DW932K | DeWalt DW932K PLATE JOINER instruction manual

®
DW932
Dansk
1
Deutsch
10
English
20
Español
29
Français
38
Italiano
47
Nederlands
57
Norsk
66
Português
75
Suomi
84
Svenska
92
Türkçe
101
EÏÏËÓÈη
111
Copyright DEWALT
3
2
1
4
9
8
10
5
7
6
11
12
14
13
A
8
3
5
1
B
C1
10
7
C2
D
5
6
E
F
15
G
H
9
K1
J
16 4
17 4
K2
L
18
5 cm
#0
5-7.
5 cm
15-2
#10
#20
M
N1
N2
N3
N4
P
15-25 cm
15-25 cm
5-7.5 cm
Q1
Q2
R1
R2
R3
S1
S2
T
U1
U2
U3
U4
V1
V2
V3
V5
V4
DANSK
TRÅDLØS NOTFRÆSER DW932
Tillykke!
Følgende piktogrammer anvendes i denne håndbog:
Du har valgt et DEWALT Elværktøj. Mange års
erfaring, ihærdig produktudvikling og innovation gør
DEWALT til en af de mest pålidelige partnere for
professionelle brugere.
Angiver risiko for personskade, livsfare
eller ødelæggelse af værktøjet, hvis
brugervejledningens instruktioner ikke
følges.
Indholdsfortegnelse
Tekniske data
EU-Overensstemmelseserklæring
Sikkerhedsinstruktioner
Kontroller emballagens indhold
Beskrivelse
El-sikkerhed
Samling og justering
Brugervejledning
Vedligeholdelse
Garanti
Spænding
Omdrejningstal/min ubelastet
Skæredybde, max.
Indstiks dybderegulering
Diameter skærer
Bredde skærer
Vægt (uden batteri)
Batteri
Spænding
Kapacitet
Vægt
Lader
Spænding (lysnet)
Ca. ladetid
Vægt
Sikringer:
230 V maskiner
da - 1
da - 1
da - 2
da - 4
da - 4
da - 4
da - 4
da - 6
da - 8
da - 9
DW932
V 18
6.000
mm 20
mm 8/10/12
(til ferer 0/10/20)
mm 100
mm 4
kg 2,7
DE9095
(NiCd)
V 18
Ah 2,0
kg 1,0
DE9108
VAC 230
h 1
kg 0,4
DE9039
(NiMH)
18
3,0
1,0
DE9116
230
1
0,4
10 A
Angiver risiko for elektrisk stød.
Brandfare.
EU-Overensstemmelseserklæring
DW932
DEWALT erklærer at disse værktøjer er konstrueret i
henhold til EU-direktiverne: 98/37/EØF,
89/336/EØF, 73/23/EØF, EN 50144, EN 50260,
EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
For yderligere information bedes De venligst
kontakte DEWALT på nedenstående adresse eller se
bagsiden af brugervejledningen.
Lydniveauet er i overensstemmelse med
EU-direktiverne 86/188/EØF & 98/37/EØF, målt i
henhold til EN 50144:
DW932
LpA
(lydniveau)
dB(A)*
78,2
LWA (akustisk styrke)
dB(A)
91,2
* ved operatørens øre
Anvend høreværn, hvis lydniveauet
overstiger 85 dB(A).
Den vægtede geometriske middelværdi af
accelerationsfrekvensen i henhold til EN 50144:
DW932
1,12 m/s2
1
da - 1
DANSK
Produktudviklingsdirektør
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Tyskland
Sikkerhedsinstruktioner
Læs brugsanvisningen igennem, inden maskinen
tages i brug. Opbevar brugsanvisningen let
tilgængeligt, så alle, der bruger maskinen,
har adgang til brugsanvisningen. Foruden
nedenstående instruktioner, bør Arbejdstilsynets
regler altid følges.
ADVARSEL!
Når man anvender elværktøj, skal følgende
grundlæggende sikkerhedsinstruktioner altid
følges for at nedsætte risikoen for elektriske
stød, personskader og brand.
1 Brug høreværn
Lydniveauet ved bearbejdning af forskellige
materialer kan variere, af og til overstiger niveauet
85 dB(A). For at beskytte sig selv, skal man altid
anvende høreværn.
2 Hold arbejdsområdet i orden
Uordentlige arbejdsområder og arbejdsbænke
indbyder til skader.
3 Tænk på arbejdsmiljøets indflydelse
Udsæt ikke elværktøj eller lader for regn.
Anvend ikke elværktøj på fugtige eller våde
pladser. Sørg for en god belysning over
arbejdsområdet. Anvend ikke elværktøj i
nærheden af let antændelige væsker eller gasser.
4 Hold børnene på afstand
Lad ikke børn komme i berøring med værktøjet
eller forlængerledningen. Det er påkrævet at
holde børn under 16 år under opsyn.
5 Opbevar værktøj sikkert
Når elværktøjet ikke anvendes, skal det
opbevares på et tørt, højt placeret sted, låst inde,
uden for børns rækkevidde.
6 Overbelast ikke elværktøj
Man arbejder bedre og mere sikkert inden for det
anførte effektområde.
da - 2
7 Brug det rigtige elværktøj
Tving ikke elværktøj til at udføre arbejde, som er
beregnet til kraftigere værktøj. Brug ikke værktøj
til formål, det ikke er beregnet til.
8 Klæd dig rigtigt på
Bær ikke løst hængende tøj eller smykker.
De kan sidde fast i bevægelige dele.
Gummihandsker og skridsikre sko anbefales ved
udendørs arbejde. Brug hårnet, hvis du har langt
hår.
9 Brug beskyttelsesbriller
Brug beskyttelsesbriller for at forhindre, at du får
støv i øjnene, hvilket kan forårsage skade.
Hvis der opstår meget støv, bruges også
ansigtsmaske.
10 Sæt arbejdsemnet fast
Brug skruetvinger eller skruestik for at spænde
arbejdsemnet fast. Det er sikrere end at bruge
hånden, og du får begge hænder fri til arbejdet.
11 Stræk dig ikke for meget
Sørg for, at du altid har sikkert fodfæste og
balance.
12 Vedligehold værktøjet omhyggeligt
Hold værktøjet skarpt og rent. Følg
instruktionerne med hensyn til pasning og
udskiftning af tilbehør. Hold håndtagene tørre,
rene og fri for olie og fedt.
13 Fjern batteriet
Afmonter batteriet fra værktøjet, når det ikke er i
brug, inden service og ved udskiftning af tilbehør
såsom savklinge, bor eller fræsere.
14 Fjern nøglerne
Kontroller at nøgler og justerværktøj er fjernet fra
elværktøjet, inden det startes.
15 Vær opmærksom
Se på det, du gør. Brug din sunde fornuft.
Brug ikke elværktøjet, når du er træt.
16 Kontroller elværktøjet for skader
Inden fortsat brug af elværktøjet, skal eventuelle
beskadigede sikringsanordninger og andre
defekte dele kontrolleres nøje for at finde ud af,
om de fortsat kan fungere rigtigt og udføre den
planlagte funktion. Kontroller at de bevægelige
dele fungerer upåklageligt og ikke klemmer, at
ingen dele er gået i stykker, at alle dele er rigtigt
monterede, og at andre forhold, der kan påvirke
driften, er i orden. En sikkerhedsanordning eller
en anden del, som er beskadiget, skal repareres
eller udskiftes af et anerkendt serviceværksted,
2
DANSK
hvis intet andet er anført i brugsanvisningen.
Fejlbehæftede afbrydere skal udskiftes hos et
autoriseret serviceværksted. Brug ikke elværktøjet,
hvis afbryderen ikke kan kobles til eller fra.
17 For din personlige sikkerhed
Brug kun tilbehør og dele, der er anbefalet i
brugsanvisningen og katalogerne. Anvendelsen
af andet værktøj eller tilbehør end det, der
anbefales i brugsanvisningen eller katalogerne
kan medføre risiko for personskader.
18 Få dit værktøj repareret hos et autoriseret
DEWALT serviceværksted
Dette elværktøj overholder de relevante
sikkerhedsforskrifter. For at undgå fare,
må reparationer af eludstyr kun foretages af
autoriserede serviceværksteder.
Oplad ikke et beskadiget batteri
Læs brugsanvisningen før laderen tages
i brug
Må kun anvendes til opladning af
DEWALT-batterier; andre batterier kan
revne og forårsage skader.
Må ikke udsættes for væske
En beskadiget ledning bør omgående
udskiftes
+40 ˚c
+4 ˚c
Yderligere sikkerhedsanvisninger for batteriet
Brandfare. Undgå at kortslutte
kontakterne på et frakoblet batteri med
metalgenstande (ved f.eks. at have
nøgler i samme lomme som batteriet).
• Batterivæsken, en 25-30% opløsning af
kaliumhydroksid, kan være skadelig.
Ved hudkontakt skal der omgående skylles med
vand. Neutraliser med en mild syre såsom
citronsaft eller eddike. Ved øjenkontakt skylles
med rigeligt med vand i mindst 10 minutter.
Opsøg læge.
• Forsøg aldrig at åbne et batteri.
Etiketter på laderen og batteriet
Etiketterne på laderen og batteriet viser følgende
piktogrammer:
100%
Batteriet oplader
Temperatur for opladning +4 °C til +40 °C
Følg givne anbefalinger med hensyn til at
skille sig af med batteriet
Brænd ikke batteriet
Yderligere sikkerhedsanvisninger for
dobbeltfræsere
Under fræsning
• Fjern alle søm og metalgenstande fra
arbejdsemnet, før arbejdet påbegyndes.
• Forsøg aldrig at standse fræserne med hånden
efter at maskinen er slukket.
• Læg aldrig elværktøjet på et bord eller en
arbejdsbænk, hvis det ikke er standset. Fræserne
fortsætter med at køre et kort øjeblik, efter at
maskinen er slukket.
100%
Batteriet er opladet
Batteriet er defekt
Beskyttelsesanordninger
• Elværktøjet må kun bruges til fræsning af træ
og plast.
• Sørg for at alle anordninger, der afskærmer
fræseren, er i perfekt funktionstilstand.
Rør dem ikke med strømledende
materialer
3
da - 3
DANSK
Kontrol og udskiftning af notfræser
• Der må kun anvendes notfræser, der opfylder de
i denne brugsanvisning angivne specifikationer.
• Gode resultater opnås, når der benyttes
karbidstålskær eller CrV notfræser.
• Brug kun skarpe notfræser i perfekt tilstand.
Revnede eller bøjede notfræser skal omgående
kasseres og udskiftes.
• Sørg for at notfræser sidder godt fast og drejer i
den rigtige retning.
Sikring mod tilbageslag
• Tilbageslag opstår, når elværktøjet hurtigt
begynder at blokere og derved presses tilbage
mod brugeren. Udløs omgående kontakten,
hvis notfræseren sætter sig fast eller elværktøjet
blokerer.
• Hold notfræseren skarp.
• Sørg for at understøtte store plader i området
hvor der fræses.
• Løft ikke fræseren fra emnet, mens notfræseren
roterer.
Kontroller emballagens indhold
Emballagen indeholder:
1 Trådløs notfræser
1 Batterioplader
1 Batteri (K og KH modeller)
2 Batterier (K2 og K2H modeller)
1 Støvpose
2 Støvadaptere
1 Stiftnøgle
1 Torx skruetrækker
1 Brugervejledning
1 Tegning
• Kontroller, at værktøjet, komponenter eller tilbehør
ikke er blevet beskadiget under transporten.
• Tag dig tid til at læse og forstå denne
brugervejledning, før du tager værktøjet i brug.
5
6
7
8
9
10
11
Justerbar skinne
Skridsikre tappe
Indstiks dybdereguleringsknap
Låseknap
Spindellås
Stjerneknap
Batteri
Lader
Din DE9108 lader kan oplade DEWALT NiCd-batterier
fra 7,2 til 18 V.
Din DE9116 lader kan oplade DEWALT NiMH- og
NiCd-batterier fra 7,2 til 18 V.
11 Batteri
12 Udløserknapper
13 Lader
14 Ladeindikator (rød)
El-sikkerhed
Laderen er kun beregnet til én spænding.
Kontroller, at strømforsyningen svarer til spændingen
på typeskiltet.
Laderen er dobbelt isoleret i henhold til
EN 60335; jordledning er derfor ikke
påkrævet.
Udskiftning af kabel eller stik
Ved udskiftning af kablet eller af stikket skal den
bortskaffes på sikker måde. Et stik med blottede
kobberledere er farlig, hvis den sættes i en
strømførende kontakt.
Samling og justering
• Før samlingen og justeringen skal
batteriet altid afmonteres.
• Slå altid værktøjet fra (OFF), før batteriet
monteres eller afmonteres.
• Kun brug DEWALT batterier og lader.
Beskrivelse (fig. A)
Batteri (fig. A)
Deres DEWALT trådløse notfræser DW932 er blevet
designet til at lave flade not og fer samlinger i træ og
træprodukter.
1 Afbryder
2 Øvre håndtag
3 Højde justeringsknap
4 Støvudsugningstragt
Opladning af batteriet
Når batteriet skal oplades for første gang eller efter
længere tids opbevaring, kan det kun oplades 80%.
Efter flere opladninger og afladninger vil batteriet nå
op på fuld kapacitet. Kontroller altid lysnettets strøm,
før batteriet oplades.
da - 4
4
DANSK
Hvis lysnettet er i orden, men batteriet ikke oplades,
skal laderen indleveres hos en autoriseret DEWALT
forhandler. Under opladningen kan laderen og
batteriet blive varme. Dette er normalt og indebærer
ikke noget problem.
Oplad ikke batteriet ved en
omgivelsestemperatur på under 4 °C
eller over 40 °C. Anbefalet
ladetemperatur: ca. 24 °C.
• Batteriet (11) oplades ved at sætte det i laderen
(13) som vist på tegningen og tilslutte laderen.
Sørg for at batteriet sidder korrekt i laderen. Den
røde ladeindikator (14) blinker. Efter cirka 1 time
holder den op med at blinke og begynder at lyse
konstant. Batteriet er nu helt opladet, og laderen
skifter automatisk til neutral. Efter cirka 4 timer
skifter den til vedligeholdelse. Batteriet kan
derefter tages af når som helst eller det kan blive
siddende i laderen, så længe det skal være.
• Den røde ladeindikator blinker hurtigt, når den
angiver et ladeproblem. Tag batteriet ud af laderen
og sæt det i igen eller prøv et nyt. Hvis det nye
batteri heller ikke kan lades op, bør laderen testes
af en autoriseret DEWALT værksted.
• Når laderen tilsluttes energi fra en generator eller
energikilder, som omsætter jævnstrøm til
vekselstrøm, er det muligt, at den røde
ladeindikator blinker to gange, sluk og gentag.
Dette angiver et forbigående problem med
energikilden. Laderen skifter automatisk tilbage til
normal funktion.
Montering og afmontering af batteriet
• Sæt batteriet ind i håndtaget, indtil der høres et klik.
• Batteriet fjernes ved at trykke på de to
udløserknapper (12) samtidigt og trække batteriet
ud af håndtaget.
Justerbar skinne (fig. C1 & C2)
Den justerbare skinne (5) gør det muligt at indstille
med stor præcision punktet hvor noterne til fererne
skal fræses. For at indstille skinnens højde:
• Løsn låseknappen (8).
• Indstil højde justeringsknappen (3) som ønsket.
Med skinnen indstillet på 90°, læser måleren
under låseknappen afstanden mellem skærerens
centrum og skinnens overflade.
5
• Stram låseknappen.
For at indstille skinnevinklen:
• Løsn stjerneknappen (10).
• Anbring skinnen i den ønskede vinkel.
• Stram stjerneknappen.
Mærker i fræserbasen
Når man arbejder uden skinnen, for eksempel når
man fremstiller T-samlinger, kan man benytte
mærkerne på fræserbasen, for således at indstille
værktøjet korrekt.
• Indstil skinnen på 0° positionen, som nedenfor
beskrevet.
• Til arbejdsemner med en tykkelse på 19 mm,
benyttes basens kant som reference til centrering.
• Til andre arbejdsemner, benyttes de røde
centerlinie markeringer til at justere værktøjet.
• To af markeringerne viser længden af skæringen.
For at undgå at gennemskære arbejdsemnet,
skal man sikre sig at arbejdsemnet rager ud over
disse markeringer.
Indstiks dybderegulering (fig. D)
Indstiksdybden skal indstilles, således at den passer
til ferstørrelsen. Numrene 0, 10 og 20 på
dybdejusteringsknappen svarer til ferstørrelserne.
M´et svarer til den maksimale skæredybde, som er
ca. 20 mm.
• Drej dybde justeringsknappen (7) i den ønskede
position, ved at passe det korrekte nummer ind
med den røde markering på værktøjet.
Finjustering indstiksdybde (fig. E)
Finjusteringen bruges til at fjerne mulige tolerancer i
størrelsen af notfordybningerne.
• Løft skinnen (5) til dens øvre position, som
beskrevet nedenfor.
• Indsæt Torx skruetrækkeren som vist og justér
indstiksdybden som ønsket ved at dreje på
skruen (drej med urets retning for at formindske
indstiksdybden).
• Efterse indstillingen ved at foretage en
prøveskæring i et stykke kasseret træ.
da - 5
DANSK
Skridsikre tappe (fig. F)
De skridsikre tappe (6) er med til at formindske
tendensen til at notfræseren glider til højre når der
skæres. Når man arbejder med synlige dele af
arbejdsemnet, kan man fjerne dem for at undgå,
at de ridser træet.
• For at fjerne tappene, skal de drejes en smule i
urets retning ved hjælp af en flad skruetrækker.
• For at bruge tappene igen, drejes de en smule
imod urets retning.
Udskiftning af bladet (fig. G, H & J)
• Fjern de fire Torx skruer (15) fra grundpladen og
fjern dækslet.
• Lås spindellåsen (9) op og fjern flangen ved at
dreje den imod urets retning.
• Udskift bladet.
• Stram flangen ved at dreje den med urets
retning, alt imens spindellåsen holdes nedtrykket.
• Anbring dækslet og stram Torx skruerne.
• Man skal sikre sig at skærerens tænder
peger imod urets retning som vist (fig. H).
• Efter udskiftning af bladet skal man altid
checke skæredybden og justere hvis
nødvendigt.
Støvudsugning (fig. K1 & K2)
Ved benyttelse af en egnet adapter, kan man enten
tilslutte en støvpose eller en støvudsuger.
Støvudsuger
• Sæt den korrekte adapter (16) eller (17) ind i
støvudsugningstragten (4).
• Tilslut støvudsugerslangen til adapteren.
Støvpose
• Sæt den lige adapter (16) ind i
støvudsugningstragten (4).
• Tilslut støvposen (18) til adapteren.
• Når muligt brug en udsuger, der opfylder de
gældende bestemmelser vedrørende
støvudsugning.
da - 6
Brugervejledning
Overhold altid sikkerhedsinstruktionerne
og gældende foreskrifter.
Tænd og sluk (fig. B)
• Værktøjet startes ved at trykke på afbryderen.
• Værktøjet standses ved at slippe afbryderen.
Værktøjet må hverken tændes eller
slukkes når bladet berører arbejdsemnet
eller andre materialer.
Udførelse af not og fer samlinger
Generelt (fig. L)
Adskillige teknikker kan benyttes til at udføre stærke
og præcise not og fer samlinger. I denne
brugervejledning vil de vigtigste teknikker blive
gennemgået mere detaljeret.
Valg af ferstørrelsen (fig. M)
De tre ferstørrelser er #0, #10 og #20. Generelt bør
man benytte den største fer, som passer ind i
arbejdsemnet.
• Efter valg af den størrelse fer, som skal benyttes,
justeres indstiksdybden som ovenfor beskrevet.
Man skal altid udføre en prøveskæring i
et stykke kasseret træ for at checke
indstiksdybden. Hvis nødvendigt, kan
man udføre en finjustering, som ovenfor
beskrevet.
Anbringelse af ferene (fig. N1 - N4)
• Til kantsamlinger, skal ferene normalt anbringes i
intervaller på 15 - 25 cm. De ydre ferer skal
anbringes 5 - 7,5 cm fra arbejdsemnets ender
(fig. N1).
• Når smalle arbejdsemner, f.eks. billedrammer,
sammenføjes, kan selv den mindste fer være for
stor til samlingen. Hvis dette er tilfældet,
skal ferernes blotlagte spids skæres af, efter at
samlingen er blevet limet (fig. N2).
• Når man sammenføjer arbejdsemner tykkere end
ca. 2,5 cm, kan man benytte ferpar for at opnå
ekstra kraft (fig. N3).
6
DANSK
• For at markere parrene, skal de først anbringes
på samme måde, som de senere hen skal
samles. Man skal benytte en trekant til at tegne
markeringslinien henover arbejdsemnet (fig. N4).
Skæring af notfordybninger (fig. P)
• Værktøjsindstillingerne justeres som ovenfor
beskrevet.
• Centermarkeringen tilpasses til værktøjet med
markeringslinien som vist.
• Værktøjet tændes og man venter et sekund,
således at skæreren opnår fuld hastighed.
• Skinnen skubbes fast imod arbejdsemnet og
skæren stikkes ind, indtil stoppunktet nås.
• Man skal lade værktøjet trække bladet ud af
arbejdsemnet.
• Værktøjet slukkes.
Samling af arbejdsemnerne
• Man skal forsøge at samle arbejdsemnerne for at
checke at samlingen passer.
• Desuden skal man sprede en egnet lim ind i
notfordybningerne og på samlingens tilsvarende
overflade.
• Fererne sættes ind i rillerne, samtidig med at man
sikrer sig at de kommer i berøring med limen.
• Arbejdsemnerne samles og dernæst
sammenpresses de, indtil limen er tør.
Kan til kant samlinger (fig. Q1 & Q2)
• Anbring arbejdsemnerne, som de skal samles,
på en flad overflade.
• Markér fercentrene. Fererne skal anbringes i
intervaller på 15 - 25 cm; De ydre ferer skal
anbringe 5 - 7,5 cm fra arbejdsemnets kant
(fig. Q1).
• Indstil skinnen på 90°.
• Indstil højde justeringsknappen for at placere
fererne i arbejdsemnets centrum.
• Justér de andre værktøjsindstillinger som ovenfor
beskrevet
• Skær notfordybningerne som ovenfor beskrevet
(fig. Q2).
Ramme samlinger (fig. R1 - R3)
• Anbring arbejdsemnerne, som de skal samles,
på en flad overflade (fig. R1 & R2).
• Vælg den rette ferstørrelse.
• Markér fercentrene.
7
• Justér værktøjsindstillingerne som ovenfor
beskrevet.
• Skær notfordybningerne som ovenfor beskrevet
(fig. R3).
Hjørne samlinger (fig. S1 & S2)
• Anbring arbejdsemnerne, som de skal samles.
(fig. S1).
• Vælg den egnede ferstørrelse.
• Markér fercentrene.
• For overfladeskæring spændes arbejdsemnet
fast og værktøjet justeres som vist. (fig. S2).
• Skær notfordybningerne som ovenfor beskrevet.
Forskudte samlinger (fig. T)
Når man samler to arbejdsemner af forskellig
tykkelse, skal nedenstående vejledning følges:
• Anbring arbejdsemnerne som de skal samles.
• Vælg den egnede ferstørrelse.
• Markér fercentrene.
• Vælg arbejdsemnet, hvor fererne skal sættes ind.
• Indstil højde justeringsknappen således, at feren
befinder sig i arbejdsemnets centrum.
• Skær notfordybningerne som ovenfor beskrevet.
• Sæt skinnen op med en afstand, som svarer til
den ønskede forskydning. Benyt måleren til at
aflæse indstillingen.
• Skær notfordybningerne som ovenfor beskrevet.
Kant geringssamlinger (fig. U1 - U4)
Tilpasning af ydre overflader (fig. U1)
• Anbring arbejdsemnerne som de skal samles.
• Markér fercentrene på samlingens ydre side.
• Indstil skinnevinklen på 90°.
• Justér skinnen for at anbringe feren imod
samlingens indre side, hvor arbejdsemnet er
tykkere. Vælg den egnede ferstørrelse (fig. U2).
• Fastspænd arbejdsemnet og anbring værktøjet
som vist (fig. U3).
• Skær notfordybningerne som ovenfor beskrevet.
Tilpasning af indre overflader
• Anbring arbejdsemnerne som de skal samles.
• Markér fercentrene på samlingens indre side
• Indstil skinnevinklen på 45°.
• Justér skinnen for at anbringe feren imod
samlingens indre side, hvor arbejdsemnet er
tykkere. Vælg den egnede ferstørrelse.
da - 7
DANSK
• Fastspænd arbejdsemnet og anbring værktøjet
som vist (fig. U4).
• Skær notfordybningerne som ovenfor beskrevet.
T-samlinger (fig. V1 - V5)
Denne type samlinger bruges normalt til at fastsætte
hylder til sideplader (fig. V1).
• Anbring arbejdsemnerne, som de skal samles,
på en flad overflade (som et omvendt T).
• Markér fercentrene på hylden.
• Markér svagt hyldens top på sidepladen (fig. V2).
• Fastspænd hylden ovenpå sidepladen samtidig
med, at hyldens ende tilpasses linien. (fig. V3).
• Vælg den egnede ferstørrelse.
• Indstil skinnen på 0°.
• Tilpas værktøjet med fermærkerne ved at benytte
markeringerne på værktøjsbasen.
• Udfør en lodret (fig. V4) og en vandret (fig. V5)
skæring på hver af fer placeringerne.
Nærmere oplysninger om tilbehør fås hos Deres
forhandler.
Miljø
Genopladeligt batteri
Dette langtidsholdbare batteri skal genoplades,
når det ikke længere afgiver tilstrækkelig strøm til
opgaver, som det klarede tidligere. Når batteriet ikke
længere kan anvendes, skal det affaldshåndteres
under hensyntagen til miljøet.
• Tøm batterierne for energi ved at opbruge
ladningen helt. Fjern dem derefter fra værktøjet.
• NiMH- og NiCd-batterier kan genanvendes.
Af miljøhensyn bør batterierne afleveres til et af
de opsamlingssteder, der findes i din kommune,
eller til et DEWALT serviceværksted.
De indsamlede batterier vil blive genanvendt eller
korrekt affaldshåndteret.
OBS! Som forbruger har man ansvaret for at
batteriet afhændes på bedste vis.
Vedligeholdelse
Dit elværktøj er fremstillet til at kunne fungere i
meget lang tid med mindst mulig vedligeholdelse.
For at værktøjet skal kunne fungere tilfredsstillende
hele tiden, er det dog vigtigt, at værktøjet behandles
korrekt og rengøres jævnligt.
Smøring
Dit elværktøj kræver ingen ekstra smøring.
Rengøring
• Hold ventilationshullerne åbne og rengør
maskinhuset jævnligt med en blød klud.
• Tag ladeaggregatet ud af stikket før rengøring af
kabinettet med en blød klud.
• Fjern batteriet før rengøring af el-værktøjet.
da - 8
Opslidt værktøj
Når din maskine er slidt op, beskyt da naturen ved
ikke at kaste den bort sammen med almindeligt
affald. Aflever den til et opsamlingssted i din
kommune eller til et DEWALT serviceværksted.
DEWALT service
Skulle der opstå fejl på produktet, indlever det altid
til et autoriseret serviceværksted. Se aktuelt katalog/
prisliste om yderligere information eller kontakt
DEWALT.
På grund af forskning og udvikling kan ovenstående
specifikationer ændres, hvilket ikke meddeles
separat.
8
DANSK
GARANTI
• 30 DAGE TILFREDS-KUNDE GARANTI •
Fuld tilfredshed eller pengene tilbage.
Hvis du ikke er helt tilfreds med dit DEWALTværktøj, kan du returnere værktøjet til
forhandleren inden 30 dage efter købet og få
dine penge refunderet eller værktøjet ombyttet.
Værktøjet skal indleveres komplet,
og købsnotaen skal forevises.
• 1 ÅRS FRI VEDLIGEHOLDELSESSERVICE •
Vedligeholdelsen eller service af dit DEWALTværktøj inden for de første 12 måneder efter
købet er gratis hos vore autoriserede
serviceværksteder. Fri forebyggende service
omfatter arbejds- og reservedelsomkostninger,
udgifter til tilbehør dækkes ikke. Husk at
medbringe kvitteringen.
• ET ÅRS FULD GARANTI •
Hvis et DEWALT-værktøj bliver defekt på grund af
materiale-eller produktionsfejl inden for de første
12 måneder fra købsdatoen, vil de defekte
komponenter blive udskiftet gratis eller også
udskiftes enheden uden beregning under
følgende forudsætninger:
• At apparatet ikke er anvendt forkert.
• At der ikke er udført uautoriserede
reparationer.
• At dateret købsnota forevises.
Denne garanti tilbydes som en ekstra service og
er et tillæg til forbrugerens øvrige rettigheder.
Oplysninger om nærmeste DEWALT-autoriserede
serviceværksted, se aktuelt katalog for videre
information eller kontakt DEWALT. Alternativt kan
De også finde en liste over DEWALT-autoriserede
serviceværksteder og detaljer om vor eftersalgsservice på Internettet på følgende adresse:
www.2helpU.com.
9
da - 9
DEUTSCH
AKKU-LAMELLENDÜBELFRÄSE DW932
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Elektrowerkzeug von DEWALT
entschieden, das die lange DEWALT-Tradition fortsetzt,
nur ausgereifte und in zahlreichen Tests bewährte
Qualitätsprodukte für den Fachmann anzubieten.
Lange Jahre der Erfahrung und kontinuierliche Weiterentwicklung machen DEWALT zu Recht zu einem verläßlichen Partner aller professionellen Anwender.
Folgende Symbole werden in dieser Anleitung verwendet:
Achtung: Verletzungsgefahr, Lebensgefahr oder mögliche Beschädigung des
Elektrowerkzeuges infolge der Nichtbeachtung der Anweisungen dieser
Anleitung!
Inhaltsverzeichnis
Technische Daten
EG-Konformitätserklärung
Sicherheitshinweise
Überprüfen der Lieferung
Gerätebeschreibung
Elektrische Sicherheit
Verlängerungskabel
Zusammenbauen und Einstellen
Gebrauchsanweisung
Wartung
Garantie
Spannung
Leerlaufdrehzahl
Maximale Frästiefe
Tiefeneinstellung
Fräserdurchmesser
Fräserdicke
Gewicht (ohne Akku)
Akku
Spannung
Kapazität
Gewicht
de - 1
de - 1
de - 2
de - 4
de - 4
de - 5
de - 5
de - 5
de - 7
de - 9
de - 10
DW932
18
6.000
20
8/10/12
(für Dübel 0/10/20)
(mm) 100
(mm) 4
(kg) 2,7
(Volt)
(min-1)
(mm)
(mm)
DE9095
(NiCd)
(Volt) 18
(Ah) 2,0
(kg) 1,0
DE9039
(NiMH)
18
3,0
1,0
elektrische Spannung
Feuergefahr
EG-Konformitätserklärung
DW932
DEWALT erklärt hiermit, daß diese Elektrowerkzeuge
entsprechend den Richtlinien und Normen
98/37/EWG, 89/336/EWG, 73/23/EWG, EN 50144,
EN 50260, EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2
und EN 61000-3-3 konzipiert wurden.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an
die Adresse weiter unten oder an eine der auf der
Rückseite dieser Anleitung genannten Niederlassungen.
Die Höhe des Schalldrucks entspricht den Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft 86/188/EWG
und 98/37/EWG gemessen nach EN 50144:
DW932
LpA
(Schalldruck)
LWA (Schalleistung)
dB(A)*
78,2
dB(A)
91,2
* Arbeitsplatzbezogener Emissionswert
Ladegerät
Netzspannung
Ladezeit (ca.)
Gewicht
DE9108
(VAC) 230
(Std.) 1
(kg) 0,4
Mindestabsicherung des Stromkreises:
230-V-Elektrowerkzeuge
de - 1
DE9116
230
1
0,4
Tragen Sie bei einem Schalldruck über
85 dB(A) einen Gehörschutz.
Gewichteter Effektivwert der Beschleunigung nach
EN 50144:
10 A
10
DEUTSCH
DW932
1,12 m/s2
Direktor Produktentwicklung
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Deutschland
Sicherheitshinweise
Beim Gebrauch von Elektrowerkzeugen sind
zum Schutz gegen elektrischen Schlag,
Verletzungs- und Feuergefahr die nationalen
Sicherheitsvorschriften zu beachten. Lesen Sie
folgende Sicherheitshinweise, bevor Sie das
Elektrowerkzeug benutzen. Bewahren Sie diese
Sicherheitshinweise gut auf!
Allgemeines
1 Halten Sie Ihren Arbeitsbereich in Ordnung
Unordnung im Arbeitsbereich führt zu Unfallgefahren.
2 Berücksichtigen Sie Umgebungseinflüsse
Setzen Sie Elektrowerkzeuge keiner Nässe aus.
Sorgen Sie für eine gute Beleuchtung des Arbeitsbereiches. Benutzen Sie Elektrowerkzeuge
nicht in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten
oder Gasen.
3 Schützen Sie sich vor elektrischem Schlag
Vermeiden Sie Körperberührung mit geerdeten
Teilen, z.B. Rohren, Heizkörpern, Herden und
Kühlschränken. Bei extremen Einsatzbedingungen (z.B. hohe Feuchtigkeit, Entwicklung von
Metallstaub usw.) kann die elektrische Sicherheit
durch Vorschalten eines Trenntransformators
oder eines Fehlerstrom-(FI-)Schutzschalters
erhöht werden.
4 Halten Sie Kinder fern!
Sorgen Sie dafür, daß Kinder das Werkzeug oder
Kabel nicht berühren.
Jugendliche unter 16 Jahren dürfen das Werkzeug nur unter fachlicher Anleitung benutzen.
11
5 Bewahren Sie Ihre Werkzeuge sicher auf
Unbenutzte Werkzeuge sollten in trockenen,
verschlossenen Räumen und für Kinder nicht
erreichbar aufbewahrt werden.
6 Tragen Sie geeignete Arbeitskleidung
Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck.
Sie können von sich bewegenden Teilen erfaßt
werden. Beim Arbeiten im Freien sind Arbeitshandschuhe und rutschfestes Schuhwerk empfehlenswert. Tragen Sie bei langen Haaren ein
Haarnetz.
7 Benutzen Sie eine Schutzbrille
und verwenden Sie eine Atemmaske bei staubund spanerzeugenden Arbeiten.
8 Beachten Sie den Höchstschalldruck
Tragen Sie bei einem Schalldruck über 85 dB(A)
einen geeigneten Gehörschutz.
9 Sichern Sie das Werkstück
Benutzen Sie Spannvorrichtungen oder einen
Schraubstock, um das Werkstück festzuhalten.
Es ist damit sicherer gehalten und ermöglicht die
Bedienung des Elektrowerkzeuges mit beiden
Händen.
10 Achten Sie auf einen sicheren Stand
Achten Sie auf einen sicheren Stand, um in jeder
Arbeitsposition das Gleichgewicht zu halten.
11 Seien Sie stets aufmerksam
Konzentrieren Sie sich auf Ihre Arbeit. Gehen Sie
vernünftig vor. Verwenden Sie das Werkzeug
nicht, wenn Sie müde sind.
12 Lassen Sie keine Werkzeugschlüssel stecken
Überprüfen Sie vor dem Einschalten, ob die
Schlüssel und Einstellwerkzeuge entfernt sind.
13 Benutzen Sie das richtige Werkzeug
Die bestimmungsgemäße Verwendung ist in
dieser Betriebsanleitung beschrieben. Verwenden
Sie keine zu schwachen Werkzeuge oder Vorsatzgeräte für schwere Arbeiten. Mit dem richtigen Werkzeug erzielen Sie eine optimale Qualität
und gewährleisten Ihre persönliche Sicherheit.
Warnung! Das Verwenden anderer als der in
dieser Anleitung empfohlenen Vorsatzgeräte und
Zubehörteile oder die Ausführung von Arbeiten
mit diesem Elektrowerkzeug, die nicht der bestimmungsgemäßen Verwendung entsprechen,
kann zu Unfallgefahr führen.
14 Pflegen Sie Ihre Werkzeuge mit Sorgfalt
Halten Sie Ihre Werkzeuge scharf und sauber,
um gut und sicher arbeiten zu können.
de - 2
DEUTSCH
Befolgen Sie die Wartungsvorschriften und die
Hinweise für den Werkzeugwechsel. Kontrollieren
Sie regelmäßig den Stecker und das Kabel und
lassen Sie diese bei Beschädigung von einer
DEWALT-Kundendienstwerkstatt erneuern.
Kontrollieren Sie Verlängerungskabel regelmäßig
und ersetzen Sie sie im Falle einer Beschädigung.
Halten Sie alle Schalter trocken, sauber und frei
von Öl und Fett.
15 Kontrollieren Sie Ihr Elektrowerkzeug auf
Beschädigungen
Vor Gebrauch ist das Elektrowerkzeug auf einwandfreie und bestimmungsgemäße Funktion zu
überprüfen. Überprüfen Sie, ob die beweglichen
Teile einwandfrei funktionieren und ob Teile
beschädigt sind. Sämtliche Teile müssen richtig
montiert sein und alle Bedingungen erfüllen, um
den einwandfreien Betrieb des Elektrowerkzeuges zu gewährleisten. Beschädigte Teile und
Schutzvorrichtungen müssen vorschriftsgemäß
repariert oder ausgewechselt werden. Benutzen
Sie das Elektrowerkzeug nicht, wenn der Schalter defekt ist. Beschädigte Schalter müssen
durch eine DEWALT-Kundendienstwerkstatt
ersetzt werden.
16 Entnehmen Sie den Akku
Entnehmen Sie den Akku bei Nichtgebrauch,
vor der Wartung und beim Werkzeugwechsel.
17 Lassen Sie Reparaturen nur von einer
DEWALT-Kundendienstwerkstatt ausführen
Dieses Elektrowerkzeug entspricht den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen. Reparaturen
dürfen nur von einer DEWALT-Kundendienstwerkstatt ausgeführt werden, andernfalls kann
Unfallgefahr für den Betreiber entstehen.
Neutralisieren Sie die Lösung mit einer milden
Säure wie Zitronensaft oder Essig. Falls die
Lösung mit den Augen in Berührung kommt,
spülen Sie mindestens 10 Minuten lang mit
reichlich klarem Wasser.
• Versuchen Sie niemals, einen Akku zu öffnen.
Schilder am Ladegerät und am Akku
Die Schilder am Ladegerät und am Akku zeigen folgende Symbole:
100%
Akku wird geladen
100%
Akku ist geladen
Akku ist defekt
Fassen Sie nicht mit elektrisch leitenden
Gegenständen in das Gerät
Laden Sie nie einen beschädigten Akku,
sondern ersetzen Sie diesen sofort
Lesen Sie vor Gebrauch sorgfältig die
Bedienungsanleitung
Verwenden Sie nur DEWALT-Akkus;
andere Akkus könnten platzen und zu
Sach- und Personenschäden führen
Setzen Sie das Gerät keiner Nässe aus
Zusätzliche Sicherheitshinweise für Akkus
Feuergefahr! Vermeiden Sie,
daß Metallteile die Anschlüsse eines
nicht am Werkzeug befindlichen Akkus
kurzschließen (z.B. Schlüssel, die mit
dem Akku zusammen in einer Tasche
getragen werden).
• Die Akkuflüssigkeit, eine 25 bis 30% starke
Kaliumhydroxidlösung, kann schädlich sein.
Falls die Lösung mit der Haut in Berührung
kommt, spülen Sie sofort mit reichlich Wasser.
de - 3
Lassen Sie beschädigte Kabel sofort
ersetzen
+40 ˚c
+4 ˚c
Laden Sie nur bei einer Umgebungstemperatur zwischen +4 °C und +40 °C
Lassen Sie den Akku am Ende des
technischen Lebens mit Rücksicht auf
die Umwelt fachgerecht entsorgen
12
DEUTSCH
Werfen Sie den Akku nicht ins
FeuerZusätzliche Sicherheitshinweise für
Schattenfugen- und Lamellendübelfräsen
Beim Fräsen
• Vor dem Arbeitsbeginn müssen alle Nägel und
Metallgegenstände aus dem Werkstück entfernt
werden.
• Nach dem Ausschalten darf der Nutfräser
niemals durch seitliches Gegendrücken abgebremst werden.
• Legen Sie das Elektrowerkzeug grundsätzlich nur
in ausgeschaltetem Zustand auf den Arbeitstisch
oder die Werkbank ab.
Vorrichtungen für einen sicheren Betrieb
• Stellen Sie sicher, daß das Elektrowerkzeug
ausschließlich zur Holz- und Kunststoffbearbeitung
verwendet wird.
• Vergewissern Sie sich, daß alle Vorrichtungen, die
den Nutfräser abdecken, einwandfrei funktionieren.
Prüfen und Auswechseln des Nutfräsers
• Es dürfen grundsätzlich nur Nutfräser verwendet
werden, die den in dieser Anleitung enthaltenen
Kenndaten entsprechen.
• HSS-Nutfräser (aus HSS-Stahl) sollten nicht
verwendet werden. Gute Arbeitsergebnisse
erzielen Sie mit hartmetallbestückten Nutfräsern
und mit CV-Nutfräsern.
• Es sollten ausschließlich scharfe und einwandfrei
arbeitende Nutfräser verwendet werden; rissige
oder verbogene Nutfräser sind sofort auszuwechseln.
• Es ist darauf zu achten, daß der Nutfräser fest
montiert ist und sich in die richtige Richtung dreht.
Schutz vor Rückschlag
• Ein Rückschlag kann auftreten, wenn die Fräse
sich plötzlich verklemmt. Dadurch entsteht ein
Gegendrehmoment, das zum Rückschlag der
Fräse führt. Lassen Sie deshalb sofort den
Schalter los, wenn der Nutfräser sich verklemmt
oder die Fräse sich festfährt.
• Halten Sie die Nutfräser scharf.
• Große Werkstücke müssen um den Fräsebereich
ausreichend abgestützt werden.
13
• Während des Arbeitens darf die Fräse nicht mit
drehendem Nutfräser aus dem Material genommen
werden. Lassen Sie erst den Ein-/Aus-Schalter los
und warten Sie, bis der Nutfräser stillsteht.
Überprüfen der Lieferung
Die Verpackung enthält:
1 Akku-Lamellendübelfräse
1 Akkuladegerät
1 Akku (K- und KH-Modelle)
2 Akkus (K2- und K2H-Modelle)
1 Staubsack
2 Staubadapter
1 Stiftschlüssel
1 Torx-Schraubenzieher
1 Bedienungsanleitung
1 Explosionszeichnung
• Vergewissern Sie sich, daß das Elektrowerkzeug
sowie die Zubehörteile beim Transport nicht
beschädigt wurden.
• Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung gründlich durch.
Gerätebeschreibung (Abb. A)
Ihre DEWALT Akku-Lamellendübelfräse DW932 wurde zum Herstellen von Flachdübelverbindungen in
Holz und Holzprodukten entwickelt.
1 Ein-/Aus-Schalter
2 Zusatzhandgriff
3 Höhenverstellung
4 Staubabsauganschluß
5 Höheneinstellbarer Winkelanschlag
6 Anti-Rutsch-Pins
7 Tiefeneinstellknopf
8 Feststellknopf
9 Spindelarretierung
10 Sternknopf
11 Akku
Ladegerät
Ihr Ladegerät DE9108 kann DEWALT NiCd-Akkus im
Bereich von 7,2 bis 18 V laden.
Ihr Ladegerät DE9116 kann DEWALT NiMH- und
NiCd-Akkus im Bereich von 7,2 bis 18 V laden.
11 Akku
12 Löseknöpfe
13 Ladegerät
14 Ladekontrolleuchte (rot)
de - 4
DEUTSCH
Elektrische Sicherheit
Das Ladegerät wurde nur für eine Spannung konzipiert. Überprüfen Sie deswegen, ob die Netzspannung der auf dem Typenschild des Ladegerätes angegebenen Spannung entspricht.
Ihr DEWALT-Ladegerät ist gemäß
EN 60335 zweifach isoliert; eine
Erdleitung ist aus diesem Grunde
überflüssig.
CH
CH
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf
Verwendung des Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II
(Doppelisolierung) - Geräte
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) - Geräte
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien
verwendet werden, müssen über einen
Fehlerstromschutzschalter angeschlossen
werden.
Auswechseln des Netzkabels oder -steckers
Defekte Netzkabel oder -stecker dürfen nur von einem autorisierten Fachbetrieb ausgewechselt werden. Ausgetauschte Netzkabel oder -stecker müssen danach fachgerecht entsorgt werden.
Verlängerungskabel
Verwenden Sie ein zugelassenes Verlängerungskabel,
das für die Leistungsaufnahme des Ladegerätes ausreichend ist (vgl. technische Daten). Der Mindestquerschnitt beträgt 1 mm2. Rollen Sie das Kabel bei
Verwendung einer Kabelrolle immer völlig aus.
Zusammenbauen und Einstellen
• Entnehmen Sie vor dem Zusammenbauen und Einstellen immer den Akku.
• Schalten Sie das Werkzeug immer AUS,
bevor Sie den Akku anbringen oder
entfernen.
• Verwenden Sie nur DEWALT-Akkus und
-Ladegeräte.
de - 5
Akku (Abb. A)
Laden des Akkus
Wenn der Akku zum ersten Mal oder nach längerer
Lagerung geladen wird, wird er nur 80% der Nennkapazität erreichen. Erst nach mehreren Lade- und
Entladezyklen wird der Akku die volle Kapazität erreichen. Prüfen Sie vor dem Laden des Akkus die
Stromversorgung des Ladegerätes. Falls die Stromversorgung funktioniert, der Akku aber nicht geladen
wird, sollten Sie Ihr Ladegerät von einer DEWALTKundendienstwerkstatt nachsehen lassen. Während
des Ladens können sich Ladegerät und Akku erwärmen. Dies gehört zum normalen Betrieb und deutet
nicht auf irgendein Problem hin.
Laden Sie den Akku nicht bei einer
Umgebungstemperatur unter 4 °C oder
über 40 °C. Empfohlene Ladetemperatur: zirka 24 °C.
• Um den Akku (11) zu laden, stecken Sie ihn
gemäß der Abbildung in das Ladegerät (13) und
schließen dieses an die Stromversorgung an.
Vergewissern Sie sich, daß der Akku vollständig
in das Ladegerät eingeführt wurde. Die rote
Ladekontrolleuchte (14) muß blinken. Je nach
Akkuleistung (Ah) hört sie nach ca. 40, 50 oder
60 Minuten auf zu blinken und leuchtet ununterbrochen. Der Akku ist nun vollständig geladen
und das Ladegerät schaltet automatisch in den
Ausgleichmodus. Nach ungefähr vier Stunden
schaltet es in den Pflegemodus. Der Akku kann
jederzeit aus dem Ladegerät entfernt oder auf
unbegrenzte Zeit im angeschlossenen Ladegerät
gelassen werden.
• Wenn die rote Ladekontrolleuchte schnell blinkt,
liegt ein Ladeproblem vor. Setzen Sie den Akku
nochmals ein oder verwenden Sie zu Testzwekken einen anderen Akku. Falls auch der neue
Akku nicht geladen werden kann, lassen Sie das
Ladegerät bitte von einer DEWALT-Kundendienstwerkstatt nachsehen.
• Wenn das Ladegerät an Stromversorgungsquellen wie einem Generator oder Wechselrichter
angeschlossen ist, kann es vorkommen, daß die
Ladekontrolleuchte zweimal blinkt, dann erlischt
und den Zyklus wiederholt. Dies deutet auf eine
vorübergehende Störung der Stromversorgung.
14
DEUTSCH
Das Ladegerät schaltet automatisch wieder auf
Normalbetrieb.
Anbringen und Entfernen des Akkus
• Stecken Sie den Akku in den Handgriff, bis er
arretiert.
• Um den Akku zu entfernen, drücken Sie die
beiden Löseknöpfe (12) gleichzeitig ein und
ziehen den Akku aus dem Handgriff heraus.
Höheneinstellbarer Winkelanschlag (Abb. C1 & C2)
Mit Hilfe des höheneinstellbaren Anschlags (5) können Sie genau bestimmen, wo die Nut gefräst wird.
Um die Anschlaghöhe einzustellen, gehen Sie folgendermaßen vor:
• Lockern Sie den Feststellknopf (8).
• Justieren Sie die Höhenverstellung (3). Bei einem
Anschlagwinkel von 90° zeigt die Skala unter dem
Feststellknopf den Abstand zwischen der Mitte des
Nutfräsers und der Oberfläche des Anschlags an.
• Ziehen Sie den Feststellknopf.
Um den Anschlagwinkel einzustellen, gehen Sie folgendermaßen vor:
• Lockern Sie den Sternknopf (10).
• Schwenken Sie den Anschlag in den gewünschten Winkel.
• Ziehen Sie den Sternknopf fest.
Markierungen auf dem Frässchuh
Wenn Sie ohne den Anschlag arbeiten, z.B. beim
Herstellen von T-Verbindungen, können Sie die Markierungen auf dem Frässchuh verwenden, um das
Werkzeug richtig zu positionieren.
• Stellen Sie den Anschlag wie oben beschrieben
auf einen Winkel von 0° ein.
• Bei Werkstücken mit einer Stärke von 19 mm
verwenden Sie den Rand des Frässchuhs,
um den Fräser in der Mitte zu positionieren.
• Bei anderen Werkstückstärken verwenden Sie
die rote Mittelmarkierung, um das Werkzeug
richtig zu positionieren.
• Zwei weitere Markierungen geben die Schnittlänge
an. Um ein seitliches Durchfräsen zu verhindern,
stellen Sie sicher, daß diese Markierungen nicht
über die Werkstückkanten hinausragen.
15
Einstellen der Frästiefe (Abb. D)
Die Frästiefe, die eingestellt werden soll, hängt von
der Dübelgröße ab. Die Zahlen 0, 10 und 20 auf
dem Tiefeneinstellknopf stimmen mit der Dübelgröße
überein. Das M entspricht der maximalen Frästiefe
von ca. 20 mm.
• Drehen Sie den Tiefeneinstellknopf (7) in die
richtige Position, indem Sie die entsprechende
Zahl mit der roten Markierung ausrichten.
Feineinstellung der Frästiefe (Abb. E)
Die Feineinstellung erlaubt es, mögliche Abweichungen in der Größe der Dübelnuten auszugleichen.
• Bringen Sie den Anschlag (5) wie oben beschrieben in die obere Position.
• Setzen Sie den Torx-Schraubenzieher wie
abgebildet auf die Einstellschraube und justieren
Sie die Frästiefe, indem Sie die Schraube drehen
(drehen Sie die Schraube im Uhrzeigersinn, um
die Frästiefe zu verringern).
• Überprüfen Sie die Einstellung, indem Sie einen
Probeschnitt in einem Stück Abfallholz machen.
Anti-Rutsch-Pins (Abb. F)
Lamellendübelfräsen haben die Neigung, beim Eintauchen des Fräsers nach rechts zu rutschen. Die
Anti-Rutsch-Pins (6) tragen dazu bei, diesen Effekt
zu verringern. Wenn Sie auf sichtbaren bzw. empfindlichen Oberflächen arbeiten, können Sie die Pins
versenken.
• Um die Pins zu versenken, drehen Sie sie mit
Hilfe eines Schraubenziehers ein wenig im
Uhrzeigersinn.
• Um die Pins wieder zu verwenden, drehen Sie sie
ein wenig entgegen dem Uhrzeigersinn.
Wechseln des Nutfräsers (Abb. G, H & J)
• Lösen Sie die vier Torx-Schrauben (15) im
Frässchuh und nehmen Sie den Deckel ab.
• Drücken Sie die Spindelarretierung (9) und
entfernen Sie den Flansch, indem Sie ihn
entgegen dem Uhrzeigersinn drehen.
• Wechseln Sie den Nutfräser.
• Ziehen Sie den Flansch fest an, indem Sie ihn bei
gedrückter Spindelarretierung im Uhrzeigersinn
drehen.
• Bringen Sie den Deckel an und ziehen Sie die
Torx-Schrauben fest.
de - 6
DEUTSCH
• Vergewissern Sie sich, daß die Zähne
des Nutfräsers wie abgebildet entgegen
dem Uhrzeigersinn zeigen (Abb. H).
• Nach dem Wechseln des Nutfräsers
sollten Sie immer die Frästiefe überprüfen und bei Bedarf justieren.
Staubabsaugung (Abb. K1 & K2)
Mit Hilfe eines der Adapter können Sie entweder einen Staubsack oder einen Staubsauger anschließen.
Staubsauger
• Stecken Sie einen der Adapter (16) oder (17) in
den Staubabsauganschluß (4).
• Schließen Sie den Staubsauger an den Adapter an.
Staubsack
• Stecken Sie den geraden Adapter (16) in den
Staubabsauganschluß (4).
• Bringen Sie den Staubsack (18) am Adapter an.
In Deutschland werden für Holzstaub aufgrund der
TRGS 553 geprüfte Absaugeinrichtungen gefordert.
Für andere Materialien muß der gewerbliche Betreiber die speziellen Anforderungen mit der zuständigen Berufsgenossenschaft klären.
Gebrauchsanweisung
Beachten Sie immer die Sicherheitshinweise und die gültigen Vorschriften.
Ein- und Ausschalten (Abb. B)
• Drücken Sie zum Einschalten den EIN-/AUSSchalter.
• Lassen Sie zum Stoppen des Werkzeuges den
Schalter los.
Schalten Sie das Elektrowerkzeug nicht
ein oder aus, während der Nutfräser mit
dem Werkstück oder anderen Materialien
in Berührung ist.
de - 7
Herstellen von Dübelverbindungen
Allgemein (Abb. L)
Zum Herstellen von genauen und starken Verbindungen werden verschiedene Methoden verwendet.
In dieser Anleitung werden die wichtigsten Techniken näher erörtert.
Bestimmen der Dübelgröße (Abb. M)
Die drei Dübelgrößen sind #0, #10 und #20. Im allgemeinen sollten Sie den größten Dübel wählen,
der noch in das Werkstück paßt.
• Wenn Sie die Dübelgröße bestimmt haben,
stellen Sie die Frästiefe entsprechend ein,
wie oben beschrieben.
Machen Sie immer einen Probeschnitt in
einem Stück Abfallholz, um die Frästiefe
zu überprüfen. Bei Bedarf nehmen Sie
eine Feineinstellung vor, wie oben
beschrieben.
Verteilen der Dübel (Abb. N1 - N4)
• Bei Eckverbindungen sollten die Dübel im
allgemeinen mit Abständen von 15 bis 25 cm
verteilt werden. Die äußeren Dübel sollten sich
auf einem Abstand von 5 bis 7,5 cm von den
Enden des Werkstücks befinden (Abb. N1).
• Bei Rahmenverbindungen (z.B. Bilderrahmen)
kann es sein, daß sogar der kleinste Dübel noch
zu groß ist. In diesem Fall schneiden Sie den
herausragenden Teil des Dübels nach dem
Verleimen und Trocknen der Verbindung ab
(Abb. N2).
• Bei Materialstärken über ca. 2,5 cm können
Dübelpaare verwendet werden, um noch solidere
Verbindungen herzustellen (Abb. N3).
• Um die Werkstückteile zu markieren, legen Sie
sie so auf die Werkbank, wie sie verbunden
werden sollen. Verwenden Sie ein Winkelmaß,
um die Werkstückteile zu markieren (Abb. N4).
Fräsen der Nuten (Abb. P)
• Machen Sie die im vorigen beschriebenen
Einstellungen.
• Richten Sie die Markierung in der Mitte des
Frässchuhs wie abgebildet mit der Markierungslinie aus.
16
DEUTSCH
• Schalten Sie das Elektrowerkzeug ein und warten
Sie eine Sekunde, bis der Nutfräser die volle
Drehzahl erreicht hat.
• Drücken Sie den Anschlag fest auf das Werkstück und tauchen Sie den Nutfräser bis zur
Raste in das Werkstück ein.
• Lassen Sie den Nutfräser zurückfahren.
• Schalten Sie das Elektrowerkzeug aus.
Verbinden der Werkstückteile
• Überprüfen Sie, ob die Werkstückteile genau
zusammenpassen.
• Bringen Sie gleichmäßig einen geeigneten Leim
in den Dübelnuten und auf den Verbindungsflächen an.
• Stecken Sie die Dübel in die Nuten. Stellen Sie
sicher, daß die Dübel mit dem Leim in Kontakt
kommen.
• Verbinden Sie die Werkstückteile und spannen
Sie sie ein, bis der Leim getrocknet ist.
Flachverbindungen (Abb. Q1 & Q2)
• Legen Sie die Werkstückteile so auf die Werkbank, wie sie verbunden werden sollen.
• Markieren Sie die Mitte der Dübelstellen. Die Dübel
sollten im allgemeinen mit Abständen von 15 bis
25 cm verteilt werden. Die äußeren Dübel sollten
sich auf einem Abstand von 5 bis 7,5 cm von den
Enden des Werkstücks befinden (Abb. Q1).
• Stellen Sie den Anschlag auf 90° ein.
• Stellen Sie die Anschlaghöhe so ein, daß der
Nutfräser sich genau in der Mitte der Werkstückkante befindet.
• Nehmen Sie die anderen Einstellungen vor,
wie oben beschrieben.
• Fräsen Sie die Dübelnuten, wie oben beschrieben (Abb. Q2).
Rahmenverbindungen (Abb. R1 - R3)
• Legen Sie die Werkstückteile so auf die Werkbank,
wie sie verbunden werden sollen (Abb. R1 & R2).
• Wählen Sie die optimale Dübelgröße.
• Markieren Sie die Mitte der Dübelstellen.
• Nehmen Sie die anderen Einstellungen vor,
wie oben beschrieben.
• Fräsen Sie die Dübelnuten, wie oben beschrieben (Abb. R3).
17
Eckverbindungen (Abb. S1 & S2)
• Legen Sie die Werkstückteile so auf die Werkbank, wie sie verbunden werden sollen (Abb. S1).
• Wählen Sie die optimale Dübelgröße.
• Markieren Sie die Mitte der Dübelstellen.
• Für die Nuten auf der flachen Seite spannen Sie
das Werkstück ein und richten Sie das Elektrowerkzeug aus, wie in der Abbildung gezeigt wird
(Abb. S2).
• Fräsen Sie die Dübelnuten, wie oben beschrieben.
Verbindungen bei unterschiedlichen
Materialstärken (Abb. T)
Fur die Verbindung von Werkstückteilen mit unterschiedlicher Stärke gehen Sie folgendermaßen vor:
• Legen Sie die Werkstückteile so aus, wie sie
verbunden werden sollen.
• Wählen Sie die optimale Dübelgröße.
• Markieren Sie die Mitte der Dübelstellen.
• Bestimmen Sie, welches Werkstückteil zurückliegen soll.
• Stellen Sie die Anschlaghöhe so ein, daß der
Nutfräser sich genau in der Mitte der Werkstückkante befindet.
• Fräsen Sie die Dübelnuten, wie oben beschrieben.
• Vergrößern Sie die Anschlaghöhe um den
Abstand, um den das erste Werkstückteil
zurückgesetzt werden soll. Die Einstellung wird
auf der Skala angezeigt.
• Fräsen Sie die Dübelnuten, wie oben beschrieben.
Winkelverbindungen (Abb. U1 - U4)
Winkel größer als 90° (Abb. U1)
• Legen Sie die Werkstückteile so aus, wie sie
verbunden werden sollen.
• Markieren Sie die Mitte der Dübelstellen auf der
Außenseite der Werkstückteile.
• Stellen Sie den Anschlagwinkel auf 90° ein.
• Stellen Sie die Anschlaghöhe so ein, daß der
Dübel an der Innenseite der Verbindung
positioniert wird, wo die Materialstärke größer ist.
Wählen Sie die optimale Dübelgröße (Abb. U2).
• Spannen Sie das Werkstück ein und richten Sie
das Elektrowerkzeug aus, wie in der Abbildung
gezeigt wird (Abb. U3).
• Fräsen Sie die Dübelnuten, wie oben beschrieben.
de - 8
DEUTSCH
Winkel kleiner als 90°
• Legen Sie die Werkstückteile so aus, wie sie
verbunden werden sollen.
• Markieren Sie die Mitte der Dübelstellen auf der
Innenseite der Werkstückteile.
• Stellen Sie den Anschlagwinkel auf 45° ein.
• Stellen Sie die Anschlaghöhe so ein, daß der
Dübel an der Innenseite der Verbindung
positioniert wird, wo die Materialstärke größer ist.
Wählen Sie die optimale Dübelgröße.
• Spannen Sie das Werkstück ein und richten Sie
das Elektrowerkzeug aus, wie in der Abbildung
gezeigt wird (Abb. U4).
• Fräsen Sie die Dübelnuten, wie oben beschrieben.
T-Verbindungen (Abb. V1 - V5)
Diese Verbindung wird oft für Regale verwendet
(Abb. V1).
• Legen Sie die Werkstückteile so auf die Werkbank, wie sie verbunden werden sollen (wie ein
umgekehrtes T).
• Markieren Sie die Mitte der Dübelstellen auf dem
Regalbrett.
• Markieren Sie die Oberseite des Regalbretts
leicht auf dem Seitenbrett (Abb. V2).
• Legen Sie das Regalbrett auf das Seitenbrett und
richten Sie das Ende des Regalbretts mit der
Markierungslinie aus (Abb. V3). Spannen Sie die
beiden Werkstückteile so ein.
• Wählen Sie die optimale Dübelgröße.
• Stellen Sie den Anschlagwinkel auf 0° ein.
• Richten Sie das Eelektrowerkzeug anhand der
Markierungen auf dem Frässchuh mit den
Dübelmarkierungen aus.
• Fräsen Sie jeweils eine vertikale (Abb. V4) und eine
horizontale (Abb. V5) Nut an jeder Dübelstelle.
Wenden Sie sich für nähere Informationen über das
richtige Zubehör an Ihren DEWALT-Händler.
Schmieren
Ihr Elektrowerkzeug erfordert keine zusätzliche
Schmierung.
Reinigung
• Reinigen Sie das Gehäuse des Ladegerätes mit
einem weichen Tuch. Ziehen Sie vorher den
Netzstecker des Ladegerätes.
• Entnehmen Sie vor dem Reinigen Ihres
Werkzeuges den Akku.
• Sorgen Sie dafür, daß die Lüftungsschlitze offen
bleiben, und reinigen Sie das Gehäuse regelmäßig
mit einem weichen Tuch.
Ausgediente Werkzeuge
Akku
Der Akku hält sehr lange. Er muß aufgeladen werden, wenn die Leistung nicht mehr für Arbeiten ausreicht, die bei voller Ladung leicht durchgeführt werden konnten. Am Ende des technischen Lebens ist
der Akku mit Rücksicht auf die Umwelt und fachgerecht zu entsorgen:
• Entladen Sie den Akku vollständig und entnehmen Sie ihn aus dem Werkzeug.
• NiMH- und NiCd-Akkus sind wiederverwertbar.
Zur Wiederverwertung oder umweltverträglichen
Entsorgung sind sie bei einer kommunalen
Sammelstelle abzugeben oder direkt an DEWALT
einzuschicken. Auf keinen Fall dürfen Akkus über
den Hausmüll entsorgt werden.
Wartung
Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug wurde für eine lange
Lebensdauer und einen möglichst geringen
Wartungsaufwand entwickelt. Ein dauerhafter,
einwandfreier Betrieb setzt eine regelmäßige Reinigung voraus.
de - 9
18
DEUTSCH
• 1 JAHR GARANTIE •
Recycling
(nicht zutreffend für Österreich und die Schweiz)
Elektrowerkzeuge enthalten Roh- und Kunststoffe,
die recycelt werden können und Stoffe, die fachgerecht entsorgt werden müssen. DEWALT und andere
namhafte Hersteller von Elektrowerkzeugen haben
ein Recycling-Konzept entwickelt, das dem Handel
und dem Anwender eine problemlose Rückgabe von
Elektrowerkzeugen ermöglicht. Ausgediente netzund akkubetriebene DEWALT-Werkzeuge können
beim Handel abgegeben oder direkt an DEWALT
eingeschickt werden. Beim Recycling werden
sortenreine Rohstoffe (Kupfer, Aluminium, etc.) und
Kunststoffe gewonnen und nicht verwertbare Reststoffe verantwortungsvoll entsorgt. Voraussetzung
für den Erfolg ist das Engagement von Anwendern,
Handel und Markenherstellern.
GARANTIE
• 30 TAGE GELD ZURÜCK GARANTIE •
Wenn Sie mit der Leistung Ihres DEWALTElektrowerkzeuges nicht völlig zufrieden sind,
können Sie es unter Vorlage des OriginalKaufbeleges ohne weiteres innerhalb von 30
Tagen bei Ihrem DEWALT-Händler im OriginalLieferumfang zurückgeben und erhalten Ihr Geld
zurück. Die Geld zurück Garantie gilt nicht auf
Zubehör.
• 1 JAHR KOSTENLOSE INSPEKTION •
Innerhalb der ersten 12 Monate nach dem Kauf
werden Wartungs- oder Kundendienstleistungen
für Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug unter Vorlage
des Original-Kaufbeleges von einer DEWALTKundendienstwerkstatt ausgeführt. Diese
Leistung ist im Kaufpreis eingeschlossen.
19
Die Garantiefrist von 12 Monaten gilt für alle
DEWALT-Elektrowerkzeuge und beginnt mit dem
Kaufdatum, das durch den Original-Kaufbeleg
nachgewiesen werden muß. In dieser Zeit
garantieren wir:
• Kostenlose Beseitigung eventueller Störungen
• Kostenlosen Ersatz aller schadhaften Teile
• Kostenlosen und fachmännischen Reparaturservice
• Voraussetzung ist, daß der Fehler nicht auf
unsachgemäße Behandlung zurückzuführen ist
und nur Original-DEWALT-Zubehörteile
verwendet wurden, die ausdrücklich von
DEWALT als zum Betrieb mit DEWALTElektrowerkzeugen geeignet bezeichnet
worden sind.
Den Standort Ihres nächstgelegenen Händlers
oder Ihrer Kundendienst-Werkstatt erfahren Sie
unter der entsprechenden Telefonnummer auf
der Rückseite. Eine Übersicht über die DEWALTKundendienstwerkstätte und weitere Informationen finden Sie auch im Internet:
www.2helpU.com.
Mit dieser Garantieerklärung erhalten Sie eine
zusätzliche Sicherheit. Sie schränkt jedoch in
keinem Falle Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte ein, die Sie gegenüber demjenigen haben,
bei dem Sie das Gerät gekauft haben.
Sie können nach Ihrer Wahl diese in gewissem
Umfange weitergehenden Rechte (Minderung des
Kaufpreises oder Rückgängigmachung des Kaufes)
auch Ihrem Verkäufer gegenüber geltend machen.
de - 10
ENGLISH
CORDLESS BISCUIT JOINTER DW932
Congratulations!
You have chosen a DEWALT Power Tool. Years of
experience, thorough product development and
innovation make DEWALT one of the most reliable
partners for professional Power Tool users.
The following symbols are used throughout this
manual:
Denotes risk of personal injury, loss of life
or damage to the tool in case of nonobservance of the instructions in this
manual.
Table of contents
Technical data
EC-Declaration of conformity
Safety instructions
Package contents
Description
Electrical safety
Mains plug replacement (U.K. & Ireland only)
Using an extension cable
Assembly and adjustment
Instructions for use
Maintenance
Guarantee
Voltage
No-load speed
Depth of cut, max.
Plunge depth adjustment
Cutter diameter
Cutter width
Weight (without battery pack)
Battery pack
en - 1
en - 1
en - 2
en - 4
en - 4
en - 4
en - 4
en - 5
en - 5
en - 6
en - 8
en - 9
DW932
18
6,000
20
8/10/12 (for
biscuits 0/10/20)
mm 100
mm 4
kg 2.7
V
min-1
mm
mm
Voltage
Capacity
Weight
DE9095
(NiCd)
V 18
Ah 2.0
kg 1.0
DE9039
(NiMH)
18
3.0
1.0
Charger
Mains voltage
Approx. charging time
Weight
DE9108
VAC 230
h 1
kg 0.4
DE9116
230
1
0.4
Fuses:
Europe
U.K. & Ireland
en - 1
230 V tools
230 V tools
10 Amperes, mains
3 Amperes, in plugs
Denotes risk of electric shock.
Fire hazard.
EC-Declaration of conformity
DW932
DEWALT declares that these Power Tools have been
designed in compliance with: 98/37/EEC,
89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 50144, EN 50260,
EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
For more information, please contact DEWALT at the
address below, or refer to the back of the manual.
Level of sound pressure according to 86/188/EEC &
98/37/EEC, measured according to EN 50144:
DW932
LpA
(sound pressure)
LWA (acoustic power)
dB(A)*
78.2
dB(A)
91.2
* at the operator’s ear
Take appropriate measures for the
protection of hearing if the sound
pressure of 85 dB(A) is exceeded.
Weighted root mean square acceleration value
according to EN 50144:
DW932
1.12 m/s2
20
ENGLISH
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Germany
Safety instructions
When using Power Tools, always observe the
safety regulations applicable in your country to
reduce the risk of fire, electric shock and
personal injury. Read the following safety
instructions before attempting to operate this
product. Keep these instructions in a safe place!
General
1 Keep work area clean
Cluttered areas and benches can cause accidents.
2 Consider work area environment
Do not expose Power Tools to humidity. Keep
work area well lit. Do not use Power Tools in the
presence of flammable liquids or gases.
3 Guard against electric shock
Prevent body contact with earthed surfaces
(e.g. pipes, radiators, cookers and refrigerators).
For use under extreme conditions (e.g. high
humidity, when metal swarf is being produced,
etc.) electric safety can be improved by inserting
an isolating transformer or a (FI) earth-leakage
circuit-breaker.
4 Keep children away
Do not let children come into contact with the
tool or extension cord. Supervision is required for
those under 16 years of age.
5 Store idle tools
When not in use, Power Tools must be stored in
a dry place and locked up securely, out of reach
of children.
6 Dress properly
Do not wear loose clothing or jewellery. They can
be caught in moving parts. Preferably wear
rubber gloves and non-slip footwear when
working outdoors. Wear protective hair covering
to keep long hair out of the way.
21
7 Wear safety goggles
Also use a face or dust mask in case the
operations produce dust or flying particles.
8 Beware of maximum sound pressure
Take appropriate measures for the protection of
hearing if the sound pressure of 85 dB(A) is
exceeded.
9 Secure workpiece
Use clamps or a vice to hold the workpiece. It is
safer and it frees both hands to operate the tool.
10 Do not overreach
Keep proper footing and balance at all times.
11 Stay alert
Watch what you are doing. Use common sense.
Do not operate the tool when you are tired.
12 Remove adjusting keys and wrenches
Always check that adjusting keys and wrenches are
removed from the tool before operating the tool.
13 Use appropriate tool
The intended use is described in this instruction
manual. Do not force small tools or attachments
to do the job of a heavy-duty tool. The tool will
do the job better and safer at the rate for which it
was intended.
Warning! The use of any accessory or
attachment or performance of any operation with
this tool, other than those recommended in this
instruction manual may present a risk of personal
injury.
14 Maintain tools with care
Keep the tools in good condition and clean for
better and safer performance. Follow the
instructions for maintenance and changing
accessories. Inspect the tool cords at regular
intervals and, if damaged, have them repaired by
an authorized DEWALT repair agent. Keep all
controls dry, clean and free from oil and grease.
15 Check for damaged parts
Before using the tool, carefully check it for
damage to ensure that it will operate properly
and perform its intended function.
Check for misalignment and seizure of moving
parts, breakage of parts and any other conditions
that may affect its operation. Have damaged
guards or other defective parts repaired or
replaced as instructed.
Do not use the tool if the switch is defective.
Have the switch replaced by an authorized
DEWALT repair agent.
en - 2
ENGLISH
16 Remove the battery pack
Remove the battery pack when not in use, before
servicing and when changing accessories.
17 Have your tool repaired by an authorized
DEWALT repair agent
This Power Tool is in accordance with the
relevant safety regulations. To avoid danger,
electric appliances must only be repaired by
qualified technicians.
Additional safety instructions for battery packs
Use only with DEWALT battery packs,
others may burst, causing personal injury
and damage
Do not expose to water
Have defective cords replaced
immediately
+40 ˚c
+4 ˚c
Charge only between 4 °C and 40 °C
Fire hazard! Avoid metal short circuiting
the contacts of a detached battery pack
(e.g. keys carried in the same pocket as
a battery pack).
• The battery fluid, a 25-30% solution of potassium
hydroxide, can be harmful. In case of skin
contact, flush immediately with water. Neutralize
with a mild acid such as lemon juice or vinegar.
In case of eye contact, rinse abundantly with
clean water for at least 10 minutes.
Consult a physician.
• Never attempt to open a battery pack for any
reason.
Labels on charger and battery pack
In addition to the pictographs used in this manual,
the labels on the charger and the battery pack show
the following pictographs:
100%
Battery charging
100%
Battery charged
Battery defective
Do not probe with conductive objects
Do not charge damaged battery packs
Discard the battery pack with due care
for the environment
Do not incinerate the battery pack
Additional safety rules for biscuit jointers
When cutting
• Remove all nails and metal objects from the
workpiece before starting work.
• After switching off, never attempt to stop the
blade by pressing against the side of the blade.
• Never put the tool down on a table or workbench
unless switched off.
Operational protection devices
• The tool must only be used for cutting wood or
plastic.
• Ensure that all devices screening the blade are in
perfect working order.
Checking and changing the blade
• Only blades conforming to the specifications
contained in these operating instructions may
be used.
• Blades made of high alloy, high speed steel
(HSS steel) should not be used. Best results are
achieved using carbide-tipped or CrV blades.
• Only sharp blades in perfect working order
should be used; cracked or bent blades should
be discarded and replaced at once.
Read instruction manual before use
en - 3
22
ENGLISH
• Ensure that the blade is securely fixed and
rotates in the correct direction.
Guard against kickback
• Kickback occurs when the tool begins to stall
rapidly and is driven back towards the operator.
Release the switch immediately if the blade sticks
or the tool stalls.
• Keep the blades sharp.
• Support large panels near the cutting area.
• Do not remove the tool from the workpiece while
making a cut with the blade rotating. Release the
on/off-switch and wait for the blade to come to
a halt.
Package contents
The package contains:
1 Cordless biscuit jointer
1 Battery charger
1 Battery pack (K and KH models)
2 Battery packs (K2 and K2H models)
1 Dust bag
2 Dust adapters
1 Pin spanner
1 Torx screwdriver
1 Instruction manual
1 Exploded drawing
• Check for damage to the tool, parts or accessories
which may have occurred during transport.
• Take the time to thoroughly read and understand
this manual prior to operation.
Description (fig. A)
Your DEWALT cordless biscuit jointer DW932 has
been designed for making flat dowel joints in wood
and wood products.
1 On/off-switch
2 Top handle
3 Fence height adjuster
4 Dust extraction outlet
5 Adjustable fence
6 Anti-slipping pins
7 Plunge depth adjusting knob
8 Locking knob
9 Spindle lock
10 Star knob
11 Battery pack
23
Charger
Your DE9108 charger accepts DEWALT NiCd
battery packs ranging from 7.2 V to 18 V.
Your DE9116 charger accepts DEWALT NiCd and
NiMH battery packs ranging from 7.2 V to 18 V.
11 Battery pack
12 Release buttons
13 Charger
14 Charging indicator (red)
Electrical safety
The electric motor has been designed for one
voltage only. Always check that the battery pack
power corresponds to the voltage on the rating
plate. Also make sure that the voltage of your
charger corresponds to that of your mains.
Your DEWALT charger is double
insulated in accordance with EN 60335.
Mains plug replacement
(U.K. & Ireland only)
• Should your mains plug need replacing and you
are competent to do this, proceed as instructed
below. If you are in doubt, contact an authorized
DEWALT repair agent or a qualified electrician.
• Disconnect the plug from the supply.
• Cut off the plug and dispose of it safely; a plug
with bared copper conductors is dangerous if
engaged in a live socket outlet.
• Only fit 13 Amperes BS1363A approved plugs
fitted with the correctly rated fuse (1).
• The cable wire colours, or a letter, will be marked
at the connection points of most good quality
plugs. Attach the wires to their respective points
in the plug (see below). Brown is for Live (L) (2)
and Blue is for Neutral (N) (4).
• Before replacing the top cover of the mains plug
ensure that the cable restraint (3) is holding the
outer sheath of the cable firmly and that the two
leads are correctly fixed at the terminal screws.
en - 4
ENGLISH
Never use a light socket.
Never connect the live (L) or neutral (N)
wires to the earth pin marked E or .
Using an extension cable
An extension cord should not be used unless
absolutely necessary. Use an approved extension
cable suitable for the power input of your charger
(see technical data). The minimum conductor size is
1 mm2; the maximum length is 30 m.
Assembly and adjustment
• Prior to assembly and adjustment,
always remove the battery pack.
• Always switch off the tool before
inserting or removing the battery pack.
• Use only DEWALT battery packs and
chargers.
• To charge the battery pack (11), insert it into the
charger (13) as shown and plug in the charger.
Be sure that the battery pack is fully seated in the
charger. The red charging indicator (14) will blink.
After approx. 1 hour, it will stop blinking and
remain on. The battery pack is now fully charged
and the charger automatically switches to
equalise mode. After approx. 4 hours, it will
switch to maintenance charge mode.
The battery pack can be removed at any time or
left in the connected charger indefinitely.
• The red charging indicator flashes rapidly to
indicate a charging problem. Reinsert the battery
pack or try a new one. If the new pack also
refuses to charge, have your charger tested by
an authorized DEWALT repair agent.
• When plugged into power sources such as
generators or sources that convert DC to AC,
the red charging indicator may blink twice,
switch off and repeat. This indicates a temporary
problem of the power source. The charger will
automatically switch back to normal operation.
Inserting and removing the battery pack
• Insert the battery pack into the grip until it clicks
in place.
• To remove the battery pack, press the two
release buttons (12) simultaneously and pull the
pack out of the grip.
Battery pack (fig. A)
Charging the battery pack
When charging the battery pack for the first time,
or after prolonged storage, it will only accept an
80% charge. After several charge and discharge
cycles, the battery pack will attain full capacity.
Always check the mains prior to charging the battery
pack. If the mains is functioning but the battery pack
does not charge, take your charger to an authorised
DEWALT repair agent. Whilst charging, the charger
and the battery pack may become warm to touch.
This is a normal condition and does not indicate a
problem.
Do not charge the battery pack at
ambient temperatures <4 °C or >40 °C.
Recommended charging temperature:
approx. 24 °C.
en - 5
Adjustable fence (fig. C1 & C2)
The adjustable fence (5) allows you to precisely set
the point where the slots for the biscuits are cut.
To set the fence height:
• Slacken the locking knob (8).
• Set the height adjuster (3) as required. With the
fence set to 90°, the scale under the locking
knob reads the distance between the centre of
cutter and the surface of the fence.
• Tighten the locking knob.
To set the fence angle:
• Slacken the star knob (10).
• Tilt the fence into the required angle.
• Tighten the star knob.
Jointer base markings
When working without the fence, for example when
making T-joints, you can use the markings on the
jointer base for proper alignment of the tool.
24
ENGLISH
• Set the fence to the 0° position as described
above.
• For workpieces with a thickness of 19 mm, use
the edge of the base as a reference for centring.
• For other workpieces, use the red centreline
markings to align the tool.
• Two of the markings indicate the length of the cut.
In order to prevent breaking through the
workpiece, make sure that the workpiece extends
beyond these markings.
Plunge depth adjustment (fig. D)
The plunge depth must be set to match the biscuit
size. The numbers 0, 10 and 20 on the depth
adjusting knob correspond with the biscuit size.
The M represents the maximum cutting depth of
approx. 20 mm.
• Turn the depth adjusting knob (7) into the
required position, aligning the appropriate
number with the red marking on the tool.
Plunge depth fine adjustment (fig. E)
The fine adjustment is used to eliminate possible
tolerances in the size of the biscuit slots.
• Raise the fence (5) to its upper position as
described above.
• Insert the Torx screwdriver as shown and adjust
the plunge depth as required by turning the screw
(turn clockwise to decrease the plunge depth).
• Check the setting by making a trial cut in a piece
of scrap wood.
Anti-slipping pins (fig. F)
The anti-slipping pins (6) help to reduce the
tendency of the biscuit jointer to slide to the right
when cutting. When working on visible parts of the
workpiece, you may want to retract them in order to
avoid scratching.
• To retract the pins, rotate them slightly clockwise
using a flat screwdriver.
• To use the pins again, rotate them slightly
counterclockwise.
• Tighten the flange securely by turning it clockwise
while keeping the spindle lock depressed.
• Mount the cover plate and tighten the Torx screws.
• Make sure that the teeth of the cutter
point in counterclockwise direction as
shown (fig. H).
• After replacing the blade, always check
the cutting depth and adjust if necessary.
Dust extraction (fig. K1 & K2)
Using the appropriate adapter, you can connect
either a dustbag or a dust extractor.
Dust extractor
• Insert the appropriate adapter (16) or (17) into the
dust extraction outlet (4).
• Connect the dust extractor hose to the adapter.
Dustbag
• Insert the straight adapter (16) into the dust
extraction outlet (4).
• Attach the dustbag (18) to the adapter.
• Whenever possible, connect a dust extraction
device designed in accordance with the relevant
regulations regarding dust emission.
Instructions for use
Always observe the safety instructions
and applicable regulations.
Switching on and off (fig. B)
• To run the tool, press the on/off-switch (1).
• To stop the tool, release the switch.
Do not switch the tool on or off when the
blade touches the workpiece or other
materials.
Making biscuit joints
Replacing the blade (fig. G, H & J)
• Remove the four Torx screws (15) from the base
plate and take off the cover.
• Depress the spindle lock (9) and remove the
flange by turning it counterclockwise.
• Change the blade.
25
General (fig. L)
Various techniques can be used to make strong and
accurate biscuit joints. In this manual, the most
important techniques will be discussed in more detail.
en - 6
ENGLISH
Selecting the biscuit size (fig. M)
The three biscuit sizes are #0, #10 and #20.
Normally, you should use the largest biscuit that will
fit in the workpiece.
• After selecting the size of biscuit to be used,
adjust the plunge depth accordingly as described
above.
Always make a trial cut in a piece of
scrap wood to check the plunge depth.
If necessary, perform a fine adjustment
as described above.
Locating the biscuits (fig. N1 - N4)
• For edge joints, biscuits should normally be
located at 15 - 25 cm intervals. The outer
biscuits should be located 5 - 7.5 cm from the
ends of the workpiece (fig. N1).
• When joining narrow workpieces such as picture
frames, even the smallest biscuits may be too
large for the joint. In this case, the exposed tip of
the biscuit should be trimmed off after the joint
has been glued (fig. N2).
• When joining workpieces thicker than approx.
2.5 cm, pairs of biscuits may be used for
additional strength (fig. N3).
• To mark mating pieces, first position them as
they will be assembled. Use a set square to draw
the marking line across the pieces (fig. N4).
Cutting biscuit slots (fig. P)
• Adjust the tool settings as described above.
• Align the centre marking on the tool base with
the marking line as shown.
• Switch the tool on and wait a second for the
cutter attain full speed.
• Firmly push the fence against the workpiece and
plunge the cutter until the stop is reached.
• Allow the tool to retract the blade from the
workpiece.
• Turn the tool off.
Assembling the workpieces
• Try assembling the workpieces together to check
that the joints fit correctly.
• Evenly spread a suitable glue in the biscuit slots
and on the mating surfaces of the joint.
• Insert the biscuits into the slots, ensuring that
they come into contact with the glue.
en - 7
• Assemble the workpieces and clamp them until
the glue has dried.
Edge to edge joints (fig. Q1 & Q2)
• Place the workpieces on a flat surface as they
are to be assembled.
• Mark the biscuit centres. The biscuits should be
located at 15 - 25 cm intervals; the outer biscuits
should be located 5 - 7.5 cm from the ends of
the workpiece (fig. Q1).
• Set the fence to 90°.
• Set the height adjuster to position the biscuit in
the centre of the workpiece.
• Adjust the other tool settings as described above.
• Cut the biscuit slots as described above (fig. Q2).
Frame joints (fig. R1 - R3)
• Place the workpieces on a flat surface as they
are to be assembled (fig. R1 & R2).
• Select the appropriate biscuit size.
• Mark the biscuit centres.
• Adjust the tool settings as described above.
• Cut the biscuit slots as described above (fig. R3).
Corner joints (fig. S1 & S2)
• Arrange the workpieces as they are to be
assembled (fig. S1).
• Select the appropriate biscuit size.
• Mark the biscuit centres.
• For the face cut, clamp the workpiece and align
the tool as shown (fig. S2).
• Cut the biscuit slots as described above.
Offset joints (fig. T)
When joining two workpieces of different thickness,
proceed as follows:
• Arrange the workpieces as they are to be
assembled.
• Select the appropriate biscuit size.
• Mark the biscuit centres.
• Select the workpiece that will be set back.
• Set the height adjuster to position the biscuit in
the centre of the workpiece.
• Cut the biscuit slots as described above.
• Adjust the fence up by a distance equal to the
desired offset. Use the scale to read the setting.
• Cut the biscuit slots as described above.
26
ENGLISH
Edge mitre joints (fig. U1 - U4)
Outside surfaces aligned (fig. U1)
• Arrange the workpieces as they are to be
assembled.
• Mark the biscuit centres on the outside of the joint.
• Set the fence angle to 90°.
• Adjust the fence to locate the biscuit toward the
inside of the joint where the workpiece is thicker.
Select the appropriate biscuit size (fig. U2).
• Clamp the workpiece and align the tool as shown
(fig. U3).
• Cut the biscuit slots as described above.
Inside surfaces aligned
• Arrange the workpieces as they are to be
assembled.
• Mark the biscuit centres on the inside of the joint.
• Set the fence angle to 45°.
• Adjust the fence to locate the biscuit toward the
inside of the joint where the workpiece is thicker.
Select the appropriate biscuit size.
• Clamp the workpiece and align the tool as shown
(fig. U4).
• Cut the biscuit slots as described above.
T-joints (fig. V1 - V5)
This type of joints is commonly used to attach
shelves to side panels (fig. V1).
• Place the workpieces on a flat surface as they
are to be assembled (as an upside down T).
• Mark the biscuit centres on the shelf piece.
• Lightly mark the top of the shelf on the side panel
(fig. V2).
• Clamp the shelf on top of the side panel, aligning
the end of the shelf with the line (fig. V3).
• Select the appropriate biscuit size.
• Set the fence to 0°.
• Align the tool with the biscuit marks using the
markings on the tool base.
• Make a vertical (fig. V4) and a horizontal (fig. V5)
cut at each of the biscuit locations.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
27
Maintenance
Your DEWALT Power Tool has been designed to
operate over a long period of time with a minimum
of maintenance. Continuous satisfactory operation
depends upon proper tool care and regular cleaning.
Lubrication
Your power tool requires no additional lubrication.
Cleaning
• Unplug the charger before cleaning the housing
with a soft cloth.
• Remove the battery pack before cleaning your
Power Tool.
• Keep the ventilation slots clear and regularly
clean the housing with a soft cloth.
Environment
Rechargeable battery pack
This long life battery pack must be recharged when
it fails to produce sufficient power on jobs which
were easily done before. At the end of its technical
life, discard it with due care for our environment:
• Run the battery pack down completely,
then remove it from the tool.
• NiCd and NiMH cells are recyclable. Take them
to your dealer or a local recycling station.
The collected battery packs will be recycled or
disposed of properly.
Unwanted tools
Take your tool to an authorised DEWALT repair
agent where it will be disposed of in an
environmentally safe way.
en - 8
ENGLISH
GUARANTEE
• 30 DAY NO RISK SATISFACTION GUARANTEE •
If you are not completely satisfied with the
performance of your DEWALT tool, simply return
it within 30 days, complete as purchased, to the
point of purchase, for a full refund or exchange.
Proof of purchase must be produced.
• ONE YEAR FREE SERVICE CONTRACT •
If you need maintenance or service for your
DEWALT tool, in the 12 months following
purchase, it will be undertaken free of charge at
an authorized DEWALT repair agent. Proof of
purchase must be produced. Includes labour and
spare parts for Power Tools. Excludes
accessories.
• ONE YEAR FULL WARRANTY •
If your DEWALT product becomes defective due
to faulty materials or workmanship within
12 months from the date of purchase, we
guarantee to replace all defective parts free of
charge or, at our discretion, replace the unit free
of charge provided that:
• The product has not been misused.
• Repairs have not been attempted by
unauthorized persons.
• Proof of purchase date is produced.
This guarantee is offered as an extra benefit
and is additional to consumers statutory rights.
For the location of your nearest authorized DEWALT
repair agent, please use the appropriate telephone
number on the back of this manual. Alternatively,
a list of authorized DEWALT repair agents and full
details on our after-sales service are available on
the Internet at www.2helpU.com.
en - 9
28
ESPAÑOL
RANURADORA SIN CABLE DW932
¡Enhorabuena!
Usted ha optado por una herramienta eléctrica
DEWALT. Muchos años de experiencia y una gran
asiduidad en el desarrollo y la innovación de sus
productos han convertido DEWALT en un socio muy
fiable para el usuario profesional.
En el presente manual figuran los pictogramas
siguientes:
Indica peligro de lesiones, de accidentes
mortales o de averías en la herramienta
en caso de no respeto de las
instrucciones en este manual.
Contenido
Características técnicas
Declaración CE de conformidad
Instrucciones de seguridad
Verificación del contenido del embalaje
Descripción
Seguridad eléctrica
Utilización de un cable de prolongación
Montaje y ajustes
Instrucciones para el uso
Mantenimiento
Garantía
Voltaje
Velocidad en vacío
Profundidad del corte, máx.
Ajuste de la profundidad
del cajeado
Diámetro de la cuchilla
Ancho de la cuchilla
Peso (sin batería)
Batería
es - 1
es - 1
es - 2
es - 4
es - 4
es - 4
es - 5
es - 5
es - 7
es - 9
es - 9
DW932
18
6.000
20
8/10/12
(para galletas de
tamaño 0/10/20)
mm 100
mm 4
kg 2,7
V
min-1
mm
mm
Voltaje
Capacidad
Peso
DE9095
(NiCd)
V 18
Ah 2,0
kg 1,0
DE9039
(NiMH)
18
3,0
1,0
Cargador
Tensión de la red
Tiempo de carga (próx.)
Peso
DE9108
VAC 230
h 1
kg 0,4
DE9116
230
1
0,4
Fusibles
Herramientas 230 V:
Indica tensión eléctrica.
Peligro de incendio.
Declaración CE de conformidad
DW932
DEWALT certifica que estas herramientas eléctricas
han sido construidas de acuerdo a las normas
siguientes: 98/37/CEE, 89/336/CEE, 73/23/CEE,
EN 50144, EN 50260, EN 55014-2, EN 55014,
EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Para información más detallada, contacte a
DEWALT, véase abajo o consulte el dorso de este
manual.
El nivel de la presión acústica de acuerdo con las
normas 86/188/CEE & 98/37/CEE, medida de
acuerdo con EN 50144:
DW932
LpA
(presión acústica)
LWA (potencia acústica)
dB(A)*
78,2
dB(A)
91,2
* al oído del usuario
Tome medidas adecuadas para proteger
sus oídos cuando la presión acústica
exceda el valor de 85 dB(A).
Valor cuadrático medio ponderado en frecuencia de
la aceleración según EN 50144:
10 A
DW932
1,12 m/s2
29
es - 1
ESPAÑOL
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Alemania
Instrucciones de seguridad
Al utilizar herramientas eléctricas, observe las
reglas de seguridad en vigor en su país, a fin de
reducir el riesgo de descarga eléctrica,
de lesiones y de incendio. Lea las instrucciones
de seguridad siguientes antes de utilizar este
producto. ¡Conserve bien estas instrucciones de
seguridad!
Generalidades
1 Mantenga limpia el área de trabajo
Un área o un banco de trabajo en desorden
aumentan el riesgo de accidentes.
2 Tenga en cuenta el entorno del área de trabajo
No exponga las herramientas eléctricas a la
humedad. Procure que el área de trabajo esté
bien iluminada. No utilice herramientas eléctricas
en la proximidad de líquidos o gases inflamables.
3 Protéjase contra las descargas eléctricas
Evite el contacto del cuerpo con las superficies
conectadas a tierra (p. ej. tuberías, radiadores,
cocinas eléctricas y refrigeradores).
Para aplicaciones de uso extremas (por ej.
humedad elevada formación de polvo metálico,
etc.), se puede aumentar la seguridad eléctrica a
través de intercalar un transformador de
separación o un interruptor de protección de
corriente de defecto (FI).
4 ¡Mantenga alejados a los niños!
No permita que otras personas toquen la
herramienta o el cable de prolongación.
En caso de uso por menores de 16 años,
se requiere supervisión.
5 Guarde las herramientas que no utiliza
Las herramientas eléctricas que no se utilizan,
deben estar guardadas en un lugar seco,
cerrado y fuera del alcance de los niños.
es - 2
6 Vista ropa de trabajo apropiada
No lleve vestidos anchos ni joyas. Estos podrían
ser atrapados por piezas en movimiento. Para
trabajos al exterior, se recomienda llevar guantes
de goma y calzado de suela antideslizante.
Si tiene el pelo largo, téngalo recogido y cubierto.
7 Lleve gafas de protección
Utilice también una mascarilla si el trabajo ejecutado
produce polvo u otras partículas volantes.
8 Respete el nivel máximo de la presión acústica
Tome medidas adecuadas para la protección de
los oídos cuando la presión acústica exceda el
valor de 85 dB(A).
9 Sujete bien la pieza de trabajo
Utilice abrazaderas o un torno para sujetar la
pieza de trabajo. Es más seguro que sujetarla
con la mano y le permite utilizar ambas manos
para manejar la herramienta.
10 No alargue demasiado su radio de acción
Mantenga un apoyo firme sobre el suelo y
conserve el equilibrio en todo momento.
11 Esté siempre alerta
Mire lo que está haciendo. Use el sentido común.
No maneje la herramienta cuando está cansado.
12 Retire las llaves de maniobra
Antes de poner la herramienta en marcha,
asegúrese de que las llaves y utensilios de reglaje
hayan sido retirados.
13 Utilice la herramienta adecuada
En este manual, se indica para qué uso está
destinada la herramienta. No utilice herramientas
o dispositivos acoplables de potencia demasiado
débil para ejecutar trabajos pesados.
La herramienta funcionará mejor y con mayor
seguridad al ser utilizada de acuerdo con sus
características técnicas.
¡ATENCIÓN! El uso de accesorios o
acoplamientos, o el uso de la herramienta misma
distintos de los recomendados en este manual
de instrucciones, puede dar lugar a lesiones de
personas.
14 Mantenga las herramientas asiduamente
Mantenga sus herramientas afiladas y limpias
para trabajar mejor y más seguro. Siga las
instrucciones para el mantenimiento y la
sustitución de accesorios. Verifique los cables de
las herramientas con regularidad y, en caso de
avería, llévelos a un Centro de Servicio DEWALT
para que sean reparados.
30
ESPAÑOL
Inspeccione los cables de prolongación
periódicamente y sustitúyalos cuando presenten
defectos. Mantenga todos los mandos secos,
limpios y libres de aceite y grasa.
15 Compruebe que no haya partes averiadas
Antes de utilizar la herramienta, comprueba que
no haya averías, a fin de asegurar que funcionará
correctamente y sin problemas. Compruebe que
no haya desalineamiento o enganchamiento de
piezas en movimiento, ni roturas de piezas,
ni accesorios mal montados, ni cualquier otro
defecto que pudiera perjudicar al buen
funcionamiento de la herramienta. Haga reparar
o sustituir los dispositivos de seguridad u otros
componentes defectuosos según las
instrucciones. No utilice la herramienta cuando el
interruptor esté defectuoso. Haga sustituir el
interruptor en un Centro de Servicio DEWALT.
16 Extraiga la batería
Extraiga la batería cuando no la esté utilizando,
antes de las operaciones de mantenimiento y
cuando cambie algún accesorio.
17 Haga reparar su herramienta en un Centro de
Servicio DEWALT
Esta herramienta eléctrica cumple con las reglas
de seguridad en vigor. Para evitar situaciones
peligrosas, la reparación de herramientas
eléctricas debe ser efectuada únicamente por un
técnico competente.
Placas en el cargador y en la batería
Las placas en el cargador y en la batería enseñan
los pictogramas siguientes:
100%
Cargando
100%
Cargado
Batería defectuosa
No unirlos con objetos conductores
No cargar baterías en mal estado,
cambiarlas inmediatamente
Antes de usar, leer el manual de
instrucciones
Usar sólo con baterías de DEWALT.
Otras baterías pueden explotar
causando daños personales y materiales
No exponer a la lluvia
Si el cordón estuviera en mal estado,
cambiarlo inmediatamente
Normas de seguridad adicionales para baterías
¡Peligro de incendio! Evite que se
produzcan cortocircuitos metálicos en
los contactos de una batería suelta
(por ejemplo, no lleve llaves en el mismo
bolsillo que una batería).
• El líquido una solución de un 25-30% de
hidróxido de potasio, puede resultar nocivo.
En caso de que entre en contacto con la piel,
lávese inmediatamente con agua. Neutralícelo
con un ácido suave como zumo de limón o
vinagre. En caso de que entre en contacto con
los ojos, láveselos con agua limpia abundante
durante al menos 10 minutos.
Consulte a un médico.
• No intente nunca abrir una batería.
31
+40 ˚c
+4 ˚c
Cargar sólo entre 4 °C y 40 °C
Una vez terminada la vida técnica de la
batería, elimínela sin dañar el medio
ambiente
No arroje la batería al fuego
es - 3
ESPAÑOL
Reglas de seguridad adicionales para ranuradoras
Al cortar
• Extraiga todos los clavos y objetos metálicos de las
piezas de trabajo antes de comenzar a trabajar.
• Después de apagar la herramienta, no trate nunca
de detener la hoja presionándola en un lado.
• Nunca apoye la herramienta en la mesa o el
banco de trabajo si no está apagada.
Dispositivos protectores de funcionamiento
• La herramienta sólo debe emplearse para cortar
madera o plástico.
• Cerciórese de que todos los dispositivos que
protegen la hoja funcionan correctamente.
Comprobación y sustitución de la hoja
• Sólo deben utilizarse hojas que se ajusten a las
especificaciones contenidas en estas
instrucciones de funcionamiento.
• No deben emplearse hojas hechas de acero de
corte rápido y alta aleación (acero HSS).
Los mejores resultados se obtendrán usando
hojas de dientes de carburo o de CrV.
• Sólo deben utilizarse hojas afiladas y en
perfectas condiciones de uso. Las hojas
agrietadas o dobladas deben ser desechadas y
sustituidas inmediatamente.
• Cerciórese de que la hoja está bien sujeta y de
que gira en la dirección correcta.
Protector anti-retroceso
• El retroceso ocurre cuando la herramienta se
atasca repentinamente y es impulsada hacia el
operador. Si la hoja se atasca o la herramienta se
cala, suelte el interruptor de inmediato.
• Mantenga las hojas afiladas.
• Apoye los paneles grandes cerca de la zona
de corte.
• No aparte la herramienta de la pieza de trabajo
mientras hace un corte con la hoja en
movimiento. Suelte el interruptor de marcha/
parada y espere a que la hoja se detenga.
Verificación del contenido del embalaje
2
1
2
1
1
1
1
Baterías (modelos K2 y K2H)
Bolsa para polvo
Adaptadores para polvo
Llave de tetones
Destornillador Torx
Manual de instrucciones
Dibujo despiezado
• Compruebe si la herramienta, piezas o accesorios
han sufrido algún daño durante el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer y
comprender este manual antes de utilizar la
herramienta.
Descripción (fig. A)
La ranuradora sin cable DEWALT DW932 está
diseñada para realizar juntas planas con pitones en
madera y productos de madera.
1 Interruptor de marcha/parada
2 Empuñadura superior
3 Pomo de ajuste de altura
4 Salida de extracción de polvo
5 Guía ajustable
6 Pivotes anti-deslizantes
7 Pomo de ajuste de la profundidad del cajeado
8 Pomo de bloqueo
9 Inmovilizador del husillo
10 Pomo de estrella
11 Batería
Cargador
Su cargador DE9108 acepta baterías NiCd DEWALT
desde 7,2 hasta 18 V.
Su cargador DE9116 acepta baterías NiCd y NiMH
DEWALT desde 7,2 hasta 18 V.
11 Batería
12 Pulsadores de arranque
13 Cargador
14 Indicador de carga (rojo)
Seguridad eléctrica
El cargador ha sido diseñado para un solo voltaje.
Compruebe siempre que el voltaje de la red
corresponde al valor indicado en la placa de
características.
El paquete contiene:
1 Ranuradora sin cable
1 Cargador de baterías
1 Batería (modelos K y KH)
es - 4
32
ESPAÑOL
Su cargador DEWALT tiene doble
aislamiento, conforme a la norma
EN 60335; por consiguiente, no se
requiere conexión a tierra.
Sustitución de cable o enchufe
Al sustituir el cable o el enchufe hágalo con sumo
cuidado: un enchufe con conectores de cobre
desprotegidos es peligroso si se conecta a una
toma de corriente activa.
Utilización de un cable de prolongación
En caso de que sea necesario utilizar un cable de
prolongación, deberá ser un cable de prolongación
aprobado, adecuado para la potencia de esta
herramienta (véanse las características técnicas).
La sección mínima de conductor es de 1 mm2.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
Montaje y ajustes
• Antes de realizar el montaje y los ajustes,
extraiga siempre la batería.
• Desconecte siempre la herramienta
antes de introducir o extraer la batería.
• Usar sólo baterías y cargadores de
DEWALT.
Batería (fig. A)
Carga de la batería
Cuando cargue la batería por primera vez,
o después de que haya estado guardada durante
mucho tiempo, únicamente aceptará una carga del
80%. Tras varios ciclos de carga y descarga, la batería
alcanzará su capacidad completa.
Compruebe siempre la corriente eléctrica antes de
cargar la batería. Si ésta está en funcionamiento,
pero la batería no se carga, lleve el cargador a un
concesionario autorizado de reparaciones de
DEWALT. Es posible que el cargador y la batería se
calienten durante la carga; esto es normal y no
significa que exista ningún problema.
No cargue la batería a temperaturas
ambiente inferiores a 4 °C o superiores a
40 °C. Temperatura de carga
recomendada: aprox. 24 °C.
33
• Para cargar la batería (11), introdúzcala en el
cargador (13) según se indica y enchufe este
último. Asegúrese de que la batería esté bien
colocada en el cargador.
El indicador de carga rojo (14) parpadeará.
Pasada una hora, aproximadamente, dejará de
parpadear y permanecerá encendido.
El empaquetado de baterías ya estará
completamente cargado y el cargador pasará
automáticamente al modo de ecualización.
Al cabo de unas cuatro horas, cambiará al modo
de mantenimiento. Se puede sacar en cualquier
momento o dejarse indefinidamente en el
cargador conectado.
• Si existen problemas de carga, el indicador de
carga rojo parpadea rápidamente. Vuelva a
insertar el empaquetado de baterías o pruebe
con uno nuevo. Si tampoco es posible cargar
éste último, haga revisar el cargador por un
Centro de Servicio DEWALT.
• Cuando se enchufa a fuentes de suministro de
corriente tales como generadores o fuentes que
convierten corriente continua en corriente alterna,
el indicador de carga rojo puede parpadear dos
veces, apagarse y repetir. Esto indica la
existencia de un problema temporal de la fuente
de alimentación. El cargador volverá a cambiar a
funcionamiento normal de manera automática.
Introducción y extracción de la batería
• Introduzca la batería en la empuñadura hasta
que esté bien colocada (se oirá un «clic»).
• Para extraerla, apriete los dos pulsadores de
arranque (12) a la vez y sáquela de la empuñadura.
Guía ajustable (fig. C1 & C2)
La guía ajustable (5) permite establecer con
precisión el punto donde deben cortarse las ranuras
para las galletas. Para ajustar la altura de la guía:
• Afloje el pomo de bloqueo (8).
• Gire el pomo de ajuste de altura (3) según sea
necesario. Con la guía ajustada a 90°, la escala
situada debajo del pomo de bloqueo indica la
distancia entre el centro de la cuchilla y la
superficie de la guía.
• Apriete el pomo de bloqueo.
es - 5
ESPAÑOL
Para ajustar el ángulo de la guía:
• Afloje el pomo de estrella (10).
• Incline la guía hasta conseguir el ángulo
requerido.
• Apriete el pomo de estrella.
Marcas de la base de la ranuradora
Cuando trabaje sin la guía, por ejemplo, al realizar
juntas en T, puede utilizar las marcas de la base de
la ranuradora para alinear la herramienta de forma
correcta.
• Ajuste la guía a la posición 0°, según se ha
descrito anteriormente.
• Para piezas de trabajo con un grosor de 19 mm,
use el borde de la base como referencia para el
centrado.
• En el caso de otras piezas de trabajo, utilice las
marcas centrales rojas para alinear la herramienta.
• Dos de las marcas indican la largura del corte.
Para evitar traspasar la pieza de trabajo,
cerciórese de que ésta se extiende más allá de
las marcas.
Ajuste de la profundidad del cajeado (fig. D)
La profundidad del cajeado debe ajustarse de acuerdo
al tamaño de la galleta. Los números 0, 10 y 20 del
pomo de ajuste de profundidad representan los
distintos tamaños de galleta. La M indica la
profundidad de corte máxima, que es de unos 20 mm.
• Gire el pomo de ajuste de la profundidad (7)
hasta la posición requerida, alineando el número
correspondiente con la marca roja de la
herramienta.
Ajuste preciso de la profundidad del cajeado
(fig. E)
El ajuste preciso sirve para evitar posibles márgenes
en el tamaño de las ranuras de las galletas.
• Levante la guía (5) hasta su posición superior,
según se ha descrito anteriormente.
• Inserte el destornillador Torx como se indica en la
figura y ajuste la profundidad del cajeado según
sea necesario girando el tornillo (hacia la derecha
para reducir la profundidad).
• Compruebe el ajuste realizando un corte de
prueba en una pieza de madera de desecho.
es - 6
Pivotes anti-deslizantes (fig. F)
Los pivotes anti-deslizantes (6) permiten reducir la
tendencia de la ranuradora a deslizarse hacia la
derecha al realizar el corte. Cuando trabaje sobre las
partes visibles de la pieza de trabajo, es posible que
quiera retirar los pivotes para evitar que rayen la
madera.
• Para retirar los pivotes, gírelos ligeramente hacia la
derecha mediante un destornillador de punta plana.
• Para volver a utilizar los pivotes, gírelos
ligeramente hacia la izquierda.
Cambio de hoja (fig. G, H & J)
• Extraiga los cuatro tornillos Torx (15) de la placa
base y quite la cubierta.
• Presione el inmovilizador del husillo (9) y extraiga
la brida girándola hacia la izquierda.
• Cambie la hoja.
• Apriete la brida con firmeza girándola hacia la
derecha mientras mantiene presionado el
inmovilizador del husillo.
• Instale la placa de cubierta y apriete los tornillos
Torx.
• Cerciórese de que los dientes de la
cuchilla quedan apuntando hacia la
izquierda, como puede verse en la fig. H.
• Una vez cambiada la hoja, verifique
siempre la profundidad del corte y
ajústela si es necesario.
Extracción de polvo (fig. K1 & K2)
Si utiliza el adaptador adecuado, puede conectar
una bolsa o un extractor para polvo.
Extractor para polvo
• Acople el adaptador adecuado (16) o (17) a la
salida de extracción de polvo (4).
• Conecte el tubo de extracción de polvo al
adaptador.
Bolsa para polvo
• Acople el adaptador recto (16) a la salida de
extracción de polvo (4).
• Enganche la bolsa para polvo (18) al adaptador.
34
ESPAÑOL
• Cuando sea posible, utilice un extractor de
aspiración diseñado de acuerdo con las
Directrices aplicables en relación con la emisión
de polvo.
Instrucciones para el uso
Respete siempre las instrucciones de
seguridad y las normas de aplicación.
Encender y apagar (fig. B)
• Para poner en marcha la herramienta, presione el
interruptor on/off.
• Para parar la herramienta, suelte el conmutador.
No encienda ni apague la herramienta
cuando la hoja esté en contacto con la
pieza de trabajo u otros materiales.
Realización de juntas de galleta
General (fig. L)
Es posible utilizar varias técnicas para realizar juntas
de galleta fuertes y precisas. En este manual se
detallan las técnicas más importantes.
Selección del tamaño de las galletas (fig. M)
Los tres tamaños de galleta son #0, #10 y #20.
Normalmente, es necesario usar la galleta más
grande permitida por la pieza de trabajo.
• Una vez seleccionado el tamaño que debe
usarse, ajuste la profundidad del cajeado,
según se describe anteriormente.
Realice siempre un corte de prueba en
una pieza de madera de desecho para
comprobar la profundidad del cajeado.
Si es necesario, efectúe un ajuste
preciso, según se ha descrito antes.
Colocación de las galletas (fig. N1 - N4)
• Para las juntas entre bordes, las galletas
normalmente deben estar situadas a intervalos
de 15 - 25 cm. Las galletas externas debe estar
situadas a 5 - 7,5 cm de los extremos de la pieza
de trabajo (fig. N1).
35
• Cuando ensamble piezas de trabajo estrechas,
como las del marco de un cuadro, es posible
que hasta las galletas más pequeñas resulten
demasiado grandes para la junta. En este caso,
el extremo expuesto de la galleta debe cortarse
una vez pegada la junta con cola (fig. N2).
• Cuando ensamble piezas de trabajo con un
grosor superior a aproximadamente 2,5 cm,
es posible usar pares de galletas para conseguir
mayor fuerza (fig. N3).
• Para marcar las piezas de acoplamiento, primero
colóquelas tal como se montarán. Utilice una
escuadra de ajuste para trazar la línea de
marcado a lo largo de las piezas (fig. N4).
Corte de ranuras de galleta (fig. P)
• Realice los ajustes de herramienta necesarios,
según se describe anteriormente.
• Alinee la marca central de la base de la herramienta
con la línea de marcado, al igual que en la figura.
• Encienda la herramienta y espere un momento a
que la cuchilla alcance su velocidad total.
• Empuje con firmeza la guía contra la pieza de
trabajo e introduzca la cuchilla hasta llegar al tope.
• Deje que la herramienta retire la hoja de la pieza
de trabajo.
• Apague la herramienta.
Montaje de las piezas de trabajo
• Intente montar las piezas de trabajo para
comprobar si las juntas se acoplan correctamente.
• Extienda uniformemente una cola adecuada en
las ranuras de galleta y en las superficies de
acoplamiento de la junta.
• Inserte las galletas en las ranuras, cerciorándose
de que entran en contacto con la cola.
• Monte las piezas de trabajo y encájelas hasta
que la cola se haya secado.
Juntas entre bordes (fig. Q1 & Q2)
• Coloque las piezas de trabajo en una superficie
plana tal como deben montarse.
• Marque los centros de las galletas. Éstas deben
estar situadas a intervalos de 15 - 25 cm; las
galletas externas deben estar situadas a 5 - 7,5 cm
de los extremos de la pieza de trabajo (fig. Q1).
• Ajuste la guía a 90°.
• Regule el pomo de ajuste de altura de forma que la
galleta quede en el centro de la pieza de trabajo.
es - 7
ESPAÑOL
• Realice los otros ajustes de herramienta,
según se ha descrito anteriormente.
• Corte las ranuras de galleta, según se ha
indicado antes (fig. Q2).
Juntas de marcos (fig. R1 - R3)
• Coloque las piezas de trabajo en una superficie
plana tal como deben montarse (fig. R1 & R2).
• Seleccione el tamaño de galleta apropiado.
• Marque los centros de las galletas.
• Realice los ajustes de herramienta necesarios,
según se ha descrito anteriormente.
• Corte las ranuras de galleta, según se ha
indicado antes (fig. R3).
Juntas perpendiculares (fig. S1 & S2)
• Coloque las piezas de trabajo tal como deben
montarse (fig. S1).
• Seleccione el tamaño de galleta adecuado.
• Marque los centros de las galletas.
• Para el corte de cara, sujete bien la pieza de
trabajo y alinee la herramienta, según puede
verse en la fig. S2.
• Corte las ranuras de galleta, según se ha
indicado antes.
Juntas descentradas (fig. T)
Cuando ensamble dos piezas de trabajo de distinto
grosor, realice estos pasos:
• Coloque las piezas de trabajo tal como deben
montarse.
• Seleccione el tamaño de galleta apropiado.
• Marque los centros de las galletas.
• Seleccione la pieza de trabajo donde van a
insertarse las galletas.
• Regule el pomo de ajuste de altura de forma que la
galleta quede en el centro de la pieza de trabajo.
• Corte las ranuras de galleta, según se ha indicado
antes.
• Levante la guía una distancia igual al
descentrado deseado. Utilice la escala para
controlar el ajuste.
• Corte las ranuras de galleta, según se ha indicado
antes.
es - 8
Juntas a inglete por el borde de la madera
(fig. U1 - U4)
Superficies exteriores alineadas (fig. U1)
• Coloque las piezas de trabajo tal como deben
montarse.
• Marque los centros de las galletas en la parte
exterior de la junta.
• Ajuste el ángulo de la guía a 90°.
• Ajuste la guía de forma que la galleta quede
hacia la parte interior de la junta, donde la pieza
de trabajo es más gruesa. Seleccione el tamaño
de galleta apropiado (fig. U2).
• Sujete bien la pieza de trabajo y alinee la
herramienta, según se muestra en la fig. U3.
• Corte las ranuras de galleta, según se ha
indicado antes.
Superficies interiores alineadas
• Coloque las piezas de trabajo tal como deben
montarse.
• Marque los centros de las galletas en la parte
interior de la junta.
• Ajuste el ángulo de la guía a 45°.
• Ajuste la guía de forma que la galleta quede
hacia la parte interior de la junta, donde la pieza
de trabajo es más gruesa. Seleccione el tamaño
de galleta apropiado.
• Sujete bien la pieza de trabajo y alinee la
herramienta, según se muestra en la fig. U4.
• Corte las ranuras de galleta, según se ha
indicado antes.
Juntas en T (fig. V1 - V5)
Este tipo de junta suele utilizarse para montar
estanterías en tablas laterales (fig. V1).
• Coloque las piezas de trabajo en una superficie
plana tal como deben montarse (como una T
invertida).
• Marque los centros de las galletas en la pieza
para estantería.
• Marque ligeramente la parte superior de la
estantería en la tabla lateral (fig. V2).
• Sujete la pieza para estantería a la parte superior
de la tabla lateral, alineando el extremo de la
estantería con la línea (fig. V3).
• Seleccione el tamaño de galleta apropiado.
• Ajuste la guía a 0°.
36
ESPAÑOL
• Alinee la herramienta con las marcas de galleta
usando las marcas de la base de la herramienta.
• Realice un corte vertical (fig. V4) y horizontal
(fig. V5) en cada una de las posiciones de galleta.
Consulte a su proveedor si desea información más
detallada sobre los accesorios apropiados.
Herramientas desechadas
Lleve la herramienta vieja a un Centro de Servicio
DEWALT, donde será eliminada sin efectos
perjudiciales para el medio ambiente.
GARANTÍA
Mantenimiento
Su herramienta eléctrica DEWALT ha sido diseñada
para funcionar mucho tiempo con un mínimo de
mantenimiento. El funcionamiento satisfactorio
depende del buen cuidado de la herramienta y de
una limpieza frecuente.
Lubricación
Su herramienta eléctrica no requiere lubricación
adicional.
Limpieza
• Evite que se obturen las ranuras de ventilación y
limpie el exterior con regularidad utilizando un
paño suave.
• Desconecte el cargador antes de limpiar el cárter
con un paño.
• Quite la batería antes de limpiar su herramienta.
Medio ambiente
Batería recargable
Esta batería de larga duración se debe recargar
cuando no tenga la potencia suficiente en trabajos
que realizaba fácilmente con anterioridad. Una vez
terminada su vida técnica, elimínela sin dañar el
medio ambiente:
• Agote la batería por completo y, a continuación,
sáquela de la herramienta.
• Las células NiCd y NiMH son reciclables. Llévelas
a su distribuidor o a un centro de reciclaje local.
Las baterías recogidas se reciclarán o se
desecharán adecuadamente.
37
• 30 DÍAS DE SATISFACCIÓN COMPLETA •
Si no queda totalmente satisfecho con su
herramienta DEWALT, contacte con su Centro de
Servicio DEWALT. Presente su reclamación,
juntamente con la máquina completa, así como
la factura de compra y le será presentada la
mejor solución.
• UN AÑO DE SERVICIO GRATUITO •
Si necesita mantenimiento o servicio técnico para
su herramienta DEWALT en los 12 meses
siguientes a la compra, podrá obtenerlos
gratuitamente en un Centro de Servicio DEWALT.
Para ello es imprescindible presentar la prueba
de compra. Incluye mano de obra y piezas para
las Herramientas Eléctricas. No se incluye los
accesorios.
• UN AÑO DE GARANTÍA •
Si su producto DEWALT presenta algún defecto
debido a fallos de materiales o mano de obra en
los 12 meses siguientes a la fecha de compra,
le garantizamos la sustitución gratuita de todas
las piezas defectuosas siempre y cuando:
• El producto no haya sido utilizado
inadecuadamente.
• No se haya intentado su reparación por parte
de una persona no autorizada.
• Se presente la prueba de compra.
Para la localización del Centro de Servicio
DEWALT más cercano, consulte el dorso de este
manual. Como alternativa, hay disponible en
Internet una lista de Centros de Servicio DEWALT
e información completa sobre nuestro servicio
postventa en www.2helpU.com.
es - 9
FRANÇAIS
FRAISEUSE A LAMELLES SANS FIL DW932
Félicitations!
Vous avez choisi un outil électrique DEWALT. Depuis
de nombreuses années, DEWALT produit des outils
électriques adaptés aux exigences des utilisateurs
professionnels.
Les symboles suivants sont utilisés dans le présent
manuel:
En cas de non-respect des instructions
dans le présent manuel, il y a risque de
blessure, danger de mort ou possibilité
de dégradation de l’outil.
Table des matières
Caractéristiques techniques
Déclaration CE de conformité
Instructions de sécurité
Contenu de l’emballage
Description
Sécurité électrique
Câbles de rallonge
Assemblage et réglage
Mode d’emploi
Entretien
Garantie
fr - 1
fr - 1
fr - 2
fr - 4
fr - 4
fr - 4
fr - 5
fr - 5
fr - 7
fr - 9
fr - 9
DW932
Tension
V 18
Vitesses à vide
tr/min 6.000
Profondeur de fraisage, max. mm 20
Réglage de profondeur
mm 8/10/12 (pour
de plongée
lamelles 0/10/20)
Diamètre de la fraise
mm 100
Largeur de la fraise
mm 4
Poids (sans pack-batteries)
kg 2,7
Pack-batteries
Tension
Capacité
Poids
DE9095
(NiCd)
V 18
Ah 2,0
kg 1,0
DE9039
(NiMH)
18
3,0
1,0
Chargeur
Tension secteur
Temps de charge (environ)
Poids
DE9108
VAC 230
h 1
kg 0,4
DE9116
230
1
0,4
Dénote la présence de tension
électrique.
Risque d’incendie.
Déclaration CE de conformité
DW932
DEWALT déclare que ces outils ont été mis au point
en conformité avec les normes 98/37/CEE,
89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 50144, EN 50260,
EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
Pour de plus amples informations, contacter
DEWALT à l’adresse ci-dessous ou se reporter au
dos de ce manuel.
Niveau de pression acoustique suivant 86/188/CEE
& 98/37/CEE, mesuré suivant EN 50144:
DW932
LpA
(pression acoustique)
LWA (puissance acoustique)
dB(A)*
78,2
dB(A)
91,2
* à l’oreille de l’opérateur
Fusible:
Outils 230 V
10 A
Prendre les mesures nécessaires pour la
protection de l’ouïe lorsque le niveau de
pression acoustique est supérieur à
85 dB(A).
Valeur moyenne pondérée du carré de l’accélération
suivant EN 50144:
DW932
1,12 m/s2
fr - 1
38
FRANÇAIS
Directeur de développement produits
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Allemagne
Instructions de sécurité
Afin de réduire le risque de décharge électrique,
de blessure et d’incendie lors de l’utilisation
d’outils électriques, observer les consignes de
sécurité fondamentales en vigueur. Lire et
observer les instructions avant d’utiliser l’outil.
Conserver ces instructions de sécurité!
Généralités
1 Tenir votre aire de travail propre et bien rangée
Le désordre augmente les risques d’accident.
2 Tenir compte des conditions ambiantes
Ne pas exposer les outils électriques à l’humidité.
Veiller à ce que l’aire de travail soit bien éclairée.
Ne pas utiliser d’outils électriques en présence
de liquides ou de gaz inflammables.
3 Attention aux décharges électriques
Eviter le contact corporel avec des éléments
reliés à la terre, comme par exemple tuyaux,
radiateurs, cuisinières électriques et
réfrigérateurs. Sous des conditions de travail
extrêmes (par exemple: humidité élevée, dépôt
de poussières métalliques, etc.) la sécurité
électrique peut être augmentée en insérant un
transformateur d’isolation ou un disjoncteur
différentiel (FI).
4 Tenir les enfants éloignés
Ne pas permettre que d’autres personnes touchent
l’outil ou le câble de rallonge. La supervision est
obligatoire pour les moins de 16 ans.
5 Ranger vos outils dans un endroit sûr
Ranger les outils non utilisés dans un endroit sec,
fermé à clé et hors de la portée des enfants.
6 Porter des vêtements de travail appropriés
Ne pas porter de vêtements flottants ou de
bijoux. Ils pourraient être happés par les pièces
en mouvement. Lors de travaux à l’extérieur,
39
il est recommandé de porter des gants en
caoutchouc et des chaussures à semelle antidérapante. Le cas échéant, porter une garniture
convenable retenant les cheveux longs.
7 Porter des lunettes de protection
Utiliser aussi un masque si le travail exécuté
produit de la poussière ou des copeaux volants.
8 Attention au niveau de pression acoustique
Prendre les mesures nécessaires pour la
protection de l’ouïe lorsque le niveau de pression
acoustique est supérieur à 85 dB(A).
9 Bien fixer la pièce à travailler
Pour plus de sécurité, fixer la pièce à travailler
avec un dispositif de serrage ou un étau.
Ainsi, vous aurez les deux mains libres pour
manier l’outil.
10 Adopter une position confortable
Toujours tenir les deux pieds à terre et garder
l’équilibre.
11 Faire preuve de vigilance
Observer votre travail. Faire preuve de bon sens.
Ne pas employer l’outil en cas de fatigue.
12 Enlever les clés de réglage
Avant de mettre l’outil en marche, retirer les clés
et outils de réglage.
13 Utiliser l’outil adéquat
Le domaine d’utilisation de l’outil est décrit dans
le présent manuel. Ne pas utiliser d’outils ou
d’accessoires de trop faible puissance pour
exécuter des travaux lourds. Ne pas utiliser des
outils à des fins et pour des travaux pour lesquels
ils n’ont pas été conçus.
Attention! L’utilisation d’accessoires autres que
ceux recommandés dans le présent manuel
pourrait entraîner un risque de blessure.
Utiliser l’outil conformément à sa destination.
14 Entretenir vos outils avec soin
Maintenir vos outils affûtés et propres afin de
travailler mieux et plus sûrement. Observer les
instructions d’entretien de changement
d’accessoires. Vérifier régulièrement l’état du câble
d’alimentation et, s’il est endommagé, le faire
changer par votre Service agréé DEWALT. Vérifier
périodiquement le câble de rallonge et le remplacer
s’il est endommagé. Maintenir les poignées sèches
et exemptes d’huile et de graisse.
15 Contrôler si votre outil est endommagé
Avant d’utiliser l’outil, vérifier qu’il n’est pas
endommagé.
fr - 2
FRANÇAIS
Pour cela, contrôler l’alignement des pièces en
mouvement et leur grippage éventuel. Tous les
composants doivent être montés correctement
et remplir les conditions pour garantir le
fonctionnement impeccable de l’outil. Faire
réparer ou échanger tout dispositif de sécurité et
toute pièce endommagée conformément aux
instructions. Ne pas utiliser l’outil quand
l’interrupteur est défectueux. Faire remplacer
l’interrupteur par un Service agréé DEWALT.
16 Enlever le pack-batteries
Enlever le pack-batteries lors de la non-utilisation,
avant l’entretien et avant le changement
d’accessoires.
17 Faire réparer votre outil par un Service agréé
DEWALT
Cet outil est conforme aux consignes de sécurité
en vigueur. La réparation des outils électriques est
strictement réservée aux personnes qualifiées.
100%
Pack-batteries chargé
Pack-batteries défectueux
Ne pas introduire d’objet conducteur
Pack-batteries endommagé.
Ne pas charger.
Lire le manuel d’abord
Pour éviter tout risque, introduire
uniquement les pack-batteries DEWALT
Ne pas exposer à l’eau
Directives de sécurité additionnelles pour packbatteries
Remplacer immédiatement
Risque d’incendie! Eviter toute possibilité
de court-circuit au niveau des contacts
d’un pack-batteries (exemple: porter des
clés dans la même poche qu’un packbatteries).
• Le liquide du pack-batteries, une solution
d’hydroxyde de potassium à 25-30%, est
toxique. En cas de contact avec la peau, rincer
abondamment à l’eau. Neutraliser avec un acide
doux tel que du citron ou du vinaigre. En cas de
contact avec les yeux, rincer abondamment à
l’eau durant au moins 10 minutes.
Consulter un médecin.
• Ne jamais tenter d’ouvrir un pack-batteries pour
quelque raison que ce soit.
Etiquettes figurant sur le chargeur et le packbatteries
Outre les symboles utilisés dans le présent manuel,
les étiquettes sur le chargeur et le pack-batteries
comportent les symboles suivants:
+40 ˚c
+4 ˚c
Utiliser uniquement entre 4 °C et 40 °C
Au moment de jeter un pack-batteries,
penser à notre environnement
Ne pas incinérer un pack-batteries
Directives de sécurité additionnelles pour
fraiseuses doublo
Au cours du fraisage
• Avant de fraiser, éloigner tous les clous et outils
métalliques de l’aire de travail.
• Après la mise à l’arrêt, ne jamais essayer de
freiner la lame en exerçant une pression latérale.
• Toujours vérifier que l’outil est arrêté avant de le
poser sur une table.
100%
Pack-batteries en charge
fr - 3
40
FRANÇAIS
Dispositifs de protection
• La fraiseuse doublo doit être utilisée uniquement
pour le fraisage de bois et de matières plastiques.
• Les dispositifs protégeant la lame doivent être en
parfait état.
Changement de la lame
• Utiliser uniquement des lames dont les
caractéristiques sont conformes à ces instructions.
• Ne pas utiliser des lames en acier spécial ou en
acier rapide (HSS).
• Utiliser uniquement des lames solides et en
parfait état. Les lames fendues ou voilées doivent
être remplacées immédiatement.
• Vérifier le montage de la lame et son sens de
rotation.
Eviter les rebonds
• Quand l’outil se bloque, il y a risque de rebond.
Relâcher immédiatement l’interrupteur marche/arrêt
quand la lame se bloque ou que le moteur cale.
• Maintenir les lames bien tranchantes.
• Supporter les grandes pièces près de l’endroit
de coupe.
• Ne pas enlever l’outil de la coupe tant que la
lame tourne.
Description (fig. A)
Votre fraiseuse à lamelles sans fil DEWALT DW932 a
été conçue pour réaliser des assemblages à
chevilles plates dans le bois et les produits en bois.
1 Interrupteur marche/arrêt
2 Poignée supérieure
3 Bouton de réglage de hauteur du guide
4 Buse d’éjection de poussière
5 Guide réglable
6 Ergots anti-glissement
7 Bouton de réglage de la profondeur de plongée
8 Bouton de blocage
9 Bouton de blocage de l’arbre
10 Bouton en étoile
11 Pack-batteries
Chargeur
Votre chargeur DE9108 accepte des packsbatteries NiCd DEWALT de 7,2 à 18 V.
Votre chargeur DE9116 accepte des packsbatteries NiCd et NiMH DEWALT de 7,2 à 18 V.
11 Pack-batteries
12 Boutons de dégagement
13 Chargeur
14 Voyant rouge
Sécurité électrique
Contenu de l’emballage
L’emballage contient:
1 Fraiseuse à lamelles sans fil
1 Chargeur
1 Pack-batteries (modèles K et KH)
2 Packs-batteries (modèles K2 et K2H)
1 Sac à poussières
2 Adaptateurs pour poussière
1 Clé à tétons
1 Tournevis Torx
1 Manuel d’instructions
1 Dessin éclaté
• Vérifier si l’outil, les pièces ou les accessoires ne
présentent pas de dommages dus au transport.
• Prendre le temps de lire et de comprendre à fond
le présent manuel avant de mettre votre outil en
marche.
41
Le moteur électrique a été conçu pour une seule
tension. Vérifier si la puissance du pack-batteries
correspond à la tension indiquée sur la plaque
d’identification. Contrôler que la tension du votre
chargeur correspond à la tension secteur.
Ce chargeur à double isolation est
conforme à la norme EN 60335;
un branchement à la terre n’est donc
pas nécessaire.
CH
CH
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du
remplacement du câble d’alimentation.
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) - outils
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) - outils
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter
les outils portatifs à un disjoncteur FI.
fr - 4
FRANÇAIS
Remplacement du cordon secteur ou de la fiche
Après le remplacement du cordon secteur ou de la
fiche, s’en débarrasser en songeant à la sécurité car
il est dangereux de réutiliser un cordon secteur ou
une fiche dont les conducteurs sont dénudés.
Câbles de rallonge
Ne pas utiliser de câble de rallonge sauf en cas de
nécessité absolue. Utiliser un câble de rallonge
homologué adapté pour la puissance absorbée de
votre chargeur (voir les caractéristiques techniques).
La section minimum du conducteur est de 1 mm2 et
la longueur maximum est de 30 m.
Assemblage et réglage
• Toujours enlever le pack-batteries avant de
procéder à l’assemblage ou au réglage.
• Toujours mettre l’outil à l’ARRET avant
d’introduire ou d’enlever le packbatteries.
• Utiliser uniquement les pack-batteries et
chargeurs DEWALT.
Pack-batteries (fig. A)
Chargement du pack-batteries
Lors de la première charge, ou après un arrêt
prolongé, votre pack-batteries n’accepte que 80%
de charge. Après plusieurs cycles de charge décharge, votre pack-batteries atteindra sa pleine
capacité. Toujours vérifier la tension secteur avant
de procéder au chargement. Si la tension secteur
est présente tandis que le chargeur ne fonctionne
pas, envoyer votre chargeur à un Service agréé
DEWALT. En cours de charge, le chargeur et le
pack-batteries ont tendance à s’échauffer. Ceci est
tout à fait normal et ne constitue pas un signe de
défectuosité.
Ne pas charger le pack-batteries à des
températures ambiantes <4 °C ou
>40 °C. Température de charge
recommandée: environ 24 °C.
Au bout d’environ 1 heure, le clignotement
s’arrête et le voyant s’allume en continu pour
indiquer que le pack-batteries est entièrement
chargé. Le chargeur passe automatiquement au
mode de compensation. Au bout d’environ
4 heures, il passe finalement au mode de
maintien de charge. Le pack-batteries peut être
enlevé à tout moment ou laissé connecté dans
le chargeur indéfiniment.
• Le voyant rouge clignote rapidement pour
indiquer un problème de chargement.
Réintroduire le pack-batteries ou en essayer un
autre. Si le problème persiste, faire tester votre
pack-batteries par un service agréé DEWALT.
• Parfois, quand le chargeur est utilisé avec
certaines sources d’énergie telles que les
groupes électrogènes ou les convertisseurs de
tension, le voyant rouge clignote deux fois et le
chargeur est coupé. Parfois, le phénomène se
répète. Cela indique un problème passager de la
source d’énergie. Dès que possible, le chargeur
retourne automatiquement au mode normal.
Montage et démontage du pack-batteries
• Introduire le pack-batteries dans la poignée
jusqu’au déclic.
• Pour démonter le pack-batteries, enfoncer
simultanément les deux boutons de dégagement
(12) et tirer le pack-batteries hors de la poignée.
Guide réglable (fig. C1 & C2)
Le guide réglable (5) vous permet de régler avec
précision le point où les rainures destinées aux lamelles
sont fraisées. Pour régler la hauteur du guide:
• Desserrez le bouton de blocage (8).
• Ajustez le bouton de réglage de la hauteur (3)
comme il se doit. Le guide étant positionné à
90°, l’échelle graduée située sous le bouton de
blocage vous permet de lire la distance entre le
centre de la fraise et la surface du guide.
• Serrez le bouton de blocage.
Pour ajuster l’angle du guide:
• Desserrez le bouton en étoile (10).
• Inclinez le guide pour le positionner à l’angle requis.
• Serrez le bouton en étoile.
• Pour charger le pack-batteries (11), l’introduire
dans le chargeur (13) comme l’indique le dessin.
Le pack-batteries doit être engagé à fond.
Le voyant rouge (14) se met à clignoter.
fr - 5
42
FRANÇAIS
Repères de la base de la fraiseuse
Si vous oeuvrez sans guide, pour faire des
assemblages en T par exemple, vous pouvez utiliser
les repères présents sur la base de la fraiseuse afin
d’aligner correctement votre outil.
• Positionnez le guide à 0° position comme décrit
ci-dessus.
• Pour les pièces ayant une épaisseur de 19 mm,
utilisez l’arête de la base en guise de référence
pour le centrage.
• Pour d’autres pièces, utilisez les repères axiaux
rouges pour aligner l’outil.
• Deux des repères indiquent la longueur du
fraisage. Afin d’éviter que la pièce se casse,
assurez-vous qu’elle s’étend au-delà de ces
repères.
Réglage de profondeur de plongée (fig. D)
La profondeur de plongée doit être réglée de
manière à ce qu’elle concorde avec la taille de la
lamelle. Les numéros 0, 10 et 20 situés sur le
bouton de réglage de la profondeur correspondent à
la taille de la lamelle. Le M représente la profondeur
maximale du fraisage, soit 20 mm environ.
• Tournez le bouton de réglage de la profondeur
(7) dans la position requise, en alignant le numéro
approprié sur le repère rouge de l’outil.
Réglage fin de la profondeur de plongée (fig. E)
Le réglage fin sert à éliminer les éventuelles
tolérances dans la taille des rainures de lamelle.
• Elevez le guide (5) jusqu’à sa position supérieure
comme décrit ci-dessus.
• Insérez le tournevis Torx comme indiqué et
ajustez la profondeur de plongée comme il se
doit en tournant la vis (tournez dans le sens des
aiguilles d’un montre pour réduire la profondeur
de plongée).
• Vérifiez le réglage en faisant un fraisage d’essai
sur un morceau de bois de rebut.
Ergots anti-glissement (fig. F)
Les ergots anti-glissement (6) vous aident à réduire la
tendance de la fraiseuse à lamelles à glisser vers la
droite pendant le fraisage. Lorsque vous travaillez sur
les parties visibles de la pièce, il arrive qu’il soit
nécessaire de les faire rentrer afin d’éviter les rayures.
43
• Pour faire rentrer les ergots, tournez-les
légèrement dans le sens des aiguilles d’une
montre, au moyen d’un tournevis à tête plate.
• Pour réutiliser les ergots, tournez-les légèrement
dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.
Changement de lame (fig. G, H & J)
• Retirez les quatre vis Torx (15) de la plaque de
base et enlevez le couvercle.
• Enfoncez le bouton de blocage de l’arbre (9) et
retirez la bride en las tournant dans le sens
inverse des aiguilles d’une montre.
• Changez la lame.
• Serrez la bride fermement en la tournant dans le
sens des aiguilles d’une montre tout en tenant le
bouton de blocage de l’arbre enfoncé.
• Montez la plaque couvrante et serrez les vis Torx.
• Assurez-vous que les dents de la fraise
sont dirigées dans le sens inverse des
aiguilles d’une montre, comme indiqué
(fig. H).
• Après avoir changé la lame, vérifiez
toujours la profondeur de plongée et
ajustez-la si nécessaire.
Aspiration de poussière (fig. K1 & K2)
En employant l’adaptateur approprié, vous pouvez
raccorder soit un sac à poussières soit un aspirateur
de poussières.
Aspirateur de poussières
• Insérez l’adaptateur approprié (16) ou (17) dans
la buse d’éjection de poussières (4).
• Raccordez le flexible de l’aspirateur de
poussières à l’adaptateur.
Sac à poussières
• Insérez l’adaptateur droit (16) dans la buse
d’éjection de poussières (4).
• Attachez le sac à poussières (18) à l’adaptateur.
• Dans la mesure du possible, toujours raccorder
un aspirateur mis au point en conformité avec les
directives relatives à l’émission de poussière.
fr - 6
FRANÇAIS
Mode d’emploi
Toujours respecter les consignes de
sécurité et les règles en vigueur.
Mise en marche et arrêt (fig. B)
• Pour mettre l’outil en marche, appuyer sur
l’interrupteur MARCHE/ARRET.
• Pour arrêter l’outil, relâcher l’interrupteur.
Il ne faut pas mettre l’outil en marche ou à
l’arrêt alors que la lame se trouve au
contact de la pièce ou d’autres matériaux.
Réalisation de assemblages de lamelles
Fonctionnement général (fig. L)
On peut appliquer diverses techniques pour réaliser
des assemblages de lamelles solides et précises.
Dans ce manuel, les techniques les plus importantes
seront abordées avec plus de détails.
Choix de la taille de la lamelle (fig. M)
Les trois tailles des lamelles are #0, #10 et #20.
Normalement, vous devez utiliser la lamelle la plus
large qui rentrera la pièce .
• Après avoir choisi la taille de la lamelle à utiliser,
réglez la profondeur de plongée en
conséquence, comme décrit plus haut.
Faites toujours un fraisage d’essai dans
un morceau de bois de rebut afin de
vérifier la profondeur de plongée.
Si nécessaire, effectuez un réglage fin
comme décrit plus haut.
Disposition des lamelles (fig. N1 - N4)
• Pour les assemblages bord à bord, les lamelles
doivent normalement être disposées à des
intervalles de 15 - 25 cm. Les lamelles
extérieures lamelles doivent être disposées à
5 - 7,5 cm des extrémités de la pièce (fig. N1).
• Lors d’assemblage de pièces étroites, comme
les cadres de tableaux, même les plus petites
lamelles peuvent être trop grandes pour
l’assemblage, Dans ce cas, le bout nu de la
lamelle doit être rogné après que l’assemblage a
été enduit encollé (fig. N2).
fr - 7
• Lors d’assemblage de pièces dont l’épaisseur
dépasse 2,5 cm environ, on doit utiliser des paires
de lamelles pour en accroître la force (fig. N3).
• Pour repérer des pièces d’accouplement,
disposez-les d’abord telles qu’elles seront
assemblées. Utilisez une équerre pour tracer la
ligne de repère à travers les pièces (fig. N4).
Fraisage des rainures des lamelles (fig. P)
• Ajustez les réglages de l’outil comme décrit plus
haut.
• Alignez le repère axial présent sur la base de
l’outil sur la ligne repère comme indiqué.
• Allumez l’outil et attendez une seconde, temps que
met la fraise pour atteindre sa vitesse maximale.
• Poussez fermement le guide contre la pièce et
faites plonger la fraise jusqu’à ce qu’elle atteigne
la butée.
• Laissez l’outil ramener la lame hors de la pièce.
• Eteignez l’outil.
Assemblage des pièces
• Essayez d’assembler les pièces afin de vérifier si
elles se joignent correctement.
• Etaler uniformément une colle appropriée dans
les rainures des lamelles et sur les surfaces
d’accouplement de l’assemblage.
•Insérez les lamelles dans les rainures, en vous
assurant qu’elles viennent au contact de la colle.
• Assemblez les pièces et serrez-les jusqu’à ce
que la colle sèche.
Assemblages bord à bord (fig. Q1 & Q2)
• Placez les pièces sur une surface horizontale
telles qu’elles doivent être assemblées.
• Repérez les centres des lamelles. Les lamelles
doivent être disposées à des intervalles de
15 - 25 cm; les lamelles extérieures doivent être
disposées à 5 - 7,5 cm des extrémités de la
pièce (fig. Q1).
• Positionnez le guide à 90°.
• Réglez le bouton de réglage de la hauteur afin de
mettre la lamelle dans le au milieu de la pièce.
• Ajustez les autres réglages de l’outil, comme
décrit ci-dessus.
• Fraisez les rainures des lamelles comme décrit
ci-dessus (fig. Q2).
44
FRANÇAIS
Assemblages de cadres (fig. R1 - R3)
• Placez les pièces sur une surface horizontale telles
qu’elles doivent être assemblées (fig. R1 & R2).
• Choisissez la taille appropriée de la lamelle.
• Repérez les centres des lamelles.
• Ajustez les réglages de l’outil comme décrit
ci-dessus.
• Fraisez les rainures des lamelles comme décrit
ci-dessus (fig. R3).
Assemblages en équerre (fig. S1 & S2)
• Disposez les pièces telles qu’elles doivent être
assemblées (fig. S1).
• Choisissez la taille appropriée de la lamelle.
• Repérez les centres des lamelles.
• Pour le fraisage de la tranche, serrez la pièce et
alignez l’outil comme indiqué (fig. S2).
• Fraisez les rainures des lamelles comme décrit
ci-dessus.
Assemblages décalés (fig. T)
Si vous allez assembler deux pièces d’épaisseur
différente, procédez comme suit:
• Placez les pièces sur une surface horizontale
telles qu’elles doivent être assemblées.
• Choisissez la taille appropriée de la lamelle.
• Repérez les centres des lamelles.
• Choisissez la pièce qui sera en retrait.
• Positionnez le bouton de réglage de la hauteur
afin de mettre la lamelle au centre de la pièce.
• Fraisez les rainures de lamelle comme décrit cidessus.
• Ajustez le guide à une distance égale au
décalage désiré. Utilisez l’échelle graduée pour
lire le réglage.
• Fraisez les rainures de lamelle comme décrit
ci-dessus.
Assemblages d’onglet (fig. U1 - U4)
Alignement à l’extérieur des surfaces alignées
(fig. U1)
• Placez les pièces sur une surface horizontale
telles qu’elles doivent être assemblées.
• Repérez les centres des lamelles à l’extérieur de
l’assemblage.
• Réglez l’angle du guide à 90°.
45
• Ajuster le guide pour placer la lamelle vers
l’intérieur de l’assemblage où la pièce est plus
épaisse. Choisissez la taille appropriée de la
lamelle (fig. U2).
• Serrez la pièce et alignez l’outil comme indiqué
(fig. U3).
• Fraisez les rainures des lamelles comme décrit
ci-dessus.
Alignement à l’intérieur des surfaces
• Placez les pièces sur une surface horizontale
telles qu’elles doivent être assemblées.
• Repérez les centres des lamelles sur l’extérieur
de l’assemblage.
• Réglez l’angle du guide à 45°.
• Ajustez le guide pour placer la lamelle vers l’intérieur
de l’assemblage où la pièce est plus épaisse.
Choisissez la taille appropriée de la lamelle.
• Serrez la pièce et alignez l’outil comme indiqué
(fig. U4).
• Fraisez les rainures de lamelle comme décrit
ci-dessus.
Assemblages en T (fig. V1 - V5)
Ce type d’assemblage est couramment utilisé pour
fixer des rayonnages à des panneaux latéraux (fig. V1).
• Placez les pièces sur une surface horizontale
telles qu’elles doivent être assemblées
(comme un T renversé).
• Repérez les centres des lamelles sur l’élément de
rayonnage.
• Marquez légèrement le haut du rayonnage sur le
panneau latéral (fig. V2).
• Serrez l’élément de rayonnage en haut du
panneau latéral, en alignant le bout du rayonnage
sur la ligne (fig. V3).
• Choisissez la taille appropriée de la lamelle.
• Positionnez le guide à 0°.
• Alignez l’outil sur les repères de la lamelle en
utilisant les repères de présents sur la base de
l’outil.
• Faites une rainure verticale (fig. V4) et une rainure
horizontale (fig. V5) sur chacun des
emplacements des lamelles.
Votre revendeur pourra vous renseigner sur les
accessoires qui conviennent le mieux pour votre travail.
fr - 8
FRANÇAIS
Entretien
Votre outil DEWALT a été conçu pour durer
longtemps avec un minimum d’entretien.
Son fonctionnement satisfaisant dépend en large
mesure d’un entretien soigneux et régulier.
Lubrification
Votre outil électrique ne nécessite aucune
lubrification additionnelle.
GARANTIE
• 30 JOURS D’ENGAGEMENT SATISFACTION •
Si, pour quelque raison que ce soit, votre
machine DEWALT ne vous donne pas entière
satisfaction, il suffit de la retourner avec tous ses
accessoires dans les 30 jours suivant son achat
à votre distributeur, ou à un centre de service
après-vente agréé pour un remboursement
intégral ou un échange. Pour la Belgique ou le
Luxembourg, retournez votre machine à
DEWALT. Munissez-vous d’une preuve d’achat.
• 1 AN DE MAINTENANCE GRATUITE •
Nettoyage
• Débrancher le chargeur et nettoyer son boîtier
avec un chiffon doux.
• Enlever le pack-batteries et nettoyer votre outil.
• Les fentes d’aération doivent toujours être
dégagées. Nettoyer régulièrement le boîtier avec
un chiffon doux.
Environnement
Au cas où votre machine DEWALT nécessiterait
une révision ou des réparations dans les 12 mois
suivant son achat, cette opération sera effectuée
gratuitement dans un centre de service aprèsvente agréé sur présentation de la preuve
d’achat. Ce service comprend pièces et maind’oeuvre pour les machines, à l’exclusion des
accessoires.
• 1 AN DE GARANTIE •
Packs-batteries rechargeables
Les packs-batteries doivent être rechargés dès
qu’ils ne fournissent plus suffisamment d’énergie
pour des travaux réalisés aisément auparavant.
Lorsque le pack-batteries ne se recharge plus
correctement, il est à remplacer. Au moment de le
jeter, penser à notre environnement:
• Décharger votre pack-batteries complètement en
utilisant votre outil jusqu’à arrêt complet.
Ensuite, enlever le pack-batteries.
• Les cellules NiCd/NiMH sont recyclables.
Apporter vos packs-batteries à un Service agréé
DEWALT ou à un centre de recyclage publique
où ils seront soit recyclés, soit détruits en
respectant l’environnement.
fr - 9
Au cas où votre machine DEWALT présenterait
un défaut de fabrication dans les 12 premiers
mois suivant son achat, nous garantissons le
remplacement sans frais de toutes les pièces
défectueuses ou de l’unité entière, et ce à notre
discrétion, à condition que:
• la machine ait été utilisée correctement
• aucune personne non qualifiée n’ait tenté de
réparer la machine
• la preuve d’achat portant la date d’acquisition
soit fournie.
Pour obtenir l’adresse du distributeur DEWALT
ou du centre de service après-vente agréé le plus
proche, appeler le numéro dans la liste figurant
au dos du manuel. Comme alternative, une liste
de centres de service après-vente DEWALT
agréés et des renseignements plus détaillés sur
le service après-vente sont disponibles sur
l’Internet (www.2helpU.com).
46
ITALIANO
FRESATRICE PER LINGUETTE A BATTERIA
DW932
Congratulazioni!
Siete entrati in possesso di un Elettroutensile
DEWALT. Anni di esperienza, continui miglioramenti
ed innovazioni tecnologiche fanno dei prodotti
DEWALT uno degli strumenti più affidabili per
l’utilizzatore professionale.
I seguenti simboli vengono usati nel presente
manuale:
Indica rischio di infortunio, pericolo di
morte o danno all’apparecchio qualora
non ci si attenga alle istruzioni contenute
nel presente manuale.
Indice del contenuto
Dati tecnici
Dichiarazione CE di conformità
Norme generali di sicurezza
Contenuto dell’imballo
Descrizione
Norme di sicurezza elettrica
Impiego di una prolunga
Assemblaggio e regolazione
Istruzioni per l’uso
Manutenzione
Garanzia
Tensione
Velocità a vuoto
Profondità di taglio, max.
Regolazione profondità
di fresatura
Diametro della fresa
Larghezza della fresa
Peso (senza batterie)
Gruppo batterie
Tensione
Capacità
Peso
it - 1
it - 1
it - 2
it - 4
it - 4
it - 4
it - 5
it - 5
it - 7
it - 9
it -10
DW932
18
6.000
20
8/10/12 (per
linguette 0/10/20)
mm 100
mm 4
kg 2,7
V
min-1
mm
mm
DE9095
(NiCd)
V 18
Ah 2,0
kg 1,0
DE9039
(NiMH)
18
3,0
1,0
Indica la tensione elettrica.
Pericolo d’incendio.
Dichiarazione CE di conformità
DW932
DEWALT dichiara che gli Elettroutensili sono stati
costruiti in conformità alle norme: 98/37/CEE,
89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 50144, EN 50260,
EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
Per ulteriori informazioni, contattare DEWALT nel
indirizzo qui sotto o consultare il retro del presente
manuale.
Il livello di rumorosità è conforme alle norme
86/188/CEE e 98/37/CEE, dati ricavati in base alla
norma EN 50144:
DW932
LpA
(rumorosità)
dB(A)*
78,2
LWA (potenza sonora)
dB(A)
91,2
* all’orecchio dell’operatore
Caricabatterie
Tensione di rete
Tempo di carica (circa)
Peso
Fusibili:
Modelli da 230 V
47
DE9108
VAC 230
h 1
kg 0,4
DE9116
230
1
0,4
10 A
Prendere appropriate misure a
protezione dell’udito qualora il livello
acustico superasse gli 85 dB(A).
Il valore medio quadratico ponderato
dell’accelerazione secondo EN 50144:
it - 1
ITALIANO
DW932
1,12 m/s2
Direttore ricerca e sviluppo
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Germania
Norme generali di sicurezza
Durante l’utilizzo di utensili elettrici adottate
sempre le elementari norme di sicurezza atte a
ridurre i rischi d’incendio, scariche elettriche e
ferimenti. Leggere attentamente le seguenti
istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
Custodire con cura le istruzioni!
Norme generali
1 Tenere pulita l’area di lavoro
Ambienti e banchi di lavoro in disordine possono
essere causa d’incidenti.
2 Tener presenti le caratteristiche dell’ambiente
di lavoro
Non esporre gli utensili elettrici all’umidità.
Tenere ben illuminata l’area di lavoro. Non usare
gli utensili elettrici in luoghi con atmosfera
gassosa o infiammabile.
3 Proteggersi da scariche elettriche
Evitare il contatto con oggetti dotati di scarico a
terra (per es. tubi, termosifoni, cucine e frigoriferi).
Durante impieghi estremi (per es. alto livello di
umidità, polvere metallica, ecc.) si può aumentare
la sicurezza elettrica collegando in serie un
trasformatore d’isolamento o un interruttore di
sicurezza per correnti di guasto (FI).
4 Tenere i bambini lontani dall’area di lavoro
Non permettere che persone estranee tocchino
l’utensile o il cavo di prolunga. Per i ragazzi di età
inferiore ai 16 anni è richiesta la supervisione di
un adulto.
5 Custodia dell’elettroutensile dopo l’uso
Riporre gli Elettroutensili in luogo sicuro e ben
asciutto, fuori dalla portata dei bambini.
it - 2
6 Usare il vestiario appropriato
Evitare l’uso di abiti svolazzanti, catenine, ecc. in
quanto potrebbero rimanere presi nelle parti mobili
dell’utensile. Lavorando all’aperto indossare guanti
di gomma e scarpe con suole antisdrucciolo.
Raccogliere i capelli se si portano lunghi.
7 Usare occhiali protettivi
Usare inoltre una maschera antipolvere qualora si
producano polvere o particelle volatili.
8 Rumorosità eccessiva
Prendere appropriate misure a protezione
dell’udito se il livello acustico supera gli 85 dB(A).
9 Bloccare il pezzo da lavorare
Usare pinze o morse per bloccare il pezzo da
lavorare, ciò aumenta la sicurezza e consente di
mantenere entrambe le mani libere per operare
meglio.
10 Non sbilanciarsi
Mantenere sempre un buon equilibrio evitando
posizioni malsicure.
11 Stare sempre attenti
Prestare attenzione a quanto si sta facendo.
Usare il proprio buon senso e non far funzionare
l’utensile in caso di stanchezza.
12 Non lasciare sull’utensile chiavi o strumenti
di misura
Prima di mettere in funzione l’Elettroutensile si
abbia cura di togliere chiavi e altri strumenti.
13 Usare l’utensile adatto
L’utilizzo previsto è indicato nel presente
manuale.
Non forzare utensili e accessori di potenza
limitata impiegandoli per lavori destinati ad
utensili di maggiore potenza.
Attenzione! L’uso di accessori o attrezzature
diversi, o l’impiego del presente utensile per
scopi diversi, da quelli raccomandati nel manuale
uso possono comportare il rischio di infortuni.
14 Mantenere l’utensile con cura
Tenere gli accessori sempre ben affilati e puliti
per un migliore e più sicuro utilizzo. Osservare le
istruzioni per la lubrificazione e la sostituzione
degli accessori.
Controllare periodicamente lo stato del cavo di
alimentazione, e se danneggiato farlo riparare
presso un Centro di Assistenza tecnica
autorizzato DEWALT.
Tenere gli organi di comando puliti, asciutti e privi
di olio o grasso.
48
ITALIANO
15 Controllare che non vi siano parti danneggiate
Prima dell’utilizzo controllare scrupolosamente
che non vi siano parti danneggiate e che
l’utensile sia in grado di effettuare il suo lavoro in
modo corretto. Controllare l’allineamento delle
parti mobili assicurandosi che non vi siano
grippaggi, danni ai componenti o ai supporti,
e altre condizioni che possono compromettere il
buon funzionamento dell’utensile. Dispositivi di
sicurezza e altre parti difettose devono essere
riparate o sostituite secondo le modalità previste.
Non usare l’utensile se l’interruttore è difettoso e
provvedere alla sua sostituzione ricorrendo ad un
Centro di Assistenza autorizzato DEWALT.
16 Rimuovere il gruppo batterie
Rimuovere il gruppo batterie quando
l’elettroutensile rimane inutilizzato, prima di
effettuare gli interventi e durante la sostituzione
degli accessori.
17 Rivolgersi ai Centri di Assistenza Tecnica
autorizzati DEWALT per le riparazioni
Il presente Elettroutensile è conforme alle principali
norme di sicurezza vigenti. Per evitare pericolo di
infortuni, le riparazioni alle apparecchiature
elettriche devono essere effettuate esclusivamente
da personale qualificato.
Etichette sul caricabatterie e sul gruppo batterie
I seguenti simboli sono indicati nelle etichette sul
caricabatterie e sul gruppo batterie:
100%
Batteria sotto carica
100%
Batteria carica
Batteria difettosa
Non toccate con oggetti conduttori
Non caricate batterie danneggiate;
sostituitele immediatamente
Leggete il manuale di istruzioni prima di
mettere in funzione
Usate solamente batterie DEWALT.
Altri tipi di batterie potrebbero bruciare
causando ferimenti e danni personali
Norme di sicurezza specifiche per batterie
Pericolo d’incendio! Evitare di
cortocircuitare mediante metallo i
contatti del gruppo batterie rimosso
(ad es.con un mazzo di chiavi tenute
nello stesso scomparto insieme al
gruppo batterie).
• Il liquido delle batterie, una soluzione al 25-30%
di idrossido di potassio, può essere pericoloso.
In caso di contaminazione della pelle, lavare
immediatamente con abbondante acqua,
quindi neutralizzare l’azione con una soluzione
leggermente acida come succo di limone o
aceto. In caso di contatto con gli occhi,
risciacquare abbondantemente con acqua pulita
per 10 minuti almeno. Rivolgersi a un medico.
• Non cercare mai, per alcun motivo, di aprire il
gruppo batterie.
49
Non usare in ambiente umido
Sostituite immediatamente il cavo
danneggiato
+40 ˚c
+4 ˚c
Temperatura di utilizzo tra 4 °C e 40 °C
Al termine della durata utile del gruppo
batterie, eliminarlo con le dovute
precauzioni per l’ambiente
Non incenerire il gruppo batterie
Norme di sicurezza specifiche per intestatrici
Durante il taglio
• Prima di iniziare il taglio, rimuovere tutti i chiodi e
le parti in metallo dal pezzo di legno.
it - 3
ITALIANO
• Non tentare mai di fermare la lama, dopo avere
spento l’utensile, facendo pressione sul lato della
stessa.
• Non riponete mai l’utensile su un tavolo o un
banco di lavoro senza averlo precedentemente
spento.
Dispositivi di sicurezza operativi
• L’utensile deve essere utilizzato esclusivamente
per il taglio di legno o plastica.
• Assicurarsi che tutti i dispositivi di protezione
della lama siano in perfette condizioni di
funzionamento.
Manutenzione e sostituzione della lama
• Utilizzare solo lame conformi alle specifiche
contenute in questo libretto di istruzioni.
• Non utilizzare in leghe ad alto contenuto od in
acciaio super rapido (acciaio HSS). L’impiego di
lame in cromo-vanadio o con inserti al carburo
garantisce buoni risultati.
• Utilizzare solo lame affilate in perfette condizioni
di funzionamento; lame rotte o piegate devono
essere sostituite e scartate ogni volta.
• Assicurarsi che la lama sia montata ben stretta e
ruoti nella corretta direzione.
Riparo contro il rinculo
• Il rinculo ha luogo quando la sega si pianta
improvvisamente ed è spinta all’indietro verso
l’operatore. Se la lama si blocca o la sega si
pianta rilasciare immediatamente l’interruttore.
• Tenere le lame bene affilate.
• Installare pannelli di grandi dimensioni intorno
all’area di taglio.
• Non allontanare l’utensile dal pezzo in lavorazione
mentre la lama è in rotazione. Rilasciare
l’interruttore on/off ed attendere l’arresto della lama.
1 Manuale istruzione
1 Disegno esploso
• Accertarsi che l’utensile, i componenti o gli
accessori non abbiano subito danni durante il
trasporto.
• Leggere a fondo, con calma e con la massima
attenzione il presente manuale prima di mettere
in funzione l’utensile.
Descrizione (fig. A)
La fresatrice per linguette a batteria DEWALT
DW932 è stata progettata per realizzare giunzioni
piane mediante contrassegni di riferimento sul legno
e sui derivati del legno.
1 Interruttore on/off
2 Impugnatura superiore
3 Regolatore altezza squadra
4 Bocchetta per collegamento aspirazione
5 Squadra regolabile
6 Perni antiscivolamento
7 Nottolo per la regolazione della profondità
di fresatura
8 Pomello di bloccaggio
9 Blocca-albero
10 Pomello a stella
11 Gruppo batterie
Caricabatterie
Il caricabatterie DE9108 carica gruppi batterie NiCd
DEWALT variabili da 7,2 a 18 V.
Il caricabatterie DE9116 carica gruppi batterie NiCd
e NiMH DEWALT variabili da 7,2 a 18 V.
11 Gruppo batterie
12 Pulsanti di rilascio
13 Caricabatterie
14 Indicatore di carica (rosso)
Norme di sicurezza elettrica
Contenuto dell’imballo
L’imballo comprende:
1 Fresatrice per linguette a batteria
1 Caricabatterie
1 Gruppo batterie (modelli K e KH)
2 Gruppi batterie (modelli K2 e K2H)
1 Sacchetto raccoglipolvere
2 Adattatori per aspiratore
1 Chiave piatta a dente
1 Cacciavite Torx
it - 4
Il motore elettrico è stato predisposto per operare
con un unico voltaggio.
Assicurarsi che il voltaggio a disposizione
corrisponda a quello indicato sulla targhetta.
Il caricabatterie DEWALT è fornito di
doppio isolamento, in ottemperanza alla
norma EN 60335, per le quali non è
richiesta la messa a terra.
50
ITALIANO
CH
CH
Per la sostituzione del cavo di
alimentazione, utilizzare sempre la spina di
tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) - utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) - utensili elettrici
Gli apparecchi portatili, utilizzati in
ambiente esterno, devono essere collegati
ad un interruttore differenziale.
Sostituzione del cavo o della spina
Quando occorre sostituire la spina, smaltire la spina
vecchia in modo appropriato; è pericoloso inserire
una spina con i conduttori di rame scoperti in una
presa di corrente sotto tensione.
Impiego di una prolunga
In caso di impiego di una prolunga, quest’ultima
dovrà essere di tipo omologato e di dimensione
idonee a garantire l’alimentazione elettrica
dell’apparecchio (vedere le caratteristiche tecniche).
La dimensione minima del conduttore è 1 mm2.
Se si utilizza un avvolgitore, estrarre il cavo per
l’intera lunghezza.
Assemblaggio e regolazione
• Prima di qualsiasi intervento di
montaggio e di regolazione, rimuovere
sempre il gruppo batterie.
• Prima di inserire o rimuovere il gruppo
batterie, disattivare sempre l’utensile.
• Usate solamente batterie e caricabatterie
DEWALT.
Gruppo batterie (fig. A)
Carica gruppo batterie
Quando la carica è effettuata per la prima volta,
o dopo un periodo prolungato di immagazzinamento,
il gruppo batterie raggiunge solo l’80% della carica.
Dopo vari cicli di carica e scarica, il gruppo batterie
raggiunge il massimo della capacità di carica.
Controllare sempre la rete prima di caricare il gruppo
batterie. Se c’e’ tensione, ma il gruppo batterie non
si carica, affidare il caricabatterie a un Riparatore
Autorizzato DEWALT.
51
Durante la carica, il caricabatterie e il gruppo batterie
possono risultare caldi al tatto. Si tratta di una
condizione normale, che non indica alcun
inconveniente.
Non caricare il gruppo batterie a
temperature ambiente <4 °C o >40 °C.
Temperatura di carica consigliata:
circa 24 °C.
• Per caricare il gruppo batterie (11), inserirlo nel
caricabatterie (13) come illustrato e collegare
quest’ultimo alla rete. Accertarsi che il gruppo
batterie sia inserito a fondo nel caricabatterie.
A questo punto l’indicatore rosso di carica (14)
inizia a lampeggiare. Dopo circa 1 ora cessa di
lampeggiare e rimane attivato. Ciò significa che il
gruppo batterie è ora completamente caricato e
che il caricabatterie passerà automaticamente sul
modo di equalizzazione. Dopo circa 4 ore,
il caricabatterie passerà al modo conservazione
di carica. Il gruppo batterie si può estrarre in
qualsiasi momento o si può lasciare
indefinitivamente nel caricabatterie collegato.
• L’indicatore di carica di colore rosso lampeggia
rapidamente per segnalare un problema di
carica. Reinserire il gruppo batterie o provare con
un gruppo sostitutivo. Nel caso in cui si rilevino
problemi nel caricare anche il gruppo batterie
sostitutivo, far controllare il caricabatterie presso
un Centro di Assistenza DEWALT.
• Se il caricabatterie è collegato a sorgenti
elettriche quali generatori o invertitori c.c/c.a.,
l’indicatore rosso di carica potrà lampeggiare due
volte, spegnersi e quindi ripetere la segnalazione,
segnalando in tal modo un problema temporaneo
nella sorgente di alimentazione. Il caricabatterie
passerà quindi di nuovo automaticamente al
normale funzionamento.
Inserimento e rimozione gruppo batterie
• Inserire il gruppo batterie nell’impugnatura del
trapano facendolo scattare in posizione.
• Per la rimozione del gruppo batterie, premere
contemporaneamente i due pulsanti di rilascio (12)
ed estrarre il gruppo dall’impugnatura.
it - 5
ITALIANO
Squadra regolabile (fig. C1 & C2)
La squadra regolabile (5) consente di stabilire in
modo preciso il punto nel quale realizzare le incisioni
per le linguette. Per regolare l’altezza della squadra:
• Allentare il pomello di bloccaggio (8).
• Impostare il regolatore di altezza (3) al livello
richiesto. Con la squadra a 90°, la scala sotto il
pomello di bloccaggio determina la distanza tra il
centro della lama e la superficie della squadra.
• Serrare il pomello di bloccaggio.
Per determinare l’angolazione della squadra:
• Allentare il pomello a stella (10).
• Inclinare la squadra all’angolazione prevista.
• Serrare il pomello a stella.
Contrassegni alla base della fresa
Quando si lavora senza squadra, per esempio nella
realizzazione delle giunzioni a T, è possibile fare
riferimento ai contrassegni alla base della fresa per
allineare correttamente l’utensile.
• Portare la squadra a 0° come descritto sopra.
• Per pezzi da lavorare di spessore di 19 mm,
utilizzare il bordo della base come riferimento per
il centraggio.
• Per gli altri pezzi, utilizzare i contrassegni sulla
linea di centraggio rossa per allineare l’utensile.
• Due dei contrassegni indicano la lunghezza di
taglio. Per evitare di rompere il pezzo, assicurarsi
che questo si estenda oltre detti contrassegni.
Regolazione della profondità di fresatura (fig. D)
La profondità di fresatura deve essere impostata in
modo da corrispondere alle dimensioni delle
linguette. I numeri 0, 10 e 20 sul pomello di
regolazione profondità corrispondono alle dimensioni
delle linguette. La M rappresenta la massima
profondità di taglio di circa 20 mm.
• Ruotare il pomello di regolazione profondità (7)
nella posizione richiesta, allineando il numero
corrispondente al contrassegno rosso sull’utensile.
Regolazione micrometrica della profondità di
fresatura (fig. E)
La regolazione micrometrica viene utilizzata per
eliminare eventuali giochi nelle scanalature delle
linguette.
• Riportare la squadra (5) nella posizione più
elevata come descritto sopra.
it - 6
• Inserire il cacciavite Torx come indicato in figura e
regolare la manopola di regolazione profondità al
livello richiesto ruotando la vite (ruotarla in senso
orario per diminuire la profondità).
• Controllare la regolazione effettuando alcuni tagli
di prova su un pezzo di scarto.
Perni antiscivolamento (fig. F)
I perni antiscivolamento (6) consentono di ridurre la
tendenza della fresatrice per linguette a slittare verso
destra durante l’operazione di taglio. Durante la
lavorazione delle parti esterne di un pezzo, potrebbe
essere necessario ritrarre i perni per evitare di graffiarlo.
• Per ritrarre i perni, ruotarli leggermente in senso
orario mediante un cacciavite piano.
• Per riutilizzare nuovamente i perni, ruotarli
leggermente in senso antiorario.
Sostituzione della lama (fig. G, H & J)
• Rimuovere le quattro viti a testa Torx (15) sulla
base della piastra di attacco e togliere il coperchio.
• Premere il dispositivo di bloccaggio del mandrino
(9) e rimuovere la flangia ruotandolo in senso
antiorario.
• Cambiare la lama.
• Serrare la flangia ruotandola in senso orario
tenendo contemporaneamente premuto il
dispositivo di bloccaggio del mandrino.
• Montare la piastra di attacco e serrare le viti a
testa Torx.
• Assicurarsi che i denti della punta di
taglio ruotino in senso antiorario come
indicato in figura (fig. H).
• Dopo aver sostituito la lama, controllare
sempre la profondità di taglio e regolarla,
se necessario.
Aspirazione polveri (fig. K1 & K2)
Utilizzando l’adattatore appropriato, è possibile
collegare sia un sacchetto raccoglipolvere che un
aspiratore.
Aspiratore
• Inserire l’adattatore appropriato (16) o (17) la
bocchetta dell’aspiratore (4).
• Collegare il tubo dell’aspiratore all’adattatore.
52
ITALIANO
Sacchetto raccoglipolvere
• Inserire l’adattatore diritto (16) nella bocchetta
dell’aspiratore (4).
• Collegare il sacchetto raccoglipolvere (18)
all’adattatore.
• Impiegare aspiratori polveri conformi alle direttive
pertinenti relative alle emissioni di polveri.
Istruzioni per l’uso
Osservare sempre le istruzioni per la
sicurezza e le normative vigenti.
Accensione/spegnimento (fig. B)
• Per avviare l’utensile, premere l’interruttore
acceso/spento.
• Per fermare l’utensile, rilasciare l’interruttore.
Non accendere o spegnere l’utensile
quando la lama è a contatto con il pezzo
da lavorare o con altri materiali.
Giunture con linguette
Generalità (fig. L)
Per la realizzazione di giunzioni con linguette
resistenti e precise possono essere utilizzate varie
tecniche. Nel presente manuale, verranno trattate
nel dettaglio le tecniche più importanti.
Selezione della misura delle linguette (fig. M)
Le tre misure di linguette disponibili sono la #0,
la #10 e la #20. Generalmente, si consiglia di
utilizzare la misura di linguette più larga che possa
adattarsi al pezzo da lavorare.
• Dopo aver selezionato la misura della linguetta da
utilizzare, regolare la profondità di fresatura al
livello corrispondente, come descritto sopra.
Eseguire sempre un’incisione di prova su
un pezzo di scarto per verificare la
profondità di fresatura. Se necessario,
eseguire una regolazione micrometrica,
come indicato sopra.
Disposizione delle linguette (fig. N1 - N4)
• Per le giunzioni di bordi, è buona norma disporre
le linguette ogni 15 - 25 cm. Le linguette esterne
devono essere disposte a 5 - 7,5 cm dalle
estremità del pezzo da lavorare (fig. N1).
• Quando si realizzano giunzioni di pezzi stretti
come le cornici per quadri, anche le linguette più
piccole possono risultare troppo grandi per la
giunzione. In tal caso, la punta sporgente della
linguetta deve essere rifilata via dopo
l’operazione di incollaggio (fig. N2).
• Quando si lavora con materiale di spessore
superiore a circa 2,5 cm, si consiglia di utilizzare un
paio di linguette per aumentare la tenuta (fig. N3).
• Per contrassegnare i pezzi da combaciare,
posizionarli prima così come devono essere
assemblati. Utilizzare un angolo retto per tracciare
una linea di riferimento sui pezzi (fig. N4).
Esecuzione delle incisioni (fig. P)
• Regolare le impostazioni dell’utensile come sopra
descritto.
• Allineare il contrassegno centrale alla base
dell’utensile con la vostra linea di riferimento,
come indicato.
• Avviare l’utensile e aspettare che la lama
raggiunga piena velocità.
• Posizionare la squadra contro il pezzo da
lavorare e affondare la lama fino a che non si
arresta contro il fermo.
• Estrarre la lama dell’utensile dal pezzo da lavorare.
• Spegnere l’utensile.
Assemblaggio delle giunzioni
• Cercare di assemblare i pezzi per verificare che le
giunzioni siano corrette.
• Distribuire uniformemente una colla adeguata
nelle incisioni, nonché sulle superfici di
combaciamento della giunzione.
• Inserire le linguette nelle incisioni, assicurandosi
che siano a contatto con la colla.
• Assemblare le giunzioni e bloccarle con dei
morsetti fino a quando la colla non si è asciugata.
Giunzioni bordo con bordo (fig. Q1 & Q2)
• Posizionare i pezzi da lavorare su una superficie
piana nel modo in cui devono essere assemblati.
• Contrassegnare i centri delle linguette.
53
it - 7
ITALIANO
•
•
•
•
Queste ultime devono essere disposte ad una
distanza di 15 - 25 cm; le linguette esterne
devono essere disposte a 5 - 7,5 cm dalle
estremità del pezzo (fig. Q1).
Posizionare la squadra a 90°.
Impostare il regolatore di altezza per posizionare
la linguetta al centro del pezzo da lavorare.
Regolare le altre impostazioni dell’utensile come
descritto sopra.
Praticare le incisioni delle linguette seguendo le
istruzioni di cui sopra (fig. Q2).
Giunzioni per telai (fig. R1 - R3)
• Posizionare i pezzi da lavorare su una superficie
piana, così come devono essere assemblati
(fig. R1 & R2).
• Selezionare le linguette di dimensioni appropriate.
• Contrassegnare i centri delle linguette.
• Regolare le impostazioni dell’utensile come
descritto sopra.
• Praticare le incisioni delle linguette seguendo le
istruzioni di cui sopra (fig. R3).
Giunzioni ad angolo (fig. S1 & S2)
• Posizionare i pezzi da lavorare così come devono
essere assemblati (fig. S1).
• Selezionare le linguette di dimensioni appropriate
• Contrassegnare i centri delle linguette.
• Per l’incisione anteriore, fissare il pezzo da
lavorare e allineare l’utensile come indicato
(fig. S2).
• Tagliare le incisioni delle linguette come indicato
in precedenza.
Giunzioni disassate (fig. T)
Per effettuare la giunzione di due pezzi di diverso
spessore, procedere come segue:
• Posizionare i pezzi così come devono essere
assemblati.
• Selezionare le linguette di dimensioni appropriate.
• Contrassegnare i centri delle linguette.
• Selezionare il pezzo da lavorare che verrà
montato posteriormente.
• Impostare il regolatore di altezza in modo da
posizionare la linguetta al centro del pezzo da
lavorare.
• Praticare le incisioni delle linguette come sopra
descritto.
it - 8
• Regolare la squadra all’altezza corrispondente al
disassamento desiderato. Determinare
l’impostazione con la scala.
• Praticare le incisioni delle linguette seguendo le
istruzioni di cui sopra.
Giunzioni del bordo ad angolo (fig. U1 - U4)
Superfici esterne allineate (fig. U1)
• Disporre i pezzi da lavorare così come devono
essere assemblati.
• Contrassegnare i centri delle linguette sul lato
esterno delle giunzioni.
• Portare la squadra a 90°.
• Regolare la squadra in modo da posizionare la
linguetta verso l’interno della giunzione, dove il
pezzo da lavorare è più spesso. Selezionare le
linguette di dimensioni appropriate (fig. U2).
• Bloccare il pezzo con dei morsetti e allineare
l’utensile come indicato (fig. U3).
• Praticare le incisioni delle linguette come
descritto in precedenza.
Superfici interne allineate
• Posizionare i pezzi da lavorare così come devono
essere assemblati.
• Contrassegnare i centri delle linguette all’interno
della giunzione.
• Portare la squadra a 45°.
• Regolare la squadra in modo da posizionare la
linguetta verso l’interno della giunzione, dove il
pezzo da lavorare è più spesso. Selezionare le
linguette di dimensioni appropriate.
• Bloccare il pezzo con dei morsetti e allineare
l’utensile come indicato (fig. U4).
• Praticare le incisioni delle linguette come sopra
descritto.
Giunzioni a T (fig. V1 - V5)
Questo tipo di giunzioni viene generalmente usato
per applicare gli scaffali ai pannelli laterali (fig. V1).
• Posizionare i pezzi da lavorare su una superficie
piana così come devono essere assemblati
(come una T rovesciata).
• Contrassegnare i centri delle linguette sullo scaffale.
• Praticare un lieve segno sulla parte superiore
dello scaffale sul pannello laterale (fig. V2).
54
ITALIANO
• Con un morsetto, fissare lo scaffalo sulla parte
superiore del pannello laterale, allineando
l’estremità dello scaffale al segno praticato (fig. V3).
• Selezionare le linguette di dimensioni adeguate.
• Portare la squadra a 0°.
• Allineare l’utensile ai contrassegni delle linguette
utilizzando quelli alla base dell’utensile.
• Praticare un taglio verticale (fig. V4) e uno
orizzontale (fig. V5) per ciascuna disposizione
delle linguette.
Consultate il vostro rivenditore per ottenere ulteriori
informazioni sugli accessori disponibili.
Manutenzione
Il Vostro Elettroutensile DEWALT è stato studiato per
durare a lungo richiedendo solo la minima
manutenzione. Per prestazioni sempre soddisfacenti
occorre avere cura dell’utensile e sottoporlo a
manutenzione periodica.
Lubrificazione
Il Vostro elettroutensile non richiede lubrificazione
addizionale.
Ambiente
Gruppo batterie ricaricabile
Ricaricare il gruppo batterie di lunga durata quando
la potenza erogata risulta insufficiente all’esecuzione
di lavori effettuati senza alcuna difficoltà in
precedenza. Al termine della durata utile, scartarlo
con le dovute precauzioni per l’ambiente:
• Esaurire completamente la potenza del gruppo
batterie, quindi estrarlo dall’utensile.
• Le batterie NiCd/NiMH sono ricaricabili. Per la
ricarica rivolgersi al proprio concessionario o a un
centro di ricarica locale. A seguito della raccolta,
i gruppi batterie saranno riciclati o eliminati nel
rispetto delle direttive vigenti.
Utensili inutilizzabili
Per garantire l’eliminazione degli utensili non più
utilizzabili nel rispetto dell’ambiente, si consiglia di
portare il vostro vecchio utensile presso una delle
Filiali dirette di Assistenza DEWALT, che disporranno
della loro eliminazione nel rispetto dell’ambiente.
Pulitura
• Scollegare il caricabatterie prima di pulire
l’esterno con un panno morbido.
• Rimuovere il gruppo batterie prima di effettuare la
pulitura del vostro utensile.
• Tenere libere le feritoie di ventilazione e pulire
l’esterno dell’utensile periodicamente con un
panno morbido.
55
it - 9
ITALIANO
GARANZIA
• GARANZIA DI 30 GIORNI DI TOTALE
SODDISFAZIONE •
Se non siete completamente soddisfatti delle
prestazioni del vostro utensile DEWALT, potrete
restituirlo entro 30 giorni dalla data di acquisto,
presso una nostra filiale di assistenza per
ottenere il rimborso o il cambio dell’utensile,
presentando debita prova dell’avvenuto acquisto.
• MANUTENZIONE GRATUITA PER UN ANNO •
L’eventuale manutenzione o assistenza
necessaria per il vostro utensile DEWALT nei
primi 12 mesi dalla data di acquisto sarà
effettuata gratuitamente da parte del Centro
Assistenza autorizzato su presentazione della
prova di acquisto. Sono esclusi gli accessori.
• GARANZIA TOTALE DI UN ANNO •
Se il vostro prodotto DEWALT non risultasse
pienamente conforme alle caratteristiche di
funzionamento o presentasse difetti di
lavorazione o vizi di materiale, entro 12 mesi dalla
data di acquisto, provvederemo alla sostituzione
gratuita delle parti difettose o a nostro giudizio,
alla sostituzione gratuita dimostrato che:
• Il prodotto venga ritornato al centro di
assistenza DEWALT, con la prova della data di
acquisto (bolla, fattura o scontrino fiscale).
• Il prodotto non abbia subito abusi ed il difetto
non sia stato causato da incuria.
• Il prodotto non abbia subito tentativi di
riparazione da persone non facenti parte del
nostro personale di assistenza o, all’estero,
dal nostro staff distributivo.
Contattare la Sede Centrale DEWALT per
ottenere l’indirizzo del Centro di Assistenza
Tecnica più vicino (si prega di consultare il retro
del presente manuale). In alternativa, sul nostro
sito Internet www.2helpU.com, è disponibile un
elenco dei Centri di Assistenza Tecnica DEWALT,
completo di dettagli sul servizio assistenza postvendita.
it - 10
56
NEDERLANDS
SNOERLOZE LAMELLENFREESMACHINE
DW932
Gefeliciteerd!
U heeft gekozen voor een elektrische machine van
DEWALT. Jarenlange ervaring, voortdurende
produktontwikkeling en innovatie maken DEWALT tot
een betrouwbare partner voor de professionele
gebruiker.
In deze handleiding worden de volgende
pictogrammen gebruikt:
Duidt op mogelijk lichamelijk letsel,
levensgevaar of kans op beschadiging
van de machine indien de instructies in
deze handleiding worden genegeerd.
Inhoudsopgave
Technische gegevens
EG-Verklaring van overeenstemming
Veiligheidsinstructies
Inhoud van de verpakking
Beschrijving
Elektrische veiligheid
Gebruik van verlengsnoeren
Monteren en instellen
Aanwijzingen voor gebruik
Onderhoud
Garantie
Spanning
Toerental, onbelast
Freesdiepte, max.
Freesdiepte-instelling
Freesdiameter
Freesbreedte
Gewicht (zonder accu)
Accu
nl - 1
nl - 1
nl - 2
nl - 4
nl - 4
nl - 4
nl - 5
nl - 5
nl - 6
nl - 8
nl - 9
DW932
18
6.000
20
8/10/12 (voor
lamellen 0/10/20)
mm 100
mm 4
kg 2,7
V
min-1
mm
mm
Spanning
Capaciteit
Gewicht
DE9095
(NiCd)
V 18
Ah 2,0
kg 1,0
DE9039
(NiMH)
18
3,0
1,0
Oplader
Netspanning
Oplaadduur (ca.)
Gewicht
DE9108
VAC 230
h 1
kg 0,4
DE9116
230
1
0,4
Geeft elektrische spanning aan.
Brandgevaar.
EG-Verklaring van overeenstemming
DW932
DEWALT verklaart dat deze elektrische machines in
overeenstemming zijn met: 98/37/EEG,
89/336/EEG, 73/23/EEG, EN 50144, EN 50260,
EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
Neem voor meer informatie contact op met
DEWALT, zie het adres hieronder of op de
achterkant van deze handleiding.
Niveau van de geluidsdruk overeenkomstig
86/188/EEG & 98/37/EEG, gemeten volgens
EN 50144:
DW932
LpA
(geluidsdruk)
dB(A)*
78,2
LWA (geluidsvermogen)
dB(A)
91,2
* op de werkplek
Zekeringen:
230 V machines
57
Neem de vereiste maatregelen voor
gehoorbescherming wanneer de
geluidsdruk het niveau van 85 dB(A)
overschrijdt.
10 A
nl - 1
NEDERLANDS
Gewogen kwadratische gemiddelde waarde van de
versnelling overeenkomstig EN 50144:
DW932
1,12 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Duitsland
Veiligheidsinstructies
Neem bij het gebruik van elektrische machines
altijd de plaatselijk geldende
veiligheidsvoorschriften in acht in verband met
brandgevaar, gevaar voor elektrische schokken
en lichamelijk letsel. Lees ook onderstaande
instructies aandachtig door voordat u met de
machine gaat werken. Bewaar deze instructies
zorgvuldig!
Algemeen
1 Zorg voor een opgeruimde werkomgeving
Een rommelige werkomgeving leidt tot ongelukken.
2 Houd rekening met omgevingsinvloeden
Stel elektrische machines niet bloot aan vocht.
Zorg dat de werkomgeving goed is verlicht.
Gebruik elektrische machines niet in de buurt van
brandbare vloeistoffen of gassen.
3 Voorkom een elektrische schok
Vermijd lichamelijk contact met geaarde
voorwerpen (bijv. buizen, radiatoren, fornuizen en
koelkasten). Onder extreme werkomstandigheden
(bijv. hoge vochtigheid, ontwikkeling van
metaalstof, enz.) kan de elektrische veiligheid door
een scheidingstransformator of een aardlek-(FI-)
schakelaar voor te schakelen, verhoogd worden.
4 Houd kinderen uit de buurt
Laat andere personen niet aan de machine of het
verlengsnoer komen.
Onder 16 jaar is supervisie verplicht.
nl - 2
5 Berg de machine veilig op
Berg niet in gebruik zijnde elektrische machines
op in een droge, afgesloten ruimte, buiten het
bereik van kinderen.
6 Draag geschikte werkkleding
Draag geen wijde kleding of loshangende
sieraden. Deze kunnen door de bewegende
delen worden gegrepen. Draag bij het werken
buitenshuis bij voorkeur rubberen
werkhandschoenen en schoenen met
profielzolen. Houd lang haar bijeen.
7 Draag een veiligheidsbril
Gebruik ook een gezichts- of stofmasker bij
werkzaamheden waarbij stofdeeltjes of spanen
vrijkomen.
8 Let op de maximum geluidsdruk
Neem voorzorgsmaatregelen voor
gehoorbescherming wanneer de geluidsdruk het
niveau van 85 dB(A) overschrijdt.
9 Klem het werkstuk goed vast
Gebruik klemmen of een bankschroef om het
werkstuk te fixeren. Dit is veiliger, bovendien kan
de machine dan met beide handen worden
bediend.
10 Zorg voor een veilige houding
Zorg altijd voor een juiste, stabiele houding.
11 Blijf voortdurend opletten
Houd uw aandacht bij uw werk. Ga met beleid te
werk. Gebruik de machine niet als u niet
geconcentreerd bent.
12 Verwijder sleutels of hulpgereedschappen
Controleer vóór het inschakelen altijd of sleutels
en andere hulpgereedschappen zijn verwijderd.
13 Gebruik de juiste machine
Het gebruik volgens bestemming is beschreven
in deze handleiding. Gebruik geen lichte machine
of hulpstukken voor het werk van zware
machines. De machine werkt beter en veiliger
indien u deze gebruikt voor het beoogde doel.
Waarschuwing! Gebruik ter voorkoming van
lichamelijk letsel uitsluitend de in deze
gebruiksaanwijzing aanbevolen accessoires en
hulpstukken. Gebruik de machine uitsluitend voor
het beoogde doel.
14 Onderhoud de machine met zorg
Houd de machine schoon om beter en veiliger te
kunnen werken. Houdt u aan de instructies met
betrekking tot het onderhoud en het vervangen
van accessoires.
58
NEDERLANDS
Controleer regelmatig het snoer en laat dit bij
beschadigingen door een erkend DEWALT
Service-center repareren. Controleer het
verlengsnoer regelmatig en vervang het in geval
van beschadiging. Houd de bedieningsorganen
droog en vrij van olie en vet.
15 Controleer de machine op beschadigingen
Controleer de machine vóór gebruik zorgvuldig
op beschadigingen om er zeker van te zijn dat
deze naar behoren zal functioneren. Controleer
of de bewegende delen niet klemmen, verdraaid
of gebroken zijn. Ga na of de accessoires en
hulpstukken correct zijn gemonteerd en of aan
alle andere voorwaarden voor een juiste werking
is voldaan. Ga bij vervanging of reparatie van
beschadigde veiligheidsinrichtingen of defecte
onderdelen te werk zoals aangegeven.
Gebruik geen machine waarvan de schakelaar
defect is. Laat de schakelaar vervangen door een
erkend DEWALT Service-center.
16 Verwijder de accu
Verwijder de accu wanneer u de machine niet
gebruikt, alvorens onderhoud te verrichten of
hulpstukken te verwisselen.
17 Wendt u voor reparaties tot een erkend
DEWALT Service-center
Deze elektrische machine voldoet aan alle
geldende veiligheidsvoorschriften.
Ter voorkoming van ongevallen mogen reparaties
uitsluitend door daartoe bevoegde technici
worden uitgevoerd.
Extra veiligheidsrichtlijnen voor accu’s
Voorkom kortsluiting tussen de
contactpunten van een losse accu
(bijv. door het bewaren van sleutels in
dezelfde zak als de accu).
• De accuvloeistof bestaat uit een 25-30% oplossing
van kalium hydroxide en kan gevaarlijk zijn. Indien
accuvloeistof met de huid in aanraking is gekomen,
spoel dan de huid onmiddellijk met water af.
Neutraliseer de vloeistof met een zwak zuur zoals
citroensap of azijn. Indien de accuvloeistof in de
ogen is gekomen, spoel de ogen dan gedurende
minimaal 10 minuten met schoon stromend water.
Raadpleeg vervolgens een arts.
• Probeer nooit een accu open te maken.
59
Labels op de oplader en op de accu
De labels op de oplader en op de accu laten de
volgende pictogrammen zien:
100%
Laadproces op gang
100%
Laadproces beëindigd
Accu defect
Niet met geleidende voorwerpen aan de
contactpunten komen
Geen beschadigde accu’s laden
Lees voor het gebruik de handleiding
Gebruik de oplader uitsluitend voor
DEWALT-accu’s; andere accu’s kunnen
barsten en letsel of schade veroorzaken
Niet aan water blootstellen
Beschadigd snoer direct laten vervangen
+40 ˚c
+4 ˚c
Alleen laden bij temperaturen tussen 4 °C
en 40 °C
Versleten accu’s dienen op
milieubewuste wijze te worden verwerkt
Verbrand de accu nooit
nl - 3
NEDERLANDS
Extra veiligheidsrichtlijnen voor lamellen-/
groevenfrezen
Bij het frezen
• Verwijder alle spijkers en metalen voorwerpen uit
het werkstuk voordat u het apparaat inschakelt.
• Na het uitschakelen niet proberen het freesblad
af te remmen door tegen de zijkant van het blad
te drukken.
• Schakel het apparaat steeds uit alvorens het op
een tafel of werkbank te leggen.
2
1
1
1
1
Stofadapters
Stiftsleutel
Torx-schroevendraaier
Handleiding
Onderdelentekening
• Controleer de machine, losse onderdelen en
accessoires op transportschade.
• Lees deze handleiding rustig en zorgvuldig door
voordat u met de machine gaat werken.
Beschrijving (fig. A)
Beveiligingen
• De lamellen-/groevenfrees mag uitsluitend worden
gebruikt voor het bewerken van hout en plastic.
• Controleer of alle beschermkappen naar behoren
functioneren.
Controleren en verwisselen van het freesblad
• Gebruik alleen freesbladen die voldoen aan de
specificaties in deze gebruiksaanwijzing.
• Freesbladen van hooggelegeerd HSS-staal zijn
niet geschikt. Goede resultaten worden
verkregen met hardmetalen en CrV-freesbladen.
• Gebruik uitsluitend scherpe freesbladen die in
goede conditie zijn; gebarsten of verbogen
freesbladen dienen onmiddellijk te worden
vervangen.
• Controleer of het freesblad goed is bevestigd en
controleer de draairichting.
Beveiliging tegen terugslag
• Terugslag treedt op wanneer de machine
plotseling vastloopt of in de richting van de
gebruiker wordt gedreven. Laat de aan/uitschakelaar onmiddellijk los wanneer het freesblad
of de motor vastloopt.
• Gebruik uitsluitend scherpe freesbladen.
• Ondersteun grote panelen vlakbij het freesblad.
• Laat het freesblad tot stilstand komen alvorens
de frees uit het werkstuk te halen.
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Snoerloze lamellenfreesmachine
1 Oplader
1 Accu (K- en KH-modellen)
2 Accu’s (K2- en K2H-modellen)
1 Stofzak
nl - 4
Uw DEWALT snoerloze lamellenfreesmachine
DW932 is ontwikkeld voor het maken van vlakke
lamellenverbindingen in hout en houtprodukten.
1 AAN/UIT-schakelaar
2 Bovenhandgreep
3 Hoogte-instelknop aanslag
4 Stofuitlaat
5 Instelbare aanslag
6 Anti-slip pennen
7 Freesdiepte instelknop
8 Blokkeerknop
9 Spindelblokkering
10 Sterknop
11 Accu
Oplader
Uw DE9108 oplader is geschikt voor DEWALT NiCdaccu’s van 7,2 tot 18 V.
Uw DE9116 oplader is geschikt voor DEWALT NiCden NiMH-accu’s van 7,2 tot 18 V.
11 Accu
12 Accu-vergrendelingsknoppen
13 Oplader
14 Oplaadindicatie (rood)
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is ontwikkeld voor een bepaalde
spanning. Controleer altijd of de accuspanning
overeenkomt met de waarde op het typeplaatje.
Controleer tevens of de ingangsspanning van de
oplader overeenkomt met uw netspanning.
Uw DEWALT-oplader is dubbel
geïsoleerd overeenkomstig EN 60335.
60
NEDERLANDS
Vervangen van het snoer of de stekker
Als de stekker of het snoer wordt vervangen,
moet de oude stekker c.q. het oude snoer worden
weggegooid. Het is gevaarlijk om de stekker van
een los snoer in het stopcontact te steken.
Gebruik van verlengsnoeren
Gebruik verlengsnoeren alleen in uiterste noodzaak.
Gebruik een goedgekeurd snoer dat beantwoordt
aan het vermogen van de oplader (zie technische
gegevens). De minimum geleiderdikte is 1 mm2;
de maximum snoerlengte is 30 m.
Monteren en instellen
• Verwijder vóór het monteren en instellen
altijd de accu uit de machine.
• Schakel de machine altijd uit alvorens de
accu aan te brengen of te verwijderen.
• Gebruik uitsluitend DEWALT-accu’s en
-opladers.
Accu (fig. A)
Opladen
Als u de accu voor de eerste keer of na langdurige
opslag oplaadt, zal deze slechts voor ca. 80%
worden opgeladen. Na een aantal laad- en ontlaadcycli wordt de accu echter compleet opgeladen.
Controleer altijd de netspanning, voordat u de accu
oplaadt. Als de netspanning normaal aanwezig is,
maar de accu niet wordt opgeladen, breng dan uw
oplader naar een erkend DEWALT Service-center.
Tijdens het opladen kunnen oplader en accu warm
aanvoelen. Dit is normaal en duidt niet op een defect.
Laad de accu niet op bij
omgevingstemperaturen <4 °C of >40 °C.
Aanbevolen oplaadtemperatuur: ca. 24 °C.
• Plaats de accu (11) in de oplader (13) zoals
weergegeven en steek de stekker van de oplader
in het stopcontact. Let erop dat de accu goed in
de oplader zit. De rode oplaad-indicatie (14)
begint te knipperen. Na ca. 1 uur stopt het
knipperen en brandt de indicatie continu.
De accu is nu volledig opgeladen en de oplader
schakelt automatisch over naar de
compensatiestand.
61
Na ongeveer 4 uur schakelt de oplader
uiteindelijk naar de druppellaadstand. De accu
kan op elk gewenst moment uit de oplader worden
gehaald of voor onbepaalde tijd in de op het net
aangesloten oplader worden gelaten.
• De rode oplaad-indicatie begint snel te knipperen
als het laden problemen oplevert. Steek de accu
opnieuw in de oplader of probeer een andere
accu. Breng, indien nodig, uw oplader naar een
erkend DEWALT Service-center.
• Sommige energiebronnen (zoals generatoren of
spanningsomvormers) kunnen tijdelijke
laadproblemen veroorzaken. De rode oplaadindicatie knippert dan tweemaal snel en de
oplader schakelt uit. Dit kan meerdere malen
voorkomen. Zodra het mogelijk is, schakelt de
oplader automatisch weer naar de laadstand.
Plaatsen en verwijderen van de accu
• Duw de accu in de handgreep totdat de accu
vastklikt.
• Verwijder de accu door het tegelijkertijd
indrukken van de twee vergrendelknoppen (12).
Trek dan de accu uit de handgreep.
Instelbare aanslag (fig. C1 & C2)
Met de instelbare aanslag (5) kunt u precies
markeren waar de sleuven voor de lamellen moeten
worden gefreesd. Ga als volgt te werk om de hoogte
van de aanslag in te stellen:
• Draai de blokkeerknop (8) los.
• Stel de hoogte-instelknop (3) in op de gewenste
hoogte. Met de aanslag ingesteld op 90°, kan op
de schaalverdeling onder de blokkeerknop de
afstand worden afgelezen tussen de hartlijn van
het freesblad en het oppervlak van de aanslag.
• Draai de blokkeerknop vast.
Instellen van de hoek van de aanslag:
• Draai de sterknop (10) los.
• Kantel de aanslag in de gewenste hoek.
• Draai de sterknop vast.
Merkstrepen op de machinezool
Wanneer u zonder de aanslag werkt, bijvoorbeeld bij
het maken van T-verbindingen, kunt u de merkstrepen
op de machinezool gebruiken voor het correct richten
van de machine.
• Stel de aanslag in op de 0°-stand, zoals
hierboven beschreven.
nl - 5
NEDERLANDS
• Voor werkstukdelen met een dikte van 19 mm
gebruikt u de rand van de zool als een referentie
voor het centreren.
• Voor andere werkstukdelen, gebruikt u de rode
hartlijn merkstrepen om de machine te richten.
• Twee van de merkstrepen geven de lengte van de
freesgroef aan. Zorg er altijd voor dat het werkstuk
buiten deze merkstrepen ligt om te voorkomen dat
het freesblad door het werkstuk breekt.
Instellen van de freesdiepte (fig. D)
De freesdiepte moet zo worden ingesteld dat ze
overeenkomt met het lamellenformaat. De cijfers 0,
10 en 20 op de diepte-instelknop komen overeen
met de lamellenmaten. De M staat voor de maximale
freesdiepte van ongeveer 22 mm.
• Draai de diepte-instelknop (7) in de gewenste
positie en zet het juiste getal tegenover de rode
merkstreep op de machine.
Fijninstelling van de freesdiepte (fig. E)
De fijninstelling wordt gebruikt om mogelijke speling
in het formaat van de lamellengroeven op te heffen.
• Zet de aanslag (5) in de hoogste stand, zoals
hierboven beschreven.
• Steek de Torx-schroevendraaier zoals afgebeeld
in de opening en stel de gewenste freesdiepte in
door de schroef te verdraaien (draai de schroef
rechtsom om de freesdiepte te verkleinen).
• Controleer de diepte-instelling altijd vooraf op
een stuk afvalhout.
Anti-slip pennen (fig. F)
De anti-slip pennen (6) verminderen de neiging van
de lamellenfreesmachine om tijdens het frezen naar
rechts te glijden. Bij het werken aan zichtbare
gedeeltes van het werkstuk, kunt u de pennen
intrekken om krassen te voorkomen.
• Draai de pennen om ze in te trekken rechtsom
met behulp van een vlakke schroevendraaier.
• Draai de pennen linksom om ze opnieuw te
gebruiken.
Vervangen van het freesblad (fig. G, H & J)
• Verwijder de vier Torx-schroeven (15) uit de zool
en verwijder de afdekplaat.
• Druk de spindelblokkering (9) in en verwijder de
flens door deze linksom te draaien.
• Vervang het freesblad.
nl - 6
• Draai de flens stevig vast door deze rechtsom te
draaien terwijl de spindelblokkering wordt
ingedrukt.
• Bevestig de afdekplaat en draai de Torxschroeven vast.
• Zorg dat de tanden van het freesblad
linksom wijzen zoals aangegeven (fig. H).
• Controleer altijd de freesdiepte na het
vervangen van een freesblad en stel bij
indien noodzakelijk.
Stofafzuiging (fig. K1 & K2)
Met behulp van de juiste adapter kunt u een stofzak
of een stofafzuiging aansluiten.
Stofafzuiging
• Steek de juiste adapter (16) of (17) in de
stofuitlaat (4).
• Sluit de stofafzuigslang aan op de adapter.
Stofzak
• Steek de rechte adapter (16) in de stofuitlaat (4).
• Bevestig de stofzak (18) aan de adapter.
• Sluit indien mogelijk een stofafzuiger aan die
voldoet aan de geldende richtlijnen voor
stofemissie.
Aanwijzingen voor gebruik
Neem altijd de veiligheidsinstructies in
acht en houdt u aan de geldende
voorschriften.
In- en uitschakelen (fig. B)
• Druk de aan/uit-schakelaar (1) in om de machine
in te schakelen.
• Stop de machine door de schakelaar los te laten.
Schakel de machine niet in of uit
wanneer het freesblad het werkstuk of
andere materialen raakt.
62
NEDERLANDS
Het maken van lamellenverbindingen
Algemeen (fig. L)
Verschillende technieken kunnen worden toegepast
om sterke en precieze lamellenverbindingen te
maken. In deze handleidingen worden de
belangrijkste technieken uitvoerig beschreven.
Het kiezen van het lamellenformaat (fig. M)
De drie lamellenformaten zijn #0, #10 en #20.
Gebruik de grootste lamel die in het werkstuk past.
• Na het kiezen van het juiste formaat lamel stelt u
de freesdiepte in zoals hierboven beschreven.
Test de juiste instelling van de
freesdiepte altijd in een stuk afvalhout.
Voer indien nodig een fijninstelling uit,
zoals hierboven beschreven.
Plaatsen van de lamellen (fig. N1 - N4)
• Voor kantverbindingen, moeten de lamellen met
tussenruimten van 15 - 25 cm worden geplaatst.
De buitenste lamellen moeten op 5 - 7,5 cm van
de uiteinden van het werkstuk (fig. N1) worden
geplaatst.
• Bij het maken van smalle werkstukken zoals
fotolijstjes, kunnen zelfs de kleinste lamellen te
groot zijn voor de verbinding. Frees of schuur de
uitstekende lamelpunt weg, nadat de verbinding
is gelijmd (fig. N2).
• Bij het maken van werkstukken die dikker zijn
dan ongeveer 2,5 cm, kunnen dubbele lamellen
worden gebruikt voor extra stevigheid (fig. N3).
• Markeer tegenover elkaar liggende delen door ze
eerst te plaatsen zoals ze worden samengesteld.
Gebruik een winkelhaak om de markeerstreep op
de delen te zetten (fig. N4).
Frezen van de lamellengroeven (fig. P)
• Stel de machine in zoals hierboven beschreven.
• Plaats de hartlijnmarkering op de machinezool
tegenover de merkstreep zoals aangegeven.
• Schakel de machine in en wacht even tot het
freesblad op volle snelheid is.
• Duw de aanslag stevig tegen het werkstuk en
laat het freesblad tot aan de aanslag infrezen.
• Laat het freesblad terugkomen uit het werkstuk.
• Schakel de machine uit.
63
In elkaar zetten van werkstukdelen
• Probeer de werkstukdelen zo in elkaar te zetten
dat de verbindingen goed passen.
• Verdeel een geschikte lijm in de lamellengroeven
en op de tegenover liggende delen van de
verbinding.
• Plaats de lamellen in de sleuven, en zorg dat ze
goed contact maken met de lijm.
• Zet de werkstukdelen in lijmklemmen totdat de
lijm droog is.
Kant-op-kant verbindingen (fig. Q1 & Q2)
• Plaats de werkstukdelen op een vlakke
ondergrond zoals ze verbonden moeten worden.
• Markeer de hartlijnen van de lamellen.
De lamellen moeten worden geplaatst met
tussenruimten van 15 - 25 cm; de buitenste
lamellen moeten op 5 - 7.5 cm vanaf de randen
van het werkstuk (fig. Q1) worden geplaatst.
• Stel de aanslag in op 90°.
• Stel de hoogteverstelling ion om de lamel in het
midden van het werkstuk te plaatsen.
• Voer de overige machine-instellingen uit,
zoals hierboven beschreven.
• Frees de lamellengroeven zoals hierboven
beschreven (fig. Q2).
Lijsten (fig. R1 - R3)
• Plaats de werkstukdelen op een vlakke
ondergrond zoals ze moeten worden verbonden
(fig. R1 & R2).
• Kies het juiste lamellenformaat.
• Markeer de hartlijnen van de lamellen.
• Stel de machine in zoals hierboven beschreven.
• Frees de lamellengroeven zoals boven
beschreven (fig. R3).
Hoekverbindingen (fig. S1 & S2)
• Leg de werkstukdelen neer zoals ze moeten
worden verbonden (fig. S1).
• Kies het juiste lamellenformaat.
• Markeer de hartlijnen van de lamellen.
• Voor het maken van een freesgroef in het vlak,
klemt u het werkstuk vast en plaatst u de
machine zoals aangegeven (fig. S2).
• Frees de lamellengroeven zoals boven
beschreven.
nl - 7
NEDERLANDS
Verloopverbindingen (fig. T)
Ga als volgt te werk om werkstukdelen van ongelijke
dikte te verbinden:
• Leg de werkstukdelen neer zoals ze moeten
worden verbonden.
• Kies het juiste lamellenformaat.
• Markeer de hartlijnen van de lamellen.
• Kies het werkstukdeel dat teruggeschoven moet
worden.
• Stel de hoogte-instelling zo in dat de lamel in het
midden van het werkstuk staat.
• Frees de lamellengroeven zoals boven beschreven.
• Verschuif de aanslag zover als benodigd voor het
gewenste verloop. Gebruik de schaal om de
instelling af te lezen.
• Frees de lamellengroeven zoals boven beschreven.
T-verbindingen (fig. V1 - V5)
Deze verbindingen worden gewoonlijk gebruikt om
planken aan zijpanelen te bevestigen (fig. V1).
• Plaats de werkstukdelen op een vlakke
ondergrond zoals ze moeten worden verbonden
(als een omgekeerde T).
• Markeer de hartlijn van de lamellen op de plank.
• Markeer de bovenkant van de plank met een
lichte potloodstreep op het zijpaneel (fig. V2).
• Klem de plank boven op het zijpaneel en plaats
het uiteinde van de plank langs de lijn (fig. V3).
• Kies het juiste lamellenformaat.
• Stel de aanslag op 0°.
• Positioneer de machine met de lamelmarkeringen
met behulp van de markeringen op de machine
• Maak een verticale (fig. V4) en horizontale (fig. V5)
freesgroef voor elke te plaatsen lamel.
45° verstekverbindingen (fig. U1 - U4)
Buitenvlakken in lijn gebracht (fig. U1)
• Leg de werkstukdelen neer zoals ze moeten
worden verbonden.
• Markeer de hartlijnen van de lamellen aan de
buitenkant van de verbinding.
• Stel de aanslag hoek in op 90°.
• Stel de aanslag zo in dat de lamel meer naar de
binnenkant van de verbinding schuift waar het
werkstuk dikker is. Kies het juiste lamellenformaat
(fig. U2).
• Klem het werkstuk vast en plaats de machine
zoals aangegeven (fig. U3).
• Frees de lamellengroeven zoals boven beschreven.
Binnenvlakken in lijn gebracht
• Leg de werkstukdelen neer zoals ze moeten
worden verbonden.
• Markeer de hartlijnen van de lamellen aan de
binnenkant van de verbinding.
• Stel de aanslaghoek in op 45°.
• Stel de aanslag zo in dat de lamel meer naar de
binnenkant van de verbinding schuift waar het
werkstuk dikker is. Kies het juiste
lamellenformaat.
• Klem het werkstuk vast en plaats de machine
zoals aangegeven (fig. U4).
• Frees de lamellensleuven zoals boven beschreven.
nl - 8
Uw dealer verstrekt u graag de nodige informatie
over de juiste accessoires.
Onderhoud
Uw DEWALT-machine is ontworpen om gedurende
lange tijd probleemloos te functioneren met een
minimum aan onderhoud. Een juiste behandeling en
regelmatige reiniging van de machine garanderen
een hoge levensduur.
Smering
Uw machine heeft geen extra smering nodig.
Reiniging
• Trek de stekker van de oplader uit het
stopcontact voordat u de behuizing met een
zachte doek reinigt.
• Verwijder de accu voordat u de machine reinigt.
• Houd de ventilatiesleuven vrij en maak de behuizing
regelmatig schoon met een zachte doek.
64
NEDERLANDS
Het milieu
GARANTIE
• 30 DAGEN “NIET GOED, GELD TERUG”
GARANTIE •
Oplaadbare accu
De duurzame accu moet worden opgeladen, zodra
deze niet meer genoeg energie levert voor
werkzaamheden die daarvóór nog moeiteloos
konden worden verricht. Versleten accu’s dienen op
milieubewuste wijze te worden verwijderd:
• Gebruik de energie van de accu helemaal op en
verwijder dan de accu uit de boormachine.
• NiCd- en NiMH-accu’s zijn recycleerbaar.
Breng ze naar uw handelaar of naar een plaatselijk
verwerkingscentrum voor klein chemisch afval.
De ingezamelde accu’s worden dan op
milieuvriendelijke wijze gerecycleerd of verwijderd.
Gebruikte machines
Wanneer uw machine aan vervanging toe is, breng
deze dan naar een DEWALT Service-center waar de
machine op milieuvriendelijke wijze zal worden
verwerkt.
Indien uw DEWALT elektrisch gereedschap om
welke reden dan ook niet geheel aan uw
verwachtingen voldoet, stuurt u het dan
compleet zoals bij aankoop binnen 30 dagen
terug naar DEWALT, samen met uw
aankoopbewijs en uw rekeningnummer.
U ontvangt dan uw geld terug.
• 1 JAAR GRATIS SERVICE-CONTRACT •
Mocht uw DEWALT elektrisch gereedschap
binnen 12 maanden na aankoop nazicht of
reparatie behoeven, dan worden deze
werkzaamheden gratis uitgevoerd in onze Servicecenters op vertoon van het aankoopbewijs.
Stuur uw machine rechtstreeks of via uw dealer
naar een erkend DEWALT Service-center.
• 1 JAAR GARANTIE •
Mocht uw DEWALT elektrisch gereedschap
binnen 12 maanden na datum van aankoop
defect raken tengevolge van materiaal- of
constructiefouten, dan garanderen wij de
kosteloze vervanging van alle defecte delen of
van het hele apparaat, zulks ter beoordeling van
DEWALT, op voorwaarde dat:
• het produkt niet foutief gebruikt werd
• het produkt niet gerepareerd is door
onbevoegden
• het aankoopbewijs met daarop de
aankoopdatum wordt overlegd
Informeer bij uw dealer of bij het DEWALThoofdkantoor naar het adres van het
dichtstbijzijnde Service-center (zie de achterzijde
van deze handleiding). Een overzicht van erkende
DEWALT Service-centers en nadere informatie
over onze service vindt u ook op Internet:
www.2helpU.com.
65
nl - 9
NORSK
BATTERIDREVET SLISSEFRES DW932
Gratulerer!
Du har valgt et DEWALT elektroverktøy. Årelang
erfaring, konstant produktutvikling og fornyelse gjør
DEWALT til en av de mest pålitelige partnere for
profesjonelle brukere.
Følgende symboler brukes i denne
instruksjonsboken:
Betegner risiko for personskade, livsfare
eller ødeleggelse av verktøyet dersom
instruksene i denne instruksjonsboken
ikke følges.
Innholdsfortegnelse
Tekniske data
CE-Sikkerhetserklæring
Sikkerhetsforskrifter
Kontroll av pakkens innhold
Beskrivelse
Elektrisk sikkerhet
Montering og justering
Bruksanvisning
Vedlikehold
Garanti
no - 1
no - 1
no - 2
no - 4
no - 4
no - 4
no - 4
no - 6
no - 8
no - 9
Betegner risiko for elektrisk støt.
Brannfare.
CE-Sikkerhetserklæring
DW932
Spenning
V 18
Turtall, ubelastet/min
6.000
Kuttdybde, maks.
mm 20
Justering av inntregningsdybde mm 8/10/12
(for dybler 0/10/20)
Skjærerdiameter
mm 100
Skjærerbredde
mm 4
Vekt
kg 2,7
DW932
DEWALT erklærer at disse elektroverktøyer er
konstruert i henhold til: 98/37/EEC, 89/336/EEC,
73/23/EEC, EN 50144, EN 50260, EN 55014-2,
EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Batteripakke
Lydnivået er i overensstemmelse med 86/188/EEC
og 98/37/EEC, målt i henhold til EN 50144:
Spenning
Kapasitet
Vekt
DE9095
(NiCd)
V 18
Ah 2,0
kg 1,0
DE9039
(NiMH)
18
3,0
1,0
Ønsker du flere opplysninger, vennligst kontakt
DEWALT på adressen nedenfor eller se
veiledningens bakside.
DW932
LpA
(lydnivå)
LWA (akustisk effekt)
Lader
Nettspenning
Ladetid (ca.)
Vekt
Sikring:
230 V
DE9108
VAC 230
h 1
kg 0,4
dB(A)*
78,2
dB(A)
91,2
DE9116
230
1
0,4
* ved brukerens øre
10 A
Den veide geometriske middelverdien av
akselerasjonsfrekvensen i følge EN 50144:
Bruk egnet verneutstyr for å beskytte
hørselen dersom lydnivået overskrider
85 dB(A).
DW932
1,12 m/s2
no - 1
66
NORSK
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Tyskland
Sikkerhetsforskrifter
Ta deg tid til å lese nøye gjennom
bruksanvisningen før du begynner å bruke
maskinen. Oppbevar bruksanvisningen på et lett
tilgjengelig sted slik at alle som skal bruke
maskinen, lett kan finne denne. I tillegg til
forskriftene under må alle vernebestemmelsene
til Statens Arbeidstilsyn følges når det gjelder
arbeid med elektroverktøy.
ADVARSEL!
Ved bruk av elektroverktøy må disse
grunnleggende sikkerhetsforskrifter følges for å
redusere risikoen for elektrisk støt, personskade
og brann.
1 Bruk hørselsvern
Støynivået ved bearbeiding av forskjellige
materialer kan variere, og i blant kan nivået
overstige 85 dB(A). For å beskytte deg selv bør
du alltid bruke hørselsvern.
2 Hold arbeidsområdet rent og ryddig
En uryddig arbeidsplass innbyr til skader.
3 Tenk på arbeidsmiljøet
Utsett ikke elektroverktøy eller lader for regn.
Ikke bruk det på fuktige eller våte steder.
Sørg for god belysning over arbeidsplassen.
Bruk ikke elektroverktøy i nærheten av
brannfarlige væsker eller gasser.
4 Hold barn unna
Ikke la barn komme i kontakt med verktøyet eller
skjøteledningen.
Det skal holdes tilsyn med barn under 16 år.
5 Oppbevar elektroverktøy på et trygt sted
Når maskinen ikke er i bruk, skal den oppbevares
på et tørt sted, gjerne høyt oppe og innlåst,
utenfor barns rekkevidde.
67
6 Overbelast ikke maskinen
Du arbeider bedre og sikrere innenfor det angitte
effektområdet.
7 Bruk riktig elektroverktøy
Tving ikke maskinen til å gjøre arbeid som krever
kraftigere verktøy. Bruk ikke elektroverktøy til
formål det ikke er ment for.
8 Kle deg riktig
Ha ikke på deg løsthengende klær eller smykker.
De kan sette seg fast i de bevegelige delene.
Vi anbefaler gummihansker og sko som ikke glir
når du arbeider utendørs. Bruk hårnett hvis du
har langt hår.
9 Bruk vernebriller
Bruk vernebriller for å unngå at det blåser støv
inn i øynene dine og skader deg. Hvis det støver
mye, bør du bruke ansikts- eller støvmaske.
10 Sikre arbeidsstykket
Bruk tvinger eller skrustikker til å spenne fast
arbeidsemnet. Dette er sikrere enn å forsøke å
bruke hånden, og du får begge hendene fri til å
arbeide med.
11 Strekk deg ikke for langt
Pass på at du alltid har sikkert fotfeste og balanse.
12 Vær nøye med vedlikeholdet
Hold tilbehøret skarpt og rent. Følg forskriftene
når det gjelder vedlikehold og skifte av tilbehør.
13 Fjern skrunøkler
Gjør det til vane å sjekke om skrunøkler og
justeringsverktøy er fjernet før maskinen startes.
14 Fjern batteriet
Ta batteriet ut av verktøyet når det ikke er i bruk,
før service og ved skifte av tilbehør som sagblad,
bor og fres.
15 Vær oppmerksom
Se på det du gjør. Bruk sunn fornuft. Bruk ikke
maskinen når du er trett.
16 Kontroller skadde deler
Før maskinen brukes på nytt, skal eventuelle
skadde deler eller deksler kontrolleres nøye for å
bringe på det rene om de fungerer riktig og
utfører det de skal. Kontroller justeringen av
bevegelige deler, om de sitter i klemme, om deler
er brukket, og sjekk at alt er riktig montert og er
slik det skal være. En del eller et deksel som er
skadet, skal repareres eller skiftes ut av et
autorisert verksted dersom ikke annet er angitt i
bruksanvisningen. Ødelagte brytere skal
repareres av et autorisert serviceverksted.
no - 2
NORSK
Bruk ikke maskinen hvis den ikke kan slås av og
på med bryteren.
17 ADVARSEL!
Bruk bare tilbehør og utstyr som anbefales i
bruksanvisningen og i katalogene. Bruk av annet
verktøy eller tilbehør enn det som anbefales i
bruksanvisningen eller i katalogene kan medføre
en mulig risiko for personskade.
18 La verktøyet repareres av et autorisert
DEWALT-serviceverksted
Dette elektroverktøyet er i samsvar med de
gjeldende sikkerhetsforskrifter. Unngå risiko:
Overlat alltid reparasjon av elektriske apparater til
kvalifisert servicepersonale.
Sett ikke skadde batteripakker inn i
laderen
Les bruksanvisningen før laderen tas
i bruk
Må bare anvendes for lading av DEWALT
batterier; andre batteripakker kan revne
og forårsake skader
Må ikke utsettes for fukt
Skift skadet ledning
Ekstra sikkerhetsregler for batteripakker
+40 ˚c
+4 ˚c
Brannfare! Unngå at metall kortslutter
kontaktene på en batteripakke som er
tatt ut (f.eks. ved at nøkler legges i
samme lomme som en batteripakke).
• Batterivæsken, en 25-30 % løsning av
kaliumhydroksid, kan være skadelig. Hvis det
oppstår berøring med hud, må du straks skylle
med vann. Nøytraliser med en svak syre,
f.eks. sitronsaft eller eddik. Hvis du får væsken i
øynene, må du rense dem med rikelig rent vann i
minst 10 minutter. Kontakt lege.
• Forsøk ikke under noen omstendigheter å åpne
en batteripakke.
Etikette på laderen og batteripakken
Etikettene på laderen og batteripakken viser
følgende symboler:
100%
Temperaturområde for lading 4 °C til 40 °C
Avhend batteripakken ifølge gjeldende
miljøforskrifter
Ikke brenn batteripakken
Ekstra sikkerhetsregler for duplofreser
Når du freser
• Ta vekk alle spikre og metallgjenstander fra
arbeidsemnet før du begynner å arbeide.
• Når du har slått av, må du aldri forsøke å stoppe
notfresen ved å trykke mot siden.
• Sett aldri elektroverktøyet ned på et bord eller en
arbeidsbenk hvis det ikke er slått av.
Batteriet lader
100%
Batteri ladet
Sikkerhetsutstyr
• Duplofresen må kun brukes til fresing av tre og
plast.
• Pass på at alt utstyr som skjermer notfresen, er i
god stand.
Batteri defekt
Ikke berør dem med ledende
gjenstander
no - 3
Kontroller og bytte av notfres
• Bruk bare notfres som samsvarer med
spesifikasjonene i denne bruksanvisningen.
68
NORSK
• Bruk bare skarpe notfres i perfekt stand; sprukne
eller bøyde notfres må avhendes og erstattes
øyeblikkelig. Gode resultater oppnåes ved å
bruke notfres med karbidtenner eller CrV
(Krom-Vanadium).
• Pass på at notfresen er sikkert festet og roterer i
riktig retning.
Beskyttelse mot tilbakeslag
• Tilbakeslag forekommer når duplofresen bremses
kraftig og blir slått tilbake mot brukeren.
Slipp bryteren straks hvis notfresen sitter fast,
eller duplofresen går i stå.
• Hold notfresene skarpe.
• Støtt store paneler nær freseområdet.
• Ikke fjern duplofresen fra arbeidsemnet mens
notfresen roterer.
9 Spindellås
10 Stjerneknott
11 Batteripakke
Lader
Din lader DE9108 kan bruke DEWALT NiCdbatteripakker som gir mellom 7,2 til 18 V.
Din lader DE9116 kan bruke DEWALT NiCd- og
NiMH-batteripakker som gir mellom 7,2 til 18 V.
11 Batteripakke
12 Sperrer
13 Lader
14 Ladelampe (rød)
Elektrisk sikkerhet
Laderen er kun konstruert for én spenning.
Kontroller alltid at nettspenningen er i samsvar med
spenningen på typeskiltet.
Kontroll av pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Batteridrevet slissefres
1 Batterilader
1 Batteripakke (K og KH modeller)
2 Batteripakker (K2 og K2H modeller)
1 Støvpose
2 Støvadaptere
1 Stiftnøkkel
1 Torx skrutrekker
1 Instruksjonsbok
1 Splitt-tegning
• Kontroller om verktøyet, deler eller tilbehør er blitt
skadet under transporten.
• Ta deg tid til å lese nøye igjennom
instruksjonsboken slik at du forstår innholdet før
verktøyet tas i bruk.
Laderen er dobbeltisolert i samsvar med
EN 60335. Jordet ledning er derfor ikke
nødvendig.
Skifting av kabel eller støpsel
Tenk på sikkerhetsforskriftene ved skifting av kabel
eller støpsel. Et støpsel med blottede kopperledere
er farlig hvis det koples til en strømførende kontakt.
Montering og justering
• Før du monterer og justerer, må du alltid
ta ut batteripakken.
• Slå alltid AV verktøyet før du setter inn
eller tar ut batteripakken.
• Bare bruk DEWALT batterier og lader.
Batteripakke (fig. A)
Beskrivelse (fig. A)
Din DEWALT batteridrevet slissefres DW932 er
konstruert for å lage flate dybelsammenføyninger i
tre og treprodukter.
1 Strømbryter
2 Øvre håndtak
3 Høyderegulator for styreskjerm
4 Ventilatorutløp for støv
5 Regulerbar styreskjerm
6 Sklisikringsstift
7 Knott for dybdejustering
8 Låseknott
69
Lading av batteripakken
Når du lader batteripakken for første gang, eller etter
en langvarig oppbevaring, kan den bare ta imot
80% opplading. Etter flere oppladninger og
utladninger, vil batteripakken oppnå full kapasitet.
Kontroller alltid nettet før du lader batteripakken.
Hvis det er strøm på nettet, men batteripakken ikke
blir oppladet, må du bringe laderen til et DEWALTautorisert serviceverksted. Under oppladningen kan
batteripakken kjennes varm ved berøring. Dette er
normalt og er ikke tegn på at noe er galt.
no - 4
NORSK
Ikke lad batteripakken hvis
omgivelsestemperaturen er <4 °C eller
>40 °C. Anbefalt oppladningstemperatur:
ca. 24 °C.
• Når du skal lade batteripakken (11), setter du den
inn i laderen (13) slik det vist på tegningen,
og kobler laderen til strøm. Kontroller at
batteripakken er satt helt inn i laderen. Den røde
ladelampen (14) vill blinke. Etter ca. 1 time slutter
lampen å blinke og lyser den jevnt. Batteripakken
er nå helt ladet og laderen går automatisk over til
utligningslading. Etter ca. 4 timer går laderen
over til vedlikeholdslading. Batteripakken kan tas
ut eller stå i laderen i ubegrenset tid.
• Den røde ladelampen blinker raskt for å angi at
det er problemer med ladingen. Sett i
batteripakken på nytt eller prøv med en ny
batteripakke. Hvis den nye batteripakken heller
ikke kan lades, må laderen testes av en godkjent
DEWALT reparasjonsverksted.
• Når laderen er tilsluttet en generator eller en
strømkilde som omdanner likestrøm til
vekselstrøm, kan den røde ladelampen blinke to
ganger, slå av og gjenta. Dette indikerer et
forbigående problem med strømkilden. Laderen
går automatisk over til vanlig lading igjen.
Innsetting og fjerning av batteripakken
• Sett batteripakken inn i håndtaket til det smekker
på plass.
• Når du skal ta ut batteripakken, trykker du på de
to sperrerne (12) samtidig og trekker pakken ut
av håndtaket.
Regulerbar styreskjerm (fig. C1 & C2)
Den regulerbare styreskjermen (5) gjør det mulig for
deg å fininnstille punktet der slissene for dyblene
skjæres. Innstilling av høyden på styreskjermen:
• Løsn låseknoppen (8).
• Still inn høyderegulatoren (3) som påkrevet.
Når styreskjermen er stilt inn på 90°, viser
måleskalaen under låseknotten avstanden
mellom midten av skjæreren og styreskjermens
overflate.
• Stram låseknotten.
Innstilling av styreskjermens vinkel:
• Løsn stjerneknotten (10).
no - 5
• Skråstill styreskjermen til den står i den påkrevete
vinkelen.
• Stram stjerneknotten.
Merkinger på slissefresens grunnplate.
Når det arbeides uten styreskjerm, for eksempel ved
utførig av T-sammenføyninger, kan du bruke
merkingene på fresens grunnplate for å oppnå en
riktig innretting av verktøyet.
• Still styreskjermen inn på 0° som beskrevet ovenfor.
• For arbeidsstykker med en tykkelse på 19 mm,
benytt kanten på grunnplaten som referanse for
sentrering.
• For andre arbeidsstykker, benytt de røde
midtlinjemerkingene for å rette inn verktøyet.
• To av merkingene viser lengden på kuttet. For å
unngå å skjære igjennom arbeidsstykket, pass
på at dette går ut over disse merkingene.
Justering av inntregningsdybde (fig. D)
Inntregningsdybden må innstilles i
overensstemmelse med dybelens størrelse.
Nummerene 0, 10 og 20 på dybdejusteringsknotten
tilsvarer dybelstørrelsen. M står for maksimal
kuttdybde på ca. 20 mm.
• Drei dybdejusteringsknotten (7) til den
nødvendige innstillingen, rett inn det egnete
nummeret med merkingen på verktøyet.
Finjustering av inntregningsdybe (fig. E)
Finjusteringen benyttes for å eliminere mulige
toleranser i størrelsen på dybelslissene.
• Hev styreskjermen (5) til den øvre stillingen, som
beskrevet ovenfor.
• Sett inn Torx skrutrekkeren som vist og still inn
den påkrevete inntregningsdybden ved å dreie
skruen (Skru med urviserne for å minske
inntregningsdybden).
• Kontroller innstillingen ved å foreta et prøvekutt
på et trestykke.
Sklisikringstifter (fig. F)
Sklisikringstiftene (6) hjelper å redusere slissefresens
tendensen til å skli mot høyre ved fresing. Når det
arbeides med synlige deler av arbeidsstykket, er det
mulig du ønsker å trekke dem ut for å unngå at
arbeidsstykket skrapes .
• For å trekke ut stiftene, drei dem lett,
med urviserne, med en flat skrutrekker.
70
NORSK
• For å bruke stiftene igjen, drei dem forsiktig mot
venstre.
Utskifting av bladet (fig. G, H & J)
• Fjern de fire Torx-skruene (15) fra bunnplaten og
ta av dekslet.
• Trykk spindellåsen (9) ned og fjern flensen ved å
dreie den mot urviserne.
• Skift ut bladet.
• Stram flensen godt ved å dreie den med
urviserne mens spindellåsen holdes nede.
• Monter dekkplaten og stram Torx-skruene.
• Pass på at tennene på skjæreren peker
mot venstre, (fig. H) som vist.
• Sjekk alltid kuttdybden etter å skiftet
blad, og juster den om nødvendig.
Støvavsug (fig. K1 & K2)
Hvis det benyttes en egnet adapter, kan det tilkoples
enten en støvpose eller en støvventilator.
Støvventilator
• Sett den egnete adapteren (16) eller (17) inn i
støvventilatorutløpet (4).
• Kopl støvventilatorslangen til adapteren.
Støvpose
• Sett den rette adapteren (16) inn i
støvventilatorutløpet (4).
• Fest støvposen (18) til adapteren.
• Bruk en støvsuger som er utformet i samsvar
med gjeldende regler om sponutslipp.
Bruksanvisning
Overhold alltid sikkerhetsinstruksene og
gjeldende forskrifter.
Start - stopp (fig. B)
• Når du skal bruke verktøyet, trykker du på
strømbryteren.
• Maskinen stanses ved å slippe strømbryteren.
Slå ikke verktøyet av eller på så lenge
bladet berører arbeidsstykket eller andre
materialer.
71
Utføring av dybelsammenføyninger
Vanlig (fig. L)
Det kan benyttes ulike teknikker for å utføre solide og
nøyaktige dybelsammenføyninger. I denne håndboken
vil de viktigste teknikkene bli inngående forklart.
Valg av dybelstørrelse (fig. M)
De tre dybelstørrelsene er #0, #10 og #20. Vanligvis
skal du benytte den største dybelen som passer i
arbeidsstykket.
• Etter å ha valgt den dybelstørrelsen som skal
benyttes, juster inntregningsdybden tilsvarende,
som forklart ovenfor.
Foreta alltid et prøvekutt på et trestykke
for å sjekke inntrengningsdybden. Skulle
det vise seg å være nødvendig, foreta en
finjustering, som beskrevet ovenfor.
Plassering av dyblene (fig. N1 - N4)
• For rettvinklete skjøter, skal dyblene vanligvis bli
plassert med 15 - 25 cm avstand. Den ytterste
dybelen skal plasseres 5 - 7,5 cm fra endene på
arbeidsstykket (fig. N1).
• Ved sammenføyning av smale arbeidsstykker som
f.eks. billedrammer, kan til og med de minste
dyblene være for store for slissen. I dette tilfellet,
skal den synlige enden av dybelen skjæres av
etter at sammenføyningen er limt (fig. N2).
• Ved sammenføyning av arbeidsstykker tykkere
enn ca. 2,5 cm, kan det anvendes dybelpar for å
oppnå ekstra soliditet (fig. N3).
• For å merke sammenpassende stykker, legg
dem først slik de skal sammenføyes. Bruk en
justeringsvinkel for å tegne en merkingslinje på
stykkene (fig. N4).
Fresing av dybelslisser (fig. P)
• Juster verktøyinnstillingene som beskrevet overfor.
• Rett inn midtmerkingen på verktøyunderplaten
med merkingslinjen, som vist.
• Slå på verktøyet og vent et sekund til skjæreren
når maksimalt turtall.
• Trykk styreskjermen mot arbeidsstykket og la
skjæreren trenge inn til anslagpunktet.
• La verktøyet trekke bladet fra arbeidsstykket.
• Slå av verktøyet.
no - 6
NORSK
Sammensetting av arbeidsstykker
• Sett arbeidsstykkene sammen for å kontrollere at
sammenføyningene passer.
• Smør et egnet lim i dybelslissene og på de
tilsvarende overflatene som skal sammenføyes .
• Stikk dyblene i slissene og pass på at de
kommer i kontakt med limet.
• Sett arbeidsstykkene sammen og klem dem fast
til limet har tørket.
Kant til kant sammenføyning (fig. Q1 & Q2)
• Plasser arbeidsstykkene på en flat overflate slik
de skal settes sammen.
• Sett et merke på midten av dybelen. Dyblene
skal plassere med 15 - 25 cm mellomrom;
den ytterste dybelen skal plasseres 5 - 7,5 cm fra
endene på arbeidsstykket (fig. Q1).
• Still inn styreskjermen på 90°.
• Still inn høyderegulatoren slik at dybelen
plasseres i midten av arbeidsstykket.
• Juster de andre verktøyinnstillingene som
beskrevet ovenfor.
• Skjær dybelslissene som beskrevet ovenfor
(fig. Q2).
Rammesammenføyninger (fig. R1 - R3)
• Plasser arbeidsstykkene på en flat overflate slik
de skal settes sammen (fig. R1 & R2).
• Velg den egnete dybelstørrelsen.
• Sett et merke på dybelens midtpunkt.
• Juster verktøyinnstillingene som beskrevet
ovenfor
• Skjær dybelslissene som beskrevet ovenfor
(fig. R3).
Hjørnesammenføyninger (fig. S1 & S2)
• Legg arbeidsstykkene slik de skal settes sammen
(fig. S1).
• Velg den egnete dybelstørrelsen.
• Sett et merke på dybelens midtpunkt.
• For plankutt, klem fast arbeidsstykket og rett inn
verktøyet som vist (fig. S2).
• Skjær dybelslissene som beskrevet ovenfor.
Sideforskjøvete sammenføyninger (fig. T)
Når arbeidsstykker av ulik tykkelse skal
sammenføyes, gå frem på følgende måte:
• Plasser arbeidsstykkene slik de skal settes
sammen.
no - 7
•
•
•
•
Velg den egnete dybelstørrelsen.
Sett et merke på dybelens midtpunkt.
Velg ut det arbeidsstykket som skal tilbakestilles.
Still inn høyderegulatoren slik at dybelen
plasseres midt i arbeidsstykket.
• Skjær dybelslissene som beskrevet ovenfor.
• Juster styreskjermen oppover med den samme
avstanden som den ønskete sideforskyvelsen.
Benytt måleskalaen for å avlese innstillingen.
• Skjær dybelslissene som beskrevet ovenfor.
Gjærings-sammenføyninger på kanter (fig. U1 - U4)
Ytre overflater som er rettet inn (fig. U1)
• Plasser arbeidsstykkene slik de skal settes
sammen.
• Sett et merke på dybelmidtpunktene på utsiden
av sammenføyningen.
• Still styreskjermvinkelen inn på 90°.
• Juster styreskjermen slik at dybelen plasseres
mot innsiden av slissen der arbeidsstykket er
tykkere. Velg den egnete dybelstørrelsen
(fig. U2).
• Klem fast arbeidsstykket og rettstill verktøyet
som vist (fig. U3).
• Skjær dybelslissene som beskrevet ovenfor.
Indre overflater som er rettet inn
• Plasser arbeidsstykkene slik de skal settes
sammen.
• Sett et merke på dybelmidtpunktene på innsiden
av sammenføyningen.
• Still styreskjermvinkelen inn på 45°.
• Juster styreskjermen slik at dybelen plasseres
mot innsiden av slissen der arbeidsstykket er
tykkere. Velg den egnete dybelstørrelsen.
• Klem fast arbeidsstykket og rettstill verktøyet
som vist (fig. U4).
• Skjær dybelslissene som beskrevet ovenfor.
T-sammenføyninger (fig. V1 - V5)
Denne typen sammenføyninger blir vanligvis brukt til
å feste hyller på sidepaneler (fig. V1).
• Plasser arbeidsstykkene på en flat overflate slik
de skal settes sammen (som en omvendt T).
• Merk dyblenes midtpunkt på hyllen.
• Lag et svakt merke for den øverste enden av
hyllen på sidepanelet (fig. V2).
72
NORSK
• Fest hyllen øverst på sidepanelet, rett inn hyllens
ende med linjen (fig. V3).
• Velg den egnete dybelstørrelsen.
• Still inn styreskjermen på 0°.
• Rett verktøyet inn etter merkene på dybelen ved
hjelp av merkingene på verktøyets grunnflate.
• Gjør ett vertikalt (fig. V4) og ett horisontalt (fig. V5)
kutt på hvert sted der dyblene er plassert.
Din forhandler kan gi nærmere opplysninger om
egnet tilleggsutstyr.
Vedlikehold
Ditt DEWALT-elektroverktøy er konstruert slik at det
kan brukes i lang tid med et minimum av
vedlikehold. Kontinuerlig og tilfredsstillende drift
avhenger av riktig behandling og regelmessig
rengjøring av verktøyet.
Smøring
Ditt elektoverktøy trenger ikke ekstra smøring.
• NiCd- og NiMH-cellene kan resirkuleres.
Av hensyn til miljø, lever det til kildesortering,
eller til et DEWALT serviceverksted.
De innsamlede batteripakkene vil bli gjenvunnet
eller avhendet på en riktig måte.
OBS! Som bruker er du ansvarlig for at batteriet
resirkuleres på forsvarlig måte.
Utslitt verktøy
Vern om naturen. Kast ikke produktet sammen med
annet avfall når det er utslitt. Lever det til
kildesortering eller til et DEWALT-serviceverksted.
DEWALT service
Dersom det skulle oppstå feil med maskinen,
lever den til et autorisert serviceverksted. Se aktuell
prisliste/katalog for ytterligere informasjon eller ta
kontakt med DEWALT.
På grunn av forskning og utvikling kan ovenstående
spesifikasjoner bli endret, noe som ikke blir opplyst
separat.
Rengjøring
• Trekk støpselet til laderen ut av stikkontakten før
huset rengjøres med en myk klut.
• Fjern batteripakken før rengjøring av
elektroverktøyet.
• Hold ventilasjonsspaltene åpne og rengjør
elverktøyet regelmessig med en myk klut.
Miljø
Oppladbar batteripakke
Denne batteripakken med lang levetid må lades opp
på nytt når den slutter å gi nok strøm til jobber som
det før var enkelt å utføre. Ved slutten av dens
tekniske levetid må du avhende batteripakken,
med riktig omtanke for miljøet.
• Tøm batteriene ved å kjøre dem helt tomme,
fjern dem så fra verktøyet.
73
no - 8
NORSK
GARANTI
• 30 DAGERS FORNØYD-KUNDEGARANTI •
Hvis du ikke er tilfreds med ditt DEWALT verktøy,
kan det returneres innen 30 dager til din DEWALT
forhandler eller til et DEWALT autorisert
serviceverksted og du kan bytte eller få pengene
tilbake. Kvittering må fremlegges.
• 1 ÅRS FRI VEDLIKEHOLDSERVICE •
Skulle ditt DEWALT verktøy trenge vedlikehold
eller service i de første 12 månedene etter det ble
kjøpt, vil dette bli utført gratis av et autorisert
DEWALT serviceverksted. Gratis
vedlikeholdsservice omfatter arbeidskostnader.
Tilbehørs- og reservedelskostnader inngår ikke.
Kvittering må fremlegges.
• 1 ÅRS GARANTI •
Dersom det skulle vise seg innen 12 måneder fra
kjøpsdato at ditt DEWALT-produkt har feil eller
mangler som skyldes material- eller
fabrikasjonsfeil, garanterer vi å erstatte alle
defekte deler gratis eller, etter egen vurdering,
erstatte verktøyet gratis forutsatt at:
• Verktøyet ikke er blitt brukt skjødesløst.
• Reparasjoner bare er blitt utført av autorisert
verksted/personell.
• Kvittering kan fremlegges.
Denne garantien er i tillegg til kjøperens
rettigheter i henhold til Kjøpsloven.
Adresse til nærmeste DEWALT autoriserte
serviceverksted finner du i DEWALT katalogen,
eller ved å kontakte DEWALT. Alternativt kan du
finne en liste over DEWALT autoriserte
serviceverksteder og komplett informasjon om
vår etter-salg-service på Internett-adressen vår:
www.2helpU.com.
no - 9
74
PORTUGUÊS
RANHURADORA PARA LAMELAS A
BATERIAS DW932
Parabéns!
Os seguintes símbolos são usados neste manual:
Escolheu uma Ferramenta Eléctrica DEWALT. Muitos
anos de experiência, um desenvolvimento contínuo
de produtos e o espírito de inovação fizeram da
DEWALT um dos parceiros mais fiáveis para os
utilizadores profissionais.
Indica risco de ferimentos, perda de vida
ou danos à ferramenta no caso do nãocumprimento das instruções deste
manual.
Conteúdo
Dados técnicos
Declaração CE de conformidade
Instruções de segurança
Verificação do conteúdo da embalagem
Descrição
Segurança eléctrica
Extensões
Montagem e afinação
Modo de emprego
Manutenção
Garantia
Voltagem
Velocidade em vazio
Profundidade de corte, máx.
Ajuste da profundidade
de mergulho
Diâmetro da fresa
Largura da fresa
Peso (sem a bateria)
Bateria
Voltagem
Capacidade
Peso
pt - 1
pt - 1
pt - 2
pt - 4
pt - 4
pt - 5
pt - 5
pt - 5
pt - 7
pt - 9
pt - 9
DW932
18
6.000
20
8/10/12 (para
lamelas 0/10/20)
mm 100
mm 4
kg 2,7
V
rpm
mm
mm
DE9095
(NiCd)
V 18
Ah 2,0
kg 1,0
DE9039
(NiMH)
18
3,0
1,0
Indica tensão eléctrica.
Perigo de incêndio.
Declaração CE de conformidade
DW932
A DEWALT declara que estas ferramentas eléctricas
foram concebidas em conformidade com
98/37/CEE, 89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 50144,
EN 50260, EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
Para mais informações, quieira consultar a DEWALT
no endereço abaixo ou a parte de trás do presente
manual.
De acordo com as Directivas 86/188/CEE &
98/37/CEE da Comunidade Europeia, o nível de
potência sonora, medido de acordo com a
EN 50144, é:
DW932
LpA
(pressão sonora)
LWA (potência sonora)
dB(A)*
78,2
dB(A)
91,2
* junto ao ouvido do operador
Carregador
Voltagem
Tempo de carga (ca.)
Peso
Fusíveis
Ferramentas de 230 V
75
DE9108
VAC 230
h 1
kg 0,4
DE9116
230
1
0,4
Use protectores auditivos quando a
potência sonora ultrapassar 85 dB(A).
10 Ampéres
pt - 1
PORTUGUÊS
Valor médio quadrático ponderado em frequência
de aceleração conforme à EN 50144:
DW932
1,12 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Alemanha
Instruções de segurança
Quando usar Ferramentas Eléctricas, cumpra
sempre os regulamentos de segurança
aplicáveis no seu país para reduzir o risco de
incêndio, de choque eléctrico e de ferimentos.
Leia as seguintes instruções de segurança antes
de tentar utilizar este produto.
Guarde estas instruções!
Instruções gerais
1 Mantenha a área de trabalho arrumada
As mesas e áreas de trabalho desarrumadas
podem provocar ferimentos.
2 Cuide do ambiente da área de trabalho
Não exponha Ferramentas Eléctricas à
humidade. Ilumine bem as áreas de trabalho.
Não utilize Ferramentas Eléctricas em presença
de líquidos ou gases inflamáveis.
3 Tenha cuidado com os choques eléctricos
Evite o contacto directo com superfícies ligadas
à terra (p.ex. tubos, radiadores, fogões,
frigoríficos). Nos casos de serviço sob condições
extremas (tais como humidade elevada,
execução de soldadura, etc.) a segurança
eléctrica pode ser aumentada intercalando-se
um transformador de separação ou um disjuntor
de corrente de defeito (FI).
4 Mantenha as crianças afastadas
Não deixe as crianças tocarem na ferramenta
nem no cabo de extensão. As crianças com
menos de 16 anos de idade devem ser vigiadas.
pt - 2
5 Guarde as ferramentas que não estiverem a
ser utilizadas
Quando não forem utilizadas as Ferramentas
Eléctricas, estas devem guardadas num sítio
seco, fechado à chave e fora do alcance das
crianças.
6 Vista-se de maneira apropriada
Não use vestuário largo nem jóias porque podem
prender-se numa peça móvel. Quando se
trabalha no exterior, é de aconselhar o uso de
luvas de borracha e de calçado antiderrapante.
Cubra o cabelo se tiver cabelo comprido.
7 Utilize óculos de protecção
Utilize também uma máscara no caso de os
trabalhos produzirem pó ou partículas volantes.
8 Tenha cuidado com o ruído
Tome medidas de protecção apropriadas se o
nível do ruído exceder 85 dB(A).
9 Segure firmemente as peças de trabalho
Utilize grampos ou um torno para segurar a
trabalhar.
É mais seguro e permite manter as duas mãos
livres para trabalhar.
10 Verifique a sua posição
Mantenha sempre o equilíbrio.
11 Esteja atento
Dê atenção ao que vai fazendo. Trabalhe com
precaução. Não utilize ferramentas quando
estiver cansado.
12 Tire as chaves de aperto
Verifique sempre se as chaves de aperto foram
retiradas da ferramenta antes de a utilizar.
13 Empregue as ferramentas apropriadas
Neste manual indicam-se as aplicações da
ferramenta.
Não force pequenas ferramentas ou acessórios
para fazer o trabalho duma ferramenta forte.
A ferramenta trabalhará melhor e de uma
maneira mais segura se for utilizada para o efeito
indicado.
AVISO O uso de qualquer acessório ou o uso da
própria ferramenta, além do que é recomendado
neste manual de instruções pode dar origem a
risco de ferimento.
14 Cuide das suas ferramentas com atenção
Para uma maior rentabilidade, mantenha as
ferramentas sempre afiadas e limpas.
Cumpra as instruções relativas à manutenção e
substituição dos acessórios.
76
PORTUGUÊS
Verifique regularmente os cabos da ferramenta e,
no caso de estes estarem danificados, mandeos consertar a um Centro de Assistência Técnica
DEWALT. Verifique periodicamente os cabos de
extensão e substitua-os se estiverem
danificados. Mantenha os comandos secos,
limpos e sem óleo ou gordura.
15 Verifique as peças danificadas
Antes de utilizar a ferramenta, verifique
cuidadosamente se esta apresenta sinais de
danos de modo a assegurar um bom
funcionamento e a obtenção do resultado
desejado. Verifique o bom alinhamento e fixação
das peças móveis e confirme a ausência de
ruptura das peças. Verifique ainda se a
montagem foi bem feita ou se existe qualquer
outra condição que possa impedir que a
ferramenta funcione bem. Mande consertar ou
substituir os dispositivos de protecção ou outras
peças danificadas conforme as instruções.
Não utilize a ferramenta se o interruptor não
estiver a funcionar. Mande substituir o interruptor
num Centro de Assistência Técnica DEWALT.
16 Retire o jogo de baterias
Retire o jogo de baterias quando não estiverem
em uso, antes de manutenção e ao substituir
accessórios.
17 Mande consertar a sua ferramenta por um
Centro de Assistência Técnica DEWALT
Esta Ferramenta Eléctrica está conforme às
regulamentações de segurança que lhe dizem
respeito. Para evitar qualquer perigo,
a reparação de ferramentas eléctricas deverá estar
exclusivamente a cargo de técnicos qualificados.
Regras adicionais de segurança para baterias
Consulte um médico.
• Nunca tente abrir um jogo de baterias,
por qualquer razão que seja.
Placas em carregador e jogo de baterias
Os seguintes símbolos são indicados as placas em
carregador e jogo de baterias:
100%
Em carga
100%
Carregada
Bateria defeituosa
Não toque nos terminais com objectos
condutores
Não carregue baterias danificadas,
substitua imediatamente
Leia o manual de instruções antes de
usar
Use só baterias DEWALT, outras podem
explodir causando ferimentos e danos
Não usar em ambientes húmidos
Substituir imediatamente cabos
defeituosos
+40 ˚c
+4 ˚c
Carregar só entre 4 °C e 40 °C
Perigo de incêndio! Evite curto-circuito
metálico nos contactos de uma bateria
(p.e. chaves de porcas na mesma caixa
que as baterias).
• O líquido da bateria, uma solução de hidróxido
de potássio, pode ser nocivo. Em caso de
contacto com a pele, lave imediatamente com
água. Neutralize com um ácido suave, como
sumo de limão ou vinagre. Em caso de contacto
com os olhos, enxague abundantemente com
água limpa durante 10 minutos.
77
Ao fim da actividade desta bateria,
desfaça-se dela da maneira menos
nociva para o nosso ambiente
Não queime as baterias
pt - 3
PORTUGUÊS
Regras adicionais para junteiras
Quando cortar
• Retire todos os pregos e objectos metálicos da
peça a trabalhar antes de começar.
• Depois de desligar, nunca tente parar a lâmina
pressionando-a de lado.
• Nunca pouse a ferramenta numa mesa ou numa
bancada se não estiver desligada.
Dispositivos operacionais de protecção
• A ferramenta só deve ser usada para cortar
madeira ou plástico.
• Certifique-se de que todos os dispositivos que
envolvem a lâmina estão em perfeitas condições.
Verificação e troca da lâmina
• Apenas as lâminas em conformidade com as
especificações contidas nestas instruções de
utilização devem ser usadas.
• Lâminas feitas de aço rápido de alta qualidade
(aço HSS) não devem ser usadas. São obtidos
melhores resultados com lâminas crómiovanádio ou com cobertura de carboneto.
• Devem-se usar apenas lâminas afiadas e em
perfeitas condições; lâminas rachadas ou
amolgadas devem ser trocadas e deitadas fora
de imediato.
• Certifique-se de que a lâmina está bem fixa e a
rodar na direcção certa.
Protecção contra contra-golpe
• Um contra-golpe ocorre quando a lâmina
começa a rodar rapidamente e é dirigida para
trás na direcção do operador. Accione o
interruptor imediatamente se a lâmina prender ou
se rodar.
• Mantenha as lâminas afiadas.
• Utilize painéis largos de suporte perto da área
de corte.
• Não retire a ferramenta da peça a trabalhar
enquanto estiver a fazer um corte com a lâmina a
rodar. Liberte o interruptor e espere que a lâmina
se detenha.
pt - 4
Verificação do conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Ranhuradora para lamelas a baterias
1 Carregador
1 Bateria (modelos K e KH)
2 Baterias (modelos K2 e K2H)
1 Saco de recolha de poeiras
2 Adaptadores de poeiras
1 Chave de pinos
1 Chave Torx
1 Manual de instruções
1 Vista dos componentes destacados
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os
acessórios apresentam sinais de danos que
possam ter ocorrido durante o transporte.
• Antes de utilizar a ferramenta, dedique o tempo
necessário à leitura e compreensão deste manual.
Descrição (fig. A)
A sua ranhuradora para lamelas a baterias DEWALT
DW932 foi concebida para o fabrico de juntas de
respigas achatadas em madeira e produtos de
madeira em geral.
1 Interruptor on/off
2 Manípulo superior
3 Ajuste da altura da paralela
4 Bocal de extracção de poeiras
5 Paralela ajustável
6 Pinos anti-derrapagem
7 Manípulo de ajuste da profundidade de mergulho
8 Parafuso de travamento
9 Dispositivo de bloqueio do veio
10 Botão em estrela
11 Bateria
Carregador
O seu carregador DE9108 aceita baterias NiCd
DEWALT de entre 7,2 e 18 V.
O seu carregador DE9116 aceita baterias NiCd e
NiMH DEWALT de entre 7,2 e 18 V.
11 Bateria
12 Manipulos de fixação
13 Carregador
14 Indicator da carga (vermelho)
78
PORTUGUÊS
Segurança eléctrica
O carregador foi concebido para uma única tensão.
Verifique sempre se a tensão corresponde à
voltagem indicada na placa de identificação.
O seu carregador DEWALT tem duplo
isolamento em conformidade com o
estipulado na norma EN 60335, não sendo,
por isso, necessária uma ligação à terra.
Substituição do cabo ou ficha
Ao substituir o cabo ou ficha, elimine-os de forma
segura; uma ficha com condutores de cobre a
descoberto é perigosa quando entra em contacto
com uma tomada com corrente.
Extensões
Se fôr necessário um fio de extensão, use um cabo
especial, conveniente para a corrente desta
ferramenta (Veja os dados técnicos). A dimensão
mínima do condutor é 1 mm2. No caso de se usar
uma bobina, desenrole o cabo todo.
Montagem e afinação
• Antes da assemblagem e do ajuste,
retire sempre a bateria.
• Desligue sempre a ferramenta antes de
inserir ou retirar a bateria.
• Use só baterias e carregadores DEWALT.
Bateria (fig. A)
Carregador
A bateria, após a primeira carga, só aceita uma carga
de 80%. Depois de diversos ciclos de carga e
descarga, já aceita a capacidade total. Controle
sempre a corrente antes de carregar a bateria. Se a
corrente funciona bem e a bateria não é carregada,
leve o seu carregador a um Centro de Assistência
Técnica DEWALT. Durante a carga, o carregador e a
bateria poderão ficar um pouco quentes. Isto é
normal e não indica qualquer problema.
Não carregue o bateria a temperaturas
ambientes menores que 4 °C ou maiores
que 40 °C. Recomendamos uma
temperatura de carga de: aprox. 24 °C.
79
• Para carregar a bateria (11), insira-a no
carregador (13) como indicado e ligue-o.
Certifique-se de que a bateria está
completamente colocada no carregador.
O indicator de carga vermelho (14) começa a
piscar. Depois de aproximadamente 1 hora, pára
de piscar e permanece ligado. A bateria agora
está totalmente carregada e o carregador de
baterias automaticamente comutará para a
modalidade de compensação. Depois de
aproximadamente 4 horas, comutará para a
modalidade de manutenção de carga. A bateria
pode ser retirada em qualquer altura ou
continuar a ser carregada indefinidamente.
• O indicador de carga encarnado pisca
rapidamente para indicar um problema de carga.
Introduza novamente a bateria ou experimente
uma nova. Se não se conseguir carregar
também a nova bateria, faça um controlo do seu
carregador de baterias num centro de
Assistência Técnica DEWALT.
• Quando estiver ligado a fontes de alimentação,
tais como, geradores ou conversores de CC em
CA, o indicador de carga vermelho pode piscar
duas vezes, apagar-se e repetir. Isto indica um
problema temporário na alimentação de corrente.
O carregador automaticamente comutará
novamente para o funcionamento normal.
Colocação e remoção da bateria
• Coloque a bateria no punho até se ouvir um
estalido.
• Para retirar a bateria, carregue nos dois botões (12)
ao mesmo tempo e puxe-a para fora do punho.
Paralela ajustável (fig. C1 & C2)
A paralela ajustável (5) permite-lhe ajustar de forma
precisa o local onde vão ser cortadas as ranhuras
para as lamelas. Para ajustar a altura da paralela:
• Desaperte o parafuso de travamento (8).
• Rode o manípulo de ajuste da altura (3) do modo
desejado. A escala situada sob o parafuso de
travamento indica a distância entre o centro da
fresa e a superfície da paralela, quando esta está
colocada a 90° graus.
• Aperte o botão de travamento.
pt - 5
PORTUGUÊS
Para ajustar o ângulo da paralela:
• Desaperte o botão em estrela (10).
• Incline a paralela para o ângulo desejado.
• Aperte o botão em estrela.
Indicador na superfície da ranhuradora
Sempre que trabalhar sem a paralela, por exemplo
quando estiver a efectuar juntas em T, poderá utilizar
as indicações na superfície da ranhuradora para
efectuar um alinhamento correcto da ferramenta.
• Ajuste a paralela para a posição 0° no modo
descrito acima.
• Para peças de trabalho com uma espessura de
19 mm, utilize a extremidade da superfície como
referência para a centragem.
• Com outras peças de trabalho, utilize os
indicadores centrais vermelhos para alinhar a
ferramenta.
• Dois desses indicadores mostram o
comprimento do corte. De modo a evitar o
trespasse da peça de trabalho, certifique-se de
que esta é mais espessa do que os indicadores.
Ajuste da profundidade de mergulho (fig. D)
A profundidade de mergulho deve ser ajustada de
modo a coincidir com o tamanho da lamela.
Os algarismos 0, 10 e 20 situados no manípulo de
ajuste de profundidade correspondem ao tamanho
da lamela. A letra M representa a profundidade
máxima de corte - cerca de 22 mm.
• Rode o manípulo de ajuste de profundidade (7)
para a posição desejada, alinhando o número
apropriado com o indicador vermelho na
ferramenta.
Ajuste micrométrico da profundidade de
mergulho (fig. E)
O ajuste micrométrico é utilizado para eliminar
possíveis folgas no tamanho das ranhuras das
lamelas.
• Suba a paralela (5) para a sua posição mais
elevada do modo descrito acima.
• Insira a chave Torx do modo indicado e ajuste a
profundidade de mergulho para a posição
requerida, rodando o parafuso (rode para a direita
para diminuir a profundidade de mergulho).
• Verifique o ajuste, efectuando um corte
experimental num pedaço de madeira de
desperdício.
pt - 6
Pinos anti-derrapagem (fig. F)
Os pinos anti-derrapagem (6) ajudam a reduzir a
tendência das ranhuradoras para lamelas deslizarem
para a direita durante o corte.
Sempre que trabalhar em partes visiveis da peça de
trabalho, poderá desejar recolhê-los para evitar que
estes risquem a superfície da mesma.
• Para recolher os pinos, deverá rodá-los
ligeiramente para a direita utilizando uma chave
de parafusos.
• Para voltar a utilizar os pinos, rode-os
ligeiramente para a esquerda.
Substituir a lâmina (fig. G, H & J)
• Retire os quatro parafusos Torx (15) da parte
inferior da base e retire a tampa.
• Desaperte o bloqueio do veio (9) e retire a
falange rodando-a para a esquerda.
• Substitua a lâmina.
• Aperte bem a falange rodando-a para a direita,
mantendo o bloqueio do veio desapertado.
• Instale a tampa e aperte os parafusos Torx.
• Certifique-se que os dentes da fresa
apontam para a esquerda tal como
indicado (fig. H).
• Depois de substituir a lâmina, verifique
sempre a profundidade de corte e
ajuste-a, se necessário.
Extracção do pó (fig. K1 & K2)
Utilizando o adaptador correcto, poderá ligar um
extractor de poeiras ou um saco de recolha de
poeiras.
Extractor de poeiras
• Insira o adaptador adequado (16) ou (17) no
bocal de extracção de poeiras (4).
• Ligue a mangueira de extracção de poeiras ao
adaptador.
Saco de recolha de poeiras
• Insira o adaptador (16) no bocal de extracção de
poeiras (4).
• Ligue o saco de recolha de poeiras (18) ao
adaptador.
80
PORTUGUÊS
• Sempre que possível, use um extractor de
poeiras de acordo com as directivas aplicáveis
tendo em vista a emissão da serradura.
Modo de emprego
Cumpra sempre as instruções de
segurança e os regulamentos aplicáveis.
Ligar e desligar (fig. B)
• Para ligar a máquina pressione o interruptor.
• Para parar a ferramenta, liberte o interruptor.
Não ligue ou desligue a ferramenta
quando a lâmina tocar na peça de
trabalho ou noutros materiais.
Fazer juntas para lamelas
Geral (fig. L)
É possível utilizar várias técnicas para fazer juntas
para lamelas resistentes e precisas. Neste manual,
vamos falar mais detalhadamente das técnicas mais
importantes.
Seleccionar a dimensão da lamela (fig. M)
Existem lamelas de três dimensões #0, #10 e #20.
Em geral, utiliza-se a lamela de maiores dimensões
que, fisicamente, possa ser colocada no material.
• Depois de seleccionar a dimensão da lamela que
pretende utilizar, ajuste a profundidade de
mergulho correspondente, do modo descrito
acima.
Efectue sempre um corte experimental
num pedaço de madeira de desperdício
para verificar a profundidade de
mergulho. Se necessário, efectue uma
regulação micrométrica, do modo
descrito acima.
Localizar as lamelas (fig. N1 - N4)
• Para juntas efectuadas nas extremidades das
peças, as lamelas deverão, em geral, estar
localizadas em intervalos de 15 - 25 cm.
As lamelas exteriores deverão estar localizadas a
uma distância de 5 - 7,5 cm das extremidades
da peça de trabalho (fig. N1).
81
• Quando juntar peças de trabalho estreitas tais
como molduras para quadros, mesmo as
lamelas mais pequenas poderão ser demasiado
grandes para a junta.
Nestes casos a extremidade exposta da lamela
deverá ser aparada após a cola ter secado (fig. N2).
• Quando juntar peças de trabalho mais espessas
do que aprox. 2,5 cm, deve utilizar pares de
lamelas para uma maior resistência (fig. N3).
• Para marcar peças a juntar, comece por colocálas na posição exacta da junção. Utilize um
esquadro para fazer a linha de marcação ao
longo das peças (fig. N4).
Cortar ranhuras para lamelas (fig. P)
• Ajuste as configurações da ferramenta no modo
descrito acima.
• Alinhe o indicador central na base da ferramenta
com a linha indicadora tal como indicado.
• Ligue a ferramenta e aguarde um bocado até
que a fresa atinja a sua velocidade máxima.
• Encoste firmemente a paralela contra a peça de
trabalho e mergulhe a fresa até esta alcançar o
batente.
• Deixe que a ferramenta retire a lâmina da peça
de trabalho.
• Desligue a ferramenta.
Juntar as peças de trabalho
• Tente juntar as peças de trabalho para verificar
se as juntas encaixam de maneira correcta.
• Espalhe uniformemente uma cola apropriada nas
ranhuras das lamelas e nas superfícies de
contacto das juntas.
• Insira as lamelas nas ranhuras, certificando-se de
que ficam em contacto com a cola.
• Junte as peças de trabalho e aperte-as até que a
cola seque.
Juntas topo contra topo (fig. Q1 & Q2)
• Coloque as peças de trabalho numa superfície
plana, na posição em que as pretende juntar.
• Marque os centros das lamelas. As lamelas
deverão estar situadas em intervalos de
15-25 cm; as lamelas exteriores deverão estar
situadas a 5-7,5 cm das extremidades da peça
de trabalho (fig. Q1).
• Ajuste a paralela para os 90° graus.
pt - 7
PORTUGUÊS
• Fixe o ajuste de altura de modo a situar a lamela
no centro da peça de trabalho.
• Ajuste as outras configurações das ferramentas
do modo descrito acima.
• Corte as ranhuras das lamelas do modo descrito
acima (fig. Q2).
Juntas para construir molduras (fig. R1 - R3)
• Coloque as peças de trabalho numa superfície
plana, na posição em que as pretende juntar
(fig. R1 & R2).
• Seleccione a dimensão adequada da lamela.
• Marque os centros da lamela.
• Ajuste as configurações da ferramenta do modo
descrito acima.
• Corte as ranhuras da lamela do modo descrito
acima (fig. R3).
Juntas de canto (fig. S1 & S2)
• Coloque as peças de trabalho exactamente
como irão ficar depois de coladas (fig. S1).
• Seleccione a dimensão adequada da lamela.
• Marque os centros da lamela.
• Para o corte efectuado na face, aperte a peça de
trabalho e alinhe a ferramenta do modo indicado
(fig. S2).
• Corte as ranhuras da lamela do modo descrito
acima.
Juntas de topo com ressalto (fig. T)
Sempre que juntar duas peças de trabalho de
espessura diferente, proceda da seguinte forma:
• Coloque as peças de trabalho exactamente
como irão ficar depois de coladas.
• Seleccione a dimensão adequada da lamela.
• Marque os centros da lamela.
• Seleccione a peça de trabalho que irá ficar na
retaguarda.
• Desloque o ajuste da altura para posicionar a
lamela no centro da peça de trabalho.
• Corte as ranhuras da lamela do modo descrito
acima.
• Ajuste a paralela numa distância igual ao ressalto
desejado. Utilize a escala para ler a configuração.
• Corte as ranhuras da lamela do modo descrito
acima.
pt - 8
Juntas em bisel (fig. U1 - U4)
Superfícies exteriores alinhadas (fig. U1)
• Coloque as peças de trabalho exactamente
como irão ficar depois de coladas.
• Marque os centros da lamela na parte exterior
da junta.
• Ajuste o ângulo da paralela para os 90° graus.
• Desloque a paralela de modo a colocar a lamela
virada para o interior da junta, onde a peça de
trabalho é mais espessa. Seleccione a dimensão
adequada da lamela (fig. U2).
• Aperte a peça de trabalho e alinhe a ferramenta
da forma indicada (fig. U3).
• Corte as ranhuras da lamela do modo descrito
acima.
Superfícies internas alinhadas
• Coloque as peças de trabalho exactamente
como irão ficar depois de coladas.
• Marque os centros da lamela na parte interior
da junta.
• Ajuste o ângulo da paralela para os 45° graus.
• Desloque a paralela de modo a colocar a lamela
virada para o interior da junta, onde a peça de
trabalho é mais espessa. Seleccione a dimensão
adequada da lamela.
• Aperte a peça de trabalho e alinhe a ferramenta
da forma indicada (fig. U4).
• Corte as ranhuras da lamela do modo descrito
acima.
Juntas em T (fig. V1 - V5)
Estas juntas são as mais utilizadas para fixar
prateleiras aos painéis laterais de um armário (fig. V1).
• Coloque as peças de trabalho numa superfície
plana no modo como vão ser juntadas (um T
invertido).
• Marque os centros da lamela na prateleira.
• Marque ligeiramente o topo da prateleira no
painel lateral (fig. V2).
• Aperte a prateleira no topo do painel lateral,
alinhando a extremidade da prateleira com a
linha (fig. V3).
• Seleccione a dimensão adequada da lamela.
• Ajuste a paralela para os 0° graus.
• Alinhe a ferramenta com as marcas da lamela
utilizando os indicadores na base da ferramenta.
82
PORTUGUÊS
• Efectue um corte vertical (fig. V4) e um corte
horizontal (fig. V5) para cada localização da
lamela.
Para mais informações sobre os acessórios
apropriados, consulte o seu Revendedor autorizado.
Manutenção
A sua Ferramenta Eléctrica DEWALT foi concebida
para funcionar durante muito tempo com um
mínimo de manutenção. O funcionamento
satisfatório contínuo depende de bons cuidados e
limpeza regular da ferramenta.
Lubrificação
A sua Ferramenta Eléctrica não precisa de
lubrificação suplementar.
Limpeza
• Retire a ficha do carregador da tomada antes de
limpar o corpo do carregador utilizando um pano
macio.
• Remova a bateria antes de limpar a sua
Ferramenta Eléctrica.
• Conserve livres as aberturas de ventilação e
limpe regularmente o corpo da máquina
utilizando um pano macio.
Ambiente
Bateria de substitução
Este bateria de longa duração deve ser substiuída,
quando deixar de ter a potência necessária ão
trabalho, que dava anteriormente. Ao fim da sua
actividade, desfaça-se dele da maneira menos
nociva para o nosso ambiente:
• Consuma as baterias completamente e depois
retire o jogo de baterias da ferramenta.
• As baterias NiCd/NiMH são recicláveis. Leve-as
ao seu concessionário ou a uma estação de
reciclagem. As bateria podem ser recidadas ou
serão destruidas de maneira conveniente.
83
Ferramentas já usadas
Leve a sua ferramenta velha a um Centro de
Assistência Técnica DEWALT onde ela será
eliminada de um modo seguro para o ambiente.
GARANTIA
• 30 DIAS DE SATISFAÇÃO COMPLETA •
Se não estiver completamente satisfeito com a
sua ferramenta DEWALT, contacte um Centro de
Assistência Técnica DEWALT. Apresente a sua
reclamação, juntamente com a máquina
completa, bem como a factura de compra e serlhe á apresentada a melhor solução.
• UM ANO DE MANUTENÇÃO GRATUITA •
Se necessitar de manutenção para a sua
ferramenta DEWALT, durante os 12 meses após
a compra, entregue-a, sem encargos, num
Centro de Assistência Técnica DEWALT.
Deve apresentar uma prova da compra.
• UM ANO DE GARANTIA •
Se o seu produto DEWALT se avariar por defeito
de montagem ou de material, durante os
12 meses a partir da data da compra,
garantimos a substituição de todas as peças
defeituosas sem encargos desde que:
• O produto não tenha sido mal usado.
• Eventuais reparações não tenham sido
efectuadas por pessoas estranhas aos Centro
de Assistência Técnica DEWALT.
• Se apresente prova da data de compra.
Para a localização do Centro de Assistência
Técnica DEWALT mais próximo, queira consultar
a parte de trás do presente manual. Em
alternativa, encontrará uma lista de Centros de
Assistência Técnica DEWALT e todas as
informações sobre o nosso serviço pós-venda
disponíveis na Internet em www.2helpU.com.
pt - 9
SUOMI
JOHDOTON LAMELLIJYRSIN DW932
Onneksi olkoon!
Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia merkkejä:
Olet valinnut DEWALT-sähkötyökalun. Monivuotisen
kokemuksen, ahkeran tuotekehittelyn ja uudistusten
ansiosta DEWALT on yksi ammattikäyttäjien
luotettavimmista yhteistyökumppaneista.
Osoittaa henkilövahingon,
hengenmenetyksen tai konevaurion
vaaraa, mikäli tämän käyttöohjeen
neuvoja ei noudateta.
Sisällysluettelo
Tekniset tiedot
CE-Vaatimustenmukaisuustodistus
Turvallisuusohjeet
Pakkauksen sisältö
Kuvaus
Sähköturvallisuus
Asennus ja säädöt
Käyttöohjeet
Huolto-ohjeita
Takuu
fi - 1
fi - 1
fi - 2
fi - 4
fi - 4
fi - 4
fi - 4
fi - 6
fi - 8
fi - 8
DW932
18
6.000
20
8/10/12
(lamelleille 0/10/20)
mm 100
mm 4
kg 2,7
Jännite
V
Kuormittamaton kierrosnopeus/min
Leikkaussyvyys, maks.
mm
Uppoumasyvyyden säätö
mm
Leikkurin läpimitta
Leikkurin leveys
Paino (ilman akkua)
Akkupaketti
Jännite
Teho
Paino
DE9095
(NiCd)
V 18
Ah 2,0
kg 1,0
DE9039
(NiMH)
18
3,0
1,0
Latauslaite
Jännite
Latausaika (noin)
Paino
DE9108
VAC 230
h 1
kg 0,4
DE9116
230
1
0,4
Osoittaa sähköiskun vaaraa.
Tulenvaara.
CE-Vaatimustenmukaisuustodistus
DW932
DEWALT vakuuttaa, että sähkökoneet on valmistettu
Euroopan Unionin standardien 98/37/EEC,
89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 50144, EN 50260,
EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2 ja
EN 61000-3-3 mukaisesti.
Lisätietoja saat DEWALTtilta allaolevasta osoitteesta
tai käsikirjan takakannesta.
Äänenpainetaso on Euroopan Unionin standardien
86/188/EEC ja 98/37/EEC mukainen, mitattu
EN 50144:n mukaisesti:
DW932
LpA
(äänenpaine)
LWA (ääniteho)
dB(A)*
78,2
dB(A)
91,2
* käyttäjän korvassa
Sulakkeet:
230 V
Suojaa kuulosi asianmukaisesti,
jos ylitetään 85 dB(A) melutaso.
Kiihtyvyyden painotettu neliöllinen keskiarvo
EN 50144:n mukaan:
10 A
DW932
1,12 m/s2
fi - 1
84
SUOMI
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Saksa
Turvallisuusohjeet
Lue käyttöohje huolellisesti ennen koneen
käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje kaikkien
koneen käyttäjien ulottuvilla.
Näiden ohjeiden lisäksi tulee aina seurata
työsuojeluviranomaisten ohjeita.
VAROITUS!
Sähköiskujen, loukkaantumisten ja palovaaran
ehkäisemiseksi on noudatettava seuraavia
perusturvallisuustoimenpiteitä.
1 Käytä kuulosuojaimia
Eri materiaaleja työstettäessä saattaa melutaso
vaihdella ja kohoaa toisinaan yli 85 dB(A) rajan.
Suojaa itsesi ja käytä aina kuulosuojaimia.
2 Pidä työskentelyalue järjestyksessä
Epäjärjestys tuo mukanaan onnettomuusvaaran.
3 Ajattele työskentelyalueen vaikutusta työhösi
Älä vie sähkötyökalua tai laturia ulos sateeseen.
Älä käytä sitä kosteissa tai märissä tiloissa.
Järjestä työalueelle hyvä valaistus. Älä käytä
sähkötyökaluja palavien nesteiden tai kaasujen
läheisyydessä.
4 Varjeltava lapsilta
Älä päästä lapsia työkalun tai jatkojohdon
läheisyyteen. Alle 16-vuotiaat tarvitsevat
valvontaa.
5 Säilytä työkalua oikein
Kun et käytä työkalua, säilytä sitä kuivassa
paikassa. Huolehdi siitä, että säilytyspaikka on
lukittu ja niin korkealla, etteivät lapset ylety sinne.
6 Älä ylikuormita sähkötyökalua
Liiallisen leikkausvoiman käyttö tai liian suuri
työkappaleen syöttönopeus voi ylikuormittaa
koneen.
Kone toimii paremmin ja turvallisemmin sille
suunnitellulla suoritusalueella.
85
7 Valitse oikea sähkötyökalu
Käytä työkalua ainoastaan työhön, johon se on
tarkoitettu.
8 Pukeudu asianmukaisesti
Älä käytä liian väljiä vaatteita tai koruja. Ne voivat
tarttua liikkuviin osiin. Käytä ulkona
työskennellessäsi kumihansikkaita ja
liukumattomia kenkiä. Jos sinulla on pitkät
hiukset, käytä hiusverkkoa.
9 Käytä suojalaseja
Käytä suojalaseja, etteivät lastut pääse
vahingoittamaan silmiä. Mikäli työstettäessä
syntyy paljon pölyä, käytä kasvosuojaa.
10 Kiinnitä työkappale oikein
Käytä ruuvipuristinta tai ruuvipenkkiä, jotta
työstökappale pysyy kunnolla paikoillaan.
Näin vapautat molemmat kädet työhön.
11 Älä kurottele
Seiso aina tukevasti ja tasapainossa.
12 Hoida työkalua huolella
Pidä työkalu puhtaana ja terät terävinä.
Noudata työkalun huolto-ohjeita sekä terän/
työkalun vaihto-ohjeita. Tarkista liitäntäjohdon
kunto säännöllisesti ja anna alan ammattilaisen
vaihtaa se tarvittaessa uuteen. Tarkista myös
jatkojohto säännöllisesti ja uusi se tarvittaessa.
Pidä työkalun kädensijat kuivina ja puhtaina
öljystä ja rasvasta.
13 Poista avaimet
Poista säätöavaimet ja asennustyökalut koneesta
ennen kuin käynnistät sen.
14 Ole tarkkaavainen
Keskity työhösi. Käytä tervettä järkeä.
Älä käytä sähkötyökalua, kun olet väsynyt.
15 Tarkista, että laturi on kunnossa
Ennen kuin otat koneen käyttöön, tarkasta
turvalaitteet ja kaikki koneen osat. Näin varmistat,
että kone toimii sille asetettujen vaatimusten
mukaisesti. Tarkista, että liikkuvat osat toimivat
moitteettomasti ja että kaikki osat ovat kunnossa
ja oikein asennetut. Tarkista myös, että kaikki
muut käyttöön mahdollisesti vaikuttavat tekijät
ovat kunnossa. Vika suojausjärjestelmässä tai
viallinen osa tulee vaihtaa tai korjata valtuutetussa
ammattiliikkeessä, mikäli käyttöohjeissa ei toisin
mainita. Viallinen virtakytkin tulee vaihtaa alan
ammattiliikkeessä.
Älä käytä sähkötyökalua, mikäli virtakytkin ei toimi
kunnolla.
fi - 2
SUOMI
16 Turvallisuudeksi
Käytä vain käyttöohjeessa ja tuotekuvastossa
suositeltuja lisävarusteita ja -laitteita.
Jonkin muun laitteen käyttö voi aiheuttaa
onnettomuuden.
17 Akun poistaminen
Poista akku koneesta aina ennen koneen huoltoa
sekä silloin, kun kone ei ole käytössä tai kun
koneeseen vaihdetaan lisävarusteita.
18 Korjauta koneesi DEWALTin valtuuttamalla
huoltokorjaamolla
Tämä sähkötyökalu on asiaankuuluvien
turvallisuusmääräysten mukainen.
Turvallisuussyistä vain valtuutetut ammattilaiset
saavat huoltaa sähkölaitteita.
Lue käyttöohje
Tarkoitettu ainoastaan DEWALT-akkujen
lataamiseen; muut saattavat haljeta ja
aiheuttaa henkilö- ja muita vahinkoja
Laturi ei saa kastua
Vaihda viallinen johto välittömästi
+40 ˚c
+4 ˚c
Latauslämpötila +4 °C ja +40 °C välillä
Akkujen käyttöä koskevia turvallisuusohjeita
Palovaara! Vältä irrotetun akkupaketin
liittimien oikosulku (esim. älä säilytä avaimia
samassa taskussa akkujen kanssa.)
• Akkuneste, 25-30 % hydroksidiliuos, saattaa olla
haitallista. Jos akkunestettä pääsee iholle,
huuhdo se runsaalla vedellä. Neutraloi akkuneste
etikalla tai sitruunamehulla. Jos akkunestettä
joutuu silmiin, huuhdo silmiä runsaalla vedellä
ainakin 10 minuuttia, ja ota heti yhteys lääkäriin.
• Älä koskaan yritä avata akkupakettia.
Akun ja laturin etiketit
Akun ja laturin etiketeistä näet seuraavat merkit:
100%
Lataus käynnissä
100%
Akku latautunut
Hävitä akku ympäristöystävällisellä tavalla
Älä missään tapauksessa polta
akkupakettia
Lamellijyrsimen käyttöä koskevia
turvallisuusohjeita
Ennen käyttämistä
• Tarkista ettei kappaleessa ole esim. nauloja.
• Kun olet vapauttanut virtakytkimen, älä koeta
jarruttaa uraterää painamalla sitä sivulta.
• Älä aseta jyrsin pöydälle ennen kuin olet kytkenyt
virran pois päältä. Terä liikkuu hetken myös sen
jälkeen, kun virta on sammutettu.
Suojavarusteet
• Lamellijyrsin saa käyttää ainoastaan puun ja
muovin jyrsintään.
• Varmista että uraterän suojukset ovat kunnossa.
Akku viallinen
Älä kosketa akun napoja sähköä
johtavilla esineillä
Älä yritä ladata viallisia akkuja
fi - 3
Uraterän asennus ja vaihto
• Käytä vain näissä ohjeissa suositeltuja urateriä.
• Hyviä tuloksia saadaan aikaan CrV-terällä,
jossa on karbidikärki.
• Varmista että uraterä on kiinnitetty oikein ja pyörii
oikeaan suuntaan.
86
SUOMI
Suojaus takaisiniskulta
• Kun uraterä takertuu työstökappaleeseen, jyrsin
saattaa sinkoutua kohti käyttäjää. Jos terä tarttuu
työstökappaleeseen tai terä jumittuu, vapauta
virtakytkin heti.
• Pidä uraterää terävänä.
• Älä irrota jyrsin työstettävästä kappaleesta
uraterän pyöriessä.
Pakkauksen sisältö
Pakkaus sisältää:
1 Johdoton lamellijyrsin
1 Akun latauslaite
1 Akkupaketti (K ja KH mallit)
2 Akkua (K2 ja K2H mallit)
1 Pölypussi
2 Pölyliitintä
1 kiintoavain
1 Torx-ruuviavain
1 Käyttöohje
1 Hajoituskuva
• Tarkista etteivät kone, sen osat tai lisävarusteet
ole vioittuneet kuljetuksen aikana.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen koneen
käyttöönottoa.
Kuvaus (kuva A)
DEWALT johdoton lamellijyrsin DW932 on
suunniteltu litteiden puuvaarnaliitosten tekemiseen
puumateriaaliin ja puutuotteisiin.
1 Virtakytkin
2 Yläkahva
3 Ohjaimen korkeuden säädin
4 Pölynpoistoaukko
5 Säädettävä ohjain
6 Liukuestetapit
7 Uppoumasyvyyden säätönuppi
8 Lukitusnuppi
9 Karalukko
10 Tähtinuppi
11 Akkupaketti
Latauslaite
Latauslaite DE9108 lataa DEWALTin 7,2 - 18 V
NiCd-akut.
Latauslaite DE9116 lataa DEWALTin 7,2 - 18 V
NiCd- ja NiMH-akut.
11 Akkupaketti
87
12 Vapautinpainikkeet
13 Latauslaite
14 Latausvalo (punainen)
Sähköturvallisuus
Laturi on suunniteltu käytettäväksi vain yhdellä
jännitteellä. Tarkista aina, että virtalähde vastaa
arvokilvessä ilmoitettua jännitettä.
Laituris on kaksoiseristetty EN 60335:n
mukaisesti; siksi ei tarvita erillistä
maadoitusta.
Kaapelin tai pistotulpan vaihto
Kun vaihdat kaapelin tai pistotulpan, hävitä se
turvallisesti. Pistoke, jossa on paljaita johtimia,
on vaarallinen kiinnitettynä jännitteiseen pistorasiaan.
Asennus ja säädöt
• Poista akku koneesta aina ennen
asennuksia ja säätöjä.
• Sammuta kone aina (OFF) ennen kuin
poistat akkupaketin.
• Käytä ainoastaan DEWALT-akku ja latauslaite.
Akkupaketti (kuva A)
Akkujen lataaminen
Kun akut ladataan ensimmäisen kerran tai pitkän
varastoajan jälkeen, ne varautuvat vain noin 80 %:sti.
Usean purkaus/latauskerran jälkeen akut latautuvat
täyteen tehoonsa. Tarkista verkkokytkentä aina
ennen kuin alat ladata akkuja. Jos sähköverkko
antaa virtaa, mutta akut eivät lataudu, vie latauslaite
valtuutettuun DEWALTin huoltopisteeseen.
Latauksen aikana latauslaite ja akut voivat lämmetä,
mikä on aivan normaalia.
Älä lataa akkuja, mikäli ympäristön
lämpötila on alle 4° C tai yli 40° C.
Suositeltava latauslämpötila noin 24 °C.
• Laita akkupaketti (11) latausta varten
latauslaitteeseen (13) kuten kuvassa on esitetty ja
kytke latauslaite sähköverkkoon.
Varmista, että akku on tukevasti paikallaan
latauslaitteessa.
fi - 4
SUOMI
Punainen latausvalo (14) vilkkuu. Noin yhden
tunnin varausajan jälkeen se lakkaa vilkkumasta
ja alkaa palaa yhtäjaksoisesti.
Tällöin akkupaketti on täysin latautunut ja
latauslaite siirtyy automaattisesti tasaustilaan.
Noin neljän tunnin kuluttua se siirtyy huoltotilaan.
Akkupaketti voidaan poistaa latauslaitteesta tai
se voidaan jättää latauslaitteeseen, kunnes
akkuja jälleen tarvitaan.
• Punainen latausvalo vilkkuu nopeasti osoittaen
häiriötä lataamisessa. Laita akkupaketti uudelleen
latauslaitteeseen tai yritä uudella akkupaketilla.
Jos uusikaan akku ei lataudu, vie latauslaitteesi
valtuutettuun DEWALTin huoltopisteeseen.
• Jos virtalähteenä on generaattori tai virtalähde,
joka muuntaa DC:n AC:ksi, punainen latausvalo
saattaa vilkkua kahdesti, kytke pois päältä ja
toista. Tämä osoittaa ohimenevää häiriötä
virtalähteessä. Latauslaite alkaa kuitenkin
automaattisesti toimia normaalilla tavalla.
Akun irrottaminen ja kiinnittäminen
• Kiinnitä akku kahvaan kunnes se naksahtaa
paikoilleen.
• Kun irrotat akun, paina kahta vapautinnappulaa (12)
samanaikaisesti, ja irrota akku kahvasta.
Säädettävä ohjain (kuvat C1 & C2)
Säädettävän ohjaimen (5) avulla voit tarkalleen
määritellä kohdan, johon urat lamelleita varten
leikataan. Ohjaimen korkeuden säätö:
• Löysää lukitusnuppi (8).
• Aseta korkeussäädin (3) haluttuun kohtaan.
Kun ohjain on asetettu 90°:en, lukitusnupin alla
olevasta asteikosta voi lukea etäisyyden leikkurin
keskustan ja ohjaimen pinnan välillä.
• Kiristä lukitusnuppi.
Ohjaimen kulman säätö:
• Löysää tähtinuppia (10).
• Kallista ohjain haluttuun kulmaan.
• Kiristä tähtinuppi.
Merkinnät jyrsimen alaosassa.
Kun työskentelet ilman ohjainta, esimerkiksi
T-liitoksia työstettäessä, voit käyttää merkintöjä
jyrsimen alaosassa koneen linjaamiseksi oikein.
• Aseta ohjain 0º -asentoon yllä kuvatun mukaisesti.
fi - 5
• Jos työstettävän kappaleen paksuus on 19 mm,
käytä pohjaosan reunaa vertailupisteenä
keskittämistä varten.
• Muiden työstettävien kappaleiden kanssa käytä
punaista keskiviivamerkintää koneen linjaamiseksi.
• Kaksi merkeistä ilmaisevat leikkauksen pituutta.
Välttääksesi leikkaamasta työkappaleen läpi,
varmista että työkappale ulottuu näiden merkkien
yli.
Uppoumasyvyyden säätö (kuva D)
Uppoumasyvyyden tulee olla säädetty lamellin koon
mukaan. Syvyyssäätönupissa olevat numerot 0, 10
ja 20 viittaavat vastaavaan lamellin kokoon. Merkki M
tarkoittaa suurinta leikkaussyvyyttä, noin 20 mm.
• Käännä syvyyssäätönuppi (7) haluttuun asentoon
niin, että oikea numero on samassa linjassa
koneessa olevan punaisen merkin kanssa.
Uppoumasyvyyden hienosäätö (kuva E)
Hienosäätöä käytetään mahdollisten poikkeamien
poistamiseksi lamellin urien koossa.
• Nosta ohjain (5) sen korkeimpaan asentoon yllä
kuvatulla tavalla.
• Työnnä Torx-ruuviavain säätimeen kuvan
osoittamalla tavalla ja säädä haluttu syvyys ruuvia
kääntämällä (myötäpäivään käännettäessä syvyys
pienenee).
• Tarkista säätö tekemällä koeleikkaus puiseen
hukkapalaan.
Liukuestetapit (kuva F)
Liukuestetappien (6) avulla voidaan vähentää
lamellijyrsimen taipumusta liukua oikealle leikatessa.
Kun työstät näkyviin jääviä pintoja, voit mahdollisesti
haluta vetää ne sisään naarmuuntumisen
välttämiseksi.
• Tappien sisään vetämiseksi käännä niitä kevyesti
myötäpäivään käyttämällä litteäkärkistä
ruuviavainta.
• Tappien käyttämiseksi uudelleen, käännä niitä
hiukan vastapäivään.
Terän vaihtaminen (kuvat G, H & J)
• Poista neljä Torx-ruuvia (15) pohjalevystä ja ota
kansi pois.
• Paina karalukitsin (9) alas ja poista laippa
kääntämällä sitä vastapäivään.
• Vaihda terä.
88
SUOMI
• Kiristä laippa tiukasti kääntämällä sitä
myötäpäivään pitäen samalla karalukitsinta alas
painettuna.
• Aseta kansilevy paikoilleen ja kiristä Torx-ruuvit.
• Varmista, että leikkurin hampaat
osoittavat vastapäivään kuten kuvassa
(kuva H).
• Terän vaihtamisen jälkeen tarkista aina
leikkaussyvyys ja säädä se tarvittaessa
uudelleen.
Pölyn poisto (kuva K1 & K2)
Sopivaa liitinkappaletta käyttäen voit kiinnittää
koneeseen joko pölypussin tai pölynpoistimen.
Pölyn imupoistin
• Työnnä tarvittava liitin (16) tai (17)
pölynpoistoaukkoon (4).
• Kiinnitä pölynpoistoletku liittimeen.
Pölypussi
• Työnnä suora liitinkappale (16)
pölynpoistoaukkoon (4).
• Kiinnitä pölypussi (18) liittimeen.
• Käytä aina kun voit purunpoistoimuria, joka on
puun sahaamiseen liittyvien lastunpoiston
direktiivien mukainen.
Käyttöohjeet
Noudata aina turvallisuusohjeita ja
voimassa olevia sääntöjä.
Koneen käynnistäminen ja sammuttaminen
(kuva B)
• Käynnistä kone virtakytkimestä (1).
• Pysäytä kone vapauttamalla kytkin.
Älä käynnistä tai pysäytä konetta silloin
kun terä koskettaa työkappaleeseen tai
muihin materiaaleihin.
89
Lamelliliitosten tekeminen
Yleistä (kuva L)
Vahvojen ja tarkkojen lamelliliitosten tekemisessä
voidaan käyttää erilaisia menetelmiä.
Tässä ohjekirjassa käsitellään yksityiskohtaisemmin
tärkeimmät menetelmät.
Lamellin koon valitseminen (kuva M)
Lamellien kolme kokoa ovat #0, #10 ja #20.
Yleensä tulee käyttää suurinta työkappaleeseen
mahtuvaa lamellikokoa.
• Valittuasi käytettävän lamellin koon, säädä
uppoumasyvyys yllä kuvatulla tavalla.
Tee aina ensin koeleikkaus puiseen
hukkapalaan uppoumasyvyyden
tarkistamiseksi. Suorita tarvittaessa
hienosäätö edellä kuvatulla tavalla.
Lamellien sijoittaminen (kuvat N1 - N4)
• Reunaliitoksissa puskusaumalla lamellit tulisi
tavallisesti sijoittaa 15 - 25 cm välein.
Reunimmaiset lamellit tulisi sijoittaa 5 - 7,5 cm
päähän työkappaleen päistä (kuva N1).
• Kun liitettävät työkappaleet ovat kapeita, kuten
taulunkehykset, jopa pienimmät lamellit voivat olla
liian suuria liitokseen. Siinä tapauksessa näkyviin
jäävä lamellin pää tulee leikata pois sen jälkeen,
kun liitos on liimattu (kuva N2).
• Kun liitettävät työkappaleet ovat paksumpia kuin
n. 2,5 cm, voidaan käyttää lamellipareja
lisävahvuuden aikaansaamiseksi (kuva N3).
• Yhteenkuuluvien osien merkitsemiseksi aseta ne
ensin siihen asentoon, jossa ne tullaan
kokoamaan. Käytä suorakulmaviivainta ja piirrä
merkkiviiva kappaleiden poikki (kuva N4).
Lamelliurien leikkaaminen (kuva P)
• Aseta koneen säädöt edellä kuvatulla tavalla.
• Linjaa keskimerkki koneen alaosassa merkkilinjan
kanssa kuvatulla tavalla.
• Käynnistä kone ja odota hetki kunnes leikkuri on
saavuttanut täyden vauhdin.
• Työnnä ohjain tiukasti työkappaletta vasten ja
upota leikkuri kunnes rajapiste on saavutettu.
• Anna koneen vetää terä takaisin työkappaleesta.
• Pysäytä kone.
fi - 6
SUOMI
Työstettävien kappaleiden kokoaminen
• Yritä asettaa työkappaleet yhteen tarkistaaksesi,
että liitokset osuvat oikein.
• Levitä tasaisesti sopivaa liimaa lamelliuriin ja niitä
vastaaviin pintoihin liitoksessa.
• Työnnä lamellit uriinsa, varmista että ne
koskettavat levitettyyn liimaan.
• Kokoa työstettävät kappaleet ja kiinnitä ne
puristimella kunnes liima on kuivunut.
Puskusaumaliitokset (kuvat Q1 & Q2)
• Aseta koottavat kappaleet tasaiselle pinnalle siinä
asennossa, jossa ne tulee koota.
• Merkitse lamellien keskikohdat. Lamellit tulisi
sijoittaa 15 - 25 cm välein; reunimmaisten
lamellien tulisi sijaita 5 - 7,5 cm etäisyydellä
työkappaleen päistä (kuva Q1).
• Aseta ohjain 90°:en.
• Aseta korkeussäädin niin, että lamelli sijoittuu
työkappaleen keskikohtaan.
• Aseta muut koneen säädöt yllä kuvatulla tavalla.
• Leikkaa lamelliurat yllä kuvatulla tavalla (kuva Q2).
Kehysliitokset (kuvat R1 - R3)
• Aseta työkappaleet tasaiselle pinnalle siinä
asennossa, jossa ne tulee koota (kuvat R1 & R2).
• Valitse sopiva lamellikoko.
• Merkitse lamellien keskikohdat.
• Aseta koneen säädöt yllä kuvatulla tavalla.
• Leikkaa lamelliurat yllä kuvatulla tavalla (kuva R3).
Kulmaliitokset (kuvat S1 & S2)
• Aseta työkappaleet siihen asentoon, jossa ne
tulee koota (kuva S1).
• Valitse sopiva lamellikoko.
• Merkitse lamellien keskikohdat.
• Yläpinnan leikkaamiseen purista työkappale kiinni
ja linjaa kone osoitetulla tavalla (kuva S2).
• Leikkaa lamelliurat yllä kuvatulla tavalla.
Eripaksuliitos (kuva T)
Kun liitetään kahta eripaksuista työkappaletta,
tulee noudattaa seuraavia ohjeita:
• Aseta työkappaleet siihen asentoon, jossa ne
tulee koota.
• Valitse sopiva lamellikoko.
• Merkitse lamellien keskikohdat.
• Valitse se työkappale, joka tulee takaosaan.
fi - 7
• Aseta korkeussäädin niin, että lamelli sijoittuu
työkappaleen keskikohtaan.
• Leikkaa lamelliurat edellä kuvatulla tavalla.
• Säädä ohjain samalle etäisyydelle, kuin haluttu
paksuusero. Käytä asteikkoa asetuksen
lukemiseksi.
• Leikkaa lamelliurat edellä kuvatulla tavalla.
Vinoreunaliitokset (kuvat U1 - U4)
Ulkopintojen linjauksella (kuva U1)
• Aseta työkappaleet siihen asentoon, jossa ne
tulee koota.
• Merkitse lamellien keskikohdat liitoksen ulkopintaan.
• Aseta ohjaimen kulma 90°:en.
• Säädä ohjain siten, että lamelli sijoittuu liitoksen
sisäpuolta kohden, missä työkappale on
paksumpi. Valitse sopiva lamellikoko (kuva U2).
• Kiinnitä työkappale puristimella ja linjaa kone
kuvan osoittamalla tavalla (kuva U3).
• Leikkaa lamelliurat edellä kuvatulla tavalla.
Sisäpintojen linjauksella
• Aseta työkappaleet siihen asentoon, jossa ne
tulee koota.
• Merkitse lamellien keskikohdat liitoksen
sisäpintaan.
• Aseta ohjaimen kulma 45°:en.
• Säädä ohjain siten, että lamelli sijoittuu liitoksen
sisäpuolta kohden, missä työkappale on
paksumpi. Valitse sopiva lamellikoko.
• Kiinnitä työkappale puristimella ja linjaa kone
kuvan osoittamalla tavalla (kuva U4).
• Leikkaa lamelliurat edellä kuvatulla tavalla.
T-liitokset (kuvat V1 - V5)
Tämän tyyppisiä liitoksia käytetään yleensä hyllyjen
kiinnittämisessä sivupaneeleihin (kuva V1).
• Aseta työkappaleet tasaiselle pinnalle siihen
asentoon, jossa ne tulee koota (ikään kuin
ylösalainen T).
• Merkitse lamellien keskikohdat hyllyosaan.
• Merkitse kevyesti hyllyn yläreuna sivupaneeliin
(kuva V2).
• Kiinnitä hylly puristimella sivupaneelin päälle,
linjaa hyllyn pää merkkilinjan kanssa (kuva V3).
• Valitse sopiva lamellikoko.
• Aseta ohjain 0°:en.
90
SUOMI
• Linjaa kone lamellimerkkien kanssa käyttämällä
koneen pohjassa olevia merkkejä.
• Leikkaa pystysuora leikkaus (kuva V4) ja
vaakasuoraleikkaus (kuva V5) jokaisen lamellin
sijoituskohtaan.
Ota yhteys myyjääsi halutessasi tietoja sopivista
lisätarvikkeista.
Huolto-ohjeita
DEWALT sähkötyökalusi on suunniteltu käytettäväksi
pitkän aikaa mahdollisimman vähällä huollolla.
Asianmukainen käyttö ja säännönmukainen
puhdistus takaavat laitteen jatkuvan toiminnan.
Voitelu
Sähkötyökalusi ei tarvitse lisävoitelua.
Koneet, joita ei enää tarvita
Kun koneesi on käytetty loppuun, älä heitä sitä
tavallisten roskien mukana pois, vaan vie se
paikkakuntasi kierrätyskeskukseen tai jätä
valtuutettuun DEWALTin huoltopisteeseen.
Jatkuvan tuotekehittelyn seurauksena nämä tiedot
saattavat muuttua. Niistä emme ilmoita erikseen.
TAKUU
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU •
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALT-työkaluusi,
palauta se myyjälle tai valtuutettuun DEWALThuoltopisteeseen 30 päivän sisällä ostopäivästä,
niin saat rahasi takaisin tai vaihtokoneen. Tuote on
palautettava täydellisenä ja ostokuitti on esitettävä.
• YHDEN VUODEN ILMAINEN YLLÄPITOHUOLTO •
Puhdistus
• Vedä laturin pistotulppa pistorasiasta, ennenkuin
puhdistat vaipan pehmeällä rievulla.
• Irrota akkukotelo, ennenkuin puhdistat
sähkötyökalusi.
• Pidä tuuletusaukot puhtaina ja puhdista runko
säännöllisesti pehmeällä rievulla.
Ympäristö
Ladattavat akut
Tämä pitkäikäinen akkupaketti täytyy ladata, kun se
ei enää anna riittävästi virtaa töiden tekemiseen.
Kun akkuja ei voi enää ladata, hävitä ne
ympäristöystävällisesti.
• Tyhjennä akku käyttämällä lataus loppuun ja
poista se koneesta.
• NiCd- ja NiMH-akkuja voidaan kierrättää. Jätä
akku johonkin paikkakuntasi kierrätyskeskuksista
tai valtuutettuun DEWALT-huoltoliikkeeseen.
HUOM! Kuluttajana olet vastuussa että
loppuunkäytetty akku kierrätetään asianmukaisesti.
91
DEWALT-työkalusi kunnossapito ja huolto
suoritetaan ilmaiseksi 12 kuukauden sisällä
ostopäivästä huoltopisteessämme. Ilmainen
kunnossapitohuolto käsittää sähkötyökalujen työja varaosakustannukset. Siihen ei sisälly
tarvikekustannuksia. Ostokuitti on esitettävä.
• YHDEN VUODEN TAKUU •
Jos DEWALT-tuotteesi menee epäkuntoon
materiaali- tai valmistusvikojen takia 12 kuukauden
sisällä ostopäivästä, vaihdamme vioittuneet osat
uusiin tai vaihdamme koko yksikön ilmaiseksi
edellyttäen, että:
• Tuotetta ei ole käytetty väärin.
• Valtuuttamattomat henkilöt eivät ole yrittäneet
korjata sitä.
• Päiväyksellä varustettu ostokuitti esitetään.
Tämä takuu tarjotaan lisäpalveluna kuluttajan
lakisääteisten oikeuksien lisäksi.
Lähimmän DEWALT-myyjäsi tai valtuutetun DEWALThuoltpisteen osoitteen saat voimassaolevasta
tuoteluettelosta tai ottamalla yhteyttä DEWALTiin.
Lista valtuutetuista DEWALT-huoltoliikkeistä sekä
yksityiskohtaiset tiedot korjauspalvelustamme ovat
vaihtoehtoisesti saatavilla Internetissä, osoitteessa
www.2helpU.com.
fi - 8
SVENSKA
SLADDLÖS SPÅRFRÄSMASKIN DW932
Vi gratulerar!
Följande symboler har använts i handboken:
Du har valt ett DEWALT elverktyg. Mångårig
erfarenhet, ihärdig produktutveckling och förnyelse
gör DEWALT till ett av de mest pålitliga namnen för
professionella användare.
Anger risk för personskada, livsfara eller
skada på verktyg vid ouppmärksamhet
inför de instruktioner som ges i
handboken.
Innehållsförteckning
Tekniska data
CE-Försäkran om överensstämmelse
Säkerhetsinstruktioner
Kontroll av förpackningens innehåll
Beskrivning
Elektrisk säkerhet
Montering och inställning
Bruksanvisning
Skötsel
Garanti
Spänning
Varvtal obelastad/min
Maximalt snittdjup
Fräsdjupinställning
Kutterdiameter
Kutterbredd
Vikt (utan batteripaket)
Batteripaket
sv - 1
sv - 1
sv - 2
sv - 4
sv - 4
sv - 4
sv - 4
sv - 6
sv - 8
sv - 9
DW932
V 18
6.000
mm 20
mm 8/10/12
(kexstorlekar
0/10/20)
mm 100
mm 4
kg 2,7
Spänning
Kapacitet
Vikt
DE9095
(NiCd)
V 18
Ah 2,0
kg 1,0
DE9039
(NiMH)
18
3,0
1,0
Laddare
Nätspänning
Laddningstid (ca.)
Vikt
DE9108
VAC 230
h 1
kg 0,4
DE9116
230
1
0,4
Anger risk för elektrisk stöt.
Brandfara.
CE-Försäkran om överensstämmelse
DW932
DEWALT förklarar att dessa elverktyg är
konstruerade i överensstämmelse med följande
normer: 98/37/EEG, 89/336/EEG, 73/23/EEG,
EN 50144, EN 50260, EN 55014-2, EN 55014,
EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
För mer information ombeds ni kontakta DEWALT på
nedanstående adress eller se baksidan av
manualen.
Ljudnivån överensstämmer med Europeiska
Gemenskapens bestämmelser 86/188/EEG &
98/37/EEG, uppmätt enligt EN 50144:
DW932
LpA
(ljudtryck)
LWA (ljudeffekt)
dB(A)*
78,2
dB(A)
91,2
* vid användarens öra
Säkring:
230 V
Vidtag lämpliga åtgärder för hörselskydd
om ljudnivå överskrider 85 dB(A).
Det vägda geometriska medelvärdet av
accelerationsfrekvensen enligt EN 50144:
10 A
DW932
1,12 m/s2
sv - 1
92
SVENSKA
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Tyskland
Säkerhetsinstruktioner
Innan Du börjar använda maskinen, tag några
minuter i anspråk för att läsa igenom
bruksanvisningen. Spara bruksanvisningen
lättillgängligt, så att alla som använder maskinen
har tillgång till bruksanvisningen. Förutom
nedanstående instruktioner, följ alltid
Arbetarskyddsstyrelsens regler.
VARNING!
När man använder elverktyg skall dessa
grundläggande säkerhetsinstruktioner alltid
följas för att minska risken för elektriska stötar,
personskada och brand.
1 Använd hörselskydd
Ljudnivån vid bearbetning av olika material kan
variera, ibland överstiger nivån 85 dB(A). För att
skydda Dig själv, använd alltid hörselskydd.
2 Håll arbetsområdet i ordning
Nedskräpade ytor och arbetsbänkar inbjuder till
skador.
3 Tänk på arbetsmiljöns inverkan
Utsätt inte elverktyg eller laddare för regn. Använd
inte elverktyg på fuktiga eller våta platser. Ha bra
belysning över arbetsytan. Använd inte elverktyg i
närheten av lättantändliga vätskor eller gaser.
4 Utom räckhåll för barn
Se till att verktyget och sladden förvaras utom
räckhåll för barn. Personer under 16 år får inte
arbeta med verktyget på egen hand.
5 Förvara verktyg säkert
När elverktyget inte används skall det förvaras på
ett torrt, högt placerat ställe, inlåst, utom räckhåll
för barn.
6 Överbelasta inte elverktyg
Du arbetar bättre och säkrare inom det angivna
effektsområdet.
93
7 Använd rätt elverktyg
Tvinga inte elverktyget att göra arbeten som är
avsedda för kraftigare verktyg. Använd inte
elverktyg för ändamål de inte är avsedda för.
8 Klä Dig rätt
Bär inte löst hängande kläder eller smycken.
De kan fastna i rörliga delar. Gummihandskar och
halkfria skor rekommenderas vid utomhusarbeten.
Använd hårnät om Du har långt hår.
9 Använd skyddsglasögon
Använd skyddsglasögon för att förhindra att
damm blåser in i Dina ögon vilket kan förorsaka
skada. Om mycket damm uppstår använd även
ansiktsmask.
10 Sätt fast arbetsstycket
Använd skruvtvingar eller ett skruvstycke för att
hålla fast arbetsstycket. Det är säkrare än att
använda handen och Du får bägge händerna fria
för arbetet.
11 Sträck Dig inte för mycket
Se till att Du alltid har säkert fotfäste och balans.
12 Sköt tillbehören med omsorg
Håll tillbehören skarpa och rena.
Följ instruktionerna beträffande skötsel och byte
av tillbehör.
13 Avlägsna batteriet
Tag ut batteriet från verktyget när det inte är i
bruk, innan service och vid byte av tillbehör
såsom sågklinga, borr och fräs.
14 Tag bort nycklar
Kontrollera att nycklar och justerverktyg har tagits
bort från elverktyget innan det startas.
15 Var uppmärksam
Titta på det Du gör. Använd sunt förnuft.
Använd inte elverktyget när Du är trött.
16 Kontrollera laddare för skador innan Du
ansluter sladden till vägguttaget
Innan fortsatt användning av elverktyget skall
eventuellt skadade skyddsanordningar och andra
defekta delar kontrolleras noggrant för att fastställa
om det kommer att fungera riktigt och utföra den
avsedda funktionen. Kontrollera att de rörliga
delarna fungerar oklanderligt och inte klämmer,
att inga delar är brutna, att alla delar är riktigt
monterade och att andra förhållanden som kan
påverka driften stämmer. En skyddsanordning
eller annan del, som är skadad, skall repareras
eller bytas ut av en erkänd fackverkstad, om ej
annat anges i bruksanvisningen.
sv - 2
SVENSKA
Felaktiga strömbrytare måste bytas hos en
fackverkstad. Använd inte elverktyget om
strömbrytaren inte kan kopplas till eller från.
17 För Din personliga säkerhet
Använd endast tillbehör och tillsatser som är
rekommenderade i bruksanvisningen och
katalogerna. Användning av annat verktyg eller
tillbehör än vad som rekommenderas i
bruksanvisningen eller katalogerna kan innebära
risk för personskada.
18 Reparation av verktyg får endast utföras av
godkänd DEWALT serviceverkstad
Det här verktyget motsvarar gällande
säkerhetsbestämmelser. För att undvika
olycksfall ska reparationer och elanordningar
endast utföras av behörig elektromontör.
Använd aldrig ett sprucket eller skadat
batteripaket
Läs bruksanvisningen
Endast för laddning av DEWALT batterier;
andra batterier kan spricka och förorsaka
personskada och skada på verktyget
Får ej utsättas för väta
Byt ut defekt sladd omedelbart
+40 ˚c
+4 ˚c
Tillkommande säkerhetsföreskrifter för
batteripaket
Brandfara! Undvik att ett löstaget
batteripakets kontakter kortsluts av
metall (t ex nycklar som ligger i samma
ficka som ett batteripaket).
• Batterivätskan, en 25-30% lösning av
kaliumhydroxid, kan vara skadlig. Vid kontakt
med huden, spola omedelbart med vatten.
Neutralisera med en svag syra, t ex citronjuice
eller ättika. Vid kontakt med ögonen, skölj rikligt
med vatten i minst 10 minuter. Tillkalla läkarhjälp.
• Försök aldrig någonsin öppna ett batteripaket.
Etiketterna på laddaren och batteriepaketet
Etiketterna på laddaren och på batteriepaketet visar
följande symboler:
100%
Temperaturområde för uppladdning +4 °C
till +40 °C
När detta batteripaket har nått sin
tekniska livslängd, tänk på miljön och
släng batteripaketet enligt gällande
miljöföreskrifter
Batteripaketet får ej eldas upp
Tillkommande säkerhetsföreskrifter för
duplofräsar
Medan du fräsar
• Avlägsna alla spikar och metallföremål från
arbetsstycket innan du börjar.
• När du har stängt av fräsen, försök aldrig bromsa
notfräsen genom att trycka mot sidan.
• Sätt aldrig duplofräsen på ett bord eller en
arbetsbänk innan den är avstängd.
Batteriet laddar
100%
Batteri laddat
Skyddsanordningar
• Duplofräsen får endast användas för fräsing av
trä och plast.
• Se till att alla anordningar som skyddar notfräsen
fungerar perfekt.
Batteri defekt
Vidrör aldrig med ledande föremål
sv - 3
Kontroll och byte av notfräsen
• Använd endast notfräsar som fyller
specifikationerna i denna bruksanvisning.
94
SVENSKA
• Använd endast skarpa notfräsar i perfekt skick;
spruckna eller böjda fräsar måste genast kastas
och ersättas. Goda resultat uppnås med
hårdmetallsbestyckade eller CrV-fräsar.
• Se till att notfräsen är ordentligt fastsatt och
roterar i rätt riktning.
Undvik bakslag
• Bakslag uppträder när duplofräsen bromsas hårt
och drivs tillbaka mot användaren. Släpp
brytaren omedelbart om notfräsen fastnar eller
duplofräsen bromsas.
• Håll notfräs skarp.
• Stöd stora paneler nära stället som ska fräsas.
• Lyft aldrig duplofräsen från spåret medan
notfräsen roterar.
10 Stjärnhandtag
11 Batteripaket
Laddare
Din laddare DE9108 fungerar för DEWALT NiCdbatteripaket från 7,2 till 18 V.
Din laddare DE9116 fungerar för DEWALT NiCd- och
NiMH-batteripaket från 7,2 till 18 V.
11 Batteripaket
12 Frikoppling batteripaket
13 Laddare
14 Laddningsindikator (röd)
Elektrisk säkerhet
Laddaren är endast avsedd för en spänning.
Kontrollera alltid att spänningen på nätet motsvarar
den spänning som finns angiven på märkplåten.
Kontroll av förpackningens innehåll
Förpackningen innehåller:
1 Sladdlös spårfräsmaskin
1 Batteriladdare
1 Batteripaket (modeller K och KH)
2 Batteripaket (modeller K2 och K2H)
1 Dammpåse
2 Dammutsugaradapter
1 Stiftnyckel
1 Vridmejsel
1 Instruktionshandbok
1 Sprängteckning
• Kontrollera defekter på verktyg, delar och tillbehör
som kan ha uppstått i samband med transport.
• Läs noga igenom handboken och förvissa Dig
om att Du förstår instruktionerna innan Du börjar
använda maskinen.
Laddaren är dubbelisolerad motsvarande
EN 60335; jordledare är således
överflödigt.
Utbyte av kabel eller kontakt
Tänk på säkerhetsföreskrifterna när du ska byta ut
sladden eller kontakten. En kontakt med frilagda
kopparledare är livsfarlig om den kopplas i ett
spänningsförande eluttag.
Montering och inställning
• Avlägsna alltid batteripaketet innan du
påbörjar montering eller inställning.
• Stäng alltid av maskinen innan
batteripaketet sätts in eller avlägsnas.
• Använd endast DEWALT batterier och
laddare.
Beskrivning (fig. A)
Din sladdlösa DEWALT spårfräsmaskin DW932 är
utformad för att utföra plana dymlingsfogar i trä och
träprodukter.
1 Strömbrytare
2 Handtag
3 Ratt för inställning av höjdanslaget
4 Dammutsläpp
5 Reglerbart anslag
6 Slirningskydd
7 Reglage för inställning av fräsdjupet
8 Låsreglage
9 Spindellås
95
Batteripaket (fig. A)
Laddning av batteripaketet
Första gången ett batteri laddas, eller när det har
legat en längre tid, kan det bara laddas till 80%.
Efter några laddnings-/urladdningscykler uppnår
batteripaketet full kapacitet.
Kontrollera alltid nätanslutningen innan
batteripaketet laddas. Om nätanslutningen fungerar
men batteripaketet inte laddas, tag laddaren till en
godkänd DEWALT serviceverkstad.
sv - 4
SVENSKA
Under laddningen kan laddaren och batteripaketet
kännas varma. Detta är normalt och betyder inte att
något problem föreligger.
Ladda inte batteripaketet vid
omgivningstemperaturer på <4 °C eller
>40 °C. Rekommenderad
laddningstemperatur: ca. 24 °C.
• För att ladda batteripaketet (11), placera det i
laddaren (13) enligt bilden och anslut laddaren till
nätet. Se till att batteripaketet sitter ordentligt i
laddaren. Den röda laddningsindikatorn (14)
blinkar. Efter ca. 1 timme slutar den blinka och
börjar lysa stadigt. Batteripaketet är nu helt
laddat och laddaren kopplar automatiskt om till
utjämningsladdning. Efter ca. 4 timmar kopplar
den om till underhållsladdning. Batteripaketet kan
avlägsnas när som helst eller lämnas obegränsat
i den anslutna laddaren.
• Den röda laddningsindikatorn blinkar snabbt för
att ange att ett laddningsproblem föreligger. Sätt
i batteripaketet igen eller försök med ett nytt.
Om det nya batteripaketet inte heller laddas, låt
då testa laddaren hos en auktoriserad DEWALTverkstad.
• Om laddaren är ansluten till kraftkällor som
generatorer eller källor som omvandlar likström till
växelström kan den röda laddningsindikatorn
blinka två gånger, slå av og upprep. Detta anger
ett tillfälligt problem i kraftkällan. Laddaren
kopplar automatiskt om till normal laddning.
Insättning och avlägsnande av batteripaketet
• Skjut in batteripaketet i handtaget tills det klickar
på plats.
• För att avlägsna batteripaketet, tryck in de båda
frikopplingsknapparna (12) samtidigt och drag ut
paketet ur handtaget.
Inställning av anslaget (fig. C1 & C2)
Det reglerbara anslaget (5) gör det möjligt att exakt
markera var kexöppningarna skall fräsas. Inställning
av anslagshöjden:
• Lossa låsreglaget (8).
• Ställ in anslagshöjden (3) i önskat läge.
När anslaget är inställt på 90° visar skalan under
låsreglaget avståndet mellan kutterns mittpunkt
och anslagets yta.
sv - 5
• Drag åt låsreglaget.
Inställning av anslagsvinkeln:
• Lossa stjärnhandtaget (10).
• Ställ anslaget i önskad vinkel.
• Drag åt stjärnhandtaget.
Markeringarna på verktygets botten
När du arbetar utan anslaget, t ex med T-fogar, gör
markeringarna på maskinens botten det lättare att
bringa verktyget i linje.
• Ställ anslaget på 0° enligt beskrivningen ovan.
• Vid arbeten med arbetsstycken som är tjockare
än 19 mm kan kanten på botten användas som
referens vid centreringen.
• Vid arbeten med andra arbetsstycken används
de röda markeringarna på mittlinjen för att bringa
verktyget i linje.
• Två av markeringarna indikerar snittlängden.
Försäkra dig om att arbetsstycket sträcker sig
utanför dessa markeringar för att undvika
genombrytning.
Inställning av fräsdjupet (fig. D)
Fräsdjupet skall anpassas till kexens storlek.
Numrena 0, 10 och 20 på djupjusteringsreglaget
motsvarar storlekarna på kexen. “M” representerar
ett maximalt fräsdjup på cirka 20 mm.
• Vrid reglaget (7) för djupinställningen till önskat
läge så att kexets nummer sammanfaller med
den röda markeringen på verktyget.
Fininställning av fräsdjupet (fig. E)
Fininställningen används för att eliminera eventuella
toleranser i kexöppningarnas storlek.
• Lyft anslaget (5) till dess övre läge enligt
beskrivningen ovan.
• Sätt i en vridmejsel enligt beskrivningen på bilden
och ställ in önskat fräsdjup genom att vrida
skruven (när skruven vrids medsols minskas
fräsdjupet).
• Kontrollera inställningen genom att utföra ett
provsnitt i en träbit.
Slirningsskyddet (fig. F)
Slirningskyddets pinnar (6) avhjälper en tendens hos
verktyget att slira åt höger under arbetet. När du
arbetar på synliga delar av arbetsstycket kan det
vara en bra idé att ta bort dem så att inte ytan
skrapas.
96
SVENSKA
• Pinnarna tas bort genom att man vrider lätt på
dem medsols med en bladnyckel.
• När de skall användas igen monteras de genom
att vrida dem lätt motsols.
Starta eller stanna aldrig verktyget med
klingan i kontakt med arbetsstycket eller
andra material.
Hur kexfogar utförs
Byte av klingan (fig. G, H & J)
• Skruva loss och tag bort de fyra vridskruvarna
(15) från bottenplattan och tag bort höljet.
• Tryck ner spindellåset (9) och tag bort flänsen
genom att vrida den motsols.
• Byt ut klingan.
• Drag åt flänsen säkert genom att vrida den
medsols under det att du håller spindellåset
nedtryckt.
• Sätt tillbaks höljet och drag åt skruvarna.
• Se till att kutterns tänder är riktade
motsols enligt vad som visas på bilden
(fig. H).
• När bytet av klingan har utförts skall alltid
snittdjupet kontrolleras och justeringar
utföras om det visar sig nödvändigt.
Dammsugning (fig. K1 & K2)
Om du använder lämplig adapter kan du ansluta
antingen en dammpåse eller en dammutsugare.
Dammutsugare
• Sätt i den för ändamålet lämpade adaptern (16)
eller (17) i dammutsläppet (4).
• Anslut en dammutsugningsslang till adaptern.
Dammpåse
• Sätt i den raka adaptern (16) i dammutsläppet (4).
• Anslut dammpåsen (18) till adaptern.
• Använd om möjligt en dammsugare som fyller
gällande föreskrifter gällande dammutsläpp.
Bruksanvisning
Följ alltid säkerhetsföreskrifterna och
tillhörande bestämmelser.
Till- och från-koppling (fig. B)
• För att starta maskinen, trycka på strömbrytaren.
• För att stanna maskinen, släpp strömbrytaren.
97
Allmän information (fig. L)
Flera olika tekniker kan användas för att utföra starka
och precisa kexfogar. I den här handboken beskrivs
i detalj några av de vanligaste metoderna.
Val av lämplig kexstorlek (fig. M)
De tre kexstorlekarna är #0, #10 och #20. Som regel
skall det största av de kex som passar in i
arbetsstycket användas.
• När kexstorleken som skall användas valts skall
fräsdjupet ställas in enligt beskrivningen ovan.
Utför alltid ett provsnitt i en träbit för att
kontrollera fräsdjupet. Om det visar sig
nödvändigt skall en fininställning utföras
enligt beskrivningen ovan.
Placering av kexen (fig. N1 - N4)
• För kantfogar placeras kexen vanligtvis med
intervaller på 15 - 25 cm. De yttre kexen bör
placeras 5 - 7,5 cm från arbetsstyckets ändar
(fig. N1).
• När smala arbetsstycken, som t ex tavelramar,
skall sammanlänkas kan även de minsta kex vara
för stora för fogen. Om detta är fallet skall den
utskjutande delen av kexet putsas av efter det att
fogen har limmats (fig. N2).
• Vid sammanfogning av arbetsstycken som är
tjockare än circa 2,5 cm kan det visa sig
nödvändigt att använda dubbla kex för extra
styrka (fig. N3).
• För att markera delarna som skall passas ihop
med varandra skall de först läggas samman på
samma sätt som de senare kommer att
monteras. Använd ett vinkelmått för att rita
markeringen tvärs över arbetsstyckena (fig. N4).
Fräsning av kexöppningarna (fig. P)
• Justera verktygets inställningar enligt
beskrivningen ovan.
• Bringa markeringen i mitten på verktygets botten
i linje med den ritade markeringen enligt bilden.
sv - 6
SVENSKA
• Starta verktyget och vänta en sekund tills kuttern
kommit upp till full hastighet.
• För anslaget stadigt mot arbetsstycket och
pressa ner kuttern tills stoppet nåtts.
• Vänta tills verktyget har dragit tillbaka klingan från
arbetsstycket.
• Stanna maskinen.
Montering av arbetsstyckena
• Passa ihop arbetsstyckena för att kontrollera att
fogarna passar korrekt.
• Bred ut ett lämpligt lim i kexöppningarna och på
fogens motsvarande ytor.
• För in kexen i öppningarna och se till att de
kommer i kontakt med limmet.
• Montera ihop arbetsstyckena och spänn fast
dem tills limmet torkat.
Kantfogning (fig. Q1 & Q2)
• Placera arbetsstyckena på en plan yta på samma
sätt som de kommer att fogas ihop.
• Markera kexens mittpunkter. Kexen bör placeras
med intervaller på 15 - 25 cm; de yttre kexen bör
placeras 5 - 7,5 cm från arbetsstyckets ände
(fig. Q1).
• Ställ in anslaget på 90°.
• Ställ in höjden så att kexet kommer att placeras
på arbetsstyckets mitt.
• Justera verktygets övriga inställningar enligt
beskrivningen ovan.
• Fräs kexöppningarna enligt beskrivningen ovan
(fig. Q2).
Ramfogar (fig. R1 - R3)
• Placera arbetsstyckena på en plan yta på samma
sätt som de kommer att fogas ihop (fig. R1 & R2).
• Välj passande kexstorlek.
• Markera kexens mittpunkter.
• Justera verktygets övriga inställningar enligt
beskrivningen ovan.
• Fräs kexöppningarna enligt beskrivningen ovan
(fig. R3).
Hörnfogar (fig. S1 & S2)
• Arrangera arbetsstyckena på samma sätt som de
kommer att fogas ihop (fig. S1).
• Välj passande kexstorlek.
• Markera kexens mittpunkter.
sv - 7
• För planfräsningen spänns arbetsstycket fast och
verktyget bringas i linje enligt bilden (fig. S2).
• Fräs kexöppningarna enligt beskrivningen ovan
(fig. Q2).
Förskjutna fogar (fig. T)
När två arbetsstycken med olika tjocklekar skall
sammanfogas iakttags följande steg:
• Arrangera arbetsstyckena på samma sätt som de
kommer att fogas ihop
• Välj passande kexstorlek.
• Markera kexens mittpunkter.
• Välj det arbetsstycke där kexen skall placeras.
• Ställ in höjdjusteraren så att kexet kommer att
placeras på arbetsstyckets mitt.
• Fräs kexöppningarna enligt beskrivningen ovan.
• Ställ in anslaget på samma avstånd som den
önskade förskjutningen. Läs av inställningen på
skalan.
• Fräs kexöppningarna enligt beskrivningen ovan.
Geringskantfogar (fig. U1 - U4)
Inriktning av yttre ytor (fig. U1)
• Arrangera arbetsstyckena på samma sätt som de
kommer att fogas ihop.
• Markera kexens mittpunkter på fogens utsida.
• Ställ in anslagsvinkeln på 90°.
• Justera anslaget så att kexet placeras mot
insidan av fogen där arbetsstycket är tjockare.
Välj passande kexstorlek (fig. U2).
• Spänn fast arbetsstycket och bringa verktyget i
linje enligt bilden (fig. U3).
• Fräs kexöppningarna enligt beskrivningen ovan.
Inriktning av inre ytor
• Arrangera arbetsstyckena på samma sätt som de
kommer att fogas ihop.
• Markera kexens mittpunkter på fogens insida.
• Ställ in anslagsvinkeln på 45°.
• Justera anslaget så att kexet placeras mot
insidan av fogen där arbetsstycket är tjockare.
Välj passande kexstorlek.
• Spänn fast arbetsstycket och bringa verktyget i
linje enligt bilden (fig. U4).
• Fräs kexöppningarna enligt beskrivningen ovan.
98
SVENSKA
T-fogar (fig. V1 - V5)
Denna typ av sammanlänkning används vanligtvis
vid montering av hyllor på sidopaneler (fig. V1).
• Placera arbetsstyckena på en plan yta på samma
sätt som de kommer att monteras (som ett
uppochnervänt T).
• Markera kexens mittpunkter på hylldelen.
• Markera lätt hyllans överdel på sidopanelen (fig. V2).
• Spänn fast hyllan ovanpå sidopanelen så att hyllans
ände bringas i linje med markeringen (fig. V3).
• Välj passande kexstorlek.
• Ställ in anslaget på 0°.
• Bringa verktyget i linje med kexmarkeringarna
med hjälp av markeringarna på verktygets
botten.
• Gör ett vertikalt (fig. V4) och ett horisontalt (fig. V5)
snitt vid varje kexmarkering.
Kontakta Din återförsäljare för vidare information om
lämpliga tillbehör.
Miljö
Uppladdningsbart batteripaket
Detta långlivade batteripaket måste laddas på nytt
när det inte längre ger tillräcklig kraft för arbeten som
brukar gå lätt. När det har nått sin tekniska livslängd,
tänk på miljön när du kastar batteripaketet.
• Töm batteripaketet på energi genom att köra slut
på laddningen. Tag sedan bort det från verktyget.
• NiCd- och NiMH-celler kan återanvändas.
Av miljöhänsyn, lämna batteripaketet till något av
de uppsamlingsställen som finns i Din kommun
eller till en DEWALT serviceverkstad. De insamlade
batteripaketen kommer att återanvändas eller
kastas enligt gällande bestämmelser.
OBS! Som konsument är Du ansvarig för att
batteriet avyttras på lämpligt sätt.
Skötsel
Ditt DEWALT elverktyg har tillverkats för att, med så
lite underhåll som möjligt, kunna användas länge.
Varaktig och tillfredsställande användning erhålles
endast genom noggrann skötsel och regelbunden
rengöring.
Smörjning
Ditt elverktyg behöver ingen smörjning.
Rengöring
• Håll ventilationsöppningen ren och rengör
regelbundet elverktyget med en mjuk trasa.
• Koppla ur laddningsapparaten innan ni gör rent
huset med en mjuk trasa.
• Ta bort batteripaketet innan du gör ren ditt
elverktyg.
99
Förbrukade maskiner
När Din produkt är utsliten, skydda naturen genom
att inte slänga den tillsammans med vanligt avfall.
Lämna den till de uppsamlingsställen som finns i Din
kommun eller till en DEWALT serviceverkstad.
DEWALT service
Skulle fel uppstå på maskinen, lämna då alltid in den
till en auktoriserad serviceverkstad. Se aktuell
prislista/katalog för vidare information elle kontakta
DEWALT.
På grund av forskning och utveckling kan
ovanstående specifikationer ändras vilket inte
meddelas separat.
sv - 8
SVENSKA
GARANTI
• 30 DAGARS NÖJD-KUND-GARANTI •
Om du inte är fullständigt nöjd med din DEWALTprodukts prestanda behöver du endast returnera
den inom 30 dagar, komplett som vid köpet, till
ditt inköpsställe eller en DEWALT auktoriserad
serviceverkstad för fullständig återbetalning eller
utbyte. Inköpsdatum måste påvisas.
• ETT ÅRS FRI FÖREBYGGANDE SERVICE •
Om din DEWALT-produkt inom 12 månader efter
inköpsdatum kräver underhåll eller service, utförs
detta kostnadsfritt av en auktoriserad
serviceverkstad. Fri förebyggande service
omfattar arbets- och reservdelskostnader för
elektriska verktyg. Kostnad för tillbehör ingår ej.
Inköpsdatum måste påvisas.
• ETT ÅRS GARANTI •
Om din DEWALT-produkt inom 12 månader efter
inköpsdatum visar defekter på grund av brister i
material eller vid produktionen, garanterar vi att
kostnadsfritt ersätta alla defekta delar eller, på
vårt eget initiativ, att gratis ersätta produkten på
villkor att:
• Produkten inte har missbrukats.
• Eventuella reparationer har utförts av
auktoriserad verkstad/personal.
• Inköpsdatum kan påvisas.
Denna garanti erbjuds som extra fördel och är
separat från köparens föreskrivna rättigheter.
För adressen till närmaste DEWALT auktoriserade
serviceverkstad, se aktuell katalog för vidare
information eller kontakta DEWALT.
Som alternativ finns en lista på auktoriserade
DEWALT serviceverkstad och kompletta detaljer
om vår after-sales service tillgängliga på Internet:
www.2helpU.com.
sv - 9
100
TÜRKÇE
KABLOSUZ BİSKÜVİ BİRLEŞTİRİCİ DW932
Tebrikler!
Bir D E WALT elektrikli aletini seçmiş
bulunuyorsunuz. Ürün geliştirme ve
yenilemede y llar n deneyimi D E WALT’
profesyonel kullan c lar işin en güvenilir
partnerlerden biri haline getirmektedir.
Bu k lavuzun tümünde, aşağ daki semboller
kullan lm şt r:
Bu k lavuzdaki talimatlara
uyulmamas halinde, yaralanma,
ölüm veya aletin hasar görmesi
tehlikesi olduğunu gösterir.
İçindekiler
Teknik veriler
tr - 1
Avrupa Birliği şartnameye uygunluk beyan tr - 1
Güvenlik talimatlar
tr - 2
Ambalaj n içindekiler
tr - 4
Tan m
tr - 4
Elektrik güvenliği
tr - 5
Uzatma kablosu
tr - 5
Montaj ve ayarlar
tr - 5
Kullan m talimatlar
tr - 7
Bak m
tr - 9
Garanti
tr -10
Voltaj
V
Yüksüz h z
min -1
Kesim derinliği, maksimum mm
Dal c mil derinlik ayar
mm
DW932
18
6.000
20
bisküvileri için)
mm
mm
kg
Akü
Voltaj
Kapasitesi
Ağ rl k
V
Ah
kg
DE9095
(NiCd)
18
2,0
1,0
Yang n tehlikesi.
Avrupa Birliği şartnameye uygunluk
beyan-
DW932
D E WALT, bu elektrikli aletlerin 98/37/EEC,
89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 50144,
EN 50260, EN 55014-2, EN 55014,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3’e uygun olarak
tasarland ğ n beyan eder.
8/10/12
(0/10/20
Kesici çap
Kesici genişliği
Ağ rl k (aküsüz)
Elektrik çarpmas tehlikesi
olduğunu gösterir.
100
4
2,7
DE9039
(NiMH)
18
3,0
1,0
Daha fazla bilgi için, lütfen aşağ daki
adresden D E WALT ile temas kurun veya
k lavuzun arkas na bak n.
EN 50144’e uygun ölçümlendiğinde,
ses şiddeti seviyesi 86/188/EEC &
98/37/EEC’ye uygundur:
DW932
L pA (ses şiddeti)
dB(A)*
78,2
L WA (akustik gücü)
dB(A)
91,2
* kullan c n n kulağ nda
Şarj adaptör
Şebeke voltaj
V AC
Şarj süresi (aşağ ) h
Ağ rl k
kg
Sigortalar:
230 V aletler
101
DE9108
230
1
0,4
DE9116
230
1
0,4
85 dB(A) ses şiddeti (bas nc )
aş ld ğ nda, kulaklar korumak
için gerekli önlemleri al n.
10 A
tr - 1
TÜRKÇE
Bu aletin ivme karesinin ortalama ağ rl kl
kökü EN 50144’e uygundur:
DW932
1,12 m/s 2
Mühendislik ve Ürün Geliştirme Müdürü
Horst Großmann
D E WALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Almanya
Güvenlik talimatlarElektrikli aletleri kullan rken daima,
yangin, elektrik çarpmas ve yaralanma
riskini azaltmak için, ülkenizde
uygulanabilecek güvenlik kurallar na uyun.
Bu ürünü kullanma girişiminde bulunmadan
önce, aşağ daki güvenlik talimatlar n
dikkatle okuyun. Bu talimatlar güvenli bir
yerde saklay n.
Genel Bilgiler
1 Çal-şma alan-n-z- temiz tutun
Dağ n k yerler ve tezgahlar kazaya
neden olabilir.
2 Çal-şma alan-n-z-n çevre koşullar-na
dikkat edin
Elektrikli aletleri rutubete maruz
b rakmay n.
Çal şma alan n z iyi ayd nlat n.
Elektrikli aletleri, yan c s v ve gazlar n
bulunduğu ortamlarda kullanmay n.
3 Elektrik çarpmas-na karş- önlem al-n
Topraklanm ş yüzeylere temastan
kaç n n (Örn: borular, radyatörler,
ocaklar ve buzdolaplar ).
4 Çocuklar- aletlerden uzak tutun
Çocuklar n aletle veya uzatma kablosu
ile temas na izin vermeyin. Herkesi
çal şma alan ndan uzak tutun.
tr - 2
5 Kullan-lmayan aletleri saklay-n
Kullan lmayan elektrikli aletleri kuru,
güvenli ve çocuklar n ulaşamayacağ bir
yerde saklay n.
6 Uygun giyinin
Bol elbise giymeyin, tak takmay n.
Hareketli motor parçalar bunlar
kapabilir. Aç k havada çal şken,
tercihen lastik eldiven kullan n ve
kaymaz tabanl ayakkab giyin.
Saç n z uzunsa koruyucu başl k giyin.
7 Koruyucu gözlük tak-n
İşlemin toz veya f rlayan parçac k
yaratmas halinde, yüz veya toz maskesi
kullan n.
8 Maksimum ses şiddetine dikkat edin
Ses şiddeti 85 dB(A)’y aşarsa,
kulağ n z korumak için gerekli
önlemleri al n.
9 İşlediğiniz parçay- iyi sabitleyin
İşlediğiniz parçay sabitlemek için,
işkence veya mengene kullan n. Bu hem
daha güvenli olur, hem de iki elinizde
serbest kalm ş olur.
10 Aş-r- uzanarak çal-şmay-n
Daima yere s k ve dengeli basmaya
dikkat edin.
11 Daima dikkatli olun
Yapt ğ n z işe dikkat edin. İnsiyatifinizi
kullan n. Yorgunken aleti kullanmay n.
12 Ayar anahtarlar-n- ve aparatlar-nç-kart-n
Aleti çal şt rmadan önce, üzerinde
hiçbir ayar anahtar ve aparat n n
bulunmamas na dikkat edin.
13 İşe uygun alet kullan-n
Küçük alet veya aksesuarlar , ağ r
hizmet tipi aletin görevini yapmaya
zorlamay n. Alet, imalat amac na uygun
olan işi daha iyi ve güvenli yapacakt r.
Dikkat! Bu kullan m k lavuzunda
tavsiye edilenlerin d ş nda aksesuar ve
parçalar n kullan m yaralanma riski
doğurabilir.
14 Aletlerinize iyi bak-n
Daha iyi ve güvenli performans için
aletlerinizi iyi durumda ve temiz tutun.
Bak m ve aksesuar değişimi için
talimatlara uyun.
102
TÜRKÇE
Aletin kablosunu düzenli olarak kontrol
edin ve hasarl ise yetkili D E WALT
servisine onart n. Tüm komuta
mekanizmas n kuru, temiz ve yağlardan
uzak tutun.
15 Hasarl- parça kontrolü yap-n
Aleti kullanmadan önce, düzgün
çal şacağ ndan ve amaca uygun
işleyeceğinden emin olmak için, özenle
hasar kontrolü yap n. Hareketli
parçalar n ayars z olup olmad ğ veya
tutukluk yap p yapmad ğ n , k r k parça
olup olmad ğ n ve çal şmas n
etkileyebilecek diğer durumlar kontrol
edin. Hasarl siperleri veya diğer ar zal
parçalar talimatlar uyar nca onart n
veya yeniletin. Tetiği ar zal ise, aleti
kullanmay n. Tetiği yetkili bir D E WALT
onar m merkezinde değiştirin.
16 Aletin akü grubunu ç-kar-n
Kullan lmad ğ nda, bak mdan önce ve
aksesuarlar değiştiriyorken akü
grubunu ç kar n.
17 Aletinizi, yetkili bir D E WALT onar-m
merkezinde onart-n
Bu elektrikli alet ilgili güvenlik
kurallar na uygundur. Tehlikeyi önlemek
için, elektrikli aletler, sadece kalifiye
teknisyenler taraf ndan onar lmal d r.
Şarj adaptörü ve akü üzerindeki etiketler
Bu k lavuzda kullan lan resimyaz lara ek
olarak şarj adaptörü ve akü üzerindeki
etiketler aşağ daki resimyaz lar
gösterirler:
100%
Akü şarj oluyor
100%
Akü şarj oldu
Akü kusurlu
Zararl cisimleri sokmay n
Hasara uğram ş aküleri şarj
etmeyin
Kullanmadan önce k lavuzu
okuyun
Sadece D E WALT aküleri ile
kullan n, diğerleri patlayarak can
ve mal kayb na yol açabilir
Su ile temas ettirmeyin
Aküler için ilave emniyet talimatlar
Yang n tehlikesi! Metallerin
ayr lm ş bir akünün temaslar na
k sa devre yapt rmas n önleyin.
(örneğin bir akü olarak ayn cepte
taş nan anahtarlar).
• % 25-30’ luk bir potasyum hidroksit
eriyiği olan akü s v s zararl olabilir.
Deriye temas etmesi durumunda derhal
bol su ile y kay n. Limon suyu veya sirke
gibi yumuşak bir asit ile nötrleştirin.
Göze temas etmesi halinde en az
10 dakika temiz bol su ile y kay n.
Bir doktora dan ş n.
• Ne sebeple olursa olsun bir aküyü açmay
asla denemeyin.
103
Kusurlu kablolar derhal değiştirin
+40 ˚c
+4 ˚c
Sadece 4 °C ile 40 °C aras nda
şarj edin
Aküyü çevreye gereken özeni
göstererek at n
Aküyü yakmay n
tr - 3
TÜRKÇE
Bisküvi birleştiriciler için ilâve emniyet
kurallar
Kesim yaparken
• İşe başlamadan önce iş parças ndan tüm
çivileri ve metal parçalar kald r n.
• Elektriği kestikten sonra b çağ n
kenar na basarak b çağ durdurmaya asla
teşebbüs etmeyin.
• Elektrik kesilmedikçe âleti, masa veya
tezgâh üzerinden aşağ ya asla koymay n.
İşletme koruma cihazlar• âlet, sadece ağaç veya plâstik kesimi için
kullan lmal d r.
• B çağ perdeleyen tüm cihazlar n
mükemmel çal şma düzeninde olduğuna
emin olun.
B-çağ-n kontrol edilmesi ve değiştirilmesi
• Sadece bu işletme talimatlar nda
bulunan özelliklere uyan b çaklar
kullan labilir.
• Yüksek alaş ml , yüksek h z çeliğinden
(HSS çelik) yap lm ş b çaklar
kullan lmamal d r. En iyi sonuçlar,
karbid-uçlu veya CrV b çaklar kullanarak
elde edilir.
• Sadece mükemmel çal şma düzenindeki
keskin b çaklar kullan lmal d r; çatlak
veya eğri b çaklar at lmal ve hemen
değiştirilmelidir.
• B çağ n, güvenli şekilde yerleştirildiğine
ve doğru yönde döndüğüne emin olun.
Ters tepkiye karş- koruyucu
• âlet, aş r yükten dolay h zla durmaya
başlad ğ zaman ve operatöre doğru geri
tahrik edildiği zaman ters tepki ortaya
ç kar. Eğer b çak saplan p kal rsa veya
âlet, aş r yükten dolay durursa elektriği
hemen kesin.
• Keskin b çaklar saklay n
• Kesim alan na yak n büyük panelleri
destekleyin.
• Dönen b çakla bir kesim yaparken âleti,
iş parças ndan hareket ettirmeyin.
Elektriği kesin ve b çağ n durmas n
bekleyin.
tr - 4
Ambalaj-n içindekiler
Ambalaj n içinde aşağ dakiler vard r:
1 Kablosuz bisküvi birleştirici
1 Pil şarj cihaz
1 Akü (K ve KH modelleri)
2 Aküler (K2 ve K2H modelleri)
1 Toz torbas
2 Toz adaptörü
1 Diş anahtar
1 Torx tornavidas
1 Kullan m k lavuzu
1 Aç l ml çizim
• Nakliye s ras nda alette, parçalar nda
veya aksesuarlar nda hasar oluşup
oluşmad ğ n kontrol edin.
• Aleti kullanmadan önce, bu k lavuzu
iyice okuyup anlamaya zaman ay r n.
Tan-m (şekil A)
D E WALT kablosuz bisküvi birleştiriciniz
DW932, ağaç ve ağaç ürünlerindeki düz t pa
bağlant lar n yapmak için dizayn
edilmiştir.
1 Açma/kapama anahtar
2 Üst tutamaç
3 Siper yükseklik ayarlay c s
4 Toz ç karma deliği
5 Ayarlanabilir siper
6 Kaymayan pimler
7 Dal c mil derinliğini ayarlama düğmesi
8 Kilitleme düğmesi
9 Mil kilidi
10 Y ld z düğme
11 Akü
Şarj adaptör
DE9108 şarj adaptörünüz
aras nda değişen D E WALT
paketlerini kabul eder.
DE9116 şarj adaptörünüz
aras nda değişen D E WALT
paketlerini kabul eder.
11 Akü
12 Kurtarma düğmeler
13 Şarj adaptör
14 Şarj lamba (k rm z )
7,2 ila 18 V
NiCd akü
7,2 ila 18 V
NiCd ve NiMH akü
104
TÜRKÇE
Elektrik güvenliği
Şarj adaptörü, sadece tek voltaj için
tasarlanm şt r. Daima şebeke voltaj n n,
adaptörünüzün üstünde yaz l olan voltajla
ayn olmas na dikkat edin.
D E WALT adaptörünüz, EN 60335
uyar nca çift yal t ml d r, bu
nedele topraklanmas gerekmez.
Kablo ya da Fişin değiştirilmesi
Kablo ya da fişi değiştirirken, ç plak bak r
tellerin arz ettiği tehlikeye dikkat ediniz.
Uzatma kablosu
Uzatma kablosu kullanmadan önce, gevşek
ve ç plak iletken, kötü bağlant , hasarl
yal t m kontrolü yap n. Gerekli onar mlar
yap n veya gerekiyorsa, kabloyu yenileyin.
Montaj ve ayarlar
• Montaja ve ayarlama işlemine
başlamadan önce aküyü cihazdan
ç kart n.
• Aküyü takmadan ya da ç kartmadan
önce aleti daima kapat n.
• Sadece D E WALT aküleri ve şarj
adaptör ile kullan n.
Akü (şekil A)
Akünün şarj edilmesi
Aküyü ilk kez ya da uzun bir süre
kullanmad ktan sonra şarj ettiğinizde,
yaln zca %80 oran nda şarj olacakt r.
Akü birkeç kez şarj edilip deşarj olduktan
sonra tam kapasite şarjr ulaşacakt r.
Aküyü şarj etmeden önce aletin elektrik
bağlant s n kontrol edin. elektrik
bağlant n zda bir sorun olmad ğ halde
akünüz şarj olmuyorsa, şarj cihaz n z
yetkili bir D E WALT servisine getirin.
Şarj s ras nda akü ve şarj cihaz s nabilir.
Bu normal bir durumdur ve herhangi bir
sorunun olduğunu göstermez.
105
Aküyü <4 °C ya da >40 °C aras
çevre s cakl klar nda şarj etmeyin.
Önerilen şarj s cakl ğ : ortalama
24 °C.
• Akü paketini (11) şarj etmek için
gösterildiği şekilde şarj cihaz na (13)
yerleştirin ve şarj cihaz n fişe tak n z.
Akü paketinin şarj cihaz na tam
oturmas na özen gösteriniz. K rm z şarj
göstergesi (14) yanacak. Şarj
tamamland ğ nda şarj göstergesi
yanmaya devam edecek. Akü paketi
böylece tam olarak şarj edilmiş olup şarj
cihaz otomatik olarak eşitleme moduna
geçer. Akü paketi istenildiği zaman
ayr labilir veya bağl olduğu şarj cihaz
üzerinde b rak labilir.
• K rm z gösterge ş ğ h zl bir şekilde
yan p sönerse bu şarj işleminde bir sorun
olduğunu gösterir. Akü paketini ç kar n
ve yenisini tak n z. Yeni paket de şarj
olmuyorsa şarj cihaz n z yetkili bir
D E WALT onar m acentas na test ettirin.
• Jeneratöre veya DC’yi AC’ye çeviren
kaynaklara bağland ğ nda k rm z şarj
ş ğ iki kez yan p sönebilir, kapanabilir
ve işlemleri tekrar yap labilir.
Bu elektrik kaynağ nda geçici bir ar za
oldu∂unu gösterir. Şarj cihaz , otomatik
olarak normal çal şma şekline
dönecektir.
Akünün tak-lmas- ve ç-kart-lmas• Aküyü kola oturtun.
• Aküyü koldan almak için iki serbest
b rakma düğmesine (12) ayn anda bas p
aküyü ç kart n.
Ayarlanabilir siper (şekil C1 & C2)
Ayarlanabilir siper (5), bisküviler için
yuvalar n kesildiği noktay tam olarak
ayarlaman z sağlar. Siper yüksekliğini
ayarlamak için:
• Kilitleme düğmesini (8) gevşetin.
tr - 5
TÜRKÇE
• Yükseklik ayarlay c s n (3) gerektiği
gibi ayarlay n. 90° ‘ye ayarlanm ş siperle
birlikte, kilitleme düğmesinin alt ndaki
skala, kesici merkezi ve siper yüzeyi
aras ndaki mesafeyi okur.
• Kilitleme düğmesini s k n.
Siper aç s n ayarlamak için:
• Y ld z düğmeyi (10) gevşetin.
• Siperi, istenen aç ya eğin.
• Y ld z düğmeyi s k n.
Birleştiricinin taban işaretleri
Sipersiz çal ş rken, örneğin T-bağlant lar
yaparken, âletin uygun hizalanmas için
birleştirici taban üzerindeki işaretleri
kullanabilirsiniz.
• Yukar da belirtildiği gibi siperi 0°
pozisyonuna ayarlay n.
• 19 mm kal nl ğ ndaki iş parçalar için,
ortalama amac yla bir referans olarak
taban n kenar n kullan n.
• Diğer iş parçalar için âleti hizalamak
amac yla k rm z orta çizgi işaretlerini
kullan n.
• İşaretlerden ikisi, kesim uzunluğunu
belirtmektedir. İş parças n n k r lmas n
önlemek için, iş parças n n bu işaretlerin
d ş na geçtiğine emin olun.
Dalc mil derinlik ayar (şekil D)
Bisküvi boyutunu uydurmak için dal c mil
derinliğinin ayarlanmas zorunludur.
Derinlik ayar düğmesi üzerindeki 0, 10 ve
20 say lar bisküvi boyutuna karş l k
gelmektedir. M simgesi, yaklaş k 20 mm’ lik
maksimum kesim derinliğini
göstermektedir.
• Alet üzerindeki k rm z işaretle birlikte
uygun say y hizalayarak derinlik ayar
düğmesini (7) istenen pozisyona
döndürün.
Dalc mil derinliğinin hassas ayarlanmas
(şekil E)
Hassas ayarlama, bisküvi yuvalar n n
boyutundaki muhtemel toleranslar yok
etmek için kullan l r.
• Yukar da belirtildiği gibi siperi (5) üst
pozisyonuna yükseltin.
tr - 6
• Torx tornavidas n gösterildiği gibi
sokun ve viday döndürerek dal c mil
derinliğini gerektiği gibi ayarlay n
(dal c mil derinliğini azaltmak için saat
dönüş yönünde döndürün).
• Bir parça hurda ağaç içine bir test kesimi
yaparak ayarlamay kontrol edin.
Kaymayan pimler (şekil F)
Kaymayan pimler (6) kesim s ras nda sağa
doğru kayan bisküvi birleştiricisinin
eğimini azaltmay sağlar. İş parças n n
görünür parçalar üzerinde çal ş rken
s yr klardan kaç nmak için bu parçalar geri
çekmek isteyebilirsiniz.
• Pimleri geri çekmek için düz bir
tornavida kullanarak bu pimleri saat
dönüş yönünde hafifçe döndürün.
• Pimleri tekrar kullanmak için saat dönüş
yönünün tersine hafifçe döndürün.
Bçağn değiştirilmesi (şekil G, H & J)
• Taban plâkadan dört Torx vidas n (15)
ve kapağ ç kart n.
• Mil kilidine (9) bas n ve saat dönüş
yönünün tersine döndürerek flanş kald r n.
• B çağ değiştirin.
• Yay kilidine bas l tutarak flanş saat
dönüş yönünde döndürmek suretiyle
iyice s k n.
• Kapak plâkas n monte edin ve Torx
vidalar n s k n.
• Gösterildiği gibi kesici dişlerinin,
saat dönüş yönünün tersini işaret
ettiğinden emin olun (şekil H).
• B çağ değiştirdikten sonra kesim
derinliğini daima kontrol edin ve
gerekirse ayarlay n.
Toz çekme (şekil K1 & K2)
Uygun adaptör kullanarak ya bir toz torbas
veya bir toz ç kar c bağlayabilirsiniz.
Toz ç-kar-c• Toz ç karma deliğine (4) uygun adaptörü
(16) veya (17) sokun.
106
TÜRKÇE
• Adaptöre toz ç kar c hortumunu
bağlay n.
Toz torbas• Toz ç karma deliğine (4) düz adaptörü
(16) sokun.
• Adaptöre toz torbas n (18) tak n.
• Mümkün olduğu sürece toz
emisyonlar yla ilgili kurallara uygun
olarak tasarlanm ş bir toz çekme cihaz
kullan n.
Kullan-m talimatlarDaima güvenlik talimatlar na ve
uygulanan kurallara uyun.
Makinenin açlp-kapatlmas (şekil B)
• Aleti çal şt rmak için, açma/kapama
anahtar (1) bas n.
• Cihaz durdurmak için düğmeyi b rak n z.
B çak iş parças na veya diğer
malzemelere temas ettiğinde
âletin şalterini aç p kapamay n.
Bisküvi bağlantlarnn yaplmas
Genel (şekil L)
Kuvvetli ve uygun bisküvi bağlant lar n
yapmak için çeşitli teknikler kullan labilir.
Bu kullan m k lavuzunda en önemli
teknikler çok detayl anlat lacakt r.
Bisküvi boyutunun seçilmesi (şekil M)
Üç büskivi boyutu şunlard r: #0, #10 and #20.
Normal olarak iş parças na uygun gelecek en
büyük bisküviyi kullanmal s n z.
• Kullan lacak bisküvi boyutunu seçtikten
sonra yukar da belirtildiği gibi dal c mil
derinliğini uygun olarak ayarlay n.
Dal c mil derinliğini kontrol
etmek için bir parça hurda ağaç
içine daima bir test kesimi yap n.
Gerekirse yukar da belirtildiği
gibi hassas bir ayarlama yap n.
107
Bisküvilerin yerleştirilmesi (şekil N1 - N4)
• Kenar bağlant lar için bisküviler
normalde 15 - 25 cm aral klarla
yerleştirilmelidir. D ştaki bisküviler iş
parças n n uçlar ndan 5 - 7,5 cm
mesafede yerleştirilmelidir (şekil N1).
• Resim çerçeveleri gibi dar iş parçalar n
birleştirirken hatta en küçük bisküviler
bağlant için çok çok büyük olabilirler.
Bu durumda bağlant yap şt r ld ktan
sonra bisküvinin aç k ucu tamamen
düzeltilmelidir (şekil N2).
• Yaklaş k 2,5 cm’ den daha kal n iş
parçalar n birleştirirken bisküvi çiftleri
ilâve dayan kl l k için kullan labilir
(şekil N3).
• Parçalar eşleştirerek işaretlemek için ilk
önce onlar , monte edilecekleri gibi
yerleştirin. Parçalar n ortas ndan
işaretleme çizgisini çizmek için uygun
bir köşebent kullan n (şekil N4).
Bisküvi yuvalarnn kesilmesi (şekil P)
• Yukar da belirtildiği gibi âlet ayarlar n
yap n.
• Alet taban üzerindeki merkez işareti,
işaretleme çizgisiyle gösterildiği gibi
hizalay n.
• Aleti devreye al n ve kesicinin tam h za
ulaşmas n bekleyin.
• İş parças na doğru siperi s k ca itin ve
durma noktas na ulaş ncaya kadar
kesiciyi indirin.
• Aletin, iş parças ndan b çağ geri
çekmesini sağlay n.
• Aleti kapat n.
İş parçalarnn kurulmas
• Bağlant lar n doğru olarak uyduğunu
kontrol etmek için iş parçalar n birlikte
kurmaya çal ş n.
• Bisküvi yuvalar içine ve bağlant n n
eşleşen yüzeyleri üzerine düzgün olarak
uygun bir yap şkan sürün.
• Yuvalar n yap şkanla temas ettiğine
emin olarak yuvalar n içine bisküvileri
sokun.
• İş parçalar n kurun ve yap şkan
kuruyana kadar mengeneyle s k şt r n.
tr - 7
TÜRKÇE
Kenardan kenara bağlantlar
(şekil Q1 & Q2)
• İş parçalar n , monte edilecekleri gibi
düz bir yüzey üzerine yerleştirin.
• Bisküvi merkezlerini işaretleyin.
Bisküviler 15 - 25 cm aral klarla
yerleştirilmelidir; d ştaki bisküviler, iş
parças n n uçlar ndan 5 - 7,5 cm uzağa
yerleştirilmelidir (şekil Q1).
• Siperi 90° ‘ye ayarlay n.
• Bisküviyi, iş parças n n merkezine
yerleştirmek için yükseklik ayarlay c s n
ayarlay n.
• Yukar da belirtildiği gibi diğer âlet
ayarlar n yap n.
• Yukar da belirtildiği gibi bisküvi
yuvalar n kesin (şekil Q2).
Çerçeve bağlantlar (şekil R1 - R3)
• İş parçalar n monte edilecekleri gibi
düz bir yüzey üzerine yerleştirin
(şekil R1 ve R2).
• Uygun bisküvi boyutunu seçin.
• Bisküvi merkezlerini işaretleyin.
• Yukar da belirtildiği gibi âlet ayarlar n
yap n.
• Yukar da belirtildiği gibi bisküvi
yuvalar n kesin (şekil R3).
Köşe bağlantlar (şekil S1 & S2)
• İş parçalar n monte edilecekleri gibi
s ralay n (şekil S1).
• Uygun bisküvi boyutunu seçin.
• Bisküvi merkezlerini işaretleyin.
• Yüzey kesimi için iş parças n
mengeneyle s k şt r n ve gösterildiği
gibi âleti hizalay n (şekil S2).
• Yukar da belirtildiği gibi bisküvi
yuvalar n kesin.
Dirsek bağlantlar (şekil T)
Farkl kal nl klarda iki iş parças birleştirildiği
zaman aşağ daki işlemleri yap n:
• İş parçalar n monte edilecekleri gibi
s ralay n.
• Uygun bisküvi boyutunu seçin.
• Bisküvi merkezlerini işaretleyin.
• Geri ayarlanacak iş parças n seçin.
tr - 8
• Bisküviyi, iş parças n n merkezine
yerleştirmek için yükseklik ayarlay c s n
ayarlay n.
• Yukar da belirtildiği gibi bisküvi
yuvalar n kesin.
• İstenen dirseğe eşit bir mesafe ile siperi
yukar ya doğru ayarlay n. Ayarlamay
okumak için skalay kullan n.
• Yukar da belirtildiği gibi bisküvi
yuvalar n kesin.
Kenar gönye bağlantlar (şekil U1 - U4)
Hizalanm-ş d-ş yüzeyler (şekil U1)
• İş parçalar n monte edilecekleri gibi
s ralay n.
• Bağlant n n d ş taraf üzerinde bisküvi
merkezlerini işaretleyin.
• Siperi 90° ‘ye ayarlay n.
• İş parças n n daha kal n olduğu yerdeki
bağlant n n içine doğru bisküviyi
yerleştirmek için siperi ayarlay n.
Uygun bisküvi boyutunu seçin (şekil U2).
• İş parças n mengeneyle s k şt r n ve
gösterildiği gibi âleti hizalay n (şekil U3).
• Yukar da belirtildiği gibi bisküvi
yuvalar n kesin.
Hizalanm-ş iç yüzeyler
• İş parçalar n monte edilecekleri gibi
s ralay n.
• Bağlant n n iç taraf üzerinde bisküvi
merkezlerini işaretleyin.
• Siperi 45° ’ ye ayarlay n.
• İş parças n n daha kal n olduğu yerdeki
bağlant n n içine doğru bisküviyi
yerleştirmek için siperi ayarlay n.
Uygun bisküvi boyutunu seçin.
• İş parças n mengeneyle s k şt r n ve
gösterildiği gibi âleti hizalay n (şekil U4).
• Yukar da belirtildiği gibi bisküvi
yuvalar n kesin.
T-bağlantlar (şekil V1 - V5)
Bu tip bağlant lar genel olarak kenar
panellere düz levhalar takmak için
kullan l r (şekil V1):
108
TÜRKÇE
• İş parçalar n monte edilecekleri gibi
düz bir yüzey üzerine yerleştirin
(altüst edilmiş bir T gibi).
• Düz levha parças üzerinde bisküvi
merkezlerini işaretleyin.
• Kenar panel üzerindeki düz levhan n
üstünü hafifçe işaretleyin (şekil V2).
• Düz levha ucunu çizgiyle hizalayarak
kenar panelin üstündeki düz levhay
mengeneyle s k şt r n (şekil V3).
• Uygun bisküvi boyutunu seçin.
• Siperi 0° ‘ ye ayarlay n.
• Alet taban üzerindeki işaretleri
kullanarak âleti, bisküvi işaretleriyle
hizalay n.
• Her bir bisküvi konumunda dikey (şekil V4)
ve yatay (şekil V5) bir kesim yap n.
Çevre
Şarj edilebilir akü grubu
Bu uzun ömürlü akü daha önceden kolayca
yap lan işlerde yeterli güç üretemediğinde
yeniden şarj edilmelidir. Teknik ömrünün
sonunda çevremize gereken özeni
göstererek at n:
• Aküyü tamamen boşalt n, sonra aletten
ç kar n.
• NiCd ve NiMH hücreler geri kazan labilir.
Onlar bayinize veya yerel bir geri
kazanma istasyonuna götürün. Toplanan
aküler geri kazan lacak veya uygun
şekilde imha edilecektir.
Uygun aksesuarlar konusunda daha fazla
bilgi için bayinize başvurun.
Bak-m
İstenmeyen aletler ve çevre
D E WALT elektrikli aletiniz, minimum
bak mla uzun süre çal şacak şekilde imal
edilmiştir. Her zaman sorunsuz çal şmas ,
alete gerekli bak m n yap lmas na ve
düzenli temizliğe bağl d r.
Atacağ n z eski aletinizi, çevreyi
etkilemeyecek biçimde ortadan kald ran
D E WALT onar m merkezlerine götürün.
Yağlama
Elektrikli aletiniz, ek yağlama gerektirmez.
Temizlik
• Temizlemeden önce, şarj adaptörünü AC
prizinden ç kart n.
• Elektrikli aletinizi temizlemeden önce
aküyü sökün.
• Havaland rma kanallar n n temiz ve aç k
olmas na dikkat edin ve aletin gövdesini
düzenli olarak yumuşak bir bezle
temizleyin.
109
tr - 9
TÜRKÇE
GARANTİ
• 30 GÜNLÜK RİSKSİZ MÜŞTERİ
MEMNUNİYETİ GARANTİSİ •
D E WALT ağ r hizmet tipi endüstriyel
aletinizin performans sizi tam olarak
tatmin etmiyorsa, 30 gün içinde takas
için yetkili bayinize geri götürebilirsiniz.
Sat n alma belgesinin ibraz şartt r.
• ÜCRETSİZ BİR YILLIK SERVİS KONTRATİ •
Bir y ll k tam garantiye ek olarak, tüm
D E WALT aletleri bir y l süreyle ücretsiz
servis desteğine de sahiptir. Sat n alma
tarihinden itibaren bir y l içinde yap lan
hiçbir onar m ve koruyucu bak m
işleminden işçilik ücreti almamaktay z.
Sat n alma tarihinin belgelenmesi şartt r.
• BİR YILLIK TAM GARANTİ •
D E WALT ağ r hizmet tipi endüstriyel
aletleri, sat ş tarihinden itibaren bir y l
süreyle garantilidir. Hatal malzemeden
veya işçilikten kaynaklanan tüm ar zalar
ücretsiz onar l r. Lütfen aleti herhangi
bir yetkili D E WALT veya Black & Decker
servis merkezine gönderin, ya da bizzat
başvurun.
Bu garanti aşağ dakileri kapsamaz:
• Aksesuarlar
• Başkalar taraf ndan yap lan veya
girişimde bulunulan onar mlardan
kaynaklanan hasar
• Yanl ş kullan m, ihmal, eskime ve
aş nmadan, alet üzerinde değişiklik ve
amaç d ş kullan mdan kaynaklanan
hasar.
Size en yak n yetkili D E WALT tamir
acentesi için lütfen bu k lavuzun
arkas nda bulunan uygun telefon
numaras n kullan n. Buna ek olarak,
D E WALT yetkili tamir servislerinin bir
listesini ve satis-sonrasi servisimiz ile
ilgili tüm detayli bilgileri Internet’de
www.2helpU.com adresinden
edinebilirsiniz.
tr - 10
110
∂§§∏¡π∫∞
º√ƒ∆π∑√ªE¡∏ ºƒE∑√∫∞µπ§πEƒ∞ DW932
£ÂÚÌ¿ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ·!
¢È·Ï¤Í·Ù ¤Ó· ·fi Ù· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Ù˘ DEWALT.
∏ Ôχ¯ÚÔÓË ÂÌÂÈÚ›· Ù˘ DEWALT, Ë Û˘Ó¯‹˜
ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ Î·È Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹
ηÈÓÔÙÔÌÈÒÓ ÙËÓ Î·ıÈÛÙÔ‡Ó ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ Èfi
·ÍÈfiÈÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ.
™ÙȘ ·ÚÔ‡Û˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ù·
·ÎfiÏÔ˘ı· ۇ̂ÔÏ·:
™˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ‹
ı·Ó¿ÙÔ˘ ‹ ‚Ï¿‚˘ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ ÛÂ
ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ÙËÚËıÔ‡Ó ÔÈ
Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜.
¶ÂÚȯfiÌÂÓ·
∆¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο
¢‹ÏˆÛË Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘ E∫
√‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜
EÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ Û˘Û΢·Û›·˜
¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹
∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
ÃÚ‹ÛË Î·Ïˆ‰›Ô˘ Â¤ÎÙ·Û˘
™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË Î·È Ú‡ıÌÈÛË
√‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜
™˘ÓÙ‹ÚËÛË
EÁÁ‡ËÛË
∆¿ÛË
∆·¯‡ÙËÙ· ¿Ó¢ ÊÔÚÙ›Ô˘
ª¤ÁÈÛÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÎÔ‹˜
ƒ‡ıÌÈÛË ‚¿ıÔ˘˜ ‚‡ıÈÛ˘
el - 1
el - 1
el - 2
el - 4
el - 4
el - 5
el - 5
el - 5
el - 7
el - 10
el - 11
DW932
18
6.000
20
8/10/12 (ÁÈ·
ÌÈÛÎfiÙ· 0/10/20)
mm 100
mm 4
V
min-1
mm
mm
¢È¿ÌÂÙÚÔ˜ ÎÔÙÈÎÔ‡
¶Ï¿ÙÔ˜ ÎÔÙÈÎÔ‡
µ¿ÚÔ˜
(¯ˆÚ›˜ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ) kg 2,7
£‹ÎË Ì·Ù·ÚÈÒÓ
∆¿ÛË
ÈÚËÙÈÎfiÙËÙ·
µ¿ÚÔ˜
DE9095
(NiCd)
V 18
Ah 2,0
kg 1,0
DE9039
(NiMH)
18
3,0
1,0
™˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ ËÏÂÎÙÚÈ΋ Ù¿ÛË.
∫›Ó‰˘ÓÔ˜ ˘ÚηÁÈ¿˜.
¢‹ÏˆÛË Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘ E∫
DW932
∏ DEWALT ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ·˘Ù¿ Ù· ËÏÂÎÙÚÈο
ÂÚÁ·Ï›· ۯ‰ȿÛÙËÎ·Ó Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ √‰ËÁ›Â˜:
98/37/EOK, 89/336/EOK, 73/23/EOK, EN 50144,
EN 50260, EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
°È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ·Ú·Î·ÏÒ
·¢ı˘Óı›Ù ÛÙËÓ DEWALT ÛÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ
‰È‡ı˘ÓÛË ‹ ·Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘
ÂÁ¯ÂÈÚȉ›Ô˘.
∞ÓÒÙ·ÙÔ fiÚÈÔ Ë¯ËÙÈ΋˜ ›ÂÛ˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ
√‰ËÁ›Â˜ 86/188/EOK & 98/37/EOK, ̤ÙÚËÛË Î·Ù¿
EN 50144:
LpA (˯ËÙÈ΋ ›ÂÛË)
dB(A)*
LWA (·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË) dB(A)
DW932
78,2
91,2
* ÛÙÔ ·˘Ù› ÙÔ˘ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹
ºÔÚÙÈÛÙ‹˜
∆¿ÛË ‰ÈÎÙ‡Ô˘
ÃÚfiÓÔ˜ ÊfiÚÙÈÛ˘,
ηٿ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË
µ¿ÚÔ˜
∞ÛÊ¿ÏÂȘ:
ªË¯·Ó‹Ì·Ù· 230 V
111
DE9108 DE9116
VAC 230
230
h 1
kg 0,4
1
0,4
§¿‚ÂÙ ٷ ÂӉ‰ÂÈÁ̤ӷ ̤ÙÚ·
ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÛÂ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ë
·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ›ÂÛË ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù· 85 dB(A).
10 A
el - 1
∂§§∏¡π∫∞
√ ÛÙ·ıÌÈṲ̂ÓÔ˜ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi˜ ̤ÛÔ˜ fiÚÔ˜
ÂÈÙ¿¯˘ÓÛ˘ ηٿ EN 50144:
DW932
1,12 m/s2
¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ÚÔ˚fiÓÙˆÓ
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, °ÂÚÌ·ÓÈ·
√‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜
√Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Ú¤ÂÈ
Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÙ ¿ÓÙÔÙ ˘fi„Ë ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜
·ÛÊ·Ï›·˜ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÛÙË ¯ÒÚ· Û·˜
ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÊ¢¯ı› Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜
˘ÚηÁÈ¿˜, ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·˜ Î·È ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
¶ÚÈÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‰È·‚¿ÛÙÂ
ÚÔÛÂÎÙÈο ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ Ô‰ËÁ›Â˜ Î·È Ê˘Ï¿ÍÙÂ
Ù˜ ηϿ.
1 ¢È·ÙËÚ›Ù ηı·Úfi ÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜
∞ηٿÛÙ·ÙÔÈ ¯ÒÚÔÈ Î·È ¿ÁÎÔÈ ÂÁ΢ÌÔÓÔ‡Ó
ΛӉ˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
2 §¿‚ÂÙ ˘‘ fi„Ë ÙȘ ÂȉڿÛÂȘ ÙÔ˘
ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜
ªËÓ ÂÎı¤ÙÂÙ ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Û ˘ÁÚ·Û›·.
ºÚÔÓÙ›ÛÙ ÁÈ· ÙÔÓ Î·Ïfi ʈÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘
ÂÚÁ·Û›·˜ Û·˜. ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ËÏÂÎÙÚÈο
ÂÚÁ·Ï›· ÎÔÓÙ¿ Û ‡ÊÏÂÎÙ· ˘ÁÚ¿ Î·È ·¤ÚÈ·.
3 ¶ÚÔÛٷ٢ı›Ù ·fi ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·
∞ÔʇÁÂÙ ÙËÓ Â·Ê‹ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÌÂ
ÁÂȈ̤Ó˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ (.¯. ۈϋÓ˜, ÛÒÌ·Ù·
ıÂÚÌ¿ÓÛˆ˜, ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ ÎÔ˘˙›Ó˜, „˘Á›· ÎÏ.).
™Â Û˘Óı‹Î˜, ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜
(.¯. Û ‡„ËÏ‹ ˘ÁÚ·Û›·, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÂÙ·ÏÏÈ΋˜
ÛÎfiÓ˘ ÎÏ.) ÌÔÚ› Ó· ·˘ÍËı› Ë ËÏÂÎÙÚÈ΋
·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ì ÙËÓ ·ÚÂÌ‚ÔÏ‹ ÂÓfi˜
·ÔÛ˘Ó‰ÂÙÈÎÔ‡ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ‹ ·ÔÌfiÓˆÛ˘ ‹
ÂÓfi˜ ‰È·ÎfiÙË ‰È·Ê˘Á‹˜ (FI).
4 ∫ڷٿ٠ٷ ·È‰È¿ Û ·fiÛÙ·ÛË
ªËÓ ·Ê‹ÓÂÙ ¿ÏÏ· ÚfiÛˆ· Ó· ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‹ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘.
el - 2
∏ ÂÈÙ‹ÚËÛË ··ÈÙÂ›Ù·È ÁÈ· ·È‰È¿ ËÏÈΛ·˜ οو
ÙˆÓ 16 ÂÙÒÓ.
5 º˘Ï¿ÁÂÙ ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ Û ·ÛʷϤ˜ ̤ÚÔ˜
∏ÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Ô˘ ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È
Ú¤ÂÈ Ó· Ê˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·È Û ÛÙÂÁÓÔ‡˜,
ÎÏÂÈÛÙÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜, Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ·È‰È¿.
6 ºÔÚ¿Ù ٷ ηٿÏÏËÏ· ÚÔ‡¯· ÂÚÁ·Û›·˜
ªË ÊÔÚ¿Ù ʷډȿ ÚÔ‡¯· ‹ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·.
À¿Ú¯ÂÈ Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· È·ÛÙÔ‡Ó ÛÂ
ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· ̤ÚË Ì˯·ÓÒÓ. °È· ˘·›ıÚȘ
ÂÚÁ·Û›Â˜ Û˘ÓÈÛÙÒÓÙ·È Ï·ÛÙȯ¤ÓÈ· Á¿ÓÙÈ· ηÈ
˘Ô‰‹Ì·Ù· Ô˘ ‰Â ÁÏÈÛÙÚÔ‡Ó. E¿Ó ¤¯ÂÙÂ
Ì·ÎÚÈ¿ Ì·ÏÏÈ¿ ÊÔÚ¿Ù ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ‰È¯Ù¿ÎÈ.
7 ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÚÔÛٷ٢ÙÈο Á˘·ÏÈ¿
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ, Â›Û˘, ·Ó·Ó¢ÛÙÈΤ˜
Ì¿ÛΘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘
‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛÎfiÓË ‹ ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓ· ۈ̷ٛ‰È·.
8 §·Ì‚¿ÓÂÙ ˘‘ fi„Ë Ù· ·ÓÒٷٷ fiÚÈ· ıÔÚ‡‚Ô˘
§¿‚ÂÙ ηٿÏÏËÏ· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›·
Ù˘ ·ÎÔ‹˜ Û·˜ Â¿Ó Ô ÚÔηÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ ıfiÚ˘‚Ô˜
˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù· 85 dB(A).
9 ™ÙËÚ›ÍÙ Ì ·ÛÊ·Ï‹ ÙÚfiÔ ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ
ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÁ¿˙ÂÛÙÂ
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ›ÛÙ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú˜ ‹ ̤ÁÎÂÓË ÁÈ· ÙÔ
ÛÎÔfi ·˘Ùfi.
∏ ̤ıÔ‰Ô˜ ·˘Ù‹ Â›Ó·È ·ÛʷϤÛÙÂÚË Î·È
ÂÏ¢ıÂÚÒÓÂÈ Î·È Ù· ‰˘fi Û·˜ ¯¤ÚÈ· ÁÈ· ÙÔ
¯ÂÈÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
10 ªË Û·‚ÂÙ ¿Ú· Ôχ
ºÚÔÓÙ›ÛÙ ¿ÓÙÔÙ ӷ ¤¯ÂÙ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË
ÛÙ¿ÛË Î·È Ó· ‰È·ÙËÚ›Ù ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›· Û·˜.
11 ¡· ›ÛÙ ¿ÓÙ· ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ›
¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Û·˜. EÓÂÚÁ›ÙÂ
ÏÔÁÈο.
ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô fiÙ·Ó Â›ÛÙÂ
ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓÔ˜.
12 ∞ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ ·fi ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Ù· ÎÏÂȉȿ
Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛ‹ ÙÔ˘
¶ÚÈÓ ‚¿ÏÂÙ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô,
‚‚·Èˆı›Ù ¿ÓÙ· fiÙÈ ¤¯ÂÙ ‚Á¿ÏÂÈ ·fi ·˘Ùfi
Ù· ÎÏÂȉȿ ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛ‹ ÙÔ˘.
13 ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÛˆÛÙfi ÂÚÁ·Ï›Ô
∏ ÂӉ‰ÂÈÁ̤ÓË ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÂ
·˘Ù¤˜ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜.
ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÂÚÁ·Ï›· ¯·ÌËÏ‹˜ ÈÛ¯‡Ô˜ ‹
ÚÔÛı‹Î˜ ÁÈ· ‚·ÚȤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜. ∆Ô ÂÚÁ·Ï›Ô
Û·˜ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÂÈÙ˘¯¤ÛÙÂÚ· ηÈ
·ÛʷϤÛÙÂÚ· Â¿Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Û‡Ìʈӷ ÌÂ
Ù˘ ÚԉȷÁڷʤ˜ ÙÔ˘.
112
∂§§∏¡π∫∞
¶ÚÔÛÔ¯‹! ∆fiÛÔ Ë ¯Ú‹ÛË ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ ‹
ÚÔÛıËÎÒÓ fiÛÔ Î·È Ë Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË
ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ Û˘ÓÈÛÙÒÓÙ·È ÛÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜
·˘Ù¤˜ ÂÁ΢ÌÔÓ› ΛӉ˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
14 ™˘ÓÙËÚ›Ù ÂÈÌÂÏÒ˜ Ù· ÂÚÁ·Ï›· Û·˜
¢È·ÙËÚ›Ù ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ ÎÔÊÙÂÚ¿ ηÈ
ηı·Ú¿ ÒÛÙ ӷ ›ÛÙ Û ı¤ÛË Ó· ÂÚÁ¿˙ÂÛÙÂ
ηχÙÂÚ· Î·È ·ÛʷϤÛÙÂÚ·. ∞ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÙȘ
Ô‰ËÁ›Â˜ Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜ Î·È ÙȘ ˘ԉ›ÍÂȘ ÁÈ·
ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ. EϤÁ¯ÂÙ ٷÎÙÈο
ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Î·È, Û ÂÚ›ÙˆÛË ‚Ï¿‚˘, ‰ÒÛÙÂ
ÙÔ ÁÈ· ÂÈÛ΢‹ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜
Ô˘ Â›Ó·È ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ·fi ÙËÓ DEWALT.
EϤÁ¯ÂÙ ÂÚÈÔ‰Èο Ù· ηÏ҉ȷ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘
Î·È ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÙ ٷ Û ÂÚ›ÙˆÛË ‚Ï¿‚˘.
¢È·ÙËÚ›Ù ÙÔ˘˜ ‰È·ÎfiÙ˜ ¯Ú‹Ûˆ˜ ÛÙÂÁÓÔ‡˜
Î·È ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ ÌËÓ Â›Ó·È ÏÂڈ̤ÓÔÈ ·fi
Ï¿‰È Î·È ÁÚ¿ÛÔ.
15 EϤÁ¯ÂÙÂ Â¿Ó ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ¤¯ÂÈ ‚Ï¿‚˜
¶ÚÈÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, ÂϤÁÍÙÂ
ÙÔ ÚÔÛÂÎÙÈο ÁÈ· ÂӉ¯fiÌÂÓ˜ ‚Ï¿‚˜ ÁÈ· Ó·
‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ fiˆ˜ Ú¤ÂÈ.
EϤÁÍÙÂ Â¿Ó Ù· ÎÈÓËÙ¿ ̤ÚË Â›Ó·È ÛˆÛÙ¿
Û˘Ó‰Â‰Â̤ӷ Î·È Â˘ı˘ÁÚ·ÌÌÈṲ̂ӷ, Â¿Ó ‰ÂÓ
¤¯Ô˘Ó Û¿ÛÂÈ ÎÔÌÌ¿ÙÈ·, Â¿Ó Â›Ó·È ÛˆÛÙ¿
Û˘Ó·ÚÌÔÏÔÁË̤ӷ Î·È Â¿Ó ÏËÚÔ‡ÓÙ·È fiϘ ÔÈ
Û˘Óı‹Î˜ ÁÈ· ÙË ÛˆÛÙ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ. ¶ÚÔÛٷ٢ÙÈο ηχÌÌ·Ù· ‹ ¿ÏÏ·
ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¯·Ï¿ÛÂÈ Ú¤ÂÈ Ó·
ÂÈÛ΢¿˙ÔÓÙ·È ‹ Ó· ·ÓÙÈηı›ÛÙ·ÓÙ·È Û‡Ìʈӷ
Ì ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Â¿Ó Ô ‰È·ÎfiÙ˘ Â›Ó·È ¯·Ï·Ṳ̂ÓÔ˜
Î·È ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘ ·fi
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜.
16 ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ
∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ fiÙ·Ó
‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È, ÚÈÓ ·fi ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË
Î·È fiÙ·Ó ·ÏÏ¿˙ÂÙ ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·.
17 EÈÛ΢¿˙ÂÙ ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ ÛÂ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ÏËÚÔ› ÙÔ˘˜
ÈÛ¯‡ÔÓÙ˜ ηÓfiÓ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜. °È· ÙËÓ
·ÔÊ˘Á‹ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ ÁÈ· ÙÔ ¯Ú‹ÛÙË, Ù˘¯fiÓ
ÂÈÛ΢¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È
·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·fi ÂȉÈÎfi Ù¯ÓÈÎfi.
¶ÚfiÛıÂÙÔÈ Î·ÓfiÓ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÁÈ·
Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·Ù· Ì·Ù·ÚÈÒÓ
∫›Ó‰˘ÓÔ˜ ˘Úη˚¿˜! ∞ÔʇÁÂÙÂ
‚Ú·¯˘Î‡Îψ̷ Ì ̤ٷÏÏÔ ÙˆÓ
Â·ÊÒÓ ·ÔÛ˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ˘
Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ì·Ù·ÚÈÒÓ
(.¯. ÎÏÂȉȿ Ô˘ Â›Ó·È ÛÙËÓ ›‰È· ÙÛ¤Ë
Ì ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ).
• ∆Ô ˘ÁÚfi Ì·Ù·ÚÈÒÓ, ¤Ó· ‰È¿Ï˘Ì· 25-30%
˘‰ÚÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ Î·Ï›Ô˘, ÌÔÚ› Ó· ›ӷÈ
‚Ï·‚ÂÚfi. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÚÌ·ÙÈ΋˜ Â·Ê‹˜,
ÍÂχÓÂÙ ·Ì¤Ûˆ˜ Ì ÓÂÚfi. EÍÔ˘‰ÂÙÂÚÒÛÙÂ
Ì ‹ÈÔ Ô͇ fiˆ˜ ¯˘Ìfi˜ ÏÂÌÔÓÈÔ‡ ‹ Í›‰È.
™Â ÂÚ›ÙˆÛË Â·Ê‹˜ Ì ٷ Ì¿ÙÈ·, ÍÂχÓÂÙÂ
Ì ¿ÊıÔÓÔ Î·ı·Úfi ÓÂÚfi ÁÈ· 10 ÏÂÙ¿
ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ. ™˘Ì‚Ô˘Ï¢Ù›Ù ÁÈ·ÙÚfi.
• ¶ÔÙ¤ ÌË ÚÔÛ·ı‹ÛÂÙ ӷ ·ÓÔ›ÍÂÙ ÙÔ
Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ ÁÈ· ÔÔÈÔ‰‹ÔÙÂ
ÏfiÁÔ.
¶ÈӷΛ‰·È ÛÙÔ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ Î·È ÛÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·
Ì·Ù·ÚÈÒÓ
√È ÈӷΛ‰·È ÛÙÔ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ Î·È ÛÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·
Ì·Ù·ÚÈÒÓ ‰Â›¯ÓÂÈ Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı· ۇ̂ÔÏ·:
100%
ºÔÚÙÈ˙ÂÈ
100%
ºÔÚÙÈÛÂ
EÏϷو̷ÙÈÎË Ì·Ù·ÚÈ·
ªËÓ ÙÔÔıÂÙÂÈÙ ÌÂÙ·ÏÏÈη ‹ ·ÏÏ·
·ÁÔÁÈÌ· ˘ÏÈη
ªËÓ ÊÔÚÙÈ˙ÂÙ ηÙÂÛÙÚ·ÌÌÂÓ˜
Ì·Ù·ÚȘ
°È· ·ÛÊ·ÏË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ· ‰È·‚·ÛÙ ÙÔ
‚È‚ÏÈÔ Ô‰ËÁȈÓ
ÃÚËÛÈÌÔÔÈËÙ ÌÔÓÔ Ì·Ù·ÚȘ
DEWALT. ∞ÏϘ ÌÔÚÂÈ Ó· ηԢÓ
ÚÔηψÓÙ·˜ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ˘˜ ηÈ
˙ËÌȘ
113
el - 3
∂§§∏¡π∫∞
ªËÓ ÂÎıÂÙÂÙ ÙÔÓ ÊÔÚÙÈÛÙË ÛÙË ‚ÚÔ¯Ë
¡· ·ÏÏ·˙ÂÙÂ Ù˘¯ˆÓ Êı·ÚÌÂÓÔ
ηψ‰ÈÔ ·ÌÂÛˆ˜
+40 ˚c
+4 ˚c
¡· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂÈÙÂ ÌÔÓÔ ÛÂ
ıÂÚÌÔÎÚ·ÛȘ ·Ô 4° ˆ˜ 40 °C
∫·Ù¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Ù¯ÓÈ΋˜ ÙÔ˘ ˙ˆ‹˜,
·ÔÚÚ›„Ù ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ
Ì ÙËÓ ‰¤Ô˘Û· ÊÚÔÓÙ›‰· ÁÈ· ÙÔ
ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
ªË η›Ù ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ
¶ÚfiÛıÂÙÔÈ Î·ÓfiÓ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÁÈ· Ì˯·Ó‹Ì·Ù·
Û˘Ó‰¤ÛÌˆÓ ‰È˘Ú›ÙË
∫·Ù¿ ÙËÓ ÎÔ‹
• ∞ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ fiÏ· Ù· ηÚÊÈ¿ Î·È Ù· ÌÂÙ·ÏÏÈο
·ÓÙÈΛÌÂÓ· ·fi ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ÚÈÓ
ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÙÂ ÙËÓ ÂÚÁ·Û›·.
• ªÂÙ¿ ÙËÓ ·ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË, ÔÙ¤ ÌËÓ
ÂȯÂÈÚ›Ù ӷ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÙ ÙÔ ‰›ÛÎÔ
Ȥ˙ÔÓÙ·˜ Â¿Óˆ ÛÙÔ Ï¢ÚÈÎfi ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘.
• ¶ÔÙ¤ ÌËÓ ÙÔÔıÂÙ›Ù ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û ÙÚ·¤˙È
‹ ¿ÁÎÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ÂÎÙfi˜ ÎÈ ·Ó ÙÔ ¤¯ÂÙÂ
·ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÈ.
™˘Û΢¤˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜
• ∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÌfiÓÔ
ÁÈ· ÎÔ‹ ͇ÏÔ˘ ‹ Ï·ÛÙÈÎÔ‡.
• µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ fiϘ ÔÈ Û˘Û΢¤˜ Ô˘
ÂϤÁ¯Ô˘Ó ÙÔ ‰›ÛÎÔ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ¿ÚÈÛÙË
ηٿÛÙ·ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜.
EÏÂÁ¯Ô˜ Î·È ·ÏÏ·Á‹ ‰›ÛÎÔ˘
• ªfiÓÔ ÔÈ ‰›ÛÎÔÈ Ô˘ Â›Ó·È Û‡ÌʈÓÔÈ Ì ÙȘ
ÚԉȷÁڷʤ˜ Ô˘ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ
Ô‰ËÁ›Â˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó·
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È.
• ¢Â ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ‰›ÛÎÔÈ ·fi
˘„ËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÎÚ¿Ì·Ù·, ¯¿Ï˘‚· ˘„ËÏ‹˜
Ù·¯‡ÙËÙ·˜ (¯¿Ï˘‚·˜ HSS). EÈÙ˘Á¯¿ÓÔÓÙ·È
ηχÙÂÚ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ‰›ÛÎÔÈ
Ì Îfi„Ë Î·Ú‚È‰›Ô˘ ‹ ÏÂ›‰Â˜ CrV.
el - 4
• £· Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÌfiÓÔ
ÎÔÊÙÂÚ¤˜ ÏÂ›‰Â˜ Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË.
√È Ú·ÁÈṲ̂ÓÔÈ ‹ Ï˘ÁÈṲ̂ÓÔÈ ‰›ÛÎÔÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó·
·ÔÚÚ›ÙÔÓÙ·È Î·È Ó· ·ÓÙÈηı›ÛÙ·ÓÙ·È ¿ÌÂÛ·.
• µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ô ‰›ÛÎÔ˜ Â›Ó·È ·ÛÊ·ÏÒ˜
ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔ˜ Î·È ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ÛÙË ÛˆÛÙ‹
ÊÔÚ¿.
¶ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ηٿ ÙÔ˘ ÙÈÓ¿ÁÌ·ÙÔ˜ (ÎÏÒÙÛËÌ·)
• ∆›Ó·ÁÌ· Û˘Ì‚·›ÓÂÈ fiÙ·Ó ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·Ú¯›˙ÂÈ Ó·
¯¿ÓÂÈ ÙË ÛÙ‹ÚÈÍ‹ ÙÔ˘ (ÛÙÔÏ¿ÚÂÈ) Î·È Ó·
Ô‰ËÁÂ›Ù·È ›Ûˆ ÚÔ˜ ÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹.
∞ÂÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ·Ì¤Ûˆ˜ ·Ó Ô
‰›ÛÎÔ˜ ÎÔÏÏ¿ ‹ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÛÙÔÏ¿ÚÂÈ.
• ¢È·ÙËÚ›Ù ÙÔ˘˜ ‰›ÛÎÔ˘˜ ÎÔÊÙÂÚÔ‡˜.
• ™ÙËÚ›ÍÙ ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ
¯ÒÚÔ ÎÔ‹˜.
• ªËÓ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙÔ
ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜ fiÛÔ Î¿ÓÂÙ ÌÈ· ÎÔ‹ ÂÓÒ Ô
‰›ÛÎÔ˜ ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È. ∞ÂÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙÔ
‰È·ÎfiÙË on/off Î·È ÂÚÈ̤ÓÂÙ ӷ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ
Ô ‰›ÛÎÔ˜.
EÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ Û˘Û΢·Û›·˜
™ÙË Û˘Û΢·Û›· ˘¿Ú¯Ô˘Ó:
1 ºÔÚÙÈ˙fiÌÂÓË ÊÚÂ˙Ôη‚ÈÏȤڷ
1 ºÔÚÙÈÛÙ‹ Ì·Ù·Ú›·˜
1 £‹ÎË Ì·Ù·ÚÈÒÓ (ÌÔÓ٤Ϸ K Î·È KH)
2 ™˘ÁÎÚfiÙËÌ·Ù· Ì·Ù·ÚÈÒÓ
(ÌÔÓ٤Ϸ K2 Î·È K2H)
1 ™¿ÎÔ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÛÎfiÓ˘
2 ∞ÓÙ¿ÙÔÚ˜ ÛÎfiÓ˘
1 ∫ÏÂȉ› ›ÚÔ˘
1 ∫·ÙÛ·‚›‰È Torx
1 º˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ
1 ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ
• EϤÁÍÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, Ù· ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο Î·È Ù·
ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ‚Ï¿‚˜ Ô˘ ›Ûˆ˜ ¤¯Ô˘Ó
ÚÔÎÏËı› ηٿ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿.
• ∞ÊÈÂÚÒÛÙ ϛÁÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· ‰È·‚¿ÛÂÙÂ Î·È Ó·
ηٷÓÔ‹ÛÂÙ fiÏÔ ÙÔ Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ ÚÈÓ
Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ (ÂÈÎ. A)
∏ ÊÔÚÙÈ˙fiÌÂÓË ÊÚÂ˙Ôη‚ÈÏȤڷ DW932 Ù˘
DEWALT ¤¯ÂÈ Û¯Â‰È·ÛÙ› ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·
Â›‰ˆÓ ÂÁÎÔÒÓ Ô‰‹ÁËÛ˘ Û ͇ÏÔ Î·È
ÚÔ˚fiÓÙ· ͇ÏÔ˘.
114
∂§§∏¡π∫∞
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
¢È·ÎfiÙ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ON/OFF
E¿Óˆ Ï·‚‹
ƒ˘ıÌÈÛÙÈÎfi˜ ‰È·ÎfiÙ˘ ‡„Ô˘˜ Ô‰ËÁÔ‡
™‡ÛÙËÌ· ÂÍ·ÁˆÁ‹˜ Ù˘ ÛÎfiÓ˘
ƒ˘ıÌÈ˙fiÌÂÓÔ˜ Ô‰ËÁfi˜
∞ÓÙÈÔÏÈÛıËÙÈÎÔ› ›ÚÔÈ
¢È·ÎfiÙ˘ Ú‡ıÌÈÛ˘ ‚¿ıÔ˘˜ ‚‡ıÈÛ˘
∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ÂÙ·ÏÔ‡‰·
∞ÛÊ¿ÏÂÈ· ¿ÍÔÓ·
∞ÛÙÂÚÔÂȉ‹˜ ‰È·ÎfiÙ˘
£‹ÎË Ì·Ù·ÚÈÒÓ
™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË Î·È Ú‡ıÌÈÛË
• ¶ÚÈÓ ·fi ÙË Û˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË Î·È
Ú‡ıÌÈÛË, ·Ê·ÈÚ›Ù ¿ÓÙ· ÙÔ
Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ.
• ¶¿ÓÙ· ı¤ÙÂÙ ÂÎÙfi˜ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÚÈÓ
‚¿ÏÂÙ ‹ ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÙ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·
Ì·Ù·ÚÈÒÓ.
• ÃÚËÛÈÌÔÔÈËÙ ÌÔÓÔ Ì·Ù·ÚȘ ηÈ
ÊÔÚÙÈÛÙ‹ DEWALT.
™˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ (ÂÈÎ. ∞)
ºÔÚÙÈÛÙ‹˜
√ ÊÔÚÙÈÛÙ‹˜ DE9108 Ô˘ ¤¯ÂÙ ‰¤¯ÂÙ·È ı‹Î˜
Ì·Ù·ÚÈÒÓ DEWALT NiCd Ù¿Ûˆ˜ ·fi 7,2 ¤ˆ˜ 18 V.
√ ÊÔÚÙÈÛÙ‹˜ DE9116 Ô˘ ¤¯ÂÙ ‰¤¯ÂÙ·È ı‹Î˜
Ì·Ù·ÚÈÒÓ DEWALT NiCd Î·È NiMH Ù¿Ûˆ˜ ·fi
7,2 ¤ˆ˜ 18 V.
11 £‹ÎË Ì·Ù·ÚÈÒÓ
12 ∫Ô˘ÌÈ¿ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘
13 ºÔÚÙÈÛÙ‹˜
14 EÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi ÊfiÚÙÈÛ˘ (ÎfiÎÎÈÓÔ)
∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÌÔÙ¤Ú Â›Ó·È Û¯Â‰È·Ṳ̂ÓÔ Ó·
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û ̛· Î·È ÌfiÓÔ Ù¿ÛË.
EϤÁ¯ÂÙ ¿ÓÙÔÙ ·Ó Ë Ù¿ÛË ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜
·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û ·˘Ù‹Ó Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙËÓ
ÈӷΛ‰· ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ʤÚÂÈ ‰ÈÏ‹ ÌfiÓˆÛË
ηٿ EN 60335. ∫·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ‰Â
¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·ÏÒ‰ÈÔ Á›ˆÛ˘.
∞ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ηψ‰›Ô˘ ‹ ÙÔ˘
ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹ÙË
√Ù·Ó ·ÓÙÈηıÈÛٿ٠ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ‹ ÙÔ
ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹ÙË, οÓÙ ÙÔ Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ·. EÓ·˜
ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹Ù˘ Ì Á˘ÌÓ¿ ηÏ҉ȷ Â›Ó·È ÂÈΛӉ˘ÓÔ˜
fiÙ·Ó ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È Û ̛· Ú›˙· Ú‡̷ÙÔ˜.
ÃÚ‹ÛË Î·Ïˆ‰›Ô˘ Â¤ÎÙ·Û˘
E¿Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·ÏÒ‰ÈÔ Â¤ÎÙ·Û˘,
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Â¤ÎÙ·Û˘
ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÚÚÔÊÔ‡ÌÂÓË ËÏÂÎÙÚÈ΋
ÈÛ¯‡ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ (‰Â›Ù ٷ Ù¯ÓÈο
ÛÙÔȯ›·). ∏ ÂÏ¿¯ÈÛÙË ‰È·ÙÔÌ‹ ÙÔ˘ ·ÁˆÁÔ‡ ›ӷÈ
1 mm2. √Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ηÚÔ‡ÏÈ Î·Ïˆ‰›Ô˘,
¿ÓÙ· ÍÂÙ˘Ï›ÁÂÙ ÙÂÏ›ˆ˜ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ.
115
ºfiÚÙÈÛË Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ì·Ù·ÚÈÒÓ
√Ù·Ó ÊÔÚÙ›˙ÂÙ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ ÁÈ·
ÚÒÙË ÊÔÚ¿, ‹ ÌÂÙ¿ ·fi Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ·
·Ôı‹Î¢ÛË, ı· ÊÔÚÙÈÛÙ› ÌfiÓÔ Î·Ù¿ 80%. ªÂÙ¿
·fi ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ·ÎÏÔ˘˜ ÊfiÚÙÈÛ˘ Î·È ÂÎÊfiÚÙÈÛ˘,
ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ ı· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Ï‹ÚË
¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ¿. EϤÁ¯ÂÙ ¿ÓÙ· ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi
‰›ÎÙ˘Ô ÚÈÓ ·fi ÙË ÊfiÚÙÈÛË ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜
Ì·Ù·ÚÈÒÓ. E¿Ó ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·ÏÏ¿ ÙÔ
Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ ‰ÂÓ ÊÔÚÙ›˙ÂÙ·È,
ËÁ·›ÓÂÙÂ ÙÔÓ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ Û·˜ ÛÂ
EÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ™˘ÓÂÚÁÂ›Ô DEWALT. ∫·Ù¿ ÙË
ÊfiÚÙÈÛË, Ô ÊÔÚÙÈÛÙ‹˜ Î·È ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·
Ì·Ù·ÚÈÒÓ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ıÂÚÌ¿ fiÙ·Ó Ù·
·ÁÁ›˙ÂÙÂ. ∞˘Ùfi Â›Ó·È Î·ÓÔÓÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Î·È ‰ÂÓ
·ÔÙÂÏ› Úfi‚ÏËÌ·.
ªË ÊÔÚÙ›˙ÂÙ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·
Ì·Ù·ÚÈÒÓ Û ıÂÚÌÔÎڷۛ˜
ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ < 4 °C ‹ >40 °C.
™˘ÓÈÛÙÒÌÂÓË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÊfiÚÙÈÛ˘:
ÂÚ›Ô˘ 24 °C.
• °È· Ó· ÊÔÚÙ›ÛÂÙ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ
(11), ‚¿ÏÙ ÙÔ ÛÙÔÓ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ (13) fiˆ˜
Ê·›ÓÂÙ·È Î·È ‚¿ÏÙ ÙÔÓ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ ÛÙË Ú›˙·.
µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ
¤¯ÂÈ Î·ı‹ÛÂÈ Î·Ï¿ ÛÙÔÓ ÊÔÚÙÈÛÙ‹. ∆Ô ÎfiÎÎÈÓÔ
ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi ÊfiÚÙÈÛ˘ (14) ı· ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ.
ªÂÙ¿ ·fi Ì›· ÒÚ· ÂÚ›Ô˘, Ë ¤Ó‰ÂÈÍË
ÊfiÚÙÈÛ˘ ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ó· ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ Î·È
ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ·Ó·Ì̤ÓË. ∆Ô ·Î¤ÙÔ
Ì·Ù·ÚÈÒÓ ¤¯ÂÈ ÊÔÚÙÈÛÙ› Ï‹Úˆ˜ Î·È Ô
ÊÔÚÙÈÛÙ‹˜ ·˘ÙÔÌ¿Ùˆ˜ Á˘Ú›˙ÂÈ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË
Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘. ªÂÙ¿ ·fi 4 ÒÚ˜ ÂÚ›Ô˘,
ı· Á˘Ú›ÛÂÈ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÊfiÚÙÈÛ˘.
el - 5
∂§§∏¡π∫∞
∏ ı‹ÎË Ì·Ù·ÚÈÒÓ ÌÔÚ› Ó· ·Ê·ÈÚÂı›
ÔÔÙ‰‹ÔÙ ‹ Ó· Ì›ÓÂÈ Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓË Ì ÙÔÓ
ÊÔÚÙÈÛÙ‹ ÁÈ· ·fiÚÈÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ.
• ∏ ÎfiÎÎÈÓË ¤Ó‰ÂÈÍË ÊfiÚÙÈÛ˘ ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ
ÁÚ‹ÁÔÚ· ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ Úfi‚ÏËÌ· ÊfiÚÙÈÛ˘.
E·Ó·ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ·Î¤ÙÔ Ì·Ù·ÚÈÒÓ ‹
ÂȯÂÈÚ‹ÛÙ Ì ¤Ó· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ·Î¤ÙÔ
Ì·Ù·ÚÈÒÓ. ∞Ó Ô‡Ù ÙÔ Ó¤Ô ·Î¤ÙÔ Ì·Ù·ÚÈÒÓ
ÊÔÚÙ›˙ÂÙ·È, ËÁ·›ÓÂÙÂ ÙÔ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ Û·˜ ÛÂ ¤Ó·
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô Ù˘ DEWALT ÁÈ·
‰ÔÎÈÌ‹.
• √Ù·Ó Â›Ó·È Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ˜ Û ËÁ¤˜ Ú‡̷ÙÔ˜
fiˆ˜ ÁÂÓÓ‹ÙÚȘ ‹ ËÁ¤˜ Ô˘ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó
ÙÔ Û˘Ó¯¤˜ Û ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÔ Ú‡̷, Ë ÎfiÎÎÈÓË
¤Ó‰ÂÈÍË ÊfiÚÙÈÛ˘ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÛÂÈ
‰‡Ô ÊÔÚ¤˜, Ó· ÙÂı› ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È Ó·
Â·Ó·Ï¿‚ÂÈ. ∞˘Ùfi ‰Â›¯ÓÂÈ ¤Ó· ÚÔÛˆÚÈÓfi
Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ËÁ‹˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. √ ÊÔÚÙÈÛÙ‹˜
·˘ÙÔÌ¿Ùˆ˜ ı· ÙÂı› Û ηÓÔÓÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
¿ÏÈ.
EÈÛ·ÁˆÁ‹ Î·È ·Ê·›ÚÂÛË ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜
Ì·Ù·ÚÈÒÓ
• µ¿ÏÙ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ ÛÙË Ï·‚‹
̤¯ÚÈ Ó· È¿ÛÂÈ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘.
• °È· Ó· ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÙ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ,
ȤÛÙ ٷ˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ù· ‰‡Ô ÎÔ˘ÌÈ¿
·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘ (12) Î·È ÙÚ·‚‹ÍÙ ÙÔ
Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ¤Íˆ ·fi ÙË Ï·‚‹.
ƒ˘ıÌÈ˙fiÌÂÓÔ˜ Ô‰ËÁfi˜ (ÂÈÎ. C1 & C2)
√ Ú˘ıÌÈ˙fiÌÂÓÔ˜ Ô‰ËÁfi˜ (5) Û·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó·
ÔÚ›ÛÂÙ Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÙÔ ÛËÌÂ›Ô fiÔ˘ ı· ÎÔÔ‡Ó ÔÈ
˘Ô‰Ô¯¤˜ ÁÈ· Ù· ÌÈÛÎfiÙ·. °È· Ó· ÔÚ›ÛÂÙ ÙÔ
‡„Ô˜ ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡:
• §‡ÛÙ ÙËÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ÂÙ·ÏÔ‡‰· (8).
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔ Ú˘ıÌÈÛÙÈÎfi ‰È·ÎfiÙË ‡„Ô˘˜
Ô‰ËÁÔ‡ (3) ÛÙÔ ÂÈı˘ÌËÙfi ÛËÌ›Ô. ªÂ ÙÔÓ
Ô‰ËÁfi ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔ Û ÁˆÓ›· 90°, Ë Îϛ̷η
οو ·fi ÙËÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ÂÙ·ÏÔ‡‰· ‰Â›¯ÓÂÈ
ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÎÔÙÈÎÔ‡
̤¯ÚÈ ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡.
• ™Ê›ÍÙ ÙËÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ÂÙ·ÏÔ‡‰·.
°È· Ó· ηıÔÚ›ÛÂÙ ÙË ÁˆÓ›· ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡:
• §‡ÛÙ ÙÔÓ ·ÛÙÂÚÔÂȉ‹ ‰È·ÎfiÙË (10).
• °Â›ÚÂÙ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi ÛÙËÓ ÂÈı˘ÌËÙ‹ ÁˆÓ›·.
• ™Ê›ÍÙ ÙÔÓ ·ÛÙÂÚÔÂȉ‹ ‰È·ÎfiÙË.
el - 6
EӉ›ÍÂȘ ÛÙË ‚¿ÛË Ù˘ ÊÚÂ˙Ôη‚ÈÏȤڷ˜
∫·Ù¿ ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ¯ˆÚ›˜ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi, fiÙ·Ó ÁÈ·
·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ηٷÛ΢¿˙ÂÙÂ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜
Û¯‹Ì·ÙÔ˜ ∆, ÌÔÚ›Ù ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙȘ
ÂӉ›ÍÂȘ ÛÙË ‚¿ÛË Ù˘ ÊÚÂ˙Ôη‚ÈÏȤڷ˜ ÁÈ· Ó·
Â›Ó·È ÛˆÛÙ¿ ¢ı˘ÁÚ·ÌÌÈṲ̂ÓÔ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi ÛÙË ı¤ÛË ÙˆÓ
0°fiˆ˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ·Ú·¿Óˆ.
• °È· ÙÂÌ¿¯È· ÂÚÁ·Û›·˜ 19 ¯ÏÛÙ.,
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÛÙ ÙÔ ¯Â›ÏÔ˜ Ù˘ ‚¿Û˘ ˆ˜
Ô‰ËÁfi ÁÈ· ÙÔ ÎÂÓÙÚ¿ÚÈÛÌ·.
• °È· ¿ÏÏ· ÙÂÌ¿¯È· ÂÚÁ·Û›·˜, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÛÙÂ
ÙȘ ÎfiÎÎÈÓ˜ ÂӉ›ÍÂȘ Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜
ÁÈ· Ó· ¢ı˘ÁÚ·ÌÌ›ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
• ¢‡Ô ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂӉ›ÍÂȘ, ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÙÔ
Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ÎÔ‹˜. °È· Ó· ·ÔʇÁÂÙ ÙËÓ
ÚfiÎÏËÛË ‰È·ÌÂÚÔ‡˜ Ô‹˜ ÛÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ
ÂÚÁ·Û›·˜, ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜
ÂÂÎÙ›ÓÂÙ·È ¤Ú· ·fi ÙȘ ÂӉ›ÍÂȘ ·˘Ù¤˜.
ƒ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ‚¿ıÔ˘˜ ‚‡ıÈÛ˘ (ÂÈÎ. D)
∆Ô ‚¿ıÔ˜ ‚‡ıÈÛ˘ Ú¤ÂÈ Ó· Ú˘ıÌÈÛÙ› Ô‡Ùˆ˜
ÒÛÙ ӷ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙÔ˘ ÌÈÛÎfiÙÔ˘.
√È ·ÚÈıÌÔ› 0, 10 Î·È 20 ÛÙÔ ‰È·ÎfiÙË Ú‡ıÌÈÛ˘
‚¿ıÔ˘˜ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙÔ˘
ÌÈÛÎfiÙÔ˘. ∆Ô ª ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙÔ Ì¤ÁÈÛÙÔ ‚¿ıÔ˜
ÎÔ‹˜, ÂÚ›Ô˘ 20 ¯ÏÛÙ.
• °˘Ú›ÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË Ú‡ıÌÈÛ˘ ‚¿ıÔ˘˜ (7)
ÛÙËÓ ÂÈı˘ÌËÙ‹ ı¤ÛË, ¢ı˘ÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ
·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ·ÚÈıÌfi Ì ÙËÓ ÎfiÎÎÈÓË ¤Ó‰ÂÈÍË
¿Óˆ ÛÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
ƒ‡ıÌÈÛË ·ÎÚȂ›·˜ ÙÔ˘ ‚¿ıÔ˘˜ ÎÔ‹˜ (ÂÈÎ. E)
∏ Ú‡ıÌÈÛË ·ÎÚȂ›·˜ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË ÁÈ· Ó·
·ÔÊ¢¯ıÔ‡Ó Ù˘¯fiÓ ·ÓÔ¯¤˜ ÛÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙˆÓ
ÂÁÎÔÒÓ ÙˆÓ ÌÈÛÎfiÙˆÓ.
• ∞Ó‚¿ÛÙ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi (5) ÛÙËÓ ·ÓÒÙÂÚË ı¤ÛË
ÙÔ˘, fiˆ˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ·Ú·¿Óˆ.
• EÈÛ¿ÁÂÙ ÙÔ Î·ÙÛ·‚›‰È Torx fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È
ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ·, Î·È Ú˘ıÌ›ÛÙ ÙÔ ÂÈı˘ÌËÙfi ‚¿ıÔ˜
‚‡ıÈÛ˘, ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÙË ‚›‰· (‰ÂÍÈfiÛÙÚÔÊ·
ÁÈ· Ó· ÌÂÈÒÛÂÙ ÙÔ ‚¿ıÔ˜ ‚‡ıÈÛ˘).
• EϤÁÍÙ ÙË Ú‡ıÌÈÛË Ì ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÌÈ·˜
‰ÔÎÈÌ·ÛÙÈ΋˜ ÎÔ‹˜ Û ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ ¿¯ÚËÛÙÔ˘
͇ÏÔ˘.
116
∂§§∏¡π∫∞
∞ÓÙÈÔÏÈÛıËÙÈÎÔ› ›ÚÔÈ (ÂÈÎ. F)
√È ·ÓÙÈÔÏÈÛıËÙÈÎÔ› ›ÚÔÈ (6) Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙÔ Ó·
ÌÂȈı› Ë Ù¿ÛË Ù˘ ÊÚÂ˙Ôη‚ÈÏȤڷ˜ Ó·
ÔÏÈÛı·›ÓÂÈ ÚÔ˜ Ù· ‰ÂÍÈ¿ ηٿ ÙËÓ ÎÔ‹. ∫·Ù¿
ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÛÙ· ÔÚ·Ù¿ ̤ÚË ÙÔ˘ ÙÂÌ·¯›Ô˘, ›Ûˆ˜
¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ÙÔ˘˜ ·Ó·Û‡ÚÂÙ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó·
·ÔʇÁÂÙ ӷ ¯·Ú·¯Ù› ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜.
• °È· Ó· ·Ó·Û‡ÚÂÙ ÙÔ˘˜ ›ÚÔ˘˜, ÂÚÈÛÙÚ¤„ÙÂ
ÙÔ˘˜ ÂÏ·ÊÚ¿ ÚÔ˜ Ù· ‰ÂÍÈ¿ Ì ›ÛÈÔ Î·ÙÛ·‚›‰È.
• °È· Ó· ÙÔ˘˜ Â·Ó·Ê¤ÚÂÙ ÛÙË ı¤ÛË
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘˜, ÂÚÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔ˘˜ ÂÏ·ÊÚ¿
ÚÔ˜ Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿.
∞ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË Ù˘ Ï¿Ì·˜ (ÂÈÎ. G, H & J)
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ‚›‰Â˜ Torx (15) ·fi
ÙËÓ Ͽη ‚¿Û˘ Î·È ·Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ Î¿Ï˘ÌÌ·.
• ¶·Ù‹ÛÙ ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙÔ˘ ¿ÍÔÓ· (9) ηÈ
·Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙË ÊÏ¿ÓÙ˙· ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ¿˜ ÙËÓ ÚÔ˜
Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿.
• ∞ÏÏ¿ÍÙ ÙË Ï¿Ì·.
• ™Ê›ÍÙ ηϿ ÙË ÊÏ¿ÓÙ˙·, ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ¿˜ ÙËÓ
ÚÔ˜ Ù· ‰ÂÍÈ¿, ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ·ÙË̤ÓË ÙËÓ
·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙÔ˘ ¿ÍÔÓ·.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ Î¿Ï˘ÌÌ· Î·È ÛÊ›ÍÙ ÙȘ ‚›‰Â˜
Torx.
• µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ë Ô‰fiÓÙˆÛË ÙÔ˘
ÎÔÙÈÎÔ‡ Â›Ó·È ÛÙÚ·Ì̤ÓË
·ÚÈÛÙÂÚfiÛÙÚÔÊ·, fiˆ˜ ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÙ·È
(ÂÈÎ. H).
• ªÂÙ¿ ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË Ù˘ Ï¿Ì·˜,
ÂϤÁÍÙ Û οı ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ ‚¿ıÔ˜
ÎÔ‹˜ Î·È Ú˘ıÌ›ÛÙ ÙÔ ·Ó ··ÈÙ›ٷÈ.
∫·ı·ÚÈÛÌfi˜ ·fi ÙË ÛÎfiÓË (ÂÈÎ. K1 & K2)
ÃÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ·ÓÙ¿ÙÔÚ·,
ÌÔÚ›Ù ӷ Û˘Ó‰¤ÛÂÙ ›Ù ۿÎÔ Û˘ÏÏÔÁ‹˜
ÛÎfiÓ˘ ‹ Û‡ÛÙËÌ· ÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÛÎfiÓ˘.
EÍ·ÁˆÁ¤·˜ ÛÎfiÓ˘
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ·ÓÙ¿ÙÔÚ· (16)
‹ (17) ÛÙÔ ÛÙfiÌÈÔ ÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÛÎfiÓ˘ (4).
• ™˘Ó‰¤ÛÙ ÙÔÓ Â‡Î·ÌÙÔ ÛˆÏ‹Ó· ÂÍ·ÁˆÁ‹˜
ÛÎfiÓ˘ ÛÙÔÓ ·ÓÙ¿ÙÔÚ·.
117
™¿ÎÔ˜ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÛÎfiÓ˘
• EÈÛ¿ÁÂÙ ÙÔÓ ›ÛÈÔ ·ÓÙ¿ÙÔÚ· (16) ÛÙÔ ÛÙfiÌÈÔ
ÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÛÎfiÓ˘ (4).
• ™˘Ó‰¤ÛÙ ÙÔ Û¿ÎÔ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÛÎfiÓ˘ (18) ÛÙÔÓ
·ÓÙ¿ÙÔÚ·.
• √Ô˘ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi, ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠¿ÓÙ·
Û˘Û΢‹ ÎÂÓÔ‡ ۯ‰ȷṲ̂ÓË Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ
ÈÛ¯‡Ô˘Û˜ √‰ËÁ›Â˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÂÎÔÌ¤˜ ÛÎfiÓ˘.
√‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜
∆ËÚ›Ù ¿ÓÙÔÙ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜
·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÈÛ¯‡ÔÓÙ˜
ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜.
∞ÓÔÈÁÌ· Î·È ÎÏ›ÛÈÌÔ Ì ‰È·ÎfiÙË (ÂÈÎ. B)
• °È· Ó· ı¤ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·,
ȤÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ON-OFF (1).
• °È· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô
·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË.
ªËÓ ÍÂÎÈÓ¿ÙÂ Î·È ÌË ‰È·ÎfiÙÂÙ ÙË
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ fiÙ·Ó Ë Ï¿Ì·
‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û Â·Ê‹ Ì ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ
ÂÚÁ·Û›·˜ ‹ Ì ¿ÏÏ· ˘ÏÈο.
∫Ô‹ ÂÓÒÛÂˆÓ ÌÈÛÎfiÙˆÓ
°ÂÓÈο (ÂÈÎ. L)
°È· ÙËÓ ÎÔ‹ ÂÓÒÛÂˆÓ ÌÈÛÎfiÙˆÓ ÌÂÁ¿Ï˘
·ÓÙÔ¯‹˜ Î·È ·ÎÚ›‚ÂÈ·˜, Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó·
¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÏϤ˜ Ù¯ÓÈΤ˜. ™ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜
·˘Ù¤˜, ı· ÌÂÏÂÙËıÔ‡Ó ‰ÈÂÍÔ‰ÈÎfiÙÂÚ· ÔÈ
ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ˜ ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ù¯ÓÈΤ˜.
EÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ ÙÔ˘ ÌÈÛÎfiÙÔ˘ (ÂÈÎ. M)
∆· ÙÚ›· ÌÂÁ¤ıË ÌÈÛÎfiÙˆÓ Â›Ó·È #0, #10 Î·È #20.
∆˘Èο, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ
ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ̤ÁÂıÔ˜ ÌÈÛÎfiÙÔ˘ ÙÔ ÔÔ›Ô
ÌÔÚ› Ó· ¯ˆÚ¤ÛÂÈ ÛÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜.
• ªÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ ÙÔ˘
ÌÈÛÎfiÙÔ˘ Ô˘ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı›, Ú˘ıÌ›ÛÙ ÙÔ
‚¿ıÔ˜ ‚‡ıÈÛ˘ Û‡Ìʈӷ Ì fiÛ· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È
ÛÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ÂÚÈÁÚ·Ê‹.
el - 7
∂§§∏¡π∫∞
™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË, Ú¤ÂÈ Ó·
ÂÎÙÂϛ٠ÌÈ· ‰ÔÎÈÌ·ÛÙÈ΋ ÎÔ‹ Û ¤Ó·
ÎÔÌÌ¿ÙÈ ¿¯ÚËÛÙÔ˘ ͇ÏÔ˘ ÁÈ· Ó·
ÂϤÁÍÂÙ ÙÔ ‚¿ıÔ˜ ‚‡ıÈÛ˘.
∞Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È, ÚԂ›Ù Û ڇıÌÈÛË
·ÎÚȂ›·˜, Û‡Ìʈӷ Ì fiÛ·
ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ·Ú·¿Óˆ.
£¤ÛË ÙˆÓ ÌÈÛÎfiÙˆÓ (ÂÈÎ. N1 - N4)
• °È· ÂÓÒÛÂȘ Û ·Î̤˜, Ù· ÌÈÛÎfiÙ· Ú¤ÂÈ
ηÓÔÓÈο Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· 15-25 ÂÎ.
ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. ∆· Â͈ÙÂÚÈο ÌÈÛÎfiÙ· ı·
Ú¤ÂÈ Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ·fiÛÙ·ÛË 5-7,5 ÂÎ.
·fi Ù· ¿ÎÚ· ÙÔ˘ ÙÂÌ·¯›Ô˘ ÂÚÁ·Û›·˜ (ÂÈÎ. N1).
• ∫·Ù¿ ÙËÓ ¤ÓˆÛË ÛÙÂÓÒÓ ÙÂÌ·¯›ˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜
fiˆ˜ ÔÈ ÎÔÚÓ›˙˜, ·ÎfiÌË Î·È Ù· ÌÈÎÚfiÙÂÚ·
ÌÈÛÎfiÙ· ÌÔÚ› Ó· ·Ô‰ÂȯıÔ‡Ó ˘ÂÚ‚ÔÏÈο
ÌÂÁ¿Ï· ÁÈ· ÙËÓ ¤ÓˆÛË. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹,
ÙÔ ÂÎÙÂıÂÈ̤ÓÔ ¿ÎÚÔ ÙÔ˘ ÌÈÛÎfiÙÔ˘ ı· Ú¤ÂÈ
Ó· ·ÔÎÔ› ÌÂÙ¿ ·fi ÙËÓ ÎfiÏÏËÛË Ù˘
¤ÓˆÛ˘ (ÂÈÎ. N2).
• ∫·Ù¿ ÙËÓ ¤ÓˆÛË ÙÂÌ·¯›ˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜
·¯‡ÙÂÚˆÓ ·fi 2,5 ÂÎ. ÂÚ›Ô˘, ÌÔÚ›Ù ӷ
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ˙¢Á¿ÚÈ· ÌÈÛÎfiÙˆÓ ÁÈ· Ó·
ÂÓÈÛ¯˘ı› Ë Û‡Ó‰ÂÛË (ÂÈÎ. N3).
• °È· Ó· ÛËÌ·‰¤„ÂÙ ٷ ÙÂÌ¿¯È· Ô˘ ı·
Ù·ÈÚÈ¿ÍÔ˘Ó Û ˙‡ÁË, ηْ ·Ú¯‹Ó ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙÂ
Ù· ÌÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ı· Û˘Ó·ÚÌÔÏÔÁËıÔ‡Ó.
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ›ÛÙ ÁÓÒÌÔÓ· ÁÈ· Ó· ۯ‰ȿÛÂÙÂ
ÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ÛËÌ·‰¤Ì·ÙÔ˜, ηٿ Ï¿ÙÔ˜ fiψÓ
·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÙÂÌ·¯›ˆÓ (ÂÈÎ. N4).
∫Ô‹ ÂÁÎÔÒÓ ÌÈÛÎfiÙˆÓ (ÂÈÎ. P)
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô fiˆ˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È
·Ú·¿Óˆ.
• E˘ı˘ÁÚ·ÌÌ›ÛÙ ÙËÓ ÂÁÎÔ‹ ΤÓÙÚÔ˘ ÛÙË ‚¿ÛË
ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ Ì ÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ÛËÌ·‰¤Ì·ÙÔ˜,
fiˆ˜ ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÙ·È.
• £¤ÛÙ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Î·È
ÂÚÈ̤ÓÂÙ ϛÁÔ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ÎÔÙÈÎfi Ó·
·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÙË Ì¤ÁÈÛÙË Ù·¯‡ÙËÙ¿ ÙÔ˘.
• ¶È¤ÛÙ ηϿ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi ¿Óˆ ÛÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ
ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ‚˘ı›ÛÙ ÙÔ ÎÔÙÈÎfi ̤¯ÚÈ Ó·
ÊÙ¿ÛÂÈ ÙÔ ÛÙÔ.
• ∞Ê‹ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ó· ·ÔÛ‡ÚÂÈ ÙË Ï¿Ì· ·fi
ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜.
• ™‚‹ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô
el - 8
™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ÙÂÌ·¯›ˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜
• ¶ÚÔÛ·ı‹ÛÙÂ Ó· Û˘Ó·ÚÌÔÏÔÁ‹ÛÂÙÂ Ù·
ÙÂÌ¿¯È· ÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· Ó· ÂϤÁÍÂÙ fiÙÈ ÔÈ
ÂÓÒÛÂȘ Ù·ÈÚÈ¿˙Ô˘Ó.
• EÊ·ÚÌfiÛÙ ÔÌÔÈfiÌÔÚÊ· ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÎfiÏÏ·
ÛÙȘ ÂÁÎÔ¤˜ ÙˆÓ ÌÈÛÎfiÙˆÓ Î·È ÛÙȘ
ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ ˙‡Í˘ Ù˘ ¤ÓˆÛ˘.
• EÈÛ¿ÁÂÙ ٷ ÌÈÛÎfiÙ· ̤۷ ÛÙȘ ÂÁÎÔ¤˜,
ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ı· ¤ÚıÔ˘Ó Û Â·Ê‹ ÌÂ
ÙËÓ ÎfiÏÏ·.
• ™˘Ó·ÚÌÔÏÔÁ‹ÛÙ ٷ ÙÂÌ¿¯È· ÂÚÁ·Û›·˜ ηÈ
ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÛÊÈÁ̤ӷ ̤¯ÚÈ Ó·
ÛÙÂÁÓÒÛÂÈ Ë ÎfiÏÏ·.
EÓÒÛÂȘ ÙÂÌ·¯›ˆÓ ηı’ fiÏÔ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘˜
(ÂÈÎ. Q1 & Q2)
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ٷ ÙÂÌ¿¯È· ÂÚÁ·Û›·˜ Û Â›‰Ë
ÂÈÊ¿ÓÂÈ·, Ì ÙË ‰È¿Ù·ÍË Ì ÙËÓ ÔÔ›· ı·
Û˘Ó·ÚÌÔÏÔÁËıÔ‡Ó.
• ™ËÌ·‰¤„Ù ٷ ΤÓÙÚ· ÙˆÓ ÌÈÛÎfiÙˆÓ.
∆· ÌÈÛÎfiÙ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÂ
·ÔÛÙ¿ÛÂȘ 15 - 25 ÂÎ. ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜, Î·È Ù·
Â͈ÙÂÚÈο ÌÈÛÎfiÙ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È
Û ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ 5 - 7,5 ÂÎ. ·fi Ù· ¿ÎÚ· ÙÔ˘
ÙÂÌ·¯›Ô˘ ÂÚÁ·Û›·˜ (ÂÈÎ. Q1).
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi Û ÁˆÓ›· 90°.
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔ Ú˘ıÌÈÛÙÈÎfi ‡„Ô˘˜ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ
ÙÔÔıÂÙËı› ÙÔ ÌÈÛÎfiÙÔ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘
ÙÂÌ·¯›Ô˘ ÂÚÁ·Û›·˜.
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ÙÈ̤˜ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ
fiˆ˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ·Ú·¿Óˆ.
• ∫fi„Ù ÙȘ ÂÁÎÔ¤˜ ÙˆÓ ÌÈÛÎfiÙˆÓ Ì ÙÔÓ
ÙÚfiÔ Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ·Ú·¿Óˆ (ÂÈÎ. Q2).
EÓÒÛÂȘ Ï·ÈÛ›Ô˘ (ÂÈÎ. R1 - R3)
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ٷ ÙÂÌ¿¯È· ÂÚÁ·Û›·˜ Û Â›‰Ë
ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô
ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Û˘Ó·ÚÌÔÏÔÁËıÔ‡Ó (ÂÈÎ. R1 & R2).
• EÈϤÍÙ ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÌÈÛÎfiÙÔ˘.
• ™ËÌ·‰¤„Ù ٷ ΤÓÙÚ· ÙˆÓ ÌÈÛÎfiÙˆÓ.
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙȘ ÙÈ̤˜ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ fiˆ˜
ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ·Ú·¿Óˆ.
• ∫fi„Ù ÙȘ ÂÁÎÔ¤˜ ÙˆÓ ÌÈÛÎfiÙˆÓ Ì ÙÔÓ
ÙÚfiÔ Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ·Ú·¿Óˆ (ÂÈÎ. R3).
°ˆÓȷΤ˜ ÂÓÒÛÂȘ (ÂÈÎ. S1 & S2)
• ¢È·Ù¿ÍÙ ٷ ÙÂÌ¿¯È· ÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ
Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Û˘Ó·ÚÌÔÏÔÁËıÔ‡Ó (ÂÈÎ. S1).
• EÈϤÍÙ ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÌÈÛÎfiÙÔ˘.
118
∂§§∏¡π∫∞
• ™ËÌ·‰¤„Ù ٷ ΤÓÙÚ· ÙˆÓ ÌÈÛÎfiÙˆÓ.
• °È· ÙËÓ Î·Ù¿ ̤وÔ ÙÔÌ‹, ÎÚ·Ù‹ÛÙ ÛÙ·ıÂÚ¿
ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Â˘ı˘ÁÚ·ÌÌ›ÛÙ ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô fiˆ˜ ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÙ·È (ÂÈÎ. S2).
• ∫fi„Ù ÙȘ ÂÁÎÔ¤˜ ÙˆÓ ÌÈÛÎfiÙˆÓ fiˆ˜
ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ·Ú·¿Óˆ.
EÓÒÛÂȘ ÙÂÌ·¯›ˆÓ ¿ÓÈÛÔ˘ ¿¯Ô˘˜ (ÂÈÎ. T)
∫·Ù¿ ÙËÓ ¤ÓˆÛË ‰‡Ô ÙÂÌ·¯›ˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜
‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡ ¿¯Ô˘˜, ÂÓÂÚÁ‹ÛÙ ˆ˜ ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜:
• ¢È·Ù¿ÍÙ ٷ ÙÂÌ¿¯È· ÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ
Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Û˘Ó·ÚÌÔÏÔÁËıÔ‡Ó.
• EÈϤÍÙ ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÌÈÛÎfiÙÔ˘.
• ™ËÌ·‰¤„Ù ٷ ΤÓÙÚ· ÙˆÓ ÌÈÛÎfiÙˆÓ.
• EÈϤÍÙ ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ı·
ÙÔÔıÂÙËı› Û·Ó Ï¿ÙË.
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔ Ú˘ıÌÈÛÙÈÎfi ‡„Ô˘˜ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ÙÔ
ÌÈÛÎfiÙÔ Ó· ÙÔÔıÂÙËı› ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘
ÙÂÌ·¯›Ô˘ ÂÚÁ·Û›·˜.
• ∫fi„Ù ÙȘ ÂÁÎÔ¤˜ ÙˆÓ ÌÈÛÎfiÙˆÓ fiˆ˜
ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ·Ú·¿Óˆ.
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ, ηٿ ¤Ó·
‰È¿ÛÙËÌ· ›ÛÔ Ì ÙËÓ ÂÈı˘ÌËÙ‹ ÌÂÙ·ÙfiÈÛË.
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙËÓ Îϛ̷η ÁÈ· Ó· ‰È·‚¿ÛÂÙÂ
ÙËÓ ÂÈÏÂÁ̤ÓË ÙÈÌ‹.
• ∫fi„Ù ÙȘ ÂÁÎÔ¤˜ ÙˆÓ ÌÈÛÎfiÙˆÓ fiˆ˜
ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ·Ú·¿Óˆ.
EÓÒÛÂȘ ·ÎÌÒÓ ˘fi ÁˆÓ›· (ÂÈÎ. U1 - U4)
ªÂ ¢ı˘ÁÚ¿ÌÌÈÛË ˆ˜ ÚÔ˜ ÙȘ Â͈ÙÂÚÈΤ˜
ÂÈÊ¿ÓÂȘ (ÂÈÎ. U1)
• ¢È·Ù¿ÍÙ ٷ ÙÂÌ¿¯È· ÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ
Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Û˘Ó·ÚÌÔÏÔÁËıÔ‡Ó.
• ™ËÌ·‰¤„Ù ٷ ΤÓÙÚ· ÙˆÓ ÌÈÛÎfiÙˆÓ ÛÙÔ
Â͈ÙÂÚÈÎfi ̤ÚÔ˜ Ù˘ ¤ÓˆÛ˘.
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi Û ÁˆÓ›· 90°.
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ÙÔ ÌÈÛÎfiÙÔ Ó·
¤ÚıÂÈ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘
¤ÓˆÛ˘, ÂΛ fiÔ˘ ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ›ӷÈ
·¯‡ÙÂÚÔ. EÈϤÍÙ ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Ì¤ÁÂıÔ˜
ÌÈÛÎfiÙÔ˘ (ÂÈÎ. U2).
• ∫Ú·Ù‹ÛÙ ÛÊÈÎÙ¿ ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ηÈ
¢ı˘ÁÚ·ÌÌ›ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô fiˆ˜
·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÙ·È (ÂÈÎ. U3).
• ∫fi„Ù ÙȘ ÂÁÎÔ¤˜ ÙˆÓ ÌÈÛÎfiÙˆÓ fiˆ˜
ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ·Ú·¿Óˆ.
119
ªÂ ¢ı˘ÁÚ¿ÌÌÈÛË ˆ˜ ÚÔ˜ ÙȘ ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜
ÂÈÊ¿ÓÂȘ
• ¢È·Ù¿ÍÙ ٷ ÙÂÌ¿¯È· ÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ
Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Û˘Ó·ÚÌÔÏÔÁËıÔ‡Ó.
• ™ËÌ·‰¤„Ù ٷ ΤÓÙÚ· ÙˆÓ ÌÈÛÎfiÙˆÓ ÛÙÔ
ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ̤ÚÔ˜ Ù˘ ¤ÓˆÛ˘.
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi Û ÁˆÓ›· 45°.
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ÙÔ ÌÈÛÎfiÙÔ Ó·
¤ÚıÂÈ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ¤ÓˆÛ˘
fiÔ˘ ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜ Â›Ó·È ·¯‡ÙÂÚÔ.
EÈϤÍÙ ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÌÈÛÎfiÙÔ˘.
• ∫Ú·Ù‹ÛÙ ÛÊÈÎÙ¿ ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ηÈ
¢ı˘ÁÚ·ÌÌ›ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô fiˆ˜
·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÙ·È (ÂÈÎ. U4).
• ∫fi„Ù ÙȘ ÂÁÎÔ¤˜ ÙˆÓ ÌÈÛÎfiÙˆÓ fiˆ˜
ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ·Ú·¿Óˆ.
°ˆÓȷΤ˜ ÂÓÒÛÂȘ Û¯‹Ì·ÙÔ˜ T (ÂÈÎ. V1 - V5)
∞˘Ùfi˜ Ô Ù‡Ô˜ ¤ÓˆÛ˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Û˘Ó‹ıˆ˜
ÁÈ· ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË Ú·ÊÈÒÓ ÛÙȘ ÂÏ˘ÚÈΤ˜
ÂÈÊ¿ÓÂȘ (ÂÈÎ. V1).
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ٷ ÙÂÌ¿¯È· ÂÚÁ·Û›·˜ Û Â›‰Ë
ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó·
Û˘Ó·ÚÌÔÏÔÁËıÔ‡Ó (Û·Ó ¤Ó· ·Ó¿Ô‰Ô T).
• ™ËÌ·‰¤„Ù ٷ ΤÓÙÚ· ÙˆÓ ÌÈÛÎfiÙˆÓ ÛÙÔ
ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÙÔ˘ Ú·ÊÈÔ‡.
• ™ËÌ·‰¤„Ù ÂÏ·ÊÚ¿ ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ Ú·ÊÈÔ‡
ÛÙÔ Ï¢ÚÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ (ÂÈÎ. V2).
• ∫Ú·Ù‹ÛÙ ÛÊÈÎÙ¿ ÙÔ Ú¿ÊÈ ¿Óˆ ÛÙÔ Ï¢ÚÈÎfi
ÎÔÌÌ¿ÙÈ, ¤¯ÔÓÙ·˜ ¢ı˘ÁÚ·ÌÌÈṲ̂ÓÔ ÙÔ ¿ÎÚÔ
ÙÔ˘ Ú·ÊÈÔ‡ ÌÂ ÙË ÁÚ·ÌÌ‹ (ÂÈÎ. V3).
• EÈϤÍÙ ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÌÈÛÎfiÙÔ˘.
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi Û ÁˆÓ›· 0°.
• E˘ı˘ÁÚ·ÌÌ›ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ì ٷ ÛËÌ¿‰È· ÙˆÓ
ÌÈÛÎfiÙˆÓ, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ Ù· ÛËÌ¿‰È· ÛÙË
‚¿ÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
• EÎÙÂϤÛÙ ̛· ηٷÎfiÚ˘ÊË (ÂÈÎ. V4) Î·È Ì›·
ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· (ÂÈÎ. V5) ÎÔ‹ Û οı ̛· ·fi ÙȘ
ı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ÌÈÛÎfiÙˆÓ.
™˘Ì‚Ô˘Ï¢ı›Ù ÙÔÓ ÚÔÌËıÂ˘Ù‹ Û·˜ ÁÈ·
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ٷ
ηٿÏÏËÏ· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·.
el - 9
∂§§∏¡π∫∞
™˘ÓÙ‹ÚËÛË
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ DEWALT ¤¯ÂÈ
ۯ‰ȷÛÙ› ÁÈ· Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÌÂ
ÂÏ¿¯ÈÛÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË. °È· ÙË Û˘Ó¯‹ ηÈ
ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È
ηٿÏÏËÏË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·È Ù·ÎÙÈÎfi ηı¿ÚÈÛÌ·.
∞ÓÂÈı‡ÌËÙ· ÂÚÁ·Ï›·
¶·Ú·‰ÒÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ÛÂ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘.
√È Ù¯ÓÈÎÔ› ÙÔ˘ ı· ÌÂÚÈÌÓ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ‰È¿ıÂÛ‹
ÙÔ˘ ηٿ ÙÚfiÔ Ô˘ ‰ÂÓ ‚Ï¿ÙÂÈ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ.
§›·ÓÛË
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ‰Â ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È
ÚfiÛıÂÙË Ï›·ÓÛË.
∫·ı¿ÚÈÛÌ·
• ¢È·ÙËÚ›Ù ÙȘ Ô¤˜ ÂÍ·ÂÚÈÛÌÔ‡ ηı·Ú¤˜ ηÈ
ÛÎÔ˘›˙ÂÙ ٷÎÙÈο ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ì ̷ϷÎfi
‡Ê·ÛÌ·.
• µÁ¿ÏÙ ·fi ÙËÓ Ú›˙· ÙÔÓ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ ÚÈÓ
ηı·Ú›ÛÂÙ ÙÔ ÂÚ›‚ÏËÌ· Ì ¤Ó· Ì·Ï·Îfi ·Ó›.
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ ÚÈÓ
ηı·Ú›ÛÂÙ ÙÔ ∏ÏÂÎÙÚÈÎfi EÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜.
¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
E·Ó·ÊÔÚÙË˙fiÌÂÓÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ
∞˘Ùfi ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ Ì·ÎÚ¿˜
‰È·ÚΛ·˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÊÔÚÙ›˙ÂÙ·È fiÙ·Ó ‰ÂÓ ÌÔÚ›
Ó· ·Ú¤¯ÂÈ ÈÛ¯‡ ÁÈ· ÂÚÁ·Û›Â˜ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·Ó
‡ÎÔÏ· ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜. ∫·Ù¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘
Ù¯ÓÈ΋˜ ÙÔ˘ ˙ˆ‹˜, ·ÔÚÚ›„Ù ÙÔ Ì ÙËÓ ‰¤Ô˘Û·
ÊÚÔÓÙ›‰· ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ:
• EÍ·ÓÙÏ‹ÛÙ Ï‹Úˆ˜ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·
Ì·Ù·ÚÈÒÓ, Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ
·fi ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
• ∆· ÛÙÔȯ›· NiCd/NiMH Â›Ó·È ·Ó·Î˘ÎÏÒÛÈÌ·.
ªÂٷʤÚÙ ٷ ÛÙÔÓ ·ÓÙÈÚfiÛˆfi Û·˜ ‹ ÛÂ
ÙÔÈÎfi ÛÙ·ıÌfi ·Ó·Î‡ÎψÛ˘.
√È Û˘ÏÏÂÁfiÌÂÓ˜ ı‹Î˜ Ì·Ù·ÚÈÒÓ ı·
·Ó·Î˘ÎψıÔ‡Ó ‹ ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó Î·Ù¿ÏÏËÏ·.
el - 10
120
∂§§∏¡π∫∞
E°°À∏™∏
• 30 ∏ªEƒø¡ E°°À∏™∏ π∫∞¡√¶√π∏∆π∫∏™
∞¶√¢√™∏™ •
E¿Ó ‰ÂÓ Â›ÛÙ Ï‹Úˆ˜ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ ·fi ÙËÓ
·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ Û·˜ DEWALT, ·ÏÒ˜
ÂÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔ ÂÓÙfi˜ 30 ËÌÂÚÒÓ, Ï‹Ú˜
fiˆ˜ ÙÔ ·ÁÔÚ¿Û·ÙÂ, ·fi ÙÔ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ
∫·Ù¿ÛÙËÌ· DEWALT, ÁÈ· Ï‹ÚË ÂÈÛÙÚÔÊ‹
¯ÚËÌ¿ÙˆÓ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË
·ÁÔÚ¿˜.
• E¡√™ E∆√À™ ™Àªµ√§∞π√ °π∞ ¶§∏ƒE™ ™Eƒµπ™ •
E¿Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛÙÂ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ‹ ۤڂȘ ÁÈ· ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ DEWALT, ÂÓÙfi˜ 12 ÌËÓÒÓ ·fi
ÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ‰ˆÚÂ¿Ó ÛÂ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Service.
¶Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË ·ÁÔÚ¿˜.
∏ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË/service ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÚÁ·Û›·
Î·È ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο ÁÈ· Ù· ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›·
DEWALT.
• E¡√™ E∆√À™ ¶§∏ƒ∏™ E°°À∏™∏ •
E¿Ó ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Û·˜ Ù˘ DEWALT ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ
·ÓˆÌ·Ï›· ÔÊÂÈÏfiÌÂÓË Û ÂÏ¿Ùو̷ ÙˆÓ
˘ÏÈÎÒÓ ‹ Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ÂÓÙfi˜ 12 ÌËÓÒÓ ·fi
ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ÂÁÁ˘ÒÌ·ÛÙ ÙË
‰ˆÚÂ¿Ó ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ
ÂÏ·Ùو̷ÙÈÎÒÓ ÌÂÚÒÓ, ‹ ηٿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ì·˜,
ÙË ‰ˆÚÂ¿Ó ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘
ÌÔÓ¿‰·˜ ˘fi ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ:
• ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Î·Î‹ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘
ÚÔ˚fiÓÙÔ˜.
• ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂȯÂÈÚËı› ÂÈÛ΢‹ ·fi ÌË
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ¿ÙÔÌÔ.
• £· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË Ù˘ ËÌÂÚÔÌËÓ›·˜
·ÁÔÚ¿˜.
°È· Ó· ÂÓÙÔ›ÛÂÙ ÙÔ ÏËÛȤÛÙÂÚÔ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Service,
·Ú·Î·Ï›Ûı ӷ ÙËÏÂʈӋÛÂÙ ÛÙÔ
ÏËÛȤÛÙÂÚÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Service Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜
Ì·˜ (‚Ϥ ·Ú·Î¿Ùˆ). EÓ·ÏÏ·ÎÙÈο, ÌÈ· Ï›ÛÙ·
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙËÌ¤ÓˆÓ ∫·Ù¿ÛÙËÌ·ÙˆÓ Service
DEWALT Î·È ÔÏϤ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Û¯ÂÙÈο ÌÂ
ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· after-sales Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈ̘ ÛÙÔ
Internet ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË www.2helpU.com.
121
el - 11
Belgique et Luxembourg
België en Luxemburg
DEWALT
Weihoek 1, Nossegem
1930 Zaventem-Zuid
Danmark
DEWALT
Hejrevang 26 B
3450 Allerød
Tlf: 70 20 15 10
Fax: 48 14 13 99
Deutschland
DEWALT
Richard-Klinger-Straße
65510 Idstein
Tel: 06 12 62 16
Fax: 061 26 21 24 40
EÏÏ¿˜
DEWALT
§ÂˆÊ ™˘ÁÁÚÔ‡ 154
176 71 K·ÏÏÈı¤·, ∞ı‹Ó·
España
DEWALT
Ctra de Acceso
a Roda de Barà, km 0,7, 43883 Roda de Barà, Tarragona
Tel: 977 29 71 00
Fax: 977 29 71 38
Fax: 977 29 71 19
France
DEWALT
Le Paisy
BP 21, 69571 Dardilly Cedex
Tel: 472 20 39 20
Tlx: 30 62 24F
Fax: 472 20 39 00
Helvetia
Schweiz
DEWALT/Rofo AG
Warpel
3186 Düdingen
Tel: 037 43 40 60
Fax: 037 43 40 61
Ireland
DEWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel: 012 78 18 00
Fax: 012 78 18 11
Italia
DEWALT
Viale Elvezia 2
20052 Monza (Mi)
Tel: 03 92 38 72 04
Fax: 03 92 38 75 93
Nederland
DEWALT
Florijnstraat 10
4879 AH Etten-Leur
Tel: 07 65 08 22 01
Fax: 07 65 03 81 84
Norge
DEWALT
Strømsveien 344
1081 Oslo
Tel: 22 99 90 00
Fax: 22 99 90 01
Österreich
DEWALT
Werkzeugevertriebs GmbH
Erlaaerstraße 165, Postfach 320,1231 Wien
Tel: 022 26 61 16
Tlx: 13228 Black A
Fax: 022 26 61 16 14
Portugal
DEWALT
Rua Egas Moniz 173
Apartado 19, S. João do Estoril, 2768 Estoril, Codex
Tel: 468 7513/7613
Tlx: 16607 Bladec P
Fax: 466 38 41
Suomi
DEWALT
Palotie 3
01610 Vantaa
Puh: 98 25 45 40
Fax: 98 25 45 444
Brandvägen 3
01610 Vanda
Tel: 98 25 45 40
Fax: 98 25 45 444
Sverige
DEWALT
Box 603
421 26 Västra Frölunda, Besöksadr. Ekonomivägen 11
Tel: 031 68 61 00
Fax: 031 68 60 08
Türkiye
DEWALT
Merkez Mahallesi, Köyaltı Mevkii, Şahnur Sokak
(OTTO Binası) 34530 Yenibosna/İstanbul (PBX)
United Kingdom
DEWALT
210 Bath Road
Slough, Berks SL1 3YD
04-00
Tel: 02 719 07 12
Fax: 02 721 40 45
Service fax: 02 719 08 10
TËÏ: 019 24 28 70
Fax: 019 24 28 69
Service: 019 24 28 76-7
Tel: 021 26 39 06 26
Faks: 021 26 39 06 35
Tel: 017 53 57 42 77
Fax: 017 53 52 13 12
Download PDF

advertising