÙÚ˘¿ÓÈ Ì¤¯ÚÈ Ô ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ˜ Ó·
Â·Ó¤ÏıÂÈ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘.
• ¶È¤ÛÙ ÙÔ ÙÚ˘¿ÓÈ ÁÈ· Ó· ‚‚·Èˆı›Ù ÔÙÈ ¤¯ÂÈ
ÎÏÂȉÒÛÂÈ Î·Ï¿. ™ÙË ÎÚÔ˘ÛÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
Ú¤ÂÈ ÙÔ ÙÚ˘¿ÓÈ Ó· ÌÔÚ› Ó· ÎÈÓ›ٷÈ
·ÍÔÓÈο ÁÈ· ·ÚÎÂÙ¿ ÂηÙÔÛÙ¿ fiÙ·Ó Â›Ó·È
82
∂§§∏¡π∫∞
ÎÏÂȉˆÌ¤ÓÔ ÛÙÔ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
• °È· Ó· ‚Á¿ÏÂÙ ÙÔ ÙÚ˘¿ÓÈ ÙÚ·‚‹ÍÙ ÚÔ˜ Ù·
›Ûˆ ÙÔÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú·
ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ (6) Î·È ÙÚ·‚‹ÍÙ ÙÔ ÙÚ˘¿ÓÈ
¤Íˆ ·fi ÙÔÓ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË Î·È ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ Ï¢ÚÈ΋˜
Ï·‚‹˜
∏ Ï¢ÚÈ΋ Ï·‚‹ (8) ÌÔÚ› Ó· ÛÙËÚȯı› ÛÙËÓ
ÌÚÔÛÙÈÓ‹ ‹ ÛÙËÓ ›Ûˆ ı¤ÛË Î·È ÛÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜
ÙÔ˘ ÂÚÈÛÙÚÔÊÈÎÔ‡ ÎÚÔ˘ÛÙÈÎÔ‡ ÈÛÙÔϤÙÔ˘ ÁÈ· Ó·
Â͢ËÚÂÙ› Î·È ÙÔ˘˜ ·ÚÈÛÙÂÚfi¯ÂÈÚ˜ Î·È ÙÔ˘˜
‰ÂÍÈfi¯ÂÈÚ˜ ¯Ú‹ÛÙ˜.
ÃÚËÛÈÌÔÔț٠¿ÓÙ· ÙÔ
ÂÚÈÛÙÚÔÊÈÎfi ÎÚÔ˘ÛÙÈÎfi ÈÛÙÔϤÙÔ ÌÂ
ÙËÓ Ï¢ÚÈ΋ Ï·‚‹ ÛˆÛÙ¿
ÙÔÔıÂÙË̤ÓË.
™Ù‹ÚÈÍË ÛÙËÓ ÌÚÔÛÙÈÓ‹ ı¤ÛË (ÂÈÎ. D)
• ‚ȉÒÛÙ ÙËÓ Ï¢ÚÈ΋ Ï·‚‹ (8) Î·È ·ÔÛ˘Ó‰¤ÛÙÂ
ÙÔÓ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ Ù˘ Ï¢ÚÈ΋˜ Ï·‚‹˜ (20).
• ™ÊËÓÒÛÙ ÙÔÓ ¯·Ï‡‚‰ÈÓÔ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ (17) ¿Óˆ
·fi ÙÔ ÎÔÏ¿ÚÔ (7) Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ›Ûˆ ·fi ÙÔÓ
ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ (6), ȤÛÙÂ Î·È ÙȘ
‰‡Ô Ï¢ڤ˜ Ì·˙›, Û˘Ó·ÚÌÔÏÔÁ‹ÛÙ ÙÔÓ
‰·ÎÙ‡ÏÈÔ (18) Î·È ‚¿ÏÙ ÙÔÓ ›ÚÔ (19).
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔÓ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ Ù˘ Ï¢ÚÈ΋˜
Ï·‚‹˜ (20) Î·È ‚ȉÒÛÙ ÙÔÓ ¿Óˆ ÛÙÔÓ
‰·ÎÙ‡ÏÈÔ Û‡ÛÊÈ͢ (9). ªËÓ ÙÔÓ ÛÊ›ÍÂÙÂ.
• µÈ‰ÒÛÙ ÙËÓ Ï¢ÚÈ΋ Ï·‚‹ (8) ÛÙÔÓ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ
Û‡ÛÊÈ͢ Î·È ÛÊ›ÍÙ ÙÔÓ.
• ¶ÂÚÈÛÙÚ¤„Ù ÙËÓ Û‡Ó‰ÂÛË Ù˘ Ï¢ÚÈ΋˜
Ï·‚‹˜ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÂÈı˘ÌËÙ‹ ı¤ÛË. °È·
ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· ‰È¿ÙÚËÛË Ì ÌÂÁ¿Ï· ÙÚ˘¿ÓÈ·,
ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙËÓ Ï¢ÚÈ΋ Ï·‚‹ Û ÁˆÓ›·
ÂÚ›Ô˘ 20° ÁÈ· ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ¤ÏÂÁ¯Ô
(‰Â›Ù ÙÔ Û¯‹Ì· E).
• ∞ÛÊ·Ï›ÛÙ ÙË Û‡Ó‰ÂÛË Ù˘ Ï¢ÚÈ΋˜ Ï·‚‹˜
ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ı¤ÛË ÛÊ›ÁÁÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ
Û‡ÛÊÈ͢ (9).
™Ù‹ÚÈÍË ÛÙËÓ ›Ûˆ ı¤ÛË (ÂÈÎ. F)
∏ ›Ûˆ ı¤ÛË Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ¯Ú‹ÛÈÌË fiÙ·Ó
οÓÔ˘Ì ‰È¿ÙÚËÛË Û ÛËÌ›· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È
„ËÏ¿ ‹ οو ÛÙÔ ¿ÙˆÌ·. ¢Â›Ù ÙÔ Û¯‹Ì· G.
• ‚ȉÒÛÙ ÙËÓ Ï¢ÚÈ΋ Ï·‚‹ (8) Î·È ‚Á¿ÏÙ ÙË
·fi ÙËÓ ÌÚÔÛÙÈÓ‹ ı¤ÛË. ∞Ê‹ÛÙ ÙË Û‡Ó‰ÂÛË
Ù˘ Ï¢ÚÈ΋˜ Ï·‚‹˜ ÛÙËÓ ÌÚÔÛÙÈÓ‹ ı¤ÛË
83
¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ› ·ÎfiÌË Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı›
Ë Ú¿‚‰Ô˜ Ú˘ı̛ۈ˜ ‚¿ıÔ˘˜.
• µÈ‰ÒÛÙ ÙËÓ Ï¢ÚÈ΋ Ï·‚‹ ·¢ı›·˜ ¿Óˆ
Û ÌÈ· ·fi ÙȘ ›Ûˆ ı¤ÛÂȘ (10) ÛÂ
ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ·fi ÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
∫·ıÔÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ‚¿ıÔ˘˜ ‰È¿ÙÚËÛ˘ (ÂÈÎ. H)
• µ¿ÏÙ ÙÔ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ ÙÚ˘¿ÓÈ ‰È¿ÙÚËÛ˘.
• ÂÛÊ›ÍÙ ÙÔ ÂÚÈÎfi¯ÏÈÔ Û‡ÛÊÈ͢ (21) ηÈ
ÚÔÛ·ÚÌfiÛÙ ÙË Ú˘ıÌÈÛÙÈ΋ Ú¿‚‰Ô ‚¿ıÔ˘˜
(11) ̤۷ ÛÙËÓ Ô‹ ÛÙÔÓ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ Ù˘
Ï¢ÚÈ΋˜ Ï·‚‹˜.
• ¶È¤ÛÙ ÙÔ ÙÚ˘¿ÓÈ ‰È¿ÙÚËÛ˘ ̤۷ ÛÙËÓ
ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ì ÙË ÛˆÛÙ‹ ÁˆÓ›· ηÈ
ÚÔÛ·ÚÌfiÛÙ ÙË Ú¿‚‰Ô Ú˘ıÌ››Ûˆ˜ ‚¿ıÔ˘˜
(11) fiˆ˜ ÛÙÔ Û¯‹Ì·.
• ™Ê›ÍÙ ÙÔ ÂÚÈÎfi¯ÏÈÔ Û‡ÛÊÈ͢ (21).
√‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜
• ∆ËÚ›Ù ¿ÓÙÔÙ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜
·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÈÛ¯‡ÔÓÙ˜
ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜.
• ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÙ ÙË ı¤ÛË ÙˆÓ
ÛˆÏËÓÒÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ Î·Ïˆ‰›ˆÓ.
• EÊ·ÚÌfi˙ÂÙ ÌÈÎÚ‹ ÌfiÓÔ ›ÂÛË ÛÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô (ÂÚ›Ô˘ 20 kg).
∏ ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ‰‡Ó·ÌË ‰ÂÓ ÂÈÙ·¯‡ÓÂÈ
ÙË ‰È¿ÙÚËÛË ‹ ÙË Ư̂ϢÛË ·ÏÏ¿ ÌÂÈÒÓÂÈ
ÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ Î·È ÌÔÚ›
Ó· ÌÂÈÒÛÂÈ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘.
¢È¿ÙÚËÛË ÌÂ Û˘Ì·Á¤˜ ÙÚ˘¿ÓÈ (ÂÈÎ. A)
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘
Ù·¯‡ÙËÙ·˜ Î·È ÎÚÔ‡Û˘ (2) (DW541/DW545).
• °˘Ú›ÛÙ ÙÔ ÌÔ¯Ïfi ÂÈÏÔÁ‹˜ (5) ÛÙË ı¤ÛË
“ÎÚÔ˘ÛÙÈ΋˜ ‰È¿ÙÚËÛ˘”.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÙÚ˘¿ÓÈ
‰È¿ÙÚËÛ˘.
• ¶ÚÔÛ·ÚÌfiÛÙÂ Î·È Ú˘ıÌ›ÛÙ ÙËÓ Ï¢ÚÈ΋ Ï·‚‹ (8).
• E¿Ó Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ, ηıÔÚ›ÛÙ ÙÔ ‚¿ıÔ˜
‰È¿ÙÚËÛ˘.
• ™ËÌ·‰¤„Ù ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÛÙÔ ÔÔ›Ô ı· ·ÓÔȯÙ› Ë
Ô‹.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ÙÚ˘¿ÓÈ ¿Óˆ ÛÙÔ ÛËÌ¿‰È ηÈ
·Ù‹ÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ON/OFF (1).
• °È· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô,
ÂÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ON/OFF (1).
el - 6
∂§§∏¡π∫∞
∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ Ú¤ÂÈ ¿ÓÙÔÙ ӷ
‰È·ÎfiÙÂÙ·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜
Î·È ÚÈÓ ÙÚ·‚‹ÍÂÙ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ·fi ÙËÓ Ú›˙·.
¢È¿ÙÚËÛË Ì ‰È·Ì·ÓÙÔÎÒÓ· (ÂÈÎ. A)
• °˘Ú›ÛÙ ÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘
Ù·¯‡ÙËÙ·˜ Î·È ÎÚÔ‡Û˘ (2) (DW541/DW545).
• °˘Ú›ÛÙ ÙÔ ÌÔ¯Ïfi ÂÈÏÔÁ‹˜ (5) ÛÙË ı¤ÛË
“ÎÚÔ˘ÛÙÈ΋˜ ‰È¿ÙÚËÛ˘”.
• ¶ÚÔÛ·ÚÌfiÛÙÂ Î·È Ú˘ıÌ›ÛÙ ÙËÓ Ï¢ÚÈ΋ Ï·‚‹
(8).
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÛˆÏËÓˆÙfi ÙÚ˘¿ÓÈ.
• ¶ÚÔÛ·ÚÌfiÛÙ ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÙÚ˘¿ÓÈ ÛÙÔ
ÛˆÏËÓˆÙfi ÙÚ˘¿ÓÈ.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÙÚ˘¿ÓÈ ¿Óˆ ÛÙÔ
ÛËÌ¿‰È Î·È ·Ù‹ÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛ˘/
·ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛ˘ (ON/OFF) (1). ™˘Ó¯›ÛÙ ÙË
‰È¿ÙÚËÛË Ì¤¯ÚȘ fiÙÔ˘ Ô ÛˆÏ‹Ó·˜ ‰ÈÂÈÛ‰‡ÛÂÈ
̤۷ ÛÙÔ Û΢Úfi‰ÂÌ· ÂÚ›Ô˘ 1 ÂÎ.
• ™Ù·Ì·Ù‹ÛÙ ÙË ‰È¿ÙÚËÛË Î·È ‚Á¿ÏÙ ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi
ÙÚ˘¿ÓÈ. µ¿ÏÙ ÙÔ ÛˆÏËÓˆÙfi ÙÚ˘¿ÓÈ ¿ÏÈ Ì¤Û·
ÛÙËÓ Ô‹ Î·È Û˘Ó¯›ÛÙ ÙË ‰È¿ÙÚËÛË.
• ‘√Ù·Ó Î¿ÓÂÙ ‰È¿ÙÚËÛË Û ÌÈ· ηٷÛ΢‹ Ô˘
¤¯ÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ¿¯Ô˜ ·fi ÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÙÔ˘
ÛˆÏËÓˆÙÔ‡ ÙÚ˘·ÓÈÔ‡, οÓÂÙ ÛÙ·‰È·Î¿ ÙËÓ
‰È¿ÓÔÈÍË Ù˘ Ô‹˜ ÛÙ· ÛËÌ›· ÙÔ˘
Û΢ÚÔ‰¤Ì·ÙÔ˜ Á‡Úˆ ·fi ÙÔÓ ˘Ú‹Ó· Ù˘ Ô‹˜.
°È· Ó· ·ÔʇÁÂÙ ·ÓÂÈı‡ÌËÙÔ˘˜ ıÚ˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡˜
ÙÔ˘ Û΢ÚÔ‰¤Ì·ÙÔ˜ Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ Ô‹, ·ÓÔ›ÍÙÂ
ÚÒÙ· ÌÈ· Ô‹ Ì ‰È¿ÌÂÙÚÔ ›‰È· Ì ·˘Ù‹ ÙÔ˘
ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ÙÚ˘·ÓÈÔ‡, Û fiÏÔ ÙÔ ¿¯Ô˜ Ù˘
ηٷÛ΢‹˜. ∫·ÙfiÈÓ Î¿ÓÂÙ ÙË ‰È¿ÓÔÈÍË Ù˘
ÌÂÁ¿Ï˘ Ô‹˜ ÙÚ˘ÒÓÙ·˜ Î·È ·fi ÙȘ ‰‡Ô
Ï¢ڤ˜ ̤¯ÚÈ ÙË Ì¤ÛË Ù˘ ηٷÛ΢‹˜.
• °È· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙÂ
ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊËΠ·Ú·¿Óˆ.
™Ê˘ÚËÏ¿ÙËÛË Î·È Ư̂ϢÛË (ÂÈÎ. A)
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘
Ù·¯‡ÙËÙ·˜ Î·È ÎÚÔ‡Û˘ (2) (DW541/DW545) .
• °˘Ú›ÛÙ ÙÔ ÌÔ¯Ïfi ÂÈÏÔÁ‹˜ (5) ÛÙË ı¤ÛË
“ÎÚÔ˘ÛÙÈ΋˜ ‰È¿ÙÚËÛ˘ ÌfiÓÔ Ì ÎÏ›‰ˆÌ·
¿ÍÔÓÔ˜”.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÛÌ›Ï¢Û˘
Î·È ÂÚÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔ Ì ÙÔ ¯¤ÚÈ ÁÈ· Ó· ÎÏÂȉÒÛÂÈ
Û ̛· ·fi ÙȘ 8 ı¤ÛÂȘ.
• ¶ÚÔÛ·ÚÌfiÛÙÂ Î·È Ú˘ıÌ›ÛÙ ÙËÓ Ï¢ÚÈ΋ Ï·‚‹
(8).
el - 7
• ¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛ˘/
·ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛ˘ (ON/OFF) (1) Î·È ·Ú¯›ÛÙ ӷ
‰Ô˘Ï‡ÂÙÂ.
• °È· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙÂ
ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊËΠ·Ú·¿Óˆ.
¢È¿ÊÔÚÔÈ Ù‡ÔÈ ÙÚ˘·ÓÈÒÓ SDS-max® ›ӷÈ
‰È·ı¤ÛÈÌ· ÁÈ· οı ÂÈÏÔÁ‹. ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ı›ÙÂ
ÙÔÓ ÚÔÌËıÂ˘Ù‹ Û·˜ ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜
ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ηٿÏÏËÏ· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·.
™˘ÓÙ‹ÚËÛË (ÂÈÎ. A)
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ DEWALT ¤¯ÂÈ
ۯ‰ȷÛÙ› ÁÈ· Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙË
Û˘ÓÙ‹ÚËÛË. °È· ÙË Û˘Ó¯‹ Î·È ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·Ù¿ÏÏËÏË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË
Î·È Ù·ÎÙÈÎfi ηı¿ÚÈÛÌ·.
∏ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙÔ˘ ÂÚÈÛÙÚÔÊÈÎÔ‡ ÎÚÔ˘ÛÙÈÎÔ‡
‰Ú¿·ÓÔ˘ ‰¤Ó Á›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ¯Ú‹ÛÙË. ¶Ú¤ÂÈ Ó·
¿Ù ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û οÔÈÔÓ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ
·ÓÙÈÚfiÛˆÔ Ù˘ DEWALT ·Ì¤Ûˆ˜ ÌfiÏȘ ·Ó¿„ÂÈ Ë
ʈÙÂÈÓ‹ ¤Ó‰ÂÈÍË LED ÁÈ· ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË (4)
(DW540/DW541). °È· DW541, Û˘ÓÈÛÙ¿Ù·È Ì›·
ÁÂÓÈ΋ ÂÈÛ΢‹ ÌÂÙ¿ ·fi 80 ÂÚ›Ô˘ ÒÚ˜
¯Ú‹Ûˆ˜.
§›·ÓÛË
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ‰Â ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÚfiÛıÂÙË
Ï›·ÓÛË.
∫·ı¿ÚÈÛÌ·
¢È·ÙËÚ›Ù ÙȘ Ô¤˜ ÂÍ·ÂÚÈÛÌÔ‡ ηı·Ú¤˜ ηÈ
ÛÎÔ˘›˙ÂÙ ٷÎÙÈο ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ì ̷ϷÎfi ‡Ê·ÛÌ·.
¢È¿ıÂÛË ÂÚÁ·Ï›ˆÓ Î·È ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
¶·Ú·‰ÒÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ Û ¤Ó·
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ÛÙ·ıÌfi Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘.
√È Ù¯ÓÈÎÔ› ÙÔ˘ ı· ÌÂÚÈÌÓ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘
ηٿ ÙÚfiÔ Ô˘ ‰ÂÓ ‚Ï¿ÙÂÈ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ.
84
∂§§∏¡π∫∞
EÁÁ‡ËÛË
• 30 ∏ªEƒø¡ E°°À∏™∏ π∫∞¡√¶√π∏∆π∫∏™
∞¶√¢√™∏™ •
E¿Ó ‰ÂÓ Â›ÛÙ Ï‹Úˆ˜ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ ·fi ÙËÓ
·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ Û·˜ DEWALT, ·ÏÒ˜
ÂÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔ ÂÓÙfi˜ 30 ËÌÂÚÒÓ, Ï‹Ú˜
fiˆ˜ ÙÔ ·ÁÔÚ¿Û·ÙÂ, ·fi ÙÔ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ
∫·Ù¿ÛÙËÌ· DEWALT, ÁÈ· Ï‹ÚË ÂÈÛÙÚÔÊ‹
¯ÚËÌ¿ÙˆÓ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË
·ÁÔÚ¿˜.
• E¡√™ E∆√À™ ™Àªµ√§∞π√ °π∞ ¶§∏ƒE™ ™Eƒµπ™ •
E¿Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛÙÂ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ‹ ۤڂȘ ÁÈ· ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ DEWALT, ÂÓÙfi˜ 12 ÌËÓÒÓ ·fi
ÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ‰ˆÚÂ¿Ó ÛÂ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Service. ¶Ú¤ÂÈ
Ó· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË ·ÁÔÚ¿˜.
∏ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË/service ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÚÁ·Û›·
Î·È ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο ÁÈ· Ù· ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›·
DEWALT.
• E¡√™ E∆√À™ ¶§∏ƒ∏™ E°°À∏™∏ •
E¿Ó ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Û·˜ Ù˘ DEWALT ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ
·ÓˆÌ·Ï›· ÔÊÂÈÏfiÌÂÓË Û ÂÏ¿Ùو̷ ÙˆÓ
˘ÏÈÎÒÓ ‹ Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ÂÓÙfi˜ 12 ÌËÓÒÓ ·fi
ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ÂÁÁ˘ÒÌ·ÛÙ ÙË
‰ˆÚÂ¿Ó ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ
ÂÏ·Ùو̷ÙÈÎÒÓ ÌÂÚÒÓ, ‹ ηٿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË
Ì·˜, ÙË ‰ˆÚÂ¿Ó ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘
ÌÔÓ¿‰·˜ ˘fi ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ:
• ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Î·Î‹ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘
ÚÔ˚fiÓÙÔ˜.
• ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂȯÂÈÚËı› ÂÈÛ΢‹ ·fi ÌË
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ¿ÙÔÌÔ.
• £· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË Ù˘ ËÌÂÚÔÌËÓ›·˜
·ÁÔÚ¿˜.
°È· Ó· ÂÓÙÔ›ÛÂÙ ÙÔÓ ÏËÛȤÛÙÂÚÔ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Service,
·Ú·Î·Ï›Ûı ӷ ÙËÏÂʈӋÛÂÙ ÛÙÔ
ÏËÛȤÛÙÂÚÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Service Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜
Ì·˜ (‚Ϥ ·Ú·Î¿Ùˆ).
85
el - 8
Belgique et Luxembourg
België en Luxemburg
DEWALT
Weihoek 1, Nossegem
1930 Zaventem-Zuid
Tel:
02 719 07 11
Fax:
02 721 40 45
www.dewaltbenelux.com
Danmark
DEWALT
Hejrevang 26 B
3450 Allerød
Tlf:
70 20 15 30
Fax:
48 14 13 99
www.dewalt-nordic.com
Deutschland
DEWALT
Richard-Klinger-Straße
65510 Idstein
Tel:
06126-21-1
Fax:
06126-21-2770
www.dewalt.de
EÏÏ¿˜
Black & Decker (Hellas) S.A.
™ÙÚ¿‚ˆÓÔ˜ 7 & µÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 159
°Ï˘Ê¿‰· 16674, ∞ı‹Ó·
TËÏ:
(01) 8981-616
º·Í:
(01) 8983-570
Service: (01) 8982-630
España
DEWALT
Parque de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel:
Fax:
934 797 400
934 797 439
France
DEWALT
Le Paisy
BP 21, 69571 Dardilly Cedex
Tel:
Fax:
472 20 39 72
472 20 39 02
Helvetia
Schweiz
DEWALT ROFO Kundendienst
Gewerbezone Seeblick
3213 Kleinbösingen
Tel:
026 - 674 93 93
Fax:
026 - 674 93 94
www.dewalt.ch
Ireland
DEWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel:
Fax:
00353-2781800
00353-2781811
Italia
DEWALT
Viale Elvezia 2
20052 Monza (Mi)
Tel:
Fax:
0800-014353
039-2387592
Nederland
DEWALT
Florijnstraat 10
4879 AH Etten-Leur
Tel:
076 50 02 000
Fax:
076 50 38 184
www.dewalt.benelux.com
Norge
DEWALT
Strømsveien 344
1011 Oslo
Tel:
22 99 99 00
Fax:
22 99 99 01
www.dewalt-nordic.com
Österreich
DEWALT
Werkzeugevertriebs GmbH
Erlaaerstraße 165, Postfach 320,1231 Wien
Tel:
01 - 66116 - 0
Fax:
01 - 66116 - 14
www.dewalt.at
Portugal
DEWALT
Rua Egas Moniz 173
João do Estoril, 2766-651 Estoril
Tel:
Fax:
Suomi
DEWALT
Palotie 3
01610 Vantaa
Puh:
98 25 45 40
Fax:
98 25 45 444
www.dewalt-nordic.com
Brandvägen 3
01610 Vanda
Tel:
98 25 45 40
Fax:
98 25 45 444
www.dewalt-nordic.com
Sverige
DEWALT
Box 603
421 26 Västra Frölunda, Besöksadr. Ekonomivägen 11
Tel:
031 68 61 00
Fax:
031 68 60 08
www.dewalt-nordic.com
Türkiye
DEWALT
Merkez Mahallesi, Köyaltı Mevkii, Şahnur Sokak
(OTTO Binası) 34530 Yenibosna/İstanbul (PBX)
Tel:
Faks:
021 26 39 06 26
021 26 39 06 35
United Kingdom
DEWALT
210 Bath Road
Slough, Berks SL1 3YD
Tel:
Fax:
01753-56 70 55
01753-57 21 12
89
214 66 75 00
214 66 75 75
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising