DW630 | DeWalt DW630 SANDER/GRINDER instruction manual

555555-97 PL
DW630
2
3
4
5
6
7
8
C
4
5
6
SZLIFIERKO-POLERKA
Więcej informacji na ten temat można uzyskać
pod podanym niżej adresem lub w jednej
z naszych filii wymienionych na tylnej okładce
instrukcji obsługi.
Serdeczne gratulacje!
Dzi ękujemy z a z akupienie ur z ądzenia
f irmy D E WALT, która zgodnie ze swoją
długoletnią tradycją oferuje tylko innowacyjne
i wypróbowane w licznych testach, wysokiej
jakości produkty dla specjalistów. Wiele lat
doświadczeń i ciągły rozwój sprawiły, że firma
D EWALT stała się prawdziwie niezawodnym
par tnerem dla wszystkich użytkowników
profesjonalnych elektronarzędzi.
DW630
Poziom ciśnienia
akustycznego A
dB(A) 88,1
Poziom mocy
akustycznej A
dB(A) 101,1
Ważona wartość
skuteczna przyśpieszeń
na rękojeści
m/s2 2,3
* Wartość emisji zmierzona w miejscu pracy.
Dane techniczne
Napięcie
Pobór mocy
Moc oddawana
Prędkość obrotowa
biegu jałowego
średnica talerza
polerskiego
Wrzeciono
Masa
(V)
(W)
(W)
(obr/min)
(mm)
(kg)
DW630
DW630
230
2800
1400
Dyrektor Działu Konstrukcyjnego
Horst Großmann
5000
178
M14
3,2
D EWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Niemcy, 03.06.2008
Stowar zyszenie Nadzoru Technicznego
Nadrenii
Product and safety GmbH (TRPS)
Am Grauen Stein
D-51105 Kolonia, Niemcy
Minimalne natężenie prądu bezpiecznika:
Elektronarzędzia zasilane napięciem 230 V 10 A
W instrukcji tej zastosowano następujące
symbole:
Uwaga! Nieprzestrzegając wskazówek bezpieczeństwa zawartych
w niniejszej instrukcji, narażasz się na
doznanie urazu ciała, utratę życia lub
uszkodzenie narzędzia!
Nr certyfikatu
S9910540
Wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa
Pr z y ko r z y s t a n i u z e l e k t r o n a r z ę d z i
przestrzegaj obowiązujących przepisów
bhp, by zminimalizować ryzyko porażenia
prądem elektrycznym, pożaru i doznania
urazu ciała. Przed użyciem narzędzia
przeczytaj zamieszczone niżej przepisy
bezpieczeństwa pracy i dobrze zapamiętaj
je na przyszłość!
Przechowuj tę instrukcję, by w razie potrzeby
móc z niej ponownie skorzystać.
Napięcie elektryczne
Niebezpieczeństwo pożaru
Deklaracja zgodności z normami UE
Firma D E WALT deklaruje niniejszym, że
szlifierko-polerka model DW630 została
wykonana zgodnie z następującymi wytycznymi
i normami: 98/37EWG, 89/336/EWG, 73/23/
EWG, EN 50144, EN 55014-2, EN 55014,
EN 61000-3-2 i EN 6100-3-3.
Wskazówki ogólne
1
2
7
Utrzymuj porządek w miejscu pracy.
Nieporządek grozi wypadkiem.
Uwzględniaj wpływy otoczenia. Nie
wystawiaj elektronarzędzi na działanie
wilgoci. Zapewnij dobre oświetlenie miejsca pracy. Nie używaj elektronarzędzi
w pobliżu palnych cieczy lub gazów.
3 Chroń się przed porażeniem prądem
elektrycznym. Unikaj dotykania uziemionych elementów, jak na przykład rury,
grzejniki, piece i chłodziarki. W ekstremalnych warunkach zastosowania (na
przykład duża wilgotność, unoszenie się
pyłu metalowego itp.) bezpieczeństwo
elektryczne można zwiększyć przez zastosowanie transformatora separującego
lub wyłącznika ochronnego różnicowoprądowego.
4 Nie dopuszczaj dzieci do miejsca pracy!
Dbaj o to, by nikt nie dotykał elektronarzędzia ani kabla, a zwłaszcza dzieci. Młodociani poniżej 16 lat mogą go używać tylko
pod fachowym nadzorem.
5 Przedłużacze na wolnym powietrzu.
Przy pracy na wolnym powietrzu stosuj
tylko przeznaczone do tego celu i odpowiednio oznakowane przedłużacze.
6 Bezpiecznie przechowuj swoje narzędzia. Nieużywane elektronarzędzia
przechowuj w suchych, zamkniętych pomieszczeniach niedostępnych dla dzieci.
7 Zakładaj odpowiednią odzież ochronną.
Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii. Mogą
one zostać pochwycone przez obracające
się części elektronarzędzia. Przy pracy
na wolnym powietrzu godne polecenia są
rękawice ochronne i obuwie na szorstkiej
podeszwie. Na długie włosy zakładaj specjalną siatkę.
8 Używaj okularów ochronnych i zakładaj
maskę przeciwpyłową przy pracy w zapylonym pomieszczeniu.
9 Zwracaj uwagę na dopuszczalny poziom ciśnienia akustycznego. Przy
poziomie ciśnienia akustycznego powyżej
85 dB(A) zakładaj specjalne nauszniki
ochronne.
10 Zabezpiecz obrabiany przedmiot. Używaj urządzeń mocujących lub imadła do
przytrzymywania przedmiotu obrabianego.
Gdy przedmiot ten jest dobrze zamocowany, możesz obsługiwać elektronarzędzie
dwiema rękami.
11 Utrzymuj stabilną postawę. Utrzymuj
stabilną postawę, by nie stracić równowagi
w jakiejś pozycji roboczej.
12 Uważaj, by nie doszło do niezamierzonego załączenia elektronarzędzia!
13
14
15
16
17
18
8
Elektronarzędzia przyłączonego do sieci
nie przenoś z palcem opartym na wyłączniku. Przy przyłączaniu kabla zasilającego
do sieci najpierw upewnij się, czy elektronarzędzie jest wyłączone.
Zawsze zachowuj uwagę. Koncentruj
się na swojej pracy. Postępuj rozsądnie.
Nie używaj elektronarzędzia, gdy jesteś
zmęczony.
Wyjmuj wtyczkę sieciową. Wyłącz elektronarzędzie i odczekaj, aż się zatrzyma,
zanim pozostawisz je bez nadzoru. W razie
nieużywania elektronarzędzia, przed rozpoczęciem wykonywania prac konserwacyjnych, czy też przy wymianie narzędzia
roboczego bądź jakiejkolwiek innej części
zawsze wyjmuj wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego.
Nie pozostawiaj wetkniętych kluczy do
mocowania narzędzi. Przed załączeniem sprawdź, czy zostały wyjęte klucze
i przyrządy nastawcze.
Używaj odpowiednich narzędzi roboczych. W niniejszej instrukcji opisano
zastosowanie elektronarzędzia zgodne
z przeznaczeniem. Do ciężkich prac nie
używaj zbyt słabych narzędzi roboczych
ani przystawek. Optymalną jakość i bezpieczeństwo osobiste osiągniesz tylko
przy użyciu właściwego narzędzia.
Ostrzeżenie! Używanie innych nasadek
i wyposażenia niż zalecane w tej instrukcji
lub wykonywanie prac niezgodnych z przeznaczeniem produktu może doprowadzić
do wypadku.
Ostrożnie obchodź się z kablem. Nie
przenoś elektronarzędzia za kabel ani
nie używaj kabla do wyjmowania wtyczki
z gniazda sieciowego. Chroń kabel przed
wysoką temperaturą, olejem i ostrymi
krawędziami.
Starannie konserwuj swoje narzędzia.
Ostrz i utrzymuj w czystości swoje narzędzia, gdyż jest to warunkiem bezpieczeństwa pracy. Stosuj się do instrukcji
konserwacji i wymiany narzędzi. Regularnie kontroluj wtyczkę i kabel, a w razie
wykr ycia uszkodzenia zleć wymianę
autoryzowanemu warsztatowi serwisowemu firmy D EWALT. Regularnie kontroluj
przedłużacz i w razie uszkodzenia wymień
go na nowy. Wszystkie wyłączniki powinny
być suche, czyste, niezabrudzone olejem
ani smarem.
19 Kontroluj elektronarzędzie pod względem uszkodzeń. Przed użyciem sprawdź
elektronarzędzie i kabel sieciowy, czy są
całkowicie sprawne. Nie zapomnij przy
tym o ruchomych elementach. By zapewnić nienaganną pracę elektronarzędzia,
wszystkie części muszą być prawidłowo
zamontowane, a uszkodzone elementy
i urządzenia zabezpieczające naprawione
lub wymienione. W żadnym wypadku nie
używaj elektronarzędzia z niesprawnym
wyłącznikiem czy też jakimkolwiek innym
wadliwym elementem. W razie potrzeby
zleć wymianę autoryzowanemu warsztatowi serwisowemu D EWALT.
20 Naprawy zlecaj tylko warsztatowi serwisowemu firmy DEWALT. Elektronarzędzie
to jest zgodne z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. By
nie narażać się na wypadek, naprawy
zlecaj tylko warsztatowi serwisowemu
D EWALT.
Kontrola zakresu dostawy
Opakowanie zawiera następujące elementy:
1 szlifierka
1 talerz polerski
1 kołnierz gwintowany
1 klucz widełkowy
1 dodatkowa rękojeść
1 instrukcja obsługi
1 rysunek szlifierki w rozłożeniu na części
•
•
Sprawdź, czy szlifierka i jej akcesoria nie
uległy uszkodzeniu podczas transportu.
Przed użyciem dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi.
Opis elektronarzędzia (rys. A)
Szlifierko-polerka DW630 jest przeznaczona
do profesjonalnego szlifowania i polerowania
różnych przedmiotów.
1 Wyłącznik
2 Przycisk ustalający trybu pracy ciągłej
3 Rękojeść dodatkowa
4 Blokada wrzeciona
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa
pracy szlifierko-polerek
Bezpieczeństwo elektryczne
Silnik elektryczny jest przystosowany do
zasilania prądem o określonym napięciu.
Dlatego sprawdź, czy napięcie sieciowe
odpowiada wartości podanej na tabliczce
znamionowej elektronarzędzia.
Nie przecinaj ani nie szlifuj metali
lekkich zawierających ponad 80%
magnezu, gdyż są one palne.
Zeszlifowywanie powłok malarskich
Przy zeszlifowywaniu powłok malarskich
przestrzegaj obowiązujących przepisów,
a zwłaszcza następujących punktów:
1 Do odsysania pyłu w miarę możliwości
używaj odkurzacza zgodnego z BIA, kategoria C.
2 Szczególną ostrożność zachowuj przy
zeszlifowywaniu farb ołowiowych:
• Zabrania się przebywania dzieciom
i kobietom cię ż ar nym w miejscu
pracy.
• Ws z yst k ie o s oby pr zeby waj ą c e
w miejscu pracy muszą zakładać
specjalną maskę dla ochrony przed
pyłami i parami ołowiu.
• W miejscu pracy, nie pij ani nie pal.
3 Pył i inne odpady pozostałe po szlifowaniu
usuwaj w bezpieczny sposób niezagrażający zdrowiu ani środowisku naturalnemu.
Elektronarzędzie D E WALT jest podwójnie zaizolowane zgodnie z normą
EN 50144 i dlatego żyła uziemiająca
nie jest potrzebna.
Wymiana kabla sieciowego lub wtyczki
Prawo do wymiany uszkodzonego kabla
sieciowego lub wtyczki ma tylko autoryzowany,
specjalistyczny zakład. Wymieniony kabel
sieciowy lub wtyczkę należy następnie fachowo
usunąć jako odpad zgodnie z obowiązującymi
przepisami o ochronie środowiska.
Przedłużacz
Używaj przedłużacza, który został dopuszczony
do eksploatacji i wytrzymuje pobór mocy przez
elektronarzędzie (patrz: Dane techniczne).
Jego minimalny przekrój powinien wynosić
1,5 mm 2 . Zawsze całkowicie odwijaj kabel
z bębna.
9
Montaż i regulacja
Instrukcja obsługi
Przed rozpoczęciem montażu i regulacji zawsze wyjmuj wtyczkę kabla
z gniazda sieciowego.
Zawsze przestrzegaj wskazówek
dotyczących bezpieczeństwa i obowiązujących przepisów.
Zakładanie i zdejmowanie krążka papieru
ściernego (rys. rys. B i D)
Sprawdź, czy wszystkie materiały przeznaczone do szlifowania lub cięcia są dobrze
zamocowane.
•
•
•
•
•
•
•
Załóż gumowy talerz szlifierski (6) na
wrzeciono (5).
Prawidłowo załóż krążek papieru ściernego (7) na talerz szlifierski.
Nakręć nakrętkę kołnierzową (8) na wrzeciono (5).
Naciśnij przycisk blokady wrzeciona (4)
i obróć talerz aż do zablokowania.
Za pomocą dostarczonego klucza (10)
mocno dokręć nakrętkę kołnierzową.
Zwolnij przycisk blokady wrzeciona.
By zdjąć krążek papieru ściernego i talerz
szlifierski, odkręć nakrętkę kołnierzową
dostarczonym kluczem widełkowym (przy
zablokowanym wrzecionie).
Wywieraj na szlifierkę tylko lekki nacisk. Nie
wywieraj bocznego nacisku na akcesoria szlifierskie ani polerskie. Gdyby elektronarzędzie
zaczęło się nagrzewać, pozostaw je na kilka
minut na biegu jałowym.
Przed rozpoczęciem pracy:
• Załóż odpowiedni akcesoria. Nie używaj
nadmiernie zużytych akcesoriów.
Załączanie i wyłączanie (rys. F)
•
•
Zakładanie i zdejmowanie szmacianego
krążka do polerowania (rys. rys. C i D)
•
•
•
•
•
•
•
Załóż gumowy talerz szlifierki (6) na wrzeciono (5).
Nakręć nakrętkę kołnierzową (8) na wrzeciono (5).
Naciśnij przycisk blokady wrzeciona (4)
i obróć talerz aż do zablokowania.
Za pomocą dostarczonego klucza (10)
mocno dokręć nakrętkę kołnierzową.
Zwolnij przycisk blokady wrzeciona.
Naciągnij krążek szmaciany (9) na talerz
polerski i zaciągnij sznurki. Dobrze zawiąż
sznurki i wraz z węzłem schowaj je pod
szmaciany krążek.
•
Trzymanie szlifierki (rys. G)
•
•
Szlifierkę zawsze trzymaj obiema rękami,
tak jak pokazano na rysunku.
By uzyskać więcej informacji na temat właściwych akcesoriów, zwróć się do swojego
dilera.
Sprawdź, czy sznurki są całkowicie
zakryte przez szmaciany krążek.
•
By załączyć szlifierkę (1), naciśnij wyłącznik.
By załączyć szlifierkę na stałe, naciśnij
przycisk blokujący (2). Teraz możesz
zwolnić wyłącznik.
By zatrzymać szlifierkę, zwolnij wyłącznik.
By zatrzymać szlifierkę załączoną na
stałe, na chwilę naciśnij wyłącznik i zaraz
go zwolnij. Po zakończeniu pracy zawsze
wyłączaj szlifierkę. Wtyczkę kabla wolno
wyjąć z gniazda sieciowego tylko wtedy,
gdy szlifierka jest wyłączona.
Konserwacja
By zdjąć szmaciany krążek, odwiąż węzeł
i ściągnij krążek z tarczy polerskiej.
By zdjąć talerz polerski, odkręć nakrętkę
kołnierzową dostarczonym kluczem widełkowym (przy zablokowanym wrzecionie).
Elektronarzędzia firmy D EWALT odznaczają
się dużą trwałością użytkową i prawie nie
wymagają konserwacji. Jednak warunkiem
ciągłej, bezawaryjnej pracy jest ich regularne
czyszczenie.
Mocowanie rękojeści bocznej (rys. E)
•
Wkręć rękojeść boczną (3) do oporu
w jeden z przewidzianych do tego celu otworów (11) z boku obudowy silnika i ustaw
osłonę w najbezpieczniejszej dla siebie
pozycji.
Smarowanie
Elek tronar zędzie nie w ymaga żadnego
dodatkowego smarowania.
10
Czyszczenie
Dbaj o to, by szczeliny wentylacyjne zawsze
były odsłonięte i regularnie przecieraj obudowę
miękką szmatką.
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Produktu tego nie wolno wyrzucać do
normalnych śmieci z gospodarstw
domowych.
Gdy pewnego dnia będziesz zmuszony
zastąpić produkt DEWALT nowym sprzętem lub
nie będziesz go już potrzebować, nie wyrzucaj
go do śmieci z gospodarstw domowych,
a jedynie oddaj do specjalistycznego zakładu
utylizacji odpadów.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych
produktów i opakowań niektóre materiały mogą być odzyskane i ponownie
wykorzystane. W ten sposób chroni
się środowisko naturalne i zmniejsza
popyt na surowce.
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli
wymagają one oddawania zużytych elektrycznych urządzeń powszechnego użytku do
specjalnych punktów zbiorczych lub zobowiązują sprzedawców do przyjmowania ich przy
zakupie nowego produktu.
Firma DEWALT chętnie przyjmuje stare, wyprodukowane przez siebie urządzenia i utylizuje je
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Usługa
ta jest bezpłatna. By z niej skorzystać, oddaj
elektronarzędzie do autoryzowanego warsztatu naprawczego, który prowadzi zbiórkę
w naszym imieniu.
Ich listę znajdziesz także w Internecie pod
adresem: www.2helpU.com.
11
7. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
DEWALT
Warunki gwarancji:
Gwarantujemy sprawne działanie produktu,
zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi
opisanymi w instrukcji obsługi. Niniejszą gwarancją
nie jest objęte wyposażenie takie, jak: szczotki, piły
tarczowe, tarcze ścierne, wiertła i inne akcesoria,
jeżeli nie została do nich dołączona oddzielna
karta gwarancyjna oraz elementy podlegające
naturalnemu zużyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi
i wadami materiałowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu oraz
łącznie:
poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii faktury.
8.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
3.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę
urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą uszkodzonych części) w okresie 12 miesięcy od daty
zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi być:
dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną kartą gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu sprzedaży
wraz z dokumentami wymienionymi powyżej.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub używaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem,
instrukcją obsługi lub przepisami bezpieczeństwa;
b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane przeciążaniem narzędzia, które prowadzi do uszkodzeń silnika, przekładni lub innych
elementów, a także stosowaniem osprzętu
innego niż zalecany przez DEWALT;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych
klęsk żywiołowych, korozji, normalnego zużycia w eksploatacji czy też innych czynników
zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub były
przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do urządzenia, taki jak: wiertła, tarcze pilarskie,
tarcze szlifierskie, końcówki wkręcające, noże
strugarskie, brzeszczoty, papier ścierny i inne
elementy ulegające naturalnemu zużyciu.
5.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty
związane z zapewnieniem bezpiecznego opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem
ponosi Klient. W przypadku odrzucenia roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyłany
do miejsca nadania na koszt adresata.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe, które sprzedały produkt, nie udzielają
upoważnień ani gwarancji innych niż określone w karcie gwarancyjnej. W szczególności
nie obejmują prawa Klienta do domagania
się zwrotu utraconych zysków w związku
z uszkodzeniem produktu.
6.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
termin usunięcia wady (punkt 6a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu niezbędnych części zamiennych.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z niezgodności towaru z umową.
a)
b)
b)
a)
b)
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 862-08-08, fax: (22) 862-08-09
zst00077302 - 24-07-2008
12
DW630 - - - - A
SANDER/GRINDER 1
©
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
PL
SK
miesięcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising