DW268K | DeWalt DW268K SCREWDRIVER instruction manual

504606-40 CZ
DW253
DW263K
DW264K
DW268K
DW269K
DW274K
DW274KN
DW275K
DW275KN
5
4
6
3
1
2
A
2
5
9
4
7
8
11
B
5
4
C
3
10
4
5
D
3
E
F
4
ELEKTRICKÝ ŠROUBOVÁK
(ŠROUBOVÁK DO SÁDROKARTONU)
Blahopřejeme vám!
Zvolili jste si nářadí společnosti DEWALT. Léta zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace vytvořily ze společnosti
DEWALT jednoho z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele profesionálního elektrického nářadí.
Technické údaje
Napájecí napětí
Příkon
Otáčky naprázdno
Držák nástrojů
Typ spoje
Hmotnost
Napájecí napětí
Příkon
Otáčky naprázdno
Držák nástrojů
Typ spoje
Hmotnost
Pojistky:
230 V nářadí
DW253
V 230
W 540/685
min-1 850
1/4“ šestihran
kg 1.3
DW274K
V 230
W 540/685
min-1 4,000
1/4“ šestihran
s hloubkovým
dorazem
kg 1.4
DW263K
230
540/685
2,500
1/4“ šestihran
s hloubkovým
dorazem
1.4
DW264K
230
540/685
0-2,000
1/4“ šestihran
s hloubkovým
dorazem
1.4
DW268K
230
540/685
2,500
1/4“ šestihran
Versa Clutch
DW269K
230
540/685
1,000
1/4“ šestihran
Versa Clutch
1.4
1.4
DW274KN
230
540/685
4,000
1/4“ šestihran
bezhlučný,
s hloubkovým
dorazem
1.4
DW275K
230
540/685
0 - 5,300
1/4“ šestihran
s hloubkovým
dorazem
DW275KN
230
540/685
0 - 5,300
1/4“ šestihran
bezhlučný,
s hloubkovým
dorazem
1.4
10 A v napájecí síti
•
V tomto návodu jsou použity následující symboly:
Upozorňuje na riziko poranění osob, zkrácení
životnosti nářadí nebo jeho poškození v případě
nedodržení pokynů uvedených v tomto
návodu.
Před zahájením práce věnujte dostatek času pečlivému pročtení a porozumění tomuto návodu.
Popis (obr. A)
Váš šroubovák DW263K/DW264K je určen pro profesionální použití při šroubování a jako maticový klíč.
Váš univerzální šroubovák DW253/DW268K/DW269K je
určen pro profesionální použití.
Váš šroubovák do sádrokartonu DW274K/DW274KN/
DW275K/DW275KN je určen pro šroubování speciálních
spojovacích materiálů přes sádrokartonové desky do
trámů nebo kovových rámů.
Upozorňuje na riziko úrazu způsobeného
elektrickým proudem.
Obsah balení
Balení obsahuje:
1 Výkonný šroubovák s pistolovou rukojetí DW263K/
DW264K nebo
1 Výkonný univerzální šroubovák DW253/DW268K/
DW269K nebo
1 Výkonný šroubovák do sádrokartonu DW274K/
DW274KN/DW275K/DW275KN
1 Brašna (pouze u modelů K)
1 Návod k použití
1 Výkresová dokumentace
•
1.4
1
2
3
4
5
5
6
Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo k poškození nářadí, jeho částí nebo příslušenství.
5
Vypínač s regulací otáček
Zajišťovací tlačítko
Přepínač chodu vpřed/vzad
Objímka nastavení hloubky
Hloubkový doraz (DW263K/DW264K/DW274K/
DW274KN/DW275K/DW275KN)
Kuličková klec (DW268K/DW269K)
Spona pásu (DW274K/DW274KN/DW275K/
DW275KN)
Volnoběžná spojka vřetene
Šroubovák je vybaven volnoběžnou spojkou vřetene;
vřeteno se nezačne otáčet, dokud nářadí nezatlačí na
obrobek. Tato funkce umožňuje přiložení spojovacího
materiálu na šroubovací násadu za chodu nářadí.
Symboly na objímce znázorňují způsob nastavení hlouby
šroubování.
•
Otáčením objímky po směru hodinových ručiček
hloubku zvětšíte.
•
Otáčením objímky proti směru hodinových ručiček
hloubku zmenšíte.
Elektrická bezpečnost
DW263K/DW264K - při použití maticového klíče
•
Při šroubování šroubů s těsnícími podložkami
otáčejte stavěcí objímkou, až bude konec klíče
ve stejné úrovni, jako konec hloubkového dorazu.
•
V případě potřeby otáčejte objímkou, až bude klíč
zapuštěný asi 2 mm dovnitř dorazu.
•
Dbejte také pokynů výrobce šroubů pro správné
umístění podložek při různých aplikacích.
•
Zašroubujte šroub do kousku nepotřebného
materiálu a zkontrolujte vzdálenost mezi podložkou
a materiálem.
•
Otáčejte objímkou (4) podle potřeby vlevo či vpravo
pro nastavení požadované hloubky.
•
Zašroubujte další šroub a seřiďte objímku (4), až
dosáhnete požadovaného nastavení.
Elektromotor byl zkonstruován pouze pro jedno napájecí
napětí. Vždy zkontrolujte, zda síťové napětí odpovídá
napětí uvedenému na typovém štítku nářadí.
Vaše nářadí značky DEWALT je chráněno dvojitou
izolací v souladu s normou EN 50144; z tohoto
důvodu není nutná ochrana uzemněním.
Použití prodlužovacího kabelu
Je-li použití prodlužovacího kabelu nutné, použijte pouze
schválený typ kabelu, který je vhodný pro příkon tohoto
nářadí (viz technické údaje). Minimální průřez vodiče je
1.5 mm2. V případě použití navinovacího kabelu, odviňte
vždy celou délku kabelu.
Montáž a seřízení
DW263K/DW264K - výměna hloubkového dorazu
(obr. D)
Tento model je dodáván se dvěma hloubkovými dorazy
(5) přizpůsobenými různým násadám, držákům,
objímkám a adaptérům.
•
Sejměte sestavenou objímku z nářadí.
•
Přidržte hloubkový doraz (5) a odšroubujte objímku
(4).
•
Vyměňte hloubkový doraz (5).
•
Sestavení proveďte obráceným postupem.
Dříve než zahájíte montáž nebo seřizování,
vždy odpojte nářadí od sítě.
Nasazení a vyjmutí 1/4“ šestihranných násad
Váš šroubovák DEWALT je vybaven pohonným systémem
s 1/4“ šestihranem. Šroubovací násady jsou v držáku
zajištěny pomocí pružiny a kuličky, jež zapadne do
vybrání v dříku násady.
DW263K/DW264K/DW274K/DW274KN/DW275K/
DW275KN (obr. B)
•
Sejměte objímku (4) vytažením dopředu.
•
Zvolte vhodnou násadu a odpovídající hloubkový
doraz (5) při použití maticového klíče (DW263/
DW264K).
•
Příslušenství (např. držák bitů nebo klíč) (7) zatlačte
do držáku (8), až zacvakne do své polohy. Podle
potřeby ji lehce poklepejte.
•
Příslušenství vytáhnete z držáku pomocí kleští.
•
Nasaďte zpět objímku (4) po srovnání výstupků (9)
na vnitřní straně objímky (4) s drážkami (10) na obalu
spojky a objímku zacvakněte do své polohy.
DW268K/DW269K - Nastavení kroutícího momentu
(obr. A)
Tento model umožňuje nastavení kroutících momentů
pro širokou škálu šroubů.
•
Kroutící moment zvýšíte otáčením objímky (4) proti
směru hodinových ručiček.
•
Kroutící moment snížíte otáčením objímky (4) po
směru hodinových ručiček.
•
Vyzkoušejte správnost nastavení momentu zašroubováním do kousku nepotřebného materiálu.
•
Pokud začne spojka neočekávaně rachotit (např.
pokud narazíte na suk ve dřevě), jednoduše zvyšte
tlak na nářadí.
DW268K/DW269K (obr. A)
•
Vytáhněte kuličkovou klec (5) směrem dopředu
a přidržte ji v této poloze.
•
Vložte nebo vytáhněte příslušenství.
•
Klec uvolněte.
Volba směru otáčení (obr. E)
•
Zvolit směr otáčení je možné pomocí přepínače
chodu vpřed/vzad (3) tak, jak je znázorněno (viz
šipky na nářadí).
DW263K/DW264K/DW274K/DW274KN/DW275K/
DW275KN - Nastavení hloubky šroubování (obr. C)
Funkce nastavení hloubky přináší tyto výhody:
zvolenou hloubku šroubování lze opakovaně použít
pro zachování stejnoměrnosti
šrouby s těsnícími podložkami jsou dotaženy
přesně, takže poté nedochází k únikům v důsledku
netěsnosti
Hloubka šroubování je určena polohou hloubkového
dorazu (5) vzhledem k násadě nebo objímce.
Před provedením změny směru otáčení
počkejte, až se motor zcela zastaví.
Pokyny pro obsluhu
Vždy dodržujte bezpečnostní předpisy a platná
nařízení.
Šroubování šroubků a matic (obr. A)
•
Zvolte si příslušnou hlavici na šroubovaný šroub
nebo matici.
6
•
•
•
•
•
•
•
Až nebudete váš výrobek DEWALT dále potřebovat
nebo uplyne doba jeho životnosti, nelikvidujte jej spolu
s domovním odpadem. Zařízení zlikvidujte podle platných
pokynů o třídění a recyklaci odpadů.
Podle výše popsaného postupu zvolte směr otáčení
vpřed, nebo vzad.
Při dotahování matic (DW263K/DW264K) vždy
použijte příslušný hloubkový doraz (5).
Chcete-li nářadí spustit, stiskněte vypínač s regulací
otáček (1). Otáčky nářadí jsou určeny tlakem
vyvíjeným na vypínač.
V případě potřeby stiskněte pro plynulý chod
zajišťovací tlačítko (2) a uvolněte spínač s regulací
otáček. Zajišťovací tlačítko funguje pouze pokud
jsou zvoleny plné otáčky a vrtání směrem vpřed.
Chcete-li nářadí vypnout, spínač uvolněte.
Chcete-li vypnout nářadí z režimu nepřetržitého
chodu, spínač krátce stiskněte a uvolněte jej.
Po ukončení práce a před odpojením napájecího
kabelu nářadí vždy vypněte.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné
využití použitých výrobků a obalových
materiálů. Opětovné použití recyklovaných
materiálů pomáhá chránit životní prostředí před
znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny, místní sběrny
odpadů nebo recyklační stanice poskytnou informace
o správné likvidaci elektro odpadů z domácnosti.
Společnost DEWALT poskytuje službu sběru a recyklace
výrobků DEWALT po skončení jejich technické životnosti.
Chcete-li využít této služby, dopravte prosím Vaše
nepotřebné výrobky do značkového servisu, kde na
vlastní náklady zajistí jejich recyklaci a ekologické
zpracování.
Držení nářadí (obr. F)
•
Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud budete
nářadí držet přesně v ose šroubu a mačkat spínač
s regulací otáček podle obrázku. Takto snížíte
možnost vysmeknutí šroubu z příslušenství při
vyvíjení tlaku na nářadí.
•
Přiložte šroub k násadě nebo do objímky, stiskněte
spínač s regulací otáček a rovně a plynule jej
zašroubujte do obrobku. Po dotažení šroubu uslyšíte
bzučení v přední části nářadí, což signalizuje že
spojka již není v záběru.
Adresu vašeho nejbližšího autorizovaného střediska
DEWALT naleznete na zadní straně tohoto návodu.
Seznam servisních středisek DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na internetové
adrese: www.2helpU.com
ES Prohlášení o shodě
K dostání je množství 1/4“ šestihranných násad, držáků,
objímek a adaptérů. Další podrobnosti týkající se
příslušenství získáte u svého značkového prodejce.
DW253/DW263K/DW264K/DW268K/DW269K/
DW274K/DW274KN/DW275K/DW275KN
Společnost D E WALT prohlašuje, že tento výrobek
odpovídá následujícím normám: 89/392/EEC, 89/336/
EEC, 73/23/EEC, EN 50144, EN 55104 / EN 55014-2,
EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Údržba
Vaše elektrické nářadí DEWALT bylo zkonstruováno tak,
aby pracovalo co nejdéle s minimálními nároky na údržbu.
Řádná péče o nářadí a jeho pravidelné čištění vám zajistí
jeho bezproblémový chod.
V případě zájmu o podrobnější informace prosím
kontaktujte společnost DEWALT na níže uvedené adrese
nebo na adrese uvedené na konci tohoto návodu. Úroveň
akustického tlaku podle norem 86/188/EEC a 89/392/
EEC, měřená podle normy EN 50144:
Mazání
Vaše elektrické nářadí nevyžaduje žádné další mazání.
LpA (akustický tlak)
LWA (akustický výkon)
* u ucha obsluhující osoby
Čištění
79 dB (A)*
92 dB (A)
Pokud zvuk překračuje 85 dB(A), proveďte odpovídající
opatření na ochranu sluchu.
Udržujte čisté ventilační drážky a plastový kryt pravidelně
čistěte měkkou tkaninou.
Měřená střední kvadratická hodnota zrychlení podle
normy EN 50144: < 2,5 m/s2
DW274K/DW274KN/DW275K/DW275KN
•
Odstraňujte pravidelně sádrokartonový prach
z obalu spojky stlačeným vzduchem. Před tím
sejměte hloubkový doraz a stavěcí objímku.
Ochrana životního prostředí
Technický a vývojový ředitel
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Germany
Třídění odpadu. Tento výrobek nesmí být
likvidován spolu s běžným komunálním
odpadem.
7
13 Buďte stále pozorní
Stále sledujte, co provádíte. Pracujte s rozumem.
Pokud jste unaveni, práci přerušte.
14 Nářadí odpojte
Jestliže chcete ponechat nářadí bez dozoru,
vypněte jej a počkejte, dokud se zcela nezastaví.
Nářadí odpojte v případě že jej nepoužíváte,
před provedením údržby nebo před výměnou
příslušenství.
15 Odstraňte z nářadí seřizovací přípravky a klíče
Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte, zda nejsou
v jeho blízkosti klíče nebo seřizovací přípravky.
16 Používejte vhodné nářadí
V tomto návodu je popsáno správné použití nářadí.
Nepřetěžujte malá nářadí nebo přídavná zařízení při
práci, která je určena pro výkonnější nářadí. Práce
je účinnější a bezpečnější, pokud používáte nářadí
a nástroje k účelům, k nimž jsou určeny.
Varování! Použití jiného příslušenství nebo
přídavného zařízení a provádění jiných pracovních
operací než je doporučeno tímto návodem může
zapříčinit poranění obsluhy.
17 Zamezte poškození napájecího kabelu
Nikdy nepřenášejte nářadí uchopením za napájecí
přívodní kabel a při vytahování ze zásuvky za tento
kabel netahejte. Veďte kabel tak, aby nepřecházel
přes ostré hrany nebo horké a mastné povrchy.
18 Péče o nářadí
Z důvodu bezpečnějšího a výkonnějšího provozu
udržujte nářadí v čistém a v bezvadném technickém
stavu. Dodržujte všechny pokyny pro provádění
údržby a pro výměnu příslušenství. Pravidelně
kontrolujte kabeláž a pokud je poškozena, nechejte
ji opravit u autorizovaného servisního zástupce
společnosti D E WALT. Pravidelně tyto kabely
prohlížejte a pokud jsou poškozené, tak je vyměňte.
Udržujte všechny ovládací prvky čisté, suché
a neznečistěné oleji či jinými mazivy.
19 Zkontrolujte poškozené části
Dříve než budete nářadí používat, pečlivě zkontrolujte, zda není poškozeno, aby byla zajištěna jeho
správná funkce. Zkontrolujte vychýlení a uložení
pohyblivých částí, opotřebení jednotlivých částí
a další prvky, které mohou ovlivnit správný chod
nářadí. Poškozené kryty nebo jiné vadné díly nechejte
podle uvedených pokynů opravit nebo vyměnit.
Pokud je vypínač vadný, nářadí nepoužívejte.
Vypínač nechejte vyměnit autorizovaným servisním
zástupcem DEWALT.
20 Opravy tohoto nářadí vždy svěřujte mechanikům
značkového servisu DEWALT
Toto nářadí odpovídá platným bezpečnostním
předpisům. Z bezpečnostního hlediska je nutné,
aby bylo zařízení opravováno výhradně techniky
s příslušnou kvalifikací.
Všeobecné bezpečnostní pokyny
Při používání tohoto nářadí vždy dodržujte platné
bezpečnostní předpisy, abyste snížili riziko vzniku
požáru, úrazu elektrickým proudem nebo osobního
poranění. Před provozováním tohoto nářadí si
přečtěte následující bezpečnostní pokyny. Tyto
pokyny uložte na bezpečném místě!
Všeobecné
1
Udržujte pracovní prostor v čistotě
Nepořádek na pracovním stole a přeplněný pracovní
prostor mohou vést ke vzniku úrazu.
2 Pracujte s ohledem na okolní prostředí
Nářadí nevystavujte vlhkosti. Pracovní prostor
udržujte dobře osvětlen. Nářadí nepoužívejte
v blízkosti hořlavých kapalin nebo plynů.
3 Ochrana před úrazem způsobeným elektrickým
proudem
Zabraňte kontaktu těla s uzemněnými povrchy (např.
potrubí, radiátory, sporáky a chladničky). Při práci
v extrémních podmínkách (například vysoká vlhkost,
tvorba kovových pilin při práci, atd.) může být
elektrická bezpečnost zvýšena vložením izolačního
transformátoru nebo ochranného jističe (FI).
4 Držte z dosahu dětí
Nářadí i prodlužovací kabel držte z dosahu dětí.
Osoby mladší 16 let smí nářadí obsluhovat pouze
pod dozorem.
5 Prodlužovací kabely pro venkovní použití
Používáte-li nářadí venku, používejte pouze
prodlužovací kabel určený pro venkovní použití,
který je i takto označen.
6 Uložení nepoužívaného nářadí
Není-li nářadí používáno, musí být uskladněno na
suchém místě a musí být také vhodně zabezpečeno,
mimo dosah dětí.
7 Vhodně se oblékejte
Nenoste volný oděv a šperky. Mohou být zachyceny
pohyblivými částmi. Při práci venku používejte
pokud možno gumové rukavice a neklouzavou obuv.
Jestliže máte dlouhé vlasy, používejte vhodnou
pokrývku hlavy.
8 Používejte ochranné brýle
Jestliže se při práci s nářadím práší nebo pokud
odlétávají drobné částečky materiálu, používejte
proti prachu ochranný štít nebo respirátor.
9 Vyvarujte se maximálnímu akustickému tlaku
Pokud zvuk překračuje 85 dB(A), proveďte odpovídající opatření na ochranu sluchu.
10 Upněte si obrobek
K upnutí obrobku používejte svorky nebo svěrák. Je
to bezpečnější a umožňuje to manipulaci s nářadím
oběma rukama.
11 Nepřekážejte sami sobě
Při práci stále udržujte vhodný a pevný postoj.
12 Zabraňte nechtěnému spuštění přístroje.
Nepřenášejte nářadí připojené k elektrické síti
s prstem na hlavním vypínači. Ujistěte se, zda je
nářadí při připojování ke zdroji napětí vypnuto.
8
Navíc poskytuje servis DEWALT na všechny
prováděné opravy a vyměněné náhradní díly další
servisní záruční dobu v trvání 6 měsíců.
Politika našich služeb zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem je
náš nejvyšší cíl. Kdykoliv budete potřebovat radu
či pomoc, obraťte se s důvěrou na náš nejbližší
servis DEWALT, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na nejvyšší úrovni.
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, hoblovací nože,
brusné kotouče, pilové listy, pilové kotouče,
brusný papír, apod.) ani na příslušenství přístroje
poškozené opotřebováním.
Záruka DEWALT
Blahopřejeme Vám k zakoupení tohoto vysoko
kvalitního výrobku DEWALT. Náš závazek ke
kvalitě v sobě samozřejmě zahrnuje také naše
služby zákazníkům. Proto poskytujeme záruční
dobu daleko přesahující minimální požadavky
vyplývající ze zákona.
Záruční list je dokladem práv spotřebitele
– zákazníka ve smyslu § 620 Občanského
zákoníku a § 429 Obchodního zákoníku.
Patří k prodávanému výrobku odpovídajícího
katalogového a výrobního čísla jako jeho
příslušenství. Pří každé reklamaci je třeba tento
záruční list předložit prodávajícímu, případně
servisnímu středisku DEWALT pověřenému
vykonáváním záručních oprav. Ve vlastním zájmu
si ho proto spolu s originálem dokladu o nákupu
pečlivě uschovejte.
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje poskytnout
Vám 30 dní záruku výměny. Pokud se objeví
v průběhu 30 dní od zakoupení nářadí jakýkoliv
nedostatek podléhající záruce, bude Vám
u Vašeho obchodního nářadí vyměněno za nové.
Díky 1 roční záruce jistoty máte nárok po dobu
1 roku od zakoupení přístroje na bezplatný servis
v autorizovaném servisním středisku DEWALT.
Zárukou kvality firma DEWALT garantuje po
dobu trvání záruční doby (24 měsíců při nákupu
pro přímou osobní spotřebu, 12 měsíců při
nákupu pro podnikatelskou činnost) bezplatné
odstranění jakékoliv materiálové nebo výrobní
závady za následujících podmínek:
• Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem DEWALT a s dokladem
o nákupu), do jednoho z pověřených
servisních středisek DEWALT, které jsou
autorizované k provádění záručních oprav.
• Přístroj byl používán pouze s originálním
příslušenstvím nebo přídavnými zařízeními
a příslušenstvím BBW či Piranha, které je
vysloveně doporučené jako vhodné k použití
spolu s přístrojem DEWALT.
• Přístroj byl používán a udržován v souladu
s návodem k obsluze.
• Motor přístroje nebyl přetěžován a nejsou
viditelné žádné známky poškození vlivem
vnějších vlivů.
• Do přístroje nebylo zasahováno nepovolanou osobou. Osoby povolané tvoří personál
servisních středisek DEWALT, které jsou
autorizované k provádění záručních oprav.
DEWALT nabízí rozsáhlou síť autorizovaných
servisních opraven a sběrných středisek.
Jejich seznam najdete na záručním listě. Další
informace týkající se servisu můžete získat na níže
uvedených telefonních číslech a na internetové
adrese www.2helpU.com.
Black & Decker
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika
tel:
+420 244 402 450
fax:
+420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
Právo na případné změny vyhrazeno.
02/2007
zst00047522 - 11-07-2007
9
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
10
DW263K - - - - E
SCHRAUBENDREHER 4
©
11
DW269K - - - - D
SCHRAUBENDREHER 4
©
12
DW275KN - - - B
SCHRAUBENDREHER 2
©
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
IČO: ………………………...........................…..
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Pečiatka
Podpis
02/07
Popis
poruchy
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising