DW274K | DeWalt DW274K SCREWDRIVER instruction manual

®
DW253
DW263K
DW268K
DW269K
DW274K
DW274K
Dansk
1
Deutsch
7
English
14
Español
20
Français
27
Italiano
33
Nederlands
40
Norsk
46
Português
52
Suomi
59
Svenska
65
Türkçe
71
EÏÏËÓÈη
77
Copyright DEWALT
5
4
6
3
1
2
A
5
9
4
7
8
11
B
5
C
4
10
4
5
D
3
E
F
DANSK
SKRUETRÆKKER DW253/DW263K/
DW268K/DW269K/DW274K/DW274KN
Tillykke!
Indholdsfortegnelse
Du har valgt et DEWALT Elværktøj. Mange års
erfaring, ihærdig produktudvikling og innovation gør
DEWALT til en af de mest pålidelige partnere for
professionelle brugere.
Tekniske data
EU-Overensstemmelseserklæring
Sikkerhedsinstruktioner
Kontroller emballagens indhold
Beskrivelse
El-sikkerhed
Anvendelse af forlængerkabel
Samling og justering
Brugervejledning
Vedligeholdelse
Garanti
da - 1
da - 2
da - 2
da - 3
da - 4
da - 4
da - 4
da - 4
da - 5
da - 5
da - 6
Tekniske data
Spænding
Motoreffekt
Omdrejningstal/
min ubelastet
Klingeholder
Koblingsmetode
V
W
Vægt
kg
DW253
230
540
DW263K
230
540
DW268K
230
540
DW269K
230
540
DW274K
230
540
850
1/4" hex.
-
2.500
2.500
1/4" hex.
1/4" hex.
dybdefølsom Versa
kobling
1,4
1,4
1.000
1/4" hex.
Versa
kobling
1,4
4.000
4.000
1/4" hex.
1/4" hex.
dybdefølsom lydløs,
dybdefølsom
1,4
1,4
1,3
Sikringer:
230 V maskiner
DW274KN
230
540
10 A
Følgende piktogrammer anvendes i denne håndbog:
Angiver risiko for personskade, livsfare
eller ødelæggelse af værktøjet, hvis
brugervejledningens instruktioner ikke
følges.
da - 1
Angiver risiko for elektrisk stød.
1
DANSK
EU-Overensstemmelseserklæring
DW253/DW263K/DW268K/DW269K/DW274K/
DW274KN
DEWALT erklærer at disse værktøjer er konstrueret i
henhold til EU-direktiverne: 89/392/EØF,
89/336/EØF, 73/23/EØF, EN 50144,
EN 55104 / EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
For yderligere information bedes De venligst
kontakte DEWALT på nedenstående adresse eller se
bagsiden af brugervejledningen.
Lydniveauet er i overensstemmelse med
EU-direktiverne 86/188/EØF & 89/392/EØF,
målt i
henhold til EN 50144:
DW253
DW263K DW268K
DW269K DW274K DW274KN
LpA
(lydniveau)
dB(A)*
LWA (akustisk styrke) dB(A)
74
74
74
83
83
83
* ved operatørens øre
Anvend høreværn, hvis lydniveauet
overstiger 85 dB(A).
Den vægtede geometriske middelværdi af
accelerationsfrekvensen i henhold til EN 50144:
DW253
DW263K DW268K
DW269K DW274K DW274KN
< 2,5 m/s2 < 2,5 m/s2 < 2,5 m/s2
Produktudviklingsdirektør
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Tyskland
2
Sikkerhedsinstruktioner
Læs brugsanvisningen igennem, inden maskinen
tages i brug. Opbevar brugsanvisningen let
tilgængeligt, så alle, der bruger maskinen,
har adgang til brugsanvisningen.
Foruden nedenstående instruktioner,
bør Arbejdstilsynets regler altid følges.
ADVARSEL!
Når man anvender elværktøj, skal følgende
grundlæggende sikkerhedsinstruktioner altid
følges for at nedsætte risikoen for elektriske
stød, personskader og brand.
1 Brug høreværn
Lydniveauet ved bearbejdning af forskellige
materialer kan variere, af og til overstiger niveauet
85 dB(A). For at beskytte sig selv, skal man altid
anvende høreværn.
2 Hold arbejdsområdet i orden
Uordentlige arbejdsområder og arbejdsbænke
indbyder til skader.
3 Tænk på arbejdsmiljøets indflydelse
Udsæt ikke elværktøj for regn. Anvend ikke
elværktøj på fugtige eller våde pladser. Sørg for en
god belysning over arbejdsområdet.
Anvend ikke elværktøj i nærheden af let
antændelige væsker eller gasser.
4 Beskyt dig mod elektriske stød
Undgå kropskontakt med dele, der har
jordforbindelse (f.eks. rør, radiatorer, komfurer,
køleskabe). Ved ekstreme arbejdsforhold
(f.eks. høj fugtighed, forekomst af metalstøv osv.)
kan den elektriske sikkerhed øges ved at tilkoble
en fejlstrømsafbryder.
5 Hold børnene på afstand
Lad ikke børn komme i berøring med værktøjet
eller forlængerledningen. Det er påkrævet at
holde børn under 16 år under opsyn.
6 Opbevar værktøj sikkert
Når elværktøjet ikke anvendes, skal det
opbevares på et tørt, højt placeret sted, låst inde,
uden for børns rækkevidde.
7 Overbelast ikke elværktøj
Man arbejder bedre og mere sikkert inden for det
anførte effektområde.
8 Brug det rigtige elværktøj
Tving ikke elværktøj til at udføre arbejde, som er
beregnet til kraftigere værktøj.
da - 2
DANSK
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Brug ikke værktøj til formål, det ikke er beregnet
til, brug f.eks. ikke en håndrundsav til at save
kviste eller brænde.
Klæd dig rigtigt på
Bær ikke løst hængende tøj eller smykker.
De kan sidde fast i bevægelige dele.
Gummihandsker og skridsikre sko anbefales ved
udendørs arbejde. Brug hårnet, hvis du har langt
hår.
Brug beskyttelsesbriller
Brug beskyttelsesbriller for at forhindre, at du får
støv i øjnene, hvilket kan forårsage skade. Hvis
der opstår meget støv, bruges også støvmaske.
Ledningen må ikke mishandles
Bær aldrig værktøjet i ledningen og træk ikke i
ledningen for at tage kontakten ud af stikket.
Udsæt ikke ledningen for varme, olie eller skarpe
kanter.
Sæt arbejdsemnet fast
Brug skruetvinger eller skruestik for at spænde
arbejdsemnet fast. Det er sikrere end at bruge
hånden, og du får begge hænder fri til arbejdet.
Stræk dig ikke for meget
Sørg for, at du altid har sikkert fodfæste og
balance.
Vedligehold værktøjet omhyggeligt
Hold værktøjet skarpt og rent.
Følg instruktionerne med hensyn til pasning og
udskiftning af tilbehør.
Kontroller elværktøjets ledning regelmæssigt og
få den repareret hos et autoriseret
serviceværksted, hvis den er beskadiget.
Kontroller forlængerledninger regelmæssigt og
udskift dem, hvis de er beskadigede. Hold
håndtagene tørre, rene og fri for olie og fedt.
Tag kontakten ud af stikket når elværktøjet
ikke er i brug, inden service og ved
udskiftning af tilbehør
Fjern nøglerne
Kontroller at nøgler og justerværktøj er fjernet fra
elværktøjet, inden det startes.
Undgå utilsigtet start
Bær ikke tændt elværktøj med fingeren på
afbryderen. Sørg for, at afbryderen er slået fra,
når du sætter kontakten i stikket.
Forlængerledninger udendørs
Udendørs må der kun anvendes
forlængerledninger, der er godkendt til udendørs
brug og mærkede til dette.
da - 3
19 Vær opmærksom
Se på det, du gør. Brug din sunde fornuft.
Brug ikke elværktøjet, når du er træt.
20 Kontroller elværktøjet for skader, inden du
tilslutter ledningen til vægstikket
Inden fortsat brug af elværktøjet, skal eventuelle
beskadigede sikringsanordninger og andre
defekte dele kontrolleres nøje for at finde ud af,
om de fortsat kan fungere rigtigt og udføre den
planlagte funktion. Kontroller at de bevægelige
dele fungerer upåklageligt og ikke klemmer,
at ingen dele er gået i stykker, at alle dele er
rigtigt monterede, og at andre forhold, der kan
påvirke driften, er i orden.
En sikkerhedsanordning eller en anden del, som
er beskadiget, skal repareres eller udskiftes af et
autoriseret serviceværksted, hvis intet andet er
anført i brugsanvisningen. Fejlbehæftede
afbrydere skal udskiftes hos et autoriseret
serviceværksted. Brug ikke elværktøjet,
hvis afbryderen ikke kan kobles til eller fra.
21 For din personlige sikkerhed
Brug kun tilbehør og dele, der er anbefalet i
brugsanvisningen og katalogerne.
Anvendelsen af andet værktøj eller tilbehør end
det, der anbefales i brugsanvisningen eller
katalogerne kan medføre risiko for personskader.
22 Få dit værktøj repareret hos et autoriseret
DEWALT serviceværksted
Dette elværktøj overholder de relevante
sikkerhedsforskrifter. For at undgå fare,
må reparationer af eludstyr kun foretages af
autoriserede elektrikere.
Kontroller emballagens indhold
Emballagen indeholder:
1 Skruetrækker DW263K eller
1 Universal-skruetrækker
DW253/DW268K/DW269K eller
1 Gipsskruetrækker DW274K/DW274KN
1 Kasse (kun K-Modeller)
1 Brugervejledning
1 Tegning
• Kontroller, at værktøjet, komponenter eller
tilbehør ikke er blevet beskadiget under
transporten.
• Tag dig tid til at læse og forstå denne
brugervejledning, før du tager værktøjet i brug.
3
DANSK
Beskrivelse (fig. A)
Din DW263K skruetrækker er specielt konstrueret til
skruning og til brug som møtrikspænder.
Din DW253/DW268K/DW269K universal-skruetrækker
er konstrueret til professionel brug af skruetrækkere.
Din gipsskruetrækker DW274K/DW274KN er
specielt konstrueret til skruning af skruer gennem
plader i træ- eller metalrammer.
1 Afbryder med variabel hastighedskontrol
2 Låseknap
3 Omskifter for højre/venstregang
4 Dybdeindstilling
5 Dybdemåler (DW263K/DW274K/DW274KN)
5 Kugleholder (DW268K/DW269K)
6 Bælteklemme
Tomgangskobling
Denne skruetrækker er udstyret med en
tomgangskobling. Spindelen roterer ikke før
holderen presses mod emnet. Dette gør det muligt
at montere holdere på en kørende skruetrækkers
tilbehør.
El-sikkerhed
Elmotoren er kun beregnet til én spænding.
Kontroller, at strømforsyningen svarer til spændingen
på typeskiltet.
Dit DEWALT-værktøj er dobbeltisoleret i
henhold til EN 50144; jordledning er
derfor ikke påkrævet.
Udskiftning af kabel eller stik
Ved udskiftning af kablet eller af stikket skal den
bortskaffes på sikker måde. Et stik med blottede
kobberledere er farlig, hvis den sættes i en
strømførende kontakt.
Anvendelse af forlængerkabel
Hvis der skal bruges forlængerkabel, skal der
anvendes et kabel svarende til værktøjets
strømforbrug. (Se de tekniske specifikationer.) Den
mindste lederstørrelse er 1,5 mm2. Ved anvendelse
af en kabeltromle, skal kablet altid vindes helt ud.
Samling og justering
Træk stikket ud af stikkontakten inden
samling og justering.
4
Udskiftning af 1/4" hexagonalt tilbehør
Din DEWALT skruetrækker har et 1/4" hexagonalt
drevsystem. Drevtilbehøret holdes på plads i
spindelen med en kugle og en fjeder, der går ind i en
rille i tilbehørets skaft.
DW263K/DW274K/DW274KN (fig. B)
• Tag ringen af (4) ved at trække den fremad.
• Vælg det ønskede tilbehør (begge modeller) og
den passende dybdemåler (5) når der bruges en
møtrikspænder (DW263).
• Tilbehøret (f.eks. en borholder eller
møtrikspænder) (7) sættes på ved at skubbe det
ind i holderen (8) indtil det klikker på plads.
Hvis det er nødvendigt kan man banke letpå det.
• Tilbehøret fjernes ved at det trækkes ud af
holderen ved hjælp af en tang.
• Sæt ringen (4) tilbage på plads ved at afpasse
ribberne (9) indvendigt i ringen (4) med rillerne
(10) i koblingshuset og trykke ringen på plads.
DW268K/DW269K (fig. A)
• Træk kugleholderen (5) frem og hold den fast.
• Sæt tilbehøret i.
• Slip kugleholderen.
Udskiftning af klingebitsen (fig. B)
• Træk simpelthen bitsen (11) ud. Det kan være
nødvendigt at bruge en tang.
DW263K/DW274K/DW274KN Indstilling af skruedybden (fig. C)
Dybdemåleren har følgende fordele:
- den valgte skruedybde kan gentages,
hvorved der opnås et jævnt resultat.
- skruer med tætningsskiver spændes korrekt,
så der ikke opstår lækager.
Skruedybden bestemmes af dybdemålerens (5)
position i forhold til bitsen eller patronen.
Symbolerne på ringen indikerer,
hvordan skruedybden skal indstilles.
• Drej ringen med uret for at øge skruedybden.
• Drej ringen mod uret for at mindske
skruedybden.
DW263K - Når der bruges en møtrikspænder
• Ved skruer med tætningsskiver drejes
justeringsringen, indtil enden af møtrikspænderen
flugter med enden af dybdemåleren.
da - 4
DANSK
• Hvis det er nødvendigt, drejes ringen indtil
møtrikspænderen er drejet ca. 2 mm ind i
dybdemåleren.
• Se også specifikationerne fra skrueproducenten
vedrørende de korrekte indstillinger af
tætningsskiver ved forskellige anvendelser.
• Skru en skrue ind i et stykke affaldsmateriale og
kontrollér afstanden mellem skiven og materialet.
• Drej ringen (4) mod uret eller med uret for at
mindske eller øge skruedybden, som det er
nødvendigt.
• Skru en anden skrue i og genjustér ringen (4),
indtil den ønskede indstilling er opnået.
DW263K - Udskiftning af dybdemåleren (fig. D)
Denne model leveres med to dybdemålere (5),
så den kan tilpasses forskellige bits, holdere,
patroner og adaptere.
• Træk ringanordningen af værktøjet.
• Hold på dybdemåleren (5) og skru ringen (4) af.
• Erstatte på dybdemåleren (5).
• Den samles igen i modsat rækkefølge.
DW268K/DW269K - Indstilling af
drejningsmoment (fig. A)
Denne model giver mulighed for indstilling af
drejningsmomentet til en lang række skruer.
• Drejningsmomentet øges ved at justeringsringen
(4) drejes i retningen mod uret.
• Drejningsmomentet mindskes, ved at
justeringsringen (4) drejes i retningen med uret.
• Skru en skrue ind i et stykke affaldsmateriale og
kontrollér, om skruen sidder godt fast.
• Hvis koblingen uventet skralder (for eksempel når
der stødes ind i en knast i træet), øges trykket på
værktøjet ganske enkelt.
Indstilling af rotationsretning (fig. E)
• Højre/venstregang vælges med omskifteren for
højre/venstregang (3).
Værktøjet skal stå helt stille inden der
vælges ny rotationsretning.
Brugervejledning
Overhold altid sikkerhedsinstruktionerne
og gældende foreskrifter.
da - 5
Iskruning af skruer eller spænding af møtrikker
(fig. A)
• Vælg den bit, der passer til den skrue (eller den
møtrik), der skal skrues i eller fast.
• Vælg højre eller venstre gang som beskrevet
ovenfor.
• Ved spænding af møtrikker (DW263K) skal den
korrekte dybdemåler (5) altid anvendes.
• Start værktøjet ved at trykke på afbryderen (1).
Hastigheden reguleres ved at øge eller slække
trykket på afbryderen.
• Hvis det er nødvendigt, trykkes der på
låseknappen (2) ved kontinuerlig drift og knappen
til variabel hastighed slippes. Låseknappen
fungerer kun ved fuld hastighed, højre- eller
venstregang.
• Værktøjet standses ved at slippe afbryderen.
• Når værktøjet er i kontinuerlig drift, standses det
ved et hurtigt tryk på låseknappen, der herefter
slippes. Sluk (OFF) altid for værktøjet,
når arbejdet afsluttes og før stikket tages ud.
Sådan holdes værktøjet (fig. F)
• Det bedste resultat opnås ved at holde
skruetrækkeren med hånden lige mod skruen og
trykke på strømbryderen med den sidste eller de
to sidste fingre på hånden. Derved formindskes
chancen for at skruen glider ud af tilbehøret når
der trykkes.
• Skruen skrues i ved at placere den i skrueklingen
eller i patronen eller møtrikholderen, trykke på
afbryderen og presse skruen ind i emnet med en
jævn konstant bevægelse. Når skruen er skruet i,
afgiver værktøjets forkant en let summende lyd,
der tilkendegiver, at koblingen er slået fra.
Man kan få forskellige 1/4" heksagonale bits,
holdere, patroner og adaptere som ekstra tilbehør.
Nærmere oplysninger om tilbehør fås hos Deres
forhandler.
Vedligeholdelse
Dit elværktøj er fremstillet til at kunne fungere i
meget lang tid med mindst mulig vedligeholdelse.
For at værktøjet skal kunne fungere tilfredsstillende
hele tiden, er det dog vigtigt, at værktøjet behandles
korrekt og rengøres jævnligt.
5
DANSK
GARANTI
Smøring
Dit elværktøj kræver ingen ekstra smøring.
Rengøring
Hold ventilationshullerne åbne og rengør
maskinhuset jævnligt med en blød klud.
DW274K/DW274KN
• Med regelmæssige mellemrum skal tørmurstøvet
fjernes fra koblingshuset ved hjælp af trykluft.
For at dette kan gøres, skal dybdemåleren og
justeringsringen fjernes.
Opslidt værktøj og miljøet
Når din maskine er slidt op, beskyt da naturen ved
ikke at kaste den bort sammen med almindeligt
affald. Aflever den til et opsamlingssted i din
kommune eller til et DEWALT serviceværksted.
DEWALT service
Skulle der opstå fejl på produktet, indlever det altid
til et autoriseret serviceværksted. Se aktuelt katalog/
prisliste om yderligere information eller kontakt
DEWALT.
På grund af forskning og udvikling kan ovenstående
specifikationer ændres, hvilket ikke meddeles
separat.
• 30 DAGE TILFREDS-KUNDE GARANTI •
Fuld tilfredshed eller pengene tilbage.
Hvis du ikke er helt tilfreds med dit DEWALTværktøj, kan du returnere værktøjet til
forhandleren inden 30 dage efter købet og få
dine penge refunderet eller værktøjet ombyttet.
Værktøjet skal indleveres komplet, og
købsnotaen skal forevises.
• 1 ÅRS FRI VEDLIGEHOLDELSESSERVICE •
Vedligeholdelsen eller service af dit DEWALTværktøj inden for de første 12 måneder efter
købet er gratis hos vore autoriserede
serviceværksteder. Fri forebyggende service
omfatter arbejds- og reservedelsomkostninger,
udgifter til tilbehør dækkes ikke. Husk at
medbringe kvitteringen.
• ET ÅRS FULD GARANTI •
Hvis et DEWALT-værktøj bliver defekt på grund af
materiale-eller produktionsfejl inden for de første
12 måneder fra købsdatoen, vil de defekte
komponenter blive udskiftet gratis eller også
udskiftes enheden uden beregning under
følgende forudsætninger:
• At apparatet ikke er anvendt forkert.
• At der ikke er udført uautoriserede
reparationer.
• At dateret købsnota forevises.
Denne garanti tilbydes som en ekstra service
og er et tillæg til forbrugerens øvrige
rettigheder.
Oplysninger om nærmeste DEWALT-autoriserede
serviceværksted, se aktuelt katalog for videre
information eller kontakt DEWALT.
6
da - 6
DEUTSCH
SCHRAUBER DW253/DW263K/DW268K/
DW269K/DW274K/DW274KN
Herzlichen Glückwunsch!
Inhaltsverzeichnis
Sie haben sich für ein Elektrowerkzeug von DEWALT
entschieden, das die lange DEWALT-Tradition fortsetzt, nur ausgereifte und in zahlreichen Tests bewährte Qualitätsprodukte für den Fachmann anzubieten. Lange Jahre der Erfahrung und kontinuierliche Weiterentwicklung machen DEWALT zu Recht
zu einem verläßlichen Partner aller professionellen
Anwender.
Technische Daten
EG-Konformitätserklärung
Sicherheitshinweise
Überprüfen der Lieferung
Gerätebeschreibung
Elektrische Sicherheit
Verlängerungskabel
Zusammenbauen und Einstellen
Gebrauchsanweisung
Wartung
Garantie
de - 1
de - 2
de - 2
de - 3
de - 4
de - 4
de - 4
de - 4
de - 6
de - 6
de - 7
Technische Daten
Spannung
(Volt)
Leistungsaufnahme (Watt)
Leerlaufdrehzahl
(min-1)
Werkzeugaufnahme
Schrauber-Kupplung
Gewicht
(kg)
DW253
230
540
850
1/4"
Sechskant
-
DW263K
230
540
2.500
1/4"
Sechskant
Klauenkupplung/
Tiefenanschlag
DW268K
230
540
2.500
1/4"
Sechskant
Klauenkupplung/
Tiefenanschlag
DW269K
230
540
1.000
1/4"
Sechskant
Drehmomentkupplung
DW274K
230
540
4.000
1/4"
Sechskant
Drehmomentkupplung
1,3
1,4
1,4
1,4
1,4
Mindestabsicherung des Stromkreises:
230-V-Elektrowerkzeuge
DW274KN
230
540
4.000
1/4"
Sechskant
geräuschlose
Klauenkupplung/
Tiefenanschlag
1,4
10 A
Folgende Symbole werden in dieser Anleitung verwendet:
Achtung: Verletzungsgefahr, Lebensgefahr oder mögliche Beschädigung des
Elektrowerkzeuges infolge der Nichtbeachtung der Anweisungen dieser
Anleitung!
de - 1
elektrische Spannung
7
DEUTSCH
EG-Konformitätserklärung
Sicherheitshinweise
DW253/DW263K/DW268K/DW269K/DW274K/
DW274KN
DEWALT erklärt hiermit, daß diese Elektrowerkzeuge
entsprechend den Richtlinien und Normen
89/392/EWG, 89/336/EWG, 73/23/EWG,
EN 50144, EN 55104 / EN 55014-2, EN 55014,
EN 61000-3-2 und EN 61000-3-3 konzipiert wurden.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an
die Adresse weiter unten oder an eine der auf der
Rückseite dieser Anleitung genannten Niederlassungen.
Die Höhe des Schalldrucks entspricht den Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft 86/188/EWG
und 89/392/EWG gemessen nach EN 50144:
DW253
DW263K DW268K
DW269K DW274K DW274KN
LpA
(Schalldruck)
LWA (Schalleistung)
dB(A)*
74
74
74
dB(A)
83
83
83
* Arbeitsplatzbezogener Emissionswert
Tragen Sie bei einem Schalldruck über
85 dB(A) einen Gehörschutz.
Gewichteter Effektivwert der Beschleunigung nach
EN 50144:
DW253
DW263K DW268K
DW269K DW274K DW274KN
< 2,5 m/s2 < 2,5 m/s2 < 2,5 m/s2
Direktor Produktentwicklung
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Deutschland
8
Beim Gebrauch von Elektrowerkzeugen sind
zum Schutz gegen elektrischen Schlag,
Verletzungs- und Feuergefahr die nationalen
Sicherheitsvorschriften zu beachten. Lesen Sie
folgende Sicherheitshinweise, bevor Sie das
Elektrowerkzeug benutzen. Bewahren Sie diese
Sicherheitshinweise gut auf!
Allgemeines
1 Halten Sie Ihren Arbeitsbereich in Ordnung
Unordnung im Arbeitsbereich führt zu Unfallgefahren.
2 Berücksichtigen Sie Umgebungseinflüsse
Setzen Sie Elektrowerkzeuge keiner Nässe aus.
Sorgen Sie für eine gute Beleuchtung des Arbeitsbereiches. Benutzen Sie Elektrowerkzeuge
nicht in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten
oder Gasen.
3 Schützen Sie sich vor elektrischem Schlag
Vermeiden Sie Körperberührung mit geerdeten
Teilen, z.B. Rohren, Heizkörpern, Herden und
Kühlschränken.
Bei extremen Einsatzbedingungen (z.B. hohe
Feuchtigkeit, Entwicklung von Metallstaub usw.)
kann die elektrische Sicherheit durch Vorschalten
eines Trenntransformators oder eines Fehlerstrom-(FI-) Schutzschalters erhöht werden.
4 Halten Sie Kinder fern!
Sorgen Sie dafür, daß Kinder das Werkzeug oder
Kabel nicht berühren. Jugendliche unter
16 Jahren dürfen das Werkzeug nur unter fachlicher Anleitung benutzen.
5 Verlängerungskabel im Freien
Verwenden Sie bei Arbeiten im Freien nur dafür
zugelassene und entsprechendgekennzeichnete
Verlängerungskabel.
6 Bewahren Sie Ihre Werkzeuge sicher auf
Unbenutzte Werkzeuge sollten in trockenen,
verschlossenen Räumen und für Kinder nicht
erreichbar aufbewahrt werden.
7 Tragen Sie geeignete Arbeitskleidung
Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck.
Sie können von sich bewegenden Teilen erfaßt
werden.
Beim Arbeiten im Freien sind Arbeitshandschuhe
und rutschfestes Schuhwerk empfehlenswert.
Tragen Sie bei langen Haaren ein Haarnetz.
de - 2
DEUTSCH
8 Benutzen Sie eine Schutzbrille
und verwenden Sie eine Atemmaske bei staubund spanerzeugenden Arbeiten.
9 Beachten Sie den Höchstschalldruck
Tragen Sie bei einem Schalldruck über 85 dB(A)
einen geeigneten Gehörschutz.
10 Sichern Sie das Werkstück
Benutzen Sie Spannvorrichtungen oder einen
Schraubstock, um das Werkstück festzuhalten.
Es ist damit sicherer gehalten und ermöglicht die
Bedienung des Elektrowerkzeuges mit beiden
Händen.
11 Achten Sie auf einen sicheren Stand
Achten Sie auf einen sicheren Stand, um in jeder
Arbeitsposition das Gleichgewicht zu halten.
12 Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Einschalten
Tragen Sie keine an das Stromnetz angeschlossenen Elektrowerkzeuge mit dem Finger am EIN-/
AUS-Schalter. Vergewissern Sie sich davon,
daß der Schalter beim Anschluß an das Stromnetz ausgeschaltet ist.
13 Seien Sie stets aufmerksam
Konzentrieren Sie sich auf Ihre Arbeit. Gehen Sie
vernünftig vor.
Verwenden Sie das Werkzeug nicht, wenn Sie
müde sind.
14 Ziehen Sie den Netzstecker
Schalten Sie das Gerät ab und warten Sie,
bis das Werkzeug die Ruhestellung erreicht hat,
bevor Sie den Arbeitsplatz verlassen.
Bei Nichtgebrauch, vor der Wartung und beim
Werkzeugwechsel ist der Netzstecker zu ziehen.
15 Lassen Sie keine Werkzeugschlüssel stecken
Überprüfen Sie vor dem Einschalten, ob die
Schlüssel und Einstellwerkzeuge entfernt sind.
16 Benutzen Sie das richtige Werkzeug
Die bestimmungsgemäße Verwendung ist in
dieser Betriebsanleitung beschrieben. Verwenden
Sie keine zu schwachen Werkzeuge oder Vorsatzgeräte für schwere Arbeiten.
Mit dem richtigen Werkzeug erzielen Sie eine
optimale Qualität und gewährleisten Ihre persönliche Sicherheit.
Warnung! Das Verwenden anderer als der in
dieser Anleitung empfohlenen Vorsatzgeräte und
Zubehörteile oder die Ausführung von Arbeiten
mit diesem Elektrowerkzeug, die nicht der bestimmungsgemäßen Verwendung entsprechen,
kann zu Unfallgefahren führen.
de - 3
17 Behandeln Sie das Kabel sorgfältig
Tragen Sie das Werkzeug nicht am Kabel und
benutzen Sie das Kabel nicht, um den Stecker
aus der Steckdose zu ziehen. Schützen Sie das
Kabel vor Hitze, Öl und scharfen Kanten.
18 Pflegen Sie Ihre Werkzeuge mit Sorgfalt
Halten Sie Ihre Werkzeuge scharf und sauber,
um gut und sicher arbeiten zu können. Befolgen
Sie die Wartungsvorschriften und die Hinweise
für den Werkzeugwechsel. Kontrollieren Sie
regelmäßig den Stecker und das Kabel und
lassen Sie diese bei Beschädigung von einer
DEWALT-Kundendienstwerkstatt erneuern.
Kontrollieren Sie Verlängerungskabel regelmäßig
und ersetzen Sie sie im Falle einer Beschädigung.
Halten Sie alle Schalter trocken, sauber und frei
von Öl und Fett.
19 Kontrollieren Sie Ihr Elektrowerkzeug auf
Beschädigungen
Vor Gebrauch ist das Elektrowerkzeug auf einwandfreie und bestimmungsgemäße Funktion zu
überprüfen. Überprüfen Sie, ob die beweglichen
Teile einwandfrei funktionieren und ob Teile
beschädigt sind. Sämtliche Teile müssen richtig
montiert sein, um den einwandfreien Betrieb des
Elektrowerkzeuges zu gewährleisten.
Beschädigte Teile und Schutzvorrichtungen
müssen vorschriftsgemäß repariert oder ausgewechselt werden. Benutzen Sie das Elektrowerkzeug nicht, wenn der Schalter defekt ist.
Beschädigte Schaltermüssen durch eine
DEWALT-Kundendienstwerkstatt ersetzt werden.
20 Lassen Sie Reparaturen nur von einer
DEWALT-Kundendienstwerkstatt ausführen
Dieses Elektrowerkzeug entspricht den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen. Reparaturen
dürfen nur von einer DEWALT-Kundendienstwerkstatt ausgeführt werden, andernfalls kann
Unfallgefahr für den Betreiber entstehen.
Überprüfen der Lieferung
Die Verpackung enthält:
1 Schrauber DW263K oder
1 Universal-Schrauber DW253/DW268K/DW269K
oder
1 Gipskartonschrauber DW274K/DW274KN
1 Transportkoffer (nur für K-Modelle)
1 Bedienungsanleitung
1 Explosionszeichnung
9
DEUTSCH
• Vergewissern Sie sich, daß das Elektrowerkzeug
sowie die Zubehörteile beim Transport nicht
beschädigt wurden.
• Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung gründlich durch.
Gerätebeschreibung (Abb. A)
Ihr Schrauber DW263K wurde für professionelle
Schraubarbeiten in Holz und Metall entwickelt.
Ihr Universal-Schrauber DW253/DW268K/DW269K
wurde für professionelle Schraubarbeiten in Holz
und Metall entwickelt.
Ihr Gipskartonschrauber DW274K/DW274KN wurde
speziell für das Verschrauben von Gipskartonplatten
auf Holz- oder Metallunterkonstruktionen entwickelt.
1 Drehzahl-Regelschalter
2 Verriegelungsknopf für Dauerbetrieb
3 Rechts-/Linkslauf-Umschalter
4 Tiefeneinstellring
5 Tiefenanschlaghülse (DW263K/DW274K/
DW274KN)
5 Kugelaufnahme (DW268K/DW269K)
6 Gürtelhalter
Einrück-Klauenkupplung
Dieser Schrauber ist mit einer Einrück-Klauenkupplung ausgerüstet: die Spindel dreht sich erst,
wenn die Schraube in das Werkstück gedrückt wird.
Hierdurch können die Werkzeugeinsätze bei laufendem Motor auf die Schrauben aufgesetzt werden.
CH
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien
verwendet werden, müssen über einen
Fehlerstromschutzschalter angeschlossen
werden.
Auswechseln des Netzkabels oder -steckers
Defekte Netzkabel oder -stecker dürfen nur von einem autorisierten Fachbetrieb ausgewechselt werden. Ausgetauschte Netzkabel oder -stecker müssen danach fachgerecht entsorgt werden.
Verlängerungskabel
Verwenden Sie ein zugelassenes Verlängerungskabel, das für die Leistungsaufnahme des Elektrowerkzeugs ausreichend ist (vgl. technische Daten).
Der Mindestquerschnitt beträgt 1,5 mm2. Rollen Sie
das Kabel bei Verwendung einer Kabelrolle immer
völlig aus.
Zusammenbauen und Einstellen
Ziehen Sie vor dem Zusammenbauen
und Einstellen immer den Netzstecker.
Auswechseln des 1/4"-Innensechskant-Werkzeughalters
Ihr DEWALT-Schrauber wird mit Zubehör für ein
1/4"-Innensechskant-Stecksystem eingesetzt.
Der Werkzeughalter wird von einer Kugel und einer
Feder, die in die Nut im Schaft des Werkzeughalters
einrastet, in der Spindel gehalten.
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor wurde nur für eine Spannung konzipiert. Überprüfen Sie deswegen, ob die Netzspannung der auf dem Typenschild des Elektrowerkzeuges angegebenen Spannung entspricht.
Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug ist gemäß
EN 50144 zweifach isoliert; ein Erdleiter
ist aus diesem Grunde überflüssig.
CH
10
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf
Verwendung des Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II
(Doppelisolierung) - Geräte
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) - Geräte
DW263K/DW274K/DW274KN (Abb. B)
• Entfernen Sie den Tiefeneinstellring (4), indem Sie
ihn nach vorne ziehen.
• Wählen Sie das geeignete Zubehör (beide
Modelle) und bei Verwendung eines Werkzeughalters für Sechskant-Steckschlüsseleinsätze eine
entsprechende Tiefenanschlaghülse (DW263).
• Um den neuen Werkzeughalter (z.B. für SechskantSteckschlüsseleinsätze) (7) zu montieren, drücken
Sie ihn in die Aufnahme, bis er einrastet. Klopfen
Sie bei Bedarf leicht auf den Werkzeughalter.
• Um den Werkzeughalter zu entfernen, ziehen Sie
ihn mit Hilfe einer Zange aus der Aufnahme.
• Montieren Sie den Einstellring (4) wieder, indem
Sie die Rippen (9) innen am Einstellring mit den
Nuten (10) im Kupplungsgehäuse ausrichten und
den Einstellring andrücken, bis er einrastet.
de - 4
DEUTSCH
DW268K/DW269K (Abb. A)
• Ziehen Sie die Kugelaufnahme (5) nach vorne
und halten Sie sie fest.
• Setzen Sie das Werkzeug ein.
• Lassen Sie die Kugelaufnahme los.
Auswechseln der Werkzeugeinsätze (Abb. B)
• Ziehen Sie einfach den Werkzeugeinsatz (11) aus
dem Werkzeughalter (7) heraus. Bei Bedarf
verwenden Sie eine Zange.
DW263K/DW274K/DW274KN Einstellen der Schraubtiefe (Abb. C)
Die Möglichkeit der Tiefeneinstellung bietet folgende
Vorteile:
- die gewählte Schraubtiefe kann mit hoher
Genauigkeit wiederholt werden. Das garantiert
perfekt bündigen Sitz bei jeder Schraube.
- Schrauben mit Dichtungsringen werden
einwandfrei eingeschraubt, so daß keine Leckage
auftritt.
Die Schraubtiefe wird von der Position der Tiefenanschlaghülse (5) in Relation zum Werkzeugeinsatz bestimmt.
Die Symbole am Einstellring zeigen an, wie die
Schraubtiefe eingestellt wird.
• Drehen Sie den Ring im Uhrzeigersinn, um die
Schraubtiefe zu vergrößern.
• Drehen Sie den Ring entgegen dem Uhrzeigersinn, um die Schraubtiefe zu verringern.
DW263K - Bei Verwendung von SechskantSteckschlüsseleinsätzen
• Für Schrauben mit Dichtungsringen drehen Sie
den Einstellring, bis das Ende des SechskantSteckschlüsseleinsatzes mit dem Ende der
Tiefenanschlaghülse fluchtet.
• Bei Bedarf drehen Sie den Einstellring, bis der
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz etwa 2 mm in
die Tiefenanschlaghülse zurückgezogen ist.
• Sehen Sie auch in den Angaben des Schraubenherstellers nach, wie die Dichtungsringe für
unterschiedliche Anwendungen zu befestigen sind.
• Schrauben Sie eine Schraube in ein Stück
Werkstoff-Abfall und prüfen Sie den Abstand
zwischen dem Ring und dem Werkstück.
de - 5
• Falls erforderlich, drehen Sie den Tiefeneinstellring (4) im Uhrzeigersinn oder entgegen dem
Uhrzeigersinn, um die Schraubtiefe zu verringern
bzw. zu vergrößern.
• Schrauben Sie noch eine Schraube ein und
stellen Sie den Tiefeneinstellring (4) nach, bis die
gewünschte Einstellung erreicht ist.
DW263K Auswechseln der Tiefenanschlaghülse (Abb. D)
Dieses Modell wird mit zwei Tiefenanschlaghülsen (5)
geliefert, um unterschiedliche Einsätze, Werkzeughalter und Adapter verwenden zu können.
• Ziehen Sie den Einstellring vom Elektrowerkzeug.
• Halten Sie die Tiefenanschlaghülse (5) und
schrauben Sie den Einstellring (4) ab.
• Schrauben Sie eine neue Tiefenanschlaghülse (5)
auf.
• Zum Montieren gehen Sie in umgekehrter
Reihenfolge vor.
DW268K/DW269K Einstellen des Drehmoments (Abb. A)
Bei diesem Modell kann das Drehmoment über einen weiten Bereich eingestellt werden.
• Um das Drehmoment zu vergrößern, drehen Sie
den Drehmomentregler (4) entgegen dem
Uhrzeigersinn.
• Um das Drehmoment zu verringern, drehen Sie
den Drehmomentregler (4) im Uhrzeigersinn.
• Schrauben Sie eine Schraube in ein Stück
Werkstoff-Abfall und prüfen Sie, ob sie richtig sitzt.
• Falls die Kupplung unerwartet ausgekuppelt wird
(z.B. wenn Sie in Holz auf einen Ast stoßen),
erhöhen Sie einfach den Druck auf das Elektrowerkzeug.
Einstellen der Drehrichtung (Abb. E)
• Zur Einstellung von Rechts- oder Linkslauf stellen
Sie den Schalter (3) in die entsprechende
Position (siehe die Pfeile am Gehäuse).
Warten Sie immer, bis der Motor völlig
stillsteht und ändern Sie erst dann die
Laufrichtung.
11
DEUTSCH
Gebrauchsanweisung
Beachten Sie immer die Sicherheitshinweise und die gültigen Vorschriften.
Schrauben und Anziehen von Muttern (Abb. A)
• Wählen Sie ein geeignetes Einsatzwerkzeug für
die Schraube oder Mutter.
• Wählen Sie Rechts- oder Linkslauf wie oben
beschrieben.
• Verwenden Sie zum Einsetzen von Muttern
(DW263K) immer die richtige Tiefenanschlaghülse (5).
• Betätigen Sie zum Starten des Elektrowerkzeuges den Drehzahl-Regelschalter (1). Je tiefer der
Drehzahl-Regelschalter gedrückt wird, um so
höher ist die Drehzahl des Antriebsmotors.
• Drücken Sie falls erforderlich den Arretierknopf (2)
für Dauerbetrieb. Sie können nun den DrehzahlRegelschalter loslassen. Der Arretierknopf
funktioniert nur bei der Höchstdrehzahl und im
Rechtslauf.
• Lassen Sie zum Stoppen des Werkzeuges den
Schalter los.
• Zum Stoppen des Werkzeuges bei Dauerbetrieb
drücken Sie den EIN-/AUS-Schalter kurz und
lassen ihn anschließend wieder los. Schalten Sie
das Elektrowerkzeug bei Beendigung der Arbeiten
immer auf AUS-Position. Nur wenn das Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist, darf der Netzstecker
aus der Steckdose gezogen werden.
Handhabung des Elektrowerkzeuges (Abb. F)
• Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie den
Schrauber so halten, daß Ihre Hand genau mit
der Schraube fluchtet. Mit dem letzten oder den
beiden letzten Fingern der Hand drücken Sie den
Drehzahl-Regelschalter. Die Schraube rutscht
dann nicht so leicht vom Einsatzwerkzeug ab,
wenn Druck ausgeübt wird.
• Um die Schraube einzudrehen, müssen Sie sie auf
das Einsatzwerkzeug stecken, den DrehzahlRegelschalter drücken und die Schraube gleichmäßig und ohne Unterbrechung in das Werkstück
drehen. Wenn die Schraube sitzt, hören Sie ein
summendes Geräusch vorne am Elektrowerkzeug;
dies zeigt an, daß die Kupplung automatisch
ausgekuppelt wurde.
12
Für die unterschiedlichen Schraubarbeiten ist eine
Vielzahl von 1/4"-Sechskant-Einsatzwerkzeugen,
Werkzeughaltern und Zwischenstücken erhältlich.
Wenden Sie sich für nähere Informationen über das
richtige Zubehör an Ihren DEWALT-Händler.
Wartung
Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug wurde für eine lange Lebensdauer und einen möglichst geringen Wartungsaufwand entwickelt. Ein dauerhafter, einwandfreier Betrieb setzt eine regelmäßige Reinigung voraus.
Schmieren
Ihr Elektrowerkzeug erfordert keine zusätzliche
Schmierung.
Reinigung
Sorgen Sie dafür, daß die Lüftungsschlitze offen bleiben, und reinigen Sie dasGehäuse regelmäßig mit
einem weichen Tuch.
DW274K/DW274KN
• Entfernen Sie regelmäßig mit Hilfe von Druckluft
den Gipsstaub vom Kupplungsgehäuse. Nehmen
Sie dazu die Tiefenanschlaghülse und den
Einstellring (4) ab.
Recycling (nicht zutreffend für
Österreich und die Schweiz)
Elektrowerkzeuge enthalten Roh- und Kunststoffe,
die recycelt werden können und Stoffe, die fachgerecht entsorgt werden müssen. DEWALT und andere
namhafte Hersteller von Elektrowerkzeugen haben
ein Recycling-Konzept entwickelt, das dem Handel
und dem Anwender eine problemlose Rückgabe von
Elektrowerkzeugen ermöglicht. Ausgediente netzund akkubetriebene DEWALT-Werkzeuge können
beim Handel abgegeben oder direkt an DEWALT
eingeschickt werden. Beim Recycling werden
sortenreine Rohstoffe (Kupfer, Aluminium, etc.) und
Kunststoffe gewonnen und nicht verwertbare Reststoffe verantwortungsvoll entsorgt.
de - 6
DEUTSCH
Voraussetzung für den Erfolg ist das Engagement
von Anwendern, Handel und Markenherstellern.
GARANTIE
• 30 TAGE GELD ZURÜCK GARANTIE •
Wenn Sie mit der Leistung Ihres DEWALTElektrowerkzeuges nicht völlig zufrieden sind,
können Sie es unter Vorlage des Original-Kaufbeleges ohne weiteres innerhalb von 30 Tagen bei
Ihrem DEWALT-Händler im Original-Lieferumfang
zurückgeben und erhalten Ihr Geld zurück. Die Geld
zurück Garantie gilt nicht auf Zubehör.
• 1 JAHR KOSTENLOSE INSPEKTION •
Innerhalb der ersten 12 Monate nach dem Kauf
werden Wartungs- oder Kundendienstleistungen
für Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug unter Vorlage
des Original-Kaufbeleges von einer DEWALTKundendienstwerkstatt ausgeführt. Diese
Leistung ist im Kaufpreis eingeschlossen.
• 1 JAHR GARANTIE •
Die Garantiefrist von 12 Monaten gilt für alle
DEWALT-Elektrowerkzeuge und beginnt mit dem
Kaufdatum, das durch den Original-Kaufbeleg
nachgewiesen werden muß. In dieser Zeit
garantieren wir:
• Kostenlose Beseitigung eventueller Störungen
• Kostenlosen Ersatz aller schadhaften Teile
• Kostenlosen und fachmännischen Reparaturservice
• Voraussetzung ist, daß der Fehler nicht auf
unsachgemäße Behandlung zurückzuführen ist
und nur Original-DEWALT-Zubehörteile verwendet wurden, die ausdrücklich von DEWALT als
zum Betrieb mit DEWALT-Elektrowerkzeugen
geeignet bezeichnet worden sind.
Den Standort Ihres nächstgelegenen Händlers oder
Ihrer Kundendienst-Werkstatt erfahren Sie unter der
entsprechenden Telefonnummer auf der Rückseite.
Mit dieser Garantieerklärung erhalten Sie eine
zusätzliche Sicherheit. Sie schränkt jedoch in
keinem Falle Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte ein, die Sie gegenüber demjenigen haben,
bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Sie können
nach Ihrer Wahl diese in gewissem Umfange
weitergehenden Rechte (Minderung des Kaufpreises oder Rückgängigmachung des Kaufes) auch
Ihrem Verkäufer gegenüber geltend machen.
de - 7
13
ENGLISH
(DRYWALL) SCREWDRIVER DW253/DW263K/DW268K/
DW269K/DW274K/DW274KN
Congratulations!
Table of contents
You have chosen a DEWALT Power Tool. Years of
experience, thorough product development and
innovation make DEWALT one of the most reliable
partners for professional Power Tool users.
Technical data
EC-Declaration of conformity
Safety instructions
Package contents
Description
Electrical safety
Mains plug replacement (U.K. & Ireland only)
Using an extension cable
Assembly and adjustment
Instructions for use
Maintenance
Guarantee
en - 1
en - 2
en - 2
en - 3
en - 3
en - 4
en - 4
en - 4
en - 4
en - 5
en - 6
en - 6
Technical data
Voltage
(U.K. & Ireland only)
Power input
No load speed
Bit holder
Clutching method
Weight
V
V
W
min-1
kg
Fuses:
Europe
U.K. & Ireland
DW253
230
230/115
540/685
850
1/4" hex.
1.3
DW263K
230
230/115
540/685
2,500
1/4" hex.
depth
sensitive
1.4
230 V tools
230 V tools
DW268K
230
230/115
540/685
2,500
1/4" hex.
Versa
clutch
1.4
DW269K
230
230/115
540/685
1,000
1/4" hex.
Versa
clutch
1.4
DW274K
230
230/115
540/685
4,000
1/4" hex.
depth
sensitive
1.4
DW274KN
230
230/115
540/685
4,000
1/4" hex.
silent, depth
sensitive
1.4
10 Amperes, mains
13 Amperes, in plugs
The following symbols are used throughout this
manual:
Denotes risk of personal injury, loss of life
or damage to the tool in case of nonobservance of the instructions in this
manual.
14
Denotes risk of electric shock.
en - 1
ENGLISH
EC-Declaration of conformity
Safety instructions
DW253/DW263K/DW268K/DW269K/DW274K/
DW274KN
DEWALT declares that these Power Tools have been
designed in compliance with: 89/392/EEC,
89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 50144,
EN 55104 / EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
For more information, please contact DEWALT at the
address below, or refer to the back of the manual.
Level of sound pressure according to 86/188/EEC &
89/392/EEC, measured according to EN 50144:
DW253
DW263K DW268K
DW269K DW274K DW274KN
LpA
(sound pressure)
LWA (acoustic power)
dB(A)*
74
74
74
dB(A)
83
83
83
* at the operator’s ear
Take appropriate measures for the
protection of hearing if the sound
pressure of 85 dB(A) is exceeded.
Weighted root mean square acceleration value
according to EN 50144:
DW253
DW263K DW268K
DW269K DW274K DW274KN
< 2.5 m/s2 < 2.5 m/s2 < 2.5 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Germany
en - 2
When using Power Tools, always observe the
safety regulations applicable in your country to
reduce the risk of fire, electric shock and
personal injury. Read the following safety
instructions before attempting to operate this
product. Keep these instructions in a safe place!
General
1 Keep work area clean
Cluttered areas and benches can cause accidents.
2 Consider work area environment
Do not expose Power Tools to humidity. Keep
work area well lit. Do not use Power Tools in the
presence of flammable liquids or gases.
3 Guard against electric shock
Prevent body contact with earthed surfaces
(e.g. pipes, radiators, cookers and refrigerators).
For use under extreme conditions (e.g. high
humidity, when metal swarf is being produced,
etc.) electric safety can be improved by inserting
an isolating transformer or a (FI) earth-leakage
circuit-breaker.
4 Keep children away
Do not let children come into contact with the
tool or extension cord. Supervision is required for
those under 16 years of age.
5 Extension cords for outdoor use
When the tool is used outdoors, always use
extension cords intended for outdoor use and
marked accordingly.
6 Store idle tools
When not in use, Power Tools must be stored in
a dry place and locked up securely, out of reach
of children.
7 Dress properly
Do not wear loose clothing or jewellery. They can
be caught in moving parts.Preferably wear
rubber gloves and non-slip footwear when
working outdoors. Wear protective hair covering
to keep long hair out of the way.
8 Wear safety goggles
Also use a face or dust mask in case the
operations produce dust or flying particles.
9 Beware of maximum sound pressure
Take appropriate measures for the protection of
hearing if the sound pressure of 85 dB(A) is
exceeded.
15
ENGLISH
10 Secure workpiece
Use clamps or a vice to hold the workpiece. It is
safer and it frees both hands to operate the tool.
11 Do not overreach
Keep proper footing and balance at all times.
12 Avoid unintentional starting
Do not carry the plugged-in tool with a finger on
the switch. Be sure that the switch is released
when plugging in.
13 Stay alert
Watch what you are doing. Use common sense.
Do not operate the tool when you are tired.
14 Disconnect tool
Shut off power and wait for the tool to come to a
complete standstill before leaving it unattended.
Unplug the tool when not in use, before servicing
or changing accessories.
15 Remove adjusting keys and wrenches
Always check that adjusting keys and wrenches
are removed from the tool before operating the
tool.
16 Use appropriate tool
The intended use is described in this instruction
manual. Do not force small tools or attachments
to do the job of a heavy-duty tool. The tool will
do the job better and safer at the rate for which it
was intended.
Warning! The use of any accessory or attachment
or performance of any operation with this tool, other
than those recommended in this instruction manual
may present a risk of personal injury.
17 Do not abuse cord
Never carry the tool by its cord or pull it to
disconnect from the socket. Keep the cord away
from heat, oil and sharp edges.
18 Maintain tools with care
Keep the tools in good condition and clean for
better and safer performance. Follow the
instructions for maintenance and changing
accessories. Inspect the tool cords at regular
intervals and, if damaged, have them repaired by
an authorized DEWALT repair agent. Inspect the
extension cords periodically and replace them if
damaged. Keep all controls dry, clean and free
from oil and grease.
19 Check for damaged parts
Before using the tool, carefully check it for
damage to ensure that it will operate properly
and perform its intended function.
16
Check for misalignment and seizure of moving
parts, breakage of parts and any other conditions
that may affect its operation. Have damaged
guards or other defective parts repaired or
replaced as instructed.
Do not use the tool if the switch is defective.
Have the switch replaced by an authorized
DEWALT repair agent.
20 Have your tool repaired by an authorized
DEWALT repair agent
This Power Tool is in accordance with the
relevant safety regulations. To avoid danger,
electric appliances must only be repaired by
qualified technicians.
Package contents
The package contains:
1 Heavy duty pistol grip screwdriver DW263K or
1 Heavy duty universal screwdriver
DW253/DW268K/DW269K or
1 Heavy duty drywall screwdriver DW274K/
DW274KN
1 Kitbox (K-models only)
1 Instruction manual
1 Exploded drawing
• Check for damage to the tool, parts or accessories
which may have occurred during transport.
• Take the time to thoroughly read and understand
this manual prior to operation.
Description (fig. A)
Your DW263K screwdriver has been designed for
professional screwdriving applications and for use as
a nutsetter.
Your DW253/DW268K/DW269K universal
screwdriver has been designed for professional
applications.
Your DW274K/DW274KN drywall screwdriver has
been designed for driving drywall fasteners through
drywall board into timber or metal framing studs.
1 Variable speed switch
2 Lock-on button
3 Forward/reverse slider
4 Depth adjustment collar
5 Depth locator (DW263K/DW274K/DW274KN)
5 Ball retainer (DW268K/DW269K)
6 Belt clip
en - 3
ENGLISH
Dead spindle drive clutch
This screwdriver is equipped with a dead spindle
feature; the spindle does not turn until the fastener is
pressed into the workpiece. This enables fasteners
to be placed onto the drive accessory of a running
screwdriver.
Electrical safety
The electric motor has been designed for one
voltage only. Always check that the power supply
corresponds to the voltage on the rating plate.
Your DEWALT tool is double insulated in
accordance with EN 50144; therefore no
earth wire is required.
Mains plug replacement
(U.K. & Ireland only)
• Should your mains plug need replacing and you
are competent to do this, proceed as instructed
below. If you are in doubt, contact an authorized
DEWALT repair agent or a qualified electrician.
• Disconnect the plug from the supply.
• Cut off the plug and dispose of it safely; a plug
with bared copper conductors is dangerous if
engaged in a live socket outlet.
• Only fit 13 Amperes BS1363A approved plugs
fitted with the correctly rated fuse (1).
• The cable wire colours, or a letter, will be marked
at the connection points of most good quality
plugs. Attach the wires to their respective points
in the plug (see below). Brown is for Live (L) (2)
and Blue is for Neutral (N) (4).
• Before replacing the top cover of the mains plug
ensure that the cable restraint (3) is holding the
outer sheath of the cable firmly and that the two
leads are correctly fixed at the terminal screws.
For 115 V units with a power rating exceeding 1500 W,
we recommend to fit a plug to BS4343 standard.
Using an extension cable
If an extension cable is required, use an approved
extension cable suitable for the power input of this
tool (see technical data). The minimum conductor
size is 1.5 mm2. When using a cable reel, always
unwind the cable completely.
Also refer to the table below.
Conductor size (mm2)
0.75
1.00
1.50
2.50
4.00
Voltage
115
230
Amperes
0 - 2.0
2.1 - 3.4
3.5 - 5.0
5.1 - 7.0
7.1 - 12.0
12.1 - 20.0
0 - 2.0
2.1 - 3.4
3.5 - 5.0
5.1 - 7.0
7.1 - 12.0
12.1 - 20.0
Cable rating (Amperes)
6
10
15
20
25
Cable length (m)
7.5 15
25 30
45
60
Cable rating (Amperes)
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
10 15
10 10
15 20
15 15
20 25
20 20
25
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
10 10
10 10
15 15
15 15
20 20
20 20
6
15
20
20
25
6
6
10
15
20
25
10
15
20
25
6
6
15
15
20
-
Assembly and adjustment
Prior to assembly and adjustment always
unplug the tool.
Fitting and removing 1/4" hex. drive accessories
Your DEWALT Screwdriver has a 1/4" hexagonal
drive system. The drive accessory is retained in the
holder by a ball and a spring which engages in a
groove in the accessory shank.
Never use a light socket.
Never connect the live (L) or neutral (N)
wires to the earth pin marked E or .
en - 4
DW263K/DW274K/DW274KN (fig. B)
• Remove the collar (4) by pulling it forward.
• Select the required accessory (both models) and
matching depth locator (5) when using a
nutsetter (DW263).
17
ENGLISH
• To insert the accessory (e.g. a bit holder or
nutsetter) (7) push it into the holder (8) until it
snaps in place. Tap it lightly if required.
• To remove the accessory pull it out of the holder
using a pair of pliers.
• Reinstall the collar (4) by aligning the ribs (9) on
the inside of the collar (4) with the grooves (10) in
the clutch housing and snap the collar in place.
DW268K/DW269K (fig. A)
• Pull the ball retainer (5) to the front and hold it.
• Insert the accessory.
• Release the ball retainer.
Replacing the bit tip (fig. B)
• Simply pull out the bit tip (11). A pair of pliers may
be required.
DW263K/DW274K/DW274KN Setting the driving depth (fig. C)
The depth sensitive feature offers the following
advantages:
- the selected driving depth is repeatable for
structural integrity
- screws with sealing washers are driven correctly
so that no leaks occur
The driving depth is determined by the position of
the depth locator (5) in relation to the bit or socket.
The symbols on the collar indicate how to set the
driving depth.
• Turn the collar clockwise to increase the driving
depth.
• Turn the collar counterclockwise to decrease the
driving depth.
DW263K - When using a nutsetter
• For screws with sealing washers, turn the
adjustment collar until the end of the nutsetter is
flush with the end of the depth locator.
• If required, turn the collar until the nutsetter is
recessed approximately 2 mm into the depth
locator.
• Also refer to the screw manufacturer’s
specifications for the proper sealing washer
settings in different applications.
• Drive a screw into a waste piece and check the
distance between the washer and the material.
18
• Turn the collar (4) counterclockwise or clockwise
to decrease or increase the driving depth as
required.
• Drive another screw and readjust the collar (4)
until the desired setting is achieved.
DW263K - Replacing the depth locator (fig. D)
This model is supplied with two depth locators (5) to
accommodate different bits, holders, sockets and
adaptors.
• Pull the collar assembly off the tool.
• Hold the depth locator (5) and unscrew the collar (4).
• Replace the depth locator (5).
• To reassemble, proceed in reverse order.
DW268K/DW269K - Setting the torque (fig. A)
This model allows setting the torque for a wide
range of screws.
• To increase the torque, turn the torque
adjustment collar (4) counterclockwise.
• To decrease the torque, turn the torque
adjustment collar (4) clockwise.
• Drive a screw into a waste piece and check if the
screw is properly fastened.
• If the clutch ratchets unexpectedly (for example
when a wood knot is encountered),
simply increase the pressure on the tool.
Setting the direction of rotation (fig. E)
• Select forward or reverse rotation using the
forward/reverse switch (3) (see arrows on tool).
Always wait until the motor has come to
a complete standstill before changing the
direction of rotation.
Instructions for use
Always observe the safety instructions
and applicable regulations.
Screwdriving or nutsetting (fig. A)
• Select the appropriate bit for the screw (or nut) to
be driven.
• Select forward or reverse rotation as described
above.
• For nutsetting (DW263K) always use the correct
depth locator (5).
en - 5
ENGLISH
• To run the tool, press the variable speed switch (1).
The pressure exerted on the variable speed switch
determines the tool speed.
• If necessary, press the lock-on button (2) for
continuous operation and release the variable
speed switch. The lock-on button works only in
fullspeed, forward and reverse rotation.
• To stop the tool, release the switch.
• To stop the tool in continuous operation,
press the switch briefly and release it. Always
switch OFF the tool when work is finished and
before unplugging.
DW274K/DW274KN
• Regularly remove drywall dust from the clutch
housing using compressed air. To do so, remove
the depth locator and adjustment collar.
Unwanted tools and the environment
Take your tool to an authorized DEWALT repair
agent where it will be disposed of in an
environmentally safe way.
GUARANTEE
Holding the tool (fig. F)
• For best results, hold the screwdriver with the
hand directly in line with the fastener and press
the variable speed switch with the last one or two
fingers of the hand, as shown. This reduces the
chance of the screw slipping from the drive
accessory when pressure is applied.
• To drive the screw, place it on the bit or into the
socket, press the variable speed switch and
push the screw into the workpiece with a
smooth, continuous motion. When the screw is
seated, a buzzing sound will come from the front
of the tool to indicate that the clutch has
disengaged.
Various types of 1/4" hex. bits, holders, sockets and
adaptors are available as an option.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
Maintenance
Your DEWALT Power Tool has been designed to
operate over a long period of time with a minimum
of maintenance. Continuous satisfactory operation
depends upon proper tool care and regular cleaning.
Lubrication
Your Power Tool requires no additional lubrication.
Cleaning
Keep the ventilation slots clear and regularly clean
the housing with a soft cloth.
en - 6
• 30 DAY NO RISK SATISFACTION GUARANTEE •
If you are not completely satisfied with the
performance of your DEWALT tool, simply return
it within 30 days, complete as purchased, to the
point of purchase, for a full refund or exchange.
Proof of purchase must be produced.
• ONE YEAR FREE SERVICE CONTRACT •
If you need maintenance or service for your
DEWALT tool, in the 12 months following
purchase, it will be undertaken free of charge at
an authorized DEWALT repair agent. Proof of
purchase must be produced. Includes labour and
spare parts for Power Tools.
Excludesaccessories.
• ONE YEAR FULL WARRANTY •
If your DEWALT product becomes defective due
to faulty materials or workmanship within
12 months from the date of purchase,
we guarantee to replace all defective parts free of
charge or, at our discretion, replace the unit free
of charge provided that:
• The product has not been misused.
• Repairs have not been attempted by
unauthorized persons.
• Proof of purchase date is produced.
This guarantee is offered as an extra benefit
and is additional to consumers statutory rights.
For the location of your nearest authorized
DEWALT repair agent, please use the appropriate
telephone number on the back of this manual.
19
ESPAÑOL
ATORNILLADOR DW253/DW263K/DW268K/
DW269K/DW274K/DW274KN
¡Enhorabuena!
Contenido
Usted ha optado por una herramienta eléctrica
DEWALT. Muchos años de experiencia y una gran
asiduidad en el desarrollo y la innovación de sus
productos han convertido DEWALT en un socio muy
fiable para el usuario profesional.
Características técnicas
Declaración CE de conformidad
Instrucciones de seguridad
Verificación del contenido del embalaje
Descripción
Seguridad eléctrica
Utilización de un cable de prolongación
Montaje y ajustes
Instrucciones para el uso
Mantenimiento
Garantía
es - 1
es - 2
es - 2
es - 3
es - 4
es - 4
es - 4
es - 4
es - 5
es - 6
es - 7
Características técnicas
Voltaje
Potencia absorbida
Velocidad en vacío
Soporte de la broca
V
W
min-1
Método de embrague
Peso
kg
DW253
230
540
850
hexagonal
de 1/4"
-
DW263K
230
540
2.500
hexagonal
de 1/4"
sensor de
profundidad
DW268K
230
540
2.500
hexagonal
de 1/4"
Versa clutch
DW269K
230
540
1.000
hexagonal
de 1/4"
Versa clutch
DW274K
230
540
4.000
hexagonal
de 1/4"
sensor de
profundidad
1,3
1,4
1,4
1,4
1,4
Fusibles
Herramientas 230 V:
DW274KN
230
540
4.000
hexagonal
de 1/4"
silencioso,
sensor de
profundidad
1,4
10 A
En el presente manual figuran los pictogramas
siguientes:
Indica peligro de lesiones, de accidentes
mortales o de averías en la herramienta
en caso de no respeto de las
instrucciones en este manual.
20
Indica tensión eléctrica.
es - 1
ESPAÑOL
Declaración CE de conformidad
Instrucciones de seguridad
DW253/DW263K/DW268K/DW269K/DW274K/
DW274KN
DEWALT certifica que estas herramientas eléctricas
han sido construidas de acuerdo a las normas
siguientes: 89/392/CEE, 89/336/CEE, 73/23/CEE,
EN 50144, EN 55104 / EN 55014-2, EN 55014,
EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Para información más detallada, contacte a
DEWALT, véase abajo o consulte el dorso de este
manual.
El nivel de la presión acústica de acuerdo con las
normas 86/188/CEE & 89/392/CEE, medida de
acuerdo con EN 50144:
DW253
DW263K DW268K
DW269K DW274K DW274KN
LpA
(presión acústica)
LWA (potencia acústica)
dB(A)*
74
74
74
dB(A)
83
83
83
* al oído del usuario
Tome medidas adecuadas para proteger
sus oídos cuando la presión acústica
exceda el valor de 85 dB(A).
Valor cuadrático medio ponderado en frecuencia de
la aceleración según EN 50144:
DW253
DW263K DW268K
DW269K DW274K DW274KN
< 2,5 m/s2 < 2,5 m/s2 < 2,5 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Alemania
es - 2
Al utilizar Herramientas Eléctricas, observe las
reglas de seguridad en vigor en su país, a fin de
reducir el riesgo de descarga eléctrica, de
lesiones y de incendio. Lea las instrucciones de
seguridad siguientes antes de utilizar este
producto. ¡Conserve bien estas instrucciones de
seguridad!
Generalidades
1 Mantenga limpia el área de trabajo
Un área o un banco de trabajo en desorden
aumentan el riesgo de accidentes.
2 Tenga en cuenta el entorno del área de trabajo
No exponga las Herramientas Eléctricas a la
humedad. Procure que el área de trabajo esté
bien iluminada. No utilice Herramientas Eléctricas
en la proximidad de líquidos o gases inflamables.
3 Protéjase contra las descargas eléctricas
Evite el contacto del cuerpo con las superficies
conectadas a tierra (p. ej. tuberías, radiadores,
cocinas eléctricas y refrigeradores).
Para aplicaciones de uso extremas (por ej.
humedad elevada formación de polvo metálico,
etc.), se puede aumentar la seguridad eléctrica a
través de intercalar un transformador de
separación o un interruptor de protección de
corriente de defecto (FI).
4 ¡Mantenga alejados a los niños!
No permita que otras personas toquen la
herramienta o el cable de prolongación. En caso
de uso por menores de 16 años, se requiere
supervisión.
5 Cables de prolongación para el exterior
Al trabajar fuera, utilice siempre cables de
prolongación destinados al uso exterior y
marcados en consecuencia para ello.
6 Guarde las herramientas que no utiliza
Las Herramientas Eléctricas que no se utilizan,
deben estar guardadas en un lugar seco,
cerrado y fuera del alcance de los niños.
7 Vista ropa de trabajo apropiada
No lleve vestidos anchos ni joyas. Estos podrían
ser atrapados por piezas en movimiento.
Para trabajos al exterior, se recomienda llevar
guantes de goma y calzado de
suelaantideslizante. Si tiene el pelo largo,
téngalo recogido y cubierto.
21
ESPAÑOL
8 Lleve gafas de protección
Utilice también una mascarilla si el trabajo
ejecutado produce polvo u otras partículas
volantes.
9 Respete el nivel máximo de la presión acústica
Tome medidas adecuadas para la protección de
los oídos cuando la presión acústica exceda el
valor de 85 dB(A).
10 Sujete bien la pieza de trabajo
Utilice abrazaderas o un torno para sujetar la
pieza de trabajo. Es más seguro que sujetarla
con la mano y le permite utilizar ambas manos
para manejar la herramienta.
11 No alargue demasiado su radio de acción
Mantenga un apoyo firme sobre el suelo y
conserve el equilibrio en todo momento.
12 Evite un arranque involuntario
No mantenga el dedo en el interruptor al
transportar la herramienta enchufada.
Asegúrese de que el interruptor esté en posición
de parada al enchufar la herramienta.
13 Esté siempre alerta
Mire lo que está haciendo. Use el sentido
común. No maneje la herramienta cuando está
cansado.
14 Desenchufe la herramienta
Desconecte la herramienta y espere que esté
completamente parada antes de dejarla sin
vigilar.
Desenchufe la herramienta cuando no se utilice y
antes de proceder al mantenimiento o sustituir
accesorios.
15 Retire las llaves de maniobra
Antes de poner la herramienta en marcha,
asegúrese de que las llaves y utensilios de reglaje
hayan sido retirados.
16 Utilice la herramienta adecuada
En este manual, se indica para qué uso está
destinada la herramienta. No utilice herramientas
o dispositivos acoplables de potencia demasiado
débil para ejecutar trabajos pesados.
La herramienta funcionará mejor y con mayor
seguridad al ser utilizada de acuerdo con sus
características técnicas.
¡ATENCION! El uso de accesorios o
acoplamientos, o el uso de la herramienta misma
distintos de los recomendados en este manual
de instrucciones, puede dar lugar a lesiones de
personas.
22
17 Cuide el cable de alimentación
No lleve la herramienta por el cable, ni tire del
cable para desenchufar la herramienta. Proteja el
cable del calor, del aceite y de las aristas vivas.
18 Mantenga las herramientas asiduamente
Mantenga sus herramientas afiladas y limpias
para trabajar mejor y más seguro. Siga las
instrucciones para el mantenimiento y la
sustitución de accesorios. Verifique los cables de
las herramientas con regularidad y, en caso de
avería, llévelos a un Centro de Servicio DEWALT
para que sean reparados. Inspeccione los cables
de prolongación periódicamente y sustitúyalos
cuando presenten defectos. Mantenga todos los
mandos secos, limpios y libres de aceite y grasa.
19 Comprobar que no haya partes averiadas
Antes de utilizar la herramienta, compruebea que
no haya averías, a fin de asegurar que funcionará
correctamente y sin problemas. Compruebe que
no haya desalineamiento o enganchamiento de
piezas en movimiento, ni roturas de piezas,
ni accesorios mal montados, ni cualquier otro
defecto que pudiera perjudicar al buen
funcionamiento de la herramienta. Haga reparar
o sustituir los dispositivos de seguridad u otros
componentes defectuosos según las
instrucciones. No utilice la herramienta cuando el
interruptor esté defectuoso. Haga sustituir el
interruptor en un Centro de Servicio DEWALT.
20 Haga reparar su herramienta en un Centro de
Servicio DEWALT
Esta Herramienta Eléctrica cumple con las reglas
de seguridad en vigor. Para evitar situaciones
peligrosas, la reparación de Herramientas
Eléctricas debe ser efectuada únicamente por un
técnico competente.
Verificación del contenido del embalaje
El paquete contiene:
1 Atornillador DW263K o
1 Atornillador universal DW253/DW268K/DW269K o
1 Atornillador de profundidad DW274K/DW274KN
1 Caja de transporte (solo modelos K)
1 Manual de instrucciones
1 Dibujo despiezado
• Compruebe si la herramienta, piezas o
accesorios han sufrido algún daño durante el
transporte.
es - 3
ESPAÑOL
• Tómese el tiempo necesario para leer y
comprender este manual antes de utilizar la
herramienta.
Descripción (fig. A)
Su atornillador DW263K ha sido diseñado para
operaciones profesionales de atornillado y
desatornillado, así como para utilizarse como
aprietatuercas.
Su atornillador DW253/DW268K/DW269K ha sido
diseñado para operaciones profesionales de
atornillado y desatornillado.
Su atornillador DW274K/DW274KN ha sido
específicamente diseñado para apretar pernos de
muro en seco a través de tablas de muro en seco
en remaches de refuerzo para metal o para madera.
1 Conmutador de velocidad variable
2 Botón de funcionamiento continuo
3 Guía de deslizamiento de avance/retroceso
4 Manguito de ajuste de la profundidad
5 Indicador de profundidad (DW263K/DW274K/
DW274KN)
5 Sujetabolas (DW268K/DW269K)
6 Clip de correa
Embrague impulsor de punto fijo
Este destornillador está equipado con una función
de punto fijo; el husillo no gira hasta que el perno se
introduce en la pieza de trabajo. Esto permite
colocar pernos en el accesorio impulsor de un
destornillador en marcha.
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico ha sido diseñado para un solo
voltaje. Compruebe siempre que el voltaje de la red
corresponde al valor indicado en la placa de
características.
Su herramienta DEWALT tiene doble
aislamiento, conforme a la norma
EN 50144; por consiguiente, no se
requiere conexión a tierra.
Sustitución de cable o enchufe
Al sustituir el cable o el enchufe hágalo con sumo
cuidado: un enchufe con conectores de cobre
desprotegidos es peligroso si se conecta a una
toma de corriente activa.
es - 4
Utilización de un cable de prolongación
En caso de que sea necesario utilizar un cable de
prolongación, deberá ser un cable de prolongación
aprobado, adecuado para la potencia de esta
herramienta (véanse las características técnicas).
La sección mínima de conductor es de 1,5 mm2.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
Montaje y ajustes
Desenchufe la herramienta antes de
proceder con el montaje y los ajustes.
Sustitución de los portapuntas hexagonales
de 1/4"
Su destornillador DEWALT dispone de un
portapuntas hexagonal de 1/4". El portapuntas se
mantiene en el husillo por medio de una bola y un
muelle que se acopla a una ranura en el mango
accesorio.
DW263K/DW274K/DW274KN (fig. B)
• Extraiga el manguito (4) tirando de él hacia delante.
• Seleccione el accesorio requerido (ambos
modelos) y el indicador de profundidad
correspondiente (5) cuando utilice un
aprietatuercas (DW263).
• Para insertar el accesorio (por ejemplo,
un portapuntas o un aprietatuercas) (7),
introdúzcalo en el soporte (8) hasta que quede
encajado en su sitio. Si es necesario, golpéelo
ligeramente.
• Para extraer el accesorio, tire de él mediante un
par de alicates para sacarlo del soporte.
• Vuelva a colocar el manguito (4) alineando las
aletas (9) de la parte interior del mismo con las
ranuras (10) de la caja de embrague y encaje el
manguito en su sitio.
DW268K/DW269K (fig. A)
• Empuje el sujetabolas (5) hasta la parte frontal y
sosténgalo.
• Inserte el accesorio.
• Suelte el sujetabolas.
Sustitución de la punta (fig. B)
• Simplemente, saque la punta (11).
Quizá necesite unos alicates.
23
ESPAÑOL
DW263K/DW274K/DW274KN Ajuste de la profundidad de avance (fig. C)
La función de sensor de profundidad ofrece las
siguientes ventajas:
- es posible repetir la profundidad de avance
seleccionada para lograr una integridad
estructural,
- los pernos con arandelas de cierre se aprietan
correctamente para que no se produzca ninguna
fuga.
La profundidad de avance viene determinada por la
posición del indicador de profundidad (5) en relación
con la punta, el casquillo o el aprietatuercas.
Los símbolos del manguito indican cómo ajustar la
profundidad de avance.
• Gire el manguito en el sentido de la agujas del
reloj para aumentar la profundidad de avance.
• Gire el manguito en el sentido contrario a las
agujas del reloj para reducir la profundidad de
avance.
DW263K - Al utilizar un aprietatuercas
• Para los pernos con arandelas de cierre, gire el
manguito de regulación hasta que el extremo del
aprietatuercas quede nivelado con el extremo del
indicador de profundidad.
• Si es necesario, gire el manguito hasta que el
aprietatuercas retroceda y entre
aproximadamente 2 mm en el indicador de
profundidad.
• Consulte también las especificaciones del
fabricante del perno para obtener los ajustes de
arandela de cierre apropiados para cada
aplicación.
• Introduzca un perno en una pieza de desecho y
compruebe la distancia entre la arandela y el
material.
• Gire el manguito (4) en sentido contrario a las
agujas del reloj o en el sentido de las agujas del
reloj para reducir o aumentar la profundidad de
avance según sea necesario.
• Introduzca otro perno y vuelva a ajustar el
manguito (4) hasta que consigala posición
deseada.
24
DW263K - Sustitución del indicador de
profundidad (fig. D)
Este modelo se proporciona con dos indicadores de
profundidad (5) para acomodar diferentes puntas,
soportes, casquillos y adaptadores.
• Quite el conjunto de manguito de la herramienta.
• Sostenga el indicador de profundidad (5) y
desatornille el manguito (4).
• Extraiga el indicador de profundidad (5).
• Para volver a montarlo, realice los mismo pasos
en orden inverso.
DW268K/DW269K - Regulación del par (fig. A)
Este modelo permite regular el par para una amplia
gama de pernos.
• Para aumentar el par, gire el manguito de
regulación del par (4) en sentido contrario a las
agujas del reloj.
• Para reducir el par, gire el manguito de
regulación del par (4) en el sentido de las agujas
del reloj.
• Introduzca un perno en una pieza de desecho y
compruebe que el perno está correctamente
sujeto.
• Si el embrague queda bloqueado de forma
imprevista (por ejemplo, cuando hay un nudo de
madera), basta con aumentar la presión sobre la
herramienta.
Ajuste del sentido de rotación (fig. E)
• Para seleccionar el sentido de rotación deseado,
utilice el conmutador de inversión del sentido de
rotación (3) (ver las flechas de la herramienta).
Espere siempre hasta que el motor esté
completamente parado antes de
cambiar el sentido de rotación.
Instrucciones para el uso
Respete siempre las instrucciones de
seguridad y las normas de aplicación.
Atornillado/desatornillado o apriete de tuercas
(fig. A)
• Seleccione la punta correspondiente al perno
(o tuerca) que debe introducirse.
• Seleccione la rotación de avance o retroceso
según se ha indicado anteriormente.
es - 5
ESPAÑOL
• Para el apriete de tuercas (DW263K),
use siempre el indicador de profundidad correcto (5).
• Para encender, pulse el conmutador de
velocidad variable (1). La presión determina la
velocidad.
• Si es necesario, pulse el botón de
funcionamiento continuo (2) y suelte el
conmutador de velocidad variable. El botón de
funcionamiento continuo sólo funciona con la
rotación de avance y retroceso a plena
velocidad.
• Para parar la herramienta, suelte el conmutador.
• Para parar la herramienta en modo de
funcionamiento continuo, pulse brevemente el
conmutador y suéltelo. Siempre se debe apagar
la herramienta al acabar de trabajar y antes de
desconectarla de la red.
Sujeción de la herramienta (fig. F)
• Para obtener los mejores resultados, sujete el
destornillador con la mano directamente en línea
con el perno y pulse el interruptor de velocidad
variable con el último o los dos últimos dedos de
la mano. Esto reduce la posibilidad de que el
tornillo se desplace del accesorio impulsor al
ejercer presión.
• Para apretar el perno, colóquelo en la punta,
en el casquillo o en el aprietatuercas, pulse el
interruptor de velocidad variable e introduzca el
perno en la pieza de trabajo con un movimiento
suave y continuo. Una vezque se haya asentado
el tornillo escuchará un zumbido procedente de
la parte anterior de la herramienta, que le indicará
que el embrague se ha liberado.
Lubricación
Su herramienta eléctrica no requiere lubricación
adicional.
Limpieza
Evite que se obturen las ranuras de ventilación y
limpie el exterior con regularidad utilizando un paño
suave.
DW274K/DW274KN
• Elimine con regularidad el polvo de tabique seco
de la caja de embrague mediante aire
comprimido. Para ello, quite el indicador de
profundidad y el manguito de regulación.
Herramientas desechadas y el medio
ambiente
Lleve la herramienta vieja a un Centro de Servicio
DEWALT, donde será eliminada sin efectos
perjudiciales para el medio ambiente.
Existen varios tipos de puntas hexagonales de 1/4",
soportes, casquillos y adaptadores como opción.
Consulte a su proveedor si desea información más
detallada sobre los accesorios apropiados.
Mantenimiento
Su herramienta eléctrica DEWALT ha sido diseñada
para funcionar mucho tiempo con un mínimo de
mantenimiento. El funcionamiento satisfactorio
depende del buen cuidado de la herramienta y de
una limpieza frecuente.
es - 6
25
ESPAÑOL
GARANTÍA
• 30 DÍAS DE SATISFACCIÓN COMPLETA •
Si no queda totalmente satisfecho con su
herramienta DEWALT, contacte con su Centro de
Servicio DEWALT. Presente su reclamación,
juntamente con la máquina completa, así como
la factura de compra y le será presentada la
mejor solución.
• UN AÑO DE SERVICIO GRATUITO •
Si necesita mantenimiento o servicio técnico para
su herramienta DEWALT en los 12 meses
siguientes a la compra, podrá obtenerlos
gratuitamente en un Centro de Servicio DEWALT.
Para ello es imprescindible presentar la prueba
de compra. Incluye mano de obra y piezas para
las Herramientas Eléctricas. No se incluye los
accesorios.
• UN AÑO DE GARANTÍA •
Si su producto DEWALT presenta algún defecto
debido a fallos de materiales o mano de obra en
los 12 meses siguientes a la fecha de compra,
le garantizamos la sustitución gratuita de todas
las piezas defectuosas siempre y cuando:
• El producto no haya sido utilizado
inadecuadamente.
• No se haya intentado su reparación por parte
de una persona no autorizada.
• Se presente la prueba de compra.
Para la localización del Centro de Servicio
DEWALT más cercano, consulte el dorso de este
manual.
26
es - 7
FRANÇAIS
VISSEUSE DW253/DW263K/DW268K/
DW269K/DW274K/DW274KN
Félicitations!
Table des matières
Vous avez choisi un outil électrique DEWALT. Depuis
de nombreuses années, DEWALT produit des outils
électriques adaptés aux exigences des utilisateurs
professionnels.
Caractéristiques techniques
Déclaration CE de conformité
Instructions de sécurité
Contenu de l’emballage
Description
Sécurité électrique
Câbles de rallonge
Assemblage et réglage
Mode d’emploi
Entretien
Garantie
fr - 1
fr - 2
fr - 2
fr - 3
fr - 3
fr - 4
fr - 4
fr - 4
fr - 5
fr - 6
fr - 6
Caractéristiques techniques
Tension
V
Puissance absorbée
W
Vitesse à vide
tr/min
Porte-embouts
Dispositif d’embrayage
DW253
230
540
850
1/4" hex.
-
DW263K
230
540
2.500
1/4" hex.
sensible à
la profondeur
DW268K
230
540
2.500
1/4" hex.
embrayage
universel
DW269K
230
540
1.000
1/4" hex.
embrayage
universel
DW274K
230
540
4.000
1/4" hex.
sensible à
la profondeur
Poids
1,3
1,4
1,4
1,4
1,4
kg
Fusible:
Outils 230 V
DW274KN
230
540
4.000
1/4" hex.
silencieux,
sensible à la
profondeur
1,4
10 A
Les symboles suivants sont utilisés dans le présent
manuel:
En cas de non-respect des instructions
dans le présent manuel, il y a risque de
blessure, danger de mort ou possibilité
de dégradation de l’outil.
fr - 1
Dénote la présence de tension
électrique.
27
FRANÇAIS
Déclaration CE de conformité
Instructions de sécurité
DW253/DW263K/DW268K/DW269K/DW274K/
DW274KN
DEWALT déclare que ces outils ont été mis au point
en conformité avec les normes 89/392/CEE,
89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 50144,
EN 55104 / EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
Pour de plus amples informations, contacter
DEWALT à l’adresse ci-dessous ou se reporter au
dos de ce manuel.
Niveau de pression acoustique suivant 86/188/CEE &
89/392/CEE, mesuré suivant EN 50144:
DW253
DW263K DW268K
DW269K DW274K DW274KN
LpA (pression acoustique)
dB(A)* 74
LWA (puissance acoustique) dB(A)
83
74
74
83
83
* à l’oreille de l’opérateur
Prendre les mesures nécessaires pour la
protection de l’ouïe lorsque le niveau de
pression acoustique est supérieur à
85 dB(A).
Valeur moyenne pondérée du carré de l’accélération
suivant EN 50144:
DW253
DW263K DW268K
DW269K DW274K DW274KN
< 2,5 m/s2 < 2,5 m/s2 < 2,5 m/s2
Directeur de développement produits
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Allemagne
28
Afin de réduire le risque de décharge électrique,
de blessure et d’incendie lors de l’utilisation
d’outils électriques, observer les consignes de
sécurité fondamentales en vigueur. Lire et
observer les instructions avant d’utiliser l’outil.
Conserver ces instructions de sécurité!
Généralités
1 Tenir votre aire de travail propre et bien rangée
Le désordre augmente les risques d’accident.
2 Tenir compte des conditions ambiantes
Ne pas exposer les outils électriques à l’humidité.
Veiller à ce que l’aire de travail soit bien éclairée.
Ne pas utiliser d’outils électriques en présence
de liquides ou de gaz inflammables.
3 Attention aux décharges électriques
Eviter le contact corporel avec des éléments
reliés à la terre, comme par exemple tuyaux,
radiateurs, cuisinières électriques et
réfrigérateurs. Sous des conditions de travail
extrêmes (par exemple: humidité élevée,
dépôt de poussières métalliques, etc.) la sécurité
électrique peut être augmentée en insérant un
transformateur d’isolation ou un disjoncteur
différentiel (FI).
4 Tenir les enfants éloignés
Ne pas permettre que d’autres personnes
touchent l’outil ou le câble de rallonge.
La supervision est obligatoire pour les moins de
16 ans.
5 Câble de rallonge pour l’extérieur
A l’extérieur, n’utiliser que des câbles de rallonge
homologués portant le marquage correspondant.
6 Ranger vos outils dans un endroit sûr
Ranger les outils non utilisés dans un endroit sec,
fermé à clé et hors de la portée des enfants.
7 Porter des vêtements de travail appropriés
Ne pas porter de vêtements flottants ou de
bijoux. Ils pourraient être happés par les pièces
en mouvement. Lors de travaux à l’extérieur,
il est recommandé de porter des gants en
caoutchouc et des chaussures à semelle antidérapante. Le cas échéant, porter une garniture
convenable retenant les cheveux longs.
8 Porter des lunettes de protection
Utiliser aussi un masque si le travail exécuté
produit de la poussière ou des copeaux volants.
fr - 2
FRANÇAIS
9 Attention au niveau de pression acoustique
Prendre les mesures nécessaires pour la
protection de l’ouïe lorsque le niveau de pression
acoustique est supérieur à 85 dB(A).
10 Bien fixer la pièce à travailler
Pour plus de sécurité, fixer la pièce à travailler
avec un dispositif de serrage ou un étau.
Ainsi, vous aurez les deux mains libres pour
manier l’outil.
11 Adopter une position confortable
Toujours tenir les deux pieds à terre et garder
l’équilibre.
12 Eviter tout démarrage involontaire
Ne pas porter l’outil en ayant un doigt placé sur
l’interrupteur. Mettre l’interrupteur en position
d’arrêt avant de mettre la fiche dans la prise.
13 Faire preuve de vigilance
Observer votre travail. Faire preuve de bon sens.
Ne pas employer l’outil en cas de fatigue.
14 Enlever la fiche de la prise
Débrancher l’outil et attendre qu’il soit
complètement immobilisé avant de le laisser,
de procéder à l’entretien ou au changement
d’accessoires.
15 Enlever les clés de réglage
Avant de mettre l’outil en marche, retirer les clés
et outils de réglage.
16 Utiliser l’outil adéquat
Le domaine d’utilisation de l’outil est décrit dans
le présent manuel. Ne pas utiliser d’outils ou
d’accessoires de trop faible puissance pour
exécuter des travaux lourds. Ne pas utiliser des
outils à des fins et pour des travaux pour lesquels
ils n’ont pas été conçus.
Attention! L’utilisation d’accessoires autres que
ceux recommandés dans le présent manuel
pourrait entraîner un risque de blessure.
Utiliser l’outil conformément à sa destination.
17 Préserver le câble d’alimentation
Ne pas porter l’outil par le câble et ne pas tirer
sur celui-ci pour débrancher la fiche de la prise.
Préserver le câble de la chaleur, de l’huile et des
arêtes vives.
18 Entretenir vos outils avec soin
Maintenir vos outils affûtés et propres afin de
travailler mieux et plus sûrement. Observer les
instructions d’entretien et de changement
d’accessoires. Vérifier régulièrement l’état du
câble d’alimentation et, s’il est endommagé,
fr - 3
le faire changer par votre Service agréé DEWALT.
Vérifier périodiquement le câble de rallonge et le
remplacer s’il est endommagé. Maintenir les
poignées sèches et exemptes d’huile et de graisse.
19 Contrôler si votre outil est endommagé
Avant d’utiliser l’outil, vérifier qu’il n’est pas
endommagé. Pour cela, contrôler l’alignement des
pièces en mouvement et leur grippage éventuel.
Tous les composants doivent être montés
correctement et remplir les conditions pour garantir
le fonctionnement impeccable de l’outil.
Faire réparer ou échanger tout dispositif de sécurité
et toute pièce endommagée conformément aux
instructions. Ne pas utiliser l’outil quand
l’interrupteur est défectueux. Faire remplacer
l’interrupteur par un Service agréé DEWALT.
20 Faire réparer votre outil par un Service agréé
DEWALT
Cet outil est conforme aux consignes de sécurité
en vigueur. La réparation des outils électriques est
strictement réservée aux personnes qualifiées.
Contenu de l’emballage
L’emballage contient:
1 Visseuse DW263K ou
1 Visseuse universelle DW253/DW268K/DW269K ou
1 Visseuse pour plaques de plâtre DW274K/
DW274KN
1 Coffret de transport (seulement pour modèles K)
1 Manuel d’instructions
1 Dessin éclaté
• Vérifier si l’outil, les pièces ou les accessoires ne
présentent pas de dommages dus au transport.
• Prendre le temps de lire et de comprendre à fond
le présent manuel avant de mettre votre outil en
marche.
Description (fig. A)
Votre visseuse DW263K a été mise au point pour
une utilisation professionnelle et pour être utilisée
comme une visseuse à écrous.
Votre visseuse universelle DW253/DW268K/
DW269K a été mise au point pour une utilisation
professionnelle.
Votre visseuse DW274K/DW274KN pour plaques de
plâtre a été spécialement conçue pour visser des vis
à travers des plaques de plâtre sur des supports en
bois ou en métal.
29
FRANÇAIS
1
2
3
4
5
Interrupteur à variateur de vitesse
Bouton de verrouillage
Sélecteur de rotation gauche/droite
Collier de réglage de la butée de profondeur
Butée de profondeur (DW263K/DW274K/
DW274KN)
5 Cage à billes (DW268K/DW269K)
6 Attache
Système d’embrayage en fonction de la pression
Cette visseuse pour plaques de plâtre est équipée
d’un arbre qui tourne uniquement quand une pression
est exercée sur le nez, permettant ainsi de placer une
vis sur l’embout avec la visseuse en marche.
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour une seule
tension. Vérifier si la tension secteur correspond à la
tension indiquée sur la plaque d’identification.
Cet outil à double isolation est conforme
à la norme EN 50144; un branchement à
la terre n’est donc pas nécessaire.
CH
CH
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du
remplacement du câble d’alimentation.
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) - outils
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) - outils
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter
les outils portatifs à un disjoncteur FI.
Remplacement du cordon secteur ou de la fiche
Après le remplacement du cordon secteur ou de la
fiche, s’en débarrasser en songeant à la sécurité car
il est dangereux de réutiliser un cordon secteur ou
une fiche dont les conducteurs sont dénudés.
Assemblage et réglage
Toujours retirer la fiche de la prise avant
de procéder à l’assemblage ou au
réglage.
Montage et démontage d’accessoires
hexagonaux 1/4"
Votre visseuse DEWALT est équipée d’un système
d’emmanchement hexagonal 1/4". Les accessoires
sont retenus dans l’emmanchement par une bille et
un ressort qui s’engage dans une rainure pratiquée
dans la queue de l’accessoire.
DW263K/DW274K/DW274KN (fig. B)
• Retirer le collier (4) en le tirant vers l’avant.
• Choisir l’accessoire nécessaire (les deux
modèles) et la butée de profondeur
correspondante (5) pour utiliser la visseuse à
écrous (DW263).
• Pour introduire l’accessoire (par ex. un porteembouts ou une visseuse à écrous) (7),
le pousser dans le support (8) jusqu’à ce qu’il
s’engage. Tapoter légèrement si nécessaire.
• Pour retirer l’accessoire, le glisser hors du
support à l’aide d’une paire de pinces.
• Réinstaller le collier (4) en alignant les nervures (9)
à l’intérieur du collier (4) sur les rainures (10) du
carter d’embrayage puis encliqueter le collier.
DW268K/DW269K (fig. A)
• Glisser la cage à billes (5) vers l’avant et la
maintenir.
• Introduire l’accessoire.
• Relâcher la cage à billes.
Remplacement d’un embout (fig. B)
• Retirer simplement l’embout (11) en utilisant une
pince si nécessaire.
Câbles de rallonge
Si un câble de rallonge est nécessaire, utiliser un
câble de rallonge homologué adapté pour la
puissance absorbée de cet outil (voir les
caractéristiques techniques). La section minimum du
conducteur est de 1,5 mm2.
En cas d’utilisation d’un dévidoir, toujours dérouler le
câble complètement.
30
DW263K/DW274K/DW274KN Réglage de la profondeur de vissage (fig. C)
Le débrayage par butée de profondeur offre les
avantages suivants:
- la profondeur de vissage est reproductible
- les vis à joints d’étanchéité étant vissées de
manière précise, le risque de fuites est éliminé
fr - 4
FRANÇAIS
La profondeur de vissage est déterminée par la
butée de profondeur (5) par rapport à l’embout,
la douille ou le serre-écrous.
Les symboles figurant sur le collier indiquent les
réglages de la profondeur de vissage.
• Tourner le collier dans le sens des aiguilles d’une
montre pour augmenter la profondeur de vissage.
• Tourner le collier dans le sens inverse des
aiguilles d’une montre pour diminuer la
profondeur de vissage.
DW263K - Pour utiliser une visseuse à écrous
• Pour les vis munies de rondelles d’étanchéité,
tourner le collier de réglage jusqu’à ce que
l’extrémité de la visseuse à écrous se trouve au
niveau de l’extrémité de la butée de profondeur.
• Si nécessaire, tourner le collier jusqu’à ce que la
visseuse à écrous s’enfonce de 2 mm environ
dans la butée de profondeur.
• Se reporter également aux spécifications du
fabricant des vis concernant les réglages
corrects avec les rondelles d’étanchéité pour
différentes applications.
• Visser une vis dans une pièce d’essai et vérifier la
distance entre la rondelle et le matériau.
• Tourner le collier (4) dans le sens inverse des
aiguilles d’une montre pour diminuer ou dans le
sens des aiguilles d’une montre pour augmenter
la profondeur de vissage selon le cas.
• Visser une autre vis et régler de nouveau le collier
(4) jusqu’à obtenir le réglage souhaité.
DW263K - Remplacement de la butée de
profondeur (fig. D)
Ce modèle est fourni avec deux butées de
profondeur (5) afin de correspondre aux différents
embouts, porte-embouts, douilles, et adaptateurs.
• Retirer l’ensemble du collier de l’outil.
• Maintenir la butée de profondeur (5) et dévisser le
collier (4).
• Remplacer la butée de profondeur (5).
• Pour le réassemblage, procéder dans l’ordre
inverse.
fr - 5
DW268K/DW269K Réglage du couple de serrage (fig. A)
Ce modèle permet de régler le couple de serrage
pour de nombreux modèles de vis.
• Pour augmenter le couple de serrage, tourner le
collier de réglage du couple (4) dans le sens
inverse des aiguilles d’une montre.
• Pour diminuer le couple de serrage, tourner le
collier de réglage du couple (4) dans le sens des
aiguilles d’une montre.
• Visser une vis dans une pièce d’essai et vérifier si
la vis est correctement serrée.
• Si l’embrayage dérape inopinément (par exemple
lorsqu’on rencontre un noeud dans le bois),
il suffit d’exercer davantage de pression sur l’outil.
Réglage du sens de rotation (fig. E)
• Le sens de rotation est réversible au moyen du
sélecteur de rotation gauche/droite (3) (voir les
flèches sur l’outil).
Attendre que le moteur soit complètement arrêté
avant de changer le sens de rotation.
Mode d’emploi
Toujours respecter les consignes de
sécurité et les règles en vigueur.
Vissage de vis ou d’écrous (fig. A)
• Choisir l’embout approprié pour la vis (ou l’écrou)
à visser.
• Choisir le sens de rotation avant ou arrière
comme décrit ci-dessus.
• Pour visser des écrous (DW263K), toujours
utiliser la butée de profondeur appropriée (5).
• Pour mettre l’outil en marche, appuyer sur
l’interrupteur à variateur (1). La vitesse augmente
avec la pression exercée sur l’interrupteur.
• Si nécessaire, appuyer sur le bouton de
verrouillage (2) pour bloquer l’interrupteur en
fonctionnement continu puis relâcher
l’interrupteur à variateur de vitesse. Le bouton de
verrouillage fonctionne uniquement à vitesse
maximale, en rotation avant et arrière.
• Pour arrêter l’outil, relâcher l’interrupteur.
31
FRANÇAIS
• Si l’interrupteur est bloqué, appuyer brièvement
sur l’interrupteur et le relâcher immédiatement.
Toujours mettre l’outil à l’ARRET après le travail
et avant de débrancher l’outil.
Tenir l’outil (fig. F)
• Pour obtenir les meilleurs résultats, tenir la visseuse
à la main dans l’axe de la vis et appuyer sur
l’interrupteur à variateur avec un ou deux doigts.
Ainsi, l’on réduit le risque de voir la vis glisser de
l’embout lorsqu’on exerce de la pression.
• Pour visser, placer la vis sur l’embout, dans la
douille ou le serre-écrous, appuyer sur
l’interrupteur à variateur et pousser la vis dans la
pièce d’un mouvement régulier et continu.
Une fois la vis bien vissée, l’avant de l’outil émet
un bourdonnement pour indiquer qu’il y a eu
débrayage.
Différents types d’accessoires hexagonaux 1/4" embouts, porte-embouts, douilles et adaptateurssont disponibles en option. Votre revendeur pourra
vous renseigner sur les accessoires qui conviennent
le mieuxpour votre travail.
Entretien
Votre outil DEWALT a été conçu pour durer
longtemps avec un minimum d’entretien.
Son fonctionnement satisfaisant dépend en large
mesure d’un entretien soigneux et régulier.
Lubrification
Votre outil électrique ne nécessite aucune
lubrification additionnelle.
Nettoyage
Les fentes d’aération doivent toujours être
dégagées. Nettoyer régulièrement le boîtier avec un
chiffon doux.
GARANTIE
• 30 JOURS D’ENGAGEMENT SATISFACTION •
Si, pour quelque raison que ce soit, votre
machine DEWALT ne vous donne pas entière
satisfaction, il suffit de la retourner avec tous ses
accessoires dans les 30 jours suivant son achat
à votre distributeur, ou à un centre de service
après-vente agréé pour un remboursement
intégral ou un échange. Pour la Belgique ou le
Luxembourg, retournez votre machine à
DEWALT. Munissez-vous d’une preuve d’achat.
• 1 AN DE MAINTENANCE GRATUITE •
Au cas où votre machine DEWALT nécessiterait
une révision ou des réparations dans les 12 mois
suivant son achat, cette opération sera effectuée
gratuitement dans un centre de service aprèsvente agréé sur présentation de la preuve
d’achat. Ce service comprend pièces et maind’oeuvre pour les machines, à l’exclusion des
accessoires.
• 1 AN DE GARANTIE •
Au cas où votre machine DEWALT présenterait
un défaut de fabrication dans les 12 premiers
mois suivant son achat, nous garantissons le
remplacement sans frais de toutes les pièces
défectueuses ou de l’unité entière, et ce à notre
discrétion, à condition que:
• la machine ait été utilisée correctement
• aucune personne non qualifiée n’ait tenté de
réparer la machine
• la preuve d’achat portant la date d’acquisition
soit fournie.
Pour obtenir l’adresse du distributeur DEWALT
ou du centre de service après-vente agréé le plus
proche, appeler le numéro dans la liste figurant
au dos du manuel.
DW274K/DW274KN
• Retirer régulièrement à l’air comprimé la
poussière tombée du mur sur le carter de
l’embrayage. Pour ce faire, retirer la butée de
profondeur et le collier de réglage.
32
fr - 6
ITALIANO
AVVITATORE DW253/DW263K/DW268K/
DW269K/DW274K/DW274KN
Congratulazioni!
Indice del contenuto
Siete entrati in possesso di un Elettroutensile
DEWALT. Anni di esperienza, continui miglioramenti
ed innovazioni tecnologiche fanno dei prodotti
DEWALT uno degli strumenti più affidabili per
l’utilizzatore professionale.
Dati tecnici
Dichiarazione CE di conformità
Norme generali di sicurezza
Contenuto dell’imballo
Descrizione
Norme di sicurezza elettrica
Impiego di una prolunga
Assemblaggio e regolazione
Istruzioni per l’uso
Manutenzione
Garanzia
it - 1
it - 2
it - 2
it - 3
it - 4
it - 4
it - 4
it - 4
it - 5
it - 6
it - 7
Dati tecnici
Tensione
Potenza assorbita
Velocità a vuoto
Porta inserto
V
W
min-1
Tipo di frizione
Peso
kg
DW253
230
540
850
1/4" (6,3 mm)
esag.
-
DW263K
230
540
2.500
1/4" (6,3 mm)
esag.
regolazione
di profondità
DW268K
230
540
2.500
1/4" (6,3 mm)
esag.
regolazione
di coppia
DW269K
230
540
1.000
1/4" (6,3 mm)
esag.
regolazione
di coppia
DW274K
230
540
4.000
1/4" (6,3 mm)
esag.
regolazione
di profondità
1,3
1,4
1,4
1,4
1,4
Fusibili:
Modelli da 230 V
DW274KN
230
540
4.000
1/4" (6,3 mm)
esag.
silenzioso,
regolazione
di profondità
1,4
10 A
I seguenti simboli vengono usati nel presente
manuale:
Indica rischio di infortunio, pericolo di
morte o danno all’apparecchio qualora
non ci si attenga alle istruzioni contenute
nel presente manuale.
it - 1
Indica pericolo di scossa elettrica.
33
ITALIANO
Dichiarazione CE di conformità
Norme generali di sicurezza
DW253/DW263K/DW268K/DW269K/DW274K/
DW274KN
DEWALT dichiara che gli Elettroutensili sono stati
costruiti in conformità alle norme: 89/392/CEE,
89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 50144,
EN 55104 / EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
Per ulteriori informazioni, contattare DEWALT nel
indirizzo qui sotto o consultare il retro del presente
manuale.
Il livello di rumorosità è conforme alle norme
86/188/CEE e 89/392/CEE, dati ricavati in base alla
norma EN 50144:
DW253
DW263K DW268K
DW269K DW274K DW274KN
LpA
(rumorosità)
dB(A)*
74
74
74
LWA (potenza sonora)
dB(A)
83
83
83
* all’orecchio dell’operatore
Prendere appropriate misure a
protezione dell’udito qualora il livello
acustico superasse gli 85 dB(A).
Il valore medio quadratico ponderato
dell’accelerazione secondo EN 50144:
DW253
DW263K DW268K
DW269K DW274K DW274KN
< 2,5 m/s2 < 2,5 m/s2 < 2,5 m/s2
Direttore ricerca e sviluppo
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Germania
34
Durante l’utilizzo di utensili elettrici adottate
sempre le elementari norme di sicurezza atte a
ridurre i rischi d’incendio, scariche elettriche e
ferimenti. Leggere attentamente le seguenti
istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
Custodire con cura le istruzioni!
Norme generali
1 Tenere pulita l’area di lavoro
Ambienti e banchi di lavoro in disordine possono
essere causa d’incidenti.
2 Tener presenti le caratteristiche dell’ambiente
di lavoro
Non esporre gli utensili elettrici all’umidità.
Tenere ben illuminata l’area di lavoro. Non usare
gli utensili elettrici in luoghi con atmosfera
gassosa o infiammabile.
3 Proteggersi da scariche elettriche
Evitare il contatto con oggetti dotati di scarico a
terra (per es. tubi, termosifoni, cucine e frigoriferi).
Durante impieghi estremi (per es. alto livello di
umidità, polvere metallica, ecc.) si può aumentare
la sicurezza elettrica collegando in serie un
trasformatore d’isolamento o un interruttore di
sicurezza per correnti di guasto (FI).
4 Tenere i bambini lontani dall’area di lavoro
Non permettere che persone estranee tocchino
l’utensile o il cavo di prolunga. Per i ragazzi di età
inferiore ai 16 anni è richiesta la supervisione di
un adulto.
5 Cavo di prolunga per l’uso esterno
Se l’utensile viene utilizzato all’aperto, si faccia
uso soltanto di un cavo di prolunga di tipo
idoneo, appositamente previsto e
contrassegnato per l’uso esterno.
6 Custodia dell’elettroutensile dopo l’uso
Riporre gli Elettroutensili in luogo sicuro e ben
asciutto, fuori dalla portata dei bambini.
7 Usare il vestiario appropriato
Evitare l’uso di abiti svolazzanti, catenine, ecc. in
quanto potrebbero rimanere impigliati nelle parti
mobili dell’utensile. Lavorando all’aperto indossare
guanti di gomma e scarpe con suole antisdrucciolo.
Raccogliere i capelli se si portano lunghi.
8 Usare occhiali protettivi
Usare inoltre una maschera antipolvere qualora si
producano polvere o particelle volatili.
it - 2
ITALIANO
9 Rumorosità eccessiva
Prendere appropriate misure a protezione
dell’udito se il livello acustico supera gli 85 dB(A).
10 Bloccare il pezzo da lavorare
Usare pinze o morse per bloccare il pezzo da
lavorare, ciò aumenta la sicurezza e consente di
mantenere entrambe le mani libere per operare
meglio.
11 Non sbilanciarsi
Mantenere sempre un buon equilibrio evitando
posizioni malsicure.
12 Evitare accensioni accidentali
Non eseguire il trasporto dell’Elettroutensile
collegato alla rete di alimentazione tenendo il dito
sull’interruttore. Assicurarsi che l’interruttore sia
in posizione OFF prima di inserire la spina.
13 Stare sempre attenti
Prestare attenzione a quanto si sta facendo.
Usare il proprio buon senso e non utilizzare
l’utensile quando si è stanchi.
14 Staccare l’alimentazione dell’utensile
Spegnere l’utensile ed attendere il suo arresto
completo prima di lasciarlo incustodito.
Staccare la spina dalla presa se l’utensile rimane
inutilizzato e prima di eseguire qualsiasi
operazione di manutenzione dell’utensile o di
sostituzione degli accessori.
15 Non lasciare sull’utensile chiavi o strumenti di
misura
Prima di mettere in funzione l’Elettroutensile si
abbia cura di togliere chiavi e altri strumenti.
16 Usare l’utensile adatto
L’utilizzo previsto è indicato nel presente
manuale.
Non forzare utensili e accessori di potenza
limitata impiegandoli per lavori destinati ad
utensili di maggiore potenza.
Attenzione! L’uso di accessori o attrezzature
diversi, o l’impiego del presente utensile per
scopi diversi, da quelli raccomandati nel manuale
d’uso possono comportare il rischio di infortuni.
17 Non abusare del cavo elettrico
Non trascinare l’utensile né disinserire la spina
strattonando il cavo di alimentazione.
Proteggere il cavo dal calore, dagli olii minerali e
dagli bordi taglienti.
18 Mantenere l’utensile con cura
Tenere gli accessori sempre ben affilati e puliti
per un migliore e più sicuro utilizzo.
it - 3
Osservare le istruzioni per la lubrificazione e la
sostituzione degli accessori.
Controllare periodicamente lo stato del cavo di
alimentazione, e se danneggiato farlo riparare
presso un Centro di Assistenza tecnica
autorizzato DEWALT. Tenere gli organi di
comando puliti, asciutti e privi di olio o grasso.
19 Controllare che non vi siano parti danneggiate
Prima dell’utilizzo controllare scrupolosamente
che non vi siano parti danneggiate e che
l’utensile sia in grado di effettuare il suo lavoro in
modo corretto. Controllare l’allineamento delle
parti mobili assicurandosi che non vi siano
grippaggi, danni ai componenti o ai supporti, ed
altre condizioni che possono compromettere il
buon funzionamento dell’utensile. Dispositivi di
sicurezza e altre parti difettose devono essere
riparate o sostituite secondo le modalità previste.
Non usare l’utensile se l’interruttore è difettoso e
provvedere alla sua sostituzione ricorrendo ad un
Centro di Assistenza autorizzato DEWALT.
20 Rivolgersi ai Centri di Assistenza Tecnica
autorizzati DEWALT per le riparazioni
Il presente Elettroutensile è conforme alle principali
norme di sicurezza vigenti. Per evitare pericolo di
infortuni, le riparazioni alle apparecchiature
elettriche devono essere effettuate esclusivamente
da personale qualificato.
Contenuto dell’imballo
L’imballo comprende:
1 Avvitatore DW263K o
1 Avvitatore universale DW253/DW268K/DW269K o
1 Avvitatore cartongesso DW274K/DW274KN
1 Cassetta di trasporto (solo i modelli K)
1 Manuale istruzione
1 Disegno esploso
• Accertarsi che l’utensile, i componenti o gli
accessori non abbiano subito danni durante il
trasporto.
• Leggere a fondo, con calma e con la massima
attenzione il presente manuale prima di mettere
in funzione l’utensile.
35
ITALIANO
Descrizione (fig. A)
Il vostro avvitatore DW263K è stato studiato per
utilizzi professionali di viti e bulloni.
Il vostro avvitatore universale DW268K è stato
studiato per utilizzi professionali di viti.
Il vostro avvitatore cartongesso DW274K/DW274KN
è stato specificamente progettato per l’avvitatura di
viti per cartongesso nel legno o in strutture metalliche.
1 Interruttore a velocità variabile
2 Pulsante di bloccaggio interruttore
3 Comando reversibilità
4 Collare di regolazione profondità
5 Sensore profondità (DW263K/DW274K/DW274KN)
5 Fermo a sfera (DW268K/DW269K)
6 Clip fissaggio cintura
Sostituzione del cavo o della spina
Quando occorre sostituire la spina, smaltire la spina
vecchia in modo appropriato; è pericoloso inserire
una spina con i conduttori di rame scoperti in una
presa di corrente sotto tensione.
Impiego di una prolunga
In caso di impiego di una prolunga, quest’ultima
dovrà essere di tipo omologato e di dimensione
idonee a garantire l’alimentazione elettrica
dell’apparecchio (vedere le caratteristiche tecniche).
La dimensione minima del conduttore è 1,5 mm2.
Se si utilizza un avvolgitore, estrarre il cavo per
l’intera lunghezza.
Assemblaggio e regolazione
Frizione a pressione
L’avvitatore è dotato di frizione a pressione: in altre
parole, il porta inserti non ruota finché la vite non
viene spinta a pressione nel pezzo di lavorazione.
In questo modo è possibile collocare le viti
direttamente ad avvitatore inserito.
Norme di sicurezza elettrica
Il motore elettrico è stato predisposto per operare
con un unico voltaggio. Assicurarsi che il voltaggio a
disposizione corrisponda a quello indicato sulla
targhetta.
Il Vostro utensile DEWALT è fornito di
doppio isolamento, in ottemperanza alla
norma EN 50144, perciò non è richiesta
la messa a terra.
CH
CH
Per la sostituzione del cavo di
alimentazione, utilizzare sempre la spina di
tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) - utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) - utensili elettrici
Gli apparecchi portatili, utilizzati in
ambiente esterno, devono essere collegati
ad un interruttore differenziale.
Prima di effettuare il montaggio o la
regolazione disinserire sempre la spina
dalla presa di alimentazione.
Sostituzione inserti per avvitatura esag. da 1/4"
L’avvitatore DEWALT è dotato di un porta inserti per
avvitare da 1/4". L’inserto di avvitatura è trattenuto
nel supporto da una sfera e da una molla che si
innesta in una scanalatura dello stelo dell’inserto.
DW263K/DW274K/DW274KN (fig. B)
• Rimuovere il collare (4) tirando in avanti.
• Selezionare l’accessorio richiesto (entrambi i
modelli) e il relativo sensore di profondità (5)
quando si usa un inserto di avvitatura per bulloni
(DW263).
• Per inserire l’accessorio (ad es. un inserto di
avvitatura per viti o bulloni) (7) spingerlo entro il
portainserti (8) finché non scatta in posizione.
Batterlo lievemente se necessario.
• Per rimuovere l’accessorio, estrarlo dal
portainserti utilizzando un paio di pinze.
• Reinstallare il collare (4) allineando le nervature (9)
presenti sull’interno del collare (4) con le
scanalature (10) site nell’alloggiamento frizione e
fare scattare il collare in posizione.
DW268K/DW269K
• Tirare il fermo a sfera (5) in avanti e tenerlo fermo.
• Inserire l’accessorio.
• Rilasciare il fermo a sfera.
36
it - 4
ITALIANO
Sostituzione della punta (fig. B)
• Estrarre la punta (11). Questa operazione può
richiedere l’impiego di un paio di pinze.
DW263K/DW274K/DW274KN Impostazione profondità di avvitatura (fig. C)
La caratteristica di sensibilità alla profondità offre i
seguenti vantaggi:
- la riproducibilità della profondità di avvitatura
garantisce integrità del materiale
- l’avvitatura corretta di viti dotati di rondelle di
tenuta elimina le perdite
La profondità di avvitatura è determinata dalla
posizione del sensore di profondità (5) in relazione
alla punta, alla sede o all’inserto per bulloni.
I simboli sul collare indicano come impostare la
profondità di avvitatura.
• Ruotare il collare in senso orario per aumentare la
profondità di avvitatura.
• Ruotare il collare in senso antiorario per ridurre la
profondità di avvitatura.
DW263K Utilizzo di un inserto di avvitatura per bulloni
• Per le viti dotate di rondelle di tenuta, ruotare il
collare di registrazione finché l’inserto di
avvitatura bulloni non sarà a pari con l’estremità
del sensore di profondità.
• Se necessario, ruotare il collare finché l’inserto di
avvitatura bulloni non sarà incassato per 2 mm
circa all’interno del sensore di profondità.
• Per le opportune impostazioni della rondella di
tenuta in diverse applicazioni, fare anche
riferimento alle specifiche del costruttore delle viti.
• Avvitare una vite in un pezzo di scarto e verificare
la distanza fra la rondella ed il materiale.
• Ruotare il collare (4) in senso antiorario od in
senso orario per ridurre od aumentare la
profondità di avvitatura a seconda delle necessità.
• Avvitare un altra vite e regolare nuovamente il
collare (4) fino al raggiungimento
dell’impostazione desiderata.
DW263K Sostituzione del sensore di profondità (fig. D)
Questo modello è dotato di due sensori di profondità
(5) per l’inserimento di diversi inserti per viti e bulloni,
portainserti ed adattatori.
it - 5
• Estrarre il gruppo collare dall’utensile.
• Mantenere fermo il sensore di profondità (5) e
svitare il collare (4).
• Rimuovere il sensore di profondità (5).
• Per il riassemblaggio, procedere in ordine inverso.
DW268K/DW269K Impostazione della coppia (fig. A)
Questo modello consente di impostare la coppia di
un’ampia gamma di viti.
• Per aumentare la coppia, ruotare il collare di
registrazione coppia (4) in senso antiorario.
• Per ridurre la coppia, ruotare il collare di
registrazione coppia (4) in senso orario.
• Avvitare una vite in un pezzo di scarto e verificare
che la vite sia adeguatamente stretta.
• Se la frizione si arresta all’improvviso a scatti
(ad es. quando si incontra un nodo nel legno),
aumentare semplicemente la pressione
sull’utensile.
Impostazione del senso di rotazione (fig. E)
• Per selezionare il senso di rotazione richiesto
(rotazione sinistrorsa o destrorsa) si utilizzi
l’apposito selettore di reversibilità (3).
Attendere sempre che il motore sia
completamente fermo prima di invertire il
senso di rotazione.
Istruzioni per l’uso
Osservare sempre le istruzioni per la
sicurezza e le normative vigenti.
Avvitatura di viti o bulloni (fig. A)
• Selezionare l’accessorio appropriato (inserto di
avvitatura per vite o dado) per la vite o il dado da
inserire.
• Selezionare rotazione avanti o indietro nel modo
sopra descritto.
• Per avvitare bulloni (DW263K), utilizzare sempre il
corretto sensore di profondità (5).
• Per mettere in funzione l’utensile, premere il
grilletto a velocità variabile (1). La pressione
esercitata sul grilletto determina la velocità
dell’utensile.
37
ITALIANO
• Se necessario ottenere un azionamento continuo,
premere il pulsante di bloccaggio interruttore (2) e
rilasciare l’interruttore a velocità variabile.
Il pulsante di bloccaggio funziona unicamente a
piena velocità, rotazione avanti e indietro.
• Per fermare l’utensile, rilasciare l’interruttore.
• Per fermare l’utensile, disattivando la funzione di
bloccaggio, premere brevemente e rilasciare
l’interruttore. A lavoro ultimato e prima di
disinserire la spina posizionare sempre
l’interruttore in OFF.
Impugnatura dell’utensile (fig. F)
• Per l’ottimizzazione dei risultati, impugnare
l’avvitatore tenendo la mano direttamente in linea
con l’inserto e premere l’interruttore con il dito
indice. In questo modo si riduce la possibilità che
la vite scivoli via dall’inserto di avvitatura al
momento dell’applicazione della pressione.
• Per l’avvitatura della vite, posizionarla sulla punta
oppure nella sede o nell’accessorio di avvitatura
dado, premere l’interruttore e premere la vite nel
pezzo di lavorazione con un movimento uniforme
e continuo. Quando la vite è stata fissata,
dalla parte anteriore dell’avvitatore proverrà un
ronzio che indica il disinnesto della frizione.
Pulitura
Tenere libere le feritoie di ventilazione e pulire
l’esterno dell’utensile periodicamente con un panno
morbido.
DW274K/DW274KN
• Rimuovere la polvere di gesso dall’alloggiamento
frizione ad intervalli regolari con aria compressa.
A tal scopo, rimuovere il sensore di profondità ed
il collare di registrazione.
Utensili inutilizzabili e tutela
ambientale
Per garantire l’eliminazione degli utensili non più
utilizzabili nel rispetto dell’ambiente, si consiglia di
portare il vostro vecchio utensile presso una delle
Filiali dirette di Assistenza DEWALT, che disporranno
della loro eliminazione nel rispetto dell’ambiente.
Sono disponibili vari tipi di punte, porta punte, sedi e
adattatori opzionali da 1/4". Consultate il vostro
rivenditore per ottenere ulteriori informazioni sugli
accessori disponibili.
Manutenzione
Il Vostro Elettroutensile DEWALT è stato studiato per
durare a lungo richiedendo solo la minima
manutenzione. Per prestazioni sempre soddisfacenti
occorre avere cura dell’utensile e sottoporlo a
manutenzione periodica.
Lubrificazione
Il Vostro elettroutensile non richiede lubrificazione
addizionale.
38
it - 6
ITALIANO
GARANZIA
• GARANZIA DI 30 GIORNI DI TOTALE
SODDISFAZIONE •
Se non siete completamente soddisfatti delle
prestazioni del vostro utensile DEWALT, potrete
restituirlo entro 30 giorni dalla data di acquisto,
presso una nostra filiale di assistenza per
ottenere il rimborso o il cambio dell’utensile,
presentando debita prova dell’avvenuto acquisto.
• MANUTENZIONE GRATUITA PER UN ANNO •
L’eventuale manutenzione o assistenza
necessaria per il vostro utensile DEWALT nei
primi 12 mesi dalla data di acquisto sarà
effettuata gratuitamente da parte del Centro
Assistenza autorizzato su presentazione della
prova di acquisto. Sono esclusi gli accessori.
• GARANZIA TOTALE DI UN ANNO •
Se il vostro prodotto DEWALT non risultasse
pienamente conforme alle caratteristiche di
funzionamento o presentasse difetti di
lavorazione o vizi di materiale, entro 12 mesi dalla
data di acquisto, provvederemo alla sostituzione
gratuita delle parti difettose o a nostro giudizio,
alla sostituzione gratuita dimostrato che:
• Il prodotto venga ritornato al centro di
assistenza DEWALT, con la prova della data di
acquisto (bolla, fattura o scontrino fiscale).
• Il prodotto non abbia subito abusi ed il difetto
non sia stato causato da incuria.
• Il prodotto non abbia subito tentativi di
riparazione da persone non facenti parte del
nostro personale di assistenza o, all’estero,
dal nostro staff distributivo.
Contattare il proprio rivenditore abituale o la Sede
Centrale DEWALT per ottenere l’indirizzo del
Centro di Assistenza Tecnica più vicino (si prega
di consultare il retro del presente manuale).
it - 7
39
NEDERLANDS
SCHROEVEDRAAIER DW253/DW263K/
DW268K/DW269K/DW274K/DW274KN
Gefeliciteerd!
Inhoudsopgave
U heeft gekozen voor een elektrische machine van
DEWALT. Jarenlange ervaring, voortdurende
produktontwikkeling en innovatie maken DEWALT tot
een betrouwbare partner voor de professionele
gebruiker.
Technische gegevens
EG-Verklaring van overeenstemming
Veiligheidsinstructies
Inhoud van de verpakking
Beschrijving
Elektrische veiligheid
Gebruik van verlengsnoeren
Monteren en instellen
Aanwijzingen voor gebruik
Onderhoud
Garantie
nl - 1
nl - 2
nl - 2
nl - 3
nl - 4
nl - 4
nl - 4
nl - 4
nl - 5
nl - 6
nl - 6
Technische gegevens
Spanning
V
Opgenomen vermogen W
Toerental, onbelast
min-1
Stifthouder
Werkingsprincipe
DW253
230
540
850
1/4" zeskant
-
DW263K
230
540
2.500
1/4" zeskant
diepteinstelbaar
Gewicht
1,3
1,4
kg
Zekeringen:
230 V machines
DW268K
230
540
2.500
1/4" zeskant
koppeling
voor instelb.
koppel
1,4
DW269K
230
540
1.000
1/4" zeskant
koppeling
voor instelb.
koppel
1,4
DW274K
230
540
4.000
1/4" zeskant
diepteinstelbaar
1,4
DW274KN
230
540
4.000
1/4" zeskant
geluidloos,
diepteinstelbaar
1,4
10 A
In deze handleiding worden de volgende
pictogrammen gebruikt:
Duidt op mogelijk lichamelijk letsel,
levensgevaar of kans op beschadiging
van de machine indien de instructies in
deze handleiding worden genegeerd.
40
Geeft elektrische spanning aan.
nl - 1
NEDERLANDS
EG-Verklaring van overeenstemming
DW253/DW263K/DW268K/DW269K/DW274K/
DW274KN
DEWALT verklaart dat deze elektrische machines in
overeenstemming zijn met: 89/392/EEG,
89/336/EEG, 73/23/EEG, EN 50144,
EN 55104 / EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
Veiligheidsinstructies
Neem bij het gebruik van elektrische machines
altijd de plaatselijk geldende
veiligheidsvoorschriften in acht in verband met
brandgevaar, gevaar voor elektrische schokken
en lichamelijk letsel. Lees ook onderstaande
instructies aandachtig door voordat u met de
machine gaat werken.
Bewaar deze instructies zorgvuldig!
Algemeen
Neem voor meer informatie contact op met
DEWALT, zie het adres hieronder of op de
achterkantvan deze handleiding.
Niveau van de geluidsdruk overeenkomstig
86/188/EEG & 89/392/EEG, gemeten volgens
EN 50144:
DW253
DW263K DW268K
DW269K DW274K DW274KN
LpA
(geluidsdruk)
dB(A)*
74
74
74
LWA (geluidsvermogen)
dB(A)
83
83
83
* op de werkplek
Neem de vereiste maatregelen voor
gehoorbescherming wanneer de
geluidsdruk het niveau van 85 dB(A)
overschrijdt.
Gewogen kwadratische gemiddelde waarde van de
versnelling overeenkomstig EN 50144:
DW253
DW263K DW268K
DW269K DW274K DW274KN
< 2,5 m/s2 < 2,5 m/s2 < 2,5 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Duitsland
nl - 2
1 Zorg voor een opgeruimde werkomgeving
Een rommelige werkomgeving leidt tot
ongelukken.
2 Houd rekening met omgevingsinvloeden
Stel elektrische machines niet bloot aan vocht.
Zorg dat de werkomgeving goed is verlicht.
Gebruik elektrische machines niet in de buurt van
brandbare vloeistoffen of gassen.
3 Voorkom een elektrisch schok
Vermijd lichamelijk contact met geaarde
voorwerpen (bijv. buizen, radiatoren, fornuizen en
koelkasten). Onder extreme
werkomstandigheden (bijv. hoge vochtigheid,
ontwikkeling van metaalstof, enz.) kan de
elektrische veiligheid door een
scheidingstransformator of een aardlek-(FI)schakelaar voor te schakelen, verhoogd worden.
4 Houd kinderen uit de buurt
Laat andere personen niet aan de machine of het
verlengsnoer komen. Onder 16 jaar is supervisie
verplicht.
5 Verlengsnoeren voor gebruik buitenshuis
Gebruik buitenshuis uitsluitend voor dit doel
goedgekeurde en als zodanig gemerkte
verlengsnoeren.
6 Berg de machine veilig op
Berg niet in gebruik zijnde elektrische machines
op in een droge, afgesloten ruimte, buiten het
bereik van kinderen.
7 Draag geschikte werkkleding
Draag geen wijde kleding of loshangende
sieraden. Deze kunnen door de bewegende
delen worden gegrepen.
Draag bij het werken buitenshuis bij voorkeur
rubber werkhandschoenen en schoenen met
profielzolen.
Houd lang haar bijeen.
41
NEDERLANDS
8 Draag een veiligheidsbril
Gebruik ook een gezichts- of stofmasker bij
werkzaamheden waarbij stofdeeltjes of spanen
vrijkomen.
9 Let op de maximum geluidsdruk
Neem voorzorgsmaatregelen voor
gehoorbescherming wanneer de geluidsdruk het
niveau van 85 dB(A) overschrijdt.
10 Klem het werkstuk goed vast
Gebruik klemmen of een bankschroef om het
werkstuk te fixeren. Dit is veiliger, bovendien kan
de machine dan met beide handen worden
bediend.
11 Zorg voor een veilige houding
Zorg altijd voor een juiste stabiele houding.
12 Voorkom onbedoeld inschakelen
Draag een op het net aangesloten machine niet
met de vinger aan de schakelaar. Laat de
schakelaar los wanneer u de stekker in het
stopcontact steekt.
13 Blijf voortdurend opletten
Houd uw aandacht bij uw werk. Ga met verstand
te werk. Gebruik de machine niet als u niet
geconcentreerd bent.
14 Trek de stekker uit het stopcontact
Schakel de stroom uit en wacht totdat de
machine volledig stil staat voordat u deze
achterlaat. Trek de stekker uit het stopcontact
wanneer u de machine niet gebruikt, tijdens
onderhoud of bij het vervangen van accessoires.
15 Verwijder sleutels of hulpgereedschappen
Controleer vóór het inschakelen altijd of de
sleutels en andere hulpgereedschappen zijn
verwijderd.
16 Gebruik de juiste machine
Het gebruik volgens bestemming is beschreven
in deze handleiding. Gebruik geen lichte machine
of hulpstukken voor het werk van zware
machines. De machine werkt beter en veiliger
indien u deze gebruikt voor het beoogde doel.
Waarschuwing! Gebruik ter voorkoming van
lichamelijk letsel uitsluitend de in deze
gebruiksaanwijzing aanbevolen accessoires en
hulpstukken. Gebruik de machine uitsluitend voor
het beoogde doel.
17 Gebruik het snoer niet verkeerd
Draag de machine nooit aan het snoer. Trek niet
aan het snoer om de stekker uit het stopcontact
te verwijderen.
42
Houd het snoer uit de buurt van warmtebronnen,
olie en scherpe randen.
18 Onderhoud de machine met zorg
Houd de machine schoon om beter en veiliger te
kunnen werken. Houdt u aan de instructies met
betrekking tot het onderhoud en het vervangen
van accessoires. Controleer regelmatig het snoer
en laat dit bij beschadigingen door een erkend
DEWalt Service-center repareren. Controleer het
verlengsnoer regelmatig en vervang het in geval
van beschadiging. Houd de bedieningsorganen
droog en vrij van olie en vet.
19 Controleer de machine op beschadigingen
Controleer de machine vóór gebruik zorgvuldig
op beschadigingen om er zeker van te zijn dat
deze naar behoren zal functioneren.
Controleer of de bewegende delen niet klemmen,
verdraaid of gebroken zijn. Ga na of de accessoires
en hulpstukken correct zijn gemonteerd en of aan
alle andere voorwaarden voor een juiste werking is
voldaan. Ga bij vervanging of reparatie van
beschadigde veiligheidsinrichtingen of defecte
onderdelen te werk zoals aangegeven.
Gebruik geen machine waarvan de schakelaar
defect is. Laat de schakelaar vervangen door een
erkend DEWALT Service-center.
20 Wendt u voor reparaties tot een erkend
DEWALT Service-center
Deze elektrische machine voldoet aan alle
geldende veiligheidsvoorschriften.
Ter voorkoming van ongevallen mogen reparaties
uitsluitend door daartoe bevoegde technici
worden uitgevoerd.
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Schroevedraaier DW263K of
1 Universele schroevedraaier
DW253/DW268K/DW269K of
1 Schroevedraaier voor gipskartonplaten DW274K/
DW274KN
1 Transportkoffer (alleen voor K-modellen)
1 Handleiding
1 Onderdelentekening
• Controleer de machine, losse onderdelen en
accessoires op transportschade.
• Lees deze handleiding rustig en zorgvuldig door
voordat u met de machine gaat werken.
nl - 3
NEDERLANDS
Beschrijving (fig. A)
Uw DW263K schroevedraaier is ontworpen voor het
professioneel indraaien van schroeven of moeren.
Uw DW253/DW268K/DW269K schroevedraaier is
ontworpen voor professioneel gebruik.
Uw DW274K/DW274KN schroevedraaier voor
gipskartonplaten is ontworpen voor het schroeven
van spaanplaatschroeven in gipskartonplaten op een
regelwerk van timmerhout of metalstud.
1 Schakelaar voor elektronisch regelbaar toerental
2 Blokkeerknop
3 L/R-schakelaar
4 Kraag voor instelling van de schroefdiepte
5 Opzetstuk (DW263K/DW274K/DW274KN)
5 Kogelhouder (DW268K/DW269K)
6 Riemklem
Spindel-vrijloop
Deze schroevedraaier is uitgerust met een
ontkoppelbare, niet-meedraaiende spindel;
de spindel draait pas wanneer druk op de machine
wordt uitgeoefend. Hierdoor kunnen schroeven op
de schroevedraaierstift worden geplaatst terwijl de
motor draait.
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is ontwikkeld voor een
bepaalde netspanning. Controleer altijd of uw
netspanning overeenkomt met de waarde op het
typeplaatje.
Uw DEWALT-machine is dubbel
geïsoleerd overeenkomstig EN 50144;
een aarddraad is dan ook niet nodig.
Vervangen van het snoer of de stekker
Als de stekker of het snoer wordt vervangen, moet
de oude stekker c.q. het oude snoer worden
weggegooid. Het is gevaarlijk om de stekker van een
los snoer in het stopcontact te steken.
Gebruik van verlengsnoeren
Wanneer een verlengsnoer wordt gebruikt, neem
dan een goedgekeurd verlengsnoer, dat geschikt is
voor het vermogen van de machine (zie technische
gegevens). De aders moeten minimaal een
doorsnede hebben van 1,5 mm2. Wanneer het
verlengsnoer op een haspel zit, rol het snoer dan
helemaal af.
nl - 4
Monteren en instellen
Haal vóór het monteren en instellen altijd
de stekker uit het stopcontact.
Plaatsen en verwijderen van 1/4" zeskantige
stifthouders en adaptors
Uw DEWALT schroevedraaier werkt met 1/4"
zeskantige stifthouders en adaptors die in de spindel
op hun plaats worden gehouden dankzij een
verende kogel die in de groef van de betreffende
stifthouder of adaptor vastklikt.
DW263K/DW274K/DW274KN (fig. B)
• Verwijder de kraag (4) door deze naar voren te
trekken.
• Kies het gewenste hulpstuk (beide modellen) en
bijpassende opzetstuk (5) wanneer u een
moerenaanzetter (DW263) gebruikt.
• Druk het nieuwe hulpstuk (bijv. een stifthouder of
moerenaanzetter) (7) in de houder (8) totdat het
vastklikt. Tik, indien nodig, er voorzichtig met een
hamer op.
• Trek het hulpstuk met behulp van een nijptang uit
de houder.
• Plaats de kraag (4) terug door de ribben (9) aan
de binnenzijde van de kraag (4) tegenover de
uitsparingen (10) in de motor behuizing te
plaatsen en klik de kraag weer vast.
DW268K/DW269K (fig. A)
• Trek de kogelhouder (5) naar voren en houd
deze vast.
• Plaats het hulpstuk in de houder.
• Laat de kogelhouder los.
Vervangen van de schroevedraaierstift (fig. B)
• Trek de schroevedraaierstift (11) eenvoudigweg
uit de houder. Gebruik hiertoe eventueel een
nijptang.
DW263K/DW274K/DW274KN Instellen van de schroefdiepte (fig. C)
De instelbare schroefdiepte biedt de volgende
voordelen:
- de eenmaal ingestelde schroefdiepte blijft
gehandhaafd waardoor maximale stabiliteit is
verzekerd
43
NEDERLANDS
- schroeven met afdichtingsringen worden op
correcte wijze aangebracht waardoor lekkages
worden voorkomen
De schroefdiepte wordt bepaald door de stand van
het opzetstuk (5) ten opzichte van de
schroevedraaierstift, de adaptor of de
moerenaanzetter.
Zie de symbolen op de kraag voor instelling van de
schroefdiepte.
• Draai de kraag rechtsom om de schroef dieper in
het materiaal te draaien.
• Draai de kraag linksom om de schroef minder
diep in het materiaal te draaien.
DW263K Wanneer u een moerenaanzetter gebruikt
• Voor schroeven met afdichtingsringen draait u de
instelkraag totdat het uiteinde van de
moerenaanzetter gelijk is met het uiteinde van het
opzetstuk.
• Indien nodig, draait u de kraag totdat de
moerenaanzetter ongeveer 2 mm in het
opzetstuk is verzonken.
• Ga hierbij uit van de door de schroevenfabrikant
opgegeven specificaties aangaande de juiste
instellingen voor afdichtingsringen voor
verschillende toepassingen.
• Draai een schroef in een stukje afvalhout en
controleer de afstand tussen de afdichtingsring
en het materiaal.
• Draai, naar behoefte, de kraag (4) links- of
rechtsom om de schroef minder diep resp.
dieper in het materiaal te draaien.
• Draai nogmaals een schroef in en stel de kraag (4)
bij totdat de gewenste schroefdiepte is bereikt.
DW263K - Vervangen van het opzetstuk (fig. D)
Dit model wordt met twee opzetstukken (5)
geleverd, zodat er verschillende stiften, houders, en
adaptors op passen.
• Trek het kraagstuk van de machine.
• Houd het opzetstuk (5) vast en draai de kraag (4)
los.
• Vervang het opzetstuk (5).
• Het weer in elkaar zetten gebeurt in omgekeerde
volgorde.
44
DW268K/DW269K - Instellen van het koppel (fig. A)
Bij dit model kunt u het koppel instellen voor veel
verschillende schroeven.
• Draai de kraag (4) linksom om het koppel te
vergroten.
• Draai de kraag (4) rechtsom om het koppel te
verkleinen.
• Draai een schroef in een stuk afvalmateriaal en
controleer of de schroef goed is vastgedraaid.
• Als de koppeling onverwachts ontkoppelt
(bijvoorbeeld bij een knoest), oefen dan gewoon
meer druk uit op de machine.
Instellen van de draairichting (fig. E)
• Kies rechtsom of linksom draaien met behulp van
de L/R-schakelaar (3) (zie de pijlen op de
machine).
Wijzig de draairichting uitsluitend als de
machine volledig stilstaat.
Aanwijzingen voor gebruik
Neem altijd de veiligheidsinstructies in
acht en houdt u aan de geldende
voorschriften.
Indraaien van schroeven of aanzetten van
moeren (fig. A)
• Kies de juiste stift voor de in te draaien schroef
(of moer).
• Kies de draairichting zoals hierboven beschreven.
• Gebruik altijd het juiste opzetstuk (5) voor het
aanzetten van moeren (DW263K).
• Druk op de schakelaar (1) om de machine te
starten. Het toerental van de machine wordt
bepaald door de druk die op de schakelaar
wordt uitgeoefend.
• Druk, indien gewenst, op de blokkeerknop (2)
voor continu bedrijf en laat de schakelaar voor
elektronisch regelbaar toerental los.
De blokkeerknop werkt alleen op volle snelheid,
in de R- en in de L-stand.
• Stop de machine door de schakelaar los te laten.
• Schakel het continu bedrijf uit door de schakelaar
kort in te drukken en deze meteen weer los te
laten. Schakel altijd de machine uit wanneer het
werk is beëindigd en voordat u de stekker uit het
stopcontact haalt.
nl - 5
NEDERLANDS
Vasthouden van de machine (fig. F)
• Houd de schroevedraaier vast met uw hand in lijn
ten opzichte van de schroef en druk vervolgens
met de pink en/of ringvinger op de schakelaar
voor elektronisch regelbaar toerental. Dit geeft de
beste resultaten en garandeert optimale grip van
de stift op de schroef.
• Plaats de schroef op de stift, op de adaptor of in
de houder, druk op de schakelaar en draai de
schroef zachtjes en met gelijkmatige druk in het
werkstuk. Als de schroef volledig is ingedraaid,
hoort u een zacht zoemend geluid aan de
voorkant van de machine dat aangeeft dat de
vrijloop automatisch is geactiveerd.
Diverse typen 1/4" zeskantige stiften, houders,
doppen en adaptors zijn als optie verkrijgbaar.
Uw dealer verstrekt u graag de nodige informatie
over de juiste accessoires.
Onderhoud
Uw DEWALT-machine is ontworpen om gedurende
lange tijd probleemloos te functioneren met een
minimum aan onderhoud. Een juiste behandeling en
regelmatige reiniging van de machine garanderen
een hoge levensduur.
Smering
Uw machine heeft geen extra smering nodig.
Reiniging
Houd de ventilatiesleuven vrij en maak de behuizing
regelmatig schoon met een zachte doek.
DW274K/DW274KN
• Verwijder regelmatig met perslucht het stof van
de gipskartonplaten uit de motorbehuizing.
Verwijder hiervoor het opzetstuk en kraag voor
instelling van de schroefdiepte.
Gebruikte machines en het milieu
Wanneer uw oude machine aan vervanging toe is,
breng deze dan naar een DEWALT Service-center
waar de machine op milieuvriendelijke wijze zal
worden verwerkt.
GARANTIE
• 30 DAGEN “NIET GOED, GELD TERUG” GARANTIE •
Indien uw DEWALT elektrisch gereedschap om
welke reden dan ook niet geheel aan uw
verwachtingen voldoet, stuurt u het dan
compleet zoals bij aankoop binnen 30 dagen
terug naar DEWALT, samen met uw
aankoopbewijs en uw rekeningnummer.
U ontvangt dan uw geld terug.
• 1 JAAR GRATIS SERVICE-CONTRACT •
Mocht uw DEWALT elektrisch gereedschap
binnen 12 maanden na aankoop nazicht of
reparatie behoeven, dan worden deze
werkzaamheden gratis uitgevoerd in onze
Service-centers op vertoon van het
aankoopbewijs. Stuur uw machine rechtstreeks
of via uw dealer naar een erkend DEWALT
Service-center.
• 1 JAAR GARANTIE •
Mocht uw DEWALT elektrisch gereedschap
binnen 12 maanden na datum van aankoop
defect raken tengevolge van materiaal- of
constructiefouten, dan garanderen wij de
kosteloze vervanging van alle defecte delen of
van het hele apparaat, zulks ter beoordeling van
DEWALT, op voorwaarde dat:
• het produkt niet foutief gebruikt werd
• het produkt niet gerepareerd is door
onbevoegden
• het aankoopbewijs met daarop de
aankoopdatum wordt overlegd
Informeer bij uw dealer of bij het DEWALThoofdkantoor naar het adres van het
dichtstbijzijnde Service-center (zie de achterzijde
van deze handleiding).
nl - 6
45
NORSK
SKRUTREKKER DW253/DW263K/DW268K/
DW269K/DW274K/DW274KN
Gratulerer!
Innholdsfortegnelse
Du har valgt et DEWALT elektroverktøy. Årelang
erfaring, konstant produktutvikling og fornyelse gjør
DEWALT til en av de mest pålitelige partnere for
profesjonelle brukere.
Tekniske data
CE-Sikkerhetserklæring
Sikkerhetsforskrifter
Kontroll av pakkens innhold
Beskrivelse
Elektrisk sikkerhet
Bruk av skjøteledning
Montering og justering
Bruksanvisning
Vedlikehold
Garanti
no - 1
no - 2
no - 2
no - 3
no - 4
no - 4
no - 4
no - 4
no - 5
no - 5
no - 6
Tekniske data
Spenning
Motoreffekt
Turtall/min, tomgang
Bitsholder
Koblingsmetode
V
W
Vekt
kg
DW253
230
540
850
1/4" hex.
-
DW263K
230
540
2.500
1/4" hex.
dybdesensitiv
DW268K
230
540
2.500
1/4" hex.
Versa clutch
DW269K
230
540
1.000
1/4" hex.
Versa clutch
DW274K
230
540
4.000
1/4" hex.
dybdesensitiv
1,3
1,4
1,4
1,4
1,4
Sikring:
230 V
DW274KN
230
540
4.000
1/4" hex.
lydløs,
dybdesensitiv
1,4
10 A
Følgende symboler brukes i denne
instruksjonsboken:
Betegner risiko for personskade, livsfare
eller ødeleggelse av verktøyet dersom
instruksene i denne instruksjonsboken
ikke følges.
46
Betegner risiko for elektrisk støt.
no - 1
NORSK
CE-Sikkerhetserklæring
Sikkerhetsforskrifter
DW253/DW263K/DW268K/DW269K/DW274K/
DW274KN
DEWALT erklærer at disse elektroverktøyer er
konstruert i henhold til: 89/392/EEC, 89/336/EEC,
73/23/EEC, EN 50144, EN 55104 / EN 55014-2,
EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Ta deg tid til å lese nøye gjennom
bruksanvisningen før du begynner å bruke
maskinen. Oppbevar bruksanvisningen på et lett
tilgjengelig sted slik at alle som skal bruke
maskinen lett kan finne den.
I tillegg til nedenforstående forskrifter, må alle
vernebestemmelsene til Statens Arbeidstilsyn
følges når det gjelder arbeid med elektroverktøy.
Ønsker du flere opplysninger, vennligst kontakt
DEWALT på adressen nedenfor eller se
veiledningens bakside.
Lydnivået er i overensstemmelse med 86/188/EEC
og 89/392/EEC, målt i henhold til EN 50144:
DW253
DW263K DW268K
DW269K DW274K DW274KN
LpA
(lydnivå)
LWA (akustisk effekt)
dB(A)*
74
74
74
dB(A)
83
83
83
* ved brukerens øre
Bruk egnet verneutstyr for å beskytte
hørselen dersom lydnivået overskrider
85 dB(A).
Den veide geometriske middelverdien av
akselerasjonsfrekvensen i følge EN 50144:
DW253
DW263K DW268K
DW269K DW274K DW274KN
< 2,5 m/s2 < 2,5 m/s2 < 2,5 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Tyskland
no - 2
ADVARSEL!
Ved bruk av elektroverktøy må disse
grunnleggende sikkerhetsforskrifter følges for å
redusere risikoen for elektrisk støt, personskade
og brann.
1 Bruk hørselsvern
Støynivået ved bearbeiding av forskjellige
materialer kan variere, og i blant kan nivået
overstige 85 dB(A). For å beskytte deg selv bør
du alltid bruke hørselsvern.
2 Hold arbeidsområdet rent og ryddig
En uryddig arbeidsplass innbyr til skader.
3 Tenk på arbeidsmiljøet
Utsett ikke elektroverktøy for regn. Ikke bruk det
på fuktige eller våte steder. Sørg for god belysning
over arbeidsplassen. Bruk ikke elektroverktøy i
nærheten av brannfarlige væsker eller gasser.
4 Beskytt deg mot elektrisk støt
Unngå kroppskontakt med jordede deler
(for eksempel vannrør, komfyrer, kjøleskap o.l.).
Under ekstreme arbeidsforhold (for eksempel ved
høy luftfuktighet, forekomst av metallstøv o.l.) kan
man øke sikkerheten ved å tilkoble en
jordfeilbryter.
5 Hold barn unna
Ikke la barn komme i kontakt med verktøyet eller
skjøteledningen. Det skal holdes tilsyn med barn
under 16 år.
6 Oppbevar elektroverktøy på et trygt sted
Når maskinen ikke er i bruk, skal den oppbevares
på et tørt sted, gjerne høyt oppe og innlåst,
utenfor barns rekkevidde.
7 Overbelast ikke maskinen
Maskinen arbeider bedre og sikrere innenfor det
angitte effektområdet.
8 Bruk riktig elektroverktøy
Tving ikke en maskin til å gjøre arbeid som krever
kraftigere verktøy.
47
NORSK
Bruk ikkeelektroverktøy til formål det ikke er ment
for, som for eksempel å fjerne kvister eller kappe
ved med en håndsirkelsag.
9 Kle deg riktig
Ha ikke på deg løstsittende klær eller smykker.
De kan sette seg fast i de bevegelige delene.
Vi anbefaler gummihansker og sko som ikke glir
når du arbeider utendørs. Bruk hårnett hvis du
har langt hår.
10 Bruk vernebriller
Bruk vernebriller for å unngå at det blåser støv
inn i øynene og skader deg. Hvis det støver mye,
bør du bruke ansikts- eller støvmaske.
11 Stell pent med ledningen
Bær ikke maskinen i ledningen og, trekk ikke i
ledningen når du skal ta støpselet ut av
stikkontakten. Utsett ikke ledningen for varme,
olje eller skarpe kanter.
12 Sikre arbeidsstykket
Bruk tvinger eller skrustikker til å feste
arbeidsstykket med. Dette er sikrere enn å bruke
hånden, og du får begge hendene fri til å arbeide
med.
13 Strekk deg ikke for langt
Pass på at du alltid har sikkert fotfeste og balanse.
14 Vær nøye med vedlikeholdet
Hold tilbehøret skarpt og rent. Følg forskriftene
når det gjelder vedlikehold og skifte av tilbehør.
Kontroller maskinens ledning regelmessig og få
den reparert av et autorisert verksted om den
skulle bli skadet.
Kontroller skjøteledninger regelmessig, skift dem
ut om de skulle bli skadet. Hold håndtakene
tørre, rene og fri for olje og fett.
15 Trekk støpselet ut av stikkontakten
Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten når
maskinen ikke er i bruk, ved vedlikehold og ved
skifte av tilbehør.
16 Fjern nøkler
Gjør det til vane å sjekke om nøkler og
justeringsverktøy er fjernet før maskinen startes.
17 Unngå at verktøyet blir slått på utilsiktet
Bær ikke maskinen med fingeren på
strømbryteren når den er tilkoblet strømnettet.
Pass på at strømbryteren er avslått når du setter
støpselet i stikkontakten.
18 Utendørs skjøteledning
Utendørs må det bare brukes skjøteledning som
er tillatt for utendørs bruk og merket for dette.
48
19 Vær oppmerksom
Se på det du gjør. Bruk sunn fornuft.
Bruk ikke maskinen når du er trett.
20 Sjekk skadede deler før du setter støpselet i
stikkontakten
Før fortsatt bruk av maskinen skal eventuelle
skadede deler eller deksler kontrolleres nøye for å
bringe på det rene om de fungerer riktig og
utfører det de skal. Kontroller justeringen av
bevegelige deler, om de sitter i klemme, om deler
er brukket. Sjekk at alt er riktig montert og er slik
det skal være. En del eller et deksel som er
skadet, skal repareres eller skiftes ut av et
autorisert verksted dersom ikke annet er angitt i
bruksanvisningen. Ødelagte brytere skal
repareres av et autorisert serviceverksted.
Bruk ikke maskinen hvis den ikke kan slås av og
på med bryteren.
21 ADVARSEL!
Bruk bare tilbehør og utstyr som anbefales i
bruksanvisningen og i katalogene. Bruk av annet
verktøy eller tilbehør enn det som anbefales i
bruksanvisningen eller i katalogene kan medføre
en mulig risiko for personskade.
22 La verktøyet repareres av et autorisert
DEWALT serviceverksted
Dette elektroverktøyet er i samsvar med
gjeldende sikkerhetsforskrifter. Unngå risiko:
Overlat alltid reparasjon av elektriske apparater til
kvalifisert servicepersonale.
Kontroll av pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Skrutrekker DW263K eller
1 Universalskrutrekker DW253/DW268K/DW269K
eller
1 Gipsskrutrekker DW274K/DW274KN
1 Koffert (kun K-modeller)
1 Instruksjonsbok
1 Splitt-tegning
• Kontroller om verktøyet, deler eller tilbehør er blitt
skadet under transporten.
• Ta deg tid til å lese nøye igjennom
instruksjonsboken slik at du forstår innholdet før
verktøyet tas i bruk.
no - 3
NORSK
Beskrivelse (fig. A)
Din DEWALT DW263K skrutrekker er
spesialkonstruert for profesjonelle skruarbeider og
for bruk som muttertrekker.
Din DEWALT DW253/DW268K/DW269K
universalskrutrekker er spesialkonstruert for
profesjonelle skruarbeider.
Din DEWALT DW274K/DW274KN gipsskrutrekker er
spesialkonstruert for skruing av gipsskruer gjennom
gips inn i en ramme av tre eller metall.
1 Bryter for variabelt turtall
2 Låseknapp
3 Forover/bakover-skyvebryter
4 Dybdejustering
5 Dybdeanlegg (DW263K/DW274K/DW274KN)
5 Kuleholder (DW268K/DW269K)
6 Remlås
Slurekoblet spindel
Skrutrekkeren er utstyrt med en slurekoblet spindel,
d.v.s. spindelen roterer ikke før skruen er trykket inn
i arbeidsemnet. Dette gjør at man kan feste en ny
skrue i verktøyet uten å stanse maskinen.
Bytte ut tilleggsutstyr med 1/4" sekskantskruer
Din DEWALT-skrutrekker har et 1/4"
sekskantskruesystem. Tilbehøret blir holdt på plass i
spindelen av en kule og en fjær som passer inn i
sporet på tilbehørsskaftet.
DW263K/DW274K/DW274KN (fig. B)
• Fjern kragen (4) ved å dra den framover.
• Velg riktig tilbehør (begge modeller) med korrekt
dybdeanlegg (5) når du bruker muttertrekkeren
(DW263).
• Tilbehør (f. eks.en bit holder eller muttertrekker) (7)
settes i ved at det skyves inn i holderen (8) inntil
det smetter på plass.
• Tilbehøret fjernes ved at det dras ut av holderen
med en nebbtang.
• Sett kragen (4) tilbake på plass ved å sette ribbene
(9) på innersiden av kragen (4) mot sporene (10) i
gearhuset og «klikk» kragen på plass.
DW268K/DW269K (fig. A)
• Dra kuleholderen (5) helt fram og hold den fast.
• Sett inn tilbehøret.
• Slipp kuleholderen.
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er kun konstruert for én
spenning. Kontroller alltid at nettspenningen er i
overensstemmelse med spenningen på typeskiltet.
Ditt DEWALT verktøy er dobbeltisolert i
samsvar med EN 50144. Jordet ledning
er derfor ikke nødvendig.
Skifting av kabel eller støpsel
Tenk på sikkerhetsforskriftene ved skifting av kabel
eller støpsel. Et støpsel med blottede kopperledere
er farlig hvis det koples til en strømførende kontakt.
Bruk av skjøteledning
Hvis det er nødvendig å bruke skjøteledning,
må man bruke en godkjent skjøteledning som er
egnet til dette verktøyets kraftbehov (se tekniske
data). Hvis du bruker en kabeltrommel, bør du alltid
vikle kabelen helt av først.
Montering og justering
Ta alltid støpselet ut av stikkontakten før
montering og justering av verktøyet.
no - 4
Bytte ut bits (fig. B)
•Trekk ut bitsen (11). Det kan være nødvendig å
bruke nebbtang.
DW263K/DW274K/DW274KN Instilling av skrudybden (fig. C)
Denne dybdefølsomme funksjonen gir følgende
fordeler:
- den valgte skrudybden kan gjentas slik at du får
likt resultat.
- festeanordninger med tetningsskiver blir skrudd
riktig inn slik at det ikke oppstår lekkasje.
Skrudybden bestemmes av dybdeanleggets posisjon
(5) i forhold til bitsen, muffen eller festeskrue.
Symbolene på kragen viser hvordan dybden innstilles.
• Vri kragen medurs for å øke dybden.
• Vri kragen moturs for å redusere dybden.
DW263K - Ved bruk av muttertrekker
• For skruer med tetningsskive vris
justeringskragen inntil enden av muttertrekkeren
er i flukt med enden av dybdeanlegget.
• Om nødvendig vris kragen til muttertrekkeren er
ca. 2 mm forsenket i forhold til dybdeanlegget.
49
NORSK
• Ta hensyn til skrufabrikantens spesifikasjoner for
korrekte innstillinger av tetningsskiver for ulik bruk.
• Skru en skrue inn i et stykke avfallsmateriale og
sjekk avstanden mellom skiven og materialet.
• Vri kragen (4) mot eller med uret for å redusere
eller øke til ønsket skrudybde.
• Skru inn en annen skrue og etterjustér kragen (4)
inntil ønsket skrudybde er oppnådd.
DW263K - Bytte ut dybdeanlegget (fig. D)
Denne modellen leveres med to dybdeanlegg (5)
som passer til forskjellige bits, holdere, muffer og
adaptere.
• Dra kragen løs.
• Hold på dybdeanlegget (5) og skru kragen (4) av.
• Fjern dybdeanlegget (5).
• Sammensetting foregår i motsatt rekkefølge.
DW268K/DW269K Innstilling av dreiemoment (fig. A)
Denne modellen har mulighet for innstilling av
dreiemomentet slik at det passer til et stort utvalg av
skruer.
• Dreiemomentet økes ved å vri justeringskragen (4)
for dreiemoment mot uret.
• Dreiemomentet reduseres ved å vri
justeringskragen (4) for dreiemomentmed uret.
• Skru en skrue inn i et stykke avfallsmateriale og
sjekk om skruen er skikkelig festet.
• Hvis clutchen skrangler uventet (for eksempel når
det forekommer kvist i trevirke), bør trykket mot
verktøyet reduseres.
Stille inn rotasjonsretningen (fig. E)
• Høyre/venstregange velges ved hjelp av bryteren
for høyre/venstregange (3) (Se piler på verktøyet).
Vent alltid til motoren har stanset helt før
rotasjonsretningen endres.
Skrutrekker eller muttertrekker (fig. A)
• Velg egnet bit for den skrue (eller mutter) som
skal festes .
• Velg rotasjonsretning som beskrevet ovenfor.
• Bruk alltid riktig dybdeanlegg (5) ved
muttertrekking (DW263K).
• Start maskinen ved å trykke på bryteren for
variabelt turtall (1). Maskinens turtall avhenger av
hvor hardt man trykker på bryteren.
• Om nødvendig trykkes låseknappen (2) inn for
kontinuerlig drift, og hastighetsvelgeren utløses.
Låseknappen arbeider bare med full hastighet i
fram- eller tilbakegående retning.
• Maskinen stanses ved å slippe strømbryteren.
• Når maskinen går i kontinuerlig drift, stanses den
med et rask trykk på strømbryteren, som deretter
slippes. Skru alltid AV maskinen når arbeidet er
avsluttet og før støpselet tas ut av kontakten.
Hvordan verktøyet bør holdes (fig. F)
• Du får best resultat ved å holde skrutrekkeren
med hånden i flukt med festeanordningen og
trykke på bryteren for variabelt turtall med den
siste, eller de to siste fingrene på hånden.
Dette reduserer faren for at skruen skal gli fra
skrutilbehøret når det blir brukt trykk.
• Når du skal skru festeanordningen, setter du den
på bitsen eller inn i muffen eller festskruen,
trykker bryteren for variabelt turtall og skyver
festeanordningen inn i arbeidsemnet med en
jevn, vedvarende bevegelse. Når skruen sitter,
høres en summende lyd fra forenden av
maskinen som tegn på at clutchen er frikoplet.
Forskjellige typer 1/4" sekskantede bitser, holdere,
muffer og adaptere finnes som tilbehør.
Din forhandler kan gi nærmere opplysninger om
egnet tilleggsutstyr.
Vedlikehold
Bruksanvisning
Overhold alltid sikkerhetsinstruksene og
gjeldende forskrifter.
50
Ditt DEWALT-elektroverktøy er konstruert slik at det
kan brukes i lang tid med et minimum av
vedlikehold. Kontinuerlig og tilfredsstillende drift
avhenger av riktig behandling og regelmessig
rengjøring av verktøyet.
no - 5
NORSK
GARANTI
Smøring
Ditt elektoverktøy trenger ikke ekstra smøring.
Rengjøring
Hold ventilasjonsspaltene åpne og rengjør
elverktøyet regelmessig med en myk klut.
DW274K/DW274KN
• Gipsstøv bør regelmessig fjernes fra
koplingshuset med trykkluft. Når dette gjøres må
dybdeanlegget og justeringskragen fjernes.
Utslitt verktøy og miljøet
Vern naturen. Kast ikke produktet sammen med
annet avfall når det er utslitt. Lever det til
kildesortering eller til et DEWALT-serviceverksted.
DEWALT service
Dersom det skulle oppstå feil med maskinen, lever
den til et autorisert serviceverksted. (Se aktuell
prisliste/katalog for ytterligere informasjon eller ta
kontakt med DEWALT).
På grunn av forskning og utvikling kan ovenstående
spesifikasjoner bli endret, noe som ikke blir opplyst
separat.
• 30 DAGERS FORNØYD-KUNDEGARANTI •
Hvis du ikke er tilfreds med ditt DEWALT verktøy,
kan det returneres innen 30 dager til din DEWALT
forhandler eller til et DEWALT autorisert
serviceverksted og du kan bytte eller få pengene
tilbake. Kvittering må fremlegges.
• 1 ÅRS FRI VEDLIKEHOLDSERVICE •
Skulle ditt DEWALT verktøy trenge vedlikehold
eller service i de første 12 månedene etter det ble
kjøpt, vil dette bli utført gratis av et autorisert
DEWALT serviceverksted. Gratis
vedlikeholdsservice omfatter arbeidskostnader.
Tilbehørs- og reservedelskostnader inngår ikke.
Kvittering må fremlegges.
• 1 ÅRS GARANTI •
Dersom det skulle vise seg innen 12 måneder fra
kjøpsdato at ditt DEWALT-produkt har feil eller
mangler som skyldes material- eller
fabrikasjonsfeil, garanterer vi å erstatte alle
defekte deler gratis eller, etter egen vurdering,
erstatte verktøyet gratis forutsatt at:
• Verktøyet ikke er blitt brukt skjødesløst.
• Reparasjoner bare er blitt utført av autorisert
verksted/personell.
• Kvittering kan fremlegges.
Denne garantien er i tillegg til kjøperens
rettigheter i henhold til Kjøpsloven.
Adresse til nærmeste DEWALT autoriserte
serviceverksted finner du i DEWALT katalogen,
eller ved å kontakte DEWALT.
no - 6
51
PORTUGUÊS
APARAFUSADORA DW253/DW263K/
DW268K/DW269K/DW274K/DW274KN
Parabéns!
Conteúdo
Escolheu uma Ferramenta Eléctrica DEWALT. Muitos
anos de experiência, um desenvolvimento contínuo
de produtos e o espírito de inovação fizeram da
DEWALT um dos parceiros mais fiáveis para os
utilizadores profissionais.
Dados técnicos
Declaração CE de conformidade
Instruções de segurança
Verificação do conteúdo da embalagem
Descrição
Segurança eléctrica
Extensões
Montagem e afinação
Modo de emprego
Manutenção
Garantia
pt - 1
pt - 2
pt - 2
pt - 3
pt - 4
pt - 4
pt - 4
pt - 4
pt - 5
pt - 6
pt - 7
Dados técnicos
Voltagem
V
Potência absorvida Watts
Velocidade em vazio rpm
Encabadouro
Método de embraiagem
DW253
230
540
850
1/4" hex.
-
DW263K
230
540
2.500
1/4" hex.
controlo de
profundidade
DW268K
230
540
2.500
1/4" hex.
embraiagem
«Versa»
DW269K
230
540
1.000
1/4" hex.
embraiagem
«Versa»
DW274K
230
540
4.000
1/4" hex.
controlo de
profundidade
Peso
1,3
1,4
1,4
1,4
1,4
kg
Fusíveis
Ferramentas de 230 V
DW274KN
230
540
4.000
1/4" hex.
silencioso,
controlo de
profundidade
1,4
10 Ampéres
Os seguintes símbolos são usados neste manual:
Indica risco de ferimentos, perda de vida
ou danos à ferramenta no caso do nãocumprimento das instruções deste
manual.
52
Indica tensão eléctrica.
pt - 1
PORTUGUÊS
Declaração CE de conformidade
Instruções de segurança
DW253/DW263K/DW268K/DW269K/DW274K/
DW274KN
A DEWALT declara que estas ferramentas eléctricas
foram concebidas em conformidade com
89/392/CEE, 89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 50144,
EN 55104 / EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
Para mais informações, quieira consultar a DEWALT
no endereço abaixo ou a parte de trás do presente
manual.
De acordo com as Directivas 86/188/CEE &
89/392/CEE da Comunidade Europeia, o nível de
potência sonora, medido de acordo com a
EN 50144, é:
DW253
DW263K DW268K
DW269K DW274K DW274KN
LpA
(pressão sonora)
LWA (potência sonora)
dB(A)*
74
74
74
dB(A)
83
83
83
* junto ao ouvido do operador
Use protectores auditivos quando a
potência sonora ultrapassar 85 dB(A).
Valor médio quadrático ponderado em frequência
de aceleração conforme à EN 50144:
DW253
DW263K DW268K
DW269K DW274K DW274KN
< 2,5 m/s2 < 2,5 m/s2 < 2,5 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Alemanha
pt - 2
Quando usar Ferramentas Eléctricas, cumpra
sempre os regulamentos de segurança
aplicáveis no seu país para reduzir o risco de
incêndio, de choque eléctrico e de ferimentos.
Leia as seguintes instruções de segurança antes
de tentar utilizar este produto.
Guarde estas instruções!
Instruções gerais
1 Mantenha a área de trabalho arrumada
As mesas e áreas de trabalho desarrumadas
podem provocar ferimentos.
2 Cuide do ambiente da área de trabalho
Não exponha Ferramentas Eléctricas à
humidade. Ilumine bem as áreas de trabalho.
Não utilize Ferramentas Eléctricas em presença
de líquidos ou gases inflamáveis.
3 Tenha cuidado com os choques eléctricos
Evite o contacto directo com superfícies ligadas
à terra (p.ex. tubos, radiadores, fogões,
frigoríficos). Nos casos de serviço sob condições
extremas (tais como humidade elevada,
execução de soldadura, etc.) a segurança
eléctrica pode ser aumentada intercalando-se
um transformador de separação ou um disjuntor
de corrente de defeito (FI).
4 Mantenha as crianças afastadas
Não deixe as crianças tocarem na ferramenta
nem no cabo de extensão. As crianças com
menos de 16 anos de idade devem ser vigiadas.
5 Cabos para uso exterior
Quando as ferramentas se utilizarem no exterior,
empregue sempre cabos previstos para uso no
exterior.
6 Guarde as ferramentas que não estiverem a
ser utilizadas
Quando não forem utilizadas as Ferramentas
Eléctricas, estas devem guardadas num sítio
seco, fechado à chave e fora do alcance das
crianças.
7 Vista-se de maneira apropriada
Não use vestuário largo nem jóias porque podem
prender-se numa peça móvel.
Quando se trabalha no exterior, é de aconselhar
o uso de luvas de borracha e de
calçadoantiderrapante. Cubra o cabelo se tiver
cabelo comprido.
53
PORTUGUÊS
8 Utilize óculos de protecção
Utilize também uma máscara no caso de os
trabalhos produzirem pó.
9 Tenha cuidado com o ruído
Tome medidas de protecção apropriadas se o
nível do ruído exceder 85 dB(A).
10 Segure firmemente as peças de trabalho
Utilize grampos ou um torno para segurar as
peças a trabalhar. É mais seguro e permite
manter as duas mãos livres para trabalhar.
11 Verifique a sua posição
Mantenha sempre o equilíbrio.
12 Evite arranques acidentais
Não transporte uma ferramenta ligada à rede
com o dedo colocado no interruptor. Verifique se
o interruptor está desligado ao ligar a ferramenta
à rede.
13 Esteja atento
Dê atenção ao que vai fazendo. Trabalhe com
precaução. Não utilize ferramentas quando
estiver cansado.
14 Desligue a ferramenta
Desligue e espere até a ferramenta parar
completamente antes de a deixar sem vigilância.
Tire a ficha da tomada quando a ferramenta não
estiver a ser utilizada, antes de proceder à
manutenção ou à substituição de acessórios.
15 Tire as chaves de aperto
Verifique sempre se as chaves de aperto foram
retiradas da ferramenta antes de a utilizar.
16 Empregue as ferramentas apropriadas
Neste manual indicam-se as aplicações da
ferramenta. Não force pequenas ferramentas ou
acessórios para fazer o trabalho duma
ferramenta forte. A ferramenta trabalhará melhor
e de uma maneira mais segura se for utilizada
para o efeito indicado.
AVISO O uso de qualquer acessório ou o uso da
própria ferramenta, além do que é recomendado
neste manual de instruções pode dar origem a
risco de ferimento.
17 Não force o cabo eléctrico
Nunca transporte a ferramenta pelo cabo e não
puxe pelo cabo para tirar a ficha da tomada.
Proteja o cabo contra o calor e evite o contacto
com óleo e objectos cortantes.
18 Cuide das suas ferramentas com atenção
Para uma maior rentabilidade, mantenha as
ferramentas sempre afinadas e limpas.
54
Cumpra as instruções relativas à manutenção e
substituição dos acessórios.
Verifique regularmente os cabos da ferramenta e,
no caso de estes estarem danificados, mandeos consertar a um Centro de Assistência Técnica
DEWALT. Verifique periodicamente os cabos de
extensão e substitua-os se estiverem
danificados. Mantenha os comandos secos,
limpos e sem óleo ou gordura.
19 Verifique as peças danificadas
Antes de utilizar a ferramenta, verifique
cuidadosamente se esta apresenta sinais de
danos de modo a assegurar um bom
funcionamento e a obtenção do resultado
desejado. Verifique o bom alinhamento e fixação
das peças móveis e confirme a ausência de
ruptura das peças. Verifique ainda se a
montagem foi bem feita ou se existe qualquer
outra condição que possa impedir que a
ferramenta funcione bem. Mande consertar ou
substituir os dispositivos de protecção ou outras
peças danificadas conforme as instruções.
Não utilize a ferramenta se o interruptor não
estiver a funcionar. Mande substituir o interruptor
num Centro de Assistência Técnica DEWALT.
20 Mande consertar a sua ferramenta por um
Centro de Assistência Técnica DEWALT
Esta Ferramenta Eléctrica está conforme às
regulamentações de segurança que lhe dizem
respeito. Para evitar qualquer perigo,
a reparação de ferramentas eléctricas deverá
estar fica exclusivamente a cargo de técnicos
qualificados.
Verificação do conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Aparafusador DW263K ou
1 Aparafusador DW253/DW268K/DW269K ou
1 Aparafusador placas de reboco seco DW274K/
DW274KN
1 Caixa de transporte (apenas modelos K)
1 Manual de instruções
1 Vista dos componentes destacados
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os
acessórios apresentam sinais de danos que
possam ter ocorrido durante o transporte.
• Antes de utilizar a ferramenta, dedique o tempo
necessário à leitura e compreensão deste manual.
pt - 3
PORTUGUÊS
Descrição (fig. A)
Extensões
A sua aparafusadora DW263K foi concebida para
aplicações profissionais de aparafusamento e para
ser utilizada como chave de porcas.
A sua aparafusadora DW253/DW268K/DW269K foi
concebida para aplicações profissionais de
aparafusamento.
A sua aparafusadora placas de reboco seco
DW274K/DW274KN foi concebida para colocar
fixadores de placas de reboco seco através destas
em estruturas de madeira ou de metal.
1 Interruptor de velocidade variável
2 Botão de bloqueio do interruptor
3 Selector de sentido de rotação
4 Anel de ajuste da profundidade
5 Localizador da profundidade (DW263K/
DW274K/DW274KN)
5 Retentor de esferas (DW268K/DW269K)
6 Clip de cinto
Se fôr necessário um fio de extensão, use um cabo
especial, conveniente para a corrente desta
ferramenta (Veja os dados técnicos). A dimensão
mínima do condutor é 1,5 mm2.
No caso de se usar uma bobina, desenrole o cabo
todo.
Embraiagem
Esta chave de fenda está equipada com uma
embraiagem; o eixo não roda até que se faça
pressão sobre o parafuso. Estes parafusos podem
ser colocados no ponta de aparafusar mesmo que o
berbequim esteja em funcionamento.
DW263K/DW274K/DW274KN (fig. B)
• Retire o colar (4), puxando-o para a frente.
• Seleccione o accessório necessário (ambos os
modelos) e o localizador de profundidade
correspondente (5), ao utilizar uma chave de
porcas (DW263).
• Para colocar o accessório (por exemplo,
um suporte para pontas ou uma chave de porcas)
(7), empurre-o para dentro do suporte (8) até dar
um estalido, indicando que está no lugar.
Bata levemente, se necessário.
• Para retirar o accessório puxe-o para fora do
suporte, utilizando um alicate.
• Coloque novamente o colar (4), alinhando as
nervuras (9) no interior do colar (4) com os entalhes
(10) na caixa da embraiagem, e coloque o colar até
dar um estalido, indicando que está no lugar.
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido para uma única
tensão. Verifique sempre se a tensão da rede
corresponde à voltagem indicada na placa de
identificação.
A sua ferramenta DEWALT tem duplo
isolamento em conformidade com o
estipulado na norma EN 50144,
não sendo, por isso, necessária uma
ligação à terra.
Substituição do cabo ou ficha
Ao substituir o cabo ou ficha, elimine-os de forma
segura; uma ficha com condutores de cobre a
descoberto é perigosa quando entra em contacto
com uma tomada com corrente.
Montagem e afinação
Antes da montagem de acessórios e da
afinação retire sempre a ficha da
tomada.
Colocar as pontas de aparafusar de 1/4" hex.
A sua aparafusadora DEWALT tem um encabadoro
de 1/4" hexagonal. A ponta estáretida no eixo por
meio duma bola e uma mola, a qual recai numa
ranhura na haste da ponta de aparafusar.
DW268K/DW269K (fig. A)
• Puxe o retentor de esferas (5) para a frente e
segure-o.
• Insira o accessório.
• Liberte o retentor de esferas.
Substituir a ponte de aparafusar (fig. B)
• Puxe simplesmente a ponte de aparafusar (11).
Pode ser nessário utilizar um alicate.
pt - 4
55
PORTUGUÊS
DW263K/DW274K/DW274KN Colocação da guia de profundidade (fig. C)
A possibilidade de medição da profundidade
oferece as seguintes vantagens:
- aprofundidade escolhida permite colcocar
parafusos em série de uma forma rápide ficando
as cabecas do parafuso colocadas todas à
mesma altura
- os parafusos com anilhas de vedação
executados correctamente, de forma que não se
dão fugas.
A execução da profundidade é determinada pela
posição do localizador da profundidade (5), em
relação à cabeça do parafuso.
Os símbolos no colar indicam como regular a
profundidade de aparafusamento.
• Rode o colar no sentido dos ponteiros do relógio
para aumentar a profundidade de
aparafusamento.
• Rode o colar no sentido contrário ao dos
ponteiros do relógio para diminuir a profundidade
de aparafusamento.
DW263K - Ao utilizar uma chave de porcas
• Para parafusos com anilhas de vedação, rode o
colar de ajustamento até a extermidade da chave
de porcas estar nivelada com a extermidade do
localizador de profundidade.
• Se necessário, rode o colar até a chave de
porcas ficar reentrante em aproximadamente
2 mm dentro do localizador de profundidade.
• Ver, também, as especificações do fabricante de
parafusos quanto às regulações das anilhas de
vedação adequadas em diferentes aplicações.
• Coloque um parafuso numa peça velha e
verifique a distância entre a anilha e o material.
• Rode o colar (4) no sentido contrário ao dos
ponteiros do relógio, ou no sentido dos ponteiros
do relógio, para diminuir, ou aumentar, a
profundidade de aparafusamento, conforme for
necessário.
• Coloque outro parafuso e reajuste o colar (4) até
a posição desejada.
DW263K - Recolocação do localizador da
profundidade (fig. D)
Este modelo é fornecido com dois localizadores de
profundidade (5) para acomodar diferentes pontas,
suportes, casquilhos e adaptadores.
56
• Puxe o conjunto do colar para fora da ferramenta.
• Segure o localizador de profundidade (5) e
desaperte o colar (4).
• Retire o localizador da profundidade (5).
• Para tornar a montar, proceda na ordem inversa.
DW268K/DW269K Regular a força de aperto (fig. A)
Este modelo permite regular a força de aperto para
uma grande gama de parafusos.
• Para aumentar a força de aperto, rode o colar de
ajustamento da força de aperto (4) no sentido
contrário ao dos ponteiros do relógio.
• Para diminuir a força de aperto, rode o colar de
ajustamento da força de aperto (4) no sentido
dos ponteiros do relógio.
• Coloque um parafuso numa peça velha e
verifique se está correctamente aparafusado.
• Se a embraiagem ressaltar inesperadamente
(por exemplo, quando se encontra um nó na
madeira), simplesmente aumente a pressão
sobre a ferramenta.
Determinação do sentido da rotação (fig. E)
• Para seleccionar a rotação, utilize o selector de
sentido de rotação (3) (ver setas na ferramenta).
Espere sempre que o motor deixe de
funcionar completamente antes de
mudar a direcção de rotação.
Modo de emprego
Cumpra sempre as instruções de
segurança e os regulamentos aplicáveis.
Aparafusamento ou aperto de porcas (fig. A)
• Seleccione a ponta apropriada para o parafuso
(ou porca) a ser accionada.
• Seleccione a rotação para a frente ou para trás,
como descrito acima.
• Para aperto das porcas (DW263K) utilize sempre
o localizador de profundidade correcto (5).
• Para pôr a máquina em funcionamento, prima o
interruptor de velocidade variável (1). A pressao
exercida sobre o interruptor de velocidade
variável determina a velocidade de ferramenta.
pt - 5
PORTUGUÊS
• Se necessário, carregue no botão de bloqueio (2)
para funcionamento contínuo e liberte o
interruptor de velocidade variável. O botão de
bloqueio trabalha apenas a velocidade máxima,
em rotação para a frente ou para trás.
• Para parar a ferramenta, liberte o interruptor
«ON/OFF».
• Para parar a ferramenta quando esta se
encontrar em operação contínua, prima
brevemente o interruptor «ON/OFF» e volte a
soltá-lo. Desligue sempre a ferramenta quando
acabar de trabalhar e antes de desligar da rede.
Segurar a ferramenta (fig. F)
• Para obter os melhores resultados, mantenha a
aparafusar na mão directamente em linha com o
parafuso e carregue no interruptor da velocidade
variável com um ou dois dedos da mão.
Isto reduz a possibilidade de que o parafuso
salte da ponte de aparafusar, quando faça força.
• Para enroscar o parafuso, coloque-o ponte de
aparafusar, carregue o interruptor da velocidade
variável e insira o parafuso na peça com um
movimento suave e continuo. Quando o parafuso
estiver assente, ouvirá um sinal sonoro vindo da
parte da frente da ferramenta para indicar que a
embraiagem está desengatada.
Limpeza
Conserve livres as aberturas de ventilação e limpe
regularmente o corpo da máquina utilizando um
pano macio.
DW274K/DW274KN
• Retire regularmente a poeira das placas de
reboco seco da caixa da embraiagem, utilizando
ar comprimido. Para efectuar esta operação,
retire o localizador de profundidade e o colar de
ajustamento.
Ferramentas indesejadas e o ambiente
Leve a sua ferramenta velha a um Centro de
Assistência Técnica DEWALT onde ela será
eliminada de um modo seguro para o ambiente.
Encontrará disponíveis como opção diversos tipos
de pontas sextavadas de 1/4", suportes, chaves e
adaptadores. Para mais informações sobre os
acessórios apropriados, consulte o seu
Revendedorautorizado.
Manutenção
A sua Ferramenta Eléctrica DEWALT foi concebida
para funcionar durante muito tempo com um
mínimo de manutenção. O funcionamento
satisfatório contínuo depende de bons cuidados e
limpeza regular da ferramenta.
Lubrificação
A sua Ferramenta Eléctrica não precisa de
lubrificação suplementar.
pt - 6
57
PORTUGUÊS
GARANTIA
• 30 DIAS DE SATISFAÇÃO COMPLETA •
Se não estiver completamente satisfeito com a
sua ferramenta DEWALT, contacte um Centro de
Assistência Técnica DEWALT. Apresente a sua
reclamação, juntamente com a máquina
completa, bem como a factura de compra e serlhe á apresentada a melhor solução.
• UM ANO DE MANUTENÇÃO GRATUITA •
Se necessitar de manutenção para a sua
ferramenta DEWALT, durante os 12 meses após
a compra, entregue-a, sem encargos, num
Centro de Assistência Técnica DEWALT.
Deve apresentar uma prova da compra.
• UM ANO DE GARANTIA •
Se o seu produto DEWALT se avariar por defeito
de montagem ou de material, durante os
12 meses a partir da data da compra,
garantimos a substituição de todas as peças
defeituosas sem encargos desde que:
• O produto não tenha sido mal usado.
• Eventuais reparações não tenham sido
efectuadas por pessoas estranhas aos Centro
de Assistência Técnica DEWALT.
• Se apresente prova da data de compra.
Para a localização do Centro de Assistência
Técnica DEWALT mais próximo, queira consultar
a parte de trás do presente manual.
58
pt - 7
SUOMI
RUUVINVÄÄNNIN DW253/DW263K/
DW268K/DW269K/DW274K/DW274KN
Onneksi olkoon!
Sisällysluettelo
Olet valinnut DEWALT-sähkötyökalun. Monivuotisen
kokemuksen, ahkeran tuotekehittelyn ja uudistusten
ansiosta DEWALT on yksi ammattikäyttäjien
luotettavimmista yhteistyökumppaneista.
Tekniset tiedot
CE-Vaatimustenmukaisuustodistus
Turvallisuusohjeet
Pakkauksen sisältö
Kuvaus
Sähköturvallisuus
Jatkojohdon käyttö
Asennus ja säädöt
Käyttöohjeet
Huolto-ohjeita
Takuu
fi - 1
fi - 2
fi - 2
fi - 3
fi - 3
fi - 4
fi - 4
fi - 4
fi - 5
fi - 5
fi - 6
Tekniset tiedot
Jännite
V
Ottoteho
W
Nopeus
kuormittamattomana/min
Karakiinnitys
Kytkinmenetelmä
Paino
kg
DW253
230
540
DW263K
230
540
850
1/4" kuusio
-
2.500
2.500
1.000
4.000
4.000
1/4" kuusio 1/4" kuusio 1/4" kuusio 1/4" kuusio 1/4" kuusio
syvyysherkkä Versa-kytkin Versa-kytkin syvyysherkkä äänetön,
syvyysherkkä
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,3
Sulakkeet:
230 V
DW268K
230
540
DW269K
230
540
DW274K
230
540
DW274KN
230
540
10 A
Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia merkkejä:
Osoittaa henkilövahingon,
hengenmenetyksen tai konevaurion
vaaraa, mikäli tämän käyttöohjeen
neuvoja ei noudateta.
fi - 1
Osoittaa sähköiskun vaaraa.
59
SUOMI
CE-Vaatimustenmukaisuustodistus
DW253/DW263K/DW268K/DW269K/DW274K/
DW274KN
DEWALT vakuuttaa, että sähkökoneet on valmistettu
Euroopan Unionin standardien 89/392/EEC,
89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 50144,
EN 55104 / EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2
ja EN 61000-3-3 mukaisesti.
Lisätietoja saat DEWALTtilta allaolevasta osoitteesta
tai käsikirjan takakannesta.
Äänenpainetaso on Euroopan Unionin standardien
86/188/EEC ja 89/392/EECmukainen, mitattu
EN 50144:n mukaisesti:
DW253
DW263K DW268K
DW269K DW274K DW274KN
LpA
(äänenpaine)
LWA (ääniteho)
dB(A)*
74
74
74
dB(A)
83
83
83
* käyttäjän korvassa
Suojaa kuulosi asianmukaisesti,
jos ylitetään 85 dB(A) melutaso.
Kiihtyvyyden painotettu neliöllinen keskiarvo
EN 50144:n mukaan:
DW253
DW263K DW268K
DW269K DW274K DW274KN
< 2,5 m/s2 < 2,5 m/s2 < 2,5 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Saksa
60
Turvallisuusohjeet
Lue käyttöohje huolellisesti ennen koneen
käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje kaikkien
koneen käyttäjien ulottuvilla. Näiden ohjeiden
lisäksi tulee aina seurata
työsuojeluviranomaisten ohjeita.
VAROITUS!
Sähköiskujen, loukkaantumisten ja palovaaran
ehkäisemiseksi on noudatettava seuraavia
perusturvallisuustoimenpiteitä.
1 Käytä kuulosuojaimia
Eri materiaaleja työstettäessä melutaso saattaa
vaihdella ja kohota ajoittain yli 85 dB(A) rajan.
Suojaa itsesi ja käytä aina kuulosuojaimia.
2 Pidä työskentelyalue järjestyksessä
Epäjärjestys tuo mukanaan onnettomuusvaaran.
3 Ajattele työskentelyalueen vaikutusta työhösi
Älä vie sähkötyökalua ulos sateeseen.
Älä käytä sitä kosteissa tai märissä tiloissa.
Järjestä työalueelle hyvä valaistus.
Älä käytä sähkötyökaluja palavien nesteiden tai
kaasujen läheisyydessä.
4 Suojaudu sähköiskuilta
Vältä kosketusta sähköä johtaviin esineisiin,
kuten putkiin, pattereihin, liesiin tai jääkaappeihin.
5 Varjeltava lapsilta
Älä päästä lapsia työkalun tai jatkojohdon
läheisyyteen. Alle 16-vuotiaat tarvitsevat
valvontaa.
6 Säilytä työkalua oikein
Kun et käytä työkalua, säilytä sitä kuivassa
paikassa. Huolehdi siitä, että säilytyspaikka on
lukittu ja niin korkealla, etteivät lapset ylety sinne.
7 Älä ylikuormita sähkötyökalua
Liiallisen leikkausvoiman käyttö tai liian suuri
työkappaleen syöttönopeus voi ylikuormittaa
koneen.
Kone toimii paremmin ja turvallisemmin sille
suunnitellulla suoritusalueella.
8 Valitse oikea sähkötyökalu
Ohjekirjassa on selvitetty laitteen oikea
käyttötarkoitus. Ota epävarmoissa tapauksissa
yhteys DEWALTin edustajaan.
Laitteen tai siihen liitetyn lisälaitteen käyttö
ohjekirjan suositusten vastaisesti voi aiheuttaa
henkilövahinkoja. Esim. älä sahaa
käsipyörösahalla oksia tai polttopuita.
fi - 2
SUOMI
9 Pukeudu asianmukaisesti
Älä käytä liian väljiä vaatteita tai koruja.
Ne voivat tarttua liikkuviin osiin.
Käytä ulkonatyöskennellessäsi kumihansikkaita ja
liukumattomia kenkiä. Jos sinulla on pitkät
hiukset, käytä hiusverkkoa.
10 Käytä suojalaseja
Käytä suojalaseja, etteivät lastut työstettäessä
pääse vahingoittamaan silmiä.
Mikäli työstettäessä syntyy paljon pölyä,
käytä kasvosuojaa.
11 Huolehdi sähköjohdon kunnosta
Älä koskaan kanna konetta liitäntäjohdosta äläkä
irrota pistoketta seinästä vetämällä johdosta.
Suojaa liitäntäjohto kuumuudelta, öljyltä ja
teräviltä reunoilta.
12 Kiinnitä työkappale oikein
Tarkista aina, että työkappale on kiinnitetty kunnolla.
13 Älä kurottele
Seiso aina tukevasti ja tasapainossa.
14 Hoida työkalua huolella
Pidä työkalu puhtaana ja terät terävinä.
Noudata työkalun huolto-ohjeita sekä terän/
työkalun vaihto-ohjeita.
Tarkista liitäntäjohdon kunto säännöllisesti ja
anna alan ammattilaisen vaihtaa se tarvittaessa
uuteen.
Tarkista myös jatkojohto säännöllisesti ja uusi se
tarvittaessa. Pidä työkalun kädensijat kuivina ja
puhtaina öljystä ja rasvasta.
15 Ota pistoke pois pistorasiasta
Irrota pistoke aina pistorasiasta, kun kone ei ole
käytössä, kun huollat sitä tai kun vaihdat
koneeseen esim. sahan-, poran- tai jyrsinterää.
16 Poista avaimet
Poista säätöavaimet ja asennustyökalut koneesta
ennen kuin käynnistät sen.
17 Vältä tahatonta käynnistämistä
Älä kanna konetta sormet virtakytkimellä koneen
ollessa kytkettynä sähköverkkoon.
Tarkista, että virtakytkin on pois päältä kun laitat
pistokkeen pistorasiaan.
18 Jatkojohdot ulkokäytössä
Ulkona työskenneltäessä tulee aina käyttää
ulkokäyttöön valmistettuja ja siten merkittyjä
jatkojohtoja.
19 Ole tarkkaavainen
Keskity työhösi. Käytä tervettä järkeä.
Älä käytä sähkötyökalua, kun olet väsynyt.
fi - 3
20 Tarkista, että sähkötyökalu on kunnossa
ennen kuin laitat johdon pistorasiaan
Ennen kuin otat koneen käyttöön, tarkista
turvalaitteet ja kaikki koneen osat. Näin varmistat,
että kone toimii sille asetettujen vaatimusten
mukaisesti. Tarkista, että liikkuvat osat toimivat
moitteettomasti ja että kaikki osat ovat kunnossa
ja oikein asennetut. Tarkista myös, että kaikki
muut käyttöön mahdollisesti vaikuttavat tekijät
ovat kunnossa. Vika suojausjärjestelmässä tai
viallinen osa tulee korjata tai vaihtaa valtuutetussa
ammattiliikkeessä, mikäli käyttöohjeissa ei toisin
mainita. Viallinen virtakytkin tulee vaihtaa alan
ammattiliikkeessä. Älä käytä sähkötyökalua,
mikäli virtakytkin ei toimi kunnolla.
21 Turvallisuudeksi
Käytä vain käyttöohjeessa ja tuotekuvastossa
suositeltuja lisävarusteita ja -laitteita. Jonkin muun
laitteen käyttö voi aiheuttaa onnettomuuden.
22 Korjauta koneesi DEWALTin valtuuttamalla
huoltokorjaamolla.
Tämä sähkötyökalu on asiaankuuluvien
turvallisuusmääräysten mukainen.
Turvallisuussyistä vain valtuutetut ammattilaiset
saavat huoltaa sähkölaitteita.
Pakkauksen sisältö
Pakkaus sisältää:
1 Ruuvinväännin DW263K tai
1 Ruuvinväännin DW253/DW268K/DW269K tai
1 Kipsiruuvinväännin DW274K/DW274KN
1 Laukku (vain K-mallit)
1 Käyttöohje
1 Hajoituskuva
• Tarkista etteivät kone, sen osat tai lisävarusteet
ole vioittuneet kuljetuksen aikana.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen koneen
käyttöönottoa.
Kuvaus (kuva A)
Ruuvinväännin DW236K on suunniteltu
ammattimaiseen ruuvaukseen ja mutteriruuvaukseen.
Ruuvinväännin DW253/DW268K/DW269K on
suunniteltu ammattimaisen ruuvinvääntöön.
Kipsiruuvinväännin DW274K/DW274KN on
ammattikäyttöön tarkoitettu työkalu, jolla voidaan
kiinnittää kipsirakennuslevyjä puu- tai
metallikehikkoon.
61
SUOMI
1
2
3
4
5
Virrankatkaisija portaattomalla nopeudensäädöllä
Lukitusnuppi
Suunnanvaihtokytkin
Syvyyden säätökaulus
Syvyydentunnistin (DW263K/DW274K/
DW274KN)
5 Kuulanpidin (DW268K/DW269K)
6 Hihnan pidike
Karan liukukytkin
Ruuvinväännin on varustettu karan liukukytkimellä;
kara ei pyöri ennenkuin ruuvi on painettu
työkappaleeseen. Sen vuoksi ruuvit ym. kiinnittimet
voidaan asettaa käynnissä olevaan
ruuvinvääntimeen.
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori on suunniteltu käytettäväksi vain
yhdellä jännitteellä. Tarkista aina, että virtalähde
vastaa arvokilvessä ilmoitettua jännitettä.
DEWALT-koneesi on kaksoiseristetty
EN 50144:n mukaisesti; siksi ei tarvita
maadoitusjohtoa.
Kaapelin tai pistotulpan vaihto
Kun vaihdat kaapelin tai pistotulpan, hävitä se
turvallisesti. Pistoke, jossa on paljaita johtimia, on
vaarallinen kiinnitettynä jännitteiseen pistorasiaan.
Jatkojohdon käyttö
Jos jatkojohtoa tarvitaan, käytä tämän laitteen
vaatimuksiin sopivaa (katso arvokilven tiedot)
suojamaadoitettua kaapelia. Jos käytät kaapelikelaa,
keri kaapeli aina täysin auki.
Asennus ja säädöt
Vedä pistokytkin pistorasiasta aina ennen
asennusta.
1/4" (6,35 mm) karakiinnityksen vaihtaminen
DEWALT-ruuvinvääntimessä on 1/4" (6,35 mm)
karakiinnitys. Teränpidin pysyy karassa pallon ja
jousen avulla, jotka lukitsevat teränpitimen
karanvarren uraan.
62
DW263K/DW274K/DW274KN (kuva B)
• Poista kaulus (4) vetämällä sitä eteenpäin.
• Valitse tarvittavat tarvikkeet (molemmissa
malleissa) ja niihin sopiva syvyydentunnistin (5)
käyttäessäsi mutteriruuvainta (DW263).
• Pane tarvike (esim. teränpidin tai mutteriruuvain)
paikoilleen (7) työntämällä se pitimeen (8), kunnes
se loksahtaa paikoilleen. Taputa sitä
kevyestitarvittaessa.
• Poista tarvike paikoiltaan vetämällä se pitimestä
käsin tai pihdeillä.
• Pane kaulus (4) paikoilleen asettamalla kauluksen
(4) sisäpuolen rivat (9) kytkimen kotelon uriin (10)
ja näpsäyttämällä kaulus paikoilleen.
DW268K/DW269K (kuva A)
• Vedä kuulalaakerin kuulanpidin (5) eteen ja pidä
sitä paikoillaan.
• Pane lisätarvike paikoilleen.
• Vapauta kuulalaakerin kuulanpidin.
Terän kärjen vaihto (kuva B)
• Vedä vain terän kärki ulos (11). Voit tarvita pihtejä.
DW263K/DW274K/DW274KN Ruuvaussyvyyden säätö (kuva C)
Syvyysherkällä säädöllä on seuraavat edut:
- Valittu ruuvaussyvyys on aina sama.
- Syvyysrajoitetut ruuvaukset voidaan ruuvata
tarkasti.
Syvyydentunnistimen (5) sijainti suhteessa terään,
kantaan tai mutteriruuvaimeen määrää
ruuvaussyvyyden.
Kauluksen symbolit osoittavat, kuinka ruuvaussyvyys
säädetään.
• Kääntämällä kaulusta myötäpäivään lisäät
ruuvaussyvyyttä.
• Kääntämällä kaulusta vastapäivään pienennät
ruuvaussyvyyttä.
DW263K - Mutteriruuvaimen käyttö
• Käytettäessä tiivistysrenkaallisia ruuveja käännä
säätökaulusta kunnes mutteriruuvaimen pää on
samassa tasossa syvyydentunnistimen kanssa.
• Käännä tarvittaessa kaulusta, kunnes
mutteriruuvain on laskenut noin 2 mm
syvyydentunnistimeen.
fi - 4
SUOMI
• Katso myös ruuvin valmistajan antamista
teknisistä tiedoista tiivistysrenkaan oikeat säädöt
eri käytöissä.
• Väännä ruuvi hukkapalaan ja tarkista
tiivistysrenkaan ja materiaalin välin suuruus.
• Käännä kaulusta (4) vastapäivään tai
myötäpäivään ruuvaussyvyyden pienentämiseksi
tai suurentamiseksi tarpeen mukaan.
• Väännä toinen ruuvi ja säädä kaulus (4)
uudelleen, kunnes saavutat halutut säädöt.
DW263K - Syvyydentunnistimen irrotus (kuva D)
Tässä mallissa on kaksi syvyydentunnistinta (5),
joihin sopivat erilaiset kärjet, pitimet, istukat ja
sovittimet.
• Vedä kaulusrakennelma pois työkalusta.
• Pidä kiinni syvyydentunnistimesta (5) ja ruuvaa
kaulus (4) irti.
• Irrota syvyydentunnistin (5).
• Kokoa laite päinvastaisessa järjestyksessä.
Ruuvinvääntö tai mutteriruuvaus (kuva A)
• Valitse sopiva kärki väännettävälle ruuville
(tai mutterille).
• Valitse kiertosuunta eteen- tai taaksepäin
ylläolevan kuvauksen mukaisesti.
• Käytä mutteriruuvauksessa (DW263K) aina
oikeaa syvyydentunnistinta (5).
• Käynnistä kone painamalla virtakytkintä (1).
Virtaytkimeen kohdistuvan paineen määrä säätää
koneen kierrosnopeuden.
• Tarvittaessa paina lukitusnäppäintä (2), ja
vapauta vaihtelevan nopeuden kytkin,
mikäli haluat jatkuvalle toiminnolle.
Lukitusnäppäin toimii vain täydessä nopeudessa,
kiertosuunnalla eteen- tai taaksepäin.
• Pysäytä kone vapauttamalla kytkin.
• Halutessasi pysäyttää koneen jatkuvasta
käynnistä paina kytkintä lyhyesti ja vapauta se.
Katkaise aina virta työkalusta kun olet lopettanut
työskentelyn ja ennen kuin poistat pistokkeen
pistorasiasta.
DW268K/DW269K Vääntömomentin säätö (kuva A)
Tällä mallilla voidaan säätää monien erilaisten ruuvien
vääntömomentti.
• Vääntömomenttia suurennetaan kääntämällä
vääntömomentin säätökaulusta (4) vastapäivään.
• Vääntömomenttia pienennetään kääntämällä
vääntömomentin säätökaulusta (4) myötäpäivään.
• Väännä ruuvi hukkapalaan ja tarkista, että se
kiinnittyy kunnolla.
• Jos kytkin telkeytyy odottamatta (esimerkiksi
kohdattaessa puusolmu), lisää yksinkertaisesti
työkalun painetta.
Työkalun käsittely (kuva F)
• Parhaan ruuvaustuloksen saavuttamiseksi pidä
ruuvinväännintä kädessä suorassa linjassa
ruuvattavan kappaleen kanssa ja paina nopeuden
säätökytkintä pikkusormella ja/tai nimettömällä.
Näin estät ruuvia lipsumasta teränpitimestä kun
painat koneen ruuvauskohteeseen.
• Aseta ruuvattava kappale teränpitimeen, kantaan
tai mutteriruuvaimeen, paina käynnistyskytkintä ja
ruuvaa se työstökappaleeseen tasaisesti.
Kun ruuvi on kiinni, suriseva ääni koneen
etupäästä ilmaisee, että kytkin on vapaalla.
Suunnan säätö (kuva E)
• Valitessasi poraussuuntaa käytä
suunnanvaihtokytkintä (3).
Saatavana on useantyyppisiä 1/4" teriä, pitimiä,
kantoja ja sovittimia. Ota yhteys myyjääsi halutessasi
tietoja sopivista lisätarvikkeista.
Odota aina, että moottori on täysin
pysähtynyt ennen kuin
vaihdatpyörimissuuntaa.
Käyttöohjeet
Huolto-ohjeita
DEWALT sähkötyökalusi on suunniteltu käytettäväksi
pitkän aikaa mahdollisimman vähällä huollolla.
Asianmukainen käyttö ja säännönmukainen
puhdistus takaavat laitteen jatkuvan toiminnan.
Noudata aina turvallisuusohjeita ja
voimassa olevia sääntöjä.
fi - 5
63
SUOMI
TAKUU
Voitelu
Sähkötyökalusi ei tarvitse lisävoitelua.
Puhdistus
Pidä tuuletusaukot puhtaina ja puhdista runko
säännöllisesti pehmeällä rievulla.
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU •
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALT-työkaluusi,
palauta se myyjälle tai valtuutettuun DEWALThuoltopisteeseen 30 päivän sisällä ostopäivästä,
niin saat rahasi takaisin tai vaihtokoneen. Tuote
on palautettava täydellisenä ja ostokuitti on
esitettävä.
• YHDEN VUODEN ILMAINEN YLLÄPITOHUOLTO •
DW274K/DW274KN
• Poista säännöllisesti kipsipöly kytkinkotelosta
paineilmalla. Poista tällöin syvyydentunnistin ja
säätökaulus.
Koneen ympäristöystävällinen hävitys
Kun koneesi on käytetty loppuun, älä heitä sitä
tavallisten roskien mukana pois, vaan vie se
paikkakuntasi kierrätyskeskukseen tai jätä
valtuutettuun DEWALTin huoltopisteeseen.
Jatkuvan tuotekehittelyn seurauksena nämä tiedot
saattavat muuttua. Niistä emme ilmoita erikseen.
DEWALT-työkalusi kunnossapito ja huolto
suoritetaan ilmaiseksi 12 kuukauden sisällä
ostopäivästä huoltopisteessämme. Ilmainen
kunnossapitohuolto käsittää sähkötyökalujen työja varaosakustannukset. Siihen ei sisälly
tarvikekustannuksia. Ostokuitti on esitettävä.
• YHDEN VUODEN TAKUU •
Jos DEWALT-tuotteesi menee epäkuntoon
materiaali- tai valmistusvikojen takia
12 kuukauden sisällä ostopäivästä, vaihdamme
vioittuneet osat uusiin tai vaihdamme koko
yksikön ilmaiseksi edellyttäen, että:
• Tuotetta ei ole käytetty väärin.
• Valtuuttamattomat henkilöt eivät ole yrittäneet
korjata sitä.
• Päiväyksellä varustettu ostokuitti esitetään.
Tämä takuu tarjotaan lisäpalveluna kuluttajan
lakisääteisten oikeuksien lisäksi.
Lähimmän DEWALT-myyjäsi tai valtuutetun
DEWALT-huoltpisteen osoitteen saat
voimassaolevasta tuoteluettelosta tai ottamalla
yhteyttä DEWALTiin.
64
fi - 6
SVENSKA
SKRUVDRAGARE DW253/DW263K/
DW268K/DW269K/DW274K/DW274KN
Vi gratulerar!
Innehållsförteckning
Du har valt ett DEWALT elverktyg. Mångårig
erfarenhet, ihärdig produktutveckling och förnyelse
gör DEWALT till ett av de mest pålitliga namnen för
professionella användare.
Tekniska data
CE-Försäkran om överensstämmelse
Säkerhetsinstruktioner
Kontroll av förpackningens innehåll
Beskrivning
Elektrisk säkerhet
Bruk med förlängningssladd
Montering och inställning
Bruksanvisning
Skötsel
Garanti
sv - 1
sv - 2
sv - 2
sv - 3
sv - 4
sv - 4
sv - 4
sv - 4
sv - 5
sv - 6
sv - 6
Tekniska data
Spänning
Ineffekt
Varvtal obelastad/min
Bithållare
Kopplingsmetod
V
W
Vikt
kg
DW253
230
540
850
1/4" sexkant
-
DW263K
230
540
2.500
1/4" sexkant
djupkänslig
DW268K
230
540
2.500
1/4" sexkant
Versa clutch
DW269K
230
540
1.000
1/4" sexkant
Versa clutch
DW274K
230
540
4.000
1/4" sexkant
djupkänslig
1,3
1,4
1,4
1,4
1,4
Säkring:
230 V
DW274KN
230
540
4.000
1/4" sexkant
tyst,
djupkänslig
1,4
10 A
Följande symboler har använts i handboken:
Anger risk för personskada, livsfara eller
skada på verktyg vid ouppmärksamhet
inför de instruktioner som ges i
handboken.
sv - 1
Anger risk för elektrisk stöt.
65
SVENSKA
CE-Försäkran om överensstämmelse
DW253/DW263K/DW268K/DW269K/DW274K/
DW274KN
DEWALT förklarar att dessa elverktyg är
konstruerade i överensstämmelse med följande
normer: 89/392/EEG, 89/336/EEG, 73/23/EEG,
EN 50144, EN 55104 / EN 55014-2, EN 55014,
EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
För mer information ombeds ni kontakta DEWALT på
nedanstående adress eller se baksidan av
manualen.
Ljudnivån överensstämmer med Europeiska
Gemenskapens bestämmelser 86/188/EEG &
89/392/EEG, uppmätt enligt EN 50144:
DW253
DW263K DW268K
DW269K DW274K DW274KN
LpA
(ljudtryck)
LWA (ljudeffekt)
dB(A)*
74
74
74
dB(A)
83
83
83
* vid användarens öra
Vidtag lämpliga åtgärder för hörselskydd
om ljudnivå överskrider 85 dB(A).
Det vägda geometriska medelvärdet av
accelerationsfrekvensen enligt EN 50144:
DW253
DW263K DW268K
DW269K DW274K DW274KN
< 2,5 m/s2 < 2,5 m/s2 < 2,5 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Tyskland
66
Säkerhetsinstruktioner
Innan Du börjar använda maskinen, tag några
minuter i anspråk för att läsa igenom
bruksanvisningen. Spara bruksanvisningen
lättillgängligt, så att alla som använder maskinen
har tillgång till bruksanvisningen.
Förutom nedanstående instruktioner, följ alltid
Arbetarskyddsstyrelsens regler.
VARNING!
När man använder elverktyg skall dessa
grundläggande säkerhetsinstruktioner alltid
följas för att minska risken för elektriska stötar,
personskada och brand.
1 Använd hörselskydd
Ljudnivån vid bearbetning av olika material kan
variera, ibland överstiger nivån 85 dB(A). För att
skydda Dig själv, använd alltid hörselskydd.
2 Håll arbetsområdet i ordning
Nedskräpade ytor och arbetsbänkar inbjuder till
skador.
3 Tänk på arbetsmiljöns inverkan
Utsätt inte elverktyg för regn. Använd inte
elverktyg på fuktiga eller våta platser. Ha bra
belysning över arbetsytan. Använd inte elverktyg i
närheten av lättantändliga vätskor eller gaser.
4 Skydda Dig mot elektriska stötar
Undvik kroppskontakt med jordade delar
(t.ex. rör, radiatorer, spisar, kylskåp).
Vid extrema arbetsförhållanden (t.ex. hög
fuktighet, uppkomst av metalldamm osv.) kan
den elektriska säkerheten ökas med koppling av
en skiljetransformator eller en jordfelsbrytare.
5 Utom räckhåll för barn
Se till att verktyget och sladden förvaras utom
räckhåll för barn. Personer under 16 år får inte
arbeta med verktyget på egen hand.
6 Förvara verktyg säkert
När elverktyget inte används skall det förvaras på
ett torrt, högt placerat ställe, inlåst, utom räckhåll
för barn.
7 Överbelasta inte elverktyg
Du arbetar bättre och säkrare inom det angivna
effektsområdet.
8 Använd rätt elverktyg
Tvinga inte elverktyget att göra arbeten som är
avsedda för kraftigare verktyg. Använd inte
elverktyg för ändamål de inte är avsedda för:
sv - 2
SVENSKA
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
använd t.ex. inte handcirkelsåg för att såga av
kvistar eller vedträ.
Klä Dig rätt
Bär inte löst hängande kläder eller smycken.
De kan fastna i rörliga delar. Gummihandskar och
halkfria skor rekommenderas vid utomhusarbeten.
Använd hårnät om Du har långt hår.
Använd skyddsglasögon
Använd skyddsglasögon för att förhindra att
damm blåser in i Dina ögon vilket kan förorsaka
skada. Om mycket damm uppstår använd även
ansiktsmask.
Misshandla inte sladden
Bär aldrig verktyget i sladden och använd inte
sladden för att ta ut kontakten från uttaget. Utsätt
inte sladden för hetta, olja eller skarpa kanter.
Sätt fast arbetsstycket
Använd skruvtvingar eller ett skruvstycke för att
hålla fast arbetsstycket. Det är säkrare än att
använda handen och Du får bägge händerna fria
för arbetet.
Sträck Dig inte för mycket
Se till att Du alltid har säkert fotfäste och balans.
Sköt tillbehören med omsorg
Håll tillbehören skarpa och rena.
Följ instruktionerna beträffande skötsel och byte
av tillbehör. Kontrollera elverktygets sladd
regelmässigt och få den reparerad hos en erkänd
fackverkstad om den är skadad. Kontrollera
förlängningssladdar regelmässigt och byt ut dem
om de är skadade. Håll handtagen torra,
rena och fria från olja och fett.
Ta ut kontakten från uttaget
när elverktyg inte är i bruk, innan service och vid
byte av verktyg såsom sågklinga, borr och fräs.
Tag bort nycklar
Kontrollera att nycklar och justerverktyg har tagits
bort från elverktyget innan det startas.
Undvik oavsiktlig inkoppling
Bär inte anslutna elverktyg med fingret på
strömbrytaren. Se till att strömbrytaren är
frånslagen när Du ansluter stickkontakten till
uttaget.
Förlängningssladdar utomhus
Utomhus skall förlängningssladdar endast
användas som är tillåtna för utomhusbruk och
märkta för detta.
Var uppmärksam
Titta på det Du gör. Använd sunt förnuft.
sv - 3
Använd inte elverktyget när Du är trött.
20 Kontrollera elverktyget för skador innan Du
ansluter sladden till vägguttaget
Innan fortsatt användning av elverktyget skall
eventuellt skadade skyddsanordningar och andra
defekta delar kontrolleras noggrant för att
fastställa om det kommer att fungera riktigt och
utföra den avsedda funktionen. Kontrollera att de
rörliga delarna fungerar oklanderligt och inte
klämmer, att inga delar är brutna, att alla delar är
riktigt monterade och att andra förhållanden som
kan påverka driften stämmer.
En skyddsanordning eller annan del, som är
skadad, skall repareras eller bytas ut av en
erkänd fackverkstad, om ej annat anges i
bruksanvisningen. Felaktiga strömbrytare måste
bytas hos en fackverkstad. Använd inte
elverktyget om strömbrytaren inte kan kopplas till
eller från.
21 För Din personliga säkerhet
Använd endast tillbehör och tillsatser som är
rekommenderade i bruksanvisningen och
katalogerna. Användning av annat verktyg eller
tillbehör än vad som rekommenderas i
bruksanvisningen eller katalogerna kan innebära
risk för personskada.
22 Reparation av verktyg får endast utföras av
godkänd DEWALT serviceverkstad
Det här verktyget motsvarar gällande
säkerhetsbestämmelser. För att undvika
olycksfall ska reparationer och elanordningar
endast utföras av behörig elektromontör.
Kontroll av förpackningens innehåll
Förpackningen innehåller:
1 DW263K skruvdragare eller
1 DW253/DW268K/DW269K
universalskruvdragare eller
1 DW274K/DW274KN gipsskruvdragare
1 Låda (endast K-modeller)
1 Instruktionshandbok
1 Sprängteckning
• Kontrollera defekter på verktyg, delar och
tillbehör som kan ha uppstått i samband med
transport.
• Läs noga igenom handboken och förvissa Dig
om att Du förstår instruktionerna innan Du börjar
använda maskinen.
67
SVENSKA
Beskrivning (fig. A)
Din DEWALT DW263K skruvdragare är avsedd för
professionnella skruvarbeten och för bruk som
mutterdragare för typ självborrande plåtskruv.
Din DEWALT DW253/DW268K/DW269K
universalskruvdragare är avsedd för professionnella
skruvarbeten.
Din DEWALT DW274K/DW274KN gipsskruvdragare
är specialkonstruerad för skruvning av gipsskruvar
genom gips i en ram av trä eller metall.
1 Steglös strömbrytare
2 Lås för strömbrytare
3 Väljare höger/vänstergång
4 Djupinställning
5 Djupkännare (DW263K/DW274K/DW274KN)
5 Kulhållare (DW268K/DW269K)
6 Bältklämma
Slirkopplad spindel
Skruvdragaren är utrustad med en slirkopplad
spindel; spindeln roterar inte förrän skruven trycks in
i arbetsstycket. Detta gör att du kan sätta en ny
skruv på verktyget utan att stanna maskinen.
Elektrisk säkerhet
Den elektriska motorn är endast avsedd för en
spänning. Kontrollera alltid att spänningen på nätet
motsvarar den spänning som finns angiven på
märkplåten.
Ditt elverktyg är dubbelisolerat
motsvarande EN 50144; jordledare är
således överflödigt.
Utbyte av kabel eller kontakt
Tänk på säkerhetsföreskrifterna när du ska byta ut
sladden eller kontakten. En kontakt med frilagda
kopparledare är livsfarlig om den kopplas i ett
spänningsförande eluttag.
Bruk med förlängningssladd
Om du behöver använda en förlängningssladd,
använd en godkänd förlängningssladd lämpad för
den här apparatens strömförbrukning (se tekniska
data). Om du använder en sladdvinda, vira alltid av
sladden fullständigt.
68
Montering och inställning
Koppla alltid ur verktyget innan Du börjar
med montering och inställning.
Byte av 1/4" sexkantstillbehör
Din DEWALT Skruvdragare har ett drivsystem för
1/4" sexkantskaft. Tillbehöret hålls fast i spindeln av
en fjädrad kula som griper i ett spår i verktygsskaftet.
DW263K/DW274K/DW274KN (fig. B)
• Avlägsna kragen (4) genom att dra den framåt.
• Välj önskat tillbehör (båda modellerna) och den
tillhörande djupkännaren (5) när du använder en
mutterdragare (DW263).
• Sätt in tillbehöret (t ex en bitshållare eller
mutterdragare) (7) genom att skjuta in det i
hållaren (8) tills det klickar fast.
• Avlägsna tillbehöret genom att dra ut det ur
hållaren med handen eller med en tång.
• Sätt tillbaka kragen (4) genom att rikta ribborna
(9) på insidan av kragen (4) gentemot spåren (10)
i växelhuset och klicka kragen på plats.
DW268K/DW269K (fig. A)
• Drag kulhållaren (5) framåt och håll fast den.
• Sätt in tillbehöret.
• Släpp kulhållaren.
Byte av bits (fig. B)
• Drag bitset (11) rakt ut. Det kan krävas en tång.
DW263K/DW274K/DW274KN Inställning av skruvdjupet (fig. C)
Den djupkänsliga funktionen ger följande fördelar:
- det inställda djupet kan upprepas för ett likvärdigt
resultat
- skruvar med tätningsbrickor dras in rätt så att
inga läckor uppstår
Skruvdjupet beror på djupkännarens (5) position i
förhållande till bitset, hållaren eller mutterdragaren.
Symbolerna på kragen anger hur dragningsdjupet
ställs in.
• Vrid kragen medsols för större dragningsdjup.
• Vrid kragen motsols för mindre dragningsdjup.
sv - 4
SVENSKA
DW263K - Vid bruk av mutterdragare
• För skruvar med tätningsbrickor, vrid
inställningskragen tills mutterdragarens ända
ligger plant med djupkännarens ända.
• Vrid om så behövs kragen tills mutterdragaren är
sänkt ca. 2 mm inuti djupkännaren.
• Se även skruvfabrikantens specifikationer för rätt
inställning av tätningsbrickan för olika
tillämpningar.
• Drag in en skruv i en bit restmaterial och
kontrollera avståndet mellan brickan och
materialet.
• Vrid kragen (4) mot- eller medsols för mindre eller
större dragningsdjup efter behov.
• Drag in en ny skruv och ställ in kragen (4) på nytt
tills önskad inställning uppnås.
DW263K - Byte av djupkännaren (fig. D)
Denna modell är försedd med två djupkännare (5)
som passar till olika bits, hållare, muffar och
adaptrar.
• Drag lös kragdelen från verktyget.
• Håll fast djupkännaren (5) och skruva lös kragen (4).
• Avlägsna djupkännaren (5).
• Sätt ihop igen i omvänd ordning.
DW268K/DW269K - Inställning vridmoment (fig. A)
Med denna modell kan vridmomentet ställas in för
många olika skruvar.
• För högre vridmoment, vrid
momentinställningskragen (4) motsols.
• För lägre vridmoment, vrid
momentinställningskragen (4) medsols.
• Drag in en skruv i en bit restmaterial och
kontrollera om den är ordentligtidragen.
• Om kopplingen slirar oväntat (t ex om du stöter
på en kvistet i trät), tryck endast något hårdare
mot verktyget.
Inställning av rotationsriktningen (fig. E)
• För att välja rotation framåt eller bakåt,
använd väljaren (3) (se pilarna på verktyget).
Bruksanvisning
Följ alltid säkerhetsföreskrifterna och
tillhörande bestämmelser.
Skruv- eller mutterdragning (fig. A)
• Välj rätt bits för skruven (eller muttern) som ska
dragas.
• Välj rotation framåt eller bakåt enligt ovanstående
beskrivning.
• Använd alltid rätt djupkännare (5) för
mutterdragning (DW263K).
• För att starta verktyget, tryck på strömbrytaren (1).
Hastigheten är beroende på hur hårt brytaren
trycks in.
• Tryck om så behövs på spärrknappen (2) för
kontinuerlig gång och släpp strömbrytaren.
Spärrknappen fungerar endast vid full hastighet
vid höger- eller vänstergång.
• För att stanna maskinen, släpp strömbrytaren.
• För att stanna maskinen vid kontinuerlig gång,
tryck på strömbrytaren och släpp den genast
igen. Släpp alltid strömbrytaren när arbetet är
slutfört och innan kontakten dras ur.
Hur verktyget hålls fast (fig. F)
• För bästa resultat, håll skruvdragaren med
handen i rät linje med skruven och tryck på
strömbrytaren med en eller två av handens
understa fingrar. Detta minskar risken att skruven
glider undan från tillbehöret när tryck utövas.
• Drag i skruven genom att placera den på bitset
eller i hållaren/mutterdragaren, trycka på den
variabla strömbrytaren och trycka in skruven i
arbetsstycket med en jämn, genomgående
rörelse. När skruven är isatt ger maskinens
framsida ett surrande ljud, vilket anger att
kopplingen slirar.
Olika typer av 1/4" sexkantbits, hållare och adaptrar
finns tillgängliga som tilbehör.
Kontakta Din återförsäljare för vidare information om
lämpliga tillbehör.
Vänta alltid tills motorn har stannat innan
du byter rotationsriktning.
sv - 5
69
SVENSKA
Skötsel
Ditt DEWALT elverktyg har tillverkats för att, med så
lite underhåll som möjligt, kunna användas länge.
Varaktig och tillfredsställande användning erhålles
endast genom noggrann skötsel och regelbunden
rengöring.
Smörjning
Ditt elverktyg behöver ingen smörjning.
Rengöring
Håll ventilationsöppningen ren och rengör
regelbundet elverktyget med en mjuk trasa.
DW274K/DW274KN
• Avlägsna regelbundet gipsdamm från växelhuset
med tryckluft. Avlägsna först djupkännaren och
inställningskragen.
Förbrukade maskiner och miljön
När Din produkt är utsliten, skydda naturen genom
att inte slänga den tillsammans med vanligt avfall.
Lämna den till de uppsamlingsställen som finns i Din
kommun eller till en DEWALT serviceverkstad.
DEWALT service
Skulle fel uppstå på maskinen, lämna då alltid in den
till en auktoriserad serviceverkstad. Se aktuell
prislista/katalog för vidare information elle kontakta
DEWALT.
GARANTI
• 30 DAGARS NÖJD-KUND-GARANTI •
Om du inte är fullständigt nöjd med din DEWALTprodukts prestanda behöver du endast returnera
den inom 30 dagar, komplett som vid köpet,
till ditt inköpsställe eller en DEWALT auktoriserad
serviceverkstad för fullständig återbetalning eller
utbyte. Inköpsdatum måste påvisas.
• ETT ÅRS FRI FÖREBYGGANDE SERVICE •
Om din DEWALT-produkt inom 12 månader efter
inköpsdatum kräver underhåll eller service,
utförs detta kostnadsfritt av en auktoriserad
serviceverkstad. Fri förebyggande service
omfattar arbets- och reservdelskostnader för
elektriska verktyg. Kostnad för tillbehör ingår ej.
Inköpsdatum måste påvisas.
• ETT ÅRS GARANTI •
Om din DEWALT-produkt inom 12 månader efter
inköpsdatum visar defekter på grund av brister i
material eller vid produktionen, garanterar vi att
kostnadsfritt ersätta alla defekta delar eller,
på vårt eget initiativ, att gratis ersätta produkten
på villkor att:
• Produkten inte har missbrukats.
• Eventuella reparationer har utförts av
auktoriserad verkstad/personal.
• Inköpsdatum kan påvisas.
Denna garanti erbjuds som extra fördel och är
separat från köparens föreskrivna rättigheter.
För adressen till närmaste DEWALT auktoriserade
serviceverkstad, se aktuell katalog för vidare
information eller kontakta DEWALT.
På grund av forskning och utveckling kan
ovanstående specifikationer ändras vilket inte
meddelas separat.
70
sv - 6
TÜRKÇE
KURU DUVAR TORNAVİDASI DW253/DW263K/
DW268K/DW269K/DW274K/DW274KN
Tebrikler!
İçindekiler
Bir D E WALT elektrikli aletini seçmiş
bulunuyorsunuz. Ürün geliştirme ve
yenilemede y llar n deneyimi D E WALT’
profesyonel kullan c lar işin en güvenilir
partnerlerden biri haline getirmektedir.
Teknik veriler
Avrupa Birliği şartnameye uygunluk beyan
Güvenlik talimatlar
Ambalaj n içindekiler
Tan m
Elektrik güvenliği
Uzatma kablosu
Montaj ve ayarlar
Kullan m talimatlar
Bak m
Garanti
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
-
1
2
2
3
4
4
4
4
5
6
6
Teknik veriler
Voltaj
Güç ihtiyac
Yüksüz h z
Uç yuvas
Kavrama metodu
Ağ rl k
V
W
min -1
DW253
230
540
850
1/4"
alt gen
-
kg 1,3
DW263K
230
540
2.500
1/4"
alt gen
derinliğe
duyarl
DW268K
230
540
2.500
1/4"
alt gen
Versa
kavram
DW269K
230
540
1.000
1/4"
alt gen
Versa
kavram
DW274K
230
540
4.000
1/4"
alt gen
derinliğe
duyarl
1,4
1,4
1,4
1,4
Sigortalar
230 V aletler
DW274KN
230
540
4.000
1/4"
alt gen
ç g lt s z,
derinliğe
duyarl
1,4
10 A
Bu k lavuzun tümünde, aşağ daki semboller
kullan lm şt r:
Bu k lavuzdaki talimatlara
uyulmamas halinde, yaralanma,
ölüm veya aletin hasar görmesi
tehlikesi olduğunu gösterir.
tr - 1
Elektrik çarpmas tehlikesi
olduğunu gösterir.
71
TÜRKÇE
Avrupa Birliği şartnameye uygunluk
beyan1
DW253/DW263K/DW268K/DW269K/
DW274K/DW274KN
D E WALT, bu elektrikli aletlerin 89/392/EEC,
89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 61029,
EN 55104 / EN 55014-2, EN 55014,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3’e uygun olarak
tasarland ğ n beyan eder.
Daha fazla bilgi için, lütfen aşağ daki
adresden D E WALT ile temas kurun veya
k lavuzun arkas na bak n.
EN 50144’e uygun ölçümlendiğinde,
ses şiddeti seviyesi 86/188/EEC &
89/392/EEC’ye uygundur:
DW253
DW263K DW268K
DW269K DW274K DW274KN
L pA (ses şiddeti)
dB(A)* 74
74
74
L WA (akustik gücü) dB(A) 83
83
83
* kullan c n n kulağ nda
85 dB(A) ses şiddeti (bas nc )
aş ld ğ nda, kulaklar korumak
için gerekli önlemleri al n.
Bu aletin ivme karesinin ortalama ağ rl kl
kökü EN 50144’e uygundur:
DW253
DW263K DW268K
DW269K DW274K DW274KN
<2,5 m/s 2 <2,5 m/s2 <2,5 m/s 2
Mühendislik ve Ürün Geliştirme Müdürü
Horst Großmann
D E WALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Almanya
72
Güvenlik talimatlar1
Elektrikli aletleri kullan rken daima,
yangin, elektrik çarpmas ve yaralanma
riskini azaltmak için, ülkenizde
uygulanabilecek güvenlik kurallar na uyun.
Bu ürünü kullanma girişiminde bulunmadan
önce, aşağ daki güvenlik talimatlar n
dikkatle okuyun.
Bu talimatlar güvenli bir yerde saklay n.
Genel Bilgiler
1 Çal1şma alan1n1z1 temiz tutun
Dağ n k yerler ve tezgahlar kazaya
neden olabilir.
2 Çal1şma alan1n1z1n çevre koşullar1na
dikkat edin
Elektrikli aletleri rutubete maruz
b rakmay n.
Çal şma alan n z iyi ayd nlat n.
Elektrikli aletleri, yan c s v ve gazlar n
bulunduğu ortamlarda kullanmay n.
3 Elektrik çarpmas1na karş1 önlem al1n
Topraklanm ş yüzeylere temastan
kaç n n (Örn: borular, radyatörler,
ocaklar ve buzdolaplar ).
4 Çocuklar1 aletlerden uzak tutun
Çocuklar n aletle veya uzatma kablosu
ile temas na izin vermeyin.
Herkesi çal şma alan ndan uzak tutun.
5 Aç1k havada kullan1m için uzatma
kablolar1
Alet aç k havada kullan ld ğ nda, daima
aç k havada kullan m için özel yap lm ş
ve böyle olduğunu gösteren bir damga
taş yan uzatma kablolar kullan n.
6 Kullan1lmayan aletleri saklay1n
Kullan lmayan elektrikli aletleri kuru,
güvenli ve çocuklar n ulaşamayacağ bir
yerde saklay n.
7 Uygun giyinin
Bol elbise giymeyin, tak takmay n.
Hareketli motor parçalar bunlar
kapabilir.
Aç k havada çal şken, tercihen lastik
eldiven kullan n ve kaymaz tabanl
ayakkab giyin.
Saç n z uzunsa koruyucu başl k giyin.
tr - 2
TÜRKÇE
8 Koruyucu gözlük tak1n
İşlemin toz veya f rlayan parçac k
yaratmas halinde, yüz veya toz maskesi
kullan n.
9 Maksimum ses şiddetine dikkat edin
Ses şiddeti 85 dB(A)’y aşarsa,
kulağ n z korumak için gerekli
önlemleri al n.
10 İşlediğiniz parçay1 iyi sabitleyin
İşlediğiniz parçay sabitlemek için,
işkence veya mengene kullan n. Bu hem
daha güvenli olur, hem de iki elinizde
serbest kalm ş olur.
11 Aş1r1 uzanarak çal1şmay1n
Daima yere s k ve dengeli basmaya
dikkat edin.
12 Aletin kazara çal1şt1r1lmas1na olanak
vermeyin
Fişi tak l aleti, parmağ n z tetikte
taş may n. Fişi takarken tetiğin çekili
olmamas na dikkat edin.
13 Daima dikkatli olun
Yapt ğ n z işe dikkat edin. İnsiyatifinizi
kullan n. Yorgunken aleti kullanmay n.
14 Aletin fişini çekin
Aleti baş boş b rakmadan önce
enerjisini kesin ve tamamen durmas n
bekleyin. Aleti kullanmayacağ n z
zaman, bak m yapmadan önce veya
aksesuarlar n değiştirirken fişini çekin.
15 Ayar anahtarlar1n1 ve aparatlar1n1
ç1kart1n
Aleti çal şt rmadan önce, üzerinde
hiçbir ayar anahtar ve aparat n n
bulunmamas na dikkat edin.
16 İşe uygun alet kullan1n
Küçük alet veya aksesuarlar , ağ r
hizmet tipi aletin görevini yapmaya
zorlamay n. Alet, imalat amac na uygun
olan işi daha iyi ve güvenli yapacakt r.
Dikkat! Bu kullan m k lavuzunda
tavsiye edilenlerin d ş nda aksesuar ve
parçalar n kullan m yaralanma riski
doğurabilir.
17 Kabloyu dikkatli kullan1n
Asla aleti kablosundan tutarak
taş may n veya fişi çekmek için kabloya
as lmay n. Kabloyu, s , yağ ve keskin
kenarlardan uzak tutun.
tr - 3
18 Aletlerinize iyi bak1n
Daha iyi ve güvenli performans için
aletlerinizi iyi durumda ve temiz tutun.
Bak m ve aksesuar değişimi için
talimatlara uyun. Aletin kablosunu
düzenli olarak kontrol edin ve hasarl
ise yetkili D E WALT servisine onart n.
Uzatma kablolar n da düzenli kontrol
edin ve hasarl ise, yenileyin.
Tüm komuta mekanizmas n kuru,
temiz ve yağlardan uzak tutun.
19 Hasarl1 parça kontrolü yap1n
Aleti kullanmadan önce, düzgün
çal şacağ ndan ve amaca uygun
işleyeceğinden emin olmak için, özenle
hasar kontrolü yap n. Hareketli
parçalar n ayars z olup olmad ğ veya
tutukluk yap p yapmad ğ n , k r k parça
olup olmad ğ n ve çal şmas n
etkileyebilecek diğer durumlar kontrol
edin. Hasarl siperleri veya diğer ar zal
parçalar talimatlar uyar nca onart n
veya yeniletin. Tetiği ar zal ise, aleti
kullanmay n. Tetiği yetkili bir D E WALT
onar m merkezinde değiştirin.
20 Aletinizi, yetkili bir D E WALT onar1m
merkezinde onart1n
Bu elektrikli alet ilgili güvenlik
kurallar na uygundur. Tehlikeyi önlemek
için, elektrikli aletler, sadece kalifiye
teknisyenler taraf ndan onar lmal d r.
Ambalaj1n içindekiler
Ambalaj n içinde aşağ dakiler vard r:
1 Tabanca kabzal tornavida DW263K ya da
1 Çokamaçl tornavida
DW253/DW268K/DW269K ya da
1 Kuru duvar tornavidas DW274K/
DW274KN
1 Kutu
1 Kullan m k lavuzu
1 Aç l ml çizim
• Nakliye s ras nda alette, parçalar nda
veya aksesuarlar nda hasar oluşup
oluşmad ğ n kontrol edin.
• Aleti kullanmadan önce, bu k lavuzu
iyice okuyup anlamaya zaman ay r n.
73
TÜRKÇE
Tan1m (şekil A)
DW263K tornavidan z, profesyonel vidalama
işleri ve somun anahtar olarak kullan lmak
üzere geliştirilmiştir.
DW253/DW268K/DW269K çok amaçl
tornavidan z, profesyonel uygulamalar için
geliştirilmiştir.
DW274K/DW274KN kuru duvar tornavidan z,
özellikle kuru duvar tutturucular n n kuru
duvar üzerindeki her türlü ağaç ya da metal
çerçeveli saplamalara tespit etmek üzere
geliştirilmiştir.
1 Değişken h z anahtar
2 Kilitleme tuşu
3 Sağ/sol dönüş kontrol düğmesi
4 Derinlik ayar bileziği
5 Derinlik sondas (DW263K/DW274K/
DW274KN)
5 Bilya tutucusu (DW268K/DW269K)
6 Kay ş mandal
Ölü mil itme kavramas
Bu tornavida ölü mil itme özelliğine
sahiptir. Bu mil, tutturucu sokulacağa yere
itilene kadar dönmemektedir.
Böylece, tutturucular çal şan bir tornavidan n
itme aksesuar na tak labilmektedir.
Elektrik güvenliği
Elektrik motoru, sadece tek voltaja uygun
imal edilmiştir. Daima, şebeke voltaj n n,
aletinizin üstünde yaz l olan voltajla ayn
olmas na dikkat edin.
D E WALT aletiniz, EN 50144
uyar nca çift yal t ml d r,
bu nedele topraklanmas
gerektirmez.
Kablo ya da Fişin değiştirilmesi
Kablo ya da fişi değiştirirken, ç plak bak r
tellerin arz ettiği tehlikeye dikkat ediniz.
Uzatma kablosu
Uzatma kablosu kullanmadan önce, gevşek
ve ç plak iletken, kötü bağlant , hasarl
yal t m kontrolü yap n. Gerekli onar mlar
yap n veya gerekiyorsa, kabloyu yenileyin.
74
Montaj ve ayarlar
Montaj ve ayarlardan önce
mutlaka aletin fişini çekin.
1/4" altgen itme aksesuarlarnn
taklmas ve sökülmesi
D E WALT tornavidan z, 1/4" alt gen itme
sistemine sahiptir. İtme aksesuar , mile bir
bilya ve aksesuar gövdesindeki bir oluğu
kavrayan bir yayla tutturulmuştur.
DW263K/DW274K/DW274KN (şekil B)
• Bileziği (4) öne çekerek ç kart n.
• Somun anahtar (DW263) kullan rken
istenen aksesuar (her iki model) ve
uygun derinlik sondas n (5) seçin.
• Aksesuar (örn. uç yuvas ya da somun
anahtar ) (7) takmak için yerine oturana
kadar yuvas na (8) itin. Gerekirse
üzerine hafifçe vurun.
• Ç kartmak istediğiniz bir aksesuar bir
kerpetenle d şar çekin.
• Bileziği (10) takmak için bileziğin (4) iç
taraf ndaki ç k nt lar (9) kavrama
kutusundaki oluklar (10) birleştirerek
yeniden tak n ve bileziği yerine itin.
DW268K/DW269K (şekil A)
• Bilya tutucusunu (5) öne çekin ve tutun.
• Aksesuar tak n.
• Bilya tutucusunu serbest b rak n.
Ucun değiştirilmesi (şekil B)
• Ucu (11) ç kart n. Bunun için bir
kerpeten gerekebilir.
DW263K/DW274K/DW274KN İtme derinliğinin ayarlanmas (şekil C)
Derinliğe duyarl özellik aşağ daki
avantajlara sahiptir:
- seçilen itme derinliği, yap sal
bütünlüğün sağlanmas aç s ndan
tekrarlanabilmektedir.
- conta rondeleli tuturucular, s z nt
olmayacak şekilde itilebilmektedir
İtme derinliği, derinlik sondas n n (5) uç ya
da soket göre konumuyla
ayarlanabilmektedir.
tr - 4
TÜRKÇE
Bilezik üzerindeki semboller itme derinliği
ayarlar n göstermektedir.
• İtme derinliğini artt rmak için bileziği
saat yönünde çevirin.
• İtme derinliğini azaltmak için bileziği
saat yönünün aksine çevirin.
DW263K - Somun anahtar1 kullan1m1
• Conta rondeleli vidalar için ayar
bileziğini, somun anahtar derinlik
sondas n n ucuyla ayn yüksekliğe
gelene kadar çevirin.
• Gerektiğinde, somun anahtar derinlik
sondas na takriben 2 mm kadar girene
kadar bileziği çevirin.
• Değişik uygulamalarda kullan lacak
conta rondele ayarlar için vida üreticisi
spesifikasyonlar na bak n.
• Bir ahşap parças na bir vida itin ve
rondele ile malzeme aras ndaki mesafeyi
kontrol edin.
• İtme derinliğini ihtiyaca göre azaltmak
ya da artt rmak için bileziği (4) saat
yönünün aksine ya da saat yönünde
çevirin.
• Başka bir viday ahşap parças na iterek,
istenen ayar elde edilene kadar bilzeği (4)
çevirin.
• Bir ahşap parças na bir vida itin ve
vidan n doğru s k l p s k lmad ğ n
kontrol edin.
• Kavrama beklenmedik bir şekilde
ilerlerse (örn. bir ağaç boğumuna
rastland ğ nda) sadece cihaz üzerindeki
bask y artt r n.
Dönüş yönünün ayarlanmas (şekil E)
• İleri/geri anahtar yla (3) dönüş yönünü
ayarlay n (bknz. cihaz üzerindeki oklar).
Dönüş yönünü değiştirmeden
önce daima motorun tamamen
durmas n bekleyin.
Kullan1m talimatlar1
Daima güvenlik talimatlar na ve
uygulanan kurallara uyun.
DW263K - Derinlik sondasnn
değiştirilmesi (şekil D)
Bu model, muhtelif uç, yuva, soket ve
adaptör alabilen iki adet derinlik
sondas yla (5) donat lm şt r.
• Bilezik tak m n cihazdan ç kart n.
• Derinlik sondas n (5) tutup bileziği (4)
sökün.
• Derinlik sondas n (5) değiştirin.
• Yeniden takmak için işlemi ters s rayla
tekrarlay n.
Vidalama ve somun skma (şekil A)
• S k lacak vida (ya da somun) için uygun
ucu seçin.
• İleri/geri dönüş yönünü seçin.
• Somun s kma için (DW263K) daima doğru
derinlik sondas n (5) kullan n.
• Aleti çal şt rmak için h z ayar düğmesine
(1) bas n. H z ayar düğmesine uygulanan
bas nç, aletin h z n belirlemektedir.
• Gerektiğinde, sürekli çal şma için
kitleme düğmesine (2) bas n ve h z ayar
düğmesini serbest b rak n. Kitleme
düğmesi yaln zca en yüksek (ileri/geri)
h zda çal şmaktad r.
• Cihaz durdurmak için düğmeyi b rak n z.
• Cihaz sürekli çal şmadan ç kartmak için
düğmeye k saca bas p b rak n z. Çal şma
tamamland ktan sonra, elektrik fişini
çekmeden cihaz kapat n z.
DW268K/DW269 - Tork ayar (şekil A)
Bu modelde birçok vida tipi için tork ayar
yap labilmektedir.
• Torku artt rmak için, tork ayar bileziğini
(4) saat yönünün aksine çevirin.
• Torku azaltmak için, tork ayar bileziğini
(4) saat uönünde çevirin.
Cihazn tutulmas (şekil F)
• En iyi sonucu almak için tornaviday
tutturucu ile ayn hizada tutun ve serçe
parmağ n zla h z ayar seçicisine bast r n.
Böylece, bas nç uyguland ğ nda vidan n
itme aksesuar ndan düşme riski
azalmaktad r.
tr - 5
75
TÜRKÇE
• Viday itmek için ucun üstüne ya da
soketin içine yerleştirin. H z ayar
düğmesine bas n ve viday tak lacağ
yüzeye düz ve sürekli bir tazyikle
bast r n. Vida yerine oturduğunda,
cihaz n ön taraf ndan duyulacak bir
sinyal sesi kavraman n ayr ld ğ n haber
verecektir.
Muhtelif tiplerde 1/4" alt gen uçlar,
yuvalar, soketler ve adaptörler aksesuar
olarak mevcuttur. Uygun aksesuarlar
konusunda daha fazla bilgi için bayinize
başvurun.
Bak1m
D E WALT elektrikli aletiniz, minimum
bak mla uzun süre çal şacak şekilde imal
edilmiştir. Her zaman sorunsuz çal şmas ,
alete gerekli bak m n yap lmas na ve
düzenli temizliğe bağl d r.
GARANTİ
• 30 GÜNLÜK RİSKSİZ MÜŞTERİ
MEMNUNİYETİ GARANTİSİ •
D E WALT ağ r hizmet tipi endüstriyel
aletinizin performans sizi tam olarak
tatmin etmiyorsa, 30 gün içinde takas
için yetkili bayinize geri
götürebilirsiniz. Sat n alma belgesinin
ibraz şartt r.
• ÜCRETSİZ BİR YILLIK SERVİS KONTRATİ •
Bir y ll k tam garantiye ek olarak, tüm
D E WALT aletleri bir y l süreyle ücretsiz
servis desteğine de sahiptir. Sat n alma
tarihinden itibaren bir y l içinde yap lan
hiçbir onar m ve koruyucu bak m
işleminden işçilik ücreti almamaktay z.
Sat n alma tarihinin belgelenmesi
şartt r.
• BİR YILLIK TAM GARANTİ •
Yağlama
Elektrikli aletiniz, ek yağlama gerektirmez.
Temizlik
Havaland rma kanallar n n temiz ve aç k
olmas na dikkat edin ve aletin gövdesini
düzenli olarak yumuşak bir bezle
temizleyin.
DW274K/DW274KN
• Kavrama kutusunda biriken kuru duvar
tozunu düzenli aral klarla bas nçl hava
kullanarak temizleyin. Bunun içim derinlik
sondas n ve ayar bileziğini sökün.
İstenmeyen aletler ve çevre
Atacağ n z eski aletinizi, çevreyi
etkilemeyecek biçimde ortadan kald ran
D E WALT onar m merkezlerine götürün.
76
D E WALT ağ r hizmet tipi endüstriyel
aletleri, sat ş tarihinden itibaren bir y l
süreyle garantilidir. Hatal malzemeden
veya işçilikten kaynaklanan tüm ar zalar
ücretsiz onar l r. Lütfen aleti herhangi
bir yetkili D E WALT veya Black & Decker
servis merkezine gönderin, ya da bizzat
başvurun.
Bu garanti aşağ dakileri kapsamaz:
• Aksesuarlar
• Başkalar taraf ndan yap lan veya
girişimde bulunulan onar mlardan
kaynaklanan hasar
• Yanl ş kullan m, ihmal, eskime ve
aş nmadan, alet üzerinde değişiklik ve
amaç d ş kullan mdan kaynaklanan
hasar.
Size en yak n yetkili D E WALT tamir
acentesi için lütfen bu k lavuzun
arkas nda bulunan uygun telefon
numaras n kullan n.
tr - 6
∂§§∏¡π∫∞
∫∞∆™∞µπ DW253/DW263K/DW268K/
DW269K/DW274K/DW274KN
£ÂÚÌ¿ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ·!
¶ÂÚȯfiÌÂÓ·
¢È·Ï¤Í·Ù ¤Ó· ·fi Ù· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Ù˘ DEWALT.
∏ Ôχ¯ÚÔÓË ÂÌÂÈÚ›· Ù˘ DEWALT, Ë Û˘Ó¯‹˜
ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ Î·È Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹
ηÈÓÔÙÔÌÈÒÓ ÙËÓ Î·ıÈÛÙÔ‡Ó ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ Èfi
·ÍÈfiÈÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ.
∆¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο
¢‹ÏˆÛË Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘ E∫
√‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜
EÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ Û˘Û΢·Û›·˜
¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹
∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
ÃÚ‹ÛË Î·Ïˆ‰›Ô˘ Â¤ÎÙ·Û˘
™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË Î·È Ú‡ıÌÈÛË
√‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜
™˘ÓÙ‹ÚËÛË
EÁÁ‡ËÛË
el - 1
el - 2
el - 2
el - 4
el - 4
el - 4
el - 4
el - 4
el - 6
el - 6
el - 7
∆¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο
∆¿ÛË
V
πÛ¯‡˜ ÂÈÛfi‰Ô˘
W
∆·¯‡ÙËÙ· ¿Ó¢ ÊÔÚÙ›Ô˘ min-1
£‹ÎË ÁÈ· ̇Ù˜
ª¤ıÔ‰Ô˜ Û‡ÛÊÈÁ͢
DW253
230
540
850
1/4" hex.
-
DW263K
230
540
2.500
1/4" hex.
·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ
ÙÔ ‚¿ıÔ˜
DW268K
230
540
2.500
1/4" hex.
Û˘ÌϤÎÙ˘
ΛÓËÛ˘
DW269K
230
540
1.000
1/4" hex.
Û˘ÌϤÎÙ˘
ΛÓËÛ˘
DW274K
230
540
4.000
1/4" hex.
·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ
ÙÔ ‚¿ıÔ˜
µ¿ÚÔ˜
1,3
1,4
1,4
1,4
1,4
kg
∞ÛÊ¿ÏÂȘ:
ªË¯·Ó‹Ì·Ù· 230 V
DW274KN
230
540
4.000
1/4" hex.
ÛÈÁ·ÓÔ˜,
·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ
ÙÔ ‚¿ıÔ˜
1,4
10 A
™ÙȘ ·ÚÔ‡Û˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ù·
·ÎfiÏÔ˘ı· ۇ̂ÔÏ·:
™˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ‹
ı·Ó¿ÙÔ˘ ‹ ‚Ï¿‚˘ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ ÛÂ
ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ÙËÚËıÔ‡Ó ÔÈ
Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜.
el - 1
™˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ ËÏÂÎÙÚÈ΋ Ù¿ÛË.
77
∂§§∏¡π∫∞
¢‹ÏˆÛË Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘ E∫
√‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜
DW253/DW263K/DW268K/DW269K/DW274K/
DW274KN
∏ DEWALT ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ·˘Ù¿ Ù· ËÏÂÎÙÚÈο
ÂÚÁ·Ï›· ۯ‰ȿÛÙËÎ·Ó Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ √‰ËÁ›Â˜:
89/392/EOK, 89/336/EOK, 73/23/EOK,
EN 50144, EN 55104 / EN 55014-2, EN 55014,
EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
°È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ·Ú·Î·ÏÒ
·¢ı˘Óı›Ù ÛÙËÓ DEWALT ÛÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ
‰È‡ı˘ÓÛË ‹ ·Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘
ÂÁ¯ÂÈÚȉ›Ô˘.
∞ÓÒÙ·ÙÔ fiÚÈÔ Ë¯ËÙÈ΋˜ ›ÂÛ˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ
√‰ËÁ›Â˜ 86/188/EOK & 89/392/EOK, ̤ÙÚËÛË
ηٿ EN 50144:
DW253
LpA (˯ËÙÈ΋ ›ÂÛË)
dB(A)*
LWA (·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË) dB(A)
DW263K DW268K
DW269K DW274K DW274KN
74
74
74
83
83
83
* ÛÙÔ ·˘Ù› ÙÔ˘ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹
§¿‚ÂÙ ٷ ÂӉ‰ÂÈÁ̤ӷ ̤ÙÚ·
ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÛÂ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ë
·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ›ÂÛË ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù· 85 dB(A).
√ ÛÙ·ıÌÈṲ̂ÓÔ˜ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi˜ ̤ÛÔ˜ fiÚÔ˜
ÂÈÙ¿¯˘ÓÛ˘ ηٿ EN 50144:
DW253
DW263K DW268K
DW269K DW274K DW274KN
< 2,5 m/s2 < 2,5 m/s2 < 2,5 m/s2
¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ÚÔ˚fiÓÙˆÓ
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, °ÂÚÌ·ÓÈ·
78
√Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Ú¤ÂÈ
Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÙ ¿ÓÙÔÙ ˘fi„Ë ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜
·ÛÊ·Ï›·˜ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÛÙË ¯ÒÚ· Û·˜
ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÊ¢¯ı› Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜
˘ÚηÁÈ¿˜, ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·˜ Î·È ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
¶ÚÈÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‰È·‚¿ÛÙÂ
ÚÔÛÂÎÙÈο ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ Ô‰ËÁ›Â˜ Î·È Ê˘Ï¿ÍÙÂ
Ù˜ ηϿ.
1 ¢È·ÙËÚ›Ù ηı·Úfi ÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜
∞ηٿÛÙ·ÙÔÈ ¯ÒÚÔÈ Î·È ¿ÁÎÔÈ ÂÁ΢ÌÔÓÔ‡Ó
ΛӉ˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
2 §¿‚ÂÙ ˘‘ fi„Ë ÙȘ ÂȉڿÛÂȘ ÙÔ˘
ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜
ªËÓ ÂÎı¤ÙÂÙ ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Û ˘ÁÚ·Û›·.
ºÚÔÓÙ›ÛÙ ÁÈ· ÙÔÓ Î·Ïfi ʈÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘
ÂÚÁ·Û›·˜ Û·˜. ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ËÏÂÎÙÚÈο
ÂÚÁ·Ï›· ÎÔÓÙ¿ Û ‡ÊÏÂÎÙ· ˘ÁÚ¿ Î·È ·¤ÚÈ·.
3 ¶ÚÔÛٷ٢ı›Ù ·fi ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·
∞ÔʇÁÂÙ ÙËÓ Â·Ê‹ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÌÂ
ÁÂȈ̤Ó˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ (.¯. ۈϋÓ˜, ÛÒÌ·Ù·
ıÂÚÌ¿ÓÛˆ˜, ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ ÎÔ˘˙›Ó˜, „˘Á›·
ÎÏ.). ™Â Û˘Óı‹Î˜, ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋˜
ÎÈÓËÙÔÔÈ‹Û˘ (.¯. Û ‡„ËÏ‹ ˘ÁÚ·Û›·,
‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÂÙ·ÏÏÈ΋˜ ÛÎfiÓ˘ ÎÏ.) ÌÔÚ› Ó·
·˘ÍËı› Ë ËÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ì ÙËÓ
·ÚÂÌ‚ÔÏ‹ ÂÓfi˜ ·ÔÛ˘Ó‰ÂÙÈÎÔ‡
ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ‹ ‹ ÂÓfi˜ ‰È·ÎfiÙË ÚÔÛÙ·Û›·˜
·fi Ï¿ıÔ˜ ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔ Ú‡̷ (FI).
4 ∫ڷٿ٠ٷ ·È‰È¿ Û ·fiÛÙ·ÛË
ªËÓ ·Ê‹ÓÂÙ ¿ÏÏ· ÚfiÛˆ· Ó· ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‹ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘.
∏ ÂÈÙ‹ÚËÛË ··ÈÙÂ›Ù·È ÁÈ· ·È‰È¿ ËÏÈΛ·˜ οو
ÙˆÓ 16 ÂÙÒÓ.
5 ∫·ÏÒ‰ÈÔ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘ ÁÈ· ¯Ú‹ÛË ÛÂ
Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜
ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜
¯ÒÚÔ˘˜ ÌfiÓÔ Ì ηÏ҉ȷ Ô˘ Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏ·
ÁÈ· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi Î·È Ê¤ÚÔ˘Ó Û¯ÂÙÈ΋ Û‹Ì·ÓÛË.
6 º˘Ï¿ÁÂÙ ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ Û ·ÛʷϤ˜ ̤ÚÔ˜
∏ÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Ô˘ ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È
Ú¤ÂÈ Ó· Ê˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·È Û ÛÙÂÁÓÔ‡˜,
ÎÏÂÈÛÙÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜, Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ·È‰È¿.
7 ºÔÚ¿Ù ٷ ηٿÏÏËÏ· ÚÔ‡¯· ÂÚÁ·Û›·˜
ªË ÊÔÚ¿Ù ʷډȿ ÚÔ‡¯· ‹ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·.
À¿Ú¯ÂÈ Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· È·ÛÙÔ‡Ó ÛÂ
ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· ̤ÚË Ì˯·ÓÒÓ. °È· ˘·›ıÚȘ
ÂÚÁ·Û›Â˜ Û˘ÓÈÛÙÒÓÙ·È Ï·ÛÙȯ¤ÓÈ· Á¿ÓÙÈ· ηÈ
el - 2
∂§§∏¡π∫∞
˘Ô‰‹Ì·Ù· Ô˘ ‰Â ÁÏÈÛÙÚÔ‡Ó. E¿Ó ¤¯ÂÙÂ
Ì·ÎÚÈ¿ Ì·ÏÏÈ¿ ÊÔÚ¿Ù ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ‰È¯Ù¿ÎÈ.
8 ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÚÔÛٷ٢ÙÈο Á˘·ÏÈ¿
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ, Â›Û˘, ·Ó·Ó¢ÛÙÈΤ˜
Ì¿ÛΘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘
ÚÔÍÂÓÔ‡Ó ÛÎfiÓË ‹ ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓ· ۈ̷ٛ‰È·.
9 §·Ì‚¿ÓÂÙ ˘‘ fi„Ë Ù· ·ÓÒٷٷ fiÚÈ· ıÔÚ‡‚Ô˘
§¿‚ÂÙ ηٿÏÏËÏ· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›·
Ù˘ ·ÎÔ‹˜ Û·˜ Â¿Ó Ô ÚÔηÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ ıfiÚ˘‚Ô˜
˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù· 85 dB(A).
10 ™ÙËÚ›ÍÙ Ì ·ÛÊ·Ï‹ ÙÚfiÔ ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ
ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÁ¿˙ÂÛÙÂ
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ›ÛÙ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú˜ ‹ ̤ÁÁÂÓË ÁÈ· ÙÔ
ÛÎÔfi ·˘Ùfi. ∏ ̤ıÔ‰Ô˜ ·˘Ù‹ ›ӷÈ
·ÛʷϤÛÙÂÚË Î·È ÂÏ¢ıÂÚÒÓÂÈ Î·È Ù· ‰˘fi Û·˜
¯¤ÚÈ· ÁÈ· ÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
11 ªË Û·‚ÂÙ ¿Ú· Ôχ
ºÚÔÓÙ›ÛÙ ¿ÓÙÔÙ ӷ ¤¯ÂÙ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË
ÛÙ¿ÛË Î·È Ó· ‰È·ÙËÚ›Ù ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›· Û·˜.
12 ∞ÔʇÁÂÙ ·ÓÂÈı‡ÌËÙË ÂÎΛÓËÛË ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ
ªËÓ Îڷٿ٠̠ÙÔ ‰¿ÎÙ˘ÏÔ ÛÙÔ ‰È·ÎfiÙË
ÂÚÁ·Ï›· Ô˘ Â›Ó·È ÛÙËÓ Ú›˙·. √Ù·Ó ‚¿˙ÂÙÂ
ÙËÓ Ú›˙·, ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ô ‰È·ÎfiÙ˘ ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ Â›Ó·È ÎÏÂÈÛÙfi˜.
13 ¡· ›ÛÙ ¿ÓÙ· ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ›
¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Û·˜. EÓÂÚÁ›ÙÂ
ÏÔÁÈο. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô fiÙ·Ó
›ÛÙ ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓÔ˜.
14 µÁ¿˙ÂÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ·fi ÙËÓ Ú›˙·
√Ù·Ó ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Î·È ÛÙËÓ
ÂÚ›ÙˆÛË Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜ ‹ ·ÏÏ·Á‹˜
ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ, ‚Á¿ÏÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ·fi ÙËÓ
Ú›˙· Î·È ÂÚÈ̤ÓÂÙ ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ·ÎÈÓËÙÔÔÈËı›
ÙÂÏ›ˆ˜.
15 ∞ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ ·fi ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Ù· ÎÏÂȉȿ
Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛ‹ ÙÔ˘
¶ÚÈÓ ‚¿ÏÂÙ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô,
‚‚·Èˆı›Ù ¿ÓÙ· fiÙÈ ¤¯ÂÙ ‚Á¿ÏÂÈ ·fi ·˘Ùfi
Ù· ÎÏÂȉȿ ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛ‹ ÙÔ˘.
16 ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÛˆÛÙfi ÂÚÁ·Ï›Ô
∏ ÂӉ‰ÂÈÁ̤ÓË ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÂ
·˘Ù¤˜ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜.
ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÂÚÁ·Ï›· ¯·ÌËÏ‹˜ ÈÛ¯‡Ô˜ ‹
ÚÔÛı‹Î˜ ÁÈ· ‚·ÚȤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜.
∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ
ÂÈÙ˘¯¤ÛÙÂÚ· Î·È ·ÛʷϤÛÙÂÚ· ¿Ó
¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Û‡Ìʈӷ Ì Ù˘
ÚԉȷÁڷʤ˜ ÙÔ˘.
el - 3
¶ÚÔÛÔ¯‹! ∆fiÛÔ Ë ¯Ú‹ÛË ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ ‹
ÚÔÛıËÎÒÓ fiÛÔ Î·È Ë Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË
ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ Û˘ÓÈÛÙÒÓÙ·È ÛÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜
·˘Ù¤˜ ÂÁ΢ÌÔÓ› ΛӉ˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
17 ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ηÏ҉ȷ ÁÈ· ÂÚÁ·Û›Â˜ ÁÈ·
ÙȘ Ôԛ˜ ‰ÂÓ ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·È
ªËÓ Îڷٿ٠ÔÙ¤ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙÔ
ηÏÒ‰Èfi ÙÔ˘ Î·È ÌËÓ ÙÚ·‚¿Ù ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÁÈ·
Ó· ‚Á¿ÏÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙËÓ Ú›˙·.
¶ÚÔÛٷهÛÙ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ·fi ıÂÚÌfiÙËÙ·,
Ï¿‰È Î·È ·È¯ÌËÚ¤˜ ÁˆÓ›Â˜.
18 ™˘ÓÙËÚ›Ù ÂÈÌÂÏÒ˜ Ù· ÂÚÁ·Ï›· Û·˜
¢È·ÙËÚ›Ù ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ ÎÔÊÙÂÚ¿ ηÈ
ηı·Ú¿ ÒÛÙ ӷ ›ÛÙ Û ı¤ÛË Ó· ÂÚÁ¿˙ÂÛÙÂ
ηχÙÂÚ· Î·È ·ÛʷϤÛÙÂÚ·. ∞ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÙȘ
Ô‰ËÁ›Â˜ Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜ Î·È ÙȘ ˘ԉ›ÍÂȘ ÁÈ·
ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ. EϤÁ¯ÂÙ ٷÎÙÈο
ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Î·È, Û ÂÚ›ÙˆÛË ‚Ï¿‚˘, ‰ÒÛÙÂ
ÙÔ ÁÈ· ÂÈÛ΢‹ Û ÛÙ·ıÌfi Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜ Ô˘
Â›Ó·È ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ DEWALT.
EϤÁ¯ÂÙ ÂÚÈÔ‰Èο Ù· ηÏ҉ȷ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘
Î·È ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÙ ٷ Û ÂÚ›ÙˆÛË ‚Ï¿‚˘.
¢È·ÙËÚ›Ù ÙÔ˘˜ ‰È·ÎfiÙ˜ ¯Ú‹Ûˆ˜ ÛÙÂÁÓÔ‡˜
Î·È ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ ÌËÓ Â›Ó·È ÏÂڈ̤ÓÔÈ ·fi
Ï¿‰È Î·È ÁÚ¿ÛÔ.
19 EϤÁ¯ÂÙÂ Â¿Ó ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ¤¯ÂÈ ‚Ï¿‚˜
¶ÚÈÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, ÂϤÁÍÙÂ
ÙÔ ÚÔÛÂÎÙÈο ÁÈ· ÂӉ¯fiÌÂÓ˜ ‚Ï¿‚˜ ÁÈ· Ó·
‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ fiˆ˜ Ú¤ÂÈ.
EϤÁÍÙÂ Â¿Ó Ù· ÎÈÓËÙ¿ ̤ÚË Â›Ó·È ÛˆÛÙ¿
Û˘Ó‰Â‰Â̤ӷ Î·È Â˘ı˘ÁÚ·ÌÌÈṲ̂ӷ, Â¿Ó ‰ÂÓ
¤¯Ô˘Ó Û¿ÛÂÈ ÎÔÌÌ¿ÙÈ·, Â¿Ó Â›Ó·È ÛˆÛÙ¿
Û˘Ó·ÚÌÔÏÔÁË̤ӷ Î·È Â¿Ó ÏËÚÔ‡ÓÙ·È fiϘ ÔÈ
Û˘Óı‹Î˜ ÁÈ· ÙË ÛˆÛÙ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
¶ÚÔÛٷ٢ÙÈο ηχ̷ٷ ‹ ¿ÏÏ· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·
Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¯·Ï¿ÛÂÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛ΢¿˙ÔÓÙ·È
‹ Ó· ·ÓÙÈηı›ÛÙ·ÓÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜
¯Ú‹Ûˆ˜. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Â¿Ó
Ô ‰È·ÎfiÙ˘ Â›Ó·È ¯·Ï·Ṳ̂ÓÔ˜ Î·È ÊÚÔÓÙ›ÛÙÂ
ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘ ·fi
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ÛÙ·ıÌfi Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜.
20 EÈÛ΢¿˙ÂÙ ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ ÛÂ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ÛÙ·ıÌfi Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ÏËÚ› ÙÔ˘˜
ÈÛ¯‡ÔÓÙ˜ ηÓfiÓ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜.
°È· ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ ÁÈ· ÙÔ ¯Ú‹ÛÙË,
Ù˘¯fiÓ ÂÈÛ΢¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È
·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·fi ÂȉÈÎfi Ù¯ÓÈÎfi.
79
∂§§∏¡π∫∞
EÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ Û˘Û΢·Û›·˜
™ÙË Û˘Û΢·Û›· ˘¿Ú¯Ô˘Ó:
1 ∫·ÙÛ·‚›‰È DW263K ‹
1 ∫·ÙÛ·‚›‰È DW253/DW268K/DW269K ‹
1 ∫·ÙÛ·‚›‰È Á˘„ÔÛ·Ó›‰ˆÓ DW274K/DW274KN
1 ∫È‚ÒÙÈÔ (Ù‡· K ÌfiÓ·)
1 º˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ
1 ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ
• EϤÁÍÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, Ù· ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο Î·È Ù·
ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ‚Ï¿‚˜ Ô˘ ›Ûˆ˜ ¤¯Ô˘Ó
ÚÔÎÏËı› ηٿ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿.
• ∞ÊÈÂÚÒÛÙ ϛÁÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· ‰È·‚¿ÛÂÙÂ Î·È Ó·
ηٷÓÔ‹ÛÂÙ fiÏÔ ÙÔ Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ ÚÈÓ
Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ (ÂÈÎ. A)
∆Ô Î·ÙÛ·‚›‰È DW263K Ô˘ ¤¯ÂÙÂ, ¤¯ÂÈ Û¯Â‰È·ÛÙ›
Û·Ó Î·ÙÛ·‚›‰È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ ηÈ
ÁÈ· ÙÔ ‚›‰ˆÌ· ÂÚÈÎԯϛˆÓ. ∆Ô Î·ÙÛ·‚›‰È DW253/
DW268K/DW269K Ô˘ ¤¯ÂÙ ¤¯ÂÈ Û¯Â‰È·ÛÙ› Û·Ó
ηÙÛ·‚›‰È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜.
∆Ô Î·ÙÛ·‚›‰È ÙÔ›¯Ô˘ DW274K/DW274KN Ô˘
¤¯ÂÙ ¤¯ÂÈ Û¯Â‰È·ÛÙ› ÂȉÈο ÁÈ· ÂÈÛ·ÁˆÁ‹
‚˘ÛÌ¿ÙˆÓ ÛÙÂÚ¤ˆÛ˘ ̤ۈ Á˘„ÔÛ·Ó›‰ˆÓ ÛÂ
͇ÏÈÓ· ‹ ÌÂÙ·ÏÏÈο ÛÙÂϤ¯Ë.
1 ¢È·ÎfiÙ˘ ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜
2 ¢È·ÎfiÙ˘ Û˘Ó¯ԇ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
3 ¢È·ÎfiÙ˘ ηÓÔÓÈ΋˜/·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ˘ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜
4 ∫ÔÏ¿ÚÔ Ú‡ıÌÈÛ˘ ‚¿ıÔ˘˜
5 ƒ˘ıÌÈÛÙ‹˜ ‚¿ıÔ˘˜ (DW263K/DW274K/
DW274KN)
5 ™Ê·ÈÚÈÎfi˜ Û˘ÁÎÚ·ÙËÙ‹Ú·˜ (DW268K/DW269K)
6 ™˘ÁÎÚ·ÙËÙ‹Ú·˜ ÈÌ¿ÓÙ·
™˘ÌϤÎÙ˘ ΛÓËÛ˘ ·ÎÈÓËÙÔÔÈË̤ÓÔ˘ ¿ÍÔÓ·
∞˘Ùfi ÙÔ Î·ÙÛ·‚›‰È Â›Ó·È ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ Ì ‰È¿Ù·ÍË
·ÎÈÓËÙÔÔÈË̤ÓÔ˘ ¿ÍÔÓ·. √ ¿ÍÔÓ·˜ ‰ÂÓ
ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ‚‡ÛÌ· Ó· ÈÂÛÙ› ̤۷ ÛÙÔ
˘fi ηÙÂÚÁ·Û›· ÙÂÌ¿¯ÈÔ. ∞˘Ùfi ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·
ÛÙ· ‚‡ÛÌ·Ù· Ó· ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ·
ΛÓËÛ˘ ÂÓfi˜ ηÙÛ·‚ȉÈÔ‡ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›.
∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÌÔÙ¤Ú Â›Ó·È Û¯Â‰È·Ṳ̂ÓÔ Ó·
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û ̛· Î·È ÌfiÓÔ Ù¿ÛË. EϤÁ¯ÂÙÂ
¿ÓÙÔÙ ·Ó Ë Ù¿ÛË ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÂ
·˘Ù‹Ó Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙËÓ ϷΤٷ ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
80
∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ʤÚÂÈ ‰ÈÏ‹ ÌfiÓˆÛË
ηٿ EN 50144. ∫·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ‰Â
¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·ÏÒ‰ÈÔ Á›ˆÛ˘.
∞ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ηψ‰›Ô˘ ‹ ÙÔ˘ ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹ÙË
√Ù·Ó ·ÓÙÈηıÈÛٿ٠ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ‹ ÙÔ
ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹ÙË, οÓÙ ÙÔ Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ·.
EÓ·˜ ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹Ù˘ Ì Á˘ÌÓ¿ ηÏ҉ȷ ›ӷÈ
ÂÈΛӉ˘ÓÔ˜ fiÙ·Ó ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È Û ̛· Ú›˙·
Ú‡̷ÙÔ˜.
ÃÚ‹ÛË Î·Ïˆ‰›Ô˘ Â¤ÎÙ·Û˘
E¿Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·ÏÒ‰ÈÔ Â¤ÎÙ·Û˘,
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Â¤ÎÙ·Û˘
ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÚÚÔÊÔ‡ÌÂÓË ËÏÂÎÙÚÈ΋
ÈÛ¯‡ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ (‰Â›Ù ٷ Ù¯ÓÈο
ÛÙÔȯ›·). ∏ ÂÏ¿¯ÈÛÙË ‰È·ÙÔÌ‹ ÙÔ˘ ·ÁˆÁÔ‡ ›ӷÈ
1,5 mm2. √Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ηÚÔ‡ÏÈ Î·Ïˆ‰›Ô˘,
¿ÓÙ· ÍÂÙ˘Ï›ÁÂÙ ÙÂÏ›ˆ˜ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ.
™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË Î·È Ú‡ıÌÈÛË
µÁ¿˙ÂÙ ¿ÓÙÔÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙËÓ
Ú›˙· ÚÈÓ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÙ Û ÂÚÁ·Û›Â˜
Û˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛ˘ Î·È Ú‡ıÌÈÛ˘.
∞ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÂÍ·ÁˆÓÈÎÒÓ 1/4" ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ
ΛÓËÛ˘
∆Ô Î·ÙÛ·‚›‰È DEWALT Ô˘ ¤¯ÂÙ ¤¯ÂÈ ¤Ó·
ÂÍ·ÁˆÓÈÎfi 1/4" Û‡ÛÙËÌ· ΛÓËÛ˘. ∆Ô ÂÍ¿ÚÙËÌ·
ΛÓËÛ˘ ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙÔÓ ¿ÍÔÓ· ·fi Ì›· ÛÊ·›Ú·
Î·È ¤Ó· ÂÏ·Ù‹ÚÈÔ Ô˘ È¿ÓÂÈ Û ̛· ÂÁÎÔ‹ ÛÙÔ
Û٤ϯԘ ÙÔ˘ ÂÍ·ÚÙ‹Ì·ÙÔ˜.
DW263K/DW274K/DW274KN (ÂÈÎ. µ)
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ ÎÔÏ¿ÚÔ (4) ÙÚ·‚ÒÓÙ·˜ ÙÔ ÚÔ˜
Ù· ÂÌÚfi˜.
• EÈϤÍÙ ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ· (Î·È ÁÈ· Ù·
‰‡Ô ÌÔÓ٤Ϸ) Î·È ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Ú˘ıÌÈÛÙ‹
‚¿ıÔ˘˜ (5) fiÙ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÂÍ¿ÚÙËÌ·
ÂÚÈÎԯϛˆÓ (DW263).
• °È· Ó· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÙÂ ÙÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ· (.¯. ¤Ó·
ÂÍ¿ÚÙËÌ· ηÙÛ·‚ȉÈÔ‡ ‹ ¤Ó· ÂÍ¿ÚÙËÌ·
ÂÚÈÎÔ¯Ï›Ô˘) (7) ȤÛÙ ÙÔ Ì¤Û· ÛÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹
(8) ̤¯ÚÈ Ó· ÎÔ˘ÌÒÛÂÈ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘.
∫Ù˘‹ÛÙ ÙÔ ÂÏ·ÊÚ¿ ·Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ›.
• °È· Ó· ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÙÂ ÙÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ· ÙÚ·‚‹ÍÙÂ ÙÔ
¤Íˆ ·fi ÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÌÈ·
Ï·‚›‰·.
el - 4
∂§§∏¡π∫∞
• •·Ó·ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙÂ ÙÔ ÎÔÏ¿ÚÔ (4)
¢ı˘ÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ Ï¢ÚÈΤ˜ ÚÔÂÍÔ¯¤˜ (9)
ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ÎÔÏ¿ÚÔ˘ (4) Ì ÙȘ ÂÁÎÔ¤˜
(10) ÛÙÔ Î¤Ï˘ÊÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÌϤÎÙË Î·È
ÂÊ·ÚÌfiÛÙÂ ÙÔ ÎÔÏ¿ÚÔ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘.
DW268K/DW269K (ÂÈÎ. A)
• ∆Ú·‚‹ÍÙ ÙÔ ÛÊ·ÈÚÈÎfi Û˘ÁÎÚ·ÙËÙ‹Ú· (5) ÚÔ˜
Ù· ÂÌÚfi˜ Î·È ÎÚ·Ù‹ÛÙ ÙÔÓ.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙÂ ÙÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ·.
• EÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙÔ ÛÊ·ÈÚÈÎfi Û˘ÁÎÚ·ÙËÙ‹Ú·.
∞ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ̇Ù˘ (ÂÈÎ. µ)
• ∞ÏÒ˜ ÙÚ·‚‹ÍÙ ¤Íˆ ÙË Ì‡ÙË (11).
ªÔÚ› Ó· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ì˘ÙÔÙÛ›ÌȉÔ.
DW263K/DW274K/DW274KN ƒ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ‚¿ıÔ˘˜ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ (ÂÈÎ. C)
∆Ô Û‡ÛÙËÌ· Ú‡ıÌÈÛ˘ ‚¿ıÔ˘˜ ÚÔÛʤÚÂÈ Ù·
·ÎfiÏÔ˘ı· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·:
- ÙÔ ÂÈÏÂÁfiÌÂÓÔ ‚¿ıÔ˜ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ ›ӷÈ
Â·Ó·Ï‹„ÈÌÔ ÁÈ· ηٷÛ΢·ÛÙÈ΋ ÏËÚfiÙËÙ·
- Ù· ‚‡ÛÌ·Ù· ÛÙÂÚ¤ˆÛ˘ Ì ÚÔ‰¤Ï˜
ÛÙÂÁ·ÓÔÔ›ËÛ˘ ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·È ¿ÌÂÛ· ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ
‰ÂÓ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ‰È·ÚÚÔ¤˜
∆Ô ‚¿ıÔ˜ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ ηıÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙË ı¤ÛË
ÙÔ˘ Ú˘ıÌÈÛÙ‹ ‚¿ıÔ˘˜ (5) Û ۯ¤ÛË Ì ÙË Ì‡ÙË,
˘Ô‰Ô¯‹ ‹ ÂÍ¿ÚÙËÌ· ÂÚÈÎԯϛˆÓ.
∆· ۇ̂ÔÏ· ¿Óˆ ÛÙÔ ÎÔÏ¿ÚÔ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÙÔÓ
ÙÚfiÔ Ú‡ıÌÈÛ˘ ÙÔ˘ ‚¿ıÔ˘˜ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜.
• °˘Ú›ÛÙ ÙÔ ÎÔÏ¿ÚÔ Î·Ù¿ ÙË ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÚÔÏÔÁÈÔ‡
ÁÈ· Ó· ·˘Í‹ÛÂÙ ÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜.
• °˘Ú›ÛÙÂ ÙÔ ÎÔÏ¿ÚÔ ·ÓÙ›ıÂÙ· ·fi ÙË ÊÔÚ¿ ÙÔ˘
ÚÔÏÔÁÈÔ‡ ÁÈ· Ó· ÌÂÈÒÛÂÙÂ ÙÔ ‚¿ıÔ˜
ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜.
DW263K √Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÂÍ¿ÚÙËÌ· ÂÚÈÎÔ¯Ï›Ô˘
• °È· ‚›‰Â˜ Ì ÛÙÂÁ·ÓˆÙÈΤ˜ ÚÔ‰¤Ï˜, Á˘Ú›ÛÙÂ
ÙÔ ÎÔÏ¿ÚÔ Ú‡ıÌÈÛ˘ ̤¯ÚÈ ÙÔ ¿ÎÚÔ ÙÔ˘
ÂÍ·ÚÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÂÚÈÎÔ¯Ï›Ô˘ Ó· ¢ı˘ÁÚ·ÌÌÈÛÙ›
Ì ÙÔ ¿ÎÚÔ ÙÔ˘ Ú˘ıÌÈÛÙ‹ ‚¿ıÔ˘˜.
• ∞Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ›, Á˘Ú›ÛÙ ÙÔ ÎÔÏ¿ÚÔ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ
ÂÍ¿ÚÙËÌ· ÂÚÈÎÔ¯Ï›Ô˘ Ó· ÂÈÛ¯ˆÚ› ÂÚ›Ô˘
2 mm ̤۷ ÛÙÔ Ú˘ıÌÈÛÙ‹ ‚¿ıÔ˘˜.
• ∞Ó·ÙÚ¤ÍÙ Â›Û˘ ÛÙȘ ÚԉȷÁڷʤ˜ ÙÔ˘
ηٷÛ΢·ÛÙ‹ Ù˘ ‚›‰·˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË
Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ ÁÈ· ÛÙÂÁ·ÓˆÙÈΤ˜
ÚÔ‰¤Ï˜ Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜.
el - 5
• µÈ‰ÒÛÙ ÌÈ· ‚›‰· Û ¤Ó· ¿¯ÚËÛÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Î·È
ÂϤÁÍÙ ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË ÌÂٷ͇ Ù˘ ÚÔ‰¤Ï·˜
Î·È ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡.
• °˘Ú›ÛÙÂ ÙÔ ÎÔÏ¿ÚÔ (4) ·ÓÙ›ıÂÙ· ·fi ÙË ÊÔÚ¿
ÙÔ˘ ÚÔÏÔÁÈÔ‡ ÁÈ· Ó· ÌÂÈÒÛÂÙ ηٿÏÏËÏ· ÙÔ
‚¿ıÔ˜ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜.
• µÈ‰ÒÛÙ ÌÈ· ¿ÏÏË ‚›‰· Î·È Í·Ó·Ú˘ıÌ›ÛÙ ÙÔ
ÎÔÏ¿ÚÔ (4) ̤¯ÚÈ Ó· ÂÈÙ‡¯ÂÙ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË
Ú‡ıÌÈÛË.
DW263K ∞ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Ú˘ıÌÈÛÙ‹ ‚¿ıÔ˘˜ (ÂÈÎ. D)
∆Ô ÌÔÓÙ¤ÏÔ ·˘Ùfi ‰È·Ù›ıÂÙ·È Ì ‰‡Ô Ú˘ıÌÈÛÙ¤˜
‚¿ıÔ˘˜ (5) Ô˘ ‰¤¯ÔÓÙ·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ̇Ù˜,
˘Ô‰Ô¯¤˜, Û˘ÁÎÚ·ÙËÙ¤˜ Î·È ÚÔÛ·ÚÌÔÁ›˜.
• ∆Ú·‚‹ÍÙ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÙÔ˘ ÎÔÏ¿ÚÔ˘ ¤Íˆ ·fi
ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
• ∫Ú·Ù‹ÛÙ ÙÔ Ú˘ıÌÈÛÙ‹ ‚¿ıÔ˘˜ (5) ηÈ
Í‚ȉÒÛÙ ÙÔ ÎÔÏ¿ÚÔ (4).
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔÓ Ú˘ıÌÈÛÙ‹ ‚¿ıÔ˘˜ (5).
• °È· Ó· ÙÔ Í·Ó·Û˘Ó·ÚÌÔÏÔÁ‹ÛÂÙÂ,
·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙÂ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊË ÛÂÈÚ¿.
DW268K/DW269K - ƒ‡ıÌÈÛË Ù˘ ÚÔ‹˜ (ÂÈÎ. A)
∆Ô ÌÔÓÙ¤ÏÔ ·˘Ùfi ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙË Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ ÚÔ‹˜
ÁÈ· ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ·fi ‚›‰Â˜.
• °È· Ó· ·˘Í‹ÛÂÙ ÙË ÚÔ‹, Á˘Ú›ÛÙ ÙÔ ÎÔÏ¿ÚÔ
Ú‡ıÌÈÛ˘ Ù˘ ÚÔ‹˜ (4) ·ÓÙ›ıÂÙ· ·fi ÙË ÊÔÚ¿
ÙÔ˘ ÚÔÏÔÁÈÔ‡.
• °È· Ó· ÌÂÈÒÛÂÙ ÙË ÚÔ‹, Á˘Ú›ÛÙ ÙÔ ÎÔÏ¿ÚÔ
Ú‡ıÌÈÛ˘ Ù˘ ÚÔ‹˜ (4) ηٿ ÙË ÊÔÚ¿ ÙÔ˘
ÚÔÏÔÁÈÔ‡.
• µÈ‰ÒÛÙ ÌÈ· ‚›‰· Û ¤Ó· ¿¯ÚËÛÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Î·È
ÂϤÁÍÙ ·Ó Ë ‚›‰· Â›Ó·È Î·Ï¿ ÛÊÈÁ̤ÓË.
• ∞Ó Ô Û˘ÌϤÎÙ˘ ÚÂÙ¿ÚÂÈ ·ÚÔÛ‰fiÎËÙ· (ÁÈ·
·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ·Ó ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ ÛÂ
͇ÏÔ Î¿ÔÈÔ Úfi˙Ô), ·Ï¿ ȤÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô
Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ›ÂÛË.
ƒ‡ıÌÈÛË Ù˘ ÊÔÚ¿˜ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜ (ÂÈÎ. E)
• °È· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙË ÊÔÚ¿ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ‰È·ÎfiÙË (3).
¶ÚÈÓ ·ÏÏ¿ÍÂÙ ÙË ÊÔÚ¿ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜,
ÂÚÈ̤ÓÂÙ ¿ÓÙÔÙ ӷ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ
ÂÓÙÂÏÒ˜ Ë Î›ÓËÛË ÙÔ˘ ÌÔÙ¤Ú.
81
∂§§∏¡π∫∞
√‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜
∆ËÚ›Ù ¿ÓÙÔÙ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜
·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÈÛ¯‡ÔÓÙ˜
ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜.
¶ˆ˜ Ó· ‚ȉÒÛÂÙ ‚›‰Â˜ ‹ ÂÚÈÎfi¯ÏÈ· (ÂÈÎ. A)
• EÈϤÍÙ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË Ì‡ÙË ÁÈ· ÙË ‚›‰·
(‹ ÙÔ ·ÍÈÌ¿‰È) Ô˘ ı¤ÏÂÙ ӷ ‚ȉÒÛÂÙÂ.
• EÈϤÍÙ ηÓÔÓÈ΋ ‹ ·Ó¿ÛÙÚÔÊË ÊÔÚ¿
ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜, fiˆ˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ·Ú·¿Óˆ.
• °È· ÙÔ ‚›‰ˆÌ· ÂÚÈÎԯϛˆÓ (DW263K)
¯ÚËÛÈÌÔÔț٠¿ÓÙ· ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ
Ú˘ıÌÈÛÙ‹ ‚¿ıÔ˘˜ (5).
• °È· Ó· ·ÓÔ›ÁˆÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ȤÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË
ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ (1) Ô›˙ÂÈ Ë Ù·¯‡ÙËÙ·.
• ∞Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ›, ·Ù‹ÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ÂÌÏÔ΋˜
(2) ÁÈ· Û˘Ó¯‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÙÂ
ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜.
√ ‰È·ÎfiÙ˘ Û˘Ó¯ԇ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›
ÌfiÓÔ Û Ï‹ÚË Ù·¯‡ÙËÙ·, Û ηÓÔÓÈ΋ ‹
·Ó¿ÛÙÚÔÊË ÊÔÚ¿ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜.
• °È· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô
·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË.
• °È· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô fiÙ·Ó
¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ‰È·ÎfiÙË Û˘Ó¯ԇ˜
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ȤÛÙ ÁÈ· Ï›ÁÔ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË Î·È
·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙÔÓ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÎfiÙÂÙÂ
¿ÓÙÔÙ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ fiÙ·Ó
ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÙ ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Û·˜ Î·È ÚÈÓ ÙÔ
‚Á¿ÏÂÙÂ ·fi ÙËÓ Ú›˙·.
¶ˆ˜ Ó· Îڷٿ٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô (ÂÈÎ. F)
• °È· ηχÙÂÚ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, ÎÚ·Ù‹ÛÙ ÙÔ
ηÙÛ·‚›‰È Ì ÙÔ ¯¤ÚÈ ¿ÌÂÛ· ¢ı˘ÁÚ·ÌÌÈṲ̂ÓÔ
Ì ÙÔ ‚‡ÛÌ· ÛÙÂÚ¤ˆÛ˘ Î·È ȤÛÙ ÙÔÓ
‰È·ÎfiÙË ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ Ì ٷ ·ÎÚ·›·
¤Ó· ‹ ‰‡Ô ‰¿ÎÙ˘Ï· ÙÔ˘ ¯ÂÚÈÔ‡. ∞˘Ùfi ÌÂÈÒÓÂÈ
ÙË Èı·ÓfiÙËÙ· ÔÏ›ÛıËÛ˘ Ù˘ ‚›‰·˜ ·fi ÙÔ
ÂÍ¿ÚÙËÌ· ΛÓËÛ˘ fiÙ·Ó ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ›ÂÛË.
• °È· Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÙ ÙÔ ‚‡ÛÌ· ÛÙÂÚ¤ˆÛ˘,
ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ÛÙË Ì‡ÙË ‹ ̤۷ ÛÙËÓ
˘Ô‰Ô¯‹ ‹ ÛÙÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ· ÂÚÈÎԯϛˆÓ, ȤÛÙÂ
ÙÔÓ ‰È·ÎfiÙË ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ ηÈ
ÛÚÒÍÙ ÙÔ ‚‡ÛÌ· ̤۷ ÛÙÔ ˘fi ηÙÂÚÁ·Û›·
ÙÂÌ¿¯ÈÔ Ì ÔÌ·Ï‹, Û˘Ó¯‹ ΛÓËÛË. √Ù·Ó Ë ‚›‰·
ηı‹ÛÂÈ, ı· ·ÎÔ˘ÛÙ› ¤Ó·˜ ‚fiÌ‚Ô˜ ·fi ÙÔ
ÂÌÚfi˜ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ
¤¯ÂÈ ·ÔÛ˘Ó‰Âı› Ô Û˘ÌϤÎÙ˘.
82
¢È¿ÊÔÚÔÈ Ù‡ÔÈ ÂÍ·ÁˆÓÈÎÒÓ Ì˘ÙÒÓ 1/4", ıËÎÒÓ
ÁÈ· ̇Ù˜, ˘Ô‰Ô¯ÒÓ Î·È ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤ˆÓ ›ӷÈ
‰È·ı¤ÛÈÌ· ˆ˜ ÂÈÏÔÁ‹. ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ı›Ù ÙÔÓ
ÚÔÌËıÂ˘Ù‹ Û·˜ ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜
Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ηٿÏÏËÏ· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·.
™˘ÓÙ‹ÚËÛË
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ DEWALT ¤¯ÂÈ
ۯ‰ȷÛÙ› ÁÈ· Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÌÂ
ÂÏ¿¯ÈÛÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË. °È· ÙË Û˘Ó¯‹ ηÈ
ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È
ηٿÏÏËÏË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·È Ù·ÎÙÈÎfi ηı¿ÚÈÛÌ·.
§›·ÓÛË
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ‰Â ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È
ÚfiÛıÂÙË Ï›·ÓÛË.
∫·ı¿ÚÈÛÌ·
¢È·ÙËÚ›Ù ÙȘ Ô¤˜ ÂÍ·ÂÚÈÛÌÔ‡ ηı·Ú¤˜ ηÈ
ÛÎÔ˘›˙ÂÙ ٷÎÙÈο ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ì ̷ϷÎfi
‡Ê·ÛÌ·.
DW274K/DW274KN
• ºÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ ηı·Ú›˙ÂÙ ٷÎÙÈο ÙÔ Î¤Ï˘ÊÔ˜
ÙÔ˘ Û˘ÌϤÎÙË ·fi ÙË ÛÎfiÓË,
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÂÈÂṲ̂ÓÔ ·¤Ú·. °È· Ó· ÙÔ
οÓÂÙ ·˘Ùfi, ·Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ Ú˘ıÌÈÛÙ‹ ‚¿ıÔ˘˜
Î·È ÙÔ Ú˘ıÌÈÛÙÈÎfi ÎÔÏ¿ÚÔ.
¢È¿ıÂÛË ÂÚÁ·Ï›ˆÓ Î·È ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
¶·Ú·‰ÒÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ Û ¤Ó·
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ÛÙ·ıÌfi Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘.
√È Ù¯ÓÈÎÔ› ÙÔ˘ ı· ÌÂÚÈÌÓ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ‰È¿ıÂÛ‹
ÙÔ˘ ηٿ ÙÚfiÔ Ô˘ ‰ÂÓ ‚Ï¿ÙÂÈ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ.
el - 6
∂§§∏¡π∫∞
E°°À∏™∏
• 30 ∏ªEƒø¡ E°°À∏™∏ π∫∞¡√¶√π∏∆π∫∏™
∞¶√¢√™∏™ •
E¿Ó ‰ÂÓ Â›ÛÙ Ï‹Úˆ˜ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ ·fi ÙËÓ
·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ Û·˜ DEWALT, ·ÏÒ˜
ÂÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔ ÂÓÙfi˜ 30 ËÌÂÚÒÓ, Ï‹Ú˜
fiˆ˜ ÙÔ ·ÁÔÚ¿Û·ÙÂ, ·fi ÙÔ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ
∫·Ù¿ÛÙËÌ· DEWALT, ÁÈ· Ï‹ÚË ÂÈÛÙÚÔÊ‹
¯ÚËÌ¿ÙˆÓ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË
·ÁÔÚ¿˜.
• E¡√™ E∆√À™ ™Àªµ√§∞π√ °π∞ ¶§∏ƒE™ ™Eƒµπ™ •
E¿Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛÙÂ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ‹ ۤڂȘ ÁÈ· ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ DEWALT, ÂÓÙfi˜ 12 ÌËÓÒÓ ·fi
ÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ‰ˆÚÂ¿Ó ÛÂ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Service.
¶Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË ·ÁÔÚ¿˜.
∏ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË/service ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÚÁ·Û›·
Î·È ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο ÁÈ· Ù· ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›·
DEWALT.
• E¡√™ E∆√À™ ¶§∏ƒ∏™ E°°À∏™∏ •
E¿Ó ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Û·˜ Ù˘ DEWALT ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ
·ÓˆÌ·Ï›· ÔÊÂÈÏfiÌÂÓË Û ÂÏ¿Ùو̷ ÙˆÓ
˘ÏÈÎÒÓ ‹ Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ÂÓÙfi˜ 12 ÌËÓÒÓ ·fi
ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ÂÁÁ˘ÒÌ·ÛÙ ÙË
‰ˆÚÂ¿Ó ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ
ÂÏ·Ùو̷ÙÈÎÒÓ ÌÂÚÒÓ, ‹ ηٿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ì·˜,
ÙË ‰ˆÚÂ¿Ó ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘
ÌÔÓ¿‰·˜ ˘fi ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ:
• ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Î·Î‹ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘
ÚÔ˚fiÓÙÔ˜.
• ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂȯÂÈÚËı› ÂÈÛ΢‹ ·fi ÌË
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ¿ÙÔÌÔ.
• £· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË Ù˘ ËÌÂÚÔÌËÓ›·˜
·ÁÔÚ¿˜.
°È· Ó· ÂÓÙÔ›ÛÂÙ ÙÔ ÏËÛȤÛÙÂÚÔ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Service,
·Ú·Î·Ï›Ûı ӷ ÙËÏÂʈӋÛÂÙ ÛÙÔ
ÏËÛȤÛÙÂÚÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Service Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜
Ì·˜ (‚Ϥ ·Ú·Î¿Ùˆ).
el - 7
83
Belgique et Luxembourg
België en Luxemburg
DEWALT
Weihoek 1, Nossegem
1930 Zaventem-Zuid
Danmark
DEWALT
Hejrevang 26 B
3450 Allerød
Tlf: 70 20 15 10
Fax: 48 14 13 99
Deutschland
DEWALT
Richard-Klinger-Straße
65510 Idstein
Tel: 06 12 62 16
Fax: 061 26 21 24 40
EÏÏ¿˜
DEWALT
§ÂˆÊ ™˘ÁÁÚÔ‡ 154
176 71 K·ÏÏÈı¤·, ∞ı‹Ó·
España
DEWALT
Ctra de Acceso
a Roda de Barà, km 0,7, 43883 Roda de Barà, Tarragona
Tel: 977 29 71 00
Fax: 977 29 71 38
Fax: 977 29 71 19
France
DEWALT
Le Paisy
BP 21, 69571 Dardilly Cedex
Tel: 472 20 39 20
Tlx: 30 62 24F
Fax: 472 20 39 00
Helvetia
Schweiz
DEWALT/Rofo AG
Warpel
3186 Düdingen
Tel: 037 43 40 60
Fax: 037 43 40 61
Ireland
DEWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel: 012 78 18 00
Fax: 012 78 18 11
Italia
DEWALT
Viale Elvezia 2
20052 Monza (Mi)
Tel: 03 92 38 72 04
Fax: 03 92 38 75 93
Nederland
DEWALT
Florijnstraat 10
4879 AH Etten-Leur
Tel: 07 65 08 22 01
Fax: 07 65 03 81 84
Norge
DEWALT
Strømsveien 344
1081 Oslo
Tel: 22 99 90 00
Fax: 22 99 90 01
Österreich
DEWALT
Werkzeugevertriebs GmbH
Erlaaerstraße 165, Postfach 320,1231 Wien
Tel: 022 26 61 16
Tlx: 13228 Black A
Fax: 022 26 61 16 14
Portugal
DEWALT
Rua Egas Moniz 173
Apartado 19, S. João do Estoril, 2768 Estoril, Codex
Tel: 468 7513/7613
Tlx: 16607 Bladec P
Fax: 466 38 41
Suomi
DEWALT
Rälssitie 7 C
01510 Vantaa
Puh: 98 25 45 40
Fax: 98 25 45 444
Frälsevägen 7 C
01510 Vanda
Tel: 98 25 45 40
Fax: 98 25 45 444
Sverige
DEWALT
Box 603
421 26 Västra Frölunda, Besöksadr. Ekonomivägen 11
Tel: 031 68 61 00
Fax: 031 68 60 08
Türkiye
DEWALT
Merkez Mahallesi, Köyaltı Mevkii, Şahnur Sokak
(OTTO Binası) 34530 Yenibosna/İstanbul (PBX)
United Kingdom
DEWALT
210 Bath Road
Slough, Berks SL1 3YD
06-99
Tel: 02 719 07 12
Fax: 02 721 40 45
Service fax: 02 719 08 10
TËÏ: 019 24 28 70
Fax: 019 24 28 69
Service: 019 24 28 76-7
Tel: 021 26 39 06 26
Faks: 021 26 39 06 35
Tel: 017 53 57 42 77
Fax: 017 53 52 13 12
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising